[gucharmap] Updated Bulgarian translationcommit 3abd8d4f9b5485751e931d6defa277cf576aebe4
Author: Alexander Shopov <ash contact bg>
Date:   Thu Aug 26 23:15:48 2010 +0300

    Updated Bulgarian translation

 po/bg.po |  237 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 121 insertions(+), 116 deletions(-)
---
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 427a762..9e08e1f 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -9,18 +9,19 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gucharmap trunk\n"
+"Project-Id-Version: gucharmap master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-02-22 20:34+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-02-22 14:37+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-26 23:17+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-26 23:17+0300\n"
 "Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo e-valkov org>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict fsa-bg org>\n"
+"Language: bg\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 
-#: ../gucharmap.desktop.in.in.h:1 ../gucharmap/gucharmap-window.c:905
+#: ../gucharmap.desktop.in.in.h:1 ../gucharmap/gucharmap-window.c:875
 #: ../gucharmap/main.c:80
 msgid "Character Map"
 msgstr "ТаблиÑ?а Ñ?Ñ?Ñ? знаÑ?и"
@@ -29,137 +30,137 @@ msgstr "ТаблиÑ?а Ñ?Ñ?Ñ? знаÑ?и"
 msgid "Insert special characters into documents"
 msgstr "Ð?мÑ?кване на Ñ?пеÑ?иални знаÑ?и в докÑ?менÑ?и"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:573
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:594
 msgid "Canonical decomposition:"
 msgstr "Ð?анониÑ?ни Ñ?азлаганиÑ?:"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:616 ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:553
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:637 ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:579
 msgid "[not a printable character]"
 msgstr "[знак, койÑ?о не Ñ?е оÑ?пеÑ?аÑ?ва]"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:630
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:651
 msgid "General Character Properties"
 msgstr "Ð?бÑ?и Ñ?войÑ?Ñ?ва на знака"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:636
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:657
 msgid "In Unicode since:"
 msgstr "Ð? Уникод оÑ?:"
 
 #. character category
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:640
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:661
 msgid "Unicode category:"
 msgstr "Ð?аÑ?егоÑ?иÑ? в Уникод:"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:649
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:670
 msgid "Various Useful Representations"
 msgstr "Разни полезни пÑ?едÑ?Ñ?авÑ?ниÑ?"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:659
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:680
 msgid "UTF-8:"
 msgstr "UTF-8:"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:667
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:688
 msgid "UTF-16:"
 msgstr "UTF-16:"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:678
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:699
 msgid "C octal escaped UTF-8:"
 msgstr "UTF-8, оÑ?миÑ?но екÑ?аниÑ?ан в C:"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:688
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:709
 msgid "XML decimal entity:"
 msgstr "Ð?еÑ?еÑ?иÑ?ен Ñ?казаÑ?ел кÑ?м знак в XML:"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:699
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:720
 msgid "Annotations and Cross References"
 msgstr "Ð?ноÑ?аÑ?ии и пÑ?епÑ?аÑ?ки"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:706
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:727
 msgid "Alias names:"
 msgstr "Ð?Ñ?евдоними:"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:715
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:736
 msgid "Notes:"
 msgstr "Ð?ележки:"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:724
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:745
 msgid "See also:"
 msgstr "Ð?иж Ñ?Ñ?Ñ?о:"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:733
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:754
 msgid "Approximate equivalents:"
 msgstr "Ð?Ñ?иблизиÑ?елни еквиваленÑ?и:"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:742
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:763
 msgid "Equivalents:"
 msgstr "Ð?квиваленÑ?и:"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:758
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:779
 msgid "CJK Ideograph Information"
 msgstr "Ð?нÑ?оÑ?маÑ?иÑ? за идеогÑ?ами оÑ? CJK"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:763
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:784
 msgid "Definition in English:"
 msgstr "Ð?пÑ?еделение на английÑ?ки:"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:768
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:789
 msgid "Mandarin Pronunciation:"
 msgstr "Ð?Ñ?оизнаÑ?Ñ?не на мандаÑ?ин:"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:773
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:794
 msgid "Cantonese Pronunciation:"
 msgstr "Ð?Ñ?оизнаÑ?Ñ?не на канÑ?онÑ?ки:"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:778
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:799
 msgid "Japanese On Pronunciation:"
 msgstr "ЯпонÑ?ко пÑ?оизнаÑ?Ñ?не Ð?н:"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:783
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:804
 msgid "Japanese Kun Pronunciation:"
 msgstr "ЯпонÑ?ко пÑ?оизнаÑ?Ñ?не Ð?Ñ?н:"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:788
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:809
 msgid "Tang Pronunciation:"
 msgstr "Ð?Ñ?оизнаÑ?Ñ?не Танг:"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:793
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:814
 msgid "Korean Pronunciation:"
 msgstr "Ð?оÑ?ейÑ?ко пÑ?оизнаÑ?Ñ?не:"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:1178
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:1203
 msgid "Characte_r Table"
 msgstr "_ТаблиÑ?а Ñ?Ñ?Ñ? знаÑ?и"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:1224
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:1249
 msgid "Character _Details"
 msgstr "_Ð?нÑ?оÑ?маÑ?иÑ? за знака"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:1399
+#: ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:1278
 msgid "Unknown character, unable to identify."
 msgstr "Ð?епознаÑ? знак, не беÑ?е Ñ?азпознаÑ?."
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:1401
-#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:585
+#: ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:1280
+#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:589
 msgid "Not found."
 msgstr "Ð?е е оÑ?кÑ?иÑ?."
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:1404
+#: ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:1283
 msgid "Character found."
 msgstr "Ð?накÑ?Ñ? е оÑ?кÑ?иÑ?."
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-chartable-accessible.c:771
+#: ../gucharmap/gucharmap-chartable-accessible.c:829
 msgid "Character Table"
 msgstr "ТаблиÑ?а Ñ?Ñ?Ñ? знаÑ?и"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-mini-fontsel.c:280
+#: ../gucharmap/gucharmap-mini-fontsel.c:282
 msgid "Font"
 msgstr "ШÑ?иÑ?Ñ?"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-mini-fontsel.c:293
+#: ../gucharmap/gucharmap-mini-fontsel.c:295
 msgid "Font Family"
 msgstr "СемейÑ?Ñ?во на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?а"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-mini-fontsel.c:311
+#: ../gucharmap/gucharmap-mini-fontsel.c:313
 msgid "Font Size"
 msgstr "РазмеÑ? на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?а"
 
@@ -174,171 +175,171 @@ msgstr "GConf не може да бÑ?де иниÑ?иализиÑ?ан."
 msgid "Common"
 msgstr "ЧеÑ?Ñ?о Ñ?Ñ?еÑ?ани"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:94
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:99
 msgid "<Non Private Use High Surrogate>"
 msgstr "<Ð?е-лиÑ?ен виÑ?ок замеÑ?Ñ?иÑ?ел>"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:96
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:101
 msgid "<Private Use High Surrogate>"
 msgstr "<Ð?иÑ?ен виÑ?ок замеÑ?Ñ?иÑ?ел>"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:98
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:103
 msgid "<Low Surrogate>"
 msgstr "<Ð?иÑ?ки замеÑ?Ñ?иÑ?ели>"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:100
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:105
 msgid "<Private Use>"
 msgstr "<Ð?иÑ?на Ñ?поÑ?Ñ?еба>"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:102
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:107
 msgid "<Plane 15 Private Use>"
 msgstr "<Ð?оле 15 за лиÑ?на Ñ?поÑ?Ñ?еба>"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:104
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:109
 msgid "<Plane 16 Private Use>"
 msgstr "<Ð?оле 16 за лиÑ?на Ñ?поÑ?Ñ?еба>"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:109
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:114
 msgid "<not assigned>"
 msgstr "<не е заделен>"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:122
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:127
 msgid "Other, Control"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?г, конÑ?Ñ?олни"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:123
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:128
 msgid "Other, Format"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?г, Ñ?оÑ?маÑ?иÑ?аÑ?и"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:124
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:129
 msgid "Other, Not Assigned"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?г, незаделени"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:125
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:130
 msgid "Other, Private Use"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?г, лиÑ?на Ñ?поÑ?Ñ?еба"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:126
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:131
 msgid "Other, Surrogate"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?г, замеÑ?Ñ?иÑ?ели"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:127
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:132
 msgid "Letter, Lowercase"
 msgstr "Ð?Ñ?ква, малки"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:128
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:133
 msgid "Letter, Modifier"
 msgstr "Ð?Ñ?ква, модиÑ?икаÑ?оÑ?и"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:129
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:134
 msgid "Letter, Other"
 msgstr "Ð?Ñ?ква, дÑ?Ñ?ги"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:130
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:135
 msgid "Letter, Titlecase"
 msgstr "Ð?Ñ?ква, заглавни"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:131
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:136
 msgid "Letter, Uppercase"
 msgstr "Ð?Ñ?ква, големи"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:132
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:137
 msgid "Mark, Spacing Combining"
 msgstr "Ð?нак комбиниÑ?аÑ? инÑ?еÑ?вали"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:133
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:138
 msgid "Mark, Enclosing"
 msgstr "Ð?нак, завÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?и"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:134
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:139
 msgid "Mark, Non-Spacing"
 msgstr "Ð?нак, неоÑ?белÑ?зваÑ?и инÑ?еÑ?вал"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:135
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:140
 msgid "Number, Decimal Digit"
 msgstr "ЦиÑ?Ñ?а, деÑ?еÑ?иÑ?ни Ñ?иÑ?Ñ?и"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:136
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:141
 msgid "Number, Letter"
 msgstr "ЦиÑ?Ñ?а, бÑ?ква"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:137
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:142
 msgid "Number, Other"
 msgstr "ЦиÑ?Ñ?а, дÑ?Ñ?ги"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:138
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:143
 msgid "Punctuation, Connector"
 msgstr "Ð?Ñ?нкÑ?Ñ?аÑ?иÑ?, Ñ?вÑ?Ñ?зваÑ?и"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:139
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:144
 msgid "Punctuation, Dash"
 msgstr "Ð?Ñ?нкÑ?Ñ?аÑ?иÑ?, Ñ?иÑ?е"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:140
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:145
 msgid "Punctuation, Close"
 msgstr "Ð?Ñ?нкÑ?Ñ?аÑ?иÑ?, кÑ?айни"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:141
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:146
 msgid "Punctuation, Final Quote"
 msgstr "Ð?Ñ?нкÑ?Ñ?аÑ?иÑ?, кÑ?ай на Ñ?иÑ?аÑ?"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:142
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:147
 msgid "Punctuation, Initial Quote"
 msgstr "Ð?Ñ?нкÑ?Ñ?аÑ?иÑ?, наÑ?ало на Ñ?иÑ?аÑ?"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:143
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:148
 msgid "Punctuation, Other"
 msgstr "Ð?Ñ?нкÑ?Ñ?аÑ?иÑ?, дÑ?Ñ?ги"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:144
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:149
 msgid "Punctuation, Open"
 msgstr "Ð?Ñ?нкÑ?Ñ?аÑ?иÑ?, наÑ?ални"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:145
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:150
 msgid "Symbol, Currency"
 msgstr "Ð?нак за валÑ?Ñ?а"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:146
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:151
 msgid "Symbol, Modifier"
 msgstr "Ð?нак, модиÑ?икаÑ?оÑ?"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:147
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:152
 msgid "Symbol, Math"
 msgstr "Ð?нак, маÑ?емаÑ?иÑ?еÑ?ки"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:148
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:153
 msgid "Symbol, Other"
 msgstr "Ð?нак, дÑ?Ñ?ги"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:149
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:154
 msgid "Separator, Line"
 msgstr "РазделиÑ?ел, линии"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:150
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:155
 msgid "Separator, Paragraph"
 msgstr "РазделиÑ?ел, абзаÑ?и"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:151
+#: ../gucharmap/gucharmap-unicode-info.c:156
 msgid "Separator, Space"
 msgstr "РазделиÑ?ел, инÑ?еÑ?вали"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:246
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:192
 msgid "Searchingâ?¦"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?енеâ?¦"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:493
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:449
 msgid ""
 "Gucharmap is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
 "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
+"Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) "
 "any later version."
 msgstr ""
 "Тази пÑ?огÑ?ама (Gucharmap) е Ñ?вободен Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?. Ð?ожеÑ?е да Ñ? Ñ?азпÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?ваÑ?е и/"
 "или пÑ?оменÑ?Ñ?е под Ñ?Ñ?ловиÑ?Ñ?а на Ð?бÑ?иÑ? пÑ?блиÑ?ен лиÑ?енз на GNU (GNU GPL), какÑ?о "
-"е пÑ?бликÑ?ван оÑ? ФондаÑ?иÑ?Ñ?а за Ñ?вободен Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ? â?? веÑ?Ñ?иÑ? 2 на лиÑ?енза или (по "
+"е пÑ?бликÑ?ван оÑ? ФондаÑ?иÑ?Ñ?а за Ñ?вободен Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ? â?? веÑ?Ñ?иÑ? 3 на лиÑ?енза или (по "
 "ваÑ?е Ñ?еÑ?ение) по-кÑ?Ñ?на веÑ?Ñ?иÑ?."
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:497
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:453
 msgid ""
 "Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy "
 "of the Unicode data files to deal in them without restriction, including "
@@ -350,7 +351,7 @@ msgstr ""
 "огÑ?аниÑ?ение â?? да ги използва, копиÑ?а, модиÑ?иÑ?иÑ?а, Ñ?лива, пÑ?бликÑ?ва, "
 "Ñ?азпÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?ва и/или да пÑ?одава копиÑ?."
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:501
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:457
 msgid ""
 "Gucharmap and the Unicode data files are distributed in the hope that they "
 "will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty "
@@ -362,7 +363,7 @@ msgstr ""
 "или СЪÐ?ТÐ?Ð?ТСТÐ?Ð?Ð? С Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?ТÐ? Ð? Ð?Ð? Ð? УÐ?Ð?ТРÐ?Ð?Ð?. Ð?а подÑ?обноÑ?Ñ?и погледнеÑ?е Ð?бÑ?иÑ? "
 "пÑ?блиÑ?ен лиÑ?енз на GNU."
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:505
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:461
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "Gucharmap; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
@@ -372,7 +373,7 @@ msgstr ""
 "заедно Ñ? Ñ?ази пÑ?огÑ?ама. Ð?ко не Ñ?Ñ?е, пиÑ?еÑ?е до Free Software Foundation, "
 "Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:508
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:464
 msgid ""
 "Also you should have received a copy of the Unicode Copyright along with "
 "Gucharmap; you can always find it at Unicode's website: http://www.unicode.";
@@ -382,15 +383,15 @@ msgstr ""
 "заедно Ñ? Gucharmap. Ð?инаги можеÑ?е да ги полÑ?Ñ?иÑ?е оÑ? Ñ?айÑ?а на Уникод: http://";
 "www.unicode.org/copyright.html"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:521 ../gucharmap/main.c:37
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:477 ../gucharmap/main.c:37
 msgid "GNOME Character Map"
 msgstr "ТаблиÑ?а Ñ?Ñ?Ñ? знаÑ?и"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:523
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:479
 msgid "Based on the Unicode Character Database 5.2"
 msgstr "Ð?олзва базаÑ?а оÑ? данни за знаÑ?и на Уникод 5.2"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:532
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:488
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "РоÑ?Ñ?иÑ?лав Райков <zbrox i-space org>\n"
@@ -402,87 +403,91 @@ msgstr ""
 "Ð?аÑ?Ñ?еÑ?е повеÑ?е за наÑ? на http://gnome.cult.bg\n";
 "Ð?окладвайÑ?е за гÑ?еÑ?ки на http://gnome.cult.bg/bugs";
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:607 ../gucharmap/gucharmap-window.c:874
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:563 ../gucharmap/gucharmap-window.c:841
 msgid "Next Script"
 msgstr "СледваÑ?а пиÑ?меноÑ?Ñ?"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:607 ../gucharmap/gucharmap-window.c:876
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:563 ../gucharmap/gucharmap-window.c:843
 msgid "Previous Script"
 msgstr "Ð?Ñ?едиÑ?на пиÑ?меноÑ?Ñ?"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:612
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:568
 msgid "Next Block"
 msgstr "СледваÑ? блок"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:612
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:568
 msgid "Previous Block"
 msgstr "Ð?Ñ?едиÑ?ен блок"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:837
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:804
 msgid "_File"
 msgstr "_Файл"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:838
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:805
 msgid "_View"
 msgstr "_Ð?зглед"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:839
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:806
 msgid "_Search"
 msgstr "_ТÑ?Ñ?Ñ?ене"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:840
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:807
 msgid "_Go"
 msgstr "_Ð?Ñ?иване"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:841
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:808
 msgid "_Help"
 msgstr "Ð?омо_Ñ?"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:844
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:811
 msgid "Page _Setup"
 msgstr "_Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки на Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?аÑ?а"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:865
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:832
 msgid "Find _Next"
 msgstr "Ð?амиÑ?ане на _Ñ?ледваÑ?"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:867
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:834
 msgid "Find _Previous"
 msgstr "Ð?амиÑ?ане на _пÑ?едиÑ?ен"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:870
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:837
 msgid "_Next Character"
 msgstr "_СледваÑ? знак"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:872
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:839
 msgid "_Previous Character"
 msgstr "_Ð?Ñ?едиÑ?ен знак"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:879
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:846
 msgid "_Contents"
 msgstr "_РÑ?ководÑ?Ñ?во"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:881
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:848
 msgid "_About"
 msgstr "_Ð?Ñ?ноÑ?но"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:891
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:858
 msgid "By _Script"
 msgstr "Ð?о _пиÑ?меноÑ?Ñ?"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:893
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:860
 msgid "By _Unicode Block"
 msgstr "Ð?о блок в _Уникод"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:898
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:865
+msgid "Sho_w only glyphs from this font"
+msgstr "_Ð?лиÑ?и Ñ?амо оÑ? Ñ?ози Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
+
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:868
 msgid "Snap _Columns to Power of Two"
 msgstr "_Ð?Ñ?оÑ?Ñ? колони да е Ñ?Ñ?епен на 2"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:967
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:937
 msgid "_Text to copy:"
 msgstr "_ТекÑ?Ñ? за копиÑ?ане:"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:974
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:944
 msgid "Copy to the clipboard."
 msgstr "Ð?опиÑ?ане в бÑ?Ñ?еÑ?а за обмен."
 
@@ -1326,32 +1331,32 @@ msgstr "ФагÑ? Ð?а"
 msgid "Yi"
 msgstr "Ð?"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:565
+#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:569
 msgid "Information"
 msgstr "Ð?нÑ?оÑ?маÑ?иÑ?"
 
 #. follow hig guidelines
-#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:729
+#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:736
 msgid "Find"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:743
+#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:754
 msgid "_Previous"
 msgstr "_Ð?Ñ?едиÑ?ен"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:750
+#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:765
 msgid "_Next"
 msgstr "_СледваÑ?"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:765
+#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:780
 msgid "_Search:"
 msgstr "_ТÑ?Ñ?Ñ?ене:"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:775
+#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:790
 msgid "Match _whole word"
 msgstr "Ð?Ñ?белÑ?зване на _Ñ?Ñ?ла дÑ?ма"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:780
+#: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:795
 msgid "Search in character _details"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене в _инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?Ñ?а за знака"
 
@@ -1359,10 +1364,10 @@ msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене в _инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?Ñ?а за знака"
 msgid "All"
 msgstr "Ð?Ñ?иÑ?ки"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-block-chapters-model.c:190
+#: ../gucharmap/gucharmap-block-chapters-model.c:187
 msgid "Unicode Block"
 msgstr "Ð?лок в Уникод"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-script-chapters-model.c:134
+#: ../gucharmap/gucharmap-script-chapters-model.c:130
 msgid "Script"
 msgstr "Ð?иÑ?меноÑ?Ñ?"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]