[empathy] Updated Serbian translationcommit 050bb6f5ad36f0682d53d5bbdf9fa6941318b6dc
Author: Branko KokanoviÄ? <branko kokanovic gmail com>
Date:   Tue Aug 31 02:35:27 2010 +0200

    Updated Serbian translation

 po/sr.po       |  297 +++++++++++++++++++++++++------------------------------
 po/sr latin po |  297 +++++++++++++++++++++++++------------------------------
 2 files changed, 270 insertions(+), 324 deletions(-)
---
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index 5389eeb..dd0fc06 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -19,8 +19,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=empathy&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-08-28 15:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-27 20:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-30 17:00+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-30 21:48+0200\n"
 "Last-Translator: Ð?Ñ?анко Ð?окановиÑ? <branko kokanovic gmail com>\n"
 "Language-Team: Serbian <gnome prevod org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -30,8 +30,6 @@ msgstr ""
 "10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
-#, fuzzy
-#| msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN, and many other chat services"
 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
 msgstr ""
 "Ð?аÑ?каÑ?Ñ?е на Google Talk-Ñ?, ФеÑ?Ñ?бÑ?кÑ?, MSN-Ñ? и на многим дÑ?Ñ?гим Ñ?еÑ?виÑ?има за "
@@ -101,10 +99,6 @@ msgid "Display incoming events in the status area"
 msgstr "Ð?Ñ?икажи долазне догаÑ?аÑ?е Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?ноÑ? линиÑ?и"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Display incoming events in the status area. If false present them right "
-#| "away to the user."
 msgid ""
 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
 "user immediately."
@@ -319,9 +313,6 @@ msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
 msgstr "Ð?а ли да Ñ?е Ð?иÑ?моноÑ?а Ñ?ам пÑ?иÑ?ави на поÑ?Ñ?оÑ?еÑ?е налоге након покÑ?еÑ?аÑ?а."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Whether Empathy should go into away mode automatically if user is idle."
 msgid ""
 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
 msgstr "Ð?а ли да  Ð?иÑ?моноÑ?а аÑ?Ñ?омаÑ?Ñ?ки пÑ?еÑ?е Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?е одÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ва Ñ? миÑ?оваÑ?Ñ?."
@@ -656,15 +647,11 @@ msgstr ""
 "СеÑ?Ñ?иÑ?икаÑ? коÑ?иÑ?Ñ?и небезбедни алгоÑ?иÑ?ам Ñ?иÑ?Ñ?оваÑ?а или Ñ?е кÑ?ипÑ?огÑ?аÑ?Ñ?ки Ñ?лаб"
 
 #: ../libempathy/empathy-utils.c:376
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The length of the server certificate, or the depth of the server "
-#| "certificate chain exceed the limits imposed by the crypto library"
 msgid ""
 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
 msgstr ""
-"Ð?Ñ?жина Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?икаÑ?а Ñ?еÑ?веÑ?а или дÑ?бина ланÑ?а Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?икаÑ?а Ñ?еÑ?веÑ?а пÑ?емаÑ?Ñ?Ñ?е "
+"Ð?Ñ?жина Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?икаÑ?а Ñ?еÑ?веÑ?а, или дÑ?бина ланÑ?а Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?икаÑ?а Ñ?еÑ?веÑ?а пÑ?емаÑ?Ñ?Ñ?е "
 "гÑ?аниÑ?е библиоÑ?еке за Ñ?иÑ?Ñ?оваÑ?е"
 
 #: ../libempathy/empathy-utils.c:540
@@ -745,12 +732,16 @@ msgstr "%s:"
 msgid "Username:"
 msgstr "Ð?оÑ?иÑ?ниÑ?ко име:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1488
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1475
+msgid "A_pply"
+msgstr "Ð?_Ñ?имени"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1505
 msgid "L_og in"
 msgstr "_Ð?Ñ?иÑ?ави ме"
 
 #. Account and Identifier
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1556
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1571
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1397
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
@@ -759,36 +750,40 @@ msgstr "_Ð?Ñ?иÑ?ави ме"
 msgid "Account:"
 msgstr "Ð?алог:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1567
-msgid "Enabled"
-msgstr "Ð?могÑ?Ñ?ено"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1582
+msgid "_Enabled"
+msgstr "_Ð?могÑ?Ñ?ено"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1632
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1647
 msgid "This account already exists on the server"
 msgstr "Ð?ваÑ? налог веÑ? поÑ?Ñ?оÑ?и на Ñ?еÑ?веÑ?Ñ?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1635
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1650
 msgid "Create a new account on the server"
 msgstr "Ð?апÑ?ави нови налог на Ñ?еÑ?веÑ?Ñ?"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1743
+msgid "Ca_ncel"
+msgstr "Ð?о_ниÑ?Ñ?и"
+
 #. To translators: The first parameter is the login id and the
 #. * second one is the server. The resulting string will be something
 #. * like: "MyUserName on chat.freenode.net".
 #. * You should reverse the order of these arguments if the
 #. * server should come before the login id in your locale.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2004
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2028
 #, c-format
 msgid "%1$s on %2$s"
 msgstr "%1$s на %2$s"
 
 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
 #. * string will be something like: "Jabber Account"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2030
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2054
 #, c-format
 msgid "%s Account"
 msgstr "%s налог"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2034
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2058
 msgid "New account"
 msgstr "Ð?ови налог"
 
@@ -810,11 +805,11 @@ msgstr "Ð?апÑ?едно"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
 msgid "Pass_word:"
 msgstr "_Ð?озинка"
 
@@ -855,7 +850,7 @@ msgid "<b>Example:</b> username"
 msgstr "<b>Ð?Ñ?имеÑ?:</b> коÑ?иÑ?ниÑ?ко_име"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
 msgid "Login I_D:"
 msgstr "Ð?оÑ?иÑ?ниÑ?ко име:"
@@ -873,22 +868,22 @@ msgid "<b>Example:</b> 123456789"
 msgstr "<b>Ð?Ñ?имеÑ?:</b> 123456789"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
+msgid "Ch_aracter set:"
+msgstr "Ð?одни Ñ?_аÑ?поÑ?ед:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
 msgid "ICQ _UIN:"
 msgstr "ICQ _UIN:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
 msgid "What is your ICQ UIN?"
 msgstr "Ð?оÑ?и Ñ?е ваÑ? ICQ UIN?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
 msgid "What is your ICQ password?"
 msgstr "Ð?оÑ?а Ñ?е ваÑ?а ICQ лозинка?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
-msgid "_Character set:"
-msgstr "_СкÑ?п знакова:"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:183
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
 msgid "Auto"
@@ -955,14 +950,12 @@ msgid "Servers"
 msgstr "СеÑ?веÑ?и"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
-#, fuzzy
-#| msgid "What is your AIM screen name?"
 msgid "What is your IRC nickname?"
-msgstr "Ð?оÑ?и Ñ?е ваÑ? Ð?Ð?Ð? надимак?"
+msgstr "Ð?оÑ?и Ñ?е ваÑ? Ð?РЦ надимак?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
 msgid "Which IRC network?"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?оÑ?а Ð?РЦ мÑ?ежа?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
 msgid "<b>Example:</b> user gmail com"
@@ -972,20 +965,28 @@ msgstr "<b>Ð?Ñ?имеÑ?:</b> korisnik gmail com"
 msgid "<b>Example:</b> user jabber org"
 msgstr "<b>Ð?Ñ?имеÑ?:</b> korisnik jabber org"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
+msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
+msgstr "Ð?аÑ?Ñ?_ева Ñ?е Ñ?иÑ?Ñ?оваÑ?е(TLS/SSL)"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
+msgid "I_gnore SSL certificate errors"
+msgstr "_Ð?гноÑ?иÑ?и гÑ?еÑ?ке SSL Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?икаÑ?а"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
 msgid "Override server settings"
 msgstr "Ð?Ñ?евазиÑ?и поÑ?Ñ?авке Ñ?еÑ?веÑ?а"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
-msgid "Pri_ority:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
+msgid "Priori_ty:"
 msgstr "Ð?Ñ?и_оÑ?иÑ?еÑ?:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
 msgid "Reso_urce:"
 msgstr "РеÑ?_Ñ?Ñ?Ñ?:"
 
 #. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
 msgid ""
 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
@@ -997,50 +998,42 @@ msgstr ""
 "Уколико немаÑ?е коÑ?иÑ?ниÑ?ко име за ФеÑ?Ñ?бÑ?к, идиÑ?е на <a href=\"http://www.";
 "facebook.com/username/\">овÑ? Ñ?Ñ?Ñ?анÑ?</a> да га изабеÑ?еÑ?е."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
 msgid "Use old SS_L"
 msgstr "Ð?оÑ?иÑ?Ñ?и Ñ?Ñ?аÑ?и SS_L"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
 msgid "What is your Facebook password?"
 msgstr "Ð?оÑ?а Ñ?е ваÑ?а ФеÑ?Ñ?бÑ?к лозинка?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
 msgid "What is your Facebook username?"
 msgstr "Ð?оÑ?е Ñ?е ваÑ?е ФеÑ?Ñ?бÑ?к коÑ?иÑ?ниÑ?ко име?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
 msgid "What is your Google ID?"
 msgstr "Ð?оÑ?и Ñ?е ваÑ? Ð?Ñ?гл Ð?Ð??"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
 msgid "What is your Google password?"
 msgstr "Ð?оÑ?а Ñ?е ваÑ?а Ð?Ñ?гл лозинка?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
 msgid "What is your Jabber ID?"
 msgstr "Ð?оÑ?и Ñ?е ваÑ? Ð?абеÑ? Ð?Ð??"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
 msgid "What is your Jabber password?"
 msgstr "Ð?оÑ?а Ñ?е ваÑ?а Ð?абеÑ? лозинка?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
 msgid "What is your desired Jabber ID?"
 msgstr "Ð?оÑ?и Ñ?е ваÑ? жеÑ?ени Ð?абеÑ? Ð?Ð??"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
 msgid "What is your desired Jabber password?"
 msgstr "Ð?оÑ?а Ñ?а ваÑ?а жеÑ?ена Ð?абеÑ? лозинка?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
-msgid "_Encryption required (TLS/SSL)"
-msgstr "Ð?аÑ?Ñ?_ева Ñ?е Ñ?иÑ?Ñ?оваÑ?е(TLS/SSL)"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
-msgid "_Ignore SSL certificate errors"
-msgstr "_Ð?гноÑ?иÑ?и гÑ?еÑ?ке SSL Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?икаÑ?а"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
 msgid "<b>Example:</b> user hotmail com"
 msgstr "<b>Ð?Ñ?имеÑ?:</b> korisnik hotmail com"
@@ -1054,25 +1047,25 @@ msgid "What is your Windows Live password?"
 msgstr "Ð?оÑ?а Ñ?е ваÑ?а Windows Live лозинка?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
-msgid "_E-mail address:"
-msgstr "Ð?дÑ?еÑ?а _е-поÑ?Ñ?е:"
+msgid "E-_mail address:"
+msgstr "Ð?дÑ?еÑ?а е-_поÑ?Ñ?е:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
+msgid "Nic_kname:"
+msgstr "_Ð?адимак:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
 msgid "_First Name:"
 msgstr "Ð?_ме:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
 msgid "_Jabber ID:"
 msgstr "Ð?а_беÑ? Ð?Ð?:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
 msgid "_Last Name:"
 msgstr "_Ð?Ñ?езиме:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
-msgid "_Nickname:"
-msgstr "_Ð?адимак:"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
 msgid "_Published Name:"
 msgstr "Ð?ме за о_бÑ?авÑ?:"
@@ -1150,25 +1143,25 @@ msgid "_Username:"
 msgstr "_Ð?оÑ?иÑ?ниÑ?ко име:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
+msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
+msgstr "Ð?анемаÑ?_и позивниÑ?е за пÑ?иÑ?аониÑ?е и конÑ?еÑ?енÑ?иÑ?е"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
 msgid "Use _Yahoo! Japan"
 msgstr "Ð?оÑ?иÑ?Ñ?и _Ð?аÑ?Ñ?! Ð?апан"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
 msgid "What is your Yahoo! ID?"
 msgstr "Ð?оÑ?и Ñ?е ваÑ? Ð?аÑ?Ñ?! Ð?Ð??"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
 msgid "What is your Yahoo! password?"
 msgstr "Ð?оÑ?а Ñ?е ваÑ?а Ð?аÑ?Ñ?! лозинка?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
 msgid "Yahoo! I_D:"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ? Ð?_Ð?:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
-msgid "_Ignore conference and chat room invitations"
-msgstr "Ð?анемаÑ?_и позивниÑ?е за пÑ?иÑ?аониÑ?е и конÑ?еÑ?енÑ?иÑ?е"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
 msgid "_Room List locale:"
 msgstr "Ð?ок_ални Ñ?пиÑ?ак Ñ?оба:"
@@ -1467,33 +1460,33 @@ msgid "Subscription Request"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?ев за пÑ?еÑ?плаÑ?Ñ?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2004
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2218
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2244
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
 msgstr "Ð?а ли Ñ?Ñ?е Ñ?игÑ?Ñ?ни да желиÑ?е да Ñ?клониÑ?е гÑ?Ñ?пÑ? â??%sâ???"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2006
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2221
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2247
 msgid "Removing group"
 msgstr "УклаÑ?ам гÑ?Ñ?пÑ?"
 
 #. Remove
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2055
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2132
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2275
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2360
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2301
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2386
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Уклони"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2085
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2306
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2332
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
 msgstr "Ð?а ли Ñ?Ñ?е Ñ?игÑ?Ñ?ни да желиÑ?е да Ñ?клониÑ?е пÑ?иÑ?аÑ?еÑ?а â??%sâ???"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2087
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2308
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2334
 msgid "Removing contact"
 msgstr "УклаÑ?ам пÑ?иÑ?аÑ?еÑ?а"
 
@@ -1504,48 +1497,48 @@ msgid "_Add Contactâ?¦"
 msgstr "Ð?од_аÑ? пÑ?иÑ?аÑ?еÑ?аâ?¦"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:230
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:467
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:489
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
 msgid "_Chat"
 msgstr "Ð?а_Ñ?каÑ?е"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:260
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:508
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:530
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "_Ð?Ñ?дио позив"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:290
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:550
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:572
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
 msgstr "_Ð?идео позив"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:330
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:608
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:630
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
 msgid "_Previous Conversations"
 msgstr "_Ð?Ñ?еÑ?Ñ?одни Ñ?азговоÑ?и"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:352
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:649
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:671
 msgid "Send File"
 msgstr "Ð?оÑ?аÑ?и даÑ?оÑ?екÑ?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:375
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:691
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:713
 msgid "Share My Desktop"
 msgstr "Ð?одели моÑ?Ñ? Ñ?аднÑ? повÑ?Ñ?инÑ?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:415
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1541
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:725
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:747
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1288
 msgid "Favorite"
 msgstr "Ð?миÑ?ени"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:444
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:752
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:774
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "_Ð?одаÑ?и"
 
@@ -1555,13 +1548,13 @@ msgid "_Edit"
 msgstr "Ð?зм_ени"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:544
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:945
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:967
 #: ../src/empathy-chat-window.c:903
 msgid "Inviting you to this room"
 msgstr "Ð?озивам ваÑ? Ñ? овÑ? Ñ?обÑ?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:575
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:992
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1014
 msgid "_Invite to Chat Room"
 msgstr "Ð?озов_и Ñ? Ñ?обÑ? за Ñ?аÑ?каÑ?е"
 
@@ -1725,10 +1718,9 @@ msgstr "Ð?окаÑ?иÑ?а"
 #. translators: format is "Location, $date"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:707
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:597
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s (%s)"
+#, c-format
 msgid "%s, %s"
-msgstr "%s (%s)"
+msgstr "%s, %s"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:759
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:646
@@ -1805,6 +1797,7 @@ msgid "_Add Group"
 msgstr "Ð?од_аÑ? гÑ?Ñ?пÑ?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:397
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:554
 msgid "Select"
 msgstr "Ð?забеÑ?и"
 
@@ -1823,17 +1816,17 @@ msgstr "_Ð?двежи"
 msgid "Linked Contacts"
 msgstr "Ð?овезани пÑ?иÑ?аÑ?еÑ?и"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:319
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:353
 msgid "Select contacts to link"
 msgstr "Ð?забеÑ?иÑ?е пÑ?иÑ?аÑ?еÑ?а за повезиваÑ?е"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:384
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:426
 msgid "New contact preview"
 msgstr "Ð?Ñ?еглед новог пÑ?иÑ?аÑ?еÑ?а"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:428
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:470
 msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
-msgstr ""
+msgstr "Ð?знаÑ?ени пÑ?иÑ?аÑ?еÑ?и на Ñ?пиÑ?кÑ? лево Ñ?е биÑ?и Ñ?везани"
 
 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo jabber org) and the second is one
@@ -1843,14 +1836,14 @@ msgstr ""
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:803
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:825
 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "_УÑ?еди"
 
 #. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
 #. * to form a meta-contact".
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:835
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:857
 msgctxt "Link individual (contextual menu)"
 msgid "_Linkâ?¦"
 msgstr "_Ð?овежиâ?¦"
@@ -1867,6 +1860,14 @@ msgstr[2] "Ð?еÑ?а-пÑ?иÑ?аÑ?еÑ? Ñ?адÑ?жи %u пÑ?иÑ?аÑ?еÑ?а"
 msgid "<b>Location</b> at (date)"
 msgstr "<b>Ð?окаÑ?иÑ?а</b> Ñ? (даÑ?Ñ?м)"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:328
+msgid "New Network"
+msgstr "Ð?ова мÑ?ежа"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:495
+msgid "Choose an IRC network"
+msgstr "Ð?дабеÑ?иÑ?е Ð?РЦ мÑ?ежÑ?"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
 msgid "new server"
 msgstr "нови Ñ?еÑ?веÑ?"
@@ -1886,7 +1887,7 @@ msgstr "SSL"
 #. Translators: this is the title of the linking dialogue (reached by
 #. * right-clicking on a contact and selecting "Linkâ?¦"). "Link" in this title
 #. * is a verb.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:95
+#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:109
 msgid "Link Contacts"
 msgstr "Ð?овежи пÑ?иÑ?аÑ?еÑ?е"
 
@@ -1894,7 +1895,7 @@ msgstr "Ð?овежи пÑ?иÑ?аÑ?еÑ?е"
 #. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
 #. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
 #. * meta-contact".
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:108
+#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:122
 msgid "_Link"
 msgstr "_Ð?овежи"
 
@@ -1913,14 +1914,10 @@ msgid "Conversations"
 msgstr "РазговоÑ?и"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
-#, fuzzy
-#| msgid "Find next"
 msgid "Find Next"
 msgstr "Ð?аÑ?и Ñ?ледеÑ?е"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
-#, fuzzy
-#| msgid "Find previous"
 msgid "Find Previous"
 msgstr "Ð?аÑ?и пÑ?еÑ?Ñ?одно"
 
@@ -2090,91 +2087,74 @@ msgstr "Ð?лаво"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?денÑ?иÑ?еÑ? Ñ?еÑ?веÑ?а за Ñ?аÑ?каÑ?е Ñ?е не може пÑ?овеÑ?иÑ?и.\n"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:156
 msgid "The certrificate is not signed by a Certification Authority"
-msgstr ""
+msgstr "СеÑ?Ñ?иÑ?икаÑ? ниÑ?е поÑ?пиÑ?ао Ð?Ñ?Ñ?оÑ?иÑ?еÑ? за Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?икаÑ?е"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:160
-#, fuzzy
-#| msgid "Certificate expired"
 msgid "The certificate has expired"
 msgstr "СеÑ?Ñ?иÑ?икаÑ? Ñ?е иÑ?Ñ?екао"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:163
-#, fuzzy
-#| msgid "Certificate not activated"
 msgid "The certificate hasn't yet been activated"
-msgstr "СеÑ?Ñ?иÑ?икаÑ? ниÑ?е акÑ?ивиÑ?ан"
+msgstr "СеÑ?Ñ?иÑ?икаÑ? Ñ?оÑ? ниÑ?е акÑ?ивиÑ?ан"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:166
 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint"
-msgstr ""
+msgstr "СеÑ?Ñ?иÑ?икаÑ? нема оÑ?екивани оÑ?иÑ?ак"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:169
 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name"
 msgstr ""
+"Ð?ме домаÑ?ина коÑ?е Ñ?е пÑ?овеÑ?ено Ñ? Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?икаÑ?Ñ? Ñ?е не Ñ?лаже Ñ?а именом Ñ?еÑ?веÑ?а"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:173
-#, fuzzy
-#| msgid "Certificate self-signed"
 msgid "The certificate is self-signed"
 msgstr "СеÑ?Ñ?иÑ?икаÑ? Ñ?е Ñ?амопоÑ?пиÑ?ан"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:176
 msgid "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority"
-msgstr ""
+msgstr "СеÑ?Ñ?иÑ?икаÑ? Ñ?е повÑ?као Ð?Ñ?Ñ?оÑ?иÑ?еÑ? за Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?икаÑ?е коÑ?и га Ñ?е и издао"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:180
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
 msgid "The certificate is cryptographically weak"
-msgstr ""
-"СеÑ?Ñ?иÑ?икаÑ? коÑ?иÑ?Ñ?и небезбедни алгоÑ?иÑ?ам Ñ?иÑ?Ñ?оваÑ?а или Ñ?е кÑ?ипÑ?огÑ?аÑ?Ñ?ки Ñ?лаб"
+msgstr "СеÑ?Ñ?иÑ?икаÑ? Ñ?е кÑ?ипÑ?огÑ?аÑ?Ñ?ки Ñ?лаб"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:183
 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?жина Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?икаÑ?а пÑ?емаÑ?Ñ?Ñ?е гÑ?аниÑ?е коÑ?е Ñ?е могÑ? пÑ?овеÑ?иÑ?и"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:187
-#, fuzzy
-#| msgid "Certificate is invalid"
 msgid "The certificate is malformed"
 msgstr "СеÑ?Ñ?иÑ?икаÑ? ниÑ?е иÑ?пÑ?аван"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:205
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Certificate hostname mismatch"
+#, c-format
 msgid "Expected hostname: %s"
-msgstr "Ð?ме домаÑ?ина Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?икаÑ?а Ñ?е не поклапа"
+msgstr "Ð?Ñ?екивано име домаÑ?ина: %s"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:208
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Certificate hostname mismatch"
+#, c-format
 msgid "Certificate hostname: %s"
-msgstr "Ð?ме домаÑ?ина Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?икаÑ?а Ñ?е не поклапа"
+msgstr "Ð?ме домаÑ?ина Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?икаÑ?а: %s"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:263
-#, fuzzy
-#| msgid "Context"
 msgid "Continue"
-msgstr "Ð?онÑ?екÑ?Ñ?"
+msgstr "Ð?аÑ?Ñ?ави"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:269
 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ва веза ниÑ?е од повеÑ?еÑ?а. Ð?елиÑ?е ли ипак да наÑ?Ñ?авиÑ?е?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:286
 msgid "Remember this choice for future connections"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?апамÑ?и оваÑ? избоÑ? за наÑ?едне везе"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:294
-#, fuzzy
-#| msgid "Certificate expired"
 msgid "Certificate Details"
-msgstr "СеÑ?Ñ?иÑ?икаÑ? Ñ?е иÑ?Ñ?екао"
+msgstr "Ð?еÑ?аÑ?и Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?икаÑ?а"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1698
 msgid "Unable to open URI"
@@ -2675,10 +2655,8 @@ msgstr ""
 "Ð?а ли Ñ?игÑ?Ñ?но желиÑ?е да наÑ?Ñ?авиÑ?е?"
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
-#, fuzzy
-#| msgid "Edit Contact Information"
 msgid "Loading account information"
-msgstr "Ð?змени подаÑ?ке о пÑ?иÑ?аÑ?еÑ?Ñ?"
+msgstr "УÑ?иÑ?авам подаÑ?ке о налогÑ?"
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
 msgid "No protocol installed"
@@ -2705,16 +2683,12 @@ msgid "_Importâ?¦"
 msgstr "_Увези�"
 
 #: ../src/empathy-auth-client.c:217
-#, fuzzy
-#| msgid "- Empathy Audio/Video Client"
 msgid " - Empathy authentication client"
-msgstr "- Ð?нÑ?еÑ?неÑ? пиÑ?моноÑ?а Ð?Ñ?дио/Ð?идео клиÑ?енÑ?"
+msgstr " - Ð?нÑ?еÑ?неÑ? пиÑ?моноÑ?а клиÑ?енÑ? пÑ?иÑ?аве"
 
 #: ../src/empathy-auth-client.c:233
-#, fuzzy
-#| msgid "Empathy Audio/Video Client"
 msgid "Empathy authentication client"
-msgstr "Ð?нÑ?еÑ?неÑ? пиÑ?моноÑ?а Ð?Ñ?дио/Ð?идео клиÑ?енÑ?"
+msgstr "Ð?нÑ?еÑ?неÑ? пиÑ?моноÑ?а клиÑ?енÑ? пÑ?иÑ?аве"
 
 #: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:83
 msgid "People nearby"
@@ -3450,19 +3424,14 @@ msgstr "Чланови"
 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
 #. yes/no, yes/no and a number.
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:607
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid ""
-#| "<b>%s</b>\n"
-#| "Invite required: %s\n"
-#| "Password required: %s\n"
-#| "Members: %s"
+#, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
 "Invite required: %s\n"
 "Password required: %s\n"
 "Members: %s"
 msgstr ""
-"<b>%s</b>\n"
+"%s\n"
 "Ð?оÑ?Ñ?ебна позивниÑ?а: %s\n"
 "Ð?оÑ?Ñ?ебна лозинка: %s\n"
 "Чланови: %s"
@@ -3797,10 +3766,8 @@ msgstr ""
 "Ð?е пÑ?иказÑ?Ñ? ниÑ?едно пÑ?озоÑ?Ñ?е; Ñ?Ñ?ади поÑ?ао коÑ?и имаÑ? (нпÑ?. Ñ?вожеÑ?е) и изаÑ?и"
 
 #: ../src/empathy-accounts.c:186
-#, fuzzy
-#| msgid "Don't display any dialogs if there are any non-salut accounts"
 msgid "Don't display any dialogs if there are any non-Salut accounts"
-msgstr "Ð?е пÑ?иказÑ?Ñ? ниÑ?едно пÑ?озоÑ?Ñ?е Ñ?колико поÑ?Ñ?оÑ?е не-Ñ?аÑ?лÑ? налози"
+msgstr "Ð?е пÑ?иказÑ?Ñ? ниÑ?едно пÑ?озоÑ?Ñ?е Ñ?колико поÑ?Ñ?оÑ?е не-Ñ?алÑ?Ñ? налози"
 
 #: ../src/empathy-accounts.c:190
 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
@@ -3823,8 +3790,14 @@ msgstr "Ð?иÑ?моноÑ?ини налози"
 msgid "Empathy Debugger"
 msgstr "Ð?иÑ?моноÑ?ино оÑ?клаÑ?аÑ?е гÑ?еÑ?ака"
 
-#~ msgid "New Network"
-#~ msgstr "Ð?ова мÑ?ежа"
+#~ msgid "_Character set:"
+#~ msgstr "_СкÑ?п знакова:"
+
+#~ msgid "_E-mail address:"
+#~ msgstr "Ð?дÑ?еÑ?а _е-поÑ?Ñ?е:"
+
+#~ msgid "_Nickname:"
+#~ msgstr "_Ð?адимак:"
 
 #~ msgid "<b>Location</b>, "
 #~ msgstr "<b>Ð?окаÑ?иÑ?а</b>,"
diff --git a/po/sr latin po b/po/sr latin po
index 67f4434..3da5147 100644
--- a/po/sr latin po
+++ b/po/sr latin po
@@ -19,8 +19,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: empathy\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=empathy&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-08-28 15:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-27 20:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-30 17:00+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-30 21:48+0200\n"
 "Last-Translator: Branko KokanoviÄ? <branko kokanovic gmail com>\n"
 "Language-Team: Serbian <gnome prevod org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -30,8 +30,6 @@ msgstr ""
 "10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 #: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
-#, fuzzy
-#| msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN, and many other chat services"
 msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
 msgstr ""
 "Ä?askajte na Google Talk-u, Fejsbuku, MSN-u i na mnogim drugim servisima za "
@@ -101,10 +99,6 @@ msgid "Display incoming events in the status area"
 msgstr "Prikaži dolazne dogaÄ?aje u statusnoj liniji"
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Display incoming events in the status area. If false present them right "
-#| "away to the user."
 msgid ""
 "Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
 "user immediately."
@@ -319,9 +313,6 @@ msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
 msgstr "Da li da se PismonoÅ¡a sam prijavi na postojeÄ?e naloge nakon pokretanja."
 
 #: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Whether Empathy should go into away mode automatically if user is idle."
 msgid ""
 "Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
 msgstr "Da li da  PismonoÅ¡a automatski preÄ?e u stanje odsustva u mirovanju."
@@ -656,15 +647,11 @@ msgstr ""
 "Sertifikat koristi nebezbedni algoritam Å¡ifrovanja ili je kriptografski slab"
 
 #: ../libempathy/empathy-utils.c:376
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The length of the server certificate, or the depth of the server "
-#| "certificate chain exceed the limits imposed by the crypto library"
 msgid ""
 "The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
 "chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
 msgstr ""
-"Dužina sertifikata servera ili dubina lanca sertifikata servera premašuje "
+"Dužina sertifikata servera, ili dubina lanca sertifikata servera premašuje "
 "granice biblioteke za Å¡ifrovanje"
 
 #: ../libempathy/empathy-utils.c:540
@@ -745,12 +732,16 @@ msgstr "%s:"
 msgid "Username:"
 msgstr "KorisniÄ?ko ime:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1488
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1475
+msgid "A_pply"
+msgstr "P_rimeni"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1505
 msgid "L_og in"
 msgstr "_Prijavi me"
 
 #. Account and Identifier
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1556
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1571
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1397
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
@@ -759,36 +750,40 @@ msgstr "_Prijavi me"
 msgid "Account:"
 msgstr "Nalog:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1567
-msgid "Enabled"
-msgstr "OmoguÄ?eno"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1582
+msgid "_Enabled"
+msgstr "_OmoguÄ?eno"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1632
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1647
 msgid "This account already exists on the server"
 msgstr "Ovaj nalog veÄ? postoji na serveru"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1635
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1650
 msgid "Create a new account on the server"
 msgstr "Napravi novi nalog na serveru"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1743
+msgid "Ca_ncel"
+msgstr "Po_ništi"
+
 #. To translators: The first parameter is the login id and the
 #. * second one is the server. The resulting string will be something
 #. * like: "MyUserName on chat.freenode.net".
 #. * You should reverse the order of these arguments if the
 #. * server should come before the login id in your locale.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2004
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2028
 #, c-format
 msgid "%1$s on %2$s"
 msgstr "%1$s na %2$s"
 
 #. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
 #. * string will be something like: "Jabber Account"
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2030
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2054
 #, c-format
 msgid "%s Account"
 msgstr "%s nalog"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2034
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2058
 msgid "New account"
 msgstr "Novi nalog"
 
@@ -810,11 +805,11 @@ msgstr "Napredno"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
 msgid "Pass_word:"
 msgstr "_Lozinka"
 
@@ -855,7 +850,7 @@ msgid "<b>Example:</b> username"
 msgstr "<b>Primer:</b> korisniÄ?ko_ime"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
 msgid "Login I_D:"
 msgstr "KorisniÄ?ko ime:"
@@ -873,22 +868,22 @@ msgid "<b>Example:</b> 123456789"
 msgstr "<b>Primer:</b> 123456789"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
+msgid "Ch_aracter set:"
+msgstr "Kodni r_aspored:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
 msgid "ICQ _UIN:"
 msgstr "ICQ _UIN:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
 msgid "What is your ICQ UIN?"
 msgstr "Koji je vaš ICQ UIN?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
 msgid "What is your ICQ password?"
 msgstr "Koja je vaša ICQ lozinka?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
-msgid "_Character set:"
-msgstr "_Skup znakova:"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:183
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:216
 msgid "Auto"
@@ -955,14 +950,12 @@ msgid "Servers"
 msgstr "Serveri"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
-#, fuzzy
-#| msgid "What is your AIM screen name?"
 msgid "What is your IRC nickname?"
-msgstr "Koji je vaš AIM nadimak?"
+msgstr "Koji je vaš IRC nadimak?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
 msgid "Which IRC network?"
-msgstr ""
+msgstr "Koja IRC mreža?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
 msgid "<b>Example:</b> user gmail com"
@@ -972,20 +965,28 @@ msgstr "<b>Primer:</b> korisnik gmail com"
 msgid "<b>Example:</b> user jabber org"
 msgstr "<b>Primer:</b> korisnik jabber org"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
+msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
+msgstr "Zaht_eva se Å¡ifrovanje(TLS/SSL)"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
+msgid "I_gnore SSL certificate errors"
+msgstr "_Ignoriši greške SSL sertifikata"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
 msgid "Override server settings"
 msgstr "PrevaziÄ?i postavke servera"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
-msgid "Pri_ority:"
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
+msgid "Priori_ty:"
 msgstr "Pri_oritet:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
 msgid "Reso_urce:"
 msgstr "Res_urs:"
 
 #. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
 msgid ""
 "This is your username, not your normal Facebook login.\n"
 "If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
@@ -997,50 +998,42 @@ msgstr ""
 "Ukoliko nemate korisniÄ?ko ime za Fejsbuk, idite na <a href=\"http://www.";
 "facebook.com/username/\">ovu stranu</a> da ga izaberete."
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
 msgid "Use old SS_L"
 msgstr "Koristi stari SS_L"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
 msgid "What is your Facebook password?"
 msgstr "Koja je vaša Fejsbuk lozinka?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
 msgid "What is your Facebook username?"
 msgstr "Koje je vaÅ¡e Fejsbuk korisniÄ?ko ime?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
 msgid "What is your Google ID?"
 msgstr "Koji je vaš Gugl ID?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
 msgid "What is your Google password?"
 msgstr "Koja je vaša Gugl lozinka?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
 msgid "What is your Jabber ID?"
 msgstr "Koji je vaš Džaber ID?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
 msgid "What is your Jabber password?"
 msgstr "Koja je vaša Džaber lozinka?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
 msgid "What is your desired Jabber ID?"
 msgstr "Koji je vaš željeni Džaber ID?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
 msgid "What is your desired Jabber password?"
 msgstr "Koja ja vaša željena Džaber lozinka?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
-msgid "_Encryption required (TLS/SSL)"
-msgstr "Zaht_eva se Å¡ifrovanje(TLS/SSL)"
-
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
-msgid "_Ignore SSL certificate errors"
-msgstr "_Ignoriši greške SSL sertifikata"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
 msgid "<b>Example:</b> user hotmail com"
 msgstr "<b>Primer:</b> korisnik hotmail com"
@@ -1054,25 +1047,25 @@ msgid "What is your Windows Live password?"
 msgstr "Koja je vaša Windows Live lozinka?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
-msgid "_E-mail address:"
-msgstr "Adresa _e-pošte:"
+msgid "E-_mail address:"
+msgstr "Adresa e-_pošte:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
+msgid "Nic_kname:"
+msgstr "_Nadimak:"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
 msgid "_First Name:"
 msgstr "I_me:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
 msgid "_Jabber ID:"
 msgstr "Dža_ber ID:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
 msgid "_Last Name:"
 msgstr "_Prezime:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
-msgid "_Nickname:"
-msgstr "_Nadimak:"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
 msgid "_Published Name:"
 msgstr "Ime za o_bjavu:"
@@ -1150,25 +1143,25 @@ msgid "_Username:"
 msgstr "_KorisniÄ?ko ime:"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
+msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
+msgstr "Zanemar_i pozivnice za priÄ?aonice i konferencije"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
 msgid "Use _Yahoo! Japan"
 msgstr "Koristi _Jahu! Japan"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
 msgid "What is your Yahoo! ID?"
 msgstr "Koji je vaš Jahu! IB?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
 msgid "What is your Yahoo! password?"
 msgstr "Koja je vaša Jahu! lozinka?"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
+#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
 msgid "Yahoo! I_D:"
 msgstr "Jahu I_B:"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
-msgid "_Ignore conference and chat room invitations"
-msgstr "Zanemar_i pozivnice za priÄ?aonice i konferencije"
-
 #: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
 msgid "_Room List locale:"
 msgstr "Lok_alni spisak soba:"
@@ -1467,33 +1460,33 @@ msgid "Subscription Request"
 msgstr "Zahtev za pretplatu"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2004
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2218
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2244
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
 msgstr "Da li ste sigurni da želite da uklonite grupu â??%sâ???"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2006
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2221
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2247
 msgid "Removing group"
 msgstr "Uklanjam grupu"
 
 #. Remove
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2055
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2132
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2275
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2360
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2301
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2386
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:7
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Ukloni"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2085
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2306
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2332
 #, c-format
 msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
 msgstr "Da li ste sigurni da želite da uklonite prijatelja â??%sâ???"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:2087
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2308
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2334
 msgid "Removing contact"
 msgstr "Uklanjam prijatelja"
 
@@ -1504,48 +1497,48 @@ msgid "_Add Contactâ?¦"
 msgstr "Dod_aj prijateljaâ?¦"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:230
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:467
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:489
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
 msgid "_Chat"
 msgstr "Ä?a_skanje"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:260
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:508
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:530
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Audio Call"
 msgstr "_Audio poziv"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:290
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:550
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:572
 msgctxt "menu item"
 msgid "_Video Call"
 msgstr "_Video poziv"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:330
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:608
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:630
 #: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
 msgid "_Previous Conversations"
 msgstr "_Prethodni razgovori"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:352
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:649
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:671
 msgid "Send File"
 msgstr "Pošalji datoteku"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:375
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:691
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:713
 msgid "Share My Desktop"
 msgstr "Podeli moju radnu površinu"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:415
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1541
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:725
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:747
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1288
 msgid "Favorite"
 msgstr "Omiljeni"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:444
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:752
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:774
 msgid "Infor_mation"
 msgstr "_Podaci"
 
@@ -1555,13 +1548,13 @@ msgid "_Edit"
 msgstr "Izm_eni"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:544
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:945
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:967
 #: ../src/empathy-chat-window.c:903
 msgid "Inviting you to this room"
 msgstr "Pozivam vas u ovu sobu"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:575
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:992
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1014
 msgid "_Invite to Chat Room"
 msgstr "Pozov_i u sobu za Ä?askanje"
 
@@ -1725,10 +1718,9 @@ msgstr "Lokacija"
 #. translators: format is "Location, $date"
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:707
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:597
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "%s (%s)"
+#, c-format
 msgid "%s, %s"
-msgstr "%s (%s)"
+msgstr "%s, %s"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:759
 #: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:646
@@ -1805,6 +1797,7 @@ msgid "_Add Group"
 msgstr "Dod_aj grupu"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:397
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:554
 msgid "Select"
 msgstr "Izaberi"
 
@@ -1823,17 +1816,17 @@ msgstr "_Odveži"
 msgid "Linked Contacts"
 msgstr "Povezani prijatelji"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:319
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:353
 msgid "Select contacts to link"
 msgstr "Izaberite prijatelja za povezivanje"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:384
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:426
 msgid "New contact preview"
 msgstr "Pregled novog prijatelja"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:428
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-linker.c:470
 msgid "Contacts selected in the list on the left will be linked together."
-msgstr ""
+msgstr "OznaÄ?eni prijatelji na spisku levo Ä?e biti uvezani"
 
 #. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
 #. * parameter is a contact ID (e.g. foo jabber org) and the second is one
@@ -1843,14 +1836,14 @@ msgstr ""
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:803
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:825
 msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Uredi"
 
 #. Translators: this is a verb meaning "to connect two contacts together
 #. * to form a meta-contact".
-#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:835
+#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:857
 msgctxt "Link individual (contextual menu)"
 msgid "_Linkâ?¦"
 msgstr "_Poveži�"
@@ -1867,6 +1860,14 @@ msgstr[2] "Meta-prijatelj sadrži %u prijatelja"
 msgid "<b>Location</b> at (date)"
 msgstr "<b>Lokacija</b> u (datum)"
 
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:328
+msgid "New Network"
+msgstr "Nova mreža"
+
+#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:495
+msgid "Choose an IRC network"
+msgstr "Odaberite IRC mrežu"
+
 #: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
 msgid "new server"
 msgstr "novi server"
@@ -1886,7 +1887,7 @@ msgstr "SSL"
 #. Translators: this is the title of the linking dialogue (reached by
 #. * right-clicking on a contact and selecting "Linkâ?¦"). "Link" in this title
 #. * is a verb.
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:95
+#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:109
 msgid "Link Contacts"
 msgstr "Poveži prijatelje"
 
@@ -1894,7 +1895,7 @@ msgstr "Poveži prijatelje"
 #. Translators: this is an action button in the linking dialogue. "Link" is
 #. * used here as a verb meaning "to connect two contacts to form a
 #. * meta-contact".
-#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:108
+#: ../libempathy-gtk/empathy-linking-dialog.c:122
 msgid "_Link"
 msgstr "_Poveži"
 
@@ -1913,14 +1914,10 @@ msgid "Conversations"
 msgstr "Razgovori"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
-#, fuzzy
-#| msgid "Find next"
 msgid "Find Next"
 msgstr "NaÄ?i sledeÄ?e"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
-#, fuzzy
-#| msgid "Find previous"
 msgid "Find Previous"
 msgstr "NaÄ?i prethodno"
 
@@ -2090,91 +2087,74 @@ msgstr "Plavo"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
 msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified.\n"
-msgstr ""
+msgstr "Identitet servera za Ä?askanje se ne može proveriti.\n"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:156
 msgid "The certrificate is not signed by a Certification Authority"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifikat nije potpisao Autoritet za sertifikate"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:160
-#, fuzzy
-#| msgid "Certificate expired"
 msgid "The certificate has expired"
 msgstr "Sertifikat je istekao"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:163
-#, fuzzy
-#| msgid "Certificate not activated"
 msgid "The certificate hasn't yet been activated"
-msgstr "Sertifikat nije aktiviran"
+msgstr "Sertifikat još nije aktiviran"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:166
 msgid "The certificate does not have the expected fingerprint"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifikat nema oÄ?ekivani otisak"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:169
 msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name"
 msgstr ""
+"Ime domaÄ?ina koje je provereno u sertifikatu se ne slaže sa imenom servera"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:173
-#, fuzzy
-#| msgid "Certificate self-signed"
 msgid "The certificate is self-signed"
 msgstr "Sertifikat je samopotpisan"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:176
 msgid "The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority"
-msgstr ""
+msgstr "Sertifikat je povukao Autoritet za sertifikate koji ga je i izdao"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:180
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
 msgid "The certificate is cryptographically weak"
-msgstr ""
-"Sertifikat koristi nebezbedni algoritam Å¡ifrovanja ili je kriptografski slab"
+msgstr "Sertifikat je kriptografski slab"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:183
 msgid "The certificate length exceeds verifiable limits"
-msgstr ""
+msgstr "Dužina sertifikata premašuje granice koje se mogu proveriti"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:187
-#, fuzzy
-#| msgid "Certificate is invalid"
 msgid "The certificate is malformed"
 msgstr "Sertifikat nije ispravan"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:205
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Certificate hostname mismatch"
+#, c-format
 msgid "Expected hostname: %s"
-msgstr "Ime domaÄ?ina sertifikata se ne poklapa"
+msgstr "OÄ?ekivano ime domaÄ?ina: %s"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:208
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Certificate hostname mismatch"
+#, c-format
 msgid "Certificate hostname: %s"
-msgstr "Ime domaÄ?ina sertifikata se ne poklapa"
+msgstr "Ime domaÄ?ina sertifikata: %s"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:263
-#, fuzzy
-#| msgid "Context"
 msgid "Continue"
-msgstr "Kontekst"
+msgstr "Nastavi"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:269
 msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "Ova veza nije od poverenja. Želite li ipak da nastavite?"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:286
 msgid "Remember this choice for future connections"
-msgstr ""
+msgstr "Zapamti ovaj izbor za naredne veze"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:294
-#, fuzzy
-#| msgid "Certificate expired"
 msgid "Certificate Details"
-msgstr "Sertifikat je istekao"
+msgstr "Detalji sertifikata"
 
 #: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1698
 msgid "Unable to open URI"
@@ -2675,10 +2655,8 @@ msgstr ""
 "Da li sigurno želite da nastavite?"
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
-#, fuzzy
-#| msgid "Edit Contact Information"
 msgid "Loading account information"
-msgstr "Izmeni podatke o prijatelju"
+msgstr "UÄ?itavam podatke o nalogu"
 
 #: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
 msgid "No protocol installed"
@@ -2705,16 +2683,12 @@ msgid "_Importâ?¦"
 msgstr "_Uveziâ?¦"
 
 #: ../src/empathy-auth-client.c:217
-#, fuzzy
-#| msgid "- Empathy Audio/Video Client"
 msgid " - Empathy authentication client"
-msgstr "- Internet pismonoša Audio/Video klijent"
+msgstr " - Internet pismonoša klijent prijave"
 
 #: ../src/empathy-auth-client.c:233
-#, fuzzy
-#| msgid "Empathy Audio/Video Client"
 msgid "Empathy authentication client"
-msgstr "Internet pismonoša Audio/Video klijent"
+msgstr "Internet pismonoša klijent prijave"
 
 #: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:83
 msgid "People nearby"
@@ -3450,19 +3424,14 @@ msgstr "Ä?lanovi"
 #. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
 #. yes/no, yes/no and a number.
 #: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:607
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid ""
-#| "<b>%s</b>\n"
-#| "Invite required: %s\n"
-#| "Password required: %s\n"
-#| "Members: %s"
+#, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
 "Invite required: %s\n"
 "Password required: %s\n"
 "Members: %s"
 msgstr ""
-"<b>%s</b>\n"
+"%s\n"
 "Potrebna pozivnica: %s\n"
 "Potrebna lozinka: %s\n"
 "Ä?lanovi: %s"
@@ -3797,10 +3766,8 @@ msgstr ""
 "Ne prikazuj nijedno prozorÄ?e; uradi posao koji imaÅ¡ (npr. uvoženje) i izaÄ?i"
 
 #: ../src/empathy-accounts.c:186
-#, fuzzy
-#| msgid "Don't display any dialogs if there are any non-salut accounts"
 msgid "Don't display any dialogs if there are any non-Salut accounts"
-msgstr "Ne prikazuj nijedno prozorÄ?e ukoliko postoje ne-sault nalozi"
+msgstr "Ne prikazuj nijedno prozorÄ?e ukoliko postoje ne-salut nalozi"
 
 #: ../src/empathy-accounts.c:190
 msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
@@ -3823,8 +3790,14 @@ msgstr "Pismonošini nalozi"
 msgid "Empathy Debugger"
 msgstr "Pismonošino otklanjanje grešaka"
 
-#~ msgid "New Network"
-#~ msgstr "Nova mreža"
+#~ msgid "_Character set:"
+#~ msgstr "_Skup znakova:"
+
+#~ msgid "_E-mail address:"
+#~ msgstr "Adresa _e-pošte:"
+
+#~ msgid "_Nickname:"
+#~ msgstr "_Nadimak:"
 
 #~ msgid "<b>Location</b>, "
 #~ msgstr "<b>Lokacija</b>,"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]