[evince] help/vi: translated a bit morecommit 75a65d15e0650be78c9864e2b8b31d95f65bf73c
Author: Nguy�n Thái Ng�c Duy <pclouds gmail com>
Date:   Sun Jun 21 13:20:21 2009 +1000

    help/vi: translated a bit more

 help/vi/vi.po |   54 +++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 27 insertions(+), 27 deletions(-)
---
diff --git a/help/vi/vi.po b/help/vi/vi.po
index d94e32c..d008cbb 100644
--- a/help/vi/vi.po
+++ b/help/vi/vi.po
@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evince master\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-06-12 20:11+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-17 04:27+0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-21 13:19+1000\n"
 "Last-Translator: Nguyá»?n Ä?ình Trung <nguyendinhtrung141 gmail com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN googlegroups com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -25,40 +25,40 @@ msgstr "Bá»? xem tài liá»?u Evince giúp bạn xem nhiá»?u Ä?á»?nh dạng tài
 
 #: C/evince.xml:33(year)
 msgid "2005"
-msgstr ""
+msgstr "2005"
 
 #: C/evince.xml:34(holder)
 #: C/evince.xml:100(para)
 msgid "Nickolay V. Shmyrev"
-msgstr ""
+msgstr "Nickolay V. Shmyrev"
 
 #: C/evince.xml:37(year)
 msgid "2004"
-msgstr ""
+msgstr "2004"
 
 #: C/evince.xml:38(holder)
 #: C/evince.xml:61(orgname)
 msgid "Sun Microsystems"
-msgstr ""
+msgstr "Sun Microsystems"
 
 #: C/evince.xml:49(publishername)
 #: C/evince.xml:67(orgname)
 #: C/evince.xml:93(para)
 #: C/evince.xml:101(para)
 msgid "GNOME Documentation Project"
-msgstr ""
+msgstr "Dự án Tài li�u GNOME"
 
 #: C/evince.xml:2(para)
 msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
-msgstr ""
+msgstr "Ä?ược phép sao chép, phân phá»?i và/hoặc thay Ä?á»?i tài liá»?u này theo những Ä?iá»?u khoản của Giấy phép Tài liá»?u Tá»± do GNU (GNU Free Documentation License - GFDL), phiên bản 1.1 hoặc vá»? sau, Ä?ược công bá»? bá»?i Free Software Foundation không kèm Invariant Sections, không Front-Cover Texts và không Back-Cover Texts. Bạn có thá»? lấy má»?t bản sao của GFDL tại <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">liên kết này</ulink> hoặc trong tập tin COPYING-DOCS phân phá»?i kèm vá»?i tài liá»?u này."
 
 #: C/evince.xml:12(para)
 msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
-msgstr ""
+msgstr "Tài li�u này là m�t phần của b� tài li�u GNOME, phân ph�i v�i GFDL. Nếu bạn mu�n phân ph�i ch� riêng tài li�u này, bạn có th� làm thế bằng cách thêm m�t bản sao giấy phép vào tài li�u, theo mô tả � phần 6 của giấy phép."
 
 #: C/evince.xml:19(para)
 msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
-msgstr ""
+msgstr "Nhiá»?u tên Ä?ược dùng bá»?i công ty Ä?á»? phân biá»?t sản phẩm và dá»?ch vụ của há»? là nhãn hiá»?u thÆ°Æ¡ng mại. Những nÆ¡i xuất hiá»?n những tên này trong tài liá»?u, và dá»± án tài liá»?u GNOME biết, sẽ Ä?ược viết hoa hoặc chữ Ä?ầu viết hoa."
 
 #: C/evince.xml:35(para)
 msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
@@ -74,59 +74,59 @@ msgstr ""
 
 #: C/evince.xml:59(firstname)
 msgid "Sun"
-msgstr ""
+msgstr "Sun"
 
 #: C/evince.xml:60(surname)
 msgid "GNOME Documentation Team"
-msgstr ""
+msgstr "Ä?á»?i tài liá»?u GNOME"
 
 #: C/evince.xml:64(firstname)
 msgid "Nickolay V."
-msgstr ""
+msgstr "Nickolay V."
 
 #: C/evince.xml:65(surname)
 msgid "Shmyrev"
-msgstr ""
+msgstr "Shmyrev"
 
 #: C/evince.xml:68(email)
 msgid "nshmyrev yandex ru"
-msgstr ""
+msgstr "nshmyrev yandex ru"
 
 #: C/evince.xml:88(revnumber)
 msgid "Evince Document Viewer Manual V1.1"
-msgstr ""
+msgstr "Hư�ng dẫn sử dụng B� xem tài li�u Evince V1.1"
 
 #: C/evince.xml:89(date)
 msgid "2008-04-05"
-msgstr ""
+msgstr "2008-04-05"
 
 #: C/evince.xml:91(para)
 msgid "Niels Giesen"
-msgstr ""
+msgstr "Niels Giesen"
 
 #: C/evince.xml:92(para)
 msgid "Claude Paroz"
-msgstr ""
+msgstr "Claude Paroz"
 
 #: C/evince.xml:97(revnumber)
 msgid "Evince Document Viewer Manual V1.0"
-msgstr ""
+msgstr "Hư�ng dẫn sử dụng B� xem tài li�u Evince V1.0"
 
 #: C/evince.xml:98(date)
 msgid "2005-04-06"
-msgstr ""
+msgstr "2005-04-06"
 
 #: C/evince.xml:106(releaseinfo)
 msgid "This manual describes version 0.2 of Evince Document Viewer"
-msgstr ""
+msgstr "Tài li�u này mô tả B� xem tài li�u Evince phiên bản 0.2"
 
 #: C/evince.xml:109(title)
 msgid "Feedback"
-msgstr ""
+msgstr "Phản h�i"
 
 #: C/evince.xml:110(para)
 msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Evince Document Viewer application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
-msgstr ""
+msgstr "Ä?á»? thông báo lá»?i hoặc có Ä?á»? nghá»? liên quan Ä?ến ứng dụng Evince hoặc tài liá»?u này, vui lòng làm theo hÆ°á»?ng dẫn trong <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Trang phản há»?i GNOME</ulink>."
 
 #: C/evince.xml:117(primary)
 msgid "Evince Document Viewer"
@@ -563,7 +563,7 @@ msgstr "HÆ°á»?ng trang in ra"
 
 #: C/evince.xml:550(para)
 msgid "Use this drop-down list to select the orientation of the paper in the printer."
-msgstr ""
+msgstr "Dùng danh sách thả xuá»?ng này Ä?á»? chá»?n hÆ°á»?ng giấy cho máy in."
 
 #: C/evince.xml:553(guilabel)
 msgid "Page orientation"
@@ -571,7 +571,7 @@ msgstr ""
 
 #: C/evince.xml:555(para)
 msgid "Use this drop-down list to select the page orientation."
-msgstr ""
+msgstr "Dùng danh sách thả xuá»?ng này Ä?á»? chá»?n hÆ°á»?ng giấy."
 
 #: C/evince.xml:558(guilabel)
 msgid "Layout"
@@ -579,7 +579,7 @@ msgstr ""
 
 #: C/evince.xml:560(para)
 msgid "Use this drop-down list to select the page layout. A preview of each layout that you select is displayed in the <guilabel>Preview</guilabel> area."
-msgstr ""
+msgstr "Dùng danh sách thả xuá»?ng này Ä?á»? chá»?n bá»? cục giấy. Có thá»? xem thá»­ bá»? cục Ä?ược chá»?n trong vùng <guilabel>Xem thá»­</guilabel>."
 
 #: C/evince.xml:563(guilabel)
 msgid "Paper Tray"
@@ -587,7 +587,7 @@ msgstr ""
 
 #: C/evince.xml:565(para)
 msgid "Use this drop-down list to select the paper tray."
-msgstr ""
+msgstr "Dùng danh sách thả xuá»?ng này Ä?á»? chá»?n khay giấy."
 
 #: C/evince.xml:575(title)
 msgid "To Copy a Document"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]