[gedit/gnome-2-26] Added Czech help translation by Marek Cernockycommit f8ca071cdd56375bf57010e82ed1d1dd35795e0e
Author: Petr Kovar <pknbe volny cz>
Date:  Sun Jun 21 23:45:57 2009 +0200

  Added Czech help translation by Marek Cernocky
  
  Reviewed by Petr Kovar.

 help/Makefile.am         |  2 +-
 help/cs/cs.po          | 2792 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 help/cs/figures/gedit_window.png | Bin 0 -> 30439 bytes
 3 files changed, 2793 insertions(+), 1 deletions(-)
---
diff --git a/help/Makefile.am b/help/Makefile.am
index 7c60eb8..2f47a07 100644
--- a/help/Makefile.am
+++ b/help/Makefile.am
@@ -12,7 +12,7 @@ DOC_FIGURES = \
 	figures/gedit_recent_files_menu_icon.png	\
 	figures/gedit_window.png	
 
-DOC_LINGUAS = ar bg ca da de el es fi fr hu it ja ko oc pt_BR ru sv th uk zh_CN zh_HK zh_TW
+DOC_LINGUAS = ar bg ca cs da de el es fi fr hu it ja ko oc pt_BR ru sv th uk zh_CN zh_HK zh_TW
 
 
 -include $(top_srcdir)/git.mk
diff --git a/help/cs/cs.po b/help/cs/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..446ade8
--- /dev/null
+++ b/help/cs/cs.po
@@ -0,0 +1,2792 @@
+# Czech translation of gedit help.
+# Copyright (C) 2009 the author(s) of gedit.
+# This file is distributed under the same license as the gedit help.
+# Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gedit gnome-2-26\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-06-13 10:38+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-20 09:37+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: C/legal.xml:2(para)
+msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr "Je udÄ?leno oprávnÄ?ní ke kopírování, distribuci a/nebo úpravám tohoto dokumentu pod podmínkami GNU Free Documentation License (GFDL), verze 1.1 nebo v pozdÄ?jším znÄ?ní vydaném Free Software Foundation bez nemÄ?nných Ä?ástí a bez textu pÅ?edního a zadního pÅ?ebalu. Kopii GFDL naleznete pod tímto <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">odkazem</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS šíÅ?eném spolu s tímto návodem."
+
+#: C/legal.xml:12(para)
+msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
+msgstr "Tento návod je souÄ?ástí kolekce návodů GNOME šíÅ?ených pod GFDL. Pokud chcete tento manuál šíÅ?it oddÄ?lené od kolekce, musíte jej doplnit o kopii licence tak, jak je uvedeno v bodu 6 licence."
+
+#: C/legal.xml:19(para)
+msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
+msgstr "Mnoho názvů používaných firmami k oznaÄ?ení jejich produktů a služeb je prohlášeno za obchodní znaÄ?ku. Pokud se nÄ?které z tÄ?chto názvů objeví v dokumentaci GNOME a Ä?lenové DokumentaÄ?ního projektu GNOME jsou si vÄ?domi, že se jedná o obchodní znaÄ?ku, jsou tyto názvy uvedeny velkými písmeny nebo s prvním velkým písmenem."
+
+#: C/legal.xml:35(para)
+msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE
 DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr "DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N â??TAK JAK JEâ??, BEZ JAKÃ?KOLIV ZÃ?RUKY, VÃ?SLOVNÃ? NEBO PÅ?EDPOKLÃ?DANÃ?, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZÃ?RUKY NA TENTO DOKUMENT A Z NÄ?J ODVOZENÃ? VERZE DOKUMENTÅ®, ŽE JE BEZ VAD VZHLEDEM K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?ELY NEBO NEPORUÅ ENOSTI. VEÅ KERÃ? RIZIKA PLYNOUCÃ? Z KVALITY, SPRÃ?VNOSTI A PROVEDENÃ? TOHOTO DOKUMENTU A Z NÄ?J ODVOZENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTÅ® LEŽÃ? POUZE NA VÃ?S. POKUD SE V DOKUMENTU NEBO V UPRAVENÃ? VERZI PROJEVÃ? V JAKÃ?MKOLIV OHLEDU VADA, POTOM VY (NIKOLIV PÅ®VODNÃ? AUTOR, AUTOR NEBO KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PONESETE NÃ?KLADY NA NUTNOU Ã?DRŽBU, OPRAVY NEBO KOREKCE. TOTO USTANOVENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE STÄ?ŽEJNÃ? Ä?Ã?ST TÃ?TO LICENCE. NENÃ? DOVOLENO POUŽÃ?VAT TENTO DOKUMENT NEBO UPRAVENÃ? VERZE TOHOTO DOKUMENTU BEZ ODSOUHLASENÃ? TÄ?CHTO PODMÃ?NEK. A ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN (VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VOD
 NÃ? PISATEL, KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE K POUŽÃ?VÃ?NÃ? TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÃ?CH VERZÃ? DOKUMENTU, I KDYŽ BY TAKOVÃ?TO STRANA BYLA INFORMOVANÃ? O MOŽNOSTI TAKOVÃ?HOTO POÅ KOZENÃ?."
+
+#: C/legal.xml:28(para)
+msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
+msgstr "DOKUMENT A JEHO ODVOZENÃ? VERZE JSOU POSKYTOVANÃ? ZA PODMÃ?NEK GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE S DODATEÄ?NÃ?M VYROZUMÄ?NÃ?M ŽE: <placeholder-1/>"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/gedit.xml:268(None)
+msgid "@@image: 'figures/gedit_window.png'; md5=a1daf2ed54a551bb590a172bc730594c"
+msgstr "@@image: 'figures/gedit_window.png'; md5=736c106606da05187d3c1d14c5c6de29"
+
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/gedit.xml:349(None)
+msgid "@@image: 'figures/gedit_recent_files_menu_icon.png'; md5=62b4bede31db64226f7e7f9b18f5eb74"
+msgstr "@@image: 'figures/gedit_recent_files_menu_icon.png'; md5=62b4bede31db64226f7e7f9b18f5eb74"
+
+#: C/gedit.xml:23(title)
+msgid "Gedit Manual"
+msgstr "Návod k aplikaci Gedit"
+
+#: C/gedit.xml:25(year)
+msgid "2007"
+msgstr "2007"
+
+#: C/gedit.xml:26(holder)
+#: C/gedit.xml:45(publishername)
+#: C/gedit.xml:56(firstname)
+#: C/gedit.xml:79(orgname)
+#: C/gedit.xml:120(para)
+#: C/gedit.xml:128(para)
+#: C/gedit.xml:136(para)
+#: C/gedit.xml:144(para)
+#: C/gedit.xml:152(para)
+#: C/gedit.xml:160(para)
+#: C/gedit.xml:168(para)
+#: C/gedit.xml:176(para)
+#: C/gedit.xml:184(para)
+#: C/gedit.xml:192(para)
+#: C/gedit.xml:200(para)
+msgid "GNOME Documentation Project"
+msgstr "DokumentaÄ?ní projekt GNOME"
+
+#: C/gedit.xml:28(year)
+msgid "2002"
+msgstr "2002"
+
+#: C/gedit.xml:29(year)
+msgid "2003"
+msgstr "2003"
+
+#: C/gedit.xml:30(year)
+msgid "2004"
+msgstr "2004"
+
+#: C/gedit.xml:31(holder)
+#: C/gedit.xml:71(orgname)
+msgid "Sun Microsystems"
+msgstr "Sun Microsystems"
+
+#: C/gedit.xml:33(year)
+#: C/gedit.xml:116(date)
+msgid "2000"
+msgstr "2000"
+
+#: C/gedit.xml:34(holder)
+msgid "Eric Baudais"
+msgstr "Eric Baudais"
+
+#: C/gedit.xml:52(firstname)
+msgid "Joachim"
+msgstr "Joachim"
+
+#: C/gedit.xml:53(surname)
+msgid "Noreiko"
+msgstr "Noreiko"
+
+#: C/gedit.xml:59(orgname)
+msgid "GNOME"
+msgstr "GNOME"
+
+#: C/gedit.xml:63(firstname)
+msgid "Hal"
+msgstr "Hal"
+
+#: C/gedit.xml:64(surname)
+msgid "Canary"
+msgstr "Canary"
+
+#: C/gedit.xml:65(contrib)
+msgid "Added the Shortcut Keys Table"
+msgstr "PÅ?idána tabulka klávesových zkratek"
+
+#: C/gedit.xml:68(firstname)
+#: C/gedit.xml:191(para)
+msgid "Sun Java Desktop System Documentation Team"
+msgstr "DokumentaÄ?ní tým Sun Java Desktop System"
+
+#: C/gedit.xml:72(email)
+msgid "gdocteam sun com"
+msgstr "gdocteam sun com"
+
+#: C/gedit.xml:76(firstname)
+msgid "Eric"
+msgstr "Eric"
+
+#: C/gedit.xml:77(surname)
+msgid "Baudais"
+msgstr "Baudais"
+
+#: C/gedit.xml:80(email)
+msgid "baudais okstate edu"
+msgstr "baudais okstate edu"
+
+#: C/gedit.xml:84(firstname)
+msgid "Baris"
+msgstr "Baris"
+
+#: C/gedit.xml:85(surname)
+msgid "Cicek provided information from earlier revisions of the gedit application."
+msgstr "Cicek poskytl informace z dÅ?ívÄ?jších revizích aplikace gedit."
+
+#: C/gedit.xml:86(contrib)
+#: C/gedit.xml:91(contrib)
+msgid "Acknowledgements"
+msgstr "PodÄ?kování"
+
+#: C/gedit.xml:89(firstname)
+msgid "Ajit"
+msgstr "Ajit"
+
+#: C/gedit.xml:90(surname)
+msgid "George provided information about plugins."
+msgstr "George poskytl informace o zásuvných modulech."
+
+#: C/gedit.xml:115(revnumber)
+msgid "gedit V1.0"
+msgstr "gedit V1.0"
+
+#: C/gedit.xml:118(para)
+msgid "Eric Baudais <email>baudais okstate edu</email>"
+msgstr "Eric Baudais <email>baudais okstate edu</email>"
+
+#: C/gedit.xml:124(revnumber)
+msgid "gedit Manual V2.0"
+msgstr "Návod V2.0 k aplikaci gedit"
+
+#: C/gedit.xml:125(date)
+msgid "March 2002"
+msgstr "BÅ?ezen 2002"
+
+#: C/gedit.xml:127(para)
+#: C/gedit.xml:135(para)
+#: C/gedit.xml:143(para)
+#: C/gedit.xml:151(para)
+#: C/gedit.xml:159(para)
+#: C/gedit.xml:167(para)
+#: C/gedit.xml:175(para)
+#: C/gedit.xml:183(para)
+msgid "Sun GNOME Documentation Team"
+msgstr "DokumentaÄ?ní tým Sun GNOME"
+
+#: C/gedit.xml:132(revnumber)
+msgid "gedit Manual V2.1"
+msgstr "Návod V2.1 k aplikaci gedit"
+
+#: C/gedit.xml:133(date)
+msgid "June 2002"
+msgstr "Ä?erven 2002"
+
+#: C/gedit.xml:140(revnumber)
+msgid "gedit Manual V2.2"
+msgstr "Návod V2.2 k aplikaci gedit"
+
+#: C/gedit.xml:141(date)
+msgid "August 2002"
+msgstr "Srpen 2002"
+
+#: C/gedit.xml:148(revnumber)
+msgid "gedit Manual V2.3"
+msgstr "Návod V2.3 k aplikaci gedit"
+
+#: C/gedit.xml:149(date)
+msgid "September 2002"
+msgstr "ZáÅ?í 2002"
+
+#: C/gedit.xml:156(revnumber)
+msgid "gedit Manual V2.4"
+msgstr "Návod V2.4 k aplikaci gedit"
+
+#: C/gedit.xml:157(date)
+msgid "January 2003"
+msgstr "Leden 2003"
+
+#: C/gedit.xml:164(revnumber)
+msgid "gedit Manual V2.5"
+msgstr "Návod V2.5 k aplikaci gedit"
+
+#: C/gedit.xml:165(date)
+msgid "March 2003"
+msgstr "BÅ?ezen 2003"
+
+#: C/gedit.xml:172(revnumber)
+msgid "gedit Manual V2.6"
+msgstr "Návod V2.6 k aplikaci gedit"
+
+#: C/gedit.xml:173(date)
+msgid "September 2003"
+msgstr "ZáÅ?í 2003"
+
+#: C/gedit.xml:180(revnumber)
+msgid "gedit Manual V2.7"
+msgstr "Návod V2.7 k aplikaci gedit"
+
+#: C/gedit.xml:181(date)
+msgid "March 2004"
+msgstr "BÅ?ezen 2004"
+
+#: C/gedit.xml:188(revnumber)
+msgid "gedit Manual V2.8"
+msgstr "Návod V2.8 k aplikaci gedit"
+
+#: C/gedit.xml:189(date)
+#: C/gedit.xml:197(date)
+msgid "July 2006"
+msgstr "Ä?ervenec 2006"
+
+#: C/gedit.xml:196(revnumber)
+msgid "gedit Manual V2.9"
+msgstr "Návod V2.9 k aplikaci gedit"
+
+#: C/gedit.xml:199(para)
+msgid "GNOME Documentation Team"
+msgstr "DokumentaÄ?ní tým GNOME"
+
+#: C/gedit.xml:204(releaseinfo)
+msgid "This manual describes version 2.16 of gedit."
+msgstr "Tento manuál popisuje gedit verze 2.16"
+
+#: C/gedit.xml:207(title)
+msgid "Feedback"
+msgstr "ZpÄ?tná vazba"
+
+#: C/gedit.xml:208(para)
+msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>gedit</application> application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr "K nahlášení chyby nebo podání návrhu týkajícího se aplikace <application>gedit</application> nebo tohoto návodu použijte postup uvedený na <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">stránce ZpÄ?tná vazba GNOME</ulink>."
+
+#: C/gedit.xml:213(para)
+msgid "gedit is a text editor for the GNOME Desktop featuring basic yet robust capabilities such as printing, spell checking, find and replace, and syntax highlighting. More advanced features are available as plugins."
+msgstr "gedit je textový editor pro pracovní prostÅ?edí GNOME poskytujíc základní, nicménÄ? robustní schopnosti, jako je tisk, kontrola pravopisu, hledání a nahrazování a zvýrazÅ?ování syntaxe. Další pokroÄ?ilé funkce jsou k dispozici v podobÄ? zásuvných modulů."
+
+#: C/gedit.xml:218(primary)
+msgid "gedit"
+msgstr "gedit"
+
+#: C/gedit.xml:219(primary)
+msgid "text editor"
+msgstr "textový editor"
+
+#: C/gedit.xml:224(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Ã?vod"
+
+#: C/gedit.xml:229(para)
+msgid "The <application>gedit</application> application enables you to create and edit text files."
+msgstr "Pomocí aplikace <application>gedit</application> můžete vytváÅ?et a upravovat textové soubory."
+
+#: C/gedit.xml:231(para)
+msgid "The aim of <application>gedit</application> is to be a simple and easy to use text editor. More powerful features can be enabled with different <firstterm>plugins</firstterm>, allowing a variety of tasks related to text-editing."
+msgstr "Aplikace <application>gedit</application> se snaží být jednoduchým a snadno použitelným textovým editorem. SložitÄ?jší funkce lze doplnit různými <firstterm>zásuvnými moduly</firstterm>, což umožÅ?uje provádÄ?t rozmanité Ä?innosti související s úpravou textu."
+
+#: C/gedit.xml:235(title)
+msgid "Getting Started"
+msgstr "Jak zaÄ?ít"
+
+#: C/gedit.xml:239(title)
+msgid "Starting gedit"
+msgstr "SpuÅ¡tÄ?ní gedit"
+
+#: C/gedit.xml:240(para)
+msgid "You can start <application>gedit</application> in the following ways:"
+msgstr "<application>gedit</application> můžete spustit následujícími způsoby:"
+
+#: C/gedit.xml:243(term)
+msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
+msgstr "Nabídka <guimenu>Aplikace</guimenu>"
+
+#: C/gedit.xml:245(para)
+msgid "Choose <menuchoice><guisubmenu>Accessories</guisubmenu><guimenuitem>Text Editor</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Zvolte <menuchoice><guisubmenu>PÅ?ísluÅ¡enství</guisubmenu><guimenuitem>Textový editor</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gedit.xml:249(term)
+msgid "Command line"
+msgstr "PÅ?íkazový Å?ádek"
+
+#: C/gedit.xml:251(para)
+msgid "Execute the following command: <command>gedit</command>"
+msgstr "SpusÅ¥te následující pÅ?íkaz: <command>gedit</command>"
+
+#: C/gedit.xml:255(para)
+msgid "By default, when you open a text document in the file manager, gedit will start, and display the document."
+msgstr "StandardnÄ?, pokud otevÅ?ete textový dokument ve správci souborů, tak se spustí gedit a zobrazí dotyÄ?ný dokument."
+
+#: C/gedit.xml:260(title)
+msgid "The gedit Window"
+msgstr "Okno aplikace gedit"
+
+#: C/gedit.xml:261(para)
+msgid "When you start <application>gedit</application>, the following window is displayed:"
+msgstr "Když spustíte <application>gedit</application>, objeví se následující okno:"
+
+#: C/gedit.xml:264(title)
+msgid "gedit Window"
+msgstr "Okno aplikace gedit"
+
+#: C/gedit.xml:270(phrase)
+msgid "Shows gedit main window."
+msgstr "Zobrazuje hlavní okno aplikace gedit."
+
+#: C/gedit.xml:276(para)
+msgid "The <application>gedit</application> window contains the following elements:"
+msgstr "Okno aplikace <application>gedit</application> obsahuje následující Ä?ásti:"
+
+#: C/gedit.xml:279(term)
+msgid "Menubar"
+msgstr "Panel nabídek"
+
+#: C/gedit.xml:281(para)
+msgid "The menus on the menubar contain all of the commands you need to work with files in <application>gedit</application>."
+msgstr "Nabídky v panelu nabídek obsahují vÅ¡echny pÅ?íkazy, které jsou zapotÅ?ebí pro práci v <application>gedit</application>."
+
+#: C/gedit.xml:284(term)
+msgid "Toolbar"
+msgstr "Panel nástrojů"
+
+#: C/gedit.xml:286(para)
+msgid "The toolbar contains a subset of the commands that you can access from the menubar."
+msgstr "Panel nástrojů obsahuje Ä?ást nejpoužívanÄ?jších pÅ?íkazů ze celého panelu nabídek."
+
+#: C/gedit.xml:289(term)
+msgid "Display area"
+msgstr "Zobrazovací plocha"
+
+#: C/gedit.xml:291(para)
+msgid "The display area contains the text of the file that you are editing."
+msgstr "Zobrazovací plocha obsahuje text ze soubory, který upravujete."
+
+#: C/gedit.xml:294(term)
+msgid "Statusbar"
+msgstr "Stavový Å?ádek"
+
+#: C/gedit.xml:296(para)
+msgid "The statusbar displays information about current <application>gedit</application> activity and contextual information about the menu items. The statusbar also displays the following information:"
+msgstr "Stavový Å?ádek zobrazuje informace o souÄ?asných Ä?innostech <application>gedit</application> a kontextové informace položkám nabídek. Stavový Å?ádek rovnÄ?ž obsahuje následující informace:"
+
+#: C/gedit.xml:299(para)
+msgid "Cursor position: the line number and column number where the cursor is located."
+msgstr "UmístÄ?ní kurzoru: Ä?íslo Å?ádku a sloupce, kde se kurzor nachází."
+
+#: C/gedit.xml:302(para)
+msgid "Edit mode: If the editor is in insert mode, the statusbar contains the text <guilabel>INS</guilabel>. If the editor is in overwrite mode, the statusbar contains the text <guilabel>OVR</guilabel>. Press the <keycap>Insert</keycap> key to change edit mode."
+msgstr "Režim psaní: Když je editor v režimu vkládání, tak stavový Å?ádek obsahuje text <guilabel>VLO</guilabel>. Když je editor v režimu pÅ?episování, tak stavový Å?ádek obsahuje text <guilabel>PÅ?E</guilabel>. Režim můžete pÅ?epnout klávesou <keycap>Insert</keycap>."
+
+#: C/gedit.xml:307(term)
+msgid "Side Pane"
+msgstr "Postranní panel"
+
+#: C/gedit.xml:309(para)
+msgid "The side pane displays a list of open documents, and other information depending on which plugins are enabled."
+msgstr "Postranní panel obsahuje seznam otevÅ?ených dokumentů a další informace závislé na tom, které zásuvné moduly jsou povolené."
+
+#: C/gedit.xml:310(para)
+msgid "By default the side pane is not shown. To show it, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Side Pane</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Ve výchozím stavu není postranní panel zobrazený. Pokud jej chcete zobrazit, zvolte <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Postranní panel</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gedit.xml:313(term)
+msgid "Bottom Pane"
+msgstr "Spodní panel"
+
+#: C/gedit.xml:315(para)
+msgid "The bottom pane is used by programming tools such as the <application>Python Console</application> plugin to display output."
+msgstr "Spodní panel využívají programátorské nástroje, jako je zásuvný modul <application>Konzola Pythonu</application> k zobrazení výstupu."
+
+#: C/gedit.xml:316(para)
+msgid "By default the bottom pane is not shown. To show it, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Bottom Pane</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Ve výchozím stavu není spodní panel zobrazený. Pokud jej chcete zobrazit, zvolte <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Spodní panel</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gedit.xml:320(para)
+msgid "When you right-click in the <application>gedit</application> window, the application displays a popup menu. The popup menu contains the most common text editing commands."
+msgstr "Pokud kliknete pravým tlaÄ?ítkem v oknÄ? <application>gedit</application>, tak aplikace zobrazí vyskakovací nabídku. Vyskakovací nabídka obsahuje nejbÄ?žnÄ?jší pÅ?íkazy pro úpravu textu."
+
+#: C/gedit.xml:322(para)
+msgid "Like other GNOME applications, actions in <application>gedit</application> can be performed in several ways: with the menu, with the toolbar, or with shortcut keys. Shortcuts keys common to all applications are listed in the <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:user-guide?shortcuts-apps\">User Guide</ulink>."
+msgstr "PodobnÄ? jako v jiných aplikacích GNOME, můžete v <application>gedit</application> provádÄ?t Ä?innosti nÄ?kolika způsoby: s pomocí nabídek, s pomocí panelu nástrojů a nebo s pomocí klávesových zkratek. Klávesové zkratky obecné pro vÅ¡echny aplikace jsou uvedené v <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:user-guide?shortcuts-apps\">Uživatelské pÅ?iruÄ?ce</ulink>."
+
+#: C/gedit.xml:327(title)
+msgid "Running gedit from a Command Line"
+msgstr "SpouÅ¡tÄ?ní gedit z pÅ?íkazového Å?ádku"
+
+#: C/gedit.xml:328(para)
+msgid "You can run <application>gedit</application> from a command line and open a single file or multiple files. To open multiple files from a command line, type the following command, then press <keycap>Return</keycap>:"
+msgstr "<application>gedit</application> můžete spustit z pÅ?íkazového Å?ádku a pÅ?itom otevÅ?ít jeden nebo i více souborů. Pokud chcete otevÅ?ít z pÅ?íkazové Å?ádky více souborů, napiÅ¡te pÅ?íkaz podobnÄ? jako v následujícím pÅ?íkladu a stisknÄ?te <keycap>Return</keycap>:"
+
+#: C/gedit.xml:329(replaceable)
+msgid "file1.txt file2.txt file3.txt"
+msgstr "soubor1.txt soubor2.txt soubor3.txt"
+
+#: C/gedit.xml:329(command)
+msgid "gedit <placeholder-1/>"
+msgstr "gedit <placeholder-1/>"
+
+#: C/gedit.xml:330(para)
+msgid "Alternatively, you can specify a URI instead of a filename."
+msgstr "PÅ?ípadnÄ? můžete místo názvu souboru zadat URI."
+
+#: C/gedit.xml:331(para)
+msgid "For more information on how to run <application>gedit</application> from a command line, see the unix manual page for gedit, <ulink url=\"man:gedit\" type=\"man\"><citerefentry><refentrytitle>gedit</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry></ulink>."
+msgstr "Více informací o tom, jak spustit <application>gedit</application> z pÅ?íkazové Å?ádky najdete v unixových manuálových stránkách gedit <ulink url=\"man:gedit\" type=\"man\"><citerefentry><refentrytitle>gedit</refentrytitle><manvolnum>1</manvolnum></citerefentry></ulink>."
+
+#: C/gedit.xml:336(title)
+msgid "Working with Files"
+msgstr "Práce se soubory"
+
+#: C/gedit.xml:340(title)
+msgid "Creating a New Document"
+msgstr "VytváÅ?ení nového dokumentu"
+
+#: C/gedit.xml:341(para)
+msgid "To create a new document, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>New</guimenuitem></menuchoice>. The application displays a new blank document in the <application>gedit</application> window."
+msgstr "Nový dokument vytvoÅ?íte volbou <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>Nový</guimenuitem></menuchoice>. Aplikace <application>gedit</application> zobrazí v oknÄ? nový prázdný dokument."
+
+#: C/gedit.xml:346(title)
+#: C/gedit.xml:1591(title)
+msgid "Opening a File"
+msgstr "Otevírání souboru"
+
+#: C/gedit.xml:347(para)
+msgid "To open a file, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Open File</guilabel> dialog. Select the file that you want to open, then click <guibutton>Open</guibutton>. The file is displayed in the <application>gedit</application> window."
+msgstr "Pokud chcete otevÅ?ít soubor, zvolte <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>OtevÅ?ít</guimenuitem></menuchoice> a objeví se dialog <guilabel>OtevÅ?ít soubory</guilabel>. Zvolte soubor, který chcete otevÅ?ít a kliknÄ?te na <guibutton>OtevÅ?ít</guibutton>. Soubor se zobrazí v oknÄ? <application>gedit</application>."
+
+#: C/gedit.xml:349(phrase)
+msgid "Shows Recent Files menu icon."
+msgstr "Zobrazuje ikonu nabídky Nedávné soubory. "
+
+#: C/gedit.xml:349(para)
+msgid "The application records the paths and filenames of the five most recent files that you edited and displays the files as menu items on the <menuchoice><guimenu>File</guimenu></menuchoice> menu. You can also click on the <placeholder-1/> icon on the toolbar to display the list of recent files."
+msgstr "Aplikace si pamatuje cesty a názvy souborů nÄ?kolika posledních dokumentů, které jste upravovali, a pÅ?idává je jako položky do nabídky <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu></menuchoice>. Můžete je také zobrazit kliknutím na ikonu <placeholder-1/> na panelu nástrojů."
+
+#: C/gedit.xml:351(para)
+msgid "You can open multiple files in <application>gedit</application>. The application adds a tab for each open file to the window. For more on this see <xref linkend=\"gedit-tabs\"/>."
+msgstr "V <application>gedit</application> můžete otevÅ?ít více souborů naráz. Aplikace pro každý otevÅ?ený soubor pÅ?idá do okna další kartu. Více se o tom dozvíte v <xref linkend=\"gedit-tabs\"/>."
+
+#: C/gedit.xml:357(title)
+msgid "Saving a File"
+msgstr "Ukládání souboru"
+
+#: C/gedit.xml:358(para)
+msgid "You can save files in the following ways:"
+msgstr "Ukládat můžete soubory následujícími způsoby:"
+
+#: C/gedit.xml:360(para)
+msgid "To save changes to an existing file, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Pokud chcete uložit existující soubor, zvolte <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>Uložit</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gedit.xml:362(para)
+msgid "To save a new file or to save an existing file under a new filename, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save As</guimenuitem></menuchoice>. Enter a name for the file in the <guilabel>Save As</guilabel> dialog, then click <guibutton>Save</guibutton>."
+msgstr "Pokud chcete uložit nový soubor nebo existující soubor pod novým názvem, zvolte <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>Uložit jako</guimenuitem></menuchoice>. V dialogu <guilabel>Uložit jako</guilabel> zadejte název souboru a kliknÄ?te na <guibutton>Uložit</guibutton>."
+
+#: C/gedit.xml:364(para)
+msgid "To save all of the files that are currently open in <application>gedit</application>, choose <menuchoice><guimenu>Documents</guimenu><guimenuitem>Save All</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Pokud chcete uložit vÅ¡echny soubory souÄ?asnÄ? otevÅ?ené v <application>gedit</application>, zvolte <menuchoice><guimenu>Dokumenty</guimenu><guimenuitem>Uložit vÅ¡e</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gedit.xml:367(para)
+msgid "To close all of the files that are currently open in <application>gedit</application>, choose <menuchoice><guimenu>Documents</guimenu><guimenuitem>Close All</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Pro zavÅ?ení vÅ¡ech souborů, které jsou souÄ?asnÄ? v <application>gedit</application> otevÅ?ené, zvolte <menuchoice><guimenu>Dokumenty</guimenu><guimenuitem>ZavÅ?ít vÅ¡e</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gedit.xml:372(title)
+msgid "Opening a File from a URI"
+msgstr "Otevírání souboru z URI"
+
+#: C/gedit.xml:373(para)
+msgid "To open a file from a Uniform Resource Identifier (URI), perform the following steps:"
+msgstr "Pokud chcete otevÅ?ít soubor z Uniform Resource Identifier (URI), proveÄ?te následující kroky:"
+
+#: C/gedit.xml:376(para)
+msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open Location</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Open Location</guilabel> dialog."
+msgstr "Zvolte <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>OtevÅ?ít umístÄ?ní</guimenuitem></menuchoice> a zobrazí se dialog <guilabel>OtevÅ?ít umístÄ?ní</guilabel>."
+
+#: C/gedit.xml:379(para)
+msgid "Enter the URI of the file that you want to open."
+msgstr "Zadejte URI souboru, který chcete otevÅ?ít."
+
+#: C/gedit.xml:382(para)
+msgid "Use the <guilabel>Character coding</guilabel> drop-down list to select the appropriate character coding."
+msgstr "Použijte vyskakovací seznam <guilabel>Kódování znaků</guilabel> k zadání správného kódování znaků."
+
+#: C/gedit.xml:385(para)
+msgid "Click <guibutton>Open</guibutton>."
+msgstr "KliknÄ?te na <guibutton>OtevÅ?ít</guibutton>."
+
+#: C/gedit.xml:388(para)
+msgid "Valid types of <replaceable>URI</replaceable> include <literal>http:</literal>, <literal>ftp:</literal>, <literal>file:</literal>, and all of the methods supported by <literal>gnome-vfs</literal>."
+msgstr "Platné typy <replaceable>URI</replaceable> zahrnují <literal>http:</literal>, <literal>ftp:</literal>, <literal>file:</literal> a všechny další metody podporované <literal>gnome-vfs</literal>."
+
+#: C/gedit.xml:389(para)
+msgid "Files from some types of URI are opened as read-only, and any changes you make must be saved to a different location. HTTP only allows files to be read. Files opened from FTP are read-only because because not all FTP servers may correctly work with saving remote files."
+msgstr "Soubory z nÄ?kterých typů URI se otevírají v pouze pro Ä?tení a pokud chcete uložit zmÄ?ny, musíte tak provést na jiné místo. KonkrétnÄ? HTTP umožÅ?uje soubory pouze Ä?íst. Soubory otevÅ?ené z FTP jsou pouze pro Ä?tení, protože ne vÅ¡echny FTP servery pracují korektnÄ? s ukládáním vzdálených souborů."
+
+#: C/gedit.xml:390(para)
+msgid "Saving to FTP servers can be enabled with <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:gconf-editor\"><application>Configuration Editor</application></ulink>, setting the key <systemitem>/apps/gedit-2/preferences/editor/save/writable_vfs_schemes</systemitem>, but this may cause errors."
+msgstr "Ukládání na FTP servery můžete povolit v <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:gconf-editor\"><application>Editoru nastavení</application></ulink> nastavením klíÄ?e <systemitem>/apps/gedit-2/preferences/editor/save/writable_vfs_schemes</systemitem>, ale může to způsobovat chyby."
+
+#: C/gedit.xml:395(title)
+msgid "Working With Tabs"
+msgstr "Práce s kartami."
+
+#: C/gedit.xml:397(para)
+msgid "When more than one file is open, <application>gedit</application> shows a <firstterm>tab</firstterm> for each document above the display area. To switch to another document, click on its tab."
+msgstr "Pokud je otevÅ?ený víc než jeden soubor, <application>gedit</application> vytvoÅ?í v zobrazovací oblasti pro každý dokument <firstterm>kartu</firstterm>. Mezi dokumenty se pÅ?epíná kliknutím na kartu."
+
+#: C/gedit.xml:398(para)
+msgid "To move a document to another <application> gedit</application> window, drag the tab corresponding to the file to the window you want to move it to."
+msgstr "Dokumenty můžete pÅ?esouvat mezi okny <application>gedit</application>, staÄ?í jednoduÅ¡e pÅ?etáhnout pÅ?ísluÅ¡nou kartu myší do kterého okna chcete."
+
+#: C/gedit.xml:399(para)
+msgid "To move a document to a new <application> gedit</application> window, either drag its tab to the desktop, or choose <menuchoice><guimenu>Documents</guimenu><guimenuitem>Move to New Window</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Pokud chcete dokument pÅ?esunout do nového okna <application>gedit</application>, tak pÅ?esuÅ?te pÅ?ísluÅ¡nou kartu myší na plochu a nebo zvolte <menuchoice><guimenu>Dokumenty</guimenu><guimenuitem>PÅ?esunout do nového okna</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gedit.xml:405(title)
+msgid "Working with Text"
+msgstr "Práce s textem"
+
+#: C/gedit.xml:409(title)
+msgid "Editing Text"
+msgstr "Ã?prava textu"
+
+#: C/gedit.xml:410(para)
+msgid "You can edit the text of a file in the following ways:"
+msgstr "Text souboru můžete upravovat následujícími postupy:"
+
+#: C/gedit.xml:412(para)
+msgid "Type new text from the keyboard. The blinking <firstterm>insertion cursor</firstterm> marks the point where new text appears. To change this, use the arrow keys on the keyboard or click with the mouse."
+msgstr "Psát na klávesnici nový text. Psát se bude v místÄ?, kde bliká <firstterm>vkládací kurzor</firstterm>. Jeho pozici můžete mÄ?nit kurzorovými klávesami nebo kliknutím myší."
+
+#: C/gedit.xml:414(para)
+msgid "To copy the selected text to the clipboard, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Vybraný text zkopírujete do schránky volbou <menuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guimenuitem>Kopírovat</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gedit.xml:416(para)
+msgid "To delete the selected text from the file and move the selected text to the clipboard, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Cut</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Vymazat vybraný text ze souboru a zároveÅ? ho pÅ?esunout do schránky lze volbou <menuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guimenuitem>Vyjmout</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gedit.xml:418(para)
+msgid "To permanently delete the selected text from the file, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Delete</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Trvale vymazat vybraný text ze souboru můžete pomocí <menuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guimenuitem>Vymazat</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gedit.xml:420(para)
+msgid "To insert the contents of the clipboard at the cursor position, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></menuchoice>. You must cut or copy text before you can paste text into the file, either from gedit or another application."
+msgstr "Obsah schránky vložíte na aktuální pozici kurzoru pomocí <menuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guimenuitem>Vložit</guimenuitem></menuchoice>. Než můžete text vložit, musíte jej nejdÅ?íve nakopírovat nebo vyjmout do schránky, aÅ¥ už v gedit nebo jiné aplikaci."
+
+#: C/gedit.xml:422(para)
+msgid "To select all of the text in a file, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Select All</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "VÅ¡echen text v souboru oznaÄ?íte volbou <menuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guimenuitem>Vybrat vÅ¡e</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gedit.xml:428(title)
+msgid "Undoing and Redoing Changes"
+msgstr "Vracení a opÄ?tovné provádÄ?ní zmÄ?n"
+
+#: C/gedit.xml:429(para)
+msgid "To undo a change you have made, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Undo</guimenuitem></menuchoice>. To reverse this action, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Redo</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Pokud chcete vrátit zpÄ?t zmÄ?ny, které jste provedli, tak zvolte <menuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guimenuitem>ZpÄ?t</guimenuitem></menuchoice>. Opakem k této funkci je <menuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guimenuitem>Znovu</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gedit.xml:434(title)
+msgid "Finding and Replacing"
+msgstr "Vyhledávání a nahrazování"
+
+#: C/gedit.xml:436(para)
+msgid "In <application>gedit</application>, there are two ways of searching for text. You can use the <guilabel>Find</guilabel> dialog to search for a specific piece of text, or <guilabel>Incremental Search</guilabel> to highlight matching text as you type it."
+msgstr "V programu <application>gedit</application> jsou dva způsoby, jak vyhledat text. Můžete použít dialog <guilabel>Hledat</guilabel> k hledání zadané Ä?ásti textu nebo <guilabel>Inkrementální hledání</guilabel> ke zvýraznÄ?ní textu ve shodnÄ? s textem jak jej píšete."
+
+#: C/gedit.xml:441(title)
+msgid "Finding Text"
+msgstr "Vyhledávání textu"
+
+#: C/gedit.xml:442(para)
+msgid "To search a file for a string of text, perform the following steps:"
+msgstr "Pokud chcete v souboru vyhledat textový Å?etÄ?zec, postupujte podle následujících kroků:"
+
+#: C/gedit.xml:444(para)
+msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Find</guilabel> dialog."
+msgstr "Zvolte <menuchoice><guimenu>Hledat</guimenu><guimenuitem>Hledat</guimenuitem></menuchoice> a objeví se dialog <guilabel>Hledat</guilabel>."
+
+#: C/gedit.xml:446(para)
+msgid "Type the string that you want to find in the <guilabel>Search for</guilabel> field. You can include special characters such as a new line or tab: see <xref linkend=\"gedit-find-escapes\"/>."
+msgstr "Do pole <guilabel>Hledat</guilabel> zadejte Å?etÄ?zec, který chcete najít. Můžete zadat i různé speciální znaky, jako je tÅ?eba zalomení Å?ádku nebo tabelátor, jak je uvádí <xref linkend=\"gedit-find-escapes\"/>."
+
+#: C/gedit.xml:448(para)
+msgid "Click <guibutton>Find</guibutton> to search the file for the first occurrence of the string after your current cursor position. If <application>gedit</application> finds the string, the application selects first occurrence of the string. Other occurrences of the string are highlighted."
+msgstr "KliknÄ?te na <guibutton>Hledat</guibutton> a soubor se zaÄ?ne od souÄ?asné pozice kurzoru prohledávat na výskyt zadaného Å?etÄ?zce. Jakmile <application>gedit</application> najde první výskyt, tak nalezený Å?etÄ?zec vybere. Ostatní výskyty se zvýrazní."
+
+#: C/gedit.xml:450(para)
+msgid "To find the next occurrence of the string, click <guibutton>Find</guibutton> or choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find Next</guimenuitem></menuchoice>. To find the previous occurrence of the text, choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find Previous</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Další výskyty najdete opÄ?tovným kliknutím na <guibutton>Hledat</guibutton> nebo pÅ?es <menuchoice><guimenu>Hledat</guimenu><guimenuitem>Hledat následující</guimenuitem></menuchoice>. PÅ?edchozí výskyt Å?etÄ?zce se hledá volbou <menuchoice><guimenu>Hledat</guimenu><guimenuitem>Hledat pÅ?edchozí</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gedit.xml:453(para)
+msgid "After you have closed the <guilabel>Find</guilabel> dialog, you can still move the selection to other occurrences of the text by choosing <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find Next</guimenuitem></menuchoice> and <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find Previous</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Hledat výskyty Å?etÄ?zce funkcemi <menuchoice><guimenu>Hledat</guimenu><guimenuitem>Hledat následující</guimenuitem></menuchoice> a <menuchoice><guimenu>Hledat</guimenu><guimenuitem>Hledat pÅ?edchozí</guimenuitem></menuchoice> můžete i po zavÅ?ení dialogu <guilabel>Hledat</guilabel>."
+
+#: C/gedit.xml:454(para)
+msgid "To remove the highlighting from the text, choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Clear Highlight</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Pokud už nechcete mít v textu zvýraznÄ?né výskyty hledaného Å?etÄ?zce, musíte použít <menuchoice><guimenu>Hledat</guimenu><guimenuitem>ZruÅ¡it zvýrazÅ?ování</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gedit.xml:458(title)
+msgid "Incremental Search"
+msgstr "Inkrementální vyhledávání"
+
+#: C/gedit.xml:460(para)
+msgid "Incremental search highlights matching text in the document as you type it letter by letter. (This is similar to the search feature in several web browsers.)"
+msgstr "Inkrementální vyhledávání zvýrazÅ?uje shodný text v dokumentu tak, jak jej píšete písmenko po písmenku. (Funguje to podobnÄ? jako vyhledávání v nÄ?kterých webových prohlížeÄ?ích.)"
+
+#: C/gedit.xml:461(para)
+msgid "To start an incremental search, choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Incremental Search</guimenuitem></menuchoice>. The search box appears at the top of the display area."
+msgstr "Inkrementální vyhledávání zaÄ?nete pomocí <menuchoice><guimenu>Hledat</guimenu><guimenuitem>Inkrementální hledání</guimenuitem></menuchoice>. V horní Ä?ásti zobrazovací plochy se objeví vyhledávací políÄ?ko."
+
+#: C/gedit.xml:462(para)
+msgid "Begin typing, and text that matches will be highlighted in the document. The first instance after the cursor position is also selected."
+msgstr "StaÄ?í zaÄ?ít psát a v textu se budou zvýrazÅ?ovat shody. První výskyt od pozice kurzoru se navíc i vybere."
+
+#: C/gedit.xml:463(para)
+msgid "To advance the selection to the next match while keeping the incremental search box open, press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>G</keycap></keycombo>. Press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Shift</keycap><keycap>G</keycap></keycombo> to go back to the previous match."
+msgstr "Pokud chcete výbÄ?r posunout na následující shodný text a pÅ?itom nechat zobrazené políÄ?ko inkrementálního vyhledávání, tak stisknÄ?te <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>G</keycap></keycombo>. ZpÄ?t na pÅ?edchozí výskyt pÅ?esunete výbÄ?r stiskem <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Shift</keycap><keycap>G</keycap></keycombo>."
+
+#: C/gedit.xml:464(para)
+msgid "You can also use the up and down arrow keys or the mouse wheel to move the selection between matches."
+msgstr "Pro pohyb mezi nalezenými výskyty Å?etÄ?zce můžete použít i klávesové Å¡ipky nahoru a dolů nebo koleÄ?ko myÅ¡i."
+
+#: C/gedit.xml:469(title)
+msgid "Replacing Text"
+msgstr "Nahrazování textu"
+
+#: C/gedit.xml:471(para)
+msgid "To search a file for a string, and replace the string with an alternative string, perform the following steps:"
+msgstr "Pokud chcete v souboru Å?etÄ?zec najít a nahradit jej jiným Å?etÄ?zcem, postupujte následovnÄ?:"
+
+#: C/gedit.xml:473(para)
+msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Replace</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Replace</guilabel> dialog."
+msgstr "Zvolte <menuchoice><guimenu>Hledat</guimenu><guimenuitem>Nahradit</guimenuitem></menuchoice> a zobrazí se dialog <guilabel>Nahradit</guilabel>."
+
+#: C/gedit.xml:475(para)
+msgid "Type the string that you want to find, in the <guilabel>Search for</guilabel> field. You can include special characters such as a new line or tab: see <xref linkend=\"gedit-find-escapes\"/>."
+msgstr "Do pole <guilabel>Hledat</guilabel> zadejte Å?etÄ?zec, který chcete najít. Můžete zadat i různé speciální znaky, jako je tÅ?eba zalomení Å?ádku nebo tabelátor, jak je uvádí <xref linkend=\"gedit-find-escapes\"/>."
+
+#: C/gedit.xml:476(para)
+msgid "Type the string that you want to use to replace the string that you find, in the <guilabel>Replace with</guilabel> field."
+msgstr "Å?etÄ?zec, kterým chcete nahrazovat nalezený Å?etÄ?zec, zadejte do pole <guilabel>Nahradit za</guilabel>."
+
+#: C/gedit.xml:480(para)
+msgid "To examine each occurrence of the string before replacing it, click <guibutton>Find</guibutton>. If <application>gedit</application> finds the string, the application selects the string. Click <guibutton>Replace</guibutton> to replace the selected occurrence of the string. To find the next occurrence of the string, click <guibutton>Find</guibutton> again."
+msgstr "Pokud chcete každý nalezený výskyt Å?etÄ?zce pÅ?ed jeho nahrazení zkontrolovat, kliknÄ?te na <guibutton>Hledat</guibutton>. Pokud <application>gedit</application> Å?etÄ?zec nalezne, tak jej vybere. Vy potom kliknete na <guibutton>Nahradit</guibutton> a vybraný Å?etÄ?zec se nahradí. Pro pokraÄ?ování na další výskyt Å?etÄ?zce kliknÄ?te znovu na <guibutton>Hledat</guibutton>."
+
+#: C/gedit.xml:481(para)
+msgid "To replace all occurrences of the string throughout the document, click <guibutton>Replace All</guibutton>."
+msgstr "Jestliže chcete nahradit úplnÄ? vÅ¡echny výskyty Å?etÄ?zce v celém dokumenty, tak kliknÄ?te na <guibutton>Nahradit vÅ¡e</guibutton>."
+
+#: C/gedit.xml:486(title)
+msgid "Find and Replace Options"
+msgstr "Volby vyhledávání a nahrazování"
+
+#: C/gedit.xml:487(para)
+msgid "The <guilabel>Find</guilabel> dialog and the <guilabel>Replace</guilabel> dialog both have the following options:"
+msgstr "Oba dialog <guilabel>Hledat</guilabel> i <guilabel>Nahradit</guilabel> mají následující volby:"
+
+#: C/gedit.xml:489(para)
+msgid "Select the <guilabel>Match case</guilabel> option to only find occurrences of the string that match the case of the text that you type. For example, with <guilabel>Match case</guilabel> selected, \"TEXT\" will not match \"text\"."
+msgstr "Volbu <guilabel>RozliÅ¡ovat velikost písmen</guilabel> vyberte jen v pÅ?ípadÄ?, že chcete hledat výskyt Å?etÄ?zců, které se shodují i velikostí písmen. NapÅ?íklad s touto zapnutou volbou slovo â??TEXTâ?? neodpovídá slovu â??textâ??."
+
+#: C/gedit.xml:491(para)
+msgid "Select the <guilabel>Match entire word only</guilabel> option to only find occurrences of the string that match the entire words of the text that you type. For example, with <guilabel>Match entire word only</guilabel> selected, \"text\" will not match \"texture\"."
+msgstr "Volbu <guilabel>Hledat pouze celá slova</guilabel> vyberte jen v pÅ?ípadÄ?, že chcete hledat výskyty, které odpovídají hledanému textu jako samostatné slovo. NapÅ?íklad se zapnutou touto volbou slovo â??textâ?? neodpovídá slovu â??texturaâ??."
+
+#: C/gedit.xml:493(para)
+msgid "Select the <guilabel>Search backwards</guilabel> option to search backwards towards the beginning of the document."
+msgstr "Volba <guilabel>Hledat pozpátku</guilabel> způsobí, že se bude hledat od pozice kurzoru smÄ?rem k zaÄ?átku dokumentu."
+
+#: C/gedit.xml:495(para)
+msgid "Select the <guilabel>Wrap around</guilabel> option to search to one end of the document and then continue the search from the other end of the file."
+msgstr "Volba <guilabel>PÅ?echázet pÅ?es okraj</guilabel> způsobí, že po dosažení konce dokumentu bude hledání pokraÄ?ovat od opaÄ?ného konce dokumentu."
+
+#: C/gedit.xml:502(title)
+msgid "Special Characters"
+msgstr "Speciální znaky"
+
+#: C/gedit.xml:503(para)
+msgid "You can include the following escape sequences in the text to find or replace to represent special characters:"
+msgstr "Pro vyhledávání nebo nahrazování speciálních znaků můžete zadávat následující escape sekvence:"
+
+#: C/gedit.xml:506(literal)
+msgid "\\n"
+msgstr "\\n"
+
+#: C/gedit.xml:508(para)
+msgid "Specifies a new line."
+msgstr "PÅ?edstavuje znak NL (nový Å?ádek)."
+
+#: C/gedit.xml:512(literal)
+msgid "\\t"
+msgstr "\\t"
+
+#: C/gedit.xml:514(para)
+msgid "Specifies a tab character."
+msgstr "PÅ?edstavuje znak tabelátor."
+
+#: C/gedit.xml:518(literal)
+msgid "\\r"
+msgstr "\\r"
+
+#: C/gedit.xml:520(para)
+msgid "Specifies a carriage return."
+msgstr "PÅ?edstavuje znak CR (na zaÄ?átek Å?ádku)"
+
+#: C/gedit.xml:524(literal)
+msgid "\\\\"
+msgstr "\\\\"
+
+#: C/gedit.xml:526(para)
+msgid ""
+"The backslash character itself must be escaped if it is being searched for. For example, if you are looking for the \"<literal>\\n"
+"</literal>\" literal, you will have to type \"\\\\n"
+"\" in the <guilabel>Search for</guilabel> field. Or if you are looking for a sequence of backslashes, you will have to double the number of searched backslashes."
+msgstr ""
+"Znak zpÄ?tné lomítko musí být oÅ¡etÅ?ený jako escape sekvence. Pokud chcete napÅ?íklad najít Å?etÄ?zec â??<literal>\\n"
+"</literal>â??, musíte do pole <guilabel>Hledat</guilabel> zadat â??\\\\n"
+"â??. JednoduÅ¡e Å?eÄ?eno, každé zpÄ?tné lomítko, které hledáte, musíte zadat zdvojenÄ?."
+
+#: C/gedit.xml:538(title)
+msgid "Positioning the Cursor on a Specific Line"
+msgstr "UmístÄ?ní kurzoru na zadaný Å?ádek"
+
+#: C/gedit.xml:540(para)
+msgid "To position the cursor on a specific line in the current file, choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Go to Line</guimenuitem></menuchoice>. The line number box appears at the top of the display area."
+msgstr "Pokud hodláte pÅ?esunout kurzor na urÄ?itý Å?ádek v aktuálním souboru, použijte <menuchoice><guimenu>Hledat</guimenu><guimenuitem>PÅ?ejít na Å?ádek</guimenuitem></menuchoice>. V horní Ä?ásti zobrazovací plochy se objeví políÄ?ka na zadání Ä?ísla Å?ádku."
+
+#: C/gedit.xml:541(para)
+msgid "Begin typing the number of the line that you want to move the cursor to and the document will scroll to the specified line."
+msgstr "Jakmile zaÄ?nete psát Ä?íslo Å?ádku, na který chcete kurzor pÅ?esunout, zaÄ?ne se dokument posouvat na zadaný Å?ádek."
+
+#: C/gedit.xml:542(para)
+msgid "To dismiss the box and move the cursor to the specified line, press <keycap>Return</keycap>."
+msgstr "Zadání dokonÄ?íte stiskem <keycap>Return</keycap>. PoliÄ?ko zmizí a kurzor se pÅ?esune na zadaný Å?ádek."
+
+#: C/gedit.xml:548(title)
+msgid "Printing"
+msgstr "Tisk"
+
+#: C/gedit.xml:552(title)
+msgid "Setting the Page Options"
+msgstr "Nastavení voleb stránky"
+
+#: C/gedit.xml:554(para)
+msgid "To set the page options, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Page Setup</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Page Setup</guilabel> dialog."
+msgstr "Pro nastavení voleb stránky vyberte <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>Nastavení stránky</guimenuitem></menuchoice> a objeví se dialog <guilabel>Nastavení stránky</guilabel>."
+
+#: C/gedit.xml:556(para)
+msgid "The <guilabel>Page Setup</guilabel> dialog enables you to specify the following print options:"
+msgstr "V dialogu <guilabel>Nastavení stránky</guilabel> můžete upravovat následující volby pro stránku:"
+
+#: C/gedit.xml:559(title)
+msgid "General Tabbed Section"
+msgstr "Karta Všeobecné"
+
+#: C/gedit.xml:561(guilabel)
+msgid "Print syntax highlighting"
+msgstr "Tisk zvýrazÅ?ování syntaxe"
+
+#: C/gedit.xml:563(para)
+msgid "Select this option to print syntax highlighting. For more information about syntax highlighting, see <xref linkend=\"gedit-set-highlightmode\"/>."
+msgstr "Zvolte tuto možnost, pokud chcete tisknout zvýraznÄ?nou syntaxi. Více informací o zvýrazÅ?ování syntaxe podává <xref linkend=\"gedit-set-highlightmode\"/>."
+
+#: C/gedit.xml:566(guilabel)
+msgid "Print page headers"
+msgstr "Tisk záhlaví stránky"
+
+#: C/gedit.xml:568(para)
+msgid "Select this option to include a header on each page that you print. You cannot configure the header."
+msgstr "Touto volbou zajistíte tisk záhlaví na každé vyjeté stránce. Vzhled záhlaví nelze nastavit."
+
+#: C/gedit.xml:571(guilabel)
+#: C/gedit.xml:1175(guilabel)
+msgid "Line Numbers"
+msgstr "Ä?ísla Å?ádků"
+
+#: C/gedit.xml:574(para)
+msgid "Select the <guilabel>Print line numbers</guilabel> option to include line numbers when you print a file."
+msgstr "Zvolte <guilabel>Tisknout Ä?ísla Å?ádků</guilabel>, aby se pÅ?i tisku souboru pÅ?ed každý Å?ádek umístilo jeho Ä?íslo."
+
+#: C/gedit.xml:575(para)
+msgid "Use the <guilabel>Number every ... lines </guilabel> spin box to specify how often to print the line numbers, for example every 5 lines, every 10 lines, and so on."
+msgstr "Použijte Ä?íselné pole <guilabel>Ä?íslo každých ... Å?ádků</guilabel> k urÄ?ení, jak Ä?asto se mají Ä?ísla Å?ádků tisknout. NapÅ?íklad na každém 5 Å?ádku, každém 10 Å?ádku atd."
+
+#: C/gedit.xml:578(guilabel)
+#: C/gedit.xml:1168(guilabel)
+#: C/gedit.xml:1687(para)
+msgid "Text Wrapping"
+msgstr "Zalamování textu"
+
+#: C/gedit.xml:580(para)
+msgid "Select the <guilabel>Enable text wrapping</guilabel> option to wrap text onto the next line, at a character level, when you print a file. The application counts wrapped lines as one line for line numbering purposes."
+msgstr "Zvolte <guilabel>Povolit zalamování textu</guilabel>, aby se pÅ?i tisku souboru text zalamoval na úrovni znaků na nové Å?ádky. Zalamování nemá vliv na Ä?íslování Å?ádků, zlámaný Å?ádek se poÄ?ítá jako jeden."
+
+#: C/gedit.xml:582(para)
+msgid "Select the <guilabel>Do not split words over two lines</guilabel> option to wrap text onto the next line, at a word level, when you print a file."
+msgstr "Zvolte <guilabel>NerozdÄ?lovat slova na dva Å?ádky</guilabel>, aby se text pÅ?i tisku souboru zalamoval na další Å?ádek na úrovni slov."
+
+#: C/gedit.xml:590(title)
+msgid "Fonts"
+msgstr "Písma"
+
+#: C/gedit.xml:592(guilabel)
+msgid "Body"
+msgstr "TÄ?lo"
+
+#: C/gedit.xml:594(para)
+msgid "Click on this button to select the font to use to print the body text of a file."
+msgstr "KliknÄ?te na toto tlaÄ?ítko, abyste mohli vybrat písmo použité pro tisk tÄ?la textu."
+
+#: C/gedit.xml:597(guilabel)
+msgid "Line numbers"
+msgstr "Ä?ísla Å?ádků"
+
+#: C/gedit.xml:600(para)
+msgid "Click on this button to select the font to use to print line numbers."
+msgstr "KliknÄ?te na toto tlaÄ?ítko, abyste mohli vybrat písmo použité pro tisk Ä?ísel Å?ádků."
+
+#: C/gedit.xml:603(guilabel)
+msgid "Headers and footers"
+msgstr "Záhlaví a zápatí"
+
+#: C/gedit.xml:605(para)
+msgid "Click on this button to select the font to use to print the headers and footers in a file."
+msgstr "KliknÄ?te na toto tlaÄ?ítko, abyste mohli vybrat písmo použité pro tisk záhlaví a zápatí."
+
+#: C/gedit.xml:609(para)
+msgid "To reset the fonts to the default fonts for printing a file from <application>gedit</application>, click <guibutton>Restore Default Fonts</guibutton>."
+msgstr "Výchozí písma pro tisk souborů z <application>gedit</application> nastavíte zpátky kliknutím na <guibutton>Obnovit výchozí písma</guibutton>."
+
+#: C/gedit.xml:616(title)
+msgid "Printing a Document"
+msgstr "Tisk dokumentu"
+
+#: C/gedit.xml:617(para)
+msgid "You can use <application>gedit</application> to perform the following print operations:"
+msgstr "V <application>gedit</application> můžete provádÄ?t následující tiskové operace:"
+
+#: C/gedit.xml:619(para)
+msgid "Print a document to a printer."
+msgstr "Tisk dokumentu na tiskárnu"
+
+#: C/gedit.xml:621(para)
+msgid "Print the output of the print command to a file."
+msgstr "Tisk výstupu zpracování tisku do souboru"
+
+#: C/gedit.xml:624(para)
+msgid "If you print to a file, <application>gedit</application> sends the output of the file to a pre-press format file. The most common pre-press formats are PostScript and Portable Document Format (PDF)."
+msgstr "Pokud tisknete do souboru, <application>gedit</application> posílá výstup do souboru v pÅ?edtiskovém formátu. NejbÄ?žnÄ?jší pÅ?edtiskové formáty jsou PostScript a Portable Document Format (PDF)."
+
+#: C/gedit.xml:626(para)
+msgid "To preview the pages that you want to print, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Print Preview</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Náhled stránek, které chcete tisknout, můžete zobrazit pomocí <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>Náhled pÅ?ed tiskem</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gedit.xml:628(para)
+msgid "To print the current file to a printer or a file, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Print</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Print</guilabel> dialog."
+msgstr "Tisk souÄ?asného souboru na tiskárnu nebo do souboru zaÄ?nete volbou <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>Tisk</guimenuitem></menuchoice>, která vám zobrazí dialog <guilabel>Tisk</guilabel>."
+
+#: C/gedit.xml:630(para)
+msgid "The <guilabel>Print</guilabel> dialog enables you to specify the following print options:"
+msgstr "Dialog <guilabel>Tisk</guilabel> vám dovoluje pÅ?izpůsobit následující nastavení:"
+
+#: C/gedit.xml:633(title)
+msgid "Job Tabbed Section"
+msgstr "Karta Ã?loha"
+
+#: C/gedit.xml:635(guilabel)
+msgid "Print range"
+msgstr "Rozsah tisku"
+
+#: C/gedit.xml:637(para)
+msgid "Select one of the following options to determine how many pages to print:"
+msgstr "Zvolte jednu z následujících možností pro urÄ?ení, které stránky vytisknout:"
+
+#: C/gedit.xml:640(guilabel)
+msgid "All"
+msgstr "VÅ¡e"
+
+#: C/gedit.xml:641(para)
+msgid "Select this option to print all of the pages in the file."
+msgstr "Tato volba způsobí vytisknutí všech stránek souboru."
+
+#: C/gedit.xml:644(guilabel)
+msgid "Lines"
+msgstr "Å?ádky"
+
+#: C/gedit.xml:645(para)
+msgid "Select this option to print the specified lines only. Use the <guilabel>From</guilabel> and <guilabel>To</guilabel> spin boxes to specify the line range."
+msgstr "Touto volbou vytisknete jen urÄ?ené Å?ádky. V polích <guilabel>Od</guilabel> a <guilabel>do</guilabel> zadejte rozsah stránek."
+
+#: C/gedit.xml:648(guilabel)
+msgid "Selection"
+msgstr "VýbÄ?r"
+
+#: C/gedit.xml:649(para)
+msgid "Select this option to print the selected text only. This option is only available if you select text."
+msgstr "Tato volba způsobí, že se vytiskne jen vybraný text. Dostupná je ale jen v pÅ?ípadÄ?, že nÄ?jaký text vybraný je."
+
+#: C/gedit.xml:655(guilabel)
+msgid "Copies"
+msgstr "Kopie"
+
+#: C/gedit.xml:657(para)
+msgid "Use the <guilabel>Number of copies</guilabel> spin box to specify the number of copies of the file that you want to print."
+msgstr "V poli <guilabel>Kopie</guilabel> můžete zadat kolik kopií souboru chcete vytisknout."
+
+#: C/gedit.xml:658(para)
+msgid "If you print multiple copies of the file, select the <guilabel>Collate</guilabel> option to collate the printed copies."
+msgstr "Pokud tisknete více kopií souboru, můžete volbou <guilabel>SetÅ?ídit</guilabel> zajistit, že se stránky správnÄ? seÅ?adí."
+
+#: C/gedit.xml:665(title)
+msgid "Printer Tabbed Section"
+msgstr "Karta Tiskárna"
+
+#: C/gedit.xml:667(guilabel)
+msgid "Printer"
+msgstr "Tiskárna"
+
+#: C/gedit.xml:669(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the printer to which you want to print the file."
+msgstr "Použijte tento vyskakovací seznam k výbÄ?ru tiskárny, na kterou chcete soubor vytisknout."
+
+#: C/gedit.xml:672(guilabel)
+msgid "Settings"
+msgstr "Nastavení"
+
+#: C/gedit.xml:674(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the printer settings."
+msgstr "V seznamu si zvolte nastavení tiskárny."
+
+#: C/gedit.xml:676(para)
+msgid "To configure the printer, click <guibutton>Configure</guibutton>. For example, you can enable or disable duplex printing, or schedule delayed printing, if this functionality is supported by the printer."
+msgstr "Pokud chcete nastavení tiskárny upravit, kliknÄ?te na <guibutton>Nastavit</guibutton>. Můžete napÅ?íklad povolit nebo zakázat oboustranný tisk nebo naplánovat zpoždÄ?ný tisk, pokud tiskárna tyto vÄ?ci podporuje."
+
+#: C/gedit.xml:680(guilabel)
+msgid "Location"
+msgstr "Místo"
+
+#: C/gedit.xml:682(para)
+msgid "Use this drop-down list to select one of the following print destinations:"
+msgstr "V tomto seznamu vyberte z následujících možností, kam se má tisk provést:"
+
+#: C/gedit.xml:687(guilabel)
+msgid "CUPS"
+msgstr "CUPS"
+
+#: C/gedit.xml:689(para)
+msgid "Print the file to a CUPS printer."
+msgstr "Tisknout soubor na tiskárnu CUPS."
+
+#: C/gedit.xml:693(para)
+msgid "If the selected printer is a CUPS printer, <guilabel>CUPS</guilabel> is the only entry in this drop-down list."
+msgstr "Pokud je vybraná tiskárna tiskárnou CUPS, pak je <guilabel>CUPS</guilabel> jedinou nabízenou volbou v tomto seznamu."
+
+#: C/gedit.xml:700(guilabel)
+msgid "lpr"
+msgstr "lpr"
+
+#: C/gedit.xml:702(para)
+msgid "Print the file to a printer."
+msgstr "Tisknout soubor na tiskárnu."
+
+#: C/gedit.xml:708(guilabel)
+msgid "File"
+msgstr "Soubor"
+
+#: C/gedit.xml:710(para)
+msgid "Print the file to a PostScript file."
+msgstr "Tisknut soubor do souboru formátu PostScript."
+
+#: C/gedit.xml:713(para)
+msgid "Click <guibutton>Save As</guibutton> to display a dialog where you specify the name and location of the PostScript file."
+msgstr "Kliknutím na <guibutton>Uložit jako</guibutton> se zobrazí dialog, ve kterém můžete zadat název a umístÄ?ní souboru formátu PostScript."
+
+#: C/gedit.xml:719(guilabel)
+msgid "Custom"
+msgstr "Uživatelský"
+
+#: C/gedit.xml:721(para)
+msgid "Use the specified command to print the file."
+msgstr "Použít zadaný pÅ?íkaz pro tisk do souboru."
+
+#: C/gedit.xml:724(para)
+msgid "Type the name of the command in the text box. Include all command-line arguments."
+msgstr "Do textového pole zadejte název pÅ?íkazu. VÄ?etnÄ? vÅ¡ech voleb pÅ?íkazového Å?ádku."
+
+#: C/gedit.xml:732(guilabel)
+msgid "State"
+msgstr "Stav"
+
+#: C/gedit.xml:734(para)
+#: C/gedit.xml:740(para)
+#: C/gedit.xml:746(para)
+msgid "This functionality is not supported in this version of gedit."
+msgstr "Tato funkcionalita není v této verzi gedit podporovaná."
+
+#: C/gedit.xml:738(guilabel)
+msgid "Type"
+msgstr "Typ"
+
+#: C/gedit.xml:744(guilabel)
+msgid "Comment"
+msgstr "KomentáÅ?"
+
+#: C/gedit.xml:754(title)
+msgid "Paper Tabbed Section"
+msgstr "Karta Papír"
+
+#: C/gedit.xml:756(guilabel)
+msgid "Paper size"
+msgstr "Velikost papíru"
+
+#: C/gedit.xml:758(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the size of the paper to which you want to print the file."
+msgstr "V tomto vyskakovacím seznamu si zvolte velikost papíru, na který hodláte tisknout."
+
+#: C/gedit.xml:761(guilabel)
+msgid "Width"
+msgstr "ŠíÅ?ka"
+
+#: C/gedit.xml:763(para)
+msgid "Use this spin box to specify the width of the paper. Use the adjacent drop-down list to change the measurement unit."
+msgstr "V tomto poli můžete zadat šíÅ?ku papíru. V pÅ?iléhajícím seznamu můžete zvolit jednotky, v kterých budete rozmÄ?ry zadávat."
+
+#: C/gedit.xml:766(guilabel)
+msgid "Height"
+msgstr "ŠíÅ?ka"
+
+#: C/gedit.xml:768(para)
+msgid "Use this spin box to specify the height of the paper."
+msgstr "V tomto poli můžete zadat výšku papíru."
+
+#: C/gedit.xml:771(guilabel)
+msgid "Feed orientation"
+msgstr "Orientace podavaÄ?e"
+
+#: C/gedit.xml:773(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the orientation of the paper in the printer."
+msgstr "V tomto vyskakovacím seznamu zadejte, jak je natoÄ?ený papír v podavaÄ?i."
+
+#: C/gedit.xml:776(guilabel)
+msgid "Page orientation"
+msgstr "Orientace papíru"
+
+#: C/gedit.xml:778(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the page orientation."
+msgstr "V tomto vyskakovacím seznamu zvolte, jaká má být orientace papíru pro tisk."
+
+#: C/gedit.xml:781(guilabel)
+msgid "Layout"
+msgstr "Rozvržení"
+
+#: C/gedit.xml:783(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the page layout. A preview of each layout that you select is displayed in the <guilabel>Preview</guilabel> area."
+msgstr "Použijte tento vyskakovací seznam k volbÄ? rozvržení stránky. V <guilabel>Náhledu</guilabel> se vám ukazuje, jak zvolené rozvržení vypadá."
+
+#: C/gedit.xml:786(guilabel)
+msgid "Paper tray"
+msgstr "Zdroj papíru"
+
+#: C/gedit.xml:788(para)
+msgid "Use this drop-down list to select the paper tray."
+msgstr "V tomto vyskakovacím seznamu můžete zvolit, ze kterého podavaÄ?e bude tiskárna brát papír."
+
+#: C/gedit.xml:799(title)
+msgid "Programming Features"
+msgstr "Programátorské funkce"
+
+#: C/gedit.xml:801(para)
+msgid "Several of <application>gedit</application>'s features for programming are provided with plugins. For example, the Tag List plugin provides a list of commonly-used tags for different markup languages: see <xref linkend=\"gedit-tag-list-plugin\"/>."
+msgstr "NÄ?kolik programátorských funkcí je v <application>gedit</application> nabízeno v podobÄ? zásuvných modulů. NapÅ?íklad zásuvný modul Seznam tagů poskytuje seznam nejpoužívanÄ?jších tagů pro různé znaÄ?kovací jazyky: viz <xref linkend=\"gedit-tag-list-plugin\"/>."
+
+#: C/gedit.xml:805(title)
+msgid "Syntax Highlighting"
+msgstr "ZvýrazÅ?ování syntaxe"
+
+#: C/gedit.xml:806(para)
+msgid "Syntax highlighting makes source code easier to read by showing different parts of the text in different colors."
+msgstr "ZvýrazÅ?ování syntaxe usnadÅ?uje Ä?tení zdrojového kódu díky různobarevnému rozliÅ¡ení Ä?ástí textu."
+
+#: C/gedit.xml:808(para)
+msgid "<application>gedit</application> chooses an appropriate syntax highlighting mode based on a document's type. To override the syntax highlighting mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Highlight Mode</guimenuitem></menuchoice>, then choose one of the following menu items:"
+msgstr "<application>gedit</application> zvolí pÅ?ísluÅ¡né zvýrazÅ?ování syntaxe na základÄ? typu dokumentu. Režim můžete ruÄ?nÄ? pÅ?enastavit volbou <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Režim zvýrazÅ?ování</guimenuitem></menuchoice> a následným výbÄ?rem z nabídek:"
+
+#: C/gedit.xml:811(guimenuitem)
+msgid "Normal"
+msgstr "Prostý text"
+
+#: C/gedit.xml:813(para)
+msgid "Do not display any syntax highlighting."
+msgstr "Nezobrazuje žádné zvýraznÄ?ní syntaxe."
+
+#: C/gedit.xml:817(guisubmenu)
+msgid "Sources"
+msgstr "Zdrojové kódy"
+
+#: C/gedit.xml:819(para)
+msgid "Display syntax highlighting to edit source code. Use the <guisubmenu>Sources</guisubmenu> submenu to select the source code type."
+msgstr "Zobrazuje zvýraznÄ?ní syntaxe pro zdrojové kódy. V podnabídce <guisubmenu>Zdrojové kódy</guisubmenu> zvolte typ zdrojového kódu."
+
+#: C/gedit.xml:823(guisubmenu)
+msgid "Markup"
+msgstr "ZnaÄ?ky"
+
+#: C/gedit.xml:825(para)
+msgid "Display syntax highlighting to edit markup code. Use the <guisubmenu>Markup</guisubmenu> submenu to select the markup code type."
+msgstr "Zobrazuje zvýraznÄ?ní syntaxe pro znaÄ?kovací jazyky. V podnabídce <guisubmenu>ZnaÄ?ky</guisubmenu> zvolte typ znaÄ?kovacího jazyka."
+
+#: C/gedit.xml:829(guisubmenu)
+msgid "Scripts"
+msgstr "Skripty"
+
+#: C/gedit.xml:831(para)
+msgid "Display syntax highlighting to edit script code. Use the <guisubmenu>Scripts</guisubmenu> submenu to select the script code type."
+msgstr "Zobrazuje zvýraznÄ?ní syntaxe pro skriptovací jazyky. V podnabídce <guisubmenu>Skripty</guisubmenu> zvolte typ skriptovacího jazyka."
+
+#: C/gedit.xml:835(guisubmenu)
+msgid "Others"
+msgstr "Jiné"
+
+#: C/gedit.xml:837(para)
+msgid "Display syntax highlighting to edit other types of code. Use the <guisubmenu>Others</guisubmenu> submenu to select the code type."
+msgstr "Zobrazuje zvýraznÄ?ní syntaxe pro ostatní kód. V podnabídce <guisubmenu>Jiné</guisubmenu> zvolte typ kódu."
+
+#: C/gedit.xml:845(title)
+msgid "Piping the Output of a Command to a File"
+msgstr "Propojení výstupu pÅ?íkazu do souboru"
+
+#: C/gedit.xml:846(para)
+msgid "You can use <application>gedit</application> to pipe the output of a command to a text file. For example, to pipe the output of an <command>ls</command> command to a text file, type <command>ls | gedit</command>, then press <keycap>Return</keycap>."
+msgstr "Můžete <application>gedit</application> použít k propojení výstupu pÅ?íkazu do textového souboru. NapÅ?íklad chcete dostat do textového souboru výstup pÅ?íkazu <command>ls</command>, tak staÄ?í napsat <command>ls | gedit</command> a stisknout <keycap>Return</keycap>."
+
+#: C/gedit.xml:847(para)
+msgid "The output of the <command>ls</command> command is displayed in a new text file in the <application>gedit</application> window."
+msgstr "Výstup pÅ?íkazu <command>ls</command> se zobrazí jako nový textový soubor v oknÄ? <application>gedit</application>."
+
+#: C/gedit.xml:848(para)
+msgid "Alternatively, you can use the <application>External tools</application> plugin to pipe command output to the current file."
+msgstr "PÅ?ípadnÄ? lze použít i zásuvný modul <application>Externí nástroje</application>, který propojí výstup pÅ?íkazu do souÄ?asného souboru."
+
+#: C/gedit.xml:854(title)
+msgid "Shortcut Keys"
+msgstr "Klávesové zkratky"
+
+#: C/gedit.xml:855(para)
+msgid "Use shortcut keys to perform common tasks more quickly than with the mouse and menus. The following tables list all of <application>gedit</application>'s shortcut keys."
+msgstr "Používejte klávesové zkratky pro provádÄ?ní bÄ?žných úkonů rychleji než kdybyste pracovali s myší a nabídkami. Následující tabulky uvádÄ?jí klávesové zkratky aplikace <application>gedit</application>."
+
+#: C/gedit.xml:856(para)
+msgid "For more on shortcut keys, see the <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:user-guide?keyboard-skills\">Desktop User Guide</ulink>."
+msgstr "Více o klávesových zkratkách viz <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:user-guide?keyboard-skills\">Uživatelská pÅ?íruÄ?ka k pracovnímu prostÅ?edí</ulink>."
+
+#. ============= Tabs ========================
+#: C/gedit.xml:859(bridgehead)
+#: C/gedit.xml:1207(guilabel)
+msgid "Tabs"
+msgstr "Tabelátory"
+
+#: C/gedit.xml:860(para)
+msgid "Shortcuts for tabs:"
+msgstr "Klávesové zkratky pro karty:"
+
+#: C/gedit.xml:868(para)
+#: C/gedit.xml:912(para)
+#: C/gedit.xml:968(para)
+#: C/gedit.xml:1016(para)
+#: C/gedit.xml:1044(para)
+#: C/gedit.xml:1091(para)
+#: C/gedit.xml:1134(para)
+msgid "Shortcut Key"
+msgstr "Klávesová zkratka"
+
+#: C/gedit.xml:870(para)
+#: C/gedit.xml:914(para)
+#: C/gedit.xml:970(para)
+#: C/gedit.xml:1018(para)
+#: C/gedit.xml:1046(para)
+#: C/gedit.xml:1093(para)
+#: C/gedit.xml:1136(para)
+msgid "Command"
+msgstr "PÅ?íkaz"
+
+#: C/gedit.xml:875(para)
+msgid "Ctrl + Alt + PageUp"
+msgstr "Ctrl + Alt + PageUp"
+
+#: C/gedit.xml:876(para)
+msgid "Switches to the next tab to the left."
+msgstr "PÅ?epnout na následující kartu vlevo."
+
+#: C/gedit.xml:879(para)
+msgid "Ctrl + Alt + PageDown"
+msgstr "Ctrl + Alt + PageDown"
+
+#: C/gedit.xml:880(para)
+msgid "Switches to the next tab to the right."
+msgstr "PÅ?epnout na následující kartu vpravo."
+
+#: C/gedit.xml:883(para)
+#: C/gedit.xml:947(para)
+msgid "Ctrl + W"
+msgstr "Ctrl + W"
+
+#: C/gedit.xml:884(para)
+msgid "Close tab."
+msgstr "ZavÅ?ít kartu."
+
+#: C/gedit.xml:887(para)
+msgid "Ctrl + Shift + L"
+msgstr "Ctrl + Shift + L"
+
+#: C/gedit.xml:888(para)
+msgid "Save all tabs."
+msgstr "Uložit všechny karty."
+
+#: C/gedit.xml:891(para)
+msgid "Ctrl + Shift + W"
+msgstr "Ctrl + Shift + W"
+
+#: C/gedit.xml:892(para)
+msgid "Close all tabs."
+msgstr "ZavÅ?ít vÅ¡echny karty."
+
+#: C/gedit.xml:895(para)
+msgid "Alt + n"
+msgstr "Alt + n"
+
+#: C/gedit.xml:896(para)
+msgid "Jump to nth tab."
+msgstr "PÅ?epnout na n-tou kartu."
+
+#. ============= Files ========================
+#: C/gedit.xml:903(bridgehead)
+msgid "Files"
+msgstr "Soubory"
+
+#: C/gedit.xml:904(para)
+msgid "Shortcuts for working with files:"
+msgstr "Klávesové zkratky pro práci se soubory:"
+
+#: C/gedit.xml:919(para)
+msgid "Ctrl + N"
+msgstr "Ctrl + N"
+
+#: C/gedit.xml:920(para)
+msgid "Create a new document."
+msgstr "VytvoÅ?it nový dokument."
+
+#: C/gedit.xml:923(para)
+msgid "Ctrl + O"
+msgstr "Ctrl + O"
+
+#: C/gedit.xml:924(para)
+msgid "Open a document."
+msgstr "OtevÅ?ít dokument."
+
+#: C/gedit.xml:927(para)
+msgid "Ctrl + L"
+msgstr "Ctrl + L"
+
+#: C/gedit.xml:928(para)
+msgid "Open a location."
+msgstr "OtevÅ?ít umístÄ?ní."
+
+#: C/gedit.xml:931(para)
+msgid "Ctrl + S"
+msgstr "Ctrl + S"
+
+#: C/gedit.xml:932(para)
+msgid "Save the current document to disk."
+msgstr "Uložit souÄ?asný dokument na disk."
+
+#: C/gedit.xml:935(para)
+msgid "Ctrl + Shift + S"
+msgstr "Ctrl + Shift + S"
+
+#: C/gedit.xml:936(para)
+msgid "Save the current document with a new filename."
+msgstr "Uložit souÄ?asný dokument pod novým názvem."
+
+#: C/gedit.xml:939(para)
+msgid "Ctrl + P"
+msgstr "Ctrl + P"
+
+#: C/gedit.xml:940(para)
+msgid "Print the current document."
+msgstr "Vytisknout souÄ?asný dokument."
+
+#: C/gedit.xml:943(para)
+msgid "Ctrl + Shift + P"
+msgstr "Ctrl + Shift + P"
+
+#: C/gedit.xml:944(para)
+msgid "Print preview."
+msgstr "Zobrazit náhled pÅ?ed tiskem."
+
+#: C/gedit.xml:948(para)
+msgid "Close the current document."
+msgstr "ZavÅ?ít souÄ?asný dokument."
+
+#: C/gedit.xml:951(para)
+msgid "Ctrl + Q"
+msgstr "Ctrl + Q"
+
+#: C/gedit.xml:952(para)
+msgid "Quit Gedit."
+msgstr "UkonÄ?it Gedit."
+
+#. ============= Edit =======================
+#: C/gedit.xml:959(bridgehead)
+#: C/gedit.xml:1408(guimenu)
+#: C/gedit.xml:1414(guimenu)
+#: C/gedit.xml:1420(guimenu)
+#: C/gedit.xml:1426(guimenu)
+msgid "Edit"
+msgstr "Ã?prava"
+
+#: C/gedit.xml:960(para)
+msgid "Shortcuts for editing documents:"
+msgstr "Klávesové zkratky pro úpravu dokumentu:"
+
+#: C/gedit.xml:975(para)
+msgid "Ctrl + Z"
+msgstr "Ctrl + Z"
+
+#: C/gedit.xml:976(para)
+msgid "Undo the last action."
+msgstr "Vrátit zpÄ?t poslední provedený úkon."
+
+#: C/gedit.xml:979(para)
+msgid "Ctrl + Shift + Z"
+msgstr "Ctrl + Shift + Z"
+
+#: C/gedit.xml:980(para)
+msgid "Redo the last undone action ."
+msgstr "Znovu provést naposledy zpÄ?t vrácený úkon."
+
+#: C/gedit.xml:983(para)
+msgid "Ctrl + X"
+msgstr "Ctrl + X"
+
+#: C/gedit.xml:984(para)
+msgid "Cut the selected text or region and place it on the clipboard."
+msgstr "Vyjmout vybraný text nebo oblast a vložit ji do schránky."
+
+#: C/gedit.xml:987(para)
+msgid "Ctrl + C"
+msgstr "Ctrl + C"
+
+#: C/gedit.xml:988(para)
+msgid "Copy the selected text or region onto the clipboard."
+msgstr "Zkopírovat vybraný text nebo oblast do schránky."
+
+#: C/gedit.xml:991(para)
+msgid "Ctrl + V"
+msgstr "Ctrl + V"
+
+#: C/gedit.xml:992(para)
+msgid "Paste the contents of the clipboard."
+msgstr "Vložit obsah ze schránky."
+
+#: C/gedit.xml:995(para)
+msgid "Ctrl + A"
+msgstr "Ctrl + A"
+
+#: C/gedit.xml:996(para)
+msgid "Select all."
+msgstr "Vybrat vše."
+
+#: C/gedit.xml:999(para)
+msgid "Ctrl + D"
+msgstr "Ctrl + D"
+
+#: C/gedit.xml:1000(para)
+msgid "Delete current line."
+msgstr "Odstranit aktuální Å?ádek."
+
+#. ============= Panes =======================
+#: C/gedit.xml:1007(bridgehead)
+msgid "Panes"
+msgstr "Panely"
+
+#: C/gedit.xml:1008(para)
+msgid "Shortcuts for showing and hiding panes:"
+msgstr "Klávesové zkratky pro zobrazování a skrývání panelů:"
+
+#: C/gedit.xml:1023(para)
+msgid "F9"
+msgstr "F9"
+
+#: C/gedit.xml:1024(para)
+msgid "Show/hide the side pane."
+msgstr "Zobrazit/skrýt postranní panel."
+
+#: C/gedit.xml:1027(para)
+msgid "Ctrl + F9"
+msgstr "Ctrl + F9"
+
+#: C/gedit.xml:1028(para)
+msgid "Show/hide the bottom pane."
+msgstr "Zobrazit/skrýt spodní panel."
+
+#. ============= Search =======================
+#: C/gedit.xml:1035(bridgehead)
+msgid "Search"
+msgstr "Vyhledávání"
+
+#: C/gedit.xml:1036(para)
+msgid "Shortcuts for searching:"
+msgstr "Klávesové zkratky pro vyhledávání:"
+
+#: C/gedit.xml:1051(para)
+msgid "Ctrl + F"
+msgstr "Ctrl + F"
+
+#: C/gedit.xml:1052(para)
+msgid "Find a string."
+msgstr "Hledat Å?etÄ?zec."
+
+#: C/gedit.xml:1055(para)
+msgid "Ctrl + G"
+msgstr "Ctrl + G"
+
+#: C/gedit.xml:1056(para)
+msgid "Find the next instance of the string."
+msgstr "Hledat následující výskyt téhož Å?etÄ?zce."
+
+#: C/gedit.xml:1059(para)
+msgid "Ctrl + Shift + G"
+msgstr "Ctrl + Shift + G"
+
+#: C/gedit.xml:1060(para)
+msgid "Find the previous instance of the string."
+msgstr "Hledat pÅ?edchozí výskyt téhož Å?etÄ?zce."
+
+#: C/gedit.xml:1063(para)
+msgid "Ctrl + K"
+msgstr "Ctrl + K"
+
+#: C/gedit.xml:1064(para)
+msgid "Interactive search."
+msgstr "Interaktivní inkrementální vyhledávání."
+
+#: C/gedit.xml:1067(para)
+msgid "Ctrl + H"
+msgstr "Ctrl + H"
+
+#: C/gedit.xml:1068(para)
+msgid "Search and replace."
+msgstr "Vyhledat a nahradit."
+
+#: C/gedit.xml:1071(para)
+msgid "Ctrl + Shift + K"
+msgstr "Ctrl + Shift + K"
+
+#: C/gedit.xml:1072(para)
+msgid "Clear highlight."
+msgstr "ZruÅ¡it zvýrazÅ?ování."
+
+#: C/gedit.xml:1075(para)
+msgid "Ctrl + I"
+msgstr "Ctrl + I"
+
+#: C/gedit.xml:1076(para)
+msgid "Goto line."
+msgstr "PÅ?ejít na Å?ádek."
+
+#. ============= Tools =======================
+#: C/gedit.xml:1082(bridgehead)
+msgid "Tools"
+msgstr "Nástroje"
+
+#: C/gedit.xml:1083(para)
+msgid "Shortcuts for tools:"
+msgstr "Klávesové zkratky pro nástroje:"
+
+#: C/gedit.xml:1098(para)
+msgid "Shift + F7"
+msgstr "Shift + F7"
+
+#: C/gedit.xml:1099(para)
+msgid "Check spelling (with plugin)."
+msgstr "Zkontrolovat pravopis (se zásuvným modulem)"
+
+#: C/gedit.xml:1102(para)
+msgid "Alt + F12"
+msgstr "Alt + F12"
+
+#: C/gedit.xml:1103(para)
+msgid "Remove trailing spaces (with plugin)."
+msgstr "Odstranit koncové mezery (se zásuvným modulem)"
+
+#: C/gedit.xml:1106(para)
+msgid "Ctrl + T"
+msgstr "Ctrl + T"
+
+#: C/gedit.xml:1107(para)
+msgid "Indent (with plugin)."
+msgstr "Odsadit (se zásuvným modulem)"
+
+#: C/gedit.xml:1110(para)
+msgid "Ctrl + Shift + T"
+msgstr "Ctrl + Shift + T"
+
+#: C/gedit.xml:1111(para)
+msgid "Remove Indent (with plugin)."
+msgstr "Zrušit odsazení (se zásuvným modulem)"
+
+#: C/gedit.xml:1114(para)
+msgid "F8"
+msgstr "F8"
+
+#: C/gedit.xml:1115(para)
+msgid "Run \"make\" in current directory (with plugin)."
+msgstr "Spustit â??makeâ?? v aktuální složce (se zásuvným modulem)"
+
+#: C/gedit.xml:1118(para)
+msgid "Ctrl + Shift + D"
+msgstr "Ctrl + Shift + D"
+
+#: C/gedit.xml:1119(para)
+msgid "Directory listing (with plugin)."
+msgstr "Výpis složky (se zásuvným modulem)"
+
+#. ============= Help =======================
+#: C/gedit.xml:1125(bridgehead)
+msgid "Help"
+msgstr "NápovÄ?da"
+
+#: C/gedit.xml:1126(para)
+msgid "Shortcuts for help:"
+msgstr "Klávesové zkratky pro nápovÄ?du:"
+
+#: C/gedit.xml:1141(para)
+msgid "F1"
+msgstr "F1"
+
+#: C/gedit.xml:1142(para)
+msgid "Open <application>gedit</application>'s user manual."
+msgstr "OtevÅ?ít uživatelskou pÅ?íruÄ?ku k aplikaci <application>gedit</application>"
+
+#: C/gedit.xml:1154(title)
+msgid "Preferences"
+msgstr "Volby"
+
+#: C/gedit.xml:1156(para)
+msgid "To configure <application>gedit</application>, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Preferences</guilabel> dialog contains the following categories:"
+msgstr "Pokud si potÅ?ebujete <application>gedit</application> nastavit, zvolte <menuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guimenuitem>Volby</guimenuitem></menuchoice>. Dialog <guilabel>Volby aplikace gedit</guilabel> obsahuje následující karty:"
+
+#: C/gedit.xml:1165(title)
+msgid "View Preferences"
+msgstr "Volby na kartÄ? Zobrazit"
+
+#: C/gedit.xml:1170(para)
+msgid "Select the <guilabel>Enable text wrapping</guilabel> option to have long lines of text flow into paragraphs instead of running off the edge of the text window. This avoids having to scroll horizontally"
+msgstr "Zvolte <guilabel>Povolit zalamování textu</guilabel>, pokud chcete, aby se pÅ?íliÅ¡ dlouhé Å?ádky textu zalomily do odstavce místo toho, aby pÅ?etékaly za okraj okna. Díky tomu nemusíte používat vodorovný posuvník."
+
+#: C/gedit.xml:1171(para)
+msgid "Select the <guilabel>Do not split words over two lines</guilabel> option to have the text wrapping option preserve whole words when flowing text to the next line. This makes text easier to read."
+msgstr "Zvolte <guilabel>NerozdÄ?lovat slova na dva Å?ádky</guilabel>, pokud chcete zabránit rozdÄ?lení celého slova na dva Å?ádky v pÅ?ípadÄ? dlouhých Å?ádků. Díky tomu je text lépe Ä?itelný."
+
+#: C/gedit.xml:1177(para)
+msgid "Select the <guilabel>Display line numbers</guilabel> option to display line numbers on the left side of the <application>gedit</application> window."
+msgstr "Zvolte <guilabel>Zobrazovat Ä?ísla Å?ádků</guilabel>, pokud chcete na levé stranÄ? okna vypisovat Ä?ísla Å?ádků."
+
+#: C/gedit.xml:1181(guilabel)
+msgid "Current Line"
+msgstr "Aktuální Å?ádek"
+
+#: C/gedit.xml:1183(para)
+msgid "Select the <guilabel>Highlight current line</guilabel> option to highlight the line where the cursor is placed."
+msgstr "Zvolte <guilabel>ZvýrazÅ?ovat aktuální Å?ádek</guilabel>, pokud chcete zvýraznit Å?ádek, na kterém se nachází kurzor."
+
+#: C/gedit.xml:1187(guilabel)
+msgid "Right Margin"
+msgstr "Pravý okraj"
+
+#: C/gedit.xml:1189(para)
+msgid "Select the <guilabel>Display right margin</guilabel> option to display a vertical line that indicates the right margin."
+msgstr "Zvolte <guilabel>Zobrazovat pravý okraj</guilabel>, pokud chcete vykreslovat svislou Ä?áru naznaÄ?ující pravý okraj."
+
+#: C/gedit.xml:1190(para)
+msgid "Use the <guilabel>Right margin at column</guilabel> spin box to specify the location of the vertical line."
+msgstr "V poli <guilabel>Pravý okraj ve sloupci</guilabel> můžete urÄ?it umístÄ?ní Ä?áry oznaÄ?ující pravý okraj."
+
+#: C/gedit.xml:1194(guilabel)
+msgid "Bracket Matching"
+msgstr "Odpovídající závorky"
+
+#: C/gedit.xml:1196(para)
+msgid "Select the <guilabel>Highlight matching bracket</guilabel> option to highlight the corresponding bracket when the cursor is positioned on a bracket character."
+msgstr "Zvolte <guilabel>ZvýrazÅ?ovat odpovídající závorku</guilabel>, pokud chcete zvýraznit odpovídající závorku do páru v situaci, kdy se kurzor nachází na znaku závorky."
+
+#: C/gedit.xml:1204(title)
+msgid "Editor Preferences"
+msgstr "Volby na kartÄ? Editor"
+
+#: C/gedit.xml:1209(para)
+msgid "Use the <guilabel>Tab width</guilabel> spin box to specify the width of the space that <application> gedit</application> inserts when you press the <keycap>Tab</keycap> key."
+msgstr "Použijte pole <guilabel>ŠíÅ?ka tabelátorů</guilabel> k urÄ?ení šíÅ?ky místa, které <application>gedit</application> vloží, pokud stisknete klávesu <keycap>Tab</keycap>."
+
+#: C/gedit.xml:1210(para)
+msgid "Select the <guilabel>Insert spaces instead of tabs</guilabel> option to specify that <application> gedit</application> inserts spaces instead of a tab character when you press the <keycap>Tab</keycap> key."
+msgstr "Zvolte <guilabel>Vkládat mezery místo tabelátorů</guilabel>, pokud chcete, aby <application>gedit</application> vkládal mezery místo znaku tab, ve chvíli, kdy stisknete klávesu <keycap>Tab</keycap>."
+
+#: C/gedit.xml:1214(guilabel)
+msgid "Auto Indentation"
+msgstr "Automatické odsazování"
+
+#: C/gedit.xml:1216(para)
+msgid "Select the <guilabel>Enable auto indentation</guilabel> option to specify that the next line starts at the indentation level of the current line."
+msgstr "Zvolte <guilabel>Povolit automatické odsazování</guilabel>, pokud chcete, aby se po pÅ?echodu na nový Å?ádek nastavilo stejné odsazení jako u aktuálního."
+
+#: C/gedit.xml:1220(guilabel)
+msgid "File Saving"
+msgstr "Ukládání souborů"
+
+#: C/gedit.xml:1222(para)
+msgid "Select the <guilabel>Create a backup copy of files before saving</guilabel> option to create a backup copy of a file each time you save the file. The backup copy of the file contains a ~ at the end of the filename."
+msgstr "Zvolte <guilabel>VytváÅ?et záložní kopii souborů pÅ?ed uložením</guilabel>, pokud chcete vytváÅ?et záložní kopii souboru pokaždé, když soubor uložíte. Záložní kopie souboru obsahuje na konci názvu znak ~."
+
+#: C/gedit.xml:1223(para)
+msgid "Select the <guilabel>Autosave files every ... minutes</guilabel> option to automatically save the current file at regular intervals. Use the spin box to specify how often you want to save the file."
+msgstr "Zvolte <guilabel>Automaticky ukládat soubory každých ... minut</guilabel>, pokud chcete aby se aktuální soubory ukládaly v pravidelných intervalech. Do Ä?íselného pole zadejte, jak Ä?asto se má ukládání provádÄ?t."
+
+#: C/gedit.xml:1230(title)
+msgid "Font &amp; Colors Preferences"
+msgstr "Volby na kartÄ? Písma a barvy"
+
+#: C/gedit.xml:1233(guilabel)
+msgid "Font"
+msgstr "Písmo"
+
+#: C/gedit.xml:1235(para)
+msgid "Select the <guilabel>Use default theme font</guilabel> option to use the default system font for the text in the <application>gedit</application> text window."
+msgstr "Zvolte <guilabel>Použít systémové písmo s pevnou šíÅ?kou</guilabel>, pokud chcete použít výchozí systémový font s pevnou šíÅ?kou pro text v oknÄ? <application>gedit</application>."
+
+#: C/gedit.xml:1236(para)
+msgid "The <guilabel>Editor font</guilabel> field displays the font that <application>gedit</application> uses to display text. Click on the button to specify the font type, style, and size to use for text."
+msgstr "<guilabel>Písmo editoru</guilabel> vám umožÅ?uje vybrat písmo textu, pokud nepoužíváte systémové. Kliknutím na tlaÄ?ítko můžete vybrat typ písma a jeho styl a velikost."
+
+#: C/gedit.xml:1240(guilabel)
+msgid "Color Scheme"
+msgstr "Schéma barev"
+
+#: C/gedit.xml:1242(para)
+msgid "You can choose a color scheme from the list of color schemes. By default, the following color schemes are installed:"
+msgstr "Můžete si vybrat barevné schéma ze seznamu barevných schémat. StandardnÄ? jsou nainstalovaná následující barevná schémata:"
+
+#: C/gedit.xml:1245(guilabel)
+msgid "Classic"
+msgstr "Classic"
+
+#: C/gedit.xml:1247(para)
+msgid "Classic color scheme based on the gvim color scheme."
+msgstr "Klasické barevné schéma založené na barevném schématu gvim."
+
+#: C/gedit.xml:1251(guilabel)
+msgid "Cobalt"
+msgstr "Cobalt"
+
+#: C/gedit.xml:1253(para)
+msgid "Blue based color scheme."
+msgstr "Barevné schéma do modra."
+
+#: C/gedit.xml:1257(guilabel)
+msgid "Kate"
+msgstr "Kate"
+
+#: C/gedit.xml:1259(para)
+msgid "Color scheme used in the Kate text editor."
+msgstr "Barevné schéma používané v editoru Kate."
+
+#: C/gedit.xml:1263(guilabel)
+msgid "Oblivion"
+msgstr "Oblivion"
+
+#: C/gedit.xml:1265(para)
+msgid "Dark color scheme using the Tango color palette."
+msgstr "Tmavé barevné schéma dle barevné palety Tango."
+
+#: C/gedit.xml:1269(guilabel)
+msgid "Tango"
+msgstr "Tango"
+
+#: C/gedit.xml:1271(para)
+msgid "Color scheme using the Tango color scheme."
+msgstr "Barevné schéma využívající barevnou paletu Tango."
+
+#: C/gedit.xml:1275(para)
+msgid "You can add a new color scheme by clicking on <guilabel>Add...</guilabel>, and selecting a color scheme file"
+msgstr "Můžete i pÅ?idat nové barevné schéma kliknutím na <guilabel>PÅ?idat</guilabel> a výbÄ?rem souboru s barevným schématem."
+
+#: C/gedit.xml:1276(para)
+msgid "You can remove the selected color scheme by clicking on <guilabel>Remove</guilabel>"
+msgstr "Odstranit vybrané barevné schéma lze kliknutím na <guilabel>Odebrat</guilabel>."
+
+#: C/gedit.xml:1283(title)
+msgid "Plugins Preferences"
+msgstr "Volby na kartÄ? Zásuvné moduly"
+
+#: C/gedit.xml:1284(para)
+msgid "Plugins add extra features to <application>gedit</application>. For more information on plugins and how to use the built-in plugins, see <xref linkend=\"gedit-plugins-overview\"/>."
+msgstr "Zásuvné moduly pÅ?idávají do aplikace <application>gedit</application> dodateÄ?nou funkcionalitu. Více informací o zásuvných modulech a o tom, jak používat zabudované zásuvné moduly, podává <xref linkend=\"gedit-plugins-overview\"/>."
+
+#: C/gedit.xml:1288(title)
+msgid "Enabling a Plugin"
+msgstr "Povolení zásuvného modulu"
+
+#: C/gedit.xml:1289(para)
+msgid "To enable a <application>gedit</application> plugin, perform the following steps:"
+msgstr "Zásuvný modul <application>gedit</application> povolíte následujícím postupem:"
+
+#: C/gedit.xml:1292(para)
+#: C/gedit.xml:1313(para)
+#: C/gedit.xml:1637(para)
+msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Zvolte <menuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guimenuitem>Volby</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gedit.xml:1295(para)
+#: C/gedit.xml:1316(para)
+#: C/gedit.xml:1640(para)
+msgid "Select the <guilabel>Plugins</guilabel> tab."
+msgstr "PÅ?ejdÄ?te na kartu <guilabel>Zásuvné moduly</guilabel>"
+
+#: C/gedit.xml:1298(para)
+msgid "Select the check box next to the name of the plugin that you want to enable."
+msgstr "ZaÅ¡krtnÄ?te pole vedle názvu zásuvného modulu, který chcete povolit."
+
+#: C/gedit.xml:1301(para)
+#: C/gedit.xml:1322(para)
+msgid "Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Preferences</guilabel> dialog."
+msgstr "Kliknutím na <guibutton>ZavÅ?ít</guibutton> dialog <guilabel>Volby aplikace gedit</guilabel> uzavÅ?ete."
+
+#: C/gedit.xml:1308(title)
+msgid "Disabling a Plugin"
+msgstr "Zakázání zásuvného modulu"
+
+#: C/gedit.xml:1309(para)
+msgid "A plugin remains enabled when you quit <application>gedit</application>."
+msgstr "Zásuvný modul zůstane povolený i když <application>gedit</application> ukonÄ?íte."
+
+#: C/gedit.xml:1310(para)
+msgid "To disable a <application>gedit</application> plugin, perform the following steps:"
+msgstr "Zásuvný modul <application>gedit</application> zakážete následujícím postupem:"
+
+#: C/gedit.xml:1319(para)
+msgid "Deselect the check box next to the name of the plugin that you want to disable."
+msgstr "Zrušte zaškrtnutí pole vedle názvu zásuvného modulu, který chcete zakázat."
+
+#: C/gedit.xml:1331(title)
+msgid "Plugins"
+msgstr "Zásuvné moduly"
+
+#: C/gedit.xml:1333(title)
+msgid "Working with Plugins"
+msgstr "Práce se zásuvnými moduly"
+
+#: C/gedit.xml:1334(para)
+msgid "You can add extra features to <application>gedit</application> by enabling <firstterm>plugins</firstterm>. A plugin is a supplementary program that enhances the functionality of an application. Plugins add new items to the <application>gedit</application> menus for the new features they provide."
+msgstr "Do <application>gedit</application> můžete další funkce doplnit povolením <firstterm>zásuvných modulů</firstterm>. Zásuvný modul je pÅ?ídavný program, který rozÅ¡iÅ?uje funkÄ?nost aplikace. Zásuvné moduly pÅ?idávají do nabídek <application>gedit</application> nové položky pro nové funkce, které poskytují."
+
+#: C/gedit.xml:1336(para)
+msgid "Several plugins come built-in with <application>gedit</application>, and you can install more. The <ulink type=\"http\" url=\"http://live.gnome.org/Gedit/Plugins\";>gedit website</ulink> lists third-party plugins."
+msgstr "NÄ?kolik zásuvných modulů je pÅ?ímo souÄ?ástí <application>gedit</application>, další si můžete doinstalovat. Na <ulink type=\"http\" url=\"http://live.gnome.org/Gedit/Plugins\";>webu gedit</ulink> je uvedený seznam zásuvných modulů tÅ?etích stran."
+
+#: C/gedit.xml:1337(para)
+msgid "To enable and disable plugins, or see which plugins are currently enabled, use the <link linkend=\"gedit-prefs-plugins\">Plugins Preferences</link>."
+msgstr "K povolení a zakázání nebo jen zjiÅ¡tÄ?ní, které zásuvné moduly jsou momentálnÄ? povolené, použijte <link linkend=\"gedit-prefs-plugins\">Volby zásuvných modulů</link>."
+
+#: C/gedit.xml:1338(para)
+msgid "The following plugins come built-in with <application>gedit</application>:"
+msgstr "Následující zásuvné moduly vám pÅ?ináší <application>gedit</application> jako standardní souÄ?ást:"
+
+#: C/gedit.xml:1344(para)
+msgid "<link linkend=\"gedit-change-case-plugin\"><application>Change Case</application></link> allows you to change the case of the selected text."
+msgstr "<application><link linkend=\"gedit-change-case-plugin\">ZmÄ?nit velikost písmen</link></application> umožÅ?uje zmÄ?nit velikost písmen vybraného textu."
+
+#: C/gedit.xml:1347(para)
+msgid "<application><link linkend=\"gedit-document-statistics-plugin\">Document Statistics</link></application> shows the number of lines, words, and characters in the document."
+msgstr "<application><link linkend=\"gedit-document-statistics-plugin\">Statistika dokumentu</link></application> ukazuje poÄ?et Å?ádků, slov a znaků v dokumentu."
+
+#: C/gedit.xml:1350(para)
+msgid "<application><link linkend=\"gedit-external-tools-plugin\">External Tools</link></application> allows you to execute external commands from <application>gedit</application>."
+msgstr "<application><link linkend=\"gedit-external-tools-plugin\">Externí nástroje</link></application> umožÅ?uje spustit z <application>gedit</application> externí pÅ?íkaz."
+
+#: C/gedit.xml:1353(para)
+msgid "<application>File Browser</application> allows you to browse your files and folders in the side pane."
+msgstr "<application>Panel prohlížeÄ?e souboru</application> vám umožní procházet své soubory a složky v postranním panelu."
+
+#: C/gedit.xml:1356(para)
+msgid "<application><link linkend=\"gedit-indent-lines-plugin\">Indent Lines</link></application> adds or removes indentation from the selected lines."
+msgstr "<application><link linkend=\"gedit-indent-lines-plugin\">Odsadit Å?ádky</link></application> pÅ?idává nebo ruší odsazení u vybraných Å?ádků."
+
+#: C/gedit.xml:1359(para)
+msgid "<application><link linkend=\"gedit-insert-date-time-plugin\">Insert Date/Time</link></application> adds the current date and time into a document."
+msgstr "<application><link linkend=\"gedit-insert-date-time-plugin\">Vložit datum/Ä?as</link></application> pÅ?idá aktuální datum a Ä?as do dokumentu."
+
+#: C/gedit.xml:1362(para)
+msgid "<application><link linkend=\"gedit-modelines-plugin\">Modelines</link></application> allows you to set editing preferences for individual documents, and supports <application>Emacs</application>, <application>Kate</application> and <application>Vim</application>-style modelines."
+msgstr "<application><link linkend=\"gedit-modelines-plugin\">Å?ádky s režimem</link></application> vám umožní nastavit editaÄ?ní volby zvlášť pro jednotlivé dokumenty a podporuje režimy ve stylu <application>Emacs</application>, <application>Kate</application> a <application>Vim</application>."
+
+#: C/gedit.xml:1365(para)
+msgid "<application><link linkend=\"gedit-python-console-plugin\">Python Console</link></application> allows you to run commands in the python programming language."
+msgstr "<application><link linkend=\"gedit-python-console-plugin\">Konzola Pythonu</link></application> umožÅ?uje spustit pÅ?íkazy programovacího jazyka Python."
+
+#: C/gedit.xml:1368(para)
+msgid "<application><link linkend=\"gedit-snippets-plugin\">Snippets</link></application> allows you to store frequently-used pieces of text and insert them quickly into a document."
+msgstr "<application><link linkend=\"gedit-snippets-plugin\">Ã?ryvky</link></application> vám umožní zapamatovat si Ä?asto používané Ä?ásti textu a rychle je do dokumentu vkládat."
+
+#: C/gedit.xml:1371(para)
+msgid "<application><link linkend=\"gedit-sort-plugin\">Sort</link></application> arranges selected lines of text into alphabetical order."
+msgstr "<application><link linkend=\"gedit-sort-plugin\">Å?adit</link></application> uspoÅ?ádává vybrané Å?ádky textu v abecedním poÅ?adí."
+
+#: C/gedit.xml:1374(para)
+msgid "<application><link linkend=\"gedit-spell-checker-plugin\">Spell Checker</link></application> corrects the spelling in the selected text, or marks errors automatically in the document."
+msgstr "<application><link linkend=\"gedit-spell-checker-plugin\">Kontrola pravopisu</link></application> opravuje pÅ?eklepy ve vybraném textu nebo chyby v dokumentu automaticky oznaÄ?uje."
+
+#: C/gedit.xml:1377(para)
+msgid "<application><link linkend=\"gedit-tag-list-plugin\">Tag List</link></application> lets you insert commonly-used tags for HTML and other languages from a list in the side pane."
+msgstr "<application><link linkend=\"gedit-tag-list-plugin\">Seznam tagů</link></application> vám usnadÅ?uje vkládání bÄ?žnÄ? používaných tagů pro HTML a další jazyky ze seznamu v postranním panelu."
+
+#: C/gedit.xml:1380(para)
+msgid "<application><link linkend=\"gedit-user-name-plugin\">User Name</link></application> inserts the username of the current user into the document."
+msgstr "<application><link linkend=\"gedit-user-name-plugin\">Jméno uživatele</link></application> vkládá jméno souÄ?asného uživatele do dokumentu."
+
+#: C/gedit.xml:1387(title)
+msgid "Change Case Plugin"
+msgstr "Zásuvný modul ZmÄ?nit velikost písmen"
+
+#: C/gedit.xml:1388(para)
+msgid "The <application>Change Case</application> plugin changes the case of the selected text."
+msgstr "Zásuvný modul <application>ZmÄ?nit velikost písmen</application> mÄ?ní velikost písmen ve vybraném textu."
+
+#: C/gedit.xml:1389(para)
+msgid "The following items are added to the <guimenu>Edit</guimenu> menu when the <application>Change Case</application> plugin is enabled:"
+msgstr "Pokud je zásuvný modul <application>ZmÄ?nit velikost písmen</application> povolený, pÅ?idají se do nabídky <guimenu>Upravit</guimenu> následující položky."
+
+#: C/gedit.xml:1399(para)
+msgid "Menu Item"
+msgstr "Položka nabídky"
+
+#: C/gedit.xml:1401(para)
+msgid "Action"
+msgstr "Ä?innost"
+
+#: C/gedit.xml:1403(para)
+msgid "Example"
+msgstr "PÅ?íklad"
+
+#: C/gedit.xml:1409(guisubmenu)
+#: C/gedit.xml:1415(guisubmenu)
+#: C/gedit.xml:1421(guisubmenu)
+#: C/gedit.xml:1427(guisubmenu)
+msgid "Change Case"
+msgstr "ZmÄ?nit velikost písmen"
+
+#: C/gedit.xml:1409(guimenuitem)
+msgid "All Upper Case"
+msgstr "Vše velkými písmeny"
+
+#: C/gedit.xml:1410(para)
+msgid "Change each character to uppercase."
+msgstr "Každé písmeno zmÄ?ní na velké."
+
+#: C/gedit.xml:1411(para)
+msgid "<literal>This text</literal> becomes <literal>THIS TEXT</literal>"
+msgstr "<literal>Tento text</literal> se zmÄ?ní na <literal>TENTO TEXT</literal>"
+
+#: C/gedit.xml:1415(guimenuitem)
+msgid "All Lower Case"
+msgstr "Vše malými písmeny"
+
+#: C/gedit.xml:1416(para)
+msgid "Change each character to lowercase."
+msgstr "Každé písmeno zmÄ?ní na malé."
+
+#: C/gedit.xml:1417(para)
+msgid "<literal>This Text</literal> becomes <literal>this text</literal>"
+msgstr "<literal>Tento Text</literal> se zmÄ?ní na <literal>tento text</literal>"
+
+#: C/gedit.xml:1421(guimenuitem)
+msgid "Invert Case"
+msgstr "Invertovat velikost písmen"
+
+#: C/gedit.xml:1422(para)
+msgid "Change each lowercase character to uppercase, and change each uppercase character to lowercase."
+msgstr "Každé malé písmeno zmÄ?ní na velké a každé velké písmeno na malé."
+
+#: C/gedit.xml:1423(para)
+msgid "<literal>This Text</literal> becomes <literal>tHIS tEXT</literal>"
+msgstr "<literal>Tento Text</literal> se zmÄ?ní na <literal>tENTO tEXT</literal>"
+
+#: C/gedit.xml:1427(guimenuitem)
+msgid "Title Case"
+msgstr "ZaÄ?átky slov velkými písmeny"
+
+#: C/gedit.xml:1428(para)
+msgid "Change the first character of each word to uppercase."
+msgstr "První písmeno každého slova zmÄ?ní na velké, ostatní na malé."
+
+#: C/gedit.xml:1429(para)
+msgid "<literal>this text</literal> becomes <literal>This Text</literal>"
+msgstr "<literal>tento text</literal> se zmÄ?ní na <literal>Tento Text</literal>"
+
+#: C/gedit.xml:1438(title)
+msgid "Document Statistics Plugin"
+msgstr "Zásuvný modul Statistika dokumentu"
+
+#: C/gedit.xml:1439(para)
+msgid "The <application>Document Statistics</application> plugin counts the number of lines, words, characters with spaces, characters without spaces, and bytes in the current file. The plugin displays the results in a <guilabel>Document Statistics</guilabel> dialog. To use the Document Statistics plugin, perform the following steps:"
+msgstr "Zásuvný modul <application>Statistika dokumentu</application> poÄ?ítá Å?ádky, slova, znaky vÄ?etnÄ? mezer, znaky vyjma mezer a bajty v aktuálním souboru. Výsledky zásuvný modul zobrazuje v dialogu <guilabel>Statistika dokumentu</guilabel>. Pokud chcete využít tento zásuvný modul, postupujte následovnÄ?:"
+
+#: C/gedit.xml:1441(para)
+msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>Document Statistics</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Document Statistics</guilabel> dialog. The <guilabel>Document Statistics</guilabel> dialog displays the following information about the file:"
+msgstr "Zvolte <menuchoice><guimenu>Nástroje</guimenu><guimenuitem>Statistika dokumentu</guimenuitem></menuchoice> a zobrazí se dialog <guilabel>Statistika dokumentu</guilabel>. Dialog obsahuje o souboru následující informace:"
+
+#: C/gedit.xml:1444(para)
+msgid "Number of lines in the current document."
+msgstr "PoÄ?et Å?ádků v souÄ?asném dokumentu."
+
+#: C/gedit.xml:1447(para)
+msgid "Number of words in the current document."
+msgstr "PoÄ?et slov v souÄ?asném dokumentu."
+
+#: C/gedit.xml:1450(para)
+msgid "Number of characters, including spaces, in the current document."
+msgstr "PoÄ?et znaků v souÄ?asném dokumentu, vÄ?etnÄ? mezer."
+
+#: C/gedit.xml:1453(para)
+msgid "Number of characters, not including spaces, in the current document."
+msgstr "PoÄ?et znaků v souÄ?asném dokumentu, mimo mezer."
+
+#: C/gedit.xml:1456(para)
+msgid "Number of bytes in the current document."
+msgstr "PoÄ?et bajtů v souÄ?asném dokumentu."
+
+#: C/gedit.xml:1461(para)
+msgid "You can continue to update the <application>gedit</application> file while the <guilabel>Document Statistics</guilabel> dialog is open. To refresh the contents of the <guilabel>Document Statistics</guilabel> dialog, click <guibutton>Update</guibutton>."
+msgstr "Můžete v <application>gedit</application> pokraÄ?ovat v další práci se souborem a dialog <guilabel>Statistika dokumentu</guilabel> pÅ?itom nechat otevÅ?ený. Obsah dialogu obÄ?erstvíte kliknutím na tlaÄ?ítko <guibutton>Aktualizovat</guibutton>."
+
+#: C/gedit.xml:1468(title)
+msgid "External Tools Plugin"
+msgstr "Zásuvný modul Externí nástroje"
+
+#: C/gedit.xml:1469(para)
+msgid "The <application>External Tools</application> plugin allows you to execute external commands from <application>gedit</application>. You can pipe some content into a command and exploit its output (for example, <application>sed</application>), or launch a predefined command (for example, <application>make</application>)."
+msgstr "Zásuvný modul <application>Externí nástroje</application> slouží ke spouÅ¡tÄ?ní externích pÅ?íkazů z aplikace <application>gedit</application>. PÅ?íkazu můžete pÅ?edat nÄ?jaký obsah a využít jeho výstup (napÅ?. <application>sed</application>) nebo spustit pÅ?edefinovaný pÅ?íkaz (napÅ?. <application>make</application>)."
+
+#: C/gedit.xml:1470(para)
+msgid "Use the <guilabel>External Tools Manager</guilabel> to create and edit commands. To run an external command, choose it from the <guimenu>Tools</guimenu> menu."
+msgstr "Pro vytváÅ?ení a úpravu pÅ?íkazů použijte <guilabel>Správce externích nástrojů</guilabel>. Spustit externí pÅ?íkazy můžete z nabídky <guimenu>Nástroje</guimenu>"
+
+#: C/gedit.xml:1473(title)
+msgid "Built-in Commands"
+msgstr "Zabudované pÅ?íkazy"
+
+#: C/gedit.xml:1474(para)
+msgid "The following commands are provided with the <application>External Tools</application> plugin:"
+msgstr "Se zásuvným modulem <application>Externí nástroje</application> jsou dodávané následující pÅ?íkazy:"
+
+#: C/gedit.xml:1476(term)
+msgid "Build"
+msgstr "Sestavit"
+
+#: C/gedit.xml:1478(para)
+msgid "Runs <application>make</application> in the current document's directory."
+msgstr "Spustí <application>make</application> ve složce souÄ?asného souboru."
+
+#: C/gedit.xml:1481(term)
+msgid "Directory Listing"
+msgstr "Výpis složky"
+
+#: C/gedit.xml:1483(para)
+msgid "Lists the contents of the current document's directory in a new document."
+msgstr "Vypíše do nového dokumentu obsah složky souÄ?asného dokumentu."
+
+#: C/gedit.xml:1486(term)
+msgid "Environment Variables"
+msgstr "PromÄ?nné prostÅ?edí"
+
+#: C/gedit.xml:1488(para)
+msgid "Displays the environment variables list in the bottom pane."
+msgstr "Zobrazí ve spodním panelu seznam promÄ?nných prostÅ?edí."
+
+#: C/gedit.xml:1491(term)
+msgid "Grep"
+msgstr "Grep"
+
+#: C/gedit.xml:1493(para)
+msgid "Searches for a term in all files in the current document directory, using pattern matching. Results are shown in the bottom pane."
+msgstr "Vyhledá termín pomocí srovnání vzorků ve vÅ¡ech souborech nacházejících se ve složce souÄ?asného dokumentu. Výsledek se zobrazí ve spodním panelu."
+
+#: C/gedit.xml:1496(term)
+msgid "Remove Trailing Spaces"
+msgstr "Odstranit koncové mezery"
+
+#: C/gedit.xml:1498(para)
+msgid "Removes all spaces from the end of lines in the document."
+msgstr "Odstraní v dokumentu vÅ¡echny mezery z konců Å?ádků."
+
+#: C/gedit.xml:1505(title)
+msgid "Defining a Command"
+msgstr "Definování pÅ?íkazu"
+
+#: C/gedit.xml:1506(para)
+msgid "To add an external command, choose <menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>External Tools</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "PÅ?idat lze externí pÅ?íkazy volbou <menuchoice><guimenu>Nástroje</guimenu><guimenuitem>Externí nástroje</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gedit.xml:1507(para)
+msgid "In the <guilabel>External Tools Manager</guilabel> window, click <guibutton>New</guibutton>. You can speficy the following details for the new command:"
+msgstr "V oknÄ? <guilabel>Správce externích nástrojů</guilabel> kliknÄ?te na <guibutton>Nový</guibutton>. U nového pÅ?íkazu můžete zadat následující údaje:"
+
+#: C/gedit.xml:1509(term)
+msgid "Description"
+msgstr "Popis"
+
+#: C/gedit.xml:1511(para)
+msgid "This description is shown in the statusbar when the menu command is chosen."
+msgstr "Popis se ukáže ve stavovém Å?ádku ve chvíli, kdy pÅ?íkaz vyberete v nabídce."
+
+#: C/gedit.xml:1514(term)
+msgid "Accelerator"
+msgstr "Klávesová zkratka"
+
+#: C/gedit.xml:1516(para)
+msgid "Enter a keyboard shortcut for the command."
+msgstr "Zadejte klávesovou zkratku pro pÅ?íkaz."
+
+#: C/gedit.xml:1519(term)
+msgid "Commands"
+msgstr "PÅ?íkazy"
+
+#: C/gedit.xml:1521(para)
+msgid "The actual commands to be run. Several <application>gedit</application> environment variables can be used to pass content to these commands: see <xref linkend=\"gedit-external-tools-plugin-variables\"/>."
+msgstr "Vlastní pÅ?íkaz, který se má spouÅ¡tÄ?t. Pokud potÅ?ebujete pÅ?íkazu pÅ?edat údaje, můžete použít nÄ?kolik promÄ?nných prostÅ?edí definovaných programem <application>gedit</application>: viz <xref linkend=\"gedit-external-tools-plugin-variables\"/>."
+
+#: C/gedit.xml:1524(term)
+msgid "Input"
+msgstr "Vstup"
+
+#: C/gedit.xml:1526(para)
+msgid "The content to give to the commands (as <systemitem>stdin</systemitem>): the entire text of the current document, the current selection, line, or word."
+msgstr "Obsah, který lze pÅ?edat pÅ?íkazu (pÅ?es standardní vstup <systemitem>stdin</systemitem>): celý text souÄ?asného dokumentu, souÄ?asný výbÄ?r, Å?ádek nebo slovo."
+
+#: C/gedit.xml:1529(term)
+msgid "Output"
+msgstr "Výstup"
+
+#: C/gedit.xml:1531(para)
+msgid "What to do with the output of the commands: display in the bottom pane, put in a new document, or place in the current document, at the end, at the cursor position, or replacing the selection or the entire document."
+msgstr "Co lze udÄ?lat s výstupem pÅ?íkazu: zobrazit ve spodním panelu, vložit do nového dokumentu nebo vložit do souÄ?asného dokumentu na konec, na aktuální pozici nebo nahradit výbÄ?r nebo celý dokument."
+
+#: C/gedit.xml:1534(term)
+msgid "Applicability"
+msgstr "Použitelnost"
+
+#: C/gedit.xml:1536(para)
+msgid "Determines which sort of documents can be affected by the command, for example whether saved or not, and local or remote."
+msgstr "UrÄ?uje, jakou kategorie dokumentů může pÅ?íkaz zpracovávat, napÅ?. zda jsou uložené nebo ne, místní nebo vzdálené apod."
+
+#: C/gedit.xml:1544(title)
+msgid "Editing and Removing Tools"
+msgstr "Ã?prava a odstraÅ?ování nástrojů"
+
+#: C/gedit.xml:1545(para)
+msgid "To edit a tool, select it in the list and make changes to its properties."
+msgstr "Pokud chcete nástroj upravit, zvolte jej v seznamu a zmÄ?Å?te jeho vlastnosti."
+
+#: C/gedit.xml:1546(para)
+msgid "To rename a tool, click it again in the list."
+msgstr "Pokud chcete nástroj pÅ?ejmenovat, kliknÄ?te na nÄ?j v seznamu jeÅ¡tÄ? jednou."
+
+#: C/gedit.xml:1547(para)
+msgid "To restore a built-in tool that you have changed, press <guilabel>Revert</guilabel>."
+msgstr "Pokud chcete zabudovaný nástroj vrátit do původního stavu, kliknÄ?te na <guilabel>Vrátit</guilabel>."
+
+#: C/gedit.xml:1548(para)
+msgid "To remove a tool, select it in the list and press <guibutton>Remove</guibutton>. You can not remove built-in tools, only those you have created yourself."
+msgstr "Pokud chcete nástroj odstranit, vyberte jej v seznamu a stisknÄ?te <guibutton>Odstranit</guibutton>. Zabudované nástroje odstranit nelze, pouze ty, které jste vytvoÅ?ili."
+
+#: C/gedit.xml:1552(title)
+msgid "Variables"
+msgstr "PromÄ?nné"
+
+#: C/gedit.xml:1553(para)
+msgid "You can use the following variables in the <guilabel>Commands</guilabel> field of the command definition:"
+msgstr "V definici pÅ?íkazu v poli <guilabel>PÅ?íkazy</guilabel> můžete použít následující promÄ?nné:"
+
+#: C/gedit.xml:1556(para)
+msgid "GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_URI"
+msgstr "GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_URI"
+
+#: C/gedit.xml:1559(para)
+msgid "GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_NAME"
+msgstr "GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_NAME"
+
+#: C/gedit.xml:1562(para)
+msgid "GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_SCHEME"
+msgstr "GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_SCHEME"
+
+#: C/gedit.xml:1565(para)
+msgid "GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_PATH"
+msgstr "GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_PATH"
+
+#: C/gedit.xml:1568(para)
+msgid "GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_DIR"
+msgstr "GEDIT_CURRENT_DOCUMENT_DIR"
+
+#: C/gedit.xml:1571(para)
+msgid "GEDIT_DOCUMENTS_URI"
+msgstr "GEDIT_DOCUMENTS_URI"
+
+#: C/gedit.xml:1574(para)
+msgid "GEDIT_DOCUMENTS_PATH"
+msgstr "GEDIT_DOCUMENTS_PATH"
+
+#: C/gedit.xml:1581(title)
+msgid "File Browser Plugin"
+msgstr "Zásuvný modul Panel prohlížeÄ?e souborů"
+
+#: C/gedit.xml:1582(para)
+msgid "The <application>File Browser</application> Plugin shows your files and folders in the side pane, allowing you to quickly open files."
+msgstr "Zásuvný modul <application>Panel prohlížeÄ?e souborů</application> zobrazuje vaÅ¡e soubory a složky v postranním panelu, což vám umožÅ?uje rychle otevírat soubory."
+
+#: C/gedit.xml:1583(para)
+msgid "To view the File Browser, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Side Pane</guimenuitem></menuchoice> and then click on the tab showing the File Browser icon at the bottom of the side pane."
+msgstr "ProhlížeÄ? souborů zobrazíte volbou <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Postranní panel</guimenuitem></menuchoice> a následným kliknutím na kartu s ikonou ProhlížeÄ?e souborů dole na postranním panelu."
+
+#: C/gedit.xml:1585(title)
+msgid "Browsing your Files"
+msgstr "Procházení vašich souborů"
+
+#: C/gedit.xml:1586(para)
+msgid "The File Browser tab initially shows your file manager bookmarks. To browse the contents of any item, double-click it."
+msgstr "Na kartÄ? prohlížeÄ?e souborů jsou v poÄ?áteÄ?ním stavu zobrazené záložky ze správce souborů. Obsah kterékoliv z nich zobrazíte dvojitým kliknutím na ní."
+
+#: C/gedit.xml:1587(para)
+msgid "To show a parent folder, choose from the drop-down list, or press the up arrow on the File Browser's toolbar."
+msgstr "RodiÄ?ovskou složku zobrazíte buÄ? výbÄ?rem s vyskakovacího seznamu nebo zmáÄ?knutím Å¡ipky nahoru na panelu nástrojů prohlížeÄ?e souborů."
+
+#: C/gedit.xml:1588(para)
+msgid "To show the folder that contains the document you are currently working on, right-click in the file list and choose <guimenuitem>Set root to active document</guimenuitem>."
+msgstr "Složku, která obsahuje dokument, na kterém právÄ? pracujete, zobrazíte kliknutím pravým tlaÄ?ítkem v seznamu souborů a následnou volbou <guimenuitem>Nastavit koÅ?en podle aktivního dokumentu</guimenuitem>."
+
+#: C/gedit.xml:1592(para)
+msgid "To open a file in <application>gedit</application>, double-click it in the file list."
+msgstr "Pro otevÅ?ení souboru v <application>gedit</application> postaÄ?í dvojitÄ? kliknout na soubor v seznamu."
+
+#: C/gedit.xml:1595(title)
+msgid "Creating Files and Folders"
+msgstr "VytváÅ?ení souborů a složek"
+
+#: C/gedit.xml:1596(para)
+msgid "To create a new, empty text file in the current folder shown in the browser, right-click in the file list and choose <guimenuitem>New File</guimenuitem>."
+msgstr "Pokud chcete vytvoÅ?it nový prázdný textový soubor v aktuální složce zobrazené v prohlížeÄ?i, kliknÄ?te pravým tlaÄ?ítkem v seznamu souborů a zvolte <guimenuitem>Nový soubor</guimenuitem>."
+
+#: C/gedit.xml:1597(para)
+msgid "To create a new folder in the current folder shown in the browser, right-click in the file list and choose <guimenuitem>New Folder</guimenuitem>."
+msgstr "Pokud chcete vytvoÅ?it novou složku v aktuální složce zobrazené v prohlížeÄ?i, kliknÄ?te pravým tlaÄ?ítkem v seznamu souborů a zvolte <guimenuitem>Nová složka</guimenuitem>."
+
+#: C/gedit.xml:1602(title)
+msgid "Indent Lines Plugin"
+msgstr "Zásuvný modul Odsadit Å?ádky"
+
+#: C/gedit.xml:1603(para)
+msgid "The <application>Indent Lines</application> plugin adds or removes space from the beginning of lines of text."
+msgstr "Zásuvný modul <application>Odsadit Å?ádky</application> pÅ?idá nebo odstraní mezery ze zaÄ?átku textového Å?ádku."
+
+#: C/gedit.xml:1604(para)
+msgid "To indent or unindent text, perform the following steps:"
+msgstr "Pro odsazení nebo pÅ?iražení textu proveÄ?te následující kroky:"
+
+#: C/gedit.xml:1606(para)
+msgid "Select the lines that you want to indent. To indent or unindent a single line, place the cursor anywhere on that line."
+msgstr "Vyberte Å?ádky, který chcete odsadit. Pokud chcete odsadit nebo pÅ?irazit jen jeden Å?ádek, staÄ?í na nÄ?j umístit textový kurzor."
+
+#: C/gedit.xml:1611(para)
+msgid "To indent the text, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Indent</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Text odsadíte pomocí <menuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guimenuitem>Odsadit</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gedit.xml:1614(para)
+msgid "To remove the indentation, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Unindent</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Odsazení zrušíte pomocí <menuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guimenuitem>Zrušit odsazení</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gedit.xml:1619(para)
+msgid "The amount of space used, and whether tab character or space characters are used, depends on the <guilabel>Tab Stops</guilabel> settings in the Editor Preferences: see <xref linkend=\"gedit-prefs-editor\"/>."
+msgstr "PoÄ?et mezer a zda se mají použít mezery nebo tabelátor, je závislé na nastavení <guilabel>Tabelátory</guilabel> ve volbách editoru: viz <xref linkend=\"gedit-prefs-editor\"/>."
+
+#: C/gedit.xml:1624(title)
+msgid "Insert Date/Time Plugin"
+msgstr "Zásuvný modul Vložit datum/Ä?as"
+
+#: C/gedit.xml:1625(para)
+msgid "The <application>Insert Date/Time</application> plugin inserts the current date and time into a document. To use the Insert Date/Time plugin, perform the following steps:"
+msgstr "Zásuvný modul <application>Vložit datum/Ä?as</application> vkládá souÄ?asné datum a Ä?as do dokumentu. Tento zásuvný modul se používá následovnÄ?:"
+
+#: C/gedit.xml:1627(para)
+msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Insert Date and Time</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Zvolte <menuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guimenuitem>Vložit datum a Ä?as</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gedit.xml:1628(para)
+msgid "If you have not configured the Insert Date/Time plugin to automatically insert the date/time without prompting you for the format, <application>gedit</application> displays the <guilabel>Insert Date and Time</guilabel> dialog. Select the appropriate date/time format from the list. Click <guibutton>Insert</guibutton> to close the <guilabel>Insert Date and Time</guilabel> dialog. <application>gedit</application> inserts the date/time at the cursor position in the current file."
+msgstr "Pokud nemáte zásuvný modul Vložit datum/Ä?as nastavený tak, aby vkládal datum/Ä?as automaticky bez ptaní na formát, <application>gedit</application> zobrazí dialog <guilabel>Vložit datum a Ä?as</guilabel>. Ze seznamu si vyberte požadovaný formát data/Ä?asu. KliknÄ?te na <guibutton>Vložit</guibutton>, dialog se zavÅ?e a <application>gedit</application> vloží datum/Ä?as do aktuálního souboru na pozici kurzoru."
+
+#: C/gedit.xml:1629(para)
+msgid "If you have configured <application>gedit</application> to use one particular date/time format, the <guilabel>Insert Date and Time</guilabel> dialog is not displayed. The date/time is automatically entered at the cursor position in the current file."
+msgstr "Pokud máte <application>gedit</application> nastavený tak, aby používal konkrétní formát data/Ä?asu, dialog <guilabel>Vložit datum a Ä?as</guilabel> se nezobrazí. Datum/Ä?as se automaticky vloží na pozici kurzoru v aktuálním souboru."
+
+#: C/gedit.xml:1634(title)
+msgid "Configuring the Insert Date/Time Plugin"
+msgstr "Nastavení zásuvného modulu Vložit datum/Ä?as"
+
+#: C/gedit.xml:1635(para)
+msgid "To configure the Insert Date/Time plugin, perform the following steps:"
+msgstr "Nastavení zásuvného modulu Vložit datum/Ä?as provedete následovnÄ?:"
+
+#: C/gedit.xml:1643(para)
+msgid "Select the <guilabel>Insert Date/Time</guilabel> plugin."
+msgstr "Zvolte zásuvný modul <guilabel>Vložit datum/Ä?as</guilabel>."
+
+#: C/gedit.xml:1646(para)
+msgid "Click <guibutton>Configure Plugin</guibutton> to display the <guilabel>Configure insert date/time plugin</guilabel> dialog."
+msgstr "KliknÄ?te na <guibutton>Nastavit zásuvný modul</guibutton> pro zobrazení dialogu <guilabel>Nastavit zásuvný modul pro vložení data a Ä?asu</guilabel>."
+
+#: C/gedit.xml:1649(para)
+msgid "Select one of the options, as follows:"
+msgstr "Vyberte jednu z následujících možností:"
+
+#: C/gedit.xml:1651(para)
+msgid "To specify the date/time format each time you insert the date/time, select the <guilabel>Prompt for a format</guilabel> option."
+msgstr "Pokud chcete pÅ?i každém vkládání data/Ä?asu urÄ?ovat jeho formát, zvolte si <guilabel>Zeptat se na formát</guilabel>"
+
+#: C/gedit.xml:1654(para)
+msgid "To use the same <application>gedit</application>-provided date/time format each time you insert the date/time, select the <guilabel>Use the selected format</guilabel> option, then select the appropriate format from the list. When you select this option, <application>gedit</application> does not prompt you for the date/time format when you choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Insert Date and Time</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Pokud chcete pÅ?i každém vkládání data/Ä?asu použít stejný v <application>gedit</application> pÅ?eddefinovaný formát, zvolte <guilabel>Použít vybraný formát</guilabel> a vyberte jeden z formátů v seznamu. PÅ?i této volbÄ? se vás <application>gedit</application> nebude pÅ?i vkládání dat/Ä?asu na nic dotazovat."
+
+#: C/gedit.xml:1657(para)
+msgid "To use the same customized date/time format each time you insert the date/time, select the <guilabel>Use custom format</guilabel> option, then enter the appropriate format in the text box. For more information about how to specify a custom format, see <ulink url=\"man:strftime\" type=\"man\"><citerefentry><refentrytitle>strftime</refentrytitle><manvolnum>3</manvolnum></citerefentry></ulink>. When you select this option, <application>gedit</application> does not prompt you for the date/time format when you choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Insert Date and Time</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Pokud chcete pÅ?i každém vkládání data/Ä?asu použít stejný uživatelský formát, zvolte <guilabel>Použít vlastní formát</guilabel> a do textového pole zadejte požadovaný formát. Pro více informací, jak formát definovat se podívejte na <ulink url=\"man:strftime\" type=\"man\"><citerefentry><refentrytitle>strftime</refentrytitle><manvolnum>3</manvolnum></citerefentry></ulink>. PÅ?i této volbÄ? se vás <application>gedit</application> nebude pÅ?i vkládání dat/Ä?asu na nic dotazovat."
+
+#: C/gedit.xml:1662(para)
+msgid "Click <guibutton>OK</guibutton> to close the <guilabel>Configure insert date/time plugin</guilabel> dialog."
+msgstr "Kliknutím na <guibutton>OK</guibutton> dialog <guilabel>Nastavit zásuvný modul pro vložení data a Ä?asu</guilabel> zavÅ?ete."
+
+#: C/gedit.xml:1665(para)
+msgid "To close the <guilabel>Preferences</guilabel> dialog, click <guibutton>Close</guibutton>."
+msgstr "Dialog <guilabel>Volby</guilabel> zavÅ?ete kliknutím na <guibutton>ZavÅ?ít</guibutton>."
+
+#: C/gedit.xml:1672(title)
+msgid "Modelines Plugin"
+msgstr "Zásuvný modul Å?ádky s režimem"
+
+#: C/gedit.xml:1673(para)
+msgid "The <application>Modelines</application> plugin allows you to set preferences for individual documents. A <firstterm>modeline</firstterm> is a line of text at the start or end of the document with settings that <application>gedit</application> recognises."
+msgstr "Zásuvný modul <application>Å?ádky s režimem</application> vám umožní nastavit volby pro jednotlivé dokumenty. <firstterm>Å?ádka s režimem</firstterm> je Å?ádek textu na zaÄ?átku nebo konci dokumentu obsahující nastavení, která <application>gedit</application> rozpoznává."
+
+#: C/gedit.xml:1674(para)
+msgid "Preferences set using modelines take precedence over the ones specified in the preference dialog."
+msgstr "Volby nastavené s použitím Å?ádků s režimem mají pÅ?ednost pÅ?ed stejnými volbami zadanými v dialogu Volby."
+
+#: C/gedit.xml:1675(para)
+msgid "You can set the following preferences with modelines:"
+msgstr "V Å?ádcích s režimem můžete nastavit následující volby:"
+
+#: C/gedit.xml:1678(para)
+msgid "Tab width"
+msgstr "ŠíÅ?ka tabelátoru"
+
+#: C/gedit.xml:1681(para)
+msgid "Indent width"
+msgstr "ŠíÅ?ka odsazení"
+
+#: C/gedit.xml:1684(para)
+msgid "Insert spaces instead of tabs"
+msgstr "Vkládání mezer místo tabelátorů"
+
+#: C/gedit.xml:1690(para)
+msgid "Right margin width"
+msgstr "ŠíÅ?ka pravého okraje"
+
+#: C/gedit.xml:1694(para)
+msgid "The <application>Modelines</application> plugin supports a subset of the options used by other text editors <application>Emacs</application>, <application>Kate</application> and <application>Vim</application>."
+msgstr "Zásuvný modul <application>Å?ádky s režimem</application> podporuje podmnožinu voleb používaných ostatními textovými editory <application>Emacs</application>, <application>Kate</application> a <application>Vim</application>."
+
+#: C/gedit.xml:1697(title)
+msgid "Emacs Modelines"
+msgstr "Å?ádky s režimem ve stylu Emacs"
+
+#: C/gedit.xml:1698(para)
+msgid "The first two lines of a document are scanned for <application>Emacs</application> modelines."
+msgstr "První dva Å?ádky dokumentu se zkoumají na Å?ádky s režimem <application>Emacs</application>."
+
+#: C/gedit.xml:1699(para)
+msgid "The <application>Emacs</application> options for tab-width, indent-offset, indent-tabs-mode and autowrap are supported. For more information, see the <ulink type=\"http\" url=\"http://www.delorie.com/gnu/docs/emacs/emacs_486.html\";>GNU Emacs Manual</ulink>."
+msgstr "Z <application>Emacs</application> jsou podporované volby tab-width, indent-offset, indent-tabs-mode a autowrap. Více informací je v <ulink type=\"http\" url=\"http://www.delorie.com/gnu/docs/emacs/emacs_486.html\";>GNU Emacs Manual</ulink>."
+
+#: C/gedit.xml:1702(title)
+msgid "Kate Modelines"
+msgstr "Å?ádky s režimem ve stylu Kate"
+
+#: C/gedit.xml:1703(para)
+msgid "The first and last ten lines a document are scanned for <application>Kate</application> modelines."
+msgstr "První dva Å?ádky dokumentu se zkoumají na Å?ádky s režimem <application>Kate</application>."
+
+#: C/gedit.xml:1704(para)
+msgid "The <application>Kate</application> options for tab-width, indent-width, space-indent, word-wrap and word-wrap-column are supported. For more information, see the <ulink type=\"http\" url=\"http://www.kate-editor.org/article/katepart_modelines\";>Kate website</ulink>."
+msgstr "Z <application>Kate</application> jsou podporované volby tab-width, indent-width, space-indent, word-wrap and word-wrap-column. Více informací je na <ulink type=\"http\" url=\"http://www.kate-editor.org/article/katepart_modelines\";>webu Kate</ulink>."
+
+#: C/gedit.xml:1707(title)
+msgid "Vim Modelines"
+msgstr "Å?ádky s režimem ve stylu Vim"
+
+#: C/gedit.xml:1708(para)
+msgid "The first and last three lines a document are scanned for <application>Vim</application> modelines."
+msgstr "První dva Å?ádky dokumentu se zkoumají na Å?ádky s režimem <application>Vim</application>."
+
+#: C/gedit.xml:1709(para)
+msgid "The <application>Vim</application> options for et, expandtab, ts, tabstop, sw, shiftwidth, wrap, and textwidth are supported. For more information, see the <ulink type=\"http\" url=\"http://vimdoc.sourceforge.net/htmldoc/options.html#modeline\";>Vim website</ulink>."
+msgstr "Z <application>Vim</application> jsou podporované volby et, expandtab, ts, tabstop, sw, shiftwidth, wrap, and textwidth. Více informací je na <ulink type=\"http\" url=\"http://vimdoc.sourceforge.net/htmldoc/options.html#modeline\";>webu Vim</ulink>."
+
+#: C/gedit.xml:1714(title)
+msgid "Python Console Plugin"
+msgstr "Zásuvný modul Konzola Pythonu"
+
+#: C/gedit.xml:1715(para)
+msgid "The <application>Python Console</application> Plugin allows you to run commands in the python programming language from <application>gedit</application>. Enabling the plugin adds a tab to the bottom pane. This shows recent output and a command prompt field."
+msgstr "Zásuvný modul <application>Konzola Pythonu</application> vám umožÅ?uje spouÅ¡tÄ?t pÅ?íkazy programovacího jazyka Python z prostÅ?edí <application>gedit</application>. Po povolení tohoto zásuvného modulu se pÅ?idá karta do spodního panelu. Na ní se zobrazují poslední výstupy a a výzva k pÅ?íkazu."
+
+#: C/gedit.xml:1716(para)
+msgid "Commands entered into the python console are not checked before they are run. It is therefore possible to hang <application>gedit</application>, for example by entering an infinite loop."
+msgstr "PÅ?íkazy zadané do konzoly Pythonu se pÅ?ed spuÅ¡tÄ?ním nekontrolují. Proto mohou způsobit zatuhnutí celé aplikace <application>gedit</application>, napÅ?íklad když zadáte nekoneÄ?nou smyÄ?ku."
+
+#: C/gedit.xml:1720(title)
+msgid "Snippets Plugin"
+msgstr "Zásuvný modul �ryvky"
+
+#: C/gedit.xml:1721(para)
+msgid "The <application>Snippets</application> plugin allows you to store frequently-used pieces of text, called <firstterm>snippets</firstterm>, and insert them quickly into a document."
+msgstr "Zásuvný modul <application>Ã?ryvky</application> vám umožÅ?uje uložit si Ä?asto používané Ä?ásti textu nazývané <firstterm>úryvky</firstterm> a rychle je vkládat do dokumentu."
+
+#: C/gedit.xml:1722(para)
+msgid "Snippets are specific to the language syntax of the current document. For example, when you are working with an HTML document, you can choose from a list of snippets that are useful for HTML. In addition, some snippets are global, and are available in all documents."
+msgstr "Ã?ryvky závisí na jazykové syntaxi aktuálního dokumentu. NapÅ?íklad, pokud pracujete v HTML dokumentu, můžete vybírat z úryvků použitelných pro HTML. NÄ?které úryvky jsou ale globální a lze je použít ve vÅ¡ech dokumentech."
+
+#: C/gedit.xml:1723(para)
+msgid "A number of built-in snippets are installed with <application>gedit</application>, which can be modified."
+msgstr "Množství zabudovaných úryvků se nainstaluje spolu s aplikací <application>gedit</application>, ale můžete si je upravovat."
+
+#: C/gedit.xml:1726(title)
+msgid "Inserting Snippets"
+msgstr "Vložení úryvku"
+
+#: C/gedit.xml:1727(para)
+msgid "To insert a snippet into a document, type its <firstterm>tab trigger</firstterm> and press <keycap>Tab</keycap>. A snippet's tab trigger is usually the first few letters of the snippet, or something else that is short and easy to remember."
+msgstr "Ã?ryvek do dokumentu vložíte tak, že napíšete jeho <firstterm>spouÅ¡tÄ?Ä? tabelátoru</firstterm> a zmáÄ?knete <keycap>Tab</keycap>. SpouÅ¡tÄ?Ä?em tabelátoru je obvykle pár prvních písmen z úryvku nebo jiný krátký a snadno zapamatovatelný text."
+
+#: C/gedit.xml:1728(para)
+msgid "Alternatively, press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Space</keycap></keycombo> to see a list of snippets you can insert."
+msgstr "Respektive můžete zmáÄ?knout <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Space</keycap></keycombo> pro zobrazení seznamu úryvků, které můžete vložit."
+
+#: C/gedit.xml:1732(title)
+msgid "Adding Snippets"
+msgstr "PÅ?idání úryvku"
+
+#: C/gedit.xml:1733(para)
+msgid "To create a new snippet, do the following:"
+msgstr "Nový úryvek vytvoÅ?íte následovnÄ?:"
+
+#: C/gedit.xml:1736(para)
+msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>Manage Snippets</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Snippets Manager</guilabel> window opens."
+msgstr "Zvolte <menuchoice><guimenu>Nástroje</guimenu><guimenuitem>Spravovat úryvky</guimenuitem></menuchoice>. OtevÅ?e se okno <guilabel>Správce úryvků</guilabel>."
+
+#: C/gedit.xml:1739(para)
+msgid "The list of snippets is grouped by language. Select the language you want to add a snippet to, or a snippet in that language group. To add a snippet for all languages, choose Global at the top of the list. The syntax of the document you are currently working with is shown by default."
+msgstr "Seznam úryvků je seskupený podle jazyků. Zvolte jazyk, do kterého chcete úryvek pÅ?idat, nebo nÄ?jaký úryvek náležející do onoho jazyka. Pokud chcete pÅ?idat úryvek pro vÅ¡echny jazyky, musíte použít skupinu Globální na zaÄ?átku seznamu. Skupina odpovídající syntaxi dokumentu, který právÄ? upravujete, se na zaÄ?átku pÅ?ímo nabídne."
+
+#: C/gedit.xml:1742(para)
+msgid "Click <guibutton>New</guibutton>. A new snippet appears in the list."
+msgstr "KliknÄ?te na <guibutton>Nový</guibutton>. Nový úryvek se objeví v seznamu."
+
+#: C/gedit.xml:1745(para)
+msgid "Enter the following information for the new snippet:"
+msgstr "U nového úryvku zadejte následující informace:"
+
+#: C/gedit.xml:1747(term)
+msgid "Name"
+msgstr "Název"
+
+#: C/gedit.xml:1749(para)
+msgid "Enter a name for the snippet in the text field within the snippet list. The name of a snippet serves only as a reminder of its purpose. You can change name of a snippet you create by clicking on it in the list."
+msgstr "Zadejte název úryvku v textovém poli v seznamu úryvků. Název úryvku slouží pouze k oznaÄ?ení jeho úÄ?elu. Název vytvoÅ?eného úryvku můžete zmÄ?nit kliknutím na vybraný název v seznamu."
+
+#: C/gedit.xml:1752(term)
+msgid "Snippet text"
+msgstr "Text úryvku"
+
+#: C/gedit.xml:1754(para)
+msgid "Enter the text of the snippet in the <guilabel>Edit snippet</guilabel> text box. For special codes you can use, see <xref linkend=\"gedit-snippets-plugin-syntax\"/>."
+msgstr "Do textového pole <guilabel>Upravit</guilabel> zadejte text úryvku. Můžete použít speciální kódy, jak je uvádí <xref linkend=\"gedit-snippets-plugin-syntax\"/>."
+
+#: C/gedit.xml:1755(para)
+msgid "You can switch back to the document window to copy text without closing the <guilabel>Snippets Manager</guilabel> window."
+msgstr "Můžete se pÅ?epnout zpátky do okna s dokumentem, abyste si zkopírovali text, i bez zavÅ?ení <guilabel>Správce úryvků</guilabel>."
+
+#: C/gedit.xml:1758(term)
+msgid "Tab Trigger"
+msgstr "SpouÅ¡tÄ?Ä? tabelátoru"
+
+#: C/gedit.xml:1760(para)
+msgid "Enter the tab trigger for the snippet. This is the text that you type before pressing <keycap>Tab</keycap> to insert the snippet."
+msgstr "Zadejte spouÅ¡tÄ?Ä? tabelátoru pro úryvek. Jedná se o text, který musíte zadat, než můžete zmáÄ?knout <keycap>Tab</keycap> pro vložení úryvku."
+
+#: C/gedit.xml:1761(para)
+msgid "The tag must be either a single word comprising only letters, or any single character. The <guilabel>Tab trigger</guilabel> will highlight in red if an invalid tab trigger is entered."
+msgstr "ZnaÄ?ka musí být samostatné slovo skládající se pouze z písmen nebo samostatný znak. V pÅ?ípadÄ?, že zadáte neplatný <guilabel>SpouÅ¡tÄ?Ä? tabelátoru</guilabel>, tak zÄ?ervená."
+
+#: C/gedit.xml:1764(term)
+msgid "Shortcut key"
+msgstr "Klávesová zkratka"
+
+#: C/gedit.xml:1766(para)
+msgid "Type a shortcut key to use for inserting the snippet."
+msgstr "Zapište klávesovou zkratku použitelnou pro vložení úryvku."
+
+#: C/gedit.xml:1775(title)
+msgid "Editing and Removing Snippets"
+msgstr "Ã?prava a odstranÄ?ní úryvků"
+
+#: C/gedit.xml:1776(para)
+msgid "To edit a snippet, select it in the list and make changes to its text and activation properties."
+msgstr "Upravit úryvek můžete tak, že jej vyberete v seznamu a zmÄ?níte jeho text a spouÅ¡tÄ?cí vlastnosti."
+
+#: C/gedit.xml:1777(para)
+msgid "To rename a snippet, click it again in the list."
+msgstr "Pokud chcete vybraný úryvek pÅ?ejmenovat, tak na nÄ?j jeÅ¡tÄ? jednou kliknÄ?te."
+
+#: C/gedit.xml:1778(para)
+msgid "To restore a built-in snippet that you have changed, press <guilabel>Revert</guilabel>."
+msgstr "Jestliže jste zabudovaný úryvek zmÄ?nili a chcete jej vrátit do původního stavu, zmáÄ?knÄ?te <guilabel>Vrátit</guilabel>."
+
+#: C/gedit.xml:1779(para)
+msgid "To remove a snippet, select it in the list and press <guibutton>Remove</guibutton>. You can not remove built-in snippets, only those you have created yourself."
+msgstr "Když chcete úryvek odstranit, tak jej vyberte v seznamu a zmáÄ?knÄ?te <guibutton>Odstranit</guibutton>. Nelze odstranit zabudované úryvky, pouze ty, které jste vytvoÅ?ili."
+
+#: C/gedit.xml:1783(title)
+msgid "Snippet Substitutions"
+msgstr "Náhrady v úryvcích"
+
+#: C/gedit.xml:1784(para)
+msgid "In addition to inserting stored text, a snippet can include customizable text, or mark spaces where you can add text once the snippet is inserted in your document."
+msgstr "Mimo vkládání uloženého textu mohou úryvky obsahovat pÅ?izpůsobitelný text nebo rezervované místo, na které doplníte text až po vložení úryvku do dokumentu."
+
+#: C/gedit.xml:1788(para)
+msgid "You can use the following placeholder codes in snippet text:"
+msgstr "V úryvcích můžete použít následující zástupné kódy:"
+
+#: C/gedit.xml:1790(term)
+msgid "Tab placeholders"
+msgstr "Tabelátorový zástupce"
+
+#: C/gedit.xml:1792(para)
+msgid "<literal>$<replaceable>n</replaceable></literal> defines a tab placeholder, where <literal>n</literal> is any number from 1 upwards."
+msgstr "<literal>$<replaceable>n</replaceable></literal> definuje tabelátorového zástupce, kde <literal>n</literal> je Ä?íslo vÄ?tší než 1."
+
+#: C/gedit.xml:1793(para)
+msgid "<literal>${<replaceable>n</replaceable>:<replaceable>default</replaceable>}</literal> defines a tab placeholder with a default value."
+msgstr "<literal>${<replaceable>n</replaceable>:<replaceable>default</replaceable>}</literal> definuje tabelátorového zástupce s výchozí hodnotou."
+
+#: C/gedit.xml:1794(para)
+msgid "A tab placeholder marks a place in the snippet text where you can add extra text after the snippet is inserted."
+msgstr "Tabelátorový zástupce oznaÄ?uje v textu úryvku místo, na které můžete po vložení úryvku doplnit dodateÄ?ný text."
+
+#: C/gedit.xml:1795(para)
+msgid "To use tab placeholders, insert the snippet as normal. The cursor is placed at the first tab placeholder. Type text, and press <keycap>Tab</keycap> to advance to the next tab placeholder. The number in the placeholder code defines the order in which tab advances to each place in the text."
+msgstr "Tabelátorového zástupce použijete tak, že úryvek normálnÄ? vložíte. Kurzor se umístí na pozici prvního tabelátorového zástupce. VepiÅ¡te pÅ?ípadný text a stiskem <keycap>Tab</keycap> se pÅ?esunete na dalšího tabelátorového zástupce. Ä?íslo tabelátorového zástupce urÄ?uje poÅ?adí, v jakém se budete po tabelátorových zástupcích pohybovat."
+
+#: C/gedit.xml:1796(para)
+msgid "Press <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Tab</keycap></keycombo> to return to the previous tab placeholder. Pressing <keycap>Tab</keycap> when there are no more tab placeholders moves the cursor to the end of the snippet text, or to the end placeholder if it exists."
+msgstr "Stisknutím <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Tab</keycap></keycombo> se vrátíte na pÅ?edchozího tabelátorového zástupce. Pokud stisknete <keycap>Tab</keycap>, když už není k dispozici žádný další tabelátorový zástupce, kurzor se pÅ?esune na konec úryvku nebo na koncového zástupce, pokud existuje."
+
+#: C/gedit.xml:1799(term)
+msgid "Mirror placeholders"
+msgstr "Zrcadlený zástupce"
+
+#: C/gedit.xml:1801(para)
+msgid "A repeated tab placeholder will mirror the placeholder already defined. This allows you to type in text only once that you want to appear several times in the snippet."
+msgstr "Opakování stejného tabelátorového zástupce bude zrcadlem již definovaného zástupce. Potom staÄ?í zadat text jen jednou a objeví se v úryvku vícekrát."
+
+#: C/gedit.xml:1804(term)
+msgid "End placeholder"
+msgstr "Koncový zástupce"
+
+#: C/gedit.xml:1806(para)
+msgid "<literal>$0</literal> defines the end placeholder. This allows you to finish working with the snippet with the cursor at a point other than the end of the snippet text."
+msgstr "<literal>$0</literal> definuje koncového zástupce. Ten umožÅ?uje dokonÄ?it práci s úryvkem s kurzorem na jiné pozici, než je konec textu úryvku."
+
+#: C/gedit.xml:1809(term)
+msgid "Environmental variables"
+msgstr "PromÄ?nné prostÅ?edí"
+
+#: C/gedit.xml:1811(para)
+msgid "Environmental variable such as <literal>$PATH</literal> and <literal>$HOME</literal> are substituted in snippet text. The following variables specific to <application>gedit</application> can also be used:"
+msgstr "PromÄ?nné prostÅ?edí, jako je <literal>$PATH</literal> a <literal>$HOME</literal>, se v úryvku pÅ?ísluÅ¡nÄ? nahradí jejich hodnotou. Navíc můžete použít následující promÄ?nné specifické pro <application>gedit</application>:"
+
+#: C/gedit.xml:1813(term)
+msgid "$GEDIT_SELECTED_TEXT"
+msgstr "$GEDIT_SELECTED_TEXT"
+
+#: C/gedit.xml:1815(para)
+msgid "The currently selected text."
+msgstr "AktuálnÄ? vybraný text."
+
+#: C/gedit.xml:1818(term)
+msgid "$GEDIT_FILENAME"
+msgstr "$GEDIT_FILENAME"
+
+#: C/gedit.xml:1820(para)
+msgid "The full filename of the document, or an empty string if the document isn't saved yet."
+msgstr "Plný název souboru s dokumentem nebo prázdný Å?etÄ?zec v pÅ?ípadÄ?, že dokument není doposud uložený."
+
+#: C/gedit.xml:1823(term)
+msgid "$GEDIT_BASENAME"
+msgstr "$GEDIT_BASENAME"
+
+#: C/gedit.xml:1825(para)
+msgid "The basename of the filename of the document, or an empty string if the document isn't saved yet."
+msgstr "Samotný název souboru s dokumentem bez cesty nebo prázdný Å?etÄ?zec v pÅ?ípadÄ?, že dokument není doposud uložený."
+
+#: C/gedit.xml:1828(term)
+msgid "$GEDIT_CURRENT_WORD"
+msgstr "$GEDIT_CURRENT_WORD"
+
+#: C/gedit.xml:1830(para)
+msgid "The word at the cursor's location in the document. When this variable is used, the current word will be replaced by the snippet text."
+msgstr "Slovo nacházející se na pozici kurzoru v dokumentu. Pokud se použije tato promÄ?nná, tak se souÄ?asné slovo nahradí textem úryvku."
+
+#: C/gedit.xml:1838(term)
+msgid "Shell placeholders"
+msgstr "Zástupce Shell"
+
+#: C/gedit.xml:1840(para)
+msgid "<literal>$(<replaceable>cmd</replaceable>)</literal> is replaced by the result of executing <replaceable>cmd</replaceable> in a shell."
+msgstr "<literal>$(<replaceable>cmd</replaceable>)</literal> se nahradí výsledkem spuÅ¡tÄ?ní <replaceable>cmd</replaceable> v shellu."
+
+#: C/gedit.xml:1841(para)
+msgid "<literal>$(<replaceable>n</replaceable>:<replaceable>cmd</replaceable>)</literal> allows you to give this placeholder a reference, where <replaceable>n</replaceable> is any number from 1 upwards. Use <literal>$<replaceable>n</replaceable></literal> to use the output from one shell placeholder as input in another."
+msgstr "<literal>$(<replaceable>n</replaceable>:<replaceable>cmd</replaceable>)</literal> vám umožní se na tohoto zástupce odkazovat. <replaceable>n</replaceable> je Ä?íslo vÄ?tší než 1. Použitím <literal>$<replaceable>n</replaceable></literal> můžete zadat výstup jednoho zástupce jako vstup jiného."
+
+#: C/gedit.xml:1844(term)
+msgid "Python placeholders"
+msgstr "Zástupce Python"
+
+#: C/gedit.xml:1846(para)
+msgid "<literal>$&lt;<replaceable>cmd</replaceable>&gt;</literal> is replaced by the result of evaluating <replaceable>cmd</replaceable> in the python interpreter."
+msgstr "<literal>$&lt;<replaceable>cmd</replaceable>&gt;</literal> se nahradí výsledkem vyhodnocení <replaceable>cmd</replaceable> v interpretru Pythonu."
+
+#: C/gedit.xml:1847(para)
+msgid "<literal>$&lt;<replaceable>a</replaceable>:<replaceable>cmd</replaceable>&gt;</literal> specifies another python placeholder as a dependency, where <replaceable>a</replaceable> gives its order in the snippet. This allows you to use python functions defined in another snippet. To specify several dependencies, separate the numbers with commas thus: <literal>$&lt;<replaceable>a</replaceable>,<replaceable>b</replaceable>:<replaceable>cmd</replaceable>&gt;</literal>"
+msgstr "<literal>$&lt;<replaceable>a</replaceable>:<replaceable>cmd</replaceable>&gt;</literal> deklaruje jiného zástupce Python jako závislost, kde <replaceable>a</replaceable> urÄ?uje jeho poÅ?adí v úryvku. To vám umožÅ?uje použít funkci Pythonu definovanou v jiném úryvku. Více závislostí zadáte jako Ä?ísla oddÄ?lená Ä?árkami takto: <literal>$&lt;<replaceable>a</replaceable>,<replaceable>b</replaceable>:<replaceable>cmd</replaceable>&gt;</literal>"
+
+#: C/gedit.xml:1848(para)
+msgid "To use a variable in all other python snippets, declare it as <literal>global</literal>."
+msgstr "Aby Å¡ly promÄ?nné použít ve vÅ¡ech dalších úryvcích, musíte je deklarovat jako <literal>global</literal>."
+
+#: C/gedit.xml:1857(title)
+msgid "Sort Plugin"
+msgstr "Zásuvný modul Å?adit"
+
+#: C/gedit.xml:1858(para)
+msgid "The <application>Sort</application> plugin arranges selected lines of text into alphabetical order."
+msgstr "Zásuvný modul <application>Å?adit</application> uspoÅ?ádává vybrané Å?ádky textu v abecedním poÅ?adí."
+
+#: C/gedit.xml:1859(para)
+msgid "You cannot undo the Sort operation, so you should save the file before performing the sort. To revert to the saved version of the file after the sort operation, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Revert</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Operaci Å?adit nelze vrátit zpÄ?t, takže byste mÄ?li pÅ?ed provedením Å?azení soubor uložit. K uložené verzi se můžete po seÅ?azení vrátit pomocí <menuchoice><guimenu>Soubor</guimenu><guimenuitem>Vrátit</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gedit.xml:1862(para)
+msgid "To use the Sort plugin, perform the following steps:"
+msgstr "Zásuvný modul Å?adit se používá následovnÄ?:"
+
+#: C/gedit.xml:1865(para)
+msgid "Select the lines of text you want to sort."
+msgstr "Vyberte Å?ádky s textem, které chcete seÅ?adit."
+
+#: C/gedit.xml:1867(para)
+msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Sort</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Sort</guilabel> dialog opens."
+msgstr "Zvolte <menuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guimenuitem>SeÅ?adit</guimenuitem></menuchoice>. OtevÅ?e se dialog <guilabel>Å?adit</guilabel>."
+
+#: C/gedit.xml:1870(para)
+msgid "Choose the options you want for the sort:"
+msgstr "Nastavte volby, jak chcete Å?adit:"
+
+#: C/gedit.xml:1873(para)
+msgid "To arrange the text in reverse order, select <guilabel>Reverse order</guilabel>."
+msgstr "Aby se text uspoÅ?ádal v opaÄ?ném poÅ?adí, zvolte <guilabel>Obrácené peÅ?adí</guilabel>."
+
+#: C/gedit.xml:1876(para)
+msgid "To delete duplicate lines, select <guilabel>Remove duplicates</guilabel>."
+msgstr "Aby se vymazaly duplicitní Å?ádky, zvolte <guilabel>Odstranit duplikáty</guilabel>."
+
+#: C/gedit.xml:1879(para)
+msgid "To ignore case sensitivity, select <guilabel>Ignore case</guilabel>."
+msgstr "Aby se ignorovala velikost písmen, zvolte <guilabel>Ignorovat velikost písmen</guilabel>."
+
+#: C/gedit.xml:1882(para)
+msgid "To have the sort ignore the characters at the start of the lines, set the first character that should be used for sorting in the <guilabel>Start at column</guilabel> spin box."
+msgstr "Aby se pÅ?i Å?azení ignorovaly znaky na zaÄ?átku Å?ádku, nastavte první znak, který se použije pro Å?azení, v poli <guilabel>ZaÄ?ít ve sloupci</guilabel>."
+
+#: C/gedit.xml:1887(para)
+msgid "To perform the sort operation, click <guibutton>Sort</guibutton>."
+msgstr "Operaci seÅ?azení spustíte kliknutím na <guibutton>SeÅ?adit</guibutton>."
+
+#: C/gedit.xml:1894(title)
+msgid "Spell Checker Plugin"
+msgstr "Zásuvný modul Kontrola pravopisu"
+
+#: C/gedit.xml:1895(para)
+msgid "The <application>Spell Checker</application> plugin checks the spelling in the selected text. You can configure <application>gedit</application> to check the spelling automatically, or you can check the spelling manually, in the specified language. The language setting, and the autocheck spelling properties, apply per document. To use the Spell checker plugin, perform the following steps:"
+msgstr "Zásuvný modul <application>Kontrola pravopisu</application> kontroluje pÅ?eklepy ve vybraném textu. Můžete si <application>gedit</application> nastavit tak, aby pÅ?eklepy kontroloval průbÄ?žnÄ? automaticky a nebo si kontrolu spouÅ¡tÄ?t ruÄ?nÄ?, oboje v zadaném jazyce. Nastavený jazyk a automatická kontrola se vztahují na jednotlivé dokumenty. Modul <application>Kontrola pravopisu</application> se používá následovnÄ?:"
+
+#: C/gedit.xml:1897(para)
+msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>Set Language</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>Set language</guilabel> dialog. Select the appropriate language from the list. Click <guibutton>OK</guibutton> to close the <guilabel>Set language</guilabel> dialog."
+msgstr "Zvolte <menuchoice><guimenu>Nástroje</guimenu><guimenuitem>Nastavit jazyk</guimenuitem></menuchoice> a objeví se dialog <guilabel>Nastavit jazyk</guilabel>. Vyberte si požadovaný jazyk v seznamu. Kliknutím na <guibutton>OK</guibutton> dialog uzavÅ?ete."
+
+#: C/gedit.xml:1900(para)
+msgid "To check the spelling automatically, choose <menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>Autocheck Spelling</guimenuitem></menuchoice>. To unset the automatic spell check, choose <menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>Autocheck Spelling</guimenuitem></menuchoice> again. When automatic spell checking is set, an icon is displayed beside the <guimenuitem>Autocheck Spelling</guimenuitem> menu item. Automatic spell checking is unset by default, each time <application>gedit</application> starts."
+msgstr "Pokud chcete kontrolu provádÄ?t automaticky, zvolte <menuchoice><guimenu>Nástroje</guimenu><guimenuitem>Automaticky kontrolovat pravopis</guimenuitem></menuchoice>. OpÄ?tovným zvolením <menuchoice><guimenu>Nástroje</guimenu><guimenuitem>Automaticky kontrolovat pravopis</guimenuitem></menuchoice> automatickou kontrolu vypnete. Zda je automatická kontrola zapnutá poznáte podle zaÅ¡krtnutí položky <guimenuitem>Automaticky kontrolovat pravopis</guimenuitem> v nabídce. Po každém spuÅ¡tÄ?ní <application>gedit</application> je automatická kontrola standardnÄ? vypnutá."
+
+#: C/gedit.xml:1901(para)
+msgid "Unknown spellings are displayed in a different color, and underlined. Right-click on an unknown spelling, then select <guimenu>Spelling Suggestions</guimenu> from the popup menu:"
+msgstr "Neznámá slova se zobrazují barevnÄ? podtržená. Můžete na nÄ? kliknout pravým tlaÄ?ítkem a ve vyskakovací nabídce <guimenu>Návrhy pravopisu</guimenu> provést:"
+
+#: C/gedit.xml:1904(para)
+msgid "To replace the unknown spelling with another spelling in the list, select the replacement spelling from the <guimenu>Spelling Suggestions</guimenu> popup menu."
+msgstr "Nahrazení neznámého slova jiným slovem ze seznamu volbou navrženého slova ve vyskakovací nabídce <guimenu>Návrhy pravopisu</guimenu>."
+
+#: C/gedit.xml:1907(para)
+msgid "To add the unknown spelling to your personal dictionary, select <menuchoice><guimenu>Spelling Suggestions</guimenu><guimenuitem>Add</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "PÅ?idání neznámého slova do osobního slovníku volbou <menuchoice><guimenu>Návrhy pravopisu</guimenu><guimenuitem>PÅ?idat</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gedit.xml:1910(para)
+msgid "To ignore all occurrences of the unknown spelling, so that they are no longer flagged as unknown but are not added to your personal dictionary, select <menuchoice><guimenu>Spelling Suggestions</guimenu><guimenuitem>Ignore All</guimenuitem></menuchoice>. The unknown word is ignored in the current <application>gedit</application> session only."
+msgstr "Ignorování vÅ¡ech výskytu tohoto neznámého slova volbou <menuchoice><guimenu>Návrhy pravopisu</guimenu><guimenuitem>Ignorovat vÅ¡e</guimenuitem></menuchoice>, Slovo se potom již nebude oznaÄ?ovat jako neznámé, ale do osobního slovníku se nepÅ?idá. Ignorování tohoto neznámého slova bude platit jen pro souÄ?asné sezení <application>gedit</application>."
+
+#: C/gedit.xml:1915(para)
+msgid "To check the spelling manually, choose <menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>Check Spelling</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "RuÄ?nÄ? kontrolu pravopisu spustíte <menuchoice><guimenu>Nástroje</guimenu><guimenuitem>Zkontrolovat pravopis</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gedit.xml:1917(para)
+msgid "If there are no spelling errors, an <guilabel>Information</guilabel> dialog displays a message stating that the document does not contain misspelled words. Click <guibutton>OK</guibutton> to close the <guilabel>Information</guilabel> dialog."
+msgstr "Pokud v dokumentu žádná pravopisná chyba není, tak se zobrazí dialog <guilabel>Informace</guilabel> se zprávou, že dokument neobsahuje žádná slova s pÅ?eklepy. Kliknutím na <guibutton>OK</guibutton> dialog guilabel>Informace</guilabel> zavÅ?ete."
+
+#: C/gedit.xml:1919(para)
+msgid "If there are spelling errors, the <guilabel>Check Spelling</guilabel> dialog is displayed:"
+msgstr "Pokud v dokumentu pravopisné chyby jsou, tak se zobrazí dialog <guilabel>Kontrolovat pravopis</guilabel>:"
+
+#: C/gedit.xml:1922(para)
+msgid "The <guilabel>Misspelled word</guilabel> is displayed at the top of the dialog."
+msgstr "<guilabel>Chybné slovo</guilabel> je uvedené v horní Ä?ásti dialogu."
+
+#: C/gedit.xml:1925(para)
+msgid "A suggested known spelling is displayed in the <guilabel>Change to</guilabel> text box. You can replace this with another known spelling by selecting a spelling from the <guilabel>Suggestions</guilabel> list, or you can enter text directly into the <guilabel>Change to</guilabel> text box."
+msgstr "Navržená správná varianta slova je zobrazená v textovém poli <guilabel>ZmÄ?nit na</guilabel>. Můžete ji nahradit jiným návrhem správného tvaru buÄ? výbÄ?rem ze seznamu <guilabel>Návrhy</guilabel> nebo ruÄ?ním zadáním slov pÅ?ímo do pole <guilabel>ZmÄ?nit na</guilabel>."
+
+#: C/gedit.xml:1928(para)
+msgid "To check the spelling of the text in the <guilabel>Change to</guilabel> text box, click <guibutton>Check Word</guibutton>. If this is a known word, the <guilabel>Suggestions</guilabel> list is replaced with the text <literal>(correct spelling)</literal>. If the word is not known, new entries appear in the <guilabel>Suggestions</guilabel> list."
+msgstr "PÅ?eklepy textu v poli <guilabel>ZmÄ?nit na</guilabel> můžete zkontrolovat kliknutím na <guibutton>Zkontrolovat slovo</guibutton>. Pokud je zadané slovo známé, tak se seznam <guilabel>Návrhů</guilabel> nahradí textem <literal>(správný tvar)</literal>. Pokud je slovo neznámé, objeví se v seznamu <guilabel>Návrhy</guilabel> nové položky."
+
+#: C/gedit.xml:1931(para)
+msgid "To ignore the current occurrence of the unknown word, click <guibutton>Ignore</guibutton>. To ignore all occurrences of the unknown word, click <guibutton>Ignore All</guibutton>. The unknown word is ignored in the current <application>gedit</application> session only."
+msgstr "Aktuální výskyt neznámého slova můžete ignorovat kliknutím na <guibutton>Ignorovat</guibutton>. Pokud chcete ignorovat veÅ¡keré výskyty toho neznámého slova, tak kliknÄ?te na <guibutton>Ignorovat vÅ¡e</guibutton>. Neznáme slovo se bude ignorovat pouze v tomto sezení <application>gedit</application>."
+
+#: C/gedit.xml:1934(para)
+msgid "To change the current occurrence of the unknown word to the text in the <guilabel>Change to</guilabel> text box, click <guibutton>Change</guibutton>. To change all occurrences of the unknown word to the text in the <guilabel>Change to</guilabel> text box, click <guibutton>Change All</guibutton>."
+msgstr "Nahrazení výskytu neznámého slova textem v poli <guilabel>ZmÄ?nit na</guilabel> provedete kliknutím na <guibutton>ZmÄ?nit</guibutton>. VÅ¡echny výskyty tohoto neznámého slova nahradíte textem v poli <guilabel>ZmÄ?nit na</guilabel> kliknutím na <guibutton>ZmÄ?nit vÅ¡e</guibutton>."
+
+#: C/gedit.xml:1937(para)
+msgid "To add the unknown word to your personal dictionary, click <guibutton>Add word</guibutton>."
+msgstr "Do osobního slovníku neznámé slovo pÅ?idáte kliknutím na <guibutton>PÅ?idat slovo</guibutton>."
+
+#: C/gedit.xml:1940(para)
+msgid "To close the <guilabel>Check Spelling</guilabel> dialog, click <guibutton>Close</guibutton>."
+msgstr "Dialog <guilabel>Kontrolovat pravopis</guilabel> zavÅ?ete kliknutím na <guibutton>ZavÅ?ít</guibutton>."
+
+#: C/gedit.xml:1949(title)
+msgid "Tag List Plugin"
+msgstr "Zásuvný modul Seznam tagů"
+
+#: C/gedit.xml:1950(para)
+msgid "The <application>Tag List</application> plugin allows you to insert common tags from a list in the side pane."
+msgstr "Zásuvný modul <application>Seznam tagů</application> vám usnadní vkládání bÄ?žných tagů ze seznamu v postranním panelu."
+
+#: C/gedit.xml:1951(para)
+msgid "To use the Tag List plugin, perform the following steps:"
+msgstr "Zásuvný modul Seznam tagů se používá následujícím způsobem:"
+
+#: C/gedit.xml:1953(para)
+msgid "Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Side Pane</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Zvolte <menuchoice><guimenu>Zobrazit</guimenu><guimenuitem>Postranní panel</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gedit.xml:1957(para)
+msgid "By default, the side pane shows a tab containing a list of open documents. Click on the tab showing a + icon at the bottom of the side pane to show the tag list tab."
+msgstr "Ve výchozím stavu postranní panel zobrazuje kartu obsahující seznam otevÅ?ených dokumentů. KliknÄ?te na kartu s ikonou â??+â?? v dolní Ä?ásti, aby se zobrazil seznam tagů."
+
+#: C/gedit.xml:1959(para)
+msgid "Select the appropriate tag category from the drop-down list. For example, <guilabel>HTML - Tags</guilabel>."
+msgstr "Ve vyskakovacím seznamu si vyberte správnou kategorii, napÅ?. <guilabel>HTML - Tagy</guilabel>."
+
+#: C/gedit.xml:1962(para)
+msgid "Scroll through the tag list to find the required tag."
+msgstr "NajdÄ?te si v seznamu požadovaný tag."
+
+#: C/gedit.xml:1965(para)
+msgid "To insert a tag at the cursor position in the current file, double-click on the tag in the tag list. You can also insert a tag as follows:"
+msgstr "Tag do aktuálního souboru na pozici kurzoru vložíte dvojitým kliknutím na tag v seznamu. A nebo můžete použít následující postupy:"
+
+#: C/gedit.xml:1967(para)
+msgid "To insert a tag in the current file and change the focus from the side pane to the display area, press <keycap>Return</keycap>."
+msgstr "Vložit tag do aktuálního souboru a pÅ?epnout zamÄ?Å?ení z postranního panelu do zobrazovací oblasti stiskem <keycap>Return</keycap>."
+
+#: C/gedit.xml:1970(para)
+msgid "To insert a tag in the current file and maintain the focus on the <guilabel>Tag list plugin</guilabel> window, press <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Return</keycap></keycombo>."
+msgstr "Vložit tag do aktuálního souboru a zamÄ?Å?ení ponechat v <guilabel>Seznamu tagů</guilabel> stiskem <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Return</keycap></keycombo>."
+
+#: C/gedit.xml:1979(title)
+msgid "User Name Plugin"
+msgstr "Zásuvný modul Jméno uživatele"
+
+#: C/gedit.xml:1980(para)
+msgid "The <application>User name</application> plugin inserts the username of the current user into the document."
+msgstr "Zásuvný modul <application>Jméno uživatele</application> vkládá do dokumentu jméno aktuálního uživatele."
+
+#: C/gedit.xml:1981(para)
+msgid "To insert your username at the cursor position, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Insert User Name</guimenuitem></menuchoice>."
+msgstr "Jméno uživatele na pozici kurzoru vložíte volbou <menuchoice><guimenu>Upravit</guimenu><guimenuitem>Vložit jméno uživatele</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/gedit.xml:1983(para)
+msgid "This plugin is mostly provided as an example of how to create your own plugins. For more information on creating plugins, see the <ulink type=\"http\" url=\"http://live.gnome.org/Gedit/Plugins\";><application>gedit</application> website</ulink>."
+msgstr "Tento zásuvný modul je vÄ?tÅ¡inou využíván jako pÅ?íklad, jak vytvoÅ?it vlastní zásuvný modul. Více informací o vytváÅ?ení zásuvným modulů najdete na <ulink type=\"http\" url=\"http://live.gnome.org/Gedit/Plugins\";>webu aplikace <application>gedit</application></ulink>."
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: C/gedit.xml:0(None)
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Marek Ä?ernocký <marek manet cz>, 2009."
+
diff --git a/help/cs/figures/gedit_window.png b/help/cs/figures/gedit_window.png
new file mode 100644
index 0000000..12d046a
Binary files /dev/null and b/help/cs/figures/gedit_window.png differ[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]