[totem/gnome-2-32] Updated Traditional Chinese translation(Hong Kong and Taiwan)commit baedffabdae81408daf2d2c5a57fd77dea29536d
Author: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>
Date:   Sat Aug 21 21:19:04 2010 +0800

    Updated Traditional Chinese translation(Hong Kong and Taiwan)

 po/zh_HK.po |  915 ++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 po/zh_TW.po |  915 ++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 2 files changed, 1046 insertions(+), 784 deletions(-)
---
diff --git a/po/zh_HK.po b/po/zh_HK.po
index d869ef5..a16f977 100644
--- a/po/zh_HK.po
+++ b/po/zh_HK.po
@@ -7,10 +7,10 @@
 # Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>, 2009.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: totem 2.29.4\n"
+"Project-Id-Version: totem 2.31.6\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-02-16 19:20+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-02-16 19:20+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-21 21:18+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-21 21:18+0800\n"
 "Last-Translator: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>\n"
 "Language-Team: Chinese (Hong Kong) <community linuxhall org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -24,11 +24,11 @@ msgstr ""
 msgid "Leave Fullscreen"
 msgstr "é?¢é??å?¨è?¢å¹?"
 
-#: ../data/fullscreen.ui.h:2 ../data/totem.ui.h:98
+#: ../data/fullscreen.ui.h:2 ../data/totem.ui.h:102
 msgid "Time:"
 msgstr "æ??é??ï¼?"
 
-#: ../data/playlist.ui.h:1
+#: ../data/playlist.ui.h:1 ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:1
 msgid "Add..."
 msgstr "å? å?¥..."
 
@@ -44,7 +44,7 @@ msgstr "�移"
 msgid "Move Up"
 msgstr "�移"
 
-#: ../data/playlist.ui.h:5
+#: ../data/playlist.ui.h:5 ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:8
 msgid "Remove"
 msgstr "移�"
 
@@ -56,7 +56,7 @@ msgstr "�����中移���"
 msgid "Save Playlist..."
 msgstr "������..."
 
-#: ../data/playlist.ui.h:8 ../data/totem.ui.h:73
+#: ../data/playlist.ui.h:8 ../data/totem.ui.h:77
 msgid "Select a file to use for text subtitles"
 msgstr "é?¸æ??è¦?å??ç?ºå­?å¹?ç??æª?æ¡?"
 
@@ -64,11 +64,11 @@ msgstr "é?¸æ??è¦?å??ç?ºå­?å¹?ç??æª?æ¡?"
 msgid "_Copy Location"
 msgstr "�製�置(_C)"
 
-#: ../data/playlist.ui.h:10
+#: ../data/playlist.ui.h:10 ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:12
 msgid "_Remove"
 msgstr "移�(_R)"
 
-#: ../data/playlist.ui.h:11 ../data/totem.ui.h:138
+#: ../data/playlist.ui.h:11 ../data/totem.ui.h:145
 msgid "_Select Text Subtitles..."
 msgstr "é?¸æ??æ??å­?å­?å¹?(_S)..."
 
@@ -129,7 +129,7 @@ msgstr "�輯�"
 msgid "Artist:"
 msgstr "æ¼?å?ºè??ï¼?"
 
-#: ../data/properties.ui.h:9 ../data/totem.ui.h:23
+#: ../data/properties.ui.h:9 ../data/totem.ui.h:22
 #: ../src/totem-properties-view.c:89
 msgid "Audio"
 msgstr "é?³æ??"
@@ -162,7 +162,7 @@ msgstr "æ??é??é?·åº¦ï¼?"
 msgid "Framerate:"
 msgstr "å¹?ç??ï¼?"
 
-#: ../data/properties.ui.h:17 ../data/totem.ui.h:40
+#: ../data/properties.ui.h:17 ../data/totem.ui.h:41
 msgid "General"
 msgstr "��"
 
@@ -177,9 +177,9 @@ msgstr "��"
 #: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:167
 #: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:169
 #: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:238
-#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:240
-#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:257
-#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:260
+#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:248
+#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:271
+#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:274
 msgid "N/A"
 msgstr "���"
 
@@ -203,7 +203,8 @@ msgstr "���"
 msgid "Unknown"
 msgstr "ä¸?æ??"
 
-#: ../data/properties.ui.h:22 ../src/totem-properties-view.c:85
+#: ../data/properties.ui.h:22 ../data/totem.ui.h:104
+#: ../src/totem-properties-view.c:85
 msgid "Video"
 msgstr "å½±ç??"
 
@@ -221,8 +222,8 @@ msgid "_Add to Playlist"
 msgstr "�������(_A)"
 
 #. Title
-#: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:1 ../data/totem.ui.h:50
-#: ../src/totem-object.c:1630
+#: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:1 ../data/totem.ui.h:53
+#: ../src/totem-object.c:1620
 msgid "Movie Player"
 msgstr "å½±ç??æ?­æ?¾å?¨"
 
@@ -314,466 +315,479 @@ msgstr "é?³æ??é?¸å?®(_U)"
 msgid "About this application"
 msgstr "é??æ?¼æ­¤ç¨?å¼?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:22
-msgid "Also disable the screensaver when playing _audio"
-msgstr "æ?­æ?¾é?³æ¨?æ??ä¹?å??ç?¨è?¢å¹?ä¿?è­·ç¨?å¼?(_A)"
-
-#: ../data/totem.ui.h:24
+#: ../data/totem.ui.h:23
 msgid "Audio Output"
 msgstr "é?³æ??輸å?º"
 
-#: ../data/totem.ui.h:25 ../src/totem-menu.c:346
+#. Translators: an entry in the "Languages" menu, used to choose the audio language of a DVD
+#: ../data/totem.ui.h:24 ../src/totem-menu.c:197
 msgid "Auto"
 msgstr "è?ªå??"
 
-#: ../data/totem.ui.h:26
-msgid "Automatically _load subtitle files when movie is loaded"
-msgstr "è¼?å?¥å½±ç??å¾?è?ªå??è®?å??å­?å¹?æª?æ¡?(_L)"
-
-#: ../data/totem.ui.h:27
-msgid "Automatically _resize the window when a new video is loaded"
-msgstr "è¼?å?¥æ?°å½±ç??å¾?è?ªå??調æ?´è¦?çª?大å°?(_R)"
-
-#: ../data/totem.ui.h:28
+#: ../data/totem.ui.h:25
 msgid "Clear the playlist"
 msgstr "������"
 
-#: ../data/totem.ui.h:29
+#: ../data/totem.ui.h:26
 msgid "Co_ntrast:"
 msgstr "å??å·®(_N):"
 
-#: ../data/totem.ui.h:30
+#: ../data/totem.ui.h:27
 msgid "Color Balance"
 msgstr "�彩平衡"
 
-#: ../data/totem.ui.h:31
+#: ../data/totem.ui.h:28
 msgid "Configure plugins to extend the application"
 msgstr "設å®?ç?¨ä¾?æ?´å??æ­¤æ??ç?¨ç¨?å¼?ç??å¤?æ??ç¨?å¼?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:32
+#: ../data/totem.ui.h:29
 msgid "Configure the application"
 msgstr "設å®?æ??ç?¨ç¨?å¼?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:33
+#: ../data/totem.ui.h:30
 msgid "Connection _speed:"
 msgstr "é?£ç·?é??度(_S):"
 
-#: ../data/totem.ui.h:34
+#: ../data/totem.ui.h:31
 msgid "Decrease volume"
 msgstr "æ¸?å°?é?³é??"
 
-#: ../data/totem.ui.h:35
-msgid "Deinterlace"
-msgstr "交��"
+#: ../data/totem.ui.h:32
+msgid "Disable _deinterlacing of interlaced videos"
+msgstr "å??ç?¨äº¤é?¯å¼?å½±ç??ç??å?»äº¤é?¯(_D)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:36
+#: ../data/totem.ui.h:33
+msgid "Disable screensaver when playing "
+msgstr "æ?­æ?¾é?³æ¨?æ??å??ç?¨è?¢å¹?ä¿?è­·ç¨?å¼?"
+
+#. Tab label in the Preferences dialogue
+#: ../data/totem.ui.h:35
 msgid "Display"
 msgstr "顯示"
 
-#: ../data/totem.ui.h:37
+#: ../data/totem.ui.h:36
 msgid "Eject the current disc"
 msgstr "é??å?ºç?®å??ç??å??ç¢?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:38
+#: ../data/totem.ui.h:37
+msgid "External Chapters"
+msgstr "��章�"
+
+#. Audio visualization dimensions
+#: ../data/totem.ui.h:39
 msgid "Extra Large"
 msgstr "�大"
 
-#: ../data/totem.ui.h:39
+#: ../data/totem.ui.h:40
 msgid "Fit Window to Movie"
 msgstr "調æ?´è¦?çª?大å°?è?³å½±ç??大å°?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:41
+#: ../data/totem.ui.h:42
 msgid "Go to the DVD menu"
 msgstr "å??å¾? DVD é?¸å?®"
 
-#: ../data/totem.ui.h:42
+#: ../data/totem.ui.h:43
 msgid "Go to the angle menu"
 msgstr "å??å¾?è§?度é?¸å?®"
 
-#: ../data/totem.ui.h:43
+#: ../data/totem.ui.h:44
 msgid "Go to the audio menu"
 msgstr "å??å¾?é?³æ??é?¸å?®"
 
-#: ../data/totem.ui.h:44
+#: ../data/totem.ui.h:45
 msgid "Go to the chapter menu"
 msgstr "å??å¾?ç« ç¯?é?¸å?®"
 
-#: ../data/totem.ui.h:45
+#: ../data/totem.ui.h:46
 msgid "Go to the title menu"
 msgstr "å??å¾?æ¨?é¡?é?¸å?®"
 
-#: ../data/totem.ui.h:46
+#: ../data/totem.ui.h:47
 msgid "Help contents"
 msgstr "���容"
 
-#: ../data/totem.ui.h:47
+#: ../data/totem.ui.h:48
 msgid "Increase volume"
 msgstr "å¢?å? é?³é??"
 
-#: ../data/totem.ui.h:48
+#: ../data/totem.ui.h:49
 msgid "Intranet/LAN"
 msgstr "Intranet/LAN"
 
-#: ../data/totem.ui.h:49
+#. Audio visualization dimensions
+#: ../data/totem.ui.h:51
 msgid "Large"
 msgstr "大"
 
-#: ../data/totem.ui.h:51
+#: ../data/totem.ui.h:52
+msgid "Load _chapter files when movie is loaded"
+msgstr "è¼?å?¥å½±ç??å¾?è®?å??ç« ç¯?æª?æ¡?(_C)"
+
+#: ../data/totem.ui.h:54
 msgid "Networking"
 msgstr "網絡"
 
-#: ../data/totem.ui.h:52
+#: ../data/totem.ui.h:55
 msgid "Next chapter or movie"
 msgstr "ä¸?ä¸?ç« æ??ä¸?ä¸?齣影ç??"
 
-#: ../data/totem.ui.h:53
+#. Audio visualization dimensions
+#: ../data/totem.ui.h:57
 msgid "Normal"
 msgstr "��"
 
-#: ../data/totem.ui.h:54
+#: ../data/totem.ui.h:58
 msgid "Open _Location..."
 msgstr "é??å??ä½?ç½®(_L)..."
 
-#: ../data/totem.ui.h:55
+#: ../data/totem.ui.h:59
 msgid "Open a file"
 msgstr "é??å??æª?æ¡?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:56
+#: ../data/totem.ui.h:60
 msgid "Open a non-local file"
 msgstr "é??å??ä¸?æ?¯å?¨æ?¬æ©?ç??æª?æ¡?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:57
+#: ../data/totem.ui.h:61
 msgid "Play / P_ause"
 msgstr "æ?­æ?¾/æ?«å??(_A)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:58
+#: ../data/totem.ui.h:62
 msgid "Play or pause the movie"
 msgstr "æ?­æ?¾æ??æ?«å??æ?­æ?¾å½±ç??"
 
-#: ../data/totem.ui.h:59
+#: ../data/totem.ui.h:63
 msgid "Playback"
 msgstr "æ?­æ?¾"
 
-#: ../data/totem.ui.h:60
+#: ../data/totem.ui.h:64
 msgid "Plugins..."
 msgstr "å¤?æ??ç¨?å¼?..."
 
-#: ../data/totem.ui.h:61
+#: ../data/totem.ui.h:65
 msgid "Prefere_nces"
 msgstr "å??好設å®?(_N)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:62
+#: ../data/totem.ui.h:66
 msgid "Previous chapter or movie"
 msgstr "ä¸?ä¸?ç« æ??ä¸?ä¸?齣影ç??"
 
-#: ../data/totem.ui.h:63
+#: ../data/totem.ui.h:67
 msgid "Quit the program"
 msgstr "çµ?æ??ç¨?å¼?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:64
+#: ../data/totem.ui.h:68
 msgid "Reset to _Defaults"
 msgstr "é??ç½®ç?ºé ?設å?¼(_D)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:65
+#: ../data/totem.ui.h:69
 msgid "Resize _1:1"
 msgstr "å??å§?大å°? _1:1"
 
-#: ../data/totem.ui.h:66
+#: ../data/totem.ui.h:70
 msgid "Resize _2:1"
 msgstr "å?©å??大å°? _2:1"
 
-#: ../data/totem.ui.h:67
+#: ../data/totem.ui.h:71
 msgid "Resize to double the original video size"
 msgstr "å°?ç?«é?¢æ?¾å¤§ç?ºå??å§?大å°?ç??å?©å??"
 
-#: ../data/totem.ui.h:68
+#: ../data/totem.ui.h:72
 msgid "Resize to half the original video size"
 msgstr "å°?ç?«é?¢ç¸®å°?ç?ºå??å§?大å°?ç??ä¸?å??"
 
-#: ../data/totem.ui.h:69
+#: ../data/totem.ui.h:73
 msgid "Resize to the original video size"
 msgstr "å°?ç?«é?¢é??å??ç?ºå??å§?大å°?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:70
+#: ../data/totem.ui.h:74
 msgid "S_idebar"
 msgstr "���格(_I)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:71
+#: ../data/totem.ui.h:75
 msgid "S_ubtitles"
 msgstr "å­?å¹?(_U)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:72
+#: ../data/totem.ui.h:76
 msgid "Sat_uration:"
 msgstr "飽å??度(_U):"
 
-#: ../data/totem.ui.h:74
+#: ../data/totem.ui.h:78
 msgid "Set the repeat mode"
 msgstr "å??æ??æ?¯å?¦å¾ªç?°æ?­æ?¾å½±ç??"
 
-#: ../data/totem.ui.h:75
+#: ../data/totem.ui.h:79
 msgid "Set the shuffle mode"
 msgstr "å??æ??æ?¯å?¦ä»¥é?¨æ©?ç??次åº?æ?­æ?¾å½±ç??"
 
 # anamorphic has discriminating meaning in chinese. -- Abel
-#: ../data/totem.ui.h:76
+#: ../data/totem.ui.h:80
 msgid "Sets 16:9 (widescreen) aspect ratio"
 msgstr "設置� 16:9 (寬��)�寬�"
 
-#: ../data/totem.ui.h:77
+#: ../data/totem.ui.h:81
 msgid "Sets 2.11:1 (DVB) aspect ratio"
 msgstr "設置� 2.11:1 (DVB) �寬�"
 
-#: ../data/totem.ui.h:78
+#: ../data/totem.ui.h:82
 msgid "Sets 4:3 (TV) aspect ratio"
 msgstr "設置� 4:3�����寬�"
 
-#: ../data/totem.ui.h:79
+#: ../data/totem.ui.h:83
 msgid "Sets automatic aspect ratio"
 msgstr "è?ªå??å??æ??é?·å¯¬æ¯?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:80
+#: ../data/totem.ui.h:84
 msgid "Sets square aspect ratio"
 msgstr "設置� 1:1 �寬�"
 
-#: ../data/totem.ui.h:81
+#: ../data/totem.ui.h:85
 msgid "Show _Controls"
 msgstr "顯示����(_C)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:82
+#: ../data/totem.ui.h:86
 msgid "Show _visual effects when an audio file is played"
 msgstr "æ?­æ?¾é?³æ¨?æ??顯示è¦?覺æ??æ??(_V)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:83
+#: ../data/totem.ui.h:87
 msgid "Show controls"
 msgstr "顯示����"
 
-#: ../data/totem.ui.h:84
+#: ../data/totem.ui.h:88
 msgid "Show or hide the sidebar"
 msgstr "顯示æ??é?±è??å?´é?¢çª?æ ¼"
 
-#: ../data/totem.ui.h:85
+#: ../data/totem.ui.h:89
 msgid "Shuff_le Mode"
 msgstr "����模�(_L)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:86
+#: ../data/totem.ui.h:90
 msgid "Skip _Backwards"
 msgstr "å¾?å¾?(_B)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:87
+#: ../data/totem.ui.h:91
 msgid "Skip _Forward"
 msgstr "å¾?å??(_F)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:88
+#: ../data/totem.ui.h:92
 msgid "Skip backwards"
 msgstr "å¾?å¾?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:89
+#: ../data/totem.ui.h:93
 msgid "Skip forward"
 msgstr "å¾?å??"
 
-#: ../data/totem.ui.h:90
+#: ../data/totem.ui.h:94
 msgid "Square"
 msgstr "正�形"
 
-#: ../data/totem.ui.h:91
+#: ../data/totem.ui.h:95
 msgid "Start playing files from last position"
 msgstr "å¾?ä¸?次ä½?ç½®é??å§?æ?­æ?¾æª?æ¡?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:92 ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5732
+#: ../data/totem.ui.h:96 ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5892
 msgid "Stereo"
 msgstr "ç«?é«?è?²"
 
-#: ../data/totem.ui.h:93
+#: ../data/totem.ui.h:97
 msgid "Switch An_gles"
 msgstr "å??æ??è§?度(_G)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:94
+#: ../data/totem.ui.h:98
 msgid "Switch camera angles"
 msgstr "å??æ??æ??å½±æ©?è§?度"
 
-#: ../data/totem.ui.h:95
+#: ../data/totem.ui.h:99
 msgid "Switch to fullscreen"
 msgstr "å??æ??è?³å?¨è?¢å¹?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:96
+#: ../data/totem.ui.h:100
 msgid "Text Subtitles"
 msgstr "å­?å¹?æ??å­?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:97
+#: ../data/totem.ui.h:101
 msgid "Time seek bar"
 msgstr "æ??é??æ??å°?å??"
 
-#: ../data/totem.ui.h:99
+#: ../data/totem.ui.h:103
 msgid "Totem Preferences"
 msgstr "Totem å??好設å®?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:100
+#: ../data/totem.ui.h:105
+msgid "Video or Audio"
+msgstr "è¦?å??æ??é?³è¨?"
+
+#: ../data/totem.ui.h:106
 msgid "View the properties of the current stream"
 msgstr "檢è¦?ç?®å??串æµ?ç??屬æ?§"
 
-#: ../data/totem.ui.h:101
+#: ../data/totem.ui.h:107
 msgid "Visual Effects"
 msgstr "è¦?覺æ??æ??"
 
-#: ../data/totem.ui.h:102
+#: ../data/totem.ui.h:108
 msgid "Visualization _size:"
 msgstr "æ?­æ?¾è¦?覺æ??æ??ç??è¦?çª?大å°?(_S):"
 
-#: ../data/totem.ui.h:103
+#: ../data/totem.ui.h:109
 msgid "Volume _Down"
 msgstr "調ä½?é?³é??(_D)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:104
+#: ../data/totem.ui.h:110
 msgid "Volume _Up"
 msgstr "調é«?é?³é??(_U)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:105
+#: ../data/totem.ui.h:111
 msgid "Zoom In"
 msgstr "æ??è¿?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:106
+#: ../data/totem.ui.h:112
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "æ??é? "
 
-#: ../data/totem.ui.h:107
+#: ../data/totem.ui.h:113
 msgid "Zoom Reset"
 msgstr "縮æ?¾é??設"
 
-#: ../data/totem.ui.h:108
+#: ../data/totem.ui.h:114
 msgid "Zoom in"
 msgstr "æ??è¿?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:109
+#: ../data/totem.ui.h:115
 msgid "Zoom out"
 msgstr "æ??é? "
 
-#: ../data/totem.ui.h:110
+#: ../data/totem.ui.h:116
 msgid "Zoom reset"
 msgstr "縮æ?¾é??設"
 
-#: ../data/totem.ui.h:111
+#: ../data/totem.ui.h:117
 msgid "_About"
 msgstr "é??æ?¼(_A)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:112
+#: ../data/totem.ui.h:118
 msgid "_Angle Menu"
 msgstr "�度��(_A)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:113
+#: ../data/totem.ui.h:119
 msgid "_Aspect Ratio"
 msgstr "�寬�(_A)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:114
+#: ../data/totem.ui.h:120
 msgid "_Audio output type:"
 msgstr "é?³æ??輸å?ºé¡?å??(_A):"
 
-#: ../data/totem.ui.h:115
+#: ../data/totem.ui.h:121
 msgid "_Brightness:"
 msgstr "亮度(_B):"
 
-#: ../data/totem.ui.h:116
+#: ../data/totem.ui.h:122
 msgid "_Chapter Menu"
 msgstr "章���(_C)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:117
+#: ../data/totem.ui.h:123
 msgid "_Clear Playlist"
 msgstr "������(_C)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:118
+#: ../data/totem.ui.h:124
 msgid "_Contents"
 msgstr "�容(_C)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:119
+#: ../data/totem.ui.h:125
 msgid "_DVD Menu"
 msgstr "_DVD ��"
 
-#: ../data/totem.ui.h:120
-msgid "_Deinterlace"
-msgstr "交��(_D)"
-
-#: ../data/totem.ui.h:121
+#: ../data/totem.ui.h:126
 msgid "_Edit"
 msgstr "編輯(_E)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:122
+#: ../data/totem.ui.h:127
 msgid "_Eject"
 msgstr "é??å?º(_E)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:123
+#: ../data/totem.ui.h:128
 msgid "_Encoding:"
 msgstr "編碼(_E):"
 
-#: ../data/totem.ui.h:124
+#: ../data/totem.ui.h:129
 msgid "_Font:"
 msgstr "å­?å??(_F):"
 
-#: ../data/totem.ui.h:125
+#: ../data/totem.ui.h:130
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "���(_F)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:126
+#: ../data/totem.ui.h:131
 msgid "_Go"
 msgstr "å??å¾?(_G)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:127
+#: ../data/totem.ui.h:132
 msgid "_Help"
 msgstr "æ±?å?©(_H)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:128
+#: ../data/totem.ui.h:133
 msgid "_Hue:"
 msgstr "�調(_H):"
 
-#: ../data/totem.ui.h:129
+#: ../data/totem.ui.h:134
 msgid "_Languages"
 msgstr "��(_L)"
 
+#: ../data/totem.ui.h:135
+msgid "_Load subtitle files when movie is loaded"
+msgstr "è¼?å?¥å½±ç??å¾?è®?å??å­?å¹?æª?æ¡?(_L)"
+
 # Following German team's practice (_Movie -> _File), since totem can play
 # audio as well -- Abel
-#: ../data/totem.ui.h:130
+#: ../data/totem.ui.h:136
 msgid "_Movie"
 msgstr "��(_F)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:131
+#: ../data/totem.ui.h:137
 msgid "_Next Chapter/Movie"
 msgstr "ä¸?ä¸?ç« /ä¸?ä¸?齣影ç??(_N)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:132
+#: ../data/totem.ui.h:138
 msgid "_Open..."
 msgstr "é??å??(_O)..."
 
-#: ../data/totem.ui.h:133
+#: ../data/totem.ui.h:139
 msgid "_Previous Chapter/Movie"
 msgstr "ä¸?ä¸?ç« /ä¸?ä¸?齣影ç??(_P)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:134
+#: ../data/totem.ui.h:140
 msgid "_Properties"
 msgstr "屬�(_P)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:135
+#: ../data/totem.ui.h:141
 msgid "_Quit"
 msgstr "çµ?æ??(_Q)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:136
+#: ../data/totem.ui.h:142
 msgid "_Repeat Mode"
 msgstr "循���(_R)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:137
+#: ../data/totem.ui.h:143
 msgid "_Resize 1:2"
 msgstr "ä¸?å??大å°? 1:2(_R)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:139
+#: ../data/totem.ui.h:144
+msgid "_Resize the window when a new video is loaded"
+msgstr "è¼?å?¥æ?°å½±ç??å¾?è?ªå??調æ?´è¦?çª?大å°?(_R)"
+
+#: ../data/totem.ui.h:146
 msgid "_Sound"
 msgstr "é?³æ??(_S)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:140
+#: ../data/totem.ui.h:147
 msgid "_Title Menu"
 msgstr "����(_T)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:141
+#: ../data/totem.ui.h:148
 msgid "_Type of visualization:"
 msgstr "è¦?覺æ??æ??é¡?å??(_T):"
 
-#: ../data/totem.ui.h:142
+#: ../data/totem.ui.h:149
 msgid "_View"
 msgstr "檢�(_V)"
 
@@ -804,112 +818,100 @@ msgid ""
 msgstr "大ç´?ç??網絡é?£ç·?é??度ï¼?ç?¨ä¾?é?¸æ??網絡å?³è¼¸åª?é«?ç??å??質ï¼?\"0\" ç?º 14.4 Kbps æ?¸æ??æ©?ï¼?\"1\" ç?º 19.2 Kbps æ?¸æ??æ©?ï¼? \"2\" ç?º 28.8 Kbps æ?¸æ??æ©?ï¼? \"3\" ç?º 33.6 Kbps æ?¸æ??æ©?ï¼? \"4\" ç?º 34.4 Kbps æ?¸æ??æ©?ï¼? \"5\" ç?º 56 Kbps æ?¸æ??æ©?/ISDN, \"6\" ç?º 112 Kbps é?? ISDN/DSLï¼? \"7\" ç?º 256 Kbps DSL/Cableï¼? \"8\" ç?º 384 Kbps DSL/Cableï¼? \"9\" ç?º 512 Kbps DSL/Cableï¼? \"10\" ç?º 1.5 Mbps T1/Intranet/LANï¼? \"11\" ç?º Intranet/LANã??"
 
 #: ../data/totem.schemas.in.h:5
-msgid "Buffer size"
-msgstr "ç·©è¡?å??大å°?"
-
-#: ../data/totem.schemas.in.h:6
 msgid "Default location for the \"Open...\" dialogs"
 msgstr "ã??é??å??...ã??å°?話è¦?çª?ç??é ?設ä½?ç½®"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:7
+#: ../data/totem.schemas.in.h:6
 msgid ""
 "Default location for the \"Open...\" dialogs, default is the current "
 "directory"
 msgstr "ã??é??å??...ã??å°?話è¦?çª?ç??é ?設ä½?ç½®ï¼?é ?設æ?¯ç?®å??ç??è³?æ??夾"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:8
+#: ../data/totem.schemas.in.h:7
 msgid "Default location for the \"Take Screenshot\" dialogs"
 msgstr "\"æ?·å??ç?«é?¢å¿«ç?§\" å°?話è¦?çª?ç??é ?設ä½?ç½®"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:9
+#: ../data/totem.schemas.in.h:8
 msgid ""
 "Default location for the \"Take Screenshot\" dialogs, default is the "
 "Pictures directory"
 msgstr "\"æ?·å??ç?«é?¢å¿«ç?§\" å°?話è¦?çª?ç??é ?設ä½?ç½®ï¼?é ?設æ?¯å??ç??è³?æ??夾"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:10
-msgid "Enable deinterlacing"
-msgstr "å??ç?¨äº¤é?¯å¼?"
-
-#: ../data/totem.schemas.in.h:11
+#: ../data/totem.schemas.in.h:9
 msgid "Encoding charset for subtitle"
 msgstr "å­?å¹?ç??å­?符編碼"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:12
-msgid "Maximum amount of data to decode ahead of display (in seconds)"
-msgstr "å?¨é¡¯ç¤ºå??已解碼ç??è³?æ??ç??æ??大å?¼ï¼?ç§?ï¼?"
-
-#: ../data/totem.schemas.in.h:13
+#: ../data/totem.schemas.in.h:10
 msgid "Name of the visual effects plugins"
 msgstr "è¦?覺æ??æ??å¤?æ??ç¨?å¼?ç??å??稱"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:14
+#: ../data/totem.schemas.in.h:11
 msgid "Network buffering threshold"
 msgstr "網絡緩è¡?å??ç??é??"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:15
+#: ../data/totem.schemas.in.h:12
 msgid "Network connection speed"
 msgstr "é?£ç·?é?£ç·?é??度"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:16
+#: ../data/totem.schemas.in.h:13
 msgid "Pango font description for subtitle rendering"
 msgstr "æ??繪å­?å¹?ç?? Pango å­?å??æ??è¿°"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:17
+#: ../data/totem.schemas.in.h:14
 msgid ""
 "Quality settings for the audio visualization: \"0\" for small, \"1\" for "
 "normal, \"2\" for large, \"3\" for extra large."
 msgstr "é?³æ??è¦?覺æ??æ??ç??å??質設å®?å?¼ï¼? \"0\" 代表å°?ï¼? \"1\" 代表æ?®é??ï¼? \"2\" 代表大ï¼? \"3\" 代表ç?¹å¤§ã??"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:18
+#: ../data/totem.schemas.in.h:15
 msgid "Repeat mode"
 msgstr "循���"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:19
+#: ../data/totem.schemas.in.h:16
 msgid "Resize the canvas automatically on file load"
 msgstr "ç?¶è¼?å?¥æª?æ¡?æ??è?ªå??調æ?´è¦?çª?大å°?"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:20
+#: ../data/totem.schemas.in.h:17
 msgid "Show visual effects when no video is displayed"
 msgstr "ç?¶ä¸?æ?¯æ?­æ?¾å½±ç??æ??顯示è¦?覺æ??æ??"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:21
+#: ../data/totem.schemas.in.h:18
 msgid "Show visual effects when playing an audio only file."
 msgstr "ç?¶æ?­æ?¾é?³æ¨?æ??顯示è¦?覺æ??æ??ã??"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:22
+#: ../data/totem.schemas.in.h:19
 msgid "Shuffle mode"
 msgstr "��次���"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:23
+#: ../data/totem.schemas.in.h:20
 msgid "Subtitle encoding"
 msgstr "��編碼"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:24
+#: ../data/totem.schemas.in.h:21
 msgid "Subtitle font"
 msgstr "å­?å¹?å­?å??"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:25
+#: ../data/totem.schemas.in.h:22
 msgid "The brightness of the video"
 msgstr "å½±ç??ç?«é?¢ç??亮度"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:26
+#: ../data/totem.schemas.in.h:23
 msgid "The contrast of the video"
 msgstr "å½±ç??ç?«é?¢ç??å??差度"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:27
+#: ../data/totem.schemas.in.h:24
 msgid "The hue of the video"
 msgstr "å½±ç??ç?«é?¢ç??亮度"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:28
+#: ../data/totem.schemas.in.h:25
 msgid "The saturation of the video"
 msgstr "å½±ç??ç?«é?¢ç??飽å??度"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:29
+#: ../data/totem.schemas.in.h:26
 msgid "Type of audio output to use"
 msgstr "é?³æ??輸å?ºæ?¹å¼?"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:30
+#: ../data/totem.schemas.in.h:27
 msgid ""
 "Type of audio output to use: \"0\" for stereo, \"1\" for 4-channel output, "
 "\"2\" for 5.0 channel output, \"3\" for 5.1 channel output, \"4\" for AC3 "
@@ -920,39 +922,43 @@ msgstr "使ç?¨ç??輸å?ºé¡?å??ï¼?â??0â?? 代表é?³é«?è?²ï¼?â??1â??代表å??è?²é??
 #. character set. You can change this to be the most common
 #. encoding for fansub subtitles in your language. File a bug
 #. against Totem, and leave UTF-8 as the default if in doubt.
-#: ../data/totem.schemas.in.h:35
+#: ../data/totem.schemas.in.h:32
 msgid "UTF-8"
 msgstr "UTF-8"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:36
+#: ../data/totem.schemas.in.h:33
 msgid "Visualization quality setting"
 msgstr "è¦?覺æ??æ??å??質設å®?å?¼"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:37
-msgid "Whether the main window should stay on top"
-msgstr "主è¦?çª?æ??å?¦ä¿?æ??ä¸?被å?¶å®?è¦?çª?é?®è?½"
+#: ../data/totem.schemas.in.h:34
+msgid "Whether to autoload external chapter files when a movie is loaded"
+msgstr "è¼?å?¥å½±ç??æ??æ?¯å?¦è?ªå??è®?å??å¤?é?¨ç« ç¯?æª?"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:38
-msgid "Whether the main window should stay on top of the other ones"
-msgstr "主è¦?çª?æ??å?¦ä¿?æ??ä¸?被å?¶å®?è¦?çª?é?®è?½"
+#: ../data/totem.schemas.in.h:35
+msgid "Whether to autoload external chapter files when a movie is loaded."
+msgstr "è¼?å?¥å½±ç??æ??æ?¯å?¦è?ªå??è®?å??å¤?é?¨ç« ç¯?æª?ã??"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:39
+#: ../data/totem.schemas.in.h:36
 msgid "Whether to autoload text subtitle files when a movie is loaded"
 msgstr "è¼?å?¥å½±ç??æ??æ?¯å?¦è?ªå??è®?å??å­?å¹?æª?"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:40
+#: ../data/totem.schemas.in.h:37
+msgid "Whether to disable deinterlacing for interlaced movies"
+msgstr "æ?¯å?¦å??ç?¨äº¤é?¯å¼?å½±ç??ç??å?»äº¤é?¯"
+
+#: ../data/totem.schemas.in.h:38
 msgid "Whether to disable the keyboard shortcuts"
 msgstr "æ?¯å?¦å??ç?¨æ?·å¾?é?µ"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:41
+#: ../data/totem.schemas.in.h:39
 msgid "Whether to disable the plugins in the user's home directory"
 msgstr "æ?¯å?¦å?¨ä½¿ç?¨è??ç??家ç?®é??è£?å??ç?¨è©²å¤?æ??ç¨?å¼?"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:42
+#: ../data/totem.schemas.in.h:40
 msgid "Whether to enable debug for the playback engine"
 msgstr "æ??å?¦é¡¯ç¤ºæ?­æ?¾å¼?æ??ç??å?µé?¯è¨?æ?¯"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:43
+#: ../data/totem.schemas.in.h:41
 msgid ""
 "Whether to remember the position of played audio/video files when pausing or "
 "closing them."
@@ -962,10 +968,6 @@ msgstr "æ?¯å?¦å?¨æ?«å??æ??é??é??æ?­æ?¾ç??é?³æ¨?/å½±ç??æ??è¨?ä½?å®?å??ç??ä½?ç½®
 msgid "Enter the _address of the file you would like to open:"
 msgstr "è«?輸å?¥ä½ è¦?é??å??æª?æ¡?ç??ä½?ç½®(_A):"
 
-#: ../lib/totem-scrsaver.c:115
-msgid "Playing a movie"
-msgstr "æ?­æ?¾å½±ç??"
-
 #: ../src/eggdesktopfile.c:165
 #, c-format
 msgid "File is not a valid .desktop file"
@@ -1026,7 +1028,8 @@ msgstr "��格�"
 msgid "Extension(s)"
 msgstr "延伸å??è?½"
 
-#: ../src/eggfileformatchooser.c:651
+#. Translators: the parameter is a filename
+#: ../src/eggfileformatchooser.c:652
 #, c-format
 msgid ""
 "The program was not able to find out the file format you want to use for `%"
@@ -1034,7 +1037,7 @@ msgid ""
 "choose a file format from the list below."
 msgstr "æ­¤ç¨?å¼?ç?¡æ³?æ?¾å?ºä½ è¦?ç?¨æ?¼ã??%sã??ç??æª?æ¡?æ ¼å¼?ã??è«?確å®?該æª?æ¡?使ç?¨å·²ç?¥ç??延伸æª?å??æ??æ??å??å¾?ä¸?å??æ¸?å?®ä¸­é?¸æ??æª?æ¡?æ ¼å¼?ã??"
 
-#: ../src/eggfileformatchooser.c:658
+#: ../src/eggfileformatchooser.c:659
 msgid "File format not recognized"
 msgstr "��辨���格�"
 
@@ -1086,34 +1089,21 @@ msgstr "å??æ¶?"
 msgid "No File"
 msgstr "æ²?æ??æª?æ¡?"
 
-#: ../src/totem-interface.c:139 ../src/totem-interface.c:147
-#, c-format
-msgid "Could not launch URL \"%s\": %s"
-msgstr "ç?¡æ³?é??å??網å?? \"%s\"ï¼?%s"
-
-#: ../src/totem-interface.c:139
-msgid "Default browser not configured"
-msgstr "æ?ªè¨­å®?é ?設ç??覽å?¨"
-
-#: ../src/totem-interface.c:140 ../src/totem-interface.c:148
-msgid "Error launching URI"
-msgstr "é??å?? URI ç?¼ç??é?¯èª¤"
-
-#: ../src/totem-interface.c:207 ../src/totem-interface.c:239
+#: ../src/totem-interface.c:172 ../src/totem-interface.c:204
 #, c-format
 msgid "Couldn't load the '%s' interface. %s"
 msgstr "ç?¡æ³?è¼?å?¥â??%sâ??ç??é?¢ã??%s"
 
-#: ../src/totem-interface.c:207
+#: ../src/totem-interface.c:172
 msgid "The file does not exist."
 msgstr "該æª?æ¡?ä¸?å­?å?¨ã??"
 
-#: ../src/totem-interface.c:209 ../src/totem-interface.c:211
-#: ../src/totem-interface.c:241 ../src/totem-interface.c:243
+#: ../src/totem-interface.c:174 ../src/totem-interface.c:176
+#: ../src/totem-interface.c:206 ../src/totem-interface.c:208
 msgid "Make sure that Totem is properly installed."
 msgstr "è«?檢æ?¥ Totem æ?¯å?¦å·²æ­£ç¢ºå®?è£?ã??"
 
-#: ../src/totem-interface.c:354
+#: ../src/totem-interface.c:319
 msgid ""
 "Totem is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
@@ -1121,7 +1111,7 @@ msgid ""
 "version."
 msgstr "Totem ç?ºè?ªç?±è»?件ï¼?ä½ å?¯æ ¹æ??æ??è?ªç?±è»?件å?ºé??æ??æ??ç?¼è¡¨ç?? GNU é??ç?¨å?¬å?±æ??æ¬?æ¢?款è¦?å®?ï¼?å°±æ?¬ç¨?å¼?å??ç?ºæ?£å¸?è??ï¼?æ??ä¿®æ?¹ï¼?ç?¡è«?ä½ æ ¹æ??æ??ç??æ?¯æ?¬æ??æ¬?ç??第äº?ç??æ??ï¼?ä½ è?ªè¡?é?¸æ??ç??ï¼?ä»»ä¸?æ?¥å¾?ç?¼è¡?ç??ç??æ?¬ã??"
 
-#: ../src/totem-interface.c:358
+#: ../src/totem-interface.c:323
 msgid ""
 "Totem is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
@@ -1129,53 +1119,54 @@ msgid ""
 "details."
 msgstr "Totem ä¿?å?ºæ?¼ä½¿ç?¨ç?®ç??è??å? ä»¥æ?£å¸?ï¼?ç?¶è??ä¸?è² ä»»ä½?æ??ä¿?責任ï¼?亦ç?¡å°?é?©å?®æ?§æ??ç?¹å®?ç?®ç??é?©ç?¨æ?§æ??ç?ºç??é»?示æ?§æ??ä¿?ã??詳æ??è«?å??ç?§ GNU é??ç?¨å?¬å?±æ??æ¬?ã??"
 
-#: ../src/totem-interface.c:362
+#: ../src/totem-interface.c:327
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "Totem; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, "
 "Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA"
 msgstr "ä½ æ??å·²æ?¶å?°é??é?¨æ?¼æ?¬ç¨?å¼?ç?? GNU é??ç?¨å?¬å?±æ??æ¬?ç??å?¯æ?¬ï¼?å¦?ç?¡ï¼?è«?寫信è?³è?ªç?±è»?件å?ºé??æ??ï¼?59 Temple Place Suite 330, Boston, MA 02111-1307  USA"
 
-#: ../src/totem-interface.c:365
+#: ../src/totem-interface.c:330
 msgid ""
 "Totem contains an exception to allow the use of proprietary GStreamer "
 "plugins."
 msgstr "Totem ä¾?å¤?å??許使ç?¨å°?屬ç?? GStreamer å¤?æ??ç¨?å¼?ã??"
 
-#: ../src/totem-menu.c:342
+#. Translators: an entry in the "Languages" menu, used to choose the audio language of a DVD
+#: ../src/totem-menu.c:192
 msgid "None"
 msgstr "ç?¡"
 
 #. Translators:
 #. * This is not a JPEG image, but a disc image, for example,
 #. * an ISO file
-#: ../src/totem-menu.c:894
+#: ../src/totem-menu.c:739
 #, c-format
 msgid "Play Image '%s'"
 msgstr "æ?­æ?¾æ? å??æª?ã??%sã??"
 
-#: ../src/totem-menu.c:897 ../src/totem-menu.c:979
+#: ../src/totem-menu.c:742 ../src/totem-menu.c:824
 #, c-format
 msgid "device%d"
 msgstr "�置%d"
 
-#: ../src/totem-menu.c:976
+#: ../src/totem-menu.c:821
 #, c-format
 msgid "Play Disc '%s'"
 msgstr "æ?­æ?¾ç¢?ç??â??%sâ??"
 
 #. This lists the back-end type and version, such as
 #. * Movie Player using GStreamer 0.10.1
-#: ../src/totem-menu.c:1327
+#: ../src/totem-menu.c:1172
 #, c-format
 msgid "Movie Player using %s"
 msgstr "使ç?¨ %s ç??å½±ç??æ?­æ?¾å?¨"
 
-#: ../src/totem-menu.c:1331
+#: ../src/totem-menu.c:1176
 msgid "Copyright © 2002-2009 Bastien Nocera"
 msgstr "ç??æ¬?æ??æ?? © 2002-2009 Bastien Nocera"
 
-#: ../src/totem-menu.c:1336 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1127
+#: ../src/totem-menu.c:1181 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1166
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "å¦?å°?翻譯æ??ä»»ä½?æ??è¦?ï¼?è«?é??ä¸?å°?é?»å­?é?µä»¶çµ¦\n"
@@ -1187,46 +1178,47 @@ msgstr ""
 "Woodman Tuen <wmtuen gmail com>, 2004-07\n"
 "Abel Cheung <abel oaka org>, 2003"
 
-#: ../src/totem-menu.c:1340
+#: ../src/totem-menu.c:1185
 msgid "Totem Website"
 msgstr "Totem 網�"
 
-#: ../src/totem-menu.c:1375
+#: ../src/totem-menu.c:1220
 msgid "Configure Plugins"
 msgstr "設å®?å¤?æ??ç¨?å¼?"
 
-#: ../src/totem-object.c:430
+#. Translators: %s is the totem version number
+#: ../src/totem-object.c:429
 #, c-format
 msgid "Totem %s"
 msgstr "Totem %s"
 
-#: ../src/totem-object.c:999 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:361
+#: ../src/totem-object.c:999 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:369
 msgid "Playing"
 msgstr "æ?­æ?¾"
 
-#: ../src/totem-object.c:1001 ../src/totem-options.c:51
+#: ../src/totem-object.c:1001 ../src/totem-options.c:52
 msgid "Pause"
 msgstr "æ?«å??"
 
-#: ../src/totem-object.c:1006 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:357
+#: ../src/totem-object.c:1006 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:365
 msgid "Paused"
 msgstr "å·²æ?«å??"
 
 #. Translators: this refers to a media file
 #: ../src/totem-object.c:1008 ../src/totem-object.c:1018
-#: ../src/totem-options.c:50
+#: ../src/totem-options.c:51
 #: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:76
 #: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:88
 msgid "Play"
 msgstr "æ?­æ?¾"
 
-#: ../src/totem-object.c:1013 ../src/totem-object.c:1622
-#: ../src/totem-statusbar.c:97 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:345
+#: ../src/totem-object.c:1013 ../src/totem-object.c:1612
+#: ../src/totem-statusbar.c:96 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:353
 msgid "Stopped"
 msgstr "å·²å??æ­¢"
 
 #: ../src/totem-object.c:1094 ../src/totem-object.c:1121
-#: ../src/totem-object.c:1751 ../src/totem-object.c:1914
+#: ../src/totem-object.c:1742 ../src/totem-object.c:1905
 #, c-format
 msgid "Totem could not play '%s'."
 msgstr "Totem ç?¡æ³?æ?­æ?¾â??%sâ??ã??"
@@ -1281,7 +1273,7 @@ msgstr "è«?æ??å?¥å?¦ä¸?å??å??ç¢?ç??以æ?­æ?¾ã??"
 msgid "Totem was not able to play this disc."
 msgstr "Totem ç?¡æ³?æ?­æ?¾æ­¤ç¢?ç??ã??"
 
-#: ../src/totem-object.c:1252 ../src/totem-object.c:4187
+#: ../src/totem-object.c:1252 ../src/totem-object.c:4186
 msgid "No reason."
 msgstr "æ²?æ??å??å? ã??"
 
@@ -1293,170 +1285,171 @@ msgstr "Totem ������� CD"
 msgid "Please consider using a music player or a CD extractor to play this CD"
 msgstr "è«?æ?¹ç?¨é?³æ¨?æ?­æ?¾ç¨?å¼?æ?? CD æ?·å??ç¨?å¼?ä¾?æ?­æ?¾é??å¼µ CD"
 
-#: ../src/totem-object.c:1757
+#: ../src/totem-object.c:1748
 msgid "No error message"
 msgstr "æ²?æ??é?¯èª¤è¨?æ?¯"
 
-#: ../src/totem-object.c:2141
+#: ../src/totem-object.c:2134
 msgid "Totem could not display the help contents."
 msgstr "Totem ç?¡æ³?顯示æ±?å?©å?§å®¹ã??"
 
-#: ../src/totem-object.c:2471 ../src/totem-object.c:2473
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1428
+#: ../src/totem-object.c:2489 ../src/totem-object.c:2491
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1469
 msgid "An error occurred"
 msgstr "ç?¼ç??é?¯èª¤"
 
-#: ../src/totem-object.c:4029 ../src/totem-object.c:4031
+#: ../src/totem-object.c:4028 ../src/totem-object.c:4030
 msgid "Previous Chapter/Movie"
 msgstr "ä¸?ä¸?ç« /ä¸?ä¸?齣影ç??"
 
-#: ../src/totem-object.c:4038 ../src/totem-object.c:4040
+#: ../src/totem-object.c:4037 ../src/totem-object.c:4039
 msgid "Play / Pause"
 msgstr "æ?­æ?¾/æ?«å??"
 
-#: ../src/totem-object.c:4048 ../src/totem-object.c:4050
+#: ../src/totem-object.c:4047 ../src/totem-object.c:4049
 msgid "Next Chapter/Movie"
 msgstr "ä¸?ä¸?ç« /ä¸?ä¸?齣影ç??"
 
-#: ../src/totem-object.c:4062 ../src/totem-object.c:4064
+#: ../src/totem-object.c:4061 ../src/totem-object.c:4063
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "���"
 
-#: ../src/totem-object.c:4187
+#: ../src/totem-object.c:4186
 msgid "Totem could not startup."
 msgstr "Totem ç?¡æ³?å??å??"
 
-#: ../src/totem-open-location.c:171
+#: ../src/totem-open-location.c:179
 msgid "Open Location..."
 msgstr "é??å??ä½?ç½®..."
 
-#: ../src/totem-options.c:48
+#: ../src/totem-options.c:49
 msgid "Enable debug"
 msgstr "å??ç?¨é?¤é?¯"
 
-#: ../src/totem-options.c:49
+#: ../src/totem-options.c:50
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "æ?­æ?¾/æ?«å??"
 
-#: ../src/totem-options.c:52
+#: ../src/totem-options.c:53
 msgid "Next"
 msgstr "ä¸?ä¸?å??"
 
-#: ../src/totem-options.c:53
+#: ../src/totem-options.c:54
 msgid "Previous"
 msgstr "ä¸?ä¸?å??"
 
-#: ../src/totem-options.c:54
+#: ../src/totem-options.c:55
 msgid "Seek Forwards"
 msgstr "å¾?å??"
 
-#: ../src/totem-options.c:55
+#: ../src/totem-options.c:56
 msgid "Seek Backwards"
 msgstr "å¾?å¾?"
 
-#: ../src/totem-options.c:56
+#: ../src/totem-options.c:57
 msgid "Volume Up"
 msgstr "調é«?é?³é??"
 
-#: ../src/totem-options.c:57
+#: ../src/totem-options.c:58
 msgid "Volume Down"
 msgstr "調ä½?é?³é??"
 
-#: ../src/totem-options.c:58
+#: ../src/totem-options.c:59
 msgid "Mute sound"
 msgstr "é??é?³"
 
-#: ../src/totem-options.c:59
+#: ../src/totem-options.c:60
 msgid "Toggle Fullscreen"
 msgstr "å??æ??å?¨è?¢å¹?模å¼?"
 
-#: ../src/totem-options.c:60
+#: ../src/totem-options.c:61
 msgid "Show/Hide Controls"
 msgstr "顯示/é?±è??å½±ç??æ?§å?¶ä»?é?¢"
 
-#: ../src/totem-options.c:61
+#: ../src/totem-options.c:62
 msgid "Quit"
 msgstr "çµ?æ??"
 
 #. Translators: this refers to a media file
-#: ../src/totem-options.c:62
+#: ../src/totem-options.c:63
 #: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:79
 #: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:91
 msgid "Enqueue"
 msgstr "å? å?¥é??å??"
 
-#: ../src/totem-options.c:63
+#: ../src/totem-options.c:64
 msgid "Replace"
 msgstr "å??代"
 
-#: ../src/totem-options.c:64
+#: ../src/totem-options.c:65
 msgid "Don't connect to an already-running instance"
 msgstr "ä¸?è¦?é?£ç·?è?³å·²ç¶?å?¨å?·è¡?ç??實é«?"
 
-#: ../src/totem-options.c:65
+#: ../src/totem-options.c:66
 msgid "Seek"
 msgstr "æ??å°?"
 
-#: ../src/totem-options.c:66
+#. Translators: help for a (hidden) command line option to specify a playlist entry to start playing on load
+#: ../src/totem-options.c:68
 msgid "Playlist index"
 msgstr "����索�"
 
-#: ../src/totem-options.c:68
+#: ../src/totem-options.c:70
 msgid "Movies to play"
 msgstr "è¦?æ?­æ?¾ç??å½±ç??"
 
 #. By extension entry
-#: ../src/totem-playlist.c:150
+#: ../src/totem-playlist.c:157
 msgid "MP3 ShoutCast playlist"
 msgstr "MP3 ShoutCast ����"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:151
+#: ../src/totem-playlist.c:158
 msgid "MP3 audio (streamed)"
 msgstr "MP3 �� (串�)"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:152
+#: ../src/totem-playlist.c:159
 msgid "MP3 audio (streamed, DOS format)"
 msgstr "MP3 ���串���DOS 格��"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:153
+#: ../src/totem-playlist.c:160
 msgid "XML Shareable Playlist"
 msgstr "XML �享�����"
 
 #. This is "Title 3", where title is a DVD title
 #. * Note: NOT a DVD chapter
-#: ../src/totem-playlist.c:356
+#: ../src/totem-playlist.c:359
 #, c-format
 msgid "Title %d"
 msgstr "å½±ç?? %d"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:457
+#: ../src/totem-playlist.c:458
 msgid "Could not save the playlist"
 msgstr "��������"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:1030
+#: ../src/totem-playlist.c:1029
 msgid "Save Playlist"
 msgstr "������"
 
 #. translators: Playlist is the default saved playlist filename,
 #. * without the suffix
-#: ../src/totem-playlist.c:1042 ../src/totem-sidebar.c:145
+#: ../src/totem-playlist.c:1041 ../src/totem-sidebar.c:145
 msgid "Playlist"
 msgstr "����"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:1854
+#: ../src/totem-playlist.c:1863
 #, c-format
-msgid "The playlist '%s' could not be parsed, it might be damaged."
-msgstr "ç?¡æ³?解æ??æ?­æ?¾æ¸?å?®â??%sâ??ç??å?§å®¹ï¼?å?¯è?½å·²ç¶?æ??å£?ã??"
+msgid "The playlist '%s' could not be parsed. It might be damaged."
+msgstr "ç?¡æ³?解æ??æ?­æ?¾æ¸?å?®ã??%sã??ã??å®?å?¯è?½å·²ç¶?æ??å£?ã??"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:1855
+#: ../src/totem-playlist.c:1864
 msgid "Playlist error"
 msgstr "�����誤"
 
-#: ../src/totem-preferences.c:106
+#: ../src/totem-preferences.c:108
 msgid "Enable visual effects?"
 msgstr "å??ç?¨è¦?覺æ??æ??ï¼?"
 
-#: ../src/totem-preferences.c:108
+#: ../src/totem-preferences.c:110
 msgid ""
 "It seems you are running Totem remotely.\n"
 "Are you sure you want to enable the visual effects?"
@@ -1464,21 +1457,21 @@ msgstr ""
 "ä¼¼ä¹?ä½ æ?¯å?¨é? ç«¯å?·è¡? Totemã??\n"
 "ä½ æ?¯å?¦ç¢ºå®?è¦?å??ç?¨è¦?覺æ??æ??ï¼?"
 
-#: ../src/totem-preferences.c:363
+#: ../src/totem-preferences.c:405
 msgid "Changing the visuals effect type will require a restart to take effect."
 msgstr "å¿?é ?é??æ?°å??å??ç¨?å¼?ï¼?æ?´æ?¹è¦?覺æ??æ??æ?¹æ??ç??æ??ã??"
 
-#: ../src/totem-preferences.c:447
+#: ../src/totem-preferences.c:489
 msgid ""
 "The change of audio output type will only take effect when Totem is "
 "restarted."
 msgstr "æ?¹è®?é?³æ??輸å?ºç??é¡?å??å¾?ï¼?é??è¦?å?¨æ?­æ?¾ä¸?ä¸?齣影ç??æ??è??é??æ?°å??å?? Totem æ??æ?¹æ??ç??æ??ã??"
 
-#: ../src/totem-preferences.c:542
+#: ../src/totem-preferences.c:593
 msgid "Preferences"
 msgstr "å??好設å®?"
 
-#: ../src/totem-preferences.c:703
+#: ../src/totem-preferences.c:767
 msgid "Select Subtitle Font"
 msgstr "é?¸å??å­?å¹?å­?å??"
 
@@ -1488,45 +1481,45 @@ msgstr "é?¸å??å­?å¹?å­?å??"
 msgid "Audio/Video"
 msgstr "é?³æ??/è¦?å??"
 
-#: ../src/totem-statusbar.c:92
+#: ../src/totem-statusbar.c:91
 msgid "0:00 / 0:00"
 msgstr "0:00 / 0:00"
 
-#: ../src/totem-statusbar.c:114
+#: ../src/totem-statusbar.c:113
 #, c-format
 msgid "%s (Streaming)"
 msgstr "%s (串���)"
 
 #. Elapsed / Total Length
-#: ../src/totem-statusbar.c:121 ../src/totem-time-label.c:65
+#: ../src/totem-statusbar.c:120 ../src/totem-time-label.c:64
 #, c-format
 msgid "%s / %s"
 msgstr "%s / %s"
 
 #. Seeking to Time / Total Length
-#: ../src/totem-statusbar.c:124 ../src/totem-time-label.c:68
+#: ../src/totem-statusbar.c:123 ../src/totem-time-label.c:67
 #, c-format
 msgid "Seek to %s / %s"
 msgstr "å??å¾? %s / %s"
 
-#: ../src/totem-statusbar.c:218
+#: ../src/totem-statusbar.c:217
 msgid "Buffering"
 msgstr "æ­£å?¨å»ºç«?ç·©è¡?å??"
 
 #. eg: 75 %
-#: ../src/totem-statusbar.c:229
+#: ../src/totem-statusbar.c:228
 #, c-format
 msgid "%d %%"
 msgstr "%d %%"
 
 #. eg: Paused, 0:32 / 1:05
-#: ../src/totem-statusbar.c:304
+#: ../src/totem-statusbar.c:303
 #, c-format
 msgid "%s, %s"
 msgstr "%sï¼?%s"
 
 #. eg: Buffering, 75 %
-#: ../src/totem-statusbar.c:309
+#: ../src/totem-statusbar.c:308
 #, c-format
 msgid "%s, %d %%"
 msgstr "%sï¼?%d %%"
@@ -1679,7 +1672,7 @@ msgstr "æ²?æ??å½±ç?? URI"
 #. Translators: The first string is "Filename" (as translated); the second is an actual filename.
 #. The third string is "Resolution" (as translated); the fourth and fifth are screenshot height and width, respectively.
 #. The sixth string is "Duration" (as translated); the seventh is the movie duration in words.
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:668
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:672
 #, c-format
 msgid ""
 "<b>%s</b>: %s\n"
@@ -1690,70 +1683,70 @@ msgstr ""
 "<b>%s</b>: %dÃ?%d\n"
 "<b>%s</b>: %s"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:669
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:673
 msgid "Filename"
 msgstr "æª?æ¡?å??稱"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:671
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:675
 msgid "Resolution"
 msgstr "解å??度"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:674
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:678
 msgid "Duration"
 msgstr "æ??çº?æ??é??"
 
-#: ../src/totem-uri.c:468
+#: ../src/totem-uri.c:500 ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1042
 msgid "All files"
 msgstr "æ??æ??æª?æ¡?"
 
-#: ../src/totem-uri.c:473
+#: ../src/totem-uri.c:505 ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1039
 msgid "Supported files"
 msgstr "æ?¯æ?´ç??æª?æ¡?"
 
-#: ../src/totem-uri.c:485
+#: ../src/totem-uri.c:517
 msgid "Audio files"
 msgstr "é?³æ??æª?æ¡?"
 
-#: ../src/totem-uri.c:493
+#: ../src/totem-uri.c:525
 msgid "Video files"
 msgstr "è¦?å??æª?æ¡?"
 
-#: ../src/totem-uri.c:503
+#: ../src/totem-uri.c:535
 msgid "Subtitle files"
 msgstr "����"
 
-#: ../src/totem-uri.c:555
+#: ../src/totem-uri.c:587
 msgid "Select Text Subtitles"
 msgstr "é?¸æ??æ??å­?å­?å¹?"
 
-#: ../src/totem-uri.c:617
+#: ../src/totem-uri.c:649
 msgid "Select Movies or Playlists"
 msgstr "é?¸å??å½±ç??æ??æ?­æ?¾æ¸?å?®"
 
-#: ../src/totem.c:93
+#: ../src/totem.c:114
 msgid "Could not open link"
 msgstr "ç?¡æ³?é??å??é?£çµ?"
 
-#: ../src/totem.c:151 ../src/totem.c:177
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:652
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1815
+#: ../src/totem.c:192 ../src/totem.c:218
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:666
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1863
 msgid "Totem Movie Player"
 msgstr "Totem å½±ç??æ?­æ?¾å?¨"
 
-#: ../src/totem.c:152 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2241
+#: ../src/totem.c:193 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2286
 msgid "Could not initialize the thread-safe libraries."
 msgstr "ç?¡æ³?èµ·å?? thread-safe librariesã??"
 
-#: ../src/totem.c:152
+#: ../src/totem.c:193
 msgid "Verify your system installation. Totem will now exit."
 msgstr "è«?å??確èª?å®?è£?æ??æ??æ²?æ??å??é¡?ã??Totem æ??ç«?å?»çµ?æ??ã??"
 
 #. Handle command line arguments
-#: ../src/totem.c:160
+#: ../src/totem.c:201
 msgid "- Play movies and songs"
 msgstr "- æ?­æ?¾å½±ç??å??é?³æ¨?"
 
-#: ../src/totem.c:169
+#: ../src/totem.c:210
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -1762,53 +1755,53 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "å?·è¡?ã??%s --helpã??å?¯å??å?ºå?½ä»¤å??中å?¯ç?¨ç??å®?æ?´é?¸é ?ã??\n"
 
-#: ../src/totem.c:186
+#: ../src/totem.c:226
 msgid "Totem could not initialize the configuration engine."
 msgstr "Totem ç?¡æ³?èµ·å??設置å¼?æ??ã??"
 
-#: ../src/totem.c:186
+#: ../src/totem.c:227
 msgid "Make sure that GNOME is properly installed."
 msgstr "è«?檢æ?¥ GNOME æ?¯å?¦å·²æ­£ç¢ºå®?è£?ã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:1735
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:1759
 msgid "Password requested for RTSP server"
 msgstr "RTSP 伺æ??å?¨è¦?æ±?ç??å¯?碼 "
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2908
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2912
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2992
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2996
 #, c-format
 msgid "Audio Track #%d"
 msgstr "���� #%d"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2940
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2944
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3024
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3028
 #, c-format
 msgid "Subtitle #%d"
 msgstr "å­?å¹? #%d"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3348
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3437
 msgid ""
 "The requested audio output was not found. Please select another audio output "
 "in the Multimedia Systems Selector."
 msgstr "æ?¾ä¸?å?°æ??è¦?æ±?ç??é?³æ??輸å?ºã??è«?å?¨å¤?åª?é«?系統é?¸å??ç¨?å¼?中é?¸æ??å?¶å®?ç??é?³æ??輸å?ºã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3353
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3442
 msgid "Location not found."
 msgstr "æ?¾ä¸?å?°ä½?ç½®ã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3357
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3446
 msgid ""
 "Could not open location; you might not have permission to open the file."
 msgstr "ç?¡æ³?é??å??ä½?ç½®ï¼?å?¯è?½ä½ æ²?æ??é??å??該æª?æ¡?ç??æ¬?é??ã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3368
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3457
 msgid ""
 "The video output is in use by another application. Please close other video "
 "applications, or select another video output in the Multimedia Systems "
 "Selector."
 msgstr "å?¶å®?ç??æ??ç?¨ç¨?å¼?æ­£å?¨ä½¿ç?¨è¦?å??輸å?ºã??è«?é??é??å?¶å®?ç??è¦?å??輸å?ºï¼?æ??æ?¯å?¨å¤?åª?é«?系統é?¸å??ç¨?å¼?中é?¸æ??å?¶å®?ç??é?³æ??輸å?ºã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3374
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3463
 msgid ""
 "The audio output is in use by another application. Please select another "
 "audio output in the Multimedia Systems Selector. You may want to consider "
@@ -1816,13 +1809,13 @@ msgid ""
 msgstr "å?¶å®?ç??æ??ç?¨ç¨?å¼?æ­£å?¨ä½¿ç?¨é?³æ??輸å?ºã??è«?å?¨å¤?åª?é«?系統é?¸å??ç¨?å¼?中é?¸æ??å?¶å®?ç??é?³æ??輸å?ºã??æ??è??ä½ è¦?è??æ?®ä¸?ä¸?使ç?¨é?³æ??伺æ??å?¨ã??"
 
 #. should be exactly one missing thing (source or converter)
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3392
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3398
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3481
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3487
 #, c-format
 msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
 msgstr "æ?­æ?¾æ­¤å½±ç??é??è¦?å¤?æ??ç¨?å¼? %sï¼?ä½?å?¶ä¸¦æ²?æ??å®?è£?ã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3399
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3488
 #, c-format
 msgid ""
 "The playback of this movie requires the following decoders which are not "
@@ -1834,59 +1827,59 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3424
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3513
 msgid ""
 "Cannot play this file over the network. Try downloading it to disk first."
 msgstr "ç?¡æ³?é??é??網絡æ?­æ?¾æ­¤æª?æ¡?ã??å??ä¸?è¼?å?°ç£?ç¢?å¾?å??試ã??ã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3496
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3585
 msgid "Media file could not be played."
 msgstr "åª?é«?æª?ç?¡æ³?æ?­æ?¾ã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5728
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5888
 msgid "Surround"
 msgstr "ç?°ç¹?"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5730
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5890
 msgid "Mono"
 msgstr "å?®è?²é??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6077
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6237
 msgid "Too old version of GStreamer installed."
 msgstr "å·²å®?è£?ç?? GStreamer ç??æ?¬å¤ªè??ã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6084
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6244
 msgid "Media contains no supported video streams."
 msgstr "åª?é«?å??å?«ä¸?æ?¯æ?´ç??è¦?å??串æµ?ã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6614
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6757
 msgid ""
 "Failed to create a GStreamer play object. Please check your GStreamer "
 "installation."
 msgstr "ç?¡æ³?建ç«? GStreamer æ?­æ?¾å°?å??ã??è«?檢æ?¥ GStreamer ç??å®?è£?æ?¯å?¦æ­£ç¢ºã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6763
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6898
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6871
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:7006
 msgid ""
 "Failed to open video output. It may not be available. Please select another "
 "video output in the Multimedia Systems Selector."
 msgstr "ç?¡æ³?é??å??è¦?å??輸å?ºã??å?¯è?½å®?ä¸?å­?å?¨ã??è«?å?¨å¤?åª?é«?系統é?¸å??ç¨?å¼?中é?¸æ??å?¶å®?ç??é?³æ??輸å?ºã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6775
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6883
 msgid ""
 "Could not find the video output. You may need to install additional "
 "GStreamer plugins, or select another video output in the Multimedia Systems "
 "Selector."
 msgstr "ç?¡æ³?æ?¾å?°è¦?å??輸å?ºã??ä½ å?¯è?½é??è¦?å®?è£?é??å? ç?? GStreamer å¤?æ??ç¨?å¼?ï¼?æ??å?¨å¤?åª?é«?系統é?¸å??ç¨?å¼?中é?¸æ??å?¶å®?ç??è¦?å??輸å?ºã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6810
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6918
 msgid ""
 "Failed to open audio output. You may not have permission to open the sound "
 "device, or the sound server may not be running. Please select another audio "
 "output in the Multimedia Systems Selector."
 msgstr "ç?¡æ³?é??å??é?³æ??輸å?ºã??ä½ æ²?æ??足夠ç??æ¬?é??é??å??é?³æ??è£?ç½®ï¼?æ??æ?¯é?³æ??伺æ??å?¨æ²?æ??å?·è¡?ã??è«?å?¨å¤?åª?é«?系統é?¸å??ç¨?å¼?中é?¸æ??å?¶å®?ç??é?³æ??輸å?ºã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6830
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6938
 msgid ""
 "Could not find the audio output. You may need to install additional "
 "GStreamer plugins, or select another audio output in the Multimedia Systems "
@@ -1987,17 +1980,18 @@ msgstr "Bemused"
 msgid "Control Totem through a mobile phone with a Bemused client"
 msgstr "é??é?? Bemused 客æ?¶ç«¯ä½¿ç?¨æ??æ©?ä¾?æ?§å?¶ Totem"
 
-#: ../src/plugins/bemused/totem-bemused.c:185
+#. Translators: the parameter is a number used to identify this playlist entry
+#: ../src/plugins/bemused/totem-bemused.c:186
 #, c-format
 msgid "Untitled %d"
 msgstr "æ?ªå?½å??ç?? %d"
 
-#: ../src/plugins/bemused/totem-bemused.c:607
+#: ../src/plugins/bemused/totem-bemused.c:609
 msgid "Totem Bemused Server"
 msgstr "Totem Bemused 伺æ??å?¨"
 
 #. FIXME version
-#: ../src/plugins/bemused/totem-bemused.c:609
+#: ../src/plugins/bemused/totem-bemused.c:611
 msgid "Totem Bemused Server version 1.0"
 msgstr "Totem Bemused 伺æ??å?¨ 1.0 ç??"
 
@@ -2048,6 +2042,96 @@ msgstr "é??製 (S)VCD æ??å½±ç?? DVD"
 msgid "Video Disc Recorder"
 msgstr "å½±ç??å??ç¢?ç??é??ç¨?å¼?"
 
+#: ../src/plugins/chapters/chapters.totem-plugin.in.h:1
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1190
+msgid "Chapters"
+msgstr "章�"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters.totem-plugin.in.h:2
+msgid "Chapters support"
+msgstr "章���"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-edit.ui.h:1
+msgid "Enter new name for a chapter:"
+msgstr "è«?輸å?¥ç« ç¯?ç??æ?°å??稱ï¼?"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:2
+msgid "Continue to watch movie without loaded chapters"
+msgstr "ä¸?è¼?å?¥ç« ç¯?就繼çº?è§?ç??å½±ç??"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:3
+msgid "Continue without"
+msgstr "繼����"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:4
+msgid "Go to chapter"
+msgstr "å??å¾?ç« ç¯?"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:5
+msgid "Load chapters from external file"
+msgstr "�������章�"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:6
+msgid "Load chapters..."
+msgstr "��章�..."
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:7
+msgid "No chapters data"
+msgstr "æ²?æ??ç« ç¯?è³?æ??"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:9
+msgid "Remove chapter from the list"
+msgstr "���中移�章�"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:10
+msgid "Save Changes"
+msgstr "����"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:11
+msgid "_Go to"
+msgstr "移�(_G)"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:56
+#, c-format
+msgid ""
+"<b>Title: </b>%s\n"
+"<b>Start time: </b>%s"
+msgstr ""
+"<b>ç??å??ï¼?</b>%s\n"
+"<b>é??å§?æ??å?»ï¼?</b>%s"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:370
+msgid "Error while reading file with chapters"
+msgstr "è®?å??æ??ç« ç¯?ç??æª?æ¡?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:582
+msgid "Chapter with the same time already exists"
+msgstr "ç?¸å??å??稱ç??ç« ç¯?å·²ç¶?å­?å?¨"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:583
+msgid "Try another name or remove an existing chapter"
+msgstr "å??試å?¦ä¸?å??å??稱æ??移é?¤ç?¾æ??ç??ç« ç¯?"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:760
+msgid "Error while writing file with chapters"
+msgstr "寫å?¥æ??ç« ç¯?ç??æª?æ¡?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:885
+msgid "Error occurred while saving chapters"
+msgstr "ç?¶å?²å­?ç« ç¯?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:886
+msgid "Please check you rights and free space"
+msgstr "è«?檢æ?¥ä½ ç??æ¬?é??å??å?¯ç?¨ç©ºé??"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1020
+msgid "Open Chapters File"
+msgstr "é??å??ç« ç¯?æª?æ¡?"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-cmml-parser.c:558
+msgid "Failed to parse CMML file"
+msgstr "ç?¡æ³?解æ?? CMML æª?æ¡?"
+
 #. Translators: this refers to a media file
 #: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:97
 msgid "Delete"
@@ -2107,7 +2191,7 @@ msgid "Stream BBC programs from the last 7 days from the BBC iPlayer service."
 msgstr "å¾? BBC iPlayer æ??å??æ??æ?° 7 天ç??串æµ? BBC ç¯?ç?®ã??"
 
 #: ../src/plugins/iplayer/iplayer.py:57
-msgid "Error Listing Channel Categories"
+msgid "Error listing channel categories"
 msgstr "å??å?ºé »é??å??é¡?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
 
 #: ../src/plugins/iplayer/iplayer.py:57
@@ -2128,9 +2212,9 @@ msgstr "å??å¾?ç¯?ç?®è¡¨é¤µé??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
 
 #: ../src/plugins/iplayer/iplayer.py:106
 msgid ""
-"There was an unknown error getting the list of programmes for this channel "
-"and category combination."
-msgstr "å??å¾?é??å??é »é??å??å??é¡?çµ?å??ç??ç¯?ç?®æ¸?å?®æ??ç?¼ç??ä¸?æ??ç??é?¯èª¤ã??"
+"There was an error getting the list of programmes for this channel and "
+"category combination."
+msgstr "å??å¾?é??å??é »é??å??å??é¡?çµ?å??ç??ç¯?ç?®æ¸?å?®æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
 #: ../src/plugins/iplayer/iplayer2.py:295
 #, python-format
@@ -2170,7 +2254,7 @@ msgid "Preferred audio _format:"
 msgstr "å??好ç??é?³æ¨?æ ¼å¼?(_F):"
 
 #: ../src/plugins/jamendo/jamendo.ui.h:9
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:511
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:521
 #: ../src/plugins/youtube/youtube.ui.h:2
 msgid "Search Results"
 msgstr "æ??å°?çµ?æ??"
@@ -2304,15 +2388,15 @@ msgstr "ç?¡æ³?å??å§?å?? lircã??"
 msgid "Couldn't read lirc configuration."
 msgstr "ç?¡æ³?è®?å?? lirc ç??設å®?ã??"
 
-#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:200
+#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:198
 msgid "Recordings"
 msgstr "é??製"
 
-#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:523
+#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:521
 msgid "MythTV Recordings"
 msgstr "MythTV é??å½±"
 
-#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:524
+#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:522
 msgid "MythTV LiveTV"
 msgstr "MythTV LiveTV"
 
@@ -2405,22 +2489,24 @@ msgid "%d x %d"
 msgstr "%d x %d"
 
 #: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:238
-#, c-format
-msgid "%d frames per second"
-msgstr "�� %d 格"
-
-#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:240
-#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:257
+#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:271
 #, c-format
 msgid "%d kbps"
 msgstr "%d kbps"
 
-#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:260
+#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:245
+#, c-format
+msgid "%d frame per second"
+msgid_plural "%d frames per second"
+msgstr[0] "�� %d 格"
+
+#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:274
 #, c-format
 msgid "%d Hz"
 msgstr "%d Hz"
 
-#: ../src/plugins/publish/totem-publish.c:588
+#. Translators: computers on the local network which are publishing their playlists over the network
+#: ../src/plugins/publish/totem-publish.c:589
 msgid "Neighbors"
 msgstr "é?°å±?"
 
@@ -2451,6 +2537,11 @@ msgstr ""
 msgid "Use _encrypted transport protocol (HTTPS)"
 msgstr "使ç?¨å? å¯?ç??å?³è¼¸é??è¨?å??å®?[HTTPS](_E)"
 
+#: ../src/plugins/screensaver/totem-screensaver.c:94
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1964
+msgid "Playing a movie"
+msgstr "æ?­æ?¾å½±ç??"
+
 #: ../src/plugins/screenshot/gallery.ui.h:1
 msgid "Calculate the number of screenshots"
 msgstr "è¨?ç®?ç?«é?¢å¿«ç?§ç??æ?¸é??"
@@ -2514,7 +2605,8 @@ msgid "Save Screenshot"
 msgstr "����快�"
 
 #. Create the screenshot widget
-#: ../src/plugins/screenshot/totem-screenshot.c:159
+#. Translators: %s is the movie title and %d is an auto-incrementing number to make filename unique
+#: ../src/plugins/screenshot/totem-screenshot.c:160
 #, c-format
 msgid "Screenshot-%s-%d.png"
 msgstr "ç?«é?¢æ?ªå??-%s-%d.png"
@@ -2544,19 +2636,32 @@ msgstr "建ç«?ç?«é?¢å¿«ç?§è??å»?(_G)..."
 msgid "Create a gallery of screenshots"
 msgstr "建ç«?ç?«é?¢å¿«ç?§ç??è??å»?"
 
-#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:171
+#. Update the "seconds" label so that it always has the correct singular/plural form
+#. Translators: label for the seconds selector in the "Skip to" dialogue
+#. Fix the label width at the maximum necessary for the plural labels, to prevent it changing size when we change the spinner value
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:158
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:184
+msgid "second"
+msgid_plural "seconds"
+msgstr[0] "�"
+
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:184
+msgid "seconds"
+msgstr "�"
+
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:190
 msgid "Skip to"
 msgstr "跳�"
 
-#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto-plugin.c:215
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto-plugin.c:216
 msgid "_Skip to..."
 msgstr "跳�(_S)..."
 
-#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto-plugin.c:215
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto-plugin.c:216
 msgid "Skip to a specific time"
 msgstr "è·³å¾?æ??å®?æ??é??"
 
-#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto-plugin.c:221
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto-plugin.c:222
 msgid "Could not load the \"Skip to\" dialog interface."
 msgstr "ç?¡æ³?è¼?å?¥ \"è·³è?³\" å°?話è¦?çª?ã??"
 
@@ -2564,26 +2669,22 @@ msgstr "ç?¡æ³?è¼?å?¥ \"è·³è?³\" å°?話è¦?çª?ã??"
 msgid "_Skip to:"
 msgstr "跳�(_S):"
 
-#: ../src/plugins/skipto/skipto.ui.h:2
-msgid "seconds"
-msgstr "�"
-
 #. Display an error
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:170
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:173
 #, c-format
 msgid "Could not get name and thumbnail for %s: %s"
 msgstr "ç?¡æ³?å??å¾? %s ç??å??稱è??縮å??ï¼?%s"
 
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:171
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:174
 msgid "File Error"
 msgstr "���誤"
 
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:244
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:358
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:251
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:368
 msgid "Could not connect to Tracker"
 msgstr "�����追蹤�"
 
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:251
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:258
 msgid "No results"
 msgstr "æ²?æ??çµ?æ??"
 
@@ -2592,13 +2693,13 @@ msgstr "æ²?æ??çµ?æ??"
 #. * Showing 10-20 of 128 matches
 #. * This is similar to what web searches use, eg. Google on the top-right of their search results page show:
 #. * Personalized Results 1 - 10 of about 4,130,000 for foobar
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:276
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:283
 #, c-format
 msgid "Showing %i - %i of %i match"
 msgid_plural "Showing %i - %i of %i matches"
 msgstr[0] "顯示 %3$i é ?符å??中ç??第 %1$i - %2$i é ?"
 
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:571
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:581
 msgid "Page"
 msgstr "é ?"
 
@@ -2635,89 +2736,89 @@ msgstr "ç?¸é??å½±ç??"
 msgid "Videos"
 msgstr "å½±ç??"
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:314
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:316
 msgid "_Open in Web Browser"
 msgstr "å?¨ç¶²é ?ç??覽å?¨ä¸­é??å??(_O)"
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:314
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:316
 msgid "Open the video in your web browser"
 msgstr "å?¨ä½ ç??網é ?ç??覽å?¨ä¸­é??å??æ­¤è¦?å??"
 
 #. Add the sidebar page
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:364
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:366
 msgid "YouTube"
 msgstr "YouTube"
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:456
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:452
 msgid "Cancelling queryâ?¦"
 msgstr "æ­£å?¨å??æ¶?æ?¥è©¢..."
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:505
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:513
 msgid "Error Looking Up Video URI"
 msgstr "å°?æ?¾å½±ç?? URI æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
 
 #. Hide the ugly technical message libgdata gives behind a nice one telling them it's out of date (which it likely is
 #. * if we're receiving a protocol error).
 #. Spew out the error message as provided
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:695
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:700
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:797
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:802
 msgid "Error Searching for Videos"
 msgstr "æ??å°?å½±ç??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:696
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:798
 msgid ""
 "The response from the server could not be understood. Please check you are "
 "running the latest version of libgdata."
 msgstr "ç?¡æ³?äº?解伺æ??å?¨å?³ä¾?ç??å??æ??ã??è«?檢æ?¥ä½ æ?¯å?¦å?·è¡?æ??æ?°ç??ç?? libgdataã??"
 
 #. Update the UI
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:842
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:972
 msgid "Fetching search resultsâ?¦"
 msgstr "æ­£å?¨å??å¾?æ??å°?çµ?æ??..."
 
 #. Update the UI
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:893
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:1037
 msgid "Fetching related videosâ?¦"
 msgstr "æ­£å?¨å??å¾?ç?¸é??å½±ç??..."
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:944
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:1088
 msgid "Error Opening Video in Web Browser"
 msgstr "å?¨ç¶²é ?ç??覽å?¨ä¸­é??å??å½±ç??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:964
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:1108
 msgid "Fetching more videosâ?¦"
 msgstr "æ­£å?¨å??å¾?æ?´å¤?å½±ç??..."
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:419
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:431
 msgid "No URI to play"
 msgstr "æ²?æ??è¦?æ?­æ?¾ç?? URI"
 
 #. translators: this is:
 #. * Open With ApplicationName
 #. * as in nautilus' right-click menu
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1065
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1104
 #, c-format
 msgid "_Open with \"%s\""
 msgstr "以ã??%sã??é??å??(_O)"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1116
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1155
 #, c-format
 msgid "Browser Plugin using %s"
 msgstr "Totem ç??覽å?¨å¤?æ??ç¨?å¼?使ç?¨ %s"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1121
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1160
 msgid "Totem Browser Plugin"
 msgstr "Totem ç??覽å?¨å¤?æ??ç¨?å¼?"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2134
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2179
 msgid "No playlist or playlist empty"
 msgstr "æ²?æ??æ?­æ?¾æ¸?å?®æ??æ¸?å?®ç©ºç?½"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2225
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2270
 msgid "Movie browser plugin"
 msgstr "å½±ç??ç??覽å?¨å¤?æ??ç¨?å¼?"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2241
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2286
 msgid "Verify your system installation. The Totem plugin will now exit."
 msgstr "è«?檢æ?¥å®?è£?æ??æ??æ²?æ??å??é¡?ã??Totem æ??ç«?å?»çµ?æ??ã??"
 
@@ -2767,6 +2868,36 @@ msgid ""
 "default password ('totem')."
 msgstr "å?¨ä½ æ??ä¸?確å®?å¾?ï¼?Totem æ??ç­?å¾?你以 winpdb æ?? rpdb2 é?£ç·?ã??å¦?æ??ä½ å°?æ?ªå?¨ GConf 中設å®?é?¤é?¯å?¨å¯?碼ï¼?å®?æ??使ç?¨é ?設ç??å¯?碼('totem')ã??"
 
+#~ msgid "Deinterlace"
+#~ msgstr "交��"
+
+#~ msgid "_Deinterlace"
+#~ msgstr "交��(_D)"
+
+#~ msgid "Buffer size"
+#~ msgstr "ç·©è¡?å??大å°?"
+
+#~ msgid "Enable deinterlacing"
+#~ msgstr "å??ç?¨äº¤é?¯å¼?"
+
+#~ msgid "Maximum amount of data to decode ahead of display (in seconds)"
+#~ msgstr "å?¨é¡¯ç¤ºå??已解碼ç??è³?æ??ç??æ??大å?¼ï¼?ç§?ï¼?"
+
+#~ msgid "Whether the main window should stay on top"
+#~ msgstr "主è¦?çª?æ??å?¦ä¿?æ??ä¸?被å?¶å®?è¦?çª?é?®è?½"
+
+#~ msgid "Whether the main window should stay on top of the other ones"
+#~ msgstr "主è¦?çª?æ??å?¦ä¿?æ??ä¸?被å?¶å®?è¦?çª?é?®è?½"
+
+#~ msgid "Could not launch URL \"%s\": %s"
+#~ msgstr "ç?¡æ³?é??å??網å?? \"%s\"ï¼?%s"
+
+#~ msgid "Default browser not configured"
+#~ msgstr "æ?ªè¨­å®?é ?設ç??覽å?¨"
+
+#~ msgid "Error launching URI"
+#~ msgstr "é??å?? URI ç?¼ç??é?¯èª¤"
+
 #~ msgid "Sound volume"
 #~ msgstr "é?³é??"
 
diff --git a/po/zh_TW.po b/po/zh_TW.po
index fdd677d..60bcc13 100644
--- a/po/zh_TW.po
+++ b/po/zh_TW.po
@@ -7,10 +7,10 @@
 # Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>, 2009.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: totem 2.29.4\n"
+"Project-Id-Version: totem 2.31.6\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-02-16 19:20+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-02-16 15:44+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-21 21:18+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-20 21:04+0800\n"
 "Last-Translator: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>\n"
 "Language-Team: Chinese (traditional)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -24,11 +24,11 @@ msgstr ""
 msgid "Leave Fullscreen"
 msgstr "é?¢é??å?¨è?¢å¹?"
 
-#: ../data/fullscreen.ui.h:2 ../data/totem.ui.h:98
+#: ../data/fullscreen.ui.h:2 ../data/totem.ui.h:102
 msgid "Time:"
 msgstr "æ??é??ï¼?"
 
-#: ../data/playlist.ui.h:1
+#: ../data/playlist.ui.h:1 ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:1
 msgid "Add..."
 msgstr "å? å?¥..."
 
@@ -44,7 +44,7 @@ msgstr "�移"
 msgid "Move Up"
 msgstr "�移"
 
-#: ../data/playlist.ui.h:5
+#: ../data/playlist.ui.h:5 ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:8
 msgid "Remove"
 msgstr "移�"
 
@@ -56,7 +56,7 @@ msgstr "�����中移���"
 msgid "Save Playlist..."
 msgstr "������..."
 
-#: ../data/playlist.ui.h:8 ../data/totem.ui.h:73
+#: ../data/playlist.ui.h:8 ../data/totem.ui.h:77
 msgid "Select a file to use for text subtitles"
 msgstr "é?¸æ??è¦?å??ç?ºå­?å¹?ç??æª?æ¡?"
 
@@ -64,11 +64,11 @@ msgstr "é?¸æ??è¦?å??ç?ºå­?å¹?ç??æª?æ¡?"
 msgid "_Copy Location"
 msgstr "�製�置(_C)"
 
-#: ../data/playlist.ui.h:10
+#: ../data/playlist.ui.h:10 ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:12
 msgid "_Remove"
 msgstr "移�(_R)"
 
-#: ../data/playlist.ui.h:11 ../data/totem.ui.h:138
+#: ../data/playlist.ui.h:11 ../data/totem.ui.h:145
 msgid "_Select Text Subtitles..."
 msgstr "é?¸æ??æ??å­?å­?å¹?(_S)..."
 
@@ -129,7 +129,7 @@ msgstr "�輯�"
 msgid "Artist:"
 msgstr "æ¼?å?ºè??ï¼?"
 
-#: ../data/properties.ui.h:9 ../data/totem.ui.h:23
+#: ../data/properties.ui.h:9 ../data/totem.ui.h:22
 #: ../src/totem-properties-view.c:89
 msgid "Audio"
 msgstr "é?³æ??"
@@ -162,7 +162,7 @@ msgstr "æ??é??é?·åº¦ï¼?"
 msgid "Framerate:"
 msgstr "å¹?ç??ï¼?"
 
-#: ../data/properties.ui.h:17 ../data/totem.ui.h:40
+#: ../data/properties.ui.h:17 ../data/totem.ui.h:41
 msgid "General"
 msgstr "��"
 
@@ -177,9 +177,9 @@ msgstr "��"
 #: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:167
 #: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:169
 #: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:238
-#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:240
-#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:257
-#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:260
+#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:248
+#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:271
+#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:274
 msgid "N/A"
 msgstr "���"
 
@@ -203,7 +203,8 @@ msgstr "���"
 msgid "Unknown"
 msgstr "ä¸?æ??"
 
-#: ../data/properties.ui.h:22 ../src/totem-properties-view.c:85
+#: ../data/properties.ui.h:22 ../data/totem.ui.h:104
+#: ../src/totem-properties-view.c:85
 msgid "Video"
 msgstr "å½±ç??"
 
@@ -221,8 +222,8 @@ msgid "_Add to Playlist"
 msgstr "�������(_A)"
 
 #. Title
-#: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:1 ../data/totem.ui.h:50
-#: ../src/totem-object.c:1630
+#: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:1 ../data/totem.ui.h:53
+#: ../src/totem-object.c:1620
 msgid "Movie Player"
 msgstr "å½±ç??æ?­æ?¾å?¨"
 
@@ -314,466 +315,479 @@ msgstr "é?³æ??é?¸å?®(_U)"
 msgid "About this application"
 msgstr "é??æ?¼æ­¤ç¨?å¼?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:22
-msgid "Also disable the screensaver when playing _audio"
-msgstr "æ?­æ?¾é?³æ¨?æ??ä¹?å??ç?¨è?¢å¹?ä¿?è­·ç¨?å¼?(_A)"
-
-#: ../data/totem.ui.h:24
+#: ../data/totem.ui.h:23
 msgid "Audio Output"
 msgstr "é?³æ??輸å?º"
 
-#: ../data/totem.ui.h:25 ../src/totem-menu.c:346
+#. Translators: an entry in the "Languages" menu, used to choose the audio language of a DVD
+#: ../data/totem.ui.h:24 ../src/totem-menu.c:197
 msgid "Auto"
 msgstr "è?ªå??"
 
-#: ../data/totem.ui.h:26
-msgid "Automatically _load subtitle files when movie is loaded"
-msgstr "è¼?å?¥å½±ç??å¾?è?ªå??è®?å??å­?å¹?æª?æ¡?(_L)"
-
-#: ../data/totem.ui.h:27
-msgid "Automatically _resize the window when a new video is loaded"
-msgstr "è¼?å?¥æ?°å½±ç??å¾?è?ªå??調æ?´è¦?çª?大å°?(_R)"
-
-#: ../data/totem.ui.h:28
+#: ../data/totem.ui.h:25
 msgid "Clear the playlist"
 msgstr "������"
 
-#: ../data/totem.ui.h:29
+#: ../data/totem.ui.h:26
 msgid "Co_ntrast:"
 msgstr "å??å·®(_N):"
 
-#: ../data/totem.ui.h:30
+#: ../data/totem.ui.h:27
 msgid "Color Balance"
 msgstr "�彩平衡"
 
-#: ../data/totem.ui.h:31
+#: ../data/totem.ui.h:28
 msgid "Configure plugins to extend the application"
 msgstr "設å®?ç?¨ä¾?æ?´å??æ­¤æ??ç?¨ç¨?å¼?ç??å¤?æ??ç¨?å¼?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:32
+#: ../data/totem.ui.h:29
 msgid "Configure the application"
 msgstr "設å®?æ??ç?¨ç¨?å¼?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:33
+#: ../data/totem.ui.h:30
 msgid "Connection _speed:"
 msgstr "é?£ç·?é??度(_S):"
 
-#: ../data/totem.ui.h:34
+#: ../data/totem.ui.h:31
 msgid "Decrease volume"
 msgstr "æ¸?å°?é?³é??"
 
-#: ../data/totem.ui.h:35
-msgid "Deinterlace"
-msgstr "交��"
+#: ../data/totem.ui.h:32
+msgid "Disable _deinterlacing of interlaced videos"
+msgstr "å??ç?¨äº¤é?¯å¼?å½±ç??ç??å?»äº¤é?¯(_D)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:36
+#: ../data/totem.ui.h:33
+msgid "Disable screensaver when playing "
+msgstr "æ?­æ?¾é?³æ¨?æ??å??ç?¨è?¢å¹?ä¿?è­·ç¨?å¼?"
+
+#. Tab label in the Preferences dialogue
+#: ../data/totem.ui.h:35
 msgid "Display"
 msgstr "顯示"
 
-#: ../data/totem.ui.h:37
+#: ../data/totem.ui.h:36
 msgid "Eject the current disc"
 msgstr "é??å?ºç?®å??ç??å??ç¢?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:38
+#: ../data/totem.ui.h:37
+msgid "External Chapters"
+msgstr "��章�"
+
+#. Audio visualization dimensions
+#: ../data/totem.ui.h:39
 msgid "Extra Large"
 msgstr "�大"
 
-#: ../data/totem.ui.h:39
+#: ../data/totem.ui.h:40
 msgid "Fit Window to Movie"
 msgstr "調æ?´è¦?çª?大å°?è?³å½±ç??大å°?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:41
+#: ../data/totem.ui.h:42
 msgid "Go to the DVD menu"
 msgstr "å??å¾? DVD é?¸å?®"
 
-#: ../data/totem.ui.h:42
+#: ../data/totem.ui.h:43
 msgid "Go to the angle menu"
 msgstr "å??å¾?è§?度é?¸å?®"
 
-#: ../data/totem.ui.h:43
+#: ../data/totem.ui.h:44
 msgid "Go to the audio menu"
 msgstr "å??å¾?é?³æ??é?¸å?®"
 
-#: ../data/totem.ui.h:44
+#: ../data/totem.ui.h:45
 msgid "Go to the chapter menu"
 msgstr "å??å¾?ç« ç¯?é?¸å?®"
 
-#: ../data/totem.ui.h:45
+#: ../data/totem.ui.h:46
 msgid "Go to the title menu"
 msgstr "å??å¾?æ¨?é¡?é?¸å?®"
 
-#: ../data/totem.ui.h:46
+#: ../data/totem.ui.h:47
 msgid "Help contents"
 msgstr "���容"
 
-#: ../data/totem.ui.h:47
+#: ../data/totem.ui.h:48
 msgid "Increase volume"
 msgstr "å¢?å? é?³é??"
 
-#: ../data/totem.ui.h:48
+#: ../data/totem.ui.h:49
 msgid "Intranet/LAN"
 msgstr "Intranet/LAN"
 
-#: ../data/totem.ui.h:49
+#. Audio visualization dimensions
+#: ../data/totem.ui.h:51
 msgid "Large"
 msgstr "大"
 
-#: ../data/totem.ui.h:51
+#: ../data/totem.ui.h:52
+msgid "Load _chapter files when movie is loaded"
+msgstr "è¼?å?¥å½±ç??å¾?è®?å??ç« ç¯?æª?æ¡?(_C)"
+
+#: ../data/totem.ui.h:54
 msgid "Networking"
 msgstr "網路"
 
-#: ../data/totem.ui.h:52
+#: ../data/totem.ui.h:55
 msgid "Next chapter or movie"
 msgstr "ä¸?ä¸?ç« æ??ä¸?ä¸?齣影ç??"
 
-#: ../data/totem.ui.h:53
+#. Audio visualization dimensions
+#: ../data/totem.ui.h:57
 msgid "Normal"
 msgstr "��"
 
-#: ../data/totem.ui.h:54
+#: ../data/totem.ui.h:58
 msgid "Open _Location..."
 msgstr "é??å??ä½?ç½®(_L)..."
 
-#: ../data/totem.ui.h:55
+#: ../data/totem.ui.h:59
 msgid "Open a file"
 msgstr "é??å??æª?æ¡?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:56
+#: ../data/totem.ui.h:60
 msgid "Open a non-local file"
 msgstr "é??å??ä¸?æ?¯å?¨æ?¬æ©?ç??æª?æ¡?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:57
+#: ../data/totem.ui.h:61
 msgid "Play / P_ause"
 msgstr "æ?­æ?¾/æ?«å??(_A)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:58
+#: ../data/totem.ui.h:62
 msgid "Play or pause the movie"
 msgstr "æ?­æ?¾æ??æ?«å??æ?­æ?¾å½±ç??"
 
-#: ../data/totem.ui.h:59
+#: ../data/totem.ui.h:63
 msgid "Playback"
 msgstr "æ?­æ?¾"
 
-#: ../data/totem.ui.h:60
+#: ../data/totem.ui.h:64
 msgid "Plugins..."
 msgstr "å¤?æ??ç¨?å¼?..."
 
-#: ../data/totem.ui.h:61
+#: ../data/totem.ui.h:65
 msgid "Prefere_nces"
 msgstr "å??好設å®?(_N)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:62
+#: ../data/totem.ui.h:66
 msgid "Previous chapter or movie"
 msgstr "ä¸?ä¸?ç« æ??ä¸?ä¸?齣影ç??"
 
-#: ../data/totem.ui.h:63
+#: ../data/totem.ui.h:67
 msgid "Quit the program"
 msgstr "çµ?æ??ç¨?å¼?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:64
+#: ../data/totem.ui.h:68
 msgid "Reset to _Defaults"
 msgstr "é??ç½®ç?ºé ?設å?¼(_D)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:65
+#: ../data/totem.ui.h:69
 msgid "Resize _1:1"
 msgstr "å??å§?大å°? _1:1"
 
-#: ../data/totem.ui.h:66
+#: ../data/totem.ui.h:70
 msgid "Resize _2:1"
 msgstr "å?©å??大å°? _2:1"
 
-#: ../data/totem.ui.h:67
+#: ../data/totem.ui.h:71
 msgid "Resize to double the original video size"
 msgstr "å°?ç?«é?¢æ?¾å¤§ç?ºå??å§?大å°?ç??å?©å??"
 
-#: ../data/totem.ui.h:68
+#: ../data/totem.ui.h:72
 msgid "Resize to half the original video size"
 msgstr "å°?ç?«é?¢ç¸®å°?ç?ºå??å§?大å°?ç??ä¸?å??"
 
-#: ../data/totem.ui.h:69
+#: ../data/totem.ui.h:73
 msgid "Resize to the original video size"
 msgstr "å°?ç?«é?¢é??å??ç?ºå??å§?大å°?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:70
+#: ../data/totem.ui.h:74
 msgid "S_idebar"
 msgstr "���格(_I)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:71
+#: ../data/totem.ui.h:75
 msgid "S_ubtitles"
 msgstr "å­?å¹?(_U)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:72
+#: ../data/totem.ui.h:76
 msgid "Sat_uration:"
 msgstr "飽å??度(_U):"
 
-#: ../data/totem.ui.h:74
+#: ../data/totem.ui.h:78
 msgid "Set the repeat mode"
 msgstr "å??æ??æ?¯å?¦å¾ªç?°æ?­æ?¾å½±ç??"
 
-#: ../data/totem.ui.h:75
+#: ../data/totem.ui.h:79
 msgid "Set the shuffle mode"
 msgstr "å??æ??æ?¯å?¦ä»¥é?¨æ©?ç??次åº?æ?­æ?¾å½±ç??"
 
 # anamorphic has discriminating meaning in chinese. -- Abel
-#: ../data/totem.ui.h:76
+#: ../data/totem.ui.h:80
 msgid "Sets 16:9 (widescreen) aspect ratio"
 msgstr "設置� 16:9 (寬��)�寬�"
 
-#: ../data/totem.ui.h:77
+#: ../data/totem.ui.h:81
 msgid "Sets 2.11:1 (DVB) aspect ratio"
 msgstr "設置� 2.11:1 (DVB) �寬�"
 
-#: ../data/totem.ui.h:78
+#: ../data/totem.ui.h:82
 msgid "Sets 4:3 (TV) aspect ratio"
 msgstr "設置� 4:3�����寬�"
 
-#: ../data/totem.ui.h:79
+#: ../data/totem.ui.h:83
 msgid "Sets automatic aspect ratio"
 msgstr "è?ªå??å??æ??é?·å¯¬æ¯?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:80
+#: ../data/totem.ui.h:84
 msgid "Sets square aspect ratio"
 msgstr "設置� 1:1 �寬�"
 
-#: ../data/totem.ui.h:81
+#: ../data/totem.ui.h:85
 msgid "Show _Controls"
 msgstr "顯示����(_C)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:82
+#: ../data/totem.ui.h:86
 msgid "Show _visual effects when an audio file is played"
 msgstr "æ?­æ?¾é?³æ¨?æ??顯示è¦?覺æ??æ??(_V)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:83
+#: ../data/totem.ui.h:87
 msgid "Show controls"
 msgstr "顯示����"
 
-#: ../data/totem.ui.h:84
+#: ../data/totem.ui.h:88
 msgid "Show or hide the sidebar"
 msgstr "顯示æ??é?±è??å?´é?¢çª?æ ¼"
 
-#: ../data/totem.ui.h:85
+#: ../data/totem.ui.h:89
 msgid "Shuff_le Mode"
 msgstr "����模�(_L)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:86
+#: ../data/totem.ui.h:90
 msgid "Skip _Backwards"
 msgstr "å¾?å¾?(_B)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:87
+#: ../data/totem.ui.h:91
 msgid "Skip _Forward"
 msgstr "å¾?å??(_F)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:88
+#: ../data/totem.ui.h:92
 msgid "Skip backwards"
 msgstr "å¾?å¾?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:89
+#: ../data/totem.ui.h:93
 msgid "Skip forward"
 msgstr "å¾?å??"
 
-#: ../data/totem.ui.h:90
+#: ../data/totem.ui.h:94
 msgid "Square"
 msgstr "正�形"
 
-#: ../data/totem.ui.h:91
+#: ../data/totem.ui.h:95
 msgid "Start playing files from last position"
 msgstr "å¾?ä¸?次ä½?ç½®é??å§?æ?­æ?¾æª?æ¡?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:92 ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5732
+#: ../data/totem.ui.h:96 ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5892
 msgid "Stereo"
 msgstr "ç«?é«?è?²"
 
-#: ../data/totem.ui.h:93
+#: ../data/totem.ui.h:97
 msgid "Switch An_gles"
 msgstr "å??æ??è§?度(_G)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:94
+#: ../data/totem.ui.h:98
 msgid "Switch camera angles"
 msgstr "å??æ??æ??å½±æ©?è§?度"
 
-#: ../data/totem.ui.h:95
+#: ../data/totem.ui.h:99
 msgid "Switch to fullscreen"
 msgstr "å??æ??è?³å?¨è?¢å¹?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:96
+#: ../data/totem.ui.h:100
 msgid "Text Subtitles"
 msgstr "å­?å¹?æ??å­?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:97
+#: ../data/totem.ui.h:101
 msgid "Time seek bar"
 msgstr "æ??é??æ??å°?å??"
 
-#: ../data/totem.ui.h:99
+#: ../data/totem.ui.h:103
 msgid "Totem Preferences"
 msgstr "Totem å??好設å®?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:100
+#: ../data/totem.ui.h:105
+msgid "Video or Audio"
+msgstr "è¦?è¨?æ??é?³è¨?"
+
+#: ../data/totem.ui.h:106
 msgid "View the properties of the current stream"
 msgstr "檢è¦?ç?®å??串æµ?ç??屬æ?§"
 
-#: ../data/totem.ui.h:101
+#: ../data/totem.ui.h:107
 msgid "Visual Effects"
 msgstr "è¦?覺æ??æ??"
 
-#: ../data/totem.ui.h:102
+#: ../data/totem.ui.h:108
 msgid "Visualization _size:"
 msgstr "æ?­æ?¾è¦?覺æ??æ??ç??è¦?çª?大å°?(_S):"
 
-#: ../data/totem.ui.h:103
+#: ../data/totem.ui.h:109
 msgid "Volume _Down"
 msgstr "調ä½?é?³é??(_D)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:104
+#: ../data/totem.ui.h:110
 msgid "Volume _Up"
 msgstr "調é«?é?³é??(_U)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:105
+#: ../data/totem.ui.h:111
 msgid "Zoom In"
 msgstr "æ??è¿?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:106
+#: ../data/totem.ui.h:112
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "æ??é? "
 
-#: ../data/totem.ui.h:107
+#: ../data/totem.ui.h:113
 msgid "Zoom Reset"
 msgstr "縮æ?¾é??設"
 
-#: ../data/totem.ui.h:108
+#: ../data/totem.ui.h:114
 msgid "Zoom in"
 msgstr "æ??è¿?"
 
-#: ../data/totem.ui.h:109
+#: ../data/totem.ui.h:115
 msgid "Zoom out"
 msgstr "æ??é? "
 
-#: ../data/totem.ui.h:110
+#: ../data/totem.ui.h:116
 msgid "Zoom reset"
 msgstr "縮æ?¾é??設"
 
-#: ../data/totem.ui.h:111
+#: ../data/totem.ui.h:117
 msgid "_About"
 msgstr "é??æ?¼(_A)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:112
+#: ../data/totem.ui.h:118
 msgid "_Angle Menu"
 msgstr "�度��(_A)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:113
+#: ../data/totem.ui.h:119
 msgid "_Aspect Ratio"
 msgstr "�寬�(_A)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:114
+#: ../data/totem.ui.h:120
 msgid "_Audio output type:"
 msgstr "é?³æ??輸å?ºé¡?å??(_A):"
 
-#: ../data/totem.ui.h:115
+#: ../data/totem.ui.h:121
 msgid "_Brightness:"
 msgstr "亮度(_B):"
 
-#: ../data/totem.ui.h:116
+#: ../data/totem.ui.h:122
 msgid "_Chapter Menu"
 msgstr "章���(_C)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:117
+#: ../data/totem.ui.h:123
 msgid "_Clear Playlist"
 msgstr "������(_C)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:118
+#: ../data/totem.ui.h:124
 msgid "_Contents"
 msgstr "�容(_C)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:119
+#: ../data/totem.ui.h:125
 msgid "_DVD Menu"
 msgstr "_DVD ��"
 
-#: ../data/totem.ui.h:120
-msgid "_Deinterlace"
-msgstr "交��(_D)"
-
-#: ../data/totem.ui.h:121
+#: ../data/totem.ui.h:126
 msgid "_Edit"
 msgstr "編輯(_E)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:122
+#: ../data/totem.ui.h:127
 msgid "_Eject"
 msgstr "é??å?º(_E)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:123
+#: ../data/totem.ui.h:128
 msgid "_Encoding:"
 msgstr "編碼(_E):"
 
-#: ../data/totem.ui.h:124
+#: ../data/totem.ui.h:129
 msgid "_Font:"
 msgstr "å­?å??(_F):"
 
-#: ../data/totem.ui.h:125
+#: ../data/totem.ui.h:130
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "���(_F)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:126
+#: ../data/totem.ui.h:131
 msgid "_Go"
 msgstr "å??å¾?(_G)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:127
+#: ../data/totem.ui.h:132
 msgid "_Help"
 msgstr "æ±?å?©(_H)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:128
+#: ../data/totem.ui.h:133
 msgid "_Hue:"
 msgstr "�調(_H):"
 
-#: ../data/totem.ui.h:129
+#: ../data/totem.ui.h:134
 msgid "_Languages"
 msgstr "��(_L)"
 
+#: ../data/totem.ui.h:135
+msgid "_Load subtitle files when movie is loaded"
+msgstr "è¼?å?¥å½±ç??å¾?è®?å??å­?å¹?æª?æ¡?(_L)"
+
 # Following German team's practice (_Movie -> _File), since totem can play
 # audio as well -- Abel
-#: ../data/totem.ui.h:130
+#: ../data/totem.ui.h:136
 msgid "_Movie"
 msgstr "��(_F)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:131
+#: ../data/totem.ui.h:137
 msgid "_Next Chapter/Movie"
 msgstr "ä¸?ä¸?ç« /ä¸?ä¸?齣影ç??(_N)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:132
+#: ../data/totem.ui.h:138
 msgid "_Open..."
 msgstr "é??å??(_O)..."
 
-#: ../data/totem.ui.h:133
+#: ../data/totem.ui.h:139
 msgid "_Previous Chapter/Movie"
 msgstr "ä¸?ä¸?ç« /ä¸?ä¸?齣影ç??(_P)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:134
+#: ../data/totem.ui.h:140
 msgid "_Properties"
 msgstr "屬�(_P)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:135
+#: ../data/totem.ui.h:141
 msgid "_Quit"
 msgstr "çµ?æ??(_Q)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:136
+#: ../data/totem.ui.h:142
 msgid "_Repeat Mode"
 msgstr "循���(_R)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:137
+#: ../data/totem.ui.h:143
 msgid "_Resize 1:2"
 msgstr "ä¸?å??大å°? 1:2(_R)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:139
+#: ../data/totem.ui.h:144
+msgid "_Resize the window when a new video is loaded"
+msgstr "è¼?å?¥æ?°å½±ç??å¾?è?ªå??調æ?´è¦?çª?大å°?(_R)"
+
+#: ../data/totem.ui.h:146
 msgid "_Sound"
 msgstr "é?³æ??(_S)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:140
+#: ../data/totem.ui.h:147
 msgid "_Title Menu"
 msgstr "����(_T)"
 
-#: ../data/totem.ui.h:141
+#: ../data/totem.ui.h:148
 msgid "_Type of visualization:"
 msgstr "è¦?覺æ??æ??é¡?å??(_T):"
 
-#: ../data/totem.ui.h:142
+#: ../data/totem.ui.h:149
 msgid "_View"
 msgstr "檢�(_V)"
 
@@ -810,58 +824,46 @@ msgstr ""
 "\"11\" ç?º Intranet/LANã??"
 
 #: ../data/totem.schemas.in.h:5
-msgid "Buffer size"
-msgstr "ç·©è¡?å??大å°?"
-
-#: ../data/totem.schemas.in.h:6
 msgid "Default location for the \"Open...\" dialogs"
 msgstr "ã??é??å??...ã??å°?話è¦?çª?ç??é ?設ä½?ç½®"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:7
+#: ../data/totem.schemas.in.h:6
 msgid ""
 "Default location for the \"Open...\" dialogs, default is the current "
 "directory"
 msgstr "ã??é??å??...ã??å°?話è¦?çª?ç??é ?設ä½?ç½®ï¼?é ?設æ?¯ç?®å??ç??è³?æ??夾"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:8
+#: ../data/totem.schemas.in.h:7
 msgid "Default location for the \"Take Screenshot\" dialogs"
 msgstr "\"æ?·å??ç?«é?¢å¿«ç?§\" å°?話è¦?çª?ç??é ?設ä½?ç½®"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:9
+#: ../data/totem.schemas.in.h:8
 msgid ""
 "Default location for the \"Take Screenshot\" dialogs, default is the "
 "Pictures directory"
 msgstr "\"æ?·å??ç?«é?¢å¿«ç?§\" å°?話è¦?çª?ç??é ?設ä½?ç½®ï¼?é ?設æ?¯å??ç??è³?æ??夾"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:10
-msgid "Enable deinterlacing"
-msgstr "å??ç?¨äº¤é?¯å¼?"
-
-#: ../data/totem.schemas.in.h:11
+#: ../data/totem.schemas.in.h:9
 msgid "Encoding charset for subtitle"
 msgstr "å­?å¹?ç??å­?å??編碼"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:12
-msgid "Maximum amount of data to decode ahead of display (in seconds)"
-msgstr "å?¨é¡¯ç¤ºå??已解碼ç??è³?æ??ç??æ??大å?¼ï¼?ç§?ï¼?"
-
-#: ../data/totem.schemas.in.h:13
+#: ../data/totem.schemas.in.h:10
 msgid "Name of the visual effects plugins"
 msgstr "è¦?覺æ??æ??å¤?æ??ç¨?å¼?ç??å??稱"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:14
+#: ../data/totem.schemas.in.h:11
 msgid "Network buffering threshold"
 msgstr "網路緩è¡?å??ç??é??"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:15
+#: ../data/totem.schemas.in.h:12
 msgid "Network connection speed"
 msgstr "é?£ç·?é?£ç·?é??度"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:16
+#: ../data/totem.schemas.in.h:13
 msgid "Pango font description for subtitle rendering"
 msgstr "æ??繪å­?å¹?ç?? Pango å­?å??æ??è¿°"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:17
+#: ../data/totem.schemas.in.h:14
 msgid ""
 "Quality settings for the audio visualization: \"0\" for small, \"1\" for "
 "normal, \"2\" for large, \"3\" for extra large."
@@ -869,55 +871,55 @@ msgstr ""
 "é?³æ??è¦?覺æ??æ??ç??å??質設å®?å?¼ï¼? \"0\" 代表å°?ï¼? \"1\" 代表æ?®é??ï¼? \"2\" 代表大ï¼? \"3"
 "\" 代表ç?¹å¤§ã??"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:18
+#: ../data/totem.schemas.in.h:15
 msgid "Repeat mode"
 msgstr "循���"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:19
+#: ../data/totem.schemas.in.h:16
 msgid "Resize the canvas automatically on file load"
 msgstr "ç?¶è¼?å?¥æª?æ¡?æ??è?ªå??調æ?´è¦?çª?大å°?"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:20
+#: ../data/totem.schemas.in.h:17
 msgid "Show visual effects when no video is displayed"
 msgstr "ç?¶ä¸?æ?¯æ?­æ?¾å½±ç??æ??顯示è¦?覺æ??æ??"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:21
+#: ../data/totem.schemas.in.h:18
 msgid "Show visual effects when playing an audio only file."
 msgstr "ç?¶æ?­æ?¾é?³æ¨?æ??顯示è¦?覺æ??æ??ã??"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:22
+#: ../data/totem.schemas.in.h:19
 msgid "Shuffle mode"
 msgstr "��次���"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:23
+#: ../data/totem.schemas.in.h:20
 msgid "Subtitle encoding"
 msgstr "��編碼"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:24
+#: ../data/totem.schemas.in.h:21
 msgid "Subtitle font"
 msgstr "å­?å¹?å­?å??"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:25
+#: ../data/totem.schemas.in.h:22
 msgid "The brightness of the video"
 msgstr "å½±ç??ç?«é?¢ç??亮度"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:26
+#: ../data/totem.schemas.in.h:23
 msgid "The contrast of the video"
 msgstr "å½±ç??ç?«é?¢ç??å??差度"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:27
+#: ../data/totem.schemas.in.h:24
 msgid "The hue of the video"
 msgstr "å½±ç??ç?«é?¢ç??亮度"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:28
+#: ../data/totem.schemas.in.h:25
 msgid "The saturation of the video"
 msgstr "å½±ç??ç?«é?¢ç??飽å??度"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:29
+#: ../data/totem.schemas.in.h:26
 msgid "Type of audio output to use"
 msgstr "é?³æ??輸å?ºæ?¹å¼?"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:30
+#: ../data/totem.schemas.in.h:27
 msgid ""
 "Type of audio output to use: \"0\" for stereo, \"1\" for 4-channel output, "
 "\"2\" for 5.0 channel output, \"3\" for 5.1 channel output, \"4\" for AC3 "
@@ -930,39 +932,43 @@ msgstr ""
 #. character set. You can change this to be the most common
 #. encoding for fansub subtitles in your language. File a bug
 #. against Totem, and leave UTF-8 as the default if in doubt.
-#: ../data/totem.schemas.in.h:35
+#: ../data/totem.schemas.in.h:32
 msgid "UTF-8"
 msgstr "UTF-8"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:36
+#: ../data/totem.schemas.in.h:33
 msgid "Visualization quality setting"
 msgstr "è¦?覺æ??æ??å??質設å®?å?¼"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:37
-msgid "Whether the main window should stay on top"
-msgstr "主è¦?çª?æ??å?¦ä¿?æ??ä¸?被å?¶å®?è¦?çª?é?®è?½"
+#: ../data/totem.schemas.in.h:34
+msgid "Whether to autoload external chapter files when a movie is loaded"
+msgstr "è¼?å?¥å½±ç??æ??æ?¯å?¦è?ªå??è®?å??å¤?é?¨ç« ç¯?æª?"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:38
-msgid "Whether the main window should stay on top of the other ones"
-msgstr "主è¦?çª?æ??å?¦ä¿?æ??ä¸?被å?¶å®?è¦?çª?é?®è?½"
+#: ../data/totem.schemas.in.h:35
+msgid "Whether to autoload external chapter files when a movie is loaded."
+msgstr "è¼?å?¥å½±ç??æ??æ?¯å?¦è?ªå??è®?å??å¤?é?¨ç« ç¯?æª?ã??"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:39
+#: ../data/totem.schemas.in.h:36
 msgid "Whether to autoload text subtitle files when a movie is loaded"
 msgstr "è¼?å?¥å½±ç??æ??æ?¯å?¦è?ªå??è®?å??å­?å¹?æª?"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:40
+#: ../data/totem.schemas.in.h:37
+msgid "Whether to disable deinterlacing for interlaced movies"
+msgstr "æ?¯å?¦å??ç?¨äº¤é?¯å¼?å½±ç??ç??å?»äº¤é?¯"
+
+#: ../data/totem.schemas.in.h:38
 msgid "Whether to disable the keyboard shortcuts"
 msgstr "æ?¯å?¦å??ç?¨æ?·å¾?é?µ"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:41
+#: ../data/totem.schemas.in.h:39
 msgid "Whether to disable the plugins in the user's home directory"
 msgstr "æ?¯å?¦å?¨ä½¿ç?¨è??ç??家ç?®é??裡å??ç?¨è©²å¤?æ??ç¨?å¼?"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:42
+#: ../data/totem.schemas.in.h:40
 msgid "Whether to enable debug for the playback engine"
 msgstr "æ??å?¦é¡¯ç¤ºæ?­æ?¾å¼?æ??ç??å?µé?¯è¨?æ?¯"
 
-#: ../data/totem.schemas.in.h:43
+#: ../data/totem.schemas.in.h:41
 msgid ""
 "Whether to remember the position of played audio/video files when pausing or "
 "closing them."
@@ -972,10 +978,6 @@ msgstr "æ?¯å?¦å?¨æ?«å??æ??é??é??æ?­æ?¾ç??é?³æ¨?/å½±ç??æ??è¨?ä½?å®?å??ç??ä½?ç½®
 msgid "Enter the _address of the file you would like to open:"
 msgstr "è«?輸å?¥æ?¨è¦?é??å??æª?æ¡?ç??ä½?ç½®(_A):"
 
-#: ../lib/totem-scrsaver.c:115
-msgid "Playing a movie"
-msgstr "æ?­æ?¾å½±ç??"
-
 #: ../src/eggdesktopfile.c:165
 #, c-format
 msgid "File is not a valid .desktop file"
@@ -1036,7 +1038,8 @@ msgstr "��格�"
 msgid "Extension(s)"
 msgstr "延伸å??è?½"
 
-#: ../src/eggfileformatchooser.c:651
+#. Translators: the parameter is a filename
+#: ../src/eggfileformatchooser.c:652
 #, c-format
 msgid ""
 "The program was not able to find out the file format you want to use for `%"
@@ -1046,7 +1049,7 @@ msgstr ""
 "æ­¤ç¨?å¼?ç?¡æ³?æ?¾å?ºæ?¨è¦?ç?¨æ?¼ã??%sã??ç??æª?æ¡?æ ¼å¼?ã??è«?確å®?該æª?æ¡?使ç?¨å·²ç?¥ç??延伸æª?å??æ??æ??å??"
 "å¾?ä¸?å??æ¸?å?®ä¸­é?¸æ??æª?æ¡?æ ¼å¼?ã??"
 
-#: ../src/eggfileformatchooser.c:658
+#: ../src/eggfileformatchooser.c:659
 msgid "File format not recognized"
 msgstr "��辨���格�"
 
@@ -1098,34 +1101,21 @@ msgstr "å??æ¶?"
 msgid "No File"
 msgstr "æ²?æ??æª?æ¡?"
 
-#: ../src/totem-interface.c:139 ../src/totem-interface.c:147
-#, c-format
-msgid "Could not launch URL \"%s\": %s"
-msgstr "ç?¡æ³?é??å??網å?? \"%s\"ï¼?%s"
-
-#: ../src/totem-interface.c:139
-msgid "Default browser not configured"
-msgstr "æ?ªè¨­å®?é ?設ç??覽å?¨"
-
-#: ../src/totem-interface.c:140 ../src/totem-interface.c:148
-msgid "Error launching URI"
-msgstr "é??å?? URI ç?¼ç??é?¯èª¤"
-
-#: ../src/totem-interface.c:207 ../src/totem-interface.c:239
+#: ../src/totem-interface.c:172 ../src/totem-interface.c:204
 #, c-format
 msgid "Couldn't load the '%s' interface. %s"
 msgstr "ç?¡æ³?è¼?å?¥â??%sâ??ç??é?¢ã??%s"
 
-#: ../src/totem-interface.c:207
+#: ../src/totem-interface.c:172
 msgid "The file does not exist."
 msgstr "該æª?æ¡?ä¸?å­?å?¨ã??"
 
-#: ../src/totem-interface.c:209 ../src/totem-interface.c:211
-#: ../src/totem-interface.c:241 ../src/totem-interface.c:243
+#: ../src/totem-interface.c:174 ../src/totem-interface.c:176
+#: ../src/totem-interface.c:206 ../src/totem-interface.c:208
 msgid "Make sure that Totem is properly installed."
 msgstr "è«?檢æ?¥ Totem æ?¯å?¦å·²æ­£ç¢ºå®?è£?ã??"
 
-#: ../src/totem-interface.c:354
+#: ../src/totem-interface.c:319
 msgid ""
 "Totem is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
@@ -1136,7 +1126,7 @@ msgstr ""
 "æ?¬ç¨?å¼?å??ç?ºæ?£å¸?è??ï¼?æ??ä¿®æ?¹ï¼?ç?¡è«?æ?¨ä¾?æ??ç??æ?¯æ?¬æ??æ¬?ç??第äº?ç??æ??ï¼?æ?¨è?ªè¡?é?¸æ??ç??ï¼?ä»»ä¸?"
 "æ?¥å¾?ç?¼è¡?ç??ç??æ?¬ã??"
 
-#: ../src/totem-interface.c:358
+#: ../src/totem-interface.c:323
 msgid ""
 "Totem is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
@@ -1146,7 +1136,7 @@ msgstr ""
 "Totem ä¿?å?ºæ?¼ä½¿ç?¨ç?®ç??è??å? ä»¥æ?£å¸?ï¼?ç?¶è??ä¸?è² ä»»ä½?æ??ä¿?責任ï¼?亦ç?¡å°?é?©å?®æ?§æ??ç?¹å®?ç?®ç??"
 "é?©ç?¨æ?§æ??ç?ºç??é»?示æ?§æ??ä¿?ã??詳æ??è«?å??ç?§ GNU é??ç?¨å?¬å?±æ??æ¬?ã??"
 
-#: ../src/totem-interface.c:362
+#: ../src/totem-interface.c:327
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "Totem; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, "
@@ -1155,46 +1145,47 @@ msgstr ""
 "æ?¨æ??å·²æ?¶å?°é??é?¨æ?¼æ?¬ç¨?å¼?ç?? GNU é??ç?¨å?¬å?±æ??æ¬?ç??å?¯æ?¬ï¼?å¦?ç?¡ï¼?è«?寫信è?³è?ªç?±è»?é«?å?ºé??"
 "æ??ï¼?59 Temple Place Suite 330, Boston, MA 02111-1307  USA"
 
-#: ../src/totem-interface.c:365
+#: ../src/totem-interface.c:330
 msgid ""
 "Totem contains an exception to allow the use of proprietary GStreamer "
 "plugins."
 msgstr "Totem ä¾?å¤?å??許使ç?¨å°?屬ç?? GStreamer å¤?æ??ç¨?å¼?ã??"
 
-#: ../src/totem-menu.c:342
+#. Translators: an entry in the "Languages" menu, used to choose the audio language of a DVD
+#: ../src/totem-menu.c:192
 msgid "None"
 msgstr "ç?¡"
 
 #. Translators:
 #. * This is not a JPEG image, but a disc image, for example,
 #. * an ISO file
-#: ../src/totem-menu.c:894
+#: ../src/totem-menu.c:739
 #, c-format
 msgid "Play Image '%s'"
 msgstr "æ?­æ?¾æ? å??æª?ã??%sã??"
 
-#: ../src/totem-menu.c:897 ../src/totem-menu.c:979
+#: ../src/totem-menu.c:742 ../src/totem-menu.c:824
 #, c-format
 msgid "device%d"
 msgstr "�置%d"
 
-#: ../src/totem-menu.c:976
+#: ../src/totem-menu.c:821
 #, c-format
 msgid "Play Disc '%s'"
 msgstr "æ?­æ?¾ç¢?ç??â??%sâ??"
 
 #. This lists the back-end type and version, such as
 #. * Movie Player using GStreamer 0.10.1
-#: ../src/totem-menu.c:1327
+#: ../src/totem-menu.c:1172
 #, c-format
 msgid "Movie Player using %s"
 msgstr "使ç?¨ %s ç??å½±ç??æ?­æ?¾å?¨"
 
-#: ../src/totem-menu.c:1331
+#: ../src/totem-menu.c:1176
 msgid "Copyright © 2002-2009 Bastien Nocera"
 msgstr "ç??æ¬?æ??æ?? © 2002-2009 Bastien Nocera"
 
-#: ../src/totem-menu.c:1336 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1127
+#: ../src/totem-menu.c:1181 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1166
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "å¦?å°?翻譯æ??ä»»ä½?æ??è¦?ï¼?è«?é??ä¸?å°?é?»å­?é?µä»¶çµ¦\n"
@@ -1206,46 +1197,47 @@ msgstr ""
 "Woodman Tuen <wmtuen gmail com>, 2004-07\n"
 "Abel Cheung <abel oaka org>, 2003"
 
-#: ../src/totem-menu.c:1340
+#: ../src/totem-menu.c:1185
 msgid "Totem Website"
 msgstr "Totem 網�"
 
-#: ../src/totem-menu.c:1375
+#: ../src/totem-menu.c:1220
 msgid "Configure Plugins"
 msgstr "設å®?å¤?æ??ç¨?å¼?"
 
-#: ../src/totem-object.c:430
+#. Translators: %s is the totem version number
+#: ../src/totem-object.c:429
 #, c-format
 msgid "Totem %s"
 msgstr "Totem %s"
 
-#: ../src/totem-object.c:999 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:361
+#: ../src/totem-object.c:999 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:369
 msgid "Playing"
 msgstr "æ?­æ?¾"
 
-#: ../src/totem-object.c:1001 ../src/totem-options.c:51
+#: ../src/totem-object.c:1001 ../src/totem-options.c:52
 msgid "Pause"
 msgstr "æ?«å??"
 
-#: ../src/totem-object.c:1006 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:357
+#: ../src/totem-object.c:1006 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:365
 msgid "Paused"
 msgstr "å·²æ?«å??"
 
 #. Translators: this refers to a media file
 #: ../src/totem-object.c:1008 ../src/totem-object.c:1018
-#: ../src/totem-options.c:50
+#: ../src/totem-options.c:51
 #: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:76
 #: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:88
 msgid "Play"
 msgstr "æ?­æ?¾"
 
-#: ../src/totem-object.c:1013 ../src/totem-object.c:1622
-#: ../src/totem-statusbar.c:97 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:345
+#: ../src/totem-object.c:1013 ../src/totem-object.c:1612
+#: ../src/totem-statusbar.c:96 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:353
 msgid "Stopped"
 msgstr "å·²å??æ­¢"
 
 #: ../src/totem-object.c:1094 ../src/totem-object.c:1121
-#: ../src/totem-object.c:1751 ../src/totem-object.c:1914
+#: ../src/totem-object.c:1742 ../src/totem-object.c:1905
 #, c-format
 msgid "Totem could not play '%s'."
 msgstr "Totem ç?¡æ³?æ?­æ?¾â??%sâ??ã??"
@@ -1300,7 +1292,7 @@ msgstr "è«?æ??å?¥å?¦ä¸?å??å??ç¢?ç??以æ?­æ?¾ã??"
 msgid "Totem was not able to play this disc."
 msgstr "Totem ç?¡æ³?æ?­æ?¾æ­¤ç¢?ç??ã??"
 
-#: ../src/totem-object.c:1252 ../src/totem-object.c:4187
+#: ../src/totem-object.c:1252 ../src/totem-object.c:4186
 msgid "No reason."
 msgstr "æ²?æ??å??å? ã??"
 
@@ -1312,170 +1304,171 @@ msgstr "Totem ������� CD"
 msgid "Please consider using a music player or a CD extractor to play this CD"
 msgstr "è«?æ?¹ç?¨é?³æ¨?æ?­æ?¾ç¨?å¼?æ?? CD æ?·å??ç¨?å¼?ä¾?æ?­æ?¾é??å¼µ CD"
 
-#: ../src/totem-object.c:1757
+#: ../src/totem-object.c:1748
 msgid "No error message"
 msgstr "æ²?æ??é?¯èª¤è¨?æ?¯"
 
-#: ../src/totem-object.c:2141
+#: ../src/totem-object.c:2134
 msgid "Totem could not display the help contents."
 msgstr "Totem ç?¡æ³?顯示æ±?å?©å?§å®¹ã??"
 
-#: ../src/totem-object.c:2471 ../src/totem-object.c:2473
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1428
+#: ../src/totem-object.c:2489 ../src/totem-object.c:2491
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1469
 msgid "An error occurred"
 msgstr "ç?¼ç??é?¯èª¤"
 
-#: ../src/totem-object.c:4029 ../src/totem-object.c:4031
+#: ../src/totem-object.c:4028 ../src/totem-object.c:4030
 msgid "Previous Chapter/Movie"
 msgstr "ä¸?ä¸?ç« /ä¸?ä¸?齣影ç??"
 
-#: ../src/totem-object.c:4038 ../src/totem-object.c:4040
+#: ../src/totem-object.c:4037 ../src/totem-object.c:4039
 msgid "Play / Pause"
 msgstr "æ?­æ?¾/æ?«å??"
 
-#: ../src/totem-object.c:4048 ../src/totem-object.c:4050
+#: ../src/totem-object.c:4047 ../src/totem-object.c:4049
 msgid "Next Chapter/Movie"
 msgstr "ä¸?ä¸?ç« /ä¸?ä¸?齣影ç??"
 
-#: ../src/totem-object.c:4062 ../src/totem-object.c:4064
+#: ../src/totem-object.c:4061 ../src/totem-object.c:4063
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "���"
 
-#: ../src/totem-object.c:4187
+#: ../src/totem-object.c:4186
 msgid "Totem could not startup."
 msgstr "Totem ç?¡æ³?å??å??"
 
-#: ../src/totem-open-location.c:171
+#: ../src/totem-open-location.c:179
 msgid "Open Location..."
 msgstr "é??å??ä½?ç½®..."
 
-#: ../src/totem-options.c:48
+#: ../src/totem-options.c:49
 msgid "Enable debug"
 msgstr "å??ç?¨é?¤é?¯"
 
-#: ../src/totem-options.c:49
+#: ../src/totem-options.c:50
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "æ?­æ?¾/æ?«å??"
 
-#: ../src/totem-options.c:52
+#: ../src/totem-options.c:53
 msgid "Next"
 msgstr "ä¸?ä¸?å??"
 
-#: ../src/totem-options.c:53
+#: ../src/totem-options.c:54
 msgid "Previous"
 msgstr "ä¸?ä¸?å??"
 
-#: ../src/totem-options.c:54
+#: ../src/totem-options.c:55
 msgid "Seek Forwards"
 msgstr "å¾?å??"
 
-#: ../src/totem-options.c:55
+#: ../src/totem-options.c:56
 msgid "Seek Backwards"
 msgstr "å¾?å¾?"
 
-#: ../src/totem-options.c:56
+#: ../src/totem-options.c:57
 msgid "Volume Up"
 msgstr "調é«?é?³é??"
 
-#: ../src/totem-options.c:57
+#: ../src/totem-options.c:58
 msgid "Volume Down"
 msgstr "調ä½?é?³é??"
 
-#: ../src/totem-options.c:58
+#: ../src/totem-options.c:59
 msgid "Mute sound"
 msgstr "é??é?³"
 
-#: ../src/totem-options.c:59
+#: ../src/totem-options.c:60
 msgid "Toggle Fullscreen"
 msgstr "å??æ??å?¨è?¢å¹?模å¼?"
 
-#: ../src/totem-options.c:60
+#: ../src/totem-options.c:61
 msgid "Show/Hide Controls"
 msgstr "顯示/é?±è??å½±ç??æ?§å?¶ä»?é?¢"
 
-#: ../src/totem-options.c:61
+#: ../src/totem-options.c:62
 msgid "Quit"
 msgstr "çµ?æ??"
 
 #. Translators: this refers to a media file
-#: ../src/totem-options.c:62
+#: ../src/totem-options.c:63
 #: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:79
 #: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:91
 msgid "Enqueue"
 msgstr "å? å?¥é??å??"
 
-#: ../src/totem-options.c:63
+#: ../src/totem-options.c:64
 msgid "Replace"
 msgstr "å??代"
 
-#: ../src/totem-options.c:64
+#: ../src/totem-options.c:65
 msgid "Don't connect to an already-running instance"
 msgstr "ä¸?è¦?é?£ç·?è?³å·²ç¶?å?¨å?·è¡?ç??實é«?"
 
-#: ../src/totem-options.c:65
+#: ../src/totem-options.c:66
 msgid "Seek"
 msgstr "æ??å°?"
 
-#: ../src/totem-options.c:66
+#. Translators: help for a (hidden) command line option to specify a playlist entry to start playing on load
+#: ../src/totem-options.c:68
 msgid "Playlist index"
 msgstr "����索�"
 
-#: ../src/totem-options.c:68
+#: ../src/totem-options.c:70
 msgid "Movies to play"
 msgstr "è¦?æ?­æ?¾ç??å½±ç??"
 
 #. By extension entry
-#: ../src/totem-playlist.c:150
+#: ../src/totem-playlist.c:157
 msgid "MP3 ShoutCast playlist"
 msgstr "MP3 ShoutCast ����"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:151
+#: ../src/totem-playlist.c:158
 msgid "MP3 audio (streamed)"
 msgstr "MP3 �� (串�)"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:152
+#: ../src/totem-playlist.c:159
 msgid "MP3 audio (streamed, DOS format)"
 msgstr "MP3 ���串���DOS 格��"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:153
+#: ../src/totem-playlist.c:160
 msgid "XML Shareable Playlist"
 msgstr "XML �享�����"
 
 #. This is "Title 3", where title is a DVD title
 #. * Note: NOT a DVD chapter
-#: ../src/totem-playlist.c:356
+#: ../src/totem-playlist.c:359
 #, c-format
 msgid "Title %d"
 msgstr "å½±ç?? %d"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:457
+#: ../src/totem-playlist.c:458
 msgid "Could not save the playlist"
 msgstr "��������"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:1030
+#: ../src/totem-playlist.c:1029
 msgid "Save Playlist"
 msgstr "������"
 
 #. translators: Playlist is the default saved playlist filename,
 #. * without the suffix
-#: ../src/totem-playlist.c:1042 ../src/totem-sidebar.c:145
+#: ../src/totem-playlist.c:1041 ../src/totem-sidebar.c:145
 msgid "Playlist"
 msgstr "����"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:1854
+#: ../src/totem-playlist.c:1863
 #, c-format
-msgid "The playlist '%s' could not be parsed, it might be damaged."
-msgstr "ç?¡æ³?解æ??æ?­æ?¾æ¸?å?®â??%sâ??ç??å?§å®¹ï¼?å?¯è?½å·²ç¶?æ??å£?ã??"
+msgid "The playlist '%s' could not be parsed. It might be damaged."
+msgstr "ç?¡æ³?解æ??æ?­æ?¾æ¸?å?®ã??%sã??ã??å®?å?¯è?½å·²ç¶?æ??å£?ã??"
 
-#: ../src/totem-playlist.c:1855
+#: ../src/totem-playlist.c:1864
 msgid "Playlist error"
 msgstr "�����誤"
 
-#: ../src/totem-preferences.c:106
+#: ../src/totem-preferences.c:108
 msgid "Enable visual effects?"
 msgstr "å??ç?¨è¦?覺æ??æ??ï¼?"
 
-#: ../src/totem-preferences.c:108
+#: ../src/totem-preferences.c:110
 msgid ""
 "It seems you are running Totem remotely.\n"
 "Are you sure you want to enable the visual effects?"
@@ -1483,22 +1476,22 @@ msgstr ""
 "ä¼¼ä¹?æ?¨æ?¯å?¨é? ç«¯å?·è¡? Totemã??\n"
 "æ?¨æ?¯å?¦ç¢ºå®?è¦?å??ç?¨è¦?覺æ??æ??ï¼?"
 
-#: ../src/totem-preferences.c:363
+#: ../src/totem-preferences.c:405
 msgid "Changing the visuals effect type will require a restart to take effect."
 msgstr "å¿?é ?é??æ?°å??å??ç¨?å¼?ï¼?æ?´æ?¹è¦?覺æ??æ??æ?¹æ??ç??æ??ã??"
 
-#: ../src/totem-preferences.c:447
+#: ../src/totem-preferences.c:489
 msgid ""
 "The change of audio output type will only take effect when Totem is "
 "restarted."
 msgstr ""
 "æ?¹è®?é?³æ??輸å?ºç??é¡?å??å¾?ï¼?é??è¦?å?¨æ?­æ?¾ä¸?ä¸?齣影ç??æ??è??é??æ?°å??å?? Totem æ??æ?¹æ??ç??æ??ã??"
 
-#: ../src/totem-preferences.c:542
+#: ../src/totem-preferences.c:593
 msgid "Preferences"
 msgstr "å??好設å®?"
 
-#: ../src/totem-preferences.c:703
+#: ../src/totem-preferences.c:767
 msgid "Select Subtitle Font"
 msgstr "é?¸å??å­?å¹?å­?å??"
 
@@ -1508,45 +1501,45 @@ msgstr "é?¸å??å­?å¹?å­?å??"
 msgid "Audio/Video"
 msgstr "é?³æ??/è¦?å??"
 
-#: ../src/totem-statusbar.c:92
+#: ../src/totem-statusbar.c:91
 msgid "0:00 / 0:00"
 msgstr "0:00 / 0:00"
 
-#: ../src/totem-statusbar.c:114
+#: ../src/totem-statusbar.c:113
 #, c-format
 msgid "%s (Streaming)"
 msgstr "%s (串���)"
 
 #. Elapsed / Total Length
-#: ../src/totem-statusbar.c:121 ../src/totem-time-label.c:65
+#: ../src/totem-statusbar.c:120 ../src/totem-time-label.c:64
 #, c-format
 msgid "%s / %s"
 msgstr "%s / %s"
 
 #. Seeking to Time / Total Length
-#: ../src/totem-statusbar.c:124 ../src/totem-time-label.c:68
+#: ../src/totem-statusbar.c:123 ../src/totem-time-label.c:67
 #, c-format
 msgid "Seek to %s / %s"
 msgstr "å??å¾? %s / %s"
 
-#: ../src/totem-statusbar.c:218
+#: ../src/totem-statusbar.c:217
 msgid "Buffering"
 msgstr "æ­£å?¨å»ºç«?ç·©è¡?å??"
 
 #. eg: 75 %
-#: ../src/totem-statusbar.c:229
+#: ../src/totem-statusbar.c:228
 #, c-format
 msgid "%d %%"
 msgstr "%d %%"
 
 #. eg: Paused, 0:32 / 1:05
-#: ../src/totem-statusbar.c:304
+#: ../src/totem-statusbar.c:303
 #, c-format
 msgid "%s, %s"
 msgstr "%sï¼?%s"
 
 #. eg: Buffering, 75 %
-#: ../src/totem-statusbar.c:309
+#: ../src/totem-statusbar.c:308
 #, c-format
 msgid "%s, %d %%"
 msgstr "%sï¼?%d %%"
@@ -1699,7 +1692,7 @@ msgstr "æ²?æ??å½±ç?? URI"
 #. Translators: The first string is "Filename" (as translated); the second is an actual filename.
 #. The third string is "Resolution" (as translated); the fourth and fifth are screenshot height and width, respectively.
 #. The sixth string is "Duration" (as translated); the seventh is the movie duration in words.
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:668
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:672
 #, c-format
 msgid ""
 "<b>%s</b>: %s\n"
@@ -1710,70 +1703,70 @@ msgstr ""
 "<b>%s</b>: %dÃ?%d\n"
 "<b>%s</b>: %s"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:669
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:673
 msgid "Filename"
 msgstr "æª?æ¡?å??稱"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:671
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:675
 msgid "Resolution"
 msgstr "解æ??度"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:674
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:678
 msgid "Duration"
 msgstr "æ??çº?æ??é??"
 
-#: ../src/totem-uri.c:468
+#: ../src/totem-uri.c:500 ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1042
 msgid "All files"
 msgstr "æ??æ??æª?æ¡?"
 
-#: ../src/totem-uri.c:473
+#: ../src/totem-uri.c:505 ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1039
 msgid "Supported files"
 msgstr "æ?¯æ?´ç??æª?æ¡?"
 
-#: ../src/totem-uri.c:485
+#: ../src/totem-uri.c:517
 msgid "Audio files"
 msgstr "é?³æ??æª?æ¡?"
 
-#: ../src/totem-uri.c:493
+#: ../src/totem-uri.c:525
 msgid "Video files"
 msgstr "����"
 
-#: ../src/totem-uri.c:503
+#: ../src/totem-uri.c:535
 msgid "Subtitle files"
 msgstr "����"
 
-#: ../src/totem-uri.c:555
+#: ../src/totem-uri.c:587
 msgid "Select Text Subtitles"
 msgstr "é?¸æ??æ??å­?å­?å¹?"
 
-#: ../src/totem-uri.c:617
+#: ../src/totem-uri.c:649
 msgid "Select Movies or Playlists"
 msgstr "é?¸å??å½±ç??æ??æ?­æ?¾æ¸?å?®"
 
-#: ../src/totem.c:93
+#: ../src/totem.c:114
 msgid "Could not open link"
 msgstr "ç?¡æ³?é??å??é?£çµ?"
 
-#: ../src/totem.c:151 ../src/totem.c:177
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:652
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1815
+#: ../src/totem.c:192 ../src/totem.c:218
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:666
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1863
 msgid "Totem Movie Player"
 msgstr "Totem å½±ç??æ?­æ?¾å?¨"
 
-#: ../src/totem.c:152 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2241
+#: ../src/totem.c:193 ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2286
 msgid "Could not initialize the thread-safe libraries."
 msgstr "ç?¡æ³?èµ·å?? thread-safe librariesã??"
 
-#: ../src/totem.c:152
+#: ../src/totem.c:193
 msgid "Verify your system installation. Totem will now exit."
 msgstr "è«?å??確èª?å®?è£?æ??æ??æ²?æ??å??é¡?ã??Totem æ??ç«?å?»çµ?æ??ã??"
 
 #. Handle command line arguments
-#: ../src/totem.c:160
+#: ../src/totem.c:201
 msgid "- Play movies and songs"
 msgstr "- æ?­æ?¾å½±ç??å??é?³æ¨?"
 
-#: ../src/totem.c:169
+#: ../src/totem.c:210
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -1782,46 +1775,46 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "å?·è¡?ã??%s --helpã??å?¯å??å?ºå?½ä»¤å??中å?¯ç?¨ç??å®?æ?´é?¸é ?ã??\n"
 
-#: ../src/totem.c:186
+#: ../src/totem.c:226
 msgid "Totem could not initialize the configuration engine."
 msgstr "Totem ç?¡æ³?èµ·å??設置å¼?æ??ã??"
 
-#: ../src/totem.c:186
+#: ../src/totem.c:227
 msgid "Make sure that GNOME is properly installed."
 msgstr "è«?檢æ?¥ GNOME æ?¯å?¦å·²æ­£ç¢ºå®?è£?ã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:1735
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:1759
 msgid "Password requested for RTSP server"
 msgstr "RTSP 伺æ??å?¨è¦?æ±?ç??å¯?碼 "
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2908
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2912
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2992
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2996
 #, c-format
 msgid "Audio Track #%d"
 msgstr "���� #%d"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2940
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:2944
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3024
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3028
 #, c-format
 msgid "Subtitle #%d"
 msgstr "å­?å¹? #%d"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3348
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3437
 msgid ""
 "The requested audio output was not found. Please select another audio output "
 "in the Multimedia Systems Selector."
 msgstr "æ?¾ä¸?å?°æ??è¦?æ±?ç??é?³æ??輸å?ºã??è«?å?¨å¤?åª?é«?系統é?¸å??ç¨?å¼?中é?¸æ??å?¶å®?ç??é?³æ??輸å?ºã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3353
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3442
 msgid "Location not found."
 msgstr "æ?¾ä¸?å?°ä½?ç½®ã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3357
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3446
 msgid ""
 "Could not open location; you might not have permission to open the file."
 msgstr "ç?¡æ³?é??å??ä½?ç½®ï¼?å?¯è?½æ?¨æ²?æ??é??å??該æª?æ¡?ç??æ¬?é??ã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3368
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3457
 msgid ""
 "The video output is in use by another application. Please close other video "
 "applications, or select another video output in the Multimedia Systems "
@@ -1830,7 +1823,7 @@ msgstr ""
 "å?¶å®?ç??æ??ç?¨ç¨?å¼?æ­£å?¨ä½¿ç?¨è¦?è¨?輸å?ºã??è«?é??é??å?¶å®?ç??è¦?è¨?輸å?ºï¼?æ??æ?¯å?¨å¤?åª?é«?系統é?¸å??ç¨?"
 "å¼?中é?¸æ??å?¶å®?ç??é?³æ??輸å?ºã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3374
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3463
 msgid ""
 "The audio output is in use by another application. Please select another "
 "audio output in the Multimedia Systems Selector. You may want to consider "
@@ -1840,13 +1833,13 @@ msgstr ""
 "æ??è??æ?¨è¦?è??æ?®ä¸?ä¸?使ç?¨é?³æ??伺æ??å?¨ã??"
 
 #. should be exactly one missing thing (source or converter)
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3392
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3398
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3481
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3487
 #, c-format
 msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
 msgstr "æ?­æ?¾æ­¤å½±ç??é??è¦?å¤?æ??ç¨?å¼? %sï¼?ä½?å?¶ä¸¦æ²?æ??å®?è£?ã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3399
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3488
 #, c-format
 msgid ""
 "The playback of this movie requires the following decoders which are not "
@@ -1858,46 +1851,46 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3424
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3513
 msgid ""
 "Cannot play this file over the network. Try downloading it to disk first."
 msgstr "ç?¡æ³?é??é??網路æ?­æ?¾æ­¤æª?æ¡?ã??å??ä¸?è¼?å?°ç£?ç¢?å¾?å??試ã??ã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3496
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:3585
 msgid "Media file could not be played."
 msgstr "åª?é«?æª?ç?¡æ³?æ?­æ?¾ã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5728
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5888
 msgid "Surround"
 msgstr "ç?°ç¹?"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5730
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:5890
 msgid "Mono"
 msgstr "å?®è?²é??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6077
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6237
 msgid "Too old version of GStreamer installed."
 msgstr "å·²å®?è£?ç?? GStreamer ç??æ?¬å¤ªè??ã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6084
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6244
 msgid "Media contains no supported video streams."
 msgstr "åª?é«?å??å?«ä¸?æ?¯æ?´ç??è¦?è¨?串æµ?ã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6614
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6757
 msgid ""
 "Failed to create a GStreamer play object. Please check your GStreamer "
 "installation."
 msgstr "ç?¡æ³?建ç«? GStreamer æ?­æ?¾å°?å??ã??è«?檢æ?¥ GStreamer ç??å®?è£?æ?¯å?¦æ­£ç¢ºã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6763
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6898
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6871
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:7006
 msgid ""
 "Failed to open video output. It may not be available. Please select another "
 "video output in the Multimedia Systems Selector."
 msgstr ""
 "ç?¡æ³?é??å??è¦?è¨?輸å?ºã??å?¯è?½å®?ä¸?å­?å?¨ã??è«?å?¨å¤?åª?é«?系統é?¸å??ç¨?å¼?中é?¸æ??å?¶å®?ç??é?³æ??輸å?ºã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6775
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6883
 msgid ""
 "Could not find the video output. You may need to install additional "
 "GStreamer plugins, or select another video output in the Multimedia Systems "
@@ -1906,7 +1899,7 @@ msgstr ""
 "ç?¡æ³?æ?¾å?°è¦?è¨?輸å?ºã??æ?¨å?¯è?½é??è¦?å®?è£?é??å? ç?? GStreamer å¤?æ??ç¨?å¼?ï¼?æ??å?¨å¤?åª?é«?系統é?¸å??"
 "ç¨?å¼?中é?¸æ??å?¶å®?ç??è¦?è¨?輸å?ºã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6810
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6918
 msgid ""
 "Failed to open audio output. You may not have permission to open the sound "
 "device, or the sound server may not be running. Please select another audio "
@@ -1915,7 +1908,7 @@ msgstr ""
 "ç?¡æ³?é??å??é?³æ??輸å?ºã??æ?¨æ²?æ??足夠ç??æ¬?é??é??å??é?³æ??è£?ç½®ï¼?æ??æ?¯é?³æ??伺æ??å?¨æ²?æ??å?·è¡?ã??è«?å?¨"
 "å¤?åª?é«?系統é?¸å??ç¨?å¼?中é?¸æ??å?¶å®?ç??é?³æ??輸å?ºã??"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6830
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-0.10.c:6938
 msgid ""
 "Could not find the audio output. You may need to install additional "
 "GStreamer plugins, or select another audio output in the Multimedia Systems "
@@ -2018,17 +2011,18 @@ msgstr "Bemused"
 msgid "Control Totem through a mobile phone with a Bemused client"
 msgstr "é??é?? Bemused 客æ?¶ç«¯ä½¿ç?¨æ??æ©?ä¾?æ?§å?¶ Totem"
 
-#: ../src/plugins/bemused/totem-bemused.c:185
+#. Translators: the parameter is a number used to identify this playlist entry
+#: ../src/plugins/bemused/totem-bemused.c:186
 #, c-format
 msgid "Untitled %d"
 msgstr "æ?ªå?½å??ç?? %d"
 
-#: ../src/plugins/bemused/totem-bemused.c:607
+#: ../src/plugins/bemused/totem-bemused.c:609
 msgid "Totem Bemused Server"
 msgstr "Totem Bemused 伺æ??å?¨"
 
 #. FIXME version
-#: ../src/plugins/bemused/totem-bemused.c:609
+#: ../src/plugins/bemused/totem-bemused.c:611
 msgid "Totem Bemused Server version 1.0"
 msgstr "Totem Bemused 伺æ??å?¨ 1.0 ç??"
 
@@ -2079,6 +2073,96 @@ msgstr "é??製 (S)VCD æ??å½±ç?? DVD"
 msgid "Video Disc Recorder"
 msgstr "å½±ç??å??ç¢?ç??é??ç¨?å¼?"
 
+#: ../src/plugins/chapters/chapters.totem-plugin.in.h:1
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1190
+msgid "Chapters"
+msgstr "章�"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters.totem-plugin.in.h:2
+msgid "Chapters support"
+msgstr "章���"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-edit.ui.h:1
+msgid "Enter new name for a chapter:"
+msgstr "è«?輸å?¥ç« ç¯?ç??æ?°å??稱ï¼?"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:2
+msgid "Continue to watch movie without loaded chapters"
+msgstr "ä¸?è¼?å?¥ç« ç¯?就繼çº?è§?ç??å½±ç??"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:3
+msgid "Continue without"
+msgstr "繼����"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:4
+msgid "Go to chapter"
+msgstr "å??å¾?ç« ç¯?"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:5
+msgid "Load chapters from external file"
+msgstr "�������章�"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:6
+msgid "Load chapters..."
+msgstr "��章�..."
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:7
+msgid "No chapters data"
+msgstr "æ²?æ??ç« ç¯?è³?æ??"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:9
+msgid "Remove chapter from the list"
+msgstr "���中移�章�"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:10
+msgid "Save Changes"
+msgstr "����"
+
+#: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:11
+msgid "_Go to"
+msgstr "移�(_G)"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:56
+#, c-format
+msgid ""
+"<b>Title: </b>%s\n"
+"<b>Start time: </b>%s"
+msgstr ""
+"<b>ç??å??ï¼?</b>%s\n"
+"<b>é??å§?æ??å?»ï¼?</b>%s"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:370
+msgid "Error while reading file with chapters"
+msgstr "è®?å??æ??ç« ç¯?ç??æª?æ¡?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:582
+msgid "Chapter with the same time already exists"
+msgstr "ç?¸å??å??稱ç??ç« ç¯?å·²ç¶?å­?å?¨"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:583
+msgid "Try another name or remove an existing chapter"
+msgstr "å??試å?¦ä¸?å??å??稱æ??移é?¤ç?¾æ??ç??ç« ç¯?"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:760
+msgid "Error while writing file with chapters"
+msgstr "寫å?¥æ??ç« ç¯?ç??æª?æ¡?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:885
+msgid "Error occurred while saving chapters"
+msgstr "ç?¶å?²å­?ç« ç¯?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:886
+msgid "Please check you rights and free space"
+msgstr "è«?檢æ?¥æ?¨ç??æ¬?é??å??å?¯ç?¨ç©ºé??"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1020
+msgid "Open Chapters File"
+msgstr "é??å??ç« ç¯?æª?æ¡?"
+
+#: ../src/plugins/chapters/totem-cmml-parser.c:558
+msgid "Failed to parse CMML file"
+msgstr "ç?¡æ³?解æ?? CMML æª?æ¡?"
+
 #. Translators: this refers to a media file
 #: ../src/plugins/coherence_upnp/coherence_upnp.py:97
 msgid "Delete"
@@ -2138,7 +2222,7 @@ msgid "Stream BBC programs from the last 7 days from the BBC iPlayer service."
 msgstr "å¾? BBC iPlayer æ??å??æ??æ?° 7 天ç??串æµ? BBC ç¯?ç?®ã??"
 
 #: ../src/plugins/iplayer/iplayer.py:57
-msgid "Error Listing Channel Categories"
+msgid "Error listing channel categories"
 msgstr "å??å?ºé »é??å??é¡?æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
 
 #: ../src/plugins/iplayer/iplayer.py:57
@@ -2159,9 +2243,9 @@ msgstr "å??å¾?ç¯?ç?®è¡¨é¤µé??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
 
 #: ../src/plugins/iplayer/iplayer.py:106
 msgid ""
-"There was an unknown error getting the list of programmes for this channel "
-"and category combination."
-msgstr "å??å¾?é??å??é »é??å??å??é¡?çµ?å??ç??ç¯?ç?®æ¸?å?®æ??ç?¼ç??ä¸?æ??ç??é?¯èª¤ã??"
+"There was an error getting the list of programmes for this channel and "
+"category combination."
+msgstr "å??å¾?é??å??é »é??å??å??é¡?çµ?å??ç??ç¯?ç?®æ¸?å?®æ??ç?¼ç??é?¯èª¤ã??"
 
 #: ../src/plugins/iplayer/iplayer2.py:295
 #, python-format
@@ -2201,7 +2285,7 @@ msgid "Preferred audio _format:"
 msgstr "å??好ç??é?³æ¨?æ ¼å¼?(_F):"
 
 #: ../src/plugins/jamendo/jamendo.ui.h:9
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:511
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:521
 #: ../src/plugins/youtube/youtube.ui.h:2
 msgid "Search Results"
 msgstr "æ??å°?çµ?æ??"
@@ -2335,15 +2419,15 @@ msgstr "ç?¡æ³?å??å§?å?? lircã??"
 msgid "Couldn't read lirc configuration."
 msgstr "ç?¡æ³?è®?å?? lirc ç??設å®?ã??"
 
-#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:200
+#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:198
 msgid "Recordings"
 msgstr "é??製"
 
-#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:523
+#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:521
 msgid "MythTV Recordings"
 msgstr "MythTV é??å½±"
 
-#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:524
+#: ../src/plugins/mythtv/totem-mythtv.c:522
 msgid "MythTV LiveTV"
 msgstr "MythTV LiveTV"
 
@@ -2436,22 +2520,24 @@ msgid "%d x %d"
 msgstr "%d x %d"
 
 #: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:238
-#, c-format
-msgid "%d frames per second"
-msgstr "�� %d 格"
-
-#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:240
-#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:257
+#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:271
 #, c-format
 msgid "%d kbps"
 msgstr "%d kbps"
 
-#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:260
+#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:245
+#, c-format
+msgid "%d frame per second"
+msgid_plural "%d frames per second"
+msgstr[0] "�� %d 格"
+
+#: ../src/plugins/properties/bacon-video-widget-properties.c:274
 #, c-format
 msgid "%d Hz"
 msgstr "%d Hz"
 
-#: ../src/plugins/publish/totem-publish.c:588
+#. Translators: computers on the local network which are publishing their playlists over the network
+#: ../src/plugins/publish/totem-publish.c:589
 msgid "Neighbors"
 msgstr "é?°å±?"
 
@@ -2482,6 +2568,11 @@ msgstr ""
 msgid "Use _encrypted transport protocol (HTTPS)"
 msgstr "使ç?¨å? å¯?ç??å?³è¼¸é??è¨?å??å®?[HTTPS](_E)"
 
+#: ../src/plugins/screensaver/totem-screensaver.c:94
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1964
+msgid "Playing a movie"
+msgstr "æ?­æ?¾å½±ç??"
+
 #: ../src/plugins/screenshot/gallery.ui.h:1
 msgid "Calculate the number of screenshots"
 msgstr "è¨?ç®?ç?«é?¢å¿«ç?§ç??æ?¸é??"
@@ -2545,7 +2636,8 @@ msgid "Save Screenshot"
 msgstr "����快�"
 
 #. Create the screenshot widget
-#: ../src/plugins/screenshot/totem-screenshot.c:159
+#. Translators: %s is the movie title and %d is an auto-incrementing number to make filename unique
+#: ../src/plugins/screenshot/totem-screenshot.c:160
 #, c-format
 msgid "Screenshot-%s-%d.png"
 msgstr "ç?«é?¢æ?ªå??-%s-%d.png"
@@ -2575,19 +2667,32 @@ msgstr "建ç«?ç?«é?¢å¿«ç?§è??å»?(_G)..."
 msgid "Create a gallery of screenshots"
 msgstr "建ç«?ç?«é?¢å¿«ç?§ç??è??å»?"
 
-#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:171
+#. Update the "seconds" label so that it always has the correct singular/plural form
+#. Translators: label for the seconds selector in the "Skip to" dialogue
+#. Fix the label width at the maximum necessary for the plural labels, to prevent it changing size when we change the spinner value
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:158
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:184
+msgid "second"
+msgid_plural "seconds"
+msgstr[0] "�"
+
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:184
+msgid "seconds"
+msgstr "�"
+
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:190
 msgid "Skip to"
 msgstr "跳�"
 
-#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto-plugin.c:215
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto-plugin.c:216
 msgid "_Skip to..."
 msgstr "跳�(_S)..."
 
-#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto-plugin.c:215
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto-plugin.c:216
 msgid "Skip to a specific time"
 msgstr "è·³å¾?æ??å®?æ??é??"
 
-#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto-plugin.c:221
+#: ../src/plugins/skipto/totem-skipto-plugin.c:222
 msgid "Could not load the \"Skip to\" dialog interface."
 msgstr "ç?¡æ³?è¼?å?¥ \"è·³è?³\" å°?話è¦?çª?ã??"
 
@@ -2595,26 +2700,22 @@ msgstr "ç?¡æ³?è¼?å?¥ \"è·³è?³\" å°?話è¦?çª?ã??"
 msgid "_Skip to:"
 msgstr "跳�(_S):"
 
-#: ../src/plugins/skipto/skipto.ui.h:2
-msgid "seconds"
-msgstr "�"
-
 #. Display an error
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:170
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:173
 #, c-format
 msgid "Could not get name and thumbnail for %s: %s"
 msgstr "ç?¡æ³?å??å¾? %s ç??å??稱è??縮å??ï¼?%s"
 
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:171
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:174
 msgid "File Error"
 msgstr "���誤"
 
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:244
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:358
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:251
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:368
 msgid "Could not connect to Tracker"
 msgstr "�����追蹤�"
 
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:251
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:258
 msgid "No results"
 msgstr "æ²?æ??çµ?æ??"
 
@@ -2623,13 +2724,13 @@ msgstr "æ²?æ??çµ?æ??"
 #. * Showing 10-20 of 128 matches
 #. * This is similar to what web searches use, eg. Google on the top-right of their search results page show:
 #. * Personalized Results 1 - 10 of about 4,130,000 for foobar
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:276
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:283
 #, c-format
 msgid "Showing %i - %i of %i match"
 msgid_plural "Showing %i - %i of %i matches"
 msgstr[0] "顯示 %3$i é ?符å??中ç??第 %1$i - %2$i é ?"
 
-#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:571
+#: ../src/plugins/tracker/totem-tracker-widget.c:581
 msgid "Page"
 msgstr "é ?"
 
@@ -2666,89 +2767,89 @@ msgstr "ç?¸é??å½±ç??"
 msgid "Videos"
 msgstr "å½±ç??"
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:314
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:316
 msgid "_Open in Web Browser"
 msgstr "å?¨ç¶²é ?ç??覽å?¨ä¸­é??å??(_O)"
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:314
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:316
 msgid "Open the video in your web browser"
 msgstr "å?¨æ?¨ç??網é ?ç??覽å?¨ä¸­é??å??æ­¤è¦?è¨?"
 
 #. Add the sidebar page
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:364
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:366
 msgid "YouTube"
 msgstr "YouTube"
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:456
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:452
 msgid "Cancelling queryâ?¦"
 msgstr "æ­£å?¨å??æ¶?æ?¥è©¢..."
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:505
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:513
 msgid "Error Looking Up Video URI"
 msgstr "å°?æ?¾å½±ç?? URI æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
 
 #. Hide the ugly technical message libgdata gives behind a nice one telling them it's out of date (which it likely is
 #. * if we're receiving a protocol error).
 #. Spew out the error message as provided
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:695
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:700
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:797
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:802
 msgid "Error Searching for Videos"
 msgstr "æ??å°?å½±ç??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:696
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:798
 msgid ""
 "The response from the server could not be understood. Please check you are "
 "running the latest version of libgdata."
 msgstr "ç?¡æ³?äº?解伺æ??å?¨å?³ä¾?ç??å??æ??ã??è«?檢æ?¥æ?¨æ?¯å?¦å?·è¡?æ??æ?°ç??ç?? libgdataã??"
 
 #. Update the UI
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:842
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:972
 msgid "Fetching search resultsâ?¦"
 msgstr "æ­£å?¨å??å¾?æ??å°?çµ?æ??..."
 
 #. Update the UI
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:893
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:1037
 msgid "Fetching related videosâ?¦"
 msgstr "æ­£å?¨å??å¾?ç?¸é??å½±ç??..."
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:944
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:1088
 msgid "Error Opening Video in Web Browser"
 msgstr "å?¨ç¶²é ?ç??覽å?¨ä¸­é??å??å½±ç??æ??ç?¼ç??é?¯èª¤"
 
-#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:964
+#: ../src/plugins/youtube/totem-youtube.c:1108
 msgid "Fetching more videosâ?¦"
 msgstr "æ­£å?¨å??å¾?æ?´å¤?å½±ç??..."
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:419
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:431
 msgid "No URI to play"
 msgstr "æ²?æ??è¦?æ?­æ?¾ç?? URI"
 
 #. translators: this is:
 #. * Open With ApplicationName
 #. * as in nautilus' right-click menu
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1065
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1104
 #, c-format
 msgid "_Open with \"%s\""
 msgstr "以ã??%sã??é??å??(_O)"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1116
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1155
 #, c-format
 msgid "Browser Plugin using %s"
 msgstr "Totem ç??覽å?¨å¤?æ??ç¨?å¼?使ç?¨ %s"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1121
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1160
 msgid "Totem Browser Plugin"
 msgstr "Totem ç??覽å?¨å¤?æ??ç¨?å¼?"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2134
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2179
 msgid "No playlist or playlist empty"
 msgstr "æ²?æ??æ?­æ?¾æ¸?å?®æ??æ¸?å?®ç©ºç?½"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2225
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2270
 msgid "Movie browser plugin"
 msgstr "å½±ç??ç??覽å?¨å¤?æ??ç¨?å¼?"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2241
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2286
 msgid "Verify your system installation. The Totem plugin will now exit."
 msgstr "è«?檢æ?¥å®?è£?æ??æ??æ²?æ??å??é¡?ã??Totem æ??ç«?å?»çµ?æ??ã??"
 
@@ -2798,6 +2899,36 @@ msgstr ""
 "å?¨æ?¨æ??ä¸?確å®?å¾?ï¼?Totem æ??ç­?å¾?æ?¨ä»¥ winpdb æ?? rpdb2 é?£ç·?ã??å¦?æ??æ?¨å°?æ?ªå?¨ GConf 中"
 "設å®?é?¤é?¯å?¨å¯?碼ï¼?å®?æ??使ç?¨é ?設ç??å¯?碼('totem')ã??"
 
+#~ msgid "Deinterlace"
+#~ msgstr "交��"
+
+#~ msgid "_Deinterlace"
+#~ msgstr "交��(_D)"
+
+#~ msgid "Buffer size"
+#~ msgstr "ç·©è¡?å??大å°?"
+
+#~ msgid "Enable deinterlacing"
+#~ msgstr "å??ç?¨äº¤é?¯å¼?"
+
+#~ msgid "Maximum amount of data to decode ahead of display (in seconds)"
+#~ msgstr "å?¨é¡¯ç¤ºå??已解碼ç??è³?æ??ç??æ??大å?¼ï¼?ç§?ï¼?"
+
+#~ msgid "Whether the main window should stay on top"
+#~ msgstr "主è¦?çª?æ??å?¦ä¿?æ??ä¸?被å?¶å®?è¦?çª?é?®è?½"
+
+#~ msgid "Whether the main window should stay on top of the other ones"
+#~ msgstr "主è¦?çª?æ??å?¦ä¿?æ??ä¸?被å?¶å®?è¦?çª?é?®è?½"
+
+#~ msgid "Could not launch URL \"%s\": %s"
+#~ msgstr "ç?¡æ³?é??å??網å?? \"%s\"ï¼?%s"
+
+#~ msgid "Default browser not configured"
+#~ msgstr "æ?ªè¨­å®?é ?設ç??覽å?¨"
+
+#~ msgid "Error launching URI"
+#~ msgstr "é??å?? URI ç?¼ç??é?¯èª¤"
+
 #~ msgid "Sound volume"
 #~ msgstr "é?³é??"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]