[gnome-software] Update Catalan translationcommit c17ad4c3840adb8ee7ca8f3fac2bde89a5383169
Author: Jordi Mas <jmas softcatala org>
Date:   Sat Mar 11 20:23:54 2017 +0100

    Update Catalan translation

 po/ca.po | 3464 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 1761 insertions(+), 1703 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 9d560ec..be2856f 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "software&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-27 10:00+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-08 15:21+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-02-27 13:43+0100\n"
 "Last-Translator: Jordi Mas <jmas softcatala org>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
@@ -32,23 +32,24 @@ msgstr "Gestor d'aplicacions per al GNOME"
 
 #: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:10
 msgid ""
-"Software allows you to find and install new applications and system extensions and "
-"remove existing installed applications."
+"Software allows you to find and install new applications and system "
+"extensions and remove existing installed applications."
 msgstr ""
-"El Programari us permet cercar i instal·lar aplicacions noves i extensions del "
-"sistema així com eliminar aplicacions ja instal·lades."
+"El Programari us permet cercar i instal·lar aplicacions noves i extensions "
+"del sistema així com eliminar aplicacions ja instal·lades."
 
 #: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:14
 msgid ""
 "GNOME Software showcases featured and popular applications with useful "
-"descriptions and multiple screenshots per application. Applications can be found "
-"either through browsing the list of categories or by searching. It also allows you "
-"to update your system using an offline update."
+"descriptions and multiple screenshots per application. Applications can be "
+"found either through browsing the list of categories or by searching. It "
+"also allows you to update your system using an offline update."
 msgstr ""
-"El Programari del GNOME mostra aplicacions populars i destacades amb descripcions "
-"útils i amb múltiples captures de pantalla per aplicació. Les aplicacions es poden "
-"trobar tan navegant per la llista de categories com cercant. També us permet "
-"actualitzar el sistema utilitzant l'actualització fora de línia."
+"El Programari del GNOME mostra aplicacions populars i destacades amb "
+"descripcions útils i amb múltiples captures de pantalla per aplicació. Les "
+"aplicacions es poden trobar tan navegant per la llista de categories com "
+"cercant. També us permet actualitzar el sistema utilitzant l'actualització "
+"fora de línia."
 
 #: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:25
 msgid "Overview panel"
@@ -70,7 +71,7 @@ msgstr "Quadre d'actualitzacions"
 msgid "The update details"
 msgstr "Detalls de l'actualització"
 
-#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:682
+#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:702
 msgid "The GNOME Project"
 msgstr "El projecte GNOME"
 
@@ -88,7 +89,8 @@ msgstr "Una llista de projectes compatibles"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:6
 msgid ""
-"This is a list of compatible projects we should show such as GNOME, KDE and XFCE."
+"This is a list of compatible projects we should show such as GNOME, KDE and "
+"XFCE."
 msgstr ""
 "Aquesta és una llista de projectes compatibles que hem de mostrar com ara el "
 "GNOME, el KDE i l'XFCE."
@@ -102,8 +104,8 @@ msgid ""
 "If disabled, GNOME Software will hide the updates panel and not perform any "
 "automatic updates actions."
 msgstr ""
-" Si s'inhabilita, el Programari del GNOME ocultarà el quadre d'actualitzacions i "
-"no realitzarà cap acció automàtica d'actualització."
+" Si s'inhabilita, el Programari del GNOME ocultarà el quadre "
+"d'actualitzacions i no realitzarà cap acció automàtica d'actualització."
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:15
 msgid "Whether to automatically download updates"
@@ -111,11 +113,11 @@ msgstr "Si s'han de baixar les actualitzacions automàticament"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:16
 msgid ""
-"If enabled, GNOME Software automatically downloads updates in the background and "
-"prompts the user to install them when ready."
+"If enabled, GNOME Software automatically downloads updates in the background "
+"and prompts the user to install them when ready."
 msgstr ""
-"Si s'habilita, el Programari del GNOME baixa actualitzacions automàticament en "
-"segon pla i demana a l'usuari instal·lar-les quan estan llestes."
+"Si s'habilita, el Programari del GNOME baixa actualitzacions automàticament "
+"en segon pla i demana a l'usuari instal·lar-les quan estan llestes."
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:20
 msgid "Whether to automatically refresh when on a metered connection"
@@ -123,13 +125,14 @@ msgstr "Si s'ha de refrescar automàticament en una connexió limitada"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:21
 msgid ""
-"If enabled, GNOME Software automatically refreshes in the background even when "
-"using a metered connection (eventually downloading some metadata, checking for "
-"updates, etc., which may incur in costs for the user)."
+"If enabled, GNOME Software automatically refreshes in the background even "
+"when using a metered connection (eventually downloading some metadata, "
+"checking for updates, etc., which may incur in costs for the user)."
 msgstr ""
-"Si s'habilita, el Programari del GNOME refresca automàticament en rerefons inclús "
-"quan s'utilitza una connexió limitada (eventualment baixant metadades, comprovant "
-"actualitzacions, etc el que podria representar despesa per l'usuari)."
+"Si s'habilita, el Programari del GNOME refresca automàticament en rerefons "
+"inclús quan s'utilitza una connexió limitada (eventualment baixant "
+"metadades, comprovant actualitzacions, etc el que podria representar despesa "
+"per l'usuari)."
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:25
 msgid "Whether it’s the very first run of GNOME Software"
@@ -142,19 +145,21 @@ msgstr "Mostra les valoracions en estrelles al costat de les aplicacions"
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:33
 msgid "Filter applications based on the default branch set for the remote"
 msgstr ""
-"Filtra les aplicacions basant-se en la branca per defecte configurada pel remot"
+"Filtra les aplicacions basant-se en la branca per defecte configurada pel "
+"remot"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:37
 msgid "Non-free applications show a warning dialog before install"
-msgstr "Les aplicacions no lliures mostren un diàleg d'avís abans d'instal·lar-se"
+msgstr ""
+"Les aplicacions no lliures mostren un diàleg d'avís abans d'instal·lar-se"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:38
 msgid ""
 "When non-free applications are installed a warning dialog can be shown. This "
 "controls if that dialog is suppressed."
 msgstr ""
-"Quan s'instal·lin aplicacions no lliures es pot mostrar un diàleg d'avís. Això "
-"controla si el diàleg se suprimeix."
+"Quan s'instal·lin aplicacions no lliures es pot mostrar un diàleg d'avís. "
+"Això controla si el diàleg se suprimeix."
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:42
 msgid "A list of popular applications"
@@ -162,7 +167,8 @@ msgstr "Una llista d'aplicacions populars"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:43
 msgid "A list of applications to use, overriding the system defined ones."
-msgstr "Una llista d'aplicacions a usar, substituint les definides pel sistema."
+msgstr ""
+"Una llista d'aplicacions a usar, substituint les definides pel sistema."
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:47
 msgid "The list of extra sources that have been previously enabled"
@@ -170,11 +176,11 @@ msgstr "La llista de fonts extra que han sigut prèviament habilitades"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:48
 msgid ""
-"The list of sources that have been previously enabled when installing third-party "
-"applications."
+"The list of sources that have been previously enabled when installing third-"
+"party applications."
 msgstr ""
-"La llista de fonts que han estat prèviament habilitades quan s'han instal·lat "
-"aplicacions de tercers."
+"La llista de fonts que han estat prèviament habilitades quan s'han "
+"instal·lat aplicacions de tercers."
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:52
 msgid "The last update check timestamp"
@@ -187,8 +193,8 @@ msgstr "La marca horària de l'última comprovació d'actualització"
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:60
 msgid "The timestamp of the first security update, cleared after update"
 msgstr ""
-"La marca horària de la primera actualització de seguretat, netejada després de "
-"l'actualització"
+"La marca horària de la primera actualització de seguretat, netejada després "
+"de l'actualització"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:64
 msgid "The last update timestamp"
@@ -197,18 +203,19 @@ msgstr "La marca horària de l'última actualització"
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:68
 msgid "The age in seconds to verify the upstream screenshot is still valid"
 msgstr ""
-"El temps en segons per verificar si la captura de pantalla font és encara vàlida"
+"El temps en segons per verificar si la captura de pantalla font és encara "
+"vàlida"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:69
 msgid ""
 "Choosing a larger value will mean less round-trips to the remote server but "
-"updates to the screenshots may take longer to show to the user. A value of 0 means "
-"to never check the server if the image already exists in the cache."
+"updates to the screenshots may take longer to show to the user. A value of 0 "
+"means to never check the server if the image already exists in the cache."
 msgstr ""
-"Si escolliu un valor gran hi hauran menys connexions al servidor remot però les "
-"captures de pantalla poden trigar més temps en mostrar-se actualitzades a "
-"l'usuari. Un valor de 0 significa que no es comprovi mai el servidor si existeix "
-"una imatge en la memòria cau"
+"Si escolliu un valor gran hi hauran menys connexions al servidor remot però "
+"les captures de pantalla poden trigar més temps en mostrar-se actualitzades "
+"a l'usuari. Un valor de 0 significa que no es comprovi mai el servidor si "
+"existeix una imatge en la memòria cau"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:78
 msgid "The server to use for application reviews"
@@ -233,16 +240,17 @@ msgstr ""
 "Una llista de fonts oficials que han de ser considerades de programari lliure"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:95
-msgid "The licence URL to use when an application should be considered free software"
+msgid ""
+"The licence URL to use when an application should be considered free software"
 msgstr ""
-"L'URL de la llicència a usar quan l'aplicació ha de ser considerada programari "
-"lliure"
+"L'URL de la llicència a usar quan l'aplicació ha de ser considerada "
+"programari lliure"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:99
 msgid "Install bundled applications for all users on the system where possible"
 msgstr ""
-"Instal·la paquets d'aplicacions per a tots els usuaris del sistema quan sigui "
-"possible "
+"Instal·la paquets d'aplicacions per a tots els usuaris del sistema quan "
+"sigui possible "
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:103
 msgid "Show the folder management UI"
@@ -259,11 +267,13 @@ msgstr "Ofereix actualitzacions per versions preliminars"
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:115
 msgid "Show some UI elements informing the user that an app is non-free"
 msgstr ""
-"Mostra alguns elements d'interfície d'usuari indicant que l'aplicació no és lliure"
+"Mostra alguns elements d'interfície d'usuari indicant que l'aplicació no és "
+"lliure"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:119
 msgid "Show the prompt to install nonfree software sources"
-msgstr "Mostra la pregunta abans d'instal·lar de fonts de programari no lliures"
+msgstr ""
+"Mostra la pregunta abans d'instal·lar de fonts de programari no lliures"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:123
 msgid "Show non-free software in search results"
@@ -285,32 +295,12 @@ msgstr "La llista de fonts no lliures que poden habilitar-se opcionalment"
 
 #: data/org.gnome.software.gschema.xml:139
 msgid ""
-"A list of URLs pointing to appstream files that will be downloaded into an app-"
-"info folder"
+"A list of URLs pointing to appstream files that will be downloaded into an "
+"app-info folder"
 msgstr ""
 "Una llista dels URLs que apunten als fitxers Appstream que es baixaran a la "
 "carpeta app-info"
 
-#: src/gs-app-folder-dialog.ui:5
-msgid "Add to Application Folder"
-msgstr "Afegeix a la carpeta d'aplicacions"
-
-#: src/gs-app-folder-dialog.ui:16 src/gs-app-folder-dialog.c:322
-#: src/gs-removal-dialog.ui:33 src/gs-review-dialog.ui:23 src/gs-shell-details.c:366
-#: src/gs-shell-details.ui:330 src/gs-shell-installed.c:607
-#: src/gs-upgrade-banner.ui:133
-msgid "_Cancel"
-msgstr "_Cancel·la"
-
-#: src/gs-app-folder-dialog.ui:24 src/gs-app-folder-dialog.c:327
-msgid "_Add"
-msgstr "_Afegeix"
-
-#: src/gs-app-tile.ui:51 src/gs-app-addon-row.c:103 src/gs-app-row.ui:209
-#: src/gs-feature-tile.c:66 src/gs-popular-tile.c:70
-msgid "Installed"
-msgstr "Instal·lat"
-
 #: src/gnome-software-local-file.desktop.in:3
 msgid "Software Install"
 msgstr "Instal·lació de programari"
@@ -336,7 +326,8 @@ msgstr "No seleccionis res"
 msgid "Software"
 msgstr "Programari"
 
-#: src/gnome-software.ui:43 src/gs-sources-dialog.ui:23 src/gs-update-dialog.ui:21
+#: src/gnome-software.ui:43 src/gs-sources-dialog.ui:23
+#: src/gs-update-dialog.ui:21
 msgid "Go back"
 msgstr "Vés enrere"
 
@@ -360,7 +351,8 @@ msgid "Search"
 msgstr "Cerca"
 
 #. button in the info bar
-#: src/gnome-software.ui:349 src/gs-sources-dialog.ui:6 src/gs-sources-dialog.ui:46
+#: src/gnome-software.ui:349 src/gs-sources-dialog.ui:6
+#: src/gs-sources-dialog.ui:46
 msgid "Software Sources"
 msgstr "Fonts de programari"
 
@@ -372,7 +364,7 @@ msgstr "Examina el disc"
 #. button in the info bar
 #. TRANSLATORS: this is a link to the
 #. * control-center network panel
-#: src/gnome-software.ui:371 src/gs-shell-updates.c:858
+#: src/gnome-software.ui:371 src/gs-updates-page.c:856
 msgid "Network Settings"
 msgstr "Paràmetres de xarxa"
 
@@ -386,175 +378,196 @@ msgstr "Reinicia ara"
 msgid "More Information"
 msgstr "Més informació"
 
-#: src/gs-app-addon-row.c:97 src/gs-app-row.c:430 src/gs-shell-details.ui:344
+#: src/gs-app-addon-row.c:95 src/gs-app-row.c:429 src/gs-details-page.ui:344
 msgid "Pending"
 msgstr "Pendent"
 
+#: src/gs-app-addon-row.c:101 src/gs-app-row.ui:209 src/gs-app-tile.ui:51
+#: src/gs-feature-tile.c:66 src/gs-popular-tile.c:70
+msgid "Installed"
+msgstr "Instal·lat"
+
 #. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
 #. * shows the status of an application being installed
-#: src/gs-app-addon-row.c:107 src/gs-app-row.c:219 src/gs-shell-details.c:418
+#: src/gs-app-addon-row.c:105 src/gs-app-row.c:218 src/gs-details-page.c:418
 msgid "Installing"
 msgstr "S'està instal·lant"
 
 #. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
 #. * shows the status of an application being erased
-#: src/gs-app-addon-row.c:111 src/gs-app-row.c:225
+#: src/gs-app-addon-row.c:109 src/gs-app-row.c:224
 msgid "Removing"
 msgstr "S'està suprimint"
 
-#: src/gs-app-folder-dialog.c:311
+#: src/gs-app-folder-dialog.c:310
 msgid "Folder Name"
 msgstr "Nom de la carpeta"
 
+#: src/gs-app-folder-dialog.c:321 src/gs-app-folder-dialog.ui:16
+#: src/gs-details-page.c:366 src/gs-details-page.ui:330
+#: src/gs-installed-page.c:605 src/gs-removal-dialog.ui:33
+#: src/gs-review-dialog.ui:23 src/gs-upgrade-banner.ui:133
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Cancel·la"
+
+#: src/gs-app-folder-dialog.c:326 src/gs-app-folder-dialog.ui:24
+msgid "_Add"
+msgstr "_Afegeix"
+
+#: src/gs-app-folder-dialog.ui:5
+msgid "Add to Application Folder"
+msgstr "Afegeix a la carpeta d'aplicacions"
+
 #. TRANSLATORS: this is a command line option
-#: src/gs-application.c:101
+#: src/gs-application.c:99
 msgid "Start up mode: either ‘updates’, ‘updated’, ‘installed’ or ‘overview’"
 msgstr ""
 "Mode d'inici: sigui «updates» (actualitzacions), «updated» (actualitzat), "
 "«installed» (instal·lat) o «overview» (resum)"
 
-#: src/gs-application.c:101
+#: src/gs-application.c:99
 msgid "MODE"
 msgstr "MODE"
 
-#: src/gs-application.c:103
+#: src/gs-application.c:101
 msgid "Search for applications"
 msgstr "Cerca aplicacions"
 
-#: src/gs-application.c:103
+#: src/gs-application.c:101
 msgid "SEARCH"
 msgstr "CERCA"
 
-#: src/gs-application.c:105
+#: src/gs-application.c:103
 msgid "Show application details (using application ID)"
 msgstr "Mostra els detalls de l'aplicació (utilitzant l'ID d'aplicació)"
 
-#: src/gs-application.c:105 src/gs-application.c:109
+#: src/gs-application.c:103 src/gs-application.c:107
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
-#: src/gs-application.c:107
+#: src/gs-application.c:105
 msgid "Show application details (using package name)"
 msgstr "Mostra els detalls de l'aplicació (utilitzant el nom de paquet)"
 
-#: src/gs-application.c:107
+#: src/gs-application.c:105
 msgid "PKGNAME"
 msgstr "PKGNAME"
 
-#: src/gs-application.c:109
+#: src/gs-application.c:107
 msgid "Install the application (using application ID)"
 msgstr "Instal·la l'aplicació (utilitzant l'ID d'aplicació)"
 
-#: src/gs-application.c:111
+#: src/gs-application.c:109
 msgid "Open a local package file"
 msgstr "Obre un fitxer de paquet local"
 
-#: src/gs-application.c:111
+#: src/gs-application.c:109
 msgid "FILENAME"
 msgstr "NOM DE FITXER"
 
-#: src/gs-application.c:113
+#: src/gs-application.c:111
 msgid ""
-"The kind of interaction expected for this action: either ‘none’, ‘notify’, or "
-"‘full’"
+"The kind of interaction expected for this action: either ‘none’, ‘notify’, "
+"or ‘full’"
 msgstr ""
-"El tipus d'interacció que s'espera per aquesta acció: ‘none’, ‘notify’, o ‘full’"
+"El tipus d'interacció que s'espera per aquesta acció: ‘none’, ‘notify’, o "
+"‘full’"
 
-#: src/gs-application.c:116
+#: src/gs-application.c:114
 msgid "Show verbose debugging information"
 msgstr "Mostra informació de depuració detallada"
 
-#: src/gs-application.c:118
+#: src/gs-application.c:116
 msgid "Show profiling information for the service"
 msgstr "Mostra informació de depuració per al servei"
 
-#: src/gs-application.c:120
+#: src/gs-application.c:118
 msgid "Quit the running instance"
 msgstr "Surt de la instància en execució"
 
-#: src/gs-application.c:122
+#: src/gs-application.c:120
 msgid "Prefer local file sources to AppStream"
 msgstr "Prefereix fonts de fitxer locals abans que de l'AppStream"
 
-#: src/gs-application.c:124
+#: src/gs-application.c:122
 msgid "Show version number"
 msgstr "Mostra el número de versió"
 
-#: src/gs-application.c:313
+#: src/gs-application.c:311
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Jordi Mas i Hernàndez <jmas softcatala org>, 2013-2017"
 
 #. TRANSLATORS: this is the title of the about window, e.g.
 #. * 'About Software' or 'About Application Installer' where the %s is
 #. * the application name chosen by the distro
-#: src/gs-application.c:320
+#: src/gs-application.c:318
 #, c-format
 msgid "About %s"
 msgstr "Quant a %s"
 
 #. TRANSLATORS: well, we seem to think so, anyway
-#: src/gs-application.c:324
+#: src/gs-application.c:322
 msgid "A nice way to manage the software on your system."
 msgstr "Una forma atractiva de gestionar el programari del sistema."
 
 #. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
 #. * allows the application to be easily installed
-#: src/gs-app-row.c:172
+#: src/gs-app-row.c:171
 msgid "Visit website"
 msgstr "Visiteu el lloc web"
 
 #. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
 #. * allows the application to be easily installed.
 #. * The ellipsis indicates that further steps are required
-#: src/gs-app-row.c:177
+#: src/gs-app-row.c:176
 msgid "Install…"
 msgstr "Instal·la..."
 
 #. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
 #. * allows to cancel a queued install of the application
-#: src/gs-app-row.c:184
+#: src/gs-app-row.c:183
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancel·la"
 
 #. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
 #. * allows the application to be easily installed
-#. TRANSLATORS: update the fw
 #. TRANSLATORS: button text
-#: src/gs-app-row.c:193 src/gs-page.c:366 src/gs-common.c:283
+#. TRANSLATORS: update the fw
+#: src/gs-app-row.c:192 src/gs-common.c:279 src/gs-page.c:365
 msgid "Install"
 msgstr "Instal·la"
 
 #. TRANSLATORS: this is a button in the updates panel
 #. * that allows the app to be easily updated live
-#: src/gs-app-row.c:200
+#: src/gs-app-row.c:199
 msgid "Update"
 msgstr "Actualitza"
 
 #. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
 #. * allows the application to be easily removed
 #. TRANSLATORS: this is button text to remove the application
-#: src/gs-app-row.c:204 src/gs-app-row.c:213 src/gs-page.c:517
+#: src/gs-app-row.c:203 src/gs-app-row.c:212 src/gs-page.c:516
 msgid "Remove"
 msgstr "Suprimeix"
 
 #. TRANSLATORS: during the update the device
 #. * will restart into a special update-only mode
-#: src/gs-app-row.c:330
+#: src/gs-app-row.c:329
 msgid "Device cannot be used during update."
 msgstr "El dispositiu no pot utilitzar-se durant l'actualització."
 
 #. TRANSLATORS: this refers to where the app came from
-#: src/gs-app-row.c:340 src/gs-shell-details.ui:985
+#: src/gs-app-row.c:339 src/gs-details-page.ui:985
 msgid "Source"
 msgstr "Font"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the service name is not known
-#: src/gs-auth-dialog.c:70
+#: src/gs-auth-dialog.c:68
 msgid "To continue you need to sign in."
 msgstr "Per a continuar heu d'iniciar la sessió."
 
 #. TRANSLATORS: the %s is a service name, e.g. "Ubuntu One"
-#: src/gs-auth-dialog.c:74
+#: src/gs-auth-dialog.c:72
 #, c-format
 msgid "To continue you need to sign in to %s."
 msgstr "Per a continuar heu d'iniciar la sessió a %s."
@@ -597,86 +610,1041 @@ msgstr "Continua"
 
 #. TRANSLATORS: this is where all applications that don't
 #. * fit in other groups are put
-#: src/gs-category.c:193
+#: lib/gs-category.c:193
 msgid "Other"
 msgstr "Altres"
 
 #. TRANSLATORS: this is a subcategory matching all the
 #. * different apps in the parent category, e.g. "Games"
-#: src/gs-category.c:198
+#: lib/gs-category.c:198
 msgid "All"
 msgstr "Tots"
 
 #. TRANSLATORS: this is a subcategory of featured apps
-#: src/gs-category.c:202
+#: lib/gs-category.c:202
 msgid "Featured"
 msgstr "Destacat"
 
+#: src/gs-category-page.ui:81
+msgid "Extension Settings"
+msgstr "Paràmetres de l'extensió"
+
+#: src/gs-category-page.ui:110
+msgid ""
+"Extensions are used at your own risk. If you have any system problems, it is "
+"recommended to disable them."
+msgstr ""
+"Les extensions les useu sota la vostra responsabilitat. Si teniu cap "
+"problema de sistema, us recomanem inhabilitar-les."
+
+#. TRANSLATORS: this is the summary of a notification that OS updates
+#. * have been successfully installed
+#: src/gs-common.c:135
+msgid "OS updates are now installed"
+msgstr "S'han instal·lat les actualitzacions del SO"
+
+#. TRANSLATORS: this is the body of a notification that OS updates
+#. * have been successfully installed
+#: src/gs-common.c:138
+msgid "Recently installed updates are available to review"
+msgstr ""
+"Les actualitzacions instal·lades recentment estan disponibles per ser "
+"revisades"
+
+#. TRANSLATORS: this is the summary of a notification that an application
+#. * has been successfully installed
+#: src/gs-common.c:142
+#, c-format
+msgid "%s is now installed"
+msgstr "S'ha instal·lat %s"
+
+#. TRANSLATORS: this is the body of a notification that an application
+#. * has been successfully installed
+#: src/gs-common.c:145
+msgid "Application is ready to be used."
+msgstr "L'aplicació ja està a punt per fer-se servir."
+
+#. TRANSLATORS: this is button that opens the newly installed application
+#: src/gs-common.c:151
+msgid "Launch"
+msgstr "Executa"
+
+#. TRANSLATORS: window title
+#: src/gs-common.c:210
+msgid "Install Third-Party Software?"
+msgstr "Voleu instal·lar programari de tercers?"
+
+#. TRANSLATORS: window title
+#: src/gs-common.c:214
+msgid "Enable Third-Party Software Source?"
+msgstr "Voleu habilitar la font de programari de tercers?"
+
+#. TRANSLATORS: the replacements are as follows:
+#. * 1. Application name, e.g. "Firefox"
+#. * 2. Software source name, e.g. fedora-optional
+#.
+#: src/gs-common.c:232
+#, c-format
+msgid ""
+"%s is not <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-";
+"source_software\">free and open source software</a>, and is provided by “%s”."
+msgstr ""
+"%s no és <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-";
+"source_software\">programari lliure o de codi obert</a>, i es proporciona "
+"amb «%s»."
+
+#. TRANSLATORS: the replacements are as follows:
+#. * 1. Application name, e.g. "Firefox"
+#. * 2. Software source name, e.g. fedora-optional
+#: src/gs-common.c:242
+#, c-format
+msgid "%s is provided by “%s”."
+msgstr "%s es proporciona amb «%s»."
+
+#. TRANSLATORS: a software source is a repo
+#: src/gs-common.c:252
+msgid "This software source must be enabled to continue installation."
+msgstr ""
+"Cal habilitar aquesta font de programari per poder continuar amb la "
+"instal·lació."
+
+#. TRANSLATORS: Laws are geographical, urgh...
+#: src/gs-common.c:262
+#, c-format
+msgid "It may be illegal to install or use %s in some countries."
+msgstr "Pot ser il·legal instal·lar o utilitzar %s en alguns països."
+
+#. TRANSLATORS: Laws are geographical, urgh...
+#: src/gs-common.c:268
+msgid "It may be illegal to install or use this codec in some countries."
+msgstr "Pot ser il·legal instal·lar o utilitzar aquest còdec en alguns països."
+
+#. TRANSLATORS: this is button text to not ask about non-free content again
+#: src/gs-common.c:275
+msgid "Don’t Warn Again"
+msgstr "No tornis a avisar-me"
+
+#. TRANSLATORS: button text
+#: src/gs-common.c:284
+msgid "Enable and Install"
+msgstr "Habilita i instal·la"
+
+#. TRANSLATORS: these are show_detailed_error messages from the
+#. * package manager no mortal is supposed to understand,
+#. * but google might know what they mean
+#: src/gs-common.c:475
+msgid "Detailed errors from the package manager follow:"
+msgstr "Els errors detallats del gestor de paquets es mostren a continuació:"
+
+#: src/gs-common.c:494 src/gs-details-page.ui:592
+msgid "Details"
+msgstr "Detalls"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:75
+msgid "No cartoon violence"
+msgstr "Sense violència en personatges animats"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:78
+msgid "Cartoon characters in unsafe situations"
+msgstr "Personatges animats en situacions insegures"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:81
+msgid "Cartoon characters in aggressive conflict"
+msgstr "Personatges animats en conflictes agressius"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:84
+msgid "Graphic violence involving cartoon characters"
+msgstr "Violència gràfica amb personatges animats"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:87
+msgid "No fantasy violence"
+msgstr "Sense violència fantàstica"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:90
+msgid "Characters in unsafe situations easily distinguishable from reality"
+msgstr ""
+"Personatges en situacions insegures fàcilment distingibles de la realitat"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:93
+msgid "Characters in aggressive conflict easily distinguishable from reality"
+msgstr ""
+"Personatges en conflictes agressius fàcilment distingibles de la realitat"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:96
+msgid "Graphic violence easily distinguishable from reality"
+msgstr "Violència gràfica fàcilment distingible de la realitat"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:99
+msgid "No realistic violence"
+msgstr "Sense violència realista"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:102
+msgid "Mildly realistic characters in unsafe situations"
+msgstr "Personatges mig reals en situacions insegures"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:105
+msgid "Depictions of realistic characters in aggressive conflict"
+msgstr "Representacions de personatges realistes en conflictes agressius"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:108
+msgid "Graphic violence involving realistic characters"
+msgstr "Violència gràfica amb personatges realistes"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:111
+msgid "No bloodshed"
+msgstr "Sense matances"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:114
+msgid "Unrealistic bloodshed"
+msgstr "Matances no realistes"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:117
+msgid "Realistic bloodshed"
+msgstr "Matances realistes"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:120
+msgid "Depictions of bloodshed and the mutilation of body parts"
+msgstr "Representacions de matances i mutilacions de parts del cos"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:123
+msgid "No sexual violence"
+msgstr "Sense violència sexual"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:126
+msgid "Rape or other violent sexual behavior"
+msgstr "Violació o altres comportaments sexuals violents"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:129
+msgid "No references to alcohol"
+msgstr "Sense referències a l'alcohol"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:132
+msgid "References to alcoholic beverages"
+msgstr "Referències a begudes alcohòliques"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:135
+msgid "Use of alcoholic beverages"
+msgstr "Ús de begudes alcohòliques"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:138
+msgid "No references to illicit drugs"
+msgstr "Sense referències a drogues il·legals"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:141
+msgid "References to illicit drugs"
+msgstr "Referències a drogues il·legals"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:144
+msgid "Use of illicit drugs"
+msgstr "Ús de drogues il·legals"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:147
+msgid "References to tobacco products"
+msgstr "Referències als productes del tàbac"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:150
+msgid "Use of tobacco products"
+msgstr "Ús de productes del tàbac"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:153
+msgid "No nudity of any sort"
+msgstr "Sense nuesa de cap tipus"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:156
+msgid "Brief artistic nudity"
+msgstr "Nuesa artística breu"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:159
+msgid "Prolonged nudity"
+msgstr "Nuesa prolongada"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:162
+msgid "No references or depictions of sexual nature"
+msgstr "Sense referències o representacions sexuals"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:165
+msgid "Provocative references or depictions"
+msgstr "Referències o representacions provocatives"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:168
+msgid "Sexual references or depictions"
+msgstr "Referències o representacions sexuals"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:171
+msgid "Graphic sexual behavior"
+msgstr "Comportament sexual gràfic"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:174
+msgid "No profanity of any kind"
+msgstr "Sense blasfèmia de cap tipus"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:177
+msgid "Mild or infrequent use of profanity"
+msgstr "Ús lleu o poc freqüent de la blasfèmia"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:180
+msgid "Moderate use of profanity"
+msgstr "Ús moderat de la blasfèmia"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:183
+msgid "Strong or frequent use of profanity"
+msgstr "Ús extensiu o freqüent de la blasfèmia"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:186
+msgid "No inappropriate humor"
+msgstr "Sense humor inapropiat"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:189
+msgid "Slapstick humor"
+msgstr "Humor vulgar"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:192
+msgid "Vulgar or bathroom humor"
+msgstr "Humor groller"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:195
+msgid "Mature or sexual humor"
+msgstr "Humor adult o sexual"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:198
+msgid "No discriminatory language of any kind"
+msgstr "Sense llenguatge discriminatori de cap tipus"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:201
+msgid "Negativity towards a specific group of people"
+msgstr "Negatiu respecte a un grup específic de gent"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:204
+msgid "Discrimination designed to cause emotional harm"
+msgstr "Discriminació pensada per causar dany emocional"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:207
+msgid "Explicit discrimination based on gender, sexuality, race or religion"
+msgstr "Discriminació explicita basada en gènere, sexualitat, raça o religió"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:210
+msgid "No advertising of any kind"
+msgstr "Sense publicitat de cap tipus"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:213
+msgid "Product placement"
+msgstr "Emplaçament de producte"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:216
+msgid "Explicit references to specific brands or trademarked products"
+msgstr ""
+"Referències explícites a marques específiques o productes de marques "
+"registrades"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:219
+msgid "Players are encouraged to purchase specific real-world items"
+msgstr "S'anima als jugadors a comprar coses específiques del món real"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:222
+msgid "No gambling of any kind"
+msgstr "Sense apostes de cap tipus"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:225
+msgid "Gambling on random events using tokens or credits"
+msgstr "Apostes en esdeveniments aleatoris utilitzant testimonis o crèdits"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:228
+msgid "Gambling using “play” money"
+msgstr "Apostes usant moneda virtual al joc"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:231
+msgid "Gambling using real money"
+msgstr "Apostes usant diners reals"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:234
+msgid "No ability to spend money"
+msgstr "Sense possibilitat de gastar diners"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:237
+msgid "Ability to spend real money in-game"
+msgstr "Possibilitat de gastar diners de veritat al joc"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:240
+msgid "No way to chat with other players"
+msgstr "Sense possibilitat de fer xat amb els altres jugadors"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:243
+msgid "Player-to-player game interactions without chat functionality"
+msgstr "Interaccions jugador a jugador del joc sense funcionalitat xat"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:246
+msgid "Player-to-player preset interactions without chat functionality"
+msgstr ""
+"Interaccions jugador a jugador predefinides del joc sense funcionalitat xat"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:249
+msgid "Uncontrolled chat functionality between players"
+msgstr "Funcionalitat de xat no supervisada entre jugadors"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:252
+msgid "No way to talk with other players"
+msgstr "Sense possibilitat de parlar amb els altres jugadors"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:255
+msgid "Uncontrolled audio or video chat functionality between players"
+msgstr "Funcionalitat de xat d'àudio o vídeo no supervisada entre jugadors"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:258
+msgid "No sharing of social network usernames or email addresses"
+msgstr ""
+"Sense compartició en les xarxes socials de noms d'usuari ni adreces de "
+"correu electrònic"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:261
+msgid "Sharing social network usernames or email addresses"
+msgstr ""
+"Compartició en les xarxes socials de noms d'usuari o adreces de correu "
+"electrònic"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:264
+msgid "No sharing of user information with 3rd parties"
+msgstr "No es comparteix informació de l'usuari amb terceres parts"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:267
+msgid "Sharing user information with 3rd parties"
+msgstr "Compartició d'informació de l'usuari amb terceres parts"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:270
+msgid "No sharing of physical location to other users"
+msgstr "No es comparteix la ubicació física amb altres usuaris"
+
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:273
+msgid "Sharing physical location to other users"
+msgstr "Compartició la ubicació física amb altres usuaris"
+
 #. TRANSLATORS: this is a what we use in notifications if the app's name is unknown
-#: src/gs-dbus-helper.c:293
+#: src/gs-dbus-helper.c:294
 msgid "An application"
 msgstr "Una aplicació"
 
 #. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app needs additional MIME types.
-#: src/gs-dbus-helper.c:299
+#: src/gs-dbus-helper.c:300
 #, c-format
 msgid "%s is requesting additional file format support."
 msgstr "%s està demanant compatibilitat addicional de formats de fitxers."
 
 #. TRANSLATORS: notification title
-#: src/gs-dbus-helper.c:301
+#: src/gs-dbus-helper.c:302
 msgid "Additional MIME Types Required"
 msgstr "Calen tipus MIME addicionals"
 
 #. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app needs additional fonts.
-#: src/gs-dbus-helper.c:305
+#: src/gs-dbus-helper.c:306
 #, c-format
 msgid "%s is requesting additional fonts."
 msgstr "%s està demanant tipus de lletra addicionals."
 
 #. TRANSLATORS: notification title
-#: src/gs-dbus-helper.c:307
+#: src/gs-dbus-helper.c:308
 msgid "Additional Fonts Required"
 msgstr "Calen tipus de lletra addicionals"
 
 #. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app needs additional codecs.
-#: src/gs-dbus-helper.c:311
+#: src/gs-dbus-helper.c:312
 #, c-format
 msgid "%s is requesting additional multimedia codecs."
 msgstr "%s està demanant còdecs multimèdia addicionals."
 
 #. TRANSLATORS: notification title
-#: src/gs-dbus-helper.c:313
+#: src/gs-dbus-helper.c:314
 msgid "Additional Multimedia Codecs Required"
 msgstr "Calen còdecs multimèdia addicionals"
 
 #. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app needs additional printer drivers.
-#: src/gs-dbus-helper.c:317
+#: src/gs-dbus-helper.c:318
 #, c-format
 msgid "%s is requesting additional printer drivers."
 msgstr "%s està demanant controladors d'impressora addicionals."
 
 #. TRANSLATORS: notification title
-#: src/gs-dbus-helper.c:319
+#: src/gs-dbus-helper.c:320
 msgid "Additional Printer Drivers Required"
 msgstr "Calen controladors d'impressora addicionals"
 
 #. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app wants to install additional packages.
-#: src/gs-dbus-helper.c:323
+#: src/gs-dbus-helper.c:324
 #, c-format
 msgid "%s is requesting additional packages."
 msgstr "%s està demanant paquets addicionals."
 
 #. TRANSLATORS: notification title
-#: src/gs-dbus-helper.c:325
+#: src/gs-dbus-helper.c:326
 msgid "Additional Packages Required"
 msgstr "Calen paquets addicionals"
 
 #. TRANSLATORS: this is a button that launches gnome-software
-#: src/gs-dbus-helper.c:334
+#: src/gs-dbus-helper.c:335
 msgid "Find in Software"
 msgstr "Cerca al programari"
 
+#. TRANSLATORS: button text in the header when an application
+#. * can be installed
+#. TRANSLATORS: button text in the header when firmware
+#. * can be live-installed
+#: src/gs-details-page.c:275 src/gs-details-page.c:295
+#: src/gs-details-page.ui:206 src/gs-upgrade-banner.ui:148
+msgid "_Install"
+msgstr "_Instal·la"
+
+#. TRANSLATORS: button text in the header when an application
+#. * can be live-updated
+#: src/gs-details-page.c:300
+msgid "_Update"
+msgstr "_Actualitza"
+
+#. TRANSLATORS: this is a button that allows the apps to
+#. * be installed.
+#. * The ellipsis indicates that further steps are required,
+#. * e.g. enabling software sources or the like
+#: src/gs-details-page.c:313
+msgid "_Install…"
+msgstr "_Instal·la..."
+
+#. TRANSLATORS: button text in the header when an application can be erased
+#: src/gs-details-page.c:360 src/gs-details-page.ui:242
+msgid "_Remove"
+msgstr "_Suprimeix"
+
+#: src/gs-details-page.c:413 src/gs-sources-dialog.c:505
+msgid "Removing…"
+msgstr "S'està suprimint…"
+
+#. TRANSLATORS: this is the warning box
+#: src/gs-details-page.c:697
+msgid ""
+"This application can only be used when there is an active internet "
+"connection."
+msgstr ""
+"Aquesta aplicació només es pot fer servir si hi ha una connexió activa a "
+"Internet."
+
+#. TRANSLATORS: this is where the version is not known
+#: src/gs-details-page.c:824
+msgctxt "version"
+msgid "Unknown"
+msgstr "Desconeguda"
+
+#. TRANSLATORS: this is where the updated date is not known
+#: src/gs-details-page.c:858
+msgctxt "updated"
+msgid "Never"
+msgstr "Mai"
+
+#. TRANSLATORS: this is where we don't know the origin of the
+#. * application
+#: src/gs-details-page.c:904
+msgctxt "origin"
+msgid "Unknown"
+msgstr "Desconegut"
+
+#. TRANSLATORS: we need a remote server to process
+#: src/gs-details-page.c:1302
+msgid "You need internet access to write a review"
+msgstr "Cal accés a Internet perquè pugueu escriure una ressenya"
+
+#: src/gs-details-page.c:1427
+#, c-format
+msgid "Unable to find “%s”"
+msgstr "No s'ha trobat «%s»"
+
+#. TRANSLATORS: see the wikipedia page
+#: src/gs-details-page.c:1940
+msgid "Public domain"
+msgstr "Domini públic"
+
+#. TRANSLATORS: see GNU page
+#: src/gs-details-page.c:1956 src/gs-details-page.ui:1380
+msgid "Free Software"
+msgstr "Programari lliure"
+
+#. TRANSLATORS: for the free software popover
+#: src/gs-details-page.c:2013
+msgid "Users are bound by the following license:"
+msgid_plural "Users are bound by the following licenses:"
+msgstr[0] "Els usuaris estan lligats a la següent llicència:"
+msgstr[1] "Els usuaris estan lligats a les següents llicències:"
+
+#: src/gs-details-page.c:2029 src/gs-details-page.ui:1489
+msgid "More information"
+msgstr "Més informació"
+
+#: src/gs-details-page.ui:7
+msgid "Details page"
+msgstr "Pàgina de detalls"
+
+#. Translators: A label for a button to execute the selected application.
+#: src/gs-details-page.ui:228
+msgid "_Launch"
+msgstr "_Executa"
+
+#. Translators: A label for a button to add a shortcut to the selected application.
+#: src/gs-details-page.ui:358
+msgid "_Add shortcut"
+msgstr "_Afegeix una drecera"
+
+#. Translators: A label for a button to remove a shortcut to the selected application.
+#: src/gs-details-page.ui:373
+msgid "Re_move shortcut"
+msgstr "S_uprimeix la drecera"
+
+#: src/gs-details-page.ui:468
+msgid "No screenshot provided"
+msgstr "No s'ha proporcionat cap captura de pantalla"
+
+#: src/gs-details-page.ui:504
+msgid "Software Source Included"
+msgstr "S'inclouen fonts de programari"
+
+#: src/gs-details-page.ui:505
+msgid ""
+"This application includes a software source which provides updates, as well "
+"as access to other software."
+msgstr ""
+"L'aplicació inclou una font de programari que proporciona actualitzacions "
+"així com accés a altre programari."
+
+#: src/gs-details-page.ui:518
+msgid "No Software Source Included"
+msgstr "No s'inclouen fonts de programari"
+
+#: src/gs-details-page.ui:519
+msgid ""
+"This application does not include a software source. It will not be updated "
+"with new versions."
+msgstr ""
+"L'aplicació no inclou cap font de programari. No s'actualitzarà a versions "
+"més noves."
+
+#: src/gs-details-page.ui:533
+msgid ""
+"This software is already provided by your distribution and should not be "
+"replaced."
+msgstr ""
+"Aquest programari ja es proporciona amb la vostra distribució i no heu de "
+"substituir-ho."
+
+#. Translators: a repository file used for installing software has been discovered.
+#: src/gs-details-page.ui:546
+msgid "Software Source Identified"
+msgstr "S'ha identificat una font de programari"
+
+#: src/gs-details-page.ui:547
+msgid ""
+"Adding this software source will give you access to additional software and "
+"upgrades."
+msgstr ""
+"En afegir aquesta font de programari tindreu accés a programari i "
+"actualitzacions addicionals."
+
+#: src/gs-details-page.ui:548
+msgid "Only use software sources that you trust."
+msgstr "Utilitzeu només fonts de programari de confiança."
+
+#: src/gs-details-page.ui:564
+msgid "_Website"
+msgstr "Lloc _web"
+
+#: src/gs-details-page.ui:698
+msgid "Localized in your Language"
+msgstr "Traduït a la vostra llengua"
+
+#: src/gs-details-page.ui:710
+msgid "Documentation"
+msgstr "Documentació"
+
+#: src/gs-details-page.ui:722
+msgid "Release Activity"
+msgstr "Activitat de publicacions"
+
+#: src/gs-details-page.ui:734
+msgid "System Integration"
+msgstr "Integració de sistema"
+
+#: src/gs-details-page.ui:746
+msgid "Sandboxed"
+msgstr "Entorn de proves"
+
+#: src/gs-details-page.ui:771 src/gs-sources-dialog.ui:359
+msgid "Version"
+msgstr "Versió"
+
+#: src/gs-details-page.ui:808
+msgid "Age Rating"
+msgstr "Valoració per edat"
+
+#: src/gs-details-page.ui:846
+msgid "Updated"
+msgstr "Actualitzat"
+
+#: src/gs-details-page.ui:881
+msgid "Category"
+msgstr "Categoria"
+
+#: src/gs-details-page.ui:919
+msgid "Installed Size"
+msgstr "Mida instal·lada"
+
+#: src/gs-details-page.ui:952
+msgid "Download Size"
+msgstr "Mida de la baixada"
+
+#: src/gs-details-page.ui:1018
+msgid "Developer"
+msgstr "Desenvolupador"
+
+#: src/gs-details-page.ui:1052
+msgid "License"
+msgstr "Llicència"
+
+#. This refers to the license of the application
+#: src/gs-details-page.ui:1072
+msgid "Free"
+msgstr "Lliure"
+
+#. This refers to the license of the application
+#: src/gs-details-page.ui:1089
+msgid "Proprietary"
+msgstr "Propietari"
+
+#. This refers to the license of the application
+#. TRANSLATORS: this is when a user doesn't specify a name
+#: src/gs-details-page.ui:1106 src/gs-review-row.c:71
+msgid "Unknown"
+msgstr "Desconegut"
+
+#. TRANSLATORS: This is the header dividing the normal
+#. * applications and the addons
+#. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Add-ons
+#: src/gs-details-page.ui:1160 src/gs-installed-page.c:483
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:330
+msgid "Add-ons"
+msgstr "Complements"
+
+#: src/gs-details-page.ui:1173
+msgid "Selected add-ons will be installed with the application."
+msgstr "S'instal·laran els complements seleccionats juntament amb l'aplicació."
+
+#. Translators: Header of the section with other users' opinions about the app.
+#: src/gs-details-page.ui:1216
+msgid "Reviews"
+msgstr "Ressenyes"
+
+#. Translators: Button opening a dialog where the users can write and publish their opinions about the apps.
+#: src/gs-details-page.ui:1232
+msgid "_Write a Review"
+msgstr "_Escriviu una ressenya"
+
+#. Translators: Button to return more application-submitted reviews.
+#: src/gs-details-page.ui:1254
+msgid "_Show More"
+msgstr "_Mostra'n més"
+
+#: src/gs-details-page.ui:1397
+msgid ""
+"This means that the software can be freely run, copied, distributed, studied "
+"and modified."
+msgstr ""
+"Això vol dir que el programari pot ser lliurement usat, copiat, distribuït, "
+"estudiat i modificat."
+
+#: src/gs-details-page.ui:1456
+msgid "Proprietary Software"
+msgstr "Programari de propietat"
+
+#: src/gs-details-page.ui:1473
+msgid ""
+"This means that the software is owned by an individual or a company. There "
+"are often restrictions on its use and its source code cannot usually be "
+"accessed."
+msgstr ""
+"Això vol dir que el programari és propietat d'una persona o empresa. Hi ha "
+"habitualment restriccions en el seu ús i normalment no es pot accedir al seu "
+"codi font."
+
+#: src/gs-details-page.ui:1518
+msgid "Unknown Software License"
+msgstr "Llicència del programari desconeguda"
+
+#: src/gs-details-page.ui:1535
+msgid "The license terms of this software are unknown."
+msgstr "Els termes de llicència d'aquest programa són desconeguts."
+
+#: src/gs-details-page.ui:1562
+msgid "The application was rated this way because it features:"
+msgstr ""
+"L'aplicació va ser valorada d'aquesta manera per les seves característiques:"
+
+#: src/gs-details-page.ui:1588
+msgid "No details were available for this rating."
+msgstr "No hi ha detalls disponibles per aquesta valoració"
+
+#. TRANSLATORS: separator for a list of items
+#: src/gs-extras-page.c:145
+msgid " and "
+msgstr " i "
+
+#. TRANSLATORS: separator for a list of items
+#: src/gs-extras-page.c:148
+msgid ", "
+msgstr ", "
+
+#. TRANSLATORS: Application window title for fonts installation.
+#. %s will be replaced by name of the script we're searching for.
+#: src/gs-extras-page.c:174
+#, c-format
+msgid "Available fonts for the %s script"
+msgid_plural "Available fonts for the %s scripts"
+msgstr[0] "Tipus de lletres disponibles per a l'script %s"
+msgstr[1] "Tipus de lletres disponibles per als script %s"
+
+#. TRANSLATORS: Application window title for codec installation.
+#. %s will be replaced by actual codec name(s)
+#: src/gs-extras-page.c:182
+#, c-format
+msgid "Available software for %s"
+msgid_plural "Available software for %s"
+msgstr[0] "Programari disponible per %s"
+msgstr[1] "Programari disponible per %s"
+
+#: src/gs-extras-page.c:224
+msgid "Unable to Find Requested Software"
+msgstr "No s'ha pogut trobar el programari demanat"
+
+#. TRANSLATORS: This string is used for codecs that weren't found
+#: src/gs-extras-page.c:322
+#, c-format
+msgid "%s not found"
+msgstr "No s'ha trobat %s"
+
+#. TRANSLATORS: hyperlink title
+#: src/gs-extras-page.c:326
+msgid "on the website"
+msgstr "al lloc web"
+
+#. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
+#. * addon, but it can't be listed for some reason
+#: src/gs-extras-page.c:333
+#, c-format
+msgid "No applications are available that provide the file %s."
+msgstr "No s'ha trobat cap aplicació disponible que proporcioni el fitxer %s."
+
+#. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
+#. * hyperlink with the "on the website" text
+#: src/gs-extras-page.c:337 src/gs-extras-page.c:348 src/gs-extras-page.c:359
+#, c-format
+msgid ""
+"Information about %s, as well as options for how to get missing applications "
+"might be found %s."
+msgstr ""
+"Informació sobre %s, així com opcions per saber com obtenir aplicacions que "
+"falten poden trobar-se %s."
+
+#. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
+#. * addon, but it can't be listed for some reason
+#: src/gs-extras-page.c:344 src/gs-extras-page.c:366
+#, c-format
+msgid "No applications are available for %s support."
+msgstr ""
+"No s'ha trobat cap aplicació disponible per a la compatibilitat amb %s."
+
+#. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
+#. * addon, but it can't be listed for some reason
+#: src/gs-extras-page.c:355
+#, c-format
+msgid "%s is not available."
+msgstr "%s no està disponible."
+
+#. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
+#. * hyperlink with the "on the website" text
+#: src/gs-extras-page.c:370
+#, c-format
+msgid ""
+"Information about %s, as well as options for how to get an application that "
+"can support this format might be found %s."
+msgstr ""
+"Informació sobre %s, així com opcions per saber com obtenir una aplicació "
+"que pugui reproduir aquest format poden trobar-se %s."
+
+#. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
+#. * addon, but it can't be listed for some reason
+#: src/gs-extras-page.c:377
+#, c-format
+msgid "No fonts are available for the %s script support."
+msgstr ""
+"No s'ha trobat cap tipus de lletra disponible per a la compatibilitat amb "
+"l'script %s."
+
+#. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
+#. * hyperlink with the "on the website" text
+#: src/gs-extras-page.c:381
+#, c-format
+msgid ""
+"Information about %s, as well as options for how to get additional fonts "
+"might be found %s."
+msgstr ""
+"Informació sobre %s, així com opcions per saber com obtenir tipus de lletra "
+"addicionals poden trobar-se %s."
+
+#. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
+#. * addon, but it can't be listed for some reason
+#: src/gs-extras-page.c:388 lib/gs-plugin-loader.c:1920
+#, c-format
+msgid "No addon codecs are available for the %s format."
+msgstr "No s'ha trobat cap còdec disponible per al format %s."
+
+#. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
+#. * hyperlink with the "on the website" text
+#: src/gs-extras-page.c:392
+#, c-format
+msgid ""
+"Information about %s, as well as options for how to get a codec that can "
+"play this format might be found %s."
+msgstr ""
+"Informació sobre %s, així com opcions per saber com obtenir un còdec que "
+"pugui reproduir aquest format poden trobar-se %s."
+
+#. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
+#. * addon, but it can't be listed for some reason
+#: src/gs-extras-page.c:399
+#, c-format
+msgid "No Plasma resources are available for %s support."
+msgstr "No s'ha trobat cap recurs Plasma per a la compatibilitat amb %s."
+
+#. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
+#. * hyperlink with the "on the website" text
+#: src/gs-extras-page.c:403
+#, c-format
+msgid ""
+"Information about %s, as well as options for how to get additional Plasma "
+"resources might be found %s."
+msgstr ""
+"Informació sobre %s, així com opcions per saber com obtenir recursos Plasma "
+"addicionals poden trobar-se %s."
+
+#. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
+#. * addon, but it can't be listed for some reason
+#: src/gs-extras-page.c:410
+#, c-format
+msgid "No printer drivers are available for %s."
+msgstr "No s'ha trobat cap controlador d'impressora per %s."
+
+#. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
+#. * hyperlink with the "on the website" text
+#: src/gs-extras-page.c:414
+#, c-format
+msgid ""
+"Information about %s, as well as options for how to get a driver that "
+"supports this printer might be found %s."
+msgstr ""
+"Informació sobre %s, així com opcions per saber com obtenir un controlador "
+"per aquesta impressora poden trobar-se %s."
+
+#. TRANSLATORS: hyperlink title
+#: src/gs-extras-page.c:459
+msgid "this website"
+msgstr "aquest lloc web"
+
+#. TRANSLATORS: no codecs were found. First %s will be replaced by actual codec name(s), second %s is a link 
titled "this website"
+#: src/gs-extras-page.c:463
+#, c-format
+msgid ""
+"Unfortunately, the %s you were searching for could not be found. Please see "
+"%s for more information."
+msgid_plural ""
+"Unfortunately, the %s you were searching for could not be found. Please see "
+"%s for more information."
+msgstr[0] ""
+"Desafortunadament, %s que cercàveu no s'ha pogut trobar. Vegeu %s per a més "
+"informació."
+msgstr[1] ""
+"Desafortunadament, %s que cercàveu no s'han pogut trobar. Vegeu %s per a més "
+"informació."
+
+#: src/gs-extras-page.c:535 src/gs-extras-page.c:590 src/gs-extras-page.c:629
+msgid "Failed to find any search results"
+msgstr "No s'ha pogut trobar cap resultat de cerca"
+
+#: src/gs-extras-page.c:813
+#, c-format
+msgid "%s file format"
+msgstr "Format de fitxer %s"
+
+#: src/gs-extras-page.ui:7
+msgid "Codecs page"
+msgstr "Pàgina de còdecs"
+
 #: src/gs-first-run-dialog.ui:7 src/gs-first-run-dialog.ui:16
 msgid "Welcome"
 msgstr "Us donem la benvinguda"
@@ -687,11 +1655,12 @@ msgstr "Us donem la benvinguda al Programari"
 
 #: src/gs-first-run-dialog.ui:66
 msgid ""
-"Software lets you install all the software you need, all from one place. See our "
-"recommendations, browse the categories, or search for the applications you want."
+"Software lets you install all the software you need, all from one place. See "
+"our recommendations, browse the categories, or search for the applications "
+"you want."
 msgstr ""
-"El Programari us permet instal·lar tot el programari que necessiteu des d'un sol "
-"lloc. Vegeu les recomanacions, navegueu per les categories o cerqueu les "
+"El Programari us permet instal·lar tot el programari que necessiteu des d'un "
+"sol lloc. Vegeu les recomanacions, navegueu per les categories o cerqueu les "
 "aplicacions que voleu."
 
 #: src/gs-first-run-dialog.ui:85
@@ -700,31 +1669,31 @@ msgstr "_Anem de compres"
 
 #. TRANSLATORS: Here are 2 strings the same as in gtk/gtkbox.c
 #. in GTK+ project. Please use the same translation.
-#: src/gs-hiding-box.c:383
+#: src/gs-hiding-box.c:381
 msgid "Spacing"
 msgstr "Espaiat"
 
-#: src/gs-hiding-box.c:384
+#: src/gs-hiding-box.c:382
 msgid "The amount of space between children"
 msgstr "La quantitat d'espai entre fills"
 
 #. TRANSLATORS: this is the status in the history UI,
 #. * where we are showing the application was removed
-#: src/gs-history-dialog.c:83
+#: src/gs-history-dialog.c:82
 msgctxt "app status"
 msgid "Removed"
 msgstr "Suprimida"
 
 #. TRANSLATORS: this is the status in the history UI,
 #. * where we are showing the application was installed
-#: src/gs-history-dialog.c:89
+#: src/gs-history-dialog.c:88
 msgctxt "app status"
 msgid "Installed"
 msgstr "Instal·lada"
 
 #. TRANSLATORS: this is the status in the history UI,
 #. * where we are showing the application was updated
-#: src/gs-history-dialog.c:95
+#: src/gs-history-dialog.c:94
 msgctxt "app status"
 msgid "Updated"
 msgstr "Actualitzada"
@@ -732,7 +1701,7 @@ msgstr "Actualitzada"
 #. TRANSLATORS: this is the status in the history UI,
 #. * where we are showing that something happened to the
 #. * application but we don't know what
-#: src/gs-history-dialog.c:101
+#: src/gs-history-dialog.c:100
 msgctxt "app status"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Desconegut"
@@ -741,58 +1710,197 @@ msgstr "Desconegut"
 msgid "History"
 msgstr "Historial"
 
+#. TRANSLATORS: This is the header dividing the normal
+#. * applications and the system ones
+#: src/gs-installed-page.c:479
+msgid "System Applications"
+msgstr "Aplicacions del sistema"
+
+#: src/gs-installed-page.c:613
+msgid "Click on items to select them"
+msgstr "Feu clic als elements per seleccionar-los"
+
+#: src/gs-installed-page.c:819
+msgid "Select"
+msgstr "Selecciona"
+
+#: src/gs-installed-page.ui:7
+msgid "Installed page"
+msgstr "Pàgina d'instal·lació"
+
+#: src/gs-installed-page.ui:65
+msgid "_Add to Folder…"
+msgstr "_Afegeix a la carpeta…"
+
+#: src/gs-installed-page.ui:73
+msgid "_Move to Folder…"
+msgstr "_Mou a la carpeta…"
+
+#: src/gs-installed-page.ui:81
+msgid "_Remove from Folder"
+msgstr "_Suprimeix de la carpeta"
+
+#. TRANSLATORS: initial start
+#: src/gs-loading-page.c:62
+msgid "Software catalog is being downloaded"
+msgstr "S'està baixant el catàleg de programari"
+
+#. TRANSLATORS: initial start
+#: src/gs-loading-page.c:67
+msgid "Software catalog is being loaded"
+msgstr "S'està carregant el catàleg de programari"
+
+#: src/gs-loading-page.ui:7
+msgid "Loading page"
+msgstr "S'està carregant la pàgina"
+
+#: src/gs-loading-page.ui:53
+msgid "Starting up…"
+msgstr "S'està iniciant…"
+
+#: src/gs-menus.ui:7
+msgid "_Software Sources"
+msgstr "_Fonts de programari"
+
+#: src/gs-menus.ui:14
+msgid "_About"
+msgstr "_Quant"
+
+#: src/gs-menus.ui:18
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Surt"
+
+#: src/gs-moderate-page.ui:7
+msgid "Moderate page"
+msgstr "Pàgina de moderació"
+
+#: src/gs-moderate-page.ui:87
+msgid "There are no reviews to moderate"
+msgstr "No hi ha ressenyes per moderar"
+
+#. add button
+#: src/gs-overview-page.c:262
+msgid "More…"
+msgstr "Més…"
+
+#. TRANSLATORS: this is a heading for audio applications which
+#. * have been featured ('recommended') by the distribution
+#: src/gs-overview-page.c:428
+msgid "Recommended Audio & Video Applications"
+msgstr "Aplicacions d'àudio i vídeo recomanades"
+
+#. TRANSLATORS: this is a heading for games which have been
+#. * featured ('recommended') by the distribution
+#: src/gs-overview-page.c:433
+msgid "Recommended Games"
+msgstr "Jocs recomanats"
+
+#. TRANSLATORS: this is a heading for graphics applications
+#. * which have been featured ('recommended') by the distribution
+#: src/gs-overview-page.c:438
+msgid "Recommended Graphics Applications"
+msgstr "Aplicacions gràfiques recomanades"
+
+#. TRANSLATORS: this is a heading for office applications which
+#. * have been featured ('recommended') by the distribution
+#: src/gs-overview-page.c:443
+msgid "Recommended Productivity Applications"
+msgstr "Aplicacions de productivitat recomanades"
+
+#. TRANSLATORS: this is the proprietary info bar
+#: src/gs-overview-page.c:743
+msgid ""
+"Provides access to additional software, including web browsers and games."
+msgstr ""
+"Proveeix accés a programari addicional, incloent-hi navegadors web i jocs."
+
+#. TRANSLATORS: this is the proprietary info bar
+#: src/gs-overview-page.c:747
+msgid "Proprietary software has restrictions on use and access to source code."
+msgstr ""
+"El programari de propietat té restriccions en l'ús i accés al seu codi font."
+
+#. TRANSLATORS: this is the clickable
+#. * link on the proprietary info bar
+#: src/gs-overview-page.c:754 src/gs-sources-dialog.c:263
+msgid "Find out more…"
+msgstr "Descobriu-ne més..."
+
+#. TRANSLATORS: button to turn on proprietary software sources
+#: src/gs-overview-page.c:789
+msgid "Enable"
+msgstr "Habilita"
+
+#: src/gs-overview-page.ui:7
+msgid "Overview page"
+msgstr "Pàgina de resum"
+
+#: src/gs-overview-page.ui:49
+msgid "Enable Proprietary Software Sources?"
+msgstr "Voleu habilitar les fonts de programari de propietat?"
+
+#: src/gs-overview-page.ui:117
+msgid "Featured Application"
+msgstr "Aplicacions destacades"
+
+#: src/gs-overview-page.ui:150
+msgid "Categories"
+msgstr "Categories"
+
+#. Translators: This is a heading for software which has been featured ('picked') by the distribution.
+#: src/gs-overview-page.ui:310
+msgid "Editor’s Picks"
+msgstr "Selecció de l'editor"
+
+#: src/gs-overview-page.ui:382
+msgid "No Application Data Found"
+msgstr "No s'ha trobat cap descripció detallada de l'aplicació"
+
 #. TRANSLATORS: this is a prompt message, and
-#. * '%s' is an application summary, e.g. 'GNOME Clocks'
-#: src/gs-page.c:357
+#. * fs' is an application summary, e.g. 'GNOME Clocks'
+#: src/gs-page.c:356
 #, c-format
 msgid "Prepare %s"
 msgstr "Prepara %s"
 
 #. TRANSLATORS: this is a prompt message, and '%s' is an
 #. * source name, e.g. 'GNOME Nightly'
-#: src/gs-page.c:486
+#: src/gs-page.c:485
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove the %s source?"
 msgstr "Esteu segur de voler suprimir la font %s?"
 
 #. TRANSLATORS: longer dialog text
-#: src/gs-page.c:490
+#: src/gs-page.c:489
 #, c-format
 msgid ""
-"All applications from %s will be removed, and you will have to re-install the "
-"source to use them again."
+"All applications from %s will be removed, and you will have to re-install "
+"the source to use them again."
 msgstr ""
-"Se suprimiran totes les aplicacions de %s. Haureu d'instal·lar-les per utilitzar-"
-"les de nou."
+"Se suprimiran totes les aplicacions de %s. Haureu d'instal·lar-les per "
+"utilitzar-les de nou."
 
 #. TRANSLATORS: this is a prompt message, and '%s' is an
 #. * application summary, e.g. 'GNOME Clocks'
-#: src/gs-page.c:498
+#: src/gs-page.c:497
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove %s?"
 msgstr "Esteu segur de voler suprimir %s?"
 
 #. TRANSLATORS: longer dialog text
-#: src/gs-page.c:501
+#: src/gs-page.c:500
 #, c-format
 msgid "%s will be removed, and you will have to install it to use it again."
 msgstr "Se suprimirà %s i haureu d'instal·lar-la per utilitzar-la de nou."
 
-#. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
-#. * addon, but it can't be listed for some reason
-#: src/gs-plugin-loader.c:1909 src/gs-shell-extras.c:389
-#, c-format
-msgid "No addon codecs are available for the %s format."
-msgstr "No s'ha trobat cap còdec disponible per al format %s."
-
-#: src/gs-plugin-loader.c:1912
+#: lib/gs-plugin-loader.c:1923
 #, c-format
 msgid ""
-"Information about %s, as well as options for how to get a codec that can play this "
-"format can be found on the website."
+"Information about %s, as well as options for how to get a codec that can "
+"play this format can be found on the website."
 msgstr ""
-"Al lloc web es pot trobar informació sobre %s, així com diferents opcions de com "
-"obtenir un còdec que pugui reproduir aquest format."
+"Al lloc web es pot trobar informació sobre %s, així com diferents opcions de "
+"com obtenir un còdec que pugui reproduir aquest format."
 
 #. TRANSLATORS: This is a text displayed during a distro upgrade. %s
 #. will be replaced by the name and version of distro, e.g. 'Fedora 23'.
@@ -894,10 +2002,11 @@ msgstr "Resum"
 
 #: src/gs-review-dialog.ui:158
 msgid ""
-"Give a short summary of your review, for example: “Great app, would recommend”."
+"Give a short summary of your review, for example: “Great app, would "
+"recommend”."
 msgstr ""
-"Doneu un resum curt de la ressenya. Per exemple, «una aplicació molt bona que "
-"recomano»."
+"Doneu un resum curt de la ressenya. Per exemple, «una aplicació molt bona "
+"que recomano»."
 
 #. Translators: This is where the users enter their opinions about the apps.
 #: src/gs-review-dialog.ui:199
@@ -907,42 +2016,38 @@ msgstr "Ressenya"
 
 #: src/gs-review-dialog.ui:215
 msgid "What do you think of the app? Try to give reasons for your views."
-msgstr "Què penseu de l'aplicació? Intenteu donar les raons de la vostra opinió."
+msgstr ""
+"Què penseu de l'aplicació? Intenteu donar les raons de la vostra opinió."
 
 #. Translators: A label for the total number of reviews.
 #: src/gs-review-histogram.ui:413
 msgid "ratings in total"
 msgstr "puntuacions en total"
 
-#. TRANSLATORS: this is when a user doesn't specify a name
-#. This refers to the license of the application
-#: src/gs-review-row.c:72 src/gs-shell-details.ui:1106
-msgid "Unknown"
-msgstr "Desconegut"
-
 #. TRANSLATORS: we explain what the action is going to do
-#: src/gs-review-row.c:235
+#: src/gs-review-row.c:234
 msgid "You can report reviews for abusive, rude, or discriminatory behavior."
 msgstr "Podeu informar de contingut abusiu, groller o discriminatori."
 
 #. TRANSLATORS: we ask the user if they really want to do this
-#: src/gs-review-row.c:240
+#: src/gs-review-row.c:239
 msgid ""
 "Once reported, a review will be hidden until it has been checked by an "
 "administrator."
 msgstr ""
-"Un cop heu informat, la ressenya s'ocultarà fins que un administrador la revisi."
+"Un cop heu informat, la ressenya s'ocultarà fins que un administrador la "
+"revisi."
 
 #. TRANSLATORS: window title when
 #. * reporting a user-submitted review
 #. * for moderation
-#: src/gs-review-row.c:254
+#: src/gs-review-row.c:253
 msgid "Report Review?"
 msgstr "Voleu informar d'una ressenya?"
 
 #. TRANSLATORS: button text when
 #. * sending a review for moderation
-#: src/gs-review-row.c:258
+#: src/gs-review-row.c:257
 msgid "Report"
 msgstr "Informeu"
 
@@ -974,47 +2079,55 @@ msgstr "Suprimeix..."
 
 #. TRANSLATORS: this is when we try to download a screenshot and
 #. * we get back 404
-#: src/gs-screenshot-image.c:315
+#: src/gs-screenshot-image.c:313
 msgid "Screenshot not found"
 msgstr "No s'ha trobat la captura de pantalla"
 
 #. TRANSLATORS: possibly image file corrupt or not an image
-#: src/gs-screenshot-image.c:330
+#: src/gs-screenshot-image.c:328
 msgid "Failed to load image"
 msgstr "No s'ha pogut carregar la imatge"
 
 #. TRANSLATORS: this is when we request a screenshot size that
 #. * the generator did not create or the parser did not add
-#: src/gs-screenshot-image.c:463
+#: src/gs-screenshot-image.c:461
 msgid "Screenshot size not found"
 msgstr "No s'ha trobat la mida de la captura de pantalla"
 
 #. TRANSLATORS: this is when we try create the cache directory
 #. * but we were out of space or permission was denied
-#: src/gs-screenshot-image.c:491
+#: src/gs-screenshot-image.c:489
 msgid "Could not create cache"
 msgstr "No s'ha pogut crear la memòria cau"
 
 #. TRANSLATORS: this is when we try to download a screenshot
 #. * that was not a valid URL
-#: src/gs-screenshot-image.c:552
+#: src/gs-screenshot-image.c:550
 msgid "Screenshot not valid"
 msgstr "La captura de pantalla no és vàlida"
 
 #. TRANSLATORS: this is when networking is not available
-#: src/gs-screenshot-image.c:567
+#: src/gs-screenshot-image.c:565
 msgid "Screenshot not available"
 msgstr "La captura de pantalla no està disponible"
 
-#: src/gs-screenshot-image.c:620
+#: src/gs-screenshot-image.c:618
 msgid "Screenshot"
 msgstr "Captura de pantalla"
 
+#: src/gs-search-page.ui:7
+msgid "Search page"
+msgstr "Pàgina de cerca"
+
+#: src/gs-search-page.ui:54
+msgid "No Application Found"
+msgstr "No s'ha trobat cap aplicació"
+
 #. TRANSLATORS: this is part of the in-app notification,
 #. * where the first %s is a possibly multi-word localised distro
 #. * e.g. 'Fedora Project" and the second %s is the truncated
 #. * hostname, e.g. 'alt.fedoraproject.org'
-#: src/gs-shell.c:805
+#: src/gs-shell.c:808
 #, c-format
 msgid "“%s” [%s]"
 msgstr "«{%s}» [%s]"
@@ -1028,83 +2141,89 @@ msgstr "«{%s}» [%s]"
 #. TRANSLATORS: this is part of the in-app notification,
 #. * where the %s is a multi-word localised app name
 #. * e.g. 'Getting things GNOME!"
-#: src/gs-shell.c:812 src/gs-shell.c:818 src/gs-shell.c:834 src/gs-shell.c:838
+#: src/gs-shell.c:815 src/gs-shell.c:821 src/gs-shell.c:837 src/gs-shell.c:841
 #, c-format
 msgid "“%s”"
 msgstr "«{%s}»"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the source (e.g. "alt.fedoraproject.org")
-#: src/gs-shell.c:858
+#: src/gs-shell.c:861
 #, c-format
 msgid "Unable to download firmware updates from %s"
-msgstr "No s'han pogut baixar les actualitzacions del microprogramari des de %s"
+msgstr ""
+"No s'han pogut baixar les actualitzacions del microprogramari des de %s"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the source (e.g. "alt.fedoraproject.org")
-#: src/gs-shell.c:864
+#: src/gs-shell.c:867
 #, c-format
 msgid "Unable to download updates from %s"
 msgstr "No s'han pogut baixar les actualitzacions des de %s"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:871
+#: src/gs-shell.c:874
 msgid "Unable to download updates"
 msgstr "No s'han pogut baixar les actualitzacions"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:876
-msgid "Unable to download updates: internet access was required but wasn’t available"
+#: src/gs-shell.c:879
+msgid ""
+"Unable to download updates: internet access was required but wasn’t available"
 msgstr ""
-"No s'han pogut baixar les actualitzacions: calia accés a Internet però no estava "
-"disponible."
+"No s'han pogut baixar les actualitzacions: calia accés a Internet però no "
+"estava disponible."
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the source (e.g. "alt.fedoraproject.org")
-#: src/gs-shell.c:885
+#: src/gs-shell.c:888
 #, c-format
 msgid "Unable to download updates from %s: not enough disk space"
 msgstr ""
-"No s'han pogut baixar les actualitzacions des de %s: no hi havia prou espai al disc"
+"No s'han pogut baixar les actualitzacions des de %s: no hi havia prou espai "
+"al disc"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:890
+#: src/gs-shell.c:893
 msgid "Unable to download updates: not enough disk space"
-msgstr "No s'han pogut baixar les actualitzacions: no hi havia prou espai al disc"
+msgstr ""
+"No s'han pogut baixar les actualitzacions: no hi havia prou espai al disc"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:898
+#: src/gs-shell.c:901
 msgid "Unable to download updates: authentication was required"
 msgstr "No s'han pogut baixar les actualitzacions: calia una autenticació"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:903
+#: src/gs-shell.c:906
 msgid "Unable to download updates: authentication was invalid"
-msgstr "No s'han pogut baixar les actualitzacions: l'autenticació no era vàlida"
+msgstr ""
+"No s'han pogut baixar les actualitzacions: l'autenticació no era vàlida"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:908
-msgid "Unable to download updates: you do not have permission to install software"
+#: src/gs-shell.c:911
+msgid ""
+"Unable to download updates: you do not have permission to install software"
 msgstr ""
 "No s'han pogut baixar les actualitzacions: no teniu permís per a instal·lar "
 "programari"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:913
+#: src/gs-shell.c:916
 msgid "Unable to get list of updates"
 msgstr "No s'ha pogut obtenir una llista d'actualitzacions"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the first %s is the application name (e.g. "GIMP") and
 #. * the second %s is the origin, e.g. "Fedora Project [fedoraproject.org]"
-#: src/gs-shell.c:955
+#: src/gs-shell.c:958
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s as download failed from %s"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s ja que ha fallat la baixada des de %s"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:961
+#: src/gs-shell.c:964
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s as download failed"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s ja que ha fallat la baixada"
@@ -1113,51 +2232,53 @@ msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s ja que ha fallat la baixada"
 #. * where the first %s is the application name (e.g. "GIMP")
 #. * and the second %s is the name of the runtime, e.g.
 #. * "GNOME SDK [flatpak.gnome.org]"
-#: src/gs-shell.c:973
+#: src/gs-shell.c:976
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s as runtime %s not available"
-msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s ja que l'entorn d'execució %s no està disponible"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut instal·lar %s ja que l'entorn d'execució %s no està disponible"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:979
+#: src/gs-shell.c:982
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s as not supported"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s ja que no és compatible"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:986
+#: src/gs-shell.c:989
 msgid "Unable to install: internet access was required but wasn’t available"
-msgstr "No s'ha pogut instal·lar: calia accés a Internet però no estava disponible"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut instal·lar: calia accés a Internet però no estava disponible"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:992
+#: src/gs-shell.c:995
 msgid "Unable to install: the application has an invalid format"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar: l'aplicació tenia un forma invàlid"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:997
+#: src/gs-shell.c:1000
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s: not enough disk space"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s: no hi ha prou espai al disc"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1005
+#: src/gs-shell.c:1008
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s: authentication was required"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s: calia una autenticació"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1012
+#: src/gs-shell.c:1015
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s: authentication was invalid"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s: l'autenticació era invàlida"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1019
+#: src/gs-shell.c:1022
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s: you do not have permission to install software"
 msgstr ""
@@ -1166,34 +2287,34 @@ msgstr ""
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * the %s is the name of the authentication service,
 #. * e.g. "Ubuntu One"
-#: src/gs-shell.c:1032
+#: src/gs-shell.c:1035
 #, c-format
 msgid "Your %s account has been suspended."
 msgstr "El vostre compte a «%s» ha estat suspès."
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1036
+#: src/gs-shell.c:1039
 msgid "It is not possible to install software until this has been resolved."
 msgstr "No és possible instal·lar programari fins que això s'hagi resolt."
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the clickable link (e.g.
 #. * "http://example.com/what-did-i-do-wrong/";)
-#: src/gs-shell.c:1047
+#: src/gs-shell.c:1050
 #, c-format
 msgid "For more information, visit %s."
 msgstr "Per a més informació, visiteu %s."
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "Dell XPS 13")
-#: src/gs-shell.c:1056
+#: src/gs-shell.c:1059
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s: AC power is required"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s: cal estar connectat al corrent"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1063
+#: src/gs-shell.c:1066
 #, c-format
 msgid "Unable to install %s"
 msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s"
@@ -1202,61 +2323,63 @@ msgstr "No s'ha pogut instal·lar %s"
 #. * where the first %s is the app name (e.g. "GIMP") and
 #. * the second %s is the origin, e.g. "Fedora" or
 #. * "Fedora Project [fedoraproject.org]"
-#: src/gs-shell.c:1105
+#: src/gs-shell.c:1108
 #, c-format
 msgid "Unable to update %s from %s"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s des de %s"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1111
+#: src/gs-shell.c:1114
 #, c-format
 msgid "Unable to update %s as download failed"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s ja que ha fallat la baixada"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1117
+#: src/gs-shell.c:1120
 msgid "Unable to update: internet access was required but wasn’t available"
-msgstr "No s'ha pogut actualitzar: calia accés a Internet però no estava disponible."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut actualitzar: calia accés a Internet però no estava disponible."
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1125
+#: src/gs-shell.c:1128
 #, c-format
 msgid "Unable to update %s: not enough disk space"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: no hi havia prou espai al disc"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1134
+#: src/gs-shell.c:1137
 #, c-format
 msgid "Unable to update %s: authentication was required"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: calia una autenticació"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1141
+#: src/gs-shell.c:1144
 #, c-format
 msgid "Unable to update %s: authentication was invalid"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: l'autenticació no era vàlida"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1148
+#: src/gs-shell.c:1151
 #, c-format
 msgid "Unable to update %s: you do not have permission to update software"
-msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: no teniu permís per a actualitzar programari"
+msgstr ""
+"No s'ha pogut actualitzar %s: no teniu permís per a actualitzar programari"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "Dell XPS 13")
-#: src/gs-shell.c:1156
+#: src/gs-shell.c:1159
 #, c-format
 msgid "Unable to update %s: AC power is required"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: cal estar connectat al corrent"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1163
+#: src/gs-shell.c:1166
 #, c-format
 msgid "Unable to update %s"
 msgstr "No es pot actualitzar %s"
@@ -1264,96 +2387,97 @@ msgstr "No es pot actualitzar %s"
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the first %s is the distro name (e.g. "Fedora 25") and
 #. * the second %s is the origin, e.g. "Fedora Project [fedoraproject.org]"
-#: src/gs-shell.c:1204
+#: src/gs-shell.c:1207
 #, c-format
 msgid "Unable to upgrade to %s from %s"
 msgstr "No es pot actualitzar a %s des de %s"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the app name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1209
+#: src/gs-shell.c:1212
 #, c-format
 msgid "Unable to upgrade to %s as download failed"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar a %s ja que ha fallat la baixada"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1216
+#: src/gs-shell.c:1219
 msgid "Unable to upgrade: internet access was required but wasn’t available"
-msgstr "No s'ha pogut actualitzar: calia accés a Internet però no estava disponible."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut actualitzar: calia accés a Internet però no estava disponible."
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
-#: src/gs-shell.c:1224
+#: src/gs-shell.c:1227
 #, c-format
 msgid "Unable to upgrade to %s: not enough disk space"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: no hi havia prou espai al disc"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
-#: src/gs-shell.c:1233
+#: src/gs-shell.c:1236
 #, c-format
 msgid "Unable to upgrade to %s: authentication was required"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: calia una autenticació"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
-#: src/gs-shell.c:1240
+#: src/gs-shell.c:1243
 #, c-format
 msgid "Unable to upgrade to %s: authentication was invalid"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: l'autenticació no era vàlida"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
-#: src/gs-shell.c:1247
+#: src/gs-shell.c:1250
 #, c-format
 msgid "Unable to upgrade to %s: you do not have permission to upgrade"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: o teniu permís per a actualitzar"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
-#: src/gs-shell.c:1254
+#: src/gs-shell.c:1257
 #, c-format
 msgid "Unable to upgrade to %s: AC power is required"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar %s: cal estar connectat al corrent"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
-#: src/gs-shell.c:1261
+#: src/gs-shell.c:1264
 #, c-format
 msgid "Unable to upgrade to %s"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar a %s"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1299
+#: src/gs-shell.c:1302
 #, c-format
 msgid "Unable to remove %s: authentication was required"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir %s: calia una autenticació"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1305
+#: src/gs-shell.c:1308
 #, c-format
 msgid "Unable to remove %s: authentication was invalid"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir %s: l'autenticació era invàlida"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1311
+#: src/gs-shell.c:1314
 #, c-format
 msgid "Unable to remove %s: you do not have permission to remove software"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir %s: no teniu permís per a suprimir programari"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1318
+#: src/gs-shell.c:1321
 #, c-format
 msgid "Unable to remove %s: AC power is required"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir %s: cal estar connectat al corrent"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1325
+#: src/gs-shell.c:1328
 #, c-format
 msgid "Unable to remove %s"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir %s"
@@ -1362,845 +2486,51 @@ msgstr "No s'ha pogut suprimir %s"
 #. * where the first %s is the application name (e.g. "GIMP")
 #. * and the second %s is the name of the runtime, e.g.
 #. * "GNOME SDK [flatpak.gnome.org]"
-#: src/gs-shell.c:1367
+#: src/gs-shell.c:1370
 #, c-format
 msgid "Unable to launch %s: %s is not installed"
 msgstr "No s'ha pogut executar %s: %s no està instal·lat"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1374 src/gs-shell.c:1414 src/gs-shell.c:1454
+#: src/gs-shell.c:1377 src/gs-shell.c:1417 src/gs-shell.c:1457
 msgid "Not enough disk space — free up some space and try again"
-msgstr "No hi havia prou espai al disc. Allibereu espai a disc i torneu-ho a provar"
+msgstr ""
+"No hi havia prou espai al disc. Allibereu espai a disc i torneu-ho a provar"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1409
+#: src/gs-shell.c:1412
 msgid "Failed to install file: authentication failed"
-msgstr "S'ha produït un error en instal·lar el fitxer: ha fallat l'autenticació"
+msgstr ""
+"S'ha produït un error en instal·lar el fitxer: ha fallat l'autenticació"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * the %s is the origin, e.g. "Fedora" or
 #. * "Fedora Project [fedoraproject.org]"
-#: src/gs-shell.c:1448
+#: src/gs-shell.c:1451
 #, c-format
 msgid "Unable to contact %s"
 msgstr "No s'ha pogut contactar %s"
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
 #. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
-#: src/gs-shell.c:1463
+#: src/gs-shell.c:1466
 #, c-format
 msgid "%s needs to be restarted to use new plugins."
 msgstr "Cal reiniciar %s per a utilitzar els nous connectors."
 
 #. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
-#: src/gs-shell.c:1468
+#: src/gs-shell.c:1471
 msgid "This application needs to be restarted to use new plugins."
 msgstr "Cal reiniciar aquesta aplicació per a utilitzar els nous connectors."
 
 #. TRANSLATORS: need to be connected to the AC power
-#: src/gs-shell.c:1475
+#: src/gs-shell.c:1478
 msgid "AC power is required"
 msgstr "Cal estar connectat al corrent"
 
-#: src/gs-shell-category.ui:81
-msgid "Extension Settings"
-msgstr "Paràmetres de l'extensió"
-
-#: src/gs-shell-category.ui:110
-msgid ""
-"Extensions are used at your own risk. If you have any system problems, it is "
-"recommended to disable them."
-msgstr ""
-"Les extensions les useu sota la vostra responsabilitat. Si teniu cap problema de "
-"sistema, us recomanem inhabilitar-les."
-
-#. TRANSLATORS: button text in the header when an application
-#. * can be installed
-#. TRANSLATORS: button text in the header when firmware
-#. * can be live-installed
-#: src/gs-shell-details.c:275 src/gs-shell-details.c:295 src/gs-shell-details.ui:206
-#: src/gs-upgrade-banner.ui:148
-msgid "_Install"
-msgstr "_Instal·la"
-
-#. TRANSLATORS: button text in the header when an application
-#. * can be live-updated
-#: src/gs-shell-details.c:300
-msgid "_Update"
-msgstr "_Actualitza"
-
-#. TRANSLATORS: this is a button that allows the apps to
-#. * be installed.
-#. * The ellipsis indicates that further steps are required,
-#. * e.g. enabling software sources or the like
-#: src/gs-shell-details.c:313
-msgid "_Install…"
-msgstr "_Instal·la..."
-
-#. TRANSLATORS: button text in the header when an application can be erased
-#: src/gs-shell-details.c:360 src/gs-shell-details.ui:242
-msgid "_Remove"
-msgstr "_Suprimeix"
-
-#: src/gs-shell-details.c:413 src/gs-sources-dialog.c:506
-msgid "Removing…"
-msgstr "S'està suprimint…"
-
-#. TRANSLATORS: this is the warning box
-#: src/gs-shell-details.c:696
-msgid ""
-"This application can only be used when there is an active internet connection."
-msgstr ""
-"Aquesta aplicació només es pot fer servir si hi ha una connexió activa a Internet."
-
-#. TRANSLATORS: this is where the version is not known
-#: src/gs-shell-details.c:823
-msgctxt "version"
-msgid "Unknown"
-msgstr "Desconeguda"
-
-#. TRANSLATORS: this is where the updated date is not known
-#: src/gs-shell-details.c:857
-msgctxt "updated"
-msgid "Never"
-msgstr "Mai"
-
-#. TRANSLATORS: this is where we don't know the origin of the
-#. * application
-#: src/gs-shell-details.c:903
-msgctxt "origin"
-msgid "Unknown"
-msgstr "Desconegut"
-
-#. TRANSLATORS: we need a remote server to process
-#: src/gs-shell-details.c:1297
-msgid "You need internet access to write a review"
-msgstr "Cal accés a Internet perquè pugueu escriure una ressenya"
-
-#: src/gs-shell-details.c:1422
-#, c-format
-msgid "Unable to find “%s”"
-msgstr "No s'ha trobat «%s»"
-
-#. TRANSLATORS: see the wikipedia page
-#: src/gs-shell-details.c:1935
-msgid "Public domain"
-msgstr "Domini públic"
-
-#. TRANSLATORS: see GNU page
-#: src/gs-shell-details.c:1951 src/gs-shell-details.ui:1380
-msgid "Free Software"
-msgstr "Programari lliure"
-
-#. TRANSLATORS: for the free software popover
-#: src/gs-shell-details.c:2008
-msgid "Users are bound by the following license:"
-msgid_plural "Users are bound by the following licenses:"
-msgstr[0] "Els usuaris estan lligats a la següent llicència:"
-msgstr[1] "Els usuaris estan lligats a les següents llicències:"
-
-#: src/gs-shell-details.c:2024 src/gs-shell-details.ui:1489
-msgid "More information"
-msgstr "Més informació"
-
-#: src/gs-shell-details.ui:7
-msgid "Details page"
-msgstr "Pàgina de detalls"
-
-#. Translators: A label for a button to execute the selected application.
-#: src/gs-shell-details.ui:228
-msgid "_Launch"
-msgstr "_Executa"
-
-#. Translators: A label for a button to add a shortcut to the selected application.
-#: src/gs-shell-details.ui:358
-msgid "_Add shortcut"
-msgstr "_Afegeix una drecera"
-
-#. Translators: A label for a button to remove a shortcut to the selected application.
-#: src/gs-shell-details.ui:373
-msgid "Re_move shortcut"
-msgstr "S_uprimeix la drecera"
-
-#: src/gs-shell-details.ui:468
-msgid "No screenshot provided"
-msgstr "No s'ha proporcionat cap captura de pantalla"
-
-#: src/gs-shell-details.ui:504
-msgid "Software Source Included"
-msgstr "S'inclouen fonts de programari"
-
-#: src/gs-shell-details.ui:505
-msgid ""
-"This application includes a software source which provides updates, as well as "
-"access to other software."
-msgstr ""
-"L'aplicació inclou una font de programari que proporciona actualitzacions així com "
-"accés a altre programari."
-
-#: src/gs-shell-details.ui:518
-msgid "No Software Source Included"
-msgstr "No s'inclouen fonts de programari"
-
-#: src/gs-shell-details.ui:519
-msgid ""
-"This application does not include a software source. It will not be updated with "
-"new versions."
-msgstr ""
-"L'aplicació no inclou cap font de programari. No s'actualitzarà a versions més "
-"noves."
-
-#: src/gs-shell-details.ui:533
-msgid ""
-"This software is already provided by your distribution and should not be replaced."
-msgstr ""
-"Aquest programari ja es proporciona amb la vostra distribució i no heu de "
-"substituir-ho."
-
-#. Translators: a repository file used for installing software has been discovered.
-#: src/gs-shell-details.ui:546
-msgid "Software Source Identified"
-msgstr "S'ha identificat una font de programari"
-
-#: src/gs-shell-details.ui:547
-msgid ""
-"Adding this software source will give you access to additional software and "
-"upgrades."
-msgstr ""
-"En afegir aquesta font de programari tindreu accés a programari i actualitzacions "
-"addicionals."
-
-#: src/gs-shell-details.ui:548
-msgid "Only use software sources that you trust."
-msgstr "Utilitzeu només fonts de programari de confiança."
-
-#: src/gs-shell-details.ui:564
-msgid "_Website"
-msgstr "Lloc _web"
-
-#: src/gs-shell-details.ui:592 src/gs-common.c:515
-msgid "Details"
-msgstr "Detalls"
-
-#: src/gs-shell-details.ui:698
-msgid "Localized in your Language"
-msgstr "Traduït a la vostra llengua"
-
-#: src/gs-shell-details.ui:710
-msgid "Documentation"
-msgstr "Documentació"
-
-#: src/gs-shell-details.ui:722
-msgid "Release Activity"
-msgstr "Activitat de publicacions"
-
-#: src/gs-shell-details.ui:734
-msgid "System Integration"
-msgstr "Integració de sistema"
-
-#: src/gs-shell-details.ui:746
-msgid "Sandboxed"
-msgstr "Entorn de proves"
-
-#: src/gs-shell-details.ui:771 src/gs-sources-dialog.ui:359
-msgid "Version"
-msgstr "Versió"
-
-#: src/gs-shell-details.ui:808
-msgid "Age Rating"
-msgstr "Valoració per edat"
-
-#: src/gs-shell-details.ui:846
-msgid "Updated"
-msgstr "Actualitzat"
-
-#: src/gs-shell-details.ui:881
-msgid "Category"
-msgstr "Categoria"
-
-#: src/gs-shell-details.ui:919
-msgid "Installed Size"
-msgstr "Mida instal·lada"
-
-#: src/gs-shell-details.ui:952
-msgid "Download Size"
-msgstr "Mida de la baixada"
-
-#: src/gs-shell-details.ui:1018
-msgid "Developer"
-msgstr "Desenvolupador"
-
-#: src/gs-shell-details.ui:1052
-msgid "License"
-msgstr "Llicència"
-
-#. This refers to the license of the application
-#: src/gs-shell-details.ui:1072
-msgid "Free"
-msgstr "Lliure"
-
-#. This refers to the license of the application
-#: src/gs-shell-details.ui:1089
-msgid "Proprietary"
-msgstr "Propietari"
-
-#. TRANSLATORS: This is the header dividing the normal
-#. * applications and the addons
-#. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Add-ons
-#: src/gs-shell-details.ui:1160 src/gs-shell-installed.c:485
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:330
-msgid "Add-ons"
-msgstr "Complements"
-
-#: src/gs-shell-details.ui:1173
-msgid "Selected add-ons will be installed with the application."
-msgstr "S'instal·laran els complements seleccionats juntament amb l'aplicació."
-
-#. Translators: Header of the section with other users' opinions about the app.
-#: src/gs-shell-details.ui:1216
-msgid "Reviews"
-msgstr "Ressenyes"
-
-#. Translators: Button opening a dialog where the users can write and publish their opinions about the apps.
-#: src/gs-shell-details.ui:1232
-msgid "_Write a Review"
-msgstr "_Escriviu una ressenya"
-
-#. Translators: Button to return more application-submitted reviews.
-#: src/gs-shell-details.ui:1254
-msgid "_Show More"
-msgstr "_Mostra'n més"
-
-#: src/gs-shell-details.ui:1397
-msgid ""
-"This means that the software can be freely run, copied, distributed, studied and "
-"modified."
-msgstr ""
-"Això vol dir que el programari pot ser lliurement usat, copiat, distribuït, "
-"estudiat i modificat."
-
-#: src/gs-shell-details.ui:1456
-msgid "Proprietary Software"
-msgstr "Programari de propietat"
-
-#: src/gs-shell-details.ui:1473
-msgid ""
-"This means that the software is owned by an individual or a company. There are "
-"often restrictions on its use and its source code cannot usually be accessed."
-msgstr ""
-"Això vol dir que el programari és propietat d'una persona o empresa. Hi ha "
-"habitualment restriccions en el seu ús i normalment no es pot accedir al seu codi "
-"font."
-
-#: src/gs-shell-details.ui:1518
-msgid "Unknown Software License"
-msgstr "Llicència del programari desconeguda"
-
-#: src/gs-shell-details.ui:1535
-msgid "The license terms of this software are unknown."
-msgstr "Els termes de llicència d'aquest programa són desconeguts."
-
-#: src/gs-shell-details.ui:1562
-msgid "The application was rated this way because it features:"
-msgstr "L'aplicació va ser valorada d'aquesta manera per les seves característiques:"
-
-#: src/gs-shell-details.ui:1588
-msgid "No details were available for this rating."
-msgstr "No hi ha detalls disponibles per aquesta valoració"
-
-#. TRANSLATORS: separator for a list of items
-#: src/gs-shell-extras.c:146
-msgid " and "
-msgstr " i "
-
-#. TRANSLATORS: separator for a list of items
-#: src/gs-shell-extras.c:149
-msgid ", "
-msgstr ", "
-
-#. TRANSLATORS: Application window title for fonts installation.
-#. %s will be replaced by name of the script we're searching for.
-#: src/gs-shell-extras.c:175
-#, c-format
-msgid "Available fonts for the %s script"
-msgid_plural "Available fonts for the %s scripts"
-msgstr[0] "Tipus de lletres disponibles per a l'script %s"
-msgstr[1] "Tipus de lletres disponibles per als script %s"
-
-#. TRANSLATORS: Application window title for codec installation.
-#. %s will be replaced by actual codec name(s)
-#: src/gs-shell-extras.c:183
-#, c-format
-msgid "Available software for %s"
-msgid_plural "Available software for %s"
-msgstr[0] "Programari disponible per %s"
-msgstr[1] "Programari disponible per %s"
-
-#: src/gs-shell-extras.c:225
-msgid "Unable to Find Requested Software"
-msgstr "No s'ha pogut trobar el programari demanat"
-
-#. TRANSLATORS: This string is used for codecs that weren't found
-#: src/gs-shell-extras.c:323
-#, c-format
-msgid "%s not found"
-msgstr "No s'ha trobat %s"
-
-#. TRANSLATORS: hyperlink title
-#: src/gs-shell-extras.c:327
-msgid "on the website"
-msgstr "al lloc web"
-
-#. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
-#. * addon, but it can't be listed for some reason
-#: src/gs-shell-extras.c:334
-#, c-format
-msgid "No applications are available that provide the file %s."
-msgstr "No s'ha trobat cap aplicació disponible que proporcioni el fitxer %s."
-
-#. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
-#. * hyperlink with the "on the website" text
-#: src/gs-shell-extras.c:338 src/gs-shell-extras.c:349 src/gs-shell-extras.c:360
-#, c-format
-msgid ""
-"Information about %s, as well as options for how to get missing applications might "
-"be found %s."
-msgstr ""
-"Informació sobre %s, així com opcions per saber com obtenir aplicacions que falten "
-"poden trobar-se %s."
-
-#. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
-#. * addon, but it can't be listed for some reason
-#: src/gs-shell-extras.c:345 src/gs-shell-extras.c:367
-#, c-format
-msgid "No applications are available for %s support."
-msgstr "No s'ha trobat cap aplicació disponible per a la compatibilitat amb %s."
-
-#. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
-#. * addon, but it can't be listed for some reason
-#: src/gs-shell-extras.c:356
-#, c-format
-msgid "%s is not available."
-msgstr "%s no està disponible."
-
-#. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
-#. * hyperlink with the "on the website" text
-#: src/gs-shell-extras.c:371
-#, c-format
-msgid ""
-"Information about %s, as well as options for how to get an application that can "
-"support this format might be found %s."
-msgstr ""
-"Informació sobre %s, així com opcions per saber com obtenir una aplicació que "
-"pugui reproduir aquest format poden trobar-se %s."
-
-#. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
-#. * addon, but it can't be listed for some reason
-#: src/gs-shell-extras.c:378
-#, c-format
-msgid "No fonts are available for the %s script support."
-msgstr ""
-"No s'ha trobat cap tipus de lletra disponible per a la compatibilitat amb l'script "
-"%s."
-
-#. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
-#. * hyperlink with the "on the website" text
-#: src/gs-shell-extras.c:382
-#, c-format
-msgid ""
-"Information about %s, as well as options for how to get additional fonts might be "
-"found %s."
-msgstr ""
-"Informació sobre %s, així com opcions per saber com obtenir tipus de lletra "
-"addicionals poden trobar-se %s."
-
-#. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
-#. * hyperlink with the "on the website" text
-#: src/gs-shell-extras.c:393
-#, c-format
-msgid ""
-"Information about %s, as well as options for how to get a codec that can play this "
-"format might be found %s."
-msgstr ""
-"Informació sobre %s, així com opcions per saber com obtenir un còdec que pugui "
-"reproduir aquest format poden trobar-se %s."
-
-#. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
-#. * addon, but it can't be listed for some reason
-#: src/gs-shell-extras.c:400
-#, c-format
-msgid "No Plasma resources are available for %s support."
-msgstr "No s'ha trobat cap recurs Plasma per a la compatibilitat amb %s."
-
-#. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
-#. * hyperlink with the "on the website" text
-#: src/gs-shell-extras.c:404
-#, c-format
-msgid ""
-"Information about %s, as well as options for how to get additional Plasma "
-"resources might be found %s."
-msgstr ""
-"Informació sobre %s, així com opcions per saber com obtenir recursos Plasma "
-"addicionals poden trobar-se %s."
-
-#. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
-#. * addon, but it can't be listed for some reason
-#: src/gs-shell-extras.c:411
-#, c-format
-msgid "No printer drivers are available for %s."
-msgstr "No s'ha trobat cap controlador d'impressora per %s."
-
-#. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
-#. * hyperlink with the "on the website" text
-#: src/gs-shell-extras.c:415
-#, c-format
-msgid ""
-"Information about %s, as well as options for how to get a driver that supports "
-"this printer might be found %s."
-msgstr ""
-"Informació sobre %s, així com opcions per saber com obtenir un controlador per "
-"aquesta impressora poden trobar-se %s."
-
-#. TRANSLATORS: hyperlink title
-#: src/gs-shell-extras.c:460
-msgid "this website"
-msgstr "aquest lloc web"
-
-#. TRANSLATORS: no codecs were found. First %s will be replaced by actual codec name(s), second %s is a link 
titled "this website"
-#: src/gs-shell-extras.c:464
-#, c-format
-msgid ""
-"Unfortunately, the %s you were searching for could not be found. Please see %s for "
-"more information."
-msgid_plural ""
-"Unfortunately, the %s you were searching for could not be found. Please see %s for "
-"more information."
-msgstr[0] ""
-"Desafortunadament, %s que cercàveu no s'ha pogut trobar. Vegeu %s per a més "
-"informació."
-msgstr[1] ""
-"Desafortunadament, %s que cercàveu no s'han pogut trobar. Vegeu %s per a més "
-"informació."
-
-#: src/gs-shell-extras.c:538 src/gs-shell-extras.c:593 src/gs-shell-extras.c:633
-msgid "Failed to find any search results"
-msgstr "No s'ha pogut trobar cap resultat de cerca"
-
-#: src/gs-shell-extras.c:817
-#, c-format
-msgid "%s file format"
-msgstr "Format de fitxer %s"
-
-#: src/gs-shell-extras.ui:7
-msgid "Codecs page"
-msgstr "Pàgina de còdecs"
-
-#. TRANSLATORS: This is the header dividing the normal
-#. * applications and the system ones
-#: src/gs-shell-installed.c:481
-msgid "System Applications"
-msgstr "Aplicacions del sistema"
-
-#: src/gs-shell-installed.c:615
-msgid "Click on items to select them"
-msgstr "Feu clic als elements per seleccionar-los"
-
-#: src/gs-shell-installed.c:819
-msgid "Select"
-msgstr "Selecciona"
-
-#: src/gs-shell-installed.ui:7
-msgid "Installed page"
-msgstr "Pàgina d'instal·lació"
-
-#: src/gs-shell-installed.ui:65
-msgid "_Add to Folder…"
-msgstr "_Afegeix a la carpeta…"
-
-#: src/gs-shell-installed.ui:73
-msgid "_Move to Folder…"
-msgstr "_Mou a la carpeta…"
-
-#: src/gs-shell-installed.ui:81
-msgid "_Remove from Folder"
-msgstr "_Suprimeix de la carpeta"
-
-#: src/gs-shell-moderate.ui:7
-msgid "Moderate page"
-msgstr "Pàgina de moderació"
-
-#: src/gs-shell-moderate.ui:87
-msgid "There are no reviews to moderate"
-msgstr "No hi ha ressenyes per moderar"
-
-#. add button
-#: src/gs-shell-overview.c:264
-msgid "More…"
-msgstr "Més…"
-
-#. TRANSLATORS: this is a heading for audio applications which
-#. * have been featured ('recommended') by the distribution
-#: src/gs-shell-overview.c:430
-msgid "Recommended Audio & Video Applications"
-msgstr "Aplicacions d'àudio i vídeo recomanades"
-
-#. TRANSLATORS: this is a heading for games which have been
-#. * featured ('recommended') by the distribution
-#: src/gs-shell-overview.c:435
-msgid "Recommended Games"
-msgstr "Jocs recomanats"
-
-#. TRANSLATORS: this is a heading for graphics applications
-#. * which have been featured ('recommended') by the distribution
-#: src/gs-shell-overview.c:440
-msgid "Recommended Graphics Applications"
-msgstr "Aplicacions gràfiques recomanades"
-
-#. TRANSLATORS: this is a heading for office applications which
-#. * have been featured ('recommended') by the distribution
-#: src/gs-shell-overview.c:445
-msgid "Recommended Productivity Applications"
-msgstr "Aplicacions de productivitat recomanades"
-
-#. TRANSLATORS: this is the proprietary info bar
-#: src/gs-shell-overview.c:745
-msgid "Provides access to additional software, including web browsers and games."
-msgstr "Proveeix accés a programari addicional, incloent-hi navegadors web i jocs."
-
-#. TRANSLATORS: this is the proprietary info bar
-#: src/gs-shell-overview.c:749
-msgid "Proprietary software has restrictions on use and access to source code."
-msgstr "El programari de propietat té restriccions en l'ús i accés al seu codi font."
-
-#. TRANSLATORS: this is the clickable
-#. * link on the proprietary info bar
-#: src/gs-shell-overview.c:756 src/gs-sources-dialog.c:264
-msgid "Find out more…"
-msgstr "Descobriu-ne més..."
-
-#. TRANSLATORS: button to turn on proprietary software sources
-#: src/gs-shell-overview.c:789
-msgid "Enable"
-msgstr "Habilita"
-
-#: src/gs-shell-overview.ui:7
-msgid "Overview page"
-msgstr "Pàgina de resum"
-
-#: src/gs-shell-overview.ui:49
-msgid "Enable Proprietary Software Sources?"
-msgstr "Voleu habilitar les fonts de programari de propietat?"
-
-#: src/gs-shell-overview.ui:117
-msgid "Featured Application"
-msgstr "Aplicacions destacades"
-
-#: src/gs-shell-overview.ui:150
-msgid "Categories"
-msgstr "Categories"
-
-#. Translators: This is a heading for software which has been featured ('picked') by the distribution.
-#: src/gs-shell-overview.ui:310
-msgid "Editor’s Picks"
-msgstr "Selecció de l'editor"
-
-#: src/gs-shell-overview.ui:382
-msgid "No Application Data Found"
-msgstr "No s'ha trobat cap descripció detallada de l'aplicació"
-
-#: src/gs-shell-search.ui:7
-msgid "Search page"
-msgstr "Pàgina de cerca"
-
-#: src/gs-shell-search.ui:54
-msgid "No Application Found"
-msgstr "No s'ha trobat cap aplicació"
-
-#. TRANSLATORS: Time in 24h format
-#: src/gs-shell-updates.c:197
-msgid "%R"
-msgstr "%R"
-
-#. TRANSLATORS: Time in 12h format
-#: src/gs-shell-updates.c:200
-msgid "%l:%M %p"
-msgstr "%l:%M %p"
-
-#. TRANSLATORS: This is the word "Yesterday" followed by a
-#. time string in 24h format. i.e. "Yesterday, 14:30"
-#: src/gs-shell-updates.c:206
-msgid "Yesterday, %R"
-msgstr "Ahir, %R"
-
-#. TRANSLATORS: This is the word "Yesterday" followed by a
-#. time string in 12h format. i.e. "Yesterday, 2:30 PM"
-#: src/gs-shell-updates.c:210
-msgid "Yesterday, %l:%M %p"
-msgstr "Ahir, %l:%M %p"
-
-#: src/gs-shell-updates.c:213
-msgid "Two days ago"
-msgstr "Fa dos dies"
-
-#: src/gs-shell-updates.c:215
-msgid "Three days ago"
-msgstr "Fa tres dies"
-
-#: src/gs-shell-updates.c:217
-msgid "Four days ago"
-msgstr "Fa quatre dies"
-
-#: src/gs-shell-updates.c:219
-msgid "Five days ago"
-msgstr "Fa cinc dies"
-
-#: src/gs-shell-updates.c:221
-msgid "Six days ago"
-msgstr "Fa sis dies"
-
-#: src/gs-shell-updates.c:223
-msgid "One week ago"
-msgstr "Fa una setmana"
-
-#: src/gs-shell-updates.c:225
-msgid "Two weeks ago"
-msgstr "Fa dues setmanes"
-
-#. TRANSLATORS: This is the date string with: day number, month name, year.
-#. i.e. "25 May 2012"
-#: src/gs-shell-updates.c:229
-msgid "%e %B %Y"
-msgstr "%e de %B de %Y"
-
-#. TRANSLATORS: the updates are being downloaded
-#: src/gs-shell-updates.c:242
-msgid "Downloading new updates…"
-msgstr "S'estan baixant actualitzacions noves…"
-
-#. TRANSLATORS: the update panel is doing *something* vague
-#: src/gs-shell-updates.c:246
-msgid "Looking for new updates…"
-msgstr "S'estan cercant actualitzacions…"
-
-#. TRANSLATORS: the updates panel is starting up
-#: src/gs-shell-updates.c:286
-msgid "Setting up updates…"
-msgstr "S'estan preparant les actualitzacions…"
-
-#. TRANSLATORS: the updates panel is starting up
-#: src/gs-shell-updates.c:287 src/gs-shell-updates.c:294
-msgid "(This could take a while)"
-msgstr "(Això pot trigar una estona)"
-
-#. TRANSLATORS: This is the time when we last checked for updates
-#: src/gs-shell-updates.c:400
-#, c-format
-msgid "Last checked: %s"
-msgstr "Darrera comprovació: %s"
-
-#. TRANSLATORS: all updates will be installed
-#: src/gs-shell-updates.c:493
-msgid "U_pdate All"
-msgstr "_Actualitza-ho tot"
-
-#. TRANSLATORS: this is an offline update
-#: src/gs-shell-updates.c:497
-msgid "_Restart & Update"
-msgstr "_Reinicia i actualitza"
-
-#. TRANSLATORS: this is to explain that downloading updates may cost money
-#: src/gs-shell-updates.c:826
-msgid "Charges may apply"
-msgstr "Es poden aplicar càrrecs"
-
-#. TRANSLATORS: we need network
-#. * to do the updates check
-#: src/gs-shell-updates.c:830
-msgid ""
-"Checking for updates while using mobile broadband could cause you to incur charges."
-msgstr ""
-"La comprovació d'actualitzacions mentre s'utilitza la xarxa mòbil pot incórrer en "
-"càrrecs."
-
-#. TRANSLATORS: this is a link to the
-#. * control-center network panel
-#: src/gs-shell-updates.c:834
-msgid "Check Anyway"
-msgstr "Comprova-ho de totes maneres"
-
-#. TRANSLATORS: can't do updates check
-#: src/gs-shell-updates.c:850
-msgid "No Network"
-msgstr "Sense xarxa"
-
-#. TRANSLATORS: we need network
-#. * to do the updates check
-#: src/gs-shell-updates.c:854
-msgid "Internet access is required to check for updates."
-msgstr "Es requereix accés a Internet per comprovar si hi ha actualitzacions."
-
-#. TRANSLATORS: we've just live-updated some apps
-#: src/gs-shell-updates.c:949
-msgid "Updates have been installed"
-msgstr "S'han instal·lat les actualitzacions."
-
-#. TRANSLATORS: the new apps will not be run until we restart
-#: src/gs-shell-updates.c:951
-msgid "A restart is required for them to take effect."
-msgstr "És necessari un reinici perquè els canvis tinguin efecte."
-
-#. TRANSLATORS: button text
-#: src/gs-shell-updates.c:953 src/gs-update-monitor.c:102
-msgid "Not Now"
-msgstr "Ara no"
-
-#. TRANSLATORS: button text
-#: src/gs-shell-updates.c:955
-msgid "Restart"
-msgstr "Reinicia"
-
-#: src/gs-shell-updates.c:1331
-msgid "Restart & _Install"
-msgstr "Reinicia i _instal·la"
-
-#: src/gs-shell-updates.c:1349
-msgid "Check for updates"
-msgstr "Comprova si hi ha actualitzacions"
-
-#: src/gs-shell-updates.ui:7
-msgid "Updates page"
-msgstr "Pàgina d'actualitzacions"
-
-#: src/gs-shell-updates.ui:139
-msgid "Software is up to date"
-msgstr "Tot el programari està actualitzat"
-
-#: src/gs-shell-updates.ui:190
-msgid ""
-"Checking for updates when using mobile broadband could cause you to incur charges"
-msgstr ""
-"La comprovació d'actualitzacions quan utilitzeu la xarxa mòbil pot incórrer en "
-"l'aplicació de càrrecs"
-
-#: src/gs-shell-updates.ui:202
-msgid "_Check Anyway"
-msgstr "_Comprova de totes formes"
-
-#: src/gs-shell-updates.ui:245
-msgid "Go online to check for updates"
-msgstr "Connecta't per comprovar si hi ha actualitzacions"
-
-#: src/gs-shell-updates.ui:256
-msgid "_Network Settings"
-msgstr "Paràmetres de la _xarxa"
-
-#: src/gs-shell-updates.ui:338
-msgid "Updates are automatically managed"
-msgstr "Les actualitzacions es gestionen automàticament"
-
 #. TRANSLATORS: This string describes a software source that
 #. has no software installed from it.
-#: src/gs-sources-dialog.c:99
+#: src/gs-sources-dialog.c:98
 msgid "No applications or addons installed; other software might still be"
 msgstr ""
 "No s'han instal·lat aplicacions o connectors. És possible que encara hi hagi "
@@ -2208,7 +2538,7 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: This string is used to construct the 'X applications
 #. installed' sentence, describing a software source.
-#: src/gs-sources-dialog.c:104
+#: src/gs-sources-dialog.c:103
 #, c-format
 msgid "%u application installed"
 msgid_plural "%u applications installed"
@@ -2217,7 +2547,7 @@ msgstr[1] "S'han instal·lat %u aplicacions"
 
 #. TRANSLATORS: This string is used to construct the 'X add-ons
 #. installed' sentence, describing a software source.
-#: src/gs-sources-dialog.c:111
+#: src/gs-sources-dialog.c:110
 #, c-format
 msgid "%u add-on installed"
 msgid_plural "%u add-ons installed"
@@ -2227,7 +2557,7 @@ msgstr[1] "S'han instal·lat %u connectors"
 #. TRANSLATORS: This string is used to construct the 'X applications
 #. and y add-ons installed' sentence, describing a software source.
 #. The correct form here depends on the number of applications.
-#: src/gs-sources-dialog.c:119
+#: src/gs-sources-dialog.c:118
 #, c-format
 msgid "%u application"
 msgid_plural "%u applications"
@@ -2237,7 +2567,7 @@ msgstr[1] "%u aplicacions"
 #. TRANSLATORS: This string is used to construct the 'X applications
 #. and y add-ons installed' sentence, describing a software source.
 #. The correct form here depends on the number of add-ons.
-#: src/gs-sources-dialog.c:125
+#: src/gs-sources-dialog.c:124
 #, c-format
 msgid "%u add-on"
 msgid_plural "%u add-ons"
@@ -2248,7 +2578,7 @@ msgstr[1] "%u connectors"
 #. and y add-ons installed' sentence, describing a software source.
 #. The correct form here depends on the total number of
 #. applications and add-ons.
-#: src/gs-sources-dialog.c:132
+#: src/gs-sources-dialog.c:131
 #, c-format
 msgid "%s and %s installed"
 msgid_plural "%s and %s installed"
@@ -2256,46 +2586,47 @@ msgstr[0] "S'ha instal·lat %s i %s"
 msgstr[1] "S'han instal·lat %s i %s"
 
 #. TRANSLATORS: nonfree software
-#: src/gs-sources-dialog.c:254
+#: src/gs-sources-dialog.c:253
 msgid "Typically has restrictions on use and access to source code."
 msgstr "Normalment té restriccions en l'ús i accés al seu codi font."
 
 #. TRANSLATORS: list header
-#: src/gs-sources-dialog.c:275
+#: src/gs-sources-dialog.c:274
 msgid "Proprietary Software Sources"
 msgstr "Fonts de programari de propietat"
 
-#: src/gs-sources-dialog.c:492 src/gs-sources-dialog.ui:487
+#: src/gs-sources-dialog.c:491 src/gs-sources-dialog.ui:487
 msgid "Remove Source"
 msgstr "Suprimeix la font"
 
 #. TRANSLATORS: this is the fallback text we use if we can't
 #. figure out the name of the operating system
-#: src/gs-sources-dialog.c:576
+#: src/gs-sources-dialog.c:575
 msgid "the operating system"
 msgstr "el sistema operatiu"
 
 #. TRANSLATORS: This is the text displayed in the Software Sources
 #. dialog when no OS-provided software sources are enabled. %s gets
 #. replaced by the name of the actual distro, e.g. Fedora.
-#: src/gs-sources-dialog.c:669
+#: src/gs-sources-dialog.c:668
 #, c-format
 msgid ""
-"Software sources can be downloaded from the internet. They give you access to "
-"additional software that is not provided by %s."
+"Software sources can be downloaded from the internet. They give you access "
+"to additional software that is not provided by %s."
 msgstr ""
-"Les fonts de programari poden baixar-se des d'Internet. Us proporcionen accés a "
-"programari addicional que no es proporciona amb %s."
+"Les fonts de programari poden baixar-se des d'Internet. Us proporcionen "
+"accés a programari addicional que no es proporciona amb %s."
 
 #: src/gs-sources-dialog.ui:155
 msgid "Additional Sources"
 msgstr "Fonts addicionals"
 
 #: src/gs-sources-dialog.ui:175
-msgid "Removing a source will also remove any software you have installed from it."
+msgid ""
+"Removing a source will also remove any software you have installed from it."
 msgstr ""
-"En eliminar una font també eliminareu qualsevol programa que hàgiu instal·lat des "
-"de la mateixa."
+"En eliminar una font també eliminareu qualsevol programa que hàgiu "
+"instal·lat des de la mateixa."
 
 #: src/gs-sources-dialog.ui:260
 msgid "No software installed from this source"
@@ -2321,24 +2652,24 @@ msgstr "Afegit"
 msgid "Website"
 msgstr "Lloc web"
 
-#: src/gs-summary-tile.c:72
+#: src/gs-summary-tile.c:71
 #, c-format
 msgid "%s (Installed)"
 msgstr "%s (instal·lat)"
 
-#: src/gs-summary-tile.c:77
+#: src/gs-summary-tile.c:76
 #, c-format
 msgid "%s (Installing)"
 msgstr "%s (s'està instal·lant)"
 
-#: src/gs-summary-tile.c:82
+#: src/gs-summary-tile.c:81
 #, c-format
 msgid "%s (Removing)"
 msgstr "%s (s'està suprimint)"
 
 #. TRANSLATORS: this is where the packager did not write
 #. * a description for the update
-#: src/gs-update-dialog.c:121
+#: src/gs-update-dialog.c:120
 msgid "No update description available."
 msgstr "No hi ha cap descripció sobre l'actualització disponible."
 
@@ -2346,13 +2677,13 @@ msgstr "No hi ha cap descripció sobre l'actualització disponible."
 #. %s will be replaced by the date when the updates were installed.
 #. The date format is defined by the locale's preferred date representation
 #. ("%x" in strftime.)
-#: src/gs-update-dialog.c:216
+#: src/gs-update-dialog.c:215
 #, c-format
 msgid "Installed on %s"
 msgstr "Instal·lat al %s"
 
 #. TRANSLATORS: this is the title of the installed updates dialog window
-#: src/gs-update-dialog.c:236
+#: src/gs-update-dialog.c:235
 msgid "Installed Updates"
 msgstr "Actualitzacions instal·lades"
 
@@ -2362,7 +2693,7 @@ msgstr "No s'ha instal·lat cap actualització en aquest sistema."
 
 #. TRANSLATORS: This is the header for system firmware that
 #. * requires a reboot to apply
-#: src/gs-update-list.c:226
+#: src/gs-update-list.c:223
 msgid "Integrated Firmware"
 msgstr "Microprogramari integrat"
 
@@ -2370,95 +2701,101 @@ msgstr "Microprogramari integrat"
 #. * system firmware
 #. TRANSLATORS: This is the button for upgrading all
 #. * offline updates
-#: src/gs-update-list.c:229 src/gs-update-list.c:239
+#: src/gs-update-list.c:226 src/gs-update-list.c:236
 msgid "Restart & Update"
 msgstr "Reinicia i actualitza"
 
 #. TRANSLATORS: This is the header for offline OS and offline
 #. * app updates that require a reboot to apply
-#: src/gs-update-list.c:236
+#: src/gs-update-list.c:233
 msgid "Requires Restart"
 msgstr "Cal reiniciar"
 
 #. TRANSLATORS: This is the header for online runtime and
 #. * app updates, typically flatpaks or snaps
-#: src/gs-update-list.c:246
+#: src/gs-update-list.c:243
 msgid "Application Updates"
 msgstr "Actualitzacions d'aplicacions"
 
 #. TRANSLATORS: This is the button for upgrading all
 #. * online-updatable applications
-#: src/gs-update-list.c:249
+#: src/gs-update-list.c:246
 msgid "Update All"
 msgstr "Actualitza-ho tot"
 
 #. TRANSLATORS: This is the header for device firmware that can
 #. * be installed online
-#: src/gs-update-list.c:256
+#: src/gs-update-list.c:253
 msgid "Device Firmware"
 msgstr "Microprogramari del dispositiu"
 
-#: src/gs-update-monitor.c:90
+#: src/gs-update-monitor.c:88
 msgid "Security Updates Pending"
 msgstr "Actualitzacions de seguretat pendents"
 
-#: src/gs-update-monitor.c:91
+#: src/gs-update-monitor.c:89
 msgid "It is recommended that you install important updates now"
 msgstr "Us recomanem que instal·leu les actualitzacions importants ara"
 
-#: src/gs-update-monitor.c:94
+#: src/gs-update-monitor.c:92
 msgid "Restart & Install"
 msgstr "Reinicia i instal·la"
 
-#: src/gs-update-monitor.c:98
+#: src/gs-update-monitor.c:96
 msgid "Software Updates Available"
 msgstr "Hi ha actualitzacions disponibles"
 
-#: src/gs-update-monitor.c:99
+#: src/gs-update-monitor.c:97
 msgid "Important OS and application updates are ready to be installed"
 msgstr ""
-"Hi ha actualitzacions importants del sistema operatiu i d'aplicacions preparades "
-"per instal·lar-se"
+"Hi ha actualitzacions importants del sistema operatiu i d'aplicacions "
+"preparades per instal·lar-se"
+
+#. TRANSLATORS: button text
+#: src/gs-update-monitor.c:100 src/gs-updates-page.c:951
+msgid "Not Now"
+msgstr "Ara no"
 
-#: src/gs-update-monitor.c:103
+#: src/gs-update-monitor.c:101
 msgid "View"
 msgstr "Mostra"
 
 #. TRANSLATORS: this is a distro upgrade, the replacement would be the
 #. * distro name, e.g. 'Fedora'
-#: src/gs-update-monitor.c:271
+#: src/gs-update-monitor.c:269
 #, c-format
 msgid "A new version of %s is available to install"
 msgstr "Una nova versió de %s està disponible per instal·lar"
 
 #. TRANSLATORS: this is a distro upgrade
-#: src/gs-update-monitor.c:275
+#: src/gs-update-monitor.c:273
 msgid "Software Upgrade Available"
 msgstr "Hi ha actualitzacions disponibles"
 
 #. TRANSLATORS: title when we offline updates have failed
-#: src/gs-update-monitor.c:546
+#: src/gs-update-monitor.c:544
 msgid "Software Updates Failed"
 msgstr "No s'ha pogut realitzar l'actualització de programari"
 
 #. TRANSLATORS: message when we offline updates have failed
-#: src/gs-update-monitor.c:548
+#: src/gs-update-monitor.c:546
 msgid "An important OS update failed to be installed."
-msgstr "No s'ha pogut realitzar una actualització important del sistema operatiu."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut realitzar una actualització important del sistema operatiu."
 
-#: src/gs-update-monitor.c:549
+#: src/gs-update-monitor.c:547
 msgid "Show Details"
 msgstr "Mostra els detalls"
 
 #. TRANSLATORS: title when we've done offline updates
-#: src/gs-update-monitor.c:571
+#: src/gs-update-monitor.c:569
 msgid "Software Update Installed"
 msgid_plural "Software Updates Installed"
 msgstr[0] "S'ha instal·lat l'actualització de programari"
 msgstr[1] "S'han instal·lat les actualitzacions de programari"
 
 #. TRANSLATORS: message when we've done offline updates
-#: src/gs-update-monitor.c:575
+#: src/gs-update-monitor.c:573
 msgid "An important OS update has been installed."
 msgid_plural "Important OS updates have been installed."
 msgstr[0] "S'ha instal·lat una actualització important del sistema operatiu."
@@ -2469,551 +2806,287 @@ msgstr[1] "S'han instal·lat actualitzacions importants del sistema operatiu."
 #. * users can't express their opinions here. In some languages
 #. * "Review (evaluate) something" is a different translation than
 #. * "Review (browse) something."
-#: src/gs-update-monitor.c:586
+#: src/gs-update-monitor.c:584
 msgctxt "updates"
 msgid "Review"
 msgstr "Revisa"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the offline update failed
-#: src/gs-update-monitor.c:631
+#: src/gs-update-monitor.c:628
 msgid "Failed To Update"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar"
 
 #. TRANSLATORS: the user must have updated manually after
 #. * the updates were prepared
-#: src/gs-update-monitor.c:637
+#: src/gs-update-monitor.c:634
 msgid "The system was already up to date."
 msgstr "El sistema ja estava actualitzat."
 
 #. TRANSLATORS: the user aborted the update manually
-#: src/gs-update-monitor.c:642
+#: src/gs-update-monitor.c:639
 msgid "The update was cancelled."
 msgstr "Es va cancel·lar l'actualització."
 
 #. TRANSLATORS: the package manager needed to download
 #. * something with no network available
-#: src/gs-update-monitor.c:648
+#: src/gs-update-monitor.c:645
 msgid ""
-"Internet access was required but wasn’t available. Please make sure that you have "
-"internet access and try again."
+"Internet access was required but wasn’t available. Please make sure that you "
+"have internet access and try again."
 msgstr ""
-"Calia accés a Internet però no estava disponible. Assegureu-vos que teniu accés a "
-"Internet i torneu-ho a provar."
+"Calia accés a Internet però no estava disponible. Assegureu-vos que teniu "
+"accés a Internet i torneu-ho a provar."
 
 #. TRANSLATORS: if the package is not signed correctly
-#: src/gs-update-monitor.c:654
+#: src/gs-update-monitor.c:651
 msgid ""
-"There were security issues with the update. Please consult your software provider "
-"for more details."
+"There were security issues with the update. Please consult your software "
+"provider for more details."
 msgstr ""
-"Hi ha hagut problemes de seguretat amb l'actualització. Consulteu el proveïdor per "
-"a més detalls."
+"Hi ha hagut problemes de seguretat amb l'actualització. Consulteu el "
+"proveïdor per a més detalls."
 
 #. TRANSLATORS: we ran out of disk space
-#: src/gs-update-monitor.c:660
-msgid "There wasn’t enough disk space. Please free up some space and try again."
-msgstr "No hi havia prou espai a disc. Allibereu espai a disc i torneu-ho a provar."
-
-#. TRANSLATORS: We didn't handle the error type
-#: src/gs-update-monitor.c:665
+#: src/gs-update-monitor.c:657
 msgid ""
-"We’re sorry: the update failed to install. Please wait for another update and try "
-"again. If the problem persists, contact your software provider."
-msgstr ""
-"S'ha produït un error en instal·lar l'actualització. Espereu a una actualització "
-"nova i torneu a provar-ho. Si el problema persisteix, contacteu amb el vostre "
-"proveïdor de programari."
-
-#. TRANSLATORS: This is the text displayed when a distro
-#. * upgrade is available. First %s is the distro name and the
-#. * 2nd %s is the version, e.g. "Fedora 23 Now Available"
-#: src/gs-upgrade-banner.c:86
-#, c-format
-msgid "%s %s Now Available"
-msgstr "%s %s ara disponible"
-
-#. TRANSLATORS: This is the text displayed while downloading a
-#. * distro upgrade. First %s is the distro name and the 2nd %s
-#. * is the version, e.g. "Downloading Fedora 23"
-#: src/gs-upgrade-banner.c:96
-#, c-format
-msgid "Downloading %s %s"
-msgstr "S'estan baixant %s %s"
-
-#. TRANSLATORS: This is the text displayed when a distro
-#. * upgrade has been downloaded and is ready to be installed.
-#. * First %s is the distro name and the 2nd %s is the version,
-#. * e.g. "Fedora 23 Ready to be Installed"
-#: src/gs-upgrade-banner.c:107
-#, c-format
-msgid "%s %s Ready to be Installed"
-msgstr "%s %s preparat per instal·lar-se"
-
-#. TRANSLATORS: this is a title for Fedora distro upgrades
-#: src/gs-upgrade-banner.ui:34 src/plugins/gs-plugin-fedora-distro-upgrades.c:420
-msgid "A major upgrade, with new features and added polish."
-msgstr "Una actualització major, amb noves funcionalitat i més polida."
-
-#: src/gs-upgrade-banner.ui:54
-msgid "_Learn More"
-msgstr "_Més informació"
-
-#: src/gs-upgrade-banner.ui:100
-msgid "It is recommended that you back up your data and files before upgrading."
-msgstr ""
-"Us recomanem que feu una còpia de seguretat de les vostres dades abans "
-"d'actualitzar."
-
-#: src/gs-upgrade-banner.ui:118
-msgid "_Download"
-msgstr "_Baixa"
-
-#. TRANSLATORS: this is the summary of a notification that OS updates
-#. * have been successfully installed
-#: src/gs-common.c:139
-msgid "OS updates are now installed"
-msgstr "S'han instal·lat les actualitzacions del SO"
-
-#. TRANSLATORS: this is the body of a notification that OS updates
-#. * have been successfully installed
-#: src/gs-common.c:142
-msgid "Recently installed updates are available to review"
+"There wasn’t enough disk space. Please free up some space and try again."
 msgstr ""
-"Les actualitzacions instal·lades recentment estan disponibles per ser revisades"
-
-#. TRANSLATORS: this is the summary of a notification that an application
-#. * has been successfully installed
-#: src/gs-common.c:146
-#, c-format
-msgid "%s is now installed"
-msgstr "S'ha instal·lat %s"
-
-#. TRANSLATORS: this is the body of a notification that an application
-#. * has been successfully installed
-#: src/gs-common.c:149
-msgid "Application is ready to be used."
-msgstr "L'aplicació ja està a punt per fer-se servir."
-
-#. TRANSLATORS: this is button that opens the newly installed application
-#: src/gs-common.c:155
-msgid "Launch"
-msgstr "Executa"
+"No hi havia prou espai a disc. Allibereu espai a disc i torneu-ho a provar."
 
-#. TRANSLATORS: window title
-#: src/gs-common.c:214
-msgid "Install Third-Party Software?"
-msgstr "Voleu instal·lar programari de tercers?"
-
-#. TRANSLATORS: window title
-#: src/gs-common.c:218
-msgid "Enable Third-Party Software Source?"
-msgstr "Voleu habilitar la font de programari de tercers?"
-
-#. TRANSLATORS: the replacements are as follows:
-#. * 1. Application name, e.g. "Firefox"
-#. * 2. Software source name, e.g. fedora-optional
-#.
-#: src/gs-common.c:236
-#, c-format
+#. TRANSLATORS: We didn't handle the error type
+#: src/gs-update-monitor.c:662
 msgid ""
-"%s is not <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-source_software";
-"\">free and open source software</a>, and is provided by “%s”."
+"We’re sorry: the update failed to install. Please wait for another update "
+"and try again. If the problem persists, contact your software provider."
 msgstr ""
-"%s no és <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-source_software";
-"\">programari lliure o de codi obert</a>, i es proporciona amb «%s»."
-
-#. TRANSLATORS: the replacements are as follows:
-#. * 1. Application name, e.g. "Firefox"
-#. * 2. Software source name, e.g. fedora-optional
-#: src/gs-common.c:246
-#, c-format
-msgid "%s is provided by “%s”."
-msgstr "%s es proporciona amb «%s»."
-
-#. TRANSLATORS: a software source is a repo
-#: src/gs-common.c:256
-msgid "This software source must be enabled to continue installation."
-msgstr ""
-"Cal habilitar aquesta font de programari per poder continuar amb la instal·lació."
-
-#. TRANSLATORS: Laws are geographical, urgh...
-#: src/gs-common.c:266
-#, c-format
-msgid "It may be illegal to install or use %s in some countries."
-msgstr "Pot ser il·legal instal·lar o utilitzar %s en alguns països."
-
-#. TRANSLATORS: Laws are geographical, urgh...
-#: src/gs-common.c:272
-msgid "It may be illegal to install or use this codec in some countries."
-msgstr "Pot ser il·legal instal·lar o utilitzar aquest còdec en alguns països."
-
-#. TRANSLATORS: this is button text to not ask about non-free content again
-#: src/gs-common.c:279
-msgid "Don’t Warn Again"
-msgstr "No tornis a avisar-me"
-
-#. TRANSLATORS: button text
-#: src/gs-common.c:288
-msgid "Enable and Install"
-msgstr "Habilita i instal·la"
-
-#. TRANSLATORS: these are show_detailed_error messages from the
-#. * package manager no mortal is supposed to understand,
-#. * but google might know what they mean
-#: src/gs-common.c:496
-msgid "Detailed errors from the package manager follow:"
-msgstr "Els errors detallats del gestor de paquets es mostren a continuació:"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:75
-msgid "No cartoon violence"
-msgstr "Sense violència en personatges animats"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:78
-msgid "Cartoon characters in unsafe situations"
-msgstr "Personatges animats en situacions insegures"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:81
-msgid "Cartoon characters in aggressive conflict"
-msgstr "Personatges animats en conflictes agressius"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:84
-msgid "Graphic violence involving cartoon characters"
-msgstr "Violència gràfica amb personatges animats"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:87
-msgid "No fantasy violence"
-msgstr "Sense violència fantàstica"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:90
-msgid "Characters in unsafe situations easily distinguishable from reality"
-msgstr "Personatges en situacions insegures fàcilment distingibles de la realitat"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:93
-msgid "Characters in aggressive conflict easily distinguishable from reality"
-msgstr "Personatges en conflictes agressius fàcilment distingibles de la realitat"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:96
-msgid "Graphic violence easily distinguishable from reality"
-msgstr "Violència gràfica fàcilment distingible de la realitat"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:99
-msgid "No realistic violence"
-msgstr "Sense violència realista"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:102
-msgid "Mildly realistic characters in unsafe situations"
-msgstr "Personatges mig reals en situacions insegures"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:105
-msgid "Depictions of realistic characters in aggressive conflict"
-msgstr "Representacions de personatges realistes en conflictes agressius"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:108
-msgid "Graphic violence involving realistic characters"
-msgstr "Violència gràfica amb personatges realistes"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:111
-msgid "No bloodshed"
-msgstr "Sense matances"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:114
-msgid "Unrealistic bloodshed"
-msgstr "Matances no realistes"
+"S'ha produït un error en instal·lar l'actualització. Espereu a una "
+"actualització nova i torneu a provar-ho. Si el problema persisteix, "
+"contacteu amb el vostre proveïdor de programari."
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:117
-msgid "Realistic bloodshed"
-msgstr "Matances realistes"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:120
-msgid "Depictions of bloodshed and the mutilation of body parts"
-msgstr "Representacions de matances i mutilacions de parts del cos"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:123
-msgid "No sexual violence"
-msgstr "Sense violència sexual"
+#. TRANSLATORS: Time in 24h format
+#: src/gs-updates-page.c:194
+msgid "%R"
+msgstr "%R"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:126
-msgid "Rape or other violent sexual behavior"
-msgstr "Violació o altres comportaments sexuals violents"
+#. TRANSLATORS: Time in 12h format
+#: src/gs-updates-page.c:197
+msgid "%l:%M %p"
+msgstr "%l:%M %p"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:129
-msgid "No references to alcohol"
-msgstr "Sense referències a l'alcohol"
+#. TRANSLATORS: This is the word "Yesterday" followed by a
+#. time string in 24h format. i.e. "Yesterday, 14:30"
+#: src/gs-updates-page.c:203
+msgid "Yesterday, %R"
+msgstr "Ahir, %R"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:132
-msgid "References to alcoholic beverages"
-msgstr "Referències a begudes alcohòliques"
+#. TRANSLATORS: This is the word "Yesterday" followed by a
+#. time string in 12h format. i.e. "Yesterday, 2:30 PM"
+#: src/gs-updates-page.c:207
+msgid "Yesterday, %l:%M %p"
+msgstr "Ahir, %l:%M %p"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:135
-msgid "Use of alcoholic beverages"
-msgstr "Ús de begudes alcohòliques"
+#: src/gs-updates-page.c:210
+msgid "Two days ago"
+msgstr "Fa dos dies"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:138
-msgid "No references to illicit drugs"
-msgstr "Sense referències a drogues il·legals"
+#: src/gs-updates-page.c:212
+msgid "Three days ago"
+msgstr "Fa tres dies"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:141
-msgid "References to illicit drugs"
-msgstr "Referències a drogues il·legals"
+#: src/gs-updates-page.c:214
+msgid "Four days ago"
+msgstr "Fa quatre dies"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:144
-msgid "Use of illicit drugs"
-msgstr "Ús de drogues il·legals"
+#: src/gs-updates-page.c:216
+msgid "Five days ago"
+msgstr "Fa cinc dies"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:147
-msgid "References to tobacco products"
-msgstr "Referències als productes del tàbac"
+#: src/gs-updates-page.c:218
+msgid "Six days ago"
+msgstr "Fa sis dies"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:150
-msgid "Use of tobacco products"
-msgstr "Ús de productes del tàbac"
+#: src/gs-updates-page.c:220
+msgid "One week ago"
+msgstr "Fa una setmana"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:153
-msgid "No nudity of any sort"
-msgstr "Sense nuesa de cap tipus"
+#: src/gs-updates-page.c:222
+msgid "Two weeks ago"
+msgstr "Fa dues setmanes"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:156
-msgid "Brief artistic nudity"
-msgstr "Nuesa artística breu"
+#. TRANSLATORS: This is the date string with: day number, month name, year.
+#. i.e. "25 May 2012"
+#: src/gs-updates-page.c:226
+msgid "%e %B %Y"
+msgstr "%e de %B de %Y"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:159
-msgid "Prolonged nudity"
-msgstr "Nuesa prolongada"
+#. TRANSLATORS: the updates are being downloaded
+#: src/gs-updates-page.c:239
+msgid "Downloading new updates…"
+msgstr "S'estan baixant actualitzacions noves…"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:162
-msgid "No references or depictions of sexual nature"
-msgstr "Sense referències o representacions sexuals"
+#. TRANSLATORS: the update panel is doing *something* vague
+#: src/gs-updates-page.c:243
+msgid "Looking for new updates…"
+msgstr "S'estan cercant actualitzacions…"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:165
-msgid "Provocative references or depictions"
-msgstr "Referències o representacions provocatives"
+#. TRANSLATORS: the updates panel is starting up
+#: src/gs-updates-page.c:283
+msgid "Setting up updates…"
+msgstr "S'estan preparant les actualitzacions…"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:168
-msgid "Sexual references or depictions"
-msgstr "Referències o representacions sexuals"
+#. TRANSLATORS: the updates panel is starting up
+#: src/gs-updates-page.c:284 src/gs-updates-page.c:291
+msgid "(This could take a while)"
+msgstr "(Això pot trigar una estona)"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:171
-msgid "Graphic sexual behavior"
-msgstr "Comportament sexual gràfic"
+#. TRANSLATORS: This is the time when we last checked for updates
+#: src/gs-updates-page.c:397
+#, c-format
+msgid "Last checked: %s"
+msgstr "Darrera comprovació: %s"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:174
-msgid "No profanity of any kind"
-msgstr "Sense blasfèmia de cap tipus"
+#. TRANSLATORS: all updates will be installed
+#: src/gs-updates-page.c:488
+msgid "U_pdate All"
+msgstr "_Actualitza-ho tot"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:177
-msgid "Mild or infrequent use of profanity"
-msgstr "Ús lleu o poc freqüent de la blasfèmia"
+#. TRANSLATORS: this is an offline update
+#: src/gs-updates-page.c:492
+msgid "_Restart & Update"
+msgstr "_Reinicia i actualitza"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:180
-msgid "Moderate use of profanity"
-msgstr "Ús moderat de la blasfèmia"
+#. TRANSLATORS: this is to explain that downloading updates may cost money
+#: src/gs-updates-page.c:824
+msgid "Charges may apply"
+msgstr "Es poden aplicar càrrecs"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:183
-msgid "Strong or frequent use of profanity"
-msgstr "Ús extensiu o freqüent de la blasfèmia"
+#. TRANSLATORS: we need network
+#. * to do the updates check
+#: src/gs-updates-page.c:828
+msgid ""
+"Checking for updates while using mobile broadband could cause you to incur "
+"charges."
+msgstr ""
+"La comprovació d'actualitzacions mentre s'utilitza la xarxa mòbil pot "
+"incórrer en càrrecs."
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:186
-msgid "No inappropriate humor"
-msgstr "Sense humor inapropiat"
+#. TRANSLATORS: this is a link to the
+#. * control-center network panel
+#: src/gs-updates-page.c:832
+msgid "Check Anyway"
+msgstr "Comprova-ho de totes maneres"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:189
-msgid "Slapstick humor"
-msgstr "Humor vulgar"
+#. TRANSLATORS: can't do updates check
+#: src/gs-updates-page.c:848
+msgid "No Network"
+msgstr "Sense xarxa"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:192
-msgid "Vulgar or bathroom humor"
-msgstr "Humor groller"
+#. TRANSLATORS: we need network
+#. * to do the updates check
+#: src/gs-updates-page.c:852
+msgid "Internet access is required to check for updates."
+msgstr "Es requereix accés a Internet per comprovar si hi ha actualitzacions."
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:195
-msgid "Mature or sexual humor"
-msgstr "Humor adult o sexual"
+#. TRANSLATORS: we've just live-updated some apps
+#: src/gs-updates-page.c:947
+msgid "Updates have been installed"
+msgstr "S'han instal·lat les actualitzacions."
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:198
-msgid "No discriminatory language of any kind"
-msgstr "Sense llenguatge discriminatori de cap tipus"
+#. TRANSLATORS: the new apps will not be run until we restart
+#: src/gs-updates-page.c:949
+msgid "A restart is required for them to take effect."
+msgstr "És necessari un reinici perquè els canvis tinguin efecte."
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:201
-msgid "Negativity towards a specific group of people"
-msgstr "Negatiu respecte a un grup específic de gent"
+#. TRANSLATORS: button text
+#: src/gs-updates-page.c:953
+msgid "Restart"
+msgstr "Reinicia"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:204
-msgid "Discrimination designed to cause emotional harm"
-msgstr "Discriminació pensada per causar dany emocional"
+#: src/gs-updates-page.c:1356
+msgid "Restart & _Install"
+msgstr "Reinicia i _instal·la"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:207
-msgid "Explicit discrimination based on gender, sexuality, race or religion"
-msgstr "Discriminació explicita basada en gènere, sexualitat, raça o religió"
+#: src/gs-updates-page.c:1374
+msgid "Check for updates"
+msgstr "Comprova si hi ha actualitzacions"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:210
-msgid "No advertising of any kind"
-msgstr "Sense publicitat de cap tipus"
+#: src/gs-updates-page.ui:7
+msgid "Updates page"
+msgstr "Pàgina d'actualitzacions"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:213
-msgid "Product placement"
-msgstr "Emplaçament de producte"
+#: src/gs-updates-page.ui:139
+msgid "Software is up to date"
+msgstr "Tot el programari està actualitzat"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:216
-msgid "Explicit references to specific brands or trademarked products"
+#: src/gs-updates-page.ui:190
+msgid ""
+"Checking for updates when using mobile broadband could cause you to incur "
+"charges"
 msgstr ""
-"Referències explícites a marques específiques o productes de marques registrades"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:219
-msgid "Players are encouraged to purchase specific real-world items"
-msgstr "S'anima als jugadors a comprar coses específiques del món real"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:222
-msgid "No gambling of any kind"
-msgstr "Sense apostes de cap tipus"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:225
-msgid "Gambling on random events using tokens or credits"
-msgstr "Apostes en esdeveniments aleatoris utilitzant testimonis o crèdits"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:228
-msgid "Gambling using “play” money"
-msgstr "Apostes usant moneda virtual al joc"
+"La comprovació d'actualitzacions quan utilitzeu la xarxa mòbil pot incórrer "
+"en l'aplicació de càrrecs"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:231
-msgid "Gambling using real money"
-msgstr "Apostes usant diners reals"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:234
-msgid "No ability to spend money"
-msgstr "Sense possibilitat de gastar diners"
+#: src/gs-updates-page.ui:202
+msgid "_Check Anyway"
+msgstr "_Comprova de totes formes"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:237
-msgid "Ability to spend real money in-game"
-msgstr "Possibilitat de gastar diners de veritat al joc"
+#: src/gs-updates-page.ui:245
+msgid "Go online to check for updates"
+msgstr "Connecta't per comprovar si hi ha actualitzacions"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:240
-msgid "No way to chat with other players"
-msgstr "Sense possibilitat de fer xat amb els altres jugadors"
+#: src/gs-updates-page.ui:256
+msgid "_Network Settings"
+msgstr "Paràmetres de la _xarxa"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:243
-msgid "Player-to-player game interactions without chat functionality"
-msgstr "Interaccions jugador a jugador del joc sense funcionalitat xat"
+#: src/gs-updates-page.ui:338
+msgid "Updates are automatically managed"
+msgstr "Les actualitzacions es gestionen automàticament"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:246
-msgid "Player-to-player preset interactions without chat functionality"
-msgstr "Interaccions jugador a jugador predefinides del joc sense funcionalitat xat"
+#. TRANSLATORS: This is the text displayed when a distro
+#. * upgrade is available. First %s is the distro name and the
+#. * 2nd %s is the version, e.g. "Fedora 23 Now Available"
+#: src/gs-upgrade-banner.c:85
+#, c-format
+msgid "%s %s Now Available"
+msgstr "%s %s ara disponible"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:249
-msgid "Uncontrolled chat functionality between players"
-msgstr "Funcionalitat de xat no supervisada entre jugadors"
+#. TRANSLATORS: This is the text displayed while downloading a
+#. * distro upgrade. First %s is the distro name and the 2nd %s
+#. * is the version, e.g. "Downloading Fedora 23"
+#: src/gs-upgrade-banner.c:95
+#, c-format
+msgid "Downloading %s %s"
+msgstr "S'estan baixant %s %s"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:252
-msgid "No way to talk with other players"
-msgstr "Sense possibilitat de parlar amb els altres jugadors"
+#. TRANSLATORS: This is the text displayed when a distro
+#. * upgrade has been downloaded and is ready to be installed.
+#. * First %s is the distro name and the 2nd %s is the version,
+#. * e.g. "Fedora 23 Ready to be Installed"
+#: src/gs-upgrade-banner.c:106
+#, c-format
+msgid "%s %s Ready to be Installed"
+msgstr "%s %s preparat per instal·lar-se"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:255
-msgid "Uncontrolled audio or video chat functionality between players"
-msgstr "Funcionalitat de xat d'àudio o vídeo no supervisada entre jugadors"
+#. TRANSLATORS: this is a title for Fedora distro upgrades
+#: src/gs-upgrade-banner.ui:34
+#: plugins/fedora-distro-upgrades/gs-plugin-fedora-distro-upgrades.c:420
+msgid "A major upgrade, with new features and added polish."
+msgstr "Una actualització major, amb noves funcionalitat i més polida."
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:258
-msgid "No sharing of social network usernames or email addresses"
-msgstr ""
-"Sense compartició en les xarxes socials de noms d'usuari ni adreces de correu "
-"electrònic"
+#: src/gs-upgrade-banner.ui:54
+msgid "_Learn More"
+msgstr "_Més informació"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:261
-msgid "Sharing social network usernames or email addresses"
+#: src/gs-upgrade-banner.ui:100
+msgid ""
+"It is recommended that you back up your data and files before upgrading."
 msgstr ""
-"Compartició en les xarxes socials de noms d'usuari o adreces de correu electrònic"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:264
-msgid "No sharing of user information with 3rd parties"
-msgstr "No es comparteix informació de l'usuari amb terceres parts"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:267
-msgid "Sharing user information with 3rd parties"
-msgstr "Compartició d'informació de l'usuari amb terceres parts"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:270
-msgid "No sharing of physical location to other users"
-msgstr "No es comparteix la ubicació física amb altres usuaris"
-
-#. TRANSLATORS: content rating description
-#: src/gs-content-rating.c:273
-msgid "Sharing physical location to other users"
-msgstr "Compartició la ubicació física amb altres usuaris"
-
-#: src/gs-menus.ui:7
-msgid "_Software Sources"
-msgstr "_Fonts de programari"
-
-#: src/gs-menus.ui:14
-msgid "_About"
-msgstr "_Quant"
+"Us recomanem que feu una còpia de seguretat de les vostres dades abans "
+"d'actualitzar."
 
-#: src/gs-menus.ui:18
-msgid "_Quit"
-msgstr "_Surt"
+#: src/gs-upgrade-banner.ui:118
+msgid "_Download"
+msgstr "_Baixa"
 
 #: src/org.gnome.Software.desktop.in:4
 msgid "Add, remove or update software on this computer"
@@ -3033,510 +3106,492 @@ msgstr ""
 "Actualitzacions;Actualització;Fonts;Dipòsits;Preferències;Instal·lació;"
 "Desinstal·lació;Aplicació;Programa;Apli;Botiga;"
 
-#. TRANSLATORS: initial start
-#: src/gs-shell-loading.c:63
-msgid "Software catalog is being downloaded"
-msgstr "S'està baixant el catàleg de programari"
-
-#. TRANSLATORS: initial start
-#: src/gs-shell-loading.c:68
-msgid "Software catalog is being loaded"
-msgstr "S'està carregant el catàleg de programari"
-
-#: src/gs-shell-loading.ui:7
-msgid "Loading page"
-msgstr "S'està carregant la pàgina"
-
-#: src/gs-shell-loading.ui:53
-msgid "Starting up…"
-msgstr "S'està iniciant…"
-
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:30
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:30
 msgctxt "Menu of AudioVideo"
 msgid "All"
 msgstr "Tots"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:33
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:33
 msgctxt "Menu of AudioVideo"
 msgid "Featured"
 msgstr "Destacat"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:36
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:36
 msgctxt "Menu of AudioVideo"
 msgid "Audio Creation & Editing"
 msgstr "Edició i creació d'àudio"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:42
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:42
 msgctxt "Menu of AudioVideo"
 msgid "Music Players"
 msgstr "Reproductors de música"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:51
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:51
 msgctxt "Menu of Development"
 msgid "All"
 msgstr "Tots"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:54
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:54
 msgctxt "Menu of Development"
 msgid "Featured"
 msgstr "Destacat"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:57
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:57
 msgctxt "Menu of Development"
 msgid "Debuggers"
 msgstr "Depuradors"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:60
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:60
 msgctxt "Menu of Development"
 msgid "IDEs"
 msgstr "Entorns integrats de desenvolupament"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:69
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:69
 msgctxt "Menu of Education and Science"
 msgid "All"
 msgstr "Totes"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:73
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:73
 msgctxt "Menu of Education and Science"
 msgid "Featured"
 msgstr "Destacat"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:77
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:77
 msgctxt "Menu of Education and Science"
 msgid "Artificial Intelligence"
 msgstr "Intel·ligència artificial"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:80
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:80
 msgctxt "Menu of Education and Science"
 msgid "Astronomy"
 msgstr "Astronomia"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:84
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:84
 msgctxt "Menu of Education and Science"
 msgid "Chemistry"
 msgstr "Química"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:88
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:88
 msgctxt "Menu of Education and Science"
 msgid "Languages"
 msgstr "Llengües"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:92
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:92
 msgctxt "Menu of Education and Science"
 msgid "Math"
 msgstr "Matemàtiques"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:99
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:99
 msgctxt "Menu of Education and Science"
 msgid "Robotics"
 msgstr "Robòtica"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:108
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:108
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "All"
 msgstr "Tots"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:111
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:111
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Featured"
 msgstr "Destacat"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:114
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:114
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Action"
 msgstr "Acció"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:117
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:117
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Adventure"
 msgstr "Aventura"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:120
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:120
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Arcade"
 msgstr "Arcade"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:123
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:123
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Blocks"
 msgstr "Blocs"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:126
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:126
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Board"
 msgstr "Taula"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:129
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:129
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Card"
 msgstr "Cartes"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:132
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:132
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Emulators"
 msgstr "Emuladors"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:135
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:135
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Kids"
 msgstr "Mainada"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:138
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:138
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Logic"
 msgstr "Lògica"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:141
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:141
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Role Playing"
 msgstr "Jocs de rol"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:144
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:144
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Sports"
 msgstr "Esports"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:148
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:148
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Strategy"
 msgstr "Estratègia"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:156
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:156
 msgctxt "Menu of Graphics"
 msgid "All"
 msgstr "Tots"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:159
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:159
 msgctxt "Menu of Graphics"
 msgid "Featured"
 msgstr "Destacat"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:162
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:162
 msgctxt "Menu of Graphics"
 msgid "3D Graphics"
 msgstr "Gràfics 3D"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:165
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:165
 msgctxt "Menu of Graphics"
 msgid "Photography"
 msgstr "Fotografia"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:168
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:168
 msgctxt "Menu of Graphics"
 msgid "Scanning"
 msgstr "Escaneig"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:171
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:171
 msgctxt "Menu of Graphics"
 msgid "Vector Graphics"
 msgstr "Gràfics vectorials"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:174
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:174
 msgctxt "Menu of Graphics"
 msgid "Viewers"
 msgstr "Visualitzador"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:182
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:182
 msgctxt "Menu of Office"
 msgid "All"
 msgstr "Tots"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:185
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:185
 msgctxt "Menu of Office"
 msgid "Featured"
 msgstr "Destacat"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:188
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:188
 msgctxt "Menu of Office"
 msgid "Calendar"
 msgstr "Calendari"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:192
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:192
 msgctxt "Menu of Office"
 msgid "Database"
 msgstr "Base de dades"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:195
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:195
 msgctxt "Menu of Office"
 msgid "Finance"
 msgstr "Finances"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:199
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:199
 msgctxt "Menu of Office"
 msgid "Word Processor"
 msgstr "Processador de textos"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:208
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:208
 msgctxt "Menu of Addons"
 msgid "Fonts"
 msgstr "Tipus de lletra"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:211
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:211
 msgctxt "Menu of Addons"
 msgid "Codecs"
 msgstr "Còdecs"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:214
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:214
 msgctxt "Menu of Addons"
 msgid "Input Sources"
 msgstr "Fonts d'entrada"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:217
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:217
 msgctxt "Menu of Addons"
 msgid "Language Packs"
 msgstr "Paquets d'idioma"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:220
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:220
 msgctxt "Menu of Addons"
 msgid "Shell Extensions"
 msgstr "Extensions del Shell"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:223
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:223
 msgctxt "Menu of Addons"
 msgid "Localization"
 msgstr "Localització"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:226
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:226
 msgctxt "Menu of Addons"
 msgid "Hardware Drivers"
 msgstr "Controladors de maquinari"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:234
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:234
 msgctxt "Menu of Communication"
 msgid "All"
 msgstr "Tots"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:237
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:237
 msgctxt "Menu of Communication"
 msgid "Featured"
 msgstr "Destacat"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:240
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:240
 msgctxt "Menu of Communication"
 msgid "Chat"
 msgstr "Xat"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:247
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:247
 msgctxt "Menu of Communication"
 msgid "News"
 msgstr "Notícies"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:251
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:251
 msgctxt "Menu of Communication"
 msgid "Web Browsers"
 msgstr "Navegador web"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:259
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:259
 msgctxt "Menu of Utility"
 msgid "All"
 msgstr "Tots"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:262
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:262
 msgctxt "Menu of Utility"
 msgid "Featured"
 msgstr "Destacat"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:265
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:265
 msgctxt "Menu of Utility"
 msgid "Text Editors"
 msgstr "Editors de text"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:273
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:273
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "All"
 msgstr "Tots"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:276
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:276
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "Featured"
 msgstr "Destacat"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:279
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:279
 msgctxt "Menu of Art"
 msgid "Art"
 msgstr "Art"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:282
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:282
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "Biography"
 msgstr "Biografia"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:285
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:285
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "Comics"
 msgstr "Còmics"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:288
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:288
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "Fiction"
 msgstr "Ficció"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:291
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:291
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "Health"
 msgstr "Salut"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:294
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:294
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "History"
 msgstr "Història"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:297
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:297
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "Lifestyle"
 msgstr "Estil de vida"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:300
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:300
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "Politics"
 msgstr "Política"
 
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:303
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:303
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "Sports"
 msgstr "Esports"
 
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Audio & Video
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:312
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:312
 msgid "Audio & Video"
 msgstr "Àudio i vídeo"
 
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Development
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:315
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:315
 msgid "Developer Tools"
 msgstr "Eines de desenvolupament"
 
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Education & Science
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:318
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:318
 msgid "Education & Science"
 msgstr "Educació i ciència"
 
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Game
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:321
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:321
 msgid "Games"
 msgstr "Jocs"
 
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Graphics
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:324
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:324
 msgid "Graphics & Photography"
 msgstr "Gràfics i fotografia"
 
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Office
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:327
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:327
 msgid "Productivity"
 msgstr "Productivitat"
 
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Communication
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:333
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:333
 msgid "Communication & News"
 msgstr "Notícies i comunicació"
 
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Reference
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:336
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:336
 msgid "Reference"
 msgstr "Referència"
 
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Utilities
-#: src/plugins/gs-desktop-common.c:339
+#: plugins/core/gs-desktop-common.c:339
 msgid "Utilities"
 msgstr "Utilitats"
 
 #. TRANSLATORS: tool that is used when copying profiles system-wide
-#: src/plugins/gs-install-appstream.c:118
+#: plugins/external-appstream/gs-install-appstream.c:118
 msgid "GNOME Software AppStream system-wide installer"
 msgstr "L'instal·lar del sistema del Programari del GNOME"
 
-#: src/plugins/gs-install-appstream.c:120
+#: plugins/external-appstream/gs-install-appstream.c:120
 msgid "Failed to parse command line arguments"
 msgstr "Ha fallat l'anàlisi dels arguments de la línia d'ordres"
 
 #. TRANSLATORS: user did not specify a valid filename
-#: src/plugins/gs-install-appstream.c:127
+#: plugins/external-appstream/gs-install-appstream.c:127
 msgid "You need to specify exactly one filename"
 msgstr "Heu d'especificar un nom de fitxer exactament"
 
 #. TRANSLATORS: only able to install files as root
-#: src/plugins/gs-install-appstream.c:134
+#: plugins/external-appstream/gs-install-appstream.c:134
 msgid "This program can only be used by the root user"
 msgstr "Aquest programa només pot ser utilitzat per l'usuari root"
 
 #. TRANSLATORS: error details
-#: src/plugins/gs-install-appstream.c:142
+#: plugins/external-appstream/gs-install-appstream.c:142
 msgid "Failed to validate content type"
 msgstr "No s'ha pogut validar el tipus de contingut"
 
 #. TRANSLATORS: error details
-#: src/plugins/gs-install-appstream.c:149
+#: plugins/external-appstream/gs-install-appstream.c:149
 msgid "Failed to copy"
 msgstr "S'ha produït un error en copiar"
 
 #. TRANSLATORS: this is a group of updates that are not
 #. * packages and are not shown in the main list
-#: src/plugins/gs-plugin-generic-updates.c:65
+#: plugins/core/gs-plugin-generic-updates.c:65
 msgid "OS Updates"
 msgstr "Actualitzacions del SO"
 
 #. TRANSLATORS: this is a longer description of the
 #. * "OS Updates" string
-#: src/plugins/gs-plugin-generic-updates.c:70
+#: plugins/core/gs-plugin-generic-updates.c:70
 msgid "Includes performance, stability and security improvements."
 msgstr "Inclou millores de rendiment, d'estabilitat i de seguretat."
 
-#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Epiphany.metainfo.xml.in:6
+#: plugins/epiphany/org.gnome.Software.Plugin.Epiphany.metainfo.xml.in:6
 msgid "Web Apps Support"
-msgstr ""
+msgstr "Compatibilitat amb Web Apps"
 
-#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Epiphany.metainfo.xml.in:7
+#: plugins/epiphany/org.gnome.Software.Plugin.Epiphany.metainfo.xml.in:7
 msgid "Run popular web applications in a browser"
-msgstr ""
+msgstr "Executeu aplicacions populars al navegador"
 
-#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Flatpak.metainfo.xml.in:6
+#: plugins/flatpak/org.gnome.Software.Plugin.Flatpak.metainfo.xml.in:6
 msgid "Flatpak Support"
-msgstr ""
+msgstr "Compatibilitat amb Flatpak"
 
-#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Flatpak.metainfo.xml.in:7
+#: plugins/flatpak/org.gnome.Software.Plugin.Flatpak.metainfo.xml.in:7
 msgid "Flatpak is a framework for desktop applications on Linux"
-msgstr ""
+msgstr "Flatpak és un espai de treball per aplicacions d'escriptori a Linux"
 
-#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Fwupd.metainfo.xml.in:6
+#: plugins/fwupd/org.gnome.Software.Plugin.Fwupd.metainfo.xml.in:6
 msgid "Firmware Upgrade Support"
-msgstr ""
+msgstr "Compatibilitat amb actualitzacions de microprogramari"
 
-#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Fwupd.metainfo.xml.in:7
+#: plugins/fwupd/org.gnome.Software.Plugin.Fwupd.metainfo.xml.in:7
 msgid "Provides support for firmware upgrades"
-msgstr ""
+msgstr "Proveeix compatibilitat amb actualitzacions de microprogramari"
 
-#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Limba.metainfo.xml.in:6
+#: plugins/limba/org.gnome.Software.Plugin.Limba.metainfo.xml.in:6
 msgid "Limba Support"
-msgstr ""
+msgstr "Compatibilitat amb Limba"
 
-#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Limba.metainfo.xml.in:7
+#: plugins/limba/org.gnome.Software.Plugin.Limba.metainfo.xml.in:7
 msgid "Limba provides developers a way to easily create software bundles"
-msgstr ""
+msgstr "Limba proveeix als desenvolupadors una manera senzilla de fer paquets de programari"
 
-#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Odrs.metainfo.xml.in:6
+#: plugins/odrs/org.gnome.Software.Plugin.Odrs.metainfo.xml.in:6
 msgid "Open Desktop Ratings Support"
-msgstr ""
+msgstr "Compatibilitat amb Open Desktop Ratings"
 
-#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Odrs.metainfo.xml.in:7
+#: plugins/odrs/org.gnome.Software.Plugin.Odrs.metainfo.xml.in:7
 msgid "ODRS is a service providing user reviews of applications"
-msgstr ""
+msgstr "ODRS que proporciona ressenyes d'usuaris d'aplicacions"
 
-#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Snap.metainfo.xml.in:6
+#: plugins/snap/org.gnome.Software.Plugin.Snap.metainfo.xml.in:6
 msgid "Snappy Support"
 msgstr "Compatibilitat amb Snappy"
 
-#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Snap.metainfo.xml.in:7
+#: plugins/snap/org.gnome.Software.Plugin.Snap.metainfo.xml.in:7
 msgid "A snap is a universal Linux package"
-msgstr ""
+msgstr "Un «snap» és un paquet Linux universal"
 
-#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Steam.metainfo.xml.in:6
+#: plugins/steam/org.gnome.Software.Plugin.Steam.metainfo.xml.in:6
 msgid "Steam Support"
-msgstr ""
+msgstr "Compatibilitat amb Steam"
 
-#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Steam.metainfo.xml.in:7
+#: plugins/steam/org.gnome.Software.Plugin.Steam.metainfo.xml.in:7
 msgid "The ultimate entertainment platform from Valve"
-msgstr ""
+msgstr "La plataforma d'entreteniment de Valve"
 
 #~ msgid "About Software"
 #~ msgstr "Quant al programari"
@@ -3710,9 +3765,11 @@ msgstr ""
 #~ msgid "This software comes from a 3rd party."
 #~ msgstr "Aquest programa ve d'una tercera part."
 
-#~ msgid "This software comes from a 3rd party and may contain non-free components."
+#~ msgid ""
+#~ "This software comes from a 3rd party and may contain non-free components."
 #~ msgstr ""
-#~ "Aquest programa ve d'una tercera part i pot contenir components no lliures."
+#~ "Aquest programa ve d'una tercera part i pot contenir components no "
+#~ "lliures."
 
 #~ msgid "This software may contain non-free components."
 #~ msgstr "Aquest programa pot contenir components no lliures."
@@ -4269,8 +4326,8 @@ msgstr ""
 #~ "itself. Please wait for another update and try again."
 #~ msgstr ""
 #~ "No s'ha pogut instal·lar l'actualització. Això és degut habitualment a un "
-#~ "problema amb l'actualització. Espereu a una actualització nova i torneu-ho a "
-#~ "provar."
+#~ "problema amb l'actualització. Espereu a una actualització nova i torneu-"
+#~ "ho a provar."
 
 #~ msgid "Internet Only Application"
 #~ msgstr "Aplicació d'Internet"
@@ -4292,8 +4349,8 @@ msgstr ""
 
 #~ msgid "An offline update was requested but no packages required updating."
 #~ msgstr ""
-#~ "Es va sol·licitar una actualització fora de línia però no hi havia cap paquet "
-#~ "per actualitzar. "
+#~ "Es va sol·licitar una actualització fora de línia però no hi havia cap "
+#~ "paquet per actualitzar. "
 
 #~ msgid "No space was left on the drive."
 #~ msgstr "No quedava espai lliure al disc."
@@ -4302,7 +4359,8 @@ msgstr ""
 #~ msgstr "No es va poder instal·lar una actualització."
 
 #~ msgid "The offline update failed in an unexpected way."
-#~ msgstr "L'actualització fora de línia va fallar d'una manera no determinada."
+#~ msgstr ""
+#~ "L'actualització fora de línia va fallar d'una manera no determinada."
 
 #~ msgid "No sources found."
 #~ msgstr "No s'ha trobat cap font."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]