[gnome-software] Update Swedish translationcommit 8865ece5a210a70c390ef832afa62ca9a4fb47c9
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:  Thu Mar 2 11:39:54 2017 +0000

  Update Swedish translation

 po/sv.po | 2393 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------
 1 files changed, 1542 insertions(+), 851 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 97ef4ca..f392c83 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,10 +1,10 @@
 # Swedish translation for gnome-software.
-# Copyright © 2014-2016 gnome-software's COPYRIGHT HOLDER
+# Copyright © 2014-2017 gnome-software's COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the gnome-software package.
 #
 # Translators:
 # Mattias Eriksson <snaggen gmail com>, 2014.
-# Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>, 2015, 2016.
+# Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>, 2015, 2016, 2017.
 # Sebastian Rasmussen <sebras gmail com>, 2016.
 #
 msgid ""
@@ -12,8 +12,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-software master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "software&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-09-06 13:59+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-09-07 18:30+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-02-21 13:18+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-02-22 14:34+0100\n"
 "Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -21,17 +21,17 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.8\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in.h:1
+#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:7
 msgid "GNOME Software"
 msgstr "GNOME Programvara"
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in.h:2
+#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:8
 msgid "Application manager for GNOME"
 msgstr "Programhanterare för GNOME"
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in.h:3
+#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:10
 msgid ""
 "Software allows you to find and install new applications and system "
 "extensions and remove existing installed applications."
@@ -39,7 +39,7 @@ msgstr ""
 "Programvara gör det möjligt att hitta och installera nya program och "
 "systemkomponenter, samt att ta bort befintligt installerade program."
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in.h:4
+#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:14
 msgid ""
 "GNOME Software showcases featured and popular applications with useful "
 "descriptions and multiple screenshots per application. Applications can be "
@@ -52,35 +52,43 @@ msgstr ""
 "det även möjligt att uppdatera systemet genom ett frånkopplat "
 "uppdateringsförfarande."
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in.h:5
+#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:25
 msgid "Overview panel"
 msgstr "Översiktspanel"
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in.h:6
+#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:29
 msgid "Details panel"
 msgstr "Detaljpanel"
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in.h:7
+#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:33
 msgid "Installed panel"
 msgstr "Installerat-panel"
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in.h:8
+#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:37
 msgid "Updates panel"
 msgstr "Uppdateringspanel"
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in.h:9
+#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:41
 msgid "The update details"
 msgstr "Detaljerna för uppdateringen"
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in.h:10
+#: data/appdata/org.gnome.Software.appdata.xml.in:682
 msgid "The GNOME Project"
 msgstr "GNOME-projektet"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:1
+#: data/org.gnome.software.external-appstream.policy.in:11
+msgid "Install an appstream file into a system location"
+msgstr "Installera en appstream-fil till en systemplats"
+
+#: data/org.gnome.software.external-appstream.policy.in:12
+msgid "Installing an appstream file into a system location"
+msgstr "Installerar en appstream-fil till en systemplats"
+
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:5
 msgid "A list of compatible projects"
 msgstr "En lista över kompatibla projekt"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:2
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:6
 msgid ""
 "This is a list of compatible projects we should show such as GNOME, KDE and "
 "XFCE."
@@ -88,11 +96,23 @@ msgstr ""
 "Detta är en lista över kompatibla projekt som vi bör visa som GNOME, KDE och "
 "XFCE."
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:3
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:10
+msgid "Whether to manage updates in GNOME Software"
+msgstr "Huruvida uppdateringar ska hanteras i GNOME Programvara"
+
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:11
+msgid ""
+"If disabled, GNOME Software will hide the updates panel and not perform any "
+"automatic updates actions."
+msgstr ""
+"Om inaktiverad kommer GNOME Programvara att dölja uppdateringspanelen och "
+"inte utföra några automatiska uppdateringsåtgärder."
+
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:15
 msgid "Whether to automatically download updates"
 msgstr "Huruvida uppdateringar ska hämtas automatiskt"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:4
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:16
 msgid ""
 "If enabled, GNOME Software automatically downloads updates in the background "
 "and prompts the user to install them when ready."
@@ -100,19 +120,40 @@ msgstr ""
 "Om aktiverat, kommer GNOME Programvara automatiskt att hämta uppdateringar i "
 "bakgrunden och ber användaren installera dem när de är redo."
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:5
-msgid "Whether it's the very first run of GNOME Software"
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:20
+msgid "Whether to automatically refresh when on a metered connection"
+msgstr ""
+"Huruvida automatisk uppdatering ska ske för anslutning med begränsad "
+"surfmängd"
+
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:21
+msgid ""
+"If enabled, GNOME Software automatically refreshes in the background even "
+"when using a metered connection (eventually downloading some metadata, "
+"checking for updates, etc., which may incur in costs for the user)."
+msgstr ""
+"Om aktiverad kommer GNOME Programvara att uppdatera automatiskt i bakgrunden "
+"även på en anslutning med begränsad surfmängd (hämtar förr eller senare "
+"metadata, söker efter uppdateringar o.s.v., vilket kan leda till kostnader "
+"för användaren)."
+
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:25
+msgid "Whether it’s the very first run of GNOME Software"
 msgstr "Huruvida det är den första körningen av GNOME Programvara"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:6
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:29
 msgid "Show star ratings next to applications"
 msgstr "Visa stjärnbetyg intill program"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:7
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:33
+msgid "Filter applications based on the default branch set for the remote"
+msgstr "Filtrera program baserat på standardgrenen som ställts in för fjärren"
+
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:37
 msgid "Non-free applications show a warning dialog before install"
 msgstr "Icke-fria program visar en varningsdialog före installation"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:8
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:38
 msgid ""
 "When non-free applications are installed a warning dialog can be shown. This "
 "controls if that dialog is suppressed."
@@ -120,21 +161,21 @@ msgstr ""
 "När icke-fria program installeras kan en varningsdialog visas. Detta styr om "
 "dialogen undertrycks."
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:9
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:42
 msgid "A list of popular applications"
 msgstr "En lista över populära program"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:10
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:43
 msgid "A list of applications to use, overriding the system defined ones."
 msgstr ""
 "En lista över program att använda, som åsidosätter de som definieras av "
 "systemet."
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:11
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:47
 msgid "The list of extra sources that have been previously enabled"
 msgstr "En lista över extra källor som tidigare har varit aktiverade"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:12
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:48
 msgid ""
 "The list of sources that have been previously enabled when installing third-"
 "party applications."
@@ -142,250 +183,312 @@ msgstr ""
 "En lista över källor som tidigare har varit aktiverade vid installation av "
 "tredjepartsprogram."
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:13
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:52
 msgid "The last update check timestamp"
 msgstr "Tidsstämpeln för den senaste uppdateringskontrollen"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:14
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:56
 msgid "The last upgrade notification timestamp"
 msgstr "Tidsstämpeln för den senaste uppgraderingsaviseringen"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:15
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:60
 msgid "The timestamp of the first security update, cleared after update"
 msgstr ""
 "Tidsstämpeln för den första säkerhetsuppdateringen, rensas efter uppdatering"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:16
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:64
 msgid "The last update timestamp"
 msgstr "Tidsstämpeln för den senaste uppdateringen"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:17
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:68
+msgid "The age in seconds to verify the upstream screenshot is still valid"
+msgstr ""
+"Tiden i sekunder för att bekräfta att skärmbilden uppströms fortfarande är "
+"giltig"
+
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:69
+msgid ""
+"Choosing a larger value will mean less round-trips to the remote server but "
+"updates to the screenshots may take longer to show to the user. A value of 0 "
+"means to never check the server if the image already exists in the cache."
+msgstr ""
+"Att välja ett högre värde betyder färre omvägar till fjärrservern men det "
+"kan ta längre tid innan uppdateringar till skärmbilderna visas för "
+"användaren. Värdet 0 betyder att vi aldrig kontrollerar servern om bilden "
+"redan finns i cachen."
+
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:78
 msgid "The server to use for application reviews"
 msgstr "Servern som används för programomdömen"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:18
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:82
 msgid "The minimum karma score for reviews"
 msgstr "Den minsta karmapoängen för omdömen"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:19
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:83
 msgid "Reviews with karma less than this number will not be shown."
 msgstr "Omdömen med karma mindre än detta tal kommer inte att visas."
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:20
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:87
 msgid "A list of official sources that should not be considered 3rd party"
 msgstr "En lista över officiella källor som inte ska anses vara tredje part"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:21
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:91
 msgid "A list of official sources that should be considered free software"
 msgstr "En lista över officiella källor som ska anses vara fri programvara"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:22
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:95
 msgid ""
 "The licence URL to use when an application should be considered free software"
 msgstr "Licens-URL att använda då ett program ska anses vara fri programvara"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:23
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:99
 msgid "Install bundled applications for all users on the system where possible"
 msgstr ""
 "Installera paketerade program för alla användare på systemet om möjligt"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:24
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:103
 msgid "Show the folder management UI"
 msgstr "Visa användargränssnittet för mapphantering"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:25
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:107
 msgid "Allow access to the Software Sources dialog"
 msgstr "Tillåt åtkomst till dialogen Programvarukällor"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:26
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:111
 msgid "Offer upgrades for pre-releases"
 msgstr "Erbjud uppgraderingar för förhandsutgåvor"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:27
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:115
 msgid "Show some UI elements informing the user that an app is non-free"
 msgstr ""
 "Visa gränssnittselement som informerar användaren om att ett program är icke-"
 "fritt"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:28
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:119
 msgid "Show the prompt to install nonfree software sources"
 msgstr "Visa prompten för att installera icke-fria programvarukällor"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:29
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:123
 msgid "Show non-free software in search results"
 msgstr "Visa icke-fri programvara i sökresultat"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:30
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:127
+msgid "Show the installed size for apps in the list of installed applications"
+msgstr ""
+"Visa den installerade storleken för program i listan över installerade "
+"program"
+
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:131
 msgid "The URI that explains nonfree and proprietary software"
 msgstr "URI som förklarar icke-fri och proprietär programvara"
 
-#: ../data/org.gnome.software.gschema.xml.h:31
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:135
 msgid "A list of non-free sources that can be optionally enabled"
 msgstr "En lista över icke-fria källor som valfritt kan aktiveras"
 
-#: ../src/gs-app-folder-dialog.ui.h:1
+#: data/org.gnome.software.gschema.xml:139
+msgid ""
+"A list of URLs pointing to appstream files that will be downloaded into an "
+"app-info folder"
+msgstr ""
+"En lista över URL:er som pekar till appstream-filer som kommer att hämtas "
+"till en app-info-mapp"
+
+#: src/gs-app-folder-dialog.ui:5
 msgid "Add to Application Folder"
 msgstr "Lägg till i programmapp"
 
-#: ../src/gs-app-folder-dialog.ui.h:2 ../src/gs-app-folder-dialog.c:322
-#: ../src/gs-removal-dialog.ui.h:2 ../src/gs-review-dialog.ui.h:3
-#: ../src/gs-shell-details.c:358 ../src/gs-shell-details.ui.h:6
-#: ../src/gs-shell-installed.c:529 ../src/gs-upgrade-banner.ui.h:5
+#: src/gs-app-folder-dialog.ui:16 src/gs-app-folder-dialog.c:322
+#: src/gs-removal-dialog.ui:33 src/gs-review-dialog.ui:23
+#: src/gs-shell-details.c:366 src/gs-shell-details.ui:330
+#: src/gs-shell-installed.c:607 src/gs-upgrade-banner.ui:133
 msgid "_Cancel"
 msgstr "A_vbryt"
 
-#: ../src/gs-app-folder-dialog.ui.h:3 ../src/gs-app-folder-dialog.c:327
+#: src/gs-app-folder-dialog.ui:24 src/gs-app-folder-dialog.c:327
 msgid "_Add"
 msgstr "_Lägg till"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#. TRANSLATORS: this is the small blue label on the tile
-#. * that tells the user the application is installed
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-app-tile.ui.h:1 ../src/gs-app-addon-row.c:97
-#: ../src/gs-app-row.ui.h:1 ../src/gs-feature-tile.c:66
-#: ../src/gs-popular-tile.c:72 ../src/gs-popular-tile.c:75
-#: ../src/gs-summary-tile.c:78 ../src/gs-summary-tile.ui.h:1
-#: ../src/gs-popular-tile.ui.h:1
+#: src/gs-app-tile.ui:51 src/gs-app-addon-row.c:103 src/gs-app-row.ui:209
+#: src/gs-feature-tile.c:66 src/gs-popular-tile.c:70
 msgid "Installed"
 msgstr "Installerad"
 
-#: ../src/gnome-software-local-file.desktop.in.h:1
+#: src/gnome-software-local-file.desktop.in:3
 msgid "Software Install"
 msgstr "Installera programvara"
 
-#: ../src/gnome-software-local-file.desktop.in.h:2
+#: src/gnome-software-local-file.desktop.in:4
 msgid "Install selected software on the system"
 msgstr "Installera valda programvaror på systemet"
 
-#: ../src/gnome-software.ui.h:1
+#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
+#: src/gnome-software-local-file.desktop.in:10
+#| msgid "Software Install"
+msgid "system-software-install"
+msgstr "system-software-install"
+
+#: src/gnome-software.ui:10
 msgid "Select All"
 msgstr "Markera allt"
 
-#: ../src/gnome-software.ui.h:2
+#: src/gnome-software.ui:16
 msgid "Select None"
 msgstr "Avmarkera allt"
 
-#. TRANSLATORS: this is the application name
-#. set the window title back to default
-#. TRANSLATORS: this is the main window title
-#: ../src/gnome-software.ui.h:3 ../src/gs-application.c:378
-#: ../src/gs-shell.c:266 ../src/org.gnome.Software.desktop.in.h:1
+#: src/gnome-software.ui:24 src/org.gnome.Software.desktop.in:3
 msgid "Software"
 msgstr "Programvara"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gnome-software.ui.h:4 ../src/gs-sources-dialog.ui.h:2
-#: ../src/gs-update-dialog.ui.h:1
+#: src/gnome-software.ui:43 src/gs-sources-dialog.ui:23
+#: src/gs-update-dialog.ui:21
 msgid "Go back"
 msgstr "Gå bakåt"
 
 #. Translators: A label for a button to show all available software.
-#: ../src/gnome-software.ui.h:6
+#: src/gnome-software.ui:77
 msgid "_All"
 msgstr "_Allt"
 
 #. Translators: A label for a button to show only software which is already installed.
-#: ../src/gnome-software.ui.h:8
+#: src/gnome-software.ui:104
 msgid "_Installed"
 msgstr "_Installerat"
 
 #. Translators: A label for a button to show only updates which are available to install.
-#: ../src/gnome-software.ui.h:10
+#: src/gnome-software.ui:155
 msgid "_Updates"
 msgstr "_Uppdateringar"
 
-#: ../src/gs-app-addon-row.c:91 ../src/gs-app-row.c:439
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:7
+#: src/gnome-software.ui:251
+msgid "Search"
+msgstr "Sök"
+
+#. button in the info bar
+#: src/gnome-software.ui:349 src/gs-sources-dialog.ui:6
+#: src/gs-sources-dialog.ui:46
+msgid "Software Sources"
+msgstr "Programvarukällor"
+
+#. button in the info bar
+#: src/gnome-software.ui:360
+msgid "Examine Disk"
+msgstr "Undersök disk"
+
+#. button in the info bar
+#. TRANSLATORS: this is a link to the
+#. * control-center network panel
+#: src/gnome-software.ui:371 src/gs-shell-updates.c:858
+msgid "Network Settings"
+msgstr "Nätverksinställningar"
+
+#. button in the info bar
+#: src/gnome-software.ui:382
+msgid "Restart Now"
+msgstr "Starta om nu"
+
+#. button in the info bar
+#: src/gnome-software.ui:393
+msgid "More Information"
+msgstr "Mer information"
+
+#: src/gs-app-addon-row.c:97 src/gs-app-row.c:430 src/gs-shell-details.ui:344
 msgid "Pending"
 msgstr "Väntar"
 
 #. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
 #. * shows the status of an application being installed
-#. TRANSLATORS: this is the small blue label on the tile
-#. * that tells the user the application is being installed
-#: ../src/gs-app-addon-row.c:101 ../src/gs-app-row.c:219
-#: ../src/gs-shell-details.c:410 ../src/gs-summary-tile.c:86
+#: src/gs-app-addon-row.c:107 src/gs-app-row.c:219 src/gs-shell-details.c:418
 msgid "Installing"
 msgstr "Installerar"
 
 #. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
 #. * shows the status of an application being erased
-#. TRANSLATORS: this is the small blue label on the tile
-#. * that tells the user the application is being removed
-#: ../src/gs-app-addon-row.c:105 ../src/gs-app-row.c:225
-#: ../src/gs-summary-tile.c:94
+#: src/gs-app-addon-row.c:111 src/gs-app-row.c:225
 msgid "Removing"
 msgstr "Tar bort"
 
-#: ../src/gs-app-folder-dialog.c:311
+#: src/gs-app-folder-dialog.c:311
 msgid "Folder Name"
 msgstr "Mappnamn"
 
 #. TRANSLATORS: this is a command line option
-#: ../src/gs-application.c:98
+#: src/gs-application.c:101
 msgid "Start up mode: either ‘updates’, ‘updated’, ‘installed’ or ‘overview’"
 msgstr ""
 "Uppstartsläge: antingen ”updates” (uppdateringar) , ”updated” (uppdaterat), "
 "”installed” (installerat) eller ”overview” (översikt)"
 
-#: ../src/gs-application.c:98
+#: src/gs-application.c:101
 msgid "MODE"
 msgstr "LÄGE"
 
-#: ../src/gs-application.c:100
+#: src/gs-application.c:103
 msgid "Search for applications"
 msgstr "Sök efter program"
 
-#: ../src/gs-application.c:100
+#: src/gs-application.c:103
 msgid "SEARCH"
 msgstr "SÖKNING"
 
-#: ../src/gs-application.c:102
+#: src/gs-application.c:105
 msgid "Show application details (using application ID)"
 msgstr "Visa programdetaljer (utifrån program-ID)"
 
-#: ../src/gs-application.c:102
+#: src/gs-application.c:105 src/gs-application.c:109
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
-#: ../src/gs-application.c:104
+#: src/gs-application.c:107
 msgid "Show application details (using package name)"
 msgstr "Visa programdetaljer (utifrån paketnamn)"
 
-#: ../src/gs-application.c:104
+#: src/gs-application.c:107
 msgid "PKGNAME"
 msgstr "PKTNAMN"
 
-#: ../src/gs-application.c:106
+#: src/gs-application.c:109
+msgid "Install the application (using application ID)"
+msgstr "Installera programmet (utifrån program-ID)"
+
+#: src/gs-application.c:111
 msgid "Open a local package file"
 msgstr "Öppna en lokal paketfil"
 
-#: ../src/gs-application.c:106
+#: src/gs-application.c:111
 msgid "FILENAME"
 msgstr "FILNAMN"
 
-#: ../src/gs-application.c:108
+#: src/gs-application.c:113
+msgid ""
+"The kind of interaction expected for this action: either ‘none’, ‘notify’, "
+"or ‘full’"
+msgstr ""
+"Typen av interaktion som förväntas för denna åtgärd: antingen "
+"”none” (ingen), ”notify” (avisera) eller ”full”"
+
+#: src/gs-application.c:116
 msgid "Show verbose debugging information"
 msgstr "Visa utökad felsökningsinformation"
 
-#: ../src/gs-application.c:110
+#: src/gs-application.c:118
 msgid "Show profiling information for the service"
 msgstr "Visa profileringsinformation för tjänsten"
 
-#: ../src/gs-application.c:112
+#: src/gs-application.c:120
 msgid "Quit the running instance"
 msgstr "Avsluta den körande instansen"
 
-#: ../src/gs-application.c:114
+#: src/gs-application.c:122
 msgid "Prefer local file sources to AppStream"
 msgstr "Föredra lokala filkällor framför AppStream"
 
-#: ../src/gs-application.c:116
+#: src/gs-application.c:124
 msgid "Show version number"
 msgstr "Visa versionsnummer"
 
-#: ../src/gs-application.c:371
+#: src/gs-application.c:313
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Mattias Eriksson <snaggen gmail com>\n"
@@ -394,209 +497,208 @@ msgstr ""
 "Skicka synpunkter på översättningen till\n"
 "<tp-sv listor tp-sv se>."
 
-#. TRANSLATORS: this is the title of the about window
-#: ../src/gs-application.c:375
-msgid "About Software"
-msgstr "Om Programvara"
+#. TRANSLATORS: this is the title of the about window, e.g.
+#. * 'About Software' or 'About Application Installer' where the %s is
+#. * the application name chosen by the distro
+#: src/gs-application.c:320
+#, c-format
+msgid "About %s"
+msgstr "Om %s"
 
 #. TRANSLATORS: well, we seem to think so, anyway
-#: ../src/gs-application.c:381
+#: src/gs-application.c:324
 msgid "A nice way to manage the software on your system."
 msgstr "Ett trevligt sätt att hantera programvaran på ditt system."
 
 #. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
 #. * allows the application to be easily installed
-#: ../src/gs-app-row.c:172
+#: src/gs-app-row.c:172
 msgid "Visit website"
 msgstr "Besök webbplatsen"
 
 #. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
 #. * allows the application to be easily installed.
 #. * The ellipsis indicates that further steps are required
-#: ../src/gs-app-row.c:177
+#: src/gs-app-row.c:177
 msgid "Install…"
 msgstr "Installera…"
 
 #. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
 #. * allows to cancel a queued install of the application
-#: ../src/gs-app-row.c:184
+#: src/gs-app-row.c:184
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
 #. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
 #. * allows the application to be easily installed
-#. TRANSLATORS: this is a button in the updates panel
-#. * that allows the app to be easily updated live
 #. TRANSLATORS: update the fw
 #. TRANSLATORS: button text
-#: ../src/gs-app-row.c:193 ../src/gs-app-row.c:200 ../src/gs-page.c:385
-#: ../src/gs-common.c:341
+#: src/gs-app-row.c:193 src/gs-page.c:366 src/gs-common.c:283
 msgid "Install"
 msgstr "Installera"
 
+#. TRANSLATORS: this is a button in the updates panel
+#. * that allows the app to be easily updated live
+#: src/gs-app-row.c:200
+msgid "Update"
+msgstr "Uppdatera"
+
 #. TRANSLATORS: this is a button next to the search results that
 #. * allows the application to be easily removed
 #. TRANSLATORS: this is button text to remove the application
-#: ../src/gs-app-row.c:204 ../src/gs-app-row.c:213 ../src/gs-page.c:531
+#: src/gs-app-row.c:204 src/gs-app-row.c:213 src/gs-page.c:517
 msgid "Remove"
 msgstr "Ta bort"
 
 #. TRANSLATORS: during the update the device
 #. * will restart into a special update-only mode
-#: ../src/gs-app-row.c:329
+#: src/gs-app-row.c:330
 msgid "Device cannot be used during update."
 msgstr "Enhet kan inte användas under uppdatering."
 
 #. TRANSLATORS: this refers to where the app came from
-#: ../src/gs-app-row.c:339 ../src/gs-shell-details.ui.h:34
+#: src/gs-app-row.c:340 src/gs-shell-details.ui:985
 msgid "Source"
 msgstr "Källa"
 
-#. security sandbox
-#: ../src/gs-app-row.ui.h:3 ../src/gs-shell-details.ui.h:28
-msgid "Sandboxed"
-msgstr "I sandlåda"
-
 #. TRANSLATORS: this is when the service name is not known
-#: ../src/gs-auth-dialog.c:70
+#: src/gs-auth-dialog.c:70
 msgid "To continue you need to sign in."
 msgstr "Du måste logga in för att fortsätta."
 
 #. TRANSLATORS: the %s is a service name, e.g. "Ubuntu One"
-#: ../src/gs-auth-dialog.c:74
+#: src/gs-auth-dialog.c:74
 #, c-format
 msgid "To continue you need to sign in to %s."
 msgstr "Du måste logga in på %s för att fortsätta."
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-auth-dialog.ui.h:1
+#: src/gs-auth-dialog.ui:70
 msgid "Email address"
 msgstr "E-postadress"
 
-#: ../src/gs-auth-dialog.ui.h:2
+#: src/gs-auth-dialog.ui:94
 msgid "I have an account already"
 msgstr "Jag har redan ett konto"
 
-#: ../src/gs-auth-dialog.ui.h:3
+#: src/gs-auth-dialog.ui:113
 msgid "Password"
 msgstr "Lösenord"
 
-#: ../src/gs-auth-dialog.ui.h:4
+#: src/gs-auth-dialog.ui:137
 msgid "I want to register for an account now"
 msgstr "Jag vill registrera ett konto nu"
 
-#: ../src/gs-auth-dialog.ui.h:5
+#: src/gs-auth-dialog.ui:154
 msgid "I have forgotten my password"
 msgstr "Jag har glömt mitt lösenord"
 
-#: ../src/gs-auth-dialog.ui.h:6
+#: src/gs-auth-dialog.ui:181
 msgid "Sign in automatically next time"
 msgstr "Logga in automatiskt nästa gång"
 
-#: ../src/gs-auth-dialog.ui.h:7
+#: src/gs-auth-dialog.ui:210
 msgid "Enter your one-time pin for two-factor authentication."
 msgstr "Ange din engångs-pin för tvåfaktorsautentisering."
 
-#: ../src/gs-auth-dialog.ui.h:8
+#: src/gs-auth-dialog.ui:223
 msgid "PIN"
 msgstr "PIN"
 
-#: ../src/gs-auth-dialog.ui.h:9
+#: src/gs-auth-dialog.ui:337
 msgid "Continue"
 msgstr "Fortsätt"
 
 #. TRANSLATORS: this is where all applications that don't
 #. * fit in other groups are put
-#: ../src/gs-category.c:193
+#: src/gs-category.c:193
 msgid "Other"
 msgstr "Övrigt"
 
 #. TRANSLATORS: this is a subcategory matching all the
 #. * different apps in the parent category, e.g. "Games"
-#: ../src/gs-category.c:198
+#: src/gs-category.c:198
 msgid "All"
 msgstr "Alla"
 
 #. TRANSLATORS: this is a subcategory of featured apps
-#: ../src/gs-category.c:202
+#: src/gs-category.c:202
 msgid "Featured"
 msgstr "I blickfånget"
 
 #. TRANSLATORS: this is a what we use in notifications if the app's name is unknown
-#: ../src/gs-dbus-helper.c:293
+#: src/gs-dbus-helper.c:293
 msgid "An application"
 msgstr "Ett program"
 
 #. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app needs additional MIME types.
-#: ../src/gs-dbus-helper.c:299
+#: src/gs-dbus-helper.c:299
 #, c-format
 msgid "%s is requesting additional file format support."
 msgstr "%s efterfrågar ytterligare stöd för filformat."
 
 #. TRANSLATORS: notification title
-#: ../src/gs-dbus-helper.c:301
+#: src/gs-dbus-helper.c:301
 msgid "Additional MIME Types Required"
 msgstr "Ytterligare MIME-typer krävs"
 
 #. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app needs additional fonts.
-#: ../src/gs-dbus-helper.c:305
+#: src/gs-dbus-helper.c:305
 #, c-format
 msgid "%s is requesting additional fonts."
 msgstr "%s efterfrågar ytterligare typsnitt."
 
 #. TRANSLATORS: notification title
-#: ../src/gs-dbus-helper.c:307
+#: src/gs-dbus-helper.c:307
 msgid "Additional Fonts Required"
 msgstr "Ytterligare typsnitt krävs"
 
 #. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app needs additional codecs.
-#: ../src/gs-dbus-helper.c:311
+#: src/gs-dbus-helper.c:311
 #, c-format
 msgid "%s is requesting additional multimedia codecs."
 msgstr "%s efterfrågar ytterligare multimediakodekar."
 
 #. TRANSLATORS: notification title
-#: ../src/gs-dbus-helper.c:313
+#: src/gs-dbus-helper.c:313
 msgid "Additional Multimedia Codecs Required"
 msgstr "Ytterligare multimediakodekar krävs"
 
 #. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app needs additional printer drivers.
-#: ../src/gs-dbus-helper.c:317
+#: src/gs-dbus-helper.c:317
 #, c-format
 msgid "%s is requesting additional printer drivers."
 msgstr "%s efterfrågar ytterligare skrivardrivrutiner."
 
 #. TRANSLATORS: notification title
-#: ../src/gs-dbus-helper.c:319
+#: src/gs-dbus-helper.c:319
 msgid "Additional Printer Drivers Required"
 msgstr "Ytterligare skrivardrivrutiner krävs"
 
 #. TRANSLATORS: this is a notification displayed when an app wants to install additional packages.
-#: ../src/gs-dbus-helper.c:323
+#: src/gs-dbus-helper.c:323
 #, c-format
 msgid "%s is requesting additional packages."
 msgstr "%s efterfrågar ytterligare paket."
 
 #. TRANSLATORS: notification title
-#: ../src/gs-dbus-helper.c:325
+#: src/gs-dbus-helper.c:325
 msgid "Additional Packages Required"
 msgstr "Ytterligare paket krävs"
 
 #. TRANSLATORS: this is a button that launches gnome-software
-#: ../src/gs-dbus-helper.c:334
+#: src/gs-dbus-helper.c:334
 msgid "Find in Software"
 msgstr "Sök i Programvara"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-first-run-dialog.ui.h:1
+#: src/gs-first-run-dialog.ui:7 src/gs-first-run-dialog.ui:16
 msgid "Welcome"
 msgstr "Välkommen"
 
-#: ../src/gs-first-run-dialog.ui.h:2
+#: src/gs-first-run-dialog.ui:50
 msgid "Welcome to Software"
 msgstr "Välkommen till Programvara"
 
-#: ../src/gs-first-run-dialog.ui.h:3
+#: src/gs-first-run-dialog.ui:66
 msgid ""
 "Software lets you install all the software you need, all from one place. See "
 "our recommendations, browse the categories, or search for the applications "
@@ -606,37 +708,37 @@ msgstr ""
 "ställe. Se våra rekommendationer, bläddra i kategorierna, eller sök efter de "
 "program du vill ha."
 
-#: ../src/gs-first-run-dialog.ui.h:4
+#: src/gs-first-run-dialog.ui:85
 msgid "_Let’s Go Shopping"
 msgstr "_Då sätter vi igång"
 
 #. TRANSLATORS: Here are 2 strings the same as in gtk/gtkbox.c
 #. in GTK+ project. Please use the same translation.
-#: ../src/gs-hiding-box.c:383
+#: src/gs-hiding-box.c:383
 msgid "Spacing"
 msgstr "Utrymme"
 
-#: ../src/gs-hiding-box.c:384
+#: src/gs-hiding-box.c:384
 msgid "The amount of space between children"
 msgstr "Mängden utrymme mellan barn"
 
 #. TRANSLATORS: this is the status in the history UI,
 #. * where we are showing the application was removed
-#: ../src/gs-history-dialog.c:83
+#: src/gs-history-dialog.c:83
 msgctxt "app status"
 msgid "Removed"
 msgstr "Borttagen"
 
 #. TRANSLATORS: this is the status in the history UI,
 #. * where we are showing the application was installed
-#: ../src/gs-history-dialog.c:89
+#: src/gs-history-dialog.c:89
 msgctxt "app status"
 msgid "Installed"
 msgstr "Installerad"
 
 #. TRANSLATORS: this is the status in the history UI,
 #. * where we are showing the application was updated
-#: ../src/gs-history-dialog.c:95
+#: src/gs-history-dialog.c:95
 msgctxt "app status"
 msgid "Updated"
 msgstr "Uppdaterad"
@@ -644,32 +746,31 @@ msgstr "Uppdaterad"
 #. TRANSLATORS: this is the status in the history UI,
 #. * where we are showing that something happened to the
 #. * application but we don't know what
-#: ../src/gs-history-dialog.c:101
+#: src/gs-history-dialog.c:101
 msgctxt "app status"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Okänt"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-history-dialog.ui.h:1
+#: src/gs-history-dialog.ui:6
 msgid "History"
 msgstr "Historik"
 
 #. TRANSLATORS: this is a prompt message, and
 #. * '%s' is an application summary, e.g. 'GNOME Clocks'
-#: ../src/gs-page.c:376
+#: src/gs-page.c:357
 #, c-format
 msgid "Prepare %s"
 msgstr "Förbered %s"
 
 #. TRANSLATORS: this is a prompt message, and '%s' is an
 #. * source name, e.g. 'GNOME Nightly'
-#: ../src/gs-page.c:500
+#: src/gs-page.c:486
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove the %s source?"
 msgstr "Är du säker att du vill ta bort källan %s?"
 
 #. TRANSLATORS: longer dialog text
-#: ../src/gs-page.c:504
+#: src/gs-page.c:490
 #, c-format
 msgid ""
 "All applications from %s will be removed, and you will have to re-install "
@@ -680,38 +781,26 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: this is a prompt message, and '%s' is an
 #. * application summary, e.g. 'GNOME Clocks'
-#: ../src/gs-page.c:512
+#: src/gs-page.c:498
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove %s?"
 msgstr "Är du säker att du vill ta bort %s?"
 
 #. TRANSLATORS: longer dialog text
-#: ../src/gs-page.c:515
+#: src/gs-page.c:501
 #, c-format
 msgid "%s will be removed, and you will have to install it to use it again."
 msgstr ""
 "%s kommer att tas bort, och du måste installera det för att använda det igen."
 
-#. TRANSLATORS: this is a group of updates that are not
-#. * packages and are not shown in the main list
-#: ../src/gs-plugin-loader.c:1048
-msgid "OS Updates"
-msgstr "Systemuppdateringar"
-
-#. TRANSLATORS: this is a longer description of the
-#. * "OS Updates" string
-#: ../src/gs-plugin-loader.c:1053
-msgid "Includes performance, stability and security improvements."
-msgstr "Innehåller prestanda-, stabilitets- och säkerhetsförbättringar."
-
 #. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
 #. * addon, but it can't be listed for some reason
-#: ../src/gs-plugin-loader.c:1729 ../src/gs-shell-extras.c:386
+#: src/gs-plugin-loader.c:1906 src/gs-shell-extras.c:389
 #, c-format
 msgid "No addon codecs are available for the %s format."
 msgstr "Inga kodek-tillägg finns tillgängliga för %s-formatet."
 
-#: ../src/gs-plugin-loader.c:1732
+#: src/gs-plugin-loader.c:1909
 #, c-format
 msgid ""
 "Information about %s, as well as options for how to get a codec that can "
@@ -720,7 +809,9 @@ msgstr ""
 "Information om %s, samt alternativ för hur du införskaffar en kodek som kan "
 "spela detta format finns på webbplatsen."
 
-#: ../src/gs-removal-dialog.c:128
+#. TRANSLATORS: This is a text displayed during a distro upgrade. %s
+#. will be replaced by the name and version of distro, e.g. 'Fedora 23'.
+#: src/gs-removal-dialog.c:128
 #, c-format
 msgid ""
 "Some of the currently installed software is not compatible with %s. If you "
@@ -729,95 +820,93 @@ msgstr ""
 "Viss nu installerad programvara är inte kompatibel med %s. Om du fortsätter "
 "kommer följande att tas bort automatiskt under uppgraderingen:"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-removal-dialog.ui.h:1
+#: src/gs-removal-dialog.ui:27
 msgid "Incompatible Software"
 msgstr "Inkompatibel programvara"
 
-#: ../src/gs-removal-dialog.ui.h:3
+#: src/gs-removal-dialog.ui:40
 msgid "_Continue"
 msgstr "_Fortsätt"
 
 #. TRANSLATORS: lighthearted star rating description;
 #. *      A really bad application
-#: ../src/gs-review-dialog.c:98
+#: src/gs-review-dialog.c:98
 msgid "Hate it"
 msgstr "Hatar det"
 
 #. TRANSLATORS: lighthearted star rating description;
 #. *      Not a great application
-#: ../src/gs-review-dialog.c:102
-msgid "Don't like it"
+#: src/gs-review-dialog.c:102
+msgid "Don’t like it"
 msgstr "Tycker inte om det"
 
 #. TRANSLATORS: lighthearted star rating description;
 #. *      A fairly-good application
-#: ../src/gs-review-dialog.c:106
-msgid "It's OK"
+#: src/gs-review-dialog.c:106
+msgid "It’s OK"
 msgstr "Det är OK"
 
 #. TRANSLATORS: lighthearted star rating description;
 #. *      A good application
-#: ../src/gs-review-dialog.c:110
+#: src/gs-review-dialog.c:110
 msgid "Like it"
 msgstr "Tycker om det"
 
 #. TRANSLATORS: lighthearted star rating description;
 #. *      A really awesome application
-#: ../src/gs-review-dialog.c:114
+#: src/gs-review-dialog.c:114
 msgid "Love it"
 msgstr "Älskar det"
 
 #. TRANSLATORS: the review can't just be copied and pasted
-#: ../src/gs-review-dialog.c:136
+#: src/gs-review-dialog.c:136
 msgid "Please take more time writing the review"
 msgstr "Ta mer tid på dig att skriva omdömet"
 
 #. TRANSLATORS: the review is not acceptable
-#: ../src/gs-review-dialog.c:140
+#: src/gs-review-dialog.c:140
 msgid "Please choose a star rating"
 msgstr "Välj ett stjärnbetyg"
 
 #. TRANSLATORS: the review is not acceptable
-#: ../src/gs-review-dialog.c:144
+#: src/gs-review-dialog.c:144
 msgid "The summary is too short"
 msgstr "Sammanfattningen är för kort"
 
 #. TRANSLATORS: the review is not acceptable
-#: ../src/gs-review-dialog.c:148
+#: src/gs-review-dialog.c:148
 msgid "The summary is too long"
 msgstr "Sammanfattningen är för lång"
 
 #. TRANSLATORS: the review is not acceptable
-#: ../src/gs-review-dialog.c:152
+#: src/gs-review-dialog.c:152
 msgid "The description is too short"
 msgstr "Beskrivningen är för kort"
 
 #. TRANSLATORS: the review is not acceptable
-#: ../src/gs-review-dialog.c:156
+#: src/gs-review-dialog.c:156
 msgid "The description is too long"
 msgstr "Beskrivningen är för lång"
 
-#. vim: set noexpandtab:
 #. Translators: Title of the dialog box where the users can write and publish their opinions about the apps.
-#: ../src/gs-review-dialog.ui.h:2
+#: src/gs-review-dialog.ui:11
 msgid "Post Review"
 msgstr "Skicka omdöme"
 
 #. Translators: A button to publish the user's opinion about the app.
-#: ../src/gs-review-dialog.ui.h:5
+#: src/gs-review-dialog.ui:35
 msgid "_Post"
 msgstr "_Skicka"
 
-#: ../src/gs-review-dialog.ui.h:6
+#: src/gs-review-dialog.ui:85
 msgid "Rating"
 msgstr "Betyg"
 
-#: ../src/gs-review-dialog.ui.h:7
+#: src/gs-review-dialog.ui:142
 msgid "Summary"
 msgstr "Sammanfattning"
 
-#: ../src/gs-review-dialog.ui.h:8
+#: src/gs-review-dialog.ui:158
 msgid ""
 "Give a short summary of your review, for example: “Great app, would "
 "recommend”."
@@ -825,28 +914,35 @@ msgstr ""
 "Ge en kort sammanfattning av ditt omdöme, t.ex. ”Bra program, rekommenderas”."
 
 #. Translators: This is where the users enter their opinions about the apps.
-#: ../src/gs-review-dialog.ui.h:10
+#: src/gs-review-dialog.ui:199
 msgctxt "app review"
 msgid "Review"
 msgstr "Omdöme"
 
-#: ../src/gs-review-dialog.ui.h:11
+#: src/gs-review-dialog.ui:215
 msgid "What do you think of the app? Try to give reasons for your views."
 msgstr "Vad tycker du om programmet? Försök att ge skäl till dina åsikter."
 
-#: ../src/gs-review-histogram.ui.h:1
-msgid "Total"
-msgstr "Totalt"
+#. Translators: A label for the total number of reviews.
+#: src/gs-review-histogram.ui:413
+msgid "ratings in total"
+msgstr "totalt antal omdömen"
+
+#. TRANSLATORS: this is when a user doesn't specify a name
+#. This refers to the license of the application
+#: src/gs-review-row.c:72 src/gs-shell-details.ui:1106
+msgid "Unknown"
+msgstr "Okänd"
 
 #. TRANSLATORS: we explain what the action is going to do
-#: ../src/gs-review-row.c:207
+#: src/gs-review-row.c:235
 msgid "You can report reviews for abusive, rude, or discriminatory behavior."
 msgstr ""
 "Du kan rapportera omdömen för kränkande, oförskämt eller diskriminerande "
 "beteende."
 
 #. TRANSLATORS: we ask the user if they really want to do this
-#: ../src/gs-review-row.c:212
+#: src/gs-review-row.c:240
 msgid ""
 "Once reported, a review will be hidden until it has been checked by an "
 "administrator."
@@ -857,87 +953,484 @@ msgstr ""
 #. TRANSLATORS: window title when
 #. * reporting a user-submitted review
 #. * for moderation
-#: ../src/gs-review-row.c:226
+#: src/gs-review-row.c:254
 msgid "Report Review?"
 msgstr "Rapportera omdöme?"
 
 #. TRANSLATORS: button text when
 #. * sending a review for moderation
-#: ../src/gs-review-row.c:230
+#: src/gs-review-row.c:258
 msgid "Report"
 msgstr "Rapportera"
 
-#. vim: set noexpandtab:
 #. Translators: Users can express their opinions about other users' opinions about the apps.
-#: ../src/gs-review-row.ui.h:2
+#: src/gs-review-row.ui:112
 msgid "Was this review useful to you?"
 msgstr "Var detta omdöme användbart för dig?"
 
-#: ../src/gs-review-row.ui.h:3
+#: src/gs-review-row.ui:134
 msgid "Yes"
 msgstr "Ja"
 
-#: ../src/gs-review-row.ui.h:4
+#: src/gs-review-row.ui:148
 msgid "No"
 msgstr "Nej"
 
 #. Translators: Button text for indifference, only used when moderating
-#: ../src/gs-review-row.ui.h:6
+#: src/gs-review-row.ui:162
 msgid "Meh"
 msgstr "Bah"
 
-#: ../src/gs-review-row.ui.h:7
+#: src/gs-review-row.ui:196
 msgid "Report…"
 msgstr "Rapportera…"
 
-#: ../src/gs-review-row.ui.h:8
+#: src/gs-review-row.ui:211
 msgid "Remove…"
 msgstr "Ta bort…"
 
 #. TRANSLATORS: this is when we try to download a screenshot and
 #. * we get back 404
-#: ../src/gs-screenshot-image.c:220
+#: src/gs-screenshot-image.c:315
 msgid "Screenshot not found"
 msgstr "Skärmbild kunde inte hittas"
 
 #. TRANSLATORS: possibly image file corrupt or not an image
-#: ../src/gs-screenshot-image.c:236
+#: src/gs-screenshot-image.c:330
 msgid "Failed to load image"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in bild"
 
 #. TRANSLATORS: this is when we request a screenshot size that
 #. * the generator did not create or the parser did not add
-#: ../src/gs-screenshot-image.c:350
+#: src/gs-screenshot-image.c:463
 msgid "Screenshot size not found"
 msgstr "Skärmbildsstorlek kunde inte hittas"
 
 #. TRANSLATORS: this is when we try create the cache directory
 #. * but we were out of space or permission was denied
-#: ../src/gs-screenshot-image.c:378
+#: src/gs-screenshot-image.c:491
 msgid "Could not create cache"
 msgstr "Kunde inte skapa katalog för temporärlagring"
 
 #. TRANSLATORS: this is when we try to download a screenshot
 #. * that was not a valid URL
-#: ../src/gs-screenshot-image.c:424
+#: src/gs-screenshot-image.c:552
 msgid "Screenshot not valid"
 msgstr "Skärmbilden är ogiltig"
 
 #. TRANSLATORS: this is when networking is not available
-#: ../src/gs-screenshot-image.c:439
+#: src/gs-screenshot-image.c:567
 msgid "Screenshot not available"
 msgstr "Skärmbilden inte tillgänglig"
 
-#: ../src/gs-screenshot-image.c:482
+#: src/gs-screenshot-image.c:620
 msgid "Screenshot"
 msgstr "Skärmbild"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-shell-category.ui.h:1
+#. TRANSLATORS: this is part of the in-app notification,
+#. * where the first %s is a possibly multi-word localised distro
+#. * e.g. 'Fedora Project" and the second %s is the truncated
+#. * hostname, e.g. 'alt.fedoraproject.org'
+#: src/gs-shell.c:805
+#, c-format
+msgid "“%s” [%s]"
+msgstr "”%s” [%s]"
+
+#. TRANSLATORS: this is part of the in-app notification,
+#. * where the %s is a possibly multi-word localised distro
+#. * e.g. 'Fedora Project"
+#. TRANSLATORS: this is part of the in-app notification,
+#. * where the %s is the truncated hostname, e.g.
+#. * 'alt.fedoraproject.org'
+#. TRANSLATORS: this is part of the in-app notification,
+#. * where the %s is a multi-word localised app name
+#. * e.g. 'Getting things GNOME!"
+#: src/gs-shell.c:812 src/gs-shell.c:818 src/gs-shell.c:834 src/gs-shell.c:838
+#, c-format
+msgid "“%s”"
+msgstr "”%s”"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the source (e.g. "alt.fedoraproject.org")
+#: src/gs-shell.c:858
+#, c-format
+msgid "Unable to download firmware updates from %s"
+msgstr "Kunde inte hämta uppdateringar för fast programvara från %s"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the source (e.g. "alt.fedoraproject.org")
+#: src/gs-shell.c:864
+#, c-format
+msgid "Unable to download updates from %s"
+msgstr "Kunde inte hämta uppdateringar från %s"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:871
+msgid "Unable to download updates"
+msgstr "Kunde inte hämta uppdateringar"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:876
+msgid ""
+"Unable to download updates: internet access was required but wasn’t available"
+msgstr ""
+"Kunde inte hämta uppdateringar: internetanslutning krävdes men var inte "
+"tillgänglig"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the source (e.g. "alt.fedoraproject.org")
+#: src/gs-shell.c:885
+#, c-format
+msgid "Unable to download updates from %s: not enough disk space"
+msgstr "Kunde inte hämta uppdateringar %s: otillräckligt diskutrymme"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:890
+msgid "Unable to download updates: not enough disk space"
+msgstr "Kunde inte hämta uppdateringar: otillräckligt diskutrymme"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:898
+msgid "Unable to download updates: authentication was required"
+msgstr "Kunde inte hämta uppdateringar: autentisering krävdes"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:903
+msgid "Unable to download updates: authentication was invalid"
+msgstr "Kunde inte hämta uppdateringar: autentiseringen var ogiltig"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:908
+msgid ""
+"Unable to download updates: you do not have permission to install software"
+msgstr ""
+"Kunde inte hämta uppdateringar: du har inte behörighet att installera "
+"programvara"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:913
+msgid "Unable to get list of updates"
+msgstr "Kunde inte hämta lista över uppdateringar"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the first %s is the application name (e.g. "GIMP") and
+#. * the second %s is the origin, e.g. "Fedora Project [fedoraproject.org]"
+#: src/gs-shell.c:955
+#, c-format
+msgid "Unable to install %s as download failed from %s"
+msgstr "Kunde inte installera %s eftersom hämtning misslyckades från %s"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:961
+#, c-format
+msgid "Unable to install %s as download failed"
+msgstr "Kunde inte installera %s eftersom hämtning misslyckades"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the first %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#. * and the second %s is the name of the runtime, e.g.
+#. * "GNOME SDK [flatpak.gnome.org]"
+#: src/gs-shell.c:973
+#, c-format
+msgid "Unable to install %s as runtime %s not available"
+msgstr ""
+"Kunde inte installera %s eftersom exekveringsmiljön %s ej är tillgänglig"
+
+# TODO: as *it's* not supported?
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:979
+#, c-format
+msgid "Unable to install %s as not supported"
+msgstr "Kunde inte installera %s eftersom det inte stöds"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:986
+msgid "Unable to install: internet access was required but wasn’t available"
+msgstr ""
+"Kunde inte installera: internetanslutning krävdes men var inte tillgänglig"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:992
+msgid "Unable to install: the application has an invalid format"
+msgstr "Kunde inte installera: programmets format är ogiltigt"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:997
+#, c-format
+msgid "Unable to install %s: not enough disk space"
+msgstr "Kunde inte installera %s: otillräckligt diskutrymme"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:1005
+#, c-format
+msgid "Unable to install %s: authentication was required"
+msgstr "Kunde inte installera %s: autentisering krävdes"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1012
+#, c-format
+msgid "Unable to install %s: authentication was invalid"
+msgstr "Kunde inte installera %s: autentiseringen var ogiltig"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1019
+#, c-format
+msgid "Unable to install %s: you do not have permission to install software"
+msgstr ""
+"Kunde inte installera %s: du har inte behörighet att installera programvara"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * the %s is the name of the authentication service,
+#. * e.g. "Ubuntu One"
+#: src/gs-shell.c:1032
+#, c-format
+msgid "Your %s account has been suspended."
+msgstr "Ditt %s-konto har stängts av."
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:1036
+msgid "It is not possible to install software until this has been resolved."
+msgstr "Det är inte möjligt att installera programvara innan detta har lösts."
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the clickable link (e.g.
+#. * "http://example.com/what-did-i-do-wrong/";)
+#: src/gs-shell.c:1047
+#, c-format
+msgid "For more information, visit %s."
+msgstr "För mer information, besök %s."
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "Dell XPS 13")
+#: src/gs-shell.c:1056
+#, c-format
+msgid "Unable to install %s: AC power is required"
+msgstr "Kunde inte installera %s: nätspänning krävs"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1063
+#, c-format
+msgid "Unable to install %s"
+msgstr "Kunde inte installera %s"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the first %s is the app name (e.g. "GIMP") and
+#. * the second %s is the origin, e.g. "Fedora" or
+#. * "Fedora Project [fedoraproject.org]"
+#: src/gs-shell.c:1105
+#, c-format
+msgid "Unable to update %s from %s"
+msgstr "Kunde inte uppdatera %s från %s"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1111
+#, c-format
+msgid "Unable to update %s as download failed"
+msgstr "Kunde inte uppdatera %s eftersom hämtning misslyckades"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:1117
+msgid "Unable to update: internet access was required but wasn’t available"
+msgstr ""
+"Kunde inte uppdatera: internetanslutning krävdes men var inte tillgänglig"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1125
+#, c-format
+msgid "Unable to update %s: not enough disk space"
+msgstr "Kunde inte uppdatera %s: otillräckligt diskutrymme"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1134
+#, c-format
+msgid "Unable to update %s: authentication was required"
+msgstr "Kunde inte uppdatera %s: autentisering krävdes"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1141
+#, c-format
+msgid "Unable to update %s: authentication was invalid"
+msgstr "Kunde inte uppdatera %s: autentiseringen var ogiltig"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1148
+#, c-format
+msgid "Unable to update %s: you do not have permission to update software"
+msgstr ""
+"Kunde inte uppdatera %s: du har inte behörighet att uppdatera programvara"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "Dell XPS 13")
+#: src/gs-shell.c:1156
+#, c-format
+msgid "Unable to update %s: AC power is required"
+msgstr "Kunde inte uppdatera %s: nätspänning krävs"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1163
+#, c-format
+msgid "Unable to update %s"
+msgstr "Kunde inte uppdatera %s"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the first %s is the distro name (e.g. "Fedora 25") and
+#. * the second %s is the origin, e.g. "Fedora Project [fedoraproject.org]"
+#: src/gs-shell.c:1204
+#, c-format
+msgid "Unable to upgrade to %s from %s"
+msgstr "Kunde inte uppgradera till %s från %s"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the app name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1209
+#, c-format
+msgid "Unable to upgrade to %s as download failed"
+msgstr "Kunde inte uppgradera till %s eftersom hämtning misslyckades"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:1216
+msgid "Unable to upgrade: internet access was required but wasn’t available"
+msgstr ""
+"Kunde inte uppgradera: internetanslutning krävdes men var inte tillgänglig"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
+#: src/gs-shell.c:1224
+#, c-format
+msgid "Unable to upgrade to %s: not enough disk space"
+msgstr "Kunde inte uppgradera till %s: otillräckligt diskutrymme"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
+#: src/gs-shell.c:1233
+#, c-format
+msgid "Unable to upgrade to %s: authentication was required"
+msgstr "Kunde inte uppgradera till %s: autentisering krävdes"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
+#: src/gs-shell.c:1240
+#, c-format
+msgid "Unable to upgrade to %s: authentication was invalid"
+msgstr "Kunde inte uppgradera till %s: autentiseringen var ogiltig"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
+#: src/gs-shell.c:1247
+#, c-format
+msgid "Unable to upgrade to %s: you do not have permission to upgrade"
+msgstr "Kunde inte uppgradera till %s: du har inte behörighet att uppgradera"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
+#: src/gs-shell.c:1254
+#, c-format
+msgid "Unable to upgrade to %s: AC power is required"
+msgstr "Kunde inte uppgradera till %s: nätspänning krävs"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the distro name (e.g. "Fedora 25")
+#: src/gs-shell.c:1261
+#, c-format
+msgid "Unable to upgrade to %s"
+msgstr "Kunde inte uppgradera till %s"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1299
+#, c-format
+msgid "Unable to remove %s: authentication was required"
+msgstr "Kunde inte ta bort %s: autentisering krävdes"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1305
+#, c-format
+msgid "Unable to remove %s: authentication was invalid"
+msgstr "Kunde inte ta bort %s: autentiseringen var ogiltig"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1311
+#, c-format
+msgid "Unable to remove %s: you do not have permission to remove software"
+msgstr "Kunde inte ta bort %s: du har inte behörighet att ta bort programvara"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1318
+#, c-format
+msgid "Unable to remove %s: AC power is required"
+msgstr "Kunde inte ta bort %s: nätspänning krävs"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1325
+#, c-format
+msgid "Unable to remove %s"
+msgstr "Kunde inte ta bort %s"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the first %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#. * and the second %s is the name of the runtime, e.g.
+#. * "GNOME SDK [flatpak.gnome.org]"
+#: src/gs-shell.c:1367
+#, c-format
+msgid "Unable to launch %s: %s is not installed"
+msgstr "Kunde inte köra %s: %s har inte installerats"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:1374 src/gs-shell.c:1414 src/gs-shell.c:1454
+msgid "Not enough disk space — free up some space and try again"
+msgstr "Otillräckligt diskutrymme — frigör utrymme och försök igen"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:1409
+msgid "Failed to install file: authentication failed"
+msgstr "Misslyckades med att installera fil: autentisering misslyckades"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * the %s is the origin, e.g. "Fedora" or
+#. * "Fedora Project [fedoraproject.org]"
+#: src/gs-shell.c:1448
+#, c-format
+msgid "Unable to contact %s"
+msgstr "kunde inte kontakta %s"
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification,
+#. * where the %s is the application name (e.g. "GIMP")
+#: src/gs-shell.c:1463
+#, c-format
+msgid "%s needs to be restarted to use new plugins."
+msgstr "%s behöver startas om för att använda nya insticksmoduler."
+
+#. TRANSLATORS: failure text for the in-app notification
+#: src/gs-shell.c:1468
+msgid "This application needs to be restarted to use new plugins."
+msgstr "Detta program behöver startas om för att använda nya insticksmoduler."
+
+#. TRANSLATORS: need to be connected to the AC power
+#: src/gs-shell.c:1475
+msgid "AC power is required"
+msgstr "Nätspänning krävs"
+
+#: src/gs-shell-category.ui:81
 msgid "Extension Settings"
 msgstr "Tilläggsinställningar"
 
-#: ../src/gs-shell-category.ui.h:2
+#: src/gs-shell-category.ui:110
 msgid ""
 "Extensions are used at your own risk. If you have any system problems, it is "
 "recommended to disable them."
@@ -949,14 +1442,14 @@ msgstr ""
 #. * can be installed
 #. TRANSLATORS: button text in the header when firmware
 #. * can be live-installed
-#: ../src/gs-shell-details.c:267 ../src/gs-shell-details.c:287
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:2 ../src/gs-upgrade-banner.ui.h:6
+#: src/gs-shell-details.c:275 src/gs-shell-details.c:295
+#: src/gs-shell-details.ui:206 src/gs-upgrade-banner.ui:148
 msgid "_Install"
 msgstr "_Installera"
 
 #. TRANSLATORS: button text in the header when an application
 #. * can be live-updated
-#: ../src/gs-shell-details.c:292
+#: src/gs-shell-details.c:300
 msgid "_Update"
 msgstr "_Uppdatera"
 
@@ -964,21 +1457,21 @@ msgstr "_Uppdatera"
 #. * be installed.
 #. * The ellipsis indicates that further steps are required,
 #. * e.g. enabling software sources or the like
-#: ../src/gs-shell-details.c:305
+#: src/gs-shell-details.c:313
 msgid "_Install…"
 msgstr "_Installera…"
 
 #. TRANSLATORS: button text in the header when an application can be erased
-#: ../src/gs-shell-details.c:352 ../src/gs-shell-details.ui.h:5
+#: src/gs-shell-details.c:360 src/gs-shell-details.ui:242
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Ta bort"
 
-#: ../src/gs-shell-details.c:405 ../src/gs-sources-dialog.c:503
+#: src/gs-shell-details.c:413 src/gs-sources-dialog.c:506
 msgid "Removing…"
 msgstr "Ta bort…"
 
 #. TRANSLATORS: this is the warning box
-#: ../src/gs-shell-details.c:684
+#: src/gs-shell-details.c:696
 msgid ""
 "This application can only be used when there is an active internet "
 "connection."
@@ -987,90 +1480,83 @@ msgstr ""
 "internetanslutning."
 
 #. TRANSLATORS: this is where the version is not known
-#: ../src/gs-shell-details.c:811
+#: src/gs-shell-details.c:823
 msgctxt "version"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Okänd"
 
 #. TRANSLATORS: this is where the updated date is not known
-#: ../src/gs-shell-details.c:845
+#: src/gs-shell-details.c:857
 msgctxt "updated"
 msgid "Never"
 msgstr "Aldrig"
 
 #. TRANSLATORS: this is where we don't know the origin of the
 #. * application
-#: ../src/gs-shell-details.c:891
+#: src/gs-shell-details.c:903
 msgctxt "origin"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Okänd"
 
-#: ../src/gs-shell-details.c:1298
+#. TRANSLATORS: we need a remote server to process
+#: src/gs-shell-details.c:1297
+msgid "You need internet access to write a review"
+msgstr "Du behöver vara ansluten till internet för att skriva ett omdöme"
+
+#: src/gs-shell-details.c:1422
 #, c-format
-msgid "Could not find '%s'"
+msgid "Unable to find “%s”"
 msgstr "Kunde inte hitta ”%s”"
 
-#. TRANSLATORS: the file format was not recognised by
-#. * any plugin, e.g. if you try installing a .tar.gz
-#: ../src/gs-shell-details.c:1356
-msgid "The file is not supported."
-msgstr "Filen stöds inte."
-
-#. TRANSLATORS: install or removed failed
-#: ../src/gs-shell-details.c:1366 ../src/gs-common.c:161
-msgid "Sorry, this did not work"
-msgstr "Tyvärr, detta lyckades inte"
-
 #. TRANSLATORS: see the wikipedia page
-#: ../src/gs-shell-details.c:1725
+#: src/gs-shell-details.c:1935
 msgid "Public domain"
 msgstr "Allmän egendom"
 
 #. TRANSLATORS: see GNU page
-#: ../src/gs-shell-details.c:1741 ../src/gs-shell-details.ui.h:51
+#: src/gs-shell-details.c:1951 src/gs-shell-details.ui:1380
 msgid "Free Software"
 msgstr "Fri programvara"
 
 #. TRANSLATORS: for the free software popover
-#: ../src/gs-shell-details.c:1796
+#: src/gs-shell-details.c:2008
 msgid "Users are bound by the following license:"
 msgid_plural "Users are bound by the following licenses:"
 msgstr[0] "Användare är bundna till följande licens:"
 msgstr[1] "Användare är bundna till följande licenser:"
 
-#: ../src/gs-shell-details.c:1812 ../src/gs-shell-details.ui.h:55
+#: src/gs-shell-details.c:2024 src/gs-shell-details.ui:1489
 msgid "More information"
 msgstr "Mer information"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:1
+#: src/gs-shell-details.ui:7
 msgid "Details page"
 msgstr "Detaljsida"
 
 #. Translators: A label for a button to execute the selected application.
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:4
+#: src/gs-shell-details.ui:228
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Starta"
 
 #. Translators: A label for a button to add a shortcut to the selected application.
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:9
+#: src/gs-shell-details.ui:358
 msgid "_Add shortcut"
 msgstr "_Lägg till genväg"
 
 #. Translators: A label for a button to remove a shortcut to the selected application.
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:11
+#: src/gs-shell-details.ui:373
 msgid "Re_move shortcut"
 msgstr "_Ta bort genväg"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:12
+#: src/gs-shell-details.ui:468
 msgid "No screenshot provided"
 msgstr "Ingen skärmbild tillhandahållen"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:13
+#: src/gs-shell-details.ui:504
 msgid "Software Source Included"
 msgstr "Programvarukälla inkluderad"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:14
+#: src/gs-shell-details.ui:505
 msgid ""
 "This application includes a software source which provides updates, as well "
 "as access to other software."
@@ -1078,11 +1564,11 @@ msgstr ""
 "Programmet inkluderar en programvarukälla som tillhandahåller uppdateringar "
 "och tillgång till annan programvara."
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:15
+#: src/gs-shell-details.ui:518
 msgid "No Software Source Included"
 msgstr "Ingen programvarukälla inkluderad"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:16
+#: src/gs-shell-details.ui:519
 msgid ""
 "This application does not include a software source. It will not be updated "
 "with new versions."
@@ -1090,7 +1576,7 @@ msgstr ""
 "Programmet inkluderar ingen programvarukälla. Det kommer inte att uppdateras "
 "med nya versioner."
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:17
+#: src/gs-shell-details.ui:533
 msgid ""
 "This software is already provided by your distribution and should not be "
 "replaced."
@@ -1099,11 +1585,11 @@ msgstr ""
 "ersättas."
 
 #. Translators: a repository file used for installing software has been discovered.
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:19
+#: src/gs-shell-details.ui:546
 msgid "Software Source Identified"
 msgstr "Programvarukälla identifierad"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:20
+#: src/gs-shell-details.ui:547
 msgid ""
 "Adding this software source will give you access to additional software and "
 "upgrades."
@@ -1111,105 +1597,108 @@ msgstr ""
 "Att lägga till denna programvarukälla ger dig tillgång till ytterligare "
 "programvara och uppgraderingar."
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:21
+#: src/gs-shell-details.ui:548
 msgid "Only use software sources that you trust."
 msgstr "Använd endast programvarukällor som du litar på."
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:22
+#: src/gs-shell-details.ui:564
 msgid "_Website"
 msgstr "_Webbplats"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:23 ../src/gs-common.c:790
+#: src/gs-shell-details.ui:592 src/gs-common.c:515
 msgid "Details"
 msgstr "Detaljer"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:24
+#: src/gs-shell-details.ui:698
 msgid "Localized in your Language"
 msgstr "Lokalanpassad enligt ditt språk"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:25
+#: src/gs-shell-details.ui:710
 msgid "Documentation"
 msgstr "Dokumentation"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:26
+#: src/gs-shell-details.ui:722
 msgid "Release Activity"
 msgstr "Publiceringsaktivitet"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:27
+#: src/gs-shell-details.ui:734
 msgid "System Integration"
 msgstr "Systemintegration"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:29 ../src/gs-sources-dialog.ui.h:8
+#: src/gs-shell-details.ui:746
+msgid "Sandboxed"
+msgstr "I sandlåda"
+
+#: src/gs-shell-details.ui:771 src/gs-sources-dialog.ui:359
 msgid "Version"
 msgstr "Version"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:30
+#: src/gs-shell-details.ui:808
+msgid "Age Rating"
+msgstr "Åldersklassificering"
+
+#: src/gs-shell-details.ui:846
 msgid "Updated"
 msgstr "Uppdaterad"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:31
+#: src/gs-shell-details.ui:881
 msgid "Category"
 msgstr "Kategori"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:32
+#: src/gs-shell-details.ui:919
 msgid "Installed Size"
 msgstr "Installerad storlek"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:33
+#: src/gs-shell-details.ui:952
 msgid "Download Size"
 msgstr "Hämtningsstorlek"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:35
+#: src/gs-shell-details.ui:1018
 msgid "Developer"
 msgstr "Utvecklare"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:36
+#: src/gs-shell-details.ui:1052
 msgid "License"
 msgstr "Licens"
 
 #. This refers to the license of the application
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:38
+#: src/gs-shell-details.ui:1072
 msgid "Free"
 msgstr "Fri"
 
 #. This refers to the license of the application
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:40
+#: src/gs-shell-details.ui:1089
 msgid "Proprietary"
 msgstr "Proprietär"
 
-#. This refers to the license of the application
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:42
-msgid "Unknown"
-msgstr "Okänd"
-
 #. TRANSLATORS: This is the header dividing the normal
 #. * applications and the addons
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Add-ons
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:43 ../src/gs-shell-installed.c:437
-#: ../src/gs-update-list.c:128 ../src/plugins/gs-desktop-common.c:344
+#: src/gs-shell-details.ui:1160 src/gs-shell-installed.c:485
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:330
 msgid "Add-ons"
 msgstr "Tillägg"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:44
+#: src/gs-shell-details.ui:1173
 msgid "Selected add-ons will be installed with the application."
 msgstr "Valda tillägg kommer att installeras med programmet."
 
 #. Translators: Header of the section with other users' opinions about the app.
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:46
+#: src/gs-shell-details.ui:1216
 msgid "Reviews"
 msgstr "Omdömen"
 
 #. Translators: Button opening a dialog where the users can write and publish their opinions about the apps.
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:48
+#: src/gs-shell-details.ui:1232
 msgid "_Write a Review"
 msgstr "_Skriv ett omdöme"
 
 #. Translators: Button to return more application-submitted reviews.
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:50
+#: src/gs-shell-details.ui:1254
 msgid "_Show More"
 msgstr "_Visa mer"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:52
+#: src/gs-shell-details.ui:1397
 msgid ""
 "This means that the software can be freely run, copied, distributed, studied "
 "and modified."
@@ -1217,11 +1706,11 @@ msgstr ""
 "Detta betyder att programvaran fritt kan köras, kopieras, distribueras, "
 "studeras och ändras."
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:53
+#: src/gs-shell-details.ui:1456
 msgid "Proprietary Software"
 msgstr "Proprietär programvara"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:54
+#: src/gs-shell-details.ui:1473
 msgid ""
 "This means that the software is owned by an individual or a company. There "
 "are often restrictions on its use and its source code cannot usually be "
@@ -1231,27 +1720,35 @@ msgstr ""
 "finns ofta restriktioner på dess användning och dess källkod är vanligtvis "
 "inte åtkomlig."
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:56
+#: src/gs-shell-details.ui:1518
 msgid "Unknown Software License"
 msgstr "Okänd programvarulicens"
 
-#: ../src/gs-shell-details.ui.h:57
+#: src/gs-shell-details.ui:1535
 msgid "The license terms of this software are unknown."
 msgstr "Licensvillkoren för denna programvara är okända."
 
+#: src/gs-shell-details.ui:1562
+msgid "The application was rated this way because it features:"
+msgstr "Programmet fick denna klassificering eftersom det innehåller:"
+
+#: src/gs-shell-details.ui:1588
+msgid "No details were available for this rating."
+msgstr "Inga detaljer fanns tillgängliga för denna klassificering."
+
 #. TRANSLATORS: separator for a list of items
-#: ../src/gs-shell-extras.c:145
+#: src/gs-shell-extras.c:146
 msgid " and "
 msgstr " och "
 
 #. TRANSLATORS: separator for a list of items
-#: ../src/gs-shell-extras.c:148
+#: src/gs-shell-extras.c:149
 msgid ", "
 msgstr ", "
 
 #. TRANSLATORS: Application window title for fonts installation.
 #. %s will be replaced by name of the script we're searching for.
-#: ../src/gs-shell-extras.c:174
+#: src/gs-shell-extras.c:175
 #, c-format
 msgid "Available fonts for the %s script"
 msgid_plural "Available fonts for the %s scripts"
@@ -1260,39 +1757,39 @@ msgstr[1] "Tillgängliga typsnitt för skriftspråken %s"
 
 #. TRANSLATORS: Application window title for codec installation.
 #. %s will be replaced by actual codec name(s)
-#: ../src/gs-shell-extras.c:182
+#: src/gs-shell-extras.c:183
 #, c-format
 msgid "Available software for %s"
 msgid_plural "Available software for %s"
 msgstr[0] "Tillgänglig programvara för %s"
 msgstr[1] "Tillgängliga programvaror för %s"
 
-#: ../src/gs-shell-extras.c:224
+#: src/gs-shell-extras.c:225
 msgid "Unable to Find Requested Software"
 msgstr "Kan inte hitta begärd programvara"
 
 #. TRANSLATORS: This string is used for codecs that weren't found
-#: ../src/gs-shell-extras.c:320
+#: src/gs-shell-extras.c:323
 #, c-format
 msgid "%s not found"
 msgstr "%s kunde inte hittas"
 
 #. TRANSLATORS: hyperlink title
-#: ../src/gs-shell-extras.c:324
+#: src/gs-shell-extras.c:327
 msgid "on the website"
 msgstr "på webbplatsen"
 
 #. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
 #. * addon, but it can't be listed for some reason
-#: ../src/gs-shell-extras.c:331
+#: src/gs-shell-extras.c:334
 #, c-format
 msgid "No applications are available that provide the file %s."
 msgstr "Inga program finns tillgängliga som tillhandahåller filen %s."
 
 #. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
 #. * hyperlink with the "on the website" text
-#: ../src/gs-shell-extras.c:335 ../src/gs-shell-extras.c:346
-#: ../src/gs-shell-extras.c:357
+#: src/gs-shell-extras.c:338 src/gs-shell-extras.c:349
+#: src/gs-shell-extras.c:360
 #, c-format
 msgid ""
 "Information about %s, as well as options for how to get missing applications "
@@ -1303,21 +1800,21 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
 #. * addon, but it can't be listed for some reason
-#: ../src/gs-shell-extras.c:342 ../src/gs-shell-extras.c:364
+#: src/gs-shell-extras.c:345 src/gs-shell-extras.c:367
 #, c-format
 msgid "No applications are available for %s support."
 msgstr "Inga program finns tillgängliga för %s-stöd."
 
 #. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
 #. * addon, but it can't be listed for some reason
-#: ../src/gs-shell-extras.c:353
+#: src/gs-shell-extras.c:356
 #, c-format
 msgid "%s is not available."
 msgstr "%s är inte tillgängligt."
 
 #. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
 #. * hyperlink with the "on the website" text
-#: ../src/gs-shell-extras.c:368
+#: src/gs-shell-extras.c:371
 #, c-format
 msgid ""
 "Information about %s, as well as options for how to get an application that "
@@ -1328,14 +1825,14 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
 #. * addon, but it can't be listed for some reason
-#: ../src/gs-shell-extras.c:375
+#: src/gs-shell-extras.c:378
 #, c-format
 msgid "No fonts are available for the %s script support."
 msgstr "Inga typsnitt som stöder skriftspråket %s finns tillgängliga."
 
 #. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
 #. * hyperlink with the "on the website" text
-#: ../src/gs-shell-extras.c:379
+#: src/gs-shell-extras.c:382
 #, c-format
 msgid ""
 "Information about %s, as well as options for how to get additional fonts "
@@ -1346,7 +1843,7 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
 #. * hyperlink with the "on the website" text
-#: ../src/gs-shell-extras.c:390
+#: src/gs-shell-extras.c:393
 #, c-format
 msgid ""
 "Information about %s, as well as options for how to get a codec that can "
@@ -1357,14 +1854,14 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
 #. * addon, but it can't be listed for some reason
-#: ../src/gs-shell-extras.c:397
+#: src/gs-shell-extras.c:400
 #, c-format
 msgid "No Plasma resources are available for %s support."
 msgstr "Inga Plasma-resurser finns tillgängliga för %s-stöd."
 
 #. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
 #. * hyperlink with the "on the website" text
-#: ../src/gs-shell-extras.c:401
+#: src/gs-shell-extras.c:404
 #, c-format
 msgid ""
 "Information about %s, as well as options for how to get additional Plasma "
@@ -1375,14 +1872,14 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: this is when we know about an application or
 #. * addon, but it can't be listed for some reason
-#: ../src/gs-shell-extras.c:408
+#: src/gs-shell-extras.c:411
 #, c-format
 msgid "No printer drivers are available for %s."
 msgstr "Inga skrivardrivrutiner finns tillgängliga för %s."
 
 #. TRANSLATORS: first %s is the codec name, and second %s is a
 #. * hyperlink with the "on the website" text
-#: ../src/gs-shell-extras.c:412
+#: src/gs-shell-extras.c:415
 #, c-format
 msgid ""
 "Information about %s, as well as options for how to get a driver that "
@@ -1391,12 +1888,13 @@ msgstr ""
 "Information om %s, samt alternativ för hur du införskaffar en drivrutin som "
 "stöder denna skrivare kan hittas %s."
 
-#: ../src/gs-shell-extras.c:457
+#. TRANSLATORS: hyperlink title
+#: src/gs-shell-extras.c:460
 msgid "this website"
 msgstr "denna webbplats"
 
 #. TRANSLATORS: no codecs were found. First %s will be replaced by actual codec name(s), second %s is a link 
titled "this website"
-#: ../src/gs-shell-extras.c:461
+#: src/gs-shell-extras.c:464
 #, c-format
 msgid ""
 "Unfortunately, the %s you were searching for could not be found. Please see "
@@ -1409,91 +1907,89 @@ msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 "Tyvärr kunde %s som du sökte efter inte hittas. Se %s för mer information."
 
-#: ../src/gs-shell-extras.c:542 ../src/gs-shell-extras.c:590
-#: ../src/gs-shell-extras.c:640
+#: src/gs-shell-extras.c:538 src/gs-shell-extras.c:593
+#: src/gs-shell-extras.c:633
 msgid "Failed to find any search results"
 msgstr "Kunde inte hitta några sökresultat"
 
-#: ../src/gs-shell-extras.c:814
+#: src/gs-shell-extras.c:817
 #, c-format
 msgid "%s file format"
 msgstr "%s-filformat"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-shell-extras.ui.h:1
+#: src/gs-shell-extras.ui:7
 msgid "Codecs page"
 msgstr "Kodeksida"
 
 #. TRANSLATORS: This is the header dividing the normal
 #. * applications and the system ones
-#: ../src/gs-shell-installed.c:427
+#: src/gs-shell-installed.c:481
 msgid "System Applications"
 msgstr "Systemprogram"
 
-#: ../src/gs-shell-installed.c:537
+#: src/gs-shell-installed.c:615
 msgid "Click on items to select them"
 msgstr "Klicka på poster för att välja dem"
 
-#: ../src/gs-shell-installed.c:737
+#: src/gs-shell-installed.c:819
 msgid "Select"
 msgstr "Markera"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-shell-installed.ui.h:1
+#: src/gs-shell-installed.ui:7
 msgid "Installed page"
 msgstr "Installerat-sida"
 
-#: ../src/gs-shell-installed.ui.h:2
+#: src/gs-shell-installed.ui:65
 msgid "_Add to Folder…"
 msgstr "_Lägg till i mapp…"
 
-#: ../src/gs-shell-installed.ui.h:3
+#: src/gs-shell-installed.ui:73
 msgid "_Move to Folder…"
 msgstr "_Flytta till mapp…"
 
-#: ../src/gs-shell-installed.ui.h:4
+#: src/gs-shell-installed.ui:81
 msgid "_Remove from Folder"
 msgstr "_Ta bort från mapp"
 
-#: ../src/gs-shell-moderate.ui.h:1
+#: src/gs-shell-moderate.ui:7
 msgid "Moderate page"
 msgstr "Modereringssida"
 
-#: ../src/gs-shell-moderate.ui.h:2
+#: src/gs-shell-moderate.ui:87
 msgid "There are no reviews to moderate"
 msgstr "Det finns inga omdömen att moderera"
 
 #. add button
-#: ../src/gs-shell-overview.c:243
+#: src/gs-shell-overview.c:264
 msgid "More…"
 msgstr "Mer…"
 
 #. TRANSLATORS: this is a heading for audio applications which
 #. * have been featured ('recommended') by the distribution
-#: ../src/gs-shell-overview.c:422
+#: src/gs-shell-overview.c:430
 msgid "Recommended Audio & Video Applications"
 msgstr "Rekommenderade ljud- & videoprogram"
 
 #. TRANSLATORS: this is a heading for games which have been
 #. * featured ('recommended') by the distribution
-#: ../src/gs-shell-overview.c:427
+#: src/gs-shell-overview.c:435
 msgid "Recommended Games"
 msgstr "Rekommenderade Spel"
 
 #. TRANSLATORS: this is a heading for graphics applications
 #. * which have been featured ('recommended') by the distribution
-#: ../src/gs-shell-overview.c:432
+#: src/gs-shell-overview.c:440
 msgid "Recommended Graphics Applications"
 msgstr "Rekommenderade grafikprogram"
 
 #. TRANSLATORS: this is a heading for office applications which
 #. * have been featured ('recommended') by the distribution
-#: ../src/gs-shell-overview.c:437
+#: src/gs-shell-overview.c:445
 msgid "Recommended Productivity Applications"
 msgstr "Rekommenderade produktivitetsprogram"
 
 #. TRANSLATORS: this is the proprietary info bar
-#: ../src/gs-shell-overview.c:712
+#: src/gs-shell-overview.c:745
 msgid ""
 "Provides access to additional software, including web browsers and games."
 msgstr ""
@@ -1501,7 +1997,7 @@ msgstr ""
 "och spel."
 
 #. TRANSLATORS: this is the proprietary info bar
-#: ../src/gs-shell-overview.c:716
+#: src/gs-shell-overview.c:749
 msgid "Proprietary software has restrictions on use and access to source code."
 msgstr ""
 "Proprietär programvara har restriktioner kring användning av och åtkomst "
@@ -1509,146 +2005,148 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: this is the clickable
 #. * link on the proprietary info bar
-#: ../src/gs-shell-overview.c:723 ../src/gs-sources-dialog.c:262
+#: src/gs-shell-overview.c:756 src/gs-sources-dialog.c:264
 msgid "Find out more…"
 msgstr "Lär dig mer…"
 
 #. TRANSLATORS: button to turn on proprietary software sources
-#: ../src/gs-shell-overview.c:757
+#: src/gs-shell-overview.c:789
 msgid "Enable"
 msgstr "Aktivera"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-shell-overview.ui.h:1
+#: src/gs-shell-overview.ui:7
 msgid "Overview page"
 msgstr "Översiktssida"
 
-#: ../src/gs-shell-overview.ui.h:2
+#: src/gs-shell-overview.ui:49
 msgid "Enable Proprietary Software Sources?"
 msgstr "Aktivera proprietära programvarukällor?"
 
-#: ../src/gs-shell-overview.ui.h:3
+#: src/gs-shell-overview.ui:117
+msgid "Featured Application"
+msgstr "Program i blickfånget"
+
+#: src/gs-shell-overview.ui:150
 msgid "Categories"
 msgstr "Kategorier"
 
 #. Translators: This is a heading for software which has been featured ('picked') by the distribution.
-#: ../src/gs-shell-overview.ui.h:5
-msgid "Editor's Picks"
+#: src/gs-shell-overview.ui:310
+msgid "Editor’s Picks"
 msgstr "Redaktionens val"
 
-#: ../src/gs-shell-overview.ui.h:6
+#: src/gs-shell-overview.ui:382
 msgid "No Application Data Found"
 msgstr "Inget programdata hittades"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-shell-search.ui.h:1
+#: src/gs-shell-search.ui:7
 msgid "Search page"
 msgstr "Söksida"
 
-#: ../src/gs-shell-search.ui.h:2
+#: src/gs-shell-search.ui:54
 msgid "No Application Found"
 msgstr "Inget program hittades"
 
 #. TRANSLATORS: Time in 24h format
-#: ../src/gs-shell-updates.c:197
+#: src/gs-shell-updates.c:197
 msgid "%R"
 msgstr "%R"
 
 #. TRANSLATORS: Time in 12h format
-#: ../src/gs-shell-updates.c:200
+#: src/gs-shell-updates.c:200
 msgid "%l:%M %p"
 msgstr "%l:%M %p"
 
 #. TRANSLATORS: This is the word "Yesterday" followed by a
 #. time string in 24h format. i.e. "Yesterday, 14:30"
-#: ../src/gs-shell-updates.c:206
+#: src/gs-shell-updates.c:206
 msgid "Yesterday, %R"
 msgstr "Igår %R"
 
 #. TRANSLATORS: This is the word "Yesterday" followed by a
 #. time string in 12h format. i.e. "Yesterday, 2:30 PM"
-#: ../src/gs-shell-updates.c:210
+#: src/gs-shell-updates.c:210
 msgid "Yesterday, %l:%M %p"
 msgstr "Igår %l:%M %p"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.c:213
+#: src/gs-shell-updates.c:213
 msgid "Two days ago"
 msgstr "Två dagar sedan"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.c:215
+#: src/gs-shell-updates.c:215
 msgid "Three days ago"
 msgstr "Tre dagar sedan"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.c:217
+#: src/gs-shell-updates.c:217
 msgid "Four days ago"
 msgstr "Fyra dagar sedan"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.c:219
+#: src/gs-shell-updates.c:219
 msgid "Five days ago"
 msgstr "Fem dagar sedan"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.c:221
+#: src/gs-shell-updates.c:221
 msgid "Six days ago"
 msgstr "Sex dagar sedan"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.c:223
+#: src/gs-shell-updates.c:223
 msgid "One week ago"
 msgstr "En vecka sedan"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.c:225
+#: src/gs-shell-updates.c:225
 msgid "Two weeks ago"
 msgstr "Två veckor sedan"
 
 #. TRANSLATORS: This is the date string with: day number, month name, year.
 #. i.e. "25 May 2012"
-#: ../src/gs-shell-updates.c:229
+#: src/gs-shell-updates.c:229
 msgid "%e %B %Y"
 msgstr "%e %B %Y"
 
 #. TRANSLATORS: the updates are being downloaded
-#: ../src/gs-shell-updates.c:242
+#: src/gs-shell-updates.c:242
 msgid "Downloading new updates…"
 msgstr "Hämtar nya uppdateringar…"
 
 #. TRANSLATORS: the update panel is doing *something* vague
-#: ../src/gs-shell-updates.c:246
+#: src/gs-shell-updates.c:246
 msgid "Looking for new updates…"
 msgstr "Letar efter nya uppdateringar…"
 
 #. TRANSLATORS: the updates panel is starting up
-#: ../src/gs-shell-updates.c:286
+#: src/gs-shell-updates.c:286
 msgid "Setting up updates…"
 msgstr "Förbereder uppdateringar…"
 
 #. TRANSLATORS: the updates panel is starting up
-#: ../src/gs-shell-updates.c:287 ../src/gs-shell-updates.c:294
+#: src/gs-shell-updates.c:287 src/gs-shell-updates.c:294
 msgid "(This could take a while)"
 msgstr "(Detta kan ta ett tag)"
 
 #. TRANSLATORS: This is the time when we last checked for updates
-#: ../src/gs-shell-updates.c:424
+#: src/gs-shell-updates.c:400
 #, c-format
 msgid "Last checked: %s"
 msgstr "Senaste sökning: %s"
 
 #. TRANSLATORS: all updates will be installed
-#: ../src/gs-shell-updates.c:497
-msgid "_Install All"
-msgstr "_Installera alla"
+#: src/gs-shell-updates.c:493
+msgid "U_pdate All"
+msgstr "U_ppdatera alla"
 
 #. TRANSLATORS: this is an offline update
-#: ../src/gs-shell-updates.c:501 ../src/gs-shell-updates.c:1347
-msgid "Restart & _Install"
-msgstr "Starta om & _installera"
+#: src/gs-shell-updates.c:497
+msgid "_Restart & Update"
+msgstr "Starta _om & uppdatera"
 
 #. TRANSLATORS: this is to explain that downloading updates may cost money
-#: ../src/gs-shell-updates.c:828
+#: src/gs-shell-updates.c:826
 msgid "Charges may apply"
 msgstr "Kostnader kan tillkomma"
 
 #. TRANSLATORS: we need network
 #. * to do the updates check
-#: ../src/gs-shell-updates.c:832
+#: src/gs-shell-updates.c:830
 msgid ""
 "Checking for updates while using mobile broadband could cause you to incur "
 "charges."
@@ -1657,89 +2155,82 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: this is a link to the
 #. * control-center network panel
-#: ../src/gs-shell-updates.c:836
+#: src/gs-shell-updates.c:834
 msgid "Check Anyway"
 msgstr "Kontrollera ändå"
 
 #. TRANSLATORS: can't do updates check
-#: ../src/gs-shell-updates.c:852
+#: src/gs-shell-updates.c:850
 msgid "No Network"
 msgstr "Inget nätverk"
 
 #. TRANSLATORS: we need network
 #. * to do the updates check
-#: ../src/gs-shell-updates.c:856
+#: src/gs-shell-updates.c:854
 msgid "Internet access is required to check for updates."
 msgstr "Internetförbindelse krävs för att söka efter uppdateringar."
 
-#. TRANSLATORS: this is a link to the
-#. * control-center network panel
-#: ../src/gs-shell-updates.c:860
-msgid "Network Settings"
-msgstr "Nätverksinställningar"
-
 #. TRANSLATORS: we've just live-updated some apps
-#: ../src/gs-shell-updates.c:950
+#: src/gs-shell-updates.c:949
 msgid "Updates have been installed"
 msgstr "Uppdateringar har installerats"
 
 #. TRANSLATORS: the new apps will not be run until we restart
-#: ../src/gs-shell-updates.c:952
+#: src/gs-shell-updates.c:951
 msgid "A restart is required for them to take effect."
 msgstr "En omstart krävs för att de ska börja gälla."
 
 #. TRANSLATORS: button text
-#: ../src/gs-shell-updates.c:954 ../src/gs-update-monitor.c:102
+#: src/gs-shell-updates.c:953 src/gs-update-monitor.c:102
 msgid "Not Now"
 msgstr "Inte nu"
 
 #. TRANSLATORS: button text
-#: ../src/gs-shell-updates.c:956
+#: src/gs-shell-updates.c:955
 msgid "Restart"
 msgstr "Starta om"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.c:1365
+#: src/gs-shell-updates.c:1331
+msgid "Restart & _Install"
+msgstr "Starta om & _installera"
+
+#: src/gs-shell-updates.c:1349
 msgid "Check for updates"
 msgstr "Sök efter tillgängliga uppdateringar"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-shell-updates.ui.h:1
+#: src/gs-shell-updates.ui:7
 msgid "Updates page"
 msgstr "Uppdateringssida"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.ui.h:2
-msgid "Other Updates"
-msgstr "Andra uppdateringar"
-
-#: ../src/gs-shell-updates.ui.h:3
+#: src/gs-shell-updates.ui:139
 msgid "Software is up to date"
 msgstr "Programvara är uppdaterad"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.ui.h:4
+#: src/gs-shell-updates.ui:190
 msgid ""
 "Checking for updates when using mobile broadband could cause you to incur "
 "charges"
 msgstr "Att söka efter uppdateringar via mobilt bredband kan medföra kostnader"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.ui.h:5
+#: src/gs-shell-updates.ui:202
 msgid "_Check Anyway"
 msgstr "_Kontrollera ändå"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.ui.h:6
+#: src/gs-shell-updates.ui:245
 msgid "Go online to check for updates"
 msgstr "Anslut till nätverk för att söka efter uppdateringar"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.ui.h:7
+#: src/gs-shell-updates.ui:256
 msgid "_Network Settings"
 msgstr "_Nätverksinställningar"
 
-#: ../src/gs-shell-updates.ui.h:8
+#: src/gs-shell-updates.ui:338
 msgid "Updates are automatically managed"
 msgstr "Uppdateringar hanteras automatiskt"
 
 #. TRANSLATORS: This string describes a software source that
 #. has no software installed from it.
-#: ../src/gs-sources-dialog.c:99
+#: src/gs-sources-dialog.c:99
 msgid "No applications or addons installed; other software might still be"
 msgstr ""
 "Inga program eller tillägg installerade; annan programvara kan fortfarande "
@@ -1747,7 +2238,7 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: This string is used to construct the 'X applications
 #. installed' sentence, describing a software source.
-#: ../src/gs-sources-dialog.c:104
+#: src/gs-sources-dialog.c:104
 #, c-format
 msgid "%u application installed"
 msgid_plural "%u applications installed"
@@ -1756,7 +2247,7 @@ msgstr[1] "%u program installerade"
 
 #. TRANSLATORS: This string is used to construct the 'X add-ons
 #. installed' sentence, describing a software source.
-#: ../src/gs-sources-dialog.c:111
+#: src/gs-sources-dialog.c:111
 #, c-format
 msgid "%u add-on installed"
 msgid_plural "%u add-ons installed"
@@ -1766,7 +2257,7 @@ msgstr[1] "%u tillägg installerade"
 #. TRANSLATORS: This string is used to construct the 'X applications
 #. and y add-ons installed' sentence, describing a software source.
 #. The correct form here depends on the number of applications.
-#: ../src/gs-sources-dialog.c:119
+#: src/gs-sources-dialog.c:119
 #, c-format
 msgid "%u application"
 msgid_plural "%u applications"
@@ -1776,7 +2267,7 @@ msgstr[1] "%u program"
 #. TRANSLATORS: This string is used to construct the 'X applications
 #. and y add-ons installed' sentence, describing a software source.
 #. The correct form here depends on the number of add-ons.
-#: ../src/gs-sources-dialog.c:125
+#: src/gs-sources-dialog.c:125
 #, c-format
 msgid "%u add-on"
 msgid_plural "%u add-ons"
@@ -1787,7 +2278,7 @@ msgstr[1] "%u tillägg"
 #. and y add-ons installed' sentence, describing a software source.
 #. The correct form here depends on the total number of
 #. applications and add-ons.
-#: ../src/gs-sources-dialog.c:132
+#: src/gs-sources-dialog.c:132
 #, c-format
 msgid "%s and %s installed"
 msgid_plural "%s and %s installed"
@@ -1795,30 +2286,30 @@ msgstr[0] "%s och %s installerade"
 msgstr[1] "%s och %s installerade"
 
 #. TRANSLATORS: nonfree software
-#: ../src/gs-sources-dialog.c:252
+#: src/gs-sources-dialog.c:254
 msgid "Typically has restrictions on use and access to source code."
 msgstr ""
 "Har vanligtvis restriktioner kring användning av och åtkomst till källkod."
 
 #. TRANSLATORS: list header
-#: ../src/gs-sources-dialog.c:273
+#: src/gs-sources-dialog.c:275
 msgid "Proprietary Software Sources"
 msgstr "Proprietära programvarukällor"
 
-#: ../src/gs-sources-dialog.c:489 ../src/gs-sources-dialog.ui.h:12
+#: src/gs-sources-dialog.c:492 src/gs-sources-dialog.ui:487
 msgid "Remove Source"
 msgstr "Ta bort källa"
 
 #. TRANSLATORS: this is the fallback text we use if we can't
 #. figure out the name of the operating system
-#: ../src/gs-sources-dialog.c:572
+#: src/gs-sources-dialog.c:576
 msgid "the operating system"
 msgstr "operativsystemet"
 
 #. TRANSLATORS: This is the text displayed in the Software Sources
 #. dialog when no OS-provided software sources are enabled. %s gets
 #. replaced by the name of the actual distro, e.g. Fedora.
-#: ../src/gs-sources-dialog.c:665
+#: src/gs-sources-dialog.c:669
 #, c-format
 msgid ""
 "Software sources can be downloaded from the internet. They give you access "
@@ -1827,64 +2318,59 @@ msgstr ""
 "Programvarukällor kan hämtas från internet. De ger dig tillgång till "
 "ytterligare programvara som inte tillhandahålls av %s."
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-sources-dialog.ui.h:1
-msgid "Software Sources"
-msgstr "Programvarukällor"
-
-#: ../src/gs-sources-dialog.ui.h:3
+#: src/gs-sources-dialog.ui:155
 msgid "Additional Sources"
 msgstr "Ytterligare källor"
 
-#: ../src/gs-sources-dialog.ui.h:4
+#: src/gs-sources-dialog.ui:175
 msgid ""
 "Removing a source will also remove any software you have installed from it."
 msgstr ""
 "Borttagning av en programvarukälla kommer även att ta bort de programvaror "
 "som installerats via den."
 
-#: ../src/gs-sources-dialog.ui.h:5
+#: src/gs-sources-dialog.ui:260
 msgid "No software installed from this source"
 msgstr "Ingen programvara installerad från denna källa"
 
-#: ../src/gs-sources-dialog.ui.h:6
+#: src/gs-sources-dialog.ui:287
 msgid "Installed from this Source"
 msgstr "Installerad från denna källa"
 
-#: ../src/gs-sources-dialog.ui.h:7
+#: src/gs-sources-dialog.ui:333
 msgid "Source Details"
 msgstr "Detaljer om källa"
 
-#: ../src/gs-sources-dialog.ui.h:9
+#: src/gs-sources-dialog.ui:390
 msgid "Last Checked"
 msgstr "Senaste sökning"
 
-#: ../src/gs-sources-dialog.ui.h:10
+#: src/gs-sources-dialog.ui:407
 msgid "Added"
 msgstr "Tillagd"
 
-#: ../src/gs-sources-dialog.ui.h:11
+#: src/gs-sources-dialog.ui:424
 msgid "Website"
 msgstr "Webbplats"
 
-#: ../src/gs-summary-tile.c:74
+#: src/gs-summary-tile.c:72
 #, c-format
 msgid "%s (Installed)"
 msgstr "%s (Installerad)"
 
-#: ../src/gs-summary-tile.c:82
+#: src/gs-summary-tile.c:77
 #, c-format
 msgid "%s (Installing)"
 msgstr "%s (Installerar)"
 
-#: ../src/gs-summary-tile.c:90
+#: src/gs-summary-tile.c:82
 #, c-format
 msgid "%s (Removing)"
 msgstr "%s (Tar bort)"
 
 #. TRANSLATORS: this is where the packager did not write
 #. * a description for the update
-#: ../src/gs-update-dialog.c:121
+#: src/gs-update-dialog.c:121
 msgid "No update description available."
 msgstr "Ingen beskrivning för uppdatering tillgänglig."
 
@@ -1892,79 +2378,117 @@ msgstr "Ingen beskrivning för uppdatering tillgänglig."
 #. %s will be replaced by the date when the updates were installed.
 #. The date format is defined by the locale's preferred date representation
 #. ("%x" in strftime.)
-#: ../src/gs-update-dialog.c:216
+#: src/gs-update-dialog.c:216
 #, c-format
 msgid "Installed on %s"
 msgstr "Installerade på %s"
 
 #. TRANSLATORS: this is the title of the installed updates dialog window
-#: ../src/gs-update-dialog.c:236
+#: src/gs-update-dialog.c:236
 msgid "Installed Updates"
 msgstr "Installerade uppdateringar"
 
-#: ../src/gs-update-dialog.ui.h:2
+#: src/gs-update-dialog.ui:111
 msgid "No updates have been installed on this system."
 msgstr "Inga uppdateringar har installerats på detta system."
 
-#: ../src/gs-update-monitor.c:90
+#. TRANSLATORS: This is the header for system firmware that
+#. * requires a reboot to apply
+#: src/gs-update-list.c:226
+msgid "Integrated Firmware"
+msgstr "Integrerad fast programvara"
+
+#. TRANSLATORS: This is the button for upgrading all
+#. * system firmware
+#. TRANSLATORS: This is the button for upgrading all
+#. * offline updates
+#: src/gs-update-list.c:229 src/gs-update-list.c:239
+msgid "Restart & Update"
+msgstr "Starta om & uppdatera"
+
+#. TRANSLATORS: This is the header for offline OS and offline
+#. * app updates that require a reboot to apply
+#: src/gs-update-list.c:236
+msgid "Requires Restart"
+msgstr "Kräver omstart"
+
+#. TRANSLATORS: This is the header for online runtime and
+#. * app updates, typically flatpaks or snaps
+#: src/gs-update-list.c:246
+msgid "Application Updates"
+msgstr "Programuppdateringar"
+
+#. TRANSLATORS: This is the button for upgrading all
+#. * online-updatable applications
+#: src/gs-update-list.c:249
+msgid "Update All"
+msgstr "Uppdatera alla"
+
+#. TRANSLATORS: This is the header for device firmware that can
+#. * be installed online
+#: src/gs-update-list.c:256
+msgid "Device Firmware"
+msgstr "Fast programvara för enheter"
+
+#: src/gs-update-monitor.c:90
 msgid "Security Updates Pending"
 msgstr "Säkerhetsuppdateringar väntar"
 
-#: ../src/gs-update-monitor.c:91
+#: src/gs-update-monitor.c:91
 msgid "It is recommended that you install important updates now"
 msgstr "Du rekommenderas att nu installera viktiga uppdateringar"
 
-#: ../src/gs-update-monitor.c:94
+#: src/gs-update-monitor.c:94
 msgid "Restart & Install"
 msgstr "Starta om & installera"
 
-#: ../src/gs-update-monitor.c:98
+#: src/gs-update-monitor.c:98
 msgid "Software Updates Available"
 msgstr "Programvaruuppdateringar tillgängliga"
 
-#: ../src/gs-update-monitor.c:99
+#: src/gs-update-monitor.c:99
 msgid "Important OS and application updates are ready to be installed"
 msgstr "Viktiga system- och programuppdateringar är redo att installeras"
 
-#: ../src/gs-update-monitor.c:103
+#: src/gs-update-monitor.c:103
 msgid "View"
 msgstr "Visa"
 
 #. TRANSLATORS: this is a distro upgrade, the replacement would be the
 #. * distro name, e.g. 'Fedora'
-#: ../src/gs-update-monitor.c:271
+#: src/gs-update-monitor.c:271
 #, c-format
 msgid "A new version of %s is available to install"
 msgstr "En ny version av %s finns tillgänglig att installera"
 
 #. TRANSLATORS: this is a distro upgrade
-#: ../src/gs-update-monitor.c:275
+#: src/gs-update-monitor.c:275
 msgid "Software Upgrade Available"
 msgstr "Programvaruuppgradering tillgänglig"
 
 #. TRANSLATORS: title when we offline updates have failed
-#: ../src/gs-update-monitor.c:462
+#: src/gs-update-monitor.c:546
 msgid "Software Updates Failed"
 msgstr "Programvaruuppdatering misslyckades"
 
 #. TRANSLATORS: message when we offline updates have failed
-#: ../src/gs-update-monitor.c:464
+#: src/gs-update-monitor.c:548
 msgid "An important OS update failed to be installed."
 msgstr "Misslyckades med att installera en viktig systemuppdatering."
 
-#: ../src/gs-update-monitor.c:465
+#: src/gs-update-monitor.c:549
 msgid "Show Details"
 msgstr "Visa detaljer"
 
 #. TRANSLATORS: title when we've done offline updates
-#: ../src/gs-update-monitor.c:487
+#: src/gs-update-monitor.c:571
 msgid "Software Update Installed"
 msgid_plural "Software Updates Installed"
 msgstr[0] "Programvaruuppdatering installerad"
 msgstr[1] "Programvaruuppdateringar installerade"
 
 #. TRANSLATORS: message when we've done offline updates
-#: ../src/gs-update-monitor.c:491
+#: src/gs-update-monitor.c:575
 msgid "An important OS update has been installed."
 msgid_plural "Important OS updates have been installed."
 msgstr[0] "En viktig systemuppdatering har installerats."
@@ -1975,30 +2499,30 @@ msgstr[1] "Viktiga systemuppdateringar har installerats."
 #. * users can't express their opinions here. In some languages
 #. * "Review (evaluate) something" is a different translation than
 #. * "Review (browse) something."
-#: ../src/gs-update-monitor.c:502
+#: src/gs-update-monitor.c:586
 msgctxt "updates"
 msgid "Review"
 msgstr "Granska"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the offline update failed
-#: ../src/gs-update-monitor.c:546
+#: src/gs-update-monitor.c:631
 msgid "Failed To Update"
 msgstr "Misslyckades med att uppdatera"
 
 #. TRANSLATORS: the user must have updated manually after
 #. * the updates were prepared
-#: ../src/gs-update-monitor.c:552
+#: src/gs-update-monitor.c:637
 msgid "The system was already up to date."
 msgstr "Systemet var redan uppdaterat."
 
 #. TRANSLATORS: the user aborted the update manually
-#: ../src/gs-update-monitor.c:557
+#: src/gs-update-monitor.c:642
 msgid "The update was cancelled."
 msgstr "Uppdateringen avbröts."
 
 #. TRANSLATORS: the package manager needed to download
 #. * something with no network available
-#: ../src/gs-update-monitor.c:563
+#: src/gs-update-monitor.c:648
 msgid ""
 "Internet access was required but wasn’t available. Please make sure that you "
 "have internet access and try again."
@@ -2007,7 +2531,7 @@ msgstr ""
 "har internetåtkomst och försök igen."
 
 #. TRANSLATORS: if the package is not signed correctly
-#: ../src/gs-update-monitor.c:569
+#: src/gs-update-monitor.c:654
 msgid ""
 "There were security issues with the update. Please consult your software "
 "provider for more details."
@@ -2016,14 +2540,14 @@ msgstr ""
 "programvaruleverantör för mer detaljer."
 
 #. TRANSLATORS: we ran out of disk space
-#: ../src/gs-update-monitor.c:575
+#: src/gs-update-monitor.c:660
 msgid ""
 "There wasn’t enough disk space. Please free up some space and try again."
 msgstr ""
 "Det fanns inte tillräckligt diskutrymme. Frigör utrymme och försök igen."
 
 #. TRANSLATORS: We didn't handle the error type
-#: ../src/gs-update-monitor.c:580
+#: src/gs-update-monitor.c:665
 msgid ""
 "We’re sorry: the update failed to install. Please wait for another update "
 "and try again. If the problem persists, contact your software provider."
@@ -2034,7 +2558,7 @@ msgstr ""
 #. TRANSLATORS: This is the text displayed when a distro
 #. * upgrade is available. First %s is the distro name and the
 #. * 2nd %s is the version, e.g. "Fedora 23 Now Available"
-#: ../src/gs-upgrade-banner.c:86
+#: src/gs-upgrade-banner.c:86
 #, c-format
 msgid "%s %s Now Available"
 msgstr "%s %s finns nu tillgänglig"
@@ -2042,7 +2566,7 @@ msgstr "%s %s finns nu tillgänglig"
 #. TRANSLATORS: This is the text displayed while downloading a
 #. * distro upgrade. First %s is the distro name and the 2nd %s
 #. * is the version, e.g. "Downloading Fedora 23"
-#: ../src/gs-upgrade-banner.c:96
+#: src/gs-upgrade-banner.c:96
 #, c-format
 msgid "Downloading %s %s"
 msgstr "Hämtar %s %s"
@@ -2051,93 +2575,68 @@ msgstr "Hämtar %s %s"
 #. * upgrade has been downloaded and is ready to be installed.
 #. * First %s is the distro name and the 2nd %s is the version,
 #. * e.g. "Fedora 23 Ready to be Installed"
-#: ../src/gs-upgrade-banner.c:107
+#: src/gs-upgrade-banner.c:107
 #, c-format
 msgid "%s %s Ready to be Installed"
 msgstr "%s %s redo att bli installerat"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-upgrade-banner.ui.h:1
+#. TRANSLATORS: this is a title for Fedora distro upgrades
+#: src/gs-upgrade-banner.ui:34
+#: src/plugins/gs-plugin-fedora-distro-upgrades.c:420
 msgid "A major upgrade, with new features and added polish."
 msgstr "En större uppgradering, bättre polerad och med nya funktioner."
 
-#: ../src/gs-upgrade-banner.ui.h:2
+#: src/gs-upgrade-banner.ui:54
 msgid "_Learn More"
 msgstr "_Lär dig mer"
 
-#: ../src/gs-upgrade-banner.ui.h:3
+#: src/gs-upgrade-banner.ui:100
 msgid ""
 "It is recommended that you back up your data and files before upgrading."
 msgstr ""
 "Det rekommenderas att du säkerhetskopierar data och filer innan uppgradering."
 
-#: ../src/gs-upgrade-banner.ui.h:4
+#: src/gs-upgrade-banner.ui:118
 msgid "_Download"
 msgstr "_Hämta"
 
+#. TRANSLATORS: this is the summary of a notification that OS updates
+#. * have been successfully installed
+#: src/gs-common.c:139
+msgid "OS updates are now installed"
+msgstr "OS-uppdateringar har nu installerats"
+
+#. TRANSLATORS: this is the body of a notification that OS updates
+#. * have been successfully installed
+#: src/gs-common.c:142
+msgid "Recently installed updates are available to review"
+msgstr "Nyligen installerade uppdateringar finns tillgängliga för granskning"
+
 #. TRANSLATORS: this is the summary of a notification that an application
 #. * has been successfully installed
-#: ../src/gs-common.c:137
+#: src/gs-common.c:146
 #, c-format
 msgid "%s is now installed"
 msgstr "%s har installerats"
 
+#. TRANSLATORS: this is the body of a notification that an application
+#. * has been successfully installed
+#: src/gs-common.c:149
+msgid "Application is ready to be used."
+msgstr "Programmet är redo att användas."
+
 #. TRANSLATORS: this is button that opens the newly installed application
-#: ../src/gs-common.c:141
+#: src/gs-common.c:155
 msgid "Launch"
 msgstr "Starta"
 
-#. TRANSLATORS: this is when the install fails
-#: ../src/gs-common.c:168
-#, c-format
-msgid "Installation of %s failed."
-msgstr "Installationen av %s misslyckades."
-
-#. TRANSLATORS: this is when the remove fails
-#: ../src/gs-common.c:173
-#, c-format
-msgid "Removal of %s failed."
-msgstr "Borttagning av %s misslyckades."
-
-#. TRANSLATORS: this is when the upgrade download fails
-#: ../src/gs-common.c:182
-#, c-format
-msgid "Upgrade to %s failed."
-msgstr "Uppgradering till %s misslyckades."
-
-#. TRANSLATORS: the package manager needed to download
-#. * something with no network available
-#: ../src/gs-common.c:196
-msgid "Internet access was required but wasn’t available."
-msgstr "Internetanslutning krävdes men var inte tillgänglig."
-
-#. TRANSLATORS: plug in the network cable...
-#: ../src/gs-common.c:199
-msgid "Please make sure that you have internet access and try again."
-msgstr "Försäkra dig om att du har internetåtkomst och försök igen."
-
-#. TRANSLATORS: we ran out of disk space
-#: ../src/gs-common.c:204
-msgid "There wasn’t enough disk space."
-msgstr "Det fanns inte tillräckligt diskutrymme."
-
-#. TRANSLATORS: delete some stuff!
-#: ../src/gs-common.c:207
-msgid "Please free up some space and try again."
-msgstr "Frigör utrymme och försök igen."
-
-#. TRANSLATORS: we didn't handle the error type
-#: ../src/gs-common.c:212
-msgid "If the problem persists, contact your software provider."
-msgstr "Kontakta din programvaruleverantör om problemet kvarstår."
-
 #. TRANSLATORS: window title
-#: ../src/gs-common.c:272
+#: src/gs-common.c:214
 msgid "Install Third-Party Software?"
 msgstr "Installera tredjepartsprogramvara?"
 
 #. TRANSLATORS: window title
-#: ../src/gs-common.c:276
+#: src/gs-common.c:218
 msgid "Enable Third-Party Software Source?"
 msgstr "Aktivera programvarukälla från tredje part?"
 
@@ -2145,7 +2644,7 @@ msgstr "Aktivera programvarukälla från tredje part?"
 #. * 1. Application name, e.g. "Firefox"
 #. * 2. Software source name, e.g. fedora-optional
 #.
-#: ../src/gs-common.c:294
+#: src/gs-common.c:236
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is not <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-";
@@ -2158,423 +2657,409 @@ msgstr ""
 #. TRANSLATORS: the replacements are as follows:
 #. * 1. Application name, e.g. "Firefox"
 #. * 2. Software source name, e.g. fedora-optional
-#: ../src/gs-common.c:304
+#: src/gs-common.c:246
 #, c-format
 msgid "%s is provided by “%s”."
 msgstr "%s tillhandahålls av ”%s”."
 
 #. TRANSLATORS: a software source is a repo
-#: ../src/gs-common.c:314
+#: src/gs-common.c:256
 msgid "This software source must be enabled to continue installation."
 msgstr ""
 "Denna programvarukälla måste vara aktiverad för att fortsätta installation."
 
 #. TRANSLATORS: Laws are geographical, urgh...
-#: ../src/gs-common.c:324
+#: src/gs-common.c:266
 #, c-format
 msgid "It may be illegal to install or use %s in some countries."
 msgstr "Det kan vara olagligt att installera eller använda %s i vissa länder."
 
 #. TRANSLATORS: Laws are geographical, urgh...
-#: ../src/gs-common.c:330
+#: src/gs-common.c:272
 msgid "It may be illegal to install or use this codec in some countries."
 msgstr ""
 "Det kan vara olagligt att installera eller använda denna kodek i vissa "
 "länder."
 
 #. TRANSLATORS: this is button text to not ask about non-free content again
-#: ../src/gs-common.c:337
-msgid "Don't Warn Again"
+#: src/gs-common.c:279
+msgid "Don’t Warn Again"
 msgstr "Varna inte igen"
 
 #. TRANSLATORS: button text
-#: ../src/gs-common.c:346
+#: src/gs-common.c:288
 msgid "Enable and Install"
 msgstr "Aktivera och installera"
 
+#. TRANSLATORS: these are show_detailed_error messages from the
+#. * package manager no mortal is supposed to understand,
+#. * but google might know what they mean
+#: src/gs-common.c:496
+msgid "Detailed errors from the package manager follow:"
+msgstr "Detaljerat felmeddelande från pakethanteraren lyder:"
+
 #. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:402
-msgctxt "content rating violence-cartoon"
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+#: src/gs-content-rating.c:75
+msgid "No cartoon violence"
+msgstr "Inget tecknat våld"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:405
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:78
 msgid "Cartoon characters in unsafe situations"
 msgstr "Tecknade figurer i farliga situationer"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:408
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:81
 msgid "Cartoon characters in aggressive conflict"
 msgstr "Tecknade figurer i aggressiv konflikt"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:411
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:84
 msgid "Graphic violence involving cartoon characters"
 msgstr "Våldsskildring som involverar tecknade figurer"
 
 #. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:414
-msgctxt "content rating violence-fantasy"
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+#: src/gs-content-rating.c:87
+msgid "No fantasy violence"
+msgstr "Inget orealistiskt våld"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:417
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:90
 msgid "Characters in unsafe situations easily distinguishable from reality"
 msgstr "Figurer i farliga situationer lätt åtskiljbara från verkligheten"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:420
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:93
 msgid "Characters in aggressive conflict easily distinguishable from reality"
 msgstr "Figurer i aggressiv konflikt lätt åtskiljbar från verkligheten"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:423
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:96
 msgid "Graphic violence easily distinguishable from reality"
 msgstr "Våldsskildring lätt åtskiljbar från verkligheten"
 
 #. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:426
-msgctxt "content rating violence-realistic"
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+#: src/gs-content-rating.c:99
+msgid "No realistic violence"
+msgstr "Inget realistiskt våld"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:429
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:102
 msgid "Mildly realistic characters in unsafe situations"
 msgstr "Någorlunda realistiska figurer i farliga situationer"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:432
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:105
 msgid "Depictions of realistic characters in aggressive conflict"
 msgstr "Skildringar av realistiska figurer i aggressiv konflikt"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:435
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:108
 msgid "Graphic violence involving realistic characters"
 msgstr "Våldsskildring som involverar realistiska figurer"
 
 #. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:438
-msgctxt "content rating violence-bloodshed"
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+#: src/gs-content-rating.c:111
+msgid "No bloodshed"
+msgstr "Ingen blodsutgjutelse"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:441
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:114
 msgid "Unrealistic bloodshed"
 msgstr "Orealistisk blodsutgjutelse"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:444
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:117
 msgid "Realistic bloodshed"
 msgstr "Realistisk blodsutgjutelse"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:447
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:120
 msgid "Depictions of bloodshed and the mutilation of body parts"
 msgstr "Skildringar av blodsutgjutelse och lemlästning"
 
 #. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:450
-msgctxt "content rating violence-sexual"
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+#: src/gs-content-rating.c:123
+msgid "No sexual violence"
+msgstr "Inget sexuellt våld"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:453
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:126
 msgid "Rape or other violent sexual behavior"
 msgstr "Våldtäkt eller annat våldsamt sexuellt beteende"
 
 #. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:456
-msgctxt "content rating drugs-alcohol"
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+#: src/gs-content-rating.c:129
+msgid "No references to alcohol"
+msgstr "Inga referenser till alkohol"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:459
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:132
 msgid "References to alcoholic beverages"
 msgstr "Referenser till alkoholhaltiga drycker"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:462
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:135
 msgid "Use of alcoholic beverages"
 msgstr "Användning av alkoholhaltiga drycker"
 
 #. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:465
-msgctxt "content rating drugs-narcotics"
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+#: src/gs-content-rating.c:138
+msgid "No references to illicit drugs"
+msgstr "Inga referenser till illegala droger"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:468
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:141
 msgid "References to illicit drugs"
 msgstr "Referenser till illegala droger"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:471
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:144
 msgid "Use of illicit drugs"
 msgstr "Användning av illegala droger"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:474
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:147
 msgid "References to tobacco products"
 msgstr "Referenser till tobaksprodukter"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:477
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:150
 msgid "Use of tobacco products"
 msgstr "Användning av tobaksprodukter"
 
 #. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:480
-msgctxt "content rating sex-nudity"
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+#: src/gs-content-rating.c:153
+msgid "No nudity of any sort"
+msgstr "Inga sorters nakenhet"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:483
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:156
 msgid "Brief artistic nudity"
 msgstr "Kortvarig konstnärlig nakenhet"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:486
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:159
 msgid "Prolonged nudity"
 msgstr "Långvarig nakenhet"
 
 #. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:489
-msgctxt "content rating sex-themes"
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+#: src/gs-content-rating.c:162
+msgid "No references or depictions of sexual nature"
+msgstr "Inga sexuella referenser eller skildringar"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:492
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:165
 msgid "Provocative references or depictions"
 msgstr "Provokativa referenser eller skildringar"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:495
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:168
 msgid "Sexual references or depictions"
 msgstr "Sexuella referenser eller skildringar"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:498
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:171
 msgid "Graphic sexual behavior"
 msgstr "Skildring av sexuellt beteende"
 
 #. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:501
-msgctxt "content rating language-profanity"
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+#: src/gs-content-rating.c:174
+msgid "No profanity of any kind"
+msgstr "Inga sorters svordomar"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:504
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:177
 msgid "Mild or infrequent use of profanity"
 msgstr "Milda eller tillfälligt förekommande svordomar"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:507
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:180
 msgid "Moderate use of profanity"
 msgstr "Måttlig användning av svordomar"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:510
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:183
 msgid "Strong or frequent use of profanity"
 msgstr "Grova eller ofta förekommande svordomar"
 
 #. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:513
-msgctxt "content rating language-humor"
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+#: src/gs-content-rating.c:186
+msgid "No inappropriate humor"
+msgstr "Ingen olämplig humor"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:516
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:189
 msgid "Slapstick humor"
 msgstr "Slapstickhumor"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:519
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:192
 msgid "Vulgar or bathroom humor"
 msgstr "Vulgär humor eller badrumshumor"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:522
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:195
 msgid "Mature or sexual humor"
 msgstr "Mogen eller sexuell humor"
 
 #. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:525
-msgctxt "content rating language-discrimination"
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+#: src/gs-content-rating.c:198
+msgid "No discriminatory language of any kind"
+msgstr "Inget diskriminerande språkbruk"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:528
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:201
 msgid "Negativity towards a specific group of people"
 msgstr "Negativ inställning mot en specifik folkgrupp"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:531
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:204
 msgid "Discrimination designed to cause emotional harm"
 msgstr "Diskriminering avsedd att orsaka emotionell smärta"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:534
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:207
 msgid "Explicit discrimination based on gender, sexuality, race or religion"
 msgstr ""
 "Explicit diskriminering baserad på kön, sexuell läggning, ras eller religion"
 
 #. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:537
-msgctxt "content rating money-advertising"
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+#: src/gs-content-rating.c:210
+msgid "No advertising of any kind"
+msgstr "Inga sorters annonser"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:540
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:213
 msgid "Product placement"
 msgstr "Produktplacering"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:543
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:216
 msgid "Explicit references to specific brands or trademarked products"
 msgstr ""
 "Explicita referenser till specifika varumärken eller varumärkesskyddade "
 "produkter"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:546
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:219
 msgid "Players are encouraged to purchase specific real-world items"
 msgstr "Spelare uppmanas att köpa specifika föremål i verkliga världen"
 
 #. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:549
-msgctxt "content rating money-gambling"
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+#: src/gs-content-rating.c:222
+msgid "No gambling of any kind"
+msgstr "Inget spelande"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:552
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:225
 msgid "Gambling on random events using tokens or credits"
 msgstr "Spel på slumpbaserade händelser med marker eller poäng"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:555
-msgid "Gambling using \"play\" money"
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:228
+msgid "Gambling using “play” money"
 msgstr "Spel med låtsaspengar"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:558
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:231
 msgid "Gambling using real money"
 msgstr "Spel med riktiga pengar"
 
 #. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:561
-msgctxt "content rating money-purchasing"
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+#: src/gs-content-rating.c:234
+msgid "No ability to spend money"
+msgstr "Ingen möjlighet att spendera pengar"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:564
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:237
 msgid "Ability to spend real money in-game"
 msgstr "Möjlighet att spendera riktiga pengar i spelet"
 
 #. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:567
-msgctxt "content rating social-chat"
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+#: src/gs-content-rating.c:240
+msgid "No way to chat with other players"
+msgstr "Inget sätt att chatta med andra spelare"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:570
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:243
 msgid "Player-to-player game interactions without chat functionality"
 msgstr "Spelinteraktion mellan spelare utan chattfunktion"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:573
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:246
 msgid "Player-to-player preset interactions without chat functionality"
 msgstr "Förinställd interaktion mellan spelare utan chattfunktion"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:576
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:249
 msgid "Uncontrolled chat functionality between players"
 msgstr "Okontrollerad chattfunktion mellan spelare"
 
 #. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:579
-msgctxt "content rating social-audio"
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+#: src/gs-content-rating.c:252
+msgid "No way to talk with other players"
+msgstr "Inget sätt att prata med andra spelare"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:582
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:255
 msgid "Uncontrolled audio or video chat functionality between players"
 msgstr "Okontrollerad ljud- eller videochattfunktion mellan spelare"
 
 #. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:585
-msgctxt "content rating social-contacts"
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+#: src/gs-content-rating.c:258
+msgid "No sharing of social network usernames or email addresses"
+msgstr "Ingen delning av e-postadresser eller användarnamn på sociala nätverk"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:588
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:261
 msgid "Sharing social network usernames or email addresses"
 msgstr "Delning av e-postadresser eller användarnamn på sociala nätverk"
 
 #. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:591
-msgctxt "content rating social-info"
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+#: src/gs-content-rating.c:264
+msgid "No sharing of user information with 3rd parties"
+msgstr "Ingen delning av användarinformation med tredje part"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:594
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:267
 msgid "Sharing user information with 3rd parties"
 msgstr "Delning av användarinformation med tredje part"
 
 #. TRANSLATORS: content rating description
-#: ../src/gs-common.c:597
-msgctxt "content rating social-location"
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+#: src/gs-content-rating.c:270
+msgid "No sharing of physical location to other users"
+msgstr "Ingen delning av fysisk plats med andra användare"
 
-#. TRANSLATORS: content rating description: comments welcome
-#: ../src/gs-common.c:600
+#. TRANSLATORS: content rating description
+#: src/gs-content-rating.c:273
 msgid "Sharing physical location to other users"
 msgstr "Delning av fysisk plats med andra användare"
 
-#. TRANSLATORS: these are show_detailed_error messages from the
-#. * package manager no mortal is supposed to understand,
-#. * but google might know what they mean
-#: ../src/gs-common.c:771
-msgid "Detailed errors from the package manager follow:"
-msgstr "Detaljerat felmeddelande från pakethanteraren lyder:"
-
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-menus.ui.h:1
+#: src/gs-menus.ui:7
 msgid "_Software Sources"
 msgstr "_Programvarukällor"
 
-#: ../src/gs-menus.ui.h:2
+#: src/gs-menus.ui:14
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
-#: ../src/gs-menus.ui.h:3
+#: src/gs-menus.ui:18
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Avsluta"
 
-#: ../src/org.gnome.Software.desktop.in.h:2
+#: src/org.gnome.Software.desktop.in:4
 msgid "Add, remove or update software on this computer"
 msgstr "Lägg till, ta bort eller uppdatera programvara på denna dator"
 
-#: ../src/org.gnome.Software.desktop.in.h:3
+#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
+#: src/org.gnome.Software.desktop.in:6
+#| msgid "Free Software"
+msgid "org.gnome.Software"
+msgstr "org.gnome.Software"
+
+#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list 
MUST also end with a semicolon!
+#: src/org.gnome.Software.desktop.in:12
 msgid ""
 "Updates;Upgrade;Sources;Repositories;Preferences;Install;Uninstall;Program;"
 "Software;App;Store;"
@@ -2583,444 +3068,656 @@ msgstr ""
 "Avinstallera;Program;Programvara;Mjukvara;Butik;App;Store;"
 
 #. TRANSLATORS: initial start
-#: ../src/gs-shell-loading.c:63
+#: src/gs-shell-loading.c:63
 msgid "Software catalog is being downloaded"
 msgstr "Programvarukatalog hämtas"
 
 #. TRANSLATORS: initial start
-#: ../src/gs-shell-loading.c:68
+#: src/gs-shell-loading.c:68
 msgid "Software catalog is being loaded"
 msgstr "Programvarukatalog läses in"
 
-#. vim: set noexpandtab:
-#: ../src/gs-shell-loading.ui.h:1
+#: src/gs-shell-loading.ui:7
 msgid "Loading page"
 msgstr "Inläsningssida"
 
-#: ../src/gs-shell-loading.ui.h:2
+#: src/gs-shell-loading.ui:53
 msgid "Starting up…"
 msgstr "Startar…"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:30
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:30
 msgctxt "Menu of AudioVideo"
 msgid "All"
 msgstr "Alla"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:33
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:33
 msgctxt "Menu of AudioVideo"
 msgid "Featured"
 msgstr "I blickfånget"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:36
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:36
 msgctxt "Menu of AudioVideo"
 msgid "Audio Creation & Editing"
 msgstr "Skapande & redigering av ljud"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:42
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:42
 msgctxt "Menu of AudioVideo"
 msgid "Music Players"
 msgstr "Musikspelare"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:51
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:51
 msgctxt "Menu of Development"
 msgid "All"
 msgstr "Alla"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:54
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:54
 msgctxt "Menu of Development"
 msgid "Featured"
 msgstr "I blickfånget"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:57
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:57
 msgctxt "Menu of Development"
 msgid "Debuggers"
 msgstr "Felsökare"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:60
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:60
 msgctxt "Menu of Development"
 msgid "IDEs"
 msgstr "IDE-miljöer"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:69
-msgctxt "Menu of Education"
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:69
+msgctxt "Menu of Education and Science"
 msgid "All"
 msgstr "Alla"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:72
-msgctxt "Menu of Education"
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:73
+msgctxt "Menu of Education and Science"
 msgid "Featured"
 msgstr "I blickfånget"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:75
-msgctxt "Menu of Education"
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:77
+msgctxt "Menu of Education and Science"
+msgid "Artificial Intelligence"
+msgstr "Artificiell intelligens"
+
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:80
+msgctxt "Menu of Education and Science"
 msgid "Astronomy"
 msgstr "Astronomi"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:78
-msgctxt "Menu of Education"
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:84
+msgctxt "Menu of Education and Science"
 msgid "Chemistry"
 msgstr "Kemi"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:81
-msgctxt "Menu of Education"
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:88
+msgctxt "Menu of Education and Science"
 msgid "Languages"
 msgstr "Språk"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:85
-msgctxt "Menu of Education"
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:92
+msgctxt "Menu of Education and Science"
 msgid "Math"
 msgstr "Matematik"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:94
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:99
+msgctxt "Menu of Education and Science"
+msgid "Robotics"
+msgstr "Robotik"
+
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:108
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "All"
 msgstr "Alla"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:97
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:111
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Featured"
 msgstr "I blickfånget"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:100
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:114
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Action"
 msgstr "Action"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:103
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:117
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Adventure"
 msgstr "Äventyr"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:106
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:120
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Arcade"
 msgstr "Arkad"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:109
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:123
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Blocks"
 msgstr "Klossar"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:112
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:126
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Board"
 msgstr "Brädspel"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:115
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:129
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Card"
 msgstr "Kort"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:118
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:132
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Emulators"
 msgstr "Emulatorer"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:121
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:135
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Kids"
 msgstr "Barn"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:124
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:138
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Logic"
 msgstr "Logik"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:127
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:141
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Role Playing"
 msgstr "Rollspel"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:130
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:144
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Sports"
 msgstr "Sport"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:134
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:148
 msgctxt "Menu of Games"
 msgid "Strategy"
 msgstr "Strategi"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:142
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:156
 msgctxt "Menu of Graphics"
 msgid "All"
 msgstr "Alla"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:145
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:159
 msgctxt "Menu of Graphics"
 msgid "Featured"
 msgstr "I blickfånget"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:148
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:162
 msgctxt "Menu of Graphics"
 msgid "3D Graphics"
 msgstr "3D-grafik"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:151
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:165
 msgctxt "Menu of Graphics"
 msgid "Photography"
 msgstr "Fotografi"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:154
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:168
 msgctxt "Menu of Graphics"
 msgid "Scanning"
 msgstr "Bildinläsning"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:157
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:171
 msgctxt "Menu of Graphics"
 msgid "Vector Graphics"
 msgstr "Vektorgrafik"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:160
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:174
 msgctxt "Menu of Graphics"
 msgid "Viewers"
 msgstr "Visare"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:168
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:182
 msgctxt "Menu of Office"
 msgid "All"
 msgstr "Alla"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:171
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:185
 msgctxt "Menu of Office"
 msgid "Featured"
 msgstr "I blickfånget"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:174
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:188
 msgctxt "Menu of Office"
 msgid "Calendar"
 msgstr "Kalender"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:178
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:192
 msgctxt "Menu of Office"
 msgid "Database"
 msgstr "Databas"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:181
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:195
 msgctxt "Menu of Office"
 msgid "Finance"
 msgstr "Finans"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:185
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:199
 msgctxt "Menu of Office"
 msgid "Word Processor"
 msgstr "Ordbehandlare"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:194
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:208
 msgctxt "Menu of Addons"
 msgid "Fonts"
 msgstr "Typsnitt"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:197
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:211
 msgctxt "Menu of Addons"
 msgid "Codecs"
 msgstr "Kodekar"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:200
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:214
 msgctxt "Menu of Addons"
 msgid "Input Sources"
 msgstr "Inmatningskällor"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:203
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:217
 msgctxt "Menu of Addons"
 msgid "Language Packs"
 msgstr "Språkpaket"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:206
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:220
 msgctxt "Menu of Addons"
 msgid "Shell Extensions"
 msgstr "Skaltillägg"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:209
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:223
 msgctxt "Menu of Addons"
 msgid "Localization"
 msgstr "Lokalisering"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:212
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:226
 msgctxt "Menu of Addons"
 msgid "Hardware Drivers"
 msgstr "Hårdvarudrivrutiner"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:220
-msgctxt "Menu of Science"
-msgid "All"
-msgstr "Alla"
-
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:223
-msgctxt "Menu of Science"
-msgid "Featured"
-msgstr "I blickfånget"
-
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:226
-msgctxt "Menu of Science"
-msgid "Artificial Intelligence"
-msgstr "Artificiell intelligens"
-
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:229
-msgctxt "Menu of Science"
-msgid "Astronomy"
-msgstr "Astronomi"
-
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:232
-msgctxt "Menu of Science"
-msgid "Chemistry"
-msgstr "Kemi"
-
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:235
-msgctxt "Menu of Science"
-msgid "Math"
-msgstr "Matematik"
-
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:240
-msgctxt "Menu of Science"
-msgid "Robotics"
-msgstr "Robotik"
-
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:248
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:234
 msgctxt "Menu of Communication"
 msgid "All"
 msgstr "Alla"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:251
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:237
 msgctxt "Menu of Communication"
 msgid "Featured"
 msgstr "I blickfånget"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:254
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:240
 msgctxt "Menu of Communication"
 msgid "Chat"
 msgstr "Chatt"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:261
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:247
 msgctxt "Menu of Communication"
 msgid "News"
 msgstr "Nyheter"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:265
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:251
 msgctxt "Menu of Communication"
 msgid "Web Browsers"
 msgstr "Webbläsare"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:273
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:259
 msgctxt "Menu of Utility"
 msgid "All"
 msgstr "Alla"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:276
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:262
 msgctxt "Menu of Utility"
 msgid "Featured"
 msgstr "I blickfånget"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:279
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:265
 msgctxt "Menu of Utility"
 msgid "Text Editors"
 msgstr "Textredigerare"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:287
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:273
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "All"
 msgstr "Alla"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:290
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:276
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "Featured"
 msgstr "I blickfånget"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:293
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:279
 msgctxt "Menu of Art"
 msgid "Art"
 msgstr "Konst"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:296
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:282
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "Biography"
 msgstr "Biografi"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:299
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:285
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "Comics"
 msgstr "Serietidningar"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:302
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:288
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "Fiction"
 msgstr "Skönlitteratur"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:305
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:291
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "Health"
 msgstr "Hälsa"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:308
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:294
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "History"
 msgstr "Historia"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:311
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:297
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "Lifestyle"
 msgstr "Livsstil"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:314
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:300
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "Politics"
 msgstr "Politik"
 
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:317
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:303
 msgctxt "Menu of Reference"
 msgid "Sports"
 msgstr "Sport"
 
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Audio & Video
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:326
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:312
 msgid "Audio & Video"
 msgstr "Ljud & video"
 
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Development
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:329
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:315
 msgid "Developer Tools"
 msgstr "Utvecklarverktyg"
 
-#. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Education
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:332
-msgid "Education"
-msgstr "Utbildning"
+#. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Education & Science
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:318
+msgid "Education & Science"
+msgstr "Utbildning & vetenskap"
 
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Game
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:335
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:321
 msgid "Games"
 msgstr "Spel"
 
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Graphics
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:338
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:324
 msgid "Graphics & Photography"
 msgstr "Grafik & fotografi"
 
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Office
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:341
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:327
 msgid "Productivity"
 msgstr "Produktivitet"
 
-#. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Science
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:347
-msgid "Science"
-msgstr "Vetenskap"
-
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Communication
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:350
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:333
 msgid "Communication & News"
 msgstr "Kommunikation & nyheter"
 
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Reference
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:353
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:336
 msgid "Reference"
 msgstr "Referens"
 
 #. TRANSLATORS: this is the menu spec main category for Utilities
-#: ../src/plugins/gs-desktop-common.c:356
+#: src/plugins/gs-desktop-common.c:339
 msgid "Utilities"
 msgstr "Verktyg"
 
+#. TRANSLATORS: tool that is used when copying profiles system-wide
+#: src/plugins/gs-install-appstream.c:118
+msgid "GNOME Software AppStream system-wide installer"
+msgstr "GNOME Programvaras systemomfattande Appstream-installerare"
+
+#: src/plugins/gs-install-appstream.c:120
+msgid "Failed to parse command line arguments"
+msgstr "Misslyckades med att tolka kommandoradsargument"
+
+#. TRANSLATORS: user did not specify a valid filename
+#: src/plugins/gs-install-appstream.c:127
+msgid "You need to specify exactly one filename"
+msgstr "Du måste ange exakt ett filnamn"
+
+#. TRANSLATORS: only able to install files as root
+#: src/plugins/gs-install-appstream.c:134
+msgid "This program can only be used by the root user"
+msgstr "Detta program kan endast köras av root-användaren"
+
+#. TRANSLATORS: error details
+#: src/plugins/gs-install-appstream.c:142
+msgid "Failed to validate content type"
+msgstr "Misslyckades med att validera innehållstyp"
+
+#. TRANSLATORS: error details
+#: src/plugins/gs-install-appstream.c:149
+msgid "Failed to copy"
+msgstr "Misslyckades med att kopiera"
+
+#. TRANSLATORS: this is a group of updates that are not
+#. * packages and are not shown in the main list
+#: src/plugins/gs-plugin-generic-updates.c:65
+msgid "OS Updates"
+msgstr "Systemuppdateringar"
+
+#. TRANSLATORS: this is a longer description of the
+#. * "OS Updates" string
+#: src/plugins/gs-plugin-generic-updates.c:70
+msgid "Includes performance, stability and security improvements."
+msgstr "Innehåller prestanda-, stabilitets- och säkerhetsförbättringar."
+
+#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Epiphany.metainfo.xml.in:6
+msgid "Web Apps Support"
+msgstr "Stöd för webbapplikationer"
+
+#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Epiphany.metainfo.xml.in:7
+msgid "Run popular web applications in a browser"
+msgstr "Kör populära webbapplikationer i en webbläsare"
+
+#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Flatpak.metainfo.xml.in:6
+msgid "Flatpak Support"
+msgstr "Flatpak-stöd"
+
+#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Flatpak.metainfo.xml.in:7
+msgid "Flatpak is a framework for desktop applications on Linux"
+msgstr "Flatpak är ett ramverk för skrivbordsprogram på Linux"
+
+#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Fwupd.metainfo.xml.in:6
+msgid "Firmware Upgrade Support"
+msgstr "Stöd för uppgradering av fast programvara"
+
+#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Fwupd.metainfo.xml.in:7
+msgid "Provides support for firmware upgrades"
+msgstr "Tillhandahåller stöd för uppgradering av fast programvara"
+
+#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Limba.metainfo.xml.in:6
+msgid "Limba Support"
+msgstr "Limba-stöd"
+
+#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Limba.metainfo.xml.in:7
+msgid "Limba provides developers a way to easily create software bundles"
+msgstr ""
+"Limba tillhandahåller ett sätt för utvecklare att lätt skapa "
+"programvarubuntar"
+
+#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Odrs.metainfo.xml.in:6
+msgid "Open Desktop Ratings Support"
+msgstr "Open Desktop Ratings-stöd"
+
+#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Odrs.metainfo.xml.in:7
+msgid "ODRS is a service providing user reviews of applications"
+msgstr "ODRS är en tjänst som tillhandahåller användaromdömen av program"
+
+#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Snap.metainfo.xml.in:6
+msgid "Snappy Support"
+msgstr "Snappy-stöd"
+
+#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Snap.metainfo.xml.in:7
+msgid "A snap is a universal Linux package"
+msgstr "En snap är ett universellt Linuxpaket"
+
+#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Steam.metainfo.xml.in:6
+msgid "Steam Support"
+msgstr "Steam-stöd"
+
+#: src/plugins/org.gnome.Software.Plugin.Steam.metainfo.xml.in:7
+msgid "The ultimate entertainment platform from Valve"
+msgstr "Den ultimata underhållningsplattformen från Valve"
+
+#~ msgid "About Software"
+#~ msgstr "Om Programvara"
+
+#~ msgid "Total"
+#~ msgstr "Totalt"
+
+#~ msgid "Could not find '%s'"
+#~ msgstr "Kunde inte hitta ”%s”"
+
+#~ msgid "Sorry, this did not work"
+#~ msgstr "Tyvärr, detta lyckades inte"
+
+#~ msgid "_Install All"
+#~ msgstr "_Installera alla"
+
+#~ msgid "Other Updates"
+#~ msgstr "Andra uppdateringar"
+
+#~ msgid "Installation of %s failed."
+#~ msgstr "Installationen av %s misslyckades."
+
+#~ msgid "Removal of %s failed."
+#~ msgstr "Borttagning av %s misslyckades."
+
+#~ msgid "Please make sure that you have internet access and try again."
+#~ msgstr "Försäkra dig om att du har internetåtkomst och försök igen."
+
+#~ msgid "Please free up some space and try again."
+#~ msgstr "Frigör utrymme och försök igen."
+
+#~ msgid "If the problem persists, contact your software provider."
+#~ msgstr "Kontakta din programvaruleverantör om problemet kvarstår."
+
+#~ msgctxt "content rating violence-cartoon"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Ingen"
+
+#~ msgctxt "content rating violence-fantasy"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Ingen"
+
+#~ msgctxt "content rating violence-realistic"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Ingen"
+
+#~ msgctxt "content rating violence-bloodshed"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Ingen"
+
+#~ msgctxt "content rating violence-sexual"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Ingen"
+
+#~ msgctxt "content rating drugs-alcohol"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Ingen"
+
+#~ msgctxt "content rating drugs-narcotics"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Ingen"
+
+#~ msgctxt "content rating sex-nudity"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Ingen"
+
+#~ msgctxt "content rating sex-themes"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Ingen"
+
+#~ msgctxt "content rating language-profanity"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Ingen"
+
+#~ msgctxt "content rating language-humor"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Ingen"
+
+#~ msgctxt "content rating language-discrimination"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Ingen"
+
+#~ msgctxt "content rating money-advertising"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Ingen"
+
+#~ msgctxt "content rating money-gambling"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Ingen"
+
+#~ msgctxt "content rating money-purchasing"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Ingen"
+
+#~ msgctxt "content rating social-chat"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Ingen"
+
+#~ msgctxt "content rating social-audio"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Ingen"
+
+#~ msgctxt "content rating social-contacts"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Ingen"
+
+#~ msgctxt "content rating social-info"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Ingen"
+
+#~ msgctxt "content rating social-location"
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Ingen"
+
+#~ msgctxt "Menu of Education"
+#~ msgid "All"
+#~ msgstr "Alla"
+
+#~ msgctxt "Menu of Education"
+#~ msgid "Featured"
+#~ msgstr "I blickfånget"
+
+#~ msgctxt "Menu of Science"
+#~ msgid "All"
+#~ msgstr "Alla"
+
+#~ msgctxt "Menu of Science"
+#~ msgid "Featured"
+#~ msgstr "I blickfånget"
+
+#~ msgctxt "Menu of Science"
+#~ msgid "Astronomy"
+#~ msgstr "Astronomi"
+
+#~ msgctxt "Menu of Science"
+#~ msgid "Chemistry"
+#~ msgstr "Kemi"
+
+#~ msgctxt "Menu of Science"
+#~ msgid "Math"
+#~ msgstr "Matematik"
+
+#~ msgid "Science"
+#~ msgstr "Vetenskap"
+
 #~ msgid "Software sources give you access to additional software."
 #~ msgstr "Programvarukällor ger dig tillgång till ytterligare programvara."
 
@@ -3078,9 +3775,6 @@ msgstr "Verktyg"
 #~ msgid "Recommended Office Applications"
 #~ msgstr "Rekommenderade produktivitetsprogram"
 
-#~ msgid "Featured Application"
-#~ msgstr "Program i blickfånget"
-
 #~ msgid "One Star"
 #~ msgstr "En stjärna"
 
@@ -3601,9 +4295,6 @@ msgstr "Verktyg"
 #~ msgid "TV"
 #~ msgstr "TV"
 
-#~ msgid "Update"
-#~ msgstr "Uppdatera"
-
 #~ msgid "A previous update was unfinished."
 #~ msgstr "En tidigare uppdatering har inte slutförts."
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]