[atk] Updated Ukrainian translationcommit 00868839474a8593cef0b2c9669c91252ece7184
Author: Maxim V. Dziumanenko <dziumanenko gmail com>
Date:   Thu Jul 9 10:06:36 2009 +0300

    Updated Ukrainian translation

 po/uk.po |  268 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 134 insertions(+), 134 deletions(-)
---
diff --git a/po/uk.po b/po/uk.po
index 63653f0..f782e3b 100644
--- a/po/uk.po
+++ b/po/uk.po
@@ -4,466 +4,466 @@
 # Yuriy Syrota <yuri renome rovno ua>
 # Maxim Dziumanenko <dziumanenko gmail com>
 #
+# wanderlust <wanderlust ukr net>, 2009.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: atk\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-12-01 14:45+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-01-18 16:46+0200\n"
-"Last-Translator: Maxim Dziumanenko <dziumanenko gmail com>\n"
-"Language-Team: Ukrainian <uk li org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-09 10:04+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-06 14:33+0300\n"
+"Last-Translator: wanderlust <wanderlust ukr net>\n"
+"Language-Team: ukrainian <Ukrainian <uk li org>>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: atk/atkhyperlink.c:103
+#: ../atk/atkhyperlink.c:103
 msgid "Selected Link"
 msgstr "Ð?оÑ?иланнÑ? видÑ?лене"
 
-#: atk/atkhyperlink.c:104
+#: ../atk/atkhyperlink.c:104
 msgid "Specifies whether the AtkHyperlink object is selected"
 msgstr "Ð?казÑ?Ñ?, Ñ?и видÑ?лений об'Ñ?кÑ? AtkHyperlink"
 
-#: atk/atkhyperlink.c:110
+#: ../atk/atkhyperlink.c:110
 msgid "Number of Anchors"
 msgstr "Ð?Ñ?лÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?коÑ?Ñ?в"
 
-#: atk/atkhyperlink.c:111
+#: ../atk/atkhyperlink.c:111
 msgid "The number of anchors associated with the AtkHyperlink object"
 msgstr "Ð?Ñ?лÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?коÑ?Ñ?в, пов'Ñ?заниÑ? з об'Ñ?кÑ?ом AtkHyperlink"
 
-#: atk/atkhyperlink.c:119
+#: ../atk/atkhyperlink.c:119
 msgid "End index"
 msgstr "Ð?Ñ?нÑ?евий Ñ?ндекÑ?"
 
-#: atk/atkhyperlink.c:120
+#: ../atk/atkhyperlink.c:120
 msgid "The end index of the AtkHyperlink object"
 msgstr "Ð?Ñ?нÑ?евий Ñ?ндекÑ? об'Ñ?кÑ?Ñ? AtkHyperlink"
 
-#: atk/atkhyperlink.c:128
+#: ../atk/atkhyperlink.c:128
 msgid "Start index"
 msgstr "Ð?оÑ?аÑ?ковий Ñ?ндекÑ?"
 
-#: atk/atkhyperlink.c:129
+#: ../atk/atkhyperlink.c:129
 msgid "The start index of the AtkHyperlink object"
 msgstr "Ð?оÑ?аÑ?ковий Ñ?ндекÑ? об'Ñ?кÑ?Ñ? AtkHyperlink"
 
-#: atk/atkobject.c:74
+#: ../atk/atkobject.c:74
 msgid "invalid"
 msgstr "непÑ?ипÑ?Ñ?Ñ?имий"
 
-#: atk/atkobject.c:75
+#: ../atk/atkobject.c:75
 msgid "accelerator label"
 msgstr "познаÑ?ка комбÑ?наÑ?Ñ?Ñ? клавÑ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:76
+#: ../atk/atkobject.c:76
 msgid "alert"
 msgstr "Ñ?Ñ?ивога"
 
-#: atk/atkobject.c:77
+#: ../atk/atkobject.c:77
 msgid "animation"
 msgstr "анÑ?маÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:78
+#: ../atk/atkobject.c:78
 msgid "arrow"
 msgstr "Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?лка"
 
-#: atk/atkobject.c:79
+#: ../atk/atkobject.c:79
 msgid "calendar"
 msgstr "календаÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:80
+#: ../atk/atkobject.c:80
 msgid "canvas"
 msgstr "полоÑ?но"
 
-#: atk/atkobject.c:81
+#: ../atk/atkobject.c:81
 msgid "check box"
 msgstr "кнопка-пÑ?апоÑ?еÑ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:82
+#: ../atk/atkobject.c:82
 msgid "check menu item"
 msgstr "елеменÑ?-пÑ?апоÑ?еÑ?Ñ? менÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:83
+#: ../atk/atkobject.c:83
 msgid "color chooser"
 msgstr "вибÑ?Ñ? колÑ?оÑ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:84
+#: ../atk/atkobject.c:84
 msgid "column header"
 msgstr "заголовок Ñ?Ñ?овпÑ?ика"
 
-#: atk/atkobject.c:85
+#: ../atk/atkobject.c:85
 msgid "combo box"
 msgstr "поле зÑ? Ñ?пиÑ?ком"
 
-#: atk/atkobject.c:86
+#: ../atk/atkobject.c:86
 msgid "dateeditor"
 msgstr "Ñ?едакÑ?оÑ? даÑ?и"
 
-#: atk/atkobject.c:87
+#: ../atk/atkobject.c:87
 msgid "desktop icon"
 msgstr "знаÑ?ок Ñ?обоÑ?ого Ñ?Ñ?олÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:88
+#: ../atk/atkobject.c:88
 msgid "desktop frame"
 msgstr "Ñ?амка Ñ?обоÑ?ого Ñ?Ñ?олÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:89
+#: ../atk/atkobject.c:89
 msgid "dial"
 msgstr "набÑ?Ñ? номеÑ?а"
 
-#: atk/atkobject.c:90
+#: ../atk/atkobject.c:90
 msgid "dialog"
 msgstr "дÑ?алогове вÑ?кно"
 
-#: atk/atkobject.c:91
+#: ../atk/atkobject.c:91
 msgid "directory pane"
 msgstr "панелÑ? каÑ?алогÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:92
+#: ../atk/atkobject.c:92
 msgid "drawing area"
 msgstr "облаÑ?Ñ?Ñ? малÑ?ваннÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:93
+#: ../atk/atkobject.c:93
 msgid "file chooser"
 msgstr "вибÑ?Ñ? Ñ?айлÑ?в"
 
-#: atk/atkobject.c:94
+#: ../atk/atkobject.c:94
 msgid "filler"
 msgstr "заповнÑ?ваÑ?"
 
 #. I know it looks wrong but that is what Java returns
-#: atk/atkobject.c:96
+#: ../atk/atkobject.c:96
 msgid "fontchooser"
 msgstr "вибÑ?Ñ? Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:97
+#: ../atk/atkobject.c:97
 msgid "frame"
 msgstr "Ñ?амка"
 
-#: atk/atkobject.c:98
+#: ../atk/atkobject.c:98
 msgid "glass pane"
 msgstr "пÑ?озоÑ?а панелÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:99
+#: ../atk/atkobject.c:99
 msgid "html container"
 msgstr "конÑ?ейнеÑ? з html вмÑ?Ñ?Ñ?ом"
 
-#: atk/atkobject.c:100
+#: ../atk/atkobject.c:100
 msgid "icon"
 msgstr "знаÑ?ок"
 
-#: atk/atkobject.c:101
+#: ../atk/atkobject.c:101
 msgid "image"
 msgstr "зобÑ?аженнÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:102
+#: ../atk/atkobject.c:102
 msgid "internal frame"
 msgstr "внÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?нÑ? Ñ?амка"
 
-#: atk/atkobject.c:103
+#: ../atk/atkobject.c:103
 msgid "label"
 msgstr "познаÑ?ка"
 
-#: atk/atkobject.c:104
+#: ../atk/atkobject.c:104
 msgid "layered pane"
 msgstr "панелÑ? з Ñ?Ñ?внÑ?ми"
 
-#: atk/atkobject.c:105
+#: ../atk/atkobject.c:105
 msgid "list"
 msgstr "Ñ?пиÑ?ок"
 
-#: atk/atkobject.c:106
+#: ../atk/atkobject.c:106
 msgid "list item"
 msgstr "елеменÑ? Ñ?пиÑ?кÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:107
+#: ../atk/atkobject.c:107
 msgid "menu"
 msgstr "менÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:108
+#: ../atk/atkobject.c:108
 msgid "menu bar"
 msgstr "Ñ?Ñ?док менÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:109
+#: ../atk/atkobject.c:109
 msgid "menu item"
 msgstr "елеменÑ? менÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:110
+#: ../atk/atkobject.c:110
 msgid "option pane"
 msgstr "панелÑ? паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?в"
 
-#: atk/atkobject.c:111
+#: ../atk/atkobject.c:111
 msgid "page tab"
 msgstr "вкладка Ñ?Ñ?оÑ?Ñ?нки"
 
-#: atk/atkobject.c:112
+#: ../atk/atkobject.c:112
 msgid "page tab list"
 msgstr "Ñ?пиÑ?ок вкладок Ñ?Ñ?оÑ?Ñ?нки"
 
-#: atk/atkobject.c:113
+#: ../atk/atkobject.c:113
 msgid "panel"
 msgstr "панелÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:114
+#: ../atk/atkobject.c:114
 msgid "password text"
 msgstr "паÑ?олÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:115
+#: ../atk/atkobject.c:115
 msgid "popup menu"
 msgstr "конÑ?екÑ?Ñ?не менÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:116
+#: ../atk/atkobject.c:116
 msgid "progress bar"
 msgstr "Ñ?ндикаÑ?оÑ? поÑ?Ñ?Ñ?пÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:117
+#: ../atk/atkobject.c:117
 msgid "push button"
 msgstr "звиÑ?айна кнопка"
 
-#: atk/atkobject.c:118
+#: ../atk/atkobject.c:118
 msgid "radio button"
 msgstr "кнопка-пеÑ?емикаÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:119
+#: ../atk/atkobject.c:119
 msgid "radio menu item"
 msgstr "елеменÑ?-пеÑ?емикаÑ? менÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:120
+#: ../atk/atkobject.c:120
 msgid "root pane"
 msgstr "коÑ?енева панелÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:121
+#: ../atk/atkobject.c:121
 msgid "row header"
 msgstr "заголовок Ñ?Ñ?дка"
 
-#: atk/atkobject.c:122
+#: ../atk/atkobject.c:122
 msgid "scroll bar"
 msgstr "Ñ?мÑ?га пÑ?окÑ?Ñ?Ñ?ки"
 
-#: atk/atkobject.c:123
+#: ../atk/atkobject.c:123
 msgid "scroll pane"
 msgstr "панелÑ? пÑ?окÑ?Ñ?Ñ?ки"
 
-#: atk/atkobject.c:124
+#: ../atk/atkobject.c:124
 msgid "separator"
 msgstr "Ñ?оздÑ?лÑ?ваÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:125
+#: ../atk/atkobject.c:125
 msgid "slider"
 msgstr "повзÑ?нок"
 
-#: atk/atkobject.c:126
+#: ../atk/atkobject.c:126
 msgid "split pane"
 msgstr "Ñ?оздÑ?лена панелÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:127
+#: ../atk/atkobject.c:127
 msgid "spin button"
 msgstr "кнопка обеÑ?Ñ?аннÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:128
+#: ../atk/atkobject.c:128
 msgid "statusbar"
 msgstr "Ñ?Ñ?док Ñ?Ñ?анÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:129
+#: ../atk/atkobject.c:129
 msgid "table"
 msgstr "Ñ?аблиÑ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:130
+#: ../atk/atkobject.c:130
 msgid "table cell"
 msgstr "клÑ?Ñ?инка Ñ?аблиÑ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:131
+#: ../atk/atkobject.c:131
 msgid "table column header"
 msgstr "заголовок Ñ?Ñ?овпÑ?ика Ñ?аблиÑ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:132
+#: ../atk/atkobject.c:132
 msgid "table row header"
 msgstr "заголовок Ñ?Ñ?дка Ñ?аблиÑ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:133
+#: ../atk/atkobject.c:133
 msgid "tear off menu item"
 msgstr "Ñ?Ñ?Ñ?омий елеменÑ? менÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:134
+#: ../atk/atkobject.c:134
 msgid "terminal"
 msgstr "Ñ?еÑ?мÑ?нал"
 
-#: atk/atkobject.c:135
+#: ../atk/atkobject.c:135
 msgid "text"
 msgstr "Ñ?екÑ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:136
+#: ../atk/atkobject.c:136
 msgid "toggle button"
 msgstr "кнопка-пеÑ?емикаÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:137
+#: ../atk/atkobject.c:137
 msgid "tool bar"
 msgstr "панелÑ? Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?Ñ?в"
 
-#: atk/atkobject.c:138
+#: ../atk/atkobject.c:138
 msgid "tool tip"
 msgstr "пÑ?дказка"
 
-#: atk/atkobject.c:139
+#: ../atk/atkobject.c:139
 msgid "tree"
 msgstr "деÑ?ево"
 
-#: atk/atkobject.c:140
+#: ../atk/atkobject.c:140
 msgid "tree table"
 msgstr "Ñ?аблиÑ?Ñ? Ñ? виглÑ?дÑ? деÑ?ева"
 
-#: atk/atkobject.c:141
+#: ../atk/atkobject.c:141
 msgid "unknown"
 msgstr "невÑ?домий"
 
-#: atk/atkobject.c:142
+#: ../atk/atkobject.c:142
 msgid "viewport"
 msgstr "облаÑ?Ñ?Ñ? пеÑ?еглÑ?дÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:143
+#: ../atk/atkobject.c:143
 msgid "window"
 msgstr "вÑ?кно"
 
-#: atk/atkobject.c:144
+#: ../atk/atkobject.c:144
 msgid "header"
 msgstr "заголовок"
 
-#: atk/atkobject.c:145
+#: ../atk/atkobject.c:145
 msgid "footer"
 msgstr "нижнÑ?й колонÑ?иÑ?Ñ?л"
 
-#: atk/atkobject.c:146
+#: ../atk/atkobject.c:146
 msgid "paragraph"
 msgstr "абзаÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:147
-#, fuzzy
+#: ../atk/atkobject.c:147
 msgid "ruler"
-msgstr "Ñ?Ñ?ивога"
+msgstr "лÑ?нÑ?йка"
 
-#: atk/atkobject.c:148
+#: ../atk/atkobject.c:148
 msgid "application"
 msgstr "пÑ?огÑ?ама"
 
-#: atk/atkobject.c:149
+#: ../atk/atkobject.c:149
 msgid "autocomplete"
 msgstr "авÑ?одоповненнÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:150
+#: ../atk/atkobject.c:150
 msgid "edit bar"
 msgstr "Ñ?Ñ?док Ñ?едагÑ?ваннÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:151
+#: ../atk/atkobject.c:151
 msgid "embedded component"
 msgstr "вбÑ?дований компоненÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:152
+#: ../atk/atkobject.c:152
 msgid "entry"
 msgstr "запиÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:153
+#: ../atk/atkobject.c:153
 msgid "chart"
 msgstr "дÑ?агÑ?ама"
 
-#: atk/atkobject.c:154
+#: ../atk/atkobject.c:154
 msgid "caption"
 msgstr "заголовок"
 
-#: atk/atkobject.c:155
+#: ../atk/atkobject.c:155
 msgid "document frame"
 msgstr "Ñ?амка докÑ?менÑ?а"
 
-#: atk/atkobject.c:156
+#: ../atk/atkobject.c:156
 msgid "heading"
 msgstr "заголовок"
 
-#: atk/atkobject.c:157
+#: ../atk/atkobject.c:157
 msgid "page"
 msgstr "Ñ?Ñ?оÑ?Ñ?нка"
 
-#: atk/atkobject.c:158
+#: ../atk/atkobject.c:158
 msgid "section"
 msgstr "Ñ?оздÑ?л"
 
-#: atk/atkobject.c:159
+#: ../atk/atkobject.c:159
 msgid "redundant object"
 msgstr "зайвий аÑ?гÑ?менÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:160
+#: ../atk/atkobject.c:160
 msgid "form"
 msgstr "Ñ?оÑ?ма"
 
-#: atk/atkobject.c:161
+#: ../atk/atkobject.c:161
 msgid "link"
-msgstr ""
+msgstr "поÑ?иланнÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:162
+#: ../atk/atkobject.c:162
 msgid "input method window"
-msgstr ""
+msgstr "вÑ?кно меÑ?одÑ? вводÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:488
+#: ../atk/atkobject.c:488
 msgid "Accessible Name"
 msgstr "Ð?азва об'Ñ?кÑ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:489
+#: ../atk/atkobject.c:489
 msgid "Object instance's name formatted for assistive technology access"
 msgstr ""
 "Ð?азва екземплÑ?Ñ?Ñ? об'Ñ?кÑ?Ñ? длÑ? доÑ?Ñ?Ñ?пÑ? з викоÑ?иÑ?Ñ?аннÑ?м допомÑ?жниÑ? Ñ?еÑ?нологÑ?й"
 
-#: atk/atkobject.c:495
+#: ../atk/atkobject.c:495
 msgid "Accessible Description"
 msgstr "Ð?пиÑ? об'Ñ?кÑ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:496
+#: ../atk/atkobject.c:496
 msgid "Description of an object, formatted for assistive technology access"
 msgstr "Ð?пиÑ? об'Ñ?кÑ?а длÑ? доÑ?Ñ?Ñ?пÑ? з викоÑ?иÑ?Ñ?аннÑ?м допомÑ?жниÑ? Ñ?еÑ?нологÑ?й"
 
-#: atk/atkobject.c:502
+#: ../atk/atkobject.c:502
 msgid "Accessible Parent"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?кÑ?вÑ?Ñ?кий об'Ñ?кÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:503
+#: ../atk/atkobject.c:503
 msgid "Is used to notify that the parent has changed"
 msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? длÑ? Ñ?повÑ?Ñ?еннÑ? пÑ?о змÑ?нÑ? пÑ?едкÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:509
+#: ../atk/atkobject.c:509
 msgid "Accessible Value"
 msgstr "Ð?наÑ?еннÑ? об'Ñ?кÑ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:510
+#: ../atk/atkobject.c:510
 msgid "Is used to notify that the value has changed"
 msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? длÑ? Ñ?повÑ?Ñ?еннÑ?, Ñ?о знаÑ?еннÑ? змÑ?нилиÑ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:518
+#: ../atk/atkobject.c:518
 msgid "Accessible Role"
 msgstr "РолÑ? об'Ñ?кÑ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:519
+#: ../atk/atkobject.c:519
 msgid "The accessible role of this object"
 msgstr "РолÑ? Ñ?Ñ?ого об'Ñ?кÑ?Ñ? Ñ? допомÑ?жниÑ? Ñ?еÑ?нологÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:527
+#: ../atk/atkobject.c:527
 msgid "Accessible Layer"
 msgstr "РÑ?венÑ? об'Ñ?кÑ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:528
+#: ../atk/atkobject.c:528
 msgid "The accessible layer of this object"
 msgstr "РÑ?венÑ? Ñ?Ñ?ого об'Ñ?кÑ?Ñ? в допомÑ?жниÑ? Ñ?еÑ?нологÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:536
+#: ../atk/atkobject.c:536
 msgid "Accessible MDI Value"
 msgstr "Ð?опомÑ?жне знаÑ?еннÑ? MDI"
 
-#: atk/atkobject.c:537
+#: ../atk/atkobject.c:537
 msgid "The accessible MDI value of this object"
 msgstr "Ð?наÑ?еннÑ? MDI Ñ?Ñ?ого об'Ñ?кÑ?Ñ? Ñ? допомÑ?жниÑ? Ñ?еÑ?нологÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:545
+#: ../atk/atkobject.c:545
 msgid "Accessible Table Caption"
 msgstr "Ð?опомÑ?жний заголовок Ñ?аблиÑ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:546
+#: ../atk/atkobject.c:546
 msgid ""
 "Is used to notify that the table caption has changed; this property should "
 "not be used. accessible-table-caption-object should be used instead"
@@ -472,58 +472,58 @@ msgstr ""
 "не повинна викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?иÑ?Ñ?. Ð?аÑ?омÑ?Ñ?Ñ?Ñ? повинна викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?ваÑ?иÑ?Ñ? "
 "влаÑ?Ñ?ивÑ?Ñ?Ñ?Ñ? accessible-table-caption-object."
 
-#: atk/atkobject.c:552
+#: ../atk/atkobject.c:552
 msgid "Accessible Table Column Header"
 msgstr "Ð?опомÑ?жний заголовок Ñ?Ñ?овпÑ?ика Ñ?аблиÑ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:553
+#: ../atk/atkobject.c:553
 msgid "Is used to notify that the table column header has changed"
 msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? длÑ? Ñ?повÑ?Ñ?еннÑ? пÑ?о змÑ?нÑ? заголовкÑ? Ñ?Ñ?овпÑ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:559
+#: ../atk/atkobject.c:559
 msgid "Accessible Table Column Description"
 msgstr "Ð?опомÑ?жний опиÑ? Ñ?Ñ?овпÑ?Ñ? Ñ?аблиÑ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:560
+#: ../atk/atkobject.c:560
 msgid "Is used to notify that the table column description has changed"
 msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? длÑ? Ñ?повÑ?Ñ?еннÑ? пÑ?о змÑ?нÑ? опиÑ?Ñ? Ñ?Ñ?овпÑ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:566
+#: ../atk/atkobject.c:566
 msgid "Accessible Table Row Header"
 msgstr "Ð?опомÑ?жний заголовок Ñ?Ñ?дка Ñ?аблиÑ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:567
+#: ../atk/atkobject.c:567
 msgid "Is used to notify that the table row header has changed"
 msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? длÑ? Ñ?повÑ?Ñ?еннÑ? пÑ?о змÑ?нÑ? заголовкÑ? Ñ?Ñ?дка Ñ?аблиÑ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:573
+#: ../atk/atkobject.c:573
 msgid "Accessible Table Row Description"
 msgstr "Ð?опомÑ?жний опиÑ? Ñ?Ñ?дка Ñ?аблиÑ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:574
+#: ../atk/atkobject.c:574
 msgid "Is used to notify that the table row description has changed"
 msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? длÑ? Ñ?повÑ?Ñ?еннÑ? пÑ?о змÑ?нÑ? опиÑ?Ñ? Ñ?Ñ?дка Ñ?аблиÑ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:580
+#: ../atk/atkobject.c:580
 msgid "Accessible Table Summary"
 msgstr "Ð?опомÑ?жний пÑ?дÑ?Ñ?мок Ñ?аблиÑ?Ñ? "
 
-#: atk/atkobject.c:581
+#: ../atk/atkobject.c:581
 msgid "Is used to notify that the table summary has changed"
 msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? длÑ? Ñ?повÑ?Ñ?еннÑ? пÑ?о змÑ?нÑ? пÑ?дÑ?Ñ?мкÑ? Ñ?аблиÑ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:587
+#: ../atk/atkobject.c:587
 msgid "Accessible Table Caption Object"
 msgstr "Ð?опомÑ?жний об'Ñ?кÑ? заголовкÑ? Ñ?аблиÑ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:588
+#: ../atk/atkobject.c:588
 msgid "Is used to notify that the table caption has changed"
 msgstr "Ð?икоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? длÑ? Ñ?повÑ?Ñ?еннÑ? пÑ?о змÑ?нÑ? заголовкÑ? Ñ?аблиÑ?Ñ?"
 
-#: atk/atkobject.c:594
+#: ../atk/atkobject.c:594
 msgid "Number of Accessible Hypertext Links"
 msgstr "Ð?Ñ?лÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? допомÑ?жниÑ? гÑ?пеÑ?Ñ?екÑ?Ñ?овиÑ? поÑ?иланÑ?"
 
-#: atk/atkobject.c:595
+#: ../atk/atkobject.c:595
 msgid "The number of links which the current AtkHypertext has"
 msgstr "Ð?Ñ?лÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? поÑ?иланÑ?, Ñ?кÑ? маÑ? поÑ?оÑ?ний об'Ñ?кÑ? AtkHypertext"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]