[gimp/gimp-2-10] Update Polish translationcommit 6e656aedcb8b0c370c839fda668774566aa11b06
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Tue Aug 7 18:53:43 2018 +0200

    Update Polish translation

 po/pl.po | 161 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------
 1 file changed, 108 insertions(+), 53 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index c214e21ddc..79f30f383f 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gimp\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-08-05 19:09+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-08-05 19:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-07 18:50+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-07 18:52+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -88,13 +88,68 @@ msgstr "Obróbka zdjęć w GIMP-ie"
 
 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:8
 msgid ""
+"GIMP 2.10.6 comes with a lot of bug fixes, optimizations and features. Most "
+"notable changes are:"
+msgstr ""
+"GIMP 2.10.6 zawiera wiele poprawek błędów, optymalizacji i funkcji. "
+"Najważniejsze zmiany:"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
+msgid ""
+"Text layers can now represent vertical texts (with various character "
+"orientations and line directions)"
+msgstr ""
+"Warstwy tekstowe mogą teraz zawierać pionowy tekst (z różnymi orientacjami "
+"znaków i kierunków wierszy)"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
+msgid "New \"Little Planet\" (gegl:stereographic-projection) filter"
+msgstr "Nowy filtr „Mała planeta” (gegl:stereographic-projection)"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
+msgid ""
+"The \"Straighten\" option of the Measure Tool now allows vertical "
+"straightening"
+msgstr ""
+"Opcja „Wyprostuj” narzędzia miarki umożliwia teraz prostowanie w pionie"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
+msgid ""
+"Drawable previews are now rendered asynchronously and layer group previews "
+"can be disabled in Preferences"
+msgstr ""
+"Podgląd obszaru rysowania jest teraz wyświetlany asynchronicznie, a podgląd "
+"grup warstw można wyłączyć w Preferencjach"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
+msgid ""
+"New \"async\" field in the Dashboard \"misc\" group, showing the number of "
+"async operations currently running"
+msgstr ""
+"Nowe pole „Asynchroniczne” w grupie „Różne” panelu wydajności, wyświetlające "
+"liczbę obecnie wykonywanych działań asynchronicznych"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
+msgid "File format filtering in Open/Save/Export dialogs made less confusing"
+msgstr ""
+"Filtrowanie formatów plików w oknach otwierania/zapisywania/eksportowania "
+"jest prostsze"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
+msgid "New language (having GIMP translated in 81 languages now): Marathi"
+msgstr ""
+"Nowy język (co zwiększa liczbę języków, na jakie GIMP jest przetłumaczony do "
+"81): marathi"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16
+msgid ""
 "GIMP 2.10.4 includes a lot of bug fixes as well as various optimizations. "
 "Most notable changes are:"
 msgstr ""
 "GIMP 2.10.4 zawiera wiele poprawek błędów, a także różne optymalizacje. "
 "Najważniejsze zmiany:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
 msgid ""
 "Straightening in Measurement tool: layers can be rotated using the "
 "measurement line as horizon"
@@ -102,12 +157,12 @@ msgstr ""
 "Wyprostowywanie w narzędziu miarki: warstwy mogą być obracane za pomocą "
 "linii mierzenia jako horyzont"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18
 msgid "Fast startup: fonts loading is not blocking startup anymore"
 msgstr ""
 "Szybsze uruchamianie: wczytywanie czcionek nie blokuje już uruchamiania"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19
 msgid ""
 "Fonts Tagging with the same user interface as for brushes, patterns, and "
 "gradients"
@@ -115,12 +170,12 @@ msgstr ""
 "Nadawanie etykiet czcionkom za pomocą tego samego interfejsu, co pędzle, "
 "desenie i gradienty"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
 msgid "PSD support: a pre-composited version of a PSD image can be imported"
 msgstr ""
 "Obsługa plików PSD: można importować uprzednio złożone wersje obrazów PSD"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:21
 msgid ""
 "Dashboard update: new \"Memory\" group and improved \"Swap\" group showing "
 "various metrics"
@@ -128,7 +183,7 @@ msgstr ""
 "Aktualizacja panelu wydajności: nowa grupa „Pamięć” i ulepszona grupa "
 "„Pamięć wymiany” wyświetlające różne statystyki"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:22
 msgid ""
 "This second release in the GIMP 2.10 series, so soon after 2.10.0, is mostly "
 "the usual bug-fixing version after a major release, with a few dozen bugs "
@@ -138,7 +193,7 @@ msgstr ""
 "wersją naprawiającą błędy po dużym wydaniu, w której naprawiono kilkanaście "
 "błędów."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23
 msgid ""
 "It also features a new plug-in for the support of the HEIF format, both for "
 "importing and exporting, as well as 2 new filters: \"Spherize\" and "
@@ -150,7 +205,7 @@ msgstr ""
 "dobry przykład naszych rozluźnionych zasad wprowadzania nowych funkcji "
 "w stabilnych wydaniach."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24
 msgid ""
 "First release of the 2.10 series which prominently features the port to a "
 "new image processing engine, GEGL. The most outstanding changes are:"
@@ -159,11 +214,11 @@ msgstr ""
 "program do nowego mechanizmu przetwarzania obrazów, GEGL. Najbardziej "
 "wyróżniające się zmiany:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25
 msgid "High bit depth color processing (16/32-bit per color channel)"
 msgstr "Przetwarzanie kolorów o wysokiej głębi (16/32 bity na kanał kolorów)"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:26
 msgid ""
 "Color management is a core feature now, most widgets and preview areas are "
 "color-managed"
@@ -171,37 +226,37 @@ msgstr ""
 "Zarządzanie kolorami to teraz główna funkcja, większość widżetów i obszarów "
 "podglądu podlega zarządzaniu kolorami"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:27
 msgid ""
 "On-canvas effect preview, with split view for before/after processing pixels"
 msgstr ""
 "Podgląd efektów na obrazie, z podzielonym widokiem na przed/po przetworzeniu "
 "pikseli"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:28
 msgid ""
 "Multi-threaded and hardware-accelerated rendering, processing and painting"
 msgstr ""
 "Wielowątkowe i przyspieszane sprzętowo renderowanie, przetwarzanie "
 "i malowanie"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:21
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:29
 msgid "Most tools improved, several new transformation tools"
 msgstr ""
 "Ulepszono większość narzędzi, dodano kilka nowych narzędzi przekształceń"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:22
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:30
 msgid ""
 "Improved support for many image formats, in particular better PSD importing"
 msgstr ""
 "Ulepszona obsługa wielu formatów obrazów, zwłaszcza lepsze importowanie "
 "obrazów PSD"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:31
 msgid "Newly supported image formats: OpenEXR, RGBE, WebP, HGT…"
 msgstr "Nowo obsługiwane formaty obrazów: OpenEXR, RGBE, WebP, HGT…"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:32
 msgid ""
 "Improved digital painting: canvas rotation and flipping, symmetry painting, "
 "MyPaint brushes…"
@@ -209,25 +264,25 @@ msgstr ""
 "Ulepszone malowanie cyfrowe: obracanie i odbijanie płótna, malowanie "
 "symetryczne, pędzle programu MyPaint…"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:33
 msgid "Metadata viewing and editing for Exif, XMP, IPTC, and DICOM"
 msgstr "Przeglądanie i modyfikowanie metadanych Exif, XMP, IPTC i DICOM"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:26
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:34
 msgid "Basic HiDPI support: automatically or user-selected icon size"
 msgstr ""
 "Podstawowa obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości: automatyczne lub "
 "wybrane przez użytkownika rozmiary ikon"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:27
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:35
 msgid "New themes for GIMP: Light, Gray, Dark, and System"
 msgstr "Nowe motywy programu: jasny, szary, ciemny i systemowy"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:28
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:36
 msgid "And much, much more…"
 msgstr "Oraz wiele, wiele więcej…"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:29
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:37
 msgid ""
 "For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/04/27/gimp-2-10-0-";
 "released/"
@@ -235,7 +290,7 @@ msgstr ""
 "https://www.gimp.org/news/2018/04/27/gimp-2-10-0-released/ zawiera więcej "
 "informacji (w języku angielskim)."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:30
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:38
 msgid ""
 "In this second release candidate before GIMP 2.10.0, while debugging is "
 "still a prime target, a new focus has been put on speed and optimization in "
@@ -245,7 +300,7 @@ msgstr ""
 "nadal głównym celem, skupiliśmy się także na prędkości i optymalizacji, aby "
 "rysowanie było płynniejsze. Większe zmiany w tym wydaniu:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:31
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:39
 msgid ""
 "Major core optimizations for painting and display, including parallelized "
 "painting code."
@@ -253,13 +308,13 @@ msgstr ""
 "Duże optymalizacje rdzenia programu w zakresie rysowania i wyświetlania, "
 "w tym wielowątkowy kod rysowania."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:32
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:40
 msgid "Symmetries are now preserved in XCF files (saved as image parasites)."
 msgstr ""
 "Symetrie w plikach XCF są teraz zachowywane (zapisywane jako dane "
 "pasożytnicze obrazu)."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:33
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:41
 msgid ""
 "\"Light\" and \"Dark\" themes rewritten from scratch to get rid of various "
 "usability issues. \"Lighter\" and \"Darker\" themes removed."
@@ -267,7 +322,7 @@ msgstr ""
 "„Jasny” i „Ciemny” motyw zostały przepisane od zera, aby pozbyć się różnych "
 "problemów z interfejsem. Usunięto motywy „Jaśniejszy” i „Ciemniejszy”."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:34
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:42
 msgid ""
 "New GimpToolGyroscope on-canvas control, currently used for the Panorama "
 "Projection filter. The widget provides on-canvas interaction for 3D rotation "
@@ -277,7 +332,7 @@ msgstr ""
 "przez filtr rzutu panoramy. Ten widżet zapewnia sterowanie obrotem 3D na "
 "płótnie (odchylenie, kąt, walec)."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:35
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:43
 msgid ""
 "Plug-in debugging improved to output stack traces from plug-ins with --stack-"
 "trace-mode command line option not only on receiving signals but also on "
@@ -288,7 +343,7 @@ msgstr ""
 "ale także po ostrzeżeniach i błędach krytycznych, kiedy ustawiony jest klucz "
 "debugowania „fatal-warnings”."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:36
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:44
 msgid ""
 "For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/04/17/gimp-2-10-0-";
 "rc2-released/"
@@ -296,7 +351,7 @@ msgstr ""
 "https://www.gimp.org/news/2018/04/17/gimp-2-10-0-rc2-released/ zawiera "
 "więcej informacji (w języku angielskim)."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:37
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:45
 msgid ""
 "GIMP 2.10.0-RC1 is the first release candidate before GIMP 2.10.0 stable "
 "release, with a focus on debugging and stability. Other than the many bug "
@@ -306,12 +361,12 @@ msgstr ""
 "GIMP 2.10.0, skupiające się na debugowaniu i stabilności. Oprócz wielu "
 "poprawek błędów najważniejsze ulepszenia to:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:38
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:46
 msgid "New dashboard dockable to monitor GIMP resource usage"
 msgstr ""
 "Nowy panel wydajności do monitorowania użycia zasobów przez program GIMP"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:39
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:47
 msgid ""
 "New debug dialog to produce back traces and other debug data, encouraging to "
 "report bugs"
@@ -319,33 +374,33 @@ msgstr ""
 "Nowe okno debugowania do generowania wyjątków i innych danych debugowania, "
 "zachęcające do zgłaszania błędów"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:40
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:48
 msgid "Unsaved images can now be recovered after a crash"
 msgstr "Po awarii można teraz odzyskać niezapisane obrazy"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:41
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:49
 msgid "Layer masks on layer groups"
 msgstr "Maski warstw w grupach warstw"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:42
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:50
 msgid "JPEG 2000 support improved for high bit depth and various color spaces"
 msgstr ""
 "Ulepszona obsługa formatu JPEG 2000 o głębię wysokobitową i różne "
 "przestrzenie kolorów"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:43
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:51
 msgid "Screenshot and color picking improved on various platforms"
 msgstr "Ulepszenia zrzutów ekranu i wyboru kolorów na różnych platformach"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:44
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:52
 msgid "Metadata defaults preferences now available"
 msgstr "Preferencje domyślnego zachowania metadanych są teraz dostępne"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:45
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:53
 msgid "Various GUI polishing"
 msgstr "Różne poprawki interfejsu"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:46
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:54
 msgid ""
 "For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/03/26/gimp-2-10-0-";
 "rc1-released/"
@@ -353,7 +408,7 @@ msgstr ""
 "https://www.gimp.org/news/2018/03/26/gimp-2-10-0-rc1-released/ zawiera "
 "więcej informacji (w języku angielskim)."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:47
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:55
 msgid ""
 "GIMP 2.9.8 introduces on-canvas gradient editing and various enhancements "
 "while focusing on bugfixing and stability."
@@ -361,53 +416,53 @@ msgstr ""
 "GIMP 2.9.8 dodaje modyfikowanie gradientów na obszarze rysowania oraz różne "
 "ulepszenia, jednocześnie skupiając się na poprawkach błędów i stabilności."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:48
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:56
 msgid "On-canvas gradient editing"
 msgstr "Modyfikowanie gradientów na obszarze rysowania"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:49
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:57
 msgid "Notification when an image is over/underexposed"
 msgstr "Powiadomienie, kiedy obraz jest prześwietlony/niedoświetlony"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:50
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:58
 msgid "Better and faster color management"
 msgstr "Lepsze i szybsze zarządzania kolorami"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:51
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:59
 msgid "Support for color picker and screenshots in Wayland on KDE Plasma"
 msgstr ""
 "Wybieranie kolorów i wykonywanie zrzutów ekranu w środowisku KDE Plasma "
 "używającym technologii Wayland"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:52
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:60
 msgid "Paste in place feature"
 msgstr "Wklejanie w tym samym miejscu"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:53
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:61
 msgid "Many usability improvements"
 msgstr "Wiele ulepszeń użyteczności"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:54
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:62
 msgid "Manual can be displayed in the user's preferred language"
 msgstr "Podręcznik może być wyświetlany w preferowanym języku użytkownika"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:55
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:63
 msgid "Improvements for the Wavelet Decompose filter"
 msgstr "Ulepszenia filtru rozkład falki"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:56
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:64
 msgid "Improved compatibility with Photoshop .psd files"
 msgstr "Ulepszona zgodność z plikami .psd programu Photoshop"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:57
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:65
 msgid "New support for password-protected PDF"
 msgstr "Obsługa plików PDF chronionych hasłem"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:58
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:66
 msgid "New support for HGT format (Digital Elevation Model data)"
 msgstr "Obsługa formatu HGT (dane cyfrowego modelu wysokościowego)"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:59
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:67
 msgid ""
 "For more information, see https://www.gimp.org/news/2017/12/12/gimp-2-9-8-";
 "released/"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]