[network-manager-applet/NMA_0_8] Updated Ukrainian translationcommit a654b4c39bd48e5ccf9670ca64cc3d3de51f055c
Author: Maxim V. Dziumanenko <dziumanenko gmail com>
Date:  Wed Oct 13 12:30:03 2010 +0300

  Updated Ukrainian translation

 po/uk.po | 936 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 554 insertions(+), 382 deletions(-)
---
diff --git a/po/uk.po b/po/uk.po
index a0349c3..115d428 100644
--- a/po/uk.po
+++ b/po/uk.po
@@ -7,15 +7,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: NetworkManager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-02 06:25+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-04-02 03:32+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-13 12:16+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-13 03:32+0200\n"
 "Last-Translator: Maxim Dziumanenko <dziumanenko gmail com>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <trans-uk lists fedoraproject org>\n"
+"Language: uk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
-"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 #: ../nm-applet.desktop.in.h:1
 msgid "Control your network connections"
@@ -44,18 +45,21 @@ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ановÑ?Ñ?Ñ? Ñ? TRUE, длÑ? вимиканнÑ? Ñ?повÑ?Ñ?ен
 #: ../nm-applet.schemas.in.h:5
 msgid ""
 "Set this to TRUE to disable notifications when disconnecting from a network."
-msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ановÑ?Ñ?Ñ? Ñ? TRUE, длÑ? вимиканнÑ? Ñ?повÑ?Ñ?еннÑ? пÑ?о вÑ?д'Ñ?днаннÑ? вÑ?д меÑ?ежÑ?."
+msgstr ""
+"Ð?Ñ?Ñ?ановÑ?Ñ?Ñ? Ñ? TRUE, длÑ? вимиканнÑ? Ñ?повÑ?Ñ?еннÑ? пÑ?о вÑ?д'Ñ?днаннÑ? вÑ?д меÑ?ежÑ?."
 
 #: ../nm-applet.schemas.in.h:6
 msgid ""
 "Set this to TRUE to disable notifications when wireless networks are "
 "available."
-msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ановÑ?Ñ?Ñ? Ñ? TRUE, длÑ? вимиканнÑ? Ñ?повÑ?Ñ?еннÑ? пÑ?о доÑ?Ñ?Ñ?пнÑ? бездÑ?оÑ?овÑ? меÑ?ежÑ?."
+msgstr ""
+"Ð?Ñ?Ñ?ановÑ?Ñ?Ñ? Ñ? TRUE, длÑ? вимиканнÑ? Ñ?повÑ?Ñ?еннÑ? пÑ?о доÑ?Ñ?Ñ?пнÑ? бездÑ?оÑ?овÑ? меÑ?ежÑ?."
 
 #: ../nm-applet.schemas.in.h:7
 msgid ""
 "Set to TRUE to disable creation of adhoc networks when using the applet."
-msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ановÑ?Ñ?Ñ? Ñ? TRUE, длÑ? вимиканнÑ? неÑ?Ñ?андаÑ?Ñ?ниÑ? меÑ?еж пÑ?и викоÑ?иÑ?Ñ?анÑ? аплеÑ?Ñ?."
+msgstr ""
+"Ð?Ñ?Ñ?ановÑ?Ñ?Ñ? Ñ? TRUE, длÑ? вимиканнÑ? неÑ?Ñ?андаÑ?Ñ?ниÑ? меÑ?еж пÑ?и викоÑ?иÑ?Ñ?анÑ? аплеÑ?Ñ?."
 
 #: ../nm-applet.schemas.in.h:8
 msgid "Stamp"
@@ -68,7 +72,8 @@ msgstr "Ð?имкнÑ?Ñ?и Ñ?повÑ?Ñ?еннÑ? пÑ?о доÑ?Ñ?Ñ?пнÑ? меÑ?еж
 #: ../nm-applet.schemas.in.h:10
 msgid "Used to determine whether settings should be migrated to a new version."
 msgstr ""
-"Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? длÑ? визнаÑ?еннÑ? паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?в, Ñ?кÑ? маÑ?Ñ?Ñ? бÑ?Ñ?и пеÑ?енеÑ?енÑ? Ñ? новÑ? веÑ?Ñ?Ñ?Ñ?."
+"Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? длÑ? визнаÑ?еннÑ? паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?в, Ñ?кÑ? маÑ?Ñ?Ñ? бÑ?Ñ?и пеÑ?енеÑ?енÑ? Ñ? новÑ? "
+"веÑ?Ñ?Ñ?Ñ?."
 
 #: ../nm-connection-editor.desktop.in.h:1
 msgid "Manage and change your network connection settings"
@@ -89,21 +94,21 @@ msgstr "Ð?Ñ?оÑ?еÑ? nm-applet вже запÑ?Ñ?ений.\n"
 msgid "Could not acquire the %s service. (%d)\n"
 msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? запиÑ?аÑ?и Ñ?лÑ?жбÑ? %s. (%d)\n"
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:174 ../src/applet-device-cdma.c:323
-#: ../src/applet-device-gsm.c:376 ../src/applet-device-wired.c:241
-#: ../src/applet-device-wifi.c:774
+#: ../src/applet-device-bt.c:174 ../src/applet-device-cdma.c:332
+#: ../src/applet-device-gsm.c:375 ../src/applet-device-wired.c:241
+#: ../src/applet-device-wifi.c:817
 msgid "Available"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?Ñ?пнÑ?"
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:200 ../src/applet-device-cdma.c:370
-#: ../src/applet-device-gsm.c:418 ../src/applet-device-wired.c:270
+#: ../src/applet-device-bt.c:200 ../src/applet-device-cdma.c:374
+#: ../src/applet-device-gsm.c:417 ../src/applet-device-wired.c:270
 #, c-format
 msgid "You are now connected to '%s'."
 msgstr "Ð?и пÑ?иÑ?днанÑ? до меÑ?ежÑ? «%s»."
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:204 ../src/applet-device-cdma.c:374
-#: ../src/applet-device-gsm.c:422 ../src/applet-device-wired.c:274
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1215
+#: ../src/applet-device-bt.c:204 ../src/applet-device-cdma.c:378
+#: ../src/applet-device-gsm.c:421 ../src/applet-device-wired.c:274
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1260
 msgid "Connection Established"
 msgstr "Ð?'Ñ?днаннÑ? вÑ?Ñ?ановлено"
 
@@ -111,111 +116,104 @@ msgstr "Ð?'Ñ?днаннÑ? вÑ?Ñ?ановлено"
 msgid "You are now connected to the mobile broadband network."
 msgstr "Ð?аÑ?азÑ? ви пÑ?иÑ?днанÑ? до мобÑ?лÑ?ноÑ? Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?говоÑ? меÑ?ежÑ?."
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:231 ../src/applet-device-cdma.c:405
+#: ../src/applet-device-bt.c:231 ../src/applet-device-cdma.c:414
 #: ../src/applet-device-gsm.c:457
 #, c-format
 msgid "Preparing mobile broadband connection '%s'..."
 msgstr "Ð?Ñ?дгоÑ?овка мобÑ?лÑ?ного Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?гового з'Ñ?днаннÑ? «%s»..."
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:234 ../src/applet-device-cdma.c:408
+#: ../src/applet-device-bt.c:234 ../src/applet-device-cdma.c:417
 #: ../src/applet-device-gsm.c:460
 #, c-format
 msgid "Configuring mobile broadband connection '%s'..."
 msgstr "Ð?алаÑ?Ñ?овÑ?ваннÑ? мобÑ?лÑ?ного Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?гового з'Ñ?днаннÑ? «%s»..."
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:237 ../src/applet-device-cdma.c:411
+#: ../src/applet-device-bt.c:237 ../src/applet-device-cdma.c:420
 #: ../src/applet-device-gsm.c:463
 #, c-format
 msgid "User authentication required for mobile broadband connection '%s'..."
-msgstr "Ð?лÑ? мобÑ?лÑ?ного Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?гового з'Ñ?днаннÑ? «%s» вимагаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? авÑ?енÑ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?..."
+msgstr ""
+"Ð?лÑ? мобÑ?лÑ?ного Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?гового з'Ñ?днаннÑ? «%s» вимагаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? авÑ?енÑ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?..."
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:240 ../src/applet-device-cdma.c:414
-#: ../src/applet-device-gsm.c:466 ../src/applet.c:2262
+#: ../src/applet-device-bt.c:240 ../src/applet-device-cdma.c:423
+#: ../src/applet-device-gsm.c:466 ../src/applet.c:2299
 #, c-format
 msgid "Requesting a network address for '%s'..."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?иманнÑ? меÑ?ежноÑ? адÑ?еÑ?и длÑ? «%s»..."
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:244 ../src/applet-device-cdma.c:431
-#: ../src/applet-device-gsm.c:478
+#: ../src/applet-device-bt.c:244 ../src/applet-device-cdma.c:441
+#: ../src/applet-device-gsm.c:484
 #, c-format
 msgid "Mobile broadband connection '%s' active"
 msgstr "Ð?обÑ?лÑ?не Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?гове з'Ñ?днаннÑ? «%s» вÑ?Ñ?ановлено"
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:160 ../src/connection-editor/page-mobile.c:621
+#: ../src/applet-device-cdma.c:184 ../src/connection-editor/page-mobile.c:687
 #: ../src/mb-menu-item.c:55
 msgid "CDMA"
 msgstr "CDMA"
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:267 ../src/applet-device-gsm.c:321
+#: ../src/applet-device-cdma.c:281 ../src/applet-device-gsm.c:325
 #, c-format
 msgid "Mobile Broadband (%s)"
 msgstr "Ð?обÑ?лÑ?не Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?гове (%s)"
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:269 ../src/applet-device-gsm.c:323
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:318
+#: ../src/applet-device-cdma.c:283 ../src/applet-device-gsm.c:327
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:382
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:6
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1360
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1401
 msgid "Mobile Broadband"
 msgstr "Ð?обÑ?лÑ?нÑ? Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?говÑ?"
 
 #. Default connection item
-#: ../src/applet-device-cdma.c:336
+#: ../src/applet-device-cdma.c:345
 msgid "New Mobile Broadband (CDMA) connection..."
 msgstr "Ð?ове мобÑ?лÑ?не Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?гове з'Ñ?днаннÑ?(CDMA)..."
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:375
+#: ../src/applet-device-cdma.c:379
 msgid "You are now connected to the CDMA network."
 msgstr "Ð?и пÑ?иÑ?днанÑ? до меÑ?ежÑ? CDMA."
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:426 ../src/applet-device-gsm.c:473
+#: ../src/applet-device-cdma.c:436 ../src/applet-device-gsm.c:479
 #, c-format
 msgid "Mobile broadband connection '%s' active: (%d%%%s%s)"
 msgstr "Ð?обÑ?лÑ?не Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?гове з'Ñ?днаннÑ? «%s» вÑ?Ñ?ановлено: (%d%%%s%s)"
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:429 ../src/applet-device-gsm.c:476
+#: ../src/applet-device-cdma.c:439 ../src/applet-device-gsm.c:482
 msgid "roaming"
 msgstr "Ñ?оÑ?мÑ?нг"
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:209 ../src/connection-editor/page-mobile.c:624
-#: ../src/mb-menu-item.c:62
+#: ../src/applet-device-gsm.c:210 ../src/connection-editor/page-mobile.c:690
+#: ../src/mb-menu-item.c:60
 msgid "GSM"
 msgstr "GSM"
 
 #. Default connection item
-#: ../src/applet-device-gsm.c:389
+#: ../src/applet-device-gsm.c:388
 msgid "New Mobile Broadband (GSM) connection..."
 msgstr "Ð?ове мобÑ?лÑ?не Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?гове з'Ñ?днаннÑ?(GSM)..."
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:423
+#: ../src/applet-device-gsm.c:422
 msgid "You are now connected to the GSM network."
 msgstr "Ð?и пÑ?иÑ?днанÑ? до меÑ?ежÑ? GSM."
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:705
+#: ../src/applet-device-gsm.c:707
 msgid "PIN code required"
 msgstr "Ð?имагаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? PIN-код"
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:707
-msgid "PUK code required"
-msgstr "Ð?имагаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? PUK-код"
-
-#: ../src/applet-device-gsm.c:716
+#: ../src/applet-device-gsm.c:715
 msgid "PIN code is needed for the mobile broadband device"
 msgstr "Ð?лÑ? викоÑ?иÑ?Ñ?аннÑ? мобÑ?лÑ?ного Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?гового пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?оÑ? поÑ?Ñ?Ñ?бен PIN-код"
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:718
-msgid "PUK code is needed for the mobile broadband device"
-msgstr "Ð?лÑ? викоÑ?иÑ?Ñ?аннÑ? мобÑ?лÑ?ного Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?гового пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?оÑ? поÑ?Ñ?Ñ?бен PUK-код"
-
-#: ../src/applet-device-gsm.c:851
+#: ../src/applet-device-gsm.c:847
 msgid "Wrong PIN code; please contact your provider."
 msgstr "Ð?епÑ?авилÑ?ний PIN-код; звеÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? до поÑ?Ñ?аÑ?алÑ?ника поÑ?лÑ?г."
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:874
+#: ../src/applet-device-gsm.c:870
 msgid "Wrong PUK code; please contact your provider."
 msgstr "Ð?епÑ?авилÑ?ний PUK-код; звеÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? до поÑ?Ñ?аÑ?алÑ?ника поÑ?лÑ?г."
 
 #. Start the spinner to show the progress of the unlock
-#: ../src/applet-device-gsm.c:901
+#: ../src/applet-device-gsm.c:897
 msgid "Sending unlock code..."
 msgstr "Ð?адÑ?илаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? код Ñ?озблокÑ?ваннÑ?..."
 
@@ -233,40 +231,56 @@ msgstr "Ð?лÑ? Ñ?озблокÑ?ваннÑ? SIM поÑ?Ñ?Ñ?бен PIN-код"
 msgid ""
 "The mobile broadband device '%s' requires a SIM PIN code before it can be "
 "used."
-msgstr "Ð?лÑ? Ñ?обоÑ?и мобÑ?лÑ?ного Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?гового пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?оÑ? «%s» поÑ?Ñ?Ñ?бен PIN-код SIM."
+msgstr ""
+"Ð?лÑ? Ñ?обоÑ?и мобÑ?лÑ?ного Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?гового пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?оÑ? «%s» поÑ?Ñ?Ñ?бен PIN-код SIM."
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:964
+#. Translators: PIN code entry label
+#: ../src/applet-device-gsm.c:965
 msgid "PIN code:"
 msgstr "PIN-код:"
 
+#. Translators: Show/obscure PIN checkbox label
 #: ../src/applet-device-gsm.c:969
+msgid "Show PIN code"
+msgstr "Ð?оказаÑ?и PIN-код"
+
+#: ../src/applet-device-gsm.c:972
 msgid "SIM PUK unlock required"
 msgstr "Ð?лÑ? Ñ?озблокÑ?ваннÑ? SIM поÑ?Ñ?Ñ?бен PUK-код"
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:970
+#: ../src/applet-device-gsm.c:973
 msgid "SIM PUK Unlock Required"
 msgstr "Ð?лÑ? Ñ?озблокÑ?ваннÑ? SIM поÑ?Ñ?Ñ?бен PUK-код"
 
 #. FIXME: some warning about # of times you can enter incorrect PUK
-#: ../src/applet-device-gsm.c:972
+#: ../src/applet-device-gsm.c:975
 #, c-format
 msgid ""
 "The mobile broadband device '%s' requires a SIM PUK code before it can be "
 "used."
-msgstr "Ð?лÑ? Ñ?обоÑ?и мобÑ?лÑ?ного Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?гового пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?оÑ? «%s» поÑ?Ñ?Ñ?бен PUK-код SIM."
+msgstr ""
+"Ð?лÑ? Ñ?обоÑ?и мобÑ?лÑ?ного Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?гового пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?оÑ? «%s» поÑ?Ñ?Ñ?бен PUK-код SIM."
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:973
+#. Translators: PUK code entry label
+#: ../src/applet-device-gsm.c:977
 msgid "PUK code:"
 msgstr "PUK-код:"
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:975
+#. Translators: New PIN entry label
+#: ../src/applet-device-gsm.c:980
 msgid "New PIN code:"
 msgstr "Ð?овий PIN-код:"
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:976
+#. Translators: New PIN verification entry label
+#: ../src/applet-device-gsm.c:982
 msgid "Re-enter new PIN code:"
 msgstr "Ð?ведÑ?Ñ?Ñ? новий PIN-код Ñ?е Ñ?аз:"
 
+#. Translators: Show/obscure PIN/PUK checkbox label
+#: ../src/applet-device-gsm.c:987
+msgid "Show PIN/PUK codes"
+msgstr "Ð?оказаÑ?и коди PIN/PUK"
+
 #: ../src/applet-device-wired.c:63
 msgid "Auto Ethernet"
 msgstr "Ethernet авÑ?омаÑ?иÑ?но"
@@ -290,7 +304,7 @@ msgid "Wired Network"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?ова меÑ?ежа"
 
 #. Notify user of unmanaged or unavailable device
-#: ../src/applet-device-wired.c:233 ../src/applet.c:1306
+#: ../src/applet-device-wired.c:233 ../src/applet.c:1305
 msgid "disconnected"
 msgstr "з'Ñ?днаннÑ? Ñ?озÑ?Ñ?вано"
 
@@ -335,78 +349,83 @@ msgstr "Ð?Ñ?иÑ?днаÑ?иÑ?Ñ? до _пÑ?иÑ?ованоÑ? бездÑ?оÑ?овоÑ?
 msgid "Create _New Wireless Network..."
 msgstr "СÑ?воÑ?иÑ?и _новÑ? бездÑ?оÑ?овÑ? меÑ?ежÑ?..."
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:706
+#: ../src/applet-device-wifi.c:749
 #, c-format
 msgid "Wireless Networks (%s)"
 msgstr "Ð?ездÑ?оÑ?овÑ? меÑ?ежÑ? (%s)"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:708
+#: ../src/applet-device-wifi.c:751
 #, c-format
 msgid "Wireless Network (%s)"
 msgstr "Ð?ездÑ?оÑ?ова меÑ?ежа (%s)"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:710
+#: ../src/applet-device-wifi.c:753
 msgid "Wireless Network"
 msgid_plural "Wireless Networks"
 msgstr[0] "Ð?ездÑ?оÑ?ова меÑ?ежа"
 msgstr[1] "Ð?ездÑ?оÑ?овÑ? меÑ?ежÑ?"
 msgstr[2] "Ð?ездÑ?оÑ?овÑ? меÑ?ежÑ?"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:740
+#: ../src/applet-device-wifi.c:783
 msgid "wireless is disabled"
 msgstr "бездÑ?оÑ?овÑ? меÑ?жÑ? вимкнено"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:801
+#: ../src/applet-device-wifi.c:844
 msgid "More networks"
 msgstr "Ще меÑ?ежÑ?"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1005
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1048
 msgid "Wireless Networks Available"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?Ñ?пнÑ? бездÑ?оÑ?овÑ? меÑ?ежÑ?"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1006
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1050
 msgid "Click on this icon to connect to a wireless network"
 msgstr "Ð?аÑ?иÑ?нÑ?Ñ?Ñ? на Ñ?ей знаÑ?ок длÑ? пÑ?дклÑ?Ñ?еннÑ? до бездÑ?оÑ?овоÑ? меÑ?ежÑ?"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1009 ../src/applet.c:678
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1051
+msgid "Use the network menu to connect to a wireless network"
+msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?и менÑ? меÑ?ежÑ? длÑ? пÑ?дклÑ?Ñ?еннÑ? до бездÑ?оÑ?овоÑ? меÑ?ежÑ?"
+
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1054 ../src/applet.c:673
 msgid "Don't show this message again"
 msgstr "Ð?Ñ?лÑ?Ñ?е не виводиÑ?и Ñ?е повÑ?домленнÑ?"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1213
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1258
 #, c-format
 msgid "You are now connected to the wireless network '%s'."
 msgstr "Ð?и пÑ?иÑ?днанÑ? до бездÑ?оÑ?овоÑ? меÑ?ежÑ? «%s»."
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1214 ../src/applet-device-wifi.c:1245
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1259 ../src/applet-device-wifi.c:1290
 msgid "(none)"
 msgstr "(немаÑ?)"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1255
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1300
 #, c-format
 msgid "Preparing wireless network connection '%s'..."
 msgstr "Ð?Ñ?дгоÑ?овка бездÑ?оÑ?ового меÑ?ежного з'Ñ?днаннÑ? з «%s»..."
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1258
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1303
 #, c-format
 msgid "Configuring wireless network connection '%s'..."
 msgstr "Ð?алаÑ?Ñ?овÑ?ваннÑ? бездÑ?оÑ?ового меÑ?ежного з'Ñ?днаннÑ? «%s»..."
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1261
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1306
 #, c-format
 msgid "User authentication required for wireless network '%s'..."
-msgstr "Ð?лÑ? бездÑ?оÑ?ового меÑ?ежного з'Ñ?днаннÑ? «%s» вимагаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? авÑ?енÑ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?..."
+msgstr ""
+"Ð?лÑ? бездÑ?оÑ?ового меÑ?ежного з'Ñ?днаннÑ? «%s» вимагаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? авÑ?енÑ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?..."
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1264
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1309
 #, c-format
 msgid "Requesting a wireless network address for '%s'..."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?иманнÑ? адÑ?еÑ?и Ñ? бездÑ?оÑ?овÑ?й меÑ?ежÑ? длÑ? «%s»..."
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1284
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1329
 #, c-format
 msgid "Wireless network connection '%s' active: %s (%d%%)"
 msgstr "Ð?ездÑ?оÑ?ове меÑ?ежне з'Ñ?днаннÑ? «%s» вÑ?Ñ?ановлено: %s (%d%%)"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1288
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1333
 #, c-format
 msgid "Wireless network connection '%s' active"
 msgstr "Ð?ездÑ?оÑ?ове меÑ?ежне з'Ñ?днаннÑ? «%s» вÑ?Ñ?ановлено"
@@ -417,8 +436,8 @@ msgstr "Ð?омилка пÑ?и показÑ? вÑ?домоÑ?Ñ?ей з'Ñ?днанн
 
 #: ../src/applet-dialogs.c:87
 #: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:284
-#: ../src/wireless-dialog.c:931
-#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:340
+#: ../src/wireless-dialog.c:962
+#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:341
 msgid "LEAP"
 msgstr "LEAP"
 
@@ -437,21 +456,26 @@ msgstr "WEP"
 
 #: ../src/applet-dialogs.c:198 ../src/applet-dialogs.c:207
 #: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:238
-#: ../src/wireless-dialog.c:888
+#: ../src/wireless-dialog.c:919
+msgctxt "Wifi/wired security"
 msgid "None"
-msgstr "Ð?емаÑ?"
+msgstr "Ð?ез пеÑ?евÑ?Ñ?ки авÑ?енÑ?иÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:210 ../src/applet-dialogs.c:282
-#: ../src/applet-dialogs.c:384 ../src/applet-dialogs.c:421
-#: ../src/applet-dialogs.c:439 ../src/applet-dialogs.c:450
+#: ../src/applet-dialogs.c:210
+msgctxt "Wifi/wired security"
 msgid "Unknown"
-msgstr "Ð?евÑ?домо"
+msgstr "Ð?евÑ?домий меÑ?од пеÑ?евÑ?Ñ?ки"
 
 #: ../src/applet-dialogs.c:280 ../src/applet-dialogs.c:382
 #, c-format
 msgid "%u Mb/s"
 msgstr "%u Ð?б/c"
 
+#: ../src/applet-dialogs.c:282 ../src/applet-dialogs.c:384
+msgctxt "Speed"
+msgid "Unknown"
+msgstr "Ð?евÑ?домо"
+
 #: ../src/applet-dialogs.c:313
 #, c-format
 msgid "Ethernet (%s)"
@@ -496,6 +520,11 @@ msgstr "Ð?аÑ?иÑ?Ñ?:"
 msgid "IP Address:"
 msgstr "Ð?дÑ?еÑ?а IP:"
 
+#: ../src/applet-dialogs.c:421 ../src/applet-dialogs.c:439
+msgctxt "Address"
+msgid "Unknown"
+msgstr "Ð?евÑ?дома"
+
 #: ../src/applet-dialogs.c:437
 msgid "Broadcast Address:"
 msgstr "ШиÑ?окомовна адÑ?еÑ?а:"
@@ -504,6 +533,11 @@ msgstr "ШиÑ?окомовна адÑ?еÑ?а:"
 msgid "Subnet Mask:"
 msgstr "Ð?аÑ?ка меÑ?ежÑ?:"
 
+#: ../src/applet-dialogs.c:450
+msgctxt "Subnet Mask"
+msgid "Unknown"
+msgstr "Ð?аÑ?ка меÑ?ежÑ?"
+
 #: ../src/applet-dialogs.c:460
 msgid "Default Route:"
 msgstr "Типовий Ñ?лÑ?з:"
@@ -521,7 +555,7 @@ msgstr "Ð?Ñ?оÑ?инний DNS:"
 msgid "No valid active connections found!"
 msgstr "Ð?емаÑ? доÑ?Ñ?Ñ?пниÑ? акÑ?ивниÑ? з'Ñ?днанÑ?!"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:674
+#: ../src/applet-dialogs.c:675
 msgid ""
 "Copyright © 2004-2008 Red Hat, Inc.\n"
 "Copyright © 2005-2008 Novell, Inc."
@@ -529,39 +563,37 @@ msgstr ""
 "Copyright © 2004-2008 Red Hat, Inc.\n"
 "Copyright © 2005-2008 Novell, Inc."
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:676
+#: ../src/applet-dialogs.c:677
 msgid ""
 "Notification area applet for managing your network devices and connections."
-msgstr ""
-"Ð?плеÑ? длÑ? кеÑ?Ñ?ваннÑ? меÑ?ежними пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?оÑ?ми Ñ?а з'Ñ?днаннÑ?ми."
+msgstr "Ð?плеÑ? длÑ? кеÑ?Ñ?ваннÑ? меÑ?ежними пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?оÑ?ми Ñ?а з'Ñ?днаннÑ?ми."
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:678
+#: ../src/applet-dialogs.c:679
 msgid "NetworkManager Website"
 msgstr "Ð?еб-Ñ?айÑ? NetworkManager"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:681
+#: ../src/applet-dialogs.c:682
 msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Ð?акÑ?им Ð?зÑ?маненко <dziumanenko gmail com>"
+msgstr "Ð?акÑ?им Ð?зÑ?маненко <dziumanenko gmail com>"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:697
+#: ../src/applet-dialogs.c:698
 msgid "Missing resources"
 msgstr "Ð?Ñ?дÑ?Ñ?Ñ?нÑ? компоненÑ?и пÑ?огÑ?ами"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:723
+#: ../src/applet-dialogs.c:725
 msgid "Mobile broadband network password"
 msgstr "Ð?аÑ?олÑ? мобÑ?лÑ?ноÑ? Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?говоÑ? меÑ?ежÑ?"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:732
+#: ../src/applet-dialogs.c:734
 #, c-format
 msgid "A password is required to connect to '%s'."
 msgstr "Ð?лÑ? пÑ?дклÑ?Ñ?еннÑ? до меÑ?ежÑ? «%s» вимагаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? паÑ?олÑ?."
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:750
+#: ../src/applet-dialogs.c:755
 msgid "Password:"
 msgstr "Ð?аÑ?олÑ?:"
 
-#: ../src/applet.c:791
+#: ../src/applet.c:786
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -571,7 +603,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ð?еможливо вÑ?Ñ?ановиÑ?и з'Ñ?днаннÑ? VPN «%s»: з'Ñ?днаннÑ? з меÑ?ежеÑ? бÑ?ло пеÑ?еÑ?вано."
 
-#: ../src/applet.c:794
+#: ../src/applet.c:789
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -580,7 +612,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ð?еможливо вÑ?Ñ?ановиÑ?и з'Ñ?днаннÑ? VPN «%s»: Ñ?лÑ?жба VPN неÑ?подÑ?вано завеÑ?Ñ?илаÑ?Ñ?."
 
-#: ../src/applet.c:797
+#: ../src/applet.c:792
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -588,9 +620,10 @@ msgid ""
 "configuration."
 msgstr ""
 "\n"
-"Ð?еможливо вÑ?Ñ?ановиÑ?и з'Ñ?днаннÑ? VPN «%s»: Ñ?лÑ?жба VPN повеÑ?нÑ?ла непÑ?авилÑ?нÑ? конÑ?Ñ?гÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?."
+"Ð?еможливо вÑ?Ñ?ановиÑ?и з'Ñ?днаннÑ? VPN «%s»: Ñ?лÑ?жба VPN повеÑ?нÑ?ла непÑ?авилÑ?нÑ? "
+"конÑ?Ñ?гÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?."
 
-#: ../src/applet.c:800
+#: ../src/applet.c:795
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -599,7 +632,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ð?еможливо вÑ?Ñ?ановиÑ?и з'Ñ?днаннÑ? VPN «%s»: виÑ?еÑ?пано Ñ?аÑ? оÑ?Ñ?кÑ?ваннÑ?."
 
-#: ../src/applet.c:803
+#: ../src/applet.c:798
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -608,7 +641,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ð?еможливо вÑ?Ñ?ановиÑ?и з'Ñ?днаннÑ? VPN «%s»: Ñ?лÑ?жба VPN не запÑ?Ñ?Ñ?илаÑ?Ñ? вÑ?аÑ?но."
 
-#: ../src/applet.c:806
+#: ../src/applet.c:801
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -617,16 +650,17 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ð?еможливо вÑ?Ñ?ановиÑ?и з'Ñ?днаннÑ? VPN «%s»: неможливо запÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и Ñ?лÑ?жбÑ? VPN."
 
-#: ../src/applet.c:809
+#: ../src/applet.c:804
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "The VPN connection '%s' failed because there were no valid VPN secrets."
 msgstr ""
 "\n"
-"Ð?еможливо вÑ?Ñ?ановиÑ?и з'Ñ?днаннÑ? VPN «%s»: неможливо знайÑ?и вÑ?дповÑ?дний клÑ?Ñ? длÑ? VPN."
+"Ð?еможливо вÑ?Ñ?ановиÑ?и з'Ñ?днаннÑ? VPN «%s»: неможливо знайÑ?и вÑ?дповÑ?дний клÑ?Ñ? "
+"длÑ? VPN."
 
-#: ../src/applet.c:812
+#: ../src/applet.c:807
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -635,7 +669,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ð?еможливо вÑ?Ñ?ановиÑ?и з'Ñ?днаннÑ? VPN «%s»: непÑ?авилÑ?ний клÑ?Ñ? доÑ?Ñ?Ñ?пÑ? до VPN."
 
-#: ../src/applet.c:819
+#: ../src/applet.c:814
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -644,7 +678,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ð?еможливо вÑ?Ñ?ановиÑ?и з'Ñ?днаннÑ? VPN «%s»"
 
-#: ../src/applet.c:837
+#: ../src/applet.c:832
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -654,7 +688,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "VPN-з'Ñ?днаннÑ? «%s» Ñ?озÑ?Ñ?вано, оÑ?кÑ?лÑ?ки меÑ?ежне з'Ñ?днаннÑ? бÑ?ло пеÑ?еÑ?ване."
 
-#: ../src/applet.c:840
+#: ../src/applet.c:835
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -663,7 +697,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "VPN-з'Ñ?днаннÑ? «%s» Ñ?озÑ?Ñ?вано, оÑ?кÑ?лÑ?ки бÑ?ло зÑ?пинено Ñ?лÑ?жбÑ? VPN."
 
-#: ../src/applet.c:846
+#: ../src/applet.c:841
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -672,15 +706,15 @@ msgstr ""
 "\n"
 "VPN-з'Ñ?днаннÑ? «%s» Ñ?озÑ?Ñ?вано."
 
-#: ../src/applet.c:877
+#: ../src/applet.c:872
 msgid "VPN Login Message"
 msgstr "Ð?овÑ?домленнÑ? запÑ?оÑ?еннÑ? VPN"
 
-#: ../src/applet.c:889 ../src/applet.c:897 ../src/applet.c:944
+#: ../src/applet.c:884 ../src/applet.c:892 ../src/applet.c:939
 msgid "VPN Connection Failed"
 msgstr "Ð?бÑ?й з'Ñ?днаннÑ? VPN"
 
-#: ../src/applet.c:951
+#: ../src/applet.c:946
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -693,7 +727,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/applet.c:954
+#: ../src/applet.c:949
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -706,134 +740,138 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/applet.c:1297
+#: ../src/applet.c:1293
+msgid "device not ready (firmware missing)"
+msgstr "пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?й не гоÑ?овий (вÑ?дÑ?Ñ?Ñ?нÑ?й мÑ?кÑ?окод)"
+
+#: ../src/applet.c:1295
 msgid "device not ready"
 msgstr "пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?й не гоÑ?овий"
 
-#: ../src/applet.c:1322
+#: ../src/applet.c:1321
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Ð?Ñ?д'Ñ?днаÑ?иÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/applet.c:1336
+#: ../src/applet.c:1335
 msgid "device not managed"
 msgstr "пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?й не кеÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../src/applet.c:1382
+#: ../src/applet.c:1381
 msgid "No network devices available"
 msgstr "Ð?емаÑ? доÑ?Ñ?Ñ?пниÑ? меÑ?ежниÑ? пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?оÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/applet.c:1470
+#: ../src/applet.c:1469
 msgid "_VPN Connections"
 msgstr "Ð?'Ñ?днаннÑ? _VPN"
 
-#: ../src/applet.c:1523
+#: ../src/applet.c:1522
 msgid "_Configure VPN..."
 msgstr "_Ð?алаÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?и VPN..."
 
-#: ../src/applet.c:1527
+#: ../src/applet.c:1526
 msgid "_Disconnect VPN"
 msgstr "_Ð?Ñ?д'Ñ?днаÑ?и VPN..."
 
-#: ../src/applet.c:1614
+#: ../src/applet.c:1613
 msgid "NetworkManager is not running..."
 msgstr "NetworkManager не запÑ?Ñ?ено..."
 
-#: ../src/applet.c:1619 ../src/applet.c:2390
+#: ../src/applet.c:1618 ../src/applet.c:2427
 msgid "Networking disabled"
 msgstr "Ð?Ñ?дÑ?Ñ?имкÑ? меÑ?ежÑ? вимкнено"
 
 #. 'Enable Networking' item
-#: ../src/applet.c:1836
+#: ../src/applet.c:1847
 msgid "Enable _Networking"
 msgstr "_Ð?еÑ?ежа"
 
 #. 'Enable Wireless' item
-#: ../src/applet.c:1845
+#: ../src/applet.c:1856
 msgid "Enable _Wireless"
 msgstr "_Ð?ездÑ?оÑ?ова меÑ?ежа"
 
 #. 'Enable Mobile Broadband' item
-#: ../src/applet.c:1854
+#: ../src/applet.c:1865
 msgid "Enable _Mobile Broadband"
 msgstr "Ð?обÑ?лÑ?не _Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?гове з'Ñ?днаннÑ?"
 
 #. Toggle notifications item
-#: ../src/applet.c:1865
+#: ../src/applet.c:1876
 msgid "Enable N_otifications"
 msgstr "УвÑ?мкнÑ?Ñ?и _Ñ?повÑ?Ñ?еннÑ?"
 
 #. 'Connection Information' item
-#: ../src/applet.c:1876
+#: ../src/applet.c:1887
 msgid "Connection _Information"
 msgstr "_Ð?нÑ?оÑ?маÑ?Ñ?Ñ? пÑ?о з'Ñ?днаннÑ?"
 
 #. 'Edit Connections...' item
-#: ../src/applet.c:1886
+#: ../src/applet.c:1897
 msgid "Edit Connections..."
 msgstr "Ð?мÑ?ниÑ?и з'Ñ?днаннÑ?..."
 
 #. Help item
-#: ../src/applet.c:1900
+#: ../src/applet.c:1911
 msgid "_Help"
 msgstr "_Ð?овÑ?дка"
 
 #. About item
-#: ../src/applet.c:1909
+#: ../src/applet.c:1920
 msgid "_About"
 msgstr "_Ð?Ñ?о пÑ?огÑ?амÑ?"
 
-#: ../src/applet.c:2095
+#: ../src/applet.c:2111
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Ð?'Ñ?днаннÑ? Ñ?озÑ?Ñ?вано"
 
-#: ../src/applet.c:2096
+#: ../src/applet.c:2112
 msgid "The network connection has been disconnected."
 msgstr "Ð?еÑ?ежне з'Ñ?днаннÑ? бÑ?ло Ñ?озÑ?Ñ?вано."
 
-#: ../src/applet.c:2256
+#: ../src/applet.c:2293
 #, c-format
 msgid "Preparing network connection '%s'..."
 msgstr "Ð?Ñ?дгоÑ?овка меÑ?ежного з'Ñ?днаннÑ? «%s»..."
 
-#: ../src/applet.c:2259
+#: ../src/applet.c:2296
 #, c-format
 msgid "User authentication required for network connection '%s'..."
 msgstr "Ð?лÑ? меÑ?ежного з'Ñ?днаннÑ? «%s» вимагаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? авÑ?енÑ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?..."
 
-#: ../src/applet.c:2265
+#: ../src/applet.c:2302
 #, c-format
 msgid "Network connection '%s' active"
 msgstr "Ð?еÑ?ежне з'Ñ?днаннÑ? «%s» вÑ?Ñ?ановлено"
 
-#: ../src/applet.c:2346
+#: ../src/applet.c:2383
 #, c-format
 msgid "Starting VPN connection '%s'..."
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?к VPN-з'Ñ?днаннÑ? «%s»..."
 
-#: ../src/applet.c:2349
+#: ../src/applet.c:2386
 #, c-format
 msgid "User authentication required for VPN connection '%s'..."
 msgstr "Ð?лÑ? VPN-з'Ñ?днаннÑ? «%s» вимагаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? авÑ?енÑ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?..."
 
-#: ../src/applet.c:2352
+#: ../src/applet.c:2389
 #, c-format
 msgid "Requesting a VPN address for '%s'..."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?иманнÑ? VPN-адÑ?еÑ?и длÑ? «%s»..."
 
-#: ../src/applet.c:2355
+#: ../src/applet.c:2392
 #, c-format
 msgid "VPN connection '%s' active"
 msgstr "VPN-з'Ñ?днаннÑ? «%s» Ñ?Ñ?Ñ?ановлено"
 
-#: ../src/applet.c:2394
+#: ../src/applet.c:2431
 msgid "No network connection"
 msgstr "Ð?емаÑ? з'Ñ?днаннÑ? з меÑ?ежеÑ?"
 
-#: ../src/applet.c:2934
+#: ../src/applet.c:2995
 msgid "NetworkManager Applet"
 msgstr "Ð?плеÑ? NetworkManager"
 
-#: ../src/applet.c:2940 ../src/wired-dialog.c:128
+#: ../src/applet.c:3001 ../src/wired-dialog.c:128
 msgid ""
 "The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade "
 "file was not found)."
@@ -1001,8 +1039,8 @@ msgstr "познаÑ?ка"
 msgid "automatic"
 msgstr "авÑ?омаÑ?иÑ?но"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:221
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:623
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:222
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:617
 msgid "Failed to update connection secrets due to an unknown error."
 msgstr "Ð?е вдалоÑ?Ñ? оновиÑ?и Ñ?екÑ?еÑ?и з'Ñ?днанÑ? Ñ?еÑ?ез невÑ?домÑ? помилкÑ?."
 
@@ -1040,8 +1078,8 @@ msgid ""
 "Domains used when resolving host names. Use commas to separate multiple "
 "domains."
 msgstr ""
-"DNS-Ñ?еÑ?веÑ?и викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? длÑ? Ñ?озв'Ñ?заннÑ? Ñ?мен вÑ?злÑ?в. Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?йÑ?е Ñ?оздÑ?лÑ?ваÑ? "
-"длÑ? вказÑ?ваннÑ? кÑ?лÑ?коÑ? DNS-Ñ?еÑ?веÑ?Ñ?в."
+"DNS-Ñ?еÑ?веÑ?и викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? длÑ? Ñ?озв'Ñ?заннÑ? Ñ?мен вÑ?злÑ?в. Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?йÑ?е "
+"Ñ?оздÑ?лÑ?ваÑ? длÑ? вказÑ?ваннÑ? кÑ?лÑ?коÑ? DNS-Ñ?еÑ?веÑ?Ñ?в."
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:9
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.glade.h:8
@@ -1058,8 +1096,8 @@ msgid ""
 "IP addresses of domain name servers used to resolve host names. Use commas "
 "to separate multiple domain name server addresses."
 msgstr ""
-"IP адÑ?еÑ?и DNS-Ñ?еÑ?веÑ?Ñ?в викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? длÑ? Ñ?озв'Ñ?заннÑ? Ñ?мен вÑ?злÑ?в. Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?йÑ?е "
-"Ñ?оздÑ?лÑ?ваÑ? длÑ? вказÑ?ваннÑ? кÑ?лÑ?коÑ? DNS-Ñ?еÑ?веÑ?Ñ?в."
+"IP адÑ?еÑ?и DNS-Ñ?еÑ?веÑ?Ñ?в викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? длÑ? Ñ?озв'Ñ?заннÑ? Ñ?мен вÑ?злÑ?в. "
+"Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?йÑ?е Ñ?оздÑ?лÑ?ваÑ? длÑ? вказÑ?ваннÑ? кÑ?лÑ?коÑ? DNS-Ñ?еÑ?веÑ?Ñ?в."
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:11
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.glade.h:10
@@ -1067,7 +1105,8 @@ msgid ""
 "If enabled, this connection will never be used as the default network "
 "connection."
 msgstr ""
-"ЯкÑ?о Ñ?вÑ?мкнено, Ñ?е з'Ñ?днаннÑ? нÑ?коли не бÑ?де викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?иÑ?Ñ? Ñ?к Ñ?ипове меÑ?ежне з'Ñ?днаннÑ?."
+"ЯкÑ?о Ñ?вÑ?мкнено, Ñ?е з'Ñ?днаннÑ? нÑ?коли не бÑ?де викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?иÑ?Ñ? Ñ?к Ñ?ипове "
+"меÑ?ежне з'Ñ?днаннÑ?."
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:12
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.glade.h:11
@@ -1075,41 +1114,63 @@ msgid "Ig_nore automatically obtained routes"
 msgstr "_Ð?гноÑ?Ñ?ваÑ?и авÑ?омаÑ?иÑ?но оÑ?Ñ?иманÑ? маÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?и"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:13
+msgid "Require IPv4 addressing for this connection to complete"
+msgstr "Ð?имагаÑ?и адÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ? IPv4 длÑ? Ñ?Ñ?ого з'Ñ?днаннÑ?"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:14
 msgid ""
 "The DHCP client identifier allows the network administrator to customize "
 "your computer's configuration. If you wish to use a DHCP client identifier, "
 "enter it here."
 msgstr ""
-"Ð?денÑ?иÑ?Ñ?каÑ?оÑ? DHCP-клÑ?Ñ?нÑ?а викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? длÑ? налаÑ?Ñ?овÑ?ваннÑ? доÑ?Ñ?Ñ?пÑ? комп'Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?в до "
-"меÑ?ежÑ?. ЯкÑ?о Ñ? ваÑ? викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?акий Ñ?денÑ?иÑ?Ñ?каÑ?оÑ?, введÑ?Ñ?Ñ? его."
+"Ð?денÑ?иÑ?Ñ?каÑ?оÑ? DHCP-клÑ?Ñ?нÑ?а викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? длÑ? налаÑ?Ñ?овÑ?ваннÑ? доÑ?Ñ?Ñ?пÑ? "
+"комп'Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?в до меÑ?ежÑ?. ЯкÑ?о Ñ? ваÑ? викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?акий Ñ?денÑ?иÑ?Ñ?каÑ?оÑ?, "
+"введÑ?Ñ?Ñ? его."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:14
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.glade.h:12
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:15
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.glade.h:13
 msgid "Use this c_onnection only for resources on its network"
 msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?и Ñ?е з'_Ñ?днаннÑ? лиÑ?е длÑ? Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?в Ñ? його меÑ?ежÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:15
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.glade.h:13
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:16
+msgid ""
+"When connecting to IPv6-capable networks, allows the connection to complete "
+"if IPv4 configuration fails but IPv6 configuration succeeds."
+msgstr ""
+"Ð?Ñ?и пÑ?дклÑ?Ñ?енÑ? до меÑ?еж Ñ?з можливÑ?Ñ?Ñ?Ñ? IPv6: дозволÑ?Ñ? вÑ?Ñ?ановиÑ?и "
+"з'Ñ?днаннÑ? Ñ? випадкÑ? помилки Ñ? конÑ?Ñ?гÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? IPv4, але Ñ?Ñ?пÑ?Ñ?ноÑ? конÑ?Ñ?гÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? IPv6."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:17
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.glade.h:15
 msgid "_DNS servers:"
 msgstr "СеÑ?веÑ?и _DNS:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:16
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.glade.h:14
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:18
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.glade.h:16
 msgid "_Method:"
 msgstr "_Ð?еÑ?од:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:17
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:19
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.glade.h:17
 msgid "_Routesâ?¦"
 msgstr "Ð?_аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?и..."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:18
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.glade.h:16
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:20
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.glade.h:18
 msgid "_Search domains:"
 msgstr "Ð?_омени поÑ?Ñ?кÑ?:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.glade.h:15
-msgid "_Routes&#x2026;"
-msgstr "_Ð?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?и&#x2026;"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.glade.h:12
+msgid "Require IPv6 addressing for this connection to complete"
+msgstr "Ð?имагаÑ?и адÑ?еÑ?аÑ?Ñ?Ñ? IPv6 длÑ? Ñ?Ñ?ого з'Ñ?днаннÑ?"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip6.glade.h:14
+msgid ""
+"When connecting to IPv4-capable networks, allows the connection to complete "
+"if IPv6 configuration fails but IPv4 configuration succeeds."
+msgstr ""
+"Ð?Ñ?и пÑ?дклÑ?Ñ?еннÑ? до меÑ?еж Ñ?з можлоивÑ?Ñ?Ñ?Ñ? IPv4: дозволÑ?Ñ? вÑ?Ñ?ановиÑ?и "
+"з'Ñ?днаннÑ? Ñ? випадкÑ? помилки Ñ? конÑ?Ñ?гÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? IPv6, але Ñ?Ñ?пÑ?Ñ?ноÑ? конÑ?Ñ?гÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? IPv4."
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:1
 msgid "<b>Advanced</b>"
@@ -1304,20 +1365,43 @@ msgid "MT_U:"
 msgstr "MT_U:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-wired.glade.h:14
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:13
-msgid "_MAC address:"
-msgstr "_MAC-адÑ?еÑ?а:"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:11
+msgid ""
+"The MAC address entered here will be used as hardware address for the "
+"network device this connection is activated on. This feature is known as "
+"MAC cloning or spoofing. Example: 00:11:22:33:44:55"
+msgstr ""
+"Ð?ведена Ñ?Ñ?Ñ? MAC-адÑ?еÑ?а викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?к апаÑ?аÑ?на адÑ?еÑ?а меÑ?ежного пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?оÑ? акÑ?ивного длÑ? Ñ?Ñ?ого з'Ñ?днаннÑ?. "
+"Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?нкÑ?Ñ?Ñ? вÑ?дома Ñ?к клонÑ?ваннÑ? MAC або spoofing. Ð?Ñ?иклад: 00:11:22:33:44:55"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-wired.glade.h:15
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:12
+msgid ""
+"This option locks this connection to the network device specified by its "
+"permanent MAC address entered here. Example: 00:11:22:33:44:55"
+msgstr ""
+"Цей паÑ?амеÑ?Ñ? блокÑ?Ñ? з'Ñ?днаннÑ? до меÑ?ежного пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?оÑ?, вказаного за його пеÑ?винноÑ? MAC-адÑ?еÑ?оÑ?, введеноÑ? Ñ?Ñ?Ñ?. Ð?Ñ?иклад: 00:11:22:33:44:55"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wired.glade.h:16
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:16
+msgid "_Cloned MAC address:"
+msgstr "MAC-адÑ?еÑ?а _клонÑ?:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wired.glade.h:17
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:17
+msgid "_Device MAC address:"
+msgstr "MAC-адÑ?еÑ?а _пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?оÑ?:"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wired.glade.h:18
 msgid "_Port:"
 msgstr "_Ð?оÑ?Ñ?:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wired.glade.h:16
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wired.glade.h:19
 msgid "_Speed:"
 msgstr "_ШвидкÑ?Ñ?Ñ?Ñ?:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wired.glade.h:17
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:16
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wired.glade.h:20
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:20
 msgid "bytes"
 msgstr "байÑ?"
 
@@ -1355,23 +1439,31 @@ msgstr "_Режим:"
 msgid "Mb/s"
 msgstr "Ð?б/c"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:11
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:13
+msgid ""
+"This option locks this connection to the wireless access point (AP) "
+"specified by the BSSID entered here. Example: 00:11:22:33:44:55"
+msgstr ""
+"Ð?Ñ?ив'Ñ?зÑ?ваÑ?и з'Ñ?днаннÑ? до BSSID бездÑ?оÑ?овоÑ? Ñ?оÑ?ки доÑ?Ñ?Ñ?пÑ?. Ð?Ñ?иклад: "
+"00:11:22:33:44:55"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:14
 msgid "Transmission po_wer:"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?_жнÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пеÑ?едаÑ?Ñ?:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:12
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:15
 msgid "_BSSID:"
 msgstr "_BSSID:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:14
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:18
 msgid "_Rate:"
 msgstr "_ШвидкÑ?Ñ?Ñ?Ñ?:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:15
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:19
 msgid "_SSID:"
 msgstr "_SSID:"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:17
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless.glade.h:21
 msgid "mW"
 msgstr "мÐ?Ñ?"
 
@@ -1389,8 +1481,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Ð?ибеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?ип з'Ñ?днаннÑ? VPN</span>\n"
 "\n"
-"Ð?ибеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?ип Ñ?Ñ?воÑ?Ñ?ваного з'Ñ?днаннÑ? VPN. ЯкÑ?о поÑ?Ñ?Ñ?бний Ñ?ип VPN "
-"вÑ?дÑ?Ñ?Ñ?нÑ?й Ñ? Ñ?пиÑ?кÑ?, можливо, не вÑ?Ñ?ановлено вÑ?дповÑ?дний модÑ?лÑ?."
+"Ð?ибеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?ип Ñ?Ñ?воÑ?Ñ?ваного з'Ñ?днаннÑ? VPN. ЯкÑ?о поÑ?Ñ?Ñ?бний Ñ?ип VPN вÑ?дÑ?Ñ?Ñ?нÑ?й Ñ? "
+"Ñ?пиÑ?кÑ?, можливо, не вÑ?Ñ?ановлено вÑ?дповÑ?дний модÑ?лÑ?."
 
 #: ../src/connection-editor/ce-vpn-wizard.glade.h:5
 msgid "Createâ?¦"
@@ -1398,19 +1490,20 @@ msgstr "СÑ?воÑ?иÑ?иâ?¦"
 
 #: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:501
 #: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:459
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:634
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:611
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:738
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:723
 msgid "Address"
 msgstr "Ð?дÑ?еÑ?а"
 
 #: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:517
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:650
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:755
 msgid "Netmask"
 msgstr "Ð?аÑ?ка"
 
 #: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:533
 #: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:491
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:666
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:772
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:757
 msgid "Gateway"
 msgstr "ШлÑ?з"
 
@@ -1420,7 +1513,7 @@ msgid "Metric"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?ика"
 
 #: ../src/connection-editor/ip6-routes-dialog.c:475
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:627
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:740
 msgid "Prefix"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?Ñ?кÑ?"
 
@@ -1431,7 +1524,7 @@ msgstr "Ð?е вдалоÑ?Ñ? заванÑ?ажиÑ?и Ñ?нÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? коÑ?иÑ?
 
 #: ../src/connection-editor/page-dsl.c:153
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:4
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1368
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1409
 msgid "DSL"
 msgstr "DSL"
 
@@ -1440,115 +1533,123 @@ msgstr "DSL"
 msgid "DSL connection %d"
 msgstr "Ð?'Ñ?днаннÑ? DSL %d"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:116
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:114
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:126
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:125
 msgid "Automatic (VPN)"
 msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?но (VPN)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:117
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:115
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:127
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:126
 msgid "Automatic (VPN) addresses only"
 msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?но (VPN, лиÑ?е адÑ?еÑ?а)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:120
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:118
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:130
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:129
 msgid "Automatic (PPP)"
 msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?но (PPP)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:121
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:119
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:131
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:130
 msgid "Automatic (PPP) addresses only"
 msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?но (PPP, лиÑ?е адÑ?еÑ?а)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:123
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:121
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:133
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:132
 msgid "Automatic (PPPoE)"
 msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?но (PPPoE)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:124
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:122
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:134
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:133
 msgid "Automatic (PPPoE) addresses only"
 msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?но (PPPoE, лиÑ?е адÑ?еÑ?а)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:126
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:136
 msgid "Automatic (DHCP)"
 msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?но (DHCP)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:127
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:137
 msgid "Automatic (DHCP) addresses only"
 msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?но (DHCP, лиÑ?е адÑ?еÑ?а)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:152
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:162
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:162
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:184
 msgid "Manual"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?нÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:164
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:175
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:174
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:197
 msgid "Link-Local Only"
 msgstr "Ð?иÑ?е мÑ?Ñ?Ñ?евий"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:170
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:182
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:180
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:204
 msgid "Shared to other computers"
 msgstr "СпÑ?лÑ?ний з Ñ?нÑ?им комп'Ñ?Ñ?еÑ?ами"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:597
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:190
+msgid "Disabled"
+msgstr "Ð?е вказÑ?ваÑ?и адÑ?еÑ?Ñ?"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:700
 #, c-format
 msgid "Editing IPv4 routes for %s"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?и IPv4 длÑ? %s"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:711
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:718
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:819
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:826
 msgid "Could not load IPv4 user interface."
 msgstr "Ð?е вдалоÑ?Ñ? заванÑ?ажиÑ?и Ñ?нÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? коÑ?иÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?а налаÑ?Ñ?овÑ?ваннÑ? IPv4"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:724
+#: ../src/connection-editor/page-ip4.c:832
 msgid "IPv4 Settings"
 msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?и IPv4"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:124
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:135
 msgid "Automatic"
 msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?но"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:125
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:136
 msgid "Automatic, addresses only"
 msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?но, лиÑ?е адÑ?еÑ?и"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:137
-#: ../src/wireless-security/eap-method.c:196
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:148
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:233
 msgid "Ignore"
 msgstr "Ð?гноÑ?Ñ?ваÑ?и"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:574
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:172
+msgid "Automatic, DHCP only"
+msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?но, лиÑ?е DHCP"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:685
 #, c-format
 msgid "Editing IPv6 routes for %s"
 msgstr "Ð?мÑ?на маÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?в IPv6 длÑ? %s"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:670
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:677
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:802
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:809
 msgid "Could not load IPv6 user interface."
 msgstr "Ð?е вдалоÑ?Ñ? заванÑ?ажиÑ?и Ñ?нÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? коÑ?иÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?а налаÑ?Ñ?овÑ?ваннÑ? IPv6"
 
-#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:683
+#: ../src/connection-editor/page-ip6.c:815
 msgid "IPv6 Settings"
 msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?и IPv6"
 
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:305
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:312
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:369
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:376
 msgid "Could not load mobile broadband user interface."
 msgstr "Ð?е вдалоÑ?Ñ? заванÑ?ажиÑ?и Ñ?нÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? коÑ?иÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?а налаÑ?Ñ?овÑ?ваннÑ? IPv4"
 
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:333
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:397
 msgid "Unsupported mobile broadband connection type."
 msgstr "Ð?епÑ?дÑ?Ñ?имÑ?ваний Ñ?ип мобÑ?лÑ?ного Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?гового з'Ñ?днаннÑ?."
 
 #. Fall back to just asking for GSM vs. CDMA
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:574
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:638
 msgid "Select Mobile Broadband Provider Type"
 msgstr "Ð?ибÑ?Ñ? Ñ?ипÑ? мобÑ?лÑ?ного Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?гового пÑ?овайдеÑ?а"
 
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:601
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:665
 msgid ""
 "Select the technology your mobile broadband provider uses. If you are "
 "unsure, ask your provider."
@@ -1556,38 +1657,39 @@ msgstr ""
 "Ð?беÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?еÑ?нологÑ?Ñ?, Ñ?кÑ? викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ? ваÑ? пÑ?овайдеÑ? мобÑ?лÑ?ного "
 "Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?гового Ñ?нÑ?еÑ?неÑ?Ñ?. ЯкÑ?о ви не впевненÑ?, Ñ?пиÑ?айÑ?е пÑ?овайдеÑ?а."
 
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:606
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:670
 msgid "My provider uses _GSM-based technology (i.e. GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA)"
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?й пÑ?овайдеÑ? викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ? Ñ?еÑ?нологÑ?Ñ? на оÑ?новÑ? _GSM (Ñ?.е. GPRS, EDGE, UMTS, "
 "HSDPA)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:611
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:677
 msgid "My provider uses C_DMA-based technology (i.e. 1xRTT, EVDO)"
-msgstr "Ð?Ñ?й пÑ?овайдеÑ? викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ? Ñ?еÑ?нологÑ?Ñ? на оÑ?новÑ? C_DMA (Ñ?.е. 1xRTT, EVDO)"
+msgstr ""
+"Ð?Ñ?й пÑ?овайдеÑ? викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ? Ñ?еÑ?нологÑ?Ñ? на оÑ?новÑ? C_DMA (Ñ?.е. 1xRTT, EVDO)"
 
 #: ../src/connection-editor/page-ppp.c:132
 msgid "EAP"
 msgstr "EAP"
 
 #: ../src/connection-editor/page-ppp.c:133
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:227
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:228
 msgid "PAP"
 msgstr "PAP"
 
 #: ../src/connection-editor/page-ppp.c:134
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:272
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:276
 msgid "CHAP"
 msgstr "CHAP"
 
 #: ../src/connection-editor/page-ppp.c:135
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:244
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:257
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:245
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:260
 msgid "MSCHAPv2"
 msgstr "MSCHAPv2"
 
 #: ../src/connection-editor/page-ppp.c:136
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:242
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:244
 msgid "MSCHAP"
 msgstr "MSCHAP"
 
@@ -1612,7 +1714,7 @@ msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?и PPP"
 
 #: ../src/connection-editor/page-vpn.c:108
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:8
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1364
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1405
 msgid "VPN"
 msgstr "VPN"
 
@@ -1622,23 +1724,25 @@ msgid "Could not find VPN plugin service for '%s'."
 msgstr "Ð?е вдалоÑ?Ñ? знайÑ?и модÑ?лÑ? VPN длÑ? «%s»"
 
 #: ../src/connection-editor/page-vpn.c:213
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:949
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:988
 #, c-format
 msgid "VPN connection %d"
 msgstr "VPN з'Ñ?днаннÑ? %d"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wired.c:207
-#: ../src/connection-editor/page-wired.c:214
+#: ../src/connection-editor/page-wired.c:213
+#: ../src/connection-editor/page-wired.c:220
 msgid "Could not load wired user interface."
-msgstr "Ð?е вдалоÑ?Ñ? заванÑ?ажиÑ?и Ñ?нÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? коÑ?иÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?а длÑ? налаÑ?Ñ?овÑ?ваннÑ? дÑ?оÑ?овоÑ? меÑ?ежÑ?."
+msgstr ""
+"Ð?е вдалоÑ?Ñ? заванÑ?ажиÑ?и Ñ?нÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? коÑ?иÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?а длÑ? налаÑ?Ñ?овÑ?ваннÑ? дÑ?оÑ?овоÑ? "
+"меÑ?ежÑ?."
 
-#: ../src/connection-editor/page-wired.c:220
+#: ../src/connection-editor/page-wired.c:226
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:9
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1352
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1393
 msgid "Wired"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?овÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wired.c:339
+#: ../src/connection-editor/page-wired.c:359
 #, c-format
 msgid "Wired connection %d"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?ове з'Ñ?днаннÑ? %d"
@@ -1651,116 +1755,121 @@ msgstr "Ð?аÑ?иÑ?Ñ? 802.1x"
 msgid "Use 802.1X security for this connection"
 msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?и заÑ?иÑ?Ñ? 802.1X длÑ? Ñ?Ñ?ого з'Ñ?днаннÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wireless.c:144
-#: ../src/connection-editor/page-wireless.c:148
+#: ../src/connection-editor/page-wireless.c:146
+#: ../src/connection-editor/page-wireless.c:150
+#: ../src/connection-editor/page-wireless.c:171
+#, c-format
 msgid "default"
 msgstr "Ñ?ипово"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wireless.c:166
+#: ../src/connection-editor/page-wireless.c:175
 #, c-format
 msgid "%u (%u MHz)"
 msgstr "%u (%u Ð?Ð?Ñ?)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wireless.c:351
-#: ../src/connection-editor/page-wireless.c:358
+#: ../src/connection-editor/page-wireless.c:399
+#: ../src/connection-editor/page-wireless.c:406
 msgid "Could not load WiFi user interface."
 msgstr "Ð?е вдалоÑ?Ñ? заванÑ?ажиÑ?и Ñ?нÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? коÑ?иÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?а длÑ? налаÑ?Ñ?овÑ?ваннÑ? WiFi"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wireless.c:364
+#: ../src/connection-editor/page-wireless.c:412
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:10
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1356
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1397
 msgid "Wireless"
 msgstr "Ð?ездÑ?оÑ?ова меÑ?ежа"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wireless.c:511
+#: ../src/connection-editor/page-wireless.c:574
 #, c-format
 msgid "Wireless connection %d"
 msgstr "Ð?ездÑ?оÑ?ова меÑ?ежа %d"
 
 #: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:262
-#: ../src/wireless-dialog.c:905
-msgid "WEP 40/128-bit Key"
-msgstr "WEP 40/128-бÑ?Ñ?ний клÑ?Ñ?"
+#: ../src/wireless-dialog.c:936
+msgid "WEP 40/128-bit Key (Hex or ASCII)"
+msgstr "WEP 40/128-бÑ?Ñ?ний клÑ?Ñ? (Hex або ASCII)"
 
 #: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:271
-#: ../src/wireless-dialog.c:914
+#: ../src/wireless-dialog.c:945
 msgid "WEP 128-bit Passphrase"
 msgstr "WEP 128-бÑ?Ñ?на клÑ?Ñ?ова Ñ?Ñ?аза"
 
 #: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:297
-#: ../src/wireless-dialog.c:944
+#: ../src/wireless-dialog.c:975
 msgid "Dynamic WEP (802.1x)"
 msgstr "Ð?инамÑ?Ñ?ний WEP (802.1x)"
 
 #: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:311
-#: ../src/wireless-dialog.c:958
+#: ../src/wireless-dialog.c:989
 msgid "WPA & WPA2 Personal"
 msgstr "WPA & WPA2 Personal"
 
 #: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:325
-#: ../src/wireless-dialog.c:972
+#: ../src/wireless-dialog.c:1003
 msgid "WPA & WPA2 Enterprise"
 msgstr "WPA & WPA2 Enterprise"
 
 #: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:365
 msgid "Could not load WiFi security user interface; missing WiFi setting."
 msgstr ""
-"Ð?е вдалоÑ?Ñ? заванÑ?ажиÑ?и Ñ?нÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? налаÑ?Ñ?овÑ?ваннÑ? заÑ?иÑ?Ñ?Ñ? з'Ñ?днаннÑ? WiFi, налаÑ?Ñ?овÑ?ваннÑ? WiFi пÑ?опÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?."
+"Ð?е вдалоÑ?Ñ? заванÑ?ажиÑ?и Ñ?нÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? налаÑ?Ñ?овÑ?ваннÑ? заÑ?иÑ?Ñ?Ñ? з'Ñ?днаннÑ? WiFi, "
+"налаÑ?Ñ?овÑ?ваннÑ? WiFi пÑ?опÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?."
 
 #: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:372
 #: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:379
 msgid "Could not load WiFi security user interface."
-msgstr "Ð?е вдалоÑ?Ñ? заванÑ?ажиÑ?и Ñ?нÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? налаÑ?Ñ?овÑ?ваннÑ? заÑ?иÑ?Ñ?Ñ? з'Ñ?днаннÑ? WiFi."
+msgstr ""
+"Ð?е вдалоÑ?Ñ? заванÑ?ажиÑ?и Ñ?нÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? налаÑ?Ñ?овÑ?ваннÑ? заÑ?иÑ?Ñ?Ñ? з'Ñ?днаннÑ? WiFi."
 
 #: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:385
 msgid "Wireless Security"
 msgstr "Ð?аÑ?иÑ?Ñ? бездÑ?оÑ?овоÑ? меÑ?ежÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:107
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:100
 #, c-format
 msgid "Editing %s"
 msgstr "РедагÑ?ваннÑ? %s"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:111
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:104
 msgid "Editing un-named connection"
 msgstr "РедагÑ?ваннÑ? бездÑ?оÑ?ового з'Ñ?днаннÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:294
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:287
 msgid ""
 "The connection editor could not find some required resources (the "
 "NetworkManager applet glade file was not found)."
 msgstr ""
-"РедакÑ?оÑ? з'Ñ?днанÑ? не може знайÑ?и деÑ?кÑ? поÑ?Ñ?Ñ?бнÑ? Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?и (не знайдений Ñ?айл glade "
-"аплеÑ?Ñ? NetworkManager)."
+"РедакÑ?оÑ? з'Ñ?днанÑ? не може знайÑ?и деÑ?кÑ? поÑ?Ñ?Ñ?бнÑ? Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?и (не знайдений Ñ?айл "
+"glade аплеÑ?Ñ? NetworkManager)."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:307
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:300
 msgid ""
 "The connection editor could not find some required resources (the glade file "
 "was not found)."
 msgstr ""
-"РедакÑ?оÑ? з'Ñ?днанÑ? не може знайÑ?и деÑ?кÑ? поÑ?Ñ?Ñ?бнÑ? Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?и (не знайдений Ñ?айл glade)."
+"РедакÑ?оÑ? з'Ñ?днанÑ? не може знайÑ?и деÑ?кÑ? поÑ?Ñ?Ñ?бнÑ? Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?и (не знайдений Ñ?айл "
+"glade)."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:405
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:398
 msgid "Error creating connection editor dialog."
 msgstr "Ð?омилка пÑ?и Ñ?Ñ?воÑ?еннÑ? Ñ?едакÑ?оÑ?а з'Ñ?днанÑ?."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:426
-msgid "Apply"
-msgstr "Ð?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ?ваÑ?и"
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:419
+msgid "_Save"
+msgstr "Ð?_беÑ?егÑ?и"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:427
-msgid "Save this connection for all users of this machine."
-msgstr "Ð?Ñ?обиÑ?и Ñ?Ñ? змÑ?ни длÑ? вÑ?Ñ?Ñ? коÑ?иÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?Ñ?в комп'Ñ?Ñ?еÑ?а."
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:420
+msgid "Save any changes made to this connection."
+msgstr "Ð?беÑ?егÑ?и паÑ?амеÑ?Ñ?и з'Ñ?днаннÑ?."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:428
-msgid "Apply..."
-msgstr "Ð?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ?ваÑ?и..."
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:421
+msgid "_Save..."
+msgstr "Ð?_беÑ?егÑ?и..."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:429
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:422
 msgid "Authenticate to save this connection for all users of this machine."
 msgstr ""
-"Ð?веÑ?Ñ?и паÑ?олÑ? адмÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?а длÑ? Ñ?ого, Ñ?об зÑ?обиÑ?и Ñ?е з'Ñ?днаннÑ? Ñ?пÑ?лÑ?ним "
-"длÑ? вÑ?Ñ?Ñ? коÑ?иÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?Ñ?в комп'Ñ?Ñ?еÑ?а."
+"Ð?веÑ?Ñ?и паÑ?олÑ? адмÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?а длÑ? Ñ?ого, Ñ?об зÑ?обиÑ?и Ñ?е з'Ñ?днаннÑ? Ñ?пÑ?лÑ?ним длÑ? "
+"вÑ?Ñ?Ñ? коÑ?иÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?Ñ?в комп'Ñ?Ñ?еÑ?а."
 
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:1
 msgid "Available to all users"
@@ -1782,17 +1891,17 @@ msgstr "_Ð?кÑ?поÑ?Ñ?"
 msgid "_Import"
 msgstr "_Ð?мпоÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:219
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:217
 msgid "never"
 msgstr "нÑ?коли"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:230
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:241
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:228
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:239
 msgid "now"
 msgstr "заÑ?аз"
 
 #. less than an hour ago
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:248
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:246
 #, c-format
 msgid "%d minute ago"
 msgid_plural "%d minutes ago"
@@ -1800,7 +1909,7 @@ msgstr[0] "%d Ñ?вилина Ñ?омÑ?"
 msgstr[1] "%d Ñ?вилини Ñ?омÑ?"
 msgstr[2] "%d Ñ?вилин Ñ?омÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:252
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:250
 #, c-format
 msgid "%d hour ago"
 msgid_plural "%d hours ago"
@@ -1808,7 +1917,7 @@ msgstr[0] "%d година Ñ?омÑ?"
 msgstr[1] "%d години Ñ?омÑ?"
 msgstr[2] "%d годин Ñ?омÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:264
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:262
 #, c-format
 msgid "%d day ago"
 msgid_plural "%d days ago"
@@ -1816,7 +1925,7 @@ msgstr[0] "%d денÑ? Ñ?омÑ?"
 msgstr[1] "%d днÑ? Ñ?омÑ?"
 msgstr[2] "%d днÑ?в Ñ?омÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:270
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:268
 #, c-format
 msgid "%d month ago"
 msgid_plural "%d months ago"
@@ -1824,7 +1933,7 @@ msgstr[0] "%d мÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?омÑ?"
 msgstr[1] "%d мÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?омÑ?"
 msgstr[2] "%d мÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?в Ñ?омÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:274
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:272
 #, c-format
 msgid "%d year ago"
 msgid_plural "%d years ago"
@@ -1832,61 +1941,61 @@ msgstr[0] "%d Ñ?Ñ?к Ñ?омÑ?"
 msgstr[1] "%d Ñ?оки Ñ?омÑ?"
 msgstr[2] "%d Ñ?окÑ?в Ñ?омÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:575
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:594
 msgid "Connection add failed"
 msgstr "Ð?омилка пÑ?и додаваннÑ? з'Ñ?днаннÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:598
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:623
 #, c-format
 msgid "Error editing connection: property '%s' / '%s' invalid: %d"
 msgstr "Ð?омилка пÑ?и змÑ?нÑ? з'Ñ?днаннÑ?:влаÑ?Ñ?ивÑ?Ñ?Ñ?Ñ? '%s' / '%s' недÑ?йÑ?на: %d"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:605
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:720
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:630
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:745
 msgid "An unknown error occurred."
 msgstr "Ð?евÑ?дома помилка."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:610
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:755
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:635
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:786
 msgid "Error initializing editor"
 msgstr "Ð?омилка пÑ?д Ñ?аÑ? Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?алÑ?заÑ?Ñ?Ñ? Ñ?едакÑ?оÑ?а"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:626
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:772
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:932
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:651
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:803
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:971
 msgid ""
 "The connection editor dialog could not be initialized due to an unknown "
 "error."
 msgstr ""
 "Ð?е вдалоÑ?Ñ? Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?алÑ?зÑ?ваÑ?и дÑ?алог Ñ?едакÑ?оÑ?а з'Ñ?днанÑ? Ñ?еÑ?ез невÑ?домÑ? помилкÑ?."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:635
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:660
 msgid "Could not create new connection"
 msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?воÑ?иÑ?и нове з'Ñ?днаннÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:646
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:671
 msgid "Could not edit new connection"
 msgstr "Ð?е вдалоÑ?Ñ? Ñ?Ñ?воÑ?иÑ?и нове з'Ñ?днаннÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:787
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:818
 msgid "Could not edit connection"
 msgstr "Ð?е вдалоÑ?Ñ? змÑ?ниÑ?и з'Ñ?днаннÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:812
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:843
 msgid "Connection delete failed"
 msgstr "Ð?омилка пÑ?и видаленнÑ? з'Ñ?днаннÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:836
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:875
 #, c-format
 msgid "Are you sure you wish to delete the connection %s?"
 msgstr "Ð?Ñ?йÑ?но видалиÑ?и з'Ñ?днаннÑ? %s?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:979
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1018
 #: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:228
 msgid "Cannot import VPN connection"
 msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?мпоÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?и з'Ñ?днаннÑ? VPN"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:981
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1020
 msgid ""
 "The VPN plugin failed to import the VPN connection correctly\n"
 "\n"
@@ -1896,47 +2005,47 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ð?омилка: немаÑ? Ñ?ипÑ? Ñ?лÑ?жби VPN."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:994
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1033
 msgid "Could not edit imported connection"
 msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? змÑ?ниÑ?и Ñ?мпоÑ?Ñ?оване з'Ñ?днаннÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1128
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1167
 msgid "Name"
 msgstr "Ð?азва"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1140
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1179
 msgid "Last Used"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?аннÑ? пÑ?дклÑ?Ñ?еннÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1243
-msgid "Edit"
-msgstr "Ð?мÑ?ниÑ?и"
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1282
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Ð?мÑ?ниÑ?и"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1244
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1283
 msgid "Edit the selected connection"
 msgstr "Ð?мÑ?ниÑ?и видÑ?лене з'Ñ?днаннÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1245
-msgid "Edit..."
-msgstr "Ð?мÑ?ниÑ?и..."
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1284
+msgid "_Edit..."
+msgstr "_Ð?мÑ?ниÑ?и..."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1246
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1285
 msgid "Authenticate to edit the selected connection"
 msgstr "Ð?лÑ? змÑ?ни видÑ?леного з'Ñ?днаннÑ? поÑ?Ñ?Ñ?бна авÑ?енÑ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1260
-msgid "Delete"
-msgstr "Ð?идалиÑ?и"
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1300
+msgid "_Delete"
+msgstr "Ð?_идалиÑ?и"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1261
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1301
 msgid "Delete the selected connection"
 msgstr "Ð?идалиÑ?и видÑ?лене з'Ñ?днаннÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1262
-msgid "Delete..."
-msgstr "Ð?идалиÑ?и..."
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1302
+msgid "_Delete..."
+msgstr "Ð?_идалиÑ?и..."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1263
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1303
 msgid "Authenticate to delete the selected connection"
 msgstr "Ð?лÑ? видаленнÑ? видÑ?леного з'Ñ?днаннÑ? поÑ?Ñ?Ñ?бна авÑ?енÑ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?"
 
@@ -1948,7 +2057,8 @@ msgid ""
 "\n"
 "Error: %s."
 msgstr ""
-"Ð?еможливо пÑ?оÑ?иÑ?аÑ?и Ñ?айл «%s», або ж вÑ?н не мÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?озпÑ?знанÑ? вÑ?домоÑ?Ñ?Ñ? пÑ?о VPN-з'Ñ?днаннÑ?.\n"
+"Ð?еможливо пÑ?оÑ?иÑ?аÑ?и Ñ?айл «%s», або ж вÑ?н не мÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?озпÑ?знанÑ? вÑ?домоÑ?Ñ?Ñ? пÑ?о "
+"VPN-з'Ñ?днаннÑ?.\n"
 "\n"
 "Ð?омилка: %s."
 
@@ -1989,65 +2099,81 @@ msgstr ""
 msgid "Export VPN connection..."
 msgstr "Ð?кÑ?поÑ?Ñ? з'Ñ?днаннÑ? VPN..."
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/network-manager-applet.c:214
+#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:213
 #, c-format
 msgid "%s Network"
 msgstr "Ð?еÑ?ежа %s"
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/network-manager-applet.c:323
+#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:322
 #, c-format
 msgid "Error: %s"
 msgstr "Ð?омилка: %s"
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/network-manager-applet.c:442
+#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:441
 msgid "Mobile wizard was canceled"
 msgstr "Ð?омÑ?Ñ?ник налаÑ?Ñ?овÑ?ваннÑ? мобÑ?лÑ?ноÑ? меÑ?ежÑ? Ñ?каÑ?овано"
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/network-manager-applet.c:451
+#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:450
 msgid "Unknown phone device type (not GSM or CDMA)"
 msgstr "Ð?евÑ?домий Ñ?ип Ñ?елеÑ?онÑ? (не GSM Ñ?и CDMA)"
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/network-manager-applet.c:479
+#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:478
 msgid "Your phone is now ready to use!"
 msgstr "Ð?аÑ? Ñ?елеÑ?он гоÑ?овий до Ñ?обоÑ?и!"
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/network-manager-applet.c:652
-#: ../src/gnome-bluetooth/network-manager-applet.c:658
+#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:648
+#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:654
 msgid "failed to connect to the phone."
 msgstr "не вдалоÑ?Ñ? пÑ?иÑ?днаÑ?иÑ?Ñ? до Ñ?елеÑ?онÑ?."
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/network-manager-applet.c:691
+#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:687
 msgid "unexpectedly disconnected from the phone."
 msgstr "неÑ?подÑ?ваний Ñ?озÑ?ив зв'Ñ?зкÑ? з Ñ?елеÑ?оном."
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/network-manager-applet.c:700
+#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:696
 msgid "timed out detecting phone details."
 msgstr "вийÑ?ов Ñ?еÑ?мÑ?н виÑ?вленнÑ? Ñ?елеÑ?онÑ?."
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/network-manager-applet.c:715
+#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:711
 msgid "could not connect to the system bus."
 msgstr "не вдалоÑ?Ñ? пÑ?иÑ?днаÑ?иÑ?Ñ? до Ñ?иÑ?Ñ?емноÑ? Ñ?ини."
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/network-manager-applet.c:720
+#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:716
 msgid "Detecting phone configuration..."
 msgstr "Ð?иÑ?вленнÑ? паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?в Ñ?елеÑ?онÑ?..."
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/network-manager-applet.c:786
+#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:782
 msgid "could not find the Bluetooth device."
 msgstr "не вдалоÑ?Ñ? знайÑ?и пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?й Bluetooth."
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/network-manager-applet.c:916
+#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:912
 msgid ""
 "The default Bluetooth adapter must be enabled before setting up a Dial-Up-"
 "Networking connection."
 msgstr ""
-"Ð?дапÑ?еÑ? Bluetooth Ñ?ипово маÑ? бÑ?Ñ?и Ñ?вÑ?мкнений до налаÑ?Ñ?овÑ?ваннÑ? комÑ?Ñ?ованого з'Ñ?днаннÑ?."
+"Ð?дапÑ?еÑ? Bluetooth Ñ?ипово маÑ? бÑ?Ñ?и Ñ?вÑ?мкнений до налаÑ?Ñ?овÑ?ваннÑ? комÑ?Ñ?ованого "
+"з'Ñ?днаннÑ?."
+
+#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:944
+#, c-format
+msgid "Bluetooth configuration not possible (failed to connect to D-Bus: %s)."
+msgstr "Ð?еможливо налаÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?и Bluetooth (помилка пÑ?и пÑ?дклÑ?Ñ?еннÑ? до D-Bus: %s)."
+
+#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:954
+msgid "Bluetooth configuration not possible (failed to create D-Bus proxy)."
+msgstr "Ð?еможливо налаÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?и Bluetooth (помилка Ñ?Ñ?воÑ?еннÑ? пÑ?окÑ?Ñ? D-Bus)."
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/network-manager-applet.c:969
+#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:963
+#, c-format
+msgid ""
+"Bluetooth configuration not possible (error finding NetworkManager: %s)."
+msgstr "Ð?еможливо налаÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?и Bluetooth (не знайдено NetworkManager: %s)."
+
+#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:1014
 msgid "Use your mobile phone as a network device (PAN/NAP)"
 msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?и мобÑ?лÑ?ний Ñ?елеÑ?он Ñ?к меÑ?ежний пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?й (PAN/NAP)"
 
-#: ../src/gnome-bluetooth/network-manager-applet.c:978
+#: ../src/gnome-bluetooth/bt-widget.c:1023
 msgid "Access the Internet using your mobile phone (DUN)"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?Ñ?п до Ð?нÑ?еÑ?неÑ?Ñ? з викоÑ?иÑ?Ñ?аннÑ?м мобÑ?лÑ?ного Ñ?елеÑ?онÑ? (DUN)"
 
@@ -2068,63 +2194,83 @@ msgid ""
 "It is not intended for command-line interaction but instead runs in the "
 "GNOME desktop environment."
 msgstr ""
-"Ð?она не пÑ?изнаÑ?ена длÑ? викоÑ?иÑ?Ñ?аннÑ? з командного Ñ?Ñ?дка, Ñ?Ñ? Ñ?лÑ?д викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?и з Ñ?еÑ?едовиÑ?а GNOME."
+"Ð?она не пÑ?изнаÑ?ена длÑ? викоÑ?иÑ?Ñ?аннÑ? з командного Ñ?Ñ?дка, Ñ?Ñ? Ñ?лÑ?д "
+"викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?и з Ñ?еÑ?едовиÑ?а GNOME."
 
-#: ../src/mb-menu-item.c:59
+#: ../src/mb-menu-item.c:58
 msgid "EVDO"
 msgstr "EVDO"
 
-#: ../src/mb-menu-item.c:65
+#: ../src/mb-menu-item.c:62
 msgid "GPRS"
 msgstr "GPRS"
 
-#: ../src/mb-menu-item.c:68
+#: ../src/mb-menu-item.c:64
 msgid "EDGE"
 msgstr "EDGE"
 
-#: ../src/mb-menu-item.c:71
+#: ../src/mb-menu-item.c:66
 msgid "UMTS"
 msgstr "UMTS"
 
-#: ../src/mb-menu-item.c:74
+#: ../src/mb-menu-item.c:68
 msgid "HSDPA"
 msgstr "HSDPA"
 
-#: ../src/mb-menu-item.c:77
+#: ../src/mb-menu-item.c:70
 msgid "HSUPA"
 msgstr "HSUPA"
 
-#: ../src/mb-menu-item.c:80
+#: ../src/mb-menu-item.c:72
 msgid "HSPA"
 msgstr "HSPA"
 
-#: ../src/mb-menu-item.c:118
+#: ../src/mb-menu-item.c:104
+msgid "not enabled"
+msgstr "недоÑ?Ñ?Ñ?пно"
+
+#: ../src/mb-menu-item.c:110
 msgid "not registered"
 msgstr "не заÑ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?овано"
 
-#: ../src/mb-menu-item.c:130
+#: ../src/mb-menu-item.c:128
 #, c-format
 msgid "Home network (%s)"
 msgstr "Ð?омаÑ?нÑ? меÑ?ежа (%s)"
 
-#: ../src/mb-menu-item.c:137
+#: ../src/mb-menu-item.c:130
+#, c-format
+msgid "Home network"
+msgstr "Ð?омаÑ?нÑ? меÑ?ежа"
+
+#: ../src/mb-menu-item.c:138
 msgid "searching"
 msgstr "Ñ?Ñ?иваÑ? поÑ?Ñ?к"
 
-#: ../src/mb-menu-item.c:140
+#: ../src/mb-menu-item.c:141
 msgid "registration denied"
 msgstr "Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? забоÑ?онено"
 
-#: ../src/mb-menu-item.c:144 ../src/mb-menu-item.c:147
+#: ../src/mb-menu-item.c:146 ../src/mb-menu-item.c:152
 #, c-format
 msgid "%s (%s roaming)"
 msgstr "%s (%s Ñ?оÑ?мÑ?нг)"
 
-#: ../src/mb-menu-item.c:149
+#: ../src/mb-menu-item.c:148 ../src/mb-menu-item.c:154
+#, c-format
+msgid "%s (roaming)"
+msgstr "%s (Ñ?оÑ?мÑ?нг)"
+
+#: ../src/mb-menu-item.c:157
 #, c-format
 msgid "Roaming network (%s)"
 msgstr "РоÑ?мÑ?нгова меÑ?ежна (%s)"
 
+#: ../src/mb-menu-item.c:159
+#, c-format
+msgid "Roaming network"
+msgstr "РоÑ?мÑ?нгова меÑ?ежна"
+
 #: ../src/utils/mobile-wizard.c:196
 msgid ""
 "Your mobile broadband connection is configured with the following settings:"
@@ -2154,8 +2300,8 @@ msgid ""
 "Preferences menu."
 msgstr ""
 "Ð?аÑ?аз бÑ?де виконано пÑ?иÑ?днаннÑ? до ваÑ?ого мобÑ?лÑ?ного Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?гового "
-"пÑ?овайдеÑ?а з викоÑ?иÑ?Ñ?аннÑ?м вказаниÑ? паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?в. ЯкÑ?о з'Ñ?днаннÑ? не бÑ?де вÑ?Ñ?ановлено або "
-"не бÑ?де доÑ?Ñ?Ñ?пÑ? до Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?в меÑ?ежÑ?, пеÑ?евÑ?Ñ?Ñ?е паÑ?амеÑ?Ñ?и Ñ?е "
+"пÑ?овайдеÑ?а з викоÑ?иÑ?Ñ?аннÑ?м вказаниÑ? паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?в. ЯкÑ?о з'Ñ?днаннÑ? не бÑ?де "
+"вÑ?Ñ?ановлено або не бÑ?де доÑ?Ñ?Ñ?пÑ? до Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?в меÑ?ежÑ?, пеÑ?евÑ?Ñ?Ñ?е паÑ?амеÑ?Ñ?и Ñ?е "
 "Ñ?аз. Щоб змÑ?ниÑ?и паÑ?амеÑ?Ñ?и мобÑ?лÑ?ного Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?гового з'Ñ?днаннÑ?. Щоб "
 "змÑ?ниÑ?и паÑ?амеÑ?Ñ?и з'Ñ?днаннÑ?, вибеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?нкÑ? «Ð?еÑ?ежнÑ? з'Ñ?днаннÑ?» з менÑ? "
 "СиÑ?Ñ?ема >> Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?и."
@@ -2183,7 +2329,8 @@ msgid ""
 "\n"
 "If you are unsure of your plan please ask your provider for your plan's APN."
 msgstr ""
-"Увага: вибÑ?Ñ? непÑ?авилÑ?ного Ñ?аÑ?иÑ?ного планÑ? може пÑ?извеÑ?Ñ?и до пÑ?облем Ñ?з Ñ?аÑ?Ñ?нками Ñ?и зÑ?обиÑ?и пÑ?дклÑ?Ñ?еннÑ? неможливим.\n"
+"Увага: вибÑ?Ñ? непÑ?авилÑ?ного Ñ?аÑ?иÑ?ного планÑ? може пÑ?извеÑ?Ñ?и до пÑ?облем Ñ?з "
+"Ñ?аÑ?Ñ?нками Ñ?и зÑ?обиÑ?и пÑ?дклÑ?Ñ?еннÑ? неможливим.\n"
 "\n"
 "ЯкÑ?о ви не впевненÑ?, Ñ?пиÑ?айÑ?е Ñ? пÑ?овайдеÑ?а, Ñ?ка Ñ?оÑ?ка доÑ?Ñ?Ñ?пÑ? (APN) "
 "вÑ?дповÑ?даÑ? ваÑ?омÑ? Ñ?аÑ?иÑ?номÑ? планÑ?."
@@ -2253,7 +2400,8 @@ msgid ""
 "This assistant helps you easily set up a mobile broadband connection to a "
 "cellular (3G) network."
 msgstr ""
-"Цей помÑ?Ñ?ник допоможе вам налаÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?и мобÑ?лÑ?не Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?гове пÑ?дклÑ?Ñ?еннÑ? до мобÑ?лÑ?ноÑ? (3G) меÑ?ежÑ?."
+"Цей помÑ?Ñ?ник допоможе вам налаÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?и мобÑ?лÑ?не Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?гове пÑ?дклÑ?Ñ?еннÑ? до "
+"мобÑ?лÑ?ноÑ? (3G) меÑ?ежÑ?."
 
 #: ../src/utils/mobile-wizard.c:1302
 msgid "You will need the following information:"
@@ -2287,7 +2435,11 @@ msgstr "Ð?алаÑ?Ñ?овÑ?ваннÑ? мобÑ?лÑ?ного Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?го
 msgid "New Mobile Broadband Connection"
 msgstr "Ð?ове мобÑ?лÑ?не Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?гове з'Ñ?днаннÑ?"
 
-#: ../src/utils/nmn-mobile-providers.c:515
+#: ../src/utils/nmn-mobile-providers.c:76
+msgid "United Kingdom"
+msgstr "Ð?еликобÑ?иÑ?анÑ?Ñ?"
+
+#: ../src/utils/nmn-mobile-providers.c:508
 msgid "Default"
 msgstr "Типово"
 
@@ -2302,7 +2454,8 @@ msgid ""
 "Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. "
 "Contact your system administrator."
 msgstr ""
-"Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? знайÑ?и дÑ?алогове вÑ?кно аÑ?Ñ?енÑ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ? длÑ? з'Ñ?днаннÑ? VPN Ñ?ипÑ? «%s». Ð?в'Ñ?жÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? з Ñ?иÑ?Ñ?емним адмÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?ом."
+"Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? знайÑ?и дÑ?алогове вÑ?кно аÑ?Ñ?енÑ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ? длÑ? з'Ñ?днаннÑ? VPN Ñ?ипÑ? "
+"«%s». Ð?в'Ñ?жÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? з Ñ?иÑ?Ñ?емним адмÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?ом."
 
 #: ../src/vpn-password-dialog.c:258
 #, c-format
@@ -2310,99 +2463,101 @@ msgid ""
 "There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection "
 "type '%s'. Contact your system administrator."
 msgstr ""
-"Ð?Ñ?облема запÑ?Ñ?кÑ? дÑ?алогового вÑ?кна аÑ?Ñ?енÑ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ? длÑ? з'Ñ?днаннÑ? VPN Ñ?ипÑ? «%s». Ð?в'Ñ?жÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? з Ñ?иÑ?Ñ?емним адмÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?ом."
+"Ð?Ñ?облема запÑ?Ñ?кÑ? дÑ?алогового вÑ?кна аÑ?Ñ?енÑ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ? длÑ? з'Ñ?днаннÑ? VPN Ñ?ипÑ? "
+"«%s». Ð?в'Ñ?жÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? з Ñ?иÑ?Ñ?емним адмÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?ом."
 
 #: ../src/wired-dialog.c:99
 msgid "Wired 802.1X authentication"
 msgstr "Ð?вÑ?енÑ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ? дÑ?оÑ?овоÑ? меÑ?ежÑ? 802.1X"
 
-#: ../src/wireless-dialog.c:452
+#: ../src/wireless-dialog.c:474
 msgid "New..."
 msgstr "СÑ?воÑ?иÑ?и..."
 
-#: ../src/wireless-dialog.c:1056
+#: ../src/wireless-dialog.c:1093
 msgid "C_reate"
 msgstr "С_Ñ?воÑ?иÑ?и"
 
-#: ../src/wireless-dialog.c:1137
+#: ../src/wireless-dialog.c:1174
 #, c-format
 msgid ""
-"Passwords or encryption keys are required to access the wireless network '%"
-"s'."
+"Passwords or encryption keys are required to access the wireless network "
+"'%s'."
 msgstr ""
 "Ð?лÑ? доÑ?Ñ?Ñ?пÑ? до бездÑ?оÑ?овоÑ? меÑ?ежÑ? «%s» необÑ?Ñ?днÑ? паÑ?олÑ? або клÑ?Ñ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?ваннÑ?."
 
-#: ../src/wireless-dialog.c:1139
+#: ../src/wireless-dialog.c:1176
 msgid "Wireless Network Authentication Required"
 msgstr "Ð?лÑ? доÑ?Ñ?Ñ?пÑ? до бездÑ?оÑ?овоÑ? меÑ?ежÑ? поÑ?Ñ?Ñ?бна авÑ?енÑ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../src/wireless-dialog.c:1141
+#: ../src/wireless-dialog.c:1178
 msgid "Authentication required by wireless network"
 msgstr "Ð?лÑ? доÑ?Ñ?Ñ?пÑ? до бездÑ?оÑ?овоÑ? меÑ?ежÑ? поÑ?Ñ?Ñ?бна авÑ?енÑ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../src/wireless-dialog.c:1146
+#: ../src/wireless-dialog.c:1183
 msgid "Create New Wireless Network"
 msgstr "СÑ?воÑ?иÑ?и новÑ? бездÑ?оÑ?овÑ? меÑ?ежÑ?"
 
-#: ../src/wireless-dialog.c:1148
+#: ../src/wireless-dialog.c:1185
 msgid "New wireless network"
 msgstr "Ð?ова бездÑ?оÑ?ова меÑ?ежа"
 
-#: ../src/wireless-dialog.c:1149
+#: ../src/wireless-dialog.c:1186
 msgid "Enter a name for the wireless network you wish to create."
 msgstr "Ð?ведÑ?Ñ?Ñ? назвÑ? бездÑ?оÑ?овоÑ? меÑ?ежÑ?, Ñ?кÑ? Ñ?Ñ?еба Ñ?Ñ?воÑ?иÑ?и."
 
-#: ../src/wireless-dialog.c:1151
+#: ../src/wireless-dialog.c:1188
 msgid "Connect to Hidden Wireless Network"
 msgstr "Ð?'Ñ?днаÑ?иÑ?Ñ? з пÑ?иÑ?ованоÑ? бездÑ?оÑ?овоÑ? меÑ?ежеÑ?"
 
-#: ../src/wireless-dialog.c:1153
+#: ../src/wireless-dialog.c:1190
 msgid "Hidden wireless network"
 msgstr "Ð?Ñ?иÑ?ована бездÑ?оÑ?ова меÑ?ежа"
 
-#: ../src/wireless-dialog.c:1154
+#: ../src/wireless-dialog.c:1191
 msgid ""
 "Enter the name and security details of the hidden wireless network you wish "
 "to connect to."
 msgstr ""
-"Ð?ведÑ?Ñ?Ñ? назвÑ? Ñ?а паÑ?амеÑ?Ñ?и безпеки пÑ?иÑ?ованоÑ? бездÑ?оÑ?овоÑ? меÑ?ежÑ?, до Ñ?коÑ? Ñ?Ñ?еба пÑ?иÑ?днаÑ?иÑ?Ñ?."
+"Ð?ведÑ?Ñ?Ñ? назвÑ? Ñ?а паÑ?амеÑ?Ñ?и безпеки пÑ?иÑ?ованоÑ? бездÑ?оÑ?овоÑ? меÑ?ежÑ?, до Ñ?коÑ? "
+"Ñ?Ñ?еба пÑ?иÑ?днаÑ?иÑ?Ñ?."
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method.c:190
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:227
 msgid "No Certificate Authority certificate chosen"
 msgstr "Ð?е вибÑ?аний Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?Ñ?каÑ? ЦенÑ?Ñ?Ñ? СеÑ?Ñ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method.c:191
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:228
 msgid ""
 "Not using a Certificate Authority (CA) certificate can result in connections "
 "to insecure, rogue wireless networks. Would you like to choose a "
 "Certificate Authority certificate?"
 msgstr ""
-"Ð?ез викоÑ?иÑ?Ñ?аннÑ? Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ? ЦенÑ?Ñ?Ñ? Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ? (CA) можливе пÑ?иÑ?днаннÑ? до небезпеÑ?ниÑ?, зловмиÑ?ниÑ? меÑ?еж. Ð?ибÑ?аÑ?и Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?Ñ?каÑ? ЦенÑ?Ñ?Ñ? "
-"Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ??"
+"Ð?ез викоÑ?иÑ?Ñ?аннÑ? Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ? ЦенÑ?Ñ?Ñ? Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ? (CA) можливе пÑ?иÑ?днаннÑ? до "
+"небезпеÑ?ниÑ?, зловмиÑ?ниÑ? меÑ?еж. Ð?ибÑ?аÑ?и Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?Ñ?каÑ? ЦенÑ?Ñ?Ñ? Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ??"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method.c:200
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:237
 msgid "Choose CA Certificate"
 msgstr "Ð?ибеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?Ñ?каÑ? CA"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method.c:515
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:552
 msgid "DER, PEM, or PKCS#12 private keys (*.der, *.pem, *.p12)"
 msgstr "СекÑ?еÑ?нÑ? клÑ?Ñ?Ñ? DER, PEM Ñ?и PKCS#12 (*.der, *.pem, *.p12)"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method.c:518
+#: ../src/wireless-security/eap-method.c:555
 msgid "DER or PEM certificates (*.der, *.pem, *.crt, *.cer)"
 msgstr "СеÑ?Ñ?иÑ?Ñ?каÑ?и DER Ñ?и PEM (*.der, *.pem, *.crt, *.cer)"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:259
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:261
 msgid "MD5"
 msgstr "MD5"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:274
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:277
 msgid "GTC"
 msgstr "GTC"
 
-#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:361
+#: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:366
 #: ../src/wireless-security/eap-method-tls.c:457
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:359
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:365
 msgid "Choose a Certificate Authority certificate..."
 msgstr "Ð?бÑ?аÑ?и Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?Ñ?каÑ? ЦенÑ?Ñ?Ñ? Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?..."
 
@@ -2431,16 +2586,33 @@ msgstr "Ð?бÑ?аÑ?и пеÑ?Ñ?оналÑ?ний Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?Ñ?каÑ?..."
 msgid "Choose your private key..."
 msgstr "Ð?бÑ?аÑ?и Ñ?екÑ?еÑ?ний клÑ?Ñ?..."
 
-#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:328
+#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:329
 msgid "TLS"
 msgstr "TLS"
 
-#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:352
+#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:353
 msgid "Tunneled TLS"
 msgstr "ТÑ?нелÑ?ний TLS"
 
-#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:363
+#: ../src/wireless-security/wireless-security.c:364
 msgid "Protected EAP (PEAP)"
 msgstr "Ð?аÑ?иÑ?ено EAP (PEAP)"
 
+#~ msgid "PUK code required"
+#~ msgstr "Ð?имагаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? PUK-код"
+
+#~ msgid "PUK code is needed for the mobile broadband device"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ð?лÑ? викоÑ?иÑ?Ñ?аннÑ? мобÑ?лÑ?ного Ñ?иÑ?окоÑ?мÑ?гового пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?оÑ? поÑ?Ñ?Ñ?бен PUK-код"
+
+#~ msgid "_Routes&#x2026;"
+#~ msgstr "_Ð?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?и&#x2026;"
+
+#~ msgid "Apply"
+#~ msgstr "Ð?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ?ваÑ?и"
+
+#~ msgid "Save this connection for all users of this machine."
+#~ msgstr "Ð?Ñ?обиÑ?и Ñ?Ñ? змÑ?ни длÑ? вÑ?Ñ?Ñ? коÑ?иÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?Ñ?в комп'Ñ?Ñ?еÑ?а."
 
+#~ msgid "Apply..."
+#~ msgstr "Ð?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ?ваÑ?и..."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]