[gnome-terminal] Updated Bulgarian translationcommit 40ad7fda7966ea35eb82b60f745b33fa39b6bb48
Author: Alexander Shopov <ash contact bg>
Date:   Tue Aug 24 15:28:28 2010 +0300

    Updated Bulgarian translation

 po/bg.po |  661 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 351 insertions(+), 310 deletions(-)
---
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index bed0814..033ed44 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -13,18 +13,19 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-terminal master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-03-17 17:13+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-17 17:13+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-24 15:28+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-24 15:27+0300\n"
 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash kambanaria org>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict fsa-bg org>\n"
+"Language: bg\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 
 #: ../gnome-terminal.desktop.in.in.h:1 ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:130
-#: ../src/terminal-accels.c:228 ../src/terminal.c:304
-#: ../src/terminal-profile.c:160 ../src/terminal-window.c:1901
+#: ../src/terminal-accels.c:242 ../src/terminal.c:549
+#: ../src/terminal-profile.c:160 ../src/terminal-window.c:2000
 msgid "Terminal"
 msgstr "ТеÑ?минал"
 
@@ -73,6 +74,34 @@ msgstr "Ð?обавÑ?не или пÑ?емаÑ?ване на кодови Ñ?абл
 msgid "E_ncodings shown in menu:"
 msgstr "Ð?_одови Ñ?аблиÑ?и в менÑ?Ñ?о:"
 
+#: ../src/find-dialog.glade.h:1
+msgid "Find"
+msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене"
+
+#: ../src/find-dialog.glade.h:2
+msgid "Match _entire word only"
+msgstr "Ð?ко Ñ?Ñ?впада Ñ?амо Ñ? _Ñ?Ñ?ла дÑ?ма"
+
+#: ../src/find-dialog.glade.h:3
+msgid "Match as _regular expression"
+msgstr "Ð?ко Ñ?Ñ?впада Ñ? _Ñ?егÑ?лÑ?Ñ?ен изÑ?аз"
+
+#: ../src/find-dialog.glade.h:4
+msgid "Search _backwards"
+msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене наза_д"
+
+#: ../src/find-dialog.glade.h:5
+msgid "_Match case"
+msgstr "Ð?аÑ?иÑ?ане на главни/_малки"
+
+#: ../src/find-dialog.glade.h:6
+msgid "_Search for:"
+msgstr "_ТÑ?Ñ?Ñ?ене за: "
+
+#: ../src/find-dialog.glade.h:7
+msgid "_Wrap around"
+msgstr "_След кÑ?аÑ? â?? оÑ? наÑ?алоÑ?о"
+
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:1
 msgid ""
 "A subset of possible encodings are presented in the Encoding submenu. This "
@@ -1042,10 +1071,10 @@ msgstr ""
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:142
 msgid ""
 "Where to put the terminal scrollbar. Possibilities are \"left\", \"right\", "
-"and \"disabled\"."
+"and \"hidden\"."
 msgstr ""
-"Ð?еÑ?Ñ?оположение на плÑ?згаÑ?а на Ñ?еÑ?минала. Ð?Ñ?зможноÑ?Ñ?иÑ?е Ñ?а â??leftâ??, â??rightâ?? и "
-"â??disabledâ??."
+"Ð?еÑ?Ñ?оположение на плÑ?згаÑ?а на Ñ?еÑ?минала. Ð?Ñ?зможноÑ?Ñ?иÑ?е Ñ?а â??leftâ?? (оÑ?лÑ?во), "
+"â??rightâ?? (оÑ?дÑ?Ñ?но) и â??hiddenâ?? (Ñ?кÑ?иÑ?)."
 
 #: ../src/gnome-terminal.schemas.in.h:143
 msgid "Whether an unlimited number of lines should be kept in scrollback"
@@ -1202,12 +1231,12 @@ msgstr "РедакÑ?иÑ?ане на пÑ?оÑ?ила â??%sâ??"
 msgid "Images"
 msgstr "Ð?зобÑ?ажениÑ?"
 
-#: ../src/profile-editor.c:758
+#: ../src/profile-editor.c:804
 #, c-format
 msgid "Choose Palette Color %d"
 msgstr "Ð?збоÑ? на Ñ?вÑ?Ñ? на палиÑ?Ñ?аÑ?а â??â??%d"
 
-#: ../src/profile-editor.c:762
+#: ../src/profile-editor.c:808
 #, c-format
 msgid "Palette entry %d"
 msgstr "Ð?алиÑ?Ñ?а â?? Ñ?вÑ?Ñ? â??â??%d"
@@ -1224,7 +1253,7 @@ msgstr "Ð?Ñ?оÑ?ил _използван пÑ?и оÑ?ваÑ?Ñ?не на нов Ñ?
 msgid "C_reate"
 msgstr "С_Ñ?здаване"
 
-#: ../src/profile-new-dialog.glade.h:2 ../src/terminal-accels.c:125
+#: ../src/profile-new-dialog.glade.h:2 ../src/terminal-accels.c:139
 msgid "New Profile"
 msgstr "Ð?ов пÑ?оÑ?ил"
 
@@ -1241,8 +1270,8 @@ msgid "<b>Command</b>"
 msgstr "<b>Ð?оманда</b>"
 
 #: ../src/profile-preferences.glade.h:2
-msgid "<b>Foreground, Background, and Bold</b>"
-msgstr "<b>Ð?Ñ?еден план, Ñ?он, полÑ?Ñ?еÑ?</b>"
+msgid "<b>Foreground, Background, Bold and Underline</b>"
+msgstr "<b>Ð?Ñ?еден план, Ñ?он, полÑ?Ñ?еÑ? и подÑ?еÑ?Ñ?ано</b>"
 
 #: ../src/profile-preferences.glade.h:3
 msgid "<b>Palette</b>"
@@ -1285,22 +1314,24 @@ msgid ""
 "Automatic\n"
 "Control-H\n"
 "ASCII DEL\n"
-"Escape sequence"
+"Escape sequence\n"
+"TTY Erase"
 msgstr ""
 "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?но\n"
 "Control-H\n"
 "ASCII DEL\n"
-"Ð?кÑ?-Ñ?а поÑ?л-Ñ?Ñ?"
+"Ð?кÑ?-Ñ?а поÑ?л-Ñ?Ñ?\n"
+"TTY Erase"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:13
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:14
 msgid "Background"
 msgstr "Фон"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:14
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:15
 msgid "Background image _scrolls"
 msgstr "Ð?Ñ?идвижване на _Ñ?оновоÑ?о изобÑ?ажение"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:15
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:16
 msgid ""
 "Block\n"
 "I-Beam\n"
@@ -1310,60 +1341,60 @@ msgstr ""
 "веÑ?Ñ?икална Ñ?еÑ?Ñ?а\n"
 "долна Ñ?еÑ?Ñ?а"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:18
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:19
 msgid "Bol_d color:"
 msgstr "Ð?олÑ?_Ñ?еÑ?ен Ñ?вÑ?Ñ?:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:19
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:20
 msgid "Built-in _schemes:"
 msgstr "Ð?гÑ?адени _Ñ?Ñ?еми:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:20
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:21
 msgid "Built-in sche_mes:"
 msgstr "_Ð?гÑ?адени Ñ?Ñ?еми:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:21
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:22
 msgid "Choose A Terminal Font"
 msgstr "Ð?збоÑ? на Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? за Ñ?еÑ?минала"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:22
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:23
 msgid "Choose Terminal Background Color"
 msgstr "Ð?збоÑ? на Ñ?веÑ?а на Ñ?она на Ñ?еÑ?минала"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:23
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:24
 msgid "Choose Terminal Text Color"
 msgstr "Ð?збоÑ? на Ñ?веÑ?а на Ñ?екÑ?Ñ?а на Ñ?еÑ?минала"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:24
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:25
 msgid "Color p_alette:"
 msgstr "_ЦвеÑ?ова палиÑ?Ñ?а:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:25
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:26
 msgid "Colors"
 msgstr "ЦвеÑ?ове"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:26
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:27
 msgid "Compatibility"
 msgstr "СÑ?вмеÑ?Ñ?имоÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:27
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:28
 msgid "Cursor _shape:"
 msgstr "_ФоÑ?ма на кÑ?Ñ?Ñ?оÑ?а:"
 
 #. Translators: This is the name of a colour scheme
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:28 ../src/extra-strings.c:71
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:29 ../src/extra-strings.c:73
 msgid "Custom"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?ка"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:29
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:30
 msgid "Custom co_mmand:"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?ка _команда:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:30
-msgid "Default si_ze:"
-msgstr "СÑ?андаÑ?Ñ?ен _Ñ?азмеÑ?:"
-
 #: ../src/profile-preferences.glade.h:31
+msgid "Default size:"
+msgstr "СÑ?андаÑ?Ñ?ен Ñ?азмеÑ?:"
+
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:32
 msgid ""
 "Exit the terminal\n"
 "Restart the command\n"
@@ -1373,19 +1404,19 @@ msgstr ""
 "РеÑ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане на командаÑ?а\n"
 "Ð?Ñ?Ñ?авÑ?не на Ñ?еÑ?минала оÑ?воÑ?ен"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:34
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:35
 msgid "General"
 msgstr "Ð?бÑ?и"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:35
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:36
 msgid "Image _file:"
 msgstr "_Файл Ñ? изобÑ?ажение:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:36
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:37
 msgid "Initial _title:"
 msgstr "_Ð?аÑ?ално заглавие:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:37
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:38
 msgid ""
 "On the left side\n"
 "On the right side\n"
@@ -1395,11 +1426,11 @@ msgstr ""
 "оÑ?дÑ?Ñ?но\n"
 "изклÑ?Ñ?ена"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:40
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:41
 msgid "Profile Editor"
 msgstr "РедакÑ?оÑ? на пÑ?оÑ?или"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:41
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:42
 msgid ""
 "Replace initial title\n"
 "Append initial title\n"
@@ -1411,43 +1442,43 @@ msgstr ""
 "вмÑ?ква Ñ?е Ñ?лед пÑ?Ñ?вонаÑ?алноÑ?о заглавие\n"
 "ползване на пÑ?Ñ?вонаÑ?алноÑ?о заглавие"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:45
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:46
 msgid "Ru_n a custom command instead of my shell"
 msgstr "Ð?зпÑ?лнение на команда _вмеÑ?Ñ?о Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?наÑ?а обвивка"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:46
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:47
 msgid "S_hade transparent or image background:"
 msgstr "_Ð?епÑ?озÑ?аÑ?ноÑ?Ñ? на изобÑ?ажениеÑ?о или Ñ?она:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:47
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:48
 msgid "Scroll on _keystroke"
 msgstr "Ð?Ñ?идвижване пÑ?и _наÑ?иÑ?кане на клавиÑ?"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:48
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:49
 msgid "Scroll on _output"
 msgstr "Ð?Ñ?идвижване пÑ?и _извеждане на Ñ?екÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:49
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:50
 msgid "Scroll_back:"
 msgstr "Ð?Ñ?идвижване _назад:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:50
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:51
 msgid "Scrolling"
 msgstr "Ð?Ñ?идвижване"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:51
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:52
 msgid "Select Background Image"
 msgstr "Ð?збоÑ? на изобÑ?ажение за Ñ?он"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:52
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:53
 msgid "Select-by-_word characters:"
 msgstr "Ð?наÑ?и, Ñ?Ñ?иÑ?ани за _бÑ?кви:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:53
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:54
 msgid "Show _menubar by default in new terminals"
 msgstr "Ð?оказване на менÑ?Ñ?о в _новиÑ?е Ñ?еÑ?минали"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:54
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:55
 msgid ""
 "Tango\n"
 "Linux console\n"
@@ -1461,107 +1492,111 @@ msgstr ""
 "Ñ?еÑ?минал Rxvt\n"
 "поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?ки наÑ?Ñ?Ñ?ойки"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:59
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:60
 msgid "Terminal _bell"
 msgstr "Ð?_вÑ?к на Ñ?еÑ?минала"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:60
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:61
 msgid "Title and Command"
 msgstr "Ð?аглавие и команда"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:61
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:62
 msgid "Use custom default terminal si_ze"
 msgstr "Ð?зползване на Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?ен _Ñ?азмеÑ? на Ñ?еÑ?минала"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:62
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:63
 msgid "When command _exits:"
 msgstr "_Ð?Ñ?и пÑ?иклÑ?Ñ?ване на командаÑ?а:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:63
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:64
 msgid "When terminal commands set their o_wn titles:"
 msgstr "_Ð?ога командиÑ?е задаваÑ? Ñ?обÑ?Ñ?вено заглавие на пÑ?озоÑ?еÑ?а:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:64
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:65
 msgid "_Allow bold text"
 msgstr "Ð?озволÑ?ване на полÑ?_Ñ?еÑ? Ñ?екÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:65
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:66
 msgid "_Background color:"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ? на _Ñ?она:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:66
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:67
 msgid "_Background image"
 msgstr "_Ð?зобÑ?ажение за Ñ?он"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:67
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:68
 msgid "_Backspace key generates:"
 msgstr "_Ð?лавиÑ?Ñ?Ñ? â??Backspaceâ?? генеÑ?иÑ?а:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:68
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:69
 msgid "_Delete key generates:"
 msgstr "Ð?лавиÑ?Ñ?Ñ? â??Deleteâ?? _генеÑ?иÑ?а:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:69
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:70
 msgid "_Font:"
 msgstr "_ШÑ?иÑ?Ñ?:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:70
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:71
 msgid "_Profile name:"
 msgstr "_Ð?ме на пÑ?оÑ?ила:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:71
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:72
 msgid "_Reset Compatibility Options to Defaults"
 msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?Ñ?ане наÑ?Ñ?Ñ?ойкиÑ?е за Ñ?Ñ?вмеÑ?Ñ?имоÑ?Ñ? кÑ?м Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?ниÑ?е"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:72
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:73
 msgid "_Run command as a login shell"
 msgstr "_Ð?зпÑ?лнение на команда каÑ?о обвивка пÑ?и влизане"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:73
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:74
 msgid "_Same as text color"
 msgstr "_Ð?днакÑ?в Ñ? Ñ?веÑ?а на Ñ?екÑ?Ñ?а"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:74
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:75
 msgid "_Scrollbar is:"
 msgstr "_Ð?енÑ?аÑ?а за пÑ?идвижване е:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:75
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:76
 msgid "_Solid color"
 msgstr "_Ð?лÑ?Ñ?ен Ñ?вÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:76
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:77
 msgid "_Text color:"
 msgstr "ЦвÑ?Ñ? на _Ñ?екÑ?Ñ?а:"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:77
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:78
 msgid "_Transparent background"
 msgstr "Ð?Ñ?о_зÑ?аÑ?ен Ñ?он"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:78
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:79
+msgid "_Underline color:"
+msgstr "ЦвÑ?Ñ? за под_Ñ?еÑ?Ñ?аване:"
+
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:80
 msgid "_Unlimited"
 msgstr "_Ð?ез огÑ?аниÑ?ение"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:79
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:81
 msgid "_Update login records when command is launched"
 msgstr "_Ð?бновÑ?ване на запиÑ?иÑ?е utmp/wtmp пÑ?и изпÑ?лнение на команда"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:80
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:82
 msgid "_Use colors from system theme"
 msgstr "_Ð?зползване на Ñ?веÑ?овеÑ?е оÑ? Ñ?иÑ?Ñ?емнаÑ?а Ñ?ема"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:81
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:83
 msgid "_Use the system fixed width font"
 msgstr "Ð?зползване на _Ñ?иÑ?Ñ?емниÑ? Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? на Ñ?еÑ?минала"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:82
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:84
 msgid "columns"
 msgstr "колони"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:83
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:85
 msgid "lines"
 msgstr "Ñ?еда"
 
-#: ../src/profile-preferences.glade.h:84
+#: ../src/profile-preferences.glade.h:86
 msgid "rows"
 msgstr "Ñ?еда"
 
@@ -1582,198 +1617,194 @@ msgstr ""
 msgid "The text you clicked on doesn't seem to be a valid OTP challenge."
 msgstr "Ð?зглежда Ñ?е Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, койÑ?о наÑ?иÑ?наÑ?Ñ?е, не е пÑ?едизвикаÑ?елÑ?Ñ?во на OTP."
 
-#: ../src/terminal-accels.c:121
+#: ../src/terminal-accels.c:135
 msgid "New Tab"
 msgstr "Ð?ов подпÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:123
+#: ../src/terminal-accels.c:137
 msgid "New Window"
 msgstr "Ð?ов пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:128
+#: ../src/terminal-accels.c:142
 msgid "Save Contents"
 msgstr "Ð?апазване на Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жаниеÑ?о"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:131
+#: ../src/terminal-accels.c:145
 msgid "Close Tab"
 msgstr "Ð?аÑ?ваÑ?Ñ?не на Ñ?ози подпÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:133
+#: ../src/terminal-accels.c:147
 msgid "Close Window"
 msgstr "Ð?аÑ?ваÑ?Ñ?не на Ñ?ози пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:139
+#: ../src/terminal-accels.c:153
 msgid "Copy"
 msgstr "Ð?опиÑ?ане"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:141
+#: ../src/terminal-accels.c:155
 msgid "Paste"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?авÑ?не"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:147
+#: ../src/terminal-accels.c:161
 msgid "Hide and Show menubar"
 msgstr "СкÑ?иване/показване на менÑ?Ñ?о"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:149
+#: ../src/terminal-accels.c:163
 msgid "Full Screen"
 msgstr "ЦÑ?л екÑ?ан"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:151
+#: ../src/terminal-accels.c:165
 msgid "Zoom In"
 msgstr "УвелиÑ?аване"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:153
+#: ../src/terminal-accels.c:167
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Ð?амалÑ?ване"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:155
+#: ../src/terminal-accels.c:169
 msgid "Normal Size"
 msgstr "Ð?оÑ?мален Ñ?азмеÑ?"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:161 ../src/terminal-window.c:3487
+#: ../src/terminal-accels.c:175 ../src/terminal-window.c:3702
 msgid "Set Title"
 msgstr "Ð?адаване на заглавие"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:163
+#: ../src/terminal-accels.c:177
 msgid "Reset"
 msgstr "Ð?Ñ?зÑ?Ñ?ановÑ?ване"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:165
+#: ../src/terminal-accels.c:179
 msgid "Reset and Clear"
 msgstr "Ð?Ñ?зÑ?Ñ?ановÑ?ване и изÑ?иÑ?Ñ?ване"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:171
+#: ../src/terminal-accels.c:185
 msgid "Switch to Previous Tab"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?од кÑ?м пÑ?едиÑ?ниÑ? подпÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:173
+#: ../src/terminal-accels.c:187
 msgid "Switch to Next Tab"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?од кÑ?м Ñ?ледваÑ?иÑ? подпÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:175
+#: ../src/terminal-accels.c:189
 msgid "Move Tab to the Left"
 msgstr "Ð?Ñ?емеÑ?Ñ?ване на подпÑ?озоÑ?еÑ?а налÑ?во"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:177
+#: ../src/terminal-accels.c:191
 msgid "Move Tab to the Right"
 msgstr "Ð?Ñ?емеÑ?Ñ?ване на подпÑ?озоÑ?еÑ? надÑ?Ñ?но"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:179
+#: ../src/terminal-accels.c:193
 msgid "Detach Tab"
 msgstr "Ð?Ñ?делÑ?не на подпÑ?озоÑ?еÑ?а"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:181
+#: ../src/terminal-accels.c:195
 msgid "Switch to Tab 1"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?од кÑ?м подпÑ?озоÑ?еÑ? 1"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:184
+#: ../src/terminal-accels.c:198
 msgid "Switch to Tab 2"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?од кÑ?м подпÑ?озоÑ?еÑ? 2"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:187
+#: ../src/terminal-accels.c:201
 msgid "Switch to Tab 3"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?од кÑ?м подпÑ?озоÑ?еÑ? 3"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:190
+#: ../src/terminal-accels.c:204
 msgid "Switch to Tab 4"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?од кÑ?м подпÑ?озоÑ?еÑ? 4"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:193
+#: ../src/terminal-accels.c:207
 msgid "Switch to Tab 5"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?од кÑ?м подпÑ?озоÑ?еÑ? 5"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:196
+#: ../src/terminal-accels.c:210
 msgid "Switch to Tab 6"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?од кÑ?м подпÑ?озоÑ?еÑ? 6"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:199
+#: ../src/terminal-accels.c:213
 msgid "Switch to Tab 7"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?од кÑ?м подпÑ?озоÑ?еÑ? 7"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:202
+#: ../src/terminal-accels.c:216
 msgid "Switch to Tab 8"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?од кÑ?м подпÑ?озоÑ?еÑ? 8"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:205
+#: ../src/terminal-accels.c:219
 msgid "Switch to Tab 9"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?од кÑ?м подпÑ?озоÑ?еÑ? 9"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:208
+#: ../src/terminal-accels.c:222
 msgid "Switch to Tab 10"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?од кÑ?м подпÑ?озоÑ?еÑ? 10"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:211
+#: ../src/terminal-accels.c:225
 msgid "Switch to Tab 11"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?од кÑ?м подпÑ?озоÑ?еÑ? 11"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:214
+#: ../src/terminal-accels.c:228
 msgid "Switch to Tab 12"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?од кÑ?м подпÑ?озоÑ?еÑ? 12"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:220
+#: ../src/terminal-accels.c:234
 msgid "Contents"
 msgstr "РÑ?ководÑ?Ñ?во"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:225
+#: ../src/terminal-accels.c:239
 msgid "File"
 msgstr "Файл"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:226
+#: ../src/terminal-accels.c:240
 msgid "Edit"
 msgstr "РедакÑ?иÑ?ане"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:227
+#: ../src/terminal-accels.c:241
 msgid "View"
 msgstr "Ð?зглед"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:229
+#: ../src/terminal-accels.c:243
 msgid "Tabs"
 msgstr "Ð?одпÑ?озоÑ?Ñ?и"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:230
+#: ../src/terminal-accels.c:244
 msgid "Help"
 msgstr "Ð?омоÑ?"
 
 #. Translators: Scrollbar is: ...
-#: ../src/terminal-accels.c:287 ../src/extra-strings.c:51
+#: ../src/terminal-accels.c:301 ../src/extra-strings.c:53
 msgid "Disabled"
 msgstr "Ð?зклÑ?Ñ?ен"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:759
+#: ../src/terminal-accels.c:773
 #, c-format
 msgid "The shortcut key â??%sâ?? is already bound to the â??%sâ?? action"
 msgstr "Ð?лавиÑ?наÑ?а комбинаÑ?иÑ? â??%sâ?? оÑ?говаÑ?Ñ? на дейÑ?Ñ?виеÑ?о â??%sâ??"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:917
+#: ../src/terminal-accels.c:931
 msgid "_Action"
 msgstr "_Ð?ейÑ?Ñ?вие"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:936
+#: ../src/terminal-accels.c:950
 msgid "Shortcut _Key"
 msgstr "_Ð?лавиÑ?на комбинаÑ?иÑ?"
 
-#: ../src/terminal-app.c:482
+#: ../src/terminal-app.c:486
 msgid "Click button to choose profile"
 msgstr "Ð?аÑ?иÑ?неÑ?е за избоÑ? на пÑ?оÑ?ил"
 
-#: ../src/terminal-app.c:567
+#: ../src/terminal-app.c:571
 msgid "Profile list"
 msgstr "СпиÑ?Ñ?к на пÑ?оÑ?илиÑ?е"
 
-#: ../src/terminal-app.c:628
+#: ../src/terminal-app.c:632
 #, c-format
 msgid "Delete profile â??%sâ???"
 msgstr "Ð?а бÑ?де ли изÑ?Ñ?иÑ? пÑ?оÑ?илÑ?Ñ? â??%sâ???"
 
-#: ../src/terminal-app.c:644
+#: ../src/terminal-app.c:648
 msgid "Delete Profile"
 msgstr "Ð?зÑ?Ñ?иване на пÑ?оÑ?ил"
 
-#: ../src/terminal-app.c:958
-msgid "User Defined"
-msgstr "Ð?пÑ?еделено оÑ? поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?"
-
-#: ../src/terminal-app.c:1113
+#: ../src/terminal-app.c:1105
 #, c-format
 msgid ""
 "You already have a profile called â??%sâ??. Do you want to create another "
@@ -1782,100 +1813,88 @@ msgstr ""
 "Ð?еÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?ва пÑ?оÑ?ил Ñ? име â??%sâ??. Ð?Ñ?каÑ?е ли да Ñ?е Ñ?Ñ?здаде оÑ?е един пÑ?оÑ?ил "
 "Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?о име?"
 
-#: ../src/terminal-app.c:1215
+#: ../src/terminal-app.c:1207
 msgid "Choose base profile"
 msgstr "Ð?збоÑ? на оÑ?новен пÑ?оÑ?ил"
 
-#: ../src/terminal-app.c:1800
+#: ../src/terminal-app.c:1824
 #, c-format
 msgid "No such profile \"%s\", using default profile\n"
 msgstr "Ð?Ñ?ма пÑ?оÑ?ил â??%sâ??, Ñ?е бÑ?де използван Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?ниÑ?Ñ?\n"
 
-#: ../src/terminal-app.c:1824
+#: ../src/terminal-app.c:1848
 #, c-format
 msgid "Invalid geometry string \"%s\"\n"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ен низ на геомеÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а â??%sâ??\n"
 
-#: ../src/terminal.c:195
-msgid "Could not open link"
-msgstr "Ð?Ñ?Ñ?зкаÑ?а не може да бÑ?де оÑ?воÑ?ена"
+#: ../src/terminal-app.c:2026
+msgid "User Defined"
+msgstr "Ð?пÑ?еделено оÑ? поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?"
 
-#: ../src/terminal.c:299
+#: ../src/terminal.c:544
 #, c-format
 msgid "Failed to parse arguments: %s\n"
 msgstr "Ð?Ñ?гÑ?менÑ?иÑ?е не могаÑ? да бÑ?даÑ? анализиÑ?ани: %s\n"
 
-#. Incompatible factory version, fall back, to new instance
-#: ../src/terminal.c:423
-#, c-format
-msgid "Incompatible factory version; creating a new instance.\n"
-msgstr "Ð?еÑ?Ñ?вмеÑ?Ñ?има веÑ?Ñ?иÑ? на Ñ?абÑ?ика. СÑ?здава Ñ?е нов елеменÑ?.\n"
-
-#: ../src/terminal.c:429
-#, c-format
-msgid "Factory error: %s\n"
-msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка на Ñ?абÑ?икаÑ?а: %s\n"
-
-#. { "UTF-8",	N_("Current Locale") },
-#: ../src/terminal-encoding.c:52 ../src/terminal-encoding.c:65
-#: ../src/terminal-encoding.c:79 ../src/terminal-encoding.c:101
-#: ../src/terminal-encoding.c:112
+#: ../src/terminal-encoding.c:51 ../src/terminal-encoding.c:64
+#: ../src/terminal-encoding.c:78 ../src/terminal-encoding.c:100
+#: ../src/terminal-encoding.c:111
 msgid "Western"
 msgstr "западноевÑ?опейÑ?ки"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:53 ../src/terminal-encoding.c:80
-#: ../src/terminal-encoding.c:91 ../src/terminal-encoding.c:110
+#: ../src/terminal-encoding.c:52 ../src/terminal-encoding.c:79
+#: ../src/terminal-encoding.c:90 ../src/terminal-encoding.c:109
 msgid "Central European"
 msgstr "Ñ?енÑ?Ñ?алноевÑ?опейÑ?ки"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:54
+#: ../src/terminal-encoding.c:53
 msgid "South European"
 msgstr "Ñ?жноевÑ?опейÑ?ки"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:55 ../src/terminal-encoding.c:63
-#: ../src/terminal-encoding.c:117
+#: ../src/terminal-encoding.c:54 ../src/terminal-encoding.c:62
+#: ../src/terminal-encoding.c:116
 msgid "Baltic"
 msgstr "балÑ?ийÑ?ки"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:56 ../src/terminal-encoding.c:81
-#: ../src/terminal-encoding.c:87 ../src/terminal-encoding.c:88
-#: ../src/terminal-encoding.c:93 ../src/terminal-encoding.c:111
+#: ../src/terminal-encoding.c:55 ../src/terminal-encoding.c:80
+#: ../src/terminal-encoding.c:86 ../src/terminal-encoding.c:87
+#: ../src/terminal-encoding.c:92 ../src/terminal-encoding.c:110
 msgid "Cyrillic"
 msgstr "киÑ?илиÑ?а"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:57 ../src/terminal-encoding.c:84
-#: ../src/terminal-encoding.c:90 ../src/terminal-encoding.c:116
+#: ../src/terminal-encoding.c:56 ../src/terminal-encoding.c:83
+#: ../src/terminal-encoding.c:89 ../src/terminal-encoding.c:115
 msgid "Arabic"
 msgstr "аÑ?абÑ?ки"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:58 ../src/terminal-encoding.c:96
-#: ../src/terminal-encoding.c:113
+#: ../src/terminal-encoding.c:57 ../src/terminal-encoding.c:95
+#: ../src/terminal-encoding.c:112
 msgid "Greek"
 msgstr "гÑ?Ñ?Ñ?ки"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:59
+#: ../src/terminal-encoding.c:58
 msgid "Hebrew Visual"
 msgstr "евÑ?ейÑ?ки, визÑ?ално"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:60 ../src/terminal-encoding.c:83
-#: ../src/terminal-encoding.c:99 ../src/terminal-encoding.c:115
+#: ../src/terminal-encoding.c:59 ../src/terminal-encoding.c:82
+#: ../src/terminal-encoding.c:98 ../src/terminal-encoding.c:114
 msgid "Hebrew"
 msgstr "ивÑ?иÑ?"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:61 ../src/terminal-encoding.c:82
-#: ../src/terminal-encoding.c:103 ../src/terminal-encoding.c:114
+#: ../src/terminal-encoding.c:60 ../src/terminal-encoding.c:81
+#: ../src/terminal-encoding.c:102 ../src/terminal-encoding.c:113
 msgid "Turkish"
 msgstr "Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ки"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:62
+#: ../src/terminal-encoding.c:61
 msgid "Nordic"
 msgstr "Ñ?кандинавÑ?ки"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:64
+#: ../src/terminal-encoding.c:63
 msgid "Celtic"
 msgstr "келÑ?Ñ?ки"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:66 ../src/terminal-encoding.c:102
+#: ../src/terminal-encoding.c:65 ../src/terminal-encoding.c:101
 msgid "Romanian"
 msgstr "Ñ?Ñ?мÑ?нÑ?ки"
 
@@ -1883,90 +1902,90 @@ msgstr "Ñ?Ñ?мÑ?нÑ?ки"
 #. * FIXME: why are they in this table; or rather why do we need
 #. * the ASCII pass-through requirement?
 #.
-#: ../src/terminal-encoding.c:67 ../src/terminal-encoding.c:124
-#: ../src/terminal-encoding.c:125 ../src/terminal-encoding.c:126
-#: ../src/terminal-encoding.c:127
+#: ../src/terminal-encoding.c:66 ../src/terminal-encoding.c:123
+#: ../src/terminal-encoding.c:124 ../src/terminal-encoding.c:125
+#: ../src/terminal-encoding.c:126
 msgid "Unicode"
 msgstr "Уникод"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:68
+#: ../src/terminal-encoding.c:67
 msgid "Armenian"
 msgstr "аÑ?менÑ?ки"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:69 ../src/terminal-encoding.c:70
-#: ../src/terminal-encoding.c:74
+#: ../src/terminal-encoding.c:68 ../src/terminal-encoding.c:69
+#: ../src/terminal-encoding.c:73
 msgid "Chinese Traditional"
 msgstr "Ñ?Ñ?адиÑ?ионен киÑ?айÑ?ки"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:71
+#: ../src/terminal-encoding.c:70
 msgid "Cyrillic/Russian"
 msgstr "киÑ?илиÑ?а (РÑ?Ñ?иÑ?)"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:72 ../src/terminal-encoding.c:85
-#: ../src/terminal-encoding.c:105
+#: ../src/terminal-encoding.c:71 ../src/terminal-encoding.c:84
+#: ../src/terminal-encoding.c:104
 msgid "Japanese"
 msgstr "Ñ?понÑ?ки"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:73 ../src/terminal-encoding.c:86
-#: ../src/terminal-encoding.c:108 ../src/terminal-encoding.c:128
+#: ../src/terminal-encoding.c:72 ../src/terminal-encoding.c:85
+#: ../src/terminal-encoding.c:107 ../src/terminal-encoding.c:127
 msgid "Korean"
 msgstr "коÑ?ейÑ?ки"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:75 ../src/terminal-encoding.c:76
-#: ../src/terminal-encoding.c:77
+#: ../src/terminal-encoding.c:74 ../src/terminal-encoding.c:75
+#: ../src/terminal-encoding.c:76
 msgid "Chinese Simplified"
 msgstr "опÑ?оÑ?Ñ?ен киÑ?айÑ?ки"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:78
+#: ../src/terminal-encoding.c:77
 msgid "Georgian"
 msgstr "гÑ?Ñ?зинÑ?ки"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:89 ../src/terminal-encoding.c:104
+#: ../src/terminal-encoding.c:88 ../src/terminal-encoding.c:103
 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
 msgstr "киÑ?илиÑ?а (УкÑ?айна)"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:92
+#: ../src/terminal-encoding.c:91
 msgid "Croatian"
 msgstr "Ñ?Ñ?Ñ?ваÑ?Ñ?ки"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:94
+#: ../src/terminal-encoding.c:93
 msgid "Hindi"
 msgstr "Ñ?инди"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:95
+#: ../src/terminal-encoding.c:94
 msgid "Persian"
 msgstr "пеÑ?Ñ?ийÑ?ки"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:97
+#: ../src/terminal-encoding.c:96
 msgid "Gujarati"
 msgstr "гÑ?джаÑ?аÑ?и"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:98
+#: ../src/terminal-encoding.c:97
 msgid "Gurmukhi"
 msgstr "гÑ?Ñ?мÑ?ки"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:100
+#: ../src/terminal-encoding.c:99
 msgid "Icelandic"
 msgstr "иÑ?ландÑ?ки"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:106 ../src/terminal-encoding.c:109
-#: ../src/terminal-encoding.c:118
+#: ../src/terminal-encoding.c:105 ../src/terminal-encoding.c:108
+#: ../src/terminal-encoding.c:117
 msgid "Vietnamese"
 msgstr "виеÑ?намÑ?ки"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:107
+#: ../src/terminal-encoding.c:106
 msgid "Thai"
 msgstr "Ñ?айландÑ?ки"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:480 ../src/terminal-encoding.c:505
+#: ../src/terminal-encoding.c:503 ../src/terminal-encoding.c:528
 msgid "_Description"
 msgstr "_Ð?пиÑ?ание"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:489 ../src/terminal-encoding.c:514
+#: ../src/terminal-encoding.c:512 ../src/terminal-encoding.c:537
 msgid "_Encoding"
 msgstr "_Ð?одова Ñ?аблиÑ?а"
 
-#: ../src/terminal-encoding.c:574
+#: ../src/terminal-encoding.c:595
 msgid "Current Locale"
 msgstr "ТекÑ?Ñ? локал"
 
@@ -1981,7 +2000,7 @@ msgstr ""
 "Ñ?Ñ?здадеÑ?е пÑ?оÑ?ил Ñ? желаниÑ?е наÑ?Ñ?Ñ?ойки и да използваÑ?е новаÑ?а опÑ?иÑ? â??--"
 "profileâ??\n"
 
-#: ../src/terminal-options.c:188 ../src/terminal-window.c:3708
+#: ../src/terminal-options.c:188 ../src/terminal-window.c:3929
 msgid "GNOME Terminal"
 msgstr "ТеÑ?миналÑ?Ñ? на GNOME"
 
@@ -2204,14 +2223,32 @@ msgstr "Ð?оказване на опÑ?ииÑ?е за подпÑ?озоÑ?Ñ?иÑ?е"
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Ð?ез име"
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1309
-msgid "There was a problem with the command for this terminal"
-msgstr "Ð?Ñ?облем Ñ? командаÑ?а за Ñ?ози Ñ?еÑ?минал"
+#: ../src/terminal-screen.c:1488
+msgid "_Profile Preferences"
+msgstr "_Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки на пÑ?оÑ?ила"
+
+#: ../src/terminal-screen.c:1489 ../src/terminal-screen.c:1876
+msgid "_Relaunch"
+msgstr "_Ð?овÑ?оÑ?но пÑ?Ñ?кане"
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1513
+#: ../src/terminal-screen.c:1492
 msgid "There was an error creating the child process for this terminal"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?Ñ?здаване на дÑ?Ñ?еÑ?ен пÑ?оÑ?еÑ? за Ñ?ози Ñ?еÑ?минал"
 
+#: ../src/terminal-screen.c:1880
+#, c-format
+msgid "The child process exited normally with status %d."
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?еÑ?ниÑ?Ñ? пÑ?оÑ?еÑ? завÑ?Ñ?Ñ?и ноÑ?мално Ñ? код за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ние %d."
+
+#: ../src/terminal-screen.c:1883
+#, c-format
+msgid "The child process was terminated by signal %d."
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?еÑ?ниÑ?Ñ? пÑ?оÑ?еÑ? бе пÑ?еÑ?Ñ?Ñ?ановен оÑ? Ñ?игнал %d."
+
+#: ../src/terminal-screen.c:1886
+msgid "The child process was terminated."
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?еÑ?ниÑ?Ñ? пÑ?оÑ?еÑ? бе пÑ?еÑ?Ñ?Ñ?ановен."
+
 #: ../src/terminal-tab-label.c:151
 msgid "Close tab"
 msgstr "Ð?аÑ?ваÑ?Ñ?не на подпÑ?озоÑ?еÑ?"
@@ -2220,28 +2257,28 @@ msgstr "Ð?аÑ?ваÑ?Ñ?не на подпÑ?озоÑ?еÑ?"
 msgid "Switch to this tab"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?од кÑ?м Ñ?ози подпÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../src/terminal-util.c:185
+#: ../src/terminal-util.c:186
 msgid "There was an error displaying help"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и заÑ?ежданеÑ?о на помоÑ?Ñ?а"
 
-#: ../src/terminal-util.c:258
+#: ../src/terminal-util.c:259
 #, c-format
 msgid "Could not open the address â??%sâ??"
 msgstr "Ð?е може да бÑ?де оÑ?воÑ?ен адÑ?еÑ?Ñ?Ñ? â??%sâ??"
 
-#: ../src/terminal-util.c:365
+#: ../src/terminal-util.c:366
 msgid ""
 "GNOME Terminal is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
+"Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) "
 "any later version."
 msgstr ""
 "Тази пÑ?огÑ?ама (GNOME Terminal) е Ñ?вободен Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?. Ð?ожеÑ?е да Ñ? "
 "Ñ?азпÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?ваÑ?е и/или пÑ?оменÑ?Ñ?е под Ñ?Ñ?ловиÑ?Ñ?а на Ð?бÑ?иÑ? пÑ?блиÑ?ен лиÑ?енз на "
 "GNU (GNU GPL), какÑ?о е пÑ?бликÑ?ван оÑ? ФондаÑ?иÑ?Ñ?а за Ñ?вободен Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?еÑ? â?? веÑ?Ñ?иÑ? "
-"2 на лиÑ?енза или (по ваÑ?е Ñ?еÑ?ение) по-кÑ?Ñ?на веÑ?Ñ?иÑ?."
+"3 на лиÑ?енза или (по ваÑ?е Ñ?еÑ?ение) по-кÑ?Ñ?на веÑ?Ñ?иÑ?."
 
-#: ../src/terminal-util.c:369
+#: ../src/terminal-util.c:370
 msgid ""
 "GNOME Terminal is distributed in the hope that it will be useful, but "
 "WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY "
@@ -2252,7 +2289,7 @@ msgstr ""
 "Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð? Ð?Ð?РÐ?Ð?ЦÐ?Ð?, доÑ?и и коÑ?вениÑ?е за Ð?РÐ?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð? или СЪÐ?ТÐ?Ð?ТСТÐ?Ð?Ð? С Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?ТÐ? Ð? "
 "Ð?Ð? Ð? УÐ?Ð?ТРÐ?Ð?Ð?. Ð?а подÑ?обноÑ?Ñ?и погледнеÑ?е Ð?бÑ?иÑ? пÑ?блиÑ?ен лиÑ?енз на GNU."
 
-#: ../src/terminal-util.c:373
+#: ../src/terminal-util.c:374
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "GNOME Terminal; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
@@ -2266,7 +2303,7 @@ msgstr ""
 #. * _%d is used as the accelerator (with d between 1 and 9), and
 #. * the %s is the name of the terminal profile.
 #.
-#: ../src/terminal-window.c:436
+#: ../src/terminal-window.c:470
 #, c-format
 msgid "_%d. %s"
 msgstr "_%d. %s"
@@ -2275,194 +2312,223 @@ msgstr "_%d. %s"
 #. * _%c is used as the accelerator (it will be a character between A and Z),
 #. * and the %s is the name of the terminal profile.
 #.
-#: ../src/terminal-window.c:442
+#: ../src/terminal-window.c:476
 #, c-format
 msgid "_%c. %s"
 msgstr "_%c. %s"
 
 #. Toplevel
-#: ../src/terminal-window.c:1709
+#: ../src/terminal-window.c:1787
 msgid "_File"
 msgstr "_Файл"
 
 #. File menu
-#: ../src/terminal-window.c:1710 ../src/terminal-window.c:1721
-#: ../src/terminal-window.c:1848
+#: ../src/terminal-window.c:1788 ../src/terminal-window.c:1800
+#: ../src/terminal-window.c:1947
 msgid "Open _Terminal"
 msgstr "_Ð?Ñ?ваÑ?Ñ?не на пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1711 ../src/terminal-window.c:1724
-#: ../src/terminal-window.c:1851
+#: ../src/terminal-window.c:1789 ../src/terminal-window.c:1803
+#: ../src/terminal-window.c:1950
 msgid "Open Ta_b"
 msgstr "Ð?_Ñ?ваÑ?Ñ?не на подпÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1712
+#: ../src/terminal-window.c:1790
 msgid "_Edit"
 msgstr "_РедакÑ?иÑ?ане"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1713
+#: ../src/terminal-window.c:1791
 msgid "_View"
 msgstr "_Ð?зглед"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1714
+#: ../src/terminal-window.c:1792
+msgid "_Search"
+msgstr "_ТÑ?Ñ?Ñ?ене"
+
+#: ../src/terminal-window.c:1793
 msgid "_Terminal"
 msgstr "_ТеÑ?минал"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1715
+#: ../src/terminal-window.c:1794
 msgid "Ta_bs"
 msgstr "Ð?о_дпÑ?озоÑ?Ñ?и"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1716
+#: ../src/terminal-window.c:1795
 msgid "_Help"
 msgstr "Ð?омо_Ñ?"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1727
+#: ../src/terminal-window.c:1806
 msgid "New _Profileâ?¦"
 msgstr "Ð?ов _пÑ?оÑ?илâ?¦"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1731
+#: ../src/terminal-window.c:1809
 msgid "_Save Contents"
 msgstr "_Ð?апазване на Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жаниеÑ?о"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1735 ../src/terminal-window.c:1857
+#: ../src/terminal-window.c:1812 ../src/terminal-window.c:1956
 msgid "C_lose Tab"
 msgstr "Ð?_аÑ?ваÑ?Ñ?не на Ñ?ози подпÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1738
+#: ../src/terminal-window.c:1815
 msgid "_Close Window"
 msgstr "_Ð?аÑ?ваÑ?Ñ?не на Ñ?ози пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1749 ../src/terminal-window.c:1845
+#: ../src/terminal-window.c:1826 ../src/terminal-window.c:1944
 msgid "Paste _Filenames"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?авÑ?не на име на _Ñ?айл"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1755
+#: ../src/terminal-window.c:1832
 msgid "P_rofilesâ?¦"
 msgstr "Ð?_Ñ?оÑ?илиâ?¦"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1758
+#: ../src/terminal-window.c:1835
 msgid "_Keyboard Shortcutsâ?¦"
 msgstr "_Ð?лавиÑ?ни комбинаÑ?ииâ?¦"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1761
+#: ../src/terminal-window.c:1838
 msgid "Pr_ofile Preferences"
 msgstr "_Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки на пÑ?оÑ?ила"
 
+#. Search menu
+#: ../src/terminal-window.c:1854
+msgid "_Find..."
+msgstr "_ТÑ?Ñ?Ñ?енеâ?¦"
+
+#: ../src/terminal-window.c:1857
+msgid "Find Ne_xt"
+msgstr "_СледваÑ?а поÑ?ва"
+
+#: ../src/terminal-window.c:1860
+msgid "Find Pre_vious"
+msgstr "_Ð?Ñ?едиÑ?на поÑ?ва"
+
+#: ../src/terminal-window.c:1863
+msgid "_Clear Highlight"
+msgstr "_Ð?зÑ?иÑ?Ñ?ване на оÑ?веÑ?Ñ?ванеÑ?о"
+
+#: ../src/terminal-window.c:1867
+msgid "Go to _Line..."
+msgstr "Ð?Ñ?м _Ñ?едâ?¦"
+
+#: ../src/terminal-window.c:1870
+msgid "_Incremental Search..."
+msgstr "Ð?оÑ?Ñ?епенно _Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?енеâ?¦"
+
 #. Terminal menu
-#: ../src/terminal-window.c:1777
+#: ../src/terminal-window.c:1876
 msgid "Change _Profile"
 msgstr "СмÑ?на на _пÑ?оÑ?ила"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1778
+#: ../src/terminal-window.c:1877
 msgid "_Set Titleâ?¦"
 msgstr "_Ð?адаване на заглавиеâ?¦"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1781
+#: ../src/terminal-window.c:1880
 msgid "Set _Character Encoding"
 msgstr "_Ð?одова Ñ?аблиÑ?а на знаÑ?иÑ?е"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1782
+#: ../src/terminal-window.c:1881
 msgid "_Reset"
 msgstr "_Ð?Ñ?зÑ?Ñ?ановÑ?ване"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1785
+#: ../src/terminal-window.c:1884
 msgid "Reset and C_lear"
 msgstr "Ð?Ñ?зÑ?Ñ?ановÑ?ване и _изÑ?иÑ?Ñ?ване"
 
 #. Terminal/Encodings menu
-#: ../src/terminal-window.c:1790
+#: ../src/terminal-window.c:1889
 msgid "_Add or Removeâ?¦"
 msgstr "_Ð?обавÑ?не или пÑ?емаÑ?ванеâ?¦"
 
 #. Tabs menu
-#: ../src/terminal-window.c:1795
+#: ../src/terminal-window.c:1894
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "_Ð?Ñ?едиÑ?ен подпÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1798
+#: ../src/terminal-window.c:1897
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "_СледваÑ? подпÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1801
+#: ../src/terminal-window.c:1900
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "Ð?Ñ?емеÑ?Ñ?ване подпÑ?озоÑ?еÑ?а на_лÑ?во"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1804
+#: ../src/terminal-window.c:1903
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "Ð?Ñ?емеÑ?Ñ?ване подпÑ?озоÑ?еÑ?а на_дÑ?Ñ?но"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1807
+#: ../src/terminal-window.c:1906
 msgid "_Detach tab"
 msgstr "_Ð?Ñ?делÑ?не на подпÑ?озоÑ?еÑ?а"
 
 #. Help menu
-#: ../src/terminal-window.c:1812
+#: ../src/terminal-window.c:1911
 msgid "_Contents"
 msgstr "_РÑ?ководÑ?Ñ?во"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1815
+#: ../src/terminal-window.c:1914
 msgid "_About"
 msgstr "_Ð?Ñ?ноÑ?но"
 
 #. Popup menu
-#: ../src/terminal-window.c:1820
+#: ../src/terminal-window.c:1919
 msgid "_Send Mail Toâ?¦"
 msgstr "Ð?з_пÑ?аÑ?ане на е-поÑ?а доâ?¦"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1823
+#: ../src/terminal-window.c:1922
 msgid "_Copy E-mail Address"
 msgstr "_Ð?опиÑ?ане на адÑ?еÑ?а на е-поÑ?аÑ?а"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1826
+#: ../src/terminal-window.c:1925
 msgid "C_all Toâ?¦"
 msgstr "_Ð?баждане наâ?¦"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1829
+#: ../src/terminal-window.c:1928
 msgid "_Copy Call Address"
 msgstr "_Ð?опиÑ?ане на адÑ?еÑ?а за обаждане"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1832
+#: ../src/terminal-window.c:1931
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Ð?Ñ?ваÑ?Ñ?не на вÑ?Ñ?зка"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1835
+#: ../src/terminal-window.c:1934
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "_Ð?опиÑ?ане на адÑ?еÑ?а на пÑ?епÑ?аÑ?каÑ?а"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1838
+#: ../src/terminal-window.c:1937
 msgid "P_rofiles"
 msgstr "_Ð?Ñ?оÑ?или"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1854 ../src/terminal-window.c:3049
+#: ../src/terminal-window.c:1953 ../src/terminal-window.c:3166
 msgid "C_lose Window"
 msgstr "_Ð?аÑ?ваÑ?Ñ?не на Ñ?ози пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1860
+#: ../src/terminal-window.c:1959
 msgid "L_eave Full Screen"
 msgstr "Ð?зÑ?од оÑ? _Ñ?Ñ?л екÑ?ан"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1863
+#: ../src/terminal-window.c:1962
 msgid "_Input Methods"
 msgstr "Ð?еÑ?оди за _вÑ?од"
 
 #. View Menu
-#: ../src/terminal-window.c:1869
+#: ../src/terminal-window.c:1968
 msgid "Show _Menubar"
 msgstr "_Ð?оказване на менÑ?Ñ?о"
 
-#: ../src/terminal-window.c:1873
+#: ../src/terminal-window.c:1972
 msgid "_Full Screen"
 msgstr "Ð?а _Ñ?Ñ?л екÑ?ан"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3036
+#: ../src/terminal-window.c:3153
 msgid "Close this window?"
 msgstr "Ð?аÑ?ваÑ?Ñ?не на Ñ?ози пÑ?озоÑ?еÑ??"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3036
+#: ../src/terminal-window.c:3153
 msgid "Close this terminal?"
 msgstr "Ð?аÑ?ваÑ?Ñ?не на Ñ?еÑ?минала?"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3040
+#: ../src/terminal-window.c:3157
 msgid ""
 "There are still processes running in some terminals in this window. Closing "
 "the window will kill all of them."
@@ -2470,7 +2536,7 @@ msgstr ""
 "Ð? нÑ?кой оÑ? подпÑ?озоÑ?Ñ?иÑ?е на Ñ?ози пÑ?озоÑ?еÑ? поне един пÑ?оÑ?еÑ? оÑ?е не е завÑ?Ñ?Ñ?ил "
 "Ñ?абоÑ?а. Ð?аÑ?ваÑ?Ñ?неÑ?о на пÑ?озоÑ?еÑ?а Ñ?е го Ñ?бие."
 
-#: ../src/terminal-window.c:3044
+#: ../src/terminal-window.c:3161
 msgid ""
 "There is still a process running in this terminal. Closing the terminal will "
 "kill it."
@@ -2478,31 +2544,31 @@ msgstr ""
 "Ð? Ñ?ози пÑ?озоÑ?еÑ? поне един пÑ?оÑ?еÑ? оÑ?е не е завÑ?Ñ?Ñ?ил Ñ?абоÑ?а. Ð?аÑ?ваÑ?Ñ?неÑ?о на "
 "пÑ?озоÑ?еÑ?а Ñ?е го Ñ?бие."
 
-#: ../src/terminal-window.c:3049
+#: ../src/terminal-window.c:3166
 msgid "C_lose Terminal"
 msgstr "_Ð?аÑ?ваÑ?Ñ?не на Ñ?еÑ?минала"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3122
+#: ../src/terminal-window.c:3239
 msgid "Could not save contents"
 msgstr "СÑ?дÑ?Ñ?жаниеÑ?о не може да бÑ?де запазено"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3144
+#: ../src/terminal-window.c:3263
 msgid "Save as..."
 msgstr "Ð?апазване каÑ?оâ?¦"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3504
+#: ../src/terminal-window.c:3725
 msgid "_Title:"
 msgstr "_Ð?аглавие:"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3691
+#: ../src/terminal-window.c:3912
 msgid "Contributors:"
 msgstr "СÑ?Ñ?Ñ?Ñ?дниÑ?и:"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3710
+#: ../src/terminal-window.c:3931
 msgid "A terminal emulator for the GNOME desktop"
 msgstr "Ð?мÑ?лаÑ?оÑ? на Ñ?еÑ?минал кÑ?м GNOME"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3717
+#: ../src/terminal-window.c:3938
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Ð?ладимиÑ? â??Kaladanâ?? Ð?еÑ?ков <kaladan gmail com>\n"
@@ -2520,7 +2586,7 @@ msgstr ""
 #. *
 #. * Gnome-terminal is free software; you can redistribute it and/or modify
 #. * it under the terms of the GNU General Public License as published by
-#. * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
+#. * the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
 #. * (at your option) any later version.
 #. *
 #. * Gnome-terminal is distributed in the hope that it will be useful,
@@ -2555,112 +2621,87 @@ msgstr "ASCII DEL"
 msgid "Escape sequence"
 msgstr "Ð?кÑ?аниÑ?аÑ?а поÑ?ледоваÑ?елноÑ?Ñ?"
 
+#. Translators: This refers to the Delete keybinding option
+#: ../src/extra-strings.c:32
+msgid "TTY Erase"
+msgstr "TTY Erase"
+
 #. Translators: Cursor shape: ...
-#: ../src/extra-strings.c:33
+#: ../src/extra-strings.c:35
 msgid "Block"
 msgstr "Ð?Ñ?авоÑ?гÑ?лник"
 
 #. Translators: Cursor shape: ...
-#: ../src/extra-strings.c:35
+#: ../src/extra-strings.c:37
 msgid "I-Beam"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?икална Ñ?еÑ?Ñ?а"
 
 #. Translators: Cursor shape: ...
-#: ../src/extra-strings.c:37
+#: ../src/extra-strings.c:39
 msgid "Underline"
 msgstr "Ð?одÑ?еÑ?Ñ?аване"
 
 #. Translators: When command exits: ...
-#: ../src/extra-strings.c:40
+#: ../src/extra-strings.c:42
 msgid "Exit the terminal"
 msgstr "Ð?зÑ?од оÑ? Ñ?еÑ?минала"
 
 #. Translators: When command exits: ...
-#: ../src/extra-strings.c:42
+#: ../src/extra-strings.c:44
 msgid "Restart the command"
 msgstr "РеÑ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ане на командаÑ?а"
 
 #. Translators: When command exits: ...
-#: ../src/extra-strings.c:44
+#: ../src/extra-strings.c:46
 msgid "Hold the terminal open"
 msgstr "ТеÑ?миналÑ?Ñ? да оÑ?Ñ?ане оÑ?воÑ?ен"
 
 #. Translators: Scrollbar is: ...
-#: ../src/extra-strings.c:47
+#: ../src/extra-strings.c:49
 msgid "On the left side"
 msgstr "Ð?Ñ?лÑ?во"
 
 #. Translators: Scrollbar is: ...
-#: ../src/extra-strings.c:49
+#: ../src/extra-strings.c:51
 msgid "On the right side"
 msgstr "Ð?Ñ?дÑ?Ñ?но"
 
 #. Translators: When terminal commands set their own titles: ...
-#: ../src/extra-strings.c:54
+#: ../src/extra-strings.c:56
 msgid "Replace initial title"
 msgstr "Ð?амÑ?на на пÑ?Ñ?вонаÑ?алноÑ?о заглавие"
 
 #. Translators: When terminal commands set their own titles: ...
-#: ../src/extra-strings.c:56
+#: ../src/extra-strings.c:58
 msgid "Append initial title"
 msgstr "Ð?обавÑ?не пÑ?ед пÑ?Ñ?вонаÑ?алноÑ?о заглавие"
 
 #. Translators: When terminal commands set their own titles: ...
-#: ../src/extra-strings.c:58
+#: ../src/extra-strings.c:60
 msgid "Prepend initial title"
 msgstr "Ð?обавÑ?не зад пÑ?Ñ?вонаÑ?алноÑ?о заглавие"
 
 #. Translators: When terminal commands set their own titles: ...
-#: ../src/extra-strings.c:60
+#: ../src/extra-strings.c:62
 msgid "Keep initial title"
 msgstr "Ð?апазване на пÑ?Ñ?вонаÑ?алноÑ?о заглавие"
 
 #. Translators: This is the name of a colour scheme
-#: ../src/extra-strings.c:63
+#: ../src/extra-strings.c:65
 msgid "Tango"
 msgstr "Танго"
 
 #. Translators: This is the name of a colour scheme
-#: ../src/extra-strings.c:65
+#: ../src/extra-strings.c:67
 msgid "Linux console"
 msgstr "Ð?онзола на Ð?инÑ?кÑ?"
 
 #. Translators: This is the name of a colour scheme
-#: ../src/extra-strings.c:67
+#: ../src/extra-strings.c:69
 msgid "XTerm"
 msgstr "XTerm"
 
 #. Translators: This is the name of a colour scheme
-#: ../src/extra-strings.c:69
+#: ../src/extra-strings.c:71
 msgid "Rxvt"
 msgstr "Rxvt"
-
-msgid "_Search"
-msgstr "_ТÑ?Ñ?Ñ?ене"
-
-msgid "_Find..."
-msgstr "_ТÑ?Ñ?Ñ?енеâ?¦"
-
-msgid "Find Ne_xt"
-msgstr "_СледваÑ?а поÑ?ва"
-
-msgid "Find Pre_vious"
-msgstr "_Ð?Ñ?едиÑ?на поÑ?ва"
-
-msgid "Find"
-msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене"
-
-msgid "_Search for:"
-msgstr "_ТÑ?Ñ?Ñ?ене за: "
-
-msgid "_Match case"
-msgstr "Ð?аÑ?иÑ?ане на главни/_малки"
-
-msgid "Match _entire word only"
-msgstr "Ð?ко Ñ?Ñ?впада Ñ?амо Ñ? _Ñ?Ñ?ла дÑ?ма"
-
-msgid "Search _backwards"
-msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене наза_д"
-
-msgid "_Wrap around"
-msgstr "_След кÑ?аÑ? â?? оÑ? наÑ?алоÑ?о"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]