[gnome-games] Updated Tamil translationcommit f9b64c11b9b749a1b13874827e5afa8ca26930b1
Author: drtvasudevan <agnihot3 gmail com>
Date:   Sat Jul 18 16:55:43 2009 +0530

    Updated Tamil translation

 po/ta.po |   73 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----
 1 files changed, 67 insertions(+), 6 deletions(-)
---
diff --git a/po/ta.po b/po/ta.po
index 892965d..eda7bf7 100644
--- a/po/ta.po
+++ b/po/ta.po
@@ -16,8 +16,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-games.HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-07-15 21:21+0530\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-07-15 21:29+0530\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-18 16:48+0530\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-18 16:55+0530\n"
 "Last-Translator: Dr.T.Vasudevan <agnihot3 gmail com>\n"
 "Language-Team: Tamil <Ubuntu-l10n-tam lists ubuntu com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -1511,7 +1511,8 @@ msgstr "_�றி����"
 #: ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:241 ../gnomine/gnomine.c:826
 #: ../gnotravex/gnotravex.c:302 ../gnotski/gnotski.c:414
 #: ../gtali/gyahtzee.c:701 ../iagno/gnothello.c:812
-#: ../mahjongg/mahjongg.c:1242 ../same-gnome/ui.c:455
+#: ../lightsoff/data/lightsoff.ui.h:2 ../mahjongg/mahjongg.c:1242
+#: ../same-gnome/ui.c:455 ../same-gnome-clutter/data/same-gnome.ui.h:2
 msgid "_Game"
 msgstr "_����ம�"
 
@@ -1534,7 +1535,8 @@ msgstr "(_C)�����ப�பா��"
 #: ../gnometris/tetris.cpp:111 ../gnome-sudoku/src/lib/main.py:269
 #: ../gnomine/gnomine.c:828 ../gnotravex/gnotravex.c:306
 #: ../gnotski/gnotski.c:416 ../gtali/gyahtzee.c:703 ../iagno/gnothello.c:814
-#: ../mahjongg/mahjongg.c:1244 ../same-gnome/ui.c:458
+#: ../lightsoff/data/lightsoff.ui.h:3 ../mahjongg/mahjongg.c:1244
+#: ../same-gnome/ui.c:458 ../same-gnome-clutter/data/same-gnome.ui.h:3
 msgid "_Help"
 msgstr "�தவி (_H)"
 
@@ -9190,7 +9192,8 @@ msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
 msgstr "�யரவா���� ப�ர�த�தம�.0 ம�தல� (��த�) 1 வர� (வலத�)"
 
 #. %s.%s is the game name + the extension HTML or XHTML, e.g. Klondike.html"
-#: ../libgames-support/games-help.c:114, c-format
+#: ../libgames-support/games-help.c:114
+#, c-format
 msgid "Help file â??%s.%sâ?? not found"
 msgstr "à®?தவி à®?à¯?பà¯?பà¯?â??%s.%sâ?? à®?ாணபà¯?பà®?விலà¯?லà¯?"
 
@@ -9336,7 +9339,9 @@ msgstr ""
 "�ன�மதி���ான �ந�த %d பதிப�ப� �ல�லத� ���த�த பதிப�ப��ள� விதி�ளின� ப�ி ந����ள� (விர�ப�பப�ப�ி) "
 "மாற�றலாம�. �ல�லத� ம�ண���ம� பறிமாறலாம�"
 
-#: ../lightsoff/lightsoff.desktop.in.in.h:1
+#: ../lightsoff/lightsoff.desktop.in.in.h:1 ../lightsoff/data/lightsoff.ui.h:1
+#: ../lightsoff/data/settings.ui.h:2
+#: ../same-gnome-clutter/data/settings.ui.h:6
 msgid "Lights Off"
 msgstr "விள�����ள� �ண�ய����ள�"
 
@@ -9344,6 +9349,23 @@ msgstr "விள�����ள� �ண�ய����ள�"
 msgid "Turn off all the lights"
 msgstr "�ன�த�த� விள�����ள�ய�ம� �ண�ய����ள�"
 
+#: ../lightsoff/data/settings.ui.h:1
+msgid "<b>Look &amp; Feel</b>"
+msgstr "<b> பார�வ�  &amp; �ணர� </b> "
+
+#: ../lightsoff/data/settings.ui.h:3
+#: ../same-gnome-clutter/data/settings.ui.h:8
+msgid "Theme:"
+msgstr "�ர�த�த�:"
+
+#: ../lightsoff/data/settings.ui.h:4
+msgid "Use colors from GNOME theme"
+msgstr "��ன�ம� �ர�ப�ப�ர�ளில �ர�ந�த� நிறத�த�ப� பயன�ப��த�த�"
+
+#: ../lightsoff/data/settings.ui.h:5
+msgid "gtk-close"
+msgstr "�ி�ி��- ம���"
+
 #: ../mahjongg/drawing.c:305
 msgid ""
 "The selected theme failed to render.\n"
@@ -9541,10 +9563,13 @@ msgid "Game size (1=small, 3=large)"
 msgstr "பல��யின� �ளவ�(1=�ிறியத�, 3 ப�ரியத�)"
 
 #: ../same-gnome/same-gnome.desktop.in.in.h:1
+#: ../same-gnome-clutter/same-gnome-clutter-c.desktop.in.in.h:1
+#: ../same-gnome-clutter/same-gnome-clutter.desktop.in.in.h:1
 msgid "Clear the screen by removing groups of colored balls"
 msgstr "வண�ணப� பந�த��ள� ��ழ����ளா� ந����ி திர�ய� �ாலி ��ய�"
 
 #: ../same-gnome/same-gnome.desktop.in.in.h:2
+#: ../same-gnome-clutter/data/same-gnome.ui.h:1
 msgid "Same GNOME"
 msgstr "�த� ந�ம�"
 
@@ -9653,6 +9678,42 @@ msgid ""
 "installed correctly and try again."
 msgstr "�ந�த ����த�த� விள�யா� �யலாத�.விள�யா���� நிரல� �ரியா� நிற�வப�ப���தா �ன ��தி���வ�ம�."
 
+#: ../same-gnome-clutter/data/settings.ui.h:1
+msgid "<b>Appearance</b>"
+msgstr "<b>த�ற�றம�</b>"
+
+#: ../same-gnome-clutter/data/settings.ui.h:2
+msgid "<b>Operation</b>"
+msgstr "<b>��யல�பா��</b>"
+
+#: ../same-gnome-clutter/data/settings.ui.h:3
+msgid "<b>Setup</b>"
+msgstr "<b>�ம�ப�ப�</b>"
+
+#: ../same-gnome-clutter/data/settings.ui.h:4
+msgid "Board size:"
+msgstr "பல�� �ளவ�:"
+
+#: ../same-gnome-clutter/data/settings.ui.h:5
+msgid "Fly score increment (words!)"
+msgstr "மதிப�ப�ண��ள� �யர�வ�  (��ற��ள�!)"
+
+#: ../same-gnome-clutter/data/settings.ui.h:7
+msgid "Number of colors:"
+msgstr "நிற���ளின� �ண�:"
+
+#: ../same-gnome-clutter/data/settings.ui.h:9
+msgid "Zealous Animation"
+msgstr "வ��மான ���வ���"
+
+#: ../same-gnome-clutter/same-gnome-clutter-c.desktop.in.in.h:2
+msgid "Same GNOME (Clutter, C)"
+msgstr "�த� ந�ம� (��ல���ர�, C)"
+
+#: ../same-gnome-clutter/same-gnome-clutter.desktop.in.in.h:2
+msgid "Same GNOME (Clutter)"
+msgstr "�த� ந�ம�  (��ல���ர�)"
+
 #~ msgid "Could not show Aisleriot help"
 #~ msgstr "�ய�ல�ரய�� ���� �தவி �ா��� ம��ியவில�ல�"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]