[nautilus-cd-burner] Updated Belarusian translationcommit 756a3e73a77d8381d74ce01d5d7e421f2df0bab6
Author: Ladyko Andrey <fylh if gmail com>
Date:  Mon Jun 29 14:28:27 2009 +0300

  Updated Belarusian translation

 po/be.po | 367 +++++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 1 files changed, 171 insertions(+), 196 deletions(-)
---
diff --git a/po/be.po b/po/be.po
index d2c8378..b1f21b9 100644
--- a/po/be.po
+++ b/po/be.po
@@ -1,10 +1,14 @@
+# Belarusian translation of nautilus-cd-burner
+# Alexander Nyakhaychyk <nab mail by>, 2008.
+# Ladyko Andrey <fylh if gmail com>, 2009.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nautilus-cd-burner trunk\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-01-21 16:08+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-03-15 03:18+0200\n"
-"Last-Translator: Alexander Nyakhaychyk <nab mail by>\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-29 14:26+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-28 19:20+0300\n"
+"Last-Translator: Ladyko Andrey <fylh if gmail com>\n"
 "Language-Team: Belarusian <i18n mova org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -14,7 +18,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/nautilus-cd-burner.desktop.in.h:1
 #: ../data/nautilus-cd-burner-open-iso.desktop.in.h:1
-#: ../src/ncb-operation.c:1635
+#: ../src/ncb-operation.c:1722
 msgid "CD/DVD Creator"
 msgstr "СÑ?ваÑ?алÑ?нÑ?к CD/DVD"
 
@@ -28,42 +32,30 @@ msgid "Open the CD/DVD Creator"
 msgstr "Ð?дÑ?Ñ?нÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?ваÑ?алÑ?нÑ?к CD/DVD"
 
 #: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:1
-msgid "  "
-msgstr "  "
-
-#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:2
-msgid "<b>Information</b>"
-msgstr "<b>Ð?нÑ?аÑ?маÑ?Ñ?Ñ?</b>"
-
-#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:3
-msgid "<b>Write Options</b>"
-msgstr "<b>Ð?Ñ?баÑ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?</b>"
-
-#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:4
 msgid "<big><b>Some files have invalid filenames</b></big>"
 msgstr "<big><b>Ð?екаÑ?оÑ?Ñ?Ñ? Ñ?айлÑ? маÑ?Ñ?Ñ? недапÑ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?Ñ? назвÑ?</b></big>"
 
-#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:5
+#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:2
 msgid "<big><b>Writing files to disc</b></big>"
 msgstr "<big><b>Ð?апÑ?Ñ? Ñ?айлаÑ? на дÑ?Ñ?к</b></big>"
 
-#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:6
+#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:3
 msgid "<i>Initializing...</i>"
 msgstr "<i>Ð?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?лÑ?заÑ?Ñ?Ñ?...</i>"
 
-#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:7
+#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:4
 msgid "Data size:"
 msgstr "Ð?амеÑ? данÑ?нÑ?Ñ?:"
 
-#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:8
+#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:5
 msgid "Disc _name:"
 msgstr "_Ð?азва дÑ?Ñ?ка:"
 
-#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:9
+#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:6
 msgid "Label to identify disc"
 msgstr "Ð?дмеÑ?Ñ?на длÑ? пазнаÑ?Ñ?нÑ?нÑ? дÑ?Ñ?ка"
 
-#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:10
+#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:7
 msgid ""
 "The following filenames are not valid. Please provide new names for each of "
 "them."
@@ -71,19 +63,19 @@ msgstr ""
 "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?пнÑ?Ñ? назвÑ? Ñ?айлаÑ? не дазволенÑ?Ñ?. Ð?алÑ? лаÑ?ка, вÑ?знаÑ?Ñ?е новÑ?Ñ? назвÑ? длÑ? "
 "гÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?айлаÑ?."
 
-#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:11
+#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:8
 msgid "Write _speed:"
 msgstr "_Ð¥Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?:"
 
-#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:12
+#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:9
 msgid "Write disc _to:"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?аÑ?Ñ? дÑ?Ñ?к _на:"
 
-#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:13 ../src/ncb-operation.c:902
+#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:10 ../src/ncb-operation.c:913
 msgid "Writing Files to Disc"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? Ñ?айлаÑ? на дÑ?Ñ?к"
 
-#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:14
+#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:11
 msgid "_Dummy write"
 msgstr "_ФÑ?кÑ?Ñ?Ñ?нÑ? запÑ?Ñ?"
 
@@ -132,32 +124,32 @@ msgid "Whether to use the Burnproof option available on some recorders."
 msgstr ""
 "ЦÑ? вÑ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ваÑ?Ñ? вÑ?баÑ? Burnproof, Ñ?Ñ?о даÑ?Ñ?Ñ?пнÑ? длÑ? некаÑ?оÑ?Ñ?Ñ? пÑ?Ñ?ладаÑ?."
 
-#: ../src/burn-extension.c:143 ../src/burn-extension.c:147
+#: ../src/burn-extension.c:133
 msgid "Unable to launch the cd burner application"
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма пÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? даÑ?Ñ?аÑ?аванÑ?не запÑ?Ñ?Ñ? дÑ?Ñ?каÑ?"
 
-#: ../src/burn-extension.c:430 ../src/burn-extension.c:440
-#: ../src/burn-extension.c:526
+#: ../src/burn-extension.c:441 ../src/burn-extension.c:451
+#: ../src/burn-extension.c:544
 msgid "_Write to Disc..."
 msgstr "Ð?а_пÑ?Ñ?аÑ?Ñ? на дÑ?Ñ?к..."
 
-#: ../src/burn-extension.c:431
+#: ../src/burn-extension.c:442
 msgid "Write disc image to a CD or DVD disc"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?вае ISO-вобÑ?аз на апÑ?Ñ?Ñ?нÑ? дÑ?Ñ?к Ñ?Ñ? DVD"
 
-#: ../src/burn-extension.c:441
+#: ../src/burn-extension.c:452
 msgid "Write disc image cuesheet to a CD or DVD disc"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?аÑ?Ñ? Ñ?аблÑ?Ñ?Ñ? зÑ?меÑ?Ñ?Ñ? вобÑ?аза на CD Ñ?Ñ? DVD"
 
-#: ../src/burn-extension.c:487
+#: ../src/burn-extension.c:503
 msgid "_Copy Disc..."
 msgstr "_Ð?апÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? дÑ?Ñ?к..."
 
-#: ../src/burn-extension.c:488
+#: ../src/burn-extension.c:504
 msgid "Create a copy of this CD or DVD disc"
 msgstr "СÑ?ваÑ?ае копÑ?Ñ? гÑ?Ñ?ага дÑ?Ñ?кÑ?"
 
-#: ../src/burn-extension.c:527 ../src/nautilus-burn-bar.c:151
+#: ../src/burn-extension.c:545 ../src/nautilus-burn-bar.c:170
 msgid "Write contents to a CD or DVD disc"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?вае зÑ?меÑ?Ñ? на апÑ?Ñ?Ñ?нÑ? дÑ?Ñ?к Ñ?Ñ? DVD"
 
@@ -188,8 +180,8 @@ msgid ""
 "The selected location does not have enough space to store the disc image (%s "
 "MiB needed)."
 msgstr ""
-"Ð?Ñ?бÑ?анае Ñ?азÑ?мÑ?Ñ?Ñ?Ñ?нÑ?не не мае даÑ?Ñ?аÑ?кова пÑ?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ? длÑ? заÑ?аванÑ?нÑ? вобÑ?азÑ? "
-"дÑ?Ñ?ка (неабÑ?одна %s MiB)"
+"Ð?Ñ?бÑ?анае Ñ?азÑ?мÑ?Ñ?Ñ?Ñ?нÑ?не нÑ? мае даÑ?Ñ?аÑ?ковай пÑ?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ? длÑ? заÑ?аванÑ?нÑ? вобÑ?азÑ? "
+"дÑ?Ñ?ка (паÑ?Ñ?Ñ?бна %s MiB)."
 
 #: ../src/make-iso.c:1012 ../src/make-iso.c:1402
 #, c-format
@@ -197,6 +189,7 @@ msgid "Could not run sub process: %s."
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма вÑ?канаÑ?Ñ? падпÑ?аÑ?Ñ?Ñ?: %s."
 
 #: ../src/make-iso.c:1039
+#, c-format
 msgid "The operation was cancelled by the user."
 msgstr "Ð?пÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? пеÑ?аÑ?ванаÑ? каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?кам."
 
@@ -223,10 +216,12 @@ msgid "File too large for filesystem."
 msgstr "Файл завÑ?лÑ?кÑ? длÑ? Ñ?айлавай Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?мÑ?."
 
 #: ../src/make-iso.c:1215
+#, c-format
 msgid "The label for the image is too long."
 msgstr "Ð?дмеÑ?Ñ?на длÑ? вобÑ?азÑ? завÑ?лÑ?каÑ?."
 
 #: ../src/make-iso.c:1323
+#, c-format
 msgid "There are no files to write to disc."
 msgstr "Ð?дÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? Ñ?айлÑ? длÑ? запÑ?Ñ?Ñ? на дÑ?Ñ?к."
 
@@ -234,67 +229,71 @@ msgstr "Ð?дÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? Ñ?айлÑ? длÑ? запÑ?Ñ?Ñ? на дÑ?Ñ?к."
 msgid "Not a valid disc image."
 msgstr "Ð?едапÑ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ? вобÑ?аз дÑ?Ñ?ка."
 
-#: ../src/nautilus-burn-bar.c:137
+#: ../src/nautilus-burn-bar.c:144
 msgid "CD/DVD Creator Folder"
 msgstr "ТÑ?Ñ?ка Ñ?Ñ?ваÑ?алÑ?нÑ?ка CD/DVD"
 
-#: ../src/nautilus-burn-bar.c:141 ../src/ncb-selection-dialog.c:176
+#: ../src/nautilus-burn-bar.c:150
+msgid "Drag files to write to disc here"
+msgstr "Ð?еÑ?анÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е Ñ?Ñ?дÑ? Ñ?айлÑ? длÑ? запÑ?Ñ?Ñ? на дÑ?Ñ?к"
+
+#: ../src/nautilus-burn-bar.c:156 ../src/ncb-selection-dialog.c:178
 msgid "Write to Disc"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?аÑ?Ñ? на дÑ?Ñ?к"
 
-#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1252
+#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1300
 msgid "Could not determine media type because CD drive is busy"
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма вÑ?знаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?п ноÑ?Ñ?бÑ?Ñ?Ñ? Ñ?амÑ? Ñ?к пÑ?Ñ?лада занÑ?Ñ?аÑ?"
 
-#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1254
+#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1302
 msgid "Couldn't open media"
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма адкÑ?Ñ?Ñ?Ñ? ноÑ?Ñ?бÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1256
+#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1304
 msgid "Unknown Media"
 msgstr "Ð?евÑ?домÑ? ноÑ?Ñ?бÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1258
+#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1306
 msgid "Commercial CD or Audio CD"
 msgstr "Ð?амÑ?Ñ?Ñ?Ñ?йнÑ? дÑ?Ñ?к алÑ?бо аÑ?дÑ?Ñ?-дÑ?Ñ?к"
 
-#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1260
+#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1308
 msgid "CD-R"
 msgstr "CD-R"
 
-#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1262
+#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1310
 msgid "CD-RW"
 msgstr "CD-RW"
 
-#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1264
+#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1312
 msgid "DVD"
 msgstr "DVD"
 
-#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1266
+#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1314
 msgid "DVD-R, or DVD-RAM"
 msgstr "DVD-R, Ñ?Ñ? DVD-RAM"
 
-#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1268
+#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1316
 msgid "DVD-RW"
 msgstr "DVD-RW"
 
-#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1270
+#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1318
 msgid "DVD-RAM"
 msgstr "DVD-RAM"
 
-#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1272
+#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1320
 msgid "DVD+R"
 msgstr "DVD+R"
 
-#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1274
+#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1322
 msgid "DVD+RW"
 msgstr "DVD+RW"
 
-#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1276
+#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1324
 msgid "DVD+R DL"
 msgstr "DVD+R DL"
 
-#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1281
+#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1329
 msgid "Broken media type"
 msgstr "Ð?епÑ?кÑ? Ñ?Ñ?п ноÑ?Ñ?бÑ?Ñ?Ñ?"
 
@@ -349,38 +348,46 @@ msgstr ""
 msgid "Error while writing to disc. Try a lower speed."
 msgstr "Ð?амÑ?лка запÑ?Ñ?Ñ? на дÑ?Ñ?к. Ð?аÑ?пÑ?абÑ?йÑ?е зÑ?менÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?."
 
-#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:750
+#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:751
+msgid "Error while writing to disc. The disc is damaged or unreadable."
+msgstr "Ð?амÑ?лка запÑ?Ñ?Ñ? на дÑ?Ñ?к. Ð?Ñ?Ñ?к паÑ?коджанÑ? алÑ?бо неÑ?Ñ?Ñ?Ñ?лÑ?нÑ?."
+
+#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:758
 msgid ""
 "The system is too slow to write the CD at this speed. Try a lower speed."
 msgstr ""
-"СÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ма запаволÑ?наÑ? длÑ? запÑ?Ñ?Ñ? дÑ?Ñ?кÑ? на гÑ?Ñ?ай Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?. Ð?аÑ?пÑ?абÑ?йÑ?е менÑ?Ñ?Ñ? "
-"Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?."
+"СÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ма занадÑ?а маÑ?Ñ?днаÑ? длÑ? запÑ?Ñ?Ñ? дÑ?Ñ?кÑ? з гÑ?Ñ?ай Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?. Ð?аÑ?пÑ?абÑ?йÑ?е "
+"менÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?."
 
-#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:884
+#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:893
+#, c-format
 msgid "You can only burn 99 tracks on one disc"
 msgstr "Ð?Ñ? можаÑ?е запÑ?Ñ?аÑ?Ñ? Ñ?олÑ?кÑ? 99 Ñ?Ñ?Ñ?каÑ? на аднÑ?м дÑ?Ñ?кÑ?."
 
-#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:891
+#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:900
+#, c-format
 msgid "No tracks given to write"
 msgstr "Ð?е аÑ?Ñ?Ñ?мана Ñ?Ñ?Ñ?каÑ? длÑ? запÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:896
+#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:905
 msgid "Burning CD/DVD"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? CD/DVD"
 
-#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:1101
+#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:1110
+#, c-format
 msgid "Can only use growisofs on a single track"
 msgstr "Ð?ожна Ñ?жÑ?Ñ?Ñ? Ñ?олÑ?кÑ? growisofs длÑ? аднаго Ñ?Ñ?Ñ?ка"
 
-#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:1112
+#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:1121
+#, c-format
 msgid "Can only use growisofs on a data or graft list track"
 msgstr "Ð?ожна вÑ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?Ñ? Ñ?олÑ?кÑ? growisofs"
 
-#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:1480
+#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:1489
 msgid "Blanking CD"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ка дÑ?Ñ?кÑ?"
 
-#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:1550
+#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:1559
 msgid "Blanking DVD"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ка DVD"
 
@@ -445,7 +452,7 @@ msgid ""
 "Do you want to continue and write them to the disc as files?"
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?Ñ?а знаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, Ñ?Ñ?о дÑ?Ñ?к паÑ?Ñ?лÑ? Ñ?Ñ?ваÑ?Ñ?нÑ?нÑ? бÑ?дзе зÑ?мÑ?Ñ?Ñ?аÑ?Ñ? Ñ?олÑ?кÑ? Ñ?айлÑ? "
-"вÑ?даÑ?Ñ?Ñ?Ñ? дÑ?Ñ?ка. Ð?адаеÑ?е пÑ?аÑ?Ñ?гнÑ?Ñ?Ñ? Ñ? запÑ?Ñ?аÑ?Ñ? на дÑ?Ñ?к Ñ?к Ñ?айлÑ??"
+"вобÑ?азÑ? дÑ?Ñ?ка. ХоÑ?аÑ?е пÑ?аÑ?Ñ?гнÑ?Ñ?Ñ? Ñ? запÑ?Ñ?аÑ?Ñ? на дÑ?Ñ?к Ñ?айлÑ??"
 
 #: ../src/ncb-selection.c:456
 msgid "Create disc containing only disc image files?"
@@ -459,8 +466,7 @@ msgstr "СÑ?ваÑ?Ñ?нÑ?не з Ñ?айламÑ?"
 #, c-format
 msgid ""
 "The file '%s' is unreadable. Do you wish to skip this file and continue?"
-msgstr ""
-"Файл '%s' неÑ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?. Ð?адаеÑ?е пÑ?апÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? гÑ?Ñ?Ñ? Ñ?айл Ñ? пÑ?аÑ?Ñ?гваÑ?Ñ? далей?"
+msgstr "Файл '%s' неÑ?Ñ?Ñ?Ñ?лÑ?нÑ?. ХоÑ?аÑ?е пÑ?апÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? гÑ?Ñ?Ñ? Ñ?айл Ñ? пÑ?аÑ?Ñ?гваÑ?Ñ? далей?"
 
 #: ../src/ncb-selection.c:494
 msgid "Skip unreadable file?"
@@ -475,6 +481,7 @@ msgid "Skip All"
 msgstr "Ð?Ñ?апÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?"
 
 #: ../src/ncb-selection.c:522
+#, c-format
 msgid "No files were selected."
 msgstr "ФайлÑ? не вÑ?бÑ?анÑ?Ñ?."
 
@@ -489,10 +496,12 @@ msgid "The specified device '%s' is not a valid CD/DVD drive."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?лада \"%s\" не зÑ?Ñ?Ñ?лÑ?еÑ?Ñ?а валÑ?днай пÑ?Ñ?ладай CD/DVD."
 
 #: ../src/ncb-selection.c:652
+#, c-format
 msgid "There doesn't seem to be any media in the selected drive."
 msgstr "Ð?дÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?ае ноÑ?Ñ?бÑ?Ñ? Ñ? вÑ?лÑ?Ñ?анай пÑ?Ñ?ладзе."
 
 #: ../src/ncb-selection.c:659
+#, c-format
 msgid "The media is blank."
 msgstr "Ð?оÑ?Ñ?бÑ?Ñ? пÑ?Ñ?Ñ?Ñ?."
 
@@ -540,66 +549,71 @@ msgstr "Ð¥Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #: ../src/ncb-selection-dialog.c:172
 msgid "Copy Disc"
-msgstr "Ð?апÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? дÑ?Ñ?к"
+msgstr "СкапÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? дÑ?Ñ?к"
 
 #: ../src/ncb-selection-dialog.c:174
 msgid "Copy disc _to:"
-msgstr "Ð?апÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? дÑ?Ñ?к _на:"
+msgstr "СкапÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? дÑ?Ñ?к _на:"
+
+#. Translators: This is "Copy" as in the action to copy the disc onto another one
+#: ../src/ncb-selection-dialog.c:176
+msgid "_Copy"
+msgstr "_СкапÑ?Ñ?ваÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/ncb-selection-dialog.c:346
+#: ../src/ncb-selection-dialog.c:355
 msgid "Maximum possible"
 msgstr "Ð?айболÑ?Ñ?аÑ? магÑ?Ñ?маÑ?"
 
-#: ../src/ncb-selection-dialog.c:559
+#: ../src/ncb-selection-dialog.c:568
 msgid "Calculating..."
 msgstr "Ð?адлÑ?к..."
 
-#: ../src/ncb-selection-dialog.c:638
+#: ../src/ncb-selection-dialog.c:646
 msgid "_Write"
 msgstr "_Ð?апÑ?Ñ?аÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:242
+#: ../src/ncb-operation.c:253
 msgid "Preparing to write CD"
 msgstr "Ð?адÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ка да запÑ?Ñ?Ñ? дÑ?Ñ?ка"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:244
+#: ../src/ncb-operation.c:255
 msgid "Preparing to write DVD"
 msgstr "Ð?адÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ка да запÑ?Ñ?Ñ? DVD"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:249
+#: ../src/ncb-operation.c:260
 msgid "Writing CD"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? дÑ?Ñ?кÑ?"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:251
+#: ../src/ncb-operation.c:262
 msgid "Writing DVD"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? DVD"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:256 ../src/ncb-operation.c:258
+#: ../src/ncb-operation.c:267 ../src/ncb-operation.c:269
 msgid "Finishing write"
 msgstr "Ð?авÑ?Ñ?Ñ?Ñ?нÑ?не запÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:263
+#: ../src/ncb-operation.c:274
 msgid "Erasing CD"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ка дÑ?Ñ?ка"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:265
+#: ../src/ncb-operation.c:276
 msgid "Erasing DVD"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ка DVD"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:349
+#: ../src/ncb-operation.c:360
 msgid "None"
 msgstr "Ð?Ñ?ма"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:356
+#: ../src/ncb-operation.c:367
 msgid "Please make sure another application is not using the drive."
 msgstr ""
-"Ð?алÑ? лаÑ?ка пÑ?авеÑ?Ñ?е Ñ?Ñ? не вÑ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ваеÑ?Ñ?а пÑ?Ñ?лада Ñ?нÑ?Ñ?м даÑ?Ñ?аÑ?аванÑ?нем."
+"Ð?алÑ? лаÑ?ка, пÑ?авеÑ?Ñ?е, Ñ?Ñ? не вÑ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ваеÑ?Ñ?а пÑ?Ñ?лада Ñ?нÑ?Ñ?м даÑ?Ñ?аÑ?аванÑ?нем."
 
-#: ../src/ncb-operation.c:357
+#: ../src/ncb-operation.c:368
 msgid "Drive is busy"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?лада занÑ?Ñ?аÑ?"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:359 ../src/ncb-operation.c:364
+#: ../src/ncb-operation.c:370 ../src/ncb-operation.c:375
 #, c-format
 msgid ""
 "Please put a disc, with at least %s free, into the drive. The following "
@@ -610,15 +624,15 @@ msgstr ""
 "Ð?адÑ?Ñ?Ñ?млÑ?ваÑ?Ñ?Ñ?а наÑ?Ñ?Ñ?пнÑ?Ñ? Ñ?Ñ?пÑ? дÑ?Ñ?каÑ?:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:362
+#: ../src/ncb-operation.c:373
 msgid "Insert a rewritable or blank disc"
 msgstr "УÑ?Ñ?аÑ?Ñ?е пеÑ?азапÑ?Ñ?валÑ?нÑ? Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? ноÑ?Ñ?бÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:367
+#: ../src/ncb-operation.c:378
 msgid "Insert a blank disc"
 msgstr "УÑ?Ñ?аÑ?Ñ?е Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? дÑ?Ñ?к"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:370 ../src/ncb-operation.c:376
+#: ../src/ncb-operation.c:381 ../src/ncb-operation.c:387
 #, c-format
 msgid ""
 "Please replace the disc in the drive with a supported disc with at least %s "
@@ -629,36 +643,36 @@ msgstr ""
 "пÑ?аÑ?Ñ?оÑ?ай, нÑ? менÑ?ай за %s. Ð?адÑ?Ñ?Ñ?млÑ?ваÑ?Ñ?Ñ?а наÑ?Ñ?Ñ?пнÑ?Ñ? Ñ?Ñ?пÑ?:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:373
+#: ../src/ncb-operation.c:384
 msgid "Reload a rewritable or blank disc"
 msgstr "Ð?еÑ?азагÑ?Ñ?зка пеÑ?азапÑ?Ñ?валÑ?нага Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ага дÑ?Ñ?ка"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:379
+#: ../src/ncb-operation.c:390
 msgid "Reload a blank disc"
 msgstr "Ð?еÑ?азагÑ?Ñ?зка Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ага дÑ?Ñ?ка"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:390
+#: ../src/ncb-operation.c:401
 msgid "_Eject"
 msgstr "Ð?Ñ?_звалÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:457
+#: ../src/ncb-operation.c:468
 #, c-format
 msgid "This %s appears to have information already recorded on it."
 msgstr "This %s appears to have information already recorded on it."
 
-#: ../src/ncb-operation.c:461
+#: ../src/ncb-operation.c:472
 msgid "Erase information on this disc?"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?нÑ?аÑ?маÑ?Ñ?Ñ? з дÑ?Ñ?кÑ??"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:469
+#: ../src/ncb-operation.c:480
 msgid "_Try Another"
 msgstr "_Ð?аÑ?пÑ?абаваÑ?Ñ? Ñ?нÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:480
+#: ../src/ncb-operation.c:491
 msgid "_Erase Disc"
 msgstr "Ð?_Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? дÑ?Ñ?к"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:512
+#: ../src/ncb-operation.c:523
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error writing to the disc:\n"
@@ -667,152 +681,152 @@ msgstr ""
 "Ð?дбÑ?лаÑ?Ñ? памÑ?лка запÑ?Ñ?Ñ? на дÑ?Ñ?к:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:515
+#: ../src/ncb-operation.c:526
 msgid "There was an error writing to the disc"
 msgstr "Ð?дбÑ?лаÑ?Ñ? памÑ?лка запÑ?Ñ?Ñ? на дÑ?Ñ?к"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:518
+#: ../src/ncb-operation.c:529
 msgid "Error writing to disc"
 msgstr "Ð?амÑ?лка запÑ?Ñ?Ñ? на дÑ?Ñ?к"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:573
+#: ../src/ncb-operation.c:584
 #, c-format
 msgid "A file named \"%s\" already exists. Do you want to overwrite it?"
 msgstr "Файл з назвай \"%s\" Ñ?жо Ñ?Ñ?нÑ?е. ЦÑ? жадаеÑ?е пеÑ?азапÑ?Ñ?аÑ?Ñ? Ñ?го?"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:575
+#: ../src/ncb-operation.c:586
 msgid "Overwrite existing file?"
 msgstr "Ð?еÑ?азапÑ?Ñ?аÑ?Ñ? наÑ?Ñ?нÑ? Ñ?айл?"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:584
+#: ../src/ncb-operation.c:595
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "Ð?_еÑ?азапÑ?Ñ?аÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:603
+#: ../src/ncb-operation.c:614
 msgid "Choose a filename for the disc image"
 msgstr "Ð?Ñ?беÑ?Ñ?Ñ?е назвÑ? Ñ?айла длÑ? вобÑ?аза дÑ?Ñ?кÑ?"
 
 #. Translators: this is the filename of the image
-#: ../src/ncb-operation.c:739
+#: ../src/ncb-operation.c:750
 msgid "image.iso"
 msgstr "image.iso"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:760
+#: ../src/ncb-operation.c:771
 #, c-format
 msgid "You do not have permissions to overwrite that file (%s)."
 msgstr "Ð?Ñ? нÑ? маеÑ?е пÑ?авоÑ? на пеÑ?азапÑ?Ñ? гÑ?Ñ?ага Ñ?айла (%s)."
 
-#: ../src/ncb-operation.c:761 ../src/ncb-operation.c:776
-#: ../src/ncb-operation.c:1582
+#: ../src/ncb-operation.c:772 ../src/ncb-operation.c:787
+#: ../src/ncb-operation.c:1561
 msgid "File image creation failed"
 msgstr "Ð?бой Ñ?Ñ?ваÑ?Ñ?нÑ?нÑ? вобÑ?азÑ?"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:775
+#: ../src/ncb-operation.c:786
 #, c-format
 msgid "You do not have permissions to create that file (%s)."
 msgstr "Ð?Ñ? нÑ? маеÑ?е пÑ?авоÑ? на Ñ?Ñ?ваÑ?Ñ?нÑ?не гÑ?Ñ?ага Ñ?айла (%s)."
 
-#: ../src/ncb-operation.c:840
+#: ../src/ncb-operation.c:851
 msgid "Complete"
 msgstr "Ð?авеÑ?Ñ?ана"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:843
+#: ../src/ncb-operation.c:854
 msgid "An error occurred while writing"
 msgstr "Ð?дбÑ?лаÑ?Ñ? памÑ?лка Ñ? Ñ?аÑ?е запÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:903
+#: ../src/ncb-operation.c:914
 msgid "Writing Files to a Disc Image"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? Ñ?айлаÑ? Ñ? вобÑ?аз дÑ?Ñ?кÑ?"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:904
+#: ../src/ncb-operation.c:915
 msgid "Writing Files to CD"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? Ñ?айлаÑ? на CD"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:905
+#: ../src/ncb-operation.c:916
 msgid "Writing Files to DVD"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? Ñ?айлаÑ? на DVD"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:908
+#: ../src/ncb-operation.c:919
 msgid "Writing Image to Disc"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? вобÑ?азÑ? на дÑ?Ñ?к"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:909
+#: ../src/ncb-operation.c:920
 msgid "Copying Disc Image"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?ванÑ?не вобÑ?азÑ? дÑ?Ñ?ка"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:910
+#: ../src/ncb-operation.c:921
 msgid "Writing Image to CD"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? вобÑ?азÑ? на CD"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:911
+#: ../src/ncb-operation.c:922
 msgid "Writing Image to DVD"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? вобÑ?азÑ? на DVD"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:914
+#: ../src/ncb-operation.c:925
 msgid "Copying Disc"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?ванÑ?не дÑ?Ñ?кÑ?"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:915
+#: ../src/ncb-operation.c:926
 msgid "Copying Disc to a Disc Image"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?ванÑ?не дÑ?Ñ?кÑ? Ñ? вобÑ?аз"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:916
+#: ../src/ncb-operation.c:927
 msgid "Copying Disc to CD"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?ванÑ?не дÑ?Ñ?кÑ? на CD"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:917
+#: ../src/ncb-operation.c:928
 msgid "Copying Disc to DVD"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?ванÑ?не дÑ?Ñ?кÑ? на DVD"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:921
+#: ../src/ncb-operation.c:932
 msgid "Writing files to disc"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? Ñ?айлаÑ? на дÑ?Ñ?к"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:922
+#: ../src/ncb-operation.c:933
 msgid "Writing files to a disc image"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? Ñ?айлаÑ? на Ñ? вобÑ?аз дÑ?Ñ?кÑ?"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:923
+#: ../src/ncb-operation.c:934
 msgid "Writing files to CD"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? Ñ?айлаÑ? на CD"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:924
+#: ../src/ncb-operation.c:935
 msgid "Writing files to DVD"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? Ñ?айлаÑ? на DVD"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:927
+#: ../src/ncb-operation.c:938
 msgid "Writing image to disc"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? вобÑ?азÑ? на дÑ?Ñ?к"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:928
+#: ../src/ncb-operation.c:939
 msgid "Copying disc image"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?ванÑ?не вобÑ?азÑ? дÑ?Ñ?ка"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:929
+#: ../src/ncb-operation.c:940
 msgid "Writing image to CD"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? вобÑ?азÑ? на CD"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:930
+#: ../src/ncb-operation.c:941
 msgid "Writing image to DVD"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? вобÑ?азÑ? на DVD"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:933
+#: ../src/ncb-operation.c:944
 msgid "Copying disc"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?ванÑ?не дÑ?Ñ?кÑ?"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:934
+#: ../src/ncb-operation.c:945
 msgid "Copying disc to a disc image"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?ванÑ?не дÑ?Ñ?кÑ? Ñ? вобÑ?аз"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:935
+#: ../src/ncb-operation.c:946
 msgid "Copying disc to CD"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?ванÑ?не дÑ?Ñ?кÑ? на CD"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:936
+#: ../src/ncb-operation.c:947
 msgid "Copying disc to DVD"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?ванÑ?не дÑ?Ñ?кÑ? на DVD"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:940
+#: ../src/ncb-operation.c:951
 msgid ""
 "The selected files are being written to a CD or DVD. This operation may "
 "take a long time, depending on data size and write speed."
@@ -820,11 +834,11 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?бÑ?анÑ?Ñ? Ñ?айлÑ? запÑ?Ñ?ваÑ?Ñ?Ñ?а на CD Ñ?Ñ? DVD. Ð?Ñ?Ñ?аÑ? апÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? зойме пÑ?Ñ?нÑ? Ñ?аÑ?, Ñ?кÑ? "
 "залежÑ?Ñ?Ñ? ад памеÑ?Ñ? данÑ?нÑ?Ñ? Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?."
 
-#: ../src/ncb-operation.c:941
+#: ../src/ncb-operation.c:952
 msgid "The selected files are being written to a disc image file."
 msgstr "Ð?Ñ?бÑ?анÑ?Ñ? Ñ?айлÑ? запÑ?Ñ?ваÑ?Ñ?Ñ?а Ñ? Ñ?айл вобÑ?аза дÑ?Ñ?кÑ?."
 
-#: ../src/ncb-operation.c:942
+#: ../src/ncb-operation.c:953
 msgid ""
 "The selected files are being written to a CD. This operation may take a "
 "long time, depending on data size and write speed."
@@ -832,7 +846,7 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?бÑ?анÑ?Ñ? Ñ?айлÑ? запÑ?Ñ?ваÑ?Ñ?Ñ?а на CD. Ð?Ñ?Ñ?аÑ? апÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? зойме пÑ?Ñ?нÑ? Ñ?аÑ?, Ñ?кÑ? "
 "залежÑ?Ñ?Ñ? ад памеÑ?Ñ? данÑ?нÑ?Ñ? Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?."
 
-#: ../src/ncb-operation.c:943
+#: ../src/ncb-operation.c:954
 msgid ""
 "The selected files are being written to a DVD. This operation may take a "
 "long time, depending on data size and write speed."
@@ -840,7 +854,7 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?бÑ?анÑ?Ñ? Ñ?айлÑ? запÑ?Ñ?ваÑ?Ñ?Ñ?а на DVD. Ð?Ñ?Ñ?аÑ? апÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? зойме пÑ?Ñ?нÑ? Ñ?аÑ?, Ñ?кÑ? "
 "залежÑ?Ñ?Ñ? ад памеÑ?Ñ? данÑ?нÑ?Ñ? Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?."
 
-#: ../src/ncb-operation.c:946
+#: ../src/ncb-operation.c:957
 msgid ""
 "The selected disc image is being written to a CD or DVD. This operation may "
 "take a long time, depending on data size and write speed."
@@ -848,11 +862,11 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?бÑ?анÑ? вобÑ?аз дÑ?Ñ?кÑ? запÑ?Ñ?ваеÑ?Ñ?а на CD Ñ?Ñ? DVD. Ð?Ñ?Ñ?аÑ? апÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? зойме пÑ?Ñ?нÑ? "
 "Ñ?аÑ?, Ñ?кÑ? залежÑ?Ñ?Ñ? ад памеÑ?Ñ? данÑ?нÑ?Ñ? Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?."
 
-#: ../src/ncb-operation.c:947
+#: ../src/ncb-operation.c:958
 msgid "The selected disc image is being copied to a disc image file."
 msgstr "Ð?Ñ?бÑ?анÑ? вобÑ?аз дÑ?Ñ?кÑ? капÑ?Ñ?еÑ?Ñ?а Ñ? Ñ?айл вобÑ?аза дÑ?Ñ?кÑ?."
 
-#: ../src/ncb-operation.c:948
+#: ../src/ncb-operation.c:959
 msgid ""
 "The selected disc image is being written to a CD. This operation may take a "
 "long time, depending on data size and write speed."
@@ -860,7 +874,7 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?бÑ?анÑ? вобÑ?аз дÑ?Ñ?кÑ? запÑ?Ñ?ваеÑ?Ñ?а на CD. Ð?Ñ?Ñ?аÑ? апÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? зойме пÑ?Ñ?нÑ? Ñ?аÑ?, Ñ?кÑ? "
 "залежÑ?Ñ?Ñ? ад памеÑ?Ñ? данÑ?нÑ?Ñ? Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?."
 
-#: ../src/ncb-operation.c:949
+#: ../src/ncb-operation.c:960
 msgid ""
 "The selected disc image is being written to a DVD. This operation may take "
 "a long time, depending on data size and write speed."
@@ -868,7 +882,7 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?бÑ?анÑ? вобÑ?аз дÑ?Ñ?кÑ? запÑ?Ñ?ваеÑ?Ñ?а на DVD. Ð?Ñ?Ñ?аÑ? апÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? зойме пÑ?Ñ?нÑ? Ñ?аÑ?, Ñ?кÑ? "
 "залежÑ?Ñ?Ñ? ад памеÑ?Ñ? данÑ?нÑ?Ñ? Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?."
 
-#: ../src/ncb-operation.c:952
+#: ../src/ncb-operation.c:963
 msgid ""
 "The selected disc is being copied to a CD or DVD. This operation may take a "
 "long time, depending on data size and drive speed."
@@ -876,7 +890,7 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?бÑ?анÑ? дÑ?Ñ?к капÑ?Ñ?еÑ?Ñ?а на CD Ñ?Ñ? DVD. Ð?Ñ?Ñ?аÑ? апÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? зойме пÑ?Ñ?нÑ? Ñ?аÑ?, Ñ?кÑ? "
 "залежÑ?Ñ?Ñ? ад памеÑ?Ñ? данÑ?нÑ?Ñ? Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?."
 
-#: ../src/ncb-operation.c:953
+#: ../src/ncb-operation.c:964
 msgid ""
 "The selected disc is being copied to a disc image file. This operation may "
 "take a long time, depending on data size and drive speed."
@@ -884,7 +898,7 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?бÑ?анÑ? дÑ?Ñ?к капÑ?Ñ?еÑ?Ñ?а Ñ? Ñ?айл вобÑ?аза дÑ?Ñ?кÑ?. Ð?Ñ?Ñ?аÑ? апÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? зойме пÑ?Ñ?нÑ? Ñ?аÑ?, "
 "Ñ?кÑ? залежÑ?Ñ?Ñ? ад памеÑ?Ñ? данÑ?нÑ?Ñ? Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?."
 
-#: ../src/ncb-operation.c:954
+#: ../src/ncb-operation.c:965
 msgid ""
 "The selected disc is being copied to a CD. This operation may take a long "
 "time, depending on data size and drive speed."
@@ -892,7 +906,7 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?бÑ?анÑ? дÑ?Ñ?к капÑ?Ñ?еÑ?Ñ?а на CD. Ð?Ñ?Ñ?аÑ? апÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? зойме пÑ?Ñ?нÑ? Ñ?аÑ?, Ñ?кÑ? залежÑ?Ñ?Ñ? "
 "ад памеÑ?Ñ? данÑ?нÑ?Ñ? Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?."
 
-#: ../src/ncb-operation.c:955
+#: ../src/ncb-operation.c:966
 msgid ""
 "The selected disc is being copied to a DVD. This operation may take a long "
 "time, depending on data size and drive speed."
@@ -900,51 +914,55 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?бÑ?анÑ? дÑ?Ñ?к капÑ?Ñ?еÑ?Ñ?а на DVD. Ð?Ñ?Ñ?аÑ? апÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? зойме пÑ?Ñ?нÑ? Ñ?аÑ?, Ñ?кÑ? залежÑ?Ñ?Ñ? "
 "ад памеÑ?Ñ? данÑ?нÑ?Ñ? Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?."
 
-#: ../src/ncb-operation.c:1012
+#: ../src/ncb-operation.c:1023
 msgid "Burning CD"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? дÑ?Ñ?кÑ?"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:1179 ../src/ncb-operation.c:1403
+#: ../src/ncb-operation.c:1190 ../src/ncb-operation.c:1382
 msgid "Creating disc image"
 msgstr "СÑ?ваÑ?Ñ?нÑ?не вобÑ?азÑ? дÑ?Ñ?ка"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:1621
+#: ../src/ncb-operation.c:1778
 #, c-format
 msgid "Writing CD/DVD-Image '%s'."
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? CD/DVD-вобÑ?азÑ? '%s'."
 
-#: ../src/ncb-operation.c:1626
+#. Translators:
+#. * Writing disc 'Disc name'
+#: ../src/ncb-operation.c:1785
 #, c-format
 msgid "Writing disc '%s'."
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? дÑ?Ñ?ка '%s'."
 
-#: ../src/ncb-operation.c:1628
+#. Translators:
+#. * Writing DVD+RW 'Disc name'
+#: ../src/ncb-operation.c:1789
 #, c-format
 msgid "Writing %s '%s'."
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? %s '%s'."
 
-#: ../src/ncb-operation.c:1717
+#: ../src/ncb-operation.c:1836
 #, c-format
 msgid "Completed writing %s"
 msgstr "Ð?авÑ?Ñ?Ñ?Ñ?нÑ?не запÑ?Ñ?Ñ? %s"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:1822
+#: ../src/ncb-operation.c:1941
 msgid "Interrupt writing files to disc?"
 msgstr "Ð?еÑ?аÑ?ваÑ?Ñ? запÑ?Ñ? Ñ?айлаÑ? на дÑ?Ñ?к?"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:1823
+#: ../src/ncb-operation.c:1942
 msgid ""
 "Are you sure you want to interrupt the disc write operation? Some drives may "
 "require that you restart the computer to get them working again."
 msgstr ""
-"Ð?Ñ? Ñ?пÑ?Ñ?ненÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о жадаеÑ?е пеÑ?аÑ?ваÑ?Ñ? апÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?? Ð?Ñ?Ñ?нÑ?м пÑ?Ñ?ладам запÑ?Ñ?Ñ? "
-"дÑ?Ñ?каÑ?, можа Ñ?паÑ?Ñ?Ñ?бÑ?Ñ?Ñ?а пеÑ?азагÑ?Ñ?зка кампÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?, каб пÑ?аÑ?аваÑ?Ñ? далей."
+"Ð?Ñ? Ñ?пÑ?Ñ?ненÑ?, Ñ?Ñ?о жадаеÑ?е пеÑ?аÑ?ваÑ?Ñ? апÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?? Ð?екаÑ?оÑ?Ñ?м пÑ?Ñ?ладам "
+"запÑ?Ñ?Ñ? дÑ?Ñ?каÑ? можа Ñ?паÑ?Ñ?Ñ?бÑ?Ñ?Ñ?а пеÑ?азагÑ?Ñ?зка кампÑ?Ñ?Ñ?Ñ?а, каб пÑ?аÑ?аваÑ?Ñ? далей."
 
-#: ../src/ncb-operation.c:1829
+#: ../src/ncb-operation.c:1948
 msgid "Interrupt"
 msgstr "Ð?еÑ?аÑ?ваÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/ncb-operation.c:1831
+#: ../src/ncb-operation.c:1950
 msgid "Continue"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?Ñ?гнÑ?Ñ?Ñ?"
 
@@ -1015,46 +1033,3 @@ msgstr "Ð?азва Ñ?айла"
 #: ../src/ncb-rename-dialog.c:523
 msgid "Rename file"
 msgstr "Ð?Ñ?мÑ?нÑ?Ñ?Ñ? назвÑ? Ñ?айла"
-
-#~ msgid "Unnamed CDROM"
-#~ msgstr "CDROM без назвÑ?"
-
-#~ msgid "Select the speed to use for the write"
-#~ msgstr "Ð?бÑ?аÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?"
-
-#~ msgid "Unable to create temporary directory: %s."
-#~ msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма Ñ?Ñ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?аÑ?овÑ? каÑ?алÑ?г: %s."
-
-#~ msgid "Unable to create temporary file: %s."
-#~ msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма Ñ?Ñ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?аÑ?овÑ? Ñ?айл: %s."
-
-#~ msgid "Command failed: %s"
-#~ msgstr "Ð?бой вÑ?кананÑ?нÑ? загадÑ?: %s"
-
-#~ msgid "Unknown error"
-#~ msgstr "Ð?евÑ?домаÑ? памÑ?лка"
-
-#~ msgid "%d MiB"
-#~ msgstr "%d MiB"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You need to copy the files you want to write to disc to the CD/DVD "
-#~ "Creator window."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ð?ам неабÑ?одна пеÑ?анеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?айлÑ?, Ñ?кÑ?Ñ? Ð?Ñ? жадаеÑ?е запÑ?Ñ?аÑ?Ñ? на дÑ?Ñ?к Ñ? акно "
-#~ "Ñ?Ñ?ваÑ?алÑ?нÑ?ка дÑ?Ñ?каÑ?."
-
-#~ msgid "Open CD/DVD Creator"
-#~ msgstr "Ð?дкÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?ваÑ?алÑ?нÑ?к дÑ?Ñ?каÑ?"
-
-#~ msgid "Unable to read specified location"
-#~ msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма пÑ?аÑ?Ñ?Ñ?аÑ?Ñ? пазнаÑ?анае Ñ?азÑ?мÑ?Ñ?Ñ?Ñ?нÑ?не"
-
-#~ msgid "No media available"
-#~ msgstr "Ð?дÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?ае ноÑ?Ñ?бÑ?Ñ?"
-
-#~ msgid "Too many parameters"
-#~ msgstr "Ð?аÑ?маÑ? паÑ?амÑ?Ñ?Ñ?аÑ?"
-
-#~ msgid "Too many parameters were passed to the application."
-#~ msgstr "Ð?аÑ?Ñ?аÑ?аванÑ?нÑ? пеÑ?адаеÑ?Ñ?а заÑ?маÑ? паÑ?амÑ?Ñ?Ñ?аÑ?."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]