[nautilus-sendto] Added & Updated Kannada(kn) translation and updated the LINGUAS filecommit 8723e86a73f326450be7dc8b1c237efe3ecacd9f
Author: Shankar Prasad <svenkate redhat com>
Date:   Wed Jul 15 16:35:15 2009 +0530

    Added & Updated Kannada(kn) translation and updated the LINGUAS file

 po/LINGUAS |    1 +
 po/kn.po   |  313 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 314 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
index aab4ed7..3fd224a 100644
--- a/po/LINGUAS
+++ b/po/LINGUAS
@@ -25,6 +25,7 @@ hu
 it
 ja
 ka
+kn
 ko
 lt
 mk
diff --git a/po/kn.po b/po/kn.po
new file mode 100644
index 0000000..3101410
--- /dev/null
+++ b/po/kn.po
@@ -0,0 +1,313 @@
+# translation of nautilus-sendto.po.master.kn.po to Kannada
+# Kannada translation of nautilus-sendto.
+# Copyright (C) 2009 nautilus-sendto's COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the nautilus-sendto package.
+#
+# Shankar Prasad <svenkate redhat com>, 2009.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: nautilus-sendto.po.master.kn\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=nautilus-sendto&component=general\n";
+"POT-Creation-Date: 2009-07-02 14:58+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-15 16:29+0530\n"
+"Last-Translator: Shankar Prasad <svenkate redhat com>\n"
+"Language-Team: Kannada <en li org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"Plural-Forms:  nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#: ../nst.schemas.in.h:1
+msgid "Last plugin used to send"
+msgstr "à²?ಳà³?ಹಿಸಲà³? ಬಳಸಲಾದ à²?à³?ನà³?ಯ ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ನà³?"
+
+#: ../nst.schemas.in.h:2
+msgid "Last type of archive used"
+msgstr "à²?à³?ನà³?ಯಲà³?ಲಿ ಬಳಸಲಾದ à²?ರà³?à²?à³?ವà³?â??ನ ಬà²?à³?"
+
+#: ../nst.schemas.in.h:3
+msgid ""
+"Used to store which plugin was used the last time files were sent using "
+"nautilus-sendto."
+msgstr "à²?ಳà³?ದ ಬಾರಿ nautilus-sendto à²?ನà³?ನà³? ಬಳಸಿà²?à³?à²?ಡà³? à²?ಡತà²?ಳನà³?ನà³? à²?ಳà³?ಹಿಸà³?ವಾà²? ಯಾವ ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ನà³? à²?ನà³?ನà³? ಬಳಸಲಾà²?ಿತà³?ತà³? à²?ನà³?ನà³?ವà³?ದನà³?ನà³? ಶà³?à²?ರಿಸಿಡಲà³? ಬಳಸಲಾà²?à³?ತà³?ತದà³?."
+
+#: ../nst.schemas.in.h:4
+msgid ""
+"Used to store which type of archive was used the last time (0: zip, 1: tar."
+"gz, 2: tar.bz2)."
+msgstr ""
+"�ಳ�ದ ಬಾರಿ�� ಯಾವ ಬ��ಯ �ರ���ವನ�ನ� ಬಳಸಲಾ�ಿತ�ತ� �ನ�ನ�ವ�ದನ�ನ� ಶ��ರಿಸಿಡಲ� ಬಳಸಲಾ��ತ�ತದ� (0: zip, 1: tar."
+"gz, 2: tar.bz2)."
+
+#: ../evolution/nautilus-sendto.c:47
+msgid "_Send to..."
+msgstr "�ಲ�ಲಿ�� �ಳ�ಹಿಸ�(_S)..."
+
+#: ../evolution/org-gnome-evolution-send-attachments-to.eplug.xml.h:1
+msgid "Send files to remote devices, or people"
+msgstr "�ಡತ�ಳನ�ನ� ದ�ರದಲ�ಲಿನ ಸಾಧನ�ಳಿ��, �ಥವ �ನರಿ�� �ಳ�ಹಿಸಿ"
+
+#. the path to the shared library
+#: ../evolution/org-gnome-evolution-send-attachments-to.eplug.xml.h:3
+msgid "Send to..."
+msgstr "�ಲ�ಲಿ�� �ಳ�ಹಿಸ�..."
+
+#. type
+#. ui requirement
+#. flags
+#. dependencies
+#. priority
+#. id
+#: ../pidgin_plugin/nautilus-sendto-plugin.c:342
+msgid "Nautilus Integration"
+msgstr "ನಾ�ಿಲಸ� ಸ�ಯ��ನ�"
+
+#. name
+#. version
+#. summary
+#: ../pidgin_plugin/nautilus-sendto-plugin.c:344
+#: ../pidgin_plugin/nautilus-sendto-plugin.c:345
+msgid "Provides integration with Nautilus"
+msgstr "ನಾà²?ಿಲಸà³?â??ನà³?à²?ದಿà²?à³? ಸà²?ಯà³?à²?ಿಸà³?ತà³?ತದà³?"
+
+#: ../src/nautilus-nste.c:92 ../src/nautilus-nste.c:97
+#: ../src/nautilus-sendto.glade.h:3
+msgid "Send To..."
+msgstr "�ಲ�ಲಿ�� �ಳ�ಹಿಸ�..."
+
+#: ../src/nautilus-nste.c:93
+msgid "Send file by mail, instant message..."
+msgstr "à²?ಡತವನà³?ನà³? ಮà³?ಲà³?â??ನ ಮà³?ಲà²?, à²?à³?ಷಿಪà³?ರ ಸà²?ದà³?ಶದ ಮà³?ಲà²? à²?ಳà³?ಹಿಸಿ..."
+
+#: ../src/nautilus-nste.c:98
+msgid "Send files by mail, instant message..."
+msgstr "à²?ಡತà²?ಳನà³?ನà³? ಮà³?ಲà³?â??ನ ಮà³?ಲà²?, à²?à³?ಷಿಪà³?ರ ಸà²?ದà³?ಶದ ಮà³?ಲà²? à²?ಳà³?ಹಿಸಿ..."
+
+#: ../src/nautilus-sendto-command.c:540
+msgid "Files"
+msgstr "�ಡತ�ಳ�"
+
+#: ../src/nautilus-sendto-command.c:744
+#, c-format
+msgid "Expects URIs or filenames to be passed as options\n"
+msgstr "URI�ಳ �ಥವ �ಡತದ ಹ�ಸರ��ಳನ�ನ� �ಯ����ಳಾ�ಿ ನ�ಡ�ವ�ತ� �ಪ���ಷಿಸ�ತ�ತದ�\n"
+
+#: ../src/nautilus-sendto-command.c:761
+msgid "Nautilus Sendto"
+msgstr "Nautilus Sendto"
+
+#: ../src/nautilus-sendto-command.c:765
+#, c-format
+msgid "Could not parse command-line options: %s\n"
+msgstr "����ಾ-ಸಾಲಿನ �ಯ����ಳನ�ನ� ಪಾರ�ಸ� ಮಾಡಲಾ�ಿಲ�ಲ: %s\n"
+
+#: ../src/nautilus-sendto-command.c:780
+msgid "Could not load any plugins."
+msgstr "ಯಾವà³?ದà³? ಪà³?ಲà²?à³?â??à²?ನà³?â??à²?ಳನà³?ನà³? ಲà³?ಡà³? ಮಾಡಲಾà²?ಿಲà³?ಲ."
+
+#: ../src/nautilus-sendto-command.c:783
+msgid "Please verify your installation"
+msgstr "ದಯವಿ���� ನಿಮ�ಮ �ನ�ಸ�ಥಾಪನ�ಯನ�ನ� ಪರಿಶ�ಲಿಸಿ"
+
+#: ../src/nautilus-sendto.glade.h:1
+msgid "<b>Compression</b>"
+msgstr "<b>ಸ����ನ</b>"
+
+#: ../src/nautilus-sendto.glade.h:2
+msgid "<b>Destination</b>"
+msgstr "<b>��ರಿ</b>"
+
+#: ../src/nautilus-sendto.glade.h:4
+msgid "Send _as:"
+msgstr "ಹ��� �ಳ�ಹಿಸ�(_a):"
+
+#: ../src/nautilus-sendto.glade.h:5
+msgid "Send _packed in:"
+msgstr "ಪà³?ಯಾà²?à³?â?? ಮಾಡಿದà³?ದನà³?ನà³? à²?ಲà³?ಲಿ à²?ಳà³?ಹಿಸà³?(_p):"
+
+#: ../src/nautilus-sendto.glade.h:6
+msgid "Send t_o:"
+msgstr "�ಲ�ಲಿ�� �ಳ�ಹಿಸ�(_o):"
+
+#: ../src/nautilus-sendto.glade.h:7
+msgid "_Send"
+msgstr "�ಳ�ಹಿಸ�(_S)"
+
+#: ../src/plugins/bluetooth/bluetooth.c:448
+msgid "Programming error, could not find the device in the list"
+msgstr "ಪ�ರ���ರಾಮಿ��� ದ�ಷ, ಪ���ಿಯಲ�ಲಿನ ಸಾಧನವ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ"
+
+#: ../src/plugins/bluetooth/bluetooth.c:523
+#, c-format
+msgid "Obex Push file transfer unsupported"
+msgstr "Obex ಪ�ಶ� �ಡತ ವರ��ಾವಣ�ಯ� ಬ��ಬಲಿತವಾ�ಿಲ�ಲ"
+
+#: ../src/plugins/bluetooth/bluetooth.c:547
+msgid "Bluetooth (OBEX Push)"
+msgstr "ಬ�ಲ���ತ� (OBEX ಪ�ಶ�)"
+
+#: ../src/plugins/empathy/empathy.c:130
+msgid "The contact selected cannot receive files."
+msgstr "�ಯ��� ಮಾಡಲಾದ ಸ�ಪರ�� ವಿಳಾಸವ� �ಡತ�ಳನ�ನ� ಸ�ವ��ರಿಸ�ವ�ದಿಲ�ಲ."
+
+#: ../src/plugins/empathy/empathy.c:136
+msgid "The contact selected is offline."
+msgstr "à²?ಯà³?à²?à³? ಮಾಡಲಾದ ಸà²?ಪರà³?à²? ವಿಳಾಸವà³? à²?ಫà³?â??ಲà³?ನಿನಲà³?ಲಿದà³?."
+
+#: ../src/plugins/empathy/empathy.c:193
+msgid "No error message"
+msgstr "ಯಾವ�ದ� ದ�ಷ ಸ�ದ�ಶವಿಲ�ಲ"
+
+#: ../src/plugins/empathy/empathy.c:269
+msgid "Instant Message (Empathy)"
+msgstr "��ಷಿಪ�ರ ಸ�ದ�ಶ (Empathy)"
+
+#: ../src/plugins/evolution/evolution.c:366
+msgid "Email"
+msgstr "�ಮ�ಲ�"
+
+#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:152
+#, c-format
+msgid "Cannot get contact: %s"
+msgstr "ಸ�ಪರ�� ವಿಳಾಸವ� ಪಡ�ಯಲಾ�ಿಲ�ಲ: %s"
+
+#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:185
+#, c-format
+msgid "Could not find contact: %s"
+msgstr "ಸ�ಪರ�� ವಿಳಾಸವ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ: %s"
+
+#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:411
+msgid "Cannot create searchable view."
+msgstr "ಹ�ಡ��ಬಹ�ದಾದ ನ��ವನ�ನ� ರ�ಿಸಲಾ�ಿಲ�ಲ."
+
+#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:883
+msgid "Success"
+msgstr "ಯಶಸ�ವಿಯಾ�ಿದ�"
+
+#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:885
+msgid "An argument was invalid."
+msgstr "��ದ� �ರ���ಮ���� �ಮಾನ�ಯವಾ�ಿದ�."
+
+#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:887
+msgid "The address book is busy."
+msgstr "ವಿಳಾಸ ಪ�ಸ�ತ�ವ� �ಾರ�ಯನಿರತವಾ�ಿದ�."
+
+#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:889
+msgid "The address book is offline."
+msgstr "ವಿಳಾಸ ಪà³?ಸà³?ತà²?ವà³? à²?ಫà³?â??ಲà³?ನಿನಲà³?ಲಿದà³?."
+
+#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:891
+msgid "The address book does not exist."
+msgstr "ವಿಳಾಸಪ�ಸ�ತ�ವ� �ಸ�ತಿತ�ವದಲ�ಲಿಲ�ಲ."
+
+#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:893
+msgid "The \"Me\" contact does not exist."
+msgstr "\"ನಾನ�\" ಸ�ಪರ��ವಿಳಾಸವ� �ಸ�ತಿತ�ವದಲ�ಲಿಲ�ಲ."
+
+#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:895
+msgid "The address book is not loaded."
+msgstr "ವಿಳಾಸಪ�ಸ�ತ�ವನ�ನ� ��ಾ�ಲ� ಲ�ಡ� ಮಾಡಲಾ�ಿಲ�ಲ."
+
+#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:897
+msgid "The address book is already loaded."
+msgstr "ವಿಳಾಸಪ�ಸ�ತ�ವನ�ನ� ��ಾ�ಲ� ಲ�ಡ� ಮಾಡಲಾ�ಿದ�."
+
+#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:899
+msgid "Permission was denied when accessing the address book."
+msgstr "ವಿಳಾಸಪ�ಸ�ತ�ವನ�ನ� ನಿಲ��ಿಸಿ��ಳ�ಳ�ವಾ� �ನ�ಮತಿಯನ�ನ� ನಿರಾ�ರಿಸಲಾ�ಿದ�."
+
+#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:901
+msgid "The contact was not found."
+msgstr "ಸ�ಪರ��ವಿಳಾಸವ� ��ಡ�ಬ�ದಿಲ�ಲ."
+
+#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:903
+msgid "This contact ID already exists."
+msgstr "� ಸ�ಪರ�� ID ಯ� ��ಾ�ಲ� �ಸ�ತಿತ�ವದಲ�ಲಿದ�."
+
+#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:905
+msgid "The protocol is not supported."
+msgstr "ಪ�ರ����ಾಲ� ಬ��ಬಲಿತವಾ�ಿಲ�ಲ."
+
+#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:907
+msgid "The operation was cancelled."
+msgstr "�ಾರ�ಯವನ�ನ� ರದ�ದ���ಳಿಸಲಾ�ಿದ�."
+
+#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:909
+msgid "The operation could not be cancelled."
+msgstr "�ಾರ�ಯವನ�ನ� ರದ�ದ���ಳಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ."
+
+#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:911
+msgid "The address book authentication failed."
+msgstr "ವಿಳಾಸಪ�ಸ�ತ�ದ ದ�ಢ��ರಣವ� ವಿಫಲ���ಡಿದ�."
+
+#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:913
+msgid "Authentication is required to access the address book and was not given."
+msgstr "ವಿಳಾಸಪ�ಸ�ತ�ವನ�ನ� ನಿಲ��ಿಸಿ��ಳ�ಳಲ� ��ದ� ದ�ಢ��ರಣದ ��ತ�ಯವಿದ� �ದರ� �ದನ�ನ� �ದ�ಿಸಲಾ�ಿಲ�ಲ."
+
+#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:915
+msgid "A secure connection is not available."
+msgstr "��ದ� ಸ�ರ��ಷಿತ ಸ�ಪರ��ವ� ಲಭ�ಯವಿಲ�ಲ."
+
+#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:917
+msgid "A CORBA error occurred whilst accessing the address book."
+msgstr "ವಿಳಾಸ ಪ�ಸ�ತ�ವನ�ನ� ನಿಲ��ಿಸಿ��ಳ�ಳ�ವಾ� ��ದ� CORBA ದ�ಷವ� �ದ�ರಾ�ಿದ�."
+
+#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:919
+msgid "The address book source does not exist."
+msgstr "ವಿಳಾಸ ಪ�ಸ�ತ�ದ ಮ�ಲವ� �ಸ�ತಿತ�ವದಲ�ಲಿಲ�ಲ."
+
+#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:921
+#: ../src/plugins/evolution/e-contact-entry.c:924
+msgid "An unknown error occurred."
+msgstr "��ದ� ����ಾತ ದ�ಷವ� �ದ�ರಾ�ಿದ�."
+
+#: ../src/plugins/gajim/gajim.c:403
+msgid "Unable to send file"
+msgstr "�ಡತವನ�ನ� �ಳ�ಹಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾ�ಿಲ�ಲ"
+
+#: ../src/plugins/gajim/gajim.c:404
+msgid "There is no connection to gajim remote service."
+msgstr "gajim ದ�ರಸ�ಥ ಸ�ವ��� ಯಾವ�ದ� ಸ�ಪರ��ವಿಲ�ಲ."
+
+#: ../src/plugins/gajim/gajim.c:428 ../src/plugins/gajim/gajim.c:467
+msgid "Sending file failed"
+msgstr "�ಡತವನ�ನ� �ಳ�ಹಿಸ�ವಲ�ಲಿ ವಿಫಲ���ಡಿದ�"
+
+#: ../src/plugins/gajim/gajim.c:429
+msgid "Recipient is missing."
+msgstr "ಸ�ವ��ರಿಸ�ವವರ ವಿಳಾಸವಿಲ�ಲ."
+
+#: ../src/plugins/gajim/gajim.c:467
+msgid "Unknown recipient."
+msgstr "ಸ�ವ��ರಿಸ�ವವರ ಬ���� ತಿಳಿದಿಲ�ಲ."
+
+#: ../src/plugins/gajim/gajim.c:489
+msgid "Instant Message (Gajim)"
+msgstr "��ಷಿಪ�ರ ಸ�ದ�ಶ (Gajim)"
+
+#: ../src/plugins/nautilus-burn/nautilus-burn.c:73
+#: ../src/plugins/nautilus-burn/nautilus-burn.c:88
+msgid "New CD/DVD"
+msgstr "ಹ�ಸ CD/DVD"
+
+#: ../src/plugins/nautilus-burn/nautilus-burn.c:86
+msgid "Existing CD/DVD"
+msgstr "��ಿರ�ವ CD/DVD"
+
+#: ../src/plugins/nautilus-burn/nautilus-burn.c:165
+msgid "CD/DVD Creator"
+msgstr "CD/DVD ನಿರ�ಮಾಣ�ಾರ"
+
+#: ../src/plugins/pidgin/pidgin.c:353
+msgid "Instant Message (Pidgin)"
+msgstr "��ಷಿಪ�ರ ಸ�ದ�ಶ (Pidgin)"
+
+#: ../src/plugins/removable-devices/removable-devices.c:224
+msgid "Removable disks and shares"
+msgstr "ತ���ಯಬಹ�ದಾದ ಡಿಸ����ಳ� ಹಾ�� ಹ��ಿ���ಳ�"
+
+#: ../src/plugins/upnp/upnp.c:301
+msgid "UPnP Media Server"
+msgstr "UPnP ಮಾಧ�ಯಮ ಪರಿ�ಾರ�"
+[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]