[zenity] Updated Arabic translationcommit fe30bb08e5843104332a204d6352380f2c33b7fc
Author: Khaled Hosny <khaledhosny eglug org>
Date:   Thu Aug 19 20:54:46 2010 +0200

    Updated Arabic translation

 po/ar.po |  280 ++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 154 insertions(+), 126 deletions(-)
---
diff --git a/po/ar.po b/po/ar.po
index 143c857..a03f173 100644
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: zenity.HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-02-24 21:23+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-02-24 21:22+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-19 20:54+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-19 20:54+0300\n"
 "Last-Translator: Khaled Hosny <khaledhosny eglug org>\n"
 "Language-Team: Arabic <doc arabeyes org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -19,8 +19,8 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: ar\n"
 "Plural-Forms: nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 "
-"&& n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 && n%100<=99 ? 4 : 5;\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.5.2\n"
+"&& n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5;\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
 
 #: ../src/about.c:64
 msgid ""
@@ -67,7 +67,7 @@ msgstr ""
 msgid "Display dialog boxes from shell scripts"
 msgstr "اعرض صÙ?ادÙ?Ù? Ø­Ù?ار Ù?Ù? Ù?خطÙ?طات اÙ?صدÙ?Ø©"
 
-#: ../src/main.c:97
+#: ../src/main.c:100
 #, c-format
 msgid "You must specify a dialog type. See 'zenity --help' for details\n"
 msgstr ""
@@ -87,6 +87,18 @@ msgstr "تعذÙ?ر تحÙ?Ù?Ù? اÙ?رساÙ?Ø© Ù?Ù? اÙ?دخÙ? اÙ?Ù?Ù?اسÙ? â?ª(
 msgid "Zenity notification"
 msgstr "تذÙ?Ù?ر زÙ?Ù?Ù?تÙ?"
 
+#: ../src/password.c:64
+msgid "Type your password"
+msgstr "اÙ?تب Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سر"
+
+#: ../src/password.c:99
+msgid "Username:"
+msgstr "اسÙ? اÙ?Ù?ستخدÙ?:"
+
+#: ../src/password.c:115
+msgid "Password:"
+msgstr "Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سر:"
+
 #: ../src/scale.c:56
 #, c-format
 msgid "Maximum value must be greater than minimum value.\n"
@@ -179,466 +191,482 @@ msgstr "تحذÙ?ر"
 msgid "_Enter new text:"
 msgstr "Ø£_دخÙ? Ù?صا جدÙ?دا:"
 
-#: ../src/option.c:127
+#: ../src/option.c:131
 msgid "Set the dialog title"
 msgstr "حدد عÙ?Ù?اÙ? صÙ?دÙ?Ù? اÙ?Ø­Ù?ار"
 
-#: ../src/option.c:128
+#: ../src/option.c:132
 msgid "TITLE"
 msgstr "TITLE"
 
-#: ../src/option.c:136
+#: ../src/option.c:140
 msgid "Set the window icon"
 msgstr "حدد Ø£Ù?Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?Ù?اÙ?ذة"
 
-#: ../src/option.c:137
+#: ../src/option.c:141
 msgid "ICONPATH"
 msgstr "ICONPATH"
 
-#: ../src/option.c:145
+#: ../src/option.c:149
 msgid "Set the width"
 msgstr "حدد اÙ?عرض"
 
-#: ../src/option.c:146
+#: ../src/option.c:150
 msgid "WIDTH"
 msgstr "WIDTH"
 
-#: ../src/option.c:154
+#: ../src/option.c:158
 msgid "Set the height"
 msgstr "حدد اÙ?ارتÙ?اع"
 
-#: ../src/option.c:155
+#: ../src/option.c:159
 msgid "HEIGHT"
 msgstr "HEIGHT"
 
-#: ../src/option.c:163
+#: ../src/option.c:167
 msgid "Set dialog timeout in seconds"
 msgstr "حدد Ù?ترة ظÙ?Ù?ر اÙ?Ø­Ù?ار باÙ?Ø«Ù?اÙ?Ù?"
 
 #. Timeout for closing the dialog
-#: ../src/option.c:165
+#: ../src/option.c:169
 msgid "TIMEOUT"
 msgstr "TIMEOUT"
 
-#: ../src/option.c:179
+#: ../src/option.c:183
 msgid "Display calendar dialog"
 msgstr "اعرض صÙ?دÙ?Ù? Ø­Ù?ار اÙ?تÙ?Ù?Ù?Ù?"
 
-#: ../src/option.c:188 ../src/option.c:248 ../src/option.c:291
-#: ../src/option.c:324 ../src/option.c:436 ../src/option.c:575
-#: ../src/option.c:647 ../src/option.c:731 ../src/option.c:764
+#: ../src/option.c:192 ../src/option.c:252 ../src/option.c:295
+#: ../src/option.c:328 ../src/option.c:440 ../src/option.c:579
+#: ../src/option.c:651 ../src/option.c:735 ../src/option.c:768
 msgid "Set the dialog text"
 msgstr "حدد Ù?ص صÙ?دÙ?Ù? اÙ?Ø­Ù?ار"
 
-#: ../src/option.c:189 ../src/option.c:249 ../src/option.c:258
-#: ../src/option.c:292 ../src/option.c:325 ../src/option.c:437
-#: ../src/option.c:543 ../src/option.c:576 ../src/option.c:648
-#: ../src/option.c:657 ../src/option.c:666 ../src/option.c:732
-#: ../src/option.c:765
+#: ../src/option.c:193 ../src/option.c:253 ../src/option.c:262
+#: ../src/option.c:296 ../src/option.c:329 ../src/option.c:441
+#: ../src/option.c:547 ../src/option.c:580 ../src/option.c:652
+#: ../src/option.c:661 ../src/option.c:670 ../src/option.c:736
+#: ../src/option.c:769
 msgid "TEXT"
 msgstr "TEXT"
 
-#: ../src/option.c:197
+#: ../src/option.c:201
 msgid "Set the calendar day"
 msgstr "حدÙ?د Ù?Ù?Ù? اÙ?تÙ?Ù?Ù?Ù?"
 
-#: ../src/option.c:198
+#: ../src/option.c:202
 msgid "DAY"
 msgstr "DAY"
 
-#: ../src/option.c:206
+#: ../src/option.c:210
 msgid "Set the calendar month"
 msgstr "حدد Ø´Ù?ر اÙ?تÙ?Ù?Ù?Ù?"
 
-#: ../src/option.c:207
+#: ../src/option.c:211
 msgid "MONTH"
 msgstr "MONTH"
 
-#: ../src/option.c:215
+#: ../src/option.c:219
 msgid "Set the calendar year"
 msgstr "حدد سÙ?Ø© اÙ?تÙ?Ù?Ù?Ù?"
 
-#: ../src/option.c:216
+#: ../src/option.c:220
 msgid "YEAR"
 msgstr "YEAR"
 
-#: ../src/option.c:224
+#: ../src/option.c:228
 msgid "Set the format for the returned date"
 msgstr "حدد اÙ?صÙ?غة Ù?Ù?تارÙ?Ø® اÙ?عائد"
 
-#: ../src/option.c:225
+#: ../src/option.c:229
 msgid "PATTERN"
 msgstr "PATTERN"
 
-#: ../src/option.c:239
+#: ../src/option.c:243
 msgid "Display text entry dialog"
 msgstr "اعرض صÙ?دÙ?Ù? إدخاÙ? Ù?ص"
 
-#: ../src/option.c:257
+#: ../src/option.c:261
 msgid "Set the entry text"
 msgstr "حدÙ?د Ù?ص اÙ?Ù?Ù?دÙ?Ø®Ù?Ù?"
 
-#: ../src/option.c:266
+#: ../src/option.c:270
 msgid "Hide the entry text"
 msgstr "اخÙ?Ù? Ù?Ù?دÙ?Ø®Ù?Ù?Ø© اÙ?Ù?ص"
 
-#: ../src/option.c:282
+#: ../src/option.c:286
 msgid "Display error dialog"
 msgstr "اعرض صÙ?دÙ?Ù? Ø­Ù?ار اÙ?خطأ"
 
-#: ../src/option.c:300 ../src/option.c:333 ../src/option.c:674
-#: ../src/option.c:740
+#: ../src/option.c:304 ../src/option.c:337 ../src/option.c:678
+#: ../src/option.c:744
 msgid "Do not enable text wrapping"
 msgstr "Ù?ا تÙ?عÙ?Ù? Ù?Ù? اÙ?سÙ?Ø·Ù?ر"
 
-#: ../src/option.c:315
+#: ../src/option.c:319
 msgid "Display info dialog"
 msgstr "اعرض صÙ?دÙ?Ù? Ø­Ù?ار Ù?عÙ?Ù?Ù?ات"
 
-#: ../src/option.c:348
+#: ../src/option.c:352
 msgid "Display file selection dialog"
 msgstr "اعرض صÙ?دÙ?Ù? Ø­Ù?ار اختÙ?ار Ù?Ù?Ù?"
 
-#: ../src/option.c:357
+#: ../src/option.c:361
 msgid "Set the filename"
 msgstr "حدد اسÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?"
 
-#: ../src/option.c:358 ../src/option.c:699
+#: ../src/option.c:362 ../src/option.c:703
 msgid "FILENAME"
 msgstr "FILENAME"
 
-#: ../src/option.c:366
+#: ../src/option.c:370
 msgid "Allow multiple files to be selected"
 msgstr "اسÙ?Ø­ باختÙ?ار عدة Ù?Ù?Ù?ات"
 
-#: ../src/option.c:375
+#: ../src/option.c:379
 msgid "Activate directory-only selection"
 msgstr "Ù?Ø´Ù?Ø· اختÙ?ار اÙ?أدÙ?Ø© Ù?Ù?Ø·"
 
-#: ../src/option.c:384
+#: ../src/option.c:388
 msgid "Activate save mode"
 msgstr "Ù?Ø´Ù?Ø· Ù?Ù?Ø· اÙ?Ø­Ù?ظ"
 
-#: ../src/option.c:393 ../src/option.c:472
+#: ../src/option.c:397 ../src/option.c:476
 msgid "Set output separator character"
 msgstr "حدد اÙ?رÙ?ز اÙ?Ù?اصÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?Ø®Ù?رÙ?ج"
 
-#: ../src/option.c:394 ../src/option.c:473
+#: ../src/option.c:398 ../src/option.c:477
 msgid "SEPARATOR"
 msgstr "SEPARATOR"
 
-#: ../src/option.c:402
+#: ../src/option.c:406
 msgid "Confirm file selection if filename already exists"
 msgstr "Ø£Ù?Ù?د اختÙ?ار اÙ?Ù?Ù?Ù? إذا Ù?اÙ? Ù?Ù?جÙ?دا"
 
-#: ../src/option.c:411
+#: ../src/option.c:415
 msgid "Sets a filename filter"
 msgstr "Ù?ضبط Ù?رشح اسÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?"
 
 #. Help for file-filter argument (name and patterns for file selection)
-#: ../src/option.c:413
+#: ../src/option.c:417
 msgid "NAME | PATTERN1 PATTERN2 ..."
 msgstr "NAME | PATTERN1 PATTERN2 ..."
 
-#: ../src/option.c:427
+#: ../src/option.c:431
 msgid "Display list dialog"
 msgstr "اعرض صÙ?دÙ?Ù? Ø­Ù?ار Ù?ائÙ?Ø©"
 
-#: ../src/option.c:445
+#: ../src/option.c:449
 msgid "Set the column header"
 msgstr "حدد ترÙ?Ù?سة اÙ?عÙ?Ù?د"
 
-#: ../src/option.c:446
+#: ../src/option.c:450
 msgid "COLUMN"
 msgstr "COLUMN"
 
-#: ../src/option.c:454
+#: ../src/option.c:458
 msgid "Use check boxes for first column"
 msgstr "استخدÙ? خاÙ?ات اختÙ?ار Ù?أجÙ? اÙ?عÙ?Ù?د اÙ?Ø£Ù?Ù?"
 
-#: ../src/option.c:463
+#: ../src/option.c:467
 msgid "Use radio buttons for first column"
 msgstr "استخدÙ? أزرار رادÙ?Ù? Ù?أجÙ? اÙ?عÙ?Ù?د اÙ?Ø£Ù?Ù?"
 
-#: ../src/option.c:481
+#: ../src/option.c:485
 msgid "Allow multiple rows to be selected"
 msgstr "اسÙ?Ø­ باختÙ?ار عدة صÙ?Ù?Ù?"
 
-#: ../src/option.c:490 ../src/option.c:707
+#: ../src/option.c:494 ../src/option.c:711
 msgid "Allow changes to text"
 msgstr "اسÙ?Ø­ باÙ?تÙ?Ù?غÙ?Ù?ر Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ص"
 
-#: ../src/option.c:499
+#: ../src/option.c:503
 msgid ""
 "Print a specific column (Default is 1. 'ALL' can be used to print all "
 "columns)"
 msgstr "اطبع عÙ?Ù?د Ù?عÙ?Ù?Ù? (اÙ?اÙ?تراضÙ? 1. Ù?Ù?Ù?Ù? استخداÙ? 'ALL' Ù?طباعة Ù?Ù? اÙ?أعÙ?دة)"
 
 #. Column index number to print out on a list dialog
-#: ../src/option.c:501 ../src/option.c:510
+#: ../src/option.c:505 ../src/option.c:514
 msgid "NUMBER"
 msgstr "NUMBER"
 
-#: ../src/option.c:509
+#: ../src/option.c:513
 msgid "Hide a specific column"
 msgstr "أخÙ? عÙ?Ù?د Ù?عÙ?Ù?Ù?"
 
-#: ../src/option.c:518
+#: ../src/option.c:522
 msgid "Hides the column headers"
 msgstr "Ù?Ø®Ù?Ù? ترÙ?Ù?سة اÙ?عÙ?Ù?د"
 
-#: ../src/option.c:533
+#: ../src/option.c:537
 msgid "Display notification"
 msgstr "اعرض Ø­Ù?ار تذÙ?Ù?ر"
 
-#: ../src/option.c:542
+#: ../src/option.c:546
 msgid "Set the notification text"
 msgstr "حدد Ù?صÙ? Ø­Ù?ار اÙ?تذÙ?Ù?ر"
 
-#: ../src/option.c:551
+#: ../src/option.c:555
 msgid "Listen for commands on stdin"
 msgstr "استÙ?ع Ø¥Ù?Ù? اÙ?Ø£Ù?اÙ?ر عÙ?Ù? stdin"
 
-#: ../src/option.c:566
+#: ../src/option.c:570
 msgid "Display progress indication dialog"
 msgstr "اعرض Ø­Ù?ار Ù?Ù?دار اÙ?تÙ?دÙ?"
 
-#: ../src/option.c:584
+#: ../src/option.c:588
 msgid "Set initial percentage"
 msgstr "حدد اÙ?Ù?Ù?Ù?سبة اÙ?Ù?ئÙ?Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?Ø£Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ø©"
 
-#: ../src/option.c:585
+#: ../src/option.c:589
 msgid "PERCENTAGE"
 msgstr "PERCENTAGE"
 
-#: ../src/option.c:593
+#: ../src/option.c:597
 msgid "Pulsate progress bar"
 msgstr "اجعÙ? شرÙ?Ø· اÙ?تÙ?Ù?Ù?دÙ? Ù?Ù?Ù?ابضا"
 
-#: ../src/option.c:603
+#: ../src/option.c:607
 #, no-c-format
 msgid "Dismiss the dialog when 100% has been reached"
 msgstr "اصرÙ? صÙ?دÙ?Ù? اÙ?Ø­Ù?ار عÙ?د بÙ?Ù?غ 100%"
 
-#: ../src/option.c:613
+#: ../src/option.c:617
 #, no-c-format
-msgid "Kill parent process if cancel button is pressed"
+msgid "Kill parent process if Cancel button is pressed"
 msgstr "اÙ?تÙ? اÙ?عÙ?Ù?Ù?Ø© اÙ?Ø£Ù? إذا ضÙ?غÙ?Ø· زر اÙ?Ø¥Ù?غاء"
 
-#: ../src/option.c:623
+#: ../src/option.c:627
 #, no-c-format
-msgid "Hide cancel button"
+msgid "Hide Cancel button"
 msgstr "أخÙ? زر اÙ?Ø¥Ù?غاء"
 
-#: ../src/option.c:638
+#: ../src/option.c:642
 msgid "Display question dialog"
 msgstr "اعرض صÙ?دÙ?Ù? Ø­Ù?ار سؤاÙ?"
 
-#: ../src/option.c:656
+#: ../src/option.c:660
 msgid "Sets the label of the Ok button"
 msgstr "Ù?حدد عÙ?Ù?اÙ? زر \"Ù?Ù?اÙ?Ù?\""
 
-#: ../src/option.c:665
+#: ../src/option.c:669
 msgid "Sets the label of the Cancel button"
 msgstr "Ù?حدد عÙ?Ù?اÙ? زر \"Ø£Ù?غÙ?\""
 
-#: ../src/option.c:689
+#: ../src/option.c:693
 msgid "Display text information dialog"
 msgstr "اعرض صÙ?دÙ?Ù? Ø­Ù?ار Ù?عÙ?Ù?Ù?ات"
 
-#: ../src/option.c:698
+#: ../src/option.c:702
 msgid "Open file"
 msgstr "اÙ?تح Ù?Ù?Ù?ا"
 
-#: ../src/option.c:722
+#: ../src/option.c:726
 msgid "Display warning dialog"
 msgstr "اعرض صÙ?دÙ?Ù? Ø­Ù?ار تحذÙ?ر"
 
-#: ../src/option.c:755
+#: ../src/option.c:759
 msgid "Display scale dialog"
 msgstr "اعرض Ø­Ù?ار Ù?Ù?Ù?اس"
 
-#: ../src/option.c:773
+#: ../src/option.c:777
 msgid "Set initial value"
 msgstr "حدد اÙ?Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?Ø£Ù?Ù?Ù?Ø©"
 
-#: ../src/option.c:774 ../src/option.c:783 ../src/option.c:792
-#: ../src/option.c:801 ../src/option.c:843
+#: ../src/option.c:778 ../src/option.c:787 ../src/option.c:796
+#: ../src/option.c:805 ../src/option.c:871
 msgid "VALUE"
 msgstr "VALUE"
 
-#: ../src/option.c:782
+#: ../src/option.c:786
 msgid "Set minimum value"
 msgstr "حدد اÙ?Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?صغرÙ?"
 
-#: ../src/option.c:791
+#: ../src/option.c:795
 msgid "Set maximum value"
 msgstr "حدد اÙ?Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?عظÙ?Ù?"
 
-#: ../src/option.c:800
+#: ../src/option.c:804
 msgid "Set step size"
 msgstr "حدد حجÙ? اÙ?خطÙ?Ø©"
 
-#: ../src/option.c:809
+#: ../src/option.c:813
 msgid "Print partial values"
 msgstr "اطبع اÙ?Ù?Ù?Ù? اÙ?جزئÙ?Ù?Ø©"
 
-#: ../src/option.c:818
+#: ../src/option.c:822
 msgid "Hide value"
 msgstr "اخÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?Ø©"
 
-#: ../src/option.c:833
+#: ../src/option.c:837
+msgid "Display password dialog"
+msgstr "اعرض صÙ?دÙ?Ù? Ø­Ù?ار Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سر"
+
+#: ../src/option.c:846
+msgid "Display the username option"
+msgstr "اعرض Ø®Ù?ار اسÙ? اÙ?Ù?ستخدÙ?"
+
+#: ../src/option.c:861
 msgid "Display color selection dialog"
 msgstr "اعرض صÙ?دÙ?Ù? Ø­Ù?ار اختÙ?ار Ø£Ù?Ù?اÙ?"
 
-#: ../src/option.c:842
+#: ../src/option.c:870
 msgid "Set the color"
 msgstr "حدد اÙ?Ù?Ù?Ù?"
 
-#: ../src/option.c:851
+#: ../src/option.c:879
 msgid "Show the palette"
 msgstr "اعرض Ù?Ù?حة اÙ?Ø£Ù?Ù?اÙ?"
 
-#: ../src/option.c:866
+#: ../src/option.c:894
 msgid "About zenity"
 msgstr "عÙ?Ù? زÙ?Ù?Ù?تÙ?"
 
-#: ../src/option.c:875
+#: ../src/option.c:903
 msgid "Print version"
 msgstr "اطبع اÙ?إصدارة"
 
-#: ../src/option.c:1584
+#: ../src/option.c:1643
 msgid "General options"
 msgstr "Ø®Ù?ارات عاÙ?Ø©"
 
-#: ../src/option.c:1585
+#: ../src/option.c:1644
 msgid "Show general options"
 msgstr "اعرض اÙ?Ø®Ù?ارات اÙ?عاÙ?Ù?Ø©"
 
-#: ../src/option.c:1595
+#: ../src/option.c:1654
 msgid "Calendar options"
 msgstr "Ø®Ù?ارات اÙ?تÙ?Ù?Ù?Ù?"
 
-#: ../src/option.c:1596
+#: ../src/option.c:1655
 msgid "Show calendar options"
 msgstr "اعرض Ø®Ù?ارات اÙ?تÙ?Ù?Ù?Ù?"
 
-#: ../src/option.c:1606
+#: ../src/option.c:1665
 msgid "Text entry options"
 msgstr "Ø®Ù?ارات Ù?Ù?دÙ?Ø®Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ص"
 
-#: ../src/option.c:1607
+#: ../src/option.c:1666
 msgid "Show text entry options"
 msgstr "اعرض Ø®Ù?ارات Ù?Ù?دخÙ?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ص"
 
-#: ../src/option.c:1617
+#: ../src/option.c:1676
 msgid "Error options"
 msgstr "Ø®Ù?ارات اÙ?أخطاء"
 
-#: ../src/option.c:1618
+#: ../src/option.c:1677
 msgid "Show error options"
 msgstr "اعرض Ø®Ù?ارات اÙ?أخطاء"
 
-#: ../src/option.c:1628
+#: ../src/option.c:1687
 msgid "Info options"
 msgstr "Ø®Ù?ارات اÙ?Ù?عÙ?Ù?Ù?ات"
 
-#: ../src/option.c:1629
+#: ../src/option.c:1688
 msgid "Show info options"
 msgstr "اعرض Ø®Ù?ارات اÙ?Ù?عÙ?Ù?Ù?ات"
 
-#: ../src/option.c:1639
+#: ../src/option.c:1698
 msgid "File selection options"
 msgstr "Ø®Ù?ارات اختÙ?ار اÙ?Ù?Ù?Ù?ات"
 
-#: ../src/option.c:1640
+#: ../src/option.c:1699
 msgid "Show file selection options"
 msgstr "اعرض Ø®Ù?ارات اختÙ?ار اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?ات"
 
-#: ../src/option.c:1650
+#: ../src/option.c:1709
 msgid "List options"
 msgstr "Ø®Ù?ارات اÙ?Ù?Ù?ائÙ?"
 
-#: ../src/option.c:1651
+#: ../src/option.c:1710
 msgid "Show list options"
 msgstr "اعرض Ø®Ù?ارات اÙ?Ù?Ù?ائÙ?"
 
-#: ../src/option.c:1661
+#: ../src/option.c:1720
 msgid "Notification icon options"
 msgstr "Ø®Ù?ارات Ø£Ù?Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?تذÙ?Ù?ر"
 
-#: ../src/option.c:1662
+#: ../src/option.c:1721
 msgid "Show notification icon options"
 msgstr "اعرض Ø®Ù?ارات Ø£Ù?Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?تذÙ?Ù?ر"
 
-#: ../src/option.c:1672
+#: ../src/option.c:1731
 msgid "Progress options"
 msgstr "Ø®Ù?ارات اÙ?تÙ?Ù?Ù?دÙ?"
 
-#: ../src/option.c:1673
+#: ../src/option.c:1732
 msgid "Show progress options"
 msgstr "اعرض Ø®Ù?ارات اÙ?تÙ?Ù?Ù?دÙ?"
 
-#: ../src/option.c:1683
+#: ../src/option.c:1742
 msgid "Question options"
 msgstr "Ø®Ù?ارات اÙ?أسئÙ?Ø©"
 
-#: ../src/option.c:1684
+#: ../src/option.c:1743
 msgid "Show question options"
 msgstr "اعرض Ø®Ù?ارات اÙ?أسئÙ?Ø©"
 
-#: ../src/option.c:1694
+#: ../src/option.c:1753
 msgid "Warning options"
 msgstr "Ø®Ù?ارات اÙ?تÙ?Ù?حذÙ?ر"
 
-#: ../src/option.c:1695
+#: ../src/option.c:1754
 msgid "Show warning options"
 msgstr "اعرض Ø®Ù?ارات اÙ?تÙ?Ù?حذÙ?ر"
 
-#: ../src/option.c:1705
+#: ../src/option.c:1764
 msgid "Scale options"
 msgstr "Ø®Ù?ارات اÙ?Ù?Ù?Ù?اس"
 
-#: ../src/option.c:1706
+#: ../src/option.c:1765
 msgid "Show scale options"
 msgstr "اعرض Ø®Ù?ارات اÙ?Ù?Ù?Ù?اس"
 
-#: ../src/option.c:1716
+#: ../src/option.c:1775
 msgid "Text information options"
 msgstr "Ø®Ù?ارات اÙ?Ù?عÙ?Ù?Ù?ات"
 
-#: ../src/option.c:1717
+#: ../src/option.c:1776
 msgid "Show text information options"
 msgstr "اعرض Ø®Ù?ارات اÙ?Ù?عÙ?Ù?Ù?ات"
 
-#: ../src/option.c:1727
+#: ../src/option.c:1786
 msgid "Color selection options"
 msgstr "Ø®Ù?ارات اختÙ?ار اÙ?Ø£Ù?Ù?اÙ?"
 
-#: ../src/option.c:1728
+#: ../src/option.c:1787
 msgid "Show color selection options"
 msgstr "اعرض Ø®Ù?ارات اختÙ?ار اÙ?Ø£Ù?Ù?اÙ?"
 
-#: ../src/option.c:1738
+#: ../src/option.c:1797
+msgid "Password dialog options"
+msgstr "Ø®Ù?ارات صÙ?دÙ?Ù? Ø­Ù?ار Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سر"
+
+#: ../src/option.c:1798
+msgid "Show password dialog options"
+msgstr "اعرض Ø®Ù?ارات صÙ?دÙ?Ù? Ø­Ù?ار Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?سر"
+
+#: ../src/option.c:1808
 msgid "Miscellaneous options"
 msgstr "Ø®Ù?ارات Ù?تÙ?Ù?عة"
 
-#: ../src/option.c:1739
+#: ../src/option.c:1809
 msgid "Show miscellaneous options"
 msgstr "اعرض اÙ?Ø®Ù?ارات اÙ?Ù?تÙ?Ù?Ù?عة"
 
-#: ../src/option.c:1764
+#: ../src/option.c:1834
 #, c-format
 msgid ""
 "This option is not available. Please see --help for all possible usages.\n"
 msgstr "Ù?ذا اÙ?Ø®Ù?ار غÙ?ر Ù?دعÙ?Ù?. اÙ?رجاء اÙ?رجÙ?ع Ø¥Ù?Ù? â?ª--helpâ?¬ Ù?استعراض Ù?Ù? اÙ?Ø®Ù?ارات.\n"
 
-#: ../src/option.c:1768
+#: ../src/option.c:1838
 #, c-format
 msgid "--%s is not supported for this dialog\n"
 msgstr "--%s Ù?Ù?س Ù?دعÙ?Ù?ا Ù?Ù?ذا اÙ?Ø­Ù?ار\n"
 
-#: ../src/option.c:1772
+#: ../src/option.c:1842
 #, c-format
 msgid "Two or more dialog options specified\n"
 msgstr "تÙ? تحدÙ?د Ø®Ù?ارÙ?Ù?Ù? Ø­Ù?ار Ø£Ù? Ø£Ù?ثر\n"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]