[cheese/gnome-2-32] Updated Bulgarian translationcommit ebeebb28b32e6c816d2051100dd5a8da242886bd
Author: Alexander Shopov <ash contact bg>
Date:   Wed Aug 25 15:29:31 2010 +0300

    Updated Bulgarian translation

 po/bg.po |  338 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 169 insertions(+), 169 deletions(-)
---
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 6c22f8d..b49435a 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -1,24 +1,25 @@
-# Bulgarian translation of Cheese po-file.
-# Copyright (C) 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# Bulgarian translation of cheese po-file.
+# Copyright (C) 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
 # Copyright (C) 2010 Krasimir Chonov <mk2616 abv bg>.
 # This file is distributed under the same license as the cheese package.
-# Alexander Shopov <ash contact bg>, 2008, 2009.
+# Alexander Shopov <ash kambanaria org>, 2008, 2009, 2010.
 # Krasimir Chonov <mk2616 abv bg>, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: chese master\n"
+"Project-Id-Version: cheese gnome-2-32\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-01-21 15:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-01-21 15:32+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-25 15:32+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-25 15:32+0300\n"
 "Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616 abv bg>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict fsa-bg org>\n"
+"Language: bg\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 
-#: ../data/cheese.desktop.in.in.h:1 ../data/cheese.ui.h:1 ../src/cheese.c:118
+#: ../data/cheese.desktop.in.in.h:1 ../src/cheese.c:118
 msgid "Cheese"
 msgstr "Cheese"
 
@@ -26,7 +27,7 @@ msgstr "Cheese"
 msgid "Cheese Webcam Booth"
 msgstr "Ð?Ñ?ива камеÑ?а Ñ? Cheese"
 
-#: ../data/cheese.desktop.in.in.h:3 ../src/cheese-window.c:1065
+#: ../data/cheese.desktop.in.in.h:3 ../src/cheese-commands-help.c:118
 msgid "Take photos and videos with your webcam, with fun graphical effects"
 msgstr ""
 "Ð?аÑ?нeмане на Ñ?нимки и клипове Ñ? ваÑ?аÑ?а Ñ?еб камеÑ?а и пÑ?илагане на еÑ?екÑ?и"
@@ -139,76 +140,83 @@ msgid "Set to True to show countdown when taking a photo"
 msgstr "Ð?адайÑ?е да е иÑ?Ñ?ина, за да Ñ?е показва бÑ?оÑ?Ñ? пÑ?и заÑ?нeманеÑ?о на Ñ?нимка"
 
 #: ../data/cheese.schemas.in.h:23
+msgid "Set to True to use flash when taking a photo"
+msgstr ""
+"Ð?адайÑ?е да е иÑ?Ñ?ина, за да Ñ?е използва Ñ?веÑ?кавиÑ?а пÑ?и заÑ?нeманеÑ?о на Ñ?нимка"
+
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:24
 msgid "The device which points to the camera (e.g. /dev/video0)"
 msgstr "УÑ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?воÑ?о, коеÑ?о Ñ?оÑ?и кÑ?м Ñ?еб камеÑ?аÑ?а (напÑ?. â??/dev/video0â??)"
 
-#: ../data/cheese.schemas.in.h:24
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:25
 msgid "The height resolution of the image captured from the camera"
 msgstr ""
 "Ð?ай-виÑ?окаÑ?а Ñ?азделиÑ?елна Ñ?поÑ?обноÑ?Ñ? на изобÑ?ажениеÑ?о заÑ?немано оÑ? камеÑ?аÑ?а"
 
-#: ../data/cheese.schemas.in.h:25
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:26
 msgid ""
 "The length of time, in milliseconds, to delay between taking each photo in a "
 "burst sequence of photos."
 msgstr "Ð?Ñ?емеÑ?о в милиÑ?екÑ?нди междÑ? заÑ?неманеÑ?о на Ñ?нимкиÑ?е в Ñ?еÑ?иÑ?"
 
-#: ../data/cheese.schemas.in.h:26
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:27
 msgid "The number of photos to take in a single burst."
 msgstr "Ð?Ñ?ой заÑ?неÑ?и Ñ?нимки в една Ñ?еÑ?иÑ?."
 
-#: ../data/cheese.schemas.in.h:27
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:28
 msgid "The width resolution of the image captured from the camera"
 msgstr ""
 "ХоÑ?изонÑ?ална Ñ?азделиÑ?елна Ñ?поÑ?обноÑ?Ñ? на изобÑ?ажениеÑ?о заÑ?немано оÑ? камеÑ?аÑ?а"
 
-#: ../data/cheese.schemas.in.h:28
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:29
 msgid "Use a countdown"
 msgstr "Ð?олзване на обÑ?аÑ?ен бÑ?оÑ?Ñ?"
 
-#: ../data/cheese.schemas.in.h:29
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:30
+msgid "Use a flash"
+msgstr "Ð?зползване на Ñ?веÑ?кавиÑ?а"
+
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:31
 msgid "Video Path"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ? до клиповеÑ?е"
 
-#: ../data/cheese.schemas.in.h:30
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:32
 msgid "Whether to enable immediate deletion"
 msgstr "Ð?али да Ñ?е вклÑ?Ñ?и незабавноÑ?о изÑ?Ñ?иване"
 
-#: ../data/cheese.schemas.in.h:31
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:33
 msgid "Whether to start in wide mode"
 msgstr "Ð?али да Ñ?е Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?а Ñ? Ñ?иÑ?ок инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ?"
 
-#: ../data/cheese.schemas.in.h:32
+#: ../data/cheese.schemas.in.h:34
 msgid "Width resolution"
 msgstr "ХоÑ?изонÑ?ална Ñ?азделиÑ?елна Ñ?поÑ?обноÑ?Ñ?"
 
-#: ../data/cheese.ui.h:2
+#: ../data/cheese.ui.h:1
 msgid "Switch to Burst Mode"
 msgstr "СеÑ?иÑ? оÑ? Ñ?нимки"
 
-#: ../data/cheese.ui.h:3
+#: ../data/cheese.ui.h:2
 msgid "Switch to Photo Mode"
 msgstr "Ð?диниÑ?на Ñ?нимка"
 
-#: ../data/cheese.ui.h:4
+#: ../data/cheese.ui.h:3
 msgid "Switch to Video Mode"
 msgstr "Ð?идео Ñ?ежим"
 
-#: ../data/cheese.ui.h:5
+#: ../data/cheese.ui.h:4
 msgid "Switch to the Effects Selector"
 msgstr "Ð?збоÑ? на еÑ?екÑ?и"
 
-#: ../data/cheese.ui.h:6 ../src/cheese-window.c:1176
-#: ../src/cheese-window.c:1499
+#: ../data/cheese.ui.h:5 ../src/cheese-ui.h:61 ../src/cheese-window.c:884
 msgid "_Effects"
 msgstr "_Ð?Ñ?екÑ?и"
 
-#: ../data/cheese.ui.h:7
+#: ../data/cheese.ui.h:6
 msgid "_Leave Fullscreen"
 msgstr "Ð?зÑ?од оÑ? _Ñ?Ñ?л екÑ?ан"
 
-#: ../data/cheese.ui.h:8 ../src/cheese-window.c:1532
-#: ../src/cheese-window.c:1552
+#: ../data/cheese.ui.h:7 ../src/cheese-ui.h:72 ../src/cheese-window.c:59
 msgid "_Take a Photo"
 msgstr "_Снимане на Ñ?нимка"
 
@@ -244,7 +252,7 @@ msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки на изобÑ?ажениеÑ?о"
 msgid "Number of photos"
 msgstr "Ð?Ñ?ой Ñ?нимки"
 
-#: ../data/cheese-prefs.ui.h:9 ../src/cheese-window.c:1503
+#: ../data/cheese-prefs.ui.h:9 ../src/cheese-ui.h:44
 msgid "Preferences"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки"
 
@@ -260,28 +268,40 @@ msgstr "Ð?аÑ?иÑ?ане"
 msgid "Webcam"
 msgstr "Ð?амеÑ?а"
 
-#: ../libcheese/cheese-avatar-chooser.c:110 ../src/cheese-window.c:1238
+#: ../libcheese/cheese-avatar-chooser.c:110 ../src/cheese-window.c:640
 msgid "Shutter sound"
 msgstr "Ð?вÑ?к пÑ?и Ñ?нимка"
 
-#: ../libcheese/cheese-avatar-chooser.c:222
+#: ../libcheese/cheese-avatar-chooser.c:236
 msgid "Take a photo"
 msgstr "Снимане"
 
-#: ../libcheese/cheese-avatar-chooser.c:241 ../src/cheese-window.c:1732
+#: ../libcheese/cheese-avatar-chooser.c:255
 msgid "_Take a photo"
 msgstr "_Снимка"
 
-#: ../libcheese/cheese-avatar-chooser.c:256
+#: ../libcheese/cheese-avatar-chooser.c:270
 msgid "_Discard photo"
 msgstr "Ð?а _не Ñ?е запазва"
 
-#: ../libcheese/cheese-camera.c:1118
+#: ../libcheese/cheese-camera-device.c:328
+msgid "Device capabilities not supported"
+msgstr "Ð?Ñ?кои вÑ?зможноÑ?Ñ?и на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?воÑ?о не Ñ?е поддÑ?Ñ?жаÑ?"
+
+#: ../libcheese/cheese-camera-device.c:510
+msgid "Unknown device"
+msgstr "Ð?епознаÑ?а камеÑ?а"
+
+#: ../libcheese/cheese-camera-device.c:534
+msgid "Cancellable initialization not supported"
+msgstr "Ð?е Ñ?е поддÑ?Ñ?жа иниÑ?иализаÑ?иÑ?, коÑ?Ñ?о може да Ñ?е оÑ?мени"
+
+#: ../libcheese/cheese-camera.c:1139
 #, c-format
 msgid "No device found"
 msgstr "Ð?ипÑ?ва камеÑ?а"
 
-#: ../libcheese/cheese-camera.c:1137
+#: ../libcheese/cheese-camera.c:1158
 msgid "One or more needed GStreamer elements are missing: "
 msgstr "Ð?ипÑ?ва поне един елеменÑ? на gstreamer: "
 
@@ -291,93 +311,25 @@ msgstr "Ð?ипÑ?ва поне един елеменÑ? на gstreamer: "
 #. * To enable to show the numbers in your own language, use %Id instead.
 #. * Please leave the additional whitespace after the number
 #.
-#: ../libcheese/cheese-countdown.c:436 ../libcheese/cheese-countdown.c:455
-#: ../libcheese/cheese-countdown.c:474
+#: ../libcheese/cheese-countdown.c:441 ../libcheese/cheese-countdown.c:460
+#: ../libcheese/cheese-countdown.c:479
 #, c-format
 msgid "%d "
 msgstr "%d "
 
-#: ../libcheese/cheese-widget.c:289 ../libcheese/cheese-widget.c:391
-msgid "Camera setup failed"
-msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойванеÑ?о на камеÑ?аÑ?а е неÑ?Ñ?пеÑ?но"
-
-#: ../libcheese/cheese-camera-device.c:326
-msgid "Device capabilities not supported"
-msgstr "Ð?Ñ?кои вÑ?зможноÑ?Ñ?и на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?воÑ?о не Ñ?е поддÑ?Ñ?жаÑ?"
-
-#: ../libcheese/cheese-camera-device.c:485
-msgid "Unknown device"
-msgstr "Ð?епознаÑ?а камеÑ?а"
-
-#: ../libcheese/cheese-camera-device.c:509
-msgid "Cancellable initialization not supported"
-msgstr "Ð?е Ñ?е поддÑ?Ñ?жа иниÑ?иализаÑ?иÑ?, коÑ?Ñ?о може да Ñ?е оÑ?мени"
-
-#: ../src/cheese-effect-chooser.c:60
-msgid "No Effect"
-msgstr "Ð?ез еÑ?екÑ?"
-
-#: ../src/cheese-effect-chooser.c:62
-msgid "Mauve"
-msgstr "Ð?ледомоÑ?аво"
-
-#: ../src/cheese-effect-chooser.c:64
-msgid "Noir/Blanc"
-msgstr "ЧеÑ?но-бÑ?ло"
-
-#: ../src/cheese-effect-chooser.c:68
-msgid "Hulk"
-msgstr "Ð?озеленÑ?ване"
-
-#: ../src/cheese-effect-chooser.c:70
-msgid "Vertical Flip"
-msgstr "Ð?бÑ?аÑ?но"
-
-#: ../src/cheese-effect-chooser.c:72
-msgid "Horizontal Flip"
-msgstr "Ð?гледално"
-
-#: ../src/cheese-effect-chooser.c:74
-msgid "Shagadelic"
-msgstr "Хипноза"
-
-#: ../src/cheese-effect-chooser.c:76
-msgid "Vertigo"
-msgstr "Размазано"
-
-#: ../src/cheese-effect-chooser.c:78
-msgid "Edge"
-msgstr "Ð?онÑ?Ñ?Ñ?и"
-
-#: ../src/cheese-effect-chooser.c:80
-msgid "Dice"
-msgstr "Ð?Ñ?бизÑ?м"
-
-#: ../src/cheese-effect-chooser.c:82
-msgid "Warp"
-msgstr "РазкÑ?ивÑ?ване"
-
-#: ../src/cheese-no-camera.c:93
-msgid "No camera found!"
-msgstr "Ð?ипÑ?ва камеÑ?а!"
-
-#: ../src/cheese-no-camera.c:94
-msgid "Please refer to the help for further information."
-msgstr "Ð?а повеÑ?е инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? пÑ?овеÑ?еÑ?е помоÑ?Ñ?а."
-
-#: ../src/cheese-window.c:81
+#: ../src/cheese-commands-file.c:31
 msgid "_Skip"
 msgstr "_Ð?Ñ?опÑ?Ñ?кане"
 
-#: ../src/cheese-window.c:82
+#: ../src/cheese-commands-file.c:32
 msgid "S_kip All"
 msgstr "Ð?Ñ?опÑ?Ñ?кане на _вÑ?иÑ?ки"
 
-#: ../src/cheese-window.c:83
+#: ../src/cheese-commands-file.c:33
 msgid "Delete _All"
 msgstr "_Ð?зÑ?Ñ?иване на вÑ?иÑ?ки"
 
-#: ../src/cheese-window.c:641
+#: ../src/cheese-commands-file.c:57
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to launch program to show:\n"
@@ -388,25 +340,25 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "%s"
 
-#: ../src/cheese-window.c:662
+#: ../src/cheese-commands-file.c:78
 msgid "Save File"
 msgstr "Ð?апазване на Ñ?айл"
 
-#: ../src/cheese-window.c:700
+#: ../src/cheese-commands-file.c:116
 #, c-format
 msgid "Could not save %s"
 msgstr "â??%sâ?? не може да Ñ?е запази"
 
-#: ../src/cheese-window.c:723
+#: ../src/cheese-commands-file.c:139
 msgid "Error while deleting"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и изÑ?Ñ?иване"
 
-#: ../src/cheese-window.c:724
+#: ../src/cheese-commands-file.c:140
 #, c-format
 msgid "The file \"%s\" cannot be deleted. Details: %s"
 msgstr "ФайлÑ?Ñ? â??%sâ?? не може да бÑ?де изÑ?Ñ?иÑ?. Ð?одÑ?обноÑ?Ñ?и: %s"
 
-#: ../src/cheese-window.c:751
+#: ../src/cheese-commands-file.c:167
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
 msgid_plural ""
@@ -415,52 +367,52 @@ msgstr[0] "СигÑ?Ñ?ни ли Ñ?Ñ?е, Ñ?е иÑ?каÑ?е оконÑ?аÑ?елно
 msgstr[1] ""
 "СигÑ?Ñ?ни ли Ñ?Ñ?е, Ñ?е иÑ?каÑ?е оконÑ?аÑ?елно да изÑ?Ñ?иеÑ?е %'d избÑ?ани обекÑ?а?"
 
-#: ../src/cheese-window.c:758
+#: ../src/cheese-commands-file.c:174
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
 msgstr "СигÑ?Ñ?ни ли Ñ?Ñ?е, Ñ?е иÑ?каÑ?е оконÑ?аÑ?елно да изÑ?Ñ?иеÑ?е â??%sâ???"
 
-#: ../src/cheese-window.c:761
+#: ../src/cheese-commands-file.c:177
 #, c-format
 msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
 msgstr "Ð?огаÑ?о изÑ?Ñ?иеÑ?е обекÑ?, Ñ?ой изÑ?езва необÑ?аÑ?имо."
 
-#: ../src/cheese-window.c:782
+#: ../src/cheese-commands-file.c:198
 msgid "Unknown Error"
 msgstr "Ð?епознаÑ?а гÑ?еÑ?ка"
 
-#: ../src/cheese-window.c:812
+#: ../src/cheese-commands-file.c:228
 msgid "Cannot move file to trash, do you want to delete immediately?"
 msgstr "ФайлÑ?Ñ? не може да бÑ?де пÑ?емеÑ?Ñ?ен в коÑ?Ñ?еÑ?о. Ð?Ñ?каÑ?е ли да го изÑ?Ñ?иеÑ?е?"
 
-#: ../src/cheese-window.c:813
+#: ../src/cheese-commands-file.c:229
 #, c-format
 msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash. Details: %s"
 msgstr "ФайлÑ?Ñ? â??%sâ?? не може да бÑ?де пÑ?емеÑ?Ñ?ен в коÑ?Ñ?еÑ?о: %s"
 
-#: ../src/cheese-window.c:885
+#: ../src/cheese-commands-file.c:301
 #, c-format
 msgid "Really move all photos and videos to the trash?"
 msgstr "Ð?аиÑ?Ñ?ина ли да Ñ?е пÑ?емеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? вÑ?иÑ?ки Ñ?нимки и клипове в коÑ?Ñ?еÑ?о?"
 
-#: ../src/cheese-window.c:893
+#: ../src/cheese-commands-file.c:309
 msgid "_Move to Trash"
 msgstr "_Ð?Ñ?емеÑ?Ñ?ване в коÑ?Ñ?еÑ?о"
 
-#: ../src/cheese-window.c:986 ../src/cheese-window.c:1260
+#: ../src/cheese-commands-help.c:39 ../src/cheese-window.c:662
 msgid "Unable to open help file for Cheese"
 msgstr "ФайлÑ?Ñ? Ñ? помоÑ?Ñ?а за Cheese не може да бÑ?де оÑ?воÑ?ен"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1043
+#: ../src/cheese-commands-help.c:96
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
-"Ð?лекÑ?андÑ?Ñ? Шопов <ash contact bg>\n"
+"Ð?лекÑ?андÑ?Ñ? Шопов <ash kambanaria org>\n"
 "\n"
 "Ð?Ñ?оекÑ?Ñ?Ñ? за пÑ?евод на GNOME има нÑ?жда оÑ? подкÑ?епа.\n"
 "Ð?аÑ?Ñ?еÑ?е повеÑ?е за наÑ? на http://gnome.cult.bg\n";
 "Ð?окладвайÑ?е за гÑ?еÑ?ки на http://gnome.cult.bg/bugs";
 
-#: ../src/cheese-window.c:1046
+#: ../src/cheese-commands-help.c:99
 msgid ""
 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -472,7 +424,7 @@ msgstr ""
 "е пÑ?бликÑ?ван оÑ? ФондаÑ?иÑ?Ñ?а за Ñ?вободен Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ? â?? веÑ?Ñ?иÑ? 2 на лиÑ?енза или (по "
 "ваÑ?е Ñ?еÑ?ение) по-кÑ?Ñ?на веÑ?Ñ?иÑ?.\n"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1050
+#: ../src/cheese-commands-help.c:103
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -483,7 +435,7 @@ msgstr ""
 "Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð? Ð?Ð?РÐ?Ð?ЦÐ?Ð?, доÑ?и и коÑ?вениÑ?е за Ð?РÐ?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð? или СЪÐ?ТÐ?Ð?ТСТÐ?Ð?Ð? С Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?ТÐ? Ð? "
 "Ð?Ð? Ð? УÐ?Ð?ТРÐ?Ð?Ð?. Ð?а подÑ?обноÑ?Ñ?и погледнеÑ?е Ð?бÑ?иÑ? пÑ?блиÑ?ен лиÑ?енз на GNU.\n"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1054
+#: ../src/cheese-commands-help.c:107
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
@@ -492,93 +444,141 @@ msgstr ""
 "заедно Ñ? Ñ?ази пÑ?огÑ?ама. Ð?ко не Ñ?Ñ?е, погледнеÑ?е <http://www.gnu.org/licenses/";
 ">."
 
-#: ../src/cheese-window.c:1071
+#: ../src/cheese-commands-help.c:124
 msgid "Cheese Website"
 msgstr "Уеб Ñ?айÑ? на Cheese"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1276
-msgid "_Start Recording"
-msgstr "_Ð?аÑ?ало на запиÑ?"
+#: ../src/cheese-effect-chooser.c:60
+msgid "No Effect"
+msgstr "Ð?ез еÑ?екÑ?"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1444
-msgid "_Stop Recording"
-msgstr "_Ð?Ñ?ай на запиÑ?"
+#: ../src/cheese-effect-chooser.c:62
+msgid "Mauve"
+msgstr "Ð?ледомоÑ?аво"
+
+#: ../src/cheese-effect-chooser.c:64
+msgid "Noir/Blanc"
+msgstr "ЧеÑ?но-бÑ?ло"
+
+#: ../src/cheese-effect-chooser.c:68
+msgid "Hulk"
+msgstr "Ð?озеленÑ?ване"
+
+#: ../src/cheese-effect-chooser.c:70
+msgid "Vertical Flip"
+msgstr "Ð?бÑ?аÑ?но"
+
+#: ../src/cheese-effect-chooser.c:72
+msgid "Horizontal Flip"
+msgstr "Ð?гледално"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1480
+#: ../src/cheese-effect-chooser.c:74
+msgid "Shagadelic"
+msgstr "Хипноза"
+
+#: ../src/cheese-effect-chooser.c:76
+msgid "Vertigo"
+msgstr "Размазано"
+
+#: ../src/cheese-effect-chooser.c:78
+msgid "Edge"
+msgstr "Ð?онÑ?Ñ?Ñ?и"
+
+#: ../src/cheese-effect-chooser.c:80
+msgid "Dice"
+msgstr "Ð?Ñ?бизÑ?м"
+
+#: ../src/cheese-effect-chooser.c:82
+msgid "Warp"
+msgstr "РазкÑ?ивÑ?ване"
+
+#: ../src/cheese-no-camera.c:94
+msgid "No camera found!"
+msgstr "Ð?ипÑ?ва камеÑ?а!"
+
+#: ../src/cheese-no-camera.c:95 ../src/cheese-window.c:1258
+msgid "Please refer to the help for further information."
+msgstr "Ð?а повеÑ?е инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? пÑ?овеÑ?еÑ?е помоÑ?Ñ?а."
+
+#: ../src/cheese-ui.h:32
 msgid "_Cheese"
 msgstr "_Cheese"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1482
+#: ../src/cheese-ui.h:34
 msgid "_Edit"
 msgstr "_РедакÑ?иÑ?ане"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1483
-msgid "Move All to Trash"
-msgstr "Ð?Ñ?емеÑ?Ñ?ване на вÑ?иÑ?ко в коÑ?Ñ?еÑ?о"
-
-#: ../src/cheese-window.c:1486
+#: ../src/cheese-ui.h:35
 msgid "_Help"
 msgstr "Ð?омо_Ñ?"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1489
+#: ../src/cheese-ui.h:38
 msgid "_Contents"
 msgstr "_РÑ?ководÑ?Ñ?во"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1489
+#: ../src/cheese-ui.h:38
 msgid "Help on this Application"
 msgstr "Ð?омоÑ? за пÑ?огÑ?амаÑ?а"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1495
-msgid "Countdown"
-msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ?"
-
-#: ../src/cheese-window.c:1511
-msgid "_Wide mode"
-msgstr "_ШиÑ?ок инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ?"
-
-#: ../src/cheese-window.c:1515
+#: ../src/cheese-ui.h:48
 msgid "_Photo"
 msgstr "_Снимка"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1516
+#: ../src/cheese-ui.h:49
 msgid "_Video"
 msgstr "_Ð?лип"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1517
+#: ../src/cheese-ui.h:50
 msgid "_Burst"
 msgstr "_СеÑ?иÑ?"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1521
+#: ../src/cheese-ui.h:54
+msgid "Countdown"
+msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ?"
+
+#: ../src/cheese-ui.h:57
+msgid "Flash"
+msgstr "СвеÑ?кавиÑ?а"
+
+#: ../src/cheese-ui.h:68
+msgid "_Wide mode"
+msgstr "_ШиÑ?ок инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ?"
+
+#: ../src/cheese-ui.h:75
+msgid "_Recording"
+msgstr "_Ð?апиÑ?"
+
+#: ../src/cheese-ui.h:78 ../src/cheese-window.c:62
+msgid "_Take multiple Photos"
+msgstr "_Снимане на Ñ?еÑ?иÑ? оÑ? Ñ?нимки"
+
+#: ../src/cheese-ui.h:82
 msgid "_Open"
 msgstr "_Ð?Ñ?ваÑ?Ñ?не"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1523
+#: ../src/cheese-ui.h:84
 msgid "Save _Asâ?¦"
 msgstr "Ð?апазване _каÑ?оâ?¦"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1525
+#: ../src/cheese-ui.h:86
 msgid "Move to _Trash"
 msgstr "Ð?Ñ?е_меÑ?Ñ?ване в коÑ?Ñ?еÑ?о"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1527
+#: ../src/cheese-ui.h:88
 msgid "Delete"
 msgstr "Ð?зÑ?Ñ?иване"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1536
-msgid "_Recording"
-msgstr "_Ð?апиÑ?"
-
-#: ../src/cheese-window.c:1540 ../src/cheese-window.c:1565
-msgid "_Take multiple Photos"
-msgstr "_Снимане на Ñ?еÑ?иÑ? оÑ? Ñ?нимки"
+#: ../src/cheese-ui.h:93
+msgid "Move All to Trash"
+msgstr "Ð?Ñ?емеÑ?Ñ?ване на вÑ?иÑ?ко в коÑ?Ñ?еÑ?о"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1578
-msgid "_Start recording"
+#: ../src/cheese-window.c:60
+msgid "_Start Recording"
 msgstr "_Ð?аÑ?ало на запиÑ?"
 
-#: ../src/cheese-window.c:1969
-msgid "Check your GStreamer installation"
-msgstr "Ð?Ñ?овеÑ?еÑ?е инÑ?Ñ?алаÑ?иÑ?Ñ?а на gstreamer"
+#: ../src/cheese-window.c:61
+msgid "_Stop Recording"
+msgstr "_Ð?Ñ?ай на запиÑ?"
 
 #: ../src/cheese.c:97
 msgid "Be verbose"
@@ -588,7 +588,7 @@ msgstr "Ð?одÑ?обни Ñ?Ñ?обÑ?ениÑ?"
 msgid "Enable wide mode"
 msgstr "Ð?клÑ?Ñ?ване на Ñ?иÑ?окиÑ? инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ?"
 
-#: ../src/cheese.c:103
+#: ../src/cheese.c:101
 msgid "output version information and exit"
 msgstr "извеждане на инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? за веÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а и изÑ?од"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]