[gdm] Updated Arabic translationcommit 40b611b1897a6b771b9e053d0a2ce820108c96ce
Author: Khaled Hosny <khaledhosny eglug org>
Date:   Thu Aug 19 20:50:24 2010 +0200

    Updated Arabic translation

 po/ar.po |  531 ++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 279 insertions(+), 252 deletions(-)
---
diff --git a/po/ar.po b/po/ar.po
index 5f84afa..b0cc48c 100644
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -12,35 +12,35 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gdm.HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-02-24 20:41+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-02-24 20:41+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-19 20:50+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-19 20:50+0300\n"
 "Last-Translator: Khaled Hosny <khaledhosny eglug org>\n"
 "Language-Team: Arabic <doc arabeyes org>\n"
-"Language: ar\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: ar\n"
 "Plural-Forms: nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 "
-"&& n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 && n%100<=99 ? 4 : 5;\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.5.2\n"
+"&& n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5;\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
 
-#: ../common/gdm-common.c:437
+#: ../common/gdm-common.c:456
 #, c-format
 msgid "/dev/urandom is not a character device"
 msgstr "â??â?ª/dev/urandomâ?¬ Ù?Ù?س جÙ?ازا Ù?Ù?حرÙ?Ù?ا"
 
-#: ../daemon/factory-slave-main.c:177 ../daemon/product-slave-main.c:181
-#: ../daemon/simple-slave-main.c:183 ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:183
+#: ../daemon/factory-slave-main.c:178 ../daemon/product-slave-main.c:182
+#: ../daemon/simple-slave-main.c:182 ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:184
 msgid "Display ID"
 msgstr "رÙ?Ù? Ù?عرÙ?Ù? اÙ?عرض"
 
-#: ../daemon/factory-slave-main.c:177 ../daemon/product-slave-main.c:181
-#: ../daemon/simple-slave-main.c:183 ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:183
+#: ../daemon/factory-slave-main.c:178 ../daemon/product-slave-main.c:182
+#: ../daemon/simple-slave-main.c:182 ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:184
 msgid "ID"
 msgstr "اÙ?Ù?عرÙ?Ù?"
 
-#: ../daemon/factory-slave-main.c:189 ../daemon/product-slave-main.c:193
-#: ../daemon/simple-slave-main.c:195 ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:195
+#: ../daemon/factory-slave-main.c:190 ../daemon/product-slave-main.c:194
+#: ../daemon/simple-slave-main.c:194 ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:196
 msgid "GNOME Display Manager Slave"
 msgstr "Ù?دÙ?ر عرض جÙ?Ù?Ù? اÙ?تابع"
 
@@ -49,87 +49,84 @@ msgstr "Ù?دÙ?ر عرض جÙ?Ù?Ù? اÙ?تابع"
 msgid "could not find user \"%s\" on system"
 msgstr "تعذÙ?ر Ø¥Ù?جاد اÙ?Ù?ستخدÙ? \"%s\" عÙ?Ù? Ù?ذا اÙ?Ù?Ù?ظاÙ?"
 
-#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:203 ../daemon/gdm-simple-slave.c:225
+#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:203 ../daemon/gdm-simple-slave.c:258
 msgid "Unable to initialize login system"
 msgstr "تعذÙ?ر بدأ Ù?ظاÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?ج"
 
-#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:235 ../daemon/gdm-simple-slave.c:261
+#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:235 ../daemon/gdm-simple-slave.c:294
 msgid "Unable to authenticate user"
 msgstr "تعذÙ?ر اÙ?تحÙ?Ù? Ù?Ù? اÙ?Ù?ستخدÙ?"
 
-#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:257 ../daemon/gdm-simple-slave.c:315
+#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:257 ../daemon/gdm-simple-slave.c:351
 msgid "Unable to authorize user"
 msgstr "تعذÙ?ر اÙ?ترخÙ?ص Ù?Ù?Ù?ستخدÙ?"
 
-#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:279 ../daemon/gdm-simple-slave.c:443
+#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:279 ../daemon/gdm-simple-slave.c:480
 msgid "Unable to establish credentials"
 msgstr "تعذÙ?ر تÙ?صÙ?ب اÙ?اعتÙ?ادات"
 
-#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:302 ../daemon/gdm-simple-slave.c:473
+#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:302 ../daemon/gdm-simple-slave.c:510
 msgid "Unable to open session"
 msgstr "تعذÙ?ر Ù?تح اÙ?جÙ?سة"
 
-#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:683 ../daemon/gdm-product-slave.c:449
-#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:1151
+#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:689 ../daemon/gdm-product-slave.c:449
+#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:1196
 msgid ""
-"Could not start the X server (your graphical environment) due to some "
-"internal error. Please contact your system administrator or check your "
-"syslog to diagnose. In the meantime this display will be disabled.  Please "
-"restart GDM when the problem is corrected."
+"Could not start the X server (your graphical environment) due to an internal "
+"error. Please contact your system administrator or check your syslog to "
+"diagnose. In the meantime this display will be disabled.  Please restart GDM "
+"when the problem is corrected."
 msgstr ""
-"تعذÙ?ر تشغÙ?Ù? اÙ?خادÙ?Ù? س (بÙ?ئتÙ? اÙ?رسÙ?Ù?Ù?Ø©) بسبب بعض اÙ?أخطاء اÙ?داخÙ?Ù?Ø©. اÙ?رجاء "
-"اÙ?اتصاÙ? بÙ?دÙ?ر اÙ?Ù?ظاÙ? Ø£Ù? Ù?راجعة سجÙ? اÙ?Ù?ظاÙ? Ù?Ù?تشخÙ?ص. سÙ?غÙ?Ù? اÙ?عرض Ù?Ù? Ù?Ø°Ù? "
-"اÙ?أثÙ?اء. اÙ?رجاء إعادة تشغÙ?Ù? Ù?â??عâ??ج عÙ?د تصحÙ?Ø­ اÙ?خطأ."
+"تعذÙ?ر تشغÙ?Ù? اÙ?خادÙ?Ù? س (بÙ?ئتÙ? اÙ?رسÙ?Ù?Ù?Ø©) بسبب خطأ داخÙ?Ù?. اÙ?رجاء اÙ?اتصاÙ? بÙ?دÙ?ر "
+"اÙ?Ù?ظاÙ? Ø£Ù? Ù?راجعة سجÙ? اÙ?Ù?ظاÙ? Ù?Ù?تشخÙ?ص. سÙ?غÙ?Ù? اÙ?عرض Ù?Ù? Ù?Ø°Ù? اÙ?أثÙ?اء. اÙ?رجاء "
+"إعادة تشغÙ?Ù? Ù?â??عâ??ج عÙ?د تصحÙ?Ø­ اÙ?خطأ."
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:246
+#: ../daemon/gdm-server.c:250
 #, c-format
 msgid "%s: failed to connect to parent display '%s'"
 msgstr "%s: Ù?Ø´Ù? اÙ?اتصاÙ? باÙ?عرض اÙ?أب '%s'"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:361
+#: ../daemon/gdm-server.c:365
 #, c-format
 msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesn't exist"
 msgstr "Ù?اÙ? اÙ?خادÙ?Ù? سÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?د Ù?Ù? Ù?بÙ? اÙ?Ù?ستخدÙ? %s Ù?Ù?Ù? Ø°Ù?Ù? اÙ?Ù?ستخدÙ? غÙ?ر Ù?Ù?جÙ?د"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:372 ../daemon/gdm-welcome-session.c:554
+#: ../daemon/gdm-server.c:376 ../daemon/gdm-server.c:396
+#: ../daemon/gdm-welcome-session.c:598 ../daemon/gdm-welcome-session.c:618
 #, c-format
 msgid "Couldn't set groupid to %d"
 msgstr "تعذÙ?ر ضبط Ù?عرÙ?Ù? اÙ?Ù?جÙ?Ù?عة Ù?Ù? %Id"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:378 ../daemon/gdm-welcome-session.c:560
+#: ../daemon/gdm-server.c:382 ../daemon/gdm-welcome-session.c:604
 #, c-format
 msgid "initgroups () failed for %s"
-msgstr "Ù?Ø´Ù?  initgroups () Ù?Ù?Ù? %s"
+msgstr "Ù?Ø´Ù? initgroups () Ù?Ù?Ù? %s"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:384 ../daemon/gdm-welcome-session.c:566
+#: ../daemon/gdm-server.c:388 ../daemon/gdm-welcome-session.c:610
 #, c-format
 msgid "Couldn't set userid to %d"
 msgstr "تعذÙ?ر ضبط Ù?عرÙ?Ù? اÙ?Ù?ستخدÙ? Ù?Ù?Ù? %Id"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:392 ../daemon/gdm-welcome-session.c:574
-msgid "Couldn't set groupid to 0"
-msgstr "تعذÙ?ر ضبط Ù?عرÙ?Ù? اÙ?Ù?جÙ?Ù?عة Ù?Ù?Ù?0 "
-
-#: ../daemon/gdm-server.c:431
+#: ../daemon/gdm-server.c:435
 #, c-format
-msgid "%s: Could not open logfile for display %s!"
-msgstr "%s: تعذÙ?ر Ù?تح Ù?Ù?Ù? اÙ?سجÙ? Ù?Ù?عرض %s!"
+msgid "%s: Could not open log file for display %s!"
+msgstr "â??%s: تعذÙ?ر Ù?تح Ù?Ù?Ù? اÙ?سجÙ? Ù?Ù?عرض %s!"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:442 ../daemon/gdm-server.c:448
-#: ../daemon/gdm-server.c:454
+#: ../daemon/gdm-server.c:446 ../daemon/gdm-server.c:452
+#: ../daemon/gdm-server.c:458
 #, c-format
 msgid "%s: Error setting %s to %s"
-msgstr "%s: خطأ ضبط %s Ù?Ù? %s"
+msgstr "â??%s: خطأ ضبط %s Ù?Ù? %s"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:469
+#: ../daemon/gdm-server.c:478
 #, c-format
 msgid "%s: Server priority couldn't be set to %d: %s"
-msgstr "%s:تعذÙ?ر ضبط Ø£Ù?Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?خادÙ?Ù? Ù?تÙ?Ù?Ù? %Id: %s"
+msgstr "â??%s:تعذÙ?ر ضبط Ø£Ù?Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?خادÙ?Ù? Ù?تÙ?Ù?Ù? %Id: %s"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:621
+#: ../daemon/gdm-server.c:631
 #, c-format
 msgid "%s: Empty server command for display %s"
-msgstr "%s: Ø£Ù?ر خادÙ?Ù? Ù?ارغ Ù?Ù?عرض %s"
+msgstr "â??%s: Ø£Ù?ر خادÙ?Ù? Ù?ارغ Ù?Ù?عرض %s"
 
 #: ../daemon/gdm-session-auditor.c:90
 msgid "Username"
@@ -155,216 +152,216 @@ msgstr "جÙ?از اÙ?عرض"
 msgid "The display device"
 msgstr "جÙ?از اÙ?عرض"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1298
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1310
 #, c-format
-msgid "error initiating conversation with authentication system - %s"
-msgstr "خطأ أثÙ?اء بدء اÙ?Ø­Ù?ار Ù?ع Ù?ظاÙ? اÙ?تÙ?Ø«Ù?Ù? - %s"
+msgid "error initiating conversation with authentication system: %s"
+msgstr "خطأ أثÙ?اء بدء اÙ?Ø­Ù?ار Ù?ع Ù?ظاÙ? اÙ?تÙ?Ø«Ù?Ù?: %s"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1299
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1311
 msgid "general failure"
 msgstr "Ù?Ø´Ù? عاÙ?"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1300
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1312
 msgid "out of memory"
 msgstr "Ù?Ù?ذت اÙ?Ø°Ù?اÙ?رة"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1301
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1313
 msgid "application programmer error"
 msgstr "خطأ Ù?Ù?برÙ?ج اÙ?تÙ?طبÙ?Ù?"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1302
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1314
 msgid "unknown error"
 msgstr "خطأ Ù?جÙ?Ù?Ù?"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1309
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1321
 msgid "Username:"
-msgstr "اسÙ? اÙ?Ù?ستخدÙ?: "
+msgstr "اسÙ? اÙ?Ù?ستخدÙ?:"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1315
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1327
 #, c-format
-msgid "error informing authentication system of preferred username prompt - %s"
-msgstr "خطأ Ù?Ù? إخبار Ù?ظاÙ? اÙ?تÙ?Ø«Ù?Ù? عÙ? Ù?Ù?Ø­Ù?Ø« اسÙ? اÙ?Ù?ستخدÙ? اÙ?Ù?Ù?ضÙ? - %s"
+msgid "error informing authentication system of preferred username prompt: %s"
+msgstr "خطأ Ù?Ù? إخبار Ù?ظاÙ? اÙ?تÙ?Ø«Ù?Ù? عÙ? Ù?Ù?Ø­Ù?Ø« اسÙ? اÙ?Ù?ستخدÙ? اÙ?Ù?Ù?ضÙ?: %s"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1329
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1341
 #, c-format
-msgid "error informing authentication system of user's hostname - %s"
-msgstr "خطأ Ù?Ù? إخبار Ù?ظاÙ? اÙ?تÙ?Ø«Ù?Ù? عÙ? اسÙ? Ù?ستضÙ?Ù? اÙ?Ù?ستخدÙ? - %s"
+msgid "error informing authentication system of user's hostname: %s"
+msgstr "خطأ Ù?Ù? إخبار Ù?ظاÙ? اÙ?تÙ?Ø«Ù?Ù? عÙ? اسÙ? Ù?ستضÙ?Ù? اÙ?Ù?ستخدÙ?: %s"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1344
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1356
 #, c-format
-msgid "error informing authentication system of user's console - %s"
-msgstr "خطأ Ù?Ù? إخبار Ù?ظاÙ? اÙ?تÙ?Ø«Ù?Ù? عÙ? Ù?عراض اÙ?Ù?ستخدÙ? - %s"
+msgid "error informing authentication system of user's console: %s"
+msgstr "خطأ Ù?Ù? إخبار Ù?ظاÙ? اÙ?تÙ?Ø«Ù?Ù? عÙ? Ù?عراض اÙ?Ù?ستخدÙ?: %s"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1357
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1369
 #, c-format
-msgid "error informing authentication system of display string - %s"
-msgstr "خطأ Ù?Ù? إعÙ?اÙ? Ù?ظاÙ? اÙ?استÙ?ثاÙ? بÙ?Ù?طع اÙ?عرض - %s"
+msgid "error informing authentication system of display string: %s"
+msgstr "خطأ Ù?Ù? إعÙ?اÙ? Ù?ظاÙ? اÙ?استÙ?ثاÙ? بÙ?Ù?طع اÙ?عرض: %s"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1372
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1384
 #, c-format
-msgid "error informing authentication system of display xauth credentials - %s"
-msgstr "خطأ Ù?Ù? إعÙ?اÙ? Ù?ظاÙ? اÙ?استÙ?ثاÙ? باعتÙ?ادات xauth Ù?Ù?عرض - %s"
+msgid "error informing authentication system of display xauth credentials: %s"
+msgstr "خطأ Ù?Ù? إعÙ?اÙ? Ù?ظاÙ? اÙ?استÙ?ثاÙ? باعتÙ?ادات xauth Ù?Ù?عرض: %s"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1661 ../daemon/gdm-session-worker.c:1680
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1679 ../daemon/gdm-session-worker.c:1696
 #, c-format
 msgid "no user account available"
 msgstr "Ù?ا Ù?Ù?Ù?جد حساب Ù?ستخدÙ?Ù? "
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1707
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1723
 msgid "Unable to change to user"
 msgstr "تعذÙ?ر اÙ?اÙ?تÙ?اÙ? Ù?Ù?Ù?ستخدÙ?"
 
-#: ../daemon/gdm-welcome-session.c:532
+#: ../daemon/gdm-welcome-session.c:548
 #, c-format
 msgid "User %s doesn't exist"
 msgstr "اÙ?Ù?ستخدÙ? %s غÙ?ر Ù?Ù?جÙ?د"
 
-#: ../daemon/gdm-welcome-session.c:539
+#: ../daemon/gdm-welcome-session.c:555
 #, c-format
 msgid "Group %s doesn't exist"
 msgstr "اÙ?Ù?جÙ?Ù?عة %s غÙ?ر Ù?Ù?جÙ?دة"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:596
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:604
 msgid "Could not create socket!"
 msgstr "تعذÙ?ر اÙ?شاء Ù?Ù?بس !"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:865
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:873
 #, c-format
 msgid "Denied XDMCP query from host %s"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?Ù?ع Ø·Ù?ب XDMCP Ù?Ù? اÙ?Ù?ستضÙ?Ù? %s"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1023
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1247
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1031
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1255
 msgid "Could not extract authlist from packet"
 msgstr "تعذÙ?ر إستخراج Ù?ائÙ?Ø© اÙ?تÙ?Ø«Ù?Ù? Ù?Ù? اÙ?رزÙ?Ø©"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1036
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1262
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1044
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1270
 msgid "Error in checksum"
 msgstr "خطأ Ù?Ù? checksum"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1515
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1523
 msgid "Bad address"
 msgstr "عÙ?Ù?اÙ? سÙ?Ù?Ø¡"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1599
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1607
 #, c-format
 msgid "%s: Could not read display address"
 msgstr "â??%s: تعذÙ?ر Ù?راءة عÙ?Ù?اÙ? اÙ?عرض"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1607
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1615
 #, c-format
 msgid "%s: Could not read display port number"
 msgstr "â??%s: تعذÙ?ر Ù?راءة رÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ø° اÙ?عرض"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1616
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1624
 #, c-format
 msgid "%s: Could not extract authlist from packet"
 msgstr "â??%s: تعذÙ?ر إستخراج Ù?ائÙ?Ø© اÙ?تÙ?Ø«Ù?Ù? Ù?Ù? اÙ?رزÙ?Ø©"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1636
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1644
 #, c-format
 msgid "%s: Error in checksum"
 msgstr "â??%s: خطأ Ù?Ù? checksum"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2155
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2200
 #, c-format
 msgid "%s: Got REQUEST from banned host %s"
 msgstr "â??%s: استÙ?Ù?ت REQUEST Ù?Ù? Ù?ستضÙ?Ù? Ù?حظÙ?ر %s"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2165
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2521
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2775
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2210
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2568
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2822
 #, c-format
 msgid "%s: Could not read Display Number"
 msgstr "â??%s: تعذÙ?ر Ù?راءة رÙ?Ù? اÙ?عرض"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2172
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2217
 #, c-format
 msgid "%s: Could not read Connection Type"
 msgstr "â??%s: تعذÙ?ر Ù?راءة Ù?Ù?ع اÙ?اتصاÙ?"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2179
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2224
 #, c-format
 msgid "%s: Could not read Client Address"
 msgstr "â??%s: تعذÙ?ر Ù?راءة عÙ?Ù?اÙ? اÙ?عÙ?Ù?Ù?"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2187
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2232
 #, c-format
 msgid "%s: Could not read Authentication Names"
 msgstr "â??%s: تعذÙ?ر Ù?راءة أسÙ?اء اÙ?استÙ?ثاÙ?"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2196
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2241
 #, c-format
 msgid "%s: Could not read Authentication Data"
 msgstr "â??%s: تعذÙ?ر Ù?راءة بÙ?اÙ?ات اÙ?تÙ?Ø«Ù?Ù?"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2206
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2251
 #, c-format
 msgid "%s: Could not read Authorization List"
 msgstr "â??%s: تعذÙ?ر Ù?راءة Ù?ائÙ?Ø© اÙ?تراخÙ?ص"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2225
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2270
 #, c-format
 msgid "%s: Could not read Manufacturer ID"
 msgstr "â??%s: تعذÙ?ر Ù?راءة Ù?عرÙ?Ù? اÙ?Ù?صÙ?Ù?ع"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2252
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2297
 #, c-format
 msgid "%s: Failed checksum from %s"
 msgstr "â??%s: Ù?Ø´Ù? checksum Ù?Ù? %s"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2505
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2552
 #, c-format
 msgid "%s: Got Manage from banned host %s"
 msgstr "â??%s: استÙ?Ù?ت Manage Ù?Ù? اÙ?Ù?ستضÙ?Ù? اÙ?Ù?حظÙ?ر %s"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2514
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2782
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2561
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2829
 #, c-format
 msgid "%s: Could not read Session ID"
 msgstr "â??%s: تعذÙ?ر Ù?راءة Ù?عرÙ?Ù? اÙ?جÙ?سة"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2528
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2575
 #, c-format
 msgid "%s: Could not read Display Class"
 msgstr "â??%s: تعذÙ?ر Ù?راءة صÙ?Ù? اÙ?عرض"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2634
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2684
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2690
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2681
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2731
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2737
 #, c-format
 msgid "%s: Could not read address"
 msgstr "â??%s: تعذÙ?ر Ù?راءة اÙ?عÙ?Ù?اÙ?"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2765
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2812
 #, c-format
 msgid "%s: Got KEEPALIVE from banned host %s"
 msgstr "â??%s: استÙ?Ù?ت KEEPALIVE Ù?Ù? Ù?ستضÙ?Ù? Ù?حظÙ?ر %s"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2854
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2902
 msgid "GdmXdmcpDisplayFactory: Could not read XDMCP header!"
 msgstr "â??GdmXdmcpDisplayFactory: تعذÙ?ر Ù?راءة ترÙ?Ù?سة XDMCP!"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2860
-#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:226
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2908
+#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:227
 msgid "XMDCP: Incorrect XDMCP version!"
 msgstr "â??XMDCP: إصدارة XDMCP خاطئة!"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2866
-#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:232
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2914
+#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:233
 msgid "XMDCP: Unable to parse address"
 msgstr "â??XMDCP: تعذÙ?ر تحÙ?Ù?Ù? اÙ?عÙ?Ù?اÙ? "
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:3311
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:3359
 #, c-format
 msgid "Could not get server hostname: %s!"
 msgstr "تعذÙ?ر تÙ?Ù?Ù? اسÙ? Ù?ستضÙ?Ù? اÙ?خادÙ?Ù?: %s!"
 
 #: ../daemon/main.c:237 ../daemon/main.c:250
 #, c-format
-msgid "Cannot write PID file %s: possibly out of diskspace: %s"
-msgstr "تعذÙ?ر Ù?تابة Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù? PID %s: ربÙ?ا Ù?عدÙ? Ù?جÙ?د Ø­Ù?زعÙ?Ù? اÙ?Ù?رص: %s"
+msgid "Cannot write PID file %s: possibly out of disk space: %s"
+msgstr "تعذÙ?ر Ù?تابة Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù? PIDâ?? %s: ربÙ?ا Ù?عدÙ? Ù?جÙ?د Ø­Ù?ز عÙ?Ù? اÙ?Ù?رص: %s"
 
 #: ../daemon/main.c:271
 #, c-format
@@ -414,7 +411,7 @@ msgid "Make all warnings fatal"
 msgstr "اجعÙ? جÙ?Ù?ع اÙ?تحذÙ?رات Ù?اتÙ?Ø©"
 
 #: ../daemon/main.c:534
-msgid "Exit after a time - for debugging"
+msgid "Exit after a time (for debugging)"
 msgstr "اخرج بعد تأخÙ?ر Ù?Ù?Ù?Ù? (Ù?Ù?تÙ?Ù?Ù?Ø­)"
 
 #: ../daemon/main.c:535
@@ -426,20 +423,22 @@ msgid "GNOME Display Manager"
 msgstr "Ù?دÙ?ر عرض جÙ?Ù?Ù?."
 
 #. make sure the pid file doesn't get wiped
-#: ../daemon/main.c:611
+#: ../daemon/main.c:616
 msgid "Only the root user can run GDM"
 msgstr "Ù?ا Ù?ستطÙ?ع تشغÙ?Ù? Ù?â??عâ??ج Ø¥Ù?ا اÙ?جذر"
 
-#: ../daemon/session-worker-main.c:156
+#. Translators: worker is a helper process that does the work
+#. of starting up a session
+#: ../daemon/session-worker-main.c:158
 msgid "GNOME Display Manager Session Worker"
 msgstr "عاÙ?Ù? جÙ?سة Ù?دÙ?ر اÙ?عرض جÙ?Ù?Ù?"
 
 #: ../data/greeter-autostart/at-spi-registryd-wrapper.desktop.in.in.h:1
-msgid "AT SPI Registry Wrapper"
-msgstr "غÙ?اÙ? تسجÙ?Ù? AT SPI"
+msgid "AT-SPI Registry Wrapper"
+msgstr "غÙ?اÙ? تسجÙ?Ù? AT-SPI"
 
 #: ../data/greeter-autostart/gdm-simple-greeter.desktop.in.in.h:1
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1434
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1633
 msgid "Login Window"
 msgstr "Ù?اÙ?ذة اÙ?Ù?Ù?Ù?ج"
 
@@ -464,11 +463,11 @@ msgid "Magnify parts of the screen"
 msgstr "Ù?Ù?بر أجزاء Ù?Ù? اÙ?شاشة"
 
 #: ../data/greeter-autostart/gok.desktop.in.h:1
-msgid "GNOME Onscreen Keyboard"
+msgid "GNOME On-Screen Keyboard"
 msgstr "Ù?Ù?حة Ù?Ù?اتÙ?Ø­ اÙ?شاشة Ù?جÙ?Ù?Ù?"
 
 #: ../data/greeter-autostart/gok.desktop.in.h:2
-msgid "Use an onscreen keyboard"
+msgid "Use an on-screen keyboard"
 msgstr "استخدÙ? Ù?Ù?حة Ù?Ù?اتÙ?Ø­ اÙ?شاشة"
 
 #: ../data/greeter-autostart/metacity.desktop.in.h:1
@@ -491,43 +490,43 @@ msgstr "عÙ?Ù?Ù? استÙ?ثاÙ? PolicyKit"
 msgid "Select System"
 msgstr "اختر Ù?ظاÙ?ا"
 
-#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:213
+#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:215
 msgid "XDMCP: Could not create XDMCP buffer!"
 msgstr "â??XMCP: تعذÙ?ر Ø¥Ù?شاء صÙ?Ù?Ù?اÙ? XDMCP !"
 
-#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:220
+#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:221
 msgid "XDMCP: Could not read XDMCP header!"
 msgstr "تعذÙ?ر Ù?راءة ترÙ?Ù?سة XDMCP!"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-cell-renderer-timer.c:244
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-cell-renderer-timer.c:250
 msgid "Value"
 msgstr "اÙ?Ù?Ù?Ù?Ø©"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-cell-renderer-timer.c:245
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-cell-renderer-timer.c:251
 msgid "percentage of time complete"
 msgstr "Ù?سبة اÙ?تÙ?اÙ? اÙ?Ù?Ù?ت"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1281
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1459
 msgid "Inactive Text"
 msgstr "اÙ?Ù?ص اÙ?خاÙ?Ù?"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1282
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1460
 msgid "The text to use in the label if the user hasn't picked an item yet"
 msgstr "اÙ?Ù?ص اÙ?Ø°Ù? سÙ?ستخدÙ? Ù?Ù? اÙ?Ù?صÙ?Ù?Ø© إذا Ù?ا Ù?Ù? Ù?ختر اÙ?Ù?ستخدÙ? عÙ?صرا بعد"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1290
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1468
 msgid "Active Text"
 msgstr "اÙ?Ù?ص اÙ?Ù?شط"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1291
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1469
 msgid "The text to use in the label if the user has picked an item"
 msgstr "اÙ?Ù?ص اÙ?Ø°Ù? سÙ?ستخدÙ? Ù?Ù? اÙ?Ù?صÙ?Ù?Ø© إذا Ù?ا اختار اÙ?Ù?ستخدÙ? عÙ?صرا "
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1300
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1478
 msgid "List Visible"
 msgstr "اÙ?Ù?ائÙ?Ø© ظاÙ?رة"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1301
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1479
 msgid "Whether the chooser list is visible"
 msgstr "Ù?ا إذا Ù?اÙ?ت Ù?ائÙ?Ø© اÙ?Ù?Ø®Ù?ر ظاÙ?رة"
 
@@ -552,13 +551,6 @@ msgstr "%A %e %BØ? %l:%M %p"
 msgid "%a %l:%M:%S %p"
 msgstr "%A %l:%M:%S %p"
 
-#. translators: This is the time format to use for the date
-#.
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-clock-widget.c:87
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-clock-widget.c:94
-msgid "%x"
-msgstr "%e %BØ? %Y"
-
 #. translators: This is the time format to use when there is
 #. * no date, just weekday and time without seconds.
 #.
@@ -566,77 +558,93 @@ msgstr "%e %BØ? %Y"
 msgid "%a %l:%M %p"
 msgstr "%A %Ol:%OM %p"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:278
-msgid "Automatically logging in..."
-msgstr "Ù?Ù?ج تÙ?Ù?ائÙ?ا..."
-
-#. need to wait for response from backend
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:570
-msgid "Cancelling..."
-msgstr "Ù?Ù?غÙ?..."
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:290
+msgid "Automatically logging inâ?¦"
+msgstr "Ù?Ù?ج تÙ?Ù?ائÙ?اâ?¦"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:870
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:576
 msgid "Select language and click Log In"
 msgstr "اختر اÙ?Ù?غة Ø«Ù? اÙ?Ù?ر \"Ù?Ù?ج\""
 
+#. need to wait for response from backend
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:689
+msgid "Cancellingâ?¦"
+msgstr "Ù?Ù?غÙ?â?¦"
+
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.ui.h:1
 msgid "Computer Name"
 msgstr "اسÙ? اÙ?حاسÙ?ب"
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.ui.h:2
-msgid "Log In"
+msgid "Login"
 msgstr "Ù?Ù?ج"
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.ui.h:3
+msgid "Unlock"
+msgstr "Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?"
+
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.ui.h:4
 msgid "Version"
 msgstr "اÙ?إصدار"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:852
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:738
 msgid "Panel"
 msgstr "اÙ?Ù?Ù?حة"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:923
-msgid "Shutdown Options..."
-msgstr "Ø®Ù?ارات اÙ?إطÙ?اء..."
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:803
+msgid "Shutdown Optionsâ?¦"
+msgstr "Ø®Ù?ارات اÙ?إطÙ?اءâ?¦"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:945
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:825
 msgid "Suspend"
 msgstr "عÙ?Ù?Ù?"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:950
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:830
 msgid "Restart"
 msgstr "أعÙ?د اÙ?تشغÙ?Ù?"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:954
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:834
 msgid "Shut Down"
 msgstr "أطÙ?ئ"
 
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:1109
+msgctxt "customsession"
+msgid "Custom"
+msgstr "Ù?خصصة"
+
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:1110
+msgid "Custom session"
+msgstr "جÙ?سة Ù?خصÙ?صة"
+
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-language-chooser-dialog.c:201
 msgid "Languages"
 msgstr "اÙ?Ù?غات"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-chooser-widget.c:274
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-chooser-widget.c:276
 msgid "_Languages:"
 msgstr "اÙ?Ù?_غات:"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-chooser-widget.c:275
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-option-widget.c:274
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-chooser-widget.c:277
 msgid "_Language:"
 msgstr "اÙ?_Ù?غة:"
 
 #. translators: This brings up a dialog
 #. * with a list of languages to choose from
 #.
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-option-widget.c:243
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-option-widget.c:231
 msgctxt "language"
-msgid "Other..."
-msgstr "أخرÙ?..."
+msgid "Otherâ?¦"
+msgstr "أخرÙ?â?¦"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-option-widget.c:244
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-option-widget.c:232
 msgid "Choose a language from the full list of available languages."
 msgstr "اختر Ù?غة Ù?Ù? Ù?ائÙ?Ø© اÙ?Ù?غات اÙ?Ù?تÙ?Ù?رة."
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-languages.c:698
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-option-widget.c:262
+msgid "Language"
+msgstr "اÙ?Ù?Ù?غة"
+
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-languages.c:699
 msgid "Unspecified"
 msgstr "غÙ?ر Ù?حدد"
 
@@ -644,45 +652,48 @@ msgstr "غÙ?ر Ù?حدد"
 msgid "Keyboard layouts"
 msgstr "تخطÙ?Ø· Ù?Ù?حة اÙ?Ù?Ù?اتÙ?Ø­"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-chooser-widget.c:200
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-chooser-widget.c:201
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-option-widget.c:266
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-chooser-widget.c:202
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-chooser-widget.c:203
 msgid "_Keyboard:"
 msgstr "Ù?Ù?_حة اÙ?Ù?Ù?اتÙ?Ø­:"
 
 #. translators: This brings up a dialog of
 #. * available keyboard layouts
 #.
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-option-widget.c:235
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-option-widget.c:223
 msgctxt "keyboard"
-msgid "Other..."
-msgstr "أخرÙ?..."
+msgid "Otherâ?¦"
+msgstr "أخرÙ?â?¦"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-option-widget.c:236
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-option-widget.c:224
 msgid "Choose a keyboard layout from the full list of available layouts."
 msgstr "اختر تخطÙ?Ø· Ù?Ù?حة Ù?Ù?اتÙ?Ø­ Ù?Ù? Ù?ائÙ?Ø© اÙ?تخطÙ?طات اÙ?Ù?تÙ?Ù?رة."
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-option-widget.c:507
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-option-widget.c:254
+msgid "Keyboard"
+msgstr "Ù?Ù?حة اÙ?Ù?Ù?اتÙ?Ø­"
+
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-option-widget.c:505
 msgid "Label Text"
 msgstr "Ù?ص اÙ?Ù?صÙ?Ù?Ø©"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-option-widget.c:508
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-option-widget.c:506
 msgid "The text to use as a label"
 msgstr "اÙ?Ù?ص اÙ?Ø°Ù? سÙ?Ù?ستخدÙ? Ù?Ù?صÙ?Ù?Ø©"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-option-widget.c:515
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-option-widget.c:513
 msgid "Icon name"
 msgstr "اسÙ? اÙ?Ø£Ù?Ù?Ù?Ù?Ø©"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-option-widget.c:516
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-option-widget.c:514
 msgid "The icon to use with the label"
 msgstr "اÙ?Ø£Ù?Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?تÙ? ستستخدÙ? Ù?ع اÙ?Ù?صÙ?Ù?Ø©"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-option-widget.c:524
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-option-widget.c:522
 msgid "Default Item"
 msgstr "اÙ?عÙ?صر اÙ?Ù?بدئÙ?"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-option-widget.c:525
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-option-widget.c:523
 msgid "The ID of the default item"
 msgstr "Ù?عرÙ?Ù? اÙ?عÙ?صر اÙ?Ù?بدئÙ?"
 
@@ -696,8 +707,8 @@ msgstr "Ø£Ù?صÙ? عدد Ù?Ù? اÙ?عÙ?اصر اÙ?تÙ? سÙ?Ù?حتÙ?ظ بÙ?ا Ù?Ù?
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-remote-login-window.c:188
 #, c-format
-msgid "Remote Login (Connecting to %s...)"
-msgstr "Ù?Ù?Ù?ج عÙ? بعد (Ù?جرÙ? اÙ?اتصاÙ? بÙ? %s...)"
+msgid "Remote Login (Connecting to %sâ?¦)"
+msgstr "Ù?Ù?Ù?ج عÙ? بعد (Ù?تÙ?Ù?صÙ? بâ?? %sâ?¦)"
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-remote-login-window.c:202
 #, c-format
@@ -709,8 +720,8 @@ msgid "Remote Login"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?ج عÙ? بعد "
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-session-option-widget.c:162
-msgid "_Sessions:"
-msgstr "اÙ?_جÙ?سات:"
+msgid "Session"
+msgstr "اÙ?جÙ?سة"
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:1
 msgid "Banner message text"
@@ -761,12 +772,14 @@ msgid "Recently selected languages"
 msgstr "اÙ?Ù?غات اÙ?Ù?Ù?تÙ?اة Ù?ؤخرا"
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:13
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Set to a list of keyboard layouts to be shown by default at the login window."
+"Set to a list of keyboard layouts to be shown by default in the login window."
 msgstr "عÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?ائÙ?Ø© Ù?Ù? Ø£Ù?ساÙ? Ù?Ù?حة اÙ?Ù?Ù?اتÙ?Ø­ Ù?تعرض اÙ?تراضÙ?ا عÙ?د Ù?اÙ?ذة اÙ?Ù?Ù?Ù?ج."
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:14
-msgid "Set to a list of languages to be shown by default at the login window."
+#, fuzzy
+msgid "Set to a list of languages to be shown by default in the login window."
 msgstr "عÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?ائÙ?Ø© Ù?Ù? اÙ?Ù?غات Ù?تعرض اÙ?تراضÙ?ا عÙ?د Ù?اÙ?ذة اÙ?Ù?Ù?Ù?ج."
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:15
@@ -782,39 +795,40 @@ msgid "Set to true to disable showing the restart buttons in the login window."
 msgstr "اجعÙ?Ù? صحÙ?Ø­ Ù?تعطÙ?Ù? عرض أزرار إعادة اÙ?تشغÙ?Ù? Ù?Ù? Ù?اÙ?ذة اÙ?Ù?Ù?Ù?ج."
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:18
+#, fuzzy
+msgid "Set to true to enable the XRandR settings manager plugin."
+msgstr "اجعÙ?Ù? صحÙ?Ø­ Ù?تÙ?عÙ?Ù? Ù?Ù?Ø­Ù? Ù?دÙ?ر إعدادات xrandr."
+
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:19
 msgid "Set to true to enable the background settings manager plugin."
 msgstr "اجعÙ?Ù? صحÙ?Ø­ حتÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø­Ù? Ù?دÙ?ر إعدادات اÙ?Ø®Ù?Ù?Ù?Ø©."
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:19
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:20
 msgid "Set to true to enable the media-keys settings manager plugin."
 msgstr "اجعÙ?Ù? صحÙ?Ø­ Ù?تÙ?عÙ?Ù? Ù?Ù?Ø­Ù? Ù?دÙ?ر إعداد Ù?Ù?اتÙ?Ø­ اÙ?Ù?سائط."
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:20
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:21
 msgid "Set to true to enable the on-screen keyboard."
 msgstr "اجعÙ?Ù? صحÙ?Ø­ حتÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?حة اÙ?Ù?Ù?اتÙ?Ø­ اÙ?Ù?Ù?جÙ?دة عÙ?Ù? اÙ?شاشة."
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:21
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:22
 msgid ""
 "Set to true to enable the plugin to manage the accessibility keyboard "
 "settings."
 msgstr "اجعÙ?Ù? صحÙ?Ø­ حتÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?عÙ? اÙ?Ù?Ù?Ø­Ù? إدارة تÙ?Ù?ئة Ù?Ù?حة Ù?Ù?اتÙ?Ø­ اÙ?إتاحة."
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:22
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:23
 msgid "Set to true to enable the screen magnifier."
 msgstr "اجعÙ?Ù? صحÙ?Ø­ حتÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?عÙ? Ù?Ù?بر اÙ?شاشة."
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:23
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:24
 msgid "Set to true to enable the screen reader."
 msgstr "اجعÙ?Ù? صحÙ?Ø­ حتÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?عÙ? Ù?ارئ اÙ?شاشة."
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:24
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:25
 msgid "Set to true to enable the sound settings manager plugin."
 msgstr "اجعÙ?Ù? صحÙ?Ø­ Ù?تÙ?عÙ?Ù? Ù?Ù?Ø­Ù? Ù?دÙ?ر إعداد اÙ?أصÙ?ات."
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:25
-msgid "Set to true to enable the xrandr settings manager plugin."
-msgstr "اجعÙ?Ù? صحÙ?Ø­ Ù?تÙ?عÙ?Ù? Ù?Ù?Ø­Ù? Ù?دÙ?ر إعدادات xrandr."
-
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:26
 msgid "Set to true to enable the xsettings settings manager plugin."
 msgstr "اجعÙ?Ù? صحÙ?Ø­ حتÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?عÙ? Ù?Ù?Ø­Ù? Ù?دÙ?ر إعدادات xsettings."
@@ -824,43 +838,48 @@ msgid "Set to true to show the banner message text."
 msgstr "اجعÙ?Ù? صحÙ?Ø­ Ù?Ù?عرض Ù?ص رساÙ?Ø© اÙ?Ù?Ù?صÙ?."
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:28
-msgid "Set to true to use compiz as the window manager."
+#, fuzzy
+msgid "Set to true to use Compiz as the window manager."
 msgstr "اجعÙ?Ù? صحÙ?Ø­ Ù?Ù?ستخدÙ? Ù?Ù?Ù?بÙ?ز Ù?Ù?دÙ?ر Ù?Ù?اÙ?Ø°"
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:29
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Text banner message to show on the login window when the user chooser is "
+"Text banner message to show in the login window when the user chooser is "
 "empty, instead of banner_message_text."
 msgstr ""
 "Ù?Ù?صÙ? اÙ?رسائÙ? اÙ?Ù?صÙ? اÙ?Ù?عرÙ?ض Ù?Ù? Ù?اÙ?ذة اÙ?Ù?Ù?Ù?ج عÙ?دÙ?ا Ù?Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?Ø®Ù?ر خاÙ?Ù?اØ? بدÙ?ا Ù?Ù? "
 "banner_message_text."
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:30
-msgid "Text banner message to show on the login window."
+#, fuzzy
+msgid "Text banner message to show in the login window."
 msgstr "Ù?Ù?صÙ? اÙ?رسائÙ? اÙ?Ù?صÙ? اÙ?Ù?عرÙ?ض Ù?Ù? Ù?اÙ?ذة اÙ?Ù?Ù?Ù?ج."
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:31
+#, fuzzy
+msgid "True if the XRandR settings manager plugin is enabled."
+msgstr "صحÙ?Ø­ إذا Ù?اÙ? Ù?Ù?Ø­Ù? Ù?دÙ?ر إعدادات xrandr Ù?Ù?عÙ?."
+
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:32
 msgid "True if the background settings manager plugin is enabled."
 msgstr "صحÙ?Ø­ إذا Ù?اÙ? Ù?Ù?Ø­Ù? Ù?دÙ?ر اÙ?تÙ?Ù?ئة Ù?Ù? اÙ?Ø®Ù?Ù?Ù?Ø© Ù?Ù?Ù?Ù?عÙ?ا."
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:32
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:33
 msgid "True if the media-keys settings manager plugin is enabled."
 msgstr "صحÙ?Ø­ إذا Ù?اÙ? Ù?Ù?Ø­Ù? Ù?دÙ?ر إعدادات Ù?Ù?اتÙ?Ø­ اÙ?Ù?سائط Ù?Ù?عÙ?."
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:33
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:34
 msgid "True if the sound settings manager plugin is enabled."
 msgstr "صحÙ?Ø­ إذا Ù?اÙ? Ù?Ù?Ø­Ù? Ù?دÙ?ر إعدادات اÙ?صÙ?ت Ù?Ù?عÙ?."
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:34
-msgid "True if the xrandr settings manager plugin is enabled."
-msgstr "صحÙ?Ø­ إذا Ù?اÙ? Ù?Ù?Ø­Ù? Ù?دÙ?ر إعدادات xrandr Ù?Ù?عÙ?."
-
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:35
 msgid "True if the xsettings settings manager plugin is enabled."
 msgstr "صحÙ?Ø­ إذا Ù?اÙ? Ù?Ù?Ø­Ù? Ù?دÙ?ر تÙ?Ù?ئة xsettings Ù?Ù?Ù?Ù?عÙ?ا."
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:36
-msgid "Use compiz as the window manager"
+#, fuzzy
+msgid "Use Compiz as the window manager"
 msgstr "استخدÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?بÙ?ز Ù?Ù?دÙ?ر Ù?Ù?اÙ?Ø°"
 
 #: ../gui/simple-greeter/gdm-timer.c:149
@@ -887,54 +906,47 @@ msgstr "Ù?Ù? Ù?غÙ?Ù?Ø?"
 msgid "Whether the timer is currently ticking"
 msgstr "Ù?ا إذا Ù?اÙ? اÙ?Ù?Ù?ؤÙ?Ù?Ù?ت Ù?عÙ?Ù? Ø£Ù? Ù?ا"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user.c:245
-msgid "Manager"
-msgstr "اÙ?Ù?دÙ?ر"
-
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user.c:246
-msgid "The user manager object this user is controlled by."
-msgstr "Ù?دÙ?ر اÙ?Ù?ستخدÙ? Ù?Ø´Ù?ر Ø¥Ù?Ù? Ø£Ù? Ù?ذا اÙ?Ù?ستخدÙ? Ù?Ù?تحÙ?Ù? بÙ?."
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:196
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:478
+#, c-format
+msgid "Log in as %s"
+msgstr "Ù?Ù?ج باسÙ? %s"
 
 #. translators: This option prompts
 #. * the user to type in a username
 #. * manually instead of choosing from
 #. * a list.
 #.
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:166
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:256
 msgctxt "user"
-msgid "Other..."
-msgstr "أخرÙ?..."
+msgid "Otherâ?¦"
+msgstr "أخرÙ?â?¦"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:167
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:257
 msgid "Choose a different account"
 msgstr "اختر حسابا Ù?ختÙ?Ù?ا"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:179
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:271
 msgid "Guest"
 msgstr "ضÙ?Ù?"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:180
-msgid "Login as a temporary guest"
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:272
+msgid "Log in as a temporary guest"
 msgstr "Ù?Ù?ج Ù?ضÙ?Ù? Ù?ؤÙ?ت"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:193
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:287
 msgid "Automatic Login"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?ج تÙ?Ù?ائÙ?"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:194
-msgid "Automatically login to the system after selecting options"
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:288
+msgid "Automatically log into the system after selecting options"
 msgstr "Ù?Ù?ج تÙ?Ù?ائÙ?ا Ø¥Ù?Ù? اÙ?Ù?ظاÙ? بعد اختÙ?ار اÙ?Ø®Ù?ارات"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:385
-#, c-format
-msgid "Log in as %s"
-msgstr "Ù?Ù?ج باسÙ? %s"
-
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:738
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:990
 msgid "Currently logged in"
 msgstr "Ù?اÙ?Ù?ج حاÙ?Ù?ا"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:164
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:162
 msgid ""
 "The User Switch Applet is free software; you can redistribute it and/or "
 "modify it under the terms of the GNU General Public License as published by "
@@ -945,7 +957,7 @@ msgstr ""
 "شرÙ?Ø· اÙ?رخصة اÙ?عÙ?Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?عاÙ?Ø© Ù?جÙ?Ù? Ù?اÙ?تÙ? Ù?شرتÙ?ا Ù?Ù?ظÙ?Ø© اÙ?برÙ?جÙ?ات اÙ?حرةØ? سÙ?اء "
 "اÙ?إصدارة 2 Ù?Ù? اÙ?رخصة Ø£Ù? Ø£Ù? إصدارة بعدÙ?ا (حسب رغبتÙ?)."
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:168
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:166
 msgid ""
 "This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -956,7 +968,7 @@ msgstr ""
 "ضÙ?اÙ? Ù?ضÙ?Ù? صÙ?احÙ?Ø© اÙ?عرض Ù?Ù? اÙ?سÙ?Ù? Ø£Ù? تÙ?اÙ?Ù?Ù? Ù?ع Ø£Ù? استخداÙ? Ù?حدد. Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?راجعة "
 "اÙ?رخصة اÙ?عÙ?Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?عاÙ?Ø© Ù?جÙ?Ù? Ù?Ù?زÙ?د Ù?Ù? اÙ?تÙ?اصÙ?Ù?."
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:172
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:170
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
@@ -967,81 +979,81 @@ msgstr ""
 "Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02110-"
 "1301 USA"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:186
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:184
 msgid "A menu to quickly switch between users."
 msgstr "Ù?ائÙ?Ø© Ù?Ù?تبدÙ?Ù? اÙ?سرÙ?ع بÙ?Ù? اÙ?Ù?ستخدÙ?Ù?"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:190
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:188
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Ù?رÙ?Ù? عربآÙ?ز Ù?Ù?ترجÙ?Ø© http://www.arabeyes.org :\n"
 "جÙ?اد عÙ?Ù?Ù?Ù?\t<djihed gmail com>\n"
 "خاÙ?د حسÙ?Ù?\t<khaledhosny eglug org>"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:649
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:788
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:827
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:658
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:787
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:829
 #, c-format
 msgid "Can't lock screen: %s"
 msgstr "تعذÙ?ر Ø¥Ù?Ù?اÙ? اÙ?شاشة: %s"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:671
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:680
 #, c-format
 msgid "Can't temporarily set screensaver to blank screen: %s"
 msgstr "تعذÙ?ر اÙ?ضبط اÙ?Ù?ؤÙ?ت Ù?حاÙ?ظة اÙ?شاشة Ø¥Ù?Ù? Ù?راغ: %s"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:886
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:888
 #, c-format
-msgid "Can't logout: %s"
+msgid "Can't log out: %s"
 msgstr "تعذÙ?ر اÙ?خرÙ?ج: %s"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:970
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:972
 msgid "Available"
 msgstr "Ù?تاح"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:971
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:973
 msgid "Invisible"
 msgstr "Ø®Ù?Ù?"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:972
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:974
 msgid "Busy"
 msgstr "Ù?شغÙ?Ù?"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:973
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:975
 msgid "Away"
 msgstr "بعÙ?د"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1133
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1122
 msgid "Account Information"
 msgstr "Ù?عÙ?Ù?Ù?ات اÙ?حساب"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1145
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1134
 msgid "System Preferences"
 msgstr "تÙ?ضÙ?Ù?ات اÙ?Ù?ظاÙ?"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1161
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1148
 msgid "Lock Screen"
 msgstr "Ø£Ù?صÙ?د اÙ?شاشة"
 
 #. Only show if not locked down
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1172
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1159
 msgid "Switch User"
 msgstr "بدÙ?Ù? اÙ?Ù?ستخدÙ?"
 
 #. Only show switch user if there are other users
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1183
-msgid "Quit..."
-msgstr "أغÙ?Ù?..."
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1170
+msgid "Quitâ?¦"
+msgstr "اخرج�"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1304
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1276
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ù?جÙ?Ù?Ù?"
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1422
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1389
 msgid "User Switch Applet"
 msgstr "برÙ?Ù?ج Ù?بدÙ?Ù? اÙ?Ù?ستخدÙ? "
 
-#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1436
+#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1404
 msgid "Change account settings and status"
 msgstr "غÙ?Ù?ر إعدادات Ù?حاÙ?Ø© اÙ?حساب"
 
@@ -1079,8 +1091,8 @@ msgstr "Ø£Ù?ر"
 
 #: ../utils/gdmflexiserver.c:62 ../utils/gdmflexiserver.c:63
 #: ../utils/gdmflexiserver.c:65 ../utils/gdmflexiserver.c:66
-msgid "Ignored - retained for compatibility"
-msgstr "Ù?تجاÙ?Ù? - Ù?بÙ?Ù? Ù?Ù?تÙ?اÙ?Ù?Ù?Ø©"
+msgid "Ignored â?? retained for compatibility"
+msgstr "Ù?تجاÙ?Ù? â?? Ù?بÙ?Ù? Ù?Ù?تÙ?اÙ?Ù?Ù?Ø©"
 
 #: ../utils/gdmflexiserver.c:64 ../utils/gdm-screenshot.c:43
 msgid "Debugging output"
@@ -1109,10 +1121,25 @@ msgid "Screenshot taken"
 msgstr "Ø£Ù?Ø®Ù?ذت Ù?Ù?طة اÙ?شاشة"
 
 #. Option parsing
-#: ../utils/gdm-screenshot.c:281
+#: ../utils/gdm-screenshot.c:283
 msgid "Take a picture of the screen"
 msgstr "خذ صÙ?رة Ù?Ù?شاشة"
 
+#~ msgid "Couldn't set groupid to 0"
+#~ msgstr "تعذÙ?ر ضبط Ù?عرÙ?Ù? اÙ?Ù?جÙ?Ù?عة Ù?Ù?Ù?0 "
+
+#~ msgid "%x"
+#~ msgstr "%e %BØ? %Y"
+
+#~ msgid "Manager"
+#~ msgstr "اÙ?Ù?دÙ?ر"
+
+#~ msgid "The user manager object this user is controlled by."
+#~ msgstr "Ù?دÙ?ر اÙ?Ù?ستخدÙ? Ù?Ø´Ù?ر Ø¥Ù?Ù? Ø£Ù? Ù?ذا اÙ?Ù?ستخدÙ? Ù?Ù?تحÙ?Ù? بÙ?."
+
+#~ msgid "Quit..."
+#~ msgstr "أغÙ?Ù?..."
+
 #~ msgid "Enable debugging code"
 #~ msgstr "Ù?عÙ?Ù? اÙ?تÙ?Ù?Ù?Ø­"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]