[gnome-software/gnome-3-30] Update Catalan translationcommit 522dfe8e00435f930a747960b048b2c5c53e1c8f
Author: Jordi Mas <jmas softcatala org>
Date:   Sat Aug 18 08:56:33 2018 +0200

    Update Catalan translation

 po/ca.po | 735 +++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 file changed, 405 insertions(+), 330 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 3cf08443..d0a3ccc0 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-software/issues\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-26 23:12+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-03-03 08:10+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-16 20:37+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-16 08:10+0100\n"
 "Last-Translator: Jordi Mas <jmas softcatala org>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
 "Language: ca\n"
@@ -108,22 +108,34 @@ msgstr ""
 "notificarà quan hi hagi actualitzacions."
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:15
-msgid "Whether to automatically download updates"
-msgstr "Si s'han de baixar les actualitzacions automàticament"
+msgid "Automatically download and install updates"
+msgstr "Baixa i instal·la les actualitzacions automàticament"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:16
 msgid ""
-"If enabled, GNOME Software automatically downloads updates in the background "
-"and prompts the user to install them when ready."
+"If enabled, GNOME Software automatically downloads software updates in the "
+"background, also installing ones that do not require a reboot."
 msgstr ""
 "Si s'habilita, el Programari del GNOME baixa actualitzacions automàticament "
-"en segon pla i demana a l'usuari instal·lar-les quan estan llestes."
+"en segon pla, i també instal·la les que no requereixen un reinici."
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:20
+msgid "Notify the user about software updated in the background"
+msgstr "Notifica a l'usuari que hi ha una actualització de programari en segon pla"
+
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:21
+msgid ""
+"If enabled, GNOME Software notifies the user about updates that happened "
+"whilst the user was idle."
+msgstr ""
+"Si s'habilita, el Programari del GNOME notifica a l'usuari de les actualitzacions "
+"que s'han produït mentre l'usuari no era present."
+
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:25
 msgid "Whether to automatically refresh when on a metered connection"
 msgstr "Si s'ha de refrescar automàticament en una connexió limitada"
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:21
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:26
 msgid ""
 "If enabled, GNOME Software automatically refreshes in the background even "
 "when using a metered connection (eventually downloading some metadata, "
@@ -134,26 +146,26 @@ msgstr ""
 "comprovant actualitzacions, etc el que podria representar despesa per "
 "l'usuari)."
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:25
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:30
 msgid "Whether it’s the very first run of GNOME Software"
 msgstr "Si és la primera execució del Programari del GNOME"
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:29
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:34
 msgid "Show star ratings next to applications"
 msgstr "Mostra les valoracions en estrelles al costat de les aplicacions"
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:33
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:38
 msgid "Filter applications based on the default branch set for the remote"
 msgstr ""
 "Filtra les aplicacions basant-se en la branca per defecte configurada pel "
 "remot"
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:37
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:42
 msgid "Non-free applications show a warning dialog before install"
 msgstr ""
 "Les aplicacions no lliures mostren un diàleg d'avís abans d'instal·lar-se"
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:38
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:43
 msgid ""
 "When non-free applications are installed a warning dialog can be shown. This "
 "controls if that dialog is suppressed."
@@ -161,40 +173,40 @@ msgstr ""
 "Quan s'instal·lin aplicacions no lliures es pot mostrar un diàleg d'avís. "
 "Això controla si el diàleg se suprimeix."
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:42
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:47
 msgid "A list of popular applications"
 msgstr "Una llista d'aplicacions populars"
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:43
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:48
 msgid "A list of applications to use, overriding the system defined ones."
 msgstr ""
 "Una llista d'aplicacions a usar, substituint les definides pel sistema."
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:47
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:52
 msgid "The last update check timestamp"
 msgstr "La marca horària de l'última comprovació d'actualització"
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:51
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:56
 msgid "The last upgrade notification timestamp"
 msgstr "La marca horària de l'última comprovació d'actualització"
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:55
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:60
 msgid "The timestamp of the first security update, cleared after update"
 msgstr ""
 "La marca horària de la primera actualització de seguretat, netejada després "
 "de l'actualització"
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:59
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:64
 msgid "The last update timestamp"
 msgstr "La marca horària de l'última actualització"
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:63
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:68
 msgid "The age in seconds to verify the upstream screenshot is still valid"
 msgstr ""
 "El temps en segons per verificar si la captura de pantalla font és encara "
 "vàlida"
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:64
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:69
 msgid ""
 "Choosing a larger value will mean less round-trips to the remote server but "
 "updates to the screenshots may take longer to show to the user. A value of 0 "
@@ -205,82 +217,82 @@ msgstr ""
 "l'usuari. Un valor de 0 significa que no es comprovi mai el servidor si "
 "existeix una imatge en la memòria cau."
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:73
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:78
 msgid "The server to use for application reviews"
 msgstr "El servidor a utilitzar per les ressenyes d'aplicacions"
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:77
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:82
 msgid "The minimum karma score for reviews"
 msgstr "La puntuació de karma mínima per les ressenyes"
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:78
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:83
 msgid "Reviews with karma less than this number will not be shown."
 msgstr "Ressenyes amb karma inferior a aquest nombre no es mostraran."
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:82
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:87
 msgid "A list of official repositories that should not be considered 3rd party"
 msgstr ""
 "Una llista de dipòsits oficials que no han de ser considerats de terceres "
 "parts"
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:86
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:91
 msgid "A list of official repositories that should be considered free software"
 msgstr ""
 "Una llista de dipòsits oficials que han de ser considerats de programari "
 "lliure"
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:90
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:95
 msgid ""
 "The licence URL to use when an application should be considered free software"
 msgstr ""
 "L'URL de la llicència a usar quan l'aplicació ha de ser considerada "
 "programari lliure"
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:94
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:99
 msgid "Install bundled applications for all users on the system where possible"
 msgstr ""
 "Instal·la paquets d'aplicacions per a tots els usuaris del sistema quan "
 "sigui possible "
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:98
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:103
 msgid "Show the folder management UI"
 msgstr "Mostra la interfície de gestió de carpetes"
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:102
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:107
 msgid "Allow access to the Software Repositories dialog"
 msgstr "Permet l'accés al diàleg dipòsits de programari"
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:106
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:111
 msgid "Offer upgrades for pre-releases"
 msgstr "Ofereix actualitzacions per versions preliminars"
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:110
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:115
 msgid "Show some UI elements informing the user that an app is non-free"
 msgstr ""
 "Mostra alguns elements d'interfície d'usuari indicant que l'aplicació no és "
 "lliure"
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:114
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:119
 msgid "Show the prompt to install nonfree software repositories"
 msgstr ""
 "Mostra la pregunta abans d'instal·lar de dipòsits de programari no lliures"
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:118
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:123
 msgid "Show the installed size for apps in the list of installed applications"
 msgstr ""
 "Mostra la mida de les aplicacions instal·lades a la llista d'aplicacions "
 "instal·lades"
 
 #. Translators: Replace the link with a version in your language, e.g. 
'https://de.wikipedia.org/wiki/Proprietäre_Software'. Remember to include ''.
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:122
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:127
 msgid "'https://en.wikipedia.org/wiki/Proprietary_software'"
 msgstr "'https://ca.wikipedia.org/wiki/Programari_de_propietat'"
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:123
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:128
 msgid "The URI that explains nonfree and proprietary software"
 msgstr "L'URI que explica programari no lliure i de propietat"
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:127
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:132
 msgid ""
 "A list of URLs pointing to appstream files that will be downloaded into an "
 "app-info folder"
@@ -288,13 +300,13 @@ msgstr ""
 "Una llista dels URL que apunten als fitxers Appstream que es baixaran a la "
 "carpeta app-info"
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:131
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:136
 msgid "Install the AppStream files to a system-wide location for all users"
 msgstr ""
 "Instal·la un fitxer Appstream en una ubicació de sistema per a tots els "
 "usuaris"
 
-#: data/org.gnome.software.gschema.xml:135
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:140
 msgid "Enable GNOME Shell extensions repository"
 msgstr "Habilita el dipòsit d'extensions del GNOME Shell"
 
@@ -359,7 +371,7 @@ msgstr "Examina el disc"
 #. button in the info bar
 #. TRANSLATORS: this is a link to the
 #. * control-center network panel
-#: src/gnome-software.ui:403 src/gs-updates-page.c:1435
+#: src/gnome-software.ui:403 src/gs-updates-page.c:934
 msgid "Network Settings"
 msgstr "Paràmetres de xarxa"
 
@@ -386,7 +398,7 @@ msgstr "Instal·lat"
 #. * shows the status of an application being installed
 #. TRANSLATORS: this is a button in the software repositories dialog
 #. that shows the status of a repo being installed
-#: src/gs-app-addon-row.c:106 src/gs-app-row.c:215 src/gs-details-page.c:464
+#: src/gs-app-addon-row.c:106 src/gs-app-row.c:215 src/gs-details-page.c:466
 #: src/gs-third-party-repo-row.c:113
 msgid "Installing"
 msgstr "S'està instal·lant"
@@ -406,7 +418,7 @@ msgstr "Nom de la carpeta"
 
 #: src/gs-app-folder-dialog.c:320 src/gs-app-folder-dialog.ui:16
 #: src/gs-details-page.ui:329 src/gs-editor.c:623 src/gs-editor.c:655
-#: src/gs-installed-page.c:610 src/gs-removal-dialog.ui:33
+#: src/gs-installed-page.c:609 src/gs-removal-dialog.ui:33
 #: src/gs-review-dialog.ui:23 src/gs-upgrade-banner.ui:131
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Cancel·la"
@@ -483,31 +495,39 @@ msgid "Show profiling information for the service"
 msgstr "Mostra informació de depuració per al servei"
 
 #: src/gs-application.c:143
+msgid "Installs any pending updates in the background"
+msgstr "Instal·la les actualitzacions pendents en segon pla"
+
+#: src/gs-application.c:145
+msgid "Show update preferences"
+msgstr "Mostra les preferències d'actualització"
+
+#: src/gs-application.c:147
 msgid "Quit the running instance"
 msgstr "Surt de la instància en execució"
 
-#: src/gs-application.c:145
+#: src/gs-application.c:149
 msgid "Prefer local file sources to AppStream"
 msgstr "Prefereix fonts de fitxer locals abans que de l'AppStream"
 
-#: src/gs-application.c:147
+#: src/gs-application.c:151
 msgid "Show version number"
 msgstr "Mostra el número de versió"
 
-#: src/gs-application.c:344
+#: src/gs-application.c:353
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Jordi Mas i Hernàndez <jmas softcatala org>, 2013-2018"
 
 #. TRANSLATORS: this is the title of the about window, e.g.
 #. * 'About Software' or 'About Application Installer' where the %s is
 #. * the application name chosen by the distro
-#: src/gs-application.c:351
+#: src/gs-application.c:360
 #, c-format
 msgid "About %s"
 msgstr "Quant a %s"
 
 #. TRANSLATORS: well, we seem to think so, anyway
-#: src/gs-application.c:355
+#: src/gs-application.c:364
 msgid "A nice way to manage the software on your system."
 msgstr "Una forma engrescadora de gestionar el programari del sistema."
 
@@ -526,7 +546,7 @@ msgstr "Instal·la..."
 
 #. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
 #. * allows to cancel a queued install of the application
-#: src/gs-app-row.c:182
+#: src/gs-app-row.c:182 src/gs-updates-section.c:410
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancel·la"
 
@@ -534,7 +554,7 @@ msgstr "Cancel·la"
 #. * allows the application to be easily installed
 #. TRANSLATORS: button text
 #. TRANSLATORS: update the fw
-#: src/gs-app-row.c:189 src/gs-common.c:276 src/gs-page.c:591
+#: src/gs-app-row.c:189 src/gs-common.c:285 src/gs-page.c:596
 msgid "Install"
 msgstr "Instal·la"
 
@@ -548,7 +568,7 @@ msgstr "Actualitza"
 #. * allows the application to be easily removed
 #. TRANSLATORS: this is button text to remove the application
 #. TRANSLATORS: this is button text to remove the repo
-#: src/gs-app-row.c:200 src/gs-app-row.c:209 src/gs-page.c:748
+#: src/gs-app-row.c:200 src/gs-app-row.c:209 src/gs-page.c:754
 #: src/gs-repos-dialog.c:336
 msgid "Remove"
 msgstr "Suprimeix"
@@ -634,7 +654,7 @@ msgstr "Destacat"
 
 #. TRANSLATORS: This is a heading on the categories page. %s gets
 #. replaced by the category name, e.g. 'Graphics & Photography'
-#: src/gs-category-page.c:501
+#: src/gs-category-page.c:500
 #, c-format
 msgid "Featured %s"
 msgstr "%s destacat"
@@ -651,7 +671,7 @@ msgstr "Nom"
 
 #. TRANSLATORS: A label for a button to show the settings for
 #. the selected shell extension.
-#: src/gs-category-page.ui:137 src/gs-details-page.c:361
+#: src/gs-category-page.ui:137 src/gs-details-page.c:363
 msgid "Extension Settings"
 msgstr "Paràmetres de l'extensió"
 
@@ -682,25 +702,25 @@ msgid "Subcategories sorting menu"
 msgstr "Menú d'ordenació per subcategories"
 
 #. TRANSLATORS: the user isn't reading the question
-#: lib/gs-cmd.c:206
+#: lib/gs-cmd.c:194
 #, c-format
 msgid "Please enter a number from 1 to %u: "
 msgstr "Introduïu un nombre de l'1 al %u: "
 
 #. TRANSLATORS: asking the user to choose an app from a list
-#: lib/gs-cmd.c:269
+#: lib/gs-cmd.c:257
 msgid "Choose an application:"
 msgstr "Escolliu una aplicació:"
 
 #. TRANSLATORS: this is the summary of a notification that OS updates
 #. * have been successfully installed
-#: src/gs-common.c:136
+#: src/gs-common.c:137
 msgid "OS updates are now installed"
 msgstr "S'han instal·lat les actualitzacions del SO"
 
 #. TRANSLATORS: this is the body of a notification that OS updates
 #. * have been successfully installed
-#: src/gs-common.c:139
+#: src/gs-common.c:140
 msgid "Recently installed updates are available to review"
 msgstr ""
 "Les actualitzacions instal·lades recentment estan disponibles per ser "
@@ -708,29 +728,31 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: this is the summary of a notification that an application
 #. * has been successfully installed
-#: src/gs-common.c:143
+#. TRANSLATORS: this is the summary of a notification that a component
+#. * has been successfully installed
+#: src/gs-common.c:145 src/gs-common.c:153
 #, c-format
 msgid "%s is now installed"
 msgstr "S'ha instal·lat %s"
 
 #. TRANSLATORS: this is the body of a notification that an application
 #. * has been successfully installed
-#: src/gs-common.c:146
+#: src/gs-common.c:148
 msgid "Application is ready to be used."
 msgstr "L'aplicació ja està a punt per fer-se servir."
 
 #. TRANSLATORS: this is button that opens the newly installed application
-#: src/gs-common.c:152
+#: src/gs-common.c:161
 msgid "Launch"
 msgstr "Executa"
 
 #. TRANSLATORS: window title
-#: src/gs-common.c:210
+#: src/gs-common.c:219
 msgid "Install Third-Party Software?"
 msgstr "Voleu instal·lar programari de tercers?"
 
 #. TRANSLATORS: window title
-#: src/gs-common.c:214 src/gs-repos-dialog.c:247
+#: src/gs-common.c:223 src/gs-repos-dialog.c:247
 msgid "Enable Third-Party Software Repository?"
 msgstr "Voleu habilitar els dipòsits de programari de tercers?"
 
@@ -738,7 +760,7 @@ msgstr "Voleu habilitar els dipòsits de programari de tercers?"
 #. * 1. Application name, e.g. "Firefox"
 #. * 2. Software repository name, e.g. fedora-optional
 #.
-#: src/gs-common.c:230
+#: src/gs-common.c:239
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is not <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-";
@@ -751,46 +773,46 @@ msgstr ""
 #. TRANSLATORS: the replacements are as follows:
 #. * 1. Application name, e.g. "Firefox"
 #. * 2. Software repository name, e.g. fedora-optional
-#: src/gs-common.c:240
+#: src/gs-common.c:249
 #, c-format
 msgid "%s is provided by “%s”."
 msgstr "%s es proporciona amb «%s»."
 
-#: src/gs-common.c:249
+#: src/gs-common.c:258
 msgid "This software repository must be enabled to continue installation."
 msgstr ""
 "Cal habilitar aquest dipòsit de programari per poder continuar amb la "
 "instal·lació."
 
 #. TRANSLATORS: Laws are geographical, urgh...
-#: src/gs-common.c:259
+#: src/gs-common.c:268
 #, c-format
 msgid "It may be illegal to install or use %s in some countries."
 msgstr "Pot ser il·legal instal·lar o utilitzar %s en alguns països."
 
 #. TRANSLATORS: Laws are geographical, urgh...
-#: src/gs-common.c:265
+#: src/gs-common.c:274
 msgid "It may be illegal to install or use this codec in some countries."
 msgstr "Pot ser il·legal instal·lar o utilitzar aquest còdec en alguns països."
 
 #. TRANSLATORS: this is button text to not ask about non-free content again
-#: src/gs-common.c:272
+#: src/gs-common.c:281
 msgid "Don’t Warn Again"
 msgstr "No tornis a avisar-me"
 
 #. TRANSLATORS: button text
-#: src/gs-common.c:281
+#: src/gs-common.c:290
 msgid "Enable and Install"
 msgstr "Habilita i instal·la"
 
 #. TRANSLATORS: these are show_detailed_error messages from the
 #. * package manager no mortal is supposed to understand,
 #. * but google might know what they mean
-#: src/gs-common.c:426
+#: src/gs-common.c:435
 msgid "Detailed errors from the package manager follow:"
 msgstr "Els errors detallats del gestor de paquets es mostren a continuació:"
 
-#: src/gs-common.c:445 src/gs-details-page.ui:604
+#: src/gs-common.c:454 src/gs-details-page.ui:604
 msgid "Details"
 msgstr "Detalls"
 
@@ -1363,7 +1385,7 @@ msgstr "Cerca al programari"
 #. * can be live-installed
 #. TRANSLATORS: this is a button in the software repositories
 #. dialog for installing a repo
-#: src/gs-details-page.c:286 src/gs-details-page.c:314
+#: src/gs-details-page.c:288 src/gs-details-page.c:316
 #: src/gs-details-page.ui:206 src/gs-third-party-repo-row.c:97
 #: src/gs-upgrade-banner.ui:146
 msgid "_Install"
@@ -1371,7 +1393,7 @@ msgstr "_Instal·la"
 
 #. TRANSLATORS: button text in the header when an application
 #. * can be live-updated
-#: src/gs-details-page.c:319
+#: src/gs-details-page.c:321
 msgid "_Update"
 msgstr "_Actualitza"
 
@@ -1382,39 +1404,39 @@ msgstr "_Actualitza"
 #. TRANSLATORS: this is a button in the software repositories
 #. dialog for installing a repo.
 #. The ellipsis indicates that further steps are required
-#: src/gs-details-page.c:332 src/gs-third-party-repo-row.c:89
+#: src/gs-details-page.c:334 src/gs-third-party-repo-row.c:89
 msgid "_Install…"
 msgstr "_Instal·la..."
 
 #. TRANSLATORS: A label for a button to execute the selected
 #. application.
-#: src/gs-details-page.c:366
+#: src/gs-details-page.c:368
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Executa"
 
 #. TRANSLATORS: button text in the header when an application can be erased
-#: src/gs-details-page.c:391 src/gs-details-page.ui:241
+#: src/gs-details-page.c:393 src/gs-details-page.ui:241
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Suprimeix"
 
-#: src/gs-details-page.c:459
+#: src/gs-details-page.c:461
 msgid "Removing…"
 msgstr "S'està suprimint…"
 
 #. TRANSLATORS: This is a label on top of the app's progress
 #. * bar to inform the user that the app should be installed soon
-#: src/gs-details-page.c:478
+#: src/gs-details-page.c:480
 msgid "Pending installation…"
 msgstr "Pendent d'instal·lació..."
 
 #. TRANSLATORS: This is a label on top of the app's progress
 #. * bar to inform the user that the app should be updated soon
-#: src/gs-details-page.c:485
+#: src/gs-details-page.c:487
 msgid "Pending update…"
 msgstr "Pendent de les actualitzacions…"
 
 #. TRANSLATORS: this is the warning box
-#: src/gs-details-page.c:802
+#: src/gs-details-page.c:808
 msgid ""
 "This application can only be used when there is an active internet "
 "connection."
@@ -1423,64 +1445,64 @@ msgstr ""
 "Internet."
 
 #. TRANSLATORS: this is where the version is not known
-#: src/gs-details-page.c:967
+#: src/gs-details-page.c:977
 msgctxt "version"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Desconeguda"
 
 #. TRANSLATORS: this is where the updated date is not known
-#: src/gs-details-page.c:980
+#: src/gs-details-page.c:990
 msgctxt "updated"
 msgid "Never"
 msgstr "Mai"
 
 #. TRANSLATORS: this is where we don't know the origin of the
 #. * application
-#: src/gs-details-page.c:1028
+#: src/gs-details-page.c:1038
 msgctxt "origin"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Desconeguda"
 
 #. TRANSLATORS: we need a remote server to process
-#: src/gs-details-page.c:1425
+#: src/gs-details-page.c:1432
 msgid "You need internet access to write a review"
 msgstr "Cal accés a Internet perquè pugueu escriure una ressenya"
 
-#: src/gs-details-page.c:1559
+#: src/gs-details-page.c:1565
 #, c-format
 msgid "Unable to find “%s”"
 msgstr "No s'ha trobat «%s»"
 
 #. TRANSLATORS: see the wikipedia page
-#: src/gs-details-page.c:2162
+#: src/gs-details-page.c:2164
 msgid "Public domain"
 msgstr "Domini públic"
 
 #. TRANSLATORS: Replace the link with a version in your language,
 #. * e.g. https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinfreiheit
-#: src/gs-details-page.c:2165
+#: src/gs-details-page.c:2167
 msgid "https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain";
 msgstr "https://ca.wikipedia.org/wiki/Domini_p%C3%BAblic";
 
 #. TRANSLATORS: Replace the link with a version in your language,
 #. * e.g. https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.de
-#: src/gs-details-page.c:2172
+#: src/gs-details-page.c:2174
 msgid "https://www.gnu.org/philosophy/free-sw";
 msgstr "https://www.gnu.org/philosophy/free-sw";
 
 #. TRANSLATORS: see GNU page
-#: src/gs-details-page.c:2182 src/gs-details-page.ui:1392
+#: src/gs-details-page.c:2184 src/gs-details-page.ui:1392
 msgid "Free Software"
 msgstr "Programari lliure"
 
 #. TRANSLATORS: for the free software popover
-#: src/gs-details-page.c:2239
+#: src/gs-details-page.c:2241
 msgid "Users are bound by the following license:"
 msgid_plural "Users are bound by the following licenses:"
 msgstr[0] "Els usuaris estan lligats a la següent llicència:"
 msgstr[1] "Els usuaris estan lligats a les següents llicències:"
 
-#: src/gs-details-page.c:2266 src/gs-details-page.ui:1501
+#: src/gs-details-page.c:2268 src/gs-details-page.ui:1501
 msgid "More information"
 msgstr "Més informació"
 
@@ -1630,7 +1652,7 @@ msgstr "Desconeguda"
 #. TRANSLATORS: This is the header dividing the normal
 #. * applications and the addons
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Add-ons
-#: src/gs-details-page.ui:1172 src/gs-installed-page.c:490
+#: src/gs-details-page.ui:1172 src/gs-installed-page.c:489
 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:331
 msgid "Add-ons"
 msgstr "Complements"
@@ -1823,7 +1845,9 @@ msgid "OS Upgrade"
 msgstr "Actualització del SO"
 
 #. TRANSLATORS: separator for a list of items
-#: src/gs-extras-page.c:147
+#. TRANSLATORS: this is used to join app names
+#: src/gs-extras-page.c:147 src/gs-update-monitor.c:180
+#: src/gs-update-monitor.c:191
 msgid " and "
 msgstr " i "
 
@@ -1931,7 +1955,7 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
 #. * addon, but it can't be listed for some reason
-#: src/gs-extras-page.c:394 lib/gs-plugin-loader.c:1510
+#: src/gs-extras-page.c:394 lib/gs-plugin-loader.c:1444
 #, c-format
 msgid "No addon codecs are available for the %s format."
 msgstr "No s'ha trobat cap còdec disponible per al format %s."
@@ -2008,7 +2032,7 @@ msgstr[1] ""
 msgid "Failed to find any search results"
 msgstr "No s'ha pogut trobar cap resultat de cerca"
 
-#: src/gs-extras-page.c:828
+#: src/gs-extras-page.c:825
 #, c-format
 msgid "%s file format"
 msgstr "Format de fitxer %s"
@@ -2084,15 +2108,15 @@ msgstr "Historial"
 
 #. TRANSLATORS: This is the header dividing the normal
 #. * applications and the system ones
-#: src/gs-installed-page.c:486
+#: src/gs-installed-page.c:485
 msgid "System Applications"
 msgstr "Aplicacions del sistema"
 
-#: src/gs-installed-page.c:618
+#: src/gs-installed-page.c:617
 msgid "Click on items to select them"
 msgstr "Feu clic als elements per seleccionar-los"
 
-#: src/gs-installed-page.c:820
+#: src/gs-installed-page.c:819
 msgid "Select"
 msgstr "Selecciona"
 
@@ -2134,11 +2158,15 @@ msgstr "S'està iniciant…"
 msgid "_Software Repositories"
 msgstr "_Dipòsits de programari"
 
-#: src/gs-menus.ui:14
+#: src/gs-menus.ui:12
+msgid "_Update Preferences"
+msgstr "_Preferències d'actualització"
+
+#: src/gs-menus.ui:18
 msgid "_About"
 msgstr "_Quant"
 
-#: src/gs-menus.ui:18
+#: src/gs-menus.ui:22
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Surt"
 
@@ -2151,43 +2179,43 @@ msgid "There are no reviews to moderate"
 msgstr "No hi ha ressenyes per moderar"
 
 #. add button
-#: src/gs-overview-page.c:330
+#: src/gs-overview-page.c:335
 msgid "More…"
 msgstr "Més…"
 
 #. TRANSLATORS: this is a heading for audio applications which
 #. * have been featured ('recommended') by the distribution
-#: src/gs-overview-page.c:496
+#: src/gs-overview-page.c:611
 msgid "Recommended Audio & Video Applications"
 msgstr "Aplicacions d'àudio i vídeo recomanades"
 
 #. TRANSLATORS: this is a heading for games which have been
 #. * featured ('recommended') by the distribution
-#: src/gs-overview-page.c:501
+#: src/gs-overview-page.c:616
 msgid "Recommended Games"
 msgstr "Jocs recomanats"
 
 #. TRANSLATORS: this is a heading for graphics applications
 #. * which have been featured ('recommended') by the distribution
-#: src/gs-overview-page.c:506
+#: src/gs-overview-page.c:621
 msgid "Recommended Graphics Applications"
 msgstr "Aplicacions gràfiques recomanades"
 
 #. TRANSLATORS: this is a heading for office applications which
 #. * have been featured ('recommended') by the distribution
-#: src/gs-overview-page.c:511
+#: src/gs-overview-page.c:626
 msgid "Recommended Productivity Applications"
 msgstr "Aplicacions de productivitat recomanades"
 
 #. TRANSLATORS: this is the third party repositories info bar.
-#: src/gs-overview-page.c:889 src/gs-repos-dialog.c:840
+#: src/gs-overview-page.c:998 src/gs-repos-dialog.c:838
 msgid "Access additional software from selected third party sources."
 msgstr ""
 "Accedeix a programari addicional des de fonts de programari de tercers "
 "seleccionades."
 
 #. TRANSLATORS: this is the third party repositories info bar.
-#: src/gs-overview-page.c:893 src/gs-repos-dialog.c:844
+#: src/gs-overview-page.c:1002 src/gs-repos-dialog.c:842
 msgid ""
 "Some of this software is proprietary and therefore has restrictions on use, "
 "sharing, and access to source code."
@@ -2197,13 +2225,13 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: this is the clickable
 #. * link on the third party repositories info bar
-#: src/gs-overview-page.c:898 src/gs-repos-dialog.c:849
+#: src/gs-overview-page.c:1007 src/gs-repos-dialog.c:847
 msgid "Find out more…"
 msgstr "Descobriu-ne més..."
 
 #. TRANSLATORS: button to turn on third party software repositories
 #. TRANSLATORS: button to accept the agreement
-#: src/gs-overview-page.c:906 src/gs-repos-dialog.c:252
+#: src/gs-overview-page.c:1015 src/gs-repos-dialog.c:252
 msgid "Enable"
 msgstr "Habilita"
 
@@ -2216,61 +2244,61 @@ msgid "Enable Third Party Software Repositories?"
 msgstr "Habilita la font de programari de tercers"
 
 #: src/gs-overview-page.ui:117
-msgid "Featured Application"
+msgid "Featured Applications"
 msgstr "Aplicacions destacades"
 
-#: src/gs-overview-page.ui:150
+#: src/gs-overview-page.ui:166
 msgid "Categories"
 msgstr "Categories"
 
 #. Translators: This is a heading for software which has been featured ('picked') by the distribution.
-#: src/gs-overview-page.ui:310
+#: src/gs-overview-page.ui:326
 msgid "Editor’s Picks"
 msgstr "Selecció de l'editor"
 
 #. Translators: This is a heading for software which has been recently released upstream.
-#: src/gs-overview-page.ui:348
+#: src/gs-overview-page.ui:364
 msgid "Recent Releases"
 msgstr "Publicacions recents"
 
-#: src/gs-overview-page.ui:435
+#: src/gs-overview-page.ui:451
 msgid "No Application Data Found"
 msgstr "No s'ha trobat cap descripció detallada de l'aplicació"
 
 #. TRANSLATORS: this is a prompt message, and '%s' is an
 #. * application summary, e.g. 'GNOME Clocks'
-#: src/gs-page.c:491
+#: src/gs-page.c:496
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to purchase %s?"
 msgstr "Esteu segur de voler comprar %s?"
 
 #. TRANSLATORS: longer dialog text
-#: src/gs-page.c:495
+#: src/gs-page.c:500
 #, c-format
 msgid "%s will be installed, and you will be charged %s."
 msgstr "%s s'instal·larà, i se us cobrarà %s."
 
 #. TRANSLATORS: this is button text to purchase the application
-#: src/gs-page.c:508
+#: src/gs-page.c:513
 msgid "Purchase"
 msgstr "Compra"
 
 #. TRANSLATORS: this is a prompt message, and
 #. * '%s' is an application summary, e.g. 'GNOME Clocks'
-#: src/gs-page.c:582
+#: src/gs-page.c:587
 #, c-format
 msgid "Prepare %s"
 msgstr "Prepara %s"
 
 #. TRANSLATORS: this is a prompt message, and '%s' is an
 #. * source name, e.g. 'GNOME Nightly'
-#: src/gs-page.c:717
+#: src/gs-page.c:723
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove the %s source?"
 msgstr "Esteu segur de voler suprimir la font %s?"
 
 #. TRANSLATORS: longer dialog text
-#: src/gs-page.c:721
+#: src/gs-page.c:727
 #, c-format
 msgid ""
 "All applications from %s will be removed, and you will have to re-install "
@@ -2281,18 +2309,18 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: this is a prompt message, and '%s' is an
 #. * application summary, e.g. 'GNOME Clocks'
-#: src/gs-page.c:729
+#: src/gs-page.c:735
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove %s?"
 msgstr "Esteu segur de voler suprimir %s?"
 
 #. TRANSLATORS: longer dialog text
-#: src/gs-page.c:732
+#: src/gs-page.c:738
 #, c-format
 msgid "%s will be removed, and you will have to install it to use it again."
 msgstr "Se suprimirà %s i haureu d'instal·lar-la per utilitzar-la de nou."
 
-#: lib/gs-plugin-loader.c:1513
+#: lib/gs-plugin-loader.c:1447
 #, c-format
 msgid ""
 "Information about %s, as well as options for how to get a codec that can "
@@ -2308,11 +2336,31 @@ msgid "%s (Installed)"
 msgstr "%s (instal·lat)"
 
 #. TRANSLATORS: this refers to where the app came from
-#: src/gs-popular-tile.c:205 src/gs-shell-search-provider.c:271
+#: src/gs-popular-tile.c:205 src/gs-shell-search-provider.c:270
 #, c-format
 msgid "Source: %s"
 msgstr "Font: %s"
 
+#: src/gs-prefs-dialog.ui:6 src/gs-prefs-dialog.ui:18
+msgid "Update Preferences"
+msgstr "Preferències d'actualització"
+
+#: src/gs-prefs-dialog.ui:44
+msgid "Automatic Updates"
+msgstr "Actualitzacions automàtiques"
+
+#: src/gs-prefs-dialog.ui:72
+msgid "Automatic updates are disabled when on mobile or metered connections."
+msgstr "Les actualitzacions automàtiques estan inhabilitades quan s'està en mòbil o amb una connexió 
limitada"
+
+#: src/gs-prefs-dialog.ui:90
+msgid "Automatic Update Notifications"
+msgstr "Notificacions de les actualitzacions automàtiques"
+
+#: src/gs-prefs-dialog.ui:105
+msgid "Show notifications when updates have been automatically installed."
+msgstr "Mostra notificacions quan les actualitzacions s'han instal·lat automàticament"
+
 #: lib/gs-price.c:111
 #, c-format
 msgid "A$%.2f"
@@ -2367,7 +2415,7 @@ msgstr "%s %f"
 
 #. TRANSLATORS: This is a text displayed during a distro upgrade. %s
 #. will be replaced by the name and version of distro, e.g. 'Fedora 23'.
-#: src/gs-removal-dialog.c:128
+#: src/gs-removal-dialog.c:127
 #, c-format
 msgid ""
 "Some of the currently installed software is not compatible with %s. If you "
@@ -2464,20 +2512,20 @@ msgstr "Inhabilita"
 
 #. TRANSLATORS: this is the fallback text we use if we can't
 #. figure out the name of the operating system
-#: src/gs-repos-dialog.c:750
+#: src/gs-repos-dialog.c:748
 msgid "the operating system"
 msgstr "el sistema operatiu"
 
 #. TRANSLATORS: This is the description text displayed in the Software Repositories dialog.
 #. %s gets replaced by the name of the actual distro, e.g. Fedora.
-#: src/gs-repos-dialog.c:819 src/gs-repos-dialog.c:855
+#: src/gs-repos-dialog.c:817 src/gs-repos-dialog.c:853
 #, c-format
 msgid "These repositories supplement the default software provided by %s."
 msgstr ""
 "Aquests dipòsits complementen el programari per defecte proveït per %s."
 
 #. TRANSLATORS: info bar title in the software repositories dialog
-#: src/gs-repos-dialog.c:837
+#: src/gs-repos-dialog.c:835
 msgid "Third Party Repositories"
 msgstr "Dipòsits de tercers parts"
 
@@ -2740,6 +2788,7 @@ msgid "No Application Found"
 msgstr "No s'ha trobat cap aplicació"
 
 #: src/gs-shell.c:724
+#, c-format
 msgid "Sign out from %s"
 msgstr "Desconnecta de %s"
 
@@ -2829,41 +2878,41 @@ msgstr ""
 "programari"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1106
+#: src/gs-shell.c:1109
 msgid "Unable to get list of updates"
 msgstr "No s'ha pogut obtenir una llista d'actualitzacions"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1145
+#: src/gs-shell.c:1148
 #, c-format
 msgid "Unable to purchase %s: authentication was required"
 msgstr "No s'ha pogut comprar %s: calia una autenticació"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1152
+#: src/gs-shell.c:1155
 #, c-format
 msgid "Unable to purchase %s: authentication was invalid"
 msgstr "No s'ha pogut comprar %s: l'autenticació no era vàlida"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1159
+#: src/gs-shell.c:1162
 #, c-format
 msgid "Unable to purchase %s: no payment method setup"
 msgstr "No s'ha pogut comprar %s: no hi ha un mètode de pagament configurat"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1166
+#: src/gs-shell.c:1169
 #, c-format
 msgid "Unable to purchase %s: payment was declined"
 msgstr "No s'ha pogut comprar %s: el pagament s'ha rebutjat"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1173
+#: src/gs-shell.c:1176
 #, c-format
 msgid "Unable to purchase %s"
 msgstr "No es pot comprar %s"
@@ -2871,14 +2920,14 @@ msgstr "No es pot comprar %s"
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the first %s is the application name (e.g. "GIMP") and
 #. * the second %s is the origin, e.g. "Fedora Project [fedoraproject.org]"
-#: src/gs-shell.c:1209
+#: src/gs-shell.c:1212
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s as download failed from %s"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s ja que ha fallat la baixada des de %s"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1215
+#: src/gs-shell.c:1218
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s as download failed"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s ja que ha fallat la baixada"
@@ -2887,7 +2936,7 @@ msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s ja que ha fallat la baixada"
 #. * where the first %s is the application name (e.g. "GIMP")
 #. * and the second %s is the name of the runtime, e.g.
 #. * "GNOME SDK [flatpak.gnome.org]"
-#: src/gs-shell.c:1227
+#: src/gs-shell.c:1230
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s as runtime %s not available"
 msgstr ""
@@ -2895,45 +2944,45 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1233
+#: src/gs-shell.c:1236
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s as not supported"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s ja que no és compatible"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1240
+#: src/gs-shell.c:1243
 msgid "Unable to install: internet access was required but wasn’t available"
 msgstr ""
 "No s'ha pogut instal·lar: calia accés a Internet però no estava disponible"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1246
+#: src/gs-shell.c:1249
 msgid "Unable to install: the application has an invalid format"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar: l'aplicació tenia un format invàlid"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1251
+#: src/gs-shell.c:1254
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s: not enough disk space"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s: no hi ha prou espai al disc"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1259
+#: src/gs-shell.c:1262
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s: authentication was required"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s: calia una autenticació"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1266
+#: src/gs-shell.c:1269
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s: authentication was invalid"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s: l'autenticació era invàlida"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1273
+#: src/gs-shell.c:1276
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s: you do not have permission to install software"
 msgstr ""
@@ -2942,34 +2991,34 @@ msgstr ""
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * the %s is the name of the authentication service,
 #. * e.g. "Ubuntu One"
-#: src/gs-shell.c:1286
+#: src/gs-shell.c:1289
 #, c-format
 msgid "Your %s account has been suspended."
 msgstr "El vostre compte a «%s» ha estat suspès."
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1290
+#: src/gs-shell.c:1293
 msgid "It is not possible to install software until this has been resolved."
 msgstr "No és possible instal·lar programari fins que això s'hagi resolt."
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the clickable link (e.g.
 #. * "http://example.com/what-did-i-do-wrong/";)
-#: src/gs-shell.c:1301
+#: src/gs-shell.c:1304
 #, c-format
 msgid "For more information, visit %s."
 msgstr "Per a més informació, visiteu %s."
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "Dell XPS 13")
-#: src/gs-shell.c:1310
+#: src/gs-shell.c:1313
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s: AC power is required"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s: cal estar connectat al corrent"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1319
+#: src/gs-shell.c:1322
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s"
@@ -2978,48 +3027,48 @@ msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s"
 #. * where the first %s is the app name (e.g. "GIMP") and
 #. * the second %s is the origin, e.g. "Fedora" or
 #. * "Fedora Project [fedoraproject.org]"
-#: src/gs-shell.c:1365
+#: src/gs-shell.c:1368
 #, c-format
 msgid "Unable to update %s from %s"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s des de %s"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1371
+#: src/gs-shell.c:1374
 #, c-format
 msgid "Unable to update %s as download failed"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s ja que ha fallat la baixada"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1377
+#: src/gs-shell.c:1380
 msgid "Unable to update: internet access was required but wasn’t available"
 msgstr ""
 "No s'ha pogut actualitzar: calia accés a Internet però no estava disponible"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1385
+#: src/gs-shell.c:1388
 #, c-format
 msgid "Unable to update %s: not enough disk space"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: no hi havia prou espai al disc"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1394
+#: src/gs-shell.c:1397
 #, c-format
 msgid "Unable to update %s: authentication was required"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: calia una autenticació"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1401
+#: src/gs-shell.c:1404
 #, c-format
 msgid "Unable to update %s: authentication was invalid"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: l'autenticació no era vàlida"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1408
+#: src/gs-shell.c:1411
 #, c-format
 msgid "Unable to update %s: you do not have permission to update software"
 msgstr ""
@@ -3027,14 +3076,14 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "Dell XPS 13")
-#: src/gs-shell.c:1416
+#: src/gs-shell.c:1419
 #, c-format
 msgid "Unable to update %s: AC power is required"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: cal estar connectat al corrent"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1425
+#: src/gs-shell.c:1428
 #, c-format
 msgid "Unable to update %s"
 msgstr "No es pot actualitzar %s"
@@ -3042,97 +3091,97 @@ msgstr "No es pot actualitzar %s"
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the first %s is the distro name (e.g. "Fedora 25") and
 #. * the second %s is the origin, e.g. "Fedora Project [fedoraproject.org]"
-#: src/gs-shell.c:1470
+#: src/gs-shell.c:1473
 #, c-format
 msgid "Unable to upgrade to %s from %s"
 msgstr "No es pot actualitzar a %s des de %s"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the app name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1475
+#: src/gs-shell.c:1478
 #, c-format
 msgid "Unable to upgrade to %s as download failed"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar a %s ja que ha fallat la baixada"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1482
+#: src/gs-shell.c:1485
 msgid "Unable to upgrade: internet access was required but wasn’t available"
 msgstr ""
 "No s'ha pogut actualitzar: calia accés a Internet però no estava disponible"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
-#: src/gs-shell.c:1490
+#: src/gs-shell.c:1493
 #, c-format
 msgid "Unable to upgrade to %s: not enough disk space"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: no hi havia prou espai al disc"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
-#: src/gs-shell.c:1499
+#: src/gs-shell.c:1502
 #, c-format
 msgid "Unable to upgrade to %s: authentication was required"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: calia una autenticació"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
-#: src/gs-shell.c:1506
+#: src/gs-shell.c:1509
 #, c-format
 msgid "Unable to upgrade to %s: authentication was invalid"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: l'autenticació no era vàlida"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
-#: src/gs-shell.c:1513
+#: src/gs-shell.c:1516
 #, c-format
 msgid "Unable to upgrade to %s: you do not have permission to upgrade"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: o teniu permís per a actualitzar"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
-#: src/gs-shell.c:1520
+#: src/gs-shell.c:1523
 #, c-format
 msgid "Unable to upgrade to %s: AC power is required"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: cal estar connectat al corrent"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
-#: src/gs-shell.c:1529
+#: src/gs-shell.c:1532
 #, c-format
 msgid "Unable to upgrade to %s"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar a %s"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1571
+#: src/gs-shell.c:1574
 #, c-format
 msgid "Unable to remove %s: authentication was required"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir %s: calia una autenticació"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1577
+#: src/gs-shell.c:1580
 #, c-format
 msgid "Unable to remove %s: authentication was invalid"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir %s: l'autenticació era invàlida"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1583
+#: src/gs-shell.c:1586
 #, c-format
 msgid "Unable to remove %s: you do not have permission to remove software"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir %s: no teniu permís per a suprimir programari"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1590
+#: src/gs-shell.c:1593
 #, c-format
 msgid "Unable to remove %s: AC power is required"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir %s: cal estar connectat al corrent"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1599
+#: src/gs-shell.c:1605
 #, c-format
 msgid "Unable to remove %s"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir %s"
@@ -3141,67 +3190,67 @@ msgstr "No s'ha pogut suprimir %s"
 #. * where the first %s is the application name (e.g. "GIMP")
 #. * and the second %s is the name of the runtime, e.g.
 #. * "GNOME SDK [flatpak.gnome.org]"
-#: src/gs-shell.c:1645
+#: src/gs-shell.c:1651
 #, c-format
 msgid "Unable to launch %s: %s is not installed"
 msgstr "No s'ha pogut executar %s: %s no està instal·lat"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1652 src/gs-shell.c:1703 src/gs-shell.c:1744
-#: src/gs-shell.c:1792
+#: src/gs-shell.c:1658 src/gs-shell.c:1712 src/gs-shell.c:1756
+#: src/gs-shell.c:1807
 msgid "Not enough disk space — free up some space and try again"
 msgstr ""
 "No hi havia prou espai al disc. Allibereu espai a disc i torneu-ho a provar"
 
 #. TRANSLATORS: we failed to get a proper error code
-#: src/gs-shell.c:1660 src/gs-shell.c:1711 src/gs-shell.c:1752
-#: src/gs-shell.c:1819
+#: src/gs-shell.c:1669 src/gs-shell.c:1723 src/gs-shell.c:1767
+#: src/gs-shell.c:1837
 msgid "Sorry, something went wrong"
 msgstr "S'ha produït un error"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1695
+#: src/gs-shell.c:1704
 msgid "Failed to install file: not supported"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar el fitxer: no és compatible"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1699
+#: src/gs-shell.c:1708
 msgid "Failed to install file: authentication failed"
 msgstr ""
 "S'ha produït un error en instal·lar el fitxer: ha fallat l'autenticació"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1736
+#: src/gs-shell.c:1748
 msgid "Failed to install: not supported"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar: no és compatible"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1740
+#: src/gs-shell.c:1752
 msgid "Failed to install: authentication failed"
 msgstr "S'ha produït un error en instal·lar: ha fallat l'autenticació"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * the %s is the origin, e.g. "Fedora" or
 #. * "Fedora Project [fedoraproject.org]"
-#: src/gs-shell.c:1786
+#: src/gs-shell.c:1801
 #, c-format
 msgid "Unable to contact %s"
 msgstr "No s'ha pogut contactar %s"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1801
+#: src/gs-shell.c:1816
 #, c-format
 msgid "%s needs to be restarted to use new plugins."
 msgstr "Cal reiniciar %s per a utilitzar els nous connectors."
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1806
+#: src/gs-shell.c:1821
 msgid "This application needs to be restarted to use new plugins."
 msgstr "Cal reiniciar aquesta aplicació per a utilitzar els nous connectors."
 
 #. TRANSLATORS: need to be connected to the AC power
-#: src/gs-shell.c:1813
+#: src/gs-shell.c:1828
 msgid "AC power is required"
 msgstr "Cal estar connectat al corrent"
 
@@ -3243,25 +3292,25 @@ msgstr "Actualitzacions instal·lades"
 
 #. TRANSLATORS: This is the header for package additions during
 #. * a system update
-#: src/gs-update-dialog.c:452
+#: src/gs-update-dialog.c:451
 msgid "Additions"
 msgstr "Afegits"
 
 #. TRANSLATORS: This is the header for package removals during
 #. * a system update
-#: src/gs-update-dialog.c:456
+#: src/gs-update-dialog.c:455
 msgid "Removals"
 msgstr "Suprimits"
 
 #. TRANSLATORS: This is the header for package updates during
 #. * a system update
-#: src/gs-update-dialog.c:460
+#: src/gs-update-dialog.c:459
 msgid "Updates"
 msgstr "Actualitzacions"
 
 #. TRANSLATORS: This is the header for package downgrades during
 #. * a system update
-#: src/gs-update-dialog.c:464
+#: src/gs-update-dialog.c:463
 msgid "Downgrades"
 msgstr "Desactualitzacions"
 
@@ -3292,7 +3341,7 @@ msgstr ""
 "preparades per instal·lar-se"
 
 #. TRANSLATORS: button text
-#: src/gs-update-monitor.c:105 src/gs-updates-page.c:750
+#: src/gs-update-monitor.c:105 src/gs-updates-section.c:301
 msgid "Not Now"
 msgstr "Ara no"
 
@@ -3300,65 +3349,102 @@ msgstr "Ara no"
 msgid "View"
 msgstr "Mostra"
 
+#. TRANSLATORS: apps were updated, but we don't know which
+#: src/gs-update-monitor.c:165
+msgid "Applications Updated"
+msgstr "Aplicacions actualitzades"
+
+#. TRANSLATORS: apps were auto-updated
+#: src/gs-update-monitor.c:168
+#, c-format
+#| msgid "Application Updates"
+msgid "%u Application Updated"
+msgid_plural "%u Applications Updated"
+msgstr[0] "%u aplicació actualitzada"
+msgstr[1] "%u aplicacions actualitzades"
+
+#. TRANSLATORS: this is appended to the list of app names
+#: src/gs-update-monitor.c:183
+msgid "have been updated."
+msgstr "s'ha actualitzat."
+
+#. TRANSLATORS: here follows a list of app names
+#: src/gs-update-monitor.c:186
+msgid "Includes: ."
+msgstr "Inclou: ."
+
+#. TRANSLATORS: the app was updated and needs closing and re-opening
+#: src/gs-update-monitor.c:206
+#,c-format
+msgid "%u application require a restart."
+msgid_plural "%u applications require a restart."
+msgstr[0] "%u aplicació requereix un reinici."
+msgstr[1] "%u aplicacions requereixen un reinici."
+
+#. TRANSLATORS: for the notification title
+#: src/gs-update-monitor.c:211
+msgid "Restart Required"
+msgstr "Cal reiniciar"
+
 #. TRANSLATORS: this is when the current OS version goes end-of-life
-#: src/gs-update-monitor.c:260 src/gs-updates-page.ui:46
+#: src/gs-update-monitor.c:415 src/gs-updates-page.ui:46
 msgid "Operating System Updates Unavailable"
 msgstr "Hi ha actualitzacions del sistema operatiu disponibles"
 
 #. TRANSLATORS: this is the message dialog for the distro EOL notice
-#: src/gs-update-monitor.c:262
+#: src/gs-update-monitor.c:417
 msgid "Upgrade to continue receiving security updates."
 msgstr "Actualitzeu-vos per continuar rebent actualitzacions de seguretat."
 
 #. TRANSLATORS: this is a distro upgrade, the replacement would be the
 #. * distro name, e.g. 'Fedora'
-#: src/gs-update-monitor.c:316
+#: src/gs-update-monitor.c:471
 #, c-format
 msgid "A new version of %s is available to install"
 msgstr "Una nova versió de %s està disponible per instal·lar"
 
 #. TRANSLATORS: this is a distro upgrade
-#: src/gs-update-monitor.c:320
+#: src/gs-update-monitor.c:475
 msgid "Software Upgrade Available"
 msgstr "Hi ha actualitzacions disponibles"
 
 #. TRANSLATORS: title when we offline updates have failed
-#: src/gs-update-monitor.c:633
+#: src/gs-update-monitor.c:775
 msgid "Software Updates Failed"
 msgstr "No s'ha pogut realitzar l'actualització de programari"
 
 #. TRANSLATORS: message when we offline updates have failed
-#: src/gs-update-monitor.c:635
+#: src/gs-update-monitor.c:777
 msgid "An important OS update failed to be installed."
 msgstr ""
 "No s'ha pogut realitzar una actualització important del sistema operatiu."
 
-#: src/gs-update-monitor.c:636
+#: src/gs-update-monitor.c:778
 msgid "Show Details"
 msgstr "Mostra els detalls"
 
 #. TRANSLATORS: Notification title when we've done a distro upgrade
-#: src/gs-update-monitor.c:659
+#: src/gs-update-monitor.c:801
 msgid "System Upgrade Complete"
 msgstr "S'ha completat l'actualització del sistema"
 
 #. TRANSLATORS: This is the notification body when we've done a
 #. * distro upgrade. First %s is the distro name and the 2nd %s
 #. * is the version, e.g. "Welcome to Fedora 28!"
-#: src/gs-update-monitor.c:664
+#: src/gs-update-monitor.c:806
 #, c-format
 msgid "Welcome to %s %s!"
 msgstr "Us donem la benvinguda a %s %s!"
 
 #. TRANSLATORS: title when we've done offline updates
-#: src/gs-update-monitor.c:670
+#: src/gs-update-monitor.c:812
 msgid "Software Update Installed"
 msgid_plural "Software Updates Installed"
 msgstr[0] "S'ha instal·lat l'actualització de programari"
 msgstr[1] "S'han instal·lat les actualitzacions de programari"
 
 #. TRANSLATORS: message when we've done offline updates
-#: src/gs-update-monitor.c:674
+#: src/gs-update-monitor.c:816
 msgid "An important OS update has been installed."
 msgid_plural "Important OS updates have been installed."
 msgstr[0] "S'ha instal·lat una actualització important del sistema operatiu."
@@ -3369,30 +3455,30 @@ msgstr[1] "S'han instal·lat actualitzacions importants del sistema operatiu."
 #. * users can't express their opinions here. In some languages
 #. * "Review (evaluate) something" is a different translation than
 #. * "Review (browse) something."
-#: src/gs-update-monitor.c:685
+#: src/gs-update-monitor.c:827
 msgctxt "updates"
 msgid "Review"
 msgstr "Revisa"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the offline update failed
-#: src/gs-update-monitor.c:734
+#: src/gs-update-monitor.c:875
 msgid "Failed To Update"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar"
 
 #. TRANSLATORS: the user must have updated manually after
 #. * the updates were prepared
-#: src/gs-update-monitor.c:740
+#: src/gs-update-monitor.c:881
 msgid "The system was already up to date."
 msgstr "El sistema ja estava actualitzat."
 
 #. TRANSLATORS: the user aborted the update manually
-#: src/gs-update-monitor.c:745
+#: src/gs-update-monitor.c:886
 msgid "The update was cancelled."
 msgstr "Es va cancel·lar l'actualització."
 
 #. TRANSLATORS: the package manager needed to download
 #. * something with no network available
-#: src/gs-update-monitor.c:751
+#: src/gs-update-monitor.c:892
 msgid ""
 "Internet access was required but wasn’t available. Please make sure that you "
 "have internet access and try again."
@@ -3401,7 +3487,7 @@ msgstr ""
 "accés a Internet i torneu-ho a provar."
 
 #. TRANSLATORS: if the package is not signed correctly
-#: src/gs-update-monitor.c:757
+#: src/gs-update-monitor.c:898
 msgid ""
 "There were security issues with the update. Please consult your software "
 "provider for more details."
@@ -3410,14 +3496,14 @@ msgstr ""
 "proveïdor per a més detalls."
 
 #. TRANSLATORS: we ran out of disk space
-#: src/gs-update-monitor.c:763
+#: src/gs-update-monitor.c:904
 msgid ""
 "There wasn’t enough disk space. Please free up some space and try again."
 msgstr ""
 "No hi havia prou espai a disc. Allibereu espai a disc i torneu-ho a provar."
 
 #. TRANSLATORS: We didn't handle the error type
-#: src/gs-update-monitor.c:768
+#: src/gs-update-monitor.c:909
 msgid ""
 "We’re sorry: the update failed to install. Please wait for another update "
 "and try again. If the problem persists, contact your software provider."
@@ -3427,180 +3513,117 @@ msgstr ""
 "contacteu amb el vostre proveïdor de programari."
 
 #. TRANSLATORS: Time in 24h format
-#: src/gs-updates-page.c:298
+#: src/gs-updates-page.c:241
 msgid "%R"
 msgstr "%R"
 
 #. TRANSLATORS: Time in 12h format
-#: src/gs-updates-page.c:301
+#: src/gs-updates-page.c:244
 msgid "%l:%M %p"
 msgstr "%l:%M %p"
 
 #. TRANSLATORS: This is the word "Yesterday" followed by a
 #. time string in 24h format. i.e. "Yesterday, 14:30"
-#: src/gs-updates-page.c:307
+#: src/gs-updates-page.c:250
 msgid "Yesterday, %R"
 msgstr "Ahir, %R"
 
 #. TRANSLATORS: This is the word "Yesterday" followed by a
 #. time string in 12h format. i.e. "Yesterday, 2:30 PM"
-#: src/gs-updates-page.c:311
+#: src/gs-updates-page.c:254
 msgid "Yesterday, %l:%M %p"
 msgstr "Ahir, %l:%M %p"
 
-#: src/gs-updates-page.c:314
+#: src/gs-updates-page.c:257
 msgid "Two days ago"
 msgstr "Fa dos dies"
 
-#: src/gs-updates-page.c:316
+#: src/gs-updates-page.c:259
 msgid "Three days ago"
 msgstr "Fa tres dies"
 
-#: src/gs-updates-page.c:318
+#: src/gs-updates-page.c:261
 msgid "Four days ago"
 msgstr "Fa quatre dies"
 
-#: src/gs-updates-page.c:320
+#: src/gs-updates-page.c:263
 msgid "Five days ago"
 msgstr "Fa cinc dies"
 
-#: src/gs-updates-page.c:322
+#: src/gs-updates-page.c:265
 msgid "Six days ago"
 msgstr "Fa sis dies"
 
-#: src/gs-updates-page.c:324
+#: src/gs-updates-page.c:267
 msgid "One week ago"
 msgstr "Fa una setmana"
 
-#: src/gs-updates-page.c:326
+#: src/gs-updates-page.c:269
 msgid "Two weeks ago"
 msgstr "Fa dues setmanes"
 
 #. TRANSLATORS: This is the date string with: day number, month name, year.
 #. i.e. "25 May 2012"
-#: src/gs-updates-page.c:330
+#: src/gs-updates-page.c:273
 msgid "%e %B %Y"
 msgstr "%e %B de %Y"
 
 #. TRANSLATORS: the updates are being downloaded
-#: src/gs-updates-page.c:343
+#: src/gs-updates-page.c:286
 msgid "Downloading new updates…"
 msgstr "S'estan baixant actualitzacions noves…"
 
 #. TRANSLATORS: the update panel is doing *something* vague
-#: src/gs-updates-page.c:347
+#: src/gs-updates-page.c:290
 msgid "Looking for new updates…"
 msgstr "S'estan cercant actualitzacions…"
 
 #. TRANSLATORS: the updates panel is starting up
-#: src/gs-updates-page.c:414
+#: src/gs-updates-page.c:359
 msgid "Setting up updates…"
 msgstr "S'estan preparant les actualitzacions…"
 
 #. TRANSLATORS: the updates panel is starting up
-#: src/gs-updates-page.c:415 src/gs-updates-page.c:422
+#: src/gs-updates-page.c:360 src/gs-updates-page.c:367
 msgid "(This could take a while)"
 msgstr "(Això pot trigar una estona)"
 
 #. TRANSLATORS: This is the time when we last checked for updates
-#: src/gs-updates-page.c:527
+#: src/gs-updates-page.c:466
 #, c-format
 msgid "Last checked: %s"
 msgstr "Darrera comprovació: %s"
 
-#. TRANSLATORS: we've just live-updated some apps
-#: src/gs-updates-page.c:746
-msgid "Updates have been installed"
-msgstr "S'han instal·lat les actualitzacions"
-
-#. TRANSLATORS: the new apps will not be run until we restart
-#: src/gs-updates-page.c:748
-msgid "A restart is required for them to take effect."
-msgstr "És necessari un reinici perquè els canvis tinguin efecte."
-
-#. TRANSLATORS: button text
-#: src/gs-updates-page.c:752
-msgid "Restart"
-msgstr "Reinicia"
-
-#. TRANSLATORS: This is the header for system firmware that
-#. * requires a reboot to apply
-#: src/gs-updates-page.c:822
-msgid "Integrated Firmware"
-msgstr "Microprogramari integrat"
-
-#. TRANSLATORS: This is the button for upgrading all
-#. * system firmware
-#. TRANSLATORS: This is the button for upgrading all
-#. * offline updates
-#: src/gs-updates-page.c:825 src/gs-updates-page.c:835
-msgid "Restart & Update"
-msgstr "Reinicia i actualitza"
-
-#. TRANSLATORS: This is the header for offline OS and offline
-#. * app updates that require a reboot to apply
-#: src/gs-updates-page.c:832
-msgid "Requires Restart"
-msgstr "Cal reiniciar"
-
-#. TRANSLATORS: This is the header for online runtime and
-#. * app updates, typically flatpaks or snaps
-#: src/gs-updates-page.c:842
-msgid "Application Updates"
-msgstr "Actualitzacions d'aplicacions"
-
-#. TRANSLATORS: This is the button for upgrading all
-#. * online-updatable applications
-#: src/gs-updates-page.c:845
-msgid "Update All"
-msgstr "Actualitza-ho tot"
-
-#. TRANSLATORS: This is the header for device firmware that can
-#. * be installed online
-#: src/gs-updates-page.c:852
-msgid "Device Firmware"
-msgstr "Microprogramari del dispositiu"
-
-#. TRANSLATORS: this is an offline update
-#: src/gs-updates-page.c:1041
-msgid "_Restart & Update"
-msgstr "_Reinicia i actualitza"
-
-#. TRANSLATORS: all updates will be installed
-#: src/gs-updates-page.c:1045
-msgid "U_pdate All"
-msgstr "_Actualitza-ho tot"
-
 #. TRANSLATORS:  the first %s is the distro name, e.g. 'Fedora'
 #. * and the second %s is the distro version, e.g. '25'
-#: src/gs-updates-page.c:1132
+#: src/gs-updates-page.c:639
 #, c-format
 msgid "%s %s is no longer supported."
 msgstr "%s %s no és compatible."
 
 #. TRANSLATORS: OS refers to operating system, e.g. Fedora
-#: src/gs-updates-page.c:1137
+#: src/gs-updates-page.c:644
 msgid "Your OS is no longer supported."
 msgstr "El vostre sistema operatiu no és compatible."
 
 #. TRANSLATORS: EOL distros do not get important updates
-#: src/gs-updates-page.c:1142
+#: src/gs-updates-page.c:649
 msgid "This means that it does not receive security updates."
 msgstr "Això vol dir que no rebreu actualitzacions de seguretat."
 
 #. TRANSLATORS: upgrade refers to a major update, e.g. Fedora 25 to 26
-#: src/gs-updates-page.c:1146
+#: src/gs-updates-page.c:653
 msgid "It is recommended that you upgrade to a more recent version."
 msgstr "Us recomanem que actualitzeu a una versió més nova."
 
 #. TRANSLATORS: this is to explain that downloading updates may cost money
-#: src/gs-updates-page.c:1403
+#: src/gs-updates-page.c:902
 msgid "Charges may apply"
 msgstr "Es poden aplicar càrrecs"
 
 #. TRANSLATORS: we need network
 #. * to do the updates check
-#: src/gs-updates-page.c:1407
+#: src/gs-updates-page.c:906
 msgid ""
 "Checking for updates while using mobile broadband could cause you to incur "
 "charges."
@@ -3610,26 +3633,27 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: this is a link to the
 #. * control-center network panel
-#: src/gs-updates-page.c:1411
+#: src/gs-updates-page.c:910
 msgid "Check Anyway"
 msgstr "Comprova-ho de totes maneres"
 
 #. TRANSLATORS: can't do updates check
-#: src/gs-updates-page.c:1427
+#: src/gs-updates-page.c:926
 msgid "No Network"
 msgstr "Sense xarxa"
 
 #. TRANSLATORS: we need network
 #. * to do the updates check
-#: src/gs-updates-page.c:1431
+#: src/gs-updates-page.c:930
 msgid "Internet access is required to check for updates."
 msgstr "Es requereix accés a Internet per comprovar si hi ha actualitzacions."
 
-#: src/gs-updates-page.c:1836
-msgid "Restart & _Install"
-msgstr "Reinicia i _instal·la"
+#. This label indicates that the update check is in progress
+#: src/gs-updates-page.c:1354
+msgid "Checking…"
+msgstr "S'està comprovant…"
 
-#: src/gs-updates-page.c:1854
+#: src/gs-updates-page.c:1363
 msgid "Check for updates"
 msgstr "Comprova si hi ha actualitzacions"
 
@@ -3665,6 +3689,57 @@ msgstr "Paràmetres de la _xarxa"
 msgid "Updates are automatically managed"
 msgstr "Les actualitzacions es gestionen automàticament"
 
+#. TRANSLATORS: This is the button for upgrading all
+#. * offline updates
+#: src/gs-updates-section.c:249
+msgid "Restart & Update"
+msgstr "Reinicia i actualitza"
+
+#. TRANSLATORS: This is the button for upgrading all
+#. * online-updatable applications
+#: src/gs-updates-section.c:255
+msgid "Update All"
+msgstr "Actualitza-ho tot"
+
+#. TRANSLATORS: we've just live-updated some apps
+#: src/gs-updates-section.c:297
+msgid "Updates have been installed"
+msgstr "S'han instal·lat les actualitzacions"
+
+#. TRANSLATORS: the new apps will not be run until we restart
+#: src/gs-updates-section.c:299
+msgid "A restart is required for them to take effect."
+msgstr "És necessari un reinici perquè els canvis tinguin efecte."
+
+#. TRANSLATORS: button text
+#: src/gs-updates-section.c:303
+msgid "Restart"
+msgstr "Reinicia"
+
+#. TRANSLATORS: This is the header for system firmware that
+#. * requires a reboot to apply
+#: src/gs-updates-section.c:360
+msgid "Integrated Firmware"
+msgstr "Microprogramari integrat"
+
+#. TRANSLATORS: This is the header for offline OS and offline
+#. * app updates that require a reboot to apply
+#: src/gs-updates-section.c:364
+msgid "Requires Restart"
+msgstr "Cal reiniciar"
+
+#. TRANSLATORS: This is the header for online runtime and
+#. * app updates, typically flatpaks or snaps
+#: src/gs-updates-section.c:368
+msgid "Application Updates"
+msgstr "Actualitzacions d'aplicacions"
+
+#. TRANSLATORS: This is the header for device firmware that can
+#. * be installed online
+#: src/gs-updates-section.c:372
+msgid "Device Firmware"
+msgstr "Microprogramari del dispositiu"
+
 #. TRANSLATORS: This is the text displayed when a distro
 #. * upgrade is available. First %s is the distro name and the
 #. * 2nd %s is the version, e.g. "Fedora 23 Now Available"
@@ -4129,13 +4204,13 @@ msgstr "Utilitats"
 
 #. TRANSLATORS: this is a group of updates that are not
 #. * packages and are not shown in the main list
-#: plugins/core/gs-plugin-generic-updates.c:71
+#: plugins/core/gs-plugin-generic-updates.c:73
 msgid "OS Updates"
 msgstr "Actualitzacions del SO"
 
 #. TRANSLATORS: this is a longer description of the
 #. * "OS Updates" string
-#: plugins/core/gs-plugin-generic-updates.c:76
+#: plugins/core/gs-plugin-generic-updates.c:78
 msgid "Includes performance, stability and security improvements."
 msgstr "Inclou millores de rendiment, d'estabilitat i de seguretat."
 
@@ -4192,7 +4267,7 @@ msgid "Downloading upgrade information…"
 msgstr "S'està baixant la informació de l'actualització…"
 
 #. TRANSLATORS: this is a title for Fedora distro upgrades
-#: plugins/fedora-pkgdb-collections/gs-plugin-fedora-pkgdb-collections.c:311
+#: plugins/fedora-pkgdb-collections/gs-plugin-fedora-pkgdb-collections.c:306
 msgid "Upgrade your Fedora system to the latest features and improvements."
 msgstr ""
 "Actualitzeu el vostre sistema Fedora per obtenir les últimes funcions i "
@@ -4207,31 +4282,21 @@ msgid "Flatpak is a framework for desktop applications on Linux"
 msgstr "Flatpak és un espai de treball per aplicacions d'escriptori a Linux"
 
 #. TRANSLATORS: status text when downloading new metadata
-#: plugins/flatpak/gs-flatpak.c:607
+#: plugins/flatpak/gs-flatpak.c:600
 #, c-format
 msgid "Getting flatpak metadata for %s…"
 msgstr "S'estan obtenint les metadades del flatpak per %s…"
 
-#. TRANSLATORS: status text when downloading the RuntimeRepo
-#: plugins/flatpak/gs-flatpak.c:2781
-msgid "Getting runtime source…"
-msgstr "S'estan preparant les actualitzacions…"
-
 #. TRANSLATORS: status text when downloading
-#: plugins/fwupd/gs-plugin-fwupd.c:695
+#: plugins/fwupd/gs-plugin-fwupd.c:673
 msgid "Downloading firmware update signature…"
 msgstr "S'està baixant la signatura de l'actualització del microprogramari…"
 
 #. TRANSLATORS: status text when downloading
-#: plugins/fwupd/gs-plugin-fwupd.c:736
+#: plugins/fwupd/gs-plugin-fwupd.c:714
 msgid "Downloading firmware update metadata…"
 msgstr "S'estan baixant les metadades de l'actualització del microprogramari…"
 
-#. TRANSLATORS: status text when downloading
-#: plugins/fwupd/gs-plugin-fwupd.c:826
-msgid "Downloading firmware update…"
-msgstr "S'està baixant l'actualització del microprogramari…"
-
 #: plugins/fwupd/org.gnome.Software.Plugin.Fwupd.metainfo.xml.in:6
 msgid "Firmware Upgrade Support"
 msgstr "Compatibilitat amb actualitzacions de microprogramari"
@@ -4240,16 +4305,6 @@ msgstr "Compatibilitat amb actualitzacions de microprogramari"
 msgid "Provides support for firmware upgrades"
 msgstr "Proveeix compatibilitat amb actualitzacions de microprogramari"
 
-#: plugins/limba/org.gnome.Software.Plugin.Limba.metainfo.xml.in:6
-msgid "Limba Support"
-msgstr "Compatibilitat amb Limba"
-
-#: plugins/limba/org.gnome.Software.Plugin.Limba.metainfo.xml.in:7
-msgid "Limba provides developers a way to easily create software bundles"
-msgstr ""
-"Limba proveeix als desenvolupadors una manera senzilla de fer paquets de "
-"programari"
-
 #. TRANSLATORS: status text when downloading
 #: plugins/odrs/gs-plugin-odrs.c:205
 msgid "Downloading application ratings…"
@@ -4298,6 +4353,29 @@ msgstr "Compatibilitat amb Steam"
 msgid "The ultimate entertainment platform from Valve"
 msgstr "La plataforma d'entreteniment de Valve"
 
+#~ msgid "_Restart & Update"
+#~ msgstr "_Reinicia i actualitza"
+
+#~ msgid "U_pdate All"
+#~ msgstr "_Actualitza-ho tot"
+
+#~ msgid "Restart & _Install"
+#~ msgstr "Reinicia i _instal·la"
+
+#~ msgid "Getting runtime source…"
+#~ msgstr "S'estan preparant les actualitzacions…"
+
+#~ msgid "Downloading firmware update…"
+#~ msgstr "S'està baixant l'actualització del microprogramari…"
+
+#~ msgid "Limba Support"
+#~ msgstr "Compatibilitat amb Limba"
+
+#~ msgid "Limba provides developers a way to easily create software bundles"
+#~ msgstr ""
+#~ "Limba proveeix als desenvolupadors una manera senzilla de fer paquets de "
+#~ "programari"
+
 #~ msgid "Sorted by Name"
 #~ msgstr "Ordenat per nom"
 
@@ -5182,9 +5260,6 @@ msgstr "La plataforma d'entreteniment de Valve"
 #~ msgid "Enter GApplication service mode"
 #~ msgstr "Entra al mode de servei GApplication"
 
-#~ msgid "Checking for updates…"
-#~ msgstr "S'està comprovant si hi ha actualitzacions…"
-
 #~ msgid "An update was not signed in the correct way."
 #~ msgstr "Una actualització no s'ha signat de la forma correcta."
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]