[gnome-bluetooth] Updated Belarusian translationcommit 7cafa6c5886c4ae984b1e35633adaeafa91936a8
Author: Alexander Nyakhaychyk <nyakhaychyk gmail com>
Date:   Sat Jul 25 00:37:10 2009 +0300

    Updated Belarusian translation

 po/be.po |  466 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 236 insertions(+), 230 deletions(-)
---
diff --git a/po/be.po b/po/be.po
index cb0ed64..d96434e 100644
--- a/po/be.po
+++ b/po/be.po
@@ -8,178 +8,36 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: bluez-gnome\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL ADDRESS>\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-09-29 14:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-02-24 14:56+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-25 00:36+0300\n"
 "Last-Translator: Alexander Nyakhaychyk <nyakhaychyk gmail com>\n"
 "Language-Team: Belarusian <be li org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && "
-"n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
+"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Launchpad-Export-Date: 2008-10-05 13:36+0000\n"
 "X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
 
-#~ msgid "Device"
-#~ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?лада"
-
-#, c-format
-#~ msgid "Created bonding with %s"
-#~ msgstr "СÑ?воÑ?ана Ñ?Ñ?вÑ?зÑ? з %s"
-
-#, c-format
-#~ msgid "Removed bonding with %s"
-#~ msgstr "РазаÑ?вана Ñ?Ñ?вÑ?зÑ? з %s"
-
-#~ msgid "Device has been switched off"
-#~ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?лада адклÑ?Ñ?ана"
-
-#~ msgid "Device has been made non-discoverable"
-#~ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?лада зÑ?облена нÑ?баÑ?най"
-
-#~ msgid "Device has been made connectable"
-#~ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?лада зÑ?облена даÑ?Ñ?Ñ?пнай длÑ? Ñ?Ñ?вÑ?зÑ?"
-
-#~ msgid "Device has been made discoverable"
-#~ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?лада зÑ?облена даÑ?Ñ?Ñ?пнай длÑ? поÑ?Ñ?кÑ?"
-
-#~ msgid "Device has been made limited discoverable"
-#~ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?лада зÑ?облена абмежавана-даÑ?Ñ?Ñ?пнай длÑ? поÑ?Ñ?кÑ?"
-
-#~ msgid "Device has been switched into pairing mode"
-#~ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?лада пеÑ?аклÑ?Ñ?ана Ñ? Ñ?Ñ?жÑ?м зÑ?вÑ?званÑ?нÑ?"
-
-#, c-format
-#~ msgid "Couldn't execute command: %s\n"
-#~ msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма вÑ?канаÑ?Ñ? загад: %s\n"
-
-#~ msgid "Browse Devices"
-#~ msgstr "Ð?глÑ?д пÑ?Ñ?лад"
-
-#~ msgid "Select device to browse"
-#~ msgstr "Ð?Ñ?лÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е пÑ?Ñ?ладÑ? длÑ? аглÑ?дÑ?"
-
-#~ msgid "Send File..."
-#~ msgstr "Ð?аÑ?лаÑ?Ñ? Ñ?айл..."
-
-#~ msgid "Browse Device..."
-#~ msgstr "Ð?глÑ?д пÑ?Ñ?лад..."
-
-#~ msgid "Setup New Device"
-#~ msgstr "Ð?аладка новай пÑ?Ñ?ладÑ?"
-
-#, c-format
-#~ msgid "Pairing request for '%s'"
-#~ msgstr "Ð?апÑ?Ñ? на злÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не длÑ? \"%s\""
-
-#~ msgid "Services"
-#~ msgstr "СлÑ?жбÑ?"
-
-#~ msgid "Authorization requests"
-#~ msgstr "Ð?апÑ?Ñ?Ñ? аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?заÑ?Ñ?Ñ?"
-
-#~ msgid "Automatically authorize incoming requests"
-#~ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?амаÑ?Ñ?Ñ?на аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?заваÑ?Ñ? Ñ?ваÑ?однÑ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?"
-
-#~ msgid "Hardware database"
-#~ msgstr "Ð?аза данÑ?Ñ? абÑ?Ñ?алÑ?ванÑ?нÑ?"
-
-#~ msgid "Select class of device automatically"
-#~ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?амаÑ?Ñ?Ñ?на вÑ?бÑ?Ñ?аÑ?Ñ? клÑ?Ñ?Ñ? пÑ?Ñ?ладÑ?"
-
-#~ msgid "Available services"
-#~ msgstr "Ð?аÑ?Ñ?нÑ?Ñ? Ñ?лÑ?жбÑ?"
-
-#~ msgid "never"
-#~ msgstr "нÑ?колÑ?"
-
-#~ msgid "1 minute"
-#~ msgstr "1 Ñ?вÑ?лÑ?на"
-
-#, c-format
-#~ msgid "%g minutes"
-#~ msgstr "%g Ñ?вÑ?лÑ?н(Ñ?)"
-
-#~ msgid "Set _Trusted"
-#~ msgstr "Ð?аÑ?лаÑ?Ñ? да_веÑ?"
-
-#~ msgid "Remove _Trust"
-#~ msgstr "РазаÑ?вÑ?Ñ? да_веÑ?"
-
-#~ msgid "Mode of operation"
-#~ msgstr "РÑ?жÑ?м пÑ?аÑ?Ñ?"
-
-#~ msgid "Other devices can connect"
-#~ msgstr "Ð?нÑ?Ñ?Ñ? пÑ?Ñ?ладÑ? могÑ?Ñ?Ñ? далÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?а"
-
-#~ msgid "Visible and connectable for other devices"
-#~ msgstr "Ð?аÑ?нÑ? й даÑ?Ñ?Ñ?пнÑ? Ñ?нÑ?Ñ?м пÑ?Ñ?ладам длÑ? далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?"
-
-#~ msgid "Limited discoverable and connectable"
-#~ msgstr "Ð?бмежавана баÑ?нÑ? й даÑ?Ñ?Ñ?пнÑ? длÑ? далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?"
-
-#~ msgid "Make adapter invisible after:"
-#~ msgstr "Ð?Ñ?абÑ?Ñ?Ñ? адапÑ?Ñ?Ñ? нÑ?баÑ?нÑ?м паÑ?Ñ?лÑ?:"
-
-#~ msgid "Adapter name"
-#~ msgstr "Ð?азва адапÑ?Ñ?Ñ?а"
-
-#~ msgid "Class of device"
-#~ msgstr "Ð?лÑ?Ñ?а пÑ?Ñ?ладÑ?"
-
-#~ msgid "Unspecified"
-#~ msgstr "Ð?Ñ?вÑ?знаÑ?ана"
-
-#~ msgid "Desktop workstation"
-#~ msgstr "Ð?аÑ?Ñ?олÑ?наÑ? Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?Ñ?"
-
-#~ msgid "Laptop computer"
-#~ msgstr "Ð?Ñ?пÑ?оп"
-
-#~ msgid "Bonded devices"
-#~ msgstr "Ð?Ñ?вÑ?занÑ?Ñ? пÑ?Ñ?ладÑ?"
-
-#~ msgid "If HAL should be used for automatic preferences settings"
-#~ msgstr "ЦÑ? мÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? вÑ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ваÑ?Ñ?а HAL длÑ? аÑ?Ñ?амаÑ?Ñ?Ñ?нага наÑ?Ñ?аÑ?ленÑ?нÑ? пеÑ?аваг"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If HAL should be used to automatically adjust settings like class of device "
-#~ "etc."
-#~ msgstr ""
-#~ "ЦÑ? мÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? вÑ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ваÑ?Ñ?а HAL длÑ? аÑ?Ñ?амаÑ?Ñ?Ñ?най наладкÑ? Ñ?акÑ?Ñ? наÑ?Ñ?аÑ?ленÑ?нÑ?, "
-#~ "Ñ?к клÑ?Ñ?а пÑ?Ñ?ладÑ? Ñ? Ñ?нÑ?."
-
-#~ msgid "If authorization requests should be automatically granted"
-#~ msgstr "ЦÑ? мÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? аÑ?Ñ?амаÑ?Ñ?Ñ?на задавалÑ?нÑ?Ñ?Ñ?а запÑ?Ñ?Ñ? аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?заÑ?Ñ?Ñ?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If authorization requests should be granted all the time without asking the "
-#~ "user for confirmation."
-#~ msgstr ""
-#~ "ЦÑ? мÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? заÑ?Ñ?Ñ?дÑ? аÑ?Ñ?амаÑ?Ñ?Ñ?на задавалÑ?нÑ?Ñ?Ñ?а запÑ?Ñ?Ñ? аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?заÑ?Ñ?Ñ? без "
-#~ "зÑ?вÑ?Ñ?Ñ?анÑ?нÑ? да каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?ка за паÑ?Ñ?веÑ?джанÑ?нем."
-
-#~ msgid "Search"
-#~ msgstr "Ð?оÑ?Ñ?к"
-
 #: ../common/bluetooth-client.c:82
 msgid "All types"
-msgstr ""
+msgstr "УÑ?е Ñ?Ñ?пÑ?"
 
 #: ../common/bluetooth-client.c:84
 msgid "Phone"
-msgstr ""
+msgstr "ТÑ?леÑ?он"
 
 #: ../common/bluetooth-client.c:86
 msgid "Modem"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?адÑ?м"
 
 #: ../common/bluetooth-client.c:88
 msgid "Computer"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?ампÑ?Ñ?аÑ?"
 
 #: ../common/bluetooth-client.c:90
 msgid "Network"
-msgstr ""
+msgstr "СеÑ?ка"
 
 #: ../common/bluetooth-client.c:92 ../wizard/main.c:326
 msgid "Headset"
@@ -187,7 +45,7 @@ msgstr "Ð?аÑ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?а"
 
 #: ../common/bluetooth-client.c:94
 msgid "Headphone"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?авÑ?Ñ?нÑ?кÑ?"
 
 #: ../common/bluetooth-client.c:96 ../wizard/main.c:311
 msgid "Keyboard"
@@ -199,7 +57,7 @@ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?"
 
 #: ../common/bluetooth-client.c:100
 msgid "Camera"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?амÑ?Ñ?а"
 
 #: ../common/bluetooth-client.c:102 ../wizard/main.c:321
 msgid "Printer"
@@ -207,23 +65,23 @@ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?каÑ?ка"
 
 #: ../common/bluetooth-client.c:104
 msgid "Joypad"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?лÑ?нÑ?вÑ? манÑ?пÑ?лÑ?Ñ?аÑ?"
 
 #: ../common/bluetooth-client.c:106
 msgid "Tablet"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?оÑ?Ñ?аÑ?ка"
 
 #: ../common/bluetooth-client.c:108
 msgid "Unknown"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?евÑ?дома"
 
 #: ../common/helper.c:162
 msgid "Select Device"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?лÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е пÑ?Ñ?ладÑ?"
 
 #: ../common/helper.c:222
 msgid "Choose files to send"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?знаÑ?Ñ?е кÑ?дÑ? даÑ?лаÑ?Ñ? Ñ?айлÑ?"
 
 #: ../applet/main.c:123
 msgid "A Bluetooth manager for the GNOME desktop"
@@ -240,15 +98,15 @@ msgstr ""
 
 #: ../applet/main.c:177 ../applet/main.c:232
 msgid "Setup new device..."
-msgstr ""
+msgstr "Ð?аладзÑ?Ñ?Ñ? новÑ?Ñ? пÑ?Ñ?ладÑ?â?¦"
 
 #: ../applet/main.c:242
 msgid "Send files to device..."
-msgstr ""
+msgstr "Ð?аÑ?лаÑ?Ñ? Ñ?айлÑ? на пÑ?Ñ?ладÑ?â?¦"
 
 #: ../applet/main.c:250
 msgid "Browse files on device..."
-msgstr ""
+msgstr "Ð?аÑ?Ñ?аÑ?Ñ? Ñ?айлаÑ? на пÑ?Ñ?ладзеâ?¦"
 
 #: ../applet/main.c:373
 msgid "Bluetooth Applet"
@@ -300,7 +158,7 @@ msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?дÑ? даваÑ?Ñ? доÑ?Ñ?Ñ?п"
 #: ../applet/agent.c:586 ../applet/agent.c:633 ../applet/agent.c:683
 #, c-format
 msgid "Pairing request for %s"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?апÑ?Ñ? Ñ?палÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? длÑ? %s"
 
 #: ../applet/agent.c:590 ../applet/agent.c:637 ../applet/agent.c:687
 #: ../applet/agent.c:736 ../applet/agent.c:781
@@ -309,22 +167,22 @@ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?лада Bluetooth"
 
 #: ../applet/agent.c:591
 msgid "Enter PIN code"
-msgstr ""
+msgstr "УвÑ?дзÑ?Ñ?е PIN код"
 
 #: ../applet/agent.c:638 ../applet/agent.c:688
 msgid "Enter passkey"
-msgstr ""
+msgstr "УвÑ?дзÑ?Ñ?е паÑ?олÑ?"
 
 #. translators: this is a popup telling you a particular device
 #. * has asked for pairing
 #: ../applet/agent.c:732
 #, c-format
 msgid "Confirmation request for %s"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?аÑ?Ñ?веÑ?джанÑ?не запÑ?Ñ?Ñ? Ñ?палÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ? длÑ? %s"
 
 #: ../applet/agent.c:737
 msgid "Confirm passkey"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?аÑ?Ñ?веÑ?джанÑ?не паÑ?олÑ?"
 
 #: ../applet/agent.c:777
 #, c-format
@@ -333,7 +191,7 @@ msgstr "Ð?апÑ?Ñ? аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?заÑ?Ñ?Ñ? длÑ? %s"
 
 #: ../applet/agent.c:782
 msgid "Check authorization"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?авеÑ?ка аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?заÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #: ../applet/bluetooth-applet.desktop.in.h:1
 msgid "Bluetooth Manager"
@@ -353,19 +211,19 @@ msgstr "Ð?гÑ?лÑ?нÑ?Ñ?"
 
 #: ../properties/main.c:131
 msgid "Bluetooth Properties"
-msgstr ""
+msgstr "УлаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Bluetooth"
 
 #: ../properties/general.c:172
 msgid "File transfer"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?еÑ?адаÑ?а Ñ?айлаÑ?"
 
 #: ../properties/general.c:176
 msgid "Receive files from remote devices"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?млÑ?ваÑ?Ñ? Ñ?айлÑ? ад Ñ?нÑ?Ñ?Ñ? пÑ?Ñ?лад"
 
 #: ../properties/general.c:184
 msgid "Share files from public folder"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?абÑ?Ñ?Ñ? агÑ?лÑ?надаÑ?Ñ?Ñ?пнÑ?мÑ? Ñ?айлÑ? з пÑ?блÑ?Ñ?най Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?"
 
 #: ../properties/general.c:195
 msgid "Notification area"
@@ -389,55 +247,57 @@ msgstr "Ð?дапÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #: ../properties/adapter.c:174
 msgid "always"
-msgstr ""
+msgstr "заÑ?Ñ?Ñ?дÑ?"
 
 #: ../properties/adapter.c:176
 msgid "hidden"
-msgstr ""
+msgstr "Ñ?Ñ?авана"
 
 #: ../properties/adapter.c:179
 #, c-format
 msgid "%'g minute"
 msgid_plural "%'g minutes"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%'g Ñ?вÑ?лÑ?нÑ?"
+msgstr[1] "%'g Ñ?вÑ?лÑ?нÑ?"
+msgstr[2] "%'g Ñ?вÑ?лÑ?н"
 
 #: ../properties/adapter.c:477
 msgid "Visibility setting"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?аÑ?Ñ?аÑ?ленÑ?нÑ? баÑ?наÑ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
 #: ../properties/adapter.c:490
 msgid "Hidden"
-msgstr ""
+msgstr "СÑ?аванÑ?"
 
 #: ../properties/adapter.c:502
 msgid "Always visible"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?дÑ? баÑ?нÑ?"
 
 #: ../properties/adapter.c:514
 msgid "Temporary visible"
-msgstr ""
+msgstr "ЧаÑ?ова баÑ?нÑ?"
 
 #: ../properties/adapter.c:566
 msgid "Friendly name"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?наÑ? назва"
 
 #: ../properties/adapter.c:587
 msgid "Known devices"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?домÑ?Ñ? пÑ?Ñ?ладÑ?"
 
 #: ../properties/dialog.c:41
 msgid "Remove from list of known devices?"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?далÑ?Ñ?Ñ? з Ñ?Ñ?пÑ?Ñ?Ñ? вÑ?домÑ?Ñ? пÑ?Ñ?лад?"
 
 #: ../properties/dialog.c:42
-msgid ""
-"If you delete the device, you have to set it up again before next use."
+msgid "If you delete the device, you have to set it up again before next use."
 msgstr ""
+"Ð?алÑ? вÑ? вÑ?далÑ?Ñ?е пÑ?Ñ?ладÑ?, вÑ? мÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е наладзÑ?Ñ?Ñ? нанова, пеÑ?Ñ? Ñ?Ñ?м "
+"вÑ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ваÑ?Ñ? наÑ?Ñ?Ñ?пнÑ? Ñ?аз."
 
 #: ../properties/bluetooth-properties.desktop.in.h:1
 msgid "Bluetooth"
-msgstr ""
+msgstr "Bluetooth"
 
 #: ../properties/bluetooth-properties.desktop.in.h:2
 msgid "Configure Bluetooth settings"
@@ -453,20 +313,20 @@ msgstr ""
 
 #: ../properties/bluetooth-manager.schemas.in.h:2
 msgid "If Bluetooth file sharing is enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?алÑ? Ñ?клÑ?Ñ?анÑ? агÑ?лÑ?нÑ? доÑ?Ñ?Ñ?п да Ñ?айлаÑ? пÑ?аз Bluetooth"
 
 #: ../properties/bluetooth-manager.schemas.in.h:3
 msgid "If receiving of remote files via Bluetooth is enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?алÑ? Ñ?клÑ?Ñ?ана пеÑ?адаÑ?а Ñ?айла пÑ?аз Bluetooth"
 
 #: ../properties/bluetooth-manager.schemas.in.h:4
 msgid ""
 "If the service for receiving remote files via Bluetooth is enabled or not."
-msgstr ""
+msgstr "Ð?алÑ? Ñ?лÑ?жба аÑ?Ñ?Ñ?манÑ?нÑ? Ñ?айлаÑ? пÑ?аз Bluetooth Ñ?клÑ?Ñ?ана Ñ?Ñ? не."
 
 #: ../properties/bluetooth-manager.schemas.in.h:5
 msgid "If the service for sharing files via Bluetooth is enabled or not."
-msgstr ""
+msgstr "Ð?алÑ? Ñ?лÑ?жба агÑ?лÑ?нага доÑ?Ñ?Ñ?пÑ? да Ñ?айлаÑ? пÑ?аз Bluetooth Ñ?клÑ?Ñ?ана Ñ?Ñ? не."
 
 #: ../properties/bluetooth-manager.schemas.in.h:6
 msgid "When to show the notification icon"
@@ -475,45 +335,45 @@ msgstr "Ð?алÑ? бÑ?дзе паказваÑ?Ñ?а знаÑ?ка Ñ? пÑ?аÑ?Ñ?оÑ?
 #: ../wizard/main.c:75
 #, c-format
 msgid "Please enter the following PIN code: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?алÑ? лаÑ?ка, Ñ?вÑ?дзÑ?Ñ?е наÑ?Ñ?Ñ?пнÑ? PIN код: %s"
 
 #: ../wizard/main.c:94
 #, c-format
 msgid "Please enter the following passkey: %s%s"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?алÑ? лаÑ?ка, Ñ?вÑ?дзÑ?Ñ?е наÑ?Ñ?Ñ?пнÑ? паÑ?олÑ?: %s%s"
 
 #: ../wizard/main.c:115
 #, c-format
 msgid "Pairing with %s canceled"
-msgstr ""
+msgstr "СÑ?вÑ?зÑ? з %s Ñ?каÑ?авана"
 
 #: ../wizard/main.c:118
 #, c-format
 msgid "Pairing with %s finished"
-msgstr ""
+msgstr "СÑ?вÑ?зÑ? з %s завеÑ?Ñ?ана"
 
 #: ../wizard/main.c:145
 #, c-format
 msgid "Successfully paired with %s"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?аÑ?Ñ?пÑ?Ñ?ова зÑ?вÑ?занÑ? з %s"
 
 #: ../wizard/main.c:159
 #, c-format
 msgid "Pairing with %s failed"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?бой Ñ?Ñ?вÑ?зÑ? з %s"
 
 #: ../wizard/main.c:193
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s now ..."
-msgstr ""
+msgstr "ЦÑ?пеÑ? далÑ?Ñ?аемÑ?Ñ? да %sâ?¦"
 
 #: ../wizard/main.c:264
 msgid "Introduction"
-msgstr ""
+msgstr "УводзÑ?нÑ?"
 
 #: ../wizard/main.c:265
 msgid "Welcome to the Bluetooth device setup wizard"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?аем Ñ? памоÑ?нÑ?кÑ? наладкÑ? пÑ?Ñ?ладÑ? Bluetooth"
 
 #: ../wizard/main.c:268
 msgid ""
@@ -521,132 +381,140 @@ msgid ""
 "enabled devices for use with this computer.\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"Ð?Ñ?Ñ?Ñ? памоÑ?нÑ?к пÑ?авÑ?дзе ваÑ? пÑ?аз пÑ?аÑ?Ñ?Ñ? наладкÑ? пÑ?Ñ?лад з Ñ?клÑ?Ñ?анÑ?м Bluetooth "
+"длÑ? вÑ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?анÑ?нÑ? з гÑ?Ñ?Ñ?м кампÑ?Ñ?аÑ?ам.\n"
+"\n"
 
 #: ../wizard/main.c:303
 msgid "Device type"
-msgstr ""
+msgstr "ТÑ?п пÑ?Ñ?ладÑ?"
 
 #: ../wizard/main.c:304
 msgid "Select the type of device you want to setup"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?лÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е Ñ?Ñ?п пÑ?Ñ?ладÑ?, Ñ?кÑ?Ñ? жадаеÑ?е наладзÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #: ../wizard/main.c:316
 msgid "Mobile phone"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?абÑ?лÑ?нÑ? Ñ?Ñ?леÑ?он"
 
 #: ../wizard/main.c:331
 msgid "Any device"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?баÑ? пÑ?Ñ?лада"
 
 #: ../wizard/main.c:392
 msgid "Device search"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?оÑ?Ñ?к пÑ?Ñ?лад"
 
 #: ../wizard/main.c:393
 msgid "Select the device you want to setup"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?лÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е пÑ?Ñ?ладÑ?, Ñ?кÑ?Ñ? жадаеÑ?е наладзÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #: ../wizard/main.c:428
 msgid "Device setup"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?аладка пÑ?Ñ?ладÑ?"
 
 #: ../wizard/main.c:429
 msgid "Setting up new device"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?аÑ?Ñ?аÑ?ленÑ?нÑ? новай пÑ?Ñ?ладÑ?"
 
 #: ../wizard/main.c:451
 msgid "Summary"
-msgstr ""
+msgstr "РÑ?зÑ?мÑ?"
 
 #: ../wizard/main.c:452
 msgid "Succesfully configured new device"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?оваÑ? пÑ?Ñ?лада паÑ?Ñ?пÑ?Ñ?ова наладжана"
 
 #: ../wizard/main.c:462
 msgid "Bluetooth Device Wizard"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?амоÑ?нÑ?к Bluetooth пÑ?Ñ?ладÑ?"
 
 #: ../sendto/main.c:93
 #, c-format
 msgid "%'d second"
 msgid_plural "%'d seconds"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%'d Ñ?Ñ?кÑ?нда"
+msgstr[1] "%'d Ñ?Ñ?кÑ?ндÑ?"
+msgstr[2] "%'d Ñ?Ñ?кÑ?ндаÑ?"
 
 #: ../sendto/main.c:98 ../sendto/main.c:111
 #, c-format
 msgid "%'d minute"
 msgid_plural "%'d minutes"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%'d Ñ?вÑ?лÑ?на"
+msgstr[1] "%'d Ñ?вÑ?лÑ?нÑ?"
+msgstr[2] "%'d Ñ?вÑ?лÑ?н"
 
 #: ../sendto/main.c:109
 #, c-format
 msgid "%'d hour"
 msgid_plural "%'d hours"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "%'d гадзÑ?на"
+msgstr[1] "%'d гадзÑ?нÑ?"
+msgstr[2] "%'d гадзÑ?н"
 
 #: ../sendto/main.c:119
 #, c-format
 msgid "approximately %'d hour"
 msgid_plural "approximately %'d hours"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "пÑ?Ñ?блÑ?зна %'d гадзÑ?на"
+msgstr[1] "пÑ?Ñ?блÑ?зна %'d гадзÑ?нÑ?"
+msgstr[2] "пÑ?Ñ?блÑ?зна %'d гадзÑ?н"
 
 #: ../sendto/main.c:145
 msgid "File Transfer"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?еÑ?адаÑ?а Ñ?айла"
 
 #: ../sendto/main.c:162
 msgid "Sending files via Bluetooth"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?еÑ?адаÑ?а Ñ?айлаÑ? пÑ?аз Bluetooth"
 
 #: ../sendto/main.c:174
 msgid "From:"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?д каго:"
 
 #: ../sendto/main.c:190
 msgid "To:"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?амÑ?:"
 
 #: ../sendto/main.c:206
 msgid "Connecting..."
-msgstr ""
+msgstr "Ð?алÑ?Ñ?Ñ?нÑ?неâ?¦"
 
 #: ../sendto/main.c:254
 #, c-format
 msgid "Sending %s"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?еÑ?адаÑ?а %s"
 
 #: ../sendto/main.c:261 ../sendto/main.c:326
 #, c-format
 msgid "Sending file %d of %d"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?еÑ?адаÑ?а Ñ?айла %d з %d"
 
 #: ../sendto/main.c:322
 #, c-format
 msgid "%d KB/s"
-msgstr ""
+msgstr "%d KB/s"
 
 #: ../sendto/main.c:324
 #, c-format
 msgid "%d B/s"
-msgstr ""
+msgstr "%d B/s"
 
 #: ../sendto/main.c:373
 msgid "An unknown error occured"
-msgstr ""
+msgstr "УзÑ?нÑ?кла невÑ?домаÑ? памÑ?лка"
 
 #: ../sendto/main.c:383
 msgid ""
 "Make sure that remote device is switched on and that it accepts Bluetooth "
 "connections"
 msgstr ""
+"УпÑ?Ñ?нÑ?Ñ?еÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о аддаленаÑ? пÑ?Ñ?лада Ñ?клÑ?Ñ?ана Ñ? пÑ?Ñ?ймае Bluetooth далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?"
 
 #: ../sendto/main.c:554 ../browse/main.c:38
 msgid "Remote device to use"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?Ñ?Ñ?лада длÑ? вÑ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?анÑ?нÑ?"
 
 #: ../analyzer/main.c:166
 msgid "Saving of protocol trace failed"
@@ -699,11 +567,11 @@ msgstr "Ð?а _Ñ?веÑ?Ñ? Ñ?кÑ?ан"
 
 #: ../analyzer/main.c:954
 msgid "_Tools"
-msgstr ""
+msgstr "_Ð?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?мÑ?нÑ?Ñ?"
 
 #: ../analyzer/main.c:959
 msgid "_Debug Packet List"
-msgstr ""
+msgstr "СÑ?пÑ?Ñ? пакеÑ?аÑ? ад_ладкÑ?"
 
 #: ../analyzer/main.c:968
 msgid "_Help"
@@ -823,7 +691,7 @@ msgstr "ЧаÑ?"
 
 #: ../analyzer/bluetooth-analyzer.desktop.in.h:1
 msgid "Analyze Bluetooth traces"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?налÑ?з Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?оÑ?кÑ? Bluetooth"
 
 #: ../analyzer/bluetooth-manager.xml.in.h:1
 msgid "Apple Packet Logger File"
@@ -832,3 +700,141 @@ msgstr "Файл Apple Packet Logger"
 #: ../analyzer/bluetooth-manager.xml.in.h:2
 msgid "Frontline BTSnoop File"
 msgstr "Файл Frontline BTSnoop"
+
+#~ msgid "Device"
+#~ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?лада"
+
+#~ msgid "Created bonding with %s"
+#~ msgstr "СÑ?воÑ?ана Ñ?Ñ?вÑ?зÑ? з %s"
+
+#~ msgid "Removed bonding with %s"
+#~ msgstr "РазаÑ?вана Ñ?Ñ?вÑ?зÑ? з %s"
+
+#~ msgid "Device has been switched off"
+#~ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?лада адклÑ?Ñ?ана"
+
+#~ msgid "Device has been made non-discoverable"
+#~ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?лада зÑ?облена нÑ?баÑ?най"
+
+#~ msgid "Device has been made connectable"
+#~ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?лада зÑ?облена даÑ?Ñ?Ñ?пнай длÑ? Ñ?Ñ?вÑ?зÑ?"
+
+#~ msgid "Device has been made discoverable"
+#~ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?лада зÑ?облена даÑ?Ñ?Ñ?пнай длÑ? поÑ?Ñ?кÑ?"
+
+#~ msgid "Device has been made limited discoverable"
+#~ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?лада зÑ?облена абмежавана-даÑ?Ñ?Ñ?пнай длÑ? поÑ?Ñ?кÑ?"
+
+#~ msgid "Device has been switched into pairing mode"
+#~ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?лада пеÑ?аклÑ?Ñ?ана Ñ? Ñ?Ñ?жÑ?м зÑ?вÑ?званÑ?нÑ?"
+
+#~ msgid "Couldn't execute command: %s\n"
+#~ msgstr "Ð?емагÑ?Ñ?ма вÑ?канаÑ?Ñ? загад: %s\n"
+
+#~ msgid "Browse Devices"
+#~ msgstr "Ð?глÑ?д пÑ?Ñ?лад"
+
+#~ msgid "Select device to browse"
+#~ msgstr "Ð?Ñ?лÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е пÑ?Ñ?ладÑ? длÑ? аглÑ?дÑ?"
+
+#~ msgid "Send File..."
+#~ msgstr "Ð?аÑ?лаÑ?Ñ? Ñ?айл..."
+
+#~ msgid "Browse Device..."
+#~ msgstr "Ð?глÑ?д пÑ?Ñ?лад..."
+
+#~ msgid "Setup New Device"
+#~ msgstr "Ð?аладка новай пÑ?Ñ?ладÑ?"
+
+#~ msgid "Pairing request for '%s'"
+#~ msgstr "Ð?апÑ?Ñ? на злÑ?Ñ?Ñ?нÑ?не длÑ? \"%s\""
+
+#~ msgid "Services"
+#~ msgstr "СлÑ?жбÑ?"
+
+#~ msgid "Authorization requests"
+#~ msgstr "Ð?апÑ?Ñ?Ñ? аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?заÑ?Ñ?Ñ?"
+
+#~ msgid "Automatically authorize incoming requests"
+#~ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?амаÑ?Ñ?Ñ?на аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?заваÑ?Ñ? Ñ?ваÑ?однÑ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?"
+
+#~ msgid "Hardware database"
+#~ msgstr "Ð?аза данÑ?Ñ? абÑ?Ñ?алÑ?ванÑ?нÑ?"
+
+#~ msgid "Select class of device automatically"
+#~ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?амаÑ?Ñ?Ñ?на вÑ?бÑ?Ñ?аÑ?Ñ? клÑ?Ñ?Ñ? пÑ?Ñ?ладÑ?"
+
+#~ msgid "Available services"
+#~ msgstr "Ð?аÑ?Ñ?нÑ?Ñ? Ñ?лÑ?жбÑ?"
+
+#~ msgid "never"
+#~ msgstr "нÑ?колÑ?"
+
+#~ msgid "1 minute"
+#~ msgstr "1 Ñ?вÑ?лÑ?на"
+
+#~ msgid "%g minutes"
+#~ msgstr "%g Ñ?вÑ?лÑ?н(Ñ?)"
+
+#~ msgid "Set _Trusted"
+#~ msgstr "Ð?аÑ?лаÑ?Ñ? да_веÑ?"
+
+#~ msgid "Remove _Trust"
+#~ msgstr "РазаÑ?вÑ?Ñ? да_веÑ?"
+
+#~ msgid "Mode of operation"
+#~ msgstr "РÑ?жÑ?м пÑ?аÑ?Ñ?"
+
+#~ msgid "Other devices can connect"
+#~ msgstr "Ð?нÑ?Ñ?Ñ? пÑ?Ñ?ладÑ? могÑ?Ñ?Ñ? далÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?а"
+
+#~ msgid "Visible and connectable for other devices"
+#~ msgstr "Ð?аÑ?нÑ? й даÑ?Ñ?Ñ?пнÑ? Ñ?нÑ?Ñ?м пÑ?Ñ?ладам длÑ? далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?"
+
+#~ msgid "Limited discoverable and connectable"
+#~ msgstr "Ð?бмежавана баÑ?нÑ? й даÑ?Ñ?Ñ?пнÑ? длÑ? далÑ?Ñ?Ñ?нÑ?нÑ?"
+
+#~ msgid "Make adapter invisible after:"
+#~ msgstr "Ð?Ñ?абÑ?Ñ?Ñ? адапÑ?Ñ?Ñ? нÑ?баÑ?нÑ?м паÑ?Ñ?лÑ?:"
+
+#~ msgid "Adapter name"
+#~ msgstr "Ð?азва адапÑ?Ñ?Ñ?а"
+
+#~ msgid "Class of device"
+#~ msgstr "Ð?лÑ?Ñ?а пÑ?Ñ?ладÑ?"
+
+#~ msgid "Unspecified"
+#~ msgstr "Ð?Ñ?вÑ?знаÑ?ана"
+
+#~ msgid "Desktop workstation"
+#~ msgstr "Ð?аÑ?Ñ?олÑ?наÑ? Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?Ñ?"
+
+#~ msgid "Laptop computer"
+#~ msgstr "Ð?Ñ?пÑ?оп"
+
+#~ msgid "Bonded devices"
+#~ msgstr "Ð?Ñ?вÑ?занÑ?Ñ? пÑ?Ñ?ладÑ?"
+
+#~ msgid "If HAL should be used for automatic preferences settings"
+#~ msgstr ""
+#~ "ЦÑ? мÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? вÑ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ваÑ?Ñ?а HAL длÑ? аÑ?Ñ?амаÑ?Ñ?Ñ?нага наÑ?Ñ?аÑ?ленÑ?нÑ? пеÑ?аваг"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If HAL should be used to automatically adjust settings like class of "
+#~ "device etc."
+#~ msgstr ""
+#~ "ЦÑ? мÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? вÑ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?ваÑ?Ñ?а HAL длÑ? аÑ?Ñ?амаÑ?Ñ?Ñ?най наладкÑ? Ñ?акÑ?Ñ? "
+#~ "наÑ?Ñ?аÑ?ленÑ?нÑ?, Ñ?к клÑ?Ñ?а пÑ?Ñ?ладÑ? Ñ? Ñ?нÑ?."
+
+#~ msgid "If authorization requests should be automatically granted"
+#~ msgstr "ЦÑ? мÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? аÑ?Ñ?амаÑ?Ñ?Ñ?на задавалÑ?нÑ?Ñ?Ñ?а запÑ?Ñ?Ñ? аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?заÑ?Ñ?Ñ?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If authorization requests should be granted all the time without asking "
+#~ "the user for confirmation."
+#~ msgstr ""
+#~ "ЦÑ? мÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? заÑ?Ñ?Ñ?дÑ? аÑ?Ñ?амаÑ?Ñ?Ñ?на задавалÑ?нÑ?Ñ?Ñ?а запÑ?Ñ?Ñ? аÑ?Ñ?аÑ?Ñ?заÑ?Ñ?Ñ? без "
+#~ "зÑ?вÑ?Ñ?Ñ?анÑ?нÑ? да каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?ка за паÑ?Ñ?веÑ?джанÑ?нем."
+
+#~ msgid "Search"
+#~ msgstr "Ð?оÑ?Ñ?к"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]