[gnome-software] Update Catalan translationcommit 96e162d98cb8e4d08821d9eb118dbe1222230198
Author: Jordi Mas <jmas softcatala org>
Date:   Tue May 23 08:07:38 2017 +0200

    Update Catalan translation

 po/ca.po | 1292 +++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 725 insertions(+), 567 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 8801e49..88a05bd 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "software&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-03-08 15:21+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-27 13:43+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-22 11:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-23 08:04+0200\n"
 "Last-Translator: Jordi Mas <jmas softcatala org>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
 "Language: ca\n"
@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Id-Version: gnome-software master\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.9\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
 
 #: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:7
 msgid "GNOME Software"
@@ -32,24 +32,23 @@ msgstr "Gestor d'aplicacions per al GNOME"
 
 #: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:10
 msgid ""
-"Software allows you to find and install new applications and system "
-"extensions and remove existing installed applications."
+"Software allows you to find and install new applications and system extensions and "
+"remove existing installed applications."
 msgstr ""
-"El Programari us permet cercar i instal·lar aplicacions noves i extensions "
-"del sistema així com eliminar aplicacions ja instal·lades."
+"El Programari us permet cercar i instal·lar aplicacions noves i extensions del "
+"sistema així com eliminar aplicacions ja instal·lades."
 
 #: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:14
 msgid ""
-"GNOME Software showcases featured and popular applications with useful "
-"descriptions and multiple screenshots per application. Applications can be "
-"found either through browsing the list of categories or by searching. It "
-"also allows you to update your system using an offline update."
+"GNOME Software showcases featured and popular applications with useful descriptions "
+"and multiple screenshots per application. Applications can be found either through "
+"browsing the list of categories or by searching. It also allows you to update your "
+"system using an offline update."
 msgstr ""
-"El Programari del GNOME mostra aplicacions populars i destacades amb "
-"descripcions útils i amb múltiples captures de pantalla per aplicació. Les "
-"aplicacions es poden trobar tan navegant per la llista de categories com "
-"cercant. També us permet actualitzar el sistema utilitzant l'actualització "
-"fora de línia."
+"El Programari del GNOME mostra aplicacions populars i destacades amb descripcions "
+"útils i amb múltiples captures de pantalla per aplicació. Les aplicacions es poden "
+"trobar tan navegant per la llista de categories com cercant. També us permet "
+"actualitzar el sistema utilitzant l'actualització fora de línia."
 
 #: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:25
 msgid "Overview panel"
@@ -71,7 +70,7 @@ msgstr "Quadre d'actualitzacions"
 msgid "The update details"
 msgstr "Detalls de l'actualització"
 
-#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:702
+#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:761
 msgid "The GNOME Project"
 msgstr "El projecte GNOME"
 
@@ -89,11 +88,10 @@ msgstr "Una llista de projectes compatibles"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:6
 msgid ""
-"This is a list of compatible projects we should show such as GNOME, KDE and "
-"XFCE."
+"This is a list of compatible projects we should show such as GNOME, KDE and XFCE."
 msgstr ""
-"Aquesta és una llista de projectes compatibles que hem de mostrar com ara el "
-"GNOME, el KDE i l'XFCE."
+"Aquesta és una llista de projectes compatibles que hem de mostrar com ara el GNOME, "
+"el KDE i l'XFCE."
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:10
 msgid "Whether to manage updates in GNOME Software"
@@ -101,11 +99,11 @@ msgstr "Si es gestionen les actualitzacions amb el Programari del GNOME"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:11
 msgid ""
-"If disabled, GNOME Software will hide the updates panel and not perform any "
-"automatic updates actions."
+"If disabled, GNOME Software will hide the updates panel and not perform any automatic "
+"updates actions."
 msgstr ""
-" Si s'inhabilita, el Programari del GNOME ocultarà el quadre "
-"d'actualitzacions i no realitzarà cap acció automàtica d'actualització."
+" Si s'inhabilita, el Programari del GNOME ocultarà el quadre d'actualitzacions i no "
+"realitzarà cap acció automàtica d'actualització."
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:15
 msgid "Whether to automatically download updates"
@@ -113,11 +111,11 @@ msgstr "Si s'han de baixar les actualitzacions automàticament"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:16
 msgid ""
-"If enabled, GNOME Software automatically downloads updates in the background "
-"and prompts the user to install them when ready."
+"If enabled, GNOME Software automatically downloads updates in the background and "
+"prompts the user to install them when ready."
 msgstr ""
-"Si s'habilita, el Programari del GNOME baixa actualitzacions automàticament "
-"en segon pla i demana a l'usuari instal·lar-les quan estan llestes."
+"Si s'habilita, el Programari del GNOME baixa actualitzacions automàticament en segon "
+"pla i demana a l'usuari instal·lar-les quan estan llestes."
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:20
 msgid "Whether to automatically refresh when on a metered connection"
@@ -125,14 +123,13 @@ msgstr "Si s'ha de refrescar automàticament en una connexió limitada"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:21
 msgid ""
-"If enabled, GNOME Software automatically refreshes in the background even "
-"when using a metered connection (eventually downloading some metadata, "
-"checking for updates, etc., which may incur in costs for the user)."
+"If enabled, GNOME Software automatically refreshes in the background even when using "
+"a metered connection (eventually downloading some metadata, checking for updates, "
+"etc., which may incur in costs for the user)."
 msgstr ""
-"Si s'habilita, el Programari del GNOME refresca automàticament en rerefons "
-"inclús quan s'utilitza una connexió limitada (eventualment baixant "
-"metadades, comprovant actualitzacions, etc el que podria representar despesa "
-"per l'usuari)."
+"Si s'habilita, el Programari del GNOME refresca automàticament en rerefons inclús "
+"quan s'utilitza una connexió limitada (eventualment baixant metadades, comprovant "
+"actualitzacions, etc el que podria representar despesa per l'usuari)."
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:25
 msgid "Whether it’s the very first run of GNOME Software"
@@ -144,22 +141,19 @@ msgstr "Mostra les valoracions en estrelles al costat de les aplicacions"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:33
 msgid "Filter applications based on the default branch set for the remote"
-msgstr ""
-"Filtra les aplicacions basant-se en la branca per defecte configurada pel "
-"remot"
+msgstr "Filtra les aplicacions basant-se en la branca per defecte configurada pel remot"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:37
 msgid "Non-free applications show a warning dialog before install"
-msgstr ""
-"Les aplicacions no lliures mostren un diàleg d'avís abans d'instal·lar-se"
+msgstr "Les aplicacions no lliures mostren un diàleg d'avís abans d'instal·lar-se"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:38
 msgid ""
-"When non-free applications are installed a warning dialog can be shown. This "
-"controls if that dialog is suppressed."
+"When non-free applications are installed a warning dialog can be shown. This controls "
+"if that dialog is suppressed."
 msgstr ""
-"Quan s'instal·lin aplicacions no lliures es pot mostrar un diàleg d'avís. "
-"Això controla si el diàleg se suprimeix."
+"Quan s'instal·lin aplicacions no lliures es pot mostrar un diàleg d'avís. Això "
+"controla si el diàleg se suprimeix."
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:42
 msgid "A list of popular applications"
@@ -167,8 +161,7 @@ msgstr "Una llista d'aplicacions populars"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:43
 msgid "A list of applications to use, overriding the system defined ones."
-msgstr ""
-"Una llista d'aplicacions a usar, substituint les definides pel sistema."
+msgstr "Una llista d'aplicacions a usar, substituint les definides pel sistema."
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:47
 msgid "The list of extra sources that have been previously enabled"
@@ -176,11 +169,11 @@ msgstr "La llista de fonts extra que han sigut prèviament habilitades"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:48
 msgid ""
-"The list of sources that have been previously enabled when installing third-"
-"party applications."
+"The list of sources that have been previously enabled when installing third-party "
+"applications."
 msgstr ""
-"La llista de fonts que han estat prèviament habilitades quan s'han "
-"instal·lat aplicacions de tercers."
+"La llista de fonts que han estat prèviament habilitades quan s'han instal·lat "
+"aplicacions de tercers."
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:52
 msgid "The last update check timestamp"
@@ -193,8 +186,8 @@ msgstr "La marca horària de l'última comprovació d'actualització"
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:60
 msgid "The timestamp of the first security update, cleared after update"
 msgstr ""
-"La marca horària de la primera actualització de seguretat, netejada després "
-"de l'actualització"
+"La marca horària de la primera actualització de seguretat, netejada després de "
+"l'actualització"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:64
 msgid "The last update timestamp"
@@ -203,19 +196,18 @@ msgstr "La marca horària de l'última actualització"
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:68
 msgid "The age in seconds to verify the upstream screenshot is still valid"
 msgstr ""
-"El temps en segons per verificar si la captura de pantalla font és encara "
-"vàlida"
+"El temps en segons per verificar si la captura de pantalla font és encara vàlida"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:69
 msgid ""
-"Choosing a larger value will mean less round-trips to the remote server but "
-"updates to the screenshots may take longer to show to the user. A value of 0 "
-"means to never check the server if the image already exists in the cache."
+"Choosing a larger value will mean less round-trips to the remote server but updates "
+"to the screenshots may take longer to show to the user. A value of 0 means to never "
+"check the server if the image already exists in the cache."
 msgstr ""
-"Si escolliu un valor gran hi hauran menys connexions al servidor remot però "
-"les captures de pantalla poden trigar més temps a mostrar-se actualitzades "
-"a l'usuari. Un valor de 0 significa que no es comprovi mai el servidor si "
-"existeix una imatge en la memòria cau."
+"Si escolliu un valor gran hi hauran menys connexions al servidor remot però les "
+"captures de pantalla poden trigar més temps a mostrar-se actualitzades a l'usuari. Un "
+"valor de 0 significa que no es comprovi mai el servidor si existeix una imatge en la "
+"memòria cau."
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:78
 msgid "The server to use for application reviews"
@@ -231,26 +223,22 @@ msgstr "Ressenyes amb karma inferior a aquest nombre no es mostraran."
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:87
 msgid "A list of official sources that should not be considered 3rd party"
-msgstr ""
-"Una llista de fonts oficials que no han de ser considerades de terceres parts"
+msgstr "Una llista de fonts oficials que no han de ser considerades de terceres parts"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:91
 msgid "A list of official sources that should be considered free software"
-msgstr ""
-"Una llista de fonts oficials que han de ser considerades de programari lliure"
+msgstr "Una llista de fonts oficials que han de ser considerades de programari lliure"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:95
-msgid ""
-"The licence URL to use when an application should be considered free software"
+msgid "The licence URL to use when an application should be considered free software"
 msgstr ""
-"L'URL de la llicència a usar quan l'aplicació ha de ser considerada "
-"programari lliure"
+"L'URL de la llicència a usar quan l'aplicació ha de ser considerada programari lliure"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:99
 msgid "Install bundled applications for all users on the system where possible"
 msgstr ""
-"Instal·la paquets d'aplicacions per a tots els usuaris del sistema quan "
-"sigui possible "
+"Instal·la paquets d'aplicacions per a tots els usuaris del sistema quan sigui "
+"possible "
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:103
 msgid "Show the folder management UI"
@@ -267,13 +255,11 @@ msgstr "Ofereix actualitzacions per versions preliminars"
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:115
 msgid "Show some UI elements informing the user that an app is non-free"
 msgstr ""
-"Mostra alguns elements d'interfície d'usuari indicant que l'aplicació no és "
-"lliure"
+"Mostra alguns elements d'interfície d'usuari indicant que l'aplicació no és lliure"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:119
 msgid "Show the prompt to install nonfree software sources"
-msgstr ""
-"Mostra la pregunta abans d'instal·lar de fonts de programari no lliures"
+msgstr "Mostra la pregunta abans d'instal·lar de fonts de programari no lliures"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:123
 msgid "Show non-free software in search results"
@@ -282,8 +268,7 @@ msgstr "Mostra programari no lliure als resultats de la cerca"
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:127
 msgid "Show the installed size for apps in the list of installed applications"
 msgstr ""
-"Mostra la mida de les aplicacions instal·lades a la llista d'aplicacions "
-"instal·lades"
+"Mostra la mida de les aplicacions instal·lades a la llista d'aplicacions instal·lades"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:131
 msgid "The URI that explains nonfree and proprietary software"
@@ -295,11 +280,15 @@ msgstr "La llista de fonts no lliures que poden habilitar-se opcionalment"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:139
 msgid ""
-"A list of URLs pointing to appstream files that will be downloaded into an "
-"app-info folder"
+"A list of URLs pointing to appstream files that will be downloaded into an app-info "
+"folder"
 msgstr ""
-"Una llista dels URLs que apunten als fitxers Appstream que es baixaran a la "
-"carpeta app-info"
+"Una llista dels URLs que apunten als fitxers Appstream que es baixaran a la carpeta "
+"app-info"
+
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:143
+msgid "Install the AppStream files to a system-wide location for all users"
+msgstr "Instal·la un fitxer Appstream en una ubicació de sistema per a tots els usuaris"
 
 #: src/gnome-software-local-file.desktop.in:3
 msgid "Software Install"
@@ -326,8 +315,7 @@ msgstr "No seleccionis res"
 msgid "Software"
 msgstr "Programari"
 
-#: src/gnome-software.ui:43 src/gs-sources-dialog.ui:23
-#: src/gs-update-dialog.ui:21
+#: src/gnome-software.ui:43 src/gs-sources-dialog.ui:23 src/gs-update-dialog.ui:21
 msgid "Go back"
 msgstr "Vés enrere"
 
@@ -351,30 +339,29 @@ msgid "Search"
 msgstr "Cerca"
 
 #. button in the info bar
-#: src/gnome-software.ui:349 src/gs-sources-dialog.ui:6
-#: src/gs-sources-dialog.ui:46
+#: src/gnome-software.ui:350 src/gs-sources-dialog.ui:6 src/gs-sources-dialog.ui:46
 msgid "Software Sources"
 msgstr "Fonts de programari"
 
 #. button in the info bar
-#: src/gnome-software.ui:360
+#: src/gnome-software.ui:361
 msgid "Examine Disk"
 msgstr "Examina el disc"
 
 #. button in the info bar
 #. TRANSLATORS: this is a link to the
 #. * control-center network panel
-#: src/gnome-software.ui:371 src/gs-updates-page.c:856
+#: src/gnome-software.ui:372 src/gs-updates-page.c:1391
 msgid "Network Settings"
 msgstr "Paràmetres de xarxa"
 
 #. button in the info bar
-#: src/gnome-software.ui:382
+#: src/gnome-software.ui:383
 msgid "Restart Now"
 msgstr "Reinicia ara"
 
 #. button in the info bar
-#: src/gnome-software.ui:393
+#: src/gnome-software.ui:394
 msgid "More Information"
 msgstr "Més informació"
 
@@ -383,7 +370,7 @@ msgid "Pending"
 msgstr "Pendent"
 
 #: src/gs-app-addon-row.c:101 src/gs-app-row.ui:209 src/gs-app-tile.ui:51
-#: src/gs-feature-tile.c:66 src/gs-popular-tile.c:70
+#: src/gs-feature-tile.c:88 src/gs-popular-tile.c:70
 msgid "Installed"
 msgstr "Instal·lat"
 
@@ -404,9 +391,9 @@ msgid "Folder Name"
 msgstr "Nom de la carpeta"
 
 #: src/gs-app-folder-dialog.c:321 src/gs-app-folder-dialog.ui:16
-#: src/gs-details-page.c:366 src/gs-details-page.ui:330
-#: src/gs-installed-page.c:605 src/gs-removal-dialog.ui:33
-#: src/gs-review-dialog.ui:23 src/gs-upgrade-banner.ui:133
+#: src/gs-details-page.c:366 src/gs-details-page.ui:330 src/gs-editor.c:623
+#: src/gs-editor.c:655 src/gs-installed-page.c:609 src/gs-removal-dialog.ui:33
+#: src/gs-review-dialog.ui:23 src/gs-upgrade-banner.ui:131
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Cancel·la"
 
@@ -467,11 +454,9 @@ msgstr "NOM DE FITXER"
 
 #: src/gs-application.c:111
 msgid ""
-"The kind of interaction expected for this action: either ‘none’, ‘notify’, "
-"or ‘full’"
+"The kind of interaction expected for this action: either ‘none’, ‘notify’, or ‘full’"
 msgstr ""
-"El tipus d'interacció que s'espera per aquesta acció: ‘none’, ‘notify’, o "
-"‘full’"
+"El tipus d'interacció que s'espera per aquesta acció: ‘none’, ‘notify’, o ‘full’"
 
 #: src/gs-application.c:114
 msgid "Show verbose debugging information"
@@ -493,20 +478,20 @@ msgstr "Prefereix fonts de fitxer locals abans que de l'AppStream"
 msgid "Show version number"
 msgstr "Mostra el número de versió"
 
-#: src/gs-application.c:311
+#: src/gs-application.c:306
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Jordi Mas i Hernàndez <jmas softcatala org>, 2013-2017"
 
 #. TRANSLATORS: this is the title of the about window, e.g.
 #. * 'About Software' or 'About Application Installer' where the %s is
 #. * the application name chosen by the distro
-#: src/gs-application.c:318
+#: src/gs-application.c:313
 #, c-format
 msgid "About %s"
 msgstr "Quant a %s"
 
 #. TRANSLATORS: well, we seem to think so, anyway
-#: src/gs-application.c:322
+#: src/gs-application.c:317
 msgid "A nice way to manage the software on your system."
 msgstr "Una forma atractiva de gestionar el programari del sistema."
 
@@ -533,7 +518,7 @@ msgstr "Cancel·la"
 #. * allows the application to be easily installed
 #. TRANSLATORS: button text
 #. TRANSLATORS: update the fw
-#: src/gs-app-row.c:192 src/gs-common.c:279 src/gs-page.c:365
+#: src/gs-app-row.c:192 src/gs-common.c:279 src/gs-page.c:371
 msgid "Install"
 msgstr "Instal·la"
 
@@ -546,7 +531,7 @@ msgstr "Actualitza"
 #. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
 #. * allows the application to be easily removed
 #. TRANSLATORS: this is button text to remove the application
-#: src/gs-app-row.c:203 src/gs-app-row.c:212 src/gs-page.c:516
+#: src/gs-app-row.c:203 src/gs-app-row.c:212 src/gs-page.c:525
 msgid "Remove"
 msgstr "Suprimeix"
 
@@ -634,8 +619,8 @@ msgid ""
 "Extensions are used at your own risk. If you have any system problems, it is "
 "recommended to disable them."
 msgstr ""
-"Les extensions les useu sota la vostra responsabilitat. Si teniu cap "
-"problema de sistema, us recomanem inhabilitar-les."
+"Les extensions les useu sota la vostra responsabilitat. Si teniu cap problema de "
+"sistema, us recomanem inhabilitar-les."
 
 #. TRANSLATORS: this is the summary of a notification that OS updates
 #. * have been successfully installed
@@ -647,9 +632,7 @@ msgstr "S'han instal·lat les actualitzacions del SO"
 #. * have been successfully installed
 #: src/gs-common.c:138
 msgid "Recently installed updates are available to review"
-msgstr ""
-"Les actualitzacions instal·lades recentment estan disponibles per ser "
-"revisades"
+msgstr "Les actualitzacions instal·lades recentment estan disponibles per ser revisades"
 
 #. TRANSLATORS: this is the summary of a notification that an application
 #. * has been successfully installed
@@ -686,12 +669,11 @@ msgstr "Voleu habilitar la font de programari de tercers?"
 #: src/gs-common.c:232
 #, c-format
 msgid ""
-"%s is not <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-";
-"source_software\">free and open source software</a>, and is provided by “%s”."
+"%s is not <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-source_software";
+"\">free and open source software</a>, and is provided by “%s”."
 msgstr ""
-"%s no és <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-";
-"source_software\">programari lliure o de codi obert</a>, i es proporciona "
-"amb «%s»."
+"%s no és <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-source_software";
+"\">programari lliure o de codi obert</a>, i es proporciona amb «%s»."
 
 #. TRANSLATORS: the replacements are as follows:
 #. * 1. Application name, e.g. "Firefox"
@@ -705,8 +687,7 @@ msgstr "%s es proporciona amb «%s»."
 #: src/gs-common.c:252
 msgid "This software source must be enabled to continue installation."
 msgstr ""
-"Cal habilitar aquesta font de programari per poder continuar amb la "
-"instal·lació."
+"Cal habilitar aquesta font de programari per poder continuar amb la instal·lació."
 
 #. TRANSLATORS: Laws are geographical, urgh...
 #: src/gs-common.c:262
@@ -732,11 +713,11 @@ msgstr "Habilita i instal·la"
 #. TRANSLATORS: these are show_detailed_error messages from the
 #. * package manager no mortal is supposed to understand,
 #. * but google might know what they mean
-#: src/gs-common.c:475
+#: src/gs-common.c:429
 msgid "Detailed errors from the package manager follow:"
 msgstr "Els errors detallats del gestor de paquets es mostren a continuació:"
 
-#: src/gs-common.c:494 src/gs-details-page.ui:592
+#: src/gs-common.c:448 src/gs-details-page.ui:592
 msgid "Details"
 msgstr "Detalls"
 
@@ -768,14 +749,12 @@ msgstr "Sense violència fantàstica"
 #. TRANSLATORS: content rating description
 #: src/gs-content-rating.c:90
 msgid "Characters in unsafe situations easily distinguishable from reality"
-msgstr ""
-"Personatges en situacions insegures fàcilment distingibles de la realitat"
+msgstr "Personatges en situacions insegures fàcilment distingibles de la realitat"
 
 #. TRANSLATORS: content rating description
 #: src/gs-content-rating.c:93
 msgid "Characters in aggressive conflict easily distinguishable from reality"
-msgstr ""
-"Personatges en conflictes agressius fàcilment distingibles de la realitat"
+msgstr "Personatges en conflictes agressius fàcilment distingibles de la realitat"
 
 #. TRANSLATORS: content rating description
 #: src/gs-content-rating.c:96
@@ -981,8 +960,7 @@ msgstr "Emplaçament de producte"
 #: src/gs-content-rating.c:216
 msgid "Explicit references to specific brands or trademarked products"
 msgstr ""
-"Referències explícites a marques específiques o productes de marques "
-"registrades"
+"Referències explícites a marques específiques o productes de marques registrades"
 
 #. TRANSLATORS: content rating description
 #: src/gs-content-rating.c:219
@@ -1032,8 +1010,7 @@ msgstr "Interaccions jugador a jugador del joc sense funcionalitat xat"
 #. TRANSLATORS: content rating description
 #: src/gs-content-rating.c:246
 msgid "Player-to-player preset interactions without chat functionality"
-msgstr ""
-"Interaccions jugador a jugador predefinides del joc sense funcionalitat xat"
+msgstr "Interaccions jugador a jugador predefinides del joc sense funcionalitat xat"
 
 #. TRANSLATORS: content rating description
 #: src/gs-content-rating.c:249
@@ -1054,15 +1031,14 @@ msgstr "Funcionalitat de xat d'àudio o vídeo no supervisada entre jugadors"
 #: src/gs-content-rating.c:258
 msgid "No sharing of social network usernames or email addresses"
 msgstr ""
-"Sense compartició en les xarxes socials de noms d'usuari ni adreces de "
-"correu electrònic"
+"Sense compartició en les xarxes socials de noms d'usuari ni adreces de correu "
+"electrònic"
 
 #. TRANSLATORS: content rating description
 #: src/gs-content-rating.c:261
 msgid "Sharing social network usernames or email addresses"
 msgstr ""
-"Compartició en les xarxes socials de noms d'usuari o adreces de correu "
-"electrònic"
+"Compartició en les xarxes socials de noms d'usuari o adreces de correu electrònic"
 
 #. TRANSLATORS: content rating description
 #: src/gs-content-rating.c:264
@@ -1153,8 +1129,8 @@ msgstr "Cerca al programari"
 #. * can be installed
 #. TRANSLATORS: button text in the header when firmware
 #. * can be live-installed
-#: src/gs-details-page.c:275 src/gs-details-page.c:295
-#: src/gs-details-page.ui:206 src/gs-upgrade-banner.ui:148
+#: src/gs-details-page.c:275 src/gs-details-page.c:295 src/gs-details-page.ui:206
+#: src/gs-upgrade-banner.ui:146
 msgid "_Install"
 msgstr "_Instal·la"
 
@@ -1177,27 +1153,24 @@ msgstr "_Instal·la..."
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Suprimeix"
 
-#: src/gs-details-page.c:413 src/gs-sources-dialog.c:505
+#: src/gs-details-page.c:413 src/gs-sources-dialog.c:513
 msgid "Removing…"
 msgstr "S'està suprimint…"
 
 #. TRANSLATORS: this is the warning box
 #: src/gs-details-page.c:697
-msgid ""
-"This application can only be used when there is an active internet "
-"connection."
+msgid "This application can only be used when there is an active internet connection."
 msgstr ""
-"Aquesta aplicació només es pot fer servir si hi ha una connexió activa a "
-"Internet."
+"Aquesta aplicació només es pot fer servir si hi ha una connexió activa a Internet."
 
 #. TRANSLATORS: this is where the version is not known
-#: src/gs-details-page.c:824
+#: src/gs-details-page.c:826
 msgctxt "version"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Desconeguda"
 
 #. TRANSLATORS: this is where the updated date is not known
-#: src/gs-details-page.c:858
+#: src/gs-details-page.c:860
 msgctxt "updated"
 msgid "Never"
 msgstr "Mai"
@@ -1210,33 +1183,33 @@ msgid "Unknown"
 msgstr "Desconegut"
 
 #. TRANSLATORS: we need a remote server to process
-#: src/gs-details-page.c:1302
+#: src/gs-details-page.c:1308
 msgid "You need internet access to write a review"
 msgstr "Cal accés a Internet perquè pugueu escriure una ressenya"
 
-#: src/gs-details-page.c:1427
+#: src/gs-details-page.c:1437
 #, c-format
 msgid "Unable to find “%s”"
 msgstr "No s'ha trobat «%s»"
 
 #. TRANSLATORS: see the wikipedia page
-#: src/gs-details-page.c:1940
+#: src/gs-details-page.c:1995
 msgid "Public domain"
 msgstr "Domini públic"
 
 #. TRANSLATORS: see GNU page
-#: src/gs-details-page.c:1956 src/gs-details-page.ui:1380
+#: src/gs-details-page.c:2011 src/gs-details-page.ui:1380
 msgid "Free Software"
 msgstr "Programari lliure"
 
 #. TRANSLATORS: for the free software popover
-#: src/gs-details-page.c:2013
+#: src/gs-details-page.c:2068
 msgid "Users are bound by the following license:"
 msgid_plural "Users are bound by the following licenses:"
 msgstr[0] "Els usuaris estan lligats a la següent llicència:"
 msgstr[1] "Els usuaris estan lligats a les següents llicències:"
 
-#: src/gs-details-page.c:2029 src/gs-details-page.ui:1489
+#: src/gs-details-page.c:2084 src/gs-details-page.ui:1489
 msgid "More information"
 msgstr "Més informació"
 
@@ -1269,11 +1242,11 @@ msgstr "S'inclouen fonts de programari"
 
 #: src/gs-details-page.ui:505
 msgid ""
-"This application includes a software source which provides updates, as well "
-"as access to other software."
+"This application includes a software source which provides updates, as well as access "
+"to other software."
 msgstr ""
-"L'aplicació inclou una font de programari que proporciona actualitzacions "
-"així com accés a altre programari."
+"L'aplicació inclou una font de programari que proporciona actualitzacions així com "
+"accés a altre programari."
 
 #: src/gs-details-page.ui:518
 msgid "No Software Source Included"
@@ -1281,19 +1254,17 @@ msgstr "No s'inclouen fonts de programari"
 
 #: src/gs-details-page.ui:519
 msgid ""
-"This application does not include a software source. It will not be updated "
-"with new versions."
+"This application does not include a software source. It will not be updated with new "
+"versions."
 msgstr ""
-"L'aplicació no inclou cap font de programari. No s'actualitzarà a versions "
-"més noves."
+"L'aplicació no inclou cap font de programari. No s'actualitzarà a versions més noves."
 
 #: src/gs-details-page.ui:533
 msgid ""
-"This software is already provided by your distribution and should not be "
-"replaced."
+"This software is already provided by your distribution and should not be replaced."
 msgstr ""
-"Aquest programari ja es proporciona amb la vostra distribució i no heu de "
-"substituir-ho."
+"Aquest programari ja es proporciona amb la vostra distribució i no heu de substituir-"
+"ho."
 
 #. Translators: a repository file used for installing software has been discovered.
 #: src/gs-details-page.ui:546
@@ -1302,11 +1273,10 @@ msgstr "S'ha identificat una font de programari"
 
 #: src/gs-details-page.ui:547
 msgid ""
-"Adding this software source will give you access to additional software and "
-"upgrades."
+"Adding this software source will give you access to additional software and upgrades."
 msgstr ""
-"En afegir aquesta font de programari tindreu accés a programari i "
-"actualitzacions addicionals."
+"En afegir aquesta font de programari tindreu accés a programari i actualitzacions "
+"addicionals."
 
 #: src/gs-details-page.ui:548
 msgid "Only use software sources that you trust."
@@ -1387,7 +1357,7 @@ msgstr "Desconegut"
 #. TRANSLATORS: This is the header dividing the normal
 #. * applications and the addons
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Add-ons
-#: src/gs-details-page.ui:1160 src/gs-installed-page.c:483
+#: src/gs-details-page.ui:1160 src/gs-installed-page.c:487
 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:330
 msgid "Add-ons"
 msgstr "Complements"
@@ -1413,11 +1383,11 @@ msgstr "_Mostra'n més"
 
 #: src/gs-details-page.ui:1397
 msgid ""
-"This means that the software can be freely run, copied, distributed, studied "
-"and modified."
+"This means that the software can be freely run, copied, distributed, studied and "
+"modified."
 msgstr ""
-"Això vol dir que el programari pot ser lliurement usat, copiat, distribuït, "
-"estudiat i modificat."
+"Això vol dir que el programari pot ser lliurement usat, copiat, distribuït, estudiat "
+"i modificat."
 
 #: src/gs-details-page.ui:1456
 msgid "Proprietary Software"
@@ -1425,13 +1395,12 @@ msgstr "Programari de propietat"
 
 #: src/gs-details-page.ui:1473
 msgid ""
-"This means that the software is owned by an individual or a company. There "
-"are often restrictions on its use and its source code cannot usually be "
-"accessed."
+"This means that the software is owned by an individual or a company. There are often "
+"restrictions on its use and its source code cannot usually be accessed."
 msgstr ""
 "Això vol dir que el programari és propietat d'una persona o empresa. Hi ha "
-"habitualment restriccions en el seu ús i normalment no es pot accedir al seu "
-"codi font."
+"habitualment restriccions en el seu ús i normalment no es pot accedir al seu codi "
+"font."
 
 #: src/gs-details-page.ui:1518
 msgid "Unknown Software License"
@@ -1443,13 +1412,148 @@ msgstr "Els termes de llicència d'aquest programa són desconeguts."
 
 #: src/gs-details-page.ui:1562
 msgid "The application was rated this way because it features:"
-msgstr ""
-"L'aplicació va ser valorada d'aquesta manera per les seves característiques:"
+msgstr "L'aplicació va ser valorada d'aquesta manera per les seves característiques:"
 
 #: src/gs-details-page.ui:1588
 msgid "No details were available for this rating."
 msgstr "No hi ha detalls disponibles per aquesta valoració."
 
+#: src/gs-editor.c:361
+msgid "CSS validated OK!"
+msgstr "CCS validat correctament"
+
+#. TRANSLATORS: error dialog title
+#: src/gs-editor.c:564
+msgid "Failed to load file"
+msgstr "No s'ha pogut carregar la imatge"
+
+#. TRANSLATORS: window title
+#: src/gs-editor.c:598 src/gs-editor.c:874
+msgid "Unsaved changes"
+msgstr "Canvis sense desar"
+
+#: src/gs-editor.c:600
+msgid "The application list is already loaded."
+msgstr "L'aplicació ja està a punt per fer-se servir."
+
+#. TRANSLATORS: button text
+#: src/gs-editor.c:604
+msgid "Merge documents"
+msgstr "Fusiona documents"
+
+#. TRANSLATORS: button text
+#: src/gs-editor.c:608 src/gs-editor.c:879
+msgid "Throw away changes"
+msgstr "Descarta els canvis"
+
+#. import the new file
+#: src/gs-editor.c:620 src/gs-editor.c:652
+msgid "Open AppStream File"
+msgstr "Obre un fitxer Appstream"
+
+#: src/gs-editor.c:624
+msgid "_Open"
+msgstr "_Obre"
+
+#: src/gs-editor.c:656
+msgid "_Save"
+msgstr "_Desa"
+
+#. TRANSLATORS: error dialog title
+#: src/gs-editor.c:676
+msgid "Failed to save file"
+msgstr "No s'ha pogut desar la imatge"
+
+#. TRANSLATORS, the %s is the app name, e.g. 'Inkscape'
+#: src/gs-editor.c:751
+#, c-format
+msgid "%s banner design deleted."
+msgstr "El disseny del bàner %s s'ha suprimit"
+
+#. TRANSLATORS, this is a notification
+#: src/gs-editor.c:754
+msgid "Banner design deleted."
+msgstr "El disseny del bàner s'ha suprimit"
+
+#: src/gs-editor.c:876
+msgid "The application list has unsaved changes."
+msgstr "La llista d'aplicacions té canvis no desats"
+
+#. TRANSLATORS: show the program version
+#: src/gs-editor.c:1111
+msgid "Use verbose logging"
+msgstr "Mostra el registre detallat"
+
+#. TRANSLATORS: program name, an application to add and remove software repositories
+#: src/gs-editor.c:1119
+msgid "GNOME Software Banner Designer"
+msgstr "Dissenyador de bàners del Programari del GNOME"
+
+#: src/gs-editor.ui:63 src/gs-editor.ui:77
+msgid "No Designs"
+msgstr "Cap disseny"
+
+#: src/gs-editor.ui:110
+msgid "page1"
+msgstr "pàgina 1"
+
+#: src/gs-editor.ui:164
+msgid "Error message here"
+msgstr "El missatge d'error va aquí"
+
+#: src/gs-editor.ui:251
+msgid "App ID"
+msgstr "Identificador de l'aplicació"
+
+#: src/gs-editor.ui:297
+msgid "Name"
+msgstr "Nom"
+
+#: src/gs-editor.ui:342 src/gs-review-dialog.ui:142
+msgid "Summary"
+msgstr "Resum"
+
+#: src/gs-editor.ui:383
+msgid "Editor’s Pick"
+msgstr "Selecció de l'editor"
+
+#: src/gs-editor.ui:398
+msgid "Category Feature"
+msgstr "Categoria destacada"
+
+#: src/gs-editor.ui:428
+msgid "page2"
+msgstr "pàgina 2"
+
+#. button in the info bar
+#: src/gs-editor.ui:473
+msgid "Undo"
+msgstr "Desfés"
+
+#: src/gs-editor.ui:549
+msgid "New Banner"
+msgstr "Bàner nou"
+
+#: src/gs-editor.ui:617
+msgid "Import from file"
+msgstr "Importa des del fitxer"
+
+#: src/gs-editor.ui:631
+msgid "Export to file"
+msgstr "Exporta a un fitxer"
+
+#: src/gs-editor.ui:645
+msgid "Delete Design"
+msgstr "Suprimeix el disseny"
+
+#: src/gs-editor.ui:672
+msgid "Featured App"
+msgstr "Aplicació destacada"
+
+#: src/gs-editor.ui:686
+msgid "OS Upgrade"
+msgstr "Actualització del SO"
+
 #. TRANSLATORS: separator for a list of items
 #: src/gs-extras-page.c:145
 msgid " and "
@@ -1505,19 +1609,18 @@ msgstr "No s'ha trobat cap aplicació disponible que proporcioni el fitxer %s."
 #: src/gs-extras-page.c:337 src/gs-extras-page.c:348 src/gs-extras-page.c:359
 #, c-format
 msgid ""
-"Information about %s, as well as options for how to get missing applications "
-"might be found %s."
+"Information about %s, as well as options for how to get missing applications might be "
+"found %s."
 msgstr ""
-"Informació sobre %s, així com opcions per saber com obtenir aplicacions que "
-"falten poden trobar-se %s."
+"Informació sobre %s, així com opcions per saber com obtenir aplicacions que falten "
+"poden trobar-se %s."
 
 #. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
 #. * addon, but it can't be listed for some reason
 #: src/gs-extras-page.c:344 src/gs-extras-page.c:366
 #, c-format
 msgid "No applications are available for %s support."
-msgstr ""
-"No s'ha trobat cap aplicació disponible per a la compatibilitat amb %s."
+msgstr "No s'ha trobat cap aplicació disponible per a la compatibilitat amb %s."
 
 #. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
 #. * addon, but it can't be listed for some reason
@@ -1531,11 +1634,11 @@ msgstr "%s no està disponible."
 #: src/gs-extras-page.c:370
 #, c-format
 msgid ""
-"Information about %s, as well as options for how to get an application that "
-"can support this format might be found %s."
+"Information about %s, as well as options for how to get an application that can "
+"support this format might be found %s."
 msgstr ""
-"Informació sobre %s, així com opcions per saber com obtenir una aplicació "
-"que pugui reproduir aquest format poden trobar-se %s."
+"Informació sobre %s, així com opcions per saber com obtenir una aplicació que pugui "
+"reproduir aquest format poden trobar-se %s."
 
 #. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
 #. * addon, but it can't be listed for some reason
@@ -1543,23 +1646,22 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid "No fonts are available for the %s script support."
 msgstr ""
-"No s'ha trobat cap tipus de lletra disponible per a la compatibilitat amb "
-"l'script %s."
+"No s'ha trobat cap tipus de lletra disponible per a la compatibilitat amb l'script %s."
 
 #. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
 #. * hyperlink with the "on the website" text
 #: src/gs-extras-page.c:381
 #, c-format
 msgid ""
-"Information about %s, as well as options for how to get additional fonts "
-"might be found %s."
+"Information about %s, as well as options for how to get additional fonts might be "
+"found %s."
 msgstr ""
 "Informació sobre %s, així com opcions per saber com obtenir tipus de lletra "
 "addicionals poden trobar-se %s."
 
 #. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
 #. * addon, but it can't be listed for some reason
-#: src/gs-extras-page.c:388 lib/gs-plugin-loader.c:1920
+#: src/gs-extras-page.c:388 lib/gs-plugin-loader.c:1348
 #, c-format
 msgid "No addon codecs are available for the %s format."
 msgstr "No s'ha trobat cap còdec disponible per al format %s."
@@ -1569,11 +1671,11 @@ msgstr "No s'ha trobat cap còdec disponible per al format %s."
 #: src/gs-extras-page.c:392
 #, c-format
 msgid ""
-"Information about %s, as well as options for how to get a codec that can "
-"play this format might be found %s."
+"Information about %s, as well as options for how to get a codec that can play this "
+"format might be found %s."
 msgstr ""
-"Informació sobre %s, així com opcions per saber com obtenir un còdec que "
-"pugui reproduir aquest format poden trobar-se %s."
+"Informació sobre %s, així com opcions per saber com obtenir un còdec que pugui "
+"reproduir aquest format poden trobar-se %s."
 
 #. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
 #. * addon, but it can't be listed for some reason
@@ -1587,8 +1689,8 @@ msgstr "No s'ha trobat cap recurs Plasma per a la compatibilitat amb %s."
 #: src/gs-extras-page.c:403
 #, c-format
 msgid ""
-"Information about %s, as well as options for how to get additional Plasma "
-"resources might be found %s."
+"Information about %s, as well as options for how to get additional Plasma resources "
+"might be found %s."
 msgstr ""
 "Informació sobre %s, així com opcions per saber com obtenir recursos Plasma "
 "addicionals poden trobar-se %s."
@@ -1605,11 +1707,11 @@ msgstr "No s'ha trobat cap controlador d'impressora per %s."
 #: src/gs-extras-page.c:414
 #, c-format
 msgid ""
-"Information about %s, as well as options for how to get a driver that "
-"supports this printer might be found %s."
+"Information about %s, as well as options for how to get a driver that supports this "
+"printer might be found %s."
 msgstr ""
-"Informació sobre %s, així com opcions per saber com obtenir un controlador "
-"per aquesta impressora poden trobar-se %s."
+"Informació sobre %s, així com opcions per saber com obtenir un controlador per "
+"aquesta impressora poden trobar-se %s."
 
 #. TRANSLATORS: hyperlink title
 #: src/gs-extras-page.c:459
@@ -1620,11 +1722,11 @@ msgstr "aquest lloc web"
 #: src/gs-extras-page.c:463
 #, c-format
 msgid ""
-"Unfortunately, the %s you were searching for could not be found. Please see "
-"%s for more information."
+"Unfortunately, the %s you were searching for could not be found. Please see %s for "
+"more information."
 msgid_plural ""
-"Unfortunately, the %s you were searching for could not be found. Please see "
-"%s for more information."
+"Unfortunately, the %s you were searching for could not be found. Please see %s for "
+"more information."
 msgstr[0] ""
 "Desafortunadament, %s que cercàveu no s'ha pogut trobar. Vegeu %s per a més "
 "informació."
@@ -1632,11 +1734,11 @@ msgstr[1] ""
 "Desafortunadament, %s que cercàveu no s'han pogut trobar. Vegeu %s per a més "
 "informació."
 
-#: src/gs-extras-page.c:535 src/gs-extras-page.c:590 src/gs-extras-page.c:629
+#: src/gs-extras-page.c:535 src/gs-extras-page.c:591 src/gs-extras-page.c:630
 msgid "Failed to find any search results"
 msgstr "No s'ha pogut trobar cap resultat de cerca"
 
-#: src/gs-extras-page.c:813
+#: src/gs-extras-page.c:824
 #, c-format
 msgid "%s file format"
 msgstr "Format de fitxer %s"
@@ -1655,13 +1757,12 @@ msgstr "Us donem la benvinguda al Programari"
 
 #: src/gs-first-run-dialog.ui:66
 msgid ""
-"Software lets you install all the software you need, all from one place. See "
-"our recommendations, browse the categories, or search for the applications "
-"you want."
+"Software lets you install all the software you need, all from one place. See our "
+"recommendations, browse the categories, or search for the applications you want."
 msgstr ""
-"El Programari us permet instal·lar tot el programari que necessiteu des d'un "
-"sol lloc. Vegeu les recomanacions, navegueu per les categories o cerqueu les "
-"aplicacions que voleu."
+"El Programari us permet instal·lar tot el programari que necessiteu des d'un sol "
+"lloc. Vegeu les recomanacions, navegueu per les categories o cerqueu les aplicacions "
+"que voleu."
 
 #: src/gs-first-run-dialog.ui:85
 msgid "_Let’s Go Shopping"
@@ -1712,15 +1813,15 @@ msgstr "Historial"
 
 #. TRANSLATORS: This is the header dividing the normal
 #. * applications and the system ones
-#: src/gs-installed-page.c:479
+#: src/gs-installed-page.c:483
 msgid "System Applications"
 msgstr "Aplicacions del sistema"
 
-#: src/gs-installed-page.c:613
+#: src/gs-installed-page.c:617
 msgid "Click on items to select them"
 msgstr "Feu clic als elements per seleccionar-los"
 
-#: src/gs-installed-page.c:819
+#: src/gs-installed-page.c:823
 msgid "Select"
 msgstr "Selecciona"
 
@@ -1741,7 +1842,7 @@ msgid "_Remove from Folder"
 msgstr "_Suprimeix de la carpeta"
 
 #. TRANSLATORS: initial start
-#: src/gs-loading-page.c:62
+#: src/gs-loading-page.c:63
 msgid "Software catalog is being downloaded"
 msgstr "S'està baixant el catàleg de programari"
 
@@ -1779,55 +1880,52 @@ msgid "There are no reviews to moderate"
 msgstr "No hi ha ressenyes per moderar"
 
 #. add button
-#: src/gs-overview-page.c:262
+#: src/gs-overview-page.c:317
 msgid "More…"
 msgstr "Més…"
 
 #. TRANSLATORS: this is a heading for audio applications which
 #. * have been featured ('recommended') by the distribution
-#: src/gs-overview-page.c:428
+#: src/gs-overview-page.c:483
 msgid "Recommended Audio & Video Applications"
 msgstr "Aplicacions d'àudio i vídeo recomanades"
 
 #. TRANSLATORS: this is a heading for games which have been
 #. * featured ('recommended') by the distribution
-#: src/gs-overview-page.c:433
+#: src/gs-overview-page.c:488
 msgid "Recommended Games"
 msgstr "Jocs recomanats"
 
 #. TRANSLATORS: this is a heading for graphics applications
 #. * which have been featured ('recommended') by the distribution
-#: src/gs-overview-page.c:438
+#: src/gs-overview-page.c:493
 msgid "Recommended Graphics Applications"
 msgstr "Aplicacions gràfiques recomanades"
 
 #. TRANSLATORS: this is a heading for office applications which
 #. * have been featured ('recommended') by the distribution
-#: src/gs-overview-page.c:443
+#: src/gs-overview-page.c:498
 msgid "Recommended Productivity Applications"
 msgstr "Aplicacions de productivitat recomanades"
 
 #. TRANSLATORS: this is the proprietary info bar
-#: src/gs-overview-page.c:743
-msgid ""
-"Provides access to additional software, including web browsers and games."
-msgstr ""
-"Proveeix accés a programari addicional, incloent-hi navegadors web i jocs."
+#: src/gs-overview-page.c:841
+msgid "Provides access to additional software, including web browsers and games."
+msgstr "Proveeix accés a programari addicional, incloent-hi navegadors web i jocs."
 
 #. TRANSLATORS: this is the proprietary info bar
-#: src/gs-overview-page.c:747
+#: src/gs-overview-page.c:845
 msgid "Proprietary software has restrictions on use and access to source code."
-msgstr ""
-"El programari de propietat té restriccions en l'ús i accés al seu codi font."
+msgstr "El programari de propietat té restriccions en l'ús i accés al seu codi font."
 
 #. TRANSLATORS: this is the clickable
 #. * link on the proprietary info bar
-#: src/gs-overview-page.c:754 src/gs-sources-dialog.c:263
+#: src/gs-overview-page.c:852 src/gs-sources-dialog.c:267
 msgid "Find out more…"
 msgstr "Descobriu-ne més..."
 
 #. TRANSLATORS: button to turn on proprietary software sources
-#: src/gs-overview-page.c:789
+#: src/gs-overview-page.c:887
 msgid "Enable"
 msgstr "Habilita"
 
@@ -1852,67 +1950,71 @@ msgstr "Categories"
 msgid "Editor’s Picks"
 msgstr "Selecció de l'editor"
 
-#: src/gs-overview-page.ui:382
+#. Translators: This is a heading for software which has been recently released upstream.
+#: src/gs-overview-page.ui:348
+msgid "Recent Releases"
+msgstr "Publicacions recents"
+
+#: src/gs-overview-page.ui:421
 msgid "No Application Data Found"
 msgstr "No s'ha trobat cap descripció detallada de l'aplicació"
 
 #. TRANSLATORS: this is a prompt message, and
-#. * fs' is an application summary, e.g. 'GNOME Clocks'
-#: src/gs-page.c:356
+#. * '%s' is an application summary, e.g. 'GNOME Clocks'
+#: src/gs-page.c:362
 #, c-format
 msgid "Prepare %s"
 msgstr "Prepara %s"
 
 #. TRANSLATORS: this is a prompt message, and '%s' is an
 #. * source name, e.g. 'GNOME Nightly'
-#: src/gs-page.c:485
+#: src/gs-page.c:494
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove the %s source?"
 msgstr "Esteu segur de voler suprimir la font %s?"
 
 #. TRANSLATORS: longer dialog text
-#: src/gs-page.c:489
+#: src/gs-page.c:498
 #, c-format
 msgid ""
-"All applications from %s will be removed, and you will have to re-install "
-"the source to use them again."
+"All applications from %s will be removed, and you will have to re-install the source "
+"to use them again."
 msgstr ""
-"Se suprimiran totes les aplicacions de %s. Haureu d'instal·lar-les per "
-"utilitzar-les de nou."
+"Se suprimiran totes les aplicacions de %s. Haureu d'instal·lar-les per utilitzar-les "
+"de nou."
 
 #. TRANSLATORS: this is a prompt message, and '%s' is an
 #. * application summary, e.g. 'GNOME Clocks'
-#: src/gs-page.c:497
+#: src/gs-page.c:506
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove %s?"
 msgstr "Esteu segur de voler suprimir %s?"
 
 #. TRANSLATORS: longer dialog text
-#: src/gs-page.c:500
+#: src/gs-page.c:509
 #, c-format
 msgid "%s will be removed, and you will have to install it to use it again."
 msgstr "Se suprimirà %s i haureu d'instal·lar-la per utilitzar-la de nou."
 
-#: lib/gs-plugin-loader.c:1923
+#: lib/gs-plugin-loader.c:1351
 #, c-format
 msgid ""
-"Information about %s, as well as options for how to get a codec that can "
-"play this format can be found on the website."
+"Information about %s, as well as options for how to get a codec that can play this "
+"format can be found on the website."
 msgstr ""
-"Al lloc web es pot trobar informació sobre %s, així com diferents opcions de "
-"com obtenir un còdec que pugui reproduir aquest format."
+"Al lloc web es pot trobar informació sobre %s, així com diferents opcions de com "
+"obtenir un còdec que pugui reproduir aquest format."
 
 #. TRANSLATORS: This is a text displayed during a distro upgrade. %s
 #. will be replaced by the name and version of distro, e.g. 'Fedora 23'.
 #: src/gs-removal-dialog.c:128
 #, c-format
 msgid ""
-"Some of the currently installed software is not compatible with %s. If you "
-"continue, the following will be automatically removed during the upgrade:"
+"Some of the currently installed software is not compatible with %s. If you continue, "
+"the following will be automatically removed during the upgrade:"
 msgstr ""
-"Alguns dels programes actualment instal·lats no són compatibles amb %s. Si "
-"continueu, els programes següents seran suprimits automàticament durant "
-"l'actualització:"
+"Alguns dels programes actualment instal·lats no són compatibles amb %s. Si continueu, "
+"els programes següents seran suprimits automàticament durant l'actualització:"
 
 #: src/gs-removal-dialog.ui:27
 msgid "Incompatible Software"
@@ -1996,17 +2098,11 @@ msgstr "_Publica"
 msgid "Rating"
 msgstr "Valoració"
 
-#: src/gs-review-dialog.ui:142
-msgid "Summary"
-msgstr "Resum"
-
 #: src/gs-review-dialog.ui:158
-msgid ""
-"Give a short summary of your review, for example: “Great app, would "
-"recommend”."
+msgid "Give a short summary of your review, for example: “Great app, would recommend”."
 msgstr ""
-"Doneu un resum curt de la ressenya. Per exemple, «una aplicació molt bona "
-"que recomano»."
+"Doneu un resum curt de la ressenya. Per exemple, «una aplicació molt bona que "
+"recomano»."
 
 #. Translators: This is where the users enter their opinions about the apps.
 #: src/gs-review-dialog.ui:199
@@ -2016,13 +2112,12 @@ msgstr "Ressenya"
 
 #: src/gs-review-dialog.ui:215
 msgid "What do you think of the app? Try to give reasons for your views."
-msgstr ""
-"Què penseu de l'aplicació? Intenteu donar les raons de la vostra opinió."
+msgstr "Què penseu de l'aplicació? Intenteu donar les raons de la vostra opinió."
 
 #. Translators: A label for the total number of reviews.
 #: src/gs-review-histogram.ui:413
 msgid "ratings in total"
-msgstr "puntuacions en total"
+msgstr "valoracions en total"
 
 #. TRANSLATORS: we explain what the action is going to do
 #: src/gs-review-row.c:234
@@ -2032,11 +2127,9 @@ msgstr "Podeu informar de contingut abusiu, groller o discriminatori."
 #. TRANSLATORS: we ask the user if they really want to do this
 #: src/gs-review-row.c:239
 msgid ""
-"Once reported, a review will be hidden until it has been checked by an "
-"administrator."
+"Once reported, a review will be hidden until it has been checked by an administrator."
 msgstr ""
-"Un cop heu informat, la ressenya s'ocultarà fins que un administrador la "
-"revisi."
+"Un cop heu informat, la ressenya s'ocultarà fins que un administrador la revisi."
 
 #. TRANSLATORS: window title when
 #. * reporting a user-submitted review
@@ -2115,6 +2208,13 @@ msgstr "La captura de pantalla no està disponible"
 msgid "Screenshot"
 msgstr "Captura de pantalla"
 
+#. TRANSLATORS: this is when there are too many search results
+#. * to show in in the search page
+#: src/gs-search-page.c:164
+#, c-format
+msgid "%u more matches"
+msgstr "%u coincidències més"
+
 #: src/gs-search-page.ui:7
 msgid "Search page"
 msgstr "Pàgina de cerca"
@@ -2124,106 +2224,89 @@ msgid "No Application Found"
 msgstr "No s'ha trobat cap aplicació"
 
 #. TRANSLATORS: this is part of the in-app notification,
-#. * where the first %s is a possibly multi-word localised distro
-#. * e.g. 'Fedora Project" and the second %s is the truncated
-#. * hostname, e.g. 'alt.fedoraproject.org'
-#: src/gs-shell.c:808
-#, c-format
-msgid "“%s” [%s]"
-msgstr "«{%s}» [%s]"
-
-#. TRANSLATORS: this is part of the in-app notification,
-#. * where the %s is a possibly multi-word localised distro
-#. * e.g. 'Fedora Project"
-#. TRANSLATORS: this is part of the in-app notification,
 #. * where the %s is the truncated hostname, e.g.
 #. * 'alt.fedoraproject.org'
 #. TRANSLATORS: this is part of the in-app notification,
+#. * where the %s is the origin id, e.g. 'fedora'
+#. TRANSLATORS: this is part of the in-app notification,
 #. * where the %s is a multi-word localised app name
 #. * e.g. 'Getting things GNOME!"
-#: src/gs-shell.c:815 src/gs-shell.c:821 src/gs-shell.c:837 src/gs-shell.c:841
+#: src/gs-shell.c:806 src/gs-shell.c:811 src/gs-shell.c:826 src/gs-shell.c:830
 #, c-format
 msgid "“%s”"
 msgstr "«{%s}»"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the source (e.g. "alt.fedoraproject.org")
-#: src/gs-shell.c:861
+#: src/gs-shell.c:850
 #, c-format
 msgid "Unable to download firmware updates from %s"
-msgstr ""
-"No s'han pogut baixar les actualitzacions del microprogramari des de %s"
+msgstr "No s'han pogut baixar les actualitzacions del microprogramari des de %s"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the source (e.g. "alt.fedoraproject.org")
-#: src/gs-shell.c:867
+#: src/gs-shell.c:856
 #, c-format
 msgid "Unable to download updates from %s"
 msgstr "No s'han pogut baixar les actualitzacions des de %s"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:874
+#: src/gs-shell.c:863
 msgid "Unable to download updates"
 msgstr "No s'han pogut baixar les actualitzacions"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:879
-msgid ""
-"Unable to download updates: internet access was required but wasn’t available"
+#: src/gs-shell.c:868
+msgid "Unable to download updates: internet access was required but wasn’t available"
 msgstr ""
-"No s'han pogut baixar les actualitzacions: calia accés a Internet però no "
-"estava disponible."
+"No s'han pogut baixar les actualitzacions: calia accés a Internet però no estava "
+"disponible."
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the source (e.g. "alt.fedoraproject.org")
-#: src/gs-shell.c:888
+#: src/gs-shell.c:877
 #, c-format
 msgid "Unable to download updates from %s: not enough disk space"
 msgstr ""
-"No s'han pogut baixar les actualitzacions des de %s: no hi havia prou espai "
-"al disc"
+"No s'han pogut baixar les actualitzacions des de %s: no hi havia prou espai al disc"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:893
+#: src/gs-shell.c:882
 msgid "Unable to download updates: not enough disk space"
-msgstr ""
-"No s'han pogut baixar les actualitzacions: no hi havia prou espai al disc"
+msgstr "No s'han pogut baixar les actualitzacions: no hi havia prou espai al disc"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:901
+#: src/gs-shell.c:890
 msgid "Unable to download updates: authentication was required"
 msgstr "No s'han pogut baixar les actualitzacions: calia una autenticació"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:906
+#: src/gs-shell.c:895
 msgid "Unable to download updates: authentication was invalid"
-msgstr ""
-"No s'han pogut baixar les actualitzacions: l'autenticació no era vàlida"
+msgstr "No s'han pogut baixar les actualitzacions: l'autenticació no era vàlida"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:911
-msgid ""
-"Unable to download updates: you do not have permission to install software"
+#: src/gs-shell.c:900
+msgid "Unable to download updates: you do not have permission to install software"
 msgstr ""
-"No s'han pogut baixar les actualitzacions: no teniu permís per a instal·lar "
-"programari"
+"No s'han pogut baixar les actualitzacions: no teniu permís per a instal·lar programari"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:916
+#: src/gs-shell.c:905
 msgid "Unable to get list of updates"
 msgstr "No s'ha pogut obtenir una llista d'actualitzacions"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the first %s is the application name (e.g. "GIMP") and
 #. * the second %s is the origin, e.g. "Fedora Project [fedoraproject.org]"
-#: src/gs-shell.c:958
+#: src/gs-shell.c:947
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s as download failed from %s"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s ja que ha fallat la baixada des de %s"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:964
+#: src/gs-shell.c:953
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s as download failed"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s ja que ha fallat la baixada"
@@ -2232,89 +2315,86 @@ msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s ja que ha fallat la baixada"
 #. * where the first %s is the application name (e.g. "GIMP")
 #. * and the second %s is the name of the runtime, e.g.
 #. * "GNOME SDK [flatpak.gnome.org]"
-#: src/gs-shell.c:976
+#: src/gs-shell.c:965
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s as runtime %s not available"
-msgstr ""
-"No s'ha pogut instal·lar %s ja que l'entorn d'execució %s no està disponible"
+msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s ja que l'entorn d'execució %s no està disponible"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:982
+#: src/gs-shell.c:971
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s as not supported"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s ja que no és compatible"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:989
+#: src/gs-shell.c:978
 msgid "Unable to install: internet access was required but wasn’t available"
-msgstr ""
-"No s'ha pogut instal·lar: calia accés a Internet però no estava disponible"
+msgstr "No s'ha pogut instal·lar: calia accés a Internet però no estava disponible"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:995
+#: src/gs-shell.c:984
 msgid "Unable to install: the application has an invalid format"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar: l'aplicació tenia un format invàlid"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1000
+#: src/gs-shell.c:989
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s: not enough disk space"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s: no hi ha prou espai al disc"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1008
+#: src/gs-shell.c:997
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s: authentication was required"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s: calia una autenticació"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1015
+#: src/gs-shell.c:1004
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s: authentication was invalid"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s: l'autenticació era invàlida"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1022
+#: src/gs-shell.c:1011
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s: you do not have permission to install software"
-msgstr ""
-"No s'ha pogut instal·lar %s: no teniu permisos per a instal·lar el programari"
+msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s: no teniu permisos per a instal·lar el programari"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * the %s is the name of the authentication service,
 #. * e.g. "Ubuntu One"
-#: src/gs-shell.c:1035
+#: src/gs-shell.c:1024
 #, c-format
 msgid "Your %s account has been suspended."
 msgstr "El vostre compte a «%s» ha estat suspès."
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1039
+#: src/gs-shell.c:1028
 msgid "It is not possible to install software until this has been resolved."
 msgstr "No és possible instal·lar programari fins que això s'hagi resolt."
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the clickable link (e.g.
 #. * "http://example.com/what-did-i-do-wrong/";)
-#: src/gs-shell.c:1050
+#: src/gs-shell.c:1039
 #, c-format
 msgid "For more information, visit %s."
 msgstr "Per a més informació, visiteu %s."
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "Dell XPS 13")
-#: src/gs-shell.c:1059
+#: src/gs-shell.c:1048
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s: AC power is required"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s: cal estar connectat al corrent"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1066
+#: src/gs-shell.c:1055
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s"
@@ -2323,63 +2403,61 @@ msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s"
 #. * where the first %s is the app name (e.g. "GIMP") and
 #. * the second %s is the origin, e.g. "Fedora" or
 #. * "Fedora Project [fedoraproject.org]"
-#: src/gs-shell.c:1108
+#: src/gs-shell.c:1097
 #, c-format
 msgid "Unable to update %s from %s"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s des de %s"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1114
+#: src/gs-shell.c:1103
 #, c-format
 msgid "Unable to update %s as download failed"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s ja que ha fallat la baixada"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1120
+#: src/gs-shell.c:1109
 msgid "Unable to update: internet access was required but wasn’t available"
-msgstr ""
-"No s'ha pogut actualitzar: calia accés a Internet però no estava disponible."
+msgstr "No s'ha pogut actualitzar: calia accés a Internet però no estava disponible."
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1128
+#: src/gs-shell.c:1117
 #, c-format
 msgid "Unable to update %s: not enough disk space"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: no hi havia prou espai al disc"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1137
+#: src/gs-shell.c:1126
 #, c-format
 msgid "Unable to update %s: authentication was required"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: calia una autenticació"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1144
+#: src/gs-shell.c:1133
 #, c-format
 msgid "Unable to update %s: authentication was invalid"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: l'autenticació no era vàlida"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1151
+#: src/gs-shell.c:1140
 #, c-format
 msgid "Unable to update %s: you do not have permission to update software"
-msgstr ""
-"No s'ha pogut actualitzar %s: no teniu permís per a actualitzar programari"
+msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: no teniu permís per a actualitzar programari"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "Dell XPS 13")
-#: src/gs-shell.c:1159
+#: src/gs-shell.c:1148
 #, c-format
 msgid "Unable to update %s: AC power is required"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: cal estar connectat al corrent"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1166
+#: src/gs-shell.c:1155
 #, c-format
 msgid "Unable to update %s"
 msgstr "No es pot actualitzar %s"
@@ -2387,97 +2465,96 @@ msgstr "No es pot actualitzar %s"
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the first %s is the distro name (e.g. "Fedora 25") and
 #. * the second %s is the origin, e.g. "Fedora Project [fedoraproject.org]"
-#: src/gs-shell.c:1207
+#: src/gs-shell.c:1196
 #, c-format
 msgid "Unable to upgrade to %s from %s"
 msgstr "No es pot actualitzar a %s des de %s"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the app name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1212
+#: src/gs-shell.c:1201
 #, c-format
 msgid "Unable to upgrade to %s as download failed"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar a %s ja que ha fallat la baixada"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1219
+#: src/gs-shell.c:1208
 msgid "Unable to upgrade: internet access was required but wasn’t available"
-msgstr ""
-"No s'ha pogut actualitzar: calia accés a Internet però no estava disponible."
+msgstr "No s'ha pogut actualitzar: calia accés a Internet però no estava disponible."
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
-#: src/gs-shell.c:1227
+#: src/gs-shell.c:1216
 #, c-format
 msgid "Unable to upgrade to %s: not enough disk space"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: no hi havia prou espai al disc"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
-#: src/gs-shell.c:1236
+#: src/gs-shell.c:1225
 #, c-format
 msgid "Unable to upgrade to %s: authentication was required"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: calia una autenticació"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
-#: src/gs-shell.c:1243
+#: src/gs-shell.c:1232
 #, c-format
 msgid "Unable to upgrade to %s: authentication was invalid"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: l'autenticació no era vàlida"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
-#: src/gs-shell.c:1250
+#: src/gs-shell.c:1239
 #, c-format
 msgid "Unable to upgrade to %s: you do not have permission to upgrade"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: o teniu permís per a actualitzar"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
-#: src/gs-shell.c:1257
+#: src/gs-shell.c:1246
 #, c-format
 msgid "Unable to upgrade to %s: AC power is required"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: cal estar connectat al corrent"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
-#: src/gs-shell.c:1264
+#: src/gs-shell.c:1253
 #, c-format
 msgid "Unable to upgrade to %s"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar a %s"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1302
+#: src/gs-shell.c:1291
 #, c-format
 msgid "Unable to remove %s: authentication was required"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir %s: calia una autenticació"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1308
+#: src/gs-shell.c:1297
 #, c-format
 msgid "Unable to remove %s: authentication was invalid"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir %s: l'autenticació era invàlida"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1314
+#: src/gs-shell.c:1303
 #, c-format
 msgid "Unable to remove %s: you do not have permission to remove software"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir %s: no teniu permís per a suprimir programari"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1321
+#: src/gs-shell.c:1310
 #, c-format
 msgid "Unable to remove %s: AC power is required"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir %s: cal estar connectat al corrent"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1328
+#: src/gs-shell.c:1317
 #, c-format
 msgid "Unable to remove %s"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir %s"
@@ -2486,45 +2563,43 @@ msgstr "No s'ha pogut suprimir %s"
 #. * where the first %s is the application name (e.g. "GIMP")
 #. * and the second %s is the name of the runtime, e.g.
 #. * "GNOME SDK [flatpak.gnome.org]"
-#: src/gs-shell.c:1370
+#: src/gs-shell.c:1359
 #, c-format
 msgid "Unable to launch %s: %s is not installed"
 msgstr "No s'ha pogut executar %s: %s no està instal·lat"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1377 src/gs-shell.c:1417 src/gs-shell.c:1457
+#: src/gs-shell.c:1366 src/gs-shell.c:1406 src/gs-shell.c:1446
 msgid "Not enough disk space — free up some space and try again"
-msgstr ""
-"No hi havia prou espai al disc. Allibereu espai a disc i torneu-ho a provar"
+msgstr "No hi havia prou espai al disc. Allibereu espai a disc i torneu-ho a provar"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1412
+#: src/gs-shell.c:1401
 msgid "Failed to install file: authentication failed"
-msgstr ""
-"S'ha produït un error en instal·lar el fitxer: ha fallat l'autenticació"
+msgstr "S'ha produït un error en instal·lar el fitxer: ha fallat l'autenticació"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * the %s is the origin, e.g. "Fedora" or
 #. * "Fedora Project [fedoraproject.org]"
-#: src/gs-shell.c:1451
+#: src/gs-shell.c:1440
 #, c-format
 msgid "Unable to contact %s"
 msgstr "No s'ha pogut contactar %s"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1466
+#: src/gs-shell.c:1455
 #, c-format
 msgid "%s needs to be restarted to use new plugins."
 msgstr "Cal reiniciar %s per a utilitzar els nous connectors."
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1471
+#: src/gs-shell.c:1460
 msgid "This application needs to be restarted to use new plugins."
 msgstr "Cal reiniciar aquesta aplicació per a utilitzar els nous connectors."
 
 #. TRANSLATORS: need to be connected to the AC power
-#: src/gs-shell.c:1478
+#: src/gs-shell.c:1467
 msgid "AC power is required"
 msgstr "Cal estar connectat al corrent"
 
@@ -2533,8 +2608,8 @@ msgstr "Cal estar connectat al corrent"
 #: src/gs-sources-dialog.c:98
 msgid "No applications or addons installed; other software might still be"
 msgstr ""
-"No s'han instal·lat aplicacions o connectors. És possible que encara hi hagi "
-"altres programes"
+"No s'han instal·lat aplicacions o connectors. És possible que encara hi hagi altres "
+"programes"
 
 #. TRANSLATORS: This string is used to construct the 'X applications
 #. installed' sentence, describing a software source.
@@ -2586,47 +2661,46 @@ msgstr[0] "S'ha instal·lat %s i %s"
 msgstr[1] "S'han instal·lat %s i %s"
 
 #. TRANSLATORS: nonfree software
-#: src/gs-sources-dialog.c:253
+#: src/gs-sources-dialog.c:257
 msgid "Typically has restrictions on use and access to source code."
 msgstr "Normalment té restriccions en l'ús i accés al seu codi font."
 
 #. TRANSLATORS: list header
-#: src/gs-sources-dialog.c:274
+#: src/gs-sources-dialog.c:278
 msgid "Proprietary Software Sources"
 msgstr "Fonts de programari de propietat"
 
-#: src/gs-sources-dialog.c:491 src/gs-sources-dialog.ui:487
+#: src/gs-sources-dialog.c:498 src/gs-sources-dialog.ui:487
 msgid "Remove Source"
 msgstr "Suprimeix la font"
 
 #. TRANSLATORS: this is the fallback text we use if we can't
 #. figure out the name of the operating system
-#: src/gs-sources-dialog.c:575
+#: src/gs-sources-dialog.c:584
 msgid "the operating system"
 msgstr "el sistema operatiu"
 
 #. TRANSLATORS: This is the text displayed in the Software Sources
 #. dialog when no OS-provided software sources are enabled. %s gets
 #. replaced by the name of the actual distro, e.g. Fedora.
-#: src/gs-sources-dialog.c:668
+#: src/gs-sources-dialog.c:677
 #, c-format
 msgid ""
-"Software sources can be downloaded from the internet. They give you access "
-"to additional software that is not provided by %s."
+"Software sources can be downloaded from the internet. They give you access to "
+"additional software that is not provided by %s."
 msgstr ""
-"Les fonts de programari poden baixar-se des d'Internet. Us proporcionen "
-"accés a programari addicional que no es proporciona amb %s."
+"Les fonts de programari poden baixar-se des d'Internet. Us proporcionen accés a "
+"programari addicional que no es proporciona amb %s."
 
 #: src/gs-sources-dialog.ui:155
 msgid "Additional Sources"
 msgstr "Fonts addicionals"
 
 #: src/gs-sources-dialog.ui:175
-msgid ""
-"Removing a source will also remove any software you have installed from it."
+msgid "Removing a source will also remove any software you have installed from it."
 msgstr ""
-"En eliminar una font també eliminareu qualsevol programa que hàgiu "
-"instal·lat des de la mateixa."
+"En eliminar una font també eliminareu qualsevol programa que hàgiu instal·lat des de "
+"la mateixa."
 
 #: src/gs-sources-dialog.ui:260
 msgid "No software installed from this source"
@@ -2652,17 +2726,17 @@ msgstr "Afegit"
 msgid "Website"
 msgstr "Lloc web"
 
-#: src/gs-summary-tile.c:71
+#: src/gs-summary-tile.c:75
 #, c-format
 msgid "%s (Installed)"
 msgstr "%s (instal·lat)"
 
-#: src/gs-summary-tile.c:76
+#: src/gs-summary-tile.c:80
 #, c-format
 msgid "%s (Installing)"
 msgstr "%s (s'està instal·lant)"
 
-#: src/gs-summary-tile.c:81
+#: src/gs-summary-tile.c:85
 #, c-format
 msgid "%s (Removing)"
 msgstr "%s (s'està suprimint)"
@@ -2691,44 +2765,6 @@ msgstr "Actualitzacions instal·lades"
 msgid "No updates have been installed on this system."
 msgstr "No s'ha instal·lat cap actualització en aquest sistema."
 
-#. TRANSLATORS: This is the header for system firmware that
-#. * requires a reboot to apply
-#: src/gs-update-list.c:223
-msgid "Integrated Firmware"
-msgstr "Microprogramari integrat"
-
-#. TRANSLATORS: This is the button for upgrading all
-#. * system firmware
-#. TRANSLATORS: This is the button for upgrading all
-#. * offline updates
-#: src/gs-update-list.c:226 src/gs-update-list.c:236
-msgid "Restart & Update"
-msgstr "Reinicia i actualitza"
-
-#. TRANSLATORS: This is the header for offline OS and offline
-#. * app updates that require a reboot to apply
-#: src/gs-update-list.c:233
-msgid "Requires Restart"
-msgstr "Cal reiniciar"
-
-#. TRANSLATORS: This is the header for online runtime and
-#. * app updates, typically flatpaks or snaps
-#: src/gs-update-list.c:243
-msgid "Application Updates"
-msgstr "Actualitzacions d'aplicacions"
-
-#. TRANSLATORS: This is the button for upgrading all
-#. * online-updatable applications
-#: src/gs-update-list.c:246
-msgid "Update All"
-msgstr "Actualitza-ho tot"
-
-#. TRANSLATORS: This is the header for device firmware that can
-#. * be installed online
-#: src/gs-update-list.c:253
-msgid "Device Firmware"
-msgstr "Microprogramari del dispositiu"
-
 #: src/gs-update-monitor.c:88
 msgid "Security Updates Pending"
 msgstr "Actualitzacions de seguretat pendents"
@@ -2748,11 +2784,11 @@ msgstr "Hi ha actualitzacions disponibles"
 #: src/gs-update-monitor.c:97
 msgid "Important OS and application updates are ready to be installed"
 msgstr ""
-"Hi ha actualitzacions importants del sistema operatiu i d'aplicacions "
-"preparades per instal·lar-se"
+"Hi ha actualitzacions importants del sistema operatiu i d'aplicacions preparades per "
+"instal·lar-se"
 
 #. TRANSLATORS: button text
-#: src/gs-update-monitor.c:100 src/gs-updates-page.c:951
+#: src/gs-update-monitor.c:100 src/gs-updates-page.c:702
 msgid "Not Now"
 msgstr "Ara no"
 
@@ -2760,42 +2796,51 @@ msgstr "Ara no"
 msgid "View"
 msgstr "Mostra"
 
+#. TRANSLATORS: this is when the current OS version goes end-of-life
+#: src/gs-update-monitor.c:255 src/gs-updates-page.ui:46
+msgid "Operating System Updates Unavailable"
+msgstr "Hi ha actualitzacions del sistema operatiu disponibles"
+
+#. TRANSLATORS: this is the message dialog for the distro EOL notice
+#: src/gs-update-monitor.c:257
+msgid "Upgrade to continue receiving security updates."
+msgstr "Actualitzeu-vos per continuar rebent actualitzacions de seguretat."
+
 #. TRANSLATORS: this is a distro upgrade, the replacement would be the
 #. * distro name, e.g. 'Fedora'
-#: src/gs-update-monitor.c:269
+#: src/gs-update-monitor.c:305
 #, c-format
 msgid "A new version of %s is available to install"
 msgstr "Una nova versió de %s està disponible per instal·lar"
 
 #. TRANSLATORS: this is a distro upgrade
-#: src/gs-update-monitor.c:273
+#: src/gs-update-monitor.c:309
 msgid "Software Upgrade Available"
 msgstr "Hi ha actualitzacions disponibles"
 
 #. TRANSLATORS: title when we offline updates have failed
-#: src/gs-update-monitor.c:544
+#: src/gs-update-monitor.c:610
 msgid "Software Updates Failed"
 msgstr "No s'ha pogut realitzar l'actualització de programari"
 
 #. TRANSLATORS: message when we offline updates have failed
-#: src/gs-update-monitor.c:546
+#: src/gs-update-monitor.c:612
 msgid "An important OS update failed to be installed."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut realitzar una actualització important del sistema operatiu."
+msgstr "No s'ha pogut realitzar una actualització important del sistema operatiu."
 
-#: src/gs-update-monitor.c:547
+#: src/gs-update-monitor.c:613
 msgid "Show Details"
 msgstr "Mostra els detalls"
 
 #. TRANSLATORS: title when we've done offline updates
-#: src/gs-update-monitor.c:569
+#: src/gs-update-monitor.c:635
 msgid "Software Update Installed"
 msgid_plural "Software Updates Installed"
 msgstr[0] "S'ha instal·lat l'actualització de programari"
 msgstr[1] "S'han instal·lat les actualitzacions de programari"
 
 #. TRANSLATORS: message when we've done offline updates
-#: src/gs-update-monitor.c:573
+#: src/gs-update-monitor.c:639
 msgid "An important OS update has been installed."
 msgid_plural "Important OS updates have been installed."
 msgstr[0] "S'ha instal·lat una actualització important del sistema operatiu."
@@ -2806,207 +2851,264 @@ msgstr[1] "S'han instal·lat actualitzacions importants del sistema operatiu."
 #. * users can't express their opinions here. In some languages
 #. * "Review (evaluate) something" is a different translation than
 #. * "Review (browse) something."
-#: src/gs-update-monitor.c:584
+#: src/gs-update-monitor.c:650
 msgctxt "updates"
 msgid "Review"
 msgstr "Revisa"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the offline update failed
-#: src/gs-update-monitor.c:628
+#: src/gs-update-monitor.c:697
 msgid "Failed To Update"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar"
 
 #. TRANSLATORS: the user must have updated manually after
 #. * the updates were prepared
-#: src/gs-update-monitor.c:634
+#: src/gs-update-monitor.c:703
 msgid "The system was already up to date."
 msgstr "El sistema ja estava actualitzat."
 
 #. TRANSLATORS: the user aborted the update manually
-#: src/gs-update-monitor.c:639
+#: src/gs-update-monitor.c:708
 msgid "The update was cancelled."
 msgstr "Es va cancel·lar l'actualització."
 
 #. TRANSLATORS: the package manager needed to download
 #. * something with no network available
-#: src/gs-update-monitor.c:645
+#: src/gs-update-monitor.c:714
 msgid ""
-"Internet access was required but wasn’t available. Please make sure that you "
-"have internet access and try again."
+"Internet access was required but wasn’t available. Please make sure that you have "
+"internet access and try again."
 msgstr ""
-"Calia accés a Internet però no estava disponible. Assegureu-vos que teniu "
-"accés a Internet i torneu-ho a provar."
+"Calia accés a Internet però no estava disponible. Assegureu-vos que teniu accés a "
+"Internet i torneu-ho a provar."
 
 #. TRANSLATORS: if the package is not signed correctly
-#: src/gs-update-monitor.c:651
+#: src/gs-update-monitor.c:720
 msgid ""
-"There were security issues with the update. Please consult your software "
-"provider for more details."
+"There were security issues with the update. Please consult your software provider for "
+"more details."
 msgstr ""
-"Hi ha hagut problemes de seguretat amb l'actualització. Consulteu el "
-"proveïdor per a més detalls."
+"Hi ha hagut problemes de seguretat amb l'actualització. Consulteu el proveïdor per a "
+"més detalls."
 
 #. TRANSLATORS: we ran out of disk space
-#: src/gs-update-monitor.c:657
-msgid ""
-"There wasn’t enough disk space. Please free up some space and try again."
-msgstr ""
-"No hi havia prou espai a disc. Allibereu espai a disc i torneu-ho a provar."
+#: src/gs-update-monitor.c:726
+msgid "There wasn’t enough disk space. Please free up some space and try again."
+msgstr "No hi havia prou espai a disc. Allibereu espai a disc i torneu-ho a provar."
 
 #. TRANSLATORS: We didn't handle the error type
-#: src/gs-update-monitor.c:662
+#: src/gs-update-monitor.c:731
 msgid ""
-"We’re sorry: the update failed to install. Please wait for another update "
-"and try again. If the problem persists, contact your software provider."
+"We’re sorry: the update failed to install. Please wait for another update and try "
+"again. If the problem persists, contact your software provider."
 msgstr ""
-"S'ha produït un error en instal·lar l'actualització. Espereu a una "
-"actualització nova i torneu a provar-ho. Si el problema persisteix, "
-"contacteu amb el vostre proveïdor de programari."
+"S'ha produït un error en instal·lar l'actualització. Espereu a una actualització nova "
+"i torneu a provar-ho. Si el problema persisteix, contacteu amb el vostre proveïdor de "
+"programari."
 
 #. TRANSLATORS: Time in 24h format
-#: src/gs-updates-page.c:194
+#: src/gs-updates-page.c:273
 msgid "%R"
 msgstr "%R"
 
 #. TRANSLATORS: Time in 12h format
-#: src/gs-updates-page.c:197
+#: src/gs-updates-page.c:276
 msgid "%l:%M %p"
 msgstr "%l:%M %p"
 
 #. TRANSLATORS: This is the word "Yesterday" followed by a
 #. time string in 24h format. i.e. "Yesterday, 14:30"
-#: src/gs-updates-page.c:203
+#: src/gs-updates-page.c:282
 msgid "Yesterday, %R"
 msgstr "Ahir, %R"
 
 #. TRANSLATORS: This is the word "Yesterday" followed by a
 #. time string in 12h format. i.e. "Yesterday, 2:30 PM"
-#: src/gs-updates-page.c:207
+#: src/gs-updates-page.c:286
 msgid "Yesterday, %l:%M %p"
 msgstr "Ahir, %l:%M %p"
 
-#: src/gs-updates-page.c:210
+#: src/gs-updates-page.c:289
 msgid "Two days ago"
 msgstr "Fa dos dies"
 
-#: src/gs-updates-page.c:212
+#: src/gs-updates-page.c:291
 msgid "Three days ago"
 msgstr "Fa tres dies"
 
-#: src/gs-updates-page.c:214
+#: src/gs-updates-page.c:293
 msgid "Four days ago"
 msgstr "Fa quatre dies"
 
-#: src/gs-updates-page.c:216
+#: src/gs-updates-page.c:295
 msgid "Five days ago"
 msgstr "Fa cinc dies"
 
-#: src/gs-updates-page.c:218
+#: src/gs-updates-page.c:297
 msgid "Six days ago"
 msgstr "Fa sis dies"
 
-#: src/gs-updates-page.c:220
+#: src/gs-updates-page.c:299
 msgid "One week ago"
 msgstr "Fa una setmana"
 
-#: src/gs-updates-page.c:222
+#: src/gs-updates-page.c:301
 msgid "Two weeks ago"
 msgstr "Fa dues setmanes"
 
 #. TRANSLATORS: This is the date string with: day number, month name, year.
 #. i.e. "25 May 2012"
-#: src/gs-updates-page.c:226
+#: src/gs-updates-page.c:305
 msgid "%e %B %Y"
 msgstr "%e de %B de %Y"
 
 #. TRANSLATORS: the updates are being downloaded
-#: src/gs-updates-page.c:239
+#: src/gs-updates-page.c:318
 msgid "Downloading new updates…"
 msgstr "S'estan baixant actualitzacions noves…"
 
 #. TRANSLATORS: the update panel is doing *something* vague
-#: src/gs-updates-page.c:243
+#: src/gs-updates-page.c:322
 msgid "Looking for new updates…"
 msgstr "S'estan cercant actualitzacions…"
 
 #. TRANSLATORS: the updates panel is starting up
-#: src/gs-updates-page.c:283
+#: src/gs-updates-page.c:361
 msgid "Setting up updates…"
 msgstr "S'estan preparant les actualitzacions…"
 
 #. TRANSLATORS: the updates panel is starting up
-#: src/gs-updates-page.c:284 src/gs-updates-page.c:291
+#: src/gs-updates-page.c:362 src/gs-updates-page.c:369
 msgid "(This could take a while)"
 msgstr "(Això pot trigar una estona)"
 
 #. TRANSLATORS: This is the time when we last checked for updates
-#: src/gs-updates-page.c:397
+#: src/gs-updates-page.c:473
 #, c-format
 msgid "Last checked: %s"
 msgstr "Darrera comprovació: %s"
 
-#. TRANSLATORS: all updates will be installed
-#: src/gs-updates-page.c:488
-msgid "U_pdate All"
-msgstr "_Actualitza-ho tot"
+#. TRANSLATORS: we've just live-updated some apps
+#: src/gs-updates-page.c:698
+msgid "Updates have been installed"
+msgstr "S'han instal·lat les actualitzacions."
+
+#. TRANSLATORS: the new apps will not be run until we restart
+#: src/gs-updates-page.c:700
+msgid "A restart is required for them to take effect."
+msgstr "És necessari un reinici perquè els canvis tinguin efecte."
+
+#. TRANSLATORS: button text
+#: src/gs-updates-page.c:704
+msgid "Restart"
+msgstr "Reinicia"
+
+#. TRANSLATORS: This is the header for system firmware that
+#. * requires a reboot to apply
+#: src/gs-updates-page.c:765
+msgid "Integrated Firmware"
+msgstr "Microprogramari integrat"
+
+#. TRANSLATORS: This is the button for upgrading all
+#. * system firmware
+#. TRANSLATORS: This is the button for upgrading all
+#. * offline updates
+#: src/gs-updates-page.c:768 src/gs-updates-page.c:778
+msgid "Restart & Update"
+msgstr "Reinicia i actualitza"
+
+#. TRANSLATORS: This is the header for offline OS and offline
+#. * app updates that require a reboot to apply
+#: src/gs-updates-page.c:775
+msgid "Requires Restart"
+msgstr "Cal reiniciar"
+
+#. TRANSLATORS: This is the header for online runtime and
+#. * app updates, typically flatpaks or snaps
+#: src/gs-updates-page.c:785
+msgid "Application Updates"
+msgstr "Actualitzacions d'aplicacions"
+
+#. TRANSLATORS: This is the button for upgrading all
+#. * online-updatable applications
+#: src/gs-updates-page.c:788
+msgid "Update All"
+msgstr "Actualitza-ho tot"
+
+#. TRANSLATORS: This is the header for device firmware that can
+#. * be installed online
+#: src/gs-updates-page.c:795
+msgid "Device Firmware"
+msgstr "Microprogramari del dispositiu"
 
 #. TRANSLATORS: this is an offline update
-#: src/gs-updates-page.c:492
+#: src/gs-updates-page.c:985
 msgid "_Restart & Update"
 msgstr "_Reinicia i actualitza"
 
+#. TRANSLATORS: all updates will be installed
+#: src/gs-updates-page.c:989
+msgid "U_pdate All"
+msgstr "_Actualitza-ho tot"
+
+#. TRANSLATORS:  the first %s is the distro name, e.g. 'Fedora'
+#. * and the second %s is the distro version, e.g. '25'
+#: src/gs-updates-page.c:1087
+#, c-format
+msgid "%s %s is no longer supported."
+msgstr "%s %s no és compatible."
+
+#. TRANSLATORS: OS refers to operating system, e.g. Fedora
+#: src/gs-updates-page.c:1092
+msgid "Your OS is no longer supported."
+msgstr "El vostre sistema operatiu no és compatible"
+
+#. TRANSLATORS: EOL distros do not get important updates
+#: src/gs-updates-page.c:1097
+msgid "This means that it does not receive security updates."
+msgstr "Això vol dir que no rebreu actualitzacions de seguretat"
+
+#. TRANSLATORS: upgrade refers to a major update, e.g. Fedora 25 to 26
+#: src/gs-updates-page.c:1101
+msgid "It is recommended that you upgrade to a more recent version."
+msgstr "Us recomanem que actualitzeu a una versió més nova."
+
 #. TRANSLATORS: this is to explain that downloading updates may cost money
-#: src/gs-updates-page.c:824
+#: src/gs-updates-page.c:1359
 msgid "Charges may apply"
 msgstr "Es poden aplicar càrrecs"
 
 #. TRANSLATORS: we need network
 #. * to do the updates check
-#: src/gs-updates-page.c:828
+#: src/gs-updates-page.c:1363
 msgid ""
-"Checking for updates while using mobile broadband could cause you to incur "
-"charges."
+"Checking for updates while using mobile broadband could cause you to incur charges."
 msgstr ""
-"La comprovació d'actualitzacions mentre s'utilitza la xarxa mòbil pot "
-"incórrer en càrrecs."
+"La comprovació d'actualitzacions mentre s'utilitza la xarxa mòbil pot incórrer en "
+"càrrecs."
 
 #. TRANSLATORS: this is a link to the
 #. * control-center network panel
-#: src/gs-updates-page.c:832
+#: src/gs-updates-page.c:1367
 msgid "Check Anyway"
 msgstr "Comprova-ho de totes maneres"
 
 #. TRANSLATORS: can't do updates check
-#: src/gs-updates-page.c:848
+#: src/gs-updates-page.c:1383
 msgid "No Network"
 msgstr "Sense xarxa"
 
 #. TRANSLATORS: we need network
 #. * to do the updates check
-#: src/gs-updates-page.c:852
+#: src/gs-updates-page.c:1387
 msgid "Internet access is required to check for updates."
 msgstr "Es requereix accés a Internet per comprovar si hi ha actualitzacions."
 
-#. TRANSLATORS: we've just live-updated some apps
-#: src/gs-updates-page.c:947
-msgid "Updates have been installed"
-msgstr "S'han instal·lat les actualitzacions."
-
-#. TRANSLATORS: the new apps will not be run until we restart
-#: src/gs-updates-page.c:949
-msgid "A restart is required for them to take effect."
-msgstr "És necessari un reinici perquè els canvis tinguin efecte."
-
-#. TRANSLATORS: button text
-#: src/gs-updates-page.c:953
-msgid "Restart"
-msgstr "Reinicia"
-
-#: src/gs-updates-page.c:1356
+#: src/gs-updates-page.c:1792
 msgid "Restart & _Install"
 msgstr "Reinicia i _instal·la"
 
-#: src/gs-updates-page.c:1374
+#: src/gs-updates-page.c:1810
 msgid "Check for updates"
 msgstr "Comprova si hi ha actualitzacions"
 
@@ -3014,31 +3116,30 @@ msgstr "Comprova si hi ha actualitzacions"
 msgid "Updates page"
 msgstr "Pàgina d'actualitzacions"
 
-#: src/gs-updates-page.ui:139
+#: src/gs-updates-page.ui:194
 msgid "Software is up to date"
 msgstr "Tot el programari està actualitzat"
 
-#: src/gs-updates-page.ui:190
+#: src/gs-updates-page.ui:245
 msgid ""
-"Checking for updates when using mobile broadband could cause you to incur "
-"charges"
+"Checking for updates when using mobile broadband could cause you to incur charges"
 msgstr ""
-"La comprovació d'actualitzacions quan utilitzeu la xarxa mòbil pot incórrer "
-"en l'aplicació de càrrecs"
+"La comprovació d'actualitzacions quan utilitzeu la xarxa mòbil pot incórrer en "
+"l'aplicació de càrrecs"
 
-#: src/gs-updates-page.ui:202
+#: src/gs-updates-page.ui:257
 msgid "_Check Anyway"
 msgstr "_Comprova de totes formes"
 
-#: src/gs-updates-page.ui:245
+#: src/gs-updates-page.ui:300
 msgid "Go online to check for updates"
 msgstr "Connecta't per comprovar si hi ha actualitzacions"
 
-#: src/gs-updates-page.ui:256
+#: src/gs-updates-page.ui:311
 msgid "_Network Settings"
 msgstr "Paràmetres de la _xarxa"
 
-#: src/gs-updates-page.ui:338
+#: src/gs-updates-page.ui:393
 msgid "Updates are automatically managed"
 msgstr "Les actualitzacions es gestionen automàticament"
 
@@ -3068,23 +3169,21 @@ msgid "%s %s Ready to be Installed"
 msgstr "%s %s preparat per instal·lar-se"
 
 #. TRANSLATORS: this is a title for Fedora distro upgrades
-#: src/gs-upgrade-banner.ui:34
-#: plugins/fedora-distro-upgrades/gs-plugin-fedora-distro-upgrades.c:420
+#: src/gs-upgrade-banner.ui:32
+#: plugins/fedora-pkgdb-collections/gs-plugin-fedora-pkgdb-collections.c:303
 msgid "A major upgrade, with new features and added polish."
 msgstr "Una actualització major, amb noves funcionalitat i més polida."
 
-#: src/gs-upgrade-banner.ui:54
+#: src/gs-upgrade-banner.ui:52
 msgid "_Learn More"
 msgstr "_Més informació"
 
-#: src/gs-upgrade-banner.ui:100
-msgid ""
-"It is recommended that you back up your data and files before upgrading."
+#: src/gs-upgrade-banner.ui:98
+msgid "It is recommended that you back up your data and files before upgrading."
 msgstr ""
-"Us recomanem que feu una còpia de seguretat de les vostres dades abans "
-"d'actualitzar."
+"Us recomanem que feu una còpia de seguretat de les vostres dades abans d'actualitzar."
 
-#: src/gs-upgrade-banner.ui:118
+#: src/gs-upgrade-banner.ui:116
 msgid "_Download"
 msgstr "_Baixa"
 
@@ -3093,19 +3192,32 @@ msgid "Add, remove or update software on this computer"
 msgstr "Afegeix, suprimeix o actualitza programari en aquest ordinador"
 
 #. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
-#: src/org.gnome.Software.desktop.in:6
+#: src/org.gnome.Software.desktop.in:6 src/org.gnome.Software.Editor.desktop.in:6
 msgid "org.gnome.Software"
 msgstr "org.gnome.Software"
 
 #. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list 
MUST also end with a semicolon!
 #: src/org.gnome.Software.desktop.in:12
 msgid ""
-"Updates;Upgrade;Sources;Repositories;Preferences;Install;Uninstall;Program;"
-"Software;App;Store;"
+"Updates;Upgrade;Sources;Repositories;Preferences;Install;Uninstall;Program;Software;"
+"App;Store;"
 msgstr ""
 "Actualitzacions;Actualització;Fonts;Dipòsits;Preferències;Instal·lació;"
 "Desinstal·lació;Aplicació;Programa;Apli;Botiga;"
 
+#: src/org.gnome.Software.Editor.desktop.in:3
+msgid "Banner Designer"
+msgstr "Dissenyador de bàners"
+
+#: src/org.gnome.Software.Editor.desktop.in:4
+msgid "Design the featured banners for GNOME Software"
+msgstr "Dissenyeu bàners destacats pel Programari del GNOME"
+
+#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list 
MUST also end with a semicolon!
+#: src/org.gnome.Software.Editor.desktop.in:13
+msgid "AppStream;Software;App;"
+msgstr "AppStream;Programari;Aplicació;"
+
 #: plugins/core/gs-desktop-common.c:30
 msgctxt "Menu of AudioVideo"
 msgid "All"
@@ -3496,6 +3608,36 @@ msgstr "Referència"
 msgid "Utilities"
 msgstr "Utilitats"
 
+#. TRANSLATORS: status text when downloading
+#: plugins/core/gs-plugin-appstream.c:693
+msgid "Downloading extra metadata files…"
+msgstr "S'estan baixant fitxers de metadades extres…"
+
+#. TRANSLATORS: this is a group of updates that are not
+#. * packages and are not shown in the main list
+#: plugins/core/gs-plugin-generic-updates.c:65
+msgid "OS Updates"
+msgstr "Actualitzacions del SO"
+
+#. TRANSLATORS: this is a longer description of the
+#. * "OS Updates" string
+#: plugins/core/gs-plugin-generic-updates.c:70
+msgid "Includes performance, stability and security improvements."
+msgstr "Inclou millores de rendiment, d'estabilitat i de seguretat."
+
+#. TRANSLATORS: status text when downloading
+#: plugins/core/gs-plugin-rewrite-resource.c:55
+msgid "Downloading featured images…"
+msgstr "S'estan baixant les imatges destacades…"
+
+#: plugins/epiphany/org.gnome.Software.Plugin.Epiphany.metainfo.xml.in:6
+msgid "Web Apps Support"
+msgstr "Compatibilitat amb Web Apps"
+
+#: plugins/epiphany/org.gnome.Software.Plugin.Epiphany.metainfo.xml.in:7
+msgid "Run popular web applications in a browser"
+msgstr "Executeu aplicacions populars al navegador"
+
 #. TRANSLATORS: tool that is used when copying profiles system-wide
 #: plugins/external-appstream/gs-install-appstream.c:118
 msgid "GNOME Software AppStream system-wide installer"
@@ -3525,25 +3667,10 @@ msgstr "No s'ha pogut validar el tipus de contingut"
 msgid "Failed to copy"
 msgstr "S'ha produït un error en copiar"
 
-#. TRANSLATORS: this is a group of updates that are not
-#. * packages and are not shown in the main list
-#: plugins/core/gs-plugin-generic-updates.c:65
-msgid "OS Updates"
-msgstr "Actualitzacions del SO"
-
-#. TRANSLATORS: this is a longer description of the
-#. * "OS Updates" string
-#: plugins/core/gs-plugin-generic-updates.c:70
-msgid "Includes performance, stability and security improvements."
-msgstr "Inclou millores de rendiment, d'estabilitat i de seguretat."
-
-#: plugins/epiphany/org.gnome.Software.Plugin.Epiphany.metainfo.xml.in:6
-msgid "Web Apps Support"
-msgstr "Compatibilitat amb Web Apps"
-
-#: plugins/epiphany/org.gnome.Software.Plugin.Epiphany.metainfo.xml.in:7
-msgid "Run popular web applications in a browser"
-msgstr "Executeu aplicacions populars al navegador"
+#. TRANSLATORS: status text when downloading
+#: plugins/fedora-pkgdb-collections/gs-plugin-fedora-pkgdb-collections.c:212
+msgid "Downloading upgrade information…"
+msgstr "S'està baixant la informació de l'actualització…"
 
 #: plugins/flatpak/org.gnome.Software.Plugin.Flatpak.metainfo.xml.in:6
 msgid "Flatpak Support"
@@ -3553,6 +3680,27 @@ msgstr "Compatibilitat amb Flatpak"
 msgid "Flatpak is a framework for desktop applications on Linux"
 msgstr "Flatpak és un espai de treball per aplicacions d'escriptori a Linux"
 
+#. TRANSLATORS: status text when downloading new metadata
+#: plugins/flatpak/gs-flatpak.c:467
+#, c-format
+msgid "Getting flatpak metadata for %s…"
+msgstr "S'estan obtenint les metadades del flatpak per %s…"
+
+#. TRANSLATORS: status text when downloading
+#: plugins/fwupd/gs-plugin-fwupd.c:699
+msgid "Downloading firmware update signature…"
+msgstr "S'està baixant la signatura de l'actualització del microprogramari…"
+
+#. TRANSLATORS: status text when downloading
+#: plugins/fwupd/gs-plugin-fwupd.c:748
+msgid "Downloading firmware update metadata…"
+msgstr "S'estan baixant les metadades de l'actualització del microprogramari…"
+
+#. TRANSLATORS: status text when downloading
+#: plugins/fwupd/gs-plugin-fwupd.c:813
+msgid "Downloading firmware update…"
+msgstr "S'està baixant l'actualització del microprogramari…"
+
 #: plugins/fwupd/org.gnome.Software.Plugin.Fwupd.metainfo.xml.in:6
 msgid "Firmware Upgrade Support"
 msgstr "Compatibilitat amb actualitzacions de microprogramari"
@@ -3567,7 +3715,13 @@ msgstr "Compatibilitat amb Limba"
 
 #: plugins/limba/org.gnome.Software.Plugin.Limba.metainfo.xml.in:7
 msgid "Limba provides developers a way to easily create software bundles"
-msgstr "Limba proveeix als desenvolupadors una manera senzilla de fer paquets de programari"
+msgstr ""
+"Limba proveeix als desenvolupadors una manera senzilla de fer paquets de programari"
+
+#. TRANSLATORS: status text when downloading
+#: plugins/odrs/gs-plugin-odrs.c:205
+msgid "Downloading application ratings…"
+msgstr "S'estan baixant les valoracions de l'aplicació…"
 
 #: plugins/odrs/org.gnome.Software.Plugin.Odrs.metainfo.xml.in:6
 msgid "Open Desktop Ratings Support"
@@ -3577,6 +3731,11 @@ msgstr "Compatibilitat amb Open Desktop Ratings"
 msgid "ODRS is a service providing user reviews of applications"
 msgstr "ODRS que proporciona ressenyes d'usuaris d'aplicacions"
 
+#. TRANSLATORS: status text when downloading
+#: plugins/shell-extensions/gs-plugin-shell-extensions.c:662
+msgid "Downloading shell extension metadata…"
+msgstr "S'estan baixant les metadades de l'extensió del shell…"
+
 #: plugins/snap/org.gnome.Software.Plugin.Snap.metainfo.xml.in:6
 msgid "Snappy Support"
 msgstr "Compatibilitat amb Snappy"
@@ -3585,6 +3744,11 @@ msgstr "Compatibilitat amb Snappy"
 msgid "A snap is a universal Linux package"
 msgstr "Un «snap» és un paquet Linux universal"
 
+#. TRANSLATORS: status text when downloading
+#: plugins/steam/gs-plugin-steam.c:602
+msgid "Downloading application page…"
+msgstr "S'està baixant la pàgina de l'aplicació…"
+
 #: plugins/steam/org.gnome.Software.Plugin.Steam.metainfo.xml.in:6
 msgid "Steam Support"
 msgstr "Compatibilitat amb Steam"
@@ -3593,6 +3757,9 @@ msgstr "Compatibilitat amb Steam"
 msgid "The ultimate entertainment platform from Valve"
 msgstr "La plataforma d'entreteniment de Valve"
 
+#~ msgid "“%s” [%s]"
+#~ msgstr "«{%s}» [%s]"
+
 #~ msgid "About Software"
 #~ msgstr "Quant al programari"
 
@@ -3765,11 +3932,8 @@ msgstr "La plataforma d'entreteniment de Valve"
 #~ msgid "This software comes from a 3rd party."
 #~ msgstr "Aquest programa ve d'una tercera part."
 
-#~ msgid ""
-#~ "This software comes from a 3rd party and may contain non-free components."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aquest programa ve d'una tercera part i pot contenir components no "
-#~ "lliures."
+#~ msgid "This software comes from a 3rd party and may contain non-free components."
+#~ msgstr "Aquest programa ve d'una tercera part i pot contenir components no lliures."
 
 #~ msgid "This software may contain non-free components."
 #~ msgstr "Aquest programa pot contenir components no lliures."
@@ -3847,10 +4011,6 @@ msgstr "La plataforma d'entreteniment de Valve"
 #~ msgstr "Bases de dades"
 
 #~ msgctxt "Menu subcategory of Development Tools"
-#~ msgid "GUI Designers"
-#~ msgstr "Dissenyadors d'interfícies gràfiques"
-
-#~ msgctxt "Menu subcategory of Development Tools"
 #~ msgid "IDE"
 #~ msgstr "Entorn de desenvolupament integrat"
 
@@ -4322,12 +4482,11 @@ msgstr "La plataforma d'entreteniment de Valve"
 #~ msgstr "No s'havia finalitzat una actualització anterior."
 
 #~ msgid ""
-#~ "The update couldn’t be installed; this is often a problem with the update "
-#~ "itself. Please wait for another update and try again."
+#~ "The update couldn’t be installed; this is often a problem with the update itself. "
+#~ "Please wait for another update and try again."
 #~ msgstr ""
-#~ "No s'ha pogut instal·lar l'actualització. Això és degut habitualment a un "
-#~ "problema amb l'actualització. Espereu a una actualització nova i torneu-"
-#~ "ho a provar."
+#~ "No s'ha pogut instal·lar l'actualització. Això és degut habitualment a un problema "
+#~ "amb l'actualització. Espereu a una actualització nova i torneu-ho a provar."
 
 #~ msgid "Internet Only Application"
 #~ msgstr "Aplicació d'Internet"
@@ -4349,8 +4508,8 @@ msgstr "La plataforma d'entreteniment de Valve"
 
 #~ msgid "An offline update was requested but no packages required updating."
 #~ msgstr ""
-#~ "Es va sol·licitar una actualització fora de línia però no hi havia cap "
-#~ "paquet per actualitzar. "
+#~ "Es va sol·licitar una actualització fora de línia però no hi havia cap paquet per "
+#~ "actualitzar. "
 
 #~ msgid "No space was left on the drive."
 #~ msgstr "No quedava espai lliure al disc."
@@ -4359,8 +4518,7 @@ msgstr "La plataforma d'entreteniment de Valve"
 #~ msgstr "No es va poder instal·lar una actualització."
 
 #~ msgid "The offline update failed in an unexpected way."
-#~ msgstr ""
-#~ "L'actualització fora de línia va fallar d'una manera no determinada."
+#~ msgstr "L'actualització fora de línia va fallar d'una manera no determinada."
 
 #~ msgid "No sources found."
 #~ msgstr "No s'ha trobat cap font."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]