[Evolution] Evolution 2.32.xx && ISO 14755
Hello,

Does Evo support the ISO 14755 keyboard input method?
Thanks

        matthias
-- 
Matthias Apitz
t +49-89-61308 351 - f +49-89-61308 399 - m +49-170-4527211
e <guru unixarea de> - w http://www.unixarea.de/[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]