[Bug 660086] The Swedish translation is not taking into account the context in question (everyone can comment)https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=660086
 l10n | Swedish [sv] | unspecified

a09alehu changed:

      What  |Removed           |Added
----------------------------------------------------------------------------
       Status|UNCONFIRMED         |RESOLVED
     Resolution|              |INVALID

--- Comment #5 from a09alehu student his se 2011-10-03 11:11:38 UTC ---
Denna bug är egentligen nonsens för jag utgick från en testversion av GNOME 3.2
där översättningen var helt fel och otillräcklig. Trodde att det var samma i
3.0 men den ser faktiskt ganska bra ut. Hela tråden kan egentligen ignoreras
för det där med obestämd och bestämd form är en bagatell egentligen.

-- 
Configure bugmail: https://bugzilla.gnome.org/userprefs.cgi?tab=email
------- You are receiving this mail because: -------
You are the QA contact for the bug.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]