[gnome-color-manager] Added Serbian translationcommit edcee0c38c868b998464de48d09f8dd538dbb275
Author: Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>
Date:  Wed Aug 18 14:48:45 2010 +0200

  Added Serbian translation

 po/LINGUAS   |  2 +
 po/sr.po    | 2091 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 po/sr latin po | 2091 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 3 files changed, 4184 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
index c12719c..0d3caf7 100644
--- a/po/LINGUAS
+++ b/po/LINGUAS
@@ -19,6 +19,8 @@ pt_BR
 pt
 ru
 sl
+sr
+sr latin
 sv
 ta
 th
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
new file mode 100644
index 0000000..40d19a0
--- /dev/null
+++ b/po/sr.po
@@ -0,0 +1,2091 @@
+# Serbian translation of gnome-color-manager
+# Copyright (C) 2010, Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ?
+# This file is distributed under the same license as the gnome-color-manager package.
+# Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>, 2010.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-color-manager\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"color-manager\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-09 10:07+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-18 14:43+0200\n"
+"Last-Translator: Ð?илоÑ? Ð?оповиÑ? <gpopac gmail com>\n"
+"Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4;  plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :  n"
+"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+
+#: ../data/gcm-apply.desktop.in.h:1
+msgid "Applies device profile settings at session startup"
+msgstr "Ð?Ñ?имеÑ?Ñ?Ñ?е пÑ?оÑ?ил Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?а по пÑ?иÑ?авÑ?иваÑ?Ñ?"
+
+#: ../data/gcm-apply.desktop.in.h:2
+msgid "Load device color profiles"
+msgstr "УÑ?иÑ?аÑ? пÑ?оÑ?ил боÑ?а за Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?"
+
+#: ../data/gcm-import.desktop.in.h:1
+msgid "ICC Profile Installer"
+msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алаÑ?иÑ?а Ð?ЦЦ пÑ?оÑ?ила"
+
+#: ../data/gcm-import.desktop.in.h:2
+msgid "ICC profile installer"
+msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алаÑ?иÑ?а Ð?ЦЦ пÑ?оÑ?ила"
+
+#: ../data/gcm-import.desktop.in.h:3
+msgid "Install ICC profiles"
+msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?аÑ? Ð?ЦЦ пÑ?оÑ?ил"
+
+#: ../data/gcm-prefs.desktop.in.h:1
+msgid "Color Profiles"
+msgstr "Ð?Ñ?оÑ?или боÑ?а"
+
+#: ../data/gcm-prefs.desktop.in.h:2
+msgid "Manage ICC color profiles"
+msgstr "УÑ?еÑ?иваÑ?е Ð?ЦЦ пÑ?оÑ?ила боÑ?а"
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:1
+msgid ""
+"Gamma is adjusted to affect the color of the attached monitor. Traditionally "
+"Linux has used a gamma value of 1.0, but this makes monitors look washed out "
+"compared Windows XP or OS X. Apple traditionally used a value of 1.8 for a "
+"long time, but now use the same value as Microsoft. Microsoft has always "
+"used a value of 2.2."
+msgstr ""
+"Ð?ама вÑ?едноÑ?Ñ? Ñ?Ñ?иÑ?е на боÑ?Ñ? Ñ?лике пÑ?икаÑ?еног мониÑ?оÑ?а. Ð?а Ð?инÑ?кÑ?Ñ? Ñ?е коÑ?иÑ?Ñ?и "
+"вÑ?едноÑ?Ñ? 1.0, пÑ?и Ñ?емÑ? Ñ?лика на мониÑ?оÑ?Ñ? изгледа иÑ?пÑ?ано Ñ? одноÑ?Ñ? на Windows "
+"XP или OS X. Ð?пл Ñ?е дÑ?го вÑ?емена коÑ?иÑ?Ñ?ио вÑ?едноÑ?Ñ? 1.8, док данаÑ? Ð?пл и "
+"Ð?аÑ?кÑ?оÑ?оÑ?Ñ? коÑ?иÑ?Ñ?е вÑ?едноÑ?Ñ? 2.2."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:2
+msgid ""
+"If set to TRUE then external disks are searched for device ICC profiles at "
+"startup, for instance looking in the OSX library folder or Windows XP system "
+"folders. This may increase startup time if disks need to be spun up to be "
+"searched."
+msgstr ""
+"Уколико Ñ?е поÑ?Ñ?авÑ?ено на â??TRUEâ?? (Ñ?аÑ?но) пÑ?огÑ?ам Ñ?е Ñ?Ñ?ажиÑ?и Ð?ЦЦ пÑ?оÑ?иле "
+"Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?а на Ñ?поÑ?ним диÑ?ковима пÑ?иликом покÑ?еÑ?аÑ?а (нпÑ?. Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?икли Ñ?а "
+"библиоÑ?екама за OSX или Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?коÑ? Ñ?аÑ?Ñ?икли за Windows XP). Ð?ада диÑ?кови "
+"ниÑ?Ñ? Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?ени ово може повеÑ?аÑ?и вÑ?еме подизаÑ?а Ñ?иÑ?Ñ?ема."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:3
+msgid ""
+"If set to TRUE then the __ICC_PROFILE hint will be set, which applications "
+"use to convert true color to screen color."
+msgstr ""
+"Уколико Ñ?е поÑ?Ñ?авÑ?ено на â??TRUEâ?? (Ñ?аÑ?но) биÑ?е поÑ?Ñ?авÑ?ен кÑ?Ñ?Ñ? _ICC_PROFILE "
+"коÑ?и говоÑ?и пÑ?огÑ?амима како да Ñ?Ñ?ваÑ?не боÑ?е иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?Ñ? на екÑ?ан."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:4
+msgid ""
+"If set to TRUE then the fine tuning controls are visible. This allows the "
+"user to change the display profile outside of what the ICC profile suggests "
+"and is only recommended for advanced users."
+msgstr ""
+"Уколико Ñ?е поÑ?Ñ?авÑ?ено на â??TRUEâ?? (Ñ?аÑ?но) пÑ?иказÑ?Ñ?Ñ? Ñ?е алаÑ?и за Ñ?ино "
+"подеÑ?аваÑ?е екÑ?ана. Ð?во омогÑ?Ñ?ава коÑ?иÑ?никÑ? да пÑ?омени пÑ?оÑ?ил екÑ?ана ван "
+"онога Ñ?Ñ?о Ð?ЦЦ пÑ?оÑ?ил пÑ?едлаже. Ð?Ñ?епоÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?е Ñ?е Ñ?амо за напÑ?едниÑ?е коÑ?иÑ?нике."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:5
+msgid "If set to TRUE then the video LUT is set with the display profile"
+msgstr ""
+"Уколико Ñ?е поÑ?Ñ?авÑ?ено на â??TRUEâ?? (Ñ?аÑ?но) видео Ð?УТ Ñ?е поÑ?Ñ?авÑ?а заÑ?едно Ñ?а "
+"пÑ?оÑ?илом екÑ?ана."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:6
+msgid "Set the _ICC_PROFILE hint for applications."
+msgstr "Ð?оÑ?Ñ?авÑ?а кÑ?Ñ?Ñ? _ICC_PROFILE за оÑ?Ñ?але пÑ?огÑ?аме."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:7
+msgid "Show the fine tuning controls for display devices."
+msgstr "Ð?Ñ?иказÑ?Ñ?е алаÑ?е за Ñ?ино подеÑ?аваÑ?е Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?а."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:8
+msgid "The CMYK profile filename to be used by applications by default."
+msgstr "Ð?ме даÑ?оÑ?еке Ñ?а подÑ?азÑ?меваним ЦÐ?YÐ? пÑ?оÑ?илом пÑ?огÑ?ама."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:9
+msgid "The RGB profile filename to be used by applications by default."
+msgstr "Ð?ме даÑ?оÑ?еке Ñ?а подÑ?азÑ?меваним РÐ?Ð? пÑ?оÑ?илом пÑ?огÑ?ама."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:10
+msgid "The default CMYK profile."
+msgstr "Ð?одÑ?азÑ?мевани ЦÐ?YÐ? пÑ?оÑ?ил."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:11
+msgid "The default RGB profile."
+msgstr "Ð?одÑ?азÑ?мевани РÐ?Ð? пÑ?оÑ?ил."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:12
+msgid "The default calibration length."
+msgstr "Ð?одÑ?азÑ?мевана дÑ?жина калибÑ?аÑ?иÑ?е."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:13
+msgid "The default gamma to use for monitors with no previous value set."
+msgstr "Ð?одÑ?азÑ?мевана Ð?ама вÑ?едноÑ?Ñ? за мониÑ?оÑ?е без пÑ?еÑ?Ñ?одниÑ? подеÑ?аваÑ?а."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:14
+msgid "The duration between sending notifications to recalibrate a display."
+msgstr "Ð?Ñ?еме пÑ?е Ñ?лаÑ?а обавеÑ?Ñ?еÑ?а да поново Ñ?Ñ?еба калибÑ?иÑ?аÑ?и екÑ?ан."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:15
+msgid "The duration between sending notifications to recalibrate a printer."
+msgstr "Ð?Ñ?еме пÑ?е Ñ?лаÑ?а обавеÑ?Ñ?еÑ?а да поново Ñ?Ñ?еба калибÑ?иÑ?аÑ?и Ñ?Ñ?ампаÑ?."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:16
+msgid ""
+"The length of calibration, as this is proportional to the accuracy. The "
+"option 'short' creates a quick profile, 'normal' a regular one, and 'long' "
+"takes a really long time, but is more precise and creates a better profile. "
+"Use 'ask' if you want the user to choose."
+msgstr ""
+"Ð?дÑ?еÑ?Ñ?Ñ?е дÑ?жинÑ? калибÑ?аÑ?иÑ?е од коÑ?е завиÑ?и Ñ?ена пÑ?еÑ?изноÑ?Ñ?. Ð?пÑ?иÑ?а "
+"â??shortâ?? (кÑ?аÑ?ка) наÑ?бÑ?же обÑ?азÑ?Ñ?е пÑ?оÑ?ил, â??normalâ?? (Ñ?обиÑ?аÑ?ена) пÑ?ави "
+"задовоÑ?аваÑ?Ñ?Ñ?и пÑ?оÑ?ил, док â??longâ?? (дÑ?га) пÑ?ави наÑ?боÑ?и пÑ?оÑ?ил, али Ñ?е "
+"поÑ?Ñ?ебно доÑ?Ñ?а вÑ?емена за Ñ?еговÑ? изÑ?адÑ?. Уколико поÑ?Ñ?авиÑ?е на â??askâ?? (пиÑ?аÑ?), "
+"коÑ?иÑ?ник Ñ?е биÑ?и Ñ?пиÑ?ан пÑ?е обÑ?азоваÑ?а пÑ?оÑ?ила."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:17
+msgid "The rendering intent to use for softproofs, e.g. 'perceptual'."
+msgstr "Ð?амеÑ?а иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аваÑ?а за Ñ?имÑ?лаÑ?иÑ?Ñ? Ñ?Ñ?ампе, нпÑ?. â??perceptualâ??."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:18
+msgid "The rendering intent to use for the display, e.g. 'perceptual'."
+msgstr "Ð?амеÑ?а иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аваÑ?а за пÑ?иказ на екÑ?анÑ?, нпÑ?. â??perceptualâ??."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:19
+msgid ""
+"This is the number of seconds in between notifying the user to recalibrate "
+"each display device. Set to 0 to disable the notification."
+msgstr ""
+"Ð?дÑ?еÑ?Ñ?Ñ?е бÑ?оÑ? Ñ?екÑ?нди измеÑ?Ñ? обавеÑ?Ñ?аваÑ?а коÑ?иÑ?ника да поново калибÑ?иÑ?е "
+"екÑ?ане. Ð?оÑ?Ñ?авиÑ?е на â??0â?? да иÑ?кÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е обавеÑ?Ñ?еÑ?а."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:20
+msgid ""
+"This is the number of seconds in between notifying the user to recalibrate "
+"each printer device. Set to 0 to disable the notification."
+msgstr ""
+"Ð?дÑ?еÑ?Ñ?Ñ?е бÑ?оÑ? Ñ?екÑ?нди измеÑ?Ñ? обавеÑ?Ñ?аваÑ?а коÑ?иÑ?ника да поново калибÑ?иÑ?е "
+"Ñ?Ñ?ампаÑ?е. Ð?оÑ?Ñ?авиÑ?е на â??0â?? да иÑ?кÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е обавеÑ?Ñ?еÑ?а."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:21
+msgid "Whether ICC profiles should be loaded from external disks."
+msgstr "Ð?дÑ?еÑ?Ñ?Ñ?е да ли да Ñ?Ñ?иÑ?ам Ð?ЦЦ пÑ?оÑ?иле Ñ?а Ñ?поÑ?ниÑ? диÑ?кова."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:22
+msgid ""
+"Whether the display should be globally corrected or left to applications."
+msgstr "Ð?дÑ?еÑ?Ñ?Ñ?е да ли Ñ?Ñ?еба калибÑ?иÑ?аÑ?и екÑ?ан или Ñ?о пÑ?епÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и пÑ?огÑ?амима."
+
+#: ../policy/org.gnome.color.policy.in.h:1
+msgid "Authentication is required to install the color profile for all users"
+msgstr "Ð?еопÑ?одна Ñ?Ñ? овлаÑ?Ñ?еÑ?а за инÑ?Ñ?алаÑ?иÑ?Ñ? пÑ?оÑ?ила Ñ?вим коÑ?иÑ?ниÑ?има"
+
+#. SECURITY:
+#. - Normal users require admin authentication to install files system
+#. wide to apply color profiles for sessions that have not explicitly
+#. chosen profiles to apply.
+#. - This should not be set to 'yes' as unprivileged users could then
+#. set a profile set to all-white or all-black and thus make the
+#. other sessions unusable.
+#.
+#: ../policy/org.gnome.color.policy.in.h:10
+msgid "Install system color profiles"
+msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?аÑ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?ке пÑ?оÑ?иле боÑ?а"
+
+#. TRANSLATORS: turn on all debugging
+#: ../src/egg-debug.c:390
+msgid "Show debugging information for all files"
+msgstr "Ð?Ñ?икажи подаÑ?ке о гÑ?еÑ?кама за Ñ?ве даÑ?оÑ?еке"
+
+#. TRANSLATORS: a list of modules to debug
+#: ../src/egg-debug.c:461
+msgid "Debug these specific modules"
+msgstr "ТÑ?ажи гÑ?еÑ?ке Ñ? изабÑ?аним модÑ?лима"
+
+#. TRANSLATORS: a list of functions to debug
+#: ../src/egg-debug.c:464
+msgid "Debug these specific functions"
+msgstr "ТÑ?ажи гÑ?еÑ?ке Ñ? изабÑ?аним Ñ?Ñ?нкÑ?иÑ?ама"
+
+#. TRANSLATORS: save to a log
+#: ../src/egg-debug.c:467
+msgid "Log debugging data to a file"
+msgstr "Ð?апиÑ?и подаÑ?ке Ñ?а гÑ?еÑ?кама Ñ? даÑ?оÑ?екÑ?"
+
+#: ../src/egg-debug.c:471
+msgid "Debugging Options"
+msgstr "Ð?пÑ?иÑ?е за Ñ?Ñ?ажеÑ?е гÑ?еÑ?ака"
+
+#: ../src/egg-debug.c:471
+msgid "Show debugging options"
+msgstr "Ð?Ñ?иказÑ?Ñ?е опÑ?иÑ?е за налажеÑ?е гÑ?еÑ?ака"
+
+#. TRANSLATORS: title, default paramters needed to calibrate_argyll
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:433
+msgid "Getting default parameters"
+msgstr "Ð?Ñ?икÑ?пÑ?ам подÑ?азÑ?меване паÑ?амеÑ?Ñ?е"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:436
+msgid ""
+"This pre-calibrates the screen by sending colored and gray patches to your "
+"screen and measuring them with the hardware device."
+msgstr ""
+"Ð?ваÑ? Ñ?еÑ?Ñ? пÑ?екалибÑ?иÑ?е екÑ?ан Ñ?ако Ñ?Ñ?о Ñ?аÑ?е Ñ?иве и обоÑ?ене Ñ?аблоне на екÑ?ан "
+"коÑ?и Ñ?е онда деÑ?екÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?еко калибÑ?аÑ?оÑ?а."
+
+#. TRANSLATORS: title, patches are specific colours used in calibration
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:524
+msgid "Reading the patches"
+msgstr "ЧиÑ?ам Ñ?аблон"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:526
+msgid "Reading the patches using the color measuring instrument."
+msgstr "ЧиÑ?ам Ñ?аблон помоÑ?Ñ? калибÑ?аÑ?оÑ?а боÑ?а."
+
+#. TRANSLATORS: title, patches are specific colours used in calibration
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:609
+msgid "Generating the patches"
+msgstr "Ð?бÑ?азÑ?Ñ?ем Ñ?аблон"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:611
+msgid "Generating the patches that will be measured with the color instrument."
+msgstr "Ð?бÑ?азÑ?Ñ?ем Ñ?аблон коÑ?и Ñ?е биÑ?и измеÑ?ен на калибÑ?аÑ?оÑ?Ñ? боÑ?а."
+
+#. TRANSLATORS: title, drawing means painting to the screen
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:713
+msgid "Drawing the patches"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?авам Ñ?аблон"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:715
+msgid ""
+"Drawing the generated patches to the screen, which will then be measured by "
+"the hardware device."
+msgstr ""
+"Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?авам Ñ?аблон на екÑ?ан, коÑ?о Ñ?е заÑ?им биÑ?и измеÑ?ен помоÑ?Ñ? калибÑ?аÑ?оÑ?а."
+
+#. TRANSLATORS: this is the copyright string, where it might be "Copyright (c) 2009 Edward Scissorhands" - YOU NEED TO STICK TO ASCII
+#. TRANSLATORS: this is the copyright string, where it might be "Copyright (c) 2009 Edward Scissorhands"
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:820 ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1153
+msgid "Copyright (c)"
+msgstr "Сва пÑ?ава Ñ?Ñ? задÑ?жана (c)"
+
+#. TRANSLATORS: title, a profile is a ICC file
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:823 ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1156
+msgid "Generating the profile"
+msgstr "Ð?бÑ?азÑ?Ñ?ем пÑ?оÑ?ил"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:825
+msgid "Generating the ICC color profile that can be used with this screen."
+msgstr "Ð?бÑ?азÑ?Ñ?ем Ð?ЦЦ пÑ?оÑ?ил за Ñ?поÑ?Ñ?ебÑ? на пÑ?икÑ?Ñ?Ñ?еном екÑ?анÑ?."
+
+#. TRANSLATORS: title, a profile is a ICC file
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:958
+msgid "Copying files"
+msgstr "Ð?опиÑ?ам даÑ?оÑ?еке"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:960
+msgid "Copying source image, chart data and CIE reference values."
+msgstr "Ð?опиÑ?ам извоÑ?не Ñ?лике, гÑ?аÑ?ике и ЦÐ?Ð? Ñ?еÑ?еÑ?енÑ?не вÑ?едноÑ?Ñ?и."
+
+#. TRANSLATORS: title, drawing means painting to the screen
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1035
+msgid "Measuring the patches"
+msgstr "Ð?еÑ?им Ñ?аблоне"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1037
+msgid "Detecting the reference patches and measuring them."
+msgstr "ТÑ?ажим Ñ?еÑ?еÑ?енÑ?не Ñ?аблоне и меÑ?им Ñ?иÑ?ове вÑ?едноÑ?Ñ?и."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1158
+msgid "Generating the ICC color profile that can be used with this device."
+msgstr "Ð?бÑ?азÑ?Ñ?ем Ð?ЦЦ пÑ?оÑ?ил коÑ?и Ñ?е може коÑ?иÑ?Ñ?иÑ?и Ñ?а овим Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?ем."
+
+#. TRANSLATORS: title, hardware refers to a calibration device
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1344
+msgid "Set up display"
+msgstr "Ð?одеÑ?авам екÑ?ан"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1347
+msgid "Setting up display device for useâ?¦"
+msgstr "Ð?одеÑ?авам екÑ?ан за Ñ?поÑ?Ñ?ебÑ?â?¦"
+
+#. TRANSLATORS: title, patches are specific colors used in calibration
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1446
+msgid "Printing patches"
+msgstr "ШÑ?ампам Ñ?аблоне"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1449
+msgid "Rendering the patches for the selected paper and ink."
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?авам Ñ?аблоне за изабÑ?ани папиÑ? и маÑ?Ñ?ило."
+
+#. TRANSLATORS: title, patches are specific colours used in calibration
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1784
+msgid "Wait for the ink to dry"
+msgstr "СаÑ?екаÑ?Ñ?е да Ñ?е маÑ?Ñ?ило оÑ?Ñ?Ñ?и"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1787
+msgid ""
+"Please wait a few minutes for the ink to dry. Profiling damp ink will "
+"produce a poor profile and may damage your color measuring instrument."
+msgstr ""
+"СаÑ?екаÑ?Ñ?е паÑ? минÑ?Ñ?а да Ñ?е маÑ?Ñ?ило оÑ?Ñ?Ñ?и. Ð?Ñ?авÑ?еÑ?е пÑ?оÑ?ила на оÑ?новÑ? влажног "
+"папиÑ?а може да оÑ?Ñ?еÑ?и калибÑ?аÑ?оÑ?."
+
+#. TRANSLATORS: the supplied image contains an alpha channel which we have to strip out
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1929
+msgid "Image is not suitable without conversion"
+msgstr "Слика ниÑ?е одговаÑ?аÑ?Ñ?Ñ?а Ñ?колико не пÑ?омениÑ?е Ñ?оÑ?маÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1932
+msgid ""
+"The supplied image contains an alpha channel which the profiling tools do "
+"not understand."
+msgstr "Слика Ñ?адÑ?жи алÑ?а канал коÑ?и не Ñ?иÑ?аÑ?Ñ? алаÑ?и за пÑ?авÑ?еÑ?е пÑ?оÑ?ила."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1936
+msgid ""
+"It is normally safe to convert the image, although you should ensure that "
+"the generated profile is valid."
+msgstr ""
+"Ð?биÑ?но Ñ?е довоÑ?но да пÑ?еведеÑ?е Ñ?оÑ?маÑ? Ñ?лике, мада ниÑ?е на одмеÑ? да пÑ?овеÑ?иÑ?е "
+"иÑ?пÑ?авноÑ?Ñ? пÑ?оÑ?ила."
+
+#. TRANSLATORS: button text to convert the RGBA image into RGB
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1943
+msgid "Convert"
+msgstr "Ð?Ñ?еведи"
+
+#. TRANSLATORS: title, instrument refers to a calibration device
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2001
+msgid "Set up instrument"
+msgstr "Ð?одеÑ?и инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2004
+msgid "Setting up the instrument for useâ?¦"
+msgstr "Ð?одеÑ?авам инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ? за Ñ?поÑ?Ñ?ебÑ?..."
+
+#. TRANSLATORS: title, instrument is a hardware color calibration sensor
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2097
+msgid "Please attach instrument"
+msgstr "Ð?Ñ?икаÑ?иÑ?е инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, ask user to attach device, and there's an example image
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2105
+msgid ""
+"Please attach the measuring instrument to the center of the screen on the "
+"gray square like the image below."
+msgstr ""
+"Ð?Ñ?икаÑ?иÑ?е калибÑ?аÑ?оÑ? на Ñ?енÑ?еÑ? екÑ?ана, Ñ?нÑ?Ñ?аÑ? Ñ?ивог квадÑ?аÑ?а, као Ñ?Ñ?о Ñ?е Ñ?о "
+"пÑ?иказано на Ñ?лиÑ?и."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, ask user to attach device
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2108
+msgid ""
+"Please attach the measuring instrument to the center of the screen on the "
+"gray square."
+msgstr "Ð?Ñ?икаÑ?иÑ?е калибÑ?аÑ?оÑ? на Ñ?енÑ?еÑ? екÑ?ана, Ñ?нÑ?Ñ?аÑ? Ñ?ивог квадÑ?аÑ?а."
+
+#. TRANSLATORS: button text
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2121 ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2175
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2227
+msgid "Continue"
+msgstr "Ð?аÑ?Ñ?ави"
+
+#. TRANSLATORS: this is the application name for libcanberra
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2131 ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2181
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2233 ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2309
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2369 ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2410
+#: ../src/gcm-prefs.c:819 ../src/gcm-prefs.c:1987
+msgid "GNOME Color Manager"
+msgstr "Ð?номов Ñ?пÑ?авник боÑ?ама"
+
+#. TRANSLATORS: title, instrument is a hardware color calibration sensor
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2152 ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2204
+msgid "Please configure instrument"
+msgstr "Ð?одеÑ?иÑ?е калибÑ?аÑ?оÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the user has to change a setting on the sensor, and we're showing a picture
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2162
+msgid ""
+"Please set the measuring instrument to calibration mode like the image below."
+msgstr "Ð?оÑ?Ñ?авиÑ?е Ñ?Ñ?еÑ?аÑ? Ñ? Ñ?ежим за калибÑ?аÑ?иÑ?Ñ? као Ñ?Ñ?о Ñ?е пÑ?иказано на Ñ?лиÑ?и."
+
+#. TRANSLATORS: this is when the user has to change a setting on the sensor
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2165
+msgid "Please set the measuring instrument to calibration mode."
+msgstr "Ð?оÑ?Ñ?авиÑ?е Ñ?Ñ?еÑ?аÑ? Ñ? Ñ?ежим за калибÑ?аÑ?иÑ?Ñ?."
+
+#. TRANSLATORS: this is when the user has to change a setting on the sensor, and we're showing a picture
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2214
+msgid ""
+"Please set the measuring instrument to screen mode like the image below, and "
+"ensure it is attached to the screen."
+msgstr ""
+"Ð?оÑ?Ñ?авиÑ?е Ñ?Ñ?еÑ?аÑ? Ñ? екÑ?анÑ?ки Ñ?ежим, као на Ñ?лиÑ?и и пÑ?овеÑ?иÑ?е да ли Ñ?е "
+"калибÑ?аÑ?оÑ? пÑ?икаÑ?ен на екÑ?ан."
+
+#. TRANSLATORS: this is when the user has to change a setting on the sensor
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2217
+msgid ""
+"Please set the measuring instrument to screen mode, and ensure it is "
+"attached to the screen."
+msgstr ""
+"Ð?оÑ?Ñ?авиÑ?е Ñ?Ñ?еÑ?аÑ? Ñ? екÑ?анÑ?ки Ñ?ежим и пÑ?овеÑ?иÑ?е да ли Ñ?е калибÑ?аÑ?оÑ? пÑ?икаÑ?ен "
+"на екÑ?ан."
+
+#. TRANSLATORS: title, the calibration failed
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2288 ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2336
+msgid "Calibration error"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?ка пÑ?и калибÑ?аÑ?иÑ?и"
+
+#. TRANSLATORS: message, the sample was not read correctly
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2291
+msgid "The sample could not be read at this time."
+msgstr "ТÑ?енÑ?Ñ?но не могÑ? да оÑ?иÑ?ам Ñ?зоÑ?ак."
+
+#. TRANSLATORS: button text
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2299
+msgid "Try again"
+msgstr "Ð?окÑ?Ñ?аÑ? поново"
+
+#. TRANSLATORS: message, no firmware is available
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2340
+msgid "No firmware is installed for this instrument."
+msgstr "Ð?иÑ?е инÑ?Ñ?алиÑ?ан Ñ?иÑ?мвеÑ? за оваÑ? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?."
+
+#. TRANSLATORS: message, the image wasn't good enough
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2343
+msgid ""
+"The pattern match wasn't good enough. Ensure you have the correct type of "
+"target selected."
+msgstr ""
+"ШаÑ?а ниÑ?е добÑ?о погоÑ?ена. Ð?Ñ?овеÑ?иÑ?е да ли Ñ?Ñ?е изабÑ?али добÑ?Ñ? меÑ?Ñ? за "
+"калибÑ?аÑ?иÑ?Ñ?."
+
+#. TRANSLATORS: message, the sensor got no readings
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2347
+msgid ""
+"The measuring instrument got no valid readings. Please ensure the aperture "
+"is fully open."
+msgstr ""
+"УÑ?еÑ?аÑ? за меÑ?еÑ?е ниÑ?е добио иÑ?пÑ?авна оÑ?иÑ?аваÑ?а. Ð?Ñ?овеÑ?иÑ?е да ли Ñ?е бленда "
+"поÑ?пÑ?но оÑ?воÑ?ена."
+
+#. TRANSLATORS: message, the colorimeter has got confused
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2350
+msgid ""
+"The measuring instrument is busy and is not starting up. Please remove the "
+"USB plug and re-insert before trying to use this device."
+msgstr ""
+"УÑ?еÑ?аÑ? за меÑ?еÑ?е Ñ?е заÑ?зеÑ? и не може Ñ?е покÑ?енÑ?Ñ?и. Ð?звÑ?Ñ?иÑ?е га из УСÐ? поÑ?Ñ?а "
+"и поново га пÑ?икÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е."
+
+#. TRANSLATORS: dialog title
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2388
+msgid "Reading target"
+msgstr "ЧиÑ?ам меÑ?Ñ?"
+
+#. TRANSLATORS: message, no firmware is available
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2391
+msgid "Failed to read the strip correctly."
+msgstr "Ð?е могÑ? да иÑ?пÑ?авно оÑ?иÑ?ам Ñ?Ñ?акÑ?."
+
+#. TRANSLATORS: button text
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2400
+msgid "Retry"
+msgstr "Ð?онови"
+
+#. TRANSLATORS: dialog title, where %s is a letter like 'A'
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2423
+#, c-format
+msgid "Read strip %s rather than %s!"
+msgstr "Ð?Ñ?оÑ?иÑ?аÑ? Ñ?Ñ?акÑ? %s пÑ?е него %s!"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, just follow the hardware instructions
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2428
+msgid "It looks like you've measured the wrong strip."
+msgstr "Ð?згледа да Ñ?Ñ?е измеÑ?или погÑ?еÑ?нÑ? Ñ?Ñ?акÑ?."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, just follow the hardware instructions
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2432
+msgid ""
+"If you've really measured the right one, it's okay, it could just be unusual "
+"paper."
+msgstr ""
+"Уколико Ñ?Ñ?е ипак измеÑ?или пÑ?авÑ? Ñ?Ñ?акÑ?, можда вам Ñ?е Ñ?едноÑ?Ñ?авно запао "
+"необиÑ?ан папиÑ?."
+
+#. TRANSLATORS: button
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2442
+msgid "Use anyway"
+msgstr "Ð?пак Ñ?поÑ?Ñ?еби"
+
+#. TRANSLATORS: dialog title, where %s is a letter like 'A'
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2454
+#, c-format
+msgid "Ready to read strip %s"
+msgstr "СпÑ?еман за Ñ?иÑ?аÑ?е Ñ?Ñ?аке %s"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, just follow the hardware instructions
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2459
+msgid ""
+"Place the colorimeter on the area of white next to the letter and click and "
+"hold the measure switch."
+msgstr ""
+"Ð?оÑ?Ñ?авиÑ?е колоÑ?имеÑ?аÑ? на белÑ? облаÑ?Ñ? поÑ?ед Ñ?лова и дÑ?жиÑ?е пÑ?екидаÑ? за меÑ?еÑ?е."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, just follow the hardware instructions
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2463
+msgid ""
+"Slowly scan the target line from left to right and release the switch when "
+"you get to the end of the page."
+msgstr ""
+"Ð?олако Ñ?кениÑ?аÑ?Ñ?е меÑ?Ñ? Ñ? лева на деÑ?но и пÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е пÑ?екидаÑ? када Ñ?Ñ?игнеÑ?е на "
+"кÑ?аÑ? Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?е."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, the sensor has to be above the line
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2467
+msgid ""
+"Ensure the center of the device is properly aligned with the row you are "
+"trying to measure."
+msgstr ""
+"Ð?Ñ?овеÑ?иÑ?е да ли Ñ?Ñ?едина Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?а Ñ?Ñ?оÑ?и Ñ?авно Ñ? одноÑ?Ñ? на Ñ?ед коÑ?и меÑ?иÑ?е."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, just follow the hardware instructions
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2471
+msgid ""
+"If you make a mistake just release the switch and you'll get a chance to try "
+"again."
+msgstr ""
+"Уколико напÑ?авиÑ?е гÑ?еÑ?кÑ? Ñ?амо пÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е пÑ?екидаÑ? и моÑ?и Ñ?еÑ?е да поновиÑ?е "
+"меÑ?еÑ?е."
+
+#. TRANSLATORS: title, printing reference files to media
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2609
+msgid "Printing"
+msgstr "ШÑ?ампа"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2616
+msgid "Preparing the data for the printer."
+msgstr "Ð?Ñ?ипÑ?емам подаÑ?ке за Ñ?Ñ?ампаÑ?."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2622
+msgid "Sending the targets to the printer."
+msgstr "ШаÑ?ем меÑ?е на Ñ?Ñ?ампаÑ?."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2626
+msgid "Printing the targets..."
+msgstr "ШÑ?ампам меÑ?е..."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2630
+msgid "The printing has finished."
+msgstr "ШÑ?ампа Ñ?е завÑ?Ñ?ена."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2634
+msgid "The print was aborted."
+msgstr "ШÑ?ампа Ñ?е пÑ?екинÑ?Ñ?а."
+
+#. TRANSLATORS: this is saved in the profile
+#: ../src/gcm-calibrate.c:134
+msgid "Unknown model"
+msgstr "Ð?епознаÑ?и модел"
+
+#. TRANSLATORS: this is saved in the profile
+#: ../src/gcm-calibrate.c:148
+msgid "Unknown description"
+msgstr "Ð?епознаÑ?и опиÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: this is saved in the profile
+#: ../src/gcm-calibrate.c:162
+msgid "Unknown manufacturer"
+msgstr "Ð?епознаÑ?и пÑ?оизвоÑ?аÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: this is saved in the profile
+#: ../src/gcm-calibrate.c:176
+msgid "Unknown device"
+msgstr "Ð?епознаÑ?и Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: title, usually we can tell based on the EDID data or output name
+#: ../src/gcm-calibrate.c:391
+msgid "Could not detect screen type"
+msgstr "Ð?е могÑ? да одÑ?едим вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? екÑ?ана"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate.c:394
+msgid ""
+"Please indicate if the screen you are trying to profile is an LCD, CRT or a "
+"projector."
+msgstr ""
+"Ð?забеÑ?иÑ?е вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? екÑ?ана (Ð?ЦÐ?, ЦРТ или пÑ?оÑ?екÑ?оÑ?) за коÑ?и пÑ?авиÑ?е пÑ?оÑ?ил."
+
+#. TRANSLATORS: title, the hardware calibration device does not support projectors
+#: ../src/gcm-calibrate.c:419
+msgid "Could not calibrate and profile using this color measuring instrument"
+msgstr "Ð?е могÑ? да калибÑ?иÑ?ем пÑ?оÑ?ил помоÑ?Ñ? овог Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?а за меÑ?еÑ?е."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate.c:422
+msgid ""
+"This color measuring instrument is not designed to support calibration and "
+"profiling projectors."
+msgstr "Ð?ваÑ? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ? за меÑ?еÑ?е ниÑ?е напÑ?авÑ?ен за калибÑ?аÑ?иÑ?Ñ? пÑ?оÑ?екÑ?оÑ?а."
+
+#. TRANSLATORS: dialog title
+#: ../src/gcm-calibrate.c:483
+msgid "Profile Precision"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?изноÑ?Ñ? пÑ?оÑ?ила"
+
+#. TRANSLATORS: this is the message body for the chart selection
+#: ../src/gcm-calibrate.c:486
+msgid ""
+"A higher precision profile provides higher accuracy in color matching but "
+"requires more time for reading the color patches."
+msgstr ""
+"Ð?Ñ?еÑ?изниÑ?и пÑ?оÑ?ил Ñ?аÑ?ниÑ?е одÑ?еÑ?Ñ?Ñ?е боÑ?е, али заÑ?Ñ?ева виÑ?е вÑ?емена за Ñ?иÑ?аÑ?е "
+"Ñ?аблона."
+
+#. TRANSLATORS: this is the message body for the chart selection
+#: ../src/gcm-calibrate.c:489
+msgid "For a typical workflow, a normal precision profile is sufficient."
+msgstr "Ð?а Ñ?вакодневни Ñ?ад Ñ?обиÑ?аÑ?ена пÑ?еÑ?изноÑ?Ñ? Ñ?е Ñ?аÑ?вим довоÑ?на."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, preface
+#: ../src/gcm-calibrate.c:494
+msgid "The high precision profile also requires more paper and printer ink."
+msgstr "Ð?еÑ?а пÑ?еÑ?изноÑ?Ñ? пÑ?оÑ?ила заÑ?Ñ?ева виÑ?е папиÑ?а и маÑ?Ñ?ила."
+
+#. TRANSLATORS: this is the formattted custom profile description. "Custom" refers to the fact that it's user generated
+#: ../src/gcm-calibrate.c:568
+msgid "Custom"
+msgstr "Ð?Ñ?оизвоÑ?ни"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, preface
+#: ../src/gcm-calibrate.c:600
+msgid ""
+"Before calibrating the display, it is recommended to configure your display "
+"with the following settings to get optimal results."
+msgstr ""
+"Ð?Ñ?е калибÑ?аÑ?иÑ?е екÑ?ана пÑ?епоÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?е Ñ?е да га подеÑ?иÑ?е на Ñ?ледеÑ?е вÑ?едноÑ?Ñ?и за "
+"добиÑ?аÑ?е добÑ?ог Ñ?езÑ?лÑ?аÑ?а."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, preface
+#: ../src/gcm-calibrate.c:603
+msgid ""
+"You may want to consult the owner's manual for your display on how to "
+"achieve these settings."
+msgstr ""
+"Ð?ожеÑ?е да погледаÑ?е Ñ?пÑ?Ñ?Ñ?Ñ?во за ваÑ? мониÑ?оÑ? како би подеÑ?или ове вÑ?едноÑ?Ñ?и."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, bullet item
+#: ../src/gcm-calibrate.c:606
+msgid "Reset your display to the factory defaults."
+msgstr "Ð?оÑ?Ñ?авиÑ?е екÑ?ан на Ñ?абÑ?иÑ?ке вÑ?едноÑ?Ñ?и."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, bullet item
+#: ../src/gcm-calibrate.c:609
+msgid "Disable dynamic contrast if your display has this feature."
+msgstr "Ð?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е динамиÑ?ки конÑ?Ñ?аÑ?Ñ? Ñ?колико га ваÑ? мониÑ?оÑ? подÑ?жава."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, bullet item
+#: ../src/gcm-calibrate.c:612
+msgid ""
+"Configure your display with custom color settings and ensure the RGB "
+"channels are set to the same values."
+msgstr ""
+"Ð?одеÑ?иÑ?е ваÑ? екÑ?ан на пÑ?оизвоÑ?на подеÑ?аваÑ?а и пÑ?овеÑ?иÑ?е да ли Ñ?Ñ? РÐ?Ð? канали "
+"поÑ?Ñ?авÑ?ени на иÑ?Ñ?е вÑ?едноÑ?Ñ?и."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, addition to bullet item
+#: ../src/gcm-calibrate.c:615
+msgid "If custom color is not available then use a 6500K color temperature."
+msgstr ""
+"Уколико ниÑ?е могÑ?Ñ?е поÑ?Ñ?авиÑ?и пÑ?оизвоÑ?не боÑ?е, изабеÑ?иÑ?е Ñ?емпеÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? од "
+"6500K."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, bullet item
+#: ../src/gcm-calibrate.c:618
+msgid ""
+"Adjust the display brightness to a comfortable level for prolonged viewing."
+msgstr "Ð?одеÑ?иÑ?е оÑ?веÑ?Ñ?еноÑ?Ñ? екÑ?ана на задовоÑ?аваÑ?Ñ?Ñ?и ниво за дÑ?же гледаÑ?е."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, suffix
+#: ../src/gcm-calibrate.c:621
+msgid ""
+"For best results, the display should have been powered for at least 15 "
+"minutes before starting the calibration."
+msgstr ""
+"Ð?а наÑ?боÑ?и Ñ?езÑ?лÑ?аÑ? екÑ?ан Ñ?Ñ?еба Ñ?гаÑ?иÑ?и пеÑ?наеÑ?Ñ?ак минÑ?Ñ?а пÑ?е калибÑ?аÑ?иÑ?е."
+
+#: ../src/gcm-calibrate.c:625
+msgid "Display setup"
+msgstr "Ð?одеÑ?аваÑ?е екÑ?ана"
+
+#. TRANSLATORS: dialog for file->open dialog. A calibration target image is the
+#. * aquired image of the calibration target, e.g. an image file that looks
+#. * a bit like this: http://www.colorreference.de/targets/target.jpg
+#: ../src/gcm-calibrate.c:702
+msgid "Select calibration target image"
+msgstr "Ð?збоÑ? меÑ?е за калибÑ?аÑ?иÑ?Ñ?"
+
+#. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
+#: ../src/gcm-calibrate.c:715
+msgid "Supported images files"
+msgstr "Ð?одÑ?жане Ñ?лике"
+
+#. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
+#: ../src/gcm-calibrate.c:722 ../src/gcm-calibrate.c:774
+#: ../src/gcm-prefs.c:543
+msgid "All files"
+msgstr "Све даÑ?оÑ?еке"
+
+#. TRANSLATORS: dialog for file->open dialog
+#: ../src/gcm-calibrate.c:747
+msgid "Select CIE reference values file"
+msgstr "Ð?збоÑ? Ñ?еÑ?еÑ?енÑ?не ЦÐ?Ð? даÑ?оÑ?еке"
+
+#. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
+#: ../src/gcm-calibrate.c:767
+msgid "CIE values"
+msgstr "ЦÐ?Ð? вÑ?едноÑ?Ñ?и"
+
+#. TRANSLATORS: dialog for file->open dialog
+#: ../src/gcm-calibrate.c:840 ../src/gcm-prefs.c:515
+msgid "Select ICC Profile File"
+msgstr "Ð?збоÑ? Ð?ЦЦ даÑ?оÑ?еке"
+
+#: ../src/gcm-calibrate.c:843
+msgid "Open"
+msgstr "Ð?Ñ?воÑ?и"
+
+#. TRANSLATORS: title, you can profile all at once, or in steps
+#: ../src/gcm-calibrate.c:879
+msgid "Please choose a profiling mode"
+msgstr "Ð?забеÑ?иÑ?е Ñ?ежим за обÑ?азоваÑ?е пÑ?оÑ?ила"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message. Test patches are pages of colored squares
+#. * that are printed with a printer, and then read in with a calibration
+#. * device to create a profile
+#: ../src/gcm-calibrate.c:884
+msgid ""
+"Please indicate if you want to profile a local printer, generate some test "
+"patches, or profile using existing test patches."
+msgstr ""
+"Ð?дÑ?едиÑ?е да ли желиÑ?е пÑ?оÑ?ил Ñ?Ñ?ампаÑ?а, да напÑ?авиÑ?е Ñ?аблон за Ñ?еÑ?Ñ?иÑ?аÑ?е или "
+"да напÑ?авиÑ?е пÑ?оÑ?ил поÑ?Ñ?оÑ?еÑ?ег Ñ?аблона."
+
+#. TRANSLATORS: title, usually we can tell based on the EDID data or output name
+#: ../src/gcm-calibrate.c:996
+msgid "Install missing files?"
+msgstr "Ð?а инÑ?Ñ?алиÑ?ам даÑ?оÑ?еке коÑ?е недоÑ?Ñ?аÑ?Ñ??"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message saying the color targets are not installed
+#: ../src/gcm-calibrate.c:999
+msgid "Common color target files are not installed on this computer."
+msgstr "УобиÑ?аÑ?ене меÑ?е ниÑ?Ñ? инÑ?Ñ?алиÑ?ане на Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?Ñ?."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message saying the color targets are not installed
+#: ../src/gcm-calibrate.c:1001
+msgid "Color target files are needed to convert the image to a color profile."
+msgstr "Ð?еÑ?е Ñ?Ñ? неопÑ?одне како би обÑ?азовали пÑ?оÑ?ил на оÑ?новÑ? Ñ?лике."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, asking if it's okay to install them
+#: ../src/gcm-calibrate.c:1003
+msgid "Do you want them to be installed?"
+msgstr "Ð?а ли желиÑ?е да иÑ? инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ?е?"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, if the user has the target file on a CDROM then there's no need for this package
+#: ../src/gcm-calibrate.c:1005
+msgid "If you already have the correct file, you can skip this step."
+msgstr "Уколико веÑ? поÑ?едÑ?Ñ?еÑ?е одговаÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? даÑ?оÑ?екÑ?, пÑ?еÑ?коÑ?иÑ?е оваÑ? коÑ?ак."
+
+#. TRANSLATORS: button, skip installing a package
+#: ../src/gcm-calibrate.c:1010 ../src/gcm-prefs.c:702
+msgid "Do not install"
+msgstr "Ð?е инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: button, install a package
+#. TRANSLATORS: button text
+#. TRANSLATORS: button, install a package
+#: ../src/gcm-calibrate.c:1012 ../src/gcm-import.c:188 ../src/gcm-prefs.c:700
+msgid "Install"
+msgstr "Ð?нÑ?Ñ?алиÑ?аÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: this is the window title for when the user selects the calibration target.
+#. * A calibration target is an accuratly printed grid of colors, for instance:
+#. * the IT 8.7 targets available here: http://www.targets.coloraid.de/
+#: ../src/gcm-calibrate.c:1027
+msgid "Please select a calibration target"
+msgstr "Ð?збоÑ? меÑ?е за калибÑ?аÑ?иÑ?Ñ?"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, preface. A calibration target looks like
+#. * this: http://www.colorreference.de/targets/target.jpg
+#: ../src/gcm-calibrate.c:1032
+msgid ""
+"Before profiling the device, you have to manually capture an image of a "
+"calibration target and save it as a TIFF image file."
+msgstr ""
+"Ð?Ñ?е изÑ?аде пÑ?оÑ?ила, можеÑ?е Ñ?амо напÑ?авиÑ?и Ñ?ликÑ? меÑ?е за калибÑ?аÑ?иÑ?Ñ? и "
+"Ñ?аÑ?Ñ?ваÑ?и Ñ?е као TIFF даÑ?оÑ?екÑ?."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, preface
+#: ../src/gcm-calibrate.c:1037
+msgid ""
+"Ensure that the contrast and brightness are not changed and color correction "
+"profiles are not applied."
+msgstr ""
+"Ð?онÑ?Ñ?аÑ?Ñ? и оÑ?веÑ?Ñ?еноÑ?Ñ? не Ñ?меÑ?Ñ? биÑ?и пÑ?омеÑ?ени, ниÑ?и пÑ?иÑ?или боÑ?а Ñ?меÑ?Ñ? биÑ?и "
+"пÑ?имеÑ?ени."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, suffix
+#: ../src/gcm-calibrate.c:1040
+msgid ""
+"The device sensor should have been cleaned prior to scanning and the output "
+"file resolution should be at least 200dpi."
+msgstr "СензоÑ? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?а Ñ?Ñ?еба биÑ?и Ñ?иÑ?Ñ?, а Ñ?езолÑ?Ñ?иÑ?а Ñ?Ñ?еба биÑ?и баÑ? 200Ñ?пи."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, preface
+#: ../src/gcm-calibrate.c:1046
+msgid ""
+"Ensure that the white-balance has not been modified by the camera and that "
+"the lens is clean."
+msgstr ""
+"Ð?е Ñ?меÑ?е да пÑ?омениÑ?е баланÑ? беле из Ñ?оÑ?о-апаÑ?аÑ?а, а обÑ?екÑ?ив моÑ?а да бÑ?де "
+"Ñ?иÑ?Ñ?."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, suffix
+#: ../src/gcm-calibrate.c:1050
+msgid ""
+"For best results, the reference target should also be less than two years "
+"old."
+msgstr "Ð?а наÑ?боÑ?и Ñ?езÑ?лÑ?аÑ?, меÑ?а не Ñ?Ñ?еба да бÑ?де Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?а од две године."
+
+#. TRANSLATORS: this is the message body for the chart selection
+#: ../src/gcm-calibrate.c:1053
+msgid ""
+"Please select the calibration target type which corresponds to your "
+"reference file."
+msgstr "Ð?забеÑ?иÑ?е вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? меÑ?е коÑ?а одговаÑ?а ваÑ?оÑ? Ñ?еÑ?еÑ?енÑ?ноÑ? даÑ?оÑ?еÑ?и."
+
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+#: ../src/gcm-calibrate-dialog.c:567
+msgid "CMP Digital Target 3"
+msgstr "CMP Digital Target 3"
+
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+#: ../src/gcm-calibrate-dialog.c:571
+msgid "CMP DT 003"
+msgstr "CMP DT 003"
+
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+#: ../src/gcm-calibrate-dialog.c:575
+msgid "Color Checker"
+msgstr "Color Checker"
+
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+#: ../src/gcm-calibrate-dialog.c:579
+msgid "Color Checker DC"
+msgstr "Color Checker DC"
+
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+#: ../src/gcm-calibrate-dialog.c:583
+msgid "Color Checker SG"
+msgstr "Color Checker SG"
+
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+#: ../src/gcm-calibrate-dialog.c:587
+msgid "Hutchcolor"
+msgstr "Hutchcolor"
+
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+#: ../src/gcm-calibrate-dialog.c:591
+msgid "i1 RGB Scan 1.4"
+msgstr "i1 RGB Scan 1.4"
+
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+#: ../src/gcm-calibrate-dialog.c:595
+msgid "IT8.7/2"
+msgstr "IT8.7/2"
+
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+#: ../src/gcm-calibrate-dialog.c:599
+msgid "Laser Soft DC Pro"
+msgstr "Laser Soft DC Pro"
+
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+#: ../src/gcm-calibrate-dialog.c:603
+msgid "QPcard 201"
+msgstr "QPcard 201"
+
+#. TRANSLATORS: dialog title
+#: ../src/gcm-calibrate-manual.c:200
+msgid "Introduction to display calibration"
+msgstr "Увод Ñ? калибÑ?аÑ?иÑ?Ñ?"
+
+#. TRANSLATORS: message text, an ICC profile is a file that characterizes the device
+#: ../src/gcm-calibrate-manual.c:222
+msgid ""
+"This dialog will help calibrate your display and create a custom ICC profile."
+msgstr ""
+"Ð?ваÑ? пÑ?озоÑ?Ñ?иÑ? Ñ?е вам помоÑ?и да калибÑ?иÑ?еÑ?е екÑ?ан и напÑ?авиÑ?е Ð?ЦЦ пÑ?оÑ?ил."
+
+#. TRANSLATORS: message text, telling the user they are in for the long haul
+#: ../src/gcm-calibrate-manual.c:225
+msgid ""
+"The calibration will involve several steps so that an accurate profile can "
+"be obtained."
+msgstr "Ð?алибÑ?аÑ?иÑ?а Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?е неколико коÑ?ака за изÑ?адÑ? одговаÑ?аÑ?Ñ?Ñ?ег пÑ?оÑ?ил."
+
+#. TRANSLATORS: message text, this is a lie. It will take more than a few minutes, but we don't want to scare the hapless user
+#: ../src/gcm-calibrate-manual.c:228
+msgid "It should only take a few minutes."
+msgstr "Ð?во може поÑ?Ñ?аÑ?аÑ?и неколико минÑ?Ñ?а."
+
+#. TRANSLATORS: message text, when you're comparing colors, it helps if the image is a bit out of focus otherwise the
+#. * fovea (center bit of the eye) tries to 'pick out' a colour, rather than take the average reading
+#: ../src/gcm-calibrate-manual.c:239
+msgid ""
+"It may help to sit further from the screen or to squint at the calibration "
+"images in order to accurately compare the colors."
+msgstr ""
+"Ð?оже помоÑ?и ако Ñ?едиÑ?е даÑ?е од екÑ?ана и мало зажмÑ?Ñ?иÑ?е над Ñ?ликом за "
+"калибÑ?аÑ?иÑ?Ñ? какоби лакÑ?е Ñ?поÑ?едили боÑ?е."
+
+#. TRANSLATORS: message text, tell the use that they can go back and forwards, as the human eye sucks
+#: ../src/gcm-calibrate-manual.c:242
+msgid "You can repeat the calibration steps as many times as you want."
+msgstr "Ð?ожеÑ?е поновиÑ?и коÑ?аке за калибÑ?аÑ?иÑ?Ñ? виÑ?е пÑ?Ñ?а."
+
+#. TRANSLATORS: dialog title
+#: ../src/gcm-calibrate-manual.c:254
+#, c-format
+msgid "Create table item %i/%i"
+msgstr "Ð?зÑ?ада Ñ?Ñ?авке %i/%i"
+
+#. TRANSLATORS: message text
+#: ../src/gcm-calibrate-manual.c:275
+msgid ""
+"Please try to match up the gray square with the surrounding alternating "
+"bars. You should match the brightness first, and then if required change the "
+"color tint so it looks plain gray."
+msgstr ""
+"Ð?окÑ?Ñ?аÑ?Ñ?е да поклопиÑ?е Ñ?иви квадÑ?аÑ? Ñ?а околним наизмениÑ?ним линиÑ?ама. Ð?аÑ?пÑ?е "
+"подеÑ?иÑ?е оÑ?веÑ?Ñ?еноÑ?Ñ?, а заÑ?им Ñ?Ñ?едиÑ?е боÑ?е Ñ?ако да Ñ?ива бÑ?де Ñ?иÑ?Ñ?о Ñ?ива."
+
+#. TRANSLATORS: dialog title
+#: ../src/gcm-calibrate-manual.c:372
+msgid "Summary"
+msgstr "Ð?звеÑ?Ñ?аÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: message text
+#: ../src/gcm-calibrate-manual.c:391
+msgid ""
+"This display is now calibrated. You can change the current profile using the "
+"Color Profiles program."
+msgstr ""
+"Ð?кÑ?ан Ñ?е Ñ?пÑ?аво калибÑ?иÑ?ан. Ð?ожеÑ?е измениÑ?и Ñ?Ñ?енÑ?Ñ?ни пÑ?оÑ?ил из пÑ?огÑ?ама за "
+"пÑ?оÑ?иле боÑ?а."
+
+#. TRANSLATORS: error message
+#: ../src/gcm-client.c:1103
+msgid "This device already exists"
+msgstr "УÑ?еÑ?аÑ? веÑ? поÑ?Ñ?оÑ?и"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the device is not recognized
+#: ../src/gcm-colorimeter.c:391
+msgid "Measuring instrument not recognized"
+msgstr "УÑ?еÑ?аÑ? за меÑ?еÑ?е ниÑ?е пÑ?епознаÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: this is the name of the internal panel
+#: ../src/gcm-device-xrandr.c:128
+msgid "Laptop LCD"
+msgstr "Ð?ЦÐ? пÑ?еноÑ?ног Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?а"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the EDID file cannot be read
+#: ../src/gcm-dump-edid.c:58
+msgid "Cannot load file contents"
+msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?Ñ?иÑ?ам Ñ?адÑ?жаÑ? даÑ?оÑ?еке"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the EDID cannot be parsed
+#: ../src/gcm-dump-edid.c:67
+msgid "Cannot parse EDID contents"
+msgstr "Ð?е могÑ? да обÑ?адим Ð?Ð?Ð?Ð? Ñ?адÑ?жаÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+#: ../src/gcm-dump-edid.c:75
+msgid "Monitor name"
+msgstr "Ð?ме мониÑ?оÑ?а"
+
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+#: ../src/gcm-dump-edid.c:80
+msgid "Vendor name"
+msgstr "Ð?Ñ?оизвоÑ?аÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+#: ../src/gcm-dump-edid.c:85
+msgid "Serial number"
+msgstr "СеÑ?иÑ?Ñ?ки бÑ?оÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+#: ../src/gcm-dump-edid.c:90
+msgid "Text string"
+msgstr "ТекÑ?Ñ?"
+
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+#: ../src/gcm-dump-edid.c:95
+msgid "PNP identifier"
+msgstr "Ð?Ð?Ð? иденÑ?иÑ?икаÑ?иÑ?а"
+
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+#: ../src/gcm-dump-edid.c:101
+msgid "Size"
+msgstr "Ð?елиÑ?ина"
+
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+#: ../src/gcm-dump-edid.c:106
+msgid "Gamma"
+msgstr "Ð?ама"
+
+#. TRANSLATORS: command line option: a list of files to parse
+#: ../src/gcm-dump-edid.c:136
+msgid "EDID dumps to parse"
+msgstr "Ð?Ð?Ð?Ð? иÑ?пиÑ? за обÑ?адÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: this is the filename we are displaying
+#: ../src/gcm-dump-edid.c:159
+msgid "EDID dump"
+msgstr "Ð?Ð?Ð?Ð? иÑ?пиÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: we saved the EDID to a file - second parameter is a filename
+#: ../src/gcm-dump-edid.c:196
+#, c-format
+msgid "Saved %i bytes to %s"
+msgstr "СаÑ?Ñ?вано Ñ?е %i биÑ?ова Ñ? %s"
+
+#. TRANSLATORS: we saved the EDID to a file - parameter is a filename
+#: ../src/gcm-dump-edid.c:201
+#, c-format
+msgid "Failed to save EDID to %s"
+msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?аÑ?Ñ?вам Ð?Ð?Ð?Ð? Ñ? %s"
+
+#. TRANSLATORS: command line option: a list of files to install
+#: ../src/gcm-dump-profile.c:108
+msgid "Profiles to view"
+msgstr "Ð?Ñ?оÑ?или за пÑ?еглед"
+
+#. TRANSLATORS: this just dumps the profile to the screen
+#: ../src/gcm-dump-profile.c:121
+msgid "ICC profile dump program"
+msgstr "Ð?Ñ?огÑ?ам за иÑ?пиÑ? Ð?ЦЦ пÑ?оÑ?ила"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+#: ../src/gcm-fix-profile.c:124
+msgid "The description of the profile"
+msgstr "Ð?дÑ?едиÑ?Ñ?е пÑ?оÑ?ила"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+#: ../src/gcm-fix-profile.c:127
+msgid "The copyright of the profile"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?оÑ?Ñ?ко пÑ?аво пÑ?оÑ?ила"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+#: ../src/gcm-fix-profile.c:130
+msgid "The model of the profile"
+msgstr "Ð?одел пÑ?оÑ?ила"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+#: ../src/gcm-fix-profile.c:133
+msgid "The manufacturer of the profile"
+msgstr "Ð?Ñ?оизвоÑ?аÑ? пÑ?оÑ?ила"
+
+#. TRANSLATORS: command line option: a list of icc files to fix
+#: ../src/gcm-fix-profile.c:136
+msgid "Profiles to fix"
+msgstr "Ð?опÑ?авÑ?аÑ?е пÑ?оÑ?ила"
+
+#. TRANSLATORS: this fixes broken profiles
+#: ../src/gcm-fix-profile.c:147
+msgid "ICC profile fix program"
+msgstr "Ð?Ñ?огÑ?ам за попÑ?авÑ?аÑ?е Ð?ЦЦ пÑ?оÑ?ила"
+
+#. TRANSLATORS: command line option: a list of catalogs to install
+#. TRANSLATORS: command line option: a list of files to install
+#: ../src/gcm-import.c:83 ../src/gcm-install-system-wide.c:126
+msgid "ICC profile to install"
+msgstr "Ð?ЦЦ пÑ?оÑ?ил за инÑ?Ñ?алаÑ?иÑ?Ñ?"
+
+#. TRANSLATORS: nothing was specified on the command line
+#: ../src/gcm-import.c:105
+msgid "No filename specified"
+msgstr "Ð?иÑ?е одÑ?еÑ?ено име даÑ?оÑ?еке"
+
+#. TRANSLATORS: could not read file
+#: ../src/gcm-import.c:118
+msgid "Failed to open ICC profile"
+msgstr "Ð?е могÑ? да оÑ?воÑ?им Ð?ЦЦ пÑ?оÑ?ил"
+
+#. TRANSLATORS: parsing error
+#: ../src/gcm-import.c:121
+#, c-format
+msgid "Failed to parse file: %s"
+msgstr "Ð?е могÑ? да обÑ?адим даÑ?оÑ?екÑ?: %s"
+
+#. TRANSLATORS: color profile already been installed
+#: ../src/gcm-import.c:156
+msgid "ICC profile already installed"
+msgstr "Ð?ЦЦ пÑ?оÑ?ил Ñ?е веÑ? инÑ?Ñ?алиÑ?ан"
+
+#. TRANSLATORS: message text
+#: ../src/gcm-import.c:173
+#, c-format
+msgid "Import ICC color profile %s?"
+msgstr "Ð?а Ñ?везем Ð?ЦЦ пÑ?оÑ?ил %s?"
+
+#. TRANSLATORS: message text
+#: ../src/gcm-import.c:176
+msgid "Import ICC color profile?"
+msgstr "Ð?а Ñ?везем Ð?ЦЦ пÑ?оÑ?ил?"
+
+#. ask confirmation
+#: ../src/gcm-import.c:184
+msgid "Import ICC profile"
+msgstr "Увоз Ð?ЦЦ пÑ?оÑ?ила"
+
+#. TRANSLATORS: could not read file
+#: ../src/gcm-import.c:209 ../src/gcm-prefs.c:572
+msgid "Failed to copy file"
+msgstr "Ð?е могÑ? да копиÑ?ам даÑ?оÑ?екÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: this is the ICC profile description stored in an atom in the XServer
+#: ../src/gcm-inspect.c:60
+msgid "Description:"
+msgstr "Ð?дÑ?едиÑ?Ñ?е:"
+
+#. TRANSLATORS: this is the ICC profile copyright
+#: ../src/gcm-inspect.c:63
+msgid "Copyright:"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?оÑ?Ñ?ко пÑ?аво:"
+
+#. TRANSLATORS: the root window of all the screens
+#: ../src/gcm-inspect.c:102
+msgid "Root window profile:"
+msgstr "Ð?Ñ?оÑ?ил главног пÑ?озоÑ?а:"
+
+#. TRANSLATORS: the root window of all the screens
+#: ../src/gcm-inspect.c:114
+msgid "Root window protocol version:"
+msgstr "Ð?здаÑ?е пÑ?оÑ?окола главног пÑ?озоÑ?а:"
+
+#: ../src/gcm-inspect.c:130
+#, c-format
+msgid "Output profile '%s':"
+msgstr "Ð?злазни пÑ?оÑ?ил â??%sâ??:"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the profile has not been set
+#: ../src/gcm-inspect.c:137
+msgid "not set"
+msgstr "ниÑ?е поÑ?Ñ?авÑ?ено"
+
+#. TRANSLATORS: the DBus method failed
+#: ../src/gcm-inspect.c:200 ../src/gcm-inspect.c:269 ../src/gcm-inspect.c:315
+#: ../src/gcm-inspect.c:379 ../src/gcm-inspect.c:472
+msgid "The request failed"
+msgstr "Ð?аÑ?Ñ?ев ниÑ?е Ñ?Ñ?пео"
+
+#. TRANSLATORS: no rofile has been asigned to this device
+#: ../src/gcm-inspect.c:208
+msgid "There are no ICC profiles for this device"
+msgstr "Ð?ема Ð?ЦЦ пÑ?оÑ?ила за оваÑ? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: this is a list of profiles suitable for the device
+#: ../src/gcm-inspect.c:213 ../src/gcm-inspect.c:328 ../src/gcm-inspect.c:392
+msgid "Suitable profiles for:"
+msgstr "Ð?дговаÑ?аÑ?Ñ?Ñ?и пÑ?оÑ?или за:"
+
+#. TRANSLATORS: no profile has been asigned to this window
+#: ../src/gcm-inspect.c:323
+msgid "There are no ICC profiles for this window"
+msgstr "Ð?ема Ð?ЦЦ пÑ?оÑ?ила за оваÑ? пÑ?озоÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: no rofile has been asigned to this device type
+#: ../src/gcm-inspect.c:387
+msgid "There are no ICC profiles for this device type"
+msgstr "Ð?ема Ð?ЦЦ пÑ?оÑ?ила за овÑ? вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?а"
+
+#. TRANSLATORS: this is the rendering intent of the output
+#: ../src/gcm-inspect.c:427
+msgid "Rendering intent (display):"
+msgstr "Ð?амеÑ?а иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аваÑ?а (екÑ?ан):"
+
+#. TRANSLATORS: this is the rendering intent of the printer
+#: ../src/gcm-inspect.c:430
+msgid "Rendering intent (softproof):"
+msgstr "Ð?амеÑ?а иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аваÑ?а (Ñ?имÑ?лаÑ?иÑ?а Ñ?Ñ?ампе)"
+
+#. TRANSLATORS: this is filename of the default colorspace
+#: ../src/gcm-inspect.c:433
+msgid "RGB Colorspace:"
+msgstr "РÐ?Ð? пÑ?оÑ?Ñ?оÑ? боÑ?а:"
+
+#. TRANSLATORS: this is filename of the default colorspace
+#: ../src/gcm-inspect.c:436
+msgid "CMYK Colorspace:"
+msgstr "ЦÐ?YÐ? пÑ?оÑ?Ñ?оÑ? боÑ?а:"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+#: ../src/gcm-inspect.c:506
+msgid "Show X11 properties"
+msgstr "Ð?Ñ?икажи оÑ?обине за X11"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+#: ../src/gcm-inspect.c:509
+msgid "Get the profiles for a specific device"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?зми пÑ?оÑ?иле за одÑ?еÑ?ени Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+#: ../src/gcm-inspect.c:512
+msgid "Get the profile for a specific window"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?зми пÑ?оÑ?ил за одÑ?еÑ?ени мониÑ?оÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+#: ../src/gcm-inspect.c:515
+msgid "Get the profiles for a specific device type"
+msgstr "Ð?Ñ?еÑ?зми пÑ?оÑ?иле за одÑ?еÑ?енÑ? вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?а"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+#: ../src/gcm-inspect.c:518
+msgid "Dump all details about this system"
+msgstr "Ð?Ñ?пиÑ?и Ñ?ве подаÑ?ке о Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: just dumps the EDID to disk
+#: ../src/gcm-inspect.c:531
+msgid "EDID inspect program"
+msgstr "Ð?Ñ?огÑ?ам за Ð?Ð?Ð?Ð? пÑ?овеÑ?Ñ?"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the user does --type=mickeymouse
+#: ../src/gcm-inspect.c:548
+msgid "Device type not recognized"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?а Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?а ниÑ?е пÑ?епознаÑ?а"
+
+#. command line argument, the ID of the device
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:123
+msgid "Device ID, e.g. 'xrandr_ibm_france_ltn154p2_l05'"
+msgstr "Ð?Ð? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?а, нпÑ?. â??xrandr_ibm_france_ltn154p2_l05â??"
+
+#. TRANSLATORS: tool that is used when copying profiles system-wide
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:141
+msgid "GNOME Color Manager ICC profile system-wide installer"
+msgstr "Ð?Ñ?огÑ?ам за инÑ?Ñ?алаÑ?иÑ?Ñ? глобалног Ð?ЦЦ пÑ?оÑ?ила"
+
+#. TRANSLATORS: user did not specify a valid filename
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:149
+msgid "You need to specify exactly one ICC profile filename."
+msgstr "Ð?оÑ?аÑ?е да одÑ?едиÑ?е Ñ?аÑ?но име даÑ?оÑ?еке Ñ?а Ð?ЦЦ пÑ?оÑ?илом."
+
+#. TRANSLATORS: user did not specify a valid device ID
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:157
+msgid "You need to specify exactly one device ID."
+msgstr "Ð?оÑ?аÑ?е да одÑ?едиÑ?е Ñ?аÑ?ан Ð?Ð? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?а."
+
+#. TRANSLATORS: user did not specify a valid device ID
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:166
+msgid "The device ID has invalid characters."
+msgstr "Ð?Ð? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?а Ñ?адÑ?жи неиÑ?пÑ?авна Ñ?лова."
+
+#. TRANSLATORS: only able to install profiles as root
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:176
+msgid "This program can only be used by the root user."
+msgstr "Само админиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?оÑ? може да коÑ?иÑ?Ñ?и оваÑ? пÑ?огÑ?ам."
+
+#. TRANSLATORS: only able to install profiles with an absolute path
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:185
+msgid "The source filename must be absolute."
+msgstr "Ð?ме извоÑ?не даÑ?оÑ?еке моÑ?а биÑ?и апÑ?олÑ?Ñ?но."
+
+#. TRANSLATORS: error details
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:196
+msgid "Failed to get content type:"
+msgstr "Ð?е могÑ? да одÑ?едим вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?адÑ?жаÑ?а:"
+
+#. TRANSLATORS: the content type is the detected type of file
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:206
+msgid "Content type was incorrect:"
+msgstr "СадÑ?жаÑ? Ñ?е неиÑ?пÑ?аван:"
+
+#. TRANSLATORS: the program must never be directly run
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:215
+msgid "This program must only be run through pkexec."
+msgstr "Ð?ваÑ? пÑ?огÑ?ам можеÑ?е покÑ?енÑ?Ñ?и Ñ?амо кÑ?оз pkexec."
+
+#. TRANSLATORS: PolicyKit has gone all insane on us, and we refuse to parse junk
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:224
+msgid "PKEXEC_UID must be set to an integer value."
+msgstr "PKEXEC_UID моÑ?а биÑ?и Ñ?елобÑ?оÑ?на вÑ?едноÑ?Ñ?."
+
+#. TRANSLATORS: we are complaining that a file must be really owned by the user who called this program
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:233
+msgid "The ICC profile must be owned by the user."
+msgstr "Ð?оÑ?иÑ?ник моÑ?а да поÑ?едÑ?Ñ?е Ð?ЦЦ пÑ?оÑ?ил."
+
+#. TRANSLATORS: only able to install profiles with an absolute path
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:246
+msgid "The destination filename must be absolute."
+msgstr "Ð?ме одÑ?едиÑ?не даÑ?оÑ?еке моÑ?а биÑ?и апÑ?олÑ?Ñ?но."
+
+#. TRANSLATORS: error details
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:256
+msgid "Failed to copy:"
+msgstr "Ð?е могÑ? да копиÑ?ам:"
+
+#. TRANSLATORS: could not save for all users
+#: ../src/gcm-prefs.c:152
+msgid "Failed to save defaults for all users"
+msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?аÑ?Ñ?вам као подÑ?азÑ?мевано за Ñ?ве коÑ?иÑ?нике"
+
+#. TRANSLATORS: this is where no profile is selected
+#: ../src/gcm-prefs.c:180
+msgid "None"
+msgstr "Ð?иÑ?Ñ?а"
+
+#. TRANSLATORS: this is where the user can click and import a profile
+#: ../src/gcm-prefs.c:184
+msgid "Other profileâ?¦"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?али пÑ?оÑ?илиâ?¦"
+
+#. TRANSLATORS: could not calibrate
+#: ../src/gcm-prefs.c:318
+msgid "Failed to calibrate device"
+msgstr "Ð?е могÑ? да калибÑ?иÑ?ем Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: could not calibrate
+#: ../src/gcm-prefs.c:353
+msgid "Failed to calibrate printer"
+msgstr "Ð?е могÑ? да калибÑ?иÑ?ем Ñ?Ñ?ампаÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: title, usually we can tell based on the EDID data or output name
+#: ../src/gcm-prefs.c:467
+msgid "Permanently delete profile?"
+msgstr "Ð?а ли да обÑ?иÑ?ем пÑ?оÑ?ил?"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-prefs.c:470
+msgid ""
+"Are you sure you want to remove this profile from your system permanently?"
+msgstr "Ð?а ли Ñ?игÑ?Ñ?но желиÑ?е да обÑ?иÑ?еÑ?е оваÑ? пÑ?оÑ?ил из Ñ?иÑ?Ñ?ема?"
+
+#. TRANSLATORS: button, delete a profile
+#: ../src/gcm-prefs.c:473
+msgid "Delete"
+msgstr "Ð?бÑ?иÑ?и"
+
+#: ../src/gcm-prefs.c:518
+msgid "Import"
+msgstr "Увези"
+
+#. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
+#: ../src/gcm-prefs.c:536
+msgid "Supported ICC profiles"
+msgstr "Ð?одÑ?жани Ð?ЦЦ пÑ?оÑ?или"
+
+#. TRANSLATORS: title, usually we can tell based on the EDID data or output name
+#: ../src/gcm-prefs.c:687
+msgid "Install missing calibration and profiling software?"
+msgstr ""
+"Ð?а ли д инÑ?Ñ?алиÑ?ам недоÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?е пÑ?огÑ?аме за калибÑ?аÑ?иÑ?Ñ? и изÑ?адÑ? пÑ?оÑ?ила?"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message saying the argyllcms is not installed
+#: ../src/gcm-prefs.c:691
+msgid "Calibration and profiling software is not installed on this computer."
+msgstr "Ð?Ñ?огÑ?ами за калибÑ?аÑ?иÑ?Ñ? и изÑ?адÑ? пÑ?оÑ?ила ниÑ?Ñ? инÑ?Ñ?алиÑ?ани на Ñ?аÑ?Ñ?наÑ?Ñ?."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message saying the color targets are not installed
+#: ../src/gcm-prefs.c:693
+msgid "These tools are required to build color profiles for devices."
+msgstr "Ð?ви алаÑ?и Ñ?Ñ? поÑ?Ñ?ебни за изÑ?адÑ? пÑ?оÑ?ила боÑ?а на Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?Ñ?."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, asking if it's okay to install it
+#: ../src/gcm-prefs.c:695
+msgid "Do you want them to be automatically installed?"
+msgstr "Ð?а ли желиÑ?е да иÑ? инÑ?Ñ?алиÑ?аÑ?е аÑ?Ñ?омаÑ?Ñ?ки?"
+
+#. TRANSLATORS: this is the sound description
+#: ../src/gcm-prefs.c:821
+msgid "Profiling completed"
+msgstr "Ð?зÑ?ада пÑ?оÑ?ила Ñ?е завÑ?Ñ?ена"
+
+#. TRANSLATORS: could not add virtual device
+#: ../src/gcm-prefs.c:877
+msgid "Failed to create virtual device"
+msgstr "Ð?е могÑ? да напÑ?авим виÑ?Ñ?Ñ?елни Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: could not add virtual device
+#: ../src/gcm-prefs.c:885
+msgid "Failed to save virtual device"
+msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?аÑ?Ñ?вам виÑ?Ñ?Ñ?елни Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: could not add virtual device
+#: ../src/gcm-prefs.c:894
+msgid "Failed to add virtual device"
+msgstr "Ð?е могÑ? да додам виÑ?Ñ?Ñ?елни Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: could not read file
+#: ../src/gcm-prefs.c:938
+msgid "Failed to delete file"
+msgstr "Ð?е могÑ? да обÑ?иÑ?ем даÑ?оÑ?екÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is sensitive
+#: ../src/gcm-prefs.c:1069
+msgid "Create a color profile for the selected device"
+msgstr "Ð?апÑ?ави пÑ?оÑ?ил боÑ?а за изабÑ?ани Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+#: ../src/gcm-prefs.c:1074
+msgid "Cannot profile: No device is selected"
+msgstr "Ð?е могÑ? да напÑ?авим пÑ?оÑ?ил: Ð?иÑ?е изабÑ?ан Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+#: ../src/gcm-prefs.c:1086
+msgid "Cannot calibrate: The device is not connected"
+msgstr "Ð?е могÑ? да калибÑ?иÑ?ем: УÑ?еÑ?аÑ? ниÑ?е повезан"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+#: ../src/gcm-prefs.c:1094
+msgid "Cannot calibrate: The display driver does not support XRandR 1.3"
+msgstr "Ð?е могÑ? да калибÑ?иÑ?ем: УпÑ?авÑ?аÑ?ки пÑ?огÑ?ам не подÑ?жава XRandR 1.3"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+#: ../src/gcm-prefs.c:1102
+msgid "Cannot calibrate: The measuring instrument is not plugged in"
+msgstr "Ð?е могÑ? да калибÑ?иÑ?ем: Ð?алибÑ?аÑ?оÑ? ниÑ?е пÑ?икÑ?Ñ?Ñ?ен"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+#: ../src/gcm-prefs.c:1117
+msgid "Cannot profile: The measuring instrument is not plugged in"
+msgstr "Ð?е могÑ? да напÑ?авим пÑ?оÑ?ил: Ð?алибÑ?аÑ?оÑ? ниÑ?е пÑ?икÑ?Ñ?Ñ?ен"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+#: ../src/gcm-prefs.c:1125
+msgid ""
+"Cannot profile: The measuring instrument does not support printer profiling"
+msgstr "Ð?е могÑ? да напÑ?авим пÑ?оÑ?ил: Ð?алибÑ?аÑ?оÑ? не подÑ?жава Ñ?Ñ?ампаÑ?е"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+#: ../src/gcm-prefs.c:1132
+msgid "Cannot profile this type of device"
+msgstr "Ð?е могÑ? да напÑ?авим пÑ?оÑ?ил за овÑ? вÑ?Ñ?Ñ?а Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?а"
+
+#. TRANSLATORS: Some shitty binary drivers do not support per-head gamma controls.
+#. * Whilst this does not matter if you only have one monitor attached, it means you
+#. * can't color correct additional monitors or projectors.
+#: ../src/gcm-prefs.c:1296
+msgid "Per-device settings not supported. Check your display driver."
+msgstr ""
+"Ð?аÑ?ебна подеÑ?аваÑ?а Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?а ниÑ?Ñ? подÑ?жана. Ð?Ñ?овеÑ?иÑ?е Ñ?пÑ?авÑ?аÑ?ки пÑ?огÑ?ам за "
+"екÑ?ан."
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC profile type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1381
+msgid "Input device"
+msgstr "Улазни Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC profile type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1385
+msgid "Display device"
+msgstr "Ð?кÑ?ан"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC profile type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1389
+msgid "Output device"
+msgstr "Ð?злазни Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC profile type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1393
+msgid "Devicelink"
+msgstr "Ð?езаУÑ?еÑ?аÑ?а"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC profile type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1397
+msgid "Colorspace conversion"
+msgstr "Ð?Ñ?евоÑ?еÑ?е пÑ?оÑ?Ñ?оÑ?а боÑ?а"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC profile kind
+#: ../src/gcm-prefs.c:1401
+msgid "Abstract"
+msgstr "Ð?пÑ?Ñ?Ñ?акÑ?ни"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC profile type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1405
+msgid "Named color"
+msgstr "Ð?менована боÑ?а"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC profile type
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1408 ../src/gcm-prefs.c:1458
+msgid "Unknown"
+msgstr "Ð?епознаÑ?о"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1419
+msgid "XYZ"
+msgstr "XYZ"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1423
+msgid "LAB"
+msgstr "Ð?Ð?Ð?"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1427
+msgid "LUV"
+msgstr "Ð?УÐ?"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1431
+msgid "YCbCr"
+msgstr "YCbCr"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1435
+msgid "Yxy"
+msgstr "Yxy"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+#. TRANSLATORS: this is the colorspace, e.g. red, green, blue
+#: ../src/gcm-prefs.c:1439 ../src/gcm-prefs.c:2204 ../data/gcm-prefs.ui.h:59
+msgid "RGB"
+msgstr "РÐ?Ð?"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1443
+msgid "Gray"
+msgstr "ЦÑ?но-бели"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1447
+msgid "HSV"
+msgstr "ХСÐ?"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+#. TRANSLATORS: this is the colorspace, e.g. cyan, magenta, yellow, black
+#: ../src/gcm-prefs.c:1451 ../src/gcm-prefs.c:2208 ../data/gcm-prefs.ui.h:5
+msgid "CMYK"
+msgstr "ЦÐ?YÐ?"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1455
+msgid "CMY"
+msgstr "ЦÐ?Y"
+
+#. TRANSLATORS: if the device has a VCGT profile
+#: ../src/gcm-prefs.c:1576
+msgid "Yes"
+msgstr "Ð?а"
+
+#. TRANSLATORS: if the device has a VCGT profile
+#: ../src/gcm-prefs.c:1579
+msgid "No"
+msgstr "Ð?е"
+
+#. TRANSLATORS: this is where an output is not settable, but we are showing it in the UI
+#: ../src/gcm-prefs.c:1723
+msgid "No hardware support"
+msgstr "УÑ?еÑ?аÑ? ниÑ?е подÑ?жан"
+
+#. TRANSLATORS: this is where the device has been setup but is not connected
+#: ../src/gcm-prefs.c:1727 ../src/gcm-prefs.c:2039
+msgid "disconnected"
+msgstr "ниÑ?е повезан"
+
+#. TRANSLATORS: the profile was of the wrong sort for this device
+#: ../src/gcm-prefs.c:1839
+msgid "Could not import profile"
+msgstr "Ð?е могÑ? да Ñ?везем пÑ?оÑ?ил"
+
+#: ../src/gcm-prefs.c:1839
+msgid "The profile was of the wrong type for this device"
+msgstr "Ð?во Ñ?е погÑ?еÑ?на вÑ?Ñ?Ñ?а пÑ?оÑ?ила за изабÑ?ани Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: this is a sound description
+#: ../src/gcm-prefs.c:1975
+msgid "Device added"
+msgstr "УÑ?еÑ?аÑ? Ñ?е додаÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: this is a sound description
+#: ../src/gcm-prefs.c:1979
+msgid "Device removed"
+msgstr "УÑ?еÑ?аÑ? Ñ?е Ñ?клоÑ?ен"
+
+#. TRANSLATORS: this is when there are no profiles that can be used; the search term is either "RGB" or "CMYK"
+#: ../src/gcm-prefs.c:2261
+#, c-format
+msgid "No %s color spaces available"
+msgstr "Ð?иÑ?е доÑ?Ñ?Ñ?пан %s пÑ?оÑ?Ñ?оÑ? боÑ?а"
+
+#. TRANSLATORS: device type
+#: ../src/gcm-prefs.c:2616 ../data/gcm-prefs.ui.h:32
+msgid "Display"
+msgstr "Ð?кÑ?ан"
+
+#. TRANSLATORS: device type
+#: ../src/gcm-prefs.c:2620
+msgid "Scanner"
+msgstr "СкенеÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: device type
+#: ../src/gcm-prefs.c:2624
+msgid "Printer"
+msgstr "ШÑ?ампаÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: device type
+#: ../src/gcm-prefs.c:2628
+msgid "Camera"
+msgstr "ФоÑ?о-апаÑ?аÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: we can make this modal (stay on top of) another window
+#: ../src/gcm-prefs.c:2695
+msgid "Set the parent window to make this modal"
+msgstr "Ð?оÑ?Ñ?ави ова подеÑ?аваÑ?а и за Ñ?одиÑ?еÑ?Ñ?ки пÑ?озоÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: button for more details about the vcgt failure
+#: ../src/gcm-prefs.c:2991
+msgid "More Information"
+msgstr "Ð?иÑ?е подаÑ?ака"
+
+#. TRANSLATORS: this is displayed while the devices are being probed
+#: ../src/gcm-prefs.c:2994
+msgid "Loading list of devicesâ?¦"
+msgstr "УÑ?иÑ?авам Ñ?пиÑ?ак Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?аâ?¦"
+
+#. TRANSLATORS: this is displayed when the profile is crap
+#: ../src/gcm-prefs.c:3001
+msgid ""
+"This profile does not have the information required for whole-screen color "
+"correction."
+msgstr "Ð?Ñ?оÑ?ил не Ñ?адÑ?жи подаÑ?ке поÑ?Ñ?ебне за иÑ?пÑ?авкÑ? боÑ?а Ñ?елог екÑ?ана."
+
+#. TRANSLATORS: this is where the ICC profile_lcms1 has no description
+#: ../src/gcm-profile.c:130
+msgid "Missing description"
+msgstr "Ð?едоÑ?Ñ?аÑ?е опиÑ?"
+
+#. TRANSLATORS: button: this is to open GCM
+#: ../src/gcm-session.c:153
+msgid "Recalibrate now"
+msgstr "Ð?Ñ?екалибÑ?иÑ?и"
+
+#. TRANSLATORS: button: this is to ignore the recalibrate notifications
+#: ../src/gcm-session.c:156
+msgid "Ignore"
+msgstr "Ð?анемаÑ?и"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the device has not been recalibrated in a while
+#: ../src/gcm-session.c:183
+msgid "Recalibration required"
+msgstr "Ð?оÑ?Ñ?ебна Ñ?е пÑ?екалибÑ?аÑ?иÑ?а"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the display has not been recalibrated in a while
+#: ../src/gcm-session.c:193
+#, c-format
+msgid "The display '%s' should be recalibrated soon."
+msgstr "Ð?ожеÑ?но Ñ?е да поново калибÑ?иÑ?еÑ?е екÑ?ан â??%sâ??."
+
+#. TRANSLATORS: this is when the printer has not been recalibrated in a while
+#: ../src/gcm-session.c:200
+#, c-format
+msgid "The printer '%s' should be recalibrated soon."
+msgstr "Ð?ожеÑ?но Ñ?е да поново калибÑ?иÑ?еÑ?е Ñ?Ñ?ампаÑ? â??%sâ??."
+
+#: ../src/gcm-session.c:263
+msgid "Do not exit after the request has been processed"
+msgstr "Ð?е излази након обÑ?аде заÑ?Ñ?ева"
+
+#. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
+#: ../src/gcm-session.c:280 ../data/gcm-prefs.ui.h:9
+msgid "Color Management"
+msgstr "УпÑ?авÑ?аÑ?е боÑ?ама"
+
+#: ../src/gcm-session.c:282
+msgid "Color Management D-Bus Service"
+msgstr "Ð?баÑ? Ñ?пÑ?авÑ?аÑ?ки пÑ?огÑ?ам за боÑ?е"
+
+#. TRANSLATORS: this is the profile creation date strftime format
+#: ../src/gcm-utils.c:514
+msgid "%B %e %Y, %I:%M:%S %p"
+msgstr "%e. %B %Y, %H:%M:%S"
+
+#. TRANSLATORS: rendering intent: you probably want to google this
+#: ../src/gcm-utils.c:527
+msgid "Perceptual"
+msgstr "ЧÑ?лно"
+
+#. TRANSLATORS: rendering intent: you probably want to google this
+#: ../src/gcm-utils.c:531
+msgid "Relative colormetric"
+msgstr "РелаÑ?ивно колоÑ?имеÑ?Ñ?иÑ?Ñ?ки"
+
+#. TRANSLATORS: rendering intent: you probably want to google this
+#: ../src/gcm-utils.c:535
+msgid "Saturation"
+msgstr "Ð?аÑ?иÑ?еноÑ?Ñ?"
+
+#. TRANSLATORS: rendering intent: you probably want to google this
+#: ../src/gcm-utils.c:539
+msgid "Absolute colormetric"
+msgstr "Ð?пÑ?олÑ?Ñ?но колоÑ?имеÑ?Ñ?иÑ?Ñ?ки"
+
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:1
+msgid "Blue:"
+msgstr "Ð?лава:"
+
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:2 ../data/gcm-prefs.ui.h:4
+msgid "Brightness:"
+msgstr "Ð?Ñ?веÑ?Ñ?еноÑ?Ñ?:"
+
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:3
+msgid "CRT"
+msgstr "ЦРТ"
+
+#. The user wants to create images suitable to send to a photo-processing lab
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:5
+msgid "Create images for printing"
+msgstr "Ð?апÑ?ави Ñ?лике за Ñ?Ñ?ампÑ?"
+
+#. Expander label, for use when the user wants to see the VTE widget and what the calibration tool is actually doing
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:6 ../data/gcm-spawn.ui.h:2
+msgid "Details"
+msgstr "Ð?еÑ?аÑ?и"
+
+#. window title
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:8
+msgid "Device Calibration"
+msgstr "Ð?алибÑ?аÑ?иÑ?а Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?а"
+
+#. The user wants to analyse images that have been printed by a photo-processing lab
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:10
+msgid "Generate profile from printed images"
+msgstr "Ð?апÑ?ави пÑ?оÑ?ил помоÑ?Ñ? одÑ?Ñ?ампане Ñ?лике"
+
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:11
+msgid "Green:"
+msgstr "Ð?елена:"
+
+#. The precision of the calibration
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:13
+msgid "High"
+msgstr "Ð?иÑ?ока"
+
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:14
+msgid "LCD"
+msgstr "Ð?ЦÐ?"
+
+#. The precision of the calibration
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:16
+msgid "Low"
+msgstr "Ð?иÑ?ка"
+
+#. The length of the translation
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:18
+msgid "Normal"
+msgstr "УобиÑ?аÑ?ена"
+
+#. The user is trying to create an ICC profile of a printer that is connected to the computer
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:20
+msgid "Profile locally attached printer"
+msgstr "Ð?апÑ?ави пÑ?оÑ?ил пÑ?икаÑ?еног Ñ?Ñ?ампаÑ?а"
+
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:21
+msgid "Projector"
+msgstr "Ð?Ñ?оÑ?екÑ?оÑ?"
+
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:22
+msgid "Red:"
+msgstr "ЦÑ?вена:"
+
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:23
+msgid "precision"
+msgstr "пÑ?еÑ?изноÑ?Ñ?"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:1
+msgid ""
+"A working space is the range of colors that can be encoded into an image."
+msgstr "Радни пÑ?оÑ?Ñ?оÑ? Ñ?е опÑ?ег боÑ?а коÑ?и може биÑ?и пÑ?енеÑ? на Ñ?ликÑ?."
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:2
+msgid "Add Virtual Device"
+msgstr "Ð?одаÑ? виÑ?Ñ?Ñ?елни Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:3
+msgid "Adds a virtual device that is not connected."
+msgstr "Ð?одаÑ?е виÑ?Ñ?Ñ?елни Ñ?Ñ?еÑ?аÑ? коÑ?и ниÑ?е повезан."
+
+#. Technical color word for softproof rendering intent
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:7
+msgid "CMYK:"
+msgstr "ЦÐ?YÐ?:"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:8
+msgid "Close this dialog"
+msgstr "Ð?аÑ?воÑ?и ово пÑ?озоÑ?Ñ?е."
+
+#. Section heading for device profile settings
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:11
+msgid "Color Profile"
+msgstr "Ð?Ñ?оÑ?ил боÑ?а"
+
+#. The profile colorspace, e.g. RGB
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:13
+msgid "Colorspace:"
+msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ?оÑ? боÑ?а:"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:14
+msgid "Contrast:"
+msgstr "Ð?онÑ?Ñ?аÑ?Ñ?:"
+
+#. This is a button to calibrate the device by creating an ICC profile file using a hardware device or a reference image
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:16
+msgid "Create _Profile for Device"
+msgstr "_Ð?апÑ?ави пÑ?оÑ?ил Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?а"
+
+#. When the profile was created
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:18
+msgid "Created:"
+msgstr "Ð?апÑ?авÑ?ен:"
+
+#. Tab title, system wide defaults to use
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:20
+msgid "Defaults"
+msgstr "Ð?одÑ?азÑ?мевано"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:21
+msgid "Delete the currently selected color profile"
+msgstr "Ð?Ñ?иÑ?е изабÑ?ани пÑ?оÑ?ил"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:22
+msgid ""
+"Delete the disconnected device - if you reconnect the device it will "
+"reappear in the list"
+msgstr ""
+"Ð?Ñ?иÑ?е изабÑ?ани Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?. Уколико га поново повежеÑ?е он Ñ?е Ñ?е поÑ?авиÑ?и Ñ? Ñ?пиÑ?кÑ?"
+
+#. Section heading for device settings
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:24
+msgid "Device"
+msgstr "УÑ?еÑ?аÑ?"
+
+#. The manufacturer of the profile
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:26
+msgid "Device manufacturer:"
+msgstr "Ð?Ñ?оизвоÑ?аÑ? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?а"
+
+#. The manufacturer of the profile
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:28
+msgid "Device model:"
+msgstr "Ð?одел Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?а:"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:29
+msgid "Device type:"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?а Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?а:"
+
+#. Tab title, currently connected or saved devices
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:31
+msgid "Devices"
+msgstr "УÑ?еÑ?аÑ?и"
+
+#. If the profile contains a display correction table
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:34
+msgid "Display correction:"
+msgstr "Ð?Ñ?пÑ?авка екÑ?ана:"
+
+#. What mode to use for display rendering intent
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:36
+msgid "Display:"
+msgstr "Ð?кÑ?ан:"
+
+#. The file size in bytes of the profile
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:38
+msgid "File size:"
+msgstr "Ð?елиÑ?ина даÑ?оÑ?еке:"
+
+#. The basename (the last section of the filename) of the profile
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:40
+msgid "Filename:"
+msgstr "Ð?ме даÑ?оÑ?еке:"
+
+#. Settings that users don't normally have to touch
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:42
+msgid "Fine tuning"
+msgstr "Ð?апÑ?едно доÑ?еÑ?иваÑ?е"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:43
+msgid "Gamma:"
+msgstr "Ð?ама:"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:44
+msgid "Import an ICC file from another location"
+msgstr "УвезиÑ?е Ð?ЦЦ пÑ?оÑ?ил Ñ?а дÑ?Ñ?гог меÑ?Ñ?а"
+
+#. The licence of the profile, normally non-free
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:46
+msgid "License:"
+msgstr "Ð?иÑ?енÑ?а:"
+
+#. The manufacturer of the device
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:48
+msgid "Manufacturer:"
+msgstr "Ð?Ñ?оизвоÑ?аÑ?:"
+
+#. The model of the device
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:50
+msgid "Model:"
+msgstr "Ð?одел:"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:51
+msgid "More details"
+msgstr "Ð?иÑ?е подаÑ?ака"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:52
+msgid "Open the documentation"
+msgstr "Ð?Ñ?воÑ?и докÑ?менÑ?аÑ?иÑ?Ñ?"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:53
+msgid "Profile Graphs"
+msgstr "Ð?Ñ?аÑ?иÑ?и пÑ?оÑ?ила"
+
+#. The type of profile, e.g. display, scanner, etc.
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:55
+msgid "Profile type:"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?а пÑ?оÑ?ила:"
+
+#. Tab title, currently installed profiles
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:57
+msgid "Profiles"
+msgstr "Ð?Ñ?оÑ?или"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:58
+msgid ""
+"Program the video card with the adjusted color values so all windows are "
+"color corrected"
+msgstr "Ð?одеÑ?ава видео каÑ?Ñ?иÑ?Ñ? на задаÑ?е вÑ?едноÑ?Ñ?и боÑ?а Ñ? Ñ?вим пÑ?озоÑ?има"
+
+#. What mode to use for display rendering intent
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:61
+msgid "RGB:"
+msgstr "РÐ?Ð?:"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:62
+msgid "Rendering intent"
+msgstr "Ð?амеÑ?а иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аваÑ?а"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:63
+msgid "Save these profiles for all users"
+msgstr "СаÑ?Ñ?ваÑ? ове пÑ?оÑ?иле за Ñ?ве коÑ?иÑ?нике"
+
+#. The serial number of the device
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:65
+msgid "Serial number:"
+msgstr "СеÑ?иÑ?Ñ?ки бÑ?оÑ?:"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:66
+msgid ""
+"Set a property on the system so applications use the default display profile"
+msgstr ""
+"Ð?оÑ?Ñ?авÑ?а овлаÑ?Ñ?еÑ?а да Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?ки пÑ?огÑ?ами коÑ?иÑ?Ñ?е подÑ?азÑ?мевани пÑ?оÑ?ил екÑ?ана"
+
+#. Technical color word for softproof rendering intent
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:68
+msgid "Softproof:"
+msgstr "СимÑ?лаÑ?иÑ?а Ñ?Ñ?ампе:"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:69
+msgid "The rendering intent is how one gamut size is mapped to another."
+msgstr "Ð?амеÑ?а иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аваÑ?а одÑ?еÑ?Ñ?Ñ?е како Ñ?е Ñ?едан опÑ?ег боÑ?а пÑ?еводи Ñ? дÑ?Ñ?ги."
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:70
+msgid ""
+"The rendering intent to use when transforming from the image gamut to the "
+"device output gamut"
+msgstr ""
+"Ð?амеÑ?а иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аваÑ?а пÑ?иликом пÑ?еÑ?ваÑ?аÑ?а опÑ?ега боÑ?а Ñ? Ñ?лиÑ?и Ñ? опÑ?ег боÑ?а "
+"излазног Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?а"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:71
+msgid ""
+"The rendering intent to use when transforming from the image gamut to the "
+"display gamut"
+msgstr ""
+"Ð?амеÑ?а иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аваÑ?а пÑ?иликом пÑ?еÑ?ваÑ?аÑ?а опÑ?ега боÑ?а Ñ? Ñ?лиÑ?и Ñ? опÑ?ег боÑ?а екÑ?ана"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:72
+msgid "These settings control how color management is applied to your desktop."
+msgstr ""
+"Ð?ва подеÑ?аваÑ?а одÑ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ? како Ñ?е Ñ?пÑ?авÑ?аÑ?е боÑ?ама пÑ?имеÑ?Ñ?Ñ?е на ваÑ?ем Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:73
+msgid "This is the default CMYK working space to use in applications"
+msgstr "Ð?во Ñ?е подÑ?азÑ?мевани ЦÐ?YÐ? Ñ?адни пÑ?оÑ?Ñ?оÑ? Ñ? пÑ?огÑ?амима"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:74
+msgid "This is the default RGB working space to use in applications"
+msgstr "Ð?во Ñ?е подÑ?азÑ?мевани РÐ?Ð? Ñ?адни пÑ?оÑ?Ñ?оÑ? Ñ? пÑ?огÑ?амима"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:75
+msgid "Working space"
+msgstr "Радни пÑ?оÑ?Ñ?оÑ?"
+
+#. This is a button to add a virtual device
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:77
+msgid "_Add Device"
+msgstr "_Ð?одаÑ? Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:78
+msgid "_Apply display correction"
+msgstr "_Ð?Ñ?имени иÑ?пÑ?авке екÑ?ана"
+
+#. This is a button to delete the saved or virtual device
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:80
+msgid "_Delete Device"
+msgstr "У_клони Ñ?Ñ?еÑ?аÑ?"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:81
+msgid "_Delete Profile"
+msgstr "У_клони пÑ?оÑ?ил"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:82
+msgid "_Import Profile"
+msgstr "_Увези пÑ?оÑ?ил"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:83
+msgid "_Make Default"
+msgstr "_Ð?знаÑ?и као подÑ?азÑ?мевано"
+
+#. This resets the device to it's defaults, and removes any user tweaked settings.
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:85
+msgid "_Reset to defaults"
+msgstr "_Ð?Ñ?аÑ?и на подÑ?азÑ?мевано"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:86
+msgid "_Set profile for color managed applications"
+msgstr "Ð?о_Ñ?Ñ?ави пÑ?оÑ?ил пÑ?огÑ?амима"
diff --git a/po/sr latin po b/po/sr latin po
new file mode 100644
index 0000000..ba3e838
--- /dev/null
+++ b/po/sr latin po
@@ -0,0 +1,2091 @@
+# Serbian translation of gnome-color-manager
+# Copyright (C) 2010, MiloÅ¡ PopoviÄ?
+# This file is distributed under the same license as the gnome-color-manager package.
+# MiloÅ¡ PopoviÄ? <gpopac gmail com>, 2010.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-color-manager\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"color-manager\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-08-09 10:07+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-18 14:43+0200\n"
+"Last-Translator: MiloÅ¡ PopoviÄ? <gpopac gmail com>\n"
+"Language-Team: Serbian <gnom prevod org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4;  plural=n==1? 3 : n%10==1 && n%100!=11 ? 0 :  n"
+"%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
+
+#: ../data/gcm-apply.desktop.in.h:1
+msgid "Applies device profile settings at session startup"
+msgstr "Primenjuje profil ureÄ?aja po prijavljivanju"
+
+#: ../data/gcm-apply.desktop.in.h:2
+msgid "Load device color profiles"
+msgstr "UÄ?itaj profil boja za ureÄ?aj"
+
+#: ../data/gcm-import.desktop.in.h:1
+msgid "ICC Profile Installer"
+msgstr "Instalacija ICC profila"
+
+#: ../data/gcm-import.desktop.in.h:2
+msgid "ICC profile installer"
+msgstr "Instalacija ICC profila"
+
+#: ../data/gcm-import.desktop.in.h:3
+msgid "Install ICC profiles"
+msgstr "Instaliraj ICC profil"
+
+#: ../data/gcm-prefs.desktop.in.h:1
+msgid "Color Profiles"
+msgstr "Profili boja"
+
+#: ../data/gcm-prefs.desktop.in.h:2
+msgid "Manage ICC color profiles"
+msgstr "UreÄ?ivanje ICC profila boja"
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:1
+msgid ""
+"Gamma is adjusted to affect the color of the attached monitor. Traditionally "
+"Linux has used a gamma value of 1.0, but this makes monitors look washed out "
+"compared Windows XP or OS X. Apple traditionally used a value of 1.8 for a "
+"long time, but now use the same value as Microsoft. Microsoft has always "
+"used a value of 2.2."
+msgstr ""
+"Gama vrednost utiÄ?e na boju slike prikaÄ?enog monitora. Na Linuksu se koristi "
+"vrednost 1.0, pri Ä?emu slika na monitoru izgleda isprano u odnosu na Windows "
+"XP ili OS X. Epl je dugo vremena koristio vrednost 1.8, dok danas Epl i "
+"Majkrosoft koriste vrednost 2.2."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:2
+msgid ""
+"If set to TRUE then external disks are searched for device ICC profiles at "
+"startup, for instance looking in the OSX library folder or Windows XP system "
+"folders. This may increase startup time if disks need to be spun up to be "
+"searched."
+msgstr ""
+"Ukoliko je postavljeno na â??TRUEâ?? (taÄ?no) program Ä?e tražiti ICC profile "
+"ureÄ?aja na spoljnim diskovima prilikom pokretanja (npr. u fascikli sa "
+"bibliotekama za OSX ili sistemskoj fascikli za Windows XP). Kada diskovi "
+"nisu ukljuÄ?eni ovo može poveÄ?ati vreme podizanja sistema."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:3
+msgid ""
+"If set to TRUE then the __ICC_PROFILE hint will be set, which applications "
+"use to convert true color to screen color."
+msgstr ""
+"Ukoliko je postavljeno na â??TRUEâ?? (taÄ?no) biÄ?e postavljen kljuÄ? _ICC_PROFILE "
+"koji govori programima kako da stvarne boje iscrtaju na ekran."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:4
+msgid ""
+"If set to TRUE then the fine tuning controls are visible. This allows the "
+"user to change the display profile outside of what the ICC profile suggests "
+"and is only recommended for advanced users."
+msgstr ""
+"Ukoliko je postavljeno na â??TRUEâ?? (taÄ?no) prikazuju se alati za fino "
+"podeÅ¡avanje ekrana. Ovo omoguÄ?ava korisniku da promeni profil ekrana van "
+"onoga Å¡to ICC profil predlaže. PreporuÄ?uje se samo za naprednije korisnike."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:5
+msgid "If set to TRUE then the video LUT is set with the display profile"
+msgstr ""
+"Ukoliko je postavljeno na â??TRUEâ?? (taÄ?no) video LUT se postavlja zajedno sa "
+"profilom ekrana."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:6
+msgid "Set the _ICC_PROFILE hint for applications."
+msgstr "Postavlja kljuÄ? _ICC_PROFILE za ostale programe."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:7
+msgid "Show the fine tuning controls for display devices."
+msgstr "Prikazuje alate za fino podeÅ¡avanje ureÄ?aja."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:8
+msgid "The CMYK profile filename to be used by applications by default."
+msgstr "Ime datoteke sa podrazumevanim CMYK profilom programa."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:9
+msgid "The RGB profile filename to be used by applications by default."
+msgstr "Ime datoteke sa podrazumevanim RGB profilom programa."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:10
+msgid "The default CMYK profile."
+msgstr "Podrazumevani CMYK profil."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:11
+msgid "The default RGB profile."
+msgstr "Podrazumevani RGB profil."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:12
+msgid "The default calibration length."
+msgstr "Podrazumevana dužina kalibracije."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:13
+msgid "The default gamma to use for monitors with no previous value set."
+msgstr "Podrazumevana Gama vrednost za monitore bez prethodnih podešavanja."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:14
+msgid "The duration between sending notifications to recalibrate a display."
+msgstr "Vreme pre slanja obaveštenja da ponovo treba kalibrisati ekran."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:15
+msgid "The duration between sending notifications to recalibrate a printer."
+msgstr "Vreme pre slanja obaveÅ¡tenja da ponovo treba kalibrisati Å¡tampaÄ?."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:16
+msgid ""
+"The length of calibration, as this is proportional to the accuracy. The "
+"option 'short' creates a quick profile, 'normal' a regular one, and 'long' "
+"takes a really long time, but is more precise and creates a better profile. "
+"Use 'ask' if you want the user to choose."
+msgstr ""
+"OdreÄ?uje dužinu kalibracije od koje zavisi njena preciznost. Opcija "
+"â??shortâ?? (kratka) najbrže obrazuje profil, â??normalâ?? (uobiÄ?ajena) pravi "
+"zadovoljavajuÄ?i profil, dok â??longâ?? (duga) pravi najbolji profil, ali je "
+"potrebno dosta vremena za njegovu izradu. Ukoliko postavite na â??askâ?? (pitaj), "
+"korisnik Ä?e biti upitan pre obrazovanja profila."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:17
+msgid "The rendering intent to use for softproofs, e.g. 'perceptual'."
+msgstr "Namera iscrtavanja za simulaciju Å¡tampe, npr. â??perceptualâ??."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:18
+msgid "The rendering intent to use for the display, e.g. 'perceptual'."
+msgstr "Namera iscrtavanja za prikaz na ekranu, npr. â??perceptualâ??."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:19
+msgid ""
+"This is the number of seconds in between notifying the user to recalibrate "
+"each display device. Set to 0 to disable the notification."
+msgstr ""
+"OdreÄ?uje broj sekundi izmeÄ?u obaveÅ¡tavanja korisnika da ponovo kalibriÅ¡e "
+"ekrane. Postavite na â??0â?? da iskljuÄ?ite obaveÅ¡tenja."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:20
+msgid ""
+"This is the number of seconds in between notifying the user to recalibrate "
+"each printer device. Set to 0 to disable the notification."
+msgstr ""
+"OdreÄ?uje broj sekundi izmeÄ?u obaveÅ¡tavanja korisnika da ponovo kalibriÅ¡e "
+"Å¡tampaÄ?e. Postavite na â??0â?? da iskljuÄ?ite obaveÅ¡tenja."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:21
+msgid "Whether ICC profiles should be loaded from external disks."
+msgstr "OdreÄ?uje da li da uÄ?itam ICC profile sa spoljnih diskova."
+
+#: ../data/gnome-color-manager.schemas.in.h:22
+msgid ""
+"Whether the display should be globally corrected or left to applications."
+msgstr "OdreÄ?uje da li treba kalibrisati ekran ili to prepustiti programima."
+
+#: ../policy/org.gnome.color.policy.in.h:1
+msgid "Authentication is required to install the color profile for all users"
+msgstr "Neophodna su ovlaÅ¡Ä?enja za instalaciju profila svim korisnicima"
+
+#. SECURITY:
+#. - Normal users require admin authentication to install files system
+#. wide to apply color profiles for sessions that have not explicitly
+#. chosen profiles to apply.
+#. - This should not be set to 'yes' as unprivileged users could then
+#. set a profile set to all-white or all-black and thus make the
+#. other sessions unusable.
+#.
+#: ../policy/org.gnome.color.policy.in.h:10
+msgid "Install system color profiles"
+msgstr "Instaliraj sistemske profile boja"
+
+#. TRANSLATORS: turn on all debugging
+#: ../src/egg-debug.c:390
+msgid "Show debugging information for all files"
+msgstr "Prikaži podatke o greškama za sve datoteke"
+
+#. TRANSLATORS: a list of modules to debug
+#: ../src/egg-debug.c:461
+msgid "Debug these specific modules"
+msgstr "Traži greške u izabranim modulima"
+
+#. TRANSLATORS: a list of functions to debug
+#: ../src/egg-debug.c:464
+msgid "Debug these specific functions"
+msgstr "Traži greške u izabranim funkcijama"
+
+#. TRANSLATORS: save to a log
+#: ../src/egg-debug.c:467
+msgid "Log debugging data to a file"
+msgstr "Zapiši podatke sa greškama u datoteku"
+
+#: ../src/egg-debug.c:471
+msgid "Debugging Options"
+msgstr "Opcije za traženje grešaka"
+
+#: ../src/egg-debug.c:471
+msgid "Show debugging options"
+msgstr "Prikazuje opcije za nalaženje grešaka"
+
+#. TRANSLATORS: title, default paramters needed to calibrate_argyll
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:433
+msgid "Getting default parameters"
+msgstr "Prikupljam podrazumevane parametre"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:436
+msgid ""
+"This pre-calibrates the screen by sending colored and gray patches to your "
+"screen and measuring them with the hardware device."
+msgstr ""
+"Ovaj test prekalibriše ekran tako što šalje sive i obojene šablone na ekran "
+"koji se onda detektuju preko kalibratora."
+
+#. TRANSLATORS: title, patches are specific colours used in calibration
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:524
+msgid "Reading the patches"
+msgstr "Ä?itam Å¡ablon"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:526
+msgid "Reading the patches using the color measuring instrument."
+msgstr "Ä?itam Å¡ablon pomoÄ?u kalibratora boja."
+
+#. TRANSLATORS: title, patches are specific colours used in calibration
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:609
+msgid "Generating the patches"
+msgstr "Obrazujem Å¡ablon"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:611
+msgid "Generating the patches that will be measured with the color instrument."
+msgstr "Obrazujem Å¡ablon koji Ä?e biti izmeren na kalibratoru boja."
+
+#. TRANSLATORS: title, drawing means painting to the screen
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:713
+msgid "Drawing the patches"
+msgstr "Iscrtavam Å¡ablon"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:715
+msgid ""
+"Drawing the generated patches to the screen, which will then be measured by "
+"the hardware device."
+msgstr ""
+"Iscrtavam Å¡ablon na ekran, kojo Ä?e zatim biti izmeren pomoÄ?u kalibratora."
+
+#. TRANSLATORS: this is the copyright string, where it might be "Copyright (c) 2009 Edward Scissorhands" - YOU NEED TO STICK TO ASCII
+#. TRANSLATORS: this is the copyright string, where it might be "Copyright (c) 2009 Edward Scissorhands"
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:820 ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1153
+msgid "Copyright (c)"
+msgstr "Sva prava su zadržana (c)"
+
+#. TRANSLATORS: title, a profile is a ICC file
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:823 ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1156
+msgid "Generating the profile"
+msgstr "Obrazujem profil"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:825
+msgid "Generating the ICC color profile that can be used with this screen."
+msgstr "Obrazujem ICC profil za upotrebu na prikljuÄ?enom ekranu."
+
+#. TRANSLATORS: title, a profile is a ICC file
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:958
+msgid "Copying files"
+msgstr "Kopiram datoteke"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:960
+msgid "Copying source image, chart data and CIE reference values."
+msgstr "Kopiram izvorne slike, grafike i CIE referentne vrednosti."
+
+#. TRANSLATORS: title, drawing means painting to the screen
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1035
+msgid "Measuring the patches"
+msgstr "Merim Å¡ablone"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1037
+msgid "Detecting the reference patches and measuring them."
+msgstr "Tražim referentne šablone i merim njihove vrednosti."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1158
+msgid "Generating the ICC color profile that can be used with this device."
+msgstr "Obrazujem ICC profil koji se može koristiti sa ovim ureÄ?ajem."
+
+#. TRANSLATORS: title, hardware refers to a calibration device
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1344
+msgid "Set up display"
+msgstr "Podešavam ekran"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1347
+msgid "Setting up display device for useâ?¦"
+msgstr "Podešavam ekran za upotrebu�"
+
+#. TRANSLATORS: title, patches are specific colors used in calibration
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1446
+msgid "Printing patches"
+msgstr "Å tampam Å¡ablone"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1449
+msgid "Rendering the patches for the selected paper and ink."
+msgstr "Iscrtavam Å¡ablone za izabrani papir i mastilo."
+
+#. TRANSLATORS: title, patches are specific colours used in calibration
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1784
+msgid "Wait for the ink to dry"
+msgstr "SaÄ?ekajte da se mastilo osuÅ¡i"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1787
+msgid ""
+"Please wait a few minutes for the ink to dry. Profiling damp ink will "
+"produce a poor profile and may damage your color measuring instrument."
+msgstr ""
+"SaÄ?ekajte par minuta da se mastilo osuÅ¡i. Pravljenje profila na osnovu vlažnog "
+"papira može da ošteti kalibrator."
+
+#. TRANSLATORS: the supplied image contains an alpha channel which we have to strip out
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1929
+msgid "Image is not suitable without conversion"
+msgstr "Slika nije odgovarajuÄ?a ukoliko ne promenite format"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1932
+msgid ""
+"The supplied image contains an alpha channel which the profiling tools do "
+"not understand."
+msgstr "Slika sadrži alfa kanal koji ne Ä?itaju alati za pravljenje profila."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1936
+msgid ""
+"It is normally safe to convert the image, although you should ensure that "
+"the generated profile is valid."
+msgstr ""
+"ObiÄ?no je dovoljno da prevedete format slike, mada nije na odmet da proverite "
+"ispravnost profila."
+
+#. TRANSLATORS: button text to convert the RGBA image into RGB
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:1943
+msgid "Convert"
+msgstr "Prevedi"
+
+#. TRANSLATORS: title, instrument refers to a calibration device
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2001
+msgid "Set up instrument"
+msgstr "Podesi instrument"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2004
+msgid "Setting up the instrument for useâ?¦"
+msgstr "Podešavam instrument za upotrebu..."
+
+#. TRANSLATORS: title, instrument is a hardware color calibration sensor
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2097
+msgid "Please attach instrument"
+msgstr "PrikaÄ?ite instrument"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, ask user to attach device, and there's an example image
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2105
+msgid ""
+"Please attach the measuring instrument to the center of the screen on the "
+"gray square like the image below."
+msgstr ""
+"PrikaÄ?ite kalibrator na center ekrana, unutar sivog kvadrata, kao Å¡to je to "
+"prikazano na slici."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, ask user to attach device
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2108
+msgid ""
+"Please attach the measuring instrument to the center of the screen on the "
+"gray square."
+msgstr "PrikaÄ?ite kalibrator na center ekrana, unutar sivog kvadrata."
+
+#. TRANSLATORS: button text
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2121 ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2175
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2227
+msgid "Continue"
+msgstr "Nastavi"
+
+#. TRANSLATORS: this is the application name for libcanberra
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2131 ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2181
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2233 ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2309
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2369 ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2410
+#: ../src/gcm-prefs.c:819 ../src/gcm-prefs.c:1987
+msgid "GNOME Color Manager"
+msgstr "Gnomov upravnik bojama"
+
+#. TRANSLATORS: title, instrument is a hardware color calibration sensor
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2152 ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2204
+msgid "Please configure instrument"
+msgstr "Podesite kalibrator"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the user has to change a setting on the sensor, and we're showing a picture
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2162
+msgid ""
+"Please set the measuring instrument to calibration mode like the image below."
+msgstr "Postavite ureÄ?aj u režim za kalibraciju kao Å¡to je prikazano na slici."
+
+#. TRANSLATORS: this is when the user has to change a setting on the sensor
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2165
+msgid "Please set the measuring instrument to calibration mode."
+msgstr "Postavite ureÄ?aj u režim za kalibraciju."
+
+#. TRANSLATORS: this is when the user has to change a setting on the sensor, and we're showing a picture
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2214
+msgid ""
+"Please set the measuring instrument to screen mode like the image below, and "
+"ensure it is attached to the screen."
+msgstr ""
+"Postavite ureÄ?aj u ekranski režim, kao na slici i proverite da li je "
+"kalibrator prikaÄ?en na ekran."
+
+#. TRANSLATORS: this is when the user has to change a setting on the sensor
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2217
+msgid ""
+"Please set the measuring instrument to screen mode, and ensure it is "
+"attached to the screen."
+msgstr ""
+"Postavite ureÄ?aj u ekranski režim i proverite da li je kalibrator prikaÄ?en "
+"na ekran."
+
+#. TRANSLATORS: title, the calibration failed
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2288 ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2336
+msgid "Calibration error"
+msgstr "Greška pri kalibraciji"
+
+#. TRANSLATORS: message, the sample was not read correctly
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2291
+msgid "The sample could not be read at this time."
+msgstr "Trenutno ne mogu da oÄ?itam uzorak."
+
+#. TRANSLATORS: button text
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2299
+msgid "Try again"
+msgstr "Pokušaj ponovo"
+
+#. TRANSLATORS: message, no firmware is available
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2340
+msgid "No firmware is installed for this instrument."
+msgstr "Nije instaliran firmver za ovaj ureÄ?aj."
+
+#. TRANSLATORS: message, the image wasn't good enough
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2343
+msgid ""
+"The pattern match wasn't good enough. Ensure you have the correct type of "
+"target selected."
+msgstr ""
+"Å ara nije dobro pogoÄ?ena. Proverite da li ste izabrali dobru metu za "
+"kalibraciju."
+
+#. TRANSLATORS: message, the sensor got no readings
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2347
+msgid ""
+"The measuring instrument got no valid readings. Please ensure the aperture "
+"is fully open."
+msgstr ""
+"UreÄ?aj za merenje nije dobio ispravna oÄ?itavanja. Proverite da li je blenda "
+"potpuno otvorena."
+
+#. TRANSLATORS: message, the colorimeter has got confused
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2350
+msgid ""
+"The measuring instrument is busy and is not starting up. Please remove the "
+"USB plug and re-insert before trying to use this device."
+msgstr ""
+"UreÄ?aj za merenje je zauzet i ne može se pokrenuti. Izvucite ga iz USB porta "
+"i ponovo ga prikljuÄ?ite."
+
+#. TRANSLATORS: dialog title
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2388
+msgid "Reading target"
+msgstr "Ä?itam metu"
+
+#. TRANSLATORS: message, no firmware is available
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2391
+msgid "Failed to read the strip correctly."
+msgstr "Ne mogu da ispravno oÄ?itam traku."
+
+#. TRANSLATORS: button text
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2400
+msgid "Retry"
+msgstr "Ponovi"
+
+#. TRANSLATORS: dialog title, where %s is a letter like 'A'
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2423
+#, c-format
+msgid "Read strip %s rather than %s!"
+msgstr "ProÄ?itaj traku %s pre nego %s!"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, just follow the hardware instructions
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2428
+msgid "It looks like you've measured the wrong strip."
+msgstr "Izgleda da ste izmerili pogrešnu traku."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, just follow the hardware instructions
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2432
+msgid ""
+"If you've really measured the right one, it's okay, it could just be unusual "
+"paper."
+msgstr ""
+"Ukoliko ste ipak izmerili pravu traku, možda vam je jednostavno zapao "
+"neobiÄ?an papir."
+
+#. TRANSLATORS: button
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2442
+msgid "Use anyway"
+msgstr "Ipak upotrebi"
+
+#. TRANSLATORS: dialog title, where %s is a letter like 'A'
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2454
+#, c-format
+msgid "Ready to read strip %s"
+msgstr "Spreman za Ä?itanje trake %s"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, just follow the hardware instructions
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2459
+msgid ""
+"Place the colorimeter on the area of white next to the letter and click and "
+"hold the measure switch."
+msgstr ""
+"Postavite kolorimetar na belu oblast pored slova i držite prekidaÄ? za merenje."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, just follow the hardware instructions
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2463
+msgid ""
+"Slowly scan the target line from left to right and release the switch when "
+"you get to the end of the page."
+msgstr ""
+"Polako skenirajte metu s leva na desno i pustite prekidaÄ? kada stignete na "
+"kraj stranice."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, the sensor has to be above the line
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2467
+msgid ""
+"Ensure the center of the device is properly aligned with the row you are "
+"trying to measure."
+msgstr ""
+"Proverite da li sredina ureÄ?aja stoji ravno u odnosu na red koji merite."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, just follow the hardware instructions
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2471
+msgid ""
+"If you make a mistake just release the switch and you'll get a chance to try "
+"again."
+msgstr ""
+"Ukoliko napravite greÅ¡ku samo pustite prekidaÄ? i moÄ?i Ä?ete da ponovite "
+"merenje."
+
+#. TRANSLATORS: title, printing reference files to media
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2609
+msgid "Printing"
+msgstr "Å tampa"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2616
+msgid "Preparing the data for the printer."
+msgstr "Pripremam podatke za Å¡tampaÄ?."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2622
+msgid "Sending the targets to the printer."
+msgstr "Å aljem mete na Å¡tampaÄ?."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2626
+msgid "Printing the targets..."
+msgstr "Å tampam mete..."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2630
+msgid "The printing has finished."
+msgstr "Štampa je završena."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate-argyll.c:2634
+msgid "The print was aborted."
+msgstr "Å tampa je prekinuta."
+
+#. TRANSLATORS: this is saved in the profile
+#: ../src/gcm-calibrate.c:134
+msgid "Unknown model"
+msgstr "Nepoznati model"
+
+#. TRANSLATORS: this is saved in the profile
+#: ../src/gcm-calibrate.c:148
+msgid "Unknown description"
+msgstr "Nepoznati opis"
+
+#. TRANSLATORS: this is saved in the profile
+#: ../src/gcm-calibrate.c:162
+msgid "Unknown manufacturer"
+msgstr "Nepoznati proizvoÄ?aÄ?"
+
+#. TRANSLATORS: this is saved in the profile
+#: ../src/gcm-calibrate.c:176
+msgid "Unknown device"
+msgstr "Nepoznati ureÄ?aj"
+
+#. TRANSLATORS: title, usually we can tell based on the EDID data or output name
+#: ../src/gcm-calibrate.c:391
+msgid "Could not detect screen type"
+msgstr "Ne mogu da odredim vrstu ekrana"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate.c:394
+msgid ""
+"Please indicate if the screen you are trying to profile is an LCD, CRT or a "
+"projector."
+msgstr ""
+"Izaberite vrstu ekrana (LCD, CRT ili projektor) za koji pravite profil."
+
+#. TRANSLATORS: title, the hardware calibration device does not support projectors
+#: ../src/gcm-calibrate.c:419
+msgid "Could not calibrate and profile using this color measuring instrument"
+msgstr "Ne mogu da kalibriÅ¡em profil pomoÄ?u ovog ureÄ?aja za merenje."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-calibrate.c:422
+msgid ""
+"This color measuring instrument is not designed to support calibration and "
+"profiling projectors."
+msgstr "Ovaj ureÄ?aj za merenje nije napravljen za kalibraciju projektora."
+
+#. TRANSLATORS: dialog title
+#: ../src/gcm-calibrate.c:483
+msgid "Profile Precision"
+msgstr "Preciznost profila"
+
+#. TRANSLATORS: this is the message body for the chart selection
+#: ../src/gcm-calibrate.c:486
+msgid ""
+"A higher precision profile provides higher accuracy in color matching but "
+"requires more time for reading the color patches."
+msgstr ""
+"Precizniji profil taÄ?nije odreÄ?uje boje, ali zahteva viÅ¡e vremena za Ä?itanje "
+"Å¡ablona."
+
+#. TRANSLATORS: this is the message body for the chart selection
+#: ../src/gcm-calibrate.c:489
+msgid "For a typical workflow, a normal precision profile is sufficient."
+msgstr "Za svakodnevni rad uobiÄ?ajena preciznost je sasvim dovoljna."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, preface
+#: ../src/gcm-calibrate.c:494
+msgid "The high precision profile also requires more paper and printer ink."
+msgstr "VeÄ?a preciznost profila zahteva viÅ¡e papira i mastila."
+
+#. TRANSLATORS: this is the formattted custom profile description. "Custom" refers to the fact that it's user generated
+#: ../src/gcm-calibrate.c:568
+msgid "Custom"
+msgstr "Proizvoljni"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, preface
+#: ../src/gcm-calibrate.c:600
+msgid ""
+"Before calibrating the display, it is recommended to configure your display "
+"with the following settings to get optimal results."
+msgstr ""
+"Pre kalibracije ekrana preporuÄ?uje se da ga podesite na sledeÄ?e vrednosti za "
+"dobijanje dobrog rezultata."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, preface
+#: ../src/gcm-calibrate.c:603
+msgid ""
+"You may want to consult the owner's manual for your display on how to "
+"achieve these settings."
+msgstr ""
+"Možete da pogledate uputstvo za vaš monitor kako bi podesili ove vrednosti."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, bullet item
+#: ../src/gcm-calibrate.c:606
+msgid "Reset your display to the factory defaults."
+msgstr "Postavite ekran na fabriÄ?ke vrednosti."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, bullet item
+#: ../src/gcm-calibrate.c:609
+msgid "Disable dynamic contrast if your display has this feature."
+msgstr "IskljuÄ?ite dinamiÄ?ki kontrast ukoliko ga vaÅ¡ monitor podržava."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, bullet item
+#: ../src/gcm-calibrate.c:612
+msgid ""
+"Configure your display with custom color settings and ensure the RGB "
+"channels are set to the same values."
+msgstr ""
+"Podesite vaš ekran na proizvoljna podešavanja i proverite da li su RGB kanali "
+"postavljeni na iste vrednosti."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, addition to bullet item
+#: ../src/gcm-calibrate.c:615
+msgid "If custom color is not available then use a 6500K color temperature."
+msgstr ""
+"Ukoliko nije moguÄ?e postaviti proizvoljne boje, izaberite temperaturu od "
+"6500K."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, bullet item
+#: ../src/gcm-calibrate.c:618
+msgid ""
+"Adjust the display brightness to a comfortable level for prolonged viewing."
+msgstr "Podesite osvetljenost ekrana na zadovoljavajuÄ?i nivo za duže gledanje."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, suffix
+#: ../src/gcm-calibrate.c:621
+msgid ""
+"For best results, the display should have been powered for at least 15 "
+"minutes before starting the calibration."
+msgstr ""
+"Za najbolji rezultat ekran treba ugasiti petnaestak minuta pre kalibracije."
+
+#: ../src/gcm-calibrate.c:625
+msgid "Display setup"
+msgstr "Podešavanje ekrana"
+
+#. TRANSLATORS: dialog for file->open dialog. A calibration target image is the
+#. * aquired image of the calibration target, e.g. an image file that looks
+#. * a bit like this: http://www.colorreference.de/targets/target.jpg
+#: ../src/gcm-calibrate.c:702
+msgid "Select calibration target image"
+msgstr "Izbor mete za kalibraciju"
+
+#. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
+#: ../src/gcm-calibrate.c:715
+msgid "Supported images files"
+msgstr "Podržane slike"
+
+#. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
+#: ../src/gcm-calibrate.c:722 ../src/gcm-calibrate.c:774
+#: ../src/gcm-prefs.c:543
+msgid "All files"
+msgstr "Sve datoteke"
+
+#. TRANSLATORS: dialog for file->open dialog
+#: ../src/gcm-calibrate.c:747
+msgid "Select CIE reference values file"
+msgstr "Izbor referentne CIE datoteke"
+
+#. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
+#: ../src/gcm-calibrate.c:767
+msgid "CIE values"
+msgstr "CIE vrednosti"
+
+#. TRANSLATORS: dialog for file->open dialog
+#: ../src/gcm-calibrate.c:840 ../src/gcm-prefs.c:515
+msgid "Select ICC Profile File"
+msgstr "Izbor ICC datoteke"
+
+#: ../src/gcm-calibrate.c:843
+msgid "Open"
+msgstr "Otvori"
+
+#. TRANSLATORS: title, you can profile all at once, or in steps
+#: ../src/gcm-calibrate.c:879
+msgid "Please choose a profiling mode"
+msgstr "Izaberite režim za obrazovanje profila"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message. Test patches are pages of colored squares
+#. * that are printed with a printer, and then read in with a calibration
+#. * device to create a profile
+#: ../src/gcm-calibrate.c:884
+msgid ""
+"Please indicate if you want to profile a local printer, generate some test "
+"patches, or profile using existing test patches."
+msgstr ""
+"Odredite da li želite profil Å¡tampaÄ?a, da napravite Å¡ablon za testiranje ili "
+"da napravite profil postojeÄ?eg Å¡ablona."
+
+#. TRANSLATORS: title, usually we can tell based on the EDID data or output name
+#: ../src/gcm-calibrate.c:996
+msgid "Install missing files?"
+msgstr "Da instaliram datoteke koje nedostaju?"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message saying the color targets are not installed
+#: ../src/gcm-calibrate.c:999
+msgid "Common color target files are not installed on this computer."
+msgstr "UobiÄ?ajene mete nisu instalirane na raÄ?unaru."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message saying the color targets are not installed
+#: ../src/gcm-calibrate.c:1001
+msgid "Color target files are needed to convert the image to a color profile."
+msgstr "Mete su neophodne kako bi obrazovali profil na osnovu slike."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, asking if it's okay to install them
+#: ../src/gcm-calibrate.c:1003
+msgid "Do you want them to be installed?"
+msgstr "Da li želite da ih instalirate?"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, if the user has the target file on a CDROM then there's no need for this package
+#: ../src/gcm-calibrate.c:1005
+msgid "If you already have the correct file, you can skip this step."
+msgstr "Ukoliko veÄ? posedujete odgovarajuÄ?u datoteku, preskoÄ?ite ovaj korak."
+
+#. TRANSLATORS: button, skip installing a package
+#: ../src/gcm-calibrate.c:1010 ../src/gcm-prefs.c:702
+msgid "Do not install"
+msgstr "Ne instaliraj"
+
+#. TRANSLATORS: button, install a package
+#. TRANSLATORS: button text
+#. TRANSLATORS: button, install a package
+#: ../src/gcm-calibrate.c:1012 ../src/gcm-import.c:188 ../src/gcm-prefs.c:700
+msgid "Install"
+msgstr "Instaliraj"
+
+#. TRANSLATORS: this is the window title for when the user selects the calibration target.
+#. * A calibration target is an accuratly printed grid of colors, for instance:
+#. * the IT 8.7 targets available here: http://www.targets.coloraid.de/
+#: ../src/gcm-calibrate.c:1027
+msgid "Please select a calibration target"
+msgstr "Izbor mete za kalibraciju"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, preface. A calibration target looks like
+#. * this: http://www.colorreference.de/targets/target.jpg
+#: ../src/gcm-calibrate.c:1032
+msgid ""
+"Before profiling the device, you have to manually capture an image of a "
+"calibration target and save it as a TIFF image file."
+msgstr ""
+"Pre izrade profila, možete samo napraviti sliku mete za kalibraciju i "
+"saÄ?uvati je kao TIFF datoteku."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, preface
+#: ../src/gcm-calibrate.c:1037
+msgid ""
+"Ensure that the contrast and brightness are not changed and color correction "
+"profiles are not applied."
+msgstr ""
+"Kontrast i osvetljenost ne smeju biti promenjeni, niti prifili boja smeju biti "
+"primenjeni."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, suffix
+#: ../src/gcm-calibrate.c:1040
+msgid ""
+"The device sensor should have been cleaned prior to scanning and the output "
+"file resolution should be at least 200dpi."
+msgstr "Senzor ureÄ?aja treba biti Ä?ist, a rezolucija treba biti bar 200tpi."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, preface
+#: ../src/gcm-calibrate.c:1046
+msgid ""
+"Ensure that the white-balance has not been modified by the camera and that "
+"the lens is clean."
+msgstr ""
+"Ne smete da promenite balans bele iz foto-aparata, a objektiv mora da bude "
+"Ä?ist."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, suffix
+#: ../src/gcm-calibrate.c:1050
+msgid ""
+"For best results, the reference target should also be less than two years "
+"old."
+msgstr "Za najbolji rezultat, meta ne treba da bude starija od dve godine."
+
+#. TRANSLATORS: this is the message body for the chart selection
+#: ../src/gcm-calibrate.c:1053
+msgid ""
+"Please select the calibration target type which corresponds to your "
+"reference file."
+msgstr "Izaberite vrstu mete koja odgovara vašoj referentnoj datoteci."
+
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+#: ../src/gcm-calibrate-dialog.c:567
+msgid "CMP Digital Target 3"
+msgstr "CMP Digital Target 3"
+
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+#: ../src/gcm-calibrate-dialog.c:571
+msgid "CMP DT 003"
+msgstr "CMP DT 003"
+
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+#: ../src/gcm-calibrate-dialog.c:575
+msgid "Color Checker"
+msgstr "Color Checker"
+
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+#: ../src/gcm-calibrate-dialog.c:579
+msgid "Color Checker DC"
+msgstr "Color Checker DC"
+
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+#: ../src/gcm-calibrate-dialog.c:583
+msgid "Color Checker SG"
+msgstr "Color Checker SG"
+
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+#: ../src/gcm-calibrate-dialog.c:587
+msgid "Hutchcolor"
+msgstr "Hutchcolor"
+
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+#: ../src/gcm-calibrate-dialog.c:591
+msgid "i1 RGB Scan 1.4"
+msgstr "i1 RGB Scan 1.4"
+
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+#: ../src/gcm-calibrate-dialog.c:595
+msgid "IT8.7/2"
+msgstr "IT8.7/2"
+
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+#: ../src/gcm-calibrate-dialog.c:599
+msgid "Laser Soft DC Pro"
+msgstr "Laser Soft DC Pro"
+
+#. TRANSLATORS: this is probably a brand name
+#: ../src/gcm-calibrate-dialog.c:603
+msgid "QPcard 201"
+msgstr "QPcard 201"
+
+#. TRANSLATORS: dialog title
+#: ../src/gcm-calibrate-manual.c:200
+msgid "Introduction to display calibration"
+msgstr "Uvod u kalibraciju"
+
+#. TRANSLATORS: message text, an ICC profile is a file that characterizes the device
+#: ../src/gcm-calibrate-manual.c:222
+msgid ""
+"This dialog will help calibrate your display and create a custom ICC profile."
+msgstr ""
+"Ovaj prozorÄ?iÄ? Ä?e vam pomoÄ?i da kalibriÅ¡ete ekran i napravite ICC profil."
+
+#. TRANSLATORS: message text, telling the user they are in for the long haul
+#: ../src/gcm-calibrate-manual.c:225
+msgid ""
+"The calibration will involve several steps so that an accurate profile can "
+"be obtained."
+msgstr "Kalibracija ukljuÄ?uje nekoliko koraka za izradu odgovarajuÄ?eg profil."
+
+#. TRANSLATORS: message text, this is a lie. It will take more than a few minutes, but we don't want to scare the hapless user
+#: ../src/gcm-calibrate-manual.c:228
+msgid "It should only take a few minutes."
+msgstr "Ovo može potrajati nekoliko minuta."
+
+#. TRANSLATORS: message text, when you're comparing colors, it helps if the image is a bit out of focus otherwise the
+#. * fovea (center bit of the eye) tries to 'pick out' a colour, rather than take the average reading
+#: ../src/gcm-calibrate-manual.c:239
+msgid ""
+"It may help to sit further from the screen or to squint at the calibration "
+"images in order to accurately compare the colors."
+msgstr ""
+"Može pomoÄ?i ako sedite dalje od ekrana i malo zažmurite nad slikom za "
+"kalibraciju kakobi lakše uporedili boje."
+
+#. TRANSLATORS: message text, tell the use that they can go back and forwards, as the human eye sucks
+#: ../src/gcm-calibrate-manual.c:242
+msgid "You can repeat the calibration steps as many times as you want."
+msgstr "Možete ponoviti korake za kalibraciju više puta."
+
+#. TRANSLATORS: dialog title
+#: ../src/gcm-calibrate-manual.c:254
+#, c-format
+msgid "Create table item %i/%i"
+msgstr "Izrada stavke %i/%i"
+
+#. TRANSLATORS: message text
+#: ../src/gcm-calibrate-manual.c:275
+msgid ""
+"Please try to match up the gray square with the surrounding alternating "
+"bars. You should match the brightness first, and then if required change the "
+"color tint so it looks plain gray."
+msgstr ""
+"PokuÅ¡ajte da poklopite sivi kvadrat sa okolnim naizmeniÄ?nim linijama. Najpre "
+"podesite osvetljenost, a zatim sredite boje tako da siva bude Ä?isto siva."
+
+#. TRANSLATORS: dialog title
+#: ../src/gcm-calibrate-manual.c:372
+msgid "Summary"
+msgstr "Izveštaj"
+
+#. TRANSLATORS: message text
+#: ../src/gcm-calibrate-manual.c:391
+msgid ""
+"This display is now calibrated. You can change the current profile using the "
+"Color Profiles program."
+msgstr ""
+"Ekran je upravo kalibrisan. Možete izmeniti trenutni profil iz programa za "
+"profile boja."
+
+#. TRANSLATORS: error message
+#: ../src/gcm-client.c:1103
+msgid "This device already exists"
+msgstr "UreÄ?aj veÄ? postoji"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the device is not recognized
+#: ../src/gcm-colorimeter.c:391
+msgid "Measuring instrument not recognized"
+msgstr "UreÄ?aj za merenje nije prepoznat"
+
+#. TRANSLATORS: this is the name of the internal panel
+#: ../src/gcm-device-xrandr.c:128
+msgid "Laptop LCD"
+msgstr "LCD prenosnog raÄ?unara"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the EDID file cannot be read
+#: ../src/gcm-dump-edid.c:58
+msgid "Cannot load file contents"
+msgstr "Ne mogu da uÄ?itam sadržaj datoteke"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the EDID cannot be parsed
+#: ../src/gcm-dump-edid.c:67
+msgid "Cannot parse EDID contents"
+msgstr "Ne mogu da obradim EDID sadržaj"
+
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+#: ../src/gcm-dump-edid.c:75
+msgid "Monitor name"
+msgstr "Ime monitora"
+
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+#: ../src/gcm-dump-edid.c:80
+msgid "Vendor name"
+msgstr "ProizvoÄ?aÄ?"
+
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+#: ../src/gcm-dump-edid.c:85
+msgid "Serial number"
+msgstr "Serijski broj"
+
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+#: ../src/gcm-dump-edid.c:90
+msgid "Text string"
+msgstr "Tekst"
+
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+#: ../src/gcm-dump-edid.c:95
+msgid "PNP identifier"
+msgstr "PNP identifikacija"
+
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+#: ../src/gcm-dump-edid.c:101
+msgid "Size"
+msgstr "VeliÄ?ina"
+
+#. TRANSLATORS: this is debugging output for the supplied EDID file
+#: ../src/gcm-dump-edid.c:106
+msgid "Gamma"
+msgstr "Gama"
+
+#. TRANSLATORS: command line option: a list of files to parse
+#: ../src/gcm-dump-edid.c:136
+msgid "EDID dumps to parse"
+msgstr "EDID ispis za obradu"
+
+#. TRANSLATORS: this is the filename we are displaying
+#: ../src/gcm-dump-edid.c:159
+msgid "EDID dump"
+msgstr "EDID ispis"
+
+#. TRANSLATORS: we saved the EDID to a file - second parameter is a filename
+#: ../src/gcm-dump-edid.c:196
+#, c-format
+msgid "Saved %i bytes to %s"
+msgstr "SaÄ?uvano je %i bitova u %s"
+
+#. TRANSLATORS: we saved the EDID to a file - parameter is a filename
+#: ../src/gcm-dump-edid.c:201
+#, c-format
+msgid "Failed to save EDID to %s"
+msgstr "Ne mogu da saÄ?uvam EDID u %s"
+
+#. TRANSLATORS: command line option: a list of files to install
+#: ../src/gcm-dump-profile.c:108
+msgid "Profiles to view"
+msgstr "Profili za pregled"
+
+#. TRANSLATORS: this just dumps the profile to the screen
+#: ../src/gcm-dump-profile.c:121
+msgid "ICC profile dump program"
+msgstr "Program za ispis ICC profila"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+#: ../src/gcm-fix-profile.c:124
+msgid "The description of the profile"
+msgstr "Odredište profila"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+#: ../src/gcm-fix-profile.c:127
+msgid "The copyright of the profile"
+msgstr "Autorsko pravo profila"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+#: ../src/gcm-fix-profile.c:130
+msgid "The model of the profile"
+msgstr "Model profila"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+#: ../src/gcm-fix-profile.c:133
+msgid "The manufacturer of the profile"
+msgstr "ProizvoÄ?aÄ? profila"
+
+#. TRANSLATORS: command line option: a list of icc files to fix
+#: ../src/gcm-fix-profile.c:136
+msgid "Profiles to fix"
+msgstr "Popravljanje profila"
+
+#. TRANSLATORS: this fixes broken profiles
+#: ../src/gcm-fix-profile.c:147
+msgid "ICC profile fix program"
+msgstr "Program za popravljanje ICC profila"
+
+#. TRANSLATORS: command line option: a list of catalogs to install
+#. TRANSLATORS: command line option: a list of files to install
+#: ../src/gcm-import.c:83 ../src/gcm-install-system-wide.c:126
+msgid "ICC profile to install"
+msgstr "ICC profil za instalaciju"
+
+#. TRANSLATORS: nothing was specified on the command line
+#: ../src/gcm-import.c:105
+msgid "No filename specified"
+msgstr "Nije odreÄ?eno ime datoteke"
+
+#. TRANSLATORS: could not read file
+#: ../src/gcm-import.c:118
+msgid "Failed to open ICC profile"
+msgstr "Ne mogu da otvorim ICC profil"
+
+#. TRANSLATORS: parsing error
+#: ../src/gcm-import.c:121
+#, c-format
+msgid "Failed to parse file: %s"
+msgstr "Ne mogu da obradim datoteku: %s"
+
+#. TRANSLATORS: color profile already been installed
+#: ../src/gcm-import.c:156
+msgid "ICC profile already installed"
+msgstr "ICC profil je veÄ? instaliran"
+
+#. TRANSLATORS: message text
+#: ../src/gcm-import.c:173
+#, c-format
+msgid "Import ICC color profile %s?"
+msgstr "Da uvezem ICC profil %s?"
+
+#. TRANSLATORS: message text
+#: ../src/gcm-import.c:176
+msgid "Import ICC color profile?"
+msgstr "Da uvezem ICC profil?"
+
+#. ask confirmation
+#: ../src/gcm-import.c:184
+msgid "Import ICC profile"
+msgstr "Uvoz ICC profila"
+
+#. TRANSLATORS: could not read file
+#: ../src/gcm-import.c:209 ../src/gcm-prefs.c:572
+msgid "Failed to copy file"
+msgstr "Ne mogu da kopiram datoteku"
+
+#. TRANSLATORS: this is the ICC profile description stored in an atom in the XServer
+#: ../src/gcm-inspect.c:60
+msgid "Description:"
+msgstr "Odredište:"
+
+#. TRANSLATORS: this is the ICC profile copyright
+#: ../src/gcm-inspect.c:63
+msgid "Copyright:"
+msgstr "Autorsko pravo:"
+
+#. TRANSLATORS: the root window of all the screens
+#: ../src/gcm-inspect.c:102
+msgid "Root window profile:"
+msgstr "Profil glavnog prozora:"
+
+#. TRANSLATORS: the root window of all the screens
+#: ../src/gcm-inspect.c:114
+msgid "Root window protocol version:"
+msgstr "Izdanje protokola glavnog prozora:"
+
+#: ../src/gcm-inspect.c:130
+#, c-format
+msgid "Output profile '%s':"
+msgstr "Izlazni profil â??%sâ??:"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the profile has not been set
+#: ../src/gcm-inspect.c:137
+msgid "not set"
+msgstr "nije postavljeno"
+
+#. TRANSLATORS: the DBus method failed
+#: ../src/gcm-inspect.c:200 ../src/gcm-inspect.c:269 ../src/gcm-inspect.c:315
+#: ../src/gcm-inspect.c:379 ../src/gcm-inspect.c:472
+msgid "The request failed"
+msgstr "Zahtev nije uspeo"
+
+#. TRANSLATORS: no rofile has been asigned to this device
+#: ../src/gcm-inspect.c:208
+msgid "There are no ICC profiles for this device"
+msgstr "Nema ICC profila za ovaj ureÄ?aj"
+
+#. TRANSLATORS: this is a list of profiles suitable for the device
+#: ../src/gcm-inspect.c:213 ../src/gcm-inspect.c:328 ../src/gcm-inspect.c:392
+msgid "Suitable profiles for:"
+msgstr "OdgovarajuÄ?i profili za:"
+
+#. TRANSLATORS: no profile has been asigned to this window
+#: ../src/gcm-inspect.c:323
+msgid "There are no ICC profiles for this window"
+msgstr "Nema ICC profila za ovaj prozor"
+
+#. TRANSLATORS: no rofile has been asigned to this device type
+#: ../src/gcm-inspect.c:387
+msgid "There are no ICC profiles for this device type"
+msgstr "Nema ICC profila za ovu vrstu ureÄ?aja"
+
+#. TRANSLATORS: this is the rendering intent of the output
+#: ../src/gcm-inspect.c:427
+msgid "Rendering intent (display):"
+msgstr "Namera iscrtavanja (ekran):"
+
+#. TRANSLATORS: this is the rendering intent of the printer
+#: ../src/gcm-inspect.c:430
+msgid "Rendering intent (softproof):"
+msgstr "Namera iscrtavanja (simulacija Å¡tampe)"
+
+#. TRANSLATORS: this is filename of the default colorspace
+#: ../src/gcm-inspect.c:433
+msgid "RGB Colorspace:"
+msgstr "RGB prostor boja:"
+
+#. TRANSLATORS: this is filename of the default colorspace
+#: ../src/gcm-inspect.c:436
+msgid "CMYK Colorspace:"
+msgstr "CMYK prostor boja:"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+#: ../src/gcm-inspect.c:506
+msgid "Show X11 properties"
+msgstr "Prikaži osobine za X11"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+#: ../src/gcm-inspect.c:509
+msgid "Get the profiles for a specific device"
+msgstr "Preuzmi profile za odreÄ?eni ureÄ?aj"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+#: ../src/gcm-inspect.c:512
+msgid "Get the profile for a specific window"
+msgstr "Preuzmi profil za odreÄ?eni monitor"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+#: ../src/gcm-inspect.c:515
+msgid "Get the profiles for a specific device type"
+msgstr "Preuzmi profile za odreÄ?enu vrstu ureÄ?aja"
+
+#. TRANSLATORS: command line option
+#: ../src/gcm-inspect.c:518
+msgid "Dump all details about this system"
+msgstr "Ispiši sve podatke o sistemu"
+
+#. TRANSLATORS: just dumps the EDID to disk
+#: ../src/gcm-inspect.c:531
+msgid "EDID inspect program"
+msgstr "Program za EDID proveru"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the user does --type=mickeymouse
+#: ../src/gcm-inspect.c:548
+msgid "Device type not recognized"
+msgstr "Vrsta ureÄ?aja nije prepoznata"
+
+#. command line argument, the ID of the device
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:123
+msgid "Device ID, e.g. 'xrandr_ibm_france_ltn154p2_l05'"
+msgstr "IB ureÄ?aja, npr. â??xrandr_ibm_france_ltn154p2_l05â??"
+
+#. TRANSLATORS: tool that is used when copying profiles system-wide
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:141
+msgid "GNOME Color Manager ICC profile system-wide installer"
+msgstr "Program za instalaciju globalnog ICC profila"
+
+#. TRANSLATORS: user did not specify a valid filename
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:149
+msgid "You need to specify exactly one ICC profile filename."
+msgstr "Morate da odredite taÄ?no ime datoteke sa ICC profilom."
+
+#. TRANSLATORS: user did not specify a valid device ID
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:157
+msgid "You need to specify exactly one device ID."
+msgstr "Morate da odredite taÄ?an IB ureÄ?aja."
+
+#. TRANSLATORS: user did not specify a valid device ID
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:166
+msgid "The device ID has invalid characters."
+msgstr "IB ureÄ?aja sadrži neispravna slova."
+
+#. TRANSLATORS: only able to install profiles as root
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:176
+msgid "This program can only be used by the root user."
+msgstr "Samo administrator može da koristi ovaj program."
+
+#. TRANSLATORS: only able to install profiles with an absolute path
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:185
+msgid "The source filename must be absolute."
+msgstr "Ime izvorne datoteke mora biti apsolutno."
+
+#. TRANSLATORS: error details
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:196
+msgid "Failed to get content type:"
+msgstr "Ne mogu da odredim vrstu sadržaja:"
+
+#. TRANSLATORS: the content type is the detected type of file
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:206
+msgid "Content type was incorrect:"
+msgstr "Sadržaj je neispravan:"
+
+#. TRANSLATORS: the program must never be directly run
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:215
+msgid "This program must only be run through pkexec."
+msgstr "Ovaj program možete pokrenuti samo kroz pkexec."
+
+#. TRANSLATORS: PolicyKit has gone all insane on us, and we refuse to parse junk
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:224
+msgid "PKEXEC_UID must be set to an integer value."
+msgstr "PKEXEC_UID mora biti celobrojna vrednost."
+
+#. TRANSLATORS: we are complaining that a file must be really owned by the user who called this program
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:233
+msgid "The ICC profile must be owned by the user."
+msgstr "Korisnik mora da poseduje ICC profil."
+
+#. TRANSLATORS: only able to install profiles with an absolute path
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:246
+msgid "The destination filename must be absolute."
+msgstr "Ime odredišne datoteke mora biti apsolutno."
+
+#. TRANSLATORS: error details
+#: ../src/gcm-install-system-wide.c:256
+msgid "Failed to copy:"
+msgstr "Ne mogu da kopiram:"
+
+#. TRANSLATORS: could not save for all users
+#: ../src/gcm-prefs.c:152
+msgid "Failed to save defaults for all users"
+msgstr "Ne mogu da saÄ?uvam kao podrazumevano za sve korisnike"
+
+#. TRANSLATORS: this is where no profile is selected
+#: ../src/gcm-prefs.c:180
+msgid "None"
+msgstr "Ništa"
+
+#. TRANSLATORS: this is where the user can click and import a profile
+#: ../src/gcm-prefs.c:184
+msgid "Other profileâ?¦"
+msgstr "Ostali profiliâ?¦"
+
+#. TRANSLATORS: could not calibrate
+#: ../src/gcm-prefs.c:318
+msgid "Failed to calibrate device"
+msgstr "Ne mogu da kalibriÅ¡em ureÄ?aj"
+
+#. TRANSLATORS: could not calibrate
+#: ../src/gcm-prefs.c:353
+msgid "Failed to calibrate printer"
+msgstr "Ne mogu da kalibriÅ¡em Å¡tampaÄ?"
+
+#. TRANSLATORS: title, usually we can tell based on the EDID data or output name
+#: ../src/gcm-prefs.c:467
+msgid "Permanently delete profile?"
+msgstr "Da li da obrišem profil?"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message
+#: ../src/gcm-prefs.c:470
+msgid ""
+"Are you sure you want to remove this profile from your system permanently?"
+msgstr "Da li sigurno želite da obrišete ovaj profil iz sistema?"
+
+#. TRANSLATORS: button, delete a profile
+#: ../src/gcm-prefs.c:473
+msgid "Delete"
+msgstr "Obriši"
+
+#: ../src/gcm-prefs.c:518
+msgid "Import"
+msgstr "Uvezi"
+
+#. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
+#: ../src/gcm-prefs.c:536
+msgid "Supported ICC profiles"
+msgstr "Podržani ICC profili"
+
+#. TRANSLATORS: title, usually we can tell based on the EDID data or output name
+#: ../src/gcm-prefs.c:687
+msgid "Install missing calibration and profiling software?"
+msgstr ""
+"Da li d instaliram nedostajuÄ?e programe za kalibraciju i izradu profila?"
+
+#. TRANSLATORS: dialog message saying the argyllcms is not installed
+#: ../src/gcm-prefs.c:691
+msgid "Calibration and profiling software is not installed on this computer."
+msgstr "Programi za kalibraciju i izradu profila nisu instalirani na raÄ?unaru."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message saying the color targets are not installed
+#: ../src/gcm-prefs.c:693
+msgid "These tools are required to build color profiles for devices."
+msgstr "Ovi alati su potrebni za izradu profila boja na ureÄ?aju."
+
+#. TRANSLATORS: dialog message, asking if it's okay to install it
+#: ../src/gcm-prefs.c:695
+msgid "Do you want them to be automatically installed?"
+msgstr "Da li želite da ih instalirate automatski?"
+
+#. TRANSLATORS: this is the sound description
+#: ../src/gcm-prefs.c:821
+msgid "Profiling completed"
+msgstr "Izrada profila je završena"
+
+#. TRANSLATORS: could not add virtual device
+#: ../src/gcm-prefs.c:877
+msgid "Failed to create virtual device"
+msgstr "Ne mogu da napravim virtuelni ureÄ?aj"
+
+#. TRANSLATORS: could not add virtual device
+#: ../src/gcm-prefs.c:885
+msgid "Failed to save virtual device"
+msgstr "Ne mogu da saÄ?uvam virtuelni ureÄ?aj"
+
+#. TRANSLATORS: could not add virtual device
+#: ../src/gcm-prefs.c:894
+msgid "Failed to add virtual device"
+msgstr "Ne mogu da dodam virtuelni ureÄ?aj"
+
+#. TRANSLATORS: could not read file
+#: ../src/gcm-prefs.c:938
+msgid "Failed to delete file"
+msgstr "Ne mogu da obrišem datoteku"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is sensitive
+#: ../src/gcm-prefs.c:1069
+msgid "Create a color profile for the selected device"
+msgstr "Napravi profil boja za izabrani ureÄ?aj"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+#: ../src/gcm-prefs.c:1074
+msgid "Cannot profile: No device is selected"
+msgstr "Ne mogu da napravim profil: Nije izabran ureÄ?aj"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+#: ../src/gcm-prefs.c:1086
+msgid "Cannot calibrate: The device is not connected"
+msgstr "Ne mogu da kalibriÅ¡em: UreÄ?aj nije povezan"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+#: ../src/gcm-prefs.c:1094
+msgid "Cannot calibrate: The display driver does not support XRandR 1.3"
+msgstr "Ne mogu da kalibriÅ¡em: UpravljaÄ?ki program ne podržava XRandR 1.3"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+#: ../src/gcm-prefs.c:1102
+msgid "Cannot calibrate: The measuring instrument is not plugged in"
+msgstr "Ne mogu da kalibriÅ¡em: Kalibrator nije prikljuÄ?en"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+#: ../src/gcm-prefs.c:1117
+msgid "Cannot profile: The measuring instrument is not plugged in"
+msgstr "Ne mogu da napravim profil: Kalibrator nije prikljuÄ?en"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+#: ../src/gcm-prefs.c:1125
+msgid ""
+"Cannot profile: The measuring instrument does not support printer profiling"
+msgstr "Ne mogu da napravim profil: Kalibrator ne podržava Å¡tampaÄ?e"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
+#: ../src/gcm-prefs.c:1132
+msgid "Cannot profile this type of device"
+msgstr "Ne mogu da napravim profil za ovu vrsta ureÄ?aja"
+
+#. TRANSLATORS: Some shitty binary drivers do not support per-head gamma controls.
+#. * Whilst this does not matter if you only have one monitor attached, it means you
+#. * can't color correct additional monitors or projectors.
+#: ../src/gcm-prefs.c:1296
+msgid "Per-device settings not supported. Check your display driver."
+msgstr ""
+"Zasebna podeÅ¡avanja ureÄ?aja nisu podržana. Proverite upravljaÄ?ki program za "
+"ekran."
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC profile type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1381
+msgid "Input device"
+msgstr "Ulazni ureÄ?aj"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC profile type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1385
+msgid "Display device"
+msgstr "Ekran"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC profile type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1389
+msgid "Output device"
+msgstr "Izlazni ureÄ?aj"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC profile type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1393
+msgid "Devicelink"
+msgstr "VezaUreÄ?aja"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC profile type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1397
+msgid "Colorspace conversion"
+msgstr "PrevoÄ?enje prostora boja"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC profile kind
+#: ../src/gcm-prefs.c:1401
+msgid "Abstract"
+msgstr "Apstraktni"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC profile type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1405
+msgid "Named color"
+msgstr "Imenovana boja"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC profile type
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1408 ../src/gcm-prefs.c:1458
+msgid "Unknown"
+msgstr "Nepoznato"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1419
+msgid "XYZ"
+msgstr "XYZ"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1423
+msgid "LAB"
+msgstr "LAB"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1427
+msgid "LUV"
+msgstr "LUV"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1431
+msgid "YCbCr"
+msgstr "YCbCr"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1435
+msgid "Yxy"
+msgstr "Yxy"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+#. TRANSLATORS: this is the colorspace, e.g. red, green, blue
+#: ../src/gcm-prefs.c:1439 ../src/gcm-prefs.c:2204 ../data/gcm-prefs.ui.h:59
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1443
+msgid "Gray"
+msgstr "Crno-beli"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1447
+msgid "HSV"
+msgstr "HSV"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+#. TRANSLATORS: this is the colorspace, e.g. cyan, magenta, yellow, black
+#: ../src/gcm-prefs.c:1451 ../src/gcm-prefs.c:2208 ../data/gcm-prefs.ui.h:5
+msgid "CMYK"
+msgstr "CMYK"
+
+#. TRANSLATORS: this the ICC colorspace type
+#: ../src/gcm-prefs.c:1455
+msgid "CMY"
+msgstr "CMY"
+
+#. TRANSLATORS: if the device has a VCGT profile
+#: ../src/gcm-prefs.c:1576
+msgid "Yes"
+msgstr "Da"
+
+#. TRANSLATORS: if the device has a VCGT profile
+#: ../src/gcm-prefs.c:1579
+msgid "No"
+msgstr "Ne"
+
+#. TRANSLATORS: this is where an output is not settable, but we are showing it in the UI
+#: ../src/gcm-prefs.c:1723
+msgid "No hardware support"
+msgstr "UreÄ?aj nije podržan"
+
+#. TRANSLATORS: this is where the device has been setup but is not connected
+#: ../src/gcm-prefs.c:1727 ../src/gcm-prefs.c:2039
+msgid "disconnected"
+msgstr "nije povezan"
+
+#. TRANSLATORS: the profile was of the wrong sort for this device
+#: ../src/gcm-prefs.c:1839
+msgid "Could not import profile"
+msgstr "Ne mogu da uvezem profil"
+
+#: ../src/gcm-prefs.c:1839
+msgid "The profile was of the wrong type for this device"
+msgstr "Ovo je pogreÅ¡na vrsta profila za izabrani ureÄ?aj"
+
+#. TRANSLATORS: this is a sound description
+#: ../src/gcm-prefs.c:1975
+msgid "Device added"
+msgstr "UreÄ?aj je dodat"
+
+#. TRANSLATORS: this is a sound description
+#: ../src/gcm-prefs.c:1979
+msgid "Device removed"
+msgstr "UreÄ?aj je uklonjen"
+
+#. TRANSLATORS: this is when there are no profiles that can be used; the search term is either "RGB" or "CMYK"
+#: ../src/gcm-prefs.c:2261
+#, c-format
+msgid "No %s color spaces available"
+msgstr "Nije dostupan %s prostor boja"
+
+#. TRANSLATORS: device type
+#: ../src/gcm-prefs.c:2616 ../data/gcm-prefs.ui.h:32
+msgid "Display"
+msgstr "Ekran"
+
+#. TRANSLATORS: device type
+#: ../src/gcm-prefs.c:2620
+msgid "Scanner"
+msgstr "Skener"
+
+#. TRANSLATORS: device type
+#: ../src/gcm-prefs.c:2624
+msgid "Printer"
+msgstr "Å tampaÄ?"
+
+#. TRANSLATORS: device type
+#: ../src/gcm-prefs.c:2628
+msgid "Camera"
+msgstr "Foto-aparat"
+
+#. TRANSLATORS: we can make this modal (stay on top of) another window
+#: ../src/gcm-prefs.c:2695
+msgid "Set the parent window to make this modal"
+msgstr "Postavi ova podešavanja i za roditeljski prozor"
+
+#. TRANSLATORS: button for more details about the vcgt failure
+#: ../src/gcm-prefs.c:2991
+msgid "More Information"
+msgstr "Više podataka"
+
+#. TRANSLATORS: this is displayed while the devices are being probed
+#: ../src/gcm-prefs.c:2994
+msgid "Loading list of devicesâ?¦"
+msgstr "UÄ?itavam spisak ureÄ?ajaâ?¦"
+
+#. TRANSLATORS: this is displayed when the profile is crap
+#: ../src/gcm-prefs.c:3001
+msgid ""
+"This profile does not have the information required for whole-screen color "
+"correction."
+msgstr "Profil ne sadrži podatke potrebne za ispravku boja celog ekrana."
+
+#. TRANSLATORS: this is where the ICC profile_lcms1 has no description
+#: ../src/gcm-profile.c:130
+msgid "Missing description"
+msgstr "Nedostaje opis"
+
+#. TRANSLATORS: button: this is to open GCM
+#: ../src/gcm-session.c:153
+msgid "Recalibrate now"
+msgstr "Prekalibriši"
+
+#. TRANSLATORS: button: this is to ignore the recalibrate notifications
+#: ../src/gcm-session.c:156
+msgid "Ignore"
+msgstr "Zanemari"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the device has not been recalibrated in a while
+#: ../src/gcm-session.c:183
+msgid "Recalibration required"
+msgstr "Potrebna je prekalibracija"
+
+#. TRANSLATORS: this is when the display has not been recalibrated in a while
+#: ../src/gcm-session.c:193
+#, c-format
+msgid "The display '%s' should be recalibrated soon."
+msgstr "Poželjno je da ponovo kalibriÅ¡ete ekran â??%sâ??."
+
+#. TRANSLATORS: this is when the printer has not been recalibrated in a while
+#: ../src/gcm-session.c:200
+#, c-format
+msgid "The printer '%s' should be recalibrated soon."
+msgstr "Poželjno je da ponovo kalibriÅ¡ete Å¡tampaÄ? â??%sâ??."
+
+#: ../src/gcm-session.c:263
+msgid "Do not exit after the request has been processed"
+msgstr "Ne izlazi nakon obrade zahteva"
+
+#. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
+#: ../src/gcm-session.c:280 ../data/gcm-prefs.ui.h:9
+msgid "Color Management"
+msgstr "Upravljanje bojama"
+
+#: ../src/gcm-session.c:282
+msgid "Color Management D-Bus Service"
+msgstr "Dbas upravljaÄ?ki program za boje"
+
+#. TRANSLATORS: this is the profile creation date strftime format
+#: ../src/gcm-utils.c:514
+msgid "%B %e %Y, %I:%M:%S %p"
+msgstr "%e. %B %Y, %H:%M:%S"
+
+#. TRANSLATORS: rendering intent: you probably want to google this
+#: ../src/gcm-utils.c:527
+msgid "Perceptual"
+msgstr "Ä?ulno"
+
+#. TRANSLATORS: rendering intent: you probably want to google this
+#: ../src/gcm-utils.c:531
+msgid "Relative colormetric"
+msgstr "Relativno kolorimetrijski"
+
+#. TRANSLATORS: rendering intent: you probably want to google this
+#: ../src/gcm-utils.c:535
+msgid "Saturation"
+msgstr "ZasiÄ?enost"
+
+#. TRANSLATORS: rendering intent: you probably want to google this
+#: ../src/gcm-utils.c:539
+msgid "Absolute colormetric"
+msgstr "Apsolutno kolorimetrijski"
+
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:1
+msgid "Blue:"
+msgstr "Plava:"
+
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:2 ../data/gcm-prefs.ui.h:4
+msgid "Brightness:"
+msgstr "Osvetljenost:"
+
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:3
+msgid "CRT"
+msgstr "CRT"
+
+#. The user wants to create images suitable to send to a photo-processing lab
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:5
+msgid "Create images for printing"
+msgstr "Napravi slike za Å¡tampu"
+
+#. Expander label, for use when the user wants to see the VTE widget and what the calibration tool is actually doing
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:6 ../data/gcm-spawn.ui.h:2
+msgid "Details"
+msgstr "Detalji"
+
+#. window title
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:8
+msgid "Device Calibration"
+msgstr "Kalibracija ureÄ?aja"
+
+#. The user wants to analyse images that have been printed by a photo-processing lab
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:10
+msgid "Generate profile from printed images"
+msgstr "Napravi profil pomoÄ?u odÅ¡tampane slike"
+
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:11
+msgid "Green:"
+msgstr "Zelena:"
+
+#. The precision of the calibration
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:13
+msgid "High"
+msgstr "Visoka"
+
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:14
+msgid "LCD"
+msgstr "LCD"
+
+#. The precision of the calibration
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:16
+msgid "Low"
+msgstr "Niska"
+
+#. The length of the translation
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:18
+msgid "Normal"
+msgstr "UobiÄ?ajena"
+
+#. The user is trying to create an ICC profile of a printer that is connected to the computer
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:20
+msgid "Profile locally attached printer"
+msgstr "Napravi profil prikaÄ?enog Å¡tampaÄ?a"
+
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:21
+msgid "Projector"
+msgstr "Projektor"
+
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:22
+msgid "Red:"
+msgstr "Crvena:"
+
+#: ../data/gcm-calibrate.ui.h:23
+msgid "precision"
+msgstr "preciznost"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:1
+msgid ""
+"A working space is the range of colors that can be encoded into an image."
+msgstr "Radni prostor je opseg boja koji može biti prenet na sliku."
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:2
+msgid "Add Virtual Device"
+msgstr "Dodaj virtuelni ureÄ?aj"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:3
+msgid "Adds a virtual device that is not connected."
+msgstr "Dodaje virtuelni ureÄ?aj koji nije povezan."
+
+#. Technical color word for softproof rendering intent
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:7
+msgid "CMYK:"
+msgstr "CMYK:"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:8
+msgid "Close this dialog"
+msgstr "Zatvori ovo prozorÄ?e."
+
+#. Section heading for device profile settings
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:11
+msgid "Color Profile"
+msgstr "Profil boja"
+
+#. The profile colorspace, e.g. RGB
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:13
+msgid "Colorspace:"
+msgstr "Prostor boja:"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:14
+msgid "Contrast:"
+msgstr "Kontrast:"
+
+#. This is a button to calibrate the device by creating an ICC profile file using a hardware device or a reference image
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:16
+msgid "Create _Profile for Device"
+msgstr "_Napravi profil ureÄ?aja"
+
+#. When the profile was created
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:18
+msgid "Created:"
+msgstr "Napravljen:"
+
+#. Tab title, system wide defaults to use
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:20
+msgid "Defaults"
+msgstr "Podrazumevano"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:21
+msgid "Delete the currently selected color profile"
+msgstr "Briše izabrani profil"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:22
+msgid ""
+"Delete the disconnected device - if you reconnect the device it will "
+"reappear in the list"
+msgstr ""
+"BriÅ¡e izabrani ureÄ?aj. Ukoliko ga ponovo povežete on Ä?e se pojaviti u spisku"
+
+#. Section heading for device settings
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:24
+msgid "Device"
+msgstr "UreÄ?aj"
+
+#. The manufacturer of the profile
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:26
+msgid "Device manufacturer:"
+msgstr "ProizvoÄ?aÄ? ureÄ?aja"
+
+#. The manufacturer of the profile
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:28
+msgid "Device model:"
+msgstr "Model ureÄ?aja:"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:29
+msgid "Device type:"
+msgstr "Vrsta ureÄ?aja:"
+
+#. Tab title, currently connected or saved devices
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:31
+msgid "Devices"
+msgstr "UreÄ?aji"
+
+#. If the profile contains a display correction table
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:34
+msgid "Display correction:"
+msgstr "Ispravka ekrana:"
+
+#. What mode to use for display rendering intent
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:36
+msgid "Display:"
+msgstr "Ekran:"
+
+#. The file size in bytes of the profile
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:38
+msgid "File size:"
+msgstr "VeliÄ?ina datoteke:"
+
+#. The basename (the last section of the filename) of the profile
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:40
+msgid "Filename:"
+msgstr "Ime datoteke:"
+
+#. Settings that users don't normally have to touch
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:42
+msgid "Fine tuning"
+msgstr "Napredno doterivanje"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:43
+msgid "Gamma:"
+msgstr "Gama:"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:44
+msgid "Import an ICC file from another location"
+msgstr "Uvezite ICC profil sa drugog mesta"
+
+#. The licence of the profile, normally non-free
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:46
+msgid "License:"
+msgstr "Licenca:"
+
+#. The manufacturer of the device
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:48
+msgid "Manufacturer:"
+msgstr "ProizvoÄ?aÄ?:"
+
+#. The model of the device
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:50
+msgid "Model:"
+msgstr "Model:"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:51
+msgid "More details"
+msgstr "Više podataka"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:52
+msgid "Open the documentation"
+msgstr "Otvori dokumentaciju"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:53
+msgid "Profile Graphs"
+msgstr "Grafici profila"
+
+#. The type of profile, e.g. display, scanner, etc.
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:55
+msgid "Profile type:"
+msgstr "Vrsta profila:"
+
+#. Tab title, currently installed profiles
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:57
+msgid "Profiles"
+msgstr "Profili"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:58
+msgid ""
+"Program the video card with the adjusted color values so all windows are "
+"color corrected"
+msgstr "Podešava video karticu na zadate vrednosti boja u svim prozorima"
+
+#. What mode to use for display rendering intent
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:61
+msgid "RGB:"
+msgstr "RGB:"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:62
+msgid "Rendering intent"
+msgstr "Namera iscrtavanja"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:63
+msgid "Save these profiles for all users"
+msgstr "SaÄ?uvaj ove profile za sve korisnike"
+
+#. The serial number of the device
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:65
+msgid "Serial number:"
+msgstr "Serijski broj:"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:66
+msgid ""
+"Set a property on the system so applications use the default display profile"
+msgstr ""
+"Postavlja ovlaÅ¡Ä?enja da sistemski programi koriste podrazumevani profil ekrana"
+
+#. Technical color word for softproof rendering intent
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:68
+msgid "Softproof:"
+msgstr "Simulacija Å¡tampe:"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:69
+msgid "The rendering intent is how one gamut size is mapped to another."
+msgstr "Namera iscrtavanja odreÄ?uje kako se jedan opseg boja prevodi u drugi."
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:70
+msgid ""
+"The rendering intent to use when transforming from the image gamut to the "
+"device output gamut"
+msgstr ""
+"Namera iscrtavanja prilikom pretvaranja opsega boja u slici u opseg boja "
+"izlaznog ureÄ?aja"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:71
+msgid ""
+"The rendering intent to use when transforming from the image gamut to the "
+"display gamut"
+msgstr ""
+"Namera iscrtavanja prilikom pretvaranja opsega boja u slici u opseg boja ekrana"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:72
+msgid "These settings control how color management is applied to your desktop."
+msgstr ""
+"Ova podeÅ¡avanja odreÄ?uju kako se upravljanje bojama primenjuje na vaÅ¡em sistemu"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:73
+msgid "This is the default CMYK working space to use in applications"
+msgstr "Ovo je podrazumevani CMYK radni prostor u programima"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:74
+msgid "This is the default RGB working space to use in applications"
+msgstr "Ovo je podrazumevani RGB radni prostor u programima"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:75
+msgid "Working space"
+msgstr "Radni prostor"
+
+#. This is a button to add a virtual device
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:77
+msgid "_Add Device"
+msgstr "_Dodaj ureÄ?aj"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:78
+msgid "_Apply display correction"
+msgstr "_Primeni ispravke ekrana"
+
+#. This is a button to delete the saved or virtual device
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:80
+msgid "_Delete Device"
+msgstr "U_kloni ureÄ?aj"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:81
+msgid "_Delete Profile"
+msgstr "U_kloni profil"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:82
+msgid "_Import Profile"
+msgstr "_Uvezi profil"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:83
+msgid "_Make Default"
+msgstr "_OznaÄ?i kao podrazumevano"
+
+#. This resets the device to it's defaults, and removes any user tweaked settings.
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:85
+msgid "_Reset to defaults"
+msgstr "_Vrati na podrazumevano"
+
+#: ../data/gcm-prefs.ui.h:86
+msgid "_Set profile for color managed applications"
+msgstr "Po_stavi profil programima"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]