[gnome-shell] Updated Serbian translationcommit 0751d122d7296735f75ba31118ed2010945cef0b
Author: Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>
Date:  Tue Aug 24 05:40:53 2010 +0200

  Updated Serbian translation

 po/sr.po    | 440 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------
 po/sr latin po | 440 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------
 2 files changed, 726 insertions(+), 154 deletions(-)
---
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index 5a6d34c..80d7bf3 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -2,21 +2,21 @@
 # Copyright (C) 2010 gnome-shell's COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the gnome-shell package.
 # Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>, 2010.
-# Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>, 2010.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-shell master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "shell&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-03-20 22:48+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-24 01:45+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-07-22 13:07+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-23 23:03+0200\n"
 "Last-Translator: Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>\n"
 "Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=4; plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%"
-"10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4;  plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :  n"
+"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
 
 #: ../data/gnome-shell.desktop.in.in.h:1
 msgid "GNOME Shell"
@@ -26,206 +26,479 @@ msgstr "Ð?номова Ñ?коÑ?ка"
 msgid "Window management and application launching"
 msgstr "УпÑ?авник пÑ?озоÑ?има и покÑ?еÑ?аÑ? пÑ?огÑ?ама"
 
+#: ../data/gnome-shell-clock-preferences.desktop.in.in.h:1
+msgid "Clock"
+msgstr "СаÑ?"
+
+#: ../data/gnome-shell-clock-preferences.desktop.in.in.h:2
+msgid "Customize the panel clock"
+msgstr "Ð?одеÑ?ава Ñ?аÑ? на панелÑ?"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:1
+msgid ""
+"Allows access to internal debugging and monitoring tools using the Alt-F2 "
+"dialog."
+msgstr ""
+"Ð?озвоÑ?ава пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?п Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? за Ñ?Ñ?ажеÑ?е гÑ?еÑ?ака Ñ? алаÑ?има за пÑ?аÑ?еÑ?е Ñ? Alt-F2 "
+"пÑ?озоÑ?Ñ?еÑ?Ñ?."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:2
+msgid "Custom format of the clock"
+msgstr "Ð?Ñ?оизвоÑ?ан Ñ?оÑ?маÑ? Ñ?аÑ?овника"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:3
+msgid "Enable internal tools useful for developers and testers from Alt-F2"
+msgstr "УкÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?е алаÑ?е коÑ?иÑ?не пÑ?огÑ?амеÑ?има Ñ? Alt-F2 пÑ?озоÑ?Ñ?еÑ?Ñ?"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:4
+msgid "File extension used for storing the screencast"
+msgstr "Ð?кÑ?Ñ?ензиÑ?а даÑ?оÑ?еке за Ñ?Ñ?ваÑ?е видео Ñ?нимака екÑ?ана"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:5
+msgid "Framerate used for recording screencasts."
+msgstr "УÑ?еÑ?Ñ?аноÑ?Ñ? кадÑ?ова за видео Ñ?нимак екÑ?ана."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:6
+msgid ""
+"GNOME Shell extensions have a uuid property; this key lists extensions which "
+"should not be loaded."
+msgstr ""
+"Ð?Ñ?оÑ?иÑ?еÑ?а Ð?номове Ñ?коÑ?ке имаÑ?Ñ? uuid вÑ?едноÑ?Ñ?; оваÑ? кÑ?Ñ?Ñ? иÑ?пиÑ?Ñ?Ñ?е пÑ?оÑ?иÑ?еÑ?а "
+"коÑ?а Ñ?Ñ?еба Ñ?Ñ?иÑ?аÑ?и."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:7
+msgid "History for command (Alt-F2) dialog"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?оÑ?иÑ?аÑ? наÑ?едби Alt-F2 пÑ?озоÑ?Ñ?еÑ?а"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:8
+msgid "Hour format"
+msgstr "ФоÑ?маÑ? Ñ?аÑ?овника"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:9
+msgid ""
+"If true and format is either \"12-hour\" or \"24-hour\", display date in the "
+"clock, in addition to time."
+msgstr ""
+"Ð?Ñ?иказÑ?Ñ?е даÑ?Ñ?м поÑ?ед Ñ?аÑ?овник, Ñ?колико Ñ?е поÑ?Ñ?авÑ?ено на â??trueâ?? (Ñ?аÑ?но) и "
+"ако Ñ?е Ñ?оÑ?маÑ? поÑ?Ñ?авÑ?ен на â??12-hourâ?? (12 Ñ?аÑ?а) или â??24-hourâ?? (24 Ñ?аÑ?а)."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:10
+msgid ""
+"If true and format is either \"12-hour\" or \"24-hour\", display seconds in "
+"time."
+msgstr ""
+"Ð?Ñ?иказÑ?Ñ?е Ñ?екÑ?нде Ñ? Ñ?аÑ?овникÑ?, Ñ?колико Ñ?е поÑ?Ñ?авÑ?ено на â??trueâ?? (Ñ?аÑ?но) и "
+"Ñ?оÑ?маÑ? поÑ?Ñ?авÑ?ен на â??12-hourâ?? (12 Ñ?аÑ?а) или â??24-hourâ?? (24 Ñ?аÑ?а)."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:11
+msgid "If true, display the ISO week date in the calendar."
+msgstr ""
+"Уколико Ñ?е поÑ?Ñ?авÑ?ено на â??trueâ?? (taÄ?no), пÑ?иказÑ?Ñ?е Ð?СÐ? дан Ñ? недеÑ?и Ñ?нÑ?Ñ?аÑ? "
+"календаÑ?а."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:12
+msgid "List of desktop file IDs for favorite applications"
+msgstr "СпиÑ?ак Ð?Ð? даÑ?оÑ?ека Ñ?адне повÑ?Ñ?ине Ñ?а омиÑ?еним пÑ?огÑ?амима"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:13
+msgid "Overview workspace view mode"
+msgstr "Ð?аÑ?ин за пÑ?еглед Ñ?адниÑ? повÑ?Ñ?ина"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:14
+msgid ""
+"Sets the GStreamer pipeline used to encode recordings. It follows the syntax "
+"used for gst-launch. The pipeline should have an unconnected sink pad where "
+"the recorded video is recorded. It will normally have a unconnected source "
+"pad; output from that pad will be written into the output file. However the "
+"pipeline can also take care of its own output - this might be used to send "
+"the output to an icecast server via shout2send or similar. When unset or set "
+"to an empty value, the default pipeline will be used. This is currently "
+"'videorate ! theoraenc ! oggmux' and records to Ogg Theora."
+msgstr ""
+"Ð?оÑ?Ñ?авÑ?а Ð?СÑ?Ñ?имеÑ?ов Ñ?евовод за пÑ?екодиÑ?аÑ?е Ñ?нимака. Ð?н дозвоÑ?ава Ñ?инÑ?акÑ?Ñ? из "
+"пÑ?огÑ?ама gst-launch. Цевовод моÑ?а да бÑ?де без повезаног довода за Ñ?Ñ?ваÑ?е "
+"Ñ?нимÑ?еног видеа. Ð?звоÑ? Ñ?е обиÑ?но биÑ?и неповезан; излаз Ñ?е биÑ?и Ñ? излазнÑ? "
+"даÑ?оÑ?екÑ?. Ð?пак Ñ?евовод може да Ñ?ади Ñ?а Ñ?опÑ?Ñ?веним излазом â?? ово можеÑ?е да "
+"Ñ?поÑ?Ñ?ебиÑ?е за Ñ?лаÑ?е излаза Ñ? аÑ?Ñ?каÑ?Ñ? Ñ?еÑ?веÑ? пÑ?еко shout2send или Ñ?лиÑ?не "
+"наÑ?едбе. Ð?ада ова опÑ?иÑ?а ниÑ?е поÑ?Ñ?авÑ?ена биÑ?е Ñ?поÑ?Ñ?ебÑ?ен подÑ?азÑ?мевани "
+"Ñ?евовод, коÑ?и подÑ?азÑ?мева â??videorate ! theoraenc ! oggmuxâ?? и Ñ?Ñ?ва даÑ?оÑ?еке Ñ? "
+"Ð?гг ТеоÑ?а Ñ?оÑ?маÑ?."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:15
+msgid "Show date in clock"
+msgstr "Ð?Ñ?икажи даÑ?Ñ?м Ñ? панелÑ?"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:16
+msgid "Show the week date in the calendar"
+msgstr "Ð?Ñ?икажи дан Ñ? недеÑ?и Ñ? календаÑ?Ñ?"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:17
+msgid "Show time with seconds"
+msgstr "Ð?Ñ?икажи вÑ?еме и Ñ?екÑ?нде"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:18
+msgid ""
+"The applications corresponding to these identifiers will be displayed in the "
+"favorites area."
+msgstr ""
+"Ð?Ñ?огÑ?ам коме одговаÑ?аÑ?Ñ? ове одÑ?едниÑ?е Ñ?е пÑ?иказÑ?Ñ?е Ñ?нÑ?Ñ?аÑ? облаÑ?Ñ?и Ñ?а "
+"омиÑ?еним пÑ?огÑ?амима."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:19
+msgid ""
+"The filename for recorded screencasts will be a unique filename based on the "
+"current date, and use this extension. It should be changed when recording to "
+"a different container format."
+msgstr ""
+"Ð?ме даÑ?оÑ?еке за Ñ?аÑ?Ñ?вани видео Ñ?нимак екÑ?ана Ñ?е биÑ?и Ñ?единÑ?Ñ?вено Ñ?еÑ? Ñ?адÑ?жи "
+"даÑ?Ñ?м и Ñ?Ñ?ва даÑ?оÑ?еке Ñ? оваÑ? Ñ?оÑ?маÑ?. ТÑ?еба га пÑ?омениÑ?и пÑ?и Ñ?нимаÑ?Ñ? Ñ? дÑ?Ñ?ги "
+"Ñ?оÑ?маÑ?."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:20
+msgid ""
+"The framerate of the resulting screencast recordered by GNOME Shell's "
+"screencast recorder in frames-per-second."
+msgstr ""
+"УÑ?еÑ?Ñ?аноÑ?Ñ? кадÑ?ова Ñ?нимка Ñ?нимÑ?ениÑ? помоÑ?Ñ? Ð?номове Ñ?коÑ?ке Ñ? кадÑ?овима по "
+"Ñ?екÑ?нди."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:21
+msgid "The gstreamer pipeline used to encode the screencast"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?имеÑ?ов Ñ?евовод за кодиÑ?аÑ?е видео Ñ?нимка екÑ?ана"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:22
+msgid ""
+"The selected workspace view mode in the overview. Supported values are "
+"\"single\" and \"grid\"."
+msgstr ""
+"Ð?забÑ?ани наÑ?ин пÑ?егледа Ñ?адниÑ? повÑ?Ñ?ина. Ð?одÑ?жане вÑ?едноÑ?Ñ?и Ñ?Ñ? "
+"â??singleâ?? (поÑ?единаÑ?но) и â??gridâ?? (Ñ? мÑ?ежи)."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:23
+msgid ""
+"The shell normally monitors active applications in order to present the most "
+"used ones (e.g. in launchers). While this data will be kept private, you may "
+"want to disable this for privacy reasons. Please note that doing so won't "
+"remove already saved data."
+msgstr ""
+"ШкоÑ?ка пÑ?аÑ?и покÑ?енÑ?Ñ?е пÑ?огÑ?аме како би оÑ?кÑ?ила оне коÑ?и Ñ?е наÑ?виÑ?е коÑ?иÑ?Ñ?е. "
+"Ð?ако Ñ?Ñ? подаÑ?и Ñ?аÑ?ни, можда желиÑ?е да иÑ?кÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е ови опÑ?иÑ?Ñ? због веÑ?е "
+"пÑ?иваÑ?ноÑ?Ñ?и. Ð?а Ñ?аÑ? наÑ?ин неÑ?еÑ?е обÑ?иÑ?аÑ?и веÑ? пÑ?икÑ?пÑ?ене подаÑ?ке."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:24
+msgid ""
+"This key specifies the format used by the panel clock when the format key is "
+"set to \"custom\". You can use conversion specifiers understood by strftime"
+"() to obtain a specific format. See the strftime() manual for more "
+"information."
+msgstr ""
+"Ð?ваÑ? кÑ?Ñ?Ñ? одÑ?еÑ?Ñ?Ñ?е Ñ?оÑ?маÑ? вÑ?емена Ñ? панелÑ?, када Ñ?е â??formatâ?? (format) "
+"поÑ?Ñ?авÑ?ен на â??customâ?? (пÑ?оизвоÑ?но). Ð?ожеÑ?е иÑ?коÑ?иÑ?Ñ?иÑ?и Ñ?оÑ?маÑ? подÑ?жан Ñ?нÑ?Ñ?аÑ? "
+"Ñ?Ñ?нкÑ?иÑ?е strftime(). Ð?огледаÑ?Ñ?е Ñ?пÑ?Ñ?Ñ?Ñ?во за strftime()."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:25
+msgid ""
+"This key specifies the hour format used by the panel clock. Possible values "
+"are \"12-hour\", \"24-hour\", \"unix\" and \"custom\". If set to \"unix\", "
+"the clock will display time in seconds since Epoch, i.e. 1970-01-01. If set "
+"to \"custom\", the clock will display time according to the format specified "
+"in the custom_format key. Note that if set to either \"unix\" or \"custom\", "
+"the show_date and show_seconds keys are ignored."
+msgstr ""
+"Ð?ваÑ? кÑ?Ñ?Ñ? одÑ?еÑ?Ñ?Ñ?е Ñ?оÑ?маÑ? Ñ?аÑ?овника Ñ? панелÑ?. Ð?озвоÑ?ене вÑ?едноÑ?Ñ?и Ñ?Ñ? â??12-"
+"hourâ?? (12 Ñ?аÑ?аова), â??24-hourâ?? (24 Ñ?аÑ?а), â??unixâ?? (Ð?Ñ?никÑ?) и "
+"â??customâ?? (пÑ?оизвоÑ?но). Уколико га поÑ?Ñ?авиÑ?е на â??unixâ?? Ñ?аÑ? Ñ?е пÑ?иказиваÑ?и "
+"вÑ?еме на оÑ?новÑ? епоÑ?е, нпÑ?. 1970-01-01. Уколико га поÑ?Ñ?авиÑ?е на â??customâ?? Ñ?аÑ? "
+"Ñ?е пÑ?иказиваÑ?и вÑ?еме на оÑ?новÑ? кÑ?Ñ?Ñ?а â??custom_formatâ?? (пÑ?оизвоÑ?ни Ñ?оÑ?маÑ?). "
+"Уколико поÑ?Ñ?авиÑ?е на кÑ?Ñ?Ñ? на â??unixâ?? или â??customâ?? занемаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?е кÑ?Ñ?Ñ?еви "
+"â??show_dateâ?? (пÑ?икажи даÑ?Ñ?м) и â??show_secondsâ?? (пÑ?икажи Ñ?екÑ?нде)."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:26
+#| msgid "No extensions installed"
+msgid "Uuids of extensions to disable"
+msgstr "Ð?анемаÑ?ена uuid пÑ?оÑ?иÑ?еÑ?а"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:27
+msgid "Whether to collect stats about applications usage"
+msgstr "Ð?а ли да пÑ?икÑ?пÑ?ам подаÑ?ке о покÑ?еÑ?аним пÑ?огÑ?амима"
+
+#: ../data/clock-preferences.ui.h:1
+msgid "Clock Format"
+msgstr "ФоÑ?маÑ? Ñ?аÑ?овника"
+
+#: ../data/clock-preferences.ui.h:2
+#| msgid "System Preferences..."
+msgid "Clock Preferences"
+msgstr "Ð?оÑ?Ñ?авке Ñ?аÑ?овника"
+
+#: ../data/clock-preferences.ui.h:3
+msgid "Panel Display"
+msgstr "Ð?Ñ?иказ на панелÑ?"
+
+#: ../data/clock-preferences.ui.h:4
+msgid "Show seco_nds"
+msgstr "Ð?Ñ?икажи _Ñ?екÑ?нде"
+
+#: ../data/clock-preferences.ui.h:5
+msgid "Show the _date"
+msgstr "Ð?Ñ?икажи _даÑ?Ñ?м"
+
+#: ../data/clock-preferences.ui.h:6
+msgid "_12 hour format"
+msgstr "_12 Ñ?аÑ?ова"
+
+#: ../data/clock-preferences.ui.h:7
+msgid "_24 hour format"
+msgstr "_24 Ñ?аÑ?а"
+
 #. **** Applications ****
-#: ../js/ui/appDisplay.js:311 ../js/ui/dash.js:852
+#: ../js/ui/appDisplay.js:384 ../js/ui/dash.js:773
 msgid "APPLICATIONS"
 msgstr "Ð?РÐ?Ð?РÐ?Ð?Ð?"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:343
+#: ../js/ui/appDisplay.js:416
 msgid "PREFERENCES"
 msgstr "Ð?Ð?СТÐ?Ð?Ð?Ð?"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:728
+#: ../js/ui/appDisplay.js:721
 msgid "New Window"
 msgstr "Ð?ови пÑ?озоÑ?"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:732
+#: ../js/ui/appDisplay.js:725
 msgid "Remove from Favorites"
 msgstr "Уклони из омиÑ?ениÑ?"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:733
+#: ../js/ui/appDisplay.js:726
 msgid "Add to Favorites"
 msgstr "Ð?одаÑ? Ñ? омиÑ?ене"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:1085
+#: ../js/ui/appDisplay.js:1033
 msgid "Drag here to add favorites"
 msgstr "Ð?Ñ?евÑ?Ñ?иÑ?е овде како би додали Ñ? омиÑ?ене"
 
-#: ../js/ui/appFavorites.js:89
+#: ../js/ui/appFavorites.js:88
 #, c-format
 msgid "%s has been added to your favorites."
 msgstr "%s Ñ?е додаÑ? меÑ?Ñ? омиÑ?ене"
 
 #: ../js/ui/appFavorites.js:107
 #, c-format
-#| msgid "Remove from Favorites"
 msgid "%s has been removed from your favorites."
 msgstr "%s Ñ?е Ñ?клоÑ?ен из омиÑ?ениÑ?"
 
-#: ../js/ui/dash.js:194
-#| msgid "Find..."
+#: ../js/ui/dash.js:142
 msgid "Find"
 msgstr "Ð?аÑ?и"
 
-#: ../js/ui/dash.js:507
+#: ../js/ui/dash.js:471
 msgid "Searching..."
 msgstr "ТÑ?ажим..."
 
-#: ../js/ui/dash.js:521
+#: ../js/ui/dash.js:485
 msgid "No matching results."
 msgstr "Ð?иÑ?Ñ?а ниÑ?е пÑ?онаÑ?ено."
 
 #. **** Places ****
 #. Translators: This is in the sense of locations for documents,
 #. network locations, etc.
-#: ../js/ui/dash.js:871 ../js/ui/placeDisplay.js:579
+#: ../js/ui/dash.js:792 ../js/ui/placeDisplay.js:550
 msgid "PLACES & DEVICES"
 msgstr "Ð?Ð?СТÐ? Ð? УРÐ?Ð?Ð?Ð?Ð?"
 
 #. **** Documents ****
-#: ../js/ui/dash.js:878 ../js/ui/docDisplay.js:488
+#: ../js/ui/dash.js:799 ../js/ui/docDisplay.js:494
 msgid "RECENT ITEMS"
 msgstr "СÐ?Ð?РÐ?ШÐ?Ð? СТÐ?Ð?Ð?Ð?"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:363
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:471
 msgid "No extensions installed"
 msgstr "Ð?иÑ?Ñ? инÑ?Ñ?алиÑ?ана пÑ?оÑ?иÑ?еÑ?а"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:400
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:508
 msgid "Enabled"
 msgstr "Ð?могÑ?Ñ?ено"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:402
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:510
 msgid "Disabled"
 msgstr "Ð?немогÑ?Ñ?ено"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:404
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:512
 msgid "Error"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:406
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:514
 msgid "Out of date"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?екао Ñ?е даÑ?Ñ?м"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:431
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:539
 msgid "View Source"
 msgstr "Ð?огледаÑ? извоÑ?"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:437
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:545
 msgid "Web Page"
 msgstr "Ð?нÑ?еÑ?неÑ? Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а"
 
-#: ../js/ui/overview.js:182
+#: ../js/ui/overview.js:159
 msgid "Undo"
 msgstr "Ð?позови"
 
-#. Button on the left side of the panel.
-#. Translators: If there is no suitable word for "Activities" in your language, you can use the word for "Overview".
-#: ../js/ui/panel.js:385
-msgid "Activities"
-msgstr "Ð?кÑ?ивноÑ?Ñ?и"
-
-#. Translators: This is the time format used in 24-hour mode.
-#: ../js/ui/panel.js:616
+#. TODO - _quit() doesn't really work on apps in state STARTING yet
+#: ../js/ui/panel.js:473
+#, c-format
+msgid "Quit %s"
+msgstr "Ð?заÑ?и из %s"
+
+#: ../js/ui/panel.js:498
+#| msgid "System Preferences..."
+msgid "Preferences"
+msgstr "Ð?оÑ?Ñ?авке"
+
+#. Translators: This is the time format with date used
+#. in 24-hour mode.
+#: ../js/ui/panel.js:584
+msgid "%a %b %e, %R:%S"
+msgstr "%A, %e. %b, %R:%S"
+
+#: ../js/ui/panel.js:585
+#| msgid "%a %l:%M %p"
+msgid "%a %b %e, %R"
+msgstr "%A, %e. %b, %R"
+
+#. Translators: This is the time format without date used
+#. in 24-hour mode.
+#: ../js/ui/panel.js:589
+#| msgid "%a %R"
+msgid "%a %R:%S"
+msgstr "%A, %R:%S"
+
+#: ../js/ui/panel.js:590
 msgid "%a %R"
 msgstr "%A, %R"
 
-#. Translators: This is a time format used for AM/PM.
-#: ../js/ui/panel.js:619
+#. Translators: This is a time format with date used
+#. for AM/PM.
+#: ../js/ui/panel.js:597
+#| msgid "%a %l:%M %p"
+msgid "%a %b %e, %l:%M:%S %p"
+msgstr "%A, %e. %b, %l:%M:S"
+
+#: ../js/ui/panel.js:598
+#| msgid "%a %l:%M %p"
+msgid "%a %b %e, %l:%M %p"
+msgstr "%A, %e. %b, %l:%M"
+
+#. Translators: This is a time format without date used
+#. for AM/PM.
+#: ../js/ui/panel.js:602
+#| msgid "%a %l:%M %p"
+msgid "%a %l:%M:%S %p"
+msgstr "%A, %l:%M:%S"
+
+#: ../js/ui/panel.js:603
 msgid "%a %l:%M %p"
-msgstr "%A, %H:%M"
+msgstr "%A, %l:%M"
+
+#. Button on the left side of the panel.
+#. Translators: If there is no suitable word for "Activities" in your language, you can use the word for "Overview".
+#: ../js/ui/panel.js:741
+msgid "Activities"
+msgstr "Ð?кÑ?ивноÑ?Ñ?и"
 
-#: ../js/ui/placeDisplay.js:103
+#: ../js/ui/placeDisplay.js:107
 #, c-format
 msgid "Failed to unmount '%s'"
 msgstr "Ð?е могÑ? да демонÑ?иÑ?ам â??%sâ??"
 
-#: ../js/ui/placeDisplay.js:106
+#: ../js/ui/placeDisplay.js:110
 msgid "Retry"
 msgstr "Ð?онови"
 
-#: ../js/ui/placeDisplay.js:151
+#: ../js/ui/placeDisplay.js:155
 msgid "Connect to..."
 msgstr "Ð?овежи Ñ?е на..."
 
-#: ../js/ui/runDialog.js:232
+#. Translators: the "ON" and "OFF" strings are used in the
+#. toggle switches in the status area menus, and must be SHORT.
+#. If you don't have suitable short words, consider initials,
+#. "0"/"1", "â?ª"/"â?«", etc.
+#: ../js/ui/popupMenu.js:30 ../js/ui/popupMenu.js:40
+msgid "ON"
+msgstr "â?«"
+
+#: ../js/ui/popupMenu.js:31 ../js/ui/popupMenu.js:45
+msgid "OFF"
+msgstr "â?ª"
+
+#: ../js/ui/runDialog.js:233
 msgid "Please enter a command:"
 msgstr "УнеÑ?иÑ?е наÑ?едбÑ?:"
 
-#: ../js/ui/runDialog.js:374
+#: ../js/ui/runDialog.js:378
 #, c-format
 msgid "Execution of '%s' failed:"
 msgstr "Ð?иÑ?е Ñ?Ñ?пело покÑ?еÑ?аÑ?е â??%sâ??:"
 
-#: ../js/ui/statusMenu.js:107
+#: ../js/ui/statusMenu.js:91
 msgid "Available"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?Ñ?пан"
 
-#: ../js/ui/statusMenu.js:112
+#: ../js/ui/statusMenu.js:95
 msgid "Busy"
 msgstr "Ð?аÑ?зеÑ?"
 
-#: ../js/ui/statusMenu.js:117
+#: ../js/ui/statusMenu.js:99
 msgid "Invisible"
 msgstr "Ð?евидÑ?ив"
 
-#: ../js/ui/statusMenu.js:126
+#: ../js/ui/statusMenu.js:106
 msgid "Account Information..."
 msgstr "Ð?одаÑ?и о налогÑ?..."
 
-#: ../js/ui/statusMenu.js:132
-#| msgid "Search"
-msgid "Sidebar"
-msgstr "Ð?оÑ?на Ñ?Ñ?ака"
-
-#: ../js/ui/statusMenu.js:142
+#: ../js/ui/statusMenu.js:110
 msgid "System Preferences..."
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?авке Ñ?иÑ?Ñ?ема..."
 
-#: ../js/ui/statusMenu.js:151
+#: ../js/ui/statusMenu.js:117
 msgid "Lock Screen"
 msgstr "Ð?акÑ?Ñ?Ñ?аÑ? екÑ?ан"
 
-#: ../js/ui/statusMenu.js:156
+#: ../js/ui/statusMenu.js:121
 msgid "Switch User"
 msgstr "Ð?Ñ?омени коÑ?иÑ?ника"
 
-#: ../js/ui/statusMenu.js:162
+#: ../js/ui/statusMenu.js:126
 msgid "Log Out..."
 msgstr "Ð?дÑ?ави ме..."
 
-#: ../js/ui/statusMenu.js:167
+#: ../js/ui/statusMenu.js:130
 msgid "Shut Down..."
 msgstr "Ð?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?и..."
 
-#. Translators: This is a time format.
-#: ../js/ui/widget.js:163
-msgid "%H:%M"
-msgstr "%H:%M"
-
-#: ../js/ui/widget.js:317
-msgid "Applications"
-msgstr "Ð?Ñ?огÑ?ами"
-
-#: ../js/ui/widget.js:339
-msgid "Recent Documents"
-msgstr "СкоÑ?аÑ?Ñ?и докÑ?менÑ?и"
-
-#: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:47
+#: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:45
 #, c-format
 msgid "%s has finished starting"
 msgstr "%s Ñ?е покÑ?енÑ?Ñ?"
 
-#: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:49
+#: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:47
 #, c-format
 msgid "'%s' is ready"
 msgstr "â??%sâ?? Ñ?е Ñ?пÑ?еман"
 
-#: ../src/shell-global.c:967
+#: ../js/ui/workspacesView.js:230
+msgid ""
+"Can't add a new workspace because maximum workspaces limit has been reached."
+msgstr ""
+"Ð?е могÑ? да додам новÑ? Ñ?аднÑ? повÑ?Ñ?инÑ? Ñ?еÑ? Ñ?е веÑ? доÑ?Ñ?игнÑ?Ñ? наÑ?веÑ?и бÑ?оÑ?."
+
+#: ../js/ui/workspacesView.js:247
+msgid "Can't remove the first workspace."
+msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?клоним пÑ?вÑ? Ñ?аднÑ? повÑ?Ñ?инÑ?."
+
+#: ../src/shell-global.c:1105
 msgid "Less than a minute ago"
 msgstr "Ð?Ñ?е маÑ?е од Ñ?едног минÑ?Ñ?а"
 
-#: ../src/shell-global.c:971
+#: ../src/shell-global.c:1109
 #, c-format
 msgid "%d minute ago"
 msgid_plural "%d minutes ago"
@@ -234,7 +507,7 @@ msgstr[1] "Ð?Ñ?е %d минÑ?Ñ?а"
 msgstr[2] "Ð?Ñ?е %d минÑ?Ñ?а"
 msgstr[3] "Ð?Ñ?е %d минÑ?Ñ?а"
 
-#: ../src/shell-global.c:976
+#: ../src/shell-global.c:1114
 #, c-format
 msgid "%d hour ago"
 msgid_plural "%d hours ago"
@@ -243,7 +516,7 @@ msgstr[1] "Ð?Ñ?е %d Ñ?аÑ?а"
 msgstr[2] "Ð?Ñ?е %d Ñ?аÑ?а"
 msgstr[3] "Ð?Ñ?е %d Ñ?аÑ?а"
 
-#: ../src/shell-global.c:981
+#: ../src/shell-global.c:1119
 #, c-format
 msgid "%d day ago"
 msgid_plural "%d days ago"
@@ -252,7 +525,7 @@ msgstr[1] "Ð?Ñ?е %d дана"
 msgstr[2] "Ð?Ñ?е %d дана"
 msgstr[3] "Ð?Ñ?е %d дана"
 
-#: ../src/shell-global.c:986
+#: ../src/shell-global.c:1124
 #, c-format
 msgid "%d week ago"
 msgid_plural "%d weeks ago"
@@ -284,3 +557,16 @@ msgstr "ТÑ?ажи"
 #, c-format
 msgid "%1$s: %2$s"
 msgstr "%1$s: %2$s"
+
+#~| msgid "Search"
+#~ msgid "Sidebar"
+#~ msgstr "Ð?оÑ?на Ñ?Ñ?ака"
+
+#~ msgid "%H:%M"
+#~ msgstr "%H:%M"
+
+#~ msgid "Applications"
+#~ msgstr "Ð?Ñ?огÑ?ами"
+
+#~ msgid "Recent Documents"
+#~ msgstr "СкоÑ?аÑ?Ñ?и докÑ?менÑ?и"
diff --git a/po/sr latin po b/po/sr latin po
index ec80a2e..a379898 100644
--- a/po/sr latin po
+++ b/po/sr latin po
@@ -2,21 +2,21 @@
 # Copyright (C) 2010 gnome-shell's COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the gnome-shell package.
 # MiloÅ¡ PopoviÄ? <gpopac gmail com>, 2010.
-# MiloÅ¡ PopoviÄ? <gpopac gmail com>, 2010.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-shell master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "shell&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-03-20 22:48+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-24 01:45+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-07-22 13:07+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-23 23:03+0200\n"
 "Last-Translator: MiloÅ¡ PopoviÄ? <gpopac gmail com>\n"
 "Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=4; plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%"
-"10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4;  plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :  n"
+"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
 
 #: ../data/gnome-shell.desktop.in.in.h:1
 msgid "GNOME Shell"
@@ -26,206 +26,479 @@ msgstr "Gnomova Å¡koljka"
 msgid "Window management and application launching"
 msgstr "Upravnik prozorima i pokretaÄ? programa"
 
+#: ../data/gnome-shell-clock-preferences.desktop.in.in.h:1
+msgid "Clock"
+msgstr "Sat"
+
+#: ../data/gnome-shell-clock-preferences.desktop.in.in.h:2
+msgid "Customize the panel clock"
+msgstr "Podešava sat na panelu"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:1
+msgid ""
+"Allows access to internal debugging and monitoring tools using the Alt-F2 "
+"dialog."
+msgstr ""
+"Dozvoljava pristup sistemu za traženje greÅ¡aka u alatima za praÄ?enje u Alt-F2 "
+"prozorÄ?etu."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:2
+msgid "Custom format of the clock"
+msgstr "Proizvoljan format Ä?asovnika"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:3
+msgid "Enable internal tools useful for developers and testers from Alt-F2"
+msgstr "UkljuÄ?uje alate korisne programerima u Alt-F2 prozorÄ?etu"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:4
+msgid "File extension used for storing the screencast"
+msgstr "Ekstenzija datoteke za Ä?uvanje video snimaka ekrana"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:5
+msgid "Framerate used for recording screencasts."
+msgstr "UÄ?estanost kadrova za video snimak ekrana."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:6
+msgid ""
+"GNOME Shell extensions have a uuid property; this key lists extensions which "
+"should not be loaded."
+msgstr ""
+"ProÅ¡irenja Gnomove Å¡koljke imaju uuid vrednost; ovaj kljuÄ? ispisuje proÅ¡irenja "
+"koja treba uÄ?itati."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:7
+msgid "History for command (Alt-F2) dialog"
+msgstr "Istorijat naredbi Alt-F2 prozorÄ?eta"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:8
+msgid "Hour format"
+msgstr "Format Ä?asovnika"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:9
+msgid ""
+"If true and format is either \"12-hour\" or \"24-hour\", display date in the "
+"clock, in addition to time."
+msgstr ""
+"Prikazuje datum pored Ä?asovnik, ukoliko je postavljeno na â??trueâ?? (taÄ?no) i "
+"ako je format postavljen na â??12-hourâ?? (12 Ä?asa) ili â??24-hourâ?? (24 Ä?asa)."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:10
+msgid ""
+"If true and format is either \"12-hour\" or \"24-hour\", display seconds in "
+"time."
+msgstr ""
+"Prikazuje sekunde u Ä?asovniku, ukoliko je postavljeno na â??trueâ?? (taÄ?no) i "
+"format postavljen na â??12-hourâ?? (12 Ä?asa) ili â??24-hourâ?? (24 Ä?asa)."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:11
+msgid "If true, display the ISO week date in the calendar."
+msgstr ""
+"Ukoliko je postavljeno na â??trueâ?? (taÄ?no), prikazuje ISO dan u nedelji unutar "
+"kalendara."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:12
+msgid "List of desktop file IDs for favorite applications"
+msgstr "Spisak IB datoteka radne površine sa omiljenim programima"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:13
+msgid "Overview workspace view mode"
+msgstr "NaÄ?in za pregled radnih povrÅ¡ina"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:14
+msgid ""
+"Sets the GStreamer pipeline used to encode recordings. It follows the syntax "
+"used for gst-launch. The pipeline should have an unconnected sink pad where "
+"the recorded video is recorded. It will normally have a unconnected source "
+"pad; output from that pad will be written into the output file. However the "
+"pipeline can also take care of its own output - this might be used to send "
+"the output to an icecast server via shout2send or similar. When unset or set "
+"to an empty value, the default pipeline will be used. This is currently "
+"'videorate ! theoraenc ! oggmux' and records to Ogg Theora."
+msgstr ""
+"Postavlja GStrimerov cevovod za prekodiranje snimaka. On dozvoljava sintaksu iz "
+"programa gst-launch. Cevovod mora da bude bez povezanog dovoda za Ä?uvanje "
+"snimljenog videa. Izvor Ä?e obiÄ?no biti nepovezan; izlaz Ä?e biti u izlaznu "
+"datoteku. Ipak cevovod može da radi sa sopstvenim izlazom â?? ovo možete da "
+"upotrebite za slanje izlaza u ajskast server preko shout2send ili sliÄ?ne "
+"naredbe. Kada ova opcija nije postavljena biÄ?e upotrebljen podrazumevani "
+"cevovod, koji podrazumeva â??videorate ! theoraenc ! oggmuxâ?? i Ä?uva datoteke u "
+"Ogg Teora format."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:15
+msgid "Show date in clock"
+msgstr "Prikaži datum u panelu"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:16
+msgid "Show the week date in the calendar"
+msgstr "Prikaži dan u nedelji u kalendaru"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:17
+msgid "Show time with seconds"
+msgstr "Prikaži vreme i sekunde"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:18
+msgid ""
+"The applications corresponding to these identifiers will be displayed in the "
+"favorites area."
+msgstr ""
+"Program kome odgovaraju ove odrednice se prikazuje unutar oblasti sa "
+"omiljenim programima."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:19
+msgid ""
+"The filename for recorded screencasts will be a unique filename based on the "
+"current date, and use this extension. It should be changed when recording to "
+"a different container format."
+msgstr ""
+"Ime datoteke za saÄ?uvani video snimak ekrana Ä?e biti jedinstveno jer sadrži "
+"datum i Ä?uva datoteke u ovaj format. Treba ga promeniti pri snimanju u drugi "
+"format."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:20
+msgid ""
+"The framerate of the resulting screencast recordered by GNOME Shell's "
+"screencast recorder in frames-per-second."
+msgstr ""
+"UÄ?estanost kadrova snimka snimljenih pomoÄ?u Gnomove Å¡koljke u kadrovima po "
+"sekundi."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:21
+msgid "The gstreamer pipeline used to encode the screencast"
+msgstr "Gstrimerov cevovod za kodiranje video snimka ekrana"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:22
+msgid ""
+"The selected workspace view mode in the overview. Supported values are "
+"\"single\" and \"grid\"."
+msgstr ""
+"Izabrani naÄ?in pregleda radnih povrÅ¡ina. Podržane vrednosti su "
+"â??singleâ?? (pojedinaÄ?no) i â??gridâ?? (u mreži)."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:23
+msgid ""
+"The shell normally monitors active applications in order to present the most "
+"used ones (e.g. in launchers). While this data will be kept private, you may "
+"want to disable this for privacy reasons. Please note that doing so won't "
+"remove already saved data."
+msgstr ""
+"Školjka prati pokrenute programe kako bi otkrila one koji se najviše koriste. "
+"Iako su podaci tajni, možda želite da iskljuÄ?ite ovi opciju zbog veÄ?e "
+"privatnosti. Na taj naÄ?in neÄ?ete obrisati veÄ? prikupljene podatke."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:24
+msgid ""
+"This key specifies the format used by the panel clock when the format key is "
+"set to \"custom\". You can use conversion specifiers understood by strftime"
+"() to obtain a specific format. See the strftime() manual for more "
+"information."
+msgstr ""
+"Ovaj kljuÄ? odreÄ?uje format vremena u panelu, kada je â??formatâ?? (format) "
+"postavljen na â??customâ?? (proizvoljno). Možete iskoristiti format podržan unutar "
+"funkcije strftime(). Pogledajte uputstvo za strftime()."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:25
+msgid ""
+"This key specifies the hour format used by the panel clock. Possible values "
+"are \"12-hour\", \"24-hour\", \"unix\" and \"custom\". If set to \"unix\", "
+"the clock will display time in seconds since Epoch, i.e. 1970-01-01. If set "
+"to \"custom\", the clock will display time according to the format specified "
+"in the custom_format key. Note that if set to either \"unix\" or \"custom\", "
+"the show_date and show_seconds keys are ignored."
+msgstr ""
+"Ovaj kljuÄ? odreÄ?uje format Ä?asovnika u panelu. Dozvoljene vrednosti su â??12-"
+"hourâ?? (12 Ä?asaova), â??24-hourâ?? (24 Ä?asa), â??unixâ?? (Juniks) i "
+"â??customâ?? (proizvoljno). Ukoliko ga postavite na â??unixâ?? sat Ä?e prikazivati "
+"vreme na osnovu epohe, npr. 1970-01-01. Ukoliko ga postavite na â??customâ?? sat "
+"Ä?e prikazivati vreme na osnovu kljuÄ?a â??custom_formatâ?? (proizvoljni format). "
+"Ukoliko postavite na kljuÄ? na â??unixâ?? ili â??customâ?? zanemaruju se kljuÄ?evi "
+"â??show_dateâ?? (prikaži datum) i â??show_secondsâ?? (prikaži sekunde)."
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:26
+#| msgid "No extensions installed"
+msgid "Uuids of extensions to disable"
+msgstr "Zanemarena uuid proširenja"
+
+#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:27
+msgid "Whether to collect stats about applications usage"
+msgstr "Da li da prikupljam podatke o pokretanim programima"
+
+#: ../data/clock-preferences.ui.h:1
+msgid "Clock Format"
+msgstr "Format Ä?asovnika"
+
+#: ../data/clock-preferences.ui.h:2
+#| msgid "System Preferences..."
+msgid "Clock Preferences"
+msgstr "Postavke Ä?asovnika"
+
+#: ../data/clock-preferences.ui.h:3
+msgid "Panel Display"
+msgstr "Prikaz na panelu"
+
+#: ../data/clock-preferences.ui.h:4
+msgid "Show seco_nds"
+msgstr "Prikaži _sekunde"
+
+#: ../data/clock-preferences.ui.h:5
+msgid "Show the _date"
+msgstr "Prikaži _datum"
+
+#: ../data/clock-preferences.ui.h:6
+msgid "_12 hour format"
+msgstr "_12 Ä?asova"
+
+#: ../data/clock-preferences.ui.h:7
+msgid "_24 hour format"
+msgstr "_24 Ä?asa"
+
 #. **** Applications ****
-#: ../js/ui/appDisplay.js:311 ../js/ui/dash.js:852
+#: ../js/ui/appDisplay.js:384 ../js/ui/dash.js:773
 msgid "APPLICATIONS"
 msgstr "PROGRAMI"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:343
+#: ../js/ui/appDisplay.js:416
 msgid "PREFERENCES"
 msgstr "POSTAVKE"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:728
+#: ../js/ui/appDisplay.js:721
 msgid "New Window"
 msgstr "Novi prozor"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:732
+#: ../js/ui/appDisplay.js:725
 msgid "Remove from Favorites"
 msgstr "Ukloni iz omiljenih"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:733
+#: ../js/ui/appDisplay.js:726
 msgid "Add to Favorites"
 msgstr "Dodaj u omiljene"
 
-#: ../js/ui/appDisplay.js:1085
+#: ../js/ui/appDisplay.js:1033
 msgid "Drag here to add favorites"
 msgstr "Prevucite ovde kako bi dodali u omiljene"
 
-#: ../js/ui/appFavorites.js:89
+#: ../js/ui/appFavorites.js:88
 #, c-format
 msgid "%s has been added to your favorites."
 msgstr "%s je dodat meÄ?u omiljene"
 
 #: ../js/ui/appFavorites.js:107
 #, c-format
-#| msgid "Remove from Favorites"
 msgid "%s has been removed from your favorites."
 msgstr "%s je uklonjen iz omiljenih"
 
-#: ../js/ui/dash.js:194
-#| msgid "Find..."
+#: ../js/ui/dash.js:142
 msgid "Find"
 msgstr "NaÄ?i"
 
-#: ../js/ui/dash.js:507
+#: ../js/ui/dash.js:471
 msgid "Searching..."
 msgstr "Tražim..."
 
-#: ../js/ui/dash.js:521
+#: ../js/ui/dash.js:485
 msgid "No matching results."
 msgstr "NiÅ¡ta nije pronaÄ?eno."
 
 #. **** Places ****
 #. Translators: This is in the sense of locations for documents,
 #. network locations, etc.
-#: ../js/ui/dash.js:871 ../js/ui/placeDisplay.js:579
+#: ../js/ui/dash.js:792 ../js/ui/placeDisplay.js:550
 msgid "PLACES & DEVICES"
 msgstr "MESTA I UREÄ?AJI"
 
 #. **** Documents ****
-#: ../js/ui/dash.js:878 ../js/ui/docDisplay.js:488
+#: ../js/ui/dash.js:799 ../js/ui/docDisplay.js:494
 msgid "RECENT ITEMS"
 msgstr "SKORAÅ NJE STAVKE"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:363
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:471
 msgid "No extensions installed"
 msgstr "Nisu instalirana proširenja"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:400
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:508
 msgid "Enabled"
 msgstr "OmoguÄ?eno"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:402
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:510
 msgid "Disabled"
 msgstr "OnemoguÄ?eno"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:404
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:512
 msgid "Error"
 msgstr "Greška"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:406
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:514
 msgid "Out of date"
 msgstr "Istekao je datum"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:431
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:539
 msgid "View Source"
 msgstr "Pogledaj izvor"
 
-#: ../js/ui/lookingGlass.js:437
+#: ../js/ui/lookingGlass.js:545
 msgid "Web Page"
 msgstr "Internet stranica"
 
-#: ../js/ui/overview.js:182
+#: ../js/ui/overview.js:159
 msgid "Undo"
 msgstr "Opozovi"
 
-#. Button on the left side of the panel.
-#. Translators: If there is no suitable word for "Activities" in your language, you can use the word for "Overview".
-#: ../js/ui/panel.js:385
-msgid "Activities"
-msgstr "Aktivnosti"
-
-#. Translators: This is the time format used in 24-hour mode.
-#: ../js/ui/panel.js:616
+#. TODO - _quit() doesn't really work on apps in state STARTING yet
+#: ../js/ui/panel.js:473
+#, c-format
+msgid "Quit %s"
+msgstr "IzaÄ?i iz %s"
+
+#: ../js/ui/panel.js:498
+#| msgid "System Preferences..."
+msgid "Preferences"
+msgstr "Postavke"
+
+#. Translators: This is the time format with date used
+#. in 24-hour mode.
+#: ../js/ui/panel.js:584
+msgid "%a %b %e, %R:%S"
+msgstr "%A, %e. %b, %R:%S"
+
+#: ../js/ui/panel.js:585
+#| msgid "%a %l:%M %p"
+msgid "%a %b %e, %R"
+msgstr "%A, %e. %b, %R"
+
+#. Translators: This is the time format without date used
+#. in 24-hour mode.
+#: ../js/ui/panel.js:589
+#| msgid "%a %R"
+msgid "%a %R:%S"
+msgstr "%A, %R:%S"
+
+#: ../js/ui/panel.js:590
 msgid "%a %R"
 msgstr "%A, %R"
 
-#. Translators: This is a time format used for AM/PM.
-#: ../js/ui/panel.js:619
+#. Translators: This is a time format with date used
+#. for AM/PM.
+#: ../js/ui/panel.js:597
+#| msgid "%a %l:%M %p"
+msgid "%a %b %e, %l:%M:%S %p"
+msgstr "%A, %e. %b, %l:%M:S"
+
+#: ../js/ui/panel.js:598
+#| msgid "%a %l:%M %p"
+msgid "%a %b %e, %l:%M %p"
+msgstr "%A, %e. %b, %l:%M"
+
+#. Translators: This is a time format without date used
+#. for AM/PM.
+#: ../js/ui/panel.js:602
+#| msgid "%a %l:%M %p"
+msgid "%a %l:%M:%S %p"
+msgstr "%A, %l:%M:%S"
+
+#: ../js/ui/panel.js:603
 msgid "%a %l:%M %p"
-msgstr "%A, %H:%M"
+msgstr "%A, %l:%M"
+
+#. Button on the left side of the panel.
+#. Translators: If there is no suitable word for "Activities" in your language, you can use the word for "Overview".
+#: ../js/ui/panel.js:741
+msgid "Activities"
+msgstr "Aktivnosti"
 
-#: ../js/ui/placeDisplay.js:103
+#: ../js/ui/placeDisplay.js:107
 #, c-format
 msgid "Failed to unmount '%s'"
 msgstr "Ne mogu da demontiram â??%sâ??"
 
-#: ../js/ui/placeDisplay.js:106
+#: ../js/ui/placeDisplay.js:110
 msgid "Retry"
 msgstr "Ponovi"
 
-#: ../js/ui/placeDisplay.js:151
+#: ../js/ui/placeDisplay.js:155
 msgid "Connect to..."
 msgstr "Poveži se na..."
 
-#: ../js/ui/runDialog.js:232
+#. Translators: the "ON" and "OFF" strings are used in the
+#. toggle switches in the status area menus, and must be SHORT.
+#. If you don't have suitable short words, consider initials,
+#. "0"/"1", "â?ª"/"â?«", etc.
+#: ../js/ui/popupMenu.js:30 ../js/ui/popupMenu.js:40
+msgid "ON"
+msgstr "â?«"
+
+#: ../js/ui/popupMenu.js:31 ../js/ui/popupMenu.js:45
+msgid "OFF"
+msgstr "â?ª"
+
+#: ../js/ui/runDialog.js:233
 msgid "Please enter a command:"
 msgstr "Unesite naredbu:"
 
-#: ../js/ui/runDialog.js:374
+#: ../js/ui/runDialog.js:378
 #, c-format
 msgid "Execution of '%s' failed:"
 msgstr "Nije uspelo pokretanje â??%sâ??:"
 
-#: ../js/ui/statusMenu.js:107
+#: ../js/ui/statusMenu.js:91
 msgid "Available"
 msgstr "Dostupan"
 
-#: ../js/ui/statusMenu.js:112
+#: ../js/ui/statusMenu.js:95
 msgid "Busy"
 msgstr "Zauzet"
 
-#: ../js/ui/statusMenu.js:117
+#: ../js/ui/statusMenu.js:99
 msgid "Invisible"
 msgstr "Nevidljiv"
 
-#: ../js/ui/statusMenu.js:126
+#: ../js/ui/statusMenu.js:106
 msgid "Account Information..."
 msgstr "Podaci o nalogu..."
 
-#: ../js/ui/statusMenu.js:132
-#| msgid "Search"
-msgid "Sidebar"
-msgstr "BoÄ?na traka"
-
-#: ../js/ui/statusMenu.js:142
+#: ../js/ui/statusMenu.js:110
 msgid "System Preferences..."
 msgstr "Postavke sistema..."
 
-#: ../js/ui/statusMenu.js:151
+#: ../js/ui/statusMenu.js:117
 msgid "Lock Screen"
 msgstr "ZakljuÄ?aj ekran"
 
-#: ../js/ui/statusMenu.js:156
+#: ../js/ui/statusMenu.js:121
 msgid "Switch User"
 msgstr "Promeni korisnika"
 
-#: ../js/ui/statusMenu.js:162
+#: ../js/ui/statusMenu.js:126
 msgid "Log Out..."
 msgstr "Odjavi me..."
 
-#: ../js/ui/statusMenu.js:167
+#: ../js/ui/statusMenu.js:130
 msgid "Shut Down..."
 msgstr "IskljuÄ?i..."
 
-#. Translators: This is a time format.
-#: ../js/ui/widget.js:163
-msgid "%H:%M"
-msgstr "%H:%M"
-
-#: ../js/ui/widget.js:317
-msgid "Applications"
-msgstr "Programi"
-
-#: ../js/ui/widget.js:339
-msgid "Recent Documents"
-msgstr "Skorašnji dokumenti"
-
-#: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:47
+#: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:45
 #, c-format
 msgid "%s has finished starting"
 msgstr "%s je pokrenut"
 
-#: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:49
+#: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:47
 #, c-format
 msgid "'%s' is ready"
 msgstr "â??%sâ?? je spreman"
 
-#: ../src/shell-global.c:967
+#: ../js/ui/workspacesView.js:230
+msgid ""
+"Can't add a new workspace because maximum workspaces limit has been reached."
+msgstr ""
+"Ne mogu da dodam novu radnu povrÅ¡inu jer je veÄ? dostignut najveÄ?i broj."
+
+#: ../js/ui/workspacesView.js:247
+msgid "Can't remove the first workspace."
+msgstr "Ne mogu da uklonim prvu radnu površinu."
+
+#: ../src/shell-global.c:1105
 msgid "Less than a minute ago"
 msgstr "Pre manje od jednog minuta"
 
-#: ../src/shell-global.c:971
+#: ../src/shell-global.c:1109
 #, c-format
 msgid "%d minute ago"
 msgid_plural "%d minutes ago"
@@ -234,7 +507,7 @@ msgstr[1] "Pre %d minuta"
 msgstr[2] "Pre %d minuta"
 msgstr[3] "Pre %d minuta"
 
-#: ../src/shell-global.c:976
+#: ../src/shell-global.c:1114
 #, c-format
 msgid "%d hour ago"
 msgid_plural "%d hours ago"
@@ -243,7 +516,7 @@ msgstr[1] "Pre %d sata"
 msgstr[2] "Pre %d sata"
 msgstr[3] "Pre %d sata"
 
-#: ../src/shell-global.c:981
+#: ../src/shell-global.c:1119
 #, c-format
 msgid "%d day ago"
 msgid_plural "%d days ago"
@@ -252,7 +525,7 @@ msgstr[1] "Pre %d dana"
 msgstr[2] "Pre %d dana"
 msgstr[3] "Pre %d dana"
 
-#: ../src/shell-global.c:986
+#: ../src/shell-global.c:1124
 #, c-format
 msgid "%d week ago"
 msgid_plural "%d weeks ago"
@@ -284,3 +557,16 @@ msgstr "Traži"
 #, c-format
 msgid "%1$s: %2$s"
 msgstr "%1$s: %2$s"
+
+#~| msgid "Search"
+#~ msgid "Sidebar"
+#~ msgstr "BoÄ?na traka"
+
+#~ msgid "%H:%M"
+#~ msgstr "%H:%M"
+
+#~ msgid "Applications"
+#~ msgstr "Programi"
+
+#~ msgid "Recent Documents"
+#~ msgstr "Skorašnji dokumenti"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]