[glib] Updated Serbian translationcommit fceea19be5a7744904f793e38e090b627b8c0ed8
Author: Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>
Date:  Sat Aug 21 20:05:14 2010 +0200

  Updated Serbian translation

 po/sr.po    | 1756 ++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------
 po/sr latin po | 1767 +++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------
 2 files changed, 2185 insertions(+), 1338 deletions(-)
---
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index 98000e6..b35c167 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -7,353 +7,361 @@
 # Reviewed on 2004-02-01 by: Ð?анило Шеган <danilo gnome org>
 # Reviewed on 2005-07-08 by: Ð?анило Шеган <danilo gnome org>
 # Translated on 2006-01-31 by Слободан Ð?. СÑ?едоÑ?евиÑ? <slobo akrep be>
+# Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: 2.8\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-06-07 21:37-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-09 20:28+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=glib&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-19 21:04+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-20 17:06+0200\n"
 "Last-Translator: Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>\n"
-"Language-Team: Serbian <gnome prevod org>\n"
+"Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4;  plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :  n"
+"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
 
-#: glib/gbookmarkfile.c:737
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:780
 #, c-format
 msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
 msgstr "Ð?еоÑ?екивано Ñ?воÑ?Ñ?Ñ?во â??%sâ?? елеменÑ?а â??%sâ??"
 
-#: glib/gbookmarkfile.c:748 glib/gbookmarkfile.c:819 glib/gbookmarkfile.c:829
-#: glib/gbookmarkfile.c:936
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:791 ../glib/gbookmarkfile.c:862
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:872 ../glib/gbookmarkfile.c:979
 #, c-format
 msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
 msgstr "СвоÑ?Ñ?Ñ?во â??%sâ?? елеменÑ?а â??%sâ?? ниÑ?е пÑ?онаÑ?ено"
 
-#: glib/gbookmarkfile.c:1106 glib/gbookmarkfile.c:1171
-#: glib/gbookmarkfile.c:1235 glib/gbookmarkfile.c:1245
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:1149 ../glib/gbookmarkfile.c:1214
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:1278 ../glib/gbookmarkfile.c:1288
 #, c-format
 msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
 msgstr "Ð?еоÑ?екивана ознака â??%sâ??, оÑ?екивано Ñ?е â??%sâ??"
 
-#: glib/gbookmarkfile.c:1131 glib/gbookmarkfile.c:1145
-#: glib/gbookmarkfile.c:1213 glib/gbookmarkfile.c:1265
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:1174 ../glib/gbookmarkfile.c:1188
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:1256 ../glib/gbookmarkfile.c:1308
 #, c-format
 msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
 msgstr "Ð?еоÑ?екивана ознака â??%sâ?? Ñ?нÑ?Ñ?аÑ? â??%sâ??"
 
-#: glib/gbookmarkfile.c:1793
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:1834
 msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
 msgstr ""
 "Ð?е могÑ? да наÑ?ем иÑ?пÑ?авнÑ? даÑ?оÑ?екÑ? Ñ?а обележиваÑ?има меÑ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?иклама Ñ?а "
 "подаÑ?има"
 
-#: glib/gbookmarkfile.c:1994
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2035
 #, c-format
 msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
 msgstr "Ð?бележиваÑ? ка â??%sâ?? веÑ? поÑ?Ñ?оÑ?и"
 
-#: glib/gbookmarkfile.c:2040 glib/gbookmarkfile.c:2198
-#: glib/gbookmarkfile.c:2283 glib/gbookmarkfile.c:2363
-#: glib/gbookmarkfile.c:2448 glib/gbookmarkfile.c:2531
-#: glib/gbookmarkfile.c:2609 glib/gbookmarkfile.c:2688
-#: glib/gbookmarkfile.c:2730 glib/gbookmarkfile.c:2827
-#: glib/gbookmarkfile.c:2953 glib/gbookmarkfile.c:3143
-#: glib/gbookmarkfile.c:3219 glib/gbookmarkfile.c:3384
-#: glib/gbookmarkfile.c:3473 glib/gbookmarkfile.c:3563
-#: glib/gbookmarkfile.c:3691
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2081 ../glib/gbookmarkfile.c:2239
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2324 ../glib/gbookmarkfile.c:2404
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2489 ../glib/gbookmarkfile.c:2572
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2650 ../glib/gbookmarkfile.c:2729
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2771 ../glib/gbookmarkfile.c:2868
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2994 ../glib/gbookmarkfile.c:3184
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:3260 ../glib/gbookmarkfile.c:3425
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:3514 ../glib/gbookmarkfile.c:3604
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:3732
 #, c-format
 msgid "No bookmark found for URI '%s'"
 msgstr "Ð?иÑ?е пÑ?онаÑ?ен обележиваÑ? ка â??%sâ??"
 
-#: glib/gbookmarkfile.c:2372
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2413
 #, c-format
 msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
 msgstr "У обележиваÑ?Ñ? ка â??%sâ?? ниÑ?е одÑ?еÑ?ена Ð?Ð?Ð?Ð? вÑ?Ñ?Ñ?а"
 
-#: glib/gbookmarkfile.c:2457
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2498
 #, c-format
 msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
 msgstr "У обележиваÑ?Ñ? ка â??%sâ?? ниÑ?е одÑ?еÑ?ена пÑ?иваÑ?на заÑ?Ñ?авиÑ?а"
 
-#: glib/gbookmarkfile.c:2836
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2877
 #, c-format
 msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
 msgstr "У обележиваÑ?Ñ? ка â??%sâ?? ниÑ?Ñ? одÑ?еÑ?ене гÑ?Ñ?пе"
 
-#: glib/gbookmarkfile.c:3237 glib/gbookmarkfile.c:3394
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:3278 ../glib/gbookmarkfile.c:3435
 #, c-format
 msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
 msgstr "Ð?Ñ?огÑ?ам â??%sâ?? ниÑ?е Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?овао обележиваÑ? ка â??%sâ??"
 
-#: glib/gbookmarkfile.c:3417
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:3458
 #, c-format
 msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
 msgstr "Ð?е могÑ? да пÑ?оÑ?иÑ?им комаднÑ? линиÑ?Ñ? â??%sâ?? Ñ?а везом ка â??%sâ??"
 
-#: glib/gconvert.c:437 glib/gconvert.c:515 glib/giochannel.c:1404
-#: gio/gcharsetconverter.c:459
+#: ../glib/gconvert.c:557 ../glib/gconvert.c:635 ../glib/giochannel.c:1403
+#: ../gio/gcharsetconverter.c:458
 #, c-format
 msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ваÑ?аÑ?е из Ñ?кÑ?па знакова â??%sâ?? Ñ? â??%sâ?? ниÑ?е подÑ?жано"
 
-#: glib/gconvert.c:441 glib/gconvert.c:519 gio/gcharsetconverter.c:463
+#: ../glib/gconvert.c:561 ../glib/gconvert.c:639
+#: ../gio/gcharsetconverter.c:462
 #, c-format
 msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
 msgstr "Ð?е могÑ? да покÑ?енем пÑ?еÑ?ваÑ?аÑ?е из â??%sâ?? Ñ? â??%sâ??"
 
-#: glib/gconvert.c:638 glib/gconvert.c:1031 glib/giochannel.c:1576
-#: glib/giochannel.c:1618 glib/giochannel.c:2462 glib/gutf8.c:989
-#: glib/gutf8.c:1444 gio/gcharsetconverter.c:346
+#: ../glib/gconvert.c:758 ../glib/gconvert.c:1151 ../glib/giochannel.c:1575
+#: ../glib/giochannel.c:1617 ../glib/giochannel.c:2461 ../glib/gutf8.c:988
+#: ../glib/gutf8.c:1443 ../gio/gcharsetconverter.c:345
 msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
 msgstr "Ð?еиÑ?пÑ?аван низ баÑ?Ñ?ова Ñ? Ñ?лазÑ? коÑ?и пÑ?еÑ?ваÑ?ам"
 
-#: glib/gconvert.c:646 glib/gconvert.c:956 glib/giochannel.c:1583
-#: glib/giochannel.c:2474 gio/gcharsetconverter.c:351
+#: ../glib/gconvert.c:766 ../glib/gconvert.c:1076 ../glib/giochannel.c:1582
+#: ../glib/giochannel.c:2473 ../gio/gcharsetconverter.c:350
 #, c-format
 msgid "Error during conversion: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и пÑ?еÑ?ваÑ?аÑ?Ñ?: %s"
 
-#: glib/gconvert.c:678 glib/gutf8.c:985 glib/gutf8.c:1195 glib/gutf8.c:1336
-#: glib/gutf8.c:1440
+#: ../glib/gconvert.c:798 ../glib/gutf8.c:984 ../glib/gutf8.c:1194
+#: ../glib/gutf8.c:1335 ../glib/gutf8.c:1439
 msgid "Partial character sequence at end of input"
 msgstr "Ð?епоÑ?пÑ?н низ знакова на кÑ?аÑ?Ñ? Ñ?лаза"
 
 # ово пÑ?еÑ?поÑ?Ñ?авÑ?ам да Ñ?е одноÑ?и на делимиÑ?ан УТФ8 запиÑ?
-#: glib/gconvert.c:928
+#: ../glib/gconvert.c:1048
 #, c-format
 msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
 msgstr "Ð?е може пÑ?еÑ?воÑ?иÑ?и Ñ?езеÑ?вÑ? â??%sâ?? Ñ? запиÑ? â??%sâ??"
 
-#: glib/gconvert.c:1751
+#: ../glib/gconvert.c:1871
 #, c-format
 msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
 msgstr "Ð?дÑ?еÑ?а â??%sâ?? ниÑ?е апÑ?олÑ?Ñ?на адÑ?еÑ?а помоÑ?Ñ? â??fileâ?? Ñ?еме"
 
-#: glib/gconvert.c:1761
+#: ../glib/gconvert.c:1881
 #, c-format
 msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
 msgstr "Ð?дÑ?еÑ?а локалне даÑ?оÑ?еке â??%sâ?? не Ñ?ме Ñ?адÑ?жаÑ?и â??#â??"
 
-#: glib/gconvert.c:1778
+#: ../glib/gconvert.c:1898
 #, c-format
 msgid "The URI '%s' is invalid"
 msgstr "Ð?дÑ?еÑ?а â??%sâ?? Ñ?е неиÑ?пÑ?авна"
 
-#: glib/gconvert.c:1790
+#: ../glib/gconvert.c:1910
 #, c-format
 msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
 msgstr "Ð?ме домаÑ?ина из адÑ?еÑ?е â??%sâ?? Ñ?е неиÑ?пÑ?авно"
 
-#: glib/gconvert.c:1806
+#: ../glib/gconvert.c:1926
 #, c-format
 msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
 msgstr "Ð?дÑ?еÑ?а â??%sâ?? Ñ?адÑ?жи неиÑ?пÑ?авно назнаÑ?ене знаке"
 
-#: glib/gconvert.c:1901
+#: ../glib/gconvert.c:2021
 #, c-format
 msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?аÑ?а â??%sâ?? ниÑ?е апÑ?олÑ?Ñ?на пÑ?Ñ?аÑ?а"
 
-#: glib/gconvert.c:1911
+#: ../glib/gconvert.c:2031
 msgid "Invalid hostname"
 msgstr "Ð?еиÑ?пÑ?авно име домаÑ?ина"
 
-#: glib/gdir.c:112 glib/gdir.c:135
+#: ../glib/gdir.c:111 ../glib/gdir.c:134
 #, c-format
 msgid "Error opening directory '%s': %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и оÑ?ваÑ?аÑ?Ñ? диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?ма â??%sâ??: %s"
 
 # bug: plural-forms
-#: glib/gfileutils.c:536 glib/gfileutils.c:624
+#: ../glib/gfileutils.c:535 ../glib/gfileutils.c:623
 #, c-format
 msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
 msgstr "Ð?е могÑ? да обезбедим %lu баÑ?Ñ?ова за Ñ?иÑ?аÑ?е даÑ?оÑ?еке â??%sâ??"
 
-#: glib/gfileutils.c:551
+#: ../glib/gfileutils.c:550
 #, c-format
 msgid "Error reading file '%s': %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?иÑ?аÑ?Ñ? даÑ?оÑ?еке â??%sâ??: %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:565
+#: ../glib/gfileutils.c:564
 #, c-format
 msgid "File \"%s\" is too large"
 msgstr "Ð?аÑ?оÑ?ека â??%sâ?? Ñ?е пÑ?евелика"
 
-#: glib/gfileutils.c:648
+#: ../glib/gfileutils.c:647
 #, c-format
 msgid "Failed to read from file '%s': %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да пÑ?оÑ?иÑ?ам из даÑ?оÑ?еке â??%sâ??: %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:699 glib/gfileutils.c:786
+#: ../glib/gfileutils.c:698 ../glib/gfileutils.c:785
 #, c-format
 msgid "Failed to open file '%s': %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да оÑ?воÑ?им даÑ?оÑ?екÑ? â??%sâ??: %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:716 glib/gmappedfile.c:170
+#: ../glib/gfileutils.c:715 ../glib/gmappedfile.c:169
 #, c-format
 msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?азнам оÑ?обине даÑ?оÑ?еке â??%sâ??: неÑ?Ñ?пеÑ?ан fstat(): %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:750
+#: ../glib/gfileutils.c:749
 #, c-format
 msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да оÑ?воÑ?им даÑ?оÑ?екÑ? â??%sâ??: неÑ?Ñ?пеÑ?ан fdopen(): %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:858
+#: ../glib/gfileutils.c:857
 #, c-format
 msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да пÑ?еименÑ?Ñ?ем даÑ?оÑ?екÑ? â??%sâ?? Ñ? â??%sâ??: неÑ?Ñ?пеÑ?ан g_rename(): %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:900 glib/gfileutils.c:1366
+#: ../glib/gfileutils.c:899 ../glib/gfileutils.c:1365
 #, c-format
 msgid "Failed to create file '%s': %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да напÑ?авим даÑ?оÑ?екÑ? â??%sâ??: %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:914
+#: ../glib/gfileutils.c:913
 #, c-format
 msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да оÑ?воÑ?им даÑ?оÑ?екÑ? â??%sâ?? Ñ?ади Ñ?пиÑ?а: неÑ?Ñ?пеÑ?ан fdopen(): %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:939
+#: ../glib/gfileutils.c:938
 #, c-format
 msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?пиÑ?ем Ñ? даÑ?оÑ?екÑ? â??%sâ??: неÑ?Ñ?пеÑ?ан fwrite(): %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:958
+#: ../glib/gfileutils.c:957
 #, c-format
 msgid "Failed to write file '%s': fflush() failed: %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?пиÑ?ем Ñ? даÑ?оÑ?екÑ? â??%sâ??: неÑ?Ñ?пеÑ?ан fflush(): %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:987
+#: ../glib/gfileutils.c:986
 #, c-format
 msgid "Failed to write file '%s': fsync() failed: %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?пиÑ?ем Ñ? даÑ?оÑ?екÑ? â??%sâ??: неÑ?Ñ?пеÑ?ан fsync(): %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:1006
+#: ../glib/gfileutils.c:1005
 #, c-format
 msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да заÑ?воÑ?им даÑ?оÑ?екÑ? â??%sâ??: неÑ?Ñ?пеÑ?ан fclose(): %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:1124
+#: ../glib/gfileutils.c:1123
 #, c-format
 msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?оÑ?еÑ?а даÑ?оÑ?ека â??%sâ?? Ñ?е не може Ñ?клониÑ?и: неÑ?Ñ?пеÑ?ан g_unlink(): %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:1328
+#: ../glib/gfileutils.c:1327
 #, c-format
 msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
 msgstr "Ð?еиÑ?пÑ?аван Ñ?аблон â??%sâ??, не Ñ?ме Ñ?адÑ?жаÑ?и â??%sâ??"
 
-#: glib/gfileutils.c:1341
+#: ../glib/gfileutils.c:1340
 #, c-format
 msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
 msgstr "Шаблон â??%sâ?? не Ñ?адÑ?жи XXXXXX"
 
-#: glib/gfileutils.c:1774
+#: ../glib/gfileutils.c:1773
 #, c-format
 msgid "%u byte"
 msgid_plural "%u bytes"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%u баÑ?Ñ?"
+msgstr[1] "%u баÑ?Ñ?а"
+msgstr[2] "%u баÑ?Ñ?а"
+msgstr[3] "%u баÑ?Ñ?"
 
-#: glib/gfileutils.c:1782
+#: ../glib/gfileutils.c:1781
 #, c-format
 msgid "%.1f KB"
 msgstr "%.1f KB"
 
-#: glib/gfileutils.c:1787
+#: ../glib/gfileutils.c:1786
 #, c-format
 msgid "%.1f MB"
 msgstr "%.1f MB"
 
-#: glib/gfileutils.c:1792
+#: ../glib/gfileutils.c:1791
 #, c-format
 msgid "%.1f GB"
 msgstr "%.1f GB"
 
-#: glib/gfileutils.c:1797
+#: ../glib/gfileutils.c:1796
 #, c-format
 msgid "%.1f TB"
 msgstr "%.1f TB"
 
-#: glib/gfileutils.c:1802
+#: ../glib/gfileutils.c:1801
 #, c-format
 msgid "%.1f PB"
 msgstr "%.1f PB"
 
-#: glib/gfileutils.c:1807
+#: ../glib/gfileutils.c:1806
 #, c-format
 msgid "%.1f EB"
 msgstr "%.1f EB"
 
-#: glib/gfileutils.c:1850
+#: ../glib/gfileutils.c:1849
 #, c-format
 msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да пÑ?оÑ?иÑ?ам Ñ?имболиÑ?кÑ? везÑ? â??%sâ??: %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:1871
+#: ../glib/gfileutils.c:1870
 msgid "Symbolic links not supported"
 msgstr "СимболиÑ?ке везе ниÑ?Ñ? подÑ?жане"
 
-#: glib/giochannel.c:1408
+#: ../glib/giochannel.c:1407
 #, c-format
 msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да покÑ?енем пÑ?еÑ?ваÑ?аÑ?е из â??%sâ?? Ñ? â??%sâ??: %s"
 
-#: glib/giochannel.c:1753
+#: ../glib/giochannel.c:1752
 msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
 msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?иÑ?ам без обÑ?аде Ñ? g_io_channel_read_line_string"
 
-#: glib/giochannel.c:1800 glib/giochannel.c:2058 glib/giochannel.c:2145
+#: ../glib/giochannel.c:1799 ../glib/giochannel.c:2057
+#: ../glib/giochannel.c:2144
 msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
 msgstr "Ð?Ñ?еоÑ?Ñ?али непÑ?еÑ?воÑ?ени подаÑ?и Ñ? баÑ?еÑ?Ñ? за Ñ?иÑ?аÑ?е"
 
-#: glib/giochannel.c:1881 glib/giochannel.c:1958
+#: ../glib/giochannel.c:1880 ../glib/giochannel.c:1957
 msgid "Channel terminates in a partial character"
 msgstr "Ð?анал Ñ?е завÑ?Ñ?ава делимиÑ?ним знаком"
 
-#: glib/giochannel.c:1944
+#: ../glib/giochannel.c:1943
 msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
 msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?иÑ?ам без обÑ?аде Ñ? g_io_channel_read_to_end"
 
-#: glib/gmappedfile.c:151
+#: ../glib/gmappedfile.c:150
 #, c-format
 msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да оÑ?воÑ?им даÑ?оÑ?екÑ? â??%sâ??: неÑ?Ñ?пеÑ?ан open(): %s"
 
-#: glib/gmappedfile.c:230
+#: ../glib/gmappedfile.c:229
 #, c-format
 msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да мапиÑ?ам даÑ?оÑ?екÑ? â??%sâ??: неÑ?Ñ?пеÑ?ан mmap(): %s"
 
-#: glib/gmarkup.c:303 glib/gmarkup.c:343
+#: ../glib/gmarkup.c:302 ../glib/gmarkup.c:342
 #, c-format
 msgid "Error on line %d char %d: "
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка Ñ? %d. Ñ?едÑ?, %d. знак: "
 
-#: glib/gmarkup.c:363 glib/gmarkup.c:441
+#: ../glib/gmarkup.c:362 ../glib/gmarkup.c:440
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 encoded text in name - not valid '%s'"
 msgstr "Ð?еиÑ?пÑ?аван УТФ-8 Ñ?екÑ?Ñ? Ñ? именÑ? â?? â??%sâ?? ниÑ?е иÑ?пÑ?авно"
 
-#: glib/gmarkup.c:374
+#: ../glib/gmarkup.c:373
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid name "
 msgstr "â??%sâ?? ниÑ?е иÑ?пÑ?авно име "
 
-#: glib/gmarkup.c:390
+#: ../glib/gmarkup.c:389
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid name: '%c' "
 msgstr "â??%sâ?? ниÑ?е иÑ?пÑ?авно име: â??%câ?? "
 
-#: glib/gmarkup.c:494
+#: ../glib/gmarkup.c:493
 #, c-format
 msgid "Error on line %d: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка Ñ? %d. Ñ?едÑ?: %s"
 
-#: glib/gmarkup.c:578
+#: ../glib/gmarkup.c:577
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
@@ -362,7 +370,7 @@ msgstr ""
 "Ð?иÑ?ам Ñ?Ñ?пео да Ñ?аÑ?Ñ?ланим â??%-.*sâ??, Ñ?Ñ?о Ñ?е Ñ?Ñ?ебало да пÑ?едÑ?Ñ?авÑ?а Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? Ñ?нÑ?Ñ?аÑ? "
 "знаковне Ñ?еÑ?еÑ?енÑ?е (на пÑ?имеÑ? &#234;) â?? можда Ñ?е Ñ?иÑ?Ñ?а пÑ?евелика"
 
-#: glib/gmarkup.c:590
+#: ../glib/gmarkup.c:589
 msgid ""
 "Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
 "ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
@@ -372,24 +380,24 @@ msgstr ""
 "коÑ?иÑ?Ñ?или ампеÑ?Ñ?анд без намеÑ?е да запоÑ?неÑ?е енÑ?иÑ?еÑ? â?? назнаÑ?иÑ?е ампеÑ?Ñ?анд Ñ?а "
 "&amp;"
 
-#: glib/gmarkup.c:616
+#: ../glib/gmarkup.c:615
 #, c-format
 msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
 msgstr "Ð?наковна Ñ?еÑ?еÑ?енÑ?а â??%-.*sâ?? не пÑ?едÑ?Ñ?авÑ?а дозвоÑ?ени знак"
 
-#: glib/gmarkup.c:654
+#: ../glib/gmarkup.c:653
 msgid ""
 "Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
 msgstr ""
 "УоÑ?ен пÑ?азан енÑ?иÑ?еÑ? â??&;â??; пÑ?иÑ?ваÑ?Ñ?иви енÑ?иÑ?еÑ?и Ñ?Ñ? &amp; &quot; &lt; &gt; "
 "&apos;"
 
-#: glib/gmarkup.c:662
+#: ../glib/gmarkup.c:661
 #, c-format
 msgid "Entity name '%-.*s' is not known"
 msgstr "Ð?ме енÑ?иÑ?еÑ?а â??%-.*sâ?? ниÑ?е познаÑ?о"
 
-#: glib/gmarkup.c:667
+#: ../glib/gmarkup.c:666
 msgid ""
 "Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
 "character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
@@ -397,11 +405,11 @@ msgstr ""
 "Ð?нÑ?иÑ?еÑ? Ñ?е не завÑ?Ñ?ава Ñ?аÑ?ка-запеÑ?ом; наÑ?веÑ?оваÑ?ниÑ?е Ñ?Ñ?е коÑ?иÑ?Ñ?или ампеÑ?Ñ?анд "
 "без намеÑ?е да запоÑ?неÑ?е енÑ?иÑ?еÑ? â?? назнаÑ?иÑ?е ампеÑ?Ñ?анд Ñ?а &amp;"
 
-#: glib/gmarkup.c:1014
+#: ../glib/gmarkup.c:1013
 msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
 msgstr "Ð?окÑ?менÑ? моÑ?а поÑ?еÑ?и елеменÑ?ом (нпÑ?. <кÑ?ига>)"
 
-#: glib/gmarkup.c:1054
+#: ../glib/gmarkup.c:1053
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
@@ -410,23 +418,23 @@ msgstr ""
 "â??%sâ?? не пÑ?едÑ?Ñ?авÑ?а иÑ?пÑ?аван знак након знака â??<â??; име елеменÑ?а не може Ñ?име "
 "поÑ?еÑ?и"
 
-#: glib/gmarkup.c:1122
+#: ../glib/gmarkup.c:1121
 #, c-format
 msgid ""
-"Odd character '%s', expected a '>' character to end the empty-element tag '%"
-"s'"
+"Odd character '%s', expected a '>' character to end the empty-element tag "
+"'%s'"
 msgstr ""
 "ЧÑ?дан знак â??%sâ??, а оÑ?екиван Ñ?е â??>â?? знак Ñ?ади оконÑ?аÑ?а ознаке пÑ?азног "
 "елеменÑ?а â??%sâ??"
 
-#: glib/gmarkup.c:1206
+#: ../glib/gmarkup.c:1205
 #, c-format
 msgid ""
 "Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
 msgstr ""
 "ЧÑ?дан знак â??%sâ??, оÑ?екиван Ñ?е â??=â?? поÑ?ле имена аÑ?Ñ?ибÑ?Ñ?а â??%sâ?? елеменÑ?а â??%sâ??"
 
-#: glib/gmarkup.c:1247
+#: ../glib/gmarkup.c:1246
 #, c-format
 msgid ""
 "Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
@@ -437,7 +445,7 @@ msgstr ""
 "елеменÑ?а â??%sâ??, или можда аÑ?Ñ?ибÑ?Ñ?; можда Ñ?Ñ?е коÑ?иÑ?Ñ?или неиÑ?пÑ?аван знак Ñ? "
 "именÑ? аÑ?Ñ?ибÑ?Ñ?а"
 
-#: glib/gmarkup.c:1291
+#: ../glib/gmarkup.c:1290
 #, c-format
 msgid ""
 "Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
@@ -446,7 +454,7 @@ msgstr ""
 "ЧÑ?дан знак â??%sâ??, оÑ?екиван Ñ?е поÑ?еÑ?ни наводник након знака Ñ?еднакоÑ?Ñ?и пÑ?и "
 "додели вÑ?едноÑ?Ñ?и аÑ?Ñ?ибÑ?Ñ?а â??%sâ?? елеменÑ?а â??%sâ??"
 
-#: glib/gmarkup.c:1425
+#: ../glib/gmarkup.c:1424
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
@@ -454,7 +462,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "â??%sâ?? ниÑ?е иÑ?пÑ?аван знак након низа â??</â??; â??%sâ?? не може запоÑ?еÑ?и име елеменÑ?а"
 
-#: glib/gmarkup.c:1461
+#: ../glib/gmarkup.c:1460
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
@@ -463,26 +471,26 @@ msgstr ""
 "â??%sâ?? ниÑ?е иÑ?пÑ?аван знак након имена заÑ?воÑ?еног елеменÑ?а â??%sâ??; дозвоÑ?ени знак "
 "Ñ?е â??>â??"
 
-#: glib/gmarkup.c:1472
+#: ../glib/gmarkup.c:1471
 #, c-format
 msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
 msgstr "Ð?леменÑ? â??%sâ?? Ñ?е заÑ?воÑ?ен, нема Ñ?Ñ?енÑ?Ñ?но оÑ?воÑ?ениÑ? елеменаÑ?а"
 
-#: glib/gmarkup.c:1481
+#: ../glib/gmarkup.c:1480
 #, c-format
 msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
 msgstr "Ð?леменÑ? â??%sâ?? Ñ?е заÑ?воÑ?ен, а Ñ?Ñ?енÑ?Ñ?но оÑ?воÑ?ен елеменÑ? Ñ?е â??%sâ??"
 
-#: glib/gmarkup.c:1648
+#: ../glib/gmarkup.c:1647
 msgid "Document was empty or contained only whitespace"
 msgstr "Ð?окÑ?менÑ? Ñ?е пÑ?азан или Ñ?адÑ?жи Ñ?амо белине"
 
-#: glib/gmarkup.c:1662
+#: ../glib/gmarkup.c:1661
 msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
 msgstr ""
 "Ð?окÑ?менÑ? завÑ?Ñ?ен неоÑ?екивано непоÑ?Ñ?едно након оÑ?воÑ?ене коÑ?оÑ?гле загÑ?аде â??<â??"
 
-#: glib/gmarkup.c:1670 glib/gmarkup.c:1715
+#: ../glib/gmarkup.c:1669 ../glib/gmarkup.c:1714
 #, c-format
 msgid ""
 "Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
@@ -491,7 +499,7 @@ msgstr ""
 "Ð?окÑ?менÑ? завÑ?Ñ?ен неоÑ?екивано Ñ?а оÑ?воÑ?еним елеменÑ?има â?? â??%sâ?? Ñ?е поÑ?ледÑ?е "
 "оÑ?воÑ?ен елеменÑ?"
 
-#: glib/gmarkup.c:1678
+#: ../glib/gmarkup.c:1677
 #, c-format
 msgid ""
 "Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
@@ -500,19 +508,19 @@ msgstr ""
 "Ð?окÑ?менÑ? Ñ?е завÑ?Ñ?ен неоÑ?екивано, а оÑ?екивана Ñ?е заÑ?воÑ?ена коÑ?оÑ?гла загÑ?ада "
 "коÑ?а заÑ?ваÑ?а ознакÑ? <%s/>"
 
-#: glib/gmarkup.c:1684
+#: ../glib/gmarkup.c:1683
 msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
 msgstr "Ð?окÑ?менÑ? завÑ?Ñ?ен неоÑ?екивано Ñ?Ñ?Ñ?ед имена елеменÑ?а"
 
-#: glib/gmarkup.c:1690
+#: ../glib/gmarkup.c:1689
 msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
 msgstr "Ð?окÑ?менÑ? завÑ?Ñ?ен неоÑ?екивано Ñ?Ñ?Ñ?ед имена аÑ?Ñ?ибÑ?Ñ?а"
 
-#: glib/gmarkup.c:1695
+#: ../glib/gmarkup.c:1694
 msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
 msgstr "Ð?окÑ?менÑ? завÑ?Ñ?ен неоÑ?екивано Ñ?Ñ?Ñ?ед поÑ?еÑ?не ознаке елеменÑ?а."
 
-#: glib/gmarkup.c:1701
+#: ../glib/gmarkup.c:1700
 msgid ""
 "Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
 "name; no attribute value"
@@ -520,392 +528,394 @@ msgstr ""
 "Ð?окÑ?менÑ? завÑ?Ñ?ен неоÑ?екивано након знака Ñ?еднакоÑ?Ñ?и поÑ?ле имена аÑ?Ñ?ибÑ?Ñ?а; "
 "вÑ?едноÑ?Ñ? аÑ?Ñ?ибÑ?Ñ?а ниÑ?е наведена"
 
-#: glib/gmarkup.c:1708
+#: ../glib/gmarkup.c:1707
 msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
 msgstr "Ð?окÑ?менÑ? завÑ?Ñ?ен неоÑ?екивано Ñ?Ñ?Ñ?ед вÑ?едноÑ?Ñ?и аÑ?Ñ?ибÑ?Ñ?а"
 
-#: glib/gmarkup.c:1724
+#: ../glib/gmarkup.c:1723
 #, c-format
 msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
 msgstr "Ð?окÑ?менÑ? завÑ?Ñ?ен неоÑ?екивано Ñ?Ñ?Ñ?ед завÑ?Ñ?не ознаке елеменÑ?а â??%sâ??"
 
-#: glib/gmarkup.c:1730
+#: ../glib/gmarkup.c:1729
 msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
 msgstr "Ð?окÑ?менÑ? завÑ?Ñ?ен неоÑ?екивано Ñ?Ñ?Ñ?ед пÑ?имедбе или Ñ?пÑ?Ñ?а за обÑ?адÑ?"
 
-#: glib/gregex.c:131
+#: ../glib/gregex.c:184
 msgid "corrupted object"
 msgstr "оÑ?Ñ?еÑ?ен обÑ?екаÑ?"
 
-#: glib/gregex.c:133
+#: ../glib/gregex.c:186
 msgid "internal error or corrupted object"
 msgstr "инÑ?еÑ?на гÑ?еÑ?ка или оÑ?Ñ?еÑ?ен обÑ?екаÑ?"
 
-#: glib/gregex.c:135
+#: ../glib/gregex.c:188
 msgid "out of memory"
 msgstr "нема мемоÑ?иÑ?е"
 
-#: glib/gregex.c:140
+#: ../glib/gregex.c:193
 msgid "backtracking limit reached"
 msgstr "доÑ?Ñ?игнÑ?Ñ? Ñ?е лимиÑ? пÑ?еÑ?Ñ?аживаÑ?а Ñ?назад"
 
-#: glib/gregex.c:152 glib/gregex.c:160
+#: ../glib/gregex.c:205 ../glib/gregex.c:213
 msgid "the pattern contains items not supported for partial matching"
 msgstr "обÑ?азаÑ? Ñ?адÑ?жи Ñ?Ñ?авке коÑ?е ниÑ?Ñ? подÑ?жане за делимиÑ?но поклапаÑ?е"
 
-#: glib/gregex.c:154 gio/glocalfile.c:2110
+#: ../glib/gregex.c:207 ../gio/glocalfile.c:2109
 msgid "internal error"
 msgstr "инÑ?еÑ?на гÑ?еÑ?ка"
 
-#: glib/gregex.c:162
+#: ../glib/gregex.c:215
 msgid "back references as conditions are not supported for partial matching"
 msgstr ""
 "Ñ?еÑ?еÑ?енÑ?е на пÑ?еÑ?Ñ?одно поклапаÑ?е не могÑ? биÑ?и Ñ?Ñ?лов за делимиÑ?но поклапаÑ?е"
 
-#: glib/gregex.c:171
+#: ../glib/gregex.c:224
 msgid "recursion limit reached"
 msgstr "доÑ?Ñ?игнÑ?Ñ? Ñ?е лимиÑ? Ñ?екÑ?Ñ?зиÑ?е"
 
-#: glib/gregex.c:173
+#: ../glib/gregex.c:226
 msgid "workspace limit for empty substrings reached"
 msgstr "доÑ?Ñ?игнÑ?Ñ? Ñ?е лимиÑ? бÑ?оÑ?а пÑ?азниÑ? подниÑ?ки каÑ?акÑ?еÑ?а"
 
-#: glib/gregex.c:175
+#: ../glib/gregex.c:228
 msgid "invalid combination of newline flags"
 msgstr "неиÑ?пÑ?авна комбинаÑ?иÑ?а ознака за новÑ? линиÑ?Ñ?"
 
-#: glib/gregex.c:179
+#: ../glib/gregex.c:232
 msgid "unknown error"
 msgstr "непознаÑ?а гÑ?еÑ?ка"
 
-#: glib/gregex.c:199
+#: ../glib/gregex.c:252
 msgid "\\ at end of pattern"
 msgstr "\\ на кÑ?аÑ?Ñ? обÑ?аÑ?Ñ?а"
 
-#: glib/gregex.c:202
+#: ../glib/gregex.c:255
 msgid "\\c at end of pattern"
 msgstr "\\c на кÑ?аÑ?Ñ? обÑ?аÑ?Ñ?а"
 
-#: glib/gregex.c:205
+#: ../glib/gregex.c:258
 msgid "unrecognized character follows \\"
 msgstr "након непознаÑ?ог знака Ñ?леди \\"
 
-#: glib/gregex.c:212
+#: ../glib/gregex.c:265
 msgid "case-changing escapes (\\l, \\L, \\u, \\U) are not allowed here"
 msgstr ""
 "овде ниÑ?Ñ? дозвоÑ?ени избегаваÑ?ки низови за пÑ?оменÑ? велиÑ?ине Ñ?лова (\\l, \\L, "
 "\\u, \\U)"
 
-#: glib/gregex.c:215
+#: ../glib/gregex.c:268
 msgid "numbers out of order in {} quantifier"
 msgstr "бÑ?оÑ?еви ниÑ?Ñ? по Ñ?едÑ? Ñ? {} бÑ?оÑ?аÑ?Ñ?"
 
-#: glib/gregex.c:218
+#: ../glib/gregex.c:271
 msgid "number too big in {} quantifier"
 msgstr "бÑ?оÑ?еви Ñ?Ñ? пÑ?евелики Ñ? {} бÑ?оÑ?аÑ?Ñ?"
 
-#: glib/gregex.c:221
+#: ../glib/gregex.c:274
 msgid "missing terminating ] for character class"
 msgstr "недоÑ?Ñ?аÑ?е завÑ?Ñ?ниÑ?а ] за клаÑ?Ñ? знакова"
 
-#: glib/gregex.c:224
+#: ../glib/gregex.c:277
 msgid "invalid escape sequence in character class"
 msgstr "неиÑ?пÑ?аван избегаваÑ?ки низ Ñ? клаÑ?и знакова"
 
-#: glib/gregex.c:227
+#: ../glib/gregex.c:280
 msgid "range out of order in character class"
 msgstr "опÑ?ег Ñ?е неиÑ?пÑ?аван Ñ?нÑ?Ñ?аÑ? клаÑ?е знакова"
 
-#: glib/gregex.c:230
+#: ../glib/gregex.c:283
 msgid "nothing to repeat"
 msgstr "нема ниÑ?ега за понавÑ?аÑ?е"
 
-#: glib/gregex.c:233
+#: ../glib/gregex.c:286
 msgid "unrecognized character after (?"
 msgstr "непознаÑ? знак након (?"
 
-#: glib/gregex.c:237
+#: ../glib/gregex.c:290
 msgid "unrecognized character after (?<"
 msgstr "непознаÑ? знак након (?<"
 
-#: glib/gregex.c:241
+#: ../glib/gregex.c:294
 msgid "unrecognized character after (?P"
 msgstr "непознаÑ? знак након (?P"
 
-#: glib/gregex.c:244
+#: ../glib/gregex.c:297
 msgid "POSIX named classes are supported only within a class"
 msgstr "клаÑ?е именоване POSIX-ом Ñ?Ñ? подÑ?жане Ñ?амо Ñ?нÑ?Ñ?аÑ? клаÑ?е"
 
-#: glib/gregex.c:247
+#: ../glib/gregex.c:300
 msgid "missing terminating )"
 msgstr "недоÑ?Ñ?аÑ?е завÑ?Ñ?ниÑ?а )"
 
-#: glib/gregex.c:251
+#: ../glib/gregex.c:304
 msgid ") without opening ("
 msgstr ") без оÑ?ваÑ?аÑ?а ("
 
 #. translators: '(?R' and '(?[+-]digits' are both meant as (groups of)
 #. * sequences here, '(?-54' would be an example for the second group.
 #.
-#: glib/gregex.c:258
+#: ../glib/gregex.c:311
 msgid "(?R or (?[+-]digits must be followed by )"
 msgstr "након(?R или (?[+-]бÑ?оÑ?ева моÑ?а да Ñ?леди )"
 
-#: glib/gregex.c:261
+#: ../glib/gregex.c:314
 msgid "reference to non-existent subpattern"
 msgstr "Ñ?еÑ?еÑ?енÑ?а на непоÑ?Ñ?оÑ?еÑ?и подобÑ?азаÑ?"
 
-#: glib/gregex.c:264
+#: ../glib/gregex.c:317
 msgid "missing ) after comment"
 msgstr "недоÑ?Ñ?аÑ?е ) након коменÑ?аÑ?а"
 
-#: glib/gregex.c:267
+#: ../glib/gregex.c:320
 msgid "regular expression too large"
 msgstr "Ñ?егÑ?лаÑ?ни изÑ?аз Ñ?е пÑ?едÑ?гаÑ?ак"
 
-#: glib/gregex.c:270
+#: ../glib/gregex.c:323
 msgid "failed to get memory"
 msgstr "не могÑ? да добиÑ?ем мемоÑ?иÑ?Ñ?"
 
-#: glib/gregex.c:273
+#: ../glib/gregex.c:326
 msgid "lookbehind assertion is not fixed length"
 msgstr "подаÑ?и иза Ñ?вÑ?дÑ?е ниÑ?Ñ? задаÑ?е дÑ?жине"
 
-#: glib/gregex.c:276
+#: ../glib/gregex.c:329
 msgid "malformed number or name after (?("
 msgstr "неиÑ?пÑ?авно задаÑ? бÑ?оÑ? или назив након (?("
 
-#: glib/gregex.c:279
+#: ../glib/gregex.c:332
 msgid "conditional group contains more than two branches"
 msgstr "Ñ?Ñ?ловна гÑ?Ñ?па Ñ?адÑ?жи виÑ?е од две гÑ?ане"
 
-#: glib/gregex.c:282
+#: ../glib/gregex.c:335
 msgid "assertion expected after (?("
 msgstr "оÑ?екивана Ñ?е Ñ?вÑ?дÑ?а након (?("
 
-#: glib/gregex.c:285
+#: ../glib/gregex.c:338
 msgid "unknown POSIX class name"
 msgstr "непознаÑ? назив POSIX клаÑ?е"
 
-#: glib/gregex.c:288
+#: ../glib/gregex.c:341
 msgid "POSIX collating elements are not supported"
 msgstr "ниÑ?Ñ? подÑ?жани POSIX колаÑ?иони елеменÑ?и"
 
-#: glib/gregex.c:291
+#: ../glib/gregex.c:344
 msgid "character value in \\x{...} sequence is too large"
 msgstr "пÑ?евелика Ñ?е вÑ?едноÑ?Ñ? каÑ?акÑ?еÑ?а Ñ? \\x{...} Ñ?еквенÑ?и"
 
-#: glib/gregex.c:294
+#: ../glib/gregex.c:347
 msgid "invalid condition (?(0)"
 msgstr "неиÑ?пÑ?аван Ñ?е Ñ?Ñ?лов (?(0)"
 
-#: glib/gregex.c:297
+#: ../glib/gregex.c:350
 msgid "\\C not allowed in lookbehind assertion"
 msgstr "ниÑ?е дозвоÑ?ено \\C Ñ? подаÑ?има иза Ñ?вÑ?дÑ?е"
 
-#: glib/gregex.c:300
+#: ../glib/gregex.c:353
 msgid "recursive call could loop indefinitely"
 msgstr "Ñ?екÑ?Ñ?зиван заÑ?Ñ?ев Ñ?е може понавÑ?аÑ?и беÑ?конаÑ?но"
 
-#: glib/gregex.c:303
+#: ../glib/gregex.c:356
 msgid "missing terminator in subpattern name"
 msgstr "недоÑ?Ñ?аÑ?е завÑ?Ñ?ниÑ?а Ñ? називÑ? подобÑ?аÑ?Ñ?а"
 
-#: glib/gregex.c:306
+#: ../glib/gregex.c:359
 msgid "two named subpatterns have the same name"
 msgstr "двоимени подобÑ?аÑ?Ñ?и имаÑ?Ñ? иÑ?Ñ?о име"
 
-#: glib/gregex.c:309
+#: ../glib/gregex.c:362
 msgid "malformed \\P or \\p sequence"
 msgstr "ниÑ?е иÑ?пÑ?авно задаÑ?а \\P или \\p Ñ?еквенÑ?а"
 
-#: glib/gregex.c:312
+#: ../glib/gregex.c:365
 msgid "unknown property name after \\P or \\p"
 msgstr "ниÑ?е познаÑ? назив оÑ?обине након \\P или \\p"
 
-#: glib/gregex.c:315
+#: ../glib/gregex.c:368
 msgid "subpattern name is too long (maximum 32 characters)"
 msgstr "назив подобÑ?аÑ?Ñ?а Ñ?е пÑ?едÑ?гаÑ?ак (Ñ?ме да има наÑ?виÑ?е 32 каÑ?акаÑ?еÑ?а)"
 
-#: glib/gregex.c:318
+#: ../glib/gregex.c:371
 msgid "too many named subpatterns (maximum 10,000)"
 msgstr "има пÑ?евиÑ?е именованиÑ? подобÑ?азаÑ?а (Ñ?ме иÑ? биÑ?и наÑ?виÑ?е 10000)"
 
-#: glib/gregex.c:321
+#: ../glib/gregex.c:374
 msgid "octal value is greater than \\377"
 msgstr "оÑ?мобÑ?оÑ?на вÑ?едноÑ?Ñ? Ñ?е веÑ?а од \\377"
 
-#: glib/gregex.c:324
+#: ../glib/gregex.c:377
 msgid "DEFINE group contains more than one branch"
 msgstr "DEFINE гÑ?Ñ?па Ñ?адÑ?жи виÑ?е од Ñ?едне гÑ?ане"
 
-#: glib/gregex.c:327
+#: ../glib/gregex.c:380
 msgid "repeating a DEFINE group is not allowed"
 msgstr "понавÑ?аÑ?е DEFINE гÑ?Ñ?пе ниÑ?е дозвоÑ?ено"
 
-#: glib/gregex.c:330
+#: ../glib/gregex.c:383
 msgid "inconsistent NEWLINE options"
 msgstr "неÑ?Ñ?еднаÑ?ене NEWLINE опÑ?иÑ?е"
 
-#: glib/gregex.c:333
+#: ../glib/gregex.c:386
 msgid ""
 "\\g is not followed by a braced name or an optionally braced non-zero number"
 msgstr "након \\g не Ñ?леде загÑ?аде Ñ?а називом или вÑ?едноÑ?Ñ?Ñ? Ñ?азлиÑ?иÑ?ом од нÑ?ле"
 
-#: glib/gregex.c:338
+#: ../glib/gregex.c:391
 msgid "unexpected repeat"
 msgstr "неоÑ?екивано понавÑ?аÑ?е"
 
-#: glib/gregex.c:342
+#: ../glib/gregex.c:395
 msgid "code overflow"
 msgstr "пÑ?екоÑ?аÑ?еÑ?е кода"
 
-#: glib/gregex.c:346
+#: ../glib/gregex.c:399
 msgid "overran compiling workspace"
 msgstr "пÑ?евиÑ?е покÑ?енÑ?Ñ?иÑ? Ñ?адниÑ? пÑ?оÑ?Ñ?оÑ?а за пÑ?евоÑ?еÑ?е извоÑ?ног кода"
 
-#: glib/gregex.c:350
+#: ../glib/gregex.c:403
 msgid "previously-checked referenced subpattern not found"
 msgstr "ниÑ?е наÑ?ен пÑ?еÑ?Ñ?одно пÑ?овеÑ?ени и повезани подобÑ?азаÑ?"
 
-#: glib/gregex.c:522 glib/gregex.c:1639
+#: ../glib/gregex.c:575 ../glib/gregex.c:1696
 #, c-format
 msgid "Error while matching regular expression %s: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом пÑ?еÑ?Ñ?аживаÑ?а Ñ?егÑ?лаÑ?ним изÑ?азом %s: %s"
 
-#: glib/gregex.c:1094
+#: ../glib/gregex.c:1151
 msgid "PCRE library is compiled without UTF8 support"
 msgstr "PCRE библиоÑ?ека Ñ?е пÑ?еведена без подÑ?Ñ?ка за УТФ8"
 
-#: glib/gregex.c:1103
+#: ../glib/gregex.c:1160
 msgid "PCRE library is compiled without UTF8 properties support"
 msgstr "PCRE библиоÑ?ека Ñ?е пÑ?еведена без подÑ?Ñ?ке за УТФ8 оÑ?обине"
 
-#: glib/gregex.c:1157
+#: ../glib/gregex.c:1214
 #, c-format
 msgid "Error while compiling regular expression %s at char %d: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и пÑ?евоÑ?еÑ?Ñ? Ñ?егÑ?лаÑ?ног изÑ?аза %s код знака %d: %s"
 
-#: glib/gregex.c:1193
+#: ../glib/gregex.c:1250
 #, c-format
 msgid "Error while optimizing regular expression %s: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и опÑ?имизоваÑ?Ñ? Ñ?егÑ?лаÑ?ног изÑ?аза %s: %s"
 
-#: glib/gregex.c:2067
+#: ../glib/gregex.c:2124
 msgid "hexadecimal digit or '}' expected"
 msgstr "оÑ?екивана Ñ?е Ñ?екÑ?адекадна Ñ?иÑ?Ñ?а или â??}â??"
 
-#: glib/gregex.c:2083
+#: ../glib/gregex.c:2140
 msgid "hexadecimal digit expected"
 msgstr "оÑ?екивана Ñ?е Ñ?екÑ?адекадна Ñ?иÑ?Ñ?а"
 
-#: glib/gregex.c:2123
+#: ../glib/gregex.c:2180
 msgid "missing '<' in symbolic reference"
 msgstr "недоÑ?Ñ?аÑ?е â??<â?? Ñ? Ñ?еÑ?еÑ?енÑ?и Ñ?имбола"
 
-#: glib/gregex.c:2132
+#: ../glib/gregex.c:2189
 msgid "unfinished symbolic reference"
 msgstr "Ð?едовÑ?Ñ?ена Ñ?еÑ?еÑ?енÑ?а Ñ?имбола"
 
-#: glib/gregex.c:2139
+#: ../glib/gregex.c:2196
 msgid "zero-length symbolic reference"
 msgstr "Ñ?еÑ?еÑ?енÑ?а Ñ?имбола Ñ?е дÑ?жине нÑ?ла"
 
-#: glib/gregex.c:2150
+#: ../glib/gregex.c:2207
 msgid "digit expected"
 msgstr "оÑ?екивана Ñ?е Ñ?иÑ?Ñ?а"
 
-#: glib/gregex.c:2168
+#: ../glib/gregex.c:2225
 msgid "illegal symbolic reference"
 msgstr "неиÑ?пÑ?авна Ñ?еÑ?еÑ?енÑ?а Ñ?имбола"
 
-#: glib/gregex.c:2230
+#: ../glib/gregex.c:2287
 msgid "stray final '\\'"
 msgstr "одлÑ?Ñ?ало завÑ?Ñ?но â??\\â??"
 
-#: glib/gregex.c:2234
+#: ../glib/gregex.c:2291
 msgid "unknown escape sequence"
 msgstr "непознаÑ?а Ñ?еквенÑ?а избегаваÑ?а"
 
-#: glib/gregex.c:2244
+#: ../glib/gregex.c:2301
 #, c-format
 msgid "Error while parsing replacement text \"%s\" at char %lu: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом обÑ?аде Ñ?екÑ?Ñ?а за заменÑ? â??%sâ?? код каÑ?акÑ?еÑ?а %lu: %s"
 
-#: glib/gshell.c:92
+#: ../glib/gshell.c:91
 msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
 msgstr "Ð?авод не поÑ?иÑ?е наводником"
 
-#: glib/gshell.c:182
+#: ../glib/gshell.c:181
 msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
 msgstr "Ð?еÑ?паÑ?ен наводник Ñ? наÑ?едби или дÑ?Ñ?гом Ñ?иÑ?аÑ?Ñ? из Ñ?Ñ?Ñ?ке"
 
-#: glib/gshell.c:560
+#: ../glib/gshell.c:559
 #, c-format
 msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
 msgstr "СадÑ?жаÑ? завÑ?Ñ?ен непоÑ?Ñ?едно након â??\\â?? знака. (Ради Ñ?е о Ñ?екÑ?Ñ?Ñ? â??%sâ??)"
 
-#: glib/gshell.c:567
+#: ../glib/gshell.c:566
 #, c-format
 msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
 msgstr ""
 "СадÑ?жаÑ? завÑ?Ñ?ен пÑ?е наилаÑ?ка на одговаÑ?аÑ?Ñ?Ñ?и наводник за %c. (Ради Ñ?е о "
 "Ñ?екÑ?Ñ?Ñ? â??%sâ??)"
 
-#: glib/gshell.c:579
+#: ../glib/gshell.c:578
 msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
 msgstr "СадÑ?жаÑ? пÑ?азан (или Ñ?адÑ?жи Ñ?амо белине)"
 
-#: glib/gspawn-win32.c:283
+#: ../glib/gspawn-win32.c:282
 msgid "Failed to read data from child process"
 msgstr "Ð?иÑ?е Ñ?Ñ?пело Ñ?иÑ?аÑ?е подаÑ?ака из поÑ?пÑ?оÑ?еÑ?а"
 
-#: glib/gspawn-win32.c:300 glib/gspawn.c:1480
+#: ../glib/gspawn-win32.c:299 ../glib/gspawn.c:1479
 #, c-format
 msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
 msgstr "Ð?иÑ?е Ñ?Ñ?пело Ñ?Ñ?ваÑ?аÑ?е Ñ?евке за везÑ? Ñ?а поÑ?пÑ?оÑ?еÑ?ом (%s)"
 
-#: glib/gspawn-win32.c:339 glib/gspawn-win32.c:347 glib/gspawn.c:1139
+#: ../glib/gspawn-win32.c:338 ../glib/gspawn-win32.c:346 ../glib/gspawn.c:1138
 #, c-format
 msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
 msgstr "Ð?иÑ?е Ñ?Ñ?пело Ñ?иÑ?аÑ?е из подÑ?еÑ?ене Ñ?евке (%s)"
 
-#: glib/gspawn-win32.c:370 glib/gspawn.c:1346
+#: ../glib/gspawn-win32.c:369 ../glib/gspawn.c:1345
 #, c-format
 msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
 msgstr "Ð?иÑ?е Ñ?Ñ?пело пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?паÑ?е диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?мÑ? â??%sâ?? (%s)"
 
-#: glib/gspawn-win32.c:376 glib/gspawn-win32.c:495
+#: ../glib/gspawn-win32.c:375 ../glib/gspawn-win32.c:494
 #, c-format
 msgid "Failed to execute child process (%s)"
 msgstr "Ð?иÑ?е Ñ?Ñ?пело извÑ?Ñ?аваÑ?е поÑ?пÑ?оÑ?еÑ?а (%s)"
 
-#: glib/gspawn-win32.c:445
+#: ../glib/gspawn-win32.c:444
 #, c-format
 msgid "Invalid program name: %s"
 msgstr "Ð?иÑ?е иÑ?пÑ?авно име пÑ?огÑ?ама: %s"
 
-#: glib/gspawn-win32.c:455 glib/gspawn-win32.c:723 glib/gspawn-win32.c:1279
+#: ../glib/gspawn-win32.c:454 ../glib/gspawn-win32.c:722
+#: ../glib/gspawn-win32.c:1278
 #, c-format
 msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
 msgstr "Ð?иÑ?е иÑ?пÑ?авна ниÑ?ка â?? Ñ?лан векÑ?оÑ?а Ñ? %d: %s"
 
-#: glib/gspawn-win32.c:466 glib/gspawn-win32.c:738 glib/gspawn-win32.c:1312
+#: ../glib/gspawn-win32.c:465 ../glib/gspawn-win32.c:737
+#: ../glib/gspawn-win32.c:1311
 #, c-format
 msgid "Invalid string in environment: %s"
 msgstr "Ð?иÑ?е иÑ?пÑ?авна ниÑ?ка Ñ? окÑ?Ñ?жеÑ?Ñ?: %s"
 
-#: glib/gspawn-win32.c:719 glib/gspawn-win32.c:1260
+#: ../glib/gspawn-win32.c:718 ../glib/gspawn-win32.c:1259
 #, c-format
 msgid "Invalid working directory: %s"
 msgstr "Ð?иÑ?е иÑ?пÑ?авна Ñ?адна Ñ?аÑ?Ñ?икла: %s"
 
-#: glib/gspawn-win32.c:784
+#: ../glib/gspawn-win32.c:783
 #, c-format
 msgid "Failed to execute helper program (%s)"
 msgstr "Ð?иÑ?е Ñ?Ñ?пело извÑ?Ñ?аваÑ?е помоÑ?ног пÑ?огÑ?ама (%s)"
 
-#: glib/gspawn-win32.c:998
+#: ../glib/gspawn-win32.c:997
 msgid ""
 "Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
 "process"
@@ -913,138 +923,138 @@ msgstr ""
 "Ð?еоÑ?екивана гÑ?еÑ?ка док Ñ?Ñ? Ñ? g_io_channel_win32_poll() Ñ?иÑ?ани подаÑ?и из "
 "поÑ?пÑ?оÑ?еÑ?а"
 
-#: glib/gspawn.c:190
+#: ../glib/gspawn.c:189
 #, c-format
 msgid "Failed to read data from child process (%s)"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?пело Ñ?иÑ?аÑ?е подаÑ?ака од поÑ?пÑ?оÑ?еÑ?а (%s)"
 
-#: glib/gspawn.c:329
+#: ../glib/gspawn.c:328
 #, c-format
 msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
 msgstr "Ð?еоÑ?екивана гÑ?еÑ?ка Ñ? select() пÑ?и Ñ?иÑ?аÑ?Ñ? подаÑ?ака из поÑ?пÑ?оÑ?еÑ?а (%s)"
 
-#: glib/gspawn.c:414
+#: ../glib/gspawn.c:413
 #, c-format
 msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
 msgstr "Ð?еоÑ?екивана гÑ?еÑ?ка Ñ? waitpid() (%s)"
 
 # за Ñ?ада овако, можда гÑ?анаÑ?е, Ñ?множаваÑ?е? виÑ?Ñ?Ñ?каÑ?е ;-)
-#: glib/gspawn.c:1206
+#: ../glib/gspawn.c:1205
 #, c-format
 msgid "Failed to fork (%s)"
 msgstr "Ð?иÑ?е Ñ?Ñ?пео fork() (%s)"
 
-#: glib/gspawn.c:1356
+#: ../glib/gspawn.c:1355
 #, c-format
 msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
 msgstr "Ð?иÑ?е Ñ?Ñ?пело извÑ?Ñ?аваÑ?е поÑ?пÑ?оÑ?еÑ?а â??%sâ?? (%s)"
 
-#: glib/gspawn.c:1366
+#: ../glib/gspawn.c:1365
 #, c-format
 msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
 msgstr "Ð?иÑ?е Ñ?Ñ?пело пÑ?еÑ?Ñ?меÑ?аваÑ?е Ñ?лаза или излаза поÑ?пÑ?оÑ?еÑ?а (%s)"
 
-#: glib/gspawn.c:1375
+#: ../glib/gspawn.c:1374
 #, c-format
 msgid "Failed to fork child process (%s)"
 msgstr "Ð?иÑ?е Ñ?Ñ?пео fork() поÑ?пÑ?оÑ?еÑ?а (%s)"
 
-#: glib/gspawn.c:1383
+#: ../glib/gspawn.c:1382
 #, c-format
 msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
 msgstr "Ð?епознаÑ?а гÑ?еÑ?ка пÑ?и извÑ?Ñ?аваÑ?Ñ? поÑ?пÑ?оÑ?еÑ?а â??%sâ??"
 
-#: glib/gspawn.c:1407
+#: ../glib/gspawn.c:1406
 #, c-format
 msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
 msgstr "Ð?иÑ?е Ñ?Ñ?пео да пÑ?оÑ?иÑ?а довоÑ?но подаÑ?ака из Ñ?евке ка поÑ?пÑ?оÑ?еÑ?Ñ? (%s)"
 
-#: glib/gutf8.c:1063
+#: ../glib/gutf8.c:1062
 msgid "Character out of range for UTF-8"
 msgstr "Ð?нак ван опÑ?ега за УТФ-8"
 
-#: glib/gutf8.c:1163 glib/gutf8.c:1172 glib/gutf8.c:1304 glib/gutf8.c:1313
-#: glib/gutf8.c:1454 glib/gutf8.c:1550
+#: ../glib/gutf8.c:1162 ../glib/gutf8.c:1171 ../glib/gutf8.c:1303
+#: ../glib/gutf8.c:1312 ../glib/gutf8.c:1453 ../glib/gutf8.c:1549
 msgid "Invalid sequence in conversion input"
 msgstr "Ð?иÑ?е иÑ?пÑ?аван низ Ñ? Ñ?ноÑ?Ñ? за пÑ?еÑ?ваÑ?аÑ?е"
 
-#: glib/gutf8.c:1465 glib/gutf8.c:1561
+#: ../glib/gutf8.c:1464 ../glib/gutf8.c:1560
 msgid "Character out of range for UTF-16"
 msgstr "Ð?нак ван опÑ?ега за УТФ-16"
 
-#: glib/goption.c:755
+#: ../glib/goption.c:756
 msgid "Usage:"
 msgstr "УпоÑ?Ñ?еба:"
 
-#: glib/goption.c:755
+#: ../glib/goption.c:756
 msgid "[OPTION...]"
 msgstr "[Ð?Ð?ЦÐ?Ð?Ð?...]"
 
-#: glib/goption.c:861
+#: ../glib/goption.c:862
 msgid "Help Options:"
 msgstr "Ð?омоÑ?не опÑ?иÑ?е:"
 
-#: glib/goption.c:862
+#: ../glib/goption.c:863
 msgid "Show help options"
 msgstr "Ð?Ñ?икажи опÑ?иÑ?е за помоÑ?"
 
-#: glib/goption.c:868
+#: ../glib/goption.c:869
 msgid "Show all help options"
 msgstr "Ð?Ñ?икажи Ñ?ве опÑ?иÑ?е за помоÑ?"
 
-#: glib/goption.c:930
+#: ../glib/goption.c:931
 msgid "Application Options:"
 msgstr "Ð?пÑ?иÑ?е пÑ?огÑ?ама:"
 
-#: glib/goption.c:992 glib/goption.c:1062
+#: ../glib/goption.c:993 ../glib/goption.c:1063
 #, c-format
 msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?аÑ?Ñ?ланим Ñ?елобÑ?оÑ?нÑ? вÑ?едноÑ?Ñ? â??%sâ?? за %s"
 
-#: glib/goption.c:1002 glib/goption.c:1070
+#: ../glib/goption.c:1003 ../glib/goption.c:1071
 #, c-format
 msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
 msgstr "ЦелобÑ?оÑ?на вÑ?едноÑ?Ñ? â??%sâ?? за %s Ñ?е изван опÑ?ега"
 
-#: glib/goption.c:1027
+#: ../glib/goption.c:1028
 #, c-format
 msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?аÑ?Ñ?ланим Ñ?еалнÑ? вÑ?едноÑ?Ñ? двоÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ке Ñ?аÑ?ноÑ?Ñ?и â??%sâ?? за %s"
 
-#: glib/goption.c:1035
+#: ../glib/goption.c:1036
 #, c-format
 msgid "Double value '%s' for %s out of range"
 msgstr "Реална вÑ?едноÑ?Ñ? двоÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ке Ñ?аÑ?ноÑ?Ñ?и â??%sâ?? за %s Ñ?е изван опÑ?ега"
 
-#: glib/goption.c:1298 glib/goption.c:1377
+#: ../glib/goption.c:1299 ../glib/goption.c:1378
 #, c-format
 msgid "Error parsing option %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?аÑ?Ñ?лаÑ?иваÑ?Ñ? могÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?и %s"
 
-#: glib/goption.c:1408 glib/goption.c:1522
+#: ../glib/goption.c:1409 ../glib/goption.c:1523
 #, c-format
 msgid "Missing argument for %s"
 msgstr "Ð?едоÑ?Ñ?аÑ?е аÑ?гÑ?менÑ? за %s"
 
-#: glib/goption.c:1917
+#: ../glib/goption.c:1918
 #, c-format
 msgid "Unknown option %s"
 msgstr "Ð?епознаÑ?а опÑ?иÑ?а %s"
 
-#: glib/gkeyfile.c:363
+#: ../glib/gkeyfile.c:362
 msgid "Valid key file could not be found in search dirs"
 msgstr ""
 "Ð?е могÑ? да наÑ?ем иÑ?пÑ?авнÑ? даÑ?оÑ?екÑ? Ñ?а кÑ?Ñ?Ñ?евима меÑ?Ñ? диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?мима пÑ?еÑ?Ñ?аге"
 
-#: glib/gkeyfile.c:398
+#: ../glib/gkeyfile.c:397
 msgid "Not a regular file"
 msgstr "Ð?иÑ?е обиÑ?на даÑ?оÑ?ека"
 
-#: glib/gkeyfile.c:406
+#: ../glib/gkeyfile.c:405
 msgid "File is empty"
 msgstr "Ð?аÑ?оÑ?ека Ñ?е пÑ?азна"
 
-#: glib/gkeyfile.c:765
+#: ../glib/gkeyfile.c:764
 #, c-format
 msgid ""
 "Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment"
@@ -1052,54 +1062,54 @@ msgstr ""
 "Ð?аÑ?оÑ?ека Ñ?а кÑ?Ñ?Ñ?евима Ñ?адÑ?жи Ñ?ед â??%sâ?? Ñ?Ñ?о не Ñ?ини паÑ? кÑ?Ñ?Ñ?-вÑ?едноÑ?Ñ?, гÑ?Ñ?пÑ? "
 "или пÑ?имедбÑ?"
 
-#: glib/gkeyfile.c:825
+#: ../glib/gkeyfile.c:824
 #, c-format
 msgid "Invalid group name: %s"
 msgstr "Ð?еиÑ?пÑ?авно име гÑ?Ñ?пе: %s"
 
-#: glib/gkeyfile.c:847
+#: ../glib/gkeyfile.c:846
 msgid "Key file does not start with a group"
 msgstr "Ð?аÑ?оÑ?ека Ñ?а кÑ?Ñ?Ñ?евима не поÑ?иÑ?е гÑ?Ñ?пом"
 
-#: glib/gkeyfile.c:873
+#: ../glib/gkeyfile.c:872
 #, c-format
 msgid "Invalid key name: %s"
 msgstr "Ð?еиÑ?пÑ?авно име кÑ?Ñ?Ñ?а: %s"
 
-#: glib/gkeyfile.c:900
+#: ../glib/gkeyfile.c:899
 #, c-format
 msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
 msgstr "Ð?аÑ?оÑ?ека Ñ?а кÑ?Ñ?Ñ?евима Ñ?адÑ?жи неподÑ?жано кодиÑ?аÑ?е â??%sâ??"
 
-#: glib/gkeyfile.c:1116 glib/gkeyfile.c:1278 glib/gkeyfile.c:2657
-#: glib/gkeyfile.c:2723 glib/gkeyfile.c:2858 glib/gkeyfile.c:2991
-#: glib/gkeyfile.c:3144 glib/gkeyfile.c:3331 glib/gkeyfile.c:3392
+#: ../glib/gkeyfile.c:1115 ../glib/gkeyfile.c:1277 ../glib/gkeyfile.c:2656
+#: ../glib/gkeyfile.c:2722 ../glib/gkeyfile.c:2857 ../glib/gkeyfile.c:2990
+#: ../glib/gkeyfile.c:3143 ../glib/gkeyfile.c:3330 ../glib/gkeyfile.c:3391
 #, c-format
 msgid "Key file does not have group '%s'"
 msgstr "Ð?аÑ?оÑ?ека Ñ?а кÑ?Ñ?Ñ?евима нема гÑ?Ñ?пÑ? â??%sâ??"
 
-#: glib/gkeyfile.c:1290
+#: ../glib/gkeyfile.c:1289
 #, c-format
 msgid "Key file does not have key '%s'"
 msgstr "Ð?аÑ?оÑ?ека Ñ?а кÑ?Ñ?Ñ?евима нема кÑ?Ñ?Ñ? â??%sâ??"
 
-#: glib/gkeyfile.c:1397 glib/gkeyfile.c:1512
+#: ../glib/gkeyfile.c:1396 ../glib/gkeyfile.c:1511
 #, c-format
 msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
 msgstr "Ð?аÑ?оÑ?ека Ñ?а кÑ?Ñ?Ñ?евима Ñ?адÑ?жи кÑ?Ñ?Ñ? â??%sâ?? вÑ?едноÑ?Ñ?и â??%sâ?? Ñ?Ñ?о ниÑ?е УТФ-8"
 
-#: glib/gkeyfile.c:1417 glib/gkeyfile.c:1911
+#: ../glib/gkeyfile.c:1416 ../glib/gkeyfile.c:1910
 #, c-format
 msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
 msgstr "Ð?аÑ?оÑ?ека Ñ?а кÑ?Ñ?Ñ?евима Ñ?адÑ?жи кÑ?Ñ?Ñ? â??%sâ?? неÑ?азÑ?мÑ?иве вÑ?едноÑ?Ñ?и."
 
-#: glib/gkeyfile.c:1532
+#: ../glib/gkeyfile.c:1531
 #, c-format
 msgid ""
 "Key file contains key '%s' which has a value that cannot be interpreted."
 msgstr "Ð?аÑ?оÑ?ека Ñ?а кÑ?Ñ?Ñ?евима Ñ?адÑ?жи кÑ?Ñ?Ñ? â??%sâ?? неÑ?азÑ?мÑ?иве вÑ?едноÑ?Ñ?и."
 
-#: glib/gkeyfile.c:2126 glib/gkeyfile.c:2488
+#: ../glib/gkeyfile.c:2125 ../glib/gkeyfile.c:2487
 #, c-format
 msgid ""
 "Key file contains key '%s' in group '%s' which has value that cannot be "
@@ -1107,522 +1117,644 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Ð?аÑ?оÑ?ека Ñ?а кÑ?Ñ?Ñ?евима Ñ?адÑ?жи кÑ?Ñ?Ñ? â??%sâ?? Ñ? гÑ?Ñ?пи â??%sâ?? неÑ?азÑ?мÑ?иве вÑ?едноÑ?Ñ?и."
 
-#: glib/gkeyfile.c:2672 glib/gkeyfile.c:2873 glib/gkeyfile.c:3403
+#: ../glib/gkeyfile.c:2671 ../glib/gkeyfile.c:2872 ../glib/gkeyfile.c:3402
 #, c-format
 msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
 msgstr "Ð?аÑ?оÑ?ека Ñ?а кÑ?Ñ?Ñ?евима не Ñ?адÑ?жи кÑ?Ñ?Ñ? â??%sâ?? Ñ? гÑ?Ñ?пи â??%sâ??"
 
-#: glib/gkeyfile.c:3637
+#: ../glib/gkeyfile.c:3636
 msgid "Key file contains escape character at end of line"
 msgstr "Ð?аÑ?оÑ?ека Ñ?а кÑ?Ñ?Ñ?евима Ñ?адÑ?жи знак иÑ?Ñ?иÑ?аÑ?а на кÑ?аÑ?Ñ? Ñ?еда"
 
-#: glib/gkeyfile.c:3659
+#: ../glib/gkeyfile.c:3658
 #, c-format
 msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
 msgstr "Ð?аÑ?оÑ?ека Ñ?а кÑ?Ñ?Ñ?евима Ñ?адÑ?жи недозвоÑ?ен низ иÑ?Ñ?иÑ?аÑ?а â??%sâ??"
 
-#: glib/gkeyfile.c:3801
+#: ../glib/gkeyfile.c:3800
 #, c-format
 msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
 msgstr "Ð?Ñ?едноÑ?Ñ? â??%sâ?? Ñ?е не може Ñ?маÑ?Ñ?аÑ?и бÑ?оÑ?ем."
 
-#: glib/gkeyfile.c:3815
+#: ../glib/gkeyfile.c:3814
 #, c-format
 msgid "Integer value '%s' out of range"
 msgstr "ЦелобÑ?оÑ?на вÑ?едноÑ?Ñ? â??%sâ?? Ñ?е изван опÑ?ега"
 
-#: glib/gkeyfile.c:3848
+#: ../glib/gkeyfile.c:3847
 #, c-format
 msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
 msgstr "Ð?Ñ?едноÑ?Ñ? â??%sâ?? Ñ?е не може Ñ?маÑ?Ñ?аÑ?и Ñ?еалним бÑ?оÑ?ем Ñ?едноÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ке Ñ?аÑ?ноÑ?Ñ?и."
 
-#: glib/gkeyfile.c:3872
+#: ../glib/gkeyfile.c:3871
 #, c-format
 msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
 msgstr "Ð?Ñ?едноÑ?Ñ? â??%sâ?? Ñ?е не може Ñ?маÑ?Ñ?аÑ?и иÑ?Ñ?иниÑ?оÑ?ном."
 
-#: gio/gbufferedinputstream.c:415 gio/gbufferedinputstream.c:496
-#: gio/ginputstream.c:186 gio/ginputstream.c:318 gio/ginputstream.c:557
-#: gio/ginputstream.c:682 gio/goutputstream.c:198 gio/goutputstream.c:721
+#: ../gio/gbufferedinputstream.c:411 ../gio/gbufferedinputstream.c:492
+#: ../gio/ginputstream.c:185 ../gio/ginputstream.c:317
+#: ../gio/ginputstream.c:556 ../gio/ginputstream.c:681
+#: ../gio/goutputstream.c:197 ../gio/goutputstream.c:724
 #, c-format
 msgid "Too large count value passed to %s"
 msgstr "Ð?Ñ?евелика бÑ?оÑ?Ñ?ана вÑ?едноÑ?Ñ? Ñ?е пÑ?оÑ?леÑ?ена Ñ? %s"
 
-#: gio/gbufferedinputstream.c:883 gio/ginputstream.c:892 gio/giostream.c:305
-#: gio/goutputstream.c:1196
+#: ../gio/gbufferedinputstream.c:881 ../gio/ginputstream.c:891
+#: ../gio/giostream.c:306 ../gio/goutputstream.c:1199
 msgid "Stream is already closed"
 msgstr "Ток Ñ?е веÑ? заÑ?воÑ?ен"
 
-#: gio/gcancellable.c:433 gio/gdbusconnection.c:1212
-#: gio/gdbusconnection.c:1300 gio/gdbusconnection.c:1472 gio/glocalfile.c:2103
-#: gio/gsimpleasyncresult.c:651 gio/gsimpleasyncresult.c:677
+#: ../gio/gcancellable.c:432 ../gio/gdbusconnection.c:1544
+#: ../gio/gdbusconnection.c:1633 ../gio/gdbusconnection.c:1811
+#: ../gio/glocalfile.c:2102 ../gio/gsimpleasyncresult.c:755
+#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:781
 msgid "Operation was cancelled"
 msgstr "РадÑ?а Ñ?е пÑ?екинÑ?Ñ?а"
 
-#: gio/gcharsetconverter.c:264
+#: ../gio/gcharsetconverter.c:263
 msgid "Invalid object, not initialized"
 msgstr "Ð?еиÑ?пÑ?аван обÑ?екаÑ?, ниÑ?е покÑ?енÑ?Ñ?о"
 
-#: gio/gcharsetconverter.c:285 gio/gcharsetconverter.c:313
+#: ../gio/gcharsetconverter.c:284 ../gio/gcharsetconverter.c:312
 msgid "Incomplete multibyte sequence in input"
 msgstr "Ð?епоÑ?пÑ?н низ баÑ?Ñ?ова на Ñ?лазÑ?"
 
-#: gio/gcharsetconverter.c:319 gio/gcharsetconverter.c:328
+#: ../gio/gcharsetconverter.c:318 ../gio/gcharsetconverter.c:327
 msgid "Not enough space in destination"
 msgstr "Ð?ема довоÑ?но меÑ?Ñ?а Ñ? одÑ?едиÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: gio/gcharsetconverter.c:448 gio/gsocket.c:804
+#: ../gio/gcharsetconverter.c:447 ../gio/gsocket.c:810
 msgid "Cancellable initialization not supported"
 msgstr "Ð?иÑ?е подÑ?жано покÑ?еÑ?аÑ?е Ñ?з могÑ?Ñ?ноÑ?Ñ? пÑ?екида"
 
-#: gio/gcontenttype.c:180
+#: ../gio/gcontenttype.c:179
 msgid "Unknown type"
 msgstr "Ð?епознаÑ?а вÑ?Ñ?Ñ?а"
 
-#: gio/gcontenttype.c:181
+#: ../gio/gcontenttype.c:180
 #, c-format
 msgid "%s filetype"
 msgstr "%s вÑ?Ñ?Ñ?а даÑ?оÑ?еке"
 
-#: gio/gcontenttype.c:681
+#: ../gio/gcontenttype.c:679
 #, c-format
 msgid "%s type"
 msgstr "%s вÑ?Ñ?Ñ?а"
 
-#: gio/gcredentials.c:203 gio/gcredentials.c:338
+#: ../gio/gcredentials.c:220 ../gio/gcredentials.c:388
 msgid "GCredentials is not implemented on this OS"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?акÑ?едиÑ?аÑ?иÑ?а ниÑ?е подÑ?жана на опеÑ?аÑ?ивном Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?"
 
-#: gio/gcredentials.c:296
+#: ../gio/gcredentials.c:346
 msgid "There is no GCredentials support for your platform"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?емаÑ?е подÑ?Ñ?кÑ? за Ð?акÑ?едиÑ?аÑ?иÑ?е на овоÑ? плаÑ?Ñ?оÑ?ми"
 
-#: gio/gdatainputstream.c:311
+#: ../gio/gdatainputstream.c:310
 msgid "Unexpected early end-of-stream"
 msgstr "Ð?еоÑ?екиван, пÑ?еÑ?ан кÑ?аÑ? Ñ?ока"
 
-#: gio/gdbusaddress.c:135 gio/gdbusaddress.c:226 gio/gdbusaddress.c:300
-#, fuzzy, c-format
+#: ../gio/gdbusaddress.c:142 ../gio/gdbusaddress.c:230
+#: ../gio/gdbusaddress.c:304
+#, c-format
 msgid "Unsupported key `%s' in address entry `%s'"
-msgstr "Ð?иÑ?е подÑ?жана адÑ?еÑ?а Ñ?Ñ?иÑ?ниÑ?е"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ? â??%sâ?? ниÑ?е подÑ?жан Ñ?нÑ?Ñ?аÑ? адÑ?еÑ?е â??%sâ??"
 
-#: gio/gdbusaddress.c:165
+#: ../gio/gdbusaddress.c:169
 #, c-format
 msgid ""
 "Address `%s' is invalid (need exactly one of path, tmpdir or abstract keys)"
 msgstr ""
+"Ð?дÑ?еÑ?а â??%sâ?? Ñ?е неиÑ?пÑ?авна (поÑ?Ñ?ебна Ñ?амо Ñ?една пÑ?Ñ?аÑ?а, пÑ?ивÑ?емени "
+"диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?м или апÑ?Ñ?Ñ?акÑ?ни кÑ?Ñ?Ñ?)"
 
-#: gio/gdbusaddress.c:178
+#: ../gio/gdbusaddress.c:182
 #, c-format
 msgid "Meaningless key/value pair combination in address entry `%s'"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?езнаÑ?аÑ?на комбинаÑ?иÑ?а кÑ?Ñ?Ñ?/вÑ?едноÑ?Ñ? Ñ?нÑ?Ñ?аÑ? адÑ?еÑ?е â??%sâ??"
 
-#: gio/gdbusaddress.c:241 gio/gdbusaddress.c:315
+#: ../gio/gdbusaddress.c:245 ../gio/gdbusaddress.c:319
 #, c-format
 msgid "Error in address `%s' - the port attribute is malformed"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка Ñ?нÑ?Ñ?аÑ? адÑ?еÑ?е â??%sâ?? â?? поÑ?Ñ? ниÑ?е иÑ?пÑ?авно Ñ?пиÑ?ан"
 
-#: gio/gdbusaddress.c:252 gio/gdbusaddress.c:326
+#: ../gio/gdbusaddress.c:256 ../gio/gdbusaddress.c:330
 #, c-format
 msgid "Error in address `%s' - the family attribute is malformed"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка Ñ?нÑ?Ñ?аÑ? адÑ?еÑ?е â??%sâ?? â?? аÑ?Ñ?ибÑ?Ñ? Ñ?амилиÑ?е Ñ?е неиÑ?пÑ?авно Ñ?пиÑ?ан"
 
-#: gio/gdbusaddress.c:428
+#: ../gio/gdbusaddress.c:434
 #, c-format
 msgid "Address element `%s', does not contain a colon (:)"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?леменÑ? адÑ?еÑ?е â??%sâ?? не Ñ?адÑ?жи две Ñ?аÑ?ке (:)"
 
-#: gio/gdbusaddress.c:449
+#: ../gio/gdbusaddress.c:455
 #, c-format
 msgid ""
 "Key/Value pair %d, `%s', in address element `%s', does not contain an equal "
 "sign"
 msgstr ""
+"Ð?аÑ? кÑ?Ñ?Ñ?/вÑ?едноÑ?Ñ? %d, â??%sâ??, Ñ? елеменÑ?Ñ? адÑ?еÑ?е â??%sâ?? не Ñ?адÑ?жи знак Ñ?еднакоÑ?Ñ?и"
 
-#: gio/gdbusaddress.c:523
+#: ../gio/gdbusaddress.c:469
+#, c-format
+msgid ""
+"Error unescaping key or value in Key/Value pair %d, `%s', in address element "
+"`%s'"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusaddress.c:547
 #, c-format
 msgid ""
 "Error in address `%s' - the unix transport requires exactly one of the keys "
 "`path' or `abstract' to be set"
 msgstr ""
+"Ð?Ñ?еÑ?ка Ñ? адÑ?еÑ?и â??%sâ?? â?? Ð?Ñ?никÑ?ов пÑ?еноÑ? заÑ?Ñ?ева поÑ?Ñ?авÑ?аÑ?е кÑ?Ñ?Ñ?а "
+"â??pathâ?? (пÑ?Ñ?аÑ?а) или â??abstractâ?? (Ñ?езиме)"
 
-#: gio/gdbusaddress.c:559
+#: ../gio/gdbusaddress.c:583
 #, c-format
 msgid "Error in address `%s' - the host attribute is missing or malformed"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusaddress.c:573
+#: ../gio/gdbusaddress.c:597
 #, c-format
 msgid "Error in address `%s' - the port attribute is missing or malformed"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusaddress.c:587
+#: ../gio/gdbusaddress.c:611
 #, c-format
 msgid "Error in address `%s' - the noncefile attribute is missing or malformed"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusaddress.c:601
+#: ../gio/gdbusaddress.c:632
+#| msgid "Error connecting: "
+msgid "Error auto-launching: "
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка Ñ? Ñ?амопокÑ?еÑ?аÑ?Ñ?: "
+
+#: ../gio/gdbusaddress.c:640
 #, c-format
 msgid "Unknown or unsupported transport `%s' for address `%s'"
+msgstr "Ð?епознаÑ?и или неподÑ?жани пÑ?еноÑ? â??%sâ?? за адÑ?еÑ?е â??%sâ??"
+
+#: ../gio/gdbusaddress.c:676
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Error opening file '%s': %s"
+msgid "Error opening nonce file `%s': %s"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом оÑ?ваÑ?аÑ?а даÑ?оÑ?еке â??%sâ??: %s"
+
+#: ../gio/gdbusaddress.c:694
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error reading from nonce file `%s': %s"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?иÑ?аÑ?Ñ? даÑ?оÑ?еке â??%sâ??: %s"
+
+#: ../gio/gdbusaddress.c:703
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error reading from nonce file `%s', expected 16 bytes, got %d"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?иÑ?аÑ?Ñ? даÑ?оÑ?еке â??%sâ??: %s"
+
+#: ../gio/gdbusaddress.c:721
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error writing contents of nonce file `%s' to stream:"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом Ñ?пиÑ?а Ñ? даÑ?оÑ?екÑ?: %s"
+
+#: ../gio/gdbusaddress.c:942
+msgid "The given address is empty"
+msgstr "Ð?аÑ?а адÑ?еÑ?а Ñ?е пÑ?азна"
+
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1011
+msgid "Cannot spawn a message bus without a machine-id: "
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusaddress.c:635
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1048
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Error reading nonce file `%s':"
+msgid "Error spawning command line `%s': "
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?иÑ?аÑ?Ñ? даÑ?оÑ?еке â??%sâ??: %s"
 
-#: gio/gdbusaddress.c:646
-msgid "The nonce-file `%s' was %"
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1059
+#, c-format
+msgid "Abnormal program termination spawning command line `%s': %s"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusaddress.c:662
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1073
 #, c-format
-msgid "Error write contents of nonce file `%s' to stream:"
+msgid "Command line `%s' exited with non-zero exit status %d: %s"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusaddress.c:978
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1146
 #, c-format
-msgid ""
-"Cannot determine session bus address (TODO: run dbus-launch to find out)"
+msgid "Cannot determine session bus address (not implemented for this OS)"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusaddress.c:1002 gio/gdbusconnection.c:5309
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1245 ../gio/gdbusconnection.c:5986
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
 "- unknown value `%s'"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusaddress.c:1011 gio/gdbusconnection.c:5318
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1254 ../gio/gdbusconnection.c:5995
 msgid ""
 "Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
 "variable is not set"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusaddress.c:1021
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1264
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unknown bus type %d"
 msgstr "Ð?епознаÑ?а вÑ?Ñ?Ñ?а"
 
-#: gio/gdbusauth.c:289
+#: ../gio/gdbusauth.c:288
 msgid "Unexpected lack of content trying to read a line"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusauth.c:333
+#: ../gio/gdbusauth.c:332
 msgid "Unexpected lack of content trying to (safely) read a line"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusauth.c:504
+#: ../gio/gdbusauth.c:503
 #, c-format
 msgid ""
 "Exhausted all available authentication mechanisms (tried: %s) (available: %s)"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusauth.c:1146
+#: ../gio/gdbusauth.c:1149
 msgid "Cancelled via GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:264
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:266
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error statting directory `%s': %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и оÑ?ваÑ?аÑ?Ñ? диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?ма â??%sâ??: %s"
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:276
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:278
 #, c-format
 msgid ""
 "Permissions on directory `%s' are malformed. Expected mode 0700, got 0%o"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:295
-#, fuzzy, c-format
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:299
+#, c-format
 msgid "Error creating directory `%s': %s"
-msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом обÑ?азоваÑ?а диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?ма: %s"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом обÑ?азоваÑ?а диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?ма â??%sâ??: %s"
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:378
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:382
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error opening keyring `%s' for reading: "
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом оÑ?ваÑ?аÑ?а даÑ?оÑ?еке â??%sâ??: %s"
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:402 gio/gdbusauthmechanismsha1.c:711
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:406 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:715
 #, c-format
 msgid "Line %d of the keyring at `%s' with content `%s' is malformed"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:416 gio/gdbusauthmechanismsha1.c:725
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:420 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:729
 #, c-format
 msgid ""
 "First token of line %d of the keyring at `%s' with content `%s' is malformed"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:430 gio/gdbusauthmechanismsha1.c:739
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:434 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:743
 #, c-format
 msgid ""
 "Second token of line %d of the keyring at `%s' with content `%s' is malformed"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:454
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:458
 #, c-format
 msgid "Didn't find cookie with id %d in the keyring at `%s'"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:531
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:535
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error deleting stale lock-file `%s': %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?иÑ?аÑ?Ñ? даÑ?оÑ?еке â??%sâ??: %s"
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:562
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:566
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error creating lock-file `%s': %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?иÑ?аÑ?Ñ? даÑ?оÑ?еке â??%sâ??: %s"
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:592
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:596
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error closing (unlinked) lock-file `%s': %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом заÑ?ваÑ?аÑ?а даÑ?оÑ?еке: %s"
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:602
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:606
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error unlinking lock-file `%s': %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом оÑ?ваÑ?аÑ?а даÑ?оÑ?еке â??%sâ??: %s"
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:678
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:682
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error opening keyring `%s' for writing: "
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом оÑ?ваÑ?аÑ?а даÑ?оÑ?еке â??%sâ??: %s"
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:873
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:877
 #, c-format
 msgid "(Additionally, releasing the lock for `%s' also failed: %s) "
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusconnection.c:1001 gio/gdbusconnection.c:1311
+#: ../gio/gdbusconnection.c:1058 ../gio/gdbusconnection.c:1287
+#: ../gio/gdbusconnection.c:1326 ../gio/gdbusconnection.c:1644
 #, fuzzy
 msgid "The connection is closed"
 msgstr "Ð?одаÑ?а Ñ?Ñ?иÑ?ниÑ?а Ñ?е заÑ?воÑ?ена"
 
-#: gio/gdbusconnection.c:1256
+#: ../gio/gdbusconnection.c:1588
 msgid "Timeout was reached"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusconnection.c:1757
+#: ../gio/gdbusconnection.c:2149
 msgid ""
 "Unsupported flags encountered when constructing a client-side connection"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusconnection.c:3158
+#: ../gio/gdbusconnection.c:3574 ../gio/gdbusconnection.c:3890
+#, c-format
+msgid ""
+"No such interface `org.freedesktop.DBus.Properties' on object at path %s"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusconnection.c:3645
 #, c-format
 msgid "Error setting property `%s': Expected type `%s' but got `%s'"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusconnection.c:3250
+#: ../gio/gdbusconnection.c:3739
 #, c-format
 msgid "No such property `%s'"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusconnection.c:3262
+#: ../gio/gdbusconnection.c:3751
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Property `%s' is not readable"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?а %s не пÑ?ипада ни Ñ?едноÑ? клаÑ?и"
 
-#: gio/gdbusconnection.c:3273
+#: ../gio/gdbusconnection.c:3762
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Property `%s' is not writable"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?а %s не пÑ?ипада ни Ñ?едноÑ? клаÑ?и"
 
-#: gio/gdbusconnection.c:3341 gio/gdbusconnection.c:4768
+#: ../gio/gdbusconnection.c:3832 ../gio/gdbusconnection.c:5420
 #, c-format
 msgid "No such interface `%s'"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusconnection.c:3504
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4017
 msgid "No such interface"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusconnection.c:3748
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4233 ../gio/gdbusconnection.c:5936
+#, c-format
+msgid "No such interface `%s' on object at path %s"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4285
 #, c-format
 msgid "No such method `%s'"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusconnection.c:3779
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4316
 #, c-format
 msgid "Type of message, `%s', does not match expected type `%s'"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusconnection.c:3993
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4535
 #, c-format
 msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusconnection.c:4173
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4729
 #, c-format
 msgid "Method `%s' returned type `%s', but expected `%s'"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusconnection.c:4866
+#: ../gio/gdbusconnection.c:5531
 #, c-format
 msgid "Method `%s' on interface `%s' with signature `%s' does not exist"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusconnection.c:4981
+#: ../gio/gdbusconnection.c:5649
 #, fuzzy, c-format
 msgid "A subtree is already exported for %s"
 msgstr "СлÑ?Ñ?аÑ?е Ñ?е веÑ? заÑ?воÑ?ено"
 
-#: gio/gdbusconnection.c:5089
-#, c-format
-msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id: %s"
+#: ../gio/gdbusmessage.c:763
+msgid "type is INVALID"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusmessage.c:774
+msgid "METHOD_CALL message: PATH or MEMBER header field is missing"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusmessage.c:785
+msgid "METHOD_RETURN message: REPLY_SERIAL header field is missing"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusmessage.c:797
+msgid "ERROR message: REPLY_SERIAL or ERROR_NAME header field is missing"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusmessage.c:810
+msgid "SIGNAL message: PATH, INTERFACE or MEMBER header field is missing"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusmessage.c:818
+msgid ""
+"SIGNAL message: The PATH header field is using the reserved value /org/"
+"freedesktop/DBus/Local"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusconnection.c:5259
+#: ../gio/gdbusmessage.c:826
+msgid ""
+"SIGNAL message: The INTERFACE header field is using the reserved value org."
+"freedesktop.DBus.Local"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusmessage.c:901
 #, c-format
-msgid "No such interface `%s' on object at path %s"
+msgid "Wanted to read %lu bytes but got EOF"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:723
-msgid "Wanted to read %"
+#: ../gio/gdbusmessage.c:926
+#, c-format
+msgid ""
+"Expected valid UTF-8 string but found invalid bytes at byte offset %d "
+"(length of string is %d). The valid UTF-8 string up until that that point "
+"was `%s'"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:744
+#: ../gio/gdbusmessage.c:939
 #, c-format
-msgid "Expected NUL byte after the string `%s' but found `%c' (%d)"
+msgid "Expected NUL byte after the string `%s' but found byte %d"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:927
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1138
 #, c-format
 msgid "Parsed value `%s' is not a valid D-Bus object path"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:953
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1164
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Parsed value `%s' is not a valid D-Bus signature"
 msgstr "â??%sâ?? ниÑ?е иÑ?пÑ?авно име "
 
-#: gio/gdbusmessage.c:979
-msgid "Encountered array of length %"
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1218
+#, c-format
+msgid ""
+"Encountered array of length %u bytes. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1116
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1379
 #, c-format
 msgid "Parsed value `%s' for variant is not a valid D-Bus signature"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1141
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1406
 #, c-format
 msgid ""
 "Error deserializing GVariant with type-string `%s' from the D-Bus wire format"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1286
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1590
 #, c-format
-msgid "Invalid endianness value. Expected 'l' or 'B' but found '%c' (%d)"
+msgid ""
+"Invalid endianness value. Expected 0x6c ('l') or 0x42 ('B') but found value "
+"0x%02x"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1300
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1604
 #, c-format
 msgid "Invalid major protocol version. Expected 1 but found %d"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1342
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1661
 #, c-format
 msgid "Signature header with signature `%s' found but message body is empty"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1356
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1675
 #, c-format
 msgid "Parsed value `%s' is not a valid D-Bus signature (for body)"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1385
-msgid "No signature header in message but the message body is %"
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1705
+#, c-format
+msgid "No signature header in message but the message body is %u bytes"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1713
+msgid "Cannot deserialize message: "
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1694
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2038
 #, c-format
 msgid ""
 "Error serializing GVariant with type-string `%s' to the D-Bus wire format"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1823
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2178
 #, c-format
 msgid "Message has %d fds but the header field indicates %d fds"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1869
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2186
+msgid "Cannot serialize message: "
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2230
 #, c-format
 msgid "Message body has signature `%s' but there is no signature header"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1879
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2240
 #, c-format
 msgid ""
-"Message body has type signature `%s' but signature in the header field is `%"
-"s'"
+"Message body has type signature `%s' but signature in the header field is `"
+"%s'"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1895
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2256
 #, c-format
 msgid "Message body is empty but signature in the header field is `(%s)'"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:2448
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2813
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error return with body of type `%s'"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом Ñ?пиÑ?а Ñ? даÑ?оÑ?екÑ?: %s"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:2456
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2821
 msgid "Error return with empty body"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmethodinvocation.c:357
+#: ../gio/gdbusmethodinvocation.c:375
 #, c-format
 msgid "Type of return value is incorrect, got `%s', expected `%s'"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmethodinvocation.c:371 gio/gsocket.c:2859 gio/gsocket.c:2940
+#: ../gio/gdbusmethodinvocation.c:406 ../gio/gsocket.c:2969
+#: ../gio/gsocket.c:3050
 #, c-format
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?лаÑ?Ñ? поÑ?Ñ?ке: %s"
 
-#: gio/gdbusprivate.c:775
-msgid "Error writing first 16 bytes of message to socket: "
+#: ../gio/gdbusprivate.c:1687
+msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id: "
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusproxy.c:633
+#: ../gio/gdbusproxy.c:714
 #, c-format
 msgid ""
 "Trying to set property %s of type %s but according to the expected interface "
 "the type is %s"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusserver.c:669
+#: ../gio/gdbusproxy.c:1235
+#, c-format
+msgid "Error calling StartServiceByName for %s: "
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusproxy.c:1256
+#, c-format
+msgid "Unexpected reply %d from StartServiceByName(\"%s\") method"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusproxy.c:2317 ../gio/gdbusproxy.c:2476
+msgid ""
+"Cannot invoke method; proxy is for a well-known name without an owner and "
+"proxy was constructed with the G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START flag"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusserver.c:710
 #, fuzzy
 msgid "Abstract name space not supported"
 msgstr "Ð?иÑ?е подÑ?жано Ñ?меÑ?е"
 
-#: gio/gdbusserver.c:759
+#: ../gio/gdbusserver.c:800
 msgid "Cannot specify nonce file when creating a server"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusserver.c:836
+#: ../gio/gdbusserver.c:877
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error writing nonce file at `%s': %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом Ñ?пиÑ?а Ñ? даÑ?оÑ?екÑ?: %s"
 
-#: gio/gdbusserver.c:988
+#: ../gio/gdbusserver.c:1033
 #, fuzzy, c-format
 msgid "The string `%s' is not a valid D-Bus GUID"
 msgstr "â??%sâ?? ниÑ?е иÑ?пÑ?авно име "
 
-#: gio/gdbusserver.c:1028
+#: ../gio/gdbusserver.c:1073
 #, c-format
 msgid "Cannot listen on unsupported transport `%s'"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:87 gio/gsettings-tool.c:38
+#: ../gio/gdbus-tool.c:87 ../gio/gsettings-tool.c:76
 msgid "COMMAND"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:92
+#: ../gio/gdbus-tool.c:92
 #, c-format
 msgid ""
 "Commands:\n"
@@ -1634,230 +1766,237 @@ msgid ""
 "Use \"%s COMMAND --help\" to get help on each command.\n"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:160 gio/gdbus-tool.c:216 gio/gdbus-tool.c:288
-#: gio/gdbus-tool.c:312 gio/gdbus-tool.c:814 gio/gdbus-tool.c:1322
+#: ../gio/gdbus-tool.c:160 ../gio/gdbus-tool.c:216 ../gio/gdbus-tool.c:288
+#: ../gio/gdbus-tool.c:312 ../gio/gdbus-tool.c:814 ../gio/gdbus-tool.c:1324
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error: %s\n"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка Ñ? %d. Ñ?едÑ?: %s"
 
-#: gio/gdbus-tool.c:171 gio/gdbus-tool.c:229 gio/gdbus-tool.c:1332
+#: ../gio/gdbus-tool.c:171 ../gio/gdbus-tool.c:229 ../gio/gdbus-tool.c:1340
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error parsing introspection XML: %s\n"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?аÑ?Ñ?лаÑ?иваÑ?Ñ? могÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?и %s"
 
-#: gio/gdbus-tool.c:346
+#: ../gio/gdbus-tool.c:346
 msgid "Connect to the system bus"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:347
+#: ../gio/gdbus-tool.c:347
 msgid "Connect to the session bus"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:348
+#: ../gio/gdbus-tool.c:348
 #, fuzzy
 msgid "Connect to given D-Bus address"
 msgstr "Ð?овезиваÑ?е Ñ?е Ñ? Ñ?окÑ?"
 
-#: gio/gdbus-tool.c:358
+#: ../gio/gdbus-tool.c:358
 #, fuzzy
 msgid "Connection Endpoint Options:"
 msgstr "Ð?овезиваÑ?е Ñ?е Ñ? Ñ?окÑ?"
 
-#: gio/gdbus-tool.c:359
+#: ../gio/gdbus-tool.c:359
 msgid "Options specifying the connection endpoint"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:379
+#: ../gio/gdbus-tool.c:379
 #, c-format
 msgid "No connection endpoint specified"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:389
+#: ../gio/gdbus-tool.c:389
 #, c-format
 msgid "Multiple connection endpoints specified"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:459
+#: ../gio/gdbus-tool.c:459
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: According to introspection data, interface `%s' does not exist\n"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:468
+#: ../gio/gdbus-tool.c:468
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: According to introspection data, method `%s' does not exist on "
 "interface `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:530
+#: ../gio/gdbus-tool.c:530
 msgid "Destination name to invoke method on"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:531
+#: ../gio/gdbus-tool.c:531
 msgid "Object path to invoke method on"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:532
+#: ../gio/gdbus-tool.c:532
 msgid "Method and interface name"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:571
+#: ../gio/gdbus-tool.c:571
 msgid "Invoke a method on a remote object."
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:626 gio/gdbus-tool.c:1243 gio/gdbus-tool.c:1495
-#, fuzzy, c-format
+#: ../gio/gdbus-tool.c:626 ../gio/gdbus-tool.c:1245 ../gio/gdbus-tool.c:1505
+#, c-format
 msgid "Error connecting: %s\n"
-msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка Ñ? повезиваÑ?Ñ?: %s"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка Ñ? повезиваÑ?Ñ?: %s\n"
 
-#: gio/gdbus-tool.c:646 gio/gdbus-tool.c:1262 gio/gdbus-tool.c:1514
+#: ../gio/gdbus-tool.c:646 ../gio/gdbus-tool.c:1264 ../gio/gdbus-tool.c:1524
 #, c-format
 msgid "Error: Destination is not specified\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка: Ð?иÑ?е изабÑ?ано одÑ?едиÑ?Ñ?е\n"
 
-#: gio/gdbus-tool.c:667 gio/gdbus-tool.c:1281
+#: ../gio/gdbus-tool.c:667 ../gio/gdbus-tool.c:1283
 #, c-format
 msgid "Error: Object path is not specified\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка: Ð?иÑ?е изабÑ?ана пÑ?Ñ?аÑ?а до обÑ?екÑ?а\n"
 
-#: gio/gdbus-tool.c:687 gio/gdbus-tool.c:1301 gio/gdbus-tool.c:1554
-#, fuzzy, c-format
+#: ../gio/gdbus-tool.c:687 ../gio/gdbus-tool.c:1303 ../gio/gdbus-tool.c:1564
+#, c-format
 msgid "Error: %s is not a valid object path\n"
-msgstr "â??%sâ?? ниÑ?е иÑ?пÑ?авно име "
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка: %s ниÑ?е иÑ?пÑ?авна пÑ?Ñ?аÑ?а до обÑ?екаÑ?а\n"
 
-#: gio/gdbus-tool.c:702
+#: ../gio/gdbus-tool.c:702
 #, c-format
 msgid "Error: Method name is not specified\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка: Ð?ме наÑ?ина ниÑ?е одÑ?еÑ?ено\n"
 
-#: gio/gdbus-tool.c:713
+#: ../gio/gdbus-tool.c:713
 #, c-format
 msgid "Error: Method name `%s' is invalid\n"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка: Ð?ме наÑ?ина â??%sâ?? ниÑ?е одÑ?еÑ?ено\n"
 
-#: gio/gdbus-tool.c:778
-#, fuzzy, c-format
+#: ../gio/gdbus-tool.c:778
+#, c-format
 msgid "Error parsing parameter %d of type `%s': %s\n"
-msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и оÑ?ваÑ?аÑ?Ñ? диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?ма â??%sâ??: %s"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и обÑ?ади паÑ?амеÑ?Ñ?а %d вÑ?Ñ?Ñ?е â??%sâ??: %s\n"
 
-#: gio/gdbus-tool.c:786
-#, fuzzy, c-format
+#: ../gio/gdbus-tool.c:786
+#, c-format
 msgid "Error parsing parameter %d: %s\n"
-msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?аÑ?Ñ?лаÑ?иваÑ?Ñ? могÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?и %s"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и обÑ?ади паÑ?амеÑ?Ñ?а %d: %s\n"
 
-#: gio/gdbus-tool.c:1161
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1162
+#, fuzzy
 msgid "Destination name to introspect"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?дÑ?едиÑ?но име за инÑ?Ñ?оÑ?пекÑ?иÑ?Ñ?"
 
-#: gio/gdbus-tool.c:1162
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1163
 msgid "Object path to introspect"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:1195
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1164
+msgid "Print XML"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1197
 msgid "Introspect a remote object."
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:1413
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1423
 msgid "Destination name to monitor"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:1414
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1424
 msgid "Object path to monitor"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:1447
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1457
 #, fuzzy
 msgid "Monitor a remote object."
 msgstr "оÑ?Ñ?еÑ?ен обÑ?екаÑ?"
 
-#: gio/gdesktopappinfo.c:468 gio/gwin32appinfo.c:222
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:467 ../gio/gwin32appinfo.c:221
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Ð?еименовано"
 
-#: gio/gdesktopappinfo.c:742
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:751
 msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
 msgstr "Ð?аÑ?оÑ?ека за Ñ?аднÑ? повÑ?Ñ? не Ñ?адÑ?жи Exec Ñ?ноÑ?"
 
-#: gio/gdesktopappinfo.c:935
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:944
 msgid "Unable to find terminal required for application"
 msgstr "Ð?е могÑ? да наÑ?ем Ñ?еÑ?минал Ñ?ади покÑ?еÑ?аÑ?а овог пÑ?огÑ?ама"
 
-#: gio/gdesktopappinfo.c:1144
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1153
 #, c-format
 msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да напÑ?авим Ñ?аÑ?Ñ?иклÑ? за коÑ?иÑ?никова подеÑ?аваÑ?а %s: %s"
 
-#: gio/gdesktopappinfo.c:1148
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1157
 #, c-format
 msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да напÑ?авим Ñ?аÑ?Ñ?иклÑ? за коÑ?иÑ?никова Ð?Ð?Ð?Ð? подеÑ?аваÑ?а %s: %s"
 
-#: gio/gdesktopappinfo.c:1556
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1565
 #, c-format
 msgid "Can't create user desktop file %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да напÑ?авим даÑ?оÑ?екÑ? Ñ?адне повÑ?Ñ?и %s"
 
-#: gio/gdesktopappinfo.c:1670
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1679
 #, c-format
 msgid "Custom definition for %s"
 msgstr "Ð?Ñ?оизвоÑ?не одÑ?едниÑ?е за %s"
 
-#: gio/gdrive.c:364
+#: ../gio/gdrive.c:363
 msgid "drive doesn't implement eject"
 msgstr "Ñ?Ñ?еÑ?аÑ? не подÑ?жава eject"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for drive objects that
 #. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
-#: gio/gdrive.c:444
+#: ../gio/gdrive.c:443
 msgid "drive doesn't implement eject or eject_with_operation"
 msgstr "Ñ?Ñ?еÑ?аÑ? не подÑ?жава eject или eject_with_operation"
 
-#: gio/gdrive.c:521
+#: ../gio/gdrive.c:520
 msgid "drive doesn't implement polling for media"
 msgstr "ниÑ?е подÑ?жано извлаÑ?еÑ?е медиÑ?Ñ?ма на Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?Ñ?"
 
-#: gio/gdrive.c:726
+#: ../gio/gdrive.c:725
 msgid "drive doesn't implement start"
 msgstr "Ñ?Ñ?еÑ?аÑ? не подÑ?жава start"
 
-#: gio/gdrive.c:828
+#: ../gio/gdrive.c:827
 msgid "drive doesn't implement stop"
 msgstr "Ñ?Ñ?еÑ?аÑ? не подÑ?жава stop"
 
-#: gio/gemblem.c:325
+#: ../gio/gemblem.c:324
 #, c-format
 msgid "Can't handle version %d of GEmblem encoding"
 msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?адим Ñ?а издаÑ?ем %d за кодиÑ?аÑ?е GEmblem-а"
 
-#: gio/gemblem.c:335
+#: ../gio/gemblem.c:334
 #, c-format
 msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblem encoding"
 msgstr "Ð?еиÑ?пÑ?авно задаÑ? бÑ?оÑ? Ñ?окена (%d) Ñ? кодиÑ?аÑ?Ñ? GEmblem-а"
 
-#: gio/gemblemedicon.c:296
+#: ../gio/gemblemedicon.c:295
 #, c-format
 msgid "Can't handle version %d of GEmblemedIcon encoding"
 msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?адим Ñ?а издаÑ?ем %d за кодиÑ?аÑ?е GEmblemedIcon"
 
-#: gio/gemblemedicon.c:306
+#: ../gio/gemblemedicon.c:305
 #, c-format
 msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblemedIcon encoding"
 msgstr "Ð?иÑ?е иÑ?пÑ?авно задаÑ? бÑ?оÑ? Ñ?окена (%d) Ñ? кодиÑ?аÑ?Ñ? GEmblemedIcon"
 
-#: gio/gemblemedicon.c:329
+#: ../gio/gemblemedicon.c:328
 msgid "Expected a GEmblem for GEmblemedIcon"
 msgstr "Ð?Ñ?екивано Ñ?е GEmblem за GEmblemedIcon"
 
-#: gio/gfile.c:871 gio/gfile.c:1101 gio/gfile.c:1236 gio/gfile.c:1472
-#: gio/gfile.c:1526 gio/gfile.c:1583 gio/gfile.c:1666 gio/gfile.c:1721
-#: gio/gfile.c:1781 gio/gfile.c:1835 gio/gfile.c:3304 gio/gfile.c:3358
-#: gio/gfile.c:3490 gio/gfile.c:3530 gio/gfile.c:3857 gio/gfile.c:4259
-#: gio/gfile.c:4345 gio/gfile.c:4434 gio/gfile.c:4532 gio/gfile.c:4619
-#: gio/gfile.c:4712 gio/gfile.c:5042 gio/gfile.c:5322 gio/gfile.c:5391
-#: gio/gfile.c:6982 gio/gfile.c:7072 gio/gfile.c:7158
-#: gio/win32/gwinhttpfile.c:441
+#: ../gio/gfile.c:870 ../gio/gfile.c:1100 ../gio/gfile.c:1235
+#: ../gio/gfile.c:1471 ../gio/gfile.c:1525 ../gio/gfile.c:1582
+#: ../gio/gfile.c:1665 ../gio/gfile.c:1720 ../gio/gfile.c:1780
+#: ../gio/gfile.c:1834 ../gio/gfile.c:3304 ../gio/gfile.c:3358
+#: ../gio/gfile.c:3490 ../gio/gfile.c:3530 ../gio/gfile.c:3857
+#: ../gio/gfile.c:4259 ../gio/gfile.c:4345 ../gio/gfile.c:4434
+#: ../gio/gfile.c:4532 ../gio/gfile.c:4619 ../gio/gfile.c:4712
+#: ../gio/gfile.c:5042 ../gio/gfile.c:5322 ../gio/gfile.c:5391
+#: ../gio/gfile.c:6982 ../gio/gfile.c:7072 ../gio/gfile.c:7158
+#: ../gio/win32/gwinhttpfile.c:439
 msgid "Operation not supported"
 msgstr "РадÑ?а ниÑ?е подÑ?жана"
 
@@ -1869,137 +2008,137 @@ msgstr "РадÑ?а ниÑ?е подÑ?жана"
 #. Translators: This is an error message when trying to find
 #. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
 #. * exists.
-#: gio/gfile.c:1357 gio/glocalfile.c:1060 gio/glocalfile.c:1071
-#: gio/glocalfile.c:1084
+#: ../gio/gfile.c:1356 ../gio/glocalfile.c:1059 ../gio/glocalfile.c:1070
+#: ../gio/glocalfile.c:1083
 msgid "Containing mount does not exist"
 msgstr "СадÑ?жано монÑ?иÑ?аÑ?е не поÑ?Ñ?оÑ?и"
 
-#: gio/gfile.c:2409 gio/glocalfile.c:2259
+#: ../gio/gfile.c:2408 ../gio/glocalfile.c:2258
 msgid "Can't copy over directory"
 msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?множим пÑ?еко диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?ма"
 
-#: gio/gfile.c:2469
+#: ../gio/gfile.c:2469
 msgid "Can't copy directory over directory"
 msgstr "не могÑ? да Ñ?множим диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?м пÑ?еко диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?ма"
 
-#: gio/gfile.c:2477 gio/glocalfile.c:2268
+#: ../gio/gfile.c:2477 ../gio/glocalfile.c:2267
 msgid "Target file exists"
 msgstr "ЦиÑ?на даÑ?оÑ?ека веÑ? поÑ?Ñ?оÑ?и"
 
-#: gio/gfile.c:2495
+#: ../gio/gfile.c:2495
 msgid "Can't recursively copy directory"
 msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?множим диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?м и Ñ?егов Ñ?адÑ?жаÑ?"
 
-#: gio/gfile.c:2755
+#: ../gio/gfile.c:2755
 msgid "Splice not supported"
 msgstr "Ð?еÑ?еÑ?е ниÑ?е подÑ?жано"
 
-#: gio/gfile.c:2759
+#: ../gio/gfile.c:2759
 #, c-format
 msgid "Error splicing file: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом деÑ?еÑ?а даÑ?оÑ?еке: %s"
 
-#: gio/gfile.c:2906
+#: ../gio/gfile.c:2906
 msgid "Can't copy special file"
 msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?множим Ñ?пеÑ?иÑ?алнÑ? даÑ?оÑ?екÑ?"
 
-#: gio/gfile.c:3480
+#: ../gio/gfile.c:3480
 msgid "Invalid symlink value given"
 msgstr "Ð?аÑ?а Ñ?е неиÑ?пÑ?авна Ñ?имболиÑ?ка веза"
 
-#: gio/gfile.c:3573
+#: ../gio/gfile.c:3573
 msgid "Trash not supported"
 msgstr "Ð?иÑ?е подÑ?жано Ñ?меÑ?е"
 
-#: gio/gfile.c:3622
+#: ../gio/gfile.c:3622
 #, c-format
 msgid "File names cannot contain '%c'"
 msgstr "Ð?мена даÑ?оÑ?ека не могÑ? да Ñ?адÑ?же â??%câ??"
 
-#: gio/gfile.c:6039 gio/gvolume.c:331
+#: ../gio/gfile.c:6039 ../gio/gvolume.c:330
 msgid "volume doesn't implement mount"
 msgstr "ниÑ?е подÑ?жано монÑ?иÑ?аÑ?е диÑ?ка"
 
-#: gio/gfile.c:6150
+#: ../gio/gfile.c:6150
 msgid "No application is registered as handling this file"
 msgstr "Ð?и Ñ?едан пÑ?огÑ?ам не може да оÑ?воÑ?и овÑ? даÑ?оÑ?екÑ?"
 
-#: gio/gfileenumerator.c:206
+#: ../gio/gfileenumerator.c:205
 msgid "Enumerator is closed"
 msgstr "Ð?абÑ?аÑ?аÑ?е Ñ?е заÑ?воÑ?ено"
 
-#: gio/gfileenumerator.c:213 gio/gfileenumerator.c:272
-#: gio/gfileenumerator.c:372 gio/gfileenumerator.c:481
+#: ../gio/gfileenumerator.c:212 ../gio/gfileenumerator.c:271
+#: ../gio/gfileenumerator.c:371 ../gio/gfileenumerator.c:480
 msgid "File enumerator has outstanding operation"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?аÑ?е даÑ?оÑ?ека има неиÑ?пÑ?Ñ?енÑ? Ñ?адÑ?Ñ?"
 
-#: gio/gfileenumerator.c:362 gio/gfileenumerator.c:471
+#: ../gio/gfileenumerator.c:361 ../gio/gfileenumerator.c:470
 msgid "File enumerator is already closed"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?аÑ?е даÑ?оÑ?ека Ñ?е веÑ? завÑ?Ñ?ено"
 
-#: gio/gfileicon.c:237
+#: ../gio/gfileicon.c:236
 #, c-format
 msgid "Can't handle version %d of GFileIcon encoding"
 msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?адим Ñ?а издаÑ?ем %d за кодиÑ?аÑ?е GFileIcon-а"
 
-#: gio/gfileicon.c:247
+#: ../gio/gfileicon.c:246
 msgid "Malformed input data for GFileIcon"
 msgstr "Улазни подаÑ?и за GFileIcon Ñ?Ñ? лоÑ?и"
 
-#: gio/gfileinputstream.c:155 gio/gfileinputstream.c:422
-#: gio/gfileiostream.c:171 gio/gfileoutputstream.c:170
-#: gio/gfileoutputstream.c:525
+#: ../gio/gfileinputstream.c:154 ../gio/gfileinputstream.c:421
+#: ../gio/gfileiostream.c:170 ../gio/gfileoutputstream.c:169
+#: ../gio/gfileoutputstream.c:524
 msgid "Stream doesn't support query_info"
 msgstr "Ток не подÑ?жава query_info"
 
-#: gio/gfileinputstream.c:337 gio/gfileiostream.c:389
-#: gio/gfileoutputstream.c:383
+#: ../gio/gfileinputstream.c:336 ../gio/gfileiostream.c:388
+#: ../gio/gfileoutputstream.c:382
 msgid "Seek not supported on stream"
 msgstr "Ð?иÑ?е подÑ?жавано пÑ?емоÑ?аваÑ?е Ñ?ока"
 
-#: gio/gfileinputstream.c:381
+#: ../gio/gfileinputstream.c:380
 msgid "Truncate not allowed on input stream"
 msgstr "СаÑ?еÑ?аÑ?е ниÑ?е дозвоÑ?енÑ? над Ñ?лазним Ñ?оком"
 
-#: gio/gfileiostream.c:465 gio/gfileoutputstream.c:459
+#: ../gio/gfileiostream.c:464 ../gio/gfileoutputstream.c:458
 msgid "Truncate not supported on stream"
 msgstr "СаÑ?еÑ?аÑ?е ниÑ?е дозвоÑ?ено над Ñ?оком"
 
-#: gio/gicon.c:286
+#: ../gio/gicon.c:285
 #, c-format
 msgid "Wrong number of tokens (%d)"
 msgstr "Ð?иÑ?е иÑ?пÑ?аван бÑ?оÑ? Ñ?окена (%d)"
 
-#: gio/gicon.c:306
+#: ../gio/gicon.c:305
 #, c-format
 msgid "No type for class name %s"
 msgstr "Ð?е поÑ?Ñ?оÑ?и вÑ?Ñ?Ñ?а за име клаÑ?е %s"
 
-#: gio/gicon.c:316
+#: ../gio/gicon.c:315
 #, c-format
 msgid "Type %s does not implement the GIcon interface"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?а %s не подÑ?жава GIcon Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?е"
 
-#: gio/gicon.c:327
+#: ../gio/gicon.c:326
 #, c-format
 msgid "Type %s is not classed"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?а %s не пÑ?ипада ни Ñ?едноÑ? клаÑ?и"
 
-#: gio/gicon.c:341
+#: ../gio/gicon.c:340
 #, c-format
 msgid "Malformed version number: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ? издаÑ?а Ñ?е лоÑ?е задаÑ?: %s"
 
-#: gio/gicon.c:355
+#: ../gio/gicon.c:354
 #, c-format
 msgid "Type %s does not implement from_tokens() on the GIcon interface"
 msgstr "%s вÑ?Ñ?Ñ?а не подÑ?жава from_tokens() на GIcon Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?"
 
-#: gio/gicon.c:431
+#: ../gio/gicon.c:430
 msgid "Can't handle the supplied version the icon encoding"
 msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?адим Ñ?а даÑ?им издаÑ?ем кодиÑ?аÑ?а икониÑ?е"
 
-#: gio/ginputstream.c:195
+#: ../gio/ginputstream.c:194
 msgid "Input stream doesn't implement read"
 msgstr "Улазни Ñ?ок не подÑ?жава Ñ?иÑ?аÑ?е"
 
@@ -2009,507 +2148,684 @@ msgstr "Улазни Ñ?ок не подÑ?жава Ñ?иÑ?аÑ?е"
 #. Translators: This is an error you get if there is
 #. * already an operation running against this stream when
 #. * you try to start one
-#: gio/ginputstream.c:902 gio/giostream.c:315 gio/goutputstream.c:1206
+#: ../gio/ginputstream.c:901 ../gio/giostream.c:316
+#: ../gio/goutputstream.c:1209
 msgid "Stream has outstanding operation"
 msgstr "Ток Ñ?ади Ñ?ако добÑ?о"
 
-#: gio/ginetsocketaddress.c:182 gio/ginetsocketaddress.c:199
-#: gio/gunixsocketaddress.c:222
+#: ../gio/ginetsocketaddress.c:181 ../gio/ginetsocketaddress.c:198
+#: ../gio/gunixsocketaddress.c:221
 msgid "Not enough space for socket address"
 msgstr "Ð?ема довоÑ?но меÑ?Ñ?а за адÑ?еÑ?Ñ? Ñ?Ñ?иÑ?ниÑ?е"
 
-#: gio/ginetsocketaddress.c:212
+#: ../gio/ginetsocketaddress.c:211
 msgid "Unsupported socket address"
 msgstr "Ð?иÑ?е подÑ?жана адÑ?еÑ?а Ñ?Ñ?иÑ?ниÑ?е"
 
-#: gio/glocaldirectorymonitor.c:288
+#: ../gio/glocaldirectorymonitor.c:287
 msgid "Unable to find default local directory monitor type"
 msgstr "Ð?е могÑ? да наÑ?ем подÑ?азÑ?меванÑ? вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? мониÑ?оÑ?а за локални диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?м"
 
-#: gio/glocalfile.c:594 gio/win32/gwinhttpfile.c:424
+#: ../gio/glocalfile.c:593 ../gio/win32/gwinhttpfile.c:422
 #, c-format
 msgid "Invalid filename %s"
 msgstr "Ð?еиÑ?пÑ?авно име даÑ?оÑ?еке %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:968
+#: ../gio/glocalfile.c:967
 #, c-format
 msgid "Error getting filesystem info: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом добиÑ?аÑ?а подаÑ?ака о Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? даÑ?оÑ?ека: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:1106
+#: ../gio/glocalfile.c:1105
 msgid "Can't rename root directory"
 msgstr "Ð?е могÑ? да пÑ?еименÑ?Ñ?ем коÑ?ени диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?м"
 
-#: gio/glocalfile.c:1126 gio/glocalfile.c:1152
+#: ../gio/glocalfile.c:1125 ../gio/glocalfile.c:1151
 #, c-format
 msgid "Error renaming file: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка Ñ? пÑ?еименоваÑ?Ñ? даÑ?оÑ?еке: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:1135
+#: ../gio/glocalfile.c:1134
 msgid "Can't rename file, filename already exist"
 msgstr "Ð?е могÑ? да пÑ?еименÑ?Ñ?ем даÑ?оÑ?екÑ?, Ñ?еÑ? она веÑ? поÑ?оÑ?оÑ?и"
 
-#: gio/glocalfile.c:1148 gio/glocalfile.c:2132 gio/glocalfile.c:2161
-#: gio/glocalfile.c:2321 gio/glocalfileoutputstream.c:570
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:623 gio/glocalfileoutputstream.c:668
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:1150
+#: ../gio/glocalfile.c:1147 ../gio/glocalfile.c:2131 ../gio/glocalfile.c:2160
+#: ../gio/glocalfile.c:2320 ../gio/glocalfileoutputstream.c:571
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:624 ../gio/glocalfileoutputstream.c:669
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1151
 msgid "Invalid filename"
 msgstr "Ð?ме даÑ?оÑ?еке Ñ?е неиÑ?пÑ?авно"
 
-#: gio/glocalfile.c:1309
+#: ../gio/glocalfile.c:1308
 #, c-format
 msgid "Error opening file: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом оÑ?ваÑ?аÑ?а даÑ?оÑ?еке: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:1319
+#: ../gio/glocalfile.c:1318
 msgid "Can't open directory"
 msgstr "Ð?е могÑ? да оÑ?воÑ?им диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?м"
 
-#: gio/glocalfile.c:1444
+#: ../gio/glocalfile.c:1443
 #, c-format
 msgid "Error removing file: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом Ñ?клаÑ?аÑ?а даÑ?оÑ?еке: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:1811
+#: ../gio/glocalfile.c:1810
 #, c-format
 msgid "Error trashing file: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом пÑ?емеÑ?Ñ?аÑ?а даÑ?оÑ?еке Ñ? Ñ?меÑ?е: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:1834
+#: ../gio/glocalfile.c:1833
 #, c-format
 msgid "Unable to create trash dir %s: %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да напÑ?авим диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?м за Ñ?меÑ?е %s: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:1855
+#: ../gio/glocalfile.c:1854
 msgid "Unable to find toplevel directory for trash"
 msgstr "Ð?е могÑ? да наÑ?ем коÑ?ени диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?м за Ñ?меÑ?е"
 
-#: gio/glocalfile.c:1934 gio/glocalfile.c:1954
+#: ../gio/glocalfile.c:1933 ../gio/glocalfile.c:1953
 msgid "Unable to find or create trash directory"
 msgstr "Ð?е могÑ? да наÑ?ем или напÑ?авим диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?м за Ñ?меÑ?е"
 
-#: gio/glocalfile.c:1988
+#: ../gio/glocalfile.c:1987
 #, c-format
 msgid "Unable to create trashing info file: %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да напÑ?авим даÑ?оÑ?екÑ? Ñ?а подаÑ?има о Ñ?меÑ?Ñ?: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:2017 gio/glocalfile.c:2022 gio/glocalfile.c:2102
-#: gio/glocalfile.c:2109
+#: ../gio/glocalfile.c:2016 ../gio/glocalfile.c:2021 ../gio/glocalfile.c:2101
+#: ../gio/glocalfile.c:2108
 #, c-format
 msgid "Unable to trash file: %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да поÑ?аÑ?ем даÑ?оÑ?екÑ? Ñ? Ñ?меÑ?е: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:2136
+#: ../gio/glocalfile.c:2135
 #, c-format
 msgid "Error creating directory: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом обÑ?азоваÑ?а диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?ма: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:2165
+#: ../gio/glocalfile.c:2164
 #, c-format
 msgid "Filesystem does not support symbolic links"
 msgstr "СиÑ?Ñ?ем даÑ?оÑ?ека не подÑ?жава Ñ?имболиÑ?ке везе"
 
-#: gio/glocalfile.c:2169
+#: ../gio/glocalfile.c:2168
 #, c-format
 msgid "Error making symbolic link: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом обÑ?азоваÑ?а Ñ?имболиÑ?ке везе: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:2231 gio/glocalfile.c:2325
+#: ../gio/glocalfile.c:2230 ../gio/glocalfile.c:2324
 #, c-format
 msgid "Error moving file: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом пÑ?емеÑ?Ñ?аÑ?а даÑ?оÑ?еке: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:2254
+#: ../gio/glocalfile.c:2253
 msgid "Can't move directory over directory"
 msgstr "Ð?е могÑ? да пÑ?емеÑ?Ñ?им диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?м пÑ?еко диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?ма"
 
-#: gio/glocalfile.c:2281 gio/glocalfileoutputstream.c:948
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:962 gio/glocalfileoutputstream.c:977
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:993 gio/glocalfileoutputstream.c:1007
+#: ../gio/glocalfile.c:2280 ../gio/glocalfileoutputstream.c:949
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:963 ../gio/glocalfileoutputstream.c:978
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:994 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1008
 msgid "Backup file creation failed"
 msgstr "Ð?иÑ?е Ñ?Ñ?пела изÑ?ада Ñ?езеÑ?вне копиÑ?е даÑ?оÑ?еке"
 
-#: gio/glocalfile.c:2300
+#: ../gio/glocalfile.c:2299
 #, c-format
 msgid "Error removing target file: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом Ñ?клаÑ?аÑ?а Ñ?иÑ?Ñ?е даÑ?оÑ?еке: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:2314
+#: ../gio/glocalfile.c:2313
 msgid "Move between mounts not supported"
 msgstr "Ð?иÑ?е подÑ?жано пÑ?емеÑ?Ñ?аÑ?е измеÑ?Ñ? монÑ?иÑ?аниÑ? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?а"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:721
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:720
 msgid "Attribute value must be non-NULL"
 msgstr "Ð?Ñ?едноÑ?Ñ? оÑ?обине моÑ?а биÑ?и Ñ?азлиÑ?иÑ?а од NULL"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:728
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:727
 msgid "Invalid attribute type (string expected)"
 msgstr "Ð?иÑ?е иÑ?пÑ?авна вÑ?Ñ?Ñ?а аÑ?Ñ?ибÑ?Ñ?а (оÑ?екивана Ñ?е ниÑ?ка знакова) "
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:735
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:734
 msgid "Invalid extended attribute name"
 msgstr "Ð?иÑ?е иÑ?пÑ?авно пÑ?оÑ?иÑ?ено име оÑ?обине"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:775
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:774
 #, c-format
 msgid "Error setting extended attribute '%s': %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом поÑ?Ñ?авÑ?аÑ?а пÑ?оÑ?иÑ?ене оÑ?обине â??%sâ??: %s"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:1479 gio/glocalfileoutputstream.c:832
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:1483 ../gio/glocalfileoutputstream.c:833
 #, c-format
 msgid "Error stating file '%s': %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом поÑ?Ñ?авÑ?аÑ?а Ñ?Ñ?аÑ?а даÑ?оÑ?еке â??%sâ??: %s"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:1552
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:1567
 msgid " (invalid encoding)"
 msgstr " (неиÑ?пÑ?авно кодиÑ?аÑ?е)"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:1750
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:1769
 #, c-format
 msgid "Error stating file descriptor: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом поÑ?Ñ?авÑ?аÑ?а Ñ?Ñ?аÑ?а опиÑ?иваÑ?а даÑ?оÑ?еке: %s"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:1795
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:1814
 msgid "Invalid attribute type (uint32 expected)"
 msgstr "Ð?иÑ?е иÑ?пÑ?авна вÑ?Ñ?Ñ?а оÑ?обине (оÑ?екивана Ñ?е uint32)"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:1813
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:1832
 msgid "Invalid attribute type (uint64 expected)"
 msgstr "Ð?иÑ?е иÑ?пÑ?авна вÑ?Ñ?Ñ?а оÑ?обине (оÑ?екивана Ñ?е uint64)"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:1832 gio/glocalfileinfo.c:1851
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:1851 ../gio/glocalfileinfo.c:1870
 msgid "Invalid attribute type (byte string expected)"
 msgstr "Ð?иÑ?е иÑ?пÑ?авна вÑ?Ñ?Ñ?а оÑ?обине (оÑ?екивана Ñ?е ниÑ?ка биÑ?ова)"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:1886
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:1905
 msgid "Cannot set permissions on symlinks"
 msgstr "Ð?е могÑ? да поÑ?Ñ?авим овлаÑ?Ñ?еÑ?а за Ñ?имболиÑ?ке везе"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:1902
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:1921
 #, c-format
 msgid "Error setting permissions: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом поÑ?Ñ?авÑ?аÑ?а овлаÑ?Ñ?еÑ?а: %s"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:1953
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:1972
 #, c-format
 msgid "Error setting owner: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом поÑ?Ñ?авÑ?аÑ?а влаÑ?ника: %s"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:1976
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:1995
 msgid "symlink must be non-NULL"
 msgstr "Ñ?имболиÑ?ке везе моÑ?аÑ?Ñ? биÑ?и Ñ?азлиÑ?иÑ?е од NULL"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:1986 gio/glocalfileinfo.c:2005
-#: gio/glocalfileinfo.c:2016
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2005 ../gio/glocalfileinfo.c:2024
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2035
 #, c-format
 msgid "Error setting symlink: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом поÑ?Ñ?авÑ?аÑ?а Ñ?имболиÑ?ке везе: %s"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:1995
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2014
 msgid "Error setting symlink: file is not a symlink"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и поÑ?Ñ?авÑ?аÑ?Ñ? Ñ?имболиÑ?ке везе: даÑ?оÑ?ека ниÑ?е Ñ?имболиÑ?ка веза"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:2121
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2140
 #, c-format
 msgid "Error setting modification or access time: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и поÑ?Ñ?авÑ?аÑ?Ñ? даÑ?Ñ?ма измене или пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?па: %s"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:2144
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2163
 msgid "SELinux context must be non-NULL"
 msgstr "SELinux конÑ?екÑ?Ñ? не Ñ?ме биÑ?и NULL"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:2159
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2178
 #, c-format
 msgid "Error setting SELinux context: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом поÑ?Ñ?авÑ?аÑ?а SELinux конÑ?екÑ?Ñ?а: %s"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:2166
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2185
 msgid "SELinux is not enabled on this system"
 msgstr "SELinux ниÑ?е Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?ен на ваÑ?ем Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:2258
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2277
 #, c-format
 msgid "Setting attribute %s not supported"
 msgstr "Ð?иÑ?е подÑ?жано поÑ?Ñ?авÑ?аÑ?е оÑ?обине %s"
 
-#: gio/glocalfileinputstream.c:184 gio/glocalfileoutputstream.c:721
+#: ../gio/glocalfileinputstream.c:185 ../gio/glocalfileoutputstream.c:722
 #, c-format
 msgid "Error reading from file: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом Ñ?иÑ?аÑ?а даÑ?оÑ?еке: %s"
 
-#: gio/glocalfileinputstream.c:215 gio/glocalfileinputstream.c:227
-#: gio/glocalfileinputstream.c:339 gio/glocalfileoutputstream.c:469
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:1025
+#: ../gio/glocalfileinputstream.c:216 ../gio/glocalfileinputstream.c:228
+#: ../gio/glocalfileinputstream.c:340 ../gio/glocalfileoutputstream.c:470
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1026
 #, c-format
 msgid "Error seeking in file: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом пÑ?еÑ?Ñ?аге Ñ?нÑ?Ñ?аÑ? даÑ?оÑ?еке: %s"
 
-#: gio/glocalfileinputstream.c:260 gio/glocalfileoutputstream.c:255
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:350
+#: ../gio/glocalfileinputstream.c:261 ../gio/glocalfileoutputstream.c:256
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:351
 #, c-format
 msgid "Error closing file: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом заÑ?ваÑ?аÑ?а даÑ?оÑ?еке: %s"
 
-#: gio/glocalfilemonitor.c:213
+#: ../gio/glocalfilemonitor.c:212
 msgid "Unable to find default local file monitor type"
 msgstr "Ð?е могÑ? да пÑ?онаÑ?ем подÑ?азÑ?меванÑ?, локалнÑ? вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? мониÑ?оÑ?а даÑ?оÑ?еке"
 
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:201 gio/glocalfileoutputstream.c:234
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:742
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:202 ../gio/glocalfileoutputstream.c:235
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:743
 #, c-format
 msgid "Error writing to file: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом Ñ?пиÑ?а Ñ? даÑ?оÑ?екÑ?: %s"
 
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:282
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:283
 #, c-format
 msgid "Error removing old backup link: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом Ñ?клаÑ?аÑ?а Ñ?Ñ?аÑ?е Ñ?езеÑ?вне копиÑ?е везе: %s"
 
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:296 gio/glocalfileoutputstream.c:309
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:297 ../gio/glocalfileoutputstream.c:310
 #, c-format
 msgid "Error creating backup copy: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом обÑ?азоваÑ?а Ñ?езеÑ?вне копиÑ?е: %s"
 
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:327
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:328
 #, c-format
 msgid "Error renaming temporary file: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом пÑ?еименоваÑ?а пÑ?ивÑ?емене даÑ?оÑ?еке: %s"
 
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:515 gio/glocalfileoutputstream.c:1076
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:516 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1077
 #, c-format
 msgid "Error truncating file: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?аÑ?еÑ?аÑ?Ñ? даÑ?оÑ?еке: %s"
 
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:576 gio/glocalfileoutputstream.c:629
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:674 gio/glocalfileoutputstream.c:814
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:1057 gio/glocalfileoutputstream.c:1156
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:577 ../gio/glocalfileoutputstream.c:630
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:675 ../gio/glocalfileoutputstream.c:815
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1058 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1157
 #, c-format
 msgid "Error opening file '%s': %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом оÑ?ваÑ?аÑ?а даÑ?оÑ?еке â??%sâ??: %s"
 
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:845
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:846
 msgid "Target file is a directory"
 msgstr "ЦиÑ?на даÑ?оÑ?ека Ñ?е диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?м"
 
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:850
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:851
 msgid "Target file is not a regular file"
 msgstr "ЦиÑ?на даÑ?оÑ?ека ниÑ?е обиÑ?на даÑ?оÑ?ека"
 
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:862
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:863
 msgid "The file was externally modified"
 msgstr "Ð?аÑ?оÑ?ека Ñ?е измеÑ?ена неким дÑ?Ñ?гим пÑ?огÑ?амом"
 
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:1041
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1042
 #, c-format
 msgid "Error removing old file: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом Ñ?клаÑ?аÑ?а Ñ?Ñ?аÑ?е даÑ?оÑ?еке: %s"
 
-#: gio/gmemoryinputstream.c:487 gio/gmemoryoutputstream.c:718
+#: ../gio/gmemoryinputstream.c:486 ../gio/gmemoryoutputstream.c:746
 msgid "Invalid GSeekType supplied"
 msgstr "Ð?иÑ?е иÑ?пÑ?авно одÑ?еÑ?ен GSeekType"
 
-#: gio/gmemoryinputstream.c:497
+#: ../gio/gmemoryinputstream.c:496
 msgid "Invalid seek request"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?ажена Ñ?е неиÑ?пÑ?авна пÑ?еÑ?Ñ?ага"
 
-#: gio/gmemoryinputstream.c:521
+#: ../gio/gmemoryinputstream.c:520
 msgid "Cannot truncate GMemoryInputStream"
 msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?аÑ?еÑ?ем GMemoryInputStream"
 
-#: gio/gmemoryoutputstream.c:468
+#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:496
 msgid "Memory output stream not resizable"
 msgstr "Ð?елиÑ?ина излазне мемоÑ?иÑ?е Ñ?е не може пÑ?омениÑ?и"
 
-#: gio/gmemoryoutputstream.c:484
+#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:512
 msgid "Failed to resize memory output stream"
 msgstr "Ð?е могÑ? да пÑ?оменим велиÑ?инÑ? излазног мемоÑ?иÑ?Ñ?ког Ñ?ока"
 
-#: gio/gmemoryoutputstream.c:572
+#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:600
 msgid ""
 "Amount of memory required to process the write is larger than available "
 "address space"
 msgstr "Ð?ма виÑ?е мемоÑ?иÑ?е за Ñ?пиÑ? него Ñ?Ñ?о има меÑ?Ñ?а Ñ? даÑ?оÑ? адÑ?еÑ?и"
 
-#: gio/gmemoryoutputstream.c:728
+#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:756
 msgid "Requested seek before the beginning of the stream"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?евано Ñ?е пÑ?емоÑ?аваÑ?е на део пÑ?е поÑ?еÑ?ка Ñ?ока"
 
-#: gio/gmemoryoutputstream.c:737
+#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:765
 msgid "Requested seek beyond the end of the stream"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?евано Ñ?е пÑ?емоÑ?аваÑ?е на део након завÑ?Ñ?еÑ?ка Ñ?ока"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for mount objects that
 #. * don't implement unmount.
-#: gio/gmount.c:364
+#: ../gio/gmount.c:363
 msgid "mount doesn't implement \"unmount\""
 msgstr "монÑ?иÑ?аÑ?е не подÑ?жава â??unmountâ??"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for mount objects that
 #. * don't implement eject.
-#: gio/gmount.c:443
+#: ../gio/gmount.c:442
 msgid "mount doesn't implement \"eject\""
 msgstr "монÑ?иÑ?аÑ?е не подÑ?жава â??ejectâ??"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for mount objects that
 #. * don't implement any of unmount or unmount_with_operation.
-#: gio/gmount.c:523
+#: ../gio/gmount.c:522
 msgid "mount doesn't implement \"unmount\" or \"unmount_with_operation\""
 msgstr "монÑ?иÑ?аÑ?е не подÑ?жава â??unmountâ?? или â??unmount_with_operationâ??"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for mount objects that
 #. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
-#: gio/gmount.c:610
+#: ../gio/gmount.c:609
 msgid "mount doesn't implement \"eject\" or \"eject_with_operation\""
 msgstr "монÑ?иÑ?аÑ?е не подÑ?жава â??ejectâ?? или â??eject_with_operationâ??"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for mount objects that
 #. * don't implement remount.
-#: gio/gmount.c:699
+#: ../gio/gmount.c:698
 msgid "mount doesn't implement \"remount\""
 msgstr "монÑ?иÑ?аÑ?е не подÑ?жава â??remountâ??"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for mount objects that
 #. * don't implement content type guessing.
-#: gio/gmount.c:783
+#: ../gio/gmount.c:782
 msgid "mount doesn't implement content type guessing"
 msgstr "монÑ?иÑ?аÑ?е не подÑ?жава налажеÑ?е вÑ?Ñ?Ñ?е Ñ?адÑ?жаÑ?а"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for mount objects that
 #. * don't implement content type guessing.
-#: gio/gmount.c:872
+#: ../gio/gmount.c:871
 msgid "mount doesn't implement synchronous content type guessing"
 msgstr "монÑ?иÑ?аÑ?е не подÑ?жава Ñ?инÑ?Ñ?онизовано налажеÑ?е вÑ?Ñ?Ñ?е Ñ?адÑ?жаÑ?а"
 
-#: gio/gnetworkaddress.c:295
+#: ../gio/gnetworkaddress.c:318
 #, c-format
 msgid "Hostname '%s' contains '[' but not ']'"
 msgstr "Ð?ме домаÑ?ина â??%sâ?? Ñ?адÑ?жи â??[â??, али не и â??]â??"
 
-#: gio/goutputstream.c:207 gio/goutputstream.c:408
+#: ../gio/goutputstream.c:206 ../gio/goutputstream.c:407
 msgid "Output stream doesn't implement write"
 msgstr "Ð?злазни Ñ?ок не подÑ?жава Ñ?пиÑ?"
 
-#: gio/goutputstream.c:369 gio/goutputstream.c:845
+#: ../gio/goutputstream.c:368 ../gio/goutputstream.c:848
 msgid "Source stream is already closed"
 msgstr "Ð?звоÑ?ни Ñ?ок Ñ?е веÑ? заÑ?воÑ?ен"
 
-#: gio/gresolver.c:736
+#: ../gio/gresolver.c:735
 #, c-format
 msgid "Error resolving '%s': %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка Ñ? Ñ?азÑ?еÑ?аваÑ?Ñ? â??%sâ??: %s"
 
-#: gio/gresolver.c:786
+#: ../gio/gresolver.c:785
 #, c-format
 msgid "Error reverse-resolving '%s': %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка Ñ? обÑ?нÑ?Ñ?ом Ñ?азÑ?еÑ?аваÑ?Ñ? â??%sâ??: %s"
 
-#: gio/gresolver.c:821 gio/gresolver.c:899
+#: ../gio/gresolver.c:820 ../gio/gresolver.c:898
 #, c-format
 msgid "No service record for '%s'"
 msgstr "Ð?иÑ?е наÑ?ен Ñ?еÑ?виÑ? Ñ?нимаÑ?а за â??%sâ??"
 
-#: gio/gresolver.c:826 gio/gresolver.c:904
+#: ../gio/gresolver.c:825 ../gio/gresolver.c:903
 #, c-format
 msgid "Temporarily unable to resolve '%s'"
 msgstr "Ð?Ñ?ивÑ?емено не могÑ? да Ñ?азÑ?еÑ?им â??%sâ??"
 
-#: gio/gresolver.c:831 gio/gresolver.c:909
+#: ../gio/gresolver.c:830 ../gio/gresolver.c:908
 #, c-format
 msgid "Error resolving '%s'"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка Ñ? Ñ?азÑ?еÑ?иваÑ?Ñ? â??%sâ??"
 
-#: gio/gschema-compile.c:659
+#: ../gio/gschema-compile.c:702
+#, fuzzy
+msgid "empty names are not permitted"
+msgstr "Ð?иÑ?е подÑ?жано Ñ?меÑ?е"
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:712
+#, c-format
+msgid "invalid name '%s': names must begin with a lowercase letter"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:724
+#, c-format
+msgid ""
+"invalid name '%s': invalid character '%c'; only lowercase letters, numbers "
+"and dash ('-') are permitted."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:733
+#, c-format
+msgid "invalid name '%s': two successive dashes ('--') are not permitted."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:742
+#, c-format
+msgid "invalid name '%s': the last character may not be a dash ('-')."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:750
+#, c-format
+msgid "invalid name '%s': maximum length is 32"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:819
+#, c-format
+msgid "<child name='%s'> already specified"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:845
+msgid "can not add keys to a 'list-of' schema"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:856
+#, c-format
+msgid "<key name='%s'> already specified"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:874
+#, c-format
+msgid ""
+"<key name='%s'> shadows <key name='%s'> in <schema id='%s'>; use <override> "
+"to modify value"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:885
+#, c-format
+msgid ""
+"exactly one of 'type', 'enum' or 'flags' must be specified as an attribute "
+"to <key>"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:904
+#, c-format
+msgid "<%s id='%s'> not (yet) defined."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:919
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Invalid attribute type (string expected)"
+msgid "invalid GVariant type string '%s'"
+msgstr "Ð?иÑ?е иÑ?пÑ?авна вÑ?Ñ?Ñ?а аÑ?Ñ?ибÑ?Ñ?а (оÑ?екивана Ñ?е ниÑ?ка знакова) "
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:949
+msgid "<override> given but schema isn't extending anything"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:962
+#, c-format
+msgid "no <key name='%s'> to override"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:970
+#, c-format
+msgid "<override name='%s'> already specified"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1036
+#, c-format
+msgid "<schema id='%s'> already specified"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1048
+#, c-format
+msgid "<schema id='%s'> extends not yet existing schema '%s'"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1062
+#, c-format
+msgid "<schema id='%s'> is list of not yet existing schema '%s'"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1076
+#, c-format
+msgid ""
+"<schema id='%s'> is a list, extending <schema id='%s'> which is not a list"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1086
+#, c-format
+msgid ""
+"<schema id='%s' list-of='%s'> extends <schema id='%s' list-of='%s'> but '%s' "
+"does not extend '%s'"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1103
+#, c-format
+msgid "a path, if given, must begin and end with a slash"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1125
+#, c-format
+msgid "<%s id='%s'> already specified"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1339
+#, c-format
+msgid "Element <%s> not allowed inside <%s>"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1343
+#, c-format
+msgid "Element <%s> not allowed at toplevel"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1437
+#, c-format
+msgid "text may not appear inside <%s>"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1651
+#, c-format
+msgid "No such schema `%s' specified in override file `%s'"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1675
+#, c-format
+msgid "No such key `%s' in schema `%s' as specified in override file `%s'"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1708
+#, c-format
+msgid ""
+"override for key `%s' in schema `%s' in override file `%s' is out of the "
+"range given in the schema"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1729
+#, c-format
+msgid ""
+"override for key `%s' in schema `%s' in override file `%s' is not in the "
+"list of valid choices"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1774
 msgid "where to store the gschemas.compiled file"
 msgstr ""
 
-#: gio/gschema-compile.c:659 gio/gschema-compile.c:671
+#: ../gio/gschema-compile.c:1774 ../gio/gschema-compile.c:1786
 msgid "DIRECTORY"
 msgstr ""
 
-#: gio/gschema-compile.c:660
+#: ../gio/gschema-compile.c:1775
 msgid "Do not write the gschema.compiled file"
 msgstr ""
 
-#: gio/gschema-compile.c:661
-#, fuzzy
-msgid "Do not give error for empty directory"
-msgstr "Ð?е могÑ? да пÑ?емеÑ?Ñ?им диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?м пÑ?еко диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?ма"
+#: ../gio/gschema-compile.c:1776
+msgid "This option will be removed soon."
+msgstr ""
 
-#: gio/gschema-compile.c:662
+#: ../gio/gschema-compile.c:1777
 msgid "Do not enforce key name restrictions"
 msgstr ""
 
-#: gio/gschema-compile.c:674
+#: ../gio/gschema-compile.c:1789
 msgid ""
 "Compile all GSettings schema files into a schema cache.\n"
 "Schema files are required to have the extension .gschema.xml,\n"
 "and the cache file is called gschemas.compiled."
 msgstr ""
 
-#: gio/gschema-compile.c:690
+#: ../gio/gschema-compile.c:1805
 #, c-format
 msgid "You should give exactly one directory name\n"
 msgstr ""
 
-#: gio/gschema-compile.c:729
+#: ../gio/gschema-compile.c:1844
+#, c-format
+msgid "No schema files found: "
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1847
 #, c-format
-msgid "No schema files found\n"
+msgid "doing nothing.\n"
 msgstr ""
 
-#: gio/gsettings-tool.c:41
+#: ../gio/gschema-compile.c:1850
+#, c-format
+msgid "removed existing output file.\n"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsettings-tool.c:79
 #, c-format
 msgid ""
 "Commands:\n"
 " help    Show this information\n"
 " get     Get the value of a key\n"
 " set     Set the value of a key\n"
+" reset    Reset the value of a key\n"
 " monitor   Monitor a key for changes\n"
 " writable  Check if a key is writable\n"
 "\n"
 "Use '%s COMMAND --help' to get help for individual commands.\n"
 msgstr ""
 
-#: gio/gsettings-tool.c:102 gio/gsettings-tool.c:161 gio/gsettings-tool.c:252
-#: gio/gsettings-tool.c:325
+#: ../gio/gsettings-tool.c:222 ../gio/gsettings-tool.c:322
+#: ../gio/gsettings-tool.c:438 ../gio/gsettings-tool.c:533
+#: ../gio/gsettings-tool.c:646
 msgid "Specify the path for the schema"
 msgstr ""
 
-#: gio/gsettings-tool.c:102 gio/gsettings-tool.c:161 gio/gsettings-tool.c:252
-#: gio/gsettings-tool.c:325
+#: ../gio/gsettings-tool.c:222 ../gio/gsettings-tool.c:322
+#: ../gio/gsettings-tool.c:438 ../gio/gsettings-tool.c:533
+#: ../gio/gsettings-tool.c:646
 msgid "PATH"
 msgstr ""
 
-#: gio/gsettings-tool.c:110 gio/gsettings-tool.c:260 gio/gsettings-tool.c:333
+#: ../gio/gsettings-tool.c:230 ../gio/gsettings-tool.c:541
+#: ../gio/gsettings-tool.c:654
 msgid "SCHEMA KEY"
 msgstr ""
 
-#: gio/gsettings-tool.c:112
+#: ../gio/gsettings-tool.c:232
 msgid "Get the value of KEY"
 msgstr ""
 
-#: gio/gsettings-tool.c:114 gio/gsettings-tool.c:264 gio/gsettings-tool.c:340
+#: ../gio/gsettings-tool.c:234 ../gio/gsettings-tool.c:450
+#: ../gio/gsettings-tool.c:545 ../gio/gsettings-tool.c:661
 msgid ""
 "Arguments:\n"
 " SCHEMA   The id of the schema\n"
 " KEY     The name of the key\n"
 msgstr ""
 
-#: gio/gsettings-tool.c:169
+#: ../gio/gsettings-tool.c:330 ../gio/gsettings-tool.c:446
 msgid "SCHEMA KEY VALUE"
 msgstr ""
 
-#: gio/gsettings-tool.c:171
+#: ../gio/gsettings-tool.c:332
 msgid "Set the value of KEY"
 msgstr ""
 
-#: gio/gsettings-tool.c:173
+#: ../gio/gsettings-tool.c:334
 msgid ""
 "Arguments:\n"
 " SCHEMA   The id of the schema\n"
@@ -2517,286 +2833,394 @@ msgid ""
 " VALUE    The value to set key to, as a serialized GVariant\n"
 msgstr ""
 
-#: gio/gsettings-tool.c:212
+#: ../gio/gsettings-tool.c:407
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is not writable\n"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?а %s не пÑ?ипада ни Ñ?едноÑ? клаÑ?и"
 
-#: gio/gsettings-tool.c:262
+#: ../gio/gsettings-tool.c:448
+msgid "Sets KEY to its default value"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsettings-tool.c:543
 msgid "Find out whether KEY is writable"
 msgstr ""
 
-#: gio/gsettings-tool.c:336
+#: ../gio/gsettings-tool.c:657
 msgid ""
 "Monitor KEY for changes and print the changed values.\n"
 "Monitoring will continue until the process is terminated."
 msgstr ""
 
-#: gio/gsettings-tool.c:399
+#: ../gio/gsettings-tool.c:833
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unknown command '%s'\n"
 msgstr "Ð?епознаÑ?а опÑ?иÑ?а %s"
 
-#: gio/gsocket.c:275
+#: ../gio/gsocket.c:276
 msgid "Invalid socket, not initialized"
 msgstr "Ð?еиÑ?пÑ?авна Ñ?Ñ?иÑ?ниÑ?а, ниÑ?е покÑ?енÑ?Ñ?о"
 
-#: gio/gsocket.c:282
+#: ../gio/gsocket.c:283
 #, c-format
 msgid "Invalid socket, initialization failed due to: %s"
 msgstr "Ð?еиÑ?пÑ?авна Ñ?Ñ?иÑ?ниÑ?а, покÑ?еÑ?аÑ?е ниÑ?е Ñ?Ñ?пело због: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:290
+#: ../gio/gsocket.c:291
 msgid "Socket is already closed"
 msgstr "УÑ?иÑ?ниÑ?а Ñ?е веÑ? заÑ?воÑ?ена"
 
-#: gio/gsocket.c:298 gio/gsocket.c:2609 gio/gsocket.c:2653
+#: ../gio/gsocket.c:299 ../gio/gsocket.c:2716 ../gio/gsocket.c:2760
 msgid "Socket I/O timed out"
 msgstr ""
 
-#: gio/gsocket.c:420
+#: ../gio/gsocket.c:421
 #, c-format
 msgid "creating GSocket from fd: %s"
 msgstr "пÑ?авим GSocket из fd: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:454 gio/gsocket.c:468 gio/gsocket.c:2020
+#: ../gio/gsocket.c:455 ../gio/gsocket.c:471 ../gio/gsocket.c:2113
 #, c-format
 msgid "Unable to create socket: %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да напÑ?авим Ñ?Ñ?иÑ?ниÑ?Ñ?: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:454
+#: ../gio/gsocket.c:455
 msgid "Unknown protocol was specified"
 msgstr "Ð?адаÑ? Ñ?е непознаÑ?и пÑ?оÑ?окол"
 
-#: gio/gsocket.c:1218
+#: ../gio/gsocket.c:1224
 #, c-format
 msgid "could not get local address: %s"
 msgstr "не могÑ? да добиÑ?ем локалнÑ? адÑ?еÑ?Ñ?: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:1251
+#: ../gio/gsocket.c:1267
 #, c-format
 msgid "could not get remote address: %s"
 msgstr "не могÑ? да добиÑ?ем Ñ?даÑ?енÑ? адÑ?еÑ?Ñ?: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:1309
+#: ../gio/gsocket.c:1328
 #, c-format
 msgid "could not listen: %s"
 msgstr "не могÑ? да Ñ?лÑ?Ñ?ам: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:1383
+#: ../gio/gsocket.c:1402
 #, c-format
 msgid "Error binding to address: %s"
 msgstr "гÑ?еÑ?ка пÑ?и повезиваÑ?Ñ? на адÑ?еÑ?Ñ?: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:1503
+#: ../gio/gsocket.c:1522
 #, c-format
 msgid "Error accepting connection: %s"
 msgstr "гÑ?еÑ?ка Ñ? пÑ?иÑ?ваÑ?аÑ?Ñ? везе: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:1616
+#: ../gio/gsocket.c:1639
 msgid "Error connecting: "
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка Ñ? повезиваÑ?Ñ?: "
 
-#: gio/gsocket.c:1620
+#: ../gio/gsocket.c:1644
 msgid "Connection in progress"
 msgstr "Ð?овезиваÑ?е Ñ?е Ñ? Ñ?окÑ?"
 
-#: gio/gsocket.c:1625
+#: ../gio/gsocket.c:1651
 #, c-format
 msgid "Error connecting: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка Ñ? повезиваÑ?Ñ?: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:1668
+#: ../gio/gsocket.c:1694 ../gio/gsocket.c:3474
 #, c-format
 msgid "Unable to get pending error: %s"
 msgstr "Ð?е могÑ? да добиÑ?ем гÑ?еÑ?кÑ? на Ñ?екаÑ?Ñ?: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:1764
+#: ../gio/gsocket.c:1826
 #, c-format
 msgid "Error receiving data: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка Ñ? пÑ?имаÑ?Ñ? подаÑ?ака: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:1907
+#: ../gio/gsocket.c:2000
 #, c-format
 msgid "Error sending data: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка Ñ? Ñ?лаÑ?Ñ? подаÑ?ака: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:2099
+#: ../gio/gsocket.c:2192
 #, c-format
 msgid "Error closing socket: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка Ñ? заÑ?ваÑ?аÑ?Ñ? Ñ?Ñ?иÑ?ниÑ?е: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:2602
+#: ../gio/gsocket.c:2709
 #, c-format
 msgid "Waiting for socket condition: %s"
 msgstr "Чекам Ñ?Ñ?лов Ñ?Ñ?иÑ?ниÑ?е: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:2884
+#: ../gio/gsocket.c:2994
 msgid "GSocketControlMessage not supported on windows"
 msgstr "GSocketControlMessage ниÑ?е подÑ?жано Ñ? пÑ?озоÑ?има"
 
-#: gio/gsocket.c:3143 gio/gsocket.c:3284
+#: ../gio/gsocket.c:3253 ../gio/gsocket.c:3394
 #, c-format
 msgid "Error receiving message: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и пÑ?имаÑ?Ñ? поÑ?Ñ?ке: %s"
 
-#: gio/gsocketclient.c:521 gio/gsocketclient.c:770
+#: ../gio/gsocket.c:3489
+msgid "g_socket_get_credentials not implemented for this OS"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocketclient.c:674 ../gio/gsocketclient.c:1145
 msgid "Unknown error on connect"
 msgstr "Ð?епознаÑ?а гÑ?еÑ?ка везе"
 
-#: gio/gsocketlistener.c:192
+#: ../gio/gsocketclient.c:711 ../gio/gsocketclient.c:1038
+msgid "Trying to proxy over non-TCP connection is not supported."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocketclient.c:749 ../gio/gsocketclient.c:1061
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Proxy protocol '%s' is not supported."
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?а %s не пÑ?ипада ни Ñ?едноÑ? клаÑ?и"
+
+#: ../gio/gsocketlistener.c:191
 msgid "Listener is already closed"
 msgstr "СлÑ?Ñ?аÑ?е Ñ?е веÑ? заÑ?воÑ?ено"
 
-#: gio/gsocketlistener.c:233
+#: ../gio/gsocketlistener.c:232
 msgid "Added socket is closed"
 msgstr "Ð?одаÑ?а Ñ?Ñ?иÑ?ниÑ?а Ñ?е заÑ?воÑ?ена"
 
-#: gio/gthemedicon.c:499
+#: ../gio/gsocks4aproxy.c:121
+#, c-format
+msgid "SOCKSv4 does not support IPv6 address '%s'"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks4aproxy.c:139
+#, c-format
+msgid "SOCKSv4 implementation limits username to %i characters"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks4aproxy.c:157
+#, c-format
+msgid "SOCKSv4a implementation limits hostname to %i characters"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks4aproxy.c:183
+msgid "The server is not a SOCKSv4 proxy server."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks4aproxy.c:190
+msgid "Connection through SOCKSv4 server was rejected"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:155 ../gio/gsocks5proxy.c:328
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:338
+msgid "The server is not a SOCKSv5 proxy server."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:169
+msgid "The SOCKSv5 proxy requires authentication."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:179
+msgid ""
+"The SOCKSv5 require an authentication method that is not supported by GLib."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:208
+#, c-format
+msgid "Username or password is too long for SOCKSv5 protocol (max. is %i)."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:239
+msgid "SOCKSv5 authentication failed due to wrong username or password."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:289
+#, c-format
+msgid "Hostname '%s' too long for SOCKSv5 protocol (maximum is %i bytes)"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:352
+msgid "The SOCKSv5 proxy server uses unkown address type."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:359
+msgid "Internal SOCKSv5 proxy server error."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:365
+msgid "SOCKSv5 connection not allowed by ruleset."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:372
+msgid "Host unreachable through SOCKSv5 server."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:378
+msgid "Network unreachable through SOCKSv5 proxy."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:384
+msgid "Connection refused through SOCKSv5 proxy."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:390
+msgid "SOCKSv5 proxy does not support 'connect' command."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:396
+msgid "SOCKSv5 proxy does not support provided address type."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:402
+msgid "Unkown SOCKSv5 proxy error."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gthemedicon.c:498
 #, c-format
 msgid "Can't handle version %d of GThemedIcon encoding"
 msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?адим Ñ?а издаÑ?ем кодиÑ?аÑ?а %d за GThemedIcon"
 
-#: gio/gunixconnection.c:165 gio/gunixconnection.c:502
+#: ../gio/gunixconnection.c:164 ../gio/gunixconnection.c:507
 #, c-format
 msgid "Expecting 1 control message, got %d"
 msgstr "Ð?Ñ?екÑ?Ñ?ем Ñ?еднÑ? конÑ?Ñ?олнÑ? поÑ?Ñ?кÑ?, добио Ñ?ам %d"
 
-#: gio/gunixconnection.c:178 gio/gunixconnection.c:512
+#: ../gio/gunixconnection.c:177 ../gio/gunixconnection.c:517
 msgid "Unexpected type of ancillary data"
 msgstr "Ð?еоÑ?екивана вÑ?Ñ?Ñ?а подÑ?еÑ?ениÑ? подаÑ?ака"
 
-#: gio/gunixconnection.c:196
+#: ../gio/gunixconnection.c:195
 #, c-format
 msgid "Expecting one fd, but got %d\n"
 msgstr "Ð?Ñ?екÑ?Ñ?ем Ñ?едно fd, добио Ñ?ам %d\n"
 
-#: gio/gunixconnection.c:212
+#: ../gio/gunixconnection.c:211
 msgid "Received invalid fd"
 msgstr "Ð?Ñ?имÑ?ен Ñ?е неиÑ?пÑ?авни fd"
 
-#: gio/gunixconnection.c:359
+#: ../gio/gunixconnection.c:361
 #, fuzzy
 msgid "Error sending credentials: "
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка Ñ? Ñ?лаÑ?Ñ? подаÑ?ака: %s"
 
-#: gio/gunixconnection.c:436
+#: ../gio/gunixconnection.c:441
 #, c-format
 msgid "Error checking if SO_PASSCRED is enabled for socket: %s"
 msgstr ""
 
-#: gio/gunixconnection.c:445
+#: ../gio/gunixconnection.c:450
 #, c-format
 msgid ""
 "Unexpected option length while checking if SO_PASSCRED is enabled for "
 "socket. Expected %d bytes, got %d"
 msgstr ""
 
-#: gio/gunixconnection.c:462
+#: ../gio/gunixconnection.c:467
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error enabling SO_PASSCRED: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка Ñ? пÑ?еименоваÑ?Ñ? даÑ?оÑ?еке: %s"
 
-#: gio/gunixconnection.c:492
+#: ../gio/gunixconnection.c:497
 msgid ""
 "Expecting to read a single byte for receiving credentials but read zero bytes"
 msgstr ""
 
-#: gio/gunixconnection.c:535
+#: ../gio/gunixconnection.c:540
 #, c-format
 msgid "Error while disabling SO_PASSCRED: %s"
 msgstr ""
 
-#: gio/gunixinputstream.c:354 gio/gunixinputstream.c:374
-#: gio/gunixinputstream.c:452 gio/gunixoutputstream.c:439
+#: ../gio/gunixinputstream.c:353 ../gio/gunixinputstream.c:373
+#: ../gio/gunixinputstream.c:451 ../gio/gunixoutputstream.c:438
 #, c-format
 msgid "Error reading from unix: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?иÑ?аÑ?Ñ? из unix-а: %s"
 
-#: gio/gunixinputstream.c:407 gio/gunixinputstream.c:589
-#: gio/gunixoutputstream.c:394 gio/gunixoutputstream.c:545
+#: ../gio/gunixinputstream.c:406 ../gio/gunixinputstream.c:589
+#: ../gio/gunixoutputstream.c:393 ../gio/gunixoutputstream.c:545
 #, c-format
 msgid "Error closing unix: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и заÑ?ваÑ?аÑ?Ñ? unix-а: %s"
 
-#: gio/gunixmounts.c:1846 gio/gunixmounts.c:1883
+#: ../gio/gunixmounts.c:1846 ../gio/gunixmounts.c:1883
 msgid "Filesystem root"
 msgstr "Ð?оÑ?ени Ñ?иÑ?Ñ?ем даÑ?оÑ?ека"
 
-#: gio/gunixoutputstream.c:340 gio/gunixoutputstream.c:361
+#: ../gio/gunixoutputstream.c:339 ../gio/gunixoutputstream.c:360
 #, c-format
 msgid "Error writing to unix: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и Ñ?пиÑ?Ñ? на unix: %s"
 
-#: gio/gunixsocketaddress.c:245
+#: ../gio/gunixsocketaddress.c:244
 msgid "Abstract unix domain socket addresses not supported on this system"
 msgstr "Ð?бÑ?Ñ?Ñ?акÑ?на Ñ?Ñ?никÑ? Ñ?Ñ?иÑ?ниÑ?а адÑ?еÑ?а домена ниÑ?е подÑ?жана на овом Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?"
 
-#: gio/gvolume.c:407
+#: ../gio/gvolume.c:406
 msgid "volume doesn't implement eject"
 msgstr "диÑ?к не подÑ?жава избаÑ?иваÑ?е"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for volume objects that
 #. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
-#: gio/gvolume.c:486
+#: ../gio/gvolume.c:485
 msgid "volume doesn't implement eject or eject_with_operation"
 msgstr "диÑ?к не подÑ?жава eject или eject_with_operation"
 
-#: gio/gwin32appinfo.c:277
+#: ../gio/gwin32appinfo.c:276
 msgid "Can't find application"
 msgstr "Ð?е могÑ? да наÑ?ем пÑ?огÑ?ам"
 
-#: gio/gwin32appinfo.c:300
+#: ../gio/gwin32appinfo.c:299
 #, c-format
 msgid "Error launching application: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и покÑ?еÑ?аÑ?Ñ? пÑ?огÑ?ама: %s"
 
-#: gio/gwin32appinfo.c:336
+#: ../gio/gwin32appinfo.c:335
 msgid "URIs not supported"
 msgstr "Ð?дÑ?еÑ?е ниÑ?Ñ? подÑ?жане"
 
-#: gio/gwin32appinfo.c:358
+#: ../gio/gwin32appinfo.c:357
 msgid "association changes not supported on win32"
 msgstr "ниÑ?Ñ? подÑ?жане пÑ?омене пÑ?идÑ?Ñ?живаÑ?а за win32"
 
-#: gio/gwin32appinfo.c:370
+#: ../gio/gwin32appinfo.c:369
 msgid "Association creation not supported on win32"
 msgstr "Ð?иÑ?Ñ? подÑ?жане пÑ?омене пÑ?идÑ?Ñ?живаÑ?а за win32"
 
-#: gio/gwin32inputstream.c:319
+#: ../gio/gwin32inputstream.c:318
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error reading from handle: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом Ñ?иÑ?аÑ?а даÑ?оÑ?еке: %s"
 
-#: gio/gwin32inputstream.c:349 gio/gwin32outputstream.c:349
+#: ../gio/gwin32inputstream.c:348 ../gio/gwin32outputstream.c:348
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error closing handle: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом заÑ?ваÑ?аÑ?а даÑ?оÑ?еке: %s"
 
-#: gio/gwin32outputstream.c:319
+#: ../gio/gwin32outputstream.c:318
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error writing to handle: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?иликом Ñ?пиÑ?а Ñ? даÑ?оÑ?екÑ?: %s"
 
-#: gio/gzlibcompressor.c:279 gio/gzlibdecompressor.c:250
+#: ../gio/gzlibcompressor.c:393 ../gio/gzlibdecompressor.c:346
 msgid "Not enough memory"
 msgstr "Ð?ема довоÑ?но мемоÑ?иÑ?е"
 
-#: gio/gzlibcompressor.c:286 gio/gzlibdecompressor.c:257
+#: ../gio/gzlibcompressor.c:400 ../gio/gzlibdecompressor.c:353
 #, c-format
 msgid "Internal error: %s"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка Ñ? пÑ?огÑ?амÑ?: %s"
 
-#: gio/gzlibcompressor.c:299 gio/gzlibdecompressor.c:271
+#: ../gio/gzlibcompressor.c:413 ../gio/gzlibdecompressor.c:367
 msgid "Need more input"
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?ебан Ñ?е веÑ?и Ñ?ноÑ?"
 
-#: gio/gzlibdecompressor.c:243
+#: ../gio/gzlibdecompressor.c:339
 msgid "Invalid compressed data"
 msgstr "Ð?одаÑ?и ниÑ?Ñ? иÑ?пÑ?авно запаковани"
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "Do not give error for empty directory"
+#~ msgstr "Ð?е могÑ? да пÑ?емеÑ?Ñ?им диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?м пÑ?еко диÑ?екÑ?оÑ?иÑ?Ñ?ма"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "Invalid UTF-8 sequence in input"
 #~ msgstr "Ð?иÑ?е иÑ?пÑ?аван низ Ñ? Ñ?ноÑ?Ñ? за пÑ?еÑ?ваÑ?аÑ?е"
 
diff --git a/po/sr latin po b/po/sr latin po
index fa74f2c..f7b46d2 100644
--- a/po/sr latin po
+++ b/po/sr latin po
@@ -7,353 +7,361 @@
 # Reviewed on 2004-02-01 by: Danilo Å egan <danilo gnome org>
 # Reviewed on 2005-07-08 by: Danilo Å egan <danilo gnome org>
 # Translated on 2006-01-31 by Slobodan D. SredojeviÄ? <slobo akrep be>
+# MiloÅ¡ PopoviÄ? <gpopac gmail com>, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: 2.8\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-06-07 21:37-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-09 20:28+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=glib&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-19 21:04+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-20 17:06+0200\n"
 "Last-Translator: MiloÅ¡ PopoviÄ? <gpopac gmail com>\n"
-"Language-Team: Serbian <gnome prevod org>\n"
+"Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4;  plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :  n"
+"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
 
-#: glib/gbookmarkfile.c:737
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:780
 #, c-format
 msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
 msgstr "NeoÄ?ekivano svojstvo â??%sâ?? elementa â??%sâ??"
 
-#: glib/gbookmarkfile.c:748 glib/gbookmarkfile.c:819 glib/gbookmarkfile.c:829
-#: glib/gbookmarkfile.c:936
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:791 ../glib/gbookmarkfile.c:862
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:872 ../glib/gbookmarkfile.c:979
 #, c-format
 msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
 msgstr "Svojstvo â??%sâ?? elementa â??%sâ?? nije pronaÄ?eno"
 
-#: glib/gbookmarkfile.c:1106 glib/gbookmarkfile.c:1171
-#: glib/gbookmarkfile.c:1235 glib/gbookmarkfile.c:1245
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:1149 ../glib/gbookmarkfile.c:1214
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:1278 ../glib/gbookmarkfile.c:1288
 #, c-format
 msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
 msgstr "NeoÄ?ekivana oznaka â??%sâ??, oÄ?ekivano je â??%sâ??"
 
-#: glib/gbookmarkfile.c:1131 glib/gbookmarkfile.c:1145
-#: glib/gbookmarkfile.c:1213 glib/gbookmarkfile.c:1265
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:1174 ../glib/gbookmarkfile.c:1188
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:1256 ../glib/gbookmarkfile.c:1308
 #, c-format
 msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
 msgstr "NeoÄ?ekivana oznaka â??%sâ?? unutar â??%sâ??"
 
-#: glib/gbookmarkfile.c:1793
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:1834
 msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
 msgstr ""
 "Ne mogu da naÄ?em ispravnu datoteku sa obeleživaÄ?ima meÄ?u fasciklama sa "
 "podacima"
 
-#: glib/gbookmarkfile.c:1994
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2035
 #, c-format
 msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
 msgstr "ObeleživaÄ? ka â??%sâ?? veÄ? postoji"
 
-#: glib/gbookmarkfile.c:2040 glib/gbookmarkfile.c:2198
-#: glib/gbookmarkfile.c:2283 glib/gbookmarkfile.c:2363
-#: glib/gbookmarkfile.c:2448 glib/gbookmarkfile.c:2531
-#: glib/gbookmarkfile.c:2609 glib/gbookmarkfile.c:2688
-#: glib/gbookmarkfile.c:2730 glib/gbookmarkfile.c:2827
-#: glib/gbookmarkfile.c:2953 glib/gbookmarkfile.c:3143
-#: glib/gbookmarkfile.c:3219 glib/gbookmarkfile.c:3384
-#: glib/gbookmarkfile.c:3473 glib/gbookmarkfile.c:3563
-#: glib/gbookmarkfile.c:3691
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2081 ../glib/gbookmarkfile.c:2239
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2324 ../glib/gbookmarkfile.c:2404
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2489 ../glib/gbookmarkfile.c:2572
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2650 ../glib/gbookmarkfile.c:2729
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2771 ../glib/gbookmarkfile.c:2868
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2994 ../glib/gbookmarkfile.c:3184
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:3260 ../glib/gbookmarkfile.c:3425
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:3514 ../glib/gbookmarkfile.c:3604
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:3732
 #, c-format
 msgid "No bookmark found for URI '%s'"
 msgstr "Nije pronaÄ?en obeleživaÄ? ka â??%sâ??"
 
-#: glib/gbookmarkfile.c:2372
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2413
 #, c-format
 msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
 msgstr "U obeleživaÄ?u ka â??%sâ?? nije odreÄ?ena MIME vrsta"
 
-#: glib/gbookmarkfile.c:2457
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2498
 #, c-format
 msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
 msgstr "U obeleživaÄ?u ka â??%sâ?? nije odreÄ?ena privatna zastavica"
 
-#: glib/gbookmarkfile.c:2836
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:2877
 #, c-format
 msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
 msgstr "U obeleživaÄ?u ka â??%sâ?? nisu odreÄ?ene grupe"
 
-#: glib/gbookmarkfile.c:3237 glib/gbookmarkfile.c:3394
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:3278 ../glib/gbookmarkfile.c:3435
 #, c-format
 msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
 msgstr "Program â??%sâ?? nije registrovao obeleživaÄ? ka â??%sâ??"
 
-#: glib/gbookmarkfile.c:3417
+#: ../glib/gbookmarkfile.c:3458
 #, c-format
 msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
 msgstr "Ne mogu da proÅ¡irim komadnu liniju â??%sâ?? sa vezom ka â??%sâ??"
 
-#: glib/gconvert.c:437 glib/gconvert.c:515 glib/giochannel.c:1404
-#: gio/gcharsetconverter.c:459
+#: ../glib/gconvert.c:557 ../glib/gconvert.c:635 ../glib/giochannel.c:1403
+#: ../gio/gcharsetconverter.c:458
 #, c-format
 msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
 msgstr "Pretvaranje iz skupa znakova â??%sâ?? u â??%sâ?? nije podržano"
 
-#: glib/gconvert.c:441 glib/gconvert.c:519 gio/gcharsetconverter.c:463
+#: ../glib/gconvert.c:561 ../glib/gconvert.c:639
+#: ../gio/gcharsetconverter.c:462
 #, c-format
 msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
 msgstr "Ne mogu da pokrenem pretvaranje iz â??%sâ?? u â??%sâ??"
 
-#: glib/gconvert.c:638 glib/gconvert.c:1031 glib/giochannel.c:1576
-#: glib/giochannel.c:1618 glib/giochannel.c:2462 glib/gutf8.c:989
-#: glib/gutf8.c:1444 gio/gcharsetconverter.c:346
+#: ../glib/gconvert.c:758 ../glib/gconvert.c:1151 ../glib/giochannel.c:1575
+#: ../glib/giochannel.c:1617 ../glib/giochannel.c:2461 ../glib/gutf8.c:988
+#: ../glib/gutf8.c:1443 ../gio/gcharsetconverter.c:345
 msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
 msgstr "Neispravan niz bajtova u ulazu koji pretvaram"
 
-#: glib/gconvert.c:646 glib/gconvert.c:956 glib/giochannel.c:1583
-#: glib/giochannel.c:2474 gio/gcharsetconverter.c:351
+#: ../glib/gconvert.c:766 ../glib/gconvert.c:1076 ../glib/giochannel.c:1582
+#: ../glib/giochannel.c:2473 ../gio/gcharsetconverter.c:350
 #, c-format
 msgid "Error during conversion: %s"
 msgstr "Greška pri pretvaranju: %s"
 
-#: glib/gconvert.c:678 glib/gutf8.c:985 glib/gutf8.c:1195 glib/gutf8.c:1336
-#: glib/gutf8.c:1440
+#: ../glib/gconvert.c:798 ../glib/gutf8.c:984 ../glib/gutf8.c:1194
+#: ../glib/gutf8.c:1335 ../glib/gutf8.c:1439
 msgid "Partial character sequence at end of input"
 msgstr "Nepotpun niz znakova na kraju ulaza"
 
 # ovo pretpostavljam da se odnosi na delimiÄ?an UTF8 zapis
-#: glib/gconvert.c:928
+#: ../glib/gconvert.c:1048
 #, c-format
 msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
 msgstr "Ne može pretvoriti rezervu â??%sâ?? u zapis â??%sâ??"
 
-#: glib/gconvert.c:1751
+#: ../glib/gconvert.c:1871
 #, c-format
 msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
 msgstr "Adresa â??%sâ?? nije apsolutna adresa pomoÄ?u â??fileâ?? Å¡eme"
 
-#: glib/gconvert.c:1761
+#: ../glib/gconvert.c:1881
 #, c-format
 msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
 msgstr "Adresa lokalne datoteke â??%sâ?? ne sme sadržati â??#â??"
 
-#: glib/gconvert.c:1778
+#: ../glib/gconvert.c:1898
 #, c-format
 msgid "The URI '%s' is invalid"
 msgstr "Adresa â??%sâ?? je neispravna"
 
-#: glib/gconvert.c:1790
+#: ../glib/gconvert.c:1910
 #, c-format
 msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
 msgstr "Ime domaÄ?ina iz adrese â??%sâ?? je neispravno"
 
-#: glib/gconvert.c:1806
+#: ../glib/gconvert.c:1926
 #, c-format
 msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
 msgstr "Adresa â??%sâ?? sadrži neispravno naznaÄ?ene znake"
 
-#: glib/gconvert.c:1901
+#: ../glib/gconvert.c:2021
 #, c-format
 msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
 msgstr "Putanja â??%sâ?? nije apsolutna putanja"
 
-#: glib/gconvert.c:1911
+#: ../glib/gconvert.c:2031
 msgid "Invalid hostname"
 msgstr "Neispravno ime domaÄ?ina"
 
-#: glib/gdir.c:112 glib/gdir.c:135
+#: ../glib/gdir.c:111 ../glib/gdir.c:134
 #, c-format
 msgid "Error opening directory '%s': %s"
 msgstr "GreÅ¡ka pri otvaranju direktorijuma â??%sâ??: %s"
 
 # bug: plural-forms
-#: glib/gfileutils.c:536 glib/gfileutils.c:624
+#: ../glib/gfileutils.c:535 ../glib/gfileutils.c:623
 #, c-format
 msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
 msgstr "Ne mogu da obezbedim %lu bajtova za Ä?itanje datoteke â??%sâ??"
 
-#: glib/gfileutils.c:551
+#: ../glib/gfileutils.c:550
 #, c-format
 msgid "Error reading file '%s': %s"
 msgstr "GreÅ¡ka pri Ä?itanju datoteke â??%sâ??: %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:565
+#: ../glib/gfileutils.c:564
 #, c-format
 msgid "File \"%s\" is too large"
 msgstr "Datoteka â??%sâ?? je prevelika"
 
-#: glib/gfileutils.c:648
+#: ../glib/gfileutils.c:647
 #, c-format
 msgid "Failed to read from file '%s': %s"
 msgstr "Ne mogu da proÄ?itam iz datoteke â??%sâ??: %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:699 glib/gfileutils.c:786
+#: ../glib/gfileutils.c:698 ../glib/gfileutils.c:785
 #, c-format
 msgid "Failed to open file '%s': %s"
 msgstr "Ne mogu da otvorim datoteku â??%sâ??: %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:716 glib/gmappedfile.c:170
+#: ../glib/gfileutils.c:715 ../glib/gmappedfile.c:169
 #, c-format
 msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
 msgstr "Ne mogu da saznam osobine datoteke â??%sâ??: neuspeÅ¡an fstat(): %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:750
+#: ../glib/gfileutils.c:749
 #, c-format
 msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
 msgstr "Ne mogu da otvorim datoteku â??%sâ??: neuspeÅ¡an fdopen(): %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:858
+#: ../glib/gfileutils.c:857
 #, c-format
 msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
 msgstr "Ne mogu da preimenujem datoteku â??%sâ?? u â??%sâ??: neuspeÅ¡an g_rename(): %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:900 glib/gfileutils.c:1366
+#: ../glib/gfileutils.c:899 ../glib/gfileutils.c:1365
 #, c-format
 msgid "Failed to create file '%s': %s"
 msgstr "Ne mogu da napravim datoteku â??%sâ??: %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:914
+#: ../glib/gfileutils.c:913
 #, c-format
 msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
 msgstr "Ne mogu da otvorim datoteku â??%sâ?? radi upisa: neuspeÅ¡an fdopen(): %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:939
+#: ../glib/gfileutils.c:938
 #, c-format
 msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
 msgstr "Ne mogu da upiÅ¡em u datoteku â??%sâ??: neuspeÅ¡an fwrite(): %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:958
+#: ../glib/gfileutils.c:957
 #, c-format
 msgid "Failed to write file '%s': fflush() failed: %s"
 msgstr "Ne mogu da upiÅ¡em u datoteku â??%sâ??: neuspeÅ¡an fflush(): %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:987
+#: ../glib/gfileutils.c:986
 #, c-format
 msgid "Failed to write file '%s': fsync() failed: %s"
 msgstr "Ne mogu da upiÅ¡em u datoteku â??%sâ??: neuspeÅ¡an fsync(): %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:1006
+#: ../glib/gfileutils.c:1005
 #, c-format
 msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
 msgstr "Ne mogu da zatvorim datoteku â??%sâ??: neuspeÅ¡an fclose(): %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:1124
+#: ../glib/gfileutils.c:1123
 #, c-format
 msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
 msgstr "PostojeÄ?a datoteka â??%sâ?? se ne može ukloniti: neuspeÅ¡an g_unlink(): %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:1328
+#: ../glib/gfileutils.c:1327
 #, c-format
 msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
 msgstr "Neispravan Å¡ablon â??%sâ??, ne sme sadržati â??%sâ??"
 
-#: glib/gfileutils.c:1341
+#: ../glib/gfileutils.c:1340
 #, c-format
 msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
 msgstr "Å ablon â??%sâ?? ne sadrži XXXXXX"
 
-#: glib/gfileutils.c:1774
+#: ../glib/gfileutils.c:1773
 #, c-format
 msgid "%u byte"
 msgid_plural "%u bytes"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%u bajt"
+msgstr[1] "%u bajta"
+msgstr[2] "%u bajta"
+msgstr[3] "%u bajt"
 
-#: glib/gfileutils.c:1782
+#: ../glib/gfileutils.c:1781
 #, c-format
 msgid "%.1f KB"
 msgstr "%.1f KB"
 
-#: glib/gfileutils.c:1787
+#: ../glib/gfileutils.c:1786
 #, c-format
 msgid "%.1f MB"
 msgstr "%.1f MB"
 
-#: glib/gfileutils.c:1792
+#: ../glib/gfileutils.c:1791
 #, c-format
 msgid "%.1f GB"
 msgstr "%.1f GB"
 
-#: glib/gfileutils.c:1797
+#: ../glib/gfileutils.c:1796
 #, c-format
 msgid "%.1f TB"
 msgstr "%.1f TB"
 
-#: glib/gfileutils.c:1802
+#: ../glib/gfileutils.c:1801
 #, c-format
 msgid "%.1f PB"
 msgstr "%.1f PB"
 
-#: glib/gfileutils.c:1807
+#: ../glib/gfileutils.c:1806
 #, c-format
 msgid "%.1f EB"
 msgstr "%.1f EB"
 
-#: glib/gfileutils.c:1850
+#: ../glib/gfileutils.c:1849
 #, c-format
 msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
 msgstr "Ne mogu da proÄ?itam simboliÄ?ku vezu â??%sâ??: %s"
 
-#: glib/gfileutils.c:1871
+#: ../glib/gfileutils.c:1870
 msgid "Symbolic links not supported"
 msgstr "SimboliÄ?ke veze nisu podržane"
 
-#: glib/giochannel.c:1408
+#: ../glib/giochannel.c:1407
 #, c-format
 msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
 msgstr "Ne mogu da pokrenem pretvaranje iz â??%sâ?? u â??%sâ??: %s"
 
-#: glib/giochannel.c:1753
+#: ../glib/giochannel.c:1752
 msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
 msgstr "Ne mogu da Ä?itam bez obrade u g_io_channel_read_line_string"
 
-#: glib/giochannel.c:1800 glib/giochannel.c:2058 glib/giochannel.c:2145
+#: ../glib/giochannel.c:1799 ../glib/giochannel.c:2057
+#: ../glib/giochannel.c:2144
 msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
 msgstr "Preostali nepretvoreni podaci u baferu za Ä?itanje"
 
-#: glib/giochannel.c:1881 glib/giochannel.c:1958
+#: ../glib/giochannel.c:1880 ../glib/giochannel.c:1957
 msgid "Channel terminates in a partial character"
 msgstr "Kanal se zavrÅ¡ava delimiÄ?nim znakom"
 
-#: glib/giochannel.c:1944
+#: ../glib/giochannel.c:1943
 msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
 msgstr "Ne mogu da Ä?itam bez obrade u g_io_channel_read_to_end"
 
-#: glib/gmappedfile.c:151
+#: ../glib/gmappedfile.c:150
 #, c-format
 msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
 msgstr "Ne mogu da otvorim datoteku â??%sâ??: neuspeÅ¡an open(): %s"
 
-#: glib/gmappedfile.c:230
+#: ../glib/gmappedfile.c:229
 #, c-format
 msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
 msgstr "Ne mogu da mapiram datoteku â??%sâ??: neuspeÅ¡an mmap(): %s"
 
-#: glib/gmarkup.c:303 glib/gmarkup.c:343
+#: ../glib/gmarkup.c:302 ../glib/gmarkup.c:342
 #, c-format
 msgid "Error on line %d char %d: "
 msgstr "Greška u %d. redu, %d. znak: "
 
-#: glib/gmarkup.c:363 glib/gmarkup.c:441
+#: ../glib/gmarkup.c:362 ../glib/gmarkup.c:440
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 encoded text in name - not valid '%s'"
 msgstr "Neispravan UTF-8 tekst u imenu â?? â??%sâ?? nije ispravno"
 
-#: glib/gmarkup.c:374
+#: ../glib/gmarkup.c:373
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid name "
 msgstr "â??%sâ?? nije ispravno ime "
 
-#: glib/gmarkup.c:390
+#: ../glib/gmarkup.c:389
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid name: '%c' "
 msgstr "â??%sâ?? nije ispravno ime: â??%câ?? "
 
-#: glib/gmarkup.c:494
+#: ../glib/gmarkup.c:493
 #, c-format
 msgid "Error on line %d: %s"
 msgstr "Greška u %d. redu: %s"
 
-#: glib/gmarkup.c:578
+#: ../glib/gmarkup.c:577
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
@@ -362,7 +370,7 @@ msgstr ""
 "Nisam uspeo da raÅ¡Ä?lanim â??%-.*sâ??, Å¡to je trebalo da predstavlja cifru unutar "
 "znakovne reference (na primer &#234;) â?? možda je cifra prevelika"
 
-#: glib/gmarkup.c:590
+#: ../glib/gmarkup.c:589
 msgid ""
 "Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
 "ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
@@ -372,24 +380,24 @@ msgstr ""
 "koristili ampersand bez namere da zapoÄ?nete entitet â?? naznaÄ?ite ampersand sa "
 "&amp;"
 
-#: glib/gmarkup.c:616
+#: ../glib/gmarkup.c:615
 #, c-format
 msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
 msgstr "Znakovna referenca â??%-.*sâ?? ne predstavlja dozvoljeni znak"
 
-#: glib/gmarkup.c:654
+#: ../glib/gmarkup.c:653
 msgid ""
 "Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
 msgstr ""
 "UoÄ?en prazan entitet â??&;â??; prihvatljivi entiteti su &amp; &quot; &lt; &gt; "
 "&apos;"
 
-#: glib/gmarkup.c:662
+#: ../glib/gmarkup.c:661
 #, c-format
 msgid "Entity name '%-.*s' is not known"
 msgstr "Ime entiteta â??%-.*sâ?? nije poznato"
 
-#: glib/gmarkup.c:667
+#: ../glib/gmarkup.c:666
 msgid ""
 "Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
 "character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
@@ -397,36 +405,36 @@ msgstr ""
 "Entitet se ne zavrÅ¡ava taÄ?ka-zapetom; najverovatnije ste koristili ampersand "
 "bez namere da zapoÄ?nete entitet â?? naznaÄ?ite ampersand sa &amp;"
 
-#: glib/gmarkup.c:1014
+#: ../glib/gmarkup.c:1013
 msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
 msgstr "Dokument mora poÄ?eti elementom (npr. <knjiga>)"
 
-#: glib/gmarkup.c:1054
+#: ../glib/gmarkup.c:1053
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
 "element name"
 msgstr ""
-"â??%sâ?? ne predstavlja ispravan znak nakon znaka â??<â??; ime elementa ne može "
-"njime poÄ?eti"
+"â??%sâ?? ne predstavlja ispravan znak nakon znaka â??<â??; ime elementa ne može njime "
+"poÄ?eti"
 
-#: glib/gmarkup.c:1122
+#: ../glib/gmarkup.c:1121
 #, c-format
 msgid ""
-"Odd character '%s', expected a '>' character to end the empty-element tag '%"
-"s'"
+"Odd character '%s', expected a '>' character to end the empty-element tag "
+"'%s'"
 msgstr ""
 "Ä?udan znak â??%sâ??, a oÄ?ekivan je â??>â?? znak radi okonÄ?anja oznake praznog "
 "elementa â??%sâ??"
 
-#: glib/gmarkup.c:1206
+#: ../glib/gmarkup.c:1205
 #, c-format
 msgid ""
 "Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
 msgstr ""
 "Ä?udan znak â??%sâ??, oÄ?ekivan je â??=â?? posle imena atributa â??%sâ?? elementa â??%sâ??"
 
-#: glib/gmarkup.c:1247
+#: ../glib/gmarkup.c:1246
 #, c-format
 msgid ""
 "Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
@@ -437,7 +445,7 @@ msgstr ""
 "elementa â??%sâ??, ili možda atribut; možda ste koristili neispravan znak u "
 "imenu atributa"
 
-#: glib/gmarkup.c:1291
+#: ../glib/gmarkup.c:1290
 #, c-format
 msgid ""
 "Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
@@ -446,7 +454,7 @@ msgstr ""
 "Ä?udan znak â??%sâ??, oÄ?ekivan je poÄ?etni navodnik nakon znaka jednakosti pri "
 "dodeli vrednosti atributa â??%sâ?? elementa â??%sâ??"
 
-#: glib/gmarkup.c:1425
+#: ../glib/gmarkup.c:1424
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
@@ -454,35 +462,35 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "â??%sâ?? nije ispravan znak nakon niza â??</â??; â??%sâ?? ne može zapoÄ?eti ime elementa"
 
-#: glib/gmarkup.c:1461
+#: ../glib/gmarkup.c:1460
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
 "allowed character is '>'"
 msgstr ""
-"â??%sâ?? nije ispravan znak nakon imena zatvorenog elementa â??%sâ??; dozvoljeni "
-"znak je â??>â??"
+"â??%sâ?? nije ispravan znak nakon imena zatvorenog elementa â??%sâ??; dozvoljeni znak "
+"je â??>â??"
 
-#: glib/gmarkup.c:1472
+#: ../glib/gmarkup.c:1471
 #, c-format
 msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
 msgstr "Element â??%sâ?? je zatvoren, nema trenutno otvorenih elemenata"
 
-#: glib/gmarkup.c:1481
+#: ../glib/gmarkup.c:1480
 #, c-format
 msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
 msgstr "Element â??%sâ?? je zatvoren, a trenutno otvoren element je â??%sâ??"
 
-#: glib/gmarkup.c:1648
+#: ../glib/gmarkup.c:1647
 msgid "Document was empty or contained only whitespace"
 msgstr "Dokument je prazan ili sadrži samo beline"
 
-#: glib/gmarkup.c:1662
+#: ../glib/gmarkup.c:1661
 msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
 msgstr ""
 "Dokument zavrÅ¡en neoÄ?ekivano neposredno nakon otvorene kosougle zagrade â??<â??"
 
-#: glib/gmarkup.c:1670 glib/gmarkup.c:1715
+#: ../glib/gmarkup.c:1669 ../glib/gmarkup.c:1714
 #, c-format
 msgid ""
 "Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
@@ -491,7 +499,7 @@ msgstr ""
 "Dokument zavrÅ¡en neoÄ?ekivano sa otvorenim elementima â?? â??%sâ?? je poslednje "
 "otvoren element"
 
-#: glib/gmarkup.c:1678
+#: ../glib/gmarkup.c:1677
 #, c-format
 msgid ""
 "Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
@@ -500,19 +508,19 @@ msgstr ""
 "Dokument je zavrÅ¡en neoÄ?ekivano, a oÄ?ekivana je zatvorena kosougla zagrada "
 "koja zatvara oznaku <%s/>"
 
-#: glib/gmarkup.c:1684
+#: ../glib/gmarkup.c:1683
 msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
 msgstr "Dokument zavrÅ¡en neoÄ?ekivano usred imena elementa"
 
-#: glib/gmarkup.c:1690
+#: ../glib/gmarkup.c:1689
 msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
 msgstr "Dokument zavrÅ¡en neoÄ?ekivano usred imena atributa"
 
-#: glib/gmarkup.c:1695
+#: ../glib/gmarkup.c:1694
 msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
 msgstr "Dokument zavrÅ¡en neoÄ?ekivano usred poÄ?etne oznake elementa."
 
-#: glib/gmarkup.c:1701
+#: ../glib/gmarkup.c:1700
 msgid ""
 "Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
 "name; no attribute value"
@@ -520,392 +528,394 @@ msgstr ""
 "Dokument zavrÅ¡en neoÄ?ekivano nakon znaka jednakosti posle imena atributa; "
 "vrednost atributa nije navedena"
 
-#: glib/gmarkup.c:1708
+#: ../glib/gmarkup.c:1707
 msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
 msgstr "Dokument zavrÅ¡en neoÄ?ekivano usred vrednosti atributa"
 
-#: glib/gmarkup.c:1724
+#: ../glib/gmarkup.c:1723
 #, c-format
 msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
 msgstr "Dokument zavrÅ¡en neoÄ?ekivano usred zavrÅ¡ne oznake elementa â??%sâ??"
 
-#: glib/gmarkup.c:1730
+#: ../glib/gmarkup.c:1729
 msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
 msgstr "Dokument zavrÅ¡en neoÄ?ekivano usred primedbe ili uputa za obradu"
 
-#: glib/gregex.c:131
+#: ../glib/gregex.c:184
 msgid "corrupted object"
 msgstr "oÅ¡teÄ?en objekat"
 
-#: glib/gregex.c:133
+#: ../glib/gregex.c:186
 msgid "internal error or corrupted object"
 msgstr "interna greÅ¡ka ili oÅ¡teÄ?en objekat"
 
-#: glib/gregex.c:135
+#: ../glib/gregex.c:188
 msgid "out of memory"
 msgstr "nema memorije"
 
-#: glib/gregex.c:140
+#: ../glib/gregex.c:193
 msgid "backtracking limit reached"
 msgstr "dostignut je limit pretraživanja unazad"
 
-#: glib/gregex.c:152 glib/gregex.c:160
+#: ../glib/gregex.c:205 ../glib/gregex.c:213
 msgid "the pattern contains items not supported for partial matching"
 msgstr "obrazac sadrži stavke koje nisu podržane za delimiÄ?no poklapanje"
 
-#: glib/gregex.c:154 gio/glocalfile.c:2110
+#: ../glib/gregex.c:207 ../gio/glocalfile.c:2109
 msgid "internal error"
 msgstr "interna greška"
 
-#: glib/gregex.c:162
+#: ../glib/gregex.c:215
 msgid "back references as conditions are not supported for partial matching"
 msgstr ""
 "reference na prethodno poklapanje ne mogu biti uslov za delimiÄ?no poklapanje"
 
-#: glib/gregex.c:171
+#: ../glib/gregex.c:224
 msgid "recursion limit reached"
 msgstr "dostignut je limit rekurzije"
 
-#: glib/gregex.c:173
+#: ../glib/gregex.c:226
 msgid "workspace limit for empty substrings reached"
 msgstr "dostignut je limit broja praznih podniski karaktera"
 
-#: glib/gregex.c:175
+#: ../glib/gregex.c:228
 msgid "invalid combination of newline flags"
 msgstr "neispravna kombinacija oznaka za novu liniju"
 
-#: glib/gregex.c:179
+#: ../glib/gregex.c:232
 msgid "unknown error"
 msgstr "nepoznata greška"
 
-#: glib/gregex.c:199
+#: ../glib/gregex.c:252
 msgid "\\ at end of pattern"
 msgstr "\\ na kraju obrasca"
 
-#: glib/gregex.c:202
+#: ../glib/gregex.c:255
 msgid "\\c at end of pattern"
 msgstr "\\c na kraju obrasca"
 
-#: glib/gregex.c:205
+#: ../glib/gregex.c:258
 msgid "unrecognized character follows \\"
 msgstr "nakon nepoznatog znaka sledi \\"
 
-#: glib/gregex.c:212
+#: ../glib/gregex.c:265
 msgid "case-changing escapes (\\l, \\L, \\u, \\U) are not allowed here"
 msgstr ""
 "ovde nisu dozvoljeni izbegavaÄ?ki nizovi za promenu veliÄ?ine slova (\\l, \\L, "
 "\\u, \\U)"
 
-#: glib/gregex.c:215
+#: ../glib/gregex.c:268
 msgid "numbers out of order in {} quantifier"
 msgstr "brojevi nisu po redu u {} brojaÄ?u"
 
-#: glib/gregex.c:218
+#: ../glib/gregex.c:271
 msgid "number too big in {} quantifier"
 msgstr "brojevi su preveliki u {} brojaÄ?u"
 
-#: glib/gregex.c:221
+#: ../glib/gregex.c:274
 msgid "missing terminating ] for character class"
 msgstr "nedostaje završnica ] za klasu znakova"
 
-#: glib/gregex.c:224
+#: ../glib/gregex.c:277
 msgid "invalid escape sequence in character class"
 msgstr "neispravan izbegavaÄ?ki niz u klasi znakova"
 
-#: glib/gregex.c:227
+#: ../glib/gregex.c:280
 msgid "range out of order in character class"
 msgstr "opseg je neispravan unutar klase znakova"
 
-#: glib/gregex.c:230
+#: ../glib/gregex.c:283
 msgid "nothing to repeat"
 msgstr "nema niÄ?ega za ponavljanje"
 
-#: glib/gregex.c:233
+#: ../glib/gregex.c:286
 msgid "unrecognized character after (?"
 msgstr "nepoznat znak nakon (?"
 
-#: glib/gregex.c:237
+#: ../glib/gregex.c:290
 msgid "unrecognized character after (?<"
 msgstr "nepoznat znak nakon (?<"
 
-#: glib/gregex.c:241
+#: ../glib/gregex.c:294
 msgid "unrecognized character after (?P"
 msgstr "nepoznat znak nakon (?P"
 
-#: glib/gregex.c:244
+#: ../glib/gregex.c:297
 msgid "POSIX named classes are supported only within a class"
 msgstr "klase imenovane POSIX-om su podržane samo unutar klase"
 
-#: glib/gregex.c:247
+#: ../glib/gregex.c:300
 msgid "missing terminating )"
 msgstr "nedostaje završnica )"
 
-#: glib/gregex.c:251
+#: ../glib/gregex.c:304
 msgid ") without opening ("
 msgstr ") bez otvaranja ("
 
 #. translators: '(?R' and '(?[+-]digits' are both meant as (groups of)
 #. * sequences here, '(?-54' would be an example for the second group.
 #.
-#: glib/gregex.c:258
+#: ../glib/gregex.c:311
 msgid "(?R or (?[+-]digits must be followed by )"
 msgstr "nakon(?R ili (?[+-]brojeva mora da sledi )"
 
-#: glib/gregex.c:261
+#: ../glib/gregex.c:314
 msgid "reference to non-existent subpattern"
 msgstr "referenca na nepostojeÄ?i podobrazac"
 
-#: glib/gregex.c:264
+#: ../glib/gregex.c:317
 msgid "missing ) after comment"
 msgstr "nedostaje ) nakon komentara"
 
-#: glib/gregex.c:267
+#: ../glib/gregex.c:320
 msgid "regular expression too large"
 msgstr "regularni izraz je predugaÄ?ak"
 
-#: glib/gregex.c:270
+#: ../glib/gregex.c:323
 msgid "failed to get memory"
 msgstr "ne mogu da dobijem memoriju"
 
-#: glib/gregex.c:273
+#: ../glib/gregex.c:326
 msgid "lookbehind assertion is not fixed length"
 msgstr "podaci iza tvrdnje nisu zadate dužine"
 
-#: glib/gregex.c:276
+#: ../glib/gregex.c:329
 msgid "malformed number or name after (?("
 msgstr "neispravno zadat broj ili naziv nakon (?("
 
-#: glib/gregex.c:279
+#: ../glib/gregex.c:332
 msgid "conditional group contains more than two branches"
 msgstr "uslovna grupa sadrži više od dve grane"
 
-#: glib/gregex.c:282
+#: ../glib/gregex.c:335
 msgid "assertion expected after (?("
 msgstr "oÄ?ekivana je tvrdnja nakon (?("
 
-#: glib/gregex.c:285
+#: ../glib/gregex.c:338
 msgid "unknown POSIX class name"
 msgstr "nepoznat naziv POSIX klase"
 
-#: glib/gregex.c:288
+#: ../glib/gregex.c:341
 msgid "POSIX collating elements are not supported"
 msgstr "nisu podržani POSIX kolacioni elementi"
 
-#: glib/gregex.c:291
+#: ../glib/gregex.c:344
 msgid "character value in \\x{...} sequence is too large"
 msgstr "prevelika je vrednost karaktera u \\x{...} sekvenci"
 
-#: glib/gregex.c:294
+#: ../glib/gregex.c:347
 msgid "invalid condition (?(0)"
 msgstr "neispravan je uslov (?(0)"
 
-#: glib/gregex.c:297
+#: ../glib/gregex.c:350
 msgid "\\C not allowed in lookbehind assertion"
 msgstr "nije dozvoljeno \\C u podacima iza tvrdnje"
 
-#: glib/gregex.c:300
+#: ../glib/gregex.c:353
 msgid "recursive call could loop indefinitely"
 msgstr "rekurzivan zahtev se može ponavljati beskonaÄ?no"
 
-#: glib/gregex.c:303
+#: ../glib/gregex.c:356
 msgid "missing terminator in subpattern name"
 msgstr "nedostaje završnica u nazivu podobrasca"
 
-#: glib/gregex.c:306
+#: ../glib/gregex.c:359
 msgid "two named subpatterns have the same name"
 msgstr "dvoimeni podobrasci imaju isto ime"
 
-#: glib/gregex.c:309
+#: ../glib/gregex.c:362
 msgid "malformed \\P or \\p sequence"
 msgstr "nije ispravno zadata \\P ili \\p sekvenca"
 
-#: glib/gregex.c:312
+#: ../glib/gregex.c:365
 msgid "unknown property name after \\P or \\p"
 msgstr "nije poznat naziv osobine nakon \\P ili \\p"
 
-#: glib/gregex.c:315
+#: ../glib/gregex.c:368
 msgid "subpattern name is too long (maximum 32 characters)"
 msgstr "naziv podobrasca je predugaÄ?ak (sme da ima najviÅ¡e 32 karakatera)"
 
-#: glib/gregex.c:318
+#: ../glib/gregex.c:371
 msgid "too many named subpatterns (maximum 10,000)"
 msgstr "ima previše imenovanih podobrazaca (sme ih biti najviše 10000)"
 
-#: glib/gregex.c:321
+#: ../glib/gregex.c:374
 msgid "octal value is greater than \\377"
 msgstr "osmobrojna vrednost je veÄ?a od \\377"
 
-#: glib/gregex.c:324
+#: ../glib/gregex.c:377
 msgid "DEFINE group contains more than one branch"
 msgstr "DEFINE grupa sadrži više od jedne grane"
 
-#: glib/gregex.c:327
+#: ../glib/gregex.c:380
 msgid "repeating a DEFINE group is not allowed"
 msgstr "ponavljanje DEFINE grupe nije dozvoljeno"
 
-#: glib/gregex.c:330
+#: ../glib/gregex.c:383
 msgid "inconsistent NEWLINE options"
 msgstr "neujednaÄ?ene NEWLINE opcije"
 
-#: glib/gregex.c:333
+#: ../glib/gregex.c:386
 msgid ""
 "\\g is not followed by a braced name or an optionally braced non-zero number"
 msgstr "nakon \\g ne slede zagrade sa nazivom ili vrednoÅ¡Ä?u razliÄ?itom od nule"
 
-#: glib/gregex.c:338
+#: ../glib/gregex.c:391
 msgid "unexpected repeat"
 msgstr "neoÄ?ekivano ponavljanje"
 
-#: glib/gregex.c:342
+#: ../glib/gregex.c:395
 msgid "code overflow"
 msgstr "prekoraÄ?enje koda"
 
-#: glib/gregex.c:346
+#: ../glib/gregex.c:399
 msgid "overran compiling workspace"
 msgstr "previÅ¡e pokrenutih radnih prostora za prevoÄ?enje izvornog koda"
 
-#: glib/gregex.c:350
+#: ../glib/gregex.c:403
 msgid "previously-checked referenced subpattern not found"
 msgstr "nije naÄ?en prethodno provereni i povezani podobrazac"
 
-#: glib/gregex.c:522 glib/gregex.c:1639
+#: ../glib/gregex.c:575 ../glib/gregex.c:1696
 #, c-format
 msgid "Error while matching regular expression %s: %s"
 msgstr "Greška prilikom pretraživanja regularnim izrazom %s: %s"
 
-#: glib/gregex.c:1094
+#: ../glib/gregex.c:1151
 msgid "PCRE library is compiled without UTF8 support"
 msgstr "PCRE biblioteka je prevedena bez podrška za UTF8"
 
-#: glib/gregex.c:1103
+#: ../glib/gregex.c:1160
 msgid "PCRE library is compiled without UTF8 properties support"
 msgstr "PCRE biblioteka je prevedena bez podrške za UTF8 osobine"
 
-#: glib/gregex.c:1157
+#: ../glib/gregex.c:1214
 #, c-format
 msgid "Error while compiling regular expression %s at char %d: %s"
 msgstr "GreÅ¡ka pri prevoÄ?enju regularnog izraza %s kod znaka %d: %s"
 
-#: glib/gregex.c:1193
+#: ../glib/gregex.c:1250
 #, c-format
 msgid "Error while optimizing regular expression %s: %s"
 msgstr "Greška pri optimizovanju regularnog izraza %s: %s"
 
-#: glib/gregex.c:2067
+#: ../glib/gregex.c:2124
 msgid "hexadecimal digit or '}' expected"
 msgstr "oÄ?ekivana je heksadekadna cifra ili â??}â??"
 
-#: glib/gregex.c:2083
+#: ../glib/gregex.c:2140
 msgid "hexadecimal digit expected"
 msgstr "oÄ?ekivana je heksadekadna cifra"
 
-#: glib/gregex.c:2123
+#: ../glib/gregex.c:2180
 msgid "missing '<' in symbolic reference"
 msgstr "nedostaje â??<â?? u referenci simbola"
 
-#: glib/gregex.c:2132
+#: ../glib/gregex.c:2189
 msgid "unfinished symbolic reference"
 msgstr "Nedovršena referenca simbola"
 
-#: glib/gregex.c:2139
+#: ../glib/gregex.c:2196
 msgid "zero-length symbolic reference"
 msgstr "referenca simbola je dužine nula"
 
-#: glib/gregex.c:2150
+#: ../glib/gregex.c:2207
 msgid "digit expected"
 msgstr "oÄ?ekivana je cifra"
 
-#: glib/gregex.c:2168
+#: ../glib/gregex.c:2225
 msgid "illegal symbolic reference"
 msgstr "neispravna referenca simbola"
 
-#: glib/gregex.c:2230
+#: ../glib/gregex.c:2287
 msgid "stray final '\\'"
 msgstr "odlutalo zavrÅ¡no â??\\â??"
 
-#: glib/gregex.c:2234
+#: ../glib/gregex.c:2291
 msgid "unknown escape sequence"
 msgstr "nepoznata sekvenca izbegavanja"
 
-#: glib/gregex.c:2244
+#: ../glib/gregex.c:2301
 #, c-format
 msgid "Error while parsing replacement text \"%s\" at char %lu: %s"
 msgstr "GreÅ¡ka prilikom obrade teksta za zamenu â??%sâ?? kod karaktera %lu: %s"
 
-#: glib/gshell.c:92
+#: ../glib/gshell.c:91
 msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
 msgstr "Navod ne poÄ?inje navodnikom"
 
-#: glib/gshell.c:182
+#: ../glib/gshell.c:181
 msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
 msgstr "Neuparen navodnik u naredbi ili drugom citatu iz ljuske"
 
-#: glib/gshell.c:560
+#: ../glib/gshell.c:559
 #, c-format
 msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
 msgstr "Sadržaj zavrÅ¡en neposredno nakon â??\\â?? znaka. (Radi se o tekstu â??%sâ??)"
 
-#: glib/gshell.c:567
+#: ../glib/gshell.c:566
 #, c-format
 msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
 msgstr ""
 "Sadržaj zavrÅ¡en pre nailaska na odgovarajuÄ?i navodnik za %c. (Radi se o "
 "tekstu â??%sâ??)"
 
-#: glib/gshell.c:579
+#: ../glib/gshell.c:578
 msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
 msgstr "Sadržaj prazan (ili sadrži samo beline)"
 
-#: glib/gspawn-win32.c:283
+#: ../glib/gspawn-win32.c:282
 msgid "Failed to read data from child process"
 msgstr "Nije uspelo Ä?itanje podataka iz potprocesa"
 
-#: glib/gspawn-win32.c:300 glib/gspawn.c:1480
+#: ../glib/gspawn-win32.c:299 ../glib/gspawn.c:1479
 #, c-format
 msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
 msgstr "Nije uspelo stvaranje cevke za vezu sa potprocesom (%s)"
 
-#: glib/gspawn-win32.c:339 glib/gspawn-win32.c:347 glib/gspawn.c:1139
+#: ../glib/gspawn-win32.c:338 ../glib/gspawn-win32.c:346 ../glib/gspawn.c:1138
 #, c-format
 msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
 msgstr "Nije uspelo Ä?itanje iz podreÄ?ene cevke (%s)"
 
-#: glib/gspawn-win32.c:370 glib/gspawn.c:1346
+#: ../glib/gspawn-win32.c:369 ../glib/gspawn.c:1345
 #, c-format
 msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
 msgstr "Nije uspelo pristupanje direktorijumu â??%sâ?? (%s)"
 
-#: glib/gspawn-win32.c:376 glib/gspawn-win32.c:495
+#: ../glib/gspawn-win32.c:375 ../glib/gspawn-win32.c:494
 #, c-format
 msgid "Failed to execute child process (%s)"
 msgstr "Nije uspelo izvršavanje potprocesa (%s)"
 
-#: glib/gspawn-win32.c:445
+#: ../glib/gspawn-win32.c:444
 #, c-format
 msgid "Invalid program name: %s"
 msgstr "Nije ispravno ime programa: %s"
 
-#: glib/gspawn-win32.c:455 glib/gspawn-win32.c:723 glib/gspawn-win32.c:1279
+#: ../glib/gspawn-win32.c:454 ../glib/gspawn-win32.c:722
+#: ../glib/gspawn-win32.c:1278
 #, c-format
 msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
 msgstr "Nije ispravna niska â?? Ä?lan vektora u %d: %s"
 
-#: glib/gspawn-win32.c:466 glib/gspawn-win32.c:738 glib/gspawn-win32.c:1312
+#: ../glib/gspawn-win32.c:465 ../glib/gspawn-win32.c:737
+#: ../glib/gspawn-win32.c:1311
 #, c-format
 msgid "Invalid string in environment: %s"
 msgstr "Nije ispravna niska u okruženju: %s"
 
-#: glib/gspawn-win32.c:719 glib/gspawn-win32.c:1260
+#: ../glib/gspawn-win32.c:718 ../glib/gspawn-win32.c:1259
 #, c-format
 msgid "Invalid working directory: %s"
 msgstr "Nije ispravna radna fascikla: %s"
 
-#: glib/gspawn-win32.c:784
+#: ../glib/gspawn-win32.c:783
 #, c-format
 msgid "Failed to execute helper program (%s)"
 msgstr "Nije uspelo izvrÅ¡avanje pomoÄ?nog programa (%s)"
 
-#: glib/gspawn-win32.c:998
+#: ../glib/gspawn-win32.c:997
 msgid ""
 "Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
 "process"
@@ -913,139 +923,138 @@ msgstr ""
 "NeoÄ?ekivana greÅ¡ka dok su u g_io_channel_win32_poll() Ä?itani podaci iz "
 "potprocesa"
 
-#: glib/gspawn.c:190
+#: ../glib/gspawn.c:189
 #, c-format
 msgid "Failed to read data from child process (%s)"
 msgstr "Neuspelo Ä?itanje podataka od potprocesa (%s)"
 
-#: glib/gspawn.c:329
+#: ../glib/gspawn.c:328
 #, c-format
 msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
 msgstr "NeoÄ?ekivana greÅ¡ka u select() pri Ä?itanju podataka iz potprocesa (%s)"
 
-#: glib/gspawn.c:414
+#: ../glib/gspawn.c:413
 #, c-format
 msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
 msgstr "NeoÄ?ekivana greÅ¡ka u waitpid() (%s)"
 
 # za sada ovako, možda grananje, umnožavanje? viljuškanje ;-)
-#: glib/gspawn.c:1206
+#: ../glib/gspawn.c:1205
 #, c-format
 msgid "Failed to fork (%s)"
 msgstr "Nije uspeo fork() (%s)"
 
-#: glib/gspawn.c:1356
+#: ../glib/gspawn.c:1355
 #, c-format
 msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
 msgstr "Nije uspelo izvrÅ¡avanje potprocesa â??%sâ?? (%s)"
 
-#: glib/gspawn.c:1366
+#: ../glib/gspawn.c:1365
 #, c-format
 msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
 msgstr "Nije uspelo preusmeravanje ulaza ili izlaza potprocesa (%s)"
 
-#: glib/gspawn.c:1375
+#: ../glib/gspawn.c:1374
 #, c-format
 msgid "Failed to fork child process (%s)"
 msgstr "Nije uspeo fork() potprocesa (%s)"
 
-#: glib/gspawn.c:1383
+#: ../glib/gspawn.c:1382
 #, c-format
 msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
 msgstr "Nepoznata greÅ¡ka pri izvrÅ¡avanju potprocesa â??%sâ??"
 
-#: glib/gspawn.c:1407
+#: ../glib/gspawn.c:1406
 #, c-format
 msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
 msgstr "Nije uspeo da proÄ?ita dovoljno podataka iz cevke ka potprocesu (%s)"
 
-#: glib/gutf8.c:1063
+#: ../glib/gutf8.c:1062
 msgid "Character out of range for UTF-8"
 msgstr "Znak van opsega za UTF-8"
 
-#: glib/gutf8.c:1163 glib/gutf8.c:1172 glib/gutf8.c:1304 glib/gutf8.c:1313
-#: glib/gutf8.c:1454 glib/gutf8.c:1550
+#: ../glib/gutf8.c:1162 ../glib/gutf8.c:1171 ../glib/gutf8.c:1303
+#: ../glib/gutf8.c:1312 ../glib/gutf8.c:1453 ../glib/gutf8.c:1549
 msgid "Invalid sequence in conversion input"
 msgstr "Nije ispravan niz u unosu za pretvaranje"
 
-#: glib/gutf8.c:1465 glib/gutf8.c:1561
+#: ../glib/gutf8.c:1464 ../glib/gutf8.c:1560
 msgid "Character out of range for UTF-16"
 msgstr "Znak van opsega za UTF-16"
 
-#: glib/goption.c:755
+#: ../glib/goption.c:756
 msgid "Usage:"
 msgstr "Upotreba:"
 
-#: glib/goption.c:755
+#: ../glib/goption.c:756
 msgid "[OPTION...]"
 msgstr "[OPCIJA...]"
 
-#: glib/goption.c:861
+#: ../glib/goption.c:862
 msgid "Help Options:"
 msgstr "PomoÄ?ne opcije:"
 
-#: glib/goption.c:862
+#: ../glib/goption.c:863
 msgid "Show help options"
 msgstr "Prikaži opcije za pomoÄ?"
 
-#: glib/goption.c:868
+#: ../glib/goption.c:869
 msgid "Show all help options"
 msgstr "Prikaži sve opcije za pomoÄ?"
 
-#: glib/goption.c:930
+#: ../glib/goption.c:931
 msgid "Application Options:"
 msgstr "Opcije programa:"
 
-#: glib/goption.c:992 glib/goption.c:1062
+#: ../glib/goption.c:993 ../glib/goption.c:1063
 #, c-format
 msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
 msgstr "Ne mogu da raÅ¡Ä?lanim celobrojnu vrednost â??%sâ?? za %s"
 
-#: glib/goption.c:1002 glib/goption.c:1070
+#: ../glib/goption.c:1003 ../glib/goption.c:1071
 #, c-format
 msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
 msgstr "Celobrojna vrednost â??%sâ?? za %s je izvan opsega"
 
-#: glib/goption.c:1027
+#: ../glib/goption.c:1028
 #, c-format
 msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
 msgstr "Ne mogu da raÅ¡Ä?lanim realnu vrednost dvostruke taÄ?nosti â??%sâ?? za %s"
 
-#: glib/goption.c:1035
+#: ../glib/goption.c:1036
 #, c-format
 msgid "Double value '%s' for %s out of range"
 msgstr "Realna vrednost dvostruke taÄ?nosti â??%sâ?? za %s je izvan opsega"
 
-#: glib/goption.c:1298 glib/goption.c:1377
+#: ../glib/goption.c:1299 ../glib/goption.c:1378
 #, c-format
 msgid "Error parsing option %s"
 msgstr "GreÅ¡ka pri raÅ¡Ä?lanjivanju moguÄ?nosti %s"
 
-#: glib/goption.c:1408 glib/goption.c:1522
+#: ../glib/goption.c:1409 ../glib/goption.c:1523
 #, c-format
 msgid "Missing argument for %s"
 msgstr "Nedostaje argument za %s"
 
-#: glib/goption.c:1917
+#: ../glib/goption.c:1918
 #, c-format
 msgid "Unknown option %s"
 msgstr "Nepoznata opcija %s"
 
-#: glib/gkeyfile.c:363
+#: ../glib/gkeyfile.c:362
 msgid "Valid key file could not be found in search dirs"
 msgstr ""
-"Ne mogu da naÄ?em ispravnu datoteku sa kljuÄ?evima meÄ?u direktorijumima "
-"pretrage"
+"Ne mogu da naÄ?em ispravnu datoteku sa kljuÄ?evima meÄ?u direktorijumima pretrage"
 
-#: glib/gkeyfile.c:398
+#: ../glib/gkeyfile.c:397
 msgid "Not a regular file"
 msgstr "Nije obiÄ?na datoteka"
 
-#: glib/gkeyfile.c:406
+#: ../glib/gkeyfile.c:405
 msgid "File is empty"
 msgstr "Datoteka je prazna"
 
-#: glib/gkeyfile.c:765
+#: ../glib/gkeyfile.c:764
 #, c-format
 msgid ""
 "Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment"
@@ -1053,54 +1062,54 @@ msgstr ""
 "Datoteka sa kljuÄ?evima sadrži red â??%sâ?? Å¡to ne Ä?ini par kljuÄ?-vrednost, grupu "
 "ili primedbu"
 
-#: glib/gkeyfile.c:825
+#: ../glib/gkeyfile.c:824
 #, c-format
 msgid "Invalid group name: %s"
 msgstr "Neispravno ime grupe: %s"
 
-#: glib/gkeyfile.c:847
+#: ../glib/gkeyfile.c:846
 msgid "Key file does not start with a group"
 msgstr "Datoteka sa kljuÄ?evima ne poÄ?inje grupom"
 
-#: glib/gkeyfile.c:873
+#: ../glib/gkeyfile.c:872
 #, c-format
 msgid "Invalid key name: %s"
 msgstr "Neispravno ime kljuÄ?a: %s"
 
-#: glib/gkeyfile.c:900
+#: ../glib/gkeyfile.c:899
 #, c-format
 msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
 msgstr "Datoteka sa kljuÄ?evima sadrži nepodržano kodiranje â??%sâ??"
 
-#: glib/gkeyfile.c:1116 glib/gkeyfile.c:1278 glib/gkeyfile.c:2657
-#: glib/gkeyfile.c:2723 glib/gkeyfile.c:2858 glib/gkeyfile.c:2991
-#: glib/gkeyfile.c:3144 glib/gkeyfile.c:3331 glib/gkeyfile.c:3392
+#: ../glib/gkeyfile.c:1115 ../glib/gkeyfile.c:1277 ../glib/gkeyfile.c:2656
+#: ../glib/gkeyfile.c:2722 ../glib/gkeyfile.c:2857 ../glib/gkeyfile.c:2990
+#: ../glib/gkeyfile.c:3143 ../glib/gkeyfile.c:3330 ../glib/gkeyfile.c:3391
 #, c-format
 msgid "Key file does not have group '%s'"
 msgstr "Datoteka sa kljuÄ?evima nema grupu â??%sâ??"
 
-#: glib/gkeyfile.c:1290
+#: ../glib/gkeyfile.c:1289
 #, c-format
 msgid "Key file does not have key '%s'"
 msgstr "Datoteka sa kljuÄ?evima nema kljuÄ? â??%sâ??"
 
-#: glib/gkeyfile.c:1397 glib/gkeyfile.c:1512
+#: ../glib/gkeyfile.c:1396 ../glib/gkeyfile.c:1511
 #, c-format
 msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
 msgstr "Datoteka sa kljuÄ?evima sadrži kljuÄ? â??%sâ?? vrednosti â??%sâ?? Å¡to nije UTF-8"
 
-#: glib/gkeyfile.c:1417 glib/gkeyfile.c:1911
+#: ../glib/gkeyfile.c:1416 ../glib/gkeyfile.c:1910
 #, c-format
 msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
 msgstr "Datoteka sa kljuÄ?evima sadrži kljuÄ? â??%sâ?? nerazumljive vrednosti."
 
-#: glib/gkeyfile.c:1532
+#: ../glib/gkeyfile.c:1531
 #, c-format
 msgid ""
 "Key file contains key '%s' which has a value that cannot be interpreted."
 msgstr "Datoteka sa kljuÄ?evima sadrži kljuÄ? â??%sâ?? nerazumljive vrednosti."
 
-#: glib/gkeyfile.c:2126 glib/gkeyfile.c:2488
+#: ../glib/gkeyfile.c:2125 ../glib/gkeyfile.c:2487
 #, c-format
 msgid ""
 "Key file contains key '%s' in group '%s' which has value that cannot be "
@@ -1108,522 +1117,644 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Datoteka sa kljuÄ?evima sadrži kljuÄ? â??%sâ?? u grupi â??%sâ?? nerazumljive vrednosti."
 
-#: glib/gkeyfile.c:2672 glib/gkeyfile.c:2873 glib/gkeyfile.c:3403
+#: ../glib/gkeyfile.c:2671 ../glib/gkeyfile.c:2872 ../glib/gkeyfile.c:3402
 #, c-format
 msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
 msgstr "Datoteka sa kljuÄ?evima ne sadrži kljuÄ? â??%sâ?? u grupi â??%sâ??"
 
-#: glib/gkeyfile.c:3637
+#: ../glib/gkeyfile.c:3636
 msgid "Key file contains escape character at end of line"
 msgstr "Datoteka sa kljuÄ?evima sadrži znak isticanja na kraju reda"
 
-#: glib/gkeyfile.c:3659
+#: ../glib/gkeyfile.c:3658
 #, c-format
 msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
 msgstr "Datoteka sa kljuÄ?evima sadrži nedozvoljen niz isticanja â??%sâ??"
 
-#: glib/gkeyfile.c:3801
+#: ../glib/gkeyfile.c:3800
 #, c-format
 msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
 msgstr "Vrednost â??%sâ?? se ne može smatrati brojem."
 
-#: glib/gkeyfile.c:3815
+#: ../glib/gkeyfile.c:3814
 #, c-format
 msgid "Integer value '%s' out of range"
 msgstr "Celobrojna vrednost â??%sâ?? je izvan opsega"
 
-#: glib/gkeyfile.c:3848
+#: ../glib/gkeyfile.c:3847
 #, c-format
 msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
 msgstr "Vrednost â??%sâ?? se ne može smatrati realnim brojem jednostruke taÄ?nosti."
 
-#: glib/gkeyfile.c:3872
+#: ../glib/gkeyfile.c:3871
 #, c-format
 msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
 msgstr "Vrednost â??%sâ?? se ne može smatrati istinitosnom."
 
-#: gio/gbufferedinputstream.c:415 gio/gbufferedinputstream.c:496
-#: gio/ginputstream.c:186 gio/ginputstream.c:318 gio/ginputstream.c:557
-#: gio/ginputstream.c:682 gio/goutputstream.c:198 gio/goutputstream.c:721
+#: ../gio/gbufferedinputstream.c:411 ../gio/gbufferedinputstream.c:492
+#: ../gio/ginputstream.c:185 ../gio/ginputstream.c:317
+#: ../gio/ginputstream.c:556 ../gio/ginputstream.c:681
+#: ../gio/goutputstream.c:197 ../gio/goutputstream.c:724
 #, c-format
 msgid "Too large count value passed to %s"
 msgstr "Prevelika brojÄ?ana vrednost je prosleÄ?ena u %s"
 
-#: gio/gbufferedinputstream.c:883 gio/ginputstream.c:892 gio/giostream.c:305
-#: gio/goutputstream.c:1196
+#: ../gio/gbufferedinputstream.c:881 ../gio/ginputstream.c:891
+#: ../gio/giostream.c:306 ../gio/goutputstream.c:1199
 msgid "Stream is already closed"
 msgstr "Tok je veÄ? zatvoren"
 
-#: gio/gcancellable.c:433 gio/gdbusconnection.c:1212
-#: gio/gdbusconnection.c:1300 gio/gdbusconnection.c:1472 gio/glocalfile.c:2103
-#: gio/gsimpleasyncresult.c:651 gio/gsimpleasyncresult.c:677
+#: ../gio/gcancellable.c:432 ../gio/gdbusconnection.c:1544
+#: ../gio/gdbusconnection.c:1633 ../gio/gdbusconnection.c:1811
+#: ../gio/glocalfile.c:2102 ../gio/gsimpleasyncresult.c:755
+#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:781
 msgid "Operation was cancelled"
 msgstr "Radnja je prekinuta"
 
-#: gio/gcharsetconverter.c:264
+#: ../gio/gcharsetconverter.c:263
 msgid "Invalid object, not initialized"
 msgstr "Neispravan objekat, nije pokrenuto"
 
-#: gio/gcharsetconverter.c:285 gio/gcharsetconverter.c:313
+#: ../gio/gcharsetconverter.c:284 ../gio/gcharsetconverter.c:312
 msgid "Incomplete multibyte sequence in input"
 msgstr "Nepotpun niz bajtova na ulazu"
 
-#: gio/gcharsetconverter.c:319 gio/gcharsetconverter.c:328
+#: ../gio/gcharsetconverter.c:318 ../gio/gcharsetconverter.c:327
 msgid "Not enough space in destination"
 msgstr "Nema dovoljno mesta u odredištu"
 
-#: gio/gcharsetconverter.c:448 gio/gsocket.c:804
+#: ../gio/gcharsetconverter.c:447 ../gio/gsocket.c:810
 msgid "Cancellable initialization not supported"
 msgstr "Nije podržano pokretanje uz moguÄ?nost prekida"
 
-#: gio/gcontenttype.c:180
+#: ../gio/gcontenttype.c:179
 msgid "Unknown type"
 msgstr "Nepoznata vrsta"
 
-#: gio/gcontenttype.c:181
+#: ../gio/gcontenttype.c:180
 #, c-format
 msgid "%s filetype"
 msgstr "%s vrsta datoteke"
 
-#: gio/gcontenttype.c:681
+#: ../gio/gcontenttype.c:679
 #, c-format
 msgid "%s type"
 msgstr "%s vrsta"
 
-#: gio/gcredentials.c:203 gio/gcredentials.c:338
+#: ../gio/gcredentials.c:220 ../gio/gcredentials.c:388
 msgid "GCredentials is not implemented on this OS"
-msgstr ""
+msgstr "Gakreditacija nije podržana na operativnom sistemu"
 
-#: gio/gcredentials.c:296
+#: ../gio/gcredentials.c:346
 msgid "There is no GCredentials support for your platform"
-msgstr ""
+msgstr "Nemate podršku za Gakreditacije na ovoj platformi"
 
-#: gio/gdatainputstream.c:311
+#: ../gio/gdatainputstream.c:310
 msgid "Unexpected early end-of-stream"
 msgstr "NeoÄ?ekivan, preran kraj toka"
 
-#: gio/gdbusaddress.c:135 gio/gdbusaddress.c:226 gio/gdbusaddress.c:300
-#, fuzzy, c-format
+#: ../gio/gdbusaddress.c:142 ../gio/gdbusaddress.c:230
+#: ../gio/gdbusaddress.c:304
+#, c-format
 msgid "Unsupported key `%s' in address entry `%s'"
-msgstr "Nije podržana adresa utiÄ?nice"
+msgstr "KljuÄ? â??%sâ?? nije podržan unutar adrese â??%sâ??"
 
-#: gio/gdbusaddress.c:165
+#: ../gio/gdbusaddress.c:169
 #, c-format
 msgid ""
 "Address `%s' is invalid (need exactly one of path, tmpdir or abstract keys)"
 msgstr ""
+"Adresa â??%sâ?? je neispravna (potrebna samo jedna putanja, privremeni "
+"direktorijum ili apstraktni kljuÄ?)"
 
-#: gio/gdbusaddress.c:178
+#: ../gio/gdbusaddress.c:182
 #, c-format
 msgid "Meaningless key/value pair combination in address entry `%s'"
-msgstr ""
+msgstr "BeznaÄ?ajna kombinacija kljuÄ?/vrednost unutar adrese â??%sâ??"
 
-#: gio/gdbusaddress.c:241 gio/gdbusaddress.c:315
+#: ../gio/gdbusaddress.c:245 ../gio/gdbusaddress.c:319
 #, c-format
 msgid "Error in address `%s' - the port attribute is malformed"
-msgstr ""
+msgstr "GreÅ¡ka unutar adrese â??%sâ?? â?? port nije ispravno upisan"
 
-#: gio/gdbusaddress.c:252 gio/gdbusaddress.c:326
+#: ../gio/gdbusaddress.c:256 ../gio/gdbusaddress.c:330
 #, c-format
 msgid "Error in address `%s' - the family attribute is malformed"
-msgstr ""
+msgstr "GreÅ¡ka unutar adrese â??%sâ?? â?? atribut familije je neispravno upisan"
 
-#: gio/gdbusaddress.c:428
+#: ../gio/gdbusaddress.c:434
 #, c-format
 msgid "Address element `%s', does not contain a colon (:)"
-msgstr ""
+msgstr "Element adrese â??%sâ?? ne sadrži dve taÄ?ke (:)"
 
-#: gio/gdbusaddress.c:449
+#: ../gio/gdbusaddress.c:455
 #, c-format
 msgid ""
 "Key/Value pair %d, `%s', in address element `%s', does not contain an equal "
 "sign"
 msgstr ""
+"Par kljuÄ?/vrednost %d, â??%sâ??, u elementu adrese â??%sâ?? ne sadrži znak jednakosti"
 
-#: gio/gdbusaddress.c:523
+#: ../gio/gdbusaddress.c:469
+#, c-format
+msgid ""
+"Error unescaping key or value in Key/Value pair %d, `%s', in address element "
+"`%s'"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusaddress.c:547
 #, c-format
 msgid ""
 "Error in address `%s' - the unix transport requires exactly one of the keys "
 "`path' or `abstract' to be set"
 msgstr ""
+"GreÅ¡ka u adresi â??%sâ?? â?? Juniksov prenos zahteva postavljanje kljuÄ?a "
+"â??pathâ?? (putanja) ili â??abstractâ?? (rezime)"
 
-#: gio/gdbusaddress.c:559
+#: ../gio/gdbusaddress.c:583
 #, c-format
 msgid "Error in address `%s' - the host attribute is missing or malformed"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusaddress.c:573
+#: ../gio/gdbusaddress.c:597
 #, c-format
 msgid "Error in address `%s' - the port attribute is missing or malformed"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusaddress.c:587
+#: ../gio/gdbusaddress.c:611
 #, c-format
 msgid "Error in address `%s' - the noncefile attribute is missing or malformed"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusaddress.c:601
+#: ../gio/gdbusaddress.c:632
+#| msgid "Error connecting: "
+msgid "Error auto-launching: "
+msgstr "Greška u samopokretanju: "
+
+#: ../gio/gdbusaddress.c:640
 #, c-format
 msgid "Unknown or unsupported transport `%s' for address `%s'"
+msgstr "Nepoznati ili nepodržani prenos â??%sâ?? za adrese â??%sâ??"
+
+#: ../gio/gdbusaddress.c:676
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Error opening file '%s': %s"
+msgid "Error opening nonce file `%s': %s"
+msgstr "GreÅ¡ka prilikom otvaranja datoteke â??%sâ??: %s"
+
+#: ../gio/gdbusaddress.c:694
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error reading from nonce file `%s': %s"
+msgstr "GreÅ¡ka pri Ä?itanju datoteke â??%sâ??: %s"
+
+#: ../gio/gdbusaddress.c:703
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error reading from nonce file `%s', expected 16 bytes, got %d"
+msgstr "GreÅ¡ka pri Ä?itanju datoteke â??%sâ??: %s"
+
+#: ../gio/gdbusaddress.c:721
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error writing contents of nonce file `%s' to stream:"
+msgstr "Greška prilikom upisa u datoteku: %s"
+
+#: ../gio/gdbusaddress.c:942
+msgid "The given address is empty"
+msgstr "Data adresa je prazna"
+
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1011
+msgid "Cannot spawn a message bus without a machine-id: "
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusaddress.c:635
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1048
 #, fuzzy, c-format
-msgid "Error reading nonce file `%s':"
+msgid "Error spawning command line `%s': "
 msgstr "GreÅ¡ka pri Ä?itanju datoteke â??%sâ??: %s"
 
-#: gio/gdbusaddress.c:646
-msgid "The nonce-file `%s' was %"
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1059
+#, c-format
+msgid "Abnormal program termination spawning command line `%s': %s"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusaddress.c:662
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1073
 #, c-format
-msgid "Error write contents of nonce file `%s' to stream:"
+msgid "Command line `%s' exited with non-zero exit status %d: %s"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusaddress.c:978
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1146
 #, c-format
-msgid ""
-"Cannot determine session bus address (TODO: run dbus-launch to find out)"
+msgid "Cannot determine session bus address (not implemented for this OS)"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusaddress.c:1002 gio/gdbusconnection.c:5309
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1245 ../gio/gdbusconnection.c:5986
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
 "- unknown value `%s'"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusaddress.c:1011 gio/gdbusconnection.c:5318
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1254 ../gio/gdbusconnection.c:5995
 msgid ""
 "Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
 "variable is not set"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusaddress.c:1021
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1264
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unknown bus type %d"
 msgstr "Nepoznata vrsta"
 
-#: gio/gdbusauth.c:289
+#: ../gio/gdbusauth.c:288
 msgid "Unexpected lack of content trying to read a line"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusauth.c:333
+#: ../gio/gdbusauth.c:332
 msgid "Unexpected lack of content trying to (safely) read a line"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusauth.c:504
+#: ../gio/gdbusauth.c:503
 #, c-format
 msgid ""
 "Exhausted all available authentication mechanisms (tried: %s) (available: %s)"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusauth.c:1146
+#: ../gio/gdbusauth.c:1149
 msgid "Cancelled via GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:264
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:266
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error statting directory `%s': %s"
 msgstr "GreÅ¡ka pri otvaranju direktorijuma â??%sâ??: %s"
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:276
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:278
 #, c-format
 msgid ""
 "Permissions on directory `%s' are malformed. Expected mode 0700, got 0%o"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:295
-#, fuzzy, c-format
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:299
+#, c-format
 msgid "Error creating directory `%s': %s"
-msgstr "Greška prilikom obrazovanja direktorijuma: %s"
+msgstr "GreÅ¡ka prilikom obrazovanja direktorijuma â??%sâ??: %s"
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:378
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:382
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error opening keyring `%s' for reading: "
 msgstr "GreÅ¡ka prilikom otvaranja datoteke â??%sâ??: %s"
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:402 gio/gdbusauthmechanismsha1.c:711
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:406 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:715
 #, c-format
 msgid "Line %d of the keyring at `%s' with content `%s' is malformed"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:416 gio/gdbusauthmechanismsha1.c:725
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:420 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:729
 #, c-format
 msgid ""
 "First token of line %d of the keyring at `%s' with content `%s' is malformed"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:430 gio/gdbusauthmechanismsha1.c:739
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:434 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:743
 #, c-format
 msgid ""
 "Second token of line %d of the keyring at `%s' with content `%s' is malformed"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:454
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:458
 #, c-format
 msgid "Didn't find cookie with id %d in the keyring at `%s'"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:531
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:535
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error deleting stale lock-file `%s': %s"
 msgstr "GreÅ¡ka pri Ä?itanju datoteke â??%sâ??: %s"
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:562
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:566
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error creating lock-file `%s': %s"
 msgstr "GreÅ¡ka pri Ä?itanju datoteke â??%sâ??: %s"
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:592
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:596
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error closing (unlinked) lock-file `%s': %s"
 msgstr "Greška prilikom zatvaranja datoteke: %s"
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:602
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:606
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error unlinking lock-file `%s': %s"
 msgstr "GreÅ¡ka prilikom otvaranja datoteke â??%sâ??: %s"
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:678
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:682
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error opening keyring `%s' for writing: "
 msgstr "GreÅ¡ka prilikom otvaranja datoteke â??%sâ??: %s"
 
-#: gio/gdbusauthmechanismsha1.c:873
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:877
 #, c-format
 msgid "(Additionally, releasing the lock for `%s' also failed: %s) "
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusconnection.c:1001 gio/gdbusconnection.c:1311
+#: ../gio/gdbusconnection.c:1058 ../gio/gdbusconnection.c:1287
+#: ../gio/gdbusconnection.c:1326 ../gio/gdbusconnection.c:1644
 #, fuzzy
 msgid "The connection is closed"
 msgstr "Dodata utiÄ?nica je zatvorena"
 
-#: gio/gdbusconnection.c:1256
+#: ../gio/gdbusconnection.c:1588
 msgid "Timeout was reached"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusconnection.c:1757
+#: ../gio/gdbusconnection.c:2149
 msgid ""
 "Unsupported flags encountered when constructing a client-side connection"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusconnection.c:3158
+#: ../gio/gdbusconnection.c:3574 ../gio/gdbusconnection.c:3890
+#, c-format
+msgid ""
+"No such interface `org.freedesktop.DBus.Properties' on object at path %s"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusconnection.c:3645
 #, c-format
 msgid "Error setting property `%s': Expected type `%s' but got `%s'"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusconnection.c:3250
+#: ../gio/gdbusconnection.c:3739
 #, c-format
 msgid "No such property `%s'"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusconnection.c:3262
+#: ../gio/gdbusconnection.c:3751
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Property `%s' is not readable"
 msgstr "Vrsta %s ne pripada ni jednoj klasi"
 
-#: gio/gdbusconnection.c:3273
+#: ../gio/gdbusconnection.c:3762
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Property `%s' is not writable"
 msgstr "Vrsta %s ne pripada ni jednoj klasi"
 
-#: gio/gdbusconnection.c:3341 gio/gdbusconnection.c:4768
+#: ../gio/gdbusconnection.c:3832 ../gio/gdbusconnection.c:5420
 #, c-format
 msgid "No such interface `%s'"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusconnection.c:3504
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4017
 msgid "No such interface"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusconnection.c:3748
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4233 ../gio/gdbusconnection.c:5936
+#, c-format
+msgid "No such interface `%s' on object at path %s"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4285
 #, c-format
 msgid "No such method `%s'"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusconnection.c:3779
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4316
 #, c-format
 msgid "Type of message, `%s', does not match expected type `%s'"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusconnection.c:3993
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4535
 #, c-format
 msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusconnection.c:4173
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4729
 #, c-format
 msgid "Method `%s' returned type `%s', but expected `%s'"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusconnection.c:4866
+#: ../gio/gdbusconnection.c:5531
 #, c-format
 msgid "Method `%s' on interface `%s' with signature `%s' does not exist"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusconnection.c:4981
+#: ../gio/gdbusconnection.c:5649
 #, fuzzy, c-format
 msgid "A subtree is already exported for %s"
 msgstr "SluÅ¡anje je veÄ? zatvoreno"
 
-#: gio/gdbusconnection.c:5089
-#, c-format
-msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id: %s"
+#: ../gio/gdbusmessage.c:763
+msgid "type is INVALID"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusmessage.c:774
+msgid "METHOD_CALL message: PATH or MEMBER header field is missing"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusmessage.c:785
+msgid "METHOD_RETURN message: REPLY_SERIAL header field is missing"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusmessage.c:797
+msgid "ERROR message: REPLY_SERIAL or ERROR_NAME header field is missing"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusmessage.c:810
+msgid "SIGNAL message: PATH, INTERFACE or MEMBER header field is missing"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusmessage.c:818
+msgid ""
+"SIGNAL message: The PATH header field is using the reserved value /org/"
+"freedesktop/DBus/Local"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusconnection.c:5259
+#: ../gio/gdbusmessage.c:826
+msgid ""
+"SIGNAL message: The INTERFACE header field is using the reserved value org."
+"freedesktop.DBus.Local"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusmessage.c:901
 #, c-format
-msgid "No such interface `%s' on object at path %s"
+msgid "Wanted to read %lu bytes but got EOF"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:723
-msgid "Wanted to read %"
+#: ../gio/gdbusmessage.c:926
+#, c-format
+msgid ""
+"Expected valid UTF-8 string but found invalid bytes at byte offset %d "
+"(length of string is %d). The valid UTF-8 string up until that that point "
+"was `%s'"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:744
+#: ../gio/gdbusmessage.c:939
 #, c-format
-msgid "Expected NUL byte after the string `%s' but found `%c' (%d)"
+msgid "Expected NUL byte after the string `%s' but found byte %d"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:927
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1138
 #, c-format
 msgid "Parsed value `%s' is not a valid D-Bus object path"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:953
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1164
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Parsed value `%s' is not a valid D-Bus signature"
 msgstr "â??%sâ?? nije ispravno ime "
 
-#: gio/gdbusmessage.c:979
-msgid "Encountered array of length %"
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1218
+#, c-format
+msgid ""
+"Encountered array of length %u bytes. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1116
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1379
 #, c-format
 msgid "Parsed value `%s' for variant is not a valid D-Bus signature"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1141
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1406
 #, c-format
 msgid ""
 "Error deserializing GVariant with type-string `%s' from the D-Bus wire format"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1286
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1590
 #, c-format
-msgid "Invalid endianness value. Expected 'l' or 'B' but found '%c' (%d)"
+msgid ""
+"Invalid endianness value. Expected 0x6c ('l') or 0x42 ('B') but found value "
+"0x%02x"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1300
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1604
 #, c-format
 msgid "Invalid major protocol version. Expected 1 but found %d"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1342
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1661
 #, c-format
 msgid "Signature header with signature `%s' found but message body is empty"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1356
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1675
 #, c-format
 msgid "Parsed value `%s' is not a valid D-Bus signature (for body)"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1385
-msgid "No signature header in message but the message body is %"
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1705
+#, c-format
+msgid "No signature header in message but the message body is %u bytes"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1713
+msgid "Cannot deserialize message: "
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1694
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2038
 #, c-format
 msgid ""
 "Error serializing GVariant with type-string `%s' to the D-Bus wire format"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1823
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2178
 #, c-format
 msgid "Message has %d fds but the header field indicates %d fds"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1869
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2186
+msgid "Cannot serialize message: "
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2230
 #, c-format
 msgid "Message body has signature `%s' but there is no signature header"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1879
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2240
 #, c-format
 msgid ""
-"Message body has type signature `%s' but signature in the header field is `%"
-"s'"
+"Message body has type signature `%s' but signature in the header field is `"
+"%s'"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1895
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2256
 #, c-format
 msgid "Message body is empty but signature in the header field is `(%s)'"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmessage.c:2448
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2813
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error return with body of type `%s'"
 msgstr "Greška prilikom upisa u datoteku: %s"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:2456
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2821
 msgid "Error return with empty body"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmethodinvocation.c:357
+#: ../gio/gdbusmethodinvocation.c:375
 #, c-format
 msgid "Type of return value is incorrect, got `%s', expected `%s'"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusmethodinvocation.c:371 gio/gsocket.c:2859 gio/gsocket.c:2940
+#: ../gio/gdbusmethodinvocation.c:406 ../gio/gsocket.c:2969
+#: ../gio/gsocket.c:3050
 #, c-format
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "Greška pri slanju poruke: %s"
 
-#: gio/gdbusprivate.c:775
-msgid "Error writing first 16 bytes of message to socket: "
+#: ../gio/gdbusprivate.c:1687
+msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id: "
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusproxy.c:633
+#: ../gio/gdbusproxy.c:714
 #, c-format
 msgid ""
 "Trying to set property %s of type %s but according to the expected interface "
 "the type is %s"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusserver.c:669
+#: ../gio/gdbusproxy.c:1235
+#, c-format
+msgid "Error calling StartServiceByName for %s: "
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusproxy.c:1256
+#, c-format
+msgid "Unexpected reply %d from StartServiceByName(\"%s\") method"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusproxy.c:2317 ../gio/gdbusproxy.c:2476
+msgid ""
+"Cannot invoke method; proxy is for a well-known name without an owner and "
+"proxy was constructed with the G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START flag"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbusserver.c:710
 #, fuzzy
 msgid "Abstract name space not supported"
 msgstr "Nije podržano smeÄ?e"
 
-#: gio/gdbusserver.c:759
+#: ../gio/gdbusserver.c:800
 msgid "Cannot specify nonce file when creating a server"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbusserver.c:836
+#: ../gio/gdbusserver.c:877
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error writing nonce file at `%s': %s"
 msgstr "Greška prilikom upisa u datoteku: %s"
 
-#: gio/gdbusserver.c:988
+#: ../gio/gdbusserver.c:1033
 #, fuzzy, c-format
 msgid "The string `%s' is not a valid D-Bus GUID"
 msgstr "â??%sâ?? nije ispravno ime "
 
-#: gio/gdbusserver.c:1028
+#: ../gio/gdbusserver.c:1073
 #, c-format
 msgid "Cannot listen on unsupported transport `%s'"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:87 gio/gsettings-tool.c:38
+#: ../gio/gdbus-tool.c:87 ../gio/gsettings-tool.c:76
 msgid "COMMAND"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:92
+#: ../gio/gdbus-tool.c:92
 #, c-format
 msgid ""
 "Commands:\n"
@@ -1635,230 +1766,237 @@ msgid ""
 "Use \"%s COMMAND --help\" to get help on each command.\n"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:160 gio/gdbus-tool.c:216 gio/gdbus-tool.c:288
-#: gio/gdbus-tool.c:312 gio/gdbus-tool.c:814 gio/gdbus-tool.c:1322
+#: ../gio/gdbus-tool.c:160 ../gio/gdbus-tool.c:216 ../gio/gdbus-tool.c:288
+#: ../gio/gdbus-tool.c:312 ../gio/gdbus-tool.c:814 ../gio/gdbus-tool.c:1324
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error: %s\n"
 msgstr "Greška u %d. redu: %s"
 
-#: gio/gdbus-tool.c:171 gio/gdbus-tool.c:229 gio/gdbus-tool.c:1332
+#: ../gio/gdbus-tool.c:171 ../gio/gdbus-tool.c:229 ../gio/gdbus-tool.c:1340
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error parsing introspection XML: %s\n"
 msgstr "GreÅ¡ka pri raÅ¡Ä?lanjivanju moguÄ?nosti %s"
 
-#: gio/gdbus-tool.c:346
+#: ../gio/gdbus-tool.c:346
 msgid "Connect to the system bus"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:347
+#: ../gio/gdbus-tool.c:347
 msgid "Connect to the session bus"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:348
+#: ../gio/gdbus-tool.c:348
 #, fuzzy
 msgid "Connect to given D-Bus address"
 msgstr "Povezivanje je u toku"
 
-#: gio/gdbus-tool.c:358
+#: ../gio/gdbus-tool.c:358
 #, fuzzy
 msgid "Connection Endpoint Options:"
 msgstr "Povezivanje je u toku"
 
-#: gio/gdbus-tool.c:359
+#: ../gio/gdbus-tool.c:359
 msgid "Options specifying the connection endpoint"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:379
+#: ../gio/gdbus-tool.c:379
 #, c-format
 msgid "No connection endpoint specified"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:389
+#: ../gio/gdbus-tool.c:389
 #, c-format
 msgid "Multiple connection endpoints specified"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:459
+#: ../gio/gdbus-tool.c:459
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: According to introspection data, interface `%s' does not exist\n"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:468
+#: ../gio/gdbus-tool.c:468
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: According to introspection data, method `%s' does not exist on "
 "interface `%s'\n"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:530
+#: ../gio/gdbus-tool.c:530
 msgid "Destination name to invoke method on"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:531
+#: ../gio/gdbus-tool.c:531
 msgid "Object path to invoke method on"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:532
+#: ../gio/gdbus-tool.c:532
 msgid "Method and interface name"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:571
+#: ../gio/gdbus-tool.c:571
 msgid "Invoke a method on a remote object."
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:626 gio/gdbus-tool.c:1243 gio/gdbus-tool.c:1495
-#, fuzzy, c-format
+#: ../gio/gdbus-tool.c:626 ../gio/gdbus-tool.c:1245 ../gio/gdbus-tool.c:1505
+#, c-format
 msgid "Error connecting: %s\n"
-msgstr "Greška u povezivanju: %s"
+msgstr "Greška u povezivanju: %s\n"
 
-#: gio/gdbus-tool.c:646 gio/gdbus-tool.c:1262 gio/gdbus-tool.c:1514
+#: ../gio/gdbus-tool.c:646 ../gio/gdbus-tool.c:1264 ../gio/gdbus-tool.c:1524
 #, c-format
 msgid "Error: Destination is not specified\n"
-msgstr ""
+msgstr "Greška: Nije izabrano odredište\n"
 
-#: gio/gdbus-tool.c:667 gio/gdbus-tool.c:1281
+#: ../gio/gdbus-tool.c:667 ../gio/gdbus-tool.c:1283
 #, c-format
 msgid "Error: Object path is not specified\n"
-msgstr ""
+msgstr "Greška: Nije izabrana putanja do objekta\n"
 
-#: gio/gdbus-tool.c:687 gio/gdbus-tool.c:1301 gio/gdbus-tool.c:1554
-#, fuzzy, c-format
+#: ../gio/gdbus-tool.c:687 ../gio/gdbus-tool.c:1303 ../gio/gdbus-tool.c:1564
+#, c-format
 msgid "Error: %s is not a valid object path\n"
-msgstr "â??%sâ?? nije ispravno ime "
+msgstr "Greška: %s nije ispravna putanja do objekata\n"
 
-#: gio/gdbus-tool.c:702
+#: ../gio/gdbus-tool.c:702
 #, c-format
 msgid "Error: Method name is not specified\n"
-msgstr ""
+msgstr "GreÅ¡ka: Ime naÄ?ina nije odreÄ?eno\n"
 
-#: gio/gdbus-tool.c:713
+#: ../gio/gdbus-tool.c:713
 #, c-format
 msgid "Error: Method name `%s' is invalid\n"
-msgstr ""
+msgstr "GreÅ¡ka: Ime naÄ?ina â??%sâ?? nije odreÄ?eno\n"
 
-#: gio/gdbus-tool.c:778
-#, fuzzy, c-format
+#: ../gio/gdbus-tool.c:778
+#, c-format
 msgid "Error parsing parameter %d of type `%s': %s\n"
-msgstr "GreÅ¡ka pri otvaranju direktorijuma â??%sâ??: %s"
+msgstr "GreÅ¡ka pri obradi parametra %d vrste â??%sâ??: %s\n"
 
-#: gio/gdbus-tool.c:786
-#, fuzzy, c-format
+#: ../gio/gdbus-tool.c:786
+#, c-format
 msgid "Error parsing parameter %d: %s\n"
-msgstr "GreÅ¡ka pri raÅ¡Ä?lanjivanju moguÄ?nosti %s"
+msgstr "Greška pri obradi parametra %d: %s\n"
 
-#: gio/gdbus-tool.c:1161
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1162
+#, fuzzy
 msgid "Destination name to introspect"
-msgstr ""
+msgstr "Odredišno ime za introspekciju"
 
-#: gio/gdbus-tool.c:1162
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1163
 msgid "Object path to introspect"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:1195
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1164
+msgid "Print XML"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1197
 msgid "Introspect a remote object."
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:1413
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1423
 msgid "Destination name to monitor"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:1414
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1424
 msgid "Object path to monitor"
 msgstr ""
 
-#: gio/gdbus-tool.c:1447
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1457
 #, fuzzy
 msgid "Monitor a remote object."
 msgstr "oÅ¡teÄ?en objekat"
 
-#: gio/gdesktopappinfo.c:468 gio/gwin32appinfo.c:222
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:467 ../gio/gwin32appinfo.c:221
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Neimenovano"
 
-#: gio/gdesktopappinfo.c:742
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:751
 msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
 msgstr "Datoteka za radnu površ ne sadrži Exec unos"
 
-#: gio/gdesktopappinfo.c:935
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:944
 msgid "Unable to find terminal required for application"
 msgstr "Ne mogu da naÄ?em terminal radi pokretanja ovog programa"
 
-#: gio/gdesktopappinfo.c:1144
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1153
 #, c-format
 msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
 msgstr "Ne mogu da napravim fasciklu za korisnikova podešavanja %s: %s"
 
-#: gio/gdesktopappinfo.c:1148
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1157
 #, c-format
 msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
 msgstr "Ne mogu da napravim fasciklu za korisnikova MIME podešavanja %s: %s"
 
-#: gio/gdesktopappinfo.c:1556
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1565
 #, c-format
 msgid "Can't create user desktop file %s"
 msgstr "Ne mogu da napravim datoteku radne površi %s"
 
-#: gio/gdesktopappinfo.c:1670
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1679
 #, c-format
 msgid "Custom definition for %s"
 msgstr "Proizvoljne odrednice za %s"
 
-#: gio/gdrive.c:364
+#: ../gio/gdrive.c:363
 msgid "drive doesn't implement eject"
 msgstr "ureÄ?aj ne podržava eject"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for drive objects that
 #. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
-#: gio/gdrive.c:444
+#: ../gio/gdrive.c:443
 msgid "drive doesn't implement eject or eject_with_operation"
 msgstr "ureÄ?aj ne podržava eject ili eject_with_operation"
 
-#: gio/gdrive.c:521
+#: ../gio/gdrive.c:520
 msgid "drive doesn't implement polling for media"
 msgstr "nije podržano izvlaÄ?enje medijuma na ureÄ?aju"
 
-#: gio/gdrive.c:726
+#: ../gio/gdrive.c:725
 msgid "drive doesn't implement start"
 msgstr "ureÄ?aj ne podržava start"
 
-#: gio/gdrive.c:828
+#: ../gio/gdrive.c:827
 msgid "drive doesn't implement stop"
 msgstr "ureÄ?aj ne podržava stop"
 
-#: gio/gemblem.c:325
+#: ../gio/gemblem.c:324
 #, c-format
 msgid "Can't handle version %d of GEmblem encoding"
 msgstr "Ne mogu da radim sa izdanjem %d za kodiranje GEmblem-a"
 
-#: gio/gemblem.c:335
+#: ../gio/gemblem.c:334
 #, c-format
 msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblem encoding"
 msgstr "Neispravno zadat broj tokena (%d) u kodiranju GEmblem-a"
 
-#: gio/gemblemedicon.c:296
+#: ../gio/gemblemedicon.c:295
 #, c-format
 msgid "Can't handle version %d of GEmblemedIcon encoding"
 msgstr "Ne mogu da radim sa izdanjem %d za kodiranje GEmblemedIcon"
 
-#: gio/gemblemedicon.c:306
+#: ../gio/gemblemedicon.c:305
 #, c-format
 msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblemedIcon encoding"
 msgstr "Nije ispravno zadat broj tokena (%d) u kodiranju GEmblemedIcon"
 
-#: gio/gemblemedicon.c:329
+#: ../gio/gemblemedicon.c:328
 msgid "Expected a GEmblem for GEmblemedIcon"
 msgstr "OÄ?ekivano je GEmblem za GEmblemedIcon"
 
-#: gio/gfile.c:871 gio/gfile.c:1101 gio/gfile.c:1236 gio/gfile.c:1472
-#: gio/gfile.c:1526 gio/gfile.c:1583 gio/gfile.c:1666 gio/gfile.c:1721
-#: gio/gfile.c:1781 gio/gfile.c:1835 gio/gfile.c:3304 gio/gfile.c:3358
-#: gio/gfile.c:3490 gio/gfile.c:3530 gio/gfile.c:3857 gio/gfile.c:4259
-#: gio/gfile.c:4345 gio/gfile.c:4434 gio/gfile.c:4532 gio/gfile.c:4619
-#: gio/gfile.c:4712 gio/gfile.c:5042 gio/gfile.c:5322 gio/gfile.c:5391
-#: gio/gfile.c:6982 gio/gfile.c:7072 gio/gfile.c:7158
-#: gio/win32/gwinhttpfile.c:441
+#: ../gio/gfile.c:870 ../gio/gfile.c:1100 ../gio/gfile.c:1235
+#: ../gio/gfile.c:1471 ../gio/gfile.c:1525 ../gio/gfile.c:1582
+#: ../gio/gfile.c:1665 ../gio/gfile.c:1720 ../gio/gfile.c:1780
+#: ../gio/gfile.c:1834 ../gio/gfile.c:3304 ../gio/gfile.c:3358
+#: ../gio/gfile.c:3490 ../gio/gfile.c:3530 ../gio/gfile.c:3857
+#: ../gio/gfile.c:4259 ../gio/gfile.c:4345 ../gio/gfile.c:4434
+#: ../gio/gfile.c:4532 ../gio/gfile.c:4619 ../gio/gfile.c:4712
+#: ../gio/gfile.c:5042 ../gio/gfile.c:5322 ../gio/gfile.c:5391
+#: ../gio/gfile.c:6982 ../gio/gfile.c:7072 ../gio/gfile.c:7158
+#: ../gio/win32/gwinhttpfile.c:439
 msgid "Operation not supported"
 msgstr "Radnja nije podržana"
 
@@ -1870,137 +2008,137 @@ msgstr "Radnja nije podržana"
 #. Translators: This is an error message when trying to find
 #. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
 #. * exists.
-#: gio/gfile.c:1357 gio/glocalfile.c:1060 gio/glocalfile.c:1071
-#: gio/glocalfile.c:1084
+#: ../gio/gfile.c:1356 ../gio/glocalfile.c:1059 ../gio/glocalfile.c:1070
+#: ../gio/glocalfile.c:1083
 msgid "Containing mount does not exist"
 msgstr "Sadržano montiranje ne postoji"
 
-#: gio/gfile.c:2409 gio/glocalfile.c:2259
+#: ../gio/gfile.c:2408 ../gio/glocalfile.c:2258
 msgid "Can't copy over directory"
 msgstr "Ne mogu da umnožim preko direktorijuma"
 
-#: gio/gfile.c:2469
+#: ../gio/gfile.c:2469
 msgid "Can't copy directory over directory"
 msgstr "ne mogu da umnožim direktorijum preko direktorijuma"
 
-#: gio/gfile.c:2477 gio/glocalfile.c:2268
+#: ../gio/gfile.c:2477 ../gio/glocalfile.c:2267
 msgid "Target file exists"
 msgstr "Ciljna datoteka veÄ? postoji"
 
-#: gio/gfile.c:2495
+#: ../gio/gfile.c:2495
 msgid "Can't recursively copy directory"
 msgstr "Ne mogu da umnožim direktorijum i njegov sadržaj"
 
-#: gio/gfile.c:2755
+#: ../gio/gfile.c:2755
 msgid "Splice not supported"
 msgstr "Deljenje nije podržano"
 
-#: gio/gfile.c:2759
+#: ../gio/gfile.c:2759
 #, c-format
 msgid "Error splicing file: %s"
 msgstr "Greška prilikom deljenja datoteke: %s"
 
-#: gio/gfile.c:2906
+#: ../gio/gfile.c:2906
 msgid "Can't copy special file"
 msgstr "Ne mogu da umnožim specijalnu datoteku"
 
-#: gio/gfile.c:3480
+#: ../gio/gfile.c:3480
 msgid "Invalid symlink value given"
 msgstr "Data je neispravna simboliÄ?ka veza"
 
-#: gio/gfile.c:3573
+#: ../gio/gfile.c:3573
 msgid "Trash not supported"
 msgstr "Nije podržano smeÄ?e"
 
-#: gio/gfile.c:3622
+#: ../gio/gfile.c:3622
 #, c-format
 msgid "File names cannot contain '%c'"
 msgstr "Imena datoteka ne mogu da sadrže â??%câ??"
 
-#: gio/gfile.c:6039 gio/gvolume.c:331
+#: ../gio/gfile.c:6039 ../gio/gvolume.c:330
 msgid "volume doesn't implement mount"
 msgstr "nije podržano montiranje diska"
 
-#: gio/gfile.c:6150
+#: ../gio/gfile.c:6150
 msgid "No application is registered as handling this file"
 msgstr "Ni jedan program ne može da otvori ovu datoteku"
 
-#: gio/gfileenumerator.c:206
+#: ../gio/gfileenumerator.c:205
 msgid "Enumerator is closed"
 msgstr "Nabrajanje je zatvoreno"
 
-#: gio/gfileenumerator.c:213 gio/gfileenumerator.c:272
-#: gio/gfileenumerator.c:372 gio/gfileenumerator.c:481
+#: ../gio/gfileenumerator.c:212 ../gio/gfileenumerator.c:271
+#: ../gio/gfileenumerator.c:371 ../gio/gfileenumerator.c:480
 msgid "File enumerator has outstanding operation"
 msgstr "Brojanje datoteka ima neispunjenu radnju"
 
-#: gio/gfileenumerator.c:362 gio/gfileenumerator.c:471
+#: ../gio/gfileenumerator.c:361 ../gio/gfileenumerator.c:470
 msgid "File enumerator is already closed"
 msgstr "Brojanje datoteka je veÄ? zavrÅ¡eno"
 
-#: gio/gfileicon.c:237
+#: ../gio/gfileicon.c:236
 #, c-format
 msgid "Can't handle version %d of GFileIcon encoding"
 msgstr "Ne mogu da radim sa izdanjem %d za kodiranje GFileIcon-a"
 
-#: gio/gfileicon.c:247
+#: ../gio/gfileicon.c:246
 msgid "Malformed input data for GFileIcon"
 msgstr "Ulazni podaci za GFileIcon su loši"
 
-#: gio/gfileinputstream.c:155 gio/gfileinputstream.c:422
-#: gio/gfileiostream.c:171 gio/gfileoutputstream.c:170
-#: gio/gfileoutputstream.c:525
+#: ../gio/gfileinputstream.c:154 ../gio/gfileinputstream.c:421
+#: ../gio/gfileiostream.c:170 ../gio/gfileoutputstream.c:169
+#: ../gio/gfileoutputstream.c:524
 msgid "Stream doesn't support query_info"
 msgstr "Tok ne podržava query_info"
 
-#: gio/gfileinputstream.c:337 gio/gfileiostream.c:389
-#: gio/gfileoutputstream.c:383
+#: ../gio/gfileinputstream.c:336 ../gio/gfileiostream.c:388
+#: ../gio/gfileoutputstream.c:382
 msgid "Seek not supported on stream"
 msgstr "Nije podržavano premotavanje toka"
 
-#: gio/gfileinputstream.c:381
+#: ../gio/gfileinputstream.c:380
 msgid "Truncate not allowed on input stream"
 msgstr "Sasecanje nije dozvoljenu nad ulaznim tokom"
 
-#: gio/gfileiostream.c:465 gio/gfileoutputstream.c:459
+#: ../gio/gfileiostream.c:464 ../gio/gfileoutputstream.c:458
 msgid "Truncate not supported on stream"
 msgstr "Sasecanje nije dozvoljeno nad tokom"
 
-#: gio/gicon.c:286
+#: ../gio/gicon.c:285
 #, c-format
 msgid "Wrong number of tokens (%d)"
 msgstr "Nije ispravan broj tokena (%d)"
 
-#: gio/gicon.c:306
+#: ../gio/gicon.c:305
 #, c-format
 msgid "No type for class name %s"
 msgstr "Ne postoji vrsta za ime klase %s"
 
-#: gio/gicon.c:316
+#: ../gio/gicon.c:315
 #, c-format
 msgid "Type %s does not implement the GIcon interface"
 msgstr "Vrsta %s ne podržava GIcon suÄ?elje"
 
-#: gio/gicon.c:327
+#: ../gio/gicon.c:326
 #, c-format
 msgid "Type %s is not classed"
 msgstr "Vrsta %s ne pripada ni jednoj klasi"
 
-#: gio/gicon.c:341
+#: ../gio/gicon.c:340
 #, c-format
 msgid "Malformed version number: %s"
 msgstr "Broj izdanja je loše zadat: %s"
 
-#: gio/gicon.c:355
+#: ../gio/gicon.c:354
 #, c-format
 msgid "Type %s does not implement from_tokens() on the GIcon interface"
 msgstr "%s vrsta ne podržava from_tokens() na GIcon suÄ?elju"
 
-#: gio/gicon.c:431
+#: ../gio/gicon.c:430
 msgid "Can't handle the supplied version the icon encoding"
 msgstr "Ne mogu da radim sa datim izdanjem kodiranja ikonice"
 
-#: gio/ginputstream.c:195
+#: ../gio/ginputstream.c:194
 msgid "Input stream doesn't implement read"
 msgstr "Ulazni tok ne podržava Ä?itanje"
 
@@ -2010,507 +2148,684 @@ msgstr "Ulazni tok ne podržava Ä?itanje"
 #. Translators: This is an error you get if there is
 #. * already an operation running against this stream when
 #. * you try to start one
-#: gio/ginputstream.c:902 gio/giostream.c:315 gio/goutputstream.c:1206
+#: ../gio/ginputstream.c:901 ../gio/giostream.c:316
+#: ../gio/goutputstream.c:1209
 msgid "Stream has outstanding operation"
 msgstr "Tok radi jako dobro"
 
-#: gio/ginetsocketaddress.c:182 gio/ginetsocketaddress.c:199
-#: gio/gunixsocketaddress.c:222
+#: ../gio/ginetsocketaddress.c:181 ../gio/ginetsocketaddress.c:198
+#: ../gio/gunixsocketaddress.c:221
 msgid "Not enough space for socket address"
 msgstr "Nema dovoljno mesta za adresu utiÄ?nice"
 
-#: gio/ginetsocketaddress.c:212
+#: ../gio/ginetsocketaddress.c:211
 msgid "Unsupported socket address"
 msgstr "Nije podržana adresa utiÄ?nice"
 
-#: gio/glocaldirectorymonitor.c:288
+#: ../gio/glocaldirectorymonitor.c:287
 msgid "Unable to find default local directory monitor type"
 msgstr "Ne mogu da naÄ?em podrazumevanu vrstu monitora za lokalni direktorijum"
 
-#: gio/glocalfile.c:594 gio/win32/gwinhttpfile.c:424
+#: ../gio/glocalfile.c:593 ../gio/win32/gwinhttpfile.c:422
 #, c-format
 msgid "Invalid filename %s"
 msgstr "Neispravno ime datoteke %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:968
+#: ../gio/glocalfile.c:967
 #, c-format
 msgid "Error getting filesystem info: %s"
 msgstr "Greška prilikom dobijanja podataka o sistemu datoteka: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:1106
+#: ../gio/glocalfile.c:1105
 msgid "Can't rename root directory"
 msgstr "Ne mogu da preimenujem koreni direktorijum"
 
-#: gio/glocalfile.c:1126 gio/glocalfile.c:1152
+#: ../gio/glocalfile.c:1125 ../gio/glocalfile.c:1151
 #, c-format
 msgid "Error renaming file: %s"
 msgstr "Greška u preimenovanju datoteke: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:1135
+#: ../gio/glocalfile.c:1134
 msgid "Can't rename file, filename already exist"
 msgstr "Ne mogu da preimenujem datoteku, jer ona veÄ? posotoji"
 
-#: gio/glocalfile.c:1148 gio/glocalfile.c:2132 gio/glocalfile.c:2161
-#: gio/glocalfile.c:2321 gio/glocalfileoutputstream.c:570
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:623 gio/glocalfileoutputstream.c:668
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:1150
+#: ../gio/glocalfile.c:1147 ../gio/glocalfile.c:2131 ../gio/glocalfile.c:2160
+#: ../gio/glocalfile.c:2320 ../gio/glocalfileoutputstream.c:571
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:624 ../gio/glocalfileoutputstream.c:669
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1151
 msgid "Invalid filename"
 msgstr "Ime datoteke je neispravno"
 
-#: gio/glocalfile.c:1309
+#: ../gio/glocalfile.c:1308
 #, c-format
 msgid "Error opening file: %s"
 msgstr "Greška prilikom otvaranja datoteke: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:1319
+#: ../gio/glocalfile.c:1318
 msgid "Can't open directory"
 msgstr "Ne mogu da otvorim direktorijum"
 
-#: gio/glocalfile.c:1444
+#: ../gio/glocalfile.c:1443
 #, c-format
 msgid "Error removing file: %s"
 msgstr "Greška prilikom uklanjanja datoteke: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:1811
+#: ../gio/glocalfile.c:1810
 #, c-format
 msgid "Error trashing file: %s"
 msgstr "GreÅ¡ka prilikom premeÅ¡tanja datoteke u smeÄ?e: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:1834
+#: ../gio/glocalfile.c:1833
 #, c-format
 msgid "Unable to create trash dir %s: %s"
 msgstr "Ne mogu da napravim direktorijum za smeÄ?e %s: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:1855
+#: ../gio/glocalfile.c:1854
 msgid "Unable to find toplevel directory for trash"
 msgstr "Ne mogu da naÄ?em koreni direktorijum za smeÄ?e"
 
-#: gio/glocalfile.c:1934 gio/glocalfile.c:1954
+#: ../gio/glocalfile.c:1933 ../gio/glocalfile.c:1953
 msgid "Unable to find or create trash directory"
 msgstr "Ne mogu da naÄ?em ili napravim direktorijum za smeÄ?e"
 
-#: gio/glocalfile.c:1988
+#: ../gio/glocalfile.c:1987
 #, c-format
 msgid "Unable to create trashing info file: %s"
 msgstr "Ne mogu da napravim datoteku sa podacima o smeÄ?u: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:2017 gio/glocalfile.c:2022 gio/glocalfile.c:2102
-#: gio/glocalfile.c:2109
+#: ../gio/glocalfile.c:2016 ../gio/glocalfile.c:2021 ../gio/glocalfile.c:2101
+#: ../gio/glocalfile.c:2108
 #, c-format
 msgid "Unable to trash file: %s"
 msgstr "Ne mogu da poÅ¡aljem datoteku u smeÄ?e: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:2136
+#: ../gio/glocalfile.c:2135
 #, c-format
 msgid "Error creating directory: %s"
 msgstr "Greška prilikom obrazovanja direktorijuma: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:2165
+#: ../gio/glocalfile.c:2164
 #, c-format
 msgid "Filesystem does not support symbolic links"
 msgstr "Sistem datoteka ne podržava simboliÄ?ke veze"
 
-#: gio/glocalfile.c:2169
+#: ../gio/glocalfile.c:2168
 #, c-format
 msgid "Error making symbolic link: %s"
 msgstr "GreÅ¡ka prilikom obrazovanja simboliÄ?ke veze: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:2231 gio/glocalfile.c:2325
+#: ../gio/glocalfile.c:2230 ../gio/glocalfile.c:2324
 #, c-format
 msgid "Error moving file: %s"
 msgstr "Greška prilikom premeštanja datoteke: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:2254
+#: ../gio/glocalfile.c:2253
 msgid "Can't move directory over directory"
 msgstr "Ne mogu da premestim direktorijum preko direktorijuma"
 
-#: gio/glocalfile.c:2281 gio/glocalfileoutputstream.c:948
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:962 gio/glocalfileoutputstream.c:977
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:993 gio/glocalfileoutputstream.c:1007
+#: ../gio/glocalfile.c:2280 ../gio/glocalfileoutputstream.c:949
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:963 ../gio/glocalfileoutputstream.c:978
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:994 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1008
 msgid "Backup file creation failed"
 msgstr "Nije uspela izrada rezervne kopije datoteke"
 
-#: gio/glocalfile.c:2300
+#: ../gio/glocalfile.c:2299
 #, c-format
 msgid "Error removing target file: %s"
 msgstr "Greška prilikom uklanjanja ciljnje datoteke: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:2314
+#: ../gio/glocalfile.c:2313
 msgid "Move between mounts not supported"
 msgstr "Nije podržano premeÅ¡tanje izmeÄ?u montiranih ureÄ?aja"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:721
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:720
 msgid "Attribute value must be non-NULL"
 msgstr "Vrednost osobine mora biti razliÄ?ita od NULL"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:728
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:727
 msgid "Invalid attribute type (string expected)"
 msgstr "Nije ispravna vrsta atributa (oÄ?ekivana je niska znakova) "
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:735
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:734
 msgid "Invalid extended attribute name"
 msgstr "Nije ispravno prošireno ime osobine"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:775
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:774
 #, c-format
 msgid "Error setting extended attribute '%s': %s"
 msgstr "GreÅ¡ka prilikom postavljanja proÅ¡irene osobine â??%sâ??: %s"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:1479 gio/glocalfileoutputstream.c:832
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:1483 ../gio/glocalfileoutputstream.c:833
 #, c-format
 msgid "Error stating file '%s': %s"
 msgstr "GreÅ¡ka prilikom postavljanja stanja datoteke â??%sâ??: %s"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:1552
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:1567
 msgid " (invalid encoding)"
 msgstr " (neispravno kodiranje)"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:1750
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:1769
 #, c-format
 msgid "Error stating file descriptor: %s"
 msgstr "GreÅ¡ka prilikom postavljanja stanja opisivaÄ?a datoteke: %s"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:1795
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:1814
 msgid "Invalid attribute type (uint32 expected)"
 msgstr "Nije ispravna vrsta osobine (oÄ?ekivana je uint32)"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:1813
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:1832
 msgid "Invalid attribute type (uint64 expected)"
 msgstr "Nije ispravna vrsta osobine (oÄ?ekivana je uint64)"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:1832 gio/glocalfileinfo.c:1851
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:1851 ../gio/glocalfileinfo.c:1870
 msgid "Invalid attribute type (byte string expected)"
 msgstr "Nije ispravna vrsta osobine (oÄ?ekivana je niska bitova)"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:1886
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:1905
 msgid "Cannot set permissions on symlinks"
 msgstr "Ne mogu da postavim ovlaÅ¡Ä?enja za simboliÄ?ke veze"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:1902
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:1921
 #, c-format
 msgid "Error setting permissions: %s"
 msgstr "GreÅ¡ka prilikom postavljanja ovlaÅ¡Ä?enja: %s"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:1953
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:1972
 #, c-format
 msgid "Error setting owner: %s"
 msgstr "Greška prilikom postavljanja vlasnika: %s"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:1976
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:1995
 msgid "symlink must be non-NULL"
 msgstr "simboliÄ?ke veze moraju biti razliÄ?ite od NULL"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:1986 gio/glocalfileinfo.c:2005
-#: gio/glocalfileinfo.c:2016
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2005 ../gio/glocalfileinfo.c:2024
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2035
 #, c-format
 msgid "Error setting symlink: %s"
 msgstr "GreÅ¡ka prilikom postavljanja simboliÄ?ke veze: %s"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:1995
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2014
 msgid "Error setting symlink: file is not a symlink"
 msgstr "GreÅ¡ka pri postavljanju simboliÄ?ke veze: datoteka nije simboliÄ?ka veza"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:2121
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2140
 #, c-format
 msgid "Error setting modification or access time: %s"
 msgstr "Greška pri postavljanju datuma izmene ili pristupa: %s"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:2144
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2163
 msgid "SELinux context must be non-NULL"
 msgstr "SELinux kontekst ne sme biti NULL"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:2159
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2178
 #, c-format
 msgid "Error setting SELinux context: %s"
 msgstr "Greška prilikom postavljanja SELinux konteksta: %s"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:2166
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2185
 msgid "SELinux is not enabled on this system"
 msgstr "SELinux nije ukljuÄ?en na vaÅ¡em sistemu"
 
-#: gio/glocalfileinfo.c:2258
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2277
 #, c-format
 msgid "Setting attribute %s not supported"
 msgstr "Nije podržano postavljanje osobine %s"
 
-#: gio/glocalfileinputstream.c:184 gio/glocalfileoutputstream.c:721
+#: ../gio/glocalfileinputstream.c:185 ../gio/glocalfileoutputstream.c:722
 #, c-format
 msgid "Error reading from file: %s"
 msgstr "GreÅ¡ka prilikom Ä?itanja datoteke: %s"
 
-#: gio/glocalfileinputstream.c:215 gio/glocalfileinputstream.c:227
-#: gio/glocalfileinputstream.c:339 gio/glocalfileoutputstream.c:469
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:1025
+#: ../gio/glocalfileinputstream.c:216 ../gio/glocalfileinputstream.c:228
+#: ../gio/glocalfileinputstream.c:340 ../gio/glocalfileoutputstream.c:470
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1026
 #, c-format
 msgid "Error seeking in file: %s"
 msgstr "Greška prilikom pretrage unutar datoteke: %s"
 
-#: gio/glocalfileinputstream.c:260 gio/glocalfileoutputstream.c:255
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:350
+#: ../gio/glocalfileinputstream.c:261 ../gio/glocalfileoutputstream.c:256
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:351
 #, c-format
 msgid "Error closing file: %s"
 msgstr "Greška prilikom zatvaranja datoteke: %s"
 
-#: gio/glocalfilemonitor.c:213
+#: ../gio/glocalfilemonitor.c:212
 msgid "Unable to find default local file monitor type"
 msgstr "Ne mogu da pronaÄ?em podrazumevanu, lokalnu vrstu monitora datoteke"
 
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:201 gio/glocalfileoutputstream.c:234
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:742
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:202 ../gio/glocalfileoutputstream.c:235
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:743
 #, c-format
 msgid "Error writing to file: %s"
 msgstr "Greška prilikom upisa u datoteku: %s"
 
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:282
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:283
 #, c-format
 msgid "Error removing old backup link: %s"
 msgstr "Greška prilikom uklanjanja stare rezervne kopije veze: %s"
 
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:296 gio/glocalfileoutputstream.c:309
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:297 ../gio/glocalfileoutputstream.c:310
 #, c-format
 msgid "Error creating backup copy: %s"
 msgstr "Greška prilikom obrazovanja rezervne kopije: %s"
 
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:327
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:328
 #, c-format
 msgid "Error renaming temporary file: %s"
 msgstr "Greška prilikom preimenovanja privremene datoteke: %s"
 
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:515 gio/glocalfileoutputstream.c:1076
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:516 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1077
 #, c-format
 msgid "Error truncating file: %s"
 msgstr "Greška pri sasecanju datoteke: %s"
 
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:576 gio/glocalfileoutputstream.c:629
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:674 gio/glocalfileoutputstream.c:814
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:1057 gio/glocalfileoutputstream.c:1156
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:577 ../gio/glocalfileoutputstream.c:630
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:675 ../gio/glocalfileoutputstream.c:815
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1058 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1157
 #, c-format
 msgid "Error opening file '%s': %s"
 msgstr "GreÅ¡ka prilikom otvaranja datoteke â??%sâ??: %s"
 
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:845
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:846
 msgid "Target file is a directory"
 msgstr "Ciljna datoteka je direktorijum"
 
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:850
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:851
 msgid "Target file is not a regular file"
 msgstr "Ciljna datoteka nije obiÄ?na datoteka"
 
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:862
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:863
 msgid "The file was externally modified"
 msgstr "Datoteka je izmenjena nekim drugim programom"
 
-#: gio/glocalfileoutputstream.c:1041
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1042
 #, c-format
 msgid "Error removing old file: %s"
 msgstr "Greška prilikom uklanjanja stare datoteke: %s"
 
-#: gio/gmemoryinputstream.c:487 gio/gmemoryoutputstream.c:718
+#: ../gio/gmemoryinputstream.c:486 ../gio/gmemoryoutputstream.c:746
 msgid "Invalid GSeekType supplied"
 msgstr "Nije ispravno odreÄ?en GSeekType"
 
-#: gio/gmemoryinputstream.c:497
+#: ../gio/gmemoryinputstream.c:496
 msgid "Invalid seek request"
 msgstr "Zatražena je neispravna pretraga"
 
-#: gio/gmemoryinputstream.c:521
+#: ../gio/gmemoryinputstream.c:520
 msgid "Cannot truncate GMemoryInputStream"
 msgstr "Ne mogu da saseÄ?em GMemoryInputStream"
 
-#: gio/gmemoryoutputstream.c:468
+#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:496
 msgid "Memory output stream not resizable"
 msgstr "VeliÄ?ina izlazne memorije se ne može promeniti"
 
-#: gio/gmemoryoutputstream.c:484
+#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:512
 msgid "Failed to resize memory output stream"
 msgstr "Ne mogu da promenim veliÄ?inu izlaznog memorijskog toka"
 
-#: gio/gmemoryoutputstream.c:572
+#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:600
 msgid ""
 "Amount of memory required to process the write is larger than available "
 "address space"
 msgstr "Ima više memorije za upis nego što ima mesta u datoj adresi"
 
-#: gio/gmemoryoutputstream.c:728
+#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:756
 msgid "Requested seek before the beginning of the stream"
 msgstr "Zahtevano je premotavanje na deo pre poÄ?etka toka"
 
-#: gio/gmemoryoutputstream.c:737
+#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:765
 msgid "Requested seek beyond the end of the stream"
 msgstr "Zahtevano je premotavanje na deo nakon završetka toka"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for mount objects that
 #. * don't implement unmount.
-#: gio/gmount.c:364
+#: ../gio/gmount.c:363
 msgid "mount doesn't implement \"unmount\""
 msgstr "montiranje ne podržava â??unmountâ??"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for mount objects that
 #. * don't implement eject.
-#: gio/gmount.c:443
+#: ../gio/gmount.c:442
 msgid "mount doesn't implement \"eject\""
 msgstr "montiranje ne podržava â??ejectâ??"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for mount objects that
 #. * don't implement any of unmount or unmount_with_operation.
-#: gio/gmount.c:523
+#: ../gio/gmount.c:522
 msgid "mount doesn't implement \"unmount\" or \"unmount_with_operation\""
 msgstr "montiranje ne podržava â??unmountâ?? ili â??unmount_with_operationâ??"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for mount objects that
 #. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
-#: gio/gmount.c:610
+#: ../gio/gmount.c:609
 msgid "mount doesn't implement \"eject\" or \"eject_with_operation\""
 msgstr "montiranje ne podržava â??ejectâ?? ili â??eject_with_operationâ??"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for mount objects that
 #. * don't implement remount.
-#: gio/gmount.c:699
+#: ../gio/gmount.c:698
 msgid "mount doesn't implement \"remount\""
 msgstr "montiranje ne podržava â??remountâ??"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for mount objects that
 #. * don't implement content type guessing.
-#: gio/gmount.c:783
+#: ../gio/gmount.c:782
 msgid "mount doesn't implement content type guessing"
 msgstr "montiranje ne podržava nalaženje vrste sadržaja"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for mount objects that
 #. * don't implement content type guessing.
-#: gio/gmount.c:872
+#: ../gio/gmount.c:871
 msgid "mount doesn't implement synchronous content type guessing"
 msgstr "montiranje ne podržava sinhronizovano nalaženje vrste sadržaja"
 
-#: gio/gnetworkaddress.c:295
+#: ../gio/gnetworkaddress.c:318
 #, c-format
 msgid "Hostname '%s' contains '[' but not ']'"
 msgstr "Ime domaÄ?ina â??%sâ?? sadrži â??[â??, ali ne i â??]â??"
 
-#: gio/goutputstream.c:207 gio/goutputstream.c:408
+#: ../gio/goutputstream.c:206 ../gio/goutputstream.c:407
 msgid "Output stream doesn't implement write"
 msgstr "Izlazni tok ne podržava upis"
 
-#: gio/goutputstream.c:369 gio/goutputstream.c:845
+#: ../gio/goutputstream.c:368 ../gio/goutputstream.c:848
 msgid "Source stream is already closed"
 msgstr "Izvorni tok je veÄ? zatvoren"
 
-#: gio/gresolver.c:736
+#: ../gio/gresolver.c:735
 #, c-format
 msgid "Error resolving '%s': %s"
 msgstr "GreÅ¡ka u razreÅ¡avanju â??%sâ??: %s"
 
-#: gio/gresolver.c:786
+#: ../gio/gresolver.c:785
 #, c-format
 msgid "Error reverse-resolving '%s': %s"
 msgstr "GreÅ¡ka u obrnutom razreÅ¡avanju â??%sâ??: %s"
 
-#: gio/gresolver.c:821 gio/gresolver.c:899
+#: ../gio/gresolver.c:820 ../gio/gresolver.c:898
 #, c-format
 msgid "No service record for '%s'"
 msgstr "Nije naÄ?en servis snimanja za â??%sâ??"
 
-#: gio/gresolver.c:826 gio/gresolver.c:904
+#: ../gio/gresolver.c:825 ../gio/gresolver.c:903
 #, c-format
 msgid "Temporarily unable to resolve '%s'"
 msgstr "Privremeno ne mogu da razreÅ¡im â??%sâ??"
 
-#: gio/gresolver.c:831 gio/gresolver.c:909
+#: ../gio/gresolver.c:830 ../gio/gresolver.c:908
 #, c-format
 msgid "Error resolving '%s'"
 msgstr "GreÅ¡ka u razreÅ¡ivanju â??%sâ??"
 
-#: gio/gschema-compile.c:659
+#: ../gio/gschema-compile.c:702
+#, fuzzy
+msgid "empty names are not permitted"
+msgstr "Nije podržano smeÄ?e"
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:712
+#, c-format
+msgid "invalid name '%s': names must begin with a lowercase letter"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:724
+#, c-format
+msgid ""
+"invalid name '%s': invalid character '%c'; only lowercase letters, numbers "
+"and dash ('-') are permitted."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:733
+#, c-format
+msgid "invalid name '%s': two successive dashes ('--') are not permitted."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:742
+#, c-format
+msgid "invalid name '%s': the last character may not be a dash ('-')."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:750
+#, c-format
+msgid "invalid name '%s': maximum length is 32"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:819
+#, c-format
+msgid "<child name='%s'> already specified"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:845
+msgid "can not add keys to a 'list-of' schema"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:856
+#, c-format
+msgid "<key name='%s'> already specified"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:874
+#, c-format
+msgid ""
+"<key name='%s'> shadows <key name='%s'> in <schema id='%s'>; use <override> "
+"to modify value"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:885
+#, c-format
+msgid ""
+"exactly one of 'type', 'enum' or 'flags' must be specified as an attribute "
+"to <key>"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:904
+#, c-format
+msgid "<%s id='%s'> not (yet) defined."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:919
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Invalid attribute type (string expected)"
+msgid "invalid GVariant type string '%s'"
+msgstr "Nije ispravna vrsta atributa (oÄ?ekivana je niska znakova) "
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:949
+msgid "<override> given but schema isn't extending anything"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:962
+#, c-format
+msgid "no <key name='%s'> to override"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:970
+#, c-format
+msgid "<override name='%s'> already specified"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1036
+#, c-format
+msgid "<schema id='%s'> already specified"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1048
+#, c-format
+msgid "<schema id='%s'> extends not yet existing schema '%s'"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1062
+#, c-format
+msgid "<schema id='%s'> is list of not yet existing schema '%s'"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1076
+#, c-format
+msgid ""
+"<schema id='%s'> is a list, extending <schema id='%s'> which is not a list"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1086
+#, c-format
+msgid ""
+"<schema id='%s' list-of='%s'> extends <schema id='%s' list-of='%s'> but '%s' "
+"does not extend '%s'"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1103
+#, c-format
+msgid "a path, if given, must begin and end with a slash"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1125
+#, c-format
+msgid "<%s id='%s'> already specified"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1339
+#, c-format
+msgid "Element <%s> not allowed inside <%s>"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1343
+#, c-format
+msgid "Element <%s> not allowed at toplevel"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1437
+#, c-format
+msgid "text may not appear inside <%s>"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1651
+#, c-format
+msgid "No such schema `%s' specified in override file `%s'"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1675
+#, c-format
+msgid "No such key `%s' in schema `%s' as specified in override file `%s'"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1708
+#, c-format
+msgid ""
+"override for key `%s' in schema `%s' in override file `%s' is out of the "
+"range given in the schema"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1729
+#, c-format
+msgid ""
+"override for key `%s' in schema `%s' in override file `%s' is not in the "
+"list of valid choices"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1774
 msgid "where to store the gschemas.compiled file"
 msgstr ""
 
-#: gio/gschema-compile.c:659 gio/gschema-compile.c:671
+#: ../gio/gschema-compile.c:1774 ../gio/gschema-compile.c:1786
 msgid "DIRECTORY"
 msgstr ""
 
-#: gio/gschema-compile.c:660
+#: ../gio/gschema-compile.c:1775
 msgid "Do not write the gschema.compiled file"
 msgstr ""
 
-#: gio/gschema-compile.c:661
-#, fuzzy
-msgid "Do not give error for empty directory"
-msgstr "Ne mogu da premestim direktorijum preko direktorijuma"
+#: ../gio/gschema-compile.c:1776
+msgid "This option will be removed soon."
+msgstr ""
 
-#: gio/gschema-compile.c:662
+#: ../gio/gschema-compile.c:1777
 msgid "Do not enforce key name restrictions"
 msgstr ""
 
-#: gio/gschema-compile.c:674
+#: ../gio/gschema-compile.c:1789
 msgid ""
 "Compile all GSettings schema files into a schema cache.\n"
 "Schema files are required to have the extension .gschema.xml,\n"
 "and the cache file is called gschemas.compiled."
 msgstr ""
 
-#: gio/gschema-compile.c:690
+#: ../gio/gschema-compile.c:1805
 #, c-format
 msgid "You should give exactly one directory name\n"
 msgstr ""
 
-#: gio/gschema-compile.c:729
+#: ../gio/gschema-compile.c:1844
+#, c-format
+msgid "No schema files found: "
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gschema-compile.c:1847
 #, c-format
-msgid "No schema files found\n"
+msgid "doing nothing.\n"
 msgstr ""
 
-#: gio/gsettings-tool.c:41
+#: ../gio/gschema-compile.c:1850
+#, c-format
+msgid "removed existing output file.\n"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsettings-tool.c:79
 #, c-format
 msgid ""
 "Commands:\n"
 " help    Show this information\n"
 " get     Get the value of a key\n"
 " set     Set the value of a key\n"
+" reset    Reset the value of a key\n"
 " monitor   Monitor a key for changes\n"
 " writable  Check if a key is writable\n"
 "\n"
 "Use '%s COMMAND --help' to get help for individual commands.\n"
 msgstr ""
 
-#: gio/gsettings-tool.c:102 gio/gsettings-tool.c:161 gio/gsettings-tool.c:252
-#: gio/gsettings-tool.c:325
+#: ../gio/gsettings-tool.c:222 ../gio/gsettings-tool.c:322
+#: ../gio/gsettings-tool.c:438 ../gio/gsettings-tool.c:533
+#: ../gio/gsettings-tool.c:646
 msgid "Specify the path for the schema"
 msgstr ""
 
-#: gio/gsettings-tool.c:102 gio/gsettings-tool.c:161 gio/gsettings-tool.c:252
-#: gio/gsettings-tool.c:325
+#: ../gio/gsettings-tool.c:222 ../gio/gsettings-tool.c:322
+#: ../gio/gsettings-tool.c:438 ../gio/gsettings-tool.c:533
+#: ../gio/gsettings-tool.c:646
 msgid "PATH"
 msgstr ""
 
-#: gio/gsettings-tool.c:110 gio/gsettings-tool.c:260 gio/gsettings-tool.c:333
+#: ../gio/gsettings-tool.c:230 ../gio/gsettings-tool.c:541
+#: ../gio/gsettings-tool.c:654
 msgid "SCHEMA KEY"
 msgstr ""
 
-#: gio/gsettings-tool.c:112
+#: ../gio/gsettings-tool.c:232
 msgid "Get the value of KEY"
 msgstr ""
 
-#: gio/gsettings-tool.c:114 gio/gsettings-tool.c:264 gio/gsettings-tool.c:340
+#: ../gio/gsettings-tool.c:234 ../gio/gsettings-tool.c:450
+#: ../gio/gsettings-tool.c:545 ../gio/gsettings-tool.c:661
 msgid ""
 "Arguments:\n"
 " SCHEMA   The id of the schema\n"
 " KEY     The name of the key\n"
 msgstr ""
 
-#: gio/gsettings-tool.c:169
+#: ../gio/gsettings-tool.c:330 ../gio/gsettings-tool.c:446
 msgid "SCHEMA KEY VALUE"
 msgstr ""
 
-#: gio/gsettings-tool.c:171
+#: ../gio/gsettings-tool.c:332
 msgid "Set the value of KEY"
 msgstr ""
 
-#: gio/gsettings-tool.c:173
+#: ../gio/gsettings-tool.c:334
 msgid ""
 "Arguments:\n"
 " SCHEMA   The id of the schema\n"
@@ -2518,286 +2833,394 @@ msgid ""
 " VALUE    The value to set key to, as a serialized GVariant\n"
 msgstr ""
 
-#: gio/gsettings-tool.c:212
+#: ../gio/gsettings-tool.c:407
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Key %s is not writable\n"
 msgstr "Vrsta %s ne pripada ni jednoj klasi"
 
-#: gio/gsettings-tool.c:262
+#: ../gio/gsettings-tool.c:448
+msgid "Sets KEY to its default value"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsettings-tool.c:543
 msgid "Find out whether KEY is writable"
 msgstr ""
 
-#: gio/gsettings-tool.c:336
+#: ../gio/gsettings-tool.c:657
 msgid ""
 "Monitor KEY for changes and print the changed values.\n"
 "Monitoring will continue until the process is terminated."
 msgstr ""
 
-#: gio/gsettings-tool.c:399
+#: ../gio/gsettings-tool.c:833
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Unknown command '%s'\n"
 msgstr "Nepoznata opcija %s"
 
-#: gio/gsocket.c:275
+#: ../gio/gsocket.c:276
 msgid "Invalid socket, not initialized"
 msgstr "Neispravna utiÄ?nica, nije pokrenuto"
 
-#: gio/gsocket.c:282
+#: ../gio/gsocket.c:283
 #, c-format
 msgid "Invalid socket, initialization failed due to: %s"
 msgstr "Neispravna utiÄ?nica, pokretanje nije uspelo zbog: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:290
+#: ../gio/gsocket.c:291
 msgid "Socket is already closed"
 msgstr "UtiÄ?nica je veÄ? zatvorena"
 
-#: gio/gsocket.c:298 gio/gsocket.c:2609 gio/gsocket.c:2653
+#: ../gio/gsocket.c:299 ../gio/gsocket.c:2716 ../gio/gsocket.c:2760
 msgid "Socket I/O timed out"
 msgstr ""
 
-#: gio/gsocket.c:420
+#: ../gio/gsocket.c:421
 #, c-format
 msgid "creating GSocket from fd: %s"
 msgstr "pravim GSocket iz fd: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:454 gio/gsocket.c:468 gio/gsocket.c:2020
+#: ../gio/gsocket.c:455 ../gio/gsocket.c:471 ../gio/gsocket.c:2113
 #, c-format
 msgid "Unable to create socket: %s"
 msgstr "Ne mogu da napravim utiÄ?nicu: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:454
+#: ../gio/gsocket.c:455
 msgid "Unknown protocol was specified"
 msgstr "Zadat je nepoznati protokol"
 
-#: gio/gsocket.c:1218
+#: ../gio/gsocket.c:1224
 #, c-format
 msgid "could not get local address: %s"
 msgstr "ne mogu da dobijem lokalnu adresu: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:1251
+#: ../gio/gsocket.c:1267
 #, c-format
 msgid "could not get remote address: %s"
 msgstr "ne mogu da dobijem udaljenu adresu: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:1309
+#: ../gio/gsocket.c:1328
 #, c-format
 msgid "could not listen: %s"
 msgstr "ne mogu da slušam: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:1383
+#: ../gio/gsocket.c:1402
 #, c-format
 msgid "Error binding to address: %s"
 msgstr "greška pri povezivanju na adresu: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:1503
+#: ../gio/gsocket.c:1522
 #, c-format
 msgid "Error accepting connection: %s"
 msgstr "greška u prihvatanju veze: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:1616
+#: ../gio/gsocket.c:1639
 msgid "Error connecting: "
 msgstr "Greška u povezivanju: "
 
-#: gio/gsocket.c:1620
+#: ../gio/gsocket.c:1644
 msgid "Connection in progress"
 msgstr "Povezivanje je u toku"
 
-#: gio/gsocket.c:1625
+#: ../gio/gsocket.c:1651
 #, c-format
 msgid "Error connecting: %s"
 msgstr "Greška u povezivanju: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:1668
+#: ../gio/gsocket.c:1694 ../gio/gsocket.c:3474
 #, c-format
 msgid "Unable to get pending error: %s"
 msgstr "Ne mogu da dobijem greÅ¡ku na Ä?ekanju: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:1764
+#: ../gio/gsocket.c:1826
 #, c-format
 msgid "Error receiving data: %s"
 msgstr "Greška u primanju podataka: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:1907
+#: ../gio/gsocket.c:2000
 #, c-format
 msgid "Error sending data: %s"
 msgstr "Greška u slanju podataka: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:2099
+#: ../gio/gsocket.c:2192
 #, c-format
 msgid "Error closing socket: %s"
 msgstr "GreÅ¡ka u zatvaranju utiÄ?nice: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:2602
+#: ../gio/gsocket.c:2709
 #, c-format
 msgid "Waiting for socket condition: %s"
 msgstr "Ä?ekam uslov utiÄ?nice: %s"
 
-#: gio/gsocket.c:2884
+#: ../gio/gsocket.c:2994
 msgid "GSocketControlMessage not supported on windows"
 msgstr "GSocketControlMessage nije podržano u prozorima"
 
-#: gio/gsocket.c:3143 gio/gsocket.c:3284
+#: ../gio/gsocket.c:3253 ../gio/gsocket.c:3394
 #, c-format
 msgid "Error receiving message: %s"
 msgstr "Greška pri primanju poruke: %s"
 
-#: gio/gsocketclient.c:521 gio/gsocketclient.c:770
+#: ../gio/gsocket.c:3489
+msgid "g_socket_get_credentials not implemented for this OS"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocketclient.c:674 ../gio/gsocketclient.c:1145
 msgid "Unknown error on connect"
 msgstr "Nepoznata greška veze"
 
-#: gio/gsocketlistener.c:192
+#: ../gio/gsocketclient.c:711 ../gio/gsocketclient.c:1038
+msgid "Trying to proxy over non-TCP connection is not supported."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocketclient.c:749 ../gio/gsocketclient.c:1061
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Proxy protocol '%s' is not supported."
+msgstr "Vrsta %s ne pripada ni jednoj klasi"
+
+#: ../gio/gsocketlistener.c:191
 msgid "Listener is already closed"
 msgstr "SluÅ¡anje je veÄ? zatvoreno"
 
-#: gio/gsocketlistener.c:233
+#: ../gio/gsocketlistener.c:232
 msgid "Added socket is closed"
 msgstr "Dodata utiÄ?nica je zatvorena"
 
-#: gio/gthemedicon.c:499
+#: ../gio/gsocks4aproxy.c:121
+#, c-format
+msgid "SOCKSv4 does not support IPv6 address '%s'"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks4aproxy.c:139
+#, c-format
+msgid "SOCKSv4 implementation limits username to %i characters"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks4aproxy.c:157
+#, c-format
+msgid "SOCKSv4a implementation limits hostname to %i characters"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks4aproxy.c:183
+msgid "The server is not a SOCKSv4 proxy server."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks4aproxy.c:190
+msgid "Connection through SOCKSv4 server was rejected"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:155 ../gio/gsocks5proxy.c:328
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:338
+msgid "The server is not a SOCKSv5 proxy server."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:169
+msgid "The SOCKSv5 proxy requires authentication."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:179
+msgid ""
+"The SOCKSv5 require an authentication method that is not supported by GLib."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:208
+#, c-format
+msgid "Username or password is too long for SOCKSv5 protocol (max. is %i)."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:239
+msgid "SOCKSv5 authentication failed due to wrong username or password."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:289
+#, c-format
+msgid "Hostname '%s' too long for SOCKSv5 protocol (maximum is %i bytes)"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:352
+msgid "The SOCKSv5 proxy server uses unkown address type."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:359
+msgid "Internal SOCKSv5 proxy server error."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:365
+msgid "SOCKSv5 connection not allowed by ruleset."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:372
+msgid "Host unreachable through SOCKSv5 server."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:378
+msgid "Network unreachable through SOCKSv5 proxy."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:384
+msgid "Connection refused through SOCKSv5 proxy."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:390
+msgid "SOCKSv5 proxy does not support 'connect' command."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:396
+msgid "SOCKSv5 proxy does not support provided address type."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gsocks5proxy.c:402
+msgid "Unkown SOCKSv5 proxy error."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gthemedicon.c:498
 #, c-format
 msgid "Can't handle version %d of GThemedIcon encoding"
 msgstr "Ne mogu da radim sa izdanjem kodiranja %d za GThemedIcon"
 
-#: gio/gunixconnection.c:165 gio/gunixconnection.c:502
+#: ../gio/gunixconnection.c:164 ../gio/gunixconnection.c:507
 #, c-format
 msgid "Expecting 1 control message, got %d"
 msgstr "OÄ?ekujem jednu kontrolnu poruku, dobio sam %d"
 
-#: gio/gunixconnection.c:178 gio/gunixconnection.c:512
+#: ../gio/gunixconnection.c:177 ../gio/gunixconnection.c:517
 msgid "Unexpected type of ancillary data"
 msgstr "NeoÄ?ekivana vrsta podreÄ?enih podataka"
 
-#: gio/gunixconnection.c:196
+#: ../gio/gunixconnection.c:195
 #, c-format
 msgid "Expecting one fd, but got %d\n"
 msgstr "OÄ?ekujem jedno fd, dobio sam %d\n"
 
-#: gio/gunixconnection.c:212
+#: ../gio/gunixconnection.c:211
 msgid "Received invalid fd"
 msgstr "Primljen je neispravni fd"
 
-#: gio/gunixconnection.c:359
+#: ../gio/gunixconnection.c:361
 #, fuzzy
 msgid "Error sending credentials: "
 msgstr "Greška u slanju podataka: %s"
 
-#: gio/gunixconnection.c:436
+#: ../gio/gunixconnection.c:441
 #, c-format
 msgid "Error checking if SO_PASSCRED is enabled for socket: %s"
 msgstr ""
 
-#: gio/gunixconnection.c:445
+#: ../gio/gunixconnection.c:450
 #, c-format
 msgid ""
 "Unexpected option length while checking if SO_PASSCRED is enabled for "
 "socket. Expected %d bytes, got %d"
 msgstr ""
 
-#: gio/gunixconnection.c:462
+#: ../gio/gunixconnection.c:467
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error enabling SO_PASSCRED: %s"
 msgstr "Greška u preimenovanju datoteke: %s"
 
-#: gio/gunixconnection.c:492
+#: ../gio/gunixconnection.c:497
 msgid ""
 "Expecting to read a single byte for receiving credentials but read zero bytes"
 msgstr ""
 
-#: gio/gunixconnection.c:535
+#: ../gio/gunixconnection.c:540
 #, c-format
 msgid "Error while disabling SO_PASSCRED: %s"
 msgstr ""
 
-#: gio/gunixinputstream.c:354 gio/gunixinputstream.c:374
-#: gio/gunixinputstream.c:452 gio/gunixoutputstream.c:439
+#: ../gio/gunixinputstream.c:353 ../gio/gunixinputstream.c:373
+#: ../gio/gunixinputstream.c:451 ../gio/gunixoutputstream.c:438
 #, c-format
 msgid "Error reading from unix: %s"
 msgstr "GreÅ¡ka pri Ä?itanju iz unix-a: %s"
 
-#: gio/gunixinputstream.c:407 gio/gunixinputstream.c:589
-#: gio/gunixoutputstream.c:394 gio/gunixoutputstream.c:545
+#: ../gio/gunixinputstream.c:406 ../gio/gunixinputstream.c:589
+#: ../gio/gunixoutputstream.c:393 ../gio/gunixoutputstream.c:545
 #, c-format
 msgid "Error closing unix: %s"
 msgstr "Greška pri zatvaranju unix-a: %s"
 
-#: gio/gunixmounts.c:1846 gio/gunixmounts.c:1883
+#: ../gio/gunixmounts.c:1846 ../gio/gunixmounts.c:1883
 msgid "Filesystem root"
 msgstr "Koreni sistem datoteka"
 
-#: gio/gunixoutputstream.c:340 gio/gunixoutputstream.c:361
+#: ../gio/gunixoutputstream.c:339 ../gio/gunixoutputstream.c:360
 #, c-format
 msgid "Error writing to unix: %s"
 msgstr "Preška pri upisu na unix: %s"
 
-#: gio/gunixsocketaddress.c:245
+#: ../gio/gunixsocketaddress.c:244
 msgid "Abstract unix domain socket addresses not supported on this system"
 msgstr "Abstraktna juniks utiÄ?nica adresa domena nije podržana na ovom sistemu"
 
-#: gio/gvolume.c:407
+#: ../gio/gvolume.c:406
 msgid "volume doesn't implement eject"
 msgstr "disk ne podržava izbacivanje"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for volume objects that
 #. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
-#: gio/gvolume.c:486
+#: ../gio/gvolume.c:485
 msgid "volume doesn't implement eject or eject_with_operation"
 msgstr "disk ne podržava eject ili eject_with_operation"
 
-#: gio/gwin32appinfo.c:277
+#: ../gio/gwin32appinfo.c:276
 msgid "Can't find application"
 msgstr "Ne mogu da naÄ?em program"
 
-#: gio/gwin32appinfo.c:300
+#: ../gio/gwin32appinfo.c:299
 #, c-format
 msgid "Error launching application: %s"
 msgstr "Greška pri pokretanju programa: %s"
 
-#: gio/gwin32appinfo.c:336
+#: ../gio/gwin32appinfo.c:335
 msgid "URIs not supported"
 msgstr "Adrese nisu podržane"
 
-#: gio/gwin32appinfo.c:358
+#: ../gio/gwin32appinfo.c:357
 msgid "association changes not supported on win32"
 msgstr "nisu podržane promene pridruživanja za win32"
 
-#: gio/gwin32appinfo.c:370
+#: ../gio/gwin32appinfo.c:369
 msgid "Association creation not supported on win32"
 msgstr "Nisu podržane promene pridruživanja za win32"
 
-#: gio/gwin32inputstream.c:319
+#: ../gio/gwin32inputstream.c:318
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error reading from handle: %s"
 msgstr "GreÅ¡ka prilikom Ä?itanja datoteke: %s"
 
-#: gio/gwin32inputstream.c:349 gio/gwin32outputstream.c:349
+#: ../gio/gwin32inputstream.c:348 ../gio/gwin32outputstream.c:348
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error closing handle: %s"
 msgstr "Greška prilikom zatvaranja datoteke: %s"
 
-#: gio/gwin32outputstream.c:319
+#: ../gio/gwin32outputstream.c:318
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Error writing to handle: %s"
 msgstr "Greška prilikom upisa u datoteku: %s"
 
-#: gio/gzlibcompressor.c:279 gio/gzlibdecompressor.c:250
+#: ../gio/gzlibcompressor.c:393 ../gio/gzlibdecompressor.c:346
 msgid "Not enough memory"
 msgstr "Nema dovoljno memorije"
 
-#: gio/gzlibcompressor.c:286 gio/gzlibdecompressor.c:257
+#: ../gio/gzlibcompressor.c:400 ../gio/gzlibdecompressor.c:353
 #, c-format
 msgid "Internal error: %s"
 msgstr "Greška u programu: %s"
 
-#: gio/gzlibcompressor.c:299 gio/gzlibdecompressor.c:271
+#: ../gio/gzlibcompressor.c:413 ../gio/gzlibdecompressor.c:367
 msgid "Need more input"
 msgstr "Potreban je veÄ?i unos"
 
-#: gio/gzlibdecompressor.c:243
+#: ../gio/gzlibdecompressor.c:339
 msgid "Invalid compressed data"
 msgstr "Podaci nisu ispravno zapakovani"
 
 #, fuzzy
+#~ msgid "Do not give error for empty directory"
+#~ msgstr "Ne mogu da premestim direktorijum preko direktorijuma"
+
+#, fuzzy
 #~ msgid "Invalid UTF-8 sequence in input"
 #~ msgstr "Nije ispravan niz u unosu za pretvaranje"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]