compile error in GNOME Builder 3.22.4 https://developer.gnome.org/gtk3/3.24/ch01s02.html
build error in gtk with doc in Builder
it seems that I see the problem of the change I have made below


#include <gtk/gtk.h>

static void
print_hello (GtkWidget *widget,
             gpointer   data)
{
  g_print ("Hello World\n");
}

static void
activate (GtkApplication *app,
          gpointer        user_data)
{
  GtkWidget *window;
  GtkWidget *grid;
  GtkWidget *button;

  /* utwórz nowe okno i ustaw jego tytuł */
  window = gtk_application_window_new (app);
  gtk_window_set_title (GTK_WINDOW (window), "Window");
  gtk_container_set_border_width (GTK_CONTAINER (window), 10);

  /* Tutaj skonstruujemy kontener, który będzie pakował nasze guziki */
  grid = gtk_grid_new ();

  /* Zapakuj pojemnik w okno */
  gtk_container_add (GTK_CONTAINER (window), grid);

  button = gtk_button_new_with_label ("Button 1");
  g_signal_connect (button, "clicked", G_CALLBACK (print_hello), NULL);

  /* Umieść pierwszy przycisk w komórce siatki (0, 0) i wypełnij go
   * tylko 1 komórka poziomo i pionowo (tzn. bez rozpiętości)
   */
  gtk_grid_attach (GTK_GRID (grid), button, 0, 0, 1, 1);

  button = gtk_button_new_with_label ("Button 2");
  g_signal_connect (button, "clicked", G_CALLBACK (print_hello), NULL);

  /* Umieść drugi przycisk w komórce siatki (1, 0) i wypełnij go
   * tylko 1 komórka poziomo i pionowo (tzn. bez rozpiętości)
   */
  gtk_grid_attach (GTK_GRID (grid), button, 1, 0, 2, 1);

  button = gtk_button_new_with_label ("Quit");
  g_signal_connect_swapped (button, "clicked", G_CALLBACK (gtk_widget_destroy), window);

  /* Umieść przycisk Zakończ w komórce siatki (0, 1) i ustaw go
   * rozpiętość 2 kolumn.
   */
  gtk_grid_attach (GTK_GRID (grid), button, 0, 1, 3, 1);

  /* Teraz, gdy skończyliśmy pakować nasze widżety, pokazujemy je wszystkie
   * za jednym zamachem, przez wywołanie gtk_widget_show_all () w oknie.
   * To wywołanie rekursywnie wywołuje gtk_widget_show () we wszystkich widżetach
   * które są zawarte w oknie, bezpośrednio lub pośrednio.
   */
  gtk_widget_show_all (window);

}

int
main (int    argc,
      char **argv)
{
  GtkApplication *app;
  int status;

  app = gtk_application_new ("org.gtk.example", G_APPLICATION_FLAGS_NONE);
  g_signal_connect (app, "activate", G_CALLBACK (activate), NULL);
  status = g_application_run (G_APPLICATION (app), argc, argv);
  g_object_unref (app);

  return status;
}

Krzysztof Sadowski


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]