[eog] po/vi.po: fixed quotationscommit 47f573cf286062eb1c136e2737533ece6908fd49
Author: Nguy�n Thái Ng�c Duy <pclouds gmail com>
Date:   Tue Jul 21 12:28:44 2009 +1000

    po/vi.po: fixed quotations

 po/vi.po |   23 +++++++++--------------
 1 files changed, 9 insertions(+), 14 deletions(-)
---
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index d7af3d1..0810455 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=eog&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-01-24 19:11+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-07-21 09:53+1000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-21 12:26+1000\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie riverland net au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN googlegroups com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr ""
 #: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:918
 #, c-format
 msgid "Show â??_%sâ??"
-msgstr "Hi�n « _%s »"
+msgstr "Hiá»?n â??_%sâ??"
 
 #: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1381
 msgid "_Move on Toolbar"
@@ -387,10 +387,7 @@ msgid ""
 "List of active plugins. It doesn't contain the \"Location\" of the active "
 "plugins. See the .eog-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given "
 "plugin."
-msgstr ""
-"Danh sách các phần bá»? sung còn hoạt Ä?á»?ng. Nó không chứa « Vá»? trí » của phần "
-"bá»? sung hoạt Ä?á»?ng. Xem tập tin « .eog-plugin » Ä?á»? tìm « Vá»? trí » của từng phần "
-"bá»? sung."
+msgstr "Danh sách các phần bá»? sung còn hoạt Ä?á»?ng. Nó không chứa â??Vá»? tríâ?? của phần bá»? sung hoạt Ä?á»?ng. Xem tập tin â??.eog-pluginâ?? Ä?á»? tìm â??Vá»? tríâ?? của từng phần bá»? sung."
 
 #: ../data/eog.schemas.in.h:13
 msgid "Loop through the image sequence"
@@ -480,7 +477,7 @@ msgstr "Dá»±a vào tên tập tin, Mắt GNOME không thá»? xác Ä?á»?nh má»?t 
 
 #: ../src/eog-file-chooser.c:134
 msgid "Please try a different file extension like .png or .jpg."
-msgstr "Hãy thử phần m� r�ng tập tin khác, v.d. « .png » hay « .jpg »."
+msgstr "Hãy thử phần m� r�ng tập tin khác, v.d. .png hay .jpg."
 
 #: ../src/eog-file-chooser.c:166
 msgid "All Files"
@@ -774,7 +771,7 @@ msgstr "M� bằng '%s'"
 #: ../src/eog-window.c:1139
 #, c-format
 msgid "Use \"%s\" to open the selected image"
-msgstr "Dùng « %s » Ä?á»? má»? ảnh Ä?ã chá»?n."
+msgstr "Dùng â??%sâ?? Ä?á»? má»? ảnh Ä?ã chá»?n"
 
 #. Translators: This string is displayed in the statusbar
 #. * while saving images. The tokens are from left to right:
@@ -784,7 +781,7 @@ msgstr "Dùng « %s » Ä?á»? má»? ảnh Ä?ã chá»?n."
 #: ../src/eog-window.c:1254
 #, c-format
 msgid "Saving image \"%s\" (%u/%u)"
-msgstr "Ä?ang lÆ°u ảnh « %s » (%u/%u)"
+msgstr "Ä?ang lÆ°u ảnh â??%sâ?? (%u/%u)"
 
 #: ../src/eog-window.c:1597
 #, c-format
@@ -847,15 +844,14 @@ msgid ""
 "\"%s\" to the trash?"
 msgstr ""
 "Bạn có chắc mu�n chuy�n\n"
-"« %s » vào S�t rác không?"
+"â??%sâ?? vào Sá»?t rác không?"
 
 #: ../src/eog-window.c:3041
 #, c-format
 msgid ""
 "A trash for \"%s\" couldn't be found. Do you want to remove this image "
 "permanently?"
-msgstr ""
-"Không tìm thấy S�t rác cho « %s ». Bạn có mu�n xóa b� vĩnh vi�n ảnh này?"
+msgstr "Không tìm thấy Sá»?t rác cho â??%sâ??. Bạn có muá»?n xóa bá»? vÄ©nh viá»?n ảnh này?"
 
 #: ../src/eog-window.c:3046
 #, c-format
@@ -1298,8 +1294,7 @@ msgstr "[TẬP TIN...]"
 #: ../src/main.c:196
 #, c-format
 msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options."
-msgstr ""
-"Chạy câu lá»?nh « %s --help » Ä?á»? xem danh sách tất cả các tùy chá»?n dòng lá»?nh."
+msgstr "Chạy câu lá»?nh '%s --help' Ä?á»? xem danh sách tất cả các tùy chá»?n dòng lá»?nh."
 
 #: ../src/main.c:234
 msgid "Eye of GNOME Image Viewer"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]