[gnome-devel-docs] Updated Czech help translation for Integration Guide by Marek Cernockycommit c620701ecf6f414c4828d9bf69d9a0f3115d8eac
Author: Petr Kovar <pknbe volny cz>
Date:   Sun Jul 26 23:29:14 2009 +0200

    Updated Czech help translation for Integration Guide by Marek Cernocky

 integration-guide/cs/cs.po |   70 +++++++++++++++++++++++++++-----------------
 1 files changed, 43 insertions(+), 27 deletions(-)
---
diff --git a/integration-guide/cs/cs.po b/integration-guide/cs/cs.po
index 9ccf7ad..bbe1307 100644
--- a/integration-guide/cs/cs.po
+++ b/integration-guide/cs/cs.po
@@ -5,16 +5,18 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: integraiton-guide\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-03 20:51+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-08 21:47+0100\n"
-"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe volny cz>\n"
+"Project-Id-Version: integraiton-guide gnome-2-28\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-05-18 21:46+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-22 13:32+0100\n"
+"Last-Translator: Marek Ä?ernocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Poedit-Language: Czech\n"
+"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 
 #: C/integration-guide.xml:8(title)
 msgid "Integrating existing software with GNOME"
@@ -116,11 +118,11 @@ msgid ""
 "COPYING-DOCS distributed with this manual."
 msgstr ""
 "Je povoleno kopírovat, šíÅ?it a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU "
-"Free Documentation License (GFDL), verze 1.1 nebo jakékoli další verze "
-"vydané nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů "
-"pÅ?edních desek a bez textů zadních desek. Kopii licence GFDL naleznete pod "
-"<ulink url=\"ghelp:fdl\">tímto odkazem</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS "
-"dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
+"Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané "
+"nadací Free Software Foundation; bez nemÄ?nných oddílů, bez textů pÅ?edních "
+"desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu "
+"jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation "
+"License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto pÅ?íruÄ?kou."
 
 #: C/integration-guide.xml:88(para)
 msgid ""
@@ -129,9 +131,9 @@ msgid ""
 "you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
 "section 6 of the license."
 msgstr ""
-"Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí sbírky pÅ?íruÄ?ek GNOME šíÅ?ených za podmínek licence "
-"GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od sbírky, musíte "
-"pÅ?iložit kopii licence dle popisu v oddíle 6 dané licence."
+"Tato pÅ?íruÄ?ka je souÄ?ástí kolekce pÅ?íruÄ?ek GNOME, distribuovaných pod "
+"licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šíÅ?it oddÄ?lenÄ? od kolekce, "
+"musíte pÅ?iložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
 
 #: C/integration-guide.xml:94(para)
 msgid ""
@@ -161,16 +163,16 @@ msgid ""
 "ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
 "OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
 msgstr ""
-"DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? \"JAK JE\", BEZ ZÃ?RUKY JAKÃ?HOKOLIV DRUHU, "
+"DOKUMENT JE POSKYTOVÃ?N V PODOBÄ? â??JAK JEâ?? BEZ ZÃ?RUKY V JAKÃ?KOLIV PODOBÄ?, "
 "NEPOSKYTUJ� SE ANI ODVOZEN� Z�RUKY, Z�RUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVEN� "
-"VERZE, JE BEZCHYBNÃ?, NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL, "
-"NEBO NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? "
-"DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÃ? VERZE, NESETE VY. POKUD JE TENTO DOKUMENT NEBO "
-"JEHO UPRAVEN� VERZE VADN� V JAK�MKOLIV SMYSLU, VY (NIKOLIV PŮVODCE, AUTOR "
-"NEBO JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE ODPOVÄ?DNOST ZA JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY NA "
-"NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE "
-"ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÃ?Å ENÃ? NENÃ? PODLE TÃ?TO DOHODY "
-"POVOLENO UŽ�V�N� ANI �PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; D�LE"
+"VERZE, JE BEZCHYBNÃ? NEBO ZÃ?RUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URÄ?ITÃ? Ã?Ä?EL NEBO "
+"NEPORUÅ ENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPÅ?ESNOSTI A Å PATNÃ?HO PROVEDENÃ? DOKUMENTU, "
+"NEBO JEHO UPRAVEN� VERZE, LEŽ� NA V�S. POKUD KVŮLI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO "
+"JEHO UPRAVEN� VERZI, NASTANE PROBL�M, VY (NIKOLIV PŮVODN� AUTOR NEBO "
+"JAKÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL) PÅ?EBÃ?RÃ?TE JAKÃ?KOLIV NÃ?KLADY ZA NUTNÃ? Ã?PRAVY, OPRAVY "
+"Ä?I SLUŽBY. TOTO PROHLÃ?Å ENÃ? O ZÃ?RUCE PÅ?EDSTAVUJE ZÃ?KLADNÃ? SOUÄ?Ã?ST TÃ?TO "
+"LICENCE. BEZ TOHOTO PROHL�ŠEN� NEN�, PODLE T�TO DOHODY, POVOLENO UŽ�V�N� ANI "
+"Ã?PRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÃ?LE"
 
 #: C/integration-guide.xml:124(para)
 msgid ""
@@ -185,6 +187,16 @@ msgid ""
 "VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
 "POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
 msgstr ""
+"ZA ŽÃ?DNÃ?CH OKOLNOSTÃ? A ŽÃ?DNÃ?CH PRÃ?VNÃ?CH PÅ?EDPOKLADÅ®, AŤ SE JEDNÃ? O PÅ?EÄ?IN "
+"(VÄ?ETNÄ? NEDBALOSTNÃ?CH), SMLOUVU NEBO JINÃ?, NENÃ? AUTOR, PÅ®VODNÃ? PISATEL, "
+"KTERÃ?KOLIV PÅ?ISPÄ?VATEL NEBO KTERÃ?KOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO "
+"UPRAVENÃ? VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÃ?KOLIV DODAVATEL NÄ?KTERÃ? Z TÄ?CHTO STRAN "
+"ODPOVÄ?DNÃ? NÄ?JAKÃ? OSOBÄ? ZA PÅ?Ã?MÃ?, NEPÅ?Ã?MÃ?, SPECIÃ?LNÃ?, NAHODILÃ? NEBO NÃ?SLEDNÃ? "
+"Å KODY JAKÃ?HOKOLIV CHARAKTERU, VÄ?ETNÄ?, ALE NEJEN, ZA POÅ KOZENÃ? ZE ZTRÃ?TY "
+"DOBRÃ?HO JMÃ?NA, PÅ?ERUÅ ENÃ? PRÃ?CE, PORUCHY NEBO NESPRÃ?VNÃ? FUNKCE POÄ?Ã?TAÄ?E NEBO "
+"JINÃ?HO A VÅ ECH DALÅ Ã?CH Å KOD NEBO ZTRÃ?T VYVSTÃ?VAJÃ?CÃ?CH Z NEBO VZTAHUJÃ?CÃ?CH SE "
+"K POUŽ�V�N� TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVEN�CH VERZ� DOKUMENTU, I KDYŽ BY "
+"TAKOV�TO STRANA BYLA INFORMOVAN� O MOŽNOSTI TAKOV�HOTO POŠKOZEN�."
 
 #: C/integration-guide.xml:101(para)
 msgid ""
@@ -699,8 +711,10 @@ msgid "Exec=application"
 msgstr "Exec=application"
 
 #: C/integration-guide.xml:526(entry)
-msgid "The command that starts this application from a shell. It can have arguments."
-msgstr "PÅ?íkaz, který spustí aplikaci z pÅ?íkazové Å?ádky. Může obsahovat parametry."
+msgid ""
+"The command that starts this application from a shell. It can have arguments."
+msgstr ""
+"PÅ?íkaz, který spustí aplikaci z pÅ?íkazové Å?ádky. Může obsahovat parametry."
 
 #: C/integration-guide.xml:530(command)
 msgid "Icon=application.png"
@@ -783,7 +797,8 @@ msgstr "%d"
 msgid ""
 "a single directory. Used in conjunction with <placeholder-1/> to locate a "
 "file."
-msgstr "jeden adresáÅ?. Využívá se spolu s <placeholder-1/> k urÄ?ení umístÄ?ní souboru."
+msgstr ""
+"jeden adresáÅ?. Využívá se spolu s <placeholder-1/> k urÄ?ení umístÄ?ní souboru."
 
 #: C/integration-guide.xml:586(command)
 msgid "%D"
@@ -793,7 +808,8 @@ msgstr "%D"
 msgid ""
 "multiple directories. Used in conjunction with <placeholder-1/> to locate "
 "files."
-msgstr "více adresáÅ?ů. Využívá se spolu s <placeholder-1/> k urÄ?ení umístÄ?ní souborů."
+msgstr ""
+"více adresáÅ?ů. Využívá se spolu s <placeholder-1/> k urÄ?ení umístÄ?ní souborů."
 
 #: C/integration-guide.xml:591(command)
 msgid "%n"
@@ -847,7 +863,8 @@ msgstr "Comment[cs]=Ukázková aplikace"
 
 #: C/integration-guide.xml:628(para)
 msgid "There is no limit to the number of translations in the file."
-msgstr "Neexistuje limit, kolik lze maximálnÄ? uvádÄ?t pÅ?ekladů v jednom souboru."
+msgstr ""
+"Neexistuje limit, kolik lze maximálnÄ? uvádÄ?t pÅ?ekladů v jednom souboru."
 
 #: C/integration-guide.xml:633(para)
 msgid ""
@@ -1455,4 +1472,3 @@ msgstr ""
 #: C/integration-guide.xml:0(None)
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Lucas Lommer <llommer svn gnome org>, 2009."
-[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]