[gnome-nl] Vertaling Actiebalk's gebruikershandleidingHierbij eindelijk de handleiding van Actiebalk, met nog wat correcties
van uws.
-- 
Sander Pientka <cumulus0007 gmail com>
# Deskbar.
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: desbar-applet 1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-09-28 04:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2008-10-02 20:17+0200\n"
"Last-Translator: Sander Pientka <cumulus 007 cumulus007 gethost nl>\n"
"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=\n"
"Content-Transfer-Encoding: "

#: C/legal.xml:2(para) 
msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
msgstr "Toestemming wordt verleend tot het kopiëren, verspreiden en/of wijzigen van dit document onder de bepalingen van de GNU Vrije Documentatie Licentie, versie 1.1 of iedere latere versie uitgegeven door de Free Software Foundation; zonder Invariante Secties, zonder Omslagteksten voor de Voorkant en zonde rOmslagteksten voor de Achterkant. Een kopie van de licentie is opgenomen via deze <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">referentie</ulink> of in het bestand COPYING-DOCS dat bijgesloten is bij deze handleiding."

#: C/legal.xml:12(para) 
msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
msgstr "Deze gebruikershandleiding valt onder de collectie van Gnome-handleidingen die uitgegeven zijn onder de GFDL. Als u deze handleiding los van de collectie wilt verspreiden, kunt u dit doen door een kopie van de licentie aan de handleiding toe te voegen, zoals beschreven in sectie 6 van de licentie."

#: C/legal.xml:19(para) 
msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
msgstr "Vele van de namen die door bedrijven worden gebruikt om hun producten en diensten te onderscheiden zijn geclaimd als handelsmerken. Wanneer deze namen voorkomen in wat voor Gnome-documentatie dan ook, en de leden van het Gnome-documentatieproject zijn van deze handelsmerken op de hoogte, dan zijn deze namen in hoofdletters of met een beginhoofdletter weergegeven."

#: C/legal.xml:35(para) 
msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
msgstr "DIT DOCUMENT WORDT “ALS ZODANIG” AANGEBODEN, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET HETZIJ IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES DAT HET DOCUMENT OF EEN GEWIJZIGDE VERSIE VAN HET DOCUMENT VRIJ IS VAN FOUTEN, VERKOOPBAAR IS, GESCHIKT IS VOOR ENIG SPECIFIEK DOEL OF GEEN INBREUK MAAKT. HET GEHELE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT, ACCURAATHEID EN PRESTATIES VAN HET DOCUMENT OF EEN GEWIJZIGDE VERSIE VAN HET DOCUMENT LIGT BIJ U. ALS ENIG DOCUMENT OF GEWIJZIGDE VERSIE OP WELKE WIJZE DAN OOK FOUTIEF BLIJKT TE ZIJN, DAN NEEMT U (NIET DE OORSPRONKELIJKE SCHRIJVER, AUTEUR OF IEMAND ANDERS DIE BIJGEDRAGEN HEEFT) DE KOSTEN OP ZICH VAN AL HET VEREISTE ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE. DEZE VRIJWARINGSVERKLARING VAN GARANTIE VORMT EEN ESSENTIEEL DEEL VAN DEZE LICENTIE. GEEN ENKEL GEBRUIK VAN ENIG DOCUMENT OF GEWIJZIGDE VERSIE VAN HET DOCUMENT IS HIERONDER TOEGESTAAN BEHALVE ONDER DEZE VERKLARING; EN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID EN ONDER GEEN ENKELE JURIDISCHE THEORIE, HETZIJ IN DELICT (WAARONDER NALATIGHEID), CONTRACT, OF OP ANDERE WIJZE, IS DE AUTEUR, OORSPRONKELIJKE SCHRIJVER, ENIGE PERSOON DIE HEEFT BIJGEDRAGEN, OF ENIGE DISTRIBUTEUR VAN HET DOCUMENT OF GEWIJZIGDE VERSIE VAN HET DOCUMENT, OF ENIGE TOELEVERANCIER VAN ZULKE PARTIJEN, AANSPRAKELIJK TE STELLEN NAAR ENIGE PERSOON VOOR WELKE DIRECTE-, INDIRECTE-, SPECIALE-, INCIDENTELE- OF GEVOLGSCHADE DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE TEN GEVOLGDE VAN VERLIES VAN GOEDE WIL, ONDERBREKING VAN WERK, SLECHT FUNCTIONEREN OF FALEN VAN DE COMPUTER, OF WAT VOOR ANDERE SCHADE DAN OOK RESULTEREND UIT OF GERELATEERD MET HET GEBRUIK VAN HET DOCUMENT EN GEWIJZIGDE VERSIES VAN HET DOCUMENT, ZELFS ALS ZULK EEN PARTIJ OP DE HOOGTE WAS GEWEEST VAN DE MOGELIJKHEID TOT DERGELIJKE SCHADE."

#: C/legal.xml:28(para) 
msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
msgstr "HET DOCUMENT EN GEWIJZIGDE VERSIES VAN HET DOCUMENT WORDEN TER BESCHIKKING GESTELD ONDER DE VOORWAARDEN VAN DE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE MET DIEN VERSTANDE DAT: <placeholder-1/>"

#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
#: C/deskbar.xml:175(None) 
msgid "@@image: 'figures/deskbar-applet.png'; md5=5e92f021d6f7348ac64fc38bc8f57eba"
msgstr "@@image: 'figures/deskbar-applet.png'; md5=5e92f021d6f7348ac64fc38bc8f57eba"

#: C/deskbar.xml:42(title) 
msgid "Deskbar Applet Manual"
msgstr "Handleiding voor Actiebalk"

#: C/deskbar.xml:45(year) 
msgid "2007"
msgstr "2007"

#: C/deskbar.xml:46(holder) C/deskbar.xml:51(publishername) C/deskbar.xml:101(para) C/deskbar.xml:110(para) 
msgid "GNOME Documentation Project"
msgstr "Gnome-documentatieproject"

#: C/deskbar.xml:60(para) 
msgid "Deskbar is a quick access and search applet."
msgstr "Actiebalk is een applet dat snelle toegang tot bestanden en een zoekfunctie biedt."

#: C/deskbar.xml:64(firstname) 
msgid "Qing"
msgstr "Qing"

#: C/deskbar.xml:65(surname) 
msgid "Gan"
msgstr "Gan"

#: C/deskbar.xml:67(orgname) C/deskbar.xml:74(orgname) 
msgid "Ubuntu Documentation Project"
msgstr "Ubuntu-documentatieproject"

#: C/deskbar.xml:71(firstname) 
msgid "Phil"
msgstr "Phil"

#: C/deskbar.xml:72(surname) 
msgid "Bull"
msgstr "Bull"

#: C/deskbar.xml:75(email) 
msgid "philbull gmail com"
msgstr "philbull gmail com"

#: C/deskbar.xml:95(revnumber) 
msgid "Deskbar Applet Manual V2.1"
msgstr "Handleiding voor Actiebalk, versie 2.1"

#: C/deskbar.xml:96(date) 
msgid "January 2008"
msgstr "Januari 2008"

#: C/deskbar.xml:98(para) 
msgid "Qing Gan"
msgstr "Qing Gan"

#: C/deskbar.xml:99(para) 
msgid "Phil Bull <email>philbull gmail com</email>"
msgstr "Phil Bull <email>philbull gmail com</email>"

#: C/deskbar.xml:105(revnumber) 
msgid "Deskbar Applet Manual V2.0"
msgstr "Handleiding voor Actiebalk, versie 2.0"

#: C/deskbar.xml:106(date) 
msgid "December 2006"
msgstr "December 2006"

#: C/deskbar.xml:108(para) 
msgid "GNOME Documentation Project <email>gnome-doc-list gnome org</email>"
msgstr "Gnome-documentatieproject <email>gnome-doc-list gnome org</email>"

#: C/deskbar.xml:114(releaseinfo) 
msgid "This manual describes version 2.20 of Deskbar."
msgstr "Deze handleiding beschrijft Actiebalk versie 2.20."

#: C/deskbar.xml:118(title) 
msgid "Feedback"
msgstr "Feedback"

#: C/deskbar.xml:119(para) 
msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Deskbar applet or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">Feedback section of the GNOME User Guide</ulink>."
msgstr "Om een fout of suggestie voor Actiebalk of deze handleiding te melden, volgt u de instructies op in de <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">Feedback-sectie van de Gnome-gebruikershandleiding</ulink>."

#: C/deskbar.xml:128(primary) 
msgid "DESKBAR-APPLET"
msgstr "DESKBAR-APPLET"

#: C/deskbar.xml:131(primary) 
msgid "deskbar-applet"
msgstr "deskbar-applet"

#: C/deskbar.xml:138(title) 
msgid "Introduction"
msgstr "Inleiding"

#: C/deskbar.xml:139(para) 
msgid "The Deskbar Applet can be loaded with specific extensions that allow the user to easily and quickly search various search engines and websites, lookup words in the dictionary, search for files on the computer, or run programs, among other things."
msgstr "Actiebalk biedt de mogelijkheid om uitbreidingen in te laden, zodat de gebruiker snel en gemakkelijk informatie kan opzoeken met verschillende zoekmachines en websites, woorden kan opzoeken in het woordenboek, bestanden kan zoeken op de computer, programma's kan uitvoeren en meer."

#: C/deskbar.xml:146(title) 
msgid "Adding Deskbar to the panel"
msgstr "Actiebalk aan het paneel toevoegen"

#: C/deskbar.xml:147(para) 
msgid "To add Deskbar to a panel:"
msgstr "Zo voegt u Actiebalk aan het paneel toe:"

#: C/deskbar.xml:150(para) 
msgid "Right-click on the panel to open the panel popup menu, then choose <menuchoice><guimenu>Add to Panel</guimenu></menuchoice>."
msgstr "Klik met de rechtermuisknop op het paneel, zodat het keuzemenu opent. Kies vervolgens de menu-optie <menuchoice><guimenu>Toevoegen aan paneel...</guimenu></menuchoice>."

#: C/deskbar.xml:157(para) 
msgid "Select Deskbar in the <guilabel>Add to Panel</guilabel> dialog, then click <guibutton>Add</guibutton>."
msgstr "Selecteer Actiebalk in het <guilabel>Aan paneel toevoegen...</guilabel>-dialoog en druk op <guibutton>Toevoegen</guibutton>."

#: C/deskbar.xml:158(para) 
msgid "Alternatively, just drag the applet from the dialog to a location on the panel."
msgstr "U kunt Actiebalk ook vanaf het dialoog naar het paneel slepen."

#: C/deskbar.xml:161(para) 
msgid "For more information on adding applets to a panel, see the <ulink url=\"ghelp:user-guide?panels-addobject\" type=\"help\">GNOME User Guide</ulink>."
msgstr "Voor meer informatie over het toevoegen van applets aan het paneel, zie de <ulink url=\"ghelp:user-guide?panels-addobject\" type=\"help\">Gnome-gebruikershandleiding</ulink>."

#: C/deskbar.xml:168(title) 
msgid "Activating Deskbar"
msgstr "Actiebalk activeren"

#: C/deskbar.xml:169(para) 
msgid "To activate Deskbar, press the Deskbar icon on the panel (see the picture below)."
msgstr "Om Actiebalk te activeren, klikt u op het Actiebalk-pictogram op het paneel (zie de onderstaande afbeelding)."

#: C/deskbar.xml:178(phrase) 
msgid "Shows the Deskbar applet."
msgstr "Geeft de Actiebalk weer."

#. ==== End of Figure =======================================
#: C/deskbar.xml:186(para) 
msgid "Alternatively, press <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F3</keycap></keycombo> to activate Deskbar."
msgstr "U kunt ook de sneltoets <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F3</keycap></keycombo> gebruiken om Actiebalk te activeren."

#: C/deskbar.xml:189(title) 
msgid "Sticking the search box to the panel"
msgstr "Zoekvak aan het paneel vastzetten"

#: C/deskbar.xml:190(para) 
msgid "By default, activating Deskbar will open a new window with a search box in it. If you would prefer the search box to remain attached to the panel when you activate Deskbar:"
msgstr "Wanneer u Actiebalk activeert, opent er standaard een apart venster met daarin het zoekvak. Als u liever wilt dat het zoekvak aan het paneel wordt vastgezet, kunt u het volgende doen:"

#: C/deskbar.xml:193(para) C/deskbar.xml:206(para) C/deskbar.xml:246(para) C/deskbar.xml:262(para) C/deskbar.xml:278(para) 
msgid "Right-click the Deskbar icon on the panel and select <guilabel>Preferences</guilabel>."
msgstr "Klik met de rechtermuisknop op het Actiebalk-pictogram en selecteer de menu-optie <guilabel>Voorkeuren</guilabel>."

#: C/deskbar.xml:196(para) 
msgid "Select the <guilabel>General</guilabel> tab and click <guilabel>Stick to panel</guilabel>."
msgstr "Selecteer het tabblad <guilabel>Algemeen</guilabel> en klik op <guilabel>Vastzetten op paneel</guilabel>."

#: C/deskbar.xml:202(title) 
msgid "Changing the keyboard shortcut"
msgstr "De sneltoets wijzigen"

#: C/deskbar.xml:203(para) 
msgid "You can change the keyboard shortcut used to activate Deskbar:"
msgstr "Om de sneltoets waarmee Actiebalk geactiveerd wordt te wijzigen, kunt u het volgende doen:"

#: C/deskbar.xml:209(para) 
msgid "Select the <guilabel>General</guilabel> tab."
msgstr "Selecteer het tabblad <guilabel>Algemeen</guilabel>."

#: C/deskbar.xml:212(para) 
msgid "Click the text entry labelled <guilabel>Keyboard shortcut to focus</guilabel>. The text should change to say <guilabel>New accelerator...</guilabel>"
msgstr "Klik op het tekstvak genaamd <guilabel>Sneltoets voor focus</guilabel>. De tekst zou vervolgens moeten wijzigen in <guilabel>Nieuwe sneltoets...</guilabel>."

#: C/deskbar.xml:216(para) 
msgid "Type the new keyboard shortcut that you would like to use. The change will take effect immediately."
msgstr "Maak vervolgens de nieuwe sneltoets die u wilt gebruiken. De nieuwe sneltoets wordt meteen toegepast."

#: C/deskbar.xml:219(para) 
msgid "To cancel editing the keyboard shortcut, click anywhere outside the text entry or press <keycap>Escape</keycap>."
msgstr "Om het bewerken van de sneltoets te beëindigen, klikt u op een willekeurige plaats buiten het tekstvak of drukt u op de <keycap>Escape</keycap>-toets."

#: C/deskbar.xml:224(title) 
msgid "Searching for items"
msgstr "Items zoeken"

#: C/deskbar.xml:226(title) 
msgid "Performing a search"
msgstr "Een zoekopdracht uitvoeren"

#: C/deskbar.xml:229(para) 
msgid "Activate Deskbar and type some search terms into the search box."
msgstr "Activeer Actiebalk en voer in het zoekvak een aantal zoektermen in."

#: C/deskbar.xml:232(para) 
msgid "Deskbar will recommend some items depending on the search terms you entered."
msgstr "Actiebalk zal vervolgens een aantal items aanraden, afhankelijk van de zoektermen die u hebt ingevoerd."

#: C/deskbar.xml:235(para) 
msgid "Click the item of your choice. Deskbar will perform the appropriate action for that item; for example, clicking a web link will cause it to be opened in your web browser."
msgstr "Klik op een item naar keuze. Actiebalk voert vervolgens de passende actie uit voor het item; als u bijvoorbeeld op een hyperlink klikt, wordt er een internetbrowser geopend."

#: C/deskbar.xml:238(para) 
msgid "Some search results have more than one possible action. In this case, a <quote><guilabel>&gt;</guilabel></quote> is displayed to the right of the item. When you click on the <quote><guilabel>&gt;</guilabel></quote> you will get a list of available actions."
msgstr "Sommige zoekresultaten bieden meerdere acties om uit te voeren. In dat geval wordt er een <quote><guilabel>&gt;</guilabel></quote> weergeven aan de rechterkant van het item. Wanneer u op de <quote><guilabel>&gt;</guilabel></quote> klikt, wordt er een lijst van mogelijke acties weergeven."

#: C/deskbar.xml:241(title) 
msgid "Enabling and disabling search extensions"
msgstr "Zoekuitbreidingen in- en uitschakelen"

#: C/deskbar.xml:242(para) 
msgid "You can enable and disable search extensions in order to change what types of search are displayed in the search results. For example, you might wish to enable the Dictionary extension so that you can look up word definitions using Deskbar."
msgstr "Door uitbreidingen aan- en uit te zetten, kunt u bepalen welke zoekresultaten er worden weergeven. U zou bijvoorbeeld de Woordenboekuitbreiding aan kunnen zetten, zodat u de definities van woorden kunt opzoeken met Actiebalk."

#: C/deskbar.xml:249(para) C/deskbar.xml:265(para) 
msgid "Select the <guilabel>Searches</guilabel> tab."
msgstr "Selecteer het tabblad <guilabel>Zoekopdrachten</guilabel>"

#: C/deskbar.xml:252(para) 
msgid "To enable a search extension, select it from the list. To disable a search extension, deselect it."
msgstr "Om een zoekuitbreiding aan te zetten, selecteert u deze. Om een zoekuitbreiding uit te zetten, deselecteert u deze."

#: C/deskbar.xml:255(para) 
msgid "For some search extensions you can click <guibutton>More...</guibutton> to set additional settings."
msgstr "Voor sommige zoekuitbreidingen kunt u instellingen bepalen, door op de <guibutton>Meer...</guibutton>-knop te klikken."

#: C/deskbar.xml:258(title) 
msgid "Changing the order of search extensions"
msgstr "De volgorde van de zoekuitbreidingen wijzigen"

#: C/deskbar.xml:259(para) 
msgid "You can change the order of the search extensions, so that types of search which are more important to you are displayed at the start of the search results."
msgstr "U kunt de volgorde van de zoekuitbreidingen aanpassen, zodat de zoektypes die voor u het meest belangrijk zijn aan het begin van de zoekresultaten weergeven worden."

#: C/deskbar.xml:268(para) 
msgid "Select the search extension, then click <guibutton>Top</guibutton>, <guibutton>Up</guibutton>, <guibutton>Down</guibutton> or <guibutton>Bottom</guibutton> to change the search extension's order."
msgstr "Selecteer een zoekuitbreiding en klik vervolgens op <guibutton>Bovenste</guibutton>, <guibutton>Omhoog</guibutton>, <guibutton>Omlaag</guibutton> of <guibutton>Onderste</guibutton> om de volgorde van de uitbreidingen te wijzigen."

#: C/deskbar.xml:269(para) 
msgid "Alternatively, drag and drop the search extensions to change their order."
msgstr "U kunt de zoekuitbreidingen ook slepen en neerzetten om de volgorde te wijzigen."

#: C/deskbar.xml:274(title) 
msgid "Extensions with errors"
msgstr "Uitbreidingen met fouten"

#: C/deskbar.xml:275(para) 
msgid "If an extension does not appear in the search results as expected, there may be a problem with it."
msgstr "Als een uitbreiding niet in de zoekresultaten verschijnt als verwacht, kan er een probleem mee opgetreden zijn."

#: C/deskbar.xml:281(para) 
msgid "Select the <guilabel>Extensions with Errors</guilabel> tab."
msgstr "Selecteer het tabblad <guilabel>Uitbreidingen met fouten</guilabel>."

#: C/deskbar.xml:284(para) 
msgid "To see the reason for an error, select the affected extension from the list. Information on the error will be shown below the list."
msgstr "Om de reden voor een fout te weergeven, selecteert u een een uitbreiding uit de lijst. Informatie over de foutmelding wordt onder de lijst weergeven."

#: C/deskbar.xml:291(title) 
msgid "Search history"
msgstr "Zoekgeschiedenis"

#: C/deskbar.xml:293(title) 
msgid "Using the history"
msgstr "De zoekgeschiedenis gebruiken"

#: C/deskbar.xml:294(para) 
msgid "The search history is a list of searches which you have made before. Instead of inputting the same search terms again, you can select a previous search from the history."
msgstr "De zoekgeschiedenis is een lijst van zoekacties die u al eerder heeft verricht. In plaats van dezelfde zoektermen nog eens te herhalen, kunt u een eerdere zoekactie uit de geschiedenis selecteren."

#: C/deskbar.xml:297(para) 
msgid "Activate Deskbar."
msgstr "Activeer Actiebalk."

#: C/deskbar.xml:300(para) 
msgid "Click <guibutton>Choose action</guibutton> and select a previous search from the list."
msgstr "Klik op <guibutton>Gekozen actie</guibutton> en selecteer een eerdere zoekactie uit de lijst."

#: C/deskbar.xml:303(para) 
msgid "The search you selected will be performed again."
msgstr "De gekozen zoekactie wordt vervolgens opnieuw uitgevoerd."

#: C/deskbar.xml:308(title) 
msgid "Clearing the history"
msgstr "De geschiedenis legen"

#: C/deskbar.xml:309(para) 
msgid "Sometimes you may want to clear your search history. There are two ways of achieving this:"
msgstr "Soms kan het nodig zijn om de zoekgeschiedenis te legen. Er zijn twee manieren om dit te doen:"

#: C/deskbar.xml:312(para) 
msgid "Activate Deskbar and click the <guilabel>Clear</guilabel> button to the right of the <guibutton>Choose action</guibutton> drop-down list."
msgstr "Activeer Actiebalk en klik op de knop <guilabel>Wissen</guilabel> rechts van de <guibutton>Gekozen actie</guibutton>-keuzelijst."

#: C/deskbar.xml:315(para) 
msgid "Right-click the Deskbar icon on the panel and select <guilabel>Clear History</guilabel>."
msgstr "Klik met de rechtermuisknop op het Actiebalk-pictogram en selecteer de menu-optie <guilabel>Geschiedenis wissen</guilabel>."

#: C/deskbar.xml:322(title) 
msgid "Installing new extensions"
msgstr "Nieuwe uitbreidingen installeren"

#: C/deskbar.xml:323(para) 
msgid "You can install new search extensions for Deskbar."
msgstr "U kunt nieuwe zoekuitbreidingen voor Actiebalk installeren."

#: C/deskbar.xml:324(para) 
msgid "Drag and drop a search extension onto the <application>Preferences</application> dialog to install it. This works with <filename>.py</filename>, <filename>.tar.gz</filename>, <filename>.tar.bz2</filename>, <filename>.tar</filename> and <filename>.zip</filename> files."
msgstr "Sleep een zoekuitbreiding naar het <application>Voorkeuren</application>-dialoog om het te installeren. Dit is mogelijk met <filename>.py</filename>-, <filename>.tar.gz</filename>-, <filename>.tar.bz2</filename>-, <filename>.tar</filename>- en <filename>.zip</filename>-bestanden."

#: C/deskbar.xml:325(para) 
msgid "Alternatively, you can drag and drop an URL from your web browser onto the <application>Preferences</application> dialog. The file will be downloaded and installed automatically."
msgstr "U kunt ook een URL vanuit uw webbrowser naar het <application>Voorkeuren</application>-dialoog slepen. Het bestand wordt vervolgens automatisch gedownload en geïnstalleerd."

#: C/deskbar.xml:339(title) 
msgid "About Deskbar"
msgstr "Informatie over Actiebalk"

#: C/deskbar.xml:340(para) 
msgid "Deskbar was written by Nigel Tao (<email>nigel tao myrealbox com</email>), Raphael Slinckx (<email>raphael slinckx net</email>), Mikkel Kamstrup Erlandsen (<email>kamstrup daimi au dk</email>), Sebastian Pölsterl (<email>marduk k-d-w org</email>). To find more information about Deskbar, please visit the <ulink url=\"http://www.gnome.org/projects/deskbar-applet/\"; type=\"http\">Deskbar Web page</ulink>."
msgstr "Actiebalk is geschreven door Nigel Tao (<email>nigel tao myrealbox com</email>), Raphael Slinckx (<email>raphael slinckx net</email>), Mikkel Kamstrup Erlandsen (<email>kamstrup daimi au dk</email>), Sebastian Pölsterl (<email>marduk k-d-w org</email>). Voor meer informatie over Actiebalk, bezoekt u de <ulink url=\"http://www.gnome.org/projects/deskbar-applet/\"; type=\"http\">Actiebalk-webpagina</ulink>."

#: C/deskbar.xml:347(para) 
msgid "To report a bug or make a suggestion regarding this application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">Feedback section of the GNOME User Guide</ulink>."
msgstr "Om een fout of een suggestie voor dit programma te melden, volgt u de instructies op in de <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">Feedback-sectie van de Gnome-gebruikershandleiding</ulink>."

#: C/deskbar.xml:353(para) 
msgid "This program is distributed under the terms of the GNU General Public license as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. A <ulink url=\"ghelp:gpl\" type=\"help\">copy of this license</ulink> is included with this documentation; another can be found in the file COPYING included with the source code of this program."
msgstr "Dit programma wordt verspreid onder de voorwaarden van de GNU General Public license zoals deze gepubliceerd is door de Free Software Foundation; ofwel versie 2 van de Licentie, ofwel (al naar gelang uw wensen) een willekeurige nieuwere versie. Een exemplaar van deze licentie kunt u vinden op deze <ulink url=\"ghelp:gpl\" type=\"help\">webpagina</ulink>, of in het bestand COPYING dat bijgesloten is bij de broncode van dit programma."

#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
#: C/deskbar.xml:0(None) 
msgid "translator-credits"
msgstr "Sander Pientka cumulus 007 cumulus007 gethost nl, 2008"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]