[gnome-cyr] Fresh meld-0.9 translationsДоброго времени суток.

К письму прикреплен свежий перевод для ветки branch-0_9 модуля Meld. В связи с этим вопрос: куда лучше отправлять po-файлы, чтобы не засорять список рассылки?

--
 Alexey "Ktirf" Rusakov
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Meld 0.9.4.1\n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2005-03-13 01:11+0300\n"
"Last-Translator: Alexey Rusakov <ktirf users sourceforge net>\n"
"Language-Team: Russian <gnome-cyr gnome org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Russian\n"
"X-Poedit-Basepath: .\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Poedit-SearchPath-0: .\n"

#: ../meld.desktop.in.h:1
msgid "Compare and merge your files."
msgstr "Ð?Ñ?огÑ?амма длÑ? Ñ?Ñ?авнениÑ? и Ñ?лиÑ?ниÑ? Ñ?айлов"

#: ../meld.desktop.in.h:2
msgid "Meld Diff Viewer"
msgstr "Meld - Ð?Ñ?оÑ?моÑ?Ñ? Ñ?азлиÑ?ий"

#: ../cvsview.py:40
msgid "Ignored:Non CVS:::Error::Newly added:Modified:<b>Conflict</b>:Removed:Missing"
msgstr "Ð?гноÑ?иÑ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?:Ð?еÑ? в CVS:::Ð?Ñ?ибка::Ð?обавлен:Ð?зменен:<b>Ð?онÑ?ликÑ?</b>:Удален:Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?еÑ?"

#: ../cvsview.py:167
#, python-format
msgid ""
"Error converting to a regular expression\n"
"The pattern was '%s'\n"
"The error was '%s'"
msgstr ""
"Ð?Ñ?ибка пÑ?и пÑ?еобÑ?азовании Ñ?егÑ?лÑ?Ñ?ного вÑ?Ñ?ажениÑ?.\n"
"Шаблон: '%s'\n"
"Ð?Ñ?ибка: '%s'"

#: ../cvsview.py:351
#: ../svnview.py:292
msgid "Name"
msgstr "Ð?мÑ?"

#: ../cvsview.py:368
#: ../svnview.py:309
msgid "Location"
msgstr "Ð?еÑ?Ñ?оположение"

#: ../cvsview.py:369
#: ../svnview.py:310
msgid "Status"
msgstr "СоÑ?Ñ?оÑ?ние"

#: ../cvsview.py:370
#: ../svnview.py:311
msgid "Rev"
msgstr "РедакÑ?иÑ?"

#: ../cvsview.py:371
#: ../svnview.py:312
#: ../glade2/cvsview.glade.h:21
msgid "Tag"
msgstr "Тег"

#: ../cvsview.py:372
#: ../svnview.py:313
msgid "Options"
msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?"

#: ../cvsview.py:409
#: ../dirdiff.py:364
#: ../svnview.py:350
#, python-format
msgid "[%s] Scanning"
msgstr "[%s] Ð?Ñ?оÑ?моÑ?Ñ?"

#: ../cvsview.py:436
#: ../dirdiff.py:373
#: ../svnview.py:377
#, python-format
msgid "[%s] Scanning %s"
msgstr "[%s] Ð?Ñ?оÑ?моÑ?Ñ? %s"

#: ../cvsview.py:452
#: ../svnview.py:393
msgid "(Empty)"
msgstr "(Ð?Ñ?Ñ?Ñ?о)"

#: ../cvsview.py:488
#: ../svnview.py:429
#, python-format
msgid "[%s] Fetching differences"
msgstr "[%s] Ð?Ñ?Ñ?иÑ?лÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?азлиÑ?иÑ?"

#: ../cvsview.py:495
#: ../svnview.py:437
#, python-format
msgid "[%s] Applying patch"
msgstr "[%s] Ð?акладÑ?ваеÑ?Ñ?Ñ? заплаÑ?ка"

#: ../cvsview.py:499
#: ../svnview.py:441
msgid "No differences found."
msgstr "РазлиÑ?ий не найдено."

#: ../cvsview.py:573
#: ../svnview.py:515
msgid "Select some files first."
msgstr "СнаÑ?ала вÑ?беÑ?иÑ?е Ñ?айлÑ?."

#: ../cvsview.py:594
#: ../dirdiff.py:549
#: ../svnview.py:536
#, python-format
msgid ""
"'%s' is a directory.\n"
"Remove recusively?"
msgstr ""
"'%s' - Ñ?Ñ?о каÑ?алог.\n"
"УдалиÑ?Ñ? его вмеÑ?Ñ?е Ñ? Ñ?одеÑ?жимÑ?м?"

#: ../cvsview.py:599
#: ../dirdiff.py:556
#: ../svnview.py:541
#, python-format
msgid ""
"Error removing %s\n"
"\n"
"%s."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ибка пÑ?и Ñ?далении %s\n"
"\n"
"%s."

#: ../dirdiff.py:253
#: ../dirdiff.py:268
#, python-format
msgid "Error converting pattern '%s' to regular expression"
msgstr "Ð?Ñ?ибка пÑ?и пÑ?еобÑ?азовании Ñ?аблона '%s' в Ñ?егÑ?лÑ?Ñ?ное вÑ?Ñ?ажение"

#: ../dirdiff.py:284
#, python-format
msgid "Hide %s"
msgstr "_СкÑ?Ñ?Ñ?Ñ? %s"

#: ../dirdiff.py:406
#, python-format
msgid "'%s' hidden by '%s'"
msgstr "'%s' Ñ?кÑ?Ñ?ваеÑ?Ñ?Ñ? '%s'"

#: ../dirdiff.py:412
#, python-format
msgid ""
"You are running a case insensitive comparison on a case sensitive filesystem. Some files are not visible:\n"
"%s"
msgstr ""
"Ð?Ñ? пÑ?оводиÑ?е Ñ?Ñ?авнение без Ñ?Ñ?еÑ?а Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?а на Ñ?айловой Ñ?иÑ?Ñ?еме, Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?виÑ?елÑ?ной к Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?Ñ?. Ð?екоÑ?оÑ?Ñ?е Ñ?айлÑ? могÑ?Ñ? бÑ?Ñ?Ñ? не виднÑ?:\n"
"%s"

#: ../dirdiff.py:478
#, python-format
msgid "[%s] Done"
msgstr "[%s] Ð?оÑ?ово"

#: ../dirdiff.py:524
#, python-format
msgid ""
"'%s' exists.\n"
"Overwrite?"
msgstr ""
"'%s' Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?еÑ?.\n"
"Ð?еÑ?епиÑ?аÑ?Ñ??"

#: ../dirdiff.py:531
#, python-format
msgid ""
"Error copying '%s' to '%s'\n"
"\n"
"%s."
msgstr ""
"Ð?Ñ?оизоÑ?ла оÑ?ибка пÑ?и копиÑ?овании '%s' в '%s'\n"
"\n"
"%s."

#. singular,plural
#: ../dirdiff.py:567
#, fuzzy
msgid "second,seconds:minute,minutes:hour,hours:day,days:week,weeks:month,months:year,years"
msgstr "Ñ?ек,Ñ?ек:мин,мин:Ñ?,Ñ?:денÑ?,дней:нед,нед:меÑ?,меÑ?:г,г"

#: ../filediff.py:219
msgid "INS,OVR"
msgstr "Ð?СТ,Ð?Ð?Ð?"

#. insert/overwrite
#: ../filediff.py:220
#, python-format
msgid "Ln %i, Col %i"
msgstr " СÑ?Ñ? %d, СÑ?лб %d"

#: ../filediff.py:269
#, python-format
msgid "Regular expression '%s' changed the number of lines in the file. Comparison will be incorrect. See the user manual for more details."
msgstr "РегÑ?лÑ?Ñ?ное вÑ?Ñ?ажение '%s' оÑ?ваÑ?Ñ?ваеÑ? болÑ?Ñ?е одной Ñ?Ñ?Ñ?оки. РезÑ?лÑ?Ñ?аÑ? Ñ?Ñ?авнениÑ? бÑ?деÑ? неÑ?оÑ?нÑ?м. Ð?одÑ?обноÑ?Ñ?и можно Ñ?знаÑ?Ñ? в Ñ?Ñ?ководÑ?Ñ?ве полÑ?зоваÑ?елÑ?."

#: ../filediff.py:512
#, python-format
msgid ""
"Regular expression error\n"
"'%s'"
msgstr ""
"Ð?Ñ?ибка в Ñ?егÑ?лÑ?Ñ?ном вÑ?Ñ?ажении\n"
"'%s'"

#: ../filediff.py:524
#, python-format
msgid "The regular expression '%s' was not found."
msgstr "РегÑ?лÑ?Ñ?ное вÑ?Ñ?ажение `%s' не найдено."

#: ../filediff.py:526
#, python-format
msgid "The text '%s' was not found."
msgstr "ТекÑ?Ñ? '%s' не найден."

#: ../filediff.py:565
#, python-format
msgid "[%s] Set num panes"
msgstr "[%s] Ð?пÑ?еделÑ?еÑ?Ñ?Ñ? колиÑ?еÑ?Ñ?во панелей"

#: ../filediff.py:572
#, python-format
msgid "[%s] Opening files"
msgstr "[%s] Ð?Ñ?кÑ?Ñ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?айлÑ?"

#: ../filediff.py:588
#, python-format
msgid ""
"Could not open '%s' for reading.\n"
"\n"
"The error was:\n"
"%s"
msgstr ""
"Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ? '%s' на Ñ?Ñ?ение.\n"
"\n"
"Ð?Ñ?ибка:\n"
"%s"

#: ../filediff.py:592
#, python-format
msgid "[%s] Reading files"
msgstr "[%s] ЧÑ?ение Ñ?айлов"

#: ../filediff.py:607
#, python-format
msgid ""
"Could not read from '%s'.\n"
"\n"
"I tried encodings %s."
msgstr ""
"Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? пÑ?оÑ?иÑ?аÑ?Ñ? '%s'.\n"
"\n"
"Ð?Ñ?ли иÑ?пÑ?обованÑ? кодиÑ?овки %s."

#: ../filediff.py:612
#, python-format
msgid ""
"Could not read from '%s'.\n"
"\n"
"The error was:\n"
"%s"
msgstr ""
"Ð?е Ñ?далоÑ?Ñ? пÑ?оÑ?иÑ?аÑ?Ñ? '%s'.\n"
"\n"
"Ð?Ñ?ибка:\n"
"%s"

#: ../filediff.py:632
#, python-format
msgid "[%s] Computing differences"
msgstr "[%s] Ð?Ñ?Ñ?иÑ?ление Ñ?азлиÑ?ий"

#: ../filediff.py:707
#, python-format
msgid "Choose a name for buffer %i."
msgstr "Ð?Ñ?беÑ?иÑ?е имÑ? длÑ? бÑ?Ñ?еÑ?а %i."

#: ../filediff.py:718
#, python-format
msgid ""
"\"%s\" exists!\n"
"Overwrite?"
msgstr ""
"'%s' Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?еÑ?!\n"
"Ð?еÑ?епиÑ?аÑ?Ñ??"

#: ../filediff.py:732
#, python-format
msgid ""
"This file '%s' contains a mixture of line endings.\n"
"\n"
"Which format would you like to use?"
msgstr ""
"Файл '%s' Ñ?одеÑ?жиÑ? конÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ок в Ñ?азнÑ?Ñ? Ñ?оÑ?маÑ?аÑ?.\n"
"\n"
"Ð?акой Ñ?оÑ?маÑ? вÑ? Ñ?оÑ?иÑ?е иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ??"

#: ../filediff.py:748
#, python-format
msgid ""
"'%s' contains characters not encodable with '%s'\n"
"Would you like to save as UTF-8?"
msgstr ""
"'%s' Ñ?одеÑ?жиÑ? Ñ?имволÑ?, коÑ?оÑ?Ñ?е нелÑ?зÑ? закодиÑ?оваÑ?Ñ? в '%s'.\n"
"ХоÑ?иÑ?е Ñ?оÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? в UTF-8?"

#: ../filediff.py:755
#, python-format
msgid ""
"Error writing to %s\n"
"\n"
"%s."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ибка запиÑ?и в '%s'\n"
"\n"
"%s."

#: ../filediff.py:814
#, python-format
msgid ""
"Refreshing will discard changes in:\n"
"%s\n"
"\n"
"You cannot undo this operation."
msgstr ""
"Ð?бновление пÑ?иведеÑ? к поÑ?еÑ?е изменений в Ñ?ледÑ?Ñ?Ñ?иÑ? Ñ?айлаÑ?:\n"
"%s\n"
"\n"
"Ð?Ñ? не Ñ?можеÑ?е оÑ?мениÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ? опеÑ?аÑ?иÑ?."

#: ../meld:50
#, c-format
msgid "Meld requires python%s or higher."
msgstr "Meld Ñ?Ñ?ебÑ?еÑ? python%s или более поздний."

#: ../meld:60
msgid "Meld requires a recent version of pygtk."
msgstr "Meld Ñ?Ñ?ебÑ?еÑ? более новÑ?Ñ? веÑ?Ñ?иÑ? pygtk, Ñ?ем Ñ?Ñ?Ñ?ановленнаÑ?."

#: ../meld:61
#, c-format
msgid "pygtk-%s or higher is recommended."
msgstr "РекомендÑ?еÑ?Ñ?Ñ? pygtk-%s или новее."

#: ../meld:71
#, c-format
msgid "Meld works best with pygtk-%s or higher. (found %s)"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?Ñ?е вÑ?его Meld Ñ?абоÑ?аеÑ? Ñ? pygtk-%s или более новой (обнаÑ?Ñ?жена веÑ?Ñ?иÑ? %s)"

#: ../meld:72
msgid "Due to incompatible API changes some functions may not operate as expected."
msgstr "Ð?еÑ?ооÑ?веÑ?Ñ?Ñ?вие пÑ?огÑ?аммного инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ?а можеÑ? пÑ?ивеÑ?Ñ?и к Ñ?омÑ?, Ñ?Ñ?о некоÑ?оÑ?Ñ?е Ñ?Ñ?нкÑ?ии не бÑ?дÑ?Ñ? ноÑ?малÑ?но Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ?."

#: ../meldapp.py:294
msgid "Line numbers are only available if you have pysourceview installed."
msgstr "Ð?омеÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?ок могÑ?Ñ? показÑ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?олÑ?ко пÑ?и Ñ?Ñ?Ñ?ановленном модÑ?ле pygtksourceview."

#: ../meldapp.py:298
msgid "Syntax highlighting is only available if you have pysourceview installed."
msgstr "Ð?одÑ?веÑ?ка Ñ?инÑ?акÑ?иÑ?а можеÑ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?олÑ?ко пÑ?и Ñ?Ñ?Ñ?ановленном модÑ?ле pygtksourceview."

#: ../meldapp.py:744
msgid "Cannot compare a mixture of files and directories.\n"
msgstr "Ð?евозможно Ñ?Ñ?авниÑ?Ñ? Ñ?меÑ?Ñ? Ñ?айлов и каÑ?алогов.\n"

#: ../meldapp.py:746
msgid "folder"
msgstr "папка"

#: ../meldapp.py:747
msgid "file"
msgstr "Ñ?айл"

#: ../meldapp.py:748
msgid "nonexistant"
msgstr "не Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?еÑ?"

#. ###############################################################################
#: ../meldapp.py:803
msgid ""
"Meld is a file and directory comparison tool. Usage:\n"
"\n"
"  meld            Start with no windows open\n"
"  meld <dir>         Start with CVS browser in 'dir'\n"
"  meld <file>         Start with CVS diff of 'file'\n"
"  meld <file> <file> [file]  Start with 2 or 3 way file comparison\n"
"  meld <dir> <dir> [dir]  Start with 2 or 3 way directory comparison\n"
"\n"
"Options:\n"
"  -h, --help         Show this help text and exit\n"
"  -v, --version        Display the version and exit\n"
"\n"
"For more information choose help -> contents.\n"
"Report bugs at http://bugzilla.gnome.org/buglist.cgi?product=meld\n";
"Discuss meld at http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-devtools\n";
msgstr ""
"Meld - Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?едÑ?Ñ?во Ñ?Ñ?авнениÑ? Ñ?айлов и папок. Ð?Ñ?полÑ?зование:\n"
"\n"
"  meld            Ð?апÑ?Ñ?к без оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? вкладок\n"
"  meld <dir>         Ð?Ñ?оÑ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? оÑ?лиÑ?иÑ? Ñ?айлов из <dir> оÑ? иÑ? копий в CVS\n"
"  meld <file>         СÑ?авниÑ?Ñ? <file> Ñ? его копией в CVS (cvs diff)\n"
"  meld <file> <file> [file]  СÑ?авниÑ?Ñ? 2 или 3 Ñ?айла\n"
"  meld <dir> <dir> [dir]  СÑ?авниÑ?Ñ? 2 или 3 папки\n"
"\n"
"Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?:\n"
"  -h, --help         Ð?оказаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?оÑ? Ñ?екÑ?Ñ? и вÑ?йÑ?и\n"
"  -v, --version        Ð?оказаÑ?Ñ? даннÑ?е о веÑ?Ñ?ии и вÑ?йÑ?и\n"
"\n"
"Ð?лÑ? далÑ?нейÑ?ей инÑ?оÑ?маÑ?ии вÑ?беÑ?иÑ?е в менÑ? СпÑ?авка -> СодеÑ?жание.\n"
"Ð?б оÑ?ибкаÑ? и пожеланиÑ?Ñ? Ñ?ообÑ?айÑ?е на at http://bugzilla.gnome.org/buglist.cgi?product=meld\n";
"Meld обÑ?Ñ?ждаеÑ?Ñ?Ñ? на http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-devtools\n";

#: ../meldapp.py:820
#, python-format
msgid ""
"Meld %s\n"
"Written by Stephen Kennedy <stevek gnome org>"
msgstr ""
"Meld %s\n"
"Ð?вÑ?оÑ? - СÑ?ивен Ð?еннеди <stevek gnome org>"

#: ../meldapp.py:873
#, python-format
msgid "Wrong number of arguments (Got %i)"
msgstr "Ð?евеÑ?ное Ñ?иÑ?ло аÑ?гÑ?менÑ?ов (вÑ?его %i) "

#: ../melddoc.py:45
msgid "untitled"
msgstr "без имени"

#. no common path. empty names get changed to "[None]"
#: ../misc.py:120
msgid "[None]"
msgstr "(Ð?еÑ?)"

#: ../svnview.py:42
msgid "Ignored:Non SVN:::Error::Newly added:Modified:<b>Conflict</b>:Removed:Missing"
msgstr "Ð?гноÑ?иÑ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?:Ð?е из SVN:::Ð?Ñ?ибка::Ð?обавлен:Ð?зменен:<b>Ð?онÑ?ликÑ?</b>:Удален:Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?еÑ?"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:1
msgid "Add _Binary"
msgstr "Ð?обавиÑ?Ñ? как двоиÑ?нÑ?й Ñ?айл"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:2
msgid "Add to CVS"
msgstr "Ð?обавиÑ?Ñ? в CVS"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:3
msgid "CVS Log"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?нал CVS"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:4
msgid "Commit"
msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? в CVS"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:5
msgid "Commit Files"
msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? изменÑ?ннÑ?е Ñ?айлÑ? в CVS"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:6
msgid "Date"
msgstr "Ð?аÑ?а"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:7
msgid "Delete locally"
msgstr "УдалиÑ?Ñ? Ñ?абоÑ?Ñ?Ñ? копиÑ?"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:8
msgid "Diff Options"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки Ñ?Ñ?авнениÑ?"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:9
msgid "Diff selected"
msgstr "СÑ?авниÑ?Ñ? вÑ?бÑ?анное"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:10
msgid "Flatten directories"
msgstr "Ð?оказÑ?ваÑ?Ñ? плоÑ?ким Ñ?пиÑ?ком"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:11
msgid "Ignored"
msgstr "Ð?гноÑ?иÑ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:12
msgid "Local copy against other remote revision"
msgstr "СвоÑ? копиÑ? Ñ? дÑ?Ñ?гой Ñ?евизией на Ñ?еÑ?веÑ?е"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:13
msgid "Local copy against same remote revision"
msgstr "СвоÑ? копиÑ? Ñ? Ñ?ооÑ?веÑ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?ей Ñ?евизией на Ñ?еÑ?веÑ?е"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:14
msgid "Log Message"
msgstr "СообÑ?ение жÑ?Ñ?нала"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:15
msgid "Non _CVS"
msgstr "Ð?еÑ? в CVS"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:16
msgid "Previous Logs"
msgstr "Ð?Ñ?оÑ?лÑ?е Ñ?ообÑ?ениÑ?"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:17
msgid "Remove _Locally"
msgstr "УдалиÑ?Ñ? Ñ?абоÑ?Ñ?Ñ? копиÑ?"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:18
msgid "Remove from CVS"
msgstr "УдалиÑ?Ñ? из CVS"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:19
#: ../glade2/dirdiff.glade.h:20
msgid "Show modified"
msgstr "Ð?оказаÑ?Ñ? изменÑ?ннÑ?е"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:20
msgid "Show non-CVS"
msgstr "Ð?оказаÑ?Ñ? Ñ?айлÑ?, коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? неÑ? в CVS"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:22
msgid "Update"
msgstr "Ð?бновиÑ?Ñ?"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:23
msgid "_Add"
msgstr "Ð?об_авиÑ?Ñ?"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:24
msgid "_Commit"
msgstr "УÑ?веÑ?диÑ?Ñ?"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:25
#: ../glade2/meldapp.glade.h:89
msgid "_Diff"
msgstr "СÑ?авниÑ?Ñ?"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:26
msgid "_Edit"
msgstr "_РедакÑ?иÑ?оваÑ?Ñ?"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:27
msgid "_Flatten"
msgstr "Ð?ак Ñ?пиÑ?ок"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:28
msgid "_Modified"
msgstr "Ð?зменен"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:29
msgid "_Normal"
msgstr "_Ð?бÑ?Ñ?нÑ?й"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:30
msgid "_Remove"
msgstr "У_далиÑ?Ñ?"

#: ../glade2/cvsview.glade.h:31
msgid "_Update"
msgstr "_Ð?бновиÑ?Ñ?"

#: ../glade2/filediff.glade.h:1
msgid ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Some files have been modified.\n"
"Which ones would you like to save?</span>"
msgstr ""
"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Ð?екоÑ?оÑ?Ñ?е Ñ?айлÑ? бÑ?ли измененÑ?.\n"
"Ð?акие из ниÑ? вÑ? Ñ?оÑ?иÑ?е Ñ?оÑ?Ñ?аниÑ?Ñ??</span>"

#: ../glade2/filediff.glade.h:3
msgid "Copy All _Left"
msgstr "СкопиÑ?оваÑ?Ñ? влево"

#: ../glade2/filediff.glade.h:4
msgid "Copy All _Right"
msgstr "СкопиÑ?оваÑ?Ñ? впÑ?аво"

#: ../glade2/filediff.glade.h:5
#: ../glade2/dirdiff.glade.h:9
msgid "Edit"
msgstr "Ð?змениÑ?Ñ?"

#: ../glade2/filediff.glade.h:6
msgid "Find"
msgstr "Ð?айÑ?и"

#: ../glade2/filediff.glade.h:7
msgid "Match _entire word only"
msgstr "ТолÑ?ко _полнÑ?е Ñ?лова"

#: ../glade2/filediff.glade.h:8
msgid "Regular e_xpression"
msgstr "_РегÑ?лÑ?Ñ?ное вÑ?Ñ?ажение"

#: ../glade2/filediff.glade.h:9
msgid "Save modified files?"
msgstr "СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ? изменÑ?ннÑ?е Ñ?айлÑ??"

#: ../glade2/filediff.glade.h:10
msgid "Search for:"
msgstr "Ð?айÑ?и:"

#: ../glade2/filediff.glade.h:11
msgid "_Match case"
msgstr "УÑ?иÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? _Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?"

#: ../glade2/filediff.glade.h:12
msgid "_Wrap around"
msgstr "Ð?еÑ?е_Ñ?одиÑ?Ñ? к наÑ?алÑ?"

#: ../glade2/dirdiff.glade.h:1
msgid "Case"
msgstr "РегиÑ?Ñ?Ñ? Ñ?имволов"

#: ../glade2/dirdiff.glade.h:2
msgid "Copy Left"
msgstr "СкопиÑ?оваÑ?Ñ? влево"

#: ../glade2/dirdiff.glade.h:3
msgid "Copy Right"
msgstr "СкопиÑ?оваÑ?Ñ? впÑ?аво"

#: ../glade2/dirdiff.glade.h:4
msgid "Copy left"
msgstr "СкопиÑ?оваÑ?Ñ? влево"

#: ../glade2/dirdiff.glade.h:5
msgid "Copy right"
msgstr "СкопиÑ?оваÑ?Ñ? впÑ?аво"

#: ../glade2/dirdiff.glade.h:6
msgid "Delete selected"
msgstr "УдалиÑ?Ñ? вÑ?бÑ?анное"

#: ../glade2/dirdiff.glade.h:7
msgid "Diff"
msgstr "СÑ?авниÑ?Ñ?"

#: ../glade2/dirdiff.glade.h:8
msgid "Diff selection"
msgstr "СÑ?авниÑ?Ñ? вÑ?бÑ?анное"

#: ../glade2/dirdiff.glade.h:10
msgid "Hide selected"
msgstr "СкÑ?Ñ?Ñ?Ñ? вÑ?бÑ?анное"

#: ../glade2/dirdiff.glade.h:11
msgid "Hide..."
msgstr "СкÑ?Ñ?Ñ?Ñ?..."

#: ../glade2/dirdiff.glade.h:12
msgid "Ignore case of entries"
msgstr "Ð?гноÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?"

#: ../glade2/dirdiff.glade.h:13
msgid "Launch _Comparison"
msgstr "Ð?апÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?Ñ?авнение"

#: ../glade2/dirdiff.glade.h:14
msgid "Left"
msgstr "Слева"

#: ../glade2/dirdiff.glade.h:15
msgid "Modified"
msgstr "Ð?зменÑ?н"

#: ../glade2/dirdiff.glade.h:16
msgid "New"
msgstr "Ð?овÑ?й"

#: ../glade2/dirdiff.glade.h:17
msgid "Right"
msgstr "СпÑ?ава"

#: ../glade2/dirdiff.glade.h:18
msgid "Same"
msgstr "ТоÑ? же"

#: ../glade2/dirdiff.glade.h:19
msgid "Show identical"
msgstr "Ð?оказаÑ?Ñ? иденÑ?иÑ?нÑ?е"

#: ../glade2/dirdiff.glade.h:21
msgid "Show new"
msgstr "Ð?оказаÑ?Ñ? новÑ?е"

#: ../glade2/dirdiff.glade.h:22
msgid "_Delete Selected"
msgstr "УдалиÑ?Ñ? вÑ?бÑ?анное"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:1
msgid " spaces."
msgstr "пÑ?обелам (пÑ?обелÑ?)."

#: ../glade2/meldapp.glade.h:2
msgid "(gnome-default-editor)"
msgstr "ТекÑ?Ñ?овÑ?й Ñ?едакÑ?оÑ? по Ñ?молÑ?аниÑ?"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:3
msgid "<b>Drawing Style</b>"
msgstr "<b>Ð?ид полоÑ?Ñ? Ñ? Ñ?азлиÑ?иÑ?ми</b>"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:4
msgid "<b>Edit Menu</b>"
msgstr "<b>РедакÑ?оÑ?</b>"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:5
msgid "<b>Font</b>"
msgstr "<b>ШÑ?иÑ?Ñ?</b>"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:6
msgid "<b>Global options</b>"
msgstr "<b>Ð?бÑ?ие паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?</b>"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:7
msgid "<b>Loading</b>"
msgstr "<b>Ð?агÑ?Ñ?зка</b>"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:8
msgid "<b>Misc</b>"
msgstr "<b>Разное</b>"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:9
msgid "<b>Saving</b>"
msgstr "<b>СоÑ?Ñ?анение</b>"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:10
msgid "<b>Toolbar Appearance</b>"
msgstr "<b>Ð?ид панели инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?ов</b>"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:11
msgid "<b>Update Options</b>"
msgstr "<b>Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? обновлениÑ?</b>"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:12
msgid "<b>Whitespace</b>"
msgstr "<b>Ð?Ñ?обел</b>"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:13
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">CVS</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">CVS</span>"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:14
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Diff</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">СÑ?авнение</span>"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:15
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Display</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Ð?неÑ?ний вид</span>"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:16
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Editor</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Ð?нÑ?Ñ?Ñ?енний Ñ?едакÑ?оÑ?</span>"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:17
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Encoding</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Ð?одиÑ?овки</span>"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:18
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">File Filters</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">ФилÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?айлов</span>"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:19
msgid "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Text Filters</span>"
msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">ФилÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?азлиÑ?ий</span>"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:20
msgid "Automatically supply missing newline at end of file."
msgstr "Ð?обавлÑ?Ñ?Ñ? Ñ?имвол новой Ñ?Ñ?Ñ?оки в конÑ?е Ñ?айла, еÑ?ли его Ñ?ам неÑ?."

#: ../glade2/meldapp.glade.h:21
msgid "CVS"
msgstr "CVS"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:22
msgid "CVS Directory"
msgstr "Ð?аÑ?алог CVS"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:23
msgid "CVS binary"
msgstr "Ð?Ñ?огÑ?амма CVS"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:24
msgid "CVS view"
msgstr "Ð?ид CVS"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:25
msgid "C_VS Browser"
msgstr "СÑ?авнение Ñ? CVS"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:26
msgid "Choose Files"
msgstr "Ð?Ñ?беÑ?иÑ?е Ñ?Ñ?авниваемÑ?е обÑ?екÑ?Ñ?"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:27
msgid "Choose how the central bar of the diff viewer is drawn. You may wish to choose a simpler mode if you find scrolling is slow."
msgstr "Ð?Ñ?беÑ?иÑ?е вид полоÑ?Ñ? Ñ?азлиÑ?ий пÑ?и Ñ?Ñ?авнении. Ð?Ñ?ли пÑ?окÑ?Ñ?Ñ?ка покажеÑ?Ñ?Ñ? вам медленной, попÑ?обÑ?йÑ?е вÑ?бÑ?аÑ?Ñ? вид попÑ?оÑ?е."

#: ../glade2/meldapp.glade.h:28
msgid "Copyright (C) 2002 Stephen Kennedy"
msgstr "Copyright (C) 2002 Stephen Kennedy"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:29
msgid "Create missing directories (-d)"
msgstr "СоздаваÑ?Ñ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?ие каÑ?алоги (-d)"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:30
msgid "Curved : Filled Curves"
msgstr "Ð?Ñ?ивÑ?е: Ñ?глаженнÑ?е линии, заполненнÑ?е Ñ?веÑ?ом"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:31
msgid "Custom command"
msgstr "Ð?олÑ?зоваÑ?елÑ?Ñ?каÑ? команда"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:32
msgid "Display"
msgstr "Ð?неÑ?ний вид"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:33
msgid "Edit menu popup invokes"
msgstr "Ð?оманда Ñ?едакÑ?иÑ?ованиÑ? из конÑ?екÑ?Ñ?ного менÑ? вÑ?зÑ?ваеÑ?"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:34
msgid "Editor"
msgstr "РедакÑ?оÑ?"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:35
msgid "Encoding"
msgstr "Ð?одиÑ?овка"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:36
msgid "File Filters"
msgstr "ФилÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?айлов"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:37
msgid "Gnome Default"
msgstr "Ð?Ñ?инÑ?Ñ?ое в GNOME по Ñ?молÑ?аниÑ?"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:38
msgid "Gnome default editor"
msgstr "ТекÑ?Ñ?овÑ?й Ñ?едакÑ?оÑ? по Ñ?молÑ?аниÑ?"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:39
msgid "Icons Only"
msgstr "ТолÑ?ко знаÑ?ки"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:40
msgid "Ignore .cvsrc (-f)"
msgstr "Ð?е иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? .cvsrc (-f)"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:41
msgid "Ignore changes in amount of white space"
msgstr "-b --ignore-space-change Ð?гноÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? изменениÑ? Ñ?иÑ?ла пÑ?обелÑ?нÑ?Ñ? Ñ?имволов."

#: ../glade2/meldapp.glade.h:42
msgid "Ignore changes in case; consider upper and lower-case letters equivalent"
msgstr "Ð?Ñ?опÑ?Ñ?каÑ?Ñ? Ñ?азлиÑ?иÑ? в Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?е Ñ?имволов, заглавнÑ?е и Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?нÑ?е бÑ?квÑ? бÑ?дÑ?Ñ? Ñ?Ñ?иÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? одинаковÑ?ми"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:43
msgid "Ignore changes that just insert or delete blank lines"
msgstr "Ð?Ñ?опÑ?Ñ?каÑ?Ñ? Ñ?азлиÑ?иÑ? в пÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?окаÑ?"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:44
msgid "Ignore changes which insert or delete blank lines"
msgstr "Ð?Ñ?опÑ?Ñ?каÑ?Ñ? Ñ?азлиÑ?иÑ? в пÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?окаÑ?"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:45
msgid "Internal editor"
msgstr "Ð?нÑ?Ñ?Ñ?енний Ñ?едакÑ?оÑ?"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:46
msgid "Line Wrapping "
msgstr "Режим пеÑ?еноÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?ок"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:47
msgid "Locate CVS binary : Meld"
msgstr "УкажиÑ?е Ñ?аÑ?положение пÑ?огÑ?аммÑ? CVS : Meld"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:48
msgid "Meld"
msgstr "Meld"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:49
msgid "Mine"
msgstr "Ð?ой"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:50
msgid "My Directory"
msgstr "Ð?ой каÑ?алог"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:51
msgid "My File"
msgstr "Ð?ой Ñ?айл"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:52
msgid "New..."
msgstr "Ð?овое..."

#: ../glade2/meldapp.glade.h:53
msgid "Original"
msgstr "Ð?Ñ?игинал"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:54
msgid "Original Directory"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?однÑ?й каÑ?алог"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:55
msgid "Original File"
msgstr "Ð?Ñ?Ñ?однÑ?й Ñ?айл"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:56
msgid "Other"
msgstr "ТÑ?еÑ?ий"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:57
msgid "Other Directory"
msgstr "ТÑ?еÑ?ий каÑ?алог"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:58
msgid "Other File"
msgstr "ТÑ?еÑ?ий Ñ?айл"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:59
msgid "Preferences : Meld"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?ойки : Meld"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:60
msgid "Prune empty directories (-P)"
msgstr "УдалÑ?Ñ?Ñ? пÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е каÑ?алоги (-P)"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:61
msgid "Quiet mode (-q)"
msgstr "ТиÑ?ий Ñ?ежим (-q)"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:62
msgid "Report _Bug"
msgstr "Ð?_Ñ?оÑ?лаÑ?Ñ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ? об оÑ?ибке"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:63
msgid "SVN Directory"
msgstr "Ð?аÑ?алог SVN"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:64
msgid "SVN view"
msgstr "РабоÑ?а Ñ? SVN"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:65
msgid "Save in UTF-8 encoding"
msgstr "СоÑ?Ñ?анÑ?Ñ?Ñ? в UTF-8"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:66
msgid "Save in the files original encoding"
msgstr "СоÑ?Ñ?анÑ?Ñ?Ñ? Ñ?айлÑ? в иÑ? иÑ?Ñ?одной кодиÑ?овке"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:67
msgid "Show line numbers"
msgstr "Ð?оказÑ?ваÑ?Ñ? номеÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?ок"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:68
msgid "Simple : Lines only"
msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ?ой: пÑ?Ñ?мÑ?е линии без заполнениÑ? Ñ?веÑ?ом"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:69
msgid "Solid  Filled Quadilaterals"
msgstr "С заполнением: Ñ?веÑ?нÑ?е Ñ?Ñ?апеÑ?ии"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:70
msgid "Tabs equivalent to "
msgstr "ТабÑ?лÑ?Ñ?ии Ñ?ооÑ?веÑ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ? "

#: ../glade2/meldapp.glade.h:71
msgid "Text Beside Icons"
msgstr "ТекÑ?Ñ? Ñ?Ñ?дом Ñ? знаÑ?ками"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:72
msgid "Text Filters"
msgstr "ФилÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?азлиÑ?ий"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:73
msgid "Text Only"
msgstr "ТолÑ?ко Ñ?екÑ?Ñ?"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:74
msgid "Text Under Icons"
msgstr "ТекÑ?Ñ? под знаÑ?ками"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:75
msgid "Three way directory"
msgstr "СÑ?авнение Ñ? Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?им каÑ?алогом"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:76
msgid "Three way file"
msgstr "СÑ?авнение Ñ? Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?им Ñ?айлом"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:77
msgid "Two way directory"
msgstr "СÑ?авнение двÑ?Ñ? каÑ?алогов"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:78
msgid "Two way file"
msgstr "СÑ?авнение двÑ?Ñ? Ñ?айлов"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:79
msgid "Use Compression (-z)"
msgstr "Ð?Ñ?полÑ?зоваÑ?Ñ? Ñ?жаÑ?ие (-z)"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:80
msgid "Use GNOME monospace font."
msgstr "Ð?Ñ?полÑ?зоваÑ?Ñ? Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?нÑ?й Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?еÑ?минала GNOME"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:81
msgid "Use custom font."
msgstr "Ð?Ñ?полÑ?зоваÑ?Ñ? дÑ?Ñ?гой Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:82
msgid "Use syntax highlighting"
msgstr "Ð?клÑ?Ñ?иÑ?Ñ? подÑ?веÑ?кÑ? Ñ?инÑ?акÑ?иÑ?а"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:83
msgid "When loading, try these codecs in order. (e.g. utf8, iso8859)"
msgstr "Ð?Ñ?и загÑ?Ñ?зке пÑ?обоваÑ?Ñ? кодиÑ?овки в Ñ?Ñ?ом поÑ?Ñ?дке (напÑ?., utf8, iso8859)"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:84
msgid "When performing directory comparisons, you may filter out files and directories by name. Each pattern is a list of shell style wildcards separated by spaces."
msgstr "Ð?Ñ?и Ñ?Ñ?авнении папок вÑ? можеÑ?е Ñ?илÑ?Ñ?Ñ?оваÑ?Ñ? Ñ?айлÑ? и папки по иÑ? названиÑ?м. Ð?аждаÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ока - Ñ?Ñ?о Ñ?пиÑ?ок обÑ?Ñ?нÑ?Ñ? Ñ?айловÑ?Ñ? Ñ?аблонов, иÑ?полÑ?зÑ?емÑ?Ñ? в командной Ñ?Ñ?Ñ?оке, Ñ?азделÑ?ннÑ?Ñ? пÑ?обелами."

#: ../glade2/meldapp.glade.h:85
msgid "When performing file comparisons, you may ignore certain types of changes. Each pattern here is a python regular expression which replaces matching text with the empty string before comparison is performed. See the user manual for more details."
msgstr "Ð?Ñ?и Ñ?Ñ?авнении Ñ?айлов вÑ? можеÑ?е игноÑ?иÑ?оваÑ?Ñ? опÑ?еделÑ?ннÑ?е Ñ?ипÑ? Ñ?азлиÑ?ий. Ð?деÑ?Ñ? в каждой Ñ?Ñ?Ñ?оке - Ñ?егÑ?лÑ?Ñ?ное вÑ?Ñ?ажение Python; Ñ?овпадаÑ?Ñ?ий Ñ? ним Ñ?екÑ?Ñ? заменÑ?еÑ?Ñ?Ñ? пÑ?Ñ?Ñ?ой Ñ?Ñ?Ñ?окой."

#: ../glade2/meldapp.glade.h:86
msgid "Whitespace is significant"
msgstr "УÑ?иÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? пÑ?обелÑ?"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:87
msgid "_Character"
msgstr "Символ"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:88
msgid "_Contents"
msgstr "_СодеÑ?жание"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:90
msgid "_Directory Comparison"
msgstr "СÑ?авнение каÑ?алогов"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:91
msgid "_Down"
msgstr "Ð?_низ"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:92
msgid "_File Comparison"
msgstr "СÑ?авнение Ñ?айлов"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:93
msgid "_Logo"
msgstr "Эмблема"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:94
msgid "_New..."
msgstr "_Ð?овое Ñ?Ñ?авнение..."

#: ../glade2/meldapp.glade.h:95
msgid "_None"
msgstr "_Ð?еÑ?"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:96
msgid "_SVN Browser"
msgstr "СÑ?авнение Ñ? SVN"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:97
msgid "_Save"
msgstr "_СоÑ?Ñ?аниÑ?Ñ?"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:98
msgid "_Three Way Compare"
msgstr "ТÑ?Ñ?Ñ?меÑ?Ñ?ное Ñ?Ñ?авнение"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:99
msgid "_Up"
msgstr "_Ð?веÑ?Ñ?"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:100
msgid "_Word"
msgstr "Слово"

#: ../glade2/meldapp.glade.h:101
msgid "http://meld.sourceforge.net";
msgstr "http://meld.sourceforge.net";

#: ../glade2/meldapp.glade.h:102
msgid "utf8 iso8859"
msgstr "utf8 iso8859"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]