[anjuta] Fixes to Catalan translationcommit 0063db4408d2e2ed0e344febec9028eba1a42652
Author: Jordi Mas <jmas softcatala org>
Date:   Wed Dec 6 21:03:05 2017 +0100

    Fixes to Catalan translation

 manuals/anjuta-manual/ca/ca.po |    6 +++---
 1 files changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)
---
diff --git a/manuals/anjuta-manual/ca/ca.po b/manuals/anjuta-manual/ca/ca.po
index 75cfcb9..90430c4 100644
--- a/manuals/anjuta-manual/ca/ca.po
+++ b/manuals/anjuta-manual/ca/ca.po
@@ -2330,7 +2330,7 @@ msgid ""
 "keyseq>"
 msgstr ""
 "Trieu <guiseq><gui>Executa</gui> <gui>Depura el programa</gui></guiseq> en "
-"el <gui>menú principal</gui> o premeu <keyseq><key>Majúscules</key><key>F12</"
+"el <gui>menú principal</gui> o premeu <keyseq><key>Maj</key><key>F12</"
 "key></keyseq>"
 
 #: C/debug-run.page:41(note/p)
@@ -3743,7 +3743,7 @@ msgstr ""
 
 #: C/project-manager-module-remove.page:33(item/p)
 msgid "Confirm the removal. This library will be removed from the target."
-msgstr "Confirmeu la supressió. És suprimirà la biblioteca de l'objectiu."
+msgstr "Confirmeu la supressió. Se suprimirà la biblioteca de l'objectiu."
 
 #: C/project-manager-package-remove.page:9(info/desc)
 msgid "Remove a library from a module."
@@ -4188,7 +4188,7 @@ msgid ""
 "includes several templates but you can add custom ones and even write your "
 "own."
 msgstr ""
-"Cada tipus de project correspon a una plantilla. L'<app>Anjuta</app> ja "
+"Cada tipus de projecte correspon a una plantilla. L'<app>Anjuta</app> ja "
 "inclou diverses plantilles, però podeu afegir-ne de personalitzades o "
 "escriure les vostres."
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]