[gnome-system-tools] Updated Serbian translationcommit 5b25af701a9b4c6edf98d6c49fe9a85c72044098
Author: Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>
Date:  Sun Aug 29 19:05:31 2010 +0200

  Updated Serbian translation

 po/sr.po    | 891 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 po/sr latin po | 891 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 2 files changed, 1048 insertions(+), 734 deletions(-)
---
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index f8688ae..2a9a2b6 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -6,201 +6,190 @@
 # Maintainer: Слободан Ð?. СÑ?едоÑ?евиÑ? <slobo akrep be>
 # Reviewed on 2005-03-02 by: Ð?анило Шеган <danilo prevod org>
 # Translated on 2010-03-10 by: Ð?Ñ?анко Ð?окановиÑ? <branko kokanovic gmail com>
+# Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-system-tools\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "system-tools&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-03-22 18:45+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-24 01:30+0100\n"
-"Last-Translator: Ð?Ñ?анко Ð?окановиÑ? <branko kokanovic gmail com>\n"
-"Language-Team: Serbian (sr) <gnom prevod org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-20 09:55+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-24 20:43+0200\n"
+"Last-Translator: Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>\n"
+"Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3;  plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :  n%10>=2 && "
-"n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4;  plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :  n"
+"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
 
-#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:1
-msgid "Whether the users-admin tool should show system users in the users list"
-msgstr ""
-"Ð?а ли пÑ?огÑ?ам users-admin Ñ?Ñ?еба да пÑ?икаже Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?ке коÑ?иÑ?нике и гÑ?Ñ?пе Ñ? "
-"Ñ?пиÑ?кÑ? коÑ?иÑ?ника"
-
-#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:2
-msgid ""
-"Whether the users-admin tool should show the root user in the users list"
-msgstr ""
-"Ð?а ли пÑ?огÑ?ам users-admin Ñ?Ñ?еба да пÑ?икаже админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?а Ñ? Ñ?пиÑ?кÑ? коÑ?иÑ?ника"
+#: ../interfaces/network.ui.h:1 ../src/network/ifaces-list.c:326
+msgid "Access point name:"
+msgstr "Ð?ме пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?пне Ñ?аÑ?ке:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:1
+#: ../interfaces/network.ui.h:2
 msgid "Account data"
 msgstr "Ð?одаÑ?и налога"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:2
-msgid "Connection Settings"
-msgstr "Ð?одеÑ?аваÑ?а везе"
-
 #: ../interfaces/network.ui.h:3
-msgid "DNS Servers"
-msgstr "СеÑ?веÑ?и имена"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:4
-msgid "Host Settings"
-msgstr "Ð?одеÑ?аваÑ?а Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?а"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:5
-msgid "Internet service provider data"
-msgstr "Ð?одаÑ?и за добавÑ?аÑ?а Ð?нÑ?еÑ?неÑ? Ñ?Ñ?лÑ?га"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:6
-msgid "Modem Settings"
-msgstr "Ð?одеÑ?аваÑ?а модема"
-
-# bug(danilo): Ð?ако ово боÑ?е пÑ?евеÑ?Ñ?и, ово Ñ?е Ð?Ð?С Ñ?Ñ?ваÑ?
-#: ../interfaces/network.ui.h:7
-msgid "Search Domains"
-msgstr "Ð?омени за Ñ?Ñ?ажеÑ?е"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:8
-msgid "Wireless Settings"
-msgstr "Ð?ежиÑ?на подеÑ?аваÑ?а"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:9
-msgid "Access point name:"
-msgstr "Ð?ме пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?пне Ñ?аÑ?ке:"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:10
 msgid "Aliases:"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?га имена:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:11
+#: ../interfaces/network.ui.h:4
 msgid "Con_figuration:"
 msgstr "_Ð?одеÑ?аваÑ?а:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:12
+#: ../interfaces/network.ui.h:5
+msgid "Connection Settings"
+msgstr "Ð?одеÑ?аваÑ?а везе"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:6
 msgid "Connection type:"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?а везе:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:13
+#: ../interfaces/network.ui.h:7
 msgid "Connections"
 msgstr "Ð?езе"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:14
+#: ../interfaces/network.ui.h:8
 msgid "DNS"
 msgstr "СиÑ?Ñ?ем имена домена"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:15
+#: ../interfaces/network.ui.h:9
+msgid "DNS Servers"
+msgstr "СеÑ?веÑ?и имена"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:10
 msgid "D_omain name:"
 msgstr "Ð?ме _домена:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:16
+#: ../interfaces/network.ui.h:11
 msgid "Delete current location"
 msgstr "Уклони Ñ?екÑ?Ñ?е меÑ?Ñ?о"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:17
+#: ../interfaces/network.ui.h:12
 msgid "E_nable roaming mode"
 msgstr "У_кÑ?Ñ?Ñ?и кÑ?Ñ?Ñ?аÑ?еÑ?и Ñ?ежим"
 
 # bug(slobo): конÑ?екÑ?Ñ?: Ñ?Ñ?поÑ?Ñ?ави, акÑ?ивиÑ?аÑ? везÑ?, Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?и...
-#: ../interfaces/network.ui.h:18
+#: ../interfaces/network.ui.h:13
 msgid "E_nable this connection"
 msgstr "Ð?могÑ?Ñ?и овÑ? везÑ?"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:19
+#: ../interfaces/network.ui.h:14 ../src/network/ifaces-list.c:335
 msgid "Ethernet interface:"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?неÑ? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:20 ../interfaces/users.ui.h:32
+#: ../interfaces/network.ui.h:15 ../interfaces/users.ui.h:27
 msgid "General"
 msgstr "Ð?пÑ?Ñ?е"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:21
+#: ../interfaces/network.ui.h:16
 msgid "Hexadecimal"
 msgstr "ХекÑ?адеÑ?имално"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:22
+#: ../interfaces/network.ui.h:17
 msgid "Host Alias Properties"
 msgstr "Ð?одеÑ?аваÑ?а надимака Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?а"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:23
+#: ../interfaces/network.ui.h:18
+msgid "Host Settings"
+msgstr "Ð?одеÑ?аваÑ?а Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?а"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:19
 msgid "Hosts"
 msgstr "РаÑ?Ñ?наÑ?и"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:24 ../interfaces/shares.ui.h:14
+#: ../interfaces/network.ui.h:20 ../interfaces/shares.ui.h:11
 msgid "IP address:"
 msgstr "Ð?Ð? адÑ?еÑ?а:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:25
+#: ../interfaces/network.ui.h:21
 msgid "Interface properties"
 msgstr "Ð?Ñ?обине мÑ?ежног пÑ?икÑ?Ñ?Ñ?ка"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:26
+#: ../interfaces/network.ui.h:22
+msgid "Internet service provider data"
+msgstr "Ð?одаÑ?и за добавÑ?аÑ?а Ð?нÑ?еÑ?неÑ? Ñ?Ñ?лÑ?га"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:23
 msgid "Location:"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?о:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:27
+#: ../interfaces/network.ui.h:24
 msgid "Loud"
 msgstr "Ð?лаÑ?но"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:28
+#: ../interfaces/network.ui.h:25
 msgid "Low"
 msgstr "ТиÑ?о"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:29
+#: ../interfaces/network.ui.h:26
 msgid "Medium"
 msgstr "СÑ?едÑ?е"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:30
+#: ../interfaces/network.ui.h:27
 msgid "Modem"
 msgstr "Ð?одем"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:31
+#: ../interfaces/network.ui.h:28
+msgid "Modem Settings"
+msgstr "Ð?одеÑ?аваÑ?а модема"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:29
 msgid "Network _password:"
 msgstr "Ð?Ñ?ежна _лозинка:"
 
 # bug(danilo): "name of network", or "name in network"?
-#: ../interfaces/network.ui.h:32
+#: ../interfaces/network.ui.h:30
 msgid "Network name (_ESSID):"
 msgstr "Ð?ме мÑ?еже (_ESSID):"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:33
+#: ../interfaces/network.ui.h:31
 msgid "Off"
 msgstr "Ð?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?ено"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:34
+#: ../interfaces/network.ui.h:32
 msgid "Options"
 msgstr "Ð?огÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?и"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:35
+#: ../interfaces/network.ui.h:33
 msgid "P_assword"
 msgstr "_Ð?озинка"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:36
+#: ../interfaces/network.ui.h:34
 msgid "Password _type:"
 msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?Ñ?а лозинке:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:37
+#: ../interfaces/network.ui.h:35
 msgid "Plain (ASCII)"
 msgstr "Ð?биÑ?ан Ñ?екÑ?Ñ? (ASCII)"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:38
+#: ../interfaces/network.ui.h:36
 msgid "Pulses"
 msgstr "Ð?Ñ?лÑ?но"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:39
+#: ../interfaces/network.ui.h:37
 msgid "Save current network configuration as a location"
 msgstr "СаÑ?Ñ?ваÑ? Ñ?екÑ?Ñ?а мÑ?ежна подеÑ?аваÑ?а као меÑ?Ñ?о"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:40
+# bug(danilo): Ð?ако ово боÑ?е пÑ?евеÑ?Ñ?и, ово Ñ?е Ð?Ð?С Ñ?Ñ?ваÑ?
+#: ../interfaces/network.ui.h:38
+msgid "Search Domains"
+msgstr "Ð?омени за Ñ?Ñ?ажеÑ?е"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:39
 msgid "Tones"
 msgstr "ТонÑ?ко"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:41
+#: ../interfaces/network.ui.h:40
 msgid "Use the Internet service provider nameservers"
 msgstr "Ð?оÑ?иÑ?Ñ?и Ñ?еÑ?веÑ?е имена добавÑ?аÑ?а инÑ?еÑ?неÑ? Ñ?Ñ?лÑ?га"
 
+#: ../interfaces/network.ui.h:41
+msgid "Wireless Settings"
+msgstr "Ð?ежиÑ?на подеÑ?аваÑ?а"
+
 #: ../interfaces/network.ui.h:42
 msgid "_Autodetect"
 msgstr "_Сам пÑ?онаÑ?и"
@@ -253,7 +242,7 @@ msgstr "Ð?оÑ?Ñ?ави модем као подÑ?азÑ?меванÑ? пÑ?Ñ?аÑ?Ñ?
 msgid "_Subnet mask:"
 msgstr "Ð?одмÑ?ежна _маÑ?ка:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:55
+#: ../interfaces/network.ui.h:55 ../interfaces/users.ui.h:82
 msgid "_Username:"
 msgstr "_Ð?оÑ?иÑ?ниÑ?ко име:"
 
@@ -271,99 +260,98 @@ msgid "Select the services that you wish to activate:"
 msgstr "Ð?забеÑ?иÑ?е Ñ?Ñ?лÑ?ге коÑ?е желиÑ?е да покÑ?енеÑ?е:"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:1
-msgid "Allowed Hosts"
-msgstr "Ð?опÑ?Ñ?Ñ?ени Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?и"
+msgid "Add allowed hosts"
+msgstr "Ð?одаÑ? допÑ?Ñ?Ñ?ене Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?е"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:2
-msgid "Hosts Settings"
-msgstr "Ð?одеÑ?аваÑ?а домаÑ?ина"
+msgid "Allowed Hosts"
+msgstr "Ð?опÑ?Ñ?Ñ?ени Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?и"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:3
-msgid "Share Properties"
-msgstr "Ð?Ñ?обине деÑ?еÑ?а"
-
-#: ../interfaces/shares.ui.h:4
-msgid "Shared Folder"
-msgstr "Ð?еÑ?ена Ñ?аÑ?Ñ?икла"
-
-#: ../interfaces/shares.ui.h:5
-msgid "Windows sharing"
-msgstr "Windows деÑ?еÑ?е"
-
-#: ../interfaces/shares.ui.h:6
-msgid "Enter password for user:"
-msgstr ""
-"<span size=\"larger\" weight=\"bold\">УнеÑ?иÑ?е коÑ?иÑ?ниÑ?кÑ? лозинкÑ?:"
-
-#: ../interfaces/shares.ui.h:7
-msgid "Add allowed hosts"
-msgstr "Ð?одаÑ? допÑ?Ñ?Ñ?ене Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?е"
-
-#: ../interfaces/shares.ui.h:8
 msgid "Allowed hosts:"
 msgstr "Ð?опÑ?Ñ?Ñ?ени Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?и:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:9
+#: ../interfaces/shares.ui.h:4
 msgid "Comment:"
 msgstr "Ð?апомена:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:10
+#: ../interfaces/shares.ui.h:5
 msgid "Domain / _Workgroup:"
 msgstr "Ð?омен / _Ñ?адна гÑ?Ñ?па:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:11
+#: ../interfaces/shares.ui.h:6
 msgid "Enter password for user"
 msgstr "УнеÑ?иÑ?е коÑ?иÑ?ниÑ?кÑ? лозинкÑ?"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:12
+#: ../interfaces/shares.ui.h:7
+msgid "Enter password for user:"
+msgstr "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">УнеÑ?иÑ?е коÑ?иÑ?ниÑ?кÑ? лозинкÑ?:"
+
+#: ../interfaces/shares.ui.h:8
 msgid "General Properties"
 msgstr "Ð?пÑ?Ñ?е оÑ?обине"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:13
+#: ../interfaces/shares.ui.h:9
 msgid "Host name:"
 msgstr "Ð?ме Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?а:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:15
+#: ../interfaces/shares.ui.h:10
+msgid "Hosts Settings"
+msgstr "Ð?одеÑ?аваÑ?а домаÑ?ина"
+
+#: ../interfaces/shares.ui.h:12
 msgid "Name:"
 msgstr "Ð?ме:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:16
+#: ../interfaces/shares.ui.h:13
 msgid "Netmask:"
 msgstr "Ð?Ñ?ежна _маÑ?ка:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:17
+#: ../interfaces/shares.ui.h:14
 msgid "Network:"
 msgstr "Ð?Ñ?ежа:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:18 ../src/shares/nfs-acl-table.c:56
+#: ../interfaces/shares.ui.h:15 ../src/shares/nfs-acl-table.c:56
 msgid "Read only"
 msgstr "Само Ñ?иÑ?аÑ?е"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:19
+#: ../interfaces/shares.ui.h:16
 msgid "Share"
 msgstr "Ð?еÑ?еÑ?е"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:20
+#: ../interfaces/shares.ui.h:17
+msgid "Share Properties"
+msgstr "Ð?Ñ?обине деÑ?еÑ?а"
+
+#: ../interfaces/shares.ui.h:18
 msgid "Share through:"
 msgstr "Ð?ели пÑ?еко:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:21 ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:2
+#: ../interfaces/shares.ui.h:19
+msgid "Shared Folder"
+msgstr "Ð?еÑ?ена Ñ?аÑ?Ñ?икла"
+
+#: ../interfaces/shares.ui.h:20 ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:2
 #: ../src/shares/shares-tool.c:237
 msgid "Shared Folders"
 msgstr "Ð?еÑ?ени диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?ми"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:22
+#: ../interfaces/shares.ui.h:21
 msgid "This computer is a _WINS server"
 msgstr "Ð?ваÑ? Ñ?аÑ?Ñ?наÑ? Ñ?е WI_NS Ñ?еÑ?веÑ?"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:23
+#: ../interfaces/shares.ui.h:22
 msgid "Users"
 msgstr "Ð?оÑ?иÑ?ниÑ?и"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:24
+#: ../interfaces/shares.ui.h:23
 msgid "WINS _server:"
 msgstr "WINS _Ñ?еÑ?веÑ?:"
 
+#: ../interfaces/shares.ui.h:24
+msgid "Windows sharing"
+msgstr "Windows деÑ?еÑ?е"
+
 #: ../interfaces/shares.ui.h:25
 msgid "_Path:"
 msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?аÑ?а:"
@@ -373,29 +361,29 @@ msgid "_Read only"
 msgstr "Само _Ñ?иÑ?аÑ?е"
 
 #: ../interfaces/time.ui.h:1
-msgid "Selection"
-msgstr "Ð?збоÑ?"
-
-#: ../interfaces/time.ui.h:2
-msgid "Time Zone"
-msgstr "Ð?Ñ?еменÑ?ка зона"
-
-#: ../interfaces/time.ui.h:3
 msgid "Add NTP Server"
 msgstr "Ð?одаÑ? Ñ?еÑ?веÑ? мÑ?ежног пÑ?оÑ?окола за вÑ?еме"
 
-#: ../interfaces/time.ui.h:4
+#: ../interfaces/time.ui.h:2
 msgid "NTP server"
 msgstr "СеÑ?веÑ? Ñ?Ñ?лÑ?ге мÑ?ежног пÑ?оÑ?окола за вÑ?еме"
 
-#: ../interfaces/time.ui.h:5
+#: ../interfaces/time.ui.h:3
 msgid "Se_lect Servers"
 msgstr "_Ð?забеÑ?иÑ?е Ñ?еÑ?веÑ?е"
 
-#: ../interfaces/time.ui.h:6
+#: ../interfaces/time.ui.h:4
+msgid "Selection"
+msgstr "Ð?збоÑ?"
+
+#: ../interfaces/time.ui.h:5
 msgid "Synchronize now"
 msgstr "УÑ?клади Ñ?ада"
 
+#: ../interfaces/time.ui.h:6
+msgid "Time Zone"
+msgstr "Ð?Ñ?еменÑ?ка зона"
+
 #: ../interfaces/time.ui.h:7
 msgid "Time servers"
 msgstr "СеÑ?веÑ?и за вÑ?еме"
@@ -429,120 +417,110 @@ msgid "_Time:"
 msgstr "_Ð?Ñ?еме:"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:1
-msgid "Advanced Settings"
-msgstr "Ð?апÑ?една подеÑ?аваÑ?а"
+#| msgid ""
+#| "A user with this name already exists. Please choose a different short "
+#| "name for the new user."
+msgid ""
+"A user with this name already exists. Please choose a different name for the "
+"new user."
+msgstr ""
+"Ð?ваÑ? коÑ?иÑ?ник веÑ? поÑ?Ñ?оÑ?и. Ð?забеÑ?иÑ?е неко дÑ?Ñ?го име за новог коÑ?иÑ?ника."
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:2
-msgid "Automatic UID/GID"
-msgstr "Сам додели Ð?Ð? за коÑ?иÑ?ника/гÑ?Ñ?пÑ?"
+msgid "Account _type:"
+msgstr "_Тип налога:"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:3
-msgid "Basic Settings"
-msgstr "Ð?Ñ?новна подеÑ?аваÑ?а"
+msgid "Advanced"
+msgstr "Ð?апÑ?едно"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:4
-msgid "Group Members"
-msgstr "Чланови гÑ?Ñ?пе"
+msgid "Advanced Settings"
+msgstr "Ð?апÑ?една подеÑ?аваÑ?а"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:5
-msgid "Optional Settings"
-msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ала подеÑ?аваÑ?а"
+msgid "Assign a random password by default"
+msgstr "Ð?одела Ñ?лÑ?Ñ?аÑ?не лозинке Ñ?е подÑ?азÑ?мевано понаÑ?аÑ?е"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:6
-msgid "Password Settings"
-msgstr "Ð?одеÑ?аваÑ?а лозинке"
+msgid "Automatic UID/GID"
+msgstr "Сам додели Ð?Ð? за коÑ?иÑ?ника/гÑ?Ñ?пÑ?"
 
+#: ../interfaces/users.ui.h:7
+msgid "Basic Settings"
+msgstr "Ð?Ñ?новна подеÑ?аваÑ?а"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:8
-msgid "System Defaults"
-msgstr "Ð?одÑ?азÑ?мевано Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?ки"
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:9
-msgid "Account _type:"
-msgstr "_Тип налога:"
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:10
-msgid "Advanced"
-msgstr "Ð?апÑ?едно"
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:11
-msgid ""
-"A user with this name already exists. Please choose a different short "
-"name for the new user."
-msgstr ""
-"Ð?оÑ?иÑ?ник Ñ?а Ñ?им именом веÑ? поÑ?Ñ?оÑ?и. Ð?забеÑ?иÑ?е неко дÑ?Ñ?го, кÑ?аÑ?ко име за "
-"новог коÑ?иÑ?ника."
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:12
-msgid "Assign a random password by default"
-msgstr "Ð?одела Ñ?лÑ?Ñ?аÑ?не лозинке Ñ?е подÑ?азÑ?мевано понаÑ?аÑ?е"
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:13
 msgid "Change Advanced User Settings"
 msgstr "Ð?змени напÑ?една коÑ?иÑ?ниÑ?ка подеÑ?аваÑ?а"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:14
+#: ../interfaces/users.ui.h:9
 msgid "Change User Account Type"
 msgstr "Ð?змени вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? коÑ?иÑ?ниÑ?ког налога"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:15
-msgid "Change User Name and Login"
-msgstr "Ð?змени коÑ?иÑ?ниÑ?ко име и пÑ?иÑ?авÑ?"
+#: ../interfaces/users.ui.h:10
+#| msgid "Change User Name and Login"
+msgid "Change User Name"
+msgstr "Ð?змени коÑ?иÑ?ниÑ?ко име"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:16
+#: ../interfaces/users.ui.h:11
 msgid "Change User Password"
 msgstr "Ð?змени лозинкÑ? коÑ?иÑ?ника"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:17
+#: ../interfaces/users.ui.h:12
 msgid "Changing advanced settings for:"
 msgstr "Ð?Ñ?омена напÑ?едниÑ? подеÑ?аваÑ?а за:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:18
+#: ../interfaces/users.ui.h:13
 msgid "Changing user account type for:"
 msgstr "Ð?Ñ?омена вÑ?Ñ?Ñ?е коÑ?иÑ?ниÑ?ког налога за:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:19
+#: ../interfaces/users.ui.h:14
 msgid "Changing user name for:"
 msgstr "Ð?Ñ?омена коÑ?иÑ?ниÑ?ког имена за:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:20
+#: ../interfaces/users.ui.h:15
 msgid "Changing user password for:"
 msgstr "Ð?Ñ?омена лозинке за коÑ?иÑ?ника:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:21
+#: ../interfaces/users.ui.h:16
 msgid "Con_firmation:"
 msgstr "_Ð?оÑ?вÑ?Ñ?иваÑ?е:"
 
+#: ../interfaces/users.ui.h:17
+#| msgid "Con_firmation:"
+msgid "Contact Information"
+msgstr "Ð?одаÑ?и за конÑ?акÑ?"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:23
+#: ../interfaces/users.ui.h:18
 msgid "Create New User"
 msgstr "Ð?апÑ?ави новог коÑ?иÑ?ника"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:24
+#: ../interfaces/users.ui.h:19
 msgid "Create a new user"
 msgstr "Ð?апÑ?ави новог коÑ?иÑ?ника"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:25
+#: ../interfaces/users.ui.h:20
 msgid "Days between warning and password expiration:"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ? дана измеÑ?Ñ? Ñ?позоÑ?еÑ?а о иÑ?Ñ?екÑ? лозинке и Ñ?клаÑ?аÑ?а налога:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:26
+#: ../interfaces/users.ui.h:21
 msgid "Default _group:"
 msgstr "Ð?одÑ?азÑ?мевана _гÑ?Ñ?па:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:27
+#: ../interfaces/users.ui.h:22
 msgid "Default _shell:"
 msgstr "Ð?одÑ?азÑ?мевана _Ñ?Ñ?Ñ?ка:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:28
+#: ../interfaces/users.ui.h:23
 msgid "Disable _account"
 msgstr "Ð?немогÑ?Ñ?и н_алог"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:29
+#: ../interfaces/users.ui.h:24
 msgid "Don't ask for password on _login"
 msgstr "Ð?е пиÑ?аÑ? за _лозинкÑ? пÑ?и пÑ?иÑ?ави"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:30
+#: ../interfaces/users.ui.h:25
 msgid ""
 "Encrypt all your files with your login password to strongly protect them "
 "from people with physical access to your computer, at the expense of a "
@@ -552,80 +530,101 @@ msgstr ""
 "коÑ?и имаÑ?Ñ? Ñ?изиÑ?ки пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?п ваÑ?ем Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?Ñ?, на Ñ?аÑ?Ñ?н мало Ñ?маÑ?ениÑ? "
 "пеÑ?Ñ?оÑ?манÑ?и."
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:31
+#: ../interfaces/users.ui.h:26
 msgid "Full _Name:"
 msgstr "Ð?Ñ?_но име:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:33
+#: ../interfaces/users.ui.h:28
 msgid "Generate _random password"
 msgstr "Ð?бÑ?азÑ?Ñ? _Ñ?лÑ?Ñ?аÑ?нÑ? лозинкÑ?"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:34
+#: ../interfaces/users.ui.h:29
+msgid "Group Members"
+msgstr "Чланови гÑ?Ñ?пе"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:30
 msgid "Group _ID:"
 msgstr "_Ð?Ñ?оÑ? гÑ?Ñ?пе:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:35
+#: ../interfaces/users.ui.h:31
 msgid "Group _name:"
 msgstr "_Ð?ме гÑ?Ñ?пе:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:36
+#: ../interfaces/users.ui.h:32
 msgid "Group properties"
 msgstr "Ð?Ñ?обине гÑ?Ñ?пе"
 
+#: ../interfaces/users.ui.h:33
+msgid "Groups available on the system:"
+msgstr "Ð?оÑ?Ñ?Ñ?пне гÑ?Ñ?пе на Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?:"
+
 # bug: bad english
-#: ../interfaces/users.ui.h:37
+#: ../interfaces/users.ui.h:34
 msgid "Groups settings"
 msgstr "Ð?одеÑ?аваÑ?е гÑ?Ñ?па"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:38
+#: ../interfaces/users.ui.h:35
 msgid "Ma_ximum days a password may be used:"
 msgstr "Ð?акÑ?имални _бÑ?оÑ? дана важеÑ?а лозинке:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:39
+#: ../interfaces/users.ui.h:36
 msgid "Maximum GID:"
 msgstr "Ð?аÑ?веÑ?а вÑ?едноÑ?Ñ? за Ð?Ð? гÑ?Ñ?пе:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:40
+#: ../interfaces/users.ui.h:37
 msgid "Maximum UID:"
 msgstr "Ð?аÑ?веÑ?а вÑ?едноÑ?Ñ? за коÑ?иÑ?ниÑ?ки Ð?Ð?:"
 
 # bug(slobo)
-#: ../interfaces/users.ui.h:41
+#: ../interfaces/users.ui.h:38
 msgid "Mi_nimum days between password changes:"
 msgstr "Ð?аÑ?_маÑ?и бÑ?оÑ? дана измеÑ?Ñ? Ñ?заÑ?Ñ?опниÑ? пÑ?омена лозинке:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:42
+#: ../interfaces/users.ui.h:39
 msgid "Minimum GID:"
 msgstr "Ð?аÑ?маÑ?а вÑ?едноÑ?Ñ? бÑ?оÑ?а гÑ?Ñ?пе:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:43
+#: ../interfaces/users.ui.h:40
 msgid "Minimum UID:"
 msgstr "Ð?аÑ?маÑ?а вÑ?едноÑ?Ñ? коÑ?иÑ?ниÑ?ког бÑ?оÑ?а:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:44
+#: ../interfaces/users.ui.h:41
 msgid "Minimum days allowed between password changes:"
 msgstr "Ð?аÑ?маÑ?и допÑ?Ñ?Ñ?ени бÑ?оÑ? дана измеÑ?Ñ? Ñ?заÑ?Ñ?опниÑ? пÑ?омена лозинке:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:45
+#: ../interfaces/users.ui.h:42
 msgid "New _password:"
 msgstr "Ð?ова _лозинка:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:46
+#: ../interfaces/users.ui.h:43
 msgid "Number of days that a password may be used:"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ? дана за коÑ?е Ñ?е лозинка може коÑ?иÑ?Ñ?иÑ?и:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:47
+#: ../interfaces/users.ui.h:44
 msgid "O_ffice location:"
 msgstr "Ð?дÑ?еÑ?а _Ñ?иÑ?ме:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:48
+#: ../interfaces/users.ui.h:45
+msgid "Optional Settings"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ала подеÑ?аваÑ?а"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:46
+msgid "Password Settings"
+msgstr "Ð?одеÑ?аваÑ?а лозинке"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:47
 msgid "Password set to: "
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?авÑ?ена лозинка: "
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:49
+#: ../interfaces/users.ui.h:48
 msgid "Privileges"
 msgstr "Ð?влаÑ?Ñ?еÑ?а"
 
+#: ../interfaces/users.ui.h:49
+#| msgid "Modem Settings"
+msgid "Profile Settings"
+msgstr "Ð?одеÑ?аваÑ?е пÑ?оÑ?ила"
+
 #: ../interfaces/users.ui.h:50
 msgid "Profile _name:"
 msgstr "Ð?ме _поÑ?Ñ?авке:"
@@ -634,33 +633,15 @@ msgstr "Ð?ме _поÑ?Ñ?авке:"
 msgid "Set password b_y hand"
 msgstr "РÑ?Ñ?но поÑ?Ñ?ави _лозинкÑ?"
 
-#. No item should exceed a length of 40 characters, to avoid wrapping on two lines. Better simplifying than making it hard to read!
-#: ../interfaces/users.ui.h:53
-#| msgid ""
-#| "Short name must consist of:\n"
-#| " &#x27A3; lower case letters from the English alphabet\n"
-#| " &#x27A3; digits\n"
-#| " &#x27A3; any of the characters \".\", \"-\" and \"_\""
-msgid ""
-"Short name must consist of:\n"
-" â?£ lower case letters from the English alphabet\n"
-" â?£ digits\n"
-" â?£ any of the characters \".\", \"-\" and \"_\""
-msgstr ""
-"Ð?Ñ?аÑ?ко име може да Ñ?адÑ?жи Ñ?амо:\n"
-" â?£ мала Ñ?лова из енглеÑ?ког алÑ?абеÑ?а\n"
-" â?£ Ñ?иÑ?Ñ?е\n"
-" â?£ било коÑ?и од каÑ?акÑ?еÑ?а â??.â??, â??-â?? и â??_â??"
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:57
-msgid "Short name must start with a letter!"
-msgstr "Ð?Ñ?аÑ?ко име моÑ?а да поÑ?иÑ?е Ñ?ловом!"
+#: ../interfaces/users.ui.h:52
+msgid "System Defaults"
+msgstr "Ð?одÑ?азÑ?мевано Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?ки"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:58
+#: ../interfaces/users.ui.h:53
 msgid "This account is disabled."
 msgstr "Ð?ваÑ? налог Ñ?е онемогÑ?Ñ?ен."
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:59
+#: ../interfaces/users.ui.h:54
 msgid ""
 "This account is using special settings that have been defined manually. Use "
 "the <i>Advanced Settings</i> dialog to tune them."
@@ -668,98 +649,141 @@ msgstr ""
 "Ð?ваÑ? налог коÑ?иÑ?Ñ?и поÑ?ебна подеÑ?аваÑ?а коÑ?а Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?но поÑ?Ñ?авÑ?ена. Ð?диÑ?е Ñ? "
 "пÑ?озоÑ?Ñ?е <i>Ð?апÑ?една подеÑ?аваÑ?а</i> да иÑ? пÑ?илагодиÑ?е."
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:60
+#: ../interfaces/users.ui.h:55
 msgid "User ID:"
 msgstr "Ð?Ð? коÑ?иÑ?ника:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:61
+#: ../interfaces/users.ui.h:56
 msgid "User Privileges"
 msgstr "Ð?влаÑ?Ñ?еÑ?а коÑ?иÑ?ника"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:62
+#: ../interfaces/users.ui.h:57
 msgid "User profiles"
 msgstr "СкÑ?пови подеÑ?аваÑ?а коÑ?иÑ?ника"
 
+#. No item should exceed a length of 40 characters, to avoid wrapping on two lines. Better simplifying than making it hard to read!
+#: ../interfaces/users.ui.h:59
+#| msgid ""
+#| "Short name must consist of:\n"
+#| " â?£ lower case letters from the English alphabet\n"
+#| " â?£ digits\n"
+#| " â?£ any of the characters \".\", \"-\" and \"_\""
+msgid ""
+"Username must consist of:\n"
+" â?£ lower case letters from the English alphabet\n"
+" â?£ digits\n"
+" â?£ any of the characters \".\", \"-\" and \"_\""
+msgstr ""
+"Ð?оÑ?иÑ?ниÑ?ко име може да Ñ?адÑ?жи:\n"
+" â?£ мала Ñ?лова из енглеÑ?ког алÑ?абеÑ?а\n"
+" â?£ Ñ?иÑ?Ñ?е\n"
+" â?£ знаке â??.â??, â??-â?? и â??_â??"
+
 #: ../interfaces/users.ui.h:63
+#| msgid "Short name must start with a letter!"
+msgid "Username must start with a letter!"
+msgstr "Ð?оÑ?иÑ?ниÑ?ко име моÑ?а да поÑ?иÑ?е Ñ?ловом!"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:64
 msgid "You can't change user ID while the user is logged in."
 msgstr "Ð?е можеÑ?е измениÑ?и Ð?Ð? коÑ?иÑ?ника док Ñ?е он пÑ?иÑ?авÑ?ен."
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:64
+#: ../interfaces/users.ui.h:65
 msgid "_Add Profile"
 msgstr "_Ð?одаÑ? пÑ?оÑ?иле"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:65
+#: ../interfaces/users.ui.h:66
 msgid "_Advanced Settings"
 msgstr "Ð?_апÑ?една подеÑ?аваÑ?а"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:66
+#: ../interfaces/users.ui.h:67
 msgid "_Change..."
 msgstr "_Ð?змени..."
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:67
+#: ../interfaces/users.ui.h:68
 msgid "_Comments"
 msgstr "_Ð?апомене"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:68
+#: ../interfaces/users.ui.h:69
 msgid "_Current password:"
 msgstr "_ТÑ?енÑ?Ñ?на лозинка:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:69
+#: ../interfaces/users.ui.h:70
 msgid "_Custom"
 msgstr "_Ð?Ñ?оизвоÑ?но"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:70
+#: ../interfaces/users.ui.h:71
 msgid "_Days between warning and password expiration:"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ? дана измеÑ?Ñ? Ñ?позоÑ?еÑ?а и Ñ?амог _иÑ?Ñ?ека лозинке:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:71
+#: ../interfaces/users.ui.h:72
 msgid "_Enable Account"
 msgstr "_Ð?могÑ?Ñ?и налог"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:72
+#: ../interfaces/users.ui.h:73
 msgid "_Encrypt home folder to protect sensitive data"
 msgstr "Ш_иÑ?Ñ?Ñ?Ñ? лиÑ?нÑ? Ñ?аÑ?Ñ?иклÑ? Ñ?ади заÑ?Ñ?иÑ?е повеÑ?Ñ?ивиÑ? подаÑ?ака"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:73
+#: ../interfaces/users.ui.h:74
 msgid "_Generate"
 msgstr "Ð?_бÑ?азÑ?Ñ?"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:74
+#: ../interfaces/users.ui.h:75
 msgid "_Home directory:"
 msgstr "_Ð?иÑ?на Ñ?аÑ?Ñ?икла:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:75
+#: ../interfaces/users.ui.h:76
 msgid "_Home phone:"
 msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?ни Ñ?елеÑ?он:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:76
+#: ../interfaces/users.ui.h:77
 msgid "_Main group:"
 msgstr "_Ð?лавна гÑ?Ñ?па:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:77
+#: ../interfaces/users.ui.h:78
 msgid "_Manage Groups"
 msgstr "У_Ñ?еди гÑ?Ñ?пе"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:78
+#: ../interfaces/users.ui.h:79
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Ð?ме:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:79
+#: ../interfaces/users.ui.h:80
 msgid "_Password:"
 msgstr "_Ð?озинка:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:80
+#: ../interfaces/users.ui.h:81
 msgid "_Shell:"
 msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?ка:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:81
-msgid "_Short Name:"
-msgstr "_Ð?Ñ?аÑ?ко име:"
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:82
+#: ../interfaces/users.ui.h:83
 msgid "_Work phone:"
 msgstr "_ТелеÑ?он на поÑ?лÑ?:"
 
+#: ../org.gnome.system-tools.gschema.xml.in.h:1
+msgid "Show root user"
+msgstr "Ð?Ñ?икажи админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?а"
+
+#: ../org.gnome.system-tools.gschema.xml.in.h:2
+msgid "Show system users"
+msgstr "Ð?Ñ?икажи коÑ?иÑ?нике на Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?"
+
+#: ../org.gnome.system-tools.gschema.xml.in.h:3
+#| msgid ""
+#| "Whether the users-admin tool should show system users in the users list"
+msgid ""
+"Whether the users-admin tool should show system users in the users list."
+msgstr ""
+"Ð?а ли да пÑ?огÑ?ам users-admin пÑ?икаже коÑ?иÑ?нике на Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? Ñ? Ñ?пиÑ?кÑ? коÑ?иÑ?ника."
+
+#: ../org.gnome.system-tools.gschema.xml.in.h:4
+#| msgid ""
+#| "Whether the users-admin tool should show the root user in the users list"
+msgid ""
+"Whether the users-admin tool should show the root user in the users list."
+msgstr ""
+"Ð?а ли да пÑ?огÑ?ам users-admin пÑ?икаже админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?а Ñ? Ñ?пиÑ?кÑ? коÑ?иÑ?ника."
+
 #: ../src/common/gst-platform-dialog.c:179
 msgid "The platform you are running is not supported by this tool"
 msgstr "Ð?ваÑ? алаÑ? не подÑ?жава плаÑ?Ñ?оÑ?мÑ? коÑ?Ñ? коÑ?иÑ?Ñ?иÑ?е"
@@ -779,46 +803,46 @@ msgstr ""
 msgid "Unsupported platform"
 msgstr "Ð?еподÑ?жана плаÑ?Ñ?оÑ?ма"
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:190
+#: ../src/common/gst-tool.c:188
 msgid "The configuration could not be loaded"
 msgstr "Ð?е могÑ? Ñ?Ñ?иÑ?аÑ?и подеÑ?аваÑ?а"
 
 #. OPERATION_COMMIT
-#: ../src/common/gst-tool.c:192
+#: ../src/common/gst-tool.c:190
 msgid "The configuration could not be saved"
 msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?аÑ?Ñ?вам подеÑ?аваÑ?а"
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:196
+#: ../src/common/gst-tool.c:194
 msgid "You are not allowed to access the system configuration."
 msgstr "Ð?иÑ?е вам допÑ?Ñ?Ñ?ен пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?п подеÑ?аваÑ?има Ñ?иÑ?Ñ?ема."
 
 #. OPERATION_COMMIT
-#: ../src/common/gst-tool.c:198 ../src/common/gst-tool.c:690
+#: ../src/common/gst-tool.c:196 ../src/common/gst-tool.c:685
 msgid "You are not allowed to modify the system configuration."
 msgstr "Ð?иÑ?е вам допÑ?Ñ?Ñ?ена измена подеÑ?аваÑ?а Ñ?иÑ?Ñ?ема."
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:201
+#: ../src/common/gst-tool.c:199
 msgid "Invalid data was found."
 msgstr "Ð?аÑ?ао Ñ?ам неиÑ?пÑ?авне подаÑ?ке."
 
 #. OOBS_RESULT_ERROR
-#: ../src/common/gst-tool.c:203
+#: ../src/common/gst-tool.c:201
 msgid "An unknown error occurred."
 msgstr "Ð?оÑ?ло Ñ?е до неоÑ?екиване гÑ?еÑ?ке."
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:427
+#: ../src/common/gst-tool.c:422
 msgid "Could not display help"
 msgstr "Ð?е могÑ? да пÑ?икажем помоÑ?"
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:621
+#: ../src/common/gst-tool.c:616
 msgid "The system configuration has potentially changed."
 msgstr "Ð?ожда Ñ?Ñ? измеÑ?ена подеÑ?аваÑ?а Ñ?иÑ?Ñ?ема."
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:623
+#: ../src/common/gst-tool.c:618
 msgid "Update content? This will lose any modification in course."
 msgstr "Ð?жÑ?Ñ?иÑ?аÑ? Ñ?адÑ?жаÑ?? Све измене Ñ?е биÑ?и изгÑ?бÑ?ене."
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:692
+#: ../src/common/gst-tool.c:687
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occurred while checking for authorizations: %s\n"
@@ -838,7 +862,7 @@ msgid "_Delete"
 msgstr "_Уклони"
 
 # bug(danilo): is this imperative "type an address", or "type of an address" or "address of a type"?
-#: ../src/network/address-list.c:486
+#: ../src/network/address-list.c:485
 msgid "Type address"
 msgstr "УнеÑ?иÑ?е адÑ?еÑ?Ñ?"
 
@@ -946,61 +970,54 @@ msgstr "УкÑ?Ñ?Ñ?ен кÑ?Ñ?Ñ?аÑ?еÑ?и Ñ?ежим"
 
 #: ../src/network/ifaces-list.c:289
 #, c-format
-msgid "Essid: %s "
-msgstr "Essid: %s "
-
-#: ../src/network/ifaces-list.c:295
-#, c-format
-msgid "Address: %s Subnet mask: %s"
-msgstr "Ð?дÑ?еÑ?а: %s Ð?аÑ?ка подмÑ?еже: %s"
-
-#: ../src/network/ifaces-list.c:299
-#, c-format
-msgid "Address: %s"
-msgstr "Ð?дÑ?еÑ?а: %s"
-
-#: ../src/network/ifaces-list.c:303
-#, c-format
-msgid "Address: %s Remote address: %s"
-msgstr "Ð?дÑ?еÑ?а: %s УдаÑ?ена адÑ?еÑ?а: %s"
-
-#: ../src/network/ifaces-list.c:315
-#, c-format
-msgid "Type: %s Phone number: %s"
-msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?а: %s Ð?Ñ?оÑ? Ñ?елеÑ?она: %s"
-
-#: ../src/network/ifaces-list.c:318
-#, c-format
-msgid "Type: %s Access point name: %s"
-msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?а: %s Ð?ме пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?пне Ñ?аÑ?ке: %s"
-
-#: ../src/network/ifaces-list.c:325
-#, c-format
-msgid "Type: %s Ethernet interface: %s"
-msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?а: %s Ð?Ñ?Ñ?еÑ?неÑ? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?: %s"
-
-#: ../src/network/ifaces-list.c:329
-#, c-format
-msgid "Type: %s"
-msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?а: %s"
-
-#: ../src/network/ifaces-list.c:346
+#| msgid "Essid: %s "
+msgid "<b>Essid:</b> %s "
+msgstr "<b>Ð?Ñ?Ñ?ид:</b> %s "
+
+#: ../src/network/ifaces-list.c:296 ../src/network/ifaces-list.c:301
+#: ../src/network/ifaces-list.c:306
+#| msgid "Address: %s"
+msgid "Address:"
+msgstr "Ð?дÑ?еÑ?а:"
+
+#: ../src/network/ifaces-list.c:298
+#| msgid "_Subnet mask:"
+msgid "Subnet mask:"
+msgstr "Ð?одмÑ?ежна маÑ?ка:"
+
+#: ../src/network/ifaces-list.c:308
+#| msgid "IP address:"
+msgid "Remote address:"
+msgstr "УдаÑ?ене адÑ?еÑ?е:"
+
+#: ../src/network/ifaces-list.c:320 ../src/network/ifaces-list.c:325
+#: ../src/network/ifaces-list.c:334 ../src/network/ifaces-list.c:339
+#| msgid "Type: %s"
+msgid "Type:"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?а:"
+
+#: ../src/network/ifaces-list.c:321
+#| msgid "_Phone number:"
+msgid "Phone number:"
+msgstr "Ð?Ñ?оÑ? Ñ?елеÑ?она:"
+
+#: ../src/network/ifaces-list.c:356
 msgid "Wireless connection"
 msgstr "Ð?ежиÑ?на веза"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:348
+#: ../src/network/ifaces-list.c:358
 msgid "Infrared connection"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?аÑ?Ñ?вена веза"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:350
+#: ../src/network/ifaces-list.c:360
 msgid "Wired connection"
 msgstr "Ð?иÑ?на веза"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:352
+#: ../src/network/ifaces-list.c:362
 msgid "Parallel port connection"
 msgstr "Ð?еза пÑ?еко паÑ?алелног пÑ?икÑ?Ñ?Ñ?ка"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:354
+#: ../src/network/ifaces-list.c:364
 msgid "Point to point connection"
 msgstr "Ð?еза Ñ?а Ñ?аÑ?ке на Ñ?аÑ?кÑ? (Ð?Ð?Ð?)"
 
@@ -1073,12 +1090,12 @@ msgstr "Ð?одеÑ?аваÑ?а мÑ?еже"
 msgid "Settings for service \"%s\""
 msgstr "Ð?одеÑ?аваÑ?а за Ñ?Ñ?лÑ?гÑ? â??%sâ??"
 
-#: ../src/services/callbacks.c:125
+#: ../src/services/callbacks.c:122
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to deactivate %s?"
 msgstr "Ð?а ли Ñ?Ñ?е Ñ?игÑ?Ñ?ни да желиÑ?е да деакÑ?ивиÑ?аÑ?е %s?"
 
-#: ../src/services/callbacks.c:129
+#: ../src/services/callbacks.c:126
 msgid ""
 "This may affect your system behavior in several ways, possibly leading to "
 "data loss."
@@ -1551,11 +1568,11 @@ msgstr "Ð?одаÑ?е деÑ?енÑ? пÑ?Ñ?аÑ?Ñ?, или Ñ?е меÑ?а ако ве
 msgid "PATH"
 msgstr "Ð?УТÐ?Ð?Ð?"
 
-#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:152
+#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:151
 msgid "_Share Folder..."
 msgstr "_Ð?ели Ñ?аÑ?иклÑ?..."
 
-#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:153
+#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:152
 msgid "Share this folder with other computers"
 msgstr "Ð?ели овÑ? Ñ?аÑ?Ñ?иклÑ? Ñ?а оÑ?Ñ?алим Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?има"
 
@@ -1617,6 +1634,18 @@ msgstr ""
 "Ð?оÑ?аÑ?е инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ?и било СамбÑ? било мÑ?ежни Ñ?иÑ?Ñ?ем даÑ?оÑ?ека да биÑ?Ñ?е делили "
 "ваÑ?е Ñ?аÑ?Ñ?икле."
 
+#: ../src/time/e-map/e-map.c:620
+msgid "World Map"
+msgstr "Ð?апа Ñ?веÑ?а"
+
+#: ../src/time/e-map/e-map.c:622
+msgid ""
+"Mouse-based interactive map widget for selecting timezone. Keyboard users "
+"should instead select the timezone from the drop-down combination box below."
+msgstr ""
+"Ð?апа за избоÑ? вÑ?еменÑ?ке зоне миÑ?ем. Ð?ожеÑ?е изабÑ?аÑ?и вÑ?еменÑ?кÑ? зонÑ? пÑ?еко "
+"Ñ?аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?е из падаÑ?Ñ?Ñ?ег мениÑ?а."
+
 #: ../src/time/time.desktop.in.in.h:1
 msgid "Change system time, date, and timezone"
 msgstr "Ð?Ñ?омениÑ?е вÑ?еме, даÑ?Ñ?м и вÑ?еменÑ?кÑ? зонÑ? Ñ?иÑ?Ñ?ема."
@@ -1625,11 +1654,11 @@ msgstr "Ð?Ñ?омениÑ?е вÑ?еме, даÑ?Ñ?м и вÑ?еменÑ?кÑ? зонÑ?
 msgid "Time and Date"
 msgstr "Ð?Ñ?еме и даÑ?Ñ?м"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:402
+#: ../src/time/time-tool.c:398
 msgid "NTP support is not installed"
 msgstr "Ð?одÑ?Ñ?ка за мÑ?ежни пÑ?оÑ?окол за вÑ?еме ниÑ?е пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?на"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:404
+#: ../src/time/time-tool.c:400
 msgid ""
 "Please install and activate NTP support in the system to enable "
 "synchronization of your local time server with internet time servers."
@@ -1638,27 +1667,27 @@ msgstr ""
 "омогÑ?Ñ?иÑ?е Ñ?Ñ?клаÑ?иваÑ?е локалне вÑ?еменÑ?ке Ñ?Ñ?лÑ?ге Ñ?а вÑ?еменÑ?ким Ñ?Ñ?лÑ?гама Ñ?а "
 "Ð?нÑ?еÑ?неÑ?а."
 
-#: ../src/time/time-tool.c:433
+#: ../src/time/time-tool.c:429
 msgid "Enabling NTP"
 msgstr "УкÑ?Ñ?Ñ?иваÑ?е NTP-а"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:433
+#: ../src/time/time-tool.c:429
 msgid "Disabling NTP"
 msgstr "Ð?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?иваÑ?е NTP-а"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:445
+#: ../src/time/time-tool.c:441
 msgid "Synchronizing system clock"
 msgstr "УÑ?клаÑ?иваÑ?е Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?ког Ñ?аÑ?овника"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:525
+#: ../src/time/time-tool.c:521
 msgid "Keep synchronized with Internet servers"
 msgstr "Редовно Ñ?Ñ?клаÑ?Ñ?Ñ? Ñ?а Ð?нÑ?еÑ?неÑ? Ñ?еÑ?веÑ?има"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:526
+#: ../src/time/time-tool.c:522
 msgid "Manual"
 msgstr "РÑ?Ñ?но"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:672
+#: ../src/time/time-tool.c:665
 msgid "Time and Date Settings"
 msgstr "Ð?одеÑ?аваÑ?а вÑ?емена и даÑ?Ñ?ма"
 
@@ -1668,7 +1697,7 @@ msgstr "Ð?дминиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?Ñ?ка гÑ?Ñ?па Ñ?е не може обÑ?и
 
 #: ../src/users/group-settings.c:58 ../src/users/group-settings.c:221
 #: ../src/users/group-settings.c:258 ../src/users/user-settings.c:88
-#: ../src/users/user-settings.c:476
+#: ../src/users/user-settings.c:605
 msgid "This would leave the system unusable."
 msgstr "Ð?во може Ñ?Ñ?иниÑ?и Ñ?иÑ?Ñ?ем неÑ?поÑ?Ñ?ебÑ?ивим."
 
@@ -1749,6 +1778,15 @@ msgstr "Ð?забеÑ?иÑ?е дÑ?Ñ?ги иденÑ?иÑ?икаÑ?иони бÑ?оÑ? з
 msgid "Group name"
 msgstr "Ð?ме гÑ?Ñ?пе"
 
+#. TRANSLATORS: This applies to a password. Keep the string short.
+#: ../src/users/main.c:74 ../src/users/user-settings.c:347
+msgid "Not asked on login"
+msgstr "Ð?е пиÑ?аÑ? Ñ?оком пÑ?иÑ?аве"
+
+#: ../src/users/main.c:74 ../src/users/user-settings.c:349
+msgid "Asked on login"
+msgstr "Ð?иÑ?аÑ? Ñ?оком пÑ?иÑ?аве"
+
 #: ../src/users/privileges-table.c:53
 msgid "Monitor system logs"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?и Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?ке дневнике"
@@ -1862,37 +1900,43 @@ msgstr "Ð?биÑ?ни коÑ?иÑ?ник"
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и овлаÑ?Ñ?иваÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:494
+#: ../src/users/run-passwd.c:498
 #, c-format
 msgid "The new password is too short"
 msgstr "Ð?ова лозинка Ñ?е пÑ?екÑ?аÑ?ка"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:499
+#: ../src/users/run-passwd.c:504
 #, c-format
 msgid "The new password is too simple"
 msgstr "Ð?ова лозинка Ñ?е Ñ?Ñ?виÑ?е Ñ?едноÑ?Ñ?авна"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:503
+#: ../src/users/run-passwd.c:510
 #, c-format
 msgid "The old and new passwords are too similar"
 msgstr "СÑ?аÑ?а и нова лозинка Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?виÑ?е Ñ?лиÑ?не"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:506
+#: ../src/users/run-passwd.c:513
 #, c-format
 msgid "The new password must contain numeric or special characters"
 msgstr "Ð?ова лозинка моÑ?а да Ñ?адÑ?жи Ñ?иÑ?Ñ?е или Ñ?пеÑ?иÑ?алне каÑ?акÑ?еÑ?е"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:510
+#: ../src/users/run-passwd.c:517
 #, c-format
 msgid "The old and new passwords are the same"
 msgstr "СÑ?аÑ?а и нова лозинка Ñ?Ñ? иÑ?Ñ?е"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:514
+#: ../src/users/run-passwd.c:520
+#, c-format
+#| msgid "The old and new passwords are the same"
+msgid "The new password has already been used recently."
+msgstr "Ð?ова лозинка Ñ?е коÑ?иÑ?Ñ?ена Ñ? Ñ?коÑ?иÑ?е вÑ?еме."
+
+#: ../src/users/run-passwd.c:524
 #, c-format
 msgid "Your password has been changed since you initially authenticated!"
 msgstr "Ð?аÑ?а лозинка Ñ?е пÑ?омеÑ?ена од када Ñ?Ñ?е Ñ?е пÑ?вобиÑ?но овлаÑ?Ñ?или!"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:518
+#: ../src/users/run-passwd.c:528
 #, c-format
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Ð?епознаÑ?а гÑ?еÑ?ка"
@@ -1910,11 +1954,14 @@ msgid "Password is too short"
 msgstr "Ð?озинка Ñ?е пÑ?екÑ?аÑ?ка"
 
 #: ../src/users/user-password.c:98
+#| msgid ""
+#| "User passwords must be longer than 6 characters and preferably formed by "
+#| "numbers, letters and special characters."
 msgid ""
-"User passwords must be longer than 6 characters and preferably formed by "
+"User passwords must be longer than 5 characters and preferably formed by "
 "numbers, letters and special characters."
 msgstr ""
-"Ð?озинке коÑ?иÑ?ника моÑ?аÑ?Ñ? биÑ?и дÑ?же од 6 знакова и пожеÑ?но Ñ?е да Ñ?адÑ?же "
+"Ð?озинке коÑ?иÑ?ника моÑ?аÑ?Ñ? биÑ?и дÑ?же од 5 знака и пожеÑ?но Ñ?е да Ñ?адÑ?же "
 "бÑ?оÑ?еве, Ñ?лова и наÑ?оÑ?иÑ?е знаке."
 
 #: ../src/users/user-password.c:101
@@ -2004,15 +2051,6 @@ msgstr "Ð?Ñ?оизвоÑ?но"
 msgid "None"
 msgstr "Ð?иÑ?Ñ?а"
 
-#. TRANSLATORS: This applies to a password. Keep the string short.
-#: ../src/users/user-settings.c:347
-msgid "Not asked on login"
-msgstr "Ð?е пиÑ?аÑ? Ñ?оком пÑ?иÑ?аве"
-
-#: ../src/users/user-settings.c:349
-msgid "Asked on login"
-msgstr "Ð?иÑ?аÑ? Ñ?оком пÑ?иÑ?аве"
-
 #: ../src/users/user-settings.c:393
 #, c-format
 msgid "Invalid character \"%c\" in comment"
@@ -2023,67 +2061,156 @@ msgstr "Ð?едозвоÑ?ен знак â??%câ?? Ñ? напомени"
 msgid "Check that this character is not used."
 msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?иÑ?е да Ñ?е не коÑ?иÑ?Ñ?и оваÑ? знак."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:417
+#: ../src/users/user-settings.c:426
 msgid "Incomplete path in home directory"
 msgstr "Ð?епоÑ?пÑ?на пÑ?Ñ?аÑ?а лиÑ?ног диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?ма"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:418
+#: ../src/users/user-settings.c:427
+#| msgid ""
+#| "Please enter full path for home directory\n"
+#| "i.e.: /home/john."
 msgid ""
 "Please enter full path for home directory\n"
-"i.e.: /home/john."
+"<span size=\"smaller\">i.e.: /home/john</span>."
 msgstr ""
 "УнеÑ?иÑ?е пÑ?нÑ? пÑ?Ñ?аÑ?Ñ? за лиÑ?ни диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?м\n"
-"нпÑ?.: /home/slavko"
+"<span size=\"smaller\">нпÑ?. â??/home/goranâ??</span>."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:433
-msgid "Home directory already exists"
-msgstr "Ð?иÑ?на Ñ?аÑ?Ñ?икла веÑ? поÑ?Ñ?оÑ?и"
+#: ../src/users/user-settings.c:447 ../src/users/user-settings.c:491
+#| msgid "Home directory already exists"
+msgid "New home directory already exists, use it?"
+msgstr "Ð?ова лиÑ?на Ñ?аÑ?Ñ?икла веÑ? поÑ?Ñ?оÑ?и. Ð?а ли да Ñ?е иÑ?коÑ?иÑ?Ñ?им?"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:434
+#: ../src/users/user-settings.c:449
 #, c-format
 msgid ""
-"The directory <tt>%s</tt> already exists. User may not have the permissions "
-"required to read or write in that directory. Do you want to use it anyway?"
+"The home directory for %s has been set to <tt>%s</tt>, which already exists. "
+"Do you want to use files from this directory, or copy the contents of <tt>"
+"%s</tt> to the new home, overwriting it?\n"
+"\n"
+"In doubt, use the new directory to avoid losing data, and copy files from "
+"the old directory later."
 msgstr ""
-"ФаÑ?Ñ?икла <tt>%s</tt> веÑ? поÑ?Ñ?оÑ?и. Ð?оÑ?иÑ?ник можда нема поÑ?Ñ?ебниÑ? овлаÑ?Ñ?еÑ?а да "
-"Ñ?иÑ?а или пиÑ?е Ñ? Ñ?Ñ?. Ð?а ли ипак желиÑ?е да Ñ?е коÑ?иÑ?Ñ?иÑ?е?"
+"Ð?иÑ?на Ñ?аÑ?Ñ?икла коÑ?иÑ?ника %s Ñ?е поÑ?Ñ?авÑ?ена на поÑ?Ñ?оÑ?еÑ?Ñ? <tt>%s</tt>. Ð?а ли "
+"желиÑ?е да коÑ?иÑ?Ñ?иÑ?е даÑ?оÑ?еке из ове Ñ?аÑ?Ñ?икле, или да да пÑ?епиÑ?еÑ?е Ñ?адÑ?жаÑ? из "
+"<tt>%s</tt> Ñ? новÑ? лиÑ?нÑ? Ñ?аÑ?Ñ?иклÑ??\n"
+"\n"
+"Уколико ниÑ?Ñ?е Ñ?игÑ?Ñ?ни, иÑ?коÑ?иÑ?Ñ?иÑ?е новÑ? Ñ?аÑ?Ñ?иклÑ?, а каÑ?ниÑ?е пÑ?екопиÑ?аÑ?Ñ?е "
+"даÑ?оÑ?еке из Ñ?Ñ?аÑ?е."
+
+#: ../src/users/user-settings.c:461
+msgid "_Replace With Old Files"
+msgstr "_Ð?амени Ñ?Ñ?аÑ?е даÑ?оÑ?еке"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:462 ../src/users/user-settings.c:504
+#: ../src/users/user-settings.c:540
+msgid "_Cancel Change"
+msgstr "_Ð?Ñ?кажи"
+
+#. TRANSLATORS: This means "use the files from the new location",
+#. * as opposed to those from the old location.
+#: ../src/users/user-settings.c:465
+#| msgid "Keep Files"
+msgid "_Use New Files"
+msgstr "_Ð?оÑ?иÑ?Ñ?и нове даÑ?оÑ?еке"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:470 ../src/users/user-settings.c:510
+msgid "Make user the _owner of the new home directory"
+msgstr "Ð?аÑ? коÑ?иÑ?никÑ? _овлаÑ?Ñ?еÑ?а над новом Ñ?аÑ?Ñ?иклом"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:473 ../src/users/user-settings.c:547
+#| msgid "Incomplete path in home directory"
+msgid "_Delete old home directory"
+msgstr "_Ð?збÑ?иÑ?и Ñ?Ñ?аÑ?Ñ? лиÑ?нÑ? Ñ?аÑ?Ñ?иклÑ?"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:493
+#, c-format
+msgid ""
+"The home directory for %s has been set to <tt>%s</tt>, which already exists. "
+"Do you want to use files from this directory, or delete all its contents and "
+"use a completely empty home directory?\n"
+"\n"
+"In doubt, keep the files, and remove them later if needed."
+msgstr ""
+"Ð?иÑ?на Ñ?аÑ?Ñ?икла за %s Ñ?е поÑ?Ñ?авÑ?ена на поÑ?Ñ?оÑ?еÑ?Ñ? <tt>%s</tt>. Ð?а ли желиÑ?е да "
+"иÑ?коÑ?иÑ?Ñ?иÑ?е даÑ?оÑ?еке из ове Ñ?аÑ?Ñ?икле или да обÑ?иÑ?еÑ?е Ñ?ен Ñ?адÑ?жаÑ??\n"
+"\n"
+"Уколико ниÑ?Ñ?е Ñ?игÑ?Ñ?ни, задÑ?жиÑ?е даÑ?оÑ?еке и Ñ?клониÑ?е иÑ? каÑ?ниÑ?е."
+
+#: ../src/users/user-settings.c:503
+#| msgid "Delete Files"
+msgid "_Delete Files"
+msgstr "_Ð?збÑ?иÑ?и даÑ?оÑ?еке"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:440
-msgid "Use this directory"
-msgstr "Ð?оÑ?иÑ?Ñ?и овÑ? Ñ?аÑ?Ñ?иклÑ?"
+#: ../src/users/user-settings.c:505
+msgid "_Use Existing Files"
+msgstr "_Ð?Ñ?коÑ?иÑ?Ñ?и даÑ?оÑ?еке"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:475
+#: ../src/users/user-settings.c:526
+msgid "Copy old home directory to new location?"
+msgstr "Ð?а пÑ?екопиÑ?ам Ñ?Ñ?аÑ?Ñ? лиÑ?нÑ? Ñ?аÑ?Ñ?иклÑ? на ново меÑ?Ñ?о?"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:528
+#, c-format
+msgid ""
+"The home directory for %s has been set to <tt>%s</tt>, which doesn't exist. "
+"Do you want to copy the contents of the old home directory (<tt>%s</tt>), or "
+"use a completely empty home directory?\n"
+"\n"
+"If you choose to copy the files to the new location, it's safe to delete the "
+"old directory."
+msgstr ""
+"Ð?иÑ?на Ñ?аÑ?Ñ?икла коÑ?иÑ?ника %s Ñ?е поÑ?Ñ?авÑ?ена на поÑ?Ñ?оÑ?еÑ?Ñ? <tt>%s</tt>. Ð?а ли "
+"желиÑ?е да пÑ?екопиÑ?аÑ?е Ñ?адÑ?жаÑ? из Ñ?Ñ?аÑ?е Ñ?аÑ?Ñ?икле (<tt>%s</tt>), или да "
+"подеÑ?иÑ?е новÑ? лиÑ?нÑ? Ñ?аÑ?Ñ?иклÑ??\n"
+"\n"
+"Уколико пÑ?екопиÑ?аÑ?е даÑ?оÑ?еке на ново меÑ?Ñ?о, можеÑ?е Ñ?клониÑ?и Ñ?Ñ?аÑ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?иклÑ?."
+
+#: ../src/users/user-settings.c:539
+#| msgid "Use this directory"
+msgid "_Use Empty Directory"
+msgstr "_Ð?оÑ?иÑ?Ñ?и пÑ?азнÑ? Ñ?аÑ?Ñ?иклÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: This means "copy files from the old home directory".
+#: ../src/users/user-settings.c:542
+msgid "Co_py Old Files"
+msgstr "_Ð?Ñ?екопиÑ?аÑ? Ñ?Ñ?аÑ?е даÑ?оÑ?еке"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:604
 msgid "ID for the root user should not be modified"
 msgstr "Ð?Ð? админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?а не би Ñ?Ñ?ебало да Ñ?е меÑ?а"
 
 #. check that UID is free
-#: ../src/users/user-settings.c:479
+#: ../src/users/user-settings.c:608
 #, c-format
 msgid "User ID %d is already used by user %s"
 msgstr "Ð?Ð? коÑ?иÑ?ника %d веÑ? коÑ?иÑ?Ñ?и коÑ?иÑ?ник %s"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:481
+#: ../src/users/user-settings.c:610
 #, c-format
 msgid "Please choose a different numeric identifier for %s."
 msgstr "Ð?забеÑ?иÑ?е неки дÑ?Ñ?ги иденÑ?иÑ?икаÑ?иони бÑ?оÑ? за коÑ?иÑ?ника %s."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:499
+#: ../src/users/user-settings.c:628
 msgid "Incomplete path in shell"
 msgstr "Ð?епоÑ?пÑ?на пÑ?Ñ?аÑ?а Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?и"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:500
+#: ../src/users/user-settings.c:629
+#| msgid ""
+#| "Please enter full path for shell\n"
+#| "i.e.: /bin/bash."
 msgid ""
 "Please enter full path for shell\n"
-"i.e.: /bin/bash."
+"<span size=\"smaller\">i.e.: /bin/bash</span>."
 msgstr ""
 "УнеÑ?иÑ?е пÑ?нÑ? пÑ?Ñ?аÑ?Ñ? за Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?\n"
-"нпÑ?.: /bin/bash"
+"<span size=\"smaller\">нпÑ?. â??/bin/bashâ??</span>."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:534
+#: ../src/users/user-settings.c:663
 msgid "Can't revoke administration rights"
 msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?кинем админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?Ñ?ка пÑ?ава"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:537
+#: ../src/users/user-settings.c:666
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is the only administrator on this computer. Revoking administration "
@@ -2092,11 +2219,11 @@ msgstr ""
 "%s Ñ?е Ñ?едини админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ? на овом Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?Ñ?. УкидаÑ?ем админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?Ñ?киÑ? "
 "пÑ?ава овом налогÑ? неÑ?еÑ?е виÑ?е никако моÑ?и да админиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?аÑ?е Ñ?иÑ?Ñ?ем."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:554
+#: ../src/users/user-settings.c:683
 msgid "You are about to revoke your own administration rights"
 msgstr "УкинÑ?Ñ?еÑ?е админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?Ñ?ка пÑ?ава Ñ?амом Ñ?еби"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:557
+#: ../src/users/user-settings.c:686
 #, c-format
 msgid ""
 "%s will no longer be able to perform administrative tasks. This account "
@@ -2105,14 +2232,44 @@ msgstr ""
 "%s виÑ?е неÑ?е моÑ?и да обавÑ?а админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?Ñ?ке поÑ?лове. Ð?ваÑ? налог неÑ?е моÑ?и "
 "Ñ?амом Ñ?еби да дâ админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?Ñ?ка пÑ?ава."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:562
+#: ../src/users/user-settings.c:691
 msgid "Give up administration rights"
 msgstr "Ð?дÑ?екни Ñ?е админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?Ñ?киÑ? пÑ?ава"
 
-#: ../src/users/users-tool.c:284
+#: ../src/users/user-settings.c:1459
+msgid "Applying changes to user settings..."
+msgstr "Ð?Ñ?имеÑ?Ñ?Ñ?ем подеÑ?аваÑ?а налога..."
+
+#: ../src/users/users-tool.c:288
 msgid "Users Settings"
 msgstr "Ð?одеÑ?аваÑ?а коÑ?иÑ?ника"
 
+#~ msgid "_Short Name:"
+#~ msgstr "_Ð?Ñ?аÑ?ко име:"
+
+#~ msgid "Address: %s Subnet mask: %s"
+#~ msgstr "Ð?дÑ?еÑ?а: %s Ð?аÑ?ка подмÑ?еже: %s"
+
+#~ msgid "Address: %s Remote address: %s"
+#~ msgstr "Ð?дÑ?еÑ?а: %s УдаÑ?ена адÑ?еÑ?а: %s"
+
+#~ msgid "Type: %s Phone number: %s"
+#~ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?а: %s Ð?Ñ?оÑ? Ñ?елеÑ?она: %s"
+
+#~ msgid "Type: %s Access point name: %s"
+#~ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?а: %s Ð?ме пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?пне Ñ?аÑ?ке: %s"
+
+#~ msgid "Type: %s Ethernet interface: %s"
+#~ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?а: %s Ð?Ñ?Ñ?еÑ?неÑ? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?: %s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The directory <tt>%s</tt> already exists. User may not have the "
+#~ "permissions required to read or write in that directory. Do you want to "
+#~ "use it anyway?"
+#~ msgstr ""
+#~ "ФаÑ?Ñ?икла <tt>%s</tt> веÑ? поÑ?Ñ?оÑ?и. Ð?оÑ?иÑ?ник можда нема поÑ?Ñ?ебниÑ? овлаÑ?Ñ?еÑ?а "
+#~ "да Ñ?иÑ?а или пиÑ?е Ñ? Ñ?Ñ?. Ð?а ли ипак желиÑ?е да Ñ?е коÑ?иÑ?Ñ?иÑ?е?"
+
 #~ msgid ""
 #~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Please enter your root password</"
 #~ "span>"
diff --git a/po/sr latin po b/po/sr latin po
index 5c78947..9b9805f 100644
--- a/po/sr latin po
+++ b/po/sr latin po
@@ -6,201 +6,190 @@
 # Maintainer: Slobodan D. SredojeviÄ? <slobo akrep be>
 # Reviewed on 2005-03-02 by: Danilo Å egan <danilo prevod org>
 # Translated on 2010-03-10 by: Branko KokanoviÄ? <branko kokanovic gmail com>
+# MiloÅ¡ PopoviÄ? <gpopac gmail com>, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-system-tools\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "system-tools&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-03-22 18:45+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-24 01:30+0100\n"
-"Last-Translator: Branko KokanoviÄ? <branko kokanovic gmail com>\n"
-"Language-Team: Serbian (sr) <gnom prevod org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-20 09:55+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-24 20:43+0200\n"
+"Last-Translator: MiloÅ¡ PopoviÄ? <gpopac gmail com>\n"
+"Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3;  plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :  n%10>=2 && "
-"n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4;  plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :  n"
+"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
 
-#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:1
-msgid "Whether the users-admin tool should show system users in the users list"
-msgstr ""
-"Da li program users-admin treba da prikaže sistemske korisnike i grupe u "
-"spisku korisnika"
-
-#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:2
-msgid ""
-"Whether the users-admin tool should show the root user in the users list"
-msgstr ""
-"Da li program users-admin treba da prikaže administratora u spisku korisnika"
+#: ../interfaces/network.ui.h:1 ../src/network/ifaces-list.c:326
+msgid "Access point name:"
+msgstr "Ime pristupne taÄ?ke:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:1
+#: ../interfaces/network.ui.h:2
 msgid "Account data"
 msgstr "Podaci naloga"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:2
-msgid "Connection Settings"
-msgstr "Podešavanja veze"
-
 #: ../interfaces/network.ui.h:3
-msgid "DNS Servers"
-msgstr "Serveri imena"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:4
-msgid "Host Settings"
-msgstr "PodeÅ¡avanja raÄ?unara"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:5
-msgid "Internet service provider data"
-msgstr "Podaci za dobavljaÄ?a Internet usluga"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:6
-msgid "Modem Settings"
-msgstr "Podešavanja modema"
-
-# bug(danilo): Kako ovo bolje prevesti, ovo je DNS stvar
-#: ../interfaces/network.ui.h:7
-msgid "Search Domains"
-msgstr "Domeni za traženje"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:8
-msgid "Wireless Settings"
-msgstr "BežiÄ?na podeÅ¡avanja"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:9
-msgid "Access point name:"
-msgstr "Ime pristupne taÄ?ke:"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:10
 msgid "Aliases:"
 msgstr "Druga imena:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:11
+#: ../interfaces/network.ui.h:4
 msgid "Con_figuration:"
 msgstr "_Podešavanja:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:12
+#: ../interfaces/network.ui.h:5
+msgid "Connection Settings"
+msgstr "Podešavanja veze"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:6
 msgid "Connection type:"
 msgstr "Vrsta veze:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:13
+#: ../interfaces/network.ui.h:7
 msgid "Connections"
 msgstr "Veze"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:14
+#: ../interfaces/network.ui.h:8
 msgid "DNS"
 msgstr "Sistem imena domena"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:15
+#: ../interfaces/network.ui.h:9
+msgid "DNS Servers"
+msgstr "Serveri imena"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:10
 msgid "D_omain name:"
 msgstr "Ime _domena:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:16
+#: ../interfaces/network.ui.h:11
 msgid "Delete current location"
 msgstr "Ukloni tekuÄ?e mesto"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:17
+#: ../interfaces/network.ui.h:12
 msgid "E_nable roaming mode"
 msgstr "U_kljuÄ?i krstareÄ?i režim"
 
 # bug(slobo): kontekst: uspostavi, aktiviraj vezu, ukljuÄ?i...
-#: ../interfaces/network.ui.h:18
+#: ../interfaces/network.ui.h:13
 msgid "E_nable this connection"
 msgstr "OmoguÄ?i ovu vezu"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:19
+#: ../interfaces/network.ui.h:14 ../src/network/ifaces-list.c:335
 msgid "Ethernet interface:"
 msgstr "Eternet ureÄ?aj:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:20 ../interfaces/users.ui.h:32
+#: ../interfaces/network.ui.h:15 ../interfaces/users.ui.h:27
 msgid "General"
 msgstr "Opšte"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:21
+#: ../interfaces/network.ui.h:16
 msgid "Hexadecimal"
 msgstr "Heksadecimalno"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:22
+#: ../interfaces/network.ui.h:17
 msgid "Host Alias Properties"
 msgstr "PodeÅ¡avanja nadimaka raÄ?unara"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:23
+#: ../interfaces/network.ui.h:18
+msgid "Host Settings"
+msgstr "PodeÅ¡avanja raÄ?unara"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:19
 msgid "Hosts"
 msgstr "RaÄ?unari"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:24 ../interfaces/shares.ui.h:14
+#: ../interfaces/network.ui.h:20 ../interfaces/shares.ui.h:11
 msgid "IP address:"
 msgstr "IP adresa:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:25
+#: ../interfaces/network.ui.h:21
 msgid "Interface properties"
 msgstr "Osobine mrežnog prikljuÄ?ka"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:26
+#: ../interfaces/network.ui.h:22
+msgid "Internet service provider data"
+msgstr "Podaci za dobavljaÄ?a Internet usluga"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:23
 msgid "Location:"
 msgstr "Mesto:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:27
+#: ../interfaces/network.ui.h:24
 msgid "Loud"
 msgstr "Glasno"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:28
+#: ../interfaces/network.ui.h:25
 msgid "Low"
 msgstr "Tiho"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:29
+#: ../interfaces/network.ui.h:26
 msgid "Medium"
 msgstr "Srednje"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:30
+#: ../interfaces/network.ui.h:27
 msgid "Modem"
 msgstr "Modem"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:31
+#: ../interfaces/network.ui.h:28
+msgid "Modem Settings"
+msgstr "Podešavanja modema"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:29
 msgid "Network _password:"
 msgstr "Mrežna _lozinka:"
 
 # bug(danilo): "name of network", or "name in network"?
-#: ../interfaces/network.ui.h:32
+#: ../interfaces/network.ui.h:30
 msgid "Network name (_ESSID):"
 msgstr "Ime mreže (_ESSID):"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:33
+#: ../interfaces/network.ui.h:31
 msgid "Off"
 msgstr "IskljuÄ?eno"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:34
+#: ../interfaces/network.ui.h:32
 msgid "Options"
 msgstr "MoguÄ?nosti"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:35
+#: ../interfaces/network.ui.h:33
 msgid "P_assword"
 msgstr "_Lozinka"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:36
+#: ../interfaces/network.ui.h:34
 msgid "Password _type:"
 msgstr "_Vrsta lozinke:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:37
+#: ../interfaces/network.ui.h:35
 msgid "Plain (ASCII)"
 msgstr "ObiÄ?an tekst (ASCII)"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:38
+#: ../interfaces/network.ui.h:36
 msgid "Pulses"
 msgstr "Pulsno"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:39
+#: ../interfaces/network.ui.h:37
 msgid "Save current network configuration as a location"
 msgstr "SaÄ?uvaj tekuÄ?a mrežna podeÅ¡avanja kao mesto"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:40
+# bug(danilo): Kako ovo bolje prevesti, ovo je DNS stvar
+#: ../interfaces/network.ui.h:38
+msgid "Search Domains"
+msgstr "Domeni za traženje"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:39
 msgid "Tones"
 msgstr "Tonsko"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:41
+#: ../interfaces/network.ui.h:40
 msgid "Use the Internet service provider nameservers"
 msgstr "Koristi servere imena dobavljaÄ?a internet usluga"
 
+#: ../interfaces/network.ui.h:41
+msgid "Wireless Settings"
+msgstr "BežiÄ?na podeÅ¡avanja"
+
 #: ../interfaces/network.ui.h:42
 msgid "_Autodetect"
 msgstr "_Sam pronaÄ?i"
@@ -253,7 +242,7 @@ msgstr "Postavi modem kao podrazumevanu putanju _prema Internetu"
 msgid "_Subnet mask:"
 msgstr "Podmrežna _maska:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:55
+#: ../interfaces/network.ui.h:55 ../interfaces/users.ui.h:82
 msgid "_Username:"
 msgstr "_KorisniÄ?ko ime:"
 
@@ -271,99 +260,98 @@ msgid "Select the services that you wish to activate:"
 msgstr "Izaberite usluge koje želite da pokrenete:"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:1
-msgid "Allowed Hosts"
-msgstr "DopuÅ¡teni raÄ?unari"
+msgid "Add allowed hosts"
+msgstr "Dodaj dopuÅ¡tene raÄ?unare"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:2
-msgid "Hosts Settings"
-msgstr "PodeÅ¡avanja domaÄ?ina"
+msgid "Allowed Hosts"
+msgstr "DopuÅ¡teni raÄ?unari"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:3
-msgid "Share Properties"
-msgstr "Osobine deljenja"
-
-#: ../interfaces/shares.ui.h:4
-msgid "Shared Folder"
-msgstr "Deljena fascikla"
-
-#: ../interfaces/shares.ui.h:5
-msgid "Windows sharing"
-msgstr "Windows deljenje"
-
-#: ../interfaces/shares.ui.h:6
-msgid "Enter password for user:"
-msgstr ""
-"<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Unesite korisniÄ?ku lozinku:"
-
-#: ../interfaces/shares.ui.h:7
-msgid "Add allowed hosts"
-msgstr "Dodaj dopuÅ¡tene raÄ?unare"
-
-#: ../interfaces/shares.ui.h:8
 msgid "Allowed hosts:"
 msgstr "DopuÅ¡teni raÄ?unari:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:9
+#: ../interfaces/shares.ui.h:4
 msgid "Comment:"
 msgstr "Napomena:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:10
+#: ../interfaces/shares.ui.h:5
 msgid "Domain / _Workgroup:"
 msgstr "Domen / _radna grupa:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:11
+#: ../interfaces/shares.ui.h:6
 msgid "Enter password for user"
 msgstr "Unesite korisniÄ?ku lozinku"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:12
+#: ../interfaces/shares.ui.h:7
+msgid "Enter password for user:"
+msgstr "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Unesite korisniÄ?ku lozinku:"
+
+#: ../interfaces/shares.ui.h:8
 msgid "General Properties"
 msgstr "Opšte osobine"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:13
+#: ../interfaces/shares.ui.h:9
 msgid "Host name:"
 msgstr "Ime raÄ?unara:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:15
+#: ../interfaces/shares.ui.h:10
+msgid "Hosts Settings"
+msgstr "PodeÅ¡avanja domaÄ?ina"
+
+#: ../interfaces/shares.ui.h:12
 msgid "Name:"
 msgstr "Ime:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:16
+#: ../interfaces/shares.ui.h:13
 msgid "Netmask:"
 msgstr "Mrežna _maska:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:17
+#: ../interfaces/shares.ui.h:14
 msgid "Network:"
 msgstr "Mreža:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:18 ../src/shares/nfs-acl-table.c:56
+#: ../interfaces/shares.ui.h:15 ../src/shares/nfs-acl-table.c:56
 msgid "Read only"
 msgstr "Samo Ä?itanje"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:19
+#: ../interfaces/shares.ui.h:16
 msgid "Share"
 msgstr "Deljenje"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:20
+#: ../interfaces/shares.ui.h:17
+msgid "Share Properties"
+msgstr "Osobine deljenja"
+
+#: ../interfaces/shares.ui.h:18
 msgid "Share through:"
 msgstr "Deli preko:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:21 ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:2
+#: ../interfaces/shares.ui.h:19
+msgid "Shared Folder"
+msgstr "Deljena fascikla"
+
+#: ../interfaces/shares.ui.h:20 ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:2
 #: ../src/shares/shares-tool.c:237
 msgid "Shared Folders"
 msgstr "Deljeni direktorijumi"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:22
+#: ../interfaces/shares.ui.h:21
 msgid "This computer is a _WINS server"
 msgstr "Ovaj raÄ?unar je WI_NS server"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:23
+#: ../interfaces/shares.ui.h:22
 msgid "Users"
 msgstr "Korisnici"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:24
+#: ../interfaces/shares.ui.h:23
 msgid "WINS _server:"
 msgstr "WINS _server:"
 
+#: ../interfaces/shares.ui.h:24
+msgid "Windows sharing"
+msgstr "Windows deljenje"
+
 #: ../interfaces/shares.ui.h:25
 msgid "_Path:"
 msgstr "_Putanja:"
@@ -373,29 +361,29 @@ msgid "_Read only"
 msgstr "Samo _Ä?itanje"
 
 #: ../interfaces/time.ui.h:1
-msgid "Selection"
-msgstr "Izbor"
-
-#: ../interfaces/time.ui.h:2
-msgid "Time Zone"
-msgstr "Vremenska zona"
-
-#: ../interfaces/time.ui.h:3
 msgid "Add NTP Server"
 msgstr "Dodaj server mrežnog protokola za vreme"
 
-#: ../interfaces/time.ui.h:4
+#: ../interfaces/time.ui.h:2
 msgid "NTP server"
 msgstr "Server usluge mrežnog protokola za vreme"
 
-#: ../interfaces/time.ui.h:5
+#: ../interfaces/time.ui.h:3
 msgid "Se_lect Servers"
 msgstr "_Izaberite servere"
 
-#: ../interfaces/time.ui.h:6
+#: ../interfaces/time.ui.h:4
+msgid "Selection"
+msgstr "Izbor"
+
+#: ../interfaces/time.ui.h:5
 msgid "Synchronize now"
 msgstr "Uskladi sada"
 
+#: ../interfaces/time.ui.h:6
+msgid "Time Zone"
+msgstr "Vremenska zona"
+
 #: ../interfaces/time.ui.h:7
 msgid "Time servers"
 msgstr "Serveri za vreme"
@@ -429,120 +417,110 @@ msgid "_Time:"
 msgstr "_Vreme:"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:1
-msgid "Advanced Settings"
-msgstr "Napredna podešavanja"
+#| msgid ""
+#| "A user with this name already exists. Please choose a different short "
+#| "name for the new user."
+msgid ""
+"A user with this name already exists. Please choose a different name for the "
+"new user."
+msgstr ""
+"Ovaj korisnik veÄ? postoji. Izaberite neko drugo ime za novog korisnika."
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:2
-msgid "Automatic UID/GID"
-msgstr "Sam dodeli IB za korisnika/grupu"
+msgid "Account _type:"
+msgstr "_Tip naloga:"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:3
-msgid "Basic Settings"
-msgstr "Osnovna podešavanja"
+msgid "Advanced"
+msgstr "Napredno"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:4
-msgid "Group Members"
-msgstr "Ä?lanovi grupe"
+msgid "Advanced Settings"
+msgstr "Napredna podešavanja"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:5
-msgid "Optional Settings"
-msgstr "Ostala podešavanja"
+msgid "Assign a random password by default"
+msgstr "Dodela sluÄ?ajne lozinke je podrazumevano ponaÅ¡anje"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:6
-msgid "Password Settings"
-msgstr "Podešavanja lozinke"
+msgid "Automatic UID/GID"
+msgstr "Sam dodeli IB za korisnika/grupu"
 
+#: ../interfaces/users.ui.h:7
+msgid "Basic Settings"
+msgstr "Osnovna podešavanja"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:8
-msgid "System Defaults"
-msgstr "Podrazumevano sistemski"
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:9
-msgid "Account _type:"
-msgstr "_Tip naloga:"
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:10
-msgid "Advanced"
-msgstr "Napredno"
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:11
-msgid ""
-"A user with this name already exists. Please choose a different short "
-"name for the new user."
-msgstr ""
-"Korisnik sa tim imenom veÄ? postoji. Izaberite neko drugo, kratko ime za "
-"novog korisnika."
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:12
-msgid "Assign a random password by default"
-msgstr "Dodela sluÄ?ajne lozinke je podrazumevano ponaÅ¡anje"
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:13
 msgid "Change Advanced User Settings"
 msgstr "Izmeni napredna korisniÄ?ka podeÅ¡avanja"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:14
+#: ../interfaces/users.ui.h:9
 msgid "Change User Account Type"
 msgstr "Izmeni vrstu korisniÄ?kog naloga"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:15
-msgid "Change User Name and Login"
-msgstr "Izmeni korisniÄ?ko ime i prijavu"
+#: ../interfaces/users.ui.h:10
+#| msgid "Change User Name and Login"
+msgid "Change User Name"
+msgstr "Izmeni korisniÄ?ko ime"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:16
+#: ../interfaces/users.ui.h:11
 msgid "Change User Password"
 msgstr "Izmeni lozinku korisnika"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:17
+#: ../interfaces/users.ui.h:12
 msgid "Changing advanced settings for:"
 msgstr "Promena naprednih podešavanja za:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:18
+#: ../interfaces/users.ui.h:13
 msgid "Changing user account type for:"
 msgstr "Promena vrste korisniÄ?kog naloga za:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:19
+#: ../interfaces/users.ui.h:14
 msgid "Changing user name for:"
 msgstr "Promena korisniÄ?kog imena za:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:20
+#: ../interfaces/users.ui.h:15
 msgid "Changing user password for:"
 msgstr "Promena lozinke za korisnika:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:21
+#: ../interfaces/users.ui.h:16
 msgid "Con_firmation:"
 msgstr "_PotvrÄ?ivanje:"
 
+#: ../interfaces/users.ui.h:17
+#| msgid "Con_firmation:"
+msgid "Contact Information"
+msgstr "Podaci za kontakt"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:23
+#: ../interfaces/users.ui.h:18
 msgid "Create New User"
 msgstr "Napravi novog korisnika"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:24
+#: ../interfaces/users.ui.h:19
 msgid "Create a new user"
 msgstr "Napravi novog korisnika"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:25
+#: ../interfaces/users.ui.h:20
 msgid "Days between warning and password expiration:"
 msgstr "Broj dana izmeÄ?u upozorenja o isteku lozinke i uklanjanja naloga:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:26
+#: ../interfaces/users.ui.h:21
 msgid "Default _group:"
 msgstr "Podrazumevana _grupa:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:27
+#: ../interfaces/users.ui.h:22
 msgid "Default _shell:"
 msgstr "Podrazumevana _ljuska:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:28
+#: ../interfaces/users.ui.h:23
 msgid "Disable _account"
 msgstr "OnemoguÄ?i n_alog"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:29
+#: ../interfaces/users.ui.h:24
 msgid "Don't ask for password on _login"
 msgstr "Ne pitaj za _lozinku pri prijavi"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:30
+#: ../interfaces/users.ui.h:25
 msgid ""
 "Encrypt all your files with your login password to strongly protect them "
 "from people with physical access to your computer, at the expense of a "
@@ -552,80 +530,101 @@ msgstr ""
 "koji imaju fiziÄ?ki pristup vaÅ¡em raÄ?unaru, na raÄ?un malo umanjenih "
 "performansi."
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:31
+#: ../interfaces/users.ui.h:26
 msgid "Full _Name:"
 msgstr "Pu_no ime:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:33
+#: ../interfaces/users.ui.h:28
 msgid "Generate _random password"
 msgstr "Obrazuj _sluÄ?ajnu lozinku"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:34
+#: ../interfaces/users.ui.h:29
+msgid "Group Members"
+msgstr "Ä?lanovi grupe"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:30
 msgid "Group _ID:"
 msgstr "_Broj grupe:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:35
+#: ../interfaces/users.ui.h:31
 msgid "Group _name:"
 msgstr "_Ime grupe:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:36
+#: ../interfaces/users.ui.h:32
 msgid "Group properties"
 msgstr "Osobine grupe"
 
+#: ../interfaces/users.ui.h:33
+msgid "Groups available on the system:"
+msgstr "Dostupne grupe na sistemu:"
+
 # bug: bad english
-#: ../interfaces/users.ui.h:37
+#: ../interfaces/users.ui.h:34
 msgid "Groups settings"
 msgstr "Podešavanje grupa"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:38
+#: ../interfaces/users.ui.h:35
 msgid "Ma_ximum days a password may be used:"
 msgstr "Maksimalni _broj dana važenja lozinke:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:39
+#: ../interfaces/users.ui.h:36
 msgid "Maximum GID:"
 msgstr "NajveÄ?a vrednost za IB grupe:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:40
+#: ../interfaces/users.ui.h:37
 msgid "Maximum UID:"
 msgstr "NajveÄ?a vrednost za korisniÄ?ki IB:"
 
 # bug(slobo)
-#: ../interfaces/users.ui.h:41
+#: ../interfaces/users.ui.h:38
 msgid "Mi_nimum days between password changes:"
 msgstr "Naj_manji broj dana izmeÄ?u uzastopnih promena lozinke:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:42
+#: ../interfaces/users.ui.h:39
 msgid "Minimum GID:"
 msgstr "Najmanja vrednost broja grupe:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:43
+#: ../interfaces/users.ui.h:40
 msgid "Minimum UID:"
 msgstr "Najmanja vrednost korisniÄ?kog broja:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:44
+#: ../interfaces/users.ui.h:41
 msgid "Minimum days allowed between password changes:"
 msgstr "Najmanji dopuÅ¡teni broj dana izmeÄ?u uzastopnih promena lozinke:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:45
+#: ../interfaces/users.ui.h:42
 msgid "New _password:"
 msgstr "Nova _lozinka:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:46
+#: ../interfaces/users.ui.h:43
 msgid "Number of days that a password may be used:"
 msgstr "Broj dana za koje se lozinka može koristiti:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:47
+#: ../interfaces/users.ui.h:44
 msgid "O_ffice location:"
 msgstr "Adresa _firme:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:48
+#: ../interfaces/users.ui.h:45
+msgid "Optional Settings"
+msgstr "Ostala podešavanja"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:46
+msgid "Password Settings"
+msgstr "Podešavanja lozinke"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:47
 msgid "Password set to: "
 msgstr "Postavljena lozinka: "
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:49
+#: ../interfaces/users.ui.h:48
 msgid "Privileges"
 msgstr "OvlaÅ¡Ä?enja"
 
+#: ../interfaces/users.ui.h:49
+#| msgid "Modem Settings"
+msgid "Profile Settings"
+msgstr "Podešavanje profila"
+
 #: ../interfaces/users.ui.h:50
 msgid "Profile _name:"
 msgstr "Ime _postavke:"
@@ -634,33 +633,15 @@ msgstr "Ime _postavke:"
 msgid "Set password b_y hand"
 msgstr "RuÄ?no postavi _lozinku"
 
-#. No item should exceed a length of 40 characters, to avoid wrapping on two lines. Better simplifying than making it hard to read!
-#: ../interfaces/users.ui.h:53
-#| msgid ""
-#| "Short name must consist of:\n"
-#| " &#x27A3; lower case letters from the English alphabet\n"
-#| " &#x27A3; digits\n"
-#| " &#x27A3; any of the characters \".\", \"-\" and \"_\""
-msgid ""
-"Short name must consist of:\n"
-" â?£ lower case letters from the English alphabet\n"
-" â?£ digits\n"
-" â?£ any of the characters \".\", \"-\" and \"_\""
-msgstr ""
-"Kratko ime može da sadrži samo:\n"
-" â?£ mala slova iz engleskog alfabeta\n"
-" â?£ cifre\n"
-" â?£ bilo koji od karaktera â??.â??, â??-â?? i â??_â??"
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:57
-msgid "Short name must start with a letter!"
-msgstr "Kratko ime mora da poÄ?inje slovom!"
+#: ../interfaces/users.ui.h:52
+msgid "System Defaults"
+msgstr "Podrazumevano sistemski"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:58
+#: ../interfaces/users.ui.h:53
 msgid "This account is disabled."
 msgstr "Ovaj nalog je onemoguÄ?en."
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:59
+#: ../interfaces/users.ui.h:54
 msgid ""
 "This account is using special settings that have been defined manually. Use "
 "the <i>Advanced Settings</i> dialog to tune them."
@@ -668,98 +649,141 @@ msgstr ""
 "Ovaj nalog koristi posebna podeÅ¡avanja koja su ruÄ?no postavljena. Idite u "
 "prozorÄ?e <i>Napredna podeÅ¡avanja</i> da ih prilagodite."
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:60
+#: ../interfaces/users.ui.h:55
 msgid "User ID:"
 msgstr "IB korisnika:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:61
+#: ../interfaces/users.ui.h:56
 msgid "User Privileges"
 msgstr "OvlaÅ¡Ä?enja korisnika"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:62
+#: ../interfaces/users.ui.h:57
 msgid "User profiles"
 msgstr "Skupovi podešavanja korisnika"
 
+#. No item should exceed a length of 40 characters, to avoid wrapping on two lines. Better simplifying than making it hard to read!
+#: ../interfaces/users.ui.h:59
+#| msgid ""
+#| "Short name must consist of:\n"
+#| " â?£ lower case letters from the English alphabet\n"
+#| " â?£ digits\n"
+#| " â?£ any of the characters \".\", \"-\" and \"_\""
+msgid ""
+"Username must consist of:\n"
+" â?£ lower case letters from the English alphabet\n"
+" â?£ digits\n"
+" â?£ any of the characters \".\", \"-\" and \"_\""
+msgstr ""
+"KorisniÄ?ko ime može da sadrži:\n"
+" â?£ mala slova iz engleskog alfabeta\n"
+" â?£ cifre\n"
+" â?£ znake â??.â??, â??-â?? i â??_â??"
+
 #: ../interfaces/users.ui.h:63
+#| msgid "Short name must start with a letter!"
+msgid "Username must start with a letter!"
+msgstr "KorisniÄ?ko ime mora da poÄ?inje slovom!"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:64
 msgid "You can't change user ID while the user is logged in."
 msgstr "Ne možete izmeniti IB korisnika dok je on prijavljen."
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:64
+#: ../interfaces/users.ui.h:65
 msgid "_Add Profile"
 msgstr "_Dodaj profile"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:65
+#: ../interfaces/users.ui.h:66
 msgid "_Advanced Settings"
 msgstr "N_apredna podešavanja"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:66
+#: ../interfaces/users.ui.h:67
 msgid "_Change..."
 msgstr "_Izmeni..."
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:67
+#: ../interfaces/users.ui.h:68
 msgid "_Comments"
 msgstr "_Napomene"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:68
+#: ../interfaces/users.ui.h:69
 msgid "_Current password:"
 msgstr "_Trenutna lozinka:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:69
+#: ../interfaces/users.ui.h:70
 msgid "_Custom"
 msgstr "_Proizvoljno"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:70
+#: ../interfaces/users.ui.h:71
 msgid "_Days between warning and password expiration:"
 msgstr "Broj dana izmeÄ?u upozorenja i samog _isteka lozinke:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:71
+#: ../interfaces/users.ui.h:72
 msgid "_Enable Account"
 msgstr "_OmoguÄ?i nalog"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:72
+#: ../interfaces/users.ui.h:73
 msgid "_Encrypt home folder to protect sensitive data"
 msgstr "Å _ifruj liÄ?nu fasciklu radi zaÅ¡tite poverljivih podataka"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:73
+#: ../interfaces/users.ui.h:74
 msgid "_Generate"
 msgstr "O_brazuj"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:74
+#: ../interfaces/users.ui.h:75
 msgid "_Home directory:"
 msgstr "_LiÄ?na fascikla:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:75
+#: ../interfaces/users.ui.h:76
 msgid "_Home phone:"
 msgstr "_KuÄ?ni telefon:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:76
+#: ../interfaces/users.ui.h:77
 msgid "_Main group:"
 msgstr "_Glavna grupa:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:77
+#: ../interfaces/users.ui.h:78
 msgid "_Manage Groups"
 msgstr "U_redi grupe"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:78
+#: ../interfaces/users.ui.h:79
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Ime:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:79
+#: ../interfaces/users.ui.h:80
 msgid "_Password:"
 msgstr "_Lozinka:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:80
+#: ../interfaces/users.ui.h:81
 msgid "_Shell:"
 msgstr "_Ljuska:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:81
-msgid "_Short Name:"
-msgstr "_Kratko ime:"
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:82
+#: ../interfaces/users.ui.h:83
 msgid "_Work phone:"
 msgstr "_Telefon na poslu:"
 
+#: ../org.gnome.system-tools.gschema.xml.in.h:1
+msgid "Show root user"
+msgstr "Prikaži administratora"
+
+#: ../org.gnome.system-tools.gschema.xml.in.h:2
+msgid "Show system users"
+msgstr "Prikaži korisnike na sistemu"
+
+#: ../org.gnome.system-tools.gschema.xml.in.h:3
+#| msgid ""
+#| "Whether the users-admin tool should show system users in the users list"
+msgid ""
+"Whether the users-admin tool should show system users in the users list."
+msgstr ""
+"Da li da program users-admin prikaže korisnike na sistemu u spisku korisnika."
+
+#: ../org.gnome.system-tools.gschema.xml.in.h:4
+#| msgid ""
+#| "Whether the users-admin tool should show the root user in the users list"
+msgid ""
+"Whether the users-admin tool should show the root user in the users list."
+msgstr ""
+"Da li da program users-admin prikaže administratora u spisku korisnika."
+
 #: ../src/common/gst-platform-dialog.c:179
 msgid "The platform you are running is not supported by this tool"
 msgstr "Ovaj alat ne podržava platformu koju koristite"
@@ -779,46 +803,46 @@ msgstr ""
 msgid "Unsupported platform"
 msgstr "Nepodržana platforma"
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:190
+#: ../src/common/gst-tool.c:188
 msgid "The configuration could not be loaded"
 msgstr "Ne mogu uÄ?itati podeÅ¡avanja"
 
 #. OPERATION_COMMIT
-#: ../src/common/gst-tool.c:192
+#: ../src/common/gst-tool.c:190
 msgid "The configuration could not be saved"
 msgstr "Ne mogu da saÄ?uvam podeÅ¡avanja"
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:196
+#: ../src/common/gst-tool.c:194
 msgid "You are not allowed to access the system configuration."
 msgstr "Nije vam dopušten pristup podešavanjima sistema."
 
 #. OPERATION_COMMIT
-#: ../src/common/gst-tool.c:198 ../src/common/gst-tool.c:690
+#: ../src/common/gst-tool.c:196 ../src/common/gst-tool.c:685
 msgid "You are not allowed to modify the system configuration."
 msgstr "Nije vam dopuštena izmena podešavanja sistema."
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:201
+#: ../src/common/gst-tool.c:199
 msgid "Invalid data was found."
 msgstr "Našao sam neispravne podatke."
 
 #. OOBS_RESULT_ERROR
-#: ../src/common/gst-tool.c:203
+#: ../src/common/gst-tool.c:201
 msgid "An unknown error occurred."
 msgstr "DoÅ¡lo je do neoÄ?ekivane greÅ¡ke."
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:427
+#: ../src/common/gst-tool.c:422
 msgid "Could not display help"
 msgstr "Ne mogu da prikažem pomoÄ?"
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:621
+#: ../src/common/gst-tool.c:616
 msgid "The system configuration has potentially changed."
 msgstr "Možda su izmenjena podešavanja sistema."
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:623
+#: ../src/common/gst-tool.c:618
 msgid "Update content? This will lose any modification in course."
 msgstr "Ažuriraj sadržaj? Sve izmene Ä?e biti izgubljene."
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:692
+#: ../src/common/gst-tool.c:687
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occurred while checking for authorizations: %s\n"
@@ -838,7 +862,7 @@ msgid "_Delete"
 msgstr "_Ukloni"
 
 # bug(danilo): is this imperative "type an address", or "type of an address" or "address of a type"?
-#: ../src/network/address-list.c:486
+#: ../src/network/address-list.c:485
 msgid "Type address"
 msgstr "Unesite adresu"
 
@@ -946,61 +970,54 @@ msgstr "UkljuÄ?en krstareÄ?i režim"
 
 #: ../src/network/ifaces-list.c:289
 #, c-format
-msgid "Essid: %s "
-msgstr "Essid: %s "
-
-#: ../src/network/ifaces-list.c:295
-#, c-format
-msgid "Address: %s Subnet mask: %s"
-msgstr "Adresa: %s Maska podmreže: %s"
-
-#: ../src/network/ifaces-list.c:299
-#, c-format
-msgid "Address: %s"
-msgstr "Adresa: %s"
-
-#: ../src/network/ifaces-list.c:303
-#, c-format
-msgid "Address: %s Remote address: %s"
-msgstr "Adresa: %s Udaljena adresa: %s"
-
-#: ../src/network/ifaces-list.c:315
-#, c-format
-msgid "Type: %s Phone number: %s"
-msgstr "Vrsta: %s Broj telefona: %s"
-
-#: ../src/network/ifaces-list.c:318
-#, c-format
-msgid "Type: %s Access point name: %s"
-msgstr "Vrsta: %s Ime pristupne taÄ?ke: %s"
-
-#: ../src/network/ifaces-list.c:325
-#, c-format
-msgid "Type: %s Ethernet interface: %s"
-msgstr "Vrsta: %s Ethernet ureÄ?aj: %s"
-
-#: ../src/network/ifaces-list.c:329
-#, c-format
-msgid "Type: %s"
-msgstr "Vrsta: %s"
-
-#: ../src/network/ifaces-list.c:346
+#| msgid "Essid: %s "
+msgid "<b>Essid:</b> %s "
+msgstr "<b>Essid:</b> %s "
+
+#: ../src/network/ifaces-list.c:296 ../src/network/ifaces-list.c:301
+#: ../src/network/ifaces-list.c:306
+#| msgid "Address: %s"
+msgid "Address:"
+msgstr "Adresa:"
+
+#: ../src/network/ifaces-list.c:298
+#| msgid "_Subnet mask:"
+msgid "Subnet mask:"
+msgstr "Podmrežna maska:"
+
+#: ../src/network/ifaces-list.c:308
+#| msgid "IP address:"
+msgid "Remote address:"
+msgstr "Udaljene adrese:"
+
+#: ../src/network/ifaces-list.c:320 ../src/network/ifaces-list.c:325
+#: ../src/network/ifaces-list.c:334 ../src/network/ifaces-list.c:339
+#| msgid "Type: %s"
+msgid "Type:"
+msgstr "Vrsta:"
+
+#: ../src/network/ifaces-list.c:321
+#| msgid "_Phone number:"
+msgid "Phone number:"
+msgstr "Broj telefona:"
+
+#: ../src/network/ifaces-list.c:356
 msgid "Wireless connection"
 msgstr "BežiÄ?na veza"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:348
+#: ../src/network/ifaces-list.c:358
 msgid "Infrared connection"
 msgstr "Infracrvena veza"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:350
+#: ../src/network/ifaces-list.c:360
 msgid "Wired connection"
 msgstr "ŽiÄ?na veza"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:352
+#: ../src/network/ifaces-list.c:362
 msgid "Parallel port connection"
 msgstr "Veza preko paralelnog prikljuÄ?ka"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:354
+#: ../src/network/ifaces-list.c:364
 msgid "Point to point connection"
 msgstr "Veza sa taÄ?ke na taÄ?ku (PPP)"
 
@@ -1073,12 +1090,12 @@ msgstr "Podešavanja mreže"
 msgid "Settings for service \"%s\""
 msgstr "PodeÅ¡avanja za uslugu â??%sâ??"
 
-#: ../src/services/callbacks.c:125
+#: ../src/services/callbacks.c:122
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to deactivate %s?"
 msgstr "Da li ste sigurni da želite da deaktivirate %s?"
 
-#: ../src/services/callbacks.c:129
+#: ../src/services/callbacks.c:126
 msgid ""
 "This may affect your system behavior in several ways, possibly leading to "
 "data loss."
@@ -1551,11 +1568,11 @@ msgstr "Dodaje deljenu putanju, ili je menja ako veÄ? postoji"
 msgid "PATH"
 msgstr "PUTANJA"
 
-#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:152
+#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:151
 msgid "_Share Folder..."
 msgstr "_Deli faciklu..."
 
-#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:153
+#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:152
 msgid "Share this folder with other computers"
 msgstr "Deli ovu fasciklu sa ostalim raÄ?unarima"
 
@@ -1617,6 +1634,18 @@ msgstr ""
 "Morate instalirati bilo Sambu bilo mrežni sistem datoteka da biste delili "
 "vaše fascikle."
 
+#: ../src/time/e-map/e-map.c:620
+msgid "World Map"
+msgstr "Mapa sveta"
+
+#: ../src/time/e-map/e-map.c:622
+msgid ""
+"Mouse-based interactive map widget for selecting timezone. Keyboard users "
+"should instead select the timezone from the drop-down combination box below."
+msgstr ""
+"Mapa za izbor vremenske zone mišem. Možete izabrati vremensku zonu preko "
+"tastature iz padajuÄ?eg menija."
+
 #: ../src/time/time.desktop.in.in.h:1
 msgid "Change system time, date, and timezone"
 msgstr "Promenite vreme, datum i vremensku zonu sistema."
@@ -1625,11 +1654,11 @@ msgstr "Promenite vreme, datum i vremensku zonu sistema."
 msgid "Time and Date"
 msgstr "Vreme i datum"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:402
+#: ../src/time/time-tool.c:398
 msgid "NTP support is not installed"
 msgstr "Podrška za mrežni protokol za vreme nije prisutna"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:404
+#: ../src/time/time-tool.c:400
 msgid ""
 "Please install and activate NTP support in the system to enable "
 "synchronization of your local time server with internet time servers."
@@ -1638,27 +1667,27 @@ msgstr ""
 "omoguÄ?ite usklaÄ?ivanje lokalne vremenske usluge sa vremenskim uslugama sa "
 "Interneta."
 
-#: ../src/time/time-tool.c:433
+#: ../src/time/time-tool.c:429
 msgid "Enabling NTP"
 msgstr "UkljuÄ?ivanje NTP-a"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:433
+#: ../src/time/time-tool.c:429
 msgid "Disabling NTP"
 msgstr "IskljuÄ?ivanje NTP-a"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:445
+#: ../src/time/time-tool.c:441
 msgid "Synchronizing system clock"
 msgstr "UsklaÄ?ivanje sistemskog Ä?asovnika"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:525
+#: ../src/time/time-tool.c:521
 msgid "Keep synchronized with Internet servers"
 msgstr "Redovno usklaÄ?uj sa Internet serverima"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:526
+#: ../src/time/time-tool.c:522
 msgid "Manual"
 msgstr "RuÄ?no"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:672
+#: ../src/time/time-tool.c:665
 msgid "Time and Date Settings"
 msgstr "Podešavanja vremena i datuma"
 
@@ -1668,7 +1697,7 @@ msgstr "Administratorska grupa se ne može obrisati."
 
 #: ../src/users/group-settings.c:58 ../src/users/group-settings.c:221
 #: ../src/users/group-settings.c:258 ../src/users/user-settings.c:88
-#: ../src/users/user-settings.c:476
+#: ../src/users/user-settings.c:605
 msgid "This would leave the system unusable."
 msgstr "Ovo može uÄ?initi sistem neupotrebljivim."
 
@@ -1749,6 +1778,15 @@ msgstr "Izaberite drugi identifikacioni broj za grupu â??%sâ??."
 msgid "Group name"
 msgstr "Ime grupe"
 
+#. TRANSLATORS: This applies to a password. Keep the string short.
+#: ../src/users/main.c:74 ../src/users/user-settings.c:347
+msgid "Not asked on login"
+msgstr "Ne pitaj tokom prijave"
+
+#: ../src/users/main.c:74 ../src/users/user-settings.c:349
+msgid "Asked on login"
+msgstr "Pitaj tokom prijave"
+
 #: ../src/users/privileges-table.c:53
 msgid "Monitor system logs"
 msgstr "Prati sistemske dnevnike"
@@ -1862,37 +1900,43 @@ msgstr "ObiÄ?ni korisnik"
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "GreÅ¡ka pri ovlaÅ¡Ä?ivanju"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:494
+#: ../src/users/run-passwd.c:498
 #, c-format
 msgid "The new password is too short"
 msgstr "Nova lozinka je prekratka"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:499
+#: ../src/users/run-passwd.c:504
 #, c-format
 msgid "The new password is too simple"
 msgstr "Nova lozinka je suviše jednostavna"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:503
+#: ../src/users/run-passwd.c:510
 #, c-format
 msgid "The old and new passwords are too similar"
 msgstr "Stara i nova lozinka su suviÅ¡e sliÄ?ne"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:506
+#: ../src/users/run-passwd.c:513
 #, c-format
 msgid "The new password must contain numeric or special characters"
 msgstr "Nova lozinka mora da sadrži cifre ili specijalne karaktere"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:510
+#: ../src/users/run-passwd.c:517
 #, c-format
 msgid "The old and new passwords are the same"
 msgstr "Stara i nova lozinka su iste"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:514
+#: ../src/users/run-passwd.c:520
+#, c-format
+#| msgid "The old and new passwords are the same"
+msgid "The new password has already been used recently."
+msgstr "Nova lozinka je koriÅ¡Ä?ena u skorije vreme."
+
+#: ../src/users/run-passwd.c:524
 #, c-format
 msgid "Your password has been changed since you initially authenticated!"
 msgstr "Vaša lozinka je promenjena od kada ste se prvobitno ovlastili!"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:518
+#: ../src/users/run-passwd.c:528
 #, c-format
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Nepoznata greška"
@@ -1910,11 +1954,14 @@ msgid "Password is too short"
 msgstr "Lozinka je prekratka"
 
 #: ../src/users/user-password.c:98
+#| msgid ""
+#| "User passwords must be longer than 6 characters and preferably formed by "
+#| "numbers, letters and special characters."
 msgid ""
-"User passwords must be longer than 6 characters and preferably formed by "
+"User passwords must be longer than 5 characters and preferably formed by "
 "numbers, letters and special characters."
 msgstr ""
-"Lozinke korisnika moraju biti duže od 6 znakova i poželjno je da sadrže "
+"Lozinke korisnika moraju biti duže od 5 znaka i poželjno je da sadrže "
 "brojeve, slova i naroÄ?ite znake."
 
 #: ../src/users/user-password.c:101
@@ -2004,15 +2051,6 @@ msgstr "Proizvoljno"
 msgid "None"
 msgstr "Ništa"
 
-#. TRANSLATORS: This applies to a password. Keep the string short.
-#: ../src/users/user-settings.c:347
-msgid "Not asked on login"
-msgstr "Ne pitaj tokom prijave"
-
-#: ../src/users/user-settings.c:349
-msgid "Asked on login"
-msgstr "Pitaj tokom prijave"
-
 #: ../src/users/user-settings.c:393
 #, c-format
 msgid "Invalid character \"%c\" in comment"
@@ -2023,67 +2061,156 @@ msgstr "Nedozvoljen znak â??%câ?? u napomeni"
 msgid "Check that this character is not used."
 msgstr "Proverite da se ne koristi ovaj znak."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:417
+#: ../src/users/user-settings.c:426
 msgid "Incomplete path in home directory"
 msgstr "Nepotpuna putanja liÄ?nog direktorijuma"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:418
+#: ../src/users/user-settings.c:427
+#| msgid ""
+#| "Please enter full path for home directory\n"
+#| "i.e.: /home/john."
 msgid ""
 "Please enter full path for home directory\n"
-"i.e.: /home/john."
+"<span size=\"smaller\">i.e.: /home/john</span>."
 msgstr ""
 "Unesite punu putanju za liÄ?ni direktorijum\n"
-"npr.: /home/slavko"
+"<span size=\"smaller\">npr. â??/home/goranâ??</span>."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:433
-msgid "Home directory already exists"
-msgstr "LiÄ?na fascikla veÄ? postoji"
+#: ../src/users/user-settings.c:447 ../src/users/user-settings.c:491
+#| msgid "Home directory already exists"
+msgid "New home directory already exists, use it?"
+msgstr "Nova liÄ?na fascikla veÄ? postoji. Da li da je iskoristim?"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:434
+#: ../src/users/user-settings.c:449
 #, c-format
 msgid ""
-"The directory <tt>%s</tt> already exists. User may not have the permissions "
-"required to read or write in that directory. Do you want to use it anyway?"
+"The home directory for %s has been set to <tt>%s</tt>, which already exists. "
+"Do you want to use files from this directory, or copy the contents of <tt>"
+"%s</tt> to the new home, overwriting it?\n"
+"\n"
+"In doubt, use the new directory to avoid losing data, and copy files from "
+"the old directory later."
 msgstr ""
-"Fascikla <tt>%s</tt> veÄ? postoji. Korisnik možda nema potrebnih ovlaÅ¡Ä?enja da "
-"Ä?ita ili piÅ¡e u nju. Da li ipak želite da je koristite?"
+"LiÄ?na fascikla korisnika %s je postavljena na postojeÄ?u <tt>%s</tt>. Da li "
+"želite da koristite datoteke iz ove fascikle, ili da da prepišete sadržaj iz "
+"<tt>%s</tt> u novu liÄ?nu fasciklu?\n"
+"\n"
+"Ukoliko niste sigurni, iskoristite novu fasciklu, a kasnije prekopirajte "
+"datoteke iz stare."
+
+#: ../src/users/user-settings.c:461
+msgid "_Replace With Old Files"
+msgstr "_Zameni stare datoteke"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:462 ../src/users/user-settings.c:504
+#: ../src/users/user-settings.c:540
+msgid "_Cancel Change"
+msgstr "_Otkaži"
+
+#. TRANSLATORS: This means "use the files from the new location",
+#. * as opposed to those from the old location.
+#: ../src/users/user-settings.c:465
+#| msgid "Keep Files"
+msgid "_Use New Files"
+msgstr "_Koristi nove datoteke"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:470 ../src/users/user-settings.c:510
+msgid "Make user the _owner of the new home directory"
+msgstr "Daj korisniku _ovlaÅ¡Ä?enja nad novom fasciklom"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:473 ../src/users/user-settings.c:547
+#| msgid "Incomplete path in home directory"
+msgid "_Delete old home directory"
+msgstr "_IzbriÅ¡i staru liÄ?nu fasciklu"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:493
+#, c-format
+msgid ""
+"The home directory for %s has been set to <tt>%s</tt>, which already exists. "
+"Do you want to use files from this directory, or delete all its contents and "
+"use a completely empty home directory?\n"
+"\n"
+"In doubt, keep the files, and remove them later if needed."
+msgstr ""
+"LiÄ?na fascikla za %s je postavljena na postojeÄ?u <tt>%s</tt>. Da li želite da "
+"iskoristite datoteke iz ove fascikle ili da obrišete njen sadržaj?\n"
+"\n"
+"Ukoliko niste sigurni, zadržite datoteke i uklonite ih kasnije."
+
+#: ../src/users/user-settings.c:503
+#| msgid "Delete Files"
+msgid "_Delete Files"
+msgstr "_Izbriši datoteke"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:440
-msgid "Use this directory"
-msgstr "Koristi ovu fasciklu"
+#: ../src/users/user-settings.c:505
+msgid "_Use Existing Files"
+msgstr "_Iskoristi datoteke"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:475
+#: ../src/users/user-settings.c:526
+msgid "Copy old home directory to new location?"
+msgstr "Da prekopiram staru liÄ?nu fasciklu na novo mesto?"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:528
+#, c-format
+msgid ""
+"The home directory for %s has been set to <tt>%s</tt>, which doesn't exist. "
+"Do you want to copy the contents of the old home directory (<tt>%s</tt>), or "
+"use a completely empty home directory?\n"
+"\n"
+"If you choose to copy the files to the new location, it's safe to delete the "
+"old directory."
+msgstr ""
+"LiÄ?na fascikla korisnika %s je postavljena na postojeÄ?u <tt>%s</tt>. Da li "
+"želite da prekopirate sadržaj iz stare fascikle (<tt>%s</tt>), ili da "
+"podesite novu liÄ?nu fasciklu?\n"
+"\n"
+"Ukoliko prekopirate datoteke na novo mesto, možete ukloniti staru fasciklu."
+
+#: ../src/users/user-settings.c:539
+#| msgid "Use this directory"
+msgid "_Use Empty Directory"
+msgstr "_Koristi praznu fasciklu"
+
+#. TRANSLATORS: This means "copy files from the old home directory".
+#: ../src/users/user-settings.c:542
+msgid "Co_py Old Files"
+msgstr "_Prekopiraj stare datoteke"
+
+#: ../src/users/user-settings.c:604
 msgid "ID for the root user should not be modified"
 msgstr "IB administratora ne bi trebalo da se menja"
 
 #. check that UID is free
-#: ../src/users/user-settings.c:479
+#: ../src/users/user-settings.c:608
 #, c-format
 msgid "User ID %d is already used by user %s"
 msgstr "IB korisnika %d veÄ? koristi korisnik %s"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:481
+#: ../src/users/user-settings.c:610
 #, c-format
 msgid "Please choose a different numeric identifier for %s."
 msgstr "Izaberite neki drugi identifikacioni broj za korisnika %s."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:499
+#: ../src/users/user-settings.c:628
 msgid "Incomplete path in shell"
 msgstr "Nepotpuna putanja u ljusci"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:500
+#: ../src/users/user-settings.c:629
+#| msgid ""
+#| "Please enter full path for shell\n"
+#| "i.e.: /bin/bash."
 msgid ""
 "Please enter full path for shell\n"
-"i.e.: /bin/bash."
+"<span size=\"smaller\">i.e.: /bin/bash</span>."
 msgstr ""
 "Unesite punu putanju za ljusku\n"
-"npr.: /bin/bash"
+"<span size=\"smaller\">npr. â??/bin/bashâ??</span>."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:534
+#: ../src/users/user-settings.c:663
 msgid "Can't revoke administration rights"
 msgstr "Ne mogu da ukinem administratorska prava"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:537
+#: ../src/users/user-settings.c:666
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is the only administrator on this computer. Revoking administration "
@@ -2092,11 +2219,11 @@ msgstr ""
 "%s je jedini administrator na ovom raÄ?unaru. Ukidanjem administratorskih "
 "prava ovom nalogu neÄ?ete viÅ¡e nikako moÄ?i da administrirate sistem."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:554
+#: ../src/users/user-settings.c:683
 msgid "You are about to revoke your own administration rights"
 msgstr "UkinuÄ?ete administratorska prava samom sebi"
 
-#: ../src/users/user-settings.c:557
+#: ../src/users/user-settings.c:686
 #, c-format
 msgid ""
 "%s will no longer be able to perform administrative tasks. This account "
@@ -2105,14 +2232,44 @@ msgstr ""
 "%s viÅ¡e neÄ?e moÄ?i da obavlja administratorske poslove. Ovaj nalog neÄ?e moÄ?i "
 "samom sebi da dâ administratorska prava."
 
-#: ../src/users/user-settings.c:562
+#: ../src/users/user-settings.c:691
 msgid "Give up administration rights"
 msgstr "Odrekni se administratorskih prava"
 
-#: ../src/users/users-tool.c:284
+#: ../src/users/user-settings.c:1459
+msgid "Applying changes to user settings..."
+msgstr "Primenjujem podešavanja naloga..."
+
+#: ../src/users/users-tool.c:288
 msgid "Users Settings"
 msgstr "Podešavanja korisnika"
 
+#~ msgid "_Short Name:"
+#~ msgstr "_Kratko ime:"
+
+#~ msgid "Address: %s Subnet mask: %s"
+#~ msgstr "Adresa: %s Maska podmreže: %s"
+
+#~ msgid "Address: %s Remote address: %s"
+#~ msgstr "Adresa: %s Udaljena adresa: %s"
+
+#~ msgid "Type: %s Phone number: %s"
+#~ msgstr "Vrsta: %s Broj telefona: %s"
+
+#~ msgid "Type: %s Access point name: %s"
+#~ msgstr "Vrsta: %s Ime pristupne taÄ?ke: %s"
+
+#~ msgid "Type: %s Ethernet interface: %s"
+#~ msgstr "Vrsta: %s Ethernet ureÄ?aj: %s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The directory <tt>%s</tt> already exists. User may not have the "
+#~ "permissions required to read or write in that directory. Do you want to "
+#~ "use it anyway?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Fascikla <tt>%s</tt> veÄ? postoji. Korisnik možda nema potrebnih ovlaÅ¡Ä?enja "
+#~ "da Ä?ita ili piÅ¡e u nju. Da li ipak želite da je koristite?"
+
 #~ msgid ""
 #~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Please enter your root password</"
 #~ "span>"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]