[gnome-color-manager] Add Polish help translationcommit e2507c0f369ec302c671bef2d14e3475e0755d87
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Mon May 22 23:25:24 2017 +0200

    Add Polish help translation

 help/Makefile.am |    2 +-
 help/pl/pl.po    |  258 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 259 insertions(+), 1 deletions(-)
---
diff --git a/help/Makefile.am b/help/Makefile.am
index 8092e99..f206057 100644
--- a/help/Makefile.am
+++ b/help/Makefile.am
@@ -4,7 +4,7 @@ EXTRA_DIST = C/gnome-help.its
 
 HELP_ID = gnome-color-manager
 
-HELP_LINGUAS = ca cs da de el es fi fr gl hu ko ml pt_BR sv zh_CN zh_HK zh_TW
+HELP_LINGUAS = ca cs da de el es fi fr gl hu ko ml pl pt_BR sv zh_CN zh_HK zh_TW
 
 HELP_MEDIA = 
 
diff --git a/help/pl/pl.po b/help/pl/pl.po
new file mode 100644
index 0000000..620f85d
--- /dev/null
+++ b/help/pl/pl.po
@@ -0,0 +1,258 @@
+# Polish translation for gnome-color-manager help.
+# Copyright © 2017 the gnome-color-manager authors.
+# This file is distributed under the same license as the gnome-color-manager package.
+# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2017.
+# Aviary.pl <community-poland mozilla org>, 2017.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-color-manager-help\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-04-06 09:36+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-22 23:25+0200\n"
+"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
+"Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+
+#. (itstool) path: p/link
+#: C/legal.xml:3
+msgid "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
+msgstr "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported"
+
+#. (itstool) path: license/p
+#: C/legal.xml:3
+msgid "This work is licensed under a <_:link-1/>."
+msgstr "Na warunkach licencji <_:link-1/>."
+
+#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
+msgctxt "_"
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2017\n"
+"Aviary.pl <community-poland mozilla org>, 2017"
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/color-import-linux.page:9
+msgid "How to import an existing ICC profile using a Linux system."
+msgstr "Jak zaimportować istniejący profil ICC za pomocą systemu Linux."
+
+#. (itstool) path: credit/name
+#: C/color-import-linux.page:11 C/color-import-windows.page:11
+#: C/color-import-osx.page:11
+msgid "Richard Hughes"
+msgstr "Richard Hughes"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/color-import-linux.page:17
+msgid "Installing an ICC profile on Linux"
+msgstr "Instalowanie profilu ICC w systemie Linux"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/color-import-linux.page:18
+msgid ""
+"If you have <cmd>gnome-color-manager</cmd> or <cmd>colord-kde</cmd> "
+"installed then just double click the <file>.icc</file> profile and click "
+"<gui>Import</gui>. You can then assign the new profile to an existing device "
+"using the <guiseq><gui>System Settings</gui><gui>Color</gui></guiseq> panel."
+msgstr ""
+"Jeśli zainstalowany jest program <cmd>gnome-color-manager</cmd> lub "
+"<cmd>colord-kde</cmd>, to wystarczy podwójnie kliknąć plik <file>.icc</file> "
+"i kliknąć przycisk <gui>Zaimportuj</gui>. Następnie można przydzielić nowy "
+"profil do istniejącego urządzenia za pomocą panelu <guiseq><gui>Ustawienia "
+"systemu</gui><gui>Kolor</gui></guiseq>."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/color-import-linux.page:25
+msgid ""
+"Profile calibration curves are automatically loaded at login, or can be "
+"loaded for all users at startup if the <gui>Set for all users</gui> button "
+"is clicked."
+msgstr ""
+"Krzywe kalibracji profilu są automatycznie wczytywane podczas logowania. "
+"Można także ustawić wczytywanie ich dla wszystkich użytkowników podczas "
+"uruchamiania komputera za pomocą opcji <gui>Ustaw dla wszystkich "
+"użytkowników</gui>."
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/color-import-windows.page:9
+msgid "How to import an existing ICC profile using a Windows system."
+msgstr "Jak zaimportować istniejący profil ICC za pomocą systemu Windows."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/color-import-windows.page:17
+msgid "Installing an ICC profile on Microsoft Windows"
+msgstr "Instalowanie profilu ICC w systemie Microsoft Windows"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/color-import-windows.page:18
+msgid ""
+"The method for assigning the profile to a device and also using the embedded "
+"calibration curves is different for each version of Microsoft Windows."
+msgstr ""
+"Metoda przydzielania profilu do urządzenia oraz używania osadzonych krzywych "
+"kalibracji różni się w zależności od wersji systemu Microsoft Windows."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/color-import-windows.page:24
+msgid "Windows XP"
+msgstr "Windows XP"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/color-import-windows.page:25
+msgid ""
+"Right click on the profile in Windows Explorer and click <gui>Install "
+"profile</gui>. This copies the profile to the correct directory "
+"automatically."
+msgstr ""
+"Kliknij profil w Eksploratorze Windows prawym przyciskiem myszy i wybierz "
+"<gui>Zainstaluj profil</gui>. Automatycznie skopiuje to profil do właściwego "
+"katalogu."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/color-import-windows.page:29
+msgid ""
+"Then open <guiseq><gui>Control Center</gui><gui>Color</gui></guiseq> and add "
+"the profile to the device."
+msgstr ""
+"Następnie otwórz <guiseq><gui>Panel sterowania</gui><gui>Kolor</gui></"
+"guiseq> i dodaj profil do urządzenia."
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/color-import-windows.page:34
+msgid ""
+"If you are replacing an existing profile in Windows XP, the above shortcut "
+"does not work. The profiles must be manually copied to <file>C:\\Windows"
+"\\system32\\spool\\drivers\\color</file> for the original profile to be "
+"replaced."
+msgstr ""
+"Powyższy skrót nie działa, jeśli zastępowany jest istniejący profil "
+"w systemie Windows XP. Profile muszą zostać ręcznie skopiowane do katalogu "
+"<file>C:\\Windows\\system32\\spool\\drivers\\color</file>, aby oryginalny "
+"profil został zastąpiony."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/color-import-windows.page:42
+msgid ""
+"Windows XP requires a program to be run at startup to copy the profile "
+"calibration curves into the video card. This can be done using <app>Adobe "
+"Gamma</app>, <app>LUT Loader</app> or by using the free <app href=\"https://";
+"www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&amp;id=12714\"> "
+"Microsoft Color Control Panel Applet</app>. Using the latter adds a new "
+"<gui>Color</gui> item to the control panel and allows the calibration curves "
+"from default profile to be easily set at each startup."
+msgstr ""
+"Windows XP wymaga uruchamiania programu do kopiowania krzywych kalibracji "
+"profilu do karty graficznej podczas włączania systemu. Można do tego używać "
+"programów <app>Adobe Gamma</app>, <app>LUT Loader</app> lub darmowego <app "
+"href=\"https://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&amp;";
+"id=12714\">Microsoft Color Control Panel Applet</app>. Ten ostatni dodaje "
+"nowy element <gui>Kolor</gui> do panelu sterowania i umożliwia łatwe "
+"ustawianie krzywych kalibracji z domyślnego profilu podczas każdego "
+"uruchamiania systemu."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/color-import-windows.page:55
+msgid "Windows Vista"
+msgstr "Windows Vista"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/color-import-windows.page:56
+msgid ""
+"Microsoft Windows Vista mistakenly removes calibration curves from the video "
+"LUT after logon, after suspend, and when the UAC screen appears. This means "
+"you may have to manually reload the ICC profile calibration curves. If you "
+"are using profiles with embedded calibration curves you have to be very "
+"careful the calibration state has not been cleared."
+msgstr ""
+"Microsoft Windows Vista błędnie usuwa krzywe kalibracji z LUT obrazu po "
+"zalogowaniu, uśpieniu i wyświetleniu ekranu UAC. Oznacza to, że krzywe "
+"kalibracji profilu ICC muszą być ręcznie wczytywane ponownie. Jeśli używane "
+"są profile z osadzonymi krzywymi kalibracji, to należy uważać, czy stan "
+"kalibracji nie został wyczyszczony."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/color-import-windows.page:68
+msgid "Windows 7"
+msgstr "Windows 7"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/color-import-windows.page:69
+msgid ""
+"Windows 7 supports a similar scheme to Linux, in that profiles can be "
+"installed system-wide or specific to the user. They are however stored in "
+"the same place. Right click on the profile in Windows Explorer and click "
+"<gui>Install profile</gui> or copy the .icc profile to <file>C:\\Windows"
+"\\system32\\spool\\drivers\\color</file>."
+msgstr ""
+"Windows 7, podobnie jak system Linux, umożliwia instalowanie profili dla "
+"całego systemu lub dla konkretnego użytkownika. Są one jednak przechowywane "
+"w tym samym miejscu. Kliknij profil prawym przyciskiem myszy w Eksploratorze "
+"Windows i wybierz <gui>Zainstaluj profil</gui> lub skopiuj plik .icc do "
+"katalogu <file>C:\\Windows\\system32\\spool\\drivers\\color</file>."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/color-import-windows.page:76
+msgid ""
+"Open <guiseq><gui>Control Center</gui><gui>Color Management</gui></guiseq> "
+"and then add the profile to the system by clicking the <gui>Add</gui> "
+"button. Click on the <gui>Advanced</gui> tab and look for <gui>Display "
+"Calibration</gui>. Calibration curve loading is enabled by the <gui>Use "
+"Windows display calibration</gui> checkbox but it is not sensitive. This can "
+"be enabled by clicking on <gui>Change system defaults</gui> and then "
+"returning to the <gui>Advanced</gui> tab and then clicking the checkbox."
+msgstr ""
+"Otwórz <guiseq><gui>Panel sterowania</gui><gui>Zarządzanie kolorami</gui></"
+"guiseq>, a następnie dodać profil do systemu klikając przycisk <gui>Dodaj</"
+"gui>. Kliknij kartę <gui>Zaawansowane</gui> i poszukaj <gui>Kalibracji "
+"ekranu</gui>. Wczytywanie krzywych kalibracji można włączyć za pomocą pola "
+"wyboru <gui>Używaj kalibracji ekranu Windows</gui>, ale jest ono nieaktywne. "
+"Można to zmienić klikając <gui>Zmień domyślne ustawienia systemu</gui>, "
+"a następnie wracając do karty <gui>Zaawansowane</gui> i klikając to pole."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/color-import-windows.page:87
+msgid ""
+"Close the dialog and click <gui>Reload current calibrations</gui> to set the "
+"gamma ramps. The profile calibration curves should now be set for every boot."
+msgstr ""
+"Zamknij okno dialogowe i kliknij <gui>Ponownie wczytaj obecne kalibracje</"
+"gui>, aby ustawić progi gammy. Krzywe kalibracji profilu powinny być teraz "
+"ustawiane podczas każdego uruchomienia systemu."
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/color-import-osx.page:9
+msgid "How to import an existing ICC profile using an OS X system."
+msgstr "Jak zaimportować istniejący profil ICC za pomocą systemu OS X."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/color-import-osx.page:17
+msgid "Installing an ICC profile on Apple OS X"
+msgstr "Instalowanie profilu ICC w systemie Apple OS X"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/color-import-osx.page:18
+msgid ""
+"Apple OS X supports a similar scheme to Linux, in that profiles can be "
+"installed system-wide or specific to the user. System wide profiles are "
+"stored in <file>/Library/ColorSync/Profiles</file> and user-specific "
+"profiles are stored in <file>~/Library/ColorSync/Profiles</file>."
+msgstr ""
+"Apple OS X, podobnie jak system Linux, umożliwia instalowanie profili dla "
+"całego systemu lub dla konkretnego użytkownika. Profile systemowe są "
+"przechowywane w katalogu <file>/Library/ColorSync/Profiles</file>, a profilu "
+"użytkownika w katalogu <file>~/Library/ColorSync/Profiles</file>."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/color-import-osx.page:24
+msgid ""
+"Use the <guiseq><gui>System Preferences</gui><gui>Displays</gui><gui>Color</"
+"gui></guiseq> tool to import the file and assign the profile to the correct "
+"device."
+msgstr ""
+"Użyj narzędzia <guiseq><gui>Preferencje systemu</gui><gui>Ekrany</"
+"gui><gui>Kolor</gui></guiseq>, aby zaimportować plik i przydzielić profil do "
+"właściwego urządzenia."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]