[gnome-nl] [Bug 696734] Authenticatie fouthttps://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=696734
 l10n | Dutch [nl] | unspecified

Reinout van Schouwen <reinouts> changed:

      What  |Removed           |Added
----------------------------------------------------------------------------
         CC|              |reinouts gnome org

--- Comment #1 from Reinout van Schouwen <reinouts gnome org> 2013-03-27 21:24:45 UTC ---
(In reply to comment #0)
Bij verkeerd ingeven van wachtwoord op inlogscherm komt onderaan de melding
‘Authenticatie fout’. Dat moet aaneen.

Daar heb je helemaal gelijk in, maar heb je enig idee in welke module ik dit
moet zoeken? In gdm kan ik het niet vinden:
https://l10n.gnome.org/POT/gdm.master/gdm.master.nl.po

Welke distributie en Gnome-versie gebruik je?

-- 
Configure bugmail: https://bugzilla.gnome.org/userprefs.cgi?tab=email
------- You are receiving this mail because: -------
You are watching the QA contact of the bug.
You are watching the assignee of the bug.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]