[gimp] Updated Russian translationcommit ae3a0a5b470dc4433e83fe237bfffa209a6cd171
Author: Alexandre Prokoudine <alexandre prokoudine gmail com>
Date:   Tue Jul 28 18:12:54 2009 +0400

    Updated Russian translation

 po-plug-ins/ru.po | 1091 ++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 576 insertions(+), 515 deletions(-)
---
diff --git a/po-plug-ins/ru.po b/po-plug-ins/ru.po
index d04da7a..5726d36 100644
--- a/po-plug-ins/ru.po
+++ b/po-plug-ins/ru.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gimp-plug-ins trunk\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-07-16 17:48+0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-07-16 17:47+0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-28 17:30+0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-28 18:11+0400\n"
 "Last-Translator: Alexandre Prokoudine <alexandre prokoudine gmail com>\n"
 "Language-Team: Russian <gnome-cyr gnome org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -55,19 +55,19 @@ msgstr "Ð?онÑ?екÑ?Ñ?"
 #: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:298
 #: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:376
 #: ../plug-ins/common/color-to-alpha.c:410 ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:874
-#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:944
+#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:930
 msgid "From:"
 msgstr "Ð?з:"
 
 #. spinbutton 2
 #: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:324
 #: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:377
-#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:883 ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:953
+#: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:883 ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:939
 msgid "To:"
 msgstr "Ð?:"
 
 #: ../plug-ins/color-rotate/color-rotate-dialog.c:418
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3227 ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:213
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3226 ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:213
 msgid "Gray"
 msgstr "СеÑ?Ñ?й"
 
@@ -291,8 +291,8 @@ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?овнÑ?Ñ?Ñ? видимÑ?е Ñ?лои"
 
 #. if and how to center the image on the page
 #: ../plug-ins/common/align-layers.c:423 ../plug-ins/common/align-layers.c:454
-#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:165 ../plug-ins/common/file-ps.c:3243
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3255 ../plug-ins/common/file-psp.c:660
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:165 ../plug-ins/common/file-ps.c:3242
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3254 ../plug-ins/common/file-psp.c:646
 #: ../plug-ins/file-fits/fits.c:1044
 #: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:998
 #: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1039
@@ -606,9 +606,9 @@ msgstr "Ð?о _веÑ?Ñ?икали"
 #: ../plug-ins/common/file-tga.c:1063 ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:998
 #: ../plug-ins/common/file-xbm.c:896 ../plug-ins/common/film.c:745
 #: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:256 ../plug-ins/common/tile.c:266
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:589 ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:477
-#: ../plug-ins/file-fits/fits.c:529 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:248
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:760
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:381 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:616
+#: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:477 ../plug-ins/file-fits/fits.c:529
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:248 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:760
 #: ../plug-ins/file-psd/psd-image-res-load.c:994
 #: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:1525 ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:383
 #: ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1284
@@ -649,7 +649,7 @@ msgstr "Ð?Ñ?боÑ?оÑ?ное Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ово Ñ?азмÑ?вание"
 #: ../plug-ins/common/edge-dog.c:266 ../plug-ins/common/edge-neon.c:227
 #: ../plug-ins/common/edge-sobel.c:211 ../plug-ins/common/photocopy.c:243
 #: ../plug-ins/common/pixelize.c:292 ../plug-ins/common/softglow.c:223
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:535 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1699
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:535 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1683
 #: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:965
 msgid "Cannot operate on indexed color images."
 msgstr "Ð?евозможно иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? длÑ? Ñ?абоÑ?Ñ? Ñ? индекÑ?иÑ?ованнÑ?ми изобÑ?ажениÑ?ми"
@@ -747,7 +747,7 @@ msgstr "ЦенÑ?Ñ? Ñ?азмÑ?ваниÑ?"
 
 #: ../plug-ins/common/blur-motion.c:1094 ../plug-ins/common/lens-flare.c:772
 #: ../plug-ins/common/nova.c:463 ../plug-ins/common/tile-paper.c:282
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:1250
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1248
 #: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2724
 #: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:476
 msgid "_X:"
@@ -755,7 +755,7 @@ msgstr "_X:"
 
 #: ../plug-ins/common/blur-motion.c:1099 ../plug-ins/common/lens-flare.c:777
 #: ../plug-ins/common/nova.c:468 ../plug-ins/common/tile-paper.c:291
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:1264
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1262
 #: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:2728
 #: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:491
 msgid "_Y:"
@@ -847,17 +847,17 @@ msgid "_Bump map:"
 msgstr "_Ð?аÑ?Ñ?а Ñ?елÑ?еÑ?а:"
 
 #. Map type menu
-#: ../plug-ins/common/bump-map.c:835 ../plug-ins/flame/flame.c:747
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:835 ../plug-ins/flame/flame.c:745
 #: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:841
 msgid "Linear"
 msgstr "Ð?инейнÑ?й"
 
-#: ../plug-ins/common/bump-map.c:836 ../plug-ins/flame/flame.c:749
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:836 ../plug-ins/flame/flame.c:747
 #: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:844
 msgid "Spherical"
 msgstr "СÑ?еÑ?иÑ?еÑ?кий"
 
-#: ../plug-ins/common/bump-map.c:837 ../plug-ins/flame/flame.c:748
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:837 ../plug-ins/flame/flame.c:746
 #: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:843
 msgid "Sinusoidal"
 msgstr "СинÑ?Ñ?оидалÑ?нÑ?й"
@@ -889,7 +889,7 @@ msgstr "_Ð?зимÑ?Ñ?:"
 msgid "_Elevation:"
 msgstr "_Ð?озвÑ?Ñ?ение:"
 
-#: ../plug-ins/common/bump-map.c:930 ../plug-ins/common/file-ps.c:3394
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:930 ../plug-ins/common/file-ps.c:3379
 msgid "_X offset:"
 msgstr "_СмеÑ?ение по X:"
 
@@ -901,7 +901,7 @@ msgstr ""
 "СмеÑ?ение можно Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? пÑ?и помоÑ?и Ñ?Ñ?едней кнопки мÑ?Ñ?и, пеÑ?емеÑ?аÑ? "
 "изобÑ?ажение пÑ?едваÑ?иÑ?елÑ?ного пÑ?оÑ?моÑ?Ñ?а."
 
-#: ../plug-ins/common/bump-map.c:944 ../plug-ins/common/file-ps.c:3403
+#: ../plug-ins/common/bump-map.c:944 ../plug-ins/common/file-ps.c:3388
 msgid "_Y offset:"
 msgstr "См_еÑ?ение по Y:"
 
@@ -1015,27 +1015,27 @@ msgstr "Ð?агÑ?Ñ?зиÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки микÑ?еÑ?а каналов"
 #: ../plug-ins/common/file-dicom.c:324 ../plug-ins/common/file-gbr.c:360
 #: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:355 ../plug-ins/common/file-gih.c:643
 #: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:197
-#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:206 ../plug-ins/common/file-mng.c:1072
+#: ../plug-ins/common/file-jp2-load.c:206 ../plug-ins/common/file-mng.c:1107
 #: ../plug-ins/common/file-pat.c:329 ../plug-ins/common/file-pcx.c:360
 #: ../plug-ins/common/file-pdf.c:550 ../plug-ins/common/file-pix.c:342
 #: ../plug-ins/common/file-png.c:720 ../plug-ins/common/file-pnm.c:493
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1037 ../plug-ins/common/file-ps.c:3044
-#: ../plug-ins/common/file-psp.c:1717 ../plug-ins/common/file-raw.c:253
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1036 ../plug-ins/common/file-ps.c:3043
+#: ../plug-ins/common/file-psp.c:1703 ../plug-ins/common/file-raw.c:253
 #: ../plug-ins/common/file-raw.c:707 ../plug-ins/common/file-sunras.c:390
-#: ../plug-ins/common/file-svg.c:332 ../plug-ins/common/file-svg.c:717
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:332 ../plug-ins/common/file-svg.c:730
 #: ../plug-ins/common/file-tga.c:441 ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:291
 #: ../plug-ins/common/file-xbm.c:736 ../plug-ins/common/file-xmc.c:666
 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:853 ../plug-ins/common/file-xwd.c:432
 #: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2001
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:153 ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:232
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:155 ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:232
 #: ../plug-ins/file-fits/fits.c:357 ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:459
 #: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:496 ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:652
 #: ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:731 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:108
 #: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:830 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:130
 #: ../plug-ins/file-psd/psd-thumb-load.c:79
 #: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-libcurl.c:189
-#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:2541 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:2549
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:411
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:2525 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:2533
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:409
 #: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1862
 #: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer.c:928
 #: ../plug-ins/gfig/gfig.c:433 ../plug-ins/help/gimphelplocale.c:222
@@ -1057,22 +1057,22 @@ msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ановки микÑ?еÑ?а каналов"
 #: ../plug-ins/common/file-compressor.c:676
 #: ../plug-ins/common/file-csource.c:405 ../plug-ins/common/file-dicom.c:800
 #: ../plug-ins/common/file-gbr.c:634 ../plug-ins/common/file-gif-save.c:761
-#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1277 ../plug-ins/common/file-html-table.c:235
-#: ../plug-ins/common/file-mng.c:574 ../plug-ins/common/file-mng.c:908
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1263 ../plug-ins/common/file-html-table.c:235
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:609 ../plug-ins/common/file-mng.c:943
 #: ../plug-ins/common/file-pat.c:461 ../plug-ins/common/file-pcx.c:665
 #: ../plug-ins/common/file-pix.c:523 ../plug-ins/common/file-png.c:1269
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:976 ../plug-ins/common/file-ps.c:1214
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:976 ../plug-ins/common/file-ps.c:1213
 #: ../plug-ins/common/file-raw.c:587 ../plug-ins/common/file-raw.c:615
 #: ../plug-ins/common/file-sunras.c:562 ../plug-ins/common/file-tga.c:1169
 #: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:683 ../plug-ins/common/file-xbm.c:1034
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1475 ../plug-ins/common/file-xwd.c:613
-#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2111
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1460 ../plug-ins/common/file-xwd.c:613
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2110
 #: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:295 ../plug-ins/file-fits/fits.c:475
 #: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:749 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1007
 #: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:329 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1637
 #: ../plug-ins/file-uri/uri-backend-libcurl.c:162
-#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1292 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1727
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:442
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1276 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1711
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:440
 #: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1545
 #: ../plug-ins/gfig/gfig.c:793 ../plug-ins/ifs-compose/ifs-compose.c:2374
 #: ../plug-ins/lighting/lighting-ui.c:1210
@@ -1102,7 +1102,7 @@ msgstr "Создание Ñ?аÑ?маÑ?ной доÑ?ки"
 msgid "Checkerboard"
 msgstr "ШаÑ?маÑ?наÑ? доÑ?ка"
 
-#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:412 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1182
+#: ../plug-ins/common/checkerboard.c:412 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1167
 #: ../plug-ins/gimpressionist/sizemap.c:511
 msgid "_Size:"
 msgstr "_РазмеÑ?:"
@@ -1219,7 +1219,7 @@ msgstr "Ð?ин. (x-d, -), (x < 0.5)"
 msgid "Min (x-d, -), (0.5 < x)"
 msgstr "Ð?ин. (x-d, -), (0.5 < x)"
 
-#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:199 ../plug-ins/common/file-sunras.c:1650
+#: ../plug-ins/common/cml-explorer.c:199 ../plug-ins/common/file-sunras.c:1636
 msgid "Standard"
 msgstr "СÑ?андаÑ?Ñ?"
 
@@ -2658,8 +2658,8 @@ msgstr "Удаление Ñ?Ñ?Ñ?иÑ?ов"
 msgid "Destripe"
 msgstr "Удаление Ñ?Ñ?Ñ?иÑ?ов"
 
-#: ../plug-ins/common/destripe.c:473 ../plug-ins/common/file-html-table.c:594
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3167 ../plug-ins/common/file-ps.c:3376
+#: ../plug-ins/common/destripe.c:473 ../plug-ins/common/file-html-table.c:580
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3166 ../plug-ins/common/file-ps.c:3361
 #: ../plug-ins/common/file-raw.c:1130 ../plug-ins/common/smooth-palette.c:435
 #: ../plug-ins/common/tile-paper.c:302 ../plug-ins/common/tile.c:431
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:164
@@ -2706,7 +2706,7 @@ msgid "Sharp Edges"
 msgstr "Резкие кÑ?аÑ?"
 
 #: ../plug-ins/common/diffraction.c:614 ../plug-ins/common/softglow.c:683
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:1080
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1078
 msgid "_Brightness:"
 msgstr "_ЯÑ?коÑ?Ñ?Ñ?:"
 
@@ -2970,8 +2970,8 @@ msgstr "Ð?Ñ?авиÑ?овка"
 msgid "Engrave"
 msgstr "Ð?Ñ?авиÑ?овка"
 
-#: ../plug-ins/common/engrave.c:244 ../plug-ins/common/file-html-table.c:610
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3177 ../plug-ins/common/file-ps.c:3385
+#: ../plug-ins/common/engrave.c:244 ../plug-ins/common/file-html-table.c:596
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3176 ../plug-ins/common/file-ps.c:3370
 #: ../plug-ins/common/file-raw.c:1143 ../plug-ins/common/film.c:1002
 #: ../plug-ins/common/smooth-palette.c:440 ../plug-ins/common/tile-paper.c:313
 #: ../plug-ins/common/tile.c:435 ../plug-ins/imagemap/imap_cmd_guides.c:174
@@ -2990,10 +2990,10 @@ msgstr "РиÑ?Ñ?нки ASCII"
 
 #. Create the actual window.
 #: ../plug-ins/common/file-aa.c:348
-msgid "Save as Text"
-msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как Ñ?екÑ?Ñ?"
+msgid "Text"
+msgstr "ТекÑ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-aa.c:370
+#: ../plug-ins/common/file-aa.c:356
 msgid "_Format:"
 msgstr "_ФоÑ?маÑ?:"
 
@@ -3015,15 +3015,15 @@ msgstr "Ð?агÑ?Ñ?зка палиÑ?Ñ?Ñ? KISS"
 #: ../plug-ins/common/file-pat.c:334 ../plug-ins/common/file-pcx.c:365
 #: ../plug-ins/common/file-pdf.c:595 ../plug-ins/common/file-pix.c:347
 #: ../plug-ins/common/file-png.c:727 ../plug-ins/common/file-pnm.c:498
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1043 ../plug-ins/common/file-raw.c:712
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1042 ../plug-ins/common/file-raw.c:712
 #: ../plug-ins/common/file-sunras.c:485 ../plug-ins/common/file-tga.c:446
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:604 ../plug-ins/common/file-wmf.c:993
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:604 ../plug-ins/common/file-wmf.c:1005
 #: ../plug-ins/common/file-xbm.c:741 ../plug-ins/common/file-xmc.c:678
 #: ../plug-ins/common/file-xpm.c:351 ../plug-ins/common/file-xwd.c:519
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:158 ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:216
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:160 ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:216
 #: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:501 ../plug-ins/file-ico/ico-load.c:645
 #: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-load.c:114 ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:135
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:330 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:3344
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:330 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:3328
 #, c-format
 msgid "Opening '%s'"
 msgstr "Ð?Ñ?кÑ?Ñ?ваеÑ?Ñ?Ñ? \"%s\""
@@ -3040,29 +3040,29 @@ msgstr "Ð?еподдеÑ?живаемое Ñ?иÑ?ло Ñ?веÑ?ов (%d)!"
 #. init the progress meter
 #. And let's begin the progress
 #: ../plug-ins/common/file-cel.c:587 ../plug-ins/common/file-gbr.c:639
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:768 ../plug-ins/common/file-gih.c:1282
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:768 ../plug-ins/common/file-gih.c:1268
 #: ../plug-ins/common/file-html-table.c:255 ../plug-ins/common/file-pat.c:466
 #: ../plug-ins/common/file-pcx.c:626 ../plug-ins/common/file-pix.c:528
 #: ../plug-ins/common/file-png.c:1276 ../plug-ins/common/file-pnm.c:981
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1219 ../plug-ins/common/file-sunras.c:567
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1218 ../plug-ins/common/file-sunras.c:567
 #: ../plug-ins/common/file-tga.c:1174 ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:693
-#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1039 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1480
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1039 ../plug-ins/common/file-xmc.c:1465
 #: ../plug-ins/common/file-xpm.c:636 ../plug-ins/common/file-xwd.c:618
 #: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:306 ../plug-ins/file-fits/fits.c:480
 #: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:717 ../plug-ins/file-ico/ico-save.c:1001
 #: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:286 ../plug-ins/file-psd/psd-save.c:1642
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:553 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1708
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:553 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1692
 #, c-format
 msgid "Saving '%s'"
 msgstr "СоÑ?Ñ?анение \"%s\""
 
 #: ../plug-ins/common/file-compressor.c:159
 msgid "gzip archive"
-msgstr "gzip archive"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ив gzip"
 
 #: ../plug-ins/common/file-compressor.c:180
 msgid "bzip archive"
-msgstr "bzip archive"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ив bzip"
 
 #: ../plug-ins/common/file-compressor.c:389
 msgid "No sensible file extension, saving as compressed XCF."
@@ -3074,53 +3074,53 @@ msgstr "Ð?еÑ? знаÑ?имого Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ениÑ?, попÑ?Ñ?ка опÑ?е
 
 #: ../plug-ins/common/file-csource.c:111
 msgid "C source code"
-msgstr "Ð?Ñ?Ñ?однÑ?й код С"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?однÑ?й код на С"
 
 #: ../plug-ins/common/file-csource.c:659
-msgid "Save as C-Source"
-msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как иÑ?Ñ?однÑ?й код C"
+msgid "C-Source"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?однÑ?й код на C"
 
-#: ../plug-ins/common/file-csource.c:691
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:677
 msgid "_Prefixed name:"
-msgstr "Ð?Ñ?еÑ?икÑ?ное имÑ?:"
+msgstr "_Ð?Ñ?еÑ?икÑ?ное имÑ?:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-csource.c:700
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:686
 msgid "Co_mment:"
-msgstr "Ð?омменÑ?аÑ?ий:"
+msgstr "Ð?о_мменÑ?аÑ?ий:"
 
 #. Use Comment
 #.
-#: ../plug-ins/common/file-csource.c:707
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:693
 msgid "_Save comment to file"
-msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? комменÑ?аÑ?ий в Ñ?айл"
+msgstr "_СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? комменÑ?аÑ?ий в Ñ?айл"
 
 #. GLib types
 #.
-#: ../plug-ins/common/file-csource.c:719
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:705
 msgid "_Use GLib types (guint8*)"
-msgstr "Ð?Ñ?полÑ?зоваÑ?Ñ? Ñ?ипÑ? GLib (guint8*)"
+msgstr "_Ð?Ñ?полÑ?зоваÑ?Ñ? Ñ?ипÑ? GLib (guint8*)"
 
 #. Use Macros
 #.
-#: ../plug-ins/common/file-csource.c:731
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:717
 msgid "Us_e macros instead of struct"
-msgstr "Ð?Ñ?полÑ?зоваÑ?Ñ? макÑ?оÑ?Ñ? вмеÑ?Ñ?о Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?"
+msgstr "Ð?Ñ?полÑ?зоваÑ?Ñ? _макÑ?оÑ?Ñ? вмеÑ?Ñ?о Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #. Use RLE
 #.
-#: ../plug-ins/common/file-csource.c:743
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:729
 msgid "Use _1 byte Run-Length-Encoding"
-msgstr "Ð?Ñ?полÑ?зоваÑ?Ñ? 1-байÑ?ное RLE"
+msgstr "Ð?Ñ?полÑ?зоваÑ?Ñ? 1-_байÑ?ное RLE"
 
 #. Alpha
 #.
-#: ../plug-ins/common/file-csource.c:755
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:741
 msgid "Sa_ve alpha channel (RGBA/RGB)"
-msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? алÑ?Ñ?а-канал (RGBA/RGB)"
+msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? _алÑ?Ñ?а-канал (RGBA/RGB)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-csource.c:773
+#: ../plug-ins/common/file-csource.c:759
 msgid "Op_acity:"
-msgstr "Ð?епÑ?озÑ?аÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?:"
+msgstr "Ð?_епÑ?озÑ?аÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?:"
 
 #: ../plug-ins/common/file-desktop-link.c:82
 msgid "Desktop Link"
@@ -3151,9 +3151,9 @@ msgstr ""
 msgid "Cannot save images with alpha channel."
 msgstr "Ð?евозможно Ñ?оÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? изобÑ?ажениÑ? Ñ? алÑ?Ñ?а-каналом."
 
-#: ../plug-ins/common/file-dicom.c:783 ../plug-ins/common/file-ps.c:1204
+#: ../plug-ins/common/file-dicom.c:783 ../plug-ins/common/file-ps.c:1203
 #: ../plug-ins/common/file-xwd.c:603 ../plug-ins/file-fits/fits.c:465
-#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1703
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1687
 msgid "Cannot operate on unknown image types."
 msgstr "Ð?евозможно вÑ?полниÑ?Ñ? дейÑ?Ñ?виÑ? Ñ? изобÑ?ажением неизвеÑ?Ñ?ного Ñ?ипа"
 
@@ -3176,7 +3176,7 @@ msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
 msgstr "Ð?Ñ?ибоÑ?наÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ока UTF-8 в Ñ?айле киÑ?Ñ?и '%s'"
 
 #: ../plug-ins/common/file-gbr.c:438 ../plug-ins/common/file-gih.c:491
-#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1156
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1142
 #: ../plug-ins/gradient-flare/gradient-flare.c:3062
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Ð?езÑ?мÑ?нное"
@@ -3186,31 +3186,31 @@ msgid "GIMP brushes are either GRAYSCALE or RGBA"
 msgstr "Ð?иÑ?Ñ?и GIMP либо в оÑ?Ñ?енкаÑ? Ñ?еÑ?ого или RGBA"
 
 #: ../plug-ins/common/file-gbr.c:731
-msgid "Save as Brush"
-msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как киÑ?Ñ?Ñ?"
+msgid "Brush"
+msgstr "Ð?иÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #. attach labels
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:759 ../plug-ins/common/grid.c:790
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:745 ../plug-ins/common/grid.c:790
 msgid "Spacing:"
 msgstr "Ð?нÑ?еÑ?вал: "
 
-#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:770 ../plug-ins/common/file-gih.c:907
-#: ../plug-ins/common/file-pat.c:556 ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:666
+#: ../plug-ins/common/file-gbr.c:756 ../plug-ins/common/file-gih.c:893
+#: ../plug-ins/common/file-pat.c:542 ../plug-ins/gimpressionist/presets.c:666
 msgid "Description:"
 msgstr "Ð?пиÑ?ание:"
 
 #: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:148
 #: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:168
 msgid "GIF image"
-msgstr "GIF image"
+msgstr "Ð?зобÑ?ажение GIF"
 
 #: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:372
 msgid "This is not a GIF file"
-msgstr "не Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?айлом GIF"
+msgstr "Ð?е Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?айлом GIF"
 
 #: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:411
 msgid "Non-square pixels.  Image might look squashed."
-msgstr "Ð?еквадÑ?аÑ?нÑ?е пикÑ?елÑ?. Ð?зобÑ?ажение, веÑ?оÑ?Ñ?но, иÑ?кажено."
+msgstr "Ð?еквадÑ?аÑ?нÑ?е пикÑ?елÑ?. Ð?еÑ?оÑ?Ñ?но, изобÑ?ажение иÑ?кажено."
 
 #: ../plug-ins/common/file-gif-load.c:929
 #, c-format
@@ -3295,69 +3295,69 @@ msgstr ""
 "изобÑ?ажениÑ?, или оÑ?мениÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о Ñ?оÑ?Ñ?анение."
 
 #: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1008
-msgid "Save as GIF"
-msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как GIF"
+msgid "GIF"
+msgstr "GIF"
 
 #. regular gif parameter settings
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1031
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1017
 msgid "GIF Options"
 msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? GIF"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1037
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1023
 msgid "I_nterlace"
 msgstr "ЧеÑ?езÑ?Ñ?Ñ?оÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1053
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1039
 msgid "_GIF comment:"
 msgstr "Ð?омменÑ?аÑ?ий GIF:"
 
 #. additional animated gif parameter settings
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1111
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1097
 msgid "Animated GIF Options"
 msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? анимиÑ?ованного GIF"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1117
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1103
 msgid "_Loop forever"
 msgstr "Ð?еÑ?конеÑ?нÑ?й Ñ?икл"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1130
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1116
 msgid "_Delay between frames where unspecified:"
 msgstr "Ð?Ñ?ли задеÑ?жка междÑ? кадÑ?ами не Ñ?казана, она Ñ?авна:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1145 ../plug-ins/common/file-mng.c:1474
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1131 ../plug-ins/common/file-mng.c:1493
 msgid "milliseconds"
 msgstr "миллиÑ?екÑ?нд"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1155
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1141
 msgid "_Frame disposal where unspecified:"
 msgstr "РаÑ?положение кадÑ?а, еÑ?ли не Ñ?казано: "
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1159
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1145
 msgid "I don't care"
 msgstr "Ð?е важно"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1161
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1147
 msgid "Cumulative layers (combine)"
 msgstr "Ð?аложение Ñ?лоев (об'единение)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1163
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1149
 msgid "One frame per layer (replace)"
 msgstr "Ð?дин кадÑ? на Ñ?лой (замена)"
 
 #. The "Always use default values" toggles
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1179
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1165
 msgid "_Use delay entered above for all frames"
 msgstr "_Ð?Ñ?полÑ?зоваÑ?Ñ? Ñ?казаннÑ?Ñ? задеÑ?жкÑ? в далÑ?нейÑ?ем"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1189
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:1175
 msgid "U_se disposal entered above for all frames"
 msgstr "Ð?_Ñ?полÑ?зоваÑ?Ñ? Ñ?казанное Ñ?аÑ?положение в далÑ?нейÑ?ем"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:2342
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:2328
 msgid "Error writing output file."
 msgstr "Ð?Ñ?ибка пÑ?и запиÑ?и в Ñ?айл вÑ?вода."
 
-#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:2412
+#: ../plug-ins/common/file-gif-save.c:2398
 #, c-format
 msgid "The default comment is limited to %d characters."
 msgstr "Ð?омменÑ?аÑ?ий по Ñ?молÑ?аниÑ? огÑ?аниÑ?ен длиной в %d Ñ?имволов."
@@ -3379,50 +3379,50 @@ msgid "Couldn't load one brush in the pipe, giving up."
 msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? загÑ?Ñ?зиÑ?Ñ? однÑ? из киÑ?Ñ?ей в поÑ?ледоваÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?и."
 
 #: ../plug-ins/common/file-gih.c:862
-msgid "Save as Brush Pipe"
-msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как поÑ?ледоваÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? киÑ?Ñ?ей"
+msgid "Brush Pipe"
+msgstr "Ð?нимаÑ?ионнаÑ? киÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gih.c:893
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:879
 msgid "Spacing (percent):"
 msgstr "Ð?нÑ?еÑ?вал (пÑ?оÑ?енÑ?Ñ?):"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gih.c:960
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:946
 msgid "Pixels"
 msgstr "ТоÑ?ки Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?а"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gih.c:965
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:951
 msgid "Cell size:"
 msgstr "РазмеÑ? Ñ?Ñ?ейки:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gih.c:977
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:963
 msgid "Number of cells:"
 msgstr "ЧиÑ?ло Ñ?Ñ?еек:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1002
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:988
 msgid " Rows of "
 msgstr " Ñ?Ñ?Ñ?ок "
 
-#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1014
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1000
 msgid " Columns on each layer"
 msgstr " Ñ?Ñ?олбÑ?ов на каждом Ñ?лое"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1018
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1004
 msgid " (Width Mismatch!) "
 msgstr " (оÑ?ибоÑ?наÑ? Ñ?иÑ?ина!) "
 
-#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1022
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1008
 msgid " (Height Mismatch!) "
 msgstr " (оÑ?ибоÑ?наÑ? вÑ?Ñ?оÑ?а!) "
 
-#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1027
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1013
 msgid "Display as:"
 msgstr "Ð?оказаÑ?Ñ? как:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1036
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1022
 msgid "Dimension:"
 msgstr "РазмеÑ?:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1111
+#: ../plug-ins/common/file-gih.c:1097
 msgid "Ranks:"
 msgstr "Ð?олиÑ?еÑ?Ñ?во кадÑ?ов:"
 
@@ -3431,18 +3431,15 @@ msgid "C source code header"
 msgstr "Ð?аголовок иÑ?Ñ?одного кода C"
 
 #: ../plug-ins/common/file-html-table.c:155
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:408
 msgid "HTML table"
 msgstr "ТаблиÑ?а HTML"
 
-#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:408
-msgid "Save as HTML table"
-msgstr "СоÑ?Ñ?анение Ñ?аблиÑ?Ñ? HTML"
-
-#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:435
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:421
 msgid "Warning"
 msgstr "Ð?нимание"
 
-#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:446
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:432
 msgid ""
 "You are about to create a huge\n"
 "HTML file which will most likely\n"
@@ -3453,15 +3450,15 @@ msgstr ""
 "обÑ?Ñ?Ñ?иÑ? ваÑ? навигаÑ?оÑ?."
 
 #. HTML Page Options
-#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:455
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:441
 msgid "HTML Page Options"
 msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?Ñ? HTML"
 
-#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:462
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:448
 msgid "_Generate full HTML document"
 msgstr "СоздаÑ?Ñ? полнÑ?й докÑ?менÑ? HTML"
 
-#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:468
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:454
 msgid ""
 "If checked GTM will output a full HTML document with <HTML>, <BODY>, etc. "
 "tags instead of just the table html."
@@ -3470,15 +3467,15 @@ msgstr ""
 "не Ñ?олÑ?ко Ñ?е коÑ?оÑ?Ñ?е оÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? к Ñ?аблиÑ?е."
 
 #. HTML Table Creation Options
-#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:481
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:467
 msgid "Table Creation Options"
 msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?озданиÑ? Ñ?аблиÑ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:489
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:475
 msgid "_Use cellspan"
 msgstr "Ð?Ñ?полÑ?зоваÑ?Ñ? cellspan"
 
-#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:495
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:481
 msgid ""
 "If checked GTM will replace any rectangular sections of identically colored "
 "blocks with one large cell with ROWSPAN and COLSPAN values."
@@ -3486,11 +3483,11 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?ли оÑ?меÑ?ено, GTM бÑ?деÑ? заменÑ?Ñ?Ñ? лÑ?бÑ?е пÑ?Ñ?моÑ?голÑ?нÑ?е Ñ?екÑ?ии одинаково "
 "окÑ?аÑ?еннÑ?Ñ? блоков на однÑ? болÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?ейкÑ? Ñ?о знаÑ?ениÑ?ми ROWSPAN и COLSPAN."
 
-#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:504
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:490
 msgid "Co_mpress TD tags"
 msgstr "СжимаÑ?Ñ? TD-Ñ?Ñ?ги"
 
-#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:510
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:496
 msgid ""
 "Checking this tag will cause GTM to leave no whitespace between the TD tags "
 "and the cellcontent.  This is only necessary for pixel level positioning "
@@ -3500,64 +3497,64 @@ msgstr ""
 "Ñ?одеÑ?жимÑ?м Ñ?Ñ?ейки. ЭÑ?о необÑ?одимо Ñ?олÑ?ко длÑ? Ñ?егÑ?лиÑ?ованиÑ? положениÑ? на "
 "Ñ?Ñ?овне Ñ?оÑ?ек Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?а."
 
-#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:520
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:506
 msgid "C_aption"
 msgstr "Ð?аголовок"
 
-#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:526
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:512
 msgid "Check if you would like to have the table captioned."
 msgstr "Ð?Ñ?меÑ?Ñ?Ñ?е, еÑ?ли Ñ?аблиÑ?а должна бÑ?Ñ?Ñ? озаглавлена."
 
-#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:541
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:527
 msgid "The text for the table caption."
 msgstr "ТекÑ?Ñ? заголовка Ñ?аблиÑ?Ñ?."
 
-#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:554
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:540
 msgid "C_ell content:"
 msgstr "СодеÑ?жимое Ñ?Ñ?ейки:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:558
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:544
 msgid "The text to go into each cell."
 msgstr "ТекÑ?Ñ? помеÑ?аемÑ?й в каждÑ?Ñ? Ñ?Ñ?ейкÑ?."
 
 #. HTML Table Options
-#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:568
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:554
 msgid "Table Options"
 msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?аблиÑ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:579
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:565
 msgid "_Border:"
 msgstr "Border:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:583
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:569
 msgid "The number of pixels in the table border."
 msgstr "ЧиÑ?ло Ñ?оÑ?ек в Ñ?амке Ñ?аблиÑ?Ñ?."
 
-#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:598
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:584
 msgid "The width for each table cell.  Can be a number or a percent."
 msgstr "ШиÑ?ина длÑ? каждой Ñ?Ñ?ейки Ñ?аблиÑ?Ñ?. Ð?ожеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? Ñ?иÑ?лом или пÑ?оÑ?енÑ?ом."
 
-#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:614
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:600
 msgid "The height for each table cell.  Can be a number or a percent."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?оÑ?а длÑ? каждой Ñ?Ñ?ейки Ñ?аблиÑ?Ñ?. Ð?ожеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? Ñ?иÑ?лом или пÑ?оÑ?енÑ?ом."
 
-#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:625
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:611
 msgid "Cell-_padding:"
 msgstr ""
 "Ð?абивка Ñ?Ñ?еек\n"
 "(cellpadding):"
 
-#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:629
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:615
 msgid "The amount of cellpadding."
 msgstr "РазмеÑ? заполнениÑ? Ñ?Ñ?еек."
 
-#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:638
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:624
 msgid "Cell-_spacing:"
 msgstr ""
 "Ð?нÑ?еÑ?вал Ñ?Ñ?еек\n"
 "(cellspacing):"
 
-#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:642
+#: ../plug-ins/common/file-html-table.c:628
 msgid "The amount of cellspacing."
 msgstr "РазмеÑ? инÑ?еÑ?вала Ñ?Ñ?еек."
 
@@ -3586,103 +3583,103 @@ msgstr ""
 "Ð?евозможно Ñ?оÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? пÑ?озÑ?аÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?,\n"
 "вмеÑ?Ñ?о нее бÑ?деÑ? Ñ?оÑ?Ñ?анена непÑ?озÑ?аÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?."
 
-#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1253
-msgid "Save as MNG"
-msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как MNG"
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1286
+msgid "MNG"
+msgstr "MNG"
 
-#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1274
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1293
 msgid "MNG Options"
 msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? MNG"
 
-#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1280
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1299
 msgid "Interlace"
 msgstr "ЧеÑ?езÑ?Ñ?Ñ?оÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1292
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1311
 msgid "Save background color"
 msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? Ñ?веÑ? Ñ?она"
 
-#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1303
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1322
 msgid "Save gamma"
 msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? гаммÑ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1313
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1332
 msgid "Save resolution"
 msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? Ñ?азÑ?еÑ?ение"
 
-#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1324
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1343
 msgid "Save creation time"
 msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? вÑ?емÑ? Ñ?озданиÑ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1343
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1362 ../plug-ins/common/file-png.c:1784
 msgid "PNG"
 msgstr "PNG"
 
-#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1344
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1363
 msgid "JNG"
 msgstr "JNG"
 
-#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1347
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1366
 msgid "PNG + delta PNG"
 msgstr "PNG + delta PNG"
 
-#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1348
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1367
 msgid "JNG + delta PNG"
 msgstr "JNG + delta PNG"
 
-#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1349
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1368
 msgid "All PNG"
 msgstr "Ð?Ñ?е PNG"
 
-#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1350
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1369
 msgid "All JNG"
 msgstr "Ð?Ñ?е JNG"
 
-#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1362
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1381
 msgid "Default chunks type:"
 msgstr "Тип по Ñ?молÑ?аниÑ?:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1365
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1384
 msgid "Combine"
 msgstr "Ð?бÑ?единиÑ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1366
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1385
 msgid "Replace"
 msgstr "Ð?амеÑ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1377
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1396
 msgid "Default frame disposal:"
 msgstr "Ð?адÑ?Ñ?:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1389
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1408
 msgid "PNG compression level:"
 msgstr "СÑ?епенÑ? Ñ?жаÑ?иÑ? PNG:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1397 ../plug-ins/common/file-png.c:1907
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1416 ../plug-ins/common/file-png.c:1893
 msgid "Choose a high compression level for small file size"
 msgstr "Ð?Ñ?беÑ?иÑ?е болÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?епенÑ? Ñ?жаÑ?иÑ? длÑ? полÑ?Ñ?ениÑ? Ñ?айла менÑ?Ñ?его Ñ?азмеÑ?а"
 
-#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1411
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1430
 msgid "JPEG compression quality:"
 msgstr "Ð?аÑ?еÑ?Ñ?во Ñ?жаÑ?иÑ? JPEG:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1428
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1447
 msgid "JPEG smoothing factor:"
 msgstr "Ð?оказаÑ?елÑ? Ñ?глаживаниÑ? JPEG:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1438
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1457
 msgid "Animated MNG Options"
 msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? анимиÑ?ованного MNG"
 
-#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1444
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1463
 msgid "Loop"
 msgstr "Цикл"
 
-#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1458
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1477
 msgid "Default frame delay:"
 msgstr "Ð?адеÑ?жка кадÑ?а по Ñ?молÑ?аниÑ?:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1531
+#: ../plug-ins/common/file-mng.c:1550
 msgid "MNG animation"
 msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? MNG"
 
@@ -3696,8 +3693,8 @@ msgid "Invalid UTF-8 string in pattern file '%s'."
 msgstr "Ð?Ñ?ибоÑ?наÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ока UTF-8 в Ñ?айле Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? '%s'."
 
 #: ../plug-ins/common/file-pat.c:527
-msgid "Save as Pattern"
-msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?"
+msgid "Pattern"
+msgstr "ТекÑ?Ñ?Ñ?Ñ?а"
 
 #: ../plug-ins/common/file-pcx.c:132 ../plug-ins/common/file-pcx.c:151
 msgid "ZSoft PCX image"
@@ -3713,13 +3710,13 @@ msgstr "Ð?евозможно пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?Ñ? заголовок из '%s'"
 msgid "'%s' is not a PCX file"
 msgstr "'%s' не Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?айлом PCX"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:394 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:578
+#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:394 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:605
 #: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:301
 #, c-format
 msgid "Unsupported or invalid image width: %d"
 msgstr "Ð?еподдеÑ?живаемаÑ? Ñ?иÑ?ина изобÑ?ажениÑ?: %d"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:399 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:584
+#: ../plug-ins/common/file-pcx.c:399 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:611
 #: ../plug-ins/file-psd/psd-load.c:293
 #, c-format
 msgid "Unsupported or invalid image height: %d"
@@ -3769,7 +3766,7 @@ msgstr "Portable Document Format"
 msgid "%s-%s"
 msgstr "%s-%s"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf.c:631 ../plug-ins/common/file-ps.c:1126
+#: ../plug-ins/common/file-pdf.c:631 ../plug-ins/common/file-ps.c:1125
 #, c-format
 msgid "%s-pages"
 msgstr "%s-Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?"
@@ -3778,7 +3775,7 @@ msgstr "%s-Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?"
 msgid "Import from PDF"
 msgstr "Ð?мпоÑ?Ñ? из PDF"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pdf.c:822 ../plug-ins/common/file-ps.c:3096
+#: ../plug-ins/common/file-pdf.c:822 ../plug-ins/common/file-ps.c:3095
 #: ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:483
 msgid "_Import"
 msgstr "_Ð?мпоÑ?Ñ?иÑ?оваÑ?Ñ?"
@@ -3837,51 +3834,47 @@ msgstr ""
 msgid "Error while saving '%s'. Could not save image."
 msgstr "Ð?Ñ?ибка пÑ?и Ñ?оÑ?Ñ?анении '%s'. Ð?евозможно Ñ?оÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? изобÑ?ажение."
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1784
-msgid "Save as PNG"
-msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как PNG"
-
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1816
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1802
 msgid "_Interlacing (Adam7)"
 msgstr "ЧеÑ?езÑ?Ñ?Ñ?оÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? (Adam7)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1827
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1813
 msgid "Save _background color"
 msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? Ñ?веÑ? Ñ?она"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1835
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1821
 msgid "Save _gamma"
 msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? гаммÑ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1845
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1831
 msgid "Save layer o_ffset"
 msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? Ñ?меÑ?ение Ñ?лоÑ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1854
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1840
 msgid "Save _resolution"
 msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? Ñ?азÑ?еÑ?ение"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1864
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1850
 msgid "Save creation _time"
 msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? вÑ?емÑ? Ñ?озданиÑ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1873
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1859
 msgid "Save comme_nt"
 msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? комменÑ?аÑ?ий"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1889
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1875
 msgid "Save color _values from transparent pixels"
 msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? знаÑ?ениÑ? Ñ?веÑ?а пÑ?озÑ?аÑ?нÑ?Ñ? Ñ?оÑ?ек"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1903
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1889
 msgid "Co_mpression level:"
 msgstr "СÑ?епенÑ? Ñ?жаÑ?иÑ?:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1921 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1192
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1907 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1179
 msgid "_Load Defaults"
 msgstr "Ð?_агÑ?Ñ?зиÑ?Ñ? иÑ?Ñ?однÑ?е паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-png.c:1929
+#: ../plug-ins/common/file-png.c:1915
 msgid "S_ave Defaults"
 msgstr "_Ð?апомниÑ?Ñ? Ñ?Ñ?и паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?"
 
@@ -3944,19 +3937,19 @@ msgid "Error reading file."
 msgstr "Ð?Ñ?ибка пÑ?и Ñ?Ñ?ении Ñ?айла."
 
 #: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1184
-msgid "Save as PNM"
-msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как PNM"
+msgid "PNM"
+msgstr "PNM"
 
 #. file save type
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1201
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1187
 msgid "Data formatting"
 msgstr "ФоÑ?маÑ?иÑ?ование даннÑ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1205
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1191
 msgid "Raw"
 msgstr "Ð?еобÑ?абоÑ?аннÑ?й"
 
-#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1206
+#: ../plug-ins/common/file-pnm.c:1192
 msgid "Ascii"
 msgstr "Ascii"
 
@@ -3972,17 +3965,17 @@ msgstr "Encapsulated PostScript"
 msgid "PDF document"
 msgstr "Ð?окÑ?менÑ? PDF"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1051
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1050
 #, c-format
 msgid "Could not interpret Postscript file '%s'"
 msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? инÑ?еÑ?пÑ?еÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? Ñ?айл Postscript '%s'"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1193
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1192
 #, c-format
 msgid "PostScript save cannot handle images with alpha channels"
 msgstr "Ð?зобÑ?ажение Ñ? алÑ?Ñ?а-каналами невозможно Ñ?оÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как PostScript"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1731 ../plug-ins/common/file-ps.c:1764
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1730 ../plug-ins/common/file-ps.c:1763
 #, c-format
 msgid ""
 "Error starting Ghostscript. Make sure that Ghostscript is installed and - if "
@@ -3995,107 +3988,107 @@ msgstr ""
 "меÑ?Ñ?оположениÑ? иÑ?полнÑ?емого Ñ?айла Ghostscript.\n"
 "(%s)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1931 ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:1000
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:1930 ../plug-ins/common/file-tiff-load.c:1000
 #, c-format
 msgid "Page %d"
 msgstr "СÑ?Ñ?аниÑ?а %d"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:2600 ../plug-ins/common/file-ps.c:2732
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:2882 ../plug-ins/common/file-ps.c:3007
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:2599 ../plug-ins/common/file-ps.c:2731
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:2881 ../plug-ins/common/file-ps.c:3006
 #: ../plug-ins/common/file-sunras.c:1503 ../plug-ins/common/file-sunras.c:1611
 #: ../plug-ins/file-fits/fits.c:849 ../plug-ins/file-fits/fits.c:973
 msgid "Write error occurred"
 msgstr "Ð?озникла оÑ?ибка запиÑ?и"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3091
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3090
 msgid "Import from PostScript"
 msgstr "Ð?мпоÑ?Ñ? из PostScript"
 
 #. Rendering
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3134
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3133
 msgid "Rendering"
 msgstr "Ð?изÑ?ализаÑ?иÑ?"
 
 #. Resolution
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3150 ../plug-ins/common/file-svg.c:915
-#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:691
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3149 ../plug-ins/common/file-svg.c:928
+#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:695
 msgid "Resolution:"
 msgstr "РазÑ?еÑ?ение:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3189
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3188
 msgid "Pages:"
 msgstr "СÑ?Ñ?аниÑ?Ñ?:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3196
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3195
 msgid "Pages to load (e.g.: 1-4 or 1,3,5-7)"
 msgstr "СÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? длÑ? загÑ?Ñ?зки (напÑ?.: 1-4 или 1,3,5-7)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3200 ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2643
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3199 ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2643
 msgid "Layers"
 msgstr "Слои"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3202
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3201
 msgid "Images"
 msgstr "Ð?зобÑ?ажениÑ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3205
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3204
 msgid "Open as"
 msgstr "Ð?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? как"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3209
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3208
 msgid "Try Bounding Box"
 msgstr "Ð?гÑ?аниÑ?иÑ?Ñ? Ñ?азмеÑ?"
 
 #. Colouring
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3222
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3221
 msgid "Coloring"
 msgstr "Ð?кÑ?аÑ?ивание"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3226
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3225
 msgid "B/W"
 msgstr "Ч/Ð?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3228 ../plug-ins/common/file-xpm.c:478
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3227 ../plug-ins/common/file-xpm.c:478
 #: ../plug-ins/gimpressionist/color.c:65
 #: ../plug-ins/gimpressionist/general.c:169
 #: ../plug-ins/imagemap/imap_menu.c:212
 msgid "Color"
 msgstr "ЦвеÑ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3229 ../plug-ins/file-fits/fits.c:1032
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3228 ../plug-ins/file-fits/fits.c:1032
 msgid "Automatic"
 msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3239
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3238
 msgid "Text antialiasing"
 msgstr "Сглаживание Ñ?екÑ?Ñ?а"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3244 ../plug-ins/common/file-ps.c:3256
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3243 ../plug-ins/common/file-ps.c:3255
 msgid "Weak"
 msgstr "Слабое"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3245 ../plug-ins/common/file-ps.c:3257
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3244 ../plug-ins/common/file-ps.c:3256
 msgid "Strong"
 msgstr "СилÑ?ное"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3251
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3250
 msgid "Graphic antialiasing"
 msgstr "Сглаживание гÑ?аÑ?ики"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3329
-msgid "Save as PostScript"
-msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как PostScript"
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3328
+msgid "PostScript"
+msgstr "PostScript"
 
 #. Image Size
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3360
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3345
 msgid "Image Size"
 msgstr "РазмеÑ? изобÑ?ажениÑ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3409
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3394
 msgid "_Keep aspect ratio"
 msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? пÑ?опоÑ?Ñ?ии"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3415
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3400
 msgid ""
 "When toggled, the resulting image will be scaled to fit into the given size "
 "without changing the aspect ratio."
@@ -4104,42 +4097,42 @@ msgstr ""
 "заданного Ñ?азмеÑ?а без изменениÑ? пÑ?опоÑ?Ñ?ий."
 
 #. Unit
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3425
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3410
 msgid "Unit"
 msgstr "Ð?диниÑ?а"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3429
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3414
 msgid "_Inch"
 msgstr "Ð?Ñ?йм"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3430
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3415
 msgid "_Millimeter"
 msgstr "Ð?иллимеÑ?Ñ?"
 
 #. Rotation
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3441
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3426
 #: ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:1035
 msgid "Rotation"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?ение"
 
 #. Format
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3456
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3441
 msgid "Output"
 msgstr "Ð?Ñ?вод"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3462
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3447
 msgid "_PostScript level 2"
 msgstr "PostScript level 2"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3471
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3456
 msgid "_Encapsulated PostScript"
 msgstr "Encapsulated PostScript"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3480
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3465
 msgid "P_review"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?моÑ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3501
+#: ../plug-ins/common/file-ps.c:3486
 msgid "Preview _size:"
 msgstr "РазмеÑ? пÑ?оÑ?моÑ?Ñ?а:"
 
@@ -4148,19 +4141,19 @@ msgid "Paint Shop Pro image"
 msgstr "Paint Shop Pro image"
 
 #: ../plug-ins/common/file-psp.c:639
-msgid "Save as PSP"
-msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как PSP"
+msgid "PSP"
+msgstr "PSP"
 
 #. file save type
-#: ../plug-ins/common/file-psp.c:656
+#: ../plug-ins/common/file-psp.c:642
 msgid "Data Compression"
 msgstr "СжаÑ?ие даннÑ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-psp.c:661
+#: ../plug-ins/common/file-psp.c:647
 msgid "RLE"
 msgstr "RLE"
 
-#: ../plug-ins/common/file-psp.c:662
+#: ../plug-ins/common/file-psp.c:648
 msgid "LZ77"
 msgstr "LZ77"
 
@@ -4204,11 +4197,11 @@ msgstr "Тип изобÑ?ажениÑ?:"
 msgid "Palette"
 msgstr "Ð?алиÑ?Ñ?а"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1166 ../plug-ins/common/file-raw.c:1265
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1166 ../plug-ins/common/file-raw.c:1251
 msgid "R, G, B (normal)"
 msgstr "R, G, B (normal)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1167 ../plug-ins/common/file-raw.c:1267
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1167 ../plug-ins/common/file-raw.c:1253
 msgid "B, G, R, X (BMP style)"
 msgstr "B, G, R, X (BMP-Ñ?Ñ?илÑ?)"
 
@@ -4229,22 +4222,22 @@ msgid "Pal_ette File:"
 msgstr "_Файл палиÑ?Ñ?Ñ?:"
 
 #: ../plug-ins/common/file-raw.c:1229
-msgid "Raw Image Save"
-msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? Raw"
+msgid "Raw Image"
+msgstr "Ð?зобÑ?ажение без заголовка (Raw)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1251
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1237
 msgid "RGB Save Type"
 msgstr "Тип Ñ?оÑ?Ñ?анениÑ? RGB"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1255
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1241
 msgid "Standard (R,G,B)"
 msgstr "СÑ?андаÑ?Ñ?нÑ?й (R,G,B)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1256
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1242
 msgid "Planar (RRR,GGG,BBB)"
 msgstr "Planar (RRR,GGG,BBB)"
 
-#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1261
+#: ../plug-ins/common/file-raw.c:1247
 msgid "Indexed Palette Type"
 msgstr "Тип индекÑ?иÑ?ованной палиÑ?Ñ?Ñ?"
 
@@ -4332,15 +4325,15 @@ msgid "EOF encountered on reading"
 msgstr "Ð?Ñ?и Ñ?Ñ?ении обнаÑ?Ñ?жен конеÑ? Ñ?айла"
 
 #: ../plug-ins/common/file-sunras.c:1628
-msgid "Save as SUNRAS"
-msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? в Ñ?оÑ?маÑ?е SUNRAS"
+msgid "SUNRAS"
+msgstr "SUNRAS"
 
 #. file save type
-#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:1645
+#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:1631
 msgid "Data Formatting"
 msgstr "ФоÑ?маÑ?иÑ?ование даннÑ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:1649
+#: ../plug-ins/common/file-sunras.c:1635
 msgid "RunLength Encoded"
 msgstr "Ð?одиÑ?ование RLE"
 
@@ -4348,7 +4341,7 @@ msgstr "Ð?одиÑ?ование RLE"
 msgid "SVG image"
 msgstr "Ð?зобÑ?ажение SVG"
 
-#: ../plug-ins/common/file-svg.c:334 ../plug-ins/common/file-svg.c:719
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:334 ../plug-ins/common/file-svg.c:732
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "Ð?еизвеÑ?Ñ?наÑ? пÑ?иÑ?ина"
 
@@ -4360,7 +4353,7 @@ msgstr "Ð?изÑ?ализаÑ?иÑ? SVG"
 msgid "Rendered SVG"
 msgstr "Ð?изÑ?ализованнÑ?й SVG"
 
-#: ../plug-ins/common/file-svg.c:566 ../plug-ins/common/file-wmf.c:357
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:566 ../plug-ins/common/file-wmf.c:361
 #, c-format
 msgid "%d Ã? %d"
 msgstr "%d Ã? %d"
@@ -4374,51 +4367,51 @@ msgstr ""
 "не Ñ?казан Ñ?азмеÑ?!"
 
 #. Scalable Vector Graphics is SVG, should perhaps not be translated
-#: ../plug-ins/common/file-svg.c:728
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:741
 msgid "Render Scalable Vector Graphics"
 msgstr "СоздаÑ?Ñ? Scalable Vector Graphics"
 
 #. Width and Height
-#: ../plug-ins/common/file-svg.c:794 ../plug-ins/common/file-wmf.c:570
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:807 ../plug-ins/common/file-wmf.c:574
 #: ../plug-ins/common/grid.c:724
 msgid "Width:"
 msgstr "ШиÑ?ина:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-svg.c:800 ../plug-ins/common/file-wmf.c:576
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:813 ../plug-ins/common/file-wmf.c:580
 msgid "Height:"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?оÑ?а:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-svg.c:874 ../plug-ins/common/file-wmf.c:650
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:887 ../plug-ins/common/file-wmf.c:654
 msgid "_X ratio:"
 msgstr "_Ð?аÑ?Ñ?Ñ?аб по X:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-svg.c:896 ../plug-ins/common/file-wmf.c:672
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:909 ../plug-ins/common/file-wmf.c:676
 msgid "_Y ratio:"
 msgstr "Ð?_аÑ?Ñ?Ñ?аб по Y:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-svg.c:910 ../plug-ins/common/file-wmf.c:686
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:923 ../plug-ins/common/file-wmf.c:690
 msgid "Constrain aspect ratio"
 msgstr "ФикÑ?иÑ?ованное Ñ?ооÑ?ноÑ?ение Ñ?Ñ?оÑ?он"
 
-#: ../plug-ins/common/file-svg.c:921 ../plug-ins/common/file-wmf.c:697
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:934 ../plug-ins/common/file-wmf.c:701
 #: ../plug-ins/print/print-page-layout.c:285
 #, c-format
 msgid "pixels/%a"
 msgstr "Ñ?оÑ?ек Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?а/%a"
 
 #. Path Import
-#: ../plug-ins/common/file-svg.c:941
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:954
 msgid "Import _paths"
 msgstr "Ð?мпоÑ?Ñ? _конÑ?Ñ?Ñ?ов"
 
-#: ../plug-ins/common/file-svg.c:947
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:960
 msgid ""
 "Import path elements of the SVG so they can be used with the GIMP path tool"
 msgstr ""
 "Ð?мпоÑ?Ñ?иÑ?оваÑ?Ñ? Ñ?леменÑ?Ñ? конÑ?Ñ?Ñ?а из SVG, Ñ?ак Ñ?Ñ?обÑ? они могли бÑ?Ñ?Ñ? иÑ?полÑ?зованÑ? "
 "инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?ом \"Ð?онÑ?Ñ?Ñ?\""
 
-#: ../plug-ins/common/file-svg.c:960
+#: ../plug-ins/common/file-svg.c:973
 msgid "Merge imported paths"
 msgstr "Ð?бÑ?единиÑ?Ñ? импоÑ?Ñ?иÑ?ованнÑ?е конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
@@ -4442,23 +4435,23 @@ msgid "Cannot read header from '%s'"
 msgstr "Ð?евозможно пÑ?оÑ?иÑ?аÑ?Ñ? заголовок из '%s'"
 
 #: ../plug-ins/common/file-tga.c:1367
-msgid "Save as TGA"
-msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? в Ñ?оÑ?маÑ?е TGA"
+msgid "TGA"
+msgstr "TGA"
 
 #. rle
-#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1390
+#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1376
 msgid "_RLE compression"
 msgstr "RLE Ñ?жаÑ?ие"
 
-#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1404
+#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1390
 msgid "Or_igin:"
 msgstr "_Ð?аÑ?ало кооÑ?динаÑ?:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1408
+#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1394
 msgid "Bottom left"
 msgstr "СнизÑ? Ñ?лева"
 
-#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1409
+#: ../plug-ins/common/file-tga.c:1395
 msgid "Top left"
 msgstr "Ð?веÑ?Ñ?Ñ? Ñ?лева"
 
@@ -4510,47 +4503,47 @@ msgstr ""
 "комменÑ?аÑ?ии ASCII. Ð?омменÑ?аÑ?ий не Ñ?оÑ?Ñ?анÑ?н."
 
 #: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1061
-msgid "Save as TIFF"
-msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? в Ñ?оÑ?маÑ?е TIFF"
+msgid "TIFF"
+msgstr "TIFF"
 
 #. compression
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1083
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1069
 msgid "Compression"
 msgstr "CжаÑ?ие"
 
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1087
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1073
 msgid "_None"
 msgstr "_Ð?еÑ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1088
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1074
 msgid "_LZW"
 msgstr "_LZW"
 
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1089
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1075
 msgid "_Pack Bits"
 msgstr "_УпакованнÑ?е биÑ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1090
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1076
 msgid "_Deflate"
 msgstr "У_менÑ?Ñ?иÑ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1091
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1077
 msgid "_JPEG"
 msgstr "_JPEG"
 
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1092
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1078
 msgid "CCITT Group _3 fax"
 msgstr "CCITT Group _3 fax"
 
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1093
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1079
 msgid "CCITT Group _4 fax"
 msgstr "CCITT Group _4 fax"
 
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1115
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1101
 msgid "Save _color values from transparent pixels"
 msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? знаÑ?ениÑ? Ñ?веÑ?а _пÑ?озÑ?аÑ?нÑ?Ñ? Ñ?оÑ?ек"
 
-#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1131 ../plug-ins/common/file-xbm.c:1246
+#: ../plug-ins/common/file-tiff-save.c:1117 ../plug-ins/common/file-xbm.c:1232
 msgid "Comment:"
 msgstr "Ð?омменÑ?аÑ?ий:"
 
@@ -4558,7 +4551,7 @@ msgstr "Ð?омменÑ?аÑ?ий:"
 msgid "Microsoft WMF file"
 msgstr "Microsoft WMF file"
 
-#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:351
+#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:355
 msgid ""
 "WMF file does not\n"
 "specify a size!"
@@ -4566,16 +4559,16 @@ msgstr ""
 "Ð? Ñ?айле WMF\n"
 "не Ñ?казан Ñ?азмеÑ?!"
 
-#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:499
+#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:503
 msgid "Render Windows Metafile"
 msgstr "Создание Ñ?айлав Ñ?оÑ?маÑ?е Windows Metafile"
 
-#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:962
+#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:974
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for reading"
 msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? \"%s\" длÑ? Ñ?Ñ?ениÑ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:1002
+#: ../plug-ins/common/file-wmf.c:1014
 msgid "Rendered WMF"
 msgstr "СозданнÑ?й WMF"
 
@@ -4624,50 +4617,51 @@ msgstr ""
 "изобÑ?ажении, коÑ?оÑ?ое не имееÑ? алÑ?Ñ?а-канала."
 
 #: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1185
-msgid "Save as XBM"
-msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как XBM"
+msgid "XBM"
+msgstr "XBM"
 
 #. parameter settings
-#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1202
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1188
 msgid "XBM Options"
 msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? XBM"
 
 #. X10 format
-#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1212
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1198
 msgid "_X10 format bitmap"
 msgstr "Ð?иÑ?оваÑ? каÑ?Ñ?а Ñ?оÑ?маÑ?а Ð¥10"
 
-#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1232
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1218
 msgid "_Identifier prefix:"
 msgstr "Ð?Ñ?еÑ?икÑ? иденÑ?иÑ?икаÑ?оÑ?а:"
 
 #. hotspot toggle
-#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1254
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1240
 msgid "_Write hot spot values"
 msgstr "Ð?апиÑ?аÑ?Ñ? знаÑ?ениÑ? \"гоÑ?Ñ?Ñ?иÑ? Ñ?оÑ?ек\""
 
-#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1276
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1262
 msgid "Hot spot _X:"
 msgstr "«Ð?оÑ?Ñ?Ñ?аÑ? Ñ?оÑ?ка» X:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1286
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1272
 msgid "Hot spot _Y:"
 msgstr "«Ð?оÑ?Ñ?Ñ?аÑ? Ñ?оÑ?ка» X:"
 
 #. mask file
-#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1293
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1279
 msgid "Mask File"
 msgstr "Файл маÑ?ки"
 
-#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1303
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1289
 msgid "W_rite extra mask file"
 msgstr "Ð?апиÑ?аÑ?Ñ? дополниÑ?елÑ?нÑ?й Ñ?айл маÑ?ки"
 
-#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1316
+#: ../plug-ins/common/file-xbm.c:1302
 msgid "_Mask file extension:"
 msgstr "РаÑ?Ñ?иÑ?ение Ñ?айла маÑ?ки:"
 
 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:332 ../plug-ins/common/file-xmc.c:372
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1057
 msgid "X11 Mouse Cursor"
 msgstr "УказаÑ?елÑ? мÑ?Ñ?и X11"
 
@@ -4677,6 +4671,8 @@ msgid ""
 "Cannot set the hotspot!\n"
 "You must arrange layers so that all of them have an intersection."
 msgstr ""
+"Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? полÑ?Ñ?иÑ?Ñ? гоÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?оÑ?кÑ?!\n"
+"Ð?Ñ? можеÑ?е вÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оиÑ?Ñ? Ñ?лои Ñ?ак, Ñ?Ñ?обÑ? вÑ?е они пеÑ?еÑ?екалиÑ?Ñ?."
 
 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:673
 #, c-format
@@ -4686,12 +4682,12 @@ msgstr "'%s' не Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? коÑ?Ñ?екÑ?нÑ?м кÑ?Ñ?Ñ?оÑ?ом X."
 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:689
 #, c-format
 msgid "The width of frame %d of '%s' is too big for X cursor."
-msgstr ""
+msgstr "ШиÑ?ина кадÑ?а %d Ñ? '%s' Ñ?лиÑ?ком велика длÑ? кÑ?Ñ?Ñ?оÑ?а X."
 
 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:696
 #, c-format
 msgid "The height of frame %d of '%s' is too big for X cursor."
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?оÑ?а кадÑ?а %d Ñ? '%s' Ñ?лиÑ?ком велика длÑ? кÑ?Ñ?Ñ?оÑ?а X."
 
 #: ../plug-ins/common/file-xmc.c:901
 #, c-format
@@ -4713,35 +4709,30 @@ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?оÑ?а '%s' Ñ?лиÑ?ком велика длÑ? Ñ?казаÑ?елÑ?
 msgid "A read error occurred."
 msgstr "Ð?Ñ?оизоÑ?ла оÑ?ибка пÑ?и Ñ?Ñ?ении."
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1057
-msgid "Save as X11 Mouse Cursor"
-msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как Ñ?казаÑ?елÑ? мÑ?Ñ?и X11"
-
 #.
 #. * parameter settings
 #.
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1077
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1062
 msgid "XMC Options"
 msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? XMC"
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1105
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1090
 msgid "Enter the X coordinate of the hotspot.The origin is top left corner."
 msgstr ""
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1109
-#, fuzzy
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1094
 msgid "Hotspot _X:"
-msgstr "«Ð?оÑ?Ñ?Ñ?аÑ? Ñ?оÑ?ка» X:"
+msgstr "Ð?оÑ?Ñ?Ñ?аÑ? Ñ?оÑ?ка по _X:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1123
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1108
 msgid "Enter the Y coordinate of the hotspot.The origin is top left corner."
 msgstr ""
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1134
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1119
 msgid "_Auto-Crop all frames."
 msgstr "_Ð?вÑ?окадÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? вÑ?е кадÑ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1147
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1132
 msgid ""
 "Remove the empty borders of all frames.\n"
 "This reduces the file size and may fix the problem that some large cursors "
@@ -4749,7 +4740,7 @@ msgid ""
 "Uncheck if you plan to edit the exported cursor using other programs."
 msgstr ""
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1170
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1155
 msgid ""
 "Choose the nominal size of frames.\n"
 "If you don't have plans to make multi-sized cursor, or you have no idea, "
@@ -4760,53 +4751,58 @@ msgid ""
 "theme-size\"."
 msgstr ""
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1187
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1172
 msgid "_Use this value only for a frame which size is not specified."
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?полÑ?зоваÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о знаÑ?ение Ñ?олÑ?ко длÑ? кадÑ?а, Ñ?ей Ñ?азмеÑ? не Ñ?казан"
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1190
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1175
 msgid "_Replace the size of all frames even if it is specified."
-msgstr "_Ð?амениÑ?Ñ? Ñ?азмеÑ? вÑ?еÑ? кадÑ?ов, ладе еÑ?ли он Ñ?же Ñ?казан"
+msgstr "_Ð?амениÑ?Ñ? Ñ?азмеÑ? вÑ?еÑ? кадÑ?ов, даже еÑ?ли он Ñ?же Ñ?казан"
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1224
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1209
 msgid "Enter time span in milliseconds in which each frame is rendered."
 msgstr ""
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1227
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1212
 msgid "_Delay:"
 msgstr "_Ð?адеÑ?жка:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1232
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1217
 msgid "_Use this value only for a frame which delay is not specified."
 msgstr ""
+"Ð?_Ñ?полÑ?зоваÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о знаÑ?ение Ñ?олÑ?ко длÑ? кадÑ?а, Ñ?Ñ?Ñ? длиÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? не Ñ?казана"
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1235
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1220
 msgid "_Replace the delay of all frames even if it is specified."
-msgstr ""
+msgstr "Ð?_амениÑ?Ñ? длиÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? вÑ?еÑ? кадÑ?ов, даже еÑ?ли она Ñ?же Ñ?казана"
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1260
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1245
 msgid ""
 "The part of copyright information that exceeded 65535 characters was removed."
 msgstr ""
+"Ð?Ñ?ла Ñ?далена.Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? инÑ?оÑ?маÑ?ии об авÑ?оÑ?Ñ?ком пÑ?аве, вÑ?Ñ?одÑ?Ñ?аÑ? за пÑ?еделÑ? 65535 "
+"Ñ?имволов."
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1270
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1255
 msgid "Enter copyright information."
 msgstr "УкажиÑ?е инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? об авÑ?оÑ?Ñ?киÑ? пÑ?аваÑ?"
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1272
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1257
 msgid "_Copyright:"
 msgstr "_Ð?вÑ?оÑ?Ñ?кие пÑ?ава:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1288
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1273
 msgid ""
 "The part of license information that exceeded 65535 characters was removed."
 msgstr ""
+"Ð?Ñ?ла Ñ?далена.Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? инÑ?оÑ?маÑ?ии об лиÑ?ензии, вÑ?Ñ?одÑ?Ñ?аÑ? за пÑ?еделÑ? 65535 "
+"Ñ?имволов."
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1298
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1283
 msgid "Enter license information."
 msgstr "Ð?ведиÑ?е инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? о лиÑ?ензии"
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1300
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1285
 msgid "_License:"
 msgstr "_Ð?иÑ?ензиÑ?:"
 
@@ -4815,47 +4811,52 @@ msgstr "_Ð?иÑ?ензиÑ?:"
 #.
 #. We use gtk_text_view for "Other" while "Copyright" & "License" is entered
 #. * in gtk_entry because We want allow '\n' for "Other".
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1307
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1292
 msgid "_Other:"
 msgstr "_Ð?Ñ?оÑ?ее:"
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1341
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1326
 msgid "Enter other comment if you want."
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ведиÑ?е желаемÑ?й комменÑ?аÑ?ий"
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1391
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1376
 #, c-format
 msgid "Comment is limited to %d characters."
 msgstr "Ð?омменÑ?аÑ?ий огÑ?аниÑ?ен %d Ñ?имволами."
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1509
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1494
 #, c-format
 msgid "This plug-in can only handle RGBA image format with 8bit color depth."
 msgstr ""
+"ЭÑ?о Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ение можеÑ? Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ? лиÑ?Ñ? Ñ? изобÑ?ажениÑ?ми в RGBA Ñ? 8 Ñ?азÑ?Ñ?дами на "
+"Ñ?веÑ?овой канал."
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1527
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1512
 #, c-format
 msgid "Width of '%s' is too large. Please reduce more than %dpx)"
-msgstr ""
+msgstr "ШиÑ?ина Ñ?лоÑ? '%s' Ñ?лиÑ?ком велика. УменÑ?Ñ?иÑ?е ее более Ñ?ем на %dpx."
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1534
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1519
 #, c-format
 msgid "Height of '%s' is too large. Please reduce more than %dpx)"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?оÑ?а Ñ?лоÑ? '%s' Ñ?лиÑ?ком велика. УменÑ?Ñ?иÑ?е ее более Ñ?ем на %dpx."
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1541
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1526
 #, c-format
 msgid "The size of '%s' is zero!"
 msgstr "РазмеÑ? '%s' Ñ?авен нÑ?лÑ?!"
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1581
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1566
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot save the cursor because the hotspot is not on '%s'.\n"
 "Try to change the hotspot position, layer geometry or save without auto-crop."
 msgstr ""
+"Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? Ñ?оÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? кÑ?Ñ?Ñ?оÑ?, поÑ?омÑ? Ñ?Ñ?о гоÑ?Ñ?Ñ?аÑ? Ñ?оÑ?ка не наÑ?одиÑ?Ñ?Ñ? в '%s'.\n"
+"Ð?опÑ?обÑ?йÑ?е измениÑ?Ñ? положение гоÑ?Ñ?Ñ?ей Ñ?оÑ?ки, геомеÑ?Ñ?иÑ? Ñ?лоÑ? или Ñ?оÑ?Ñ?аниÑ?е "
+"без авÑ?окадÑ?иÑ?ованиÑ?."
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1736
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1721
 #, c-format
 msgid ""
 "Your cursor was successfully saved but it contains one or more frames which "
@@ -4863,7 +4864,7 @@ msgid ""
 "It will clutter the screen in some environments."
 msgstr ""
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1743
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1728
 msgid ""
 "Your cursor was successfully saved but it contains one or more frames which "
 "nominal size is not supported by gnome-appearance-properties.\n"
@@ -4876,14 +4877,14 @@ msgstr ""
 "диалоге Ñ?оÑ?Ñ?анениÑ?. Ð? пÑ?оÑ?ивном Ñ?лÑ?Ñ?ае кÑ?Ñ?Ñ?оÑ? не поÑ?виÑ?Ñ?Ñ? в апплеÑ?е "
 "наÑ?Ñ?Ñ?ойки внеÑ?него вида Ñ?абоÑ?ей Ñ?Ñ?едÑ?."
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1980
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:1965
 #, c-format
 msgid ""
 "The parasite \"%s\" is too long for X cursor.\n"
 "The overflowed string was dropped."
 msgstr ""
 
-#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:2182
+#: ../plug-ins/common/file-xmc.c:2167
 #, c-format
 msgid ""
 "Sorry, this plug-in cannot handle a cursor which contains over %i different "
@@ -4906,10 +4907,10 @@ msgid "XPM file invalid"
 msgstr "Ð?евеÑ?нÑ?й Ñ?айл XPM"
 
 #: ../plug-ins/common/file-xpm.c:804
-msgid "Save as XPM"
-msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как XPM"
+msgid "XPM"
+msgstr "XPM"
 
-#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:828
+#: ../plug-ins/common/file-xpm.c:814
 msgid "_Alpha threshold:"
 msgstr "Ð?оÑ?ог алÑ?Ñ?а-канала:"
 
@@ -5678,92 +5679,92 @@ msgid "'%s' does not appear to be an ICC color profile"
 msgstr "'%s' не поÑ?ож на ICC-пÑ?оÑ?илÑ?"
 
 #. ICC color profile conversion
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:884
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:888
 #, c-format
 msgid "Converting from '%s' to '%s'"
 msgstr "Ð?Ñ?еобÑ?азование из '%s' в '%s'"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1128
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1132
 #, c-format
 msgid "Could not load ICC profile from '%s'"
 msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? ICC-пÑ?оÑ?илÑ? из '%s'"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1150
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1158
 #, c-format
 msgid "The image '%s' has an embedded color profile:"
 msgstr "Ð?зобÑ?ажение '%s' Ñ?одеÑ?жиÑ? вÑ?Ñ?Ñ?оеннÑ?й Ñ?веÑ?овой пÑ?оÑ?илÑ?:"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1194
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1202
 #, c-format
 msgid "Convert the image to the RGB working space (%s)?"
 msgstr "Ð?Ñ?еобÑ?азоваÑ?Ñ? изобÑ?ажение в Ñ?абоÑ?ее пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?во RGB (%s)?"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1225
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1233
 msgid "Convert to RGB working space?"
 msgstr "Ð?Ñ?еобÑ?азоваÑ?Ñ? в Ñ?абоÑ?ее пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?во RGB?"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1230
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1238
 msgid "_Keep"
 msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?авиÑ?Ñ? как еÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1235
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1243
 msgid "_Convert"
 msgstr "_Ð?Ñ?еобÑ?азоваÑ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1263 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-exif.c:376
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1271 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-exif.c:380
 msgid "_Don't ask me again"
 msgstr "_Ð?олÑ?Ñ?е не Ñ?пÑ?аÑ?иваÑ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1327
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1335
 msgid "Select destination profile"
 msgstr "Ð?Ñ?беÑ?иÑ?е конеÑ?нÑ?й пÑ?оÑ?илÑ?"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1354
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1362
 msgid "All files (*.*)"
 msgstr "Ð?Ñ?е Ñ?айлÑ? (*.*)"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1359
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1367
 msgid "ICC color profile (*.icc, *.icm)"
 msgstr "ЦвеÑ?овой ICC-пÑ?оÑ?илÑ? (*.icc, *.icm)"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1402
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1410
 #, c-format
 msgid "RGB workspace (%s)"
 msgstr "РабоÑ?ее пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?во RGB (%s)"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1452
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1460
 msgid "Convert to ICC Color Profile"
 msgstr "Ð?Ñ?еобÑ?азоваÑ?Ñ? в Ñ?веÑ?овой ICC-пÑ?оÑ?илÑ?"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1453
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1461
 msgid "Assign ICC Color Profile"
 msgstr "Ð?азнаÑ?иÑ?Ñ? Ñ?веÑ?овой пÑ?оÑ?илÑ?"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1461
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1469
 msgid "_Assign"
 msgstr "_Ð?азнаÑ?иÑ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1479
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1487
 msgid "Current Color Profile"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?ий Ñ?веÑ?овой пÑ?оÑ?илÑ?"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1494
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1502
 msgid "Convert to"
 msgstr "Ð?Ñ?еобÑ?азоваÑ?Ñ? в"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1494
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1502
 msgid "Assign"
 msgstr "Ð?азнаÑ?иÑ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1518
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1526
 msgid "_Rendering Intent:"
 msgstr "_ЦелÑ? Ñ?веÑ?опеÑ?едаÑ?и:"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1534
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1542
 msgid "_Black Point Compensation"
 msgstr "Ð?Ñ?полÑ?зоваÑ?Ñ? _компенÑ?аÑ?иÑ? Ñ?еÑ?ной Ñ?оÑ?ки"
 
-#: ../plug-ins/common/lcms.c:1576
+#: ../plug-ins/common/lcms.c:1584
 msgid "Destination profile is not for RGB color space."
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?илÑ? вÑ?вода не пÑ?едназнаÑ?ен длÑ? Ñ?веÑ?ового пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?ва RGB."
 
@@ -5827,7 +5828,7 @@ msgstr "_Ð?лавнаÑ?:"
 msgid "_Edge:"
 msgstr "_Ð?Ñ?ай:"
 
-#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:547 ../plug-ins/flame/flame.c:1236
+#: ../plug-ins/common/lens-distortion.c:547 ../plug-ins/flame/flame.c:1234
 msgid "_Zoom:"
 msgstr "_Ð?аÑ?Ñ?Ñ?аб:"
 
@@ -5903,7 +5904,7 @@ msgstr "Т_ема:"
 msgid "some sort of error with the file extension or lack thereof"
 msgstr "некоÑ?оÑ?аÑ? оÑ?ибка в Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ении Ñ?айла"
 
-#: ../plug-ins/common/mail.c:725
+#: ../plug-ins/common/mail.c:729
 #, c-format
 msgid "Could not start sendmail (%s)"
 msgstr "Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? sendmail (%s)"
@@ -6028,7 +6029,7 @@ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?г"
 msgid "Line"
 msgstr "Ð?иниÑ?"
 
-#: ../plug-ins/common/newsprint.c:144 ../plug-ins/flame/flame.c:759
+#: ../plug-ins/common/newsprint.c:144 ../plug-ins/flame/flame.c:757
 msgid "Diamond"
 msgstr "Ромб"
 
@@ -7300,7 +7301,7 @@ msgstr "ЯÑ?еÑ?иÑ?а"
 msgid "Phong"
 msgstr "Фонг"
 
-#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:295 ../plug-ins/flame/flame.c:773
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:295 ../plug-ins/flame/flame.c:771
 msgid "Noise"
 msgstr "ШÑ?м"
 
@@ -7308,7 +7309,7 @@ msgstr "ШÑ?м"
 msgid "Wood"
 msgstr "Ð?еÑ?ево"
 
-#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:297 ../plug-ins/flame/flame.c:757
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:297 ../plug-ins/flame/flame.c:755
 msgid "Spiral"
 msgstr "СпиÑ?алÑ?"
 
@@ -7335,11 +7336,11 @@ msgstr "СвеÑ?"
 msgid "File '%s' is not a valid save file."
 msgstr "Файл \"%s\" Ñ?оÑ?Ñ?анен некоÑ?Ñ?екÑ?но."
 
-#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2187
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2186
 msgid "Open File"
 msgstr "Ð?Ñ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?айл"
 
-#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2187
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:2186
 msgid "Save File"
 msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? Ñ?айл"
 
@@ -7446,7 +7447,7 @@ msgstr "СоздаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?еÑ?Ñ? Ñ? заданной Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ой"
 msgid "Sphere _Designer..."
 msgstr "_Создание Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?..."
 
-#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:3074
+#: ../plug-ins/common/sphere-designer.c:3080
 msgid "Region selected for plug-in is empty"
 msgstr "Ð?Ñ?бÑ?аннаÑ? длÑ? Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?ениÑ? облаÑ?Ñ?Ñ? пÑ?Ñ?Ñ?а"
 
@@ -8112,7 +8113,7 @@ msgid "Smear"
 msgstr "РазмазÑ?ваÑ?Ñ?"
 
 #: ../plug-ins/common/warp.c:501 ../plug-ins/file-fits/fits.c:1020
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:1174 ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1461
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1172 ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1461
 msgid "Black"
 msgstr "ЧеÑ?нÑ?й"
 
@@ -8201,7 +8202,7 @@ msgstr "Ð?Ñ?казиÑ?Ñ? изобÑ?ажение волнами"
 msgid "_Waves..."
 msgstr "Ð?о_лнÑ?..."
 
-#: ../plug-ins/common/waves.c:248 ../plug-ins/flame/flame.c:762
+#: ../plug-ins/common/waves.c:248 ../plug-ins/flame/flame.c:760
 msgid "Waves"
 msgstr "Ð?олнÑ?"
 
@@ -8355,38 +8356,38 @@ msgstr "Сила:"
 msgid "Higher values increase the magnitude of the effect"
 msgstr "Ð?овÑ?Ñ?ение знаÑ?ений Ñ?Ñ?иливаеÑ? Ñ?Ñ?Ñ?екÑ?"
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:85
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:87
 msgid "Bad colormap"
 msgstr "Ð?епÑ?авилÑ?наÑ? Ñ?веÑ?оваÑ? каÑ?Ñ?а"
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:169 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:179
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:186 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:195
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:210 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:394
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:402 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:410
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:418
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:171 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:181
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:188 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:197
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:212 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:421
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:429 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:437
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:445
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid BMP file"
 msgstr "\"%s\" не Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? коÑ?Ñ?екÑ?нÑ?м Ñ?айлом BMP"
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:224 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:251
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:279 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:344
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:370
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:226 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:253
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:281 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:346
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:396
 #, c-format
 msgid "Error reading BMP file header from '%s'"
 msgstr ""
 "Ð?Ñ?ибка Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ваниÑ? заголовка Ñ?айла BMP\n"
 "из \"%s\""
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:530
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:557
 msgid "Unrecognized or invalid BMP compression format."
 msgstr "Ð?еопознаннÑ?й или непÑ?авилÑ?нÑ?й Ñ?оÑ?маÑ? Ñ?жаÑ?иÑ? BMP."
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:572
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:599
 msgid "Unsupported or invalid bitdepth."
 msgstr "Ð?еподдеÑ?живаемаÑ? или некоÑ?Ñ?екÑ?наÑ? Ñ?азÑ?Ñ?дноÑ?Ñ?Ñ? Ñ?веÑ?ового пÑ?едÑ?Ñ?авлениÑ?."
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:760 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:801
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:851
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:787 ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:828
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-read.c:878
 msgid "The bitmap ends unexpectedly."
 msgstr "Ð?аннÑ?е изобÑ?ажениÑ? неожиданно законÑ?илиÑ?Ñ?."
 
@@ -8401,28 +8402,28 @@ msgid "Alpha channel will be ignored."
 msgstr "Ð?лÑ?Ñ?а-канал бÑ?деÑ? пÑ?оигноÑ?иÑ?ован."
 
 #: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:792
-msgid "Save as BMP"
-msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как BMP"
+msgid "BMP"
+msgstr "BMP"
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:816
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:802
 msgid "_Run-Length Encoded"
 msgstr "_RLE-кодиÑ?ование"
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:828 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:905
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:814 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:892
 msgid "_Advanced Options"
 msgstr "_Ð?ополниÑ?елÑ?нÑ?е паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:843
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:829
 msgid "16 bits"
-msgstr "16 биÑ?"
+msgstr "16 Ñ?азÑ?Ñ?дов"
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:879
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:865
 msgid "24 bits"
-msgstr "24 биÑ?а"
+msgstr "24 Ñ?азÑ?Ñ?да"
 
-#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:896
+#: ../plug-ins/file-bmp/bmp-write.c:882
 msgid "32 bits"
-msgstr "32 биÑ?а"
+msgstr "32 Ñ?азÑ?Ñ?да"
 
 #: ../plug-ins/file-bmp/bmp.c:123 ../plug-ins/file-bmp/bmp.c:142
 msgid "Windows BMP image"
@@ -8430,7 +8431,7 @@ msgstr "Ð?зобÑ?ажение Windows BMP"
 
 #: ../plug-ins/file-faxg3/faxg3.c:102
 msgid "G3 fax image"
-msgstr "G3 fax image"
+msgstr "ФакÑ?овое изобÑ?ажение G3"
 
 #: ../plug-ins/file-fits/fits.c:167 ../plug-ins/file-fits/fits.c:187
 msgid "Flexible Image Transport System"
@@ -8467,7 +8468,7 @@ msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?абиÑ?ование знаÑ?ений Ñ?оÑ?ек"
 
 #: ../plug-ins/file-fits/fits.c:1033
 msgid "By DATAMIN/DATAMAX"
-msgstr "по DATAMIN/DATAMAX"
+msgstr "Ð?о DATAMIN/DATAMAX"
 
 #: ../plug-ins/file-fits/fits.c:1040
 msgid "Image Composing"
@@ -8475,7 +8476,7 @@ msgstr "СбоÑ?ка изобÑ?ажениÑ?"
 
 #: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:165 ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:185
 msgid "AutoDesk FLIC animation"
-msgstr "AutoDesk FLIC animation"
+msgstr "Ð?нимаÑ?иÑ? AutoDesk FLIC"
 
 #: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:561
 #, c-format
@@ -8491,18 +8492,18 @@ msgid "GFLI 1.3 - Load framestack"
 msgstr "GFLI 1.3 - Ð?агÑ?Ñ?зка Ñ?Ñ?опки кадÑ?ов"
 
 #: ../plug-ins/file-fli/fli-gimp.c:913
-msgid "GFLI 1.3 - Save framestack"
-msgstr "GFLI 1.3 - СоÑ?Ñ?анение Ñ?Ñ?опки кадÑ?ов"
+msgid "GFLI 1.3"
+msgstr "GFLI 1.3"
 
 #: ../plug-ins/file-ico/ico-dialog.c:53
-msgid "Save as Windows Icon"
-msgstr "СоÑ?Ñ?анение Windows Icon"
+msgid "Windows Icon"
+msgstr "Ð?наÑ?ок Windows"
 
-#: ../plug-ins/file-ico/ico-dialog.c:85
+#: ../plug-ins/file-ico/ico-dialog.c:73
 msgid "Icon Details"
 msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? знаÑ?ка"
 
-#: ../plug-ins/file-ico/ico-dialog.c:105
+#: ../plug-ins/file-ico/ico-dialog.c:93
 msgid ""
 "Large icons and compression are not supported by all programs. Older "
 "applications may not open this file correctly."
@@ -8510,27 +8511,27 @@ msgstr ""
 "Ð?олÑ?Ñ?ие знаÑ?ки и Ñ?жаÑ?ие не поддеÑ?живаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? вÑ?еми пÑ?огÑ?аммами. Ð?олее Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?е "
 "пÑ?иложениÑ? могÑ?Ñ? некоÑ?Ñ?екÑ?но оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?оÑ? Ñ?айл."
 
-#: ../plug-ins/file-ico/ico-dialog.c:177
+#: ../plug-ins/file-ico/ico-dialog.c:165
 msgid "1 bpp, 1-bit alpha, 2-slot palette"
 msgstr "1 bpp, 1-Ñ?азÑ?Ñ?днÑ?й Ñ? алÑ?Ñ?а-каналом, 2-Ñ?веÑ?наÑ? палиÑ?Ñ?а"
 
-#: ../plug-ins/file-ico/ico-dialog.c:178
+#: ../plug-ins/file-ico/ico-dialog.c:166
 msgid "4 bpp, 1-bit alpha, 16-slot palette"
 msgstr "4 bpp, 1-Ñ?азÑ?Ñ?днÑ?й Ñ? алÑ?Ñ?а-каналом, 16-Ñ?веÑ?наÑ? палиÑ?Ñ?а"
 
-#: ../plug-ins/file-ico/ico-dialog.c:179
+#: ../plug-ins/file-ico/ico-dialog.c:167
 msgid "8 bpp, 1-bit alpha, 256-slot palette"
 msgstr "8 bpp, 1-Ñ?азÑ?Ñ?днÑ?й Ñ? алÑ?Ñ?а-каналом, 256-Ñ?веÑ?наÑ? палиÑ?Ñ?а"
 
-#: ../plug-ins/file-ico/ico-dialog.c:180
+#: ../plug-ins/file-ico/ico-dialog.c:168
 msgid "24 bpp, 1-bit alpha, no palette"
 msgstr "24 bpp, 1-Ñ?азÑ?Ñ?днÑ?й Ñ? алÑ?Ñ?а-каналом, без палиÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/file-ico/ico-dialog.c:181
+#: ../plug-ins/file-ico/ico-dialog.c:169
 msgid "32 bpp, 8-bit alpha, no palette"
 msgstr "32 bpp, 8-Ñ?азÑ?Ñ?днÑ?й Ñ? алÑ?Ñ?а-каналом, без палиÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/file-ico/ico-dialog.c:195
+#: ../plug-ins/file-ico/ico-dialog.c:183
 msgid "Compressed (PNG)"
 msgstr "СжаÑ?Ñ?й (PNG)"
 
@@ -8550,19 +8551,19 @@ msgstr "Ð?Ñ?кÑ?Ñ?ваеÑ?Ñ?Ñ? пÑ?ед.пÑ?оÑ?моÑ?Ñ? длÑ? '%s'"
 msgid "Microsoft Windows icon"
 msgstr "Ð?наÑ?ок Microsoft Windows"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-exif.c:292
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-exif.c:296
 msgid "Rotate Image?"
 msgstr "Ð?овеÑ?нÑ?Ñ?Ñ? изобÑ?ажение?"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-exif.c:295
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-exif.c:299
 msgid "_Keep Orientation"
 msgstr "_СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? оÑ?иенÑ?аÑ?иÑ?"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-exif.c:351
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-exif.c:355
 msgid "According to the EXIF data, this image is rotated."
 msgstr "СоглаÑ?но даннÑ?м EXIF Ñ?Ñ?о изобÑ?ажение повÑ?Ñ?нÑ?Ñ?о."
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-exif.c:366
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-exif.c:370
 msgid "Would you like GIMP to rotate it into the standard orientation?"
 msgstr "Ð?адо ли веÑ?нÑ?Ñ?Ñ? его в пÑ?ежнее Ñ?оÑ?Ñ?оÑ?ние?"
 
@@ -8579,67 +8580,67 @@ msgstr "РазмеÑ? Ñ?айла: %s"
 msgid "Calculating file size..."
 msgstr "РаÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ваеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?азмеÑ? Ñ?айла..."
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:778 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:881
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:778 ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:868
 msgid "File size: unknown"
 msgstr "РазмеÑ?: неизвеÑ?Ñ?ен"
 
 #: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:831
-msgid "Save as JPEG"
-msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как JPEG"
+msgid "JPEG"
+msgstr "JPEG"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:867
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:854
 msgid "_Quality:"
 msgstr "_Ð?аÑ?еÑ?Ñ?во:"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:871
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:858
 msgid "JPEG quality parameter"
 msgstr "Ð?аÑ?еÑ?Ñ?во изобÑ?ажениÑ? JPEG"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:890
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:877
 msgid "Enable preview to obtain the file size."
 msgstr "Ð?клÑ?Ñ?иÑ?е пÑ?ед. пÑ?оÑ?моÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?обÑ? видеÑ?Ñ? Ñ?азмеÑ? Ñ?айла."
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:893
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:880
 msgid "Sho_w preview in image window"
 msgstr "Ð?Ñ?оÑ?моÑ?Ñ? _в окне изобÑ?ажениÑ?"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:934
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:921
 msgid "S_moothing:"
 msgstr "Сг_лаживание:"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:947
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:934
 msgid "Frequency (rows):"
 msgstr "ЧаÑ?Ñ?оÑ?а (Ñ?Ñ?Ñ?оки):"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:963
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:950
 msgid "Use _restart markers"
 msgstr "Ð?Ñ?полÑ?зоваÑ?Ñ? _маÑ?кеÑ?Ñ? пеÑ?езапÑ?Ñ?ка"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:979
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:966
 msgid "_Optimize"
 msgstr "Ð?_пÑ?имизиÑ?оваÑ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:993
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:980
 msgid "_Progressive"
 msgstr "Ð?Ñ?о_гÑ?еÑ?Ñ?ивнаÑ?"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1009
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:996
 msgid "Save _EXIF data"
 msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? даннÑ?е _Exif"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1026
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1013
 msgid "Save _thumbnail"
 msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? _Ñ?Ñ?киз"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1043
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1030
 msgid "Save _XMP data"
 msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? даннÑ?е _XMP"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1058
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1045
 msgid "_Use quality settings from original image"
 msgstr "Ð?Ñ?полÑ?зоваÑ?Ñ? _каÑ?еÑ?Ñ?веннÑ?е Ñ?аÑ?акÑ?еÑ?иÑ?Ñ?ики иÑ?Ñ?одного изобÑ?ажениÑ?"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1064
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1051
 msgid ""
 "If the original image was loaded from a JPEG file using non-standard quality "
 "settings (quantization tables), enable this option to get almost the same "
@@ -8650,48 +8651,48 @@ msgstr ""
 "паÑ?амеÑ?Ñ? длÑ? полÑ?Ñ?ениÑ? макÑ?ималÑ?но Ñ?Ñ?ожего каÑ?еÑ?Ñ?ва и Ñ?азмеÑ?а Ñ?айла."
 
 #. Subsampling
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1088
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1075
 msgid "Su_bsampling:"
 msgstr "С_Ñ?бвÑ?боÑ?ка:"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1095
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1082
 msgid "1x1,1x1,1x1 (best quality)"
 msgstr "1x1,1x1,1x1 (наилÑ?Ñ?Ñ?ее каÑ?еÑ?Ñ?во)"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1097
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1084
 msgid "2x1,1x1,1x1 (4:2:2)"
 msgstr "2x1,1x1,1x1 (4:2:2)"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1099
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1086
 msgid "1x2,1x1,1x1"
 msgstr "1x2,1x1,1x1"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1101
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1088
 msgid "2x2,1x1,1x1 (smallest file)"
 msgstr "2x2,1x1,1x1 (наименÑ?Ñ?ий Ñ?азмеÑ? Ñ?айла)"
 
 #. DCT method
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1131
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1118
 msgid "_DCT method:"
 msgstr "_Ð?еÑ?од DCT:"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1137
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1124
 msgid "Fast Integer"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ое Ñ?елое"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1138
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1125
 msgid "Integer"
 msgstr "Целое"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1139
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1126
 msgid "Floating-Point"
 msgstr "С плаваÑ?Ñ?ей Ñ?оÑ?кой"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1155
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1142
 msgid "Comment"
 msgstr "Ð?омменÑ?аÑ?ий"
 
-#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1201
+#: ../plug-ins/file-jpeg/jpeg-save.c:1188
 msgid "Sa_ve Defaults"
 msgstr "_Ð?апомниÑ?Ñ? Ñ?Ñ?и паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?"
 
@@ -8821,22 +8822,22 @@ msgid "Could not open '%s' for writing."
 msgstr "Ð?евозможно оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? \"%s\" длÑ? запиÑ?и"
 
 #: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:628
-msgid "Save as SGI"
-msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как SGI"
+msgid "SGI"
+msgstr "SGI"
 
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:644
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:630
 msgid "Compression type"
 msgstr "Тип Ñ?жаÑ?иÑ?"
 
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:648
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:634
 msgid "No compression"
 msgstr "Ð?ез Ñ?жаÑ?иÑ?"
 
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:650
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:636
 msgid "RLE compression"
 msgstr "RLE Ñ?жаÑ?ие"
 
-#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:652
+#: ../plug-ins/file-sgi/sgi.c:638
 msgid ""
 "Aggressive RLE\n"
 "(not supported by SGI)"
@@ -8924,71 +8925,71 @@ msgstr "Ð?агÑ?Ñ?жаеÑ?Ñ?Ñ? изобÑ?ажениÑ? неизвеÑ?Ñ?ного 
 msgid "URI"
 msgstr "URI"
 
-#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:487 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:505
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:485 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:503
 msgid "GIMP compressed XJT image"
 msgstr "GIMP compressed XJT image"
 
-#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:735
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:733
 #, c-format
 msgid "XJT file contains unknown layermode %d"
 msgstr "XJT-Ñ?айл Ñ?одеÑ?жиÑ? неизвеÑ?Ñ?нÑ?й Ñ?ежим Ñ?лоÑ? %d"
 
-#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:772
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:770
 #, c-format
 msgid "Warning: unsupported layermode %d saved to XJT"
 msgstr "Ð?нимание: в XJT Ñ?оÑ?Ñ?анен неподдеÑ?живаемÑ?й Ñ?ежим Ñ?лоÑ? %d"
 
-#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:788
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:786
 #, c-format
 msgid "XJT file contains unknown pathtype %d"
 msgstr "XJT-Ñ?айл Ñ?одеÑ?жиÑ? неизвеÑ?Ñ?нÑ?й Ñ?ип конÑ?Ñ?Ñ?а %d"
 
-#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:804
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:802
 #, c-format
 msgid "Warning: unsupported pathtype %d saved to XJT"
 msgstr "Ð?нимание: в XJT Ñ?оÑ?Ñ?анен неподдеÑ?живаемÑ?й Ñ?ип конÑ?Ñ?Ñ?а %d"
 
-#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:823
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:821
 #, c-format
 msgid "XJT file contains unknown unittype %d"
 msgstr "XJT-Ñ?айл Ñ?одеÑ?жиÑ? единиÑ?Ñ? неизвеÑ?Ñ?ного Ñ?ипа %d"
 
-#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:844
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:842
 #, c-format
 msgid "Warning: unsupported unittype %d saved to XJT"
 msgstr "Ð?нимание: в XJT Ñ?оÑ?Ñ?анена единиÑ?а неподдеÑ?живаемого Ñ?ипа %d"
 
-#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:865
-msgid "Save as XJT"
-msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как XJT"
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:863
+msgid "XJT"
+msgstr "XJT"
 
-#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:889
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:873
 msgid "Optimize"
 msgstr "Ð?пÑ?имизиÑ?оваÑ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:899
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:883
 msgid "Clear transparent"
 msgstr "Ð?Ñ?иÑ?Ñ?иÑ?Ñ? пÑ?озÑ?аÑ?ное"
 
-#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:911
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:895
 msgid "Quality:"
 msgstr "Ð?аÑ?еÑ?Ñ?во:"
 
-#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:920
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:904
 msgid "Smoothing:"
 msgstr "Сглаживание:"
 
-#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1717 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:3354
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:1701 ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:3338
 #, c-format
 msgid "Could not create working folder '%s': %s"
 msgstr "Ð?евозможно Ñ?оздаÑ?Ñ? Ñ?абоÑ?ий каÑ?алог '%s': %s"
 
-#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:3220
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:3204
 #, c-format
 msgid "Error: Could not read XJT property file '%s'."
 msgstr "Ð?Ñ?ибка: невозможно пÑ?оÑ?иÑ?аÑ?Ñ? Ñ?айл Ñ?войÑ?Ñ?в XJT '%s'"
 
-#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:3227
+#: ../plug-ins/file-xjt/xjt.c:3211
 #, c-format
 msgid "Error: XJT property file '%s' is empty."
 msgstr "Ð?Ñ?ибка: Ñ?айл Ñ?войÑ?Ñ?в XJT '%s' пÑ?Ñ?Ñ?"
@@ -9005,185 +9006,185 @@ msgstr "_Ð?ламÑ?..."
 msgid "Drawing flame"
 msgstr "РиÑ?ование пламени"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:318
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:316
 msgid "Flame works only on RGB drawables."
 msgstr "Ð?ламÑ? Ñ?абоÑ?аеÑ? Ñ?олÑ?ко Ñ? RGB изобÑ?ажениÑ?ми."
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:401
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:399
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a regular file"
 msgstr "\"%s\" не Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? обÑ?Ñ?нÑ?м Ñ?айлом"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:645
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:643
 msgid "Edit Flame"
 msgstr "Ð?Ñ?авка пламени"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:668
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:666
 msgid "Directions"
 msgstr "Ð?апÑ?авлениÑ?"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:704
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:702
 msgid "Controls"
 msgstr "УпÑ?авление"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:718
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:716
 msgid "_Speed:"
 msgstr "_СкоÑ?оÑ?Ñ?Ñ?:"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:735
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:733
 msgid "_Randomize"
 msgstr "_Ð?еÑ?емеÑ?аÑ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:745
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:743
 msgid "Same"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?авиÑ?Ñ? пÑ?ежнÑ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:746 ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:163
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:744 ../plug-ins/gimpressionist/orientation.c:163
 #: ../plug-ins/gimpressionist/size.c:166
 msgid "Random"
 msgstr "СлÑ?Ñ?айное"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:750
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:748
 msgid "Swirl"
 msgstr "Ð?иÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:751
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:749
 msgid "Horseshoe"
 msgstr "Ð?одкова"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:752 ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1443
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:750 ../plug-ins/gfig/gfig-dialog.c:1443
 msgid "Polar"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:753
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:751
 msgid "Bent"
 msgstr "Ð?згиб"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:754
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:752
 msgid "Handkerchief"
 msgstr "Ð?оÑ?овой плаÑ?ок"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:755
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:753
 msgid "Heart"
 msgstr "СеÑ?дÑ?е"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:756
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:754
 msgid "Disc"
 msgstr "Ð?иÑ?к"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:758
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:756
 msgid "Hyperbolic"
 msgstr "Ð?ипеÑ?болиÑ?еÑ?кое"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:760
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:758
 msgid "Ex"
 msgstr "Ð?Ñ?вÑ?ий"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:761
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:759
 #: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:843
 msgid "Julia"
 msgstr "Ð?Ñ?лиа"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:763
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:761
 msgid "Fisheye"
 msgstr "РÑ?бий глаз"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:764
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:762
 msgid "Popcorn"
 msgstr "Ð?опкоÑ?н"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:765
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:763
 msgid "Exponential"
 msgstr "ЭкÑ?поненÑ?ное"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:766
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:764
 msgid "Power"
 msgstr "ЭнеÑ?гиÑ?"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:767
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:765
 #: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:996
 #: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1037
 #: ../plug-ins/fractal-explorer/fractal-explorer-dialogs.c:1078
 msgid "Cosine"
 msgstr "Ð?оÑ?инÑ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:768
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:766
 msgid "Rings"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ?а"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:769
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:767
 msgid "Fan"
 msgstr "Ð?енÑ?илÑ?Ñ?оÑ?"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:770
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:768
 msgid "Eyefish"
 msgstr "Ð?лазий Ñ?Ñ?б"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:771
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:769
 msgid "Bubble"
 msgstr "Ð?Ñ?зÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:772 ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:491
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:770 ../plug-ins/map-object/map-object-ui.c:491
 msgid "Cylinder"
 msgstr "ЦилиндÑ?"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:774
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:772
 msgid "Blur"
 msgstr "РазмÑ?вание"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:775
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:773
 msgid "Gaussian"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ово Ñ?азмÑ?вание"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:788
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:786
 msgid "_Variation:"
 msgstr "_РазновидноÑ?Ñ?Ñ?:"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:810
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:808
 msgid "Load Flame"
 msgstr "Ð?агÑ?Ñ?зиÑ?Ñ? пламÑ?"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:825
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:823
 msgid "Save Flame"
 msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? пламÑ?"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:967
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:965
 msgid "Flame"
 msgstr "Ð?ламÑ?"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:1068
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1066
 msgid "_Rendering"
 msgstr "_Ð?изÑ?ализаÑ?иÑ?"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:1094
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1092
 msgid "Co_ntrast:"
 msgstr "_Ð?онÑ?Ñ?аÑ?Ñ?:"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:1108
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1106
 msgid "_Gamma:"
 msgstr "_Ð?амма:"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:1122
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1120
 msgid "Sample _density:"
 msgstr "_Ð?лоÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? обÑ?азÑ?а:"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:1133
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1131
 msgid "Spa_tial oversample:"
 msgstr "Ð?_еÑ?екÑ?Ñ?вание:"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:1144
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1142
 msgid "Spatial _filter radius:"
 msgstr "_РадиÑ?Ñ? пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?венного Ñ?илÑ?Ñ?Ñ?а:"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:1163
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1161
 msgid "Color_map:"
 msgstr "_ЦвеÑ?оваÑ? каÑ?Ñ?а:"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:1205
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1203
 msgid "Custom gradient"
 msgstr "Ð?аказной гÑ?адиенÑ?"
 
-#: ../plug-ins/flame/flame.c:1231
+#: ../plug-ins/flame/flame.c:1229
 msgid "C_amera"
 msgstr "_Ð?амеÑ?а"
 
@@ -12487,25 +12488,25 @@ msgstr "ТÑ?ебÑ?емÑ?й аÑ?Ñ?ибÑ?Ñ? rdf оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?еÑ? в <%s>"
 msgid "Nested elements (<%s>) are not allowed in this context"
 msgstr "Ð?ложеннÑ?е Ñ?леменÑ?Ñ? (<%s>) недопÑ?Ñ?Ñ?имÑ? в данном конÑ?екÑ?Ñ?е"
 
-#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:1027
+#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:1032
 #, c-format
 msgid "End of element <%s> not expected in this context"
 msgstr "Ð?конÑ?ание Ñ?Ñ?га <%s> не допÑ?Ñ?Ñ?имо в данном конÑ?екÑ?Ñ?е"
 
-#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:1129
+#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:1134
 #, c-format
 msgid "The current element (<%s>) cannot contain text"
 msgstr "ТекÑ?Ñ?ий Ñ?леменÑ? (<%s>) не можеÑ? Ñ?одеÑ?жаÑ?Ñ? Ñ?екÑ?Ñ?"
 
-#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:1154
+#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:1159
 msgid "XMP packets must start with <?xpacket begin=...?>"
 msgstr "Ð?акеÑ? XMP должен наÑ?иÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?ак: <?xpacket begin=...?>"
 
-#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:1168
+#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:1173
 msgid "XMP packets must end with <?xpacket end=...?>"
 msgstr "Ð?акеÑ?Ñ? XMP должнÑ? заканÑ?иваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?ак: <?xpacket end=...?>"
 
-#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:1181
+#: ../plug-ins/metadata/xmp-parse.c:1186
 msgid "XMP cannot contain XML comments or processing instructions"
 msgstr "XMP не можеÑ? Ñ?одеÑ?жаÑ?Ñ? комменÑ?аÑ?ии XML или инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?ии по вÑ?полнениÑ?"
 
@@ -12704,6 +12705,66 @@ msgstr "_Снимок Ñ?кÑ?ана..."
 msgid "No data captured"
 msgstr "Ð?аннÑ?е не заÑ?ваÑ?енÑ?"
 
+#~ msgid "Save as Text"
+#~ msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как Ñ?екÑ?Ñ?"
+
+#~ msgid "Save as C-Source"
+#~ msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как иÑ?Ñ?однÑ?й код C"
+
+#~ msgid "Save as Brush"
+#~ msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как киÑ?Ñ?Ñ?"
+
+#~ msgid "Save as GIF"
+#~ msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как GIF"
+
+#~ msgid "Save as HTML table"
+#~ msgstr "СоÑ?Ñ?анение Ñ?аблиÑ?Ñ? HTML"
+
+#~ msgid "Save as MNG"
+#~ msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как MNG"
+
+#~ msgid "Save as Pattern"
+#~ msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?"
+
+#~ msgid "Save as PNG"
+#~ msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как PNG"
+
+#~ msgid "Save as PNM"
+#~ msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как PNM"
+
+#~ msgid "Save as PSP"
+#~ msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как PSP"
+
+#~ msgid "Save as TGA"
+#~ msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? в Ñ?оÑ?маÑ?е TGA"
+
+#~ msgid "Save as TIFF"
+#~ msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? в Ñ?оÑ?маÑ?е TIFF"
+
+#~ msgid "Save as XBM"
+#~ msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как XBM"
+
+#~ msgid "Save as X11 Mouse Cursor"
+#~ msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как Ñ?казаÑ?елÑ? мÑ?Ñ?и X11"
+
+#~ msgid "Save as XPM"
+#~ msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как XPM"
+
+#~ msgid "Save as BMP"
+#~ msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как BMP"
+
+#~ msgid "GFLI 1.3 - Save framestack"
+#~ msgstr "GFLI 1.3 - СоÑ?Ñ?анение Ñ?Ñ?опки кадÑ?ов"
+
+#~ msgid "Save as JPEG"
+#~ msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как JPEG"
+
+#~ msgid "Save as SGI"
+#~ msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как SGI"
+
+#~ msgid "Save as XJT"
+#~ msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? как XJT"
+
 #~ msgid "Co_nnect"
 #~ msgstr "Со_единиÑ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]