[gtk+/wip/baedert/drawing] bin: Drop priv pointercommit 5dbbff2b9b7b5f3e7765b770730f68884d51ca69
Author: Timm Bäder <mail baedert org>
Date:  Thu May 25 17:15:38 2017 +0200

  bin: Drop priv pointer

 gtk/gtkbin.c |  22 +++++++++++-----------
 gtk/gtkbin.h |  3 ---
 2 files changed, 11 insertions(+), 14 deletions(-)
---
diff --git a/gtk/gtkbin.c b/gtk/gtkbin.c
index 031f5c0..0b65927 100644
--- a/gtk/gtkbin.c
+++ b/gtk/gtkbin.c
@@ -37,8 +37,6 @@
 
 #include "config.h"
 #include "gtkbin.h"
-#include "gtksizerequest.h"
-#include "gtkintl.h"
 
 
 struct _GtkBinPrivate
@@ -85,8 +83,6 @@ gtk_bin_class_init (GtkBinClass *class)
 static void
 gtk_bin_init (GtkBin *bin)
 {
- bin->priv = gtk_bin_get_instance_private (bin);
-
  gtk_widget_set_has_window (GTK_WIDGET (bin), FALSE);
 }
 
@@ -94,7 +90,7 @@ gtk_bin_init (GtkBin *bin)
 static GType
 gtk_bin_child_type (GtkContainer *container)
 {
- GtkBinPrivate *priv = GTK_BIN (container)->priv;
+ GtkBinPrivate *priv = gtk_bin_get_instance_private (GTK_BIN (container));
 
  if (!priv->child)
   return GTK_TYPE_WIDGET;
@@ -107,7 +103,7 @@ gtk_bin_add (GtkContainer *container,
       GtkWidget  *child)
 {
  GtkBin *bin = GTK_BIN (container);
- GtkBinPrivate *priv = bin->priv;
+ GtkBinPrivate *priv = gtk_bin_get_instance_private (bin);
 
  if (priv->child != NULL)
   {
@@ -130,7 +126,7 @@ gtk_bin_remove (GtkContainer *container,
        GtkWidget  *child)
 {
  GtkBin *bin = GTK_BIN (container);
- GtkBinPrivate *priv = bin->priv;
+ GtkBinPrivate *priv = gtk_bin_get_instance_private (bin);
  gboolean widget_was_visible;
 
  g_return_if_fail (priv->child == child);
@@ -153,7 +149,7 @@ gtk_bin_forall (GtkContainer *container,
        gpointer   callback_data)
 {
  GtkBin *bin = GTK_BIN (container);
- GtkBinPrivate *priv = bin->priv;
+ GtkBinPrivate *priv = gtk_bin_get_instance_private (bin);
 
  if (priv->child)
   (* callback) (priv->child, callback_data);
@@ -190,7 +186,7 @@ gtk_bin_size_allocate (GtkWidget   *widget,
            GtkAllocation *allocation)
 {
  GtkBin *bin = GTK_BIN (widget);
- GtkBinPrivate *priv = bin->priv;
+ GtkBinPrivate *priv = gtk_bin_get_instance_private (bin);
 
  if (priv->child && gtk_widget_get_visible (priv->child))
   {
@@ -216,14 +212,18 @@ gtk_bin_size_allocate (GtkWidget   *widget,
 GtkWidget*
 gtk_bin_get_child (GtkBin *bin)
 {
+ GtkBinPrivate *priv = gtk_bin_get_instance_private (bin);
+
  g_return_val_if_fail (GTK_IS_BIN (bin), NULL);
 
- return bin->priv->child;
+ return priv->child;
 }
 
 void
 _gtk_bin_set_child (GtkBin  *bin,
           GtkWidget *widget)
 {
- bin->priv->child = widget;
+ GtkBinPrivate *priv = gtk_bin_get_instance_private (bin);
+
+ priv->child = widget;
 }
diff --git a/gtk/gtkbin.h b/gtk/gtkbin.h
index 9bbd89d..395abd3 100644
--- a/gtk/gtkbin.h
+++ b/gtk/gtkbin.h
@@ -49,9 +49,6 @@ typedef struct _GtkBinClass     GtkBinClass;
 struct _GtkBin
 {
  GtkContainer container;
-
- /*< private >*/
- GtkBinPrivate *priv;
 };
 
 /**


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]