[gnome-packagekit] Updated Bulgarian translationcommit 9779e0e86a1d2fcdf926c246d8e3b1204f121b5a
Author: Alexander Shopov <ash contact bg>
Date:   Thu Aug 26 23:03:07 2010 +0300

    Updated Bulgarian translation

 po/bg.po | 2363 ++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 files changed, 1143 insertions(+), 1220 deletions(-)
---
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index f9b2616..6277d3f 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -16,414 +16,24 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-packagekit master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-03-14 11:53+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-14 11:53+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-26 23:13+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-26 23:13+0300\n"
 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash kambanaria org>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict fsa-bg org>\n"
+"Language: bg\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:1
-msgid "Allow applications to invoke the codec installer"
-msgstr "Ð?озволÑ?ване на пÑ?иложениÑ?Ñ?а да Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?аÑ? инÑ?Ñ?алиÑ?анеÑ?о на кодек"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:2
-msgid "Allow applications to invoke the font installer"
-msgstr "Ð?озволÑ?ване на пÑ?иложениÑ?Ñ?а да Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?аÑ? инÑ?Ñ?алиÑ?анеÑ?о на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:3
-msgid "Allow applications to invoke the mime type installer"
-msgstr "Ð?озволÑ?ване на пÑ?иложениÑ?Ñ?а да Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?аÑ? инÑ?Ñ?алиÑ?анеÑ?о на вид mime"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:4
-msgid "Ask the user if additional firmware should be installed"
-msgstr "Ð?иÑ?ане на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и инÑ?Ñ?алиÑ?анеÑ?о на допÑ?лниÑ?елен Ñ?Ñ?Ñ?мÑ?еÑ?"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:5
-msgid "Ask the user if additional hardware drivers should be installed"
-msgstr ""
-"Ð?иÑ?ане на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и инÑ?Ñ?алиÑ?анеÑ?о на допÑ?лниÑ?елни дÑ?айвеÑ?и за Ñ?аÑ?дÑ?еÑ?а"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:6
-msgid "Ask the user if additional packages should be installed"
-msgstr "Ð?иÑ?ане на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и инÑ?Ñ?алиÑ?анеÑ?о на допÑ?лниÑ?елни пакеÑ?и"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:7
-msgid "Ask the user if files should be copied to a non-private directory"
-msgstr ""
-"Ð?иÑ?ане на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и копиÑ?ане на Ñ?айлове в пÑ?блиÑ?но доÑ?Ñ?Ñ?пна папка"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:8
-msgid ""
-"Ask the user if files should be copied to a non-private directory when "
-"installing from a FUSE mount"
-msgstr ""
-"Ð?иÑ?ане на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? дали Ñ?айлове да бÑ?даÑ? копиÑ?ани в обÑ?одоÑ?Ñ?Ñ?пна папка, "
-"когаÑ?о Ñ?е инÑ?Ñ?алиÑ?а оÑ? ноÑ?иÑ?ел монÑ?иÑ?ан Ñ? FUSE"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:9
-msgid "Automatically update these types of updates"
-msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?но инÑ?Ñ?алиÑ?ане на Ñ?акива обновлениÑ?"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:10
-msgid ""
-"Automatically update these types of updates. Options are \"all\", \"security"
-"\", or \"none\""
-msgstr ""
-"Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?но инÑ?Ñ?алиÑ?ане на опÑ?еделени обновлениÑ?. Ð?Ñ?зможноÑ?Ñ?иÑ?е Ñ?а "
-"â??allâ?? (вÑ?иÑ?ки), â??securityâ?? (по Ñ?игÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?а), â??noneâ?? (никакви)."
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:11
-msgid "Devices that should be ignored"
-msgstr "УÑ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?ва, коиÑ?о да бÑ?даÑ? пÑ?еÑ?каÑ?ани"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:12
-msgid ""
-"Devices that should be ignored, separated by commas. These can include '*' "
-"and '?' characters"
-msgstr ""
-"УÑ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?ва, коиÑ?о да Ñ?е пÑ?еÑ?каÑ?аÑ?. Ð?збÑ?оени Ñ? Ñ?азделиÑ?ел â??,â??. Ð?менаÑ?а могаÑ? "
-"да вклÑ?Ñ?ваÑ? знаÑ?иÑ?е â??*â?? и â???â??."
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:13
-msgid "Filter package lists using basename in gpk-application"
-msgstr ""
-"ФилÑ?Ñ?иÑ?ане на Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е Ñ? пакеÑ?и Ñ?Ñ?ез имеÑ?о на пакеÑ?а в gpk-application"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:14
-msgid "Filter using basename in gpk-application"
-msgstr "ФилÑ?Ñ?иÑ?ане Ñ?Ñ?ез имеÑ?о на пакеÑ?а в gpk-application"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:15
-msgid "Firmware files that should not be searched for"
-msgstr "Файлове Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?мÑ?еÑ?, коиÑ?о да не Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:16
-msgid ""
-"Firmware files that should not be searched for, separated by commas. These "
-"can include '*' and '?' characters"
-msgstr ""
-"Файлове Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?мÑ?еÑ?, коиÑ?о да не Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?. Ð?збÑ?оени Ñ? Ñ?азделиÑ?ел â??,â??. Ð?менаÑ?а "
-"могаÑ? да вклÑ?Ñ?ваÑ? знаÑ?иÑ?е â??*â?? и â???â??."
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:17
-msgid "GTK+ module for font installation"
-msgstr "Ð?одÑ?л на GTK+ за инÑ?Ñ?алиÑ?ане на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:18
-msgid "Get the update list when the session starts"
-msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?не на Ñ?пиÑ?Ñ?ка Ñ? обновлениÑ? в наÑ?алоÑ?о на Ñ?еÑ?иÑ?Ñ?а"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:19
-msgid ""
-"Get the update list when the session starts, even if not scheduled to. This "
-"ensures the user has up to date and valid data in the tray at startup."
-msgstr ""
-"Ð?зÑ?еглÑ?не на Ñ?пиÑ?Ñ?ка Ñ? обновлениÑ? в наÑ?алоÑ?о на Ñ?еÑ?иÑ?Ñ?а, доÑ?и Ñ?ова да не е "
-"запланÑ?вано. Това Ñ?е оÑ?игÑ?Ñ?и пÑ?авилни и пÑ?еÑ?ни данни в облаÑ?Ñ?Ñ?а за "
-"Ñ?ведомÑ?ване пÑ?и Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане."
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:20
-msgid "How often to check for distribution upgrades"
-msgstr "ЧеÑ?Ñ?оÑ?а на пÑ?овеÑ?ка за обновлениÑ? на диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:21
-msgid "How often to check for distribution upgrades. Value is in seconds."
-msgstr "ЧеÑ?Ñ?оÑ?а на пÑ?овеÑ?ка за обновлениÑ?Ñ?а на диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а в Ñ?екÑ?нди."
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:22
-msgid "How often to check for updates"
-msgstr "ЧеÑ?Ñ?оÑ?а на пÑ?овеÑ?ка за обновлениÑ?"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:23
-msgid "How often to check for updates. Value is in seconds."
-msgstr "ЧеÑ?Ñ?оÑ?а на пÑ?овеÑ?ка за обновлениÑ? в Ñ?екÑ?нди."
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:24
-msgid "How often to refresh the package cache"
-msgstr "ЧеÑ?Ñ?оÑ?а на опÑ?еÑ?нÑ?ване на кеÑ?а Ñ? пакеÑ?иÑ?е"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:25
-msgid "How often to refresh the package cache. Value is in seconds."
-msgstr "ЧеÑ?Ñ?оÑ?а на опÑ?еÑ?нÑ?ване на кеÑ?а Ñ? пакеÑ?иÑ?е в Ñ?екÑ?нди"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:26
-msgid "If search terms should be completed automatically"
-msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?но допиÑ?ване на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ениÑ? Ñ?екÑ?Ñ?"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:27
-msgid "Install updates automatically when running on battery power"
-msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?но инÑ?Ñ?алиÑ?ане на обновлениÑ?Ñ?а пÑ?и заÑ?Ñ?анване оÑ? баÑ?еÑ?ии"
-
-#. TRANSLATORS: An interaction mode is the level of user interaction
-#. that is allowed. See ./docs/DBusInterface.txt for more information
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:30
-msgid "Interaction modes that must be used, overriding requests from client"
-msgstr ""
-"Режими на взаимодейÑ?Ñ?вие, коиÑ?о да Ñ?е използваÑ?. Те имаÑ? пÑ?евеÑ? над "
-"поиÑ?каниÑ?е оÑ? клиенÑ?а."
-
-#. TRANSLATORS: An interaction mode is the level of user interaction
-#. that is allowed. See ./docs/DBusInterface.txt for more information
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:33
-msgid "Interaction modes to use by default"
-msgstr "СÑ?андаÑ?Ñ?ни Ñ?ежими на взаимодейÑ?Ñ?вие"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:34
-msgid "Messages that should be ignored"
-msgstr "СÑ?обÑ?ениÑ?, коиÑ?о да бÑ?даÑ? пÑ?еÑ?каÑ?ани"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:35
-msgid ""
-"Messages that should be ignored, separated by commas. These can include '*' "
-"and '?' characters"
-msgstr ""
-"СÑ?обÑ?ениÑ?, коиÑ?о да Ñ?е пÑ?еÑ?каÑ?аÑ?. Ð?збÑ?оени Ñ? Ñ?азделиÑ?ел â??,â??. Ð?менаÑ?а могаÑ? "
-"да вклÑ?Ñ?ваÑ? знаÑ?иÑ?е â??*â?? и â???â??."
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:36
-msgid ""
-"Notify the user before a large update is done on a mobile broadband "
-"connection"
-msgstr ""
-"УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?еди извÑ?Ñ?Ñ?ванеÑ?о на голÑ?мо обновÑ?ване пÑ?ез "
-"мобилна, Ñ?иÑ?околенÑ?ова вÑ?Ñ?зка"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:37
-msgid "Notify the user for completed updates"
-msgstr "УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и завÑ?Ñ?Ñ?ване на обновÑ?ване"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:38
-msgid "Notify the user for completed updates where the user needs to restart"
-msgstr ""
-"УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и завÑ?Ñ?Ñ?ване на обновÑ?ване и необÑ?одимоÑ?Ñ? оÑ? "
-"Ñ?еÑ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:39
-msgid "Notify the user when a task is complete"
-msgstr "УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и завÑ?Ñ?Ñ?ване на дейÑ?Ñ?виеÑ?о"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:40
-msgid "Notify the user when an update has failed"
-msgstr "УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и неÑ?Ñ?пеÑ?но обновÑ?ване"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:41
-msgid "Notify the user when distribution upgrades are available"
-msgstr "УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и налиÑ?ие на обновлениÑ? на диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:42
-msgid "Notify the user when security updates are available"
-msgstr "УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и налиÑ?ие на обновлениÑ? по Ñ?игÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?а"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:43
-msgid ""
-"Notify the user when the automatic update was not started on battery power"
-msgstr ""
-"УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и пÑ?опÑ?Ñ?кане на авÑ?омаÑ?иÑ?но обновÑ?ване пÑ?и "
-"заÑ?Ñ?анване оÑ? баÑ?еÑ?ии"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:44
-msgid ""
-"Notify the user when the update was not automatically started while running "
-"on battery power"
-msgstr ""
-"УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и пÑ?опÑ?Ñ?кане на авÑ?омаÑ?иÑ?ноÑ?о Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане на "
-"обновÑ?ване пÑ?и заÑ?Ñ?анване оÑ? баÑ?еÑ?ии"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:45
-msgid "Notify the user when the update was started"
-msgstr "УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и наÑ?ало на обновÑ?ване"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:46
-msgid "Notify the user when there are errors"
-msgstr "УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и налиÑ?ие на гÑ?еÑ?ки"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:47
-msgid "Notify the user when there are messages"
-msgstr "УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и налиÑ?ие на Ñ?Ñ?обÑ?ениÑ?"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:48
-msgid "Notify the user when there are messages from the package manager"
-msgstr ""
-"УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и налиÑ?ие на Ñ?Ñ?обÑ?ениÑ? оÑ? Ñ?пÑ?авлениеÑ?о на пакеÑ?и"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:49
-msgid "Notify the user when updates are available"
-msgstr "УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и налиÑ?ие на обновлениÑ?"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:50
-msgid "Only show native packages in the file lists"
-msgstr "Ð?а Ñ?е показваÑ? Ñ?амо пакеÑ?иÑ?е за конкÑ?еÑ?наÑ?а аÑ?Ñ?иÑ?екÑ?Ñ?Ñ?а в Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:51
-msgid ""
-"Only show native packages matching the machine architecture in the file lists"
-msgstr ""
-"Ð?а Ñ?е показваÑ? Ñ?амо пакеÑ?иÑ?е за аÑ?Ñ?иÑ?екÑ?Ñ?Ñ?аÑ?а Ñ?Ñ?впадаÑ?а Ñ? Ñ?ази на маÑ?инаÑ?а в "
-"Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:52
-msgid "Only show the newest packages in the file lists"
-msgstr "Ð?а Ñ?е показваÑ? Ñ?амо най-новиÑ?е пÑ?иложениÑ? в Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:53
-msgid ""
-"Only show the newest packages in the update list, and filter out older "
-"updates that are still available."
-msgstr ""
-"Ð?а Ñ?е показваÑ? Ñ?амо най-новиÑ?е пÑ?иложениÑ? в Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е без вÑ?е оÑ?е налиÑ?ниÑ?е, "
-"но Ñ?Ñ?аÑ?и обновлениÑ?."
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:54
-msgid "Only show the newest updates in the list"
-msgstr "Ð?а Ñ?е показваÑ? Ñ?амо най-новиÑ?е обновлениÑ? в Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:55
-msgid "Programs that should be ignored when they issue session D-Bus requests"
-msgstr ""
-"Ð?Ñ?огÑ?ами, коиÑ?о да бÑ?даÑ? пÑ?еÑ?каÑ?ани, когаÑ?о изпÑ?аÑ?аÑ? Ñ?еÑ?ийни заÑ?вки кÑ?м D-BUS"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:56
-msgid ""
-"Programs that should be ignored when they issue session D-Bus requests, "
-"separated by commas."
-msgstr ""
-"Ð?Ñ?огÑ?ами, коиÑ?о да Ñ?е пÑ?еÑ?каÑ?аÑ?, когаÑ?о изпÑ?аÑ?аÑ? Ñ?еÑ?ийни заÑ?вки кÑ?м D-BUS, Ñ? "
-"Ñ?азделиÑ?ел â??,â??."
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:57
-msgid "Scroll to packages as they are downloaded"
-msgstr "Ð?изÑ?ално пÑ?идвижване кÑ?м пакеÑ?иÑ?е пÑ?и изÑ?еглÑ?неÑ?о им"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:58
-msgid ""
-"Scroll to packages in the update list as they are downloaded or installed."
-msgstr ""
-"Ð?изÑ?ално пÑ?идвижване кÑ?м пакеÑ?иÑ?е пÑ?и изÑ?еглÑ?неÑ?о им или инÑ?Ñ?алиÑ?анеÑ?о им."
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:59
-msgid "Show all repositories in the software source viewer"
-msgstr "Ð?оказване на вÑ?иÑ?ки Ñ?Ñ?анилиÑ?а на Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ? в изгледа за обновлениÑ?"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:60
-msgid "Show the 'All Packages' group menu"
-msgstr "Ð?оказване на менÑ?Ñ?о â??Ð?Ñ?иÑ?ки пакеÑ?иâ??"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:61
-msgid ""
-"Show the all packages menu item. This takes a long time to populate on most "
-"backends and is not generally required by end users"
-msgstr ""
-"Ð?оказване на менÑ?Ñ?о â??Ð?Ñ?иÑ?ки пакеÑ?иâ??. Ð?а попÑ?лванеÑ?о мÑ? повеÑ?еÑ?о пакеÑ?ни Ñ?дÑ?а "
-"изиÑ?кваÑ? Ñ?вÑ?Ñ?де много вÑ?еме, а повеÑ?еÑ?о поÑ?Ñ?ебиÑ?ели Ñ?Ñ?дко изиÑ?кваÑ? Ñ?ази "
-"вÑ?зможноÑ?Ñ?."
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:62
-msgid "Show the category group menu"
-msgstr "Ð?оказване на менÑ?Ñ?о за каÑ?егоÑ?ииÑ?е гÑ?Ñ?пи"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:63
-msgid ""
-"Show the category group menu. This is more complete and custom to the "
-"distribution, but takes longer to populate"
-msgstr ""
-"Ð?оказване на менÑ?Ñ?о за каÑ?егоÑ?ииÑ?е и гÑ?Ñ?пи. То е по-пÑ?лно и Ñ?Ñ?оÑ?веÑ?Ñ?Ñ?ва по-"
-"добÑ?е на диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а, но изиÑ?ква повеÑ?е вÑ?еме"
-
-#. TRANSLATORS:
-#. The original application is the program that was opened by the user,
-#. and that requested the PackageKit action.
-#. If the user then closes the application, but the task is still running
-#. (for instance, updating the system) then the original application is
-#. marked as not running.
-#. This is the only time we should show the progress icon in the tray,
-#. as the user would have no other way to interact with, or cancel the task.
-#.
-#. Some people like being able to interact with the task for debugging
-#. or just because they want to know what is happening in other user sessions.
-#. Those sort of people (not typical users) should enable this option.
-#.
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:77
-msgid ""
-"Show the transaction progress icon in the tray when the original application "
-"is still running."
-msgstr ""
-"Ð?оказване на иконаÑ?а за напÑ?едÑ?ка на Ñ?Ñ?анзакÑ?иÑ?Ñ?а, докаÑ?о пÑ?Ñ?вонаÑ?алноÑ?о "
-"пÑ?иложение вÑ?е оÑ?е Ñ?абоÑ?и."
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:78
-msgid "Show transactions that have the original application running"
-msgstr ""
-"Ð?оказване на Ñ?Ñ?анзакÑ?ииÑ?е, докаÑ?о пÑ?Ñ?вонаÑ?алноÑ?о пÑ?иложение вÑ?е оÑ?е Ñ?абоÑ?и"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:79
-msgid ""
-"The number of seconds at session startup to wait before checking for updates"
-msgstr ""
-"Ð?Ñ?ой Ñ?екÑ?нди Ñ?лед Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?анеÑ?о на Ñ?еÑ?иÑ?Ñ?а, Ñ?лед коиÑ?о да Ñ?е пÑ?овеÑ?и за "
-"обновлениÑ?"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:80
-msgid "The search mode used by default"
-msgstr "СÑ?андаÑ?Ñ?ен Ñ?ежим на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:81
-msgid ""
-"The search mode used by default. Options are \"name\", \"details\", or \"file"
-"\""
-msgstr ""
-"СÑ?андаÑ?Ñ?ен Ñ?ежим за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене. Ð?Ñ?зможноÑ?Ñ?иÑ?е Ñ?а â??nameâ?? (по име), â??detailsâ?? (по "
-"допÑ?лниÑ?елна инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?), или â??fileâ?? (по Ñ?айл)"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:82
-msgid "This key determines if applications should be able to prompt for fonts"
-msgstr "Този клÑ?Ñ? опÑ?еделÑ? дали пÑ?иложениÑ?Ñ?а да могаÑ? да изиÑ?кваÑ? Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ове"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:83
-msgid "Use WiFi (wireless LAN) connections to check for updates"
-msgstr "Ð?зползване на безжиÑ?наÑ?а мÑ?ежа по WiFI за пÑ?овеÑ?ка за обновлениÑ?"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:84
-msgid "Use WiFi connections"
-msgstr "Ð?зползване на безжиÑ?ниÑ?е вÑ?Ñ?зки"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:85
-msgid "Use mobile broadband connections"
-msgstr "Ð?зползване на мобилни, Ñ?иÑ?околенÑ?ови вÑ?Ñ?зки"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:86
-msgid ""
-"Use mobile broadband connections such as GSM and CDMA to check for updates"
-msgstr ""
-"Ð?зползване на мобилни, Ñ?иÑ?околенÑ?ови вÑ?Ñ?зки каÑ?о GSM и CDMA за пÑ?овеÑ?ки за "
-"обновлениÑ?"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:87
-msgid ""
-"When displaying UI from a session DBus request, automatically use these "
-"options by default"
-msgstr ""
-"Ð?Ñ?и показване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?ки инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? пÑ?и Ñ?еÑ?ийна заÑ?вка по DBus, "
-"авÑ?омаÑ?иÑ?но да Ñ?е ползваÑ? Ñ?ледниÑ?е наÑ?Ñ?Ñ?ойки"
-
-#: ../data/gnome-packagekit.schemas.in.h:88
-msgid ""
-"When displaying UI from a session DBus request, force these options to be "
-"turned on"
-msgstr ""
-"Ð?Ñ?и показване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?ки инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? пÑ?и Ñ?еÑ?ийна заÑ?вка по DBus, да Ñ?е "
-"пÑ?иложаÑ? Ñ?Ñ?Ñ? задÑ?лжиÑ?елно пÑ?едимÑ?Ñ?во Ñ?ледниÑ?е наÑ?Ñ?Ñ?ойки"
-
 #: ../data/gpk-application.desktop.in.h:1
 msgid "Add or remove software installed on the system"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане и деинÑ?Ñ?алиÑ?ане на Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ? кÑ?м Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а"
 
 #. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
 #: ../data/gpk-application.desktop.in.h:2 ../data/gpk-application.ui.h:2
-#: ../src/gpk-application-main.c:94 ../src/gpk-log.c:514
-#: ../src/gpk-update-viewer-main.c:86
+#: ../src/gpk-application-main.c:90 ../src/gpk-log.c:498
+#: ../src/gpk-update-viewer-main.c:85
 msgid "Add/Remove Software"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане/деинÑ?Ñ?алиÑ?ане на Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?"
 
@@ -515,8 +125,7 @@ msgstr "_Ð?збоÑ?"
 msgid "Software Log"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?нал за Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?а"
 
-#: ../data/gpk-application.ui.h:24 ../data/gpk-repo.desktop.in.h:2
-#: ../data/gpk-repo.ui.h:2
+#: ../data/gpk-application.ui.h:24 ../data/gpk-prefs.ui.h:6
 msgid "Software Sources"
 msgstr "Ð¥Ñ?анилиÑ?а"
 
@@ -549,7 +158,7 @@ msgid "_Graphical"
 msgstr "_Ð?Ñ?аÑ?иÑ?ни"
 
 #. TRANSLATORS: context menu to open the offline help file
-#: ../data/gpk-application.ui.h:32 ../src/gpk-check-update.c:303
+#: ../data/gpk-application.ui.h:32 ../src/gpk-check-update.c:271
 msgid "_Help"
 msgstr "Ð?омо_Ñ?"
 
@@ -627,7 +236,7 @@ msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане на избÑ?аниÑ? Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ? на Ñ?иÑ?
 msgid "Package Installer"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане на пакеÑ?и"
 
-#: ../data/gpk-log.desktop.in.h:1 ../data/gpk-log.ui.h:2 ../src/gpk-log.c:710
+#: ../data/gpk-log.desktop.in.h:1 ../data/gpk-log.ui.h:2 ../src/gpk-log.c:712
 msgid "Software Log Viewer"
 msgstr "Ð?Ñ?еглед на дневника за Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?а"
 
@@ -640,57 +249,57 @@ msgid "Filter"
 msgstr "ФилÑ?Ñ?иÑ?ане"
 
 #: ../data/gpk-prefs.desktop.in.h:1
-msgid "Change software update preferences"
-msgstr "Ð?Ñ?омÑ?на на наÑ?Ñ?Ñ?ойкиÑ?е за обновÑ?ване на Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?а"
+msgid ""
+"Change software update preferences and enable or disable software sources"
+msgstr ""
+"Ð?Ñ?омÑ?на на наÑ?Ñ?Ñ?ойкиÑ?е за обновÑ?ване на Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?а и вклÑ?Ñ?ване/изклÑ?Ñ?ване на "
+"Ñ?Ñ?анилиÑ?аÑ?а"
 
 #: ../data/gpk-prefs.desktop.in.h:2
 msgid "Software Updates"
 msgstr "Ð?бновÑ?ваниÑ? на Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?а"
 
 #: ../data/gpk-prefs.ui.h:1
+msgid ""
+"A software source contains packages that can be installed on this computer."
+msgstr ""
+"Ð?Ñ?кое Ñ?Ñ?анилиÑ?е Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жа пакеÑ?, койÑ?о може да Ñ?е инÑ?Ñ?алиÑ?а на Ñ?ози компÑ?Ñ?Ñ?Ñ?."
+
+#: ../data/gpk-prefs.ui.h:2
 msgid "C_heck for updates:"
 msgstr "_Ð?Ñ?овеÑ?ка за обновлениÑ?:"
 
-#: ../data/gpk-prefs.ui.h:2
+#: ../data/gpk-prefs.ui.h:3
 msgid "Check for major _upgrades:"
 msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?ка за _оÑ?новни обновлениÑ?:"
 
-#: ../data/gpk-prefs.ui.h:3
+#: ../data/gpk-prefs.ui.h:4
 msgid "Check for updates when using mobile broadband"
 msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?ка за обновлениÑ?, когаÑ?о Ñ?е ползва мобилна, Ñ?иÑ?околенÑ?ова вÑ?Ñ?зка"
 
-#: ../data/gpk-prefs.ui.h:4
+#: ../data/gpk-prefs.ui.h:5
 msgid "Currently using mobile broadband"
 msgstr "Ð? моменÑ?а Ñ?е ползва мобилна, Ñ?иÑ?околенÑ?ова вÑ?Ñ?зка"
 
-#. TRANSLATORS: program name, an application to set per-user policy for updates
-#: ../data/gpk-prefs.ui.h:5 ../src/gpk-prefs.c:485
+#: ../data/gpk-prefs.ui.h:7
 msgid "Software Update Preferences"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки на обновÑ?ванеÑ?о на Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?а"
 
-#: ../data/gpk-prefs.ui.h:6
+#: ../data/gpk-prefs.ui.h:8
 msgid "Update Settings"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки на обновÑ?ванеÑ?о"
 
-#: ../data/gpk-prefs.ui.h:7
+#: ../data/gpk-prefs.ui.h:9
 msgid "_Automatically install:"
 msgstr "_Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?но инÑ?Ñ?алиÑ?ане:"
 
-#: ../data/gpk-repo.desktop.in.h:1
-msgid "Enable or disable software sources"
-msgstr "УпÑ?авление на Ñ?Ñ?анилиÑ?аÑ?а"
-
-#: ../data/gpk-repo.ui.h:1
-msgid "Shows more software sources that may be interesting"
-msgstr "Ð?оказване на допÑ?лниÑ?елни Ñ?Ñ?анилиÑ?а, коиÑ?о може да ви заинÑ?Ñ?игÑ?ваÑ?"
-
 #. shows extra -source, -debuginfo, and -devel software sources
-#: ../data/gpk-repo.ui.h:4
+#: ../data/gpk-prefs.ui.h:11
 msgid "_Show debug and development software sources"
 msgstr "Ð?оказване на _Ñ?Ñ?анилиÑ?а за изÑ?иÑ?Ñ?ване на гÑ?еÑ?ки и Ñ?ези за Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?иÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: column for what was done, e.g. update-system
-#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:1 ../src/gpk-log.c:296
+#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:1 ../src/gpk-log.c:295
 msgid "Action"
 msgstr "Ð?ейÑ?Ñ?вие"
 
@@ -715,8 +324,7 @@ msgid "Destination package list:"
 msgstr "Целеви Ñ?пиÑ?Ñ?к Ñ? пакеÑ?и:"
 
 #. TRANSLATORS: column for what packages were upgraded
-#. TRANSLATORS: column for the message description
-#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:7 ../src/gpk-log.c:323 ../src/gpk-watch.c:597
+#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:7 ../src/gpk-log.c:322
 msgid "Details"
 msgstr "Ð?одÑ?обноÑ?Ñ?и"
 
@@ -741,7 +349,7 @@ msgid "Select A Package List File"
 msgstr "Ð?збоÑ? на Ñ?айл â?? Ñ?пиÑ?Ñ?к на пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: program description, an application to create service packs
-#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:13 ../src/gpk-service-pack.c:722
+#: ../data/gpk-service-pack.ui.h:13 ../src/gpk-service-pack.c:747
 msgid "Service Pack Creator"
 msgstr "СÑ?здаване на Ñ?еÑ?визни пакеÑ?и"
 
@@ -785,13 +393,7 @@ msgstr "Ð?плеÑ? за обновÑ?ване кÑ?м PackageKit"
 msgid "Software Update"
 msgstr "Ð?бновление на Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?а"
 
-#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
 #: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:2
-#: ../src/gpk-update-viewer-main.c:103
-msgid "Software Update Viewer"
-msgstr "Ð?Ñ?еглед на Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?ниÑ?е обновÑ?ваниÑ?"
-
-#: ../data/gpk-update-viewer.desktop.in.h:3
 msgid "Update software installed on the system"
 msgstr "Ð?бновÑ?ване на Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?а инÑ?Ñ?алиÑ?ан вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а"
 
@@ -804,6 +406,10 @@ msgstr ""
 "и пÑ?едоÑ?Ñ?авÑ?Ñ? нови вÑ?зможноÑ?Ñ?и."
 
 #: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:3
+msgid "_Install Update(s)"
+msgstr "_Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане на обновлениÑ?Ñ?а"
+
+#: ../data/gpk-update-viewer.ui.h:4
 msgid "_Upgrade"
 msgstr "_Ð?бновÑ?ване"
 
@@ -816,7 +422,7 @@ msgstr "_Ð?одÑ?обноÑ?Ñ?и"
 #. TRANSLATORS: column for the application name
 #. TRANSLATORS: column for the package name
 #: ../python/packagekit/gtkwidgets.py:510 ../src/gpk-helper-chooser.c:149
-#: ../src/gpk-helper-run.c:191
+#: ../src/gpk-helper-run.c:219
 msgid "Package"
 msgstr "Ð?акеÑ?"
 
@@ -857,6 +463,71 @@ msgid ""
 "correctly."
 msgstr "Ð?Ñ?огÑ?амаÑ?а, коÑ?Ñ?о иÑ?каÑ?е да инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ?е, изиÑ?ква допÑ?лниÑ?елен Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?."
 
+#. TRANSLATORS: check once an hour
+#: ../src/cc-update-panel.c:70
+msgid "Hourly"
+msgstr "Ð?жеÑ?аÑ?но"
+
+#. TRANSLATORS: check once a day
+#: ../src/cc-update-panel.c:72
+msgid "Daily"
+msgstr "Ð?жедневно"
+
+#. TRANSLATORS: check once a week
+#: ../src/cc-update-panel.c:74
+msgid "Weekly"
+msgstr "Ð?жеÑ?едмиÑ?но"
+
+#. TRANSLATORS: never check for updates/upgrades
+#: ../src/cc-update-panel.c:76
+msgid "Never"
+msgstr "Ð?икога"
+
+#. TRANSLATORS: update everything
+#: ../src/cc-update-panel.c:79
+msgid "All updates"
+msgstr "Ð?Ñ?иÑ?ки обновлениÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: update just security updates
+#: ../src/cc-update-panel.c:81
+msgid "Only security updates"
+msgstr "Само обновлениÑ?Ñ?а по Ñ?игÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?а"
+
+#. TRANSLATORS: don't update anything
+#: ../src/cc-update-panel.c:83
+msgid "Nothing"
+msgstr "Ð?иÑ?о"
+
+#. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not enable or disable a software source
+#: ../src/cc-update-panel.c:518
+msgid "Failed to change status"
+msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?на пÑ?омÑ?на на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ние"
+
+#. TRANSLATORS: column if the source is enabled
+#: ../src/cc-update-panel.c:592
+msgid "Enabled"
+msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ено"
+
+#. TRANSLATORS: column for the source description
+#: ../src/cc-update-panel.c:601
+msgid "Software Source"
+msgstr "Ð¥Ñ?анилиÑ?а"
+
+#. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not get the list of sources
+#: ../src/cc-update-panel.c:663
+msgid "Failed to get the list of sources"
+msgstr "СпиÑ?Ñ?кÑ?Ñ? Ñ? Ñ?Ñ?анилиÑ?аÑ?а не бе полÑ?Ñ?ен"
+
+#. TRANSLATORS: backend is broken, and won't tell us what it supports
+#: ../src/cc-update-panel.c:770 ../src/gpk-backend-status.c:76
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:3134
+msgid "Exiting as backend details could not be retrieved"
+msgstr "СпиÑ?ане на пÑ?огÑ?амаÑ?а, заÑ?оÑ?о инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?Ñ?а за Ñ?дÑ?оÑ?о не бе полÑ?Ñ?ена"
+
+#: ../src/cc-update-panel.c:804
+msgid "Getting software source list not supported by backend"
+msgstr "Ð?олзваноÑ?о Ñ?дÑ?о не позволÑ?ва показване на Ñ?пиÑ?Ñ?ка Ñ? Ñ?Ñ?анилиÑ?аÑ?а"
+
 #. TRANSLATORS: title: how many files are installed by the application
 #: ../src/gpk-application.c:617
 #, c-format
@@ -866,17 +537,17 @@ msgstr[0] "%i Ñ?айл инÑ?Ñ?алиÑ?ан оÑ? %s"
 msgstr[1] "%i Ñ?айла инÑ?Ñ?алиÑ?ани оÑ? %s"
 
 #. TRANSLATORS: no packages returned
-#: ../src/gpk-application.c:969 ../src/gpk-application.c:1092
+#: ../src/gpk-application.c:956 ../src/gpk-application.c:1079
 msgid "No packages"
 msgstr "Ð?Ñ?ма пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: this package is not required by any others
-#: ../src/gpk-application.c:971
+#: ../src/gpk-application.c:958
 msgid "No other packages require this package"
 msgstr "Ð?икой дÑ?Ñ?г пакеÑ? не изиÑ?ква Ñ?ози"
 
 #. TRANSLATORS: title: how many packages require this package
-#: ../src/gpk-application.c:978
+#: ../src/gpk-application.c:965
 #, c-format
 msgid "%i package requires %s"
 msgid_plural "%i packages require %s"
@@ -884,7 +555,7 @@ msgstr[0] "%i допÑ?лниÑ?елен пакеÑ? изиÑ?ква %s"
 msgstr[1] "%i допÑ?лниÑ?елни пакеÑ?а изиÑ?кваÑ? %s"
 
 #. TRANSLATORS: show a array of packages for the package
-#: ../src/gpk-application.c:983
+#: ../src/gpk-application.c:970
 #, c-format
 msgid "Packages listed below require %s to function correctly."
 msgid_plural "Packages listed below require %s to function correctly."
@@ -892,12 +563,12 @@ msgstr[0] "Ð?акеÑ?Ñ?Ñ? избÑ?оен по-долÑ? изиÑ?ква %s, за 
 msgstr[1] "Ð?акеÑ?иÑ?е избÑ?оени по-долÑ? изиÑ?кваÑ? %s, за да Ñ?абоÑ?Ñ?Ñ? пÑ?авилно."
 
 #. TRANSLATORS: this package does not depend on any others
-#: ../src/gpk-application.c:1094
+#: ../src/gpk-application.c:1081
 msgid "This package does not depends on any others"
 msgstr "Този пакеÑ? не завиÑ?и оÑ? никой дÑ?Ñ?г"
 
 #. TRANSLATORS: title: show the number of other packages we depend on
-#: ../src/gpk-application.c:1101
+#: ../src/gpk-application.c:1088
 #, c-format
 msgid "%i additional package is required for %s"
 msgid_plural "%i additional packages are required for %s"
@@ -905,7 +576,7 @@ msgstr[0] "%2$s изиÑ?ква %1$i допÑ?лниÑ?елен пакеÑ?"
 msgstr[1] "%2$s изиÑ?ква %1$i допÑ?лниÑ?елни пакеÑ?а"
 
 #. TRANSLATORS: message: show the array of dependant packages for this package
-#: ../src/gpk-application.c:1106
+#: ../src/gpk-application.c:1093
 #, c-format
 msgid "Packages listed below are required for %s to function correctly."
 msgid_plural "Packages listed below are required for %s to function correctly."
@@ -913,27 +584,27 @@ msgstr[0] "Ð?а да Ñ?абоÑ?и %s пÑ?авилно, е необÑ?одим Ñ?
 msgstr[1] "Ð?а да Ñ?абоÑ?и %s пÑ?авилно, Ñ?а необÑ?одими Ñ?ледниÑ?е пакеÑ?и."
 
 #. TRANSLATORS: the repo name is invalid or not found, fall back to this
-#: ../src/gpk-application.c:1171
+#: ../src/gpk-application.c:1158
 msgid "Invalid"
 msgstr "Ð?епÑ?авилен"
 
 #. TRANSLATORS: no results were found for this search
-#: ../src/gpk-application.c:1371
+#: ../src/gpk-application.c:1363
 msgid "No results were found."
 msgstr "Ð?е е оÑ?кÑ?иÑ?о Ñ?Ñ?анилиÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: be helpful, but this shouldn't happen
-#: ../src/gpk-application.c:1379
+#: ../src/gpk-application.c:1371
 msgid "Try entering a package name in the search bar."
 msgstr "Ð?Ñ?обвайÑ?е да вÑ?ведеÑ?е имеÑ?о на пакеÑ?а в ленÑ?аÑ?а за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене."
 
 #. TRANSLATORS: nothing in the package queue
-#: ../src/gpk-application.c:1382
+#: ../src/gpk-application.c:1374
 msgid "There are no packages queued to be installed or removed."
 msgstr "Ð? опаÑ?каÑ?а нÑ?ма пакеÑ?и за инÑ?Ñ?алиÑ?ане или деинÑ?Ñ?алиÑ?ане."
 
 #. TRANSLATORS: tell the user to switch to details search mode
-#: ../src/gpk-application.c:1387
+#: ../src/gpk-application.c:1379
 msgid ""
 "Try searching package descriptions by clicking the icon next to the search "
 "text."
@@ -942,172 +613,163 @@ msgstr ""
 "Ñ?екÑ?Ñ?а за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене."
 
 #. TRANSLATORS: tell the user to try harder
-#: ../src/gpk-application.c:1390
+#: ../src/gpk-application.c:1382
 msgid "Try again with a different search term."
 msgstr "Ð?Ñ?обвайÑ?е оÑ?ново Ñ? Ñ?азлиÑ?ен Ñ?екÑ?Ñ?."
 
 #. TRANSLATORS: title: invlid text in the search bar
-#: ../src/gpk-application.c:1645
+#: ../src/gpk-application.c:1661
 msgid "Invalid search text"
 msgstr "Ð?епÑ?авилен Ñ?екÑ?Ñ? за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене"
 
 #. TRANSLATORS: message: tell the user that's not allowed
-#: ../src/gpk-application.c:1647
+#: ../src/gpk-application.c:1663
 msgid "The search text contains invalid characters"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?Ñ?Ñ? за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жа непÑ?авилни знаÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: title: we failed to execute the mthod
-#: ../src/gpk-application.c:1681
+#: ../src/gpk-application.c:1701
 msgid "The search could not be completed"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ениÑ?Ñ? Ñ?екÑ?Ñ? не може да бÑ?де допиÑ?ан"
 
 #. TRANSLATORS: low level failure, details to follow
-#: ../src/gpk-application.c:1683
+#: ../src/gpk-application.c:1703
 msgid "Running the transaction failed"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?но изпÑ?лнение на Ñ?Ñ?анзакÑ?иÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: title: warn the user they are quitting with unapplied changes
-#: ../src/gpk-application.c:1831
+#: ../src/gpk-application.c:1851
 msgid "Changes not applied"
 msgstr "Ð?Ñ?омениÑ?е не Ñ?а пÑ?иложени"
 
-#: ../src/gpk-application.c:1832
+#: ../src/gpk-application.c:1852
 msgid "Close _Anyway"
 msgstr "_Ð?аÑ?ваÑ?Ñ?не незавиÑ?имо оÑ? Ñ?ова"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user the problem
-#: ../src/gpk-application.c:1836
+#: ../src/gpk-application.c:1856
 msgid "You have made changes that have not yet been applied."
 msgstr "Ð?апÑ?авиÑ?Ñ?е пÑ?омени, коиÑ?о вÑ?е оÑ?е не Ñ?а пÑ?иложени."
 
-#: ../src/gpk-application.c:1837
+#: ../src/gpk-application.c:1857
 msgid "These changes will be lost if you close this window."
 msgstr "Ð?Ñ?омениÑ?е Ñ?е бÑ?даÑ? загÑ?бени, ако заÑ?воÑ?иÑ?е пÑ?озоÑ?еÑ?а."
 
 #. TRANSLATORS: column for installed status
 #. TRANSLATORS: The state of a package
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-application.c:2162 ../src/gpk-enum.c:1162 ../src/gpk-enum.c:1243
+#: ../src/gpk-application.c:2182 ../src/gpk-enum.c:1142 ../src/gpk-enum.c:1223
 msgid "Installed"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ани"
 
 #. TRANSLATORS: column for package name
 #. TRANSLATORS: column for group name
 #. TRANSLATORS: column for the package name
-#: ../src/gpk-application.c:2178 ../src/gpk-application.c:2200
-#: ../src/gpk-dialog.c:153 ../src/gpk-modal-dialog.c:729
+#: ../src/gpk-application.c:2198 ../src/gpk-application.c:2220
+#: ../src/gpk-dialog.c:152 ../src/gpk-modal-dialog.c:732
 msgid "Name"
 msgstr "Ð?ме"
 
 #. TRANSLATORS: the type of package is a collection (metagroup)
-#: ../src/gpk-application.c:2343
+#: ../src/gpk-application.c:2363
 msgid "Type"
 msgstr "Ð?ид"
 
-#: ../src/gpk-application.c:2343
+#: ../src/gpk-application.c:2363
 msgid "Collection"
 msgstr "Ð?омплекÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip: go to the web address
-#: ../src/gpk-application.c:2351
+#: ../src/gpk-application.c:2371
 #, c-format
 msgid "Visit %s"
 msgstr "Ð?оÑ?еÑ?аване на %s"
 
 #. TRANSLATORS: add an entry to go to the project home page
-#: ../src/gpk-application.c:2356
+#: ../src/gpk-application.c:2376
 msgid "Project"
 msgstr "Ð?Ñ?оекÑ?"
 
-#: ../src/gpk-application.c:2356
+#: ../src/gpk-application.c:2376
 msgid "Homepage"
 msgstr "Ð?иÑ?на Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а"
 
 #. TRANSLATORS: the group the package belongs in
-#: ../src/gpk-application.c:2370
+#: ../src/gpk-application.c:2390
 msgid "Group"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?па"
 
 #. TRANSLATORS: the licence string for the package
-#: ../src/gpk-application.c:2376
+#: ../src/gpk-application.c:2396
 msgid "License"
 msgstr "Ð?иÑ?енз"
 
 #. TRANSLATORS: the path in the menu, e.g. Applications -> Games
-#: ../src/gpk-application.c:2385
+#: ../src/gpk-application.c:2405
 msgid "Menu"
 msgstr "Ð?енÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: the size of the meta package
 #. TRANSLATORS: a column that has size of each package
-#: ../src/gpk-application.c:2403 ../src/gpk-update-viewer.c:1707
+#: ../src/gpk-application.c:2423 ../src/gpk-update-viewer.c:1792
 msgid "Size"
 msgstr "РазмеÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: the installed size in bytes of the package
-#: ../src/gpk-application.c:2406
+#: ../src/gpk-application.c:2426
 msgid "Installed size"
 msgstr "РазмеÑ? пÑ?и инÑ?Ñ?алаÑ?иÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: the download size of the package
-#: ../src/gpk-application.c:2409
+#: ../src/gpk-application.c:2429
 msgid "Download size"
 msgstr "РазмеÑ? пÑ?и изÑ?еглÑ?не"
 
 #. TRANSLATORS: where the package came from, the software source name
-#: ../src/gpk-application.c:2418
+#: ../src/gpk-application.c:2438
 msgid "Source"
 msgstr "Ð¥Ñ?анилиÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: this is a menu group of packages in the queue
-#: ../src/gpk-application.c:2564
+#: ../src/gpk-application.c:2584
 msgid "Selected packages"
 msgstr "Ð?збÑ?аниÑ?е пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: entry tooltip: basic search
-#: ../src/gpk-application.c:2616
+#: ../src/gpk-application.c:2638
 msgid "Searching by name"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене по име"
 
 #. TRANSLATORS: entry tooltip: detailed search
-#: ../src/gpk-application.c:2639
+#: ../src/gpk-application.c:2663
 msgid "Searching by description"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене по опиÑ?ание"
 
 #. TRANSLATORS: entry tooltip: file search
-#: ../src/gpk-application.c:2662
+#: ../src/gpk-application.c:2688
 msgid "Searching by file"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене по Ñ?айл"
 
 #. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
-#: ../src/gpk-application.c:2687
+#: ../src/gpk-application.c:2713
 msgid "Search by name"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене по име"
 
 #. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
-#: ../src/gpk-application.c:2697
+#: ../src/gpk-application.c:2724
 msgid "Search by description"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене по опиÑ?ание"
 
 #. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
-#: ../src/gpk-application.c:2707
+#: ../src/gpk-application.c:2735
 msgid "Search by file name"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене по име на Ñ?айл"
 
-#. TRANSLATORS: packaging problem, failed to show link
-#. TRANSLATORS: normally a packaging error, cannot launch link
-#: ../src/gpk-application.c:2750 ../src/gpk-check-update.c:207
-#: ../src/gpk-watch.c:428
-msgid "Failed to show url"
-msgstr "Ð?дÑ?еÑ?Ñ?Ñ? не може да бÑ?де показан"
-
-#: ../src/gpk-application.c:2787 ../src/gpk-check-update.c:231
-#: ../src/gpk-watch.c:448
+#: ../src/gpk-application.c:2776 ../src/gpk-check-update.c:202
 msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
 msgstr "Ð?иÑ?ензиÑ?ан по Ñ?Ñ?ловиÑ?Ñ?а на Ð?Ð?Ð? 2 на GNU (GNU GPL), веÑ?Ñ?иÑ? 2"
 
-#: ../src/gpk-application.c:2788 ../src/gpk-check-update.c:232
-#: ../src/gpk-watch.c:449
+#: ../src/gpk-application.c:2777 ../src/gpk-check-update.c:203
 msgid ""
 "PackageKit is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
 "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -1119,8 +781,7 @@ msgstr ""
 "какÑ?о е пÑ?бликÑ?ван оÑ? ФондаÑ?иÑ?Ñ?а за Ñ?вободен Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ? â?? веÑ?Ñ?иÑ? 2 на лиÑ?енза "
 "или (по ваÑ?е Ñ?еÑ?ение) по-кÑ?Ñ?на веÑ?Ñ?иÑ?."
 
-#: ../src/gpk-application.c:2792 ../src/gpk-check-update.c:236
-#: ../src/gpk-watch.c:453
+#: ../src/gpk-application.c:2781 ../src/gpk-check-update.c:207
 msgid ""
 "PackageKit is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -1131,8 +792,7 @@ msgstr ""
 "Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð? Ð?Ð?РÐ?Ð?ЦÐ?Ð?, доÑ?и и коÑ?вениÑ?е за Ð?РÐ?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð? или СЪÐ?ТÐ?Ð?ТСТÐ?Ð?Ð? С Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?ТÐ? Ð? "
 "Ð?Ð? Ð? УÐ?Ð?ТРÐ?Ð?Ð?. Ð?а подÑ?обноÑ?Ñ?и погледнеÑ?е Ð?бÑ?иÑ? пÑ?блиÑ?ен лиÑ?енз на GNU."
 
-#: ../src/gpk-application.c:2796 ../src/gpk-check-update.c:240
-#: ../src/gpk-watch.c:457
+#: ../src/gpk-application.c:2785 ../src/gpk-check-update.c:211
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
@@ -1143,8 +803,7 @@ msgstr ""
 "Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
 
 #. TRANSLATORS: put your own name here -- you deserve credit!
-#: ../src/gpk-application.c:2802 ../src/gpk-check-update.c:245
-#: ../src/gpk-watch.c:462
+#: ../src/gpk-application.c:2791 ../src/gpk-check-update.c:216
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Ð?лекÑ?андÑ?Ñ? Шопов <ash contact bg>\n"
@@ -1154,23 +813,22 @@ msgstr ""
 "Ð?окладвайÑ?е за гÑ?еÑ?ки на http://gnome.cult.bg/bugs";
 
 #. TRANSLATORS: website label
-#: ../src/gpk-application.c:2828 ../src/gpk-check-update.c:265
-#: ../src/gpk-watch.c:481
+#: ../src/gpk-application.c:2811 ../src/gpk-check-update.c:233
 msgid "PackageKit Website"
 msgstr "Уеб Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а на PackageKit"
 
 #. TRANSLATORS: description of application, gpk-application that is
-#: ../src/gpk-application.c:2831
+#: ../src/gpk-application.c:2814
 msgid "Package Manager for GNOME"
 msgstr "УпÑ?авление на пакеÑ?и в GNOME"
 
 #. TRANSLATORS: single column for the package details, not visible at the moment
-#: ../src/gpk-application.c:3277
+#: ../src/gpk-application.c:3260
 msgid "Text"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?"
 
 #. TRANSLATORS: welcome text if we can click the group array
-#: ../src/gpk-application.c:3300
+#: ../src/gpk-application.c:3283
 msgid ""
 "Enter a package name and then click find, or click a group to get started."
 msgstr ""
@@ -1178,97 +836,89 @@ msgstr ""
 "вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? гÑ?Ñ?па."
 
 #. TRANSLATORS: welcome text if we have to search by name
-#: ../src/gpk-application.c:3303
+#: ../src/gpk-application.c:3286
 msgid "Enter a package name and then click find to get started."
 msgstr "Ð?а наÑ?ало вÑ?ведеÑ?е име на пакеÑ? и наÑ?иÑ?неÑ?е бÑ?Ñ?она за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене."
 
 #. TRANSLATORS: daemon is broken
-#: ../src/gpk-application.c:3531
+#: ../src/gpk-application.c:3510
 msgid "Exiting as properties could not be retrieved"
 msgstr "СпиÑ?ане на пÑ?огÑ?амаÑ?а, заÑ?оÑ?о наÑ?Ñ?Ñ?ойкиÑ?е не бÑ?Ñ?а полÑ?Ñ?ени"
 
 #. TRANSLATORS: title: all of the packages on the system and availble in sources
-#: ../src/gpk-application.c:3651
+#: ../src/gpk-application.c:3629
 msgid "All packages"
 msgstr "Ð?Ñ?иÑ?ки пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip: all packages
-#: ../src/gpk-application.c:3653
+#: ../src/gpk-application.c:3631
 msgid "Show all packages"
 msgstr "Ð?оказване на вÑ?иÑ?ки пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip on the clear button
-#: ../src/gpk-application.c:3877
+#: ../src/gpk-application.c:3883
 msgid "Clear current selection"
 msgstr "Ð?зÑ?иÑ?Ñ?ване на Ñ?екÑ?Ñ?иÑ? избоÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip on the apply button
-#: ../src/gpk-application.c:3902
+#: ../src/gpk-application.c:3908
 msgid "Changes are not applied instantly, this button applies all changes"
 msgstr "Ð?Ñ?омениÑ?е не Ñ?е пÑ?илагаÑ? незабавно. Този бÑ?Ñ?он пÑ?илага вÑ?иÑ?ки пÑ?омени"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip on the homepage button
-#: ../src/gpk-application.c:3928
+#: ../src/gpk-application.c:3934
 msgid "Visit home page for selected package"
 msgstr "Ð?оÑ?еÑ?аване на Ñ?еб Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?аÑ?а на избÑ?аниÑ? пакеÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip on the find button
-#: ../src/gpk-application.c:4036
+#: ../src/gpk-application.c:4042
 msgid "Find packages"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене на пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip on the cancel button
-#: ../src/gpk-application.c:4043
+#: ../src/gpk-application.c:4050
 msgid "Cancel search"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?ановÑ?ване на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?енеÑ?о"
 
 #. TRANSLATORS: show the program version
-#: ../src/gpk-application-main.c:77 ../src/gpk-backend-status.c:242
-#: ../src/gpk-prefs.c:464 ../src/gpk-update-icon.c:66
-#: ../src/gpk-update-viewer-main.c:69
+#: ../src/gpk-application-main.c:73 ../src/gpk-backend-status.c:242
+#: ../src/gpk-update-icon.c:79 ../src/gpk-update-viewer-main.c:68
 msgid "Show the program version and exit"
 msgstr "Ð?звеждане на веÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а на пÑ?огÑ?амаÑ?а и изÑ?од"
 
 #. are we running privileged
-#: ../src/gpk-application-main.c:107
+#: ../src/gpk-application-main.c:103
 msgid "Package installer"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алаÑ?оÑ? на пакеÑ?и"
 
-#. TRANSLATORS: backend is broken, and won't tell us what it supports
-#: ../src/gpk-backend-status.c:76 ../src/gpk-prefs.c:398 ../src/gpk-repo.c:534
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:3029
-msgid "Exiting as backend details could not be retrieved"
-msgstr "СпиÑ?ане на пÑ?огÑ?амаÑ?а, заÑ?оÑ?о инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?Ñ?а за Ñ?дÑ?оÑ?о не бе полÑ?Ñ?ена"
-
 #: ../src/gpk-backend-status.c:258
 msgid "PackageKit Backend Details Viewer"
 msgstr "Ð?одÑ?обен изглед кÑ?м Ñ?дÑ?оÑ?о на PackageKit"
 
 #. TRANSLATORS: context menu to open the preferences
-#: ../src/gpk-check-update.c:291
+#: ../src/gpk-check-update.c:259
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки"
 
 #. TRANSLATORS: context menu to show the about screen
-#. TRANSLATORS: this is the right click menu item
-#: ../src/gpk-check-update.c:311 ../src/gpk-watch.c:508
+#: ../src/gpk-check-update.c:279
 msgid "_About"
 msgstr "_Ð?Ñ?ноÑ?но"
 
 #. TRANSLATORS: we did the update, but some updates were skipped and not applied
-#: ../src/gpk-check-update.c:402
+#: ../src/gpk-check-update.c:370
 msgid "One package was skipped:"
 msgid_plural "Some packages were skipped:"
 msgstr[0] "Ð?Ñ?опÑ?Ñ?наÑ? е един пакеÑ?:"
 msgstr[1] "Ð?Ñ?опÑ?Ñ?наÑ?и Ñ?а нÑ?колко пакеÑ?а:"
 
 #. TRANSLATORS: title: system update completed all okay
-#: ../src/gpk-check-update.c:433
+#: ../src/gpk-check-update.c:401
 msgid "The system update has completed"
 msgstr "Ð?бновÑ?ванеÑ?о на Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а завÑ?Ñ?Ñ?и"
 
 #. TRANSLATORS: restart computer as system packages need update
-#: ../src/gpk-check-update.c:441
+#: ../src/gpk-check-update.c:409
 msgid "Restart computer now"
 msgstr "РеÑ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане на компÑ?Ñ?Ñ?Ñ?а"
 
@@ -1276,51 +926,51 @@ msgstr "РеÑ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане на компÑ?Ñ?Ñ?Ñ?а"
 #. TRANSLATORS: hides forever
 #. add a checkbutton for deps screen
 #. TRANSLATORS: don't pop-up the same message twice
-#: ../src/gpk-check-update.c:448 ../src/gpk-check-update.c:1368
-#: ../src/gpk-dialog.c:306 ../src/gpk-hardware.c:194 ../src/gpk-watch.c:1577
+#: ../src/gpk-check-update.c:416 ../src/gpk-check-update.c:1308
+#: ../src/gpk-dialog.c:305 ../src/gpk-hardware.c:196 ../src/gpk-watch.c:830
 msgid "Do not show this again"
 msgstr "Това да не Ñ?е показва повеÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: button: show more details about the error
 #. TRANSLATORS: button: show details about the error
 #. TRANSLATORS: This is a link in a libnotify bubble that shows the detailed error
-#: ../src/gpk-check-update.c:510 ../src/gpk-dbus-task.c:385
-#: ../src/gpk-watch.c:1399
+#: ../src/gpk-check-update.c:478 ../src/gpk-dbus-task.c:388
+#: ../src/gpk-watch.c:607
 msgid "Show details"
 msgstr "Ð?опÑ?лниÑ?елна инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: this is the application name for libcanberra
-#: ../src/gpk-check-update.c:559 ../src/gpk-check-update.c:993
-#: ../src/gpk-check-update.c:1015
+#: ../src/gpk-check-update.c:532 ../src/gpk-check-update.c:922
+#: ../src/gpk-check-update.c:944
 msgid "GNOME PackageKit Update Icon"
 msgstr "Ð?кона за обновÑ?ване кÑ?м GNOME PackageKit"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpk-check-update.c:561 ../src/gpk-update-viewer.c:514
+#: ../src/gpk-check-update.c:534 ../src/gpk-update-viewer.c:519
 msgid "Updated successfully"
 msgstr "УÑ?пеÑ?но обновÑ?ване"
 
 #. TRANSLATORS: title in the libnotify popup
-#: ../src/gpk-check-update.c:685
+#: ../src/gpk-check-update.c:660
 msgid "Security update available"
 msgid_plural "Security updates available"
 msgstr[0] "Ð?алиÑ?но е обновление по Ñ?игÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?а."
 msgstr[1] "Ð?алиÑ?ни Ñ?а обновлениÑ? по Ñ?игÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?а."
 
 #. TRANSLATORS: message when there are security updates
-#: ../src/gpk-check-update.c:688
+#: ../src/gpk-check-update.c:663
 msgid "An important update is available for your computer:"
 msgid_plural "Important updates are available for your computer:"
 msgstr[0] "Ð?алиÑ?но е важно обновление за компÑ?Ñ?Ñ?Ñ?а ви:"
 msgstr[1] "Ð?алиÑ?ни Ñ?а важни обновлениÑ? за компÑ?Ñ?Ñ?Ñ?а ви:"
 
 #. TRANSLATORS: button: open the update viewer to install updates
-#: ../src/gpk-check-update.c:708
+#: ../src/gpk-check-update.c:683
 msgid "Install updates"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане на обновлениÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: policy says update, but we are on battery and so prompt
-#: ../src/gpk-check-update.c:819
+#: ../src/gpk-check-update.c:764
 msgid ""
 "Automatic updates are not being installed as the computer is running on "
 "battery power"
@@ -1329,31 +979,31 @@ msgstr ""
 "авÑ?омаÑ?иÑ?но."
 
 #. TRANSLATORS: informs user will not install by default
-#: ../src/gpk-check-update.c:821
+#: ../src/gpk-check-update.c:766
 msgid "Updates not installed"
 msgstr "Ð?бновлениÑ? не Ñ?е инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: to hell with my battery life, just do it
-#: ../src/gpk-check-update.c:831
+#: ../src/gpk-check-update.c:776
 msgid "Install the updates anyway"
 msgstr "Ð?бновлениÑ?Ñ?а да Ñ?е инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: title: notification when we scheduled an automatic update
-#: ../src/gpk-check-update.c:878
+#: ../src/gpk-check-update.c:802
 msgid "Updates are being installed"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?аÑ? Ñ?е обновлениÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user why the hard disk is grinding...
-#: ../src/gpk-check-update.c:880
+#: ../src/gpk-check-update.c:804
 msgid "Updates are being automatically installed on your computer"
 msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?но Ñ?е инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ? обновлениÑ?"
 
-#: ../src/gpk-check-update.c:886
+#: ../src/gpk-check-update.c:810
 msgid "Cancel update"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?ановÑ?ване на обновÑ?ванеÑ?о"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip: how many updates are waiting to be applied
-#: ../src/gpk-check-update.c:965
+#: ../src/gpk-check-update.c:894
 #, c-format
 msgid "There is %d update available"
 msgid_plural "There are %d updates available"
@@ -1361,17 +1011,17 @@ msgstr[0] "Ð?алиÑ?но е %d обновление"
 msgstr[1] "Ð?алиÑ?ни Ñ?а %d обновлениÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpk-check-update.c:995
+#: ../src/gpk-check-update.c:924
 msgid "Update available"
 msgstr "Ð?алиÑ?но е обновление"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpk-check-update.c:1017
+#: ../src/gpk-check-update.c:946
 msgid "Update available (on battery)"
 msgstr "Ð?алиÑ?но е обновление (заÑ?Ñ?анване оÑ? баÑ?еÑ?ии)"
 
 #. TRANSLATORS: a distro update is available, e.g. Fedora 8 to Fedora 9
-#: ../src/gpk-check-update.c:1355
+#: ../src/gpk-check-update.c:1295
 msgid "Distribution upgrades available"
 msgstr "Ð?алиÑ?ни Ñ?а обновлениÑ? на диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а"
 
@@ -1380,9 +1030,9 @@ msgstr "Ð?алиÑ?ни Ñ?а обновлениÑ? на диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а
 #. TRANSLATORS: button: show the user a button to get more help finding stuff
 #. TRANSLATORS: button text
 #. TRANSLATORS: button: show the user a button to get more help finding stuff
-#: ../src/gpk-check-update.c:1365 ../src/gpk-dbus-task.c:1085
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1319 ../src/gpk-dbus-task.c:1625
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1831 ../src/gpk-dbus-task.c:2089
+#: ../src/gpk-check-update.c:1305 ../src/gpk-dbus-task.c:1100
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1334 ../src/gpk-dbus-task.c:1640
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1846 ../src/gpk-dbus-task.c:2102
 msgid "More information"
 msgstr "Ð?овеÑ?е инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?"
 
@@ -1494,27 +1144,27 @@ msgid "%s, %s, %s, %s and %s"
 msgstr "%s, %s, %s, %s и %s"
 
 #. TRANSLATORS: we failed to install
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:245
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:246
 msgid "Failed to install software"
 msgstr "СоÑ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ? не бе инÑ?Ñ?алиÑ?ан"
 
 #. TRANSLATORS: we didn't select any applications that were returned
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:247
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:248
 msgid "No applications were chosen to be installed"
 msgstr "Ð?иÑ?о едно пÑ?иложение не бе избÑ?ано за инÑ?Ñ?алиÑ?ане"
 
 #. TRANSLATORS: detailed text about the error
 #. TRANSLATORS: The detailed error if the user clicks "more info"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:279 ../src/gpk-watch.c:398
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:281 ../src/gpk-watch.c:112
 msgid "Error details"
 msgstr "Ð?опÑ?лниÑ?елна инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? за гÑ?еÑ?каÑ?а"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:279
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:281
 msgid "Package Manager error details"
 msgstr "Ð?опÑ?лниÑ?елна инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? за гÑ?еÑ?каÑ?а оÑ? Ñ?пÑ?авлениеÑ?о на пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: default fallback error -- this should never happen
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:294
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:297
 msgid ""
 "Unknown error. Please refer to the detailed report and report in your "
 "distribution bugtracker."
@@ -1523,47 +1173,47 @@ msgstr ""
 "докладвайÑ?е в Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а за пÑ?оÑ?ледÑ?ване на гÑ?еÑ?ки на диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а."
 
 #. TRANSLATORS: failed authentication
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:310
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:313
 msgid "You don't have the necessary privileges to perform this action."
 msgstr "Ð?Ñ?маÑ?е необÑ?одимиÑ?е пÑ?ава за Ñ?ова дейÑ?Ñ?вие."
 
 #. TRANSLATORS: could not start system service
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:314
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:317
 msgid "The packagekitd service could not be started."
 msgstr ""
 "УÑ?лÑ?гаÑ?а за Ñ?пÑ?авление на пакеÑ?и â?? â??packagekitdâ?? не може да бÑ?де Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ана."
 
 #. TRANSLATORS: the user tried to query for something invalid
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:318
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:321
 msgid "The query is not valid."
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?на заÑ?вка."
 
 #. TRANSLATORS: the user tried to install a file that was not compatable or broken
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:322
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:325
 msgid "The file is not valid."
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ен Ñ?айл."
 
 #. TRANSLATORS: error: failed to install, detailed error follows
 #. TRANSLATORS: failed to install, shouldn't be shown
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:466 ../src/gpk-dbus-task.c:1138
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:476 ../src/gpk-dbus-task.c:1153
 msgid "Failed to install package"
 msgstr "Ð?акеÑ?иÑ?е не бÑ?Ñ?а инÑ?Ñ?алиÑ?ани"
 
 #. TRANSLATORS: title: installing packages
 #. TRANSLATORS: transaction state, installing packages
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:504 ../src/gpk-enum.c:961
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:514 ../src/gpk-enum.c:941
 msgid "Installing packages"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане на пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: title
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:606 ../src/gpk-dbus-task.c:1357
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:616 ../src/gpk-dbus-task.c:1372
 msgid "Failed to install file"
 msgid_plural "Failed to install files"
 msgstr[0] "ФайлÑ?Ñ? не бе инÑ?Ñ?алиÑ?ан"
 msgstr[1] "ФайловеÑ?е не бÑ?Ñ?а инÑ?Ñ?алиÑ?ани"
 
 #. TRANSLATORS: title: confirm the user want's to install a local file
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:690
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:705
 msgid "Do you want to install this file?"
 msgid_plural "Do you want to install these files?"
 msgstr[0] "Ð?Ñ?каÑ?е ли да инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ?е Ñ?ози Ñ?айл?"
@@ -1577,62 +1227,62 @@ msgstr[1] "Ð?Ñ?каÑ?е ли да инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ?е Ñ?ези Ñ?айлове
 #. TRANSLATORS: button: install printer drivers
 #. TRANSLATORS: button: install catalog
 #. TRANSLATORS: if the update should be installed
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:699 ../src/gpk-dbus-task.c:1231
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1450 ../src/gpk-dbus-task.c:1653
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2116 ../src/gpk-dbus-task.c:2384
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2506 ../src/gpk-dbus-task.c:2858
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1636
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:714 ../src/gpk-dbus-task.c:1246
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1465 ../src/gpk-dbus-task.c:1668
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2129 ../src/gpk-dbus-task.c:2399
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2521 ../src/gpk-dbus-task.c:2874
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1721
 msgid "Install"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане"
 
 #. TRANSLATORS: title: installing a local file
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1014
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1029
 msgid "Install local file"
 msgid_plural "Install local files"
 msgstr[0] "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане на локален Ñ?айл"
 msgstr[1] "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане на локални Ñ?айлове"
 
 #. TRANSLATORS: couldn't resolve name to package
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1073
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1088
 #, c-format
 msgid "Could not find packages"
 msgstr "Ð?акеÑ?иÑ?е не могаÑ? да бÑ?даÑ? оÑ?кÑ?иÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: message: could not find
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1082
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1097
 msgid "The packages could not be found in any software source"
 msgstr "Ð?акеÑ?иÑ?е не бÑ?Ñ?а оÑ?кÑ?иÑ?и в никое оÑ? Ñ?Ñ?анилиÑ?аÑ?а"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1121
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1136
 msgid "Failed to install packages"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?но инÑ?Ñ?алиÑ?ане на пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: message: package is already installed
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1123 ../src/gpk-enum.c:369
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1138 ../src/gpk-enum.c:334
 msgid "The package is already installed"
 msgstr "Ð?акеÑ?Ñ?Ñ? веÑ?е е инÑ?Ñ?алиÑ?ан"
 
 #. TRANSLATORS: the search gave us the wrong result. internal error. barf.
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1140
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1155
 msgid "Incorrect response from search"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?енеÑ?о вÑ?Ñ?на гÑ?еÑ?ен оÑ?говоÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: a program needs a package, for instance openoffice-clipart
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1215
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1230
 msgid "An additional package is required:"
 msgid_plural "Additional packages are required:"
 msgstr[0] "Ð?еобÑ?одим е допÑ?лниÑ?елен пакеÑ?:"
 msgstr[1] "Ð?еобÑ?одими Ñ?а допÑ?лниÑ?елни пакеÑ?и:"
 
 #. TRANSLATORS: ask the user if it's okay to search
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1218
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1233
 msgid "Do you want to search for and install this package now?"
 msgid_plural "Do you want to search for and install these packages now?"
 msgstr[0] "Ð?Ñ?каÑ?е ли да Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?и и инÑ?Ñ?алиÑ?а Ñ?ози пакеÑ? Ñ?ега?"
 msgstr[1] "Ð?Ñ?каÑ?е ли да Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? и инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ? Ñ?ези пакеÑ?и Ñ?ега?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1224
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1239
 #, c-format
 msgid "%s wants to install a package"
 msgid_plural "%s wants to install packages"
@@ -1640,49 +1290,49 @@ msgstr[0] "%s иÑ?ка да инÑ?Ñ?алиÑ?а пакеÑ?"
 msgstr[1] "%s иÑ?ка да инÑ?Ñ?алиÑ?а пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1227
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1242
 msgid "A program wants to install a package"
 msgid_plural "A program wants to install packages"
 msgstr[0] "Ð?Ñ?огÑ?ама иÑ?ка да инÑ?Ñ?алиÑ?а пакеÑ?"
 msgstr[1] "Ð?Ñ?огÑ?ама иÑ?ка да инÑ?Ñ?алиÑ?а пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: title, searching
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1244 ../src/gpk-dbus-task.c:2566
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1259 ../src/gpk-dbus-task.c:2581
 msgid "Searching for packages"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене на пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: failed to fild the package for thefile
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1314
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1329
 msgid "Failed to find package"
 msgstr "Ð?акеÑ?Ñ?Ñ? не бе оÑ?кÑ?иÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: nothing found
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1316 ../src/gpk-dbus-task.c:2705
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1331 ../src/gpk-dbus-task.c:2721
 msgid "The file could not be found in any packages"
 msgstr "ФайлÑ?Ñ? не бе оÑ?кÑ?иÑ? в никой пакеÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: we've already got a package that provides this file
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1354
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1369
 #, c-format
 msgid "The %s package already provides this file"
 msgstr "Ð?акеÑ?Ñ?Ñ? %s веÑ?е е оÑ?игÑ?Ñ?ил Ñ?ози Ñ?айл"
 
 #. TRANSLATORS: a program wants to install a file, e.g. /lib/moo.so
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1435
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1450
 msgid "The following file is required:"
 msgid_plural "The following files are required:"
 msgstr[0] "Ð?зиÑ?ква Ñ?е Ñ?ледниÑ? Ñ?айл:"
 msgstr[1] "Ð?зиÑ?кваÑ? Ñ?е Ñ?ледниÑ?е Ñ?айлове:"
 
 #. TRANSLATORS: confirm with the user
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1438
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1453
 msgid "Do you want to search for this file now?"
 msgid_plural "Do you want to search for these files now?"
 msgstr[0] "Ð?Ñ?каÑ?е ли да Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?и Ñ?ози пакеÑ? Ñ?ега?"
 msgstr[1] "Ð?Ñ?каÑ?е ли да Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?ези пакеÑ?и Ñ?ега?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1443
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1458
 #, c-format
 msgid "%s wants to install a file"
 msgid_plural "%s wants to install files"
@@ -1690,7 +1340,7 @@ msgstr[0] "%s иÑ?ка да инÑ?Ñ?алиÑ?а Ñ?айл"
 msgstr[1] "%s иÑ?ка да инÑ?Ñ?алиÑ?а Ñ?айлове"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1446
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1461
 msgid "A program wants to install a file"
 msgid_plural "A program wants to install files"
 msgstr[0] "Ð?Ñ?огÑ?ама иÑ?ка да инÑ?Ñ?алиÑ?а Ñ?айл"
@@ -1698,27 +1348,27 @@ msgstr[1] "Ð?Ñ?огÑ?ама иÑ?ка да инÑ?Ñ?алиÑ?а Ñ?айлове"
 
 #. TRANSLATORS: searching for the package that provides the file
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1462 ../src/gpk-dbus-task.c:2808
-#: ../src/gpk-enum.c:1313
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1477 ../src/gpk-dbus-task.c:2824
+#: ../src/gpk-enum.c:1293
 msgid "Searching for file"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене на Ñ?айл"
 
 #. TRANSLATORS: we are listing the plugins in a box
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1505
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1520
 msgid "The following plugin is required:"
 msgid_plural "The following plugins are required:"
 msgstr[0] "Ð?еобÑ?одима е Ñ?леднаÑ?а пÑ?иÑ?Ñ?авка:"
 msgstr[1] "Ð?еобÑ?одими Ñ?а Ñ?ледниÑ?е пÑ?иÑ?Ñ?авки:"
 
 #. TRANSLATORS: ask for confirmation
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1523
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1538
 msgid "Do you want to search for this now?"
 msgid_plural "Do you want to search for these now?"
 msgstr[0] "Ð?Ñ?каÑ?е ли да го поÑ?Ñ?Ñ?Ñ?иÑ?е?"
 msgstr[1] "Ð?Ñ?каÑ?е ли да ги поÑ?Ñ?Ñ?Ñ?иÑ?е?"
 
 #. TRANSLATORS: a program wants to decode something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1536
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1551
 #, c-format
 msgid "%s requires an additional plugin to decode this file"
 msgid_plural "%s requires additional plugins to decode this file"
@@ -1726,7 +1376,7 @@ msgstr[0] "%s изиÑ?ква допÑ?лниÑ?елна пÑ?иÑ?Ñ?авка за д
 msgstr[1] "%s изиÑ?ква допÑ?лниÑ?елни пÑ?иÑ?Ñ?авки за декодиÑ?анеÑ?о на Ñ?ози Ñ?айл"
 
 #. TRANSLATORS: a program wants to encode something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1540
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1555
 #, c-format
 msgid "%s requires an additional plugin to encode this file"
 msgid_plural "%s requires additional plugins to encode this file"
@@ -1734,7 +1384,7 @@ msgstr[0] "%s изиÑ?ква допÑ?лниÑ?елна пÑ?иÑ?Ñ?авка за к
 msgstr[1] "%s изиÑ?ква допÑ?лниÑ?елни пÑ?иÑ?Ñ?авки за кодиÑ?анеÑ?о на Ñ?ози Ñ?айл"
 
 #. TRANSLATORS: a program wants to do something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1544
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1559
 #, c-format
 msgid "%s requires an additional plugin for this operation"
 msgid_plural "%s requires additional plugins for this operation"
@@ -1742,7 +1392,7 @@ msgstr[0] "%s изиÑ?ква допÑ?лниÑ?елна пÑ?иÑ?Ñ?авка за Ñ?
 msgstr[1] "%s изиÑ?ква допÑ?лниÑ?елни пÑ?иÑ?Ñ?авки за Ñ?ова дейÑ?Ñ?вие"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to decode something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1550
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1565
 msgid "A program requires an additional plugin to decode this file"
 msgid_plural "A program requires additional plugins to decode this file"
 msgstr[0] ""
@@ -1751,86 +1401,86 @@ msgstr[1] ""
 "Ð?Ñ?огÑ?ама изиÑ?ква допÑ?лниÑ?елни пÑ?иÑ?Ñ?авки за декодиÑ?анеÑ?о на Ñ?ози Ñ?айл"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to encode something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1554
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1569
 msgid "A program requires an additional plugin to encode this file"
 msgid_plural "A program requires additional plugins to encode this file"
 msgstr[0] "Ð?Ñ?огÑ?ама изиÑ?ква допÑ?лниÑ?елна пÑ?иÑ?Ñ?авка за кодиÑ?анеÑ?о на Ñ?ози Ñ?айл"
 msgstr[1] "Ð?Ñ?огÑ?ама изиÑ?ква допÑ?лниÑ?елни пÑ?иÑ?Ñ?авки за кодиÑ?анеÑ?о на Ñ?ози Ñ?айл"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something (unknown)
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1558
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1573
 msgid "A program requires an additional plugin for this operation"
 msgid_plural "A program requires additional plugins for this operation"
 msgstr[0] "Ð?Ñ?огÑ?ама изиÑ?ква допÑ?лниÑ?елна пÑ?иÑ?Ñ?авка за Ñ?ова дейÑ?Ñ?вие"
 msgstr[1] "Ð?Ñ?огÑ?ама изиÑ?ква допÑ?лниÑ?елни пÑ?иÑ?Ñ?авки за Ñ?ова дейÑ?Ñ?вие"
 
 #. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1564 ../src/gpk-dbus-task.c:1919
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2291
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1579 ../src/gpk-dbus-task.c:1932
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2306
 msgid "Search"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене"
 
 #. TRANSLATORS: failed to search for codec
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1619
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1634
 msgid "Failed to search for plugin"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?но Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене на пÑ?иÑ?Ñ?авка"
 
 #. TRANSLATORS: no software sources have the wanted codec
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1621
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1636
 msgid "Could not find plugin in any configured software source"
 msgstr "Ð?Ñ?иÑ?Ñ?авкаÑ?а не бе оÑ?кÑ?иÑ?а в никое наÑ?Ñ?Ñ?оено Ñ?Ñ?анилиÑ?е"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1644
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1659
 msgid "Install the following plugin"
 msgid_plural "Install the following plugins"
 msgstr[0] "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане на Ñ?леднаÑ?а пÑ?иÑ?Ñ?авка"
 msgstr[1] "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане на Ñ?ледниÑ?е пÑ?иÑ?Ñ?авки"
 
 #. TRANSLATORS: title: show a list of fonts
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1645 ../src/gpk-dbus-task.c:2109
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2498
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1660 ../src/gpk-dbus-task.c:2122
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2513
 msgid "Do you want to install this package now?"
 msgid_plural "Do you want to install these packages now?"
 msgstr[0] "Ð?Ñ?каÑ?е ли да инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ?е Ñ?ози пакеÑ? Ñ?ега?"
 msgstr[1] "Ð?Ñ?каÑ?е ли да инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ?е Ñ?ези пакеÑ?и Ñ?ега?"
 
 #. TRANSLATORS: search for codec
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1737
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1752
 msgid "Searching for plugins"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене на пÑ?иÑ?Ñ?авки"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1758
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1773
 #, c-format
 msgid "Searching for plugin: %s"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене на пÑ?иÑ?Ñ?авка: %s"
 
 #. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1796
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1811
 msgid "Failed to search for provides"
 msgstr "Ð?е Ñ?а оÑ?кÑ?иÑ?и пакеÑ?и пÑ?едоÑ?Ñ?авÑ?Ñ?и необÑ?одимиÑ?е компоненÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: title
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1826
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1841
 msgid "Failed to find software"
 msgstr "СоÑ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ? не е намеÑ?ен"
 
 #. TRANSLATORS: nothing found in the software sources that helps
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1828
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1843
 msgid "No new applications can be found to handle this type of file"
 msgstr "Ð?Ñ?ма нови пÑ?иложениÑ?, коиÑ?о да оÑ?ваÑ?Ñ?Ñ? Ñ?ози вид Ñ?айлове"
 
 #. TRANSLATORS: message: mime type opener required
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1901
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1914
 msgid "An additional program is required to open this type of file:"
 msgstr "Ð?а оÑ?ваÑ?Ñ?неÑ?о на Ñ?ози вид Ñ?айлове Ñ?е изиÑ?ква допÑ?лниÑ?елна пÑ?огÑ?ама:"
 
 #. TRANSLATORS: message: confirm with the user
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1904
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1917
 msgid "Do you want to search for a program to open this file type now?"
 msgstr "Ð?Ñ?каÑ?е ли да Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?иÑ?е пÑ?огÑ?ама за оÑ?ваÑ?Ñ?неÑ?о на Ñ?ози вид Ñ?айлове Ñ?ега?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1912
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1925
 #, c-format
 msgid "%s requires a new mime type"
 msgid_plural "%s requires new mime types"
@@ -1838,55 +1488,55 @@ msgstr[0] "%s изиÑ?ква нов вид по mime"
 msgstr[1] "%s изиÑ?ква нови видове по mime"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1915
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1928
 msgid "A program requires a new mime type"
 msgid_plural "A program requires new mime types"
 msgstr[0] "Ð?Ñ?огÑ?ама изиÑ?ква нов вид по mime"
 msgstr[1] "Ð?Ñ?огÑ?ама изиÑ?ква нови видове по mime"
 
 #. TRANSLATORS: title: searching for mime type handlers
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1930
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1943
 msgid "Searching for file handlers"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене на пÑ?огÑ?ами за обÑ?абоÑ?ка на Ñ?Ñ?оÑ?веÑ?ниÑ?е пÑ?огÑ?ами"
 
 #. TRANSLATORS: we could not parse the ISO639 code from the fontconfig tag name
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2010
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2023
 msgid "Language tag not parsed"
 msgstr "Ð?Ñ?икеÑ?Ñ?Ñ? за език не може да бÑ?де анализиÑ?ан"
 
 #. TRANSLATORS: we could not find en_US string for ISO639 code
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2018
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2031
 msgid "Language code not matched"
 msgstr "Ð?одÑ?Ñ? за език не Ñ?Ñ?впада"
 
 #. TRANSLATORS: title: cannot find in sources
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2078
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2091
 msgid "Failed to find font"
 msgid_plural "Failed to find fonts"
 msgstr[0] "Ð?е бе оÑ?кÑ?иÑ? Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 msgstr[1] "Ð?е бÑ?Ñ?а оÑ?кÑ?иÑ?и Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ове"
 
 #. TRANSLATORS: message: tell the user we suck
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2086
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2099
 msgid "No new fonts can be found for this document"
 msgstr "Ð?а Ñ?ози докÑ?менÑ? не могаÑ? да Ñ?е оÑ?кÑ?иÑ?Ñ? нови, подÑ?одÑ?Ñ?и Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ове"
 
 #. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2270
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2285
 msgid "An additional font is required to view this document correctly."
 msgid_plural "Additional fonts are required to view this document correctly."
 msgstr[0] "Ð?а Ñ?азглежданеÑ?о на Ñ?ози Ñ?айл е необÑ?одим допÑ?лниÑ?елен Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 msgstr[1] "Ð?а Ñ?азглежданеÑ?о на Ñ?ози Ñ?айл Ñ?а необÑ?одими допÑ?лниÑ?елни Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ове"
 
 #. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2274
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2289
 msgid "Do you want to search for a suitable package now?"
 msgid_plural "Do you want to search for suitable packages now?"
 msgstr[0] "Ð?Ñ?каÑ?е ли да Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?и подÑ?одÑ?Ñ? пакеÑ? Ñ?ега?"
 msgstr[1] "Ð?Ñ?каÑ?е ли да Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? подÑ?одÑ?Ñ? пакеÑ?и Ñ?ега?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2284
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2299
 #, c-format
 msgid "%s wants to install a font"
 msgid_plural "%s wants to install fonts"
@@ -1894,43 +1544,43 @@ msgstr[0] "%s иÑ?ка да инÑ?Ñ?алиÑ?а Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 msgstr[1] "%s иÑ?ка да инÑ?Ñ?алиÑ?а Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ове"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2287
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2302
 msgid "A program wants to install a font"
 msgid_plural "A program wants to install fonts"
 msgstr[0] "Ð?Ñ?огÑ?ама иÑ?ка да инÑ?Ñ?алиÑ?а Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 msgstr[1] "Ð?Ñ?огÑ?ама иÑ?ка да инÑ?Ñ?алиÑ?а Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ове"
 
 #. TRANSLATORS: title to show when searching for font files
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2303
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2318
 msgid "Searching for font"
 msgid_plural "Searching for fonts"
 msgstr[0] "ТÑ?Ñ?Ñ?ене на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 msgstr[1] "ТÑ?Ñ?Ñ?ене на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ове"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2341
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2356
 msgid "Could not process catalog"
 msgstr "Ð¥Ñ?анилиÑ?еÑ?о не може да бÑ?де обÑ?абоÑ?ено"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2359
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2374
 msgid "No packages need to be installed"
 msgstr "Ð?е е нeобÑ?одимо да Ñ?е инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ? пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: title: allow user to confirm
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2378
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2393
 msgid "Install packages in catalog?"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане на пакеÑ?и оÑ? Ñ?Ñ?анилиÑ?е?"
 
 #. TRANSLATORS: display a list of packages to install
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2380
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2395
 msgid "The following packages are marked to be installed from the catalog:"
 msgstr "СледниÑ?е пакеÑ?и оÑ? Ñ?Ñ?анилиÑ?еÑ?о Ñ?а оÑ?белÑ?зани за инÑ?Ñ?алиÑ?ане:"
 
 #. TRANSLATORS: error: failed to remove, detailed error follows
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2420
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2435
 msgid "Failed to remove package"
 msgstr "Ð?акеÑ?Ñ?Ñ? не бе деинÑ?Ñ?алиÑ?ан"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2497
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2512
 msgid "Install the following driver"
 msgid_plural "Install the following drivers"
 msgstr[0] "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане на Ñ?ледниÑ? дÑ?айвеÑ?"
@@ -1938,31 +1588,31 @@ msgstr[1] "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане на Ñ?ледниÑ?е дÑ?айвеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: title: removing packages
 #. TRANSLATORS: transaction state, removing packages
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2649 ../src/gpk-enum.c:953
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2665 ../src/gpk-enum.c:933
 msgid "Removing packages"
 msgstr "Ð?еинÑ?Ñ?алиÑ?ане на пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: failed to fild the package for thefile
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2703
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2719
 msgid "Failed to find package for this file"
 msgstr "Ð?акеÑ?Ñ?Ñ? за Ñ?ози Ñ?айл не бе оÑ?кÑ?иÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: a program wants to remove a file, e.g. /lib/moo.so
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2781
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2797
 msgid "The following file will be removed:"
 msgid_plural "The following files will be removed:"
 msgstr[0] "СледниÑ?Ñ? Ñ?айл Ñ?е бÑ?де деинÑ?Ñ?алиÑ?ан:"
 msgstr[1] "СледниÑ?е Ñ?айлове Ñ?е бÑ?даÑ? деинÑ?Ñ?алиÑ?ани:"
 
 #. TRANSLATORS: confirm with the user
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2784
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2800
 msgid "Do you want to remove this file now?"
 msgid_plural "Do you want to remove these files now?"
 msgstr[0] "Ð?Ñ?каÑ?е ли Ñ?айлÑ?Ñ? да бÑ?де деинÑ?Ñ?алиÑ?ан Ñ?ега?"
 msgstr[1] "Ð?Ñ?каÑ?е ли Ñ?айловеÑ?е да бÑ?даÑ? деинÑ?Ñ?алиÑ?ани Ñ?ега?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2789
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2805
 #, c-format
 msgid "%s wants to remove a file"
 msgid_plural "%s wants to remove files"
@@ -1970,327 +1620,335 @@ msgstr[0] "%s иÑ?ка да деинÑ?Ñ?алиÑ?а Ñ?айл"
 msgstr[1] "%s иÑ?ка да деинÑ?Ñ?алиÑ?а Ñ?айлове"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2792
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2808
 msgid "A program wants to remove a file"
 msgid_plural "A program wants to remove files"
 msgstr[0] "Ð?Ñ?огÑ?ама иÑ?ка да инÑ?Ñ?алиÑ?а Ñ?айл"
 msgstr[1] "Ð?Ñ?огÑ?ама иÑ?ка да инÑ?Ñ?алиÑ?а Ñ?айлове"
 
 #. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2796
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2812
 msgid "Remove"
 msgstr "Ð?еинÑ?Ñ?алиÑ?ане"
 
 #. TRANSLATORS: title to install package catalogs
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2849
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2865
 msgid "Do you want to install this catalog?"
 msgid_plural "Do you want to install these catalogs?"
 msgstr[0] "Ð?Ñ?каÑ?е ли да инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ?е Ñ?ова Ñ?Ñ?анилиÑ?e?"
 msgstr[1] "Ð?Ñ?каÑ?е ли да инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ?е Ñ?ези Ñ?Ñ?анилиÑ?а?"
 
 #. TRANSLATORS: title: install package catalogs, that is, instructions for installing
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2874
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2890
 msgid "Install catalogs"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане на Ñ?Ñ?анилиÑ?а"
 
 #. TRANSLATORS: the menu item, Applications, Places, System etc
-#: ../src/gpk-desktop.c:114
+#: ../src/gpk-desktop.c:118
 msgid "Applications"
 msgstr "Ð?Ñ?огÑ?ами"
 
 #. TRANSLATORS: the path in the menu, e.g. Applications -> Games
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-desktop.c:119 ../src/gpk-desktop.c:126 ../src/gpk-enum.c:1635
+#: ../src/gpk-desktop.c:123 ../src/gpk-desktop.c:130 ../src/gpk-enum.c:1615
 msgid "System"
 msgstr "СиÑ?Ñ?емни инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?и"
 
-#: ../src/gpk-desktop.c:119
+#: ../src/gpk-desktop.c:123
 msgid "Preferences"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки"
 
-#: ../src/gpk-desktop.c:126
+#: ../src/gpk-desktop.c:130
 msgid "Administration"
 msgstr "Ð?дминиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: This is when we have over 5 items, and we're not interested in detail
-#: ../src/gpk-dialog.c:74
+#: ../src/gpk-dialog.c:73
 msgid "many packages"
 msgstr "много пакеÑ?и"
 
-#: ../src/gpk-dialog.c:243
+#: ../src/gpk-dialog.c:242
 msgid "No files"
 msgstr "Ð?Ñ?ма Ñ?айлове"
 
 #. TRANSLATORS: this is compact disk (CD) media
-#: ../src/gpk-enum.c:310
+#: ../src/gpk-enum.c:275
 msgid "CD"
 msgstr "CD"
 
 #. TRANSLATORS: this is digital versatile disk (DVD) media
-#: ../src/gpk-enum.c:314
+#: ../src/gpk-enum.c:279
 msgid "DVD"
 msgstr "DVD"
 
 #. TRANSLATORS: this is either CD or DVD media
-#: ../src/gpk-enum.c:318
+#: ../src/gpk-enum.c:283
 msgid "disc"
 msgstr "диÑ?к"
 
 #. TRANSLATORS: this is generic media of unknown type that we will install from
-#: ../src/gpk-enum.c:322
+#: ../src/gpk-enum.c:287
 msgid "media"
 msgstr "ноÑ?иÑ?ел"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:339
+#: ../src/gpk-enum.c:304
 msgid "Failed with unknown error code"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка Ñ? непознаÑ? код"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:342
+#: ../src/gpk-enum.c:307
 msgid "No network connection available"
 msgstr "Ð?Ñ?ма Ñ?вÑ?Ñ?заноÑ?Ñ? кÑ?м мÑ?ежа"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:345
+#: ../src/gpk-enum.c:310
 msgid "No package cache is available."
 msgstr "Ð?ипÑ?ва кеÑ? Ñ? пакеÑ?и."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:348
+#: ../src/gpk-enum.c:313
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Ð?едоÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?но памеÑ?"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:351
+#: ../src/gpk-enum.c:316
 msgid "Failed to create a thread"
 msgstr "Ð?е може да Ñ?е Ñ?Ñ?здаде ниÑ?ка"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:354
+#: ../src/gpk-enum.c:319
 msgid "Not supported by this backend"
 msgstr "Ð?е Ñ?е поддÑ?Ñ?жа оÑ? Ñ?ова Ñ?дÑ?о"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:357
+#: ../src/gpk-enum.c:322
 msgid "An internal system error has occurred"
 msgstr "Ð?Ñ?зникна вÑ?Ñ?Ñ?еÑ?на Ñ?иÑ?Ñ?емна гÑ?еÑ?ка"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:360
+#: ../src/gpk-enum.c:325
 msgid "A security signature is not present"
 msgstr "Ð?ипÑ?ва подпиÑ?"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:363
+#: ../src/gpk-enum.c:328
 msgid "The package is not installed"
 msgstr "Този пакеÑ? не е инÑ?Ñ?алиÑ?ан"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:366
+#: ../src/gpk-enum.c:331
 msgid "The package was not found"
 msgstr "Този пакеÑ? не е оÑ?кÑ?иÑ?"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:372
+#: ../src/gpk-enum.c:337
 msgid "The package download failed"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?но изÑ?еглÑ?не на пакеÑ?а"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:375
+#: ../src/gpk-enum.c:340
 msgid "The group was not found"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?паÑ?а не е оÑ?кÑ?иÑ?а"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:378
+#: ../src/gpk-enum.c:343
 msgid "The group list was invalid"
 msgstr "СпиÑ?Ñ?кÑ?Ñ? Ñ? гÑ?Ñ?пи е непÑ?авилен"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:381
+#: ../src/gpk-enum.c:346
 msgid "Dependency resolution failed"
 msgstr "Ð?еобÑ?одимиÑ?е пакеÑ?и не Ñ?а оÑ?кÑ?иÑ?и"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:384
+#: ../src/gpk-enum.c:349
 msgid "Search filter was invalid"
 msgstr "Ð?епÑ?авилен Ñ?илÑ?Ñ?Ñ? за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:387
+#: ../src/gpk-enum.c:352
 msgid "The package identifier was not well formed"
 msgstr "Ð?епÑ?авилен иденÑ?иÑ?икаÑ?оÑ? на пакеÑ?"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:390
+#: ../src/gpk-enum.c:355
 msgid "Transaction error"
 msgstr "ТÑ?анзакÑ?ионна гÑ?еÑ?ка"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:393
+#: ../src/gpk-enum.c:358
 msgid "Repository name was not found"
 msgstr "Ð?меÑ?о на Ñ?Ñ?анилиÑ?еÑ?о не е оÑ?кÑ?иÑ?о"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:396
+#: ../src/gpk-enum.c:361
 msgid "Could not remove a protected system package"
 msgstr "Ð?аÑ?иÑ?ениÑ?Ñ?, Ñ?иÑ?Ñ?емен пакеÑ? не може да бÑ?де деинÑ?Ñ?алиÑ?ан"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:399
+#: ../src/gpk-enum.c:364
 msgid "The action was canceled"
 msgstr "Ð?ейÑ?Ñ?виеÑ?о бе оÑ?менено"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:402
+#: ../src/gpk-enum.c:367
 msgid "The action was forcibly canceled"
 msgstr "Ð?ейÑ?Ñ?виеÑ?о бе изÑ?иÑ?но оÑ?менено"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:405
+#: ../src/gpk-enum.c:370
 msgid "Reading the configuration file failed"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?но пÑ?оÑ?иÑ?ане на Ñ?айла Ñ? наÑ?Ñ?Ñ?ойки"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:408
+#: ../src/gpk-enum.c:373
 msgid "The action cannot be canceled"
 msgstr "Ð?ейÑ?Ñ?виеÑ?о не може да бÑ?де оÑ?менено"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:411
+#: ../src/gpk-enum.c:376
 msgid "Source packages cannot be installed"
 msgstr "Ð?акеÑ?Ñ?Ñ? Ñ? изÑ?оден код не може да бÑ?де инÑ?Ñ?алиÑ?ан"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:414
+#: ../src/gpk-enum.c:379
 msgid "The license agreement failed"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?но пÑ?иемане на лиÑ?ензноÑ?о Ñ?поÑ?азÑ?мение"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:417
+#: ../src/gpk-enum.c:382
 msgid "Local file conflict between packages"
 msgstr "Ð?онÑ?ликÑ? в локален Ñ?айл междÑ? пакеÑ?и"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:420
+#: ../src/gpk-enum.c:385
 msgid "Packages are not compatible"
 msgstr "Ð?акеÑ?иÑ?е Ñ?а неÑ?Ñ?вмеÑ?Ñ?ими"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:423
+#: ../src/gpk-enum.c:388
 msgid "Problem connecting to a software source"
 msgstr "Ð?Ñ?облем пÑ?и Ñ?вÑ?Ñ?зване Ñ? Ñ?Ñ?анилиÑ?е"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:426
+#: ../src/gpk-enum.c:391
 msgid "Failed to initialize"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?но иниÑ?иализиÑ?ане"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:429
+#: ../src/gpk-enum.c:394
 msgid "Failed to finalise"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?но завÑ?Ñ?Ñ?ване"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:432
+#: ../src/gpk-enum.c:397
 msgid "Cannot get lock"
 msgstr "Ð?аклÑ?Ñ?ванеÑ?о не може да бÑ?де пÑ?идобиÑ?о"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:435
+#: ../src/gpk-enum.c:400
 msgid "No packages to update"
 msgstr "Ð?Ñ?ма обновени пакеÑ?и"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:438
+#: ../src/gpk-enum.c:403
 msgid "Cannot write repository configuration"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойкиÑ?е на Ñ?Ñ?анилиÑ?еÑ?о не могаÑ? да бÑ?даÑ? запиÑ?ани"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:441
+#: ../src/gpk-enum.c:406
 msgid "Local install failed"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?на локална инÑ?Ñ?алаÑ?иÑ?"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:444
+#: ../src/gpk-enum.c:409
 msgid "Bad security signature"
 msgstr "Ð?епÑ?авилен подпиÑ?"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:447
+#: ../src/gpk-enum.c:412
 msgid "Missing security signature"
 msgstr "Ð?ипÑ?ваÑ? подпиÑ?"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:450
+#: ../src/gpk-enum.c:415
 msgid "Repository configuration invalid"
 msgstr "Ð?епÑ?авилна наÑ?Ñ?Ñ?ойка на Ñ?Ñ?анилиÑ?е"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:453
+#: ../src/gpk-enum.c:418
 msgid "Invalid package file"
 msgstr "Ð?епÑ?авилен пакеÑ?ен Ñ?айл"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:456
+#: ../src/gpk-enum.c:421
 msgid "Package install blocked"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?анеÑ?о на пакеÑ?а е блокиÑ?ано"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:459
+#: ../src/gpk-enum.c:424
 msgid "Package is corrupt"
 msgstr "Ð?овÑ?еден пакеÑ?"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:462
+#: ../src/gpk-enum.c:427
 msgid "All packages are already installed"
 msgstr "Ð?Ñ?иÑ?ки пакеÑ?и веÑ?е Ñ?а инÑ?Ñ?алиÑ?ани"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:465
+#: ../src/gpk-enum.c:430
 msgid "The specified file could not be found"
 msgstr "УказаниÑ?Ñ? Ñ?айл не може да бÑ?де намеÑ?ен"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:468
+#: ../src/gpk-enum.c:433
 msgid "No more mirrors are available"
 msgstr "Ð?Ñ?ма дÑ?Ñ?ги огледала"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:471
+#: ../src/gpk-enum.c:436
 msgid "No distribution upgrade data is available"
 msgstr "Ð?ипÑ?ваÑ? данни за обновлениÑ? на диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:474
+#: ../src/gpk-enum.c:439
 msgid "Package is incompatible with this system"
 msgstr "Ð?акеÑ?Ñ?Ñ? е неÑ?Ñ?вмеÑ?Ñ?им Ñ? Ñ?ази Ñ?иÑ?Ñ?ема"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:477
+#: ../src/gpk-enum.c:442
 msgid "No space is left on the disk"
 msgstr "СвободноÑ?о пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?во на диÑ?ка Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?и"
 
 #. TRANSLATORS: this is the window title when a new cd or dvd is required
-#: ../src/gpk-enum.c:480 ../src/gpk-task.c:360
+#: ../src/gpk-enum.c:445 ../src/gpk-task.c:359
 msgid "A media change is required"
 msgstr "Ð?еобÑ?одима е Ñ?мÑ?на на ноÑ?иÑ?елÑ?"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:483
+#: ../src/gpk-enum.c:448
 msgid "Authorization failed"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?на иденÑ?иÑ?икаÑ?иÑ?"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:486
+#: ../src/gpk-enum.c:451
 msgid "Update not found"
 msgstr "Ð?бновлениеÑ?о не е оÑ?кÑ?иÑ?о"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:489
+#: ../src/gpk-enum.c:454
 msgid "Cannot install from untrusted source"
 msgstr "Ð?е може да Ñ?е инÑ?Ñ?алиÑ?а оÑ? недовеÑ?ено Ñ?Ñ?анилиÑ?e"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:492
+#: ../src/gpk-enum.c:457
 msgid "Cannot update from untrusted source"
 msgstr "Ð?е може да Ñ?е обновÑ?ва оÑ? недовеÑ?ено Ñ?Ñ?анилиÑ?е"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:495
+#: ../src/gpk-enum.c:460
 msgid "Cannot get the file list"
 msgstr "СпиÑ?Ñ?кÑ?Ñ? Ñ? Ñ?айлове не може да бÑ?де полÑ?Ñ?ен"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:498
+#: ../src/gpk-enum.c:463
 msgid "Cannot get package requires"
 msgstr "Ð?зиÑ?кваниÑ?Ñ?а на пакеÑ?а не бÑ?Ñ?а полÑ?Ñ?ени"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:501
+#: ../src/gpk-enum.c:466
 msgid "Cannot disable source"
 msgstr "Ð¥Ñ?анилиÑ?еÑ?о не може да бÑ?де изклÑ?Ñ?ено"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:504
+#: ../src/gpk-enum.c:469
 msgid "The download failed"
 msgstr "Ð?акеÑ?Ñ?Ñ? не бе изÑ?еглен"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:507
+#: ../src/gpk-enum.c:472
 msgid "Package failed to configure"
 msgstr "Ð?акеÑ?Ñ?Ñ? не бе наÑ?Ñ?Ñ?оен"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:510
+#: ../src/gpk-enum.c:475
 msgid "Package failed to build"
 msgstr "Ð?акеÑ?Ñ?Ñ? не бе компилиÑ?ан"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:513
+#: ../src/gpk-enum.c:478
 msgid "Package failed to install"
 msgstr "Ð?акеÑ?Ñ?Ñ? не бе инÑ?Ñ?алиÑ?ан"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:516
+#: ../src/gpk-enum.c:481
 msgid "Package failed to be removed"
 msgstr "Ð?акеÑ?Ñ?Ñ? не бе деинÑ?Ñ?алиÑ?ан"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:519
+#: ../src/gpk-enum.c:484
 msgid "Update failed due to running process"
 msgstr "Ð?бновÑ?ванеÑ?о е неÑ?Ñ?пеÑ?но заÑ?ади Ñ?екÑ?Ñ?о пÑ?Ñ?наÑ? пÑ?оÑ?еÑ?"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:522
+#: ../src/gpk-enum.c:487
 msgid "The package database was changed"
 msgstr "Ð?азаÑ?а оÑ? данни Ñ? пакеÑ?иÑ?е Ñ?е пÑ?омени"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:539
+#: ../src/gpk-enum.c:490
+msgid "Virtual provide type is not supported"
+msgstr "Ð?е Ñ?е поддÑ?Ñ?жаÑ? виÑ?Ñ?Ñ?ални видове"
+
+#: ../src/gpk-enum.c:493
+msgid "Install root is invalid"
+msgstr "Ð?епÑ?авилна Ñ?елева папка за инÑ?Ñ?алиÑ?ане"
+
+#: ../src/gpk-enum.c:510
 msgid "Failed with unknown error code."
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка Ñ? непознаÑ? код."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:542
+#: ../src/gpk-enum.c:513
 msgid ""
 "There is no network connection available.\n"
 "Please check your connection settings and try again."
@@ -2298,7 +1956,7 @@ msgstr ""
 "Ð?ипÑ?ва вÑ?Ñ?зка Ñ? мÑ?ежаÑ?а.\n"
 "Ð?Ñ?овеÑ?еÑ?е наÑ?Ñ?Ñ?ойкиÑ?е на вÑ?Ñ?зкаÑ?а и пÑ?обвайÑ?е оÑ?ново."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:546
+#: ../src/gpk-enum.c:517
 msgid ""
 "The package list needs to be rebuilt.\n"
 "This should have been done by the backend automatically."
@@ -2306,7 +1964,7 @@ msgstr ""
 "СпиÑ?Ñ?кÑ?Ñ? Ñ? пакеÑ?и Ñ?Ñ?Ñ?бва да Ñ?е генеÑ?иÑ?а наново.\n"
 "ЯдÑ?оÑ?о е Ñ?Ñ?Ñ?бвало да напÑ?ави Ñ?ова авÑ?омаÑ?иÑ?но."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:550
+#: ../src/gpk-enum.c:521
 msgid ""
 "The service that is responsible for handling user requests is out of "
 "memory.\n"
@@ -2316,12 +1974,12 @@ msgstr ""
 "заÑ?вки.\n"
 "РеÑ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?айÑ?е компÑ?Ñ?Ñ?Ñ?а."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:554
+#: ../src/gpk-enum.c:525
 msgid "A thread could not be created to service the user request."
 msgstr ""
 "Ð?е може да бÑ?де Ñ?Ñ?здадена ниÑ?ка, коÑ?Ñ?о да обÑ?абоÑ?и поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?каÑ?а заÑ?вка."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:557
+#: ../src/gpk-enum.c:528
 msgid ""
 "The action is not supported by this backend.\n"
 "Please report a bug in your distribution bugtracker as this should not have "
@@ -2331,7 +1989,7 @@ msgstr ""
 "Ð?олÑ? докладвайÑ?е Ñ?ова в Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а за пÑ?оÑ?ледÑ?ване на гÑ?еÑ?ки на "
 "диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а, коÑ?Ñ?о ползваÑ?е."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:561
+#: ../src/gpk-enum.c:532
 msgid ""
 "A problem that we were not expecting has occurred.\n"
 "Please report this bug in your distribution bugtracker with the error "
@@ -2341,7 +1999,7 @@ msgstr ""
 "Ð?олÑ? докладвайÑ?е Ñ?ова в Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а за пÑ?оÑ?ледÑ?ване на гÑ?еÑ?ки на "
 "диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а, коÑ?Ñ?о ползваÑ?е, заедно Ñ? опиÑ?аниеÑ?о на гÑ?еÑ?каÑ?а."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:565
+#: ../src/gpk-enum.c:536
 msgid ""
 "A security trust relationship could not be made with software source.\n"
 "Please check your security settings."
@@ -2349,13 +2007,13 @@ msgstr ""
 "Ð?е може да Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ?анови вÑ?Ñ?зка на довеÑ?еноÑ?Ñ? Ñ? Ñ?Ñ?анилиÑ?еÑ?о.\n"
 "Ð?Ñ?овеÑ?еÑ?е наÑ?Ñ?Ñ?ойкиÑ?е на Ñ?игÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?а."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:569
+#: ../src/gpk-enum.c:540
 msgid ""
 "The package that is trying to be removed or updated is not already installed."
 msgstr ""
 "Ð?акеÑ?Ñ?Ñ?, койÑ?о Ñ?е опиÑ?ваÑ?е да деинÑ?Ñ?алиÑ?аÑ?е или обновиÑ?е, не е инÑ?Ñ?алиÑ?ан."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:572
+#: ../src/gpk-enum.c:543
 msgid ""
 "The package that is being modified was not found on your system or in any "
 "software source."
@@ -2363,11 +2021,11 @@ msgstr ""
 "Ð?акеÑ?Ñ?Ñ?, койÑ?о бива пÑ?оменÑ?н, не е оÑ?кÑ?иÑ? на Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а ви, какÑ?о и в никое "
 "Ñ?Ñ?анилиÑ?е."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:575
+#: ../src/gpk-enum.c:546
 msgid "The package that is trying to be installed is already installed."
 msgstr "Ð?акеÑ?Ñ?Ñ?, койÑ?о Ñ?е опиÑ?ваÑ?е да инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ?е, веÑ?е е инÑ?Ñ?алиÑ?ан."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:578
+#: ../src/gpk-enum.c:549
 msgid ""
 "The package download failed.\n"
 "Please check your network connectivity."
@@ -2375,7 +2033,7 @@ msgstr ""
 "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?но изÑ?еглÑ?не на пакеÑ?.\n"
 "Ð?Ñ?овеÑ?еÑ?е вÑ?Ñ?зкаÑ?а Ñ?и Ñ? мÑ?ежаÑ?а."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:582
+#: ../src/gpk-enum.c:553
 msgid ""
 "The group type was not found.\n"
 "Please check your group list and try again."
@@ -2383,7 +2041,7 @@ msgstr ""
 "Ð?идÑ?Ñ? на гÑ?Ñ?паÑ?а не е оÑ?кÑ?иÑ?.\n"
 "Ð?Ñ?овеÑ?еÑ?е Ñ?пиÑ?Ñ?ка Ñ? гÑ?Ñ?пи и опиÑ?айÑ?е оÑ?ново."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:586
+#: ../src/gpk-enum.c:557
 msgid ""
 "The group list could not be loaded.\n"
 "Refreshing your cache may help, although this is normally a software source "
@@ -2393,7 +2051,7 @@ msgstr ""
 "Ð?пÑ?еÑ?нÑ?ванеÑ?о на кеÑ?а може и да помогне, но обикновено пÑ?иÑ?инаÑ?а е гÑ?еÑ?ка в "
 "Ñ?Ñ?анилиÑ?еÑ?о."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:591
+#: ../src/gpk-enum.c:562
 msgid ""
 "A package could not be found that allows the action to complete.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -2401,11 +2059,11 @@ msgstr ""
 "Ð?е може да бÑ?де оÑ?кÑ?иÑ? пакеÑ?, койÑ?о да позволи завÑ?Ñ?Ñ?ванеÑ?о на дейÑ?Ñ?виеÑ?о.\n"
 "Ð?овеÑ?е инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? е доÑ?Ñ?Ñ?пна в подÑ?обниÑ? доклад."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:595
+#: ../src/gpk-enum.c:566
 msgid "The search filter was not correctly formed."
 msgstr "Ð?епÑ?авилен Ñ?илÑ?Ñ?Ñ? за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:598
+#: ../src/gpk-enum.c:569
 msgid ""
 "The package identifier was not well formed when sent to the server.\n"
 "This normally indicates an internal error and should be reported."
@@ -2413,7 +2071,7 @@ msgstr ""
 "Ð?огаÑ?о бе изпÑ?аÑ?ен кÑ?м Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?а, иденÑ?иÑ?икаÑ?оÑ?Ñ?Ñ? на пакеÑ? бе непÑ?авилен.\n"
 "Ð?бикновено Ñ?ова е пÑ?изнак за вÑ?Ñ?Ñ?еÑ?на гÑ?еÑ?ка и Ñ?Ñ?Ñ?бва да бÑ?де докладван."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:602
+#: ../src/gpk-enum.c:573
 msgid ""
 "An unspecified transaction error has occurred.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -2421,7 +2079,7 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?зникна неÑ?казана гÑ?еÑ?ка в Ñ?Ñ?анзакÑ?иÑ?Ñ?а.\n"
 "Ð?овеÑ?е инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? е налиÑ?на в подÑ?обниÑ? доклад."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:606
+#: ../src/gpk-enum.c:577
 msgid ""
 "The remote software source name was not found.\n"
 "You may need to enable an item in Software Sources."
@@ -2429,15 +2087,15 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?далеÑ?еноÑ?о Ñ?Ñ?анилиÑ?е не бе оÑ?кÑ?иÑ?о.\n"
 "Ð?Ñ?обвайÑ?е да го вклÑ?Ñ?иÑ?е пÑ?и дÑ?Ñ?гиÑ?е Ñ?Ñ?анилиÑ?а."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:610
+#: ../src/gpk-enum.c:581
 msgid "Removing a protected system package is not allowed."
 msgstr "Ð?еинÑ?Ñ?алиÑ?анеÑ?о на заÑ?иÑ?ен, Ñ?иÑ?Ñ?емен пакеÑ? не е позволено."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:613
+#: ../src/gpk-enum.c:584
 msgid "The action was canceled successfully and no packages were changed."
 msgstr "Ð?ейÑ?Ñ?виеÑ?о бе Ñ?Ñ?пеÑ?но оÑ?менено и не Ñ?а пÑ?оменÑ?ни пакеÑ?и."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:616
+#: ../src/gpk-enum.c:587
 msgid ""
 "The action was canceled successfully and no packages were changed.\n"
 "The backend did not exit cleanly."
@@ -2445,7 +2103,7 @@ msgstr ""
 "Ð?ейÑ?Ñ?виеÑ?о бе Ñ?Ñ?пеÑ?но оÑ?менено и не Ñ?а пÑ?оменÑ?ни пакеÑ?и.\n"
 "ЯдÑ?оÑ?о завÑ?Ñ?Ñ?и Ñ?абоÑ?а Ñ? гÑ?еÑ?ка."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:620
+#: ../src/gpk-enum.c:591
 msgid ""
 "The native package configuration file could not be opened.\n"
 "Please make sure configuration is valid."
@@ -2454,11 +2112,11 @@ msgstr ""
 "оÑ?воÑ?ен.\n"
 "Ð?Ñ?овеÑ?еÑ?е наÑ?Ñ?Ñ?ойкиÑ?е."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:624
+#: ../src/gpk-enum.c:595
 msgid "The action cannot be canceled at this time."
 msgstr "Ð?ейÑ?Ñ?виеÑ?о не може да бÑ?де оÑ?менено в моменÑ?а."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:627
+#: ../src/gpk-enum.c:598
 msgid ""
 "Source packages are not normally installed this way.\n"
 "Check the extension of the file you are trying to install."
@@ -2466,7 +2124,7 @@ msgstr ""
 "Ð?акеÑ?иÑ?е Ñ? изÑ?оден код обикновено не Ñ?е инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ? Ñ?ака.\n"
 "Ð?Ñ?овеÑ?еÑ?е Ñ?азÑ?иÑ?ениеÑ?о на Ñ?айла, койÑ?о иÑ?каÑ?е да инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ?е."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:631
+#: ../src/gpk-enum.c:602
 msgid ""
 "The license agreement was not agreed to.\n"
 "To use this software you have to accept the license."
@@ -2474,7 +2132,7 @@ msgstr ""
 "Ð?иÑ?ензноÑ?о Ñ?поÑ?азÑ?мение не е било пÑ?иеÑ?о.\n"
 "Ð?а да използваÑ?е Ñ?ози Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?, Ñ?Ñ?Ñ?бва да пÑ?иемеÑ?е лиÑ?енза."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:635
+#: ../src/gpk-enum.c:606
 msgid ""
 "Two packages provide the same file.\n"
 "This is usually due to mixing packages from different software sources."
@@ -2482,7 +2140,7 @@ msgstr ""
 "Ð?ва пакеÑ?а пÑ?едоÑ?Ñ?авÑ?Ñ? един и Ñ?Ñ?Ñ?и Ñ?айл.\n"
 "Ð?бикновено Ñ?ова Ñ?е Ñ?лÑ?Ñ?ва пÑ?и Ñ?меÑ?ванеÑ?о на пакеÑ?и оÑ? Ñ?азлиÑ?ни Ñ?Ñ?анилиÑ?а."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:639
+#: ../src/gpk-enum.c:610
 msgid ""
 "Multiple packages exist that are not compatible with each other.\n"
 "This is usually due to mixing packages from different software sources."
@@ -2490,7 +2148,7 @@ msgstr ""
 "СÑ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?ваÑ? множеÑ?Ñ?во пакеÑ?и, коиÑ?о Ñ?а неÑ?Ñ?вмеÑ?Ñ?ими един Ñ? дÑ?Ñ?г.\n"
 "Ð?бикновено Ñ?ова Ñ?е Ñ?лÑ?Ñ?ва пÑ?и Ñ?меÑ?ванеÑ?о на пакеÑ?и оÑ? Ñ?азлиÑ?ни Ñ?Ñ?анилиÑ?а."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:643
+#: ../src/gpk-enum.c:614
 msgid ""
 "There was a (possibly temporary) problem connecting to a software source.\n"
 "Please check the detailed error for further details."
@@ -2498,7 +2156,7 @@ msgstr ""
 "Ð?маÑ?е (веÑ?оÑ?Ñ?но вÑ?еменен) пÑ?облем пÑ?и Ñ?вÑ?Ñ?званеÑ?о Ñ? Ñ?Ñ?анилиÑ?а.\n"
 "Ð?а повеÑ?е инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? вижÑ?е подÑ?обноÑ?Ñ?иÑ?е кÑ?м гÑ?еÑ?каÑ?а."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:647
+#: ../src/gpk-enum.c:618
 msgid ""
 "Failed to initialize packaging backend.\n"
 "This may occur if other packaging tools are being used simultaneously."
@@ -2507,7 +2165,7 @@ msgstr ""
 "Това може да Ñ?е Ñ?лÑ?Ñ?и, когаÑ?о Ñ?е ползваÑ? едновÑ?еменно нÑ?колко инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?а за "
 "пакеÑ?и."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:651
+#: ../src/gpk-enum.c:622
 msgid ""
 "Failed to close down the backend instance.\n"
 "This error can normally be ignored."
@@ -2515,7 +2173,7 @@ msgstr ""
 "СÑ?аÑ?Ñ?иÑ?аноÑ?о Ñ?дÑ?о не може да бÑ?де Ñ?пÑ?Ñ?но.\n"
 "Ð?бикновено можеÑ?е да пÑ?еÑ?коÑ?иÑ?е Ñ?ази гÑ?еÑ?ка."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:655
+#: ../src/gpk-enum.c:626
 msgid ""
 "Cannot get the exclusive lock on the packaging backend.\n"
 "Please close any other legacy packaging tools that may be open."
@@ -2523,15 +2181,15 @@ msgstr ""
 "Ð?е може да Ñ?е пÑ?идобие изклÑ?Ñ?иÑ?елен доÑ?Ñ?Ñ?п до пакеÑ?ноÑ?о Ñ?дÑ?о.\n"
 "Ð?Ñ?овеÑ?еÑ?е дали не е оÑ?воÑ?ен оÑ?Ñ?аÑ?Ñ?л инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ? за Ñ?абоÑ?а Ñ? пакеÑ?и."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:659
+#: ../src/gpk-enum.c:630
 msgid "None of the selected packages could be updated."
 msgstr "Ð?икой оÑ? избÑ?аниÑ?е пакеÑ?и не може да бÑ?де обновен."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:662
+#: ../src/gpk-enum.c:633
 msgid "The repository configuration could not be modified."
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойкиÑ?е на Ñ?Ñ?анилиÑ?еÑ?о не могаÑ? да бÑ?даÑ? пÑ?оменени."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:665
+#: ../src/gpk-enum.c:636
 msgid ""
 "Installing the local file failed.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -2539,11 +2197,11 @@ msgstr ""
 "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?но инÑ?Ñ?алиÑ?ане на локален Ñ?айл.\n"
 "Ð?овеÑ?е инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? е налиÑ?на в подÑ?обниÑ? доклад."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:669
+#: ../src/gpk-enum.c:640
 msgid "The package security signature could not be verified."
 msgstr "Ð?одпиÑ?Ñ?Ñ? вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пакеÑ?а не може да бÑ?де пÑ?овеÑ?ен."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:672
+#: ../src/gpk-enum.c:643
 msgid ""
 "The package security signature is missing and this package is untrusted.\n"
 "This package was not signed when created."
@@ -2551,11 +2209,11 @@ msgstr ""
 "СеÑ?Ñ?иÑ?икаÑ?Ñ?Ñ? за Ñ?игÑ?Ñ?ноÑ?Ñ? на пакеÑ?а липÑ?ва и нÑ?ма довеÑ?ие в Ñ?ози пакеÑ?.\n"
 "Ð?акеÑ?Ñ?Ñ? не е бил подпиÑ?ан пÑ?и Ñ?Ñ?здаванеÑ?о Ñ?и."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:676
+#: ../src/gpk-enum.c:647
 msgid "Repository configuration was invalid and could not be read."
 msgstr "Ð?епÑ?авилни наÑ?Ñ?Ñ?ойки на Ñ?Ñ?анилиÑ?е, коиÑ?о не могаÑ? да бÑ?даÑ? пÑ?оÑ?еÑ?ени."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:679
+#: ../src/gpk-enum.c:650
 msgid ""
 "The package you are attempting to install is not valid.\n"
 "The package file could be corrupt, or not a proper package."
@@ -2563,7 +2221,7 @@ msgstr ""
 "Ð?акеÑ?Ñ?Ñ?, койÑ?о Ñ?е опиÑ?ваÑ?е да инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ?е е повÑ?еден.\n"
 "Ð?ли има пÑ?облем Ñ? Ñ?айла на пакеÑ?а, или Ñ?ова вÑ?обÑ?е не е пакеÑ?."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:683
+#: ../src/gpk-enum.c:654
 msgid ""
 "Installation of this package prevented by your packaging system's "
 "configuration."
@@ -2571,17 +2229,17 @@ msgstr ""
 "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?анеÑ?о на Ñ?ози пакеÑ? бе пÑ?едоÑ?вÑ?аÑ?ено оÑ? наÑ?Ñ?Ñ?ойкиÑ?е на пакеÑ?наÑ?а ви "
 "Ñ?иÑ?Ñ?ема."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:686
+#: ../src/gpk-enum.c:657
 msgid ""
 "The package that was downloaded is corrupt and needs to be downloaded again."
 msgstr "Ð?зÑ?еглениÑ?Ñ? пакеÑ? е повÑ?еден. Ще бÑ?де изÑ?еглен оÑ?ново."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:689
+#: ../src/gpk-enum.c:660
 msgid ""
 "All of the packages selected for install are already installed on the system."
 msgstr "Ð?Ñ?иÑ?ки избÑ?ани за инÑ?Ñ?алиÑ?ане пакеÑ?и веÑ?е Ñ?а налиÑ?ни на Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:692
+#: ../src/gpk-enum.c:663
 msgid ""
 "The specified file could not be found on the system.\n"
 "Check the file still exists and has not been deleted."
@@ -2589,7 +2247,7 @@ msgstr ""
 "УказаниÑ?Ñ? Ñ?айл не може да бÑ?де оÑ?кÑ?иÑ? на Ñ?ази Ñ?иÑ?Ñ?ема.\n"
 "Ð?Ñ?овеÑ?еÑ?е дали Ñ?айлÑ?Ñ? оÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?ва и не е бил изÑ?Ñ?иÑ?."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:696
+#: ../src/gpk-enum.c:667
 msgid ""
 "Required data could not be found on any of the configured software sources.\n"
 "There were no more download mirrors that could be tried."
@@ -2597,7 +2255,7 @@ msgstr ""
 "Ð?зиÑ?каниÑ?е данни липÑ?ваÑ? вÑ?в вÑ?иÑ?ки наÑ?Ñ?Ñ?оени Ñ?Ñ?анилиÑ?а.\n"
 "Ð?Ñ?ма дÑ?Ñ?ги огледални Ñ?айÑ?ове, в коиÑ?о да Ñ?е пÑ?овеÑ?и."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:700
+#: ../src/gpk-enum.c:671
 msgid ""
 "Required upgrade data could not be found in any of the configured software "
 "sources.\n"
@@ -2606,13 +2264,13 @@ msgstr ""
 "Ð?зиÑ?каниÑ?е данни за обновÑ?ване липÑ?ваÑ? вÑ?в вÑ?иÑ?ки наÑ?Ñ?Ñ?оени Ñ?Ñ?анилиÑ?а.\n"
 "СпиÑ?Ñ?кÑ?Ñ? Ñ? обновÑ?ваниÑ?Ñ?а на диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а е недоÑ?Ñ?Ñ?пен."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:704
+#: ../src/gpk-enum.c:675
 msgid ""
 "The package that is trying to be installed is incompatible with this system."
 msgstr ""
 "Ð?акеÑ?Ñ?Ñ?, койÑ?о Ñ?е опиÑ?ваÑ?е да инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ?е, е неÑ?Ñ?вмеÑ?Ñ?им Ñ? Ñ?ази Ñ?иÑ?Ñ?ема."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:707
+#: ../src/gpk-enum.c:678
 msgid ""
 "There is insufficient space on the device.\n"
 "Free some space on the system disk to perform this operation."
@@ -2620,11 +2278,11 @@ msgstr ""
 "Ð?а Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?воÑ?о липÑ?ва Ñ?вободно пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?во.\n"
 "Ð?а да извÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е Ñ?ова дейÑ?Ñ?вие, оÑ?вободеÑ?е мÑ?Ñ?Ñ?о."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:711
+#: ../src/gpk-enum.c:682
 msgid "Additional media is required to complete the transaction."
 msgstr "Ð?а завÑ?Ñ?Ñ?ванеÑ?о на Ñ?Ñ?анзакÑ?иÑ?Ñ?а Ñ?е нÑ?ждаеÑ?е оÑ? допÑ?лниÑ?елен ноÑ?иÑ?ел."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:714
+#: ../src/gpk-enum.c:685
 msgid ""
 "You have failed to provide correct authentication.\n"
 "Please check any passwords or account settings."
@@ -2632,7 +2290,7 @@ msgstr ""
 "Ð?али Ñ?Ñ?е гÑ?еÑ?ни данни за иденÑ?иÑ?икаÑ?иÑ?.\n"
 "Ð?Ñ?овеÑ?еÑ?е вÑ?ведениÑ?е паÑ?оли и наÑ?Ñ?Ñ?ойкиÑ?е на Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?Ñ?а Ñ?и."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:718
+#: ../src/gpk-enum.c:689
 msgid ""
 "The specified update could not be found.\n"
 "It could have already been installed or no longer available on the remote "
@@ -2641,27 +2299,27 @@ msgstr ""
 "УказаноÑ?о обновÑ?ване не може да бÑ?де оÑ?кÑ?иÑ?о.\n"
 "Ð?оже веÑ?е да Ñ?Ñ?е го инÑ?Ñ?алиÑ?али или да не е доÑ?Ñ?Ñ?пно на оÑ?далеÑ?ениÑ? Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:722
+#: ../src/gpk-enum.c:693
 msgid "The package could not be installed from untrusted source."
 msgstr "Ð?акеÑ?Ñ?Ñ? не може да бÑ?де инÑ?Ñ?алиÑ?ан оÑ? недовеÑ?ено Ñ?Ñ?анилиÑ?е."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:725
+#: ../src/gpk-enum.c:696
 msgid "The package could not be updated from untrusted source."
 msgstr "Ð?акеÑ?Ñ?Ñ? не може да бÑ?де обновен оÑ? недовеÑ?ено Ñ?Ñ?анилиÑ?e."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:728
+#: ../src/gpk-enum.c:699
 msgid "The file list is not available for this package."
 msgstr "Този пакеÑ? не пÑ?едоÑ?Ñ?авÑ? Ñ?пиÑ?Ñ?к на Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жаниÑ?е в него Ñ?айлове."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:731
+#: ../src/gpk-enum.c:702
 msgid "The information about what requires this package could not be obtained."
 msgstr "Ð?нÑ?оÑ?маÑ?иÑ?Ñ?а, кои пакеÑ?и Ñ?е нÑ?ждаÑ?Ñ? оÑ? Ñ?ози, не може да бÑ?де полÑ?Ñ?ена."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:734
+#: ../src/gpk-enum.c:705
 msgid "The specified software source could not be disabled."
 msgstr "УказаноÑ?о Ñ?Ñ?анилиÑ?e не може да бÑ?де изклÑ?Ñ?ено."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:737
+#: ../src/gpk-enum.c:708
 msgid ""
 "The download could not be done automatically and should be done manually.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -2670,7 +2328,7 @@ msgstr ""
 "Ñ?Ñ?Ñ?но.\n"
 "Ð?овеÑ?е инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? е доÑ?Ñ?Ñ?пна в подÑ?обниÑ? доклад."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:741
+#: ../src/gpk-enum.c:712
 msgid ""
 "One of the selected packages failed to configure correctly.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -2678,7 +2336,7 @@ msgstr ""
 "Ð?дин оÑ? избÑ?аниÑ?е пакеÑ?и не бе наÑ?Ñ?Ñ?оен Ñ?Ñ?пеÑ?но.\n"
 "Ð?овеÑ?е инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? е налиÑ?на в подÑ?обниÑ? доклад."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:745
+#: ../src/gpk-enum.c:716
 msgid ""
 "One of the selected packages failed to build correctly.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -2686,7 +2344,7 @@ msgstr ""
 "Ð?дин оÑ? избÑ?аниÑ?е пакеÑ?и не бе компилиÑ?ан Ñ?Ñ?пеÑ?но.\n"
 "Ð?овеÑ?е инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? е налиÑ?на в подÑ?обниÑ? доклад."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:749
+#: ../src/gpk-enum.c:720
 msgid ""
 "One of the selected packages failed to install correctly.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -2694,7 +2352,7 @@ msgstr ""
 "Ð?дин оÑ? избÑ?аниÑ?е пакеÑ?и не бе инÑ?Ñ?алиÑ?ан Ñ?Ñ?пеÑ?но.\n"
 "Ð?овеÑ?е инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? е налиÑ?на в подÑ?обниÑ? доклад."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:753
+#: ../src/gpk-enum.c:724
 msgid ""
 "One of the selected packages failed to be removed correctly.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -2702,7 +2360,7 @@ msgstr ""
 "Ð?дин оÑ? избÑ?аниÑ?е пакеÑ?и не бе деинÑ?Ñ?алиÑ?ан Ñ?Ñ?пеÑ?но.\n"
 "Ð?овеÑ?е инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? е налиÑ?на в подÑ?обниÑ? доклад."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:757
+#: ../src/gpk-enum.c:728
 msgid ""
 "A program is running that has to be closed before the update can proceed.\n"
 "More information is available in the detailed report."
@@ -2710,318 +2368,332 @@ msgstr ""
 "Ð?а обновÑ?ванеÑ?о е необÑ?одимо да Ñ?е Ñ?пÑ?е нÑ?коÑ? оÑ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?аниÑ?е пÑ?огÑ?ами.\n"
 "Ð?овеÑ?е инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? е доÑ?Ñ?Ñ?пна в подÑ?обниÑ? доклад."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:761
+#: ../src/gpk-enum.c:732
 msgid "The package database was changed while the request was running."
 msgstr ""
 "Ð?азаÑ?а оÑ? данни Ñ? пакеÑ?иÑ?е Ñ?е пÑ?омени по вÑ?емеÑ?о, когаÑ?о заÑ?вкаÑ?а Ñ?е "
 "изпÑ?лнÑ?ваÑ?е."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:779
+#: ../src/gpk-enum.c:735
+msgid "The virtual provide type is not supported by this system."
+msgstr "Ð?иÑ?Ñ?Ñ?алниÑ?Ñ? вид не Ñ?е поддÑ?Ñ?жа оÑ? Ñ?ази Ñ?иÑ?Ñ?ема."
+
+#: ../src/gpk-enum.c:738
+msgid "The install root is invalid. Please contact your administrator."
+msgstr ""
+"Ð?збÑ?анаÑ?а за инÑ?Ñ?алиÑ?ане Ñ?елева папка е непÑ?авилна. СвÑ?Ñ?жеÑ?е Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ? "
+"Ñ?иÑ?Ñ?емниÑ? админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ?."
+
+#: ../src/gpk-enum.c:756
 msgid "No restart is necessary."
 msgstr "Ð?е е необÑ?одимо Ñ?еÑ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:782
+#: ../src/gpk-enum.c:759
 msgid "You will be required to restart this application."
 msgstr "Ще е необÑ?одимо да Ñ?еÑ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?аÑ?е Ñ?ази пÑ?огÑ?ама."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:785
+#: ../src/gpk-enum.c:762
 msgid "You will be required to log out and back in."
 msgstr "Ще е необÑ?одимо да излезеÑ?е и да влезеÑ?е в Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:788
+#: ../src/gpk-enum.c:765
 msgid "A restart will be required."
 msgstr "Ще е необÑ?одимо да Ñ?еÑ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?аÑ?е Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:791
+#: ../src/gpk-enum.c:768
 msgid "You will be required to log out and back in due to a security update."
 msgstr ""
 "Ще е необÑ?одимо да излезеÑ?е и да влезеÑ?е в Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а поÑ?ади обновление по "
 "Ñ?игÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?а."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:794
+#: ../src/gpk-enum.c:771
 msgid "A restart will be required due to a security update."
 msgstr ""
 "Ще е необÑ?одимо да Ñ?еÑ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?аÑ?е Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а поÑ?ади обновление по Ñ?игÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?а."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:811
+#: ../src/gpk-enum.c:788
 msgid "No restart is required."
 msgstr "Ð?е е необÑ?одимо да Ñ?еÑ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?аÑ?е Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:814
+#: ../src/gpk-enum.c:791
 msgid "A restart is required."
 msgstr "Ð?еобÑ?одимо е да Ñ?еÑ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?аÑ?е Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:817
+#: ../src/gpk-enum.c:794
 msgid "You need to log out and log back in."
 msgstr "Ð?еобÑ?одимо е да излезеÑ?е и да влезеÑ?е в Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:820
+#: ../src/gpk-enum.c:797
 msgid "You need to restart the application."
 msgstr "Ð?еобÑ?одимо е да Ñ?еÑ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?аÑ?е пÑ?огÑ?амаÑ?а."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:823
+#: ../src/gpk-enum.c:800
 msgid "You need to log out and log back in to remain secure."
 msgstr ""
 "Ð?еобÑ?одимо е да излезеÑ?е и да влезеÑ?е в Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а, за да бÑ?деÑ?е заÑ?иÑ?ени."
 
-#: ../src/gpk-enum.c:826
+#: ../src/gpk-enum.c:803
 msgid "A restart is required to remain secure."
 msgstr "Ð?еобÑ?одимо е да Ñ?еÑ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?аÑ?е Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а, за да бÑ?деÑ?е заÑ?иÑ?ени."
 
 #. TRANSLATORS: A distribution stability level
-#: ../src/gpk-enum.c:844
+#: ../src/gpk-enum.c:821
 msgid "Stable"
 msgstr "СÑ?абилна"
 
 #. TRANSLATORS: A distribution stability level
-#: ../src/gpk-enum.c:848
+#: ../src/gpk-enum.c:825
 msgid "Unstable"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?абилна"
 
 #. TRANSLATORS: A distribution stability level
-#: ../src/gpk-enum.c:852
+#: ../src/gpk-enum.c:829
 msgid "Testing"
 msgstr "Ð?а Ñ?еÑ?Ñ?ване"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:869
+#: ../src/gpk-enum.c:846
 msgid "A mirror is possibly broken"
 msgstr "Ð?гледалоÑ?о веÑ?оÑ?Ñ?но има пÑ?облем"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:872
+#: ../src/gpk-enum.c:849
 msgid "The connection was refused"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?зкаÑ?а е оÑ?казана"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:875
+#: ../src/gpk-enum.c:852
 msgid "The parameter was invalid"
 msgstr "Ð?епÑ?авилен паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:878
+#: ../src/gpk-enum.c:855
 msgid "The priority was invalid"
 msgstr "Ð?епÑ?авилен пÑ?иоÑ?иÑ?еÑ?"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:881
+#: ../src/gpk-enum.c:858
 msgid "Backend warning"
 msgstr "Ð?Ñ?едÑ?пÑ?еждение оÑ? Ñ?дÑ?оÑ?о"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:884
+#: ../src/gpk-enum.c:861
 msgid "Daemon warning"
 msgstr "Ð?Ñ?едÑ?пÑ?еждение оÑ? демона"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:887
+#: ../src/gpk-enum.c:864
 msgid "The package list cache is being rebuilt"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?пиÑ?Ñ?ка на пакеÑ?и в моменÑ?а Ñ?е генеÑ?иÑ?а наново"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:890
+#: ../src/gpk-enum.c:867
 msgid "An untrusted package was installed"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ан е недовеÑ?ен пакеÑ?"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:893
+#: ../src/gpk-enum.c:870
 msgid "A newer package exists"
 msgstr "СÑ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?ва по-нов пакеÑ?"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:896
+#: ../src/gpk-enum.c:873
 msgid "Could not find package"
 msgstr "Ð?акеÑ?Ñ?Ñ? не може да бÑ?де оÑ?кÑ?иÑ?"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:899
+#: ../src/gpk-enum.c:876
 msgid "Configuration files were changed"
 msgstr "Ð?онÑ?игÑ?Ñ?аÑ?ионниÑ?е Ñ?айлове Ñ?а пÑ?оменени"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:902
+#: ../src/gpk-enum.c:879
 msgid "Package is already installed"
 msgstr "Ð?акеÑ?Ñ?Ñ? веÑ?е е инÑ?Ñ?алиÑ?ан"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:905
+#: ../src/gpk-enum.c:882
 msgid "Automatic cleanup is being ignored"
 msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?ноÑ?о изÑ?иÑ?Ñ?ване е пÑ?еÑ?коÑ?ено"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:908
+#: ../src/gpk-enum.c:885
 msgid "Software source download failed"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?но изÑ?еглÑ?не на Ñ?Ñ?анилиÑ?е"
 
-#: ../src/gpk-enum.c:911
+#: ../src/gpk-enum.c:888
 msgid "This software source is for developers only"
 msgstr "Това Ñ?Ñ?анилиÑ?e е Ñ?амо за Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?иÑ?и"
 
+#: ../src/gpk-enum.c:891
+msgid "Other updates have been held back"
+msgstr "Ð?Ñ?кои обновлениÑ? Ñ?е изÑ?акаÑ?"
+
 #. TRANSLATORS: This is when the transaction status is not known
-#: ../src/gpk-enum.c:929
+#: ../src/gpk-enum.c:909
 msgid "Unknown state"
 msgstr "Ð?еизвеÑ?Ñ?но Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ние"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, the daemon is in the process of starting
-#: ../src/gpk-enum.c:933
+#: ../src/gpk-enum.c:913
 msgid "Starting"
 msgstr "Ð?аÑ?ало"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, the transaction is waiting for another to complete
-#: ../src/gpk-enum.c:937
+#: ../src/gpk-enum.c:917
 msgid "Waiting in queue"
 msgstr "Ð?зÑ?акване на опаÑ?ка"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, just started
-#: ../src/gpk-enum.c:941
+#: ../src/gpk-enum.c:921
 msgid "Running"
 msgstr "Ð?зпÑ?лнение"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, is querying data
-#: ../src/gpk-enum.c:945
+#: ../src/gpk-enum.c:925
 msgid "Querying"
 msgstr "Ð?апиÑ?ване"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, getting data from a server
-#: ../src/gpk-enum.c:949
+#: ../src/gpk-enum.c:929
 msgid "Getting information"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?аване на инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading package files
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:957 ../src/gpk-enum.c:1393
+#: ../src/gpk-enum.c:937 ../src/gpk-enum.c:1373
 msgid "Downloading packages"
 msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?не на пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, refreshing internal lists
-#: ../src/gpk-enum.c:965
+#: ../src/gpk-enum.c:945
 msgid "Refreshing software list"
 msgstr "Ð?бновÑ?ване на Ñ?пиÑ?Ñ?ка Ñ? пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, installing updates
-#: ../src/gpk-enum.c:969
+#: ../src/gpk-enum.c:949
 msgid "Installing updates"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане на обновлениÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, removing old packages, and cleaning config files
-#: ../src/gpk-enum.c:973
+#: ../src/gpk-enum.c:953
 msgid "Cleaning up packages"
 msgstr "Ð?зÑ?иÑ?Ñ?ване на пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, obsoleting old packages
-#: ../src/gpk-enum.c:977
+#: ../src/gpk-enum.c:957
 msgid "Obsoleting packages"
 msgstr "Ð?бÑ?вÑ?ване на пакеÑ?и за оÑ?Ñ?аÑ?ели"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, checking the transaction before we do it
-#: ../src/gpk-enum.c:981
+#: ../src/gpk-enum.c:961
 msgid "Resolving dependencies"
 msgstr "Ð?зÑ?иÑ?лÑ?ване на завиÑ?имоÑ?Ñ?иÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, checking if we have all the security keys for the operation
-#: ../src/gpk-enum.c:985
+#: ../src/gpk-enum.c:965
 msgid "Checking signatures"
 msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?ка на подпиÑ?иÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, when we return to a previous system state
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:989 ../src/gpk-enum.c:1353
+#: ../src/gpk-enum.c:969 ../src/gpk-enum.c:1333
 msgid "Rolling back"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?анe на Ñ?Ñ?анзакÑ?иÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, when we're doing a test transaction
-#: ../src/gpk-enum.c:993
+#: ../src/gpk-enum.c:973
 msgid "Testing changes"
 msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?ка на пÑ?омениÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, when we're writing to the system package database
-#: ../src/gpk-enum.c:997
+#: ../src/gpk-enum.c:977
 msgid "Committing changes"
 msgstr "Ð?авÑ?Ñ?Ñ?ване на пÑ?омениÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, requesting data from a server
-#: ../src/gpk-enum.c:1001
+#: ../src/gpk-enum.c:981
 msgid "Requesting data"
 msgstr "Ð?зиÑ?кване на данни"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, all done!
-#: ../src/gpk-enum.c:1005
+#: ../src/gpk-enum.c:985
 msgid "Finished"
 msgstr "Ð?авÑ?Ñ?Ñ?ено"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, in the process of cancelling
-#: ../src/gpk-enum.c:1009
+#: ../src/gpk-enum.c:989
 msgid "Cancelling"
 msgstr "Ð?Ñ?мÑ?на"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
-#: ../src/gpk-enum.c:1013
+#: ../src/gpk-enum.c:993
 msgid "Downloading repository information"
 msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?не на инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?Ñ?а за Ñ?Ñ?анилиÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
-#: ../src/gpk-enum.c:1017
+#: ../src/gpk-enum.c:997
 msgid "Downloading list of packages"
 msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?не на Ñ?пиÑ?Ñ?ка Ñ? пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
-#: ../src/gpk-enum.c:1021
+#: ../src/gpk-enum.c:1001
 msgid "Downloading file lists"
 msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?не на Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е Ñ? Ñ?айлове"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
-#: ../src/gpk-enum.c:1025
+#: ../src/gpk-enum.c:1005
 msgid "Downloading lists of changes"
 msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?не на Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е Ñ? пÑ?омениÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
-#: ../src/gpk-enum.c:1029
+#: ../src/gpk-enum.c:1009
 msgid "Downloading groups"
 msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?не на гÑ?Ñ?пиÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, downloading metadata
-#: ../src/gpk-enum.c:1033
+#: ../src/gpk-enum.c:1013
 msgid "Downloading update information"
 msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?не на инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?Ñ?а за обновÑ?ване"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, repackaging delta files
-#: ../src/gpk-enum.c:1037
+#: ../src/gpk-enum.c:1017
 msgid "Repackaging files"
 msgstr "Ð?овÑ?оÑ?но пакеÑ?иÑ?ане на Ñ?айлове"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, loading databases
-#: ../src/gpk-enum.c:1041
+#: ../src/gpk-enum.c:1021
 msgid "Loading cache"
 msgstr "Ð?аÑ?еждане на кеÑ?а"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, scanning for running processes
-#: ../src/gpk-enum.c:1045
+#: ../src/gpk-enum.c:1025
 msgid "Scanning installed applications"
 msgstr "Ð?Ñ?еглед на инÑ?Ñ?алиÑ?аниÑ?е пÑ?огÑ?ами"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, generating a list of packages installed on the system
-#: ../src/gpk-enum.c:1049
+#: ../src/gpk-enum.c:1029
 msgid "Generating package lists"
 msgstr "Ð?енеÑ?иÑ?ане на Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е Ñ? пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: transaction state, when we're waiting for the native tools to exit
-#: ../src/gpk-enum.c:1053
+#: ../src/gpk-enum.c:1033
 msgid "Waiting for package manager lock"
 msgstr "Ð?зÑ?акване поÑ?ади заклÑ?Ñ?ване оÑ? Ñ?пÑ?авлениеÑ?о на пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: waiting for user to type in a password
-#: ../src/gpk-enum.c:1057
+#: ../src/gpk-enum.c:1037
 msgid "Waiting for authentication"
 msgstr "Ð?зÑ?акване за иденÑ?иÑ?икаÑ?иÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: we are updating the list of processes
-#: ../src/gpk-enum.c:1061
+#: ../src/gpk-enum.c:1041
 msgid "Updating the list of running applications"
 msgstr "Ð?бновÑ?ване на Ñ?пиÑ?Ñ?ка Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?аниÑ?е пÑ?огÑ?ами"
 
 #. TRANSLATORS: we are checking executable files in use
-#: ../src/gpk-enum.c:1065
+#: ../src/gpk-enum.c:1045
 msgid "Checking for applications currently in use"
 msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?ка за пÑ?иложениÑ?Ñ?а, коиÑ?о Ñ?е ползваÑ? в моменÑ?а"
 
 #. TRANSLATORS: we are checking for libraries in use
-#: ../src/gpk-enum.c:1069
+#: ../src/gpk-enum.c:1049
 msgid "Checking for libraries currently in use"
 msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?ка за библиоÑ?екиÑ?е, коиÑ?о Ñ?е ползваÑ? в моменÑ?а"
 
 #. TRANSLATORS: we are copying package files to prepare to install
-#: ../src/gpk-enum.c:1073
+#: ../src/gpk-enum.c:1053
 msgid "Copying files"
 msgstr "Ð?опиÑ?ане на Ñ?айлове"
 
 #. TRANSLATORS: type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1091
+#: ../src/gpk-enum.c:1071
 #, c-format
 msgid "%i trivial update"
 msgid_plural "%i trivial updates"
@@ -3029,7 +2701,7 @@ msgstr[0] "%i дÑ?ебно обновление"
 msgstr[1] "%i дÑ?ебни обновлениÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: type of update in the case that we don't have any data
-#: ../src/gpk-enum.c:1095
+#: ../src/gpk-enum.c:1075
 #, c-format
 msgid "%i update"
 msgid_plural "%i updates"
@@ -3037,7 +2709,7 @@ msgstr[0] "%i обновление"
 msgstr[1] "%i обновлениÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1099
+#: ../src/gpk-enum.c:1079
 #, c-format
 msgid "%i important update"
 msgid_plural "%i important updates"
@@ -3045,7 +2717,7 @@ msgstr[0] "%i важно обновление"
 msgstr[1] "%i важни обновлениÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1103
+#: ../src/gpk-enum.c:1083
 #, c-format
 msgid "%i security update"
 msgid_plural "%i security updates"
@@ -3053,7 +2725,7 @@ msgstr[0] "%i обновление по Ñ?игÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?а"
 msgstr[1] "%i обновлениÑ? по Ñ?игÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?а"
 
 #. TRANSLATORS: type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1107
+#: ../src/gpk-enum.c:1087
 #, c-format
 msgid "%i bug fix update"
 msgid_plural "%i bug fix updates"
@@ -3061,7 +2733,7 @@ msgstr[0] "%i обновление за гÑ?еÑ?ки"
 msgstr[1] "%i обновлениÑ? за гÑ?еÑ?ки"
 
 #. TRANSLATORS: type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1111
+#: ../src/gpk-enum.c:1091
 #, c-format
 msgid "%i enhancement update"
 msgid_plural "%i enhancement updates"
@@ -3069,7 +2741,7 @@ msgstr[0] "%i обновление Ñ? подобÑ?ениÑ?"
 msgstr[1] "%i обновлениÑ? Ñ? подобÑ?ениÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: number of updates that cannot be installed due to deps
-#: ../src/gpk-enum.c:1115
+#: ../src/gpk-enum.c:1095
 #, c-format
 msgid "%i blocked update"
 msgid_plural "%i blocked updates"
@@ -3077,625 +2749,625 @@ msgstr[0] "%i Ñ?пÑ?Ñ?но обновление"
 msgstr[1] "%i Ñ?пÑ?ени обновлениÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1133
+#: ../src/gpk-enum.c:1113
 msgid "Trivial update"
 msgstr "Ð?Ñ?ебно обновление"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1137
+#: ../src/gpk-enum.c:1117
 msgid "Normal update"
 msgstr "Ð?биÑ?айно обновление"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1141
+#: ../src/gpk-enum.c:1121
 msgid "Important update"
 msgstr "Ð?ажно обновление"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1145
+#: ../src/gpk-enum.c:1125
 msgid "Security update"
 msgstr "Ð?бновление по Ñ?игÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?а"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1149
+#: ../src/gpk-enum.c:1129
 msgid "Bug fix update"
 msgstr "Ð?бновление за гÑ?еÑ?ки"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1153
+#: ../src/gpk-enum.c:1133
 msgid "Enhancement update"
 msgstr "Ð?бновление за подобÑ?ениÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: The type of update
-#: ../src/gpk-enum.c:1157
+#: ../src/gpk-enum.c:1137
 msgid "Blocked update"
 msgstr "СпÑ?Ñ?но обновление"
 
 #. TRANSLATORS: The state of a package, i.e. not installed
-#: ../src/gpk-enum.c:1167
+#: ../src/gpk-enum.c:1147
 msgid "Available"
 msgstr "Ð?алиÑ?но"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1185 ../src/gpk-service-pack.c:427
+#: ../src/gpk-enum.c:1165 ../src/gpk-service-pack.c:445
 msgid "Downloading"
 msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?не"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1189
+#: ../src/gpk-enum.c:1169
 msgid "Updating"
 msgstr "Ð?бновÑ?ване"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1193 ../src/gpk-enum.c:1329
+#: ../src/gpk-enum.c:1173 ../src/gpk-enum.c:1309
 msgid "Installing"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1197 ../src/gpk-enum.c:1325
+#: ../src/gpk-enum.c:1177 ../src/gpk-enum.c:1305
 msgid "Removing"
 msgstr "Ð?еинÑ?Ñ?алиÑ?ане"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1201
+#: ../src/gpk-enum.c:1181
 msgid "Cleaning up"
 msgstr "Ð?зÑ?иÑ?Ñ?ване"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1205
+#: ../src/gpk-enum.c:1185
 msgid "Obsoleting"
 msgstr "Ð?бÑ?вÑ?ване за оÑ?Ñ?аÑ?Ñ?л"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1209
+#: ../src/gpk-enum.c:1189
 msgid "Reinstalling"
 msgstr "Ð?Ñ?еинÑ?Ñ?алиÑ?ане"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1213
+#: ../src/gpk-enum.c:1193
 msgid "Preparing"
 msgstr "Ð?одгоÑ?овка"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1217
+#: ../src/gpk-enum.c:1197
 msgid "Decompressing"
 msgstr "Ð?екомпÑ?еÑ?иÑ?ане"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1235
+#: ../src/gpk-enum.c:1215
 msgid "Downloaded"
 msgstr "Ð?зÑ?еглен"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1239
+#: ../src/gpk-enum.c:1219
 msgid "Updated"
 msgstr "Ð?бновен"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1247
+#: ../src/gpk-enum.c:1227
 msgid "Removed"
 msgstr "Ð?еинÑ?Ñ?алиÑ?ан"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1251
+#: ../src/gpk-enum.c:1231
 msgid "Cleaned up"
 msgstr "Ð?зÑ?иÑ?Ñ?ен"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1255
+#: ../src/gpk-enum.c:1235
 msgid "Obsoleted"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?л"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1259
+#: ../src/gpk-enum.c:1239
 msgid "Reinstalled"
 msgstr "Ð?Ñ?еинÑ?Ñ?алиÑ?ан"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1263
+#: ../src/gpk-enum.c:1243
 msgid "Prepared"
 msgstr "Ð?одгоÑ?вен"
 
 #. TRANSLATORS: The action of the package, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1267
+#: ../src/gpk-enum.c:1247
 msgid "Decompressed"
 msgstr "Ð?екомпÑ?еÑ?иÑ?ан"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1285 ../src/gpk-enum.c:1441
+#: ../src/gpk-enum.c:1265 ../src/gpk-enum.c:1421
 msgid "Unknown role type"
 msgstr "Ð?еизвеÑ?Ñ?ен вид Ñ?олÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1289
+#: ../src/gpk-enum.c:1269
 msgid "Getting dependencies"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?аване на завиÑ?имоÑ?Ñ?иÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1293
+#: ../src/gpk-enum.c:1273
 msgid "Getting update detail"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?аване на подÑ?обна инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? за обновлениеÑ?о"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1297
+#: ../src/gpk-enum.c:1277
 msgid "Getting details"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?аване на подÑ?обна инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1301
+#: ../src/gpk-enum.c:1281
 msgid "Getting requires"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?аване на изиÑ?кваниÑ?Ñ?а"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1305
+#: ../src/gpk-enum.c:1285
 msgid "Getting updates"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?аване на обновлениÑ?Ñ?а"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1309
+#: ../src/gpk-enum.c:1289
 msgid "Searching details"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене в подÑ?обнаÑ?а инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1317
+#: ../src/gpk-enum.c:1297
 msgid "Searching groups"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене в гÑ?Ñ?пиÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1321
+#: ../src/gpk-enum.c:1301
 msgid "Searching for package name"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене в именаÑ?а на пакеÑ?иÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1333
+#: ../src/gpk-enum.c:1313
 msgid "Installing file"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане на Ñ?айл"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1337
+#: ../src/gpk-enum.c:1317
 msgid "Refreshing package cache"
 msgstr "Ð?бновÑ?ване на кеÑ?а Ñ? пакеÑ?иÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1341
+#: ../src/gpk-enum.c:1321
 msgid "Updating packages"
 msgstr "Ð?бновÑ?ване на пакеÑ?иÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1345
+#: ../src/gpk-enum.c:1325
 msgid "Updating system"
 msgstr "Ð?бновÑ?ване на Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1349
+#: ../src/gpk-enum.c:1329
 msgid "Canceling"
 msgstr "Ð?Ñ?менÑ?не"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1357
+#: ../src/gpk-enum.c:1337
 msgid "Getting list of repositories"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?аване на Ñ?пиÑ?Ñ?к Ñ? Ñ?Ñ?анилиÑ?аÑ?а"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1361
+#: ../src/gpk-enum.c:1341
 msgid "Enabling repository"
 msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ване на Ñ?Ñ?анилиÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1365
+#: ../src/gpk-enum.c:1345
 msgid "Setting repository data"
 msgstr "Ð?адаване на данниÑ?е за Ñ?Ñ?анилиÑ?а"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1369
+#: ../src/gpk-enum.c:1349
 msgid "Resolving"
 msgstr "Ð?зÑ?иÑ?лÑ?ване на завиÑ?имоÑ?Ñ?и"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1373
+#: ../src/gpk-enum.c:1353
 msgid "Getting file list"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?аване на Ñ?пиÑ?Ñ?ка Ñ? Ñ?айлове"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1377
+#: ../src/gpk-enum.c:1357
 msgid "Getting what provides"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?аване на пакеÑ?иÑ?е пÑ?едоÑ?Ñ?авÑ?Ñ?и"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1381
+#: ../src/gpk-enum.c:1361
 msgid "Installing signature"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане на подпиÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1385
+#: ../src/gpk-enum.c:1365
 msgid "Getting package lists"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?аване на Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е Ñ? пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1389
+#: ../src/gpk-enum.c:1369
 msgid "Accepting EULA"
 msgstr "Ð?Ñ?иемане на EULA"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1397
+#: ../src/gpk-enum.c:1377
 msgid "Getting distribution upgrade information"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?аване на инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?Ñ?а за обновÑ?ване на диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1401
+#: ../src/gpk-enum.c:1381
 msgid "Getting categories"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?аване на каÑ?егоÑ?ииÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1405
+#: ../src/gpk-enum.c:1385
 msgid "Getting old transactions"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?аване на Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?е Ñ?Ñ?анзакÑ?ии"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1409
+#: ../src/gpk-enum.c:1389
 msgid "Simulating the install of files"
 msgstr "СимÑ?лаÑ?иÑ? на инÑ?Ñ?алиÑ?анеÑ?о на Ñ?айлове"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1413
+#: ../src/gpk-enum.c:1393
 msgid "Simulating the install"
 msgstr "СимÑ?лиÑ?ане на инÑ?Ñ?алиÑ?анеÑ?о"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1417
+#: ../src/gpk-enum.c:1397
 msgid "Simulating the remove"
 msgstr "СимÑ?лиÑ?ане на деинÑ?Ñ?алиÑ?анеÑ?о"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1421
+#: ../src/gpk-enum.c:1401
 msgid "Simulating the update"
 msgstr "СимÑ?лаÑ?иÑ? на обновÑ?ванеÑ?о"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1445
+#: ../src/gpk-enum.c:1425
 msgid "Got dependencies"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?ени завиÑ?имоÑ?Ñ?и"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1449
+#: ../src/gpk-enum.c:1429
 msgid "Got update detail"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?ена подÑ?обна инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? за обновÑ?ванеÑ?о"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1453
+#: ../src/gpk-enum.c:1433
 msgid "Got details"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?ена подÑ?обна инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1457
+#: ../src/gpk-enum.c:1437
 msgid "Got requires"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?ени изиÑ?кваниÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1461
+#: ../src/gpk-enum.c:1441
 msgid "Got updates"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?ени обновлениÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1465
+#: ../src/gpk-enum.c:1445
 msgid "Searched for package details"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене за допÑ?лниÑ?елна инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? за пакеÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1469
+#: ../src/gpk-enum.c:1449
 msgid "Searched for file"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене на Ñ?айл"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1473
+#: ../src/gpk-enum.c:1453
 msgid "Searched groups"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене в гÑ?Ñ?пиÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1477
+#: ../src/gpk-enum.c:1457
 msgid "Searched for package name"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене в именаÑ?а на пакеÑ?иÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1481
+#: ../src/gpk-enum.c:1461
 msgid "Removed packages"
 msgstr "Ð?еинÑ?Ñ?алиÑ?ани пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1485
+#: ../src/gpk-enum.c:1465
 msgid "Installed packages"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1489
+#: ../src/gpk-enum.c:1469
 msgid "Installed local files"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ани локални Ñ?айлове"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1493
+#: ../src/gpk-enum.c:1473
 msgid "Refreshed package cache"
 msgstr "Ð?бновен кеÑ? Ñ? пакеÑ?иÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1497
+#: ../src/gpk-enum.c:1477
 msgid "Updated packages"
 msgstr "Ð?бновени пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1501
+#: ../src/gpk-enum.c:1481
 msgid "Updated system"
 msgstr "Ð?бновена Ñ?иÑ?Ñ?ема"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1505
+#: ../src/gpk-enum.c:1485
 msgid "Canceled"
 msgstr "Ð?Ñ?мÑ?на"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1509
+#: ../src/gpk-enum.c:1489
 msgid "Rolled back"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?ане назад"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1513
+#: ../src/gpk-enum.c:1493
 msgid "Got list of repositories"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?ен Ñ?пиÑ?Ñ?к Ñ? Ñ?Ñ?анилиÑ?аÑ?а"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1517
+#: ../src/gpk-enum.c:1497
 msgid "Enabled repository"
 msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ено Ñ?Ñ?анилиÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1521
+#: ../src/gpk-enum.c:1501
 msgid "Set repository data"
 msgstr "Ð?адаване на данни за Ñ?Ñ?анилиÑ?е"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1525
+#: ../src/gpk-enum.c:1505
 msgid "Resolved"
 msgstr "Ð?зÑ?иÑ?ление"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1529
+#: ../src/gpk-enum.c:1509
 msgid "Got file list"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?ен Ñ?пиÑ?Ñ?к Ñ? Ñ?айлове"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1533
+#: ../src/gpk-enum.c:1513
 msgid "Got what provides"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?ен пÑ?едоÑ?Ñ?авÑ?Ñ?и пакеÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1537
+#: ../src/gpk-enum.c:1517
 msgid "Installed signature"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ан подпиÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1541
+#: ../src/gpk-enum.c:1521
 msgid "Got package lists"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?ени Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?и Ñ? пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1545
+#: ../src/gpk-enum.c:1525
 msgid "Accepted EULA"
 msgstr "Ð?Ñ?иеÑ? лиÑ?енз"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1549
+#: ../src/gpk-enum.c:1529
 msgid "Downloaded packages"
 msgstr "Ð?зÑ?еглени пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1553
+#: ../src/gpk-enum.c:1533
 msgid "Got distribution upgrades"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?ени обновлениÑ? на диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1557
+#: ../src/gpk-enum.c:1537
 msgid "Got categories"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?ени каÑ?егоÑ?ии"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1561
+#: ../src/gpk-enum.c:1541
 msgid "Got old transactions"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?ена Ñ?Ñ?аÑ?и Ñ?Ñ?анзакÑ?ии"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1565
+#: ../src/gpk-enum.c:1545
 msgid "Simulated the install of files"
 msgstr "СимÑ?лаÑ?иÑ? на инÑ?Ñ?алиÑ?ане на Ñ?айлове"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1569
+#: ../src/gpk-enum.c:1549
 msgid "Simulated the install"
 msgstr "СимÑ?лаÑ?иÑ? на инÑ?Ñ?алиÑ?ане"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1573
+#: ../src/gpk-enum.c:1553
 msgid "Simulated the remove"
 msgstr "СимÑ?лаÑ?иÑ? на деинÑ?Ñ?алиÑ?ане"
 
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in past tense
-#: ../src/gpk-enum.c:1577
+#: ../src/gpk-enum.c:1557
 msgid "Simulated the update"
 msgstr "СимÑ?лаÑ?иÑ? на обновÑ?ване"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1595
+#: ../src/gpk-enum.c:1575
 msgid "Accessibility"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?Ñ?пноÑ?Ñ?"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1599
+#: ../src/gpk-enum.c:1579
 msgid "Accessories"
 msgstr "Ð?омоÑ?ни пÑ?огÑ?ами"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1603
+#: ../src/gpk-enum.c:1583
 msgid "Education"
 msgstr "Ð?бÑ?азование"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1607
+#: ../src/gpk-enum.c:1587
 msgid "Games"
 msgstr "Ð?гÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1611
+#: ../src/gpk-enum.c:1591
 msgid "Graphics"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?ика"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1615
+#: ../src/gpk-enum.c:1595
 msgid "Internet"
 msgstr "Ð?нÑ?еÑ?неÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1619
+#: ../src/gpk-enum.c:1599
 msgid "Office"
 msgstr "Ð?Ñ?иÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1623
+#: ../src/gpk-enum.c:1603
 msgid "Other"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ги"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1627
+#: ../src/gpk-enum.c:1607
 msgid "Programming"
 msgstr "Ð?Ñ?огÑ?амиÑ?ане"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1631
+#: ../src/gpk-enum.c:1611
 msgid "Multimedia"
 msgstr "Ð?Ñ?лÑ?имедиÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1639
+#: ../src/gpk-enum.c:1619
 msgid "GNOME desktop"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?иÑ?на Ñ?Ñ?еда GNOME"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1643
+#: ../src/gpk-enum.c:1623
 msgid "KDE desktop"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?иÑ?на Ñ?Ñ?еда KDE"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1647
+#: ../src/gpk-enum.c:1627
 msgid "XFCE desktop"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?иÑ?на Ñ?Ñ?еда XFCE"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1651
+#: ../src/gpk-enum.c:1631
 msgid "Other desktops"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ги гÑ?аÑ?иÑ?ни Ñ?Ñ?еди"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1655
+#: ../src/gpk-enum.c:1635
 msgid "Publishing"
 msgstr "Ð?здаÑ?елÑ?ки пÑ?огÑ?ами"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1659
+#: ../src/gpk-enum.c:1639
 msgid "Servers"
 msgstr "СÑ?Ñ?вÑ?Ñ?и"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1663
+#: ../src/gpk-enum.c:1643
 msgid "Fonts"
 msgstr "ШÑ?иÑ?Ñ?ове"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1667
+#: ../src/gpk-enum.c:1647
 msgid "Admin tools"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?и за админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1671
+#: ../src/gpk-enum.c:1651
 msgid "Legacy"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?аÑ?ели пÑ?огÑ?ами"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1675
+#: ../src/gpk-enum.c:1655
 msgid "Localization"
 msgstr "Ð?окализиÑ?ане"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1679
+#: ../src/gpk-enum.c:1659
 msgid "Virtualization"
 msgstr "Ð?иÑ?Ñ?Ñ?ализиÑ?ане"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1683
+#: ../src/gpk-enum.c:1663
 msgid "Security"
 msgstr "СигÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1687
+#: ../src/gpk-enum.c:1667
 msgid "Power management"
 msgstr "УпÑ?авление на заÑ?Ñ?анванеÑ?о"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1691
+#: ../src/gpk-enum.c:1671
 msgid "Communication"
 msgstr "Ð?омÑ?никаÑ?ии"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1695
+#: ../src/gpk-enum.c:1675
 msgid "Network"
 msgstr "Ð?Ñ?ежа"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1699
+#: ../src/gpk-enum.c:1679
 msgid "Maps"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?и"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1703
+#: ../src/gpk-enum.c:1683
 msgid "Software sources"
 msgstr "Ð¥Ñ?анилиÑ?а"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1707
+#: ../src/gpk-enum.c:1687
 msgid "Science"
 msgstr "Ð?аÑ?ка"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1711
+#: ../src/gpk-enum.c:1691
 msgid "Documentation"
 msgstr "Ð?окÑ?менÑ?аÑ?иÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1715
+#: ../src/gpk-enum.c:1695
 msgid "Electronics"
 msgstr "Ð?лекÑ?Ñ?оника"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1719
+#: ../src/gpk-enum.c:1699
 msgid "Package collections"
 msgstr "Ð?абоÑ?и оÑ? пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1723
+#: ../src/gpk-enum.c:1703
 msgid "Vendor"
 msgstr "Ð?Ñ?оизводиÑ?ел"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1727
+#: ../src/gpk-enum.c:1707
 msgid "Newest packages"
 msgstr "Ð?ай-нови пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: The group type
-#: ../src/gpk-enum.c:1731
+#: ../src/gpk-enum.c:1711
 msgid "Unknown group"
 msgstr "Ð?епознаÑ?а гÑ?Ñ?па"
 
 #. TRANSLATORS: we need to restart so the new hardware can re-request the firmware
-#: ../src/gpk-firmware.c:268
+#: ../src/gpk-firmware.c:272
 msgid ""
 "You will need to restart this computer before the hardware will work "
 "correctly."
@@ -3703,18 +3375,18 @@ msgstr ""
 "ТÑ?Ñ?бва да Ñ?еÑ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?аÑ?е компÑ?Ñ?Ñ?Ñ?а, за да може Ñ?аÑ?дÑ?еÑ?Ñ?Ñ? да пÑ?оÑ?абоÑ?и пÑ?авилно."
 
 #. TRANSLATORS: title of libnotify bubble
-#: ../src/gpk-firmware.c:271 ../src/gpk-firmware.c:306
-#: ../src/gpk-firmware.c:333
+#: ../src/gpk-firmware.c:275 ../src/gpk-firmware.c:310
+#: ../src/gpk-firmware.c:337
 msgid "Additional software was installed"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ан бе допÑ?лниÑ?елен Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: button label
-#: ../src/gpk-firmware.c:280
+#: ../src/gpk-firmware.c:284
 msgid "Restart now"
 msgstr "РеÑ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане"
 
 #. TRANSLATORS: we need to remove an replug so the new hardware can re-request the firmware
-#: ../src/gpk-firmware.c:303
+#: ../src/gpk-firmware.c:307
 msgid ""
 "You will need to remove and then reinsert the hardware before it will work "
 "correctly."
@@ -3722,12 +3394,12 @@ msgstr ""
 "ТÑ?Ñ?бва да извадиÑ?е и повÑ?оÑ?но да Ñ?ложиÑ?е Ñ?аÑ?дÑ?еÑ?а, за да пÑ?оÑ?абоÑ?и пÑ?авилно."
 
 #. TRANSLATORS: we need to remove an replug so the new hardware can re-request the firmware
-#: ../src/gpk-firmware.c:330
+#: ../src/gpk-firmware.c:334
 msgid "Your hardware has been set up and is now ready to use."
 msgstr "ХаÑ?дÑ?еÑ?Ñ?Ñ? е наÑ?Ñ?Ñ?оен и може да го ползваÑ?е."
 
 #. TRANSLATORS: we need another package to keep udev quiet
-#: ../src/gpk-firmware.c:613
+#: ../src/gpk-firmware.c:606
 msgid ""
 "Additional firmware is required to make hardware in this computer function "
 "correctly."
@@ -3736,39 +3408,39 @@ msgstr ""
 "компÑ?Ñ?Ñ?Ñ?а."
 
 #. TRANSLATORS: title of libnotify bubble
-#: ../src/gpk-firmware.c:627
+#: ../src/gpk-firmware.c:620
 msgid "Additional firmware required"
 msgstr "Ð?еобÑ?одим е допÑ?лниÑ?елен Ñ?Ñ?Ñ?мÑ?еÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: button label
-#: ../src/gpk-firmware.c:632
+#: ../src/gpk-firmware.c:625
 msgid "Install firmware"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане на Ñ?Ñ?Ñ?мÑ?еÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: we should ignore this device and not ask anymore
-#: ../src/gpk-firmware.c:635
+#: ../src/gpk-firmware.c:628
 msgid "Ignore devices"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?каÑ?ане на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?ваÑ?а"
 
 #. TODO: tell the user what hardware, NOT JUST A UDI
 #. TRANSLATORS: we can install an extra package so this hardware works, e.g. firmware
-#: ../src/gpk-hardware.c:183
+#: ../src/gpk-hardware.c:185
 msgid "Additional packages can be installed to support this hardware"
 msgstr "Ð?а поддÑ?Ñ?жкаÑ?а Ñ?ози Ñ?аÑ?дÑ?еÑ? Ñ?а необÑ?одими допÑ?лниÑ?елни пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: a new bit of hardware has been plugged in
-#: ../src/gpk-hardware.c:185
+#: ../src/gpk-hardware.c:187
 msgid "New hardware attached"
 msgstr "Ð?обавен е нов Ñ?аÑ?дÑ?еÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: button text, install the packages needed for the hardware to work
 #. TRANSLATORS: button tooltip
-#: ../src/gpk-hardware.c:191 ../src/gpk-helper-chooser.c:302
+#: ../src/gpk-hardware.c:193 ../src/gpk-helper-chooser.c:302
 msgid "Install package"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане на пакеÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: column for the application icon
-#: ../src/gpk-helper-chooser.c:142 ../src/gpk-helper-run.c:184
+#: ../src/gpk-helper-chooser.c:142 ../src/gpk-helper-run.c:212
 msgid "Icon"
 msgstr "Ð?кона"
 
@@ -3777,41 +3449,41 @@ msgid "Applications that can open this type of file"
 msgstr "Ð?Ñ?иложениÑ?, коиÑ?о могаÑ? да оÑ?ваÑ?Ñ?Ñ? Ñ?ози вид Ñ?айлове"
 
 #. TRANSLATORS: is not GPG signed
-#: ../src/gpk-task.c:144 ../src/gpk-task.c:154 ../src/gpk-task.c:174
+#: ../src/gpk-task.c:143 ../src/gpk-task.c:153 ../src/gpk-task.c:173
 msgid "The software is not signed by a trusted provider."
 msgstr "Този пакеÑ? не е подпиÑ?ан оÑ? довеÑ?ен доÑ?Ñ?авÑ?ик."
 
 #. TRANSLATORS: user has to trust provider -- I know, this sucks
-#: ../src/gpk-task.c:146
+#: ../src/gpk-task.c:145
 msgid "Do not update this package unless you are sure it is safe to do so."
 msgstr ""
 "Ð?е обновÑ?вайÑ?е Ñ?ози пакеÑ?, ако не Ñ?Ñ?е Ñ?игÑ?Ñ?ни, Ñ?е Ñ?ова дейÑ?Ñ?вие е безопаÑ?но."
 
 #. TRANSLATORS: warn the user that all bets are off
-#: ../src/gpk-task.c:148 ../src/gpk-task.c:158
+#: ../src/gpk-task.c:147 ../src/gpk-task.c:157
 msgid "Malicious software can damage your computer or cause other harm."
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?едни пÑ?огÑ?ами могаÑ? да навÑ?едÑ?Ñ? на компÑ?Ñ?Ñ?Ñ?а ви или да пÑ?иÑ?инÑ?Ñ? дÑ?Ñ?ги "
 "пÑ?облеми."
 
 #. TRANSLATORS: ask if they are absolutely sure they want to do this
-#: ../src/gpk-task.c:150
+#: ../src/gpk-task.c:149
 msgid "Are you <b>sure</b> you want to update this package?"
 msgstr "<b>СигÑ?Ñ?ни</b> ли Ñ?Ñ?е, Ñ?е иÑ?каÑ?е да обновиÑ?е Ñ?ози пакеÑ??"
 
 #. TRANSLATORS: user has to trust provider -- I know, this sucks
-#: ../src/gpk-task.c:156
+#: ../src/gpk-task.c:155
 msgid "Do not install this package unless you are sure it is safe to do so."
 msgstr ""
 "Ð?е инÑ?Ñ?алиÑ?айÑ?е Ñ?ози пакеÑ?, ако не Ñ?Ñ?е Ñ?игÑ?Ñ?ни, Ñ?е Ñ?ова дейÑ?Ñ?вие е безопаÑ?но."
 
 #. TRANSLATORS: ask if they are absolutely sure they want to do this
-#: ../src/gpk-task.c:160
+#: ../src/gpk-task.c:159
 msgid "Are you <b>sure</b> you want to install this package?"
 msgstr "<b>СигÑ?Ñ?ни</b> ли Ñ?Ñ?е, Ñ?е иÑ?каÑ?е да инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ?е Ñ?ози пакеÑ??"
 
 #. TRANSLATORS: dialog body, explains to the user that they need to insert a disk to continue. The first replacement is DVD, CD etc
-#: ../src/gpk-task.c:355
+#: ../src/gpk-task.c:354
 #, c-format
 msgid ""
 "Additional media is required. Please insert the %s labeled '%s' to continue."
@@ -3820,47 +3492,47 @@ msgstr ""
 "пÑ?одÑ?лжиÑ?е."
 
 #. TRANSLATORS: this is button text
-#: ../src/gpk-task.c:364 ../src/gpk-task.c:543
+#: ../src/gpk-task.c:363 ../src/gpk-task.c:542
 msgid "Continue"
 msgstr "Ð?Ñ?одÑ?лжаване"
 
 #. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
-#: ../src/gpk-task.c:401
+#: ../src/gpk-task.c:400
 msgid "The following software also needs to be installed"
 msgstr "СледниÑ?е пакеÑ?и Ñ?Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?Ñ?бва да бÑ?даÑ? инÑ?Ñ?алиÑ?ани"
 
 #. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
-#: ../src/gpk-task.c:406
+#: ../src/gpk-task.c:405
 msgid "The following software also needs to be removed"
 msgstr "СледниÑ?е пакеÑ?и Ñ?Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?Ñ?бва да бÑ?даÑ? деинÑ?Ñ?алиÑ?ани"
 
 #. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
-#: ../src/gpk-task.c:410
+#: ../src/gpk-task.c:409
 msgid "The following software also needs to be updated"
 msgstr "СледниÑ?е пакеÑ?и Ñ?Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?Ñ?бва да бÑ?даÑ? обновени"
 
 #. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
-#: ../src/gpk-task.c:414
+#: ../src/gpk-task.c:413
 msgid "The following software also needs to be re-installed"
 msgstr "СледниÑ?е пакеÑ?и Ñ?Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?Ñ?бва да бÑ?даÑ? пÑ?еинÑ?Ñ?алиÑ?ани"
 
 #. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog
-#: ../src/gpk-task.c:418
+#: ../src/gpk-task.c:417
 msgid "The following software also needs to be downgraded"
 msgstr "СледниÑ?е пакеÑ?и Ñ?Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?Ñ?бва да бÑ?даÑ? вÑ?Ñ?наÑ?и кÑ?м пÑ?едиÑ?на веÑ?Ñ?иÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: additional message text for the deps dialog (we don't know how it's going to be processed -- eeek)
-#: ../src/gpk-task.c:422
+#: ../src/gpk-task.c:421
 msgid "The following software also needs to be processed"
 msgstr "СледниÑ?е пакеÑ?и Ñ?Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?Ñ?бва да бÑ?даÑ? обÑ?абоÑ?ени"
 
 #. TRANSLATORS: title of a dependency dialog
-#: ../src/gpk-task.c:481
+#: ../src/gpk-task.c:480
 msgid "Additional confirmation required"
 msgstr "Ð?еобÑ?одимо е допÑ?лниÑ?елно поÑ?вÑ?Ñ?ждение"
 
 #. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
-#: ../src/gpk-task.c:487
+#: ../src/gpk-task.c:486
 msgid "To install this package, additional software also has to be modified."
 msgid_plural ""
 "To install these packages, additional software also has to be modified."
@@ -3868,7 +3540,7 @@ msgstr[0] "Ð?а да инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ?е Ñ?ози пакеÑ?, оÑ?е паке
 msgstr[1] "Ð?а да инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ?е Ñ?eзи пакеÑ?и, оÑ?е пакеÑ?и Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ?бва да Ñ?е пÑ?оменÑ?Ñ?."
 
 #. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
-#: ../src/gpk-task.c:492
+#: ../src/gpk-task.c:491
 msgid "To remove this package, additional software also has to be modified."
 msgid_plural ""
 "To remove these packages, additional software also has to be modified."
@@ -3878,7 +3550,7 @@ msgstr[1] ""
 "Ð?а да деинÑ?Ñ?алиÑ?аÑ?е Ñ?ези пакеÑ?и, оÑ?е пакеÑ?и Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ?бва да Ñ?е пÑ?оменÑ?Ñ?."
 
 #. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
-#: ../src/gpk-task.c:497
+#: ../src/gpk-task.c:496
 msgid "To update this package, additional software also has to be modified."
 msgid_plural ""
 "To update these packages, additional software also has to be modified."
@@ -3886,7 +3558,7 @@ msgstr[0] "Ð?а да обновиÑ?е Ñ?ози пакеÑ?, оÑ?е пакеÑ?и 
 msgstr[1] "Ð?а да обновиÑ?е Ñ?ези пакеÑ?и, оÑ?е пакеÑ?и Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ?бва да Ñ?е пÑ?оменÑ?Ñ?."
 
 #. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
-#: ../src/gpk-task.c:502
+#: ../src/gpk-task.c:501
 msgid "To install this file, additional software also has to be modified."
 msgid_plural ""
 "To install these file, additional software also has to be modified."
@@ -3895,29 +3567,29 @@ msgstr[1] ""
 "Ð?а да инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ?е Ñ?ези Ñ?айлове, оÑ?е пакеÑ?и Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ?бва да Ñ?е пÑ?оменÑ?Ñ?."
 
 #. TRANSLATORS: message text of a dependency dialog
-#: ../src/gpk-task.c:507
+#: ../src/gpk-task.c:506
 msgid ""
 "To process this transaction, additional software also has to be modified."
 msgstr ""
 "Ð?а да извÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е Ñ?ова Ñ?Ñ?анзакÑ?иÑ?Ñ?а, оÑ?е пакеÑ?и Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ?бва да Ñ?е пÑ?оменÑ?Ñ?."
 
 #. TRANSLATORS: button label, force the install, even though it's untrusted
-#: ../src/gpk-task.c:593
+#: ../src/gpk-task.c:592
 msgid "_Force install"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане _вÑ?пÑ?еки вÑ?иÑ?ко"
 
 #. TRANSLATORS: button tooltip
-#: ../src/gpk-task.c:597
+#: ../src/gpk-task.c:596
 msgid "Force installing package"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане на пакеÑ?а вÑ?пÑ?еки вÑ?иÑ?ко"
 
 #. TRANSLATORS: window title: do we want to execute a program we just installed?
-#: ../src/gpk-helper-run.c:477
+#: ../src/gpk-helper-run.c:500
 msgid "Run new application?"
 msgstr "СÑ?аÑ?Ñ?иÑ?ане на ново пÑ?иложение?"
 
 #. add run button
-#: ../src/gpk-helper-run.c:480
+#: ../src/gpk-helper-run.c:503
 msgid "_Run"
 msgstr "_Ð?зпÑ?лнение"
 
@@ -4051,146 +3723,78 @@ msgid "You need to specify a filename to install"
 msgstr "ТÑ?Ñ?бва да Ñ?кажеÑ?е Ñ?айл за инÑ?Ñ?алиÑ?ане"
 
 #. TRANSLATORS: strftime formatted please
-#: ../src/gpk-log.c:173
-msgid "%A, %d %B %Y"
-msgstr "%d %B %Y, %A"
+#: ../src/gpk-log.c:171
+msgid "%d %B %Y"
+msgstr "%d %B %Y"
 
 #. TRANSLATORS: column for the date
-#: ../src/gpk-log.c:287
+#: ../src/gpk-log.c:286
 msgid "Date"
 msgstr "Ð?аÑ?а"
 
 #. TRANSLATORS: column for the username, e.g. Richard Hughes
-#: ../src/gpk-log.c:329
+#: ../src/gpk-log.c:328
 msgid "Username"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?ко име"
 
 #. TRANSLATORS: column for the application used for the install, e.g. Add/Remove Programs
-#: ../src/gpk-log.c:336
+#: ../src/gpk-log.c:335
 msgid "Application"
 msgstr "Ð?Ñ?огÑ?ама"
 
 #. TRANSLATORS: short name for pkcon
-#: ../src/gpk-log.c:511
+#: ../src/gpk-log.c:495
 msgid "Command line client"
 msgstr "Ð?лиенÑ? за командниÑ? Ñ?ед"
 
 #. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
-#: ../src/gpk-log.c:517
+#: ../src/gpk-log.c:501
 msgid "Update System"
 msgstr "Ð?бновÑ?ване на Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а"
 
 #. TRANSLATORS: short name for gpk-update-icon
-#: ../src/gpk-log.c:520
+#: ../src/gpk-log.c:504
 msgid "Update Icon"
 msgstr "Ð?кона пÑ?и обновÑ?ване"
 
 #. TRANSLATORS: preset the GtktextBox with this filter text
-#: ../src/gpk-log.c:691
+#: ../src/gpk-log.c:693
 msgid "Set the filter to this value"
 msgstr "Ð?адаване на Ñ?ази Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ? кÑ?м Ñ?илÑ?Ñ?Ñ?а"
 
 #. TRANSLATORS: we can make this modal (stay on top of) another window
-#: ../src/gpk-log.c:694 ../src/gpk-prefs.c:467 ../src/gpk-repo.c:614
+#: ../src/gpk-log.c:696
 msgid "Set the parent window to make this modal"
 msgstr "Ð?адаване на Ñ?одиÑ?елÑ? на Ñ?ози модален пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
 #. are we running privileged
-#: ../src/gpk-log.c:718
+#: ../src/gpk-log.c:720
 msgid "Log viewer"
 msgstr "Разглеждане на жÑ?Ñ?нала"
 
-#: ../src/gpk-modal-dialog.c:439
+#: ../src/gpk-modal-dialog.c:442
 #, c-format
 msgid "Remaining time : %s"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?аваÑ?о вÑ?еме: %s"
 
-#. TRANSLATORS: check once an hour
-#: ../src/gpk-prefs.c:44
-msgid "Hourly"
-msgstr "Ð?жеÑ?аÑ?но"
-
-#. TRANSLATORS: check once a day
-#: ../src/gpk-prefs.c:46
-msgid "Daily"
-msgstr "Ð?жедневно"
-
-#. TRANSLATORS: check once a week
-#: ../src/gpk-prefs.c:48
-msgid "Weekly"
-msgstr "Ð?жеÑ?едмиÑ?но"
-
-#. TRANSLATORS: never check for updates/upgrades
-#: ../src/gpk-prefs.c:50
-msgid "Never"
-msgstr "Ð?икога"
-
-#. TRANSLATORS: update everything
-#: ../src/gpk-prefs.c:53
-msgid "All updates"
-msgstr "Ð?Ñ?иÑ?ки обновлениÑ?"
-
-#. TRANSLATORS: update just security updates
-#: ../src/gpk-prefs.c:55
-msgid "Only security updates"
-msgstr "Само обновлениÑ?Ñ?а по Ñ?игÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?а"
-
-#. TRANSLATORS: don't update anything
-#: ../src/gpk-prefs.c:57
-msgid "Nothing"
-msgstr "Ð?иÑ?о"
-
-#. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not enable or disable a software source
-#: ../src/gpk-repo.c:272
-msgid "Failed to change status"
-msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?на пÑ?омÑ?на на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ние"
-
-#. TRANSLATORS: column if the source is enabled
-#: ../src/gpk-repo.c:344
-msgid "Enabled"
-msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ено"
-
-#. TRANSLATORS: column for the source description
-#: ../src/gpk-repo.c:353
-msgid "Software Source"
-msgstr "Ð¥Ñ?анилиÑ?а"
-
-#. TRANSLATORS: for one reason or another, we could not get the list of sources
-#: ../src/gpk-repo.c:414
-msgid "Failed to get the list of sources"
-msgstr "СпиÑ?Ñ?кÑ?Ñ? Ñ? Ñ?Ñ?анилиÑ?аÑ?а не бе полÑ?Ñ?ен"
-
-#: ../src/gpk-repo.c:557
-msgid "Getting software source list not supported by backend"
-msgstr "Ð?олзваноÑ?о Ñ?дÑ?о не позволÑ?ва показване на Ñ?пиÑ?Ñ?ка Ñ? Ñ?Ñ?анилиÑ?аÑ?а"
-
-#: ../src/gpk-repo.c:630
-msgid "Software Source Viewer"
-msgstr "Разглеждане на Ñ?Ñ?анилиÑ?еÑ?о"
-
-#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
-#: ../src/gpk-repo.c:638
-msgid "Software source viewer"
-msgstr "Разглеждане на Ñ?Ñ?анилиÑ?еÑ?о"
-
 #. TRANSLATORS: cannot resolve name to package name
-#: ../src/gpk-service-pack.c:257
+#: ../src/gpk-service-pack.c:263
 #, c-format
 msgid "Could not find any packages named '%s'"
 msgstr "Ð?е може да бÑ?де оÑ?кÑ?иÑ? пакеÑ? Ñ? име â??%sâ??"
 
 #. TRANSLATORS: cannot find any valid package names
-#: ../src/gpk-service-pack.c:269
+#: ../src/gpk-service-pack.c:275
 msgid "Could not find any valid package names"
 msgstr "Ð?е могаÑ? да бÑ?даÑ? оÑ?кÑ?иÑ?и пакеÑ?и Ñ? пÑ?авилни имена"
 
 #. TRANSLATORS: cannot get package array
-#: ../src/gpk-service-pack.c:333
+#: ../src/gpk-service-pack.c:339
 #, c-format
 msgid "Could not get array of installed packages: %s"
 msgstr "СпиÑ?Ñ?кÑ?Ñ? Ñ? инÑ?Ñ?алиÑ?ани пакеÑ?и не може да бÑ?де полÑ?Ñ?ен: %s"
 
-#: ../src/gpk-service-pack.c:352
+#: ../src/gpk-service-pack.c:358
 #, c-format
 msgid "Could not save to file: %s"
 msgstr "ФайлÑ?Ñ? не може да бÑ?де запиÑ?ан: %s"
@@ -4198,85 +3802,85 @@ msgstr "ФайлÑ?Ñ? не може да бÑ?де запиÑ?ан: %s"
 #. TRANSLATORS: we could not create the pack file, generic error
 #. TRANSLATORS: Could not create package array
 #. TRANSLATORS: we could not read the file array for the destination computer
-#: ../src/gpk-service-pack.c:383 ../src/gpk-service-pack.c:515
-#: ../src/gpk-service-pack.c:536 ../src/gpk-service-pack.c:545
-#: ../src/gpk-service-pack.c:585
+#: ../src/gpk-service-pack.c:408 ../src/gpk-service-pack.c:533
+#: ../src/gpk-service-pack.c:555 ../src/gpk-service-pack.c:564
+#: ../src/gpk-service-pack.c:604
 msgid "Create error"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?Ñ?здаване на Ñ?пиÑ?Ñ?ка Ñ? пакеÑ?и"
 
-#: ../src/gpk-service-pack.c:383
+#: ../src/gpk-service-pack.c:408
 msgid "Cannot create service pack"
 msgstr "СеÑ?визниÑ?Ñ? пакеÑ? не може да бÑ?де Ñ?Ñ?здаден"
 
-#: ../src/gpk-service-pack.c:515
+#: ../src/gpk-service-pack.c:533
 msgid "Cannot copy system package array"
 msgstr "СпиÑ?Ñ?кÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емни пакеÑ?и не може да бÑ?де копиÑ?ан"
 
-#: ../src/gpk-service-pack.c:536
+#: ../src/gpk-service-pack.c:555
 msgid "No package name selected"
 msgstr "Ð?е е избÑ?ано име на пакеÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: progressbar text
-#: ../src/gpk-service-pack.c:558
+#: ../src/gpk-service-pack.c:577
 msgid "Refreshing system package array"
 msgstr "Ð?бновÑ?ване на Ñ?пиÑ?Ñ?ка Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емни пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: we could not reset internal state
-#: ../src/gpk-service-pack.c:565
+#: ../src/gpk-service-pack.c:584
 msgid "Refresh error"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и обновÑ?ване"
 
-#: ../src/gpk-service-pack.c:565
+#: ../src/gpk-service-pack.c:584
 msgid "Could not refresh package array"
 msgstr "СпиÑ?Ñ?кÑ?Ñ? Ñ? пакеÑ?и не може да бÑ?де обновен"
 
-#: ../src/gpk-service-pack.c:585
+#: ../src/gpk-service-pack.c:604
 msgid "Cannot read destination package array"
 msgstr "ЦелевиÑ?Ñ? Ñ?пиÑ?Ñ?к Ñ? пакеÑ?и не може да бÑ?де пÑ?оÑ?еÑ?ен"
 
 #. TRANSLATORS: the constants should not be translated
-#: ../src/gpk-service-pack.c:697
+#: ../src/gpk-service-pack.c:722
 msgid "Set the option, allowable values are 'array', 'updates' and 'package'"
 msgstr ""
 "Ð?адайÑ?е наÑ?Ñ?Ñ?ойкаÑ?а. Ð?Ñ?зможниÑ?е Ñ?Ñ?ойноÑ?Ñ?и Ñ?а â??arrayâ?? (Ñ?пиÑ?Ñ?к), "
 "â??updatesâ?? (обновÑ?ваниÑ?) и â??packageâ?? (пакеÑ?и)"
 
 #. TRANSLATORS: this refers to the GtkTextEntry in gpk-service-pack
-#: ../src/gpk-service-pack.c:700
+#: ../src/gpk-service-pack.c:725
 msgid "Add the package name to the text entry box"
 msgstr "Ð?обавÑ?не на имеÑ?о на пакеÑ?а кÑ?м полеÑ?о за Ñ?екÑ?Ñ?"
 
 #. TRANSLATORS: this is the destination computer package array
-#: ../src/gpk-service-pack.c:703
+#: ../src/gpk-service-pack.c:728
 msgid "Set the remote package array filename"
 msgstr "Ð?адаване на имеÑ?о на Ñ?айла Ñ? оÑ?далеÑ?ениÑ?е пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: this is the file output directory
-#: ../src/gpk-service-pack.c:706
+#: ../src/gpk-service-pack.c:731
 msgid "Set the default output directory"
 msgstr "Ð?адаване на Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?наÑ?а изÑ?одна папка"
 
 #. TRANSLATORS: file search type, lists of packages
-#: ../src/gpk-service-pack.c:780
+#: ../src/gpk-service-pack.c:800
 msgid "Package array files"
 msgstr "Файлове Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?и на пакеÑ?и"
 
 #. TRANSLATORS: file search type, service pack destination file type
-#: ../src/gpk-service-pack.c:787
+#: ../src/gpk-service-pack.c:807
 msgid "Service pack files"
 msgstr "Файлове за Ñ?еÑ?визен пакеÑ?"
 
-#: ../src/gpk-update-icon.c:64
+#: ../src/gpk-update-icon.c:77
 msgid "Exit after a small delay"
 msgstr "Ð?зÑ?од Ñ?лед кÑ?аÑ?ко забавÑ?не"
 
 #. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
-#: ../src/gpk-update-icon.c:84 ../src/gpk-update-icon.c:86
+#: ../src/gpk-update-icon.c:97 ../src/gpk-update-icon.c:99
 msgid "Update Applet"
 msgstr "Ð?плеÑ? за обновÑ?ване"
 
 #. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
-#: ../src/gpk-update-icon.c:99
+#: ../src/gpk-update-icon.c:112
 msgid "Update applet"
 msgstr "Ð?плеÑ? за обновÑ?ване"
 
@@ -4332,59 +3936,59 @@ msgstr ""
 "бÑ?деÑ?е заÑ?иÑ?ени."
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:312
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:317
 msgid "Could not restart"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?но Ñ?еÑ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане"
 
 #. TRANSLATORS: we failed to install all the updates we requested
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:380
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:385
 msgid "Some updates were not installed"
 msgstr "Ð?Ñ?кои обновлениÑ? не Ñ?а инÑ?Ñ?алиÑ?ани"
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:450 ../src/gpk-update-viewer.c:462
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:455 ../src/gpk-update-viewer.c:467
 msgid "Could not update packages"
 msgstr "Ð?акеÑ?иÑ?е не могаÑ? да бÑ?даÑ? обновени"
 
 #. TRANSLATORS: this is the application name for libcanberra
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:485 ../src/gpk-update-viewer.c:512
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:490 ../src/gpk-update-viewer.c:517
 msgid "GNOME PackageKit Update Viewer"
 msgstr "Ð?зглед за обновлениÑ? кÑ?м GNOME PackageKit"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:487
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:492
 msgid "Failed to update"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ?но обновÑ?ване"
 
 #. TRANSLATORS: completed all updates
 #. TRANSLATORS: title: all updates installed okay
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:542 ../src/gpk-update-viewer.c:563
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:552 ../src/gpk-update-viewer.c:573
 msgid "Updates installed"
 msgstr "Ð?бновлениÑ?Ñ?а Ñ?а инÑ?Ñ?алиÑ?ани"
 
 #. TRANSLATORS: title: all updates for the machine installed okay
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:552
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:562
 msgid "All updates were installed successfully."
 msgstr "Ð?Ñ?иÑ?ки обновлениÑ? Ñ?а инÑ?Ñ?алиÑ?ани Ñ?Ñ?пеÑ?но."
 
 #. TRANSLATORS: title: all the selected updates installed okay
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:555
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:565
 msgid "The selected updates were installed successfully."
 msgstr "Ð?збÑ?аниÑ?е обновлениÑ? Ñ?а инÑ?Ñ?алиÑ?ани Ñ?Ñ?пеÑ?но."
 
 #. TRANSLATORS: querying update array
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1018
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1040
 msgid "Getting the list of updates"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?аване на Ñ?пиÑ?Ñ?к Ñ? обновлениÑ?Ñ?а"
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1226
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1275
 msgid "Could not run upgrade script"
 msgstr "СкÑ?ипÑ?Ñ?Ñ? за обновÑ?ване не можа да бÑ?де изпÑ?лнен"
 
 #. show a warning message
 #. TRANSLATORS, are we going to cost the user lots of money?
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1277
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1326
 msgid ""
 "Connectivity is being provided by wireless broadband, and it may be "
 "expensive to update this package."
@@ -4398,29 +4002,39 @@ msgstr[1] ""
 "Ð?олзваÑ?е мобилна, Ñ?иÑ?околенÑ?ова вÑ?Ñ?зка. Ð?бновÑ?ванеÑ?о на Ñ?ези пакеÑ?и може да "
 "е Ñ?кÑ?по."
 
+#. TRANSLATORS: there are no updates
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1417
+msgid "There are no updates available"
+msgstr "Ð? моменÑ?а нÑ?ма обновлениÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: title: nothing to do
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1479
+msgid "No updates are available"
+msgstr "Ð?Ñ?ма обновлениÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: no network connnection, according to PackageKit
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1481
+msgid "No network connection was detected."
+msgstr "Ð?Ñ?ма Ñ?вÑ?Ñ?заноÑ?Ñ? кÑ?м мÑ?ежа."
+
 #. TRANSLATORS: this is the button text when we have updates
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1381
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1498
 msgid "_Install Update"
 msgid_plural "_Install Updates"
 msgstr[0] "_Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане на обновление"
 msgstr[1] "_Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?ане на обновлениÑ?"
 
-#. TRANSLATORS: there are no updates
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1394
-msgid "There are no updates available"
-msgstr "Ð? моменÑ?а нÑ?ма обновлениÑ?"
-
-#. TRANSLATORS: title: warn the user they are quitting with unapplied changes
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1403
+#. TRANSLATORS: title: nothing to do
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1506
 msgid "All software is up to date"
 msgstr "Ð?Ñ?иÑ?ки пÑ?огÑ?ами Ñ?а Ñ? поÑ?ледни веÑ?Ñ?ии"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user the problem
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1407
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1508
 msgid "There are no software updates available for your computer at this time."
 msgstr "Ð?Ñ?ма обновлениÑ? за Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?а на компÑ?Ñ?Ñ?Ñ?а ви в моменÑ?а."
 
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1449
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1534
 #, c-format
 msgid "There is %i update available"
 msgid_plural "There are %i updates available"
@@ -4428,7 +4042,7 @@ msgstr[0] "Ð?алиÑ?но е %i обновление"
 msgstr[1] "Ð?алиÑ?ни Ñ?а %i обновлениÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: how many updates are selected in the UI
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1465
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1550
 #, c-format
 msgid "%i update selected"
 msgid_plural "%i updates selected"
@@ -4436,7 +4050,7 @@ msgstr[0] "Ð?збÑ?ано е %i обновление"
 msgstr[1] "Ð?збÑ?ани Ñ?а %i обновлениÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: how many updates are selected in the UI, and the size of packages to download
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1473
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1558
 #, c-format
 msgid "%i update selected (%s)"
 msgid_plural "%i updates selected (%s)"
@@ -4444,27 +4058,27 @@ msgstr[0] "Ð?збÑ?ано е %i обновление (%s)"
 msgstr[1] "Ð?збÑ?ани Ñ?а %i обновлениÑ? (%s)"
 
 #. TRANSLATORS: a column that has name of the package that will be updated
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1667
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1752
 msgid "Software"
 msgstr "СоÑ?Ñ?Ñ?еÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: a column that has state of each package
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1677
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1762
 msgid "Status"
 msgstr "СÑ?Ñ?Ñ?оÑ?ние"
 
 #. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1887
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1972
 msgid "This update will fix bugs and other non-critical problems."
 msgstr "Това обновление попÑ?авÑ? гÑ?еÑ?ки и дÑ?Ñ?ги некÑ?иÑ?иÑ?ни пÑ?облеми."
 
 #. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1891
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1976
 msgid "This update is important as it may solve critical problems."
 msgstr "Това обновление е важно, заÑ?оÑ?о попÑ?авÑ? кÑ?иÑ?иÑ?ни пÑ?облеми."
 
 #. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1895
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1980
 msgid ""
 "This update is needed to fix a security vulnerability with this package."
 msgstr ""
@@ -4472,24 +4086,24 @@ msgstr ""
 "Ñ?ози пакеÑ?."
 
 #. TRANSLATORS: this is the update type, e.g. security
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1899
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1984
 msgid "This update is blocked."
 msgstr "Това обновление е блокиÑ?ано."
 
 #. TRANSLATORS: this is when the notification was issued and then updated
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1911
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:1996
 #, c-format
 msgid "This notification was issued on %s and last updated on %s."
 msgstr "Това Ñ?ведомление е пÑ?бликÑ?вано на %s и поÑ?ледно е обновено на %s."
 
 #. TRANSLATORS: this is when the update was issued
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1918
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2003
 #, c-format
 msgid "This notification was issued on %s."
 msgstr "Това Ñ?ведомление е пÑ?бликÑ?вано на %s."
 
 #. TRANSLATORS: this is a array of vendor URLs
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1940
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2025
 msgid "For more information about this update please visit this website:"
 msgid_plural ""
 "For more information about this update please visit these websites:"
@@ -4499,7 +4113,7 @@ msgstr[1] ""
 "Ð?а повеÑ?е инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? оÑ?ноÑ?но Ñ?ова обновление поÑ?еÑ?еÑ?е Ñ?ледниÑ?е адÑ?еÑ?и:"
 
 #. TRANSLATORS: this is a array of bugzilla URLs
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1948
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2033
 msgid ""
 "For more information about bugs fixed by this update please visit this "
 "website:"
@@ -4514,7 +4128,7 @@ msgstr[1] ""
 "Ñ?ледниÑ?е адÑ?еÑ?и:"
 
 #. TRANSLATORS: this is a array of CVE (security) URLs
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1956
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2041
 msgid ""
 "For more information about this security update please visit this website:"
 msgid_plural ""
@@ -4527,14 +4141,14 @@ msgstr[1] ""
 "Ñ?ледниÑ?е адÑ?еÑ?и:"
 
 #. TRANSLATORS: reboot required
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1965
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2050
 msgid ""
 "The computer will have to be restarted after the update for the changes to "
 "take effect."
 msgstr "След Ñ?ова обновÑ?ване Ñ?е е необÑ?одимо да Ñ?еÑ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?аÑ?е Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а."
 
 #. TRANSLATORS: log out required
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1969
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2054
 msgid ""
 "You will need to log out and back in after the update for the changes to "
 "take effect."
@@ -4542,7 +4156,7 @@ msgstr ""
 "След Ñ?ова обновÑ?ване Ñ?е е необÑ?одимо да излезеÑ?е и да влезеÑ?е в Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а."
 
 #. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1976
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2061
 msgid ""
 "The classifaction of this update is unstable which means it is not designed "
 "for production use."
@@ -4551,7 +4165,7 @@ msgstr ""
 "пÑ?едназнаÑ?ено за обÑ?а Ñ?поÑ?Ñ?еба."
 
 #. TRANSLATORS: this is the stability status of the update
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1980
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2065
 msgid ""
 "This is a test update, and is not designed for normal use. Please report any "
 "problems or regressions you encounter."
@@ -4560,7 +4174,7 @@ msgstr ""
 "докладваÑ?е пÑ?облемиÑ?е или гÑ?еÑ?киÑ?е, коиÑ?о Ñ?е поÑ?вÑ?ваÑ? пÑ?и ползванеÑ?о мÑ?."
 
 #. TRANSLATORS: this is a ChangeLog
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:1989
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2074
 msgid ""
 "The developer logs will be shown as no description is available for this "
 "update:"
@@ -4569,164 +4183,126 @@ msgstr ""
 "налиÑ?на дÑ?Ñ?га инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? за обновлениеÑ?о:"
 
 #. set loading text
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2025
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2110
 msgid "Loading..."
 msgstr "Ð?аÑ?ежданеâ?¦"
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
 #. TRANSLATORS: PackageKit did not send any results for the query...
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2066 ../src/gpk-update-viewer.c:2165
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2185
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2151 ../src/gpk-update-viewer.c:2250
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2270
 msgid "Could not get update details"
 msgstr "Ð?одÑ?обнаÑ?а инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? за обновлениеÑ?о не бе полÑ?Ñ?ена"
 
 #. TRANSLATORS: PackageKit did not send any results for the query...
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2086
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2171
 msgid "Could not get package details"
 msgstr "Ð?одÑ?обнаÑ?а инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? за пакеÑ?а не бе полÑ?Ñ?ена"
 
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2086 ../src/gpk-update-viewer.c:2185
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2171 ../src/gpk-update-viewer.c:2270
 msgid "No results were returned."
 msgstr "Ð?Ñ?ма Ñ?езÑ?лÑ?аÑ?и."
 
 #. TRANSLATORS: right click menu, select all the updates
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2420
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2505
 msgid "Select all"
 msgstr "Ð?збоÑ? на вÑ?иÑ?ки"
 
 #. TRANSLATORS: right click menu, unselect all the updates
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2428
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2513
 msgid "Unselect all"
 msgstr "Ð?аÑ?ане на избоÑ?а"
 
 #. TRANSLATORS: right click menu, select only security updates
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2435
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2520
 msgid "Select security updates"
 msgstr "Ð?збиÑ?ане на обновлениÑ?Ñ?а по Ñ?игÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?а"
 
 #. TRANSLATORS: right click option, ignore this update name, not currently used
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2441
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2526
 msgid "Ignore this update"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?каÑ?ане на Ñ?ози пакеÑ?"
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2550
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2638
 msgid "Could not get updates"
 msgstr "Ð?бновлениÑ?Ñ?а не бÑ?Ñ?а полÑ?Ñ?ени"
 
 #. TRANSLATORS: this is the header
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2675
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:2780
 msgid "Checking for updates..."
 msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?ка за обновлениÑ?â?¦"
 
 #. TRANSLATORS: the PackageKit request did not complete, and it did not send an error
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2962
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:3067
 msgid "Could not get list of distribution upgrades"
 msgstr "СпиÑ?Ñ?кÑ?Ñ? Ñ? обновлениÑ? на диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а не бе полÑ?Ñ?ен"
 
 #. TRANSLATORS: new distro available, e.g. F9 to F10
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:2993
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:3098
 #, c-format
 msgid "New distribution upgrade release '%s' is available"
 msgstr "Ð?алиÑ?но е  обновление на диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а кÑ?м веÑ?Ñ?иÑ? â??%sâ??"
 
-#: ../src/gpk-dbus-service.c:136
+#. TRANSLATORS: this is when some updates are not being shown as other packages need updating first
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:3338
+msgid ""
+"Other updates are held back as some important system packages need to be "
+"installed first."
+msgstr ""
+"Ð?Ñ?кои обновлениÑ? нÑ?ма да Ñ?е пÑ?иложаÑ? в моменÑ?а, заÑ?оÑ?о пÑ?Ñ?во Ñ?Ñ?Ñ?бва да Ñ?е "
+"инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ? важниÑ?е Ñ?иÑ?Ñ?емни пакеÑ?и."
+
+#. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
+#: ../src/gpk-update-viewer-main.c:102
+msgid "Software Update Viewer"
+msgstr "Ð?Ñ?еглед на Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?ниÑ?е обновÑ?ваниÑ?"
+
+#: ../src/gpk-dbus-service.c:140
 msgid "Do not exit after the request has been processed"
 msgstr "След изпÑ?лнение на заÑ?вкаÑ?а пÑ?огÑ?амаÑ?а да не Ñ?е Ñ?пиÑ?а"
 
 #. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
-#: ../src/gpk-dbus-service.c:153 ../src/gpk-dbus-service.c:155
+#: ../src/gpk-dbus-service.c:157 ../src/gpk-dbus-service.c:159
 msgid "Session DBus service for PackageKit"
 msgstr "СеÑ?ийна Ñ?Ñ?лÑ?га за DBus на PackageKit"
 
-#. TRANSLATORS: a list of packages is shown that need to restarted
-#: ../src/gpk-watch.c:159
-#, c-format
-msgid "This is due to the %s package being updated."
-msgid_plural "This is due to the following packages being updated: %s."
-msgstr[0] "Ð?онеже Ñ?ледниÑ?Ñ? пакеÑ? е обновен: %s."
-msgstr[1] "Ð?онеже Ñ?ледниÑ?е пакеÑ?и Ñ?а обновени: %s."
-
-#. TRANSLATORS: over 5 packages require the system to be restarted, don't list them all here
-#: ../src/gpk-watch.c:163
-#, c-format
-msgid "This is because %i package has been updated."
-msgid_plural "This is because %i packages have been updated."
-msgstr[0] "Ð?онеже %i пакеÑ? е обновен."
-msgstr[1] "Ð?онеже %i пакеÑ?а Ñ?а обновени."
-
-#: ../src/gpk-watch.c:215
-#, c-format
-msgid "%i message from the package manager"
-msgid_plural "%i messages from the package manager"
-msgstr[0] "%i Ñ?Ñ?обÑ?ение оÑ? Ñ?пÑ?авлениеÑ?о на пакеÑ?и"
-msgstr[1] "%i Ñ?Ñ?обÑ?ениÑ? оÑ? Ñ?пÑ?авлениеÑ?о на пакеÑ?и"
-
-#: ../src/gpk-watch.c:398
+#: ../src/gpk-watch.c:112
 msgid "Package manager error details"
 msgstr "Ð?опÑ?лниÑ?елна инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? за гÑ?еÑ?каÑ?а оÑ? Ñ?пÑ?авлениеÑ?о на пакеÑ?и"
 
-#. TRANSLATORS: We couldn't launch the tool, normally a packaging problem
-#: ../src/gpk-watch.c:428
-msgid "Internal error"
-msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?на гÑ?еÑ?ка"
-
-#: ../src/gpk-watch.c:555
-msgid "Package Manager Messages"
-msgstr "СÑ?обÑ?ениÑ? оÑ? Ñ?пÑ?авлениеÑ?о на пакеÑ?и"
-
-#. TRANSLATORS: column for the message type
-#: ../src/gpk-watch.c:585
-msgid "Message"
-msgstr "СÑ?обÑ?ение"
-
-#. TRANSLATORS: messages from the transaction
-#: ../src/gpk-watch.c:930
-msgid "_Show messages"
-msgstr "_Ð?оказване на Ñ?Ñ?обÑ?ениÑ?Ñ?а"
-
-#. TRANSLATORS: log out of the session
-#: ../src/gpk-watch.c:943
-msgid "_Log out"
-msgstr "_Ð?злизане оÑ? Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а"
-
-#. TRANSLATORS: this menu item restarts the computer after an update
-#: ../src/gpk-watch.c:958
-msgid "_Restart computer"
-msgstr "_РеÑ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане на компÑ?Ñ?Ñ?Ñ?а"
-
-#. TRANSLATORS: This hides the 'restart required' icon
-#: ../src/gpk-watch.c:970
-msgid "_Hide this icon"
-msgstr "_СкÑ?иване на Ñ?ази икона"
-
-#. do the bubble
-#: ../src/gpk-watch.c:1334
-msgid "New package manager message"
-msgstr "Ð?ово Ñ?Ñ?обÑ?ение оÑ? Ñ?пÑ?авлениеÑ?о на пакеÑ?и"
-
 #. TRANSLATORS: Prefix to the title shown in the libnotify popup
-#: ../src/gpk-watch.c:1391
+#: ../src/gpk-watch.c:598
 msgid "Package Manager"
 msgstr "УпÑ?авление на пакеÑ?и"
 
+#. TRANSLATORS: log out of the session
+#: ../src/gpk-watch.c:701
+msgid "Log out"
+msgstr "Ð?злизане оÑ? Ñ?иÑ?Ñ?емаÑ?а"
+
+#. TRANSLATORS: restart the computer
+#: ../src/gpk-watch.c:706
+msgid "Restart"
+msgstr "РеÑ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане"
+
 #. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
-#: ../src/gpk-watch.c:1560
+#: ../src/gpk-watch.c:811
 msgid "Packages have been removed"
 msgstr "Ð?акеÑ?Ñ?Ñ? е деинÑ?Ñ?алиÑ?ан"
 
 #. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
-#: ../src/gpk-watch.c:1563
+#: ../src/gpk-watch.c:814
 msgid "Packages have been installed"
 msgstr "Ð?акеÑ?Ñ?Ñ? е инÑ?Ñ?алиÑ?ан"
 
 #. TRANSLATORS: This is the message in the libnotify body
-#: ../src/gpk-watch.c:1566
+#: ../src/gpk-watch.c:817
 msgid "System has been updated"
 msgstr "СиÑ?Ñ?емаÑ?а е обновена"
 
 #. TRANSLATORS: title: an action has finished, and we are showing the libnotify bubble
-#: ../src/gpk-watch.c:1573
+#: ../src/gpk-watch.c:824
 msgid "Task completed"
 msgstr "Ð?адаÑ?аÑ?а завÑ?Ñ?Ñ?и"
 
@@ -4757,3 +4333,350 @@ msgstr "Ð?пÑ?ии за изÑ?иÑ?Ñ?ване на гÑ?еÑ?ки"
 #: ../src/egg-debug.c:450
 msgid "Show debugging options"
 msgstr "Ð?звеждане на опÑ?ииÑ?е за изÑ?иÑ?Ñ?ване на гÑ?еÑ?ки"
+
+#~ msgid "Allow applications to invoke the codec installer"
+#~ msgstr "Ð?озволÑ?ване на пÑ?иложениÑ?Ñ?а да Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?аÑ? инÑ?Ñ?алиÑ?анеÑ?о на кодек"
+
+#~ msgid "Allow applications to invoke the font installer"
+#~ msgstr "Ð?озволÑ?ване на пÑ?иложениÑ?Ñ?а да Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?аÑ? инÑ?Ñ?алиÑ?анеÑ?о на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
+
+#~ msgid "Allow applications to invoke the mime type installer"
+#~ msgstr "Ð?озволÑ?ване на пÑ?иложениÑ?Ñ?а да Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?аÑ? инÑ?Ñ?алиÑ?анеÑ?о на вид mime"
+
+#~ msgid "Ask the user if additional firmware should be installed"
+#~ msgstr "Ð?иÑ?ане на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и инÑ?Ñ?алиÑ?анеÑ?о на допÑ?лниÑ?елен Ñ?Ñ?Ñ?мÑ?еÑ?"
+
+#~ msgid "Ask the user if additional hardware drivers should be installed"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ð?иÑ?ане на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и инÑ?Ñ?алиÑ?анеÑ?о на допÑ?лниÑ?елни дÑ?айвеÑ?и за "
+#~ "Ñ?аÑ?дÑ?еÑ?а"
+
+#~ msgid "Ask the user if additional packages should be installed"
+#~ msgstr "Ð?иÑ?ане на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и инÑ?Ñ?алиÑ?анеÑ?о на допÑ?лниÑ?елни пакеÑ?и"
+
+#~ msgid "Ask the user if files should be copied to a non-private directory"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ð?иÑ?ане на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и копиÑ?ане на Ñ?айлове в пÑ?блиÑ?но доÑ?Ñ?Ñ?пна папка"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Ask the user if files should be copied to a non-private directory when "
+#~ "installing from a FUSE mount"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ð?иÑ?ане на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? дали Ñ?айлове да бÑ?даÑ? копиÑ?ани в обÑ?одоÑ?Ñ?Ñ?пна "
+#~ "папка, когаÑ?о Ñ?е инÑ?Ñ?алиÑ?а оÑ? ноÑ?иÑ?ел монÑ?иÑ?ан Ñ? FUSE"
+
+#~ msgid "Automatically update these types of updates"
+#~ msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?но инÑ?Ñ?алиÑ?ане на Ñ?акива обновлениÑ?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Automatically update these types of updates. Options are \"all\", "
+#~ "\"security\", or \"none\""
+#~ msgstr ""
+#~ "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?но инÑ?Ñ?алиÑ?ане на опÑ?еделени обновлениÑ?. Ð?Ñ?зможноÑ?Ñ?иÑ?е Ñ?а "
+#~ "â??allâ?? (вÑ?иÑ?ки), â??securityâ?? (по Ñ?игÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?а), â??noneâ?? (никакви)."
+
+#~ msgid "Devices that should be ignored"
+#~ msgstr "УÑ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?ва, коиÑ?о да бÑ?даÑ? пÑ?еÑ?каÑ?ани"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Devices that should be ignored, separated by commas. These can include "
+#~ "'*' and '?' characters"
+#~ msgstr ""
+#~ "УÑ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?ва, коиÑ?о да Ñ?е пÑ?еÑ?каÑ?аÑ?. Ð?збÑ?оени Ñ? Ñ?азделиÑ?ел â??,â??. Ð?менаÑ?а "
+#~ "могаÑ? да вклÑ?Ñ?ваÑ? знаÑ?иÑ?е â??*â?? и â???â??."
+
+#~ msgid "Filter package lists using basename in gpk-application"
+#~ msgstr ""
+#~ "ФилÑ?Ñ?иÑ?ане на Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е Ñ? пакеÑ?и Ñ?Ñ?ез имеÑ?о на пакеÑ?а в gpk-application"
+
+#~ msgid "Filter using basename in gpk-application"
+#~ msgstr "ФилÑ?Ñ?иÑ?ане Ñ?Ñ?ез имеÑ?о на пакеÑ?а в gpk-application"
+
+#~ msgid "Firmware files that should not be searched for"
+#~ msgstr "Файлове Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?мÑ?еÑ?, коиÑ?о да не Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Firmware files that should not be searched for, separated by commas. "
+#~ "These can include '*' and '?' characters"
+#~ msgstr ""
+#~ "Файлове Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?мÑ?еÑ?, коиÑ?о да не Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?. Ð?збÑ?оени Ñ? Ñ?азделиÑ?ел â??,â??. "
+#~ "Ð?менаÑ?а могаÑ? да вклÑ?Ñ?ваÑ? знаÑ?иÑ?е â??*â?? и â???â??."
+
+#~ msgid "GTK+ module for font installation"
+#~ msgstr "Ð?одÑ?л на GTK+ за инÑ?Ñ?алиÑ?ане на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"
+
+#~ msgid "Get the update list when the session starts"
+#~ msgstr "Ð?зÑ?еглÑ?не на Ñ?пиÑ?Ñ?ка Ñ? обновлениÑ? в наÑ?алоÑ?о на Ñ?еÑ?иÑ?Ñ?а"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Get the update list when the session starts, even if not scheduled to. "
+#~ "This ensures the user has up to date and valid data in the tray at "
+#~ "startup."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ð?зÑ?еглÑ?не на Ñ?пиÑ?Ñ?ка Ñ? обновлениÑ? в наÑ?алоÑ?о на Ñ?еÑ?иÑ?Ñ?а, доÑ?и Ñ?ова да не "
+#~ "е запланÑ?вано. Това Ñ?е оÑ?игÑ?Ñ?и пÑ?авилни и пÑ?еÑ?ни данни в облаÑ?Ñ?Ñ?а за "
+#~ "Ñ?ведомÑ?ване пÑ?и Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане."
+
+#~ msgid "How often to check for distribution upgrades"
+#~ msgstr "ЧеÑ?Ñ?оÑ?а на пÑ?овеÑ?ка за обновлениÑ? на диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а"
+
+#~ msgid "How often to check for distribution upgrades. Value is in seconds."
+#~ msgstr "ЧеÑ?Ñ?оÑ?а на пÑ?овеÑ?ка за обновлениÑ?Ñ?а на диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а в Ñ?екÑ?нди."
+
+#~ msgid "How often to check for updates"
+#~ msgstr "ЧеÑ?Ñ?оÑ?а на пÑ?овеÑ?ка за обновлениÑ?"
+
+#~ msgid "How often to check for updates. Value is in seconds."
+#~ msgstr "ЧеÑ?Ñ?оÑ?а на пÑ?овеÑ?ка за обновлениÑ? в Ñ?екÑ?нди."
+
+#~ msgid "How often to refresh the package cache"
+#~ msgstr "ЧеÑ?Ñ?оÑ?а на опÑ?еÑ?нÑ?ване на кеÑ?а Ñ? пакеÑ?иÑ?е"
+
+#~ msgid "How often to refresh the package cache. Value is in seconds."
+#~ msgstr "ЧеÑ?Ñ?оÑ?а на опÑ?еÑ?нÑ?ване на кеÑ?а Ñ? пакеÑ?иÑ?е в Ñ?екÑ?нди"
+
+#~ msgid "If search terms should be completed automatically"
+#~ msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?но допиÑ?ване на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ениÑ? Ñ?екÑ?Ñ?"
+
+#~ msgid "Install updates automatically when running on battery power"
+#~ msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?но инÑ?Ñ?алиÑ?ане на обновлениÑ?Ñ?а пÑ?и заÑ?Ñ?анване оÑ? баÑ?еÑ?ии"
+
+#~ msgid "Interaction modes that must be used, overriding requests from client"
+#~ msgstr ""
+#~ "Режими на взаимодейÑ?Ñ?вие, коиÑ?о да Ñ?е използваÑ?. Те имаÑ? пÑ?евеÑ? над "
+#~ "поиÑ?каниÑ?е оÑ? клиенÑ?а."
+
+#~ msgid "Interaction modes to use by default"
+#~ msgstr "СÑ?андаÑ?Ñ?ни Ñ?ежими на взаимодейÑ?Ñ?вие"
+
+#~ msgid "Messages that should be ignored"
+#~ msgstr "СÑ?обÑ?ениÑ?, коиÑ?о да бÑ?даÑ? пÑ?еÑ?каÑ?ани"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Messages that should be ignored, separated by commas. These can include "
+#~ "'*' and '?' characters"
+#~ msgstr ""
+#~ "СÑ?обÑ?ениÑ?, коиÑ?о да Ñ?е пÑ?еÑ?каÑ?аÑ?. Ð?збÑ?оени Ñ? Ñ?азделиÑ?ел â??,â??. Ð?менаÑ?а "
+#~ "могаÑ? да вклÑ?Ñ?ваÑ? знаÑ?иÑ?е â??*â?? и â???â??."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Notify the user before a large update is done on a mobile broadband "
+#~ "connection"
+#~ msgstr ""
+#~ "УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?еди извÑ?Ñ?Ñ?ванеÑ?о на голÑ?мо обновÑ?ване пÑ?ез "
+#~ "мобилна, Ñ?иÑ?околенÑ?ова вÑ?Ñ?зка"
+
+#~ msgid "Notify the user for completed updates"
+#~ msgstr "УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и завÑ?Ñ?Ñ?ване на обновÑ?ване"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Notify the user for completed updates where the user needs to restart"
+#~ msgstr ""
+#~ "УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и завÑ?Ñ?Ñ?ване на обновÑ?ване и необÑ?одимоÑ?Ñ? оÑ? "
+#~ "Ñ?еÑ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане"
+
+#~ msgid "Notify the user when a task is complete"
+#~ msgstr "УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и завÑ?Ñ?Ñ?ване на дейÑ?Ñ?виеÑ?о"
+
+#~ msgid "Notify the user when an update has failed"
+#~ msgstr "УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и неÑ?Ñ?пеÑ?но обновÑ?ване"
+
+#~ msgid "Notify the user when distribution upgrades are available"
+#~ msgstr ""
+#~ "УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и налиÑ?ие на обновлениÑ? на диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а"
+
+#~ msgid "Notify the user when security updates are available"
+#~ msgstr "УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и налиÑ?ие на обновлениÑ? по Ñ?игÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?а"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Notify the user when the automatic update was not started on battery power"
+#~ msgstr ""
+#~ "УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и пÑ?опÑ?Ñ?кане на авÑ?омаÑ?иÑ?но обновÑ?ване пÑ?и "
+#~ "заÑ?Ñ?анване оÑ? баÑ?еÑ?ии"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Notify the user when the update was not automatically started while "
+#~ "running on battery power"
+#~ msgstr ""
+#~ "УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и пÑ?опÑ?Ñ?кане на авÑ?омаÑ?иÑ?ноÑ?о Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане на "
+#~ "обновÑ?ване пÑ?и заÑ?Ñ?анване оÑ? баÑ?еÑ?ии"
+
+#~ msgid "Notify the user when the update was started"
+#~ msgstr "УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и наÑ?ало на обновÑ?ване"
+
+#~ msgid "Notify the user when there are errors"
+#~ msgstr "УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и налиÑ?ие на гÑ?еÑ?ки"
+
+#~ msgid "Notify the user when there are messages"
+#~ msgstr "УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и налиÑ?ие на Ñ?Ñ?обÑ?ениÑ?"
+
+#~ msgid "Notify the user when there are messages from the package manager"
+#~ msgstr ""
+#~ "УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и налиÑ?ие на Ñ?Ñ?обÑ?ениÑ? оÑ? Ñ?пÑ?авлениеÑ?о на "
+#~ "пакеÑ?и"
+
+#~ msgid "Notify the user when updates are available"
+#~ msgstr "УведомÑ?ване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ? пÑ?и налиÑ?ие на обновлениÑ?"
+
+#~ msgid "Only show native packages in the file lists"
+#~ msgstr "Ð?а Ñ?е показваÑ? Ñ?амо пакеÑ?иÑ?е за конкÑ?еÑ?наÑ?а аÑ?Ñ?иÑ?екÑ?Ñ?Ñ?а в Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Only show native packages matching the machine architecture in the file "
+#~ "lists"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ð?а Ñ?е показваÑ? Ñ?амо пакеÑ?иÑ?е за аÑ?Ñ?иÑ?екÑ?Ñ?Ñ?аÑ?а Ñ?Ñ?впадаÑ?а Ñ? Ñ?ази на "
+#~ "маÑ?инаÑ?а в Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е"
+
+#~ msgid "Only show the newest packages in the file lists"
+#~ msgstr "Ð?а Ñ?е показваÑ? Ñ?амо най-новиÑ?е пÑ?иложениÑ? в Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Only show the newest packages in the update list, and filter out older "
+#~ "updates that are still available."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ð?а Ñ?е показваÑ? Ñ?амо най-новиÑ?е пÑ?иложениÑ? в Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е без вÑ?е оÑ?е "
+#~ "налиÑ?ниÑ?е, но Ñ?Ñ?аÑ?и обновлениÑ?."
+
+#~ msgid "Only show the newest updates in the list"
+#~ msgstr "Ð?а Ñ?е показваÑ? Ñ?амо най-новиÑ?е обновлениÑ? в Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Programs that should be ignored when they issue session D-Bus requests"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ð?Ñ?огÑ?ами, коиÑ?о да бÑ?даÑ? пÑ?еÑ?каÑ?ани, когаÑ?о изпÑ?аÑ?аÑ? Ñ?еÑ?ийни заÑ?вки кÑ?м D-"
+#~ "BUS"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Programs that should be ignored when they issue session D-Bus requests, "
+#~ "separated by commas."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ð?Ñ?огÑ?ами, коиÑ?о да Ñ?е пÑ?еÑ?каÑ?аÑ?, когаÑ?о изпÑ?аÑ?аÑ? Ñ?еÑ?ийни заÑ?вки кÑ?м D-"
+#~ "BUS, Ñ? Ñ?азделиÑ?ел â??,â??."
+
+#~ msgid "Scroll to packages as they are downloaded"
+#~ msgstr "Ð?изÑ?ално пÑ?идвижване кÑ?м пакеÑ?иÑ?е пÑ?и изÑ?еглÑ?неÑ?о им"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Scroll to packages in the update list as they are downloaded or installed."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ð?изÑ?ално пÑ?идвижване кÑ?м пакеÑ?иÑ?е пÑ?и изÑ?еглÑ?неÑ?о им или инÑ?Ñ?алиÑ?анеÑ?о им."
+
+#~ msgid "Show all repositories in the software source viewer"
+#~ msgstr "Ð?оказване на вÑ?иÑ?ки Ñ?Ñ?анилиÑ?а на Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ? в изгледа за обновлениÑ?"
+
+#~ msgid "Show the 'All Packages' group menu"
+#~ msgstr "Ð?оказване на менÑ?Ñ?о â??Ð?Ñ?иÑ?ки пакеÑ?иâ??"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Show the all packages menu item. This takes a long time to populate on "
+#~ "most backends and is not generally required by end users"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ð?оказване на менÑ?Ñ?о â??Ð?Ñ?иÑ?ки пакеÑ?иâ??. Ð?а попÑ?лванеÑ?о мÑ? повеÑ?еÑ?о пакеÑ?ни "
+#~ "Ñ?дÑ?а изиÑ?кваÑ? Ñ?вÑ?Ñ?де много вÑ?еме, а повеÑ?еÑ?о поÑ?Ñ?ебиÑ?ели Ñ?Ñ?дко изиÑ?кваÑ? "
+#~ "Ñ?ази вÑ?зможноÑ?Ñ?."
+
+#~ msgid "Show the category group menu"
+#~ msgstr "Ð?оказване на менÑ?Ñ?о за каÑ?егоÑ?ииÑ?е гÑ?Ñ?пи"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Show the category group menu. This is more complete and custom to the "
+#~ "distribution, but takes longer to populate"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ð?оказване на менÑ?Ñ?о за каÑ?егоÑ?ииÑ?е и гÑ?Ñ?пи. То е по-пÑ?лно и Ñ?Ñ?оÑ?веÑ?Ñ?Ñ?ва "
+#~ "по-добÑ?е на диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а, но изиÑ?ква повеÑ?е вÑ?еме"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Show the transaction progress icon in the tray when the original "
+#~ "application is still running."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ð?оказване на иконаÑ?а за напÑ?едÑ?ка на Ñ?Ñ?анзакÑ?иÑ?Ñ?а, докаÑ?о пÑ?Ñ?вонаÑ?алноÑ?о "
+#~ "пÑ?иложение вÑ?е оÑ?е Ñ?абоÑ?и."
+
+#~ msgid "Show transactions that have the original application running"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ð?оказване на Ñ?Ñ?анзакÑ?ииÑ?е, докаÑ?о пÑ?Ñ?вонаÑ?алноÑ?о пÑ?иложение вÑ?е оÑ?е Ñ?абоÑ?и"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The number of seconds at session startup to wait before checking for "
+#~ "updates"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ð?Ñ?ой Ñ?екÑ?нди Ñ?лед Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?анеÑ?о на Ñ?еÑ?иÑ?Ñ?а, Ñ?лед коиÑ?о да Ñ?е пÑ?овеÑ?и за "
+#~ "обновлениÑ?"
+
+#~ msgid "The search mode used by default"
+#~ msgstr "СÑ?андаÑ?Ñ?ен Ñ?ежим на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The search mode used by default. Options are \"name\", \"details\", or "
+#~ "\"file\""
+#~ msgstr ""
+#~ "СÑ?андаÑ?Ñ?ен Ñ?ежим за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене. Ð?Ñ?зможноÑ?Ñ?иÑ?е Ñ?а â??nameâ?? (по име), "
+#~ "â??detailsâ?? (по допÑ?лниÑ?елна инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?), или â??fileâ?? (по Ñ?айл)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This key determines if applications should be able to prompt for fonts"
+#~ msgstr "Този клÑ?Ñ? опÑ?еделÑ? дали пÑ?иложениÑ?Ñ?а да могаÑ? да изиÑ?кваÑ? Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ове"
+
+#~ msgid "Use WiFi (wireless LAN) connections to check for updates"
+#~ msgstr "Ð?зползване на безжиÑ?наÑ?а мÑ?ежа по WiFI за пÑ?овеÑ?ка за обновлениÑ?"
+
+#~ msgid "Use WiFi connections"
+#~ msgstr "Ð?зползване на безжиÑ?ниÑ?е вÑ?Ñ?зки"
+
+#~ msgid "Use mobile broadband connections"
+#~ msgstr "Ð?зползване на мобилни, Ñ?иÑ?околенÑ?ови вÑ?Ñ?зки"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Use mobile broadband connections such as GSM and CDMA to check for updates"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ð?зползване на мобилни, Ñ?иÑ?околенÑ?ови вÑ?Ñ?зки каÑ?о GSM и CDMA за пÑ?овеÑ?ки "
+#~ "за обновлениÑ?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "When displaying UI from a session DBus request, automatically use these "
+#~ "options by default"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ð?Ñ?и показване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?ки инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? пÑ?и Ñ?еÑ?ийна заÑ?вка по DBus, "
+#~ "авÑ?омаÑ?иÑ?но да Ñ?е ползваÑ? Ñ?ледниÑ?е наÑ?Ñ?Ñ?ойки"
+
+#~ msgid ""
+#~ "When displaying UI from a session DBus request, force these options to be "
+#~ "turned on"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ð?Ñ?и показване на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?ки инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? пÑ?и Ñ?еÑ?ийна заÑ?вка по DBus, да "
+#~ "Ñ?е пÑ?иложаÑ? Ñ?Ñ?Ñ? задÑ?лжиÑ?елно пÑ?едимÑ?Ñ?во Ñ?ледниÑ?е наÑ?Ñ?Ñ?ойки"
+
+#~ msgid "Enable or disable software sources"
+#~ msgstr "УпÑ?авление на Ñ?Ñ?анилиÑ?аÑ?а"
+
+#~ msgid "Shows more software sources that may be interesting"
+#~ msgstr "Ð?оказване на допÑ?лниÑ?елни Ñ?Ñ?анилиÑ?а, коиÑ?о може да ви заинÑ?Ñ?игÑ?ваÑ?"
+
+#~ msgid "Failed to show url"
+#~ msgstr "Ð?дÑ?еÑ?Ñ?Ñ? не може да бÑ?де показан"
+
+#~ msgid "Software Source Viewer"
+#~ msgstr "Разглеждане на Ñ?Ñ?анилиÑ?еÑ?о"
+
+#~ msgid "Software source viewer"
+#~ msgstr "Разглеждане на Ñ?Ñ?анилиÑ?еÑ?о"
+
+#~ msgid "This is due to the %s package being updated."
+#~ msgid_plural "This is due to the following packages being updated: %s."
+#~ msgstr[0] "Ð?онеже Ñ?ледниÑ?Ñ? пакеÑ? е обновен: %s."
+#~ msgstr[1] "Ð?онеже Ñ?ледниÑ?е пакеÑ?и Ñ?а обновени: %s."
+
+#~ msgid "This is because %i package has been updated."
+#~ msgid_plural "This is because %i packages have been updated."
+#~ msgstr[0] "Ð?онеже %i пакеÑ? е обновен."
+#~ msgstr[1] "Ð?онеже %i пакеÑ?а Ñ?а обновени."
+
+#~ msgid "Internal error"
+#~ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?на гÑ?еÑ?ка"
+
+#~ msgid "_Restart computer"
+#~ msgstr "_РеÑ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане на компÑ?Ñ?Ñ?Ñ?а"
+
+#~ msgid "_Hide this icon"
+#~ msgstr "_СкÑ?иване на Ñ?ази икона"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]