[seahorse] Updated Bulgarian translationcommit 500dee6cc33a6585d69556ad6258199c21fe96da
Author: Alexander Shopov <ash contact bg>
Date:   Mon Aug 23 13:52:08 2010 +0300

    Updated Bulgarian translation

 po/bg.po |  104 ++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 55 insertions(+), 49 deletions(-)
---
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 1f83c86..0c0daed 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -8,10 +8,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: seahorse master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-02-23 07:40+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-02-23 07:39+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-23 13:51+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-23 13:51+0300\n"
 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash kambanaria org>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict fsa-bg org>\n"
+"Language: bg\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -33,17 +34,22 @@ msgstr "неÑ?Ñ?пеÑ? пÑ?и Ñ?Ñ?здаванеÑ?о на нова гÑ?Ñ?па п
 msgid "Encryption Daemon (Seahorse)"
 msgstr "Ð?емон за Ñ?иÑ?Ñ?иÑ?ане (Seahorse)"
 
-#: ../daemon/seahorse-service.c:161 ../daemon/seahorse-service.c:267
+#: ../daemon/seahorse-service.c:163 ../daemon/seahorse-service.c:277
 #, c-format
 msgid "Invalid or unrecognized key type: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ен или неÑ?азпознаÑ? вид клÑ?Ñ?: %s"
 
-#: ../daemon/seahorse-service.c:229
+#: ../daemon/seahorse-service.c:234
 #, c-format
 msgid "This keytype is not supported: %s"
 msgstr "Този вид клÑ?Ñ? не Ñ?е поддÑ?Ñ?жа: %s"
 
-#: ../daemon/seahorse-service.c:331 ../daemon/seahorse-service-keyset.c:180
+#: ../daemon/seahorse-service.c:241
+#, c-format
+msgid "Support for this feature was not enabled at build time"
+msgstr "Ð?оддÑ?Ñ?жкаÑ?а на Ñ?ази вÑ?зможноÑ?Ñ? не е била вклÑ?Ñ?ена пÑ?и компилиÑ?анеÑ?о."
+
+#: ../daemon/seahorse-service.c:341 ../daemon/seahorse-service-keyset.c:180
 #: ../daemon/seahorse-service-keyset.c:223
 #, c-format
 msgid "Invalid or unrecognized key: %s"
@@ -763,14 +769,14 @@ msgstr "Ð?одпиÑ?ване на поÑ?аÑ?а _каÑ?о:"
 #. The name column
 #: ../libcryptui/cryptui-key-list.c:140
 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:839
-#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:829
+#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:865
 msgid "Name"
 msgstr "Ð?ме"
 
 #. The keyid column
 #: ../libcryptui/cryptui-key-list.c:145
 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1745
-#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:841
+#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:877
 msgid "Key ID"
 msgstr "Ð?денÑ?иÑ?икаÑ?оÑ?"
 
@@ -959,7 +965,7 @@ msgstr "Ð?збоÑ? на даÑ?а"
 msgid "Select the date from a calendar"
 msgstr "Ð?збоÑ? на даÑ?аÑ?а оÑ? календаÑ?"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:517 ../libegg/egg-datetime.c:2192
+#: ../libegg/egg-datetime.c:517 ../libegg/egg-datetime.c:2194
 msgid "Time"
 msgstr "Ð?Ñ?еме"
 
@@ -982,13 +988,13 @@ msgstr "Ð?збоÑ? на вÑ?емеÑ?о оÑ? Ñ?пиÑ?Ñ?к"
 msgid "24hr: no"
 msgstr "24hr: yes"
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:795 ../libegg/egg-datetime.c:1253
-#: ../libegg/egg-datetime.c:1257
+#: ../libegg/egg-datetime.c:795 ../libegg/egg-datetime.c:1255
+#: ../libegg/egg-datetime.c:1259
 msgid "AM"
 msgstr "пÑ?. об."
 
-#: ../libegg/egg-datetime.c:797 ../libegg/egg-datetime.c:1254
-#: ../libegg/egg-datetime.c:1261
+#: ../libegg/egg-datetime.c:797 ../libegg/egg-datetime.c:1256
+#: ../libegg/egg-datetime.c:1263
 msgid "PM"
 msgstr "Ñ?л. об."
 
@@ -1018,13 +1024,13 @@ msgstr "%02d:%02d"
 
 #. TODO: should handle other display modes as well...
 #. Translators: This is YYYY-MM-DD
-#: ../libegg/egg-datetime.c:1169
+#: ../libegg/egg-datetime.c:1171
 #, c-format
 msgid "%04d-%02d-%02d"
 msgstr "%04d-%02d-%02d"
 
 #. Translators: This is hh:mm:ss.
-#: ../libegg/egg-datetime.c:1234
+#: ../libegg/egg-datetime.c:1236
 #, c-format
 msgid "%u:%u:%u"
 msgstr "%u:%u:%u"
@@ -1258,46 +1264,46 @@ msgstr "Ð?аглавие на напÑ?едÑ?ка"
 msgid "Unavailable"
 msgstr "Ð?едоÑ?Ñ?Ñ?пен"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-util.c:237
+#: ../libseahorse/seahorse-util.c:239
 msgid "%Y-%m-%d"
 msgstr "%d.%m.%Yâ??г."
 
-#: ../libseahorse/seahorse-util.c:513
+#: ../libseahorse/seahorse-util.c:515
 msgid "Key Data"
 msgstr "Ð?анни за клÑ?Ñ?"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-util.c:515
+#: ../libseahorse/seahorse-util.c:517
 msgid "Multiple Keys"
 msgstr "Ð?ножеÑ?Ñ?во клÑ?Ñ?ове"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-util.c:771
+#: ../libseahorse/seahorse-util.c:773
 msgid "Couldn't run file-roller"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ? пÑ?и изпÑ?лнениеÑ?о на file-roller"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-util.c:777
+#: ../libseahorse/seahorse-util.c:779
 msgid "Couldn't package files"
 msgstr "ФайловеÑ?е не могаÑ? да бÑ?даÑ? пакеÑ?иÑ?ани"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-util.c:778
+#: ../libseahorse/seahorse-util.c:780
 msgid "The file-roller process did not complete successfully"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?еÑ?Ñ?Ñ? на file-roller завÑ?Ñ?Ñ?и неÑ?Ñ?пеÑ?но"
 
 #. Filter for PGP keys. We also include *.asc, as in many
 #. cases that extension is associated with text/plain
-#: ../libseahorse/seahorse-util.c:954
+#: ../libseahorse/seahorse-util.c:956
 msgid "All key files"
 msgstr "Ð?Ñ?иÑ?ки Ñ?айлове Ñ? клÑ?Ñ?ове"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-util.c:965 ../libseahorse/seahorse-util.c:1013
+#: ../libseahorse/seahorse-util.c:967 ../libseahorse/seahorse-util.c:1015
 #: ../pgp/seahorse-gpgme-photos.c:242
 msgid "All files"
 msgstr "Ð?Ñ?иÑ?ки Ñ?айлове"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-util.c:1006
+#: ../libseahorse/seahorse-util.c:1008
 msgid "Archive files"
 msgstr "Ð?Ñ?иÑ?ки аÑ?Ñ?иви"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-util.c:1076
+#: ../libseahorse/seahorse-util.c:1078
 msgid ""
 "<b>A file already exists with this name.</b>\n"
 "\n"
@@ -1307,7 +1313,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ð?Ñ?каÑ?е ли да го замениÑ?е?"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-util.c:1079
+#: ../libseahorse/seahorse-util.c:1081
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Ð?амÑ?на"
 
@@ -1352,7 +1358,7 @@ msgstr "Ð?зклÑ?Ñ?ена"
 msgid "Revoked"
 msgstr "Ð?нÑ?лиÑ?ан"
 
-#: ../libseahorse/seahorse-widget.c:464
+#: ../libseahorse/seahorse-widget.c:463
 #, c-format
 msgid "Could not display help: %s"
 msgstr "Ð?омоÑ?Ñ?а не може да бÑ?де показана: %s"
@@ -1709,43 +1715,43 @@ msgstr "Ð?знаÑ?Ñ?не на клÑ?Ñ?ове"
 msgid "ElGamal"
 msgstr "ElGamal"
 
-#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:330
+#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:387
 #, c-format
 msgid "Search was not specific enough. Server '%s' found too many keys."
 msgstr ""
 "ТÑ?Ñ?Ñ?еноÑ?о не е било доÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?но Ñ?пеÑ?иÑ?иÑ?но. СÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? â??%sâ?? Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жа пÑ?екалено "
 "много Ñ?Ñ?впадаÑ?и клÑ?Ñ?ове."
 
-#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:332
+#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:389
 #, c-format
 msgid "Couldn't communicate with server '%s': %s"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ? пÑ?и вÑ?Ñ?зкаÑ?а кÑ?м Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?а â??%sâ??: %s"
 
-#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:576
+#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:671
 msgid "Searching for keys..."
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене на клÑ?Ñ?овеâ?¦"
 
-#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:647
+#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:759
 msgid "Uploading keys..."
 msgstr "Ð?зпÑ?аÑ?ане на клÑ?Ñ?овеÑ?еâ?¦"
 
-#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:725
+#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:857
 msgid "Retrieving keys..."
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?аване на клÑ?Ñ?овеâ?¦"
 
-#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:831
+#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:987
 #, c-format
 msgid "Searching for keys on: %s"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене на клÑ?Ñ?ове в â??%sâ??"
 
 #. The ldap_cb and chain_cb were set in seahorse_ldap_operation_start
-#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:908 ../pgp/seahorse-hkp-source.c:981
+#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:1072 ../pgp/seahorse-hkp-source.c:1154
 #: ../pgp/seahorse-ldap-source.c:668
 #, c-format
 msgid "Connecting to: %s"
 msgstr "СвÑ?Ñ?зване Ñ? %s"
 
-#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:1005
+#: ../pgp/seahorse-hkp-source.c:1184
 msgid "HTTP Key Server"
 msgstr "СÑ?Ñ?вÑ?Ñ? Ñ? клÑ?Ñ?ове по HTTP"
 
@@ -1954,7 +1960,7 @@ msgstr "Ð?икога"
 
 #. The key type column
 #: ../pgp/seahorse-pgp-key-properties.c:1317
-#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:860
+#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:896
 msgid "Type"
 msgstr "Ð?ид"
 
@@ -2216,7 +2222,7 @@ msgstr "Ð?онÑ?кÑ?де"
 
 #. Trust column
 #: ../pgp/seahorse-pgp-public-key-properties.xml.h:38
-#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:854
+#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:890
 msgid "Trust"
 msgstr "Ð?овеÑ?ие"
 
@@ -2446,7 +2452,7 @@ msgstr "Ð?наÑ?Ñ?не на клÑ?Ñ?"
 msgid "Unrecognized key type, or invalid data format"
 msgstr "Ð?еÑ?азпознаÑ? вид клÑ?Ñ? или данни в гÑ?еÑ?ен Ñ?оÑ?маÑ?"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:725 ../src/seahorse-keyserver-results.c:207
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:725 ../src/seahorse-keyserver-results.c:245
 msgid "_Remote"
 msgstr "_SSH"
 
@@ -2474,11 +2480,11 @@ msgstr "Ð?наÑ?Ñ?не оÑ? Ñ?айл"
 msgid "Import from the clipboard"
 msgstr "Ð?наÑ?Ñ?не оÑ? бÑ?Ñ?еÑ?а за обмен"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:738 ../src/seahorse-keyserver-results.c:217
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:738 ../src/seahorse-keyserver-results.c:255
 msgid "_Find Remote Keys..."
 msgstr "_ТÑ?Ñ?Ñ?ене на оÑ?далеÑ?ени клÑ?Ñ?овеâ?¦"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager.c:739 ../src/seahorse-keyserver-results.c:218
+#: ../src/seahorse-key-manager.c:739 ../src/seahorse-keyserver-results.c:256
 msgid "Search for keys on a key server"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене на клÑ?Ñ?ове в Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ? Ñ? клÑ?Ñ?ове"
 
@@ -2558,44 +2564,44 @@ msgstr "_Ð?наÑ?Ñ?не"
 msgid "_Passwords"
 msgstr "_Ð?аÑ?оли"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:649 ../src/seahorse-viewer.c:282
+#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:685 ../src/seahorse-viewer.c:282
 msgid "Couldn't export keys"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пеÑ? пÑ?и изнаÑ?Ñ?неÑ?о на клÑ?Ñ?ове"
 
-#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:847
+#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:883
 msgid "Validity"
 msgstr "Ð?алидноÑ?Ñ?"
 
 #. Expiry date column
-#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:866
+#: ../src/seahorse-key-manager-store.c:902
 msgid "Expiration Date"
 msgstr "Ð?аÑ?а на изÑ?иÑ?ане"
 
-#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:209
+#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:247
 msgid "Close this window"
 msgstr "Ð?аÑ?ваÑ?Ñ?не на Ñ?ози пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:210
+#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:248
 msgid "_Expand All"
 msgstr "РазÑ?иÑ?Ñ?ване на _вÑ?иÑ?ки"
 
-#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:211
+#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:249
 msgid "Expand all listings"
 msgstr "РазÑ?иÑ?Ñ?ване на вÑ?иÑ?ки Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?и"
 
-#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:212
+#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:250
 msgid "_Collapse All"
 msgstr "_Свиване на вÑ?иÑ?ки"
 
-#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:213
+#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:251
 msgid "Collapse all listings"
 msgstr "Свиване на вÑ?иÑ?ки Ñ?пиÑ?Ñ?Ñ?и"
 
-#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:275
+#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:322
 msgid "Remote Keys"
 msgstr "Ð?Ñ?далеÑ?ени клÑ?Ñ?ове"
 
-#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:277
+#: ../src/seahorse-keyserver-results.c:324
 #, c-format
 msgid "Remote Keys Containing '%s'"
 msgstr "Ð?Ñ?далеÑ?ени клÑ?Ñ?ове, Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жаÑ?и â??%sâ??"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]