[gnome-system-tools] Updated Arabic translationcommit 2500cf0a2912c0324cb6ff4de20cef32fe0cd40c
Author: Khaled Hosny <khaledhosny eglug org>
Date:  Thu Aug 19 21:32:30 2010 +0200

  Updated Arabic translation

 po/ar.po | 749 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 394 insertions(+), 355 deletions(-)
---
diff --git a/po/ar.po b/po/ar.po
index 3bbe042..7a43123 100644
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-system-tools.HEAD.ar\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-02-24 20:53+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-02-24 20:53+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-19 21:32+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-19 21:31+0300\n"
 "Last-Translator: Khaled Hosny <khaledhosny eglug org>\n"
 "Language-Team: Arabic <doc arabeyes org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -21,184 +21,173 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: ar\n"
 "Plural-Forms: nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 "
-"&& n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 && n%100<=99 ? 4 : 5;\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.5.2\n"
+"&& n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5;\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
 
-#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:1
-msgid "Whether the users-admin tool should show system users in the users list"
-msgstr ""
-"Ù?Ù?Ù?ا إذا Ù?Ù?ترض Ø£Ù? تÙ?ظÙ?ر أداة users-admin Ù?ستخدÙ?Ù? اÙ?Ù?ظاÙ? Ù?Ù? Ù?ائÙ?Ø© اÙ?Ù?ستخدÙ?Ù?Ù?"
-
-#: ../gnome-system-tools.schemas.in.h:2
-msgid ""
-"Whether the users-admin tool should show the root user in the users list"
-msgstr ""
-"Ù?Ù?Ù?ا إذا Ù?Ù?ترض Ø£Ù? تظÙ?ر أداة users-admin اÙ?Ù?ستخدÙ? اÙ?جذر Ù?Ù? Ù?ائÙ?Ø© اÙ?Ù?ستخدÙ?Ù?Ù?"
+#: ../interfaces/network.ui.h:1 ../src/network/ifaces-list.c:326
+msgid "Access point name:"
+msgstr "اسÙ? Ù?Ù?طة اÙ?Ù?صÙ?Ù?:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:1
+#: ../interfaces/network.ui.h:2
 msgid "Account data"
 msgstr "بÙ?اÙ?ات اÙ?حساب"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:2
-msgid "Connection Settings"
-msgstr "إعدادات اÙ?اتصاÙ?"
-
 #: ../interfaces/network.ui.h:3
-msgid "DNS Servers"
-msgstr "Ø®Ù?ادÙ?Ù? DNS"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:4
-msgid "Host Settings"
-msgstr "إعدادات اÙ?Ù?ستضÙ?Ù?"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:5
-msgid "Internet service provider data"
-msgstr "بÙ?اÙ?ات Ù?Ù?Ù?ر خدÙ?Ø© اÙ?Ø¥Ù?ترÙ?ت"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:6
-msgid "Modem Settings"
-msgstr "إعدادات اÙ?Ù?Ù?دÙ?"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:7
-msgid "Search Domains"
-msgstr "Ù?طاÙ?ات اÙ?بحث"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:8
-msgid "Wireless Settings"
-msgstr "إعدادات اÙ?Ù?اسÙ?Ù?Ù?"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:9
-msgid "Access point name:"
-msgstr "اسÙ? Ù?Ù?طة اÙ?Ù?صÙ?Ù?:"
-
-#: ../interfaces/network.ui.h:10
 msgid "Aliases:"
 msgstr "أسÙ?اء بدÙ?Ù?Ø©:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:11
+#: ../interfaces/network.ui.h:4
 msgid "Con_figuration:"
 msgstr "اÙ?Ø¥_عداد:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:12
+#: ../interfaces/network.ui.h:5
+msgid "Connection Settings"
+msgstr "إعدادات اÙ?اتصاÙ?"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:6
 msgid "Connection type:"
 msgstr "Ù?Ù?ع اÙ?اتصاÙ?:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:13
+#: ../interfaces/network.ui.h:7
 msgid "Connections"
 msgstr "اÙ?اتصاÙ?ات"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:14
+#: ../interfaces/network.ui.h:8
 msgid "DNS"
 msgstr "DNS"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:15
+#: ../interfaces/network.ui.h:9
+msgid "DNS Servers"
+msgstr "Ø®Ù?ادÙ?Ù? DNS"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:10
 msgid "D_omain name:"
 msgstr "اسÙ? اÙ?Ù?طا_Ù?:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:16
+#: ../interfaces/network.ui.h:11
 msgid "Delete current location"
 msgstr "احذÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?ع اÙ?حاÙ?Ù?"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:17
+#: ../interfaces/network.ui.h:12
 msgid "E_nable roaming mode"
 msgstr "_Ù?عÙ?Ù?Ù? Ù?ضع اÙ?تجÙ?Ù?Ù?"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:18
+#: ../interfaces/network.ui.h:13
 msgid "E_nable this connection"
 msgstr "Ù?عÙ?Ù? Ù?ذا اÙ?ات_صاÙ?"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:19
+#: ../interfaces/network.ui.h:14 ../src/network/ifaces-list.c:335
 msgid "Ethernet interface:"
 msgstr "Ù?اجÙ?Ø© اÙ?إثرÙ?ت:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:20 ../interfaces/users.ui.h:32
+#: ../interfaces/network.ui.h:15 ../interfaces/users.ui.h:27
 msgid "General"
 msgstr "عاÙ?"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:21
+#: ../interfaces/network.ui.h:16
 msgid "Hexadecimal"
 msgstr "ست عشرÙ?"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:22
+#: ../interfaces/network.ui.h:17
 msgid "Host Alias Properties"
 msgstr "خصائص أسÙ?اء اÙ?Ù?ضÙ?Ù?Ù?Ù? اÙ?بدÙ?Ù?Ø©"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:23
+#: ../interfaces/network.ui.h:18
+msgid "Host Settings"
+msgstr "إعدادات اÙ?Ù?ستضÙ?Ù?"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:19
 msgid "Hosts"
 msgstr "اÙ?Ù?ضÙ?Ù?Ù?Ù?"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:24 ../interfaces/shares.ui.h:14
+#: ../interfaces/network.ui.h:20 ../interfaces/shares.ui.h:11
 msgid "IP address:"
 msgstr "عÙ?Ù?اÙ? IP:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:25
+#: ../interfaces/network.ui.h:21
 msgid "Interface properties"
 msgstr "خصائص اÙ?Ù?اجÙ?Ø©"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:26
+#: ../interfaces/network.ui.h:22
+msgid "Internet service provider data"
+msgstr "بÙ?اÙ?ات Ù?Ù?Ù?ر خدÙ?Ø© اÙ?Ø¥Ù?ترÙ?ت"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:23
 msgid "Location:"
 msgstr "اÙ?Ù?Ù?Ù?ع:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:27
+#: ../interfaces/network.ui.h:24
 msgid "Loud"
 msgstr "عاÙ?Ù?"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:28
+#: ../interfaces/network.ui.h:25
 msgid "Low"
 msgstr "Ù?Ù?Ø®Ù?ض"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:29
+#: ../interfaces/network.ui.h:26
 msgid "Medium"
 msgstr "Ù?تÙ?سط"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:30
+#: ../interfaces/network.ui.h:27
 msgid "Modem"
 msgstr "Ù?Ù?دÙ?"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:31
+#: ../interfaces/network.ui.h:28
+msgid "Modem Settings"
+msgstr "إعدادات اÙ?Ù?Ù?دÙ?"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:29
 msgid "Network _password:"
 msgstr "_Ù?Ù?Ù?Ø© سر اÙ?شبÙ?Ø©:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:32
+#: ../interfaces/network.ui.h:30
 msgid "Network name (_ESSID):"
 msgstr "اسÙ? اÙ?شبÙ?Ø© (_ESSID):"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:33
+#: ../interfaces/network.ui.h:31
 msgid "Off"
 msgstr "Ù?عطÙ?"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:34
+#: ../interfaces/network.ui.h:32
 msgid "Options"
 msgstr "Ø®Ù?ارات"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:35
+#: ../interfaces/network.ui.h:33
 msgid "P_assword"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?_سÙ?ر"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:36
+#: ../interfaces/network.ui.h:34
 msgid "Password _type:"
 msgstr "_Ù?Ù?ع Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سر:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:37
+#: ../interfaces/network.ui.h:35
 msgid "Plain (ASCII)"
 msgstr "صÙ?رÙ? (أسÙ?Ù?)"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:38
+#: ../interfaces/network.ui.h:36
 msgid "Pulses"
 msgstr "Ù?بضات"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:39
+#: ../interfaces/network.ui.h:37
 msgid "Save current network configuration as a location"
 msgstr "احÙ?ظ إعدادات اÙ?شبÙ?Ø© اÙ?حاÙ?Ù?Ø© Ù?Ù?Ù?Ù?ع"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:40
+#: ../interfaces/network.ui.h:38
+msgid "Search Domains"
+msgstr "Ù?طاÙ?ات اÙ?بحث"
+
+#: ../interfaces/network.ui.h:39
 msgid "Tones"
 msgstr "Ù?غÙ?ات"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:41
+#: ../interfaces/network.ui.h:40
 msgid "Use the Internet service provider nameservers"
 msgstr "استخدÙ? خادÙ?Ù?ات أسÙ?اء Ù?Ù?Ù?ر خدÙ?Ø© اÙ?اÙ?ترÙ?ت"
 
+#: ../interfaces/network.ui.h:41
+msgid "Wireless Settings"
+msgstr "إعدادات اÙ?Ù?اسÙ?Ù?Ù?"
+
 #: ../interfaces/network.ui.h:42
 msgid "_Autodetect"
 msgstr "ا_Ù?تشاÙ? تÙ?Ù?ائÙ?"
@@ -251,7 +240,7 @@ msgstr "_عÙ?Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?دÙ? عÙ?Ù? Ø£Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?سÙ?Ù? اÙ?رÙ?ئÙ?سÙ? 
 msgid "_Subnet mask:"
 msgstr "_Ù?Ù?اع اÙ?Ø´Ù?بÙ?Ø© اÙ?Ù?رعÙ?Ù?Ø©:"
 
-#: ../interfaces/network.ui.h:55
+#: ../interfaces/network.ui.h:55 ../interfaces/users.ui.h:82
 msgid "_Username:"
 msgstr "ا_سÙ? اÙ?Ù?ستخدÙ?:"
 
@@ -269,98 +258,98 @@ msgid "Select the services that you wish to activate:"
 msgstr "اختر اÙ?خدÙ?ات اÙ?تÙ? ترغب بتÙ?Ø´Ù?Ø·Ù?ا"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:1
-msgid "Allowed Hosts"
-msgstr "اÙ?Ù?ستضÙ?Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?سÙ?Ù?Ø­ Ù?Ù?Ù?"
+msgid "Add allowed hosts"
+msgstr "اضÙ? اÙ?Ù?ستضÙ?Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?سÙ?Ù?Ø­ Ù?Ù?Ù?"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:2
-msgid "Hosts Settings"
-msgstr "إعدادات اÙ?Ù?ستضÙ?Ù?"
+msgid "Allowed Hosts"
+msgstr "اÙ?Ù?ستضÙ?Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?سÙ?Ù?Ø­ Ù?Ù?Ù?"
 
 #: ../interfaces/shares.ui.h:3
-msgid "Share Properties"
-msgstr "خصائص اÙ?Ù?شارÙ?Ø©"
-
-#: ../interfaces/shares.ui.h:4
-msgid "Shared Folder"
-msgstr "اÙ?Ù?جÙ?د اÙ?Ù?Ù?شارÙ?"
-
-#: ../interfaces/shares.ui.h:5
-msgid "Windows sharing"
-msgstr "تشارÙ? Ù?Ù?Ù?دÙ?ز"
-
-#: ../interfaces/shares.ui.h:6
-msgid "Enter password for user:"
-msgstr "أدخÙ? Ù?Ù?Ù?Ø© سر اÙ?Ù?ستخدÙ?:"
-
-#: ../interfaces/shares.ui.h:7
-msgid "Add allowed hosts"
-msgstr "اضÙ? اÙ?Ù?ستضÙ?Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?سÙ?Ù?Ø­ Ù?Ù?Ù?"
-
-#: ../interfaces/shares.ui.h:8
 msgid "Allowed hosts:"
 msgstr "اÙ?Ù?ستضÙ?Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?سÙ?Ù?Ø­ Ù?Ù?Ù?:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:9
+#: ../interfaces/shares.ui.h:4
 msgid "Comment:"
 msgstr "تعÙ?Ù?Ù?:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:10
+#: ../interfaces/shares.ui.h:5
 msgid "Domain / _Workgroup:"
 msgstr "اÙ?Ù?طاÙ? / Ù?جÙ?Ù?عة اÙ?_عÙ?Ù?"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:11
+#: ../interfaces/shares.ui.h:6
 msgid "Enter password for user"
 msgstr "ادخÙ? Ù?Ù?Ù?Ø© سر اÙ?Ù?ستخدÙ?"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:12
+#: ../interfaces/shares.ui.h:7
+msgid "Enter password for user:"
+msgstr "أدخÙ? Ù?Ù?Ù?Ø© سر اÙ?Ù?ستخدÙ?:"
+
+#: ../interfaces/shares.ui.h:8
 msgid "General Properties"
 msgstr "اÙ?خصائص اÙ?عاÙ?Ø©"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:13
+#: ../interfaces/shares.ui.h:9
 msgid "Host name:"
 msgstr "اسÙ? اÙ?Ù?ستضÙ?Ù?:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:15
+#: ../interfaces/shares.ui.h:10
+msgid "Hosts Settings"
+msgstr "إعدادات اÙ?Ù?ستضÙ?Ù?"
+
+#: ../interfaces/shares.ui.h:12
 msgid "Name:"
 msgstr "اÙ?اسÙ?:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:16
+#: ../interfaces/shares.ui.h:13
 msgid "Netmask:"
 msgstr "Ù?Ù?اع اÙ?Ø´Ù?بÙ?Ø©:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:17
+#: ../interfaces/shares.ui.h:14
 msgid "Network:"
 msgstr "اÙ?شبÙ?Ø©:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:18 ../src/shares/nfs-acl-table.c:56
+#: ../interfaces/shares.ui.h:15 ../src/shares/nfs-acl-table.c:56
 msgid "Read only"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?راءة Ù?Ù?Ø·"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:19
+#: ../interfaces/shares.ui.h:16
 msgid "Share"
 msgstr "شارÙ?"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:20
+#: ../interfaces/shares.ui.h:17
+msgid "Share Properties"
+msgstr "خصائص اÙ?Ù?شارÙ?Ø©"
+
+#: ../interfaces/shares.ui.h:18
 msgid "Share through:"
 msgstr "شارÙ? عبر:"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:21 ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:2
+#: ../interfaces/shares.ui.h:19
+msgid "Shared Folder"
+msgstr "اÙ?Ù?جÙ?د اÙ?Ù?Ù?شارÙ?"
+
+#: ../interfaces/shares.ui.h:20 ../src/shares/shares.desktop.in.in.h:2
 #: ../src/shares/shares-tool.c:237
 msgid "Shared Folders"
 msgstr "اÙ?Ù?جÙ?دات اÙ?Ù?شترÙ?Ø©"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:22
+#: ../interfaces/shares.ui.h:21
 msgid "This computer is a _WINS server"
 msgstr "Ù?ذا اÙ?حاسÙ?ب _خادÙ?Ù? WINS"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:23
+#: ../interfaces/shares.ui.h:22
 msgid "Users"
 msgstr "اÙ?Ù?ستخدÙ?Ù?Ù?"
 
-#: ../interfaces/shares.ui.h:24
+#: ../interfaces/shares.ui.h:23
 msgid "WINS _server:"
 msgstr "خا_دÙ? WINS:"
 
+#: ../interfaces/shares.ui.h:24
+msgid "Windows sharing"
+msgstr "تشارÙ? Ù?Ù?Ù?دÙ?ز"
+
 #: ../interfaces/shares.ui.h:25
 msgid "_Path:"
 msgstr "اÙ?Ù?_سار:"
@@ -370,29 +359,29 @@ msgid "_Read only"
 msgstr "Ù?Ù?_Ù?راءة Ù?Ù?Ø·"
 
 #: ../interfaces/time.ui.h:1
-msgid "Selection"
-msgstr "اÙ?اÙ?تÙ?اء"
-
-#: ../interfaces/time.ui.h:2
-msgid "Time Zone"
-msgstr "اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?Ø© اÙ?زÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ø©"
-
-#: ../interfaces/time.ui.h:3
 msgid "Add NTP Server"
 msgstr "اضÙ? خادÙ?Ù? NTP"
 
-#: ../interfaces/time.ui.h:4
+#: ../interfaces/time.ui.h:2
 msgid "NTP server"
 msgstr "خادÙ?Ù? NTP"
 
-#: ../interfaces/time.ui.h:5
+#: ../interfaces/time.ui.h:3
 msgid "Se_lect Servers"
 msgstr "ا_ختر اÙ?Ø®Ù?ادÙ?Ù?"
 
-#: ../interfaces/time.ui.h:6
+#: ../interfaces/time.ui.h:4
+msgid "Selection"
+msgstr "اÙ?اÙ?تÙ?اء"
+
+#: ../interfaces/time.ui.h:5
 msgid "Synchronize now"
 msgstr "زاÙ?Ù? اÙ?Ø¢Ù?"
 
+#: ../interfaces/time.ui.h:6
+msgid "Time Zone"
+msgstr "اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?Ø© اÙ?زÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ø©"
+
 #: ../interfaces/time.ui.h:7
 msgid "Time servers"
 msgstr "Ø®Ù?ادÙ?Ù? اÙ?تÙ?Ù?Ù?Ù?ت"
@@ -426,119 +415,104 @@ msgid "_Time:"
 msgstr "اÙ?_Ù?Ù?ت:"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:1
-msgid "Advanced Settings"
-msgstr "إعدادات Ù?تÙ?دÙ?Ù?Ø©"
+msgid ""
+"A user with this name already exists. Please choose a different name for the "
+"new user."
+msgstr "Ù?Ù?جد باÙ?Ù?عÙ? Ù?ستخدÙ? بÙ?ذا اÙ?اسÙ?. Ù?Ù? Ù?ضÙ?Ù? اختر اسÙ?ا آخر Ù?Ù?Ù?ستخدÙ? اÙ?جدÙ?د."
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:2
-msgid "Automatic UID/GID"
-msgstr "UID/GID تÙ?Ù?ائÙ?تÙ?Ù?"
+msgid "Account _type:"
+msgstr "_Ù?Ù?ع اÙ?حساب:"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:3
-msgid "Basic Settings"
-msgstr "اÙ?إعدادات اÙ?أساسÙ?Ù?Ø©"
+msgid "Advanced"
+msgstr "Ù?تÙ?دÙ?Ù?"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:4
-msgid "Group Members"
-msgstr "أعضاء اÙ?Ù?جÙ?Ù?عة"
+msgid "Advanced Settings"
+msgstr "إعدادات Ù?تÙ?دÙ?Ù?Ø©"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:5
-msgid "Optional Settings"
-msgstr "إعدادت اختÙ?ارÙ?Ù?Ø©"
+msgid "Assign a random password by default"
+msgstr "ضÙ?ع Ù?Ù?Ù?Ø© سرÙ?Ù? عشÙ?ائÙ?Ù?Ø© اÙ?تراضÙ?Ù?Ù?ا"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:6
-msgid "Password Settings"
-msgstr "إعدادات Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سÙ?ر"
+msgid "Automatic UID/GID"
+msgstr "UID/GID تÙ?Ù?ائÙ?تÙ?Ù?"
 
+#: ../interfaces/users.ui.h:7
+msgid "Basic Settings"
+msgstr "اÙ?إعدادات اÙ?أساسÙ?Ù?Ø©"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:8
-msgid "System Defaults"
-msgstr "اÙ?تراضÙ?ات اÙ?Ù?Ù?ظاÙ?"
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:9
-msgid "Account _type:"
-msgstr "_Ù?Ù?ع اÙ?حساب:"
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:10
-msgid "Advanced"
-msgstr "Ù?تÙ?دÙ?Ù?"
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:11
-msgid ""
-"A user with this name already exists. Please choose a different short "
-"name for the new user."
-msgstr ""
-"Ù?Ù?جد باÙ?Ù?عÙ? Ù?ستخدÙ? بÙ?ذا اÙ?اسÙ?. Ù?Ù? Ù?ضÙ?Ù? اختر اسÙ?ا Ù?صÙ?را آخر Ù?Ù?Ù?ستخدÙ? اÙ?جدÙ?د."
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:12
-msgid "Assign a random password by default"
-msgstr "ضÙ?ع Ù?Ù?Ù?Ø© سرÙ?Ù? عشÙ?ائÙ?Ù?Ø© اÙ?تراضÙ?Ù?Ù?ا"
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:13
 msgid "Change Advanced User Settings"
 msgstr "غÙ?Ù?ر إعدادات اÙ?Ù?ستخدÙ? اÙ?Ù?تÙ?دÙ?Ø©"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:14
+#: ../interfaces/users.ui.h:9
 msgid "Change User Account Type"
 msgstr "غÙ?Ù?ر Ù?Ù?ع حساب اÙ?Ù?ستخدÙ?"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:15
-msgid "Change User Name and Login"
-msgstr "غÙ?ر اسÙ? اÙ?Ù?ستخدÙ? Ù?اسÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?ج"
+#: ../interfaces/users.ui.h:10
+msgid "Change User Name"
+msgstr "غÙ?Ù?ر اسÙ? اÙ?Ù?ستخدÙ?"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:16
+#: ../interfaces/users.ui.h:11
 msgid "Change User Password"
 msgstr "غÙ?Ù?ر Ù?Ù?Ù?Ø© سر اÙ?Ù?ستخدÙ?"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:17
+#: ../interfaces/users.ui.h:12
 msgid "Changing advanced settings for:"
 msgstr "غÙ?ر اÙ?إعدادات اÙ?Ù?تÙ?دÙ?Ø© Ù?â??:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:18
+#: ../interfaces/users.ui.h:13
 msgid "Changing user account type for:"
 msgstr "غÙ?Ù?ر Ù?Ù?ع اÙ?حساب Ù?â??:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:19
+#: ../interfaces/users.ui.h:14
 msgid "Changing user name for:"
 msgstr "غÙ?Ù?ر ا_سÙ? اÙ?Ù?ستخدÙ?:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:20
+#: ../interfaces/users.ui.h:15
 msgid "Changing user password for:"
 msgstr "غÙ?Ù?ر Ù?Ù?Ù?Ø© سر اÙ?Ù?ستخدÙ?:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:21
+#: ../interfaces/users.ui.h:16
 msgid "Con_firmation:"
 msgstr "اÙ?تÙ?Ø£_Ù?Ù?د:"
 
+#: ../interfaces/users.ui.h:17
+msgid "Contact Information"
+msgstr "Ù?عÙ?Ù?Ù?ات اÙ?اتصاÙ?"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:23
+#: ../interfaces/users.ui.h:18
 msgid "Create New User"
 msgstr "Ø£Ù?شئ Ù?ستخدÙ?ا جدÙ?دا"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:24
+#: ../interfaces/users.ui.h:19
 msgid "Create a new user"
 msgstr "Ø£Ù?شئ Ù?ستخدÙ?ا جدÙ?دا"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:25
+#: ../interfaces/users.ui.h:20
 msgid "Days between warning and password expiration:"
 msgstr "اÙ?Ø£Ù?Ù?اÙ? بÙ?Ù? اÙ?تÙ?حذÙ?ر Ù? بطÙ?اÙ? Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سÙ?ر:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:26
+#: ../interfaces/users.ui.h:21
 msgid "Default _group:"
 msgstr "اÙ?_Ù?جÙ?Ù?عة اÙ?اÙ?تراضÙ?Ù?Ø©:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:27
+#: ../interfaces/users.ui.h:22
 msgid "Default _shell:"
 msgstr "اÙ?_صدÙ?Ø© اÙ?اÙ?تراضÙ?Ø©:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:28
+#: ../interfaces/users.ui.h:23
 msgid "Disable _account"
 msgstr "_عطÙ?Ù? اÙ?حساب"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:29
+#: ../interfaces/users.ui.h:24
 msgid "Don't ask for password on _login"
 msgstr "Ù?ا تطÙ?ب Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سر عÙ?د اÙ?Ù?_Ù?Ù?ج"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:30
+#: ../interfaces/users.ui.h:25
 msgid ""
 "Encrypt all your files with your login password to strongly protect them "
 "from people with physical access to your computer, at the expense of a "
@@ -547,112 +521,115 @@ msgstr ""
 "عÙ?Ù? Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?اتÙ? بÙ?Ù?Ù?Ø© سر اÙ?Ù?Ù?Ù?ج Ù?Ø­Ù?اÙ?Ø© Ø£Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù? Ù?ستطÙ?ع اÙ?Ù?صÙ?Ù? Ù?ادÙ?ا Ø¥Ù?Ù? حاسÙ?بÙ?Ø? "
 "عÙ?Ù? حساب Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù? اÙ?تدÙ?Ù?ر Ù?Ù? اÙ?أداء."
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:31
+#: ../interfaces/users.ui.h:26
 msgid "Full _Name:"
 msgstr "اÙ?اسÙ? اÙ?_Ù?اÙ?Ù?:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:33
+#: ../interfaces/users.ui.h:28
 msgid "Generate _random password"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?Ù?د Ù?Ù?Ù?Ø© سر _عشÙ?ائÙ?Ù?Ø©"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:34
+#: ../interfaces/users.ui.h:29
+msgid "Group Members"
+msgstr "أعضاء اÙ?Ù?جÙ?Ù?عة"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:30
 msgid "Group _ID:"
 msgstr "_Ù?عرÙ?Ù? اÙ?Ù?جÙ?Ù?عة:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:35
+#: ../interfaces/users.ui.h:31
 msgid "Group _name:"
 msgstr "ا_سÙ? اÙ?Ù?جÙ?Ù?عة:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:36
+#: ../interfaces/users.ui.h:32
 msgid "Group properties"
 msgstr "خصائص اÙ?Ù?جÙ?Ù?عة"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:37
+#: ../interfaces/users.ui.h:33
+msgid "Groups available on the system:"
+msgstr "اÙ?Ù?جÙ?Ù?عات اÙ?Ù?Ù?جÙ?دة عÙ?Ù? اÙ?Ù?ظاÙ?:"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:34
 msgid "Groups settings"
 msgstr "اعدادات اÙ?Ù?جÙ?Ù?عات"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:38
+#: ../interfaces/users.ui.h:35
 msgid "Ma_ximum days a password may be used:"
 msgstr "Ø£_Ù?صÙ? عدد Ù?Ù? اÙ?Ø£Ù?Ù?اÙ? اÙ?تÙ? Ù?Ù?Ù?Ù? استخداÙ? Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سÙ?ر Ù?Ù?Ù?ا:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:39 ../src/time/time-tool.c:526
-msgid "Manual"
-msgstr "Ù?دÙ?Ù?"
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:40
+#: ../interfaces/users.ui.h:36
 msgid "Maximum GID:"
 msgstr "Ø£Ù?صÙ? Ù?عرÙ?Ù? Ù?جÙ?Ù?عة:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:41
+#: ../interfaces/users.ui.h:37
 msgid "Maximum UID:"
 msgstr "Ø£Ù?صÙ? Ù?عرÙ?Ù? Ù?ستخدÙ?:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:42
+#: ../interfaces/users.ui.h:38
 msgid "Mi_nimum days between password changes:"
 msgstr "Ø£_دÙ?Ù? عدد Ù?Ù? اÙ?Ø£Ù?Ù?اÙ? بÙ?Ù? تغÙ?Ù?رات Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سÙ?ر:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:43
+#: ../interfaces/users.ui.h:39
 msgid "Minimum GID:"
 msgstr "أدÙ?Ù? Ù?عرÙ?Ù? Ù?جÙ?Ù?عة:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:44
+#: ../interfaces/users.ui.h:40
 msgid "Minimum UID:"
 msgstr "أدÙ?Ù? Ù?عرÙ?Ù? Ù?ستخدÙ?:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:45
+#: ../interfaces/users.ui.h:41
 msgid "Minimum days allowed between password changes:"
 msgstr "أدÙ?Ù? عدد Ù?سÙ?Ù?Ø­ بÙ? Ù?Ù? اÙ?Ø£Ù?Ù?اÙ? بÙ?Ù? تغÙ?Ù?رات Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سÙ?ر:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:46
+#: ../interfaces/users.ui.h:42
 msgid "New _password:"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?Ø© _سر جدÙ?دة:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:47
+#: ../interfaces/users.ui.h:43
 msgid "Number of days that a password may be used:"
 msgstr "عدد اÙ?Ø£Ù?Ù?اÙ? اÙ?تÙ? Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?ا استخداÙ? Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سÙ?ر:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:48
+#: ../interfaces/users.ui.h:44
 msgid "O_ffice location:"
 msgstr "عÙ?Ù?اÙ? اÙ?_Ù?Ù?تب:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:49
+#: ../interfaces/users.ui.h:45
+msgid "Optional Settings"
+msgstr "إعدادت اختÙ?ارÙ?Ù?Ø©"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:46
+msgid "Password Settings"
+msgstr "إعدادات Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سÙ?ر"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:47
 msgid "Password set to: "
 msgstr "Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سÙ?ر Ù?ضبÙ?طة Ù?Ù?Ù?:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:50
+#: ../interfaces/users.ui.h:48
 msgid "Privileges"
 msgstr "صÙ?احÙ?ات"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:51
+#: ../interfaces/users.ui.h:49
+msgid "Profile Settings"
+msgstr "إعدادات اÙ?Ù?احة:"
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:50
 msgid "Profile _name:"
 msgstr "ا_سÙ? اÙ?Ù?Ù?ئة:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:52
+#: ../interfaces/users.ui.h:51
 msgid "Set password b_y hand"
 msgstr "ضع Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سÙ?ر _Ù?دÙ?Ù?Ù?Ù?ا"
 
-#. No item should exceed a length of 40 characters, to avoid wrapping on two lines. Better simplifying than making it hard to read!
-#: ../interfaces/users.ui.h:54
-msgid ""
-"Short name must consist of:\n"
-" &#x27A3; lower case letters from the English alphabet\n"
-" &#x27A3; digits\n"
-" &#x27A3; any of the characters \".\", \"-\" and \"_\""
-msgstr ""
-"Ù?جب Ø£Ù? تتÙ?Ù?Ù? اÙ?أسÙ?اء اÙ?Ù?صÙ?رة Ù?Ù?:\n"
-" &#x27A3; حرÙ?Ù? Ø¥Ù?جÙ?Ù?زÙ?Ø© صغÙ?رة\n"
-" &#x27A3; أرÙ?اÙ?\n"
-" &#x27A3; Ø£Ù? Ù?Ù? اÙ?حرÙ?Ù? \".\"Ø? \"-\" Ù? \"_\""
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:58
-msgid "Short name must start with a letter!"
-msgstr "Ù?جب Ø£Ù? Ù?بدأ اÙ?اسÙ? اÙ?Ù?صÙ?ر بحرÙ?"
+#: ../interfaces/users.ui.h:52
+msgid "System Defaults"
+msgstr "اÙ?تراضÙ?ات اÙ?Ù?Ù?ظاÙ?"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:59
+#: ../interfaces/users.ui.h:53
 msgid "This account is disabled."
 msgstr "Ù?ذا اÙ?حساب Ù?عطÙ?Ù?."
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:60
+#: ../interfaces/users.ui.h:54
 msgid ""
 "This account is using special settings that have been defined manually. Use "
 "the <i>Advanced Settings</i> dialog to tune them."
@@ -660,18 +637,35 @@ msgstr ""
 "Ù?ستخدÙ? Ù?ذا اÙ?حساب إعدادات خاصة ضÙ?بطت Ù?دÙ?Ù?ا. استخدÙ? Ø­Ù?ار <i>اÙ?إعدادات "
 "اÙ?Ù?تÙ?دÙ?Ø©</i> Ù?ضبطÙ?ا."
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:61
+#: ../interfaces/users.ui.h:55
 msgid "User ID:"
 msgstr "Ù?عرÙ?Ù? اÙ?Ù?ستخدÙ?:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:62
+#: ../interfaces/users.ui.h:56
 msgid "User Privileges"
 msgstr "صÙ?احÙ?ات اÙ?Ù?ستخدÙ?"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:63
+#: ../interfaces/users.ui.h:57
 msgid "User profiles"
 msgstr "Ù?Ù?ئات اÙ?Ù?ستخدÙ?"
 
+#. No item should exceed a length of 40 characters, to avoid wrapping on two lines. Better simplifying than making it hard to read!
+#: ../interfaces/users.ui.h:59
+msgid ""
+"Username must consist of:\n"
+" â?£ lower case letters from the English alphabet\n"
+" â?£ digits\n"
+" â?£ any of the characters \".\", \"-\" and \"_\""
+msgstr ""
+"Ù?جب Ø£Ù? تتÙ?Ù?Ù? أسÙ?اء اÙ?Ù?ستخدÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?:\n"
+" â?? حرÙ?Ù? Ø¥Ù?جÙ?Ù?زÙ?Ø© صغÙ?رة\n"
+" â?? أرÙ?اÙ?\n"
+" â?? Ø£Ù? Ù?Ù? اÙ?حرÙ?Ù? \".\"Ø? \"-\" Ù? \"_\""
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:63
+msgid "Username must start with a letter!"
+msgstr "Ù?جب Ø£Ù? Ù?بدأ اسÙ? اÙ?Ù?ستخدÙ? بحرÙ?"
+
 #: ../interfaces/users.ui.h:64
 msgid "You can't change user ID while the user is logged in."
 msgstr "Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù? تغÙ?Ù?ر Ù?عرÙ? اÙ?Ù?ستخدÙ? بÙ?Ù?Ù?ا Ù?Ù? Ù?اÙ?ج Ø¥Ù?Ù? اÙ?Ù?ظاÙ?."
@@ -685,69 +679,89 @@ msgid "_Advanced Settings"
 msgstr "اÙ?Ø¥_عدادات اÙ?Ù?تÙ?دÙ?Ø©"
 
 #: ../interfaces/users.ui.h:67
+msgid "_Change..."
+msgstr "غÙ?Ù?ر..."
+
+#: ../interfaces/users.ui.h:68
 msgid "_Comments"
 msgstr "_تعÙ?Ù?Ù?ات:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:68
+#: ../interfaces/users.ui.h:69
 msgid "_Current password:"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سر اÙ?_حاÙ?Ù?Ø©:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:69
+#: ../interfaces/users.ui.h:70
 msgid "_Custom"
 msgstr "_Ù?Ù?خصÙ?Ù?ص"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:70
+#: ../interfaces/users.ui.h:71
 msgid "_Days between warning and password expiration:"
 msgstr "اÙ?Ø£_Ù?Ù?اÙ? بÙ?Ù? اÙ?تÙ?حذÙ?ر Ù? بطÙ?اÙ? Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سÙ?ر:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:71
+#: ../interfaces/users.ui.h:72
 msgid "_Enable Account"
 msgstr "_Ù?عÙ?Ù? اÙ?حساب"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:72
+#: ../interfaces/users.ui.h:73
 msgid "_Encrypt home folder to protect sensitive data"
 msgstr "_عÙ?Ù? Ù?جÙ?د اÙ?Ù?Ù?زÙ? Ù?Ø­Ù?اÙ?Ø© اÙ?بÙ?اÙ?ات اÙ?حساسة"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:73
+#: ../interfaces/users.ui.h:74
 msgid "_Generate"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?Ù?د"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:74
+#: ../interfaces/users.ui.h:75
 msgid "_Home directory:"
 msgstr "اÙ?Ù?جÙ?Ù?د اÙ?Ù?Ù?ز_Ù?:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:75
+#: ../interfaces/users.ui.h:76
 msgid "_Home phone:"
 msgstr "Ù?اتÙ? اÙ?Ù?Ù?ز_Ù?:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:76
+#: ../interfaces/users.ui.h:77
 msgid "_Main group:"
 msgstr "اÙ?Ù?جÙ?Ù?عة اÙ?_رÙ?ئÙ?سÙ?Ù?Ø©:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:77
+#: ../interfaces/users.ui.h:78
 msgid "_Manage Groups"
 msgstr "Ø¥_دارة اÙ?Ù?جÙ?Ù?عات"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:78
+#: ../interfaces/users.ui.h:79
 msgid "_Name:"
 msgstr "اÙ?ا_سÙ?:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:79
+#: ../interfaces/users.ui.h:80
 msgid "_Password:"
 msgstr "_Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سر:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:80
+#: ../interfaces/users.ui.h:81
 msgid "_Shell:"
 msgstr "اÙ?_صدÙ?Ù?Ø©:"
 
-#: ../interfaces/users.ui.h:81
-msgid "_Short Name:"
-msgstr "اÙ?اسÙ? اÙ?_Ù?صÙ?ر:"
-
-#: ../interfaces/users.ui.h:82
+#: ../interfaces/users.ui.h:83
 msgid "_Work phone:"
 msgstr "Ù?اتÙ? اÙ?_عÙ?Ù?:"
 
+#: ../org.gnome.system-tools.gschema.xml.in.h:1
+msgid "Show root user"
+msgstr "أظÙ?ر اÙ?Ù?ستخدÙ? اÙ?جذر"
+
+#: ../org.gnome.system-tools.gschema.xml.in.h:2
+msgid "Show system users"
+msgstr "أظÙ?ر Ù?ستخدÙ?Ù? اÙ?Ù?ظاÙ?"
+
+#: ../org.gnome.system-tools.gschema.xml.in.h:3
+msgid ""
+"Whether the users-admin tool should show system users in the users list."
+msgstr ""
+"Ù?Ù?Ù?ا إذا Ù?Ù?ترض Ø£Ù? تÙ?ظÙ?ر أداة users-admin Ù?ستخدÙ?Ù? اÙ?Ù?ظاÙ? Ù?Ù? Ù?ائÙ?Ø© اÙ?Ù?ستخدÙ?Ù?Ù?."
+
+#: ../org.gnome.system-tools.gschema.xml.in.h:4
+msgid ""
+"Whether the users-admin tool should show the root user in the users list."
+msgstr ""
+"Ù?Ù?Ù?ا إذا Ù?Ù?ترض Ø£Ù? تظÙ?ر أداة users-admin اÙ?Ù?ستخدÙ? اÙ?جذر Ù?Ù? Ù?ائÙ?Ø© اÙ?Ù?ستخدÙ?Ù?Ù?."
+
 #: ../src/common/gst-platform-dialog.c:179
 msgid "The platform you are running is not supported by this tool"
 msgstr "Ù?ا تدعÙ? Ù?Ø°Ù? اÙ?أداة اÙ?Ù?Ù?صÙ?Ø© اÙ?تÙ? تعÙ?Ù? عÙ?Ù?Ù?ا"
@@ -766,46 +780,46 @@ msgstr ""
 msgid "Unsupported platform"
 msgstr "Ù?Ù?صÙ?Ø© غÙ?ر Ù?دعÙ?Ù?Ø©"
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:190
+#: ../src/common/gst-tool.c:188
 msgid "The configuration could not be loaded"
 msgstr "Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù? تحÙ?Ù?Ù? اÙ?إعدادات"
 
 #. OPERATION_COMMIT
-#: ../src/common/gst-tool.c:192
+#: ../src/common/gst-tool.c:190
 msgid "The configuration could not be saved"
 msgstr "تعذر Ø­Ù?ظ اÙ?إعدادات."
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:196
+#: ../src/common/gst-tool.c:194
 msgid "You are not allowed to access the system configuration."
 msgstr "غÙ?ر Ù?سÙ?Ù?Ø­ Ù?Ù? باÙ?Ù?Ù?اذ Ù?إعدادات اÙ?Ù?ظاÙ?."
 
 #. OPERATION_COMMIT
-#: ../src/common/gst-tool.c:198 ../src/common/gst-tool.c:691
+#: ../src/common/gst-tool.c:196 ../src/common/gst-tool.c:685
 msgid "You are not allowed to modify the system configuration."
 msgstr "غÙ?ر Ù?سÙ?Ù?Ø­ Ù?Ù? بتغÙ?Ù?ر Ù?إعدادات اÙ?Ù?ظاÙ?."
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:201
+#: ../src/common/gst-tool.c:199
 msgid "Invalid data was found."
 msgstr "Ù?جدت بÙ?اÙ?ات غÙ?ر سÙ?Ù?Ù?Ø©."
 
 #. OOBS_RESULT_ERROR
-#: ../src/common/gst-tool.c:203
+#: ../src/common/gst-tool.c:201
 msgid "An unknown error occurred."
 msgstr "حدث خطأ Ù?جÙ?Ù?Ù?."
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:428
+#: ../src/common/gst-tool.c:422
 msgid "Could not display help"
 msgstr "Ù?Ù? أستطع عرض اÙ?Ù?ساعدة"
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:622
+#: ../src/common/gst-tool.c:616
 msgid "The system configuration has potentially changed."
 msgstr "إعدادات اÙ?Ù?ظاÙ? Ù?د تغÙ?رت Ù?عÙ?Ù?ا."
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:624
+#: ../src/common/gst-tool.c:618
 msgid "Update content? This will lose any modification in course."
 msgstr "Ù?Ù? ترÙ?د تحدÙ?Ø« اÙ?Ù?حتÙ?Ù?Ø? سÙ?جعÙ?Ù? Ù?ذا تÙ?Ù?د Ù?Ù? تعدÙ?Ù? حاÙ?Ù?."
 
-#: ../src/common/gst-tool.c:693
+#: ../src/common/gst-tool.c:687
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occurred while checking for authorizations: %s\n"
@@ -824,7 +838,7 @@ msgstr "Ø£_ضÙ?"
 msgid "_Delete"
 msgstr "ا_حذÙ?"
 
-#: ../src/network/address-list.c:486
+#: ../src/network/address-list.c:485
 msgid "Type address"
 msgstr "عÙ?Ù?اÙ? اÙ?Ù?ئة"
 
@@ -930,61 +944,48 @@ msgstr "Ù?Ù?Ø· اÙ?تجÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?عÙ?Ù?"
 
 #: ../src/network/ifaces-list.c:289
 #, c-format
-msgid "Essid: %s "
-msgstr "اسÙ? اÙ?شبÙ?Ø© (_ESSID): %s "
+msgid "<b>Essid:</b> %s "
+msgstr "<b>â??Essid:â??</b> %s "
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:295
-#, c-format
-msgid "Address: %s Subnet mask: %s"
-msgstr "اÙ?عÙ?Ù?اÙ?: %s Ù?Ù?اع اÙ?شبÙ?Ø© اÙ?Ù?رعÙ?Ø©: %s"
+#: ../src/network/ifaces-list.c:296 ../src/network/ifaces-list.c:301
+#: ../src/network/ifaces-list.c:306
+msgid "Address:"
+msgstr "اÙ?عÙ?Ù?اÙ?:"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:299
-#, c-format
-msgid "Address: %s"
-msgstr "اÙ?عÙ?Ù?اÙ?: %s"
+#: ../src/network/ifaces-list.c:298
+msgid "Subnet mask:"
+msgstr "Ù?Ù?اع اÙ?Ø´Ù?بÙ?Ø© اÙ?Ù?رعÙ?Ù?Ø©:"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:303
-#, c-format
-msgid "Address: %s Remote address: %s"
-msgstr "اÙ?عÙ?Ù?اÙ?: %s اÙ?عÙ?Ù?اÙ? اÙ?بعÙ?د: %s"
+#: ../src/network/ifaces-list.c:308
+msgid "Remote address:"
+msgstr "اÙ?عÙ?Ù?اÙ? اÙ?بعÙ?د:"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:315
-#, c-format
-msgid "Type: %s Phone number: %s"
-msgstr "اÙ?Ù?Ù?ع: %s رÙ?Ù? اÙ?Ù?اتÙ?: %s"
+#: ../src/network/ifaces-list.c:320 ../src/network/ifaces-list.c:325
+#: ../src/network/ifaces-list.c:334 ../src/network/ifaces-list.c:339
+msgid "Type:"
+msgstr "اÙ?Ù?Ù?ع:"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:318
-#, c-format
-msgid "Type: %s Access point name: %s"
-msgstr "اÙ?Ù?Ù?ع: %s اسÙ? Ù?Ù?طة اÙ?Ù?صÙ?Ù?: %s"
-
-#: ../src/network/ifaces-list.c:325
-#, c-format
-msgid "Type: %s Ethernet interface: %s"
-msgstr "اÙ?Ù?Ù?ع: %s Ù?اجÙ?Ø© اÙ?إثرÙ?ت: %s"
+#: ../src/network/ifaces-list.c:321
+msgid "Phone number:"
+msgstr "رÙ?Ù? اÙ?Ù?اتÙ?:"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:329
-#, c-format
-msgid "Type: %s"
-msgstr "اÙ?Ù?Ù?ع: %s"
-
-#: ../src/network/ifaces-list.c:346
+#: ../src/network/ifaces-list.c:356
 msgid "Wireless connection"
 msgstr "اتصاÙ? Ù?اسÙ?Ù?Ù?"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:348
+#: ../src/network/ifaces-list.c:358
 msgid "Infrared connection"
 msgstr "اتصاÙ? بأشعة تحت Ø­Ù?راء"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:350
+#: ../src/network/ifaces-list.c:360
 msgid "Wired connection"
 msgstr "اتصاÙ? سÙ?Ù?Ù?"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:352
+#: ../src/network/ifaces-list.c:362
 msgid "Parallel port connection"
 msgstr "اتصاÙ? Ù?Ù?Ù?Ø° Ù?تÙ?ازÙ?"
 
-#: ../src/network/ifaces-list.c:354
+#: ../src/network/ifaces-list.c:364
 msgid "Point to point connection"
 msgstr "اتصاÙ? Ù?Ù?طة Ø¥Ù?Ù? Ù?Ù?طة"
 
@@ -1056,12 +1057,12 @@ msgstr "إعدادات اÙ?Ø´Ù?بÙ?Ø©"
 msgid "Settings for service \"%s\""
 msgstr "إعدادات اÙ?خدÙ?Ø© \"%s\""
 
-#: ../src/services/callbacks.c:125
+#: ../src/services/callbacks.c:122
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to deactivate %s?"
 msgstr "Ø£Ù?تأÙ?Ù?دÙ? Ø£Ù?Ù?Ù? ترÙ?د تعطÙ?Ù? %sØ?"
 
-#: ../src/services/callbacks.c:129
+#: ../src/services/callbacks.c:126
 msgid ""
 "This may affect your system behavior in several ways, possibly leading to "
 "data loss."
@@ -1533,11 +1534,11 @@ msgstr "اضÙ? Ù?سار Ù?شترÙ?Ø? اÙ? عدÙ?Ù? اذا Ù?اÙ? Ù?Ù?جÙ?دا"
 msgid "PATH"
 msgstr "Ù?سار"
 
-#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:152
+#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:151
 msgid "_Share Folder..."
 msgstr "_شارÙ? اÙ?Ù?جÙ?د..."
 
-#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:153
+#: ../src/shares/nautilus/nautilus-shares.c:152
 msgid "Share this folder with other computers"
 msgstr "شارÙ? Ù?ذا اÙ?Ù?جÙ?د Ù?ع اÙ?Ø­Ù?اسÙ?ب اÙ?أخرÙ?"
 
@@ -1596,6 +1597,18 @@ msgid ""
 "folders."
 msgstr "تحتاج Ù?تثبÙ?ت عÙ?Ù? اÙ?Ø£Ù?Ù? Samba Ø£Ù? NFS Ù?تشارÙ? Ù?جÙ?داتÙ?."
 
+#: ../src/time/e-map/e-map.c:620
+msgid "World Map"
+msgstr "خرÙ?طة اÙ?عاÙ?Ù?"
+
+#: ../src/time/e-map/e-map.c:622
+msgid ""
+"Mouse-based interactive map widget for selecting timezone. Keyboard users "
+"should instead select the timezone from the drop-down combination box below."
+msgstr ""
+"خرÙ?طة تÙ?اعÙ?Ù?Ø© تعتÙ?د عÙ?Ù? اÙ?Ù?أرة Ù?تحدÙ?د اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?Ø© اÙ?زÙ?Ù?Ù?Ø©. Ù?ستخدÙ?Ù? Ù?Ù?حة اÙ?Ù?Ù?اتÙ?Ø­ "
+"عÙ?Ù?Ù?Ù? اÙ?تÙ?اء اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?Ø© اÙ?زÙ?Ù?Ù?Ø© Ù?Ù? اÙ?Ù?ربع اÙ?Ù?Ù?سدÙ? أدÙ?اÙ?."
+
 #: ../src/time/time.desktop.in.in.h:1
 msgid "Change system time, date, and timezone"
 msgstr "غÙ?Ù?ر Ù?Ù?ت اÙ?Ù?Ù?ظاÙ? Ù? اÙ?تÙ?ارÙ?Ø® Ù? اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?Ø© اÙ?زÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ø©"
@@ -1604,11 +1617,11 @@ msgstr "غÙ?Ù?ر Ù?Ù?ت اÙ?Ù?Ù?ظاÙ? Ù? اÙ?تÙ?ارÙ?Ø® Ù? اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?Ø© ا
 msgid "Time and Date"
 msgstr "اÙ?Ù?Ù?ت Ù? اÙ?تÙ?ارÙ?Ø®"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:402
+#: ../src/time/time-tool.c:398
 msgid "NTP support is not installed"
 msgstr "دعÙ? NTP Ù?Ù?س Ù?ثبتا"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:404
+#: ../src/time/time-tool.c:400
 msgid ""
 "Please install and activate NTP support in the system to enable "
 "synchronization of your local time server with internet time servers."
@@ -1616,23 +1629,27 @@ msgstr ""
 "رÙ?جاء ثبÙ?ت Ù?Ù?عÙ?Ù? دعÙ? NTP Ù?Ù? Ù?ظاÙ?Ù? Ù?تÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?زاÙ?Ù?Ø© خادÙ?Ù? اÙ?تÙ?Ù?Ù?ت اÙ?Ù?Ø­Ù?Ù?Ù? Ù?ع Ø®Ù?ادÙ?Ù? "
 "تÙ?Ù?Ù?ت اÙ?Ø¥Ù?ترÙ?ت."
 
-#: ../src/time/time-tool.c:433
+#: ../src/time/time-tool.c:429
 msgid "Enabling NTP"
 msgstr "Ù?جرÙ? تÙ?Ù?Ù?Ù? NTP"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:433
+#: ../src/time/time-tool.c:429
 msgid "Disabling NTP"
 msgstr "Ù?جرÙ? تعطÙ?Ù? NTP"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:445
+#: ../src/time/time-tool.c:441
 msgid "Synchronizing system clock"
 msgstr "Ù?جرÙ? Ù?زاÙ?Ù?Ø© ساعة اÙ?Ù?ظاÙ?"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:525
+#: ../src/time/time-tool.c:521
 msgid "Keep synchronized with Internet servers"
 msgstr "ابÙ?Ù? Ù?تزاÙ?Ù?ا Ù?ع Ø®Ù?ادÙ?Ù? اÙ?Ø¥Ù?ترÙ?ت"
 
-#: ../src/time/time-tool.c:672
+#: ../src/time/time-tool.c:522
+msgid "Manual"
+msgstr "Ù?دÙ?Ù?"
+
+#: ../src/time/time-tool.c:665
 msgid "Time and Date Settings"
 msgstr "إعدادات اÙ?Ù?Ù?ت Ù? اÙ?تÙ?ارÙ?Ø®"
 
@@ -1640,8 +1657,8 @@ msgstr "إعدادات اÙ?Ù?Ù?ت Ù? اÙ?تÙ?ارÙ?Ø®"
 msgid "Administrator group can not be deleted"
 msgstr "Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù? حذÙ? Ù?جÙ?Ù?عة اÙ?Ù?دÙ?رÙ?Ù?"
 
-#: ../src/users/group-settings.c:58 ../src/users/group-settings.c:228
-#: ../src/users/group-settings.c:265 ../src/users/user-settings.c:88
+#: ../src/users/group-settings.c:58 ../src/users/group-settings.c:221
+#: ../src/users/group-settings.c:258 ../src/users/user-settings.c:88
 #: ../src/users/user-settings.c:476
 msgid "This would leave the system unusable."
 msgstr "Ù?د Ù?ترÙ? Ù?ذا اÙ?Ù?Ù?ظاÙ? غÙ?ر Ù?ابÙ? Ù?Ù?استخداÙ?."
@@ -1655,61 +1672,61 @@ msgstr "Ø£Ù?تأÙ?Ù?دÙ? Ø£Ù?Ù?Ù? ترÙ?د حذÙ? اÙ?Ù?جÙ?Ù?عة \"%s\"Ø?"
 msgid "This may leave files with invalid group ID in the filesystem."
 msgstr "Ù?د Ù?ترÙ? Ù?ذا Ù?Ù?Ù?ات بÙ? ID Ù?جÙ?Ù?عة غÙ?ر سÙ?Ù?Ù? Ù?Ù? Ù?ظاÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?ات"
 
-#: ../src/users/group-settings.c:151
+#: ../src/users/group-settings.c:144
 msgid "New group"
 msgstr "Ù?جÙ?Ù?عة جدÙ?دة"
 
-#: ../src/users/group-settings.c:158
+#: ../src/users/group-settings.c:151
 #, c-format
 msgid "Group '%s' Properties"
 msgstr "خصائص اÙ?Ù?جÙ?Ù?عة '%s'"
 
-#: ../src/users/group-settings.c:224
+#: ../src/users/group-settings.c:217
 msgid "Group name is empty"
 msgstr "اسÙ? اÙ?Ù?جÙ?Ù?عة خاÙ?Ù?"
 
-#: ../src/users/group-settings.c:225
+#: ../src/users/group-settings.c:218
 msgid "A group name must be specified."
 msgstr "Ù?جب Ø£Ù? Ù?حدد اسÙ? Ù?Ù?Ù?جÙ?Ù?عة."
 
-#: ../src/users/group-settings.c:227
+#: ../src/users/group-settings.c:220
 msgid "Group name of the administrator group user should not be modified"
 msgstr "Ù?جب Ø£Ù?Ù?ا Ù?عدÙ?Ù? اسÙ? Ù?جÙ?Ù?عة اÙ?Ù?ستخدÙ? Ù?دÙ?ر اÙ?Ù?ظاÙ?"
 
-#: ../src/users/group-settings.c:230
+#: ../src/users/group-settings.c:223
 msgid "Group name has invalid characters"
 msgstr "Ù?Ø­Ù?Ù? اسÙ? اÙ?Ù?جÙ?Ù?عة Ù?حارÙ?Ù? غÙ?رسÙ?Ù?Ù?Ø©"
 
-#: ../src/users/group-settings.c:231
+#: ../src/users/group-settings.c:224
 msgid ""
 "Please set a valid group name consisting of a lower case letter followed by "
 "lower case letters and numbers."
 msgstr "رجاءÙ? ضع اسÙ? Ù?جÙ?Ù?عة سÙ?Ù?Ù? Ù?تÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù? حرÙ?Ù? صغÙ?ر Ù?تبÙ?عÙ?ا بحرÙ?Ù?Ù? صغÙ?رة Ù? أرÙ?اÙ?."
 
-#: ../src/users/group-settings.c:236
+#: ../src/users/group-settings.c:229
 #, c-format
 msgid "Group \"%s\" already exists"
 msgstr "اÙ?Ù?جÙ?Ù?عة \"%s\" Ù?Ù?جÙ?دةÙ? باÙ?Ù?عÙ?"
 
-#: ../src/users/group-settings.c:237
+#: ../src/users/group-settings.c:230
 msgid "Please choose a different group name."
 msgstr "رجاء اختر اسÙ? Ù?جÙ?Ù?عة آخر."
 
-#: ../src/users/group-settings.c:264
+#: ../src/users/group-settings.c:257
 msgid "Group ID of the Administrator account should not be modified"
 msgstr "Ù?جب Ø£Ù?Ù?ا Ù?عدÙ?Ù? ID Ù?جÙ?Ù?عة Ù?دÙ?ر اÙ?Ù?ظاÙ?"
 
 #. check that GID is free
-#: ../src/users/group-settings.c:268
+#: ../src/users/group-settings.c:261
 #, c-format
 msgid "Group ID %d is already used by group \"%s\""
 msgstr "Ù?عرÙ? اÙ?Ù?جÙ?Ù?عة %d تستخدÙ?Ù? Ù?سبÙ?ا اÙ?Ù?جÙ?Ù?عة \"%s\""
 
-#: ../src/users/group-settings.c:271
+#: ../src/users/group-settings.c:264
 msgid "Please choose a different numeric identifier for the new group."
 msgstr "رجاء اختر Ù?عرÙ?ا رÙ?Ù?Ù?ا آخر Ù?Ù?Ù?جÙ?Ù?عة اÙ?جدÙ?دة."
 
-#: ../src/users/group-settings.c:273
+#: ../src/users/group-settings.c:266
 #, c-format
 msgid "Please choose a different numeric identifier for group \"%s\"."
 msgstr "رجاء اختر Ù?عرÙ?ا رÙ?Ù?Ù?ا آخر Ù?Ù?Ù?جÙ?Ù?عة \"%s\"."
@@ -1718,6 +1735,15 @@ msgstr "رجاء اختر Ù?عرÙ?ا رÙ?Ù?Ù?ا آخر Ù?Ù?Ù?جÙ?Ù?عة \"%s\"."
 msgid "Group name"
 msgstr "اسÙ? اÙ?Ù?جÙ?Ù?عة"
 
+#. TRANSLATORS: This applies to a password. Keep the string short.
+#: ../src/users/main.c:74 ../src/users/user-settings.c:347
+msgid "Not asked on login"
+msgstr "Ù?Ù? تÙ?Ø·Ù?ب عÙ?د اÙ?Ù?Ù?Ù?ج"
+
+#: ../src/users/main.c:74 ../src/users/user-settings.c:349
+msgid "Asked on login"
+msgstr "تÙ?Ø·Ù?ب عÙ?د اÙ?Ù?Ù?Ù?ج"
+
 #: ../src/users/privileges-table.c:53
 msgid "Monitor system logs"
 msgstr "Ù?راÙ?بة سجÙ?ات اÙ?Ù?ظاÙ?"
@@ -1828,37 +1854,42 @@ msgstr "Ù?ستخدÙ? Ù?Ù?تبÙ?"
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Ù?Ø´Ù? اÙ?استÙ?ثاÙ?"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:494
+#: ../src/users/run-passwd.c:498
 #, c-format
 msgid "The new password is too short"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سÙ?ر اÙ?جدÙ?دة Ù?صÙ?رة جدÙ?ا"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:499
+#: ../src/users/run-passwd.c:504
 #, c-format
 msgid "The new password is too simple"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سر اÙ?جدÙ?دة بسÙ?طة جدا"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:503
+#: ../src/users/run-passwd.c:510
 #, c-format
 msgid "The old and new passwords are too similar"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?تا اÙ?سر اÙ?Ù?دÙ?Ù?Ø© Ù? اÙ?جدÙ?دة Ù?تشابÙ?تاÙ? جدا"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:506
+#: ../src/users/run-passwd.c:513
 #, c-format
 msgid "The new password must contain numeric or special characters"
 msgstr "Ù?جب Ø£Ù? تحتÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سر اÙ?جدÙ?دة عÙ?Ù? Ù?حارÙ? خاصة Ø£Ù? أرÙ?اÙ?"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:510
+#: ../src/users/run-passwd.c:517
 #, c-format
 msgid "The old and new passwords are the same"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?تا اÙ?سر اÙ?Ù?دÙ?Ù?Ø© Ù? اÙ?جدÙ?دة Ù?تطابÙ?تاÙ?"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:514
+#: ../src/users/run-passwd.c:520
+#, c-format
+msgid "The new password has already been used recently."
+msgstr "Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سر اÙ?جدÙ?دة سبÙ? استخداÙ?Ù?ا Ù?ؤخرا."
+
+#: ../src/users/run-passwd.c:524
 #, c-format
 msgid "Your password has been changed since you initially authenticated!"
 msgstr "تغÙ?Ù?Ù?رت Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سر بعد اÙ?استÙ?ثاÙ?!"
 
-#: ../src/users/run-passwd.c:518
+#: ../src/users/run-passwd.c:528
 #, c-format
 msgid "Unknown error"
 msgstr "خطأ Ù?جÙ?Ù?Ù?"
@@ -1871,35 +1902,35 @@ msgstr "أضÙ? Ø£Ù? أزÙ? Ù?ستخدÙ?Ù?Ù? Ù? Ù?جÙ?Ù?عات"
 msgid "Users and Groups"
 msgstr "اÙ?Ù?ستخدÙ?Ù?Ù? Ù?اÙ?Ù?جÙ?Ù?عات"
 
-#: ../src/users/user-password.c:100
+#: ../src/users/user-password.c:97
 msgid "Password is too short"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سÙ?ر Ù?صÙ?رة جدÙ?ا"
 
-#: ../src/users/user-password.c:101
+#: ../src/users/user-password.c:98
 msgid ""
-"User passwords must be longer than 6 characters and preferably formed by "
+"User passwords must be longer than 5 characters and preferably formed by "
 "numbers, letters and special characters."
 msgstr ""
-"Ù?جب Ø£Ù? تÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?ات سر اÙ?Ù?ستخدÙ?Ù?Ù? أطÙ?Ù? Ù?Ù? Ù¦ Ù?حارÙ? Ù?Ù?Ù?ضÙ? Ø£Ù? تتÙ?Ù?Ù? Ù?Ù? أرÙ?اÙ? "
+"Ù?جب Ø£Ù? تÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?ات سر اÙ?Ù?ستخدÙ?Ù?Ù? أطÙ?Ù? Ù?Ù? 5 Ù?حارÙ? Ù?Ù?Ù?ضÙ? Ø£Ù? تتÙ?Ù?Ù? Ù?Ù? أرÙ?اÙ? "
 "Ù?حرÙ?Ù? Ù?Ù?حارÙ? خاصة."
 
-#: ../src/users/user-password.c:104
+#: ../src/users/user-password.c:101
 msgid "Password confirmation is not correct"
 msgstr "تأÙ?Ù?د Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سÙ?ر غÙ?ر صحÙ?Ø­."
 
-#: ../src/users/user-password.c:105
+#: ../src/users/user-password.c:102
 msgid "Check that you have provided the same password in both text fields."
 msgstr "تأÙ?Ù?د Ø£Ù?Ù?Ù? Ù?د أدخÙ?ت Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سر Ù?Ù?سÙ?ا Ù?Ù? Ø­Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?صÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ا."
 
-#: ../src/users/user-password.c:420
+#: ../src/users/user-password.c:426
 msgid "Please choose another password."
 msgstr "رجاء اختر Ù?Ù?Ù?Ø© سر أخرÙ?."
 
-#: ../src/users/user-password.c:431
+#: ../src/users/user-password.c:437
 msgid "Please type again your current password."
 msgstr "رجاء أعد Ù?تابة Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سر اÙ?حاÙ?Ù?Ø©."
 
-#: ../src/users/user-password.c:438
+#: ../src/users/user-password.c:444
 msgid "Password could not be changed"
 msgstr "Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù? تغÙ?Ù?ر Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سر"
 
@@ -1939,9 +1970,9 @@ msgstr "أأزÙ?Ù? Ù?جÙ?د %s اÙ?Ù?Ù?زÙ?Ù?Ø?"
 msgid ""
 "Files owned by user %s in <tt>%s</tt> can be completely removed if you don't "
 "need them anymore. You may want to back them up before deleting the account, "
-"or keep them so that and administrator can save them later."
+"or keep them so that an administrator can save them later."
 msgstr ""
-"Ù?Ù?Ù?Ù? حذÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?تÙ? تخص اÙ?Ù?ستخدÙ? %s Ù?Ù? <tt>%s</tt> Ù?Ù?ائÙ?ا إذا Ù?Ù? تعد بحاجة "
+"Ù?Ù?Ù?Ù? حذÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?تÙ? تخص اÙ?Ù?ستخدÙ? %s Ù?Ù? <tt>%s<tt> Ù?Ù?ائÙ?ا إذا Ù?Ù? تعد بحاجة "
 "Ø¥Ù?Ù?Ù?ا. ربÙ?ا ترغب Ù?Ù? اÙ?احتÙ?اظ بÙ?سخة احتÙ?اطÙ?Ø© Ù?بÙ? حذÙ? اÙ?حسابØ? Ø£Ù? اÙ?إبÙ?اء عÙ?Ù?Ù?ا "
 "حتÙ? Ù?ستطÙ?ع Ù?دÙ?ر اÙ?Ù?ظاÙ? Ø­Ù?ظÙ?ا Ù?احÙ?ا."
 
@@ -1970,15 +2001,6 @@ msgstr "Ù?خصÙ?ص"
 msgid "None"
 msgstr "Ù?ا Ø´Ù?Ø¡"
 
-#. TRANSLATORS: This applies to a password. Keep the string short.
-#: ../src/users/user-settings.c:347
-msgid "Not asked on login"
-msgstr "Ù?Ù? تÙ?Ø·Ù?ب عÙ?د اÙ?Ù?Ù?Ù?ج"
-
-#: ../src/users/user-settings.c:349
-msgid "Asked on login"
-msgstr "تÙ?Ø·Ù?ب عÙ?د اÙ?Ù?Ù?Ù?ج"
-
 #: ../src/users/user-settings.c:393
 #, c-format
 msgid "Invalid character \"%c\" in comment"
@@ -1995,10 +2017,10 @@ msgstr "Ù?سار غÙ?ر Ù?اÙ?Ù? Ù?Ù?جÙ?Ù?د اÙ?Ù?Ù?زÙ?"
 #: ../src/users/user-settings.c:418
 msgid ""
 "Please enter full path for home directory\n"
-"i.e.: /home/john."
+"<span size=\"smaller\">i.e.: /home/john</span>."
 msgstr ""
-"رجاءÙ?ا أدخÙ? اÙ?Ù?سار اÙ?Ù?اÙ?Ù? Ù?Ù?جÙ?Ù?د اÙ?Ù?Ù?زÙ?\n"
-"Ù?Ø«Ù?Ù?ا: /homealid"
+"رجاءÙ? أدخÙ? اÙ?Ù?سار اÙ?Ù?اÙ?Ù? Ù?Ù?جÙ?Ù?د اÙ?Ù?Ù?زÙ?\n"
+"<span size=\"smaller\">Ù?Ø«Ù?Ù?ا: â?ª/home/johnâ?¬</span>."
 
 #: ../src/users/user-settings.c:433
 msgid "Home directory already exists"
@@ -2034,15 +2056,15 @@ msgstr "رجاء اختر Ù?عرÙ?ا رÙ?Ù?Ù?ا آخر Ù?â?? \"%s\"."
 
 #: ../src/users/user-settings.c:499
 msgid "Incomplete path in shell"
-msgstr "Ù?سار غÙ?ر Ù?اÙ?Ù? Ù?Ù? اÙ?صدÙ?Ø© "
+msgstr "Ù?سار غÙ?ر Ù?اÙ?Ù? Ù?Ù? اÙ?صدÙ?Ø©"
 
 #: ../src/users/user-settings.c:500
 msgid ""
 "Please enter full path for shell\n"
-"i.e.: /bin/bash."
+"<span size=\"smaller\">i.e.: /bin/bash</span>."
 msgstr ""
 "رÙ?جاء إدخاÙ? Ù?سار Ù?اÙ?Ù? Ù?Ù?صدÙ?Ø©\n"
-"Ù?Ø«Ù?Ù?ا: /bin/sh"
+"<span size=\"smaller\">Ù?Ø«Ù?Ù?ا: â?ª/bin/bashâ?¬</span>."
 
 #: ../src/users/user-settings.c:534
 msgid "Can't revoke administration rights"
@@ -2074,10 +2096,28 @@ msgstr ""
 msgid "Give up administration rights"
 msgstr "تخÙ? عÙ? اÙ?صÙ?احÙ?ات اÙ?إدارÙ?Ø©"
 
-#: ../src/users/users-tool.c:284
+#: ../src/users/users-tool.c:288
 msgid "Users Settings"
 msgstr "إعدادات اÙ?Ù?ستخدÙ?Ù?Ù?"
 
+#~ msgid "_Short Name:"
+#~ msgstr "اÙ?اسÙ? اÙ?_Ù?صÙ?ر:"
+
+#~ msgid "Address: %s Subnet mask: %s"
+#~ msgstr "اÙ?عÙ?Ù?اÙ?: %s Ù?Ù?اع اÙ?شبÙ?Ø© اÙ?Ù?رعÙ?Ø©: %s"
+
+#~ msgid "Address: %s Remote address: %s"
+#~ msgstr "اÙ?عÙ?Ù?اÙ?: %s اÙ?عÙ?Ù?اÙ? اÙ?بعÙ?د: %s"
+
+#~ msgid "Type: %s Phone number: %s"
+#~ msgstr "اÙ?Ù?Ù?ع: %s رÙ?Ù? اÙ?Ù?اتÙ?: %s"
+
+#~ msgid "Type: %s Access point name: %s"
+#~ msgstr "اÙ?Ù?Ù?ع: %s اسÙ? Ù?Ù?طة اÙ?Ù?صÙ?Ù?: %s"
+
+#~ msgid "Type: %s Ethernet interface: %s"
+#~ msgstr "اÙ?Ù?Ù?ع: %s Ù?اجÙ?Ø© اÙ?إثرÙ?ت: %s"
+
 #~ msgid "Check password _quality"
 #~ msgstr "اÙ?حص _جÙ?دة Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سÙ?ر"
 
@@ -2087,8 +2127,7 @@ msgstr "إعدادات اÙ?Ù?ستخدÙ?Ù?Ù?"
 #~ msgid ""
 #~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Please enter your root password</"
 #~ "span>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">رجاء أدخÙ? Ù?Ù?Ù?Ø© سر اÙ?جذر"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">رجاء أدخÙ? Ù?Ù?Ù?Ø© سر اÙ?جذر"
 
 #~ msgid ""
 #~ "You need administrator privileges to use this tool. Enter a password to "[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]