[devhelp/gnome-2-32] Updated Bulgarian translationcommit b29196b2e85ac30766758693e3a7ce2b3067d7aa
Author: Yavor Doganov <yavor gnu org>
Date:  Sat Aug 21 10:47:03 2010 +0300

  Updated Bulgarian translation

 po/bg.po | 190 ++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 100 insertions(+), 90 deletions(-)
---
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index c50582e..b5c4642 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -1,18 +1,19 @@
 # Bulgarian translation of devhelp po-file.
-# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
 # Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the devhelp package.
-# Yavor Doganov <yavor gnu org>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
+# Yavor Doganov <yavor gnu org>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
 # Alexander Shopov <ash kambanaria org>, 2009, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: devhelp master\n"
+"Project-Id-Version: devhelp gnome-2-32\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-01-26 09:34+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-01-26 09:33+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-21 10:46+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-07-27 15:45+0300\n"
 "Last-Translator: Yavor Doganov <yavor gnu org>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict fsa-bg org>\n"
+"Language: bg\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -24,8 +25,8 @@ msgstr "Ð?Ñ?огÑ?ама за помоÑ? на Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?ика"
 
 #. i18n: Please don't translate "Devhelp" (it's marked as translatable
 #. * for transliteration only)
-#: ../data/devhelp.desktop.in.in.h:2 ../src/dh-main.c:235
-#: ../src/dh-window.c:736 ../src/dh-window.c:1043 ../src/dh-window.c:1849
+#: ../data/devhelp.desktop.in.in.h:2 ../src/dh-main.c:307
+#: ../src/dh-window.c:740 ../src/dh-window.c:1047 ../src/dh-window.c:1879
 msgid "Devhelp"
 msgstr "Devhelp"
 
@@ -34,116 +35,125 @@ msgid "Documentation Browser"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?зÑ?Ñ? за докÑ?менÑ?аÑ?иÑ?"
 
 #: ../data/devhelp.schemas.in.h:1
+msgid "Books disabled"
+msgstr "Ð?зклÑ?Ñ?ени Ñ?Ñ?ководÑ?Ñ?ва"
+
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:2
 msgid "Font for fixed width text"
 msgstr "ШÑ?иÑ?Ñ? за Ñ?екÑ?Ñ? Ñ? Ñ?икÑ?иÑ?ана Ñ?иÑ?оÑ?ина"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:2
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:3
 msgid "Font for text"
 msgstr "ШÑ?иÑ?Ñ? за Ñ?екÑ?Ñ?"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:3
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:4
 msgid "Font for text with fixed width, such as code examples."
 msgstr "ШÑ?иÑ?Ñ? за Ñ?екÑ?Ñ? Ñ? Ñ?икÑ?иÑ?ана Ñ?иÑ?оÑ?ина, каÑ?о пÑ?имеÑ?и Ñ? пÑ?огÑ?амен код."
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:4
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:5
 msgid "Font for text with variable width."
 msgstr "ШÑ?иÑ?Ñ? за Ñ?екÑ?Ñ? Ñ? пÑ?оменлива Ñ?иÑ?оÑ?ина."
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:5
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:6
 msgid "Height of assistant window"
 msgstr "Ð?иÑ?оÑ?ина на Ñ?помагаÑ?елниÑ? пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:6
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:7
 msgid "Height of main window"
 msgstr "Ð?иÑ?оÑ?ина на главниÑ? пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:7
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:8
+msgid "List of books disabled by the user."
+msgstr ""
+"СпиÑ?Ñ?к Ñ? Ñ?Ñ?ководÑ?Ñ?ва, коиÑ?о да не Ñ?е показваÑ? по желание на поÑ?Ñ?ебиÑ?елÑ?."
+
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:9
 msgid "Main window maximized state"
 msgstr "СÑ?епен на Ñ?големÑ?ване на главниÑ? пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:8
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:10
 msgid "Selected tab: \"content\" or \"search\""
 msgstr "Ð?збÑ?ан подпÑ?озоÑ?еÑ?, â??contentâ?? (СÑ?дÑ?Ñ?жание) или â??searchâ?? (ТÑ?Ñ?Ñ?ене)"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:9
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:11
 msgid "The X position of the assistant window."
 msgstr "Ð?озиÑ?иÑ? на Ñ?помагаÑ?елниÑ? пÑ?озоÑ?еÑ? по Ñ?оÑ?изонÑ?ала."
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:10
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:12
 msgid "The X position of the main window."
 msgstr "Ð?озиÑ?иÑ? на главниÑ? пÑ?озоÑ?еÑ? по Ñ?оÑ?изонÑ?ала."
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:11
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:13
 msgid "The Y position of the assistant window."
 msgstr "Ð?озиÑ?иÑ? на Ñ?помагаÑ?елниÑ? пÑ?озоÑ?еÑ? по веÑ?Ñ?икала."
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:12
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:14
 msgid "The Y position of the main window."
 msgstr "Ð?озиÑ?иÑ? на главниÑ? пÑ?озоÑ?еÑ? по веÑ?Ñ?икала."
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:13
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:15
 msgid "The height of the assistant window."
 msgstr "Ð?иÑ?оÑ?инаÑ?а на Ñ?помагаÑ?елниÑ? пÑ?озоÑ?еÑ?."
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:14
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:16
 msgid "The height of the main window."
 msgstr "Ð?иÑ?оÑ?инаÑ?а на главниÑ? пÑ?озоÑ?еÑ?."
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:15
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:17
 msgid "The width of the assistant window."
 msgstr "ШиÑ?оÑ?инаÑ?а на Ñ?помагаÑ?елниÑ? пÑ?озоÑ?еÑ?."
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:16
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:18
 msgid "The width of the index and search pane."
 msgstr "ШиÑ?оÑ?инаÑ?а на панела Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жание и Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:17
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:19
 msgid "The width of the main window."
 msgstr "ШиÑ?оÑ?инаÑ?а на главниÑ? пÑ?озоÑ?еÑ?."
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:18
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:20
 msgid "Use system fonts"
 msgstr "Ð?зползване на Ñ?иÑ?Ñ?емни Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ове"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:19
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:21
 msgid "Use the system default fonts."
 msgstr "Ð?зползване на Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?ниÑ?е Ñ?иÑ?Ñ?емни Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ове."
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:20
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:22
 msgid "Whether the main window should start maximized."
 msgstr "Ð?али главниÑ?Ñ? пÑ?озоÑ?еÑ? да Ñ?е Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?а макÑ?имизиÑ?ан."
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:21
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:23
 msgid "Which of the tabs is selected: \"content\" or \"search\"."
 msgstr ""
 "Ð?ой оÑ? подпÑ?озоÑ?Ñ?иÑ?е да бÑ?де избÑ?ан, â??contentâ?? (СÑ?дÑ?Ñ?жание) или "
 "â??searchâ?? (ТÑ?Ñ?Ñ?ене)."
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:22
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:24
 msgid "Width of the assistant window"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на Ñ?помагаÑ?елниÑ? пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:23
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:25
 msgid "Width of the index and search pane"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на панела за Ñ?Ñ?дÑ?Ñ?жание и Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:24
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:26
 msgid "Width of the main window"
 msgstr "ШиÑ?оÑ?ина на главниÑ? пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:25
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:27
 msgid "X position of assistant window"
 msgstr "Ð?озиÑ?иÑ? на Ñ?помагаÑ?елниÑ? пÑ?озоÑ?еÑ? по Ñ?оÑ?изонÑ?ала"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:26
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:28
 msgid "X position of main window"
 msgstr "Ð?озиÑ?иÑ? на главниÑ? пÑ?озоÑ?еÑ? по Ñ?оÑ?изонÑ?ала"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:27
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:29
 msgid "Y position of assistant window"
 msgstr "Ð?озиÑ?иÑ? на Ñ?помагаÑ?елниÑ? пÑ?озоÑ?еÑ? по веÑ?Ñ?икала"
 
-#: ../data/devhelp.schemas.in.h:28
+#: ../data/devhelp.schemas.in.h:30
 msgid "Y position of main window"
 msgstr "Ð?озиÑ?иÑ? на главниÑ? пÑ?озоÑ?еÑ? по веÑ?Ñ?икала"
 
@@ -169,14 +179,14 @@ msgstr "Ð?оказване на докÑ?менÑ?аÑ?иÑ?Ñ?а за API за дÑ?
 msgid "Devhelp â?? Assistant"
 msgstr "Devhelp â?? Ñ?помагаÑ?елен пÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../src/dh-assistant-view.c:328
+#: ../src/dh-assistant-view.c:330
 msgid "Book:"
-msgstr "Ð?нига:"
+msgstr "РÑ?ководÑ?Ñ?во:"
 
 #. i18n: a documentation book
 #: ../src/dh-link.c:255
 msgid "Book"
-msgstr "Ð?нига"
+msgstr "РÑ?ководÑ?Ñ?во"
 
 #. i18n: a "page" in a documentation book
 #: ../src/dh-link.c:258
@@ -224,25 +234,25 @@ msgstr "Ð?збÑ?оен Ñ?ип"
 msgid "Type"
 msgstr "Тип"
 
-#: ../src/dh-main.c:175
+#: ../src/dh-main.c:247
 msgid "Search for a keyword"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене за клÑ?Ñ?ова дÑ?ма"
 
-#: ../src/dh-main.c:180
+#: ../src/dh-main.c:252
 msgid "Quit any running Devhelp"
 msgstr "Ð?зÑ?од оÑ? вÑ?иÑ?ки Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ани пÑ?огÑ?ами Devhelp"
 
-#: ../src/dh-main.c:185
+#: ../src/dh-main.c:257
 msgid "Display the version and exit"
 msgstr "Ð?оказване на веÑ?Ñ?иÑ?Ñ?а и изÑ?од"
 
-#: ../src/dh-main.c:190
+#: ../src/dh-main.c:262
 msgid "Focus the Devhelp window with the search field active"
 msgstr ""
 "ФокÑ?Ñ?иÑ?ане на пÑ?озоÑ?еÑ?а на Devhelp Ñ? акÑ?ивиÑ?ано\n"
 "               поле за Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ене"
 
-#: ../src/dh-main.c:195
+#: ../src/dh-main.c:267
 msgid "Search and display any hit in the assistant window"
 msgstr ""
 "ТÑ?Ñ?Ñ?ене и изобÑ?азÑ?ване на Ñ?Ñ?впадениÑ? в\n"
@@ -270,8 +280,8 @@ msgstr ""
 #: ../src/dh-parser.c:208
 #, c-format
 msgid ""
-"\"name\" and \"link\" elements are required inside <sub> on line %d, column %"
-"d"
+"\"name\" and \"link\" elements are required inside <sub> on line %d, column "
+"%d"
 msgstr ""
 "необÑ?одими Ñ?а елеменÑ?и â??nameâ?? (име) и â??linkâ?? (вÑ?Ñ?зка) в <sub> на Ñ?ед %d, "
 "колона %d"
@@ -289,56 +299,56 @@ msgstr ""
 msgid "\"type\" element is required inside <keyword> on line %d, column %d"
 msgstr "необÑ?одим е елеменÑ? â??typeâ?? (Ñ?ип) в <keyword> на Ñ?ед %d, колона %d"
 
-#: ../src/dh-parser.c:506
+#: ../src/dh-parser.c:504
 #, c-format
 msgid "Cannot uncompress book '%s': %s"
-msgstr "Ð?нигаÑ?а â??%sâ?? не може да Ñ?е Ñ?азкомпÑ?еÑ?иÑ?а: %s"
+msgstr "РÑ?ководÑ?Ñ?воÑ?о â??%sâ?? не може да Ñ?е Ñ?азкомпÑ?еÑ?иÑ?а: %s"
 
-#: ../src/dh-search.c:509
+#: ../src/dh-search.c:508
 msgid "All books"
-msgstr "Ð?Ñ?иÑ?ки книги"
+msgstr "Ð?Ñ?иÑ?ки Ñ?Ñ?ководÑ?Ñ?ва"
 
-#: ../src/dh-search.c:587
+#: ../src/dh-search.c:630
 msgid "Search in:"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене в:"
 
-#: ../src/dh-window.c:95
+#: ../src/dh-window.c:98
 msgid "50%"
 msgstr "50â??%"
 
-#: ../src/dh-window.c:96
+#: ../src/dh-window.c:99
 msgid "75%"
 msgstr "75â??%"
 
-#: ../src/dh-window.c:97
+#: ../src/dh-window.c:100
 msgid "100%"
 msgstr "100â??%"
 
-#: ../src/dh-window.c:98
+#: ../src/dh-window.c:101
 msgid "125%"
 msgstr "125â??%"
 
-#: ../src/dh-window.c:99
+#: ../src/dh-window.c:102
 msgid "150%"
 msgstr "150â??%"
 
-#: ../src/dh-window.c:100
+#: ../src/dh-window.c:103
 msgid "175%"
 msgstr "175â??%"
 
-#: ../src/dh-window.c:101
+#: ../src/dh-window.c:104
 msgid "200%"
 msgstr "200â??%"
 
-#: ../src/dh-window.c:102
+#: ../src/dh-window.c:105
 msgid "300%"
 msgstr "300â??%"
 
-#: ../src/dh-window.c:103
+#: ../src/dh-window.c:106
 msgid "400%"
 msgstr "400â??%"
 
-#: ../src/dh-window.c:731
+#: ../src/dh-window.c:735
 msgid "translator_credits"
 msgstr ""
 "ЯвоÑ? Ð?оганов <yavor gnu org>\n"
@@ -348,134 +358,134 @@ msgstr ""
 "Ð?аÑ?Ñ?еÑ?е повеÑ?е за наÑ? на http://gnome.cult.bg\n";
 "Ð?окладвайÑ?е за гÑ?еÑ?ки на http://gnome.cult.bg/bugs";
 
-#: ../src/dh-window.c:738
+#: ../src/dh-window.c:742
 msgid "A developers' help browser for GNOME"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?зÑ?Ñ? на Ñ?Ñ?ководÑ?Ñ?ва за Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?иÑ?и на GNOME"
 
-#: ../src/dh-window.c:768
+#: ../src/dh-window.c:772
 msgid "_File"
 msgstr "_Файл"
 
-#: ../src/dh-window.c:769
+#: ../src/dh-window.c:773
 msgid "_Edit"
 msgstr "_РедакÑ?иÑ?ане"
 
-#: ../src/dh-window.c:770
+#: ../src/dh-window.c:774
 msgid "_View"
 msgstr "_Ð?зглед"
 
-#: ../src/dh-window.c:771
+#: ../src/dh-window.c:775
 msgid "_Go"
 msgstr "_Ð?Ñ?иване"
 
-#: ../src/dh-window.c:772
+#: ../src/dh-window.c:776
 msgid "_Help"
 msgstr "Ð?омо_Ñ?"
 
 #. File menu
-#: ../src/dh-window.c:775
+#: ../src/dh-window.c:779
 msgid "_New Window"
 msgstr "Ð?ов п_Ñ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../src/dh-window.c:777
+#: ../src/dh-window.c:781
 msgid "New _Tab"
 msgstr "Ð?ов _подпÑ?озоÑ?еÑ?"
 
-#: ../src/dh-window.c:779
+#: ../src/dh-window.c:783
 msgid "_Printâ?¦"
 msgstr "_Ð?еÑ?аÑ?â?¦"
 
-#: ../src/dh-window.c:791 ../src/eggfindbar.c:342
+#: ../src/dh-window.c:795 ../src/eggfindbar.c:342
 msgid "Find Next"
 msgstr "СледваÑ?о Ñ?Ñ?впадение"
 
-#: ../src/dh-window.c:793 ../src/eggfindbar.c:329
+#: ../src/dh-window.c:797 ../src/eggfindbar.c:329
 msgid "Find Previous"
 msgstr "Ð?Ñ?едÑ?одно Ñ?Ñ?впадение"
 
-#: ../src/dh-window.c:800
+#: ../src/dh-window.c:804
 msgid "Go to the previous page"
 msgstr "Ð?Ñ?иване на пÑ?едÑ?однаÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а"
 
-#: ../src/dh-window.c:803
+#: ../src/dh-window.c:807
 msgid "Go to the next page"
 msgstr "Ð?Ñ?иване на Ñ?ледваÑ?аÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а"
 
-#: ../src/dh-window.c:806
+#: ../src/dh-window.c:810
 msgid "_Contents Tab"
 msgstr "_СÑ?дÑ?Ñ?жание"
 
-#: ../src/dh-window.c:809
+#: ../src/dh-window.c:813
 msgid "_Search Tab"
 msgstr "_ТÑ?Ñ?Ñ?ене"
 
 #. View menu
-#: ../src/dh-window.c:813
+#: ../src/dh-window.c:817
 msgid "_Larger Text"
 msgstr "Ð?о-_голÑ?м Ñ?екÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/dh-window.c:814
+#: ../src/dh-window.c:818
 msgid "Increase the text size"
 msgstr "УвелиÑ?аване на Ñ?азмеÑ?а на Ñ?екÑ?Ñ?а"
 
-#: ../src/dh-window.c:816
+#: ../src/dh-window.c:820
 msgid "S_maller Text"
 msgstr "Ð?о-_малÑ?к Ñ?екÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/dh-window.c:817
+#: ../src/dh-window.c:821
 msgid "Decrease the text size"
 msgstr "Ð?амалÑ?ване на Ñ?азмеÑ?а на Ñ?екÑ?Ñ?а"
 
-#: ../src/dh-window.c:819
+#: ../src/dh-window.c:823
 msgid "_Normal Size"
 msgstr "_Ð?оÑ?мален Ñ?азмеÑ?"
 
-#: ../src/dh-window.c:820
+#: ../src/dh-window.c:824
 msgid "Use the normal text size"
 msgstr "Ð?зползване на ноÑ?малниÑ? Ñ?азмеÑ? на Ñ?екÑ?Ñ?а"
 
-#: ../src/dh-window.c:829
+#: ../src/dh-window.c:833
 msgid "Leave fullscreen mode"
 msgstr "Ð?зÑ?од оÑ? Ñ?Ñ?л екÑ?ан"
 
-#: ../src/dh-window.c:836
+#: ../src/dh-window.c:840
 msgid "Display in full screen"
 msgstr "Ð?а Ñ?Ñ?л екÑ?ан"
 
 #. Translators: This refers to text size
-#: ../src/dh-window.c:956
+#: ../src/dh-window.c:960
 msgid "Larger"
 msgstr "Ð?о-голÑ?м Ñ?екÑ?Ñ?"
 
 #. Translators: This refers to text size
-#: ../src/dh-window.c:959
+#: ../src/dh-window.c:963
 msgid "Smaller"
 msgstr "Ð?о-малÑ?к Ñ?екÑ?Ñ?"
 
 #. i18n: please don't translate
 #. * "Devhelp", it's a name, not a
 #. * generic word.
-#: ../src/dh-window.c:1105
+#: ../src/dh-window.c:1108
 msgid "About Devhelp"
 msgstr "Ð?Ñ?ноÑ?но Devhelp"
 
-#: ../src/dh-window.c:1110
+#: ../src/dh-window.c:1113
 msgid "Preferencesâ?¦"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойкиâ?¦"
 
-#: ../src/dh-window.c:1153
+#: ../src/dh-window.c:1155
 msgid "Contents"
 msgstr "СÑ?дÑ?Ñ?жание"
 
-#: ../src/dh-window.c:1163
+#: ../src/dh-window.c:1165
 msgid "Search"
 msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?ене"
 
-#: ../src/dh-window.c:1329
+#: ../src/dh-window.c:1343
 msgid "Error opening the requested link."
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и оÑ?ваÑ?Ñ?не на вÑ?Ñ?зкаÑ?а."
 
-#: ../src/dh-window.c:1635 ../src/dh-window.c:1877
+#: ../src/dh-window.c:1665 ../src/dh-window.c:1907
 msgid "Empty Page"
 msgstr "Ð?Ñ?азна Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]