[gtk+/gtk-3-22] Update Nepali translationcommit 866a795683c4130e70c85298dc333f3ae2508f23
Author: Pawan Chitrakar <chautari gmail com>
Date:  Sun Aug 20 09:42:28 2017 +0000

  Update Nepali translation

 po-properties/ne.po | 9316 +++++++++++++++++++++++++++++++++------------------
 1 files changed, 6138 insertions(+), 3178 deletions(-)
---
diff --git a/po-properties/ne.po b/po-properties/ne.po
index 7c172ae..35fc3b7 100644
--- a/po-properties/ne.po
+++ b/po-properties/ne.po
@@ -2,4708 +2,6862 @@
 # Ganesh Ghimire <gghimire gmail com>, 2005.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gtk+-properties.HEAD\n"
+"Project-Id-Version: Gnome Nepali Translation Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-01 15:54-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-15 15:47+0545\n"
-"Last-Translator: Ganesh Ghimire <gghimire gmail com>\n"
-"Language-Team: Nepali <info mpp org np>\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-11 19:46+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-20 15:26+0545\n"
+"Last-Translator: Pawan Chitrakar <chautari gmail com>\n"
+"Language-Team: Nepali Translation Team <chautari gmail com>\n"
 "Language: ne\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:97
+#: gdk/gdkapplaunchcontext.c:127 gdk/gdkcursor.c:139 gdk/gdkdevicemanager.c:185
+#: gdk/gdkglcontext.c:317 gdk/gdkseat.c:202 gdk/gdkseat.c:203
+msgid "Display"
+msgstr "डिस्प्ले"
+
+#: gdk/gdkcursor.c:131
+msgid "Cursor type"
+msgstr "कर्सर प्रकार"
+
+#: gdk/gdkcursor.c:132
 #, fuzzy
+msgid "Standard cursor type"
+msgstr "कर्सर प्रकार"
+
+#: gdk/gdkcursor.c:140
+#, fuzzy
+#| msgid "Display the cell"
+msgid "Display of this cursor"
+msgstr "प्रदर्शन गर्नुहोस्"
+
+#: gdk/gdkdevice.c:123
 msgid "Device Display"
-msgstr "पूर्वनिर्धारित प्रदर्शन"
+msgstr "यन्त्र प्रदर्शन"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:98
+#: gdk/gdkdevice.c:124
 #, fuzzy
 msgid "Display which the device belongs to"
-msgstr "कक्ष सम्वेदनशील देखाउनुहोस"
+msgstr "प्रोम्प्ट प्रदर्शन गर्ने पर्दा"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:112
+#: gdk/gdkdevice.c:138
 msgid "Device manager"
-msgstr ""
+msgstr "यन्त्र प्रबन्धक"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:113
+#: gdk/gdkdevice.c:139
 msgid "Device manager which the device belongs to"
 msgstr ""
 
-#: gdk/gdkdevice.c:127 gdk/gdkdevice.c:128
-#, fuzzy
+#: gdk/gdkdevice.c:152 gdk/gdkdevice.c:153
 msgid "Device name"
-msgstr "औजार नाम"
+msgstr "यन्त्रको नाम"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:142
-#, fuzzy
+#: gdk/gdkdevice.c:166
 msgid "Device type"
-msgstr "घुमाउरो प्रकार"
+msgstr "यन्त्र प्रकार"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:143
+#: gdk/gdkdevice.c:167
+#, fuzzy
 msgid "Device role in the device manager"
-msgstr ""
+msgstr "यन्त्र प्रबन्धक"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:159
+#: gdk/gdkdevice.c:183
+#, fuzzy
 msgid "Associated device"
-msgstr ""
+msgstr "सहायक"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:160
+#: gdk/gdkdevice.c:184
+#, fuzzy
 msgid "Associated pointer or keyboard with this device"
-msgstr ""
+msgstr "यन्त्र ,कुञ्जिपाटि वा माउस फेर्नुहोस्"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:173
+#: gdk/gdkdevice.c:197
 msgid "Input source"
-msgstr ""
+msgstr "आगत स्रोत"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:174
+#: gdk/gdkdevice.c:198
 #, fuzzy
 msgid "Source type for the device"
-msgstr "उर्ध्व दृश्यका लागि ढाँचा"
+msgstr "फिल्टर गर्न यन्त्र प्रकार छान्नुहोस्"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:189 gdk/gdkdevice.c:190
+#: gdk/gdkdevice.c:213 gdk/gdkdevice.c:214
 #, fuzzy
 msgid "Input mode for the device"
-msgstr "उर्ध्व दृश्यका लागि ढाँचा"
+msgstr "यन्त्र शैली"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:205
+#: gdk/gdkdevice.c:229
 #, fuzzy
 msgid "Whether the device has a cursor"
-msgstr "निवेश संकेन्द्रविन्दुसँग को औजार"
+msgstr "जहाँ करसा खाली हुनसक्छ"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:206
+#: gdk/gdkdevice.c:230
 #, fuzzy
 msgid "Whether there is a visible cursor following device motion"
 msgstr "जहाँ कार्य समूह सक्रिय छ"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:220 gdk/gdkdevice.c:221
+#: gdk/gdkdevice.c:244 gdk/gdkdevice.c:245
 #, fuzzy
 msgid "Number of axes in the device"
-msgstr "टेवलमा पंक्तिहरुको संख्या"
-
-#: gdk/gdkdevicemanager.c:134
-#, fuzzy
-msgid "Display"
-msgstr "पूर्वनिर्धारित प्रदर्शन"
+msgstr "अक्षहरू"
 
-#: gdk/gdkdevicemanager.c:135
-#, fuzzy
-msgid "Display for the device manager"
-msgstr "कोठा देखाऊ"
+#: gdk/gdkdevice.c:259 gdk/gdkdevice.c:260
+msgid "Vendor ID"
+msgstr "विक्रेता आईडी (ID)"
 
-#: gdk/gdkdisplaymanager.c:102
-msgid "Default Display"
-msgstr "पूर्वनिर्धारित प्रदर्शन"
+#: gdk/gdkdevice.c:274 gdk/gdkdevice.c:275
+msgid "Product ID"
+msgstr "वस्तु आईडी (ID)"
 
-#: gdk/gdkdisplaymanager.c:103
-msgid "The default display for GDK"
-msgstr "जिडिकेका लागि पूर्वनिर्धारित प्रदर्शन"
+#: gdk/gdkdevice.c:289 gdk/gdkdevice.c:290
+msgid "Seat"
+msgstr "सिट"
 
-#: gdk/gdkscreen.c:72
+#: gdk/gdkdevice.c:306 gdk/gdkdevice.c:307
 #, fuzzy
-msgid "Font options"
-msgstr "वर्णका बिन्दुहरु"
+#| msgid "Number of columns"
+msgid "Number of concurrent touches"
+msgstr "अङ्क सिद्धान्त"
 
-#: gdk/gdkscreen.c:73
-#, fuzzy
-msgid "The default font options for the screen"
-msgstr "पूर्वनिर्धारित प्रयोग गरिने वर्णको नाम"
+#: gdk/gdkdevice.c:321 gdk/gdkdevice.c:322
+msgid "Axes"
+msgstr "अक्षहरू"
 
-#: gdk/gdkscreen.c:80
+#: gdk/gdkdevice.c:328
 #, fuzzy
-msgid "Font resolution"
-msgstr "वर्णका बिन्दुहरु"
+#| msgid "Tooltip"
+msgid "Tool"
+msgstr "उपकरण"
 
-#: gdk/gdkscreen.c:81
+#: gdk/gdkdevice.c:329
 #, fuzzy
-msgid "The resolution for fonts on the screen"
-msgstr "पर्दामा दायरा कसरी सुधार गरिन्छ"
+#| msgid "The GdkFont that is currently selected"
+msgid "The tool that is currently used with this device"
+msgstr "यस प्रकारको यन्त्र हाल समर्थित छैन"
 
-#: gdk/gdkwindow.c:392 gdk/gdkwindow.c:393
+#: gdk/gdkdevicemanager.c:186
 #, fuzzy
-msgid "Cursor"
-msgstr "करसर झिमझिम"
-
-#: gdk/x11/gdkdevice-xi.c:132 gdk/x11/gdkdevice-xi.c:133
-#: gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:111
-msgid "Device ID"
-msgstr ""
+msgid "Display for the device manager"
+msgstr "डिस्प्ले मेनेजर"
 
-#: gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:112
-msgid "Device identifier"
-msgstr ""
+#: gdk/gdkdisplaymanager.c:169
+msgid "Default Display"
+msgstr "पूर्वनिर्धारित प्रदर्शन"
 
-#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi.c:84
-#, fuzzy
-msgid "Event base"
-msgstr "घटनाहरू"
+#: gdk/gdkdisplaymanager.c:170
+msgid "The default display for GDK"
+msgstr "जिडिकेका लागि पूर्वनिर्धारित प्रदर्शन"
 
-#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi.c:85
-msgid "Event base for XInput events"
+#: gdk/gdkglcontext.c:318
+msgid "The GDK display used to create the GL context"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:269
-msgid "Program name"
-msgstr "कार्यक्रमको नाम"
+#: gdk/gdkglcontext.c:333 gtk/gtkwidget.c:1338
+msgid "Window"
+msgstr "सन्झ्याल"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:270
-msgid ""
-"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
-"g_get_application_name()"
+#: gdk/gdkglcontext.c:334
+msgid "The GDK window bound to the GL context"
 msgstr ""
-"कार्यक्रमको नाम. यदि सेट भएको छैन भने यो पूर्व निर्धारित हुन्छ g_get_application_name()"
-
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:284
-msgid "Program version"
-msgstr "कार्यक्रमको संस्करण"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:285
-msgid "The version of the program"
-msgstr "कार्यक्रमको संस्करण"
-
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:299
-msgid "Copyright string"
-msgstr "प्रतिलिपि अधिकार स्ट्रिङ"
-
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:300
-msgid "Copyright information for the program"
-msgstr "कार्यक्रमका लागि प्रतिलिपि अधिकार सूचना"
-
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:317
-msgid "Comments string"
-msgstr "प्रतिकृया स्ट्रिङ"
+#: gdk/gdkglcontext.c:349
+#, fuzzy
+#| msgid "Show text"
+msgid "Shared context"
+msgstr "साझेदार गरिएको"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:318
-msgid "Comments about the program"
-msgstr "कार्यक्रमका बारेको प्रतिकृया"
+#: gdk/gdkglcontext.c:350
+msgid "The GL context this context shares data with"
+msgstr ""
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:368
+#: gdk/gdkscreen.c:91
 #, fuzzy
-msgid "License Type"
-msgstr "खबर प्रकार"
+msgid "Font options"
+msgstr "विकल्प..."
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:369
+#: gdk/gdkscreen.c:92
 #, fuzzy
-msgid "The license type of the program"
-msgstr "कार्यक्रमको संस्करण"
-
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:385
-msgid "Website URL"
-msgstr "वेबसाइट युआरएल"
-
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:386
-msgid "The URL for the link to the website of the program"
-msgstr "कर्यक्रमको वेबसाइट लिङ्कका लागि युआरएल"
-
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:401
-msgid "Website label"
-msgstr "वेबसाइट लेबल"
-
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:402
-msgid ""
-"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
-"defaults to the URL"
-msgstr "कर्यक्रमको वेबसाइट लिङ्कका लागि लेबल। यदि सेट छैन भने युआरएलमा पूर्वनिर्धारित हुन्छ"
-
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:418
-msgid "Authors"
-msgstr "लेखकहरू"
-
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:419
-msgid "List of authors of the program"
-msgstr "कर्यक्रमका लेखकहरूको सूची"
-
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:435
-msgid "Documenters"
-msgstr "संकलकहरू"
-
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:436
-msgid "List of people documenting the program"
-msgstr "कार्यक्रम डकुमेण्ट गर्ने मानिसहरूको सूची"
-
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:452
-msgid "Artists"
-msgstr "कलाकारहरू"
-
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:453
-msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
-msgstr "कार्यक्रममा कलाकारिता सहयोग गर्ने मानिसहरूको सूची"
+msgid "The default font options for the screen"
+msgstr "पर्दाको गुण परिमार्जन गर्ने विकल्पहरू"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:470
-msgid "Translator credits"
-msgstr "अनुवादक बिश्वास"
+#: gdk/gdkscreen.c:99
+msgid "Font resolution"
+msgstr "फन्ट रिजोल्युसन"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:471
-msgid ""
-"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
-msgstr "अनुवादकहरूलाई क्रेडिट दिन्छ। यस स्ट्रिङलाई अनुवाद गर्न सकिने छिन्ह दिनु पर्दछ"
+#: gdk/gdkscreen.c:100
+#, fuzzy
+msgid "The resolution for fonts on the screen"
+msgstr "Screen Resolution Configuration परीवर्तन गर्न"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:486
-msgid "Logo"
-msgstr "लोगो"
+#: gdk/gdkwindow.c:354 gdk/gdkwindow.c:355
+msgid "Cursor"
+msgstr "कर्सर"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:487
-msgid ""
-"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
-"gtk_window_get_default_icon_list()"
+#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:115
+msgid "Opcode"
 msgstr ""
-"जानकारी बाकसका लागि लोगो। यदि सेट भएको छैन भने, यो "
-"gtk_window_get_default_icon_list() मा पूर्वनिर्धारित हुन्छ"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:502
-msgid "Logo Icon Name"
-msgstr "लोगो प्रतिमाको नाम"
+#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:116
+#, fuzzy
+msgid "Opcode for XInput2 requests"
+msgstr "अनुरोध"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:503
-msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
-msgstr "जानकारी बाकसका लागि लोगोको रूपमा नामांकित प्रतिमाको प्रयोग"
+#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:122
+#, fuzzy
+msgid "Major"
+msgstr "मुख्य ग्रिड लाइन रङ"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:516
+#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:123
 #, fuzzy
-msgid "Wrap license"
-msgstr "लपेट्ने मोडको समूह"
+msgid "Major version number"
+msgstr "संस्करण नम्बर"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:517
+#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:129
 #, fuzzy
-msgid "Whether to wrap the license text."
-msgstr "जहाँ पाठको अक्षरलाई बीचमा काटिन्छ"
+msgid "Minor"
+msgstr "म्याट्रिक्सको आई-जे माईनर प्राप्त गर्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:189
-msgid "Accelerator Closure"
-msgstr "द्रुतसञ्चालकलाई बन्दगर्ने"
+#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:130
+#, fuzzy
+msgid "Minor version number"
+msgstr "संस्करण नम्बर"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:190
-msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
-msgstr "द्रुतसञ्चालक परिवर्तनका लागि अन्त्यमा निरीक्षण गरियो"
+#: gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:143
+#, fuzzy
+msgid "Device ID"
+msgstr "यन्त्र"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:196
-msgid "Accelerator Widget"
-msgstr "द्रुतसञ्चालक औजार"
+#: gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:144
+msgid "Device identifier"
+msgstr "यन्त्र पहिचायक"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:197
-msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
-msgstr "द्रुतसञ्चालक परिवर्तनहरुका लागि औजारमा निरीक्षण गरियो"
+#: gtk/a11y/gtkrenderercellaccessible.c:97
+#, fuzzy
+msgid "Cell renderer"
+msgstr "स्ट्रिङलाई कसरी धेरै हरफहरूमा टुक्राउने यदि कक्ष प्रतिपादक सँग सबै स्ट्रिङ देखाउन प्रसस्त कोठा छैन "
 
-#: gtk/gtkaction.c:222 gtk/gtkactiongroup.c:228 gtk/gtkprinter.c:125
-#: gtk/gtktextmark.c:89
+#: gtk/a11y/gtkrenderercellaccessible.c:98
+msgid "The cell renderer represented by this accessible"
+msgstr ""
+
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:243 gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:200
+#: gtk/deprecated/gtkthemingengine.c:247 gtk/gtkcssnode.c:634 gtk/gtkprinter.c:121
+#: gtk/gtkstack.c:516 gtk/gtktextmark.c:136
 msgid "Name"
 msgstr "नाम"
 
-#: gtk/gtkaction.c:223
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:244
 msgid "A unique name for the action."
 msgstr "कार्यका लागि अनौठो नाम"
 
-#: gtk/gtkaction.c:241 gtk/gtkbutton.c:238 gtk/gtkexpander.c:209
-#: gtk/gtkframe.c:130 gtk/gtklabel.c:549 gtk/gtkmenuitem.c:333
-#: gtk/gtktoolbutton.c:202 gtk/gtktoolitemgroup.c:1571
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:264 gtk/gtkbutton.c:281 gtk/gtkexpander.c:304 gtk/gtkframe.c:230
+#: gtk/gtklabel.c:804 gtk/gtkmenuitem.c:787 gtk/gtktoolbutton.c:243 gtk/gtktoolitemgroup.c:1641
 msgid "Label"
 msgstr "लेबल /तह"
 
-#: gtk/gtkaction.c:242
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:265
 msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
 msgstr "सूची प्रकार र बटनहरु सक्रिय गर्नका लागि त्यो लेबल प्रयोग गरियो"
 
-#: gtk/gtkaction.c:258
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:284
 msgid "Short label"
 msgstr "छोटो लेबल"
 
-#: gtk/gtkaction.c:259
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:285
 msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
 msgstr "अरुभन्दा सानो लेवल जुन कि चित्राङ्कित शीर्षरेखा बटनमा प्रयोग हुन सक्छ"
 
-#: gtk/gtkaction.c:267
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:300
 msgid "Tooltip"
 msgstr "औजारटिप"
 
-#: gtk/gtkaction.c:268
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:301
 msgid "A tooltip for this action."
 msgstr "यो कार्यक लागि औजारटिप"
 
-#: gtk/gtkaction.c:283
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:319
 msgid "Stock Icon"
 msgstr "छविचित्र संग्रह"
 
-#: gtk/gtkaction.c:284
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:320
 msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
 msgstr "यो कार्यको प्रतिनिधित्व औजार भित्र संग्रह छविचित्रले देखायो"
 
-#: gtk/gtkaction.c:304 gtk/gtkstatusicon.c:252
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:342 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:272
 #, fuzzy
 msgid "GIcon"
 msgstr "छविचित्र"
 
-#: gtk/gtkaction.c:305 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:215 gtk/gtkimage.c:320
-#: gtk/gtkstatusicon.c:253
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:343 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:273
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:266 gtk/gtkimage.c:359
 #, fuzzy
 msgid "The GIcon being displayed"
 msgstr " देखाउनको लागि छविचित्र स्थपित गर "
 
-#: gtk/gtkaction.c:325 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:180 gtk/gtkimage.c:302
-#: gtk/gtkprinter.c:174 gtk/gtkstatusicon.c:236 gtk/gtkwindow.c:685
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:365 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:256
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:229 gtk/gtkimage.c:342 gtk/gtkprinter.c:170 gtk/gtkwindow.c:885
 msgid "Icon Name"
 msgstr "प्रतिमाको नाम"
 
-#: gtk/gtkaction.c:326 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:181 gtk/gtkimage.c:303
-#: gtk/gtkstatusicon.c:237
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:366 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:257
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:230 gtk/gtkimage.c:343
 msgid "The name of the icon from the icon theme"
 msgstr "प्रतिमा थिमबाट प्रतिमाको नाम"
 
-#: gtk/gtkaction.c:333 gtk/gtktoolitem.c:186
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:381 gtk/gtktoolitem.c:179
 msgid "Visible when horizontal"
 msgstr "क्षितिजीय हुँदा हेर्न सकिने "
 
-#: gtk/gtkaction.c:334 gtk/gtktoolitem.c:187
-msgid ""
-"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
-"orientation."
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:382 gtk/gtktoolitem.c:180
+msgid "Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal orientation."
 msgstr "जब औजारबार समतलीय अभिमुखीकरणमा हुन्छ तब औजारबारो एकाइ दृश्यात्मक हुन्छ । "
 
-#: gtk/gtkaction.c:349
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:400
 msgid "Visible when overflown"
 msgstr "भरिएको हेर्न सकिने "
 
-#: gtk/gtkaction.c:350
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:401
 msgid ""
-"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
-"overflow menu."
+"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar overflow menu."
 msgstr "जब सत्य हुन्छ, यो कार्यको लागि खालि सूची बहुप्रतिनिधिहरु अदृश्य हुन्छन"
 
-#: gtk/gtkaction.c:357 gtk/gtktoolitem.c:193
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:417 gtk/gtktoolitem.c:186
 msgid "Visible when vertical"
 msgstr "उर्ध्व हुँदा हेर्न सकिने "
 
-#: gtk/gtkaction.c:358 gtk/gtktoolitem.c:194
-msgid ""
-"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
-"orientation."
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:418 gtk/gtktoolitem.c:187
+msgid "Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical orientation."
 msgstr "जब औजारबार उर्ध्वतलीय अभिमुखीकरणमा हुन्छ तब औजारबारो एकाइ दृश्यात्मक हुन्छ । "
 
-#: gtk/gtkaction.c:365 gtk/gtktoolitem.c:200
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:434 gtk/gtktoolitem.c:193
 msgid "Is important"
 msgstr "महत्वपूर्ण छ"
 
-#: gtk/gtkaction.c:366
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:435
 msgid ""
-"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
-"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
+"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for this action show "
+"text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
 msgstr ""
-"जब कार्यलाई महत्वपूर्ण रूपमा ममन गरिन्छ । ठीक छ भने औजार आइटम प्रतिनिधिले यो कार्यका "
-"लागि जीटीके_औजारबार_दुवै_समतलीय मोडमा पाठ देखाउँछ"
+"जब कार्यलाई महत्वपूर्ण रूपमा ममन गरिन्छ । ठीक छ भने औजार आइटम प्रतिनिधिले यो कार्यका लागि "
+"जीटीके_औजारबार_दुवै_समतलीय मोडमा पाठ देखाउँछ"
 
-#: gtk/gtkaction.c:374
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:451
 msgid "Hide if empty"
 msgstr "यदि खालि भए लुकाउ"
 
-#: gtk/gtkaction.c:375
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:452
 msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
 msgstr "जब सत्यहुन्छ , यो कार्यको लागि खालि सूची बहुप्रतिनिधिहरु अदृश्य हुन्छन"
 
-#: gtk/gtkaction.c:381 gtk/gtkactiongroup.c:235 gtk/gtkcellrenderer.c:242
-#: gtk/gtkwidget.c:754
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:466 gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:214 gtk/gtkcellrenderer.c:301
+#: gtk/gtkwidget.c:1146
 msgid "Sensitive"
 msgstr "सम्वेदनशील"
 
-#: gtk/gtkaction.c:382
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:467
 msgid "Whether the action is enabled."
 msgstr "जहाँ कार्य सक्षम छ"
 
-#: gtk/gtkaction.c:388 gtk/gtkactiongroup.c:242 gtk/gtkstatusicon.c:287
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:195 gtk/gtkwidget.c:747
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:481 gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:228
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:307 gtk/gtkcssnode.c:645 gtk/gtknativedialog.c:242
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:246 gtk/gtkwidget.c:1139
 msgid "Visible"
 msgstr "दृश्यात्मक"
 
-#: gtk/gtkaction.c:389
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:482
 msgid "Whether the action is visible."
 msgstr "जहाँ कार्य हेर्न सकिन्छ"
 
-#: gtk/gtkaction.c:395
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:497
 msgid "Action Group"
 msgstr "कार्य समूह"
 
-#: gtk/gtkaction.c:396
-msgid ""
-"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
-"use)."
-msgstr ""
-"जीटीके कार्य समूह यो जीटीके कार्यसँग सम्बन्धित छ वा शून्यसँग( आन्तरिक प्रयोगका लागि मात्र)"
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:498
+msgid "The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal use)."
+msgstr "जीटीके कार्य समूह यो जीटीके कार्यसँग सम्बन्धित छ वा शून्यसँग( आन्तरिक प्रयोगका लागि मात्र)"
 
-#: gtk/gtkaction.c:414 gtk/gtkimagemenuitem.c:172
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:519 gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:264 gtk/gtkbutton.c:393
+#, fuzzy
 msgid "Always show image"
-msgstr ""
+msgstr "सधैँ"
 
-#: gtk/gtkaction.c:415 gtk/gtkimagemenuitem.c:173
+#: gtk/deprecated/gtkaction.c:520 gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:265 gtk/gtkbutton.c:394
 #, fuzzy
 msgid "Whether the image will always be shown"
-msgstr "जहा औजार दृश्यात्मक हुन्छ"
+msgstr "जहा सीमारेखा देखाइन सकिन्थ्यो वा सकिन्नथ्यो"
 
-#: gtk/gtkactiongroup.c:229
+#: gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:201
 msgid "A name for the action group."
 msgstr "कार्य समूहको लागि एउटा नाम"
 
-#: gtk/gtkactiongroup.c:236
+#: gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:215
 msgid "Whether the action group is enabled."
 msgstr "जहाँ कार्य समूह सक्रिय छ"
 
-#: gtk/gtkactiongroup.c:243
+#: gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:229
 msgid "Whether the action group is visible."
 msgstr "जहाँ कार्य समूह हेर्न सकिने छ"
 
-#: gtk/gtkactivatable.c:290
+#: gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:242
+#, fuzzy
+msgid "Accelerator Group"
+msgstr "नयाँ गतिवर्धक..."
+
+#: gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:243
+msgid "The accelerator group the actions of this group should use."
+msgstr ""
+
+#: gtk/deprecated/gtkactivatable.c:290
 #, fuzzy
 msgid "Related Action"
-msgstr "कार्य"
+msgstr "_कार्य:"
 
-#: gtk/gtkactivatable.c:291
+#: gtk/deprecated/gtkactivatable.c:291
 msgid "The action this activatable will activate and receive updates from"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkactivatable.c:313
+#: gtk/deprecated/gtkactivatable.c:315
+#, fuzzy
 msgid "Use Action Appearance"
-msgstr ""
+msgstr "देखावट:"
 
-#: gtk/gtkactivatable.c:314
+#: gtk/deprecated/gtkactivatable.c:316
 #, fuzzy
 msgid "Whether to use the related actions appearance properties"
 msgstr "जहाँ लेवल पाठ माउस सँग छानिन सक्छ"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:93 gtk/gtkcellrendererprogress.c:126
-#: gtk/gtkscalebutton.c:220 gtk/gtkspinbutton.c:289
-msgid "Value"
-msgstr "मान"
-
-#: gtk/gtkadjustment.c:94
-msgid "The value of the adjustment"
-msgstr "मिलानका लागि मूल्य"
-
-#: gtk/gtkadjustment.c:110
-msgid "Minimum Value"
-msgstr "कम्ती मूल्य"
-
-#: gtk/gtkadjustment.c:111
-msgid "The minimum value of the adjustment"
-msgstr "मिलानको लागि कम्ती मूल्य"
-
-#: gtk/gtkadjustment.c:130
-msgid "Maximum Value"
-msgstr "अघिकतम मान"
-
-#: gtk/gtkadjustment.c:131
-msgid "The maximum value of the adjustment"
-msgstr "मिलानको लागि उच्च मूल्य"
-
-#: gtk/gtkadjustment.c:147
-msgid "Step Increment"
-msgstr "तह वृद्ध"
-
-#: gtk/gtkadjustment.c:148
-msgid "The step increment of the adjustment"
-msgstr "मिलानको लागि तह वृद्धि"
-
-#: gtk/gtkadjustment.c:164
-msgid "Page Increment"
-msgstr "पन्ना वृद्धि"
-
-#: gtk/gtkadjustment.c:165
-msgid "The page increment of the adjustment"
-msgstr "मिलानको लागि पन्ना वृद्धि"
-
-#: gtk/gtkadjustment.c:184
-msgid "Page Size"
-msgstr "पन्नाको आकार"
-
-#: gtk/gtkadjustment.c:185
-msgid "The page size of the adjustment"
-msgstr "मिलानका लागि पन्नाको आकार"
-
-#: gtk/gtkalignment.c:123
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:151
 msgid "Horizontal alignment"
 msgstr "क्षितिजीय स्थिति"
 
-#: gtk/gtkalignment.c:124 gtk/gtkbutton.c:289
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:152 gtk/gtkbutton.c:328
 msgid ""
-"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
-"right aligned"
-msgstr ""
-"उपलब्धहुने ठाउँमा शाखाको क्षितिजीय अवस्था छ । ०.० देब्रे पंक्तिकृत हो , १.० दाहिने पंक्तिकृत "
-"हो"
+"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is right aligned"
+msgstr "उपलब्धहुने ठाउँमा शाखाको क्षितिजीय अवस्था छ । ०.० देब्रे पंक्तिकृत हो , १.० दाहिने पंक्तिकृत हो"
 
-#: gtk/gtkalignment.c:133
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:170
 msgid "Vertical alignment"
 msgstr "उर्ध्व पंक्तिबद्ध"
 
-#: gtk/gtkalignment.c:134 gtk/gtkbutton.c:308
-msgid ""
-"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
-"bottom aligned"
-msgstr ""
-"उपलब्ध हुने ठाउँमा शाखाको उर्ध्वतलीय अवस्था छ । ०.० माथिल्लो पंक्तिकृत हो , १.० तल्लो "
-"पंक्तिकृत हो"
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:171 gtk/gtkbutton.c:347
+msgid "Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is bottom aligned"
+msgstr "उपलब्ध हुने ठाउँमा शाखाको उर्ध्वतलीय अवस्था छ । ०.० माथिल्लो पंक्तिकृत हो , १.० तल्लो पंक्तिकृत हो"
 
-#: gtk/gtkalignment.c:142
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:188
 msgid "Horizontal scale"
 msgstr "क्षितिजीय नाप"
 
-#: gtk/gtkalignment.c:143
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:189
 msgid ""
-"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
-"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
+"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much of it to use for "
+"the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
 msgstr ""
-" यदि उपलब्ध क्षितिजीय ठाउँ शाखाको लागि आबश्यक्ता भन्दा ठूलो छ भने, शाखाको लागि यासको "
-"कति प्रयोग हुन्छ् ०।०को अर्थ केहि पनि हुदैन ,१।०को अर्थ सबै "
+" यदि उपलब्ध क्षितिजीय ठाउँ शाखाको लागि आबश्यक्ता भन्दा ठूलो छ भने, शाखाको लागि यासको कति प्रयोग हुन्छ् ०।"
+"०को अर्थ केहि पनि हुदैन ,१।०को अर्थ सबै "
 
-#: gtk/gtkalignment.c:151
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:206
 msgid "Vertical scale"
 msgstr "उर्ध्व नाप"
 
-#: gtk/gtkalignment.c:152
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:207
 msgid ""
-"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
-"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
+"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of it to use for "
+"the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
 msgstr ""
-" यदि उपलब्ध उर्ध्व ठाउँ शाखाको लागि आवश्यकता भन्दा ठूलो छ भने, शाखाको लागि यसको कति "
-"प्रयोग हुन्छ् ०।०को अर्थ केही पनि हुदैन ,१।०को अर्थ सबै"
+" यदि उपलब्ध उर्ध्व ठाउँ शाखाको लागि आवश्यकता भन्दा ठूलो छ भने, शाखाको लागि यसको कति प्रयोग हुन्छ् ०।०को "
+"अर्थ केही पनि हुदैन ,१।०को अर्थ सबै"
 
-#: gtk/gtkalignment.c:169
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:226
 msgid "Top Padding"
 msgstr "उच्च गद्दा"
 
-#: gtk/gtkalignment.c:170
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:227
 msgid "The padding to insert at the top of the widget."
 msgstr "औजारको माथिल्लो गद्दामा विर्कोको छिराइ "
 
-#: gtk/gtkalignment.c:186
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:245
 msgid "Bottom Padding"
 msgstr "तलको गद्दा"
 
-#: gtk/gtkalignment.c:187
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:246
 msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
 msgstr "औजारको तल प्रवेश गराउनलाई गद्दा"
 
-#: gtk/gtkalignment.c:203
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:264
 msgid "Left Padding"
 msgstr "बाँया गद्दा"
 
-#: gtk/gtkalignment.c:204
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:265
 msgid "The padding to insert at the left of the widget."
 msgstr "औजारको बायाँ घुसाउनलाई गद्दा"
 
-#: gtk/gtkalignment.c:220
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:283
 msgid "Right Padding"
 msgstr "दाँया गद्दा"
 
-#: gtk/gtkalignment.c:221
+#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:284
 msgid "The padding to insert at the right of the widget."
 msgstr "औजारको दायाँ घुसार्नलाई गद्दा"
 
-#: gtk/gtkarrow.c:110
+#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:121
 msgid "Arrow direction"
 msgstr "बाँणचिन्ह द्वारा दिइएको निर्देशन"
 
-#: gtk/gtkarrow.c:111
+#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:122
 msgid "The direction the arrow should point"
 msgstr "बाँणचिन्हद्वारा निर्देशन देखाउन सकिन्छ"
 
-#: gtk/gtkarrow.c:119
+#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:130
 msgid "Arrow shadow"
 msgstr "बाँण चिन्हको छाँया"
 
-#: gtk/gtkarrow.c:120
+#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:131
 msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
 msgstr "बाँण चिन्हको वरिपरि छाँयाको उपस्थिति"
 
-#: gtk/gtkarrow.c:127 gtk/gtkmenu.c:735 gtk/gtkmenuitem.c:396
+#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:138 gtk/gtkcombobox.c:1233 gtk/gtkmenu.c:1002 gtk/gtkmenuitem.c:896
 #, fuzzy
 msgid "Arrow Scaling"
-msgstr "पंक्तिको अन्तराल:"
+msgstr "_मापन:"
 
-#: gtk/gtkarrow.c:128
+#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:139
 msgid "Amount of space used up by arrow"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:109 gtk/gtkwidget.c:950
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:325
+msgid "Has Opacity Control"
+msgstr "अपारदर्सि नियन्त्रण सँग छ"
+
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:326
+msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
+msgstr "जहाँ रङ्ग छान्नेलाई अपारदर्सि स्थापितगरिनलाई अनुमति दिनु पर्छ "
+
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:332
+msgid "Has palette"
+msgstr "रङ्गदानिसँग छ"
+
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:333
+msgid "Whether a palette should be used"
+msgstr "जहाँ रङ्गदानि प्रयोग गरिनु पर्थ्यो"
+
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:347 gtk/gtkcolorbutton.c:201
+msgid "Current Color"
+msgstr "विद्यमान रङ्ग"
+
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:348
+msgid "The current color"
+msgstr "विद्यमान रङ्ग"
+
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:354 gtk/gtkcolorbutton.c:217
+msgid "Current Alpha"
+msgstr "विद्यमान अल्फा"
+
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:355
+msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
+msgstr "विद्यमान अपारदर्सि मूल्य (० पुरै पारदर्शि, ६५५३५पुरै अपारदर्सी)"
+
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:369
+#, fuzzy
+#| msgid "Current Alpha"
+msgid "Current RGBA"
+msgstr "RGBA:"
+
+#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:370
+#, fuzzy
+#| msgid "The current color"
+msgid "The current RGBA color"
+msgstr "रङको हेक्साडेसिमल RGBA मान"
+
+#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:136
+msgid "Color Selection"
+msgstr "रङ चयन"
+
+#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:137
+#, fuzzy
+msgid "The color selection embedded in the dialog."
+msgstr "रङ चयन संवाद"
+
+#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:143
+#, fuzzy
+msgid "OK Button"
+msgstr "_ठिक छ"
+
+#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:144
+#, fuzzy
+msgid "The OK button of the dialog."
+msgstr "_ठिक छ"
+
+#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:150
+#, fuzzy
+msgid "Cancel Button"
+msgstr "रद्द गर्नुहोस्"
+
+#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:151
+#, fuzzy
+msgid "The cancel button of the dialog."
+msgstr "रोक्नुहोस"
+
+#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:157
+#, fuzzy
+msgid "Help Button"
+msgstr "'मद्दत' बटन देखाउनुहोस्"
+
+#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:158
+#, fuzzy
+msgid "The help button of the dialog."
+msgstr "'मद्दत' बटन देखाउनुहोस्"
+
+#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:240 gtk/gtkfontbutton.c:491
+msgid "Font name"
+msgstr "वर्णको नाम"
+
+#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:241
+#, fuzzy
+msgid "The string that represents this font"
+msgstr "स्ट्रिङ‌का रूपमा फन्ट वर्णन"
+
+#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:247 gtk/gtkfontchooser.c:90
+msgid "Preview text"
+msgstr "पाठको पूर्वदृश्य हो"
+
+#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:248 gtk/gtkfontchooser.c:91
+msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
+msgstr "चयनित वर्ण प्रदर्शनक्रममा देखाइने पाठ"
+
+#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:223 gtk/gtkcombobox.c:1252 gtk/gtkentry.c:996
+#: gtk/gtkmenubar.c:253 gtk/gtkstatusbar.c:177 gtk/gtktoolbar.c:675 gtk/gtkviewport.c:408
+msgid "Shadow type"
+msgstr "छाँया प्रकार"
+
+#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:224
+msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container"
+msgstr "कन्टेनरको वरिपरि देखिने छायाँको उपस्थिति "
+
+#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:232
+msgid "Handle position"
+msgstr "स्थिति सम्हाल्सनुस्"
+
+#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:233
+msgid "Position of the handle relative to the child widget"
+msgstr "उप शाखासँग सम्वन्धित उझिण्डोको स्थिति"
+
+#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:241
+msgid "Snap edge"
+msgstr "छेउमा पासदिनु"
+
+#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:242
+msgid "Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the handlebox"
+msgstr " जीर्णोद्वार कारखाना विन्दुसँग राखिने नियन्त्रण-बाकसको किनारा"
+
+#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:250
+msgid "Snap edge set"
+msgstr "छेउमा पासदिन मिलाउन"
+
+#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:251
+msgid ""
+"Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from handle_position"
+msgstr "नियन्त्रण स्थितिबाट आएको मान अथवा स्न्याप किनारा विशेषताबाट लिइने मान"
+
+#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:258
+#, fuzzy
+msgid "Child Detached"
+msgstr "कार्यक्रम छुट्याइयो\n"
+
+#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:259
+msgid "A boolean value indicating whether the handlebox's child is attached or detached."
+msgstr ""
+
+#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:226 gtk/gtkbutton.c:360
+msgid "Image widget"
+msgstr "छबि विजेट"
+
+#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:227
+msgid "Child widget to appear next to the menu text"
+msgstr "अर्को मेनुपाठमा देखाउनलाई दोस्रोतहको औजार"
+
+#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:243 gtk/gtkbutton.c:300
+msgid "Use stock"
+msgstr "संग्रह प्रयोग गर"
+
+#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:244
+#, fuzzy
+msgid "Whether to use the label text to create a stock menu item"
+msgstr "जहाँ लेवल पाठ माउस सँग छानिन सक्छ"
+
+#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:281 gtk/gtkmenu.c:647
+#, fuzzy
+msgid "Accel Group"
+msgstr "द्धारा समूह..."
+
+#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:282
+#, fuzzy
+msgid "The Accel Group to use for stock accelerator keys"
+msgstr "द्रुतसञ्चालक परिवर्तनका लागि अन्त्यमा निरीक्षण गरियो"
+
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:114 gtk/gtkentry.c:963 gtk/gtklabel.c:850
+msgid "X align"
+msgstr "एक्स पंक्तिबद्ध"
+
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:115 gtk/gtkentry.c:964 gtk/gtklabel.c:851
+msgid "The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL layouts."
+msgstr "तेर्सो पंक्तिबद्ध, ० (वायाँ) बाट १ (दायाँ) सम्म। आरटिएल लेआउट कालागि संकलित।"
+
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:133 gtk/gtklabel.c:868
+msgid "Y align"
+msgstr "वाई पंक्तिबद्ध"
+
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:134 gtk/gtklabel.c:869
+msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
+msgstr "उर्ध्व पंक्तिबद्ध , ० देखि (माथि) १ सम्म (तल)"
+
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:152
+msgid "X pad"
+msgstr "एक्स प्याड"
+
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:153
+msgid "The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
+msgstr "पिक्सलहरुभित्र औजारको देब्रे र दाहिने छेउ खालीठाँउको मात्रा जोडनलाई"
+
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:171
+msgid "Y pad"
+msgstr "वाई प्याड"
+
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:172
+msgid "The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
+msgstr "औजारको तल र माथि पिक्सेल थप्न खालीस्थानको मात्रा "
+
+#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:642
+#, fuzzy
+#| msgid "Icon set"
+msgid "Icon's count"
+msgstr "गणना गर्नुहोस्:"
+
+#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:643
+#, fuzzy
+#| msgid "The index of the current page"
+msgid "The count of the emblem currently displayed"
+msgstr "हालै प्रदर्शित फ्रेम नम्बर"
+
+#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:649
+#, fuzzy
+#| msgid "Icon Name"
+msgid "Icon's label"
+msgstr "लेबुल छैन"
+
+#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:650
+#, fuzzy
+#| msgid "The stock icon displayed on the item"
+msgid "The label to be displayed over the icon"
+msgstr "आइटममा देखिएको संग्रहित छविचित्र"
+
+#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:656
+#, fuzzy
+#| msgid "Font style set"
+msgid "Icon's style context"
+msgstr "प्रसँग"
+
+#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:657
+msgid "The style context to theme the icon appearance"
+msgstr ""
+
+#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:663
+#, fuzzy
+#| msgid "Background color"
+msgid "Background icon"
+msgstr "प्रतिमा:"
+
+#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:664
+msgid "The icon for the number emblem background"
+msgstr ""
+
+#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:670
+#, fuzzy
+#| msgid "Background color name"
+msgid "Background icon name"
+msgstr "प्रतिमा थिमबाट प्रतिमाको नाम"
+
+#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:671
+#, fuzzy
+msgid "The icon name for the number emblem background"
+msgstr "नापकालागि मेट्रिक प्रयोग"
+
+#: gtk/deprecated/gtkradioaction.c:120
+msgid "The value"
+msgstr "मान"
+
+#: gtk/deprecated/gtkradioaction.c:121
+msgid ""
+"The value returned by gtk_radio_action_get_current_value() when this action is the current "
+"action of its group."
+msgstr " जब जीटीके_अनुपात_कार्य_प्राप्ती_वर्तमान_मान() ले मान फर्काउँछ यो कार्य वर्तमान समूहको कार्य हुन्छ "
+
+#: gtk/deprecated/gtkradioaction.c:139 gtk/gtkradiobutton.c:184 gtk/gtkradiomenuitem.c:424
+#: gtk/gtkradiotoolbutton.c:83
+msgid "Group"
+msgstr "समूह"
+
+#: gtk/deprecated/gtkradioaction.c:140
+msgid "The radio action whose group this action belongs to."
+msgstr "रेडियो कार्य जसको समुह यस कार्यमा पर्दछ"
+
+#: gtk/deprecated/gtkradioaction.c:157
+#, fuzzy
+msgid "The current value"
+msgstr "हालको मान:"
+
+#: gtk/deprecated/gtkradioaction.c:158
+msgid ""
+"The value property of the currently active member of the group to which this action belongs."
+msgstr ""
+
+#: gtk/deprecated/gtkrecentaction.c:674 gtk/gtkrecentchoosermenu.c:239
+msgid "Show Numbers"
+msgstr "अङ्क देखाउनुहोस्"
+
+#: gtk/deprecated/gtkrecentaction.c:675 gtk/gtkrecentchoosermenu.c:240
+#, fuzzy
+msgid "Whether the items should be displayed with a number"
+msgstr "जब च्यात्ने क्षमता भएको मेनु आइटमहरू मेनुमा थप्न सकिन्छ "
+
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:227 gtk/gtkimage.c:255
+msgid "Pixbuf"
+msgstr "पिक्सबफ"
+
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:228 gtk/gtkimage.c:256
+msgid "A GdkPixbuf to display"
+msgstr "एउटा जिडिके पिक्सबफ देखाउनको लागि"
+
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:235 gtk/gtkimage.c:269 gtk/gtkrecentmanager.c:289
+msgid "Filename"
+msgstr "फाइलनाम"
+
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:236 gtk/gtkimage.c:270
+msgid "Filename to load and display"
+msgstr "लेखपत्र लोडगर र देखाऊ"
+
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:248 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:193 gtk/gtkimage.c:281
+msgid "Stock ID"
+msgstr "संग्रहित आइडि"
+
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:249 gtk/gtkimage.c:282
+msgid "Stock ID for a stock image to display"
+msgstr "संग्रहित छवि देखाउनलाई संग्रहित आईडी"
+
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:280 gtk/gtkimage.c:379
+msgid "Storage type"
+msgstr "संग्रहगर्ने प्रकार"
+
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:281 gtk/gtkimage.c:380
+msgid "The representation being used for image data"
+msgstr "छविचित्र डाटाका लागि प्रयोग गरिएको प्रतिनिधित्व"
+
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:289 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:201
+#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:159 gtk/gtkrecentmanager.c:304
+msgid "Size"
+msgstr "आकार"
+
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:290
+#, fuzzy
+msgid "The size of the icon"
+msgstr "भाषान्तर-चिन्हको आकार तय गर्ने जीटीके चिन्ह-आकारको मान "
+
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:299 gtk/gtkinvisible.c:98 gtk/gtkmountoperation.c:179
+#: gtk/gtkstylecontext.c:228 gtk/gtkwindow.c:892
+msgid "Screen"
+msgstr "पर्दा"
+
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:300
+#, fuzzy
+msgid "The screen where this status icon will be displayed"
+msgstr "त्यो पर्दा जहाँ यो विण्डो देखाइन्छ"
+
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:308
+#, fuzzy
+msgid "Whether the status icon is visible"
+msgstr "या उपकरणपट्टी दृश्यात्मक हुनुपर्दछ ।"
+
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:323 gtk/gtkplug.c:196
+msgid "Embedded"
+msgstr "सम्मिलित"
+
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:324
+#, fuzzy
+msgid "Whether the status icon is embedded"
+msgstr "वस्तुस्थिति फाँट प्रदर्शित छ कि छैन भनेर टगल गर्दछ"
+
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:339 gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:127
+#: gtk/gtkgesturepan.c:237 gtk/gtkorientable.c:61
+msgid "Orientation"
+msgstr "अभिमुखीकरण"
+
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:340 gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:128
+#, fuzzy
+msgid "The orientation of the tray"
+msgstr "अभिमुखीकरण"
+
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:367 gtk/gtkwidget.c:1276
+#, fuzzy
+msgid "Has tooltip"
+msgstr "औजारटिप:"
+
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:368
+#, fuzzy
+msgid "Whether this tray icon has a tooltip"
+msgstr "निवेश संकेन्द्रविन्दुसँग को औजार"
+
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:394 gtk/gtkwidget.c:1300
+#, fuzzy
+msgid "Tooltip Text"
+msgstr "औजारटिप:"
+
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:395 gtk/gtkwidget.c:1301 gtk/gtkwidget.c:1325
+#, fuzzy
+msgid "The contents of the tooltip for this widget"
+msgstr "यो कार्यक लागि औजारटिप"
+
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:418 gtk/gtkwidget.c:1324
+#, fuzzy
+msgid "Tooltip markup"
+msgstr "मार्कअप"
+
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:419
+#, fuzzy
+msgid "The contents of the tooltip for this tray icon"
+msgstr "प्रविष्टिको विषयवस्तु"
+
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:436 gtk/gtkcolorbutton.c:183 gtk/gtkfilechooserbutton.c:438
+#: gtk/gtkfontbutton.c:476 gtk/gtkheaderbar.c:2017 gtk/gtkprintjob.c:132
+#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:308 gtk/gtkshortcutssection.c:376 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:575
+#: gtk/gtkstack.c:523 gtk/gtktreeviewcolumn.c:316
+msgid "Title"
+msgstr "शिर्षक"
+
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:437
+#, fuzzy
+msgid "The title of this tray icon"
+msgstr "प्रतिमा ब्राउज गर्नुहोस् संवादका लागि शीर्षक ।"
+
+#: gtk/deprecated/gtkstyle.c:471
+#, fuzzy
+msgid "Style context"
+msgstr "प्रसँग"
+
+#: gtk/deprecated/gtkstyle.c:472
+#, fuzzy
+msgid "GtkStyleContext to get style from"
+msgstr "स्ट्रिमबाट डेटा प्राप्त गर्न सकेन"
+
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:185
+msgid "Rows"
+msgstr "पंक्तिहरु"
+
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:186
+msgid "The number of rows in the table"
+msgstr "टेवलमा पंक्तिहरुको संख्या"
+
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:194
+msgid "Columns"
+msgstr "स्तम्भहरु"
+
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:195
+msgid "The number of columns in the table"
+msgstr "टेवलभित्र स्तम्भहरुको संख्या"
+
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:203 gtk/gtkgrid.c:1758
+msgid "Row spacing"
+msgstr "पंक्तिको स्पेसिङ:"
+
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:204 gtk/gtkgrid.c:1759
+msgid "The amount of space between two consecutive rows"
+msgstr "एकअर्कालाई नछोएका पंक्तिहरुको बीचको ठाँउको मूल्य"
+
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:212 gtk/gtkgrid.c:1765
+msgid "Column spacing"
+msgstr "स्तम्भ स्पेसिङ"
+
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:213 gtk/gtkgrid.c:1766
+msgid "The amount of space between two consecutive columns"
+msgstr "एकअर्कालाई नछोएका स्तम्भहरुको बीचको ठाँउको मूल्य"
+
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:221 gtk/gtkbox.c:289 gtk/gtkflowbox.c:3837 gtk/gtkstack.c:459
+#: gtk/gtktoolbar.c:592 gtk/gtktoolitemgroup.c:1690
+msgid "Homogeneous"
+msgstr "उस्तै प्रकारको"
+
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:222
+#, fuzzy
+msgid "If TRUE, the table cells are all the same width/height"
+msgstr "ठीकको मतलब तालिकाका कोष्ठकहरू बराबर लम्बाई/चौडाईका छन् "
+
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:229 gtk/gtkgrid.c:1797
+msgid "Left attachment"
+msgstr "देब्रे छेउमा जोडिएको"
+
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:230 gtk/gtkgrid.c:1798 gtk/gtkmenu.c:962
+msgid "The column number to attach the left side of the child to"
+msgstr "शाखाको देब्रे तिर स्तम्भ संख्या जोडिन्छ"
+
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:236
+msgid "Right attachment"
+msgstr "दाहिने छेउमा जोडिएको"
+
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:237
+msgid "The column number to attach the right side of a child widget to"
+msgstr "एउटा शाखा औजारको दाहिने तिर बांध्नलाई स्तम्भको संख्या"
+
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:243 gtk/gtkgrid.c:1804
+msgid "Top attachment"
+msgstr "माथिल्लो संलग्न"
+
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:244
+msgid "The row number to attach the top of a child widget to"
+msgstr "इउटा शाखा औजारको माथितिर संलग्न गर्नलाई पंक्तिको संख्या "
+
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:250
+msgid "Bottom attachment"
+msgstr "तल्लो संलग्नता"
+
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:251 gtk/gtkmenu.c:986
+msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
+msgstr "शाखाको तलतिर तेर्सो लाईनको संख्या जोडिन्छ"
+
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:257
+msgid "Horizontal options"
+msgstr "क्षितिजीय विकल्प"
+
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:258
+msgid "Options specifying the horizontal behaviour of the child"
+msgstr "शाखाको क्षितिजीय ब्यवहारलाई विकल्पहरुले परिचित गराउदैछ"
+
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:264
+msgid "Vertical options"
+msgstr "उर्ध्व विकल्प"
+
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:265
+msgid "Options specifying the vertical behaviour of the child"
+msgstr "शाखाको उर्ध्व ब्यवहारलाई विकल्पहरुले परिचित गराउँदैछ"
+
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:271
+msgid "Horizontal padding"
+msgstr "क्षितिजीय गद्दा"
+
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:272
+msgid "Extra space to put between the child and its left and right neighbors, in pixels"
+msgstr "पिक्सल भित्र शाखा र यसको देब्रे र दाहिने दुबै छेउको बीचमा राख्नलाई अतिरिक्त ठाउँ"
+
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:278
+msgid "Vertical padding"
+msgstr "उर्ध्वतलीय गद्दा"
+
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:279
+msgid "Extra space to put between the child and its upper and lower neighbors, in pixels"
+msgstr "पिक्सलभित्र बच्चा र यसको माथिल्लो र तल्लो दुबै छेउको बीचमा राख्नलाई अतिरिक्त ठाउँ"
+
+#: gtk/deprecated/gtkthemingengine.c:248
+#, fuzzy
+#| msgid "Theme Name"
+msgid "Theming engine name"
+msgstr "इन्जिन"
+
+#: gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:118
+msgid "Create the same proxies as a radio action"
+msgstr "अनुपात कार्यका रूपमा उस्तै प्रतिनिधिको निर्माण गर्नुस्"
+
+#: gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:119
+msgid "Whether the proxies for this action look like radio action proxies"
+msgstr "यो कार्यलाई प्रतिनिधि कार्य अनुपातका रूपमा देखाउनु छ भने"
+
+#: gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:135 gtk/gtkcellrendererspinner.c:125
+#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:209 gtk/gtkmenu.c:632 gtk/gtkmodelbutton.c:1145
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1146 gtk/gtkspinner.c:220 gtk/gtkswitch.c:895 gtk/gtktogglebutton.c:185
+#: gtk/gtktoggletoolbutton.c:130
+msgid "Active"
+msgstr "सक्रिय"
+
+#: gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:136
+#, fuzzy
+msgid "Whether the toggle action should be active"
+msgstr "हालमा अस्वीकार भएको कार्य चयन गरिएको कार्य टगल गर्ने कि"
+
+#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:136 gtk/gtkcellrenderertext.c:334 gtk/gtktexttag.c:276
+msgid "Foreground color"
+msgstr "दृष्य जगतको रङ्ग"
+
+#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:137
+#, fuzzy
+msgid "Foreground color for symbolic icons"
+msgstr "अग्रभूमि रङ चयन गर्नुहोस्"
+
+#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:144
+#, fuzzy
+msgid "Error color"
+msgstr "कच रङ्गमा गल्ती"
+
+#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Error color for symbolic icons"
+msgstr "प्रतिकात्मक लिङ्क `%.255s' सिर्जना गर्दा त्रुटि"
+
+#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:152
+#, fuzzy
+msgid "Warning color"
+msgstr "चेतावनी: "
+
+#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:153
+msgid "Warning color for symbolic icons"
+msgstr ""
+
+#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:160
+#, fuzzy
+msgid "Success color"
+msgstr "सफलता !"
+
+#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:161
+msgid "Success color for symbolic icons"
+msgstr ""
+
+#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:168 gtk/gtkbox.c:345
+msgid "Padding"
+msgstr "गद्दा"
+
+#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:169
+#, fuzzy
+msgid "Padding that should be put around icons in the tray"
+msgstr "जहा सीमारेखा देखाइन सकिन्थ्यो वा सकिन्नथ्यो"
+
+#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:178 gtk/gtkstackswitcher.c:684
+msgid "Icon Size"
+msgstr "प्रतिमाको आकार"
+
+#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:179
+msgid "The pixel size that icons should be forced to, or zero"
+msgstr ""
+
+#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:457 gtk/gtkcombobox.c:1016
+msgid "Add tearoffs to menus"
+msgstr "मेनुमा च्यात्ने क्षमता थप्नुस्"
+
+#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:458
+msgid "Whether tearoff menu items should be added to menus"
+msgstr "जब च्यात्ने क्षमता भएको मेनु आइटमहरू मेनुमा थप्न सकिन्छ "
+
+#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:465
+msgid "Merged UI definition"
+msgstr "युआई परिभाषा विलय गरियो"
+
+#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:466
+msgid "An XML string describing the merged UI"
+msgstr "एकीकृत युआईको व्याख्या गर्ने एक्सएमएल सूत्र "
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:341
+msgid "Program name"
+msgstr "कार्यक्रमको नाम"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:342
+msgid "The name of the program. If this is not set, it defaults to g_get_application_name()"
+msgstr "कार्यक्रमको नाम. यदि सेट भएको छैन भने यो पूर्व निर्धारित हुन्छ g_get_application_name()"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:355
+msgid "Program version"
+msgstr "कार्यक्रमको संस्करण"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:356
+msgid "The version of the program"
+msgstr "कार्यक्रमको संस्करण"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:369
+msgid "Copyright string"
+msgstr "प्रतिलिपि अधिकार स्ट्रिङ"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:370
+msgid "Copyright information for the program"
+msgstr "कार्यक्रमका लागि प्रतिलिपि अधिकार सूचना"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:385
+msgid "Comments string"
+msgstr "प्रतिकृया स्ट्रिङ"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:386
+msgid "Comments about the program"
+msgstr "कार्यक्रमका बारेको प्रतिकृया"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:406
+msgid "License"
+msgstr "अनुमतीपत्र"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:407
+msgid "The license of the program"
+msgstr "कार्यक्रमको इजाजतपत्र"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:434
+#, fuzzy
+msgid "License Type"
+msgstr "इजाजतपत्र छैन"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:435
+#, fuzzy
+msgid "The license type of the program"
+msgstr "कार्यक्रमको इजाजतपत्र"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:450
+msgid "Website URL"
+msgstr "वेबसाइट युआरएल"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:451
+msgid "The URL for the link to the website of the program"
+msgstr "कर्यक्रमको वेबसाइट लिङ्कका लागि युआरएल"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:464
+msgid "Website label"
+msgstr "वेबसाइट लेबल"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:465
+#, fuzzy
+#| msgid "The URL for the link to the website of the program"
+msgid "The label for the link to the website of the program"
+msgstr "कर्यक्रमको वेबसाइट लिङ्कका लागि लेबल। यदि सेट छैन भने युआरएलमा पूर्वनिर्धारित हुन्छ"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:480
+msgid "Authors"
+msgstr "लेखकहरू"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:481
+msgid "List of authors of the program"
+msgstr "कर्यक्रमका लेखकहरूको सूची"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:496
+msgid "Documenters"
+msgstr "संकलकहरू"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:497
+msgid "List of people documenting the program"
+msgstr "कार्यक्रम डकुमेण्ट गर्ने मानिसहरूको सूची"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:512
+msgid "Artists"
+msgstr "कलाकारहरू"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:513
+msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
+msgstr "कार्यक्रममा कलाकारिता सहयोग गर्ने मानिसहरूको सूची"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:528
+msgid "Translator credits"
+msgstr "अनुवादक बिश्वास"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:529
+msgid "Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
+msgstr "अनुवादकहरूलाई क्रेडिट दिन्छ। यस स्ट्रिङलाई अनुवाद गर्न सकिने छिन्ह दिनु पर्दछ"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:543
+msgid "Logo"
+msgstr "लोगो"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:544
+msgid ""
+"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
+"gtk_window_get_default_icon_list()"
+msgstr ""
+"जानकारी बाकसका लागि लोगो। यदि सेट भएको छैन भने, यो gtk_window_get_default_icon_list() मा "
+"पूर्वनिर्धारित हुन्छ"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:558
+msgid "Logo Icon Name"
+msgstr "लोगो प्रतिमाको नाम"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:559
+msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
+msgstr "जानकारी बाकसका लागि लोगोको रूपमा नामांकित प्रतिमाको प्रयोग"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:572
+msgid "Wrap license"
+msgstr "अनुमति पत्र बेर्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:573
+msgid "Whether to wrap the license text."
+msgstr "अनुमति पत्र पाठ बेर्नुहुन्छ कि।"
+
+#: gtk/gtkaccellabel.c:207
+msgid "Accelerator Closure"
+msgstr "द्रुतसञ्चालकलाई बन्दगर्ने"
+
+#: gtk/gtkaccellabel.c:208
+msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
+msgstr "द्रुतसञ्चालक परिवर्तनका लागि अन्त्यमा निरीक्षण गरियो"
+
+#: gtk/gtkaccellabel.c:214
+msgid "Accelerator Widget"
+msgstr "द्रुतसञ्चालक औजार"
+
+#: gtk/gtkaccellabel.c:215
+msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
+msgstr "द्रुतसञ्चालक परिवर्तनहरुका लागि औजारमा निरीक्षण गरियो"
+
+#: gtk/gtkaccessible.c:156 gtk/gtkeventcontroller.c:168 gtk/gtktreeviewcolumn.c:337
+msgid "Widget"
+msgstr "औजार"
+
+#: gtk/gtkaccessible.c:157
+#, fuzzy
+msgid "The widget referenced by this accessible."
+msgstr "सन्दर्भ तालिका"
+
+#: gtk/gtkactionable.c:71
+#, fuzzy
+msgid "Action name"
+msgstr "कार्य नाम"
+
+#: gtk/gtkactionable.c:72
+#, fuzzy
+#| msgid "The name of the selected font"
+msgid "The name of the associated action, like 'app.quit'"
+msgstr "छानिएका वर्णहरुको नाम"
+
+#: gtk/gtkactionable.c:76
+#, fuzzy
+#| msgid "Action area border"
+msgid "Action target value"
+msgstr "लक्ष्य:"
+
+#: gtk/gtkactionable.c:77
+#, fuzzy
+msgid "The parameter for action invocations"
+msgstr "फिल्टर पदवर्णन गर्दा त्रुटि: %s: %s\n"
+
+#: gtk/gtkactionbar.c:338 gtk/gtkbox.c:353 gtk/gtkheaderbar.c:2003
+msgid "Pack type"
+msgstr "थन्क्याउने प्रकार"
+
+#: gtk/gtkactionbar.c:339 gtk/gtkbox.c:354 gtk/gtkheaderbar.c:2004
+msgid ""
+"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the start or end of "
+"the parent"
+msgstr " जीटीके बँधाइको प्रकारले के देखाउँछ भने जब उपशाखा बन्द गरिन्छ संदर्भसँग मूल कम्प्युटर सुरू वा बन्द 
हुन्छ"
+
+#: gtk/gtkactionbar.c:345 gtk/gtkbox.c:360 gtk/gtkheaderbar.c:2010 gtk/gtknotebook.c:838
+#: gtk/gtkpaned.c:368 gtk/gtkpopover.c:1734 gtk/gtkpopovermenu.c:384 gtk/gtkstack.c:537
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1718
+msgid "Position"
+msgstr "अवस्था"
+
+#: gtk/gtkactionbar.c:346 gtk/gtkbox.c:361 gtk/gtkheaderbar.c:2011 gtk/gtknotebook.c:839
+#: gtk/gtkpopovermenu.c:385 gtk/gtkstack.c:538
+msgid "The index of the child in the parent"
+msgstr "मुख्यभित्र शाखाको सूचक"
+
+#: gtk/gtkadjustment.c:142 gtk/gtkcellrendererprogress.c:138 gtk/gtkscalebutton.c:196
+#: gtk/gtkspinbutton.c:436
+msgid "Value"
+msgstr "मान"
+
+#: gtk/gtkadjustment.c:143
+msgid "The value of the adjustment"
+msgstr "मिलानका लागि मूल्य"
+
+#: gtk/gtkadjustment.c:157
+msgid "Minimum Value"
+msgstr "कम्ती मूल्य"
+
+#: gtk/gtkadjustment.c:158
+msgid "The minimum value of the adjustment"
+msgstr "मिलानको लागि कम्ती मूल्य"
+
+#: gtk/gtkadjustment.c:175
+msgid "Maximum Value"
+msgstr "अघिकतम मान"
+
+#: gtk/gtkadjustment.c:176
+msgid "The maximum value of the adjustment"
+msgstr "मिलानको लागि उच्च मूल्य"
+
+#: gtk/gtkadjustment.c:190
+msgid "Step Increment"
+msgstr "तह वृद्ध"
+
+#: gtk/gtkadjustment.c:191
+msgid "The step increment of the adjustment"
+msgstr "मिलानको लागि तह वृद्धि"
+
+#: gtk/gtkadjustment.c:205
+msgid "Page Increment"
+msgstr "पन्ना वृद्धि"
+
+#: gtk/gtkadjustment.c:206
+msgid "The page increment of the adjustment"
+msgstr "मिलानको लागि पन्ना वृद्धि"
+
+#: gtk/gtkadjustment.c:223
+msgid "Page Size"
+msgstr "पन्नाको आकार"
+
+#: gtk/gtkadjustment.c:224
+msgid "The page size of the adjustment"
+msgstr "मिलानका लागि पन्नाको आकार"
+
+#: gtk/gtkappchooserbutton.c:618
+#, fuzzy
+msgid "Include an 'Other…' item"
+msgstr "लिङ्क भएको सबै द्रष्टव्यहरूलाई समावेश गर्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtkappchooserbutton.c:619
+msgid "Whether the combobox should include an item that triggers a GtkAppChooserDialog"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkappchooserbutton.c:634
+#, fuzzy
+#| msgid "Show menu images"
+msgid "Show default item"
+msgstr "यस वस्तुको गुण देखाउनुहोस्"
+
+#: gtk/gtkappchooserbutton.c:635
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the completions should be shown in a popup window"
+msgid "Whether the combobox should show the default application on top"
+msgstr "या पुर्णताहरू पपअप सञ्झ्यालमा देखाइनु पर्दछ"
+
+#: gtk/gtkappchooserbutton.c:647 gtk/gtkappchooserdialog.c:687
+msgid "Heading"
+msgstr "शिर्षक"
+
+#: gtk/gtkappchooserbutton.c:648 gtk/gtkappchooserdialog.c:688
+#, fuzzy
+#| msgid "The padding to insert at the top of the widget."
+msgid "The text to show at the top of the dialog"
+msgstr "संवाद देखाउनुहोस्"
+
+#: gtk/gtkappchooser.c:73
+#, fuzzy
+#| msgid "Inconsistent state"
+msgid "Content type"
+msgstr "सामाग्री प्रकार क्वेरि गर्न असफल: %s"
+
+#: gtk/gtkappchooser.c:74
+#, fuzzy
+#| msgid "The contents of the entry"
+msgid "The content type used by the open with object"
+msgstr "फाइलहरू सुरुआत गर्न/खोल्न प्रयोग गरिने क्लिकको प्रकार"
+
+#: gtk/gtkappchooserdialog.c:673
+#, fuzzy
+#| msgid "Filename"
+msgid "GFile"
+msgstr "फाइलनाम"
+
+#: gtk/gtkappchooserdialog.c:674
+#, fuzzy
+#| msgid "The title of the file chooser dialog."
+msgid "The GFile used by the app chooser dialog"
+msgstr "फाइल छनोटकर्ताको वार्तालाप शिर्षक"
+
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:962
+#, fuzzy
+msgid "Show default app"
+msgstr "अनुप्रयोगलाई बन्द गर्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:963
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the widget is the default widget"
+msgid "Whether the widget should show the default application"
+msgstr "प्रचलित पूर्वदृश्यका लागि अनुप्रयोगले आपूर्ति गरेको औजार हेर्न सकिन्छ"
+
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:977
+#, fuzzy
+msgid "Show recommended apps"
+msgstr "हालमा प्रयोग भएका एपहरु"
+
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:978
+#, fuzzy
+msgid "Whether the widget should show recommended applications"
+msgstr "जीटीके_औजार_देखाउने_सबै() ले यो औजारलाई असरपार्न सक्दैन"
+
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:992
+#, fuzzy
+msgid "Show fallback apps"
+msgstr "सङ्केतन पछाउनुहोस्"
+
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:993
+#, fuzzy
+msgid "Whether the widget should show fallback applications"
+msgstr "जीटीके_औजार_देखाउने_सबै() ले यो औजारलाई असरपार्न सक्दैन"
+
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1005
+#, fuzzy
+msgid "Show other apps"
+msgstr "अरु पत्राचार ठेगाना देखाउनुहोस्"
+
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1006
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the widget has the input focus"
+msgid "Whether the widget should show other applications"
+msgstr "जीटीके_औजार_देखाउने_सबै() ले यो औजारलाई असरपार्न सक्दैन"
+
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1019
+#, fuzzy
+#| msgid "Show Day Names"
+msgid "Show all apps"
+msgstr "सबै नदेखाऊ"
+
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1020
+#, fuzzy
+msgid "Whether the widget should show all applications"
+msgstr "जीटीके_औजार_देखाउने_सबै() ले यो औजारलाई असरपार्न सक्दैन"
+
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1034
+#, fuzzy
+msgid "Widget's default text"
+msgstr "जहाँ औजार एउटा पूर्वनिर्धारित औजार हुन सक्छ"
+
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1035
+msgid "The default text appearing when there are no applications"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkapplication.c:650
+#, fuzzy
+msgid "Register session"
+msgstr "दर्ता"
+
+#: gtk/gtkapplication.c:651
+#, fuzzy
+msgid "Register with the session manager"
+msgstr "सत्र प्रबन्धकमा जडान गर्न सकिँदैन !\n"
+
+#: gtk/gtkapplication.c:657
+#, fuzzy
+#| msgid "Application paintable"
+msgid "Application menu"
+msgstr "अनुप्रयोग मेनु"
+
+#: gtk/gtkapplication.c:658
+#, fuzzy
+#| msgid "The model for the icon view"
+msgid "The GMenuModel for the application menu"
+msgstr "एप्लिकेशनको मेनु देखाउँछ ।"
+
+#: gtk/gtkapplication.c:664
+msgid "Menubar"
+msgstr "मेनुपट्टी"
+
+#: gtk/gtkapplication.c:665
+#, fuzzy
+#| msgid "The model for the combo box"
+msgid "The GMenuModel for the menubar"
+msgstr "मेनुपट्टी"
+
+#: gtk/gtkapplication.c:671
+#, fuzzy
+#| msgid "Active item"
+msgid "Active window"
+msgstr "जब वर्तमान सक्रिय विण्डो उच्चतहमा रहन्छ"
+
+#: gtk/gtkapplication.c:672
+#, fuzzy
+#| msgid "The item which is currently active"
+msgid "The window which most recently had focus"
+msgstr "आइटम जुन चाँही भरखरै सक्रिय भएको छ"
+
+#: gtk/gtkapplicationwindow.c:874
+#, fuzzy
+#| msgid "Show menu images"
+msgid "Show a menubar"
+msgstr "मेनुपट्टी देखाउनुहोस्"
+
+#: gtk/gtkapplicationwindow.c:875
+#, fuzzy
+#| msgid "TRUE if the window should not be in the pager."
+msgid "TRUE if the window should show a menubar at the top of the window"
+msgstr "सत्य, यदि विण्डो पेजरभित्र छैन भने"
+
+#: gtk/gtkaspectframe.c:111 gtk/gtkwidget.c:1368
 msgid "Horizontal Alignment"
 msgstr "क्षितिजीय पंक्तिबद्ध/"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:110
+#: gtk/gtkaspectframe.c:112
 msgid "X alignment of the child"
 msgstr "शाखाको एक्स पंक्तिबद्ध"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:116 gtk/gtkwidget.c:966
+#: gtk/gtkaspectframe.c:118 gtk/gtkwidget.c:1383
 msgid "Vertical Alignment"
 msgstr "उर्ध्वतलीय पंक्तिबद्ध"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:117
+#: gtk/gtkaspectframe.c:119
 msgid "Y alignment of the child"
 msgstr "शाखाको वाइ पंक्तिबद्ध"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:123
+#: gtk/gtkaspectframe.c:125
 msgid "Ratio"
 msgstr "अनुपात"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:124
+#: gtk/gtkaspectframe.c:126
 msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
 msgstr " आज्ञाकारी_उपशाखा झुठो छ भने अनुपातको आशा गरिन्छ"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:130
+#: gtk/gtkaspectframe.c:132
 msgid "Obey child"
 msgstr "भनेको मान्ने शाखा"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:131
+#: gtk/gtkaspectframe.c:133
 msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
 msgstr "खाकाको शाखाको अनुपात मिलान गर्ने बलको दृष्टिकोण"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:310
+#: gtk/gtkassistant.c:526 gtk/gtkdialog.c:652
+msgid "Use Header Bar"
+msgstr "हेडर बार प्रयोग गर्नुहोस् ।"
+
+#: gtk/gtkassistant.c:527 gtk/gtkdialog.c:653
+msgid "Use Header Bar for actions."
+msgstr "कार्यको लागि हेडर बार प्रयोग गर्नुहोस् ।"
+
+#: gtk/gtkassistant.c:540
 #, fuzzy
 msgid "Header Padding"
-msgstr "बाँया गद्दा"
+msgstr "हेडर"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:311
+#: gtk/gtkassistant.c:541
 #, fuzzy
 msgid "Number of pixels around the header."
-msgstr "सूचीबारको वरिपरि बिभेलको शैली "
+msgstr "पिक्सेलको सङ्ख्या:"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:318
+#: gtk/gtkassistant.c:556
 #, fuzzy
 msgid "Content Padding"
-msgstr "तलको गद्दा"
+msgstr "सामग्री"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:319
+#: gtk/gtkassistant.c:557
 #, fuzzy
 msgid "Number of pixels around the content pages."
 msgstr "विषयवस्तुहरुको वरिपरि बि‍भेलको शैली"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:335
-#, fuzzy
+#: gtk/gtkassistant.c:573
 msgid "Page type"
-msgstr "थन्क्याउने प्रकार"
+msgstr "पृष्ठ प्रकार"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:336
+#: gtk/gtkassistant.c:574
 #, fuzzy
 msgid "The type of the assistant page"
-msgstr "खबरको प्रकार"
+msgstr "सहयोगी"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:353
-#, fuzzy
+#: gtk/gtkassistant.c:589
 msgid "Page title"
-msgstr "पन्नाको आकार"
+msgstr "पृष्ठ शिर्षक"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:354
+#: gtk/gtkassistant.c:590
 #, fuzzy
 msgid "The title of the assistant page"
-msgstr "विण्डोको शीर्षक"
+msgstr "सहयोगी"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:370
+#: gtk/gtkassistant.c:607
 #, fuzzy
 msgid "Header image"
-msgstr "शीर्षक क्लिकगर्न योग्य छ"
+msgstr "छवि हेडर नष्ट"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:371
+#: gtk/gtkassistant.c:608
+#, fuzzy
 msgid "Header image for the assistant page"
-msgstr ""
+msgstr "पृष्ठ हेडर थप्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:387
+#: gtk/gtkassistant.c:624
 #, fuzzy
 msgid "Sidebar image"
-msgstr "मान"
+msgstr "छेउपट्टी"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:388
+#: gtk/gtkassistant.c:625
+#, fuzzy
 msgid "Sidebar image for the assistant page"
-msgstr ""
+msgstr "छवि मुद्रण गरिने पृष्ठका लागि सूचना"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:403
+#: gtk/gtkassistant.c:641
 #, fuzzy
 msgid "Page complete"
-msgstr "पन्ना वृद्धि"
+msgstr "% पूरा"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:404
+#: gtk/gtkassistant.c:642
 msgid "Whether all required fields on the page have been filled out"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkbbox.c:135
+#: gtk/gtkassistant.c:647
+#, fuzzy
+#| msgid "Focus padding"
+msgid "Has padding"
+msgstr "गद्दा"
+
+#: gtk/gtkassistant.c:647
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether this tag affects background height"
+msgid "Whether the assistant adds padding around the page"
+msgstr "जहाँ यो ट्यागले पृष्ठभूमिको उचाइलाई असर गर्छ "
+
+#: gtk/gtkbbox.c:217
 msgid "Minimum child width"
 msgstr "शाखाको न्यूनतम चौडाइ"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:136
+#: gtk/gtkbbox.c:218
 msgid "Minimum width of buttons inside the box"
 msgstr "बाकसभित्र बटनहरुको न्यूनतम चौडाइ"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:144
+#: gtk/gtkbbox.c:233
 msgid "Minimum child height"
 msgstr "शाखाको अधिकतम उचाइ"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:145
+#: gtk/gtkbbox.c:234
 msgid "Minimum height of buttons inside the box"
 msgstr "बाकसभित्र बटनहरुको न्यूनतम उचाइ"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:153
+#: gtk/gtkbbox.c:249
 msgid "Child internal width padding"
 msgstr "शाखाको आन्तरिक चौडा गद्दा"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:154
+#: gtk/gtkbbox.c:250
 msgid "Amount to increase child's size on either side"
 msgstr "कुनै छेउमा शाखाको आकार बढाउनलाई मूल्य"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:162
+#: gtk/gtkbbox.c:265
 msgid "Child internal height padding"
 msgstr "शाखाको भित्रि उचाइ गद्दा"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:163
+#: gtk/gtkbbox.c:266
 msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
 msgstr " माथि र तल शाखाको आकार बढाउनलाई मूल्य"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:171
+#: gtk/gtkbbox.c:275
 msgid "Layout style"
 msgstr "रुपरेखाको शैली"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:172
+#: gtk/gtkbbox.c:276
 #, fuzzy
-msgid ""
-"How to lay out the buttons in the box. Possible values are: spread, edge, "
-"start and end"
-msgstr ""
-"बाकसमा बटन कसरी बिच्छ्याउने हो । संभावित मानहरू पूर्वनिर्धारित, विस्तारित, किनार, सुरू "
-"र अन्त्य हुन् "
+msgid "How to lay out the buttons in the box. Possible values are: spread, edge, start and end"
+msgstr "बाकसमा बटन कसरी बिच्छ्याउने हो । संभावित मानहरू पूर्वनिर्धारित, विस्तारित, किनार, सुरू र अन्त्य हुन् 
"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:180
+#: gtk/gtkbbox.c:284
 msgid "Secondary"
 msgstr "द्धितीयक"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:181
+#: gtk/gtkbbox.c:285
 msgid ""
-"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
-"g., help buttons"
+"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e.g., help buttons"
 msgstr "ठीक छ भने उपशाखा द्वितीय समूहको शाखाका रूपमा देखिन उपयुक्त सहयोगी बटनहरू"
 
-#: gtk/gtkbox.c:227 gtk/gtkexpander.c:233 gtk/gtkiconview.c:666
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:220
+#: gtk/gtkbbox.c:292
+#, fuzzy
+#| msgid "Homogeneous"
+msgid "Non-Homogeneous"
+msgstr "उस्तै प्रकारको"
+
+#: gtk/gtkbbox.c:293
+#, fuzzy
+#| msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
+msgid "If TRUE, the child will not be subject to homogeneous sizing"
+msgstr "सत्य हो भने उपशाखाले मागगरिएको भन्दा सानो बनाउनसक्छ"
+
+#: gtk/gtkbox.c:282 gtk/gtkcellareabox.c:310 gtk/gtkexpander.c:337 gtk/gtkheaderbar.c:2038
+#: gtk/gtkiconview.c:524 gtk/gtktreeviewcolumn.c:276
 msgid "Spacing"
 msgstr "स्पेसिङ्ग"
 
-#: gtk/gtkbox.c:228
+#: gtk/gtkbox.c:283 gtk/gtkheaderbar.c:2039
 msgid "The amount of space between children"
 msgstr "शाखाहरुको बीचको ठाँउको मूल्य"
 
-#: gtk/gtkbox.c:237 gtk/gtktable.c:184 gtk/gtktoolbar.c:527
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1624
-msgid "Homogeneous"
-msgstr "उस्तै प्रकारको"
-
-#: gtk/gtkbox.c:238
+#: gtk/gtkbox.c:290 gtk/gtkflowbox.c:3838
 msgid "Whether the children should all be the same size"
 msgstr "जहाँ शाखाहरु सबै उस्तै प्रकारको हुन सक्छ"
 
-#: gtk/gtkbox.c:254 gtk/gtktoolbar.c:519 gtk/gtktoolitemgroup.c:1631
-#: gtk/gtktoolpalette.c:1065 gtk/gtktreeviewcolumn.c:276
+#: gtk/gtkbox.c:296
+#, fuzzy
+#| msgid "Handle position"
+msgid "Baseline position"
+msgstr "आधार पङ्ति"
+
+#: gtk/gtkbox.c:297
+msgid "The position of the baseline aligned widgets if extra space is available"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkbox.c:322 gtk/gtkcellareabox.c:330 gtk/gtktoolbar.c:584 gtk/gtktoolitemgroup.c:1697
+#: gtk/gtktoolpalette.c:1027 gtk/gtktreeviewcolumn.c:323
 msgid "Expand"
 msgstr "ठूलो बनाउनु"
 
-#: gtk/gtkbox.c:255
+#: gtk/gtkbox.c:323
 msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
 msgstr "जब मूलको वृद्धि हुन्छ उपशाखाले अतिरिक्त खालीस्थान प्राप्त गर्दछ "
 
-#: gtk/gtkbox.c:271 gtk/gtktoolitemgroup.c:1638
+#: gtk/gtkbox.c:338 gtk/gtktoolitemgroup.c:1704
 msgid "Fill"
 msgstr "भर"
 
-#: gtk/gtkbox.c:272
+#: gtk/gtkbox.c:339
 msgid ""
-"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
-"used as padding"
+"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or used as padding"
 msgstr "यदि उपशाखालाई अतिरिक्त ठाउँ दिनु छ भने उपशाखा वा भद्दा प्रयोग भनी छुट्याइनु पर्छ"
 
-#: gtk/gtkbox.c:279 gtk/gtktrayicon-x11.c:165
-msgid "Padding"
-msgstr "गद्दा"
-
-#: gtk/gtkbox.c:280
+#: gtk/gtkbox.c:346
 msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
 msgstr "पिक्सलभित्र शाखाहरु र यसका छिमेकीहरुको बीचमा राख्नलाई अतिरिक्त ठाउँ"
 
-#: gtk/gtkbox.c:286
-msgid "Pack type"
-msgstr "थन्क्याउने प्रकार"
-
-#: gtk/gtkbox.c:287 gtk/gtknotebook.c:692
-msgid ""
-"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
-"start or end of the parent"
-msgstr ""
-" जीटीके बँधाइको प्रकारले के देखाउँछ भने जब उपशाखा बन्द गरिन्छ संदर्भसँग मूल कम्प्युटर सुरू वा "
-"बन्द हुन्छ"
-
-#: gtk/gtkbox.c:293 gtk/gtknotebook.c:670 gtk/gtkpaned.c:270
-#: gtk/gtkruler.c:158 gtk/gtktoolitemgroup.c:1652
-msgid "Position"
-msgstr "अवस्था"
-
-#: gtk/gtkbox.c:294 gtk/gtknotebook.c:671
-msgid "The index of the child in the parent"
-msgstr "मुख्यभित्र शाखाको सूचक"
-
-#: gtk/gtkbuilder.c:315
+#: gtk/gtkbuilder.c:292
 #, fuzzy
 msgid "Translation Domain"
-msgstr "अनुवादक बिश्वास"
+msgstr "अनुवाद"
 
-#: gtk/gtkbuilder.c:316
+#: gtk/gtkbuilder.c:293
+#, fuzzy
 msgid "The translation domain used by gettext"
-msgstr ""
+msgstr "गेटटेक्स्ट अनुवाद"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:239
-msgid ""
-"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
-"widget"
+#: gtk/gtkbutton.c:282
+msgid "Text of the label widget inside the button, if the button contains a label widget"
 msgstr "बटनमा छाप औजार समावेश छभने त्यो पाठ छापको औजार हो"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:246 gtk/gtkexpander.c:217 gtk/gtklabel.c:570
-#: gtk/gtkmenuitem.c:348 gtk/gtktoolbutton.c:209
+#: gtk/gtkbutton.c:288 gtk/gtkexpander.c:312 gtk/gtklabel.c:825 gtk/gtkmenuitem.c:801
+#: gtk/gtktoolbutton.c:250
 msgid "Use underline"
 msgstr "कच प्रयोग गर"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:247 gtk/gtkexpander.c:218 gtk/gtklabel.c:571
-#: gtk/gtkmenuitem.c:349
+#: gtk/gtkbutton.c:289 gtk/gtkexpander.c:313 gtk/gtklabel.c:826 gtk/gtkmenuitem.c:802
 msgid ""
-"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
-"for the mnemonic accelerator key"
-msgstr ""
-"यदि मिलाईएको छ भने द्रूतसञ्चालकको स्मृतिसहायक टीकाको पाठमुनि अर्को वर्ण प्रयोगगर्न सकिन्छ"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:254 gtk/gtkimagemenuitem.c:153
-msgid "Use stock"
-msgstr "संग्रह प्रयोग गर"
+"If set, an underline in the text indicates the next character should be used for the mnemonic "
+"accelerator key"
+msgstr "यदि मिलाईएको छ भने द्रूतसञ्चालकको स्मृतिसहायक टीकाको पाठमुनि अर्को वर्ण प्रयोगगर्न सकिन्छ"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:255
-msgid ""
-"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
+#: gtk/gtkbutton.c:301
+msgid "If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
 msgstr "यदि मिलाईएको छ भने प्रदर्शन हुनुको साटो लेबलले बचत गरिएको चिज झिक्ने गर्छ"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:262 gtk/gtkcombobox.c:811 gtk/gtkfilechooserbutton.c:385
-msgid "Focus on click"
-msgstr "थिच्नेमा फोकस गर"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:263 gtk/gtkfilechooserbutton.c:386
-msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
-msgstr "जब माउस क्लिक गर्दा बटनले प्राप्त गर्ने शक्ति"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:270
+#: gtk/gtkbutton.c:307
 msgid "Border relief"
 msgstr "राहत सीमाना"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:271
+#: gtk/gtkbutton.c:308
 msgid "The border relief style"
 msgstr "सीमानाको राहत शैली"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:288
+#: gtk/gtkbutton.c:327
 msgid "Horizontal alignment for child"
 msgstr "शाखाको लागि क्षितिजीय मिलान"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:307
+#: gtk/gtkbutton.c:346
 msgid "Vertical alignment for child"
 msgstr "शाखाको लागि उर्ध्व पंक्तिबद्ध"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:324 gtk/gtkimagemenuitem.c:138
-msgid "Image widget"
-msgstr "छबि विजेट"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:325
+#: gtk/gtkbutton.c:361
 msgid "Child widget to appear next to the button text"
 msgstr "अर्को बटन पाठमा देखाउने चाइल्ड विजेटार"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:339
+#: gtk/gtkbutton.c:374
 #, fuzzy
 msgid "Image position"
-msgstr "स्थिति सम्हाल्सनुस्"
+msgstr "अवस्था"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:340
+#: gtk/gtkbutton.c:375
 #, fuzzy
 msgid "The position of the image relative to the text"
 msgstr "उप शाखासँग सम्वन्धित उझिण्डोको स्थिति"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:460
+#: gtk/gtkbutton.c:523
 msgid "Default Spacing"
 msgstr "पूर्वनिर्धारित स्पेसिङ्ग:"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:461
+#: gtk/gtkbutton.c:524
 #, fuzzy
 msgid "Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons"
 msgstr "क्यान_पूर्वनिर्धारित बटनहरुका लागि अतिरिक्त ठाँउ थप"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:475
+#: gtk/gtkbutton.c:541
 msgid "Default Outside Spacing"
 msgstr "पूर्वनिर्धारित बाहिरपट्टिको ठाँउ"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:476
+#: gtk/gtkbutton.c:542
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside "
-"the border"
-msgstr ""
-"क्यान_पूर्वनिर्धारित बटनहरुका लागि अतिरिक्त ठाँउ थप जसले सँधै सीमारेखाको बाहिर रेखाङ्कित "
-"गर्छ "
+msgid "Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the border"
+msgstr "क्यान_पूर्वनिर्धारित बटनहरुका लागि अतिरिक्त ठाँउ थप जसले सँधै सीमारेखाको बाहिर रेखाङ्कित गर्छ "
 
-#: gtk/gtkbutton.c:481
+#: gtk/gtkbutton.c:556
 msgid "Child X Displacement"
 msgstr "एक्स शाखा स्थानान्तर"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:482
-msgid ""
-"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
+#: gtk/gtkbutton.c:557
+msgid "How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
 msgstr " जब बटन दबाइन्छ उपशाखा एक्स दिशाको कति टाढा हटाउने"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:489
+#: gtk/gtkbutton.c:573
 msgid "Child Y Displacement"
 msgstr "वाइ शाखा स्थानान्तर"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:490
-msgid ""
-"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
+#: gtk/gtkbutton.c:574
+msgid "How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
 msgstr "जब बटन दबाइन्छ उपशाखा वाई दिशाको कति टाढा हटाउने"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:506
+#: gtk/gtkbutton.c:593
 msgid "Displace focus"
 msgstr "बिस्थापित केन्द्रित"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:507
-msgid ""
-"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
-"rectangle"
+#: gtk/gtkbutton.c:594
+msgid "Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus rectangle"
 msgstr "या child_displacement_x/_y गुणहरूले पनि आयत केन्द्रितमा असर गर्नु पर्दछ"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:520 gtk/gtkentry.c:696 gtk/gtkentry.c:1741
+#: gtk/gtkbutton.c:610 gtk/gtkentry.c:894 gtk/gtkentry.c:2084
 #, fuzzy
 msgid "Inner Border"
-msgstr "ट्याब सीमाना"
+msgstr "भित्रि अर्धव्यास:"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:521
+#: gtk/gtkbutton.c:611
 msgid "Border between button edges and child."
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkbutton.c:534
+#: gtk/gtkbutton.c:626
 #, fuzzy
 msgid "Image spacing"
-msgstr "मूल्यको स्पेसिङ"
+msgstr "दूरी (अन्तराल):"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:535
+#: gtk/gtkbutton.c:627
 #, fuzzy
 msgid "Spacing in pixels between the image and label"
 msgstr "छाप र उपशाखाका बीचमा राखिने खालीठाउँ"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:549
-msgid "Show button images"
-msgstr "चित्रहरुको बटन देखाऊ"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:550
-#, fuzzy
-msgid "Whether images should be shown on buttons"
-msgstr "जब मेनुहरूमा छविचित्र देखाइन्छ"
-
-#: gtk/gtkcalendar.c:478
+#: gtk/gtkcalendar.c:398
 msgid "Year"
 msgstr "वर्ष"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:479
+#: gtk/gtkcalendar.c:399
 msgid "The selected year"
 msgstr "छानिएको वर्ष"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:492
+#: gtk/gtkcalendar.c:412
 msgid "Month"
 msgstr "महिना"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:493
+#: gtk/gtkcalendar.c:413
 msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
 msgstr "छानिएको महिना(० र ११ को बीचको संख्या जस्तै)"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:507
+#: gtk/gtkcalendar.c:427
 msgid "Day"
 msgstr "दिन"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:508
+#: gtk/gtkcalendar.c:428
 msgid ""
-"The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
-"currently selected day)"
-msgstr ""
-"छानिएको दिन (१ र ३१ को बीचको संख्या जस्तै अथवा ० देखि नछानिएको विद्यमान छानिएका "
-"दिनहरु)"
+"The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the currently selected day)"
+msgstr "छानिएको दिन (१ र ३१ को बीचको संख्या जस्तै अथवा ० देखि नछानिएको विद्यमान छानिएका दिनहरु)"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:522
+#: gtk/gtkcalendar.c:442
 msgid "Show Heading"
 msgstr "शीर्षक देखाऊ"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:523
+#: gtk/gtkcalendar.c:443
 msgid "If TRUE, a heading is displayed"
 msgstr "यदि सत्य हो भने शीर्षक देखाइन्छ"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:537
+#: gtk/gtkcalendar.c:457
 msgid "Show Day Names"
 msgstr "दिनका नामहरु देखाऊ"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:538
+#: gtk/gtkcalendar.c:458
 msgid "If TRUE, day names are displayed"
 msgstr "यदि सत्य हो भने दिनका नामहरु देखाइन्छन"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:551
+#: gtk/gtkcalendar.c:471
 msgid "No Month Change"
 msgstr "महिना परिवर्तन छैन"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:552
+#: gtk/gtkcalendar.c:472
 msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
 msgstr "यदि सत्य हो भने छानिएका महिनाहरु परिवर्तित हुन सक्दैनन्"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:566
+#: gtk/gtkcalendar.c:486
 msgid "Show Week Numbers"
 msgstr "सप्ताहका संख्याहरु देखाऊ"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:567
+#: gtk/gtkcalendar.c:487
 msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
 msgstr "यदि सत्य हो भने सप्ताहका संख्याहरु देखाइन्छन"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:582
-#, fuzzy
+#: gtk/gtkcalendar.c:502
 msgid "Details Width"
-msgstr "पूर्वनिर्धारित चौडाइ"
+msgstr "चौडाइ विवरण"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:583
+#: gtk/gtkcalendar.c:503
 #, fuzzy
 msgid "Details width in characters"
-msgstr "क्यारेक्टरहरू भित्र अधिकक चौडाइ"
+msgstr "चौडाइ विवरण"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:598
-#, fuzzy
+#: gtk/gtkcalendar.c:518
 msgid "Details Height"
-msgstr "पूर्वनिर्धारित उचाई"
+msgstr "उचाइ विवरण"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:599
+#: gtk/gtkcalendar.c:519
+#, fuzzy
 msgid "Details height in rows"
-msgstr ""
+msgstr "चयन गरिएको पङ्क्तिको उचाइ परिवर्तन गर्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:615
-#, fuzzy
+#: gtk/gtkcalendar.c:535
 msgid "Show Details"
-msgstr "वार्तालाप"
+msgstr "अरू धेरै विवरण देखाउनुहोस्"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:616
+#: gtk/gtkcalendar.c:536
 #, fuzzy
 msgid "If TRUE, details are shown"
-msgstr "यदि सत्य हो भने दिनका नामहरु देखाइन्छन"
+msgstr "विस्तृत विवरणहरू:"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:628
+#: gtk/gtkcalendar.c:548
 #, fuzzy
 msgid "Inner border"
-msgstr "ट्याब सीमाना"
+msgstr "भित्रि अर्धव्यास:"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:629
+#: gtk/gtkcalendar.c:549
 #, fuzzy
 msgid "Inner border space"
-msgstr "ट्याब सीमाना"
+msgstr "भित्रि अर्धव्यास:"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:640
+#: gtk/gtkcalendar.c:560
 #, fuzzy
 msgid "Vertical separation"
-msgstr "उर्ध्व विकल्प"
+msgstr "ठाडो"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:641
+#: gtk/gtkcalendar.c:561
 #, fuzzy
 msgid "Space between day headers and main area"
 msgstr "वृद्धिकारक बाँणको वरिपरिको ठाँउ"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:652
+#: gtk/gtkcalendar.c:572
 #, fuzzy
 msgid "Horizontal separation"
-msgstr "क्षितिजीय विकल्प"
+msgstr "तेर्सो"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:653
+#: gtk/gtkcalendar.c:573
 #, fuzzy
 msgid "Space between week headers and main area"
 msgstr "मूल्य पाठ र चिप्ल्याउने/क्षेत्रबाट बीचको ठाँउ"
 
-#: gtk/gtkcelleditable.c:53
+#: gtk/gtkcellareabox.c:311 gtk/gtktreeviewcolumn.c:277
+msgid "Space which is inserted between cells"
+msgstr "कक्षहरू बिचमा घुसाइने खालि ठाउँ"
+
+#: gtk/gtkcellareabox.c:331
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the widget responds to input"
+msgid "Whether the cell expands"
+msgstr "यो कक्ष समाविष्ट गर्दा ETree मा पङ्क्ति विस्तार गर्दछ"
+
+#: gtk/gtkcellareabox.c:346
+msgid "Align"
+msgstr "पंक्तिबद्ध गर्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtkcellareabox.c:347
+#, fuzzy
+msgid "Whether cell should align with adjacent rows"
+msgstr "जब च्यात्ने क्षमता भएको मेनु आइटमहरू मेनुमा थप्न सकिन्छ "
+
+#: gtk/gtkcellareabox.c:363
+#, fuzzy
+#| msgid "Fixed slider size"
+msgid "Fixed Size"
+msgstr "निश्चित गरिएको चिप्ल्याउनेको आकार"
+
+#: gtk/gtkcellareabox.c:364
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the children should all be the same size"
+msgid "Whether cells should be the same size in all rows"
+msgstr "जहाँ शाखाहरु सबै उस्तै प्रकारको हुन सक्छ"
+
+#: gtk/gtkcellareabox.c:380
+#, fuzzy
+#| msgid "Pack type"
+msgid "Pack Type"
+msgstr "थन्क्याउने प्रकार"
+
+#: gtk/gtkcellareabox.c:381
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the start or end of "
+#| "the parent"
+msgid ""
+"A GtkPackType indicating whether the cell is packed with reference to the start or end of the "
+"cell area"
+msgstr " जीटीके बँधाइको प्रकारले के देखाउँछ भने जब उपशाखा बन्द गरिन्छ संदर्भसँग मूल कम्प्युटर सुरू वा बन्द 
हुन्छ"
+
+#: gtk/gtkcellarea.c:790
+#, fuzzy
+msgid "Focus Cell"
+msgstr "संकेन्द्रविन्दु हो"
+
+#: gtk/gtkcellarea.c:791
+#, fuzzy
+#| msgid "The item which is currently active"
+msgid "The cell which currently has focus"
+msgstr "आइटम जुन चाँही भरखरै सक्रिय भएको छ"
+
+#: gtk/gtkcellarea.c:809
+#, fuzzy
+msgid "Edited Cell"
+msgstr "सम्पादक"
+
+#: gtk/gtkcellarea.c:810
+#, fuzzy
+#| msgid "The item which is currently active"
+msgid "The cell which is currently being edited"
+msgstr "आइटम जुन चाँही भरखरै सक्रिय भएको छ"
+
+#: gtk/gtkcellarea.c:828
+#, fuzzy
+#| msgid "Widget"
+msgid "Edit Widget"
+msgstr "सम्पादन..."
+
+#: gtk/gtkcellarea.c:829
+#, fuzzy
+msgid "The widget currently editing the edited cell"
+msgstr "मिलानका लागि पन्नाको आकार"
+
+#: gtk/gtkcellareacontext.c:115
+#, fuzzy
+msgid "Area"
+msgstr "क्षेत्र:"
+
+#: gtk/gtkcellareacontext.c:116
+#, fuzzy
+msgid "The Cell Area this context was created for"
+msgstr "विश्वव्यापी प्रसङ्गमा मात्र परामिति सिर्जना गर्न सकिन्छ"
+
+#: gtk/gtkcellareacontext.c:132 gtk/gtkcellareacontext.c:151 gtk/gtktreeviewcolumn.c:300
+msgid "Minimum Width"
+msgstr "न्यूनतम चौडाई"
+
+#: gtk/gtkcellareacontext.c:133 gtk/gtkcellareacontext.c:152
+#, fuzzy
+#| msgid "Minimum child width"
+msgid "Minimum cached width"
+msgstr "न्यूनतम चौडाई"
+
+#: gtk/gtkcellareacontext.c:170 gtk/gtkcellareacontext.c:189
+#, fuzzy
+#| msgid "Minimum child height"
+msgid "Minimum Height"
+msgstr "बाकसभित्र बटनहरुको न्यूनतम उचाइ"
+
+#: gtk/gtkcellareacontext.c:171 gtk/gtkcellareacontext.c:190
+#, fuzzy
+#| msgid "Minimum child height"
+msgid "Minimum cached height"
+msgstr "शाखाको अधिकतम उचाइ"
+
+#: gtk/gtkcelleditable.c:51
 #, fuzzy
 msgid "Editing Canceled"
-msgstr "आकृतिकरण"
+msgstr "सम्पादन गर्ने"
 
-#: gtk/gtkcelleditable.c:54
+#: gtk/gtkcelleditable.c:52
 msgid "Indicates that editing has been canceled"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:138
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:141
 #, fuzzy
 msgid "Accelerator key"
-msgstr "द्रुतसञ्चालक औजार"
+msgstr "यो लेवलका लागि एम्नेमोनिक द्रुतसञ्चालक कि"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:139
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:142
 #, fuzzy
 msgid "The keyval of the accelerator"
-msgstr "मिलानका लागि मूल्य"
+msgstr "द्रुतसञ्चालकलाई बन्दगर्ने"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:155
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:158
 #, fuzzy
 msgid "Accelerator modifiers"
-msgstr "द्रुतसञ्चालक औजार"
+msgstr "द्रुतसञ्चालकलाई बन्दगर्ने"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:156
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:159
+#, fuzzy
 msgid "The modifier mask of the accelerator"
-msgstr ""
+msgstr "अक्षर, परिमार्जक"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:173
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:176
 #, fuzzy
 msgid "Accelerator keycode"
-msgstr "द्रुतसञ्चालक औजार"
+msgstr "द्रुतसञ्चालकलाई बन्दगर्ने"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:174
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:177
+#, fuzzy
 msgid "The hardware keycode of the accelerator"
-msgstr ""
+msgstr "हार्डवेयर "
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:193
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:196
 #, fuzzy
 msgid "Accelerator Mode"
-msgstr "द्रुतसञ्चालक औजार"
+msgstr "नयाँ एक्सेलेरेटर…"
 
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:194
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:197
 #, fuzzy
 msgid "The type of accelerators"
-msgstr "खबरको प्रकार"
+msgstr "द्रुतसञ्चालकहरु परिवर्तन गर्न सकिन्छ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:226
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:285
 msgid "mode"
 msgstr "शैली"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:227
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:286
 msgid "Editable mode of the CellRenderer"
 msgstr "शेलरेन्डररको सम्पादनयोग्य शैली "
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:235
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:294
 msgid "visible"
 msgstr "दृष्य"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:236
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:295
 msgid "Display the cell"
 msgstr "कोठा देखाऊ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:243
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:302
 msgid "Display the cell sensitive"
 msgstr "कक्ष सम्वेदनशील देखाउनुहोस"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:250
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:309
 msgid "xalign"
 msgstr "एक्स पंक्तिबद्द"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:251
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:310
 msgid "The x-align"
 msgstr "एक्स पंक्तिबद्द"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:260
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:319
 msgid "yalign"
 msgstr "वाई पंक्तिबद्द"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:261
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:320
 msgid "The y-align"
 msgstr "वाई पंक्तिबद्द"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:270
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:329
 msgid "xpad"
 msgstr "एक्स प्याड"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:271
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:330
 msgid "The xpad"
 msgstr "एक्स प्याड"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:280
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:339
 msgid "ypad"
 msgstr "वाइ प्याड"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:281
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:340
 msgid "The ypad"
 msgstr "वाइ प्याड"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:290
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:349
 msgid "width"
 msgstr "चौडा"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:291
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:350
 msgid "The fixed width"
 msgstr "निश्चित गरिएको चौडाइ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:300
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:359
 msgid "height"
 msgstr "उचाइ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:301
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:360
 msgid "The fixed height"
 msgstr "निश्चित गरिएको उचाइ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:310
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:369
 msgid "Is Expander"
 msgstr "वृद्धि कारक छ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:311
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:370
 msgid "Row has children"
 msgstr " तेर्सो पंक्तिसँग शाखा छ "
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:319
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:378
 msgid "Is Expanded"
 msgstr "बढाइएको छ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:320
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:379
 msgid "Row is an expander row, and is expanded"
 msgstr " तेर्सो पंक्ति एउटा वृद्धि कारक पंक्ति हो,र यो बढाइएको छ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:327
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:386
 msgid "Cell background color name"
 msgstr "कोठाको पृष्ठभूमिको रङ्गको नाम"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:328
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:387
 msgid "Cell background color as a string"
 msgstr " एउटा सूत्र जस्तो कोठाको पृष्ठभूमिको रङ्ग "
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:335
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:402
 msgid "Cell background color"
 msgstr "कोठाको पृष्ठभूमिको रङ्ग"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:336
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:403
 msgid "Cell background color as a GdkColor"
 msgstr "एउटा जिडिके रङ्ग जस्तो कोठाको पृष्ठभूमिको रङ्ग "
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:343
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:417
 #, fuzzy
+#| msgid "Cell background color"
+msgid "Cell background RGBA color"
+msgstr "कोठाको पृष्ठभूमिको रङ्गको नाम"
+
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:418
+#, fuzzy
+#| msgid "Cell background color as a GdkColor"
+msgid "Cell background color as a GdkRGBA"
+msgstr "एउटा जिडिके रङ्ग जस्तो कोठाको पृष्ठभूमिको रङ्ग "
+
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:425
 msgid "Editing"
-msgstr "आकृतिकरण"
+msgstr "सम्पादन गर्ने"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:344
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:426
 #, fuzzy
 msgid "Whether the cell renderer is currently in editing mode"
 msgstr "जब लेबल एकल पंक्ति अबस्थामा हुन्छ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:352
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:434
 msgid "Cell background set"
 msgstr "कोठाको पृष्ठभूमि मिलाउ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:353
-msgid "Whether this tag affects the cell background color"
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:435
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether this tag affects the cell background color"
+msgid "Whether the cell background color is set"
 msgstr "जहाँ यो ट्यागले कोठाको पृष्ठभूमिको रङ्गलाई असर गर्छ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:110
+#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:128
 msgid "Model"
 msgstr "शैली"
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:111
+#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:129
 msgid "The model containing the possible values for the combo box"
 msgstr "कम्बो बाकसको लागि सम्भाबित मुल्यहरू भएको नमुना"
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:133 gtk/gtkcomboboxentry.c:104
+#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:151
 msgid "Text Column"
 msgstr "पाठ स्तम्भ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:134 gtk/gtkcomboboxentry.c:105
+#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:152
 msgid "A column in the data source model to get the strings from"
 msgstr "सूत्रबाट प्राप्त हुने डाटास्रोत ढाँचामा एउटा स्तम्भ "
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:151
+#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:169 gtk/gtkcombobox.c:1101
 msgid "Has Entry"
 msgstr "प्रबिष्टि भएको"
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:152
+#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:170
 msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
 msgstr "यदि बेठीक छो भन छानिएका भन्दा अन्य स्ट्रिङहरूलाई प्रबिष्टि गराउन अनुमति छैने"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:120
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:152
 msgid "Pixbuf Object"
 msgstr "पिक्सबफ विषयवस्तु"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:121
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:153
 msgid "The pixbuf to render"
 msgstr "रेन्डरलाई पिक्सबफ"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:128
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:160
 msgid "Pixbuf Expander Open"
 msgstr "खुला पिक्सबफ वृद्धिकारक"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:129
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:161
 msgid "Pixbuf for open expander"
 msgstr "खुला वृद्धिकारकको लागि पिक्सबफ"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:136
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:168
 msgid "Pixbuf Expander Closed"
 msgstr "पिक्सबफ वृद्धिकारक बन्द गरियो"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:137
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:169
 msgid "Pixbuf for closed expander"
 msgstr "बन्द गरिएको वृद्धिकारकको लागि पिक्सबफ"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:144 gtk/gtkimage.c:244 gtk/gtkstatusicon.c:228
-msgid "Stock ID"
-msgstr "संग्रहित आइडि"
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:180
+#, fuzzy
+msgid "surface"
+msgstr "सटह"
+
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:181
+#, fuzzy
+#| msgid "The pixbuf to render"
+msgid "The surface to render"
+msgstr "सटह"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:145
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:194
 msgid "The stock ID of the stock icon to render"
 msgstr "रेन्डरलाई संग्रहित छविचित्रको संग्रहित आइडि"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:152 gtk/gtkcellrendererspinner.c:153
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:305 gtk/gtkstatusicon.c:269
-msgid "Size"
-msgstr "आकार"
-
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:153
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:202
 msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered icon"
 msgstr "भाषान्तर-चिन्हको आकार तय गर्ने जीटीके चिन्ह-आकारको मान "
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:162
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:211
 msgid "Detail"
 msgstr "वर्णन"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:163
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:212
 msgid "Render detail to pass to the theme engine"
 msgstr "सोच इञ्जिनमा जान अनुवाद वृतान्त"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:196
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:247
 msgid "Follow State"
 msgstr "स्टेट फलो गर्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:197
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:248
 msgid "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
 msgstr "या प्रतिपादित पिक्सबफ राज्य अनुसार रङ्गिन हुनु पर्दछ।न्थ्यो वा सकिन्नथ्यो"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:214 gtk/gtkimage.c:319 gtk/gtkwindow.c:662
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:265 gtk/gtkimage.c:358 gtk/gtkmodelbutton.c:1116
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:550 gtk/gtkwindow.c:836
 msgid "Icon"
 msgstr "छविचित्र"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:127
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:139
 msgid "Value of the progress bar"
 msgstr "प्रगति बारको मान पाठ"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:144 gtk/gtkcellrenderertext.c:231
-#: gtk/gtkentry.c:739 gtk/gtkentrybuffer.c:352 gtk/gtkmessagedialog.c:226
-#: gtk/gtkprogressbar.c:150 gtk/gtktextbuffer.c:210
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:156 gtk/gtkcellrenderertext.c:255 gtk/gtkentrybuffer.c:350
+#: gtk/gtkentry.c:948 gtk/gtkmessagedialog.c:214 gtk/gtkmodelbutton.c:1130
+#: gtk/gtkprogressbar.c:287 gtk/gtktextbuffer.c:218
 msgid "Text"
 msgstr "पाठ"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:145
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:157
 msgid "Text on the progress bar"
 msgstr "प्रगति बारमा देखाइने पाठ"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:168 gtk/gtkcellrendererspinner.c:139
-#, fuzzy
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:180 gtk/gtkcellrendererspinner.c:144
 msgid "Pulse"
-msgstr "स्पन्दनको तह"
+msgstr "मिलिक-मिलिक गर्ने"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:169
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:181
 msgid ""
-"Set this to positive values to indicate that some progress is made, but you "
-"don't know how much."
+"Set this to positive values to indicate that some progress is made, but you don't know how "
+"much."
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:185
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:197
 msgid "Text x alignment"
 msgstr "एक्स पंक्तिबद्ध पाठ"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:186
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:198
 #, fuzzy
-msgid ""
-"The horizontal text alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
-"layouts."
+msgid "The horizontal text alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL layouts."
 msgstr "तेर्सो पंक्तिबद्ध, ० (वायाँ) बाट १ (दायाँ) सम्म। आरटिएल लेआउट कालागि संकलित।"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:202
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:214
 msgid "Text y alignment"
 msgstr "वाई पंक्तिबद्ध पाठ"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:203
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:215
 #, fuzzy
 msgid "The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)."
 msgstr "उर्ध्व पंक्तिबद्ध , ० देखि (माथि) १ सम्म (तल)"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:214 gtk/gtkprogressbar.c:126
-#: gtk/gtkrange.c:427
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:226 gtk/gtklevelbar.c:1086 gtk/gtkmodelbutton.c:1176
+#: gtk/gtkprogressbar.c:264 gtk/gtkrange.c:441
 msgid "Inverted"
 msgstr "उल्टाइयो"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:215 gtk/gtkprogressbar.c:127
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:227 gtk/gtkprogressbar.c:265
 #, fuzzy
 msgid "Invert the direction in which the progress bar grows"
 msgstr "प्रगतिबारको अभिमुखिकृत र बड्दो दिशा"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:91 gtk/gtkrange.c:419 gtk/gtkscalebutton.c:239
-#: gtk/gtkspinbutton.c:228
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:113 gtk/gtkrange.c:434 gtk/gtkscalebutton.c:215
+#: gtk/gtkspinbutton.c:379
 msgid "Adjustment"
 msgstr "मिलान"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:92 gtk/gtkspinbutton.c:229
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:114 gtk/gtkspinbutton.c:380
 #, fuzzy
 msgid "The adjustment that holds the value of the spin button"
-msgstr "मिलान जस्ले चक्र बटनको मान लिएको छ "
+msgstr "मिलान जस्ले चक्र बटनको मान लिएको छ"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:107
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:129
 #, fuzzy
 msgid "Climb rate"
 msgstr "आरोहण दर"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:108 gtk/gtkspinbutton.c:237
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:130 gtk/gtkspinbutton.c:388
 msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
 msgstr "बटनलाई तलतिर लाने द्रूसंचालन दर "
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:121 gtk/gtkscale.c:244 gtk/gtkspinbutton.c:246
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:143 gtk/gtkscale.c:767 gtk/gtkspinbutton.c:395
 msgid "Digits"
 msgstr "संख्याहरु"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:122 gtk/gtkspinbutton.c:247
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:144 gtk/gtkspinbutton.c:396
 msgid "The number of decimal places to display"
 msgstr "देखाउनलाई दशमलव ठाउँको संख्या"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:119 gtk/gtkcheckmenuitem.c:105
-#: gtk/gtkmenu.c:525 gtk/gtkspinner.c:131 gtk/gtktoggleaction.c:133
-#: gtk/gtktogglebutton.c:115 gtk/gtktoggletoolbutton.c:112
-msgid "Active"
-msgstr "सक्रिय"
-
-#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:120
+#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:126
 #, fuzzy
 msgid "Whether the spinner is active (ie. shown) in the cell"
 msgstr "छापमा देखाइने चयनित वर्णको शैली"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:140
+#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:145
 #, fuzzy
 msgid "Pulse of the spinner"
-msgstr "चित्र सोचको नाम प्रयोग गर"
+msgstr "मिलिक-मिलिक गर्ने"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:154
+#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:160
 #, fuzzy
 msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered spinner"
 msgstr "भाषान्तर-चिन्हको आकार तय गर्ने जीटीके चिन्ह-आकारको मान "
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:232
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:256
 msgid "Text to render"
 msgstr "रेन्डरलाई पाठ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:239
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:262
 msgid "Markup"
 msgstr "मार्कअप"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:240
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:263
 msgid "Marked up text to render"
 msgstr "रेन्डरलाई मार्कअप पाठ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:247 gtk/gtklabel.c:556
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:269 gtk/gtkentry.c:1488 gtk/gtklabel.c:811
 msgid "Attributes"
 msgstr "बिषेषताहरु"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:248
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:270
 msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer"
 msgstr "भाषान्तरकको पाठ प्रयोग गर्न शैली विशेषताहरूको सूची"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:255
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:276
 msgid "Single Paragraph Mode"
 msgstr "एक्लो परिच्छेद शैली"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:256
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:277
 #, fuzzy
 msgid "Whether to keep all text in a single paragraph"
-msgstr " जहाँ एक्लो परिच्छेद भित्र सबै पाठहरुलाई राखिदैन"
+msgstr "जहाँ एक्लो परिच्छेद भित्र सबै पाठहरुलाई राखिदैन"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:264 gtk/gtkcellview.c:178 gtk/gtktexttag.c:178
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:283 gtk/gtkcellview.c:217 gtk/gtktexttag.c:215
 msgid "Background color name"
 msgstr "पृष्ठभूमिको रङ्गको नाम"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:265 gtk/gtkcellview.c:179 gtk/gtktexttag.c:179
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:284 gtk/gtkcellview.c:218 gtk/gtktexttag.c:216
 msgid "Background color as a string"
 msgstr "सूत्र जस्तो पृष्ठभूमिको रङ्ग"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:272 gtk/gtkcellview.c:185 gtk/gtktexttag.c:186
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:298 gtk/gtkcellview.c:233 gtk/gtktexttag.c:230
 msgid "Background color"
 msgstr "पृष्ठभूमिको रङ्ग"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:273 gtk/gtkcellview.c:186
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:299 gtk/gtkcellview.c:234 gtk/gtktexttag.c:231
 msgid "Background color as a GdkColor"
 msgstr "जिडिके रङ्ग जस्तो पृष्ठभूमिको रङ्ग"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:280 gtk/gtktexttag.c:202
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:313
+#, fuzzy
+#| msgid "Background color name"
+msgid "Background color as RGBA"
+msgstr "रङको हेक्साडेसिमल RGBA मान"
+
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:314 gtk/gtkcellview.c:249 gtk/gtktexttag.c:246
+#, fuzzy
+#| msgid "Background color as a GdkColor"
+msgid "Background color as a GdkRGBA"
+msgstr "पृष्ठभूमी रङ"
+
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:319 gtk/gtktexttag.c:261
 msgid "Foreground color name"
 msgstr "दृष्य जगतको रङ्गकोनाम"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:281 gtk/gtktexttag.c:203
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:320 gtk/gtktexttag.c:262
 msgid "Foreground color as a string"
 msgstr "सूत्र जस्तो दृष्य जगतको रङ्ग"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:288 gtk/gtktexttag.c:210
-#: gtk/gtktrayicon-x11.c:133
-msgid "Foreground color"
-msgstr "दृष्य जगतको रङ्ग"
-
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:289
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:335 gtk/gtktexttag.c:277
 msgid "Foreground color as a GdkColor"
 msgstr "जिडिके रङ्ग जस्तो दृष्य जगतको रङ्ग"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:297 gtk/gtkentry.c:663 gtk/gtktexttag.c:227
-#: gtk/gtktextview.c:668
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:349
+#, fuzzy
+#| msgid "Foreground color name"
+msgid "Foreground color as RGBA"
+msgstr "दृष्य जगतको रङ्ग"
+
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:350 gtk/gtktexttag.c:292
+#, fuzzy
+#| msgid "Foreground color as a GdkColor"
+msgid "Foreground color as a GdkRGBA"
+msgstr "अग्रभूमि रङ चयन गर्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:357 gtk/gtkentry.c:856 gtk/gtktexttag.c:308 gtk/gtktextview.c:820
 msgid "Editable"
 msgstr "संपादनगर्न योग्य"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:298 gtk/gtktexttag.c:228 gtk/gtktextview.c:669
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:358 gtk/gtktexttag.c:309 gtk/gtktextview.c:821
 msgid "Whether the text can be modified by the user"
 msgstr "जब प्रयोगकर्ताद्वारा पाठ संशोधन गर्सकिन्छ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:305 gtk/gtkcellrenderertext.c:313
-#: gtk/gtktexttag.c:243 gtk/gtktexttag.c:251
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:364 gtk/gtkcellrenderertext.c:371 gtk/gtkfontchooser.c:64
+#: gtk/gtktexttag.c:324 gtk/gtktexttag.c:332
 msgid "Font"
 msgstr "वर्ण"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:306 gtk/gtktexttag.c:244
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:365 gtk/gtkfontchooser.c:65 gtk/gtktexttag.c:325
 msgid "Font description as a string, e.g. \"Sans Italic 12\""
 msgstr "सूत्र जस्तो वर्ण बर्णन , \"सान्स इटालिक १२\""
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:314 gtk/gtktexttag.c:252
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:372 gtk/gtkfontchooser.c:78 gtk/gtktexttag.c:333
 msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
 msgstr "प्याङ्गो वर्ण विवरणको संरचना जस्तो वर्ण विवरण "
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:322 gtk/gtktexttag.c:259
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:378 gtk/gtktexttag.c:340
 msgid "Font family"
 msgstr "वर्ण परिवार"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:323 gtk/gtktexttag.c:260
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:379 gtk/gtktexttag.c:341
 msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
 msgstr "वर्ण परिवारको नाम,उदाहरणको लागि साने,हेल्भेटिला, टाइम्स,मोनोस्पेस"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:330 gtk/gtkcellrenderertext.c:331
-#: gtk/gtktexttag.c:267
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:385 gtk/gtkcellrenderertext.c:386 gtk/gtktexttag.c:348
 msgid "Font style"
 msgstr "वर्णको शैली"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:339 gtk/gtkcellrenderertext.c:340
-#: gtk/gtktexttag.c:276
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:393 gtk/gtkcellrenderertext.c:394 gtk/gtktexttag.c:357
 msgid "Font variant"
 msgstr "वर्णको विविधता"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:348 gtk/gtkcellrenderertext.c:349
-#: gtk/gtktexttag.c:285
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:401 gtk/gtkcellrenderertext.c:402 gtk/gtktexttag.c:366
 msgid "Font weight"
 msgstr "वर्णको भार"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:358 gtk/gtkcellrenderertext.c:359
-#: gtk/gtktexttag.c:296
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:409 gtk/gtkcellrenderertext.c:410 gtk/gtktexttag.c:377
 msgid "Font stretch"
 msgstr "वर्ण तन्काउनु"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:367 gtk/gtkcellrenderertext.c:368
-#: gtk/gtktexttag.c:305
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:417 gtk/gtkcellrenderertext.c:418 gtk/gtktexttag.c:386
 msgid "Font size"
 msgstr "वर्णको आकार"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:377 gtk/gtktexttag.c:325
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:425 gtk/gtktexttag.c:406
 msgid "Font points"
 msgstr "वर्णका बिन्दुहरु"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:378 gtk/gtktexttag.c:326
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:426 gtk/gtktexttag.c:407
 msgid "Font size in points"
 msgstr "बिन्दुहरुमा वर्णको आकार"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:387 gtk/gtktexttag.c:315
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:433 gtk/gtktexttag.c:396
 msgid "Font scale"
 msgstr "वर्णको नाप"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:388
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:434
 msgid "Font scaling factor"
 msgstr "वर्ण नाप्ने आधार"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:397 gtk/gtktexttag.c:394
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:441 gtk/gtktexttag.c:475
 msgid "Rise"
 msgstr "उदाउनु"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:398
-msgid ""
-"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:442
+msgid "Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
 msgstr "आधाररेखामाथि पाठ स्थापित गर्नुस् (वृद्धिक्रम नकारात्मक छ भने आधाररेखामुनि )"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:409 gtk/gtktexttag.c:434
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:450 gtk/gtktexttag.c:515
 msgid "Strikethrough"
 msgstr "अक्षरलाई बीचमा काटनु"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:410 gtk/gtktexttag.c:435
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:451 gtk/gtktexttag.c:516
 msgid "Whether to strike through the text"
 msgstr "जहाँ पाठको अक्षरलाई बीचमा काटिन्छ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:417 gtk/gtktexttag.c:442
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:457 gtk/gtktexttag.c:523
 msgid "Underline"
 msgstr "कचहरु"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:418 gtk/gtktexttag.c:443
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:458 gtk/gtktexttag.c:524
 msgid "Style of underline for this text"
 msgstr "यो पाठको लागि कचहरुको शैली "
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:426 gtk/gtktexttag.c:354
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:465 gtk/gtktexttag.c:435
 msgid "Language"
 msgstr "भाषा"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:427
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:466
 msgid ""
-"The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
-"when rendering the text. If you don't understand this parameter, you "
-"probably don't need it"
+"The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint when rendering the "
+"text. If you don't understand this parameter, you probably don't need it"
 msgstr ""
-"यो भाषा आईएसओ संकेतका रूपमा पाठ भएको भाषा हो । पाठको भाषान्तरण क्रममा प्याङ्गोले "
-"यसलाई इसाराका रूपमा प्रयोग गर्नसक्छ । तपाईँले यो मूल्याङ्कन आधार बुझ्नु भएन भने यो "
-"तपाईँलाई चाहिँदैन"
+"यो भाषा आईएसओ संकेतका रूपमा पाठ भएको भाषा हो । पाठको भाषान्तरण क्रममा प्याङ्गोले यसलाई इसाराका रूपमा "
+"प्रयोग गर्नसक्छ । तपाईँले यो मूल्याङ्कन आधार बुझ्नु भएन भने यो तपाईँलाई चाहिँदैन"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:447 gtk/gtklabel.c:681 gtk/gtkprogressbar.c:180
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:484 gtk/gtklabel.c:962 gtk/gtkprogressbar.c:330
 msgid "Ellipsize"
 msgstr "दीर्घबृत्ताकार"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:448
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:485
 #, fuzzy
 msgid ""
-"The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not "
-"have enough room to display the entire string"
+"The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not have enough room "
+"to display the entire string"
 msgstr ""
-"स्ट्रिङ दिर्घाकार बनाउन प्राथमिक स्थान, यदि कक्ष प्रतिपादकसँग सबै स्ट्रिङ देखाउनका लागि "
-"प्रशस्त कोठा छैन, यदि सबै"
+"स्ट्रिङ दिर्घाकार बनाउन प्राथमिक स्थान, यदि कक्ष प्रतिपादकसँग सबै स्ट्रिङ देखाउनका लागि प्रशस्त कोठा छैन, "
+"यदि सबै"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:467 gtk/gtkfilechooserbutton.c:413
-#: gtk/gtklabel.c:702
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:503 gtk/gtkfilechooserbutton.c:452 gtk/gtklabel.c:982
 msgid "Width In Characters"
 msgstr "क्यारेक्टरहरूमा चौडाई"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:468 gtk/gtklabel.c:703
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:504 gtk/gtklabel.c:983
 msgid "The desired width of the label, in characters"
 msgstr "क्यारेक्टरहरूमा चाहिएको लेबलको चौडाई"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:492 gtk/gtklabel.c:763
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:525 gtk/gtklabel.c:1038
 msgid "Maximum Width In Characters"
 msgstr "क्यारेक्टरहरू भित्र अधिकक चौडाइ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:493
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:526
 #, fuzzy
 msgid "The maximum width of the cell, in characters"
 msgstr "लेबलको रुचाइएको अधिक चौडाई, क्यारेक्टरहरूमा"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:511 gtk/gtktexttag.c:451
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:542 gtk/gtktexttag.c:568
 msgid "Wrap mode"
 msgstr "लपेट शैली/विधि"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:512
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:543
 msgid ""
-"How to break the string into multiple lines, if the cell renderer does not "
-"have enough room to display the entire string"
-msgstr ""
-"स्ट्रिङलाई कसरी धेरै हरफहरूमा टुक्राउने यदि कक्ष प्रतिपादक सँग सबै स्ट्रिङ देखाउन प्रसस्त "
-"कोठा छैन "
+"How to break the string into multiple lines, if the cell renderer does not have enough room "
+"to display the entire string"
+msgstr "स्ट्रिङलाई कसरी धेरै हरफहरूमा टुक्राउने यदि कक्ष प्रतिपादक सँग सबै स्ट्रिङ देखाउन प्रसस्त कोठा छैन "
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:531 gtk/gtkcombobox.c:700
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:561 gtk/gtkcombobox.c:927
 msgid "Wrap width"
 msgstr "चौडाइ कस"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:532
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:562
 msgid "The width at which the text is wrapped"
 msgstr "चौडाई जसमा पाठ्य ढाकिन्छ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:552 gtk/gtktreeviewcolumn.c:301
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:580 gtk/gtktreeviewcolumn.c:344
 msgid "Alignment"
 msgstr "अवस्था"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:553
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:581
 #, fuzzy
 msgid "How to align the lines"
-msgstr "औजारबार कसरी खिच्ने"
+msgstr "लाइनहरू"
+
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:596 gtk/gtkentry.c:1104
+msgid "Placeholder text"
+msgstr "प्लेसहोल्डर पाठ"
+
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:597
+msgid "Text rendered when an editable cell is empty"
+msgstr ""
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:565 gtk/gtkcellview.c:208 gtk/gtktexttag.c:540
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:606 gtk/gtkcellview.c:353 gtk/gtktexttag.c:721
 msgid "Background set"
 msgstr "पृष्ठभूमि मिलाउ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:566 gtk/gtkcellview.c:209 gtk/gtktexttag.c:541
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:607 gtk/gtkcellview.c:354 gtk/gtktexttag.c:722
 msgid "Whether this tag affects the background color"
 msgstr "जहाँ यो ट्यागले पृष्ठभूमिको रङ्गलाई असर गर्छ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:569 gtk/gtktexttag.c:548
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:610 gtk/gtktexttag.c:729
 msgid "Foreground set"
 msgstr "दृष्य जगत मिलाउ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:570 gtk/gtktexttag.c:549
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:611 gtk/gtktexttag.c:730
 msgid "Whether this tag affects the foreground color"
 msgstr "जहाँ यो ट्यागले दृष्य जगतको रङ्गलाई असर गर्छ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:573 gtk/gtktexttag.c:552
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:614 gtk/gtktexttag.c:733
 msgid "Editability set"
 msgstr "सम्पाद्य मिलाउ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:574 gtk/gtktexttag.c:553
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:615 gtk/gtktexttag.c:734
 msgid "Whether this tag affects text editability"
 msgstr "जहाँ यो ट्यागले पाठको सम्पाद्यलाई असर गर्छ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:577 gtk/gtktexttag.c:556
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:618 gtk/gtktexttag.c:737
 msgid "Font family set"
 msgstr "वर्णको परिवार मिलाउ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:578 gtk/gtktexttag.c:557
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:619 gtk/gtktexttag.c:738
 msgid "Whether this tag affects the font family"
 msgstr "जब यसले वर्ण परिवारको ट्यागलाई असर पार्छ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:581 gtk/gtktexttag.c:560
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:622 gtk/gtktexttag.c:741
 msgid "Font style set"
 msgstr "वर्णको शैली मिलाउ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:582 gtk/gtktexttag.c:561
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:623 gtk/gtktexttag.c:742
 msgid "Whether this tag affects the font style"
 msgstr "जहाँ यो ट्यागले वर्णको शैलीलाई असर गर्छ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:585 gtk/gtktexttag.c:564
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:626 gtk/gtktexttag.c:745
 msgid "Font variant set"
 msgstr "वर्णको विविधता मिलाउ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:586 gtk/gtktexttag.c:565
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:627 gtk/gtktexttag.c:746
 msgid "Whether this tag affects the font variant"
 msgstr "जहाँ यो ट्यागले वर्णको विविधतालाई असर गर्छ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:589 gtk/gtktexttag.c:568
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:630 gtk/gtktexttag.c:749
 msgid "Font weight set"
 msgstr "वर्णको भार मिलाउ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:590 gtk/gtktexttag.c:569
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:631 gtk/gtktexttag.c:750
 msgid "Whether this tag affects the font weight"
 msgstr "जहाँ यो ट्यागले वर्णको भारलाई असर गर्छ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:593 gtk/gtktexttag.c:572
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:634 gtk/gtktexttag.c:753
 msgid "Font stretch set"
 msgstr "वर्णको फैलावट मिलाउ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:594 gtk/gtktexttag.c:573
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:635 gtk/gtktexttag.c:754
 msgid "Whether this tag affects the font stretch"
 msgstr "जहाँ यो ट्यागले वर्णको फैलावटलाई असर गर्छ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:597 gtk/gtktexttag.c:576
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:638 gtk/gtktexttag.c:757
 msgid "Font size set"
 msgstr "वर्णको आकार मिलाउ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:598 gtk/gtktexttag.c:577
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:639 gtk/gtktexttag.c:758
 msgid "Whether this tag affects the font size"
 msgstr "जहाँ यो ट्यागले वर्णको आकारलाई असर गर्छ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:601 gtk/gtktexttag.c:580
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:642 gtk/gtktexttag.c:761
 msgid "Font scale set"
 msgstr "वर्णको नाप मिलाउ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:602 gtk/gtktexttag.c:581
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:643 gtk/gtktexttag.c:762
 msgid "Whether this tag scales the font size by a factor"
 msgstr "जहाँ यो ट्यागले आधारबाट वर्णको आकार नाप्छ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:605 gtk/gtktexttag.c:600
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:646 gtk/gtktexttag.c:781
 msgid "Rise set"
 msgstr "सेट बृद्धि गर"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:606 gtk/gtktexttag.c:601
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:647 gtk/gtktexttag.c:782
 msgid "Whether this tag affects the rise"
 msgstr "जहाँ यो ट्यागले बृद्दिलाई असर गर्छ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:609 gtk/gtktexttag.c:616
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:650 gtk/gtktexttag.c:797
 msgid "Strikethrough set"
 msgstr "अक्षरलाई बीचबाट काटने मिलाउ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:610 gtk/gtktexttag.c:617
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:651 gtk/gtktexttag.c:798
 msgid "Whether this tag affects strikethrough"
 msgstr "जहाँ यो ट्यागले अक्षरलाई बीचबाट काटने लाई असर गर्छ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:613 gtk/gtktexttag.c:624
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:654 gtk/gtktexttag.c:805
 msgid "Underline set"
 msgstr "कच मिलाउ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:614 gtk/gtktexttag.c:625
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:655 gtk/gtktexttag.c:806
 msgid "Whether this tag affects underlining"
 msgstr "जहाँ यो ट्यागले कचलाई असर गर्छ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:617 gtk/gtktexttag.c:588
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:658 gtk/gtktexttag.c:769
 msgid "Language set"
 msgstr "भाषा मिलाउ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:618 gtk/gtktexttag.c:589
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:659 gtk/gtktexttag.c:770
 msgid "Whether this tag affects the language the text is rendered as"
 msgstr "जहाँ यो ट्यागले भाषालाई असर गर्छ , पाठ रेन्डर जस्तो छ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:621
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:662
 msgid "Ellipsize set"
 msgstr "दीर्घाकार सेट"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:622
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:663
 msgid "Whether this tag affects the ellipsize mode"
 msgstr "जहाँ यो ट्यागले दीर्घाकार अबस्थालाईई असर गर्छ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:625
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:666
 #, fuzzy
 msgid "Align set"
-msgstr "अवस्था"
+msgstr "पंक्तिबद्ध गर्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:626
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:667
 #, fuzzy
 msgid "Whether this tag affects the alignment mode"
 msgstr "जहाँ यो ट्यागले दीर्घाकार अबस्थालाईई असर गर्छ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:128
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:138
 msgid "Toggle state"
 msgstr " एकबाट अर्कोमा फडकने स्थिति"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:129
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:139
 msgid "The toggle state of the button"
 msgstr "बटनको एकबाट अर्कोमा फडकने स्थिति"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:136
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:146
 msgid "Inconsistent state"
 msgstr "परस्परबिरोधि स्थिति "
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:137
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:147
 msgid "The inconsistent state of the button"
 msgstr "बटनको परस्परबिरोधि स्थिति "
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:144
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:154 gtk/gtklistbox.c:3800
 msgid "Activatable"
 msgstr "सक्रिय भएको अवस्था"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:145
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:155
 msgid "The toggle button can be activated"
 msgstr "एकबाट अर्कोमा फड्कने बटन सक्रिय भयो"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:152
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:162
 msgid "Radio state"
 msgstr "रेडियो स्थिति"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:153
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:163
 msgid "Draw the toggle button as a radio button"
 msgstr "रेडियो बटन जस्तो एकबाट अर्कोमा फड्कने बटन बनाउ"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:160
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:170
 #, fuzzy
 msgid "Indicator size"
 msgstr "सूचकको आकार"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:161 gtk/gtkcheckbutton.c:72
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:129
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:171 gtk/gtkcheckbutton.c:233 gtk/gtkcheckmenuitem.c:241
 msgid "Size of check or radio indicator"
 msgstr "जाँच्नेको आकार वा रेडियो सूचक"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:200
+#: gtk/gtkcellview.c:248
+#, fuzzy
+#| msgid "Background color"
+msgid "Background RGBA color"
+msgstr "पृष्ठभूमिको रङ"
+
+#: gtk/gtkcellview.c:263
 #, fuzzy
 msgid "CellView model"
-msgstr "रूख प्रकारको ढाँचा"
+msgstr "नमूना:"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:201
+#: gtk/gtkcellview.c:264
 #, fuzzy
 msgid "The model for cell view"
 msgstr "प्रतिमा दृष्यकालागि नमुना"
 
-#: gtk/gtkcheckbutton.c:71 gtk/gtkcheckmenuitem.c:128
+#: gtk/gtkcellview.c:282 gtk/gtkcombobox.c:1188 gtk/gtkentrycompletion.c:467
+#: gtk/gtkiconview.c:649 gtk/gtktreemenu.c:307 gtk/gtktreeviewcolumn.c:399
+#, fuzzy
+msgid "Cell Area"
+msgstr "कक्ष"
+
+#: gtk/gtkcellview.c:283 gtk/gtkcombobox.c:1189 gtk/gtkentrycompletion.c:468
+#: gtk/gtkiconview.c:650 gtk/gtktreemenu.c:308 gtk/gtktreeviewcolumn.c:400
+msgid "The GtkCellArea used to layout cells"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkcellview.c:306
+#, fuzzy
+msgid "Cell Area Context"
+msgstr "क्षेत्र:"
+
+#: gtk/gtkcellview.c:307
+msgid "The GtkCellAreaContext used to compute the geometry of the cell view"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkcellview.c:324
+#, fuzzy
+#| msgid "Sensitive"
+msgid "Draw Sensitive"
+msgstr "सम्वेदनशील"
+
+#: gtk/gtkcellview.c:325
+#, fuzzy
+msgid "Whether to force cells to be drawn in a sensitive state"
+msgstr "जहा सीमारेखा देखाइन सकिन्थ्यो वा सकिन्नथ्यो"
+
+#: gtk/gtkcellview.c:343
+#, fuzzy
+#| msgid "Model"
+msgid "Fit Model"
+msgstr "यसमा ठीक पार्नुहोस्:"
+
+#: gtk/gtkcellview.c:344
+msgid "Whether to request enough space for every row in the model"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkcheckbutton.c:232 gtk/gtkcheckmenuitem.c:240
 msgid "Indicator Size"
 msgstr "सूचकको आकार"
 
-#: gtk/gtkcheckbutton.c:79 gtk/gtkexpander.c:267
+#: gtk/gtkcheckbutton.c:249 gtk/gtkexpander.c:402
 msgid "Indicator Spacing"
 msgstr "स्पेसिङ सूचक"
 
-#: gtk/gtkcheckbutton.c:80
+#: gtk/gtkcheckbutton.c:250
 msgid "Spacing around check or radio indicator"
 msgstr "रेडियो द्रष्टा वा वरिपरिको स्थान जाँचक"
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:106
+#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:210
 msgid "Whether the menu item is checked"
 msgstr "जहाँ सूची आइटम जाँचिएको छ"
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:113 gtk/gtktogglebutton.c:123
+#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:217 gtk/gtktogglebutton.c:192
 msgid "Inconsistent"
 msgstr "परस्परबिरोधि"
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:114
+#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:218
 msgid "Whether to display an \"inconsistent\" state"
 msgstr "जहाँ एउटा \"परस्परबिरोधि\"स्थिति देखाइन्छ "
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:121
+#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:225
 msgid "Draw as radio menu item"
 msgstr "रेडियो सूचीको आइटम रेखाङ्कन गर"
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:122
+#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:226
 msgid "Whether the menu item looks like a radio menu item"
 msgstr "जहाँ सूची आइटम एउटा रेडियो सूची आइटम जस्तो देखिन्छ"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:159
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:168 gtk/gtkcolorchooser.c:87
 msgid "Use alpha"
 msgstr "अल्फा प्रयोग गर"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:160
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:169
 #, fuzzy
 msgid "Whether to give the color an alpha value"
 msgstr "अल्फा मानमा रङ्ग दिने वा नदिने"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:174 gtk/gtkfilechooserbutton.c:399
-#: gtk/gtkfontbutton.c:140 gtk/gtkprintjob.c:115 gtk/gtkstatusicon.c:415
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:268
-msgid "Title"
-msgstr "शिर्षक"
-
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:175
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:184
 msgid "The title of the color selection dialog"
 msgstr "रङ्ग छानिएको स‍वादको शिर्षक"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:189 gtk/gtkcolorsel.c:323
-msgid "Current Color"
-msgstr "विद्यमान रङ्ग"
-
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:190
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:202
 msgid "The selected color"
 msgstr "छानिएको रङ्ग"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:204 gtk/gtkcolorsel.c:330
-msgid "Current Alpha"
-msgstr "विद्यमान अल्फा"
-
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:205
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:218
 msgid "The selected opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
 msgstr "छानिएको अपारदर्सि मूल्य (० पुरै पारदर्शि, ६५५३५पुरै अपारदर्सी)"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:309
-msgid "Has Opacity Control"
-msgstr "अपारदर्सि नियन्त्रण सँग छ"
-
-#: gtk/gtkcolorsel.c:310
-msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
-msgstr "जहाँ रङ्ग छान्नेलाई अपारदर्सि स्थापितगरिनलाई अनुमति दिनु पर्छ "
-
-#: gtk/gtkcolorsel.c:316
-msgid "Has palette"
-msgstr "रङ्गदानिसँग छ"
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:232
+#, fuzzy
+#| msgid "Current Color"
+msgid "Current RGBA Color"
+msgstr "रङको हेक्साडेसिमल RGBA मान"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:317
-msgid "Whether a palette should be used"
-msgstr "जहाँ रङ्गदानि प्रयोग गरिनु पर्थ्यो"
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:233
+#, fuzzy
+#| msgid "The selected color"
+msgid "The selected RGBA color"
+msgstr "रङको हेक्साडेसिमल RGBA मान"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:324
-msgid "The current color"
-msgstr "विद्यमान रङ्ग"
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:274
+msgid "Show Editor"
+msgstr "सम्पादक देखाउनुहोस्"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:331
-msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
-msgstr "विद्यमान अपारदर्सि मूल्य (० पुरै पारदर्शि, ६५५३५पुरै अपारदर्सी)"
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:275
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether to show a sort indicator"
+msgid "Whether to show the color editor right away"
+msgstr "यदि क्रम सूचक देखाउनु छभने"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:345
-msgid "Custom palette"
-msgstr "रङ्गदानि प्रथा"
+#: gtk/gtkcolorchooser.c:67
+msgid "Color"
+msgstr "रङ्ग"
 
-#: gtk/gtkcolorsel.c:346
-msgid "Palette to use in the color selector"
-msgstr "रङ्ग छान्नेकाममा रङ्गदानि प्रयोग गरिन्छ"
+#: gtk/gtkcolorchooser.c:68
+#, fuzzy
+#| msgid "Foreground color as a GdkColor"
+msgid "Current color, as a GdkRGBA"
+msgstr "रङको इतिहासमा हालको रङ थप्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtkcolorseldialog.c:110
+#: gtk/gtkcolorchooser.c:88
 #, fuzzy
-msgid "Color Selection"
-msgstr "होवर चयन"
+msgid "Whether alpha should be shown"
+msgstr "जहा ट्याबहरु देखाइन सकिन्थ्यो वा सकिन्नथ्यो"
 
-#: gtk/gtkcolorseldialog.c:111
+#: gtk/gtkcolorchooserdialog.c:213 gtk/gtkcolorchooserwidget.c:704
 #, fuzzy
-msgid "The color selection embedded in the dialog."
-msgstr "रङ्ग छानिएको स‍वादको शिर्षक"
+#| msgid "Show text"
+msgid "Show editor"
+msgstr "सम्पादक देखाउनुहोस्"
 
-#: gtk/gtkcolorseldialog.c:117
-msgid "OK Button"
-msgstr ""
+#: gtk/gtkcolorscale.c:258
+#, fuzzy
+msgid "Scale type"
+msgstr "पूर्वनिर्धारित मापन प्रकार"
 
-#: gtk/gtkcolorseldialog.c:118
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:719
 #, fuzzy
-msgid "The OK button of the dialog."
-msgstr "खबर स‍ंवादभित्र बटनहरु देखाइन्छ"
+#| msgid "Odd Row Color"
+msgid "RGBA Color"
+msgstr "RGBA:"
 
-#: gtk/gtkcolorseldialog.c:124
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:719
 #, fuzzy
-msgid "Cancel Button"
-msgstr "खबर बटनहरु"
+msgid "Color as RGBA"
+msgstr "RGBA:"
+
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:722 gtk/gtklabel.c:907 gtk/gtklistbox.c:3814
+msgid "Selectable"
+msgstr "चयन योग्य"
 
-#: gtk/gtkcolorseldialog.c:125
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:722
 #, fuzzy
-msgid "The cancel button of the dialog."
-msgstr "खबर स‍ंवादभित्र बटनहरु देखाइन्छ"
+msgid "Whether the swatch is selectable"
+msgstr "चयन योग्य"
 
-#: gtk/gtkcolorseldialog.c:131
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:725
 #, fuzzy
-msgid "Help Button"
-msgstr "खबर बटनहरु"
+#| msgid "Menu"
+msgid "Has Menu"
+msgstr "सूची"
 
-#: gtk/gtkcolorseldialog.c:132
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:725
 #, fuzzy
-msgid "The help button of the dialog."
-msgstr "खबर स‍ंवादभित्र बटनहरु देखाइन्छ"
+msgid "Whether the swatch should offer customization"
+msgstr "जहा सीमारेखा देखाइन सकिन्थ्यो वा सकिन्नथ्यो"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:683
+#: gtk/gtkcombobox.c:910
 msgid "ComboBox model"
 msgstr "प्रणालिगत ठूलो बाकस"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:684
+#: gtk/gtkcombobox.c:911
 msgid "The model for the combo box"
 msgstr "ठूलो बाकसको लागि प्रणालिगत"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:701
+#: gtk/gtkcombobox.c:928
 #, fuzzy
 msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
 msgstr "मोहडा-आकृति दिइएका एकाईहरू लपेट्ने चौडाई"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:723
+#: gtk/gtkcombobox.c:950 gtk/gtktreemenu.c:361
 msgid "Row span column"
 msgstr "पङ्क्ति र कलमको दुरि "
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:724
+#: gtk/gtkcombobox.c:951 gtk/gtktreemenu.c:362
 msgid "TreeModel column containing the row span values"
 msgstr "पंति दूरीको मान भएको रूख आकारको स्तम्भ"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:745
+#: gtk/gtkcombobox.c:972 gtk/gtktreemenu.c:382
 msgid "Column span column"
 msgstr "स्तम्भ र स्तम्भको दुरि"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:746
+#: gtk/gtkcombobox.c:973 gtk/gtktreemenu.c:383
 msgid "TreeModel column containing the column span values"
 msgstr "स्तम्भ दूरीको मान भएको रूख आकारको स्तम्भ "
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:767
+#: gtk/gtkcombobox.c:994
 msgid "Active item"
 msgstr "सक्रिय आइटम"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:768
+#: gtk/gtkcombobox.c:995
 msgid "The item which is currently active"
 msgstr "आइटम जुन चाँही भरखरै सक्रिय भएको छ"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:787 gtk/gtkuimanager.c:224
-msgid "Add tearoffs to menus"
-msgstr "मेनुमा च्यात्ने क्षमता थप्नुस्"
-
-#: gtk/gtkcombobox.c:788
+#: gtk/gtkcombobox.c:1017
 msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
 msgstr "या तलराख्ने सँग टियर अफ मेनु प्रकार हुनुपर्दछ।"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:803 gtk/gtkentry.c:688
+#: gtk/gtkcombobox.c:1032 gtk/gtkentry.c:878
 msgid "Has Frame"
 msgstr "फ्रेम छ"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:804
+#: gtk/gtkcombobox.c:1033
 msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
 msgstr "या कम्बो बाकसले चाइल्डको वरिपरिको फ्रेम तन्दछ"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:812
-msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
-msgstr "या माउसले क्लिक गर्दा कम्बो बाकसले केन्द्र प्राप्त गर्दछ"
-
-#: gtk/gtkcombobox.c:827 gtk/gtkmenu.c:580
+#: gtk/gtkcombobox.c:1050 gtk/gtkmenu.c:695
 msgid "Tearoff Title"
 msgstr "शीर्षक च्यातेर फ्याल"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:828
+#: gtk/gtkcombobox.c:1051
 #, fuzzy
-msgid ""
-"A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
-"off"
+msgid "A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-off"
 msgstr "यो मेनु बन्द हुँदा विण्डो प्रवन्धकले देखाउन सक्ने शीर्षक "
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:845
+#: gtk/gtkcombobox.c:1068
 #, fuzzy
 msgid "Popup shown"
 msgstr "पपअप सेट चौडाई"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:846
+#: gtk/gtkcombobox.c:1069
 #, fuzzy
 msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
-msgstr "जहा सीमारेखा देखाइन सकिन्थ्यो वा सकिन्नथ्यो"
+msgstr "जहा ट्याबहरु देखाइन सकिन्थ्यो वा सकिन्नथ्यो"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:862
+#: gtk/gtkcombobox.c:1085
+#, fuzzy
 msgid "Button Sensitivity"
-msgstr ""
+msgstr "सम्वेदनशीलता"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:863
+#: gtk/gtkcombobox.c:1086
 #, fuzzy
 msgid "Whether the dropdown button is sensitive when the model is empty"
 msgstr "जब माउस क्लिक गर्दा बटनले प्राप्त गर्ने शक्ति"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:870
+#: gtk/gtkcombobox.c:1102
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
+msgid "Whether combo box has an entry"
+msgstr "या कम्बो बाकसले चाइल्डको वरिपरिको फ्रेम तन्दछ"
+
+#: gtk/gtkcombobox.c:1117
+#, fuzzy
+#| msgid "Text Column"
+msgid "Entry Text Column"
+msgstr "पाठ स्तम्भ"
+
+#: gtk/gtkcombobox.c:1118
+msgid ""
+"The column in the combo box's model to associate with strings from the entry if the combo was "
+"created with #GtkComboBox:has-entry = %TRUE"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkcombobox.c:1135
+#, fuzzy
+#| msgid "Columns"
+msgid "ID Column"
+msgstr "स्तम्भ"
+
+#: gtk/gtkcombobox.c:1136
+msgid "The column in the combo box's model that provides string IDs for the values in the model"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkcombobox.c:1151
+#, fuzzy
+#| msgid "Active item"
+msgid "Active id"
+msgstr "आईडी (ID)"
+
+#: gtk/gtkcombobox.c:1152
+#, fuzzy
+#| msgid "The name of the icon from the icon theme"
+msgid "The value of the id column for the active row"
+msgstr "प्रतिमा थिमबाट प्रतिमाको नाम"
+
+#: gtk/gtkcombobox.c:1168
+#, fuzzy
+#| msgid "Fixed Width"
+msgid "Popup Fixed Width"
+msgstr "निश्चित गरिएको चौडाइ"
+
+#: gtk/gtkcombobox.c:1169
+msgid ""
+"Whether the popup's width should be a fixed width matching the allocated width of the combo "
+"box"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkcombobox.c:1195
 msgid "Appears as list"
 msgstr "सूचीमा देखापर्दछ"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:871
+#: gtk/gtkcombobox.c:1196
 msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
 msgstr "या तलराख्नेले मेनुहरू भन्दा सूचीहरूलाई हेर्नु पर्दछूचीका रूपमा देखाउनु छ"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:887
+#: gtk/gtkcombobox.c:1215
 #, fuzzy
 msgid "Arrow Size"
-msgstr "बाँणचिन्ह द्वारा दिइएको निर्देशन"
+msgstr "वृद्धिकारक बाणको आकार"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:888
+#: gtk/gtkcombobox.c:1216
 #, fuzzy
 msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
 msgstr "ठूलो बाकसको लागि प्रणालिगत"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:903 gtk/gtkentry.c:788 gtk/gtkhandlebox.c:182
-#: gtk/gtkmenubar.c:189 gtk/gtkstatusbar.c:244 gtk/gtktoolbar.c:577
-#: gtk/gtkviewport.c:158
-msgid "Shadow type"
-msgstr "छाँया प्रकार"
+#: gtk/gtkcombobox.c:1234
+#, fuzzy
+#| msgid "The amount of space between children"
+msgid "The amount of space used by the arrow"
+msgstr "शाखाहरुको बीचको ठाँउको मूल्य"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:904
+#: gtk/gtkcombobox.c:1253
 #, fuzzy
 msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
 msgstr "ट्याब लेवलहरुको वरिपरि सीमारेखाको चौडाइ"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:259
+#: gtk/gtkcontainer.c:531
 msgid "Resize mode"
 msgstr "पुन:आकार शैली"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:260
+#: gtk/gtkcontainer.c:532
 msgid "Specify how resize events are handled"
 msgstr "पुनराकारित घटनाहरू कसरी संचालित हुन्छन् निश्चित गर्नुस् "
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:267
+#: gtk/gtkcontainer.c:539
 msgid "Border width"
 msgstr "सीमाना चौडाई"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:268
+#: gtk/gtkcontainer.c:540
 msgid "The width of the empty border outside the containers children"
 msgstr "कन्टेनरका उपशाखाहरूको बाहिरपटटिको खाली किनारा"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:276
+#: gtk/gtkcontainer.c:547
 msgid "Child"
 msgstr "शाखा"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:277
+#: gtk/gtkcontainer.c:548
 msgid "Can be used to add a new child to the container"
 msgstr "कन्टेनरमा बाहिरपटटि नयाँ उपशाखा जोड्न सकिन्छ"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:165 gtk/gtkinfobar.c:430
+#: gtk/gtkcssnode.c:624
+#, fuzzy
+msgid "Style Classes"
+msgstr " वर्गहरू"
+
+#: gtk/gtkcssnode.c:624
+#, fuzzy
+msgid "List of classes"
+msgstr "वर्गहरू सूचीबद्ध गर्न सकिएन"
+
+#: gtk/gtkcssnode.c:629 gtk/gtkcssstyleproperty.c:223
+msgid "ID"
+msgstr "आईडी"
+
+#: gtk/gtkcssnode.c:629
+msgid "Unique ID"
+msgstr "अद्वितीय आइडी"
+
+#: gtk/gtkcssnode.c:639 gtk/gtkswitch.c:910
+msgid "State"
+msgstr "अवस्था"
+
+#: gtk/gtkcssnode.c:639
+msgid "State flags"
+msgstr "राज्य झण्डा"
+
+#: gtk/gtkcssnode.c:645
+msgid "If other nodes can see this node"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkcssnode.c:650
+#, fuzzy
+#| msgid "Widget name"
+msgid "Widget type"
+msgstr ""
+"%s मा %s प्रकार सगै विजेट जोड्न प्रयासरत, तर यसले मात्र एउटा विजेट एक पटकमा राख्न सक्छ, यसमा पहिले नै "
+"एउटा %s विजेट प्रकार छ"
+
+#: gtk/gtkcssnode.c:650
+#, fuzzy
+#| msgid "The name of the widget"
+msgid "GType of the widget"
+msgstr "जहाँ औजार एउटा पूर्वनिर्धारित औजार हुन्छ"
+
+#: gtk/gtkcssshorthandproperty.c:170
+msgid "Subproperties"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkcssshorthandproperty.c:171
+#, fuzzy
+msgid "The list of subproperties"
+msgstr "सुची सामाग्रीहरूको सुची देखाउँछ ।स"
+
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:208
+#, fuzzy
+#| msgid "Animation"
+msgid "Animated"
+msgstr "एनिमेट गरिएको MNG विकल्पहरू"
+
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:209
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the header can be clicked"
+msgid "Set if the value can be animated"
+msgstr "सुरुको मान सेट गर्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:215
+#, fuzzy
+msgid "Affects"
+msgstr "जब यो ट्यागले विन्दुचित्र पृष्भूमिलाई असर पार्छ"
+
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:216
+msgid "Set if the value affects the sizing of elements"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:224
+#, fuzzy
+#| msgid "The metric used for the ruler"
+msgid "The numeric id for quick access"
+msgstr "नापकालागि मेट्रिक प्रयोग"
+
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:230
+#, fuzzy
+msgid "Inherit"
+msgstr "बंशानुकृथ"
+
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:231
+#, fuzzy
+msgid "Set if the value is inherited by default"
+msgstr "पूर्वनिर्धारित मान"
+
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:237
+msgid "Initial value"
+msgstr "प्रारम्भिक मान"
+
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:238
+msgid "The initial specified value used for this property"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkdialog.c:588 gtk/gtkinfobar.c:434
 msgid "Content area border"
 msgstr "विषयवस्तुको सीमाना क्षेत्र"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:166
+#: gtk/gtkdialog.c:589
 msgid "Width of border around the main dialog area"
 msgstr "मूख्य संवाद क्षेत्रको वरिपरिको किनाराको चौडाई"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:183 gtk/gtkinfobar.c:447
+#: gtk/gtkdialog.c:606 gtk/gtkinfobar.c:452
 #, fuzzy
 msgid "Content area spacing"
-msgstr "तलको गद्दा"
+msgstr "विषयवस्तुको सीमाना क्षेत्र"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:184
+#: gtk/gtkdialog.c:607
 #, fuzzy
 msgid "Spacing between elements of the main dialog area"
 msgstr "मूल्य पाठ र चिप्ल्याउने/क्षेत्रबाट बीचको ठाँउ"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:191 gtk/gtkinfobar.c:463
+#: gtk/gtkdialog.c:614 gtk/gtkinfobar.c:469
 msgid "Button spacing"
 msgstr "बटन स्थान"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:192 gtk/gtkinfobar.c:464
+#: gtk/gtkdialog.c:615 gtk/gtkinfobar.c:470
 msgid "Spacing between buttons"
 msgstr "बटनहरु बीचको स्थान"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:200 gtk/gtkinfobar.c:479
+#: gtk/gtkdialog.c:631 gtk/gtkinfobar.c:486
 msgid "Action area border"
 msgstr "कार्य सीमाना क्षेत्र "
 
-#: gtk/gtkdialog.c:201
+#: gtk/gtkdialog.c:632
 msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
 msgstr "संवादको तल बटन क्षेत्र बरिपरि सीमाको चौडाइ"
 
-#: gtk/gtkentry.c:635
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:351
+#, fuzzy
+msgid "The contents of the buffer"
+msgstr "क्वेरी बफरको सामग्री देखाउनुहोस्"
+
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:364 gtk/gtkentry.c:1025
+msgid "Text length"
+msgstr "पाठ लम्बाइ "
+
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:365
+#, fuzzy
+msgid "Length of the text currently in the buffer"
+msgstr "प्रतिरोधकका हालका पाठहरु"
+
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:378 gtk/gtkentry.c:863
+msgid "Maximum length"
+msgstr " अधिकतम लम्बाइ"
+
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:379 gtk/gtkentry.c:864
+msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
+msgstr "यो प्रवेशका लागि अक्षरहरुको धेरै संख्या । धेरै भएन भने शुन्य "
+
+#: gtk/gtkentry.c:833
 #, fuzzy
 msgid "Text Buffer"
-msgstr "अस्थायी स्मृति"
+msgstr "मुद्रणका लागि पाठको अस्थायी स्मृति प्राप्त गर्न अक्षम"
 
-#: gtk/gtkentry.c:636
+#: gtk/gtkentry.c:834
 msgid "Text buffer object which actually stores entry text"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkentry.c:643 gtk/gtklabel.c:644
+#: gtk/gtkentry.c:840 gtk/gtklabel.c:929
 msgid "Cursor Position"
 msgstr "करसरको अवस्था"
 
-#: gtk/gtkentry.c:644 gtk/gtklabel.c:645
+#: gtk/gtkentry.c:841 gtk/gtklabel.c:930
 msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
 msgstr "वर्ण भित्र करसरको परिचयको तात्कालिन अवस्था"
 
-#: gtk/gtkentry.c:653 gtk/gtklabel.c:654
+#: gtk/gtkentry.c:848 gtk/gtklabel.c:937
 msgid "Selection Bound"
 msgstr "छानिएको चयन"
 
-#: gtk/gtkentry.c:654 gtk/gtklabel.c:655
-msgid ""
-"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
+#: gtk/gtkentry.c:849 gtk/gtklabel.c:938
+msgid "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
 msgstr "वर्णमा कर्सरबाट चयन गरिने विपरित ध्रूवको स्थिति "
 
-#: gtk/gtkentry.c:664
+#: gtk/gtkentry.c:857
 msgid "Whether the entry contents can be edited"
 msgstr "जब प्रविष्टिको विषयवस्तु संपादन गर्न सकिन्छ"
 
-#: gtk/gtkentry.c:671 gtk/gtkentrybuffer.c:382
-msgid "Maximum length"
-msgstr " अधिकतम लम्बाइ"
-
-#: gtk/gtkentry.c:672 gtk/gtkentrybuffer.c:383
-msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
-msgstr "यो प्रवेशका लागि अक्षरहरुको धेरै संख्या । धेरै भएन भने शुन्य "
-
-#: gtk/gtkentry.c:680
+#: gtk/gtkentry.c:871
 msgid "Visibility"
 msgstr "दृश्यात्मक"
 
-#: gtk/gtkentry.c:681
-msgid ""
-"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
-"mode)"
+#: gtk/gtkentry.c:872
+msgid "FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password mode)"
 msgstr "गलतले वास्तविक पाठको सट्टा \"अदृश्य वर्ण\"देखाउँछ (प्रवेशचिन्ह मोड)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:689
+#: gtk/gtkentry.c:879
 msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
 msgstr "गलतले प्रविष्टिबाट मापकयन्त्रलाई बाहिर हटाउँछ "
 
-#: gtk/gtkentry.c:697
-msgid ""
-"Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
+#: gtk/gtkentry.c:895
+msgid "Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkentry.c:704 gtk/gtkentry.c:1270
+#: gtk/gtkentry.c:901 gtk/gtkentry.c:1591
 msgid "Invisible character"
 msgstr "अदृश्य वर्ण"
 
-#: gtk/gtkentry.c:705 gtk/gtkentry.c:1271
+#: gtk/gtkentry.c:902 gtk/gtkentry.c:1592
 msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
 msgstr "प्रविष्टि विषयवस्तु छान्नेक्रममा प्रयोग हुने वर्ण (\"प्रवेशचिन्ह मोड\" )"
 
-#: gtk/gtkentry.c:712
+#: gtk/gtkentry.c:908
 msgid "Activates default"
 msgstr "पूर्वनिर्धारित सक्रियहरु"
 
-#: gtk/gtkentry.c:713
+#: gtk/gtkentry.c:909
 msgid ""
-"Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
-"dialog) when Enter is pressed"
-msgstr ""
-"जब पूर्वनिर्धारित औजार सक्रिय पार्न प्रवेश की दबाइन्छ ( जस्तै संवादमा पूर्वनिर्धारित बटन) "
+"Whether to activate the default widget (such as the default button in a dialog) when Enter is "
+"pressed"
+msgstr "जब पूर्वनिर्धारित औजार सक्रिय पार्न प्रवेश की दबाइन्छ ( जस्तै संवादमा पूर्वनिर्धारित बटन) "
 
-#: gtk/gtkentry.c:719
+#: gtk/gtkentry.c:915
 msgid "Width in chars"
 msgstr "वर्णहरुमा चौडाइ"
 
-#: gtk/gtkentry.c:720
+#: gtk/gtkentry.c:916
 msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
 msgstr "प्रविष्टिका लागि खालीठाउँ छोड्ने वर्णहरूको नंबर"
 
-#: gtk/gtkentry.c:729
+#: gtk/gtkentry.c:932
+#, fuzzy
+#| msgid "Maximum Width In Characters"
+msgid "Maximum width in characters"
+msgstr "क्यारेक्टरहरू भित्र अधिकक चौडाइ"
+
+#: gtk/gtkentry.c:933
+#, fuzzy
+#| msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
+msgid "The desired maximum width of the entry, in characters"
+msgstr "लेबलको रुचाइएको अधिक चौडाई, क्यारेक्टरहरूमा"
+
+#: gtk/gtkentry.c:940
 msgid "Scroll offset"
 msgstr "स्क्रोल स्थापित गर्नु"
 
-#: gtk/gtkentry.c:730
+#: gtk/gtkentry.c:941
 msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
 msgstr "पर्दा बायाँतिर सार्न प्रविष्टि दिइने पिक्सेलहरूको संख्या"
 
-#: gtk/gtkentry.c:740
+#: gtk/gtkentry.c:949
 msgid "The contents of the entry"
 msgstr "प्रविष्टिको विषयवस्तु"
 
-#: gtk/gtkentry.c:755 gtk/gtkmisc.c:81
-msgid "X align"
-msgstr "एक्स पंक्तिबद्ध"
-
-#: gtk/gtkentry.c:756 gtk/gtkmisc.c:82
-msgid ""
-"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
-"layouts."
-msgstr "तेर्सो पंक्तिबद्ध, ० (वायाँ) बाट १ (दायाँ) सम्म। आरटिएल लेआउट कालागि संकलित।"
-
-#: gtk/gtkentry.c:772
+#: gtk/gtkentry.c:978
 #, fuzzy
 msgid "Truncate multiline"
-msgstr "बहुप्रयोग छान्नुस्"
+msgstr "बहुरेखिय स्ट्रिङ"
 
-#: gtk/gtkentry.c:773
+#: gtk/gtkentry.c:979
 #, fuzzy
 msgid "Whether to truncate multiline pastes to one line."
 msgstr "जब विविध फाइल चयन गर्न अनुमति मिल्छ"
 
-#: gtk/gtkentry.c:789
+#: gtk/gtkentry.c:997
 msgid "Which kind of shadow to draw around the entry when has-frame is set"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkentry.c:804 gtk/gtktextview.c:748
+#: gtk/gtkentry.c:1011 gtk/gtktextview.c:960
 msgid "Overwrite mode"
 msgstr "अधिलेखित मोड"
 
-#: gtk/gtkentry.c:805
+#: gtk/gtkentry.c:1012
 #, fuzzy
 msgid "Whether new text overwrites existing text"
 msgstr "यदि प्रविष्टि गरिएको पाठले भइरहेको विषयवस्तुमाथि लेख्नु छभने"
 
-#: gtk/gtkentry.c:819 gtk/gtkentrybuffer.c:367
+#: gtk/gtkentry.c:1026
 #, fuzzy
-msgid "Text length"
-msgstr "एक्स पंक्तिबद्ध पाठ"
-
-#: gtk/gtkentry.c:820
 msgid "Length of the text currently in the entry"
-msgstr ""
+msgstr "पाठ प्रविष्ट"
 
-#: gtk/gtkentry.c:835
+#: gtk/gtkentry.c:1040
 #, fuzzy
 msgid "Invisible character set"
 msgstr "अदृश्य वर्ण"
 
-#: gtk/gtkentry.c:836
+#: gtk/gtkentry.c:1041
 #, fuzzy
 msgid "Whether the invisible character has been set"
 msgstr "जहाँ कार्य समूह सक्रिय छ"
 
-#: gtk/gtkentry.c:854
+#: gtk/gtkentry.c:1058
+#, fuzzy
 msgid "Caps Lock warning"
-msgstr ""
+msgstr "क्यप्स लक अन छ"
 
-#: gtk/gtkentry.c:855
+#: gtk/gtkentry.c:1059
 msgid "Whether password entries will show a warning when Caps Lock is on"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkentry.c:869
+#: gtk/gtkentry.c:1072
 #, fuzzy
 msgid "Progress Fraction"
 msgstr "भागबण्डा"
 
-#: gtk/gtkentry.c:870
+#: gtk/gtkentry.c:1073
 #, fuzzy
 msgid "The current fraction of the task that's been completed"
 msgstr "संपूर्ण काम टुक्र्‍याउने कार्य सकियो"
 
-#: gtk/gtkentry.c:887
+#: gtk/gtkentry.c:1088
 #, fuzzy
 msgid "Progress Pulse Step"
 msgstr "स्पन्दनको तह"
 
-#: gtk/gtkentry.c:888
+#: gtk/gtkentry.c:1089
 #, fuzzy
 msgid ""
-"The fraction of total entry width to move the progress bouncing block for "
-"each call to gtk_entry_progress_pulse()"
+"The fraction of total entry width to move the progress bouncing block for each call to "
+"gtk_entry_progress_pulse()"
 msgstr "ज्यादा उतार चढावको स्पन्दन नियन्त्रण गर्न संपूर्ण प्रगतिको विभाजन "
 
-#: gtk/gtkentry.c:904
+#: gtk/gtkentry.c:1105
+msgid "Show text in the entry when it's empty and unfocused"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkentry.c:1118
 #, fuzzy
 msgid "Primary pixbuf"
-msgstr "पिक्सबफ"
+msgstr "प्राइमेरी"
 
-#: gtk/gtkentry.c:905
+#: gtk/gtkentry.c:1119
 #, fuzzy
 msgid "Primary pixbuf for the entry"
-msgstr "खुला वृद्धिकारकको लागि पिक्सबफ"
+msgstr "प्राइमेरी"
 
-#: gtk/gtkentry.c:919
+#: gtk/gtkentry.c:1132
 #, fuzzy
 msgid "Secondary pixbuf"
-msgstr "द्धितीयक"
+msgstr "पिक्सबफ"
 
-#: gtk/gtkentry.c:920
+#: gtk/gtkentry.c:1133
 #, fuzzy
 msgid "Secondary pixbuf for the entry"
-msgstr "द्वितीयक अग्रगामी खुड्किलो"
+msgstr "पिक्सबफ"
 
-#: gtk/gtkentry.c:934
+#: gtk/gtkentry.c:1148
+#, fuzzy
 msgid "Primary stock ID"
-msgstr ""
+msgstr "संग्रहित छवि देखाउनलाई संग्रहित आईडी"
 
-#: gtk/gtkentry.c:935
+#: gtk/gtkentry.c:1149
+#, fuzzy
 msgid "Stock ID for primary icon"
-msgstr ""
+msgstr "रेन्डरलाई संग्रहित छविचित्रको संग्रहित आइडि"
 
-#: gtk/gtkentry.c:949
+#: gtk/gtkentry.c:1164
 #, fuzzy
 msgid "Secondary stock ID"
-msgstr "द्धितीयक"
+msgstr "संग्रहित छवि देखाउनलाई संग्रहित आईडी"
 
-#: gtk/gtkentry.c:950
+#: gtk/gtkentry.c:1165
+#, fuzzy
 msgid "Stock ID for secondary icon"
-msgstr ""
+msgstr "रेन्डरलाई संग्रहित छविचित्रको संग्रहित आइडि"
 
-#: gtk/gtkentry.c:964
+#: gtk/gtkentry.c:1178
 #, fuzzy
 msgid "Primary icon name"
-msgstr "लोगो प्रतिमाको नाम"
+msgstr "%s नाम प्राथमिक र स्लेभ दुबै हो"
 
-#: gtk/gtkentry.c:965
+#: gtk/gtkentry.c:1179
+#, fuzzy
 msgid "Icon name for primary icon"
-msgstr ""
+msgstr "प्रतिमा थिमबाट प्रतिमाको नाम"
 
-#: gtk/gtkentry.c:979
+#: gtk/gtkentry.c:1192
 #, fuzzy
 msgid "Secondary icon name"
-msgstr "द्धितीयक"
+msgstr "प्रतिमा थिमबाट प्रतिमाको नाम"
 
-#: gtk/gtkentry.c:980
+#: gtk/gtkentry.c:1193
+#, fuzzy
 msgid "Icon name for secondary icon"
-msgstr ""
+msgstr "प्रतिमा थिमबाट प्रतिमाको नाम"
 
-#: gtk/gtkentry.c:994
+#: gtk/gtkentry.c:1206
+#, fuzzy
 msgid "Primary GIcon"
-msgstr ""
+msgstr "प्राइमेरी"
 
-#: gtk/gtkentry.c:995
+#: gtk/gtkentry.c:1207
 #, fuzzy
 msgid "GIcon for primary icon"
-msgstr "यो विण्डोको लागि छविचित्र"
+msgstr "प्राइमेरी"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1009
+#: gtk/gtkentry.c:1220
 #, fuzzy
 msgid "Secondary GIcon"
 msgstr "द्धितीयक"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1010
+#: gtk/gtkentry.c:1221
+#, fuzzy
 msgid "GIcon for secondary icon"
-msgstr ""
+msgstr "द्धितीयक"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1024
+#: gtk/gtkentry.c:1234
 #, fuzzy
 msgid "Primary storage type"
 msgstr "संग्रहगर्ने प्रकार"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1025
+#: gtk/gtkentry.c:1235
 #, fuzzy
 msgid "The representation being used for primary icon"
 msgstr "छविचित्र डाटाका लागि प्रयोग गरिएको प्रतिनिधित्व"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1040
+#: gtk/gtkentry.c:1249
 #, fuzzy
 msgid "Secondary storage type"
-msgstr "द्वितीयक अग्रगामी खुड्किलो"
+msgstr "संग्रहगर्ने प्रकार"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1041
+#: gtk/gtkentry.c:1250
 #, fuzzy
 msgid "The representation being used for secondary icon"
 msgstr "छविचित्र डाटाका लागि प्रयोग गरिएको प्रतिनिधित्व"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1062
+#: gtk/gtkentry.c:1270
+#, fuzzy
 msgid "Primary icon activatable"
-msgstr ""
+msgstr "सक्रिय भएको अवस्था"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1063
+#: gtk/gtkentry.c:1271
 #, fuzzy
 msgid "Whether the primary icon is activatable"
 msgstr "जहाँ कार्य सक्षम छ"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1083
+#: gtk/gtkentry.c:1290
 #, fuzzy
 msgid "Secondary icon activatable"
-msgstr "द्वितीयक कर्सर रङ्ग"
+msgstr "सक्रिय भएको अवस्था"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1084
+#: gtk/gtkentry.c:1291
 #, fuzzy
 msgid "Whether the secondary icon is activatable"
 msgstr "जहाँ कार्य सक्षम छ"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1106
+#: gtk/gtkentry.c:1311
 #, fuzzy
 msgid "Primary icon sensitive"
-msgstr "कक्ष सम्वेदनशील देखाउनुहोस"
+msgstr "प्राइमेरी"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1107
+#: gtk/gtkentry.c:1312
 #, fuzzy
 msgid "Whether the primary icon is sensitive"
 msgstr "जहा संबेदनसिल अवस्थामा चिजहरुको सूची मिलदाजुल्दा छन्"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1128
+#: gtk/gtkentry.c:1332
 #, fuzzy
 msgid "Secondary icon sensitive"
 msgstr "द्धितीयक"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1129
+#: gtk/gtkentry.c:1333
 #, fuzzy
 msgid "Whether the secondary icon is sensitive"
-msgstr "जहाँ कार्य सक्षम छ"
+msgstr "जहा संबेदनसिल अवस्थामा चिजहरुको सूची मिलदाजुल्दा छन्"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1145
+#: gtk/gtkentry.c:1348
 #, fuzzy
 msgid "Primary icon tooltip text"
-msgstr "कक्ष सम्वेदनशील देखाउनुहोस"
+msgstr "मुख्य पाठ:"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1146 gtk/gtkentry.c:1182
+#: gtk/gtkentry.c:1349 gtk/gtkentry.c:1382
 #, fuzzy
 msgid "The contents of the tooltip on the primary icon"
 msgstr "प्रविष्टिको विषयवस्तु"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1162
+#: gtk/gtkentry.c:1364
 #, fuzzy
 msgid "Secondary icon tooltip text"
-msgstr "द्वितीयक कर्सर रङ्ग"
+msgstr "द्धितीयक पाठ:"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1163 gtk/gtkentry.c:1201
+#: gtk/gtkentry.c:1365 gtk/gtkentry.c:1399
 #, fuzzy
 msgid "The contents of the tooltip on the secondary icon"
 msgstr "प्रविष्टिको विषयवस्तु"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1181
+#: gtk/gtkentry.c:1381
 #, fuzzy
 msgid "Primary icon tooltip markup"
 msgstr "लोगो प्रतिमाको नाम"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1200
+#: gtk/gtkentry.c:1398
 #, fuzzy
 msgid "Secondary icon tooltip markup"
 msgstr "द्धितीयक"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1220 gtk/gtktextview.c:776
+#: gtk/gtkentry.c:1417 gtk/gtktextview.c:988
 #, fuzzy
 msgid "IM module"
-msgstr "पूर्वनिर्धारित चौडाइ"
+msgstr "मोड्युल"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1221 gtk/gtktextview.c:777
+#: gtk/gtkentry.c:1418 gtk/gtktextview.c:989
 #, fuzzy
 msgid "Which IM module should be used"
 msgstr "जहाँ रङ्गदानि प्रयोग गरिनु पर्थ्यो"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1235
+#: gtk/gtkentry.c:1431
 #, fuzzy
-msgid "Icon Prelight"
-msgstr "उचाई"
+#| msgid "Completion Model"
+msgid "Completion"
+msgstr "पूरा हुने मिति"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1236
+#: gtk/gtkentry.c:1432
 #, fuzzy
-msgid "Whether activatable icons should prelight when hovered"
-msgstr "जहा ट्याबहरु देखाइन सकिन्थ्यो वा सकिन्नथ्यो"
+msgid "The auxiliary completion object"
+msgstr "प्रक्रिया/सहायक सञ्चालन"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1249
+#: gtk/gtkentry.c:1452 gtk/gtkimcontext.c:331 gtk/gtktextview.c:1006
+msgid "Purpose"
+msgstr "उद्देश्य"
+
+#: gtk/gtkentry.c:1453 gtk/gtkimcontext.c:332 gtk/gtktextview.c:1007
 #, fuzzy
-msgid "Progress Border"
-msgstr "सीमारेखातिरबाट"
+msgid "Purpose of the text field"
+msgstr "उद्देश्य"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1250
+#: gtk/gtkentry.c:1468 gtk/gtkimcontext.c:339 gtk/gtktextview.c:1024
 #, fuzzy
-msgid "Border around the progress bar"
-msgstr "प्रगति बारमा देखाइने पाठ"
+msgid "hints"
+msgstr "छोटकरीको बारे जानकारी देखाउने"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1742
-msgid "Border between text and frame."
+#: gtk/gtkentry.c:1469 gtk/gtkimcontext.c:340 gtk/gtktextview.c:1025
+msgid "Hints for the text field behaviour"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkentry.c:1747 gtk/gtklabel.c:903
-msgid "Select on focus"
-msgstr "केन्द्रमा छानोट गर्नुहोस् "
+#: gtk/gtkentry.c:1489 gtk/gtklabel.c:812
+msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
+msgstr "छापको पाठमा प्रयोग गर्ने शैली गुणको सूची "
 
-#: gtk/gtkentry.c:1748
-msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
-msgstr "जब प्रविष्टिको विषयवस्तु चयन गर्नुछ यसलाई विशेष ध्यान दिइन्छ"
+#: gtk/gtkentry.c:1503 gtk/gtkplacessidebar.c:4510 gtk/gtktextview.c:1041
+#, fuzzy
+msgid "Populate all"
+msgstr "सबैमा होइन"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1762
-msgid "Password Hint Timeout"
+#: gtk/gtkentry.c:1504 gtk/gtktextview.c:1042
+msgid "Whether to emit ::populate-popup for touch popups"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkentry.c:1763
-msgid "How long to show the last input character in hidden entries"
-msgstr ""
+#: gtk/gtkentry.c:1517 gtk/gtktexttag.c:578 gtk/gtktextview.c:936
+msgid "Tabs"
+msgstr "ट्याबहरु"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:353
+#: gtk/gtkentry.c:1518
 #, fuzzy
-msgid "The contents of the buffer"
-msgstr "प्रविष्टिको विषयवस्तु"
+#| msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer"
+msgid "A list of tabstop locations to apply to the text of the entry"
+msgstr "भाषान्तरकको पाठ प्रयोग गर्न शैली विशेषताहरूको सूची"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:368
-msgid "Length of the text currently in the buffer"
-msgstr ""
+#: gtk/gtkentry.c:1532
+#, fuzzy
+msgid "Emoji icon"
+msgstr "भावचिन्ह"
+
+#: gtk/gtkentry.c:1533
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether to show a sort indicator"
+msgid "Whether to show an icon for Emoji"
+msgstr "सूचना प्रतिमा विकल्प देखाउनुहोस्"
+
+#: gtk/gtkentry.c:1552
+#, fuzzy
+msgid "Icon Prelight"
+msgstr "आइकन"
+
+#: gtk/gtkentry.c:1553
+#, fuzzy
+msgid "Whether activatable icons should prelight when hovered"
+msgstr "जहा ट्याबहरु देखाइन सकिन्थ्यो वा सकिन्नथ्यो"
+
+#: gtk/gtkentry.c:1570
+#, fuzzy
+msgid "Progress Border"
+msgstr "प्रगतिमा"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:280
+#: gtk/gtkentry.c:1571
+#, fuzzy
+msgid "Border around the progress bar"
+msgstr "प्रगति बारको मान पाठ"
+
+#: gtk/gtkentry.c:2085
+#, fuzzy
+msgid "Border between text and frame."
+msgstr "खाका किनाराको उपस्थिति"
+
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:348
 msgid "Completion Model"
 msgstr "प्रणालीगत निचोड"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:281
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:349
 msgid "The model to find matches in"
 msgstr "प्रतिस्पर्धाहरुभित्र पाउनलाई नमुना"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:287
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:355
 msgid "Minimum Key Length"
 msgstr "थोरै टीका लम्बाई"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:288
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:356
 msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
 msgstr " तुलनात्मक मिलान हेर्ने क्रममा खोजी टीकाको न्यूनतम लम्बाई"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:304 gtk/gtkiconview.c:587
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:370 gtk/gtkiconview.c:445
 msgid "Text column"
 msgstr "पाठ्य स्तम्भ"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:305
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:371
 msgid "The column of the model containing the strings."
 msgstr "स्ट्रिङहरू भएको नमुनाकोा स्तम्भ "
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:324
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:387
 msgid "Inline completion"
 msgstr "हरफभित्र पुरा गर्ने"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:325
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:388
 msgid "Whether the common prefix should be inserted automatically"
 msgstr "या साधारण उपसर्ग स्वत घुसाइनि पर्दछ"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:339
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:402
 msgid "Popup completion"
 msgstr "पपअप पुरा गर्ने"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:340
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:403
 msgid "Whether the completions should be shown in a popup window"
 msgstr "या पुर्णताहरू पपअप सञ्झ्यालमा देखाइनु पर्दछ"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:355
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:417
 msgid "Popup set width"
 msgstr "पपअप सेट चौडाई"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:356
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:418
 msgid "If TRUE, the popup window will have the same size as the entry"
 msgstr "यदि सही छ भने पपअप सञ्झ्यालमा उहि आकारको प्रबिष्टि हुनेछ"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:374
-#, fuzzy
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:434
 msgid "Popup single match"
-msgstr "पपअप सेट चौडाई"
+msgstr "पपअप एकल खेल"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:375
-#, fuzzy
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:435
 msgid "If TRUE, the popup window will appear for a single match."
-msgstr "यदि सही छ भने पपअप सञ्झ्यालमा उहि आकारको प्रबिष्टि हुनेछ"
+msgstr "यदि सत्य हो भने, पपअप सञ्जाल एकल खेलमा देखापर्छ।"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:389
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:449
 #, fuzzy
 msgid "Inline selection"
-msgstr "हरफभित्र पुरा गर्ने"
+msgstr "इनलाइन"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:390
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:450
 #, fuzzy
 msgid "Your description here"
-msgstr "सूत्र जस्तो वर्ण वर्णन"
+msgstr "तपाईँको नयाँ द्रष्टव्य यहाँ वर्णन गर्नुहोस् ।"
 
-#: gtk/gtkeventbox.c:93
+#: gtk/gtkeventbox.c:114
 msgid "Visible Window"
 msgstr "दृश्यात्मक विण्डो"
 
-#: gtk/gtkeventbox.c:94
-msgid ""
-"Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used to "
-"trap events."
+#: gtk/gtkeventbox.c:115
+msgid "Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used to trap events."
 msgstr "घटना-बाकस अदृश्यका सट्टा दृश्यात्मक छभने घटना पक्रनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुस् "
 
-#: gtk/gtkeventbox.c:100
+#: gtk/gtkeventbox.c:121
 msgid "Above child"
 msgstr "केटाकेटि माथि"
 
-#: gtk/gtkeventbox.c:101
+#: gtk/gtkeventbox.c:122
 msgid ""
-"Whether the event-trapping window of the eventbox is above the window of the "
-"child widget as opposed to below it."
+"Whether the event-trapping window of the eventbox is above the window of the child widget as "
+"opposed to below it."
 msgstr "जब घटनाबाकस घटना-पक्रने विण्डोको माथि छभने उपशाखा औजार यसको मुनि राख्नुस् "
 
-#: gtk/gtkexpander.c:201
+#: gtk/gtkeventcontroller.c:169
+#, fuzzy
+msgid "Widget the gesture relates to"
+msgstr "जहाँ औजार एउटा पूर्वनिर्धारित औजार हुन्छ"
+
+#: gtk/gtkeventcontroller.c:181
+#, fuzzy
+msgid "Propagation phase"
+msgstr "रूप:"
+
+#: gtk/gtkeventcontroller.c:182
+msgid "Propagation phase at which this controller is run"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkexpander.c:296
 msgid "Expanded"
 msgstr "बढाइएको"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:202
+#: gtk/gtkexpander.c:297
 msgid "Whether the expander has been opened to reveal the child widget"
 msgstr "जब उपशाखा औजार दृश्यात्मक बनाउन वृद्धिकारक खोलिएको हुन्छ"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:210
+#: gtk/gtkexpander.c:305
 msgid "Text of the expander's label"
 msgstr "विस्तारित गरिएको पाठ"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:225 gtk/gtklabel.c:563
+#: gtk/gtkexpander.c:320 gtk/gtklabel.c:818
 msgid "Use markup"
 msgstr "मार्कअप प्रयोग गर"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:226 gtk/gtklabel.c:564
+#: gtk/gtkexpander.c:321 gtk/gtklabel.c:819
 msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
 msgstr "पाठको छापमा एक्सएमएल चिन्ह-निर्देश । प्याङ्गो_पदमिलान_चिन्ह-निर्देश()"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:234
+#: gtk/gtkexpander.c:338
 msgid "Space to put between the label and the child"
 msgstr "छाप र उपशाखाका बीचमा राखिने खालीठाउँ"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:243 gtk/gtkframe.c:165 gtk/gtktoolbutton.c:216
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1578
+#: gtk/gtkexpander.c:347 gtk/gtkframe.c:261 gtk/gtktoolbutton.c:257 gtk/gtktoolitemgroup.c:1648
 msgid "Label widget"
 msgstr "लेबल औजार"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:244
+#: gtk/gtkexpander.c:348
 msgid "A widget to display in place of the usual expander label"
 msgstr "साधारण वृद्धिकारक छापको स्थानमा देखाइने एउटा औजार"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:251
+#: gtk/gtkexpander.c:355
 #, fuzzy
 msgid "Label fill"
-msgstr "ट्याब भर्नु"
+msgstr "यससँग भर्नुहोस्:"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:252
+#: gtk/gtkexpander.c:356
 #, fuzzy
 msgid "Whether the label widget should fill all available horizontal space"
 msgstr "जहाँ शाखाहरु सबै उस्तै प्रकारको हुन सक्छ"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:258 gtk/gtktoolitemgroup.c:1606 gtk/gtktreeview.c:776
+#: gtk/gtkexpander.c:371
+#, fuzzy
+#| msgid "Resize mode"
+msgid "Resize toplevel"
+msgstr "उच्च तहमा संकेन्द्रित"
+
+#: gtk/gtkexpander.c:372
+msgid "Whether the expander will resize the toplevel window upon expanding and collapsing"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkexpander.c:385 gtk/gtktoolitemgroup.c:1676 gtk/gtktreeview.c:1236
 msgid "Expander Size"
 msgstr "वृद्धिकारक आकार"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:259 gtk/gtktoolitemgroup.c:1607 gtk/gtktreeview.c:777
+#: gtk/gtkexpander.c:386 gtk/gtktoolitemgroup.c:1677 gtk/gtktreeview.c:1237
 msgid "Size of the expander arrow"
 msgstr "वृद्धिकारक बाणको आकार"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:268
+#: gtk/gtkexpander.c:403
 msgid "Spacing around expander arrow"
 msgstr "वृद्धिकारक बाँणको वरिपरिको ठाँउ"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:368
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:423
 msgid "Dialog"
 msgstr "वार्तालाप"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:369
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:424
 msgid "The file chooser dialog to use."
 msgstr "फाइल छनोटकर्ता बार्तालाप प्रयोग"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:400
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:439
 msgid "The title of the file chooser dialog."
 msgstr "फाइल छनोटकर्ताको वार्तालाप शिर्षक"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:414
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:453
 msgid "The desired width of the button widget, in characters."
 msgstr "बटन विजेटको आबस्यक चौडाई, क्यारेक्टरहरूमा"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:740
+#: gtk/gtkfilechooser.c:375
 msgid "Action"
 msgstr "कार्य"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:741
+#: gtk/gtkfilechooser.c:376
 msgid "The type of operation that the file selector is performing"
 msgstr "सञ्चालनको प्रकार जुन फाइल चयकले लिएको छ"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:747 gtk/gtkrecentchooser.c:264
+#: gtk/gtkfilechooser.c:382 gtk/gtkrecentchooser.c:266
 msgid "Filter"
 msgstr "छनौट गर्नु"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:748
+#: gtk/gtkfilechooser.c:383
 msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
 msgstr "कुन फाइल देखाउने हो चयनका लागि बर्तमान छनौट"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:753
+#: gtk/gtkfilechooser.c:388 gtk/gtkplacessidebar.c:4483 gtk/gtkplacesview.c:2210
 msgid "Local Only"
 msgstr "स्थानीय मात्र"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:754
+#: gtk/gtkfilechooser.c:389
 msgid "Whether the selected file(s) should be limited to local file: URLs"
 msgstr "जब स्थानीय फाइल युआरएल सीमित गर्नका लागि प्रयोग हुने चयनित फाइल "
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:759
+#: gtk/gtkfilechooser.c:394
 msgid "Preview widget"
 msgstr "पुर्वदृष्यको औजार"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:760
+#: gtk/gtkfilechooser.c:395
 msgid "Application supplied widget for custom previews."
 msgstr "प्रचलित पूर्वदृश्यका लागि अनुप्रयोगले आपूर्ति गरेको औजार"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:765
+#: gtk/gtkfilechooser.c:400
 msgid "Preview Widget Active"
 msgstr "पुर्वदृष्य औजार सक्रिय"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:766
-msgid ""
-"Whether the application supplied widget for custom previews should be shown."
+#: gtk/gtkfilechooser.c:401
+msgid "Whether the application supplied widget for custom previews should be shown."
 msgstr "प्रचलित पूर्वदृश्यका लागि अनुप्रयोगले आपूर्ति गरेको औजार हेर्न सकिन्छ"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:771
+#: gtk/gtkfilechooser.c:406
 msgid "Use Preview Label"
 msgstr "पुर्वदृष्यको लेबल प्रयोग"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:772
+#: gtk/gtkfilechooser.c:407
 msgid "Whether to display a stock label with the name of the previewed file."
 msgstr "जब संग्रह-छापसँग पूर्वदर्शित फाइल देखाउनु छ "
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:777
+#: gtk/gtkfilechooser.c:412
 msgid "Extra widget"
 msgstr "अतिरिक्त औजार"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:778
+#: gtk/gtkfilechooser.c:413
 msgid "Application supplied widget for extra options."
 msgstr "अतिरिक्त विकल्पका लागि आपुर्ति गरिएको अनुप्रयोग औजार"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:783 gtk/gtkrecentchooser.c:203
+#: gtk/gtkfilechooser.c:418 gtk/gtkrecentchooser.c:206
 msgid "Select Multiple"
 msgstr "बहुउद्देश्यिय छनौट"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:784
+#: gtk/gtkfilechooser.c:419
 msgid "Whether to allow multiple files to be selected"
 msgstr "जब विविध फाइल चयन गर्न अनुमति मिल्छ"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:790
+#: gtk/gtkfilechooser.c:425
 msgid "Show Hidden"
 msgstr "लुकेको देखाऊ"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:791
+#: gtk/gtkfilechooser.c:426
 msgid "Whether the hidden files and folders should be displayed"
 msgstr "जब लुकाइएका फाइल र फोल्डरहरू देखाउन सकिन्छ"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:806
+#: gtk/gtkfilechooser.c:441
 msgid "Do overwrite confirmation"
-msgstr ""
+msgstr "अधिलेखन यकिन गर्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:807
+#: gtk/gtkfilechooser.c:442
 msgid ""
-"Whether a file chooser in save mode will present an overwrite confirmation "
-"dialog if necessary."
+"Whether a file chooser in save mode will present an overwrite confirmation dialog if "
+"necessary."
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:823
+#: gtk/gtkfilechooser.c:458
 #, fuzzy
 msgid "Allow folder creation"
-msgstr "संचालनहरुका लेखपत्र देखाऊ"
+msgstr "फोल्डर सिर्जना असफल। कारण: %s"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:824
-msgid ""
-"Whether a file chooser not in open mode will offer the user to create new "
-"folders."
+#: gtk/gtkfilechooser.c:459
+msgid "Whether a file chooser not in open mode will offer the user to create new folders."
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkfixed.c:98 gtk/gtklayout.c:605
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:816
+#, fuzzy
+#| msgid "Accepts tab"
+msgid "Accept label"
+msgstr "स्विकार गर्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:817
+#, fuzzy
+#| msgid "The toggle state of the button"
+msgid "The label on the accept button"
+msgstr "नली बटन लेबुल..."
+
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:829
+#, fuzzy
+#| msgid "Tab label"
+msgid "Cancel label"
+msgstr "रद्द गर्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:830
+#, fuzzy
+#| msgid "The toggle state of the button"
+msgid "The label on the cancel button"
+msgstr "नली बटन लेबुल..."
+
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8447 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8448
+#, fuzzy
+#| msgid "Search Column"
+msgid "Search mode"
+msgstr "हाइलाइट मोड खोज..."
+
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8454 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8455 gtk/gtkheaderbar.c:2024
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:591
+#, fuzzy
+#| msgid "Title"
+msgid "Subtitle"
+msgstr "उपशीर्षक#%d"
+
+#: gtk/gtkfixed.c:155 gtk/gtklayout.c:648 gtk/gtktreeviewcolumn.c:260
 msgid "X position"
 msgstr "एक्स स्थिति"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:99 gtk/gtklayout.c:606
+#: gtk/gtkfixed.c:156 gtk/gtklayout.c:649
 msgid "X position of child widget"
 msgstr "शाखा औजारको एक्स स्थिति"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:108 gtk/gtklayout.c:615
+#: gtk/gtkfixed.c:163 gtk/gtklayout.c:658
 msgid "Y position"
 msgstr "वाई स्थिति"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:109 gtk/gtklayout.c:616
+#: gtk/gtkfixed.c:164 gtk/gtklayout.c:659
 msgid "Y position of child widget"
 msgstr "बच्च औजारको वाई स्थिति"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:141
-msgid "The title of the font selection dialog"
-msgstr "वर्ण छनौट सम्बादको शिर्सक"
+#: gtk/gtkflowbox.c:3810 gtk/gtkiconview.c:408 gtk/gtklistbox.c:468 gtk/gtktreeselection.c:131
+msgid "Selection mode"
+msgstr "चयन गर्ने अबस्था"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:156 gtk/gtkfontsel.c:223
-msgid "Font name"
-msgstr "वर्णको नाम"
+#: gtk/gtkflowbox.c:3811 gtk/gtkiconview.c:409 gtk/gtklistbox.c:469
+msgid "The selection mode"
+msgstr "चयन गर्ने अबस्था"
+
+#: gtk/gtkflowbox.c:3824 gtk/gtkiconview.c:665 gtk/gtklistbox.c:476 gtk/gtktreeview.c:1222
+#, fuzzy
+msgid "Activate on Single Click"
+msgstr "होभर क्लिक सक्रिय गर्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtkflowbox.c:3825 gtk/gtkiconview.c:666 gtk/gtklistbox.c:477 gtk/gtktreeview.c:1223
+#, fuzzy
+msgid "Activate row on a single click"
+msgstr "होभर क्लिक सक्रिय गर्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtkflowbox.c:3854
+#, fuzzy
+#| msgid "Minimum child height"
+msgid "Minimum Children Per Line"
+msgstr "प्रति मेजर रेखामा रेखाहरू"
+
+#: gtk/gtkflowbox.c:3855
+msgid "The minimum number of children to allocate consecutively in the given orientation."
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkflowbox.c:3868
+#, fuzzy
+msgid "Maximum Children Per Line"
+msgstr "प्रति मेजर रेखामा रेखाहरू"
+
+#: gtk/gtkflowbox.c:3869
+msgid ""
+"The maximum amount of children to request space for consecutively in the given orientation."
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkflowbox.c:3881
+#, fuzzy
+#| msgid "Vertical padding"
+msgid "Vertical spacing"
+msgstr "ग्रिड लाइनहरूको ठाडो खाली स्थान।"
+
+#: gtk/gtkflowbox.c:3882
+#, fuzzy
+#| msgid "The amount of space between children"
+msgid "The amount of vertical space between two children"
+msgstr "शाखाहरुको बीचको ठाँउको मूल्य"
+
+#: gtk/gtkflowbox.c:3893
+#, fuzzy
+#| msgid "Horizontal padding"
+msgid "Horizontal spacing"
+msgstr "ग्रिड लाइनहरूको तेर्सो खाली स्थान।"
+
+#: gtk/gtkflowbox.c:3894
+#, fuzzy
+#| msgid "The amount of space between children"
+msgid "The amount of horizontal space between two children"
+msgstr "शाखाहरुको बीचको ठाँउको मूल्य"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:157
+#: gtk/gtkfontbutton.c:477
+#, fuzzy
+#| msgid "The title of the file chooser dialog."
+msgid "The title of the font chooser dialog"
+msgstr "फाइल छनोटकर्ताको वार्तालाप शिर्षक"
+
+#: gtk/gtkfontbutton.c:492
 msgid "The name of the selected font"
 msgstr "छानिएका वर्णहरुको नाम"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:158
-msgid "Sans 12"
-msgstr "सन्स १२"
-
-#: gtk/gtkfontbutton.c:173
+#: gtk/gtkfontbutton.c:507
 msgid "Use font in label"
 msgstr "लेबलमा वर्ण प्रयोग गर"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:174
+#: gtk/gtkfontbutton.c:508
 msgid "Whether the label is drawn in the selected font"
 msgstr "जब चयनित वर्णको छाप खिचिन्छ"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:189
+#: gtk/gtkfontbutton.c:523
 msgid "Use size in label"
 msgstr "लेबलमा आकार प्रयोग गर"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:190
+#: gtk/gtkfontbutton.c:524
 msgid "Whether the label is drawn with the selected font size"
 msgstr "चयनित वर्ण आकारसँग खिचिने छाप"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:206
+#: gtk/gtkfontbutton.c:540
 msgid "Show style"
 msgstr "शैली देखाऊ"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:207
+#: gtk/gtkfontbutton.c:541
 msgid "Whether the selected font style is shown in the label"
 msgstr "छापमा देखाइने चयनित वर्णको शैली"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:222
+#: gtk/gtkfontbutton.c:556
 msgid "Show size"
 msgstr "आकार देखाऊ"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:223
+#: gtk/gtkfontbutton.c:557
 msgid "Whether selected font size is shown in the label"
 msgstr "छापमा देखाइने चयनित वर्णको आकार"
 
-#: gtk/gtkfontsel.c:224
+#: gtk/gtkfontchooser.c:77
 #, fuzzy
-msgid "The string that represents this font"
-msgstr " X सूत्र जसले वर्णको प्रतिनिधित्व गर्छ"
+msgid "Font description"
+msgstr "फन्ट वर्णन"
 
-#: gtk/gtkfontsel.c:230
-msgid "Preview text"
-msgstr "पाठको पूर्वदृश्य हो"
+#: gtk/gtkfontchooser.c:103
+#, fuzzy
+#| msgid "Preview text"
+msgid "Show preview text entry"
+msgstr "पाठ प्रविष्टका विकल्पहरू देखाउनुहोस्"
 
-#: gtk/gtkfontsel.c:231
-msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
-msgstr "चयनित वर्ण प्रदर्शनक्रममा देखाइने पाठ"
+#: gtk/gtkfontchooser.c:104
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the selected font style is shown in the label"
+msgid "Whether the preview text entry is shown or not"
+msgstr "संवादमा देखाइएको पाठको पूर्वावलोकन"
 
-#: gtk/gtkframe.c:131
+#: gtk/gtkframe.c:231
 msgid "Text of the frame's label"
 msgstr "लेबल रचना गरिएको पाठ"
 
-#: gtk/gtkframe.c:138
+#: gtk/gtkframe.c:237
 msgid "Label xalign"
 msgstr "एक्स पंक्तिबद्ध लेबल"
 
-#: gtk/gtkframe.c:139
+#: gtk/gtkframe.c:238
 msgid "The horizontal alignment of the label"
 msgstr "छापको समतलीय पंक्तिबद्धता"
 
-#: gtk/gtkframe.c:147
+#: gtk/gtkframe.c:245
 msgid "Label yalign"
 msgstr "वाई पंक्तिबद्ध लेबल"
 
-#: gtk/gtkframe.c:148
+#: gtk/gtkframe.c:246
 msgid "The vertical alignment of the label"
 msgstr "छापको उर्ध्वतलीय पंक्तिबद्धता"
 
-#: gtk/gtkframe.c:156
+#: gtk/gtkframe.c:253
 msgid "Frame shadow"
 msgstr "खाकाको छाँया "
 
-#: gtk/gtkframe.c:157
+#: gtk/gtkframe.c:254
 msgid "Appearance of the frame border"
 msgstr "खाका किनाराको उपस्थिति"
 
-#: gtk/gtkframe.c:166
+#: gtk/gtkframe.c:262
 msgid "A widget to display in place of the usual frame label"
 msgstr "सामान्य खाका छापको स्थानमा देखाइने औजार"
 
-#: gtk/gtkhandlebox.c:183
-msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container"
-msgstr "कन्टेनरको वरिपरि देखिने छायाँको उपस्थिति "
+#: gtk/gtkgesture.c:869
+#, fuzzy
+#| msgid "Number of columns"
+msgid "Number of points"
+msgstr "XY बिन्दुहरूको तारा सङ्ख्या"
 
-#: gtk/gtkhandlebox.c:191
-msgid "Handle position"
-msgstr "स्थिति सम्हाल्सनुस्"
+#: gtk/gtkgesture.c:870
+#, fuzzy
+msgid "Number of points needed to trigger the gesture"
+msgstr "टेवलमा पंक्तिहरुको संख्या"
 
-#: gtk/gtkhandlebox.c:192
-msgid "Position of the handle relative to the child widget"
-msgstr "उप शाखासँग सम्वन्धित उझिण्डोको स्थिति"
+#: gtk/gtkgesture.c:886 gtk/gtkgesture.c:887
+msgid "GdkWindow to receive events about"
+msgstr ""
 
-#: gtk/gtkhandlebox.c:200
-msgid "Snap edge"
-msgstr "छेउमा पासदिनु"
+#: gtk/gtkgesturelongpress.c:284
+#, fuzzy
+msgid "Delay factor"
+msgstr "प्रतिक्रिया विलम्ब तत्व (-१ पूर्वनिर्धारितका लागि)"
 
-#: gtk/gtkhandlebox.c:201
-msgid ""
-"Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the "
-"handlebox"
-msgstr " जीर्णोद्वार कारखाना विन्दुसँग राखिने नियन्त्रण-बाकसको किनारा"
+#: gtk/gtkgesturelongpress.c:285
+msgid "Factor by which to modify the default timeout"
+msgstr ""
 
-#: gtk/gtkhandlebox.c:209
-msgid "Snap edge set"
-msgstr "छेउमा पासदिन मिलाउन"
+#: gtk/gtkgesturepan.c:238
+#, fuzzy
+msgid "Allowed orientations"
+msgstr "अनुमति नदिइएको कार्य\n"
 
-#: gtk/gtkhandlebox.c:210
-msgid ""
-"Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from "
-"handle_position"
-msgstr "नियन्त्रण स्थितिबाट आएको मान अथवा स्न्याप किनारा विशेषताबाट लिइने मान"
+#: gtk/gtkgesturesingle.c:262
+msgid "Handle only touch events"
+msgstr ""
 
-#: gtk/gtkhandlebox.c:217
-msgid "Child Detached"
+#: gtk/gtkgesturesingle.c:263
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the widget responds to input"
+msgid "Whether the gesture handles only touch events"
+msgstr "जब निवेशका लागि औजार जिम्मेवार हुन्छ भने"
+
+#: gtk/gtkgesturesingle.c:277 gtk/gtkgesturesingle.c:278
+#, fuzzy
+msgid "Whether the gesture is exclusive"
+msgstr "अनन्य लक प्राप्त गर्न असमर्थ"
+
+#: gtk/gtkgesturesingle.c:291
+#, fuzzy
+#| msgid "Button relief"
+msgid "Button number"
+msgstr "बटन नम्बर"
+
+#: gtk/gtkgesturesingle.c:292
+#, fuzzy
+msgid "Button number to listen to"
+msgstr "बटन नम्बर"
+
+#: gtk/gtkglarea.c:783
+msgid "Context"
+msgstr "प्रसँग"
+
+#: gtk/gtkglarea.c:784
+#, fuzzy
+msgid "The GL context"
+msgstr "प्रसँग"
+
+#: gtk/gtkglarea.c:806
+#, fuzzy
+#| msgid "Text to render"
+msgid "Auto render"
+msgstr "स्वत:"
+
+#: gtk/gtkglarea.c:807
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the header can be clicked"
+msgid "Whether the GtkGLArea renders on each redraw"
+msgstr "जब शीर्षलेख क्लिक गर्न सकिन्छ"
+
+#: gtk/gtkglarea.c:827
+#, fuzzy
+#| msgid "Has Alpha"
+msgid "Has alpha"
 msgstr ""
+"तपाईँले छविका लागि कर्सर मास्क बचत गर्न सक्नु हुन्न\n"
+"जुनसंगअल्फा च्यानल छैन।"
 
-#: gtk/gtkhandlebox.c:218
-msgid ""
-"A boolean value indicating whether the handlebox's child is attached or "
-"detached."
+#: gtk/gtkglarea.c:828
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
+msgid "Whether the color buffer has an alpha component"
+msgstr "जहाँ पिक्सबफसँग अल्फा प्रसारणमार्ग छ"
+
+#: gtk/gtkglarea.c:844
+#, fuzzy
+msgid "Has depth buffer"
+msgstr "अस्थायी स्मृति"
+
+#: gtk/gtkglarea.c:845
+#, fuzzy
+msgid "Whether a depth buffer is allocated"
+msgstr "जहाँ कार्य सक्षम छ"
+
+#: gtk/gtkglarea.c:861
+#, fuzzy
+msgid "Has stencil buffer"
+msgstr "स्टेन्सिल काट्ने......"
+
+#: gtk/gtkglarea.c:862
+#, fuzzy
+msgid "Whether a stencil buffer is allocated"
+msgstr "जहाँ कार्य सक्षम छ"
+
+#: gtk/gtkglarea.c:880
+#, fuzzy
+msgid "Use OpenGL ES"
+msgstr "अफ्रिका/दारेसलाम"
+
+#: gtk/gtkglarea.c:881
+msgid "Whether the context uses OpenGL or OpenGL ES"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkiconview.c:550
-msgid "Selection mode"
-msgstr "चयन गर्ने अबस्था"
+#: gtk/gtkgrid.c:1772
+#, fuzzy
+#| msgid "Homogeneous"
+msgid "Row Homogeneous"
+msgstr "उस्तै प्रकारको"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:551
-msgid "The selection mode"
-msgstr "चयन गर्ने अबस्था"
+#: gtk/gtkgrid.c:1773
+#, fuzzy
+msgid "If TRUE, the rows are all the same height"
+msgstr "ठीकको मतलब तालिकाका कोष्ठकहरू बराबर लम्बाई/चौडाईका छन् "
+
+#: gtk/gtkgrid.c:1779
+#, fuzzy
+#| msgid "Homogeneous"
+msgid "Column Homogeneous"
+msgstr "उस्तै प्रकारको"
+
+#: gtk/gtkgrid.c:1780
+#, fuzzy
+msgid "If TRUE, the columns are all the same width"
+msgstr "ठीकको मतलब तालिकाका कोष्ठकहरू बराबर लम्बाई/चौडाईका छन् "
+
+#: gtk/gtkgrid.c:1786
+#, fuzzy
+msgid "Baseline Row"
+msgstr "आधार पङ्ति"
+
+#: gtk/gtkgrid.c:1787
+msgid "The row to align the to the baseline when valign is GTK_ALIGN_BASELINE"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkgrid.c:1805
+#, fuzzy
+#| msgid "The row number to attach the top of a child widget to"
+msgid "The row number to attach the top side of a child widget to"
+msgstr "इउटा शाखा औजारको माथितिर संलग्न गर्नलाई पंक्तिको संख्या"
+
+#: gtk/gtkgrid.c:1811 gtk/gtklayout.c:674 gtk/gtktreeviewcolumn.c:268
+msgid "Width"
+msgstr "चौडाई"
+
+#: gtk/gtkgrid.c:1812
+#, fuzzy
+#| msgid "The number of columns in the table"
+msgid "The number of columns that a child spans"
+msgstr "टेवलभित्र स्तम्भहरुको संख्या"
+
+#: gtk/gtkgrid.c:1818 gtk/gtklayout.c:683 gtk/gtkshortcutsgroup.c:362
+msgid "Height"
+msgstr "उचाई"
+
+#: gtk/gtkgrid.c:1819
+#, fuzzy
+#| msgid "The number of rows in the table"
+msgid "The number of rows that a child spans"
+msgstr "टेवलमा पंक्तिहरुको संख्या"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:569
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2018
+#, fuzzy
+msgid "The title to display"
+msgstr ""
+" --नयाँ-द्रष्टव्य\t\t\tएउटा नयाँ द्रष्टव्य सिर्जना गर्नुहोस् र प्रदर्शन गर्नुहोस् ।\n"
+" --नयाँ-द्रष्टव्य [शिर्षक]\t\tएउटा शिर्षकसहित एउटा नयाँ द्रष्टव्य सिर्जना गर्नुहोस् र प्रदर्शन गर्नुहोस् 
।\n"
+" --खुला-द्रष्टव्य [शिर्षक/url]\tशिर्षक मिल्दो अवस्थित द्रष्टव्य प्रदर्शन गर्नुहोस् ।\n"
+" --सुरु-यहाँ\t\t\t'यहाँ सुरु गर्नुहोस्' द्रष्टव्य प्रदर्शन गर्नुहोस् ।\n"
+" --हाइलाइट-खोजी [पाठ]\tखुला रहेको द्रष्टव्यमा पाट खोजी गर्नुहोस् र हाइलाइटौ गर्नुहोस् ।\n"
+
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2025
+#, fuzzy
+#| msgid "Icon set to display"
+msgid "The subtitle to display"
+msgstr "उपशीर्षक डाउनलोड"
+
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2031
+msgid "Custom Title"
+msgstr "अनुकूल शीर्षक"
+
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2032
+#, fuzzy
+#| msgid "Icon set to display"
+msgid "Custom title widget to display"
+msgstr "अनुकूल शीर्षक"
+
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2056
+#, fuzzy
+#| msgid "Show file operations"
+msgid "Show decorations"
+msgstr "सजावटहरू"
+
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2057
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether to show a sort indicator"
+msgid "Whether to show window decorations"
+msgstr "यदि क्रम सूचक देखाउनु छभने"
+
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2075 gtk/gtksettings.c:1610
+#, fuzzy
+msgid "Decoration Layout"
+msgstr "पाठको सजावट"
+
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2076 gtk/gtksettings.c:1611
+#, fuzzy
+msgid "The layout for window decorations"
+msgstr "सजावटहरू"
+
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2089
+#, fuzzy
+msgid "Decoration Layout Set"
+msgstr "पाठको सजावट"
+
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2090
+#, fuzzy
+msgid "Whether the decoration-layout property has been set"
+msgstr "जहाँ कार्य समूह सक्रिय छ"
+
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2104
+#, fuzzy
+msgid "Has Subtitle"
+msgstr "उपशीर्षक#%d"
+
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2105
+msgid "Whether to reserve space for a subtitle"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkiconview.c:427
 msgid "Pixbuf column"
 msgstr "पिक्सबफ स्तम्भ"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:570
+#: gtk/gtkiconview.c:428
 msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
 msgstr "प्रतिमा पिक्सबफ वाट पुनप्राप्त गर्न नमुना स्तम्भ प्रयोग "
 
-#: gtk/gtkiconview.c:588
+#: gtk/gtkiconview.c:446
 msgid "Model column used to retrieve the text from"
 msgstr "पाठबाट पुन प्राप्त गर्न नमुना स्तम्भ प्रयोग"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:607
+#: gtk/gtkiconview.c:465
 msgid "Markup column"
 msgstr "मार्कअप स्तम्भ"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:608
+#: gtk/gtkiconview.c:466
 msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
-msgstr ""
-"यदि पाङ्गो चिन्ह दिन प्रयोग गरिरहिन्छ भने पाठ प्राप्त गर्न नमुना स्तम्भ प्रयोग गरिन्छ"
+msgstr "यदि पाङ्गो चिन्ह दिन प्रयोग गरिरहिन्छ भने पाठ प्राप्त गर्न नमुना स्तम्भ प्रयोग गरिन्छ"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:615
+#: gtk/gtkiconview.c:473
 msgid "Icon View Model"
 msgstr "प्रतिमा दृष्य नमुना"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:616
+#: gtk/gtkiconview.c:474
 msgid "The model for the icon view"
 msgstr "प्रतिमा दृष्यकालागि नमुना"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:632
+#: gtk/gtkiconview.c:490
 msgid "Number of columns"
 msgstr "स्तम्भहरूको संख्या"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:633
+#: gtk/gtkiconview.c:491
 msgid "Number of columns to display"
 msgstr "देखाउनलाई स्तम्भहरूको संख्या"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:650
+#: gtk/gtkiconview.c:508
 msgid "Width for each item"
 msgstr "प्रत्येक प्रकारका लागि चौडाई"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:651
+#: gtk/gtkiconview.c:509
 msgid "The width used for each item"
 msgstr "प्रत्येक प्रकारका लागि चौडाई प्रयोग"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:667
+#: gtk/gtkiconview.c:525
 msgid "Space which is inserted between cells of an item"
 msgstr "बस्तुको कक्षहरू बिचमा घुसाउने खालि ठाउँ"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:682
+#: gtk/gtkiconview.c:540
 msgid "Row Spacing"
 msgstr "पंक्तिको अन्तराल:"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:683
+#: gtk/gtkiconview.c:541
 msgid "Space which is inserted between grid rows"
 msgstr "ग्रिड पंक्तिहरू बिचमा घुसाइने खालि ठाउँ"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:698
+#: gtk/gtkiconview.c:556
 msgid "Column Spacing"
 msgstr "स्तम्भ अन्तराल"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:699
+#: gtk/gtkiconview.c:557
 #, fuzzy
 msgid "Space which is inserted between grid columns"
-msgstr "ग्रिड स्तम्भ बिचमा घुसाइने खालि ठाउँ"
+msgstr "ग्रिड पंक्तिहरू बिचमा घुसाइने खालि ठाउँ"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:714
+#: gtk/gtkiconview.c:572
 msgid "Margin"
 msgstr "सीमान्त"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:715
+#: gtk/gtkiconview.c:573
 msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
 msgstr "प्रतिमा दृष्यको किनारामा राखिने खालि ठाउँ"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:730
+#: gtk/gtkiconview.c:588
 #, fuzzy
 msgid "Item Orientation"
-msgstr "अभिमुखीकरण"
+msgstr "डक गरिरहेको वस्तुको अभिमुखिकरण"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:731
-msgid ""
-"How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
+#: gtk/gtkiconview.c:589
+msgid "How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
 msgstr "जसरी हरेक प्रकारको पाठ र प्रतिमाहरू एक अर्कामा संबन्धित गराएर राखिन्छ"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:747 gtk/gtktreeview.c:611 gtk/gtktreeviewcolumn.c:311
+#: gtk/gtkiconview.c:605 gtk/gtktreeview.c:1061 gtk/gtktreeviewcolumn.c:351
 msgid "Reorderable"
 msgstr "पुनर्क्रमबद्धित"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:748 gtk/gtktreeview.c:612
+#: gtk/gtkiconview.c:606 gtk/gtktreeview.c:1062
 msgid "View is reorderable"
 msgstr "दृष्य अभिलेखन योग्य छ"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:755 gtk/gtktreeview.c:762
+#: gtk/gtkiconview.c:613 gtk/gtktreeview.c:1206
 #, fuzzy
 msgid "Tooltip Column"
-msgstr "पाठ स्तम्भ"
+msgstr "औजारटिप:"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:756
+#: gtk/gtkiconview.c:614
 #, fuzzy
 msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the items"
 msgstr "स्ट्रिङहरू भएको नमुनाकोा स्तम्भ "
 
-#: gtk/gtkiconview.c:773
+#: gtk/gtkiconview.c:631
 #, fuzzy
 msgid "Item Padding"
-msgstr "तलको गद्दा"
+msgstr "गद्दा"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:774
+#: gtk/gtkiconview.c:632
 msgid "Padding around icon view items"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkiconview.c:783
+#: gtk/gtkiconview.c:687
 msgid "Selection Box Color"
 msgstr "बाकस रंग चयन"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:784
+#: gtk/gtkiconview.c:688
 msgid "Color of the selection box"
 msgstr "छनोट बाकसको रंग"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:790
+#: gtk/gtkiconview.c:703
 msgid "Selection Box Alpha"
 msgstr "बाकस अल्फा चयन"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:791
+#: gtk/gtkiconview.c:704
 msgid "Opacity of the selection box"
 msgstr "छनोट बाकसको ओपासिटि"
 
-#: gtk/gtkimage.c:227 gtk/gtkstatusicon.c:212
-msgid "Pixbuf"
-msgstr "पिक्सबफ"
-
-#: gtk/gtkimage.c:228 gtk/gtkstatusicon.c:213
-msgid "A GdkPixbuf to display"
-msgstr "एउटा जिडिके पिक्सबफ देखाउनको लागि"
-
-#: gtk/gtkimage.c:235 gtk/gtkrecentmanager.c:290 gtk/gtkstatusicon.c:220
-msgid "Filename"
-msgstr "फाइलनाम"
-
-#: gtk/gtkimage.c:236 gtk/gtkstatusicon.c:221
-msgid "Filename to load and display"
-msgstr "लेखपत्र लोडगर र देखाऊ"
+#: gtk/gtkimage.c:262
+msgid "Surface"
+msgstr "सटह"
 
-#: gtk/gtkimage.c:245 gtk/gtkstatusicon.c:229
-msgid "Stock ID for a stock image to display"
-msgstr "संग्रहित छवि देखाउनलाई संग्रहित आईडी"
+#: gtk/gtkimage.c:263
+#, fuzzy
+#| msgid "Icon set to display"
+msgid "A cairo_surface_t to display"
+msgstr "यो प्रदर्शन प्रयोग नगर्नु"
 
-#: gtk/gtkimage.c:252
+#: gtk/gtkimage.c:294
 msgid "Icon set"
 msgstr "छविचित्र मिलाउ"
 
-#: gtk/gtkimage.c:253
+#: gtk/gtkimage.c:295
 msgid "Icon set to display"
 msgstr " देखाउनको लागि छविचित्र स्थपित गर "
 
-#: gtk/gtkimage.c:260 gtk/gtkscalebutton.c:230 gtk/gtktoolbar.c:494
-#: gtk/gtktoolpalette.c:1003
+#: gtk/gtkimage.c:302 gtk/gtkscalebutton.c:206 gtk/gtktoolbar.c:559 gtk/gtktoolpalette.c:965
 msgid "Icon size"
 msgstr "छविचित्रको आकार"
 
-#: gtk/gtkimage.c:261
+#: gtk/gtkimage.c:303
 msgid "Symbolic size to use for stock icon, icon set or named icon"
 msgstr "स्टक प्रतिमा, प्रतिमा सेट वा नाम दिइएको प्रतिमामा प्रयोग गर्न सांकेतिक आकर "
 
-#: gtk/gtkimage.c:277
+#: gtk/gtkimage.c:319
 msgid "Pixel size"
 msgstr "पिक्सेल आकार"
 
-#: gtk/gtkimage.c:278
+#: gtk/gtkimage.c:320
 msgid "Pixel size to use for named icon"
 msgstr "नाम दिइएको प्रतिमाका लागि प्रयोग गर्ने पिक्सेल आकार"
 
-#: gtk/gtkimage.c:286
+#: gtk/gtkimage.c:327
 msgid "Animation"
 msgstr "रङ्गचित्राङकन"
 
-#: gtk/gtkimage.c:287
+#: gtk/gtkimage.c:328
 msgid "GdkPixbufAnimation to display"
 msgstr "जिडिके पिक्सबफ चित्राङ्कन देखाउनलाई"
 
-#: gtk/gtkimage.c:327 gtk/gtkstatusicon.c:260
-msgid "Storage type"
-msgstr "संग्रहगर्ने प्रकार"
-
-#: gtk/gtkimage.c:328 gtk/gtkstatusicon.c:261
-msgid "The representation being used for image data"
-msgstr "छविचित्र डाटाका लागि प्रयोग गरिएको प्रतिनिधित्व"
-
-#: gtk/gtkimagemenuitem.c:139
-msgid "Child widget to appear next to the menu text"
-msgstr "अर्को मेनुपाठमा देखाउनलाई दोस्रोतहको औजार"
-
-#: gtk/gtkimagemenuitem.c:154
+#: gtk/gtkimage.c:372
 #, fuzzy
-msgid "Whether to use the label text to create a stock menu item"
-msgstr "जहाँ लेवल पाठ माउस सँग छानिन सक्छ"
+msgid "Resource"
+msgstr "संसाधन"
 
-#: gtk/gtkimagemenuitem.c:187 gtk/gtkmenu.c:540
+#: gtk/gtkimage.c:373
 #, fuzzy
-msgid "Accel Group"
-msgstr "कार्य समूह"
+msgid "The resource path being displayed"
+msgstr "संसाधन मार्ग"
 
-#: gtk/gtkimagemenuitem.c:188
+#: gtk/gtkimage.c:397
 #, fuzzy
-msgid "The Accel Group to use for stock accelerator keys"
-msgstr "द्रुतसञ्चालक परिवर्तनका लागि अन्त्यमा निरीक्षण गरियो"
-
-#: gtk/gtkimagemenuitem.c:193
-msgid "Show menu images"
-msgstr "सूचीका चित्रहरु देखाऊ"
+#| msgid "Use alpha"
+msgid "Use Fallback"
+msgstr "सङ्केतन पछाउनुहोस्"
 
-#: gtk/gtkimagemenuitem.c:194
-msgid "Whether images should be shown in menus"
-msgstr "जब मेनुहरूमा छविचित्र देखाइन्छ"
+#: gtk/gtkimage.c:398
+#, fuzzy
+msgid "Whether to use icon names fallback"
+msgstr "जहाँ कार्य हेर्न सकिन्छ"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:375 gtk/gtkmessagedialog.c:201
+#: gtk/gtkinfobar.c:363 gtk/gtkmessagedialog.c:189
 msgid "Message Type"
 msgstr "खबर प्रकार"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:376 gtk/gtkmessagedialog.c:202
+#: gtk/gtkinfobar.c:364 gtk/gtkmessagedialog.c:190
 msgid "The type of message"
 msgstr "खबरको प्रकार"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:431
+#: gtk/gtkinfobar.c:379 gtk/gtksearchbar.c:416
+#, fuzzy
+msgid "Show Close Button"
+msgstr "संवादमा बन्द बटन देखाउनुहोस्"
+
+#: gtk/gtkinfobar.c:380
+#, fuzzy
+msgid "Whether to include a standard close button"
+msgstr "जहाँ विण्डो विण्डो-प्रबन्धकबाट सजिएको हुन सक्थ्यो"
+
+#: gtk/gtkinfobar.c:435
 #, fuzzy
 msgid "Width of border around the content area"
 msgstr "मूख्य संवाद क्षेत्रको वरिपरिको किनाराको चौडाई"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:448
+#: gtk/gtkinfobar.c:453
 #, fuzzy
 msgid "Spacing between elements of the area"
-msgstr "मूल्य पाठ र चिप्ल्याउने/क्षेत्रबाट बीचको ठाँउ"
+msgstr "तालिका तत्व बीचको खालीस्थान"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:480
+#: gtk/gtkinfobar.c:487
 #, fuzzy
 msgid "Width of border around the action area"
 msgstr "मूख्य संवाद क्षेत्रको वरिपरिको किनाराको चौडाई"
 
-#: gtk/gtkinvisible.c:89 gtk/gtkmountoperation.c:175 gtk/gtkstatusicon.c:279
-#: gtk/gtkwindow.c:693
-msgid "Screen"
-msgstr "पर्दा"
-
-#: gtk/gtkinvisible.c:90 gtk/gtkwindow.c:694
+#: gtk/gtkinvisible.c:99 gtk/gtkwindow.c:893
 msgid "The screen where this window will be displayed"
 msgstr "त्यो पर्दा जहाँ यो विण्डो देखाइन्छ"
 
-#: gtk/gtklabel.c:550
+#: gtk/gtklabel.c:805
 msgid "The text of the label"
 msgstr "लेबलका पाठहरु"
 
-#: gtk/gtklabel.c:557
-msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
-msgstr "छापको पाठमा प्रयोग गर्ने शैली गुणको सूची "
-
-#: gtk/gtklabel.c:578 gtk/gtktexttag.c:335 gtk/gtktextview.c:685
+#: gtk/gtklabel.c:832 gtk/gtktexttag.c:416 gtk/gtktextview.c:837
 msgid "Justification"
 msgstr "मिलान"
 
-#: gtk/gtklabel.c:579
+#: gtk/gtklabel.c:833
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. This does NOT "
+#| "affect the alignment of the label within its allocation. See GtkMisc::xalign for that"
 msgid ""
-"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
-"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
-"GtkMisc::xalign for that"
+"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. This does NOT "
+"affect the alignment of the label within its allocation. See GtkLabel:xalign for that"
 msgstr ""
-"छापको एक अर्कासँग सम्बन्धित पाठमा लाईनहरूको पंक्तिबद्धता । यसले छापको पंक्तिबद्धतालाई "
-"असर गर्दैन । यसका लागि एक्स-पंक्तिबद्ध जीटीके विविधता हेर्नुहोस्"
+"छापको एक अर्कासँग सम्बन्धित पाठमा लाईनहरूको पंक्तिबद्धता । यसले छापको पंक्तिबद्धतालाई असर गर्दैन । यसका "
+"लागि एक्स-पंक्तिबद्ध जीटीके विविधता हेर्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtklabel.c:587
+#: gtk/gtklabel.c:876
 msgid "Pattern"
 msgstr "शैली /तरिका"
 
-#: gtk/gtklabel.c:588
+#: gtk/gtklabel.c:877
 msgid ""
-"A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
-"to underline"
+"A string with _ characters in positions correspond to characters in the text to underline"
 msgstr "समरूपी वर्णको पाठमा कचका लागि स्थितिमा वर्णसँगको सूत्र "
 
-#: gtk/gtklabel.c:595
+#: gtk/gtklabel.c:883
 msgid "Line wrap"
 msgstr "रेखा लपेट"
 
-#: gtk/gtklabel.c:596
+#: gtk/gtklabel.c:884
 msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
 msgstr "जडान गर्नुछ भने, पाठ भेरै फराकिलो भएमा लाईनहरूलाई लपेट्नुस्"
 
-#: gtk/gtklabel.c:611
+#: gtk/gtklabel.c:899
 #, fuzzy
 msgid "Line wrap mode"
-msgstr "रेखा लपेट"
+msgstr "जब यो ट्यागले लाईन लपेटाइ मोडलाई असर पार्छ"
 
-#: gtk/gtklabel.c:612
+#: gtk/gtklabel.c:900
 msgid "If wrap is set, controls how linewrapping is done"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtklabel.c:619
-msgid "Selectable"
-msgstr "चयन योग्य"
-
-#: gtk/gtklabel.c:620
+#: gtk/gtklabel.c:908
 msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
 msgstr "जहाँ लेवल पाठ माउस सँग छानिन सक्छ"
 
-#: gtk/gtklabel.c:626
+#: gtk/gtklabel.c:914
 msgid "Mnemonic key"
 msgstr "एम्नेमोनिक कि"
 
-#: gtk/gtklabel.c:627
+#: gtk/gtklabel.c:915
 msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
 msgstr "यो लेवलका लागि एम्नेमोनिक द्रुतसञ्चालक कि"
 
-#: gtk/gtklabel.c:635
+#: gtk/gtklabel.c:922
 msgid "Mnemonic widget"
 msgstr "एम्नेमोनिक औजार"
 
-#: gtk/gtklabel.c:636
+#: gtk/gtklabel.c:923
 msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
 msgstr "जव लेवलको एम्नेमोनिक कि थिचिन्छ औजार सक्रिय हुन्छ"
 
-#: gtk/gtklabel.c:682
+#: gtk/gtklabel.c:963
 #, fuzzy
 msgid ""
-"The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
-"enough room to display the entire string"
-msgstr ""
-"यदि लेबलसँग यदि भएमा सबै स्ट्रिङ देखाउन प्रसस्त कोठा छैन भने स्ट्रिङ दिर्घाकार गर्न "
-"प्राथमिक स्थान"
+"The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have enough room to "
+"display the entire string"
+msgstr "यदि लेबलसँग यदि भएमा सबै स्ट्रिङ देखाउन प्रसस्त कोठा छैन भने स्ट्रिङ दिर्घाकार गर्न प्राथमिक स्थान"
 
-#: gtk/gtklabel.c:723
+#: gtk/gtklabel.c:1001
 msgid "Single Line Mode"
 msgstr "एकल पंक्ति अबस्थाद शैली"
 
-#: gtk/gtklabel.c:724
+#: gtk/gtklabel.c:1002
 msgid "Whether the label is in single line mode"
 msgstr "जब लेबल एकल पंक्ति अबस्थामा हुन्छ"
 
-#: gtk/gtklabel.c:741
+#: gtk/gtklabel.c:1018
 msgid "Angle"
 msgstr "कोण"
 
-#: gtk/gtklabel.c:742
+#: gtk/gtklabel.c:1019
 msgid "Angle at which the label is rotated"
 msgstr "कोण जहाँ लेबल घुमाइन्छ"
 
-#: gtk/gtklabel.c:764
+#: gtk/gtklabel.c:1039
 msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
 msgstr "लेबलको रुचाइएको अधिक चौडाई, क्यारेक्टरहरूमा"
 
-#: gtk/gtklabel.c:782
+#: gtk/gtklabel.c:1055
 #, fuzzy
 msgid "Track visited links"
-msgstr "हाइपरलिङ्कहरूको रङ्ग"
+msgstr "हेरेको लिङ्क"
 
-#: gtk/gtklabel.c:783
+#: gtk/gtklabel.c:1056
 #, fuzzy
 msgid "Whether visited links should be tracked"
 msgstr "जब लुकाइएका फाइल र फोल्डरहरू देखाउन सकिन्छ"
 
-#: gtk/gtklabel.c:904
+#: gtk/gtklabel.c:1072
+msgid "Number of lines"
+msgstr "रेखाहरूको सङ्ख्या"
+
+#: gtk/gtklabel.c:1073
+msgid "The desired number of lines, when ellipsizing a wrapping label"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtklayout.c:675
+msgid "The width of the layout"
+msgstr "मोहडाको चौडाई"
+
+#: gtk/gtklayout.c:684
+msgid "The height of the layout"
+msgstr "मोहडाको उचाई"
+
+#: gtk/gtklevelbar.c:1019
 #, fuzzy
-msgid "Whether to select the contents of a selectable label when it is focused"
-msgstr "जब प्रविष्टिको विषयवस्तु चयन गर्नुछ यसलाई विशेष ध्यान दिइन्छ"
+msgid "Currently filled value level"
+msgstr "रातो मान स्तर"
 
-#: gtk/gtklayout.c:625 gtk/gtkviewport.c:142
-msgid "Horizontal adjustment"
-msgstr "क्षितिजीय मिलान"
+#: gtk/gtklevelbar.c:1020
+msgid "Currently filled value level of the level bar"
+msgstr ""
 
-#: gtk/gtklayout.c:626 gtk/gtkscrolledwindow.c:244
-msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position"
-msgstr "क्षितिजीय स्थितिको लागि जिटिके मिलान"
+#: gtk/gtklevelbar.c:1034
+#, fuzzy
+#| msgid "Minimum possible value for X"
+msgid "Minimum value level for the bar"
+msgstr "कम्ती मूल्य"
 
-#: gtk/gtklayout.c:633 gtk/gtkviewport.c:150
-msgid "Vertical adjustment"
-msgstr "उर्ध्व मिलान"
+#: gtk/gtklevelbar.c:1035
+#, fuzzy
+#| msgid "The number of decimal places that are displayed in the value"
+msgid "Minimum value level that can be displayed by the bar"
+msgstr "मूल्यमा देखाइने डेसिमल प्लेसको संख्या"
 
-#: gtk/gtklayout.c:634 gtk/gtkscrolledwindow.c:251
-msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
-msgstr "उर्ध्व स्थितिको लागि जिटिके मिलान"
+#: gtk/gtklevelbar.c:1049
+#, fuzzy
+#| msgid "Maximum possible value for Y"
+msgid "Maximum value level for the bar"
+msgstr " निसानी पट्टी विशेषताहरू"
 
-#: gtk/gtklayout.c:641 gtk/gtktreeviewcolumn.c:211
-msgid "Width"
-msgstr "चौडाई"
+#: gtk/gtklevelbar.c:1050
+msgid "Maximum value level that can be displayed by the bar"
+msgstr ""
 
-#: gtk/gtklayout.c:642
-msgid "The width of the layout"
-msgstr "मोहडाको चौडाई"
+#: gtk/gtklevelbar.c:1070
+#, fuzzy
+msgid "The mode of the value indicator"
+msgstr "मोड"
 
-#: gtk/gtklayout.c:650
-msgid "Height"
-msgstr "उचाई"
+#: gtk/gtklevelbar.c:1071
+#, fuzzy
+msgid "The mode of the value indicator displayed by the bar"
+msgstr "आइटममा देखिएको संग्रहित छविचित्र"
 
-#: gtk/gtklayout.c:651
-msgid "The height of the layout"
-msgstr "मोहडाको उचाई"
+#: gtk/gtklevelbar.c:1087
+#, fuzzy
+msgid "Invert the direction in which the level bar grows"
+msgstr "प्रगतिबारको अभिमुखिकृत र बड्दो दिशा"
+
+#: gtk/gtklevelbar.c:1104
+#, fuzzy
+#| msgid "Minimum height of buttons inside the box"
+msgid "Minimum height for filling blocks"
+msgstr "बाकसभित्र बटनहरुको न्यूनतम उचाइ"
+
+#: gtk/gtklevelbar.c:1105
+#, fuzzy
+#| msgid "Minimum height of buttons inside the box"
+msgid "Minimum height for blocks that fill the bar"
+msgstr "बाकसभित्र बटनहरुको न्यूनतम उचाइ"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:162
+#: gtk/gtklevelbar.c:1121
+#, fuzzy
+#| msgid "Minimum width of buttons inside the box"
+msgid "Minimum width for filling blocks"
+msgstr "शाखाको न्यूनतम चौडाइ"
+
+#: gtk/gtklevelbar.c:1122
+#, fuzzy
+#| msgid "Minimum width of buttons inside the box"
+msgid "Minimum width for blocks that fill the bar"
+msgstr "बाकसभित्र बटनहरुको न्यूनतम चौडाइ"
+
+#: gtk/gtklinkbutton.c:164
 msgid "URI"
-msgstr ""
+msgstr "URL"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:163
+#: gtk/gtklinkbutton.c:165
 #, fuzzy
 msgid "The URI bound to this button"
-msgstr "बटनको एकबाट अर्कोमा फडकने स्थिति"
+msgstr "यस बटनले तपाईँलाई यसले प्रदर्शन गर्ने यूआरआई (URI) मा पुर्याउदछ ।"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:177
+#: gtk/gtklinkbutton.c:180
 #, fuzzy
 msgid "Visited"
-msgstr "दृश्यात्मक"
+msgstr "हेरेको"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:178
+#: gtk/gtklinkbutton.c:181
 #, fuzzy
 msgid "Whether this link has been visited."
 msgstr "जहाँ कार्य हेर्न सकिन्छ"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:163
+#: gtk/gtklistbox.c:3801
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the header can be clicked"
+msgid "Whether this row can be activated"
+msgstr "एकबाट अर्कोमा फड्कने बटन सक्रिय भयो"
+
+#: gtk/gtklistbox.c:3815
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the header can be clicked"
+msgid "Whether this row can be selected"
+msgstr "जहाँ लेवल पाठ माउस सँग छानिन सक्छ"
+
+#: gtk/gtklockbutton.c:265
+msgid "Permission"
+msgstr "अनुमति"
+
+#: gtk/gtklockbutton.c:266
+msgid "The GPermission object controlling this button"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtklockbutton.c:273
+#, fuzzy
+#| msgid "Text"
+msgid "Lock Text"
+msgstr "ताल्चा लगाउनुहोस्:"
+
+#: gtk/gtklockbutton.c:274
+#, fuzzy
+#| msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
+msgid "The text to display when prompting the user to lock"
+msgstr "चयनित वर्ण प्रदर्शनक्रममा देखाइने पाठ"
+
+#: gtk/gtklockbutton.c:282
+#, fuzzy
+msgid "Unlock Text"
+msgstr "ताल्चा खोल्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtklockbutton.c:283
+#, fuzzy
+#| msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
+msgid "The text to display when prompting the user to unlock"
+msgstr "चयनित वर्ण प्रदर्शनक्रममा देखाइने पाठ"
+
+#: gtk/gtklockbutton.c:291
+#, fuzzy
+#| msgid "Tooltip"
+msgid "Lock Tooltip"
+msgstr "औजारटिप:"
+
+#: gtk/gtklockbutton.c:292
+msgid "The tooltip to display when prompting the user to lock"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtklockbutton.c:300
+#, fuzzy
+msgid "Unlock Tooltip"
+msgstr "ताल्चा खोल्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtklockbutton.c:301
+msgid "The tooltip to display when prompting the user to unlock"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtklockbutton.c:309
+#, fuzzy
+msgid "Not Authorized Tooltip"
+msgstr "औजारटिप"
+
+#: gtk/gtklockbutton.c:310
+msgid "The tooltip to display when prompting the user cannot obtain authorization"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkmagnifier.c:295
+msgid "Inspected"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkmagnifier.c:296
+#, fuzzy
+#| msgid "Icon widget"
+msgid "Inspected widget"
+msgstr "औजार:"
+
+#: gtk/gtkmagnifier.c:302 gtk/gtkmagnifier.c:303
+#, fuzzy
+#| msgid "Justification"
+msgid "magnification"
+msgstr "अभिवर्द्धन"
+
+#: gtk/gtkmagnifier.c:309 gtk/gtkmagnifier.c:310
+#, fuzzy
+#| msgid "Resize"
+msgid "resize"
+msgstr "पुन:आकार"
+
+#: gtk/gtkmenubar.c:219
 msgid "Pack direction"
 msgstr "प्याक निर्देशन"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:164
+#: gtk/gtkmenubar.c:220
 msgid "The pack direction of the menubar"
 msgstr "मेनुबारको प्याक दिशानिर्देश"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:180
+#: gtk/gtkmenubar.c:236
 msgid "Child Pack direction"
 msgstr "बच्चा प्याक निर्देशन"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:181
+#: gtk/gtkmenubar.c:237
 msgid "The child pack direction of the menubar"
 msgstr "मेनुबारको बच्चा प्याक निर्देशन"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:190
+#: gtk/gtkmenubar.c:254
 msgid "Style of bevel around the menubar"
 msgstr "सूचीबारको वरिपरि बिभेलको शैली "
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:197 gtk/gtktoolbar.c:544
+#: gtk/gtkmenubar.c:270 gtk/gtktoolbar.c:625
 msgid "Internal padding"
 msgstr "आन्तरिक गद्दा"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:198
+#: gtk/gtkmenubar.c:271
 msgid "Amount of border space between the menubar shadow and the menu items"
 msgstr "सूचीबारको छांया र सूची आइटम को बीचमा सीमारेखाको ठाँउ"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:205
-msgid "Delay before drop down menus appear"
-msgstr "तल झर्ने सूचीहरु आउनु भन्दा पहिले ढीलो"
+#: gtk/gtkmenubutton.c:486
+#, fuzzy
+msgid "Popup"
+msgstr "पपअप आदेशहरू निर्माण गर्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:206
-msgid "Delay before the submenus of a menu bar appear"
-msgstr " सूचीबारको उपसूचीहरु आउनु भन्दा पहिले ढीलो"
+#: gtk/gtkmenubutton.c:487
+#, fuzzy
+#| msgid "The dropdown menu"
+msgid "The dropdown menu."
+msgstr "ड्रपडाउन मेनु"
+
+#: gtk/gtkmenubutton.c:505
+#, fuzzy
+#| msgid "Menu label"
+msgid "Menu model"
+msgstr "नमूना:"
+
+#: gtk/gtkmenubutton.c:506
+#, fuzzy
+#| msgid "The model for the icon view"
+msgid "The model from which the popup is made."
+msgstr "प्रतिमा दृष्यकालागि नमुना"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:526
+#: gtk/gtkmenubutton.c:519
+#, fuzzy
+msgid "Align with"
+msgstr "पंक्तिबद्ध गर्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtkmenubutton.c:520
+msgid "The parent widget which the menu should align with."
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkmenubutton.c:534 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:645 gtk/gtkstylecontext.c:242
+#, fuzzy
+#| msgid "Fraction"
+msgid "Direction"
+msgstr "दिशा"
+
+#: gtk/gtkmenubutton.c:535
+#, fuzzy
+#| msgid "The direction the arrow should point"
+msgid "The direction the arrow should point."
+msgstr "बाँणचिन्हद्वारा निर्देशन देखाउन सकिन्छ"
+
+#: gtk/gtkmenubutton.c:550
+#, fuzzy
+msgid "Use a popover"
+msgstr "जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtkmenubutton.c:551
+#, fuzzy
+msgid "Use a popover instead of a menu"
+msgstr "LIKE को सट्टामा INHERIT प्रयोग गर्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtkmenubutton.c:564
+msgid "Popover"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkmenubutton.c:565
+#, fuzzy
+#| msgid "The value"
+msgid "The popover"
+msgstr "मान"
+
+#: gtk/gtkmenu.c:633
 #, fuzzy
 msgid "The currently selected menu item"
-msgstr "हालसालै चयन गरिएको फाइलनाम"
+msgstr "आइटम जुन चाँही भरखरै सक्रिय भएको छ"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:541
+#: gtk/gtkmenu.c:648
 #, fuzzy
 msgid "The accel group holding accelerators for the menu"
 msgstr "यो लेवलका लागि एम्नेमोनिक द्रुतसञ्चालक कि"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:555 gtk/gtkmenuitem.c:318
+#: gtk/gtkmenu.c:662 gtk/gtkmenuitem.c:773
+#, fuzzy
 msgid "Accel Path"
-msgstr ""
+msgstr "[बाटो]"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:556
+#: gtk/gtkmenu.c:663
 msgid "An accel path used to conveniently construct accel paths of child items"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkmenu.c:572
+#: gtk/gtkmenu.c:679
 #, fuzzy
 msgid "Attach Widget"
-msgstr "अतिरिक्त औजार"
+msgstr "संलग्न गर्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:573
+#: gtk/gtkmenu.c:680
 #, fuzzy
 msgid "The widget the menu is attached to"
-msgstr "जहाँ सूची आइटम जाँचिएको छ"
+msgstr "यो प्लेसहोल्डरमा संलग्न हुँदा विजेटका लागि चौडाइ"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:581
-msgid ""
-"A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-"
-"off"
+#: gtk/gtkmenu.c:696
+msgid "A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-off"
 msgstr "यो मेनु बन्द हुँदा विण्डो प्रवन्धकले देखाउन सक्ने शीर्षक "
 
-#: gtk/gtkmenu.c:595
+#: gtk/gtkmenu.c:712
 msgid "Tearoff State"
 msgstr "ढाँचा च्यातेर फ्याल"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:596
+#: gtk/gtkmenu.c:713
 msgid "A boolean that indicates whether the menu is torn-off"
 msgstr "यो मेनु बन्द हुँदा बुलियनले जनाउँदछ"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:610
-#, fuzzy
+#: gtk/gtkmenu.c:727
 msgid "Monitor"
-msgstr "महिना"
+msgstr "मोनिटर"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:611
+#: gtk/gtkmenu.c:728
+#, fuzzy
 msgid "The monitor the menu will be popped up on"
-msgstr ""
+msgstr "एउटा डायल-अप सञ्जाल जडान सक्रिय गर्नुहोस् र अनुगमन गर्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:617
-msgid "Vertical Padding"
-msgstr "उर्ध्व गद्दा"
+#: gtk/gtkmenu.c:748
+#, fuzzy
+msgid "Reserve Toggle Size"
+msgstr "जगेडा राख्नुहोस्:"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:618
-msgid "Extra space at the top and bottom of the menu"
-msgstr "सूचीको माथि र तल पट्टी अतिरिक्त ठाँउ"
+#: gtk/gtkmenu.c:749
+#, fuzzy
+msgid "A boolean that indicates whether the menu reserves space for toggles and icons"
+msgstr "यो मेनु बन्द हुँदा बुलियनले जनाउँदछ"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:640
-msgid "Reserve Toggle Size"
+#: gtk/gtkmenu.c:777
+#, fuzzy
+msgid "Anchor hints"
+msgstr "चाल सङ्केत"
+
+#: gtk/gtkmenu.c:778
+msgid "Positioning hints for when the menu might fall off-screen"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkmenu.c:641
+#: gtk/gtkmenu.c:806
 #, fuzzy
-msgid ""
-"A boolean that indicates whether the menu reserves space for toggles and "
-"icons"
-msgstr "यो मेनु बन्द हुँदा बुलियनले जनाउँदछ"
+msgid "Rect anchor dx"
+msgstr "एङ्कर"
+
+#: gtk/gtkmenu.c:807
+#, fuzzy
+#| msgid "Horizontal Offset"
+msgid "Rect anchor horizontal offset"
+msgstr "छायाँको दाया-बायाँ तर्फको दुरी"
+
+#: gtk/gtkmenu.c:833
+#, fuzzy
+msgid "Rect anchor dy"
+msgstr "एङ्कर"
+
+#: gtk/gtkmenu.c:834
+#, fuzzy
+#| msgid "Vertical Offset"
+msgid "Rect anchor vertical offset"
+msgstr "छायाँको माथि-तल तर्फको दुरी"
+
+#: gtk/gtkmenu.c:860
+#, fuzzy
+#| msgid "Type hint"
+msgid "Menu type hint"
+msgstr "इसाराको प्रकार"
+
+#: gtk/gtkmenu.c:861
+#, fuzzy
+msgid "Menu window type hint"
+msgstr "सञ्झ्याल मेनु"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:647
+#: gtk/gtkmenu.c:882
 #, fuzzy
 msgid "Horizontal Padding"
 msgstr "क्षितिजीय गद्दा"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:648
+#: gtk/gtkmenu.c:883
 #, fuzzy
 msgid "Extra space at the left and right edges of the menu"
 msgstr "सूचीको माथि र तल पट्टी अतिरिक्त ठाँउ"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:656
+#: gtk/gtkmenu.c:901
+msgid "Vertical Padding"
+msgstr "उर्ध्व गद्दा"
+
+#: gtk/gtkmenu.c:902
+msgid "Extra space at the top and bottom of the menu"
+msgstr "सूचीको माथि र तल पट्टी अतिरिक्त ठाँउ"
+
+#: gtk/gtkmenu.c:911
 msgid "Vertical Offset"
 msgstr "उर्ध्व स्थापति गर्नु"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:657
-msgid ""
-"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
-"vertically"
+#: gtk/gtkmenu.c:912
+msgid "When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset vertically"
 msgstr "जब मेनु नै उपमेनु हुन्छ उर्ध्वतलीय समरूप पिक्सेलहरूको संख्या यो स्थितिमा राख्नुस्"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:665
+#: gtk/gtkmenu.c:920
 msgid "Horizontal Offset"
 msgstr "क्षितिजीय स्थापित गर्नु"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:666
-msgid ""
-"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
-"horizontally"
+#: gtk/gtkmenu.c:921
+msgid "When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset horizontally"
 msgstr "जब मेनु नै उपमेनु हुन्छ समतलीय समरूप पिक्सेलहरूको संख्या यो स्थितिमा राख्नुस्"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:674
+#: gtk/gtkmenu.c:936
 #, fuzzy
 msgid "Double Arrows"
-msgstr "तीर देखाउनुस्"
+msgstr "बाँणहरू"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:675
+#: gtk/gtkmenu.c:937
 msgid "When scrolling, always show both arrows."
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkmenu.c:688
+#: gtk/gtkmenu.c:952
 #, fuzzy
 msgid "Arrow Placement"
-msgstr "बाँण एक्स स्थानान्तर"
+msgstr "राख्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:689
+#: gtk/gtkmenu.c:953
 msgid "Indicates where scroll arrows should be placed"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkmenu.c:697
+#: gtk/gtkmenu.c:961
 msgid "Left Attach"
 msgstr "बाँया संलग्न"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:698 gtk/gtktable.c:193
-msgid "The column number to attach the left side of the child to"
-msgstr "शाखाको देब्रे तिर स्तम्भ संख्या जोडिन्छ"
-
-#: gtk/gtkmenu.c:705
+#: gtk/gtkmenu.c:969
 msgid "Right Attach"
 msgstr "दाँया सम्लग्न"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:706
+#: gtk/gtkmenu.c:970
 msgid "The column number to attach the right side of the child to"
 msgstr "शाखाको दाहिनेतिर स्तम्भ संख्या जोडिन्छ"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:713
+#: gtk/gtkmenu.c:977
 msgid "Top Attach"
 msgstr "माथि सम्लग्न"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:714
+#: gtk/gtkmenu.c:978
 msgid "The row number to attach the top of the child to"
 msgstr "शाखाको माथि तिर तेर्सो लाईनको संख्या जोडिन्छ"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:721
+#: gtk/gtkmenu.c:985
 msgid "Bottom Attach"
 msgstr "तल सम्लग्न"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:722 gtk/gtktable.c:214
-msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
-msgstr "शाखाको तलतिर तेर्सो लाईनको संख्या जोडिन्छ"
-
-#: gtk/gtkmenu.c:736
+#: gtk/gtkmenu.c:1003
 msgid "Arbitrary constant to scale down the size of the scroll arrow"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkmenu.c:823
-msgid "Can change accelerators"
-msgstr "द्रुतसञ्चालकहरु परिवर्तन गर्न सकिन्छ"
-
-#: gtk/gtkmenu.c:824
-msgid ""
-"Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
-msgstr "जहा सूची द्रुतसञ्चालकहरु सूची आइटम माथि एउटा कि थिचेर परिवर्तन हुन सक्छन"
-
-#: gtk/gtkmenu.c:829
-msgid "Delay before submenus appear"
-msgstr "सहायक सूचीहरु आउनु अघि ढीलो"
-
-#: gtk/gtkmenu.c:830
-msgid ""
-"Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
-msgstr "उपसूची आउनु भन्दा पहिले थोरै समय प्वाइन्टर/कर्ता सूची आइटममाथि बस्नु पर्छ"
-
-#: gtk/gtkmenu.c:837
-msgid "Delay before hiding a submenu"
-msgstr "सहायक सूचीहरु लुक्नुअघि ढीलो"
-
-#: gtk/gtkmenu.c:838
-msgid ""
-"The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
-"submenu"
-msgstr "जब विन्दु-दर्शक सबमेनुतिर सर्छ सबमेनु हराउनुभन्दा पहिलेको समय "
-
-#: gtk/gtkmenuitem.c:285
+#: gtk/gtkmenuitem.c:743
+#, fuzzy
 msgid "Right Justified"
-msgstr ""
+msgstr " अथवा दायाँ"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:286
-msgid ""
-"Sets whether the menu item appears justified at the right side of a menu bar"
+#: gtk/gtkmenuitem.c:744
+msgid "Sets whether the menu item appears justified at the right side of a menu bar"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:300
+#: gtk/gtkmenuitem.c:757 gtk/gtkpopovermenu.c:376
+#, fuzzy
 msgid "Submenu"
-msgstr ""
+msgstr "जब विन्दु-दर्शक सबमेनुतिर सर्छ सबमेनु हराउनुभन्दा पहिलेको समय "
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:301
+#: gtk/gtkmenuitem.c:758
 msgid "The submenu attached to the menu item, or NULL if it has none"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:319
+#: gtk/gtkmenuitem.c:774
 msgid "Sets the accelerator path of the menu item"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:334
+#: gtk/gtkmenuitem.c:788
 #, fuzzy
 msgid "The text for the child label"
 msgstr "लेबलका पाठहरु"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:397
+#: gtk/gtkmenuitem.c:897
 msgid "Amount of space used up by arrow, relative to the menu item's font size"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:410
+#: gtk/gtkmenuitem.c:913
 #, fuzzy
 msgid "Width in Characters"
 msgstr "क्यारेक्टरहरूमा चौडाई"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:411
+#: gtk/gtkmenuitem.c:914
 #, fuzzy
 msgid "The minimum desired width of the menu item in characters"
 msgstr "क्यारेक्टरहरूमा चाहिएको लेबलको चौडाई"
 
-#: gtk/gtkmenushell.c:379
+#: gtk/gtkmenushell.c:419
 msgid "Take Focus"
 msgstr "केन्द्र लिनुहोस्"
 
-#: gtk/gtkmenushell.c:380
+#: gtk/gtkmenushell.c:420
 msgid "A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus"
 msgstr "यो मेनुले कुञ्जीपाटी केन्द्र समाउँदाँदा बुलियनले निर्धारण गर्छ"
 
-#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:246
+#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:266
 msgid "Menu"
 msgstr "मेनु"
 
-#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:247
+#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:267
 msgid "The dropdown menu"
 msgstr "ड्रपडाउन मेनु"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:184
-msgid "Image/label border"
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:174
+#, fuzzy
+#| msgid "Image/label border"
+msgid "label border"
 msgstr "छविचित्र /लेबल सीमाना"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:185
-msgid "Width of border around the label and image in the message dialog"
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:175
+#, fuzzy
+#| msgid "Width of border around the label and image in the message dialog"
+msgid "Width of border around the label in the message dialog"
 msgstr "खबर स‍ंवादभित्र लेवल र तस्विरको वरिपरि सीमारेखाको चौडाइ"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:209
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:197
 msgid "Message Buttons"
 msgstr "खबर बटनहरु"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:210
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:198
 msgid "The buttons shown in the message dialog"
 msgstr "खबर स‍ंवादभित्र बटनहरु देखाइन्छ"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:227
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:215
 #, fuzzy
 msgid "The primary text of the message dialog"
-msgstr "खबर स‍ंवादभित्र बटनहरु देखाइन्छ"
+msgstr "मुख्य पाठ:"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:242
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:230
 #, fuzzy
 msgid "Use Markup"
 msgstr "मार्कअप प्रयोग गर"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:243
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:231
 #, fuzzy
 msgid "The primary text of the title includes Pango markup."
 msgstr "पाठको छापमा एक्सएमएल चिन्ह-निर्देश । प्याङ्गो_पदमिलान_चिन्ह-निर्देश()"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:257
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:245
 #, fuzzy
 msgid "Secondary Text"
-msgstr "द्धितीयक"
+msgstr "द्धितीयक पाठ:"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:258
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:246
 #, fuzzy
 msgid "The secondary text of the message dialog"
-msgstr "खबर स‍ंवादभित्र बटनहरु देखाइन्छ"
+msgstr "द्धितीयक पाठ:"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:273
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:261
+#, fuzzy
 msgid "Use Markup in secondary"
-msgstr ""
+msgstr "मार्कअप प्रयोग गर"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:274
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:262
 msgid "The secondary text includes Pango markup."
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:288
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:277
 msgid "Image"
 msgstr "चित्र"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:289
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:278
 #, fuzzy
 msgid "The image"
-msgstr "मान"
+msgstr "छविमा"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:305
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:294
 #, fuzzy
 msgid "Message area"
-msgstr "खबर प्रकार"
+msgstr "क्षेत्र:"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:306
-msgid "GtkVBox that holds the dialog's primary and secondary labels"
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:295
+msgid "GtkBox that holds the dialog's primary and secondary labels"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkmisc.c:91
-msgid "Y align"
-msgstr "वाई पंक्तिबद्ध"
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1100
+msgid "Role"
+msgstr "भूमिका"
 
-#: gtk/gtkmisc.c:92
-msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
-msgstr "उर्ध्व पंक्तिबद्ध , ० देखि (माथि) १ सम्म (तल)"
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1101
+#, fuzzy
+#| msgid "The toggle state of the button"
+msgid "The role of this button"
+msgstr "भूमिका:"
 
-#: gtk/gtkmisc.c:101
-msgid "X pad"
-msgstr "एक्स प्याड"
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1117
+#, fuzzy
+msgid "The icon"
+msgstr "आइकन"
 
-#: gtk/gtkmisc.c:102
-msgid ""
-"The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
-msgstr "पिक्सलहरुभित्र औजारको देब्रे र दाहिने छेउ खालीठाँउको मात्रा जोडनलाई"
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1131
+#, fuzzy
+#| msgid "Show text"
+msgid "The text"
+msgstr "पाठ:"
 
-#: gtk/gtkmisc.c:111
-msgid "Y pad"
-msgstr "वाई प्याड"
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1160
+#, fuzzy
+#| msgid "Menu label"
+msgid "Menu name"
+msgstr "सूची"
 
-#: gtk/gtkmisc.c:112
-msgid ""
-"The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
-msgstr "औजारको तल र माथि पिक्सेल थप्न खालीस्थानको मात्रा "
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1161
+#, fuzzy
+#| msgid "The name of the selected font"
+msgid "The name of the menu to open"
+msgstr "अनुप्रयोग मेनु खोल्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1177
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the menu item is checked"
+msgid "Whether the menu is a parent"
+msgstr "जहाँ सूची आइटम जाँचिएको छ"
+
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1191
+msgid "Centered"
+msgstr "केन्द्रित"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:159
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1192
 #, fuzzy
+msgid "Whether to center the contents"
+msgstr "जब प्रविष्टिको विषयवस्तु संपादन गर्न सकिन्छ"
+
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1207
+#, fuzzy
+#| msgid "Icon"
+msgid "Iconic"
+msgstr "छविचित्र"
+
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1208
+#, fuzzy
+msgid "Whether to prefer the icon over text"
+msgstr "जहाँ पाठको अक्षरलाई बीचमा काटिन्छ"
+
+#: gtk/gtkmountoperation.c:163 gtk/gtkstylecontext.c:258
 msgid "Parent"
-msgstr "औजार मुख्य"
+msgstr "प्रमूल"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:160
+#: gtk/gtkmountoperation.c:164
 #, fuzzy
 msgid "The parent window"
-msgstr "विण्डोको प्रकार"
+msgstr "प्रमूल"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:167
+#: gtk/gtkmountoperation.c:171
 #, fuzzy
 msgid "Is Showing"
-msgstr "शीर्षक देखाऊ"
+msgstr "मद्दत प्रदर्शन गर्न त्रुटि"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:168
+#: gtk/gtkmountoperation.c:172
+#, fuzzy
 msgid "Are we showing a dialog"
-msgstr ""
+msgstr "We"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:176
+#: gtk/gtkmountoperation.c:180
 #, fuzzy
 msgid "The screen where this window will be displayed."
 msgstr "त्यो पर्दा जहाँ यो विण्डो देखाइन्छ"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:595
+#: gtk/gtknativedialog.c:214
+#, fuzzy
+#| msgid "Dialog"
+msgid "Dialog Title"
+msgstr "संवाद शीर्षक ब्राउज गर्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtknativedialog.c:215
+#, fuzzy
+#| msgid "The title of the file chooser dialog."
+msgid "The title of the file chooser dialog"
+msgstr "फाइल छनोटकर्ताको वार्तालाप शिर्षक"
+
+#: gtk/gtknativedialog.c:228 gtk/gtkpopover.c:1749 gtk/gtkwindow.c:784
+msgid "Modal"
+msgstr "नमुना"
+
+#: gtk/gtknativedialog.c:229
+#, fuzzy
+#| msgid "If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one is up)"
+msgid "If TRUE, the dialog is modal (other windows are not usable while this one is up)"
+msgstr "साँचो हो भने विण्डो उएटा नमुना हो(अरू विण्डोहरू प्रयोग योग्य छैनन्)"
+
+#: gtk/gtknativedialog.c:243
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the widget is visible"
+msgid "Whether the dialog is currently visible"
+msgstr "या उपकरणपट्टी दृश्यात्मक हुनुपर्दछ ।"
+
+#: gtk/gtknativedialog.c:256 gtk/gtkwindow.c:1059
+#, fuzzy
+msgid "Transient for Window"
+msgstr "अमान्य WM_TRANSIENT_FOR सञ्झ्याल 0x%lx जसलाई %s का लागि निर्दिष्ट गरिएको छ ।\n"
+
+#: gtk/gtknativedialog.c:257 gtk/gtkwindow.c:1060
+#, fuzzy
+msgid "The transient parent of the dialog"
+msgstr "अस्थायी: %lu"
+
+#: gtk/gtknotebook.c:763
 msgid "Page"
 msgstr "पन्ना"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:596
+#: gtk/gtknotebook.c:764
 msgid "The index of the current page"
 msgstr "विद्यमान पन्नाको विवरणिका"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:604
+#: gtk/gtknotebook.c:771
 msgid "Tab Position"
 msgstr "ट्याब स्थिति"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:605
+#: gtk/gtknotebook.c:772
 msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
 msgstr "अभ्यास पुस्तिकाको कुन छेउले ट्याबहरु समात्छ"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:612
+#: gtk/gtknotebook.c:779
 msgid "Show Tabs"
 msgstr "ट्याबहरु देखाऊ"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:613
+#: gtk/gtknotebook.c:780
 #, fuzzy
 msgid "Whether tabs should be shown"
 msgstr "जहा ट्याबहरु देखाइन सकिन्थ्यो वा सकिन्नथ्यो"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:619
+#: gtk/gtknotebook.c:786
 msgid "Show Border"
 msgstr "सीमाना देखाऊ"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:620
+#: gtk/gtknotebook.c:787
 #, fuzzy
 msgid "Whether the border should be shown"
 msgstr "जहा सीमारेखा देखाइन सकिन्थ्यो वा सकिन्नथ्यो"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:626
+#: gtk/gtknotebook.c:793
 msgid "Scrollable"
 msgstr "स्क्रोलेवल"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:627
+#: gtk/gtknotebook.c:794
 msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit"
 msgstr "यदि सत्यहो भने ,यदि त्यहाँ धेरै ट्याबहरु मिलेकाछन् भने बिधुतिय बृतको एरोहरु थपिन्छन"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:633
+#: gtk/gtknotebook.c:800
 msgid "Enable Popup"
 msgstr "तुरुन्तै हेर्न सक्षम"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:634
+#: gtk/gtknotebook.c:801
 msgid ""
-"If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that "
-"you can use to go to a page"
+"If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that you can use to "
+"go to a page"
 msgstr ""
-"यदि सत्य हो भने अभ्यास पुस्तिकाको दायाँ माउस बटन थिच्दा मेनु पप-अप गरिन्छ र तपाईँ "
-"पन्नाभित्र जान सक्नुहुन्छ"
+"यदि सत्य हो भने अभ्यास पुस्तिकाको दायाँ माउस बटन थिच्दा मेनु पप-अप गरिन्छ र तपाईँ पन्नाभित्र जान सक्नुहुन्छ"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:648
-#, fuzzy
+#: gtk/gtknotebook.c:814
 msgid "Group Name"
-msgstr "समूह"
+msgstr "समूह नाम"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:649
+#: gtk/gtknotebook.c:815
 #, fuzzy
 msgid "Group name for tab drag and drop"
 msgstr "कार्य समूहको लागि एउटा नाम"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:656
+#: gtk/gtknotebook.c:824
 msgid "Tab label"
 msgstr "ट्याब लेबल"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:657
+#: gtk/gtknotebook.c:825
 msgid "The string displayed on the child's tab label"
 msgstr "बच्चाको ट्याब लेवलमा स्ट्रिङ देखाइयो"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:663
+#: gtk/gtknotebook.c:831
 msgid "Menu label"
 msgstr "मेनु लेबल"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:664
+#: gtk/gtknotebook.c:832
 msgid "The string displayed in the child's menu entry"
 msgstr "बच्चाको मेनु प्रबिष्टि भित्र स्ट्रिङ देखाइयो"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:677
+#: gtk/gtknotebook.c:845
 msgid "Tab expand"
 msgstr "ट्याब बढाउनु"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:678
+#: gtk/gtknotebook.c:846
 #, fuzzy
 msgid "Whether to expand the child's tab"
 msgstr "बच्चाको ट्याब थपिन्छ कि थपिदैन"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:684
+#: gtk/gtknotebook.c:852
 msgid "Tab fill"
 msgstr "ट्याब भर्नु"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:685
+#: gtk/gtknotebook.c:853
 #, fuzzy
 msgid "Whether the child's tab should fill the allocated area"
 msgstr "बच्चाको ट्याब तोकिएको क्षेत्रमा भरिनु पर्छ कि पर्दैनभर्न सक्छकि सक्दैन"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:691
-msgid "Tab pack type"
-msgstr "ट्याब थन्क्याउने प्रकार"
-
-#: gtk/gtknotebook.c:698
+#: gtk/gtknotebook.c:860
 #, fuzzy
 msgid "Tab reorderable"
 msgstr "पुनर्क्रमबद्धित"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:699
+#: gtk/gtknotebook.c:861
 #, fuzzy
 msgid "Whether the tab is reorderable by user action"
 msgstr "जहा सीमारेखा देखाइन सकिन्थ्यो वा सकिन्नथ्यो"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:705
+#: gtk/gtknotebook.c:867
 #, fuzzy
 msgid "Tab detachable"
-msgstr "ट्याब लेबल"
+msgstr "छुटाउन मिल्ने मेनुपट्टी"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:706
+#: gtk/gtknotebook.c:868
 #, fuzzy
 msgid "Whether the tab is detachable"
-msgstr "जहाँ कार्य सक्षम छ"
+msgstr "छुटाउन मिल्ने मेनुपट्टी"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:721 gtk/gtkscrollbar.c:80
+#: gtk/gtknotebook.c:883 gtk/gtkscrollbar.c:136
 msgid "Secondary backward stepper"
 msgstr "द्वितीयक पश्चगामी खुड्किला"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:722
-msgid ""
-"Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area"
+#: gtk/gtknotebook.c:884
+msgid "Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area"
 msgstr "ट्याब क्षेत्रको दुवै किनारामा देखाउन दोस्रो पश्चगामी तीर बटन"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:737 gtk/gtkscrollbar.c:87
+#: gtk/gtknotebook.c:899 gtk/gtkscrollbar.c:143
 msgid "Secondary forward stepper"
 msgstr "द्वितीयक अग्रगामी खुड्किलो"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:738
-msgid ""
-"Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area"
+#: gtk/gtknotebook.c:900
+msgid "Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area"
 msgstr "ट्याब क्षेत्रको दुवै किनारामा देखाउन दोस्रो अग्रगामी तीर बटन"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:752 gtk/gtkscrollbar.c:66
+#: gtk/gtknotebook.c:914 gtk/gtkscrollbar.c:122
 msgid "Backward stepper"
 msgstr "पश्चगामी खुड्किला "
 
-#: gtk/gtknotebook.c:753 gtk/gtkscrollbar.c:67
+#: gtk/gtknotebook.c:915 gtk/gtkscrollbar.c:123
 msgid "Display the standard backward arrow button"
 msgstr "मानक पश्चगामी तीर बटन देखाऊ"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:767 gtk/gtkscrollbar.c:73
+#: gtk/gtknotebook.c:929 gtk/gtkscrollbar.c:129
 msgid "Forward stepper"
 msgstr "अग्रगामी खुड्किला"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:768 gtk/gtkscrollbar.c:74
+#: gtk/gtknotebook.c:930 gtk/gtkscrollbar.c:130
 msgid "Display the standard forward arrow button"
 msgstr "मानक अग्रगामी तीर बटन देखाऊ"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:782
+#: gtk/gtknotebook.c:947
 #, fuzzy
 msgid "Tab overlap"
-msgstr "ट्याब सीमाना"
+msgstr "ओभरल्याप:"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:783
+#: gtk/gtknotebook.c:948
 #, fuzzy
 msgid "Size of tab overlap area"
-msgstr "वृद्धिकारक बाणको आकार"
+msgstr "खाली स्थानमा ट्याबको साइज:"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:798
+#: gtk/gtknotebook.c:966
+#, fuzzy
 msgid "Tab curvature"
-msgstr ""
+msgstr "&[TAB]"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:799
+#: gtk/gtknotebook.c:967
 #, fuzzy
 msgid "Size of tab curvature"
-msgstr "खालीस्थानकर्ताको आकार"
+msgstr "खाली स्थानमा ट्याबको साइज:"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:815
+#: gtk/gtknotebook.c:986
 #, fuzzy
 msgid "Arrow spacing"
-msgstr "पंक्तिको अन्तराल:"
+msgstr "वृद्धिकारक बाँणको वरिपरिको ठाँउ"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:816
+#: gtk/gtknotebook.c:987
 #, fuzzy
 msgid "Scroll arrow spacing"
-msgstr " स्क्रोलबार स्थान"
+msgstr "वृद्धिकारक बाँणको वरिपरिको ठाँउ"
 
-#: gtk/gtkorientable.c:63 gtk/gtkstatusicon.c:319 gtk/gtktrayicon-x11.c:124
-msgid "Orientation"
-msgstr "अभिमुखीकरण"
+#: gtk/gtknotebook.c:1006
+#, fuzzy
+msgid "Initial gap"
+msgstr "GAP"
 
-#: gtk/gtkorientable.c:64
+#: gtk/gtknotebook.c:1007
+msgid "Initial gap before the first tab"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtknotebook.c:1027
+#, fuzzy
+msgid "Tab gap"
+msgstr "GAP"
+
+#: gtk/gtknotebook.c:1028
+msgid "Active tab is drawn with a gap at the bottom"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkorientable.c:62
 #, fuzzy
 msgid "The orientation of the orientable"
-msgstr "औजारबारको अभिमुखीकरण"
+msgstr "अभिमूखीकरण:"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:271
-msgid ""
-"Position of paned separator in pixels (0 means all the way to the left/top)"
+#: gtk/gtkoverlay.c:773
+#, fuzzy
+msgid "Pass Through"
+msgstr "पास:"
+
+#: gtk/gtkoverlay.c:773
+msgid "Pass through input, does not affect main child"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkoverlay.c:786
+#, fuzzy
+#| msgid "Indent"
+msgid "Index"
+msgstr "अनुक्रमणिका"
+
+#: gtk/gtkoverlay.c:787
+#, fuzzy
+#| msgid "The index of the child in the parent"
+msgid "The index of the overlay in the parent, -1 for the main child"
+msgstr "मुख्यभित्र शाखाको सूचक"
+
+#: gtk/gtkpadcontroller.c:373
+#, fuzzy
+#| msgid "Action Group"
+msgid "Action group"
+msgstr "कार्य समूह"
+
+#: gtk/gtkpadcontroller.c:374
+msgid "Action group to launch actions from"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkpadcontroller.c:379
+#, fuzzy
+msgid "Pad device"
+msgstr "PAD"
+
+#: gtk/gtkpadcontroller.c:380
+#, fuzzy
+msgid "Pad device to control"
+msgstr "एक्स प्याड"
+
+#: gtk/gtkpaned.c:369
+msgid "Position of paned separator in pixels (0 means all the way to the left/top)"
 msgstr "पिक्सेलहरूमा प्यान विभाजकको स्थिति (० को अर्थ सधैँभरि बायाँ/माथि हुन्छ)"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:280
+#: gtk/gtkpaned.c:376
 msgid "Position Set"
 msgstr "स्थिति स्थापित"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:281
+#: gtk/gtkpaned.c:377
 msgid "TRUE if the Position property should be used"
 msgstr "स्थिति विशेषता प्रयोग गरियोभने ठीक"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:287
-msgid "Handle Size"
-msgstr "आकार संचालन गर्नु"
-
-#: gtk/gtkpaned.c:288
-msgid "Width of handle"
-msgstr "उझिण्डोको चौडाई"
-
-#: gtk/gtkpaned.c:304
+#: gtk/gtkpaned.c:393
 msgid "Minimal Position"
 msgstr "न्यूनतम स्थिति"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:305
+#: gtk/gtkpaned.c:394
 msgid "Smallest possible value for the \"position\" property"
 msgstr "\"स्थिति\"विशेषताका लागि संभावित न्यूनतम मान "
 
-#: gtk/gtkpaned.c:322
+#: gtk/gtkpaned.c:410
 msgid "Maximal Position"
 msgstr "अधिकतम स्थिति"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:323
+#: gtk/gtkpaned.c:411
 msgid "Largest possible value for the \"position\" property"
 msgstr "\"स्थिति\" विशेषता\"का लागि अधिकतम संभावित मान"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:340
+#: gtk/gtkpaned.c:427
+#, fuzzy
+#| msgid "Width of handle"
+msgid "Wide Handle"
+msgstr "ह्याण्डल:"
+
+#: gtk/gtkpaned.c:428
+#, fuzzy
+msgid "Whether the paned should have a prominent handle"
+msgstr "जहाँ विण्डो विण्डो-प्रबन्धकबाट सजिएको हुन सक्थ्यो"
+
+#: gtk/gtkpaned.c:441
+msgid "Handle Size"
+msgstr "आकार संचालन गर्नु"
+
+#: gtk/gtkpaned.c:442
+msgid "Width of handle"
+msgstr "उझिण्डोको चौडाई"
+
+#: gtk/gtkpaned.c:459
 msgid "Resize"
 msgstr "पुन:आकार"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:341
+#: gtk/gtkpaned.c:460
 msgid "If TRUE, the child expands and shrinks along with the paned widget"
 msgstr "सही छभने प्यान औजारसँगै उपशाखाको वृद्धि र संकुचन हुन्छ"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:356
+#: gtk/gtkpaned.c:475
 msgid "Shrink"
 msgstr "संकुचित गर्नु"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:357
+#: gtk/gtkpaned.c:476
 msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
 msgstr "सत्य हो भने उपशाखाले मागगरिएको भन्दा सानो बनाउनसक्छ"
 
-#: gtk/gtkplug.c:171 gtk/gtkstatusicon.c:303
-msgid "Embedded"
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4446
+#, fuzzy
+msgid "Location to Select"
+msgstr "एउटा स्थान चयन गर्नुहोस्:"
+
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4447
+#, fuzzy
+msgid "The location to highlight in the sidebar"
+msgstr "हाइलाइट:"
+
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4452 gtk/gtkplacesview.c:2231
+#, fuzzy
+msgid "Open Flags"
+msgstr "झण्डा:"
+
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4453 gtk/gtkplacesview.c:2232
+msgid "Modes in which the calling application can open locations selected in the sidebar"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkplug.c:172
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4459
+#, fuzzy
+msgid "Show recent files"
+msgstr "हालैका फाइल"
+
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4460
+msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut for recent files"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4465
+#, fuzzy
+msgid "Show 'Desktop'"
+msgstr "डेस्कटप देखाउनुहोस्"
+
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4466
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the selection should follow the pointer"
+msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to the Desktop folder"
+msgstr "जब चयनमा सूचक अनुसार गर्नुपर्दछ"
+
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4471
+#, fuzzy
+msgid "Show 'Connect to Server'"
+msgstr "सर्भरमा जडान गर्नुहोस्..."
+
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4472
+msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to a 'Connect to server' dialog"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4477
+#, fuzzy
+#| msgid "Show file operations"
+msgid "Show 'Enter Location'"
+msgstr "स्थान प्रविष्ट गर्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4478
+msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to manually enter a location"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4484 gtk/gtkplacesview.c:2211
+#, fuzzy
+msgid "Whether the sidebar only includes local files"
+msgstr "जहाँ कार्य सक्षम छ"
+
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4489
+#, fuzzy
+#| msgid "Show Tabs"
+msgid "Show 'Trash'"
+msgstr "रद्दीटोकरी"
+
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4490
+msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to the Trash location"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4495
+#, fuzzy
+#| msgid "Show file operations"
+msgid "Show 'Other locations'"
+msgstr "अन्य स्थानहरू"
+
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4496
+msgid "Whether the sidebar includes an item to show external locations"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4511
+msgid "Whether to emit ::populate-popup for popups that are not menus"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkplacesview.c:2217
+msgid "Loading"
+msgstr "लोड गर्दैछ"
+
+#: gtk/gtkplacesview.c:2218
+#, fuzzy
+msgid "Whether the view is loading locations"
+msgstr "टाढाको स्थानहरूको पुन: भण्डारण सक्षम पार्ने या नपार्ने सेट गर्दछ ।"
+
+#: gtk/gtkplacesview.c:2224
+#, fuzzy
+msgid "Fetching networks"
+msgstr "लिएर आउँदै"
+
+#: gtk/gtkplacesview.c:2225
+#, fuzzy
+msgid "Whether the view is fetching networks"
+msgstr "या कार्य कार्य दृश्यको मुद्रण सक्रिय पारिएको भए"
+
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:329
+#, fuzzy
+#| msgid "Icon for this window"
+msgid "Icon of the row"
+msgstr "छविचित्र"
+
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:330
+#, fuzzy
+msgid "The icon representing the volume"
+msgstr "मिलानका लागि पन्नाको आकार"
+
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:336
+#, fuzzy
+msgid "Name of the volume"
+msgstr "आवाज"
+
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:337
+#, fuzzy
+#| msgid "The name of the widget"
+msgid "The name of the volume"
+msgstr "आवाज"
+
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:343
+#, fuzzy
+#| msgid "Current width of the column"
+msgid "Path of the volume"
+msgstr "पथ"
+
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:344
+#, fuzzy
+#| msgid "The width of the layout"
+msgid "The path of the volume"
+msgstr "पथ"
+
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:350
+#, fuzzy
+msgid "Volume represented by the row"
+msgstr "हबमा जडान प्रस्तुत गरीएको थिएन"
+
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:351
+#, fuzzy
+msgid "The volume represented by the row"
+msgstr "हबमा जडान प्रस्तुत गरीएको थिएन"
+
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:357
+#, fuzzy
+msgid "Mount represented by the row"
+msgstr "हबमा जडान प्रस्तुत गरीएको थिएन"
+
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:358
+msgid "The mount point represented by the row, if any"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:364
+#, fuzzy
+msgid "File represented by the row"
+msgstr "पङ्क्ति:"
+
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:365
+msgid "The file represented by the row, if any"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:371 gtk/gtkplacesviewrow.c:372
+#, fuzzy
+msgid "Whether the row represents a network location"
+msgstr "जब चयनित वर्णको छाप खिचिन्छ"
+
+#: gtk/gtkplug.c:197
 #, fuzzy
 msgid "Whether the plug is embedded"
-msgstr "जहाँ कार्य हेर्न सकिन्छ"
+msgstr "सम्मिलित होइन"
 
-#: gtk/gtkplug.c:186
+#: gtk/gtkplug.c:211
+#, fuzzy
 msgid "Socket Window"
-msgstr ""
+msgstr "सकेट"
 
-#: gtk/gtkplug.c:187
+#: gtk/gtkplug.c:212
 #, fuzzy
 msgid "The window of the socket the plug is embedded in"
 msgstr "जहाँ कार्य हेर्न सकिन्छ"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:126
+#: gtk/gtkpopover.c:1706
+#, fuzzy
+msgid "Relative to"
+msgstr "यसमा सम्बन्धित:"
+
+#: gtk/gtkpopover.c:1707
+msgid "Widget the bubble window points to"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkpopover.c:1720
+#, fuzzy
+#| msgid "Font scaling factor"
+msgid "Pointing to"
+msgstr "दायाँ बाँण "
+
+#: gtk/gtkpopover.c:1721
+msgid "Rectangle the bubble window points to"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkpopover.c:1735
+#, fuzzy
+#| msgid "Position of mark on the ruler"
+msgid "Position to place the bubble window"
+msgstr "संञ्झ्याल स्थान"
+
+#: gtk/gtkpopover.c:1750
+#, fuzzy
+msgid "Whether the popover is modal"
+msgstr "नमुना"
+
+#: gtk/gtkpopover.c:1763
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the action is enabled."
+msgid "Transitions enabled"
+msgstr "सक्षम पारियो"
+
+#: gtk/gtkpopover.c:1764
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the action is enabled."
+msgid "Whether show/hide transitions are enabled or not"
+msgstr "जहाँ कार्य सक्षम छ"
+
+#: gtk/gtkpopover.c:1777
+msgid "Constraint"
+msgstr "अवरोध"
+
+#: gtk/gtkpopover.c:1778
+#, fuzzy
+#| msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
+msgid "Constraint for the popover position"
+msgstr "अवरोध, कुनै कुरामा एउटा अवरोध राख्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtkpopovermenu.c:359
+#, fuzzy
+#| msgid "Invisible set"
+msgid "Visible submenu"
+msgstr "सहायक सूचीहरु लुक्नुअघि ढीलो"
+
+#: gtk/gtkpopovermenu.c:360
+#, fuzzy
+#| msgid "The name of the selected font"
+msgid "The name of the visible submenu"
+msgstr "सहायक सूचीहरु लुक्नुअघि ढीलो"
+
+#: gtk/gtkpopovermenu.c:377
+#, fuzzy
+#| msgid "The name of the widget"
+msgid "The name of the submenu"
+msgstr "सहायक सूचीहरु लुक्नुअघि ढीलो"
+
+#: gtk/gtkprinter.c:122
 #, fuzzy
 msgid "Name of the printer"
-msgstr "चित्र सोचको नाम प्रयोग गर"
+msgstr "प्रिन्टर"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:132
+#: gtk/gtkprinter.c:128
+#, fuzzy
 msgid "Backend"
-msgstr ""
+msgstr "प्लेब्याक ब्याकइन्डसंग जुड्न असफल।"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:133
+#: gtk/gtkprinter.c:129
 #, fuzzy
 msgid "Backend for the printer"
-msgstr "रेण्डरकर्ताका लागि जिडिके स्क्रिन"
+msgstr "प्लेयर ब्याकइन्ड"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:139
+#: gtk/gtkprinter.c:135
 #, fuzzy
 msgid "Is Virtual"
-msgstr "महत्वपूर्ण छ"
+msgstr "अवास्तविक"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:140
+#: gtk/gtkprinter.c:136
 msgid "FALSE if this represents a real hardware printer"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkprinter.c:146
-#, fuzzy
+#: gtk/gtkprinter.c:142
 msgid "Accepts PDF"
-msgstr "ट्याब स्वीकृत "
+msgstr "पि डि यफ स्वीकृत "
 
-#: gtk/gtkprinter.c:147
+#: gtk/gtkprinter.c:143
 msgid "TRUE if this printer can accept PDF"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkprinter.c:153
-#, fuzzy
+#: gtk/gtkprinter.c:149
 msgid "Accepts PostScript"
-msgstr "ट्याब स्वीकृत "
+msgstr "पोष्टस्क्रिप्ट स्वीकृत "
 
-#: gtk/gtkprinter.c:154
+#: gtk/gtkprinter.c:150
 msgid "TRUE if this printer can accept PostScript"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkprinter.c:160
+#: gtk/gtkprinter.c:156
 msgid "State Message"
-msgstr ""
+msgstr "सन्देश स्थिति"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:161
+#: gtk/gtkprinter.c:157
 msgid "String giving the current state of the printer"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkprinter.c:167
+#: gtk/gtkprinter.c:163
 #, fuzzy
 msgid "Location"
-msgstr "कार्य"
+msgstr "स्थान"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:168
+#: gtk/gtkprinter.c:164
 #, fuzzy
 msgid "The location of the printer"
-msgstr "औजारबारको अभिमुखीकरण"
+msgstr "_स्थान:"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:175
+#: gtk/gtkprinter.c:171
 #, fuzzy
 msgid "The icon name to use for the printer"
-msgstr "नापकालागि मेट्रिक प्रयोग"
+msgstr "चित्र सोचको नाम प्रयोग गर"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:181
+#: gtk/gtkprinter.c:177
+#, fuzzy
 msgid "Job Count"
-msgstr ""
+msgstr "गणना"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:182
+#: gtk/gtkprinter.c:178
 #, fuzzy
 msgid "Number of jobs queued in the printer"
-msgstr "टेवलमा पंक्तिहरुको संख्या"
+msgstr "सक्रिय मुद्रण कार्य छैन"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:200
+#: gtk/gtkprinter.c:196
 #, fuzzy
 msgid "Paused Printer"
-msgstr "छनौट गर्नु"
+msgstr "रोकियो"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:201
+#: gtk/gtkprinter.c:197
 #, fuzzy
 msgid "TRUE if this printer is paused"
-msgstr "स्थिति विशेषता प्रयोग गरियोभने ठीक"
+msgstr "प्रिन्टर"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:214
+#: gtk/gtkprinter.c:210
 #, fuzzy
 msgid "Accepting Jobs"
-msgstr "फोकस स्वीकार्य"
+msgstr "कार्यहरु"
 
-#: gtk/gtkprinter.c:215
+#: gtk/gtkprinter.c:211
 msgid "TRUE if this printer is accepting new jobs"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:122
+#: gtk/gtkprinteroption.c:103
 #, fuzzy
-msgid "Source option"
-msgstr "पपअप पुरा गर्ने"
+#| msgid "Minimum Value"
+msgid "Option Value"
+msgstr "-%c ले एउटा मान लिन्छ"
 
-#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:123
-msgid "The PrinterOption backing this widget"
+#: gtk/gtkprinteroption.c:104
+#, fuzzy
+msgid "Value of the option"
+msgstr "-%c ले एउटा मान लिन्छ"
+
+#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:126
+#, fuzzy
+msgid "Source option"
 msgstr ""
+"उपयोग: apt-ftparchive [विकल्पहरू] आदेश\n"
+"आदेशहरू: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
+"     sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
+"     contents path\n"
+"     release path\n"
+"     generate config [groups]\n"
+"     clean config\n"
+"\n"
+"apt-ftparchive ले डेवियन संग्रहहरुको लागि अनुक्रमणिका फाइलहरू सिर्जना गर्दछ । यसले समर्थन गर्दछ\n"
+"dpkg-scanpackages र dpkg-scansources को लागि कार्यात्मक प्रतिस्थापनमा पुरै स्वचालितबाट सिर्जनाको धेरै "
+"शैलीहरू\n"
+" \n"
+"\n"
+"apt-ftparchive ले debs को ट्रीबाट प्याकेज फाइलहरू सिर्जना गर्दछ । प्याकेज\n"
+"फाइलहरुले प्रत्येक प्याकेजबाट सबै नियन्त्रण फाँटहरुको सामग्रीहरू साथ साथै MD5 hash र filesize समावेश गर्दछ 
।\n"
+"एउटा अधिलेखन फाइल\n"
+"प्राथमिकता र सेक्सनको मान जोड गर्न समर्थित हुन्छ ।\n"
+"\n"
+"त्यस्तै गरी apt-ftparchive ले .dscs को ट्रीबाट स्रोत फाइलहरू सिर्जना गर्दछ ।\n"
+"स्रोत--अधिलेखन--विकल्प src अधीलेखन फाइल निर्दिष्ट गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ\n"
+"\n"
+"'packages' and 'sources' आदेश ट्रीको मूलमा चलाउन सकिन्छ ।\n"
+" विनारी मार्ग फेरी हुने खोजीको विन्दुमा आधारित हुन्छ र \n"
+"अधिलेखन फाइलले अधिलेखन झण्डाहरू समाविष्ट गर्दछ । यदि उपस्थित छ भने बाटो उपसर्ग\n"
+"फाइलनाम फाँटहरुमा थपिन्छ । उदाहरणको लागि \n"
+"डेवियन संग्रहबाट उपयोग:\n"
+"  apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
+"        dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
+"\n"
+"विकल्पहरू:\n"
+" -h  यो मद्दत पाठ\n"
+" --md5 नियन्त्रण MD5 सिर्जना\n"
+" -s=? स्रोत अधिलेखन फाइल\n"
+" -q  बन्द गर्नुहोस्\n"
+" -d=? वैकल्पिक क्यासिङ डेटाबेस चयन गर्नुहोस्\n"
+" --no-delink delinking डिबग मोड सक्षम गर्नुहोस्\n"
+" --सामग्रीहरू सामग्री फाइल सिर्जना नियन्त्रण गर्नुहोस्\n"
+" -c=? यो कनफिगरेसन फाइल पढ्नुहोस्\n"
+" -o=? एउटा स्वेच्छाचारी कनफिगरेसन विकल्प सेट गर्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:127
+#, fuzzy
+msgid "The PrinterOption backing this widget"
+msgstr "इभोल्युसन खाता र सेटिङ अगाडि जाँदै"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:116
+#: gtk/gtkprintjob.c:133
 #, fuzzy
 msgid "Title of the print job"
-msgstr "विण्डोको शीर्षक"
+msgstr "मुद्रणकार्य रद्द गर्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:124
-#, fuzzy
+#: gtk/gtkprintjob.c:141
 msgid "Printer"
-msgstr "छनौट गर्नु"
+msgstr "प्रिन्टर"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:125
+#: gtk/gtkprintjob.c:142
+#, fuzzy
 msgid "Printer to print the job to"
-msgstr ""
+msgstr "मुद्रणकार्य रद्द गर्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:133
+#: gtk/gtkprintjob.c:150
 msgid "Settings"
-msgstr ""
+msgstr "सेटिङ्"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:134
+#: gtk/gtkprintjob.c:151
+#, fuzzy
 msgid "Printer settings"
-msgstr ""
+msgstr "प्रिन्टरको सेटिङ परिवर्तन गर्न"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:142 gtk/gtkprintjob.c:143 gtk/gtkprintunixdialog.c:298
+#: gtk/gtkprintjob.c:159 gtk/gtkprintjob.c:160 gtk/gtkprintunixdialog.c:412
 #, fuzzy
 msgid "Page Setup"
-msgstr "पन्नाको आकार"
+msgstr "पृष्ठ सेटअप"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:151 gtk/gtkprintoperation.c:1133
+#: gtk/gtkprintjob.c:168 gtk/gtkprintoperation.c:1237
+#, fuzzy
 msgid "Track Print Status"
-msgstr ""
+msgstr "वस्तुस्थिति:"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:152
+#: gtk/gtkprintjob.c:169
 msgid ""
-"TRUE if the print job will continue to emit status-changed signals after the "
-"print data has been sent to the printer or print server."
+"TRUE if the print job will continue to emit status-changed signals after the print data has "
+"been sent to the printer or print server."
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1005
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1109
 #, fuzzy
 msgid "Default Page Setup"
-msgstr "पूर्वनिर्धारित उचाई"
+msgstr "वैध पृष्ठ सेट अप फाइल छैन"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1006
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1110
+#, fuzzy
 msgid "The GtkPageSetup used by default"
-msgstr ""
+msgstr "gtk+ले प्रयोग गरेको पूर्वनिर्धारित फन्टको नाम"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1024 gtk/gtkprintunixdialog.c:316
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1128 gtk/gtkprintunixdialog.c:430
+#, fuzzy
 msgid "Print Settings"
 msgstr ""
+"प्रयोगकर्तालाई छाप्ने सेटिङ कार्यमा संशोधन गर्नबाट रोक्नुहोस् । उदाहरणका, लागि यसले सम्पूर्ण अनुप्रयोगहरु "
+"\"सेटअप छाप्नुहोस् \" संवादहरुलाई अक्षम बनाउँदछ ।"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1025 gtk/gtkprintunixdialog.c:317
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1129 gtk/gtkprintunixdialog.c:431
 msgid "The GtkPrintSettings used for initializing the dialog"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1043
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1147
 #, fuzzy
 msgid "Job Name"
-msgstr "प्रतिमाको नाम"
+msgstr "एउटा काम ले उत्पन्न गराएको अर्को काम"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1044
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1148
 msgid "A string used for identifying the print job."
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1068
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1172
 #, fuzzy
 msgid "Number of Pages"
-msgstr "प्रसारणमार्गहरुको संख्या"
+msgstr "पृष्ठ म्सङ्ख्या"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1069
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1173
 #, fuzzy
 msgid "The number of pages in the document."
-msgstr "टेवलमा पंक्तिहरुको संख्या"
+msgstr "कागजातमा पृष्ठहरूको जम्मा सङ्ख्या"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1090 gtk/gtkprintunixdialog.c:306
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1194 gtk/gtkprintunixdialog.c:420
 #, fuzzy
 msgid "Current Page"
-msgstr "विद्यमान अल्फा"
+msgstr "हालको पृष्ठ"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1091 gtk/gtkprintunixdialog.c:307
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1195 gtk/gtkprintunixdialog.c:421
 #, fuzzy
 msgid "The current page in the document"
-msgstr "मिलानका लागि पन्नाको आकार"
+msgstr "हालको कागजात"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1112
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1216
 #, fuzzy
 msgid "Use full page"
-msgstr "अल्फा प्रयोग गर"
+msgstr "पृष्ठ"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1113
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1217
 msgid ""
-"TRUE if the origin of the context should be at the corner of the page and "
-"not the corner of the imageable area"
+"TRUE if the origin of the context should be at the corner of the page and not the corner of "
+"the imageable area"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1134
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1238
 msgid ""
-"TRUE if the print operation will continue to report on the print job status "
-"after the print data has been sent to the printer or print server."
+"TRUE if the print operation will continue to report on the print job status after the print "
+"data has been sent to the printer or print server."
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1151
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1255
 msgid "Unit"
-msgstr ""
+msgstr "एकाइ"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1152
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1256
 msgid "The unit in which distances can be measured in the context"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1169
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1273
 #, fuzzy
 msgid "Show Dialog"
-msgstr "वार्तालाप"
+msgstr "संवाद देखाउनुहोस्"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1170
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1274
 msgid "TRUE if a progress dialog is shown while printing."
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1193
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1297
 #, fuzzy
 msgid "Allow Async"
-msgstr "नियमहरूको अनुमति"
+msgstr "अनुमति दिनुहोस्"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1194
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1298
 msgid "TRUE if print process may run asynchronous."
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1216 gtk/gtkprintoperation.c:1217
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1320 gtk/gtkprintoperation.c:1321
 #, fuzzy
 msgid "Export filename"
-msgstr "फाइलनाम"
+msgstr "फाइलनाम %s मा निर्यात गर्न सकेन ।\n"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1231
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1335
 msgid "Status"
-msgstr ""
+msgstr "वस्तुस्थिति"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1232
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1336
 #, fuzzy
 msgid "The status of the print operation"
-msgstr "बटनको एकबाट अर्कोमा फडकने स्थिति"
+msgstr "कार्य"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1252
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1356
+#, fuzzy
 msgid "Status String"
-msgstr ""
+msgstr "वस्तुस्थितिसँग"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1253
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1357
+#, fuzzy
 msgid "A human-readable description of the status"
-msgstr ""
+msgstr "यस अनुप्रयोगको मानिसले पढ्न सक्ने नाम"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1271
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1375
 #, fuzzy
 msgid "Custom tab label"
-msgstr "रङ्गदानि प्रथा"
+msgstr "ट्याब लेबल"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1272
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1376
 msgid "Label for the tab containing custom widgets."
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1287 gtk/gtkprintunixdialog.c:341
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1391 gtk/gtkprintunixdialog.c:455
 #, fuzzy
 msgid "Support Selection"
-msgstr "होवर चयन"
+msgstr "चयन"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1288
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1392
 msgid "TRUE if the print operation will support print of selection."
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1304 gtk/gtkprintunixdialog.c:349
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1408 gtk/gtkprintunixdialog.c:463
 #, fuzzy
 msgid "Has Selection"
-msgstr "होवर चयन"
+msgstr "चयन: "
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1305
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1409
+#, fuzzy
 msgid "TRUE if a selection exists."
-msgstr ""
+msgstr "अवस्थित छ"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1320 gtk/gtkprintunixdialog.c:357
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1424 gtk/gtkprintunixdialog.c:471
 #, fuzzy
 msgid "Embed Page Setup"
-msgstr "पन्नाको आकार"
+msgstr "पृष्ठ सेटअप"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1321
-msgid "TRUE if page setup combos are embedded in GtkPrintDialog"
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1425 gtk/gtkprintunixdialog.c:472
+msgid "TRUE if page setup combos are embedded in GtkPrintUnixDialog"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1342
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1446
 #, fuzzy
 msgid "Number of Pages To Print"
-msgstr "प्रसारणमार्गहरुको संख्या"
+msgstr "पृष्ठ म्सङ्ख्या :"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1343
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1447
 #, fuzzy
 msgid "The number of pages that will be printed."
-msgstr "टेवलमा पंक्तिहरुको संख्या"
+msgstr "कागजातमा पृष्ठहरूको जम्मा सङ्ख्या"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:299
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:413
+#, fuzzy
 msgid "The GtkPageSetup to use"
-msgstr ""
+msgstr "जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:324
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:438
 #, fuzzy
 msgid "Selected Printer"
-msgstr "छानिएको वर्ष"
+msgstr "चयन गरिएको मुद्रणयन्त्र \"% s\" भेट्टाउन सकिएन"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:325
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:439
 #, fuzzy
 msgid "The GtkPrinter which is selected"
 msgstr "आइटम जुन चाँही भरखरै सक्रिय भएको छ"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:332
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:446
+#, fuzzy
 msgid "Manual Capabilities"
-msgstr ""
+msgstr " म्यानुअल\n"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:333
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:447
+#, fuzzy
 msgid "Capabilities the application can handle"
-msgstr ""
+msgstr "बहुविध फाइल ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:342
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:456
 #, fuzzy
 msgid "Whether the dialog supports selection"
-msgstr "जब चयनित वर्णको छाप खिचिन्छ"
+msgstr "चयन संवाद बाकसको शीर्षक"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:350
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:464
 #, fuzzy
 msgid "Whether the application has a selection"
-msgstr "जहाँ कार्य सक्षम छ"
+msgstr "अनुप्रयोग %s ले जवाफ दिन बन्द गरेको छ।"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:358
-msgid "TRUE if page setup combos are embedded in GtkPrintUnixDialog"
-msgstr ""
-
-#: gtk/gtkprogressbar.c:134
+#: gtk/gtkprogressbar.c:271
 msgid "Fraction"
 msgstr "भागबण्डा"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:135
+#: gtk/gtkprogressbar.c:272
 msgid "The fraction of total work that has been completed"
 msgstr "संपूर्ण काम टुक्र्‍याउने कार्य सकियो"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:142
+#: gtk/gtkprogressbar.c:279
 msgid "Pulse Step"
 msgstr "स्पन्दनको तह"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:143
+#: gtk/gtkprogressbar.c:280
 msgid "The fraction of total progress to move the bouncing block when pulsed"
 msgstr "ज्यादा उतार चढावको स्पन्दन नियन्त्रण गर्न संपूर्ण प्रगतिको विभाजन "
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:151
+#: gtk/gtkprogressbar.c:288
 msgid "Text to be displayed in the progress bar"
 msgstr "प्रगतिबारमा देखाइने पाठ"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:158
+#: gtk/gtkprogressbar.c:309
 msgid "Show text"
 msgstr "पाठ देखाऊ"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:159
+#: gtk/gtkprogressbar.c:310
 #, fuzzy
 msgid "Whether the progress is shown as text."
-msgstr "जब प्रगति विवरणलाई पाठका रूपमा देखाइन्छ"
+msgstr "जहा ट्याबहरु देखाइन सकिन्थ्यो वा सकिन्नथ्यो"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:181
+#: gtk/gtkprogressbar.c:331
 #, fuzzy
 msgid ""
-"The preferred place to ellipsize the string, if the progress bar does not "
-"have enough room to display the entire string, if at all."
+"The preferred place to ellipsize the string, if the progress bar does not have enough room to "
+"display the entire string, if at all."
 msgstr ""
-"यदि प्रगतिबारसँग भए सम्म सबै स्ट्रिङहरू देखाउन प्रसस्त कोठाहरू छैन भने स्ट्रिङ दीर्घाकार गर्न "
-"प्राथमिक स्थान"
+"यदि प्रगतिबारसँग भए सम्म सबै स्ट्रिङहरू देखाउन प्रसस्त कोठाहरू छैन भने स्ट्रिङ दीर्घाकार गर्न प्राथमिक 
स्थान"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:188
+#: gtk/gtkprogressbar.c:349
 #, fuzzy
 msgid "X spacing"
-msgstr "स्पेसिङ्ग"
+msgstr "खाली ठाउँ X:"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:189
+#: gtk/gtkprogressbar.c:350
 msgid "Extra spacing applied to the width of a progress bar."
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:194
+#: gtk/gtkprogressbar.c:364
 #, fuzzy
 msgid "Y spacing"
-msgstr "स्पेसिङ्ग"
+msgstr "खाली ठाउँ Y:"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:195
+#: gtk/gtkprogressbar.c:365
 msgid "Extra spacing applied to the height of a progress bar."
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:208
+#: gtk/gtkprogressbar.c:380
 #, fuzzy
 msgid "Minimum horizontal bar width"
-msgstr "समतलीय विभाजकको चौडाई"
+msgstr "शाखाको न्यूनतम चौडाइ"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:209
+#: gtk/gtkprogressbar.c:381
 #, fuzzy
 msgid "The minimum horizontal width of the progress bar"
 msgstr "छापको समतलीय पंक्तिबद्धता"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:221
+#: gtk/gtkprogressbar.c:395
 #, fuzzy
 msgid "Minimum horizontal bar height"
-msgstr "क्षितिजीय स्थिति"
+msgstr "शाखाको अधिकतम उचाइ"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:222
+#: gtk/gtkprogressbar.c:396
 #, fuzzy
 msgid "Minimum horizontal height of the progress bar"
 msgstr "प्रगति बारको मान पाठ"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:234
+#: gtk/gtkprogressbar.c:410
 #, fuzzy
 msgid "Minimum vertical bar width"
-msgstr "उर्ध्वतलीय विभाजकको चौडाई"
+msgstr "न्यूनतम चौडाई"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:235
+#: gtk/gtkprogressbar.c:411
 #, fuzzy
 msgid "The minimum vertical width of the progress bar"
 msgstr "प्रगति बारमा देखाइने पाठ"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:247
+#: gtk/gtkprogressbar.c:425
 #, fuzzy
 msgid "Minimum vertical bar height"
-msgstr "शाखाको अधिकतम उचाइ"
+msgstr "पट्टी उचाइ"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:248
+#: gtk/gtkprogressbar.c:426
 #, fuzzy
 msgid "The minimum vertical height of the progress bar"
 msgstr "प्रगति बारको मान पाठ"
 
-#: gtk/gtkradioaction.c:118
-msgid "The value"
-msgstr "मान"
-
-#: gtk/gtkradioaction.c:119
-msgid ""
-"The value returned by gtk_radio_action_get_current_value() when this action "
-"is the current action of its group."
-msgstr ""
-" जब जीटीके_अनुपात_कार्य_प्राप्ती_वर्तमान_मान() ले मान फर्काउँछ यो कार्य वर्तमान समूहको "
-"कार्य हुन्छ "
-
-#: gtk/gtkradioaction.c:135 gtk/gtkradiobutton.c:160
-#: gtk/gtkradiomenuitem.c:373 gtk/gtkradiotoolbutton.c:65
-msgid "Group"
-msgstr "समूह"
-
-#: gtk/gtkradioaction.c:136
-msgid "The radio action whose group this action belongs to."
-msgstr "रेडियो कार्य जसको समुह यस कार्यमा पर्दछ"
-
-#: gtk/gtkradioaction.c:151
-#, fuzzy
-msgid "The current value"
-msgstr "विद्यमान रङ्ग"
-
-#: gtk/gtkradioaction.c:152
-msgid ""
-"The value property of the currently active member of the group to which this "
-"action belongs."
-msgstr ""
-
-#: gtk/gtkradiobutton.c:161
+#: gtk/gtkradiobutton.c:185
 msgid "The radio button whose group this widget belongs to."
 msgstr "रेडियो बटन जसको समुह यस विजेटमा पर्दछ"
 
-#: gtk/gtkradiomenuitem.c:374
+#: gtk/gtkradiomenuitem.c:425
 #, fuzzy
 msgid "The radio menu item whose group this widget belongs to."
 msgstr "रेडियो बटन जसको समुह यस विजेटमा पर्दछ"
 
-#: gtk/gtkradiotoolbutton.c:66
+#: gtk/gtkradiotoolbutton.c:84
 #, fuzzy
 msgid "The radio tool button whose group this button belongs to."
 msgstr "रेडियो बटन जसको समुह यस विजेटमा पर्दछ"
 
-#: gtk/gtkrange.c:410
-msgid "Update policy"
-msgstr "नीति सुधार्नु"
-
-#: gtk/gtkrange.c:411
-msgid "How the range should be updated on the screen"
-msgstr "पर्दामा दायरा कसरी सुधार गरिन्छ"
-
-#: gtk/gtkrange.c:420
+#: gtk/gtkrange.c:435
 msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
 msgstr "जीटीके मिलानमा अवस्थित दायराको वर्तमान मान "
 
-#: gtk/gtkrange.c:428
+#: gtk/gtkrange.c:442
 msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
 msgstr "उल्टो दिशाको स्लाईडरले दायराको बड्दो मानलाई हटाउँछ"
 
-#: gtk/gtkrange.c:435
+#: gtk/gtkrange.c:448
+#, fuzzy
 msgid "Lower stepper sensitivity"
-msgstr ""
+msgstr "सम्वेदनशीलता"
 
-#: gtk/gtkrange.c:436
-msgid ""
-"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's lower "
-"side"
+#: gtk/gtkrange.c:449
+msgid "The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's lower side"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkrange.c:444
+#: gtk/gtkrange.c:456
+#, fuzzy
 msgid "Upper stepper sensitivity"
-msgstr ""
+msgstr "सम्वेदनशीलता"
 
-#: gtk/gtkrange.c:445
-msgid ""
-"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's upper "
-"side"
+#: gtk/gtkrange.c:457
+msgid "The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's upper side"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkrange.c:462
+#: gtk/gtkrange.c:473
+#, fuzzy
 msgid "Show Fill Level"
-msgstr ""
+msgstr "निसानी"
 
-#: gtk/gtkrange.c:463
+#: gtk/gtkrange.c:474
 msgid "Whether to display a fill level indicator graphics on trough."
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkrange.c:479
+#: gtk/gtkrange.c:489
+#, fuzzy
 msgid "Restrict to Fill Level"
-msgstr ""
+msgstr "अडिग:"
 
-#: gtk/gtkrange.c:480
+#: gtk/gtkrange.c:490
 msgid "Whether to restrict the upper boundary to the fill level."
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkrange.c:495
+#: gtk/gtkrange.c:504
+#, fuzzy
 msgid "Fill Level"
-msgstr ""
+msgstr "निसानी"
 
-#: gtk/gtkrange.c:496
+#: gtk/gtkrange.c:505
+#, fuzzy
 msgid "The fill level."
-msgstr ""
+msgstr "निसानी"
 
-#: gtk/gtkrange.c:504
+#: gtk/gtkrange.c:520
+#, fuzzy
+#| msgid "Digits"
+msgid "Round Digits"
+msgstr "घुमाउरो"
+
+#: gtk/gtkrange.c:521
+#, fuzzy
+msgid "The number of digits to round the value to."
+msgstr "सङ्ख्यालाई परिक्रमा गराउनुहोस्"
+
+#: gtk/gtkrange.c:538 gtk/gtkswitch.c:947
 msgid "Slider Width"
 msgstr "स्लाईडरको चौडाई"
 
-#: gtk/gtkrange.c:505
+#: gtk/gtkrange.c:539
 msgid "Width of scrollbar or scale thumb"
 msgstr "स्क्रोलबार वा औँले मापकको चौडाई"
 
-#: gtk/gtkrange.c:512
+#: gtk/gtkrange.c:554
 msgid "Trough Border"
 msgstr "सीमारेखातिरबाट"
 
-#: gtk/gtkrange.c:513
+#: gtk/gtkrange.c:555
 msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
 msgstr "बाहिरी कोण नाप्ने यन्त्र र थम्ब/तह बीचको खाली ठाउँ "
 
-#: gtk/gtkrange.c:520
+#: gtk/gtkrange.c:570
 msgid "Stepper Size"
 msgstr "स्टेपरको आकार"
 
-#: gtk/gtkrange.c:521
+#: gtk/gtkrange.c:571
 msgid "Length of step buttons at ends"
 msgstr "अन्त्यमा पाइलाको बटनको लम्बाइ"
 
-#: gtk/gtkrange.c:536
+#: gtk/gtkrange.c:587
 msgid "Stepper Spacing"
 msgstr "तहगत खालीस्थान"
 
-#: gtk/gtkrange.c:537
+#: gtk/gtkrange.c:588
 msgid "Spacing between step buttons and thumb"
 msgstr "पाइला बटनहरु र औंलाको बीचको खालीठाउँ"
 
-#: gtk/gtkrange.c:544
+#: gtk/gtkrange.c:603
 msgid "Arrow X Displacement"
 msgstr "बाँण एक्स स्थानान्तर"
 
-#: gtk/gtkrange.c:545
-msgid ""
-"How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed"
+#: gtk/gtkrange.c:604
+msgid "How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed"
 msgstr "जब बटन दबाइन्छ तीर एक्स दिशाको कति टाढा हटाउने"
 
-#: gtk/gtkrange.c:552
+#: gtk/gtkrange.c:619
 msgid "Arrow Y Displacement"
 msgstr "बाँण वाई स्थानान्तर"
 
-#: gtk/gtkrange.c:553
-msgid ""
-"How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed"
+#: gtk/gtkrange.c:620
+msgid "How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed"
 msgstr "जब बटन दबाइन्छ तीर वाई दिशाको कति टाढा हटाउने"
 
-#: gtk/gtkrange.c:571
+#: gtk/gtkrange.c:639
 msgid "Trough Under Steppers"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkrange.c:572
-msgid ""
-"Whether to draw trough for full length of range or exclude the steppers and "
-"spacing"
+#: gtk/gtkrange.c:640
+msgid "Whether to draw trough for full length of range or exclude the steppers and spacing"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkrange.c:585
+#: gtk/gtkrange.c:656
 #, fuzzy
 msgid "Arrow scaling"
-msgstr "पंक्तिको अन्तराल:"
+msgstr "_मापन:"
 
-#: gtk/gtkrange.c:586
+#: gtk/gtkrange.c:657
 msgid "Arrow scaling with regard to scroll button size"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkrecentaction.c:635 gtk/gtkrecentchoosermenu.c:252
-#, fuzzy
-msgid "Show Numbers"
-msgstr "सप्ताहका संख्याहरु देखाऊ"
-
-#: gtk/gtkrecentaction.c:636 gtk/gtkrecentchoosermenu.c:253
-#, fuzzy
-msgid "Whether the items should be displayed with a number"
-msgstr "जब च्यात्ने क्षमता भएको मेनु आइटमहरू मेनुमा थप्न सकिन्छ "
-
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:132
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:130
 msgid "Recent Manager"
-msgstr ""
+msgstr "हालको प्रबन्धक"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:133
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:131
+#, fuzzy
 msgid "The RecentManager object to use"
-msgstr ""
+msgstr "mo_use मा वस्तु बताउ ।"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:147
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:146
 #, fuzzy
 msgid "Show Private"
-msgstr "पाठ देखाऊ"
+msgstr "गोप्य संसाधनहरू देखाउनुहोस्"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:148
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:147
 #, fuzzy
 msgid "Whether the private items should be displayed"
 msgstr "जब लुकाइएका फाइल र फोल्डरहरू देखाउन सकिन्छ"
@@ -4711,2743 +6865,3595 @@ msgstr "जब लुकाइएका फाइल र फोल्डरह
 #: gtk/gtkrecentchooser.c:161
 #, fuzzy
 msgid "Show Tooltips"
-msgstr "औजारटिपहरू"
+msgstr "उपकरणटिपहरू देखाउनुहोस्"
 
 #: gtk/gtkrecentchooser.c:162
 #, fuzzy
 msgid "Whether there should be a tooltip on the item"
-msgstr "जहा सीमारेखा देखाइन सकिन्थ्यो वा सकिन्नथ्यो"
+msgstr "जहाँ सूची आइटम जाँचिएको छ"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:174
-#, fuzzy
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:175
 msgid "Show Icons"
-msgstr "छविचित्र संग्रह"
+msgstr "प्रतिमा मात्र देखउनुहोस्"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:175
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:176
 #, fuzzy
 msgid "Whether there should be an icon near the item"
-msgstr "जहा सीमारेखा देखाइन सकिन्थ्यो वा सकिन्नथ्यो"
+msgstr "या तलराख्ने सँग टियर अफ मेनु प्रकार हुनुपर्दछ।"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:190
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:192
+#, fuzzy
 msgid "Show Not Found"
-msgstr ""
+msgstr "(फेला परेन)"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:191
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:193
 #, fuzzy
 msgid "Whether the items pointing to unavailable resources should be displayed"
 msgstr "जब लुकाइएका फाइल र फोल्डरहरू देखाउन सकिन्छ"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:204
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:207
 #, fuzzy
 msgid "Whether to allow multiple items to be selected"
 msgstr "जब विविध फाइल चयन गर्न अनुमति मिल्छ"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:217
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:221
 #, fuzzy
 msgid "Local only"
 msgstr "स्थानीय मात्र"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:218
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:222
 #, fuzzy
 msgid "Whether the selected resource(s) should be limited to local file: URIs"
 msgstr "जब स्थानीय फाइल युआरएल सीमित गर्नका लागि प्रयोग हुने चयनित फाइल "
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:234
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:236
 msgid "Limit"
-msgstr ""
+msgstr "सीमा"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:235
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:237
 #, fuzzy
 msgid "The maximum number of items to be displayed"
-msgstr "देखाउनलाई दशमलव ठाउँको संख्या"
+msgstr "पूर्वस्थितिमा फर्काउने वस्तुको सङ्ख्या"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:249
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:250
 #, fuzzy
 msgid "Sort Type"
-msgstr "छाँयाको प्रकार"
+msgstr "क्रमबद्ध प्रकार:"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:250
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:251
 #, fuzzy
 msgid "The sorting order of the items displayed"
 msgstr "यदि बटनको टगल भाग देखाउनु छभने"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:265
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:267
 #, fuzzy
 msgid "The current filter for selecting which resources are displayed"
 msgstr "कुन फाइल देखाउने हो चयनका लागि बर्तमान छनौट"
 
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:291
+#: gtk/gtkrecentmanager.c:290
 msgid "The full path to the file to be used to store and read the list"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:306
+#: gtk/gtkrecentmanager.c:305
+#, fuzzy
 msgid "The size of the recently used resources list"
-msgstr ""
-
-#: gtk/gtkruler.c:138
-msgid "Lower"
-msgstr "तल्लो"
+msgstr "हालै प्रयोग गरिएको प्रकार्यको सूची"
 
-#: gtk/gtkruler.c:139
-msgid "Lower limit of ruler"
-msgstr "मापकको तल्लो हद"
+#: gtk/gtkrevealer.c:242 gtk/gtkstack.c:499
+#, fuzzy
+msgid "Transition type"
+msgstr "सङ्क्रमण"
 
-#: gtk/gtkruler.c:148
-msgid "Upper"
-msgstr "माथिल्लो"
+#: gtk/gtkrevealer.c:243 gtk/gtkstack.c:499
+#, fuzzy
+msgid "The type of animation used to transition"
+msgstr "एउटा अवैध तान्ने प्रकार प्रयोग गरिएको थियो ।"
 
-#: gtk/gtkruler.c:149
-msgid "Upper limit of ruler"
-msgstr "मापकको माथिल्लो हद"
+#: gtk/gtkrevealer.c:250 gtk/gtkstack.c:495
+#, fuzzy
+msgid "Transition duration"
+msgstr "सङ्क्रमण"
 
-#: gtk/gtkruler.c:159
-msgid "Position of mark on the ruler"
-msgstr "मापकमा चिन्हको स्थिति"
+#: gtk/gtkrevealer.c:251 gtk/gtkstack.c:495
+msgid "The animation duration, in milliseconds"
+msgstr ""
 
-#: gtk/gtkruler.c:168
-msgid "Max Size"
-msgstr "अधिकतम आकार"
+#: gtk/gtkrevealer.c:257
+#, fuzzy
+#| msgid "Above child"
+msgid "Reveal Child"
+msgstr "जब उपशाखा औजार दृश्यात्मक बनाउन वृद्धिकारक खोलिएको हुन्छ"
 
-#: gtk/gtkruler.c:169
-msgid "Maximum size of the ruler"
-msgstr "शासकको अधिकतम आकार"
+#: gtk/gtkrevealer.c:258
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the expander has been opened to reveal the child widget"
+msgid "Whether the container should reveal the child"
+msgstr "बच्चाको ट्याब तोकिएको क्षेत्रमा भरिनु पर्छ कि पर्दैनभर्न सक्छकि सक्दैन"
 
-#: gtk/gtkruler.c:184
-msgid "Metric"
-msgstr "मेट्रिक"
+#: gtk/gtkrevealer.c:264
+#, fuzzy
+msgid "Child Revealed"
+msgstr "शाखा"
 
-#: gtk/gtkruler.c:185
-msgid "The metric used for the ruler"
-msgstr "नापकालागि मेट्रिक प्रयोग"
+#: gtk/gtkrevealer.c:265
+#, fuzzy
+msgid "Whether the child is revealed and the animation target reached"
+msgstr "बच्चाको ट्याब तोकिएको क्षेत्रमा भरिनु पर्छ कि पर्दैनभर्न सक्छकि सक्दैन"
 
-#: gtk/gtkscalebutton.c:221
+#: gtk/gtkscalebutton.c:197
 #, fuzzy
 msgid "The value of the scale"
-msgstr "मिलानका लागि मूल्य"
+msgstr "यसद्वारा मान मापन गर्नुहोस्:"
 
-#: gtk/gtkscalebutton.c:231
-#, fuzzy
+#: gtk/gtkscalebutton.c:207
 msgid "The icon size"
-msgstr "औजारबार चिन्हको आकार"
+msgstr "प्रतिमा साइज"
 
-#: gtk/gtkscalebutton.c:240
+#: gtk/gtkscalebutton.c:216
 #, fuzzy
-msgid ""
-"The GtkAdjustment that contains the current value of this scale button object"
+msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this scale button object"
 msgstr "जीटीके मिलानमा अवस्थित दायराको वर्तमान मान "
 
-#: gtk/gtkscalebutton.c:268
-#, fuzzy
+#: gtk/gtkscalebutton.c:244
 msgid "Icons"
-msgstr "छविचित्र"
+msgstr "प्रतिमाहरू"
 
-#: gtk/gtkscalebutton.c:269
+#: gtk/gtkscalebutton.c:245
 #, fuzzy
 msgid "List of icon names"
-msgstr "लोगो प्रतिमाको नाम"
+msgstr "सबै प्याकेजहरुको नामहरू सूचिबद्ध गर्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtkscale.c:245
+#: gtk/gtkscale.c:768
 msgid "The number of decimal places that are displayed in the value"
 msgstr "मूल्यमा देखाइने डेसिमल प्लेसको संख्या"
 
-#: gtk/gtkscale.c:254
+#: gtk/gtkscale.c:775
 msgid "Draw Value"
 msgstr "मानको नक्शांकन"
 
-#: gtk/gtkscale.c:255
+#: gtk/gtkscale.c:776
 msgid "Whether the current value is displayed as a string next to the slider"
 msgstr "जहा स्लाईडरको अर्को तिर सूत्र जस्तो तत्कालिन मूल्य देखाइन्छ"
 
-#: gtk/gtkscale.c:262
+#: gtk/gtkscale.c:782
+#, fuzzy
+msgid "Has Origin"
+msgstr "उत्पत्ति X:"
+
+#: gtk/gtkscale.c:783
+#, fuzzy
+msgid "Whether the scale has an origin"
+msgstr "मेनुपट्टीसँग पहुँच कुञ्जी छ या छैन"
+
+#: gtk/gtkscale.c:789
 msgid "Value Position"
 msgstr "मूल्य स्थिति"
 
-#: gtk/gtkscale.c:263
+#: gtk/gtkscale.c:790
 msgid "The position in which the current value is displayed"
 msgstr "तत्कालिन मूल्य देखाइएको अवस्था"
 
-#: gtk/gtkscale.c:270
+#: gtk/gtkscale.c:807
 msgid "Slider Length"
 msgstr "चिप्ल्याउने लम्बाइ"
 
-#: gtk/gtkscale.c:271
+#: gtk/gtkscale.c:808
 msgid "Length of scale's slider"
 msgstr "चिप्ल्याउने नापको लम्बाइ"
 
-#: gtk/gtkscale.c:279
+#: gtk/gtkscale.c:822
 msgid "Value spacing"
 msgstr "मूल्यको स्पेसिङ"
 
-#: gtk/gtkscale.c:280
+#: gtk/gtkscale.c:823
 msgid "Space between value text and the slider/trough area"
 msgstr "मूल्य पाठ र चिप्ल्याउने/क्षेत्रबाट बीचको ठाँउ"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:50
+#: gtk/gtkscrollable.c:77
+msgid "Horizontal adjustment"
+msgstr "क्षितिजीय मिलान"
+
+#: gtk/gtkscrollable.c:78
+msgid "Horizontal adjustment that is shared between the scrollable widget and its controller"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkscrollable.c:94
+msgid "Vertical adjustment"
+msgstr "उर्ध्व मिलान"
+
+#: gtk/gtkscrollable.c:95
+msgid "Vertical adjustment that is shared between the scrollable widget and its controller"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkscrollable.c:111
+#, fuzzy
+#| msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
+msgid "Horizontal Scrollable Policy"
+msgstr "क्षितिजीय स्क्रोलबार नीति"
+
+#: gtk/gtkscrollable.c:112 gtk/gtkscrollable.c:128
+msgid "How the size of the content should be determined"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkscrollable.c:127
+#, fuzzy
+#| msgid "Vertical Scrollbar Policy"
+msgid "Vertical Scrollable Policy"
+msgstr "उर्ध्व स्क्रोलबार नीति"
+
+#: gtk/gtkscrollbar.c:106
 msgid "Minimum Slider Length"
 msgstr "चिप्ल्याउनेको सानो आकार"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:51
+#: gtk/gtkscrollbar.c:107
 msgid "Minimum length of scrollbar slider"
 msgstr "स्क्रोलबार स्लाईडरको थोरै लम्बाइ"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:59
+#: gtk/gtkscrollbar.c:115
 msgid "Fixed slider size"
 msgstr "निश्चित गरिएको चिप्ल्याउनेको आकार"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:60
+#: gtk/gtkscrollbar.c:116
 msgid "Don't change slider size, just lock it to the minimum length"
 msgstr "चिप्ल्याउनेको आकार परिवर्तन नगर, मात्र थोरै लम्बाइमा यसलाई बन्द गर"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:81
-msgid ""
-"Display a second backward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
+#: gtk/gtkscrollbar.c:137
+msgid "Display a second backward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
 msgstr "स्क्रोलबारको दुवै किनारामा देखाउन दोस्रो पश्चगामी तीर बटन"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:88
+#: gtk/gtkscrollbar.c:144
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Display a second forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
-msgstr "स्क्रोलबारको दुवै किनारामा देखाउन दोस्रो पश्चगामी तीर बटन"
+msgid "Display a second forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
+msgstr "ट्याब क्षेत्रको दुवै किनारामा देखाउन दोस्रो अग्रगामी तीर बटन"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:243 gtk/gtktreeview.c:571
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:559
 msgid "Horizontal Adjustment"
 msgstr "क्षितिजीय मिलान"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:250 gtk/gtktreeview.c:579
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:560
+msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position"
+msgstr "क्षितिजीय स्थितिको लागि जिटिके मिलान"
+
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:566
 msgid "Vertical Adjustment"
 msgstr "उर्ध्व मिलान"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:257
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:567
+msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
+msgstr "उर्ध्व स्थितिको लागि जिटिके मिलान"
+
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:573
 msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
 msgstr "क्षितिजीय स्क्रोलबार नीति"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:258
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:574
 msgid "When the horizontal scrollbar is displayed"
 msgstr "जब क्षितिजीय स्क्रोलबार देखाइएको छ"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:265
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:581
 msgid "Vertical Scrollbar Policy"
 msgstr "उर्ध्व स्क्रोलबार नीति"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:266
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:582
 msgid "When the vertical scrollbar is displayed"
 msgstr "जब उर्ध्व स्क्रोलबार देखाइएको छ"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:274
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:589
 msgid "Window Placement"
 msgstr "विण्डो स्थानानतर"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:275
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:590
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Where the contents are located with respect to the scrollbars. This property "
-"only takes effect if \"window-placement-set\" is TRUE."
+msgid "Where the contents are located with respect to the scrollbars."
 msgstr "स्क्रोलबारको सम्मानसँगै जहाँ विषय वस्तुहरु राखिन्छन"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:292
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:608
 #, fuzzy
 msgid "Window Placement Set"
 msgstr "विण्डो स्थानानतर"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:293
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:609
 #, fuzzy
 msgid ""
-"Whether \"window-placement\" should be used to determine the location of the "
-"contents with respect to the scrollbars."
+"Whether \"window-placement\" should be used to determine the location of the contents with "
+"respect to the scrollbars."
 msgstr "स्क्रोलबारको सम्मानसँगै जहाँ विषय वस्तुहरु राखिन्छन"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:299
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:615 gtk/gtkspinbutton.c:455
 msgid "Shadow Type"
 msgstr "छाँयाको प्रकार"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:300
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:616
 msgid "Style of bevel around the contents"
 msgstr "विषयवस्तुहरुको वरिपरि बि‍भेलको शैली"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:314
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:632
 #, fuzzy
 msgid "Scrollbars within bevel"
-msgstr " स्क्रोलबार स्थान"
+msgstr "युनिटी स्क्रोलबार सपोर्ट"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:315
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:633
 #, fuzzy
 msgid "Place scrollbars within the scrolled window's bevel"
 msgstr "स्क्रोलयबार र स्क्रोल भएको बिन्डोको बीचमा पिक्सलहरुको संख्या"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:321
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:639
 msgid "Scrollbar spacing"
 msgstr " स्क्रोलबार स्थान"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:322
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:640
 msgid "Number of pixels between the scrollbars and the scrolled window"
 msgstr "स्क्रोलयबार र स्क्रोल भएको बिन्डोको बीचमा पिक्सलहरुको संख्या"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:337
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:655
 #, fuzzy
-msgid "Scrolled Window Placement"
-msgstr "विण्डो स्थानानतर"
+#| msgid "Minimum Width"
+msgid "Minimum Content Width"
+msgstr "शाखाको न्यूनतम चौडाइ"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:338
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:656
+msgid "The minimum width that the scrolled window will allocate to its content"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:669
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Where the contents of scrolled windows are located with respect to the "
-"scrollbars, if not overridden by the scrolled window's own placement."
-msgstr "स्क्रोलबारको सम्मानसँगै जहाँ विषय वस्तुहरु राखिन्छन"
+#| msgid "Minimum child height"
+msgid "Minimum Content Height"
+msgstr "शाखाको अधिकतम उचाइ"
+
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:670
+msgid "The minimum height that the scrolled window will allocate to its content"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:684
+#, fuzzy
+msgid "Kinetic Scrolling"
+msgstr "स्क्रोलिङ्"
+
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:685
+#, fuzzy
+msgid "Kinetic scrolling mode."
+msgstr "स्क्रोलिङ्"
+
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:701
+#, fuzzy
+msgid "Overlay Scrolling"
+msgstr "माथि राखिने वस्तु"
+
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:702
+#, fuzzy
+#| msgid "Overwrite mode"
+msgid "Overlay scrolling mode"
+msgstr "माथि राखिने वस्तु"
+
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:715
+#, fuzzy
+#| msgid "Maximum Width"
+msgid "Maximum Content Width"
+msgstr "क्यारेक्टरहरू भित्र अधिकक चौडाइ"
+
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:716
+#, fuzzy
+msgid "The maximum width that the scrolled window will allocate to its content"
+msgstr "लेबलको रुचाइएको अधिक चौडाई, क्यारेक्टरहरूमा"
+
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:729
+#, fuzzy
+#| msgid "Maximum length"
+msgid "Maximum Content Height"
+msgstr "बम्पहरूका लागि अधिकतम उचाइ:"
+
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:730
+msgid "The maximum height that the scrolled window will allocate to its content"
+msgstr ""
 
-#: gtk/gtkseparatortoolitem.c:138
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:747 gtk/gtkscrolledwindow.c:748
+#, fuzzy
+msgid "Propagate Natural Width"
+msgstr "स्वाभाविक चौडाइ सेट"
+
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:765 gtk/gtkscrolledwindow.c:766
+#, fuzzy
+msgid "Propagate Natural Height"
+msgstr "स्वाभाविक उचाइ सेट"
+
+#: gtk/gtksearchbar.c:405
+#, fuzzy
+msgid "Search Mode Enabled"
+msgstr "उप मार्ग सक्षम छ ।"
+
+#: gtk/gtksearchbar.c:406
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the label is drawn in the selected font"
+msgid "Whether the search mode is on and the search bar shown"
+msgstr "जब चयनित वर्णको छाप खिचिन्छ"
+
+#: gtk/gtksearchbar.c:417
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether to show a sort indicator"
+msgid "Whether to show the close button in the toolbar"
+msgstr "उपकरणपट्टीलाई देखाउने या नदेखाउने"
+
+#: gtk/gtkseparatortoolitem.c:143
 msgid "Draw"
 msgstr "रेखाङ्कन गर"
 
-#: gtk/gtkseparatortoolitem.c:139
+#: gtk/gtkseparatortoolitem.c:144
 msgid "Whether the separator is drawn, or just blank"
 msgstr "जहाँ बिच्छेदक रेखाङ्कन गरिएको वा खाली हुन्छ"
 
-#: gtk/gtksettings.c:225
+#: gtk/gtksettings.c:390
 msgid "Double Click Time"
 msgstr "दुईचिटि दबाउने समय"
 
-#: gtk/gtksettings.c:226
+#: gtk/gtksettings.c:391
 msgid ""
-"Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double "
-"click (in milliseconds)"
-msgstr ""
-"दुई क्लिकका बीचमा लागेको अधिकतम समयकालागि द्वि-क्लिक विचारणीय छ (मिलिसेकेण्डमा)"
+"Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double click (in "
+"milliseconds)"
+msgstr "दुई क्लिकका बीचमा लागेको अधिकतम समयकालागि द्वि-क्लिक विचारणीय छ (मिलिसेकेण्डमा)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:233
+#: gtk/gtksettings.c:398
 msgid "Double Click Distance"
 msgstr "दुईचोटी दबाउने दुरी"
 
-#: gtk/gtksettings.c:234
+#: gtk/gtksettings.c:399
 msgid ""
-"Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a "
-"double click (in pixels)"
+"Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a double click (in "
+"pixels)"
 msgstr "दुई पटक क्लिकका बीचमा अनुमति दिइएको अधिकतम दुरी (पिक्सेलमा)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:250
+#: gtk/gtksettings.c:415
 msgid "Cursor Blink"
 msgstr "करसर झिमझिम"
 
-#: gtk/gtksettings.c:251
+#: gtk/gtksettings.c:416
 msgid "Whether the cursor should blink"
 msgstr "जहाँ करसा खाली हुनसक्छ"
 
-#: gtk/gtksettings.c:258
+#: gtk/gtksettings.c:423
 msgid "Cursor Blink Time"
 msgstr "करसर झिमझिम गर्ने समय"
 
-#: gtk/gtksettings.c:259
+#: gtk/gtksettings.c:424
 #, fuzzy
 msgid "Length of the cursor blink cycle, in milliseconds"
 msgstr "मिलिसेकेण्डभित्र करसर झिमझिम गर्ने साइकलको लम्बाइ"
 
-#: gtk/gtksettings.c:278
+#: gtk/gtksettings.c:443
 #, fuzzy
 msgid "Cursor Blink Timeout"
-msgstr "करसर झिमझिम गर्ने समय"
+msgstr "जहाँ करसा खाली हुनसक्छ"
 
-#: gtk/gtksettings.c:279
+#: gtk/gtksettings.c:444
 #, fuzzy
 msgid "Time after which the cursor stops blinking, in seconds"
 msgstr "मिलिसेकेण्डभित्र करसर झिमझिम गर्ने साइकलको लम्बाइ"
 
-#: gtk/gtksettings.c:286
+#: gtk/gtksettings.c:451
 msgid "Split Cursor"
 msgstr "करसर स्प्लिट"
 
-#: gtk/gtksettings.c:287
-msgid ""
-"Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-"
-"left text"
+#: gtk/gtksettings.c:452
+msgid "Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-left text"
 msgstr "जब कर्सर बायाँबाट दायाँ र दायाँबाट बायाँ देखाउनु छभने"
 
-#: gtk/gtksettings.c:294
+#: gtk/gtksettings.c:459
 msgid "Theme Name"
 msgstr "सारभूत छनौट नाम"
 
-#: gtk/gtksettings.c:295
-msgid "Name of theme RC file to load"
+#: gtk/gtksettings.c:460
+#, fuzzy
+#| msgid "Name of theme RC file to load"
+msgid "Name of theme to load"
 msgstr "आरसि फाइल लोड हुनलाई सारभूत छनौट नाम"
 
-#: gtk/gtksettings.c:303
+#: gtk/gtksettings.c:468
 msgid "Icon Theme Name"
 msgstr "चित्र सोच नाम"
 
-#: gtk/gtksettings.c:304
+#: gtk/gtksettings.c:469
 msgid "Name of icon theme to use"
 msgstr "चित्र सोचको नाम प्रयोग गर"
 
-#: gtk/gtksettings.c:312
-#, fuzzy
+#: gtk/gtksettings.c:484
 msgid "Fallback Icon Theme Name"
-msgstr "चित्र सोच नाम"
+msgstr "प्रतिमा विषयवस्तु नाम पछाडि हट्यो"
 
-#: gtk/gtksettings.c:313
-#, fuzzy
+#: gtk/gtksettings.c:485
 msgid "Name of a icon theme to fall back to"
-msgstr "चित्र सोचको नाम प्रयोग गर"
+msgstr "पछाडि हट्नका लागि प्रतिमा विषयवस्तुको नाम"
 
-#: gtk/gtksettings.c:321
+#: gtk/gtksettings.c:493
 msgid "Key Theme Name"
 msgstr "कि सोच नाम"
 
-#: gtk/gtksettings.c:322
-msgid "Name of key theme RC file to load"
+#: gtk/gtksettings.c:494
+#, fuzzy
+#| msgid "Name of key theme RC file to load"
+msgid "Name of key theme to load"
 msgstr "किको गहनकुराको नाम,लोड हुनलाई आरसि फाइल"
 
-#: gtk/gtksettings.c:330
+#: gtk/gtksettings.c:510
 msgid "Menu bar accelerator"
 msgstr "मेनुबार द्रुतसञ्चालक"
 
-#: gtk/gtksettings.c:331
+#: gtk/gtksettings.c:511
 msgid "Keybinding to activate the menu bar"
 msgstr "मेनुबारलाई सक्रिय गर्न किबाइन्डिङ्ग"
 
-#: gtk/gtksettings.c:339
+#: gtk/gtksettings.c:519
 msgid "Drag threshold"
 msgstr "रेखाङ्कन थालनीबिन्दु"
 
-#: gtk/gtksettings.c:340
+#: gtk/gtksettings.c:520
 msgid "Number of pixels the cursor can move before dragging"
 msgstr "पिक्सलहरुको संख्या , रेखाङ्कन गर्नु भन्दा पहिले करसर सर्नसक्छ"
 
-#: gtk/gtksettings.c:348
+#: gtk/gtksettings.c:533
 msgid "Font Name"
 msgstr "वर्णको नाम"
 
-#: gtk/gtksettings.c:349
-msgid "Name of default font to use"
-msgstr "पूर्वनिर्धारित प्रयोग गरिने वर्णको नाम"
+#: gtk/gtksettings.c:534
+#, fuzzy
+msgid "The default font family and size to use"
+msgstr "पूर्वनिर्धारित साइजसँग सम्बन्धित, फन्टको साइज"
 
-#: gtk/gtksettings.c:371
+#: gtk/gtksettings.c:558
 msgid "Icon Sizes"
 msgstr "छविचित्रको आकार"
 
-#: gtk/gtksettings.c:372
-#, fuzzy
+#: gtk/gtksettings.c:559
 msgid "List of icon sizes (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20..."
-msgstr "आइकनको आकारहरुको सूची"
+msgstr "प्रतिमा साइजहरूको सूची (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20..."
 
-#: gtk/gtksettings.c:380
+#: gtk/gtksettings.c:567
 msgid "GTK Modules"
 msgstr "जिटिके मोड्युलहरू"
 
-#: gtk/gtksettings.c:381
+#: gtk/gtksettings.c:568
 msgid "List of currently active GTK modules"
 msgstr "हालका सकृय जिटिके मोड्युलहरू सूची"
 
-#: gtk/gtksettings.c:390
+#: gtk/gtksettings.c:576
 msgid "Xft Antialias"
 msgstr "एक्सएफटि "
 
-#: gtk/gtksettings.c:391
+#: gtk/gtksettings.c:577
 msgid "Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
 msgstr "जब एक्सएफटी वर्णको छविचित्र मिलान गर्नु छ ; ०=होइन, १=हो, -1=पूर्वनिश्चित"
 
-#: gtk/gtksettings.c:400
+#: gtk/gtksettings.c:586
 msgid "Xft Hinting"
 msgstr "एक्सएफटि ईसारा"
 
-#: gtk/gtksettings.c:401
+#: gtk/gtksettings.c:587
 msgid "Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
 msgstr "एक्सएफटी वर्णका इसारा ०=हैन, १=हो, -१=पूर्वनिश्चित"
 
-#: gtk/gtksettings.c:410
+#: gtk/gtksettings.c:596
 msgid "Xft Hint Style"
 msgstr "एक्सएफटि इसारा शैली"
 
-#: gtk/gtksettings.c:411
-#, fuzzy
-msgid ""
-"What degree of hinting to use; hintnone, hintslight, hintmedium, or hintfull"
-msgstr "इशाराको के डिग्रि प्रयोग हुन्छ:कुनैपनि हुदैन , स्लाईट , मध्यम वा पुरै"
+#: gtk/gtksettings.c:597
+msgid "What degree of hinting to use; hintnone, hintslight, hintmedium, or hintfull"
+msgstr "इशाराको के डिग्री प्रयोग हुन्छ:कुनै पनि हुँदैन , स्लाईट , मध्यम वा पुरै"
 
-#: gtk/gtksettings.c:420
+#: gtk/gtksettings.c:606
 msgid "Xft RGBA"
 msgstr "एक्सएफटि आरजिबिए"
 
-#: gtk/gtksettings.c:421
+#: gtk/gtksettings.c:607
 msgid "Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
 msgstr "सवपिक्सेल मिलानको प्रकार छैन, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
 
-#: gtk/gtksettings.c:430
+#: gtk/gtksettings.c:616
 msgid "Xft DPI"
 msgstr "एक्सएफटि डिपिआइ"
 
-#: gtk/gtksettings.c:431
+#: gtk/gtksettings.c:617
 msgid "Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value"
 msgstr " १०२४ * थोप्लो/इञ्च -१ मा पूर्वनिश्चित मान प्रयोग गर्न एक्सटीएफका लागि समाधान"
 
-#: gtk/gtksettings.c:440
-#, fuzzy
+#: gtk/gtksettings.c:626
 msgid "Cursor theme name"
-msgstr "चित्र सोच नाम"
+msgstr "कर्सर विषयवस्तु नाम"
 
-#: gtk/gtksettings.c:441
+#: gtk/gtksettings.c:627
 #, fuzzy
 msgid "Name of the cursor theme to use, or NULL to use the default theme"
 msgstr "चित्र सोचको नाम प्रयोग गर"
 
-#: gtk/gtksettings.c:449
-#, fuzzy
+#: gtk/gtksettings.c:635
 msgid "Cursor theme size"
-msgstr "कर्सर देखिने"
+msgstr "कर्सर विषयवस्तु साइज"
 
-#: gtk/gtksettings.c:450
+#: gtk/gtksettings.c:636
 #, fuzzy
 msgid "Size to use for cursors, or 0 to use the default size"
 msgstr "विजोर पंक्तिका लागि प्रयोग हुने रङ्ग"
 
-#: gtk/gtksettings.c:460
+#: gtk/gtksettings.c:645
 msgid "Alternative button order"
 msgstr "बैकल्पिक बटन क्रम"
 
-#: gtk/gtksettings.c:461
+#: gtk/gtksettings.c:646
 msgid "Whether buttons in dialogs should use the alternative button order"
 msgstr "जब बार्तालापमा बटनहरूले बैकल्पिक बटन क्रम प्रयोग गर्नु पर्दछ"
 
-#: gtk/gtksettings.c:478
+#: gtk/gtksettings.c:663
 #, fuzzy
 msgid "Alternative sort indicator direction"
-msgstr "बैकल्पिक बटन क्रम"
+msgstr "क्रम सूचकले सूचित गर्ने क्रमको दिशा"
 
-#: gtk/gtksettings.c:479
+#: gtk/gtksettings.c:664
 msgid ""
-"Whether the direction of the sort indicators in list and tree views is "
-"inverted compared to the default (where down means ascending)"
+"Whether the direction of the sort indicators in list and tree views is inverted compared to "
+"the default (where down means ascending)"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtksettings.c:487
+#: gtk/gtksettings.c:677
 msgid "Show the 'Input Methods' menu"
-msgstr ""
+msgstr "'आगत विधि' मेनु देखाउनुहोस्"
 
-#: gtk/gtksettings.c:488
+#: gtk/gtksettings.c:678
 msgid ""
-"Whether the context menus of entries and text views should offer to change "
-"the input method"
+"Whether the context menus of entries and text views should offer to change the input method"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtksettings.c:496
+#: gtk/gtksettings.c:691
+#, fuzzy
 msgid "Show the 'Insert Unicode Control Character' menu"
-msgstr ""
+msgstr "'युनिकोड नियन्त्रण क्यारेक्टर' मेनु देखाउनुहोस्"
 
-#: gtk/gtksettings.c:497
+#: gtk/gtksettings.c:692
 msgid ""
-"Whether the context menus of entries and text views should offer to insert "
-"control characters"
+"Whether the context menus of entries and text views should offer to insert control characters"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtksettings.c:505
+#: gtk/gtksettings.c:705
+#, fuzzy
 msgid "Start timeout"
-msgstr ""
+msgstr "समय सकियो।"
 
-#: gtk/gtksettings.c:506
+#: gtk/gtksettings.c:706
 msgid "Starting value for timeouts, when button is pressed"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtksettings.c:515
+#: gtk/gtksettings.c:720
+#, fuzzy
 msgid "Repeat timeout"
-msgstr ""
+msgstr "दोहो-याउनु"
 
-#: gtk/gtksettings.c:516
+#: gtk/gtksettings.c:721
 msgid "Repeat value for timeouts, when button is pressed"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtksettings.c:525
+#: gtk/gtksettings.c:735
 #, fuzzy
 msgid "Expand timeout"
-msgstr "वृद्धिकारक आकार"
+msgstr "ठूलो बनाउनु"
 
-#: gtk/gtksettings.c:526
+#: gtk/gtksettings.c:736
 msgid "Expand value for timeouts, when a widget is expanding a new region"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtksettings.c:561
+#: gtk/gtksettings.c:774
 #, fuzzy
 msgid "Color scheme"
-msgstr "रङ्ग भर्ने स्थान"
+msgstr "रङ योजना"
 
-#: gtk/gtksettings.c:562
+#: gtk/gtksettings.c:775
 #, fuzzy
 msgid "A palette of named colors for use in themes"
 msgstr "प्रतिमा थिमबाट प्रतिमाको नाम"
 
-#: gtk/gtksettings.c:571
-#, fuzzy
+#: gtk/gtksettings.c:784
 msgid "Enable Animations"
-msgstr "रङ्गचित्राङकन"
+msgstr "एनिमेसनहरू सक्षम पार्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtksettings.c:572
+#: gtk/gtksettings.c:785
 msgid "Whether to enable toolkit-wide animations."
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtksettings.c:590
+#: gtk/gtksettings.c:806
+#, fuzzy
 msgid "Enable Touchscreen Mode"
-msgstr ""
+msgstr "क्यारेट मोड सक्षम/अक्षम पार्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtksettings.c:591
+#: gtk/gtksettings.c:807
 msgid "When TRUE, there are no motion notify events delivered on this screen"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtksettings.c:608
+#: gtk/gtksettings.c:826
 #, fuzzy
 msgid "Tooltip timeout"
-msgstr "औजारटिप"
+msgstr "समय सकियो।"
 
-#: gtk/gtksettings.c:609
+#: gtk/gtksettings.c:827
+#, fuzzy
 msgid "Timeout before tooltip is shown"
-msgstr ""
+msgstr "सुलभ कि बोर्ड खारेज गर्नु अघिको समय अवधि"
 
-#: gtk/gtksettings.c:634
+#: gtk/gtksettings.c:854
+#, fuzzy
 msgid "Tooltip browse timeout"
-msgstr ""
+msgstr "समय सकियो।"
 
-#: gtk/gtksettings.c:635
+#: gtk/gtksettings.c:855
 msgid "Timeout before tooltip is shown when browse mode is enabled"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtksettings.c:656
+#: gtk/gtksettings.c:878
+#, fuzzy
 msgid "Tooltip browse mode timeout"
-msgstr ""
+msgstr "टासिने केन्द्रीयता मुद्रालाई सक्षम बनाउ ।."
 
-#: gtk/gtksettings.c:657
+#: gtk/gtksettings.c:879
 #, fuzzy
 msgid "Timeout after which browse mode is disabled"
 msgstr "देखाइएको अस्थायी स्मृति"
 
-#: gtk/gtksettings.c:676
+#: gtk/gtksettings.c:901
+#, fuzzy
 msgid "Keynav Cursor Only"
-msgstr ""
+msgstr "मात्र"
 
-#: gtk/gtksettings.c:677
+#: gtk/gtksettings.c:902
 msgid "When TRUE, there are only cursor keys available to navigate widgets"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtksettings.c:694
+#: gtk/gtksettings.c:921
+#, fuzzy
 msgid "Keynav Wrap Around"
-msgstr ""
+msgstr "वरिपरि बेर्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtksettings.c:695
+#: gtk/gtksettings.c:922
 #, fuzzy
 msgid "Whether to wrap around when keyboard-navigating widgets"
 msgstr "जब औजारभित्र संकेन्द्रविन्दु खिच्नु छ"
 
-#: gtk/gtksettings.c:715
+#: gtk/gtksettings.c:942
+#, fuzzy
 msgid "Error Bell"
-msgstr ""
+msgstr "टर्मिनल घण्टी"
 
-#: gtk/gtksettings.c:716
+#: gtk/gtksettings.c:943
 msgid "When TRUE, keyboard navigation and other errors will cause a beep"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtksettings.c:733
+#: gtk/gtksettings.c:962
 #, fuzzy
 msgid "Color Hash"
-msgstr "रङ्ग भर्ने स्थान"
+msgstr "ह्यास तालिका लेख्न असफल भयो\n"
 
-#: gtk/gtksettings.c:734
+#: gtk/gtksettings.c:963
 msgid "A hash table representation of the color scheme."
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtksettings.c:742
+#: gtk/gtksettings.c:978
 msgid "Default file chooser backend"
 msgstr "पूर्वनिर्धारित लेखपत्र छनौटकर्ताको मेरुदण्ड"
 
-#: gtk/gtksettings.c:743
+#: gtk/gtksettings.c:979
 msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
 msgstr "जीटीके फाइल चयकको नाम पछाडि पारेर पूर्वनिर्धारित प्रयोग गर्न"
 
-#: gtk/gtksettings.c:760
+#: gtk/gtksettings.c:996
 #, fuzzy
 msgid "Default print backend"
-msgstr "पूर्वनिर्धारित लेखपत्र छनौटकर्ताको मेरुदण्ड"
+msgstr "जीटीके फाइल चयकको नाम पछाडि पारेर पूर्वनिर्धारित प्रयोग गर्न"
 
-#: gtk/gtksettings.c:761
+#: gtk/gtksettings.c:997
 #, fuzzy
 msgid "List of the GtkPrintBackend backends to use by default"
 msgstr "जीटीके फाइल चयकको नाम पछाडि पारेर पूर्वनिर्धारित प्रयोग गर्न"
 
-#: gtk/gtksettings.c:784
+#: gtk/gtksettings.c:1020
 msgid "Default command to run when displaying a print preview"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtksettings.c:785
+#: gtk/gtksettings.c:1021
 msgid "Command to run when displaying a print preview"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtksettings.c:801
+#: gtk/gtksettings.c:1040
 #, fuzzy
 msgid "Enable Mnemonics"
-msgstr "रङ्गचित्राङकन"
+msgstr "वस्तुको mnemonics बताउ ।"
 
-#: gtk/gtksettings.c:802
+#: gtk/gtksettings.c:1041
 #, fuzzy
 msgid "Whether labels should have mnemonics"
 msgstr "जहा ट्याबहरु उस्तै प्रकारको आकारहरुमा हुनुपर्छ"
 
-#: gtk/gtksettings.c:818
+#: gtk/gtksettings.c:1057
 #, fuzzy
 msgid "Enable Accelerators"
 msgstr "द्रुतसञ्चालकहरु परिवर्तन गर्न सकिन्छ"
 
-#: gtk/gtksettings.c:819
+#: gtk/gtksettings.c:1058
 #, fuzzy
 msgid "Whether menu items should have accelerators"
-msgstr "जब च्यात्ने क्षमता भएको मेनु आइटमहरू मेनुमा थप्न सकिन्छ "
+msgstr "या तलराख्ने सँग टियर अफ मेनु प्रकार हुनुपर्दछ।"
 
-#: gtk/gtksettings.c:836
+#: gtk/gtksettings.c:1077
+#, fuzzy
 msgid "Recent Files Limit"
-msgstr ""
+msgstr "हालैका फाइल"
 
-#: gtk/gtksettings.c:837
+#: gtk/gtksettings.c:1078
 #, fuzzy
 msgid "Number of recently used files"
-msgstr "स्तम्भहरूको संख्या"
+msgstr "हालै प्रयोग भएका"
 
-#: gtk/gtksettings.c:855
+#: gtk/gtksettings.c:1098
 #, fuzzy
 msgid "Default IM module"
-msgstr "पूर्वनिर्धारित चौडाइ"
+msgstr "मोड्युल"
 
-#: gtk/gtksettings.c:856
+#: gtk/gtksettings.c:1099
 #, fuzzy
 msgid "Which IM module should be used by default"
 msgstr "जहाँ रङ्गदानि प्रयोग गरिनु पर्थ्यो"
 
-#: gtk/gtksettings.c:874
+#: gtk/gtksettings.c:1117
+#, fuzzy
 msgid "Recent Files Max Age"
-msgstr ""
+msgstr "हालैका फाइल"
 
-#: gtk/gtksettings.c:875
+#: gtk/gtksettings.c:1118
 #, fuzzy
 msgid "Maximum age of recently used files, in days"
 msgstr "स्तम्भहरूको संख्या"
 
-#: gtk/gtksettings.c:884
+#: gtk/gtksettings.c:1127
+#, fuzzy
 msgid "Fontconfig configuration timestamp"
-msgstr ""
+msgstr "कन्फिगरेसन"
 
-#: gtk/gtksettings.c:885
+#: gtk/gtksettings.c:1128
 msgid "Timestamp of current fontconfig configuration"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtksettings.c:907
+#: gtk/gtksettings.c:1150
 #, fuzzy
 msgid "Sound Theme Name"
 msgstr "चित्र सोच नाम"
 
-#: gtk/gtksettings.c:908
+#: gtk/gtksettings.c:1151
 #, fuzzy
 msgid "XDG sound theme name"
 msgstr "चित्र सोच नाम"
 
 #. Translators: this means sounds that are played as feedback to user input
-#: gtk/gtksettings.c:930
+#: gtk/gtksettings.c:1173
+#, fuzzy
 msgid "Audible Input Feedback"
-msgstr ""
+msgstr "(निर्गत) "
 
-#: gtk/gtksettings.c:931
+#: gtk/gtksettings.c:1174
 #, fuzzy
 msgid "Whether to play event sounds as feedback to user input"
 msgstr "जब निवेशका लागि औजार जिम्मेवार हुन्छ भने"
 
-#: gtk/gtksettings.c:952
+#: gtk/gtksettings.c:1195
 #, fuzzy
 msgid "Enable Event Sounds"
-msgstr "रङ्गचित्राङकन"
+msgstr "घटना ध्वनि प्ले गर्ने या नगर्ने ।"
 
-#: gtk/gtksettings.c:953
+#: gtk/gtksettings.c:1196
 #, fuzzy
 msgid "Whether to play any event sounds at all"
-msgstr "जहाँ एउटा \"परस्परबिरोधि\"स्थिति देखाइन्छ "
+msgstr "घटना ध्वनि प्ले गर्ने या नगर्ने ।"
 
-#: gtk/gtksettings.c:968
+#: gtk/gtksettings.c:1213
 #, fuzzy
 msgid "Enable Tooltips"
-msgstr "औजारटिपहरू"
+msgstr "उपकरणटिप सक्षम पार्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtksettings.c:969
+#: gtk/gtksettings.c:1214
 #, fuzzy
 msgid "Whether tooltips should be shown on widgets"
-msgstr "जहा ट्याबहरु देखाइन सकिन्थ्यो वा सकिन्नथ्यो"
+msgstr "जहा सीमारेखा देखाइन सकिन्थ्यो वा सकिन्नथ्यो"
 
-#: gtk/gtksettings.c:982
+#: gtk/gtksettings.c:1229
 msgid "Toolbar style"
 msgstr "औजारबार शैली"
 
-#: gtk/gtksettings.c:983
-msgid ""
-"Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc."
+#: gtk/gtksettings.c:1230
+msgid "Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc."
 msgstr "पूर्वनिश्चित औजारबारसँग पाठमात्र, पाठ र छविचित्र, छविचित्रमात्र छ भने "
 
-#: gtk/gtksettings.c:997
-#, fuzzy
+#: gtk/gtksettings.c:1246
 msgid "Toolbar Icon Size"
-msgstr "औजारबार चिन्हको आकार"
+msgstr "उपकरणपट्टी प्रतिमा आकार"
 
-#: gtk/gtksettings.c:998
+#: gtk/gtksettings.c:1247
 #, fuzzy
 msgid "The size of icons in default toolbars."
-msgstr "पूर्वनिश्चित औजारबारमा छविचित्रको आकार"
+msgstr "लन्चरमा देखिने आइकनका आकार ।"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1015
+#: gtk/gtksettings.c:1266
 #, fuzzy
 msgid "Auto Mnemonics"
-msgstr "रङ्गचित्राङकन"
+msgstr "स्वत:"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1016
+#: gtk/gtksettings.c:1267
 msgid ""
-"Whether mnemonics should be automatically shown and hidden when the user "
-"presses the mnemonic activator."
+"Whether mnemonics should be automatically shown and hidden when the user presses the mnemonic "
+"activator."
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtksettings.c:1041
+#: gtk/gtksettings.c:1283
+#, fuzzy
+msgid "Primary button warps slider"
+msgstr "मुख्य बटन दुई चोटी थिच्नुहोस"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1284
+msgid "Whether a primary click on the trough should warp the slider into position"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtksettings.c:1302
+#, fuzzy
+#| msgid "Visible"
+msgid "Visible Focus"
+msgstr "दृष्य"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1303
+msgid "Whether 'focus rectangles' should be hidden until the user starts to use the keyboard."
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtksettings.c:1329
 #, fuzzy
 msgid "Application prefers a dark theme"
 msgstr "रङ्गाउन योग्य अनुप्रयोग"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1042
+#: gtk/gtksettings.c:1330
 #, fuzzy
 msgid "Whether the application prefers to have a dark theme."
 msgstr "जहाँ कार्य सक्षम छ"
 
-#: gtk/gtksizegroup.c:341
+#: gtk/gtksettings.c:1351
+msgid "Show button images"
+msgstr "चित्रहरुको बटन देखाऊ"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1352
+#, fuzzy
+msgid "Whether images should be shown on buttons"
+msgstr "जब मेनुहरूमा छविचित्र देखाइन्छ"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1360 gtk/gtksettings.c:1495
+msgid "Select on focus"
+msgstr "केन्द्रमा छानोट गर्नुहोस् "
+
+#: gtk/gtksettings.c:1361
+msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
+msgstr "जब प्रविष्टिको विषयवस्तु चयन गर्नुछ यसलाई विशेष ध्यान दिइन्छ"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1378
+#, fuzzy
+msgid "Password Hint Timeout"
+msgstr "सुझाव"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1379
+msgid "How long to show the last input character in hidden entries"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtksettings.c:1399
+msgid "Show menu images"
+msgstr "सूचीका चित्रहरु देखाऊ"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1400
+msgid "Whether images should be shown in menus"
+msgstr "जब मेनुहरूमा छविचित्र देखाइन्छ"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1415
+msgid "Delay before drop down menus appear"
+msgstr "तल झर्ने सूचीहरु आउनु भन्दा पहिले ढीलो"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1416
+msgid "Delay before the submenus of a menu bar appear"
+msgstr " सूचीबारको उपसूचीहरु आउनु भन्दा पहिले ढीलो"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1435
+#, fuzzy
+msgid "Scrolled Window Placement"
+msgstr "विण्डो स्थानानतर"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1436
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Where the contents of scrolled windows are located with respect to the scrollbars, if not "
+"overridden by the scrolled window's own placement."
+msgstr "स्क्रोलबारको सम्मानसँगै जहाँ विषय वस्तुहरु राखिन्छन"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1452
+msgid "Can change accelerators"
+msgstr "द्रुतसञ्चालकहरु परिवर्तन गर्न सकिन्छ"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1453
+msgid "Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
+msgstr "जहा सूची द्रुतसञ्चालकहरु सूची आइटम माथि एउटा कि थिचेर परिवर्तन हुन सक्छन"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1468
+msgid "Delay before submenus appear"
+msgstr "सहायक सूचीहरु आउनु अघि ढीलो"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1469
+msgid "Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
+msgstr "उपसूची आउनु भन्दा पहिले थोरै समय प्वाइन्टर/कर्ता सूची आइटममाथि बस्नु पर्छ"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1485
+msgid "Delay before hiding a submenu"
+msgstr "सहायक सूचीहरु लुक्नुअघि ढीलो"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1486
+msgid "The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the submenu"
+msgstr "जब विन्दु-दर्शक सबमेनुतिर सर्छ सबमेनु हराउनुभन्दा पहिलेको समय "
+
+#: gtk/gtksettings.c:1496
+#, fuzzy
+msgid "Whether to select the contents of a selectable label when it is focused"
+msgstr "जब प्रविष्टिको विषयवस्तु चयन गर्नुछ यसलाई विशेष ध्यान दिइन्छ"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1511
+msgid "Custom palette"
+msgstr "रङ्गदानि प्रथा"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1512
+msgid "Palette to use in the color selector"
+msgstr "रङ्ग छान्नेकाममा रङ्गदानि प्रयोग गरिन्छ"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1527
+msgid "IM Preedit style"
+msgstr "आइएम पूर्वसंपाद्य शैली"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1528
+msgid "How to draw the input method preedit string"
+msgstr "कसरी पूर्वसंपाद्य सूत्रमा प्रवेश प्रकृया रेखाङ्कन गर्ने"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1544
+msgid "IM Status style"
+msgstr "आइएम तह शैली"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1545
+msgid "How to draw the input method statusbar"
+msgstr "कसरी तहरेखामा प्रवेश प्रकृया रेखाङ्कन गर्ने"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1554
+msgid "Desktop shell shows app menu"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtksettings.c:1555
+msgid ""
+"Set to TRUE if the desktop environment is displaying the app menu, FALSE if the app should "
+"display it itself."
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtksettings.c:1564
+msgid "Desktop shell shows the menubar"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtksettings.c:1565
+msgid ""
+"Set to TRUE if the desktop environment is displaying the menubar, FALSE if the app should "
+"display it itself."
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtksettings.c:1574
+#, fuzzy
+msgid "Desktop environment shows the desktop folder"
+msgstr "एलएक्सडिइ (द लाइटवेट X11 डेस्कटप इन्भारोमेन्ट)"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1575
+msgid "Set to TRUE if the desktop environment is displaying the desktop folder, FALSE if not."
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtksettings.c:1629
+#, fuzzy
+msgid "Titlebar double-click action"
+msgstr "डवल-क्लिक टायमआउट"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1630
+msgid "The action to take on titlebar double-click"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtksettings.c:1648
+#, fuzzy
+msgid "Titlebar middle-click action"
+msgstr "बीच को बटन दुई चोटी थिच्नुहोस"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1649
+msgid "The action to take on titlebar middle-click"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtksettings.c:1667
+#, fuzzy
+msgid "Titlebar right-click action"
+msgstr "दायाँ बटनमा क्लिक गर्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1668
+msgid "The action to take on titlebar right-click"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtksettings.c:1690
+#, fuzzy
+msgid "Dialogs use header bar"
+msgstr "कार्यको लागि हेडर बार प्रयोग गर्नुहोस् ।"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1691
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether buttons in dialogs should use the alternative button order"
+msgid "Whether builtin GTK+ dialogs should use a header bar instead of an action area."
+msgstr "जब बार्तालापमा बटनहरूले बैकल्पिक बटन क्रम प्रयोग गर्नु पर्दछ"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1707
+#, fuzzy
+msgid "Enable primary paste"
+msgstr "टाँस्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1708
+msgid ""
+"Whether a middle click on a mouse should paste the 'PRIMARY' clipboard content at the cursor "
+"location."
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtksettings.c:1724
+#, fuzzy
+msgid "Recent Files Enabled"
+msgstr "हालैका फाइल"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1725
+msgid "Whether GTK+ remembers recent files"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtksettings.c:1740
+msgid "Long press time"
+msgstr "लामो थिचाइ समय"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1741
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double click (in "
+#| "milliseconds)"
+msgid "Time for a button/touch press to be considered a long press (in milliseconds)"
+msgstr "दुई क्लिकका बीचमा लागेको अधिकतम समयकालागि द्वि-क्लिक विचारणीय छ (मिलिसेकेण्डमा)"
+
+#: gtk/gtksettings.c:1758 gtk/gtksettings.c:1759
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether to show a sort indicator"
+msgid "Whether to show cursor in text"
+msgstr "पाठ बाकसहरु र फाँटहरूमा कर्सर झिम्किन्छ"
+
+#: gtk/gtkshortcutlabel.c:479 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:536
+#, fuzzy
+msgid "Accelerator"
+msgstr "नयाँ एक्सेलेरेटर…"
+
+#: gtk/gtkshortcutlabel.c:491
+#, fuzzy
+msgid "Disabled text"
+msgstr "(अक्षम पारिएको)"
+
+#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:322
+msgid "View"
+msgstr "दृश्य"
+
+#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:335 gtk/gtkshortcutsgroup.c:336 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:617
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:618
+#, fuzzy
+msgid "Accelerator Size Group"
+msgstr "तस्वीर साइजको समूह"
+
+#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:349 gtk/gtkshortcutsgroup.c:350 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:631
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:632
+#, fuzzy
+msgid "Title Size Group"
+msgstr "तस्वीर साइजको समूह"
+
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:350 gtk/gtkshortcutswindow.c:787
+#, fuzzy
+#| msgid "Selection mode"
+msgid "Section Name"
+msgstr "सेक्सन: "
+
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:364 gtk/gtkshortcutswindow.c:802
+#, fuzzy
+#| msgid "Theme Name"
+msgid "View Name"
+msgstr "दृष्य (_V)"
+
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:389
+#, fuzzy
+#| msgid "Maximum length"
+msgid "Maximum Height"
+msgstr "बम्पहरूका लागि अधिकतम उचाइ:"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:537
+#, fuzzy
+msgid "The accelerator keys for shortcuts of type 'Accelerator'"
+msgstr "नयाँ गतिवर्धक टाइप गर्नुहोस्, वा खाली गर्न ब्याकस्पेस थिच्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:551
+msgid "The icon to show for shortcuts of type 'Other Gesture'"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:562
+#, fuzzy
+#| msgid "Icon set"
+msgid "Icon Set"
+msgstr "छविचित्र मिलाउ"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:563
+#, fuzzy
+msgid "Whether an icon has been set"
+msgstr "जहाँ कार्य समूह सक्रिय छ"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:576
+#, fuzzy
+msgid "A short description for the shortcut"
+msgstr "टेम्प्लेटको एउटा सानो वर्णन"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:592
+#, fuzzy
+msgid "A short description for the gesture"
+msgstr "टेम्प्लेटको एउटा सानो वर्णन"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:603
+#, fuzzy
+msgid "Subtitle Set"
+msgstr "उपशीर्षक#%d"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:604
+#, fuzzy
+msgid "Whether a subtitle has been set"
+msgstr "जहाँ कार्य हेर्न सकिन्छ"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:646
+#, fuzzy
+#| msgid "The item which is currently active"
+msgid "Text direction for which this shortcut is active"
+msgstr "आइटम जुन चाँही भरखरै सक्रिय भएको छ"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:658
+#, fuzzy
+msgid "Shortcut Type"
+msgstr "नयाँ छोटकरी टाइप गर्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:659
+#, fuzzy
+msgid "The type of shortcut that is represented"
+msgstr "नयाँ छोटकरी टाइप गर्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:677
+msgid "Action Name"
+msgstr "कार्य नाम"
+
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:678
+#, fuzzy
+#| msgid "The name of the selected font"
+msgid "The name of the action"
+msgstr "कार्य समूहको लागि एउटा नाम"
+
+#: gtk/gtksizegroup.c:228 gtk/gtktreeselection.c:130
 msgid "Mode"
 msgstr "शैली"
 
-#: gtk/gtksizegroup.c:342
+#: gtk/gtksizegroup.c:229
 msgid ""
-"The directions in which the size group affects the requested sizes of its "
-"component widgets"
+"The directions in which the size group affects the requested sizes of its component widgets"
 msgstr "अवयव विजेटको अनुरोध गरिएको आकारहरूा आकार समूहले प्रभाव पार्ने दिशनिर्देशहरूा "
 
-#: gtk/gtksizegroup.c:358
+#: gtk/gtksizegroup.c:253
 msgid "Ignore hidden"
-msgstr ""
+msgstr "लुकाउन उपेक्षा गर्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtksizegroup.c:359
-msgid ""
-"If TRUE, unmapped widgets are ignored when determining the size of the group"
+#: gtk/gtksizegroup.c:254
+msgid "If TRUE, unmapped widgets are ignored when determining the size of the group"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:236
+#: gtk/gtkspinbutton.c:387
 msgid "Climb Rate"
 msgstr "आरोहण दर"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:256
+#: gtk/gtkspinbutton.c:403
 msgid "Snap to Ticks"
 msgstr "टिक चिन्ह लागाउ"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:257
+#: gtk/gtkspinbutton.c:404
 msgid ""
-"Whether erroneous values are automatically changed to a spin button's "
-"nearest step increment"
+"Whether erroneous values are automatically changed to a spin button's nearest step increment"
 msgstr "जब स्पिन बटनको नजिकको तहको दढोत्तरी गर्दा गल्ती मान स्वतः परिवर्तन हुन्छ "
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:264
+#: gtk/gtkspinbutton.c:411
 msgid "Numeric"
 msgstr "संख्यात्मक"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:265
+#: gtk/gtkspinbutton.c:412
 msgid "Whether non-numeric characters should be ignored"
 msgstr "जहाँ संख्यात्मक नभएको वर्णहरु बेवास्ता गरिन सक्छन"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:272
+#: gtk/gtkspinbutton.c:419
 msgid "Wrap"
 msgstr "लपेट्नु"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:273
+#: gtk/gtkspinbutton.c:420
 msgid "Whether a spin button should wrap upon reaching its limits"
 msgstr "जहाँ एउटा घुर्रो बटन यसको क्षेत्रमा कसिन सक्छ"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:280
+#: gtk/gtkspinbutton.c:427
 msgid "Update Policy"
 msgstr "सुधार नीति"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:281
-msgid ""
-"Whether the spin button should update always, or only when the value is legal"
+#: gtk/gtkspinbutton.c:428
+msgid "Whether the spin button should update always, or only when the value is legal"
 msgstr "स्पिन बटनलाई सधैँ अथवा मान गल्ती छभनेमात्र सुधार गर्नु छभने "
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:290
+#: gtk/gtkspinbutton.c:437
 msgid "Reads the current value, or sets a new value"
 msgstr "तत्कालको मूल्य पढ्छ वा नँया मूल्य मिलाउछ"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:299
+#: gtk/gtkspinbutton.c:456
 msgid "Style of bevel around the spin button"
 msgstr "घुर्रो बटनको वरिपरि बिभेलको शैली"
 
-#: gtk/gtkspinner.c:132
+#: gtk/gtkspinner.c:221
 #, fuzzy
 msgid "Whether the spinner is active"
-msgstr "जहाँ कार्य सक्षम छ"
+msgstr "जब वर्तमान सक्रिय विण्डो उच्चतहमा रहन्छ"
 
-#: gtk/gtkspinner.c:146
+#: gtk/gtkstack.c:459
 #, fuzzy
-msgid "Number of steps"
-msgstr "प्रसारणमार्गहरुको संख्या"
-
-#: gtk/gtkspinner.c:147
-msgid ""
-"The number of steps for the spinner to complete a full loop. The animation "
-"will complete a full cycle in one second by default (see #GtkSpinner:cycle-"
-"duration)."
-msgstr ""
+#| msgid "Homogeneous"
+msgid "Homogeneous sizing"
+msgstr "उस्तै प्रकारको"
 
-#: gtk/gtkspinner.c:162
+#: gtk/gtkstack.c:471
 #, fuzzy
-msgid "Animation duration"
-msgstr "रङ्गचित्राङकन"
-
-#: gtk/gtkspinner.c:163
-msgid ""
-"The length of time in milliseconds for the spinner to complete a full loop"
-msgstr ""
-
-#: gtk/gtkstatusbar.c:199
-msgid "Has Resize Grip"
-msgstr "डोरीको पुनराकृति सँग"
-
-#: gtk/gtkstatusbar.c:200
-msgid "Whether the statusbar has a grip for resizing the toplevel"
-msgstr "माथिल्लो अवस्थाको पुनराकृतिको लागि जहा स्टाटसबारसँग एउटा डोरी छ"
-
-#: gtk/gtkstatusbar.c:245
-msgid "Style of bevel around the statusbar text"
-msgstr "स्टाटसबार पाठको वरिपरि बिभेलको शैली"
+#| msgid "Horizontal options"
+msgid "Horizontally homogeneous"
+msgstr "उस्तै प्रकारको"
 
-#: gtk/gtkstatusicon.c:270
+#: gtk/gtkstack.c:471
 #, fuzzy
-msgid "The size of the icon"
-msgstr "विण्डोको शीर्षक"
+#| msgid "Horizontal options"
+msgid "Horizontally homogeneous sizing"
+msgstr "उस्तै प्रकारको"
 
-#: gtk/gtkstatusicon.c:280
+#: gtk/gtkstack.c:483
 #, fuzzy
-msgid "The screen where this status icon will be displayed"
-msgstr "त्यो पर्दा जहाँ यो विण्डो देखाइन्छ"
+#| msgid "Vertical options"
+msgid "Vertically homogeneous"
+msgstr "उस्तै प्रकारको"
 
-#: gtk/gtkstatusicon.c:288
+#: gtk/gtkstack.c:483
 #, fuzzy
-msgid "Whether the status icon is visible"
-msgstr "जहाँ कार्य हेर्न सकिन्छ"
+msgid "Vertically homogeneous sizing"
+msgstr "उस्तै प्रकारको"
 
-#: gtk/gtkstatusicon.c:304
+#: gtk/gtkstack.c:487
 #, fuzzy
-msgid "Whether the status icon is embedded"
-msgstr "जहाँ कार्य हेर्न सकिन्छ"
+#| msgid "Visible Window"
+msgid "Visible child"
+msgstr "शाखा"
 
-#: gtk/gtkstatusicon.c:320 gtk/gtktrayicon-x11.c:125
+#: gtk/gtkstack.c:487
 #, fuzzy
-msgid "The orientation of the tray"
-msgstr "औजारबारको अभिमुखीकरण"
+msgid "The widget currently visible in the stack"
+msgstr "जहा औजार दृश्यात्मक हुन्छ"
 
-#: gtk/gtkstatusicon.c:347 gtk/gtkwidget.c:863
+#: gtk/gtkstack.c:491
 #, fuzzy
-msgid "Has tooltip"
-msgstr "औजारटिप"
+#| msgid "X alignment of the child"
+msgid "Name of visible child"
+msgstr "शाखा"
 
-#: gtk/gtkstatusicon.c:348
+#: gtk/gtkstack.c:491
 #, fuzzy
-msgid "Whether this tray icon has a tooltip"
-msgstr "निवेश संकेन्द्रविन्दुसँग को औजार"
+msgid "The name of the widget currently visible in the stack"
+msgstr "आइटममा देखिएको संग्रहित छविचित्र"
 
-#: gtk/gtkstatusicon.c:373 gtk/gtkwidget.c:884
+#: gtk/gtkstack.c:503
 #, fuzzy
-msgid "Tooltip Text"
-msgstr "औजारटिप"
+msgid "Transition running"
+msgstr "सङ्क्रमण"
 
-#: gtk/gtkstatusicon.c:374 gtk/gtkwidget.c:885 gtk/gtkwidget.c:906
+#: gtk/gtkstack.c:503
 #, fuzzy
-msgid "The contents of the tooltip for this widget"
-msgstr "प्रविष्टिको विषयवस्तु"
+msgid "Whether or not the transition is currently running"
+msgstr "हाल चलिरहेका अनुप्रयोग याद गर्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtkstatusicon.c:397 gtk/gtkwidget.c:905
+#: gtk/gtkstack.c:507
 #, fuzzy
-msgid "Tooltip markup"
-msgstr "औजारटिप"
+msgid "Interpolate size"
+msgstr "इन्टरपोलेट"
+
+#: gtk/gtkstack.c:507
+msgid ""
+"Whether or not the size should smoothly change when changing between differently sized "
+"children"
+msgstr ""
 
-#: gtk/gtkstatusicon.c:398
+#: gtk/gtkstack.c:517
 #, fuzzy
-msgid "The contents of the tooltip for this tray icon"
-msgstr "प्रविष्टिको विषयवस्तु"
+#| msgid "The name of the widget"
+msgid "The name of the child page"
+msgstr "पन्ना"
 
-#: gtk/gtkstatusicon.c:416
+#: gtk/gtkstack.c:524
 #, fuzzy
-msgid "The title of this tray icon"
-msgstr "विण्डोको शीर्षक"
+msgid "The title of the child page"
+msgstr "पृष्ठ - शीर्षक"
 
-#: gtk/gtktable.c:148
-msgid "Rows"
-msgstr "पंक्तिहरु"
+#: gtk/gtkstack.c:530 gtk/gtktoolbutton.c:287
+#, fuzzy
+msgid "Icon name"
+msgstr "प्रतिमाको नाम"
 
-#: gtk/gtktable.c:149
-msgid "The number of rows in the table"
-msgstr "टेवलमा पंक्तिहरुको संख्या"
+#: gtk/gtkstack.c:531
+#, fuzzy
+#| msgid "The name of the widget"
+msgid "The icon name of the child page"
+msgstr "प्रतिमाको नाम"
 
-#: gtk/gtktable.c:157
-msgid "Columns"
-msgstr "स्तम्भहरु"
+#: gtk/gtkstack.c:555
+#, fuzzy
+msgid "Needs Attention"
+msgstr "सावधानी आवश्यक हुन्छ"
 
-#: gtk/gtktable.c:158
-msgid "The number of columns in the table"
-msgstr "टेवलभित्र स्तम्भहरुको संख्या"
+#: gtk/gtkstack.c:556
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether this tag affects indentation"
+msgid "Whether this page needs attention"
+msgstr "सावधानी आवश्यक हुन्छ"
 
-#: gtk/gtktable.c:166
-msgid "Row spacing"
-msgstr "पंक्तिको स्पेसिङ:"
+#: gtk/gtkstacksidebar.c:449 gtk/gtkstackswitcher.c:693 gtk/gtkstackswitcher.c:694
+#: gtk/inspector/gtkstackcombo.c:232 gtk/inspector/gtkstackcombo.c:233
+msgid "Stack"
+msgstr "थाक"
 
-#: gtk/gtktable.c:167
-msgid "The amount of space between two consecutive rows"
-msgstr "एकअर्कालाई नछोएका पंक्तिहरुको बीचको ठाँउको मूल्य"
+#: gtk/gtkstacksidebar.c:450
+#, fuzzy
+msgid "Associated stack for this GtkStackSidebar"
+msgstr "सहायक"
 
-#: gtk/gtktable.c:175
-msgid "Column spacing"
-msgstr "स्तम्भ स्पेसिङ"
+#: gtk/gtkstackswitcher.c:685
+#, fuzzy
+#| msgid "Pixel size to use for named icon"
+msgid "Symbolic size to use for named icon"
+msgstr "नाम दिइएको प्रतिमाका लागि प्रयोग गर्ने पिक्सेल आकार"
 
-#: gtk/gtktable.c:176
-msgid "The amount of space between two consecutive columns"
-msgstr "एकअर्कालाई नछोएका स्तम्भहरुको बीचको ठाँउको मूल्य"
+#: gtk/gtkstatusbar.c:178
+msgid "Style of bevel around the statusbar text"
+msgstr "स्टाटसबार पाठको वरिपरि बिभेलको शैली"
 
-#: gtk/gtktable.c:185
+#: gtk/gtkstylecontext.c:229
 #, fuzzy
-msgid "If TRUE, the table cells are all the same width/height"
-msgstr "ठीकको मतलब तालिकाका कोष्ठकहरू बराबर लम्बाई/चौडाईका छन् "
-
-#: gtk/gtktable.c:192
-msgid "Left attachment"
-msgstr "देब्रे छेउमा जोडिएको"
+msgid "The associated GdkScreen"
+msgstr "सहायक"
 
-#: gtk/gtktable.c:199
-msgid "Right attachment"
-msgstr "दाहिने छेउमा जोडिएको"
+#: gtk/gtkstylecontext.c:235
+msgid "FrameClock"
+msgstr ""
 
-#: gtk/gtktable.c:200
-msgid "The column number to attach the right side of a child widget to"
-msgstr "एउटा शाखा औजारको दाहिने तिर बांध्नलाई स्तम्भको संख्या"
+#: gtk/gtkstylecontext.c:236
+#, fuzzy
+msgid "The associated GdkFrameClock"
+msgstr "सहायक"
 
-#: gtk/gtktable.c:206
-msgid "Top attachment"
-msgstr "माथिल्लो संलग्न"
+#: gtk/gtkstylecontext.c:243 gtk/gtktexttag.c:299
+msgid "Text direction"
+msgstr "पाठ निर्देशन"
 
-#: gtk/gtktable.c:207
-msgid "The row number to attach the top of a child widget to"
-msgstr "इउटा शाखा औजारको माथितिर संलग्न गर्नलाई पंक्तिको संख्या "
+#: gtk/gtkstylecontext.c:259
+#, fuzzy
+msgid "The parent style context"
+msgstr "प्रमूल"
 
-#: gtk/gtktable.c:213
-msgid "Bottom attachment"
-msgstr "तल्लो संलग्नता"
+#: gtk/gtkstyleproperty.c:109
+#, fuzzy
+#| msgid "Program name"
+msgid "Property name"
+msgstr "गुण नाम"
 
-#: gtk/gtktable.c:220
-msgid "Horizontal options"
-msgstr "क्षितिजीय विकल्प"
+#: gtk/gtkstyleproperty.c:110
+#, fuzzy
+#| msgid "The name of the widget"
+msgid "The name of the property"
+msgstr "अक्षरबाट सुरु गर्न आवश्यक अनुकूल गुणको नाम"
 
-#: gtk/gtktable.c:221
-msgid "Options specifying the horizontal behaviour of the child"
-msgstr "शाखाको क्षितिजीय ब्यवहारलाई विकल्पहरुले परिचित गराउदैछ"
+#: gtk/gtkstyleproperty.c:116
+#, fuzzy
+msgid "Value type"
+msgstr ""
+"प्रक्रिया '%s' ले फर्काएको मान'%s' (#%d) का लागि गलत मान प्रकार फर्कायो । अपेक्षित %s, प्राप्त %s ।"
 
-#: gtk/gtktable.c:227
-msgid "Vertical options"
-msgstr "उर्ध्व विकल्प"
+#: gtk/gtkstyleproperty.c:117
+msgid "The value type returned by GtkStyleContext"
+msgstr ""
 
-#: gtk/gtktable.c:228
-msgid "Options specifying the vertical behaviour of the child"
-msgstr "शाखाको उर्ध्व ब्यवहारलाई विकल्पहरुले परिचित गराउँदैछ"
+#: gtk/gtkswitch.c:896
+#, fuzzy
+msgid "Whether the switch is on or off"
+msgstr "वायरलेस नेटवर्क जडान गर्न स्विच बन्द गर्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtktable.c:234
-msgid "Horizontal padding"
-msgstr "क्षितिजीय गद्दा"
+#: gtk/gtkswitch.c:911
+#, fuzzy
+#| msgid "Cell background set"
+msgid "The backend state"
+msgstr "प्लेयर ब्याकइन्ड"
 
-#: gtk/gtktable.c:235
-msgid ""
-"Extra space to put between the child and its left and right neighbors, in "
-"pixels"
-msgstr "पिक्सल भित्र शाखा र यसको देब्रे र दाहिने दुबै छेउको बीचमा राख्नलाई अतिरिक्त ठाउँ"
+#: gtk/gtkswitch.c:948
+#, fuzzy
+#| msgid "The minimum value of the adjustment"
+msgid "The minimum width of the handle"
+msgstr "उझिण्डोको चौडाई"
 
-#: gtk/gtktable.c:241
-msgid "Vertical padding"
-msgstr "उर्ध्वतलीय गद्दा"
+#: gtk/gtkswitch.c:964
+#, fuzzy
+#| msgid "Slider Length"
+msgid "Slider Height"
+msgstr "स्लाइडर"
 
-#: gtk/gtktable.c:242
-msgid ""
-"Extra space to put between the child and its upper and lower neighbors, in "
-"pixels"
-msgstr "पिक्सलभित्र बच्चा र यसको माथिल्लो र तल्लो दुबै छेउको बीचमा राख्नलाई अतिरिक्त ठाउँ"
+#: gtk/gtkswitch.c:965
+#, fuzzy
+#| msgid "The minimum value of the adjustment"
+msgid "The minimum height of the handle"
+msgstr "बाकसभित्र बटनहरुको न्यूनतम उचाइ"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:192
+#: gtk/gtktextbuffer.c:201
 msgid "Tag Table"
 msgstr "ट्याग टेवल"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:193
+#: gtk/gtktextbuffer.c:202
 msgid "Text Tag Table"
 msgstr "पाठ ट्याग टेवल"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:211
+#: gtk/gtktextbuffer.c:219
 msgid "Current text of the buffer"
 msgstr "प्रतिरोधकका हालका पाठहरु"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:225
+#: gtk/gtktextbuffer.c:232
 #, fuzzy
 msgid "Has selection"
-msgstr "होवर चयन"
+msgstr "चयन: "
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:226
+#: gtk/gtktextbuffer.c:233
 #, fuzzy
 msgid "Whether the buffer has some text currently selected"
 msgstr "जिदिके वर्ण विद्यमान छानिएको वर्ण हो"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:242
+#: gtk/gtktextbuffer.c:248
 #, fuzzy
 msgid "Cursor position"
 msgstr "करसरको अवस्था"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:243
-msgid ""
-"The position of the insert mark (as offset from the beginning of the buffer)"
+#: gtk/gtktextbuffer.c:249
+msgid "The position of the insert mark (as offset from the beginning of the buffer)"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:258
+#: gtk/gtktextbuffer.c:264
 #, fuzzy
 msgid "Copy target list"
-msgstr "प्रतिलिपि अधिकार स्ट्रिङ"
+msgstr "लक्ष्य:"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:259
-msgid ""
-"The list of targets this buffer supports for clipboard copying and DND source"
+#: gtk/gtktextbuffer.c:265
+msgid "The list of targets this buffer supports for clipboard copying and DND source"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:274
+#: gtk/gtktextbuffer.c:279
+#, fuzzy
 msgid "Paste target list"
-msgstr ""
+msgstr "टाँस्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:275
-msgid ""
-"The list of targets this buffer supports for clipboard pasting and DND "
-"destination"
+#: gtk/gtktextbuffer.c:280
+msgid "The list of targets this buffer supports for clipboard pasting and DND destination"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtktextmark.c:90
+#: gtk/gtktexthandle.c:721 gtk/gtktexthandle.c:722 gtk/gtkwidget.c:1116
+msgid "Parent widget"
+msgstr "औजार मुख्य"
+
+#: gtk/gtktextmark.c:137
 #, fuzzy
 msgid "Mark name"
-msgstr "ट्यागको नाम"
+msgstr "चिन्ह"
 
-#: gtk/gtktextmark.c:97
+#: gtk/gtktextmark.c:151
 #, fuzzy
 msgid "Left gravity"
-msgstr "गुरुत्व"
+msgstr "गुरुत्व:"
 
-#: gtk/gtktextmark.c:98
+#: gtk/gtktextmark.c:152
 #, fuzzy
 msgid "Whether the mark has left gravity"
 msgstr "जब यसले वर्ण परिवारको ट्यागलाई असर पार्छ"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:168
+#: gtk/gtktexttag.c:205
 msgid "Tag name"
 msgstr "ट्यागको नाम"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:169
+#: gtk/gtktexttag.c:206
 msgid "Name used to refer to the text tag. NULL for anonymous tags"
 msgstr "पाठ ट्याग सिफारिस गर्न प्रयोग हुने नाम । बेनाम ट्यागका लागि शून्य मान"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:187
-msgid "Background color as a (possibly unallocated) GdkColor"
-msgstr "जीडीके रङ्गका रूपमा पृष्टभूमि रङ्ग (संभवतः नछुट्याइएको)"
+#: gtk/gtktexttag.c:245
+#, fuzzy
+#| msgid "Background set"
+msgid "Background RGBA"
+msgstr "RGBA:"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:194
+#: gtk/gtktexttag.c:253
 msgid "Background full height"
 msgstr "पृष्ठभूमि पूर्ण उचाइ"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:195
+#: gtk/gtktexttag.c:254
 msgid ""
-"Whether the background color fills the entire line height or only the height "
-"of the tagged characters"
+"Whether the background color fills the entire line height or only the height of the tagged "
+"characters"
 msgstr " संपूर्ण उचाई लाईन वा ट्यग-वर्ण भर्ने पृष्टभूमि रङ्ग"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:211
-msgid "Foreground color as a (possibly unallocated) GdkColor"
-msgstr "जिडिके रङ्ग जस्तो अघिल्तिरको रङ्ग"
-
-#: gtk/gtktexttag.c:218
-msgid "Text direction"
-msgstr "पाठ निर्देशन"
+#: gtk/gtktexttag.c:291
+#, fuzzy
+#| msgid "Foreground set"
+msgid "Foreground RGBA"
+msgstr "RGBA:"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:219
+#: gtk/gtktexttag.c:300
 msgid "Text direction, e.g. right-to-left or left-to-right"
 msgstr "पाठ निर्देशन,उदाहरण दाँयादेखि बाँयासम्म वा बाँयादेखि दाँयासम्म"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:268
+#: gtk/gtktexttag.c:349
 msgid "Font style as a PangoStyle, e.g. PANGO_STYLE_ITALIC"
 msgstr "पाङ्गो शैली जस्तो वर्ण शैली , उदाहरण पाङ्गो _शैली_ इटालिक"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:277
+#: gtk/gtktexttag.c:358
 msgid "Font variant as a PangoVariant, e.g. PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS"
 msgstr "प्याङ्गोविविधता जस्तो वर्ण विविधता , उदाहरण प्याङ्गो_विविधता_सानो_क्याप्स"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:286
+#: gtk/gtktexttag.c:367
 msgid ""
-"Font weight as an integer, see predefined values in PangoWeight; for "
-"example, PANGO_WEIGHT_BOLD"
-msgstr ""
-"पूर्णाङ्कका रूपमा वर्णको भार । उदाहरणका लागि प्याङ्गो_भार_गाढा; प्याङ्गो भारमा पूर्व "
-"परिभाषित मान"
+"Font weight as an integer, see predefined values in PangoWeight; for example, "
+"PANGO_WEIGHT_BOLD"
+msgstr "पूर्णाङ्कका रूपमा वर्णको भार । उदाहरणका लागि प्याङ्गो_भार_गाढा; प्याङ्गो भारमा पूर्व परिभाषित मान"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:297
+#: gtk/gtktexttag.c:378
 msgid "Font stretch as a PangoStretch, e.g. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
 msgstr "प्याङ्गो तन्काइ जस्तो वर्ण तन्काइ , "
 
-#: gtk/gtktexttag.c:306
+#: gtk/gtktexttag.c:387
 msgid "Font size in Pango units"
 msgstr "प्याङ्गो समूहभित्र वर्णको आकार"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:316
+#: gtk/gtktexttag.c:397
 msgid ""
-"Font size as a scale factor relative to the default font size. This properly "
-"adapts to theme changes etc. so is recommended. Pango predefines some scales "
-"such as PANGO_SCALE_X_LARGE"
+"Font size as a scale factor relative to the default font size. This properly adapts to theme "
+"changes etc. so is recommended. Pango predefines some scales such as PANGO_SCALE_X_LARGE"
 msgstr ""
-"पूर्वनिर्धारित वर्ण आकारका रूपमा तत्व मापन सम्बन्धी वर्णको आकार । यो विशेषताले ती "
-"वर्णहरूको परिवर्तन आदिलाई ग्रहण गर्ने हुनाले सिफारिस गरिन्छ । प्याङ्गोले केही मापनलाई "
-"प्याङ्गो_मापन_एक्स_ठूलोको रूपमा पूर्वपरिभाषित गर्छ"
+"पूर्वनिर्धारित वर्ण आकारका रूपमा तत्व मापन सम्बन्धी वर्णको आकार । यो विशेषताले ती वर्णहरूको परिवर्तन आदिलाई 
"
+"ग्रहण गर्ने हुनाले सिफारिस गरिन्छ । प्याङ्गोले केही मापनलाई प्याङ्गो_मापन_एक्स_ठूलोको रूपमा पूर्वपरिभाषित 
गर्छ"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:336 gtk/gtktextview.c:686
+#: gtk/gtktexttag.c:417 gtk/gtktextview.c:838
 msgid "Left, right, or center justification"
 msgstr "दायाँ, बायाँ वा बीचको मिलान"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:355
+#: gtk/gtktexttag.c:436
 msgid ""
-"The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
-"when rendering the text. If not set, an appropriate default will be used."
+"The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint when rendering the "
+"text. If not set, an appropriate default will be used."
 msgstr ""
-"यो भाषा आईएसओ संकेतका रूपमा पाठ भएको भाषा हो । पाठको भाषान्तरण क्रममा प्याङ्गोले "
-"यसलाई इसाराका रूपमा प्रयोग गर्नसक्छ । यदि सेट भएको छैन भने एक मिल्दो पूर्वनिर्धारित "
-"प्रयोग गरिनेछ।"
+"यो भाषा आईएसओ संकेतका रूपमा पाठ भएको भाषा हो । पाठको भाषान्तरण क्रममा प्याङ्गोले यसलाई इसाराका रूपमा "
+"प्रयोग गर्नसक्छ । यदि सेट भएको छैन भने एक मिल्दो पूर्वनिर्धारित प्रयोग गरिनेछ।"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:362
+#: gtk/gtktexttag.c:443
 msgid "Left margin"
 msgstr "देब्रे किनार"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:363 gtk/gtktextview.c:695
+#: gtk/gtktexttag.c:444 gtk/gtktextview.c:859
 msgid "Width of the left margin in pixels"
 msgstr "पिक्सलभित्र देब्रेकिनारको चौडाइ"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:372
+#: gtk/gtktexttag.c:453
 msgid "Right margin"
 msgstr "दाहिने किनार"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:373 gtk/gtktextview.c:705
+#: gtk/gtktexttag.c:454 gtk/gtktextview.c:879
 msgid "Width of the right margin in pixels"
 msgstr "पिक्सलभित्र दाहिनेकिनारको चौडाइ"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:383 gtk/gtktextview.c:714
+#: gtk/gtktexttag.c:464 gtk/gtktextview.c:928
 msgid "Indent"
 msgstr "हरफ मिलाउनु"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:384 gtk/gtktextview.c:715
+#: gtk/gtktexttag.c:465 gtk/gtktextview.c:929
 msgid "Amount to indent the paragraph, in pixels"
 msgstr "पिक्सलहरुभित्र अनुच्छेदको हरफ मिलाउनलाई मात्रा"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:395
-#, fuzzy
+#: gtk/gtktexttag.c:476
 msgid ""
-"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative) "
-"in Pango units"
+"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative) in Pango units"
 msgstr "पिक्सेलमा पाठको अफसेटमाथि (वृद्धिक्रम नकारात्मक छ भने धाररेखामुनि) आधार रेखा"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:404
+#: gtk/gtktexttag.c:485
 msgid "Pixels above lines"
 msgstr "रेखाहरुमाथि पिक्सल"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:405 gtk/gtktextview.c:639
+#: gtk/gtktexttag.c:486 gtk/gtktextview.c:797
 msgid "Pixels of blank space above paragraphs"
 msgstr "अनुच्छेदहरुको माथि खालि ठाउँको पिक्सल "
 
-#: gtk/gtktexttag.c:414
+#: gtk/gtktexttag.c:495
 msgid "Pixels below lines"
 msgstr "रेखाहरुको तल पिक्सलहरु "
 
-#: gtk/gtktexttag.c:415 gtk/gtktextview.c:649
+#: gtk/gtktexttag.c:496 gtk/gtktextview.c:805
 msgid "Pixels of blank space below paragraphs"
 msgstr "अनुच्छेदहरुको तल खालि ठाँउहरुको पिक्सलहरु"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:424
+#: gtk/gtktexttag.c:505
 msgid "Pixels inside wrap"
 msgstr "लपेटभित्र पिक्सलहरु"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:425 gtk/gtktextview.c:659
+#: gtk/gtktexttag.c:506 gtk/gtktextview.c:813
 msgid "Pixels of blank space between wrapped lines in a paragraph"
 msgstr "एउटा अनुच्छेदभित्र लपेटिएको रेखाहरुबीचमा खालिठाउँहरुको पिक्सल"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:452 gtk/gtktextview.c:677
-msgid ""
-"Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries"
-msgstr "शब्द सीमा वा वर्ण सीमामा लाईनहरू कहिल्यै पनि लपेट्न हुँदैन "
+#: gtk/gtktexttag.c:544
+#, fuzzy
+#| msgid "Underline"
+msgid "Underline RGBA"
+msgstr "अधोरेखा"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:461 gtk/gtktextview.c:724
-msgid "Tabs"
-msgstr "ट्याबहरु"
+#: gtk/gtktexttag.c:545
+#, fuzzy
+#| msgid "Style of underline for this text"
+msgid "Color of underline for this text"
+msgstr "यो पाठको लागि कचहरुको शैली "
+
+#: gtk/gtktexttag.c:560
+#, fuzzy
+#| msgid "Strikethrough"
+msgid "Strikethrough RGBA"
+msgstr "RGBA:"
+
+#: gtk/gtktexttag.c:561
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether to strike through the text"
+msgid "Color of strikethrough for this text"
+msgstr "अक्षरलाई बीचमा काटनु"
+
+#: gtk/gtktexttag.c:569 gtk/gtktextview.c:829
+msgid "Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries"
+msgstr "शब्द सीमा वा वर्ण सीमामा लाईनहरू कहिल्यै पनि लपेट्न हुँदैन "
 
-#: gtk/gtktexttag.c:462 gtk/gtktextview.c:725
+#: gtk/gtktexttag.c:579 gtk/gtktextview.c:937
 msgid "Custom tabs for this text"
 msgstr "यो पाठको लागि प्रचलित ट्याबहरु"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:480
+#: gtk/gtktexttag.c:597
 msgid "Invisible"
 msgstr "अदृश्य"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:481
-#, fuzzy
+#: gtk/gtktexttag.c:598
 msgid "Whether this text is hidden."
-msgstr "जहाँ यो ट्यागले बृद्दिलाई असर गर्छ"
+msgstr "या यो पाठ लुकेको छ कि।"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:495
-#, fuzzy
+#: gtk/gtktexttag.c:612
 msgid "Paragraph background color name"
-msgstr "कोठाको पृष्ठभूमिको रङ्गको नाम"
+msgstr "अनुच्छेद पृष्ठभूमिको रङको नाम"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:496
-#, fuzzy
+#: gtk/gtktexttag.c:613
 msgid "Paragraph background color as a string"
-msgstr "सूत्र जस्तो पृष्ठभूमिको रङ्ग"
+msgstr "स्ट्रिङ जस्तो अनुच्छेद पृष्ठभूमिको रङ"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:511
-#, fuzzy
+#: gtk/gtktexttag.c:629
 msgid "Paragraph background color"
-msgstr "कोठाको पृष्ठभूमिको रङ्ग"
+msgstr "अनुच्छेद पृष्ठभूमिको रङ"
+
+#: gtk/gtktexttag.c:630
+#, fuzzy
+msgid "Paragraph background color as a GdkColor"
+msgstr "जीडीके रङका रूपमा अनुच्छेद पृष्ठभूमिको रङ (संभवतः नछुट्याइएको)"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:512
+#: gtk/gtktexttag.c:644
 #, fuzzy
-msgid "Paragraph background color as a (possibly unallocated) GdkColor"
-msgstr "जीडीके रङ्गका रूपमा पृष्टभूमि रङ्ग (संभवतः नछुट्याइएको)"
+msgid "Paragraph background RGBA"
+msgstr "अनुच्छेद पृष्ठभूमिको रङ"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:530
+#: gtk/gtktexttag.c:645
+#, fuzzy
+msgid "Paragraph background RGBA as a GdkRGBA"
+msgstr "स्ट्रिङ जस्तो अनुच्छेद पृष्ठभूमिको रङ"
+
+#: gtk/gtktexttag.c:662
+#, fuzzy
+msgid "Fallback"
+msgstr "फलब्याक विन्डो म्यानेजर (हटाइएको)"
+
+#: gtk/gtktexttag.c:663
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the action is enabled."
+msgid "Whether font fallback is enabled."
+msgstr "जहाँ कार्य समूह सक्रिय छ"
+
+#: gtk/gtktexttag.c:677
+#, fuzzy
+msgid "Letter Spacing"
+msgstr "लाइन खालीस्थान समायोजन गर्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtktexttag.c:678
+#, fuzzy
+msgid "Extra spacing between graphemes"
+msgstr "पाइला बटनहरु र औंलाको बीचको खालीठाउँ"
+
+#: gtk/gtktexttag.c:692
+#, fuzzy
+#| msgid "Font stretch"
+msgid "Font Features"
+msgstr "विशेषता:"
+
+#: gtk/gtktexttag.c:693
+#, fuzzy
+msgid "OpenType Font Features to use"
+msgstr "खुल्ला लिपि"
+
+#: gtk/gtktexttag.c:711
+#, fuzzy
 msgid "Margin Accumulates"
-msgstr ""
+msgstr "सीमान्त"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:531
+#: gtk/gtktexttag.c:712
+#, fuzzy
 msgid "Whether left and right margins accumulate."
-msgstr ""
+msgstr "स्तम्भ रूपरेखाहरू दायाँ कि बायाँ प्रदर्शन गर्ने टगल गर्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:544
+#: gtk/gtktexttag.c:725
 msgid "Background full height set"
 msgstr "पृष्ठभूमिको पूर्ण उचाइ मिल्यो"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:545
+#: gtk/gtktexttag.c:726
 msgid "Whether this tag affects background height"
 msgstr "जहाँ यो ट्यागले पृष्ठभूमिको उचाइलाई असर गर्छ "
 
-#: gtk/gtktexttag.c:584
+#: gtk/gtktexttag.c:765
 msgid "Justification set"
 msgstr "समर्थन  समूह"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:585
+#: gtk/gtktexttag.c:766
 msgid "Whether this tag affects paragraph justification"
 msgstr "जब यो ट्यागले अनुच्छेद समर्थनलाई असर पार्छ"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:592
+#: gtk/gtktexttag.c:773
 msgid "Left margin set"
 msgstr "बायाँ सीमा मिलान"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:593
+#: gtk/gtktexttag.c:774
 msgid "Whether this tag affects the left margin"
 msgstr "जब यो ट्यागले बायाँ सीमालाई असर पार्छ"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:596
+#: gtk/gtktexttag.c:777
 msgid "Indent set"
 msgstr "हरफ मिलान "
 
-#: gtk/gtktexttag.c:597
+#: gtk/gtktexttag.c:778
 msgid "Whether this tag affects indentation"
 msgstr "यो ट्यागले जहाँ दाँतिलाई असर गर्छ"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:604
+#: gtk/gtktexttag.c:785
 msgid "Pixels above lines set"
 msgstr "मिलेका रेखाहरुको माथि पिक्सलहरु"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:605 gtk/gtktexttag.c:609
+#: gtk/gtktexttag.c:786 gtk/gtktexttag.c:790
 msgid "Whether this tag affects the number of pixels above lines"
 msgstr "जहाँ यो ट्यागले रेखाहरुको माथि पिक्सलहरुको संख्यालाई असर गर्छ"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:608
+#: gtk/gtktexttag.c:789
 msgid "Pixels below lines set"
 msgstr "मिलेका रेखाहरुको तल पिक्सलहरु"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:612
+#: gtk/gtktexttag.c:793
 msgid "Pixels inside wrap set"
 msgstr "लपेटाई समूहभित्रका पिक्सेलहरू"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:613
+#: gtk/gtktexttag.c:794
 msgid "Whether this tag affects the number of pixels between wrapped lines"
 msgstr "जब यो ट्यागले लपेटिएका रेखाहरुबीच पिक्सेलहरुको संख्यालाई असर गर्छ"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:620
+#: gtk/gtktexttag.c:801
 msgid "Right margin set"
 msgstr "दाहिने किनार मिलान"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:621
+#: gtk/gtktexttag.c:802
 msgid "Whether this tag affects the right margin"
 msgstr "जहा यो ट्यागले दाहिने किनारला‍इ असर गर्छ"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:628
+#: gtk/gtktexttag.c:816
+#, fuzzy
+#| msgid "Underline set"
+msgid "Underline RGBA set"
+msgstr "कच मिलाउ"
+
+#: gtk/gtktexttag.c:817
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether this tag affects underlining"
+msgid "Whether this tag affects underlining color"
+msgstr "जहाँ यो ट्यागले कचलाई असर गर्छ"
+
+#: gtk/gtktexttag.c:827
+#, fuzzy
+#| msgid "Strikethrough set"
+msgid "Strikethrough RGBA set"
+msgstr "अक्षरलाई बीचबाट काटने मिलाउ"
+
+#: gtk/gtktexttag.c:828
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether this tag affects strikethrough"
+msgid "Whether this tag affects strikethrough color"
+msgstr "जहाँ यो ट्यागले अक्षरलाई बीचबाट काटने लाई असर गर्छ"
+
+#: gtk/gtktexttag.c:831
 msgid "Wrap mode set"
 msgstr "लपेट्ने मोडको समूह"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:629
+#: gtk/gtktexttag.c:832
 msgid "Whether this tag affects line wrap mode"
 msgstr "जब यो ट्यागले लाईन लपेटाइ मोडलाई असर पार्छ"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:632
+#: gtk/gtktexttag.c:835
 msgid "Tabs set"
 msgstr "ट्याबहरु मिलान"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:633
+#: gtk/gtktexttag.c:836
 msgid "Whether this tag affects tabs"
 msgstr "जब यो ट्यागले ट्याबलाई असर पार्छ"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:636
+#: gtk/gtktexttag.c:839
 msgid "Invisible set"
 msgstr "अदृश्य समूह"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:637
+#: gtk/gtktexttag.c:840
 msgid "Whether this tag affects text visibility"
 msgstr "जब यो ट्यागले पाठको दृश्यात्मकतालाई असर पार्छ"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:640
-#, fuzzy
+#: gtk/gtktexttag.c:843
 msgid "Paragraph background set"
-msgstr "कोठाको पृष्ठभूमि मिलाउ"
+msgstr "अनुच्छेदको को पृष्ठभूमि सेट"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:641
-#, fuzzy
+#: gtk/gtktexttag.c:844
 msgid "Whether this tag affects the paragraph background color"
-msgstr "जहाँ यो ट्यागले पृष्ठभूमिको रङ्गलाई असर गर्छ"
+msgstr "जब ट्यागले पृष्ठभूमिको रङलाई असर गर्दछ"
+
+#: gtk/gtktexttag.c:847
+#, fuzzy
+#| msgid "Cell background set"
+msgid "Fallback set"
+msgstr "सङ्केतन पछाउनुहोस्"
+
+#: gtk/gtktexttag.c:848
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether this tag affects the font family"
+msgid "Whether this tag affects font fallback"
+msgstr "यस ट्यागले फन्ट शैलीमा असर पार्छ या पार्दैन"
+
+#: gtk/gtktexttag.c:851
+#, fuzzy
+#| msgid "Left margin set"
+msgid "Letter spacing set"
+msgstr "लाइन खालीस्थान समायोजन गर्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtktexttag.c:852
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether this tag affects the left margin"
+msgid "Whether this tag affects letter spacing"
+msgstr "जहाँ यो ट्यागले अक्षरलाई बीचबाट काटने लाई असर गर्छ"
+
+#: gtk/gtktexttag.c:855
+#, fuzzy
+#| msgid "Font stretch set"
+msgid "Font features set"
+msgstr "वर्णको परिवार मिलाउ"
+
+#: gtk/gtktexttag.c:856
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether this tag affects tabs"
+msgid "Whether this tag affects font features"
+msgstr "यस ट्यागले फन्ट शैलीमा असर पार्छ या पार्दैन"
 
-#: gtk/gtktextview.c:638
+#: gtk/gtktextview.c:796
 msgid "Pixels Above Lines"
 msgstr "लाईनमाथिका पिक्सेलहरू"
 
-#: gtk/gtktextview.c:648
+#: gtk/gtktextview.c:804
 msgid "Pixels Below Lines"
 msgstr "लाईन मुनिका पिक्सेलहरू"
 
-#: gtk/gtktextview.c:658
+#: gtk/gtktextview.c:812
 msgid "Pixels Inside Wrap"
 msgstr "लपेटाईभित्रका पिक्सेलहरू"
 
-#: gtk/gtktextview.c:676
+#: gtk/gtktextview.c:828
 msgid "Wrap Mode"
 msgstr "लपेट्ने मोड"
 
-#: gtk/gtktextview.c:694
+#: gtk/gtktextview.c:858
 msgid "Left Margin"
 msgstr "बायाँ किनारा"
 
-#: gtk/gtktextview.c:704
+#: gtk/gtktextview.c:878
 msgid "Right Margin"
 msgstr "दायाँ किनारा"
 
-#: gtk/gtktextview.c:732
+#: gtk/gtktextview.c:899
+#, fuzzy
+#| msgid "Margin"
+msgid "Top Margin"
+msgstr "पूर्वनिर्धारित माथिल्लो सीमान्त"
+
+#: gtk/gtktextview.c:900
+#, fuzzy
+#| msgid "Width of the left margin in pixels"
+msgid "Height of the top margin in pixels"
+msgstr "सीमान्त (पिक्सेल)"
+
+#: gtk/gtktextview.c:920
+#, fuzzy
+#| msgid "Bottom Padding"
+msgid "Bottom Margin"
+msgstr "पूर्वनिर्धारित तल्लो सीमान्त"
+
+#: gtk/gtktextview.c:921
+#, fuzzy
+#| msgid "Width of the left margin in pixels"
+msgid "Height of the bottom margin in pixels"
+msgstr "सीमान्त (पिक्सेल)"
+
+#: gtk/gtktextview.c:944
 msgid "Cursor Visible"
 msgstr "कर्सर देखिने"
 
-#: gtk/gtktextview.c:733
+#: gtk/gtktextview.c:945
 msgid "If the insertion cursor is shown"
 msgstr "यदि घुसार्ने कर्सर देखाइन्छ भने"
 
-#: gtk/gtktextview.c:740
+#: gtk/gtktextview.c:952
 msgid "Buffer"
 msgstr "अस्थायी स्मृति"
 
-#: gtk/gtktextview.c:741
+#: gtk/gtktextview.c:953
 msgid "The buffer which is displayed"
 msgstr "देखाइएको अस्थायी स्मृति"
 
-#: gtk/gtktextview.c:749
+#: gtk/gtktextview.c:961
 msgid "Whether entered text overwrites existing contents"
 msgstr "यदि प्रविष्टि गरिएको पाठले भइरहेको विषयवस्तुमाथि लेख्नु छभने"
 
-#: gtk/gtktextview.c:756
+#: gtk/gtktextview.c:968
 msgid "Accepts tab"
 msgstr "ट्याब स्वीकृत "
 
-#: gtk/gtktextview.c:757
+#: gtk/gtktextview.c:969
 msgid "Whether Tab will result in a tab character being entered"
 msgstr "ट्याब वर्ण प्रविष्टिक्रममा ट्याबले नै परिणाम दिन्छ भने"
 
-#: gtk/gtktextview.c:786
+#: gtk/gtktextview.c:1057
+msgid "Monospace"
+msgstr "मोनोस्पेस"
+
+#: gtk/gtktextview.c:1058
+#, fuzzy
+msgid "Whether to use a monospace font"
+msgstr "प्रणाली फन्ट प्रयोग गर्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtktextview.c:1076
 msgid "Error underline color"
 msgstr "कच रङ्गमा गल्ती"
 
-#: gtk/gtktextview.c:787
+#: gtk/gtktextview.c:1077
 msgid "Color with which to draw error-indication underlines"
 msgstr "गल्ती सूचक कच खिच्नलाई रङ्ग"
 
-#: gtk/gtktoggleaction.c:118
-msgid "Create the same proxies as a radio action"
-msgstr "अनुपात कार्यका रूपमा उस्तै प्रतिनिधिको निर्माण गर्नुस्"
-
-#: gtk/gtktoggleaction.c:119
-msgid "Whether the proxies for this action look like radio action proxies"
-msgstr "यो कार्यलाई प्रतिनिधि कार्य अनुपातका रूपमा देखाउनु छ भने"
-
-#: gtk/gtktoggleaction.c:134
-#, fuzzy
-msgid "Whether the toggle action should be active"
-msgstr "टगल बटन दबाउनु पर्ने हो कि होइन"
-
-#: gtk/gtktogglebutton.c:116 gtk/gtktoggletoolbutton.c:113
+#: gtk/gtktogglebutton.c:186 gtk/gtktoggletoolbutton.c:131
 #, fuzzy
 msgid "If the toggle button should be pressed in"
 msgstr "टगल बटन दबाउनु पर्ने हो कि होइन"
 
-#: gtk/gtktogglebutton.c:124
+#: gtk/gtktogglebutton.c:193
 msgid "If the toggle button is in an \"in between\" state"
 msgstr "टगल बटन \"बीचमा\" स्थितिक हो भने"
 
-#: gtk/gtktogglebutton.c:131
+#: gtk/gtktogglebutton.c:199
 msgid "Draw Indicator"
 msgstr "सूचकलाई खिच/तान"
 
-#: gtk/gtktogglebutton.c:132
+#: gtk/gtktogglebutton.c:200
 msgid "If the toggle part of the button is displayed"
 msgstr "यदि बटनको टगल भाग देखाउनु छभने"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:465 gtk/gtktoolpalette.c:1033
+#: gtk/gtktoolbar.c:530 gtk/gtktoolpalette.c:995
 msgid "Toolbar Style"
 msgstr "औजारबार पद्धति"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:466
+#: gtk/gtktoolbar.c:531
 msgid "How to draw the toolbar"
 msgstr "औजारबार कसरी खिच्ने"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:473
+#: gtk/gtktoolbar.c:538
 msgid "Show Arrow"
 msgstr "तीर देखाउनुस्"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:474
+#: gtk/gtktoolbar.c:539
 msgid "If an arrow should be shown if the toolbar doesn't fit"
 msgstr "औजारबार नमिल्दा तीर देखाउनु छभने"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:495
+#: gtk/gtktoolbar.c:560
 #, fuzzy
 msgid "Size of icons in this toolbar"
-msgstr "पूर्वनिश्चित औजारबारमा छविचित्रको आकार"
+msgstr "उपकरणपट्टी प्रतिमा आकार"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:510 gtk/gtktoolpalette.c:1019
+#: gtk/gtktoolbar.c:575 gtk/gtktoolpalette.c:981
 #, fuzzy
 msgid "Icon size set"
-msgstr "वर्णको आकार मिलाउ"
+msgstr "छविचित्रको आकार"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:511 gtk/gtktoolpalette.c:1020
+#: gtk/gtktoolbar.c:576 gtk/gtktoolpalette.c:982
 #, fuzzy
 msgid "Whether the icon-size property has been set"
 msgstr "जहाँ कार्य समूह सक्रिय छ"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:520
+#: gtk/gtktoolbar.c:585
 msgid "Whether the item should receive extra space when the toolbar grows"
 msgstr "जब बस्तुले गि अतिरिक्त स्थान प्राप्त गर्नुछ उपकरणपट्टी वृद्धि हुन्छ भने"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:528 gtk/gtktoolitemgroup.c:1625
+#: gtk/gtktoolbar.c:593 gtk/gtktoolitemgroup.c:1691
 msgid "Whether the item should be the same size as other homogeneous items"
 msgstr "यदि आइटम अरू उस्तै प्रकारका रूपमा समान आकारको देखाउनुछ भने"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:535
+#: gtk/gtktoolbar.c:607
 msgid "Spacer size"
 msgstr "खालीगराउने साधनको आकार"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:536
+#: gtk/gtktoolbar.c:608
 msgid "Size of spacers"
 msgstr "खालीस्थानकर्ताको आकार"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:545
+#: gtk/gtktoolbar.c:626
 msgid "Amount of border space between the toolbar shadow and the buttons"
 msgstr "औजारबार छायाँ र बटनहरूका बीचको सीमाको खालीठाउँको मात्रा"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:553
+#: gtk/gtktoolbar.c:634
 #, fuzzy
 msgid "Maximum child expand"
-msgstr "शाखाको न्यूनतम चौडाइ"
+msgstr "बच्चाको ट्याब थपिन्छ कि थपिदैन"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:554
+#: gtk/gtktoolbar.c:635
 msgid "Maximum amount of space an expandable item will be given"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:562
+#: gtk/gtktoolbar.c:651
 msgid "Space style"
 msgstr "खालीस्थानको शैली"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:563
+#: gtk/gtktoolbar.c:652
 msgid "Whether spacers are vertical lines or just blank"
 msgstr "यदि खालीठाउँ-दाता उर्ध्वतलीय लाईन वा खाली छभने"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:570
+#: gtk/gtktoolbar.c:659
 msgid "Button relief"
 msgstr " बटन सहयोगी"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:571
+#: gtk/gtktoolbar.c:660
 msgid "Type of bevel around toolbar buttons"
 msgstr "औजारबार बटनको वरिपरि कोण नाप्ने यन्त्रको प्रकार"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:578
+#: gtk/gtktoolbar.c:676
 msgid "Style of bevel around the toolbar"
 msgstr "औजारबारको वरिपरि कोण नाप्ने यन्त्रको शैली"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:203
+#: gtk/gtktoolbutton.c:244
 msgid "Text to show in the item."
 msgstr "आइटम देखाउनला लागि पाठ"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:210
+#: gtk/gtktoolbutton.c:251
 msgid ""
-"If set, an underline in the label property indicates that the next character "
-"should be used for the mnemonic accelerator key in the overflow menu"
+"If set, an underline in the label property indicates that the next character should be used "
+"for the mnemonic accelerator key in the overflow menu"
 msgstr ""
-"यदि मिलाईएको छ भने छापकव मुनि कच देखाउँछ र अर्को वर्ण अति बहन मेनुमा द्रूतसञ्चालकको "
-"स्मृतिसहायक टीकाको प्रयोगगर्न सकिन्छ"
+"यदि मिलाईएको छ भने छापकव मुनि कच देखाउँछ र अर्को वर्ण अति बहन मेनुमा द्रूतसञ्चालकको स्मृतिसहायक टीकाको "
+"प्रयोगगर्न सकिन्छ"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:217
+#: gtk/gtktoolbutton.c:258
 msgid "Widget to use as the item label"
 msgstr "आइटम छापका रूपमा प्रयोग हुने औजार"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:223
+#: gtk/gtktoolbutton.c:269
 msgid "Stock Id"
 msgstr "संग्रहित आईडी"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:224
+#: gtk/gtktoolbutton.c:270
 msgid "The stock icon displayed on the item"
 msgstr "आइटममा देखिएको संग्रहित छविचित्र"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:240
-#, fuzzy
-msgid "Icon name"
-msgstr "प्रतिमाको नाम"
-
-#: gtk/gtktoolbutton.c:241
-#, fuzzy
+#: gtk/gtktoolbutton.c:288
 msgid "The name of the themed icon displayed on the item"
-msgstr "आइटममा देखिएको संग्रहित छविचित्र"
+msgstr "वस्तुमा प्रदर्शन भएको विषयवस्तु प्रतिमाको नाम"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:247
+#: gtk/gtktoolbutton.c:294
 msgid "Icon widget"
 msgstr "चिन्हरुपि औजार"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:248
+#: gtk/gtktoolbutton.c:295
 msgid "Icon widget to display in the item"
 msgstr "आइटममा देखाउने छविचित्र औजार "
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:261
+#: gtk/gtktoolbutton.c:311
 #, fuzzy
 msgid "Icon spacing"
-msgstr "पंक्तिको स्पेसिङ:"
+msgstr "दूरी (अन्तराल):"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:262
+#: gtk/gtktoolbutton.c:312
 #, fuzzy
 msgid "Spacing in pixels between the icon and label"
 msgstr "पाइला बटनहरु र औंलाको बीचको खालीठाउँ"
 
-#: gtk/gtktoolitem.c:201
+#: gtk/gtktoolitem.c:194
 msgid ""
-"Whether the toolbar item is considered important. When TRUE, toolbar buttons "
-"show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode"
-msgstr ""
-"औजारबार आइटमलाई महत्व दिँदा ठीक छभने औजारबार बटनले जीटीके_औजारबार_दवै_समतलीय मोडमा "
-"पाठ देखाउँछ"
+"Whether the toolbar item is considered important. When TRUE, toolbar buttons show text in "
+"GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode"
+msgstr "औजारबार आइटमलाई महत्व दिँदा ठीक छभने औजारबार बटनले जीटीके_औजारबार_दवै_समतलीय मोडमा पाठ देखाउँछ"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1572
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1642
 #, fuzzy
 msgid "The human-readable title of this item group"
 msgstr "विण्डोको शीर्षक"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1579
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1649
 #, fuzzy
 msgid "A widget to display in place of the usual label"
 msgstr "सामान्य खाका छापको स्थानमा देखाइने औजार"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1585
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1655
+#, fuzzy
 msgid "Collapsed"
-msgstr ""
+msgstr "संक्षिप्त गरियो"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1586
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1656
 #, fuzzy
 msgid "Whether the group has been collapsed and items are hidden"
 msgstr "जब उपशाखा औजार दृश्यात्मक बनाउन वृद्धिकारक खोलिएको हुन्छ"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1592
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1662
 #, fuzzy
 msgid "ellipsize"
 msgstr "दीर्घबृत्ताकार"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1593
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1663
 msgid "Ellipsize for item group headers"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1599
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1669
 #, fuzzy
 msgid "Header Relief"
-msgstr "शीर्षक क्लिकगर्न योग्य छ"
+msgstr "आराम:"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1600
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1670
 #, fuzzy
 msgid "Relief of the group header button"
-msgstr "स्तम्भ शीर्षक बटन देखाउनुस्"
+msgstr " बटन सहयोगी"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1615
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1683
 #, fuzzy
 msgid "Header Spacing"
-msgstr "बाँया गद्दा"
+msgstr "हेडेर"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1616
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1684
 #, fuzzy
 msgid "Spacing between expander arrow and caption"
 msgstr "वृद्धिकारक बाँणको वरिपरिको ठाँउ"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1632
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1698
 #, fuzzy
 msgid "Whether the item should receive extra space when the group grows"
 msgstr "जब बस्तुले गि अतिरिक्त स्थान प्राप्त गर्नुछ उपकरणपट्टी वृद्धि हुन्छ भने"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1639
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1705
 #, fuzzy
 msgid "Whether the item should fill the available space"
 msgstr "जहाँ शाखाहरु सबै उस्तै प्रकारको हुन सक्छ"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1645
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1711
+#, fuzzy
 msgid "New Row"
-msgstr ""
+msgstr "पङ्क्ति:"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1646
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1712
 #, fuzzy
 msgid "Whether the item should start a new row"
 msgstr "जब च्यात्ने क्षमता भएको मेनु आइटमहरू मेनुमा थप्न सकिन्छ "
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1653
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1719
 #, fuzzy
 msgid "Position of the item within this group"
 msgstr "मापकमा चिन्हको स्थिति"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:1004
+#: gtk/gtktoolpalette.c:966
 #, fuzzy
 msgid "Size of icons in this tool palette"
-msgstr "पूर्वनिश्चित औजारबारमा छविचित्रको आकार"
+msgstr "लन्चरमा देखिने आइकनका आकार ।"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:1034
+#: gtk/gtktoolpalette.c:996
 #, fuzzy
 msgid "Style of items in the tool palette"
-msgstr "औजारबारको वरिपरि कोण नाप्ने यन्त्रको शैली"
+msgstr "यसमा वस्तुहरू देखाउन डकबार शैली"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:1050
+#: gtk/gtktoolpalette.c:1012
+#, fuzzy
 msgid "Exclusive"
-msgstr ""
+msgstr "वस्तु अनन्य लिङ्क गरिएको सेट गर्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:1051
+#: gtk/gtktoolpalette.c:1013
 #, fuzzy
 msgid "Whether the item group should be the only expanded at a given time"
 msgstr "जब च्यात्ने क्षमता भएको मेनु आइटमहरू मेनुमा थप्न सकिन्छ "
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:1066
+#: gtk/gtktoolpalette.c:1028
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Whether the item group should receive extra space when the palette grows"
-msgstr "जब मूलको वृद्धि हुन्छ उपशाखाले अतिरिक्त खालीस्थान प्राप्त गर्दछ "
+msgid "Whether the item group should receive extra space when the palette grows"
+msgstr "जब बस्तुले गि अतिरिक्त स्थान प्राप्त गर्नुछ उपकरणपट्टी वृद्धि हुन्छ भने"
 
-#: gtk/gtktrayicon-x11.c:134
+#: gtk/gtktreemenu.c:265
 #, fuzzy
-msgid "Foreground color for symbolic icons"
-msgstr "सूत्र जस्तो दृष्य जगतको रङ्ग"
+#| msgid "TreeView Model"
+msgid "TreeMenu model"
+msgstr "नमूना:"
 
-#: gtk/gtktrayicon-x11.c:141
+#: gtk/gtktreemenu.c:266
 #, fuzzy
-msgid "Error color"
-msgstr "कर्सर रङ्ग"
+#| msgid "The model for the tree view"
+msgid "The model for the tree menu"
+msgstr "उर्ध्व दृश्यका लागि ढाँचा"
 
-#: gtk/gtktrayicon-x11.c:142
-msgid "Error color for symbolic icons"
+#: gtk/gtktreemenu.c:288
+#, fuzzy
+msgid "TreeMenu root row"
+msgstr "पङ्क्ति:"
+
+#: gtk/gtktreemenu.c:289
+msgid "The TreeMenu will display children of the specified root"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtktrayicon-x11.c:149
+#: gtk/gtktreemenu.c:322
 #, fuzzy
-msgid "Warning color"
-msgstr "पृष्ठभूमिको रङ्ग"
+#| msgid "Tearoff Title"
+msgid "Tearoff"
+msgstr "मेनुहरूमा टियरअफ छ"
 
-#: gtk/gtktrayicon-x11.c:150
-msgid "Warning color for symbolic icons"
-msgstr ""
+#: gtk/gtktreemenu.c:323
+#, fuzzy
+msgid "Whether the menu has a tearoff item"
+msgstr "या तलराख्ने सँग टियर अफ मेनु प्रकार हुनुपर्दछ।"
 
-#: gtk/gtktrayicon-x11.c:157
+#: gtk/gtktreemenu.c:339
 #, fuzzy
-msgid "Success color"
-msgstr "कर्सर रङ्ग"
+#| msgid "Wrap width"
+msgid "Wrap Width"
+msgstr "चौडाइ कस"
 
-#: gtk/gtktrayicon-x11.c:158
-msgid "Success color for symbolic icons"
-msgstr ""
+#: gtk/gtktreemenu.c:340
+#, fuzzy
+msgid "Wrap width for laying out items in a grid"
+msgstr "मोहडा-आकृति दिइएका एकाईहरू लपेट्ने चौडाई"
 
-#: gtk/gtktrayicon-x11.c:166
+#: gtk/gtktreemodelfilter.c:532
 #, fuzzy
-msgid "Padding that should be put around icons in the tray"
-msgstr "जहा सीमारेखा देखाइन सकिन्थ्यो वा सकिन्नथ्यो"
+#| msgid "The selection mode"
+msgid "The child model"
+msgstr "शाखा"
+
+#: gtk/gtktreemodelfilter.c:533
+#, fuzzy
+#| msgid "The model for the tree view"
+msgid "The model for the filtermodel to filter"
+msgstr "फिल्टर गर्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtktreemodelfilter.c:540
+#, fuzzy
+msgid "The virtual root"
+msgstr "फाइल ब्राउजर अवास्तविक मूल डाइरेक्टरी"
+
+#: gtk/gtktreemodelfilter.c:541
+msgid "The virtual root (relative to the child model) for this filtermodel"
+msgstr ""
 
-#: gtk/gtktreemodelsort.c:278
+#: gtk/gtktreemodelsort.c:484
 msgid "TreeModelSort Model"
 msgstr "उर्ध्व मोडेलक्रमको मोडेल "
 
-#: gtk/gtktreemodelsort.c:279
+#: gtk/gtktreemodelsort.c:485
 msgid "The model for the TreeModelSort to sort"
 msgstr "उर्ध्व मोडेलक्रमबद्धताका लागि मोडेल"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:563
+#: gtk/gtktreeview.c:1033
 msgid "TreeView Model"
 msgstr "रूख प्रकारको ढाँचा"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:564
+#: gtk/gtktreeview.c:1034
 msgid "The model for the tree view"
 msgstr "उर्ध्व दृश्यका लागि ढाँचा"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:572
-msgid "Horizontal Adjustment for the widget"
-msgstr "औजारका लागि समतलीय मिलान"
-
-#: gtk/gtktreeview.c:580
-msgid "Vertical Adjustment for the widget"
-msgstr "औजारका लागि उर्ध्वतलीय मिलान"
-
-#: gtk/gtktreeview.c:587
+#: gtk/gtktreeview.c:1040
 msgid "Headers Visible"
 msgstr "दृष्य योग्य हेडरहरू"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:588
+#: gtk/gtktreeview.c:1041
 msgid "Show the column header buttons"
 msgstr "स्तम्भ शीर्षक बटन देखाउनुस्"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:595
+#: gtk/gtktreeview.c:1047
 msgid "Headers Clickable"
 msgstr "शीर्षक क्लिकगर्न योग्य छ"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:596
+#: gtk/gtktreeview.c:1048
 msgid "Column headers respond to click events"
 msgstr "स्तम्भ शक्षर्षकले घटकमा क्लिक गर्न अनुमति दिन्छ"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:603
+#: gtk/gtktreeview.c:1054
 msgid "Expander Column"
 msgstr "विस्तारित स्तम्भ"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:604
+#: gtk/gtktreeview.c:1055
 msgid "Set the column for the expander column"
 msgstr "स्तम्भ वृद्धिका लागि स्तम्भ समूह"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:619
+#: gtk/gtktreeview.c:1076
 msgid "Rules Hint"
 msgstr "नियमका लागि इसारा"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:620
+#: gtk/gtktreeview.c:1077
 msgid "Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors"
 msgstr "सोच इञ्जिनमा वैकल्पिक रङ्गको पंक्ति खिच्न इसारा जडान गर्नुस्"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:627
+#: gtk/gtktreeview.c:1083
 msgid "Enable Search"
 msgstr "खोज सक्रिय पार"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:628
+#: gtk/gtktreeview.c:1084
 msgid "View allows user to search through columns interactively"
 msgstr "दृश्यले प्रयोगकर्तालाई स्तम्भभित्रसम्म खोजिगर्न अनुमति दिन्छ"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:635
+#: gtk/gtktreeview.c:1090
 msgid "Search Column"
 msgstr "स्तम्भ खोज"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:636
+#: gtk/gtktreeview.c:1091
 #, fuzzy
 msgid "Model column to search through during interactive search"
 msgstr "सङ्केतद्वारा खोजीक्रमको मोडेल स्तम्भ "
 
-#: gtk/gtktreeview.c:656
+#: gtk/gtktreeview.c:1109
 msgid "Fixed Height Mode"
 msgstr "निश्चित उचाइको मोड"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:657
+#: gtk/gtktreeview.c:1110
 msgid "Speeds up GtkTreeView by assuming that all rows have the same height"
 msgstr "सवै पंक्तिको समान उचाई छ भन्ने मान्यतामा जीटीके उर्ध्व दृश्यको गति वृद्धि "
 
-#: gtk/gtktreeview.c:677
+#: gtk/gtktreeview.c:1129
 msgid "Hover Selection"
 msgstr "होवर चयन"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:678
+#: gtk/gtktreeview.c:1130
 msgid "Whether the selection should follow the pointer"
 msgstr "जब चयनमा सूचक अनुसार गर्नुपर्दछ"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:697
+#: gtk/gtktreeview.c:1148
 msgid "Hover Expand"
 msgstr "होवर ठूलो बनाउने"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:698
-msgid ""
-"Whether rows should be expanded/collapsed when the pointer moves over them"
+#: gtk/gtktreeview.c:1149
+msgid "Whether rows should be expanded/collapsed when the pointer moves over them"
 msgstr "जब पंक्तिहरू बढाउन/हराउनु पर्ने हुन्छ जहिले सूचक तिनीहरूबाट हट्दछ"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:712
+#: gtk/gtktreeview.c:1162
 #, fuzzy
 msgid "Show Expanders"
-msgstr "वृद्धि कारक छ"
+msgstr "इण्डेण्ट वृद्धिकारक"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:713
+#: gtk/gtktreeview.c:1163
 #, fuzzy
 msgid "View has expanders"
-msgstr "वृद्धि कारक छ"
+msgstr "इण्डेण्ट वृद्धिकारक"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:727
+#: gtk/gtktreeview.c:1176
+#, fuzzy
 msgid "Level Indentation"
-msgstr ""
+msgstr "इन्डेन्टेसन"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:728
+#: gtk/gtktreeview.c:1177
 msgid "Extra indentation for each level"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtktreeview.c:737
+#: gtk/gtktreeview.c:1184
 msgid "Rubber Banding"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtktreeview.c:738
+#: gtk/gtktreeview.c:1185
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Whether to enable selection of multiple items by dragging the mouse pointer"
+msgid "Whether to enable selection of multiple items by dragging the mouse pointer"
 msgstr "जब विविध फाइल चयन गर्न अनुमति मिल्छ"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:745
+#: gtk/gtktreeview.c:1191
 #, fuzzy
 msgid "Enable Grid Lines"
-msgstr "वाँण चिन्हहरु सक्षम छन्"
+msgstr "ग्रिड लाइनहरू"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:746
+#: gtk/gtktreeview.c:1192
 #, fuzzy
 msgid "Whether grid lines should be drawn in the tree view"
 msgstr "जहा सीमारेखा देखाइन सकिन्थ्यो वा सकिन्नथ्यो"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:754
+#: gtk/gtktreeview.c:1199
 #, fuzzy
 msgid "Enable Tree Lines"
-msgstr "वाँण चिन्हहरु सक्षम छन्"
+msgstr "लाइनहरू"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:755
+#: gtk/gtktreeview.c:1200
 #, fuzzy
 msgid "Whether tree lines should be drawn in the tree view"
 msgstr "जहा सीमारेखा देखाइन सकिन्थ्यो वा सकिन्नथ्यो"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:763
+#: gtk/gtktreeview.c:1207
 #, fuzzy
 msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the rows"
 msgstr "स्ट्रिङहरू भएको नमुनाकोा स्तम्भ "
 
-#: gtk/gtktreeview.c:785
+#: gtk/gtktreeview.c:1245
 msgid "Vertical Separator Width"
 msgstr "उर्ध्वतलीय विभाजकको चौडाई"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:786
+#: gtk/gtktreeview.c:1246
 msgid "Vertical space between cells. Must be an even number"
 msgstr "कोष्टहरूको बीचमा उर्ध्वतलीय खालीठाउँ जोडी नम्बरको हुनैपर्छ"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:794
+#: gtk/gtktreeview.c:1254
 msgid "Horizontal Separator Width"
 msgstr "समतलीय विभाजकको चौडाई"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:795
+#: gtk/gtktreeview.c:1255
 msgid "Horizontal space between cells. Must be an even number"
 msgstr "कोष्टहरूको बीचमा समतलीय खालीठाउँ जोडी नम्बरको हुनैपर्छ"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:803
+#: gtk/gtktreeview.c:1263
 msgid "Allow Rules"
 msgstr "नियमहरूको अनुमति"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:804
+#: gtk/gtktreeview.c:1264
 msgid "Allow drawing of alternating color rows"
 msgstr "वैकल्पिक रङ्गपंक्ति खिच्ने अनुमति"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:810
+#: gtk/gtktreeview.c:1270
 msgid "Indent Expanders"
 msgstr "इण्डेण्ट वृद्धिकारक"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:811
+#: gtk/gtktreeview.c:1271
 msgid "Make the expanders indented"
 msgstr "इच्छाइएको बृद्धिकर्ता बनाऊ"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:817
+#: gtk/gtktreeview.c:1277
 msgid "Even Row Color"
 msgstr "जोर पंक्तिको रङ्ग"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:818
+#: gtk/gtktreeview.c:1278
 msgid "Color to use for even rows"
 msgstr "जोर पंक्तिमा प्रयो हुने रङ्ग"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:824
+#: gtk/gtktreeview.c:1284
 msgid "Odd Row Color"
 msgstr "विजोर पंक्तिको रङ्ग"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:825
+#: gtk/gtktreeview.c:1285
 msgid "Color to use for odd rows"
 msgstr "विजोर पंक्तिका लागि प्रयोग हुने रङ्ग"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:831
+#: gtk/gtktreeview.c:1292
 #, fuzzy
 msgid "Grid line width"
-msgstr "चौडाइलाईनको संकेन्द्र"
+msgstr "रेखाको चौडाइ:"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:832
+#: gtk/gtktreeview.c:1293
 #, fuzzy
 msgid "Width, in pixels, of the tree view grid lines"
 msgstr "संकेन्द्रितविन्दु सूभक लाईनको चौडाई पिक्सेलमा"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:838
+#: gtk/gtktreeview.c:1299
 #, fuzzy
 msgid "Tree line width"
-msgstr "निश्चित गरिएको चौडाइ"
+msgstr "रेखाको चौडाइ:"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:839
+#: gtk/gtktreeview.c:1300
 #, fuzzy
 msgid "Width, in pixels, of the tree view lines"
 msgstr "संकेन्द्रितविन्दु सूभक लाईनको चौडाई पिक्सेलमा"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:845
+#: gtk/gtktreeview.c:1306
 #, fuzzy
 msgid "Grid line pattern"
 msgstr "धर्सा नमुनाको संकेन्द्रविन्दु लाईन"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:846
+#: gtk/gtktreeview.c:1307
 #, fuzzy
 msgid "Dash pattern used to draw the tree view grid lines"
 msgstr "संकेन्द्रविन्दु सूचक खिच्नका लागि प्रयोग हुने धर्साको नमुना"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:852
+#: gtk/gtktreeview.c:1313
 #, fuzzy
 msgid "Tree line pattern"
 msgstr "धर्सा नमुनाको संकेन्द्रविन्दु लाईन"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:853
+#: gtk/gtktreeview.c:1314
 #, fuzzy
 msgid "Dash pattern used to draw the tree view lines"
 msgstr "संकेन्द्रविन्दु सूचक खिच्नका लागि प्रयोग हुने धर्साको नमुना"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:196
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:247
 msgid "Whether to display the column"
 msgstr "जब स्तम्भ देखाउनुछ भने"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:203 gtk/gtkwindow.c:609
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:253 gtk/gtkwindow.c:777
 msgid "Resizable"
 msgstr "पुनराकृतिक"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:204
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:254
 msgid "Column is user-resizable"
 msgstr "स्तम्भ प्रयोगकर्ताले पुनराकृतिक गर्नसक्ने खालको छ"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:212
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:261
+#, fuzzy
+#| msgid "Current width of the column"
+msgid "Current X position of the column"
+msgstr "मुख्य सञ्झ्यालको X स्थान"
+
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:269
 msgid "Current width of the column"
 msgstr "स्तम्भको हालको चौडाई"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:221
-msgid "Space which is inserted between cells"
-msgstr "कक्षहरू बिचमा घुसाइने खालि ठाउँ"
-
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:229
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:284
 msgid "Sizing"
 msgstr "आकृतिकरण"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:230
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:285
 msgid "Resize mode of the column"
 msgstr "स्तम्भको पुनराकृतिक मोड"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:238
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:292
 msgid "Fixed Width"
 msgstr "निश्चित गरिएको चौडाई"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:239
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:293
 msgid "Current fixed width of the column"
 msgstr "स्तम्भको हालको चौडाई"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:248
-msgid "Minimum Width"
-msgstr "न्यूनतम चौडाई"
-
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:249
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:301
 msgid "Minimum allowed width of the column"
 msgstr "स्तम्भको न्यूनतम स्वीकृत चौडाई"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:258
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:308
 msgid "Maximum Width"
 msgstr "अधिकतम चौडाई"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:259
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:309
 msgid "Maximum allowed width of the column"
 msgstr "स्तम्भको अधिकतम स्वीकृत चौडाई"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:269
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:317
 msgid "Title to appear in column header"
 msgstr "स्तम्भ शीर्षलेखमा देखिने शीर्षक"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:277
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:324
 msgid "Column gets share of extra width allocated to the widget"
 msgstr "औजार छुट्याउने क्रममा स्तम्भले अतिरिक्त चौडाई प्राप्त गर्छ"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:284
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:330
 msgid "Clickable"
 msgstr "क्लिक गर्न योग्य"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:285
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:331
 msgid "Whether the header can be clicked"
 msgstr "जब शीर्षलेख क्लिक गर्न सकिन्छ"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:293
-msgid "Widget"
-msgstr "औजार"
-
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:294
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:338
 msgid "Widget to put in column header button instead of column title"
 msgstr "स्तम्भ शीर्षकका सट‍टा स्तम्भ शीर्षलेख बटनमा राख्ने औजार"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:302
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:345
 msgid "X Alignment of the column header text or widget"
 msgstr "स्तम्भ शीर्षलेख पाठ अथवा औजारको एक्स पंक्तिबद्धता"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:312
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:352
 msgid "Whether the column can be reordered around the headers"
 msgstr "शीर्षलेखको वरिपरि पुनर्निर्देश गर्सकिने स्तम्भ"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:319
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:358
 msgid "Sort indicator"
 msgstr "क्रम संकेतक"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:320
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:359
 msgid "Whether to show a sort indicator"
 msgstr "यदि क्रम सूचक देखाउनु छभने"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:327
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:365
 msgid "Sort order"
 msgstr "क्रमबद्ध अनुक्रम"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:328
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:366
 msgid "Sort direction the sort indicator should indicate"
 msgstr "क्रम सूचकले सूचित गर्ने क्रमको दिशा"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:344
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:381
 #, fuzzy
 msgid "Sort column ID"
-msgstr "पाठ्य स्तम्भ"
+msgstr "पूर्वनिर्धारित क्रमबद्वता स्तम्भ:"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:345
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:382
 msgid "Logical sort column ID this column sorts on when selected for sorting"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkuimanager.c:225
-msgid "Whether tearoff menu items should be added to menus"
-msgstr "जब च्यात्ने क्षमता भएको मेनु आइटमहरू मेनुमा थप्न सकिन्छ "
-
-#: gtk/gtkuimanager.c:232
-msgid "Merged UI definition"
-msgstr "युआई परिभाषा विलय गरियो"
-
-#: gtk/gtkuimanager.c:233
-msgid "An XML string describing the merged UI"
-msgstr "एकीकृत युआईको व्याख्या गर्ने एक्सएमएल सूत्र "
-
-#: gtk/gtkviewport.c:143
-msgid ""
-"The GtkAdjustment that determines the values of the horizontal position for "
-"this viewport"
-msgstr "आँखिझ्यालका लागि समतलीय स्थितिका मानहरू निर्धारण गर्ने जीटीके मिलान "
-
-#: gtk/gtkviewport.c:151
-msgid ""
-"The GtkAdjustment that determines the values of the vertical position for "
-"this viewport"
-msgstr "जीटीके मिलानको उर्ध्वतलीय स्थिति जस्ले दृष्टिपोर्टको मान निर्धारण गर्छ"
-
-#: gtk/gtkviewport.c:159
+#: gtk/gtkviewport.c:409
 msgid "Determines how the shadowed box around the viewport is drawn"
 msgstr "आँखिझ्यालको वरिपरि छायाँ परेको बाकस कसरी खिचियो भनेर पत्तालाग्नु"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:714
+#: gtk/gtkvolumebutton.c:168
+#, fuzzy
+msgid "Use symbolic icons"
+msgstr "साना प्रतिमाहरू राख्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtkvolumebutton.c:169
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the cursor should blink"
+msgid "Whether to use symbolic icons"
+msgstr "साना प्रतिमाहरू राख्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtkwidget.c:1109
 msgid "Widget name"
 msgstr "औजार नाम"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:715
+#: gtk/gtkwidget.c:1110
 msgid "The name of the widget"
 msgstr "औजारको नाम"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:721
-msgid "Parent widget"
-msgstr "औजार मुख्य"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:722
+#: gtk/gtkwidget.c:1117
 msgid "The parent widget of this widget. Must be a Container widget"
 msgstr "यो औजारको मुख्य औजार"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:729
+#: gtk/gtkwidget.c:1123
 msgid "Width request"
 msgstr "चौडाइ अनुरोध"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:730
-msgid ""
-"Override for width request of the widget, or -1 if natural request should be "
-"used"
-msgstr ""
-"चौडाईमा अधिलेखन गर्नका लागि औजारको अनुरोध अर्थात प्राकृतिक अनुरोध प्रयोग गर्नु छ भने "
-"-१ हुन्छ"
+#: gtk/gtkwidget.c:1124
+msgid "Override for width request of the widget, or -1 if natural request should be used"
+msgstr "चौडाईमा अधिलेखन गर्नका लागि औजारको अनुरोध अर्थात प्राकृतिक अनुरोध प्रयोग गर्नु छ भने -१ हुन्छ"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:738
+#: gtk/gtkwidget.c:1131
 msgid "Height request"
 msgstr "उचाइ अनुरोध"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:739
-msgid ""
-"Override for height request of the widget, or -1 if natural request should "
-"be used"
+#: gtk/gtkwidget.c:1132
+msgid "Override for height request of the widget, or -1 if natural request should be used"
 msgstr "उचाईमा अधिलेखन गर्नका लागि औजारको अनुरोध अर्थात प्राकृतिक अनुरोध भए -१ हुन्छ"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:748
+#: gtk/gtkwidget.c:1140
 msgid "Whether the widget is visible"
 msgstr "जहा औजार दृश्यात्मक हुन्छ"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:755
+#: gtk/gtkwidget.c:1147
 msgid "Whether the widget responds to input"
 msgstr "जब निवेशका लागि औजार जिम्मेवार हुन्छ भने"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:761
+#: gtk/gtkwidget.c:1153
 msgid "Application paintable"
 msgstr "रङ्गाउन योग्य अनुप्रयोग"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:762
+#: gtk/gtkwidget.c:1154
 msgid "Whether the application will paint directly on the widget"
 msgstr "जब अनुप्रयोगले सीधै औजारमा रङ्ग लगाउला"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:768
+#: gtk/gtkwidget.c:1160
 msgid "Can focus"
 msgstr "संकेन्द्रविन्दु हुनसक्छ"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:769
+#: gtk/gtkwidget.c:1161
 msgid "Whether the widget can accept the input focus"
 msgstr "जब औजारले निवेश संकेन्द्रविन्दु स्वीकार गर्नसक्छ"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:775
+#: gtk/gtkwidget.c:1167
 msgid "Has focus"
 msgstr "संकेन्द्रविन्दु छ"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:776
+#: gtk/gtkwidget.c:1168
 msgid "Whether the widget has the input focus"
 msgstr "निवेश संकेन्द्रविन्दुसँग को औजार"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:782
+#: gtk/gtkwidget.c:1174
 msgid "Is focus"
 msgstr "संकेन्द्रविन्दु हो"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:783
+#: gtk/gtkwidget.c:1175
 msgid "Whether the widget is the focus widget within the toplevel"
 msgstr "जब माथिल्लो तहमा औजार संकेन्द्रविन्दुभित्र औजार रहन्छ"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:789
+#: gtk/gtkwidget.c:1193
+msgid "Focus on click"
+msgstr "थिच्नेमा फोकस गर"
+
+#: gtk/gtkwidget.c:1194
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
+msgid "Whether the widget should grab focus when it is clicked with the mouse"
+msgstr "जब माउस क्लिक गर्दा बटनले प्राप्त गर्ने शक्ति"
+
+#: gtk/gtkwidget.c:1200
 msgid "Can default"
 msgstr "पूर्वनिर्धारित हुनसक्छ"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:790
+#: gtk/gtkwidget.c:1201
 msgid "Whether the widget can be the default widget"
 msgstr "जहाँ औजार एउटा पूर्वनिर्धारित औजार हुन सक्छ"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:796
+#: gtk/gtkwidget.c:1207
 msgid "Has default"
 msgstr "पूर्वनिर्धारित छ"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:797
+#: gtk/gtkwidget.c:1208
 msgid "Whether the widget is the default widget"
 msgstr "जहाँ औजार एउटा पूर्वनिर्धारित औजार हुन्छ"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:803
+#: gtk/gtkwidget.c:1214
 msgid "Receives default"
 msgstr "पूर्वनिर्धारित पाउँछ"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:804
+#: gtk/gtkwidget.c:1215
 msgid "If TRUE, the widget will receive the default action when it is focused"
 msgstr "ठीक छभने यो संकेन्द्रित हुन्छ र औजारले पूर्वनिश्चित कार्य प्राप्त गर्ला"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:810
+#: gtk/gtkwidget.c:1221
 msgid "Composite child"
 msgstr "संमिश्रित शाखा"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:811
+#: gtk/gtkwidget.c:1222
 msgid "Whether the widget is part of a composite widget"
 msgstr "जहाँ औजार एउटा संमिश्रित औजारको भाग हुन्छ"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:817
+#: gtk/gtkwidget.c:1237
 msgid "Style"
 msgstr "शैली"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:818
-msgid ""
-"The style of the widget, which contains information about how it will look "
-"(colors etc)"
+#: gtk/gtkwidget.c:1238
+msgid "The style of the widget, which contains information about how it will look (colors etc)"
 msgstr "औजारको शैली जस्मा कसरी हेर्ने भन्ने सूचना निहित हुन्छ (रङ्ग आदि)"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:824
+#: gtk/gtkwidget.c:1246
 msgid "Events"
 msgstr "घटनाहरू"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:825
+#: gtk/gtkwidget.c:1247
 msgid "The event mask that decides what kind of GdkEvents this widget gets"
-msgstr ""
-"घटना मुकुण्डो जसमा यो औजारले कस्तो किसिमको जीटीके घटना प्राप्त गर्छ भन्ने कुराको निर्धारण "
-"हुन्छ "
-
-#: gtk/gtkwidget.c:832
-msgid "Extension events"
-msgstr "विस्तारित घटनाहरु "
+msgstr "घटना मुकुण्डो जसमा यो औजारले कस्तो किसिमको जीटीके घटना प्राप्त गर्छ भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ "
 
-#: gtk/gtkwidget.c:833
-msgid "The mask that decides what kind of extension events this widget gets"
-msgstr ""
-" मुकुण्डो जसमा यो औजारले कस्तो किसिमको विस्तारित घटना प्राप्त गर्छ भन्ने कुराको निर्धारण "
-"हुन्छ "
-
-#: gtk/gtkwidget.c:840
+#: gtk/gtkwidget.c:1254
 msgid "No show all"
 msgstr "सबै नदेखाऊ"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:841
+#: gtk/gtkwidget.c:1255
 msgid "Whether gtk_widget_show_all() should not affect this widget"
 msgstr "जीटीके_औजार_देखाउने_सबै() ले यो औजारलाई असरपार्न सक्दैन"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:864
+#: gtk/gtkwidget.c:1277
 #, fuzzy
 msgid "Whether this widget has a tooltip"
 msgstr "निवेश संकेन्द्रविन्दुसँग को औजार"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:920
+#: gtk/gtkwidget.c:1339
 #, fuzzy
-msgid "Window"
-msgstr "विण्डो प्रकार"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:921
 msgid "The widget's window if it is realized"
-msgstr ""
+msgstr "जहाँ औजार एउटा पूर्वनिर्धारित औजार हुन्छ"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:935
+#: gtk/gtkwidget.c:1354
 #, fuzzy
 msgid "Double Buffered"
-msgstr "अस्थायी स्मृति"
+msgstr "दोब्बर"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:936
+#: gtk/gtkwidget.c:1355
 #, fuzzy
 msgid "Whether the widget is double buffered"
-msgstr "जहाँ कार्य हेर्न सकिन्छ"
+msgstr "जहाँ औजार एउटा पूर्वनिर्धारित औजार हुन्छ"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:951
+#: gtk/gtkwidget.c:1369
 msgid "How to position in extra horizontal space"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkwidget.c:967
+#: gtk/gtkwidget.c:1384
 msgid "How to position in extra vertical space"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkwidget.c:986
+#: gtk/gtkwidget.c:1404
 #, fuzzy
 msgid "Margin on Left"
-msgstr "सीमान्त"
+msgstr "देब्रे सीमान्त"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:987
+#: gtk/gtkwidget.c:1405
+#, fuzzy
 msgid "Pixels of extra space on the left side"
-msgstr ""
+msgstr "पिक्सलहरुभित्र औजारको देब्रे र दाहिने छेउ खालीठाँउको मात्रा जोडनलाई"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1007
+#: gtk/gtkwidget.c:1425
+#, fuzzy
 msgid "Margin on Right"
-msgstr ""
+msgstr "दायाँ सीमान्त"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1008
+#: gtk/gtkwidget.c:1426
 #, fuzzy
 msgid "Pixels of extra space on the right side"
-msgstr "अनुच्छेदहरुको माथि खालि ठाउँको पिक्सल "
+msgstr "पिक्सलहरुभित्र औजारको देब्रे र दाहिने छेउ खालीठाँउको मात्रा जोडनलाई"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1028
+#: gtk/gtkwidget.c:1445
 #, fuzzy
-msgid "Margin on Top"
+msgid "Margin on Start"
 msgstr "सीमान्त"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1029
+#: gtk/gtkwidget.c:1446
+#, fuzzy
+msgid "Pixels of extra space on the start"
+msgstr "सूचीको माथि र तल पट्टी अतिरिक्त ठाँउ"
+
+#: gtk/gtkwidget.c:1465
+#, fuzzy
+msgid "Margin on End"
+msgstr "End"
+
+#: gtk/gtkwidget.c:1466
+#, fuzzy
+msgid "Pixels of extra space on the end"
+msgstr "सूचीको माथि र तल पट्टी अतिरिक्त ठाँउ"
+
+#: gtk/gtkwidget.c:1484
+#, fuzzy
+msgid "Margin on Top"
+msgstr "माथिल्लो सीमान्त"
+
+#: gtk/gtkwidget.c:1485
 #, fuzzy
 msgid "Pixels of extra space on the top side"
-msgstr "अनुच्छेदहरुको माथि खालि ठाउँको पिक्सल "
+msgstr "सूचीको माथि र तल पट्टी अतिरिक्त ठाँउ"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1049
+#: gtk/gtkwidget.c:1503
+#, fuzzy
 msgid "Margin on Bottom"
-msgstr ""
+msgstr "तल्लो सीमान्त"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1050
+#: gtk/gtkwidget.c:1504
+#, fuzzy
 msgid "Pixels of extra space on the bottom side"
-msgstr ""
+msgstr "सूचीको माथि र तल पट्टी अतिरिक्त ठाँउ"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1067
+#: gtk/gtkwidget.c:1519
 #, fuzzy
 msgid "All Margins"
-msgstr "सीमान्त"
+msgstr "सीमान्तहरू"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1068
+#: gtk/gtkwidget.c:1520
 msgid "Pixels of extra space on all four sides"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2741
+#: gtk/gtkwidget.c:1534
+msgid "Horizontal Expand"
+msgstr "तेर्सो बढाउनु"
+
+#: gtk/gtkwidget.c:1535
+#, fuzzy
+msgid "Whether widget wants more horizontal space"
+msgstr "जहाँ शाखाहरु सबै उस्तै प्रकारको हुन सक्छ"
+
+#: gtk/gtkwidget.c:1548
+#, fuzzy
+#| msgid "Horizontal alignment"
+msgid "Horizontal Expand Set"
+msgstr "तेर्सो बढाउनु"
+
+#: gtk/gtkwidget.c:1549
+#, fuzzy
+msgid "Whether to use the hexpand property"
+msgstr "छायाँ प्रकारका सट्टामा प्रयोग गरिने असहमत विशेषता"
+
+#: gtk/gtkwidget.c:1562
+msgid "Vertical Expand"
+msgstr "ठाडो बढाउनु"
+
+#: gtk/gtkwidget.c:1563
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the widget is visible"
+msgid "Whether widget wants more vertical space"
+msgstr "जहा औजार दृश्यात्मक हुन्छ"
+
+#: gtk/gtkwidget.c:1576
+#, fuzzy
+#| msgid "Vertical alignment"
+msgid "Vertical Expand Set"
+msgstr "ठाडो बढाउनु"
+
+#: gtk/gtkwidget.c:1577
+#, fuzzy
+msgid "Whether to use the vexpand property"
+msgstr "छायाँ प्रकारका सट्टामा प्रयोग गरिने असहमत विशेषता"
+
+#: gtk/gtkwidget.c:1590
+#, fuzzy
+msgid "Expand Both"
+msgstr "ठूलो बनाउनु"
+
+#: gtk/gtkwidget.c:1591
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the widget has the input focus"
+msgid "Whether widget wants to expand in both directions"
+msgstr "निवेश संकेन्द्रविन्दुसँग को औजार"
+
+#: gtk/gtkwidget.c:1607
+#, fuzzy
+#| msgid "Accelerator Widget"
+msgid "Opacity for Widget"
+msgstr "धमिलोपन:"
+
+#: gtk/gtkwidget.c:1608
+#, fuzzy
+msgid "The opacity of the widget, from 0 to 1"
+msgstr "बुलियन मान बाट ( ० वा १ ) इन्टिजर बनाउनुहोस्"
+
+#: gtk/gtkwidget.c:1623
+#, fuzzy
+#| msgid "Font scaling factor"
+msgid "Scale factor"
+msgstr "प्रयोगकर्ता इन्टरफेस मात्रा कारक"
+
+#: gtk/gtkwidget.c:1624
+#, fuzzy
+#| msgid "The title of the window"
+msgid "The scaling factor of the window"
+msgstr "वर्ण नाप्ने आधार"
+
+#: gtk/gtkwidget.c:3443
 msgid "Interior Focus"
 msgstr "आन्तरिक संकेन्द्रविन्दु"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2742
+#: gtk/gtkwidget.c:3444
 msgid "Whether to draw the focus indicator inside widgets"
 msgstr "जब औजारभित्र संकेन्द्रविन्दु खिच्नु छ"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2748
+#: gtk/gtkwidget.c:3457
 msgid "Focus linewidth"
 msgstr "चौडाइलाईनको संकेन्द्र"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2749
+#: gtk/gtkwidget.c:3458
 msgid "Width, in pixels, of the focus indicator line"
 msgstr "संकेन्द्रितविन्दु सूभक लाईनको चौडाई पिक्सेलमा"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2755
+#: gtk/gtkwidget.c:3472
 msgid "Focus line dash pattern"
 msgstr "धर्सा नमुनाको संकेन्द्रविन्दु लाईन"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2756
-msgid "Dash pattern used to draw the focus indicator"
-msgstr "संकेन्द्रविन्दु सूचक खिच्नका लागि प्रयोग हुने धर्साको नमुना"
+#: gtk/gtkwidget.c:3473
+msgid ""
+"Dash pattern used to draw the focus indicator. The character values are interpreted as pixel "
+"widths of alternating on and off segments of the line."
+msgstr ""
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2761
+#: gtk/gtkwidget.c:3486
 msgid "Focus padding"
 msgstr "रिक्तस्थान पूर्तिका लागि संकेन्द्रित विन्दु"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2762
+#: gtk/gtkwidget.c:3487
 msgid "Width, in pixels, between focus indicator and the widget 'box'"
 msgstr "संकेन्द्रविन्दु सूचक र औजार बाकसबीचमा पिक्सेलमा चौडाई"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2767
+#: gtk/gtkwidget.c:3501
 msgid "Cursor color"
 msgstr "कर्सर रङ्ग"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2768
+#: gtk/gtkwidget.c:3502
 msgid "Color with which to draw insertion cursor"
 msgstr "इन्सर्सन कर्सर खिच्ने रङ्ग"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2773
+#: gtk/gtkwidget.c:3515
 msgid "Secondary cursor color"
 msgstr "द्वितीयक कर्सर रङ्ग"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2774
+#: gtk/gtkwidget.c:3516
 msgid ""
-"Color with which to draw the secondary insertion cursor when editing mixed "
-"right-to-left and left-to-right text"
-msgstr ""
-"दायाँबाट बायाँ र बायाँबाट दायाँको पाठ सम्पादन गर्न द्वितीयक इन्सर्सन कर्सर खिच्ने रङ्ग "
+"Color with which to draw the secondary insertion cursor when editing mixed right-to-left and "
+"left-to-right text"
+msgstr "दायाँबाट बायाँ र बायाँबाट दायाँको पाठ सम्पादन गर्न द्वितीयक इन्सर्सन कर्सर खिच्ने रङ्ग "
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2779
+#: gtk/gtkwidget.c:3522
 msgid "Cursor line aspect ratio"
 msgstr "कर्सर लाईनको आशा गरिएको अनुपात"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2780
+#: gtk/gtkwidget.c:3523
 msgid "Aspect ratio with which to draw insertion cursor"
 msgstr "इन्सर्सन कर्सर खिच्नका लागि अनुपातको आशा"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2786
+#: gtk/gtkwidget.c:3529
 #, fuzzy
 msgid "Window dragging"
-msgstr "विण्डोको स्थिति"
+msgstr "\"%s\" तान्न सुरु गर्न क्लिक गर्नुहोस्"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2787
-msgid "Whether windows can be dragged by clicking on empty areas"
+#: gtk/gtkwidget.c:3530
+msgid "Whether windows can be dragged and maximized by clicking on empty areas"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2800
+#: gtk/gtkwidget.c:3547
 #, fuzzy
 msgid "Unvisited Link Color"
-msgstr "लिङ्क रङ्ग"
+msgstr "पछिल्लो नहेरिएको लिङ्कमा जान्छ ।"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2801
+#: gtk/gtkwidget.c:3548
 #, fuzzy
 msgid "Color of unvisited links"
-msgstr "हाइपरलिङ्कहरूको रङ्ग"
+msgstr "नहेरेको लिङ्क"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2814
+#: gtk/gtkwidget.c:3564
 #, fuzzy
 msgid "Visited Link Color"
-msgstr "लिङ्क रङ्ग"
+msgstr "हेरेको लिङ्क"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2815
+#: gtk/gtkwidget.c:3565
 #, fuzzy
 msgid "Color of visited links"
-msgstr "हाइपरलिङ्कहरूको रङ्ग"
+msgstr "अरू बढि हेरिएको लिङ्कहरू छैन ।"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2829
+#: gtk/gtkwidget.c:3583
 #, fuzzy
 msgid "Wide Separators"
-msgstr "बिच्छेदक प्रयोग गर"
+msgstr "विभाजकहरू"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2830
+#: gtk/gtkwidget.c:3584
 msgid ""
-"Whether separators have configurable width and should be drawn using a box "
-"instead of a line"
+"Whether separators have configurable width and should be drawn using a box instead of a line"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2844
+#: gtk/gtkwidget.c:3601
 #, fuzzy
 msgid "Separator Width"
 msgstr "उर्ध्वतलीय विभाजकको चौडाई"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2845
+#: gtk/gtkwidget.c:3602
 msgid "The width of separators if wide-separators is TRUE"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2859
+#: gtk/gtkwidget.c:3619
 #, fuzzy
 msgid "Separator Height"
-msgstr "पूर्वनिर्धारित उचाई"
+msgstr "विभाजक:"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2860
+#: gtk/gtkwidget.c:3620
 msgid "The height of separators if \"wide-separators\" is TRUE"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2874
+#: gtk/gtkwidget.c:3634
 #, fuzzy
 msgid "Horizontal Scroll Arrow Length"
 msgstr "क्षितिजीय स्क्रोलबार नीति"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2875
+#: gtk/gtkwidget.c:3635
 #, fuzzy
 msgid "The length of horizontal scroll arrows"
 msgstr "जब क्षितिजीय स्क्रोलबार देखाइएको छ"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2889
+#: gtk/gtkwidget.c:3649
 #, fuzzy
 msgid "Vertical Scroll Arrow Length"
 msgstr "उर्ध्व स्क्रोलबार नीति"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:2890
+#: gtk/gtkwidget.c:3650
 #, fuzzy
 msgid "The length of vertical scroll arrows"
 msgstr "जब उर्ध्व स्क्रोलबार देखाइएको छ"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:567
+#: gtk/gtkwidget.c:3656 gtk/gtkwidget.c:3657
+#, fuzzy
+#| msgid "Width of handle"
+msgid "Width of text selection handles"
+msgstr "चयनमा ह्याण्डलहरू पुन:-वितरण गर्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtkwidget.c:3662 gtk/gtkwidget.c:3663
+#, fuzzy
+#| msgid "The title of the font selection dialog"
+msgid "Height of text selection handles"
+msgstr "चयनमा ह्याण्डलहरू पुन:-वितरण गर्नुहोस्"
+
+#: gtk/gtkwindow.c:739
 msgid "Window Type"
 msgstr "विण्डो प्रकार"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:568
+#: gtk/gtkwindow.c:740
 msgid "The type of the window"
 msgstr "विण्डोको प्रकार"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:576
+#: gtk/gtkwindow.c:747
 msgid "Window Title"
 msgstr "विण्डो शीर्षक"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:577
+#: gtk/gtkwindow.c:748
 msgid "The title of the window"
 msgstr "विण्डोको शीर्षक"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:584
+#: gtk/gtkwindow.c:754
 msgid "Window Role"
 msgstr "विण्डोको भूमिका"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:585
+#: gtk/gtkwindow.c:755
 msgid "Unique identifier for the window to be used when restoring a session"
 msgstr "सेसन पुनर्संग्रहक्रममा प्रयोग गर्न विण्डोका लागि अद्वितीय सूचक "
 
-#: gtk/gtkwindow.c:601
+#: gtk/gtkwindow.c:770
 #, fuzzy
 msgid "Startup ID"
-msgstr "समूह"
+msgstr "सुरुआत आईडी (ID): %s\n"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:602
+#: gtk/gtkwindow.c:771
 #, fuzzy
 msgid "Unique startup identifier for the window used by startup-notification"
 msgstr "सेसन पुनर्संग्रहक्रममा प्रयोग गर्न विण्डोका लागि अद्वितीय सूचक "
 
-#: gtk/gtkwindow.c:610
+#: gtk/gtkwindow.c:778
 msgid "If TRUE, users can resize the window"
 msgstr "यदि सत्यहो भने प्रयोगकर्ताहरु विण्डोको पुनराकृति दिनसक्छन्"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:617
-msgid "Modal"
-msgstr "नमुना"
-
-#: gtk/gtkwindow.c:618
-msgid ""
-"If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one is "
-"up)"
+#: gtk/gtkwindow.c:785
+msgid "If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one is up)"
 msgstr "साँचो हो भने विण्डो उएटा नमुना हो(अरू विण्डोहरू प्रयोग योग्य छैनन्)"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:625
+#: gtk/gtkwindow.c:791
 msgid "Window Position"
 msgstr "विण्डोको स्थिति"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:626
+#: gtk/gtkwindow.c:792
 msgid "The initial position of the window"
 msgstr "विण्डोको सुरू स्थिति"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:634
+#: gtk/gtkwindow.c:799
 msgid "Default Width"
 msgstr "पूर्वनिर्धारित चौडाइ"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:635
+#: gtk/gtkwindow.c:800
 msgid "The default width of the window, used when initially showing the window"
 msgstr "विण्डोको पूर्वनिर्धारित चौडाइ प्रयोगहुने छ जब सुरूमा विण्डोलाई देखाउने छ"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:644
+#: gtk/gtkwindow.c:807
 msgid "Default Height"
 msgstr "पूर्वनिर्धारित उचाई"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:645
-msgid ""
-"The default height of the window, used when initially showing the window"
+#: gtk/gtkwindow.c:808
+msgid "The default height of the window, used when initially showing the window"
 msgstr "विण्डोको पूर्वनिर्धारित उचाई प्रयोग हुनेछ जब सुरूमा विण्डोलाई देखाइने छ"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:654
+#: gtk/gtkwindow.c:815
 msgid "Destroy with Parent"
 msgstr "आधारसँग नस्ट गर्नु"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:655
+#: gtk/gtkwindow.c:816
 msgid "If this window should be destroyed when the parent is destroyed"
 msgstr "तब यो विण्डो नस्ट हुनुपर्छ जब आधार नस्ट हुनेछ"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:663
+#: gtk/gtkwindow.c:829
+msgid "Hide the titlebar during maximization"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkwindow.c:830
+#, fuzzy
+#| msgid "If this window should be destroyed when the parent is destroyed"
+msgid "If this window's titlebar should be hidden when the window is maximized"
+msgstr "तब यो विण्डो नस्ट हुनुपर्छ जब आधार नस्ट हुनेछ"
+
+#: gtk/gtkwindow.c:837
 msgid "Icon for this window"
 msgstr "यो विण्डोको लागि छविचित्र"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:669
+#: gtk/gtkwindow.c:853
 #, fuzzy
 msgid "Mnemonics Visible"
-msgstr "एम्नेमोनिक कि"
+msgstr "वस्तुको mnemonics बताउ ।"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:670
+#: gtk/gtkwindow.c:854
 #, fuzzy
 msgid "Whether mnemonics are currently visible in this window"
+msgstr "या सञ्झ्याल बटनहरू दृश्यात्मक हुनुपर्दछ ।"
+
+#: gtk/gtkwindow.c:870
+#, fuzzy
+#| msgid "Cursor Visible"
+msgid "Focus Visible"
+msgstr "दृष्य"
+
+#: gtk/gtkwindow.c:871
+#, fuzzy
+msgid "Whether focus rectangles are currently visible in this window"
 msgstr "जब वर्तमान सक्रिय विण्डो उच्चतहमा रहन्छ"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:686
+#: gtk/gtkwindow.c:886
 msgid "Name of the themed icon for this window"
 msgstr "यस सञ्झ्यालका लागि थिम भएको प्रतिमा नाम"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:701
+#: gtk/gtkwindow.c:899
 msgid "Is Active"
 msgstr "सक्रिय छ"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:702
+#: gtk/gtkwindow.c:900
 msgid "Whether the toplevel is the current active window"
 msgstr "जब वर्तमान सक्रिय विण्डो उच्चतहमा रहन्छ"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:709
+#: gtk/gtkwindow.c:906
 msgid "Focus in Toplevel"
 msgstr "उच्च तहमा संकेन्द्रित"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:710
+#: gtk/gtkwindow.c:907
 msgid "Whether the input focus is within this GtkWindow"
 msgstr "जब निवेश संकेन्द्रविन्दु जीटीके विण्डोभित्र पर्छ"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:717
+#: gtk/gtkwindow.c:913
 msgid "Type hint"
 msgstr "इसाराको प्रकार"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:718
+#: gtk/gtkwindow.c:914
 msgid ""
-"Hint to help the desktop environment understand what kind of window this is "
-"and how to treat it."
+"Hint to help the desktop environment understand what kind of window this is and how to treat "
+"it."
 msgstr ""
-"यो कस्तो किसिमको विण्डो हो यसलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने डेस्कटप वातावरण बुझनका "
-"लागि सहयोगी इसारा"
+"यो कस्तो किसिमको विण्डो हो यसलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने डेस्कटप वातावरण बुझनका लागि सहयोगी इसारा"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:726
+#: gtk/gtkwindow.c:921
 msgid "Skip taskbar"
 msgstr "टास्कबार छाड्नु"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:727
+#: gtk/gtkwindow.c:922
 msgid "TRUE if the window should not be in the task bar."
 msgstr "विण्डो टास्कबारमा छैनभने ठीक "
 
-#: gtk/gtkwindow.c:734
+#: gtk/gtkwindow.c:928
 msgid "Skip pager"
 msgstr "पेजर छाड्नु"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:735
+#: gtk/gtkwindow.c:929
 msgid "TRUE if the window should not be in the pager."
 msgstr "सत्य, यदि विण्डो पेजरभित्र छैन भने"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:742
+#: gtk/gtkwindow.c:935
 msgid "Urgent"
-msgstr ""
+msgstr "जरूरी"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:743
-#, fuzzy
+#: gtk/gtkwindow.c:936
 msgid "TRUE if the window should be brought to the user's attention."
-msgstr "सत्य, यदि विण्डो पेजरभित्र छैन भने"
+msgstr "सत्य, यदि सञ्झ्याल प्रयोगकर्ताहरूको ध्यानमा ल्याइएको हो भने।"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:757
+#: gtk/gtkwindow.c:949
 msgid "Accept focus"
 msgstr "फोकस स्वीकार्य"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:758
+#: gtk/gtkwindow.c:950
 msgid "TRUE if the window should receive the input focus."
 msgstr "सत्य , यदि विण्डोले भित्र आउने फोकस लिन सक्यो भने"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:772
+#: gtk/gtkwindow.c:963
 msgid "Focus on map"
 msgstr "नक्सामा केन्द्रित गर"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:773
+#: gtk/gtkwindow.c:964
 msgid "TRUE if the window should receive the input focus when mapped."
 msgstr "सत्य, यदि सञ्झ्यालले मानचित्रित गर्दा आगत केन्द्रित आउने फोकस लिन सक्यो भने"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:787
+#: gtk/gtkwindow.c:977
 msgid "Decorated"
 msgstr "अलंकृत"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:788
+#: gtk/gtkwindow.c:978
 msgid "Whether the window should be decorated by the window manager"
 msgstr "जहाँ विण्डो विण्डो-प्रबन्धकबाट सजिएको हुन सक्थ्यो"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:802
+#: gtk/gtkwindow.c:991
 #, fuzzy
 msgid "Deletable"
 msgstr "चयन योग्य"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:803
+#: gtk/gtkwindow.c:992
 #, fuzzy
 msgid "Whether the window frame should have a close button"
 msgstr "जहाँ विण्डो विण्डो-प्रबन्धकबाट सजिएको हुन सक्थ्यो"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:819
+#: gtk/gtkwindow.c:1012
+#, fuzzy
+#| msgid "Has Resize Grip"
+msgid "Resize grip"
+msgstr "डोरीको पुनराकृति सँग"
+
+#: gtk/gtkwindow.c:1013
+#, fuzzy
+msgid "Specifies whether the window should have a resize grip"
+msgstr "जहाँ विण्डो विण्डो-प्रबन्धकबाट सजिएको हुन सक्थ्यो"
+
+#: gtk/gtkwindow.c:1028
+#, fuzzy
+msgid "Resize grip is visible"
+msgstr "डोरीको पुनराकृति सँग"
+
+#: gtk/gtkwindow.c:1029
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the action group is visible."
+msgid "Specifies whether the window's resize grip is visible."
+msgstr "जहाँ कार्य समूह हेर्न सकिने छ"
+
+#: gtk/gtkwindow.c:1043
 msgid "Gravity"
 msgstr "गुरुत्व"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:820
+#: gtk/gtkwindow.c:1044
 msgid "The window gravity of the window"
 msgstr "त्यो विण्डो विण्डोको गुरुत्व हो"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:837
-msgid "Transient for Window"
-msgstr ""
+#: gtk/gtkwindow.c:1079
+#, fuzzy
+msgid "Attached to Widget"
+msgstr "संलग्न गरिएको"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:838
+#: gtk/gtkwindow.c:1080
 #, fuzzy
-msgid "The transient parent of the dialog"
-msgstr "खबर स‍ंवादभित्र बटनहरु देखाइन्छ"
+msgid "The widget where the window is attached"
+msgstr "जिडिएल डक मास्टर वस्तु जुनमा डकपट्टी विजेट टाँसिएको हुन्छ"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:853
-msgid "Opacity for Window"
-msgstr ""
+#: gtk/gtkwindow.c:1086
+#, fuzzy
+msgid "Is maximized"
+msgstr "बढाइएको"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:854
+#: gtk/gtkwindow.c:1087
+msgid "Whether the window is maximized"
+msgstr "सञ्झ्याल अधिकतम होस्"
+
+#: gtk/gtkwindow.c:1108
 #, fuzzy
-msgid "The opacity of the window, from 0 to 1"
-msgstr "विण्डोको प्रकार"
+#| msgid "Application paintable"
+msgid "GtkApplication"
+msgstr "रङ्गाउन योग्य अनुप्रयोग"
 
-#: modules/input/gtkimcontextxim.c:334
-msgid "IM Preedit style"
-msgstr "आइएम पूर्वसंपाद्य शैली"
+#: gtk/gtkwindow.c:1109
+#, fuzzy
+#| msgid "The initial position of the window"
+msgid "The GtkApplication for the window"
+msgstr "त्यो विण्डो विण्डोको गुरुत्व हो"
 
-#: modules/input/gtkimcontextxim.c:335
-msgid "How to draw the input method preedit string"
-msgstr "कसरी पूर्वसंपाद्य सूत्रमा प्रवेश प्रकृया रेखाङ्कन गर्ने"
+#: gtk/gtkwindow.c:1119 gtk/gtkwindow.c:1120
+#, fuzzy
+msgid "Decorated button layout"
+msgstr "अलंकृत"
 
-#: modules/input/gtkimcontextxim.c:343
-msgid "IM Status style"
-msgstr "आइएम तह शैली"
+#: gtk/gtkwindow.c:1126 gtk/gtkwindow.c:1127
+#, fuzzy
+msgid "Decoration resize handle size"
+msgstr "छविको साइज परिवर्तन हुँदा सञ्झ्याल रिसाइज गर्नुहोस्"
 
-#: modules/input/gtkimcontextxim.c:344
-msgid "How to draw the input method statusbar"
-msgstr "कसरी तहरेखामा प्रवेश प्रकृया रेखाङ्कन गर्ने"
+#: modules/printbackends/cloudprint/gtkprintercloudprint.c:137
+#, fuzzy
+msgid "Cloud Print account"
+msgstr "बादल"
+
+#: modules/printbackends/cloudprint/gtkprintercloudprint.c:138
+#, fuzzy
+msgid "GtkCloudprintAccount instance"
+msgstr "स्ट्रिङको पछिल्लो दृष्टान्तका लागि खोजी गर्दछ ।"
+
+#: modules/printbackends/cloudprint/gtkprintercloudprint.c:147
+#, fuzzy
+msgid "Printer ID"
+msgstr "प्रिन्टर"
+
+#: modules/printbackends/cloudprint/gtkprintercloudprint.c:148
+#, fuzzy
+msgid "Cloud Print printer ID"
+msgstr "मुद्रकमा मुद्रण गर्नुहोस्:"
+
+#: modules/printbackends/cups/gtkprintercups.c:93
+#, fuzzy
+msgid "Color Profile Title"
+msgstr "रङ प्रोफाइल"
+
+#: modules/printbackends/cups/gtkprintercups.c:94
+#, fuzzy
+#| msgid "The title of the color selection dialog"
+msgid "The title of the color profile to use"
+msgstr "पूर्वनिर्धारित फाँट शीर्षक प्रयोग गर्नुहोस्: "
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Event base"
+#~ msgstr "घटनाहरू"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The label for the link to the website of the program. If this is not set, it defaults to "
+#~ "the URL"
+#~ msgstr "कर्यक्रमको वेबसाइट लिङ्कका लागि लेबल। यदि सेट छैन भने युआरएलमा पूर्वनिर्धारित हुन्छ"
+
+#~ msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
+#~ msgstr "या माउसले क्लिक गर्दा कम्बो बाकसले केन्द्र प्राप्त गर्दछ"
+
+#~ msgid "Sans 12"
+#~ msgstr "सन्स १२"
+
+#~ msgid "Tab pack type"
+#~ msgstr "ट्याब थन्क्याउने प्रकार"
+
+#~ msgid "Update policy"
+#~ msgstr "नीति सुधार्नु"
+
+#~ msgid "How the range should be updated on the screen"
+#~ msgstr "पर्दामा दायरा कसरी सुधार गरिन्छ"
+
+#~ msgid "Lower"
+#~ msgstr "तल्लो"
+
+#~ msgid "Lower limit of ruler"
+#~ msgstr "मापकको तल्लो हद"
+
+#~ msgid "Upper"
+#~ msgstr "माथिल्लो"
+
+#~ msgid "Upper limit of ruler"
+#~ msgstr "मापकको माथिल्लो हद"
+
+#~ msgid "Max Size"
+#~ msgstr "अधिकतम आकार"
+
+#~ msgid "Maximum size of the ruler"
+#~ msgstr "शासकको अधिकतम आकार"
+
+#~ msgid "Metric"
+#~ msgstr "मेट्रिक"
+
+#~ msgid "Name of default font to use"
+#~ msgstr "पूर्वनिर्धारित प्रयोग गरिने वर्णको नाम"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Number of steps"
+#~ msgstr "प्रसारणमार्गहरुको संख्या"
+
+#~ msgid "Whether the statusbar has a grip for resizing the toplevel"
+#~ msgstr "माथिल्लो अवस्थाको पुनराकृतिको लागि जहा स्टाटसबारसँग एउटा डोरी छ"
+
+#~ msgid "Background color as a (possibly unallocated) GdkColor"
+#~ msgstr "जीडीके रङ्गका रूपमा पृष्टभूमि रङ्ग (संभवतः नछुट्याइएको)"
+
+#~ msgid "Foreground color as a (possibly unallocated) GdkColor"
+#~ msgstr "जिडिके रङ्ग जस्तो अघिल्तिरको रङ्ग"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Paragraph background color as a (possibly unallocated) GdkColor"
+#~ msgstr "जीडीके रङ्गका रूपमा पृष्टभूमि रङ्ग (संभवतः नछुट्याइएको)"
+
+#~ msgid "Horizontal Adjustment for the widget"
+#~ msgstr "औजारका लागि समतलीय मिलान"
+
+#~ msgid "Vertical Adjustment for the widget"
+#~ msgstr "औजारका लागि उर्ध्वतलीय मिलान"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The GtkAdjustment that determines the values of the horizontal position for this viewport"
+#~ msgstr "आँखिझ्यालका लागि समतलीय स्थितिका मानहरू निर्धारण गर्ने जीटीके मिलान "
+
+#~ msgid ""
+#~ "The GtkAdjustment that determines the values of the vertical position for this viewport"
+#~ msgstr "जीटीके मिलानको उर्ध्वतलीय स्थिति जस्ले दृष्टिपोर्टको मान निर्धारण गर्छ"
+
+#~ msgid "Extension events"
+#~ msgstr "विस्तारित घटनाहरु "
+
+#~ msgid "The mask that decides what kind of extension events this widget gets"
+#~ msgstr " मुकुण्डो जसमा यो औजारले कस्तो किसिमको विस्तारित घटना प्राप्त गर्छ भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ "
+
+#~ msgid "Dash pattern used to draw the focus indicator"
+#~ msgstr "संकेन्द्रविन्दु सूचक खिच्नका लागि प्रयोग हुने धर्साको नमुना"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Loop"
@@ -7463,18 +10469,9 @@ msgstr "कसरी तहरेखामा प्रवेश प्रकृ
 #~ msgid "The number of samples per pixel"
 #~ msgstr "प्रतिपिक्सेल नमुनाहरुको संख्या"
 
-#~ msgid "Colorspace"
-#~ msgstr "रङ्ग भर्ने स्थान"
-
 #~ msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
 #~ msgstr "रङ्ग भर्ने स्थान जसमा नमुनाहरु रोकिएका छन्"
 
-#~ msgid "Has Alpha"
-#~ msgstr "अल्फासँग छ"
-
-#~ msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
-#~ msgstr "जहाँ पिक्सबफसँग अल्फा प्रसारणमार्ग छ"
-
 #~ msgid "Bits per Sample"
 #~ msgstr "प्रति नमुनाका टुक्राहरु"
 
@@ -7490,9 +10487,7 @@ msgstr "कसरी तहरेखामा प्रवेश प्रकृ
 #~ msgid "Rowstride"
 #~ msgstr "ट्याब मार्नु"
 
-#~ msgid ""
-#~ "The number of bytes between the start of a row and the start of the next "
-#~ "row"
+#~ msgid "The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
 #~ msgstr "पंक्तिको सुरूआत र अर्को पंक्तिको सुरूआतका बीचमा बाइटइहरुको संख्या "
 
 #~ msgid "Pixels"
@@ -7519,16 +10514,9 @@ msgstr "कसरी तहरेखामा प्रवेश प्रकृ
 #~ msgstr "अदृश्य समूह"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "State Hint"
-#~ msgstr "नियमका लागि इसारा"
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "Whether to pass a proper state when drawing shadow or background"
 #~ msgstr "जब पाठको पृष्ठभूमि नक्शाङ्कन गरिदा मुकुण्डो जस्तो प्रयोग गर्नलाई बिटको नक्शा"
 
-#~ msgid "The GdkFont that is currently selected"
-#~ msgstr "जिदिके वर्ण विद्यमान छानिएको वर्ण हो"
-
 #~ msgid "Deprecated property, use shadow_type instead"
 #~ msgstr "छायाँ प्रकारका सट्टामा प्रयोग गरिने असहमत विशेषता "
 
@@ -7547,12 +10535,7 @@ msgstr "कसरी तहरेखामा प्रवेश प्रकृ
 #~ msgid "Mask bitmap to use with GdkImage or GdkPixmap"
 #~ msgstr "जीटीके छविचित्र वा जीटीके पिक्सनक्सासँग प्रयोग हुने मुकुण्डोको विटनक्सा "
 
-#~ msgid "Use separator"
-#~ msgstr "बिच्छेदक प्रयोग गर"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Whether to put a separator between the message dialog's text and the "
-#~ "buttons"
+#~ msgid "Whether to put a separator between the message dialog's text and the buttons"
 #~ msgstr "जब सन्देश संवाद पाठ र बटनहरूको बीचमा विभाजक राख्नु छ"
 
 #~ msgid "Activity mode"
@@ -7560,17 +10543,11 @@ msgstr "कसरी तहरेखामा प्रवेश प्रकृ
 
 #, fuzzy
 #~ msgid ""
-#~ "If TRUE, the GtkProgress is in activity mode, meaning that it signals "
-#~ "something is happening, but not how much of the activity is finished. "
-#~ "This is used when you're doing something but don't know how long it will "
-#~ "take."
+#~ "If TRUE, the GtkProgress is in activity mode, meaning that it signals something is "
+#~ "happening, but not how much of the activity is finished. This is used when you're doing "
+#~ "something but don't know how long it will take."
 #~ msgstr ""
-#~ "सही छभने जीटीके प्रगति सक्रिय मोडमा हुन्छ । यसले केही कुराको संकेत गरिरहन्छ तर कसरी "
-#~ "अन्त्य हुन्छ थाहा छैन । "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Whether or not the status icon is blinking"
-#~ msgstr "जहाँ कार्य हेर्न सकिन्छ"
+#~ "सही छभने जीटीके प्रगति सक्रिय मोडमा हुन्छ । यसले केही कुराको संकेत गरिरहन्छ तर कसरी अन्त्य हुन्छ थाहा 
छैन । "
 
 #~ msgid "Background stipple mask"
 #~ msgstr "पृष्ठभूमि स्टिपल मुकुण्डो"
@@ -7604,8 +10581,7 @@ msgstr "कसरी तहरेखामा प्रवेश प्रकृ
 #~ msgstr "संकुचित गर्ने अनुमति दिनु"
 
 #~ msgid ""
-#~ "If TRUE, the window has no mimimum size. Setting this to TRUE is 99% of "
-#~ "the time a bad idea"
+#~ "If TRUE, the window has no mimimum size. Setting this to TRUE is 99% of the time a bad idea"
 #~ msgstr "यदि सत्य, सञ्झ्यालको न्युनतम आकार छैन। सत्य समयको ९९ प्रतिशत एक खराब विचार"
 
 #~ msgid "Allow Grow"
@@ -7650,9 +10626,6 @@ msgstr "कसरी तहरेखामा प्रवेश प्रकृ
 #~ msgid "Minimum X"
 #~ msgstr "कम्तीमा एक्स"
 
-#~ msgid "Minimum possible value for X"
-#~ msgstr "एक्सको लागि थोरै सम्भव मूल्य"
-
 #~ msgid "Maximum X"
 #~ msgstr "अधिकतम एक्स"
 
@@ -7668,9 +10641,6 @@ msgstr "कसरी तहरेखामा प्रवेश प्रकृ
 #~ msgid "Maximum Y"
 #~ msgstr "अधिकतममा वाइ"
 
-#~ msgid "Maximum possible value for Y"
-#~ msgstr "वाइको लागि अधिकतम सम्भव मूल्य"
-
 #~ msgid "File System Backend"
 #~ msgstr "लेखपत्र पद्दतिको मेरुदण्ड"
 
@@ -7680,9 +10650,6 @@ msgstr "कसरी तहरेखामा प्रवेश प्रकृ
 #~ msgid "The currently selected filename"
 #~ msgstr "हालसालै चयन गरिएको फाइलनाम"
 
-#~ msgid "Show file operations"
-#~ msgstr "संचालनहरुका लेखपत्र देखाऊ"
-
 #~ msgid "Whether buttons for creating/manipulating files should be displayed"
 #~ msgstr "फाइलहरू निर्माण गर्न/चलाउन देखाउने बटनहरू "
 
@@ -7720,8 +10687,7 @@ msgstr "कसरी तहरेखामा प्रवेश प्रकृ
 #~ msgid "Spacing around indicator"
 #~ msgstr "सूचक वरिपरिको खालीस्थान"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Whether the preview widget should take up the entire space it is allocated"
+#~ msgid "Whether the preview widget should take up the entire space it is allocated"
 #~ msgstr "जब पूर्वदृश्य औजारले ओगट्ने संपूर्ण ठाउँ छुट्याइन्छ"
 
 #~ msgid "The GtkAdjustment connected to the progress bar (Deprecated)"
@@ -7730,8 +10696,7 @@ msgstr "कसरी तहरेखामा प्रवेश प्रकृ
 #~ msgid "Bar style"
 #~ msgstr "बार शैली"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Specifies the visual style of the bar in percentage mode (Deprecated)"
+#~ msgid "Specifies the visual style of the bar in percentage mode (Deprecated)"
 #~ msgstr "बारको दृश्यात्मक शैली प्रतिशत मोडमा तय गर्नुहोस् (अनुचित)"
 
 #~ msgid "Activity Step"
@@ -7744,16 +10709,13 @@ msgstr "कसरी तहरेखामा प्रवेश प्रकृ
 #~ msgstr "क्रियाकलाप खण्डहरू"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The number of blocks which can fit in the progress bar area in activity "
-#~ "mode (Deprecated)"
+#~ "The number of blocks which can fit in the progress bar area in activity mode (Deprecated)"
 #~ msgstr "प्रगतिबार क्षेत्रसँग क्रियाकलाप मोढमा जडान हुने खण्डहरूको संख्या (असहमत)"
 
 #~ msgid "Discrete Blocks"
 #~ msgstr "खण्डहरू अलग गर्नुस्"
 
-#~ msgid ""
-#~ "The number of discrete blocks in a progress bar (when shown in the "
-#~ "discrete style)"
+#~ msgid "The number of discrete blocks in a progress bar (when shown in the discrete style)"
 #~ msgstr "प्रगतिबारमा जडान हुने असम्बद्ध खण्डहरूको संख्या (जब असम्बद्ध शैलीमा देखाइन्छ)"
 
 #~ msgid "Horizontal adjustment for the text widget"
@@ -7787,16 +10749,14 @@ msgstr "कसरी तहरेखामा प्रवेश प्रकृ
 #~ msgstr "जहाँ संग्रहित छविचित्रहरु बटनमा देखाउनु पर्छ"
 
 #~ msgid ""
-#~ "A number between 0.0 and 1.0 specifying the horizontal alignment of the "
-#~ "text in the progress widget"
-#~ msgstr ""
-#~ "०.० र १.० का बीचमा प्रगति औजारमा पाठको समतलीय पंक्तिबद्धताका लागि एउटा संख्या"
+#~ "A number between 0.0 and 1.0 specifying the horizontal alignment of the text in the "
+#~ "progress widget"
+#~ msgstr "०.० र १.० का बीचमा प्रगति औजारमा पाठको समतलीय पंक्तिबद्धताका लागि एउटा संख्या"
 
 #~ msgid ""
-#~ "A number between 0.0 and 1.0 specifying the vertical alignment of the "
-#~ "text in the progress widget"
-#~ msgstr ""
-#~ "०.० र १.० का बीचमा प्रगति औजारमा पाठको उर्ध्वतलीय पंक्तिबद्धताका लागि एउटा संख्या"
+#~ "A number between 0.0 and 1.0 specifying the vertical alignment of the text in the progress "
+#~ "widget"
+#~ msgstr "०.० र १.० का बीचमा प्रगति औजारमा पाठको उर्ध्वतलीय पंक्तिबद्धताका लागि एउटा संख्या"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "The current page in the document."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]