[network-manager-applet/NETWORKMANAGER_APPLET_0_7] Updated Belarusian translationcommit 49b8973778697620ac03d445a46dd3e89ed6b8fb
Author: Alexander Nyakhaychyk <nyakhaychyk gmail com>
Date:  Fri Jul 24 19:52:08 2009 +0300

  Updated Belarusian translation

 po/be.po | 1174 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 files changed, 721 insertions(+), 453 deletions(-)
---
diff --git a/po/be.po b/po/be.po
index e5895cf..274757f 100644
--- a/po/be.po
+++ b/po/be.po
@@ -1,14 +1,15 @@
 # Belarusian translation for network-manager-applet
 # Copyright (c) 2009 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2009
 # This file is distributed under the same license as the network-manager-applet package.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL ADDRESS>, 2009.
+# insomnia <defragbrain gmail com>, 2009.
+# Alexander Nyakhaychyk <nyakhaychyk gmail com>, 2009.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: network-manager-applet\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL ADDRESS>\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-06-02 14:14+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-07-24 18:51+0300\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=NetworkManager&component=nm-applet\n";
+"POT-Creation-Date: 2009-07-24 15:56+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-24 19:51+0300\n"
 "Last-Translator: Alexander Nyakhaychyk <nyakhaychyk gmail com>\n"
 "Language-Team: Belarusian <be li org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -35,134 +36,129 @@ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?аваÑ?Ñ? Ñ? зÑ?мÑ?нÑ?Ñ?Ñ? наÑ?Ñ?аÑ?ленÑ?нÑ? Ñ?еÑ?ка
 msgid "Network Connections"
 msgstr "СеÑ?кавÑ?Ñ? далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?"
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:54
-msgid "Auto Mobile Broadband (CDMA) connection"
-msgstr "Ð?Ñ?Ñ?амаÑ?Ñ?Ñ?нае Ñ?оÑ?авае далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не (CDMA)"
+#: ../src/applet-device-cdma.c:150
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:679
+#| msgid "CDMA (%s)"
+msgid "CDMA"
+msgstr "CDMA"
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:209
-#: ../src/applet-device-gsm.c:412
+#: ../src/applet-device-cdma.c:213
+#| msgid "Auto Mobile Broadband (CDMA) connection"
+msgid "New Mobile Broadband (CDMA) connection..."
+msgstr "Ð?овае Ñ?оÑ?авае (CDMA) далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?неâ?¦"
+
+#: ../src/applet-device-cdma.c:258
+#: ../src/applet-device-gsm.c:260
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Ð?длÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?а"
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:248
-#: ../src/applet-device-gsm.c:451
+#: ../src/applet-device-cdma.c:297
+#: ../src/applet-device-gsm.c:299
 #, c-format
 msgid "Mobile Broadband (%s)"
 msgstr "СоÑ?авае (%s)"
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:250
-#: ../src/applet-device-gsm.c:453
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:308
+#: ../src/applet-device-cdma.c:299
+#: ../src/applet-device-gsm.c:301
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:378
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:6
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:2010
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1656
 msgid "Mobile Broadband"
 msgstr "СоÑ?авÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:307
+#: ../src/applet-device-cdma.c:352
+#: ../src/applet-device-gsm.c:354
+#: ../src/applet-device-wired.c:263
 #, c-format
 msgid "You are now connected to '%s'."
-msgstr "ЦÑ?пеÑ? вÑ? далÑ?Ñ?анÑ? да \"%s\"."
+msgstr "ЦÑ?пеÑ? вÑ? далÑ?Ñ?анÑ? да â??%sâ??."
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:311
-#: ../src/applet-device-gsm.c:511
-#: ../src/applet-device-wired.c:272
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1189
+#: ../src/applet-device-cdma.c:356
+#: ../src/applet-device-gsm.c:358
+#: ../src/applet-device-wired.c:267
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1186
 msgid "Connection Established"
 msgstr "Ð?алÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не Ñ?Ñ?Ñ?алÑ?вана"
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:312
+#: ../src/applet-device-cdma.c:357
 msgid "You are now connected to the CDMA network."
 msgstr "ЦÑ?пеÑ? вÑ? далÑ?Ñ?анÑ? да CDMA Ñ?еÑ?кÑ?."
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:338
-#: ../src/applet-device-gsm.c:559
+#: ../src/applet-device-cdma.c:383
+#: ../src/applet-device-gsm.c:385
 #, c-format
 msgid "Preparing mobile broadband connection '%s'..."
 msgstr "Ð?адÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ка мабÑ?лÑ?нага Ñ?Ñ?Ñ?окапалоÑ?нага далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? \"%s\"â?¦"
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:341
-#: ../src/applet-device-gsm.c:562
+#: ../src/applet-device-cdma.c:386
+#: ../src/applet-device-gsm.c:388
 #, c-format
 msgid "Configuring mobile broadband connection '%s'..."
 msgstr "Ð?аладка мабÑ?лÑ?нага Ñ?Ñ?Ñ?окапалоÑ?нага далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? \"%s\"â?¦"
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:344
-#: ../src/applet-device-gsm.c:565
+#: ../src/applet-device-cdma.c:389
+#: ../src/applet-device-gsm.c:391
 #, c-format
 msgid "User authentication required for mobile broadband connection '%s'..."
 msgstr "Ð?лÑ? мабÑ?лÑ?нага Ñ?Ñ?Ñ?окапалоÑ?нага далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? \"%s\" паÑ?Ñ?абÑ?еÑ?Ñ?а аÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?â?¦"
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:347
-#: ../src/applet-device-gsm.c:568
-#: ../src/applet.c:2009
+#: ../src/applet-device-cdma.c:392
+#: ../src/applet-device-gsm.c:394
+#: ../src/applet.c:1908
 #, c-format
 msgid "Requesting a network address for '%s'..."
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? Ñ?еÑ?кавага адÑ?аÑ?Ñ? длÑ? â??%sâ??â?¦"
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:351
-#: ../src/applet-device-gsm.c:572
+#: ../src/applet-device-cdma.c:396
+#: ../src/applet-device-gsm.c:398
 #, c-format
 msgid "Mobile broadband connection '%s' active"
 msgstr "Ð?абÑ?лÑ?нае Ñ?Ñ?Ñ?окапалоÑ?нае далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не â??%sâ?? Ñ?Ñ?Ñ?алÑ?ванае"
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:467
-#: ../src/applet-device-gsm.c:770
+#: ../src/applet-device-cdma.c:512
+#: ../src/applet-device-gsm.c:596
 msgid "Mobile broadband network password"
 msgstr "Ð?аÑ?олÑ? длÑ? мабÑ?лÑ?нае Ñ?Ñ?Ñ?окапалоÑ?нае Ñ?еÑ?кÑ?"
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:476
-#: ../src/applet-device-gsm.c:779
+#: ../src/applet-device-cdma.c:521
+#: ../src/applet-device-gsm.c:605
 #, c-format
 msgid "A password is required to connect to '%s'."
 msgstr "Ð?аб далÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?а да Ñ?еÑ?кÑ? â??%sâ?? неабÑ?однÑ? паÑ?олÑ?."
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:494
-#: ../src/applet-device-gsm.c:797
-#: ../src/applet.glade.h:25
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dsl.glade.h:1
-#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:14
+#: ../src/applet-device-cdma.c:539
+#: ../src/applet-device-gsm.c:623
 msgid "Password:"
 msgstr "Ð?аÑ?олÑ?:"
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:176
-msgid "New Configuration Created"
-msgstr "СÑ?воÑ?анÑ? новÑ?Ñ? наладÑ?"
-
-#: ../src/applet-device-gsm.c:177
-msgid ""
-"You can activate the connection by clicking this icon.\n"
-"\n"
-"Use connection editor to add new and to change settings if necessary"
-msgstr ""
-"Ð?Ñ? можаÑ?е пÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кнÑ?Ñ?Ñ? на гÑ?Ñ?Ñ?Ñ? знаÑ?кÑ?, каб задзейнÑ?Ñ?аÑ?Ñ? далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не.\n"
-"\n"
-"Ð?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?айÑ?еÑ?Ñ? Ñ?Ñ?дакÑ?аÑ?ам далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?Ñ?, каб дадаÑ?Ñ? новае алÑ?бо змÑ?нÑ?Ñ?Ñ? наÑ?Ñ?аÑ?ленÑ?нÑ?, калÑ? гÑ?Ñ?а неабÑ?одна"
-
-#: ../src/applet-device-gsm.c:208
-msgid "Auto Mobile Broadband (GSM) connection"
-msgstr "Ð?Ñ?Ñ?амаÑ?Ñ?Ñ?нае мабÑ?лÑ?нае Ñ?Ñ?Ñ?окапалоÑ?нае (GSM) далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не"
+#: ../src/applet-device-gsm.c:152
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:682
+msgid "GSM"
+msgstr "GSM"
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:363
-msgid "Configure..."
-msgstr "Ð?аладкаâ?¦"
+#: ../src/applet-device-gsm.c:215
+#| msgid "Auto Mobile Broadband (GSM) connection"
+msgid "New Mobile Broadband (GSM) connection..."
+msgstr "Ð?овае Ñ?оÑ?авае (GSM) далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?неâ?¦"
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:510
-msgid "GSM network."
-msgstr "GSM Ñ?еÑ?ка."
+#: ../src/applet-device-gsm.c:359
+#| msgid "You are now connected to the CDMA network."
+msgid "You are now connected to the GSM network."
+msgstr "ЦÑ?пеÑ? вÑ? далÑ?Ñ?анÑ? да GSM Ñ?еÑ?кÑ?."
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:710
+#: ../src/applet-device-gsm.c:536
 msgid "PIN code required"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? PIN кодÑ?"
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:712
+#: ../src/applet-device-gsm.c:538
 msgid "PUK code required"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? PUK кодÑ?"
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:721
+#: ../src/applet-device-gsm.c:547
 msgid "PIN code is needed for the mobile broadband device"
 msgstr "Ð?лÑ? Ñ?Ñ?Ñ?окапалоÑ?най мабÑ?лÑ?най пÑ?Ñ?ладÑ? паÑ?Ñ?Ñ?бнÑ? код PIN"
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:723
+#: ../src/applet-device-gsm.c:549
 msgid "PUK code is needed for the mobile broadband device"
 msgstr "Ð?лÑ? Ñ?Ñ?Ñ?окапалоÑ?най мабÑ?лÑ?най пÑ?Ñ?ладÑ? паÑ?Ñ?Ñ?бнÑ? код PUK"
 
@@ -170,60 +166,60 @@ msgstr "Ð?лÑ? Ñ?Ñ?Ñ?окапалоÑ?най мабÑ?лÑ?най пÑ?Ñ?ладÑ? п
 msgid "Auto Ethernet"
 msgstr "Auto Ethernet"
 
-#: ../src/applet-device-wired.c:202
+#: ../src/applet-device-wired.c:199
 #, c-format
 msgid "Wired Networks (%s)"
 msgstr "Ð?Ñ?аваднÑ?Ñ? Ñ?еÑ?кÑ? (%s)"
 
-#: ../src/applet-device-wired.c:204
+#: ../src/applet-device-wired.c:201
 #, c-format
 msgid "Wired Network (%s)"
 msgstr "Ð?Ñ?аваднаÑ? Ñ?еÑ?ка (%s)"
 
-#: ../src/applet-device-wired.c:207
+#: ../src/applet-device-wired.c:204
 msgid "Wired Networks"
 msgstr "Ð?Ñ?аваднÑ?Ñ? Ñ?еÑ?кÑ?"
 
-#: ../src/applet-device-wired.c:209
+#: ../src/applet-device-wired.c:206
 msgid "Wired Network"
 msgstr "Ð?Ñ?аваднаÑ? Ñ?еÑ?ка"
 
 #. Notify user of unmanaged or unavailable device
-#: ../src/applet-device-wired.c:236
+#: ../src/applet-device-wired.c:229
 msgid "disconnected"
 msgstr "адлÑ?Ñ?ана(-Ñ?)"
 
-#: ../src/applet-device-wired.c:271
-#: ../src/applet.c:1751
-msgid "Wired network"
-msgstr "Ð?Ñ?аваднаÑ? Ñ?еÑ?ка"
+#: ../src/applet-device-wired.c:268
+#| msgid "You are now connected to the CDMA network."
+msgid "You are now connected to the wired network."
+msgstr "ЦÑ?пеÑ? вÑ? далÑ?Ñ?анÑ? да пÑ?авадной Ñ?еÑ?кÑ?."
 
-#: ../src/applet-device-wired.c:297
+#: ../src/applet-device-wired.c:294
 #, c-format
 msgid "Preparing wired network connection '%s'..."
 msgstr "Ð?адÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ка далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? да пÑ?авадной Ñ?еÑ?кÑ? â??%sâ??â?¦"
 
-#: ../src/applet-device-wired.c:300
+#: ../src/applet-device-wired.c:297
 #, c-format
 msgid "Configuring wired network connection '%s'..."
 msgstr "Ð?аладка далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? да пÑ?авадной Ñ?еÑ?кÑ? â??%sâ??â?¦"
 
-#: ../src/applet-device-wired.c:303
+#: ../src/applet-device-wired.c:300
 #, c-format
 msgid "User authentication required for wired network connection '%s'..."
 msgstr "Ð?лÑ? далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? да пÑ?авадной Ñ?еÑ?кÑ? â??%sâ?? паÑ?Ñ?абÑ?еÑ?Ñ?а аÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?â?¦ "
 
-#: ../src/applet-device-wired.c:306
+#: ../src/applet-device-wired.c:303
 #, c-format
 msgid "Requesting a wired network address for '%s'..."
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? адÑ?аÑ?Ñ? пÑ?авадной Ñ?еÑ?Ñ? â??%sâ??â?¦"
 
-#: ../src/applet-device-wired.c:310
+#: ../src/applet-device-wired.c:307
 #, c-format
 msgid "Wired network connection '%s' active"
 msgstr "Ð?алÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не да пÑ?авадной Ñ?еÑ?кÑ? â??%sâ?? акÑ?Ñ?Ñ?на"
 
-#: ../src/applet-device-wired.c:563
+#: ../src/applet-device-wired.c:560
 msgid "DSL authentication"
 msgstr "DSL аÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?"
 
@@ -235,71 +231,77 @@ msgstr "Ð?а_лÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?а да безпÑ?авадной Ñ?Ñ?аванай Ñ?е
 msgid "Create _New Wireless Network..."
 msgstr "СÑ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? _новÑ?Ñ? безпÑ?аваднÑ?Ñ? Ñ?еÑ?кÑ?â?¦"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:693
+#: ../src/applet-device-wifi.c:695
 #, c-format
 msgid "Wireless Networks (%s)"
 msgstr "Ð?езпÑ?аваднÑ?Ñ? Ñ?еÑ?кÑ? (%s)"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:695
+#: ../src/applet-device-wifi.c:697
 #, c-format
 msgid "Wireless Network (%s)"
 msgstr "Ð?езпÑ?аваднаÑ? Ñ?еÑ?ка (%s)"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:697
+#: ../src/applet-device-wifi.c:699
 msgid "Wireless Network"
 msgid_plural "Wireless Networks"
 msgstr[0] "Ð?езпÑ?аваднаÑ? Ñ?еÑ?ка"
 msgstr[1] "Ð?езпÑ?аваднÑ?Ñ? Ñ?еÑ?кÑ?"
 msgstr[2] "Ð?езпÑ?аваднÑ?Ñ? Ñ?еÑ?кÑ?"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:718
+#: ../src/applet-device-wifi.c:716
 msgid "wireless is disabled"
 msgstr "безпÑ?аваднаÑ? Ñ?еÑ?ка адклÑ?Ñ?ана"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:981
+#: ../src/applet-device-wifi.c:979
 msgid "Wireless Networks Available"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?нÑ?Ñ? безпÑ?аваднÑ?Ñ? Ñ?еÑ?кÑ?"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:982
+#: ../src/applet-device-wifi.c:980
 msgid "Click on this icon to connect to a wireless network"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?кнÑ?Ñ?е знаÑ?кÑ?, каб далÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?а да безпÑ?авадной Ñ?еÑ?кÑ?"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:985
-#: ../src/applet.c:452
+#: ../src/applet-device-wifi.c:983
+#: ../src/applet.c:499
 msgid "Don't show this message again"
 msgstr "Ð?олÑ?Ñ? не паказваÑ?Ñ? гÑ?Ñ?ае паведамленÑ?не"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1188
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1218
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1184
+#, c-format
+#| msgid "You are now connected to the CDMA network."
+msgid "You are now connected to the wireless network '%s'."
+msgstr "ЦÑ?пеÑ? вÑ? далÑ?Ñ?анÑ? да безпÑ?авадной Ñ?еÑ?кÑ? â??%sâ??."
+
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1185
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1216
 msgid "(none)"
 msgstr "(нÑ?ма)"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1228
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1226
 #, c-format
 msgid "Preparing wireless network connection '%s'..."
 msgstr "РÑ?Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?а безпÑ?авадное Ñ?еÑ?кавае далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не â??%sâ??â?¦"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1231
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1229
 #, c-format
 msgid "Configuring wireless network connection '%s'..."
 msgstr "Ð?аладка безпÑ?аваднога Ñ?еÑ?кавага далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? â??%sâ??â?¦"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1234
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1232
 #, c-format
 msgid "User authentication required for wireless network '%s'..."
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?абÑ?еÑ?Ñ?а аÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ? длÑ? безпÑ?авадной Ñ?еÑ?кÑ? â??%sâ??â?¦"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1237
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1235
 #, c-format
 msgid "Requesting a wireless network address for '%s'..."
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? адÑ?аÑ?Ñ? безпÑ?авадной Ñ?еÑ?кÑ? длÑ? â??%sâ??â?¦"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1257
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1255
 #, c-format
 msgid "Wireless network connection '%s' active: %s (%d%%)"
 msgstr "Ð?алÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не да безпÑ?авадной Ñ?еÑ?к â??%sâ?? Ñ?Ñ?Ñ?алÑ?ванае: %s (%d%%)"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1261
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1259
 #, c-format
 msgid "Wireless network connection '%s' active"
 msgstr "Ð?алÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не да безпÑ?авадной Ñ?еÑ?кÑ? â??%sâ?? акÑ?Ñ?Ñ?нае"
@@ -309,8 +311,8 @@ msgid "Error displaying connection information:"
 msgstr "Ð?амÑ?лка адлÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аванÑ?нÑ? зÑ?веÑ?Ñ?ак аб далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?:"
 
 #: ../src/applet-dialogs.c:84
-#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:277
-#: ../src/wireless-dialog.c:815
+#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:284
+#: ../src/wireless-dialog.c:820
 #: ../src/wireless-security/wireless-security.c:317
 msgid "LEAP"
 msgstr "LEAP"
@@ -332,7 +334,7 @@ msgstr "WEP"
 #: ../src/applet-dialogs.c:195
 #: ../src/applet-dialogs.c:204
 #: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:238
-#: ../src/wireless-dialog.c:768
+#: ../src/wireless-dialog.c:777
 msgid "None"
 msgstr "Ð?Ñ?ма"
 
@@ -383,7 +385,6 @@ msgid "Speed:"
 msgstr "Ð¥Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?:"
 
 #: ../src/applet-dialogs.c:329
-#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless-security.glade.h:1
 msgid "Security:"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?пека"
 
@@ -443,7 +444,7 @@ msgstr ""
 msgid "Missing resources"
 msgstr "Ð?дÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../src/applet.c:522
+#: ../src/applet.c:569
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -452,7 +453,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ð?бой VPN далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? â??%sâ??, бо Ñ?еÑ?кавае далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не бÑ?ло пеÑ?аÑ?вана."
 
-#: ../src/applet.c:525
+#: ../src/applet.c:572
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -461,7 +462,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ð?бой VPN далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? â??%sâ??, бо Ñ?лÑ?жба VPN неÑ?акана Ñ?пÑ?нÑ?ла пÑ?аÑ?Ñ?."
 
-#: ../src/applet.c:528
+#: ../src/applet.c:575
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -470,7 +471,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ð?бой VPN далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? â??%sâ??, бо Ñ?лÑ?жба VPN вÑ?Ñ?нÑ?ла непÑ?Ñ?даÑ?нÑ?Ñ? канÑ?Ñ?гÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?."
 
-#: ../src/applet.c:531
+#: ../src/applet.c:578
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -479,7 +480,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ð?бой VPN далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? â??%sâ??, бо Ñ?конÑ?Ñ?лаÑ?Ñ? колÑ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?пÑ?од далÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?а."
 
-#: ../src/applet.c:534
+#: ../src/applet.c:581
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -488,7 +489,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ð?бой VPN далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? â??%sâ??, бо Ñ?лÑ?жба VPN не Ñ?клÑ?Ñ?Ñ?лаÑ?Ñ? Ñ? Ñ?аÑ?."
 
-#: ../src/applet.c:537
+#: ../src/applet.c:584
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -497,7 +498,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ð?бой VPN далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? â??%sâ??, бо не Ñ?далоÑ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?лÑ?жбÑ? VPN."
 
-#: ../src/applet.c:540
+#: ../src/applet.c:587
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -506,7 +507,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ð?бой VPN далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? â??%sâ??, бо не Ñ?Ñ?ае пÑ?Ñ?даÑ?нага клÑ?Ñ?а VPN."
 
-#: ../src/applet.c:543
+#: ../src/applet.c:590
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -515,7 +516,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ð?бой VPN далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? â??%sâ??, бо пададзенÑ?Ñ? нÑ?дзейÑ?нÑ?Ñ? клÑ?Ñ?Ñ? VPN."
 
-#: ../src/applet.c:550
+#: ../src/applet.c:597
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -524,7 +525,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ð?бой VPN далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? â??%sâ??."
 
-#: ../src/applet.c:568
+#: ../src/applet.c:615
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -533,7 +534,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "VPN далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не â??%sâ?? адлÑ?Ñ?ана, бо Ñ?еÑ?кавае далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не бÑ?ло абаÑ?вана."
 
-#: ../src/applet.c:571
+#: ../src/applet.c:618
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -542,7 +543,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "VPN далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не â??%sâ?? адлÑ?Ñ?ана, бо Ñ?лÑ?жба VPN Ñ?пÑ?нÑ?ла пÑ?аÑ?Ñ?."
 
-#: ../src/applet.c:577
+#: ../src/applet.c:624
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -551,17 +552,17 @@ msgstr ""
 "\n"
 "VPN далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не â??%sâ?? адлÑ?Ñ?ана."
 
-#: ../src/applet.c:655
+#: ../src/applet.c:702
 msgid "VPN Login Message"
 msgstr "Ð?аведамленÑ?не аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?заÑ?Ñ?i VPN"
 
-#: ../src/applet.c:667
-#: ../src/applet.c:675
-#: ../src/applet.c:719
+#: ../src/applet.c:714
+#: ../src/applet.c:722
+#: ../src/applet.c:766
 msgid "VPN Connection Failed"
 msgstr "Ð?бой далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? да VPN"
 
-#: ../src/applet.c:726
+#: ../src/applet.c:773
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -574,7 +575,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/applet.c:729
+#: ../src/applet.c:776
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -587,144 +588,133 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/applet.c:1020
+#: ../src/applet.c:1083
 msgid "device not ready"
 msgstr "пÑ?Ñ?лада не гаÑ?оваÑ?"
 
-#: ../src/applet.c:1036
+#: ../src/applet.c:1099
 msgid "device not managed"
 msgstr "пÑ?Ñ?ладай немагÑ?Ñ?ма кÑ?Ñ?аваÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/applet.c:1126
+#: ../src/applet.c:1143
 msgid "No network devices available"
 msgstr "Ð?Ñ?ма даÑ?Ñ?Ñ?пнÑ?Ñ? Ñ?еÑ?кавÑ?Ñ? пÑ?Ñ?ладаÑ?"
 
-#: ../src/applet.c:1214
+#: ../src/applet.c:1231
 msgid "_VPN Connections"
 msgstr "_VPN далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?"
 
-#: ../src/applet.c:1264
+#: ../src/applet.c:1281
 msgid "_Configure VPN..."
 msgstr "Ð?а_ладзÑ?Ñ?Ñ? VPN..."
 
-#: ../src/applet.c:1268
+#: ../src/applet.c:1285
 msgid "_Disconnect VPN..."
 msgstr "_Ð?длÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? VPN..."
 
-#: ../src/applet.c:1321
+#: ../src/applet.c:1338
 msgid "NetworkManager is not running..."
 msgstr "NetworkManager не Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?омленÑ?..."
 
-#: ../src/applet.c:1326
-#: ../src/applet.c:2138
+#: ../src/applet.c:1343
+#: ../src/applet.c:2036
 msgid "Networking disabled"
 msgstr "СеÑ?кавÑ?Ñ? паÑ?лÑ?гÑ? адклÑ?Ñ?анÑ?"
 
 #. 'Enable Networking' item
-#: ../src/applet.c:1510
+#: ../src/applet.c:1527
 msgid "Enable _Networking"
 msgstr "УклÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? _Ñ?еÑ?кавÑ?Ñ? паÑ?лÑ?гÑ?"
 
 #. 'Enable Wireless' item
-#: ../src/applet.c:1519
+#: ../src/applet.c:1536
 msgid "Enable _Wireless"
 msgstr "УклÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? безпÑ?а_ваднÑ?Ñ? Ñ?Ñ?вÑ?зÑ?"
 
 #. 'Connection Information' item
-#: ../src/applet.c:1530
+#: ../src/applet.c:1547
 msgid "Connection _Information"
 msgstr "Ð?Ñ?веÑ?Ñ?кÑ? аб да_лÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?"
 
 #. 'Edit Connections...' item
-#: ../src/applet.c:1540
+#: ../src/applet.c:1557
 msgid "Edit Connections..."
 msgstr "РÑ?дагаваÑ?Ñ? далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?â?¦"
 
 #. Help item
-#: ../src/applet.c:1554
+#: ../src/applet.c:1571
 msgid "_Help"
 msgstr "_Ð?аведка"
 
 #. About item
-#: ../src/applet.c:1563
+#: ../src/applet.c:1580
 msgid "_About"
 msgstr "_Ð?б пÑ?агÑ?аме"
 
-#: ../src/applet.c:1664
-#: ../src/applet.c:1757
-msgid "Network"
-msgstr "СеÑ?ка"
-
-#: ../src/applet.c:1667
-msgid "Disconnected - you are now offline"
-msgstr "Ð?дклÑ?Ñ?анÑ? - вÑ? заÑ?аз адлÑ?Ñ?анÑ?"
-
-#: ../src/applet.c:1669
+#: ../src/applet.c:1753
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Ð?длÑ?Ñ?анÑ?"
 
-#: ../src/applet.c:1748
-msgid "Wireless network"
-msgstr "Ð?езпÑ?аваднаÑ? Ñ?еÑ?ка"
-
 #: ../src/applet.c:1754
-msgid "GSM network"
-msgstr "GSM Ñ?еÑ?ка"
+#| msgid ""
+#| "\n"
+#| "The VPN connection '%s' disconnected."
+msgid "The network connection has been disconnected."
+msgstr "СеÑ?кавае далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не бÑ?ло адклÑ?Ñ?ана."
 
-#: ../src/applet.c:2003
+#: ../src/applet.c:1902
 #, c-format
 msgid "Preparing network connection '%s'..."
 msgstr "РÑ?Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?а Ñ?еÑ?кавае далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не â??%sâ??â?¦"
 
-#: ../src/applet.c:2006
+#: ../src/applet.c:1905
 #, c-format
 msgid "User authentication required for network connection '%s'..."
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?заÑ?Ñ?Ñ? длÑ? Ñ?еÑ?кавага далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? â??%sâ??â?¦"
 
-#: ../src/applet.c:2012
+#: ../src/applet.c:1911
 #, c-format
 msgid "Network connection '%s' active"
 msgstr "СеÑ?кавае далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не â??%sâ?? акÑ?Ñ?Ñ?нае"
 
-#: ../src/applet.c:2095
+#: ../src/applet.c:1992
 #, c-format
 msgid "Starting VPN connection '%s'..."
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?к VPN далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? â??%sâ??â?¦"
 
-#: ../src/applet.c:2098
+#: ../src/applet.c:1995
 #, c-format
 msgid "User authentication required for VPN connection '%s'..."
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? аÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ? длÑ? VPS далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? â??%sâ??â?¦"
 
-#: ../src/applet.c:2101
+#: ../src/applet.c:1998
 #, c-format
 msgid "Requesting a VPN address for '%s'..."
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ? VPN адÑ?аÑ?Ñ? длÑ? â??%sâ??â?¦"
 
-#: ../src/applet.c:2104
+#: ../src/applet.c:2001
 #, c-format
 msgid "VPN connection '%s' active"
 msgstr "VPN далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не â??%sâ?? акÑ?Ñ?Ñ?нае"
 
-#: ../src/applet.c:2142
+#: ../src/applet.c:2040
 msgid "No network connection"
 msgstr "Ð?Ñ?ма Ñ?еÑ?кавага далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?"
 
-#: ../src/applet.c:2477
+#: ../src/applet.c:2375
 msgid "The NetworkManager applet could not find some required resources. It cannot continue.\n"
 msgstr "Ð?плеÑ? NetworkManager нÑ? змог знайÑ?Ñ?Ñ?Ñ? некаÑ?оÑ?Ñ?Ñ? вÑ?маганÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?. Ð?емагÑ?Ñ?ма пÑ?аÑ?Ñ?гваÑ?Ñ?.\n"
 
-#: ../src/applet.c:2664
+#: ../src/applet.c:2570
 msgid "NetworkManager Applet"
 msgstr "Ð?плеÑ? NetworkManager"
 
-#: ../src/applet.c:2670
+#: ../src/applet.c:2576
 #: ../src/wired-dialog.c:128
 msgid "The NetworkManager Applet could not find some required resources (the glade file was not found)."
 msgstr "Ð?плеÑ? NetworkManager нÑ? змог знайÑ?Ñ?Ñ?Ñ? некаÑ?оÑ?Ñ?Ñ? вÑ?маганÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ? (Ñ?айл glade нÑ? знойдзенÑ?)."
 
 #: ../src/applet.glade.h:1
-#: ../src/connection-editor/ce-mobile-wizard.glade.h:1
 #: ../src/connection-editor/ce-vpn-wizard.glade.h:1
 msgid " "
 msgstr " "
@@ -746,14 +736,11 @@ msgid "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Active Network Connections</span>"
 msgstr "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Ð?кÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ? Ñ?еÑ?кавÑ?Ñ? далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?</span>"
 
 #: ../src/applet.glade.h:7
-msgid "Anonymous Identity:"
-msgstr "Ð?нанÑ?мнаÑ? Ñ?дÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?:"
+#| msgid "Anonymous Identity:"
+msgid "Anony_mous identity:"
+msgstr "Ð?нан_Ñ?мнаÑ? Ñ?дÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?:"
 
 #: ../src/applet.glade.h:8
-msgid "Authentication:"
-msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?:"
-
-#: ../src/applet.glade.h:9
 msgid ""
 "Automatic\n"
 "Version 0\n"
@@ -763,43 +750,44 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? 0\n"
 "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? 1"
 
-#: ../src/applet.glade.h:12
-msgid "CA Certificate:"
-msgstr "СÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?каÑ? CA:"
+#: ../src/applet.glade.h:11
+#| msgid "CA Certificate:"
+msgid "C_A certificate:"
+msgstr "С_Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?каÑ? CA:"
 
-#: ../src/applet.glade.h:13
+#: ../src/applet.glade.h:12
 msgid "C_onnect"
 msgstr "Ð?а_лÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?а"
 
+#: ../src/applet.glade.h:13
+#| msgid "Connection:"
+msgid "Co_nnection:"
+msgstr "Ð?а_лÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не:"
+
 #: ../src/applet.glade.h:14
 msgid "Connection Information"
 msgstr "Ð?Ñ?веÑ?Ñ?кÑ? аб далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?"
 
 #: ../src/applet.glade.h:15
-msgid "Connection:"
-msgstr "Ð?алÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не:"
+#| msgid "Don't warn me again"
+msgid "Don't _warn me again"
+msgstr "Ð?олÑ?Ñ? не на_гадваÑ?Ñ?"
 
 #: ../src/applet.glade.h:16
-msgid "Don't warn me again"
-msgstr "Ð?олÑ?Ñ? не нагадваÑ?Ñ?"
+#| msgid "Identity:"
+msgid "I_dentity:"
+msgstr "_ТоеÑ?наÑ?Ñ?Ñ?Ñ?:"
 
 #: ../src/applet.glade.h:17
-msgid "Identity:"
-msgstr "ТоеÑ?наÑ?Ñ?Ñ?Ñ?:"
+#| msgid "Inner Authentication:"
+msgid "I_nner authentication:"
+msgstr "Ун_Ñ?Ñ?Ñ?анаÑ? аÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?:"
 
 #: ../src/applet.glade.h:18
-msgid "Inner Authentication:"
-msgstr "УнÑ?Ñ?Ñ?анаÑ? аÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?:"
-
-#: ../src/applet.glade.h:19
-msgid "Key:"
-msgstr "Ð?лÑ?Ñ?:"
-
-#: ../src/applet.glade.h:20
 msgid "No"
 msgstr "Ð?е"
 
-#: ../src/applet.glade.h:21
+#: ../src/applet.glade.h:19
 msgid ""
 "Open System\n"
 "Shared Key"
@@ -807,114 +795,126 @@ msgstr ""
 "Ð?дкÑ?Ñ?Ñ?аÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ма\n"
 "СÑ?полÑ?нÑ? клÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/applet.glade.h:23
+#: ../src/applet.glade.h:21
 msgid "Other Wireless Network..."
 msgstr "Ð?нÑ?аÑ? безпÑ?аваднаÑ? Ñ?еÑ?ка..."
 
+#: ../src/applet.glade.h:22
+#| msgid "Private Key:"
+msgid "Private _key:"
+msgstr "Ð?Ñ?абÑ?Ñ?Ñ?Ñ? _клÑ?Ñ?:"
+
+#: ../src/applet.glade.h:23
+msgid "Select A File"
+msgstr "Ð?Ñ?баÑ? Ñ?айлÑ?"
+
 #: ../src/applet.glade.h:24
-msgid "PEAP Version:"
-msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? PEAP:"
+#| msgid "Show key"
+msgid "Sho_w key"
+msgstr "Ð?а_казаÑ?Ñ? клÑ?Ñ?"
+
+#: ../src/applet.glade.h:25
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dsl.glade.h:1
+#| msgid "Show password"
+msgid "Sho_w password"
+msgstr "Ð?а_казаÑ?Ñ? паÑ?олÑ?"
 
 #: ../src/applet.glade.h:26
-msgid "Private Key Password:"
-msgstr "Ð?аÑ?олÑ? аÑ?абÑ?Ñ?Ñ?ага клÑ?Ñ?а:"
+#| msgid "WEP Index:"
+msgid "WEP inde_x:"
+msgstr "Ð?ндÑ?к_Ñ? WEP:"
 
 #: ../src/applet.glade.h:27
-msgid "Private Key:"
-msgstr "Ð?Ñ?абÑ?Ñ?Ñ?Ñ? клÑ?Ñ?:"
+msgid "Wireless _adapter:"
+msgstr "Ð?езпÑ?аваднÑ? _адапÑ?Ñ?Ñ?:"
 
 #: ../src/applet.glade.h:28
-msgid "Select A File"
-msgstr "Ð?Ñ?баÑ? Ñ?айлÑ?"
+msgid "Yes"
+msgstr "Так"
 
 #: ../src/applet.glade.h:29
-msgid "Show key"
-msgstr "Ð?аказаÑ?Ñ? клÑ?Ñ?"
+#| msgid "Authentication:"
+msgid "_Authentication:"
+msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?:"
 
 #: ../src/applet.glade.h:30
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dsl.glade.h:3
-msgid "Show password"
-msgstr "Ð?аказаÑ?Ñ? паÑ?олÑ?"
+#| msgid "Key:"
+msgid "_Key:"
+msgstr "_Ð?лÑ?Ñ?:"
 
 #: ../src/applet.glade.h:31
-#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:16
-msgid "Type:"
-msgstr "ТÑ?п:"
+#| msgid "_Network Name:"
+msgid "_Network name:"
+msgstr "_Ð?азва Ñ?еÑ?кÑ?:"
 
 #: ../src/applet.glade.h:32
-msgid "User Certificate:"
-msgstr "СÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?каÑ? каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?ка:"
+#| msgid "PEAP Version:"
+msgid "_PEAP version:"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? _PEAP:"
 
 #: ../src/applet.glade.h:33
-msgid "User Name:"
-msgstr "УлÑ?ковае Ñ?мÑ?:"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dsl.glade.h:2
+#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:16
+#| msgid "Password:"
+msgid "_Password:"
+msgstr "Ð?аÑ?_олÑ?:"
 
 #: ../src/applet.glade.h:34
-msgid "WEP Index:"
-msgstr "Ð?ндÑ?кÑ? WEP:"
+#| msgid "Private Key Password:"
+msgid "_Private key password:"
+msgstr "Ð?аÑ?олÑ? аÑ?а_бÑ?Ñ?Ñ?ага клÑ?Ñ?а:"
 
 #: ../src/applet.glade.h:35
-msgid "Wireless _adapter:"
-msgstr "Ð?езпÑ?аваднÑ? _адапÑ?Ñ?Ñ?:"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:17
+#| msgid "Type:"
+msgid "_Type:"
+msgstr "_ТÑ?п:"
 
 #: ../src/applet.glade.h:36
-msgid "Yes"
-msgstr "Так"
+#| msgid "User Certificate:"
+msgid "_User certificate:"
+msgstr "СÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?каÑ? _каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?ка:"
 
 #: ../src/applet.glade.h:37
-msgid "_Network Name:"
-msgstr "_Ð?азва Ñ?еÑ?кÑ?:"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dsl.glade.h:4
+#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:18
+#| msgid "Username:"
+msgid "_Username:"
+msgstr "_Ð?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?к:"
 
 #: ../src/applet.glade.h:38
-msgid "_Wireless Security:"
+#| msgid "_Wireless Security:"
+msgid "_Wireless security:"
 msgstr "_Ð?езпÑ?аваднаÑ? бÑ?Ñ?пека:"
 
-#: ../src/applet.glade.h:39
-msgid "alert text"
-msgstr "Ñ?Ñ?кÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?вогÑ?"
-
-#: ../src/connection-editor/ce-mobile-wizard.glade.h:2
-msgid ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Choose a Mobile Broadband Connection</span>\n"
-"\n"
-"Select or connect the mobile broadband device you wish to use for the new connection. If the device is not available, you may select a generic connection type."
-msgstr ""
-"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Ð?Ñ?лÑ?Ñ?Ñ?е Ñ?оÑ?авае далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не</span>\n"
-"\n"
-"Ð?Ñ?беÑ?Ñ?Ñ?е, алÑ?бо падклÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е пÑ?Ñ?ладÑ?, Ñ?кÑ?Ñ? вÑ? жадаеÑ?е вÑ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ваÑ?Ñ? длÑ? новага далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?. Ð?алÑ? пÑ?Ñ?лада недаÑ?Ñ?Ñ?пнаÑ?, вÑ? можаÑ?е вÑ?бÑ?аÑ?Ñ? агÑ?лÑ?нÑ? Ñ?Ñ?п далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?."
-
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:70
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:75
 msgid "automatic"
 msgstr "аÑ?Ñ?амаÑ?Ñ?Ñ?на"
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:201
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:206
 msgid "Insufficient privileges or unknown error retrieving system connection secrets."
 msgstr "Ð?е Ñ?апае пÑ?Ñ?вÑ?легÑ?Ñ?Ñ?, алÑ?бо здаÑ?Ñ?лаÑ?Ñ? невÑ?домаÑ? памÑ?лка аÑ?Ñ?Ñ?манÑ?нÑ? клÑ?Ñ?оÑ?."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:236
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:241
 msgid "Failed to update connection secrets due to an unknown error."
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма абнавÑ?Ñ?Ñ? клÑ?Ñ?Ñ?, бо здаÑ?Ñ?лаÑ?Ñ? невÑ?домаÑ? памÑ?лка."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:269
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:274
 msgid "Could not request secrets from the system settings service."
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма запÑ?Ñ?аÑ?Ñ? паÑ?олÑ? ад Ñ?лÑ?жбнÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?мнÑ?Ñ? наÑ?Ñ?аÑ?ленÑ?нÑ?Ñ?."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:299
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:304
 msgid "Could not connect to D-Bus to request connection secrets."
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма далÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?а да D-Bus каб запÑ?Ñ?аÑ?Ñ? паÑ?олÑ? далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page.c:312
+#: ../src/connection-editor/ce-page.c:317
 msgid "Could not create D-Bus proxy for connection secrets."
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма Ñ?Ñ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? D-Bus пÑ?окÑ?Ñ? длÑ? паÑ?олÑ?Ñ? далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?."
 
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dsl.glade.h:2
-msgid "Service:"
-msgstr "Ð?аÑ?лÑ?га:"
-
-#: ../src/connection-editor/ce-page-dsl.glade.h:4
-#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:17
-msgid "Username:"
-msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?к:"
+#: ../src/connection-editor/ce-page-dsl.glade.h:3
+#| msgid "Service:"
+msgid "_Service:"
+msgstr "Ð?а_Ñ?лÑ?га:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:1
 msgid "<b>Addresses</b>"
@@ -935,36 +935,47 @@ msgstr ""
 "СÑ?полÑ?нÑ? з Ñ?нÑ?Ñ?мÑ? кампÑ?Ñ?аÑ?амÑ?"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:7
-msgid "DHCP Client ID:"
-msgstr "Ð?дÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?аÑ? клÑ?енÑ?а DHCP:"
+#| msgid "DHCP Client ID:"
+msgid "D_HCP client ID:"
+msgstr "Ð?дÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?аÑ? клÑ?енÑ?а D_HCP:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:8
-msgid "DNS Servers:"
-msgstr "СÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ? DNS:"
+msgid "IP addresses identify your computer on the network. Click the \"Add\" button to add an IP address."
+msgstr "IP-адÑ?аÑ? Ñ?дÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?Ñ? ваÑ? кампÑ?Ñ?аÑ? Ñ? Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?. Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?кнÑ?Ñ?е кнопкÑ? â??Ð?адаÑ?Ñ?â??, каб дадаÑ?Ñ? IP-адÑ?аÑ?."
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:9
 msgid "If enabled, this connection will never be used as the default network connection."
 msgstr "Ð?алÑ? Ñ?клÑ?Ñ?ана, гÑ?Ñ?ае далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не нÑ?колÑ? нÑ? бÑ?дзе пÑ?адвÑ?знаÑ?анÑ?м."
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:10
-msgid "Ignore automatically obtained routes"
-msgstr "Ð?е зважаÑ?Ñ? на аÑ?Ñ?амаÑ?Ñ?Ñ?на аÑ?Ñ?Ñ?манÑ?Ñ? маÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?"
+#| msgid "Ignore automatically obtained routes"
+msgid "Ig_nore automatically obtained routes"
+msgstr "Ð?е _зважаÑ?Ñ? на аÑ?Ñ?амаÑ?Ñ?Ñ?на аÑ?Ñ?Ñ?манÑ?Ñ? маÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:11
-msgid "Method:"
-msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ад:"
+#| msgid "Use this connection only for resources on its network"
+msgid "Use this c_onnection only for resources on its network"
+msgstr "Ð?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ваÑ?Ñ? гÑ?Ñ?ае да_лÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не Ñ?олÑ?кÑ? длÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ? гÑ?Ñ?ай падÑ?еÑ?кÑ?"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:12
-msgid "Routes..."
-msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?..."
+#| msgid "DNS Servers:"
+msgid "_DNS servers:"
+msgstr "С_Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ? DNS:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:13
-msgid "Search Domains:"
-msgstr "Ð?аменÑ? поÑ?Ñ?кÑ?:"
+#| msgid "Method:"
+msgid "_Method:"
+msgstr "Ð?_Ñ?Ñ?ад:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:14
-msgid "Use this connection only for resources on its network"
-msgstr "Ð?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ваÑ?Ñ? гÑ?Ñ?ае далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не Ñ?олÑ?кÑ? длÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ? гÑ?Ñ?ай падÑ?еÑ?кÑ?"
+#| msgid "Routes..."
+msgid "_Routesâ?¦"
+msgstr "Ð?аÑ?_Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?..."
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ip4.glade.h:15
+#| msgid "Search Domains:"
+msgid "_Search domains:"
+msgstr "Ð?а_менÑ? поÑ?Ñ?кÑ?:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:1
 msgid "<b>Advanced</b>"
@@ -975,10 +986,6 @@ msgid "<b>Basic</b>"
 msgstr "<b>Ð?Ñ?ноÑ?нÑ?</b>"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:3
-msgid "APN:"
-msgstr "APN:"
-
-#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:4
 msgid ""
 "Any\n"
 "3G (UMTS/HSPA)\n"
@@ -992,29 +999,45 @@ msgstr ""
 "Ð?еÑ?авага Ñ? 3G (UMTS/HSPA)\n"
 "Ð?еÑ?авага Ñ? 2G (GPRS/EDGE)"
 
+#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:8
+#| msgid "Configure..."
+msgid "Change..."
+msgstr "Ð?Ñ?мÑ?нÑ?Ñ?Ñ?â?¦"
+
 #: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:9
-msgid "Band:"
-msgstr "Ð?алаÑ?а:"
+#| msgid "Network:"
+msgid "N_etwork:"
+msgstr "С_еÑ?ка:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:10
-msgid "Network:"
-msgstr "СеÑ?ка:"
+#| msgid "Number:"
+msgid "Nu_mber:"
+msgstr "Ð?Ñ?_маÑ?:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:11
-msgid "Number:"
-msgstr "Ð?Ñ?маÑ?:"
+#| msgid "PIN:"
+msgid "PI_N:"
+msgstr "PI_N:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:12
-msgid "PIN:"
-msgstr "PIN:"
+#| msgid "PUK:"
+msgid "PU_K:"
+msgstr "PU_K:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:13
-msgid "PUK:"
-msgstr "PUK:"
+#| msgid "Show passwords"
+msgid "Sho_w passwords"
+msgstr "Ð?а_казаÑ?Ñ? паÑ?олÑ?"
+
+#: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:14
+#| msgid "APN:"
+msgid "_APN:"
+msgstr "_APN:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-mobile.glade.h:15
-msgid "Show passwords"
-msgstr "Ð?аказаÑ?Ñ? паÑ?олÑ?"
+#| msgid "Band:"
+msgid "_Band:"
+msgstr "Ð?Ð?алаÑ?а:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:1
 msgid "<b>Allowed Authentication Methods</b>"
@@ -1037,87 +1060,93 @@ msgid "<i>In most cases, the provider's PPP servers will support all authenticat
 msgstr "<i>У болÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? вÑ?падкаÑ?, PPP Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ? пÑ?авайдÑ?Ñ?а бÑ?дÑ?Ñ?Ñ? падÑ?Ñ?Ñ?млÑ?ваÑ?Ñ? Ñ?Ñ?е мÑ?Ñ?адÑ? аÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?. Ð?алÑ? Ñ?зÑ?нÑ?кае збой далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?, паÑ?пÑ?абÑ?йÑ?е адклÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? некаÑ?оÑ?Ñ?Ñ? мÑ?Ñ?адÑ?.</i>"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:6
-msgid "Allow BSD data compression"
-msgstr "Ð?азволÑ?Ñ?Ñ? кампÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? BSD"
+#| msgid "Allow BSD data compression"
+msgid "Allow _BSD data compression"
+msgstr "Ð?азволÑ?Ñ?Ñ? кампÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? _BSD"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:7
-msgid "Allow Deflate data compression"
-msgstr "Ð?азволÑ?Ñ?Ñ? кампÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Deflate"
+#| msgid "Allow Deflate data compression"
+msgid "Allow _Deflate data compression"
+msgstr "Ð?азволÑ?Ñ?Ñ? кампÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? _Deflate"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:8
 msgid "Allowed methods:"
 msgstr "Ð?азволенÑ?Ñ? мÑ?Ñ?адÑ?:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:9
-#: ../src/connection-editor/page-ppp.c:134
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:268
-msgid "CHAP"
-msgstr "CHAP"
+#| msgid "CHAP"
+msgid "C_HAP"
+msgstr "C_HAP"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:10
 msgid "Challenge Handshake Authentication Protocol"
 msgstr "Challenge Handshake Authentication Protocol"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:11
-msgid "Configure Methods..."
-msgstr "Ð?аладзÑ?Ñ?Ñ? мÑ?Ñ?адÑ?â?¦"
+#| msgid "Configure Methods..."
+msgid "Configure _Methodsâ?¦"
+msgstr "Ð?аладзÑ?Ñ?Ñ? _мÑ?Ñ?адÑ?â?¦"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:12
-#: ../src/connection-editor/page-ppp.c:132
-msgid "EAP"
-msgstr "EAP"
-
-#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:13
 msgid "Extensible Authentication Protocol"
 msgstr "Extensible Authentication Protocol"
 
+#: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:13
+#| msgid "MSCHAP v2"
+msgid "MSCHAP v_2"
+msgstr "MSCHAP v_2"
+
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:14
-#: ../src/connection-editor/page-ppp.c:136
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:238
-msgid "MSCHAP"
-msgstr "MSCHAP"
+msgid "Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol"
+msgstr "Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:15
-msgid "MSCHAP v2"
-msgstr "MSCHAP v2"
+msgid "Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 2"
+msgstr "Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:16
-msgid "Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol"
-msgstr "Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol"
+msgid "Password Authentication Protocol"
+msgstr "Password Authentication Protocol"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:17
-msgid "Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 2"
-msgstr "Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol"
+#| msgid "Send PPP echo packets"
+msgid "Send PPP _echo packets"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?лаÑ?Ñ? _Ñ?Ñ?Ñ?авÑ?Ñ? пакÑ?нкÑ? PPP"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:18
-#: ../src/connection-editor/page-ppp.c:133
-#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:223
-msgid "PAP"
-msgstr "PAP"
+#| msgid "Use TCP header compression"
+msgid "Use TCP _header compression"
+msgstr "УжÑ?Ñ?Ñ? кампÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? _загалоÑ?каÑ? TCP"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:19
-msgid "Password Authentication Protocol"
-msgstr "Password Authentication Protocol"
+#| msgid "Use Stateful MPPE"
+msgid "Use _stateful MPPE"
+msgstr "УжÑ?Ñ?Ñ? поÑ?на_Ñ?Ñ?анавÑ? MPPE"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:20
-msgid "Require 128-bit encryption"
-msgstr "Ð?апÑ?Ñ? 128-Ñ?Ñ?нага Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?аванÑ?нÑ?"
+#| msgid "EAP"
+msgid "_EAP"
+msgstr "_EAP"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:21
-msgid "Send PPP echo packets"
-msgstr "Ð?Ñ?Ñ?лаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?авÑ?Ñ? пакÑ?нкÑ? PPP"
+#| msgid "MSCHAP"
+msgid "_MSCHAP"
+msgstr "_MSCHAP"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:22
-msgid "Use Point-to-Point Encryption (MPPE)"
-msgstr "УжÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?аванÑ?не PPP (MPPE)"
+#| msgid "PAP"
+msgid "_PAP"
+msgstr "_PAP"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:23
-msgid "Use Stateful MPPE"
-msgstr "УжÑ?Ñ?Ñ? поÑ?наÑ?Ñ?анавÑ? MPPE"
+#| msgid "Require 128-bit encryption"
+msgid "_Require 128-bit encryption"
+msgstr "Ð?а_Ñ?Ñ?абаваÑ?Ñ? 128-Ñ?Ñ?нага Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?аванÑ?нÑ?"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-ppp.glade.h:24
-msgid "Use TCP header compression"
-msgstr "УжÑ?Ñ?Ñ? кампÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? загалоÑ?каÑ? TCP"
+#| msgid "Use Point-to-Point Encryption (MPPE)"
+msgid "_Use point-to-point encryption (MPPE)"
+msgstr "У_жÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?аванÑ?не PPP (MPPE)"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-wired.glade.h:1
 msgid "Aut_onegotiate"
@@ -1232,6 +1261,11 @@ msgstr "_SSID:"
 msgid "mW"
 msgstr "mW"
 
+#: ../src/connection-editor/ce-page-wireless-security.glade.h:1
+#| msgid "Security:"
+msgid "_Security:"
+msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?Ñ?пека:"
+
 #: ../src/connection-editor/ce-vpn-wizard.glade.h:2
 msgid ""
 "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Choose a VPN Connection Type</span>\n"
@@ -1243,7 +1277,8 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?лÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е Ñ?Ñ?п VPN, Ñ?кÑ? вÑ? жадаеÑ?е Ñ?жÑ?Ñ?Ñ? длÑ? новага далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?. Ð?алÑ? пажаданÑ? Ñ?Ñ?п VPN далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? не зÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? Ñ?Ñ?пÑ?Ñ?е, гÑ?Ñ?а азнаÑ?ае, Ñ?Ñ?о Ñ? Ð?аÑ? не Ñ?Ñ?Ñ?алÑ?ванÑ? адпаведнÑ? модÑ?лÑ?."
 
 #: ../src/connection-editor/ce-vpn-wizard.glade.h:5
-msgid "Create..."
+#| msgid "C_reate"
+msgid "Createâ?¦"
 msgstr "СÑ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ?â?¦"
 
 #: ../src/connection-editor/ip4-routes-dialog.c:501
@@ -1265,33 +1300,22 @@ msgstr "СеÑ?каваÑ? бÑ?ама"
 msgid "Metric"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ?Ñ?ка"
 
-#: ../src/connection-editor/mobile-wizard.c:73
-msgid "Installed GSM device"
-msgstr "УÑ?Ñ?алÑ?ванаÑ? пÑ?Ñ?лада GSM"
-
-#: ../src/connection-editor/mobile-wizard.c:84
-msgid "Installed CDMA device"
-msgstr "УÑ?Ñ?алÑ?ванаÑ? пÑ?Ñ?лада CDMA"
-
-#: ../src/connection-editor/mobile-wizard.c:150
-msgid "Create a GSM connection"
-msgstr "СÑ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? GSM далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не"
-
-#: ../src/connection-editor/mobile-wizard.c:151
-msgid "Create a CDMA connection"
-msgstr "СÑ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? CDMA далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не"
-
-#: ../src/connection-editor/page-dsl.c:152
-#: ../src/connection-editor/page-dsl.c:159
+#: ../src/connection-editor/page-dsl.c:153
+#: ../src/connection-editor/page-dsl.c:160
 msgid "Could not load DSL user interface."
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма загÑ?Ñ?зÑ?Ñ?Ñ? Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?йÑ? каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?ка DSL."
 
-#: ../src/connection-editor/page-dsl.c:165
+#: ../src/connection-editor/page-dsl.c:166
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:4
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:2016
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1664
 msgid "DSL"
 msgstr "DSL"
 
+#: ../src/connection-editor/page-dsl.c:256
+#, c-format
+msgid "DSL connection %d"
+msgstr "DSL далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не %d"
+
 #: ../src/connection-editor/page-ip4.c:116
 msgid "Automatic (VPN)"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?амаÑ?Ñ?Ñ?на (VPN)"
@@ -1350,21 +1374,58 @@ msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма загÑ?Ñ?зÑ?Ñ?Ñ? Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?йÑ? каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ал
 msgid "IPv4 Settings"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?аÑ?ленÑ?нÑ? IPv4"
 
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:295
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:302
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:365
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:372
 msgid "Could not load mobile broadband user interface."
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма загÑ?Ñ?зÑ?Ñ?Ñ? Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?йÑ? каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?ка длÑ? Ñ?оÑ?авай Ñ?Ñ?вÑ?зÑ?."
 
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:320
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:390
 msgid "Unsupported mobile broadband connection type."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?п Ñ?оÑ?авае Ñ?Ñ?вÑ?зÑ? не падÑ?Ñ?Ñ?млÑ?ваеÑ?Ñ?а."
 
+#. Fall back to just asking for GSM vs. CDMA
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:632
+#| msgid "Mobile Broadband"
+msgid "Select Mobile Broadband Provider Type"
+msgstr "Ð?Ñ?лÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е Ñ?Ñ?п Ñ?оÑ?авага апÑ?Ñ?аÑ?аÑ?а"
+
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:659
+msgid "Select the technology your mobile broadband provider uses. If you are unsure, ask your provider."
+msgstr "Ð?Ñ?бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е Ñ?оÑ?авÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?налÑ?гÑ?Ñ?, Ñ?кÑ?Ñ? вÑ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?вае ваÑ? апÑ?Ñ?аÑ?аÑ?. Ð?алÑ? вÑ? нÑ?Ñ?пÑ?Ñ?ненÑ?Ñ?, Ñ?пÑ?Ñ?айÑ?е ваÑ?ага апÑ?Ñ?аÑ?аÑ?а."
+
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:664
+msgid "My provider uses _GSM-based technology (i.e. GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA)"
+msgstr "Ð?ой апÑ?Ñ?аÑ?аÑ? вÑ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?вае Ñ?Ñ?Ñ?налÑ?гÑ?Ñ? _GSM (GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA)"
+
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:669
+msgid "My provider uses _CDMA-based technology (i.e. 1xRTT, EVDO)"
+msgstr "Ð?ой апÑ?Ñ?аÑ?аÑ? вÑ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?вае Ñ?Ñ?Ñ?налÑ?гÑ?Ñ? _CDMA (1xRTT, EVDO)"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ppp.c:132
+msgid "EAP"
+msgstr "EAP"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ppp.c:133
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:223
+msgid "PAP"
+msgstr "PAP"
+
+#: ../src/connection-editor/page-ppp.c:134
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:268
+msgid "CHAP"
+msgstr "CHAP"
+
 #: ../src/connection-editor/page-ppp.c:135
 #: ../src/wireless-security/eap-method-peap.c:229
 #: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:253
 msgid "MSCHAPv2"
 msgstr "MSCHAPv2"
 
+#: ../src/connection-editor/page-ppp.c:136
+#: ../src/wireless-security/eap-method-ttls.c:238
+msgid "MSCHAP"
+msgstr "MSCHAP"
+
 #. Translators: "none" refers to authentication methods
 #: ../src/connection-editor/page-ppp.c:139
 msgid "none"
@@ -1386,7 +1447,7 @@ msgstr "Ð?аÑ?Ñ?аÑ?ленÑ?нÑ? PPP"
 
 #: ../src/connection-editor/page-vpn.c:105
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:8
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:2013
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1660
 msgid "VPN"
 msgstr "VPN"
 
@@ -1395,6 +1456,12 @@ msgstr "VPN"
 msgid "Could not find VPN plugin service for '%s'."
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма адÑ?Ñ?каÑ?Ñ? модÑ?лÑ? VPN Ñ?лÑ?жбÑ? длÑ? â??%sâ??."
 
+#: ../src/connection-editor/page-vpn.c:212
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1161
+#, c-format
+msgid "VPN connection %d"
+msgstr "VPN далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не %d"
+
 #: ../src/connection-editor/page-wired.c:204
 #: ../src/connection-editor/page-wired.c:211
 msgid "Could not load wired user interface."
@@ -1402,10 +1469,15 @@ msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма загÑ?Ñ?зÑ?Ñ?Ñ? Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?йÑ? каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ал
 
 #: ../src/connection-editor/page-wired.c:217
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:9
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:2003
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1648
 msgid "Wired"
 msgstr "Ð?Ñ?аваднÑ?Ñ?"
 
+#: ../src/connection-editor/page-wired.c:340
+#, c-format
+msgid "Wired connection %d"
+msgstr "Ð?Ñ?авадное далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не %d"
+
 #: ../src/connection-editor/page-wired-security.c:112
 msgid "802.1x Security"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?пека 802.1x"
@@ -1431,61 +1503,66 @@ msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма загÑ?Ñ?зÑ?Ñ?Ñ? Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?йÑ? каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ал
 
 #: ../src/connection-editor/page-wireless.c:361
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.glade.h:10
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:2006
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1652
 msgid "Wireless"
 msgstr "Ð?езпÑ?аваднÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:255
-#: ../src/wireless-dialog.c:789
+#: ../src/connection-editor/page-wireless.c:512
+#, c-format
+msgid "Wireless connection %d"
+msgstr "Ð?езпÑ?авадное далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не %d"
+
+#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:262
+#: ../src/wireless-dialog.c:794
 msgid "WEP 40/128-bit Key"
 msgstr "WEP 40/128-бÑ?Ñ?авÑ? клÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:264
-#: ../src/wireless-dialog.c:798
+#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:271
+#: ../src/wireless-dialog.c:803
 msgid "WEP 128-bit Passphrase"
 msgstr "WEP 128-bit Ð?аÑ?олÑ?наÑ? Ñ?Ñ?аза"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:290
-#: ../src/wireless-dialog.c:828
+#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:297
+#: ../src/wireless-dialog.c:833
 msgid "Dynamic WEP (802.1x)"
 msgstr "Ð?Ñ?намÑ?Ñ?нÑ? WEP (802.1x)"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:304
-#: ../src/wireless-dialog.c:842
+#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:311
+#: ../src/wireless-dialog.c:847
 msgid "WPA & WPA2 Personal"
 msgstr "WPA & WPA2 Ð?Ñ?Ñ?Ñ?аналÑ?нÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:318
-#: ../src/wireless-dialog.c:856
+#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:325
+#: ../src/wireless-dialog.c:861
 msgid "WPA & WPA2 Enterprise"
 msgstr "WPA i WPA2 Enterprise"
 
-#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:356
+#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:363
 msgid "Could not load WiFi security user interface; missing WiFi setting."
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма загÑ?Ñ?зÑ?Ñ?Ñ? Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?йÑ? каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?ка длÑ? паÑ?олÑ? WiFi; адÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? наÑ?Ñ?аÑ?ленÑ?нÑ? WiFi."
 
-#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:363
 #: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:370
+#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:377
 msgid "Could not load WiFi security user interface."
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма загÑ?Ñ?зÑ?Ñ?Ñ? Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?йÑ? каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?ка длÑ? паÑ?олÑ? WiFi."
 
-#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:376
+#: ../src/connection-editor/page-wireless-security.c:383
 msgid "Wireless Security"
 msgstr "Ð?езпÑ?аваднаÑ? бÑ?Ñ?Ñ?пека"
 
-#: ../src/connection-editor/polkit-helpers.c:52
+#: ../src/connection-editor/polkit-helpers.c:54
 msgid "PolicyKit authorization request was invalid."
 msgstr "Ð?Ñ?дзейÑ?нÑ? запÑ?Ñ? аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?заÑ?Ñ?Ñ? PolicyKit."
 
-#: ../src/connection-editor/polkit-helpers.c:58
+#: ../src/connection-editor/polkit-helpers.c:60
 msgid "PolicyKit authorization request was malformed."
 msgstr "Ð?епÑ?кÑ? запÑ?Ñ? аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?заÑ?Ñ?Ñ? PolicyKit."
 
-#: ../src/connection-editor/polkit-helpers.c:64
+#: ../src/connection-editor/polkit-helpers.c:66
 msgid "PolicyKit authorization could not be created."
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма Ñ?Ñ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ? аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?заÑ?Ñ?Ñ? PolicyKit"
 
-#: ../src/connection-editor/polkit-helpers.c:71
+#: ../src/connection-editor/polkit-helpers.c:73
 msgid "PolicyKit authorization could not be created; invalid action ID."
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма Ñ?Ñ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ? аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?заÑ?Ñ?Ñ? PolicyKit; нÑ?дзейÑ?нÑ? ID дзейÑ?нÑ?нÑ?."
 
@@ -1522,7 +1599,7 @@ msgstr "УжÑ?Ñ?Ñ?"
 msgid "Save this connection for all users of this machine."
 msgstr "Ð?аÑ?аваÑ?Ñ? гÑ?Ñ?ае далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не длÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?каÑ? гÑ?Ñ?ай маÑ?Ñ?нÑ?."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:425
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:436
 msgid "Error creating connection editor dialog."
 msgstr "Ð?амÑ?лка Ñ?Ñ?ваÑ?Ñ?нÑ?нÑ? дÑ?Ñ?лÑ?га Ñ?Ñ?дакÑ?аÑ?а далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?Ñ?."
 
@@ -1546,17 +1623,17 @@ msgstr "Э_кÑ?паÑ?Ñ?аваÑ?Ñ?"
 msgid "_Import"
 msgstr "Ð?_мпаÑ?Ñ?аваÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:242
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:227
 msgid "never"
 msgstr "нÑ?колÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:253
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:264
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:238
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:249
 msgid "now"
 msgstr "заÑ?аз"
 
 #. less than an hour ago
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:271
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:256
 #, c-format
 msgid "%d minute ago"
 msgid_plural "%d minutes ago"
@@ -1564,7 +1641,7 @@ msgstr[0] "%d Ñ?вÑ?лÑ?на Ñ?амÑ?"
 msgstr[1] "%d Ñ?вÑ?лÑ?нÑ? Ñ?амÑ?"
 msgstr[2] "%d Ñ?вÑ?лÑ?наÑ? Ñ?амÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:275
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:260
 #, c-format
 msgid "%d hour ago"
 msgid_plural "%d hours ago"
@@ -1572,7 +1649,7 @@ msgstr[0] "%d гадзÑ?на Ñ?амÑ?"
 msgstr[1] "%d гадзÑ?нÑ? Ñ?амÑ?"
 msgstr[2] "%d гадзÑ?наÑ? Ñ?амÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:287
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:272
 #, c-format
 msgid "%d day ago"
 msgid_plural "%d days ago"
@@ -1580,7 +1657,7 @@ msgstr[0] "%d дзÑ?н Ñ?амÑ?"
 msgstr[1] "%d днÑ? Ñ?амÑ?"
 msgstr[2] "%d дзÑ?н Ñ?амÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:293
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:278
 #, c-format
 msgid "%d month ago"
 msgid_plural "%d months ago"
@@ -1588,7 +1665,7 @@ msgstr[0] "%d меÑ?Ñ?Ñ? Ñ?амÑ?"
 msgstr[1] "%d меÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?амÑ?"
 msgstr[2] "%d меÑ?Ñ?Ñ?аÑ? Ñ?амÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:297
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:282
 #, c-format
 msgid "%d year ago"
 msgid_plural "%d years ago"
@@ -1596,111 +1673,85 @@ msgstr[0] "%d год Ñ?амÑ?"
 msgstr[1] "%d гадÑ? Ñ?амÑ?"
 msgstr[2] "%d гадоÑ? Ñ?амÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:363
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:495
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:348
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:480
 msgid "Could not obtain required privileges"
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма аÑ?Ñ?Ñ?маÑ?Ñ? паÑ?Ñ?Ñ?бнÑ?Ñ? пÑ?Ñ?вÑ?леÑ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:368
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:353
 msgid "Could not delete connection"
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма вÑ?далÑ?Ñ?Ñ? далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:369
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:354
 msgid "The connection could not be deleted due to an unknown error."
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма вÑ?далÑ?Ñ?Ñ? далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не з-за невÑ?домае памÑ?лкÑ?."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:405
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:416
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:390
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:401
 msgid "Could not move connection"
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма пеÑ?аÑ?Ñ?нÑ?Ñ?Ñ? далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:500
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:549
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:560
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:485
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:534
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:545
 msgid "Could not add connection"
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма дадаÑ?Ñ? далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:501
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:486
 msgid "The connection could not be added due to an unknown error."
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма дадаÑ?Ñ? далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? з-за невÑ?домае памÑ?лкÑ?."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:674
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:679
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:739
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:745
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:659
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:664
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:724
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:730
 msgid "Could not update connection"
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма абнавÑ?Ñ?Ñ? далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:680
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:665
 msgid "The connection could not be updated due to an unknown error."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ае далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не немагÑ?Ñ?ма абнавÑ?Ñ?Ñ? з-за невÑ?домае памÑ?лкÑ?."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:771
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1245
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:756
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:887
 msgid "An unknown error ocurred."
 msgstr "Ð?даÑ?Ñ?лаÑ?Ñ? невÑ?домаÑ? памÑ?лка."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:780
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1252
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:765
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:894
 msgid "Error initializing editor"
 msgstr "Ð?амÑ?лка Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?лÑ?заÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?дакÑ?аÑ?а"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1016
-#, c-format
-msgid "Wired connection %d"
-msgstr "Ð?Ñ?авадное далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не %d"
-
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1028
-#, c-format
-msgid "Wireless connection %d"
-msgstr "Ð?езпÑ?авадное далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не %d"
-
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1051
-#, c-format
-msgid "GSM connection %d"
-msgstr "GSM далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не %d"
-
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1070
-#, c-format
-msgid "CDMA connection %d"
-msgstr "CDMA далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не %d"
-
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1111
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1513
-#, c-format
-msgid "VPN connection %d"
-msgstr "VPN далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не %d"
-
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1125
-#, c-format
-msgid "DSL connection %d"
-msgstr "DSL далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не %d"
-
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1187
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1287
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1502
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:795
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:929
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1144
 msgid "The connection editor dialog could not be initialized due to an unknown error."
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?лÑ?заваÑ?Ñ? дÑ?Ñ?лÑ?г Ñ?Ñ?дакÑ?аÑ?а далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? з-за невÑ?домае памÑ?лкÑ?."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1203
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:805
+#| msgid "Could not edit new connection"
+msgid "Could not create new connection"
+msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма Ñ?Ñ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? новае далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:815
 msgid "Could not edit new connection"
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма Ñ?Ñ?дагаваÑ?Ñ? новае далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1307
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:949
 msgid "Could not edit connection"
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма Ñ?Ñ?дагаваÑ?Ñ? далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1366
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1008
 #, c-format
 msgid "Are you sure you wish to delete the connection %s?"
 msgstr "Ð?Ñ? Ñ?апÑ?аÑ?дÑ? жадаеÑ?е вÑ?далÑ?Ñ?Ñ? далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не â??%sâ???"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1539
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:229
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1189
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:228
 msgid "Cannot import VPN connection"
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма Ñ?мпаÑ?Ñ?аваÑ?Ñ? VPN далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1541
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1191
 msgid ""
 "The VPN plugin failed to import the VPN connection correctly\n"
 "\n"
@@ -1710,43 +1761,51 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ð?амÑ?лка: нÑ?ма VPN-Ñ?лÑ?жбÑ? Ñ?акога Ñ?Ñ?пÑ?."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1555
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1205
 msgid "Could not edit imported connection"
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма Ñ?Ñ?дагаваÑ?Ñ? Ñ?мпаÑ?Ñ?аванае далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1887
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1350
+msgid "Name"
+msgstr "Ð?азва"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1362
+msgid "Last Used"
+msgstr "Ð?поÑ?нÑ?е вÑ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?анÑ?не"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1539
 msgid "Edit..."
 msgstr "РÑ?дагаваÑ?Ñ?â?¦"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1888
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1540
 msgid "Authenticate to edit the selected connection."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?, каб Ñ?Ñ?дагаваÑ?Ñ? вÑ?лÑ?Ñ?анае далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1889
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1541
 msgid "Edit"
 msgstr "РÑ?дагаваÑ?Ñ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1890
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1542
 msgid "Edit the selected connection."
 msgstr "РÑ?дагаваÑ?Ñ? абÑ?анае далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1907
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1559
 msgid "Delete..."
 msgstr "Ð?Ñ?далÑ?Ñ?Ñ?â?¦"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1908
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1560
 msgid "Authenticate to delete the selected connection."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ?, каб вÑ?далÑ?Ñ?Ñ? вÑ?лÑ?Ñ?анае далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1909
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1561
 msgid "Delete"
 msgstr "Ð?Ñ?далÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1910
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:1562
 msgid "Delete the selected connection."
 msgstr "Ð?Ñ?далÑ?Ñ?Ñ? абÑ?анае злÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не."
 
-#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:231
+#: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:230
 #, c-format
 msgid ""
 "The file '%s' could not be read or does not contain recognized VPN connection information\n"
@@ -1794,8 +1853,166 @@ msgstr ""
 msgid "Export VPN connection..."
 msgstr "ЭкÑ?паÑ?Ñ?аваÑ?Ñ? VPN далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?неâ?¦"
 
+#: ../src/gnome-bluetooth/network-manager-applet.c:188
+msgid "Access the Internet using your mobile phone"
+msgstr "Ð?оÑ?Ñ?Ñ?п да Ð?нÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?Ñ? пÑ?аз ваÑ? мабÑ?лÑ?нÑ? Ñ?Ñ?леÑ?он"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:196
+msgid "Your mobile broadband connection is configured with the following settings:"
+msgstr "Ð?аÑ?ае Ñ?оÑ?авае далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не наладжана наÑ?Ñ?Ñ?пнÑ?м Ñ?Ñ?нам:"
+
+#. Device
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:203
+#| msgid "Service:"
+msgid "Your Device:"
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?лада:"
+
+#. Provider
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:214
+msgid "Your Provider:"
+msgstr "СоÑ?авÑ? апÑ?Ñ?аÑ?аÑ?:"
+
+#. Plan and APN
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:225
+msgid "Your Plan:"
+msgstr "ТаÑ?Ñ?Ñ?нÑ? план?"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:246
+msgid "A connection will now be made to your mobile broadband provider using the settings you selected. If the connection fails or you cannot access network resources, double-check your settings. To modify your mobile broadband connection settings, choose \"Network Connections\" from the System >> Preferences menu."
+msgstr "Ð?аÑ?аз бÑ?дзе Ñ?Ñ?Ñ?алÑ?вана далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не да ваÑ?ага Ñ?оÑ?авага апÑ?Ñ?аÑ?аÑ?а з вÑ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?анÑ?нем наÑ?Ñ?аÑ?ленÑ?нÑ?Ñ?, Ñ?кÑ?Ñ? вÑ? абÑ?алÑ?. Ð?алÑ? далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не не аÑ?Ñ?Ñ?маеÑ?Ñ?а Ñ?Ñ? вÑ? нÑ? зможаÑ?е наведаÑ?Ñ? Ñ?еÑ?кавÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?, пеÑ?апÑ?авеÑ?Ñ?е ваÑ?Ñ?Ñ? наÑ?Ñ?аÑ?ленÑ?нÑ?. Ð?аб зÑ?мÑ?нÑ?Ñ?Ñ? наÑ?Ñ?аÑ?ленÑ?нÑ? Ñ?оÑ?авага далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?, абÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е â??СеÑ?кавÑ?Ñ? далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?â?? з мÑ?нÑ? â??СÑ?Ñ?Ñ?Ñ?маâ?? >> â??Ð?еÑ?авагÑ?â??."
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:258
+#| msgid "Auto Mobile Broadband (GSM) connection"
+msgid "Confirm Mobile Broadband Settings"
+msgstr "Ð?аÑ?Ñ?веÑ?дзÑ?Ñ?Ñ? наÑ?Ñ?аÑ?ленÑ?нÑ? Ñ?оÑ?авай Ñ?Ñ?вÑ?зÑ?"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:319
+msgid "Unlisted"
+msgstr "Ð?Ñ?ма Ñ? Ñ?Ñ?пÑ?Ñ?е"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:437
+msgid "_Select your plan:"
+msgstr "Ð?Ñ?_лÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е ваÑ? плÑ?н:"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:461
+msgid "Selected plan _APN (Access Point Name):"
+msgstr "Ð?Ñ?лÑ?Ñ?анÑ? плÑ?н _APN (назва пÑ?нкÑ?Ñ? доÑ?Ñ?Ñ?пÑ?):"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:480
+msgid ""
+"Warning: Selecting an incorrect plan may result in billing issues for your broadband account or may prevent connectivity.\n"
+"\n"
+"If you are unsure of your plan please ask your provider for your plan's APN."
+msgstr ""
+"УÐ?Ð?Ð?Ð?! Ð?Ñ?лÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не нÑ?веÑ?нага плÑ?нÑ? можа меÑ?Ñ? вÑ?нÑ?кам вÑ?лÑ?кÑ?Ñ? Ñ?Ñ?нанÑ?авÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?Ñ? Ñ?Ñ? пеÑ?аÑ?каджаÑ?Ñ? далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?.\n"
+"\n"
+"Ð?алÑ? вÑ? нÑ? Ñ?пÑ?Ñ?ненÑ?Ñ?, Ñ?кÑ? плÑ?н Ñ?Ñ?Ñ?ба вÑ?лÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?, даведайÑ?еÑ?Ñ? пÑ?а APN ваÑ?ага плÑ?нÑ? Ñ? апÑ?Ñ?аÑ?аÑ?а."
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:487
+msgid "Choose your Billing Plan"
+msgstr "Ð?бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е ваÑ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?нÑ? план"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:535
+msgid "My plan is not listed..."
+msgstr "Ð?ой Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?нÑ? план адÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?ае Ñ? Ñ?Ñ?пÑ?Ñ?еâ?¦"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:688
+msgid "Select your provider from a _list:"
+msgstr "Ð?Ñ?лÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е ваÑ?ага апÑ?Ñ?аÑ?аÑ?а Ñ?з _Ñ?Ñ?пÑ?Ñ?Ñ?:"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:701
+msgid "Provider"
+msgstr "Ð?Ñ?авайдÑ?Ñ?"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:726
+msgid "I can't find my provider and I wish to enter it _manually:"
+msgstr "Я не магÑ? адÑ?Ñ?каÑ?Ñ? майго апÑ?Ñ?аÑ?аÑ?а Ñ? жадаÑ? Ñ?веÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?го Ñ?а_маÑ?Ñ?ойна:"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:737
+#| msgid "Driver:"
+msgid "Provider:"
+msgstr "Ð?пÑ?Ñ?аÑ?аÑ?:"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:753
+msgid "My provider uses GSM technology (GPRS, EDGE, UMTS, HSPA)"
+msgstr "Ð?ой апÑ?Ñ?аÑ?аÑ? вÑ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?вае Ñ?Ñ?Ñ?налÑ?гÑ?Ñ? GSM (GPRS, EDGE, UMTS, HSPA)"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:755
+msgid "My provider uses CDMA technology (1xRTT, EVDO)"
+msgstr "Ð?ой апÑ?Ñ?аÑ?аÑ? вÑ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?вае Ñ?Ñ?Ñ?налÑ?гÑ?Ñ? CDMA (1xRTT, EVDO)"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:766
+#| msgid "Choose your private key..."
+msgid "Choose your Provider"
+msgstr "Ð?бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е апÑ?Ñ?аÑ?аÑ?а"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:958
+msgid "Country List:"
+msgstr "СÑ?пÑ?Ñ? кÑ?аÑ?н:"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:970
+msgid "Country"
+msgstr "Ð?Ñ?аÑ?на"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:1010
+#| msgid "Choose your private key..."
+msgid "Choose your Provider's Country"
+msgstr "Ð?бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е кÑ?аÑ?нÑ?"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:1059
+msgid "Installed GSM device"
+msgstr "УÑ?Ñ?алÑ?ванаÑ? пÑ?Ñ?лада GSM"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:1062
+msgid "Installed CDMA device"
+msgstr "УÑ?Ñ?алÑ?ванаÑ? пÑ?Ñ?лада CDMA"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:1230
+msgid "This assistant helps you easily set up a mobile broadband connection to a cellular (3G) network."
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ? памоÑ?нÑ?к дапаможа вам лÑ?гка наладзÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?окапалоÑ?нае мабÑ?лÑ?нае далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не да ваÑ?ай Ñ?оÑ?авай (3G) Ñ?еÑ?кÑ?."
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:1235
+msgid "You will need the following information:"
+msgstr "Ð?ам Ñ?паÑ?Ñ?Ñ?бÑ?Ñ?Ñ?а наÑ?Ñ?Ñ?пнÑ?Ñ? зÑ?веÑ?Ñ?кÑ?:"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:1246
+msgid "Your broadband provider's name"
+msgstr "Ð?азва ваÑ?ага Ñ?оÑ?авага апÑ?Ñ?аÑ?аÑ?а"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:1252
+msgid "Your broadband billing plan name"
+msgstr "Ð?азва ваÑ?ага Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?нага плÑ?нÑ?"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:1258
+msgid "(in some cases) Your broadband billing plan APN (Access Point Name)"
+msgstr "(Ñ? некаÑ?оÑ?Ñ?Ñ? вÑ?падкаÑ?) Ð?азва Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?нага плÑ?нÑ? мабÑ?лÑ?нага Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?Ñ? APN (назва пÑ?нкÑ?Ñ? доÑ?Ñ?Ñ?пÑ?)"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:1285
+#| msgid "PIN code is needed for the mobile broadband device"
+msgid "Create a connection for _this mobile broadband device:"
+msgstr "СÑ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не длÑ? _гÑ?Ñ?ай Ñ?оÑ?авай пÑ?Ñ?ладÑ?:"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:1300
+msgid "Any device"
+msgstr "Ð?Ñ?баÑ? пÑ?Ñ?лада"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:1313
+#| msgid "Auto Mobile Broadband (CDMA) connection"
+msgid "Set up a Mobile Broadband Connection"
+msgstr "Ð?аладка Ñ?оÑ?авага далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?"
+
+#: ../src/utils/mobile-wizard.c:1487
+#| msgid "Auto Mobile Broadband (CDMA) connection"
+msgid "New Mobile Broadband Connection"
+msgstr "Ð?овае Ñ?оÑ?авае далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не"
+
+#: ../src/utils/nmn-mobile-providers.c:515
+#| msgid "default"
+msgid "Default"
+msgstr "Ð?Ñ?адвÑ?знаÑ?ана"
+
 #: ../src/vpn-password-dialog.c:137
-#: ../src/vpn-password-dialog.c:243
+#: ../src/vpn-password-dialog.c:253
 #, c-format
 msgid "Cannot start VPN connection '%s'"
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?омÑ?Ñ?Ñ? VPN далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не â??%sâ??"
@@ -1805,7 +2022,7 @@ msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?омÑ?Ñ?Ñ? VPN далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не â??%sâ??"
 msgid "Could not find the authentication dialog for VPN connection type '%s'. Contact your system administrator."
 msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма знайÑ?Ñ?Ñ?Ñ? дÑ?Ñ?лог аÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ? длÑ? VPN далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? Ñ?Ñ?пÑ? â??%sâ??. СканÑ?акÑ?Ñ?йÑ?еÑ?Ñ? з ваÑ?Ñ?м Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?мнÑ?м адмÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?аÑ?ам."
 
-#: ../src/vpn-password-dialog.c:246
+#: ../src/vpn-password-dialog.c:256
 #, c-format
 msgid "There was a problem launching the authentication dialog for VPN connection type '%s'. Contact your system administrator."
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?омленÑ?нÑ? дÑ?Ñ?логÑ? аÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?каÑ?Ñ?Ñ? длÑ? VPN далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? Ñ?Ñ?пÑ? â??%sâ?? Ñ?зÑ?нÑ?кла пÑ?аблема. СканÑ?акÑ?Ñ?йÑ?еÑ?Ñ? з Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?мнÑ?м адмÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?аÑ?ам."
@@ -1818,44 +2035,44 @@ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?заÑ?Ñ?Ñ? длÑ? пÑ?авадной Ñ?еÑ?кÑ? 802.1X"
 msgid "New..."
 msgstr "Ð?оваеâ?¦"
 
-#: ../src/wireless-dialog.c:916
+#: ../src/wireless-dialog.c:921
 msgid "C_reate"
 msgstr "С_Ñ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../src/wireless-dialog.c:987
+#: ../src/wireless-dialog.c:992
 #, c-format
 msgid "Passwords or encryption keys are required to access the wireless network '%s'."
 msgstr "Ð?аб аÑ?Ñ?Ñ?маÑ?Ñ? доÑ?Ñ?Ñ?п да безпÑ?авадной Ñ?еÑ?кÑ? â??%sâ??, вÑ?магаÑ?Ñ?Ñ?а паÑ?олÑ? Ñ?Ñ? клÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?аванÑ?нÑ?."
 
-#: ../src/wireless-dialog.c:989
+#: ../src/wireless-dialog.c:994
 msgid "Wireless Network Authentication Required"
 msgstr "Ð?Ñ?магаеÑ?Ñ?а аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?заÑ?Ñ?Ñ? длÑ? безпÑ?авадной Ñ?еÑ?кÑ?"
 
-#: ../src/wireless-dialog.c:991
+#: ../src/wireless-dialog.c:996
 msgid "Authentication required by wireless network"
 msgstr "Ð?езпÑ?аваднаÑ? Ñ?еÑ?ка вÑ?магае аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?заÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../src/wireless-dialog.c:996
+#: ../src/wireless-dialog.c:1001
 msgid "Create New Wireless Network"
 msgstr "СÑ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? новÑ?Ñ? безпÑ?аваднÑ?Ñ? Ñ?еÑ?кÑ?"
 
-#: ../src/wireless-dialog.c:998
+#: ../src/wireless-dialog.c:1003
 msgid "New wireless network"
 msgstr "Ð?оваÑ? безпÑ?аваднаÑ? Ñ?еÑ?ка"
 
-#: ../src/wireless-dialog.c:999
+#: ../src/wireless-dialog.c:1004
 msgid "Enter a name for the wireless network you wish to create."
 msgstr "УвÑ?дзÑ?Ñ?е назвÑ? безпÑ?авадной Ñ?еÑ?кÑ?, Ñ?кÑ?Ñ? Ñ?оÑ?аÑ?е Ñ?Ñ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ?."
 
-#: ../src/wireless-dialog.c:1001
+#: ../src/wireless-dialog.c:1006
 msgid "Connect to Hidden Wireless Network"
 msgstr "Ð?алÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?а да Ñ?Ñ?аванай безпÑ?авадной Ñ?еÑ?кÑ?"
 
-#: ../src/wireless-dialog.c:1003
+#: ../src/wireless-dialog.c:1008
 msgid "Hidden wireless network"
 msgstr "СÑ?аванаÑ? безпÑ?аваднаÑ? Ñ?еÑ?ка"
 
-#: ../src/wireless-dialog.c:1004
+#: ../src/wireless-dialog.c:1009
 msgid "Enter the name and security details of the hidden wireless network you wish to connect to."
 msgstr "УвÑ?дзÑ?Ñ?е назвÑ? Ñ? наÑ?Ñ?аÑ?ленÑ?нÑ? бÑ?Ñ?Ñ?пекÑ? длÑ? Ñ?Ñ?аванай безпÑ?авадной Ñ?еÑ?кÑ?, да Ñ?кой неабÑ?одна далÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?а."
 
@@ -1913,3 +2130,54 @@ msgstr "ТÑ?нÑ?лÑ?ванÑ? TLS"
 msgid "Protected EAP (PEAP)"
 msgstr "Ð?баÑ?оненÑ? EAP (PEAP)"
 
+#~ msgid "New Configuration Created"
+#~ msgstr "СÑ?воÑ?анÑ? новÑ?Ñ? наладÑ?"
+#~ msgid ""
+#~ "You can activate the connection by clicking this icon.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Use connection editor to add new and to change settings if necessary"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ð?Ñ? можаÑ?е пÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кнÑ?Ñ?Ñ? на гÑ?Ñ?Ñ?Ñ? знаÑ?кÑ?, каб задзейнÑ?Ñ?аÑ?Ñ? далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?айÑ?еÑ?Ñ? Ñ?Ñ?дакÑ?аÑ?ам далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?Ñ?, каб дадаÑ?Ñ? новае алÑ?бо змÑ?нÑ?Ñ?Ñ? "
+#~ "наÑ?Ñ?аÑ?ленÑ?нÑ?, калÑ? гÑ?Ñ?а неабÑ?одна"
+#~ msgid "GSM network."
+#~ msgstr "GSM Ñ?еÑ?ка."
+#~ msgid "Wired network"
+#~ msgstr "Ð?Ñ?аваднаÑ? Ñ?еÑ?ка"
+#~ msgid "Network"
+#~ msgstr "СеÑ?ка"
+#~ msgid "Disconnected - you are now offline"
+#~ msgstr "Ð?дклÑ?Ñ?анÑ? - вÑ? заÑ?аз адлÑ?Ñ?анÑ?"
+#~ msgid "Wireless network"
+#~ msgstr "Ð?езпÑ?аваднаÑ? Ñ?еÑ?ка"
+#~ msgid "GSM network"
+#~ msgstr "GSM Ñ?еÑ?ка"
+#~ msgid "User Name:"
+#~ msgstr "УлÑ?ковае Ñ?мÑ?:"
+#~ msgid "alert text"
+#~ msgstr "Ñ?Ñ?кÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?вогÑ?"
+#~ msgid ""
+#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Choose a Mobile Broadband "
+#~ "Connection</span>\n"
+#~ "\n"
+#~ "Select or connect the mobile broadband device you wish to use for the new "
+#~ "connection. If the device is not available, you may select a generic "
+#~ "connection type."
+#~ msgstr ""
+#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Ð?Ñ?лÑ?Ñ?Ñ?е Ñ?оÑ?авае далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не</span>\n"
+#~ "\n"
+#~ "Ð?Ñ?беÑ?Ñ?Ñ?е, алÑ?бо падклÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е пÑ?Ñ?ладÑ?, Ñ?кÑ?Ñ? вÑ? жадаеÑ?е вÑ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ваÑ?Ñ? длÑ? "
+#~ "новага далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?. Ð?алÑ? пÑ?Ñ?лада недаÑ?Ñ?Ñ?пнаÑ?, вÑ? можаÑ?е вÑ?бÑ?аÑ?Ñ? агÑ?лÑ?нÑ? "
+#~ "Ñ?Ñ?п далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?."
+#~ msgid "Create..."
+#~ msgstr "СÑ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ?â?¦"
+#~ msgid "Create a GSM connection"
+#~ msgstr "СÑ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? GSM далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не"
+#~ msgid "Create a CDMA connection"
+#~ msgstr "СÑ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? CDMA далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не"
+#~ msgid "GSM connection %d"
+#~ msgstr "GSM далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не %d"
+#~ msgid "CDMA connection %d"
+#~ msgstr "CDMA далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не %d"
+[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]