[brasero] Updated Arabic translationcommit 5bf04348ddf2c0f76cf4affde702c870a541bc2a
Author: Khaled Hosny <khaledhosny eglug org>
Date:  Thu Aug 19 18:29:02 2010 +0200

  Updated Arabic translation

 po/ar.po | 1962 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 1015 insertions(+), 947 deletions(-)
---
diff --git a/po/ar.po b/po/ar.po
index 4c1f006..85b77e0 100644
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: brasero.HEAD.ar\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-03-12 20:52+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-12 20:52+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-19 18:28+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-19 18:28+0300\n"
 "Last-Translator: Khaled Hosny <khaledhosny eglug org>\n"
 "Language-Team: Arabic <doc arabeyes org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -22,73 +22,206 @@ msgstr ""
 "Language: ar\n"
 "Plural-Forms: nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 "
 "&& n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5;\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.5.2\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0-beta1\n"
 "X-Poedit-Language: Arabic\n"
 
-#: ../src/brasero-search.c:240
+#: ../src/brasero-search.c:241
 #, c-format
 msgid "Results %iâ??%i (out of %i)"
-msgstr "Ù?تائج %iâ??%i (Ù?Ù? %i)"
+msgstr "اÙ?Ù?تائج %iâ??â??%i (Ù?Ù? %i)"
 
-#: ../src/brasero-search.c:248 ../src/brasero-search.c:879
+#: ../src/brasero-search.c:249 ../src/brasero-search.c:880
 msgid "No results"
 msgstr "Ù?ا Ù?تائج"
 
-#: ../src/brasero-search.c:413
+#: ../src/brasero-search.c:414
 msgid "Error querying for keywords."
 msgstr "خطأ أثÙ?اء اÙ?استعÙ?اÙ? عÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?Ù?تاحÙ?Ø©."
 
-#: ../src/brasero-search.c:866
+#: ../src/brasero-search.c:867
 msgid "Previous Results"
 msgstr "اÙ?Ù?تائج اÙ?سابÙ?Ø©"
 
-#: ../src/brasero-search.c:887
+#: ../src/brasero-search.c:888
 msgid "Next Results"
 msgstr "اÙ?Ù?تائج اÙ?تاÙ?Ù?Ø©"
 
-#: ../src/brasero-search.c:951 ../src/brasero-data-disc.c:2315
+#: ../src/brasero-search.c:952 ../src/brasero-data-disc.c:2352
 #: ../src/brasero-file-filtered.c:259
 msgid "Files"
 msgstr "اÙ?Ù?Ù?Ù?ات"
 
-#: ../src/brasero-search.c:980 ../src/brasero-data-disc.c:2343
+#: ../src/brasero-search.c:981 ../src/brasero-data-disc.c:2380
 msgid "Description"
 msgstr "اÙ?Ù?صÙ?"
 
-#: ../src/brasero-search.c:1033 ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:441
-#: ../src/brasero-project-name.c:165 ../src/brasero-search-entry.c:505
-#: ../src/brasero-search-entry.c:565 ../src/brasero-search-entry.c:627
-#: ../src/brasero-file-chooser.c:318 ../src/brasero-project.c:2180
+#: ../src/brasero-search.c:1034 ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:444
+#: ../src/brasero-project-name.c:165 ../src/brasero-search-entry.c:509
+#: ../src/brasero-search-entry.c:569 ../src/brasero-search-entry.c:631
+#: ../src/brasero-file-chooser.c:350 ../src/brasero-project.c:2214
 msgid "All files"
 msgstr "جÙ?Ù?ع اÙ?Ù?Ù?Ù?ات"
 
-#: ../src/brasero-search.c:1044
+#: ../src/brasero-search.c:1045
 msgid "Number of results displayed"
 msgstr "عدد اÙ?Ù?تائج اÙ?Ù?عرÙ?ضة"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:678
+#: ../src/brasero-cli.c:70
+msgid "Open the specified project"
+msgstr "اÙ?تح اÙ?Ù?شرÙ?ع اÙ?Ù?حدد"
+
+#: ../src/brasero-cli.c:71
+msgid "PROJECT"
+msgstr "Ù?شرÙ?ع"
+
+#: ../src/brasero-cli.c:76
+msgid "Open the specified playlist as an audio project"
+msgstr "اÙ?تح Ù?ائÙ?Ø© تشغÙ?Ù? Ù?حدÙ?دة Ù?Ù?شرÙ?ع صÙ?ت"
+
+#: ../src/brasero-cli.c:77
+msgid "PLAYLIST"
+msgstr "Ù?ائÙ?Ø© تشغÙ?Ù?"
+
+#: ../src/brasero-cli.c:82
+msgid "Set the drive to be used for burning"
+msgstr "حدد اÙ?Ù?شغÙ? اÙ?Ø°Ù? سÙ?Ù?ستخدÙ? Ù?Ù?Ù?تابة"
+
+#: ../src/brasero-cli.c:83
+msgid "DEVICE PATH"
+msgstr "DEVICE PATH"
+
+#: ../src/brasero-cli.c:86
+msgid "Create an image file instead of burning"
+msgstr "Ø£Ù?شئ Ù?Ù?Ù? صÙ?رة بدÙ?ا Ù?Ù? Ù?تابة Ù?رص"
+
+#: ../src/brasero-cli.c:90
+msgid "Open an audio project adding the URIs given on the command line"
+msgstr "اÙ?تح Ù?شرÙ?ع صÙ?ت بإضاÙ?Ø© اÙ?عÙ?اÙ?Ù?Ù? اÙ?Ù?عطاة عÙ?Ù? سطر اÙ?Ø£Ù?اÙ?ر"
+
+#: ../src/brasero-cli.c:94
+msgid "Open a data project adding the URIs given on the command line"
+msgstr "اÙ?تح Ù?شرÙ?ع بÙ?اÙ?ات بإضاÙ?Ø© اÙ?عÙ?اÙ?Ù?Ù? اÙ?Ù?عطاة عÙ?Ù? سطر اÙ?Ø£Ù?اÙ?ر"
+
+#: ../src/brasero-cli.c:98
+msgid "Copy a disc"
+msgstr "اÙ?سخ Ù?رص"
+
+#: ../src/brasero-cli.c:99 ../src/brasero-cli.c:119 ../src/brasero-cli.c:123
+msgid "PATH TO DEVICE"
+msgstr "Ù?سار Ù?Ù?جÙ?از"
+
+#: ../src/brasero-cli.c:102
+msgid "Cover to use"
+msgstr "اÙ?غÙ?اÙ? Ù?Ù?استخداÙ?"
+
+#: ../src/brasero-cli.c:103
+msgid "PATH TO COVER"
+msgstr "Ù?سار Ù?Ù?غÙ?اÙ?"
+
+#: ../src/brasero-cli.c:106
+msgid "Open a video project adding the URIs given on the command line"
+msgstr "اÙ?تح Ù?شرÙ?ع Ù?Ù?دÙ?Ù? بإضاÙ?Ø© اÙ?Ù?سارات اÙ?Ù?عطاة Ù?Ù? سطر اÙ?Ø£Ù?اÙ?ر"
+
+#: ../src/brasero-cli.c:110
+msgid "URI of an image file to burn (autodetected)"
+msgstr "عÙ?Ù?اÙ? Ù?Ù?Ù? اÙ?صÙ?رة اÙ?Ø°Ù? سÙ?Ù?Ù?تب (تÙ?Ù?ائÙ?)"
+
+#: ../src/brasero-cli.c:111
+msgid "PATH TO IMAGE"
+msgstr "PATH TO IMAGE"
+
+#: ../src/brasero-cli.c:114
+msgid "Force Brasero to display the project selection page"
+msgstr "أرغÙ?Ù? براسÙ?رÙ? عÙ?Ù? Ù?تح صÙ?حة اختÙ?ار اÙ?Ù?شارÙ?ع"
+
+#: ../src/brasero-cli.c:118
+msgid "Open the blank disc dialog"
+msgstr "اÙ?تح Ù?اÙ?ذة Ø­Ù?ار اÙ?Ù?رص اÙ?Ù?ارغ"
+
+#: ../src/brasero-cli.c:122
+msgid "Open the check disc dialog"
+msgstr "اÙ?تح Ø­Ù?ار اÙ?تÙ?اس اÙ?Ù?رص"
+
+#: ../src/brasero-cli.c:126
+msgid "Burn the contents of the burn:// URI"
+msgstr "اÙ?تب Ù?حتÙ?Ù?ات اÙ?Ù?سار â?ªburn://â?¬"
+
+#: ../src/brasero-cli.c:130
+msgid "Start burning immediately."
+msgstr "ابدأ اÙ?Ù?تابة حاÙ?Ù?ا"
+
+#: ../src/brasero-cli.c:134
+msgid "Don't connect to an already-running instance"
+msgstr "Ù?ا تتصÙ? بسÙ?رÙ?رة تعÙ?Ù? Ù?سبÙ?ا"
+
+#: ../src/brasero-cli.c:138
+msgid ""
+"Burn the specified project and remove it.\n"
+"This option is mainly useful for integration with other applications."
+msgstr ""
+"اÙ?تب اÙ?Ù?شرÙ?ع اÙ?حاÙ?Ù? Ø«Ù? احذÙ?Ù?.\n"
+"Ù?ستخدÙ? Ù?ذا اÙ?Ø®Ù?ار Ù?Ù?تÙ?اÙ?Ù? Ù?ع اÙ?تطبÙ?Ù?ات اÙ?أخرÙ?."
+
+#: ../src/brasero-cli.c:139
+msgid "PATH"
+msgstr "Ù?سار"
+
+#. Translators: the xid is a number identifying each window in the X11
+#. * world (not Windows, MacOS X). The following sentence says that
+#. * brasero will be set to be always on top of the window identified by
+#. * xid. In other words, the window with the given xid will become brasero
+#. * parent as if brasero was a dialog for the parent application
+#: ../src/brasero-cli.c:147
+msgid "The XID of the parent window"
+msgstr " XID اصÙ? اÙ?Ù?اÙ?ذة اÙ?حاÙ?Ù?Ø©"
+
+#. Translators: %s is the path of drive
+#: ../src/brasero-cli.c:204
+#, c-format
+msgid "\"%s\" cannot write."
+msgstr "Ù?ا Ù?ستطÙ?ع \"%s\" اÙ?Ù?تابة."
+
+#: ../src/brasero-cli.c:206 ../src/brasero-cli.c:220
+msgid "Wrong command line option."
+msgstr "Ø®Ù?ار سطر Ø£Ù?اÙ?ر خطأ."
+
+#. Translators: %s is the path of a drive
+#: ../src/brasero-cli.c:218 ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:2593
+#, c-format
+msgid "\"%s\" cannot be found."
+msgstr "Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù? Ø¥Ù?جاد \"%s\"."
+
+#: ../src/brasero-cli.c:297
+msgid "Incompatible command line options used."
+msgstr "استخدÙ?ت Ø®Ù?ارات سطر Ø£Ù?اÙ?ر غÙ?ر Ù?تÙ?اÙ?Ù?Ø©."
+
+#: ../src/brasero-cli.c:298
+msgid "Only one option can be given at a time"
+msgstr "Ù?Ù?Ù?Ù? إعطاء Ø®Ù?ار Ù?احد Ù?Ù?Ø· Ù?Ù? Ù?رة"
+
+#: ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:645
 #, c-format
 msgid "\"%s\" could not be found in the path"
 msgstr "تعذÙ?ر Ø¥Ù?جاد \"%s\" Ù?Ù? اÙ?Ù?سار"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:682
+#: ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:649
 #, c-format
 msgid "\"%s\" GStreamer plugin could not be found"
 msgstr "تعذÙ?ر Ø¥Ù?جاد Ù?Ù?Ø­Ù?Ø© جسترÙ?Ù?ر \"%s\""
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:686 ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:698
+#: ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:653 ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:665
 #, c-format
 msgid "The version of \"%s\" is too old"
 msgstr "Ù?Ø°Ù? اÙ?Ù?سخة Ù?Ù? \"%s\" Ù?دÙ?Ù?Ø© جدا"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:690
+#: ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:657
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is a symbolic link pointing to another program"
 msgstr "â??\"%s\" رابط رÙ?زÙ? Ù?Ø´Ù?ر Ø¥Ù?Ù? برÙ?اÙ?ج آخر."
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:694 ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:212
-#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:511
+#: ../libbrasero-burn/burn-plugin.c:661 ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:211
+#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:509
 #, c-format
 msgid "\"%s\" could not be found"
 msgstr "تعذÙ?ر Ø¥Ù?جاد \"%s\""
@@ -103,7 +236,7 @@ msgstr "Ù?Ù?سخ Ù?Ù?طع اÙ?صÙ?ت %02d"
 msgid "Preparing to copy audio disc"
 msgstr "Ù?حضر Ù?Ù?سخ Ù?رص صÙ?تÙ?"
 
-#: ../plugins/cdrtools/burn-cdda2wav.c:410
+#: ../plugins/cdrtools/burn-cdda2wav.c:411
 msgid "Copy tracks from an audio CD with all associated information"
 msgstr "اÙ?سخ اÙ?Ù?Ù?اطع Ù?Ù? اÙ?Ù?رص اÙ?صÙ?تÙ? Ù?ع Ù?Ù? اÙ?Ù?عÙ?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?تعÙ?Ù?Ø© بÙ?ا"
 
@@ -175,6 +308,7 @@ msgid "\"%s\" was removed from the file system."
 msgstr "أزÙ?Ù? \"%s\" Ù?Ù? Ù?ظاÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات."
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-track-stream-cfg.c:129
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:753 ../src/brasero-video-disc.c:365
 #, c-format
 msgid "Directories cannot be added to video or audio discs"
 msgstr "تعذÙ?ر إضاÙ?Ø© اÙ?أدÙ?Ø© Ø¥Ù?Ù? Ø£Ù?راص اÙ?Ù?Ù?دÙ?Ù? Ø£Ù? اÙ?صÙ?ت."
@@ -200,6 +334,21 @@ msgstr "تحÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?Ù?دÙ?Ù?"
 msgid "\"%s\" cannot be read"
 msgstr "\"%s\" Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù? Ø£Ù? Ù?Ù?Ù?رأ"
 
+#: ../libbrasero-burn/brasero-data-session.c:123
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:331 ../libbrasero-media/scsi-error.c:47
+#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:89
+#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:243 ../plugins/cdrkit/burn-readom.c:110
+#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:135 ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:144
+#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:135
+#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:144
+#: ../plugins/cdrtools/burn-readcd.c:111
+#: ../plugins/growisofs/burn-dvd-rw-format.c:84
+#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:190
+#: ../plugins/libburnia/burn-libburn-common.c:186
+#, c-format
+msgid "The drive is busy"
+msgstr "اÙ?Ù?شغÙ? Ù?شغÙ?Ù?"
+
 #: ../libbrasero-burn/brasero-filtered-uri.c:57
 msgid "Hidden file"
 msgstr "Ù?Ù?Ù? Ù?Ø®Ù?Ù?"
@@ -258,45 +407,38 @@ msgstr "Ù?جÙ?Ù?د جدÙ?د"
 msgid "New folder %i"
 msgstr "Ù?جÙ?Ù?د جدÙ?د %i"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:2418
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:2428
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:2421
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:2431
 msgid "Analysing files"
 msgstr "تحÙ?Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:2444
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:2447
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:471
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:237 ../src/brasero-project.c:1266
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:250 ../src/brasero-project.c:1267
 #: ../libbrasero-burn/brasero-track-data.c:772
 #: ../libbrasero-burn/brasero-track-stream.c:405
 #, c-format
 msgid "There are no files to write to disc"
 msgstr "Ù?ا Ù?Ù?Ù?ات Ù?Ù?تابتÙ?ا عÙ?Ù? اÙ?Ù?رص"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:2564
+#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:2567
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is a recursive symbolic link."
 msgstr "â??\"%s\" Ù?صÙ?Ø© رÙ?زÙ?Ø© Ø¥Ù?Ù? Ù?Ù?سÙ?ا."
 
-#. Translators: %s is the path of a drive
-#: ../libbrasero-burn/brasero-track-data-cfg.c:2590 ../src/main.c:254
-#, c-format
-msgid "\"%s\" cannot be found."
-msgstr "Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù? Ø¥Ù?جاد \"%s\"."
-
 #: ../libbrasero-utils/brasero-io.c:1414
 #, c-format
 msgid "The file does not appear to be a playlist"
 msgstr "Ù?ا Ù?بدÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù? Ù?ائÙ?Ø© تشغÙ?Ù?"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1138 ../src/brasero-audio-disc.c:648
+#: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1138 ../src/brasero-audio-disc.c:642
 #, c-format
 msgid "\"%s\" could not be handled by GStreamer."
 msgstr "تعذÙ?ر اÙ?تعاÙ?Ù? Ù?ع \"%s\" بÙ?اسطة جسترÙ?Ù?ر."
 
-#. Translators: %s is the name of the GstElement that
-#. * could not be created
-#. Translators: %s is the name of the GstElement that
-#. * element could not be created
+#. Translators: %s is the name of the object (as in
+#. * GObject) from the Gstreamer library that could
+#. * not be created
 #: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1210
 #: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1223
 #: ../libbrasero-utils/brasero-metadata.c:1236
@@ -312,28 +454,28 @@ msgstr "تعذÙ?ر اÙ?تعاÙ?Ù? Ù?ع \"%s\" بÙ?اسطة جسترÙ?Ù?ر."
 #: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:335
 #: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:294
 #: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:306
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:455
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:507
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:541
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:588
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:609
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:621
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:646
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:317 ../plugins/transcode/burn-vob.c:336
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:350 ../plugins/transcode/burn-vob.c:362
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:379 ../plugins/transcode/burn-vob.c:437
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:454 ../plugins/transcode/burn-vob.c:466
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:478 ../plugins/transcode/burn-vob.c:490
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:507 ../plugins/transcode/burn-vob.c:598
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:615 ../plugins/transcode/burn-vob.c:627
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:639 ../plugins/transcode/burn-vob.c:661
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:678 ../plugins/transcode/burn-vob.c:724
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:801 ../plugins/transcode/burn-vob.c:818
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:833 ../plugins/transcode/burn-vob.c:845
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:856 ../plugins/transcode/burn-vob.c:867
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1042 ../plugins/transcode/burn-vob.c:1106
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1123 ../plugins/transcode/burn-vob.c:1144
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1171
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:456
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:509
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:543
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:590
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:611
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:623
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:648
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:318 ../plugins/transcode/burn-vob.c:338
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:353 ../plugins/transcode/burn-vob.c:365
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:382 ../plugins/transcode/burn-vob.c:440
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:457 ../plugins/transcode/burn-vob.c:469
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:481 ../plugins/transcode/burn-vob.c:493
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:510 ../plugins/transcode/burn-vob.c:601
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:618 ../plugins/transcode/burn-vob.c:630
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:642 ../plugins/transcode/burn-vob.c:664
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:681 ../plugins/transcode/burn-vob.c:727
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:804 ../plugins/transcode/burn-vob.c:821
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:836 ../plugins/transcode/burn-vob.c:848
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:859 ../plugins/transcode/burn-vob.c:870
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1045 ../plugins/transcode/burn-vob.c:1109
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1126 ../plugins/transcode/burn-vob.c:1147
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1174
 #, c-format
 msgid "%s element could not be created"
 msgstr "تعذÙ?ر Ø¥Ù?شاء عÙ?صر %s."
@@ -343,24 +485,23 @@ msgstr "تعذÙ?ر Ø¥Ù?شاء عÙ?صر %s."
 #. * disc) where a file from any source will be added
 #. * ("grafted")
 #: ../libbrasero-burn/brasero-caps-burn.c:66
-#: ../libbrasero-burn/brasero-caps-burn.c:668
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:2821 ../libbrasero-burn/burn-job.c:1217
-#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:1226
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:2852 ../libbrasero-burn/burn-job.c:1219
+#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:1228
 #: ../libbrasero-burn/burn-mkisofs-base.c:302
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:215 ../src/brasero-app.c:764
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:228 ../src/brasero-app.c:783
 #: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:370
 #: ../plugins/cdrkit/burn-readom.c:129 ../plugins/cdrkit/burn-readom.c:370
-#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:707 ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:822
-#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:837 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:819
-#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:834
+#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:726 ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:841
+#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:856 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:839
+#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:854
 #: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:371
 #: ../plugins/cdrtools/burn-readcd.c:130 ../plugins/cdrtools/burn-readcd.c:380
 #, c-format
 msgid "An internal error occurred"
 msgstr "حدث خطأ داخÙ?Ù?"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-caps-burn.c:766
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:2551
+#: ../libbrasero-burn/brasero-caps-burn.c:868
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:2582
 #, c-format
 msgid "Only one track at a time can be checked"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?Ù? اÙ?تحÙ?Ù? Ù?Ù? Ù?Ù?Ø·Ù?عة Ù?احدة Ù?Ù?Ø· Ù?Ù? Ù?Ù?س اÙ?Ù?Ù?ت"
@@ -385,43 +526,43 @@ msgid "%s (%i%% Done)"
 msgstr "â??%s â??(%i%% تÙ?)"
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:206
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1111
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1135
 msgid "Creating Image"
 msgstr "Ù?Ù?شئ صÙ?رة Ù?رص"
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:211
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1120
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1144
 msgid "Burning DVD"
 msgstr "Ù?Ù?تب دÙ?â??Ú¤Ù?â??دÙ?"
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:215
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1116
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1140
 msgid "Copying DVD"
 msgstr "Ù?Ù?سخ دÙ?â??Ú¤Ù?â??دÙ?"
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:221
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1130
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1154
 msgid "Burning CD"
 msgstr "Ù?Ù?تب اسطÙ?اÙ?Ø©"
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:225
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:346
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1126
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1150
 msgid "Copying CD"
 msgstr "Ù?Ù?سخ اسطÙ?اÙ?Ø©"
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:231
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1140
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1164
 msgid "Burning Disc"
 msgstr "Ù?Ù?تب Ù?رصا"
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:235
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1136
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1160
 msgid "Copying Disc"
 msgstr "Ù?Ù?سخ Ù?رصا"
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:265
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:80
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:78
 msgid "Creating image"
 msgstr "Ù?Ù?شئ صÙ?رة Ù?رص"
 
@@ -516,7 +657,7 @@ msgid "Simulation of disc copying"
 msgstr "Ù?حاÙ?اة Ù?سخ اÙ?Ù?رص"
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:399
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:84
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:82
 msgid "Copying disc"
 msgstr "Ù?سخ اÙ?Ù?رص"
 
@@ -611,9 +752,9 @@ msgstr ""
 "اÙ?Ø£Ù?Ù?."
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:578
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2121
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2135
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:450 ../src/brasero-project.c:984
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2157
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2171
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:450 ../src/brasero-project.c:987
 msgid "Please insert a writable CD or DVD."
 msgstr "Ù?Ù? Ù?ضÙ?Ù? أدخÙ? اسطÙ?اÙ?Ø© Ø£Ù? دÙ?â??Ú¤Ù?â??دÙ? Ù?ابÙ?ا Ù?Ù?Ù?تابة."
 
@@ -640,8 +781,8 @@ msgid "\"%s\" is busy."
 msgstr "\"%s\" Ù?شغÙ?Ù?."
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:616
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:329
-#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:91
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:332
+#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:90
 msgid "Make sure another application is not using it"
 msgstr "تأÙ?د Ø£Ù? Ù?ا تطبÙ?Ù? آخر Ù?ستخدÙ?Ù?"
 
@@ -685,7 +826,7 @@ msgid "Please eject the disc and reload it."
 msgstr "Ù?Ù? Ù?ضÙ?Ù? أخرج اÙ?Ù?رص Ù?أعد تحÙ?Ù?Ù?Ù?."
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:693
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:331
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:333
 msgid ""
 "A file could not be created at the location specified for temporary files"
 msgstr "Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù? Ø£Ù? تÙ?شأ اÙ?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù? Ù?Ù?اÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات Ù?ؤÙ?تة"
@@ -705,16 +846,16 @@ msgid "You may want to free some space on the disc and retry"
 msgstr "Ù?جب اÙ?Ù?Ù?اÙ? بتÙ?رÙ?غ بعد اÙ?Ù?ساحة عÙ?Ù? اÙ?Ù?رص Ø«Ù? اÙ?Ù?حاÙ?Ù?Ø© Ù?رة أخرÙ?."
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:714
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:248
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:286
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:338
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:247
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:285
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:337
 msgid "_Keep Current Location"
 msgstr "Ø£_بÙ?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ع اÙ?حاÙ?Ù?"
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:716
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:249
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:287
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:339
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:248
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:286
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:338
 msgid "_Change Location"
 msgstr "_غÙ?Ù?ر اÙ?Ù?Ù?Ù?ع"
 
@@ -724,11 +865,12 @@ msgid "Location for Image File"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?ع Ù?Ù?Ù? اÙ?صÙ?رة"
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:746
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:370
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:369
 msgid "Location for Temporary Files"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?ع اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?ؤÙ?تة"
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:854
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1103
 msgid "_Replace Disc"
 msgstr "اس_تبدÙ? اÙ?Ù?رص"
 
@@ -787,9 +929,8 @@ msgid "Appending audio tracks to a CD is not advised."
 msgstr "Ø¥Ù?حاÙ? Ù?Ù?Ø·Ù?عات صÙ?تÙ?Ø© باسطÙ?اÙ?Ø© غÙ?ر Ù?Ù?صÙ?Ø­ بÙ?."
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:938
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:960
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1072
-#: ../src/brasero-data-disc.c:572 ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:423
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:960 ../src/brasero-data-disc.c:572
+#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:422
 msgid "_Continue"
 msgstr "ا_ستÙ?ر"
 
@@ -813,101 +954,113 @@ msgid ""
 "operation to continue."
 msgstr "تعذÙ?ر خراج اÙ?Ù?رص Ù?ع ضرÙ?رة Ù?ذا Ù?اÙ?تÙ?اÙ? اÙ?عÙ?Ù?Ù?Ø© اÙ?حاÙ?Ù?Ø©."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1063
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1101
+msgid "Do you want to replace the disc and continue?"
+msgstr "أترÙ?د استبداÙ? اÙ?Ù?رص Ù?اÙ?Ù?Ù?اصÙ?Ø©Ø?"
+
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1102
+msgid "The currently inserted disc could not be blanked."
+msgstr "Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù? Ø¥Ù?راغ اÙ?Ù?رص اÙ?Ù?درج حاÙ?Ù?ا."
+
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1111
 msgid "Do you want to continue with full Windows compatibility disabled?"
 msgstr "أترÙ?د اÙ?استÙ?رار Ù?ع تعطÙ?Ù? اÙ?تÙ?اÙ?Ù?Ù?Ø© Ù?ع Ù?Ù?دÙ?زØ?"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1066
-#: ../src/brasero-data-disc.c:745
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:340
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1112
+#: ../src/brasero-data-disc.c:746
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:343
 msgid ""
 "Some files don't have a suitable name for a fully Windows-compatible CD."
 msgstr "أسÙ?اء بعض اÙ?Ù?Ù?Ù?ات Ù?Ù?ست Ù?Ù?اسبة Ù?Ù?رص Ù?تÙ?اÙ?Ù? تÙ?اÙ?ا Ù?ع Ù?Ù?دÙ?ز."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1322
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1343
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1113
+msgid "C_ontinue"
+msgstr "ا_ستÙ?ر"
+
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1346
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1367
 msgid "The simulation was successful."
 msgstr "اÙ?Ù?حاÙ?اة Ù?اÙ?ت Ù?اجحة.­"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1325
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1349
 msgid "Real disc burning will take place in 10 seconds."
 msgstr "سÙ?Ù? تبدأ Ù?تابة اÙ?Ù?رص اÙ?Ø­Ù?Ù?Ù?Ù?Ø© بعد 10 Ø«Ù?اÙ?."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1328
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1352
 msgid "Burn _Now"
 msgstr "اÙ?تب اÙ?Ø¢_Ù?"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1620
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1649
 msgid "Save Current Session"
 msgstr "احÙ?ظ اÙ?جÙ?سة اÙ?حاÙ?Ù?Ø©"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1688
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1724
 msgid "An unknown error occurred."
 msgstr "حدث خطأ Ù?جÙ?Ù?Ù?."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1696 ../src/brasero-app.c:609
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1732 ../src/brasero-app.c:617
 msgid "Error while burning."
 msgstr "خطأ أثÙ?اء اÙ?Ù?تابة."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1704
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1740
 msgid "_Save Log"
 msgstr "اح_Ù?ظ اÙ?سجÙ?"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1737
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1773
 msgid "Video DVD successfully burned"
 msgstr "Ù?جحت Ù?تابة Ù?رص اÙ?Ù?دÙ?Ù?"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1739
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1775
 msgid "(S)VCD successfully burned"
 msgstr "Ù?جحت Ù?تابة Ù?رص â?ª(S)VCDâ?¬"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1742
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1778
 msgid "Audio CD successfully burned"
 msgstr "Ù?جحت Ù?تابة Ù?رص اÙ?صÙ?ت"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1745
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1777
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1781
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1813
 msgid "Image successfully created"
 msgstr "تÙ? Ø¥Ù?شاء اÙ?صÙ?رة بÙ?جاح"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1750
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1786
 msgid "DVD successfully copied"
 msgstr "Ù?Ù?سخ اÙ?دÙ?â??Ú¤Ù?â??دÙ? بÙ?جاح"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1752
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1788
 msgid "CD successfully copied"
 msgstr "Ù?Ù?سخت اÙ?اسطÙ?اÙ?Ø© بÙ?جاح"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1756
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1792
 msgid "Image of DVD successfully created"
 msgstr "Ø£Ù?شئت صÙ?رة اÙ?دÙ?â??Ú¤Ù?â??دÙ? بÙ?جاح"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1758
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1794
 msgid "Image of CD successfully created"
 msgstr "Ø£Ù?شئت صÙ?رة اÙ?اسطÙ?اÙ?Ø© بÙ?جاح"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1764
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1800
 msgid "Image successfully burned to DVD"
 msgstr "Ù?تبت اÙ?صÙ?رة بÙ?جاح عÙ?Ù? دÙ?â??Ú¤Ù?â??دÙ?"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1766
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1802
 msgid "Image successfully burned to CD"
 msgstr "Ù?تبت اÙ?صÙ?رة بÙ?جاح عÙ?Ù? اسطÙ?اÙ?Ø©"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1772
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1808
 msgid "Data DVD successfully burned"
 msgstr "تÙ?ت Ù?تابة Ù?رص دÙ?â??Ú¤Ù?â??دÙ? اÙ?بÙ?اÙ?ات بÙ?جاح"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1774
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1810
 msgid "Data CD successfully burned"
 msgstr "تÙ?ت Ù?تابة اسطÙ?اÙ?Ø© اÙ?بÙ?اÙ?ات بÙ?جاح"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1834
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1870
 #, c-format
 msgid "Copy #%i has been burned successfully."
 msgstr "Ù?تبت اÙ?Ù?سخة #%i بÙ?جاح."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1842
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1878
 msgid ""
 "Another copy will start as soon as you insert a new writable disc. If you do "
 "not want to burn another copy, press \"Cancel\"."
@@ -915,62 +1068,62 @@ msgstr ""
 "ستبدأ Ù?سخة أخرÙ? بÙ?جرد إدخاÙ? Ù?Ù?رص جدÙ?د Ù?ابÙ? Ù?Ù?Ù?تابة. اÙ?Ù?ر \"Ø£Ù?غ\" إذا Ù?Ù? ترد "
 "Ù?سخة أحرÙ?."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1914
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1950
 msgid "Make _More Copies"
 msgstr "اصÙ?ع اÙ?Ù?زÙ?د Ù?Ù? اÙ?_Ù?سخ"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1923
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1959
 msgid "_Create Cover"
 msgstr "Ø£Ù?_شئ غÙ?اÙ?ا"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2084
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2120
 msgid "There are some files left to burn"
 msgstr "بÙ?Ù?ت Ù?Ù?Ù?ات Ù?Ù? تÙ?تب عÙ?Ù? اÙ?Ù?رص"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2091
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2127
 msgid "There are some more videos left to burn"
 msgstr "بÙ?Ù?ت Ù?Ù?Ù?ات Ù?دÙ?Ù? Ù?Ù? تÙ?تب عÙ?Ù? اÙ?Ù?رص"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2095
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2131
 msgid "There are some more songs left to burn"
 msgstr "بÙ?Ù?ت أغاÙ?Ù? Ù?Ù? تÙ?تب عÙ?Ù? اÙ?Ù?رص"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2136
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1625
-#: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:208 ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:115
-#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:115
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2172
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1629
+#: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:208 ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:114
+#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:114
 #: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:209
-#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:200
+#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:198
 #, c-format
 msgid "Not enough space available on the disc"
 msgstr "Ù?ساحة غÙ?ر Ù?اÙ?Ù?Ø© عÙ?Ù? اÙ?Ù?رص"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2401
-#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:412
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2437
+#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:411
 msgid "Do you really want to quit?"
 msgstr "Ù?Ù? ترÙ?د Ø­Ù?Ù?ا اÙ?خرÙ?جØ?"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2405
-#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:418
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2441
+#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:417
 msgid "Interrupting the process may make disc unusable."
 msgstr "تÙ?Ù?Ù? اÙ?عÙ?Ù?Ù?Ø© Ù?Ù?Ù?Ù? اÙ? Ù?جعÙ? اÙ?Ù?رص غÙ?ر Ù?ابÙ? اÙ?استخداÙ?."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2408
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2444
 msgid "C_ontinue Burning"
 msgstr "Ø£_Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?تابة"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2415
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2451
 msgid "_Cancel Burning"
 msgstr "Ø£Ù?غÙ? اÙ?Ù?تابة"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:228 ../src/brasero-project.c:1009
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:228 ../src/brasero-project.c:1012
 msgid ""
 "Please insert a writable CD or DVD if you don't want to write to an image "
 "file."
 msgstr ""
 "Ù?Ù? Ù?ضÙ?Ù? أدرج اسطÙ?اÙ?Ø© Ø£Ù? دÙ?â??Ú¤Ù?â??دÙ? Ù?ابÙ?ا Ù?Ù?Ù?تابة إذا Ù?Ù? ترد اÙ?Ù?تابة Ø¥Ù?Ù? Ù?Ù?Ù? صÙ?رة."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:302 ../src/brasero-project.c:1565
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:302 ../src/brasero-project.c:1586
 msgid "Create _Image"
 msgstr "Ø£Ù?شئ _صÙ?رة"
 
@@ -984,15 +1137,15 @@ msgid "Make _Several Copies"
 msgstr "اصÙ?ع اÙ?_عدÙ?د Ù?Ù? اÙ?Ù?سخ"
 
 #. Translators: This is a verb, an action
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:314 ../src/brasero-project.c:1496
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:314 ../src/brasero-project.c:1515
 msgid "_Burn"
 msgstr "ا_Ù?تب"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:317 ../src/brasero-project.c:1493
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:317 ../src/brasero-project.c:1512
 msgid "Burn _Several Copies"
 msgstr "اÙ?تب اÙ?_عدÙ?د Ù?Ù? اÙ?Ù?سخ"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:426 ../src/brasero-project.c:938
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:426 ../src/brasero-project.c:941
 msgid "Would you like to burn the selection of files across several media?"
 msgstr "Ù?Ù? ترÙ?د Ù?تابة اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?ختارة عÙ?Ù? عدة Ù?سائطØ?"
 
@@ -1001,28 +1154,28 @@ msgstr "Ù?Ù? ترÙ?د Ù?تابة اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?ختارة عÙ?Ù? عدة 
 msgid "The data size is too large for the disc even with the overburn option."
 msgstr "حجÙ? اÙ?بÙ?اÙ?ات Ù?بÙ?ر جدا عÙ?Ù? اÙ?Ù?رص حتÙ? بخÙ?ار اÙ?Ù?تابة اÙ?زائدة."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:432 ../src/brasero-project.c:943
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:432 ../src/brasero-project.c:946
 msgid "_Burn Several Discs"
 msgstr "اÙ?تب _عدة Ø£Ù?راص"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:434 ../src/brasero-project.c:945
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:434 ../src/brasero-project.c:948
 msgid "Burn the selection of files across several media"
 msgstr "اÙ?تب اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?ختارة عÙ?Ù? عدة Ù?سائط"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:443 ../src/brasero-project.c:954
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:443 ../src/brasero-project.c:957
 msgid "Please choose another CD or DVD or insert a new one."
 msgstr "Ù?Ù? Ù?ضÙ?Ù? اختر اسطÙ?اÙ?Ø© Ø£Ù? دÙ?â??Ú¤Ù?â??دÙ? آخر Ø£Ù? أدخÙ? Ù?احدا جدÙ?دا."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:457 ../src/brasero-project.c:999
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:457 ../src/brasero-project.c:1002
 msgid "No track information (artist, title, ...) will be written to the disc."
 msgstr "Ù?ا تÙ?جد Ù?عÙ?Ù?Ù?ات Ù?Ù?Ù?سارات ( Ù?Ù?اÙ? Ø£Ù? Ù?اتب Ø¥Ù?Ø®...) Ù?تÙ?تب عÙ?Ù? اÙ?Ù?رص"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:458 ../src/brasero-project.c:1000
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:458 ../src/brasero-project.c:1003
 msgid "This is not supported by the current active burning backend."
 msgstr "Ù?ذا Ù?Ù?س Ù?دعÙ?Ù?ا Ù?Ù? Ø®Ù?Ù?Ù?Ø© عÙ?Ù?Ù?Ø© اÙ?Ù?تابة اÙ?حاÙ?Ù?Ø©"
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:470
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:236
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:249
 msgid "Please add files."
 msgstr "أضÙ? Ù?Ù?Ù?ات Ù?Ù? Ù?ضÙ?Ù?."
 
@@ -1030,7 +1183,7 @@ msgstr "أضÙ? Ù?Ù?Ù?ات Ù?Ù? Ù?ضÙ?Ù?."
 msgid "Please add songs."
 msgstr "أضÙ? أغاÙ?Ù? Ù?Ù? Ù?ضÙ?Ù?."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:477 ../src/brasero-project.c:1257
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:477 ../src/brasero-project.c:1258
 msgid "There are no songs to write to disc"
 msgstr "Ù?ا أغاÙ?Ù? Ù?Ù?تابتÙ?ا عÙ?Ù? اÙ?Ù?رص"
 
@@ -1057,7 +1210,7 @@ msgstr "Ù?Ù? تختر صÙ?رة Ù?رص."
 #. Translators: this is a disc image not a picture
 #. Translators: this is a disc image, not a picture
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:521
-#: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:166
+#: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:167
 msgctxt "disc"
 msgid "Please select another image."
 msgstr "Ù?Ù? Ù?ضÙ?Ù? اختر صÙ?رة أخرÙ?."
@@ -1071,16 +1224,16 @@ msgid "Please insert a disc that is not copy protected."
 msgstr "Ù?Ù? Ù?ضÙ?Ù? أدخÙ? Ù?رص غÙ?ر Ù?Ø­Ù?Ù? اÙ?Ù?سخ."
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:534
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:1234
-#: ../src/brasero-project.c:1431
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:1237
+#: ../src/brasero-project.c:1435
 msgid "All required applications and libraries are not installed."
 msgstr "Ù?Ù? اÙ?تطبÙ?Ù?ات Ù?اÙ?Ù?Ù?تبات اÙ?Ù?Ø·Ù?Ù?بة غÙ?ر Ù?ثبÙ?تة."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:541 ../src/brasero-project.c:992
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:541 ../src/brasero-project.c:995
 msgid "Please replace the disc with a supported CD or DVD."
 msgstr "Ù?Ù? Ù?ضÙ?Ù? استبدÙ? اÙ?Ù?رص باسطÙ?اÙ?Ø© Ø£Ù? دÙ?â??Ú¤Ù?â??دÙ? Ù?دعÙ?Ù?."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:550 ../src/brasero-project.c:965
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:550 ../src/brasero-project.c:968
 msgid "Would you like to burn beyond the disc's reported capacity?"
 msgstr "Ù?Ù? ترÙ?د Ø£Ù? تتخطÙ? اÙ?Ù?تابة سعة اÙ?Ù?رص اÙ?Ù?عÙ?Ù?Ø©Ø?"
 
@@ -1098,11 +1251,11 @@ msgstr ""
 "اÙ?زائدة.\n"
 "Ù?Ù?احظة: Ù?ذا اÙ?Ø®Ù?ار Ù?د Ù?سبب اÙ?Ù?Ø´Ù?."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:558 ../src/brasero-project.c:972
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:558 ../src/brasero-project.c:975
 msgid "_Overburn"
 msgstr "_Ù?تابة زائدة"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:560 ../src/brasero-project.c:974
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:560 ../src/brasero-project.c:977
 msgid "Burn beyond the disc's reported capacity"
 msgstr "اÙ?تب Ø£Ù?ثر Ù?Ù? سعة اÙ?Ù?رص اÙ?Ù?عÙ?Ù?Ø©."
 
@@ -1127,11 +1280,11 @@ msgstr "اختر اÙ?Ù?رص Ù?Ù?Ù?تابة عÙ?Ù?Ù?"
 msgid "Disc Burning Setup"
 msgstr "اعداد Ù?تابة اÙ?Ø£Ù?راص"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:766 ../src/brasero-project.c:1516
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:766 ../src/brasero-project.c:1535
 msgid "Video Options"
 msgstr "Ø®Ù?ارات اÙ?Ù?Ù?دÙ?Ù?"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:798
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:797
 #: ../src/brasero-data-disc.c:616
 msgid ""
 "Do you want to create a disc from the contents of the image or with the "
@@ -1172,118 +1325,97 @@ msgid "Select disc to copy"
 msgstr "اختر Ù?رصا Ù?Ù?Ù?سخ"
 
 #. Translators: %s is the name of a missing application
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:1187
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1707 ../src/brasero-project.c:1372
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:1189
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1713 ../src/brasero-project.c:1375
 #, c-format
 msgid "%s (application)"
 msgstr "â??%s (تطبÙ?Ù?)"
 
 #. Translators: %s is the name of a missing library
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:1192
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1712 ../src/brasero-project.c:1377
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:1195
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1719 ../src/brasero-project.c:1381
 #, c-format
 msgid "%s (library)"
 msgstr "â??%s (Ù?Ù?تبة)"
 
 #. Translators: %s is the name of a missing GStreamer plugin
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:1197
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1717 ../src/brasero-project.c:1382
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:1200
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1724 ../src/brasero-project.c:1386
 #, c-format
 msgid "%s (GStreamer plugin)"
 msgstr "â??%s (Ù?Ù?Ø­Ù?Ø© جسترÙ?Ù?ر)"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:1228
-#: ../src/brasero-project.c:1425
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:1231
+#: ../src/brasero-project.c:1429
 msgid "Please install the following manually and try again:"
 msgstr "Ù?Ù? Ù?ضÙ?Ù? ثبت Ù?ا Ù?Ù?Ù? Ù?دÙ?Ù?ا Ø«Ù? أعد اÙ?Ù?حاÙ?Ù?Ø©:"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:161
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:162
 msgid "Burning CD/DVD"
 msgstr "Ù?تابة اسطÙ?اÙ?Ø©"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:328 ../libbrasero-media/scsi-error.c:47
-#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:90
-#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:244 ../plugins/cdrkit/burn-readom.c:110
-#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:136 ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:145
-#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:136
-#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:145
-#: ../plugins/cdrtools/burn-readcd.c:111
-#: ../plugins/growisofs/burn-dvd-rw-format.c:84
-#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:192
-#: ../plugins/libburnia/burn-libburn-common.c:186
-#, c-format
-msgid "The drive is busy"
-msgstr "اÙ?Ù?شغÙ? Ù?شغÙ?Ù?"
-
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:406
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:409
 #, c-format
 msgid "\"%s\" cannot be unlocked"
 msgstr "تعذÙ?ر Ù?Ù? Ù?Ù?Ù? \"%s\""
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:543 ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:675
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:758
-#, c-format
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:546 ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:678
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:761
 msgid "No burner specified"
 msgstr "Ù?ا حارÙ? Ù?حدد"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:583
-#, c-format
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:586
 msgid "No source drive specified"
 msgstr "Ù?ا Ù?شغÙ? Ù?صدر Ù?حد"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:629
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:632
 msgid "Ongoing copying process"
 msgstr "عÙ?Ù?Ù?Ø© Ù?سخ جارÙ?Ø©"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:633 ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:732
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:869 ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:984
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:636 ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:735
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:872 ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:987
 #, c-format
 msgid "The drive cannot be locked (%s)"
 msgstr "تعذÙ?ر Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?شغÙ? (%s)"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:692
-#, c-format
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:695
 msgid "The drive has no rewriting capabilities"
 msgstr "Ù?Ù?س Ù?Ù?Ù?شغÙ? Ù?درة إعادة اÙ?Ù?تابة"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:728
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:731
 msgid "Ongoing blanking process"
 msgstr "عÙ?Ù?Ù?Ø© اÙ?Ø¥Ù?راغ جارÙ?Ø©"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:767
-#, c-format
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:770
 msgid "The drive cannot burn"
 msgstr "Ù?ا Ù?ستطÙ?ع اÙ?Ù?شغÙ? اÙ?Ù?تابة"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:863
-#: ../libbrasero-burn/brasero-dest-selection.c:110
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:866
+#: ../libbrasero-burn/brasero-dest-selection.c:108
 msgid "Ongoing burning process"
 msgstr "عÙ?Ù?Ù?Ø© Ù?تابة جارÙ?Ø©"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:980
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:983
 msgid "Ongoing checksumming operation"
 msgstr "عÙ?Ù?Ù?Ø© تدÙ?Ù?Ù? Ù?جÙ?Ù?ع جارÙ?Ø©"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1624
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1815
-#, c-format
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1628
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1822
 msgid "Merging data is impossible with this disc"
 msgstr "دÙ?ج اÙ?بÙ?اÙ?ات Ù?ستحÙ?Ù? عÙ?Ù? Ù?ذا اÙ?Ù?رص"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1750
-#, c-format
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1757
 msgid "There is no track to burn"
 msgstr "Ù?ا Ù?Ù?جد Ø£Ù? Ù?Ù?Ø·Ù?عات Ù?Ù?تابتÙ?ا"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1857
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1864
 msgid ""
 "Please install the following required applications and libraries manually "
 "and try again:"
 msgstr ""
 "Ù?Ù? Ù?ضÙ?Ù? ثبت Ù?ا اÙ?تطبÙ?Ù?ات Ù?اÙ?Ù?Ù?تبات اÙ?Ù?Ø·Ù?Ù?بة اÙ?تاÙ?Ù?Ø© Ù?دÙ?Ù?ا Ø«Ù? أعد اÙ?Ù?حاÙ?Ù?Ø©:"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:2610
-#, c-format
+#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:2641
 msgid "No format for the temporary image could be found"
 msgstr "تعذر Ø¥Ù?جاد Ù?Ù?ئة Ù?صÙ?رة اÙ?Ù?رص اÙ?Ù?ؤÙ?تة"
 
@@ -1294,33 +1426,37 @@ msgstr "أغÙ?Ù?Ø© Ù?جÙ?Ù?Ù?Ø©"
 #. Reminder: if this string happens to be used
 #. * somewhere else in brasero we'll need a
 #. * context with C_() macro
-#. Translators: "by" is followed by the name of an artist.
+#. Translators: %s is the name of the artist.
 #. * This text is the one written on the cover of a disc.
 #. * Before it there is the name of the song.
 #. * I had to break it because it is in a GtkTextBuffer
 #. * and every word has a different tag.
-#: ../libbrasero-burn/brasero-cover.c:144
-msgid "by"
-msgstr "بÙ?اسطة"
+#. Translators: %s is the name of an artist.
+#. Translators: %s is the name of the artist
+#: ../libbrasero-burn/brasero-cover.c:146 ../src/brasero-song-control.c:274
+#: ../src/brasero-player.c:419
+#, c-format
+msgid "by %s"
+msgstr "- %s"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-dest-selection.c:606
+#: ../libbrasero-burn/brasero-dest-selection.c:605
 #: ../libbrasero-burn/brasero-image-type-chooser.c:133
 msgid "SVCD image"
 msgstr "صÙ?رة SVCD"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-dest-selection.c:608
+#: ../libbrasero-burn/brasero-dest-selection.c:607
 #: ../libbrasero-burn/brasero-image-type-chooser.c:127
 msgid "VCD image"
 msgstr "صÙ?رة VCD"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-dest-selection.c:612
+#: ../libbrasero-burn/brasero-dest-selection.c:611
 #: ../libbrasero-burn/brasero-image-type-chooser.c:106
 msgid "Video DVD image"
 msgstr "صÙ?رة DVD Ù?Ù?دÙ?Ù?"
 
 #. NOTE for translators: the first %s is medium_name ("File
 #. * Image") and the second the path for the image file
-#: ../libbrasero-burn/brasero-dest-selection.c:624
+#: ../libbrasero-burn/brasero-dest-selection.c:623
 #, c-format
 msgid "%s: \"%s\""
 msgstr "%s: \"%s\""
@@ -1331,40 +1467,40 @@ msgstr "%s: \"%s\""
 #. * destination disc a new one (once the source has been
 #. * copied) which is to be inserted in the drive currently
 #. * holding the source disc
-#: ../libbrasero-burn/brasero-dest-selection.c:656
+#: ../libbrasero-burn/brasero-dest-selection.c:655
 #, c-format
 msgid "New disc in the burner holding the source disc"
 msgstr "Ù?رص جدÙ?د Ù?Ù? اÙ?حارÙ? اÙ?حاÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?رص اÙ?Ù?صدر"
 
 #. NOTE for translators, the first %s is the medium name
-#: ../libbrasero-burn/brasero-dest-selection.c:697
+#: ../libbrasero-burn/brasero-dest-selection.c:696
 #, c-format
 msgid "%s: not enough free space"
 msgstr "â??%s: Ù?ا Ù?ساحة خاÙ?Ù?Ø© Ù?اÙ?Ù?Ø©"
 
 #. NOTE for translators: the first %s is the medium name, the second %s
 #. * is its available free space. "Free" here is the free space available.
-#: ../libbrasero-burn/brasero-dest-selection.c:728
+#: ../libbrasero-burn/brasero-dest-selection.c:727
 #, c-format
 msgid "%s: %s of free space"
 msgstr "â??%s: %s Ù?Ù? اÙ?Ù?ساحة اÙ?خاÙ?Ù?Ø©"
 
 #. Translators: the first %s is the path of the directory where brasero
 #. * will store its temporary files; the second one is the size available
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:193
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:192
 #, c-format
 msgid "%s: %s free"
 msgstr "â??%s: %s خاÙ?Ù?"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:237
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:276
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:328
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:236
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:275
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:327
 msgid "Do you really want to choose this location?"
 msgstr "أترÙ?د Ø­Ù?ا اختÙ?ار Ù?ذا اÙ?Ù?Ù?Ù?عØ?"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:281
-#: ../libbrasero-burn/brasero-session.c:1282
-#: ../libbrasero-burn/brasero-session.c:1357 ../libbrasero-burn/burn-job.c:490
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:280
+#: ../libbrasero-burn/brasero-session.c:1290
+#: ../libbrasero-burn/brasero-session.c:1365 ../libbrasero-burn/burn-job.c:490
 #: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:201
 #: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:202
 #: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:239
@@ -1372,7 +1508,7 @@ msgstr "أترÙ?د Ø­Ù?ا اختÙ?ار Ù?ذا اÙ?Ù?Ù?Ù?عØ?"
 msgid "You do not have the required permission to write at this location"
 msgstr "Ù?Ù?س Ù?دÙ?Ù? اÙ?صÙ?احÙ?ات اÙ?Ù?Ø·Ù?Ù?بة Ù?Ù?Ù?تابة Ù?Ù? Ù?ذا اÙ?Ù?Ù?Ù?ع"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:334
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:333
 msgid ""
 "The filesystem on this volume does not support large files (size over 2 "
 "GiB).\n"
@@ -1382,47 +1518,47 @@ msgstr ""
 "Ù?د Ù?سبب Ù?ذا Ù?Ø´Ù?Ù?ات Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù?Ø© اÙ?Ù?تابة"
 
 #. Translators %s.1f is the speed used to burn
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:532
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:531
 #, c-format
 msgid "%.1fÃ? (DVD)"
 msgstr "%.1fÃ? (دÙ?â??Ú¤Ù?â??دÙ?)"
 
 #. Translators %s.1f is the speed used to burn
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:536
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:535
 #, c-format
 msgid "%.1fÃ? (CD)"
 msgstr "%.1fÃ? (اسطÙ?اÙ?Ø©)"
 
-#. Translators %s.1f is the speed used to burn
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:540
+#. Translators %s.1f is the speed used to burn. BD = Blu Ray
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:539
 #, c-format
 msgid "%.1fÃ? (BD)"
 msgstr "%.1fÃ? (BD)"
 
 #. Translators %s.1f is the speed used to burn for every medium
-#. * type
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:545
+#. * type. BD = Blu Ray
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:544
 #, c-format
 msgid "%.1fÃ? (BD) %.1fÃ? (DVD) %.1fÃ? (CD)"
 msgstr "%.1fÃ? (BD) %.1f) (دÙ?â??Ú¤Ù?â??دÙ?) %.1fÃ? (اسطÙ?اÙ?Ø©)"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:583
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:582
 msgid "Impossible to retrieve speeds"
 msgstr "تعذÙ?ر Ù?عرÙ?Ø© اÙ?سرعة"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:592
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:591
 msgid "Maximum speed"
 msgstr "اÙ?سرعة اÙ?Ù?صÙ?Ù?"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:718
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:717
 msgid "Burning speed"
 msgstr "سرعة اÙ?Ù?تابة"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:731
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:730
 msgid "_Simulate before burning"
 msgstr "_حاÙ?Ù? Ù?بÙ? اÙ?Ù?تابة"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:732
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:731
 msgid ""
 "Brasero will simulate the burning and, if it is successful, go on with "
 "actual burning after 10 seconds"
@@ -1430,38 +1566,38 @@ msgstr ""
 "سÙ?Ù?Ù?Ù? براسÙ?رÙ? بÙ?حاÙ?اة عÙ?Ù?Ù?Ø© اÙ?Ù?تابة Ù?إذا Ù?اÙ?ت Ù?اجحة Ù?سÙ?بدأ اÙ?Ù?تابة Ø®Ù?اÙ? 10 "
 "Ø«Ù?اÙ?"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:734
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:733
 msgid "Use burn_proof (decrease the risk of failures)"
 msgstr "استعÙ?Ù? burn_proof (Ù?تخÙ?Ù?ض اÙ?Ù?اÙ?Ù?Ø© اÙ?Ù?Ø´Ù?)"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:736
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:735
 msgid "Burn the image directly _without saving it to disc"
 msgstr "اÙ?تب اÙ?صÙ?رة Ù?باشرة Ù?Ù? _دÙ?Ù? Ø­Ù?ظÙ?ا عÙ?Ù? اÙ?Ù?رص"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:738
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:737
 msgid "Leave the disc _open to add other files later"
 msgstr "اترÙ? اÙ?Ù?رص Ù?Ù?تÙ?_Ø­Ù?ا Ù?إضاÙ?Ø© Ù?Ù?Ù?ات أخرÙ? Ù?احÙ?Ù?ا"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:739
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:738
 msgid "Allow to add more data to the disc later"
 msgstr "اسÙ?Ø­ بإضاÙ?Ø© بÙ?اÙ?ات اÙ?ثر Ù?Ù?Ù?رص Ù?رة أخرÙ?."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:759
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:758
 #: ../src/brasero-song-properties.c:227
-#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:285
+#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:284
 #: ../src/brasero-multi-song-props.c:309
 msgid "Options"
 msgstr "Ø®Ù?ارات"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:771
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:770
 msgid "Location for _Temporary Files"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?ع اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?ؤ_Ù?تة"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:791
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:790
 msgid "Set the directory where to store temporary files"
 msgstr "اÙ?Ù?جÙ?د اÙ?Ø°Ù? سÙ?حتÙ?ظ Ù?Ù?Ù? باÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?ؤÙ?تة"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:796
+#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:795
 msgid "Temporary files"
 msgstr "اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?ؤÙ?تة"
 
@@ -1490,7 +1626,7 @@ msgid "Cdrdao image"
 msgstr "صÙ?رة Cdrdao"
 
 #: ../libbrasero-burn/brasero-medium-properties.c:93
-#: ../src/brasero-project.c:1480
+#: ../src/brasero-project.c:1493
 #, c-format
 msgid "Properties of %s"
 msgstr "خاصÙ?ات %s"
@@ -1547,43 +1683,43 @@ msgid "Estimated drive speed:"
 msgstr "سرعة اÙ?Ù?شغÙ? Ø­Ù?اÙ?Ù?:"
 
 #. Translators: %s is a path
-#: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:228
+#: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:229
 #, c-format
 msgid "\"%s\": loading"
 msgstr "\"%s\": Ù?Ø­Ù?Ù?Ù?"
 
 #. Translators: %s is a path and image refers to a disc image
-#: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:235
+#: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:236
 #, c-format
 msgid "\"%s\": unknown disc image type"
 msgstr "â??\"%s\": Ù?Ù?ع صÙ?رة Ù?رص غÙ?ر Ù?عرÙ?Ù?"
 
 #. NOTE to translators, the first %s is the path of the image
 #. * file and the second its size.
-#: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:257
+#: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:258
 #, c-format
 msgid "\"%s\": %s"
 msgstr "\"%s\": %s"
 
 #. This is hackish and meant to avoid ellipsization to make the
-#. * label to small.
+#. * label too small.
 #. Translators: this is a disc image
-#: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:270
-#: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:560
+#: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:271
+#: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:554
 msgid "Click here to select a disc _image"
 msgstr "اÙ?Ù?ر Ù?Ù?ا Ù?اختÙ?ار _صÙ?رة Ù?رص"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:412
+#: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:415
 msgid "Select Disc Image"
 msgstr "اختر صÙ?رة Ù?رص"
 
 #. Translators: this a disc image here
-#: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:447
+#: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:450
 msgctxt "disc"
 msgid "Image files"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?ات صÙ?ر"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:464
+#: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:467
 msgid "Image type:"
 msgstr "Ù?Ù?ع اÙ?صÙ?رة:"
 
@@ -1604,80 +1740,87 @@ msgstr "Ø£_ظÙ?ر اÙ?Ø­Ù?ار"
 msgid "Show dialog"
 msgstr "اظÙ?ر اÙ?Ø­Ù?ار"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-tray.c:259
+#. Translators: the first %s is a string containing a description of the ongoing action
+#. *	    the first %d is a number (a percentage) representing how much of the above task has been completed so far
+#. *	    the second %s is a string containing the remaining time before completion.
+#.
+#: ../libbrasero-burn/brasero-tray.c:263
 #, c-format
 msgid "%s, %d%% done, %s remaining"
 msgstr "â??%sØ? %d%% تÙ?Ø? %s Ù?تبÙ?Ù?"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-tray.c:266
+#. Translators: the first %s is a string containing a description of the ongoing action
+#. *	    the first %d is a number (a percentage) representing how much of the above task has been completed so far
+#.
+#: ../libbrasero-burn/brasero-tray.c:273
 #, c-format
 msgid "%s, %d%% done"
 msgstr "%sØ? %d%% تÙ?"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:79
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:77
 msgid "Getting size"
 msgstr "Ù?Ù?اس اÙ?حجÙ?"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:81
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:79
 msgid "Writing"
 msgstr "Ù?تابة"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:82
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:80
 msgid "Blanking"
 msgstr "Ø¥Ù?راغ"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:83
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:81
 msgid "Creating checksum"
 msgstr "اÙ?شاء Checksum (اÙ?ضاء)"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:85
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:83
 msgid "Copying file"
 msgstr "Ù?سخ Ù?Ù?Ù?"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:86
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:84
 msgid "Analysing audio files"
 msgstr "تحÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?ات اÙ?صÙ?ت"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:87
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:85
 msgid "Transcoding song"
 msgstr "ترÙ?Ù?ز اÙ?أغÙ?Ù?Ø©"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:88
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:86
 msgid "Preparing to write"
 msgstr "بصدد اÙ?تحضÙ?ر Ù?Ù?Ù?تابة"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:89
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:87
 msgid "Writing leadin"
 msgstr "leadin Ù?تابة"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:90
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:88
 msgid "Writing CD-Text information"
 msgstr "Ù?تابة Ù?عÙ?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?رص اÙ?Ù?صÙ?Ø©"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:91
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:89
 msgid "Finalizing"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?Ù?"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:92
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:90
 msgid "Writing leadout"
 msgstr "leadout Ù?تابة"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:93
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:91
 msgid "Starting to record"
 msgstr "جارÙ? بدء اÙ?تسجÙ?Ù?"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:94
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:92
 msgid "Success"
 msgstr "Ù?جاح"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:95
+#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:93
 msgid "Ejecting medium"
 msgstr "Ù?خرج اÙ?Ù?سÙ?Ø·"
 
 #. Translators: %s is the plugin name
-#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:322 ../libbrasero-burn/burn-job.c:795
-#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:808 ../libbrasero-burn/burn-job.c:1027
-#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:1117
+#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:322 ../libbrasero-burn/burn-job.c:797
+#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:810 ../libbrasero-burn/burn-job.c:1029
+#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:1119
 #, c-format
 msgid "\"%s\" did not behave properly"
 msgstr "\"%s\" Ù?Ù? Ù?تصرÙ? بشÙ?Ù? Ù?Ù?اسب"
@@ -1690,14 +1833,14 @@ msgstr "\"%s\" Ù?Ù? Ù?تصرÙ? بشÙ?Ù? Ù?Ù?اسب"
 msgid "Not enough space available on the disc (%s available for %s)"
 msgstr "Ù?ا تتÙ?Ù?ر Ù?ساحة Ù?اÙ?Ù?Ø© عÙ?Ù? اÙ?Ù?رص (%s Ù?تاح Ù?%s)"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:520
+#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:522
 #, c-format
 msgid ""
 "The filesystem you chose to store the temporary image on cannot hold files "
 "with a size over 2 GiB"
 msgstr "صÙ?غة اÙ?صÙ?رة اÙ?تÙ? اخترت Ù?ا تدعÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات بحجÙ? اÙ?ثر Ù?Ù? 2 جÙ?جا باÙ?ت"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:535 ../libbrasero-burn/burn-job.c:557
+#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:537 ../libbrasero-burn/burn-job.c:559
 #, c-format
 msgid ""
 "The location you chose to store the temporary image on does not have enough "
@@ -1706,30 +1849,30 @@ msgstr ""
 "اÙ?Ù?Ù?Ù?ع اÙ?Ø°Ù? اخترتÙ? Ù?تخزÙ?Ù? اÙ?صÙ?رة اÙ?Ù?ؤÙ?تة Ù?ا Ù?Ù?تÙ?Ù? Ù?ساحة خاÙ?Ù?Ø© Ù?اÙ?Ù?Ø© Ù?صÙ?رة "
 "اÙ?Ù?رص (%ld Ù?.باÙ?ت Ù?Ø·Ù?Ù?بة)"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:570 ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:349
+#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:572 ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:349
 #, c-format
 msgid "The size of the volume could not be retrieved"
 msgstr "تعذÙ?رت Ù?عرÙ?Ø© حجÙ? اÙ?Ù?رص"
 
-#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:625
+#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:627
 #, c-format
 msgid "No path was specified for the image output"
 msgstr "Ù?Ù? Ù?حدد Ù?سار Ù?Ù?صÙ?رة اÙ?Ù?خرجة"
 
 #. Translators: %s is the error returned by libburn
 #. Translators: the %s is the error message from errno
-#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:766 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:690
+#: ../libbrasero-burn/burn-job.c:768 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:710
 #: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:716
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:824
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:826
 #, c-format
 msgid "An internal error occurred (%s)"
 msgstr "حدث خطأ داخÙ?Ù? (%s)"
 
 #: ../libbrasero-burn/burn-mkisofs-base.c:153
 #: ../libbrasero-burn/burn-mkisofs-base.c:494
-#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:529
+#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:527
 #: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:690
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:288
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:287
 #, c-format
 msgid "The file is not stored locally"
 msgstr "اÙ?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?س Ù?Ø­Ù?Ù?ظا Ù?Ø­Ù?Ù?ا"
@@ -1812,77 +1955,77 @@ msgstr "Ù?حجÙ?Ù?Ø©"
 msgid "Background Properties"
 msgstr "اعدادات اÙ?Ø®Ù?Ù?Ù?Ø©"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:572
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:588
 msgid "Print"
 msgstr "اطبع"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:584
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:600
 msgid "Bac_kground Properties"
 msgstr "خصائص اÙ?_Ø®Ù?Ù?Ù?Ø©"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:587
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:603
 msgid "Background properties"
 msgstr "خصائص اÙ?Ø®Ù?Ù?Ù?Ø©"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:602
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:618
 msgid "Align right"
 msgstr "حاذ Ù?Ù?Ù?Ù?ا"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:612
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:628
 msgid "Center"
 msgstr "Ù?سÙ?Ø·"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:622
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:638
 msgid "Align left"
 msgstr "حاذ Ù?سارا"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:636
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:652
 msgid "Underline"
 msgstr "Ù?سطÙ?ر"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:646
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:662
 msgid "Italic"
 msgstr "Ù?ائÙ?"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:656
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:672
 msgid "Bold"
 msgstr "عرÙ?ض"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:682
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:698
 msgid "Font family and size"
 msgstr "Ù?Ù?ع اÙ?خط Ù?حجÙ?Ù?"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:689
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:705
 msgid "_Text Color"
 msgstr "Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?_ص"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:690
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:706
 msgid "Text color"
 msgstr "Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?ص"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:821
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-edit.c:837
 msgid "Cover Editor"
 msgstr "Ù?عد اÙ?غÙ?اÙ?"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-view.c:801
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-view.c:735
 msgid "Set Bac_kground Properties"
 msgstr "اضبط اعدادات اÙ?Ø®Ù?Ù?Ù?Ø©"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-view.c:842
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-view.c:776
 msgid "SIDES"
 msgstr "اÙ?جÙ?"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-view.c:858
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-view.c:792
 msgid "BACK COVER"
 msgstr "اÙ?غÙ?اÙ? اÙ?Ø®Ù?Ù?Ù?"
 
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-view.c:875
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-view.c:809
 msgid "FRONT COVER"
 msgstr "اÙ?غÙ?اÙ? اÙ?اÙ?اÙ?Ù?"
 
 #. Translators: This is an image,
 #. * a picture, not a "Disc Image"
-#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-view.c:1150
+#: ../libbrasero-utils/brasero-jacket-view.c:1074
 msgid "The image could not be loaded."
 msgstr "تعÙ?ذر تحÙ?Ù?Ù? اÙ?صÙ?رة."
 
@@ -2282,17 +2425,17 @@ msgstr "Ù?سخ اÙ?Ù?Ù?Ù?ات Ù?Ø­Ù?Ù?Ù?ا"
 #. Translators: this is the name of the plugin
 #. * which will be translated only when it needs
 #. * displaying.
-#: ../plugins/local-track/burn-uri.c:746 ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:136
+#: ../plugins/local-track/burn-uri.c:747 ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:136
 msgid "CD/DVD Creator Folder"
 msgstr "Ù?جÙ?د Ù?Ù?شئ اÙ?اسطÙ?اÙ?ات/دÙ?Ú¤Ù?دÙ?"
 
-#: ../plugins/local-track/burn-uri.c:747
+#: ../plugins/local-track/burn-uri.c:748
 msgid ""
 "Allows files added to the \"CD/DVD Creator Folder\" in Nautilus to be burned"
 msgstr "اسÙ?Ø­ بÙ?تابة اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?ضاÙ?Ø© Ø¥Ù?Ù? \"Ù?جÙ?د Ù?Ù?شئ اÙ?اسطÙ?اÙ?ات\" Ù?Ù? Ù?Ù?تÙ?س"
 
 #: ../nautilus/brasero-nautilus.desktop.in.in.h:1
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:297
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:310
 msgid "CD/DVD Creator"
 msgstr "Ù?Ù?شئ اÙ?اسطÙ?اÙ?ات"
 
@@ -2300,58 +2443,60 @@ msgstr "Ù?Ù?شئ اÙ?اسطÙ?اÙ?ات"
 msgid "Create CDs and DVDs"
 msgstr "Ø£Ù?شئ اسطÙ?اÙ?ات Ø£Ù? دÙ?â??Ú¤Ù?â??دÙ?"
 
-#: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:143
+#. Translators: be careful, anything longer than the English will likely
+#. * not fit on small Nautilus windows
+#: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:145
 msgid "Drag or copy files below to write them to disc"
 msgstr "اسحب اÙ?Ù?Ù?Ù?ات Ø£Ù? اÙ?سخÙ?ا Ù?Ù?اسÙ?Ù? Ù?Ù?تابتÙ?ا Ø¥Ù?Ù? اÙ?اسطÙ?اÙ?Ø©"
 
-#: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:151
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:350
+#: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:153
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:363
 msgid "Write to Disc"
 msgstr "اÙ?تب عÙ?Ù? اÙ?Ù?رص"
 
-#: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:163
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:730
+#: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:165
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:743
 msgid "Write contents to a CD or DVD"
 msgstr "اÙ?تب اÙ?Ù?حتÙ?Ù?ات Ø¥Ù?Ù? اسطÙ?اÙ?Ø© Ø£Ù? دÙ?â??Ú¤Ù?â??دÙ?"
 
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:288
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:301
 msgid "Disc name"
 msgstr "اسÙ? اÙ?Ù?رص"
 
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:377
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:390
 msgid "Copy Disc"
 msgstr "اÙ?سخ اÙ?Ù?رص"
 
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:578
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:729
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:591
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:742
 msgid "_Write to Discâ?¦"
 msgstr "ا_Ù?تب عÙ?Ù? اÙ?Ù?رصâ?¦"
 
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:579
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:592
 msgid "Write disc image to a CD or DVD"
 msgstr "اÙ?تب صÙ?رة اÙ?Ù?رص عÙ?Ù? اسطÙ?اÙ?Ø© Ø£Ù? دÙ?Ú¤Ù?دÙ?"
 
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:652
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:665
 msgid "_Copy Discâ?¦"
 msgstr "ا_Ù?سخ اÙ?Ù?رصâ?¦"
 
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:653
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:666
 msgid "Create a copy of this CD or DVD"
 msgstr "Ø£Ù?شئ Ù?سخة Ù?Ù? Ù?Ø°Ù? اÙ?اسطÙ?اÙ?Ø© Ø£Ù? اÙ?دÙ?Ú¤Ù?دÙ?"
 
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:666
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:679
 msgid "_Blank Discâ?¦"
 msgstr "ا_Ù?سح اÙ?Ù?رصâ?¦"
 
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:667
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:680
 msgid "Blank this CD or DVD"
 msgstr "Ø£Ù?رغ Ù?Ø°Ù? اÙ?اسطÙ?اÙ?Ø© Ø£Ù? اÙ?دÙ?â??Ú¤Ù?â??دÙ?"
 
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:683
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:696
 msgid "_Check Discâ?¦"
 msgstr "ا_Ù?حص اÙ?Ù?رصâ?¦"
 
-#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:684
+#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:697
 msgid "Check the data integrity on this CD or DVD"
 msgstr "اÙ?حص سÙ?اÙ?Ø© اÙ?بÙ?اÙ?ات عÙ?Ù? Ù?Ø°Ù? اÙ?اسطÙ?اÙ?Ø© Ø£Ù? اÙ?دÙ?â??Ú¤Ù?â??دÙ?"
 
@@ -2367,8 +2512,8 @@ msgid "Medium Icon"
 msgstr "Ø£Ù?Ù?Ù?Ù?Ø© Ù?تÙ?سطة"
 
 #. Translators: this is an image, a picture, not a "Disc Image"
-#: ../src/brasero-project-name.c:171 ../src/brasero-file-chooser.c:343
-#: ../src/brasero-project.c:2205
+#: ../src/brasero-project-name.c:171 ../src/brasero-file-chooser.c:375
+#: ../src/brasero-project.c:2239
 msgctxt "picture"
 msgid "Image files"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?ات صÙ?ر"
@@ -2381,92 +2526,92 @@ msgstr "Ù?Ù?Ù?ات صÙ?ر"
 msgid "Video disc (%s)"
 msgstr "Ù?رص Ù?Ù?دÙ?Ù? (%s)"
 
-#: ../src/brasero-app.c:115
+#: ../src/brasero-app.c:123
 msgid "_Project"
 msgstr "Ù?_شرÙ?ع"
 
-#: ../src/brasero-app.c:116
+#: ../src/brasero-app.c:124
 msgid "_View"
 msgstr "_عرض"
 
-#: ../src/brasero-app.c:117
+#: ../src/brasero-app.c:125
 msgid "_Edit"
 msgstr "ت_حرÙ?ر"
 
-#: ../src/brasero-app.c:118
+#: ../src/brasero-app.c:126
 msgid "_Tools"
 msgstr "أد_Ù?ات"
 
-#: ../src/brasero-app.c:120
+#: ../src/brasero-app.c:128
 msgid "_Help"
 msgstr "Ù?_ساعدة"
 
-#: ../src/brasero-app.c:122
+#: ../src/brasero-app.c:130
 msgid "P_lugins"
 msgstr "Ù?_Ù?Ø­Ù?ات"
 
-#: ../src/brasero-app.c:123
+#: ../src/brasero-app.c:131
 msgid "Choose plugins for Brasero"
 msgstr "اختر Ù?Ù?Ø­Ù?ات براسÙ?رÙ?"
 
-#: ../src/brasero-app.c:125
+#: ../src/brasero-app.c:133
 msgid "E_ject"
 msgstr "أ_خرج"
 
-#: ../src/brasero-app.c:126
+#: ../src/brasero-app.c:134
 msgid "Eject a disc"
 msgstr "أخرج اÙ?Ù?رص"
 
-#: ../src/brasero-app.c:128
+#: ../src/brasero-app.c:136
 msgid "_Blankâ?¦"
 msgstr "Ø£_Ù?رغâ?¦"
 
-#: ../src/brasero-app.c:129
+#: ../src/brasero-app.c:137
 msgid "Blank a disc"
 msgstr "Ø£Ù?رغ اÙ?Ù?رص"
 
-#: ../src/brasero-app.c:131
+#: ../src/brasero-app.c:139
 msgid "_Check Integrityâ?¦"
 msgstr "ا_Ù?حص اÙ?سÙ?اÙ?Ø©â?¦"
 
-#: ../src/brasero-app.c:132
+#: ../src/brasero-app.c:140
 msgid "Check data integrity of disc"
 msgstr "اÙ?حص سÙ?اÙ?Ø© بÙ?اÙ?ات اÙ?Ù?رص"
 
-#: ../src/brasero-app.c:135
+#: ../src/brasero-app.c:143
 msgid "Quit Brasero"
 msgstr "أغÙ?Ù? براسÙ?رÙ?"
 
-#: ../src/brasero-app.c:137
+#: ../src/brasero-app.c:145
 msgid "_Contents"
 msgstr "_اÙ?Ù?حتÙ?Ù?ات"
 
-#: ../src/brasero-app.c:137
+#: ../src/brasero-app.c:145
 msgid "Display help"
 msgstr "اعرض اÙ?Ù?ساعدة"
 
-#: ../src/brasero-app.c:140
+#: ../src/brasero-app.c:148
 msgid "About"
 msgstr "عÙ?"
 
-#: ../src/brasero-app.c:412 ../data/brasero.desktop.in.in.h:4
+#: ../src/brasero-app.c:420 ../src/brasero-app.c:2075
 msgid "Disc Burner"
 msgstr "Ù?اتب اÙ?Ø£Ù?راص"
 
-#: ../src/brasero-app.c:767 ../src/brasero-app.c:800 ../src/brasero-app.c:1459
+#: ../src/brasero-app.c:786 ../src/brasero-app.c:819 ../src/brasero-app.c:1454
 msgid "Error while loading the project"
 msgstr "خطأ أثÙ?اء تحÙ?Ù?Ù? اÙ?Ù?شرÙ?ع"
 
-#: ../src/brasero-app.c:809 ../src/brasero-app.c:838 ../src/brasero-app.c:902
-#: ../src/brasero-project.c:1265
+#: ../src/brasero-app.c:828 ../src/brasero-app.c:857 ../src/brasero-app.c:917
+#: ../src/brasero-project.c:1266
 msgid "Please add files to the project."
 msgstr "Ù?Ù? Ù?ضÙ?Ù? أضÙ? Ù?Ù?Ù?ات Ø¥Ù?Ù? اÙ?Ù?شرÙ?ع."
 
-#: ../src/brasero-app.c:810 ../src/brasero-app.c:839 ../src/brasero-app.c:903
+#: ../src/brasero-app.c:829 ../src/brasero-app.c:858 ../src/brasero-app.c:918
 msgid "The project is empty"
 msgstr "اÙ?Ù?شرÙ?ع Ù?ارغ"
 
-#: ../src/brasero-app.c:1157
+#: ../src/brasero-app.c:1172
 msgid ""
 "Brasero is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
 "terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
@@ -2477,7 +2622,7 @@ msgstr ""
 "Ù?جÙ?Ù? Ù?اÙ?تÙ? Ù?شرتÙ?ا Ù?Ù?ظÙ?Ø© اÙ?برÙ?جÙ?ات اÙ?حرةØ? سÙ?اء Ù?اÙ?ت اÙ?إصدارة 2 Ù?Ù?رخصة Ø£Ù? Ø£Ù? "
 "إصدارة بعدÙ?ا حسب اÙ?رغبة."
 
-#: ../src/brasero-app.c:1162
+#: ../src/brasero-app.c:1177
 msgid ""
 "Brasero is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
 "WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
@@ -2488,7 +2633,7 @@ msgstr ""
 "Ø£Ù?ضشÙ?اÙ? Ù?ضÙ?Ù? صÙ?احÙ?Ø© اÙ?عرض Ù?Ù? اÙ?سÙ?Ù? Ø£Ù? تÙ?اÙ?Ù?Ù? Ù?ع Ø£Ù? استخداÙ? Ù?حدد. Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? "
 "Ù?راجعة اÙ?رخصة اÙ?عاÙ?Ø© Ù?جÙ?Ù? Ù?Ù?زÙ?د Ù?Ù? اÙ?تÙ?اصÙ?Ù?. "
 
-#: ../src/brasero-app.c:1167
+#: ../src/brasero-app.c:1182
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "Brasero; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
@@ -2498,11 +2643,11 @@ msgstr ""
 "استÙ?اÙ?Ù? Ù?Ø°Ù?Ù?Ø? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?اتبة Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, "
 "Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA"
 
-#: ../src/brasero-app.c:1179
+#: ../src/brasero-app.c:1194
 msgid "A simple to use CD/DVD burning application for GNOME"
 msgstr "برÙ?اÙ?ج سÙ?Ù? اÙ?استعÙ?اÙ? Ù?Ù?تابة اÙ?Ø£Ù?راص اÙ?Ù?دÙ?جة"
 
-#: ../src/brasero-app.c:1196
+#: ../src/brasero-app.c:1211
 msgid "Brasero Homepage"
 msgstr "صÙ?حة براسÙ?رÙ?"
 
@@ -2514,7 +2659,7 @@ msgstr "صÙ?حة براسÙ?رÙ?"
 #. * this translation; in that case, please write each of them on a separate
 #. * line seperated by newlines (\n).
 #.
-#: ../src/brasero-app.c:1208
+#: ../src/brasero-app.c:1223
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Ù?رÙ?Ù? عربآÙ?ز <http://www.arabeyes.org>:\n"
@@ -2522,33 +2667,46 @@ msgstr ""
 "أساÙ?Ø© خاÙ?د\t<osamak wfm gmial com>\n"
 "خاÙ?د حسÙ?Ù?\t<khaledhosny eglug org>"
 
-#: ../src/brasero-app.c:1457
+#: ../src/brasero-app.c:1452
 #, c-format
 msgid "The project \"%s\" does not exist"
 msgstr "اÙ?Ù?شرÙ?ع \"%s\" غÙ?ر Ù?Ù?جÙ?د"
 
-#: ../src/brasero-app.c:1533 ../src/brasero-app.c:1539
+#: ../src/brasero-app.c:1738 ../src/brasero-app.c:1744
 msgid "_Recent Projects"
 msgstr "اÙ?Ù?_شارÙ?ع اÙ?حدÙ?ثة"
 
-#: ../src/brasero-app.c:1534
+#: ../src/brasero-app.c:1739
 msgid "Display the projects recently opened"
 msgstr "عرض اÙ?Ù?شارÙ?ع اÙ?Ù?Ù?تÙ?حة Ù?ؤخرا"
 
-#: ../src/brasero-app.c:1886 ../data/brasero.desktop.in.in.h:2
-msgid "Brasero Disc Burner"
-msgstr "حارÙ? اÙ?Ø£Ù?راص براسÙ?رÙ?"
-
 #: ../data/brasero.desktop.in.in.h:1
-#: ../data/brasero-copy-medium.desktop.in.in.h:1
 msgid "Brasero"
 msgstr "براسÙ?رÙ?"
 
+#: ../data/brasero.desktop.in.in.h:2
+msgid "Brasero Disc Burner"
+msgstr "حارÙ? اÙ?Ø£Ù?راص براسÙ?رÙ?"
+
 #: ../data/brasero.desktop.in.in.h:3
 msgid "Create and copy CDs and DVDs"
 msgstr "Ø£Ù?شئ Ù?اÙ?سخ اÙ?اسطÙ?اÙ?ات Ù?اÙ?دÙ?â??Ú¤Ù?â??دÙ?ات"
 
-#: ../data/brasero.schemas.in.h:1
+#: ../data/brasero.desktop.in.in.h:4
+msgid "Disc Burner and Copier"
+msgstr "Ù?اتب Ù?Ù?اسخ Ù?Ù?Ø£Ù?راص"
+
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:1
+msgid "Burning flags to be used"
+msgstr "Ù?عاÙ?Ù?ات اÙ?Ù?تابة"
+
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:2
+msgid ""
+"Contains the absolute path of the directory that was last browsed for images "
+"to burn"
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:3
 msgid ""
 "Contains the list of additional plugins Brasero will use to burn discs. If "
 "set to NULL, Brasero will load them all."
@@ -2556,43 +2714,58 @@ msgstr ""
 "Ù?حتÙ?Ù? عÙ?Ù? Ù?ائÙ?Ø© اÙ?Ù?Ù?Ø­Ù?ات اÙ?إضاÙ?Ù?Ø© اÙ?تÙ? سÙ?تخدÙ?Ù?ا براسÙ?رÙ? Ù?Ù?تابة اÙ?Ø£Ù?راص. Ø¥Ù? "
 "Ù?Ù?ضع عÙ?Ù? NULLØ? Ù?سÙ?Ø­Ù?Ù?Ù?Ù?ا براسÙ?رÙ? جÙ?Ù?عÙ?ا."
 
-#: ../data/brasero.schemas.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:4
 msgid ""
 "Contains the name of the favourite burn engine suite installed. It will be "
 "used if possible."
 msgstr "Ù?حتÙ?Ù? اسÙ? Ø·Ù?Ù? Ù?حرÙ?ات اÙ?Ù?تابة اÙ?Ù?Ù?ضÙ? اÙ?Ù?ثبت. سÙ?Ù? Ù?Ù?ستخدÙ? عÙ?د اÙ?Ø¥Ù?Ù?اÙ?."
 
-#: ../data/brasero.schemas.in.h:3
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:5
+msgid ""
+"Contains the path to the directory where brasero should store temporary "
+"files. If that value is empty, the default directory set for glib will be "
+"used."
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:6
+msgid "Directory to use for temporary files"
+msgstr "اÙ?Ù?جÙ?د اÙ?Ø°Ù? سÙ?ستخدÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?ؤÙ?تة"
+
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Enable file preview"
 msgstr "تÙ?عÙ?Ù? عرض اÙ?Ù?Ù?Ù?"
 
-#: ../data/brasero.schemas.in.h:4
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:8
 msgid "Enable the \"-immed\" flag with cdrecord"
 msgstr "تÙ?عÙ?Ù? Ø®Ù?ار \"-immed\" Ù?ع cdrecord"
 
-#: ../data/brasero.schemas.in.h:5
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Favourite burn engine"
 msgstr "Ù?حرÙ? اÙ?Ù?تابة اÙ?Ù?Ù?ضÙ?"
 
-#: ../data/brasero.schemas.in.h:6
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:10
 msgid "Replace symbolic links by their targets"
 msgstr "استبدÙ? اÙ?رÙ?ابط اÙ?رÙ?زÙ?Ø© بأÙ?داÙ?Ù?ا"
 
-#: ../data/brasero.schemas.in.h:7
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:11
+msgid "Set to 0 for MD5, 1 for SHA1 and 2 for SHA256"
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:12
 msgid "Should Nautilus extension output debug statements"
 msgstr ""
 
-#: ../data/brasero.schemas.in.h:8
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:13
 msgid ""
 "Should Nautilus extension output debug statements. The value should be set "
 "to true if it should."
 msgstr ""
 
-#: ../data/brasero.schemas.in.h:9
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:14
 msgid "Should brasero filter broken symbolic links"
 msgstr "Ù?Ù? Ù?جب Ù?براسÙ?رÙ? ترشÙ?Ø­ Ù?صÙ?ات اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?Ù?سÙ?رة"
 
-#: ../data/brasero.schemas.in.h:10
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:15
 msgid ""
 "Should brasero filter broken symbolic links. Set to true, brasero will "
 "filter broken symbolic links."
@@ -2600,11 +2773,11 @@ msgstr ""
 "Ù?Ù? عÙ?Ù? براسÙ?رÙ? ترشÙ?Ø­ Ù?صÙ?ات اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?Ù?سÙ?رة. إذا Ù?اÙ? Ù?ذا Ù?اÙ? Ù?ذا اÙ?Ø®Ù?ار "
 "صحÙ?حاØ? سÙ?Ù?Ù?Ù? اÙ?برÙ?اÙ?ج بذÙ?Ù?."
 
-#: ../data/brasero.schemas.in.h:11
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:16
 msgid "Should brasero filter hidden files"
 msgstr "Ù?Ù? Ù?جب Ù?براسÙ?رÙ? ترشÙ?Ø­ اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?Ø®Ù?Ù?Ø©."
 
-#: ../data/brasero.schemas.in.h:12
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:17
 msgid ""
 "Should brasero filter hidden files. Set to true, brasero will filter hidden "
 "files."
@@ -2612,7 +2785,7 @@ msgstr ""
 "Ù?Ù? Ù?جب Ù?براسÙ?رÙ? ترشÙ?Ø­ اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?Ø®Ù?Ù?Ø©. اذا Ù?اÙ? Ù?ذا Ù?اÙ? Ù?ذا اÙ?Ø®Ù?ار trueØ? "
 "سÙ?Ù?Ù?Ù? اÙ?برÙ?اÙ?ج بذÙ?Ù?."
 
-#: ../data/brasero.schemas.in.h:13
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:18
 msgid ""
 "Should brasero replace symbolic links by their target files in the project. "
 "Set to true, brasero will replace symbolic links."
@@ -2620,28 +2793,68 @@ msgstr ""
 "Ù?Ù? عÙ?Ù? براسÙ?رÙ? تغÙ?Ù?ر Ù?صÙ?ات اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?عطÙ?بة Ù?Ù? اÙ?Ù?شرÙ?ع Ù?Ù? اÙ?Ù?دÙ?. إذا اخترت "
 "Ù?ذا سÙ?Ù?Ù?Ù? براÙ?سرÙ? بتغÙ?Ù?ر اÙ?رÙ?ابط."
 
-#: ../data/brasero.schemas.in.h:14
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:19
+msgid "The last browsed folder while looking for images to burn"
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:20
+msgid "The priority value for the plugin"
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:21
+msgid "The speed to be used"
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:22
+msgid "The type of checksum used for files"
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:23
+msgid "The type of checksum used for images"
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:24
+msgid ""
+"This value represents the burning flags that were used in such a context the "
+"last time."
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:25
+msgid ""
+"This value represents the speed that was used in such a context the last "
+"time."
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:26
 #, fuzzy
 msgid "Used in conjunction with the \"-immed\" flag with cdrecord"
 msgstr "استخدÙ?Ù? عÙ?د اÙ?اتصاÙ? Ù?ع \"-immed\" بعÙ?اÙ?Ø© تسجÙ?Ù? Ù?رص"
 
-#: ../data/brasero.schemas.in.h:15
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:27
 #, fuzzy
 msgid "Used in conjunction with the \"-immed\" flag with cdrecord."
 msgstr "استخدÙ?Ù? عÙ?د اÙ?اتصاÙ? Ù?ع \"-immed\" بعÙ?اÙ?Ø© تسجÙ?Ù? Ù?رص"
 
-#: ../data/brasero.schemas.in.h:16
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:28
+msgid ""
+"When several plugins are available for the same task, this value is used to "
+"determine which plugin should be given priority. 0 means the plugin's native "
+"priority is used. A positive value overrides the plugin's native priority. A "
+"negative value disables the plugin."
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:29
 msgid "Whether to display file preview. Set to true to use it."
 msgstr "اذا Ù?جب عرض اÙ?Ù?Ù?Ù?. "
 
-#: ../data/brasero.schemas.in.h:17
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:30
 #, fuzzy
 msgid "Whether to use the \"--driver generic-mmc-raw\" flag with cdrdao"
 msgstr ""
 "Ù?ا إذا Ù?اÙ? استخداÙ?\"-- اÙ?Ù?Ù?ادة اÙ?عاÙ?Ø© - اÙ?Ù?سائط اÙ?Ù?تعددة اÙ?خاÙ? - \" اÙ?Ù?عÙ?Ù?Ø© "
 "cdrdao"
 
-#: ../data/brasero.schemas.in.h:18
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:31
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Whether to use the \"--driver generic-mmc-raw\" flag with cdrdao. Set to "
@@ -2650,7 +2863,7 @@ msgstr ""
 "Ù?جب Ø£Ù? تÙ?Ù?Ù? Ù?تأÙ?دا عÙ?د استخداÙ? عÙ?اÙ?Ø© \"--driver generic-mmc-raw\" عÙ?د Ù?سخ "
 "اÙ?اÙ?راص براسÙ?رÙ? سÙ?ستخدÙ?Ù? Ø? Ù?د Ù?ا Ù?عÙ?Ù? Ù?ع بعض اÙ?اجÙ?زة"
 
-#: ../data/brasero.schemas.in.h:19
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:32
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Whether to use the \"-immed\" flag with cdrecord. Use with caution (set to "
@@ -2659,23 +2872,23 @@ msgstr ""
 "استخداÙ? Ù?Ù?ع \"-immed\" عÙ?د Ù?سخ اÙ?Ù?رص.Ù?جب Ø£Ù? Ù?Ù?Ù?Ù? بحذر (Ù?جب Ø£Ù? تÙ?Ù?Ù? Ù?تأÙ?د) "
 "Ù?Ø£Ù?Ù?ا تستخدÙ? Ù?ع بعض اÙ?سÙ?اÙ?ات Ù?Ù?Ø·."
 
-#: ../data/brasero.schemas.in.h:20
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:33
 #, fuzzy
 msgid "Whether to use the \"-use-the-force-luke=dao\" flag with growisofs"
 msgstr "سÙ?اء استخدÙ?ت \"-use-the-force-luke=dao\" flag with growisofs"
 
-#: ../data/brasero.schemas.in.h:21
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:34
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Whether to use the \"-use-the-force-luke=dao\" flag with growisofs. Set to "
 "false, brasero won't use it; it may be a workaround for some drives/setups."
 msgstr "Ù?ا إذا Ù?ستخدÙ? â?ª\"-use-the-force-luke=dao\"â?¬ Ù?ع growisofs."
 
-#: ../data/brasero.schemas.in.h:22
+#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.in.h:35
 msgid "White list of additional plugins to use"
 msgstr "اÙ?تب Ù?ائÙ?Ø© باÙ?Ù?Ù?Ø­Ù?ات اÙ?خارجÙ?Ø© Ù?Ù?استخداÙ?"
 
-#: ../data/brasero.xml.in.h:1
+#: ../data/mime/brasero.xml.in.h:1
 msgid "Brasero project file"
 msgstr "Ù?Ù?Ù? Ù?شرÙ?ع براسÙ?رÙ?"
 
@@ -2692,7 +2905,7 @@ msgid "Edit the track information (start, end, author, etc.)"
 msgstr "حرÙ?ر Ù?عÙ?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?عة (اÙ?بداÙ?Ø©Ø? اÙ?Ù?Ù?اÙ?Ø©Ø? اÙ?Ù?ؤÙ?Ù?Ø? Ø¥Ù?Ø®.)"
 
 #: ../src/brasero-audio-disc.c:160 ../src/brasero-data-disc.c:127
-#: ../src/brasero-project.c:199
+#: ../src/brasero-project.c:200
 msgid "Remove the selected files from the project"
 msgstr "احذÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?حددة Ù?Ù? اÙ?Ù?شرÙ?ع"
 
@@ -2734,72 +2947,68 @@ msgstr "Ù?سÙ?Ù?"
 msgid "Track"
 msgstr "Ù?Ù?Ø·Ù?عة"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:457 ../src/brasero-video-disc.c:1210
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:457 ../src/brasero-video-disc.c:1216
 msgid "Title"
 msgstr "اÙ?عÙ?Ù?اÙ?"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:483
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:479
 msgid "Artist"
 msgstr "اÙ?Ù?Ù?اÙ?"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:492 ../src/brasero-playlist.c:771
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1222
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:487 ../src/brasero-playlist.c:771
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1225
 msgid "Length"
 msgstr "اÙ?Ù?دة"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:590
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:584
 msgid "The track will be padded at its end."
 msgstr "سÙ?Ù? تحشÙ? اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?عة Ù?Ù? Ù?Ù?اÙ?تÙ?ا."
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:591
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:585
 msgid "The track is shorter than 6 seconds"
 msgstr "اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?عة Ø£Ù?صر Ù?Ù? 6 Ø«Ù?اÙ?"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:651
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:645
 msgid "Make sure the appropriate codec is installed"
 msgstr "تأÙ?د Ù?Ù? Ø£Ù? اÙ?Ù?زÙ?ار اÙ?Ù?Ù?ائÙ? Ù?ثبÙ?ت"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:667
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:661
 #, c-format
 msgid "Do you want to add \"%s\", which is a video file?"
 msgstr "أترÙ?د إضاÙ?Ø© \"%s\" اÙ?Ø°Ù? Ù?Ù?Ø«Ù? Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?دÙ?Ù?Ø?"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:676
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:670
 msgid ""
 "This file is a video and therefore only the audio part can be written to the "
 "disc."
 msgstr "Ù?ذا Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?دÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?تابة جزء اÙ?صÙ?ت Ù?Ù?Ø· Ø¥Ù?Ù? اÙ?Ù?رص اÙ?Ù?ضغÙ?Ø·."
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:679
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:673
 msgid "_Discard File"
 msgstr "Ø£_Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:682
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:676
 msgid "_Add File"
 msgstr "Ø£_ضÙ? Ù?Ù?Ù?ا"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:753
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:747
 msgid "Do you want to search for audio files inside the directory?"
 msgstr "أترÙ?د اÙ?بحث عÙ? Ù?Ù?Ù?ات صÙ?ت داخÙ? Ù?ذا اÙ?دÙ?Ù?Ù?Ø?"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:758
-msgid "Directories cannot be added to an audio disc."
-msgstr "Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù? إضاÙ?Ø© اÙ?أدÙ?Ø© Ø¥Ù?Ù? Ù?رص صÙ?ت."
-
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:762
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:757
 msgid "Search _Directory"
 msgstr "ابحث اÙ?_دÙ?Ù?Ù?"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:816 ../src/brasero-video-disc.c:394
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:811 ../src/brasero-video-disc.c:395
 #, c-format
 msgid "\"%s\" could not be opened."
 msgstr "تغذÙ?ر Ù?تح \"%s\"."
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:861
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:856
 msgid "Do you want to create an audio CD with DTS tracks?"
 msgstr "أترÙ?د Ø¥Ù?شاء Ù?رص صÙ?تÙ? بÙ?Ù?Ø·Ù?عات DTSØ?"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:862
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:857
 msgid ""
 "Some of the selected songs are suitable for creating DTS tracks.\n"
 "This type of audio CD track provides a higher quality of sound but can only "
@@ -2811,69 +3020,66 @@ msgstr ""
 "Ù?عÙ?Ù?Ø© Ù?Ù? اÙ?Ù?شغÙ?ات اÙ?رÙ?Ù?Ù?Ø©.\n"
 "إذا Ù?اÙ?Ù?تØ? Ù?Ù?Ù? تطبÙ?ع Ø¥Ù?ا Ù?Ø°Ù? اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?عات."
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:871
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:866
 msgid "Create _Regular Tracks"
 msgstr "Ø£Ù?شئ Ù?Ù?Ø·Ù?عات _عادÙ?Ø©"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:873
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:868
 msgid "Click here to burn all songs as regular tracks"
 msgstr "اÙ?ثر Ù?Ù?ا Ù?Ù?تابة Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?عات باÙ?طرÙ?Ù?Ø© اÙ?عادÙ?Ø©"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:876
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:871
 msgid "Create _DTS Tracks"
 msgstr "Ø£Ù?شئ _Ù?Ù?Ø·Ù?عات DTS"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:878
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:873
 msgid "Click here to burn all suitable songs as DTS tracks"
 msgstr "اÙ?Ù?ر Ù?Ù?ا Ù?Ù?تابة Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?Ù?اسبة بطرÙ?Ù?Ø© DTS"
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:1301
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:1296
 msgid "Select one song only please."
 msgstr "اختر Ù?Ù?Ù?ات Ù?احد رجاءÙ?."
 
-#: ../src/brasero-audio-disc.c:1302
+#: ../src/brasero-audio-disc.c:1297
 msgid "Impossible to split more than one song at a time"
 msgstr "Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù? تÙ?سÙ?Ù? Ø£Ù?ثر Ù?Ù? Ù?Ù?Ù? Ù?احدة Ù?Ù? Ù?Ù?س اÙ?Ù?Ù?ت"
 
-#. Translators: the following string
-#. * means there was an error while
-#. * blanking.
-#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:223
+#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:222
 msgid "Error while blanking."
 msgstr "خطأ أثÙ?اء اÙ?Ø¥Ù?راغ."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:228
-#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:273
+#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:227
+#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:272
 msgid "Blank _Again"
 msgstr "اÙ?رغ Ù?_جددا"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:245
+#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:244
 msgid "Unknown error."
 msgstr "خطأ Ù?جÙ?Ù?Ù?."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:265
-#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:289
+#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:264
+#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:288
 msgid "The disc was successfully blanked."
 msgstr "Ø£Ù?رغ اÙ?Ù?رص بÙ?جاح."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:271
+#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:270
 msgid "The disc is ready for use."
 msgstr "اÙ?Ù?رص جاÙ?ز Ù?Ù?استخداÙ?."
 
 #. Translators: This is a verb, an action
-#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:372
+#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:371
 msgid "_Blank"
 msgstr "_Ù?ارغ"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:403
+#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:402
 msgid "_Fast blanking"
 msgstr "Ø¥Ù?راغ _سرÙ?ع"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:404
+#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:403
 msgid "Activate fast blanking, as opposed to a longer, thorough blanking"
 msgstr "Ù?Ø´Ù?Ø· اÙ?Ø¥Ù?راغ اÙ?سرÙ?ع عÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?ض Ø¥Ù?راغ أطÙ?Ù? شاÙ?Ù?."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:434
+#: ../libbrasero-burn/brasero-blank-dialog.c:433
 msgid "Disc Blanking"
 msgstr "Ø¥Ù?راغ اÙ?Ù?رص"
 
@@ -2883,7 +3089,7 @@ msgid "Error parsing playlist \"%s\"."
 msgstr "خطأ تحÙ?Ù?Ù? Ù?ائÙ?Ø© اÙ?تشغÙ?Ù? \"%s\"."
 
 #: ../src/brasero-playlist.c:393 ../src/brasero-data-disc.c:214
-#: ../src/brasero-project.c:2575 ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:164
+#: ../src/brasero-project.c:2609 ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:166
 #: ../src/brasero-eject-dialog.c:100
 msgid "An unknown error occurred"
 msgstr "حدث خطأ Ù?جÙ?Ù?Ù?"
@@ -2916,43 +3122,43 @@ msgstr "عدد اÙ?أغاÙ?Ù?"
 msgid "Genre"
 msgstr "اÙ?جÙ?س"
 
-#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:64
+#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:62
 msgid "Plugin"
 msgstr "Ù?Ù?Ø­Ù?"
 
-#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:65
+#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:63
 msgid "Enabled"
 msgstr "Ù?Ù?عÙ?Ù?"
 
-#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:145
+#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:143
 #, c-format
 msgid "Copyright %s"
 msgstr "Ø­Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?شر %s"
 
-#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:592
-#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:979
+#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:587
+#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:974
 msgid "_About"
 msgstr "_عÙ?"
 
-#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:600
-#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:985
+#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:595
+#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:980
 msgid "C_onfigure"
 msgstr "إع_داد"
 
-#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:610
+#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:605
 msgid "A_ctivate"
 msgstr "_Ù?Ø´Ù?Ø·"
 
-#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:622
+#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:617
 msgid "Ac_tivate All"
 msgstr "Ù?_شط اÙ?Ù?Ù?"
 
-#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:627
+#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:622
 msgid "_Deactivate All"
 msgstr "Ø£_Ø®Ù?Ù?د اÙ?Ù?Ù?"
 
 #. Use the translated name for the plugin.
-#: ../src/brasero-plugin-option.c:394
+#: ../src/brasero-plugin-option.c:258
 #, c-format
 msgid "Options for plugin %s"
 msgstr "Ø®Ù?ارات اÙ?Ù?Ù?Ø­Ù? %s"
@@ -2981,23 +3187,23 @@ msgstr "Ù?Ù? اÙ?_Ù?Ù?دÙ?Ù?"
 msgid "Type your keywords or choose 'All files' from the menu"
 msgstr "اÙ?تب Ù?Ù?Ù?اتÙ? Ø£Ù? اختر 'Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات' Ù?Ù? اÙ?Ù?ائÙ?Ø©"
 
-#: ../src/brasero-search-entry.c:325
+#: ../src/brasero-search-entry.c:326
 msgid "Select if you want to search among image files only"
 msgstr "اختر إذا أردت اÙ?بحث Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?ات اÙ?صÙ?ر Ù?Ù?Ø·"
 
-#: ../src/brasero-search-entry.c:327
+#: ../src/brasero-search-entry.c:328
 msgid "Select if you want to search among video files only"
 msgstr "اختر إذا أردت اÙ?بحث Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?Ù?دÙ?Ù? Ù?Ù?Ø·"
 
-#: ../src/brasero-search-entry.c:329
+#: ../src/brasero-search-entry.c:330
 msgid "Select if you want to search among audio files only"
 msgstr "اختر إذا أردت اÙ?بحث Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?ات اÙ?صÙ?ت Ù?Ù?Ø·"
 
-#: ../src/brasero-search-entry.c:331
+#: ../src/brasero-search-entry.c:332
 msgid "Select if you want to search among your text documents only"
 msgstr "اختر إذا أردت اÙ?بحث Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?صÙ?Ø© Ù?Ù?Ø·"
 
-#: ../src/brasero-search-entry.c:333
+#: ../src/brasero-search-entry.c:334
 msgid "Click to start the search"
 msgstr "اÙ?Ù?ر Ù?Ù?Ù?Ù?اÙ? باÙ?بحث"
 
@@ -3052,6 +3258,24 @@ msgstr "Ù?عÙ?Ù?Ù?ات اÙ?أغÙ?Ù?Ø©"
 msgid "Song information for track %02i"
 msgstr "Ù?عÙ?Ù?Ù?ات اÙ?أغÙ?Ù?Ø© Ù?Ù?Ù?Ù?Ø·Ù?عة %02i"
 
+#. *
+#. * Translators: this is the position being played in a stream. The
+#. * first %s is the position and the second %s is the whole length of
+#. * the stream. I chose to make that translatable in case some languages
+#. * don't allow the "/"
+#: ../src/brasero-song-control.c:101
+#, c-format
+msgid "%s / %s"
+msgstr "%s / %s"
+
+#: ../src/brasero-song-control.c:531
+msgid "No file"
+msgstr "Ù?ا Ù?Ù?Ù?"
+
+#: ../src/brasero-song-control.c:566
+msgid "Start and stop playing"
+msgstr "تشغÙ?Ù? اÙ?بدء Ù?اÙ?Ø¥Ù?Ù?اÙ?"
+
 #: ../src/brasero-data-disc.c:125
 msgid "R_enameâ?¦"
 msgstr "_غÙ?Ù?ر اÙ?اسÙ?â?¦"
@@ -3060,7 +3284,7 @@ msgstr "_غÙ?Ù?ر اÙ?اسÙ?â?¦"
 msgid "Rename the selected file"
 msgstr "غÙ?Ù?ر اسÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?تÙ?Ù?"
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:131 ../src/brasero-data-disc.c:1741
+#: ../src/brasero-data-disc.c:131 ../src/brasero-data-disc.c:1773
 msgid "New _Folder"
 msgstr "Ù?جÙ?Ù?د _جدÙ?د"
 
@@ -3096,72 +3320,72 @@ msgid ""
 "contents can be burned"
 msgstr "اخترت Ù?Ù?Ù?ا Ù?احدا (\"%s\"). Ù?Ù?Ù? صÙ?رة Ù?رص Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?تابة Ù?حتÙ?Ù?اتÙ?ا"
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:627
+#: ../src/brasero-data-disc.c:628
 msgid "Burn as _Data"
 msgstr "اÙ?تب Ù?_بÙ?اÙ?ات"
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:629
+#: ../src/brasero-data-disc.c:630
 msgid "Burn as _Image"
 msgstr "اÙ?تب Ù?_صÙ?رة"
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:678 ../src/brasero-data-disc.c:699
-#: ../src/brasero-data-disc.c:720
+#: ../src/brasero-data-disc.c:679 ../src/brasero-data-disc.c:700
+#: ../src/brasero-data-disc.c:721
 #, c-format
 msgid "\"%s\" cannot be added to the selection."
 msgstr "\"%s\" تعذÙ?ر إضاÙ?تÙ? Ø¥Ù?Ù? اÙ?اختÙ?ار."
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:702
+#: ../src/brasero-data-disc.c:703
 msgid "It is a recursive symlink"
 msgstr "Ù?صÙ?Ø© رÙ?زÙ?Ø© Ø¥Ù?Ù? Ù?Ù?سÙ?ا"
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:723
+#: ../src/brasero-data-disc.c:724
 msgid "It does not exist at the specified location"
 msgstr "غÙ?ر Ù?دخÙ?Ø© Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?عÙ?ا اÙ?Ù?حدد"
 
 #: ../src/brasero-data-disc.c:741
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:330
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:333
 msgid "Should files be renamed to be fully Windows-compatible?"
 msgstr "Ø£Ù?جب Ø£Ù? Ù?عاد تسÙ?Ù?Ø© اÙ?Ù?Ù?Ù?ات Ù?تÙ?Ù?Ù? Ù?تÙ?اÙ?Ù?Ø© تÙ?اÙ?ا Ù?ع Ù?Ù?Ù?دÙ?زØ?"
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:746
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:341
+#: ../src/brasero-data-disc.c:747
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:344
 msgid "Those names should be changed and truncated to 64 characters."
 msgstr "Ù?جب Ø£Ù? تغÙ?Ù?ر Ù?Ø°Ù? اÙ?أسÙ?اء Ù?تÙ?Ù?ر Ø¥Ù?Ù? 64 حرÙ?ا."
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:750
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:349
+#: ../src/brasero-data-disc.c:749
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:352
 msgid "_Rename for Full Windows Compatibility"
 msgstr "Ø£_عد اÙ?تسÙ?Ù?Ø© Ù?Ù?تÙ?اÙ?Ù? اÙ?Ù?اÙ?Ù? Ù?ع Ù?Ù?Ù?دÙ?ز"
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:751
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:346
+#: ../src/brasero-data-disc.c:750
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:349
 msgid "_Disable Full Windows Compatibility"
 msgstr "ع_Ø·Ù?Ù? اÙ?تÙ?اÙ?Ù? اÙ?Ù?اÙ?Ù? Ù?ع Ù?Ù?Ù?دÙ?ز"
 
 #. Translators: %s is the name of the file
-#: ../src/brasero-data-disc.c:784
+#: ../src/brasero-data-disc.c:783
 #, c-format
 msgid "Do you want to replace \"%s\"?"
 msgstr "أترÙ?د استبداÙ? \"%s\"Ø?"
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:792
+#: ../src/brasero-data-disc.c:791
 msgid ""
 "A file with this name already exists in the folder. Replacing it will "
-"overwrite its content on the disc to be burnt."
+"overwrite its contents on the disc to be burnt."
 msgstr ""
 "Ù?Ù?جد Ù?Ù?Ù? بÙ?Ù?س اÙ?اسÙ? Ù?Ù? اÙ?Ù?جÙ?د. استبداÙ?Ù? سÙ?Ø·Ù?س Ù?حتÙ?اÙ? عÙ?Ù? اÙ?Ù?رص اÙ?Ø°Ù? سÙ?Ù?Ù?شأ."
 
 #. Translators: Keep means we're keeping the files that already existed
 #. * in the project.
 #. * Keep is a verb
-#: ../src/brasero-data-disc.c:797
+#: ../src/brasero-data-disc.c:796
 msgid "Always K_eep"
 msgstr "أب_Ù?Ù? دائÙ?ا"
 
 #. Translators: Keep means we're keeping the files that already existed
 #. * in the project.
 #. * Keep is a verb
-#: ../src/brasero-data-disc.c:801
+#: ../src/brasero-data-disc.c:800
 msgid "_Keep"
 msgstr "أبÙ?_Ù?"
 
@@ -3169,19 +3393,19 @@ msgstr "أبÙ?_Ù?"
 #. * existed in the project with a new one with the same name.
 #. * Replace is a verb
 #. Translators: this is a verb
-#: ../src/brasero-data-disc.c:805 ../src/brasero-rename.c:383
+#: ../src/brasero-data-disc.c:804 ../src/brasero-rename.c:383
 msgid "_Replace"
 msgstr "ا_ستبدÙ?Ù?"
 
 #. Translators: Replace means we're replacing the file that already
 #. * existed in the project with a new one with the same name.
 #. * Replace is a verb
-#: ../src/brasero-data-disc.c:809
+#: ../src/brasero-data-disc.c:808
 msgid "Al_ways Replace"
 msgstr "ا_ستبدÙ?Ù? دائÙ?ا"
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:839
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:273
+#: ../src/brasero-data-disc.c:838
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:274
 #, c-format
 msgid ""
 "Do you really want to add \"%s\" to the selection and use the third version "
@@ -3191,32 +3415,32 @@ msgstr ""
 "Ù?دعÙ?Ù?Ø?"
 
 #: ../src/brasero-data-disc.c:847
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:291
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:293
 msgid ""
 "The size of the file is over 2 GiB. Files larger than 2 GiB are not "
 "supported by the ISO9660 standard in its first and second versions (the most "
 "widespread ones).\n"
 "It is recommended to use the third version of the ISO9660 standard, which is "
 "supported by most operating systems, including Linux and all versions of "
-"Windows ©.\n"
+"Windowsâ?¢.\n"
 "However, Mac OS X cannot read images created with version 3 of the ISO9660 "
 "standard."
 msgstr ""
 "حجÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù? اÙ?بر Ù?Ù? 2 ج.باÙ?ت. اÙ?إصدار اÙ?Ø£Ù?Ù? Ù?اÙ?ثاÙ?Ù? Ù?Ù? Ù?عÙ?ار ISO9660 Ù?ا Ù?دعÙ?اÙ? "
 "اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ø£Ù?بر Ù?Ù? 2 ج.باÙ?ت (Ù?Ù?Ù? اÙ?Ø£Ù?ثر اÙ?تشارا).\n"
 "Ù?Ù? اÙ?Ø£Ù?ضÙ? استخداÙ? اÙ?إصدار اÙ?ثاÙ?Ø« Ù?Ù? Ù?عÙ?ار ISO9660 اÙ?Ù?دعÙ?Ù? Ù?Ù? أغÙ?ب Ø£Ù?ظÙ?Ø© "
-"اÙ?تشغÙ?Ù? بÙ?ا Ù?Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù?س Ù?Ù?Ù? إصدارات Ù?Ù?دÙ?ز.\n"
+"اÙ?تشغÙ?Ù? بÙ?ا Ù?Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù?س Ù?Ù?Ù? إصدارات Ù?Ù?دÙ?زâ?¢.\n"
 "Ù?Ù?Ù? غÙ?ر Ù?دعÙ?Ù? Ù?Ù? Ù?اÙ?.Ø£Ù?.إس عشرة."
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:851 ../src/brasero-data-disc.c:894
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:234
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:295
+#: ../src/brasero-data-disc.c:851 ../src/brasero-data-disc.c:895
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:235
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:297
 msgid "Ne_ver Add Such File"
 msgstr "Ù?ا تضÙ? Ù?Ø«Ù? Ù?ذا اÙ?Ù?Ù?Ù? أب_دا"
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:852 ../src/brasero-data-disc.c:895
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:235
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:296
+#: ../src/brasero-data-disc.c:852 ../src/brasero-data-disc.c:896
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:236
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:298
 msgid "Al_ways Add Such File"
 msgstr "أضÙ? Ù?Ø«Ù? Ù?ذا اÙ?Ù?Ù?Ù? دا_ئÙ?ا"
 
@@ -3226,11 +3450,11 @@ msgstr "أضÙ? Ù?Ø«Ù? Ù?ذا اÙ?Ù?Ù?Ù? دا_ئÙ?ا"
 msgid "Do you really want to add \"%s\" to the selection?"
 msgstr "أترÙ?د Ø­Ù?ا إضاÙ?Ø© \"%s\" Ø¥Ù?Ù? اÙ?اختÙ?ارØ?"
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:890
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:230
+#: ../src/brasero-data-disc.c:891
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:231
 msgid ""
 "The children of this directory will have 7 parent directories.\n"
-"Brasero can create an image of such a file hierarchy and burn it; but the "
+"Brasero can create an image of such a file hierarchy and burn it but the "
 "disc may not be readable on all operating systems.\n"
 "Note: Such a file hierarchy is known to work on Linux."
 msgstr ""
@@ -3241,81 +3465,81 @@ msgstr ""
 
 #. Translators: %s is a string describing the type of medium and the
 #. * drive it is in. It's a tooltip.
-#: ../src/brasero-data-disc.c:990
+#: ../src/brasero-data-disc.c:991
 #, c-format
 msgid "Import %s"
 msgstr "استÙ?رد %s"
 
 #. Translators: %s is the name of the volume to import. It's a menu
 #. * entry and toolbar button (text added later).
-#: ../src/brasero-data-disc.c:997
+#: ../src/brasero-data-disc.c:998
 #, c-format
 msgid "I_mport %s"
 msgstr "اس_تÙ?رد %s"
 
 #. Translators: This is a verb. It's a toolbar button.
-#: ../src/brasero-data-disc.c:1027
+#: ../src/brasero-data-disc.c:1028
 msgid "I_mport"
 msgstr "اس_تÙ?رد"
 
 #. Translators: %s is the name of the volume to import
-#: ../src/brasero-data-disc.c:1109
+#: ../src/brasero-data-disc.c:1110
 #, c-format
 msgid "Do you want to import the session from \"%s\"?"
 msgstr "أترÙ?د استÙ?راد اÙ?جÙ?سة Ù?Ù? \"%s\"Ø?"
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:1112
+#: ../src/brasero-data-disc.c:1113
 msgid ""
 "That way, old files from previous sessions will be usable after burning."
 msgstr ""
 "بÙ?Ø°Ù? اÙ?طرÙ?Ù?Ø© Ø?اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?دÙ?Ù?Ø© Ù?Ù? دÙ?رات سابÙ?Ø© ستÙ?Ù?Ù? صاÙ?حة Ù?Ù?استعÙ?اÙ? بعد "
 "اÙ?Ù?تابة"
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:1120
+#: ../src/brasero-data-disc.c:1121
 msgid "I_mport Session"
 msgstr "اس_تÙ?رد جÙ?سة"
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:1122
+#: ../src/brasero-data-disc.c:1123
 msgid "Click here to import its contents"
 msgstr "اÙ?Ù?ر Ù?استÙ?راد Ù?حتÙ?Ù?اتÙ?"
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:1470
+#: ../src/brasero-data-disc.c:1502
 msgid "Please wait while the project is loading."
 msgstr "Ù?Ù? Ù?ضÙ?Ù? اÙ?تظر رÙ?Ø«Ù?ا Ù?Ø­Ù?Ù?Ù? اÙ?برÙ?اÙ?ج."
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:1480
+#: ../src/brasero-data-disc.c:1512
 msgid "_Cancel Loading"
 msgstr "Ø£Ù?غÙ? اÙ?تحÙ?Ù?Ù?"
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:1482
+#: ../src/brasero-data-disc.c:1514
 msgid "Cancel loading current project"
 msgstr "Ø£Ù?غÙ? تحÙ?Ù?Ù? اÙ?Ù?شرÙ?ع اÙ?حاÙ?Ù?"
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:1886
+#: ../src/brasero-data-disc.c:1918
 msgid "File Renaming"
 msgstr "اعادة اÙ?تسÙ?Ù?Ø©"
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:1890
+#: ../src/brasero-data-disc.c:1922
 msgid "_Rename"
 msgstr "Ø£_عد اÙ?تسÙ?Ù?Ø©"
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:1898
+#: ../src/brasero-data-disc.c:1930
 msgid "Renaming mode"
 msgstr "Ù?Ù?Ø· إعادة اÙ?تسÙ?Ù?Ø©"
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:2329 ../src/brasero-video-disc.c:1228
+#: ../src/brasero-data-disc.c:2366 ../src/brasero-video-disc.c:1234
 msgid "Size"
 msgstr "اÙ?حجÙ?"
 
-#: ../src/brasero-data-disc.c:2359
+#: ../src/brasero-data-disc.c:2396
 msgid "Space"
 msgstr "اÙ?Ù?ساحة"
 
-#: ../src/brasero-file-chooser.c:325 ../src/brasero-project.c:2185
+#: ../src/brasero-file-chooser.c:357 ../src/brasero-project.c:2219
 msgid "Audio files"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?ات صÙ?ت"
 
-#: ../src/brasero-file-chooser.c:333 ../src/brasero-project.c:2194
+#: ../src/brasero-file-chooser.c:365 ../src/brasero-project.c:2228
 msgid "Movies"
 msgstr "Ø£Ù?Ù?اÙ?"
 
@@ -3352,102 +3576,62 @@ msgstr "_اÙ?تصÙ?Ù?Ù? اÙ?رأسÙ?"
 msgid "Set a vertical layout"
 msgstr "Ù?ضع اÙ?تصÙ?Ù?Ù? اÙ?عÙ?Ù?دÙ?"
 
-#: ../src/brasero-layout.c:1184
+#: ../src/brasero-layout.c:1186
 msgid "Click to close the side pane"
 msgstr "اÙ?Ù?ر Ù?Ù?ا Ù?غÙ?Ù? اÙ?Ù?Ù?حة اÙ?جاÙ?بÙ?Ø©"
 
-#. *
-#. * Translators: this is the position being played in the stream. The
-#. * first %s is the position and the second %s is the whole length of
-#. * the stream. I chose to make that translatable in case some languages
-#. * don't allow the "/"
-#: ../src/brasero-player.c:301
+#: ../src/brasero-player.c:540
 #, c-format
-msgid "%s / %s"
-msgstr "%s / %s"
-
-#: ../src/brasero-player.c:427
-msgid "No file"
-msgstr "Ù?ا Ù?Ù?Ù?"
-
-#: ../src/brasero-player.c:470
-msgid "Start and stop playing"
-msgstr "تشغÙ?Ù? اÙ?بدء Ù?اÙ?Ø¥Ù?Ù?اÙ?"
+msgid "%i Ã? %i pixels"
+msgstr "%Id Ã? %Id بسÙ?Ù?"
 
-#: ../src/brasero-player.c:866
-msgid "Name:"
-msgstr "اÙ?اسÙ?:"
+#. No Preview view
+#: ../src/brasero-player.c:845
+msgid "No preview"
+msgstr "Ù?ا Ù?عاÙ?Ù?Ø©"
 
-#: ../src/brasero-player.c:873
-#, c-format
-msgid ""
-"<span weight=\"bold\">Size:</span>\t<i><span size=\"smaller\"> %i Ã? %i "
-"pixels</span></i>"
-msgstr ""
-"<span weight=\"bold\">اÙ?حجÙ?:</span>\t<i><span size=\"smaller\"> %i Ã? %i "
-"بÙ?سÙ?</span></i>"
-
-#: ../src/brasero-player.c:896
-#, c-format
-msgid ""
-"<span weight=\"bold\">%s</span>\n"
-"by <span size=\"smaller\"><i>%s</i></span>"
-msgstr ""
-"<span weight=\"bold\">%s</span>\n"
-"عÙ?Ù? <span size=\"smaller\"><i>%s</i></span>"
-
-#: ../src/brasero-player.c:1130
-#, c-format
-msgid ""
-"<span weight=\"bold\">Loading information</span>\n"
-"about <span size=\"smaller\"><i>%s</i></span>"
-msgstr ""
-"<span weight=\"bold\">جارÙ? تحÙ?Ù?Ù? اÙ?Ù?عÙ?Ù?Ù?ات</span>\n"
-"Ø­Ù?Ù? <span size=\"smaller\"><i>%s</i></span>"
-
-#: ../src/brasero-project.c:193
+#: ../src/brasero-project.c:194
 msgid "Save current project"
 msgstr "إحÙ?ظ اÙ?Ù?شرÙ?ع اÙ?حاÙ?Ù?"
 
-#: ../src/brasero-project.c:194
+#: ../src/brasero-project.c:195
 msgid "Save _Asâ?¦"
 msgstr "احÙ?ظ _باسÙ?â?¦"
 
-#: ../src/brasero-project.c:195
+#: ../src/brasero-project.c:196
 msgid "Save current project to a different location"
 msgstr "احÙ?ظ اÙ?Ù?شرÙ?ع اÙ?حاÙ?Ù? اÙ?حاÙ?Ù? اÙ?Ù? Ù?Ù?اÙ? Ù?غاÙ?ر"
 
-#: ../src/brasero-project.c:196
+#: ../src/brasero-project.c:197
 msgid "_Add Files"
 msgstr "أضÙ? Ù?Ù?_Ù?ات"
 
-#: ../src/brasero-project.c:197
+#: ../src/brasero-project.c:198
 msgid "Add files to the project"
 msgstr "أضÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?ات Ø¥Ù?Ù? اÙ?Ù?شرÙ?ع"
 
-#: ../src/brasero-project.c:198
+#: ../src/brasero-project.c:199
 msgid "_Remove Files"
 msgstr "ا_حذÙ? Ù?Ù?Ù?ات"
 
 #. Translators: "empty" is a verb here
-#: ../src/brasero-project.c:201 ../src/brasero-project.c:2267
+#: ../src/brasero-project.c:202 ../src/brasero-project.c:2301
 msgid "E_mpty Project"
 msgstr "Ù?_شرÙ?ع Ù?ارغ"
 
-#: ../src/brasero-project.c:202
+#: ../src/brasero-project.c:203
 msgid "Remove all files from the project"
 msgstr "أزÙ? Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات Ù?Ù? اÙ?Ù?شرÙ?ع"
 
-#. burn button set insensitive since there are no files in the selection
-#: ../src/brasero-project.c:203 ../src/brasero-project.c:1074
+#: ../src/brasero-project.c:204 ../src/brasero-project.c:1076
 msgid "_Burnâ?¦"
 msgstr "ا_Ù?تبâ?¦"
 
-#: ../src/brasero-project.c:204
+#: ../src/brasero-project.c:205
 msgid "Burn the disc"
 msgstr "اÙ?تب اÙ?Ù?رص"
 
-#: ../src/brasero-project.c:684
+#: ../src/brasero-project.c:687
 msgid ""
 "To add files to this project click the \"Add\" button or drag files to this "
 "area"
@@ -3455,23 +3639,23 @@ msgstr ""
 "اÙ?Ù?ر عÙ?Ù? زر \"أضÙ?\" Ù?إضاÙ?Ø© Ù?Ù?Ù? Ø¥Ù?Ù? Ù?ذا اÙ?Ù?شرÙ?عØ? Ø£Ù? اسحب اÙ?Ù?Ù?Ù?ات Ø¥Ù?Ù? Ù?Ø°Ù? "
 "اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?Ø©"
 
-#: ../src/brasero-project.c:686
+#: ../src/brasero-project.c:689
 msgid ""
 "To remove files select them then click on the \"Remove\" button or press "
 "\"Delete\" key"
 msgstr ""
 "Ù?إزاÙ?Ø© اÙ?Ù?Ù?Ù?اتØ? حددÙ?ا Ø«Ù? اÙ?Ù?ر \"أزÙ?\" Ø£Ù? اضغط Ù?Ù?تاح \"احذÙ?\" Ù?Ù? Ù?Ù?حة اÙ?Ù?Ù?اتÙ?Ø­"
 
-#: ../src/brasero-project.c:793
+#: ../src/brasero-project.c:796
 #, c-format
 msgid "Estimated project size: %s"
 msgstr "حجÙ? اÙ?Ù?شرÙ?ع اÙ?Ù?Ù?در: %s"
 
-#: ../src/brasero-project.c:939 ../src/brasero-project.c:955
+#: ../src/brasero-project.c:942 ../src/brasero-project.c:958
 msgid "The project is too large for the disc even with the overburn option."
 msgstr "حجÙ? اÙ?Ù?شرÙ?ع Ù?بÙ?ر جدا عÙ?Ù? اÙ?Ù?رص حتÙ? Ù?ع Ø®Ù?ار اÙ?Ù?تابة اÙ?زائدة."
 
-#: ../src/brasero-project.c:966
+#: ../src/brasero-project.c:969
 msgid ""
 "The project is too large for the disc and you must remove files from it.\n"
 "You may want to use this option if you're using 90 or 100 min CD-R(W) which "
@@ -3484,63 +3668,57 @@ msgstr ""
 "اÙ?زائدة.\n"
 "Ù?Ù?احظة: Ù?ذا اÙ?Ø®Ù?ار Ù?د Ù?سبب اÙ?Ù?Ø´Ù?."
 
-#: ../src/brasero-project.c:1086
+#: ../src/brasero-project.c:1088
 msgid "Start to burn the contents of the selection"
 msgstr "ابدأ Ù?Ù? Ù?تابة Ù?حتÙ?Ù?ات اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?Ù?تÙ?اة"
 
-#: ../src/brasero-project.c:1256
+#: ../src/brasero-project.c:1257
 msgid "Please add songs to the project."
 msgstr "Ù?Ù? Ù?ضÙ?Ù? أضÙ? أغاÙ?Ù? Ø¥Ù?Ù? اÙ?Ù?شرÙ?ع."
 
-#: ../src/brasero-project.c:1864
-msgid ""
-"Do you really want to create a new project and discard the changes to "
-"current one?"
-msgstr "Ù?Ù? ترÙ?د Ø­Ù?Ù?ا Ø¥Ù?شاء Ù?شرÙ?ع جدÙ?د Ù?تجاÙ?Ù? اÙ?تغÙ?Ù?رات عÙ?Ù? اÙ?Ù?شرÙ?ع اÙ?حاÙ?Ù?Ø?"
+#: ../src/brasero-project.c:1895 ../src/brasero-project.c:1930
+msgid "Do you really want to create a new project and discard the current one?"
+msgstr "Ù?Ù? ترÙ?د Ø­Ù?Ù?ا Ø¥Ù?شاء Ù?شرÙ?ع جدÙ?د Ù?تجاÙ?Ù? اÙ?Ù?شرÙ?ع اÙ?حاÙ?Ù?Ø?"
 
-#: ../src/brasero-project.c:1869
+#: ../src/brasero-project.c:1900
 msgid "If you choose to create a new empty project, all changes will be lost."
 msgstr "Ø¥Ù? اخترت Ø¥Ù?شاء Ù?شرÙ?ع جدÙ?د Ù?ستضÙ?ع Ù?Ù? اÙ?تغÙ?Ù?رات."
 
-#: ../src/brasero-project.c:1872
+#: ../src/brasero-project.c:1903
 msgid "_Discard Changes"
 msgstr "Ø£_Ù?Ù?Ù? اÙ?تغÙ?Ù?رات"
 
-#: ../src/brasero-project.c:1880
+#: ../src/brasero-project.c:1911
 msgid "Do you want to discard the file selection or add it to the new project?"
 msgstr "أترÙ?د تجاÙ?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?حددة Ø£Ù? إضاÙ?تÙ?ا Ø¥Ù?Ù? Ù?شرÙ?ع جدÙ?دØ?"
 
-#: ../src/brasero-project.c:1885 ../src/brasero-project.c:1904
+#: ../src/brasero-project.c:1916 ../src/brasero-project.c:1935
 msgid ""
 "If you choose to create a new empty project, the file selection will be "
 "discarded."
 msgstr "Ø¥Ù? اخترت Ø¥Ù?شاء Ù?شرÙ?ع جدÙ?د Ù?ستÙ?تجاÙ?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?حددة."
 
-#: ../src/brasero-project.c:1887
+#: ../src/brasero-project.c:1918
 msgid "_Discard File Selection"
 msgstr "_تجاÙ?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?حددة"
 
-#: ../src/brasero-project.c:1891
+#: ../src/brasero-project.c:1922
 msgid "_Keep File Selection"
 msgstr "أب_Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?حددة"
 
-#: ../src/brasero-project.c:1899
-msgid "Do you really want to create a new project and discard the current one?"
-msgstr "Ù?Ù? ترÙ?د Ø­Ù?Ù?ا Ø¥Ù?شاء Ù?شرÙ?ع جدÙ?د Ù?تجاÙ?Ù? اÙ?Ù?شرÙ?ع اÙ?حاÙ?Ù?Ø?"
-
-#: ../src/brasero-project.c:1906
+#: ../src/brasero-project.c:1937
 msgid "_Discard Project"
 msgstr "Ø£Ù?Ù?_Ù? اÙ?Ù?شرÙ?ع"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2143
+#: ../src/brasero-project.c:2177
 msgid "Select Files"
 msgstr "اختر اÙ?Ù?Ù?Ù?ات"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2256
+#: ../src/brasero-project.c:2290
 msgid "Do you really want to empty the current project?"
 msgstr "Ù?Ù? ترÙ?د Ø­Ù?Ù?ا Ø¥Ù?راغ اÙ?Ù?شرÙ?ع اÙ?حاÙ?Ù?Ø?"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2261
+#: ../src/brasero-project.c:2295
 msgid ""
 "Emptying a project will remove all files already added. All the work will be "
 "lost. Note that files will not be deleted from their own location, just no "
@@ -3549,78 +3727,78 @@ msgstr ""
 "Ø¥Ù?راغ Ù?شرÙ?ع سÙ?Ù? Ù?زÙ?Ù? Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?تÙ? أضÙ?Ù?ت سابÙ?Ù?ا. سÙ?Ù? Ù?ضÙ?ع Ù?Ù? اÙ?عÙ?Ù?. Ù?احظ Ø£Ù? "
 "اÙ?Ù?Ù?Ù?ات Ù?Ù? تÙ?Ø­Ù? Ù?Ù? Ù?Ù?اÙ?Ù?ا اÙ?خاصØ? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ا Ù?Ù? تعÙ?د Ù?Ù?ظÙ?Ù?ر Ù?Ù?ا Ù?حسب."
 
-#: ../src/brasero-project.c:2318
+#: ../src/brasero-project.c:2352
 msgid "_Save"
 msgstr "ا_Ø­Ù?ظ"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2329
+#: ../src/brasero-project.c:2363
 msgid "_Add"
 msgstr "Ø£_ضÙ?"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2334 ../src/brasero-split-dialog.c:1252
+#: ../src/brasero-project.c:2368 ../src/brasero-split-dialog.c:1255
 msgid "_Remove"
 msgstr "Ø£_زÙ?"
 
 #. Translators: %s is the name of the project
-#: ../src/brasero-project.c:2398
+#: ../src/brasero-project.c:2432
 #, c-format
 msgid "Brasero â?? %s (Data Disc)"
 msgstr "براسÙ?رÙ? â?? %s (Ù?رص بÙ?اÙ?ات)"
 
 #. Translators: %s is the name of the project
-#: ../src/brasero-project.c:2401
+#: ../src/brasero-project.c:2435
 #, c-format
 msgid "Brasero â?? %s (Audio Disc)"
 msgstr "براسÙ?رÙ? â?? %s (Ù?رص صÙ?ت)"
 
 #. Translators: %s is the name of the project
-#: ../src/brasero-project.c:2404
+#: ../src/brasero-project.c:2438
 #, c-format
 msgid "Brasero â?? %s (Video Disc)"
 msgstr "براسÙ?رÙ? â?? %s (Ù?رص Ù?Ù?دÙ?Ù?)"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2574 ../src/brasero-project.c:2890
+#: ../src/brasero-project.c:2608 ../src/brasero-project.c:2911
 msgid "Your project has not been saved."
 msgstr "Ù?Ù? Ù?Ø­Ù?ظ Ù?شرÙ?عÙ?."
 
-#: ../src/brasero-project.c:2588
+#: ../src/brasero-project.c:2622
 msgid "Save the changes of current project before closing?"
 msgstr "Ù?Ù? ترÙ?د Ø­Ù?ظ اÙ?تعدÙ?Ù?ات عÙ?Ù? اÙ?Ù?شرÙ?ع اÙ?حاÙ?Ù? Ù?بÙ? اÙ?خرÙ?جØ?"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2593 ../src/brasero-project.c:2895
+#: ../src/brasero-project.c:2627 ../src/brasero-project.c:2916
 msgid "If you don't save, changes will be permanently lost."
 msgstr "ستضÙ?ع جÙ?Ù?ع اÙ?تغÙ?Ù?رات Ù?Ù?أبد إذا Ù?Ù? تحÙ?ظ."
 
-#: ../src/brasero-project.c:2597 ../src/brasero-project.c:2603
-#: ../src/brasero-project.c:2898
+#: ../src/brasero-project.c:2631 ../src/brasero-project.c:2637
+#: ../src/brasero-project.c:2919
 msgid "Cl_ose Without Saving"
 msgstr "أغÙ?Ù? _دÙ?Ù? Ø­Ù?ظ"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2698
+#: ../src/brasero-project.c:2719
 msgid "Save Current Project"
 msgstr "احÙ?ظ اÙ?Ù?شرÙ?ع اÙ?حاÙ?Ù?"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2716
+#: ../src/brasero-project.c:2737
 msgid "Save project as a Brasero audio project"
 msgstr "احÙ?ظ اÙ?Ù?شرÙ?ع Ù?Ù?شرÙ?ع صÙ?ت براسÙ?رÙ?"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2717
+#: ../src/brasero-project.c:2738
 msgid "Save project as a plain text list"
 msgstr "احÙ?ظ اÙ?Ù?شرÙ?ع Ù?Ù?ائÙ?Ø© Ù?ص Ù?جرد"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2721
+#: ../src/brasero-project.c:2742
 msgid "Save project as a PLS playlist"
 msgstr "احÙ?ظ اÙ?Ù?شرÙ?ع Ù?Ù?ائÙ?Ø© تشغÙ?Ù? PLS"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2722
+#: ../src/brasero-project.c:2743
 msgid "Save project as an M3U playlist"
 msgstr "احÙ?ظ اÙ?Ù?شرÙ?ع Ù?Ù?ائÙ?Ø© تشغÙ?Ù? M3U"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2723
+#: ../src/brasero-project.c:2744
 msgid "Save project as an XSPF playlist"
 msgstr "احÙ?ظ اÙ?Ù?شرÙ?ع Ù?Ù?ائÙ?Ø© تشغÙ?Ù? XSPF"
 
-#: ../src/brasero-project.c:2724
+#: ../src/brasero-project.c:2745
 msgid "Save project as an iriver playlist"
 msgstr "احÙ?ظ اÙ?Ù?شرÙ?ع Ù?Ù?ائÙ?Ø© تشغÙ?Ù? M3U"
 
@@ -3675,7 +3853,7 @@ msgstr "Ù?شرÙ?ع _Ù?Ù?دÙ?Ù? جدÙ?د"
 
 #: ../src/brasero-project-manager.c:110
 #: ../src/brasero-project-type-chooser.c:84
-msgid "Create a video DVD or an SVCD that are readable on TV readers"
+msgid "Create a video DVD or an SVCD that is readable on TV readers"
 msgstr "Ø£Ù?شئ دÙ?â??Ú¤Ù?â??دÙ? Ù?Ù?دÙ?Ù? Ø£Ù? SVCD Ù?Ù?رÙ?Ø¡ عÙ?Ù? اÙ?Ù?ارئات اÙ?Ù?تÙ?Ù?زة"
 
 #: ../src/brasero-project-manager.c:111
@@ -3709,7 +3887,9 @@ msgstr "ا_Ù?تحâ?¦"
 msgid "Open a project"
 msgstr "اÙ?تح Ù?شرÙ?عا"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:261
+#. Translators: the %s is a string representing the total size
+#. * of the file selection
+#: ../src/brasero-project-manager.c:263
 #, c-format
 msgid "%d file selected (%s)"
 msgid_plural "%d files selected (%s)"
@@ -3720,7 +3900,7 @@ msgstr[3] "%d Ù?Ù?Ù?ات Ù?ختارة (%s)"
 msgstr[4] "%d Ù?Ù?Ù?ا Ù?ختارا (%s)"
 msgstr[5] "%d Ù?Ù?Ù? Ù?ختار (%s)"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:272
+#: ../src/brasero-project-manager.c:274
 #, c-format
 msgid "%d file is supported (%s)"
 msgid_plural "%d files are supported (%s)"
@@ -3731,7 +3911,7 @@ msgstr[3] "%d Ù?Ù?Ù?ات Ù?دعÙ?Ù?Ø© (%s)"
 msgstr[4] "%d Ù?Ù?Ù?ا Ù?دعÙ?Ù?ا (%s)"
 msgstr[5] "%d Ù?Ù?Ù? Ù?دعÙ?Ù? (%s)"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:278
+#: ../src/brasero-project-manager.c:280
 #, c-format
 msgid "%d file can be added (%s)"
 msgid_plural "%d selected files can be added (%s)"
@@ -3742,7 +3922,7 @@ msgstr[3] "%d Ù?Ù?Ù?ات Ù?ختارة Ù?Ù?Ù?Ù? إضاÙ?تÙ?ا (%s)"
 msgstr[4] "%d Ù?Ù?Ù?ا Ù?ختارا Ù?Ù?Ù?Ù? إضاÙ?تÙ? (%s)"
 msgstr[5] "%d Ù?Ù?Ù? Ù?ختار Ù?Ù?Ù?Ù? إضاÙ?تÙ? (%s)"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:289
+#: ../src/brasero-project-manager.c:291
 #, c-format
 msgid "No file can be added (%i selected file)"
 msgid_plural "No file can be added (%i selected files)"
@@ -3753,7 +3933,7 @@ msgstr[3] "Ù?ا Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù? إضاÙ?تÙ? (%i Ù?Ù?Ù?ات Ù?ختارة)"
 msgstr[4] "Ù?ا Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù? إضاÙ?تÙ? (%i Ù?Ù?Ù?ا Ù?ختارا)"
 msgstr[5] "Ù?ا Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù? إضاÙ?تÙ? (%i Ù?Ù?Ù? Ù?ختار)"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:295
+#: ../src/brasero-project-manager.c:297
 #, c-format
 msgid "No file is supported (%i selected file)"
 msgid_plural "No file is supported (%i selected files)"
@@ -3764,51 +3944,51 @@ msgstr[3] "Ù?ا Ù?Ù?Ù? Ù?دعÙ?Ù? (%i Ù?Ù?Ù?ات Ù?ختارة)"
 msgstr[4] "Ù?ا Ù?Ù?Ù? Ù?دعÙ?Ù? (%i Ù?Ù?Ù?ا Ù?ختارا)"
 msgstr[5] "Ù?ا Ù?Ù?Ù? Ù?دعÙ?Ù? (%i Ù?Ù?Ù? Ù?ختار)"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:301 ../src/brasero-project-manager.c:455
+#: ../src/brasero-project-manager.c:303 ../src/brasero-project-manager.c:457
 msgid "No file selected"
 msgstr "Ù?ا Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?تÙ?Ù?"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:592
+#: ../src/brasero-project-manager.c:594
 msgid "Brasero â?? New Audio Disc Project"
 msgstr "براسÙ?رÙ? â?? Ù?شرÙ?ع Ù?رص صÙ?ت جدÙ?د"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:606
+#: ../src/brasero-project-manager.c:608
 msgid "Brasero â?? New Data Disc Project"
 msgstr "براسÙ?رÙ? â?? Ù?شرÙ?ع Ù?رص بÙ?اÙ?ات جدÙ?د"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:620
+#: ../src/brasero-project-manager.c:622
 msgid "Brasero â?? New Video Disc Project"
 msgstr "براسÙ?رÙ? â?? Ù?شرÙ?ع Ù?رص Ù?Ù?دÙ?Ù? جدÙ?د"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:630
+#: ../src/brasero-project-manager.c:632
 msgid "Brasero â?? New Image File"
 msgstr "براسÙ?رÙ? â?? Ù?Ù?Ù? صÙ?رة جدÙ?د"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:645
+#: ../src/brasero-project-manager.c:647
 msgid "Brasero â?? Disc Copy"
 msgstr "براسÙ?رÙ? â?? Ù?سخ اÙ?Ù?رص"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:729
+#: ../src/brasero-project-manager.c:731
 msgid "Open Project"
 msgstr "اÙ?تح Ù?شرÙ?عا"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:832
+#: ../src/brasero-project-manager.c:834
 msgid "_New"
 msgstr "_جدÙ?د"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:836
+#: ../src/brasero-project-manager.c:838
 msgid "_Open"
 msgstr "ا_Ù?تح"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:887
+#: ../src/brasero-project-manager.c:889
 msgid "Browse the file system"
 msgstr "استعرض Ù?ظاÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:910
+#: ../src/brasero-project-manager.c:912
 msgid "Search files using keywords"
 msgstr "ابحث باستخداÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?أساسÙ?Ø©"
 
-#: ../src/brasero-project-manager.c:930
+#: ../src/brasero-project-manager.c:932
 msgid "Display playlists and their contents"
 msgstr "اعرض Ù?Ù?ائÙ? اÙ?عزÙ? Ù?Ù?حتÙ?Ù?اتÙ?ا"
 
@@ -3868,62 +4048,62 @@ msgstr "Ø£Ù?شئ Ù?شرÙ?عا جدÙ?دا:"
 msgid "Recent projects:"
 msgstr "اÙ?Ù?شارÙ?ع اÙ?حدÙ?ثة:"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:132
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:213
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:134
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:215
 msgid "Check _Again"
 msgstr "ت_Ø­Ù?Ù? ثاÙ?Ù?Ø©"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:163
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:512
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:165
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:514
 msgid "The file integrity check could not be performed."
 msgstr "تعذÙ?رت تأدÙ?Ø© اÙ?اÙ?اس سÙ?اÙ?Ø© اÙ?Ù?Ù?Ù?."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:176
-msgid "The file integrity was performed successfully."
-msgstr "Ø£Ù?جزت سÙ?اÙ?Ø© اÙ?Ù?Ù?Ù? بÙ?جاح."
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:178
+msgid "The file integrity check was performed successfully."
+msgstr "Ø£Ù?جز اختبار سÙ?اÙ?Ø© اÙ?Ù?Ù?Ù? بÙ?جاح."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:177
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:179
 msgid "There seem to be no corrupted files on the disc"
 msgstr "عÙ?Ù? Ù?ا Ù?ظÙ?رØ? Ù?ا تÙ?جد Ù?Ù?Ù?ات تاÙ?Ù?Ø© عÙ?Ù? اÙ?Ù?رص"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:205
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:207
 msgid "The following files appear to be corrupted:"
 msgstr "Ù?بدÙ? Ø£Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?تاÙ?Ù?Ø© تاÙ?Ù?Ø©:"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:248
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:250
 msgid "Corrupted Files"
 msgstr "اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?تاÙ?Ù?Ø©"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:340
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:342
 msgid "Downloading MD5 file"
 msgstr "Ù?Ù?زÙ? Ù?Ù?Ù? MD5"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:395
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:397
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is not a valid URI"
 msgstr "\"%s\" Ù?Ù?س Ù?سارا صحÙ?حا"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:513
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:515
 msgid "No MD5 file was given."
 msgstr "Ù?ا Ù?Ù?Ù? MD5 Ù?عطÙ?."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:689
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:692
 msgid "Use an _MD5 file to check the disc"
 msgstr "استعÙ?Ù? Ù?Ù?Ù? _MD5 Ù?Ù?تحÙ?Ù? Ù?Ù? اÙ?Ù?رص"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:690
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:693
 msgid "Use an external .md5 file that stores the checksum of a disc"
 msgstr "استخدÙ? Ù?Ù?Ù? .md5 خارجÙ? Ù?خزÙ? تدÙ?Ù?Ù? Ù?جÙ?Ù?ع اÙ?Ù?رص"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:703
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:706
 msgid "Open an MD5 file"
 msgstr "اÙ?تح Ù?Ù?Ù? MD5"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:718
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:721
 msgid "_Check"
 msgstr "ا_Ù?حص"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:749
+#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:752
 msgid "Disc Checking"
 msgstr "اÙ?تÙ?اس اÙ?Ù?رص"
 
@@ -3932,181 +4112,58 @@ msgstr "اÙ?تÙ?اس اÙ?Ù?رص"
 msgid "Estimated size: %s"
 msgstr "اÙ?حجÙ? اÙ?Ù?Ù?در: %s"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:566
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:569
 msgid "Size Estimation"
 msgstr "تÙ?دÙ?ر اÙ?حجÙ?"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:568
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:571
 msgid "Please wait until the estimation of the size is completed."
 msgstr "Ù?Ù? Ù?ضÙ?Ù? اÙ?تظر حتÙ? Ù?Ù?تÙ?Ù? تÙ?دÙ?ر اÙ?حجÙ?."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:569
+#: ../libbrasero-burn/brasero-status-dialog.c:572
 msgid "All files need to be analysed to complete this operation."
 msgstr "Ù?ا بد Ù?Ù? تحÙ?Ù?Ù? جÙ?Ù?ع اÙ?Ù?Ù?Ù?ات Ù?Ø¥Ù?Ù?اÙ? Ù?Ø°Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?Ø©."
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:79
-#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:93
-#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:103
+#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:78
+#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:92
+#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:102
 msgid "The operation cannot be performed."
 msgstr "تعذÙ?ر إجراء اÙ?عÙ?Ù?Ù?Ø©"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:80
-#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:152 ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:402
-#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:152
-#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:387
+#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:79
+#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:151 ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:421
+#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:151
+#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:407
 #: ../plugins/growisofs/burn-dvd-rw-format.c:77
 #: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:609
 #, c-format
 msgid "The disc is not supported"
 msgstr "اÙ?Ù?رص غÙ?ر Ù?دعÙ?Ù?"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:104
+#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:103
 msgid "The drive is empty"
 msgstr "اÙ?Ù?شغÙ? Ù?ارغ"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:542
+#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:541
 #: ../src/brasero-eject-dialog.c:165
 msgid "Select a disc"
 msgstr "اختر Ù?رصا"
 
-#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:575
+#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:574
 msgid "Progress"
 msgstr "اÙ?عÙ?Ù?Ù?Ø©"
 
-#: ../src/main.c:110
-msgid "Open the specified project"
-msgstr "اÙ?تح اÙ?Ù?شرÙ?ع اÙ?Ù?حدد"
-
-#: ../src/main.c:111
-msgid "PROJECT"
-msgstr "Ù?شرÙ?ع"
-
-#: ../src/main.c:116
-msgid "Open the specified playlist as an audio project"
-msgstr "اÙ?تح Ù?ائÙ?Ø© تشغÙ?Ù? Ù?حدÙ?دة Ù?Ù?شرÙ?ع صÙ?ت"
-
-#: ../src/main.c:117
-msgid "PLAYLIST"
-msgstr "Ù?ائÙ?Ø© تشغÙ?Ù?"
-
-#: ../src/main.c:122
-msgid "Set the drive to be used for burning"
-msgstr "حدد اÙ?Ù?شغÙ? اÙ?Ø°Ù? سÙ?Ù?ستخدÙ? Ù?Ù?Ù?تابة"
-
-#: ../src/main.c:123
-msgid "DEVICE PATH"
-msgstr "DEVICE PATH"
-
-#: ../src/main.c:126
-msgid "Create an image file instead of burning"
-msgstr "Ø£Ù?شئ Ù?Ù?Ù? صÙ?رة بدÙ?ا Ù?Ù? Ù?تابة Ù?رص"
-
-#: ../src/main.c:130
-msgid "Open an audio project adding the URIs given on the command line"
-msgstr "اÙ?تح Ù?شرÙ?ع صÙ?ت بإضاÙ?Ø© اÙ?عÙ?اÙ?Ù?Ù? اÙ?Ù?عطاة عÙ?Ù? سطر اÙ?Ø£Ù?اÙ?ر"
-
-#: ../src/main.c:134
-msgid "Open a data project adding the URIs given on the command line"
-msgstr "اÙ?تح Ù?شرÙ?ع بÙ?اÙ?ات بإضاÙ?Ø© اÙ?عÙ?اÙ?Ù?Ù? اÙ?Ù?عطاة عÙ?Ù? سطر اÙ?Ø£Ù?اÙ?ر"
-
-#: ../src/main.c:138
-msgid "Copy a disc"
-msgstr "اÙ?سخ Ù?رص"
-
-#: ../src/main.c:139 ../src/main.c:159 ../src/main.c:163
-msgid "PATH TO DEVICE"
-msgstr "Ù?سار Ù?Ù?جÙ?از"
-
-#: ../src/main.c:142
-msgid "Cover to use"
-msgstr "اÙ?غÙ?اÙ? Ù?Ù?استخداÙ?"
-
-#: ../src/main.c:143
-msgid "PATH TO COVER"
-msgstr "Ù?سار Ù?Ù?غÙ?اÙ?"
-
-#: ../src/main.c:146
-msgid "Open a video project adding the URIs given on the command line"
-msgstr "اÙ?تح Ù?شرÙ?ع Ù?Ù?دÙ?Ù? بإضاÙ?Ø© اÙ?Ù?سارات اÙ?Ù?عطاة Ù?Ù? سطر اÙ?Ø£Ù?اÙ?ر"
-
-#: ../src/main.c:150
-msgid "URI of an image file to burn (autodetected)"
-msgstr "عÙ?Ù?اÙ? Ù?Ù?Ù? اÙ?صÙ?رة اÙ?Ø°Ù? سÙ?Ù?Ù?تب (تÙ?Ù?ائÙ?)"
-
-#: ../src/main.c:151
-msgid "PATH TO IMAGE"
-msgstr "PATH TO IMAGE"
-
-#: ../src/main.c:154
-msgid "Force brasero to display the project selection page"
-msgstr "أرغÙ?Ù? براسÙ?رÙ? عÙ?Ù? Ù?تح صÙ?حة اختÙ?ار اÙ?Ù?شارÙ?ع"
-
-#: ../src/main.c:158
-msgid "Open the blank disc dialog"
-msgstr "اÙ?تح Ù?اÙ?ذة Ø­Ù?ار اÙ?Ù?رص اÙ?Ù?ارغ"
-
-#: ../src/main.c:162
-msgid "Open the check disc dialog"
-msgstr "اÙ?تح Ø­Ù?ار اÙ?تÙ?اس اÙ?Ù?رص"
-
-#: ../src/main.c:166
-msgid "Burn the contents of burn:// URI"
-msgstr "Ù?تب Ù?حتÙ?Ù?ات اÙ?Ù?سار â?ªburn://â?¬"
-
-#: ../src/main.c:170
-msgid "Start burning immediately."
-msgstr "ابدأ اÙ?Ù?تابة حاÙ?Ù?ا"
-
-#: ../src/main.c:174
-msgid ""
-"Burn the specified project and remove it.\n"
-"This option is mainly useful for integration with other applications."
-msgstr ""
-"اÙ?تب اÙ?Ù?شرÙ?ع اÙ?حاÙ?Ù? Ø«Ù? احذÙ?Ù?.\n"
-"Ù?ستخدÙ? Ù?ذا اÙ?Ø®Ù?ار Ù?Ù?تÙ?اÙ?Ù? Ù?ع اÙ?تطبÙ?Ù?ات اÙ?أخرÙ?."
-
-#: ../src/main.c:175
-msgid "PATH"
-msgstr "Ù?سار"
-
-#. Translators: the xid is a number identifying each window in the X11
-#. * world (not Windows, MacOS X). The following sentence says that
-#. * brasero will be set to be always on top of the window identified by
-#. * xid. In other word, the window with the given xid will become brasero
-#. * parent as if brasero was a dialog for the parent application
-#: ../src/main.c:183
-msgid "The XID of the parent window"
-msgstr " XID اصÙ? اÙ?Ù?اÙ?ذة اÙ?حاÙ?Ù?Ø©"
-
-#. Translators: %s is the path of drive
-#: ../src/main.c:240
-#, c-format
-msgid "\"%s\" cannot write."
-msgstr "Ù?ا Ù?ستطÙ?ع \"%s\" اÙ?Ù?تابة."
-
-#: ../src/main.c:242 ../src/main.c:256
-msgid "Wrong command line option."
-msgstr "Ø®Ù?ار سطر Ø£Ù?اÙ?ر خطأ."
-
-#: ../src/main.c:333
-msgid "Incompatible command line options used."
-msgstr "استخدÙ?ت Ø®Ù?ارات سطر Ø£Ù?اÙ?ر غÙ?ر Ù?تÙ?اÙ?Ù?Ø©."
-
-#: ../src/main.c:334
-msgid "Only one option can be given at a time"
-msgstr "Ù?Ù?Ù?Ù? إعطاء Ø®Ù?ار Ù?احد Ù?Ù?Ø· Ù?Ù? Ù?رة"
-
-#: ../src/main.c:466
+#: ../src/main.c:81
 msgid "[URI] [URI] â?¦"
 msgstr "[URI] [URI] â?¦"
 
-#: ../src/main.c:478
+#: ../src/main.c:93
 #, c-format
 msgid "Please type \"%s --help\" to see all available options\n"
 msgstr "اÙ?رجاء Ù?تابة \"â?ª%s --helpâ?¬\" Ù?رؤÙ?Ø© Ù?Ù? اÙ?Ø®Ù?ارات اÙ?Ù?تاحة\n"
 
 #: ../plugins/audio2cue/burn-audio2cue.c:191
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:125
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:124
 #, c-format
 msgid "Data could not be read (%s)"
 msgstr "تغذÙ?رت Ù?راءة اÙ?بÙ?اÙ?ات (%s)"
@@ -4117,55 +4174,55 @@ msgstr "تغذÙ?رت Ù?راءة اÙ?بÙ?اÙ?ات (%s)"
 #: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:266
 #: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:196
 #: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:219
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:175
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:174
 #, c-format
 msgid "Data could not be written (%s)"
 msgstr "تعذÙ?ر Ù?تابة اÙ?بÙ?اÙ?ات (%s)"
 
-#: ../plugins/audio2cue/burn-audio2cue.c:722
+#: ../plugins/audio2cue/burn-audio2cue.c:723
 msgid "Generates .cue files from audio"
 msgstr "Ù?Ù?شئ Ù?Ù?Ù?ات .cue Ù?Ù? اÙ?صÙ?ت"
 
-#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:57
+#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:55
 msgid "cdrdao burning suite"
 msgstr "حزÙ?Ø© اÙ?Ù?تابة cdrdao"
 
-#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:104
+#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:103
 msgid "Copying audio track"
 msgstr "Ù?جرÙ? Ù?سخ Ù?Ù?طع اÙ?صÙ?ت"
 
-#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:110
+#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:109
 msgid "Copying data track"
 msgstr "Ù?جرÙ? Ù?سخ Ù?Ù?طع بÙ?اÙ?ات"
 
-#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:146
+#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:145
 #, c-format
 msgid "Analysing track %02i"
 msgstr "تحÙ?Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?طع %02i"
 
-#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:250 ../plugins/cdrkit/burn-readom.c:116
-#: ../plugins/cdrkit/burn-readom.c:122 ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:107
-#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:107
+#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:249 ../plugins/cdrkit/burn-readom.c:116
+#: ../plugins/cdrkit/burn-readom.c:122 ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:106
+#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:106
 #: ../plugins/cdrtools/burn-readcd.c:117 ../plugins/cdrtools/burn-readcd.c:123
 #, c-format
 msgid "You do not have the required permissions to use this drive"
 msgstr "Ù?ا تÙ?تÙ?Ù? اÙ?صÙ?احÙ?ات اÙ?Ù?Ø·Ù?Ù?بة Ù?استخداÙ? Ù?ذا اÙ?Ù?شغÙ?"
 
-#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:481
+#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:480
 msgid "Converting toc file"
 msgstr "تحÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù? toc "
 
-#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:699
+#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:697
 msgid "Copies, burns and blanks CDs"
 msgstr "Ù?Ù?سخ Ù?Ù?Ù?تب Ù?Ù?Ù?رغ اÙ?اسطÙ?اÙ?ات"
 
-#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:764
+#: ../plugins/cdrdao/burn-cdrdao.c:762
 msgid "Enable the \"--driver generic-mmc-raw\" flag (see cdrdao manual)"
 msgstr "Ù?عÙ?Ù? عÙ?Ù? \"â?ª--driver generic-mmc-rawâ?¬\" (راجع دÙ?Ù?Ù? cdrdao)"
 
 #: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:121
 #: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:122
-#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:206
+#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:204
 #: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:501
 #, c-format
 msgid "Last session import failed"
@@ -4175,8 +4232,8 @@ msgstr "آخر جÙ?سة Ù?Ø´Ù? استÙ?رادÙ?ا"
 #: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:134
 #: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:128
 #: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:135
-#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:212
-#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:219
+#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:210
+#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:217
 msgid "An image could not be created"
 msgstr "تعذÙ?ر Ø¥Ù?شاء صÙ?رة"
 
@@ -4186,13 +4243,13 @@ msgstr "Ù?Ø°Ù? اÙ?Ù?سخة Ù?Ù? genisoimage غÙ?ر Ù?دعÙ?Ù?Ø©"
 
 #: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:182
 #: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:183
-#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:225
+#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:223
 msgid "Some files have invalid filenames"
 msgstr "بعض اÙ?Ù?Ù?Ù?ات Ù?Ù?ا أسÙ?اء غÙ?ر سÙ?Ù?Ù?Ø©"
 
 #: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:188
 #: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:189
-#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:231
+#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:229
 msgid "Unknown character encoding"
 msgstr "ترÙ?Ù?ز Ù?حارÙ? غÙ?ر Ù?عرÙ?Ù?."
 
@@ -4201,10 +4258,9 @@ msgstr "ترÙ?Ù?ز Ù?حارÙ? غÙ?ر Ù?عرÙ?Ù?."
 msgid "There is no space left on the device"
 msgstr "Ù?ا Ù?Ù?جد Ù?ساحة عÙ?Ù? اÙ?Ù?رص."
 
-#. Translators: image is a disc image here
 #: ../plugins/cdrkit/burn-genisoimage.c:529
-#: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:533
-#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:1045
+#: ../plugins/cdrtools/burn-mkisofs.c:534
+#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:1046
 msgid "Creates disc images from a file selection"
 msgstr "Ù?Ù?شئ صÙ?رة Ù?رص Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?حددة"
 
@@ -4217,69 +4273,64 @@ msgstr ""
 "اÙ?Ù?Ù?اÙ? اÙ?Ø°Ù? اخترتÙ? Ù?تخزÙ?Ù? اÙ?صÙ?رة اÙ?Ù?ؤÙ?تة Ù?ا Ù?Ù?تÙ?Ù? Ù?ساحة خاÙ?Ù?Ø© Ù?اÙ?Ù?Ø© Ù?صÙ?رة "
 "اÙ?Ù?رص"
 
-#: ../plugins/cdrkit/burn-readom.c:449 ../plugins/cdrtools/burn-readcd.c:459
+#: ../plugins/cdrkit/burn-readom.c:450 ../plugins/cdrtools/burn-readcd.c:460
 msgid "Copies any disc to a disc image"
 msgstr "Ù?Ù?سخ Ø£Ù? Ù?رص Ø¥Ù?Ù? صÙ?رة Ù?رص"
 
-#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:123
+#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:122 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:122
+#: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:855
+#: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:886
 #, c-format
-msgid "An error occured while writing to disc"
-msgstr "صÙ?دÙ? خطأ أثÙ?اء اÙ?Ù?تابة Ø¥Ù?Ù? اÙ?Ù?رص"
+msgid "An error occurred while writing to disc"
+msgstr "حدث خطأ أثÙ?اء اÙ?Ù?تابة Ø¥Ù?Ù? اÙ?Ù?رص"
 
-#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:129 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:129
+#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:128 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:128
 #, c-format
 msgid ""
 "The system is too slow to write the disc at this speed. Try a lower speed"
 msgstr "اÙ?Ù?ظاÙ? أبطأ Ù?Ù? Ø£Ù? Ù?Ù?تب اÙ?Ù?رص اÙ?Ù?دÙ?ج بÙ?Ø°Ù? اÙ?سÙ?رعة. جرÙ?ب سرعة Ø£Ù?Ù?"
 
 #. Translators: %s is the number of the track
-#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:256 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:253
+#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:255 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:252
 #, c-format
 msgid "Writing track %s"
 msgstr "Ù?Ù?تب اÙ?Ù?Ù?طع %s"
 
-#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:333 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:326
+#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:352 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:346
 msgid "Formatting disc"
 msgstr "تÙ?سÙ?Ù? اÙ?Ù?رص"
 
-#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:353 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:338
+#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:372 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:358
 msgid "Writing cue sheet"
 msgstr "Ù?تابة صÙ?حة cue"
 
-#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:375 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:360
+#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:394 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:380
 #, c-format
 msgid "The disc needs to be reloaded before being recorded"
 msgstr "Ù?حتاج اÙ?Ù?رص Ø¥Ù?Ù? إعادة تحÙ?Ù?Ù? Ù?بÙ? Ø£Ù? Ù?سجÙ? ."
 
-#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:1258
+#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:1275
 msgid "Burns, blanks and formats CDs and DVDs"
 msgstr "Ù?Ù?تب Ù?Ù?Ù?رغ Ù?Ù?Ù?Ù?ئ اÙ?اسطÙ?اÙ?ات Ù? DVD"
 
-#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:1402
+#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:1419
 msgid "Enable the \"-immed\" flag (see wodim manual)"
 msgstr "Ù?عÙ?Ù? عÙ?Ù? \"â?ª-immedâ?¬\" (راجع دÙ?Ù?Ù? wodim)"
 
-#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:1405
+#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:1422
 msgid "Minimum drive buffer fill ratio (in %) (see wodim manual):"
 msgstr "Ù?عدÙ? Ù?Ù?Ø¡ ذاÙ?رة اÙ?اÙ?تظار اÙ?أدÙ?Ù? Ù?Ù?سÙ?اÙ?Ø© (Ù?سبة) (راجع دÙ?Ù?Ù? wodim):"
 
-#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:123
-#: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:855
-#: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:886
-#, c-format
-msgid "An error occurred while writing to disc"
-msgstr "حدث خطأ أثÙ?اء اÙ?Ù?تابة Ø¥Ù?Ù? اÙ?Ù?رص"
-
-#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:1191
-#: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:973
+#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:1209
+#: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:974
 msgid "Burns, blanks and formats CDs, DVDs and BDs"
 msgstr "Ù?Ù?تب Ù?Ù?Ù?رغ Ù?Ù?Ù?Ù?ئ اÙ?اسطÙ?اÙ?ات Ù? DVD Ù? BD"
 
-#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:1404
+#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:1422
 msgid "Enable the \"-immed\" flag (see cdrecord manual)"
 msgstr "Ù?عÙ?Ù? عÙ?Ù? \"â?ª-immedâ?¬\" (راجع دÙ?Ù?Ù? cdrecord)"
 
-#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:1407
+#: ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:1425
 #, c-format
 msgid "Minimum drive buffer fill ratio (in %%) (see cdrecord manual):"
 msgstr "Ù?عدÙ? Ù?Ù?Ø¡ ذاÙ?رة اÙ?اÙ?تظار اÙ?أدÙ?Ù? Ù?Ù?سÙ?اÙ?Ø© (Ù?سبة) (راجع دÙ?Ù?Ù? cdrecord):"
@@ -4288,44 +4339,38 @@ msgstr "Ù?عدÙ? Ù?Ù?Ø¡ ذاÙ?رة اÙ?اÙ?تظار اÙ?أدÙ?Ù? Ù?Ù?سÙ?اÙ?Ø©
 msgid "This version of mkisofs is not supported"
 msgstr "Ù?Ø°Ù? اÙ?Ù?سخة Ù?Ù? mkisofs غÙ?ر Ù?دعÙ?Ù?Ø©"
 
-#: ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:278
+#: ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:278 ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:377
+#: ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:442 ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:465
 #, c-format
-msgid "Error reading video DVD (%s)"
-msgstr "حدث خطأ أثÙ?اء Ù?راءة Ù?Ù?دÙ?Ù? Ù?Ù? DVD (%s)"
+msgid "Error while reading video DVD (%s)"
+msgstr "خطأ أثÙ?اء Ù?راءة دÙ?â??Ú¤Ù?â??دÙ? اÙ?Ù?Ù?دÙ?Ù? (%s)"
 
 #: ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:323
 msgid "Retrieving DVD keys"
-msgstr "Ù?جرÙ? جÙ?ب Ù?Ù?اتÙ?Ø­ DVD "
+msgstr "Ù?جÙ?ب Ù?Ù?اتÙ?Ø­ DVD"
 
 #: ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:358
 #, c-format
 msgid "Video DVD could not be opened"
 msgstr "تعذÙ?ر Ù?تح دÙ?â??Ú¤Ù?â??دÙ? Ù?Ù?دÙ?Ù?"
 
-#: ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:377 ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:442
-#: ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:465
-#, c-format
-msgid "Error while reading video DVD (%s)"
-msgstr "خطأ أثÙ?اء Ù?راءة دÙ?â??Ú¤Ù?â??دÙ? اÙ?Ù?Ù?دÙ?Ù? (%s)"
-
 #: ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:384
-msgid "Copying Video DVD"
-msgstr "Ù?سخ Ù?Ù?دÙ?Ù? DVD"
+msgid "Copying video DVD"
+msgstr "Ù?Ù?سخ Ù?Ù?دÙ?Ù? DVD"
 
-#. Translators: image is not a picture but a disc image
 #: ../plugins/dvdcss/burn-dvdcss.c:677
-msgid "Copies css encrypted Video DVDs to a disc image"
-msgstr "Ù?Ù?سخ اسطÙ?اÙ?ات اÙ?Ù?دÙ?Ø© اÙ?Ù?عÙ?اة بتÙ?Ù?Ù?Ø© css Ø¥Ù?Ù? صÙ?رة Ù?رص"
+msgid "Copies CSS encrypted video DVDs to a disc image"
+msgstr "Ù?Ù?سخ اسطÙ?اÙ?ات اÙ?Ù?دÙ?Ø© اÙ?Ù?عÙ?اة بتÙ?Ù?Ù?Ø© CSS Ø¥Ù?Ù? صÙ?رة Ù?رص"
 
-#: ../plugins/growisofs/burn-dvd-rw-format.c:189
+#: ../plugins/growisofs/burn-dvd-rw-format.c:190
 msgid "Blanks and formats rewritable DVDs and BDs"
 msgstr "Ù?Ù?رغ Ù?Ù?Ù?Ù?ئ DVD Ù? BD اÙ?Ù?ابÙ?Ø© Ù?إعادة اÙ?Ù?تابة"
 
-#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:748
+#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:753
 msgid "Burns and blanks DVDs and BDs"
 msgstr "Ù?Ù?تب Ù?Ù?Ù?رغ DVD Ù? BD"
 
-#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:921
+#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:924
 msgid "Allow DAO use"
 msgstr "اÙ?سÙ?اح باستخداÙ? DAO "
 
@@ -4340,7 +4385,7 @@ msgstr "تعذÙ?ر Ø¥Ù?شاء Ù?Ù?Ø·Ù?عة libburn"
 #. Translators: first %s is the filename, second %s
 #. * is the error generated from errno
 #: ../plugins/libburnia/burn-libburn.c:678
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:314
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:313
 #, c-format
 msgid "\"%s\" could not be opened (%s)"
 msgstr "تعÙ?ر Ù?تح \"%s\" (%s)"
@@ -4412,11 +4457,11 @@ msgstr "جارÙ? Ù?سخ `%s` Ù?Ø­Ù?Ù?Ù?ا"
 #. Translators: this is the name of the plugin
 #. * which will be translated only when it needs
 #. * displaying.
-#: ../plugins/local-track/burn-local-image.c:910
+#: ../plugins/local-track/burn-local-image.c:911
 msgid "File Downloader"
 msgstr "Ù?Ø­Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ات"
 
-#: ../plugins/local-track/burn-local-image.c:911
+#: ../plugins/local-track/burn-local-image.c:912
 msgid "Allows files not stored locally to be burned"
 msgstr "Ù?سÙ?Ø­ بÙ?تابة اÙ?Ù?Ù?Ù?ات غÙ?ر اÙ?Ù?خزÙ?Ø© Ù?Ø­Ù?Ù?ا"
 
@@ -4431,14 +4476,14 @@ msgstr "Ù?سÙ?Ø­ بÙ?تابة اÙ?Ù?Ù?Ù?ات غÙ?ر اÙ?Ù?خزÙ?Ø© Ù?Ø­Ù?Ù?ا"
 #: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:260
 #: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:318
 #: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:356
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:551
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:661
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:692
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:713
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:198 ../plugins/transcode/burn-vob.c:401
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:561 ../plugins/transcode/burn-vob.c:694
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1058 ../plugins/transcode/burn-vob.c:1134
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1185
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:553
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:663
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:694
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:715
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:198 ../plugins/transcode/burn-vob.c:404
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:564 ../plugins/transcode/burn-vob.c:697
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1061 ../plugins/transcode/burn-vob.c:1137
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1188
 #, c-format
 msgid "Impossible to link plugin pads"
 msgstr "Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù? ربط اÙ?اضاÙ?ات"
@@ -4447,179 +4492,175 @@ msgstr "Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù? ربط اÙ?اضاÙ?ات"
 msgid "Normalizing tracks"
 msgstr "تسÙ?Ù?Ø© اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?عات"
 
-#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:645
-msgid "Normalize"
-msgstr "تÙ?Ù?Ù?Ù? اÙ?تÙ?رار"
-
 #: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:646
+msgid "Normalization"
+msgstr "تطبÙ?ع"
+
+#: ../plugins/transcode/burn-normalize.c:647
 msgid "Sets consistent sound levels between tracks"
 msgstr "Ù?حدد Ù?ستÙ?Ù?ات صÙ?ت ثابتة بÙ?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?عات"
 
 #. Translators: %s is the string error from errno
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1084
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1271
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1086
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1274
 #, c-format
 msgid "Error while padding file (%s)"
 msgstr "خطأ أثÙ?اء حشÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù? (%s)"
 
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1347
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1350
 #, c-format
 msgid "Error while getting duration"
 msgstr "خطأ أثÙ?اء إخضار اÙ?Ù?دة"
 
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1496
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1499
 #, c-format
 msgid "Analysing \"%s\""
 msgstr "تحÙ?Ù?Ù? \"%s\""
 
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1533
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1536
 #, c-format
 msgid "Transcoding \"%s\""
 msgstr "تشÙ?Ù?ر \"%s\""
 
-#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1768
+#: ../plugins/transcode/burn-transcode.c:1773
 msgid "Converts any song file into a format suitable for audio CDs"
 msgstr "Ù?Ø­Ù?Ù? Ø£Ù? Ù?Ù?Ù? صÙ?تÙ? Ø¥Ù?Ù? Ù?سÙ? Ù?Ù?اسب Ù?Ù?اسطÙ?اÙ?ات اÙ?صÙ?تÙ?Ø©"
 
-#: ../src/brasero-preview.c:170
-msgid "Preview"
-msgstr "Ù?عاÙ?Ù?Ø©"
-
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:163
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:166
 msgid "Do you really want to split the track?"
 msgstr "أترÙ?د Ø­Ù?ا تÙ?سÙ?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?عةØ?"
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:166
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:169
 msgid ""
 "If you split the track, the size of the new track will be shorter than 6 "
 "seconds and will be padded."
 msgstr "إذا Ù?سÙ?Ù?ت اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?عةØ? سÙ?Ù?Ù?Ù? حجÙ? اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?عة اÙ?جدÙ?د Ø£Ù?صر Ù?Ù? 6 Ø«Ù?اÙ?Ù? Ù?سÙ?Ù?حشÙ?."
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:172 ../src/brasero-split-dialog.c:745
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:175 ../src/brasero-split-dialog.c:748
 msgid "_Split"
 msgstr "ا_Ù?طع"
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:600
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:603
 msgid "The track wasn't split."
 msgstr "Ù?Ù? تÙ?Ù?سÙ?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?عة."
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:601
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:604
 msgid "No silence could be detected"
 msgstr "تعذÙ?ر اÙ?تشاÙ? Ø£Ù? صÙ?ت"
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:624
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:627
 msgid "An error occurred while detecting silences."
 msgstr "حدث خطأ أثÙ?اء اÙ?تشاÙ? اÙ?صÙ?ت."
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:703
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:706
 msgid "This will remove all previous results."
 msgstr "Ù?ذا سÙ?Ù? Ù?زÙ?Ù? Ù?Ù? اÙ?Ù?تائج اÙ?سابÙ?Ø©."
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:743
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:746
 msgid "Do you really want to carry on with automatic splitting?"
 msgstr "أترÙ?د Ø­Ù?ا اÙ?استÙ?رار Ù?Ù? اÙ?تÙ?سÙ?Ù? اÙ?تÙ?Ù?ائÙ?Ø?"
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:744
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:747
 msgid "_Don't split"
 msgstr "_Ù?ا تÙ?سÙ?Ù?"
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:962
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:965
 msgid "Do you really want to empty the slices preview?"
 msgstr "أترÙ?د Ø­Ù?ا Ø¥Ù?راغ Ù?عاÙ?Ù?Ø© اÙ?شرائحØ?"
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:964 ../src/brasero-split-dialog.c:1266
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:967 ../src/brasero-split-dialog.c:1269
 msgid "Re_move All"
 msgstr "Ø£_زÙ? اÙ?Ù?Ù?"
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1050
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1053
 msgid "Split Track"
 msgstr "تÙ?Ø·Ù?ع اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?عة"
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1069
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1072
 msgid "M_ethod:"
 msgstr "اÙ?_طرÙ?Ù?Ø©:"
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1075
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1078
 msgid "Method to be used to split the track"
 msgstr "اÙ?طرÙ?Ù?Ø© اÙ?تÙ? تستخدÙ? Ù?تÙ?سÙ?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?عة"
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1078
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1081
 msgid "Split track manually"
 msgstr "تÙ?Ø·Ù?ع اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?عة Ù?دÙ?Ù?Ù?ا"
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1079
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1082
 msgid "Split track in parts with a fixed length"
 msgstr "تÙ?Ø·Ù?ع اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?ع Ø¥Ù?Ù? أجزاء ثابتة اÙ?Ø·Ù?Ù?"
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1080
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1083
 msgid "Split track in a fixed number of parts"
 msgstr "تÙ?Ø·Ù?ع اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?عة Ø¥Ù?Ù? حدد ثابت Ù?Ù? اÙ?أجزاء"
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1081
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1084
 msgid "Split track for each silence"
 msgstr "تÙ?Ø·Ù?ع اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?عة عÙ?د Ù?Ù? صÙ?ت"
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1087
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1090
 msgid "_Slice"
 msgstr "_شرÙ?حة"
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1098
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1101
 msgid "Add a splitting point"
 msgstr "أضÙ? Ù?Ù?طة تÙ?سÙ?Ù?"
 
 #. Translators: this goes with the next (= "seconds")
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1115
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1118
 msgid "Split this track every"
 msgstr "Ù?سÙ?Ù? Ù?Ø°Ù? اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?عة Ù?Ù?"
 
 #. Translators: this goes with the previous (= "Split track every")
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1124
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1127
 msgid "seconds"
 msgstr "Ø«Ù?اÙ?"
 
 #. Translators: this goes with the next (= "parts")
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1133
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1136
 msgid "Split this track in"
 msgstr "Ù?سÙ?Ù? Ù?Ø°Ù? اÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?عة Ø¥Ù?Ù?"
 
 #. Translators: this goes with the previous (= "Split this track in")
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1142
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1145
 msgid "parts"
 msgstr "جزءÙ?ا/أجزاء"
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1150
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1153
 msgid "Slicing Method"
 msgstr "طرÙ?Ù?Ø© اÙ?تشرÙ?Ø­"
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1208
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1211
 msgid "Start"
 msgstr "ابدأ"
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1215
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1218
 msgid "End"
 msgstr "Ø£Ù?Ù?Ù?"
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1238
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1241
 msgid "Mer_ge"
 msgstr "ا_دÙ?ج"
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1249
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1252
 msgid "Merge a selected slice with the next selected one"
 msgstr "ادÙ?ج شرÙ?حة Ù?ختارة باÙ?شرÙ?حة اÙ?Ù?ختارة اÙ?تاÙ?Ù?Ø©"
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1263
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1266
 msgid "Remove the selected slices"
 msgstr "أزÙ? اÙ?شرائح اÙ?Ù?حددة"
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1277
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1280
 msgid "Clear the slices preview"
 msgstr "اÙ?سح Ù?عاÙ?Ù?Ø© اÙ?شرائح"
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1287
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1290
 msgid "_List of slices that are to be created:"
 msgstr "_Ù?ائÙ?Ø© اÙ?شرائح اÙ?تÙ? ستÙ?شأ:"
 
-#: ../src/brasero-split-dialog.c:1295
+#: ../src/brasero-split-dialog.c:1298
 msgid "Slices Preview"
 msgstr "Ù?عاÙ?Ù?Ø© اÙ?شرائح"
 
@@ -4731,50 +4772,53 @@ msgstr "اÙ?_Ø®Ù?اراتâ?¦"
 msgid "Set the options for file filtering"
 msgstr "اضبط Ø®Ù?ارات ترشÙ?Ø­ اÙ?Ù?Ù?Ù?ات"
 
-#: ../src/brasero-filter-option.c:126
+#. filter hidden files
+#: ../src/brasero-filter-option.c:63
 msgid "Filter _hidden files"
 msgstr "رشÙ?Ø­ اÙ?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?Ù?_Ø®Ù?Ù?Ø©"
 
-#: ../src/brasero-filter-option.c:149
+#. replace symlink
+#: ../src/brasero-filter-option.c:70
 msgid "Re_place symbolic links"
 msgstr "استب_دÙ? اÙ?Ù?صÙ?ات اÙ?رÙ?زÙ?Ø©"
 
-#: ../src/brasero-filter-option.c:172
+#. filter broken symlink button
+#: ../src/brasero-filter-option.c:77
 msgid "Filter _broken symbolic links"
 msgstr "رشÙ?Ø­ اÙ?Ù?صÙ?ات اÙ?رÙ?زÙ?Ø© اÙ?Ù?_Ù?سÙ?رة"
 
-#: ../src/brasero-filter-option.c:190
+#: ../src/brasero-filter-option.c:83
 msgid "Filtering options"
 msgstr "Ø®Ù?ارات اÙ?ترشÙ?Ø­"
 
 #: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:131
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:587
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:589
 #, c-format
 msgid "File \"%s\" could not be opened (%s)"
 msgstr "تغذÙ?ر Ù?تح اÙ?Ù?Ù?Ù? \"%s\" (%s)"
 
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:615
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:617
 msgid "Creating checksum for image files"
 msgstr "اÙ?شاء اÙ?ضاء Ù?Ù?Ù?Ù?ات اÙ?صÙ?ر"
 
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:854
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:859
 #, c-format
 msgid "No checksum file could be found on the disc"
 msgstr "Ù?Ù? Ù?Ù?جد تدÙ?Ù?Ù? Ù?جÙ?Ù?ع Ù?Ù?Ù? عÙ?Ù? اÙ?Ù?رص"
 
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:888
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:893
 msgid "Checking file integrity"
 msgstr "اÙ?تÙ?اس سÙ?اÙ?Ø© اÙ?Ù?Ù?Ù?"
 
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:982
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1007
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:987
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1012
 #, c-format
 msgid "File \"%s\" could not be opened"
 msgstr "تعذÙ?ر Ù?تح اÙ?Ù?Ù?Ù? \"%s\""
 
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1080
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1201
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:551
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1085
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1206
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:550
 #, c-format
 msgid "Some files may be corrupted on the disc"
 msgstr "Ù?د تÙ?Ù?Ù? بعض اÙ?Ù?Ù?Ù?ات Ù?اسدة عÙ?Ù? اÙ?Ù?رص"
@@ -4782,36 +4826,36 @@ msgstr "Ù?د تÙ?Ù?Ù? بعض اÙ?Ù?Ù?Ù?ات Ù?اسدة عÙ?Ù? اÙ?Ù?رص"
 #. Translators: this is the name of the plugin
 #. * which will be translated only when it needs
 #. * displaying.
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1473
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1479
 msgid "File Checksum"
 msgstr "تحÙ?Ù? Ù?جÙ?Ù?ع اÙ?Ù?Ù?Ù?"
 
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1474
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1480
 msgid "Checks file integrities on a disc"
 msgstr "Ù?تحÙ?Ù? Ù?Ù? سÙ?اÙ?Ø© اÙ?Ù?Ù?Ù? عÙ?Ù? اÙ?Ù?رص"
 
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1514
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1518
 #: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:855
 msgid "Hashing algorithm to be used:"
 msgstr "Ø®Ù?ارزÙ?Ù?Ø© اÙ?Ø®Ù?Ø· اÙ?Ù?ستخدÙ?Ø©:"
 
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1517
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1521
 #: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:858
 msgid "MD5"
 msgstr "MD5"
 
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1519
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1523
 #: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:860
 msgid "SHA1"
 msgstr "SHA1"
 
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1521
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-files.c:1525
 #: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:862
 msgid "SHA256"
 msgstr "SHA256"
 
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:360
-#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:457
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:359
+#: ../plugins/checksum/burn-checksum-image.c:456
 msgid "Creating image checksum"
 msgstr "اÙ?شاء اÙ?ضاء Ù?Ù?صÙ?رة"
 
@@ -4920,20 +4964,16 @@ msgstr "أزÙ? اÙ?Ù?Ù?دÙ?Ù? اÙ?Ù?ختار Ù?Ù? اÙ?Ù?شرÙ?ع"
 msgid "Do you want to search for video files inside the directory?"
 msgstr "أترÙ?د Ø­Ù?ا اÙ?بحث عÙ? Ù?Ù?Ù?ات Ù?Ù?دÙ?Ù? داخÙ? اÙ?دÙ?Ù?Ù?Ø?"
 
-#: ../src/brasero-video-disc.c:364
-msgid "Directories cannot be added to video discs."
-msgstr "تغذÙ?ر إضاÙ?Ø© اÙ?أدÙ?Ø© Ø¥Ù?Ù? Ø£Ù?راص اÙ?Ù?Ù?دÙ?Ù?."
-
-#: ../src/brasero-video-disc.c:368
+#: ../src/brasero-video-disc.c:369
 msgid "_Search Directory"
 msgstr "ا_بحث Ù?Ù? اÙ?دÙ?Ù?Ù?"
 
-#: ../src/brasero-video-disc.c:411
+#: ../src/brasero-video-disc.c:412
 #, c-format
 msgid "\"%s\" does not have a suitable type for video projects."
 msgstr "\"%s\" Ù?اÙ?Ù?جد صÙ?غة Ù?Ù?دÙ?Ù? Ù?Ù?اسبة Ù?Ù?شرÙ?ع اÙ?Ù?Ù?دÙ?Ù?"
 
-#: ../src/brasero-video-disc.c:414
+#: ../src/brasero-video-disc.c:415
 msgid "Please only add files with video content"
 msgstr "Ù?Ù? Ù?ضÙ?Ù? أضÙ? Ù?Ù?Ø· اÙ?Ù?Ù?Ù?ات ذات Ù?حتÙ?Ù? Ù?Ù?دÙ?Ù?"
 
@@ -4942,33 +4982,77 @@ msgstr "Ù?Ù? Ù?ضÙ?Ù? أضÙ? Ù?Ù?Ø· اÙ?Ù?Ù?Ù?ات ذات Ù?حتÙ?Ù? Ù?Ù?دÙ?Ù?"
 msgid "Creating file layout"
 msgstr "Ø¥Ù?شاء Ù?خطط اÙ?Ù?Ù?Ù?"
 
-#: ../plugins/dvdauthor/burn-dvdauthor.c:373
-msgid "Creates disc images suitable for Video DVDs"
+#: ../plugins/dvdauthor/burn-dvdauthor.c:374
+msgid "Creates disc images suitable for video DVDs"
 msgstr "Ù?Ù?شئ صÙ?رة Ù?رص Ù?Ù?اسبة Ù?DVD اÙ?Ù?دÙ?Ù?"
 
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1270
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1273
 msgid "Converting video file to MPEG2"
 msgstr "تحÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?دÙ?Ù? Ø¥Ù?Ù? MPEG2"
 
-#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1372
-msgid "Converts any video file into a format suitable for Video DVDs"
+#: ../plugins/transcode/burn-vob.c:1376
+msgid "Converts any video file into a format suitable for video DVDs"
 msgstr "Ù?Ø­Ù?Ù? Ø£Ù? Ù?Ù?Ù? Ù?دÙ?Ù? Ø¥Ù?Ù? Ù?سÙ? Ù?Ù?اسب Ù?اسطÙ?اÙ?ات اÙ?Ù?دÙ?Ù?"
 
-#: ../plugins/vcdimager/burn-vcdimager.c:483
+#: ../plugins/vcdimager/burn-vcdimager.c:484
 msgid "Creates disc images suitable for SVCDs"
 msgstr "Ù?Ù?شئ صÙ?رة Ù?رص Ù?Ù?اسبة Ù?SVCD اÙ?Ù?دÙ?Ù?"
 
-#: ../data/brasero-copy-medium.desktop.in.in.h:2
-msgid "Brasero Disc Copier"
-msgstr "براسÙ?رÙ? Ù?اسخ اÙ?Ø£Ù?راص"
+#~ msgid "by"
+#~ msgstr "بÙ?اسطة"
 
-#: ../data/brasero-copy-medium.desktop.in.in.h:3
-msgid "Copy CDs and DVDs"
-msgstr "اÙ?سخ اÙ?اسطÙ?اÙ?ات"
+#~ msgid "Directories cannot be added to an audio disc."
+#~ msgstr "Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù? إضاÙ?Ø© اÙ?أدÙ?Ø© Ø¥Ù?Ù? Ù?رص صÙ?ت."
 
-#: ../data/brasero-copy-medium.desktop.in.in.h:4
-msgid "Disc Copier"
-msgstr "Ù?اسخ اÙ?Ø£Ù?راص"
+#~ msgid "Name:"
+#~ msgstr "اÙ?اسÙ?:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<span weight=\"bold\">Size:</span>\t<i><span size=\"smaller\"> %i Ã? %i "
+#~ "pixels</span></i>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<span weight=\"bold\">اÙ?حجÙ?:</span>\t<i><span size=\"smaller\"> %i Ã? %i "
+#~ "بÙ?سÙ?</span></i>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<span weight=\"bold\">%s</span>\n"
+#~ "by <span size=\"smaller\"><i>%s</i></span>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<span weight=\"bold\">%s</span>\n"
+#~ "عÙ?Ù? <span size=\"smaller\"><i>%s</i></span>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<span weight=\"bold\">Loading information</span>\n"
+#~ "about <span size=\"smaller\"><i>%s</i></span>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<span weight=\"bold\">جارÙ? تحÙ?Ù?Ù? اÙ?Ù?عÙ?Ù?Ù?ات</span>\n"
+#~ "Ø­Ù?Ù? <span size=\"smaller\"><i>%s</i></span>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Do you really want to create a new project and discard the changes to "
+#~ "current one?"
+#~ msgstr "Ù?Ù? ترÙ?د Ø­Ù?Ù?ا Ø¥Ù?شاء Ù?شرÙ?ع جدÙ?د Ù?تجاÙ?Ù? اÙ?تغÙ?Ù?رات عÙ?Ù? اÙ?Ù?شرÙ?ع اÙ?حاÙ?Ù?Ø?"
+
+#~ msgid "An error occured while writing to disc"
+#~ msgstr "صÙ?دÙ? خطأ أثÙ?اء اÙ?Ù?تابة Ø¥Ù?Ù? اÙ?Ù?رص"
+
+#~ msgid "Error reading video DVD (%s)"
+#~ msgstr "حدث خطأ أثÙ?اء Ù?راءة Ù?Ù?دÙ?Ù? Ù?Ù? DVD (%s)"
+
+#~ msgid "Preview"
+#~ msgstr "Ù?عاÙ?Ù?Ø©"
+
+#~ msgid "Directories cannot be added to video discs."
+#~ msgstr "تغذÙ?ر إضاÙ?Ø© اÙ?أدÙ?Ø© Ø¥Ù?Ù? Ø£Ù?راص اÙ?Ù?Ù?دÙ?Ù?."
+
+#~ msgid "Brasero Disc Copier"
+#~ msgstr "براسÙ?رÙ? Ù?اسخ اÙ?Ø£Ù?راص"
+
+#~ msgid "Copy CDs and DVDs"
+#~ msgstr "اÙ?سخ اÙ?اسطÙ?اÙ?ات"
+
+#~ msgid "Disc Copier"
+#~ msgstr "Ù?اسخ اÙ?Ø£Ù?راص"
 
 #~ msgid "Brasero - Creating Image"
 #~ msgstr "براسÙ?رÙ? - Ù?Ù?Ù?شئ صÙ?رة"
@@ -5848,10 +5932,6 @@ msgstr "Ù?اسخ اÙ?Ø£Ù?راص"
 #~ msgstr "Ù?شرÙ?ع _صÙ?تÙ? جدÙ?د"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid " by %s"
-#~ msgstr "%s / %s"
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "Create a new audio project"
 #~ msgstr "اÙ?Ø´Ù?Ø¡ Ù?شرÙ?ع جدÙ?د"
 
@@ -5972,10 +6052,6 @@ msgstr "Ù?اسخ اÙ?Ø£Ù?راص"
 #~ msgstr "Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù? Ø¥Ù?جاد mkisofs Ù?Ù? اÙ?Ù?سار"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "the drive seems to be busy"
-#~ msgstr "اÙ?Ù?شغÙ? Ù?ارغ."
-
-#, fuzzy
 #~ msgid ""
 #~ "it's not possible to merge to this media because it hasn't got enough "
 #~ "space"
@@ -6317,10 +6393,6 @@ msgstr "Ù?اسخ اÙ?Ø£Ù?راص"
 #~ msgid "the device is not ready"
 #~ msgstr "اÙ?Ù?رص Ù?Ù? \"%s\" غÙ?ر Ù?دعÙ?Ù?."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid " Preview "
-#~ msgstr "عرض Ø£Ù?Ù?Ù?"
-
 #~ msgid "Size Error"
 #~ msgstr "خطأ Ù?Ù? اÙ?حجÙ?"
 
@@ -6695,9 +6767,5 @@ msgstr "Ù?اسخ اÙ?Ø£Ù?راص"
 #~ msgid "<keep current values>"
 #~ msgstr "<حاÙ?ظ عÙ?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?Ø© اÙ?حاÙ?Ù?Ø©>"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Continue"
-#~ msgstr "استÙ?ر"
-
 #~ msgid "Substitute"
 #~ msgstr "بدÙ?Ù?"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]