[gtk+] Updated Bulgarian translationcommit 85269972051679561963be9b69bad403118aae93
Author: Alexander Shopov <ash contact bg>
Date:  Fri Aug 27 08:15:55 2010 +0300

  Updated Bulgarian translation

 po-properties/bg.po | 3949 ++++++++++++++++++++++++---------------------------
 po/bg.po      | 2609 ++++++++++++----------------------
 2 files changed, 2731 insertions(+), 3827 deletions(-)
---
diff --git a/po-properties/bg.po b/po-properties/bg.po
index ac312f9..ae71c14 100644
--- a/po-properties/bg.po
+++ b/po-properties/bg.po
@@ -1,6 +1,6 @@
 # Bulgarian translation for gtk+-properties po-file.
 # Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
-# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
 # Borislav Aleksandrov <B Aleksandrov CNsys bg>, 2002.
 # Yanko Kaneti <yaneti declera com>, 2002.
 # Rostislav Raikov <zbrox i-space org>, 2004.
@@ -11,130 +11,49 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk+-properties master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-05-25 20:10-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-02-22 08:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-27 16:19+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-27 16:19+0300\n"
 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash kambanaria org>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict fsa-bg org>\n"
+"Language: bg\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-simple-anim.c:165
-msgid "Loop"
-msgstr "Ð?овÑ?аÑ?Ñ?не"
-
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-simple-anim.c:166
-msgid "Whether the animation should loop when it reaches the end"
-msgstr "Ð?али анимаÑ?иÑ?Ñ?а да Ñ?е повÑ?аÑ?Ñ?, вÑ?еки пÑ?Ñ?, когаÑ?о завÑ?Ñ?Ñ?и"
-
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:89
-msgid "Number of Channels"
-msgstr "Ð?Ñ?ой канали"
-
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:90
-msgid "The number of samples per pixel"
-msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ? оÑ?Ñ?еÑ?и за пикÑ?ел"
-
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:99
-msgid "Colorspace"
-msgstr "ЦвеÑ?ово пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?во"
-
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:100
-msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
-msgstr "ЦвеÑ?овоÑ?о пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?во, оÑ? коеÑ?о Ñ?а оÑ?Ñ?еÑ?иÑ?е"
-
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:108
-msgid "Has Alpha"
-msgstr "С алÑ?а канал"
-
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:109
-msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
-msgstr "Ð?али бÑ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ? пикÑ?ели има алÑ?а канал"
-
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:122
-msgid "Bits per Sample"
-msgstr "Ð?иÑ?ове за оÑ?Ñ?еÑ?"
-
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:123
-msgid "The number of bits per sample"
-msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ? биÑ?ове за оÑ?Ñ?еÑ?"
-
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:132 gtk/gtklayout.c:597 gtk/gtktreeviewcolumn.c:208
-msgid "Width"
-msgstr "ШиÑ?оÑ?ина"
-
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:133
-msgid "The number of columns of the pixbuf"
-msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ? колони в бÑ?Ñ?еÑ?а Ñ? пикÑ?ели"
-
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:142 gtk/gtklayout.c:606
-msgid "Height"
-msgstr "Ð?иÑ?оÑ?ина"
-
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:143
-msgid "The number of rows of the pixbuf"
-msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ? Ñ?едове в бÑ?Ñ?еÑ?а Ñ? пикÑ?ели"
-
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:159
-msgid "Rowstride"
-msgstr "Ð?Ñ?Ñ?еÑ? пÑ?ед Ñ?ед"
-
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:160
-msgid ""
-"The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
-msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ? байÑ?ове междÑ? наÑ?алоÑ?о на Ñ?ед и наÑ?алоÑ?о на Ñ?ледваÑ?иÑ?"
-
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:169
-msgid "Pixels"
-msgstr "Ð?икÑ?ели"
-
-#: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:170
-msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
-msgstr "УказаÑ?ел кÑ?м данниÑ?е Ñ? пикÑ?ели на бÑ?Ñ?еÑ?а Ñ? пикÑ?ели"
-
-#: gdk/gdkdisplaymanager.c:103
+#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:102
 msgid "Default Display"
 msgstr "СÑ?андаÑ?Ñ?ен диÑ?плей"
 
-#: gdk/gdkdisplaymanager.c:104
+#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:103
 msgid "The default display for GDK"
 msgstr "СÑ?андаÑ?Ñ?ниÑ?Ñ? за GDK диÑ?плей"
 
-#: gdk/gdkpango.c:538 gtk/gtkinvisible.c:86 gtk/gtkmountoperation.c:176
-#: gtk/gtkstatusicon.c:285 gtk/gtkwindow.c:650
-msgid "Screen"
-msgstr "Ð?кÑ?ан"
-
-#: gdk/gdkpango.c:539
-msgid "the GdkScreen for the renderer"
-msgstr "Ð?кÑ?анÑ?Ñ? GdkScreen на Ñ?дÑ?оÑ?о за изÑ?еÑ?Ñ?аване"
-
-#: gdk/gdkscreen.c:75
+#: ../gdk/gdkscreen.c:73
 msgid "Font options"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gdk/gdkscreen.c:76
+#: ../gdk/gdkscreen.c:74
 msgid "The default font options for the screen"
 msgstr "СÑ?андаÑ?Ñ?ни наÑ?Ñ?Ñ?ойки на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gdk/gdkscreen.c:83
+#: ../gdk/gdkscreen.c:81
 msgid "Font resolution"
 msgstr "РазделиÑ?елна Ñ?поÑ?обноÑ?Ñ? за Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gdk/gdkscreen.c:84
+#: ../gdk/gdkscreen.c:82
 msgid "The resolution for fonts on the screen"
 msgstr "РазделиÑ?елнаÑ?а Ñ?поÑ?обноÑ?Ñ? за Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?овеÑ?е на екÑ?ана"
 
-#: gdk/gdkwindow.c:565 gdk/gdkwindow.c:566
+#: ../gdk/gdkwindow.c:421 ../gdk/gdkwindow.c:422
 msgid "Cursor"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:298
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:320
 msgid "Program name"
 msgstr "Ð?ме на пÑ?огÑ?амаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:299
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:321
 msgid ""
 "The name of the program. If this is not set, it defaults to "
 "g_get_application_name()"
@@ -142,43 +61,51 @@ msgstr ""
 "Ð?меÑ?о на пÑ?огÑ?амаÑ?а. Ð?ко не е зададено, Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?но Ñ?е взима "
 "g_get_application_name()"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:313
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:335
 msgid "Program version"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?иÑ? на пÑ?огÑ?амаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:314
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:336
 msgid "The version of the program"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а на пÑ?огÑ?амаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:328
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:350
 msgid "Copyright string"
 msgstr "Ð?вÑ?оÑ?Ñ?ки пÑ?ава"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:329
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:351
 msgid "Copyright information for the program"
 msgstr "Ð?нÑ?оÑ?маÑ?иÑ? за авÑ?оÑ?Ñ?киÑ?е пÑ?ава вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?огÑ?амаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:346
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:368
 msgid "Comments string"
 msgstr "Ð?оменÑ?аÑ?"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:347
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:369
 msgid "Comments about the program"
 msgstr "Ð?оменÑ?аÑ?и за пÑ?огÑ?амаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:381
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:419
+msgid "License Type"
+msgstr "Ð?ид лиÑ?енз"
+
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:420
+msgid "The license type of the program"
+msgstr "Ð?идÑ?Ñ? на лиÑ?енза на пÑ?огÑ?амаÑ?а"
+
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:436
 msgid "Website URL"
 msgstr "Ð?дÑ?еÑ? на Ñ?еб Ñ?айÑ?"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:382
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:437
 msgid "The URL for the link to the website of the program"
 msgstr "Ð?дÑ?еÑ? на Ñ?еб Ñ?айÑ?а на пÑ?огÑ?амаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:397
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:452
 msgid "Website label"
 msgstr "Ð?Ñ?икеÑ? на Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а в Ð?нÑ?еÑ?неÑ?"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:398
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:453
 msgid ""
 "The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
 "defaults to the URL"
@@ -186,46 +113,46 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?икеÑ?Ñ?Ñ? за Ñ?ипеÑ?вÑ?Ñ?зкаÑ?а кÑ?м Ñ?еб Ñ?айÑ?а на пÑ?огÑ?амаÑ?а. Ð?ко не е зададен, "
 "Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?но е адÑ?еÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:414
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:469
 msgid "Authors"
 msgstr "Ð?вÑ?оÑ?и"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:415
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:470
 msgid "List of authors of the program"
 msgstr "СпиÑ?Ñ?к на авÑ?оÑ?иÑ?е на пÑ?огÑ?амаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:431
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:486
 msgid "Documenters"
 msgstr "Ð?окÑ?менÑ?аÑ?оÑ?и"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:432
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:487
 msgid "List of people documenting the program"
 msgstr "СпиÑ?Ñ?к на Ñ?оÑ?аÑ?а, коиÑ?о Ñ?а напиÑ?али докÑ?менÑ?аÑ?иÑ?Ñ?а на пÑ?огÑ?амаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:448
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:503
 msgid "Artists"
 msgstr "Ð?изайнеÑ?и"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:449
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:504
 msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
 msgstr ""
 "СпиÑ?Ñ?к на Ñ?оÑ?аÑ?а, коиÑ?о Ñ?а допÑ?инеÑ?ли за Ñ?Ñ?дожеÑ?Ñ?веноÑ?о оÑ?оÑ?мление на "
 "пÑ?огÑ?амаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:466
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:521
 msgid "Translator credits"
 msgstr "Ð?Ñ?еводаÑ?и"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:467
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:522
 msgid ""
 "Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
 msgstr "СпиÑ?Ñ?к Ñ? пÑ?еводаÑ?и. Ð?изÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?бва да е оÑ?белÑ?зан за пÑ?евод"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:482
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:537
 msgid "Logo"
 msgstr "Ð?ого"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:483
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:538
 msgid ""
 "A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
 "gtk_window_get_default_icon_list()"
@@ -233,111 +160,112 @@ msgstr ""
 "Ð?ого за диалоговаÑ?а кÑ?Ñ?иÑ? â??Ð?Ñ?ноÑ?ноâ??. Ð?ко не е зададено, Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?но Ñ?е "
 "използва gtk_window_get_default_icon_list()"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:498
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:553
 msgid "Logo Icon Name"
 msgstr "Ð?ме на иконаÑ?а за логоÑ?о"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:499
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:554
 msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
 msgstr ""
 "Ð?менÑ?вана икона, коÑ?Ñ?о да Ñ?е използва каÑ?о лого за диалоговаÑ?а кÑ?Ñ?иÑ? "
 "â??Ð?Ñ?ноÑ?ноâ??."
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:512
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:567
 msgid "Wrap license"
 msgstr "Ð?Ñ?енаÑ?Ñ?не по Ñ?ед на лиÑ?енза"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:513
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:568
 msgid "Whether to wrap the license text."
 msgstr "Ð?али Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?Ñ? на лиÑ?енза Ñ?е Ñ?е пÑ?енаÑ?Ñ?."
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:189
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:195
 msgid "Accelerator Closure"
 msgstr "Ð?агÑ?аждение за клавиÑ?ни комбинаÑ?ии"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:190
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:196
 msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
 msgstr "Ð?агÑ?аждениеÑ?о за наблÑ?дение за пÑ?омени на клавиÑ?ни комбинаÑ?ии"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:196
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:202
 msgid "Accelerator Widget"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?иÑ?ен обекÑ? за клавиÑ?ни комбинаÑ?ии"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:197
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:203
 msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?иÑ?ниÑ?Ñ? обекÑ? за наблÑ?дение за пÑ?омени на клавиÑ?ниÑ?е комбинаÑ?ии"
 
-#: gtk/gtkaction.c:220 gtk/gtkactiongroup.c:170 gtk/gtkprinter.c:130
-#: gtk/gtktextmark.c:89
+#: ../gtk/gtkaction.c:222 ../gtk/gtkactiongroup.c:228 ../gtk/gtkprinter.c:125
+#: ../gtk/gtktextmark.c:89
 msgid "Name"
 msgstr "Ð?ме"
 
-#: gtk/gtkaction.c:221
+#: ../gtk/gtkaction.c:223
 msgid "A unique name for the action."
 msgstr "Уникално име за дейÑ?Ñ?виеÑ?о."
 
-#: gtk/gtkaction.c:239 gtk/gtkbutton.c:227 gtk/gtkexpander.c:195
-#: gtk/gtkframe.c:114 gtk/gtklabel.c:528 gtk/gtkmenuitem.c:305
-#: gtk/gtktoolbutton.c:204 gtk/gtktoolitemgroup.c:1543
+#: ../gtk/gtkaction.c:241 ../gtk/gtkbutton.c:241 ../gtk/gtkexpander.c:213
+#: ../gtk/gtkframe.c:136 ../gtk/gtklabel.c:550 ../gtk/gtkmenuitem.c:315
+#: ../gtk/gtktoolbutton.c:202 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1565
 msgid "Label"
 msgstr "Ð?Ñ?икеÑ?"
 
-#: gtk/gtkaction.c:240
+#: ../gtk/gtkaction.c:242
 msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?икеÑ?Ñ?Ñ? за елеменÑ?и на менÑ?Ñ?о и бÑ?Ñ?ониÑ?е, коиÑ?о акÑ?ивиÑ?аÑ? Ñ?ова дейÑ?Ñ?вие."
 
-#: gtk/gtkaction.c:256
+#: ../gtk/gtkaction.c:258
 msgid "Short label"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?Ñ?к еÑ?икеÑ?"
 
-#: gtk/gtkaction.c:257
+#: ../gtk/gtkaction.c:259
 msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
 msgstr ""
 "Ð?о-кÑ?аÑ?Ñ?к еÑ?икеÑ?, койÑ?о да Ñ?е използва за бÑ?Ñ?ониÑ?е в ленÑ?аÑ?а Ñ? инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?и."
 
-#: gtk/gtkaction.c:265
+#: ../gtk/gtkaction.c:267
 msgid "Tooltip"
 msgstr "Ð?одÑ?казка"
 
-#: gtk/gtkaction.c:266
+#: ../gtk/gtkaction.c:268
 msgid "A tooltip for this action."
 msgstr "Ð?одÑ?казка за Ñ?ова дейÑ?Ñ?вие."
 
-#: gtk/gtkaction.c:281
+#: ../gtk/gtkaction.c:283
 msgid "Stock Icon"
 msgstr "СÑ?андаÑ?Ñ?на икона"
 
-#: gtk/gtkaction.c:282
+#: ../gtk/gtkaction.c:284
 msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
 msgstr ""
 "СÑ?андаÑ?Ñ?наÑ?а икона, коÑ?Ñ?о да Ñ?е показва в гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ?е обекÑ?и, коиÑ?о "
 "пÑ?едÑ?Ñ?авÑ?Ñ? Ñ?ова дейÑ?Ñ?вие."
 
-#: gtk/gtkaction.c:302 gtk/gtkstatusicon.c:258
+#: ../gtk/gtkaction.c:304 ../gtk/gtkstatusicon.c:256
 msgid "GIcon"
 msgstr "Ð?кона"
 
-#: gtk/gtkaction.c:303 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:206 gtk/gtkimage.c:344
-#: gtk/gtkstatusicon.c:259
+#: ../gtk/gtkaction.c:305 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:216
+#: ../gtk/gtkimage.c:342 ../gtk/gtkstatusicon.c:257
 msgid "The GIcon being displayed"
 msgstr "Ð?конаÑ?а, коÑ?Ñ?о Ñ?е показва"
 
-#: gtk/gtkaction.c:323 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:171 gtk/gtkimage.c:326
-#: gtk/gtkprinter.c:179 gtk/gtkstatusicon.c:242 gtk/gtkwindow.c:642
+#: ../gtk/gtkaction.c:325 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:181
+#: ../gtk/gtkimage.c:324 ../gtk/gtkprinter.c:174 ../gtk/gtkstatusicon.c:240
+#: ../gtk/gtkwindow.c:654
 msgid "Icon Name"
 msgstr "Ð?ме на икона"
 
-#: gtk/gtkaction.c:324 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:172 gtk/gtkimage.c:327
-#: gtk/gtkstatusicon.c:243
+#: ../gtk/gtkaction.c:326 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:182
+#: ../gtk/gtkimage.c:325 ../gtk/gtkstatusicon.c:241
 msgid "The name of the icon from the icon theme"
 msgstr "Ð?меÑ?о на иконаÑ?а оÑ? Ñ?емаÑ?а на икониÑ?е"
 
-#: gtk/gtkaction.c:331 gtk/gtktoolitem.c:185
+#: ../gtk/gtkaction.c:333 ../gtk/gtktoolitem.c:184
 msgid "Visible when horizontal"
 msgstr "Ð?идим Ñ?оÑ?изонÑ?ално"
 
-#: gtk/gtkaction.c:332 gtk/gtktoolitem.c:186
+#: ../gtk/gtkaction.c:334 ../gtk/gtktoolitem.c:185
 msgid ""
 "Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
 "orientation."
@@ -345,11 +273,11 @@ msgstr ""
 "Ð?али елеменÑ?Ñ?Ñ? на ленÑ?аÑ?а Ñ? инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?и да Ñ?е вижда, когаÑ?о Ñ?Ñ? е "
 "Ñ?оÑ?изонÑ?ално оÑ?иенÑ?иÑ?ана."
 
-#: gtk/gtkaction.c:347
+#: ../gtk/gtkaction.c:349
 msgid "Visible when overflown"
 msgstr "Ð?идим пÑ?и пÑ?еливане"
 
-#: gtk/gtkaction.c:348
+#: ../gtk/gtkaction.c:350
 msgid ""
 "When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
 "overflow menu."
@@ -357,11 +285,11 @@ msgstr ""
 "Ð?огаÑ?о е иÑ?Ñ?ина, пÑ?едÑ?Ñ?авÑ?неÑ?о на Ñ?ова дейÑ?Ñ?вие Ñ?е показва в менÑ?Ñ?о за "
 "пÑ?еливане."
 
-#: gtk/gtkaction.c:355 gtk/gtktoolitem.c:192
+#: ../gtk/gtkaction.c:357 ../gtk/gtktoolitem.c:191
 msgid "Visible when vertical"
 msgstr "Ð?идим веÑ?Ñ?икално"
 
-#: gtk/gtkaction.c:356 gtk/gtktoolitem.c:193
+#: ../gtk/gtkaction.c:358 ../gtk/gtktoolitem.c:192
 msgid ""
 "Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
 "orientation."
@@ -369,11 +297,11 @@ msgstr ""
 "Ð?али елеменÑ?Ñ?Ñ? на ленÑ?аÑ?а Ñ? инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?и да Ñ?е вижда, когаÑ?о Ñ?Ñ? е веÑ?Ñ?икално "
 "оÑ?иенÑ?иÑ?ана."
 
-#: gtk/gtkaction.c:363 gtk/gtktoolitem.c:199
+#: ../gtk/gtkaction.c:365 ../gtk/gtktoolitem.c:198
 msgid "Is important"
 msgstr "Ð? важно"
 
-#: gtk/gtkaction.c:364
+#: ../gtk/gtkaction.c:366
 msgid ""
 "Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
 "this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
@@ -381,37 +309,38 @@ msgstr ""
 "Ð?али дейÑ?Ñ?виеÑ?о е важно. Ð?огаÑ?о е иÑ?Ñ?ина, пÑ?едÑ?Ñ?авÑ?неÑ?о на Ñ?ози елеменÑ? оÑ? "
 "инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?иÑ?е Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жа и Ñ?екÑ?Ñ? в Ñ?ежима GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."
 
-#: gtk/gtkaction.c:372
+#: ../gtk/gtkaction.c:374
 msgid "Hide if empty"
 msgstr "СкÑ?иване, ако е пÑ?азно"
 
-#: gtk/gtkaction.c:373
+#: ../gtk/gtkaction.c:375
 msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
 msgstr "Ð?ко е иÑ?Ñ?ина, пÑ?азниÑ?е пÑ?едÑ?Ñ?авÑ?ниÑ? на Ñ?ова дейÑ?Ñ?вие Ñ?а Ñ?кÑ?иÑ?и."
 
-#: gtk/gtkaction.c:379 gtk/gtkactiongroup.c:177 gtk/gtkcellrenderer.c:193
-#: gtk/gtkwidget.c:613
+#: ../gtk/gtkaction.c:381 ../gtk/gtkactiongroup.c:235
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:280 ../gtk/gtkwidget.c:616
 msgid "Sensitive"
 msgstr "Ð?ейÑ?Ñ?ваÑ?о"
 
-#: gtk/gtkaction.c:380
+#: ../gtk/gtkaction.c:382
 msgid "Whether the action is enabled."
 msgstr "Ð?али дейÑ?Ñ?виеÑ?о е вклÑ?Ñ?ено."
 
-#: gtk/gtkaction.c:386 gtk/gtkactiongroup.c:184 gtk/gtkstatusicon.c:301
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:192 gtk/gtkwidget.c:606
+#: ../gtk/gtkaction.c:388 ../gtk/gtkactiongroup.c:242
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:299 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:192
+#: ../gtk/gtkwidget.c:609
 msgid "Visible"
 msgstr "Ð?идимо"
 
-#: gtk/gtkaction.c:387
+#: ../gtk/gtkaction.c:389
 msgid "Whether the action is visible."
 msgstr "Ð?али дейÑ?Ñ?виеÑ?о е видимо."
 
-#: gtk/gtkaction.c:393
+#: ../gtk/gtkaction.c:395
 msgid "Action Group"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?па на дейÑ?Ñ?виÑ?"
 
-#: gtk/gtkaction.c:394
+#: ../gtk/gtkaction.c:396
 msgid ""
 "The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
 "use)."
@@ -419,98 +348,98 @@ msgstr ""
 "Ð?бекÑ?Ñ?Ñ? GtkActionGroup, Ñ? койÑ?о Ñ?ози GtkAction е Ñ?вÑ?Ñ?зан, или NULL (за "
 "вÑ?Ñ?Ñ?еÑ?но ползване)."
 
-#: gtk/gtkaction.c:412 gtk/gtkimagemenuitem.c:169
+#: ../gtk/gtkaction.c:414 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:171
 msgid "Always show image"
 msgstr "Ð?зобÑ?ажениеÑ?о да Ñ?е показва винаги"
 
-#: gtk/gtkaction.c:413 gtk/gtkimagemenuitem.c:170
+#: ../gtk/gtkaction.c:415 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:172
 msgid "Whether the image will always be shown"
 msgstr "Ð?али изобÑ?ажениеÑ?о да Ñ?е показва винаги"
 
-#: gtk/gtkactiongroup.c:171
+#: ../gtk/gtkactiongroup.c:229
 msgid "A name for the action group."
 msgstr "Ð?ме на гÑ?Ñ?паÑ?а за дейÑ?Ñ?виÑ?."
 
-#: gtk/gtkactiongroup.c:178
+#: ../gtk/gtkactiongroup.c:236
 msgid "Whether the action group is enabled."
 msgstr "Ð?али гÑ?Ñ?паÑ?а дейÑ?Ñ?виÑ? е вклÑ?Ñ?ена."
 
-#: gtk/gtkactiongroup.c:185
+#: ../gtk/gtkactiongroup.c:243
 msgid "Whether the action group is visible."
 msgstr "Ð?али гÑ?Ñ?паÑ?а за дейÑ?Ñ?виÑ? е видима."
 
-#: gtk/gtkactivatable.c:308
+#: ../gtk/gtkactivatable.c:290
 msgid "Related Action"
 msgstr "СвÑ?Ñ?зано дейÑ?Ñ?вие"
 
-#: gtk/gtkactivatable.c:309
+#: ../gtk/gtkactivatable.c:291
 msgid "The action this activatable will activate and receive updates from"
 msgstr ""
 "Ð?ейÑ?Ñ?виеÑ?о, коеÑ?о Ñ?ози акÑ?ивиÑ?Ñ?ем обекÑ? Ñ?е задейÑ?Ñ?ва и оÑ? коеÑ?о Ñ?е полÑ?Ñ?ава "
 "обновлениÑ?"
 
-#: gtk/gtkactivatable.c:331
+#: ../gtk/gtkactivatable.c:313
 msgid "Use Action Appearance"
 msgstr "Ð?зползване на изглед Ñ?поÑ?ед дейÑ?Ñ?виеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkactivatable.c:332
+#: ../gtk/gtkactivatable.c:314
 msgid "Whether to use the related actions appearance properties"
 msgstr "Ð?али пÑ?и показванеÑ?о да Ñ?е ползваÑ? Ñ?войÑ?Ñ?ваÑ?а на Ñ?вÑ?Ñ?заноÑ?о дейÑ?Ñ?вие"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:93 gtk/gtkcellrendererprogress.c:128
-#: gtk/gtkscalebutton.c:222 gtk/gtkspinbutton.c:269
+#: ../gtk/gtkadjustment.c:93 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:124
+#: ../gtk/gtkscalebutton.c:220 ../gtk/gtkspinbutton.c:292
 msgid "Value"
 msgstr "СÑ?ойноÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:94
+#: ../gtk/gtkadjustment.c:94
 msgid "The value of the adjustment"
 msgstr "СÑ?ойноÑ?Ñ? на изменениеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:110
+#: ../gtk/gtkadjustment.c:110
 msgid "Minimum Value"
 msgstr "Ð?инимална Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:111
+#: ../gtk/gtkadjustment.c:111
 msgid "The minimum value of the adjustment"
 msgstr "Ð?инималнаÑ?а Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ? на изменениеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:130
+#: ../gtk/gtkadjustment.c:130
 msgid "Maximum Value"
 msgstr "Ð?акÑ?имална Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:131
+#: ../gtk/gtkadjustment.c:131
 msgid "The maximum value of the adjustment"
 msgstr "Ð?акÑ?ималнаÑ?а Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ? на изменениеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:147
+#: ../gtk/gtkadjustment.c:147
 msgid "Step Increment"
 msgstr "СÑ?Ñ?пка на изменение"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:148
+#: ../gtk/gtkadjustment.c:148
 msgid "The step increment of the adjustment"
 msgstr "СÑ?Ñ?пкаÑ?а на изменение"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:164
+#: ../gtk/gtkadjustment.c:164
 msgid "Page Increment"
 msgstr "СÑ?Ñ?аниÑ?а на изменение"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:165
+#: ../gtk/gtkadjustment.c:165
 msgid "The page increment of the adjustment"
 msgstr "СÑ?Ñ?пкаÑ?а-Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а на изменениеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:184
+#: ../gtk/gtkadjustment.c:184
 msgid "Page Size"
 msgstr "РазмеÑ? на Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?аÑ?а"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:185
+#: ../gtk/gtkadjustment.c:185
 msgid "The page size of the adjustment"
 msgstr "РазмеÑ?Ñ?Ñ? на Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?аÑ?а на изменениеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkalignment.c:117
+#: ../gtk/gtkalignment.c:120
 msgid "Horizontal alignment"
 msgstr "ХоÑ?изонÑ?ално подÑ?авнÑ?ване"
 
-#: gtk/gtkalignment.c:118 gtk/gtkbutton.c:278
+#: ../gtk/gtkalignment.c:121 ../gtk/gtkbutton.c:292
 msgid ""
 "Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
 "right aligned"
@@ -518,11 +447,11 @@ msgstr ""
 "ХоÑ?изонÑ?ално Ñ?азположение на дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ?е елеменÑ?и в налиÑ?ноÑ?о мÑ?Ñ?Ñ?о. 0.0 е "
 "лÑ?во подÑ?авнÑ?ване, 1.0 е дÑ?Ñ?но подÑ?авнÑ?ване"
 
-#: gtk/gtkalignment.c:127
+#: ../gtk/gtkalignment.c:130
 msgid "Vertical alignment"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?икално подÑ?авнÑ?ване"
 
-#: gtk/gtkalignment.c:128 gtk/gtkbutton.c:297
+#: ../gtk/gtkalignment.c:131 ../gtk/gtkbutton.c:311
 msgid ""
 "Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
 "bottom aligned"
@@ -530,11 +459,11 @@ msgstr ""
 "Ð?еÑ?Ñ?икално Ñ?азположение на дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ?е елеменÑ?и в налиÑ?ноÑ?о мÑ?Ñ?Ñ?о. 0.0 е гоÑ?но "
 "подÑ?авнÑ?ване, 1.0 е долно подÑ?авнÑ?ване"
 
-#: gtk/gtkalignment.c:136
+#: ../gtk/gtkalignment.c:139
 msgid "Horizontal scale"
 msgstr "ХоÑ?изонÑ?ално маÑ?абиÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkalignment.c:137
+#: ../gtk/gtkalignment.c:140
 msgid ""
 "If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
 "of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
@@ -543,11 +472,11 @@ msgstr ""
 "Ñ?е задели за дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? елеменÑ? â?? 0.0 ознаÑ?ава никакво заделÑ?не, а 1.0 "
 "ознаÑ?ава вÑ?иÑ?ко"
 
-#: gtk/gtkalignment.c:145
+#: ../gtk/gtkalignment.c:148
 msgid "Vertical scale"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?икално маÑ?абиÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkalignment.c:146
+#: ../gtk/gtkalignment.c:149
 msgid ""
 "If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
 "it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
@@ -556,202 +485,202 @@ msgstr ""
 "Ñ?е задели за дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? елеменÑ? â?? 0.0 ознаÑ?ава никакво заделÑ?не, а 1.0 "
 "ознаÑ?ава вÑ?иÑ?ко"
 
-#: gtk/gtkalignment.c:163
+#: ../gtk/gtkalignment.c:166
 msgid "Top Padding"
 msgstr "Ð?оÑ?ен оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?п"
 
-#: gtk/gtkalignment.c:164
+#: ../gtk/gtkalignment.c:167
 msgid "The padding to insert at the top of the widget."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?пÑ?Ñ?, койÑ?о да Ñ?е вмÑ?кне оÑ?гоÑ?е на гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ? обекÑ?."
 
-#: gtk/gtkalignment.c:180
+#: ../gtk/gtkalignment.c:183
 msgid "Bottom Padding"
 msgstr "Ð?олен оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?п"
 
-#: gtk/gtkalignment.c:181
+#: ../gtk/gtkalignment.c:184
 msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?пÑ?Ñ?, койÑ?о да Ñ?е вмÑ?кне оÑ?долÑ? на гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ? обекÑ?."
 
-#: gtk/gtkalignment.c:197
+#: ../gtk/gtkalignment.c:200
 msgid "Left Padding"
 msgstr "Ð?Ñ?в оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?п"
 
-#: gtk/gtkalignment.c:198
+#: ../gtk/gtkalignment.c:201
 msgid "The padding to insert at the left of the widget."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?пÑ?Ñ?, койÑ?о да Ñ?е вмÑ?кне оÑ?лÑ?во на гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ? обекÑ?."
 
-#: gtk/gtkalignment.c:214
+#: ../gtk/gtkalignment.c:217
 msgid "Right Padding"
 msgstr "Ð?еÑ?ен оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?п"
 
-#: gtk/gtkalignment.c:215
+#: ../gtk/gtkalignment.c:218
 msgid "The padding to insert at the right of the widget."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?пÑ?Ñ?, койÑ?о да Ñ?е вмÑ?кне оÑ?дÑ?Ñ?но на гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ? обекÑ?."
 
-#: gtk/gtkarrow.c:95
+#: ../gtk/gtkarrow.c:100
 msgid "Arrow direction"
 msgstr "Ð?апÑ?авление на Ñ?Ñ?Ñ?елка"
 
-#: gtk/gtkarrow.c:96
+#: ../gtk/gtkarrow.c:101
 msgid "The direction the arrow should point"
 msgstr "Ð?оÑ?окаÑ?а, в коÑ?Ñ?о Ñ?Ñ?Ñ?елкаÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?бва да Ñ?оÑ?и"
 
-#: gtk/gtkarrow.c:104
+#: ../gtk/gtkarrow.c:109
 msgid "Arrow shadow"
 msgstr "СÑ?нка на Ñ?Ñ?Ñ?елкаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkarrow.c:105
+#: ../gtk/gtkarrow.c:110
 msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
 msgstr "Ð?оÑ?ва на Ñ?Ñ?нка около Ñ?Ñ?Ñ?елкаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkarrow.c:112 gtk/gtkmenu.c:718 gtk/gtkmenuitem.c:368
+#: ../gtk/gtkarrow.c:117 ../gtk/gtkmenu.c:738 ../gtk/gtkmenuitem.c:378
 msgid "Arrow Scaling"
 msgstr "РазмеÑ? на Ñ?Ñ?Ñ?елкаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkarrow.c:113
+#: ../gtk/gtkarrow.c:118
 msgid "Amount of space used up by arrow"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?воÑ?о заемано оÑ? Ñ?Ñ?Ñ?елкаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:93
+#: ../gtk/gtkaspectframe.c:105
 msgid "Horizontal Alignment"
 msgstr "ХоÑ?изонÑ?ално подÑ?авнÑ?ване"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:94
+#: ../gtk/gtkaspectframe.c:106
 msgid "X alignment of the child"
 msgstr "Ð?одÑ?авнÑ?ване на дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ?е елеменÑ?и по Ð¥"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:100
+#: ../gtk/gtkaspectframe.c:112
 msgid "Vertical Alignment"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?икално подÑ?авнÑ?ване"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:101
+#: ../gtk/gtkaspectframe.c:113
 msgid "Y alignment of the child"
 msgstr "Ð?одÑ?авнÑ?ване на дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ?е елеменÑ?и по У"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:107
+#: ../gtk/gtkaspectframe.c:119
 msgid "Ratio"
 msgstr "Ð?Ñ?опоÑ?Ñ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:108
+#: ../gtk/gtkaspectframe.c:120
 msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
 msgstr "Ð?Ñ?опоÑ?Ñ?иÑ? на Ñ?азмеÑ?иÑ?е, ако obey_child (дÑ?Ñ?еÑ?наÑ?а пÑ?опоÑ?Ñ?иÑ?) е лÑ?жа"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:114
+#: ../gtk/gtkaspectframe.c:126
 msgid "Obey child"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?еÑ?на пÑ?опоÑ?Ñ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:115
+#: ../gtk/gtkaspectframe.c:127
 msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?инÑ?ждаване пÑ?опоÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а на Ñ?азмеÑ?иÑ?е да Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?а каÑ?о Ñ?ази на дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? "
 "елеменÑ? на Ñ?амкаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:306
+#: ../gtk/gtkassistant.c:312
 msgid "Header Padding"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?п на заглавиеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:307
+#: ../gtk/gtkassistant.c:313
 msgid "Number of pixels around the header."
 msgstr "Ð?Ñ?ой пикÑ?ели около заглавиеÑ?о."
 
-#: gtk/gtkassistant.c:314
+#: ../gtk/gtkassistant.c:320
 msgid "Content Padding"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?п на Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жаниеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:315
+#: ../gtk/gtkassistant.c:321
 msgid "Number of pixels around the content pages."
 msgstr "Ð?Ñ?ой пикÑ?ели около Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?иÑ?е на Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жаниеÑ?о."
 
-#: gtk/gtkassistant.c:331
+#: ../gtk/gtkassistant.c:337
 msgid "Page type"
 msgstr "Ð?ид на Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?аÑ?а"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:332
+#: ../gtk/gtkassistant.c:338
 msgid "The type of the assistant page"
 msgstr "Ð?ид на Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?аÑ?а на помоÑ?ника"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:349
+#: ../gtk/gtkassistant.c:355
 msgid "Page title"
 msgstr "Ð?аглавие на Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?аÑ?а"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:350
+#: ../gtk/gtkassistant.c:356
 msgid "The title of the assistant page"
 msgstr "Ð?аглавиеÑ?о на Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?аÑ?а на помоÑ?ника"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:366
+#: ../gtk/gtkassistant.c:372
 msgid "Header image"
 msgstr "Ð?аглавно изобÑ?ажение"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:367
+#: ../gtk/gtkassistant.c:373
 msgid "Header image for the assistant page"
 msgstr "Ð?аглавно изобÑ?ажение на Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?аÑ?а на помоÑ?ника"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:383
+#: ../gtk/gtkassistant.c:389
 msgid "Sidebar image"
 msgstr "СÑ?Ñ?аниÑ?но изобÑ?ажение"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:384
+#: ../gtk/gtkassistant.c:390
 msgid "Sidebar image for the assistant page"
 msgstr "СÑ?Ñ?аниÑ?но изобÑ?ажение на Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?аÑ?а на помоÑ?ника"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:399
+#: ../gtk/gtkassistant.c:405
 msgid "Page complete"
 msgstr "СÑ?Ñ?аниÑ?аÑ?а е попÑ?лнена"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:400
+#: ../gtk/gtkassistant.c:406
 msgid "Whether all required fields on the page have been filled out"
 msgstr "Ð?али вÑ?иÑ?ки задÑ?лжиÑ?елни полеÑ?а на Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?аÑ?а Ñ?а попÑ?лнени"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:129
+#: ../gtk/gtkbbox.c:138
 msgid "Minimum child width"
 msgstr "Ð?инимална Ñ?иÑ?оÑ?ина на дÑ?Ñ?еÑ?ен елеменÑ?"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:130
+#: ../gtk/gtkbbox.c:139
 msgid "Minimum width of buttons inside the box"
 msgstr "Ð?инимална Ñ?иÑ?оÑ?ина на бÑ?Ñ?они вÑ?Ñ?Ñ?е в кÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:138
+#: ../gtk/gtkbbox.c:147
 msgid "Minimum child height"
 msgstr "Ð?инимална виÑ?оÑ?ина на дÑ?Ñ?еÑ?ен елеменÑ?"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:139
+#: ../gtk/gtkbbox.c:148
 msgid "Minimum height of buttons inside the box"
 msgstr "Ð?инимална виÑ?оÑ?ина на бÑ?Ñ?они вÑ?Ñ?Ñ?е в кÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:147
+#: ../gtk/gtkbbox.c:156
 msgid "Child internal width padding"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?но запÑ?лване по Ñ?иÑ?оÑ?ина"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:148
+#: ../gtk/gtkbbox.c:157
 msgid "Amount to increase child's size on either side"
 msgstr "С колко да Ñ?е Ñ?велиÑ?и Ñ?азмеÑ?а на дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? елеменÑ? оÑ?лÑ?во и оÑ?дÑ?Ñ?но"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:156
+#: ../gtk/gtkbbox.c:165
 msgid "Child internal height padding"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?но запÑ?лване по виÑ?оÑ?ина"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:157
+#: ../gtk/gtkbbox.c:166
 msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
 msgstr "С колко да Ñ?е Ñ?велиÑ?и Ñ?азмеÑ?а на дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? елеменÑ? оÑ?гоÑ?е и оÑ?долÑ?"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:165
+#: ../gtk/gtkbbox.c:174
 msgid "Layout style"
 msgstr "СÑ?ил на подÑ?едба"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:166
+#: ../gtk/gtkbbox.c:175
 msgid ""
-"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
-"edge, start and end"
+"How to layout the buttons in the box. Possible values are spread, edge, "
+"start and end"
 msgstr ""
 "Ð?ак да Ñ?е подÑ?едÑ?Ñ? бÑ?Ñ?ониÑ?е в Ñ?амкаÑ?а. Ð?Ñ?зможни Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?и Ñ?а "
-"â??defaultâ?? (Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?но), â??spreadâ?? (Ñ?азÑ?Ñ?гане), â??edgeâ?? (по кÑ?аÑ?), â??startâ?? (оÑ? "
-"наÑ?алоÑ?о), â??endâ?? (оÑ? кÑ?аÑ?)"
+"â??spreadâ?? (Ñ?азÑ?Ñ?гане), â??edgeâ?? (по кÑ?аÑ?), â??startâ?? (оÑ? наÑ?алоÑ?о), â??endâ?? (оÑ? "
+"кÑ?аÑ?)"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:174
+#: ../gtk/gtkbbox.c:183
 msgid "Secondary"
-msgstr "Ð?Ñ?оÑ?иÑ?на гÑ?Ñ?па"
+msgstr "Ð?опÑ?лниÑ?елна гÑ?Ñ?па"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:175
+#: ../gtk/gtkbbox.c:184
 msgid ""
 "If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
 "g., help buttons"
@@ -759,40 +688,40 @@ msgstr ""
 "Ð?ко е иÑ?Ñ?ина, дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ?Ñ? елеменÑ? Ñ?е поÑ?вÑ?ва вÑ?в вÑ?оÑ?иÑ?на гÑ?Ñ?па оÑ? дÑ?Ñ?еÑ?ни "
 "елеменÑ?и, напÑ?. за бÑ?Ñ?они за помоÑ?."
 
-#: gtk/gtkbox.c:217 gtk/gtkexpander.c:219 gtk/gtkiconview.c:667
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:217
+#: ../gtk/gtkbox.c:225 ../gtk/gtkexpander.c:237 ../gtk/gtkiconview.c:675
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:217
 msgid "Spacing"
 msgstr "РазÑ?едка"
 
-#: gtk/gtkbox.c:218
+#: ../gtk/gtkbox.c:226
 msgid "The amount of space between children"
 msgstr "РазÑ?Ñ?оÑ?ниеÑ?о междÑ? дÑ?Ñ?еÑ?ни елеменÑ?и"
 
-#: gtk/gtkbox.c:227 gtk/gtktable.c:165 gtk/gtktoolbar.c:518
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1596
+#: ../gtk/gtkbox.c:235 ../gtk/gtktable.c:181 ../gtk/gtktoolbar.c:526
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1618
 msgid "Homogeneous"
 msgstr "Ð?днакво големи"
 
-#: gtk/gtkbox.c:228
+#: ../gtk/gtkbox.c:236
 msgid "Whether the children should all be the same size"
 msgstr "Ð?али дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ?е елеменÑ?и да имаÑ? еднакÑ?в Ñ?азмеÑ?"
 
-#: gtk/gtkbox.c:235 gtk/gtktoolbar.c:510 gtk/gtktoolitemgroup.c:1603
-#: gtk/gtktoolpalette.c:1053 gtk/gtktreeviewcolumn.c:273
+#: ../gtk/gtkbox.c:252 ../gtk/gtktoolbar.c:518 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1625
+#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1070 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:273
 msgid "Expand"
 msgstr "РазÑ?иÑ?Ñ?ване"
 
-#: gtk/gtkbox.c:236
+#: ../gtk/gtkbox.c:253
 msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
 msgstr ""
 "Ð?али дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ?е елеменÑ?и да бÑ?даÑ? полÑ?Ñ?аÑ? допÑ?лниÑ?елно мÑ?Ñ?Ñ?о, когаÑ?о "
 "конÑ?ейнеÑ?Ñ?Ñ? наÑ?аÑ?Ñ?ва"
 
-#: gtk/gtkbox.c:242 gtk/gtktoolitemgroup.c:1610
+#: ../gtk/gtkbox.c:269 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1632
 msgid "Fill"
 msgstr "Ð?апÑ?лване"
 
-#: gtk/gtkbox.c:243
+#: ../gtk/gtkbox.c:270
 msgid ""
 "Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
 "used as padding"
@@ -800,19 +729,19 @@ msgstr ""
 "Ð?али допÑ?лниÑ?елноÑ?о мÑ?Ñ?Ñ?о дадено на дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? елеменÑ? да Ñ?е задели за "
 "елеменÑ?а или да Ñ?е оÑ?Ñ?ави каÑ?о Ñ?азÑ?Ñ?оÑ?ние"
 
-#: gtk/gtkbox.c:249 gtk/gtktrayicon-x11.c:163
+#: ../gtk/gtkbox.c:277 ../gtk/gtktrayicon-x11.c:161
 msgid "Padding"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?п"
 
-#: gtk/gtkbox.c:250
+#: ../gtk/gtkbox.c:278
 msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
 msgstr "Ð?опÑ?лниÑ?елно мÑ?Ñ?Ñ?о междÑ? дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? елеменÑ? и неговиÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?еди, в пикÑ?ели"
 
-#: gtk/gtkbox.c:256
+#: ../gtk/gtkbox.c:284
 msgid "Pack type"
 msgstr "Ð?ид пакеÑ?иÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkbox.c:257 gtk/gtknotebook.c:667
+#: ../gtk/gtkbox.c:285 ../gtk/gtknotebook.c:699
 msgid ""
 "A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
 "start or end of the parent"
@@ -820,37 +749,37 @@ msgstr ""
 "GtkPackType, койÑ?о Ñ?казва, дали дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ?Ñ? елеменÑ? е пакеÑ?иÑ?ан Ñ? Ñ?пÑ?Ñ?мо "
 "наÑ?алоÑ?о или кÑ?аÑ? на конÑ?ейнеÑ?а"
 
-#: gtk/gtkbox.c:263 gtk/gtknotebook.c:645 gtk/gtkpaned.c:242
-#: gtk/gtkruler.c:148 gtk/gtktoolitemgroup.c:1624
+#: ../gtk/gtkbox.c:291 ../gtk/gtknotebook.c:677 ../gtk/gtkpaned.c:268
+#: ../gtk/gtkruler.c:154 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1646
 msgid "Position"
 msgstr "Ð?озиÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkbox.c:264 gtk/gtknotebook.c:646
+#: ../gtk/gtkbox.c:292 ../gtk/gtknotebook.c:678
 msgid "The index of the child in the parent"
 msgstr "Ð?ндекÑ?Ñ?Ñ? на дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? елеменÑ? в конÑ?ейнеÑ?а"
 
-#: gtk/gtkbuilder.c:314
+#: ../gtk/gtkbuilder.c:314
 msgid "Translation Domain"
 msgstr "Ð?блаÑ?Ñ? на пÑ?евод"
 
-#: gtk/gtkbuilder.c:315
+#: ../gtk/gtkbuilder.c:315
 msgid "The translation domain used by gettext"
 msgstr "Ð?блаÑ?Ñ?Ñ?а за пÑ?евод, коÑ?Ñ?о Ñ?е ползва оÑ? gettext"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:228
+#: ../gtk/gtkbutton.c:242
 msgid ""
 "Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
 "widget"
 msgstr ""
 "ТекÑ?Ñ?Ñ?Ñ? на елеменÑ?а еÑ?икеÑ? вÑ?Ñ?Ñ?е в бÑ?Ñ?она, ако Ñ?ой Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жа елеменÑ? еÑ?икеÑ?"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:235 gtk/gtkexpander.c:203 gtk/gtklabel.c:549
-#: gtk/gtkmenuitem.c:320 gtk/gtktoolbutton.c:211
+#: ../gtk/gtkbutton.c:249 ../gtk/gtkexpander.c:221 ../gtk/gtklabel.c:571
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:330 ../gtk/gtktoolbutton.c:209
 msgid "Use underline"
 msgstr "Ð?зползване на â??_â??"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:236 gtk/gtkexpander.c:204 gtk/gtklabel.c:550
-#: gtk/gtkmenuitem.c:321
+#: ../gtk/gtkbutton.c:250 ../gtk/gtkexpander.c:222 ../gtk/gtklabel.c:572
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:331
 msgid ""
 "If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
 "for the mnemonic accelerator key"
@@ -858,70 +787,71 @@ msgstr ""
 "Ð?ко е зададено, знакÑ?Ñ? â??_â?? ознаÑ?ава, Ñ?е Ñ?ледваÑ?иÑ?Ñ? знак Ñ?е бÑ?де използван за "
 "клавиÑ?наÑ?а комбинаÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:243 gtk/gtkimagemenuitem.c:150
+#: ../gtk/gtkbutton.c:257 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:152
 msgid "Use stock"
 msgstr "Ð?зползване на Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?ен"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:244
+#: ../gtk/gtkbutton.c:258
 msgid ""
 "If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
 msgstr ""
 "Ð?ко е зададен, еÑ?икеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?е използва за избоÑ? на Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?ен обекÑ? вмеÑ?Ñ?о "
 "показваниÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:251 gtk/gtkcombobox.c:799 gtk/gtkfilechooserbutton.c:393
+#: ../gtk/gtkbutton.c:265 ../gtk/gtkcombobox.c:814
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:390
 msgid "Focus on click"
 msgstr "ФокÑ?Ñ?иÑ?ане пÑ?и наÑ?иÑ?кане"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:252 gtk/gtkfilechooserbutton.c:394
+#: ../gtk/gtkbutton.c:266 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:391
 msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
 msgstr "Ð?али бÑ?Ñ?онÑ?Ñ? Ñ?е Ñ?окÑ?Ñ?иÑ?а пÑ?и наÑ?иÑ?канеÑ?о мÑ? Ñ? миÑ?каÑ?а"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:259
+#: ../gtk/gtkbutton.c:273
 msgid "Border relief"
 msgstr "РелеÑ? на Ñ?амкаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:260
+#: ../gtk/gtkbutton.c:274
 msgid "The border relief style"
 msgstr "СÑ?илÑ?Ñ? на Ñ?елеÑ?а на Ñ?амкаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:277
+#: ../gtk/gtkbutton.c:291
 msgid "Horizontal alignment for child"
 msgstr "ХоÑ?изонÑ?ално подÑ?авнÑ?ване за дÑ?Ñ?еÑ?ен обекÑ?"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:296
+#: ../gtk/gtkbutton.c:310
 msgid "Vertical alignment for child"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?икално подÑ?авнÑ?ване за дÑ?Ñ?еÑ?ен обекÑ?"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:313 gtk/gtkimagemenuitem.c:135
+#: ../gtk/gtkbutton.c:327 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:137
 msgid "Image widget"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?иÑ?ен обекÑ? за изобÑ?ажение"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:314
+#: ../gtk/gtkbutton.c:328
 msgid "Child widget to appear next to the button text"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?еÑ?ен обекÑ?, койÑ?о да Ñ?е поÑ?ви до Ñ?екÑ?Ñ?а на бÑ?Ñ?она"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:328
+#: ../gtk/gtkbutton.c:342
 msgid "Image position"
 msgstr "Ð?озиÑ?иÑ? на изобÑ?ажениеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:329
+#: ../gtk/gtkbutton.c:343
 msgid "The position of the image relative to the text"
 msgstr "Ð?озиÑ?иÑ? на изобÑ?ажениеÑ?о Ñ?пÑ?Ñ?мо Ñ?екÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:449
+#: ../gtk/gtkbutton.c:463
 msgid "Default Spacing"
 msgstr "СÑ?андаÑ?Ñ?на Ñ?азÑ?едка"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:450
+#: ../gtk/gtkbutton.c:464
 msgid "Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons"
 msgstr "Ð?опÑ?лниÑ?елно пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?во за добавÑ?не на бÑ?Ñ?ониÑ?е GTK_CAN_DEFAULT "
 
-#: gtk/gtkbutton.c:464
+#: ../gtk/gtkbutton.c:478
 msgid "Default Outside Spacing"
 msgstr "СÑ?андаÑ?Ñ?на вÑ?нÑ?на Ñ?азÑ?едка"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:465
+#: ../gtk/gtkbutton.c:479
 msgid ""
 "Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside "
 "the border"
@@ -929,33 +859,33 @@ msgstr ""
 "Ð?опÑ?лниÑ?елно пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?во за добавÑ?не кÑ?м бÑ?Ñ?ониÑ?е GTK_CAN_DEFAULT, коеÑ?о "
 "винаги Ñ?е показва извÑ?н Ñ?амкаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:470
+#: ../gtk/gtkbutton.c:484
 msgid "Child X Displacement"
 msgstr "Ð?Ñ?меÑ?Ñ?ване по X на обекÑ?"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:471
+#: ../gtk/gtkbutton.c:485
 msgid ""
 "How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
 msgstr ""
 "Ð?оказва колко далеÑ? по поÑ?ока на X Ñ?е Ñ?е оÑ?меÑ?Ñ?и обекÑ?Ñ?Ñ?, когаÑ?о бÑ?Ñ?онÑ?Ñ? е "
 "наÑ?иÑ?наÑ?"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:478
+#: ../gtk/gtkbutton.c:492
 msgid "Child Y Displacement"
 msgstr "Ð?Ñ?меÑ?Ñ?ване по Y на обекÑ?"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:479
+#: ../gtk/gtkbutton.c:493
 msgid ""
 "How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
 msgstr ""
 "Ð?оказва колко далеÑ? по поÑ?ока на Y Ñ?е Ñ?е оÑ?меÑ?Ñ?и обекÑ?Ñ?Ñ?, когаÑ?о бÑ?Ñ?онÑ?Ñ? е "
 "наÑ?иÑ?наÑ?"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:495
+#: ../gtk/gtkbutton.c:509
 msgid "Displace focus"
 msgstr "Ð?змеÑ?Ñ?ване на Ñ?окÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:496
+#: ../gtk/gtkbutton.c:510
 msgid ""
 "Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
 "rectangle"
@@ -963,373 +893,400 @@ msgstr ""
 "Ð?али Ñ?войÑ?Ñ?ваÑ?а за оÑ?меÑ?Ñ?ване на дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ?е елеменÑ?и по X и Y да оказваÑ? "
 "влиÑ?ние и вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?авоÑ?гÑ?лника на Ñ?окÑ?Ñ?иÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:509 gtk/gtkentry.c:697 gtk/gtkentry.c:1742
+#: ../gtk/gtkbutton.c:523 ../gtk/gtkentry.c:696 ../gtk/gtkentry.c:1741
 msgid "Inner Border"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?на Ñ?амка"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:510
+#: ../gtk/gtkbutton.c:524
 msgid "Border between button edges and child."
 msgstr "Рамка междÑ? бÑ?Ñ?она и дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? елеменÑ?."
 
-#: gtk/gtkbutton.c:523
+#: ../gtk/gtkbutton.c:537
 msgid "Image spacing"
 msgstr "РазÑ?едка междÑ? изобÑ?ажениÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:524
+#: ../gtk/gtkbutton.c:538
 msgid "Spacing in pixels between the image and label"
 msgstr "РазÑ?Ñ?оÑ?ние в пикÑ?ели, междÑ? изобÑ?ажениеÑ?о и еÑ?икеÑ?а"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:538
+#: ../gtk/gtkbutton.c:552
 msgid "Show button images"
 msgstr "Ð?зобÑ?ажениÑ? в бÑ?Ñ?ониÑ?е"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:539
+#: ../gtk/gtkbutton.c:553
 msgid "Whether images should be shown on buttons"
 msgstr "Ð?али да Ñ?е показваÑ? изобÑ?ажениÑ?Ñ?а в бÑ?Ñ?ониÑ?е"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:440
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:481
 msgid "Year"
 msgstr "Ð?одина"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:441
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:482
 msgid "The selected year"
 msgstr "Ð?збÑ?анаÑ?а година"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:454
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:495
 msgid "Month"
 msgstr "Ð?еÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:455
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:496
 msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
 msgstr "Ð?збÑ?аниÑ?Ñ? меÑ?еÑ? (Ñ?иÑ?ло оÑ? 0 до 11)"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:469
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:510
 msgid "Day"
 msgstr "Ð?ен"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:470
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:511
 msgid ""
 "The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
 "currently selected day)"
 msgstr ""
 "Ð?збÑ?аниÑ?Ñ? ден (Ñ?иÑ?ло оÑ? 1 до 31, или 0, за да Ñ?е маÑ?не избоÑ?а на Ñ?екÑ?Ñ? ден)"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:484
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:525
 msgid "Show Heading"
 msgstr "Ð?аглавна Ñ?аÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:485
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:526
 msgid "If TRUE, a heading is displayed"
 msgstr "Ð?ко е иÑ?Ñ?ина, Ñ?е показва заглавна Ñ?аÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:499
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:540
 msgid "Show Day Names"
 msgstr "Ð?оказване на именаÑ?а на дниÑ?е"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:500
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:541
 msgid "If TRUE, day names are displayed"
 msgstr "Ð?ко е иÑ?Ñ?ина, Ñ?е показваÑ? именаÑ?а на дниÑ?е"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:513
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:554
 msgid "No Month Change"
 msgstr "Ð?еÑ?еÑ?Ñ?Ñ? не Ñ?е пÑ?оменÑ?"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:514
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:555
 msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
 msgstr "Ð?ко е иÑ?Ñ?ина, избÑ?аниÑ?Ñ? меÑ?еÑ? не може да Ñ?е пÑ?оменÑ?"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:528
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:569
 msgid "Show Week Numbers"
 msgstr "Ð?оказване на номеÑ?аÑ?а на Ñ?едмиÑ?иÑ?е"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:529
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:570
 msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
 msgstr "Ð?ко е иÑ?Ñ?ина, номеÑ?аÑ?а на Ñ?едмиÑ?иÑ?е Ñ?е показваÑ?"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:544
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:585
 msgid "Details Width"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на пÑ?озоÑ?еÑ?а за подÑ?обноÑ?Ñ?иÑ?е"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:545
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:586
 msgid "Details width in characters"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на пÑ?озоÑ?еÑ?а за подÑ?обноÑ?Ñ?иÑ?е в знаÑ?и"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:560
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:601
 msgid "Details Height"
 msgstr "Ð?иÑ?оÑ?ина на пÑ?озоÑ?еÑ?а за подÑ?обноÑ?Ñ?иÑ?е"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:561
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:602
 msgid "Details height in rows"
 msgstr "Ð?иÑ?оÑ?ина на пÑ?озоÑ?еÑ?а за подÑ?обноÑ?Ñ?иÑ?е в Ñ?едове"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:577
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:618
 msgid "Show Details"
 msgstr "Ð?оказване на подÑ?обноÑ?Ñ?иÑ?е"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:578
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:619
 msgid "If TRUE, details are shown"
 msgstr "Ð?ко е иÑ?Ñ?ина, подÑ?обноÑ?Ñ?иÑ?е Ñ?е показваÑ?"
 
-#: gtk/gtkcelleditable.c:43
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:631
+msgid "Inner border"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?на Ñ?амка"
+
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:632
+msgid "Inner border space"
+msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?во на вÑ?Ñ?Ñ?еÑ?наÑ?а Ñ?амка"
+
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:643
+msgid "Vertical separation"
+msgstr "Ð?еÑ?Ñ?икален Ñ?азделиÑ?ел"
+
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:644
+msgid "Space between day headers and main area"
+msgstr "РазÑ?Ñ?оÑ?ние междÑ? еÑ?икеÑ?а за ден и оÑ?новнаÑ?а облаÑ?Ñ?"
+
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:655
+msgid "Horizontal separation"
+msgstr "ХоÑ?изонÑ?ален Ñ?азделиÑ?ел"
+
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:656
+msgid "Space between week headers and main area"
+msgstr "РазÑ?Ñ?оÑ?ние междÑ? еÑ?икеÑ?а за Ñ?едмиÑ?а и оÑ?новнаÑ?а облаÑ?Ñ?"
+
+#: ../gtk/gtkcelleditable.c:53
 msgid "Editing Canceled"
 msgstr "Ð?Ñ?менено Ñ?едакÑ?иÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkcelleditable.c:44
+#: ../gtk/gtkcelleditable.c:54
 msgid "Indicates that editing has been canceled"
 msgstr "Указва, Ñ?е Ñ?едакÑ?иÑ?анеÑ?о е оÑ?менено"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:177
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:264
 msgid "mode"
 msgstr "Ñ?ежим"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:178
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:265
 msgid "Editable mode of the CellRenderer"
 msgstr "РедакÑ?иÑ?Ñ?ем Ñ?ежим за â??CellRendererâ??"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:186
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:273
 msgid "visible"
 msgstr "видимоÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:187
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:274
 msgid "Display the cell"
 msgstr "Ð?оказване на клеÑ?каÑ?а"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:194
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:281
 msgid "Display the cell sensitive"
 msgstr "Ð?оказване на клеÑ?каÑ?а, каÑ?о Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?виÑ?елна"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:201
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:288
 msgid "xalign"
 msgstr "подÑ?авнÑ?ване по X"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:202
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:289
 msgid "The x-align"
 msgstr "Ð?одÑ?авнÑ?ванеÑ?о по X"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:211
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:298
 msgid "yalign"
 msgstr "подÑ?авнÑ?ване по Y"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:212
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:299
 msgid "The y-align"
 msgstr "Ð?одÑ?авнÑ?ванеÑ?о по Y"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:221
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:308
 msgid "xpad"
 msgstr "оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?п по X"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:222
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:309
 msgid "The xpad"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?пÑ?Ñ? по X"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:231
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:318
 msgid "ypad"
 msgstr "оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?п по Y"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:232
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:319
 msgid "The ypad"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?пÑ?Ñ? по Y"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:241
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:328
 msgid "width"
 msgstr "Ñ?иÑ?оÑ?ина"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:242
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:329
 msgid "The fixed width"
 msgstr "ФикÑ?иÑ?анаÑ?а Ñ?иÑ?оÑ?ина"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:251
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:338
 msgid "height"
 msgstr "виÑ?оÑ?ина"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:252
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:339
 msgid "The fixed height"
 msgstr "ФикÑ?иÑ?анаÑ?а виÑ?оÑ?ина"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:261
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:348
 msgid "Is Expander"
 msgstr "Ð? Ñ?азÑ?иÑ?иÑ?ел"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:262
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:349
 msgid "Row has children"
 msgstr "РедÑ?Ñ? Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жа дÑ?Ñ?еÑ?ни елеменÑ?и"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:270
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:357
 msgid "Is Expanded"
 msgstr "Ð? Ñ?азÑ?иÑ?ен"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:271
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:358
 msgid "Row is an expander row, and is expanded"
 msgstr "РедÑ?Ñ? е Ñ?азÑ?иÑ?иÑ?ел и е Ñ?азÑ?иÑ?ен"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:278
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:365
 msgid "Cell background color name"
 msgstr "Ð?ме на Ñ?веÑ?а на Ñ?она на клеÑ?каÑ?а"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:279
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:366
 msgid "Cell background color as a string"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ? на Ñ?она на клеÑ?каÑ?а каÑ?о низ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:286
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:373
 msgid "Cell background color"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ? на Ñ?она на клеÑ?ка"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:287
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:374
 msgid "Cell background color as a GdkColor"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ? на Ñ?она на клеÑ?каÑ?а каÑ?о GdkColor"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:294
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:381
 msgid "Editing"
 msgstr "РедакÑ?иÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:295
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:382
 msgid "Whether the cell renderer is currently in editing mode"
 msgstr "Ð?али в моменÑ?а клеÑ?каÑ?а е в Ñ?ежим на Ñ?едакÑ?иÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:303
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:390
 msgid "Cell background set"
 msgstr "Фон на клеÑ?каÑ?а"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:304
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:391
 msgid "Whether this tag affects the cell background color"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га Ñ?веÑ?а на Ñ?она на клеÑ?каÑ?а"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:124
+#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:134
 msgid "Accelerator key"
 msgstr "Ð?лавиÑ?на комбинаÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:125
+#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:135
 msgid "The keyval of the accelerator"
 msgstr "СÑ?ойноÑ?Ñ? на клавиÑ?а оÑ? комбинаÑ?иÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:141
+#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:151
 msgid "Accelerator modifiers"
 msgstr "Ð?одиÑ?икаÑ?оÑ?и за клавиÑ?наÑ?а комбинаÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:142
+#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:152
 msgid "The modifier mask of the accelerator"
 msgstr "Ð?аÑ?каÑ?а за модиÑ?икаÑ?оÑ?иÑ?е за клавиÑ?наÑ?а комбинаÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:159
+#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:169
 msgid "Accelerator keycode"
 msgstr "Ð?од на клавиÑ?а за комбинаÑ?иÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:160
+#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:170
 msgid "The hardware keycode of the accelerator"
 msgstr "ХаÑ?дÑ?еÑ?ниÑ?Ñ? код на клавиÑ?а оÑ? комбинаÑ?иÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:179
+#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:189
 msgid "Accelerator Mode"
 msgstr "Режим на клавиÑ?наÑ?а комбинаÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:180
+#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:190
 msgid "The type of accelerators"
 msgstr "Ð?идÑ?Ñ? на клавиÑ?наÑ?а комбинаÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:107
+#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:110
 msgid "Model"
 msgstr "Ð?одел"
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:108
+#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:111
 msgid "The model containing the possible values for the combo box"
 msgstr "Ð?оделÑ?Ñ? Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жаÑ? вÑ?зможниÑ?е Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?и на падаÑ?оÑ?о менÑ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:130 gtk/gtkcomboboxentry.c:106
+#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:133 ../gtk/gtkcomboboxentry.c:104
 msgid "Text Column"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?ова колона"
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:131 gtk/gtkcomboboxentry.c:107
+#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:134 ../gtk/gtkcomboboxentry.c:105
 msgid "A column in the data source model to get the strings from"
 msgstr "Ð?олона в модела на изÑ?оÑ?ника на данни, оÑ? коÑ?Ñ?о да Ñ?е взимаÑ? низове"
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:148
+#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:151
 msgid "Has Entry"
 msgstr "СÑ?дÑ?Ñ?жание"
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:149
+#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:152
 msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
 msgstr "Ð?ко е лÑ?жа, не Ñ?е позволÑ?ва впиÑ?ванеÑ?о на низове оÑ?вен избÑ?аниÑ?е"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:111
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:121
 msgid "Pixbuf Object"
 msgstr "Ð?бекÑ? â??бÑ?Ñ?еÑ? Ñ? пикÑ?елиâ??"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:112
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:122
 msgid "The pixbuf to render"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?еÑ? пикÑ?ели за показване"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:119
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:129
 msgid "Pixbuf Expander Open"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?еÑ? Ñ? пикÑ?ели за оÑ?воÑ?ен Ñ?азÑ?иÑ?иÑ?ел"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:120
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:130
 msgid "Pixbuf for open expander"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?еÑ? Ñ? пикÑ?ели за оÑ?воÑ?ен Ñ?азÑ?иÑ?иÑ?ел"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:127
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:137
 msgid "Pixbuf Expander Closed"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?еÑ? Ñ? пикÑ?ели за заÑ?воÑ?ен Ñ?азÑ?иÑ?иÑ?ел"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:128
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:138
 msgid "Pixbuf for closed expander"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?еÑ? Ñ? пикÑ?ели за заÑ?воÑ?ен Ñ?азÑ?иÑ?иÑ?ел"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:135 gtk/gtkimage.c:268 gtk/gtkstatusicon.c:234
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:145 ../gtk/gtkimage.c:266
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:232
 msgid "Stock ID"
 msgstr "Ð?оменклаÑ?Ñ?Ñ?ен иденÑ?иÑ?икаÑ?оÑ?"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:136
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:146
 msgid "The stock ID of the stock icon to render"
 msgstr "Ð?оменклаÑ?Ñ?Ñ?ен иденÑ?иÑ?икаÑ?оÑ? на Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?на икона, коÑ?Ñ?о да Ñ?е покаже"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:143 gtk/gtkcellrendererspinner.c:158
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:245 gtk/gtkstatusicon.c:275
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:153 ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:153
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:305 ../gtk/gtkstatusicon.c:273
 msgid "Size"
 msgstr "РазмеÑ?"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:144
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:154
 msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered icon"
 msgstr "СÑ?ойноÑ?Ñ?Ñ?а на GtkIconSize, коÑ?Ñ?о опÑ?еделÑ? големинаÑ?а на иконаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:153
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:163
 msgid "Detail"
 msgstr "Ð?еÑ?айл"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:154
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:164
 msgid "Render detail to pass to the theme engine"
 msgstr "Ð?еÑ?айли по изобÑ?ажениеÑ?о, коиÑ?о да Ñ?е подадаÑ? на модÑ?ла на Ñ?емаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:187
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:197
 msgid "Follow State"
 msgstr "Следване на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ниеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:188
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:198
 msgid "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
 msgstr "Ð?али показаниÑ?Ñ? бÑ?Ñ?еÑ? Ñ? пикÑ?ели да бÑ?де оÑ?веÑ?ен Ñ?поÑ?ед Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ниеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:205 gtk/gtkimage.c:343 gtk/gtkwindow.c:619
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:215 ../gtk/gtkimage.c:341
+#: ../gtk/gtkwindow.c:631
 msgid "Icon"
 msgstr "Ð?кона"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:129
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:125
 msgid "Value of the progress bar"
 msgstr "СÑ?ойноÑ?Ñ? на ленÑ?аÑ?а за пÑ?огÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:146 gtk/gtkcellrenderertext.c:195
-#: gtk/gtkentry.c:740 gtk/gtkentrybuffer.c:353 gtk/gtkmessagedialog.c:200
-#: gtk/gtkprogressbar.c:137 gtk/gtktextbuffer.c:198
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:142 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:229
+#: ../gtk/gtkentry.c:739 ../gtk/gtkentrybuffer.c:352
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:239 ../gtk/gtkprogressbar.c:143
+#: ../gtk/gtktextbuffer.c:210
 msgid "Text"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:147
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:143
 msgid "Text on the progress bar"
 msgstr "ТекÑ?Ñ? на ленÑ?аÑ?а за пÑ?огÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:170 gtk/gtkcellrendererspinner.c:144
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:166 ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:139
 msgid "Pulse"
 msgstr "Ð?Ñ?лÑ?"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:171
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:167
 msgid ""
 "Set this to positive values to indicate that some progress is made, but you "
 "don't know how much."
@@ -1337,11 +1294,11 @@ msgstr ""
 "Ð?адайÑ?е положиÑ?елна Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?, за да покажеÑ?е, Ñ?е има нÑ?какÑ?в пÑ?огÑ?еÑ?, но не "
 "знаеÑ?е какÑ?в."
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:187 gtk/gtkprogress.c:118
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:183
 msgid "Text x alignment"
 msgstr "Ð?одÑ?авнÑ?ване на Ñ?екÑ?Ñ? по x "
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:188 gtk/gtkprogress.c:119
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:184
 msgid ""
 "The horizontal text alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
 "layouts."
@@ -1349,233 +1306,238 @@ msgstr ""
 "ХоÑ?изонÑ?алноÑ?о подÑ?авнÑ?ване на Ñ?екÑ?Ñ?а, оÑ? 0 (оÑ?лÑ?во) до 1 (оÑ?дÑ?Ñ?но). "
 "Ð?бÑ?Ñ?наÑ?о за подÑ?едби оÑ?дÑ?Ñ?но-налÑ?во (RTL)"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:204 gtk/gtkprogress.c:125
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:200
 msgid "Text y alignment"
 msgstr "Ð?одÑ?авнÑ?ване на Ñ?екÑ?Ñ? по Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:205 gtk/gtkprogress.c:126
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:201
 msgid "The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)."
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?икално подÑ?авнÑ?ване на Ñ?екÑ?Ñ?а, оÑ? 0 (оÑ?гоÑ?е) до 1 (оÑ?долÑ?)"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:221 gtk/gtkiconview.c:731
-#: gtk/gtkorientable.c:63 gtk/gtkprogressbar.c:112 gtk/gtkstatusicon.c:333
-#: gtk/gtktrayicon-x11.c:122
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:217 ../gtk/gtkiconview.c:739
+#: ../gtk/gtkorientable.c:62 ../gtk/gtkprogressbar.c:118
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:331 ../gtk/gtktrayicon-x11.c:120
 msgid "Orientation"
 msgstr "Ð?Ñ?иенÑ?аÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:222 gtk/gtkprogressbar.c:113
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:218 ../gtk/gtkprogressbar.c:119
 msgid "Orientation and growth direction of the progress bar"
 msgstr "Ð?Ñ?иенÑ?аÑ?иÑ? и поÑ?ока на Ñ?аÑ?Ñ?еж на ленÑ?аÑ?а за пÑ?огÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:93 gtk/gtkrange.c:394 gtk/gtkscalebutton.c:241
-#: gtk/gtkspinbutton.c:208
+#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:91 ../gtk/gtkrange.c:422
+#: ../gtk/gtkscalebutton.c:239 ../gtk/gtkspinbutton.c:231
 msgid "Adjustment"
 msgstr "СÑ?Ñ?пка"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:94
-msgid "The adjustment that holds the value of the spinbutton."
-msgstr "СÑ?Ñ?пка, койÑ?о Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жа Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?Ñ?а на бÑ?оÑ?Ñ?а."
+#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:92 ../gtk/gtkspinbutton.c:232
+msgid "The adjustment that holds the value of the spin button"
+msgstr "СÑ?Ñ?пка, коÑ?Ñ?о Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жа Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?Ñ?а на бÑ?оÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:109
+#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:107
 msgid "Climb rate"
 msgstr "СкоÑ?оÑ?Ñ? на наÑ?аÑ?Ñ?ване"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:110 gtk/gtkspinbutton.c:217
+#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:108 ../gtk/gtkspinbutton.c:240
 msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
 msgstr "СÑ?епенÑ?а на Ñ?Ñ?коÑ?ение, когаÑ?о е задÑ?Ñ?жан наÑ?иÑ?наÑ? бÑ?Ñ?он"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:123 gtk/gtkscale.c:218 gtk/gtkspinbutton.c:226
+#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:121 ../gtk/gtkscale.c:220
+#: ../gtk/gtkspinbutton.c:249
 msgid "Digits"
 msgstr "ЦиÑ?Ñ?и"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:124 gtk/gtkspinbutton.c:227
+#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:122 ../gtk/gtkspinbutton.c:250
 msgid "The number of decimal places to display"
 msgstr "Ð?Ñ?ой позиÑ?ии Ñ?лед деÑ?еÑ?иÑ?наÑ?а Ñ?оÑ?ка, коиÑ?о да Ñ?е покажаÑ?"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:124 gtk/gtkcheckmenuitem.c:98
-#: gtk/gtkmenu.c:508 gtk/gtkspinner.c:128 gtk/gtktoggleaction.c:130
-#: gtk/gtktogglebutton.c:115 gtk/gtktoggletoolbutton.c:114
+#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:119 ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:107
+#: ../gtk/gtkmenu.c:528 ../gtk/gtkspinner.c:125 ../gtk/gtktoggleaction.c:133
+#: ../gtk/gtktogglebutton.c:115 ../gtk/gtktoggletoolbutton.c:112
 msgid "Active"
 msgstr "Ð?кÑ?ивен"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:125
+#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:120
 msgid "Whether the spinner is active (ie. shown) in the cell"
 msgstr "Ð?али избÑ?аниÑ?Ñ? индикаÑ?оÑ? за пÑ?огÑ?еÑ? е акÑ?ивен (показан) в клеÑ?каÑ?а"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:145
+#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:140
 msgid "Pulse of the spinner"
 msgstr "РиÑ?Ñ?м на индикаÑ?оÑ?а за пÑ?огÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:159
+#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:154
 msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered spinner"
 msgstr ""
 "СÑ?ойноÑ?Ñ?Ñ?а на GtkIconSize, коÑ?Ñ?о опÑ?еделÑ? Ñ?азмеÑ?а на индикаÑ?оÑ?а за пÑ?огÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:196
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:230
 msgid "Text to render"
 msgstr "ТекÑ?Ñ? за показване"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:203
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:237
 msgid "Markup"
 msgstr "Ð?аÑ?киÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:204
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:238
 msgid "Marked up text to render"
 msgstr "Ð?аÑ?киÑ?ан Ñ?екÑ?Ñ? за показване"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:211 gtk/gtklabel.c:535
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:245 ../gtk/gtklabel.c:557
 msgid "Attributes"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?и"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:212
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:246
 msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer"
 msgstr ""
 "СпиÑ?Ñ?к оÑ? аÑ?Ñ?ибÑ?Ñ?и на Ñ?Ñ?ил за пÑ?илагане кÑ?м Ñ?екÑ?Ñ?а на Ñ?дÑ?оÑ?о за изÑ?еÑ?Ñ?аване"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:219
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:253
 msgid "Single Paragraph Mode"
 msgstr "Ð?диниÑ?ен абзаÑ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:220
-msgid "Whether or not to keep all text in a single paragraph"
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:254
+msgid "Whether to keep all text in a single paragraph"
 msgstr "Ð?али Ñ?елиÑ?Ñ? Ñ?екÑ?Ñ? да е един абзаÑ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:228 gtk/gtkcellview.c:160 gtk/gtktexttag.c:183
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:262 ../gtk/gtkcellview.c:178
+#: ../gtk/gtktexttag.c:178
 msgid "Background color name"
 msgstr "Ð?ме на Ñ?веÑ?а на Ñ?она"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:229 gtk/gtkcellview.c:161 gtk/gtktexttag.c:184
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:263 ../gtk/gtkcellview.c:179
+#: ../gtk/gtktexttag.c:179
 msgid "Background color as a string"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ? на Ñ?он каÑ?о низ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:236 gtk/gtkcellview.c:167 gtk/gtktexttag.c:191
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:270 ../gtk/gtkcellview.c:185
+#: ../gtk/gtktexttag.c:186
 msgid "Background color"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ? на Ñ?он"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:237 gtk/gtkcellview.c:168
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:271 ../gtk/gtkcellview.c:186
 msgid "Background color as a GdkColor"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ? на Ñ?он каÑ?о GdkColor"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:244 gtk/gtktexttag.c:217
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:278 ../gtk/gtktexttag.c:202
 msgid "Foreground color name"
 msgstr "Ð?ме на Ñ?вÑ?Ñ? на пÑ?еден план"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:245 gtk/gtktexttag.c:218
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:279 ../gtk/gtktexttag.c:203
 msgid "Foreground color as a string"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ? на пÑ?еден план каÑ?о низ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:252 gtk/gtktexttag.c:225
-#: gtk/gtktrayicon-x11.c:131
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:286 ../gtk/gtktexttag.c:210
+#: ../gtk/gtktrayicon-x11.c:129
 msgid "Foreground color"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ? на пÑ?еден план"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:253
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:287
 msgid "Foreground color as a GdkColor"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ? на пÑ?еден план каÑ?о GdkColor"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:261 gtk/gtkentry.c:664 gtk/gtktexttag.c:251
-#: gtk/gtktextview.c:577
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:295 ../gtk/gtkentry.c:663
+#: ../gtk/gtktexttag.c:227 ../gtk/gtktextview.c:661
 msgid "Editable"
 msgstr "РедакÑ?иÑ?Ñ?ем"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:262 gtk/gtktexttag.c:252 gtk/gtktextview.c:578
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:296 ../gtk/gtktexttag.c:228
+#: ../gtk/gtktextview.c:662
 msgid "Whether the text can be modified by the user"
 msgstr "Ð?али Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?Ñ? може да бÑ?де модиÑ?иÑ?иÑ?ан оÑ? поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:269 gtk/gtkcellrenderertext.c:277
-#: gtk/gtkfontsel.c:203 gtk/gtktexttag.c:267 gtk/gtktexttag.c:275
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:303 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:311
+#: ../gtk/gtktexttag.c:243 ../gtk/gtktexttag.c:251
 msgid "Font"
 msgstr "ШÑ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:270 gtk/gtktexttag.c:268
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:304 ../gtk/gtktexttag.c:244
 msgid "Font description as a string, e.g. \"Sans Italic 12\""
 msgstr "Ð?пиÑ?ание на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? каÑ?о низ, напÑ?. â??Sans Italic 12â??"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:278 gtk/gtktexttag.c:276
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:312 ../gtk/gtktexttag.c:252
 msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
 msgstr "Ð?пиÑ?ание на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? каÑ?о Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?а â??PangoFontDescriptionâ??"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:286 gtk/gtktexttag.c:283
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:320 ../gtk/gtktexttag.c:259
 msgid "Font family"
 msgstr "ФамилиÑ? Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ове"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:287 gtk/gtktexttag.c:284
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:321 ../gtk/gtktexttag.c:260
 msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
 msgstr "Ð?ме на Ñ?амилиÑ? Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ове, напÑ?. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:294 gtk/gtkcellrenderertext.c:295
-#: gtk/gtktexttag.c:291
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:328 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:329
+#: ../gtk/gtktexttag.c:267
 msgid "Font style"
 msgstr "СÑ?ил на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:303 gtk/gtkcellrenderertext.c:304
-#: gtk/gtktexttag.c:300
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:337 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:338
+#: ../gtk/gtktexttag.c:276
 msgid "Font variant"
 msgstr "Ð?аÑ?ианÑ? на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:312 gtk/gtkcellrenderertext.c:313
-#: gtk/gtktexttag.c:309
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:346 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:347
+#: ../gtk/gtktexttag.c:285
 msgid "Font weight"
 msgstr "ЧеÑ?ноÑ?а на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:322 gtk/gtkcellrenderertext.c:323
-#: gtk/gtktexttag.c:320
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:356 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:357
+#: ../gtk/gtktexttag.c:296
 msgid "Font stretch"
 msgstr "СбиÑ?оÑ?Ñ? на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:331 gtk/gtkcellrenderertext.c:332
-#: gtk/gtktexttag.c:329
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:365 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:366
+#: ../gtk/gtktexttag.c:305
 msgid "Font size"
 msgstr "РазмеÑ? на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:341 gtk/gtktexttag.c:349
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:375 ../gtk/gtktexttag.c:325
 msgid "Font points"
 msgstr "ШÑ?иÑ?Ñ? в Ñ?оÑ?ки"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:342 gtk/gtktexttag.c:350
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:376 ../gtk/gtktexttag.c:326
 msgid "Font size in points"
 msgstr "РазмеÑ? на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? в Ñ?оÑ?ки"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:351 gtk/gtktexttag.c:339
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:385 ../gtk/gtktexttag.c:315
 msgid "Font scale"
 msgstr "Ð?аÑ?аб на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:352
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:386
 msgid "Font scaling factor"
 msgstr "Ð?оеÑ?иÑ?иенÑ? на маÑ?абиÑ?ане за Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:361 gtk/gtktexttag.c:418
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:395 ../gtk/gtktexttag.c:394
 msgid "Rise"
 msgstr "Ð?здигане"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:362
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:396
 msgid ""
 "Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?меÑ?Ñ?ване на Ñ?екÑ?Ñ?а нагоÑ?е над оÑ?новнаÑ?а линиÑ? (под базоваÑ?а линиÑ?, ако е "
 "оÑ?Ñ?иÑ?аÑ?елно)"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:373 gtk/gtktexttag.c:458
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:407 ../gtk/gtktexttag.c:434
 msgid "Strikethrough"
 msgstr "Ð?аÑ?еÑ?Ñ?аване"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:374 gtk/gtktexttag.c:459
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:408 ../gtk/gtktexttag.c:435
 msgid "Whether to strike through the text"
 msgstr "Ð?али Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?е бÑ?де заÑ?еÑ?Ñ?ан"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:381 gtk/gtktexttag.c:466
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:415 ../gtk/gtktexttag.c:442
 msgid "Underline"
 msgstr "Ð?одÑ?еÑ?Ñ?аване"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:382 gtk/gtktexttag.c:467
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:416 ../gtk/gtktexttag.c:443
 msgid "Style of underline for this text"
 msgstr "СÑ?ил на подÑ?еÑ?Ñ?аване за Ñ?екÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:390 gtk/gtktexttag.c:378
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:424 ../gtk/gtktexttag.c:354
 msgid "Language"
 msgstr "Ð?зик"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:391
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:425
 msgid ""
 "The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
 "when rendering the text. If you don't understand this parameter, you "
@@ -1585,11 +1547,12 @@ msgstr ""
 "каÑ?о подÑ?казка, когаÑ?о показва Ñ?екÑ?Ñ?а. Ð?ко не Ñ?азбиÑ?аÑ?е Ñ?ози паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?, най-"
 "веÑ?оÑ?Ñ?но не Ñ?е нÑ?ждаеÑ?е оÑ? него"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:411 gtk/gtklabel.c:660 gtk/gtkprogressbar.c:159
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:445 ../gtk/gtklabel.c:682
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:173
 msgid "Ellipsize"
 msgstr "СÑ?кÑ?аÑ?аване"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:412
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:446
 msgid ""
 "The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not "
 "have enough room to display the entire string"
@@ -1597,20 +1560,28 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?едпоÑ?иÑ?аноÑ?о мÑ?Ñ?Ñ?о за Ñ?Ñ?кÑ?аÑ?аване на низа в Ñ?лÑ?Ñ?аиÑ?е, когаÑ?о клеÑ?каÑ?а не "
 "Ñ?азполага Ñ? доÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?но мÑ?Ñ?Ñ?о да покаже Ñ?елиÑ? низ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:431 gtk/gtkfilechooserbutton.c:421
-#: gtk/gtklabel.c:681
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:465 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:418
+#: ../gtk/gtklabel.c:703
 msgid "Width In Characters"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина в знаÑ?и"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:432 gtk/gtklabel.c:682
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:466 ../gtk/gtklabel.c:704
 msgid "The desired width of the label, in characters"
 msgstr "Ð?еланаÑ?а Ñ?иÑ?оÑ?ина на еÑ?икеÑ?а в знаÑ?и"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:450 gtk/gtktexttag.c:475
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:490 ../gtk/gtklabel.c:764
+msgid "Maximum Width In Characters"
+msgstr "Ð?акÑ?имална Ñ?иÑ?оÑ?ина в знаÑ?и"
+
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:491
+msgid "The maximum width of the cell, in characters"
+msgstr "Ð?акÑ?ималнаÑ?а Ñ?иÑ?оÑ?ина на еÑ?икеÑ?а в знаÑ?и"
+
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:509 ../gtk/gtktexttag.c:451
 msgid "Wrap mode"
 msgstr "Режим на пÑ?енаÑ?Ñ?не"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:451
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:510
 msgid ""
 "How to break the string into multiple lines, if the cell renderer does not "
 "have enough room to display the entire string"
@@ -1618,396 +1589,398 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?едпоÑ?иÑ?аноÑ?о мÑ?Ñ?Ñ?о за пÑ?енаÑ?Ñ?не на низа в Ñ?лÑ?Ñ?аиÑ?е, когаÑ?о клеÑ?каÑ?а не "
 "Ñ?азполага Ñ? доÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?но мÑ?Ñ?Ñ?о да Ñ?е покаже Ñ?елиÑ?Ñ? низ."
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:470 gtk/gtkcombobox.c:688
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:529 ../gtk/gtkcombobox.c:703
 msgid "Wrap width"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина за пÑ?енаÑ?Ñ?не"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:471
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:530
 msgid "The width at which the text is wrapped"
 msgstr "Ð?Ñ?лжина, пÑ?и коÑ?Ñ?о Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?Ñ? е пÑ?енеÑ?ен"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:491 gtk/gtktreeviewcolumn.c:298
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:550 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:298
 msgid "Alignment"
 msgstr "Ð?одÑ?авнÑ?ване"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:492
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:551
 msgid "How to align the lines"
 msgstr "Ð?ак да Ñ?е подÑ?авнÑ?Ñ? Ñ?едовеÑ?е"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:502 gtk/gtkcellview.c:190 gtk/gtktexttag.c:564
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:563 ../gtk/gtkcellview.c:208
+#: ../gtk/gtktexttag.c:540
 msgid "Background set"
 msgstr "Фон"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:503 gtk/gtkcellview.c:191 gtk/gtktexttag.c:565
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:564 ../gtk/gtkcellview.c:209
+#: ../gtk/gtktexttag.c:541
 msgid "Whether this tag affects the background color"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га Ñ?веÑ?а на Ñ?она"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:506 gtk/gtktexttag.c:576
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:567 ../gtk/gtktexttag.c:548
 msgid "Foreground set"
 msgstr "Ð?Ñ?еден план"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:507 gtk/gtktexttag.c:577
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:568 ../gtk/gtktexttag.c:549
 msgid "Whether this tag affects the foreground color"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га Ñ?веÑ?а на пÑ?еден план"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:510 gtk/gtktexttag.c:584
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:571 ../gtk/gtktexttag.c:552
 msgid "Editability set"
 msgstr "РедакÑ?иÑ?Ñ?ем"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:511 gtk/gtktexttag.c:585
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:572 ../gtk/gtktexttag.c:553
 msgid "Whether this tag affects text editability"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га Ñ?едакÑ?иÑ?Ñ?емоÑ?Ñ?Ñ?а на Ñ?екÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:514 gtk/gtktexttag.c:588
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:575 ../gtk/gtktexttag.c:556
 msgid "Font family set"
 msgstr "ФамилиÑ? Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ове"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:515 gtk/gtktexttag.c:589
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:576 ../gtk/gtktexttag.c:557
 msgid "Whether this tag affects the font family"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га Ñ?амилиÑ?Ñ?а на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:518 gtk/gtktexttag.c:592
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:579 ../gtk/gtktexttag.c:560
 msgid "Font style set"
 msgstr "СÑ?ил на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:519 gtk/gtktexttag.c:593
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:580 ../gtk/gtktexttag.c:561
 msgid "Whether this tag affects the font style"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га Ñ?Ñ?ила на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:522 gtk/gtktexttag.c:596
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:583 ../gtk/gtktexttag.c:564
 msgid "Font variant set"
 msgstr "Ð?аÑ?ианÑ? на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:523 gtk/gtktexttag.c:597
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:584 ../gtk/gtktexttag.c:565
 msgid "Whether this tag affects the font variant"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га ваÑ?ианÑ?а на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:526 gtk/gtktexttag.c:600
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:587 ../gtk/gtktexttag.c:568
 msgid "Font weight set"
 msgstr "ЧеÑ?ноÑ?а"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:527 gtk/gtktexttag.c:601
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:588 ../gtk/gtktexttag.c:569
 msgid "Whether this tag affects the font weight"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га Ñ?еÑ?ноÑ?аÑ?а на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:530 gtk/gtktexttag.c:604
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:591 ../gtk/gtktexttag.c:572
 msgid "Font stretch set"
 msgstr "СбиÑ?оÑ?Ñ? на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:531 gtk/gtktexttag.c:605
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:592 ../gtk/gtktexttag.c:573
 msgid "Whether this tag affects the font stretch"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га Ñ?биÑ?оÑ?Ñ?Ñ?а на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:534 gtk/gtktexttag.c:608
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:595 ../gtk/gtktexttag.c:576
 msgid "Font size set"
 msgstr "РазмеÑ? на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:535 gtk/gtktexttag.c:609
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:596 ../gtk/gtktexttag.c:577
 msgid "Whether this tag affects the font size"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га кегела на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:538 gtk/gtktexttag.c:612
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:599 ../gtk/gtktexttag.c:580
 msgid "Font scale set"
 msgstr "Ð?аÑ?аб на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:539 gtk/gtktexttag.c:613
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:600 ../gtk/gtktexttag.c:581
 msgid "Whether this tag scales the font size by a factor"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? маÑ?абиÑ?а Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:542 gtk/gtktexttag.c:632
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:603 ../gtk/gtktexttag.c:600
 msgid "Rise set"
 msgstr "Ð?здигане"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:543 gtk/gtktexttag.c:633
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:604 ../gtk/gtktexttag.c:601
 msgid "Whether this tag affects the rise"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га издиганеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:546 gtk/gtktexttag.c:648
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:607 ../gtk/gtktexttag.c:616
 msgid "Strikethrough set"
 msgstr "Ð?аÑ?еÑ?Ñ?аване"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:547 gtk/gtktexttag.c:649
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:608 ../gtk/gtktexttag.c:617
 msgid "Whether this tag affects strikethrough"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га заÑ?еÑ?Ñ?аванеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:550 gtk/gtktexttag.c:656
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:611 ../gtk/gtktexttag.c:624
 msgid "Underline set"
 msgstr "Ð?одÑ?еÑ?Ñ?аване"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:551 gtk/gtktexttag.c:657
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:612 ../gtk/gtktexttag.c:625
 msgid "Whether this tag affects underlining"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га подÑ?еÑ?Ñ?аванеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:554 gtk/gtktexttag.c:620
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:615 ../gtk/gtktexttag.c:588
 msgid "Language set"
 msgstr "Ð?адаване на език"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:555 gtk/gtktexttag.c:621
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:616 ../gtk/gtktexttag.c:589
 msgid "Whether this tag affects the language the text is rendered as"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га езика, на койÑ?о е показан Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:558
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:619
 msgid "Ellipsize set"
 msgstr "Ð?адаване на Ñ?Ñ?кÑ?аÑ?аване"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:559
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:620
 msgid "Whether this tag affects the ellipsize mode"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га Ñ?Ñ?кÑ?аÑ?аванеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:562
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:623
 msgid "Align set"
 msgstr "Ð?адаване на подÑ?авнÑ?ванеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:563
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:624
 msgid "Whether this tag affects the alignment mode"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га Ñ?ежима на подÑ?авнÑ?ване"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:126
+#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:129
 msgid "Toggle state"
 msgstr "СÑ?Ñ?Ñ?оÑ?ние на пÑ?евклÑ?Ñ?ване"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:127
+#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:130
 msgid "The toggle state of the button"
 msgstr "СÑ?Ñ?Ñ?оÑ?ние на пÑ?евклÑ?Ñ?ване на бÑ?Ñ?ониÑ?е"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:134
+#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:137
 msgid "Inconsistent state"
 msgstr "Ð?еопÑ?еделено Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ние"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:135
+#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:138
 msgid "The inconsistent state of the button"
 msgstr "Ð?еопÑ?еделено Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ние на бÑ?Ñ?она"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:142
+#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:145
 msgid "Activatable"
 msgstr "Ð?кÑ?ивиÑ?Ñ?еми"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:143
+#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:146
 msgid "The toggle button can be activated"
 msgstr "Ð?Ñ?евклÑ?Ñ?ванеÑ?о на бÑ?Ñ?ониÑ?е може да ги акÑ?ивиÑ?а"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:150
+#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:153
 msgid "Radio state"
 msgstr "Радио Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ние"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:151
+#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:154
 msgid "Draw the toggle button as a radio button"
 msgstr "Ð?зÑ?еÑ?Ñ?аване на пÑ?евклÑ?Ñ?ваÑ? бÑ?Ñ?он каÑ?о Ñ?адио бÑ?Ñ?он"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:158
+#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:161
 msgid "Indicator size"
 msgstr "РазмеÑ? на индикаÑ?оÑ?"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:159 gtk/gtkcheckbutton.c:70
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:122
+#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:162 ../gtk/gtkcheckbutton.c:69
+#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:131
 msgid "Size of check or radio indicator"
 msgstr "РазмеÑ? на маÑ?киÑ?анеÑ?о или Ñ?адио бÑ?Ñ?она"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:182
+#: ../gtk/gtkcellview.c:200
 msgid "CellView model"
 msgstr "Режим на изглед Ñ? клеÑ?ки"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:183
+#: ../gtk/gtkcellview.c:201
 msgid "The model for cell view"
 msgstr "Ð?оделÑ?Ñ? на изглед Ñ? клеÑ?ки"
 
-#: gtk/gtkcheckbutton.c:69 gtk/gtkcheckmenuitem.c:121
+#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:68 ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:130
 msgid "Indicator Size"
 msgstr "РазмеÑ? на индикаÑ?оÑ?"
 
-#: gtk/gtkcheckbutton.c:77 gtk/gtkexpander.c:245
+#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:76 ../gtk/gtkexpander.c:271
 msgid "Indicator Spacing"
 msgstr "РазÑ?едка на индикаÑ?оÑ?и"
 
-#: gtk/gtkcheckbutton.c:78
+#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:77
 msgid "Spacing around check or radio indicator"
 msgstr "РазÑ?Ñ?оÑ?ниеÑ?о около маÑ?киÑ?анеÑ?о или Ñ?адио индикаÑ?оÑ?а"
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:99
+#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:108
 msgid "Whether the menu item is checked"
 msgstr "Ð?али елеменÑ?Ñ?Ñ? на менÑ?Ñ?о е маÑ?киÑ?ан"
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:106 gtk/gtktogglebutton.c:123
+#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:115 ../gtk/gtktogglebutton.c:123
 msgid "Inconsistent"
 msgstr "Ð?еопÑ?еделимоÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:107
+#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:116
 msgid "Whether to display an \"inconsistent\" state"
 msgstr "Ð?али да Ñ?е показва Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ние на неопÑ?еделеноÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:114
+#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:123
 msgid "Draw as radio menu item"
 msgstr "Ð?зобÑ?азÑ?ване каÑ?о Ñ?адио бÑ?Ñ?он в менÑ?"
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:115
+#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:124
 msgid "Whether the menu item looks like a radio menu item"
 msgstr "Ð?али елеменÑ? оÑ? менÑ?Ñ?о да изглежда каÑ?о елеменÑ? оÑ? менÑ? Ñ? Ñ?адио бÑ?Ñ?они"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:171
+#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:159
 msgid "Use alpha"
 msgstr "Ð?зползване на алÑ?а"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:172
-msgid "Whether or not to give the color an alpha value"
+#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:160
+msgid "Whether to give the color an alpha value"
 msgstr "Ð?али да Ñ?е дава алÑ?а Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ? на Ñ?веÑ?а"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:186 gtk/gtkfilechooserbutton.c:407
-#: gtk/gtkfontbutton.c:142 gtk/gtkprintjob.c:116 gtk/gtkstatusicon.c:429
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:265
+#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:174 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:404
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:140 ../gtk/gtkprintjob.c:115
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:427 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:265
 msgid "Title"
 msgstr "Ð?аглавие"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:187
+#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:175
 msgid "The title of the color selection dialog"
 msgstr "Ð?аглавиеÑ?о на пÑ?озоÑ?еÑ?а за избоÑ? на Ñ?вÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:201 gtk/gtkcolorsel.c:295
+#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:189 ../gtk/gtkcolorsel.c:302
 msgid "Current Color"
 msgstr "ТекÑ?Ñ? Ñ?вÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:202
+#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:190
 msgid "The selected color"
 msgstr "Ð?збÑ?аниÑ?Ñ? Ñ?вÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:216 gtk/gtkcolorsel.c:302
+#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:204 ../gtk/gtkcolorsel.c:309
 msgid "Current Alpha"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?аÑ?а алÑ?а"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:217
+#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:205
 msgid "The selected opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
 msgstr ""
 "Ð?збÑ?анаÑ?а Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ? на непÑ?озÑ?аÑ?ноÑ?Ñ? (0 пÑ?лна пÑ?озÑ?аÑ?ноÑ?Ñ?, 65535 пÑ?лна "
 "непÑ?озÑ?аÑ?ноÑ?Ñ?)"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:281
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:288
 msgid "Has Opacity Control"
 msgstr "С конÑ?Ñ?ол на непÑ?озÑ?аÑ?ноÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:282
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:289
 msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
 msgstr "Ð?али избÑ?аниÑ?Ñ? Ñ?вÑ?Ñ? да има наÑ?Ñ?Ñ?ойка на пÑ?озÑ?аÑ?ноÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:288
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:295
 msgid "Has palette"
 msgstr "С палиÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:289
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:296
 msgid "Whether a palette should be used"
 msgstr "Ð?али Ñ?е бÑ?де използвана палиÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:296
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:303
 msgid "The current color"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?вÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:303
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:310
 msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
 msgstr ""
 "ТекÑ?Ñ?аÑ?а Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ? на непÑ?озÑ?аÑ?ноÑ?Ñ? (0 пÑ?лна пÑ?озÑ?аÑ?ноÑ?Ñ?, 65535 пÑ?лна "
 "непÑ?озÑ?аÑ?ноÑ?Ñ?)"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:317
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:324
 msgid "Custom palette"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?ка палиÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:318
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:325
 msgid "Palette to use in the color selector"
 msgstr "Ð?алиÑ?Ñ?а за избоÑ? на Ñ?вÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcolorseldialog.c:102
+#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:110
 msgid "Color Selection"
 msgstr "Ð?збоÑ? на Ñ?вÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcolorseldialog.c:103
+#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:111
 msgid "The color selection embedded in the dialog."
 msgstr "Ð?збоÑ?Ñ?Ñ? на Ñ?вÑ?Ñ? вгÑ?аден в Ñ?ози диалог."
 
-#: gtk/gtkcolorseldialog.c:109
+#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:117
 msgid "OK Button"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?он за поÑ?вÑ?Ñ?ждаване"
 
-#: gtk/gtkcolorseldialog.c:110
+#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:118
 msgid "The OK button of the dialog."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?онÑ?Ñ? за поÑ?вÑ?Ñ?ждаване на диалога."
 
-#: gtk/gtkcolorseldialog.c:116
+#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:124
 msgid "Cancel Button"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?он за оÑ?казване"
 
-#: gtk/gtkcolorseldialog.c:117
+#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:125
 msgid "The cancel button of the dialog."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?онÑ?Ñ? за оÑ?казване на диалога."
 
-#: gtk/gtkcolorseldialog.c:123
+#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:131
 msgid "Help Button"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?он за помоÑ?"
 
-#: gtk/gtkcolorseldialog.c:124
+#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:132
 msgid "The help button of the dialog."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?онÑ?Ñ? за помоÑ? на диалога."
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:671
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:686
 msgid "ComboBox model"
 msgstr "Ð?одел на падаÑ?оÑ?о менÑ?"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:672
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:687
 msgid "The model for the combo box"
 msgstr "Ð?оделÑ?Ñ? на падаÑ?оÑ?о менÑ?"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:689
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:704
 msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?инаÑ?а за пÑ?енаÑ?Ñ?не пÑ?и позиÑ?иониÑ?ане на елеменÑ?и в мÑ?ежа"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:711
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:726
 msgid "Row span column"
 msgstr "Ð?олона за Ñ?едовеÑ?е"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:712
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:727
 msgid "TreeModel column containing the row span values"
 msgstr ""
 "Ð?олона на модела на дÑ?Ñ?воÑ?о, коÑ?Ñ?о Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жа Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?иÑ?е за Ñ?азмеÑ?а на Ñ?едовеÑ?е"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:733
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:748
 msgid "Column span column"
 msgstr "Ð?олона за колониÑ?е"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:734
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:749
 msgid "TreeModel column containing the column span values"
 msgstr ""
 "Ð?олона на модела на дÑ?Ñ?воÑ?о, коÑ?Ñ?о Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жа Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?иÑ?е за Ñ?азмеÑ?а на колониÑ?е"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:755
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:770
 msgid "Active item"
 msgstr "Ð?кÑ?ивен елеменÑ?"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:756
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:771
 msgid "The item which is currently active"
 msgstr "Ð?леменÑ?Ñ?Ñ?, койÑ?о в моменÑ?а е акÑ?ивен"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:775 gtk/gtkuimanager.c:226
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:790 ../gtk/gtkuimanager.c:224
 msgid "Add tearoffs to menus"
 msgstr "Ð?Ñ?кÑ?Ñ?ване на менÑ?Ñ?аÑ?а"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:776
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:791
 msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
 msgstr "Ð?али менÑ?Ñ?аÑ?а да имаÑ? елеменÑ? за оÑ?кÑ?Ñ?ване"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:791 gtk/gtkentry.c:689
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:806 ../gtk/gtkentry.c:688
 msgid "Has Frame"
 msgstr "С Ñ?амка"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:792
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:807
 msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
 msgstr "Ð?али падаÑ?оÑ?о менÑ? да изÑ?еÑ?Ñ?ава Ñ?амка около дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ?е Ñ?и елеменÑ?и"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:800
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:815
 msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
 msgstr "Ð?али падаÑ?оÑ?о менÑ? поема Ñ?окÑ?Ñ?а, когаÑ?о Ñ?е Ñ?Ñ?акне Ñ? миÑ?каÑ?а"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:815 gtk/gtkmenu.c:563
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:830 ../gtk/gtkmenu.c:583
 msgid "Tearoff Title"
 msgstr "Ð?аглавие за оÑ?кÑ?Ñ?наÑ?о"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:816
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:831
 msgid ""
 "A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
 "off"
@@ -2015,184 +1988,184 @@ msgstr ""
 "Ð?аглавие, коеÑ?о може да Ñ?е покаже оÑ? мениджÑ?Ñ?а на пÑ?озоÑ?Ñ?и, когаÑ?о Ñ?ози "
 "изÑ?каÑ?аÑ? пÑ?озоÑ?еÑ? е оÑ?делен"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:833
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:848
 msgid "Popup shown"
 msgstr "Ð?зÑ?каÑ?аÑ?иÑ?Ñ? пÑ?озоÑ?еÑ? е показан"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:834
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:849
 msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
 msgstr "Ð?али Ñ?е показва падаÑ?аÑ?а Ñ?аÑ?Ñ? на падаÑ?оÑ?о менÑ?"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:850
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:865
 msgid "Button Sensitivity"
 msgstr "ЧÑ?вÑ?Ñ?виÑ?елноÑ?Ñ? на бÑ?Ñ?она"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:851
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:866
 msgid "Whether the dropdown button is sensitive when the model is empty"
 msgstr "Ð?али падаÑ?иÑ?Ñ? елеменÑ? е Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?виÑ?елен, когаÑ?о моделÑ?Ñ? мÑ? е пÑ?азен"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:858
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:873
 msgid "Appears as list"
 msgstr "Ð?аÑ?о Ñ?пиÑ?Ñ?к"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:859
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:874
 msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
 msgstr "Ð?али падаÑ?иÑ?е елеменÑ?и да изглеждаÑ? каÑ?о Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?и, а не каÑ?о менÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:875
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:890
 msgid "Arrow Size"
 msgstr "РазмеÑ? на Ñ?Ñ?Ñ?елкаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:876
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:891
 msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
 msgstr "Ð?инималниÑ?Ñ? Ñ?азмеÑ? на Ñ?Ñ?Ñ?елкаÑ?а в падаÑ?оÑ?о менÑ?"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:891 gtk/gtkentry.c:789 gtk/gtkhandlebox.c:175
-#: gtk/gtkmenubar.c:194 gtk/gtkstatusbar.c:193 gtk/gtktoolbar.c:568
-#: gtk/gtkviewport.c:150
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:906 ../gtk/gtkentry.c:788 ../gtk/gtkhandlebox.c:197
+#: ../gtk/gtkmenubar.c:188 ../gtk/gtkstatusbar.c:247 ../gtk/gtktoolbar.c:576
+#: ../gtk/gtkviewport.c:160
 msgid "Shadow type"
 msgstr "Ð?ид Ñ?Ñ?нка"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:892
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:907
 msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
 msgstr "Ð?ид на Ñ?Ñ?нкаÑ?а около падаÑ?оÑ?о менÑ?"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:238
+#: ../gtk/gtkcontainer.c:248
 msgid "Resize mode"
 msgstr "Режим на пÑ?омÑ?на на Ñ?азмеÑ?а"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:239
+#: ../gtk/gtkcontainer.c:249
 msgid "Specify how resize events are handled"
 msgstr "Ð?ак Ñ?е Ñ?е поддÑ?Ñ?жа пÑ?омÑ?наÑ?а на Ñ?азмеÑ?а"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:246
+#: ../gtk/gtkcontainer.c:256
 msgid "Border width"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на Ñ?амка"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:247
+#: ../gtk/gtkcontainer.c:257
 msgid "The width of the empty border outside the containers children"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на пÑ?азнаÑ?а Ñ?амка извÑ?н дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ?е елеменÑ?и на конÑ?ейнеÑ?а"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:255
+#: ../gtk/gtkcontainer.c:265
 msgid "Child"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?еÑ?ен елеменÑ?"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:256
+#: ../gtk/gtkcontainer.c:266
 msgid "Can be used to add a new child to the container"
 msgstr ""
 "Ð?оже да бÑ?де използван за добавÑ?не на нов дÑ?Ñ?еÑ?ен елеменÑ? кÑ?м конÑ?ейнеÑ?а"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:145
+#: ../gtk/gtkdialog.c:149
 msgid "Has separator"
 msgstr "С Ñ?азделиÑ?ел"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:146
+#: ../gtk/gtkdialog.c:150
 msgid "The dialog has a separator bar above its buttons"
 msgstr "Ð?иалогÑ?Ñ? има Ñ?азделиÑ?ел над бÑ?Ñ?ониÑ?е"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:191 gtk/gtkinfobar.c:439
+#: ../gtk/gtkdialog.c:195 ../gtk/gtkinfobar.c:433
 msgid "Content area border"
 msgstr "Рамка на полеÑ?о за Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жание"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:192
+#: ../gtk/gtkdialog.c:196
 msgid "Width of border around the main dialog area"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на Ñ?амкаÑ?а около пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?воÑ?о на главниÑ? диалог"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:209 gtk/gtkinfobar.c:456
+#: ../gtk/gtkdialog.c:213 ../gtk/gtkinfobar.c:450
 msgid "Content area spacing"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?п на облаÑ?Ñ?Ñ?а на Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жаниеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:210
+#: ../gtk/gtkdialog.c:214
 msgid "Spacing between elements of the main dialog area"
 msgstr "РазÑ?Ñ?оÑ?ниеÑ?о междÑ? елеменÑ?иÑ?е в облаÑ?Ñ?Ñ?а на оÑ?новнаÑ?а диалогова кÑ?Ñ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:217 gtk/gtkinfobar.c:472
+#: ../gtk/gtkdialog.c:221 ../gtk/gtkinfobar.c:466
 msgid "Button spacing"
 msgstr "РазÑ?едка на бÑ?Ñ?они"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:218 gtk/gtkinfobar.c:473
+#: ../gtk/gtkdialog.c:222 ../gtk/gtkinfobar.c:467
 msgid "Spacing between buttons"
 msgstr "РазÑ?Ñ?оÑ?ние междÑ? бÑ?Ñ?они"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:226 gtk/gtkinfobar.c:488
+#: ../gtk/gtkdialog.c:230 ../gtk/gtkinfobar.c:482
 msgid "Action area border"
 msgstr "Рамка на пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?воÑ?о за дейÑ?Ñ?вие"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:227
+#: ../gtk/gtkdialog.c:231
 msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на Ñ?амкаÑ?а около мÑ?Ñ?Ñ?оÑ?о Ñ? бÑ?Ñ?они долÑ? в диалога"
 
-#: gtk/gtkentry.c:636
+#: ../gtk/gtkentry.c:635
 msgid "Text Buffer"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?ов бÑ?Ñ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkentry.c:637
+#: ../gtk/gtkentry.c:636
 msgid "Text buffer object which actually stores entry text"
 msgstr "Ð?бекÑ?Ñ?Ñ? за бÑ?Ñ?еÑ?, койÑ?о вÑ?Ñ?Ñ?ноÑ?Ñ? Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жа вÑ?ведениÑ? Ñ?екÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkentry.c:644 gtk/gtklabel.c:623
+#: ../gtk/gtkentry.c:643 ../gtk/gtklabel.c:645
 msgid "Cursor Position"
 msgstr "Ð?озиÑ?иÑ? на показалеÑ?а"
 
-#: gtk/gtkentry.c:645 gtk/gtklabel.c:624
+#: ../gtk/gtkentry.c:644 ../gtk/gtklabel.c:646
 msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?аÑ?а позиÑ?иÑ? на вмÑ?кваÑ?иÑ? показалеÑ? в знаÑ?и"
 
-#: gtk/gtkentry.c:654 gtk/gtklabel.c:633
+#: ../gtk/gtkentry.c:653 ../gtk/gtklabel.c:655
 msgid "Selection Bound"
 msgstr "СвÑ?Ñ?зана кÑ?м избоÑ?а"
 
-#: gtk/gtkentry.c:655 gtk/gtklabel.c:634
+#: ../gtk/gtkentry.c:654 ../gtk/gtklabel.c:656
 msgid ""
 "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
 msgstr "Ð?озиÑ?иÑ?Ñ?а на пÑ?оÑ?ивоположниÑ? кÑ?ай оÑ? избÑ?аноÑ?о оÑ? показалеÑ?а в знаÑ?и"
 
-#: gtk/gtkentry.c:665
+#: ../gtk/gtkentry.c:664
 msgid "Whether the entry contents can be edited"
 msgstr "Ð?али Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жаниеÑ?о на запиÑ?иÑ?е да бÑ?де Ñ?едакÑ?иÑ?ано"
 
-#: gtk/gtkentry.c:672 gtk/gtkentrybuffer.c:383
+#: ../gtk/gtkentry.c:671 ../gtk/gtkentrybuffer.c:382
 msgid "Maximum length"
 msgstr "Ð?акÑ?имална дÑ?лжина"
 
-#: gtk/gtkentry.c:673 gtk/gtkentrybuffer.c:384
+#: ../gtk/gtkentry.c:672 ../gtk/gtkentrybuffer.c:383
 msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
 msgstr "Ð?акÑ?имален бÑ?ой знаÑ?и за Ñ?ози запиÑ?. 0, ако нÑ?ма макÑ?имална Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkentry.c:681
+#: ../gtk/gtkentry.c:680
 msgid "Visibility"
 msgstr "Ð?идимоÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkentry.c:682
+#: ../gtk/gtkentry.c:681
 msgid ""
 "FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
 "mode)"
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?жа показва â??замеÑ?Ñ?ваÑ?иÑ?е знаÑ?иâ?? вмеÑ?Ñ?о иÑ?Ñ?инÑ?киÑ? Ñ?екÑ?Ñ? (Ñ?ежим на паÑ?ола)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:690
+#: ../gtk/gtkentry.c:689
 msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
 msgstr "Ð?Ñ?жа пÑ?емаÑ?ва вÑ?нÑ?ноÑ?о вдаване оÑ? полеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkentry.c:698
+#: ../gtk/gtkentry.c:697
 msgid ""
 "Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
 msgstr "Рамка междÑ? Ñ?екÑ?Ñ? и Ñ?амка. Ð?ма пÑ?евеÑ? над Ñ?Ñ?ила на вÑ?Ñ?Ñ?еÑ?наÑ?а Ñ?амка"
 
-#: gtk/gtkentry.c:705 gtk/gtkentry.c:1271
+#: ../gtk/gtkentry.c:704 ../gtk/gtkentry.c:1270
 msgid "Invisible character"
 msgstr "Ð?амеÑ?Ñ?ваÑ? знак"
 
-#: gtk/gtkentry.c:706 gtk/gtkentry.c:1272
+#: ../gtk/gtkentry.c:705 ../gtk/gtkentry.c:1271
 msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
 msgstr ""
 "Ð?наÑ?иÑ?е използвани за Ñ?кÑ?иване Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жаниеÑ?о на запиÑ?и (в â??Ñ?ежим на паÑ?олаâ??)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:713
+#: ../gtk/gtkentry.c:712
 msgid "Activates default"
 msgstr "Ð?кÑ?ивиÑ?ане на Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?ниÑ? елеменÑ?"
 
-#: gtk/gtkentry.c:714
+#: ../gtk/gtkentry.c:713
 msgid ""
 "Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
 "dialog) when Enter is pressed"
@@ -2200,31 +2173,31 @@ msgstr ""
 "Ð?али Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?но да Ñ?е акÑ?ивиÑ?а елеменÑ?Ñ?Ñ? (каÑ?о Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?ниÑ?Ñ? бÑ?Ñ?он в диалог) "
 "когаÑ?о е наÑ?иÑ?наÑ? â??Enterâ??"
 
-#: gtk/gtkentry.c:720
+#: ../gtk/gtkentry.c:719
 msgid "Width in chars"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина в знаÑ?и"
 
-#: gtk/gtkentry.c:721
+#: ../gtk/gtkentry.c:720
 msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
 msgstr "Ð?Ñ?ой знаÑ?и, за коиÑ?о е оÑ?Ñ?авено мÑ?Ñ?Ñ?о в запиÑ?а"
 
-#: gtk/gtkentry.c:730
+#: ../gtk/gtkentry.c:729
 msgid "Scroll offset"
 msgstr "Ð?Ñ?меÑ?Ñ?ване на пÑ?идвижванеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkentry.c:731
+#: ../gtk/gtkentry.c:730
 msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
 msgstr "Ð?Ñ?ой пикÑ?ели оÑ? полеÑ?о пÑ?идвижени извÑ?н екÑ?ана влÑ?во"
 
-#: gtk/gtkentry.c:741
+#: ../gtk/gtkentry.c:740
 msgid "The contents of the entry"
 msgstr "СÑ?дÑ?Ñ?жание на запиÑ?а"
 
-#: gtk/gtkentry.c:756 gtk/gtkmisc.c:73
+#: ../gtk/gtkentry.c:755 ../gtk/gtkmisc.c:81
 msgid "X align"
 msgstr "Ð?одÑ?авнÑ?ване по X "
 
-#: gtk/gtkentry.c:757 gtk/gtkmisc.c:74
+#: ../gtk/gtkentry.c:756 ../gtk/gtkmisc.c:82
 msgid ""
 "The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
 "layouts."
@@ -2232,66 +2205,66 @@ msgstr ""
 "ХоÑ?изонÑ?алноÑ?о подÑ?авнÑ?ване, оÑ? 0 (оÑ?лÑ?во) до 1 (оÑ?дÑ?Ñ?но). Ð?бÑ?Ñ?наÑ?о за "
 "подÑ?едби оÑ?дÑ?Ñ?но-налÑ?во (RTL)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:773
+#: ../gtk/gtkentry.c:772
 msgid "Truncate multiline"
 msgstr "СÑ?кÑ?аÑ?аване на множеÑ?Ñ?во Ñ?едове"
 
-#: gtk/gtkentry.c:774
+#: ../gtk/gtkentry.c:773
 msgid "Whether to truncate multiline pastes to one line."
 msgstr "Ð?али пÑ?и поÑ?Ñ?авÑ?неÑ?о на много Ñ?едове Ñ?е поÑ?Ñ?авÑ? Ñ?амо пÑ?Ñ?виÑ?"
 
-#: gtk/gtkentry.c:790
+#: ../gtk/gtkentry.c:789
 msgid "Which kind of shadow to draw around the entry when has-frame is set"
 msgstr ""
 "Ð?акÑ?в вид Ñ?Ñ?нка да Ñ?е изÑ?иÑ?Ñ?ва около елеменÑ?а, ако е Ñ?казано, Ñ?е е Ñ? Ñ?амка"
 
-#: gtk/gtkentry.c:805 gtk/gtktextview.c:657
+#: ../gtk/gtkentry.c:804 ../gtk/gtktextview.c:741
 msgid "Overwrite mode"
 msgstr "Режим на пÑ?езапиÑ?ване"
 
-#: gtk/gtkentry.c:806
+#: ../gtk/gtkentry.c:805
 msgid "Whether new text overwrites existing text"
 msgstr "Ð?али новиÑ?Ñ? Ñ?екÑ?Ñ? заменÑ? Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?ваÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkentry.c:820 gtk/gtkentrybuffer.c:368
+#: ../gtk/gtkentry.c:819 ../gtk/gtkentrybuffer.c:367
 msgid "Text length"
 msgstr "Ð?Ñ?лжина на Ñ?екÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkentry.c:821
+#: ../gtk/gtkentry.c:820
 msgid "Length of the text currently in the entry"
 msgstr "Ð?Ñ?лжина на Ñ?екÑ?Ñ?а в елеменÑ?а в моменÑ?а"
 
-#: gtk/gtkentry.c:836
-msgid "Invisible char set"
-msgstr "Ð?евидими знаÑ?и"
+#: ../gtk/gtkentry.c:835
+msgid "Invisible character set"
+msgstr "Ð?евидим замеÑ?Ñ?ваÑ? знак"
 
-#: gtk/gtkentry.c:837
-msgid "Whether the invisible char has been set"
+#: ../gtk/gtkentry.c:836
+msgid "Whether the invisible character has been set"
 msgstr "Ð?али е зададено знаÑ?иÑ?е да Ñ?а невидими"
 
-#: gtk/gtkentry.c:855
+#: ../gtk/gtkentry.c:854
 msgid "Caps Lock warning"
 msgstr "Ð?Ñ?едÑ?пÑ?еждаване за Caps Lock"
 
-#: gtk/gtkentry.c:856
+#: ../gtk/gtkentry.c:855
 msgid "Whether password entries will show a warning when Caps Lock is on"
 msgstr ""
 "Ð?али да Ñ?е показва пÑ?едÑ?пÑ?еждение кÑ?м полеÑ?о за паÑ?ола пÑ?и наÑ?иÑ?наÑ? клавиÑ? "
 "â??Caps Lockâ??"
 
-#: gtk/gtkentry.c:870
+#: ../gtk/gtkentry.c:869
 msgid "Progress Fraction"
 msgstr "Ð?Ñ?огÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkentry.c:871
+#: ../gtk/gtkentry.c:870
 msgid "The current fraction of the task that's been completed"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?аÑ?а Ñ?аÑ?Ñ? оÑ? Ñ?Ñ?лаÑ?а Ñ?абоÑ?а, коÑ?Ñ?о е извÑ?Ñ?Ñ?ена"
 
-#: gtk/gtkentry.c:888
+#: ../gtk/gtkentry.c:887
 msgid "Progress Pulse Step"
 msgstr "СÑ?Ñ?пка на пÑ?огÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkentry.c:889
+#: ../gtk/gtkentry.c:888
 msgid ""
 "The fraction of total entry width to move the progress bouncing block for "
 "each call to gtk_entry_progress_pulse()"
@@ -2299,274 +2272,274 @@ msgstr ""
 "ЧаÑ?Ñ?Ñ?а оÑ? обÑ?иÑ? пÑ?огÑ?еÑ?, Ñ? коÑ?Ñ?о да Ñ?е пÑ?едвижи индикаÑ?оÑ?Ñ?Ñ? пÑ?и вÑ?Ñ?ко "
 "изпÑ?лнение на gtk_entry_progress_pulse()"
 
-#: gtk/gtkentry.c:905
+#: ../gtk/gtkentry.c:904
 msgid "Primary pixbuf"
 msgstr "Ð?Ñ?новен бÑ?Ñ?еÑ? Ñ? пикÑ?ели"
 
-#: gtk/gtkentry.c:906
+#: ../gtk/gtkentry.c:905
 msgid "Primary pixbuf for the entry"
 msgstr "Ð?Ñ?новен бÑ?Ñ?еÑ? Ñ? пикÑ?ели за елеменÑ?а"
 
-#: gtk/gtkentry.c:920
+#: ../gtk/gtkentry.c:919
 msgid "Secondary pixbuf"
 msgstr "Ð?опÑ?лниÑ?елен бÑ?Ñ?еÑ? Ñ? пикÑ?ели"
 
-#: gtk/gtkentry.c:921
+#: ../gtk/gtkentry.c:920
 msgid "Secondary pixbuf for the entry"
 msgstr "Ð?опÑ?лниÑ?елен бÑ?Ñ?еÑ? Ñ? пикÑ?ели за елеменÑ?а"
 
-#: gtk/gtkentry.c:935
+#: ../gtk/gtkentry.c:934
 msgid "Primary stock ID"
 msgstr "Ð?Ñ?новен номенклаÑ?Ñ?Ñ?ен иденÑ?иÑ?икаÑ?оÑ?"
 
-#: gtk/gtkentry.c:936
+#: ../gtk/gtkentry.c:935
 msgid "Stock ID for primary icon"
 msgstr "Ð?оменклаÑ?Ñ?Ñ?ен иденÑ?иÑ?икаÑ?оÑ? на оÑ?новнаÑ?а икона"
 
-#: gtk/gtkentry.c:950
+#: ../gtk/gtkentry.c:949
 msgid "Secondary stock ID"
 msgstr "Ð?опÑ?лниÑ?елен номенклаÑ?Ñ?Ñ?ен иденÑ?иÑ?икаÑ?оÑ?"
 
-#: gtk/gtkentry.c:951
+#: ../gtk/gtkentry.c:950
 msgid "Stock ID for secondary icon"
 msgstr "Ð?оменклаÑ?Ñ?Ñ?ен иденÑ?иÑ?икаÑ?оÑ? на допÑ?лниÑ?елнаÑ?а икона"
 
-#: gtk/gtkentry.c:965
+#: ../gtk/gtkentry.c:964
 msgid "Primary icon name"
 msgstr "Ð?ме на оÑ?новнаÑ?а икона"
 
-#: gtk/gtkentry.c:966
+#: ../gtk/gtkentry.c:965
 msgid "Icon name for primary icon"
 msgstr "Ð?ме на оÑ?новнаÑ?а икона"
 
-#: gtk/gtkentry.c:980
+#: ../gtk/gtkentry.c:979
 msgid "Secondary icon name"
 msgstr "Ð?ме на допÑ?лниÑ?елнаÑ?а икона"
 
-#: gtk/gtkentry.c:981
+#: ../gtk/gtkentry.c:980
 msgid "Icon name for secondary icon"
 msgstr "Ð?ме на допÑ?лниÑ?елнаÑ?а икона"
 
-#: gtk/gtkentry.c:995
+#: ../gtk/gtkentry.c:994
 msgid "Primary GIcon"
 msgstr "Ð?Ñ?новен GIcon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:996
+#: ../gtk/gtkentry.c:995
 msgid "GIcon for primary icon"
 msgstr "GIcon на оÑ?новнаÑ?а икона"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1010
+#: ../gtk/gtkentry.c:1009
 msgid "Secondary GIcon"
 msgstr "Ð?опÑ?лниÑ?елен GIcon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1011
+#: ../gtk/gtkentry.c:1010
 msgid "GIcon for secondary icon"
 msgstr "GIcon на допÑ?лниÑ?елнаÑ?а икона"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1025
+#: ../gtk/gtkentry.c:1024
 msgid "Primary storage type"
 msgstr "Ð?Ñ?новен вид пÑ?едÑ?Ñ?авÑ?не"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1026
+#: ../gtk/gtkentry.c:1025
 msgid "The representation being used for primary icon"
 msgstr "Ð?Ñ?едÑ?Ñ?авÑ?неÑ?о на оÑ?новнаÑ?а икона"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1041
+#: ../gtk/gtkentry.c:1040
 msgid "Secondary storage type"
 msgstr "Ð?опÑ?лниÑ?елен вид пÑ?едÑ?Ñ?авÑ?не"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1042
+#: ../gtk/gtkentry.c:1041
 msgid "The representation being used for secondary icon"
 msgstr "Ð?Ñ?едÑ?Ñ?авÑ?неÑ?о на допÑ?лниÑ?елнаÑ?а икона"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1063
+#: ../gtk/gtkentry.c:1062
 msgid "Primary icon activatable"
 msgstr "Ð?кÑ?ивиÑ?Ñ?ема оÑ?новна икона"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1064
+#: ../gtk/gtkentry.c:1063
 msgid "Whether the primary icon is activatable"
 msgstr "Ð?али оÑ?новнаÑ?а икона е акÑ?ивиÑ?Ñ?ема"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1084
+#: ../gtk/gtkentry.c:1083
 msgid "Secondary icon activatable"
 msgstr "Ð?кÑ?ивиÑ?Ñ?ема допÑ?лниÑ?елна икона"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1085
+#: ../gtk/gtkentry.c:1084
 msgid "Whether the secondary icon is activatable"
 msgstr "Ð?али допÑ?лниÑ?елнаÑ?а икона е акÑ?ивиÑ?Ñ?ема"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1107
+#: ../gtk/gtkentry.c:1106
 msgid "Primary icon sensitive"
 msgstr "ЧÑ?вÑ?Ñ?виÑ?елна оÑ?новна икона"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1108
+#: ../gtk/gtkentry.c:1107
 msgid "Whether the primary icon is sensitive"
 msgstr "Ð?али оÑ?новнаÑ?а икона е Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?виÑ?елна"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1129
+#: ../gtk/gtkentry.c:1128
 msgid "Secondary icon sensitive"
 msgstr "ЧÑ?вÑ?Ñ?виÑ?елна допÑ?лниÑ?елна икона"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1130
+#: ../gtk/gtkentry.c:1129
 msgid "Whether the secondary icon is sensitive"
 msgstr "Ð?али допÑ?лниÑ?елнаÑ?а икона е Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?виÑ?елна"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1146
+#: ../gtk/gtkentry.c:1145
 msgid "Primary icon tooltip text"
 msgstr "Ð?одÑ?казка за оÑ?новнаÑ?а икона"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1147 gtk/gtkentry.c:1183
+#: ../gtk/gtkentry.c:1146 ../gtk/gtkentry.c:1182
 msgid "The contents of the tooltip on the primary icon"
 msgstr "СÑ?дÑ?Ñ?жание на подÑ?казкаÑ?а за оÑ?новнаÑ?а икона"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1163
+#: ../gtk/gtkentry.c:1162
 msgid "Secondary icon tooltip text"
 msgstr "Ð?одÑ?казка за допÑ?лниÑ?елнаÑ?а икона"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1164 gtk/gtkentry.c:1202
+#: ../gtk/gtkentry.c:1163 ../gtk/gtkentry.c:1201
 msgid "The contents of the tooltip on the secondary icon"
 msgstr "СÑ?дÑ?Ñ?жание на подÑ?казкаÑ?а за допÑ?лниÑ?елнаÑ?а икона"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1182
+#: ../gtk/gtkentry.c:1181
 msgid "Primary icon tooltip markup"
 msgstr "ТекÑ?Ñ? Ñ? маÑ?киÑ?ане за подÑ?казкаÑ?а на оÑ?новнаÑ?а икона"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1201
+#: ../gtk/gtkentry.c:1200
 msgid "Secondary icon tooltip markup"
 msgstr "ТекÑ?Ñ? Ñ? маÑ?киÑ?ане за подÑ?казкаÑ?а на допÑ?лниÑ?елнаÑ?а икона"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1221 gtk/gtktextview.c:685
+#: ../gtk/gtkentry.c:1220 ../gtk/gtktextview.c:769
 msgid "IM module"
 msgstr "Ð?одÑ?л за вÑ?од"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1222 gtk/gtktextview.c:686
+#: ../gtk/gtkentry.c:1221 ../gtk/gtktextview.c:770
 msgid "Which IM module should be used"
 msgstr "Ð?ой модÑ?л за вÑ?од да Ñ?е ползва"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1236
+#: ../gtk/gtkentry.c:1235
 msgid "Icon Prelight"
 msgstr "Ð?Ñ?веÑ?Ñ?ване на иконаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1237
+#: ../gtk/gtkentry.c:1236
 msgid "Whether activatable icons should prelight when hovered"
 msgstr "Ð?али акÑ?ивиÑ?Ñ?емиÑ?е икони да Ñ?е оÑ?веÑ?Ñ?ваÑ? пÑ?и поÑ?оÑ?ване"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1250
+#: ../gtk/gtkentry.c:1249
 msgid "Progress Border"
 msgstr "Рамка на ленÑ?аÑ?а за пÑ?огÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1251
+#: ../gtk/gtkentry.c:1250
 msgid "Border around the progress bar"
 msgstr "Рамка около ленÑ?аÑ?а за пÑ?огÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1743
+#: ../gtk/gtkentry.c:1742
 msgid "Border between text and frame."
 msgstr "РазÑ?Ñ?оÑ?ние междÑ? Ñ?екÑ?Ñ?а и Ñ?амкаÑ?а."
 
-#: gtk/gtkentry.c:1757
+#: ../gtk/gtkentry.c:1756
 msgid "State Hint"
 msgstr "Ð?одÑ?казка за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ниеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1758
+#: ../gtk/gtkentry.c:1757
 msgid "Whether to pass a proper state when drawing shadow or background"
 msgstr ""
 "Ð?али да Ñ?е пÑ?едава пÑ?авилноÑ?о Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ние пÑ?и изÑ?еÑ?Ñ?аване на Ñ?Ñ?нкаÑ?а или Ñ?она"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1763 gtk/gtklabel.c:882
+#: ../gtk/gtkentry.c:1762 ../gtk/gtklabel.c:904
 msgid "Select on focus"
 msgstr "Ð?збоÑ? на Ñ?окÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1764
+#: ../gtk/gtkentry.c:1763
 msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
 msgstr "Ð?али да Ñ?е избеÑ?е Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жаниеÑ?о на запиÑ?а, когаÑ?о Ñ?ой Ñ?е Ñ?окÑ?Ñ?иÑ?а"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1778
+#: ../gtk/gtkentry.c:1777
 msgid "Password Hint Timeout"
 msgstr "Ð?Ñ?еме за подÑ?казка на паÑ?ола"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1779
+#: ../gtk/gtkentry.c:1778
 msgid "How long to show the last input character in hidden entries"
 msgstr "Ð?олко дÑ?лго да Ñ?е показва поÑ?ледниÑ? вÑ?веден знак в Ñ?кÑ?иÑ?иÑ?е полеÑ?а"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:354
+#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:353
 msgid "The contents of the buffer"
 msgstr "СÑ?дÑ?Ñ?жаниеÑ?о на бÑ?Ñ?еÑ?а"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:369
+#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:368
 msgid "Length of the text currently in the buffer"
 msgstr "Ð?Ñ?лжина на Ñ?екÑ?Ñ?а в бÑ?Ñ?еÑ?а в моменÑ?а"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:279
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:277
 msgid "Completion Model"
 msgstr "Ð?одел на допиÑ?ване"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:280
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:278
 msgid "The model to find matches in"
 msgstr "Ð?оделÑ?Ñ?, в койÑ?о да Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?впадениÑ?"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:286
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:284
 msgid "Minimum Key Length"
 msgstr "Ð?инимална дÑ?лжина на клÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:287
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:285
 msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
 msgstr "Ð?инимална дÑ?лжина на низа за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене, за да Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?впадениÑ?"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:303 gtk/gtkiconview.c:588
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:301 ../gtk/gtkiconview.c:596
 msgid "Text column"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?ова колона"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:304
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:302
 msgid "The column of the model containing the strings."
 msgstr "Ð?олонаÑ?а в модела, оÑ? коÑ?Ñ?о да Ñ?е взимаÑ? низове"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:323
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:321
 msgid "Inline completion"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?но допиÑ?ване"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:324
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:322
 msgid "Whether the common prefix should be inserted automatically"
 msgstr "Ð?али обÑ?иÑ?Ñ? пÑ?еÑ?икÑ? да Ñ?е показва авÑ?омаÑ?иÑ?но"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:338
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:336
 msgid "Popup completion"
 msgstr "Ð?зÑ?каÑ?аÑ?о допиÑ?ване"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:339
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:337
 msgid "Whether the completions should be shown in a popup window"
 msgstr "Ð?али авÑ?омаÑ?иÑ?ноÑ?о допиÑ?ване да Ñ?е показва в изÑ?каÑ?аÑ? пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:354
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:352
 msgid "Popup set width"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на изÑ?каÑ?аÑ? пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:355
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:353
 msgid "If TRUE, the popup window will have the same size as the entry"
 msgstr ""
 "Ð?ко е иÑ?Ñ?ина, изÑ?каÑ?аÑ?иÑ?Ñ? пÑ?озоÑ?еÑ? Ñ?е е Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?а Ñ?иÑ?оÑ?ина каÑ?о елеменÑ?а"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:373
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:371
 msgid "Popup single match"
 msgstr "Ð?динÑ?Ñ?вено Ñ?Ñ?ловие на изÑ?каÑ?аÑ? пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:374
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:372
 msgid "If TRUE, the popup window will appear for a single match."
 msgstr ""
 "Ð?ко е иÑ?Ñ?ина, изÑ?каÑ?аÑ?иÑ?Ñ? пÑ?озоÑ?еÑ? Ñ?е Ñ?е поÑ?вÑ?ва пÑ?и единÑ?Ñ?вено Ñ?Ñ?ловие."
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:388
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:386
 msgid "Inline selection"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?но избиÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:389
+#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:387
 msgid "Your description here"
 msgstr "Ð?аÑ?еÑ?о опиÑ?ание"
 
-#: gtk/gtkeventbox.c:91
+#: ../gtk/gtkeventbox.c:91
 msgid "Visible Window"
 msgstr "Ð?идим пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkeventbox.c:92
+#: ../gtk/gtkeventbox.c:92
 msgid ""
 "Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used to "
 "trap events."
@@ -2574,11 +2547,11 @@ msgstr ""
 "Ð?али кÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а за Ñ?Ñ?биÑ?иÑ? да е видима, или не. Ð?огаÑ?о е невидима, Ñ?е използва "
 "Ñ?амо, за да Ñ?лавÑ? Ñ?Ñ?биÑ?иÑ?."
 
-#: gtk/gtkeventbox.c:98
+#: ../gtk/gtkeventbox.c:98
 msgid "Above child"
 msgstr "Ð?ад дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? елеменÑ?"
 
-#: gtk/gtkeventbox.c:99
+#: ../gtk/gtkeventbox.c:99
 msgid ""
 "Whether the event-trapping window of the eventbox is above the window of the "
 "child widget as opposed to below it."
@@ -2586,138 +2559,148 @@ msgstr ""
 "Ð?али пÑ?озоÑ?еÑ?Ñ?Ñ? за пÑ?еÑ?ваÑ?ане на Ñ?Ñ?биÑ?иÑ?Ñ?а е над пÑ?озоÑ?еÑ?а на дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? "
 "елеменÑ? или под него."
 
-#: gtk/gtkexpander.c:187
+#: ../gtk/gtkexpander.c:205
 msgid "Expanded"
 msgstr "РазÑ?иÑ?ен"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:188
+#: ../gtk/gtkexpander.c:206
 msgid "Whether the expander has been opened to reveal the child widget"
 msgstr ""
 "Ð?али Ñ?азÑ?иÑ?иÑ?елÑ?Ñ? е бил оÑ?воÑ?ен, за да Ñ?е покаже вÑ?Ñ?Ñ?еÑ?ниÑ? гÑ?аÑ?иÑ?ен обекÑ?"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:196
+#: ../gtk/gtkexpander.c:214
 msgid "Text of the expander's label"
 msgstr "ТекÑ?Ñ? на еÑ?икеÑ?а на Ñ?азÑ?иÑ?иÑ?елÑ?"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:211 gtk/gtklabel.c:542
+#: ../gtk/gtkexpander.c:229 ../gtk/gtklabel.c:564
 msgid "Use markup"
 msgstr "Ð?зползване на маÑ?киÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:212 gtk/gtklabel.c:543
+#: ../gtk/gtkexpander.c:230 ../gtk/gtklabel.c:565
 msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?Ñ?Ñ? на еÑ?икеÑ?а вклÑ?Ñ?ва XML. Ð?иж pango_parse_markup()"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:220
+#: ../gtk/gtkexpander.c:238
 msgid "Space to put between the label and the child"
 msgstr "РазÑ?Ñ?оÑ?ние, коеÑ?о да е междÑ? еÑ?икеÑ?а и дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? елеменÑ?"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:229 gtk/gtkframe.c:156 gtk/gtktoolbutton.c:218
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1550
+#: ../gtk/gtkexpander.c:247 ../gtk/gtkframe.c:178 ../gtk/gtktoolbutton.c:216
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1572
 msgid "Label widget"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?иÑ?ен обекÑ? â??Ð?Ñ?икеÑ?â??"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:230
+#: ../gtk/gtkexpander.c:248
 msgid "A widget to display in place of the usual expander label"
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?аÑ?иÑ?ен обекÑ?, койÑ?о да Ñ?е показва вмеÑ?Ñ?о обиÑ?айниÑ? Ñ?азÑ?иÑ?Ñ?ваÑ? Ñ?е еÑ?икеÑ?"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:236 gtk/gtktoolitemgroup.c:1578 gtk/gtktreeview.c:779
+#: ../gtk/gtkexpander.c:255
+msgid "Label fill"
+msgstr "Ð?опÑ?лване на еÑ?икеÑ?а"
+
+#: ../gtk/gtkexpander.c:256
+msgid "Whether the label widget should fill all available horizontal space"
+msgstr "Ð?али елеменÑ?Ñ?Ñ? за еÑ?икеÑ? да запÑ?лва налиÑ?ноÑ?о пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?во"
+
+#: ../gtk/gtkexpander.c:262 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1600
+#: ../gtk/gtktreeview.c:781
 msgid "Expander Size"
 msgstr "Ð?олемина на Ñ?азÑ?иÑ?иÑ?елÑ?"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:237 gtk/gtktoolitemgroup.c:1579 gtk/gtktreeview.c:780
+#: ../gtk/gtkexpander.c:263 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1601
+#: ../gtk/gtktreeview.c:782
 msgid "Size of the expander arrow"
 msgstr "Ð?олемина на Ñ?Ñ?Ñ?елкаÑ?а на Ñ?азÑ?иÑ?иÑ?елÑ?"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:246
+#: ../gtk/gtkexpander.c:272
 msgid "Spacing around expander arrow"
 msgstr "РазÑ?Ñ?оÑ?ние около Ñ?Ñ?Ñ?елкаÑ?а за Ñ?азÑ?иÑ?Ñ?ване"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:759
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:740
 msgid "Action"
 msgstr "Ð?ейÑ?Ñ?вие"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:760
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:741
 msgid "The type of operation that the file selector is performing"
 msgstr "Ð?идÑ?Ñ? опеÑ?аÑ?иÑ?, коÑ?Ñ?о извÑ?Ñ?Ñ?ва обекÑ?Ñ?Ñ? за избоÑ? на Ñ?айл"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:766 gtk/gtkrecentchooser.c:281
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:747 ../gtk/gtkrecentchooser.c:264
 msgid "Filter"
 msgstr "ФилÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:767
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:748
 msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?илÑ?Ñ?Ñ? за избиÑ?ане на показваниÑ?е Ñ?айлове"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:772
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:753
 msgid "Local Only"
 msgstr "Само локални"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:773
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:754
 msgid "Whether the selected file(s) should be limited to local file: URLs"
 msgstr ""
 "Ð?али избÑ?аниÑ?е Ñ?айлове да бÑ?даÑ? огÑ?аниÑ?ени Ñ?амо до локални адÑ?еÑ?и â?? file:"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:778
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:759
 msgid "Preview widget"
 msgstr "Ð?Ñ?едваÑ?иÑ?елен пÑ?еглед"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:779
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:760
 msgid "Application supplied widget for custom previews."
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?аÑ?иÑ?ен обекÑ? за пÑ?едваÑ?иÑ?елен пÑ?еглед, койÑ?о Ñ?е пÑ?едоÑ?Ñ?авÑ? оÑ? пÑ?иложениеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:784
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:765
 msgid "Preview Widget Active"
 msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ен пÑ?едваÑ?иÑ?елен пÑ?еглед"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:785
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:766
 msgid ""
 "Whether the application supplied widget for custom previews should be shown."
 msgstr ""
 "Ð?али гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ?Ñ? обекÑ? за пÑ?едваÑ?иÑ?елен пÑ?еглед, койÑ?о Ñ?е пÑ?едоÑ?Ñ?авÑ? оÑ? "
 "пÑ?иложениеÑ?о, да Ñ?е показва."
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:790
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:771
 msgid "Use Preview Label"
 msgstr "Ð?Ñ?икеÑ? за пÑ?еглед"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:791
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:772
 msgid "Whether to display a stock label with the name of the previewed file."
 msgstr ""
 "Ð?али да Ñ?е показва Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?ен еÑ?икеÑ? Ñ? имеÑ?о на Ñ?айла, койÑ?о Ñ?е пÑ?еглежда."
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:796
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:777
 msgid "Extra widget"
 msgstr "Ð?опÑ?лниÑ?елен гÑ?аÑ?иÑ?ен обекÑ?"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:797
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:778
 msgid "Application supplied widget for extra options."
 msgstr ""
 "Ð?опÑ?лниÑ?елен гÑ?аÑ?иÑ?ен обекÑ?, койÑ?о Ñ?е пÑ?едоÑ?Ñ?авÑ? оÑ? пÑ?иложениеÑ?о и дава "
 "допÑ?лниÑ?елни вÑ?зможноÑ?Ñ?и."
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:802 gtk/gtkrecentchooser.c:220
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:783 ../gtk/gtkrecentchooser.c:203
 msgid "Select Multiple"
 msgstr "Ð?ножеÑ?Ñ?вен избоÑ?"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:803
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:784
 msgid "Whether to allow multiple files to be selected"
 msgstr "Ð?али е позволен избоÑ? на нÑ?колко Ñ?айла"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:809
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:790
 msgid "Show Hidden"
 msgstr "Ð?оказване на Ñ?кÑ?иÑ?иÑ?е"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:810
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:791
 msgid "Whether the hidden files and folders should be displayed"
 msgstr "Ð?али Ñ?кÑ?иÑ?иÑ?е Ñ?айлове и папки да бÑ?даÑ? показани"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:825
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:806
 msgid "Do overwrite confirmation"
 msgstr "Ð?оÑ?вÑ?Ñ?ждение за пÑ?езапиÑ?"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:826
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:807
 msgid ""
 "Whether a file chooser in save mode will present an overwrite confirmation "
 "dialog if necessary."
@@ -2725,11 +2708,11 @@ msgstr ""
 "Ð?али диалогÑ?Ñ? за избоÑ? на Ñ?айлове в Ñ?ежим за запазване Ñ?е показва пÑ?озоÑ?еÑ? "
 "иÑ?каÑ? поÑ?вÑ?Ñ?ждение за пÑ?езапиÑ? пÑ?и веÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?ваÑ? Ñ?айл."
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:842
-msgid "Allow folders creation"
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:823
+msgid "Allow folder creation"
 msgstr "Ð?озволÑ?ване на Ñ?Ñ?здаванеÑ?о на папки"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:843
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:824
 msgid ""
 "Whether a file chooser not in open mode will offer the user to create new "
 "folders."
@@ -2737,166 +2720,162 @@ msgstr ""
 "Ð?али диалогÑ?Ñ? за избоÑ? на Ñ?айлове в Ñ?ежим за оÑ?ваÑ?Ñ?не Ñ?е дава вÑ?зможноÑ?Ñ? да "
 "Ñ?е Ñ?Ñ?здаваÑ? на нови папки."
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:376
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:373
 msgid "Dialog"
 msgstr "Ð?иалогова кÑ?Ñ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:377
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:374
 msgid "The file chooser dialog to use."
 msgstr "Ð?оÑ? диалогова кÑ?Ñ?иÑ? да Ñ?е ползва за избоÑ? на Ñ?айл."
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:408
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:405
 msgid "The title of the file chooser dialog."
 msgstr "Ð?аглавиеÑ?о на диалоговаÑ?а кÑ?Ñ?иÑ? за избоÑ? на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:422
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:419
 msgid "The desired width of the button widget, in characters."
 msgstr "Ð?еланаÑ?а Ñ?иÑ?оÑ?ина на бÑ?Ñ?она, в знаÑ?и"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:90 gtk/gtklayout.c:561
+#: ../gtk/gtkfixed.c:96 ../gtk/gtklayout.c:603
 msgid "X position"
 msgstr "Ð?озиÑ?иÑ? по X"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:91 gtk/gtklayout.c:562
+#: ../gtk/gtkfixed.c:97 ../gtk/gtklayout.c:604
 msgid "X position of child widget"
 msgstr "Ð?озиÑ?иÑ? на дÑ?Ñ?еÑ?ен обекÑ? по Ñ?оÑ?изонÑ?ала"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:100 gtk/gtklayout.c:571
+#: ../gtk/gtkfixed.c:106 ../gtk/gtklayout.c:613
 msgid "Y position"
 msgstr "Ð?озиÑ?иÑ? по Y"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:101 gtk/gtklayout.c:572
+#: ../gtk/gtkfixed.c:107 ../gtk/gtklayout.c:614
 msgid "Y position of child widget"
 msgstr "Ð?озиÑ?иÑ? на дÑ?Ñ?еÑ?ен елеменÑ? по веÑ?Ñ?икала"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:143
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:141
 msgid "The title of the font selection dialog"
 msgstr "Ð?аглавиеÑ?о на пÑ?озоÑ?еÑ?а за избоÑ? на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:158 gtk/gtkfontsel.c:196
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:156 ../gtk/gtkfontsel.c:223
 msgid "Font name"
 msgstr "Ð?ме на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:159
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:157
 msgid "The name of the selected font"
 msgstr "Ð?меÑ?о на избÑ?аниÑ? Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:160
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:158
 msgid "Sans 12"
 msgstr "Sans 12"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:175
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:173
 msgid "Use font in label"
 msgstr "Ð?зползване на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? в еÑ?икеÑ?а"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:176
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:174
 msgid "Whether the label is drawn in the selected font"
 msgstr "Ð?али еÑ?икеÑ?Ñ?Ñ? да е изÑ?еÑ?Ñ?ан Ñ? избÑ?аниÑ? Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:191
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:189
 msgid "Use size in label"
 msgstr "Ð?зползване на Ñ?азмеÑ? в еÑ?икеÑ?а"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:192
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:190
 msgid "Whether the label is drawn with the selected font size"
 msgstr "Ð?али еÑ?икеÑ?Ñ?Ñ? да е изÑ?еÑ?Ñ?ан Ñ? избÑ?аниÑ? Ñ?азмеÑ?"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:208
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:206
 msgid "Show style"
 msgstr "Ð?оказване на Ñ?Ñ?ил"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:209
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:207
 msgid "Whether the selected font style is shown in the label"
 msgstr "Ð?али избÑ?аниÑ?Ñ? Ñ?Ñ?ил на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?а да Ñ?е изпиÑ?е в еÑ?икеÑ?а"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:224
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:222
 msgid "Show size"
 msgstr "Ð?оказване на Ñ?азмеÑ?"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:225
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:223
 msgid "Whether selected font size is shown in the label"
 msgstr "Ð?али избÑ?аниÑ?Ñ? Ñ?азмеÑ? на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?а да Ñ?е изпиÑ?е в еÑ?икеÑ?а"
 
-#: gtk/gtkfontsel.c:197
+#: ../gtk/gtkfontsel.c:224
 msgid "The string that represents this font"
 msgstr "Ð?изÑ?Ñ?, койÑ?о пÑ?едÑ?Ñ?авÑ? Ñ?ози Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkfontsel.c:204
-msgid "The GdkFont that is currently selected"
-msgstr "GdkFont, койÑ?о Ñ?екÑ?Ñ?о е избÑ?ан"
-
-#: gtk/gtkfontsel.c:210
+#: ../gtk/gtkfontsel.c:230
 msgid "Preview text"
 msgstr "ТекÑ?Ñ? за пÑ?егледа"
 
-#: gtk/gtkfontsel.c:211
+#: ../gtk/gtkfontsel.c:231
 msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?Ñ?Ñ? за показване в моÑ?Ñ?Ñ?аÑ?а на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkframe.c:115
+#: ../gtk/gtkframe.c:137
 msgid "Text of the frame's label"
 msgstr "ТекÑ?Ñ? на еÑ?икеÑ? на Ñ?амкаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkframe.c:122
+#: ../gtk/gtkframe.c:144
 msgid "Label xalign"
 msgstr "Ð?одÑ?авнÑ?ване на Ñ?екÑ?Ñ?а на еÑ?икеÑ?а по X"
 
-#: gtk/gtkframe.c:123
+#: ../gtk/gtkframe.c:145
 msgid "The horizontal alignment of the label"
 msgstr "ХоÑ?изонÑ?алноÑ?о подÑ?авнÑ?ване на еÑ?икеÑ?а"
 
-#: gtk/gtkframe.c:131
+#: ../gtk/gtkframe.c:153
 msgid "Label yalign"
 msgstr "Ð?одÑ?авнÑ?ване на Ñ?екÑ?Ñ?а на еÑ?икеÑ?а по Y"
 
-#: gtk/gtkframe.c:132
+#: ../gtk/gtkframe.c:154
 msgid "The vertical alignment of the label"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?икалноÑ?о подÑ?авнÑ?ване на еÑ?икеÑ?а"
 
-#: gtk/gtkframe.c:140 gtk/gtkhandlebox.c:168
+#: ../gtk/gtkframe.c:162 ../gtk/gtkhandlebox.c:190
 msgid "Deprecated property, use shadow_type instead"
 msgstr "Ð?а не Ñ?е ползва, вмеÑ?Ñ?о Ñ?ова използвайÑ?е shadow_type"
 
-#: gtk/gtkframe.c:147
+#: ../gtk/gtkframe.c:169
 msgid "Frame shadow"
 msgstr "СÑ?нка на Ñ?амка"
 
-#: gtk/gtkframe.c:148
+#: ../gtk/gtkframe.c:170
 msgid "Appearance of the frame border"
 msgstr "Ð?ид на Ñ?амкаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkframe.c:157
+#: ../gtk/gtkframe.c:179
 msgid "A widget to display in place of the usual frame label"
 msgstr "Ð?леменÑ?, показан на мÑ?Ñ?Ñ?оÑ?о на обикновениÑ? еÑ?икеÑ? за Ñ?амка"
 
-#: gtk/gtkhandlebox.c:176
+#: ../gtk/gtkhandlebox.c:198
 msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container"
 msgstr "Ð?ид на Ñ?Ñ?нкаÑ?а около конÑ?ейнеÑ?а"
 
-#: gtk/gtkhandlebox.c:184
+#: ../gtk/gtkhandlebox.c:206
 msgid "Handle position"
 msgstr "Ð?озиÑ?иÑ? на манипÑ?лаÑ?оÑ?а"
 
-#: gtk/gtkhandlebox.c:185
+#: ../gtk/gtkhandlebox.c:207
 msgid "Position of the handle relative to the child widget"
 msgstr "Ð?озиÑ?иÑ? на манипÑ?лаÑ?оÑ?а Ñ?пÑ?Ñ?мо дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? елеменÑ?"
 
-#: gtk/gtkhandlebox.c:193
+#: ../gtk/gtkhandlebox.c:215
 msgid "Snap edge"
 msgstr "Ð?зÑ?авнÑ?ване на кÑ?аÑ?"
 
-#: gtk/gtkhandlebox.c:194
+#: ../gtk/gtkhandlebox.c:216
 msgid ""
 "Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the "
 "handlebox"
 msgstr ""
 "СÑ?Ñ?ана на манипÑ?лаÑ?оÑ?а, коÑ?Ñ?о е подÑ?авнена Ñ? Ñ?оÑ?каÑ?а за Ñ?каÑ?ване на кÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkhandlebox.c:202
+#: ../gtk/gtkhandlebox.c:224
 msgid "Snap edge set"
 msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ено изÑ?авнÑ?ване на кÑ?аÑ?"
 
-#: gtk/gtkhandlebox.c:203
+#: ../gtk/gtkhandlebox.c:225
 msgid ""
 "Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from "
 "handle_position"
@@ -2904,11 +2883,11 @@ msgstr ""
 "Ð?али да използва Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?Ñ?а на Ñ?аÑ?акÑ?еÑ?иÑ?Ñ?икаÑ?а snap_edge или Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ? "
 "извлеÑ?ена оÑ? handle_position"
 
-#: gtk/gtkhandlebox.c:210
+#: ../gtk/gtkhandlebox.c:232
 msgid "Child Detached"
 msgstr "Ð?еÑ?еÑ?о е оÑ?делено"
 
-#: gtk/gtkhandlebox.c:211
+#: ../gtk/gtkhandlebox.c:233
 msgid ""
 "A boolean value indicating whether the handlebox's child is attached or "
 "detached."
@@ -2916,284 +2895,283 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?лева Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?, коÑ?Ñ?о Ñ?казва дали деÑ?еÑ?о на манипÑ?лаÑ?оÑ?а е Ñ?вÑ?Ñ?зано или "
 "оÑ?делено."
 
-#: gtk/gtkiconview.c:551
+#: ../gtk/gtkiconview.c:559
 msgid "Selection mode"
 msgstr "Ð?аÑ?ин на избоÑ?"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:552
+#: ../gtk/gtkiconview.c:560
 msgid "The selection mode"
 msgstr "Ð?аÑ?инÑ?Ñ? за избоÑ?"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:570
+#: ../gtk/gtkiconview.c:578
 msgid "Pixbuf column"
 msgstr "Ð?олона на бÑ?Ñ?еÑ?иÑ?е"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:571
+#: ../gtk/gtkiconview.c:579
 msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
 msgstr "Ð?олона в модела, оÑ? коÑ?Ñ?о Ñ?е вземаÑ? бÑ?Ñ?еÑ?иÑ?е Ñ? пикÑ?ели за икониÑ?е"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:589
+#: ../gtk/gtkiconview.c:597
 msgid "Model column used to retrieve the text from"
 msgstr "Ð?олона в модела, оÑ? коÑ?Ñ?о Ñ?е взема Ñ?екÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:608
+#: ../gtk/gtkiconview.c:616
 msgid "Markup column"
 msgstr "Ð?олона Ñ? маÑ?киÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:609
+#: ../gtk/gtkiconview.c:617
 msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
 msgstr ""
 "Ð?олона в модела, оÑ? коÑ?Ñ?о Ñ?е взема Ñ?екÑ?Ñ?а, ако Ñ?е ползва маÑ?киÑ?ане на Pango"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:616
+#: ../gtk/gtkiconview.c:624
 msgid "Icon View Model"
 msgstr "Ð?зглед Ñ? икони"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:617
+#: ../gtk/gtkiconview.c:625
 msgid "The model for the icon view"
 msgstr "Ð?оделÑ?Ñ? на изглед Ñ? икони"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:633
+#: ../gtk/gtkiconview.c:641
 msgid "Number of columns"
 msgstr "Ð?Ñ?ой колони"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:634
+#: ../gtk/gtkiconview.c:642
 msgid "Number of columns to display"
 msgstr "Ð?Ñ?ой колони, коиÑ?о да Ñ?е покажаÑ?"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:651
+#: ../gtk/gtkiconview.c:659
 msgid "Width for each item"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на вÑ?еки елеменÑ?"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:652
+#: ../gtk/gtkiconview.c:660
 msgid "The width used for each item"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?инаÑ?а, коÑ?Ñ?о Ñ?е ползва за вÑ?еки елеменÑ?"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:668
+#: ../gtk/gtkiconview.c:676
 msgid "Space which is inserted between cells of an item"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?воÑ?о, коеÑ?о Ñ?е вмÑ?ква междÑ? клеÑ?киÑ?е на елеменÑ?"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:683
+#: ../gtk/gtkiconview.c:691
 msgid "Row Spacing"
 msgstr "РазÑ?едка на Ñ?едовеÑ?е"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:684
+#: ../gtk/gtkiconview.c:692
 msgid "Space which is inserted between grid rows"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?воÑ?о, коеÑ?о Ñ?е вмÑ?ква междÑ? Ñ?едовеÑ?е в мÑ?ежаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:699
+#: ../gtk/gtkiconview.c:707
 msgid "Column Spacing"
 msgstr "РазÑ?едка на колониÑ?е"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:700
+#: ../gtk/gtkiconview.c:708
 msgid "Space which is inserted between grid columns"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?воÑ?о, коеÑ?о Ñ?е вмÑ?ква междÑ? колониÑ?е в мÑ?ежаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:715
+#: ../gtk/gtkiconview.c:723
 msgid "Margin"
 msgstr "Ð?оле"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:716
+#: ../gtk/gtkiconview.c:724
 msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?воÑ?о, коеÑ?о Ñ?е вмÑ?ква по Ñ?Ñ?бовеÑ?е на изгледа Ñ? икони"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:732
+#: ../gtk/gtkiconview.c:740
 msgid ""
 "How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
 msgstr "Ð?ак Ñ?е Ñ?азполагаÑ? оÑ?ноÑ?иÑ?елно един Ñ?пÑ?Ñ?мо дÑ?Ñ?г Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?Ñ? и иконаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:748 gtk/gtktreeview.c:614 gtk/gtktreeviewcolumn.c:308
+#: ../gtk/gtkiconview.c:756 ../gtk/gtktreeview.c:616
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:308
 msgid "Reorderable"
 msgstr "Ð?Ñ?еподÑ?едим"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:749 gtk/gtktreeview.c:615
+#: ../gtk/gtkiconview.c:757 ../gtk/gtktreeview.c:617
 msgid "View is reorderable"
 msgstr "Ð?згледÑ?Ñ? може да Ñ?е пÑ?еподÑ?ежда"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:756 gtk/gtktreeview.c:765
+#: ../gtk/gtkiconview.c:764 ../gtk/gtktreeview.c:767
 msgid "Tooltip Column"
 msgstr "Ð?олона Ñ? подÑ?казки"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:757
+#: ../gtk/gtkiconview.c:765
 msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the items"
 msgstr "Ð?олонаÑ?а в модела, оÑ? коÑ?Ñ?о да Ñ?е взимаÑ? подÑ?казкиÑ?е за елеменÑ?иÑ?е"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:774
+#: ../gtk/gtkiconview.c:782
 msgid "Item Padding"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?п до икона"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:775
+#: ../gtk/gtkiconview.c:783
 msgid "Padding around icon view items"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?п около обекÑ?иÑ?е в изгледа каÑ?о икони"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:784
+#: ../gtk/gtkiconview.c:792
 msgid "Selection Box Color"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ? на пÑ?озоÑ?еÑ?а за избоÑ?"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:785
+#: ../gtk/gtkiconview.c:793
 msgid "Color of the selection box"
 msgstr "ЦвеÑ?Ñ?Ñ? на пÑ?озоÑ?еÑ?а за избоÑ?"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:791
+#: ../gtk/gtkiconview.c:799
 msgid "Selection Box Alpha"
 msgstr "Ð?лÑ?а каналÑ?Ñ? на пÑ?озоÑ?еÑ?а за избоÑ?"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:792
+#: ../gtk/gtkiconview.c:800
 msgid "Opacity of the selection box"
 msgstr "Ð?епÑ?озÑ?аÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?а на пÑ?озоÑ?еÑ?а за избоÑ?"
 
-#: gtk/gtkimage.c:227 gtk/gtkstatusicon.c:218
+#: ../gtk/gtkimage.c:233 ../gtk/gtkstatusicon.c:216
 msgid "Pixbuf"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?еÑ? Ñ? пикÑ?ели"
 
-#: gtk/gtkimage.c:228 gtk/gtkstatusicon.c:219
+#: ../gtk/gtkimage.c:234 ../gtk/gtkstatusicon.c:217
 msgid "A GdkPixbuf to display"
 msgstr "GdkPixbuf за показване"
 
-#: gtk/gtkimage.c:235
+#: ../gtk/gtkimage.c:241
 msgid "Pixmap"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?а Ñ? пикÑ?ели"
 
-#: gtk/gtkimage.c:236
+#: ../gtk/gtkimage.c:242
 msgid "A GdkPixmap to display"
 msgstr "GdkPixmap за показване"
 
-#: gtk/gtkimage.c:243 gtk/gtkmessagedialog.c:262
-msgid "Image"
-msgstr "Ð?зобÑ?ажение"
-
-#: gtk/gtkimage.c:244
-msgid "A GdkImage to display"
-msgstr "GdkImage за показване"
-
-#: gtk/gtkimage.c:251
+#: ../gtk/gtkimage.c:249
 msgid "Mask"
 msgstr "Ð?аÑ?ка"
 
-#: gtk/gtkimage.c:252
-msgid "Mask bitmap to use with GdkImage or GdkPixmap"
-msgstr "Ð?обиÑ?ова маÑ?ка използвана Ñ? GdkImage или GdkPixmap"
+#: ../gtk/gtkimage.c:250
+msgid "Mask bitmap to use with GdkPixmap"
+msgstr "Ð?обиÑ?ова маÑ?ка използвана Ñ? GdkPixmap"
 
-#: gtk/gtkimage.c:259 gtk/gtkrecentmanager.c:214 gtk/gtkstatusicon.c:226
+#: ../gtk/gtkimage.c:257 ../gtk/gtkrecentmanager.c:290
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:224
 msgid "Filename"
 msgstr "Ð?ме на Ñ?айл"
 
-#: gtk/gtkimage.c:260 gtk/gtkstatusicon.c:227
+#: ../gtk/gtkimage.c:258 ../gtk/gtkstatusicon.c:225
 msgid "Filename to load and display"
 msgstr "Ð?ме на Ñ?айла за заÑ?еждане и показване"
 
-#: gtk/gtkimage.c:269 gtk/gtkstatusicon.c:235
+#: ../gtk/gtkimage.c:267 ../gtk/gtkstatusicon.c:233
 msgid "Stock ID for a stock image to display"
 msgstr ""
 "Ð?оменклаÑ?Ñ?Ñ?ен иденÑ?иÑ?икаÑ?оÑ? на Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?но изобÑ?ажение, коеÑ?о да Ñ?е показва."
 
-#: gtk/gtkimage.c:276
+#: ../gtk/gtkimage.c:274
 msgid "Icon set"
 msgstr "Ð?абоÑ? икони"
 
-#: gtk/gtkimage.c:277
+#: ../gtk/gtkimage.c:275
 msgid "Icon set to display"
 msgstr "Ð?абоÑ? икони за показване"
 
-#: gtk/gtkimage.c:284 gtk/gtkscalebutton.c:232 gtk/gtktoolbar.c:485
-#: gtk/gtktoolpalette.c:991
+#: ../gtk/gtkimage.c:282 ../gtk/gtkscalebutton.c:230 ../gtk/gtktoolbar.c:493
+#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1008
 msgid "Icon size"
 msgstr "РазмеÑ? на икона"
 
-#: gtk/gtkimage.c:285
+#: ../gtk/gtkimage.c:283
 msgid "Symbolic size to use for stock icon, icon set or named icon"
 msgstr ""
 "СимволиÑ?ен Ñ?азмеÑ?, койÑ?о Ñ?е използва оÑ? Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?ниÑ?е икони, набоÑ? оÑ? икони "
 "или именÑ?вана икона"
 
-#: gtk/gtkimage.c:301
+#: ../gtk/gtkimage.c:299
 msgid "Pixel size"
 msgstr "РазмеÑ? в пикÑ?ели"
 
-#: gtk/gtkimage.c:302
+#: ../gtk/gtkimage.c:300
 msgid "Pixel size to use for named icon"
 msgstr "РазмеÑ? в пикÑ?ели, койÑ?о да Ñ?е използва оÑ? именÑ?вана икона"
 
-#: gtk/gtkimage.c:310
+#: ../gtk/gtkimage.c:308
 msgid "Animation"
 msgstr "Ð?нимаÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkimage.c:311
+#: ../gtk/gtkimage.c:309
 msgid "GdkPixbufAnimation to display"
 msgstr "GdkPixbufAnimation за показване"
 
-#: gtk/gtkimage.c:351 gtk/gtkstatusicon.c:266
+#: ../gtk/gtkimage.c:349 ../gtk/gtkstatusicon.c:264
 msgid "Storage type"
 msgstr "Ð?ид запазване"
 
-#: gtk/gtkimage.c:352 gtk/gtkstatusicon.c:267
+#: ../gtk/gtkimage.c:350 ../gtk/gtkstatusicon.c:265
 msgid "The representation being used for image data"
 msgstr "Ð?Ñ?езенÑ?аÑ?иÑ?Ñ?а използвана за данни оÑ? изобÑ?ажениÑ?"
 
-#: gtk/gtkimagemenuitem.c:136
+#: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:138
 msgid "Child widget to appear next to the menu text"
 msgstr "Ð?гÑ?аден гÑ?аÑ?иÑ?ен обекÑ?, койÑ?о Ñ?е поÑ?вÑ?ва до Ñ?екÑ?Ñ?а на менÑ?Ñ?о"
 
-#: gtk/gtkimagemenuitem.c:151
+#: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:153
 msgid "Whether to use the label text to create a stock menu item"
 msgstr ""
 "Ð?али да Ñ?е ползва Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?Ñ? на еÑ?икеÑ?а за Ñ?Ñ?здаванеÑ?о на номенклаÑ?Ñ?Ñ?ен елеменÑ? "
 "в менÑ?Ñ?о"
 
-#: gtk/gtkimagemenuitem.c:184 gtk/gtkmenu.c:523
+#: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:186 ../gtk/gtkmenu.c:543
 msgid "Accel Group"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?па Ñ? клавиÑ?ни комбинаÑ?ии"
 
-#: gtk/gtkimagemenuitem.c:185
+#: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:187
 msgid "The Accel Group to use for stock accelerator keys"
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?Ñ?паÑ?а клавиÑ?ни комбинаÑ?ии, коиÑ?о да Ñ?е ползваÑ? за номенклаÑ?Ñ?Ñ?ниÑ?е дейÑ?Ñ?виÑ?"
 
-#: gtk/gtkimagemenuitem.c:190
+#: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:192
 msgid "Show menu images"
 msgstr "Ð?зобÑ?ажениÑ? в менÑ?Ñ?аÑ?а"
 
-#: gtk/gtkimagemenuitem.c:191
+#: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:193
 msgid "Whether images should be shown in menus"
 msgstr "Ð?али да Ñ?е показваÑ? изобÑ?ажениÑ?Ñ?а в менÑ?Ñ?аÑ?а"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:384 gtk/gtkmessagedialog.c:175
+#: ../gtk/gtkinfobar.c:378 ../gtk/gtkmessagedialog.c:214
 msgid "Message Type"
 msgstr "Ð?ид Ñ?Ñ?обÑ?ение"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:385 gtk/gtkmessagedialog.c:176
+#: ../gtk/gtkinfobar.c:379 ../gtk/gtkmessagedialog.c:215
 msgid "The type of message"
 msgstr "Ð?идÑ?Ñ? на Ñ?Ñ?обÑ?ениеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:440
+#: ../gtk/gtkinfobar.c:434
 msgid "Width of border around the content area"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на Ñ?амкаÑ?а около пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?воÑ?о Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жаниеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:457
+#: ../gtk/gtkinfobar.c:451
 msgid "Spacing between elements of the area"
 msgstr "РазÑ?Ñ?оÑ?ниеÑ?о междÑ? елеменÑ?иÑ?е в облаÑ?Ñ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:489
+#: ../gtk/gtkinfobar.c:483
 msgid "Width of border around the action area"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на Ñ?амкаÑ?а около пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?воÑ?о за дейÑ?Ñ?вие"
 
-#: gtk/gtkinvisible.c:87 gtk/gtkwindow.c:651
+#: ../gtk/gtkinvisible.c:91 ../gtk/gtkmountoperation.c:175
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:283 ../gtk/gtkwindow.c:662
+msgid "Screen"
+msgstr "Ð?кÑ?ан"
+
+#: ../gtk/gtkinvisible.c:92 ../gtk/gtkwindow.c:663
 msgid "The screen where this window will be displayed"
 msgstr "Ð?кÑ?анÑ?Ñ?, кÑ?деÑ?о Ñ?е бÑ?де показан Ñ?ози пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtklabel.c:529
+#: ../gtk/gtklabel.c:551
 msgid "The text of the label"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?Ñ?Ñ? на еÑ?икеÑ?а"
 
-#: gtk/gtklabel.c:536
+#: ../gtk/gtklabel.c:558
 msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
 msgstr "СпиÑ?Ñ?к оÑ? Ñ?Ñ?илови аÑ?Ñ?ибÑ?Ñ?и, коиÑ?о да Ñ?е пÑ?иложаÑ? кÑ?м Ñ?екÑ?Ñ?а на еÑ?икеÑ?а"
 
-#: gtk/gtklabel.c:557 gtk/gtktexttag.c:359 gtk/gtktextview.c:594
+#: ../gtk/gtklabel.c:579 ../gtk/gtktexttag.c:335 ../gtk/gtktextview.c:678
 msgid "Justification"
 msgstr "Ð?одÑ?авнÑ?ване"
 
-#: gtk/gtklabel.c:558
+#: ../gtk/gtklabel.c:580
 msgid ""
 "The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
 "This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
@@ -3203,11 +3181,11 @@ msgstr ""
 "влиÑ?е на подÑ?авнÑ?ванеÑ?о на еÑ?икеÑ?а в неговоÑ?о мÑ?Ñ?Ñ?о. Ð?а Ñ?ова Ð?иж GtkMisc::"
 "xalign"
 
-#: gtk/gtklabel.c:566
+#: ../gtk/gtklabel.c:588
 msgid "Pattern"
 msgstr "Шаблон"
 
-#: gtk/gtklabel.c:567
+#: ../gtk/gtklabel.c:589
 msgid ""
 "A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
 "to underline"
@@ -3215,47 +3193,47 @@ msgstr ""
 "Ð?из Ñ?Ñ?Ñ? знаÑ?и за подÑ?еÑ?Ñ?аване â??_â??, оÑ?говаÑ?Ñ?Ñ?и на знаÑ?иÑ?е оÑ? Ñ?екÑ?Ñ?а, коиÑ?о да "
 "Ñ?е подÑ?еÑ?Ñ?аÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtklabel.c:574
+#: ../gtk/gtklabel.c:596
 msgid "Line wrap"
 msgstr "Ð?Ñ?енаÑ?Ñ?не по Ñ?едове"
 
-#: gtk/gtklabel.c:575
+#: ../gtk/gtklabel.c:597
 msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
 msgstr "Ð?ко е зададено, Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?е пÑ?енаÑ?Ñ? на нов Ñ?ед, ако е Ñ?вÑ?Ñ?де дÑ?лÑ?г"
 
-#: gtk/gtklabel.c:590
+#: ../gtk/gtklabel.c:612
 msgid "Line wrap mode"
 msgstr "Режим на пÑ?енаÑ?Ñ?не по Ñ?едове"
 
-#: gtk/gtklabel.c:591
+#: ../gtk/gtklabel.c:613
 msgid "If wrap is set, controls how linewrapping is done"
 msgstr "Ð?ко има пÑ?енаÑ?Ñ?не, как Ñ?е оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?ва"
 
-#: gtk/gtklabel.c:598
+#: ../gtk/gtklabel.c:620
 msgid "Selectable"
 msgstr "Ð?збиÑ?аем"
 
-#: gtk/gtklabel.c:599
+#: ../gtk/gtklabel.c:621
 msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
 msgstr "Ð?али Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?Ñ? на еÑ?икеÑ?а може да бÑ?де избÑ?ан Ñ? миÑ?каÑ?а"
 
-#: gtk/gtklabel.c:605
+#: ../gtk/gtklabel.c:627
 msgid "Mnemonic key"
 msgstr "Ð?немониÑ?ен клавиÑ?"
 
-#: gtk/gtklabel.c:606
+#: ../gtk/gtklabel.c:628
 msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
 msgstr "Ð?лавиÑ?на комбинаÑ?иÑ? за Ñ?ози еÑ?икеÑ?"
 
-#: gtk/gtklabel.c:614
+#: ../gtk/gtklabel.c:636
 msgid "Mnemonic widget"
 msgstr "Ð?немониÑ?ен гÑ?аÑ?иÑ?ен обекÑ?"
 
-#: gtk/gtklabel.c:615
+#: ../gtk/gtklabel.c:637
 msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
 msgstr "Ð?леменÑ?Ñ?Ñ? за акÑ?ивиÑ?ане, когаÑ?о бÑ?Ñ?зиÑ?Ñ? клавиÑ? на еÑ?икеÑ? е наÑ?иÑ?наÑ?"
 
-#: gtk/gtklabel.c:661
+#: ../gtk/gtklabel.c:683
 msgid ""
 "The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
 "enough room to display the entire string"
@@ -3263,110 +3241,114 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?едпоÑ?иÑ?аноÑ?о мÑ?Ñ?Ñ?о за Ñ?Ñ?кÑ?аÑ?аване на низа в Ñ?лÑ?Ñ?аиÑ?е, когаÑ?о еÑ?икеÑ?Ñ?Ñ? не "
 "Ñ?азполага Ñ? доÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?но мÑ?Ñ?Ñ?о да Ñ?е покаже Ñ?елиÑ?Ñ? низ."
 
-#: gtk/gtklabel.c:702
+#: ../gtk/gtklabel.c:724
 msgid "Single Line Mode"
 msgstr "Ð?а един Ñ?ед"
 
-#: gtk/gtklabel.c:703
+#: ../gtk/gtklabel.c:725
 msgid "Whether the label is in single line mode"
 msgstr "Ð?али Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?Ñ? на еÑ?икеÑ?а да бÑ?де Ñ?амо на един Ñ?ед"
 
-#: gtk/gtklabel.c:720
+#: ../gtk/gtklabel.c:742
 msgid "Angle"
 msgstr "ЪгÑ?л"
 
-#: gtk/gtklabel.c:721
+#: ../gtk/gtklabel.c:743
 msgid "Angle at which the label is rotated"
 msgstr "ЪгÑ?л, на койÑ?о е завÑ?Ñ?Ñ?Ñ?н еÑ?икеÑ?а"
 
-#: gtk/gtklabel.c:742
-msgid "Maximum Width In Characters"
-msgstr "Ð?акÑ?имална Ñ?иÑ?оÑ?ина в знаÑ?и"
-
-#: gtk/gtklabel.c:743
+#: ../gtk/gtklabel.c:765
 msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
 msgstr "Ð?еланаÑ?а макÑ?имална Ñ?иÑ?оÑ?ина на еÑ?икеÑ?а в знаÑ?и"
 
-#: gtk/gtklabel.c:761
+#: ../gtk/gtklabel.c:783
 msgid "Track visited links"
 msgstr "Следене за поÑ?еÑ?ени вÑ?Ñ?зки"
 
-#: gtk/gtklabel.c:762
+#: ../gtk/gtklabel.c:784
 msgid "Whether visited links should be tracked"
 msgstr "Ð?али да Ñ?е пÑ?оÑ?ледÑ?ва поÑ?еÑ?аванеÑ?о на вÑ?Ñ?зки"
 
-#: gtk/gtklabel.c:883
+#: ../gtk/gtklabel.c:905
 msgid "Whether to select the contents of a selectable label when it is focused"
 msgstr ""
 "Ð?али да Ñ?е избеÑ?е Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жаниеÑ?о на избиÑ?аем еÑ?икеÑ?, когаÑ?о Ñ?ой Ñ?е Ñ?окÑ?Ñ?иÑ?а"
 
-#: gtk/gtklayout.c:581 gtk/gtkviewport.c:134
+#: ../gtk/gtklayout.c:623 ../gtk/gtkviewport.c:144
 msgid "Horizontal adjustment"
 msgstr "ХоÑ?изонÑ?ално наглаÑ?Ñ?ване"
 
-#: gtk/gtklayout.c:582 gtk/gtkscrolledwindow.c:236
+#: ../gtk/gtklayout.c:624 ../gtk/gtkscrolledwindow.c:234
 msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position"
 msgstr "GtkAdjustment за Ñ?оÑ?изонÑ?алнаÑ?а позиÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtklayout.c:589 gtk/gtkviewport.c:142
+#: ../gtk/gtklayout.c:631 ../gtk/gtkviewport.c:152
 msgid "Vertical adjustment"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?икално наглаÑ?Ñ?ване"
 
-#: gtk/gtklayout.c:590 gtk/gtkscrolledwindow.c:243
+#: ../gtk/gtklayout.c:632 ../gtk/gtkscrolledwindow.c:241
 msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
 msgstr "GtkAdjustment за веÑ?Ñ?икалнаÑ?а позиÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtklayout.c:598
+#: ../gtk/gtklayout.c:639 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:208
+msgid "Width"
+msgstr "ШиÑ?оÑ?ина"
+
+#: ../gtk/gtklayout.c:640
 msgid "The width of the layout"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?инаÑ?а на подÑ?едбаÑ?а"
 
-#: gtk/gtklayout.c:607
+#: ../gtk/gtklayout.c:648
+msgid "Height"
+msgstr "Ð?иÑ?оÑ?ина"
+
+#: ../gtk/gtklayout.c:649
 msgid "The height of the layout"
 msgstr "Ð?иÑ?оÑ?инаÑ?а на подÑ?едбаÑ?а"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:145
+#: ../gtk/gtklinkbutton.c:143
 msgid "URI"
 msgstr "Ð?дÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:146
+#: ../gtk/gtklinkbutton.c:144
 msgid "The URI bound to this button"
 msgstr "Ð?дÑ?еÑ?Ñ?Ñ? пÑ?икаÑ?ен кÑ?м бÑ?Ñ?она"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:160
+#: ../gtk/gtklinkbutton.c:158
 msgid "Visited"
 msgstr "Ð?оÑ?еÑ?ена"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:161
+#: ../gtk/gtklinkbutton.c:159
 msgid "Whether this link has been visited."
 msgstr "Ð?али адÑ?еÑ?Ñ?Ñ? веÑ?е е поÑ?еÑ?ен."
 
-#: gtk/gtkmenu.c:509
+#: ../gtk/gtkmenu.c:529
 msgid "The currently selected menu item"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?о избÑ?аниÑ?Ñ? елеменÑ? оÑ? менÑ?"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:524
+#: ../gtk/gtkmenu.c:544
 msgid "The accel group holding accelerators for the menu"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?па Ñ? клавиÑ?ни комбинаÑ?ии за менÑ?Ñ?о"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:538 gtk/gtkmenuitem.c:290
+#: ../gtk/gtkmenu.c:558 ../gtk/gtkmenuitem.c:300
 msgid "Accel Path"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ? за клавиÑ?на комбинаÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:539
+#: ../gtk/gtkmenu.c:559
 msgid "An accel path used to conveniently construct accel paths of child items"
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?Ñ?, койÑ?о Ñ?е използва за Ñ?добно Ñ?Ñ?здаване на клавиÑ?ни комбинаÑ?ии оÑ? "
 "елеменÑ?и-деÑ?а"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:555
+#: ../gtk/gtkmenu.c:575
 msgid "Attach Widget"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?иÑ?ен обекÑ? за Ñ?каÑ?ване"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:556
+#: ../gtk/gtkmenu.c:576
 msgid "The widget the menu is attached to"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?иÑ?ниÑ?Ñ? елеменÑ?, кÑ?м койÑ?о е Ñ?каÑ?ено менÑ?Ñ?о"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:564
+#: ../gtk/gtkmenu.c:584
 msgid ""
 "A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-"
 "off"
@@ -3374,35 +3356,35 @@ msgstr ""
 "Ð?аглавие, коеÑ?о може да Ñ?е покаже оÑ? мениджÑ?Ñ?а на пÑ?озоÑ?Ñ?и, когаÑ?о Ñ?ова менÑ? "
 "е оÑ?кÑ?Ñ?наÑ?о"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:578
+#: ../gtk/gtkmenu.c:598
 msgid "Tearoff State"
 msgstr "Ð?Ñ?кÑ?Ñ?наÑ?о"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:579
+#: ../gtk/gtkmenu.c:599
 msgid "A boolean that indicates whether the menu is torn-off"
 msgstr "Ð?Ñ?лева Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ? Ñ?казваÑ?а дали заглавиеÑ?о е оÑ?кÑ?Ñ?наÑ?о"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:593
+#: ../gtk/gtkmenu.c:613
 msgid "Monitor"
 msgstr "Ð?ониÑ?оÑ?"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:594
+#: ../gtk/gtkmenu.c:614
 msgid "The monitor the menu will be popped up on"
 msgstr "Ð?ониÑ?оÑ?Ñ?Ñ?, на койÑ?о Ñ?е Ñ?е поÑ?ви Ñ?ова менÑ?"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:600
+#: ../gtk/gtkmenu.c:620
 msgid "Vertical Padding"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?икален оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?п"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:601
+#: ../gtk/gtkmenu.c:621
 msgid "Extra space at the top and bottom of the menu"
 msgstr "Ð?опÑ?лниÑ?елно мÑ?Ñ?Ñ?о над и под менÑ?Ñ?о"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:623
+#: ../gtk/gtkmenu.c:643
 msgid "Reserve Toggle Size"
 msgstr "РезеÑ?виÑ?ане на мÑ?Ñ?Ñ?о за пÑ?евклÑ?Ñ?ване"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:624
+#: ../gtk/gtkmenu.c:644
 msgid ""
 "A boolean that indicates whether the menu reserves space for toggles and "
 "icons"
@@ -3410,19 +3392,19 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?лева Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ? Ñ?казваÑ?а дали да Ñ?е запазва мÑ?Ñ?Ñ?о за пÑ?евклÑ?Ñ?ваÑ?ели и икони "
 "в менÑ?Ñ?о"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:630
+#: ../gtk/gtkmenu.c:650
 msgid "Horizontal Padding"
 msgstr "ХоÑ?изонÑ?ален оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?п"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:631
+#: ../gtk/gtkmenu.c:651
 msgid "Extra space at the left and right edges of the menu"
 msgstr "Ð?опÑ?лниÑ?елно мÑ?Ñ?Ñ?о оÑ?лÑ?во и оÑ?дÑ?Ñ?но на менÑ?Ñ?о"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:639
+#: ../gtk/gtkmenu.c:659
 msgid "Vertical Offset"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?икален оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?п"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:640
+#: ../gtk/gtkmenu.c:660
 msgid ""
 "When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
 "vertically"
@@ -3430,11 +3412,11 @@ msgstr ""
 "Ð?огаÑ?о менÑ?Ñ?о е подменÑ?, да Ñ?е Ñ?азположи оÑ?меÑ?Ñ?ено на опÑ?еделен бÑ?ой пикÑ?ели "
 "веÑ?Ñ?икално"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:648
+#: ../gtk/gtkmenu.c:668
 msgid "Horizontal Offset"
 msgstr "ХоÑ?изонÑ?ален оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?п"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:649
+#: ../gtk/gtkmenu.c:669
 msgid ""
 "When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
 "horizontally"
@@ -3442,90 +3424,90 @@ msgstr ""
 "Ð?огаÑ?о менÑ?Ñ?о е подменÑ?, да Ñ?е Ñ?азположи оÑ?меÑ?Ñ?ено на опÑ?еделен бÑ?ой пикÑ?ели "
 "Ñ?оÑ?изонÑ?ално"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:657
+#: ../gtk/gtkmenu.c:677
 msgid "Double Arrows"
 msgstr "Ð?войни Ñ?Ñ?Ñ?елки"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:658
+#: ../gtk/gtkmenu.c:678
 msgid "When scrolling, always show both arrows."
 msgstr "Ð?Ñ?и пÑ?идвижване винаги да Ñ?е показваÑ? двеÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?елки."
 
-#: gtk/gtkmenu.c:671
+#: ../gtk/gtkmenu.c:691
 msgid "Arrow Placement"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?о на Ñ?Ñ?Ñ?елкиÑ?е"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:672
+#: ../gtk/gtkmenu.c:692
 msgid "Indicates where scroll arrows should be placed"
 msgstr "Указва кÑ?де да Ñ?е поÑ?Ñ?авÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?елкиÑ?е за пÑ?едвижване"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:680
+#: ../gtk/gtkmenu.c:700
 msgid "Left Attach"
 msgstr "Ð?Ñ?во пÑ?икÑ?епÑ?не"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:681 gtk/gtktable.c:174
+#: ../gtk/gtkmenu.c:701 ../gtk/gtktable.c:190
 msgid "The column number to attach the left side of the child to"
 msgstr ""
 "Ð?омеÑ? на колонаÑ?а, кÑ?м койÑ?о да Ñ?е пÑ?икÑ?епи лÑ?ваÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?ана на дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? елеменÑ?"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:688
+#: ../gtk/gtkmenu.c:708
 msgid "Right Attach"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?но пÑ?икÑ?епÑ?не"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:689
+#: ../gtk/gtkmenu.c:709
 msgid "The column number to attach the right side of the child to"
 msgstr ""
 "Ð?омеÑ? на колонаÑ?а, кÑ?м койÑ?о да Ñ?е пÑ?икÑ?епи дÑ?Ñ?наÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?ана на дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? "
 "елеменÑ?"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:696
+#: ../gtk/gtkmenu.c:716
 msgid "Top Attach"
 msgstr "Ð?оÑ?но пÑ?икÑ?епÑ?не"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:697
+#: ../gtk/gtkmenu.c:717
 msgid "The row number to attach the top of the child to"
 msgstr ""
 "Ð?омеÑ? на Ñ?еда, кÑ?м койÑ?о да Ñ?е пÑ?икÑ?епи гоÑ?наÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?ана на дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? елеменÑ?"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:704
+#: ../gtk/gtkmenu.c:724
 msgid "Bottom Attach"
 msgstr "Ð?олно пÑ?икÑ?епÑ?не"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:705 gtk/gtktable.c:195
+#: ../gtk/gtkmenu.c:725 ../gtk/gtktable.c:211
 msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
 msgstr ""
 "Ð?омеÑ? на Ñ?еда, кÑ?м койÑ?о да Ñ?е пÑ?икÑ?епи долнаÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?ана на дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? елеменÑ?"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:719
+#: ../gtk/gtkmenu.c:739
 msgid "Arbitrary constant to scale down the size of the scroll arrow"
 msgstr "Ð?Ñ?оизволна конÑ?Ñ?анÑ?а за маÑ?абиÑ?анеÑ?о на Ñ?Ñ?Ñ?елкиÑ?е за пÑ?едвижване"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:806
+#: ../gtk/gtkmenu.c:826
 msgid "Can change accelerators"
 msgstr "Ð?Ñ?оменливи клавиÑ?ни комбинаÑ?ии"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:807
+#: ../gtk/gtkmenu.c:827
 msgid ""
 "Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
 msgstr ""
 "Ð?али клавиÑ?ниÑ?е комбинаÑ?ии за менÑ?Ñ?а могаÑ? да бÑ?даÑ? пÑ?оменÑ?ни Ñ?Ñ?ез наÑ?иÑ?кане "
 "на клавиÑ? над обекÑ? оÑ? менÑ?Ñ?о."
 
-#: gtk/gtkmenu.c:812
+#: ../gtk/gtkmenu.c:832
 msgid "Delay before submenus appear"
 msgstr "Ð?акÑ?Ñ?нение пÑ?еди поÑ?вÑ?ване на подменÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:813
+#: ../gtk/gtkmenu.c:833
 msgid ""
 "Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
 msgstr ""
 "Ð?инимално вÑ?еме, пÑ?ез коеÑ?о показалеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?бва да оÑ?Ñ?ане над обекÑ? оÑ? менÑ?, "
 "пÑ?еди да Ñ?е поÑ?ви подменÑ?Ñ?о"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:820
+#: ../gtk/gtkmenu.c:840
 msgid "Delay before hiding a submenu"
 msgstr "Ð?акÑ?Ñ?нение пÑ?еди Ñ?кÑ?иване на подменÑ?"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:821
+#: ../gtk/gtkmenu.c:841
 msgid ""
 "The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
 "submenu"
@@ -3533,255 +3515,270 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?еме пÑ?еди Ñ?кÑ?иване на подменÑ?, пÑ?ез коеÑ?о показалеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?е движи кÑ?м "
 "подменÑ?Ñ?о"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:168
+#: ../gtk/gtkmenubar.c:162
 msgid "Pack direction"
 msgstr "Ð?оÑ?ока на пакеÑ?иÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:169
+#: ../gtk/gtkmenubar.c:163
 msgid "The pack direction of the menubar"
 msgstr "Ð?оÑ?ока на пакеÑ?иÑ?анеÑ?о на ленÑ?аÑ?а Ñ? инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?и"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:185
+#: ../gtk/gtkmenubar.c:179
 msgid "Child Pack direction"
 msgstr "Ð?оÑ?ока на пакеÑ?иÑ?анеÑ?о на дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ?е елеменÑ?и"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:186
+#: ../gtk/gtkmenubar.c:180
 msgid "The child pack direction of the menubar"
 msgstr "Ð?оÑ?ока на пакеÑ?иÑ?анеÑ?о на дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ?е елеменÑ?и на ленÑ?аÑ?а Ñ? менÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:195
+#: ../gtk/gtkmenubar.c:189
 msgid "Style of bevel around the menubar"
 msgstr "СÑ?ил на вдаване около ленÑ?аÑ?а Ñ? менÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:202 gtk/gtktoolbar.c:535
+#: ../gtk/gtkmenubar.c:196 ../gtk/gtktoolbar.c:543
 msgid "Internal padding"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?но пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?во"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:203
+#: ../gtk/gtkmenubar.c:197
 msgid "Amount of border space between the menubar shadow and the menu items"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?во междÑ? Ñ?Ñ?нкаÑ?а на ленÑ?аÑ?а Ñ? менÑ?Ñ?а и елеменÑ?иÑ?е на менÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:210
+#: ../gtk/gtkmenubar.c:204
 msgid "Delay before drop down menus appear"
 msgstr "Ð?акÑ?Ñ?нение пÑ?еди поÑ?вÑ?ване на падаÑ?и менÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:211
+#: ../gtk/gtkmenubar.c:205
 msgid "Delay before the submenus of a menu bar appear"
 msgstr "Ð?акÑ?Ñ?нениеÑ?о пÑ?еди поÑ?вÑ?ване на подменÑ?Ñ?аÑ?а"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:257
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:267
 msgid "Right Justified"
 msgstr "Ð?одÑ?авнÑ?ване надÑ?Ñ?но"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:258
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:268
 msgid ""
 "Sets whether the menu item appears justified at the right side of a menu bar"
 msgstr ""
 "Ð?адаване дали елеменÑ?Ñ?Ñ? на менÑ?Ñ?о да бÑ?де подÑ?авнено надÑ?Ñ?но Ñ?пÑ?Ñ?мо ленÑ?аÑ?а "
 "за менÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:272
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:282
 msgid "Submenu"
 msgstr "Ð?одменÑ?"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:273
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:283
 msgid "The submenu attached to the menu item, or NULL if it has none"
 msgstr ""
 "Ð?одменÑ?Ñ?о, коеÑ?о е закаÑ?ено кÑ?м Ñ?ози елеменÑ? оÑ? менÑ?Ñ?о. Ð?ко нÑ?ма, е NULL"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:291
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:301
 msgid "Sets the accelerator path of the menu item"
 msgstr "Ð?адава клавиÑ?наÑ?а комбинаÑ?иÑ? за елеменÑ?а на менÑ?Ñ?о"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:306
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:316
 msgid "The text for the child label"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?Ñ?Ñ? на дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? еÑ?икеÑ?"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:369
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:379
 msgid "Amount of space used up by arrow, relative to the menu item's font size"
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?воÑ?о заемано оÑ? Ñ?Ñ?Ñ?елкаÑ?а Ñ?пÑ?Ñ?мо Ñ?азмеÑ?а на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?а на елеменÑ?а оÑ? "
 "менÑ?Ñ?о"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:382
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:392
 msgid "Width in Characters"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина в знаÑ?и"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:383
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:393
 msgid "The minimum desired width of the menu item in characters"
 msgstr "Ð?инималнаÑ?а желана Ñ?иÑ?оÑ?ина на елеменÑ?а оÑ? менÑ?Ñ?о в знаÑ?и"
 
-#: gtk/gtkmenushell.c:382
+#: ../gtk/gtkmenushell.c:380
 msgid "Take Focus"
 msgstr "Ð?земане на Ñ?окÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkmenushell.c:383
+#: ../gtk/gtkmenushell.c:381
 msgid "A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus"
 msgstr "Ð?Ñ?лева Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ? Ñ?казваÑ?а дали заглавиеÑ?о взема клавиаÑ?Ñ?Ñ?ниÑ? Ñ?окÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:243
+#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:243
 msgid "Menu"
 msgstr "Ð?енÑ?"
 
-#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:244
+#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:244
 msgid "The dropdown menu"
 msgstr "Ð?адаÑ?оÑ?о менÑ?"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:145
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:184
 msgid "Image/label border"
 msgstr "Рамка на изобÑ?ажение/еÑ?икеÑ?"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:146
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:185
 msgid "Width of border around the label and image in the message dialog"
 msgstr ""
 "ШиÑ?оÑ?ина за Ñ?амкаÑ?а около еÑ?икеÑ?а и изобÑ?ажениеÑ?о в диалога за Ñ?Ñ?обÑ?ениÑ?"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:161
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:200
 msgid "Use separator"
 msgstr "РазделиÑ?ел"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:162
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:201
 msgid ""
 "Whether to put a separator between the message dialog's text and the buttons"
 msgstr "Ð?али да Ñ?е поÑ?Ñ?ави Ñ?азделиÑ?ел междÑ? Ñ?екÑ?Ñ?а на Ñ?Ñ?обÑ?ениеÑ?о и бÑ?Ñ?ониÑ?е"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:183
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:222
 msgid "Message Buttons"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?они на Ñ?Ñ?обÑ?ение"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:184
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:223
 msgid "The buttons shown in the message dialog"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ониÑ?е показани в диалога за Ñ?Ñ?обÑ?ение"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:201
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:240
 msgid "The primary text of the message dialog"
 msgstr "Ð?Ñ?новниÑ?Ñ? Ñ?екÑ?Ñ? в диалога за Ñ?Ñ?обÑ?ение"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:216
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:255
 msgid "Use Markup"
 msgstr "Ð?зползване на маÑ?киÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:217
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:256
 msgid "The primary text of the title includes Pango markup."
 msgstr "Ð?Ñ?новниÑ?Ñ? Ñ?екÑ?Ñ? на еÑ?икеÑ?а вклÑ?Ñ?ва маÑ?киÑ?ане на Pango."
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:231
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:270
 msgid "Secondary Text"
 msgstr "Ð?опÑ?лниÑ?елен Ñ?екÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:232
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:271
 msgid "The secondary text of the message dialog"
 msgstr "Ð?опÑ?лниÑ?елниÑ?Ñ? Ñ?екÑ?Ñ? в диалога за Ñ?Ñ?обÑ?ение"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:247
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:286
 msgid "Use Markup in secondary"
 msgstr "Ð?зползване на маÑ?киÑ?ане в допÑ?лниÑ?елниÑ? Ñ?екÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:248
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:287
 msgid "The secondary text includes Pango markup."
 msgstr "Ð?опÑ?лниÑ?елниÑ?Ñ? Ñ?екÑ?Ñ? на еÑ?икеÑ?а вклÑ?Ñ?ва маÑ?киÑ?ане на Pango."
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:263
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:301
+msgid "Image"
+msgstr "Ð?зобÑ?ажение"
+
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:302
 msgid "The image"
 msgstr "Ð?зобÑ?ажениеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkmisc.c:83
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:318
+msgid "Message area"
+msgstr "Ð?блаÑ?Ñ? за Ñ?Ñ?обÑ?ениÑ?"
+
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:319
+msgid "GtkVBox that holds the dialog's primary and secondary labels"
+msgstr ""
+"Ð?бекÑ?Ñ?Ñ? GtkVBox, койÑ?о Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жа оÑ?новниÑ? и допÑ?лниÑ?елниÑ? еÑ?икеÑ?и на "
+"диалоговиÑ? пÑ?озоÑ?еÑ?"
+
+#: ../gtk/gtkmisc.c:91
 msgid "Y align"
 msgstr "Ð?одÑ?авнÑ?ване по Y "
 
-#: gtk/gtkmisc.c:84
+#: ../gtk/gtkmisc.c:92
 msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?икално подÑ?авнÑ?ване, оÑ? 0 (оÑ?гоÑ?е) до 1 (оÑ?долÑ?)"
 
-#: gtk/gtkmisc.c:93
+#: ../gtk/gtkmisc.c:101
 msgid "X pad"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?п по X"
 
-#: gtk/gtkmisc.c:94
+#: ../gtk/gtkmisc.c:102
 msgid ""
 "The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
 msgstr ""
 "Ð?олиÑ?еÑ?Ñ?воÑ?о пÑ?азно пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?во, коеÑ?о да Ñ?е добави оÑ?лÑ?во и оÑ?дÑ?Ñ?но на "
 "гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ? обекÑ? в пикÑ?ели"
 
-#: gtk/gtkmisc.c:103
+#: ../gtk/gtkmisc.c:111
 msgid "Y pad"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?п по Y"
 
-#: gtk/gtkmisc.c:104
+#: ../gtk/gtkmisc.c:112
 msgid ""
 "The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
 msgstr ""
 "Ð?олиÑ?еÑ?Ñ?воÑ?о пÑ?азно пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?во, коеÑ?о да Ñ?е добави оÑ?гоÑ?е и оÑ?долÑ? на "
 "гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ? обекÑ? в пикÑ?ели"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:160
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:159
 msgid "Parent"
 msgstr "РодиÑ?ел"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:161
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:160
 msgid "The parent window"
 msgstr "РодиÑ?елÑ?ки пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:168
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:167
 msgid "Is Showing"
 msgstr "Ð?оказва"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:169
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:168
 msgid "Are we showing a dialog"
 msgstr "Ð?оказва ли Ñ?е диалогова кÑ?Ñ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:177
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:176
 msgid "The screen where this window will be displayed."
 msgstr "Ð?кÑ?анÑ?Ñ?, кÑ?деÑ?о Ñ?е бÑ?де показан Ñ?ози пÑ?озоÑ?еÑ?."
 
-#: gtk/gtknotebook.c:571
+#: ../gtk/gtknotebook.c:603
 msgid "Page"
 msgstr "СÑ?Ñ?аниÑ?а"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:572
+#: ../gtk/gtknotebook.c:604
 msgid "The index of the current page"
 msgstr "Ð?ндекÑ?Ñ?Ñ? на Ñ?екÑ?Ñ?аÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:580
+#: ../gtk/gtknotebook.c:612
 msgid "Tab Position"
 msgstr "Ð?оложение на Ñ?абовеÑ?е"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:581
+#: ../gtk/gtknotebook.c:613
 msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
 msgstr "Ð?Ñ? коÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ана на конÑ?ейнеÑ?а-бележник Ñ?а Ñ?абовеÑ?е"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:588
+#: ../gtk/gtknotebook.c:620
 msgid "Show Tabs"
 msgstr "Ð?оказване на Ñ?абове"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:589
-msgid "Whether tabs should be shown or not"
-msgstr "Ð?али Ñ?абовеÑ?е Ñ?е бÑ?даÑ? показани или не"
+# FIXME
+#: ../gtk/gtknotebook.c:621
+msgid "Whether tabs should be shown"
+msgstr "Ð?али да Ñ?е показваÑ? Ñ?абовеÑ?е"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:595
+#: ../gtk/gtknotebook.c:627
 msgid "Show Border"
 msgstr "Рамки"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:596
-msgid "Whether the border should be shown or not"
-msgstr "Ð?оказва дали Ñ?е Ñ?е показваÑ? Ñ?амки"
+#: ../gtk/gtknotebook.c:628
+msgid "Whether the border should be shown"
+msgstr "Ð?али да Ñ?е показваÑ? Ñ?амкиÑ?е"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:602
+#: ../gtk/gtknotebook.c:634
 msgid "Scrollable"
 msgstr "Ð?оже да Ñ?е пÑ?идвижва"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:603
+#: ../gtk/gtknotebook.c:635
 msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit"
 msgstr ""
 "Ð?ко е иÑ?Ñ?ина, Ñ?е добавÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?елки за пÑ?едвижване, когаÑ?о Ñ?абовеÑ?е Ñ?а повеÑ?е "
 "оÑ?колкоÑ?о Ñ?вободноÑ?о екÑ?анно мÑ?Ñ?Ñ?о"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:609
+#: ../gtk/gtknotebook.c:641
 msgid "Enable Popup"
 msgstr "Ð?зÑ?каÑ?аÑ?и менÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:610
+#: ../gtk/gtknotebook.c:642
 msgid ""
 "If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that "
 "you can use to go to a page"
@@ -3789,319 +3786,321 @@ msgstr ""
 "Ð?ко е иÑ?Ñ?ина, наÑ?иÑ?канеÑ?о на деÑ?ен клавиÑ? на миÑ?каÑ?а в конÑ?ейнеÑ?а-бележник "
 "пÑ?едизвиква поÑ?ваÑ?а на менÑ? за пÑ?идвижванеÑ?о до Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:624 gtk/gtkradioaction.c:140 gtk/gtkradiobutton.c:159
-#: gtk/gtkradiomenuitem.c:353 gtk/gtkradiotoolbutton.c:65
+#: ../gtk/gtknotebook.c:656 ../gtk/gtkradioaction.c:135
+#: ../gtk/gtkradiobutton.c:162 ../gtk/gtkradiomenuitem.c:360
+#: ../gtk/gtkradiotoolbutton.c:65
 msgid "Group"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?па"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:625
+#: ../gtk/gtknotebook.c:657
 msgid "Group for tabs drag and drop"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?па за влаÑ?ене и пÑ?Ñ?кане"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:631
+#: ../gtk/gtknotebook.c:663
 msgid "Tab label"
 msgstr "ТекÑ?Ñ? на Ñ?аба"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:632
+#: ../gtk/gtknotebook.c:664
 msgid "The string displayed on the child's tab label"
 msgstr "Ð?изÑ?Ñ? на еÑ?икеÑ?а на Ñ?аба на дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? елеменÑ?"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:638
+#: ../gtk/gtknotebook.c:670
 msgid "Menu label"
 msgstr "Ð?Ñ?икеÑ? на менÑ?Ñ?о"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:639
+#: ../gtk/gtknotebook.c:671
 msgid "The string displayed in the child's menu entry"
 msgstr "Ð?изÑ?Ñ? в елеменÑ?а в менÑ?Ñ?о за поделеменÑ?а"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:652
+#: ../gtk/gtknotebook.c:684
 msgid "Tab expand"
 msgstr "РазÑ?иÑ?Ñ?ване на Ñ?аба"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:653
-msgid "Whether to expand the child's tab or not"
+#: ../gtk/gtknotebook.c:685
+msgid "Whether to expand the child's tab"
 msgstr "Ð?али Ñ?абÑ?Ñ? на дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? елеменÑ? да Ñ?е Ñ?азÑ?иÑ?Ñ?ва или не"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:659
+#: ../gtk/gtknotebook.c:691
 msgid "Tab fill"
 msgstr "Ð?опÑ?лване на Ñ?аба"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:660
-msgid "Whether the child's tab should fill the allocated area or not"
+#: ../gtk/gtknotebook.c:692
+msgid "Whether the child's tab should fill the allocated area"
 msgstr "Ð?али Ñ?абÑ?Ñ? на дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? елеменÑ? да запÑ?лва заделеноÑ?о мÑ?Ñ?Ñ?о или не"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:666
+#: ../gtk/gtknotebook.c:698
 msgid "Tab pack type"
 msgstr "Ð?ид пакеÑ?иÑ?ане на Ñ?аба"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:673
+#: ../gtk/gtknotebook.c:705
 msgid "Tab reorderable"
 msgstr "Ð?Ñ?еподÑ?едими Ñ?абове"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:674
-msgid "Whether the tab is reorderable by user action or not"
+#: ../gtk/gtknotebook.c:706
+msgid "Whether the tab is reorderable by user action"
 msgstr "Ð?али Ñ?абовеÑ?е могаÑ? да Ñ?е пÑ?еподÑ?еждаÑ? оÑ? поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? или не"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:680
+#: ../gtk/gtknotebook.c:712
 msgid "Tab detachable"
 msgstr "Ð?Ñ?делими Ñ?абове"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:681
+#: ../gtk/gtknotebook.c:713
 msgid "Whether the tab is detachable"
 msgstr "Ð?али Ñ?абÑ?Ñ? може да Ñ?е оÑ?делÑ?"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:696 gtk/gtkscrollbar.c:81
+#: ../gtk/gtknotebook.c:728 ../gtk/gtkscrollbar.c:80
 msgid "Secondary backward stepper"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?елка назад"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:697
+#: ../gtk/gtknotebook.c:729
 msgid ""
 "Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?и бÑ?Ñ?он Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?елка назад оÑ? дÑ?Ñ?гаÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?ана на ленÑ?аÑ?а Ñ? Ñ?абове"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:712 gtk/gtkscrollbar.c:88
+#: ../gtk/gtknotebook.c:744 ../gtk/gtkscrollbar.c:87
 msgid "Secondary forward stepper"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?елка напÑ?ед"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:713
+#: ../gtk/gtknotebook.c:745
 msgid ""
 "Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?и бÑ?Ñ?он Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?елка напÑ?ед оÑ? дÑ?Ñ?гаÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?ана на ленÑ?аÑ?а Ñ? Ñ?абовеÑ?е"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:727 gtk/gtkscrollbar.c:67
+#: ../gtk/gtknotebook.c:759 ../gtk/gtkscrollbar.c:66
 msgid "Backward stepper"
 msgstr "СÑ?Ñ?елка назад"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:728 gtk/gtkscrollbar.c:68
+#: ../gtk/gtknotebook.c:760 ../gtk/gtkscrollbar.c:67
 msgid "Display the standard backward arrow button"
 msgstr "Ð?оказване на Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?ниÑ? бÑ?Ñ?он за Ñ?Ñ?Ñ?елка назад"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:742 gtk/gtkscrollbar.c:74
+#: ../gtk/gtknotebook.c:774 ../gtk/gtkscrollbar.c:73
 msgid "Forward stepper"
 msgstr "СÑ?Ñ?елка напÑ?ед"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:743 gtk/gtkscrollbar.c:75
+#: ../gtk/gtknotebook.c:775 ../gtk/gtkscrollbar.c:74
 msgid "Display the standard forward arrow button"
 msgstr "Ð?оказване на Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?ниÑ? бÑ?Ñ?он за Ñ?Ñ?Ñ?елка напÑ?ед"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:757
+#: ../gtk/gtknotebook.c:789
 msgid "Tab overlap"
 msgstr "Ð?Ñ?ипокÑ?иване на Ñ?абовеÑ?е"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:758
+#: ../gtk/gtknotebook.c:790
 msgid "Size of tab overlap area"
 msgstr "РазмеÑ? на пÑ?ипокÑ?иванеÑ?о на Ñ?абовеÑ?е"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:773
+#: ../gtk/gtknotebook.c:805
 msgid "Tab curvature"
 msgstr "Ð?аоблÑ?не на Ñ?абовеÑ?е"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:774
+#: ../gtk/gtknotebook.c:806
 msgid "Size of tab curvature"
 msgstr "РазмеÑ? на заоблÑ?неÑ?о на Ñ?абовеÑ?е"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:790
+#: ../gtk/gtknotebook.c:822
 msgid "Arrow spacing"
 msgstr "РазÑ?едка около Ñ?Ñ?Ñ?елкаÑ?а"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:791
+#: ../gtk/gtknotebook.c:823
 msgid "Scroll arrow spacing"
 msgstr "РазÑ?Ñ?оÑ?ние около Ñ?Ñ?Ñ?елкаÑ?а за пÑ?едвижване"
 
-#: gtk/gtkorientable.c:64
+#: ../gtk/gtkorientable.c:63
 msgid "The orientation of the orientable"
 msgstr "Ð?Ñ?иенÑ?аÑ?иÑ? на елеменÑ?а"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:243
+#: ../gtk/gtkpaned.c:269
 msgid ""
 "Position of paned separator in pixels (0 means all the way to the left/top)"
 msgstr ""
 "Ð?озиÑ?иÑ? на Ñ?азделиÑ?ел в пикÑ?ели (0 ознаÑ?ава Ñ?Ñ?лоÑ?о Ñ?азÑ?Ñ?оÑ?ние до левиÑ?/"
 "гоÑ?ниÑ? кÑ?ай)"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:252
+#: ../gtk/gtkpaned.c:278
 msgid "Position Set"
 msgstr "Ð?адаване на позиÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:253
+#: ../gtk/gtkpaned.c:279
 msgid "TRUE if the Position property should be used"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ина, ако Ñ?е Ñ?е използва Ñ?войÑ?Ñ?воÑ?о â??позиÑ?иÑ?â??"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:259
+#: ../gtk/gtkpaned.c:285
 msgid "Handle Size"
 msgstr "РазмеÑ? на дÑ?Ñ?жкаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:260
+#: ../gtk/gtkpaned.c:286
 msgid "Width of handle"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на дÑ?Ñ?жкаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:276
+#: ../gtk/gtkpaned.c:302
 msgid "Minimal Position"
 msgstr "Ð?инимална позиÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:277
+#: ../gtk/gtkpaned.c:303
 msgid "Smallest possible value for the \"position\" property"
 msgstr "Ð?ай-малкаÑ?а вÑ?зможна Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ? за â??позиÑ?иÑ?â??"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:294
+#: ../gtk/gtkpaned.c:320
 msgid "Maximal Position"
 msgstr "Ð?акÑ?имална позиÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:295
+#: ../gtk/gtkpaned.c:321
 msgid "Largest possible value for the \"position\" property"
 msgstr "Ð?ай-голÑ?маÑ?а вÑ?зможна Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ? за â??позиÑ?иÑ?â??"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:312
+#: ../gtk/gtkpaned.c:338
 msgid "Resize"
 msgstr "Ð?Ñ?оменлив Ñ?азмеÑ?"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:313
+#: ../gtk/gtkpaned.c:339
 msgid "If TRUE, the child expands and shrinks along with the paned widget"
 msgstr ""
 "Ð?ко е иÑ?Ñ?ина, дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ?Ñ? елеменÑ? Ñ?е Ñ?азÑ?иÑ?Ñ?ва и Ñ?вива заедно Ñ? маÑ?абиÑ?аниÑ? "
 "обекÑ?"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:328
+#: ../gtk/gtkpaned.c:354
 msgid "Shrink"
 msgstr "СмалÑ?ване"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:329
+#: ../gtk/gtkpaned.c:355
 msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
 msgstr "Ð?ко е иÑ?Ñ?ина, дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ?Ñ? елеменÑ? може да е по-малÑ?к оÑ? иÑ?каноÑ?о"
 
-#: gtk/gtkplug.c:171 gtk/gtkstatusicon.c:317
+#: ../gtk/gtkplug.c:169 ../gtk/gtkstatusicon.c:315
 msgid "Embedded"
 msgstr "Ð?гÑ?адена"
 
-#: gtk/gtkplug.c:172
-msgid "Whether or not the plug is embedded"
+#: ../gtk/gtkplug.c:170
+msgid "Whether the plug is embedded"
 msgstr "Ð?али Ñ?апаÑ?а да е вгÑ?адена"
 
-#: gtk/gtkplug.c:186
+#: ../gtk/gtkplug.c:184
 msgid "Socket Window"
 msgstr "Ð?Ñ?озоÑ?еÑ? на гнездо"
 
-#: gtk/gtkplug.c:187
+#: ../gtk/gtkplug.c:185
 msgid "The window of the socket the plug is embedded in"
 msgstr "Ð?Ñ?озоÑ?еÑ? на гнездоÑ?о, в койÑ?о е вгÑ?адена Ñ?апаÑ?а."
 
-#: gtk/gtkprinter.c:131
+#: ../gtk/gtkprinter.c:126
 msgid "Name of the printer"
 msgstr "Ð?ме на пÑ?инÑ?еÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:137
+#: ../gtk/gtkprinter.c:132
 msgid "Backend"
 msgstr "Ð?одÑ?л"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:138
+#: ../gtk/gtkprinter.c:133
 msgid "Backend for the printer"
 msgstr "Ð?одÑ?л за пÑ?инÑ?еÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:144
+#: ../gtk/gtkprinter.c:139
 msgid "Is Virtual"
 msgstr "Ð?иÑ?Ñ?Ñ?ален"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:145
+#: ../gtk/gtkprinter.c:140
 msgid "FALSE if this represents a real hardware printer"
 msgstr "Ð?Ñ?жа, ако Ñ?ова е Ñ?еално Ñ?аÑ?дÑ?еÑ?но Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:151
+#: ../gtk/gtkprinter.c:146
 msgid "Accepts PDF"
 msgstr "Ð?Ñ?иема PDF"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:152
+#: ../gtk/gtkprinter.c:147
 msgid "TRUE if this printer can accept PDF"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ина, ако Ñ?ози пÑ?инÑ?еÑ? пÑ?иема Ñ?оÑ?маÑ?а PDF"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:158
+#: ../gtk/gtkprinter.c:153
 msgid "Accepts PostScript"
 msgstr "Ð?Ñ?иема PostScript"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:159
+#: ../gtk/gtkprinter.c:154
 msgid "TRUE if this printer can accept PostScript"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ина, ако Ñ?ози пÑ?инÑ?еÑ? пÑ?иема Ñ?оÑ?маÑ?а PostScript"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:165
+#: ../gtk/gtkprinter.c:160
 msgid "State Message"
 msgstr "СÑ?обÑ?ение за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ниеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:166
+#: ../gtk/gtkprinter.c:161
 msgid "String giving the current state of the printer"
 msgstr "Ð?из Ñ? Ñ?екÑ?Ñ?оÑ?о Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ние на пÑ?инÑ?еÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:172
+#: ../gtk/gtkprinter.c:167
 msgid "Location"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?онаÑ?ождение"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:173
+#: ../gtk/gtkprinter.c:168
 msgid "The location of the printer"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?онаÑ?ождениеÑ?о на пÑ?инÑ?еÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:180
+#: ../gtk/gtkprinter.c:175
 msgid "The icon name to use for the printer"
 msgstr "Ð?меÑ?о на иконаÑ?а за Ñ?ози пÑ?инÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:186
+#: ../gtk/gtkprinter.c:181
 msgid "Job Count"
 msgstr "Ð?Ñ?ой заданиÑ?"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:187
+#: ../gtk/gtkprinter.c:182
 msgid "Number of jobs queued in the printer"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ? оÑ? заданиÑ?Ñ?а за пеÑ?аÑ? в опаÑ?каÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:205
+#: ../gtk/gtkprinter.c:200
 msgid "Paused Printer"
 msgstr "Ð?Ñ?инÑ?еÑ? на паÑ?за"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:206
+#: ../gtk/gtkprinter.c:201
 msgid "TRUE if this printer is paused"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ина, ако Ñ?ози пÑ?инÑ?еÑ? е на паÑ?за"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:219
+#: ../gtk/gtkprinter.c:214
 msgid "Accepting Jobs"
 msgstr "Ð?Ñ?иема заданиÑ?"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:220
+#: ../gtk/gtkprinter.c:215
 msgid "TRUE if this printer is accepting new jobs"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ина, ако Ñ?ози пÑ?инÑ?еÑ? пÑ?иема нови заданиÑ? за пеÑ?аÑ?"
 
-#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:123
+#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:122
 msgid "Source option"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойка на изÑ?оÑ?ника"
 
-#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:124
+#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:123
 msgid "The PrinterOption backing this widget"
 msgstr "PrinterOption на Ñ?ози гÑ?аÑ?иÑ?ен обекÑ?"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:117
+#: ../gtk/gtkprintjob.c:116
 msgid "Title of the print job"
 msgstr "Ð?аглавиеÑ?о на заданиеÑ?о за пеÑ?аÑ?"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:125
+#: ../gtk/gtkprintjob.c:124
 msgid "Printer"
 msgstr "Ð?Ñ?инÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:126
+#: ../gtk/gtkprintjob.c:125
 msgid "Printer to print the job to"
 msgstr "Ð?Ñ?инÑ?еÑ?Ñ?Ñ?, на койÑ?о да Ñ?е оÑ?пеÑ?аÑ?а заданиеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:134
+#: ../gtk/gtkprintjob.c:133
 msgid "Settings"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:135
+#: ../gtk/gtkprintjob.c:134
 msgid "Printer settings"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки на пÑ?инÑ?еÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:143 gtk/gtkprintjob.c:144 gtk/gtkprintunixdialog.c:302
+#: ../gtk/gtkprintjob.c:142 ../gtk/gtkprintjob.c:143
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:298
 msgid "Page Setup"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки на Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?аÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:152 gtk/gtkprintoperation.c:1125
+#: ../gtk/gtkprintjob.c:151 ../gtk/gtkprintoperation.c:1133
 msgid "Track Print Status"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?ледÑ?ване на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ниеÑ?о на пеÑ?аÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:153
+#: ../gtk/gtkprintjob.c:152
 msgid ""
 "TRUE if the print job will continue to emit status-changed signals after the "
 "print data has been sent to the printer or print server."
@@ -4110,51 +4109,51 @@ msgstr ""
 "Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ниеÑ?о Ñ?лед каÑ?о данниÑ?е за пеÑ?аÑ? Ñ?а били пÑ?аÑ?ени кÑ?м пÑ?инÑ?еÑ?а или "
 "Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?а за пеÑ?аÑ?."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:997
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1005
 msgid "Default Page Setup"
 msgstr "СÑ?андаÑ?Ñ?ни наÑ?Ñ?Ñ?ойки на Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?аÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:998
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1006
 msgid "The GtkPageSetup used by default"
 msgstr "СÑ?андаÑ?Ñ?ен GtkPageSetup"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1016 gtk/gtkprintunixdialog.c:320
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1024 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:316
 msgid "Print Settings"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки за пеÑ?аÑ?"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1017 gtk/gtkprintunixdialog.c:321
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1025 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:317
 msgid "The GtkPrintSettings used for initializing the dialog"
 msgstr "GtkPrintSettings, койÑ?о Ñ?е ползва за иниÑ?иализиÑ?анеÑ?о на диалога"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1035
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1043
 msgid "Job Name"
 msgstr "Ð?ме на задание"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1036
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1044
 msgid "A string used for identifying the print job."
 msgstr "Ð?из за иденÑ?иÑ?иÑ?иÑ?анеÑ?о на заданиеÑ?о за пеÑ?аÑ?"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1060
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1068
 msgid "Number of Pages"
 msgstr "Ð?Ñ?ой Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?и"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1061
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1069
 msgid "The number of pages in the document."
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?и в докÑ?менÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1082 gtk/gtkprintunixdialog.c:310
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1090 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:306
 msgid "Current Page"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?аÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1083 gtk/gtkprintunixdialog.c:311
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1091 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:307
 msgid "The current page in the document"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?аÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а в докÑ?менÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1104
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1112
 msgid "Use full page"
 msgstr "Ð?зползване на Ñ?Ñ?лаÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1105
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1113
 msgid ""
 "TRUE if the origin of the context should be at the corner of the page and "
 "not the corner of the imageable area"
@@ -4162,7 +4161,7 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?Ñ?ина, ако наÑ?алоÑ?о на конÑ?екÑ?Ñ?а Ñ?Ñ?Ñ?бва да е Ñ?гÑ?лÑ?Ñ? на Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?аÑ?а, а не "
 "Ñ?гÑ?лÑ?Ñ? на зонаÑ?а за изобÑ?азÑ?ване"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1126
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1134
 msgid ""
 "TRUE if the print operation will continue to report on the print job status "
 "after the print data has been sent to the printer or print server."
@@ -4170,170 +4169,155 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?Ñ?ина, ако заданиеÑ?о за пеÑ?аÑ? пÑ?одÑ?лжава да докладва Ñ?а Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ниеÑ?о Ñ?и, "
 "Ñ?лед каÑ?о данниÑ?е за пеÑ?аÑ? Ñ?а били пÑ?аÑ?ени на пÑ?инÑ?еÑ?а или Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?а за пеÑ?аÑ?."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1143
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1151
 msgid "Unit"
 msgstr "Ð?диниÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1144
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1152
 msgid "The unit in which distances can be measured in the context"
 msgstr "Ð?диниÑ?аÑ?а за Ñ?азÑ?Ñ?оÑ?ниÑ?Ñ?а в Ñ?ози конÑ?екÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1161
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1169
 msgid "Show Dialog"
 msgstr "Ð?оказване на диалогова кÑ?Ñ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1162
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1170
 msgid "TRUE if a progress dialog is shown while printing."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ина, ако диалогÑ?Ñ? за пÑ?огÑ?еÑ? бива показван докаÑ?о Ñ?е пеÑ?аÑ?а."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1185
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1193
 msgid "Allow Async"
 msgstr "Ð?озволÑ?ване на аÑ?инÑ?Ñ?онноÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1186
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1194
 msgid "TRUE if print process may run asynchronous."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ина, ако заданиеÑ?о за пеÑ?аÑ? може да Ñ?е изпÑ?лни аÑ?инÑ?Ñ?онно"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1208 gtk/gtkprintoperation.c:1209
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1216 ../gtk/gtkprintoperation.c:1217
 msgid "Export filename"
 msgstr "Ð?ме на Ñ?айл пÑ?и изнаÑ?Ñ?не"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1223
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1231
 msgid "Status"
 msgstr "СÑ?Ñ?Ñ?оÑ?ние"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1224
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1232
 msgid "The status of the print operation"
 msgstr "СÑ?Ñ?Ñ?оÑ?ние на заданиеÑ?о по пеÑ?аÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1244
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1252
 msgid "Status String"
 msgstr "Ð?из за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ниеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1245
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1253
 msgid "A human-readable description of the status"
 msgstr "ЧовеÑ?ко опиÑ?ание на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ниеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1263
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1271
 msgid "Custom tab label"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?ки еÑ?икеÑ? на Ñ?аб"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1264
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1272
 msgid "Label for the tab containing custom widgets."
 msgstr "Ð?Ñ?икеÑ? за Ñ?аб, Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жаÑ? поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?ки гÑ?аÑ?иÑ?ни обекÑ?и"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1279 gtk/gtkprintunixdialog.c:345
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1287 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:341
 msgid "Support Selection"
 msgstr "Ð?оддÑ?Ñ?жане на избоÑ?"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1280
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1288
 msgid "TRUE if the print operation will support print of selection."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ина, когаÑ?о може Ñ?е поддÑ?Ñ?жа пеÑ?аÑ?ане на изÑ?иÑ?но избÑ?ана Ñ?аÑ?Ñ?."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1296 gtk/gtkprintunixdialog.c:353
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1304 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:349
 msgid "Has Selection"
 msgstr "Ð?ма избÑ?ано"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1297
-#, fuzzy
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1305
 msgid "TRUE if a selection exists."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ина, когаÑ?о има неÑ?о избÑ?ано."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1312 gtk/gtkprintunixdialog.c:361
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1320 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:357
 msgid "Embed Page Setup"
 msgstr "Ð?гÑ?аждане на наÑ?Ñ?Ñ?ойкиÑ?е на Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?аÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1313
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1321
 msgid "TRUE if page setup combos are embedded in GtkPrintDialog"
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?Ñ?ина, когаÑ?о падаÑ?иÑ?е менÑ?Ñ?а за наÑ?Ñ?Ñ?ойки на Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?аÑ?а Ñ?а вгÑ?адени в "
 "GtkPrintDialog"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1334
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1342
 msgid "Number of Pages To Print"
 msgstr "Ð?Ñ?ой Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?и за пеÑ?аÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1335
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1343
 msgid "The number of pages that will be printed."
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?и, коиÑ?о Ñ?е бÑ?даÑ? оÑ?пеÑ?аÑ?ани."
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:303
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:299
 msgid "The GtkPageSetup to use"
 msgstr "GtkPageSetup, койÑ?о да Ñ?е ползва"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:328
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:324
 msgid "Selected Printer"
 msgstr "Ð?збÑ?аниÑ?Ñ? пÑ?инÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:329
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:325
 msgid "The GtkPrinter which is selected"
 msgstr "GtkPrinter, койÑ?о е избÑ?ан"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:336
-msgid "Manual Capabilites"
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:332
+msgid "Manual Capabilities"
 msgstr "РÑ?Ñ?ни вÑ?зможноÑ?Ñ?и"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:337
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:333
 msgid "Capabilities the application can handle"
 msgstr "Ð?Ñ?зможноÑ?Ñ?и, коиÑ?о пÑ?иложениеÑ?о може да поеме"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:346
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:342
 msgid "Whether the dialog supports selection"
 msgstr "Ð?али диалоговиÑ?Ñ? пÑ?озоÑ?еÑ? поддÑ?Ñ?жа избоÑ?"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:354
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:350
 msgid "Whether the application has a selection"
 msgstr "Ð?али в пÑ?иложениеÑ?о има избиÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:362
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:358
 msgid "TRUE if page setup combos are embedded in GtkPrintUnixDialog"
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?Ñ?ина, когаÑ?о падаÑ?иÑ?е менÑ?Ñ?а за наÑ?Ñ?Ñ?ойки на Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?аÑ?а Ñ?а вгÑ?адени в "
 "GtkPrintUnixDialog"
 
-#: gtk/gtkprogress.c:102
-msgid "Activity mode"
-msgstr "Режим на акÑ?ивноÑ?Ñ?"
-
-#: gtk/gtkprogress.c:103
-msgid ""
-"If TRUE, the GtkProgress is in activity mode, meaning that it signals "
-"something is happening, but not how much of the activity is finished. This "
-"is used when you're doing something but don't know how long it will take."
-msgstr ""
-"Ð?ко е иÑ?Ñ?ина, GtkProgress е вÑ?в Ñ?ежим акÑ?ивноÑ?Ñ?, коеÑ?о ознаÑ?ава, Ñ?е "
-"Ñ?игнализиÑ?а, когаÑ?о има нÑ?какÑ?в пÑ?огÑ?еÑ?, но не и каква Ñ?аÑ?Ñ? оÑ? дейноÑ?Ñ?Ñ?а е "
-"Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?ена. Това Ñ?е използва за дейноÑ?Ñ? Ñ? неопÑ?еделима пÑ?одÑ?лжиÑ?елноÑ?Ñ?."
-
-#: gtk/gtkprogress.c:111
-msgid "Show text"
-msgstr "Ð?оказване на Ñ?екÑ?Ñ?"
-
-#: gtk/gtkprogress.c:112
-msgid "Whether the progress is shown as text."
-msgstr "Ð?али пÑ?огÑ?еÑ?Ñ?Ñ? да Ñ?е покаже каÑ?о Ñ?екÑ?Ñ?."
-
-#: gtk/gtkprogressbar.c:121
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:127
 msgid "Fraction"
 msgstr "ЧаÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:122
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:128
 msgid "The fraction of total work that has been completed"
 msgstr "ЧаÑ?Ñ? оÑ? Ñ?Ñ?лаÑ?а Ñ?абоÑ?а коÑ?Ñ?о е извÑ?Ñ?Ñ?ена"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:129
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:135
 msgid "Pulse Step"
 msgstr "СÑ?Ñ?пка на Ñ?лаÑ?Ñ?к"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:130
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:136
 msgid "The fraction of total progress to move the bouncing block when pulsed"
 msgstr "ЧаÑ?Ñ?Ñ?а оÑ? обÑ?иÑ? пÑ?огÑ?еÑ?, коÑ?Ñ?о пÑ?едизвиква Ñ?лаÑ?Ñ?к на индикаÑ?оÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:138
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:144
 msgid "Text to be displayed in the progress bar"
 msgstr "ТекÑ?Ñ? за показване в ленÑ?аÑ?а за пÑ?огÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:160
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:151
+msgid "Show text"
+msgstr "Ð?оказване на Ñ?екÑ?Ñ?"
+
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:152
+msgid "Whether the progress is shown as text."
+msgstr "Ð?али пÑ?огÑ?еÑ?Ñ?Ñ? да Ñ?е покаже каÑ?о Ñ?екÑ?Ñ?."
+
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:174
 msgid ""
 "The preferred place to ellipsize the string, if the progress bar does not "
 "have enough room to display the entire string, if at all."
@@ -4342,59 +4326,59 @@ msgstr ""
 "пÑ?огÑ?еÑ? не Ñ?азполага Ñ? доÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?но мÑ?Ñ?Ñ?о да изобÑ?ази Ñ?елиÑ? низ, ако вÑ?обÑ?е го "
 "показва."
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:167
-msgid "XSpacing"
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:181
+msgid "X spacing"
 msgstr "РазÑ?едка по X"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:168
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:182
 msgid "Extra spacing applied to the width of a progress bar."
 msgstr "Ð?опÑ?лниÑ?елно Ñ?азÑ?Ñ?оÑ?ние добавÑ?но кÑ?м Ñ?иÑ?оÑ?инаÑ?а на ленÑ?аÑ?а за пÑ?огÑ?еÑ?."
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:173
-msgid "YSpacing"
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:187
+msgid "Y spacing"
 msgstr "РазÑ?едка по Y"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:174
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:188
 msgid "Extra spacing applied to the height of a progress bar."
 msgstr "Ð?опÑ?лниÑ?елно Ñ?азÑ?Ñ?оÑ?ние добавÑ?но кÑ?м виÑ?оÑ?инаÑ?а на ленÑ?аÑ?а за пÑ?огÑ?еÑ?."
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:187
-msgid "Min horizontal bar width"
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:201
+msgid "Minimum horizontal bar width"
 msgstr "Ð?инимална Ñ?иÑ?оÑ?ина на Ñ?оÑ?изонÑ?ална ленÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:188
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:202
 msgid "The minimum horizontal width of the progress bar"
 msgstr "Ð?инималнаÑ?а Ñ?оÑ?изонÑ?ална Ñ?иÑ?оÑ?ина на ленÑ?а за пÑ?огÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:200
-msgid "Min horizontal bar height"
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:214
+msgid "Minimum horizontal bar height"
 msgstr "Ð?инимална Ñ?оÑ?изонÑ?ална виÑ?оÑ?ина на ленÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:201
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:215
 msgid "Minimum horizontal height of the progress bar"
 msgstr "Ð?инимална Ñ?оÑ?изонÑ?ална виÑ?оÑ?ина на ленÑ?а за пÑ?огÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:213
-msgid "Min vertical bar width"
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:227
+msgid "Minimum vertical bar width"
 msgstr "Ð?инимална веÑ?Ñ?икална Ñ?иÑ?оÑ?ина на ленÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:214
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:228
 msgid "The minimum vertical width of the progress bar"
 msgstr "Ð?инималнаÑ?а веÑ?Ñ?икална Ñ?иÑ?оÑ?ина на ленÑ?а за пÑ?огÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:226
-msgid "Min vertical bar height"
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:240
+msgid "Minimum vertical bar height"
 msgstr "Ð?инимална веÑ?Ñ?икална виÑ?оÑ?ина на ленÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:227
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:241
 msgid "The minimum vertical height of the progress bar"
 msgstr "Ð?инималнаÑ?а веÑ?Ñ?икална виÑ?оÑ?ина на ленÑ?а за пÑ?огÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkradioaction.c:123
+#: ../gtk/gtkradioaction.c:118
 msgid "The value"
 msgstr "СÑ?ойноÑ?Ñ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkradioaction.c:124
+#: ../gtk/gtkradioaction.c:119
 msgid ""
 "The value returned by gtk_radio_action_get_current_value() when this action "
 "is the current action of its group."
@@ -4402,15 +4386,15 @@ msgstr ""
 "СÑ?ойноÑ?Ñ?Ñ?а, коÑ?Ñ?о Ñ?е вÑ?Ñ?Ñ?а оÑ? gtk_radio_action_get_current_value(), когаÑ?о "
 "Ñ?ова дейÑ?Ñ?вие е Ñ?екÑ?Ñ?оÑ?о на Ñ?воÑ?Ñ?а гÑ?Ñ?па."
 
-#: gtk/gtkradioaction.c:141
+#: ../gtk/gtkradioaction.c:136
 msgid "The radio action whose group this action belongs to."
 msgstr "Ð?ейÑ?Ñ?виеÑ?о за Ñ?адио бÑ?Ñ?он, кÑ?м Ñ?иÑ?Ñ?о гÑ?Ñ?па пÑ?инадлежи Ñ?ова дейÑ?Ñ?вие"
 
-#: gtk/gtkradioaction.c:156
+#: ../gtk/gtkradioaction.c:151
 msgid "The current value"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?аÑ?а Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkradioaction.c:157
+#: ../gtk/gtkradioaction.c:152
 msgid ""
 "The value property of the currently active member of the group to which this "
 "action belongs."
@@ -4418,45 +4402,45 @@ msgstr ""
 "СÑ?ойноÑ?Ñ?Ñ?а на Ñ?екÑ?Ñ?о акÑ?ивниÑ?Ñ? Ñ?лен на гÑ?Ñ?паÑ?а, кÑ?м коÑ?Ñ?о пÑ?инадлежи Ñ?ова "
 "дейÑ?Ñ?вие."
 
-#: gtk/gtkradiobutton.c:160
+#: ../gtk/gtkradiobutton.c:163
 msgid "The radio button whose group this widget belongs to."
 msgstr "Радио бÑ?Ñ?онÑ?Ñ?, кÑ?м Ñ?иÑ?Ñ?о гÑ?Ñ?па пÑ?инадлежи Ñ?ози гÑ?аÑ?иÑ?ен елеменÑ?."
 
-#: gtk/gtkradiomenuitem.c:354
+#: ../gtk/gtkradiomenuitem.c:361
 msgid "The radio menu item whose group this widget belongs to."
 msgstr ""
 "Радио бÑ?Ñ?онÑ?Ñ? в менÑ?, кÑ?м Ñ?иÑ?Ñ?о гÑ?Ñ?па пÑ?инадлежи Ñ?ози гÑ?аÑ?иÑ?ен елеменÑ?."
 
-#: gtk/gtkradiotoolbutton.c:66
+#: ../gtk/gtkradiotoolbutton.c:66
 msgid "The radio tool button whose group this button belongs to."
 msgstr "Радио бÑ?Ñ?онÑ?Ñ?, кÑ?м Ñ?иÑ?Ñ?о гÑ?Ñ?па пÑ?инадлежи Ñ?ози бÑ?Ñ?он."
 
-#: gtk/gtkrange.c:385
+#: ../gtk/gtkrange.c:413
 msgid "Update policy"
 msgstr "Ð?олиÑ?ика на обновÑ?ване"
 
-#: gtk/gtkrange.c:386
+#: ../gtk/gtkrange.c:414
 msgid "How the range should be updated on the screen"
 msgstr "Ð?ак диапазонÑ?Ñ? Ñ?е бÑ?де обновÑ?ван на екÑ?ана"
 
-#: gtk/gtkrange.c:395
+#: ../gtk/gtkrange.c:423
 msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
 msgstr ""
 "GtkAdjustment, койÑ?о Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жа Ñ?екÑ?Ñ?аÑ?а Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ? на Ñ?ози обекÑ? за диапазон"
 
-#: gtk/gtkrange.c:402
+#: ../gtk/gtkrange.c:430
 msgid "Inverted"
 msgstr "Ð?бÑ?Ñ?наÑ?"
 
-#: gtk/gtkrange.c:403
+#: ../gtk/gtkrange.c:431
 msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
 msgstr "Ð?бÑ?Ñ?Ñ?ане на поÑ?окаÑ?а, пÑ?и коÑ?Ñ?о Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?Ñ?а Ñ?е Ñ?велиÑ?ава"
 
-#: gtk/gtkrange.c:410
+#: ../gtk/gtkrange.c:438
 msgid "Lower stepper sensitivity"
 msgstr "ЧÑ?вÑ?Ñ?виÑ?елноÑ?Ñ? на Ñ?Ñ?Ñ?елкаÑ?а надолÑ?"
 
-#: gtk/gtkrange.c:411
+#: ../gtk/gtkrange.c:439
 msgid ""
 "The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's lower "
 "side"
@@ -4464,11 +4448,11 @@ msgstr ""
 "Ð?олиÑ?икаÑ?а на Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?виÑ?елноÑ?Ñ? на Ñ?Ñ?Ñ?елкаÑ?а, коÑ?Ñ?о Ñ?оÑ?и кÑ?м долнаÑ?а гÑ?аниÑ?а на "
 "инÑ?еÑ?вала"
 
-#: gtk/gtkrange.c:419
+#: ../gtk/gtkrange.c:447
 msgid "Upper stepper sensitivity"
 msgstr "ЧÑ?вÑ?Ñ?виÑ?елноÑ?Ñ? на Ñ?Ñ?Ñ?елкаÑ?а нагоÑ?е"
 
-#: gtk/gtkrange.c:420
+#: ../gtk/gtkrange.c:448
 msgid ""
 "The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's upper "
 "side"
@@ -4476,88 +4460,88 @@ msgstr ""
 "Ð?олиÑ?икаÑ?а на Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?виÑ?елноÑ?Ñ? на Ñ?Ñ?Ñ?елкаÑ?а, коÑ?Ñ?о Ñ?оÑ?и кÑ?м гоÑ?наÑ?а гÑ?аниÑ?а на "
 "инÑ?еÑ?вала"
 
-#: gtk/gtkrange.c:437
+#: ../gtk/gtkrange.c:465
 msgid "Show Fill Level"
 msgstr "Ð?оказване на нивоÑ?о на запÑ?лване"
 
-#: gtk/gtkrange.c:438
+#: ../gtk/gtkrange.c:466
 msgid "Whether to display a fill level indicator graphics on trough."
 msgstr "Ð?али да Ñ?е показва индикаÑ?оÑ? за запÑ?лванеÑ?о вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? жлеба на Ñ?калаÑ?а."
 
-#: gtk/gtkrange.c:454
+#: ../gtk/gtkrange.c:482
 msgid "Restrict to Fill Level"
 msgstr "Ð?гÑ?аниÑ?аване до нивоÑ?о на запÑ?лване"
 
-#: gtk/gtkrange.c:455
+#: ../gtk/gtkrange.c:483
 msgid "Whether to restrict the upper boundary to the fill level."
 msgstr "Ð?али гоÑ?наÑ?а гÑ?аниÑ?а да Ñ?е огÑ?аниÑ?и до нивоÑ?о на запÑ?лване."
 
-#: gtk/gtkrange.c:470
+#: ../gtk/gtkrange.c:498
 msgid "Fill Level"
 msgstr "Ð?иво на запÑ?лване"
 
-#: gtk/gtkrange.c:471
+#: ../gtk/gtkrange.c:499
 msgid "The fill level."
 msgstr "Ð?ивоÑ?о на запÑ?лване."
 
-#: gtk/gtkrange.c:479
+#: ../gtk/gtkrange.c:507
 msgid "Slider Width"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на плÑ?згаÑ?"
 
-#: gtk/gtkrange.c:480
+#: ../gtk/gtkrange.c:508
 msgid "Width of scrollbar or scale thumb"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на ленÑ?аÑ?а за пÑ?идвижване или плÑ?згаÑ?а за маÑ?абиÑ?анеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkrange.c:487
+#: ../gtk/gtkrange.c:515
 msgid "Trough Border"
 msgstr "Рамка на жлеба на Ñ?калаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkrange.c:488
+#: ../gtk/gtkrange.c:516
 msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
 msgstr ""
 "РазÑ?Ñ?оÑ?ние междÑ? плÑ?згаÑ?а/Ñ?Ñ?Ñ?елкиÑ?е и вÑ?нÑ?ноÑ?о вдаване на жлеба на Ñ?калаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkrange.c:495
+#: ../gtk/gtkrange.c:523
 msgid "Stepper Size"
 msgstr "Ð?олемина на Ñ?Ñ?Ñ?елкиÑ?е"
 
-#: gtk/gtkrange.c:496
+#: ../gtk/gtkrange.c:524
 msgid "Length of step buttons at ends"
 msgstr "Ð?Ñ?лжина на бÑ?Ñ?ониÑ?е на позиÑ?ииÑ?е по кÑ?аиÑ?аÑ?а"
 
-#: gtk/gtkrange.c:511
+#: ../gtk/gtkrange.c:539
 msgid "Stepper Spacing"
 msgstr "РазÑ?Ñ?оÑ?ние около Ñ?Ñ?Ñ?елкиÑ?е"
 
-#: gtk/gtkrange.c:512
+#: ../gtk/gtkrange.c:540
 msgid "Spacing between step buttons and thumb"
 msgstr "РазÑ?Ñ?оÑ?ние междÑ? бÑ?Ñ?ониÑ?е на позиÑ?ииÑ?е и плÑ?згаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkrange.c:519
+#: ../gtk/gtkrange.c:547
 msgid "Arrow X Displacement"
 msgstr "Ð?Ñ?меÑ?Ñ?ване на Ñ?Ñ?Ñ?елкаÑ?а по X "
 
-#: gtk/gtkrange.c:520
+#: ../gtk/gtkrange.c:548
 msgid ""
 "How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed"
 msgstr ""
 "Ð?а какво Ñ?азÑ?Ñ?оÑ?ние по X да Ñ?е пÑ?емеÑ?Ñ?ва Ñ?Ñ?Ñ?елкаÑ?а пÑ?и наÑ?иÑ?кане на бÑ?Ñ?она"
 
-#: gtk/gtkrange.c:527
+#: ../gtk/gtkrange.c:555
 msgid "Arrow Y Displacement"
 msgstr "Ð?Ñ?меÑ?Ñ?ване на Ñ?Ñ?Ñ?елкаÑ?а по Y"
 
-#: gtk/gtkrange.c:528
+#: ../gtk/gtkrange.c:556
 msgid ""
 "How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed"
 msgstr ""
 "Ð?а какво Ñ?азÑ?Ñ?оÑ?ние по Y да Ñ?е пÑ?емеÑ?Ñ?ва Ñ?Ñ?Ñ?елкаÑ?а пÑ?и наÑ?иÑ?кане на бÑ?Ñ?она"
 
-#: gtk/gtkrange.c:536
+#: ../gtk/gtkrange.c:564
 msgid "Draw slider ACTIVE during drag"
 msgstr "Ð?зÑ?еÑ?Ñ?аване на акÑ?ивен плÑ?згаÑ? пÑ?и влаÑ?ене"
 
-#: gtk/gtkrange.c:537
+#: ../gtk/gtkrange.c:565
 msgid ""
 "With this option set to TRUE, sliders will be drawn ACTIVE and with shadow "
 "IN while they are dragged"
@@ -4565,11 +4549,11 @@ msgstr ""
 "Ð?огаÑ?о е иÑ?Ñ?ина, плÑ?згаÑ?иÑ?е Ñ?е бÑ?даÑ? изÑ?еÑ?Ñ?авани акÑ?ивни и Ñ? вÑ?Ñ?Ñ?еÑ?на Ñ?Ñ?нка "
 "пÑ?и влаÑ?ене"
 
-#: gtk/gtkrange.c:551
+#: ../gtk/gtkrange.c:579
 msgid "Trough Side Details"
 msgstr "СÑ?Ñ?аниÑ?ни деÑ?айли на жлеба"
 
-#: gtk/gtkrange.c:552
+#: ../gtk/gtkrange.c:580
 msgid ""
 "When TRUE, the parts of the trough on the two sides of the slider are drawn "
 "with different details"
@@ -4577,11 +4561,11 @@ msgstr ""
 "Ð?ко е иÑ?Ñ?ина, Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?е на жлеба оÑ? двеÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?ани на плÑ?згаÑ?а Ñ?е изÑ?еÑ?Ñ?аваÑ? Ñ? "
 "Ñ?азлиÑ?ни деÑ?айли"
 
-#: gtk/gtkrange.c:568
+#: ../gtk/gtkrange.c:596
 msgid "Trough Under Steppers"
 msgstr "Ð?леб под Ñ?Ñ?Ñ?елкиÑ?е"
 
-#: gtk/gtkrange.c:569
+#: ../gtk/gtkrange.c:597
 msgid ""
 "Whether to draw trough for full length of range or exclude the steppers and "
 "spacing"
@@ -4589,265 +4573,270 @@ msgstr ""
 "Ð?али жлебÑ?Ñ? на Ñ?калаÑ?а да Ñ?е изÑ?еÑ?Ñ?ава пÑ?ез Ñ?елиÑ? инÑ?еÑ?вал или да пÑ?опÑ?Ñ?ка "
 "Ñ?Ñ?Ñ?елкиÑ?е и оÑ?Ñ?Ñ?оÑ?ниÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkrange.c:582
+#: ../gtk/gtkrange.c:610
 msgid "Arrow scaling"
 msgstr "РазÑ?еÑ?аване на маÑ?абиÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkrange.c:583
+#: ../gtk/gtkrange.c:611
 msgid "Arrow scaling with regard to scroll button size"
 msgstr "РазÑ?еÑ?аване на маÑ?абиÑ?ане на Ñ?азмеÑ?а на бÑ?Ñ?она за пÑ?едвижване"
 
-#: gtk/gtkrecentaction.c:633 gtk/gtkrecentchoosermenu.c:255
+#: ../gtk/gtkrange.c:625
+msgid "Stepper Position Details"
+msgstr "Ð?одÑ?обноÑ?Ñ?и за положениеÑ?о на Ñ?Ñ?Ñ?елкиÑ?е"
+
+#: ../gtk/gtkrange.c:626
+msgid ""
+"When TRUE, the detail string for rendering the steppers is suffixed with "
+"position information"
+msgstr ""
+"Ð?огаÑ?о е иÑ?Ñ?ина, подÑ?обниÑ?Ñ? низ за Ñ?Ñ?Ñ?елкиÑ?е Ñ?е Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жа оÑ?дÑ?Ñ?но инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? "
+"за положениеÑ?о"
+
+#: ../gtk/gtkrecentaction.c:635 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:252
 msgid "Show Numbers"
 msgstr "Ð?оказване на номеÑ?аÑ?а"
 
-#: gtk/gtkrecentaction.c:634 gtk/gtkrecentchoosermenu.c:256
+#: ../gtk/gtkrecentaction.c:636 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:253
 msgid "Whether the items should be displayed with a number"
 msgstr "Ð?али елеменÑ?иÑ?е да Ñ?е показваÑ? Ñ? номеÑ?"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:149
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:132
 msgid "Recent Manager"
 msgstr "УпÑ?авление на Ñ?коÑ?о оÑ?ваÑ?Ñ?ни"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:150
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:133
 msgid "The RecentManager object to use"
 msgstr "Ð?ой обекÑ? за Ñ?коÑ?о оÑ?ваÑ?Ñ?ни обекÑ?и да Ñ?е използва"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:164
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:147
 msgid "Show Private"
 msgstr "Ð?оказване на лиÑ?ниÑ?е"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:165
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:148
 msgid "Whether the private items should be displayed"
 msgstr "Ð?али лиÑ?ниÑ?е елеменÑ?и да бÑ?даÑ? показани"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:178
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:161
 msgid "Show Tooltips"
 msgstr "Ð?оказване на подÑ?казки"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:179
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:162
 msgid "Whether there should be a tooltip on the item"
 msgstr "Ð?али елеменÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?бва да има подÑ?казка"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:191
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:174
 msgid "Show Icons"
 msgstr "Ð?оказване на икони"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:192
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:175
 msgid "Whether there should be an icon near the item"
 msgstr "Ð?али да има икона до елеменÑ?а"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:207
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:190
 msgid "Show Not Found"
 msgstr "Ð?оказване, Ñ?е липÑ?ва"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:208
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:191
 msgid "Whether the items pointing to unavailable resources should be displayed"
 msgstr ""
 "Ð?али елеменÑ?иÑ?е Ñ?оÑ?еÑ?и кÑ?м недоÑ?Ñ?Ñ?пни Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?и Ñ?Ñ?Ñ?бва да бÑ?даÑ? показвани"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:221
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:204
 msgid "Whether to allow multiple items to be selected"
 msgstr "Ð?али е позволен избоÑ? на нÑ?колко елеменÑ?а"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:234
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:217
 msgid "Local only"
 msgstr "Само локални"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:235
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:218
 msgid "Whether the selected resource(s) should be limited to local file: URIs"
 msgstr ""
 "Ð?али избÑ?аниÑ?е Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?и да бÑ?даÑ? огÑ?аниÑ?ени Ñ?амо до локални адÑ?еÑ?и â?? file:"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:251 gtk/gtkrecentmanager.c:229
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:234
 msgid "Limit"
 msgstr "Ð?гÑ?аниÑ?аване"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:252
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:235
 msgid "The maximum number of items to be displayed"
 msgstr "Ð?акÑ?ималниÑ?Ñ? бÑ?ой елеменÑ?и, коиÑ?о да бÑ?даÑ? показвани"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:266
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:249
 msgid "Sort Type"
 msgstr "Ð?ид подÑ?едба"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:267
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:250
 msgid "The sorting order of the items displayed"
 msgstr "РедÑ?Ñ? на подÑ?еждане на показваниÑ?е елеменÑ?и"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:282
+#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:265
 msgid "The current filter for selecting which resources are displayed"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?илÑ?Ñ?Ñ? за избиÑ?ане кои Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?и да Ñ?е показваÑ?"
 
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:215
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:291
 msgid "The full path to the file to be used to store and read the list"
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?лниÑ?Ñ? пÑ?Ñ? кÑ?м Ñ?айла, койÑ?о да Ñ?е ползва за запазване и пÑ?оÑ?иÑ?ане на Ñ?пиÑ?Ñ?ка"
 
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:230
-msgid ""
-"The maximum number of items to be returned by gtk_recent_manager_get_items()"
-msgstr ""
-"Ð?акÑ?ималниÑ?Ñ? бÑ?ой елеменÑ?и, коиÑ?о да Ñ?е вÑ?Ñ?Ñ?аÑ? оÑ? "
-"gtk_recent_manager_get_items()"
-
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:246
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:306
 msgid "The size of the recently used resources list"
 msgstr "РазмеÑ?Ñ?Ñ? на Ñ?пиÑ?Ñ?к Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?коÑ?о оÑ?ваÑ?Ñ?ни елеменÑ?и"
 
-#: gtk/gtkruler.c:128
+#: ../gtk/gtkruler.c:134
 msgid "Lower"
 msgstr "Ð?аÑ?ална Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkruler.c:129
+#: ../gtk/gtkruler.c:135
 msgid "Lower limit of ruler"
 msgstr "Ð?аÑ?ална Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ? на Ñ?калаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkruler.c:138
+#: ../gtk/gtkruler.c:144
 msgid "Upper"
 msgstr "Ð?Ñ?айна Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkruler.c:139
+#: ../gtk/gtkruler.c:145
 msgid "Upper limit of ruler"
 msgstr "Ð?Ñ?айнаÑ?а Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ? на Ñ?калаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkruler.c:149
+#: ../gtk/gtkruler.c:155
 msgid "Position of mark on the ruler"
 msgstr "Ð?озиÑ?ии на маÑ?кеÑ? на Ñ?калаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkruler.c:158
+#: ../gtk/gtkruler.c:164
 msgid "Max Size"
 msgstr "Ð?акÑ?имален Ñ?азмеÑ?"
 
-#: gtk/gtkruler.c:159
+#: ../gtk/gtkruler.c:165
 msgid "Maximum size of the ruler"
 msgstr "Ð?акÑ?имален Ñ?азмеÑ? на Ñ?калаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkruler.c:174
+#: ../gtk/gtkruler.c:180
 msgid "Metric"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?ика"
 
-#: gtk/gtkruler.c:175
+#: ../gtk/gtkruler.c:181
 msgid "The metric used for the ruler"
 msgstr "Ð?змеÑ?ваÑ?а единиÑ?а за Ñ?калаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkscale.c:219
+#: ../gtk/gtkscale.c:221
 msgid "The number of decimal places that are displayed in the value"
 msgstr "Ð?Ñ?ой деÑ?еÑ?иÑ?ни Ñ?иÑ?Ñ?и, коиÑ?о Ñ?е показваÑ? в Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkscale.c:228
+#: ../gtk/gtkscale.c:230
 msgid "Draw Value"
 msgstr "СÑ?ойноÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkscale.c:229
+#: ../gtk/gtkscale.c:231
 msgid "Whether the current value is displayed as a string next to the slider"
 msgstr "Ð?али Ñ?екÑ?Ñ?аÑ?а Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ? Ñ?е показва каÑ?о низ до плÑ?згаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkscale.c:236
+#: ../gtk/gtkscale.c:238
 msgid "Value Position"
 msgstr "Ð?озиÑ?иÑ?Ñ?а на Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkscale.c:237
+#: ../gtk/gtkscale.c:239
 msgid "The position in which the current value is displayed"
 msgstr "Ð?озиÑ?иÑ?Ñ?а, кÑ?деÑ?о е показана Ñ?екÑ?Ñ?аÑ?а Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkscale.c:244
+#: ../gtk/gtkscale.c:246
 msgid "Slider Length"
 msgstr "Ð?Ñ?лжина на плÑ?згаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkscale.c:245
+#: ../gtk/gtkscale.c:247
 msgid "Length of scale's slider"
 msgstr "Ð?Ñ?лжинаÑ?а на плÑ?згаÑ?а на Ñ?калаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkscale.c:253
+#: ../gtk/gtkscale.c:255
 msgid "Value spacing"
 msgstr "РазÑ?едка на Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkscale.c:254
+#: ../gtk/gtkscale.c:256
 msgid "Space between value text and the slider/trough area"
 msgstr "РазÑ?Ñ?оÑ?ниеÑ?о междÑ? Ñ?екÑ?Ñ?а и плÑ?згаÑ?а/жлеба"
 
-#: gtk/gtkscalebutton.c:223
+#: ../gtk/gtkscalebutton.c:221
 msgid "The value of the scale"
 msgstr "СÑ?ойноÑ?Ñ? на маÑ?абиÑ?анеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkscalebutton.c:233
+#: ../gtk/gtkscalebutton.c:231
 msgid "The icon size"
 msgstr "РазмеÑ? на икониÑ?е"
 
-#: gtk/gtkscalebutton.c:242
+#: ../gtk/gtkscalebutton.c:240
 msgid ""
 "The GtkAdjustment that contains the current value of this scale button object"
 msgstr ""
 "GtkAdjustment, койÑ?о Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жа Ñ?екÑ?Ñ?аÑ?а Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ? на Ñ?ози обекÑ? за бÑ?Ñ?он за "
 "маÑ?абиÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkscalebutton.c:270
+#: ../gtk/gtkscalebutton.c:268
 msgid "Icons"
 msgstr "Ð?кони"
 
-#: gtk/gtkscalebutton.c:271
+#: ../gtk/gtkscalebutton.c:269
 msgid "List of icon names"
 msgstr "СпиÑ?Ñ?к Ñ? именаÑ?а на икониÑ?е"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:51
+#: ../gtk/gtkscrollbar.c:50
 msgid "Minimum Slider Length"
 msgstr "Ð?инимална дÑ?лжина на плÑ?згаÑ?а в ленÑ?аÑ?а за пÑ?идвижване"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:52
+#: ../gtk/gtkscrollbar.c:51
 msgid "Minimum length of scrollbar slider"
 msgstr "Ð?инимална дÑ?лжина на плÑ?згаÑ?а в ленÑ?аÑ?а за пÑ?идвижване"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:60
+#: ../gtk/gtkscrollbar.c:59
 msgid "Fixed slider size"
 msgstr "ФикÑ?иÑ?ан Ñ?азмеÑ? на плÑ?згаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:61
+#: ../gtk/gtkscrollbar.c:60
 msgid "Don't change slider size, just lock it to the minimum length"
 msgstr "Ð?Ñ?лжинаÑ?а на плÑ?згаÑ?а в ленÑ?аÑ?а за пÑ?идвижване не Ñ?е пÑ?оменÑ?"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:82
+#: ../gtk/gtkscrollbar.c:81
 msgid ""
 "Display a second backward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?оÑ?и бÑ?Ñ?он Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?елка назад оÑ? дÑ?Ñ?гаÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?ана на ленÑ?аÑ?а за пÑ?идвижване"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:89
+#: ../gtk/gtkscrollbar.c:88
 msgid ""
 "Display a second forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
 msgstr ""
 "Ð?оказване на вÑ?оÑ?и бÑ?Ñ?он Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?елка напÑ?ед оÑ? дÑ?Ñ?гаÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?ана на ленÑ?аÑ?а за "
 "пÑ?идвижване"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:235 gtk/gtktreeview.c:574
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:233 ../gtk/gtktreeview.c:576
 msgid "Horizontal Adjustment"
 msgstr "ХоÑ?изонÑ?ално Ñ?егÑ?лиÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:242 gtk/gtktreeview.c:582
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:240 ../gtk/gtktreeview.c:584
 msgid "Vertical Adjustment"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?икално Ñ?егÑ?лиÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:249
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:247
 msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
 msgstr "Ð?олиÑ?ика на Ñ?оÑ?изонÑ?ална ленÑ?а за пÑ?идвижване"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:250
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:248
 msgid "When the horizontal scrollbar is displayed"
 msgstr "Ð?ога Ñ?е показва Ñ?оÑ?изонÑ?ална ленÑ?а за пÑ?идвижване"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:257
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:255
 msgid "Vertical Scrollbar Policy"
 msgstr "Ð?олиÑ?ика на веÑ?Ñ?икална ленÑ?а за пÑ?идвижване"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:258
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:256
 msgid "When the vertical scrollbar is displayed"
 msgstr "Ð?ога Ñ?е показва веÑ?Ñ?икалнаÑ?а ленÑ?а за пÑ?идвижване"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:266
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:264
 msgid "Window Placement"
 msgstr "Разполагане на пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:267
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:265
 msgid ""
 "Where the contents are located with respect to the scrollbars. This property "
 "only takes effect if \"window-placement-set\" is TRUE."
@@ -4855,11 +4844,11 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?де е помеÑ?Ñ?ено Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жаниеÑ?о Ñ?пÑ?Ñ?мо ленÑ?иÑ?е за пÑ?идвижване. Това Ñ?войÑ?Ñ?во "
 "Ñ?е взима пÑ?едвид, Ñ?амо ако â??window-placement-setâ?? е иÑ?Ñ?ина."
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:284
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:282
 msgid "Window Placement Set"
 msgstr "Разполагане на нÑ?колко пÑ?озоÑ?еÑ?а"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:285
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:283
 msgid ""
 "Whether \"window-placement\" should be used to determine the location of the "
 "contents with respect to the scrollbars."
@@ -4867,35 +4856,35 @@ msgstr ""
 "Ð?али â??window-placementâ?? да Ñ?е ползва пÑ?и опÑ?еделÑ?неÑ?о кÑ?де е помеÑ?Ñ?ено "
 "Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жаниеÑ?о Ñ?пÑ?Ñ?мо ленÑ?иÑ?е за пÑ?идвижване."
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:291
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:289
 msgid "Shadow Type"
 msgstr "Ð?ид на Ñ?Ñ?нка"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:292
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:290
 msgid "Style of bevel around the contents"
 msgstr "СÑ?илÑ?Ñ? на вдаванеÑ?о около Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жаниеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:306
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:304
 msgid "Scrollbars within bevel"
 msgstr "Ð?енÑ?и за пÑ?идвижване вÑ?в вдаванеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:307
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:305
 msgid "Place scrollbars within the scrolled window's bevel"
 msgstr "Ð?енÑ?и за пÑ?идвижване вÑ?в вдаванеÑ?о на вÑ?Ñ?Ñ?еÑ?ниÑ? пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:313
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:311
 msgid "Scrollbar spacing"
 msgstr "РазÑ?едка на ленÑ?аÑ?а за пÑ?идвижване"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:314
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:312
 msgid "Number of pixels between the scrollbars and the scrolled window"
 msgstr "Ð?Ñ?ой пикÑ?ели междÑ? ленÑ?иÑ?е за пÑ?идвижване и пÑ?идвижваниÑ? пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:329
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:327
 msgid "Scrolled Window Placement"
 msgstr "Разполагане на пÑ?озоÑ?еÑ? Ñ? пÑ?идвижване"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:330
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:328
 msgid ""
 "Where the contents of scrolled windows are located with respect to the "
 "scrollbars, if not overridden by the scrolled window's own placement."
@@ -4903,19 +4892,19 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?де е помеÑ?Ñ?ено Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жаниеÑ?о Ñ?пÑ?Ñ?мо ленÑ?иÑ?е за пÑ?идвижване на пÑ?идвижениÑ?е "
 "пÑ?озоÑ?Ñ?и, ако нÑ?ма изÑ?иÑ?но задаване оÑ? пÑ?идвижениÑ? пÑ?озоÑ?еÑ?."
 
-#: gtk/gtkseparatortoolitem.c:125
+#: ../gtk/gtkseparatortoolitem.c:138
 msgid "Draw"
 msgstr "Ð?зÑ?еÑ?Ñ?аване"
 
-#: gtk/gtkseparatortoolitem.c:126
+#: ../gtk/gtkseparatortoolitem.c:139
 msgid "Whether the separator is drawn, or just blank"
 msgstr "Ð?али Ñ?азделиÑ?елÑ?Ñ? е изÑ?еÑ?Ñ?ан или е пÑ?оÑ?Ñ?о пÑ?азен"
 
-#: gtk/gtksettings.c:225
+#: ../gtk/gtksettings.c:224
 msgid "Double Click Time"
 msgstr "Ð?Ñ?еме на двойно наÑ?иÑ?кане"
 
-#: gtk/gtksettings.c:226
+#: ../gtk/gtksettings.c:225
 msgid ""
 "Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double "
 "click (in milliseconds)"
@@ -4923,11 +4912,11 @@ msgstr ""
 "Ð?акÑ?имално вÑ?еме (в милиÑ?екÑ?нди) междÑ? две наÑ?иÑ?каниÑ?, за да Ñ?е обединÑ?Ñ? в "
 "двойно наÑ?иÑ?кане"
 
-#: gtk/gtksettings.c:233
+#: ../gtk/gtksettings.c:232
 msgid "Double Click Distance"
 msgstr "РазÑ?Ñ?оÑ?ние за двойно наÑ?иÑ?кане"
 
-#: gtk/gtksettings.c:234
+#: ../gtk/gtksettings.c:233
 msgid ""
 "Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a "
 "double click (in pixels)"
@@ -4935,35 +4924,35 @@ msgstr ""
 "Ð?акÑ?имално Ñ?азÑ?Ñ?оÑ?ние (в пикÑ?ели) междÑ? две наÑ?иÑ?каниÑ?, за да Ñ?е обединÑ?Ñ? в "
 "двойно наÑ?иÑ?кане"
 
-#: gtk/gtksettings.c:250
+#: ../gtk/gtksettings.c:249
 msgid "Cursor Blink"
 msgstr "Ð?игаÑ? кÑ?Ñ?Ñ?оÑ?"
 
-#: gtk/gtksettings.c:251
+#: ../gtk/gtksettings.c:250
 msgid "Whether the cursor should blink"
 msgstr "Ð?али кÑ?Ñ?Ñ?оÑ?Ñ?Ñ? Ñ?е мига"
 
-#: gtk/gtksettings.c:258
+#: ../gtk/gtksettings.c:257
 msgid "Cursor Blink Time"
 msgstr "Ð?Ñ?еме на мигане на кÑ?Ñ?Ñ?оÑ?а"
 
-#: gtk/gtksettings.c:259
+#: ../gtk/gtksettings.c:258
 msgid "Length of the cursor blink cycle, in milliseconds"
 msgstr "Ð?Ñ?лжинаÑ?а на Ñ?икÑ?ла на мигане за кÑ?Ñ?Ñ?оÑ?а в милиÑ?екÑ?нди"
 
-#: gtk/gtksettings.c:278
+#: ../gtk/gtksettings.c:277
 msgid "Cursor Blink Timeout"
 msgstr "Ð?Ñ?еме за Ñ?пиÑ?ане на миганеÑ?о на кÑ?Ñ?Ñ?оÑ?а"
 
-#: gtk/gtksettings.c:279
+#: ../gtk/gtksettings.c:278
 msgid "Time after which the cursor stops blinking, in seconds"
 msgstr "Ð?Ñ?еме, Ñ?лед коеÑ?о кÑ?Ñ?Ñ?оÑ?Ñ?Ñ? Ñ?пиÑ?а да мига, в милиÑ?екÑ?нди"
 
-#: gtk/gtksettings.c:286
+#: ../gtk/gtksettings.c:285
 msgid "Split Cursor"
 msgstr "Ð?Ñ?делни кÑ?Ñ?Ñ?оÑ?и"
 
-#: gtk/gtksettings.c:287
+#: ../gtk/gtksettings.c:286
 msgid ""
 "Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-"
 "left text"
@@ -4971,164 +4960,164 @@ msgstr ""
 "Ð?али да Ñ?е показваÑ? два кÑ?Ñ?Ñ?оÑ?а за Ñ?меÑ?ен Ñ?екÑ?Ñ? Ñ? поÑ?ока на пиÑ?ане оÑ?лÑ?во-"
 "надÑ?Ñ?но и оÑ?дÑ?Ñ?но-налÑ?во"
 
-#: gtk/gtksettings.c:294
+#: ../gtk/gtksettings.c:293
 msgid "Theme Name"
 msgstr "Ð?ме на Ñ?ема"
 
-#: gtk/gtksettings.c:295
+#: ../gtk/gtksettings.c:294
 msgid "Name of theme RC file to load"
 msgstr "Ð?ме на Ñ?айл RC за Ñ?ема, койÑ?о да Ñ?е заÑ?еди"
 
-#: gtk/gtksettings.c:303
+#: ../gtk/gtksettings.c:302
 msgid "Icon Theme Name"
 msgstr "Ð?ме на Ñ?ема за икони"
 
-#: gtk/gtksettings.c:304
+#: ../gtk/gtksettings.c:303
 msgid "Name of icon theme to use"
 msgstr "Ð?ме на Ñ?емаÑ?а за икони, коÑ?Ñ?о да Ñ?е използва"
 
-#: gtk/gtksettings.c:312
+#: ../gtk/gtksettings.c:311
 msgid "Fallback Icon Theme Name"
 msgstr "Ð?ме на Ñ?езеÑ?внаÑ?а Ñ?ема за икони"
 
-#: gtk/gtksettings.c:313
+#: ../gtk/gtksettings.c:312
 msgid "Name of a icon theme to fall back to"
 msgstr "Ð?ме на Ñ?емаÑ?а за икони, коÑ?Ñ?о да Ñ?е използва, когаÑ?о нÑ?ма дÑ?Ñ?га"
 
-#: gtk/gtksettings.c:321
+#: ../gtk/gtksettings.c:320
 msgid "Key Theme Name"
 msgstr "Ð?ме на Ñ?ема за клавиÑ?и"
 
-#: gtk/gtksettings.c:322
+#: ../gtk/gtksettings.c:321
 msgid "Name of key theme RC file to load"
 msgstr "Ð?ме на Ñ?айл RC Ñ? Ñ?ема за клавиÑ?иÑ?е, койÑ?о да Ñ?е заÑ?еди"
 
-#: gtk/gtksettings.c:330
+#: ../gtk/gtksettings.c:329
 msgid "Menu bar accelerator"
 msgstr "Ð?лавиÑ?на комбинаÑ?иÑ? на ленÑ?а Ñ? менÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtksettings.c:331
+#: ../gtk/gtksettings.c:330
 msgid "Keybinding to activate the menu bar"
 msgstr "Ð?лавиÑ?и за акÑ?ивиÑ?ане на ленÑ?аÑ?а Ñ? менÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtksettings.c:339
+#: ../gtk/gtksettings.c:338
 msgid "Drag threshold"
 msgstr "Ð?Ñ?аг на изÑ?еглÑ?не"
 
-#: gtk/gtksettings.c:340
+#: ../gtk/gtksettings.c:339
 msgid "Number of pixels the cursor can move before dragging"
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?ой пикÑ?ели, на коиÑ?о показалеÑ?а да Ñ?е пÑ?емеÑ?Ñ?и, пÑ?еди запоÑ?ване на "
 "изÑ?еглÑ?не"
 
-#: gtk/gtksettings.c:348
+#: ../gtk/gtksettings.c:347
 msgid "Font Name"
 msgstr "Ð?ме на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtksettings.c:349
+#: ../gtk/gtksettings.c:348
 msgid "Name of default font to use"
 msgstr "Ð?ме на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?а, койÑ?о Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?но да Ñ?е използва"
 
-#: gtk/gtksettings.c:371
+#: ../gtk/gtksettings.c:370
 msgid "Icon Sizes"
 msgstr "РазмеÑ?и на икони"
 
-#: gtk/gtksettings.c:372
+#: ../gtk/gtksettings.c:371
 msgid "List of icon sizes (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20..."
 msgstr "СпиÑ?Ñ?к Ñ?азмеÑ?и на икони (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20â?¦"
 
-#: gtk/gtksettings.c:380
+#: ../gtk/gtksettings.c:379
 msgid "GTK Modules"
 msgstr "Ð?одÑ?ли на GTK"
 
-#: gtk/gtksettings.c:381
+#: ../gtk/gtksettings.c:380
 msgid "List of currently active GTK modules"
 msgstr "СпиÑ?Ñ?кÑ?Ñ? Ñ? Ñ?екÑ?Ñ?о акÑ?ивниÑ?е модÑ?ли на GTK"
 
-#: gtk/gtksettings.c:390
+#: ../gtk/gtksettings.c:389
 msgid "Xft Antialias"
 msgstr "Ð?аглаждане на Xft"
 
-#: gtk/gtksettings.c:391
+#: ../gtk/gtksettings.c:390
 msgid "Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
 msgstr ""
 "Ð?али Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?овеÑ?е оÑ? Xft да бÑ?даÑ? загладени: 0 (не), 1 (да), -1 (Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?наÑ?а "
 "Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:400
+#: ../gtk/gtksettings.c:399
 msgid "Xft Hinting"
 msgstr "Ð?одÑ?казки на Xft"
 
-#: gtk/gtksettings.c:401
+#: ../gtk/gtksettings.c:400
 msgid "Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
 msgstr ""
 "Ð?али да Ñ?е ползваÑ? подÑ?казкиÑ?е пÑ?и заглажданеÑ?о: 0 (не), 1 (да), -1 "
 "(Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?наÑ?а Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:410
+#: ../gtk/gtksettings.c:409
 msgid "Xft Hint Style"
 msgstr "СÑ?ил на подÑ?казкиÑ?е на Xft"
 
-#: gtk/gtksettings.c:411
+#: ../gtk/gtksettings.c:410
 msgid ""
 "What degree of hinting to use; hintnone, hintslight, hintmedium, or hintfull"
 msgstr ""
 "Ð?олко Ñ?илно да Ñ?е използваÑ? подÑ?казкиÑ?е: â??hintnoneâ?? (никак), "
 "â??hintslightâ?? (леко), â??hintmediumâ?? (Ñ?Ñ?едно) или â??hintfullâ?? (изÑ?Ñ?ло)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:420
+#: ../gtk/gtksettings.c:419
 msgid "Xft RGBA"
 msgstr "Xft RGBA"
 
-#: gtk/gtksettings.c:421
+#: ../gtk/gtksettings.c:420
 msgid "Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
 msgstr ""
 "Ð?идÑ?Ñ? на подпикÑ?елноÑ?о заглаждане: â??noneâ?? (никакво), â??rgbâ?? (Ñ?зÑ?), "
 "â??bgrâ?? (Ñ?зÑ?), â??vrgbâ?? (Ð?Ñ?зÑ?), â??vbgrâ?? (Ð?Ñ?зÑ?)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:430
+#: ../gtk/gtksettings.c:429
 msgid "Xft DPI"
 msgstr "Xft DPI (Ñ?Ñ?к./инÑ?)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:431
+#: ../gtk/gtksettings.c:430
 msgid "Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value"
 msgstr ""
 "РазделиÑ?елнаÑ?а Ñ?поÑ?обноÑ?Ñ? на Xft, вÑ?в вида 1024 * Ñ?оÑ?ки/инÑ?. Ð?Ñ?и -1 Ñ?е "
 "ползва Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?наÑ?а Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtksettings.c:440
+#: ../gtk/gtksettings.c:439
 msgid "Cursor theme name"
 msgstr "Ð?ме на Ñ?ема за показалеÑ?а"
 
-#: gtk/gtksettings.c:441
+#: ../gtk/gtksettings.c:440
 msgid "Name of the cursor theme to use, or NULL to use the default theme"
 msgstr ""
 "Ð?ме на Ñ?емаÑ?а за показалеÑ?а, коÑ?Ñ?о да Ñ?е използва или NULL, за да Ñ?е ползва "
 "Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?наÑ?а Ñ?ема"
 
-#: gtk/gtksettings.c:449
+#: ../gtk/gtksettings.c:448
 msgid "Cursor theme size"
 msgstr "РазмеÑ? на показалеÑ?а"
 
-#: gtk/gtksettings.c:450
+#: ../gtk/gtksettings.c:449
 msgid "Size to use for cursors, or 0 to use the default size"
 msgstr ""
 "РазмеÑ?Ñ?Ñ?, койÑ?о да Ñ?е използва за показалÑ?иÑ?е или 0, за да Ñ?е ползва "
 "Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?ниÑ?Ñ? Ñ?азмеÑ?"
 
-#: gtk/gtksettings.c:460
+#: ../gtk/gtksettings.c:459
 msgid "Alternative button order"
 msgstr "Ð?лÑ?еÑ?наÑ?ивна подÑ?едба на бÑ?Ñ?ониÑ?е"
 
-#: gtk/gtksettings.c:461
+#: ../gtk/gtksettings.c:460
 msgid "Whether buttons in dialogs should use the alternative button order"
 msgstr "Ð?али бÑ?Ñ?ониÑ?е в пÑ?озоÑ?Ñ?иÑ?е да използваÑ? алÑ?еÑ?наÑ?ивна подÑ?едба"
 
-#: gtk/gtksettings.c:478
+#: ../gtk/gtksettings.c:477
 msgid "Alternative sort indicator direction"
 msgstr "Ð?лÑ?еÑ?наÑ?ивна поÑ?ока на индикаÑ?оÑ?иÑ?е за подÑ?едба"
 
-#: gtk/gtksettings.c:479
+#: ../gtk/gtksettings.c:478
 msgid ""
 "Whether the direction of the sort indicators in list and tree views is "
 "inverted compared to the default (where down means ascending)"
@@ -5136,11 +5125,11 @@ msgstr ""
 "Ð?али поÑ?окаÑ?а на индикаÑ?оÑ?иÑ?е за подÑ?едбаÑ?а в Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?ниÑ? и дÑ?Ñ?вовидниÑ? изглед "
 "е обÑ?Ñ?наÑ?а Ñ?пÑ?Ñ?мо Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?наÑ?а (напÑ?. â??надолÑ?â?? да ознаÑ?ава Ñ?велиÑ?аване)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:487
+#: ../gtk/gtksettings.c:486
 msgid "Show the 'Input Methods' menu"
 msgstr "Ð?оказване на менÑ?Ñ?о â??Ð?еÑ?оди за вÑ?одâ??"
 
-#: gtk/gtksettings.c:488
+#: ../gtk/gtksettings.c:487
 msgid ""
 "Whether the context menus of entries and text views should offer to change "
 "the input method"
@@ -5148,11 +5137,11 @@ msgstr ""
 "Ð?али конÑ?екÑ?Ñ?ниÑ?е менÑ?Ñ?а на елеменÑ?иÑ?е и Ñ?екÑ?Ñ?овиÑ?е полеÑ?а Ñ?е позволÑ?ваÑ? да "
 "Ñ?е Ñ?менÑ? меÑ?одÑ?Ñ? за вÑ?од"
 
-#: gtk/gtksettings.c:496
+#: ../gtk/gtksettings.c:495
 msgid "Show the 'Insert Unicode Control Character' menu"
 msgstr "Ð?оказване на менÑ?Ñ?о â??Ð?мÑ?кване на конÑ?Ñ?олен знак на Уникодâ??"
 
-#: gtk/gtksettings.c:497
+#: ../gtk/gtksettings.c:496
 msgid ""
 "Whether the context menus of entries and text views should offer to insert "
 "control characters"
@@ -5160,250 +5149,250 @@ msgstr ""
 "Ð?али конÑ?екÑ?Ñ?ниÑ?е менÑ?Ñ?а на елеменÑ?иÑ?е и Ñ?екÑ?Ñ?овиÑ?е полеÑ?а Ñ?е позволÑ?ваÑ? "
 "вÑ?вежданеÑ?о на конÑ?Ñ?олни знаÑ?и"
 
-#: gtk/gtksettings.c:505
+#: ../gtk/gtksettings.c:504
 msgid "Start timeout"
 msgstr "Ð?аÑ?ало на изÑ?иÑ?ане"
 
-#: gtk/gtksettings.c:506
+#: ../gtk/gtksettings.c:505
 msgid "Starting value for timeouts, when button is pressed"
 msgstr "Ð?аÑ?алноÑ?о вÑ?еме за изÑ?иÑ?ане, когаÑ?о Ñ?е наÑ?иÑ?не бÑ?Ñ?он"
 
-#: gtk/gtksettings.c:515
+#: ../gtk/gtksettings.c:514
 msgid "Repeat timeout"
 msgstr "Ð?зÑ?иÑ?ане на повÑ?аÑ?Ñ?не"
 
-#: gtk/gtksettings.c:516
+#: ../gtk/gtksettings.c:515
 msgid "Repeat value for timeouts, when button is pressed"
 msgstr "Ð?Ñ?еме за изÑ?иÑ?ане на повÑ?аÑ?Ñ?неÑ?о, когаÑ?о Ñ?е наÑ?иÑ?не бÑ?Ñ?он"
 
-#: gtk/gtksettings.c:525
+#: ../gtk/gtksettings.c:524
 msgid "Expand timeout"
 msgstr "Ð?зÑ?иÑ?ане на Ñ?азÑ?иÑ?ение"
 
-#: gtk/gtksettings.c:526
+#: ../gtk/gtksettings.c:525
 msgid "Expand value for timeouts, when a widget is expanding a new region"
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?еме за изÑ?иÑ?ане на Ñ?азÑ?иÑ?ение, когаÑ?о гÑ?аÑ?иÑ?ен обекÑ? Ñ?е Ñ?азÑ?иÑ?Ñ?ва в нов "
 "Ñ?егион"
 
-#: gtk/gtksettings.c:561
+#: ../gtk/gtksettings.c:560
 msgid "Color scheme"
 msgstr "ЦвеÑ?ова Ñ?Ñ?ема"
 
-#: gtk/gtksettings.c:562
+#: ../gtk/gtksettings.c:561
 msgid "A palette of named colors for use in themes"
 msgstr "Ð?алиÑ?Ñ?а Ñ? наименÑ?вани Ñ?веÑ?ове, коÑ?Ñ?о да Ñ?е ползва в Ñ?емиÑ?е"
 
-#: gtk/gtksettings.c:571
+#: ../gtk/gtksettings.c:570
 msgid "Enable Animations"
 msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ване на анимаÑ?ииÑ?е"
 
-#: gtk/gtksettings.c:572
+#: ../gtk/gtksettings.c:571
 msgid "Whether to enable toolkit-wide animations."
 msgstr "Ð?али да Ñ?е вклÑ?Ñ?аÑ? анимаÑ?ииÑ?е на ниво гÑ?аÑ?иÑ?ни обекÑ?и."
 
-#: gtk/gtksettings.c:590
+#: ../gtk/gtksettings.c:589
 msgid "Enable Touchscreen Mode"
 msgstr "Режим на допиÑ? на екÑ?ана"
 
-#: gtk/gtksettings.c:591
+#: ../gtk/gtksettings.c:590
 msgid "When TRUE, there are no motion notify events delivered on this screen"
 msgstr ""
 "Ð?огаÑ?о е иÑ?Ñ?ина, кÑ?м Ñ?ози екÑ?ан не Ñ?е доÑ?Ñ?авÑ?Ñ? Ñ?Ñ?биÑ?иÑ? за докладване на "
 "движение"
 
-#: gtk/gtksettings.c:608
+#: ../gtk/gtksettings.c:607
 msgid "Tooltip timeout"
 msgstr "Ð?Ñ?еме пÑ?еди подÑ?казка"
 
-#: gtk/gtksettings.c:609
+#: ../gtk/gtksettings.c:608
 msgid "Timeout before tooltip is shown"
 msgstr "Ð?Ñ?еме, коеÑ?о Ñ?Ñ?Ñ?бва да мине, пÑ?еди да Ñ?е покаже подÑ?казка"
 
-#: gtk/gtksettings.c:634
+#: ../gtk/gtksettings.c:633
 msgid "Tooltip browse timeout"
 msgstr "Ð?Ñ?еме пÑ?еди подÑ?казка пÑ?и Ñ?азглеждане"
 
-#: gtk/gtksettings.c:635
+#: ../gtk/gtksettings.c:634
 msgid "Timeout before tooltip is shown when browse mode is enabled"
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?еме, коеÑ?о Ñ?Ñ?Ñ?бва да мине, пÑ?еди да Ñ?е покаже подÑ?казка пÑ?и Ñ?ежим на "
 "Ñ?азглеждане"
 
-#: gtk/gtksettings.c:656
+#: ../gtk/gtksettings.c:655
 msgid "Tooltip browse mode timeout"
 msgstr "Ð?Ñ?еме за Ñ?азглеждане"
 
-#: gtk/gtksettings.c:657
+#: ../gtk/gtksettings.c:656
 msgid "Timeout after which browse mode is disabled"
 msgstr "Ð?Ñ?еме, Ñ?лед коеÑ?о Ñ?е изклÑ?Ñ?ва Ñ?ежимÑ?Ñ? на Ñ?азглеждане"
 
-#: gtk/gtksettings.c:676
+#: ../gtk/gtksettings.c:675
 msgid "Keynav Cursor Only"
 msgstr "Ð?авигаÑ?иÑ? Ñ?амо Ñ? клавиÑ?иÑ?е на кÑ?Ñ?Ñ?оÑ?а"
 
-#: gtk/gtksettings.c:677
+#: ../gtk/gtksettings.c:676
 msgid "When TRUE, there are only cursor keys available to navigate widgets"
 msgstr ""
 "Ð?огаÑ?о е иÑ?Ñ?ина, междÑ? гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ?е обекÑ?и може да Ñ?е пÑ?еминава Ñ?амо Ñ? "
 "клавиÑ?иÑ?е за навигаÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtksettings.c:694
+#: ../gtk/gtksettings.c:693
 msgid "Keynav Wrap Around"
 msgstr "Ð?Ñ?евÑ?Ñ?Ñ?ане пÑ?и навигаÑ?иÑ? Ñ? клавиÑ?и"
 
-#: gtk/gtksettings.c:695
+#: ../gtk/gtksettings.c:694
 msgid "Whether to wrap around when keyboard-navigating widgets"
 msgstr ""
 "Ð?али да Ñ?е запоÑ?ва оÑ? наÑ?алниÑ? гÑ?аÑ?иÑ?ен обекÑ? Ñ?лед доÑ?Ñ?иганеÑ?о на поÑ?ледниÑ? "
 "пÑ?и навигаÑ?иÑ? Ñ? клавиÑ?и"
 
-#: gtk/gtksettings.c:715
+#: ../gtk/gtksettings.c:714
 msgid "Error Bell"
 msgstr "Ð?вÑ?неÑ? пÑ?и гÑ?еÑ?ка"
 
-#: gtk/gtksettings.c:716
+#: ../gtk/gtksettings.c:715
 msgid "When TRUE, keyboard navigation and other errors will cause a beep"
 msgstr ""
 "Ð?ко е иÑ?Ñ?ина, гÑ?еÑ?киÑ?е пÑ?и навигаÑ?иÑ?Ñ?а Ñ? клавиаÑ?Ñ?Ñ?а, какÑ?о и дÑ?Ñ?гиÑ?е гÑ?еÑ?ки, "
 "Ñ?е Ñ?е извеÑ?Ñ?Ñ?ваÑ? Ñ?Ñ?Ñ? звÑ?к"
 
-#: gtk/gtksettings.c:733
+#: ../gtk/gtksettings.c:732
 msgid "Color Hash"
 msgstr "ЦвеÑ?ова извадка"
 
-#: gtk/gtksettings.c:734
+#: ../gtk/gtksettings.c:733
 msgid "A hash table representation of the color scheme."
 msgstr "ТаблиÑ?а Ñ? извадки, коÑ?Ñ?о пÑ?едÑ?Ñ?авÑ? Ñ?веÑ?оваÑ?а Ñ?Ñ?ема."
 
-#: gtk/gtksettings.c:742
+#: ../gtk/gtksettings.c:741
 msgid "Default file chooser backend"
 msgstr "СÑ?андаÑ?Ñ?ниÑ?Ñ? модÑ?л за Ñ?айлова Ñ?иÑ?Ñ?ема"
 
-#: gtk/gtksettings.c:743
+#: ../gtk/gtksettings.c:742
 msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
 msgstr "Ð?ме на модÑ?ла за GtkFileChooser, койÑ?о Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?но да Ñ?е използва"
 
-#: gtk/gtksettings.c:760
+#: ../gtk/gtksettings.c:759
 msgid "Default print backend"
 msgstr "СÑ?андаÑ?Ñ?ниÑ?Ñ? модÑ?лÑ?Ñ? за пеÑ?аÑ?"
 
-#: gtk/gtksettings.c:761
+#: ../gtk/gtksettings.c:760
 msgid "List of the GtkPrintBackend backends to use by default"
 msgstr "СпиÑ?Ñ?к Ñ? модÑ?ли GtkPrintBackend, коиÑ?о Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?но да Ñ?е използваÑ?"
 
-#: gtk/gtksettings.c:784
+#: ../gtk/gtksettings.c:783
 msgid "Default command to run when displaying a print preview"
 msgstr "СÑ?андаÑ?Ñ?наÑ?а команда, коÑ?Ñ?о да Ñ?е изпÑ?лни пÑ?и пÑ?егледа пÑ?еди пеÑ?аÑ?"
 
-#: gtk/gtksettings.c:785
+#: ../gtk/gtksettings.c:784
 msgid "Command to run when displaying a print preview"
 msgstr "Ð?оманда за изпÑ?лнение пÑ?и пÑ?егледа пÑ?еди пеÑ?аÑ?"
 
-#: gtk/gtksettings.c:801
+#: ../gtk/gtksettings.c:800
 msgid "Enable Mnemonics"
 msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ване на мнемоникаÑ?а"
 
-#: gtk/gtksettings.c:802
+#: ../gtk/gtksettings.c:801
 msgid "Whether labels should have mnemonics"
 msgstr "Ð?али еÑ?икеÑ?иÑ?е Ñ?е имаÑ? мнемониÑ?ни бÑ?кви"
 
-#: gtk/gtksettings.c:818
+#: ../gtk/gtksettings.c:817
 msgid "Enable Accelerators"
 msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ване на клавиÑ?ниÑ?е комбинаÑ?ии"
 
-#: gtk/gtksettings.c:819
+#: ../gtk/gtksettings.c:818
 msgid "Whether menu items should have accelerators"
 msgstr "Ð?али елеменÑ?иÑ?е на менÑ?Ñ?о Ñ?е имаÑ? клавиÑ?ни комбинаÑ?ии"
 
-#: gtk/gtksettings.c:836
+#: ../gtk/gtksettings.c:835
 msgid "Recent Files Limit"
 msgstr "Ð?акÑ?имален бÑ?ой на Ñ?коÑ?о оÑ?ваÑ?Ñ?ниÑ?е докÑ?менÑ?и"
 
-#: gtk/gtksettings.c:837
+#: ../gtk/gtksettings.c:836
 msgid "Number of recently used files"
 msgstr "Ð?Ñ?ой на Ñ?коÑ?о оÑ?ваÑ?Ñ?ниÑ?е докÑ?менÑ?и"
 
-#: gtk/gtksettings.c:855
+#: ../gtk/gtksettings.c:854
 msgid "Default IM module"
 msgstr "СÑ?андаÑ?Ñ?ен модÑ?л за вÑ?од"
 
-#: gtk/gtksettings.c:856
+#: ../gtk/gtksettings.c:855
 msgid "Which IM module should be used by default"
 msgstr "Ð?ой модÑ?л за вÑ?од Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?но да Ñ?е ползва"
 
-#: gtk/gtksettings.c:874
+#: ../gtk/gtksettings.c:873
 msgid "Recent Files Max Age"
 msgstr "Ð?акÑ?имална вÑ?зÑ?аÑ?Ñ? на Ñ?коÑ?о оÑ?ваÑ?Ñ?ниÑ?е докÑ?менÑ?и"
 
-#: gtk/gtksettings.c:875
+#: ../gtk/gtksettings.c:874
 msgid "Maximum age of recently used files, in days"
 msgstr "Ð?акÑ?имална вÑ?зÑ?аÑ?Ñ? в дни на Ñ?коÑ?о оÑ?ваÑ?Ñ?ниÑ?е докÑ?менÑ?и"
 
-#: gtk/gtksettings.c:884
+#: ../gtk/gtksettings.c:883
 msgid "Fontconfig configuration timestamp"
 msgstr "Ð?Ñ?еме на наÑ?Ñ?Ñ?ойване на fontconfig"
 
-#: gtk/gtksettings.c:885
+#: ../gtk/gtksettings.c:884
 msgid "Timestamp of current fontconfig configuration"
 msgstr "Ð?ога Ñ?а вÑ?ведени Ñ?екÑ?Ñ?иÑ?е наÑ?Ñ?Ñ?ойки на fontconfig"
 
-#: gtk/gtksettings.c:907
+#: ../gtk/gtksettings.c:906
 msgid "Sound Theme Name"
 msgstr "Ð?ме на аÑ?дио Ñ?ема"
 
-#: gtk/gtksettings.c:908
+#: ../gtk/gtksettings.c:907
 msgid "XDG sound theme name"
 msgstr "Ð?ме на аÑ?дио Ñ?ема по XDG"
 
 #. Translators: this means sounds that are played as feedback to user input
-#: gtk/gtksettings.c:930
+#: ../gtk/gtksettings.c:929
 msgid "Audible Input Feedback"
 msgstr "Ð?вÑ?ково извеÑ?Ñ?Ñ?ване пÑ?и вÑ?од"
 
-#: gtk/gtksettings.c:931
+#: ../gtk/gtksettings.c:930
 msgid "Whether to play event sounds as feedback to user input"
 msgstr "Ð?али пÑ?и вÑ?од оÑ? поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? да Ñ?е извеÑ?Ñ?Ñ?ва Ñ?Ñ?Ñ? звÑ?к"
 
-#: gtk/gtksettings.c:952
+#: ../gtk/gtksettings.c:951
 msgid "Enable Event Sounds"
 msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ване на звÑ?Ñ?иÑ?е пÑ?и Ñ?Ñ?биÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtksettings.c:953
+#: ../gtk/gtksettings.c:952
 msgid "Whether to play any event sounds at all"
 msgstr "Ð?али вÑ?обÑ?е да Ñ?е пÑ?Ñ?ка звÑ?к пÑ?и Ñ?Ñ?биÑ?ие"
 
-#: gtk/gtksettings.c:968
+#: ../gtk/gtksettings.c:967
 msgid "Enable Tooltips"
 msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ване на подÑ?казки"
 
-#: gtk/gtksettings.c:969
+#: ../gtk/gtksettings.c:968
 msgid "Whether tooltips should be shown on widgets"
 msgstr "Ð?али да Ñ?е показваÑ? подÑ?казки кÑ?м гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ?е обекÑ?и"
 
-#: gtk/gtksettings.c:982
+#: ../gtk/gtksettings.c:981
 msgid "Toolbar style"
 msgstr "СÑ?ил на ленÑ?аÑ?а Ñ? инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?и"
 
-#: gtk/gtksettings.c:983
+#: ../gtk/gtksettings.c:982
 msgid ""
 "Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc."
 msgstr ""
 "Ð?али ленÑ?аÑ?а Ñ?е е Ñ?амо Ñ? Ñ?екÑ?Ñ?, Ñ? Ñ?екÑ?Ñ? и икони или Ñ?амо Ñ? икони, и Ñ?.н."
 
-#: gtk/gtksettings.c:997
+#: ../gtk/gtksettings.c:996
 msgid "Toolbar Icon Size"
 msgstr "РазмеÑ? на ленÑ?аÑ?а Ñ? инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?и"
 
-#: gtk/gtksettings.c:998
+#: ../gtk/gtksettings.c:997
 msgid "The size of icons in default toolbars."
 msgstr "РазмеÑ?Ñ?Ñ? на икониÑ?е в Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?ниÑ?е ленÑ?и Ñ? инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?и."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1015
+#: ../gtk/gtksettings.c:1014
 msgid "Auto Mnemonics"
 msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?на мнемоника"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1016
+#: ../gtk/gtksettings.c:1015
 msgid ""
 "Whether mnemonics should be automatically shown and hidden when the user "
 "presses the mnemonic activator."
@@ -5411,21 +5400,19 @@ msgstr ""
 "Ð?али мнемоникаÑ?а авÑ?омаÑ?иÑ?но да Ñ?е показва и Ñ?кÑ?ива, когаÑ?о поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?Ñ? "
 "наÑ?иÑ?не клавиÑ?, койÑ?о Ñ? задейÑ?Ñ?ва."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1041
-#, fuzzy
+#: ../gtk/gtksettings.c:1040
 msgid "Application prefers a dark theme"
-msgstr "Ð?зÑ?еÑ?Ñ?ава Ñ?е оÑ? пÑ?огÑ?амаÑ?а"
+msgstr "Ð?Ñ?огÑ?амаÑ?а Ñ?абоÑ?и по-добÑ?е Ñ? Ñ?Ñ?мна Ñ?ема"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1042
-#, fuzzy
+#: ../gtk/gtksettings.c:1041
 msgid "Whether the application prefers to have a dark theme."
-msgstr "Ð?али в пÑ?иложениеÑ?о има избиÑ?ане"
+msgstr "Ð?али в пÑ?иложениеÑ?о Ñ?е изглежда по-добÑ?е Ñ? Ñ?Ñ?мна Ñ?ема."
 
-#: gtk/gtksizegroup.c:320
+#: ../gtk/gtksizegroup.c:342
 msgid "Mode"
 msgstr "Режим"
 
-#: gtk/gtksizegroup.c:321
+#: ../gtk/gtksizegroup.c:343
 msgid ""
 "The directions in which the size group affects the requested sizes of its "
 "component widgets"
@@ -5433,77 +5420,73 @@ msgstr ""
 "Ð?оÑ?окиÑ?е, в коиÑ?о Ñ?ази гÑ?Ñ?па за Ñ?азмеÑ?и оказва влиÑ?ние на заÑ?вениÑ?е Ñ?азмеÑ?и "
 "на Ñ?воиÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?авни елеменÑ?и"
 
-#: gtk/gtksizegroup.c:337
+#: ../gtk/gtksizegroup.c:359
 msgid "Ignore hidden"
 msgstr "Ð?гноÑ?иÑ?ане на Ñ?кÑ?иÑ?иÑ?е"
 
-#: gtk/gtksizegroup.c:338
+#: ../gtk/gtksizegroup.c:360
 msgid ""
 "If TRUE, unmapped widgets are ignored when determining the size of the group"
 msgstr ""
 "Ð?ко е иÑ?Ñ?ина, Ñ?кÑ?иÑ?иÑ?е гÑ?аÑ?иÑ?ни обекÑ?и биваÑ? пÑ?енебÑ?егнаÑ?и пÑ?и опÑ?еделÑ?не на "
 "големинаÑ?а на гÑ?Ñ?паÑ?а"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:209
-msgid "The adjustment that holds the value of the spinbutton"
-msgstr "СÑ?Ñ?пка, коÑ?Ñ?о Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жа Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?Ñ?а на бÑ?оÑ?Ñ?а"
-
-#: gtk/gtkspinbutton.c:216
+#: ../gtk/gtkspinbutton.c:239
 msgid "Climb Rate"
 msgstr "СкоÑ?оÑ?Ñ? на наÑ?аÑ?Ñ?ване"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:236
+#: ../gtk/gtkspinbutton.c:259
 msgid "Snap to Ticks"
 msgstr "Ð?Ñ?идÑ?Ñ?жане кÑ?м Ñ?Ñ?Ñ?пкиÑ?е"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:237
+#: ../gtk/gtkspinbutton.c:260
 msgid ""
 "Whether erroneous values are automatically changed to a spin button's "
 "nearest step increment"
 msgstr "Ð?али невалидниÑ?е Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?и Ñ?е Ñ?е закÑ?Ñ?глÑ?Ñ? кÑ?м най-близкаÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?пка"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:244
+#: ../gtk/gtkspinbutton.c:267
 msgid "Numeric"
 msgstr "Само Ñ?иÑ?Ñ?и"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:245
+#: ../gtk/gtkspinbutton.c:268
 msgid "Whether non-numeric characters should be ignored"
 msgstr "Ð?али неÑ?иÑ?Ñ?овиÑ?е знаÑ?и Ñ?е бÑ?даÑ? игноÑ?иÑ?ани"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:252
+#: ../gtk/gtkspinbutton.c:275
 msgid "Wrap"
 msgstr "Ð?Ñ?евÑ?Ñ?Ñ?ане"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:253
+#: ../gtk/gtkspinbutton.c:276
 msgid "Whether a spin button should wrap upon reaching its limits"
 msgstr "Ð?али бÑ?оÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?е пÑ?евÑ?Ñ?Ñ?а пÑ?и доÑ?Ñ?игане на Ñ?воÑ? лимиÑ?"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:260
+#: ../gtk/gtkspinbutton.c:283
 msgid "Update Policy"
 msgstr "Ð?олиÑ?ика на акÑ?Ñ?ализиÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:261
+#: ../gtk/gtkspinbutton.c:284
 msgid ""
 "Whether the spin button should update always, or only when the value is legal"
 msgstr "Ð?али бÑ?оÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?е Ñ?е обновÑ?ва винаги или Ñ?амо пÑ?и пÑ?авилна Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:270
+#: ../gtk/gtkspinbutton.c:293
 msgid "Reads the current value, or sets a new value"
 msgstr "ЧеÑ?ене на Ñ?екÑ?Ñ?аÑ?а Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ? или задаване на нова"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:279
+#: ../gtk/gtkspinbutton.c:302
 msgid "Style of bevel around the spin button"
 msgstr "СÑ?ил на вдаванеÑ?о около бÑ?оÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkspinner.c:129
+#: ../gtk/gtkspinner.c:126
 msgid "Whether the spinner is active"
 msgstr "Ð?али индикаÑ?оÑ?Ñ?Ñ? за пÑ?огÑ?еÑ? е акÑ?ивен"
 
-#: gtk/gtkspinner.c:143
+#: ../gtk/gtkspinner.c:140
 msgid "Number of steps"
 msgstr "Ð?Ñ?ой Ñ?Ñ?Ñ?пки"
 
-#: gtk/gtkspinner.c:144
+#: ../gtk/gtkspinner.c:141
 msgid ""
 "The number of steps for the spinner to complete a full loop. The animation "
 "will complete a full cycle in one second by default (see #GtkSpinner:cycle-"
@@ -5512,168 +5495,168 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?ой Ñ?Ñ?Ñ?пки в Ñ?икÑ?ла на Ñ?иÑ?Ñ?ма на индикаÑ?оÑ?а за пÑ?огÑ?еÑ?. СÑ?андаÑ?Ñ?но Ñ?икÑ?лÑ?Ñ? "
 "на анимаÑ?иÑ?Ñ?а е 1 Ñ?ек. (вж. #GtkSpinner:cycle-duration)."
 
-#: gtk/gtkspinner.c:159
+#: ../gtk/gtkspinner.c:156
 msgid "Animation duration"
 msgstr "Ð?Ñ?одÑ?лжиÑ?елноÑ?Ñ? на анимаÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkspinner.c:160
+#: ../gtk/gtkspinner.c:157
 msgid ""
 "The length of time in milliseconds for the spinner to complete a full loop"
 msgstr "Ð?Ñ?еме на Ñ?икÑ?ла на индикаÑ?оÑ?а за пÑ?огÑ?еÑ? в милиÑ?екÑ?нди"
 
-#: gtk/gtkstatusbar.c:148
+#: ../gtk/gtkstatusbar.c:202
 msgid "Has Resize Grip"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?жка за пÑ?еоÑ?азмеÑ?Ñ?ване"
 
-#: gtk/gtkstatusbar.c:149
+#: ../gtk/gtkstatusbar.c:203
 msgid "Whether the statusbar has a grip for resizing the toplevel"
 msgstr ""
 "Ð?али ленÑ?аÑ?а за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ниеÑ?о има дÑ?Ñ?жка за пÑ?еоÑ?азмеÑ?Ñ?ванеÑ?о на най-гоÑ?ноÑ?о "
 "ниво"
 
-#: gtk/gtkstatusbar.c:194
+#: ../gtk/gtkstatusbar.c:248
 msgid "Style of bevel around the statusbar text"
 msgstr "СÑ?ил на вдаванеÑ?о около ленÑ?аÑ?а за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ниеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkstatusicon.c:276
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:274
 msgid "The size of the icon"
 msgstr "РазмеÑ?Ñ?Ñ? на иконаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkstatusicon.c:286
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:284
 msgid "The screen where this status icon will be displayed"
 msgstr "Ð?кÑ?анÑ?Ñ?, кÑ?деÑ?о Ñ?е бÑ?де показана Ñ?ази икона за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ниеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkstatusicon.c:293
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:291
 msgid "Blinking"
 msgstr "Ð?игаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkstatusicon.c:294
-msgid "Whether or not the status icon is blinking"
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:292
+msgid "Whether the status icon is blinking"
 msgstr "Ð?али иконаÑ?а за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ниеÑ?о да мига"
 
-#: gtk/gtkstatusicon.c:302
-msgid "Whether or not the status icon is visible"
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:300
+msgid "Whether the status icon is visible"
 msgstr "Ð?али иконаÑ?а за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ниеÑ?о да е видима"
 
-#: gtk/gtkstatusicon.c:318
-msgid "Whether or not the status icon is embedded"
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:316
+msgid "Whether the status icon is embedded"
 msgstr "Ð?али иконаÑ?а за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ниеÑ?о да е вгÑ?адена"
 
-#: gtk/gtkstatusicon.c:334 gtk/gtktrayicon-x11.c:123
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:332 ../gtk/gtktrayicon-x11.c:121
 msgid "The orientation of the tray"
 msgstr "Ð?Ñ?иенÑ?аÑ?иÑ? на Ñ?аваÑ?а"
 
-#: gtk/gtkstatusicon.c:361 gtk/gtkwidget.c:722
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:359 ../gtk/gtkwidget.c:725
 msgid "Has tooltip"
 msgstr "С подÑ?казка"
 
-#: gtk/gtkstatusicon.c:362
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:360
 msgid "Whether this tray icon has a tooltip"
 msgstr "Ð?али Ñ?ази икона за панела има подÑ?казка"
 
-#: gtk/gtkstatusicon.c:387 gtk/gtkwidget.c:743
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:385 ../gtk/gtkwidget.c:746
 msgid "Tooltip Text"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?Ñ?Ñ? на подÑ?казка"
 
-#: gtk/gtkstatusicon.c:388 gtk/gtkwidget.c:744 gtk/gtkwidget.c:765
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:386 ../gtk/gtkwidget.c:747 ../gtk/gtkwidget.c:768
 msgid "The contents of the tooltip for this widget"
 msgstr "СÑ?дÑ?Ñ?жание на подÑ?казкаÑ?а за Ñ?ози гÑ?аÑ?иÑ?ен обекÑ?"
 
-#: gtk/gtkstatusicon.c:411 gtk/gtkwidget.c:764
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:409 ../gtk/gtkwidget.c:767
 msgid "Tooltip markup"
 msgstr "СÑ?дÑ?Ñ?жание на подÑ?казкаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkstatusicon.c:412
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:410
 msgid "The contents of the tooltip for this tray icon"
 msgstr "СÑ?дÑ?Ñ?жание на подÑ?казкаÑ?а за Ñ?ози икона за панела"
 
-#: gtk/gtkstatusicon.c:430
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:428
 msgid "The title of this tray icon"
 msgstr "Ð?аглавиеÑ?о на Ñ?ази икона за панела"
 
-#: gtk/gtktable.c:129
+#: ../gtk/gtktable.c:145
 msgid "Rows"
 msgstr "Редове"
 
-#: gtk/gtktable.c:130
+#: ../gtk/gtktable.c:146
 msgid "The number of rows in the table"
 msgstr "Ð?Ñ?ой Ñ?едове в Ñ?аблиÑ?аÑ?а"
 
-#: gtk/gtktable.c:138
+#: ../gtk/gtktable.c:154
 msgid "Columns"
 msgstr "Ð?олони"
 
-#: gtk/gtktable.c:139
+#: ../gtk/gtktable.c:155
 msgid "The number of columns in the table"
 msgstr "Ð?Ñ?ой колони в Ñ?аблиÑ?аÑ?а"
 
-#: gtk/gtktable.c:147
+#: ../gtk/gtktable.c:163
 msgid "Row spacing"
 msgstr "РазÑ?едкаÑ?а междÑ? Ñ?едове"
 
-#: gtk/gtktable.c:148
+#: ../gtk/gtktable.c:164
 msgid "The amount of space between two consecutive rows"
 msgstr "Ð?нÑ?еÑ?валÑ?Ñ? междÑ? два Ñ?Ñ?Ñ?едни Ñ?еда"
 
-#: gtk/gtktable.c:156
+#: ../gtk/gtktable.c:172
 msgid "Column spacing"
 msgstr "РазÑ?едкаÑ?а междÑ? колони"
 
-#: gtk/gtktable.c:157
+#: ../gtk/gtktable.c:173
 msgid "The amount of space between two consecutive columns"
 msgstr "РазÑ?Ñ?оÑ?ниеÑ?о междÑ? две Ñ?Ñ?Ñ?едни колони"
 
-#: gtk/gtktable.c:166
+#: ../gtk/gtktable.c:182
 msgid "If TRUE, the table cells are all the same width/height"
 msgstr "Ð?ко е иÑ?Ñ?ина, клеÑ?киÑ?е на Ñ?аблиÑ?аÑ?а Ñ?е Ñ?а Ñ? еднакви виÑ?оÑ?ина/Ñ?иÑ?оÑ?ина"
 
-#: gtk/gtktable.c:173
+#: ../gtk/gtktable.c:189
 msgid "Left attachment"
 msgstr "Ð?Ñ?во пÑ?икаÑ?ване"
 
-#: gtk/gtktable.c:180
+#: ../gtk/gtktable.c:196
 msgid "Right attachment"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?но пÑ?икаÑ?ване"
 
-#: gtk/gtktable.c:181
+#: ../gtk/gtktable.c:197
 msgid "The column number to attach the right side of a child widget to"
 msgstr ""
 "Ð?омеÑ? на колонаÑ?а, кÑ?м койÑ?о да Ñ?е пÑ?икаÑ?и дÑ?Ñ?наÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?ана на дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? елеменÑ?"
 
-#: gtk/gtktable.c:187
+#: ../gtk/gtktable.c:203
 msgid "Top attachment"
 msgstr "Ð?оÑ?но пÑ?икаÑ?ване"
 
-#: gtk/gtktable.c:188
+#: ../gtk/gtktable.c:204
 msgid "The row number to attach the top of a child widget to"
 msgstr ""
 "Ð?омеÑ? на Ñ?еда, кÑ?м койÑ?о да Ñ?е пÑ?икаÑ?и гоÑ?наÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?ана на дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? елеменÑ?"
 
-#: gtk/gtktable.c:194
+#: ../gtk/gtktable.c:210
 msgid "Bottom attachment"
 msgstr "Ð?олно пÑ?икаÑ?ване"
 
-#: gtk/gtktable.c:201
+#: ../gtk/gtktable.c:217
 msgid "Horizontal options"
 msgstr "ХоÑ?изонÑ?ални наÑ?Ñ?Ñ?ойки"
 
-#: gtk/gtktable.c:202
+#: ../gtk/gtktable.c:218
 msgid "Options specifying the horizontal behaviour of the child"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки Ñ?казваÑ?и Ñ?оÑ?изонÑ?алноÑ?о поведение на дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? елеменÑ?"
 
-#: gtk/gtktable.c:208
+#: ../gtk/gtktable.c:224
 msgid "Vertical options"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?икални наÑ?Ñ?Ñ?ойки"
 
-#: gtk/gtktable.c:209
+#: ../gtk/gtktable.c:225
 msgid "Options specifying the vertical behaviour of the child"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки Ñ?казваÑ?и веÑ?Ñ?икалноÑ?о поведение на дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? елеменÑ?"
 
-#: gtk/gtktable.c:215
+#: ../gtk/gtktable.c:231
 msgid "Horizontal padding"
 msgstr "ХоÑ?изонÑ?ално оÑ?Ñ?Ñ?оÑ?ние"
 
-#: gtk/gtktable.c:216
+#: ../gtk/gtktable.c:232
 msgid ""
 "Extra space to put between the child and its left and right neighbors, in "
 "pixels"
@@ -5681,11 +5664,11 @@ msgstr ""
 "Ð?опÑ?лниÑ?елно Ñ?азÑ?Ñ?оÑ?ние, коеÑ?о да Ñ?е добави междÑ? дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? елеменÑ? и "
 "неговиÑ?е леви и деÑ?ни Ñ?Ñ?Ñ?еди, в пикÑ?ели"
 
-#: gtk/gtktable.c:222
+#: ../gtk/gtktable.c:238
 msgid "Vertical padding"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?икално оÑ?Ñ?Ñ?оÑ?ние"
 
-#: gtk/gtktable.c:223
+#: ../gtk/gtktable.c:239
 msgid ""
 "Extra space to put between the child and its upper and lower neighbors, in "
 "pixels"
@@ -5693,51 +5676,51 @@ msgstr ""
 "Ð?опÑ?лниÑ?елно Ñ?азÑ?Ñ?оÑ?ние, коеÑ?о да Ñ?е добави междÑ? дÑ?Ñ?еÑ?ниÑ? елеменÑ? и "
 "неговиÑ?е гоÑ?ни и долни Ñ?Ñ?Ñ?еди, в пикÑ?ели"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:180
+#: ../gtk/gtktextbuffer.c:192
 msgid "Tag Table"
 msgstr "ТаблиÑ?а Ñ? еÑ?икеÑ?и"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:181
+#: ../gtk/gtktextbuffer.c:193
 msgid "Text Tag Table"
 msgstr "ТаблиÑ?а Ñ? Ñ?екÑ?Ñ?ови еÑ?икеÑ?и"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:199
+#: ../gtk/gtktextbuffer.c:211
 msgid "Current text of the buffer"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?екÑ?Ñ? на бÑ?Ñ?еÑ?а"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:213
+#: ../gtk/gtktextbuffer.c:225
 msgid "Has selection"
 msgstr "С избÑ?ано"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:214
+#: ../gtk/gtktextbuffer.c:226
 msgid "Whether the buffer has some text currently selected"
 msgstr "Ð?али в бÑ?Ñ?еÑ?а има Ñ?екÑ?Ñ?о избÑ?ан Ñ?екÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:230
+#: ../gtk/gtktextbuffer.c:242
 msgid "Cursor position"
 msgstr "Ð?озиÑ?иÑ? на показалеÑ?а"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:231
+#: ../gtk/gtktextbuffer.c:243
 msgid ""
 "The position of the insert mark (as offset from the beginning of the buffer)"
 msgstr "Ð?озиÑ?иÑ? на вмÑ?кване (оÑ?меÑ?Ñ?ване оÑ? наÑ?алоÑ?о на бÑ?Ñ?еÑ?а)"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:246
+#: ../gtk/gtktextbuffer.c:258
 msgid "Copy target list"
 msgstr "СпиÑ?Ñ?к на копиÑ?Ñ?емиÑ?е"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:247
+#: ../gtk/gtktextbuffer.c:259
 msgid ""
 "The list of targets this buffer supports for clipboard copying and DND source"
 msgstr ""
 "СпиÑ?Ñ?кÑ?Ñ? Ñ? Ñ?елиÑ?е, коиÑ?о Ñ?ози бÑ?Ñ?еÑ? поддÑ?Ñ?жа за копиÑ?ане оÑ? бÑ?Ñ?еÑ?а и пÑ?и "
 "влаÑ?ене Ñ? миÑ?каÑ?а"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:262
+#: ../gtk/gtktextbuffer.c:274
 msgid "Paste target list"
 msgstr "СпиÑ?Ñ?к на поÑ?Ñ?авимиÑ?е"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:263
+#: ../gtk/gtktextbuffer.c:275
 msgid ""
 "The list of targets this buffer supports for clipboard pasting and DND "
 "destination"
@@ -5745,36 +5728,36 @@ msgstr ""
 "СпиÑ?Ñ?кÑ?Ñ? Ñ? Ñ?елиÑ?е, коиÑ?о Ñ?ози бÑ?Ñ?еÑ? поддÑ?Ñ?жа за поÑ?Ñ?авÑ?не оÑ? бÑ?Ñ?еÑ?а и пÑ?и "
 "влаÑ?ене Ñ? миÑ?каÑ?а"
 
-#: gtk/gtktextmark.c:90
+#: ../gtk/gtktextmark.c:90
 msgid "Mark name"
 msgstr "Ð?ме на маÑ?кеÑ?"
 
-#: gtk/gtktextmark.c:97
+#: ../gtk/gtktextmark.c:97
 msgid "Left gravity"
 msgstr "Ð?Ñ?ва гÑ?авиÑ?аÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtktextmark.c:98
+#: ../gtk/gtktextmark.c:98
 msgid "Whether the mark has left gravity"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози маÑ?кеÑ? е Ñ? лÑ?ва гÑ?авиÑ?аÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:173
+#: ../gtk/gtktexttag.c:168
 msgid "Tag name"
 msgstr "Ð?ме на еÑ?икеÑ?"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:174
+#: ../gtk/gtktexttag.c:169
 msgid "Name used to refer to the text tag. NULL for anonymous tags"
 msgstr ""
 "Ð?ме използвано за обÑ?Ñ?Ñ?ение кÑ?м Ñ?екÑ?Ñ?овиÑ? еÑ?икеÑ?. NULL за анонимен еÑ?икеÑ?"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:192
+#: ../gtk/gtktexttag.c:187
 msgid "Background color as a (possibly unallocated) GdkColor"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ? на Ñ?он каÑ?о GdkColor (вÑ?зможно незаделен)"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:199
+#: ../gtk/gtktexttag.c:194
 msgid "Background full height"
 msgstr "Ð?зпÑ?лване на Ñ?она по виÑ?оÑ?ина"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:200
+#: ../gtk/gtktexttag.c:195
 msgid ""
 "Whether the background color fills the entire line height or only the height "
 "of the tagged characters"
@@ -5782,44 +5765,27 @@ msgstr ""
 "Ð?али Ñ?веÑ?Ñ?Ñ? на Ñ?она Ñ?е изпÑ?лни Ñ?Ñ?лаÑ?а виÑ?оÑ?ина на Ñ?еда или Ñ?амо виÑ?оÑ?инаÑ?а "
 "на знаÑ?иÑ?е Ñ? еÑ?икеÑ?"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:208
-msgid "Background stipple mask"
-msgstr "Ð?аÑ?ка Ñ? Ñ?онов пÑ?нкÑ?иÑ?"
-
-#: gtk/gtktexttag.c:209
-msgid "Bitmap to use as a mask when drawing the text background"
-msgstr ""
-"Ð?обиÑ?ова каÑ?Ñ?а за използване каÑ?о маÑ?ка, когаÑ?о Ñ?е изÑ?еÑ?Ñ?ава Ñ?она за Ñ?екÑ?Ñ?а"
-
-#: gtk/gtktexttag.c:226
+#: ../gtk/gtktexttag.c:211
 msgid "Foreground color as a (possibly unallocated) GdkColor"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ? на пÑ?еден план каÑ?о GdkColor (вÑ?зможно незаделен)"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:234
-msgid "Foreground stipple mask"
-msgstr "Ð?аÑ?ка Ñ? пÑ?нкÑ?иÑ? за пÑ?еден план"
-
-#: gtk/gtktexttag.c:235
-msgid "Bitmap to use as a mask when drawing the text foreground"
-msgstr "Ð?обиÑ?ова каÑ?Ñ?а за маÑ?ка, когаÑ?о Ñ?е изÑ?еÑ?Ñ?ава пÑ?едниÑ? план за Ñ?екÑ?Ñ?а"
-
-#: gtk/gtktexttag.c:242
+#: ../gtk/gtktexttag.c:218
 msgid "Text direction"
 msgstr "Ð?оÑ?ока на Ñ?екÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:243
+#: ../gtk/gtktexttag.c:219
 msgid "Text direction, e.g. right-to-left or left-to-right"
 msgstr "Ð?оÑ?ока на Ñ?екÑ?Ñ?, напÑ?. оÑ? â??лÑ?во на дÑ?Ñ?ноâ?? или оÑ? â??дÑ?Ñ?но на лÑ?воâ??"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:292
+#: ../gtk/gtktexttag.c:268
 msgid "Font style as a PangoStyle, e.g. PANGO_STYLE_ITALIC"
 msgstr "СÑ?ил на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?а каÑ?о PangoStyle, напÑ?. PANGO_STYLE_ITALIC"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:301
+#: ../gtk/gtktexttag.c:277
 msgid "Font variant as a PangoVariant, e.g. PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS"
 msgstr "Ð?аÑ?ианÑ? на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?а каÑ?о PangoVariant, напÑ?. PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:310
+#: ../gtk/gtktexttag.c:286
 msgid ""
 "Font weight as an integer, see predefined values in PangoWeight; for "
 "example, PANGO_WEIGHT_BOLD"
@@ -5827,15 +5793,15 @@ msgstr ""
 "ЧеÑ?ноÑ?а на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?а каÑ?о Ñ?Ñ?ло Ñ?иÑ?ло, виж пÑ?едеÑ?иниÑ?аниÑ?е Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?и в "
 "PangoWeight, напÑ?. PANGO_WEIGHT_BOLD"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:321
+#: ../gtk/gtktexttag.c:297
 msgid "Font stretch as a PangoStretch, e.g. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
 msgstr "СбиÑ?оÑ?Ñ? на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?а каÑ?о PangoStretch, напÑ?. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:330
+#: ../gtk/gtktexttag.c:306
 msgid "Font size in Pango units"
 msgstr "РазмеÑ? на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? в единиÑ?и на Pango"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:340
+#: ../gtk/gtktexttag.c:316
 msgid ""
 "Font size as a scale factor relative to the default font size. This properly "
 "adapts to theme changes etc. so is recommended. Pango predefines some scales "
@@ -5845,11 +5811,11 @@ msgstr ""
 "адапÑ?иÑ?а кÑ?м пÑ?омени на Ñ?емаÑ?а, заÑ?ова използванеÑ?о мÑ? Ñ?е пÑ?епоÑ?Ñ?Ñ?ва. Pango "
 "пÑ?едеÑ?иниÑ?а нÑ?кои Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?и, напÑ?. PANGO_SCALE_X_LARGE"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:360 gtk/gtktextview.c:595
+#: ../gtk/gtktexttag.c:336 ../gtk/gtktextview.c:679
 msgid "Left, right, or center justification"
 msgstr "Ð?Ñ?во, дÑ?Ñ?но или Ñ?енÑ?Ñ?иÑ?ано подÑ?авнÑ?ване"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:379
+#: ../gtk/gtktexttag.c:355
 msgid ""
 "The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
 "when rendering the text. If not set, an appropriate default will be used."
@@ -5858,31 +5824,31 @@ msgstr ""
 "каÑ?о подÑ?казка, когаÑ?о показва Ñ?екÑ?Ñ?а. Ð?ко не е зададен, Ñ?е Ñ?е използва "
 "подÑ?одÑ?Ñ?а Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?на Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?."
 
-#: gtk/gtktexttag.c:386
+#: ../gtk/gtktexttag.c:362
 msgid "Left margin"
 msgstr "Ð?Ñ?во поле"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:387 gtk/gtktextview.c:604
+#: ../gtk/gtktexttag.c:363 ../gtk/gtktextview.c:688
 msgid "Width of the left margin in pixels"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на лÑ?воÑ?о поле в пикÑ?ели"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:396
+#: ../gtk/gtktexttag.c:372
 msgid "Right margin"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?но поле"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:397 gtk/gtktextview.c:614
+#: ../gtk/gtktexttag.c:373 ../gtk/gtktextview.c:698
 msgid "Width of the right margin in pixels"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на дÑ?Ñ?ноÑ?о поле в пикÑ?ели"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:407 gtk/gtktextview.c:623
+#: ../gtk/gtktexttag.c:383 ../gtk/gtktextview.c:707
 msgid "Indent"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?п"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:408 gtk/gtktextview.c:624
+#: ../gtk/gtktexttag.c:384 ../gtk/gtktextview.c:708
 msgid "Amount to indent the paragraph, in pixels"
 msgstr "РазмеÑ? на оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?па на абзаÑ?, в пикÑ?ели"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:419
+#: ../gtk/gtktexttag.c:395
 msgid ""
 "Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative) "
 "in Pango units"
@@ -5890,357 +5856,341 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?меÑ?Ñ?ване на Ñ?екÑ?Ñ?а над оÑ?новнаÑ?а линиÑ? (под базоваÑ?а линиÑ?, ако е "
 "оÑ?Ñ?иÑ?аÑ?елно), в единиÑ?и на Pango"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:428
+#: ../gtk/gtktexttag.c:404
 msgid "Pixels above lines"
 msgstr "Ð?икÑ?ели над Ñ?едовеÑ?е"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:429 gtk/gtktextview.c:548
+#: ../gtk/gtktexttag.c:405 ../gtk/gtktextview.c:632
 msgid "Pixels of blank space above paragraphs"
 msgstr "Ð?Ñ?азни пикÑ?ели над абзаÑ?и"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:438
+#: ../gtk/gtktexttag.c:414
 msgid "Pixels below lines"
 msgstr "Ð?икÑ?ели под Ñ?едовеÑ?е"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:439 gtk/gtktextview.c:558
+#: ../gtk/gtktexttag.c:415 ../gtk/gtktextview.c:642
 msgid "Pixels of blank space below paragraphs"
 msgstr "Ð?Ñ?азни пикÑ?ели под абзаÑ?и"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:448
+#: ../gtk/gtktexttag.c:424
 msgid "Pixels inside wrap"
 msgstr "Ð?икÑ?ели в зонаÑ?а на пÑ?енаÑ?Ñ?не"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:449 gtk/gtktextview.c:568
+#: ../gtk/gtktexttag.c:425 ../gtk/gtktextview.c:652
 msgid "Pixels of blank space between wrapped lines in a paragraph"
 msgstr "Ð?Ñ?азни пикÑ?ели междÑ? пÑ?енеÑ?ени Ñ?едове в абзаÑ?"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:476 gtk/gtktextview.c:586
+#: ../gtk/gtktexttag.c:452 ../gtk/gtktextview.c:670
 msgid ""
 "Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries"
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?де да Ñ?е пÑ?енаÑ?Ñ?Ñ? Ñ?едовеÑ?е â?? никÑ?де, на гÑ?аниÑ?иÑ?е на дÑ?ма или на гÑ?аниÑ?иÑ?е "
 "на знаÑ?и"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:485 gtk/gtktextview.c:633
+#: ../gtk/gtktexttag.c:461 ../gtk/gtktextview.c:717
 msgid "Tabs"
 msgstr "ТабÑ?лаÑ?оÑ?и"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:486 gtk/gtktextview.c:634
+#: ../gtk/gtktexttag.c:462 ../gtk/gtktextview.c:718
 msgid "Custom tabs for this text"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?ки Ñ?абÑ?лаÑ?оÑ?и за Ñ?ози Ñ?екÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:504
+#: ../gtk/gtktexttag.c:480
 msgid "Invisible"
 msgstr "Ð?евидим"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:505
+#: ../gtk/gtktexttag.c:481
 msgid "Whether this text is hidden."
 msgstr "Ð?али Ñ?ози Ñ?екÑ?Ñ? е Ñ?кÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:519
+#: ../gtk/gtktexttag.c:495
 msgid "Paragraph background color name"
 msgstr "Ð?ме на Ñ?онов Ñ?вÑ?Ñ? на абзаÑ?а"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:520
+#: ../gtk/gtktexttag.c:496
 msgid "Paragraph background color as a string"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ? на Ñ?она на абзаÑ?а каÑ?о низ"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:535
+#: ../gtk/gtktexttag.c:511
 msgid "Paragraph background color"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ? на Ñ?она на абзаÑ?а"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:536
+#: ../gtk/gtktexttag.c:512
 msgid "Paragraph background color as a (possibly unallocated) GdkColor"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ? на Ñ?он на абзаÑ?а каÑ?о GdkColor (вÑ?зможно незаделен)"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:554
+#: ../gtk/gtktexttag.c:530
 msgid "Margin Accumulates"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?пване на полеÑ?аÑ?а"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:555
+#: ../gtk/gtktexttag.c:531
 msgid "Whether left and right margins accumulate."
 msgstr "Ð?али лÑ?воÑ?о и дÑ?Ñ?ноÑ?о полеÑ?а Ñ?е наÑ?Ñ?Ñ?пваÑ?"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:568
+#: ../gtk/gtktexttag.c:544
 msgid "Background full height set"
 msgstr "Ð?адаване на пÑ?лна виÑ?оÑ?ина на Ñ?он"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:569
+#: ../gtk/gtktexttag.c:545
 msgid "Whether this tag affects background height"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га виÑ?оÑ?инаÑ?а на Ñ?она"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:572
-msgid "Background stipple set"
-msgstr "Ð?адаване на Ñ?онов пÑ?нкÑ?иÑ?"
-
-#: gtk/gtktexttag.c:573
-msgid "Whether this tag affects the background stipple"
-msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га Ñ?оновиÑ? пÑ?нкÑ?иÑ?а"
-
-#: gtk/gtktexttag.c:580
-msgid "Foreground stipple set"
-msgstr "Ð?адаване на пÑ?нкÑ?иÑ?а на пÑ?еден план"
-
-#: gtk/gtktexttag.c:581
-msgid "Whether this tag affects the foreground stipple"
-msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га пÑ?нкÑ?иÑ?а на пÑ?еден план"
-
-#: gtk/gtktexttag.c:616
+#: ../gtk/gtktexttag.c:584
 msgid "Justification set"
 msgstr "Ð?одÑ?авнÑ?ване"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:617
+#: ../gtk/gtktexttag.c:585
 msgid "Whether this tag affects paragraph justification"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га подÑ?авнÑ?ванеÑ?о на абзаÑ?"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:624
+#: ../gtk/gtktexttag.c:592
 msgid "Left margin set"
 msgstr "Ð?адаване на лÑ?во поле"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:625
+#: ../gtk/gtktexttag.c:593
 msgid "Whether this tag affects the left margin"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га лÑ?воÑ?о поле"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:628
+#: ../gtk/gtktexttag.c:596
 msgid "Indent set"
 msgstr "Ð?адаване на оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?п"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:629
+#: ../gtk/gtktexttag.c:597
 msgid "Whether this tag affects indentation"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?па"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:636
+#: ../gtk/gtktexttag.c:604
 msgid "Pixels above lines set"
 msgstr "Ð?адаване на пикÑ?ели над Ñ?ед"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:637 gtk/gtktexttag.c:641
+#: ../gtk/gtktexttag.c:605 ../gtk/gtktexttag.c:609
 msgid "Whether this tag affects the number of pixels above lines"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га бÑ?оÑ? пикÑ?ели над Ñ?едовеÑ?е"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:640
+#: ../gtk/gtktexttag.c:608
 msgid "Pixels below lines set"
 msgstr "Ð?адаване на пикÑ?ели под Ñ?ед"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:644
+#: ../gtk/gtktexttag.c:612
 msgid "Pixels inside wrap set"
 msgstr "Ð?адаване на пикÑ?ели пÑ?и пÑ?енаÑ?Ñ?не"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:645
+#: ../gtk/gtktexttag.c:613
 msgid "Whether this tag affects the number of pixels between wrapped lines"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га бÑ?оÑ? пикÑ?ели междÑ? пÑ?енеÑ?ени Ñ?едове"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:652
+#: ../gtk/gtktexttag.c:620
 msgid "Right margin set"
 msgstr "Ð?адаване на дÑ?Ñ?но поле"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:653
+#: ../gtk/gtktexttag.c:621
 msgid "Whether this tag affects the right margin"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га дÑ?Ñ?ноÑ?о поле"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:660
+#: ../gtk/gtktexttag.c:628
 msgid "Wrap mode set"
 msgstr "Ð?адаване на Ñ?ежим на пÑ?енаÑ?Ñ?не"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:661
+#: ../gtk/gtktexttag.c:629
 msgid "Whether this tag affects line wrap mode"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га Ñ?ежима на пÑ?енаÑ?Ñ?не по Ñ?едове"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:664
+#: ../gtk/gtktexttag.c:632
 msgid "Tabs set"
 msgstr "Ð?адаване на Ñ?абÑ?лаÑ?оÑ?и"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:665
+#: ../gtk/gtktexttag.c:633
 msgid "Whether this tag affects tabs"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га Ñ?абÑ?лаÑ?оÑ?иÑ?е"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:668
+#: ../gtk/gtktexttag.c:636
 msgid "Invisible set"
 msgstr "Ð?адаване на невидимоÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:669
+#: ../gtk/gtktexttag.c:637
 msgid "Whether this tag affects text visibility"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га видимоÑ?Ñ?Ñ?а на Ñ?екÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:672
+#: ../gtk/gtktexttag.c:640
 msgid "Paragraph background set"
 msgstr "Ð?адаване на Ñ?он на абзаÑ?а"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:673
+#: ../gtk/gtktexttag.c:641
 msgid "Whether this tag affects the paragraph background color"
 msgstr "Ð?али Ñ?ози еÑ?икеÑ? заÑ?Ñ?га Ñ?веÑ?а на Ñ?она на абзаÑ?а"
 
-#: gtk/gtktextview.c:547
+#: ../gtk/gtktextview.c:631
 msgid "Pixels Above Lines"
 msgstr "Ð?икÑ?ели над Ñ?едове"
 
-#: gtk/gtktextview.c:557
+#: ../gtk/gtktextview.c:641
 msgid "Pixels Below Lines"
 msgstr "Ð?икÑ?ели под Ñ?едове"
 
-#: gtk/gtktextview.c:567
+#: ../gtk/gtktextview.c:651
 msgid "Pixels Inside Wrap"
 msgstr "Ð?икÑ?ели в зонаÑ?а на пÑ?енаÑ?Ñ?не"
 
-#: gtk/gtktextview.c:585
+#: ../gtk/gtktextview.c:669
 msgid "Wrap Mode"
 msgstr "Режим на пÑ?енаÑ?Ñ?не"
 
-#: gtk/gtktextview.c:603
+#: ../gtk/gtktextview.c:687
 msgid "Left Margin"
 msgstr "Ð?Ñ?во поле"
 
-#: gtk/gtktextview.c:613
+#: ../gtk/gtktextview.c:697
 msgid "Right Margin"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?но поле"
 
-#: gtk/gtktextview.c:641
+#: ../gtk/gtktextview.c:725
 msgid "Cursor Visible"
 msgstr "Ð?идим кÑ?Ñ?Ñ?оÑ?"
 
-#: gtk/gtktextview.c:642
+#: ../gtk/gtktextview.c:726
 msgid "If the insertion cursor is shown"
 msgstr "Ð?али кÑ?Ñ?Ñ?оÑ?Ñ?Ñ? за вмÑ?кване е показан"
 
-#: gtk/gtktextview.c:649
+#: ../gtk/gtktextview.c:733
 msgid "Buffer"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtktextview.c:650
+#: ../gtk/gtktextview.c:734
 msgid "The buffer which is displayed"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?, койÑ?о Ñ?е показва"
 
-#: gtk/gtktextview.c:658
+#: ../gtk/gtktextview.c:742
 msgid "Whether entered text overwrites existing contents"
 msgstr "Ð?али новиÑ?Ñ? Ñ?екÑ?Ñ? пÑ?езапиÑ?ва Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?ваÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtktextview.c:665
+#: ../gtk/gtktextview.c:749
 msgid "Accepts tab"
 msgstr "Ð?Ñ?иемане на Ñ?абÑ?лаÑ?оÑ?и"
 
-#: gtk/gtktextview.c:666
+#: ../gtk/gtktextview.c:750
 msgid "Whether Tab will result in a tab character being entered"
 msgstr "Ð?али Ñ?абÑ?лаÑ?оÑ?Ñ?Ñ? ознаÑ?ава вмÑ?кване на знак â??Ñ?абÑ?лаÑ?оÑ?â??"
 
-#: gtk/gtktextview.c:695
+#: ../gtk/gtktextview.c:779
 msgid "Error underline color"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ? за подÑ?еÑ?Ñ?аване на гÑ?еÑ?ки"
 
-#: gtk/gtktextview.c:696
+#: ../gtk/gtktextview.c:780
 msgid "Color with which to draw error-indication underlines"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ?, Ñ? койÑ?о Ñ?е Ñ?е подÑ?еÑ?Ñ?аваÑ? гÑ?еÑ?киÑ?е"
 
-#: gtk/gtktoggleaction.c:115
+#: ../gtk/gtktoggleaction.c:118
 msgid "Create the same proxies as a radio action"
 msgstr "Ð?зÑ?еÑ?Ñ?аване на пÑ?евклÑ?Ñ?ваÑ? бÑ?Ñ?он каÑ?о Ñ?адио бÑ?Ñ?он"
 
-#: gtk/gtktoggleaction.c:116
+#: ../gtk/gtktoggleaction.c:119
 msgid "Whether the proxies for this action look like radio action proxies"
 msgstr ""
 "Ð?али пÑ?едÑ?Ñ?авÑ?ниÑ?Ñ?а на Ñ?ова дейÑ?Ñ?вие изглеждаÑ? каÑ?о пÑ?едÑ?Ñ?авÑ?ниÑ? на Ñ?адио "
 "бÑ?Ñ?они"
 
-#: gtk/gtktoggleaction.c:131
-msgid "If the toggle action should be active in or not"
-msgstr "Ð?али бÑ?Ñ?онÑ?Ñ? за пÑ?евклÑ?Ñ?ване да бÑ?де акÑ?ивен или не"
+#: ../gtk/gtktoggleaction.c:134
+msgid "Whether the toggle action should be active"
+msgstr "Ð?али пÑ?евклÑ?Ñ?ванеÑ?о да бÑ?де акÑ?ивно или не"
 
-#: gtk/gtktogglebutton.c:116 gtk/gtktoggletoolbutton.c:115
-msgid "If the toggle button should be pressed in or not"
+#: ../gtk/gtktogglebutton.c:116 ../gtk/gtktoggletoolbutton.c:113
+msgid "If the toggle button should be pressed in"
 msgstr "Ð?али бÑ?Ñ?онÑ?Ñ? за пÑ?евклÑ?Ñ?ване да бÑ?де наÑ?иÑ?наÑ? или не"
 
-#: gtk/gtktogglebutton.c:124
+#: ../gtk/gtktogglebutton.c:124
 msgid "If the toggle button is in an \"in between\" state"
 msgstr "Ð?ко бÑ?Ñ?онÑ?Ñ? за пÑ?евклÑ?Ñ?ване е в â??междинноâ?? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ние"
 
-#: gtk/gtktogglebutton.c:131
+#: ../gtk/gtktogglebutton.c:131
 msgid "Draw Indicator"
 msgstr "Ð?зÑ?еÑ?Ñ?аване на индикаÑ?оÑ?"
 
-#: gtk/gtktogglebutton.c:132
+#: ../gtk/gtktogglebutton.c:132
 msgid "If the toggle part of the button is displayed"
 msgstr "Ð?али Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?а за пÑ?евклÑ?Ñ?ване на бÑ?Ñ?она е видима"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:456 gtk/gtktoolpalette.c:1021
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:464 ../gtk/gtktoolpalette.c:1038
 msgid "Toolbar Style"
 msgstr "СÑ?ил на ленÑ?аÑ?а Ñ? инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?и"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:457
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:465
 msgid "How to draw the toolbar"
 msgstr "Ð?ак да Ñ?е изÑ?еÑ?Ñ?ава ленÑ?аÑ?а Ñ? инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?и"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:464
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:472
 msgid "Show Arrow"
 msgstr "Ð?оказване на Ñ?Ñ?Ñ?елка"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:465
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:473
 msgid "If an arrow should be shown if the toolbar doesn't fit"
 msgstr "Ð?али да Ñ?е показва Ñ?Ñ?Ñ?елка, ако ленÑ?аÑ?а Ñ? инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?и е много голÑ?ма"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:486
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:494
 msgid "Size of icons in this toolbar"
 msgstr "РазмеÑ?Ñ?Ñ? на икониÑ?е в Ñ?ази ленÑ?а Ñ? инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?и"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:501 gtk/gtktoolpalette.c:1007
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:509 ../gtk/gtktoolpalette.c:1024
 msgid "Icon size set"
 msgstr "РазмеÑ? на икона"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:502 gtk/gtktoolpalette.c:1008
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:510 ../gtk/gtktoolpalette.c:1025
 msgid "Whether the icon-size property has been set"
 msgstr "Ð?али е зададена наÑ?Ñ?Ñ?ойкаÑ?а за Ñ?азмеÑ? на икона"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:511
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:519
 msgid "Whether the item should receive extra space when the toolbar grows"
 msgstr ""
 "Ð?али елеменÑ?Ñ?Ñ? да полÑ?Ñ?ава допÑ?лниÑ?елно пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?во, когаÑ?о ленÑ?аÑ?а Ñ?аÑ?Ñ?е"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:519 gtk/gtktoolitemgroup.c:1597
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:527 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1619
 msgid "Whether the item should be the same size as other homogeneous items"
 msgstr "Ð?али елеменÑ?Ñ?Ñ? да е Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?иÑ? Ñ?азмеÑ? каÑ?о аналогиÑ?ниÑ?е елеменÑ?и"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:526
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:534
 msgid "Spacer size"
 msgstr "РазмеÑ? на Ñ?азделиÑ?елÑ?"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:527
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:535
 msgid "Size of spacers"
 msgstr "РазмеÑ? на Ñ?азделиÑ?елиÑ?е"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:536
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:544
 msgid "Amount of border space between the toolbar shadow and the buttons"
 msgstr "РазмеÑ?Ñ?Ñ? на Ñ?амкаÑ?а междÑ? Ñ?Ñ?нкаÑ?а на ленÑ?аÑ?а Ñ? инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?и и бÑ?Ñ?ониÑ?е"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:544
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:552
 msgid "Maximum child expand"
 msgstr "Ð?акÑ?имално Ñ?азÑ?иÑ?Ñ?ване на дÑ?Ñ?еÑ?ен елеменÑ?"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:545
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:553
 msgid "Maximum amount of space an expandable item will be given"
 msgstr "Ð?акÑ?ималноÑ?о мÑ?Ñ?Ñ?о, коеÑ?о Ñ?е бÑ?де оÑ?делено на Ñ?азÑ?иÑ?им елеменÑ?"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:553
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:561
 msgid "Space style"
 msgstr "СÑ?ил на Ñ?азделиÑ?ели"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:554
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:562
 msgid "Whether spacers are vertical lines or just blank"
 msgstr "Ð?али Ñ?азделиÑ?елиÑ?е Ñ?а веÑ?Ñ?икални линии или Ñ?а пÑ?азни пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?ва"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:561
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:569
 msgid "Button relief"
 msgstr "Ð?даване на бÑ?Ñ?он"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:562
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:570
 msgid "Type of bevel around toolbar buttons"
 msgstr "Ð?ид на вдаванеÑ?о на бÑ?Ñ?ониÑ?е"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:569
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:577
 msgid "Style of bevel around the toolbar"
 msgstr "СÑ?илÑ?Ñ? на вдаванеÑ?о на ленÑ?аÑ?а Ñ? инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?и"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:205
+#: ../gtk/gtktoolbutton.c:203
 msgid "Text to show in the item."
 msgstr "ТекÑ?Ñ?, койÑ?о да е показан в елеменÑ?а"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:212
+#: ../gtk/gtktoolbutton.c:210
 msgid ""
 "If set, an underline in the label property indicates that the next character "
 "should be used for the mnemonic accelerator key in the overflow menu"
@@ -6248,43 +6198,43 @@ msgstr ""
 "Ð?ко е зададено, â??_â?? ознаÑ?ава, Ñ?е Ñ?ледваÑ?иÑ?Ñ? знак Ñ?е бÑ?де използван за "
 "клавиÑ?на комбинаÑ?иÑ? в пÑ?елÑ?лоÑ?о менÑ?"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:219
+#: ../gtk/gtktoolbutton.c:217
 msgid "Widget to use as the item label"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?иÑ?ен обекÑ?, койÑ?о да Ñ?е ползва каÑ?о еÑ?икеÑ?"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:225
+#: ../gtk/gtktoolbutton.c:223
 msgid "Stock Id"
 msgstr "Ð?оменклаÑ?Ñ?Ñ?ен иденÑ?иÑ?икаÑ?оÑ?"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:226
+#: ../gtk/gtktoolbutton.c:224
 msgid "The stock icon displayed on the item"
 msgstr "СÑ?андаÑ?Ñ?наÑ?а икона в елеменÑ?а"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:242
+#: ../gtk/gtktoolbutton.c:240
 msgid "Icon name"
 msgstr "Ð?ме на икона"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:243
+#: ../gtk/gtktoolbutton.c:241
 msgid "The name of the themed icon displayed on the item"
 msgstr "Ð?ме на вгÑ?аденаÑ?а икона в елеменÑ?а"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:249
+#: ../gtk/gtktoolbutton.c:247
 msgid "Icon widget"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?иÑ?ен обекÑ? за икони"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:250
+#: ../gtk/gtktoolbutton.c:248
 msgid "Icon widget to display in the item"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?иÑ?ен обекÑ? за икона, койÑ?о да Ñ?е показва в елеменÑ?а"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:263
+#: ../gtk/gtktoolbutton.c:261
 msgid "Icon spacing"
 msgstr "РазÑ?едка на икона"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:264
+#: ../gtk/gtktoolbutton.c:262
 msgid "Spacing in pixels between the icon and label"
 msgstr "РазÑ?Ñ?оÑ?ние междÑ? иконаÑ?а и еÑ?икеÑ?а в пикÑ?ели"
 
-#: gtk/gtktoolitem.c:200
+#: ../gtk/gtktoolitem.c:199
 msgid ""
 "Whether the toolbar item is considered important. When TRUE, toolbar buttons "
 "show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode"
@@ -6292,491 +6242,486 @@ msgstr ""
 "Ð?али елеменÑ?Ñ?Ñ? оÑ? ленÑ?аÑ?а за инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?и е важен. Ð?ко е зададено иÑ?Ñ?ина, "
 "бÑ?Ñ?онÑ?Ñ? на ленÑ?аÑ?а Ñ? инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?и показва Ñ?екÑ?Ñ? в Ñ?ежим GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1544
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1566
 msgid "The human-readable title of this item group"
 msgstr "ЧовеÑ?ко опиÑ?ание на заглавиеÑ?о на гÑ?Ñ?паÑ?а обекÑ?и"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1551
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1573
 msgid "A widget to display in place of the usual label"
 msgstr "Ð?леменÑ?, показан на мÑ?Ñ?Ñ?оÑ?о на обикновениÑ? еÑ?икеÑ?"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1557
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1579
 msgid "Collapsed"
 msgstr "Ð?аÑ?воÑ?ена"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1558
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1580
 msgid "Wether the group has been collapsed and items are hidden"
 msgstr "Ð?али гÑ?Ñ?паÑ?а е заÑ?воÑ?ена, а елеменÑ?иÑ?е â?? Ñ? Ñ?кÑ?иÑ?и"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1564
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1586
 msgid "ellipsize"
 msgstr "Ñ?Ñ?кÑ?аÑ?аване"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1565
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1587
 msgid "Ellipsize for item group headers"
 msgstr "СÑ?кÑ?аÑ?аване на заглавиÑ?Ñ?а на гÑ?Ñ?пиÑ?е Ñ? елеменÑ?и"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1571
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1593
 msgid "Header Relief"
 msgstr "РелеÑ? на заглавиеÑ?о"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1572
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1594
 msgid "Relief of the group header button"
 msgstr "РелеÑ? на бÑ?Ñ?она за заглавиеÑ?о на гÑ?Ñ?паÑ?а"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1587
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1609
 msgid "Header Spacing"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?п на заглавиеÑ?о"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1588
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1610
 msgid "Spacing between expander arrow and caption"
 msgstr "РазÑ?Ñ?оÑ?ние междÑ? Ñ?Ñ?Ñ?елкаÑ?а за Ñ?азÑ?иÑ?Ñ?ване и заглавиеÑ?о"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1604
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1626
 msgid "Whether the item should receive extra space when the group grows"
 msgstr ""
 "Ð?али елеменÑ?Ñ?Ñ? да полÑ?Ñ?ава допÑ?лниÑ?елно пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?во, когаÑ?о гÑ?Ñ?паÑ?а Ñ?аÑ?Ñ?е"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1611
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1633
 msgid "Whether the item should fill the available space"
 msgstr "Ð?али елеменÑ?Ñ?Ñ? да запÑ?лва налиÑ?ноÑ?о пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?во"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1617
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1639
 msgid "New Row"
 msgstr "Ð?ов Ñ?ед"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1618
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1640
 msgid "Whether the item should start a new row"
 msgstr "Ð?али елеменÑ?Ñ?Ñ? да запоÑ?ва нов Ñ?ед"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1625
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1647
 msgid "Position of the item within this group"
 msgstr "Ð?озиÑ?иÑ? на елеменÑ?а в гÑ?Ñ?паÑ?а"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:992
+#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1009
 msgid "Size of icons in this tool palette"
 msgstr "РазмеÑ?Ñ?Ñ? на икониÑ?е в палиÑ?Ñ?аÑ?а Ñ? инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?и"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:1022
+#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1039
 msgid "Style of items in the tool palette"
 msgstr "СÑ?илÑ?Ñ? на елеменÑ?иÑ?е в палиÑ?Ñ?аÑ?а Ñ? инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?и"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:1038
+#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1055
 msgid "Exclusive"
 msgstr "Ð?зклÑ?Ñ?иÑ?елноÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:1039
+#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1056
 msgid "Whether the item group should be the only expanded at a given time"
 msgstr "Ð?али гÑ?Ñ?паÑ?а Ñ? елеменÑ?и да е единÑ?Ñ?венаÑ?а Ñ?азÑ?иÑ?ена по дадено вÑ?еме"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:1054
+#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1071
 msgid ""
 "Whether the item group should receive extra space when the palette grows"
 msgstr ""
 "Ð?али гÑ?Ñ?паÑ?а Ñ? елеменÑ?и да полÑ?Ñ?ава допÑ?лниÑ?елно мÑ?Ñ?Ñ?о, когаÑ?о палиÑ?Ñ?аÑ?а "
 "наÑ?аÑ?Ñ?ва"
 
-#: gtk/gtktrayicon-x11.c:132
-#, fuzzy
+#: ../gtk/gtktrayicon-x11.c:130
 msgid "Foreground color for symbolic icons"
-msgstr "ЦвÑ?Ñ? на пÑ?еден план каÑ?о низ"
+msgstr "ЦвÑ?Ñ? за пÑ?еден план за Ñ?игнализиÑ?аÑ?иÑ?е икони"
 
-#: gtk/gtktrayicon-x11.c:139
-#, fuzzy
+#: ../gtk/gtktrayicon-x11.c:137
 msgid "Error color"
-msgstr "ЦвÑ?Ñ? на кÑ?Ñ?Ñ?оÑ?"
+msgstr "ЦвÑ?Ñ? за гÑ?еÑ?ка"
 
-#: gtk/gtktrayicon-x11.c:140
+#: ../gtk/gtktrayicon-x11.c:138
 msgid "Error color for symbolic icons"
-msgstr ""
+msgstr "ЦвÑ?Ñ? за гÑ?еÑ?ка за Ñ?игнализиÑ?аÑ?иÑ?е икони"
 
-#: gtk/gtktrayicon-x11.c:147
-#, fuzzy
+#: ../gtk/gtktrayicon-x11.c:145
 msgid "Warning color"
-msgstr "ЦвÑ?Ñ? на Ñ?он"
+msgstr "ЦвÑ?Ñ? за пÑ?едÑ?пÑ?еждение"
 
-#: gtk/gtktrayicon-x11.c:148
+#: ../gtk/gtktrayicon-x11.c:146
 msgid "Warning color for symbolic icons"
-msgstr ""
+msgstr "ЦвÑ?Ñ? за пÑ?едÑ?пÑ?еждение за Ñ?игнализиÑ?аÑ?иÑ?е икони"
 
-#: gtk/gtktrayicon-x11.c:155
-#, fuzzy
+#: ../gtk/gtktrayicon-x11.c:153
 msgid "Success color"
-msgstr "ЦвÑ?Ñ? на кÑ?Ñ?Ñ?оÑ?"
+msgstr "ЦвÑ?Ñ? за Ñ?Ñ?пеÑ?"
 
-#: gtk/gtktrayicon-x11.c:156
+#: ../gtk/gtktrayicon-x11.c:154
 msgid "Success color for symbolic icons"
-msgstr ""
+msgstr "ЦвÑ?Ñ? за Ñ?Ñ?пеÑ? за Ñ?игнализиÑ?аÑ?иÑ?е икони"
 
-#: gtk/gtktrayicon-x11.c:164
-#, fuzzy
+#: ../gtk/gtktrayicon-x11.c:162
 msgid "Padding that should be put around icons in the tray"
-msgstr "Ð?али да има икона до елеменÑ?а"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?п междÑ? икониÑ?е в облаÑ?Ñ?Ñ?а за Ñ?ведомÑ?ване"
 
-#: gtk/gtktreemodelsort.c:278
+#: ../gtk/gtktreemodelsort.c:278
 msgid "TreeModelSort Model"
 msgstr "Ð?одÑ?едба в дÑ?Ñ?вовиден модел"
 
-#: gtk/gtktreemodelsort.c:279
+#: ../gtk/gtktreemodelsort.c:279
 msgid "The model for the TreeModelSort to sort"
 msgstr "РежимÑ?Ñ? за подÑ?едба на дÑ?Ñ?вовиден Ñ?ежим"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:566
+#: ../gtk/gtktreeview.c:568
 msgid "TreeView Model"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?вовиден Ñ?ежим"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:567
+#: ../gtk/gtktreeview.c:569
 msgid "The model for the tree view"
 msgstr "Режим на дÑ?Ñ?вовиден изглед"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:575
+#: ../gtk/gtktreeview.c:577
 msgid "Horizontal Adjustment for the widget"
 msgstr "ХоÑ?изонÑ?ално подÑ?авнÑ?ване за гÑ?аÑ?иÑ?ен обекÑ?"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:583
+#: ../gtk/gtktreeview.c:585
 msgid "Vertical Adjustment for the widget"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?икално подÑ?авнÑ?ване за гÑ?аÑ?иÑ?ен обекÑ?"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:590
+#: ../gtk/gtktreeview.c:592
 msgid "Headers Visible"
 msgstr "Ð?идими заглавиÑ?"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:591
+#: ../gtk/gtktreeview.c:593
 msgid "Show the column header buttons"
 msgstr "Ð?оказване на бÑ?Ñ?ониÑ?е в заглавиеÑ?о на колониÑ?е"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:598
+#: ../gtk/gtktreeview.c:600
 msgid "Headers Clickable"
 msgstr "Ð?аглавиÑ?Ñ?а могаÑ? да Ñ?е наÑ?иÑ?каÑ?"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:599
+#: ../gtk/gtktreeview.c:601
 msgid "Column headers respond to click events"
 msgstr "Ð?аглавиÑ?Ñ?а на колониÑ?е могаÑ? да Ñ?е наÑ?иÑ?каÑ?"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:606
+#: ../gtk/gtktreeview.c:608
 msgid "Expander Column"
 msgstr "РазÑ?иÑ?Ñ?ваÑ?а Ñ?е колона"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:607
+#: ../gtk/gtktreeview.c:609
 msgid "Set the column for the expander column"
 msgstr "Ð?адаване на колона за Ñ?азÑ?иÑ?ение"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:622
+#: ../gtk/gtktreeview.c:624
 msgid "Rules Hint"
 msgstr "Ð?одÑ?казки за пÑ?авила"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:623
+#: ../gtk/gtktreeview.c:625
 msgid "Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors"
 msgstr ""
 "Ð?адаване на подÑ?казки за Ñ?емаÑ?а да изÑ?еÑ?Ñ?ава Ñ?едовеÑ?е в Ñ?едÑ?ваÑ?и Ñ?е Ñ?веÑ?ове"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:630
+#: ../gtk/gtktreeview.c:632
 msgid "Enable Search"
 msgstr "РазÑ?еÑ?аване на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:631
+#: ../gtk/gtktreeview.c:633
 msgid "View allows user to search through columns interactively"
 msgstr ""
 "Ð?згледÑ?Ñ? позволÑ?ва на поÑ?Ñ?ебиÑ?елиÑ?е да пÑ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ваÑ? колониÑ?е инÑ?еÑ?акÑ?ивно"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:638
+#: ../gtk/gtktreeview.c:640
 msgid "Search Column"
 msgstr "Ð?олона за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:639
+#: ../gtk/gtktreeview.c:641
 msgid "Model column to search through during interactive search"
 msgstr "Ð?олона оÑ? модела, в коÑ?Ñ?о Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?и инÑ?еÑ?акÑ?ивно"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:659
+#: ../gtk/gtktreeview.c:661
 msgid "Fixed Height Mode"
 msgstr "Режим â??еднаква виÑ?оÑ?инаâ??"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:660
+#: ../gtk/gtktreeview.c:662
 msgid "Speeds up GtkTreeView by assuming that all rows have the same height"
 msgstr ""
 "УÑ?коÑ?Ñ?ване на GtkTreeView Ñ?Ñ?ез пÑ?едположениеÑ?о, Ñ?е вÑ?иÑ?ки Ñ?едове имаÑ? Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?а "
 "виÑ?оÑ?ина"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:680
+#: ../gtk/gtktreeview.c:682
 msgid "Hover Selection"
 msgstr "СледÑ?Ñ? избоÑ?"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:681
+#: ../gtk/gtktreeview.c:683
 msgid "Whether the selection should follow the pointer"
 msgstr "Ð?али избоÑ?Ñ?Ñ? да Ñ?ледва показалеÑ?а"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:700
+#: ../gtk/gtktreeview.c:702
 msgid "Hover Expand"
 msgstr "Следване на Ñ?азÑ?иÑ?Ñ?ванеÑ?о"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:701
+#: ../gtk/gtktreeview.c:703
 msgid ""
 "Whether rows should be expanded/collapsed when the pointer moves over them"
 msgstr ""
 "Ð?али Ñ?едовеÑ?е да Ñ?е Ñ?азÑ?иÑ?Ñ?ваÑ? и Ñ?виваÑ? пÑ?и пÑ?еминаване на показалеÑ? вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? "
 "Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:715
+#: ../gtk/gtktreeview.c:717
 msgid "Show Expanders"
 msgstr "Ð?оказване на Ñ?азÑ?иÑ?иÑ?ели"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:716
+#: ../gtk/gtktreeview.c:718
 msgid "View has expanders"
 msgstr "Ð?згледÑ?Ñ? има Ñ?азÑ?иÑ?иÑ?ели"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:730
+#: ../gtk/gtktreeview.c:732
 msgid "Level Indentation"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?п на ниво"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:731
+#: ../gtk/gtktreeview.c:733
 msgid "Extra indentation for each level"
 msgstr "Ð?опÑ?лниÑ?елен оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?п за вÑ?Ñ?ко ниво"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:740
+#: ../gtk/gtktreeview.c:742
 msgid "Rubber Banding"
 msgstr "СвÑ?Ñ?зване"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:741
+#: ../gtk/gtktreeview.c:743
 msgid ""
 "Whether to enable selection of multiple items by dragging the mouse pointer"
 msgstr ""
 "Ð?али е позволен избоÑ? на множеÑ?Ñ?во елеменÑ?и Ñ? пÑ?овлаÑ?ване на показалеÑ?а"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:748
+#: ../gtk/gtktreeview.c:750
 msgid "Enable Grid Lines"
 msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ване на мÑ?ежаÑ?а оÑ? линии"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:749
+#: ../gtk/gtktreeview.c:751
 msgid "Whether grid lines should be drawn in the tree view"
 msgstr "Ð?али мÑ?ежаÑ?а оÑ? линии да Ñ?е показва в дÑ?Ñ?вовидниÑ? изглед"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:757
+#: ../gtk/gtktreeview.c:759
 msgid "Enable Tree Lines"
 msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ване на линииÑ?е на дÑ?Ñ?воÑ?о"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:758
+#: ../gtk/gtktreeview.c:760
 msgid "Whether tree lines should be drawn in the tree view"
 msgstr "Ð?али линииÑ?е на дÑ?Ñ?воÑ?о да Ñ?е показваÑ? в дÑ?Ñ?вовидниÑ? изглед"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:766
+#: ../gtk/gtktreeview.c:768
 msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the rows"
 msgstr "Ð?олонаÑ?а в модела, оÑ? коÑ?Ñ?о да Ñ?е взимаÑ? подÑ?казкиÑ?е за Ñ?едовеÑ?е"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:788
+#: ../gtk/gtktreeview.c:790
 msgid "Vertical Separator Width"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на веÑ?Ñ?икален Ñ?азделиÑ?ел"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:789
+#: ../gtk/gtktreeview.c:791
 msgid "Vertical space between cells. Must be an even number"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?икално Ñ?азÑ?Ñ?оÑ?ние междÑ? клеÑ?ки. ТÑ?Ñ?бва да е Ñ?еÑ?но Ñ?иÑ?ло"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:797
+#: ../gtk/gtktreeview.c:799
 msgid "Horizontal Separator Width"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на Ñ?оÑ?изонÑ?ален Ñ?азделиÑ?ел"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:798
+#: ../gtk/gtktreeview.c:800
 msgid "Horizontal space between cells. Must be an even number"
 msgstr "ХоÑ?изонÑ?ално Ñ?азÑ?Ñ?оÑ?ние междÑ? клеÑ?ки. ТÑ?Ñ?бва да е Ñ?еÑ?но Ñ?иÑ?ло"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:806
+#: ../gtk/gtktreeview.c:808
 msgid "Allow Rules"
 msgstr "Ð?озволÑ?ване на пÑ?авила"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:807
+#: ../gtk/gtktreeview.c:809
 msgid "Allow drawing of alternating color rows"
 msgstr "РедÑ?ваÑ?и Ñ?е Ñ?веÑ?ове на Ñ?едове"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:813
+#: ../gtk/gtktreeview.c:815
 msgid "Indent Expanders"
 msgstr "Ð?Ñ?меÑ?Ñ?ване на Ñ?азÑ?иÑ?иÑ?елиÑ?е"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:814
+#: ../gtk/gtktreeview.c:816
 msgid "Make the expanders indented"
 msgstr "Ð?Ñ?меÑ?Ñ?ване на Ñ?азÑ?иÑ?иÑ?елиÑ?е"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:820
+#: ../gtk/gtktreeview.c:822
 msgid "Even Row Color"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ? за Ñ?еÑ?ен Ñ?ед"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:821
+#: ../gtk/gtktreeview.c:823
 msgid "Color to use for even rows"
 msgstr "ЦвеÑ?Ñ?Ñ?, койÑ?о да Ñ?е използва за Ñ?еÑ?ни Ñ?едове"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:827
+#: ../gtk/gtktreeview.c:829
 msgid "Odd Row Color"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ? за неÑ?еÑ?ен Ñ?ед"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:828
+#: ../gtk/gtktreeview.c:830
 msgid "Color to use for odd rows"
 msgstr "ЦвеÑ?Ñ?Ñ?, койÑ?о да Ñ?е използва за неÑ?еÑ?ни Ñ?едове"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:834
+#: ../gtk/gtktreeview.c:836
 msgid "Row Ending details"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки за кÑ?аÑ? на Ñ?ед"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:835
+#: ../gtk/gtktreeview.c:837
 msgid "Enable extended row background theming"
 msgstr "Ð?опÑ?лниÑ?елна Ñ?ема на Ñ?она на Ñ?ед"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:841
+#: ../gtk/gtktreeview.c:843
 msgid "Grid line width"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на линииÑ?е в мÑ?ежаÑ?а"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:842
+#: ../gtk/gtktreeview.c:844
 msgid "Width, in pixels, of the tree view grid lines"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина, в пикÑ?ели, на линииÑ?е в мÑ?ежаÑ?а в дÑ?Ñ?вовидниÑ? изглед"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:848
+#: ../gtk/gtktreeview.c:850
 msgid "Tree line width"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на линииÑ?е за дÑ?Ñ?воÑ?о"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:849
+#: ../gtk/gtktreeview.c:851
 msgid "Width, in pixels, of the tree view lines"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина, в пикÑ?ели, на линииÑ?е за дÑ?Ñ?воÑ?о в дÑ?Ñ?вовидниÑ? изглед"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:855
+#: ../gtk/gtktreeview.c:857
 msgid "Grid line pattern"
 msgstr "Ð?Ñ?нкÑ?иÑ? за линиÑ?Ñ?а за мÑ?ежаÑ?а"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:856
+#: ../gtk/gtktreeview.c:858
 msgid "Dash pattern used to draw the tree view grid lines"
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?нкÑ?иÑ? използван за изÑ?еÑ?Ñ?аване на линииÑ?е на мÑ?ежаÑ?а в дÑ?Ñ?вовидниÑ? изглед"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:862
+#: ../gtk/gtktreeview.c:864
 msgid "Tree line pattern"
 msgstr "Ð?Ñ?нкÑ?иÑ? за линиÑ?Ñ?а на дÑ?Ñ?воÑ?о"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:863
+#: ../gtk/gtktreeview.c:865
 msgid "Dash pattern used to draw the tree view lines"
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?нкÑ?иÑ? използван за изÑ?еÑ?Ñ?аване на линииÑ?е на дÑ?Ñ?воÑ?о в дÑ?Ñ?вовидниÑ? изглед"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:193
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:193
 msgid "Whether to display the column"
 msgstr "Ð?али да Ñ?е показва колонаÑ?а"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:200 gtk/gtkwindow.c:566
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:200 ../gtk/gtkwindow.c:578
 msgid "Resizable"
 msgstr "Ð?Ñ?зможна пÑ?омÑ?на на Ñ?азмеÑ?а"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:201
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:201
 msgid "Column is user-resizable"
 msgstr "Ð?олона Ñ? вÑ?зможноÑ?Ñ? за пÑ?омÑ?на на Ñ?азмеÑ?а"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:209
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:209
 msgid "Current width of the column"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?а Ñ?иÑ?оÑ?ина на колонаÑ?а"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:218
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:218
 msgid "Space which is inserted between cells"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?воÑ?о, коеÑ?о Ñ?е вмÑ?ква междÑ? клеÑ?киÑ?е"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:226
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:226
 msgid "Sizing"
 msgstr "Ð?Ñ?азмеÑ?Ñ?ване"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:227
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:227
 msgid "Resize mode of the column"
 msgstr "Режим на пÑ?омÑ?на Ñ?азмеÑ?а на колонаÑ?а"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:235
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:235
 msgid "Fixed Width"
 msgstr "ФикÑ?иÑ?ана Ñ?иÑ?оÑ?ина"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:236
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:236
 msgid "Current fixed width of the column"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?а Ñ?икÑ?иÑ?ана Ñ?иÑ?оÑ?ина на колонаÑ?а"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:245
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:245
 msgid "Minimum Width"
 msgstr "Ð?инимална Ñ?иÑ?оÑ?ина"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:246
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:246
 msgid "Minimum allowed width of the column"
 msgstr "Ð?инимална позволена Ñ?иÑ?оÑ?ина на колона"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:255
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:255
 msgid "Maximum Width"
 msgstr "Ð?акÑ?имална Ñ?иÑ?оÑ?ина"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:256
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:256
 msgid "Maximum allowed width of the column"
 msgstr "Ð?акÑ?имална позволена Ñ?иÑ?оÑ?ина на колона"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:266
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:266
 msgid "Title to appear in column header"
 msgstr "ТекÑ?Ñ? за заглавие на колона"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:274
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:274
 msgid "Column gets share of extra width allocated to the widget"
 msgstr ""
 "Ð?олонаÑ?а полÑ?Ñ?ава дÑ?л оÑ? допÑ?лниÑ?елноÑ?о пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?во, коеÑ?о Ñ?е дава на "
 "гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ? обекÑ?"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:281
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:281
 msgid "Clickable"
 msgstr "Ð?Ñ?зможноÑ?Ñ? за наÑ?иÑ?кане"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:282
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:282
 msgid "Whether the header can be clicked"
 msgstr "Ð?али заглавиеÑ?о може да бÑ?де наÑ?иÑ?кано"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:290
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:290
 msgid "Widget"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?иÑ?ен обекÑ?"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:291
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:291
 msgid "Widget to put in column header button instead of column title"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?иÑ?ен обекÑ? за поÑ?Ñ?авÑ?не в заглавиеÑ?о на колона вмеÑ?Ñ?о заглавие"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:299
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:299
 msgid "X Alignment of the column header text or widget"
 msgstr "Ð?одÑ?авнÑ?ване по X на Ñ?екÑ?Ñ? на заглавие на колона или гÑ?аÑ?иÑ?ен обекÑ?"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:309
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:309
 msgid "Whether the column can be reordered around the headers"
 msgstr "Ð?али колонаÑ?а може да бÑ?де пÑ?еподÑ?еждана по заглавиÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:316
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:316
 msgid "Sort indicator"
 msgstr "Ð?ндикаÑ?оÑ? за подÑ?едба"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:317
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:317
 msgid "Whether to show a sort indicator"
 msgstr "Ð?али да Ñ?е показва индикаÑ?оÑ? за подÑ?едба"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:324
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:324
 msgid "Sort order"
 msgstr "Ред на подÑ?едба"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:325
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:325
 msgid "Sort direction the sort indicator should indicate"
 msgstr "Ред на подÑ?еждане, койÑ?о да Ñ?е Ñ?казва оÑ? индикаÑ?оÑ?а за подÑ?едба"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:341
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:341
 msgid "Sort column ID"
 msgstr "Ð?денÑ?иÑ?икаÑ?оÑ? на колона за подÑ?едба"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:342
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:342
 msgid "Logical sort column ID this column sorts on when selected for sorting"
 msgstr ""
 "Ð?денÑ?иÑ?икаÑ?оÑ? на логиÑ?еÑ?каÑ?а колона, коÑ?Ñ?о Ñ?е използва за подÑ?едба, когаÑ?о "
 "за подÑ?едба Ñ?е избеÑ?е Ñ?ази колона"
 
-#: gtk/gtkuimanager.c:227
+#: ../gtk/gtkuimanager.c:225
 msgid "Whether tearoff menu items should be added to menus"
 msgstr "Ð?али оÑ?кÑ?Ñ?наÑ?иÑ?е елеменÑ?и на менÑ?Ñ?о да Ñ?е добавÑ?Ñ? кÑ?м менÑ?Ñ?о"
 
-#: gtk/gtkuimanager.c:234
+#: ../gtk/gtkuimanager.c:232
 msgid "Merged UI definition"
 msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ени деÑ?иниÑ?ии на Ð?Ð?Ð?"
 
-#: gtk/gtkuimanager.c:235
+#: ../gtk/gtkuimanager.c:233
 msgid "An XML string describing the merged UI"
 msgstr "Ð?из на XML, опиÑ?ваÑ? вклÑ?Ñ?ениÑ? Ð?Ð?Ð?"
 
-#: gtk/gtkviewport.c:135
+#: ../gtk/gtkviewport.c:145
 msgid ""
 "The GtkAdjustment that determines the values of the horizontal position for "
 "this viewport"
@@ -6784,7 +6729,7 @@ msgstr ""
 "GtkAdjustment, койÑ?о опÑ?еделÑ? Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?иÑ?е на Ñ?оÑ?изонÑ?алноÑ?о положение за "
 "Ñ?ози изглед"
 
-#: gtk/gtkviewport.c:143
+#: ../gtk/gtkviewport.c:153
 msgid ""
 "The GtkAdjustment that determines the values of the vertical position for "
 "this viewport"
@@ -6792,31 +6737,31 @@ msgstr ""
 "GtkAdjustment, койÑ?о опÑ?еделÑ? Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?иÑ?е на веÑ?Ñ?икалноÑ?о положение за Ñ?ози "
 "изглед"
 
-#: gtk/gtkviewport.c:151
+#: ../gtk/gtkviewport.c:161
 msgid "Determines how the shadowed box around the viewport is drawn"
 msgstr "Ð?пÑ?еделÑ?не на изÑ?еÑ?Ñ?аванеÑ?о на заÑ?енÑ?ваÑ?аÑ?а кÑ?Ñ?иÑ? около изгледа"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:573
+#: ../gtk/gtkwidget.c:576
 msgid "Widget name"
 msgstr "Ð?ме на гÑ?аÑ?иÑ?ен обекÑ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:574
+#: ../gtk/gtkwidget.c:577
 msgid "The name of the widget"
 msgstr "Ð?меÑ?о на гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ? обекÑ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:580
+#: ../gtk/gtkwidget.c:583
 msgid "Parent widget"
 msgstr "РодиÑ?елÑ?ки гÑ?аÑ?иÑ?ен обекÑ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:581
+#: ../gtk/gtkwidget.c:584
 msgid "The parent widget of this widget. Must be a Container widget"
 msgstr "РодиÑ?елÑ?ки елеменÑ? на Ñ?ози елеменÑ?. ТÑ?Ñ?бва да бÑ?де елеменÑ?-конÑ?ейнеÑ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:588
+#: ../gtk/gtkwidget.c:591
 msgid "Width request"
 msgstr "Ð?аÑ?вена Ñ?иÑ?оÑ?ина"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:589
+#: ../gtk/gtkwidget.c:592
 msgid ""
 "Override for width request of the widget, or -1 if natural request should be "
 "used"
@@ -6824,11 +6769,11 @@ msgstr ""
 "Ð?гноÑ?иÑ?ане на заÑ?вкаÑ?а за Ñ?иÑ?оÑ?ина на елеменÑ?а или -1, ако Ñ?Ñ?Ñ?бва да бÑ?де "
 "използвана еÑ?Ñ?еÑ?Ñ?вено заÑ?венаÑ?а Ñ?иÑ?оÑ?ина"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:597
+#: ../gtk/gtkwidget.c:600
 msgid "Height request"
 msgstr "Ð?аÑ?вена виÑ?оÑ?ина"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:598
+#: ../gtk/gtkwidget.c:601
 msgid ""
 "Override for height request of the widget, or -1 if natural request should "
 "be used"
@@ -6836,184 +6781,184 @@ msgstr ""
 "Ð?гноÑ?иÑ?ане на заÑ?вкаÑ?а за виÑ?оÑ?ина на елеменÑ?а или -1, ако Ñ?Ñ?Ñ?бва да бÑ?де "
 "използвана еÑ?Ñ?еÑ?Ñ?вено заÑ?венаÑ?а виÑ?оÑ?ина"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:607
+#: ../gtk/gtkwidget.c:610
 msgid "Whether the widget is visible"
 msgstr "Ð?али гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ?Ñ? обекÑ? е видим"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:614
+#: ../gtk/gtkwidget.c:617
 msgid "Whether the widget responds to input"
 msgstr "Ð?али гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ?Ñ? обекÑ? Ñ?е оÑ?говаÑ?Ñ? на вÑ?ода"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:620
+#: ../gtk/gtkwidget.c:623
 msgid "Application paintable"
 msgstr "Ð?зÑ?еÑ?Ñ?ава Ñ?е оÑ? пÑ?огÑ?амаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:621
+#: ../gtk/gtkwidget.c:624
 msgid "Whether the application will paint directly on the widget"
 msgstr "Ð?али пÑ?огÑ?амаÑ?а Ñ?е Ñ?еÑ?Ñ?ае диÑ?екÑ?но в гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ? обекÑ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:627
+#: ../gtk/gtkwidget.c:630
 msgid "Can focus"
 msgstr "Ð?оже да има Ñ?окÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:628
+#: ../gtk/gtkwidget.c:631
 msgid "Whether the widget can accept the input focus"
 msgstr "Ð?али гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ?Ñ? обекÑ? може да пÑ?иема вÑ?оден Ñ?окÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:634
+#: ../gtk/gtkwidget.c:637
 msgid "Has focus"
 msgstr "С Ñ?окÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:635
+#: ../gtk/gtkwidget.c:638
 msgid "Whether the widget has the input focus"
 msgstr "Ð?али гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ?Ñ? обекÑ? има вÑ?оден Ñ?окÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:641
+#: ../gtk/gtkwidget.c:644
 msgid "Is focus"
 msgstr "E Ñ?окÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:642
+#: ../gtk/gtkwidget.c:645
 msgid "Whether the widget is the focus widget within the toplevel"
 msgstr "Ð?али гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ?Ñ? обекÑ? е Ñ?окÑ?Ñ? в пÑ?озоÑ?еÑ?а оÑ?гоÑ?е"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:648
+#: ../gtk/gtkwidget.c:651
 msgid "Can default"
 msgstr "Ð?оже да е Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?ен"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:649
+#: ../gtk/gtkwidget.c:652
 msgid "Whether the widget can be the default widget"
 msgstr "Ð?али гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ?Ñ? обекÑ? може да бÑ?де Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?ниÑ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:655
+#: ../gtk/gtkwidget.c:658
 msgid "Has default"
 msgstr "Ð? Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?ниÑ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:656
+#: ../gtk/gtkwidget.c:659
 msgid "Whether the widget is the default widget"
 msgstr "Ð?али гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ?Ñ? обекÑ? е Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?ниÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:662
+#: ../gtk/gtkwidget.c:665
 msgid "Receives default"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?ава Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?ноÑ?о"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:663
+#: ../gtk/gtkwidget.c:666
 msgid "If TRUE, the widget will receive the default action when it is focused"
 msgstr ""
 "Ð?ко е иÑ?Ñ?ина, гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ?Ñ? обекÑ? Ñ?е полÑ?Ñ?и Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?ноÑ?о дейÑ?Ñ?вие, когаÑ?о е "
 "Ñ?окÑ?Ñ?иÑ?ан"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:669
+#: ../gtk/gtkwidget.c:672
 msgid "Composite child"
 msgstr "СÑ?Ñ?Ñ?авен дÑ?Ñ?еÑ?ен елеменÑ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:670
+#: ../gtk/gtkwidget.c:673
 msgid "Whether the widget is part of a composite widget"
 msgstr "Ð?али гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ?Ñ? обекÑ? е Ñ?аÑ?Ñ? оÑ? дÑ?Ñ?г Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?авен гÑ?аÑ?иÑ?ен обекÑ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:676
+#: ../gtk/gtkwidget.c:679
 msgid "Style"
 msgstr "СÑ?ил"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:677
+#: ../gtk/gtkwidget.c:680
 msgid ""
 "The style of the widget, which contains information about how it will look "
 "(colors etc)"
 msgstr ""
 "СÑ?илÑ?Ñ? на гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ? обекÑ? â?? инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? за Ñ?ова как Ñ?е изглежда (Ñ?вÑ?Ñ? и дÑ?.)"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:683
+#: ../gtk/gtkwidget.c:686
 msgid "Events"
 msgstr "СÑ?биÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:684
+#: ../gtk/gtkwidget.c:687
 msgid "The event mask that decides what kind of GdkEvents this widget gets"
 msgstr ""
 "Ð?аÑ?каÑ?а на Ñ?Ñ?биÑ?иÑ?, коиÑ?о опÑ?еделÑ?Ñ? видовеÑ?е GdkEvents, коиÑ?о Ñ?ози гÑ?аÑ?иÑ?ен "
 "обекÑ? полÑ?Ñ?ава"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:691
+#: ../gtk/gtkwidget.c:694
 msgid "Extension events"
 msgstr "РазÑ?иÑ?ени Ñ?Ñ?биÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:692
+#: ../gtk/gtkwidget.c:695
 msgid "The mask that decides what kind of extension events this widget gets"
 msgstr ""
 "Ð?аÑ?каÑ?а, коÑ?Ñ?о опÑ?еделÑ? какÑ?в вид Ñ?азÑ?иÑ?ени Ñ?Ñ?биÑ?иÑ? полÑ?Ñ?ава Ñ?ози обекÑ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:699
+#: ../gtk/gtkwidget.c:702
 msgid "No show all"
 msgstr "Ð?а не Ñ?е показваÑ? вÑ?иÑ?ки"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:700
+#: ../gtk/gtkwidget.c:703
 msgid "Whether gtk_widget_show_all() should not affect this widget"
 msgstr "Ð?али gtk_widget_show_all() да не влиÑ?е на Ñ?ози обекÑ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:723
+#: ../gtk/gtkwidget.c:726
 msgid "Whether this widget has a tooltip"
 msgstr "Ð?али гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ?Ñ? обекÑ? има подÑ?казка"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:779
+#: ../gtk/gtkwidget.c:782
 msgid "Window"
 msgstr "Ð?Ñ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:780
+#: ../gtk/gtkwidget.c:783
 msgid "The widget's window if it is realized"
 msgstr "Ð?Ñ?озоÑ?еÑ? на гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ? обекÑ?, ако го има"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:794
+#: ../gtk/gtkwidget.c:797
 msgid "Double Buffered"
 msgstr "Ð?войно бÑ?Ñ?еÑ?иÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:795
-msgid "Whether or not the widget is double buffered"
+#: ../gtk/gtkwidget.c:798
+msgid "Whether the widget is double buffered"
 msgstr "Ð?али гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ?Ñ? обекÑ? е двойно бÑ?Ñ?еÑ?иÑ?ан"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2427
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2448
 msgid "Interior Focus"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?ен Ñ?окÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2428
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2449
 msgid "Whether to draw the focus indicator inside widgets"
 msgstr "Ð?али да Ñ?е изÑ?еÑ?Ñ?ава индикаÑ?оÑ? за Ñ?окÑ?Ñ? вÑ?Ñ?Ñ?е в гÑ?аÑ?иÑ?ни обекÑ?и"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2434
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2455
 msgid "Focus linewidth"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на линиÑ?Ñ?а за Ñ?окÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2435
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2456
 msgid "Width, in pixels, of the focus indicator line"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина, в пикÑ?ели, за линиÑ?Ñ?а на индикаÑ?оÑ?а на Ñ?окÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2441
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2462
 msgid "Focus line dash pattern"
 msgstr "Шаблон за пÑ?нкÑ?иÑ?а на Ñ?окÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2442
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2463
 msgid "Dash pattern used to draw the focus indicator"
 msgstr "Ð?Ñ?нкÑ?иÑ? използван за изÑ?еÑ?Ñ?аване на индикаÑ?оÑ? за Ñ?окÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2447
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2468
 msgid "Focus padding"
 msgstr "Рамка на Ñ?окÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2448
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2469
 msgid "Width, in pixels, between focus indicator and the widget 'box'"
 msgstr ""
 "ШиÑ?оÑ?ина в пикÑ?ели междÑ? индикаÑ?оÑ?а за Ñ?окÑ?Ñ? и кÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а на гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ? обекÑ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2453
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2474
 msgid "Cursor color"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ? на кÑ?Ñ?Ñ?оÑ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2454
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2475
 msgid "Color with which to draw insertion cursor"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ?, Ñ? койÑ?о Ñ?е Ñ?е изÑ?еÑ?Ñ?ава кÑ?Ñ?Ñ?оÑ?а за вмÑ?кване"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2459
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2480
 msgid "Secondary cursor color"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ? на допÑ?лниÑ?елниÑ? кÑ?Ñ?Ñ?оÑ?"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2460
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2481
 msgid ""
 "Color with which to draw the secondary insertion cursor when editing mixed "
 "right-to-left and left-to-right text"
@@ -7021,43 +6966,45 @@ msgstr ""
 "ЦвÑ?Ñ?, Ñ? койÑ?о Ñ?е Ñ?е изÑ?еÑ?Ñ?ава допÑ?лниÑ?елниÑ?Ñ? кÑ?Ñ?Ñ?оÑ? за вмÑ?кване пÑ?и "
 "Ñ?едакÑ?иÑ?ане на Ñ?екÑ?Ñ? Ñ? Ñ?азлиÑ?ни поÑ?оки на пиÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2465
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2486
 msgid "Cursor line aspect ratio"
 msgstr "Ð?Ñ?опоÑ?Ñ?иÑ? на линиÑ?Ñ?а на кÑ?Ñ?Ñ?оÑ?а"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2466
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2487
 msgid "Aspect ratio with which to draw insertion cursor"
 msgstr "Ð?Ñ?опоÑ?Ñ?иÑ? на кÑ?Ñ?Ñ?оÑ?а пÑ?и вмÑ?кване"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2480
-msgid "Draw Border"
-msgstr "Рамка на изÑ?еÑ?Ñ?аванеÑ?о"
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2493
+msgid "Window dragging"
+msgstr "Ð?лаÑ?ене на пÑ?озоÑ?Ñ?иÑ?е"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2481
-msgid "Size of areas outside the widget's allocation to draw"
-msgstr "РазмеÑ? на зонаÑ?а, извÑ?н заделенаÑ?а за обекÑ?а, в коÑ?Ñ?о Ñ?е Ñ?е Ñ?еÑ?Ñ?ае"
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2494
+msgid "Whether windows can be dragged by clicking on empty areas"
+msgstr ""
+"Ð?али пÑ?озоÑ?Ñ?иÑ?е могаÑ? да бÑ?даÑ? влаÑ?ени пÑ?и наÑ?иÑ?кане Ñ? миÑ?каÑ?а вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? "
+"пÑ?азниÑ?е облаÑ?Ñ?и"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2494
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2507
 msgid "Unvisited Link Color"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ? на непоÑ?еÑ?ена вÑ?Ñ?зка"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2495
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2508
 msgid "Color of unvisited links"
 msgstr "ЦвеÑ?Ñ?Ñ? на непоÑ?еÑ?ениÑ?е вÑ?Ñ?зки"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2508
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2521
 msgid "Visited Link Color"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ? на поÑ?еÑ?ена вÑ?Ñ?зка"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2509
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2522
 msgid "Color of visited links"
 msgstr "ЦвеÑ?Ñ?Ñ? на поÑ?еÑ?ениÑ?е вÑ?Ñ?зки"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2523
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2536
 msgid "Wide Separators"
 msgstr "ШиÑ?оки Ñ?азделиÑ?ели"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2524
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2537
 msgid ""
 "Whether separators have configurable width and should be drawn using a box "
 "instead of a line"
@@ -7065,106 +7012,83 @@ msgstr ""
 "Ð?али Ñ?азделиÑ?елиÑ?е Ñ?а Ñ? Ñ?иÑ?ина, коÑ?Ñ?о може да Ñ?е наÑ?Ñ?Ñ?ойва, за да Ñ?е "
 "изÑ?еÑ?Ñ?аÑ?Ñ? каÑ?о пÑ?авоÑ?гÑ?лниÑ?и вмеÑ?Ñ?о линии"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2538
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2551
 msgid "Separator Width"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на Ñ?азделиÑ?ел"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2539
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2552
 msgid "The width of separators if wide-separators is TRUE"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на Ñ?азделиÑ?ели, ако е зададено да Ñ?а Ñ?иÑ?оки"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2553
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2566
 msgid "Separator Height"
 msgstr "Ð?иÑ?оÑ?ина на Ñ?азделиÑ?ел"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2554
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2567
 msgid "The height of separators if \"wide-separators\" is TRUE"
 msgstr "Ð?иÑ?оÑ?ина на Ñ?азделиÑ?ели, ако е зададено да Ñ?а Ñ?иÑ?оки"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2568
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2581
 msgid "Horizontal Scroll Arrow Length"
 msgstr "Ð?Ñ?лжина на Ñ?оÑ?изонÑ?ална Ñ?Ñ?Ñ?елка за пÑ?едвижване"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2569
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2582
 msgid "The length of horizontal scroll arrows"
 msgstr "Ð?Ñ?лжинаÑ?а на Ñ?оÑ?изонÑ?алнаÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?елка за пÑ?едвижване"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2583
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2596
 msgid "Vertical Scroll Arrow Length"
 msgstr "Ð?иÑ?оÑ?ина на веÑ?Ñ?икална Ñ?Ñ?Ñ?елка за пÑ?едвижване"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2584
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2597
 msgid "The length of vertical scroll arrows"
 msgstr "Ð?иÑ?оÑ?инаÑ?а на веÑ?Ñ?икалнаÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?елка за пÑ?едвижване"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:507
+#: ../gtk/gtkwindow.c:536
 msgid "Window Type"
 msgstr "Ð?ид пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:508
+#: ../gtk/gtkwindow.c:537
 msgid "The type of the window"
 msgstr "Ð?идÑ?Ñ? на пÑ?озоÑ?еÑ?а"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:516
+#: ../gtk/gtkwindow.c:545
 msgid "Window Title"
 msgstr "Ð?аглавие на пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:517
+#: ../gtk/gtkwindow.c:546
 msgid "The title of the window"
 msgstr "Ð?аглавиеÑ?о на пÑ?озоÑ?еÑ?а"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:524
+#: ../gtk/gtkwindow.c:553
 msgid "Window Role"
 msgstr "РолÑ? на пÑ?озоÑ?еÑ?а"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:525
+#: ../gtk/gtkwindow.c:554
 msgid "Unique identifier for the window to be used when restoring a session"
 msgstr ""
 "Уникален иденÑ?иÑ?икаÑ?оÑ? на пÑ?озоÑ?еÑ?а, койÑ?о да Ñ?е използва пÑ?и "
 "вÑ?зÑ?Ñ?ановÑ?ванеÑ?о на Ñ?еÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:541
+#: ../gtk/gtkwindow.c:570
 msgid "Startup ID"
 msgstr "Ð?денÑ?иÑ?икаÑ?оÑ? пÑ?и Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:542
+#: ../gtk/gtkwindow.c:571
 msgid "Unique startup identifier for the window used by startup-notification"
 msgstr ""
 "Уникален иденÑ?иÑ?икаÑ?оÑ? на пÑ?озоÑ?еÑ?а пÑ?и Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане, койÑ?о да Ñ?е използва пÑ?и "
 "оповеÑ?Ñ?Ñ?ванеÑ?о на Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?анеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:549
-msgid "Allow Shrink"
-msgstr "СвиванеÑ?о е вÑ?зможно"
-
-#: gtk/gtkwindow.c:551
-#, no-c-format
-msgid ""
-"If TRUE, the window has no mimimum size. Setting this to TRUE is 99% of the "
-"time a bad idea"
-msgstr ""
-"Ð?ко е иÑ?Ñ?ина, пÑ?озоÑ?еÑ?Ñ?Ñ? нÑ?ма минимален Ñ?азмеÑ?. Ð? 99% оÑ? Ñ?лÑ?Ñ?аиÑ?е Ñ?ова е "
-"лоÑ?а идеÑ?."
-
-#: gtk/gtkwindow.c:558
-msgid "Allow Grow"
-msgstr "Ð?аÑ?аÑ?Ñ?ванеÑ?о е вÑ?зможно"
-
-#: gtk/gtkwindow.c:559
-msgid "If TRUE, users can expand the window beyond its minimum size"
-msgstr ""
-"Ð?ко е иÑ?Ñ?ина, поÑ?Ñ?ебиÑ?елиÑ?е могаÑ? да Ñ?азÑ?иÑ?Ñ?ваÑ? пÑ?озоÑ?еÑ?а извÑ?н неговиÑ? "
-"минимален Ñ?азмеÑ?."
-
-#: gtk/gtkwindow.c:567
+#: ../gtk/gtkwindow.c:579
 msgid "If TRUE, users can resize the window"
 msgstr "Ð?ко е иÑ?Ñ?ина, поÑ?Ñ?ебиÑ?елиÑ?е могаÑ? да пÑ?оменÑ?Ñ? Ñ?азмеÑ?иÑ?е на пÑ?озоÑ?еÑ?а."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:574
+#: ../gtk/gtkwindow.c:586
 msgid "Modal"
 msgstr "Ð?одален"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:575
+#: ../gtk/gtkwindow.c:587
 msgid ""
 "If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one is "
 "up)"
@@ -7172,364 +7096,177 @@ msgstr ""
 "Ð?ко е иÑ?Ñ?ина, пÑ?озоÑ?еÑ?Ñ?Ñ? е модален (дÑ?Ñ?гиÑ?е пÑ?озоÑ?Ñ?и Ñ?а неакÑ?ивни докаÑ?о "
 "Ñ?ози пÑ?озоÑ?еÑ? Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?ва)"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:582
+#: ../gtk/gtkwindow.c:594
 msgid "Window Position"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?оположение"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:583
+#: ../gtk/gtkwindow.c:595
 msgid "The initial position of the window"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?вонаÑ?ално меÑ?Ñ?оположение на пÑ?озоÑ?еÑ?а"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:591
+#: ../gtk/gtkwindow.c:603
 msgid "Default Width"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?вонаÑ?ална Ñ?иÑ?оÑ?ина"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:592
+#: ../gtk/gtkwindow.c:604
 msgid "The default width of the window, used when initially showing the window"
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?Ñ?вонаÑ?алнаÑ?а Ñ?иÑ?оÑ?ина на пÑ?озоÑ?еÑ?а, използва Ñ?е пÑ?и пÑ?Ñ?воÑ?о мÑ? показване"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:601
+#: ../gtk/gtkwindow.c:613
 msgid "Default Height"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?вонаÑ?ална виÑ?оÑ?ина"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:602
+#: ../gtk/gtkwindow.c:614
 msgid ""
 "The default height of the window, used when initially showing the window"
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?Ñ?вонаÑ?алнаÑ?а виÑ?оÑ?ина на пÑ?озоÑ?еÑ?а, използва Ñ?е пÑ?и пÑ?Ñ?воÑ?о мÑ? показване"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:611
+#: ../gtk/gtkwindow.c:623
 msgid "Destroy with Parent"
 msgstr "УниÑ?ожаване Ñ? Ñ?одиÑ?елÑ?киÑ?"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:612
+#: ../gtk/gtkwindow.c:624
 msgid "If this window should be destroyed when the parent is destroyed"
 msgstr "Ð?а Ñ?е Ñ?ниÑ?ожава ли Ñ?ози пÑ?озоÑ?еÑ? пÑ?и Ñ?ниÑ?ожаване на Ñ?одиÑ?елÑ?киÑ? мÑ?"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:620
+#: ../gtk/gtkwindow.c:632
 msgid "Icon for this window"
 msgstr "Ð?кона за Ñ?ози пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:626
+#: ../gtk/gtkwindow.c:638
 msgid "Mnemonics Visible"
 msgstr "Ð?идима мнемоника"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:627
+#: ../gtk/gtkwindow.c:639
 msgid "Whether mnemonics are currently visible in this window"
 msgstr "Ð?али мнемоникаÑ?а е видима в Ñ?ози пÑ?озоÑ?еÑ? в моменÑ?а"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:643
+#: ../gtk/gtkwindow.c:655
 msgid "Name of the themed icon for this window"
 msgstr "Ð?ме на иконаÑ?а оÑ? Ñ?емаÑ?а за Ñ?ози пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:658
+#: ../gtk/gtkwindow.c:670
 msgid "Is Active"
 msgstr "Ð? акÑ?ивен"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:659
+#: ../gtk/gtkwindow.c:671
 msgid "Whether the toplevel is the current active window"
 msgstr "Ð?али най-гоÑ?ниÑ?Ñ? е акÑ?ивниÑ?Ñ? в моменÑ?а пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:666
+#: ../gtk/gtkwindow.c:678
 msgid "Focus in Toplevel"
 msgstr "ФокÑ?Ñ?иÑ?ане на най-гоÑ?ниÑ?"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:667
+#: ../gtk/gtkwindow.c:679
 msgid "Whether the input focus is within this GtkWindow"
 msgstr "Ð?али Ñ?окÑ?Ñ?Ñ?Ñ? за вÑ?веждане е в Ñ?ози GtkWindow"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:674
+#: ../gtk/gtkwindow.c:686
 msgid "Type hint"
 msgstr "Ð?одÑ?казка за вид"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:675
+#: ../gtk/gtkwindow.c:687
 msgid ""
 "Hint to help the desktop environment understand what kind of window this is "
 "and how to treat it."
 msgstr ""
 "Ð?одÑ?казка кÑ?м гÑ?аÑ?иÑ?наÑ?а Ñ?Ñ?еда за вида на пÑ?озоÑ?еÑ?а и как да Ñ?е обÑ?абоÑ?ва."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:683
+#: ../gtk/gtkwindow.c:695
 msgid "Skip taskbar"
 msgstr "Ð?звÑ?н ленÑ?аÑ?а Ñ?Ñ?Ñ? задаÑ?и"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:684
+#: ../gtk/gtkwindow.c:696
 msgid "TRUE if the window should not be in the task bar."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ина, ако пÑ?озоÑ?еÑ?Ñ?Ñ? не Ñ?Ñ?Ñ?бва да бÑ?де в ленÑ?аÑ?а Ñ?Ñ?Ñ? задаÑ?и."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:691
+#: ../gtk/gtkwindow.c:703
 msgid "Skip pager"
 msgstr "Ð?звÑ?н пÑ?евклÑ?Ñ?ваÑ?елÑ?"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:692
+#: ../gtk/gtkwindow.c:704
 msgid "TRUE if the window should not be in the pager."
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?Ñ?ина, ако пÑ?озоÑ?еÑ?Ñ?Ñ? не Ñ?Ñ?Ñ?бва да бÑ?де в пÑ?евклÑ?Ñ?ваÑ?елÑ? на Ñ?абоÑ?ни плоÑ?ове."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:699
+#: ../gtk/gtkwindow.c:711
 msgid "Urgent"
 msgstr "СпеÑ?ноÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:700
+#: ../gtk/gtkwindow.c:712
 msgid "TRUE if the window should be brought to the user's attention."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ина, ако пÑ?озоÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?бва да пÑ?ивлеÑ?е вниманиеÑ?о на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:714
+#: ../gtk/gtkwindow.c:726
 msgid "Accept focus"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?аване на Ñ?окÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:715
+#: ../gtk/gtkwindow.c:727
 msgid "TRUE if the window should receive the input focus."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ина, ако пÑ?озоÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?бва да полÑ?Ñ?и Ñ?окÑ?Ñ?а за вÑ?од."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:729
+#: ../gtk/gtkwindow.c:741
 msgid "Focus on map"
 msgstr "ФокÑ?Ñ?иÑ?ане пÑ?и показване"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:730
+#: ../gtk/gtkwindow.c:742
 msgid "TRUE if the window should receive the input focus when mapped."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ина, ако пÑ?озоÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?бва да полÑ?Ñ?и Ñ?окÑ?Ñ?а пÑ?и показване."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:744
+#: ../gtk/gtkwindow.c:756
 msgid "Decorated"
 msgstr "УкÑ?аÑ?ен"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:745
+#: ../gtk/gtkwindow.c:757
 msgid "Whether the window should be decorated by the window manager"
 msgstr "Ð?али пÑ?озоÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?бва да бÑ?де Ñ?кÑ?аÑ?ен оÑ? мениджÑ?Ñ?а на пÑ?озоÑ?Ñ?и"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:759
+#: ../gtk/gtkwindow.c:771
 msgid "Deletable"
 msgstr "Ð?аÑ?воÑ?им"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:760
+#: ../gtk/gtkwindow.c:772
 msgid "Whether the window frame should have a close button"
 msgstr "Ð?али пÑ?озоÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?бва да има бÑ?Ñ?он за заÑ?ваÑ?Ñ?не"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:776
+#: ../gtk/gtkwindow.c:788
 msgid "Gravity"
 msgstr "Ð?Ñ?авиÑ?аÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:777
+#: ../gtk/gtkwindow.c:789
 msgid "The window gravity of the window"
 msgstr "Ð?Ñ?авиÑ?аÑ?иÑ?Ñ?а на пÑ?озоÑ?еÑ?а"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:794
+#: ../gtk/gtkwindow.c:806
 msgid "Transient for Window"
 msgstr "Ð?Ñ?еменен пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:795
+#: ../gtk/gtkwindow.c:807
 msgid "The transient parent of the dialog"
 msgstr "Ð?Ñ?еменниÑ?Ñ? Ñ?одиÑ?ел на диалога"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:810
+#: ../gtk/gtkwindow.c:822
 msgid "Opacity for Window"
 msgstr "Ð?епÑ?озÑ?аÑ?ноÑ?Ñ? на пÑ?озоÑ?еÑ?а"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:811
+#: ../gtk/gtkwindow.c:823
 msgid "The opacity of the window, from 0 to 1"
 msgstr "Ð?епÑ?озÑ?аÑ?ноÑ?Ñ? на пÑ?озоÑ?еÑ?а, оÑ? 0 до 1"
 
-#: modules/input/gtkimcontextxim.c:334
+#: ../modules/input/gtkimcontextxim.c:334
 msgid "IM Preedit style"
 msgstr "Ð?зÑ?еÑ?Ñ?аване пÑ?еди пÑ?омÑ?наÑ?а"
 
-#: modules/input/gtkimcontextxim.c:335
+#: ../modules/input/gtkimcontextxim.c:335
 msgid "How to draw the input method preedit string"
 msgstr "Ð?ак да Ñ?е изÑ?еÑ?Ñ?ава низÑ?Ñ? пÑ?еди пÑ?омÑ?наÑ?а Ñ?Ñ?ез меÑ?ода за вÑ?од"
 
-#: modules/input/gtkimcontextxim.c:343
+#: ../modules/input/gtkimcontextxim.c:343
 msgid "IM Status style"
 msgstr "СÑ?ил на ленÑ?аÑ?а на меÑ?ода за вÑ?од"
 
-#: modules/input/gtkimcontextxim.c:344
+#: ../modules/input/gtkimcontextxim.c:344
 msgid "How to draw the input method statusbar"
 msgstr "Ð?ак да Ñ?е изÑ?еÑ?Ñ?ава ленÑ?аÑ?а за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ниеÑ?о на меÑ?ода за вÑ?од"
-
-#~ msgid "Enable arrow keys"
-#~ msgstr "Ð?лавиÑ?и Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?елки"
-
-#~ msgid "Whether the arrow keys move through the list of items"
-#~ msgstr "Ð?али клавиÑ?иÑ?е Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?елки Ñ?е пÑ?еминаваÑ? пÑ?ез обекÑ?иÑ?е в Ñ?пиÑ?Ñ?ка"
-
-#~ msgid "Always enable arrows"
-#~ msgstr "СÑ?Ñ?елкиÑ?е да Ñ?а винаги вклÑ?Ñ?ени"
-
-#~ msgid "Obsolete property, ignored"
-#~ msgstr "Ð?зоÑ?Ñ?авено, не Ñ?е ползва"
-
-#~ msgid "Case sensitive"
-#~ msgstr "Разлика в Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?Ñ?а"
-
-#~ msgid "Whether list item matching is case sensitive"
-#~ msgstr "Ð?али Ñ?пиÑ?Ñ?кÑ?Ñ? Ñ? обекÑ?и Ñ?е подÑ?ежда Ñ?поÑ?ед Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?Ñ?а на бÑ?квиÑ?е"
-
-#~ msgid "Allow empty"
-#~ msgstr "Ð?оже пÑ?азна"
-
-#~ msgid "Whether an empty value may be entered in this field"
-#~ msgstr "Ð?али пÑ?азни Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?и могаÑ? да бÑ?даÑ? вÑ?ведени в Ñ?ова поле"
-
-#~ msgid "Value in list"
-#~ msgstr "Само оÑ? Ñ?пиÑ?Ñ?ка"
-
-#~ msgid "Whether entered values must already be present in the list"
-#~ msgstr "Ð?али вÑ?ведениÑ?е Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?и Ñ?Ñ?Ñ?бва да Ñ?а веÑ?е налиÑ?ни в Ñ?пиÑ?Ñ?ка"
-
-#~ msgid "Curve type"
-#~ msgstr "Ð?ид кÑ?ива"
-
-#~ msgid "Is this curve linear, spline interpolated, or free-form"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ð?али кÑ?иваÑ?а е пÑ?ава линиÑ?, инÑ?еÑ?полиÑ?ан Ñ?плайн или Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?вободна Ñ?оÑ?ма"
-
-#~ msgid "Minimum X"
-#~ msgstr "Ð?инимален Ð¥"
-
-#~ msgid "Minimum possible value for X"
-#~ msgstr "Ð?инимална вÑ?зможна Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ? за Ð¥"
-
-#~ msgid "Maximum X"
-#~ msgstr "Ð?акÑ?имален Ð¥"
-
-#~ msgid "Maximum possible X value"
-#~ msgstr "Ð?акÑ?имална вÑ?зможна Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ? за Ð¥"
-
-#~ msgid "Minimum Y"
-#~ msgstr "Ð?инимален Y"
-
-#~ msgid "Minimum possible value for Y"
-#~ msgstr "Ð?инимална вÑ?зможна Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ? за Y"
-
-#~ msgid "Maximum Y"
-#~ msgstr "Ð?акÑ?имален Y"
-
-#~ msgid "Maximum possible value for Y"
-#~ msgstr "Ð?акÑ?имална вÑ?зможна Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ? за Y"
-
-#~ msgid "File System Backend"
-#~ msgstr "Ð?одÑ?л за Ñ?айлова Ñ?иÑ?Ñ?ема"
-
-#~ msgid "Name of file system backend to use"
-#~ msgstr "Ð?ме на модÑ?ла за Ñ?айлова Ñ?иÑ?Ñ?ема, койÑ?о да Ñ?е ползва"
-
-#~ msgid "The currently selected filename"
-#~ msgstr "ТекÑ?Ñ?оÑ?о избÑ?ано име на Ñ?айл"
-
-#~ msgid "Show file operations"
-#~ msgstr "Ð?оказване на Ñ?айловиÑ?е опеÑ?аÑ?ии"
-
-#~ msgid "Whether buttons for creating/manipulating files should be displayed"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ð?али бÑ?Ñ?ониÑ?е за Ñ?Ñ?здаване/Ñ?пÑ?авление на Ñ?айловеÑ?е да бÑ?даÑ? показани"
-
-#~ msgid "Tab Border"
-#~ msgstr "Рамка на Ñ?абовеÑ?е"
-
-#~ msgid "Width of the border around the tab labels"
-#~ msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на Ñ?амкаÑ?а около еÑ?икеÑ?иÑ?е на Ñ?аб"
-
-#~ msgid "Horizontal Tab Border"
-#~ msgstr "ХоÑ?изонÑ?ална Ñ?амка на Ñ?аб"
-
-#~ msgid "Width of the horizontal border of tab labels"
-#~ msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на Ñ?оÑ?изонÑ?алнаÑ?а Ñ?амка около еÑ?икеÑ?иÑ?е на Ñ?аб"
-
-#~ msgid "Vertical Tab Border"
-#~ msgstr "Ð?еÑ?Ñ?икална Ñ?амка на Ñ?аб"
-
-#~ msgid "Width of the vertical border of tab labels"
-#~ msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на веÑ?Ñ?икалнаÑ?а Ñ?амка около еÑ?икеÑ?иÑ?е на Ñ?аб"
-
-#~ msgid "Whether tabs should have homogeneous sizes"
-#~ msgstr "Ð?али Ñ?абовеÑ?е Ñ?е имаÑ? еднакви Ñ?азмеÑ?и"
-
-#~ msgid "Group ID"
-#~ msgstr "Ð?денÑ?иÑ?икаÑ?оÑ? на гÑ?Ñ?па"
-
-#~ msgid "Group ID for tabs drag and drop"
-#~ msgstr "Ð?денÑ?иÑ?икаÑ?оÑ? на гÑ?Ñ?па за влаÑ?ене и пÑ?Ñ?кане"
-
-#~ msgid "User Data"
-#~ msgstr "Ð?анни за поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?"
-
-#~ msgid "Anonymous User Data Pointer"
-#~ msgstr "УказаÑ?ел кÑ?м данниÑ?е на анонимен поÑ?Ñ?ебиÑ?ел"
-
-#~ msgid "The menu of options"
-#~ msgstr "Ð?енÑ? оÑ? опÑ?ии"
-
-#~ msgid "Size of dropdown indicator"
-#~ msgstr "РазмеÑ? на падаÑ? индикаÑ?оÑ?"
-
-#~ msgid "Spacing around indicator"
-#~ msgstr "РазÑ?едка около индикаÑ?оÑ?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whether the preview widget should take up the entire space it is allocated"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ð?али гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ?Ñ? обекÑ? за пÑ?еглед заема Ñ?Ñ?лоÑ?о Ñ?азпÑ?еделено пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?во"
-
-#~ msgid "The GtkAdjustment connected to the progress bar (Deprecated)"
-#~ msgstr ""
-#~ "GtkAdjustment, койÑ?о е Ñ?вÑ?Ñ?зан Ñ? индикаÑ?оÑ?а за пÑ?огÑ?еÑ? (да не Ñ?е ползва)"
-
-#~ msgid "Bar style"
-#~ msgstr "СÑ?ил на ленÑ?аÑ?а"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Specifies the visual style of the bar in percentage mode (Deprecated)"
-#~ msgstr ""
-#~ "СÑ?илÑ?Ñ? на визÑ?ализаÑ?иÑ? на ленÑ?аÑ?а в Ñ?ежим на пÑ?оÑ?енÑ?и (да не Ñ?е ползва)"
-
-#~ msgid "Activity Step"
-#~ msgstr "СÑ?Ñ?пка на акÑ?ивноÑ?Ñ?"
-
-#~ msgid "The increment used for each iteration in activity mode (Deprecated)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ð?аÑ?аÑ?Ñ?ване, използвано за вÑ?Ñ?ка иÑ?еÑ?аÑ?иÑ? в акÑ?ивен Ñ?ежим (да не Ñ?е ползва)"
-
-#~ msgid "Activity Blocks"
-#~ msgstr "Ð?локове за акÑ?ивноÑ?Ñ?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The number of blocks which can fit in the progress bar area in activity "
-#~ "mode (Deprecated)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ð?Ñ?оÑ?Ñ? блокове, коиÑ?о могаÑ? да Ñ?е намеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? в пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?воÑ?о на ленÑ?аÑ?а за "
-#~ "пÑ?огÑ?еÑ? в акÑ?ивен Ñ?ежим (да не Ñ?е ползва)"
-
-#~ msgid "Discrete Blocks"
-#~ msgstr "Ð?Ñ?делни блокове"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The number of discrete blocks in a progress bar (when shown in the "
-#~ "discrete style)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ð?Ñ?оÑ?Ñ? оÑ?делни блокове в ленÑ?аÑ?а за пÑ?огÑ?еÑ? (когаÑ?о Ñ?е показва "
-#~ "диÑ?кÑ?еÑ?изиÑ?ана)"
-
-#~ msgid "Horizontal adjustment for the text widget"
-#~ msgstr "ХоÑ?изонÑ?ално подÑ?авнÑ?ване за гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ? обекÑ? за Ñ?екÑ?Ñ?"
-
-#~ msgid "Vertical adjustment for the text widget"
-#~ msgstr "Ð?еÑ?Ñ?икално подÑ?авнÑ?ване за гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ? обекÑ? за Ñ?екÑ?Ñ?"
-
-#~ msgid "Line Wrap"
-#~ msgstr "Ð?Ñ?енаÑ?Ñ?не на Ñ?едове"
-
-#~ msgid "Whether lines are wrapped at widget edges"
-#~ msgstr "Ð?али Ñ?едовеÑ?е Ñ?е Ñ?е пÑ?енаÑ?Ñ?Ñ? в кÑ?аÑ? на гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ? обекÑ?"
-
-#~ msgid "Word Wrap"
-#~ msgstr "Ð?Ñ?енаÑ?Ñ?не по дÑ?ми"
-
-#~ msgid "Whether words are wrapped at widget edges"
-#~ msgstr "Ð?али дÑ?миÑ?е Ñ?е Ñ?е пÑ?енаÑ?Ñ?Ñ? в кÑ?аÑ? на гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ? обекÑ?"
-
-#~ msgid "Tooltips"
-#~ msgstr "Ð?одÑ?казки"
-
-#~ msgid "If the tooltips of the toolbar should be active or not"
-#~ msgstr "Ð?али подÑ?казкиÑ?е да бÑ?даÑ? вклÑ?Ñ?ени или не"
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index dd3e79c..69f3b27 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk+ master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-06-26 23:16-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-08 07:01+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-27 08:15+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-27 08:09+0300\n"
 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash kambanaria org>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict fsa-bg org>\n"
 "Language: bg\n"
@@ -20,369 +20,379 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 
-#: gdk/gdk.c:103
+#: ../gdk/gdk.c:101
 #, c-format
 msgid "Error parsing option --gdk-debug"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и анализа на Ñ?лага за â??--gdk-debugâ??"
 
-#: gdk/gdk.c:123
+#: ../gdk/gdk.c:121
 #, c-format
 msgid "Error parsing option --gdk-no-debug"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и анализа на Ñ?лага за â??--gdk-no-debugâ??"
 
 #. Description of --class=CLASS in --help output
-#: gdk/gdk.c:151
+#: ../gdk/gdk.c:149
 msgid "Program class as used by the window manager"
 msgstr ""
 "Ð?лаÑ?Ñ?Ñ? на пÑ?огÑ?амаÑ?а, какÑ?о Ñ?е използва оÑ?\n"
 "                    мениджÑ?Ñ?а на пÑ?озоÑ?Ñ?и"
 
 #. Placeholder in --class=CLASS in --help output
-#: gdk/gdk.c:152
+#: ../gdk/gdk.c:150
 msgid "CLASS"
 msgstr "Ð?Ð?Ð?С"
 
 #. Description of --name=NAME in --help output
-#: gdk/gdk.c:154
+#: ../gdk/gdk.c:152
 msgid "Program name as used by the window manager"
 msgstr ""
 "Ð?меÑ?о на пÑ?огÑ?амаÑ?а, какÑ?о Ñ?е използва оÑ?\n"
 "                    мениджÑ?Ñ?а на пÑ?озоÑ?Ñ?и"
 
 #. Placeholder in --name=NAME in --help output
-#: gdk/gdk.c:155
+#: ../gdk/gdk.c:153
 msgid "NAME"
 msgstr "Ð?Ð?Ð?"
 
 #. Description of --display=DISPLAY in --help output
-#: gdk/gdk.c:157
+#: ../gdk/gdk.c:155
 msgid "X display to use"
 msgstr "Ð?иÑ?плеÑ?Ñ? на Ð¥, койÑ?о да Ñ?е използва"
 
 #. Placeholder in --display=DISPLAY in --help output
-#: gdk/gdk.c:158
+#: ../gdk/gdk.c:156
 msgid "DISPLAY"
 msgstr "Ð?Ð?СÐ?Ð?Ð?Ð?"
 
 #. Description of --screen=SCREEN in --help output
-#: gdk/gdk.c:160
+#: ../gdk/gdk.c:158
 msgid "X screen to use"
 msgstr "Ð?кÑ?анÑ?Ñ? на Ð¥, койÑ?о да Ñ?е използва"
 
 #. Placeholder in --screen=SCREEN in --help output
-#: gdk/gdk.c:161
+#: ../gdk/gdk.c:159
 msgid "SCREEN"
 msgstr "Ð?Ð?РÐ?Ð?"
 
 #. Description of --gdk-debug=FLAGS in --help output
-#: gdk/gdk.c:164
-msgid "Gdk debugging flags to set"
+#: ../gdk/gdk.c:162
+msgid "GDK debugging flags to set"
 msgstr ""
-"ФлаговеÑ?е за изÑ?иÑ?Ñ?ване на гÑ?еÑ?ки на gdk,\n"
+"ФлаговеÑ?е за изÑ?иÑ?Ñ?ване на гÑ?еÑ?ки на GTK+,\n"
 "                    коиÑ?о да бÑ?даÑ? зададени"
 
 #. Placeholder in --gdk-debug=FLAGS in --help output
 #. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
 #. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
 #. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
-#: gdk/gdk.c:165 gdk/gdk.c:168 gtk/gtkmain.c:439 gtk/gtkmain.c:442
+#: ../gdk/gdk.c:163 ../gdk/gdk.c:166 ../gtk/gtkmain.c:438 ../gtk/gtkmain.c:441
 msgid "FLAGS"
 msgstr "ФÐ?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?"
 
 #. Description of --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
-#: gdk/gdk.c:167
-msgid "Gdk debugging flags to unset"
+#: ../gdk/gdk.c:165
+msgid "GDK debugging flags to unset"
 msgstr ""
-"ФлаговеÑ?е за изÑ?иÑ?Ñ?ване на гÑ?еÑ?ки на gdk,\n"
+"ФлаговеÑ?е за изÑ?иÑ?Ñ?ване на гÑ?еÑ?ки на GTK+,\n"
 "                    коиÑ?о да не бÑ?даÑ? зададени"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3940
+#: ../gdk/keyname-table.h:3940
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "BackSpace"
 msgstr "BackSpace"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3941
+#: ../gdk/keyname-table.h:3941
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Tab"
 msgstr "Tab"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3942
+#: ../gdk/keyname-table.h:3942
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Return"
 msgstr "Return"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3943
+#: ../gdk/keyname-table.h:3943
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Pause"
 msgstr "Ð?а паÑ?за"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3944
+#: ../gdk/keyname-table.h:3944
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Scroll_Lock"
 msgstr "Scroll Lock"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3945
+#: ../gdk/keyname-table.h:3945
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Sys_Req"
 msgstr "SysRq"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3946
+#: ../gdk/keyname-table.h:3946
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Escape"
 msgstr "Escape"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3947
+#: ../gdk/keyname-table.h:3947
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Multi_key"
 msgstr "Multi key"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3948
+#: ../gdk/keyname-table.h:3948
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Home"
 msgstr "Home"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3949
+#: ../gdk/keyname-table.h:3949
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Left"
 msgstr "Left"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3950
+#: ../gdk/keyname-table.h:3950
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Up"
 msgstr "Up"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3951
+#: ../gdk/keyname-table.h:3951
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Right"
 msgstr "Right"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3952
+#: ../gdk/keyname-table.h:3952
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Down"
 msgstr "Down"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3953
+#: ../gdk/keyname-table.h:3953
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Page_Up"
 msgstr "Page Up"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3954
+#: ../gdk/keyname-table.h:3954
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Page_Down"
 msgstr "Page Down"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3955
+#: ../gdk/keyname-table.h:3955
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "End"
 msgstr "End"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3956
+#: ../gdk/keyname-table.h:3956
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Begin"
 msgstr "Begin"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3957
+#: ../gdk/keyname-table.h:3957
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Print"
 msgstr "Print"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3958
+#: ../gdk/keyname-table.h:3958
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Insert"
 msgstr "Insert"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3959
+#: ../gdk/keyname-table.h:3959
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Num_Lock"
 msgstr "Num Lock"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3960
+#: ../gdk/keyname-table.h:3960
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Space"
 msgstr "KP Space"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3961
+#: ../gdk/keyname-table.h:3961
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Tab"
 msgstr "KP Tab"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3962
+#: ../gdk/keyname-table.h:3962
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Enter"
 msgstr "KP Enter"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3963
+#: ../gdk/keyname-table.h:3963
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Home"
 msgstr "KP Home"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3964
+#: ../gdk/keyname-table.h:3964
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Left"
 msgstr "KP Left"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3965
+#: ../gdk/keyname-table.h:3965
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Up"
 msgstr "KP Up"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3966
+#: ../gdk/keyname-table.h:3966
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Right"
 msgstr "KP Right"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3967
+#: ../gdk/keyname-table.h:3967
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Down"
 msgstr "KP Down"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3968
+#: ../gdk/keyname-table.h:3968
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Page_Up"
 msgstr "KP Page Up"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3969
+#: ../gdk/keyname-table.h:3969
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Prior"
 msgstr "KP Prior"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3970
+#: ../gdk/keyname-table.h:3970
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Page_Down"
 msgstr "KP Page Down"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3971
+#: ../gdk/keyname-table.h:3971
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Next"
 msgstr "KP Next"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3972
+#: ../gdk/keyname-table.h:3972
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_End"
 msgstr "KP End"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3973
+#: ../gdk/keyname-table.h:3973
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Begin"
 msgstr "KP Begin"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3974
+#: ../gdk/keyname-table.h:3974
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Insert"
 msgstr "KP Insert"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3975
+#: ../gdk/keyname-table.h:3975
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "KP_Delete"
 msgstr "KP Delete"
 
-#: gdk/keyname-table.h:3976
+#: ../gdk/keyname-table.h:3976
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Delete"
 msgstr "Delete"
 
 #. Description of --sync in --help output
-#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:55
+#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:54
 msgid "Don't batch GDI requests"
 msgstr "Ð?а не Ñ?е гÑ?Ñ?пиÑ?аÑ? заÑ?вкиÑ?е кÑ?м GDI"
 
 #. Description of --no-wintab in --help output
-#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:57
+#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:56
 msgid "Don't use the Wintab API for tablet support"
 msgstr ""
 "Ð?а не Ñ?е ползва Wintab API за под-\n"
 "                    дÑ?Ñ?жкаÑ?а на Ñ?аблеÑ?и"
 
 #. Description of --ignore-wintab in --help output
-#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:59
+#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:58
 msgid "Same as --no-wintab"
 msgstr "СÑ?Ñ?оÑ?о каÑ?о --no-wintab"
 
 #. Description of --use-wintab in --help output
-#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:61
+#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:60
 msgid "Do use the Wintab API [default]"
 msgstr ""
 "Ð?а не Ñ?е ползва Wintab API [Ñ?ова е\n"
 "                    Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?но]"
 
 #. Description of --max-colors=COLORS in --help output
-#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:63
+#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:62
 msgid "Size of the palette in 8 bit mode"
 msgstr ""
 "РазмеÑ? на палиÑ?Ñ?аÑ?а пÑ?и 8 биÑ?ов Ñ?е-\n"
 "                    жим"
 
 #. Placeholder in --max-colors=COLORS in --help output
-#: gdk/win32/gdkmain-win32.c:64
+#: ../gdk/win32/gdkmain-win32.c:63
 msgid "COLORS"
 msgstr "ЦÐ?Ð?ТÐ?Ð?Ð?"
 
 #. Description of --sync in --help output
-#: gdk/x11/gdkmain-x11.c:95
+#: ../gdk/x11/gdkmain-x11.c:93
 msgid "Make X calls synchronous"
 msgstr "Ð?аÑ?вкиÑ?е кÑ?м Ð¥ да Ñ?а Ñ?инÑ?Ñ?онни"
 
-#: gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:313
+#: ../gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:312
 #, c-format
 msgid "Starting %s"
 msgstr "СÑ?аÑ?Ñ?иÑ?ане на %s"
 
-#: gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:315
+#: ../gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:314
 #, c-format
 msgid "Opening %s"
 msgstr "Ð?Ñ?ваÑ?Ñ?не на %s"
 
-#: gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:318
+#: ../gdk/x11/gdkapplaunchcontext-x11.c:317
 #, c-format
 msgid "Opening %d Item"
 msgid_plural "Opening %d Items"
 msgstr[0] "Ð?Ñ?ваÑ?Ñ?не на %d елеменÑ?"
 msgstr[1] "Ð?Ñ?ваÑ?Ñ?не на %d елеменÑ?а"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:242
+#. Translators: this is the license preamble; the string at the end
+#. * contains the URL of the license.
+#.
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:124
+#, c-format
+msgid "This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details, visit %s"
+msgstr ""
+"Тази пÑ?огÑ?ама Ñ?е Ñ?азпÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?ва Ð?Ð?Ð? Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð? Ð?Ð?РÐ?Ð?ЦÐ?Ð?. Ð?а подÑ?обноÑ?Ñ?и "
+"поÑ?еÑ?еÑ?е visit %s"
+
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:264
 msgid "Could not show link"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?зкаÑ?а не може да бÑ?де показана"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:365 gtk/gtkaboutdialog.c:2228
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:390 ../gtk/gtkaboutdialog.c:2295
 msgid "License"
 msgstr "Ð?иÑ?енз"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:366
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:391
 msgid "The license of the program"
 msgstr "Ð?иÑ?ензÑ?Ñ? на пÑ?огÑ?амаÑ?а"
 
 #. Add the credits button
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:629
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:686
 msgid "C_redits"
 msgstr "_Ð?аÑ?лÑ?ги"
 
 #. Add the license button
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:643
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:700
 msgid "_License"
 msgstr "_Ð?иÑ?енз"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:902
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:965
 #, c-format
 msgid "About %s"
 msgstr "Ð?Ñ?ноÑ?но %s"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:2145
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2212
 msgid "Credits"
 msgstr "Ð?аÑ?лÑ?ги"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:2178
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2245
 msgid "Written by"
 msgstr "СÑ?здадено оÑ?"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:2181
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2248
 msgid "Documented by"
 msgstr "Ð?окÑ?менÑ?иÑ?ано оÑ?"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:2193
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2260
 msgid "Translated by"
 msgstr "Ð?Ñ?еведено оÑ?"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:2197
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2264
 msgid "Artwork by"
 msgstr "Ð?изайн"
 
@@ -391,7 +401,7 @@ msgstr "Ð?изайн"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:157
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:166
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Shift"
 msgstr "Shift"
@@ -401,7 +411,7 @@ msgstr "Shift"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:163
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:172
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Ctrl"
 msgstr "Ctrl"
@@ -411,7 +421,7 @@ msgstr "Ctrl"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:169
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:178
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Alt"
 msgstr "Alt"
@@ -421,7 +431,7 @@ msgstr "Alt"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:767
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:782
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Super"
 msgstr "Super"
@@ -431,7 +441,7 @@ msgstr "Super"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:780
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:795
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Hyper"
 msgstr "Hyper"
@@ -441,38 +451,38 @@ msgstr "Hyper"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:794
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:809
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Meta"
 msgstr "Meta"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:811
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:825
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Space"
 msgstr "Space"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:814
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:828
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Backslash"
 msgstr "\\"
 
-#: gtk/gtkbuilderparser.c:343
+#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:343
 #, c-format
 msgid "Invalid type function on line %d: '%s'"
 msgstr "ФÑ?нкÑ?иÑ? оÑ? непÑ?авилен вид на Ñ?ед %d: â??%sâ??"
 
-#: gtk/gtkbuilderparser.c:407
+#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:407
 #, c-format
-msgid "Duplicate object id '%s' on line %d (previously on line %d)"
+msgid "Duplicate object ID '%s' on line %d (previously on line %d)"
 msgstr ""
 "Ð?овÑ?аÑ?Ñ?Ñ? Ñ?е обекÑ? Ñ? иденÑ?иÑ?икаÑ?оÑ? â??%sâ?? на Ñ?ед %d (Ñ? пÑ?едиÑ?на поÑ?ва на Ñ?ед %d)"
 
-#: gtk/gtkbuilderparser.c:859
+#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:859
 #, c-format
 msgid "Invalid root element: '%s'"
 msgstr "Ð?епÑ?авилен коÑ?енов елеменÑ?: â??%sâ??"
 
-#: gtk/gtkbuilderparser.c:898
+#: ../gtk/gtkbuilderparser.c:898
 #, c-format
 msgid "Unhandled tag: '%s'"
 msgstr "Ð?еобÑ?абоÑ?ен еÑ?икеÑ?: â??%sâ??"
@@ -487,7 +497,7 @@ msgstr "Ð?еобÑ?абоÑ?ен еÑ?икеÑ?: â??%sâ??"
 #. * text direction of RTL and specify "calendar:YM", then the year
 #. * will appear to the right of the month.
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:759
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:886
 msgid "calendar:MY"
 msgstr "calendar:MY"
 
@@ -495,7 +505,7 @@ msgstr "calendar:MY"
 #. * first day of the week to calendar:week_start:1 if you want Monday
 #. * to be the first day of the week, and so on.
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:797
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:924
 msgid "calendar:week_start:0"
 msgstr "calendar:week_start:1"
 
@@ -504,7 +514,7 @@ msgstr "calendar:week_start:1"
 #. *
 #. * If you don't understand this, leave it as "2000"
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:1807
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:2014
 msgctxt "year measurement template"
 msgid "2000"
 msgstr "2000"
@@ -519,7 +529,7 @@ msgstr "2000"
 #. * digits. That needs support from your system and locale definition
 #. * too.
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:1838 gtk/gtkcalendar.c:2496
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:2045 ../gtk/gtkcalendar.c:2725
 #, c-format
 msgctxt "calendar:day:digits"
 msgid "%d"
@@ -535,7 +545,7 @@ msgstr "%d"
 #. * digits. That needs support from your system and locale definition
 #. * too.
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:1870 gtk/gtkcalendar.c:2359
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:2077 ../gtk/gtkcalendar.c:2584
 #, c-format
 msgctxt "calendar:week:digits"
 msgid "%d"
@@ -551,7 +561,7 @@ msgstr "%d"
 #. *
 #. * "%Y" is appropriate for most locales.
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:2150
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:2369
 msgctxt "calendar year format"
 msgid "%Y"
 msgstr "%Y"
@@ -559,7 +569,7 @@ msgstr "%Y"
 #. This label is displayed in a treeview cell displaying
 #. * a disabled accelerator key combination.
 #.
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:256
+#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:268
 msgctxt "Accelerator"
 msgid "Disabled"
 msgstr "Ð?зклÑ?Ñ?ен"
@@ -568,7 +578,7 @@ msgstr "Ð?зклÑ?Ñ?ен"
 #. * an accelerator key combination that is not valid according
 #. * to gtk_accelerator_valid().
 #.
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:266
+#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:278
 msgctxt "Accelerator"
 msgid "Invalid"
 msgstr "Ð?епÑ?авилен"
@@ -577,25 +587,25 @@ msgstr "Ð?епÑ?авилен"
 #. * an accelerator when the cell is clicked to change the
 #. * acelerator.
 #.
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:401 gtk/gtkcellrendereraccel.c:652
+#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:414 ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:671
 msgid "New accelerator..."
 msgstr "Ð?ова клавиÑ?на комбинаÑ?иÑ?â?¦"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:361 gtk/gtkcellrendererprogress.c:448
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:360 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:450
 #, c-format
 msgctxt "progress bar label"
 msgid "%d %%"
 msgstr "%dâ??%%"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:188 gtk/gtkcolorbutton.c:559
+#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:176 ../gtk/gtkcolorbutton.c:459
 msgid "Pick a Color"
 msgstr "Ð?збоÑ? на Ñ?вÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:448
+#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:350
 msgid "Received invalid color data\n"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?ени Ñ?а непÑ?авилни данни за Ñ?веÑ?а\n"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:356
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:363
 msgid ""
 "Select the color you want from the outer ring. Select the darkness or "
 "lightness of that color using the inner triangle."
@@ -603,7 +613,7 @@ msgstr ""
 "Ð?збеÑ?еÑ?е Ñ?веÑ?а, койÑ?о ви Ñ?Ñ?Ñ?бва, оÑ? вÑ?нÑ?ниÑ? пÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ен. Ð?збеÑ?еÑ?е Ñ?веÑ?лоÑ?Ñ?Ñ?а мÑ? "
 "Ñ?Ñ?ез вÑ?Ñ?Ñ?еÑ?ниÑ? Ñ?Ñ?иÑ?гÑ?лник."
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:380
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:387
 msgid ""
 "Click the eyedropper, then click a color anywhere on your screen to select "
 "that color."
@@ -611,68 +621,67 @@ msgstr ""
 "Ð?аÑ?иÑ?неÑ?е вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пипеÑ?каÑ?а, а Ñ?лед Ñ?ова на Ñ?вÑ?Ñ? вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? ваÑ?иÑ? екÑ?ан, за да го "
 "избеÑ?еÑ?е."
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:389
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:396
 msgid "_Hue:"
 msgstr "Ð?_Ñ?анÑ?:"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:390
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:397
 msgid "Position on the color wheel."
 msgstr "Ð?озиÑ?иÑ? вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?веÑ?ноÑ?о колело."
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:392
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:399
 msgid "_Saturation:"
 msgstr "_Ð?аÑ?иÑ?еноÑ?Ñ?:"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:393
-#, fuzzy
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:400
 msgid "Intensity of the color."
-msgstr "Ð?Ñ?озÑ?аÑ?ноÑ?Ñ? на Ñ?веÑ?а."
+msgstr "Ð?аÑ?иÑ?еноÑ?Ñ? на Ñ?веÑ?а."
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:394
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:401
 msgid "_Value:"
 msgstr "С_Ñ?ойноÑ?Ñ?:"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:395
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:402
 msgid "Brightness of the color."
 msgstr "ЯÑ?коÑ?Ñ? на Ñ?веÑ?а."
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:396
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:403
 msgid "_Red:"
 msgstr "_ЧеÑ?вено:"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:397
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:404
 msgid "Amount of red light in the color."
 msgstr "Ð?олиÑ?еÑ?Ñ?воÑ?о Ñ?еÑ?вена Ñ?веÑ?лина в Ñ?веÑ?а."
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:398
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:405
 msgid "_Green:"
 msgstr "_Ð?елено:"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:399
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:406
 msgid "Amount of green light in the color."
 msgstr "Ð?олиÑ?еÑ?Ñ?воÑ?о зелена Ñ?веÑ?лина в Ñ?веÑ?а."
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:400
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:407
 msgid "_Blue:"
 msgstr "_СинÑ?о:"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:401
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:408
 msgid "Amount of blue light in the color."
 msgstr "Ð?олиÑ?еÑ?Ñ?воÑ?о Ñ?инÑ? Ñ?веÑ?лина в Ñ?веÑ?а."
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:404
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:411
 msgid "Op_acity:"
 msgstr "Ð?_епÑ?озÑ?аÑ?ноÑ?Ñ?:"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:411 gtk/gtkcolorsel.c:421
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:418 ../gtk/gtkcolorsel.c:428
 msgid "Transparency of the color."
 msgstr "Ð?Ñ?озÑ?аÑ?ноÑ?Ñ? на Ñ?веÑ?а."
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:428
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:435
 msgid "Color _name:"
 msgstr "Ð?ме на _Ñ?вÑ?Ñ?:"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:442
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:449
 msgid ""
 "You can enter an HTML-style hexadecimal color value, or simply a color name "
 "such as 'orange' in this entry."
@@ -680,15 +689,15 @@ msgstr ""
 "Ð?оже да вÑ?ведеÑ?е Ñ?вÑ?Ñ? каÑ?о Ñ?еÑ?Ñ?надеÑ?еÑ?иÑ?на Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ? за HTML или пÑ?оÑ?Ñ?о да "
 "поÑ?оÑ?иÑ?е имеÑ?о мÑ?."
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:472
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:479
 msgid "_Palette:"
 msgstr "_Ð?алиÑ?Ñ?а:"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:501
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:508
 msgid "Color Wheel"
 msgstr "ЦвеÑ?ова палиÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:960
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:972
 msgid ""
 "The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
 "now. You can drag this color to a palette entry, or select this color as "
@@ -698,7 +707,7 @@ msgstr ""
 "да изÑ?еглиÑ?е Ñ?ози Ñ?вÑ?Ñ? вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? палиÑ?Ñ?аÑ?а или да зададеÑ?е Ñ?ози Ñ?вÑ?Ñ? каÑ?о Ñ?екÑ?Ñ? "
 "каÑ?о го издÑ?Ñ?паÑ?е вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?веÑ?а за избоÑ?."
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:963
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:975
 msgid ""
 "The color you've chosen. You can drag this color to a palette entry to save "
 "it for use in the future."
@@ -706,21 +715,21 @@ msgstr ""
 "ЦвеÑ?Ñ?Ñ?, койÑ?о Ñ?Ñ?е избÑ?али. Ð?оже да го изÑ?еглиÑ?е вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? палиÑ?Ñ?аÑ?а, за да го "
 "запазиÑ?е за бÑ?деÑ?а Ñ?поÑ?Ñ?еба."
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:968
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:980
 msgid ""
 "The previously-selected color, for comparison to the color you're selecting "
 "now."
 msgstr "Ð?Ñ?едиÑ?но избÑ?аниÑ?Ñ? Ñ?вÑ?Ñ? за Ñ?Ñ?авнение Ñ? Ñ?екÑ?Ñ?иÑ?."
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:971
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:983
 msgid "The color you've chosen."
 msgstr "ЦвеÑ?Ñ?Ñ?, койÑ?о Ñ?Ñ?е избÑ?али."
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:1384
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1405
 msgid "_Save color here"
 msgstr "_Ð?апазване на Ñ?веÑ?а Ñ?Ñ?к"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:1589
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1610
 msgid ""
 "Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
 "drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\""
@@ -729,7 +738,7 @@ msgstr ""
 "Ñ?мениÑ?е Ñ?веÑ?а, изÑ?еглеÑ?е пÑ?имеÑ?ен Ñ?вÑ?Ñ? Ñ?Ñ?к или наÑ?иÑ?неÑ?е деÑ?ниÑ? клавиÑ? и "
 "избеÑ?еÑ?е â??Ð?апазване на Ñ?веÑ?а Ñ?Ñ?кâ??."
 
-#: gtk/gtkcolorseldialog.c:170
+#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:190
 msgid "Color Selection"
 msgstr "Ð?збоÑ? на Ñ?вÑ?Ñ?"
 
@@ -739,113 +748,124 @@ msgstr "Ð?збоÑ? на Ñ?вÑ?Ñ?"
 #. * Do *not* translate it to "predefinito:mm", if it
 #. * it isn't default:mm or default:inch it will not work
 #.
-#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:118
+#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:116
 msgid "default:mm"
 msgstr "default:mm"
 
 #. And show the custom paper dialog
-#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:373 gtk/gtkprintunixdialog.c:3226
+#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:374 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3248
 msgid "Manage Custom Sizes"
 msgstr "УпÑ?авление на дÑ?Ñ?гиÑ?е Ñ?азмеÑ?и"
 
-#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:533 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:793
+#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:534 ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:790
 msgid "inch"
 msgstr "инÑ?"
 
-#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:535 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:791
+#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:536 ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:788
 msgid "mm"
 msgstr "mm"
 
-#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:580
+#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:581
 msgid "Margins from Printer..."
 msgstr "Ð?олеÑ?а оÑ? пÑ?инÑ?еÑ?аâ?¦"
 
-#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:746
+#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:747
 #, c-format
 msgid "Custom Size %d"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?г Ñ?азмеÑ?: %d"
 
-#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1054
+#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1060
 msgid "_Width:"
 msgstr "_ШиÑ?оÑ?ина"
 
-#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1066
+#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1072
 msgid "_Height:"
 msgstr "_Ð?иÑ?оÑ?ина:"
 
-#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1078
+#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1084
 msgid "Paper Size"
 msgstr "РазмеÑ? на лиÑ?Ñ?иÑ?е"
 
-#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1087
+#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1093
 msgid "_Top:"
 msgstr "Ð?Ñ?_гоÑ?е:"
 
-#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1099
+#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1105
 msgid "_Bottom:"
 msgstr "Ð?Ñ?_долÑ?:"
 
-#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1111
+#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1117
 msgid "_Left:"
 msgstr "Ð?Ñ?_лÑ?во:"
 
-#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1123
+#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1129
 msgid "_Right:"
 msgstr "_Ð?Ñ?дÑ?Ñ?но:"
 
-#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1164
+#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:1170
 msgid "Paper Margins"
 msgstr "Ð?ели полеÑ?а"
 
-#: gtk/gtkentry.c:8612 gtk/gtktextview.c:8012
+#: ../gtk/gtkentry.c:8667 ../gtk/gtktextview.c:8258
 msgid "Input _Methods"
 msgstr "_Ð?еÑ?оди за вÑ?од"
 
-#: gtk/gtkentry.c:8626 gtk/gtktextview.c:8026
+#: ../gtk/gtkentry.c:8681 ../gtk/gtktextview.c:8272
 msgid "_Insert Unicode Control Character"
 msgstr "_Ð?мÑ?кване на конÑ?Ñ?олен знак за Уникод"
 
-#: gtk/gtkentry.c:10020
+#: ../gtk/gtkentry.c:10080
+msgid "Caps Lock and Num Lock are on"
+msgstr "Ð?лавиÑ?иÑ?е â??Caps Lockâ?? и â??Num Lockâ?? Ñ?а наÑ?иÑ?наÑ?и"
+
+#: ../gtk/gtkentry.c:10082
+msgid "Num Lock is on"
+msgstr "Ð?лавиÑ?Ñ?Ñ? â??Num Lockâ?? е наÑ?иÑ?наÑ?"
+
+#: ../gtk/gtkentry.c:10084
 msgid "Caps Lock is on"
 msgstr "Ð?лавиÑ?Ñ?Ñ? â??Caps Lockâ?? е наÑ?иÑ?наÑ?"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:64
+#. **************** *
+#. * Private Macros *
+#. * ****************
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:61
 msgid "Select A File"
 msgstr "Ð?збоÑ? на Ñ?айл"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:65 gtk/gtkfilechooserdefault.c:1839
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:62 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1810
 msgid "Desktop"
 msgstr "РабоÑ?ен плоÑ?"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:66
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:63
 msgid "(None)"
 msgstr "(без)"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:2016
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:2015
 msgid "Other..."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?го мÑ?Ñ?Ñ?оâ?¦"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:148
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:146
 msgid "Type name of new folder"
 msgstr "Ð?апиÑ?еÑ?е имеÑ?о на новаÑ?а папка"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:965
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:936
 msgid "Could not retrieve information about the file"
 msgstr "Ð?нÑ?оÑ?маÑ?иÑ?Ñ?а за Ñ?айла не може да бÑ?де полÑ?Ñ?ена"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:976
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:947
 msgid "Could not add a bookmark"
 msgstr "Ð?е може да бÑ?де добавена оÑ?меÑ?ка"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:987
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:958
 msgid "Could not remove bookmark"
 msgstr "Ð?е може да бÑ?де пÑ?емаÑ?наÑ?а оÑ?меÑ?ка"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:998
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:969
 msgid "The folder could not be created"
 msgstr "Ð?апкаÑ?а не може да бÑ?де Ñ?Ñ?здадена"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1011
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:982
 msgid ""
 "The folder could not be created, as a file with the same name already "
 "exists. Try using a different name for the folder, or rename the file first."
@@ -853,11 +873,11 @@ msgstr ""
 "Ð?апкаÑ?а не може да бÑ?де Ñ?Ñ?здадена, понеже веÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?ва Ñ?айл Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?о "
 "име. Ð?пиÑ?айÑ?е Ñ? дÑ?Ñ?го име на папкаÑ?а или пÑ?еименÑ?вайÑ?е Ñ?айла."
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1022
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:993
 msgid "Invalid file name"
 msgstr "Ð?епÑ?авилно име на Ñ?айл"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1032
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1003
 msgid "The folder contents could not be displayed"
 msgstr "СÑ?дÑ?Ñ?жаниеÑ?о на папкаÑ?а не може да бÑ?де показано"
 
@@ -865,186 +885,186 @@ msgstr "СÑ?дÑ?Ñ?жаниеÑ?о на папкаÑ?а не може да бÑ?де
 #. * is a hostname. Nautilus and the panel contain the same string
 #. * to translate.
 #.
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1582
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1553
 #, c-format
 msgid "%1$s on %2$s"
 msgstr "%1$s на %2$s"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1758
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1729
 msgid "Search"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:1782 gtk/gtkfilechooserdefault.c:9454
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1753 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9284
 msgid "Recently Used"
 msgstr "СкоÑ?о оÑ?ваÑ?Ñ?ни"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2422
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2407
 msgid "Select which types of files are shown"
 msgstr "Ð?збоÑ? на видовеÑ?е Ñ?айлове, коиÑ?о Ñ?е показваÑ?"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2781
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2766
 #, c-format
 msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
 msgstr "Ð?обавÑ?не на папкаÑ?а â??%sâ?? кÑ?м оÑ?меÑ?киÑ?е"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2825
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2810
 #, c-format
 msgid "Add the current folder to the bookmarks"
 msgstr "Ð?обавÑ?не на Ñ?екÑ?Ñ?аÑ?а папка кÑ?м оÑ?меÑ?киÑ?е"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2827
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2812
 #, c-format
 msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
 msgstr "Ð?обавÑ?не на избÑ?аниÑ?е папки кÑ?м оÑ?меÑ?киÑ?е"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2865
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2850
 #, c-format
 msgid "Remove the bookmark '%s'"
 msgstr "Ð?Ñ?емаÑ?ване на оÑ?меÑ?каÑ?а â??%sâ??"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2867
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2852
 #, c-format
 msgid "Bookmark '%s' cannot be removed"
 msgstr "Ð?Ñ?меÑ?каÑ?а â??%sâ?? не може да бÑ?де пÑ?емаÑ?наÑ?а"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:2874 gtk/gtkfilechooserdefault.c:3898
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2859 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3723
 msgid "Remove the selected bookmark"
 msgstr "Ð?Ñ?емаÑ?ване на избÑ?анаÑ?а оÑ?меÑ?ка"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3594
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3419
 msgid "Remove"
 msgstr "Ð?Ñ?емаÑ?ване"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3603
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3428
 msgid "Rename..."
 msgstr "Ð?Ñ?еименÑ?ванеâ?¦"
 
 #. Accessible object name for the file chooser's shortcuts pane
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3766
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3591
 msgid "Places"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?а"
 
 #. Column header for the file chooser's shortcuts pane
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3823
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3648
 msgid "_Places"
 msgstr "_Ð?еÑ?Ñ?а"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3879
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3704
 msgid "_Add"
 msgstr "_Ð?обавÑ?не"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3886
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3711
 msgid "Add the selected folder to the Bookmarks"
 msgstr "Ð?обавÑ?не на избÑ?анаÑ?а папка кÑ?м оÑ?меÑ?киÑ?е"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:3891
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3716
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Ð?Ñ?емаÑ?ване"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4026
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3858
 msgid "Could not select file"
 msgstr "Ð?е може да бÑ?де избÑ?ан Ñ?айл"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4201
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4033
 msgid "_Add to Bookmarks"
 msgstr "_Ð?обавÑ?не кÑ?м оÑ?меÑ?киÑ?е"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4214
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4046
 msgid "Show _Hidden Files"
 msgstr "Ð?оказване на _Ñ?кÑ?иÑ?иÑ?е Ñ?айлове"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4221
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4053
 msgid "Show _Size Column"
 msgstr "Ð?оказване на колонаÑ?а за _Ñ?азмеÑ?а"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4441
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4278
 msgid "Files"
 msgstr "Файлове"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4492
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4329
 msgid "Name"
 msgstr "Ð?ме"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4515
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4352
 msgid "Size"
 msgstr "РазмеÑ?"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4529
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4366
 msgid "Modified"
 msgstr "Ð?Ñ?оменÑ?н на"
 
 #. Label
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4784 gtk/gtkprinteroptionwidget.c:802
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4621 ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:801
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Ð?ме:"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:4827
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4664
 msgid "_Browse for other folders"
 msgstr "_Ð?Ñ?ваÑ?Ñ?не на дÑ?Ñ?ги папки"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5099
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4936
 msgid "Type a file name"
 msgstr "Ð?Ñ?ведеÑ?е име на Ñ?айл"
 
 #. Create Folder
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5140
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4977
 msgid "Create Fo_lder"
 msgstr "СÑ?здаване на _папка"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5150
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4987
 msgid "_Location:"
 msgstr "_Ð?еÑ?Ñ?оположение:"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5354
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5191
 msgid "Save in _folder:"
 msgstr "Ð?апазване в п_апка:"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:5356
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5193
 msgid "Create in _folder:"
 msgstr "СÑ?здаване в _папка:"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6419
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6245
 #, c-format
 msgid "Could not read the contents of %s"
 msgstr "Ð?е може да Ñ?е пÑ?оÑ?еÑ?е Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жаниеÑ?о на %s"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6423
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6249
 msgid "Could not read the contents of the folder"
 msgstr "СÑ?дÑ?Ñ?жаниеÑ?о на папкаÑ?а не може да Ñ?е пÑ?оÑ?еÑ?е"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6516 gtk/gtkfilechooserdefault.c:6584
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6729
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6342 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6410
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6555
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ð?еизвеÑ?Ñ?но"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6531
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6357
 msgid "%H:%M"
 msgstr "%H:%M"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:6533
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6359
 msgid "Yesterday at %H:%M"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?а в %H:%M"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:7199
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7025
 msgid "Cannot change to folder because it is not local"
 msgstr "Ð?е може да е Ñ?ази папка, заÑ?оÑ?о Ñ?Ñ? не е локална"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:7796 gtk/gtkfilechooserdefault.c:7817
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7622 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7643
 #, c-format
 msgid "Shortcut %s already exists"
 msgstr "Ð?лавиÑ?наÑ?а комбинаÑ?иÑ? â??%sâ?? веÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?ва"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:7907
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7733
 #, c-format
 msgid "Shortcut %s does not exist"
 msgstr "Ð?лавиÑ?наÑ?а комбинаÑ?иÑ? â??%sâ?? не Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?ва"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:8162 gtk/gtkprintunixdialog.c:480
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7991 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:480
 #, c-format
 msgid "A file named \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr "Ð?еÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?ва Ñ?айл Ñ? име â??%sâ??. Ð?Ñ?каÑ?е ли да го замениÑ?е?"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:8165 gtk/gtkprintunixdialog.c:484
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7994 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:484
 #, c-format
 msgid ""
 "The file already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite its contents."
@@ -1052,15 +1072,15 @@ msgstr ""
 "Ð?еÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?ва Ñ?айл Ñ? Ñ?акова име в â??%sâ??. Ð?амÑ?наÑ?а мÑ? Ñ?е Ñ?ниÑ?ожи Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?о мÑ? "
 "Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жание."
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:8170 gtk/gtkprintunixdialog.c:491
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7999 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:491
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Ð?амÑ?на"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:8822
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8652
 msgid "Could not start the search process"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?еÑ?иÑ?Ñ? пÑ?оÑ?еÑ? не беÑ?е Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ан"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:8823
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8653
 msgid ""
 "The program was not able to create a connection to the indexer daemon. "
 "Please make sure it is running."
@@ -1068,36 +1088,36 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?огÑ?амаÑ?а не Ñ?Ñ?пÑ? да Ñ?Ñ?здаде вÑ?Ñ?зка кÑ?м индекÑ?иÑ?аÑ?иÑ? демон. Ð?Ñ?овеÑ?еÑ?е дали "
 "Ñ?ой Ñ?абоÑ?и."
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:8837
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8667
 msgid "Could not send the search request"
 msgstr "Ð?аÑ?вкаÑ?а за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене не беÑ?е изпÑ?аÑ?ена"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:9026
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8856
 msgid "Search:"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене:"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdefault.c:9630
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9460
 #, c-format
 msgid "Could not mount %s"
 msgstr "â??%sâ?? не може да Ñ?е монÑ?иÑ?а"
 
 #. Translators: this is shown in the feedback for Tab-completion in a file
 #. * chooser's text entry, when the user enters an invalid path.
-#: gtk/gtkfilechooserentry.c:698 gtk/gtkfilechooserentry.c:1163
+#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:699 ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1168
 msgid "Invalid path"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ен пÑ?Ñ?"
 
 #. translators: this text is shown when there are no completions
 #. * for something the user typed in a file chooser entry
 #.
-#: gtk/gtkfilechooserentry.c:1095
+#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1100
 msgid "No match"
 msgstr "Ð?Ñ?ма Ñ?Ñ?впадаÑ?и"
 
 #. translators: this text is shown when there is exactly one completion
 #. * for something the user typed in a file chooser entry
 #.
-#: gtk/gtkfilechooserentry.c:1106
+#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1111
 msgid "Sole completion"
 msgstr "Ð?динÑ?Ñ?вено допиÑ?ване"
 
@@ -1105,13 +1125,13 @@ msgstr "Ð?динÑ?Ñ?вено допиÑ?ване"
 #. * entry is a complete filename, but could be continued to find
 #. * a longer match
 #.
-#: gtk/gtkfilechooserentry.c:1122
+#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1127
 msgid "Complete, but not unique"
 msgstr "Ð?опиÑ?ано, но не е Ñ?никално"
 
 #. Translators: this text is shown while the system is searching
 #. * for possible completions for filenames in a file chooser entry.
-#: gtk/gtkfilechooserentry.c:1154
+#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1159
 msgid "Completing..."
 msgstr "Ð?опиÑ?ванеâ?¦"
 
@@ -1119,7 +1139,7 @@ msgstr "Ð?опиÑ?ванеâ?¦"
 #. Translators: this is shown in the feedback for Tab-completion in a
 #. * file chooser's text entry when the user enters something like
 #. * "sftp://blahblah"; in an app that only supports local filenames.
-#: gtk/gtkfilechooserentry.c:1176 gtk/gtkfilechooserentry.c:1201
+#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1181 ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1206
 msgid "Only local files may be selected"
 msgstr "Ð?огаÑ? да Ñ?е избиÑ?аÑ? Ñ?амо локални Ñ?айлове"
 
@@ -1127,18 +1147,18 @@ msgstr "Ð?огаÑ? да Ñ?е избиÑ?аÑ? Ñ?амо локални Ñ?айлов
 #. Translators: this is shown in the feedback for Tab-completion in a
 #. * file chooser's text entry when the user hasn't entered the first '/'
 #. * after a hostname and yet hits Tab (such as "sftp://blahblah[Tab]";)
-#: gtk/gtkfilechooserentry.c:1185
+#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1190
 msgid "Incomplete hostname; end it with '/'"
 msgstr "Ð?епÑ?лно име на маÑ?ина. Ð?авÑ?Ñ?Ñ?еÑ?е го Ñ? â??/â??"
 
 #. Translators: this is shown in the feedback for Tab-completion in a file
 #. * chooser's text entry when the user enters a path that does not exist
 #. * and then hits Tab
-#: gtk/gtkfilechooserentry.c:1196
+#: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1201
 msgid "Path does not exist"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? не Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?ва"
 
-#: gtk/gtkfilechoosersettings.c:487
+#: ../gtk/gtkfilechoosersettings.c:486
 #, c-format
 msgid "Error creating folder '%s': %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?Ñ?здаванеÑ?о на папка â??%sâ??: %s"
@@ -1148,59 +1168,59 @@ msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?Ñ?здаванеÑ?о на папка â??%sâ??: %s"
 #. * token for the fake "File System" volume. So, we'll return a pointer to
 #. * this particular string.
 #.
-#: gtk/gtkfilesystem.c:52
+#: ../gtk/gtkfilesystem.c:48
 msgid "File System"
 msgstr "Файлова Ñ?иÑ?Ñ?ема"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:144 gtk/gtkfontbutton.c:266
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:142 ../gtk/gtkfontbutton.c:266
 msgid "Pick a Font"
 msgstr "Ð?збоÑ? на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
 #. Initialize fields
-#: gtk/gtkfontbutton.c:260
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:260
 msgid "Sans 12"
 msgstr "Sans 12"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:785
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:785
 msgid "Font"
 msgstr "ШÑ?иÑ?Ñ?"
 
 #. This is the default text shown in the preview entry, though the user
 #. can set it. Remember that some fonts only have capital letters.
-#: gtk/gtkfontsel.c:75
+#: ../gtk/gtkfontsel.c:103
 msgid "abcdefghijk ABCDEFGHIJK"
 msgstr "абвгде Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð? abcde ABCDE"
 
-#: gtk/gtkfontsel.c:343
+#: ../gtk/gtkfontsel.c:370
 msgid "_Family:"
 msgstr "_ФамилиÑ?:"
 
-#: gtk/gtkfontsel.c:349
+#: ../gtk/gtkfontsel.c:376
 msgid "_Style:"
 msgstr "_СÑ?ил:"
 
-#: gtk/gtkfontsel.c:355
+#: ../gtk/gtkfontsel.c:382
 msgid "Si_ze:"
 msgstr "Раз_меÑ?:"
 
 #. create the text entry widget
-#: gtk/gtkfontsel.c:532
+#: ../gtk/gtkfontsel.c:559
 msgid "_Preview:"
 msgstr "_Ð?Ñ?еглед:"
 
-#: gtk/gtkfontsel.c:1631
+#: ../gtk/gtkfontsel.c:1660
 msgid "Font Selection"
 msgstr "Ð?збоÑ? на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
 #. Remove this icon source so we don't keep trying to
 #. * load it.
 #.
-#: gtk/gtkiconfactory.c:1400
+#: ../gtk/gtkiconfactory.c:1363
 #, c-format
 msgid "Error loading icon: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и заÑ?ежданеÑ?о на икона: %s"
 
-#: gtk/gtkicontheme.c:1363
+#: ../gtk/gtkicontheme.c:1363
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not find the icon '%s'. The '%s' theme\n"
@@ -1213,77 +1233,77 @@ msgstr ""
 "Ð?ожеÑ?е да Ñ? полÑ?Ñ?иÑ?е оÑ?:\n"
 "\t%s"
 
-#: gtk/gtkicontheme.c:1543
+#: ../gtk/gtkicontheme.c:1543
 #, c-format
 msgid "Icon '%s' not present in theme"
 msgstr "Ð?конаÑ?а â??%sâ?? не е вклÑ?Ñ?ена в Ñ?емаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkicontheme.c:3074
+#: ../gtk/gtkicontheme.c:3065
 msgid "Failed to load icon"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ? пÑ?и заÑ?еждане на икона"
 
-#: gtk/gtkimmodule.c:527
+#: ../gtk/gtkimmodule.c:526
 msgid "Simple"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkimmulticontext.c:563
+#: ../gtk/gtkimmulticontext.c:580
 msgctxt "input method menu"
 msgid "System"
 msgstr "СиÑ?Ñ?емен"
 
-#: gtk/gtkimmulticontext.c:573
+#: ../gtk/gtkimmulticontext.c:590
 msgctxt "input method menu"
 msgid "None"
 msgstr "(Ð?ез)"
 
-#: gtk/gtkimmulticontext.c:656
+#: ../gtk/gtkimmulticontext.c:673
 #, c-format
 msgctxt "input method menu"
 msgid "System (%s)"
 msgstr "СиÑ?Ñ?емен (%s)"
 
 #. Open Link
-#: gtk/gtklabel.c:6072
+#: ../gtk/gtklabel.c:6223
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Ð?Ñ?ваÑ?Ñ?не на вÑ?Ñ?зка"
 
 #. Copy Link Address
-#: gtk/gtklabel.c:6084
+#: ../gtk/gtklabel.c:6235
 msgid "Copy _Link Address"
 msgstr "Ð?опиÑ?ане на _адÑ?еÑ?а на вÑ?Ñ?зка"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:428
+#: ../gtk/gtklinkbutton.c:430
 msgid "Copy URL"
 msgstr "Ð?опиÑ?ане на адÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:586
+#: ../gtk/gtklinkbutton.c:588
 msgid "Invalid URI"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ен адÑ?еÑ?"
 
 #. Description of --gtk-module=MODULES in --help output
-#: gtk/gtkmain.c:432
+#: ../gtk/gtkmain.c:431
 msgid "Load additional GTK+ modules"
 msgstr "Ð?аÑ?еждане на допÑ?лниÑ?елни модÑ?ли на GTK+"
 
 #. Placeholder in --gtk-module=MODULES in --help output
-#: gtk/gtkmain.c:433
+#: ../gtk/gtkmain.c:432
 msgid "MODULES"
 msgstr "Ð?Ð?Ð?УÐ?Ð?"
 
 #. Description of --g-fatal-warnings in --help output
-#: gtk/gtkmain.c:435
+#: ../gtk/gtkmain.c:434
 msgid "Make all warnings fatal"
 msgstr "Ð?Ñ?иÑ?ки пÑ?едÑ?пÑ?еждениÑ? да Ñ?а Ñ?аÑ?ални"
 
 #. Description of --gtk-debug=FLAGS in --help output
-#: gtk/gtkmain.c:438
+#: ../gtk/gtkmain.c:437
 msgid "GTK+ debugging flags to set"
 msgstr ""
 "ФлаговеÑ?е за изÑ?иÑ?Ñ?ване на гÑ?еÑ?ки на GTK+,\n"
 "                    коиÑ?о да бÑ?даÑ? зададени"
 
 #. Description of --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
-#: gtk/gtkmain.c:441
+#: ../gtk/gtkmain.c:440
 msgid "GTK+ debugging flags to unset"
 msgstr ""
 "ФлаговеÑ?е за изÑ?иÑ?Ñ?ване на гÑ?еÑ?ки на GTK+,\n"
@@ -1294,123 +1314,123 @@ msgstr ""
 #. * Do *not* translate it to "predefinito:LTR", if it
 #. * it isn't default:LTR or default:RTL it will not work
 #.
-#: gtk/gtkmain.c:704
+#: ../gtk/gtkmain.c:703
 msgid "default:LTR"
 msgstr "default:LTR"
 
-#: gtk/gtkmain.c:769
+#: ../gtk/gtkmain.c:768
 #, c-format
 msgid "Cannot open display: %s"
 msgstr "Ð?иÑ?плеÑ?Ñ? не може да Ñ?е оÑ?воÑ?и: %s"
 
-#: gtk/gtkmain.c:806
+#: ../gtk/gtkmain.c:805
 msgid "GTK+ Options"
 msgstr "Ð?пÑ?ии за GTK+"
 
-#: gtk/gtkmain.c:806
+#: ../gtk/gtkmain.c:805
 msgid "Show GTK+ Options"
 msgstr "Ð?оказване на опÑ?ииÑ?е за GTK+"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:489
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:492
 msgid "Co_nnect"
 msgstr "_СвÑ?Ñ?зване"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:556
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:559
 msgid "Connect _anonymously"
 msgstr "_Ð?нонимно Ñ?вÑ?Ñ?зване"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:565
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:568
 msgid "Connect as u_ser:"
 msgstr "СвÑ?Ñ?зване каÑ?о п_оÑ?Ñ?ебиÑ?ел:"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:603
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:606
 msgid "_Username:"
 msgstr "_Ð?оÑ?Ñ?ебиÑ?ел:"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:608
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:611
 msgid "_Domain:"
 msgstr "_Ð?омейн:"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:614
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:617
 msgid "_Password:"
 msgstr "Ð?а_Ñ?ола:"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:632
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:635
 msgid "Forget password _immediately"
 msgstr "_Ð?езабавно забÑ?авÑ?не на паÑ?олаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:642
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:645
 msgid "Remember password until you _logout"
 msgstr "Ð?апомнÑ?не на паÑ?олиÑ?е до _изÑ?од оÑ? Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:652
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:655
 msgid "Remember _forever"
 msgstr "_Ð?апомнÑ?не завинаги"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:881
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:884
 #, c-format
-msgid "Unknown Application (pid %d)"
+msgid "Unknown Application (PID %d)"
 msgstr "Ð?епознаÑ?а пÑ?огÑ?ама (ид. пÑ?. %d)"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:1064
-#, c-format
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:1067
 msgid "Unable to end process"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ? пÑ?и пÑ?иклÑ?Ñ?ванеÑ?о на пÑ?оÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:1101
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:1104
 msgid "_End Process"
 msgstr "_Ð?Ñ?иклÑ?Ñ?ване на пÑ?оÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkmountoperation-stub.c:64
+#: ../gtk/gtkmountoperation-stub.c:64
 #, c-format
-msgid "Cannot kill process with pid %d. Operation is not implemented."
+msgid "Cannot kill process with PID %d. Operation is not implemented."
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?оÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ? ид. пÑ?. %d не може да бÑ?де Ñ?биÑ? â?? опеÑ?аÑ?иÑ?Ñ?а не е Ñ?еализиÑ?ана."
 
 #. translators: this string is a name for the 'less' command
-#: gtk/gtkmountoperation-x11.c:865
+#: ../gtk/gtkmountoperation-x11.c:862
 msgid "Terminal Pager"
 msgstr "СÑ?Ñ?аниÑ?иÑ?ане в Ñ?еÑ?минал"
 
-#: gtk/gtkmountoperation-x11.c:866
+#: ../gtk/gtkmountoperation-x11.c:863
 msgid "Top Command"
 msgstr "Ð?омандаÑ?а top"
 
-#: gtk/gtkmountoperation-x11.c:867
+#: ../gtk/gtkmountoperation-x11.c:864
 msgid "Bourne Again Shell"
 msgstr "Ð?бвивка bash"
 
-#: gtk/gtkmountoperation-x11.c:868
+#: ../gtk/gtkmountoperation-x11.c:865
 msgid "Bourne Shell"
 msgstr "Ð?бвивка bash"
 
-#: gtk/gtkmountoperation-x11.c:869
+#: ../gtk/gtkmountoperation-x11.c:866
 msgid "Z Shell"
 msgstr "Ð?бвивка zsh"
 
-#: gtk/gtkmountoperation-x11.c:966
+#: ../gtk/gtkmountoperation-x11.c:963
 #, c-format
-msgid "Cannot end process with pid %d: %s"
+msgid "Cannot end process with PID %d: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ? ид. пÑ?. %d не може да бÑ?де пÑ?иклÑ?Ñ?ен: %s"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:4631 gtk/gtknotebook.c:7060
+#: ../gtk/gtknotebook.c:4671 ../gtk/gtknotebook.c:7205
 #, c-format
 msgid "Page %u"
 msgstr "СÑ?Ñ?аниÑ?а %u"
 
-#: gtk/gtkpagesetup.c:597 gtk/gtkpapersize.c:826 gtk/gtkpapersize.c:868
+#: ../gtk/gtkpagesetup.c:596 ../gtk/gtkpapersize.c:817
+#: ../gtk/gtkpapersize.c:859
 msgid "Not a valid page setup file"
 msgstr "Ð?епÑ?авилен Ñ?айл за наÑ?Ñ?Ñ?ойка на Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:182
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:179
 msgid "Any Printer"
 msgstr "Ð?Ñ?оизволен пÑ?инÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:182
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:179
 msgid "For portable documents"
 msgstr "Ð?а пÑ?еноÑ?ими докÑ?менÑ?и"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:812
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:809
 #, c-format
 msgid ""
 "Margins:\n"
@@ -1425,52 +1445,51 @@ msgstr ""
 " Ð?Ñ?гоÑ?е: %s %s\n"
 " Ð?Ñ?долÑ?: %s %s"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:861 gtk/gtkprintunixdialog.c:3277
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:858 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3299
 msgid "Manage Custom Sizes..."
 msgstr "УпÑ?авление на дÑ?Ñ?гиÑ?е Ñ?азмеÑ?иâ?¦"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:909
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:910
 msgid "_Format for:"
 msgstr "_ФоÑ?маÑ? за:"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:931 gtk/gtkprintunixdialog.c:3449
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:932 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3471
 msgid "_Paper size:"
 msgstr "_РазмеÑ? на лиÑ?Ñ?иÑ?е:"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:962
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:963
 msgid "_Orientation:"
 msgstr "_Ð?Ñ?иенÑ?аÑ?иÑ?:"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1026 gtk/gtkprintunixdialog.c:3511
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1027 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3533
 msgid "Page Setup"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки на лиÑ?Ñ?иÑ?е"
 
-#: gtk/gtkpathbar.c:151
+#: ../gtk/gtkpathbar.c:151
 msgid "Up Path"
 msgstr "Ð?агоÑ?е"
 
-#: gtk/gtkpathbar.c:153
+#: ../gtk/gtkpathbar.c:153
 msgid "Down Path"
 msgstr "Ð?адолÑ?"
 
-#: gtk/gtkpathbar.c:1480
+#: ../gtk/gtkpathbar.c:1482
 msgid "File System Root"
 msgstr "Ð?оÑ?ен на Ñ?айловаÑ?а Ñ?иÑ?Ñ?ема"
 
-#: gtk/gtkprintbackend.c:749
+#: ../gtk/gtkprintbackend.c:745
 msgid "Authentication"
 msgstr "Ð?денÑ?иÑ?икаÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:695
+#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:694
 msgid "Not available"
 msgstr "Ð?е е доÑ?Ñ?Ñ?пен"
 
-#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:795
-#, fuzzy
+#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:794
 msgid "Select a folder"
-msgstr "Ð?збоÑ? на Ñ?айл"
+msgstr "Ð?збоÑ? на папка"
 
-#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:814
+#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:813
 msgid "_Save in folder:"
 msgstr "Ð?апазване в п_апка:"
 
@@ -1478,187 +1497,184 @@ msgstr "Ð?апазване в п_апка:"
 #. * jobs. %s gets replaced by the application name, %d gets replaced
 #. * by the job number.
 #.
-#: gtk/gtkprintoperation.c:190
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:190
 #, c-format
 msgid "%s job #%d"
 msgstr "%s, задаÑ?а â??â??%d"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1695
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1695
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Initial state"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?вонаÑ?ално Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ние"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1696
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1696
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Preparing to print"
 msgstr "Ð?одгоÑ?овка за пеÑ?аÑ?"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1697
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1697
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Generating data"
 msgstr "Ð?енеÑ?иÑ?ане на данни"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1698
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1698
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Sending data"
 msgstr "Ð?зпÑ?аÑ?ане на данни"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1699
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1699
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Waiting"
 msgstr "Ð?зÑ?акване"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1700
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1700
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Blocking on issue"
 msgstr "Ð?локиÑ?ане поÑ?ади пÑ?облем"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1701
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1701
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Printing"
 msgstr "Ð?Ñ?пеÑ?аÑ?ване"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1702
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1702
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Finished"
 msgstr "Ð?авÑ?Ñ?Ñ?ено"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1703
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1703
 msgctxt "print operation status"
 msgid "Finished with error"
 msgstr "Ð?авÑ?Ñ?Ñ?ено Ñ? гÑ?еÑ?ка"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:2270
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2270
 #, c-format
 msgid "Preparing %d"
 msgstr "Ð?одгоÑ?вÑ?не на %d"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:2272 gtk/gtkprintoperation.c:2902
-#, c-format
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2272 ../gtk/gtkprintoperation.c:2902
 msgid "Preparing"
 msgstr "Ð?одгоÑ?вÑ?не"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:2275
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2275
 #, c-format
 msgid "Printing %d"
 msgstr "Ð?еÑ?аÑ? на %d"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:2932
-#, c-format
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2932
 msgid "Error creating print preview"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?анеÑ?о на пÑ?егледа"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:2935
-#, c-format
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2935
 msgid "The most probable reason is that a temporary file could not be created."
 msgstr "Ð?ай-веÑ?оÑ?Ñ?наÑ?а пÑ?иÑ?ина е, Ñ?е не може да Ñ?е Ñ?Ñ?здаде вÑ?еменен Ñ?айл."
 
-#: gtk/gtkprintoperation-unix.c:297
+#: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:297
 msgid "Error launching preview"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?анеÑ?о на пÑ?егледа"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-unix.c:470 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1447
+#: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:470 ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1446
 msgid "Application"
 msgstr "Ð?Ñ?огÑ?ама"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:612
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:611
 msgid "Printer offline"
 msgstr "Ð?Ñ?инÑ?еÑ?Ñ?Ñ? не е на линиÑ?"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:614
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:613
 msgid "Out of paper"
 msgstr "ХаÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?и"
 
 #. Translators: this is a printer status.
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:616
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1998
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:615
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1998
 msgid "Paused"
 msgstr "Ð?а паÑ?за"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:618
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:617
 msgid "Need user intervention"
 msgstr "Ð?Ñ?жда оÑ? намеÑ?а на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:718
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:717
 msgid "Custom size"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?г Ñ?азмеÑ?"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1539
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1538
 msgid "No printer found"
 msgstr "Ð?Ñ?ма пÑ?инÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1566
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1565
 msgid "Invalid argument to CreateDC"
 msgstr "Ð?епÑ?авилен аÑ?гÑ?менÑ? за CreateDC"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1602 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1829
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1601 ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1828
 msgid "Error from StartDoc"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка оÑ? StartDoc"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1684 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1707
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1755
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1683 ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1706
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1754
 msgid "Not enough free memory"
 msgstr "Ð?едоÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?но памеÑ?"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1760
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1759
 msgid "Invalid argument to PrintDlgEx"
 msgstr "Ð?епÑ?авилен аÑ?гÑ?менÑ? за PrintDlgEx"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1765
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1764
 msgid "Invalid pointer to PrintDlgEx"
 msgstr "Ð?епÑ?авилен Ñ?казаÑ?ел кÑ?м PrintDlgEx"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1770
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1769
 msgid "Invalid handle to PrintDlgEx"
 msgstr "Ð?епÑ?авилен Ñ?казаÑ?ел за Ñ?абоÑ?а Ñ? PrintDlgEx"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1775
+#: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1774
 msgid "Unspecified error"
 msgstr "Ð?еÑ?казана гÑ?еÑ?ка"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:614
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:618
 msgid "Getting printer information failed"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?но полÑ?Ñ?аване на инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?Ñ?а за пÑ?инÑ?еÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:1862
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1873
 msgid "Getting printer information..."
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?аване на инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?Ñ?а за пÑ?инÑ?еÑ?аâ?¦"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2132
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2149
 msgid "Printer"
 msgstr "Ð?Ñ?инÑ?еÑ?"
 
 #. Translators: this is the header for the location column in the print dialog
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2142
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2159
 msgid "Location"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?оположение"
 
 #. Translators: this is the header for the printer status column in the print dialog
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2153
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2170
 msgid "Status"
 msgstr "СÑ?Ñ?Ñ?оÑ?ние"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2179
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2196
 msgid "Range"
 msgstr "Ð?бÑ?ваÑ?"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2183
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2200
 msgid "_All Pages"
 msgstr "_Ð?Ñ?иÑ?ки Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?и"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2190
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2207
 msgid "C_urrent Page"
 msgstr "_ТекÑ?Ñ?аÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2200
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2217
 msgid "Se_lection"
 msgstr "_Ð?збоÑ?"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2209
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2226
 msgid "Pag_es:"
 msgstr "_СÑ?Ñ?аниÑ?и:"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2210
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2227
 msgid ""
 "Specify one or more page ranges,\n"
 " e.g. 1-3,7,11"
@@ -1666,28 +1682,28 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?ведеÑ?е един или повеÑ?е обÑ?ваÑ?и,\n"
 "напÑ?. 1-3,7,11,22-28"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2220
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2237
 msgid "Pages"
 msgstr "СÑ?Ñ?аниÑ?и:"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2233
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2250
 msgid "Copies"
 msgstr "РазпеÑ?аÑ?ки"
 
 #. FIXME chpe: too much space between Copies and spinbutton, put those 2 in a hbox and make it span 2 columns
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2238
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2255
 msgid "Copie_s:"
 msgstr "Раз_пеÑ?аÑ?ки:"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2256
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2273
 msgid "C_ollate"
 msgstr "Ð?о_Ñ?ледоваÑ?елно подÑ?еждане"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2264
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2281
 msgid "_Reverse"
 msgstr "_Ð?бÑ?аÑ?ен Ñ?ед"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2284
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2301
 msgid "General"
 msgstr "Ð?бÑ?и"
 
@@ -1697,168 +1713,168 @@ msgstr "Ð?бÑ?и"
 #. Translators: These strings name the possible arrangements of
 #. * multiple pages on a sheet when printing
 #.
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3010
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3508
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3032
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3508
 msgid "Left to right, top to bottom"
 msgstr "Ð?Ñ?лÑ?во надÑ?Ñ?но, оÑ?гоÑ?е надолÑ?"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3010
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3508
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3032
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3508
 msgid "Left to right, bottom to top"
 msgstr "Ð?Ñ?лÑ?во надÑ?Ñ?но, оÑ?долÑ? нагоÑ?е"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3011
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3509
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3033
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3509
 msgid "Right to left, top to bottom"
 msgstr "Ð?Ñ?дÑ?Ñ?но налÑ?во, оÑ?гоÑ?е надолÑ?"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3011
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3509
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3033
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3509
 msgid "Right to left, bottom to top"
 msgstr "Ð?Ñ?дÑ?Ñ?но налÑ?во, оÑ?долÑ? нагоÑ?е"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3012
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3510
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3034
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3510
 msgid "Top to bottom, left to right"
 msgstr "Ð?Ñ?гоÑ?е надолÑ?, оÑ?лÑ?во надÑ?Ñ?но"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3012
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3510
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3034
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3510
 msgid "Top to bottom, right to left"
 msgstr "Ð?Ñ?гоÑ?е надолÑ?, оÑ?дÑ?Ñ?но налÑ?во"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3013
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3511
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3035
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3511
 msgid "Bottom to top, left to right"
 msgstr "Ð?Ñ?гоÑ?е надолÑ?, оÑ?лÑ?во надÑ?Ñ?но"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3013
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3511
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3035
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3511
 msgid "Bottom to top, right to left"
 msgstr "Ð?Ñ?долÑ? нагоÑ?е, оÑ?дÑ?Ñ?но налÑ?во"
 
 #. Translators, this string is used to label the option in the print
 #. * dialog that controls in what order multiple pages are arranged
 #.
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3017 gtk/gtkprintunixdialog.c:3030
-#: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3543
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3039 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3052
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3543
 msgid "Page Ordering"
 msgstr "Ред на Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?иÑ?е"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3046
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3068
 msgid "Left to right"
 msgstr "Ð?Ñ?лÑ?во надÑ?Ñ?но"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3047
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3069
 msgid "Right to left"
 msgstr "Ð?Ñ?дÑ?Ñ?но налÑ?во"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3059
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3081
 msgid "Top to bottom"
 msgstr "Ð?Ñ?гоÑ?е надолÑ?"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3060
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3082
 msgid "Bottom to top"
 msgstr "Ð?Ñ?долÑ? нагоÑ?е"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3300
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3322
 msgid "Layout"
 msgstr "Ð?амеÑ?Ñ?ване"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3304
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3326
 msgid "T_wo-sided:"
 msgstr "_Ð?вÑ?Ñ?Ñ?Ñ?анен пеÑ?аÑ?:"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3319
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3341
 msgid "Pages per _side:"
 msgstr "СÑ?Ñ?аниÑ?и на _Ñ?Ñ?Ñ?ана:"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3336
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3358
 msgid "Page or_dering:"
 msgstr "_Ð?одÑ?едба на Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?иÑ?е:"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3352
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3374
 msgid "_Only print:"
 msgstr "_Ð?бÑ?ваÑ? на пеÑ?аÑ?а:"
 
 #. In enum order
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3367
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3389
 msgid "All sheets"
 msgstr "Ð?Ñ?иÑ?ки Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?и"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3368
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3390
 msgid "Even sheets"
 msgstr "ЧеÑ?ниÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?и"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3369
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3391
 msgid "Odd sheets"
 msgstr "Ð?еÑ?еÑ?ниÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?и"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3372
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3394
 msgid "Sc_ale:"
 msgstr "_Ð?аÑ?абиÑ?ане:"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3399
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3421
 msgid "Paper"
 msgstr "ХаÑ?Ñ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3403
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3425
 msgid "Paper _type:"
 msgstr "_Ð?ид Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?:"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3418
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3440
 msgid "Paper _source:"
 msgstr "_Ð?зÑ?оÑ?ник на лиÑ?Ñ?иÑ?е:"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3433
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3455
 msgid "Output t_ray:"
 msgstr "_Ð?зÑ?одна каÑ?еÑ?а:"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3473
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3495
 msgid "Or_ientation:"
 msgstr "_Ð?Ñ?иенÑ?аÑ?иÑ?:"
 
 #. In enum order
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3488
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3510
 msgid "Portrait"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?икална"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3489
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3511
 msgid "Landscape"
 msgstr "ХоÑ?изонÑ?ална"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3490
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3512
 msgid "Reverse portrait"
 msgstr "ХоÑ?изонÑ?ална, обÑ?Ñ?наÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3491
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3513
 msgid "Reverse landscape"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?икална, обÑ?Ñ?наÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3536
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3558
 msgid "Job Details"
 msgstr "Ð?нÑ?оÑ?маÑ?иÑ? а задаÑ?аÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3542
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3564
 msgid "Pri_ority:"
 msgstr "Ð?_Ñ?иоÑ?иÑ?еÑ?:"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3557
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3579
 msgid "_Billing info:"
 msgstr "Ð?нÑ?оÑ?маÑ?иÑ? за _оÑ?Ñ?еÑ?оводÑ?ване:"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3575
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3597
 msgid "Print Document"
 msgstr "Ð?Ñ?пеÑ?аÑ?ване на докÑ?менÑ?"
 
 #. Translators: this is one of the choices for the print at option
 #. * in the print dialog
 #.
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3584
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3606
 msgid "_Now"
 msgstr "_Сега"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3595
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3617
 msgid "A_t:"
 msgstr "_ТоÑ?но в:"
 
@@ -1866,7 +1882,7 @@ msgstr "_ТоÑ?но в:"
 #. * You can remove the am/pm values below for your locale if they are not
 #. * supported.
 #.
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3601
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3623
 msgid ""
 "Specify the time of print,\n"
 " e.g. 15:30, 2:35 pm, 14:15:20, 11:46:30 am, 4 pm"
@@ -1874,121 +1890,121 @@ msgstr ""
 "УкажеÑ?е вÑ?емеÑ?о на пеÑ?аÑ?, напÑ?.:\n"
 "9:30, 17:50, 14:15:20, 11:46:30, 4"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3611
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3633
 msgid "Time of print"
 msgstr "Ð?Ñ?еме на оÑ?пеÑ?аÑ?ване"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3627
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3649
 msgid "On _hold"
 msgstr "_Ð?а паÑ?за"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3628
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3650
 msgid "Hold the job until it is explicitly released"
 msgstr "Ð?адÑ?Ñ?жане на пеÑ?аÑ?а до изÑ?иÑ?ноÑ?о мÑ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3648
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3670
 msgid "Add Cover Page"
 msgstr "СÑ?Ñ? заглавна Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а"
 
 #. Translators, this is the label used for the option in the print
 #. * dialog that controls the front cover page.
 #.
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3657
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3679
 msgid "Be_fore:"
 msgstr "_Ð?Ñ?еди:"
 
 #. Translators, this is the label used for the option in the print
 #. * dialog that controls the back cover page.
 #.
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3675
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3697
 msgid "_After:"
 msgstr "_След:"
 
 #. Translators: this is the tab label for the notebook tab containing
 #. * job-specific options in the print dialog
 #.
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3693
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3715
 msgid "Job"
 msgstr "Ð?адаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3759
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3781
 msgid "Advanced"
 msgstr "Ð?опÑ?лниÑ?елни"
 
 #. Translators: this will appear as tab label in print dialog.
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3794
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3820
 msgid "Image Quality"
 msgstr "Ð?аÑ?еÑ?Ñ?во на изобÑ?ажениÑ?Ñ?а"
 
 #. Translators: this will appear as tab label in print dialog.
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3798
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3824
 msgid "Color"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ?"
 
 #. Translators: this will appear as tab label in print dialog.
 #. It's a typographical term, as in "Binding and finishing"
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3803
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3829
 msgid "Finishing"
 msgstr "Ð?ланÑ?"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3813
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3839
 msgid "Some of the settings in the dialog conflict"
 msgstr "Ð?Ñ?кои оÑ? наÑ?Ñ?Ñ?ойкиÑ?е в пÑ?озоÑ?еÑ?а взаимно Ñ?и пÑ?оÑ?ивоÑ?еÑ?аÑ?"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3836
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3862
 msgid "Print"
 msgstr "Ð?еÑ?аÑ?"
 
-#: gtk/gtkrc.c:2839
+#: ../gtk/gtkrc.c:2831
 #, c-format
 msgid "Unable to find include file: \"%s\""
 msgstr "ФайлÑ?Ñ? за вклÑ?Ñ?ване â??%sâ?? не може да бÑ?де намеÑ?ен"
 
-#: gtk/gtkrc.c:3469 gtk/gtkrc.c:3472
+#: ../gtk/gtkrc.c:3461 ../gtk/gtkrc.c:3464
 #, c-format
 msgid "Unable to locate image file in pixmap_path: \"%s\""
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?иÑ?ниÑ?Ñ? Ñ?айл не може да бÑ?де оÑ?кÑ?иÑ? в пÑ?Ñ?Ñ? за изобÑ?ажениÑ?: â??%sâ??"
 
-#: gtk/gtkrecentaction.c:171 gtk/gtkrecentaction.c:179
-#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:616 gtk/gtkrecentchoosermenu.c:624
+#: ../gtk/gtkrecentaction.c:165 ../gtk/gtkrecentaction.c:173
+#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:615 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:623
 #, c-format
 msgid "This function is not implemented for widgets of class '%s'"
 msgstr "Тази Ñ?Ñ?нкÑ?иÑ? не е Ñ?еализиÑ?ана за гÑ?аÑ?иÑ?ниÑ?е обекÑ?и оÑ? клаÑ? â??%sâ??"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:481
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:481
 msgid "Select which type of documents are shown"
 msgstr "Ð?збоÑ? на видовеÑ?е докÑ?менÑ?и, коиÑ?о Ñ?е показваÑ?"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1134 gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1171
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1137 ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1174
 #, c-format
 msgid "No item for URI '%s' found"
 msgstr "Ð?е е оÑ?кÑ?иÑ? елеменÑ? за адÑ?еÑ?а â??%sâ??"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1298
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1301
 msgid "Untitled filter"
 msgstr "Ð?еозаглавен Ñ?илÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1651
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1654
 msgid "Could not remove item"
 msgstr "Ð?леменÑ?Ñ?Ñ? не може да бÑ?де пÑ?емаÑ?наÑ?"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1695
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1698
 msgid "Could not clear list"
 msgstr "СпиÑ?Ñ?кÑ?Ñ? не може да бÑ?де изÑ?иÑ?Ñ?ен"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1779
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1782
 msgid "Copy _Location"
 msgstr "Ð?опиÑ?ане на _меÑ?Ñ?оположение"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1792
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1795
 msgid "_Remove From List"
 msgstr "_Ð?Ñ?емаÑ?ване оÑ? Ñ?пиÑ?Ñ?к"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1801
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1804
 msgid "_Clear List"
 msgstr "_Ð?зÑ?иÑ?Ñ?ване на Ñ?пиÑ?Ñ?к"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1815
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1818
 msgid "Show _Private Resources"
 msgstr "Ð?оказване на _Ñ?аÑ?Ñ?ниÑ?е Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?и"
 
@@ -2002,21 +2018,21 @@ msgstr "Ð?оказване на _Ñ?аÑ?Ñ?ниÑ?е Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?и"
 #. * user appended or prepended custom menu items to the
 #. * recent chooser menu widget.
 #.
-#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:370
+#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:369
 msgid "No items found"
 msgstr "Ð?е Ñ?а оÑ?кÑ?иÑ?и елеменÑ?и"
 
-#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:536 gtk/gtkrecentchoosermenu.c:592
+#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:535 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:591
 #, c-format
 msgid "No recently used resource found with URI `%s'"
 msgstr "Ð?е е оÑ?кÑ?иÑ? Ñ?коÑ?о използван Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? адÑ?еÑ? â??%sâ??"
 
-#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:803
+#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:802
 #, c-format
 msgid "Open '%s'"
 msgstr "Ð?Ñ?ваÑ?Ñ?не на â??%sâ??"
 
-#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:833
+#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:832
 msgid "Unknown item"
 msgstr "Ð?еизвеÑ?Ñ?ен елеменÑ?"
 
@@ -2025,7 +2041,7 @@ msgstr "Ð?еизвеÑ?Ñ?ен елеменÑ?"
 #. * the %s is the name of the item. Please keep the _ in front
 #. * of the number to give these menu items a mnemonic.
 #.
-#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:844
+#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:843
 #, c-format
 msgctxt "recent menu label"
 msgid "_%d. %s"
@@ -2034,46 +2050,46 @@ msgstr "_%d. %s"
 #. This is the format that is used for items in a recent files menu.
 #. * The %d is the number of the item, the %s is the name of the item.
 #.
-#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:849
+#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:848
 #, c-format
 msgctxt "recent menu label"
 msgid "%d. %s"
 msgstr "%d. %s"
 
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:968 gtk/gtkrecentmanager.c:981
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:1119 gtk/gtkrecentmanager.c:1129
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:1182 gtk/gtkrecentmanager.c:1191
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:1206
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:980 ../gtk/gtkrecentmanager.c:993
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1131 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1141
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1194 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1203
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1218
 #, c-format
 msgid "Unable to find an item with URI '%s'"
 msgstr "Ð?а адÑ?еÑ?а â??%sâ?? не може да Ñ?е оÑ?кÑ?ие елеменÑ?"
 
-#: gtk/gtkspinner.c:458
+#: ../gtk/gtkspinner.c:459
 msgctxt "throbbing progress animation widget"
 msgid "Spinner"
 msgstr "Ð?ндикаÑ?оÑ? за пÑ?огÑ?еÑ?"
 
-#: gtk/gtkspinner.c:459
+#: ../gtk/gtkspinner.c:460
 msgid "Provides visual indication of progress"
 msgstr "Ð?изÑ?ално показва напÑ?едÑ?ка"
 
 #. KEEP IN SYNC with gtkiconfactory.c stock icons, when appropriate
-#: gtk/gtkstock.c:314
+#: ../gtk/gtkstock.c:313
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Information"
 msgstr "Ð?нÑ?оÑ?маÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkstock.c:315
+#: ../gtk/gtkstock.c:314
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Warning"
 msgstr "Ð?Ñ?едÑ?пÑ?еждение"
 
-#: gtk/gtkstock.c:316
+#: ../gtk/gtkstock.c:315
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Error"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка"
 
-#: gtk/gtkstock.c:317
+#: ../gtk/gtkstock.c:316
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Question"
 msgstr "Ð?Ñ?пÑ?оÑ?"
@@ -2081,691 +2097,696 @@ msgstr "Ð?Ñ?пÑ?оÑ?"
 #. FIXME these need accelerators when appropriate, and
 #. * need the mnemonics to be rationalized
 #.
-#: gtk/gtkstock.c:322
+#: ../gtk/gtkstock.c:321
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_About"
 msgstr "_Ð?Ñ?ноÑ?но"
 
-#: gtk/gtkstock.c:323
+#: ../gtk/gtkstock.c:322
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Add"
 msgstr "_Ð?обавÑ?не"
 
-#: gtk/gtkstock.c:324
+#: ../gtk/gtkstock.c:323
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Apply"
 msgstr "Ð?_Ñ?илагане"
 
-#: gtk/gtkstock.c:325
+#: ../gtk/gtkstock.c:324
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Bold"
 msgstr "_Ð?олÑ?Ñ?еÑ?но"
 
-#: gtk/gtkstock.c:326
+#: ../gtk/gtkstock.c:325
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Ð?Ñ?казване"
 
-#: gtk/gtkstock.c:327
+#: ../gtk/gtkstock.c:326
 msgctxt "Stock label"
-msgid "_CD-Rom"
-msgstr "_CD-Rom"
+msgid "_CD-ROM"
+msgstr "_CD-ROM"
 
-#: gtk/gtkstock.c:328
+#: ../gtk/gtkstock.c:327
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Clear"
 msgstr "_Ð?зÑ?иÑ?Ñ?ване"
 
-#: gtk/gtkstock.c:329
+#: ../gtk/gtkstock.c:328
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Close"
 msgstr "Ð?аÑ?_ваÑ?Ñ?не"
 
-#: gtk/gtkstock.c:330
+#: ../gtk/gtkstock.c:329
 msgctxt "Stock label"
 msgid "C_onnect"
 msgstr "_СвÑ?Ñ?зване"
 
-#: gtk/gtkstock.c:331
+#: ../gtk/gtkstock.c:330
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Convert"
 msgstr "Ð?он_веÑ?Ñ?иÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkstock.c:332
+#: ../gtk/gtkstock.c:331
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Ð?опиÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkstock.c:333
+#: ../gtk/gtkstock.c:332
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Cu_t"
 msgstr "Ð?Ñ?_Ñ?Ñ?зване"
 
-#: gtk/gtkstock.c:334
+#: ../gtk/gtkstock.c:333
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Ð?зÑ?Ñ?иване"
 
-#: gtk/gtkstock.c:335
+#: ../gtk/gtkstock.c:334
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Discard"
 msgstr "Ð?Ñ?_Ñ?вÑ?Ñ?лÑ?не"
 
-#: gtk/gtkstock.c:336
+#: ../gtk/gtkstock.c:335
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Disconnect"
 msgstr "_РазкаÑ?ване"
 
-#: gtk/gtkstock.c:337
+#: ../gtk/gtkstock.c:336
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Execute"
 msgstr "_Ð?зпÑ?лнÑ?ване"
 
-#: gtk/gtkstock.c:338
+#: ../gtk/gtkstock.c:337
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Edit"
 msgstr "_РедакÑ?иÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkstock.c:339
+#: ../gtk/gtkstock.c:338
+msgctxt "Stock label"
+msgid "_File"
+msgstr "_Файл"
+
+#: ../gtk/gtkstock.c:339
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Find"
 msgstr "_ТÑ?Ñ?Ñ?ене"
 
-#: gtk/gtkstock.c:340
+#: ../gtk/gtkstock.c:340
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Find and _Replace"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене и _замÑ?на"
 
-#: gtk/gtkstock.c:341
+#: ../gtk/gtkstock.c:341
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Floppy"
 msgstr "_Ð?иÑ?кеÑ?а"
 
-#: gtk/gtkstock.c:342
+#: ../gtk/gtkstock.c:342
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "Ð?а _Ñ?Ñ?л екÑ?ан"
 
-#: gtk/gtkstock.c:343
+#: ../gtk/gtkstock.c:343
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Leave Fullscreen"
 msgstr "_Ð?зÑ?од оÑ? Ñ?Ñ?л екÑ?ан"
 
 #. This is a navigation label as in "go to the bottom of the page"
-#: gtk/gtkstock.c:345
+#: ../gtk/gtkstock.c:345
 msgctxt "Stock label, navigation"
 msgid "_Bottom"
 msgstr "Ð?_Ñ?долÑ?"
 
 #. This is a navigation label as in "go to the first page"
-#: gtk/gtkstock.c:347
+#: ../gtk/gtkstock.c:347
 msgctxt "Stock label, navigation"
 msgid "_First"
 msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?во"
 
 #. This is a navigation label as in "go to the last page"
-#: gtk/gtkstock.c:349
+#: ../gtk/gtkstock.c:349
 msgctxt "Stock label, navigation"
 msgid "_Last"
 msgstr "Ð?о_Ñ?ледно"
 
 #. This is a navigation label as in "go to the top of the page"
-#: gtk/gtkstock.c:351
+#: ../gtk/gtkstock.c:351
 msgctxt "Stock label, navigation"
 msgid "_Top"
 msgstr "_Ð?Ñ?гоÑ?е"
 
 #. This is a navigation label as in "go back"
-#: gtk/gtkstock.c:353
+#: ../gtk/gtkstock.c:353
 msgctxt "Stock label, navigation"
 msgid "_Back"
 msgstr "Ð?а_зад"
 
 #. This is a navigation label as in "go down"
-#: gtk/gtkstock.c:355
+#: ../gtk/gtkstock.c:355
 msgctxt "Stock label, navigation"
 msgid "_Down"
 msgstr "Ð?а_долÑ?"
 
 #. This is a navigation label as in "go forward"
-#: gtk/gtkstock.c:357
+#: ../gtk/gtkstock.c:357
 msgctxt "Stock label, navigation"
 msgid "_Forward"
 msgstr "Ð?ап_Ñ?ед"
 
 #. This is a navigation label as in "go up"
-#: gtk/gtkstock.c:359
+#: ../gtk/gtkstock.c:359
 msgctxt "Stock label, navigation"
 msgid "_Up"
 msgstr "Ð?а_гоÑ?е"
 
-#: gtk/gtkstock.c:360
+#: ../gtk/gtkstock.c:360
 msgctxt "Stock label"
-msgid "_Harddisk"
+msgid "_Hard Disk"
 msgstr "_ТвÑ?Ñ?д диÑ?к"
 
-#: gtk/gtkstock.c:361
+#: ../gtk/gtkstock.c:361
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Help"
 msgstr "Ð?омо_Ñ?"
 
-#: gtk/gtkstock.c:362
+#: ../gtk/gtkstock.c:362
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Home"
 msgstr "_Ð?омаÑ?на папка"
 
-#: gtk/gtkstock.c:363
+#: ../gtk/gtkstock.c:363
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Increase Indent"
 msgstr "УвелиÑ?аване на оÑ?меÑ?Ñ?ванеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkstock.c:364
+#: ../gtk/gtkstock.c:364
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Decrease Indent"
 msgstr "Ð?амалÑ?ване на оÑ?меÑ?Ñ?ванеÑ?о"
 
-#: gtk/gtkstock.c:365
+#: ../gtk/gtkstock.c:365
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Index"
 msgstr "_Ð?ндекÑ?"
 
-#: gtk/gtkstock.c:366
+#: ../gtk/gtkstock.c:366
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Information"
 msgstr "_Ð?нÑ?оÑ?маÑ?иÑ?"
 
-#: gtk/gtkstock.c:367
+#: ../gtk/gtkstock.c:367
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Italic"
 msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?Ñ?ив"
 
-#: gtk/gtkstock.c:368
+#: ../gtk/gtkstock.c:368
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Jump to"
 msgstr "_Ð?збоÑ?"
 
 #. This is about text justification, "centered text"
-#: gtk/gtkstock.c:370
+#: ../gtk/gtkstock.c:370
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Center"
 msgstr "_ЦенÑ?Ñ?иÑ?ане"
 
 #. This is about text justification
-#: gtk/gtkstock.c:372
+#: ../gtk/gtkstock.c:372
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Fill"
 msgstr "Ð?_вÑ?Ñ?Ñ?Ñ?анно"
 
 #. This is about text justification, "left-justified text"
-#: gtk/gtkstock.c:374
+#: ../gtk/gtkstock.c:374
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Left"
 msgstr "_Ð?Ñ?во"
 
 #. This is about text justification, "right-justified text"
-#: gtk/gtkstock.c:376
+#: ../gtk/gtkstock.c:376
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Right"
 msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?но"
 
 #. Media label, as in "fast forward"
-#: gtk/gtkstock.c:379
+#: ../gtk/gtkstock.c:379
 msgctxt "Stock label, media"
 msgid "_Forward"
 msgstr "_Ð?апÑ?ед"
 
 #. Media label, as in "next song"
-#: gtk/gtkstock.c:381
+#: ../gtk/gtkstock.c:381
 msgctxt "Stock label, media"
 msgid "_Next"
 msgstr "_СледваÑ?"
 
 #. Media label, as in "pause music"
-#: gtk/gtkstock.c:383
+#: ../gtk/gtkstock.c:383
 msgctxt "Stock label, media"
 msgid "P_ause"
 msgstr "Ð?_аÑ?за"
 
 #. Media label, as in "play music"
-#: gtk/gtkstock.c:385
+#: ../gtk/gtkstock.c:385
 msgctxt "Stock label, media"
 msgid "_Play"
 msgstr "_Ð?зпÑ?лнение"
 
 #. Media label, as in "previous song"
-#: gtk/gtkstock.c:387
+#: ../gtk/gtkstock.c:387
 msgctxt "Stock label, media"
 msgid "Pre_vious"
 msgstr "Ð?Ñ?е_диÑ?ен"
 
 #. Media label
-#: gtk/gtkstock.c:389
+#: ../gtk/gtkstock.c:389
 msgctxt "Stock label, media"
 msgid "_Record"
 msgstr "_Ð?апиÑ?"
 
 #. Media label
-#: gtk/gtkstock.c:391
+#: ../gtk/gtkstock.c:391
 msgctxt "Stock label, media"
 msgid "R_ewind"
 msgstr "Ð?Ñ?_евÑ?Ñ?Ñ?ане"
 
 #. Media label
-#: gtk/gtkstock.c:393
+#: ../gtk/gtkstock.c:393
 msgctxt "Stock label, media"
 msgid "_Stop"
 msgstr "_СпиÑ?ане"
 
-#: gtk/gtkstock.c:394
+#: ../gtk/gtkstock.c:394
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Network"
 msgstr "_Ð?Ñ?ежа"
 
-#: gtk/gtkstock.c:395
+#: ../gtk/gtkstock.c:395
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_New"
 msgstr "_Ð?ов"
 
-#: gtk/gtkstock.c:396
+#: ../gtk/gtkstock.c:396
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_No"
 msgstr "_Ð?е"
 
-#: gtk/gtkstock.c:397
+#: ../gtk/gtkstock.c:397
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_OK"
 msgstr "_Ð?обÑ?е"
 
-#: gtk/gtkstock.c:398
+#: ../gtk/gtkstock.c:398
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Open"
 msgstr "_Ð?Ñ?ваÑ?Ñ?не"
 
 #. Page orientation
-#: gtk/gtkstock.c:400
+#: ../gtk/gtkstock.c:400
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Landscape"
 msgstr "ХоÑ?изонÑ?ална"
 
 #. Page orientation
-#: gtk/gtkstock.c:402
+#: ../gtk/gtkstock.c:402
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Portrait"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?икална"
 
 #. Page orientation
-#: gtk/gtkstock.c:404
+#: ../gtk/gtkstock.c:404
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Reverse landscape"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?икална, обÑ?Ñ?наÑ?а"
 
 #. Page orientation
-#: gtk/gtkstock.c:406
+#: ../gtk/gtkstock.c:406
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Reverse portrait"
 msgstr "ХоÑ?изонÑ?ална, обÑ?Ñ?наÑ?а"
 
-#: gtk/gtkstock.c:407
+#: ../gtk/gtkstock.c:407
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Page Set_up"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки на _лиÑ?Ñ?иÑ?е"
 
-#: gtk/gtkstock.c:408
+#: ../gtk/gtkstock.c:408
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Ð?оÑ?Ñ?авÑ?не"
 
-#: gtk/gtkstock.c:409
+#: ../gtk/gtkstock.c:409
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Ð?Ñ?едпоÑ?иÑ?аниÑ?"
 
-#: gtk/gtkstock.c:410
+#: ../gtk/gtkstock.c:410
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Print"
 msgstr "_Ð?еÑ?аÑ?"
 
-#: gtk/gtkstock.c:411
+#: ../gtk/gtkstock.c:411
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Print Pre_view"
 msgstr "_Ð?оÑ?Ñ?Ñ?а на пеÑ?аÑ?а"
 
-#: gtk/gtkstock.c:412
+#: ../gtk/gtkstock.c:412
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки"
 
-#: gtk/gtkstock.c:413
+#: ../gtk/gtkstock.c:413
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Quit"
 msgstr "_СпиÑ?ане на пÑ?огÑ?амаÑ?а"
 
-#: gtk/gtkstock.c:414
+#: ../gtk/gtkstock.c:414
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Redo"
 msgstr "Ð?ов_Ñ?оÑ?ение"
 
-#: gtk/gtkstock.c:415
+#: ../gtk/gtkstock.c:415
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Refresh"
 msgstr "_Ð?бновÑ?ване"
 
-#: gtk/gtkstock.c:416
+#: ../gtk/gtkstock.c:416
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Ð?Ñ?емаÑ?ване"
 
-#: gtk/gtkstock.c:417
+#: ../gtk/gtkstock.c:417
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Revert"
 msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?Ñ?ане"
 
-#: gtk/gtkstock.c:418
+#: ../gtk/gtkstock.c:418
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Save"
 msgstr "_Ð?апазване"
 
-#: gtk/gtkstock.c:419
+#: ../gtk/gtkstock.c:419
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Save _As"
 msgstr "Ð?апазване _каÑ?о"
 
-#: gtk/gtkstock.c:420
+#: ../gtk/gtkstock.c:420
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Select _All"
 msgstr "Ð?збиÑ?ане на _вÑ?иÑ?ко"
 
-#: gtk/gtkstock.c:421
+#: ../gtk/gtkstock.c:421
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Color"
 msgstr "_ЦвÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkstock.c:422
+#: ../gtk/gtkstock.c:422
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Font"
 msgstr "_ШÑ?иÑ?Ñ?"
 
 #. Sorting direction
-#: gtk/gtkstock.c:424
+#: ../gtk/gtkstock.c:424
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Ascending"
 msgstr "_Ð?Ñ?зÑ?одÑ?Ñ?"
 
 #. Sorting direction
-#: gtk/gtkstock.c:426
+#: ../gtk/gtkstock.c:426
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Descending"
 msgstr "_Ð?изÑ?одÑ?Ñ?"
 
-#: gtk/gtkstock.c:427
+#: ../gtk/gtkstock.c:427
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Spell Check"
 msgstr "_Ð?Ñ?овеÑ?ка на пÑ?авопиÑ?а"
 
-#: gtk/gtkstock.c:428
+#: ../gtk/gtkstock.c:428
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Stop"
 msgstr "_СпиÑ?ане"
 
 #. Font variant
-#: gtk/gtkstock.c:430
+#: ../gtk/gtkstock.c:430
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Strikethrough"
 msgstr "_Ð?аÑ?еÑ?Ñ?аване"
 
-#: gtk/gtkstock.c:431
+#: ../gtk/gtkstock.c:431
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Undelete"
 msgstr "Ð?Ñ?зÑ?Ñ?ановÑ?ване на _изÑ?Ñ?иÑ?оÑ?о"
 
 #. Font variant
-#: gtk/gtkstock.c:433
+#: ../gtk/gtkstock.c:433
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Underline"
 msgstr "_Ð?одÑ?еÑ?Ñ?аване"
 
-#: gtk/gtkstock.c:434
+#: ../gtk/gtkstock.c:434
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Ð?Ñ?мÑ?на"
 
-#: gtk/gtkstock.c:435
+#: ../gtk/gtkstock.c:435
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Yes"
 msgstr "_Ð?а"
 
 #. Zoom
-#: gtk/gtkstock.c:437
+#: ../gtk/gtkstock.c:437
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Normal Size"
 msgstr "_Ð?оÑ?мален Ñ?азмеÑ?"
 
 #. Zoom
-#: gtk/gtkstock.c:439
+#: ../gtk/gtkstock.c:439
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Best _Fit"
 msgstr "Ð?ай-добÑ?о _паÑ?ване"
 
-#: gtk/gtkstock.c:440
+#: ../gtk/gtkstock.c:440
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "_УвелиÑ?аване"
 
-#: gtk/gtkstock.c:441
+#: ../gtk/gtkstock.c:441
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "_Ð?амалÑ?ване"
 
-#: gtk/gtktextbufferrichtext.c:651
+#: ../gtk/gtktextbufferrichtext.c:650
 #, c-format
 msgid "Unknown error when trying to deserialize %s"
 msgstr "Ð?еизвеÑ?Ñ?на гÑ?еÑ?ка пÑ?и опиÑ? за деÑ?еÑ?иализиÑ?ане на %s"
 
-#: gtk/gtktextbufferrichtext.c:710
+#: ../gtk/gtktextbufferrichtext.c:709
 #, c-format
 msgid "No deserialize function found for format %s"
 msgstr "Ð?е е оÑ?кÑ?иÑ?а Ñ?Ñ?нкÑ?иÑ? за деÑ?еÑ?иализиÑ?анеÑ?о на Ñ?оÑ?маÑ?а %s"
 
-#: gtk/gtktextbufferserialize.c:796 gtk/gtktextbufferserialize.c:822
+#: ../gtk/gtktextbufferserialize.c:795 ../gtk/gtktextbufferserialize.c:821
 #, c-format
 msgid "Both \"id\" and \"name\" were found on the <%s> element"
 msgstr "Ð? елемÐ