[gtk+] Update Catalan translationcommit c3aacbecdf4c69b5f2264dd825403732b1d873d2
Author: Jordi Mas <jmas softcatala org>
Date:  Mon Aug 14 00:36:36 2017 +0200

  Update Catalan translation

 po-properties/ca.po | 3875 +++++++++++++++++++++++++--------------------------
 po/ca.po      | 1076 ++++++++-------
 2 files changed, 2485 insertions(+), 2466 deletions(-)
---
diff --git a/po-properties/ca.po b/po-properties/ca.po
index 8957798..c55d7a1 100644
--- a/po-properties/ca.po
+++ b/po-properties/ca.po
@@ -40,8 +40,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk+ 2.3.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-23 08:28+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-09-12 21:16+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-13 16:43+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-14 00:28+0200\n"
 "Last-Translator: Jordi Mas <jmas softcatala org>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
 "Language: ca\n"
@@ -49,212 +49,211 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
 
-#: ../gdk/gdkapplaunchcontext.c:127 ../gdk/gdkcursor.c:139
-#: ../gdk/gdkdevicemanager.c:185 ../gdk/gdkdrawcontext.c:134
-#: ../gdk/gdkseat.c:202 ../gdk/gdkseat.c:203 ../gdk/gdkwindow.c:288
-#: ../gdk/gdkwindow.c:289
+#: gdk/gdkapplaunchcontext.c:127 gdk/gdkcursor.c:139 gdk/gdkdevicemanager.c:185
+#: gdk/gdkdrawcontext.c:134 gdk/gdkseat.c:202 gdk/gdkseat.c:203
+#: gdk/gdkwindow.c:288 gdk/gdkwindow.c:289
 msgid "Display"
 msgstr "Pantalla"
 
-#: ../gdk/gdkcursor.c:131
+#: gdk/gdkcursor.c:131
 msgid "Cursor type"
 msgstr "Tipus de cursor"
 
-#: ../gdk/gdkcursor.c:132
+#: gdk/gdkcursor.c:132
 msgid "Standard cursor type"
 msgstr "Tipus de cursor estàndard"
 
-#: ../gdk/gdkcursor.c:140
+#: gdk/gdkcursor.c:140
 msgid "Display of this cursor"
 msgstr "Pantalla d'aquest cursor"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:123
+#: gdk/gdkdevice.c:123
 msgid "Device Display"
 msgstr "Pantalla del dispositiu"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:124
+#: gdk/gdkdevice.c:124
 msgid "Display which the device belongs to"
 msgstr "Pantalla a la qual pertany el dispositiu"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:138
+#: gdk/gdkdevice.c:138
 msgid "Device manager"
 msgstr "Gestor de dispositius"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:139
+#: gdk/gdkdevice.c:139
 msgid "Device manager which the device belongs to"
 msgstr "Gestor de dispositius al qual pertany el dispositiu"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:152 ../gdk/gdkdevice.c:153
+#: gdk/gdkdevice.c:152 gdk/gdkdevice.c:153
 msgid "Device name"
 msgstr "Nom del dispositiu"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:166
+#: gdk/gdkdevice.c:166
 msgid "Device type"
 msgstr "Tipus de dispositiu"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:167
+#: gdk/gdkdevice.c:167
 msgid "Device role in the device manager"
 msgstr "Rol del dispositiu en el gestor de dispositius"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:183
+#: gdk/gdkdevice.c:183
 msgid "Associated device"
 msgstr "Dispositiu associat"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:184
+#: gdk/gdkdevice.c:184
 msgid "Associated pointer or keyboard with this device"
 msgstr "Punter o teclat associat a aquest dispositiu"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:197
+#: gdk/gdkdevice.c:197
 msgid "Input source"
 msgstr "Font d'entrada"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:198
+#: gdk/gdkdevice.c:198
 msgid "Source type for the device"
 msgstr "Tipus de font del dispositiu"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:213 ../gdk/gdkdevice.c:214
+#: gdk/gdkdevice.c:213 gdk/gdkdevice.c:214
 msgid "Input mode for the device"
 msgstr "Mètode d'entrada del dispositiu"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:229
+#: gdk/gdkdevice.c:229
 msgid "Whether the device has a cursor"
 msgstr "Si el dispositiu té un cursor"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:230
+#: gdk/gdkdevice.c:230
 msgid "Whether there is a visible cursor following device motion"
 msgstr "Si hi ha un cursor visible que segueix el moviment del dispositiu"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:244 ../gdk/gdkdevice.c:245
+#: gdk/gdkdevice.c:244 gdk/gdkdevice.c:245
 msgid "Number of axes in the device"
 msgstr "Nombre d'eixos del dispositiu"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:259 ../gdk/gdkdevice.c:260
+#: gdk/gdkdevice.c:259 gdk/gdkdevice.c:260
 msgid "Vendor ID"
 msgstr "ID del fabricant"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:274 ../gdk/gdkdevice.c:275
+#: gdk/gdkdevice.c:274 gdk/gdkdevice.c:275
 msgid "Product ID"
 msgstr "ID del producte"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:289 ../gdk/gdkdevice.c:290
+#: gdk/gdkdevice.c:289 gdk/gdkdevice.c:290
 msgid "Seat"
 msgstr "Seient"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:306 ../gdk/gdkdevice.c:307
+#: gdk/gdkdevice.c:306 gdk/gdkdevice.c:307
 msgid "Number of concurrent touches"
 msgstr "Nombre de tocs concurrents"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:321 ../gdk/gdkdevice.c:322
+#: gdk/gdkdevice.c:321 gdk/gdkdevice.c:322
 msgid "Axes"
 msgstr "Eixos"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:328
+#: gdk/gdkdevice.c:328
 msgid "Tool"
 msgstr "Eina"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:329
+#: gdk/gdkdevice.c:329
 msgid "The tool that is currently used with this device"
 msgstr "L'eina que usa actualment amb aquest dispositiu"
 
-#: ../gdk/gdkdevicemanager.c:186
+#: gdk/gdkdevicemanager.c:186
 msgid "Display for the device manager"
 msgstr "Pantalla del gestor de dispositius"
 
-#: ../gdk/gdkdisplay.c:215 ../gdk/gdkdisplay.c:216
+#: gdk/gdkdisplay.c:215 gdk/gdkdisplay.c:216
 msgid "Composited"
 msgstr "Composta"
 
-#: ../gdk/gdkdisplay.c:230 ../gdk/gdkdisplay.c:231
+#: gdk/gdkdisplay.c:230 gdk/gdkdisplay.c:231
 msgid "RGBA"
 msgstr "RGBA"
 
-#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:168
+#: gdk/gdkdisplaymanager.c:168
 msgid "Default Display"
 msgstr "Pantalla per defecte"
 
-#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:169
+#: gdk/gdkdisplaymanager.c:169
 msgid "The default display for GDK"
 msgstr "La pantalla per defecte per al GDK"
 
-#: ../gdk/gdkdrawcontext.c:135
+#: gdk/gdkdrawcontext.c:135
 msgid "The GDK display used to create the context"
 msgstr "La pantalla GDK utilitzada per crear el context GL"
 
-#: ../gdk/gdkdrawcontext.c:149 ../gtk/gtkwidget.c:1258
+#: gdk/gdkdrawcontext.c:149 gtk/gtkwidget.c:1263
 msgid "Window"
 msgstr "Finestra"
 
-#: ../gdk/gdkdrawcontext.c:150
+#: gdk/gdkdrawcontext.c:150
 msgid "The GDK window bound to the context"
 msgstr "La finestra GDK vinculada al context GL"
 
-#: ../gdk/gdkglcontext.c:343
+#: gdk/gdkglcontext.c:343
 msgid "Shared context"
 msgstr "Context compartit"
 
-#: ../gdk/gdkglcontext.c:344
+#: gdk/gdkglcontext.c:344
 msgid "The GL context this context shares data with"
 msgstr "El context GL amb què aquest context comparteix dades"
 
-#: ../gdk/gdkscreen.c:84
+#: gdk/gdkscreen.c:84
 msgid "Font resolution"
 msgstr "Resolució del tipus de lletra"
 
-#: ../gdk/gdkscreen.c:85
+#: gdk/gdkscreen.c:85
 msgid "The resolution for fonts on the screen"
 msgstr "La resolució del tipus de lletra a la pantalla"
 
-#: ../gdk/gdkwindow.c:273 ../gdk/gdkwindow.c:274
+#: gdk/gdkwindow.c:273 gdk/gdkwindow.c:274
 msgid "Cursor"
 msgstr "Cursor"
 
-#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:115
+#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:115
 msgid "Opcode"
 msgstr "Codi d'operació"
 
-#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:116
+#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:116
 msgid "Opcode for XInput2 requests"
 msgstr "Codi d'operació per a les sol·licituds d'XInput2"
 
-#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:122
+#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:122
 msgid "Major"
 msgstr "Principal"
 
-#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:123
+#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:123
 msgid "Major version number"
 msgstr "Número de versió principal"
 
-#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:129
+#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:129
 msgid "Minor"
 msgstr "Menor"
 
-#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:130
+#: gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:130
 msgid "Minor version number"
 msgstr "Número de versió menor"
 
-#: ../gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:143
+#: gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:142
 msgid "Device ID"
 msgstr "Id. del dispositiu"
 
-#: ../gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:144
+#: gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:143
 msgid "Device identifier"
 msgstr "Identificador del dispositiu"
 
-#: ../gtk/a11y/gtkrenderercellaccessible.c:97
+#: gtk/a11y/gtkrenderercellaccessible.c:97
 msgid "Cell renderer"
 msgstr "Renderitzador de cel·la"
 
-#: ../gtk/a11y/gtkrenderercellaccessible.c:98
+#: gtk/a11y/gtkrenderercellaccessible.c:98
 msgid "The cell renderer represented by this accessible"
 msgstr "El renderitzador de cel·la que representa aquest accessible"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:356
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:356
 msgid "Program name"
 msgstr "Nom del programa"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:357
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:357
 msgid ""
 "The name of the program. If this is not set, it defaults to "
 "g_get_application_name()"
@@ -262,108 +261,108 @@ msgstr ""
 "El nom del programa. Si no està definit, per defecte serà el valor de "
 "g_get_application_name()"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:370
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:370
 msgid "Program version"
 msgstr "Versió del programa"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:371
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:371
 msgid "The version of the program"
 msgstr "La versió del programa"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:384
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:384
 msgid "Copyright string"
 msgstr "Cadena del copyright"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:385
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:385
 msgid "Copyright information for the program"
 msgstr "Informació de copyright per al programa"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:400
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:400
 msgid "Comments string"
 msgstr "Cadena de comentaris"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:401
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:401
 msgid "Comments about the program"
 msgstr "Comentaris sobre el programa"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:425
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:425
 msgid "License"
 msgstr "Llicència"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:426
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:426
 msgid "The license of the program"
 msgstr "La llicència del programa"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:446
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:446
 msgid "System Information"
 msgstr "Informació del sistema"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:447
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:447
 msgid "Information about the system on which the program is running"
 msgstr "Informació sobre el sistema en què s'està executant el programa"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:474
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:474
 msgid "License Type"
 msgstr "Tipus de llicència"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:475
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:475
 msgid "The license type of the program"
 msgstr "El tipus de llicència del programa"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:490
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:490
 msgid "Website URL"
 msgstr "URL del lloc web"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:491
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:491
 msgid "The URL for the link to the website of the program"
 msgstr "L'URL per al lloc web del programa"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:504
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:504
 msgid "Website label"
 msgstr "Etiqueta del lloc web"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:505
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:505
 msgid "The label for the link to the website of the program"
 msgstr "L'etiqueta de l'enllaç al lloc web del programa"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:520
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:520
 msgid "Authors"
 msgstr "Autors"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:521
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:521
 msgid "List of authors of the program"
 msgstr "Llista d'autors del programa"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:536
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:536
 msgid "Documenters"
 msgstr "Documentadors"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:537
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:537
 msgid "List of people documenting the program"
 msgstr "Llista de gent que documenta el programa"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:552
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:552
 msgid "Artists"
 msgstr "Artistes"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:553
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:553
 msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
 msgstr "Llista de gent que ha contribuït amb imatges al programa"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:568
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:568
 msgid "Translator credits"
 msgstr "Traductors"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:569
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:569
 msgid ""
 "Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
 msgstr "El nom dels traductors. Aquesta cadena s'ha de marcar com a traduïble"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:583
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:583
 msgid "Logo"
 msgstr "Logotip"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:584
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:584
 msgid ""
 "A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
 "gtk_window_get_default_icon_list()"
@@ -371,68 +370,92 @@ msgstr ""
 "Un logotip per a la caixa d'informació de l'aplicació. Si no està definit, "
 "es fa servir el valor de gtk_window_get_default_icon_list()"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:598
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:598
 msgid "Logo Icon Name"
 msgstr "Nom de la icona del logotip"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:599
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:599
 msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
 msgstr "Una icona amb nom per emprar com a logotip a la caixa d'informació."
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:612
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:612
 msgid "Wrap license"
 msgstr "Ajusta la llicència"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:613
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:613
 msgid "Whether to wrap the license text."
 msgstr "Si s'han d'ajustar els finals de línia del text de la llicència."
 
-#: ../gtk/gtkaccellabel.c:210
+#: gtk/gtkaccellabel.c:227
 msgid "Accelerator Closure"
 msgstr "Tancament de drecera"
 
-#: ../gtk/gtkaccellabel.c:211
+#: gtk/gtkaccellabel.c:228
 msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
 msgstr "El tancament a supervisar per a canvis de drecera"
 
-#: ../gtk/gtkaccellabel.c:217
+#: gtk/gtkaccellabel.c:234
 msgid "Accelerator Widget"
 msgstr "Element d'interfície accelerador"
 
-#: ../gtk/gtkaccellabel.c:218
+#: gtk/gtkaccellabel.c:235
 msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
 msgstr "L'element d'interfície a supervisar per a canvis en l'accelerador"
 
-#: ../gtk/gtkaccessible.c:153 ../gtk/gtkeventcontroller.c:168
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:336
+#: gtk/gtkaccellabel.c:241 gtk/gtkbutton.c:225 gtk/gtkexpander.c:291
+#: gtk/gtkframe.c:170 gtk/gtklabel.c:755 gtk/gtkmenuitem.c:641
+#: gtk/gtktoolbutton.c:215 gtk/gtktoolitemgroup.c:1555
+msgid "Label"
+msgstr "Etiqueta"
+
+#: gtk/gtkaccellabel.c:242
+msgid "The text displayed next to the accelerator"
+msgstr "El text que es mostra al costat de l'accelerador"
+
+#: gtk/gtkaccellabel.c:248 gtk/gtkbutton.c:232 gtk/gtkexpander.c:299
+#: gtk/gtklabel.c:776 gtk/gtkmenuitem.c:655 gtk/gtktoolbutton.c:222
+msgid "Use underline"
+msgstr "Utilitza subratllat"
+
+#: gtk/gtkaccellabel.c:249 gtk/gtkbutton.c:233 gtk/gtkexpander.c:300
+#: gtk/gtklabel.c:777 gtk/gtkmenuitem.c:656
+msgid ""
+"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
+"for the mnemonic accelerator key"
+msgstr ""
+"Si s'habilita, un subratllat en el text indica que el caràcter següent "
+"s'hauria d'utilitzar per a la tecla de drecera"
+
+#: gtk/gtkaccessible.c:153 gtk/gtkeventcontroller.c:168
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:336
 msgid "Widget"
 msgstr "Giny"
 
-#: ../gtk/gtkaccessible.c:154
+#: gtk/gtkaccessible.c:154
 msgid "The widget referenced by this accessible."
 msgstr "El giny que referencia aquest accessible."
 
-#: ../gtk/gtkactionable.c:71
+#: gtk/gtkactionable.c:71
 msgid "Action name"
 msgstr "Nom de l'acció"
 
-#: ../gtk/gtkactionable.c:72
+#: gtk/gtkactionable.c:72
 msgid "The name of the associated action, like “app.quit”"
 msgstr "El nom de l'acció associada, com «app.quit»"
 
-#: ../gtk/gtkactionable.c:76
+#: gtk/gtkactionable.c:76
 msgid "Action target value"
 msgstr "Valor de l'objectiu de l'acció"
 
-#: ../gtk/gtkactionable.c:77
+#: gtk/gtkactionable.c:77
 msgid "The parameter for action invocations"
 msgstr "El paràmetre per les crides a l'acció"
 
-#: ../gtk/gtkactionbar.c:322 ../gtk/gtkbox.c:315 ../gtk/gtkheaderbar.c:1931
+#: gtk/gtkactionbar.c:383 gtk/gtkbox.c:245 gtk/gtkheaderbar.c:1869
 msgid "Pack type"
 msgstr "Tipus de paquet"
 
-#: ../gtk/gtkactionbar.c:323 ../gtk/gtkbox.c:316 ../gtk/gtkheaderbar.c:1932
+#: gtk/gtkactionbar.c:384 gtk/gtkbox.c:246 gtk/gtkheaderbar.c:1870
 msgid ""
 "A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
 "start or end of the parent"
@@ -440,80 +463,79 @@ msgstr ""
 "Un GtkPackType que indica si el fill s'empaqueta en referència a l'inici o "
 "al final del pare"
 
-#: ../gtk/gtkactionbar.c:329 ../gtk/gtkbox.c:322 ../gtk/gtkheaderbar.c:1938
-#: ../gtk/gtknotebook.c:834 ../gtk/gtkpaned.c:353 ../gtk/gtkpopover.c:1626
-#: ../gtk/gtkpopovermenu.c:367 ../gtk/gtkstack.c:504
-#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1660
+#: gtk/gtkactionbar.c:390 gtk/gtkbox.c:252 gtk/gtkheaderbar.c:1876
+#: gtk/gtknotebook.c:790 gtk/gtkpaned.c:388 gtk/gtkpopover.c:1628
+#: gtk/gtkpopovermenu.c:371 gtk/gtkstack.c:404 gtk/gtktoolitemgroup.c:1618
 msgid "Position"
 msgstr "Posició"
 
-#: ../gtk/gtkactionbar.c:330 ../gtk/gtkbox.c:323 ../gtk/gtkheaderbar.c:1939
-#: ../gtk/gtknotebook.c:835 ../gtk/gtkpopovermenu.c:368 ../gtk/gtkstack.c:505
+#: gtk/gtkactionbar.c:391 gtk/gtkbox.c:253 gtk/gtkheaderbar.c:1877
+#: gtk/gtknotebook.c:791 gtk/gtkpopovermenu.c:372 gtk/gtkstack.c:405
 msgid "The index of the child in the parent"
 msgstr "L'índex del fill en el pare"
 
-#: ../gtk/gtkactionbar.c:336 ../gtk/gtkinfobar.c:358
+#: gtk/gtkactionbar.c:397 gtk/gtkinfobar.c:353
 msgid "Reveal"
 msgstr "Descobreix"
 
-#: ../gtk/gtkactionbar.c:337 ../gtk/gtkinfobar.c:359
+#: gtk/gtkactionbar.c:398 gtk/gtkinfobar.c:354
 msgid "Controls whether the action bar shows its contents or not"
 msgstr "Controla si l'barra d'accions mostra o no els seus continguts"
 
-#: ../gtk/gtkadjustment.c:142 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:138
-#: ../gtk/gtkscalebutton.c:196 ../gtk/gtkspinbutton.c:400
+#: gtk/gtkadjustment.c:142 gtk/gtkcellrendererprogress.c:138
+#: gtk/gtkscalebutton.c:196 gtk/gtkspinbutton.c:397
 msgid "Value"
 msgstr "Valor"
 
-#: ../gtk/gtkadjustment.c:143
+#: gtk/gtkadjustment.c:143
 msgid "The value of the adjustment"
 msgstr "El valor de l'ajustament"
 
-#: ../gtk/gtkadjustment.c:157
+#: gtk/gtkadjustment.c:157
 msgid "Minimum Value"
 msgstr "Valor mínim"
 
-#: ../gtk/gtkadjustment.c:158
+#: gtk/gtkadjustment.c:158
 msgid "The minimum value of the adjustment"
 msgstr "El valor mínim de l'ajustament"
 
-#: ../gtk/gtkadjustment.c:175
+#: gtk/gtkadjustment.c:175
 msgid "Maximum Value"
 msgstr "Valor màxim"
 
-#: ../gtk/gtkadjustment.c:176
+#: gtk/gtkadjustment.c:176
 msgid "The maximum value of the adjustment"
 msgstr "El valor màxim de l'ajustament"
 
-#: ../gtk/gtkadjustment.c:190
+#: gtk/gtkadjustment.c:190
 msgid "Step Increment"
 msgstr "Increment d'un pas"
 
-#: ../gtk/gtkadjustment.c:191
+#: gtk/gtkadjustment.c:191
 msgid "The step increment of the adjustment"
 msgstr "L'increment de pas de l'ajustament"
 
-#: ../gtk/gtkadjustment.c:205
+#: gtk/gtkadjustment.c:205
 msgid "Page Increment"
 msgstr "Increment de pàgina"
 
-#: ../gtk/gtkadjustment.c:206
+#: gtk/gtkadjustment.c:206
 msgid "The page increment of the adjustment"
 msgstr "L'increment de pàgina de l'ajustament"
 
-#: ../gtk/gtkadjustment.c:223
+#: gtk/gtkadjustment.c:223
 msgid "Page Size"
 msgstr "Mida de pàgina"
 
-#: ../gtk/gtkadjustment.c:224
+#: gtk/gtkadjustment.c:224
 msgid "The page size of the adjustment"
 msgstr "La mida de pàgina de l'ajustament"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:618
+#: gtk/gtkappchooserbutton.c:618
 msgid "Include an “Other…” item"
 msgstr "Inclou un element «Altres…»"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:619
+#: gtk/gtkappchooserbutton.c:619
 msgid ""
 "Whether the combobox should include an item that triggers a "
 "GtkAppChooserDialog"
@@ -521,206 +543,206 @@ msgstr ""
 "Si el quadre combinat hauria d'incloure un element que inicia el diàleg de "
 "selecció d'aplicacions (GtkAppChooserDialog)"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:634
+#: gtk/gtkappchooserbutton.c:634
 msgid "Show default item"
 msgstr "Mostra l'element per defecte"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:635
+#: gtk/gtkappchooserbutton.c:635
 msgid "Whether the combobox should show the default application on top"
 msgstr ""
 "Si el quadre combinat hauria de mostrar l'aplicació per defecte al principi"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:647 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:647
+#: gtk/gtkappchooserbutton.c:647 gtk/gtkappchooserdialog.c:648
 msgid "Heading"
 msgstr "Capçalera"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:648 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:648
+#: gtk/gtkappchooserbutton.c:648 gtk/gtkappchooserdialog.c:649
 msgid "The text to show at the top of the dialog"
 msgstr "El text que es mostra a dalt de tot del diàleg"
 
-#: ../gtk/gtkappchooser.c:73
+#: gtk/gtkappchooser.c:73
 msgid "Content type"
 msgstr "Tipus de contingut"
 
-#: ../gtk/gtkappchooser.c:74
+#: gtk/gtkappchooser.c:74
 msgid "The content type used by the open with object"
 msgstr "El tipus de contingut que s'ha utilitzat per a l'objecte «Obre amb»"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:633
+#: gtk/gtkappchooserdialog.c:634
 msgid "GFile"
 msgstr "GFile"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:634
+#: gtk/gtkappchooserdialog.c:635
 msgid "The GFile used by the app chooser dialog"
 msgstr "El GFile que s'ha utilitzat per al diàleg de selecció d'aplicacions"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:962
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1018
 msgid "Show default app"
 msgstr "Mostra l'aplicació per defecte"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:963
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1019
 msgid "Whether the widget should show the default application"
 msgstr "Si el giny hauria de mostrar l'aplicació per defecte"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:977
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1033
 msgid "Show recommended apps"
 msgstr "Mostra les aplicacions recomanades"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:978
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1034
 msgid "Whether the widget should show recommended applications"
 msgstr "Si el giny hauria de mostrar les aplicacions recomanades"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:992
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1048
 msgid "Show fallback apps"
 msgstr "Mostra les aplicacions alternatives"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:993
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1049
 msgid "Whether the widget should show fallback applications"
 msgstr "Si el giny hauria de mostrar les aplicacions alternatives"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1005
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1061
 msgid "Show other apps"
 msgstr "Mostra altres aplicacions"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1006
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1062
 msgid "Whether the widget should show other applications"
 msgstr "Si el giny hauria de mostrar altres aplicacions"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1019
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1075
 msgid "Show all apps"
 msgstr "Mostra totes les aplicacions"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1020
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1076
 msgid "Whether the widget should show all applications"
 msgstr "Si el giny hauria de mostrar totes les aplicacions"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1034
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1090
 msgid "Widget’s default text"
 msgstr "Text per defecte del giny"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1035
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1091
 msgid "The default text appearing when there are no applications"
 msgstr "El text per defecte que apareixerà quan no hi hagi aplicacions"
 
-#: ../gtk/gtkapplication.c:648
+#: gtk/gtkapplication.c:648
 msgid "Register session"
 msgstr "Registra la sessió"
 
-#: ../gtk/gtkapplication.c:649
+#: gtk/gtkapplication.c:649
 msgid "Register with the session manager"
 msgstr "Registra la sessió amb el gestor de sessions"
 
-#: ../gtk/gtkapplication.c:655
+#: gtk/gtkapplication.c:655
 msgid "Application menu"
 msgstr "Menú d'aplicacions"
 
-#: ../gtk/gtkapplication.c:656
+#: gtk/gtkapplication.c:656
 msgid "The GMenuModel for the application menu"
 msgstr "El GMenuModel del menú de l'aplicació"
 
-#: ../gtk/gtkapplication.c:662
+#: gtk/gtkapplication.c:662
 msgid "Menubar"
 msgstr "Barra de menú"
 
-#: ../gtk/gtkapplication.c:663
+#: gtk/gtkapplication.c:663
 msgid "The GMenuModel for the menubar"
 msgstr "El GMenuModel per la barra de menú"
 
-#: ../gtk/gtkapplication.c:669
+#: gtk/gtkapplication.c:669
 msgid "Active window"
 msgstr "Finestra activa"
 
-#: ../gtk/gtkapplication.c:670
+#: gtk/gtkapplication.c:670
 msgid "The window which most recently had focus"
 msgstr "L'última finestra que ha tingut el focus"
 
-#: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:833
+#: gtk/gtkapplicationwindow.c:832
 msgid "Show a menubar"
 msgstr "Mostra la barra de menú"
 
-#: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:834
+#: gtk/gtkapplicationwindow.c:833
 msgid "TRUE if the window should show a menubar at the top of the window"
 msgstr ""
 "«TRUE» (cert) si la finestra hauria de mostrar una barra de menú a dalt de "
 "tot de la finestra"
 
-#: ../gtk/gtkaspectframe.c:111 ../gtk/gtkwidget.c:1272
+#: gtk/gtkaspectframe.c:111 gtk/gtkwidget.c:1277
 msgid "Horizontal Alignment"
 msgstr "Alineació horitzontal"
 
-#: ../gtk/gtkaspectframe.c:112
+#: gtk/gtkaspectframe.c:112
 msgid "X alignment of the child"
 msgstr "Alineació X del fill"
 
-#: ../gtk/gtkaspectframe.c:118 ../gtk/gtkwidget.c:1287
+#: gtk/gtkaspectframe.c:118 gtk/gtkwidget.c:1292
 msgid "Vertical Alignment"
 msgstr "Alineació vertical"
 
-#: ../gtk/gtkaspectframe.c:119
+#: gtk/gtkaspectframe.c:119
 msgid "Y alignment of the child"
 msgstr "Alineació Y del fill"
 
-#: ../gtk/gtkaspectframe.c:125
+#: gtk/gtkaspectframe.c:125
 msgid "Ratio"
 msgstr "Proporció"
 
-#: ../gtk/gtkaspectframe.c:126
+#: gtk/gtkaspectframe.c:126
 msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
 msgstr "Proporció si «obey_child» (obeeix el fill) és «FALSE» (fals)"
 
-#: ../gtk/gtkaspectframe.c:132
+#: gtk/gtkaspectframe.c:132
 msgid "Obey child"
 msgstr "Obeeix el fill"
 
-#: ../gtk/gtkaspectframe.c:133
+#: gtk/gtkaspectframe.c:133
 msgid "Force aspect ratio to match that of the frame’s child"
 msgstr "Força la proporció perquè coincideixi amb el marc del fill"
 
-#: ../gtk/gtkassistant.c:513 ../gtk/gtkdialog.c:583
+#: gtk/gtkassistant.c:513 gtk/gtkdialog.c:583
 msgid "Use Header Bar"
 msgstr "Utilitza la barra de títol"
 
-#: ../gtk/gtkassistant.c:514 ../gtk/gtkdialog.c:584
+#: gtk/gtkassistant.c:514 gtk/gtkdialog.c:584
 msgid "Use Header Bar for actions."
 msgstr "Fes servir la barra de títol per a les accions."
 
-#: ../gtk/gtkassistant.c:528
+#: gtk/gtkassistant.c:528
 msgid "Page type"
 msgstr "Tipus de pàgina"
 
-#: ../gtk/gtkassistant.c:529
+#: gtk/gtkassistant.c:529
 msgid "The type of the assistant page"
 msgstr "Tipus de pàgina de l'auxiliar"
 
-#: ../gtk/gtkassistant.c:544
+#: gtk/gtkassistant.c:544
 msgid "Page title"
 msgstr "Títol de la pàgina"
 
-#: ../gtk/gtkassistant.c:545
+#: gtk/gtkassistant.c:545
 msgid "The title of the assistant page"
 msgstr "El títol de la pàgina de l'auxiliar"
 
-#: ../gtk/gtkassistant.c:561
+#: gtk/gtkassistant.c:561
 msgid "Page complete"
 msgstr "Pàgina completa"
 
-#: ../gtk/gtkassistant.c:562
+#: gtk/gtkassistant.c:562
 msgid "Whether all required fields on the page have been filled out"
 msgstr "Si s'han emplenat tots els camps requerits de la pàgina"
 
-#: ../gtk/gtkassistant.c:567
+#: gtk/gtkassistant.c:567
 msgid "Has padding"
 msgstr "Té farciment"
 
-#: ../gtk/gtkassistant.c:567
+#: gtk/gtkassistant.c:567
 msgid "Whether the assistant adds padding around the page"
 msgstr "Si aquest auxiliar afegeix farciment al voltant de la pàgina"
 
-#: ../gtk/gtkbbox.c:188
+#: gtk/gtkbbox.c:153
 msgid "Layout style"
 msgstr "Estil de la disposició"
 
-#: ../gtk/gtkbbox.c:189
+#: gtk/gtkbbox.c:154
 msgid ""
 "How to lay out the buttons in the box. Possible values are: spread, edge, "
 "start and end"
@@ -728,11 +750,11 @@ msgstr ""
 "Com disposar els botons a la caixa. Els valors possibles són: "
 "«spread» (escampats), «edge» (cantonada), «start» (inici) i «end» (final)"
 
-#: ../gtk/gtkbbox.c:197
+#: gtk/gtkbbox.c:162
 msgid "Secondary"
 msgstr "Secundari"
 
-#: ../gtk/gtkbbox.c:198
+#: gtk/gtkbbox.c:163
 msgid ""
 "If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
 "g., help buttons"
@@ -740,138 +762,96 @@ msgstr ""
 "Si és «TRUE» (cert), el fill apareixerà en un grup secundari de fills, "
 "adequat, p. ex., per als botons d'ajuda"
 
-#: ../gtk/gtkbbox.c:205
+#: gtk/gtkbbox.c:170
 msgid "Non-Homogeneous"
 msgstr "No homogeni"
 
-#: ../gtk/gtkbbox.c:206
+#: gtk/gtkbbox.c:171
 msgid "If TRUE, the child will not be subject to homogeneous sizing"
 msgstr ""
 "Si és «TRUE» (cert), el fill no està lligat al redimensionament homogeni"
 
-#: ../gtk/gtkbox.c:256 ../gtk/gtkcellareabox.c:310 ../gtk/gtkheaderbar.c:1966
-#: ../gtk/gtkiconview.c:517 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:275
+#: gtk/gtkbox.c:221 gtk/gtkcellareabox.c:310 gtk/gtkheaderbar.c:1904
+#: gtk/gtkiconview.c:510 gtk/gtktreeviewcolumn.c:275
 msgid "Spacing"
 msgstr "Espaiament"
 
-#: ../gtk/gtkbox.c:257 ../gtk/gtkheaderbar.c:1967
+#: gtk/gtkbox.c:222 gtk/gtkheaderbar.c:1905
 msgid "The amount of space between children"
 msgstr "La quantitat d'espai entre fills"
 
-#: ../gtk/gtkbox.c:263 ../gtk/gtkflowbox.c:3712 ../gtk/gtkstack.c:426
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:587 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1632
+#: gtk/gtkbox.c:228 gtk/gtkflowbox.c:3496 gtk/gtkstack.c:326
+#: gtk/gtktoolbar.c:556 gtk/gtktoolitemgroup.c:1590
 msgid "Homogeneous"
 msgstr "Homogeni"
 
-#: ../gtk/gtkbox.c:264 ../gtk/gtkflowbox.c:3713
+#: gtk/gtkbox.c:229 gtk/gtkflowbox.c:3497
 msgid "Whether the children should all be the same size"
 msgstr "Si tots els fills han de tenir la mateixa mida"
 
-#: ../gtk/gtkbox.c:270
+#: gtk/gtkbox.c:235 gtk/gtkcenterbox.c:683
 msgid "Baseline position"
 msgstr "Posició del punt de referència"
 
-#: ../gtk/gtkbox.c:271
+#: gtk/gtkbox.c:236 gtk/gtkcenterbox.c:684
 msgid ""
 "The position of the baseline aligned widgets if extra space is available"
 msgstr ""
 "La posició dels ginys alineats al punt de referència si hi ha espai "
 "addicional disponible"
 
-#: ../gtk/gtkbox.c:292 ../gtk/gtkcellareabox.c:330 ../gtk/gtktoolbar.c:579
-#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1639 ../gtk/gtktoolpalette.c:999
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:322
-msgid "Expand"
-msgstr "Expandeix"
-
-#: ../gtk/gtkbox.c:293
-msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
-msgstr "Si el fill ha de rebre espai addicional quan el pare creixi"
-
-#: ../gtk/gtkbox.c:308 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1646
-msgid "Fill"
-msgstr "Omple"
-
-#: ../gtk/gtkbox.c:309
-msgid ""
-"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
-"used as padding"
-msgstr ""
-"Si l'espai addicional del fill s'ha d'assignar al fill o s'ha d'utilitzar "
-"com a separació"
-
-#: ../gtk/gtkbuilder.c:286
+#: gtk/gtkbuilder.c:282
 msgid "Translation Domain"
 msgstr "Domini de la traducció"
 
-#: ../gtk/gtkbuilder.c:287
+#: gtk/gtkbuilder.c:283
 msgid "The translation domain used by gettext"
 msgstr "El domini de la traducció que utilitzarà el gettext"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:249 ../gtk/gtkexpander.c:291 ../gtk/gtkframe.c:197
-#: ../gtk/gtklabel.c:783 ../gtk/gtkmenuitem.c:726 ../gtk/gtktoolbutton.c:215
-#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1597
-msgid "Label"
-msgstr "Etiqueta"
-
-#: ../gtk/gtkbutton.c:250
+#: gtk/gtkbutton.c:226
 msgid ""
 "Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
 "widget"
 msgstr "Text de l'etiqueta dins del botó, si el botó conté una etiqueta"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:256 ../gtk/gtkexpander.c:299 ../gtk/gtklabel.c:804
-#: ../gtk/gtkmenuitem.c:740 ../gtk/gtktoolbutton.c:222
-msgid "Use underline"
-msgstr "Utilitza subratllat"
-
-#: ../gtk/gtkbutton.c:257 ../gtk/gtkexpander.c:300 ../gtk/gtklabel.c:805
-#: ../gtk/gtkmenuitem.c:741
-msgid ""
-"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
-"for the mnemonic accelerator key"
-msgstr ""
-"Si s'habilita, un subratllat en el text indica que el caràcter següent "
-"s'hauria d'utilitzar per a la tecla de drecera"
-
-#: ../gtk/gtkbutton.c:263
+#: gtk/gtkbutton.c:239
 msgid "Border relief"
 msgstr "Relleu del cantó"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:264
+#: gtk/gtkbutton.c:240
 msgid "The border relief style"
 msgstr "L'estil de relleu del cantó"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:271 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:210
-#: ../gtk/gtkimage.c:291 ../gtk/gtkprinter.c:170 ../gtk/gtkwindow.c:941
+#: gtk/gtkbutton.c:247 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:210 gtk/gtkimage.c:231
+#: gtk/gtkprinter.c:170 gtk/gtkwindow.c:976
 msgid "Icon Name"
 msgstr "Nom de la icona"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:272
+#: gtk/gtkbutton.c:248
 msgid "The name of the icon used to automatically populate the button"
 msgstr "El nom de la icona que s'utilitza automàticament per emplenar el botó"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:400
+#: gtk/gtkcalendar.c:384
 msgid "Year"
 msgstr "Any"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:401
+#: gtk/gtkcalendar.c:385
 msgid "The selected year"
 msgstr "L'any seleccionat"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:414
+#: gtk/gtkcalendar.c:398
 msgid "Month"
 msgstr "Mes"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:415
+#: gtk/gtkcalendar.c:399
 msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
 msgstr "El mes seleccionat (com a número entre 0 i 11)"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:429
+#: gtk/gtkcalendar.c:413
 msgid "Day"
 msgstr "Dia"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:430
+#: gtk/gtkcalendar.c:414
 msgid ""
 "The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
 "currently selected day)"
@@ -879,115 +859,96 @@ msgstr ""
 "El dia seleccionat (com a número entre 1 i 31, o 0 per desseleccionar el dia "
 "actualment seleccionat)"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:444
+#: gtk/gtkcalendar.c:428
 msgid "Show Heading"
 msgstr "Mostra la capçalera"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:445
+#: gtk/gtkcalendar.c:429
 msgid "If TRUE, a heading is displayed"
 msgstr "Si és «TRUE» (cert), es mostrarà una capçalera"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:459
+#: gtk/gtkcalendar.c:443
 msgid "Show Day Names"
 msgstr "Mostra el nom dels dies"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:460
+#: gtk/gtkcalendar.c:444
 msgid "If TRUE, day names are displayed"
 msgstr "Si és «TRUE» (cert), es mostraran els noms dels dies"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:473
+#: gtk/gtkcalendar.c:457
 msgid "No Month Change"
 msgstr "No canviïs el mes"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:474
+#: gtk/gtkcalendar.c:458
 msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
 msgstr "Si és «TRUE» (cert), no es podrà canviar el mes seleccionat"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:488
+#: gtk/gtkcalendar.c:472
 msgid "Show Week Numbers"
 msgstr "Mostra els números de la setmana"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:489
+#: gtk/gtkcalendar.c:473
 msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
 msgstr "Si és «TRUE» (cert), es mostraran els números de la setmana"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:504
+#: gtk/gtkcalendar.c:488
 msgid "Details Width"
 msgstr "Amplada dels detalls"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:505
+#: gtk/gtkcalendar.c:489
 msgid "Details width in characters"
 msgstr "Amplada dels detalls en caràcters"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:520
+#: gtk/gtkcalendar.c:504
 msgid "Details Height"
 msgstr "Alçada dels detalls"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:521
+#: gtk/gtkcalendar.c:505
 msgid "Details height in rows"
 msgstr "Alçada dels detalls en files"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:537
+#: gtk/gtkcalendar.c:521
 msgid "Show Details"
 msgstr "Mostra els detalls"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:538
+#: gtk/gtkcalendar.c:522
 msgid "If TRUE, details are shown"
 msgstr "Si és «TRUE» (cert), es mostraran els detalls"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:550
-msgid "Inner border"
-msgstr "Vora interior"
-
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:551
-msgid "Inner border space"
-msgstr "Espai de la vora interior"
-
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:562
-msgid "Vertical separation"
-msgstr "Separació vertical"
-
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:563
-msgid "Space between day headers and main area"
-msgstr "Espaiat entre la capçalera dels dies i l'àrea principal"
-
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:574
-msgid "Horizontal separation"
-msgstr "Separació horitzontal"
-
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:575
-msgid "Space between week headers and main area"
-msgstr "Espai entre les capçaleres de la setmana i l'àrea principal"
-
-#: ../gtk/gtkcellareabox.c:311 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:276
+#: gtk/gtkcellareabox.c:311 gtk/gtktreeviewcolumn.c:276
 msgid "Space which is inserted between cells"
 msgstr "L'espai inserit entre cel·les"
 
-#: ../gtk/gtkcellareabox.c:331
+#: gtk/gtkcellareabox.c:330 gtk/gtktoolbar.c:548 gtk/gtktoolitemgroup.c:1597
+#: gtk/gtktoolpalette.c:977 gtk/gtktreeviewcolumn.c:322
+msgid "Expand"
+msgstr "Expandeix"
+
+#: gtk/gtkcellareabox.c:331
 msgid "Whether the cell expands"
 msgstr "Si la cel·la s'expandeix"
 
-#: ../gtk/gtkcellareabox.c:346
+#: gtk/gtkcellareabox.c:346
 msgid "Align"
 msgstr "Alineació"
 
-#: ../gtk/gtkcellareabox.c:347
+#: gtk/gtkcellareabox.c:347
 msgid "Whether cell should align with adjacent rows"
 msgstr "Si la cel·la s'hauria d'alinear amb les files adjacents"
 
-#: ../gtk/gtkcellareabox.c:363
+#: gtk/gtkcellareabox.c:363
 msgid "Fixed Size"
 msgstr "Mida fixa"
 
-#: ../gtk/gtkcellareabox.c:364
+#: gtk/gtkcellareabox.c:364
 msgid "Whether cells should be the same size in all rows"
 msgstr "Si les cel·les haurien de ser de la mateixa mida a totes les files"
 
-#: ../gtk/gtkcellareabox.c:380
+#: gtk/gtkcellareabox.c:380
 msgid "Pack Type"
 msgstr "Tipus de paquet"
 
-#: ../gtk/gtkcellareabox.c:381
+#: gtk/gtkcellareabox.c:381
 msgid ""
 "A GtkPackType indicating whether the cell is packed with reference to the "
 "start or end of the cell area"
@@ -995,326 +956,325 @@ msgstr ""
 "Un GtkPackType que indica si la cel·la s'empaqueta en referència a l'inici o "
 "al final de l'àrea de la cel·la"
 
-#: ../gtk/gtkcellarea.c:791
+#: gtk/gtkcellarea.c:791
 msgid "Focus Cell"
 msgstr "Cel·la amb el focus"
 
-#: ../gtk/gtkcellarea.c:792
+#: gtk/gtkcellarea.c:792
 msgid "The cell which currently has focus"
 msgstr "La cel·la que té el focus ara mateix"
 
-#: ../gtk/gtkcellarea.c:810
+#: gtk/gtkcellarea.c:810
 msgid "Edited Cell"
 msgstr "Cel·la en edició"
 
-#: ../gtk/gtkcellarea.c:811
+#: gtk/gtkcellarea.c:811
 msgid "The cell which is currently being edited"
 msgstr "La cel·la que s'està editant"
 
-#: ../gtk/gtkcellarea.c:829
+#: gtk/gtkcellarea.c:829
 msgid "Edit Widget"
 msgstr "Giny d'edició"
 
-#: ../gtk/gtkcellarea.c:830
+#: gtk/gtkcellarea.c:830
 msgid "The widget currently editing the edited cell"
 msgstr "El giny que s'utilitza per editar la cel·la"
 
-#: ../gtk/gtkcellareacontext.c:115
+#: gtk/gtkcellareacontext.c:115
 msgid "Area"
 msgstr "Àrea"
 
-#: ../gtk/gtkcellareacontext.c:116
+#: gtk/gtkcellareacontext.c:116
 msgid "The Cell Area this context was created for"
 msgstr "L'àrea de la cel·la per a la qual es va crear el context"
 
-#: ../gtk/gtkcellareacontext.c:132 ../gtk/gtkcellareacontext.c:151
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:299
+#: gtk/gtkcellareacontext.c:132 gtk/gtkcellareacontext.c:151
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:299
 msgid "Minimum Width"
 msgstr "Amplada mínima"
 
-#: ../gtk/gtkcellareacontext.c:133 ../gtk/gtkcellareacontext.c:152
+#: gtk/gtkcellareacontext.c:133 gtk/gtkcellareacontext.c:152
 msgid "Minimum cached width"
 msgstr "Amplada mínima ja calculada"
 
-#: ../gtk/gtkcellareacontext.c:170 ../gtk/gtkcellareacontext.c:189
+#: gtk/gtkcellareacontext.c:170 gtk/gtkcellareacontext.c:189
 msgid "Minimum Height"
 msgstr "Alçada mínima"
 
-#: ../gtk/gtkcellareacontext.c:171 ../gtk/gtkcellareacontext.c:190
+#: gtk/gtkcellareacontext.c:171 gtk/gtkcellareacontext.c:190
 msgid "Minimum cached height"
 msgstr "Alçada mínima ja calculada"
 
-#: ../gtk/gtkcelleditable.c:51
+#: gtk/gtkcelleditable.c:51
 msgid "Editing Canceled"
 msgstr "Edició cancel·lada"
 
-#: ../gtk/gtkcelleditable.c:52
+#: gtk/gtkcelleditable.c:52
 msgid "Indicates that editing has been canceled"
 msgstr "Indica que s'ha cancel·lat l'edició"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:141
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:140
 msgid "Accelerator key"
 msgstr "Tecla acceleradora"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:142
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:141
 msgid "The keyval of the accelerator"
 msgstr "El valor de la tecla de l'accelerador"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:158
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:157
 msgid "Accelerator modifiers"
 msgstr "Modificadors de l'accelerador"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:159
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:158
 msgid "The modifier mask of the accelerator"
 msgstr "La màscara modificadora de l'accelerador"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:176
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:175
 msgid "Accelerator keycode"
 msgstr "Codi de tecla de l'accelerador"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:177
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:176
 msgid "The hardware keycode of the accelerator"
 msgstr "El codi de tecla de maquinari de l'accelerador"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:196
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:195
 msgid "Accelerator Mode"
 msgstr "Mode de l'accelerador"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:197
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:196
 msgid "The type of accelerators"
 msgstr "El tipus d'acceleradors"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:284
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:284
 msgid "mode"
 msgstr "mode"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:285
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:285
 msgid "Editable mode of the CellRenderer"
 msgstr "Mode editable del renderitzador de cel·la"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:293
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:293
 msgid "visible"
 msgstr "visible"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:294
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:294
 msgid "Display the cell"
 msgstr "Mostra la cel·la"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:300 ../gtk/gtkwidget.c:1105
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:300 gtk/gtkwidget.c:1118
 msgid "Sensitive"
 msgstr "Sensible"
 
 # FIXME (dpm)
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:301
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:301
 msgid "Display the cell sensitive"
 msgstr "Mostra la cel·la de manera sensible"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:308
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:308
 msgid "xalign"
 msgstr "Alineació X"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:309
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:309
 msgid "The x-align"
 msgstr "L'alineació X"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:318
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:318
 msgid "yalign"
 msgstr "Alineació Y"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:319
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:319
 msgid "The y-align"
 msgstr "L'alineació Y"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:328
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:328
 msgid "xpad"
 msgstr "Separació X"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:329
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:329
 msgid "The xpad"
 msgstr "La separació X"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:338
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:338
 msgid "ypad"
 msgstr "Separació Y"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:339
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:339
 msgid "The ypad"
 msgstr "La separació Y"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:348
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:348
 msgid "width"
 msgstr "amplada"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:349
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:349
 msgid "The fixed width"
 msgstr "L'amplada fixada"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:358
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:358
 msgid "height"
 msgstr "alçada"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:359
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:359
 msgid "The fixed height"
 msgstr "L'alçada fixada"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:368
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:368
 msgid "Is Expander"
 msgstr "És expansor"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:369
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:369
 msgid "Row has children"
 msgstr "La fila té fills"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:377
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:377
 msgid "Is Expanded"
 msgstr "És expandida"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:378
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:378
 msgid "Row is an expander row, and is expanded"
 msgstr "La fila és expansora, i és expandida"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:385
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:385
 msgid "Cell background color name"
 msgstr "Nom del color de fons de la cel·la"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:386
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:386
 msgid "Cell background color as a string"
 msgstr "Color de fons de la cel·la com a cadena"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:400
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:400
 msgid "Cell background RGBA color"
 msgstr "Color RGBA de fons de la cel·la"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:401
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:401
 msgid "Cell background color as a GdkRGBA"
 msgstr "Color de fons de la cel·la com a GdkRGBA"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:408
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:408
 msgid "Editing"
 msgstr "En edició"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:409
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:409
 msgid "Whether the cell renderer is currently in editing mode"
 msgstr "Si el representador de cel·les està en mode d'edició"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:417
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:417
 msgid "Cell background set"
 msgstr "Conjunt de fons de la cel·la"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:418
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:418
 msgid "Whether the cell background color is set"
 msgstr "Si s'ha establert el color de fons de la cel·la"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:126
+#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:126
 msgid "Model"
 msgstr "Model"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:127
+#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:127
 msgid "The model containing the possible values for the combo box"
 msgstr "El model que conté els valors possibles del quadre combinat"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:149
+#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:149
 msgid "Text Column"
 msgstr "Columna de text"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:150
+#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:150
 msgid "A column in the data source model to get the strings from"
 msgstr "Una columna del model de font de dades per obtenir les cadenes"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:167 ../gtk/gtkcombobox.c:890
+#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:167 gtk/gtkcombobox.c:813
 msgid "Has Entry"
 msgstr "Té una entrada"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:168
+#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:168
 msgid "If FALSE, don’t allow to enter strings other than the chosen ones"
 msgstr ""
 "Si és «FALSE» (fals), no es permetrà introduir cadenes que no siguin les "
 "seleccionables"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:146
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:146
 msgid "Pixbuf Object"
 msgstr "Objecte pixbuf"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:147
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:147
 msgid "The pixbuf to render"
 msgstr "El pixbuf per representar"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:154
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:154
 msgid "Pixbuf Expander Open"
 msgstr "Expansor pixbuf obert"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:155
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:155
 msgid "Pixbuf for open expander"
 msgstr "Pixbuf per a l'expansor obert"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:162
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:162
 msgid "Pixbuf Expander Closed"
 msgstr "Expansor pixbuf tancat"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:163
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:163
 msgid "Pixbuf for closed expander"
 msgstr "Pixbuf per a l'expansor tancat"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:174
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:174
 msgid "surface"
 msgstr "superfície"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:175
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:175
 msgid "The surface to render"
 msgstr "La superfície que s'ha de renderitzar"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:182 ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:153
-#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:304
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:182 gtk/gtkcellrendererspinner.c:153
+#: gtk/gtkrecentmanager.c:304
 msgid "Size"
 msgstr "Mida"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:183
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:183
 msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered icon"
 msgstr ""
 "El valor de GtkIconSize que especifica la mida de la icona representada"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:192
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:192
 msgid "Detail"
 msgstr "Detall"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:193
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:193
 msgid "Render detail to pass to the theme engine"
 msgstr "Detall de representació a passar al motor de tema"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:211 ../gtk/gtkimage.c:292
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:211 gtk/gtkimage.c:232
 msgid "The name of the icon from the icon theme"
 msgstr "El nom de la icona del tema d'icones"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:227 ../gtk/gtkimage.c:307
-#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:1034 ../gtk/gtkshortcutsshortcut.c:583
-#: ../gtk/gtkwindow.c:892
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:227 gtk/gtkimage.c:247 gtk/gtkmodelbutton.c:950
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:585 gtk/gtkwindow.c:927
 msgid "Icon"
 msgstr "Icona"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:228 ../gtk/gtkimage.c:308
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:228 gtk/gtkimage.c:248
 msgid "The GIcon being displayed"
 msgstr "La icona GIcon que es mostra"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:139
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:139
 msgid "Value of the progress bar"
 msgstr "Valor de la barra de progrés"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:156 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:253
-#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:350 ../gtk/gtkentry.c:898
-#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:201 ../gtk/gtkmodelbutton.c:1048
-#: ../gtk/gtkprogressbar.c:271 ../gtk/gtktextbuffer.c:218
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:156 gtk/gtkcellrenderertext.c:253
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:350 gtk/gtkentry.c:860 gtk/gtkmessagedialog.c:201
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:964 gtk/gtkprogressbar.c:215 gtk/gtkspinbutton.c:423
+#: gtk/gtktextbuffer.c:218
 msgid "Text"
 msgstr "Text"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:157
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:157
 msgid "Text on the progress bar"
 msgstr "Text a la barra de progrés"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:180 ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:138
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:180 gtk/gtkcellrendererspinner.c:138
 msgid "Pulse"
 msgstr "Pulsació"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:181
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:181
 msgid ""
 "Set this to positive values to indicate that some progress is made, but you "
 "don’t know how much."
@@ -1322,11 +1282,11 @@ msgstr ""
 "Establiu-ho a valors positius per indicar que s'ha fet algun tipus de "
 "progrés, però no sabeu quant."
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:197
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:197
 msgid "Text x alignment"
 msgstr "Alineació x del text"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:198
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:198
 msgid ""
 "The horizontal text alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
 "layouts."
@@ -1334,241 +1294,235 @@ msgstr ""
 "L'alineació horitzontal del text, des de 0 (esquerre) a 1 (dreta). Només per "
 "a formats RTL (dreta a esquerra)."
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:214
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:214
 msgid "Text y alignment"
 msgstr "Alineació y text"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:215
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:215
 msgid "The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)."
 msgstr "L'alineació vertical, des de 0 (a dalt) fins a 1 (a baix)."
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:226 ../gtk/gtklevelbar.c:1072
-#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:1094 ../gtk/gtkprogressbar.c:248
-#: ../gtk/gtkrange.c:440
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:226 gtk/gtklevelbar.c:1042
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1010 gtk/gtkprogressbar.c:192 gtk/gtkrange.c:391
 msgid "Inverted"
 msgstr "Invertit"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:227 ../gtk/gtkprogressbar.c:249
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:227 gtk/gtkprogressbar.c:193
 msgid "Invert the direction in which the progress bar grows"
 msgstr ""
 "Inverteix l'orientació i la direcció de creixement de la barra de progrés"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:113 ../gtk/gtkrange.c:433
-#: ../gtk/gtkscalebutton.c:215 ../gtk/gtkspinbutton.c:343
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:114 gtk/gtkrange.c:384 gtk/gtkscalebutton.c:215
+#: gtk/gtkscrollbar.c:223 gtk/gtkspinbutton.c:340
 msgid "Adjustment"
 msgstr "Ajust"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:114 ../gtk/gtkspinbutton.c:344
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:115 gtk/gtkspinbutton.c:341
 msgid "The adjustment that holds the value of the spin button"
 msgstr "L'ajustament que reté el valor del botó de gir"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:129
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:130
 msgid "Climb rate"
 msgstr "Taxa de pujada"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:130 ../gtk/gtkspinbutton.c:352
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:131 gtk/gtkspinbutton.c:349
 msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
 msgstr "La taxa d'acceleració quan es manté premut un botó"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:143 ../gtk/gtkscale.c:774
-#: ../gtk/gtkspinbutton.c:359
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:144 gtk/gtkscale.c:708 gtk/gtkspinbutton.c:356
 msgid "Digits"
 msgstr "Dígits"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:144 ../gtk/gtkspinbutton.c:360
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:145 gtk/gtkspinbutton.c:357
 msgid "The number of decimal places to display"
 msgstr "El nombre de decimals a mostrar"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:119 ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:195
-#: ../gtk/gtkmenu.c:616 ../gtk/gtkmodelbutton.c:1063
-#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:1064 ../gtk/gtkspinner.c:209 ../gtk/gtkswitch.c:696
-#: ../gtk/gtktogglebutton.c:156 ../gtk/gtktoggletoolbutton.c:115
+#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:119 gtk/gtkcheckmenuitem.c:182
+#: gtk/gtkmenu.c:614 gtk/gtkmodelbutton.c:979 gtk/gtkmodelbutton.c:980
+#: gtk/gtkspinner.c:203 gtk/gtkswitch.c:531 gtk/gtktogglebutton.c:156
+#: gtk/gtktoggletoolbutton.c:115
 msgid "Active"
 msgstr "Actiu"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:120
+#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:120
 msgid "Whether the spinner is active (ie. shown) in the cell"
 msgstr "Si l'indicador rotatiu és actiu (és a dir, es mostra) a la cel·la"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:139
+#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:139
 msgid "Pulse of the spinner"
 msgstr "Pulsació de l'indicador rotatiu"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:154
+#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:154
 msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered spinner"
 msgstr ""
 "El valor GtkIconSize que especifica la mida de l'indicador rotatiu que es "
 "representa"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:254
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:254
 msgid "Text to render"
 msgstr "Text per representar"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:260
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:260
 msgid "Markup"
 msgstr "Marcatge"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:261
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:261
 msgid "Marked up text to render"
 msgstr "Text marcat per representar"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:267 ../gtk/gtkentry.c:1387
-#: ../gtk/gtklabel.c:790
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:267 gtk/gtkentry.c:1349 gtk/gtklabel.c:762
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atributs"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:268
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:268
 msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer"
 msgstr "Una llista d'atributs d'estil per aplicar al text del representador"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:274
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:274
 msgid "Single Paragraph Mode"
 msgstr "Mode de paràgraf senzill"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:275
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:275
 msgid "Whether to keep all text in a single paragraph"
 msgstr "Si s'ha de mantenir tot el text en un únic paràgraf"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:281 ../gtk/gtktexttag.c:211
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:281 gtk/gtktexttag.c:211
 msgid "Background color name"
 msgstr "Nom del color de fons"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:282 ../gtk/gtktexttag.c:212
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:282 gtk/gtktexttag.c:212
 msgid "Background color as a string"
 msgstr "Color de fons com a cadena"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:295
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:295
 msgid "Background color as RGBA"
 msgstr "Color RGBA de fons"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:296 ../gtk/gtktexttag.c:227
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:296 gtk/gtktexttag.c:227
 msgid "Background color as a GdkRGBA"
 msgstr "Color de fons com a GdkRGBA"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:301 ../gtk/gtktexttag.c:242
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:301 gtk/gtktexttag.c:242
 msgid "Foreground color name"
 msgstr "Nom del color de primer pla"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:302 ../gtk/gtktexttag.c:243
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:302 gtk/gtktexttag.c:243
 msgid "Foreground color as a string"
 msgstr "Color de primer pla com a cadena"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:315
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:315
 msgid "Foreground color as RGBA"
 msgstr "Color RGBA de primer pla"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:316 ../gtk/gtktexttag.c:258
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:316 gtk/gtktexttag.c:258
 msgid "Foreground color as a GdkRGBA"
 msgstr "Color de primer pla com a GdkRGBA"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:323 ../gtk/gtkentry.c:822
-#: ../gtk/gtktexttag.c:274 ../gtk/gtktextview.c:817
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:323 gtk/gtkentry.c:784 gtk/gtktexttag.c:274
+#: gtk/gtktextview.c:816
 msgid "Editable"
 msgstr "Editable"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:324 ../gtk/gtktexttag.c:275
-#: ../gtk/gtktextview.c:818
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:324 gtk/gtktexttag.c:275 gtk/gtktextview.c:817
 msgid "Whether the text can be modified by the user"
 msgstr "Si el text pot ser modificat per l'usuari"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:330 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:337
-#: ../gtk/gtkfontchooser.c:64 ../gtk/gtktexttag.c:290 ../gtk/gtktexttag.c:298
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:330 gtk/gtkcellrenderertext.c:337
+#: gtk/gtkfontchooser.c:64 gtk/gtktexttag.c:290 gtk/gtktexttag.c:298
 msgid "Font"
 msgstr "Tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:331 ../gtk/gtkfontchooser.c:65
-#: ../gtk/gtktexttag.c:291
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:331 gtk/gtkfontchooser.c:65 gtk/gtktexttag.c:291
 msgid "Font description as a string, e.g. “Sans Italic 12”"
 msgstr "Descripció del tipus de lletra com una cadena, p. ex. «Sans Italic 12»"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:338 ../gtk/gtkfontchooser.c:78
-#: ../gtk/gtktexttag.c:299
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:338 gtk/gtkfontchooser.c:78 gtk/gtktexttag.c:299
 msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
 msgstr "Descripció del tipus de lletra com a estructura PangoFontDescription"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:344 ../gtk/gtktexttag.c:306
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:344 gtk/gtktexttag.c:306
 msgid "Font family"
 msgstr "Família de tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:345 ../gtk/gtktexttag.c:307
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:345 gtk/gtktexttag.c:307
 msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
 msgstr ""
 "Nom de la família del tipus de lletra, p. ex. Sans, Helvetica, Times, "
 "Monospace"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:351 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:352
-#: ../gtk/gtktexttag.c:314
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:351 gtk/gtkcellrenderertext.c:352
+#: gtk/gtktexttag.c:314
 msgid "Font style"
 msgstr "Estil de tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:359 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:360
-#: ../gtk/gtktexttag.c:323
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:359 gtk/gtkcellrenderertext.c:360
+#: gtk/gtktexttag.c:323
 msgid "Font variant"
 msgstr "Variant de tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:367 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:368
-#: ../gtk/gtktexttag.c:332
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:367 gtk/gtkcellrenderertext.c:368
+#: gtk/gtktexttag.c:332
 msgid "Font weight"
 msgstr "Pes del tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:375 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:376
-#: ../gtk/gtktexttag.c:343
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:375 gtk/gtkcellrenderertext.c:376
+#: gtk/gtktexttag.c:343
 msgid "Font stretch"
 msgstr "Estirament de tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:383 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:384
-#: ../gtk/gtktexttag.c:352
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:383 gtk/gtkcellrenderertext.c:384
+#: gtk/gtktexttag.c:352
 msgid "Font size"
 msgstr "Mida del tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:391 ../gtk/gtktexttag.c:372
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:391 gtk/gtktexttag.c:372
 msgid "Font points"
 msgstr "Punts del tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:392 ../gtk/gtktexttag.c:373
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:392 gtk/gtktexttag.c:373
 msgid "Font size in points"
 msgstr "Mida del tipus de lletra en punts"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:399 ../gtk/gtktexttag.c:362
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:399 gtk/gtktexttag.c:362
 msgid "Font scale"
 msgstr "Escala del tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:400
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:400
 msgid "Font scaling factor"
 msgstr "Factor d'escalat del tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:407 ../gtk/gtktexttag.c:441
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:407 gtk/gtktexttag.c:441
 msgid "Rise"
 msgstr "Elevació"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:408
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:408
 msgid ""
 "Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
 msgstr ""
 "Desplaçament del text per sobre de la línia de base (per sota si l'elevació "
 "és negativa)"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:416 ../gtk/gtktexttag.c:481
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:416 gtk/gtktexttag.c:481
 msgid "Strikethrough"
 msgstr "Ratlla"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:417 ../gtk/gtktexttag.c:482
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:417 gtk/gtktexttag.c:482
 msgid "Whether to strike through the text"
 msgstr "Si s'ha de ratllar el text"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:423 ../gtk/gtktexttag.c:489
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:423 gtk/gtktexttag.c:489
 msgid "Underline"
 msgstr "Subratlla"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:424 ../gtk/gtktexttag.c:490
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:424 gtk/gtktexttag.c:490
 msgid "Style of underline for this text"
 msgstr "Estil de subratllat per a aquest text"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:431 ../gtk/gtktexttag.c:401
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:431 gtk/gtktexttag.c:401
 msgid "Language"
 msgstr "Idioma"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:432
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:432
 msgid ""
 "The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
 "when rendering the text. If you don’t understand this parameter, you "
@@ -1578,12 +1532,11 @@ msgstr ""
 "indicació en representar el text. Si no enteneu aquest paràmetre, "
 "probablement no el necessitareu"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:450 ../gtk/gtklabel.c:941
-#: ../gtk/gtkprogressbar.c:314
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:450 gtk/gtklabel.c:913 gtk/gtkprogressbar.c:258
 msgid "Ellipsize"
 msgstr "Punts suspensius"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:451
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:451
 msgid ""
 "The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not "
 "have enough room to display the entire string"
@@ -1591,28 +1544,28 @@ msgstr ""
 "El lloc preferit de la cadena on inserir-hi els punts suspensius, si el "
 "representador de cel·les no conté espai suficient per mostrar tota la cadena"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:469 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:488
-#: ../gtk/gtklabel.c:961
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:469 gtk/gtkfilechooserbutton.c:479
+#: gtk/gtklabel.c:933
 msgid "Width In Characters"
 msgstr "Amplada en caràcters"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:470 ../gtk/gtklabel.c:962
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:470 gtk/gtklabel.c:934
 msgid "The desired width of the label, in characters"
 msgstr "L'amplada desitjada de l'etiqueta, en caràcters"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:491 ../gtk/gtklabel.c:1017
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:491 gtk/gtklabel.c:971
 msgid "Maximum Width In Characters"
 msgstr "Amplada màxima en caràcters"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:492
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:492
 msgid "The maximum width of the cell, in characters"
 msgstr "L'amplada màxima de la cel·la, en caràcters"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:508 ../gtk/gtktexttag.c:534
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:508 gtk/gtktexttag.c:534
 msgid "Wrap mode"
 msgstr "Mode d'ajust"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:509
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:509
 msgid ""
 "How to break the string into multiple lines, if the cell renderer does not "
 "have enough room to display the entire string"
@@ -1620,419 +1573,417 @@ msgstr ""
 "Com separar les cadenes en múltiples línies, si el representador de cadenes "
 "no conté espai suficient per mostrar tota la cadena"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:527 ../gtk/gtkcombobox.c:755
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:527 gtk/gtkcombobox.c:678
 msgid "Wrap width"
 msgstr "Ajusta l'amplada"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:528
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:528
 msgid "The width at which the text is wrapped"
 msgstr "A quina amplada s'ajusta el text"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:546 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:343
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:546 gtk/gtktreeviewcolumn.c:343
 msgid "Alignment"
 msgstr "Alineació"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:547
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:547
 msgid "How to align the lines"
 msgstr "Com alinear les línies"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:562 ../gtk/gtkentry.c:1035
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:562 gtk/gtkentry.c:997
 msgid "Placeholder text"
 msgstr "Text del text variable"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:563
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:563
 msgid "Text rendered when an editable cell is empty"
 msgstr "El text que es mostra quan una cel·la editable està buida"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:572 ../gtk/gtktexttag.c:670
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:572 gtk/gtktexttag.c:670
 msgid "Background set"
 msgstr "Conjunt de fons"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:573 ../gtk/gtktexttag.c:671
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:573 gtk/gtktexttag.c:671
 msgid "Whether this tag affects the background color"
 msgstr "Si aquesta etiqueta afecta el color de fons"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:576 ../gtk/gtktexttag.c:678
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:576 gtk/gtktexttag.c:678
 msgid "Foreground set"
 msgstr "Primer pla"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:577 ../gtk/gtktexttag.c:679
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:577 gtk/gtktexttag.c:679
 msgid "Whether this tag affects the foreground color"
 msgstr "Si aquesta etiqueta afecta el color de primer pla"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:580 ../gtk/gtktexttag.c:682
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:580 gtk/gtktexttag.c:682
 msgid "Editability set"
 msgstr "Editabilitat"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:581 ../gtk/gtktexttag.c:683
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:581 gtk/gtktexttag.c:683
 msgid "Whether this tag affects text editability"
 msgstr "Com afecta aquesta etiqueta l'editabilitat"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:584 ../gtk/gtktexttag.c:686
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:584 gtk/gtktexttag.c:686
 msgid "Font family set"
 msgstr "Famílies de tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:585 ../gtk/gtktexttag.c:687
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:585 gtk/gtktexttag.c:687
 msgid "Whether this tag affects the font family"
 msgstr "Com afecta aquesta etiqueta la família de tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:588 ../gtk/gtktexttag.c:690
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:588 gtk/gtktexttag.c:690
 msgid "Font style set"
 msgstr "Estils de tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:589 ../gtk/gtktexttag.c:691
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:589 gtk/gtktexttag.c:691
 msgid "Whether this tag affects the font style"
 msgstr "Com afecta aquesta etiqueta l'estil de tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:592 ../gtk/gtktexttag.c:694
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:592 gtk/gtktexttag.c:694
 msgid "Font variant set"
 msgstr "Variants de tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:593 ../gtk/gtktexttag.c:695
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:593 gtk/gtktexttag.c:695
 msgid "Whether this tag affects the font variant"
 msgstr "Com afecta aquesta etiqueta la variant de tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:596 ../gtk/gtktexttag.c:698
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:596 gtk/gtktexttag.c:698
 msgid "Font weight set"
 msgstr "Pes de tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:597 ../gtk/gtktexttag.c:699
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:597 gtk/gtktexttag.c:699
 msgid "Whether this tag affects the font weight"
 msgstr "Si aquesta etiqueta afecta el pes del tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:600 ../gtk/gtktexttag.c:702
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:600 gtk/gtktexttag.c:702
 msgid "Font stretch set"
 msgstr "Estirament del tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:601 ../gtk/gtktexttag.c:703
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:601 gtk/gtktexttag.c:703
 msgid "Whether this tag affects the font stretch"
 msgstr "Com afecta aquesta etiqueta l'estirament de tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:604 ../gtk/gtktexttag.c:706
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:604 gtk/gtktexttag.c:706
 msgid "Font size set"
 msgstr "Mides del tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:605 ../gtk/gtktexttag.c:707
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:605 gtk/gtktexttag.c:707
 msgid "Whether this tag affects the font size"
 msgstr "Si aquesta etiqueta afecta la mida del tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:608 ../gtk/gtktexttag.c:710
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:608 gtk/gtktexttag.c:710
 msgid "Font scale set"
 msgstr "Escala del tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:609 ../gtk/gtktexttag.c:711
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:609 gtk/gtktexttag.c:711
 msgid "Whether this tag scales the font size by a factor"
 msgstr "Si aquesta etiqueta escala la mida del tipus de lletra per un factor"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:612 ../gtk/gtktexttag.c:730
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:612 gtk/gtktexttag.c:730
 msgid "Rise set"
 msgstr "Elevació"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:613 ../gtk/gtktexttag.c:731
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:613 gtk/gtktexttag.c:731
 msgid "Whether this tag affects the rise"
 msgstr "Si aquesta etiqueta afecta l'elevació"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:616 ../gtk/gtktexttag.c:746
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:616 gtk/gtktexttag.c:746
 msgid "Strikethrough set"
 msgstr "Ratllat establert"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:617 ../gtk/gtktexttag.c:747
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:617 gtk/gtktexttag.c:747
 msgid "Whether this tag affects strikethrough"
 msgstr "Si aquesta etiqueta afecta el ratllat"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:620 ../gtk/gtktexttag.c:754
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:620 gtk/gtktexttag.c:754
 msgid "Underline set"
 msgstr "Subratllats"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:621 ../gtk/gtktexttag.c:755
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:621 gtk/gtktexttag.c:755
 msgid "Whether this tag affects underlining"
 msgstr "Si aquesta etiqueta afecta el subratllat"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:624 ../gtk/gtktexttag.c:718
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:624 gtk/gtktexttag.c:718
 msgid "Language set"
 msgstr "Idioma"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:625 ../gtk/gtktexttag.c:719
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:625 gtk/gtktexttag.c:719
 msgid "Whether this tag affects the language the text is rendered as"
 msgstr "Si aquesta etiqueta afecta l'idioma amb què es representa el text"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:628
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:628
 msgid "Ellipsize set"
 msgstr "Punts suspensius"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:629
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:629
 msgid "Whether this tag affects the ellipsize mode"
 msgstr "Si aquesta etiqueta afecta el mode de punts suspensius"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:632
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:632
 msgid "Align set"
 msgstr "Alineació activada"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:633
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:633
 msgid "Whether this tag affects the alignment mode"
 msgstr "Si aquesta etiqueta afecta el mode d'alineació"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:135
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:135
 msgid "Toggle state"
 msgstr "Estat commutat"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:136
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:136
 msgid "The toggle state of the button"
 msgstr "L'estat commutat del botó"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:143
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:143
 msgid "Inconsistent state"
 msgstr "Estat inconsistent"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:144
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:144
 msgid "The inconsistent state of the button"
 msgstr "L'estat inconsistent del botó"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:151 ../gtk/gtklistbox.c:3754
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:151 gtk/gtklistbox.c:3442
 msgid "Activatable"
 msgstr "Activable"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:152
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:152
 msgid "The toggle button can be activated"
 msgstr "El botó commutat pot trobar-se activat"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:159
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:159
 msgid "Radio state"
 msgstr "Estat ràdio"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:160
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:160
 msgid "Draw the toggle button as a radio button"
 msgstr "Dibuixa el botó de commutació com a botó d'opció"
 
-#: ../gtk/gtkcellview.c:206
+#: gtk/gtkcellview.c:184
 msgid "CellView model"
 msgstr "Model de la vista de cel·les"
 
-#: ../gtk/gtkcellview.c:207
+#: gtk/gtkcellview.c:185
 msgid "The model for cell view"
 msgstr "El model per la vista de cel·les"
 
-#: ../gtk/gtkcellview.c:225 ../gtk/gtkentrycompletion.c:467
-#: ../gtk/gtkiconview.c:642 ../gtk/gtktreemenu.c:293
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:398
+#: gtk/gtkcellview.c:203 gtk/gtkentrycompletion.c:468 gtk/gtkiconview.c:635
+#: gtk/gtktreemenu.c:293 gtk/gtktreeviewcolumn.c:398
 msgid "Cell Area"
 msgstr "Àrea de la cel·la"
 
-#: ../gtk/gtkcellview.c:226 ../gtk/gtkentrycompletion.c:468
-#: ../gtk/gtkiconview.c:643 ../gtk/gtktreemenu.c:294
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:399
+#: gtk/gtkcellview.c:204 gtk/gtkentrycompletion.c:469 gtk/gtkiconview.c:636
+#: gtk/gtktreemenu.c:294 gtk/gtktreeviewcolumn.c:399
 msgid "The GtkCellArea used to layout cells"
 msgstr "La GtkCellArea utilitzada per disposar les cel·les"
 
-#: ../gtk/gtkcellview.c:249
+#: gtk/gtkcellview.c:227
 msgid "Cell Area Context"
 msgstr "El context de l'àrea de la cel·la"
 
-#: ../gtk/gtkcellview.c:250
+#: gtk/gtkcellview.c:228
 msgid "The GtkCellAreaContext used to compute the geometry of the cell view"
 msgstr ""
 "El GtkCellAreaContext utilitzat per calcular la geometria de la "
 "visualització de la cel·la"
 
-#: ../gtk/gtkcellview.c:267
+#: gtk/gtkcellview.c:245
 msgid "Draw Sensitive"
 msgstr "Dibuixa en estat sensible"
 
-#: ../gtk/gtkcellview.c:268
+#: gtk/gtkcellview.c:246
 msgid "Whether to force cells to be drawn in a sensitive state"
 msgstr "Si s'ha de forçar les cel·les a dibuixar-se en l'estat sensible"
 
-#: ../gtk/gtkcellview.c:286
+#: gtk/gtkcellview.c:264
 msgid "Fit Model"
 msgstr "Model ajustat"
 
-#: ../gtk/gtkcellview.c:287
+#: gtk/gtkcellview.c:265
 msgid "Whether to request enough space for every row in the model"
 msgstr "Si s'ha de demanar l'espai necessari per a cada fila del model"
 
-#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:279
+#: gtk/gtkcheckbutton.c:313
 msgid "Draw Indicator"
 msgstr "Indicador de dibuix"
 
-#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:280
+#: gtk/gtkcheckbutton.c:314
 msgid "If the indicator part of the button is displayed"
 msgstr "Si la part d'indicació del botó es visualitza"
 
-#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:286 ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:203
+#: gtk/gtkcheckbutton.c:320 gtk/gtkcheckmenuitem.c:190
 msgid "Inconsistent"
 msgstr "Inconsistent"
 
-#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:287
+#: gtk/gtkcheckbutton.c:321
 msgid "If the check button is in an “in between” state"
 msgstr "Si el botó de commutació és en un estat «intermedi»"
 
-#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:196
+#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:183
 msgid "Whether the menu item is checked"
 msgstr "Si l'element del menú és seleccionat"
 
-#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:204
+#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:191
 msgid "Whether to display an “inconsistent” state"
 msgstr "Si s'ha de visualitzar un estat «inconsistent»"
 
-#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:211
+#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:198
 msgid "Draw as radio menu item"
 msgstr "Dibuixa com a element de menú de ràdio"
 
-#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:212
+#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:199
 msgid "Whether the menu item looks like a radio menu item"
 msgstr "Si l'element del menú és seleccionat"
 
-#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:209 ../gtk/gtkcolorchooser.c:87
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:211 gtk/gtkcolorchooser.c:87
 msgid "Use alpha"
 msgstr "Utilitza alfa"
 
-#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:210
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:212
 msgid "Whether to give the color an alpha value"
 msgstr "Si s'ha de donar un valor alfa al color"
 
-#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:224 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:474
-#: ../gtk/gtkfontbutton.c:516 ../gtk/gtkheaderbar.c:1945
-#: ../gtk/gtkprintjob.c:132 ../gtk/gtkshortcutsgroup.c:308
-#: ../gtk/gtkshortcutssection.c:376 ../gtk/gtkshortcutsshortcut.c:608
-#: ../gtk/gtkstack.c:490 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:315
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:226 gtk/gtkfilechooserbutton.c:465
+#: gtk/gtkfontbutton.c:507 gtk/gtkheaderbar.c:1883 gtk/gtkprintjob.c:132
+#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:305 gtk/gtkshortcutssection.c:368
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:610 gtk/gtkstack.c:390
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:315
 msgid "Title"
 msgstr "Títol"
 
-#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:225
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:227
 msgid "The title of the color selection dialog"
 msgstr "El títol de finestra de selecció del color"
 
-#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:239
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:241
 msgid "Current RGBA Color"
 msgstr "Color RGBA actual"
 
-#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:240
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:242
 msgid "The selected RGBA color"
 msgstr "El color RGBA seleccionat"
 
-#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:281
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:283
 msgid "Show Editor"
 msgstr "Mostra l'editor"
 
-#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:282
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:284
 msgid "Whether to show the color editor right away"
 msgstr "Si es mostra el botó de l'editor de colors immediatament"
 
-#: ../gtk/gtkcolorchooser.c:67
+#: gtk/gtkcolorchooser.c:67
 msgid "Color"
 msgstr "Color"
 
-#: ../gtk/gtkcolorchooser.c:68
+#: gtk/gtkcolorchooser.c:68
 msgid "Current color, as a GdkRGBA"
 msgstr "Color actual com a GdkRGBA"
 
-#: ../gtk/gtkcolorchooser.c:88
+#: gtk/gtkcolorchooser.c:88
 msgid "Whether alpha should be shown"
 msgstr "Si s'ha de mostrar l'alfa"
 
-#: ../gtk/gtkcolorchooserdialog.c:206 ../gtk/gtkcolorchooserwidget.c:697
+#: gtk/gtkcolorchooserdialog.c:206 gtk/gtkcolorchooserwidget.c:697
 msgid "Show editor"
 msgstr "Mostra l'editor"
 
-#: ../gtk/gtkcolorscale.c:257
+#: gtk/gtkcolorscale.c:255
 msgid "Scale type"
 msgstr "Tipus d'escala"
 
-#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:711
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:575
 msgid "RGBA Color"
 msgstr "Color RGBA"
 
-#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:711
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:575
 msgid "Color as RGBA"
 msgstr "Color com a RGBA"
 
-#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:714 ../gtk/gtklabel.c:886 ../gtk/gtklistbox.c:3768
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:578 gtk/gtklabel.c:858 gtk/gtklistbox.c:3456
 msgid "Selectable"
 msgstr "Seleccionable"
 
-#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:714
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:578
 msgid "Whether the swatch is selectable"
 msgstr "Si es pot seleccionar la mostra"
 
-#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:717
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:581
 msgid "Has Menu"
 msgstr "Té menú"
 
-#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:717
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:581
 msgid "Whether the swatch should offer customization"
 msgstr "Si la mostra ha d'oferir personalització"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:738
+#: gtk/gtkcombobox.c:661
 msgid "ComboBox model"
 msgstr "Model quadre combinat"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:739
+#: gtk/gtkcombobox.c:662
 msgid "The model for the combo box"
 msgstr "El model per al quadre combinat"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:756
+#: gtk/gtkcombobox.c:679
 msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
 msgstr "Ajusta l'amplada per formatar els elements en una graella"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:778 ../gtk/gtktreemenu.c:332
+#: gtk/gtkcombobox.c:701 gtk/gtktreemenu.c:332
 msgid "Row span column"
 msgstr "Columna de l'abast de les files"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:779 ../gtk/gtktreemenu.c:333
+#: gtk/gtkcombobox.c:702 gtk/gtktreemenu.c:333
 msgid "TreeModel column containing the row span values"
 msgstr ""
 "La columna del model d'arbre que conté els valors de l'abast de les files"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:800 ../gtk/gtktreemenu.c:353
+#: gtk/gtkcombobox.c:723 gtk/gtktreemenu.c:353
 msgid "Column span column"
 msgstr "Columna de l'abast de les columnes"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:801 ../gtk/gtktreemenu.c:354
+#: gtk/gtkcombobox.c:724 gtk/gtktreemenu.c:354
 msgid "TreeModel column containing the column span values"
 msgstr ""
 "La columna del model d'arbre que conté els valors de l'abast de les columnes"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:822
+#: gtk/gtkcombobox.c:745
 msgid "Active item"
 msgstr "Element actiu"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:823
+#: gtk/gtkcombobox.c:746
 msgid "The item which is currently active"
 msgstr "L'element que actualment està seleccionat"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:840 ../gtk/gtkentry.c:844
+#: gtk/gtkcombobox.c:763 gtk/gtkentry.c:806
 msgid "Has Frame"
 msgstr "Té marc"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:841
+#: gtk/gtkcombobox.c:764
 msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
 msgstr "Si el quadre combinat ha de dibuixar un marc al voltant del fill"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:857
+#: gtk/gtkcombobox.c:780
 msgid "Popup shown"
 msgstr "Es mostra la part desplegable"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:858
+#: gtk/gtkcombobox.c:781
 msgid "Whether the combo’s dropdown is shown"
 msgstr "Si s'està mostrant la part desplegable del quadre combinat"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:874
+#: gtk/gtkcombobox.c:797
 msgid "Button Sensitivity"
 msgstr "Sensibilitat del botó"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:875
+#: gtk/gtkcombobox.c:798
 msgid "Whether the dropdown button is sensitive when the model is empty"
 msgstr "Si el botó desplegable és sensible quan el model és buit"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:891
+#: gtk/gtkcombobox.c:814
 msgid "Whether combo box has an entry"
 msgstr "Si el quadre combinat conté una entrada"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:906
+#: gtk/gtkcombobox.c:829
 msgid "Entry Text Column"
 msgstr "Columna d'entrada de text"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:907
+#: gtk/gtkcombobox.c:830
 msgid ""
 "The column in the combo box’s model to associate with strings from the entry "
 "if the combo was created with #GtkComboBox:has-entry = %TRUE"
@@ -2041,11 +1992,11 @@ msgstr ""
 "cadenes de l'entrada si el quadre combinat es va crear amb «#GtkComboBox:has-"
 "entry = %TRUE»"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:924
+#: gtk/gtkcombobox.c:847
 msgid "ID Column"
 msgstr "Id. de la columna"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:925
+#: gtk/gtkcombobox.c:848
 msgid ""
 "The column in the combo box’s model that provides string IDs for the values "
 "in the model"
@@ -2053,19 +2004,19 @@ msgstr ""
 "La columna en el model del quadre combinat que proporciona els "
 "identificadors de cadenes dels valors del model"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:940
+#: gtk/gtkcombobox.c:863
 msgid "Active id"
 msgstr "Id. actiu"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:941
+#: gtk/gtkcombobox.c:864
 msgid "The value of the id column for the active row"
 msgstr "El valor de la columna d'identificadors per a la fila activa"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:957
+#: gtk/gtkcombobox.c:880
 msgid "Popup Fixed Width"
 msgstr "Amplada fixa de la finestra emergent"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:958
+#: gtk/gtkcombobox.c:881
 msgid ""
 "Whether the popup’s width should be a fixed width matching the allocated "
 "width of the combo box"
@@ -2073,167 +2024,167 @@ msgstr ""
 "Si l'amplada de la finestra emergent hauria de ser una amplada fixa que "
 "coincideixi amb l'amplada ubicada per al quadre combinat"
 
-#: ../gtk/gtkcssnode.c:624
+#: gtk/gtkcssnode.c:624
 msgid "Style Classes"
 msgstr "Classes d'estils"
 
-#: ../gtk/gtkcssnode.c:624
+#: gtk/gtkcssnode.c:624
 msgid "List of classes"
 msgstr "Llista de classes"
 
-#: ../gtk/gtkcssnode.c:629 ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:203
+#: gtk/gtkcssnode.c:629 gtk/gtkcssstyleproperty.c:203
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
-#: ../gtk/gtkcssnode.c:629
+#: gtk/gtkcssnode.c:629
 msgid "Unique ID"
 msgstr "ID únic"
 
-#: ../gtk/gtkcssnode.c:634 ../gtk/gtkprinter.c:121 ../gtk/gtkstack.c:483
-#: ../gtk/gtktextmark.c:136
+#: gtk/gtkcssnode.c:634 gtk/gtkprinter.c:121 gtk/gtkstack.c:383
+#: gtk/gtktextmark.c:136
 msgid "Name"
 msgstr "Nom"
 
-#: ../gtk/gtkcssnode.c:639 ../gtk/gtkswitch.c:711
+#: gtk/gtkcssnode.c:639 gtk/gtkswitch.c:546
 msgid "State"
 msgstr "Estat"
 
-#: ../gtk/gtkcssnode.c:639
+#: gtk/gtkcssnode.c:639
 msgid "State flags"
 msgstr "Indicadors d'estat"
 
-#: ../gtk/gtkcssnode.c:645 ../gtk/gtknativedialog.c:242
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:245 ../gtk/gtkwidget.c:1098
+#: gtk/gtkcssnode.c:645 gtk/gtknativedialog.c:242 gtk/gtktreeviewcolumn.c:245
+#: gtk/gtkwidget.c:1111
 msgid "Visible"
 msgstr "Visible"
 
-#: ../gtk/gtkcssnode.c:645
+#: gtk/gtkcssnode.c:645
 msgid "If other nodes can see this node"
 msgstr "Si altres nodes poden veure aquest node"
 
-#: ../gtk/gtkcssnode.c:650
+#: gtk/gtkcssnode.c:650
 msgid "Widget type"
 msgstr "Tipus de giny"
 
-#: ../gtk/gtkcssnode.c:650
+#: gtk/gtkcssnode.c:650
 msgid "GType of the widget"
 msgstr "GType del giny"
 
-#: ../gtk/gtkcssshorthandproperty.c:159
+#: gtk/gtkcssshorthandproperty.c:159
 msgid "Subproperties"
 msgstr "Subpropietats"
 
-#: ../gtk/gtkcssshorthandproperty.c:160
+#: gtk/gtkcssshorthandproperty.c:160
 msgid "The list of subproperties"
 msgstr "La llista de subpropietats"
 
-#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:188
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:188
 msgid "Animated"
 msgstr "Animat"
 
-#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:189
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:189
 msgid "Set if the value can be animated"
 msgstr "Establert si es pot animar el valor"
 
-#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:195
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:195
 msgid "Affects"
 msgstr "Afecta"
 
-#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:196
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:196
 msgid "Set if the value affects the sizing of elements"
 msgstr "Establert si el valor afecta a la mida dels elements"
 
-#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:204
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:204
 msgid "The numeric id for quick access"
 msgstr "L'identificador numèric per un accés ràpid"
 
-#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:210
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:210
 msgid "Inherit"
 msgstr "Heretat"
 
-#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:211
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:211
 msgid "Set if the value is inherited by default"
 msgstr "Establert si el valor inicial s'hereta per defecte"
 
-#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:217
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:217
 msgid "Initial value"
 msgstr "Valor inicial"
 
-#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:218
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:218
 msgid "The initial specified value used for this property"
 msgstr "El valor inicial especificat que s'utilitza per aquesta propietat"
 
-#: ../gtk/gtkdrawingarea.c:279
+#: gtk/gtkdrawingarea.c:277
 msgid "Content Width"
 msgstr "Amplada del contingut"
 
-#: ../gtk/gtkdrawingarea.c:280
+#: gtk/gtkdrawingarea.c:278
 msgid "Desired width for displayed content"
 msgstr "Amplada desitjada per mostrar contingut"
 
-#: ../gtk/gtkdrawingarea.c:293
+#: gtk/gtkdrawingarea.c:291
 msgid "Content Height"
 msgstr "Alçada del contingut"
 
-#: ../gtk/gtkdrawingarea.c:294
+#: gtk/gtkdrawingarea.c:292
 msgid "Desired height for displayed content"
 msgstr "Alçada desitjada per mostrar contingut"
 
-#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:351
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:351
 msgid "The contents of the buffer"
 msgstr "El contingut de la memòria intermèdia"
 
-#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:364 ../gtk/gtkentry.c:956
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:364 gtk/gtkentry.c:918
 msgid "Text length"
 msgstr "Llargada del text"
 
-#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:365
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:365
 msgid "Length of the text currently in the buffer"
 msgstr "La llargada del text que hi ha actualment a la memòria intermèdia"
 
-#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:378 ../gtk/gtkentry.c:829
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:378 gtk/gtkentry.c:791
 msgid "Maximum length"
 msgstr "Llargada màxima"
 
-#: ../gtk/gtkentrybuffer.c:379 ../gtk/gtkentry.c:830
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:379 gtk/gtkentry.c:792
 msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
 msgstr "Nombre màxim de caràcters per aquesta entrada. Zero si no té màxim"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:799
+#: gtk/gtkentry.c:761
 msgid "Text Buffer"
 msgstr "Memòria intermèdia de text"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:800
+#: gtk/gtkentry.c:762
 msgid "Text buffer object which actually stores entry text"
 msgstr ""
 "Objecte de memòria intermèdia de text que emmagatzema el text de l'entrada"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:806 ../gtk/gtklabel.c:908
+#: gtk/gtkentry.c:768 gtk/gtklabel.c:880
 msgid "Cursor Position"
 msgstr "Posició del cursor"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:807 ../gtk/gtklabel.c:909
+#: gtk/gtkentry.c:769 gtk/gtklabel.c:881
 msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
 msgstr "La posició actual del cursor d'inserció en caràcters"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:814 ../gtk/gtklabel.c:916
+#: gtk/gtkentry.c:776 gtk/gtklabel.c:888
 msgid "Selection Bound"
 msgstr "Límit seleccionat"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:815 ../gtk/gtklabel.c:917
+#: gtk/gtkentry.c:777 gtk/gtklabel.c:889
 msgid ""
 "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
 msgstr "La posició del final oposat de la selecció des del cursor en caràcters"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:823
+#: gtk/gtkentry.c:785
 msgid "Whether the entry contents can be edited"
 msgstr "Si els continguts d'entrada es poden editar"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:837
+#: gtk/gtkentry.c:799
 msgid "Visibility"
 msgstr "Visibilitat"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:838
+#: gtk/gtkentry.c:800
 msgid ""
 "FALSE displays the “invisible char” instead of the actual text (password "
 "mode)"
@@ -2241,25 +2192,25 @@ msgstr ""
 "Si és «FALSE» (fals) mostrarà el «caràcter d'invisibilitat» en lloc del text "
 "real (mode de contrasenya)"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:845
+#: gtk/gtkentry.c:807
 msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
 msgstr "Si és «FALSE» (fals) suprimirà el bisell exterior de l'entrada"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:851
+#: gtk/gtkentry.c:813
 msgid "Invisible character"
 msgstr "Caràcter d'invisibilitat"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:852
+#: gtk/gtkentry.c:814
 msgid "The character to use when masking entry contents (in “password mode”)"
 msgstr ""
 "El caràcter a emprar quan s'emmascara el contingut de l'entrada (en «mode "
 "contrasenya»)"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:858
+#: gtk/gtkentry.c:820
 msgid "Activates default"
 msgstr "Activa per defecte"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:859
+#: gtk/gtkentry.c:821
 msgid ""
 "Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
 "dialog) when Enter is pressed"
@@ -2267,40 +2218,40 @@ msgstr ""
 "Si s'ha d'activar el giny per defecte (com a botó per defecte en un diàleg) "
 "quan es prem Retorn"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:865
+#: gtk/gtkentry.c:827 gtk/gtkspinbutton.c:405
 msgid "Width in chars"
 msgstr "Amplada en caràcters"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:866
+#: gtk/gtkentry.c:828 gtk/gtkspinbutton.c:406
 msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
 msgstr "Nombre de caràcters per als quals deixar espai en l'entrada"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:882
+#: gtk/gtkentry.c:844 gtk/gtkspinbutton.c:414
 msgid "Maximum width in characters"
 msgstr "Amplada màxima, en caràcters"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:883
+#: gtk/gtkentry.c:845 gtk/gtkspinbutton.c:415
 msgid "The desired maximum width of the entry, in characters"
 msgstr "L'amplada màxima desitjada de l'entrada, en caràcters"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:890
+#: gtk/gtkentry.c:852
 msgid "Scroll offset"
 msgstr "Desplaçament"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:891
+#: gtk/gtkentry.c:853
 msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
 msgstr ""
 "Nombre de píxels de l'entrada desplaçats cap a l'esquerre de la pantalla"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:899
+#: gtk/gtkentry.c:861 gtk/gtkspinbutton.c:424
 msgid "The contents of the entry"
 msgstr "Els continguts de l'entrada"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:913 ../gtk/gtklabel.c:829
+#: gtk/gtkentry.c:875 gtk/gtklabel.c:801
 msgid "X align"
 msgstr "Alineació X"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:914 ../gtk/gtklabel.c:830
+#: gtk/gtkentry.c:876 gtk/gtklabel.c:802
 msgid ""
 "The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
 "layouts."
@@ -2308,57 +2259,57 @@ msgstr ""
 "L'alineació horitzontal, des de 0 (esquerra) a 1 (dreta). Només per a "
 "formats RTL (dreta a esquerra)."
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:928
+#: gtk/gtkentry.c:890
 msgid "Truncate multiline"
 msgstr "Trunca línies múltiples"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:929
+#: gtk/gtkentry.c:891
 msgid "Whether to truncate multiline pastes to one line."
 msgstr "Si s'han de truncar enganxades de més d'una línia en una de sola."
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:942 ../gtk/gtktextview.c:957
+#: gtk/gtkentry.c:904 gtk/gtktextview.c:956
 msgid "Overwrite mode"
 msgstr "Mode de sobreescriptura"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:943
+#: gtk/gtkentry.c:905
 msgid "Whether new text overwrites existing text"
 msgstr "Si el text introduït de nou sobreescriu l'existent"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:957
+#: gtk/gtkentry.c:919
 msgid "Length of the text currently in the entry"
 msgstr "Llargada del text que hi ha actualment a l'entrada"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:971
+#: gtk/gtkentry.c:933
 msgid "Invisible character set"
 msgstr "Caràcter d'invisibilitat establert"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:972
+#: gtk/gtkentry.c:934
 msgid "Whether the invisible character has been set"
 msgstr "Si s'ha establert el caràcter d'invisibilitat"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:989
+#: gtk/gtkentry.c:951
 msgid "Caps Lock warning"
 msgstr "Avís de fixació de majúscules"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:990
+#: gtk/gtkentry.c:952
 msgid "Whether password entries will show a warning when Caps Lock is on"
 msgstr ""
 "Si en introduir contrasenyes s'ha de mostrar un avís quan la fixació de "
 "majúscules estigui activada"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1003
+#: gtk/gtkentry.c:965
 msgid "Progress Fraction"
 msgstr "Fracció del progrés"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1004
+#: gtk/gtkentry.c:966
 msgid "The current fraction of the task that’s been completed"
 msgstr "La fracció de la tasca actual que s'ha completat"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1019
+#: gtk/gtkentry.c:981
 msgid "Progress Pulse Step"
 msgstr "Pas de la pulsació de progrés"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1020
+#: gtk/gtkentry.c:982
 msgid ""
 "The fraction of total entry width to move the progress bouncing block for "
 "each call to gtk_entry_progress_pulse()"
@@ -2366,333 +2317,316 @@ msgstr ""
 "La fracció de l'amplada total de l'entrada en què es mourà el bloc de rebot "
 "del progrés cada vegada que s'invoqui la funció gtk_entry_progress_pulse()"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1036
+#: gtk/gtkentry.c:998
 msgid "Show text in the entry when it’s empty and unfocused"
 msgstr "Mostra el text quan l'entrada és buida i no té el focus"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1049
+#: gtk/gtkentry.c:1011
 msgid "Primary pixbuf"
 msgstr "Memòria intermèdia de píxel primària"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1050
+#: gtk/gtkentry.c:1012
 msgid "Primary pixbuf for the entry"
 msgstr "Memòria intermèdia de píxel primària per a l'entrada"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1063
+#: gtk/gtkentry.c:1025
 msgid "Secondary pixbuf"
 msgstr "Memòria intermèdia de píxel secundària"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1064
+#: gtk/gtkentry.c:1026
 msgid "Secondary pixbuf for the entry"
 msgstr "Memòria intermèdia de píxel secundària per a l'entrada"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1077
+#: gtk/gtkentry.c:1039
 msgid "Primary icon name"
 msgstr "Nom de la icona primària"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1078
+#: gtk/gtkentry.c:1040
 msgid "Icon name for primary icon"
 msgstr "Nom d'icona per a la icona primària"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1091
+#: gtk/gtkentry.c:1053
 msgid "Secondary icon name"
 msgstr "Nom de la icona secundària"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1092
+#: gtk/gtkentry.c:1054
 msgid "Icon name for secondary icon"
 msgstr "Nom d'icona per a la icona secundària"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1105
+#: gtk/gtkentry.c:1067
 msgid "Primary GIcon"
 msgstr "GIcon primària"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1106
+#: gtk/gtkentry.c:1068
 msgid "GIcon for primary icon"
 msgstr "GIcon per a la icona primària"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1119
+#: gtk/gtkentry.c:1081
 msgid "Secondary GIcon"
 msgstr "GIcon secundària"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1120
+#: gtk/gtkentry.c:1082
 msgid "GIcon for secondary icon"
 msgstr "GIcon per a la icona secundària"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1133
+#: gtk/gtkentry.c:1095
 msgid "Primary storage type"
 msgstr "Tipus d'emmagatzematge primari"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1134
+#: gtk/gtkentry.c:1096
 msgid "The representation being used for primary icon"
 msgstr "La representació utilitzada per a la icona primària"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1148
+#: gtk/gtkentry.c:1110
 msgid "Secondary storage type"
 msgstr "Tipus d'emmagatzematge secundari"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1149
+#: gtk/gtkentry.c:1111
 msgid "The representation being used for secondary icon"
 msgstr "La representació utilitzada per a la icona secundària"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1169
+#: gtk/gtkentry.c:1131
 msgid "Primary icon activatable"
 msgstr "Icona primària activable"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1170
+#: gtk/gtkentry.c:1132
 msgid "Whether the primary icon is activatable"
 msgstr "Si la icona primària és activable"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1189
+#: gtk/gtkentry.c:1151
 msgid "Secondary icon activatable"
 msgstr "Icona secundària activable"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1190
+#: gtk/gtkentry.c:1152
 msgid "Whether the secondary icon is activatable"
 msgstr "Si la icona secundària és activable"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1210
+#: gtk/gtkentry.c:1172
 msgid "Primary icon sensitive"
 msgstr "Icona primària sensible"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1211
+#: gtk/gtkentry.c:1173
 msgid "Whether the primary icon is sensitive"
 msgstr "Si la icona primària és sensible"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1231
+#: gtk/gtkentry.c:1193
 msgid "Secondary icon sensitive"
 msgstr "Icona secundària sensible"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1232
+#: gtk/gtkentry.c:1194
 msgid "Whether the secondary icon is sensitive"
 msgstr "Si la icona secundària és sensible"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1247
+#: gtk/gtkentry.c:1209
 msgid "Primary icon tooltip text"
 msgstr "Text de l'indicador de funció de la icona primària"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1248 ../gtk/gtkentry.c:1281
+#: gtk/gtkentry.c:1210 gtk/gtkentry.c:1243
 msgid "The contents of the tooltip on the primary icon"
 msgstr "El contingut de l'indicador de funció de la icona primària"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1263
+#: gtk/gtkentry.c:1225
 msgid "Secondary icon tooltip text"
 msgstr "Text de l'indicador de funció de la icona secundària"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1264 ../gtk/gtkentry.c:1298
+#: gtk/gtkentry.c:1226 gtk/gtkentry.c:1260
 msgid "The contents of the tooltip on the secondary icon"
 msgstr "El contingut de l'indicador de funció de la icona secundària"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1280
+#: gtk/gtkentry.c:1242
 msgid "Primary icon tooltip markup"
 msgstr "Marcatge de l'indicador de funció de la icona primària"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1297
+#: gtk/gtkentry.c:1259
 msgid "Secondary icon tooltip markup"
 msgstr "Marcatge de l'indicador de funció de la icona secundària"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1316 ../gtk/gtktextview.c:985
+#: gtk/gtkentry.c:1278 gtk/gtktextview.c:984
 msgid "IM module"
 msgstr "Mòdul de mètode d'entrada"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1317 ../gtk/gtktextview.c:986
+#: gtk/gtkentry.c:1279 gtk/gtktextview.c:985
 msgid "Which IM module should be used"
 msgstr "Quin mòdul de mètode d'entrada s'hauria d'utilitzar"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1330
+#: gtk/gtkentry.c:1292
 msgid "Completion"
 msgstr "Compleció"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1331
+#: gtk/gtkentry.c:1293
 msgid "The auxiliary completion object"
 msgstr "L'objecte de compleció auxiliar"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1351 ../gtk/gtkimcontext.c:331 ../gtk/gtktextview.c:1003
+#: gtk/gtkentry.c:1313 gtk/gtkimcontext.c:331 gtk/gtktextview.c:1002
 msgid "Purpose"
 msgstr "Propòsit"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1352 ../gtk/gtkimcontext.c:332 ../gtk/gtktextview.c:1004
+#: gtk/gtkentry.c:1314 gtk/gtkimcontext.c:332 gtk/gtktextview.c:1003
 msgid "Purpose of the text field"
 msgstr "Propòsit del camp de text"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1367 ../gtk/gtkimcontext.c:339 ../gtk/gtktextview.c:1021
+#: gtk/gtkentry.c:1329 gtk/gtkimcontext.c:339 gtk/gtktextview.c:1020
 msgid "hints"
 msgstr "indicacions"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1368 ../gtk/gtkimcontext.c:340 ../gtk/gtktextview.c:1022
+#: gtk/gtkentry.c:1330 gtk/gtkimcontext.c:340 gtk/gtktextview.c:1021
 msgid "Hints for the text field behaviour"
 msgstr "Indicacions pel comportament del camp de text"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1388 ../gtk/gtklabel.c:791
+#: gtk/gtkentry.c:1350 gtk/gtklabel.c:763
 msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
 msgstr "Una llista d'atributs d'estil per aplicar al text de l'etiqueta"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1402 ../gtk/gtkplacessidebar.c:4412
-#: ../gtk/gtktextview.c:1038
+#: gtk/gtkentry.c:1364 gtk/gtkplacessidebar.c:4410 gtk/gtktextview.c:1037
 msgid "Populate all"
 msgstr "Emplena-ho tot"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1403 ../gtk/gtktextview.c:1039
+#: gtk/gtkentry.c:1365 gtk/gtktextview.c:1038
 msgid "Whether to emit ::populate-popup for touch popups"
 msgstr "Si s'emet ::populate-popup per a finestres emergents tàctils"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1416 ../gtk/gtktexttag.c:544 ../gtk/gtktextview.c:933
+#: gtk/gtkentry.c:1378 gtk/gtktexttag.c:544 gtk/gtktextview.c:932
 msgid "Tabs"
 msgstr "Pestanyes"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1417
+#: gtk/gtkentry.c:1379
 msgid "A list of tabstop locations to apply to the text of the entry"
 msgstr ""
 "Una llista d'ubicacions d'aturades de tabulació per aplicar al text de "
 "l'entrada"
 
-#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:348
+#: gtk/gtkentry.c:1393
+msgid "Emoji icon"
+msgstr "Icona emoji"
+
+#: gtk/gtkentry.c:1394
+msgid "Whether to show an icon for Emoji"
+msgstr "Si es mostrarà una icona pel emoji"
+
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:349
 msgid "Completion Model"
 msgstr "Model de compleció"
 
-#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:349
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:350
 msgid "The model to find matches in"
 msgstr "El model on cercar coincidències"
 
-#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:355
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:356
 msgid "Minimum Key Length"
 msgstr "Longitud mínima de la clau"
 
-#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:356
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:357
 msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
 msgstr "Longitud mínima de la clau de cerca per cercar coincidències"
 
-#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:370 ../gtk/gtkiconview.c:438
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:371 gtk/gtkiconview.c:431
 msgid "Text column"
 msgstr "Columna de text"
 
-#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:371
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:372
 msgid "The column of the model containing the strings."
 msgstr "La columna del model que conté les cadenes."
 
-#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:387
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:388
 msgid "Inline completion"
 msgstr "Compleció en línia"
 
-#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:388
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:389
 msgid "Whether the common prefix should be inserted automatically"
 msgstr "Si el prefix comú s'hauria d'inserir automàticament"
 
-#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:402
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:403
 msgid "Popup completion"
 msgstr "Compleció emergent"
 
-#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:403
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:404
 msgid "Whether the completions should be shown in a popup window"
 msgstr "Si les complecions s'haurien de mostrar en una finestra emergent"
 
-#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:417
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:418
 msgid "Popup set width"
 msgstr "Amplada del menú emergent"
 
-#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:418
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:419
 msgid "If TRUE, the popup window will have the same size as the entry"
 msgstr ""
 "Si és «TRUE» (cert), la finestra emergent tindrà la mateixa mida que "
 "l'entrada"
 
-#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:434
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:435
 msgid "Popup single match"
 msgstr "Amplada d'una coincidència"
 
-#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:435
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:436
 msgid "If TRUE, the popup window will appear for a single match."
 msgstr ""
 "Si és «TRUE» (cert), la finestra emergent apareixerà amb només una "
 "coincidència."
 
-#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:449
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:450
 msgid "Inline selection"
 msgstr "Selecció en línia"
 
-#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:450
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:451
 msgid "Your description here"
 msgstr "Poseu una descripció aquí"
 
-#: ../gtk/gtkeventbox.c:97
-msgid "Visible Window"
-msgstr "Finestra visible"
-
-#: ../gtk/gtkeventbox.c:98
-msgid ""
-"Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used to "
-"trap events."
-msgstr ""
-"Si la caixa d'esdeveniments és visible, contràriament a invisible i només "
-"per atrapar esdeveniments."
-
-#: ../gtk/gtkeventbox.c:104
-msgid "Above child"
-msgstr "Per sobre del fill"
-
-#: ../gtk/gtkeventbox.c:105
-msgid ""
-"Whether the event-trapping window of the eventbox is above the window of the "
-"child widget as opposed to below it."
-msgstr ""
-"Si la finestra per atrapar incidències de la caixa d'incidències és per "
-"sobre de la finestra del giny fill, contràriament a per sota seu."
-
-#: ../gtk/gtkeventcontroller.c:169
+#: gtk/gtkeventcontroller.c:169
 msgid "Widget the gesture relates to"
 msgstr "Giny al qual apunta el gest"
 
-#: ../gtk/gtkeventcontroller.c:181
+#: gtk/gtkeventcontroller.c:181
 msgid "Propagation phase"
 msgstr "Fase de propagació"
 
-#: ../gtk/gtkeventcontroller.c:182
+#: gtk/gtkeventcontroller.c:182
 msgid "Propagation phase at which this controller is run"
 msgstr "Fase de propagació en el qual s'executa aquest controlador"
 
-#: ../gtk/gtkexpander.c:283
+#: gtk/gtkexpander.c:283
 msgid "Expanded"
 msgstr "Expandit"
 
-#: ../gtk/gtkexpander.c:284
+#: gtk/gtkexpander.c:284
 msgid "Whether the expander has been opened to reveal the child widget"
 msgstr "Si l'extensor s'ha obert per mostrar el giny fill"
 
-#: ../gtk/gtkexpander.c:292
+#: gtk/gtkexpander.c:292
 msgid "Text of the expander’s label"
 msgstr "Text de l'etiqueta de l'expansor"
 
-#: ../gtk/gtkexpander.c:307 ../gtk/gtklabel.c:797
+#: gtk/gtkexpander.c:307 gtk/gtklabel.c:769
 msgid "Use markup"
 msgstr "Utilitza marques"
 
-#: ../gtk/gtkexpander.c:308 ../gtk/gtklabel.c:798
+#: gtk/gtkexpander.c:308 gtk/gtklabel.c:770
 msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
 msgstr ""
 "El text de l'etiqueta inclou les marques XML. Vegeu pango_parse_markup()"
 
-#: ../gtk/gtkexpander.c:315 ../gtk/gtkframe.c:228 ../gtk/gtktoolbutton.c:229
-#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1604
+#: gtk/gtkexpander.c:315 gtk/gtkframe.c:201 gtk/gtktoolbutton.c:229
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1562
 msgid "Label widget"
 msgstr "Giny etiqueta"
 
-#: ../gtk/gtkexpander.c:316
+#: gtk/gtkexpander.c:316
 msgid "A widget to display in place of the usual expander label"
 msgstr "Un giny per visualitzar en lloc de la típica etiqueta expansora"
 
-#: ../gtk/gtkexpander.c:323
+#: gtk/gtkexpander.c:323
 msgid "Label fill"
 msgstr "Farciment d'etiqueta"
 
-#: ../gtk/gtkexpander.c:324
+#: gtk/gtkexpander.c:324
 msgid "Whether the label widget should fill all available horizontal space"
 msgstr ""
 "Si el giny de l'etiqueta ha d'omplir tot l'espai horitzontal disponible"
 
-#: ../gtk/gtkexpander.c:339
+#: gtk/gtkexpander.c:339
 msgid "Resize toplevel"
 msgstr "Redimensiona el nivell superior"
 
-#: ../gtk/gtkexpander.c:340
+#: gtk/gtkexpander.c:340
 msgid ""
 "Whether the expander will resize the toplevel window upon expanding and "
 "collapsing"
@@ -2700,106 +2634,106 @@ msgstr ""
 "Si l'expansor redimensionarà la finestra de nivell superior en expandir-se i "
 "col·lapsar-se"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:459
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:450
 msgid "Dialog"
 msgstr "Diàleg"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:460
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:451
 msgid "The file chooser dialog to use."
 msgstr "El diàleg de selecció de fitxer a utilitzar."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:475
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:466
 msgid "The title of the file chooser dialog."
 msgstr "El títol del diàleg de selecció de fitxers."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:489
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:480
 msgid "The desired width of the button widget, in characters."
 msgstr "L'amplada desitjada del giny botó, en caràcters."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:375
+#: gtk/gtkfilechooser.c:375
 msgid "Action"
 msgstr "Acció"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:376
+#: gtk/gtkfilechooser.c:376
 msgid "The type of operation that the file selector is performing"
 msgstr "El tipus d'operació que fa el selector de fitxers"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:382 ../gtk/gtkrecentchooser.c:253
+#: gtk/gtkfilechooser.c:382 gtk/gtkrecentchooser.c:253
 msgid "Filter"
 msgstr "Filtre"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:383
+#: gtk/gtkfilechooser.c:383
 msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
 msgstr "El filtre actual per seleccionar quins fitxers es mostraran"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:388 ../gtk/gtkplacessidebar.c:4385
-#: ../gtk/gtkplacesview.c:2213
+#: gtk/gtkfilechooser.c:388 gtk/gtkplacessidebar.c:4383
+#: gtk/gtkplacesview.c:2200
 msgid "Local Only"
 msgstr "Només locals"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:389
+#: gtk/gtkfilechooser.c:389
 msgid "Whether the selected file(s) should be limited to local file: URLs"
 msgstr "Si els fitxers seleccionats s'haurien de limitar a fitxers locals: URL"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:394
+#: gtk/gtkfilechooser.c:394
 msgid "Preview widget"
 msgstr "Giny de visualització prèvia"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:395
+#: gtk/gtkfilechooser.c:395
 msgid "Application supplied widget for custom previews."
 msgstr ""
 "Giny proporcionat per l'aplicació per a visualitzacions prèvies "
 "personalitzades."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:400
+#: gtk/gtkfilechooser.c:400
 msgid "Preview Widget Active"
 msgstr "Giny de visualització prèvia actiu"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:401
+#: gtk/gtkfilechooser.c:401
 msgid ""
 "Whether the application supplied widget for custom previews should be shown."
 msgstr ""
 "Si s'ha de mostrar el giny de visualització prèvia que l'aplicació "
 "proporciona."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:406
+#: gtk/gtkfilechooser.c:406
 msgid "Use Preview Label"
 msgstr "Utilitza l'etiqueta de visualització prèvia"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:407
+#: gtk/gtkfilechooser.c:407
 msgid "Whether to display a stock label with the name of the previewed file."
 msgstr ""
 "Si s'ha de mostrar l'etiqueta de recurs amb el nom del fitxer visualitzat."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:412
+#: gtk/gtkfilechooser.c:412
 msgid "Extra widget"
 msgstr "Giny addicional"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:413
+#: gtk/gtkfilechooser.c:413
 msgid "Application supplied widget for extra options."
 msgstr "Giny proporcionat per l'aplicació per a opcions addicionals."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:418 ../gtk/gtkrecentchooser.c:193
+#: gtk/gtkfilechooser.c:418 gtk/gtkrecentchooser.c:193
 msgid "Select Multiple"
 msgstr "Selecció múltiple"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:419
+#: gtk/gtkfilechooser.c:419
 msgid "Whether to allow multiple files to be selected"
 msgstr "Si es permet o no seleccionar diversos fitxers"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:425
+#: gtk/gtkfilechooser.c:425
 msgid "Show Hidden"
 msgstr "Mostra ocults"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:426
+#: gtk/gtkfilechooser.c:426
 msgid "Whether the hidden files and folders should be displayed"
 msgstr "Si s'han de mostrar els fitxers i directoris ocults"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:441
+#: gtk/gtkfilechooser.c:441
 msgid "Do overwrite confirmation"
 msgstr "Confirma la sobreescriptura"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:442
+#: gtk/gtkfilechooser.c:442
 msgid ""
 "Whether a file chooser in save mode will present an overwrite confirmation "
 "dialog if necessary."
@@ -2807,11 +2741,11 @@ msgstr ""
 "Si un selector de fitxers que permeti desar ha de demanar confirmació en cas "
 "que se sobreescrigui algun fitxer."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:458
+#: gtk/gtkfilechooser.c:458
 msgid "Allow folder creation"
 msgstr "Permet la creació de carpetes"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:459
+#: gtk/gtkfilechooser.c:459
 msgid ""
 "Whether a file chooser not in open mode will offer the user to create new "
 "folders."
@@ -2819,71 +2753,71 @@ msgstr ""
 "Si un selector de fitxers que no estigui en mode d'obertura oferirà la "
 "creació de carpetes noves."
 
-#: ../gtk/gtkfilechoosernative.c:772
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:809
 msgid "Accept label"
 msgstr "Accepta etiqueta"
 
-#: ../gtk/gtkfilechoosernative.c:773
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:810
 msgid "The label on the accept button"
 msgstr "L'etiqueta del botó accepta"
 
-#: ../gtk/gtkfilechoosernative.c:785
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:822
 msgid "Cancel label"
 msgstr "Cancel·la l'etiqueta"
 
-#: ../gtk/gtkfilechoosernative.c:786
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:823
 msgid "The label on the cancel button"
 msgstr "L'etiqueta del botó cancel·la"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:8429 ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:8430
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8443 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8444
 msgid "Search mode"
 msgstr "Mode de cerca"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:8436 ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:8437
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1952 ../gtk/gtkshortcutsshortcut.c:624
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8450 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8451
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1890 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:626
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Subtítol"
 
-#: ../gtk/gtkfixed.c:151 ../gtk/gtklayout.c:558 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:259
+#: gtk/gtkfixed.c:155 gtk/gtklayout.c:520 gtk/gtktreeviewcolumn.c:259
 msgid "X position"
 msgstr "Posició X"
 
-#: ../gtk/gtkfixed.c:152 ../gtk/gtklayout.c:559
+#: gtk/gtkfixed.c:156 gtk/gtklayout.c:521
 msgid "X position of child widget"
 msgstr "Posició X del giny fill"
 
-#: ../gtk/gtkfixed.c:159 ../gtk/gtklayout.c:568
+#: gtk/gtkfixed.c:163 gtk/gtklayout.c:530
 msgid "Y position"
 msgstr "Posició Y"
 
-#: ../gtk/gtkfixed.c:160 ../gtk/gtklayout.c:569
+#: gtk/gtkfixed.c:164 gtk/gtklayout.c:531
 msgid "Y position of child widget"
 msgstr "Posició Y del giny fill"
 
-#: ../gtk/gtkflowbox.c:3685 ../gtk/gtkiconview.c:401 ../gtk/gtklistbox.c:448
-#: ../gtk/gtktreeselection.c:131
+#: gtk/gtkflowbox.c:3469 gtk/gtkiconview.c:394 gtk/gtklistbox.c:407
+#: gtk/gtktreeselection.c:131
 msgid "Selection mode"
 msgstr "Mode de selecció"
 
-#: ../gtk/gtkflowbox.c:3686 ../gtk/gtkiconview.c:402 ../gtk/gtklistbox.c:449
+#: gtk/gtkflowbox.c:3470 gtk/gtkiconview.c:395 gtk/gtklistbox.c:408
 msgid "The selection mode"
 msgstr "Mode de selecció"
 
-#: ../gtk/gtkflowbox.c:3699 ../gtk/gtkiconview.c:658 ../gtk/gtklistbox.c:456
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1198
+#: gtk/gtkflowbox.c:3483 gtk/gtkiconview.c:651 gtk/gtklistbox.c:415
+#: gtk/gtktreeview.c:1195
 msgid "Activate on Single Click"
 msgstr "Activa en fer un sol clic"
 
-#: ../gtk/gtkflowbox.c:3700 ../gtk/gtkiconview.c:659 ../gtk/gtklistbox.c:457
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1199
+#: gtk/gtkflowbox.c:3484 gtk/gtkiconview.c:652 gtk/gtklistbox.c:416
+#: gtk/gtktreeview.c:1196
 msgid "Activate row on a single click"
 msgstr "Activa la fila en fer un sol clic"
 
-#: ../gtk/gtkflowbox.c:3729
+#: gtk/gtkflowbox.c:3513
 msgid "Minimum Children Per Line"
 msgstr "Fills mínims per línia"
 
-#: ../gtk/gtkflowbox.c:3730
+#: gtk/gtkflowbox.c:3514
 msgid ""
 "The minimum number of children to allocate consecutively in the given "
 "orientation."
@@ -2891,11 +2825,11 @@ msgstr ""
 "El nombre mínim de fills que s'ubicaran de forma consecutiva a l'orientació "
 "proporcionada."
 
-#: ../gtk/gtkflowbox.c:3743
+#: gtk/gtkflowbox.c:3527
 msgid "Maximum Children Per Line"
 msgstr "Fills màxims per línia"
 
-#: ../gtk/gtkflowbox.c:3744
+#: gtk/gtkflowbox.c:3528
 msgid ""
 "The maximum amount of children to request space for consecutively in the "
 "given orientation."
@@ -2903,554 +2837,549 @@ msgstr ""
 "La quantitat màxima de fills per sol·licitar espai de forma consecutiva a "
 "l'orientació proporcionada."
 
-#: ../gtk/gtkflowbox.c:3756
+#: gtk/gtkflowbox.c:3540
 msgid "Vertical spacing"
 msgstr "Espaiat vertical"
 
-#: ../gtk/gtkflowbox.c:3757
+#: gtk/gtkflowbox.c:3541
 msgid "The amount of vertical space between two children"
 msgstr "La quantitat d'espai vertical entre dos fills"
 
-#: ../gtk/gtkflowbox.c:3768
+#: gtk/gtkflowbox.c:3552
 msgid "Horizontal spacing"
 msgstr "Espaiat horitzontal"
 
-#: ../gtk/gtkflowbox.c:3769
+#: gtk/gtkflowbox.c:3553
 msgid "The amount of horizontal space between two children"
 msgstr "La quantitat d'espai horitzontal entre dos fills"
 
-#: ../gtk/gtkfontbutton.c:517
+#: gtk/gtkfontbutton.c:508
 msgid "The title of the font chooser dialog"
 msgstr "El títol del diàleg de selecció de tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtkfontbutton.c:531
+#: gtk/gtkfontbutton.c:522
 msgid "Font name"
 msgstr "Nom de tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtkfontbutton.c:532
+#: gtk/gtkfontbutton.c:523
 msgid "The name of the selected font"
 msgstr "El nom del tipus de lletra seleccionat"
 
-#: ../gtk/gtkfontbutton.c:547
+#: gtk/gtkfontbutton.c:538
 msgid "Use font in label"
 msgstr "Utilitza el tipus de lletra de l'etiqueta"
 
-#: ../gtk/gtkfontbutton.c:548
+#: gtk/gtkfontbutton.c:539
 msgid "Whether the label is drawn in the selected font"
 msgstr "Si l'etiqueta es dibuixa amb el tipus de lletra seleccionat"
 
-#: ../gtk/gtkfontbutton.c:563
+#: gtk/gtkfontbutton.c:554
 msgid "Use size in label"
 msgstr "Utilitza la mida de l'etiqueta"
 
-#: ../gtk/gtkfontbutton.c:564
+#: gtk/gtkfontbutton.c:555
 msgid "Whether the label is drawn with the selected font size"
 msgstr "Si l'etiqueta es dibuixa amb la mida del tipus de lletra seleccionada"
 
-#: ../gtk/gtkfontbutton.c:580
+#: gtk/gtkfontbutton.c:571
 msgid "Show style"
 msgstr "Mostra l'estil"
 
-#: ../gtk/gtkfontbutton.c:581
+#: gtk/gtkfontbutton.c:572
 msgid "Whether the selected font style is shown in the label"
 msgstr "Si l'estil del tipus de lletra es mostra en l'etiqueta"
 
-#: ../gtk/gtkfontbutton.c:596
+#: gtk/gtkfontbutton.c:587
 msgid "Show size"
 msgstr "Mostra la mida"
 
-#: ../gtk/gtkfontbutton.c:597
+#: gtk/gtkfontbutton.c:588
 msgid "Whether selected font size is shown in the label"
 msgstr "Si es mostra la mida del tipus de lletra en l'etiqueta"
 
-#: ../gtk/gtkfontchooser.c:77
+#: gtk/gtkfontchooser.c:77
 msgid "Font description"
 msgstr "Descripció del tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtkfontchooser.c:90
+#: gtk/gtkfontchooser.c:90
 msgid "Preview text"
 msgstr "Text previsualitzat"
 
-#: ../gtk/gtkfontchooser.c:91
+#: gtk/gtkfontchooser.c:91
 msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
 msgstr "El text a visualitzar per demostrar el tipus de lletra seleccionat"
 
-#: ../gtk/gtkfontchooser.c:103
+#: gtk/gtkfontchooser.c:103
 msgid "Show preview text entry"
 msgstr "Mostra l'entrada de previsualització de text"
 
-#: ../gtk/gtkfontchooser.c:104
+#: gtk/gtkfontchooser.c:104
 msgid "Whether the preview text entry is shown or not"
 msgstr "Si s'ha de mostrar l'entrada de previsualització de text"
 
-#: ../gtk/gtkframe.c:198
+#: gtk/gtkframe.c:171
 msgid "Text of the frame’s label"
 msgstr "Text de l'etiqueta del marc"
 
-#: ../gtk/gtkframe.c:204
+#: gtk/gtkframe.c:177
 msgid "Label xalign"
 msgstr "Etiqueta d'alineació horitzontal"
 
-#: ../gtk/gtkframe.c:205
+#: gtk/gtkframe.c:178
 msgid "The horizontal alignment of the label"
 msgstr "L'alineació horitzontal de l'etiqueta"
 
-#: ../gtk/gtkframe.c:212
+#: gtk/gtkframe.c:185
 msgid "Label yalign"
 msgstr "Etiqueta d'alineació vertical"
 
-#: ../gtk/gtkframe.c:213
+#: gtk/gtkframe.c:186
 msgid "The vertical alignment of the label"
 msgstr "L'alineació vertical de l'etiqueta"
 
-#: ../gtk/gtkframe.c:220
+#: gtk/gtkframe.c:193
 msgid "Frame shadow"
 msgstr "Ombra de marc"
 
-#: ../gtk/gtkframe.c:221
+#: gtk/gtkframe.c:194
 msgid "Appearance of the frame"
 msgstr "Aparença del contorn del marc"
 
-#: ../gtk/gtkframe.c:229
+#: gtk/gtkframe.c:202
 msgid "A widget to display in place of the usual frame label"
 msgstr "Un giny a visualitzar en lloc del típic marc d'etiqueta"
 
-#: ../gtk/gtkgesture.c:869
+#: gtk/gtkgesture.c:798
 msgid "Number of points"
 msgstr "Nombre de punts"
 
-#: ../gtk/gtkgesture.c:870
+#: gtk/gtkgesture.c:799
 msgid "Number of points needed to trigger the gesture"
 msgstr "El nombre de punts necessaris per activar aquest gest"
 
-#: ../gtk/gtkgesture.c:886 ../gtk/gtkgesture.c:887
-msgid "GdkWindow to receive events about"
-msgstr "La GdkWindow de la qual rebre'n els esdeveniments"
-
-#: ../gtk/gtkgesturelongpress.c:284
+#: gtk/gtkgesturelongpress.c:282
 msgid "Delay factor"
 msgstr "Factor de retard"
 
-#: ../gtk/gtkgesturelongpress.c:285
+#: gtk/gtkgesturelongpress.c:283
 msgid "Factor by which to modify the default timeout"
 msgstr "Factor pel qual s'ha de modificar el temps d'espera per defecte"
 
-#: ../gtk/gtkgesturepan.c:237 ../gtk/gtkorientable.c:61
+#: gtk/gtkgesturepan.c:237 gtk/gtkorientable.c:59
 msgid "Orientation"
 msgstr "Orientació"
 
-#: ../gtk/gtkgesturepan.c:238
+#: gtk/gtkgesturepan.c:238
 msgid "Allowed orientations"
 msgstr "Orientacions permeses"
 
-#: ../gtk/gtkgesturesingle.c:261
+#: gtk/gtkgesturesingle.c:262
 msgid "Handle only touch events"
 msgstr "Gestiona només esdeveniments gestuals"
 
-#: ../gtk/gtkgesturesingle.c:262
+#: gtk/gtkgesturesingle.c:263
 msgid "Whether the gesture handles only touch events"
 msgstr "Si el gest només gestiona esdeveniments gestuals"
 
-#: ../gtk/gtkgesturesingle.c:276 ../gtk/gtkgesturesingle.c:277
+#: gtk/gtkgesturesingle.c:277 gtk/gtkgesturesingle.c:278
 msgid "Whether the gesture is exclusive"
 msgstr "Si el gest és exclusiu"
 
-#: ../gtk/gtkgesturesingle.c:290
+#: gtk/gtkgesturesingle.c:291
 msgid "Button number"
 msgstr "Número del botó"
 
-#: ../gtk/gtkgesturesingle.c:291
+#: gtk/gtkgesturesingle.c:292
 msgid "Button number to listen to"
 msgstr "El número de botó pel qual escoltar"
 
-#: ../gtk/gtkglarea.c:772
+#: gtk/gtkglarea.c:723
 msgid "Context"
 msgstr "Context"
 
-#: ../gtk/gtkglarea.c:773
+#: gtk/gtkglarea.c:724
 msgid "The GL context"
 msgstr "El context GL"
 
-#: ../gtk/gtkglarea.c:795
+#: gtk/gtkglarea.c:746
 msgid "Auto render"
 msgstr "Renderització automàtica"
 
-#: ../gtk/gtkglarea.c:796
+#: gtk/gtkglarea.c:747
 msgid "Whether the GtkGLArea renders on each redraw"
 msgstr "Si la GtkGLArea es renderitza al tornar a pintar"
 
-#: ../gtk/gtkglarea.c:816
+#: gtk/gtkglarea.c:767
 msgid "Has alpha"
 msgstr "Té alfa"
 
-#: ../gtk/gtkglarea.c:817
+#: gtk/gtkglarea.c:768
 msgid "Whether the color buffer has an alpha component"
 msgstr "Si la memòria intermèdia del color té un component alfa"
 
-#: ../gtk/gtkglarea.c:833
+#: gtk/gtkglarea.c:784
 msgid "Has depth buffer"
 msgstr "Té una memòria intermèdia de profunditat"
 
-#: ../gtk/gtkglarea.c:834
+#: gtk/gtkglarea.c:785
 msgid "Whether a depth buffer is allocated"
 msgstr "Si la memòria intermèdia de profunditat està assignada"
 
-#: ../gtk/gtkglarea.c:850
+#: gtk/gtkglarea.c:801
 msgid "Has stencil buffer"
 msgstr "Té memòria intermèdia de plantilla"
 
-#: ../gtk/gtkglarea.c:851
+#: gtk/gtkglarea.c:802
 msgid "Whether a stencil buffer is allocated"
 msgstr "Si l'indicador de memòria intermèdia de plantilla està assignat"
 
-#: ../gtk/gtkglarea.c:869
+#: gtk/gtkglarea.c:820
 msgid "Use OpenGL ES"
 msgstr "Usa OpenGL ES"
 
-#: ../gtk/gtkglarea.c:870
+#: gtk/gtkglarea.c:821
 msgid "Whether the context uses OpenGL or OpenGL ES"
 msgstr "Si el context usa OpenGL o OpenGL ES"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1718
+#: gtk/gtkgrid.c:1652
 msgid "Row spacing"
 msgstr "Espaiat de files"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1719
+#: gtk/gtkgrid.c:1653
 msgid "The amount of space between two consecutive rows"
 msgstr "La quantitat d'espai entre dues files consecutives"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1725
+#: gtk/gtkgrid.c:1659
 msgid "Column spacing"
 msgstr "Espaiat de columnes"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1726
+#: gtk/gtkgrid.c:1660
 msgid "The amount of space between two consecutive columns"
 msgstr "La quantitat d'espai entre dues columnes consecutives"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1732
+#: gtk/gtkgrid.c:1666
 msgid "Row Homogeneous"
 msgstr "Files homogènies"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1733
+#: gtk/gtkgrid.c:1667
 msgid "If TRUE, the rows are all the same height"
 msgstr "Si és «TRUE» (cert) totes les files tindran la mateixa alçada"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1739
+#: gtk/gtkgrid.c:1673
 msgid "Column Homogeneous"
 msgstr "Columnes homogènies"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1740
+#: gtk/gtkgrid.c:1674
 msgid "If TRUE, the columns are all the same width"
 msgstr "Si és «TRUE» (cert) totes les columnes tindran la mateixa amplada"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1746
+#: gtk/gtkgrid.c:1680
 msgid "Baseline Row"
 msgstr "Fila de punt de referència"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1747
+#: gtk/gtkgrid.c:1681
 msgid "The row to align the to the baseline when valign is GTK_ALIGN_BASELINE"
 msgstr ""
 "La fila per alinear com a punt de referència quan l'alineació vertical és "
 "«GTK_ALIGN_BASELINE»"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1757
+#: gtk/gtkgrid.c:1691
 msgid "Left attachment"
 msgstr "Acoblament a l'esquerra"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1758 ../gtk/gtkmenu.c:826
+#: gtk/gtkgrid.c:1692 gtk/gtkmenu.c:824
 msgid "The column number to attach the left side of the child to"
 msgstr "El número de columna on adjuntar la banda esquerra del fill"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1764
+#: gtk/gtkgrid.c:1698
 msgid "Top attachment"
 msgstr "Acoblament superior"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1765
+#: gtk/gtkgrid.c:1699
 msgid "The row number to attach the top side of a child widget to"
 msgstr "El número de la fila on adjuntar la part superior d'un giny fill"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1771 ../gtk/gtklayout.c:584 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:267
+#: gtk/gtkgrid.c:1705 gtk/gtklayout.c:546 gtk/gtktreeviewcolumn.c:267
 msgid "Width"
 msgstr "Amplada"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1772
+#: gtk/gtkgrid.c:1706
 msgid "The number of columns that a child spans"
 msgstr "El nombre de columnes sobre les quals s'expandeix el fill"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1778 ../gtk/gtklayout.c:593 ../gtk/gtkshortcutsgroup.c:362
+#: gtk/gtkgrid.c:1712 gtk/gtklayout.c:555 gtk/gtkshortcutsgroup.c:359
 msgid "Height"
 msgstr "Alçada"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1779
+#: gtk/gtkgrid.c:1713
 msgid "The number of rows that a child spans"
 msgstr "El nombre de files sobre les quals s'expandeix el fill"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1946
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1884
 msgid "The title to display"
 msgstr "El títol que s'ha de mostrar"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1953
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1891
 msgid "The subtitle to display"
 msgstr "El subtítol que s'ha de mostrar"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1959
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1897
 msgid "Custom Title"
 msgstr "Títol personalitzat"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1960
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1898
 msgid "Custom title widget to display"
 msgstr "El giny de títol personalitzat que s'ha de mostrar"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1984
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1922
 msgid "Show decorations"
 msgstr "Mostra les decoracions"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1985
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1923
 msgid "Whether to show window decorations"
 msgstr "Si s'ha de mostrar les decoracions de les finestres"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:2003 ../gtk/gtksettings.c:918
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1941 gtk/gtksettings.c:918
 msgid "Decoration Layout"
 msgstr "Disposició de la decoració"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:2004 ../gtk/gtksettings.c:919
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1942 gtk/gtksettings.c:919
 msgid "The layout for window decorations"
 msgstr "La disposició per a les decoracions de la finestra"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:2017
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1955
 msgid "Decoration Layout Set"
 msgstr "S'ha establert una disposició de decoració"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:2018
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1956
 msgid "Whether the decoration-layout property has been set"
 msgstr "Si la propietat de disposició de decoració s'ha definit"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:2032
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1970
 msgid "Has Subtitle"
 msgstr "Té subtítol"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:2033
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1971
 msgid "Whether to reserve space for a subtitle"
 msgstr "Si s'ha de reservar l'espai necessari per a un subtítol"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:420
+#: gtk/gtkiconview.c:413
 msgid "Pixbuf column"
 msgstr "Columna de memòria de píxel"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:421
+#: gtk/gtkiconview.c:414
 msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
 msgstr "Columna del model d'on obtenir la icona de la memòria de píxel"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:439
+#: gtk/gtkiconview.c:432
 msgid "Model column used to retrieve the text from"
 msgstr "Columna del model d'on obtenir el text"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:458
+#: gtk/gtkiconview.c:451
 msgid "Markup column"
 msgstr "Columna d'etiquetatge"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:459
+#: gtk/gtkiconview.c:452
 msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
 msgstr ""
 "Columna del model d'on obtenir el text si es fa servir l'etiquetatge Pango"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:466
+#: gtk/gtkiconview.c:459
 msgid "Icon View Model"
 msgstr "Model de vista d'icones"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:467
+#: gtk/gtkiconview.c:460
 msgid "The model for the icon view"
 msgstr "El model per la vista d'icones"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:483
+#: gtk/gtkiconview.c:476
 msgid "Number of columns"
 msgstr "El nombre de columnes"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:484
+#: gtk/gtkiconview.c:477
 msgid "Number of columns to display"
 msgstr "El nombre de columnes a mostrar"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:501
+#: gtk/gtkiconview.c:494
 msgid "Width for each item"
 msgstr "Amplada de cada element"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:502
+#: gtk/gtkiconview.c:495
 msgid "The width used for each item"
 msgstr "L'amplada utilitzada per cada element"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:518
+#: gtk/gtkiconview.c:511
 msgid "Space which is inserted between cells of an item"
 msgstr "Espai inserit entre les cel·les de cada element"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:533
+#: gtk/gtkiconview.c:526
 msgid "Row Spacing"
 msgstr "Espaiat de files"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:534
+#: gtk/gtkiconview.c:527
 msgid "Space which is inserted between grid rows"
 msgstr "L'espai inserit entre les files d'una graella"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:549
+#: gtk/gtkiconview.c:542
 msgid "Column Spacing"
 msgstr "Espaiat de columnes"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:550
+#: gtk/gtkiconview.c:543
 msgid "Space which is inserted between grid columns"
 msgstr "L'espai inserit entre les columnes d'una graella"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:565
+#: gtk/gtkiconview.c:558
 msgid "Margin"
 msgstr "Marge"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:566
+#: gtk/gtkiconview.c:559
 msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
 msgstr "Espai inserit a les cantonades de la vista d'icones"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:581
+#: gtk/gtkiconview.c:574
 msgid "Item Orientation"
 msgstr "Orientació de l'element"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:582
+#: gtk/gtkiconview.c:575
 msgid ""
 "How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
 msgstr "El posicionament relatiu entre el text i la icona de cada element"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:598 ../gtk/gtktreeview.c:1052
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:350
+#: gtk/gtkiconview.c:591 gtk/gtktreeview.c:1049 gtk/gtktreeviewcolumn.c:350
 msgid "Reorderable"
 msgstr "Reordenable"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:599 ../gtk/gtktreeview.c:1053
+#: gtk/gtkiconview.c:592 gtk/gtktreeview.c:1050
 msgid "View is reorderable"
 msgstr "La vista és reordenable"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:606 ../gtk/gtktreeview.c:1182
+#: gtk/gtkiconview.c:599 gtk/gtktreeview.c:1179
 msgid "Tooltip Column"
 msgstr "Columna de l'indicador de funció"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:607
+#: gtk/gtkiconview.c:600
 msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the items"
 msgstr ""
 "La columna del model que conté els texts dels indicadors de funció per als "
 "elements"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:624
+#: gtk/gtkiconview.c:617
 msgid "Item Padding"
 msgstr "Farciment dels elements"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:625
+#: gtk/gtkiconview.c:618
 msgid "Padding around icon view items"
 msgstr "Farciment al voltant dels elements de la visualització d'icones"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:230
+#: gtk/gtkimage.c:170
 msgid "Pixbuf"
 msgstr "Pixbuf"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:231
+#: gtk/gtkimage.c:171
 msgid "A GdkPixbuf to display"
 msgstr "Un GdkPixbuf a visualitzar"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:237
+#: gtk/gtkimage.c:177
 msgid "Surface"
 msgstr "Superfície"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:238
+#: gtk/gtkimage.c:178
 msgid "A cairo_surface_t to display"
 msgstr "La «cairo_surface_t» que s'ha de mostrar"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:244 ../gtk/gtkrecentmanager.c:289
+#: gtk/gtkimage.c:184 gtk/gtkrecentmanager.c:289
 msgid "Filename"
 msgstr "Nom del fitxer"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:245
+#: gtk/gtkimage.c:185
 msgid "Filename to load and display"
 msgstr "Nom de fitxer per carregar i visualitzar"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:251 ../gtk/gtkscalebutton.c:206 ../gtk/gtktoolbar.c:554
-#: ../gtk/gtktoolpalette.c:937
+#: gtk/gtkimage.c:191 gtk/gtkscalebutton.c:206 gtk/gtktoolbar.c:523
+#: gtk/gtktoolpalette.c:915
 msgid "Icon size"
 msgstr "Mida d'icona"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:252
+#: gtk/gtkimage.c:192
 msgid "Symbolic size to use for icon set or named icon"
 msgstr ""
 "Mida simbòlica a utilitzar per a la icona de recurs, conjunt d'icones o "
 "icona especificada"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:268
+#: gtk/gtkimage.c:208
 msgid "Pixel size"
 msgstr "Mida del píxel"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:269
+#: gtk/gtkimage.c:209
 msgid "Pixel size to use for named icon"
 msgstr "Mida del píxel a utilitzar per a la icona especificada"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:276
+#: gtk/gtkimage.c:216
 msgid "Animation"
 msgstr "Animació"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:277
+#: gtk/gtkimage.c:217
 msgid "GdkPixbufAnimation to display"
 msgstr "GdkPixbufAnimation per visualitzar"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:321
+#: gtk/gtkimage.c:261
 msgid "Resource"
 msgstr "Recurs"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:322
+#: gtk/gtkimage.c:262
 msgid "The resource path being displayed"
 msgstr "El camí al recurs que es mostra"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:328
+#: gtk/gtkimage.c:268
 msgid "Storage type"
 msgstr "Tipus d'emmagatzematge"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:329
+#: gtk/gtkimage.c:269
 msgid "The representation being used for image data"
 msgstr "La representació utilitzada per a les dades d'imatge"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:346
+#: gtk/gtkimage.c:286
 msgid "Use Fallback"
 msgstr "Utilitza les alternatives"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:347
+#: gtk/gtkimage.c:287
 msgid "Whether to use icon names fallback"
 msgstr "Si s'han d'utilitzar els noms d'icones alternatius"
 
-#: ../gtk/gtkinfobar.c:336 ../gtk/gtkmessagedialog.c:176
+#: gtk/gtkinfobar.c:331 gtk/gtkmessagedialog.c:176
 msgid "Message Type"
 msgstr "Tipus de missatge"
 
-#: ../gtk/gtkinfobar.c:337 ../gtk/gtkmessagedialog.c:177
+#: gtk/gtkinfobar.c:332 gtk/gtkmessagedialog.c:177
 msgid "The type of message"
 msgstr "El tipus de missatge"
 
-#: ../gtk/gtkinfobar.c:351 ../gtk/gtksearchbar.c:415
+#: gtk/gtkinfobar.c:346 gtk/gtksearchbar.c:397
 msgid "Show Close Button"
 msgstr "Mostra el botó de tancament"
 
-#: ../gtk/gtkinfobar.c:352
+#: gtk/gtkinfobar.c:347
 msgid "Whether to include a standard close button"
 msgstr "Si s'ha d'incloure un botó de tancament estàndard"
 
-#: ../gtk/gtkinvisible.c:98 ../gtk/gtkmountoperation.c:180
-#: ../gtk/gtkstylecontext.c:211 ../gtk/gtkwindow.c:948
+#: gtk/gtkinvisible.c:95 gtk/gtkmountoperation.c:180 gtk/gtkstylecontext.c:210
+#: gtk/gtkwindow.c:983
 msgid "Screen"
 msgstr "Pantalla"
 
-#: ../gtk/gtkinvisible.c:99 ../gtk/gtkwindow.c:949
+#: gtk/gtkinvisible.c:96 gtk/gtkwindow.c:984
 msgid "The screen where this window will be displayed"
 msgstr "La pantalla on es mostrarà aquesta finestra"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:784
+#: gtk/gtklabel.c:756
 msgid "The text of the label"
 msgstr "El text de l'etiqueta"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:811 ../gtk/gtktexttag.c:382 ../gtk/gtktextview.c:834
+#: gtk/gtklabel.c:783 gtk/gtktexttag.c:382 gtk/gtktextview.c:833
 msgid "Justification"
 msgstr "Justificació"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:812
+#: gtk/gtklabel.c:784
 msgid ""
 "The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
 "This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
@@ -3460,19 +3389,19 @@ msgstr ""
 "Això NO afecta l'alineació de l'etiqueta en la seva assignació. Vegeu "
 "GtkMisc::xalign"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:847
+#: gtk/gtklabel.c:819
 msgid "Y align"
 msgstr "Alineació Y"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:848
+#: gtk/gtklabel.c:820
 msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
 msgstr "L'alineació vertical, des de 0 (a dalt) fins a 1 (a baix)"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:855
+#: gtk/gtklabel.c:827
 msgid "Pattern"
 msgstr "Patró"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:856
+#: gtk/gtklabel.c:828
 msgid ""
 "A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
 "to underline"
@@ -3480,43 +3409,43 @@ msgstr ""
 "Una cadena amb caràcters _ en posicions corresponen a caràcters del text per "
 "subratllar"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:862
+#: gtk/gtklabel.c:834
 msgid "Line wrap"
 msgstr "Ajustament de línia"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:863
+#: gtk/gtklabel.c:835
 msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
 msgstr "Si és establert, ajusta les línies si el text arriba a ser massa ample"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:878
+#: gtk/gtklabel.c:850
 msgid "Line wrap mode"
 msgstr "Mode de l'ajustament de línia"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:879
+#: gtk/gtklabel.c:851
 msgid "If wrap is set, controls how linewrapping is done"
 msgstr "Si s'estableix l'ajustament, controla de quina manera es fa"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:887
+#: gtk/gtklabel.c:859
 msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
 msgstr "Si el ratolí pot seleccionar el text de l'etiqueta"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:893
+#: gtk/gtklabel.c:865
 msgid "Mnemonic key"
 msgstr "Clau mnemotècnica"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:894
+#: gtk/gtklabel.c:866
 msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
 msgstr "La clau acceleradora mnemotècnica per a aquesta etiqueta"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:901
+#: gtk/gtklabel.c:873
 msgid "Mnemonic widget"
 msgstr "Giny mnemotècnic"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:902
+#: gtk/gtklabel.c:874
 msgid "The widget to be activated when the label’s mnemonic key is pressed"
 msgstr "El giny a activar quan se'n premi la clau mnemotècnica"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:942
+#: gtk/gtklabel.c:914
 msgid ""
 "The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
 "enough room to display the entire string"
@@ -3524,289 +3453,281 @@ msgstr ""
 "El lloc preferit on posar punts suspensius a la cadena, si l'etiqueta no té "
 "prou espai per mostrar tota la cadena"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:980
+#: gtk/gtklabel.c:952
 msgid "Single Line Mode"
 msgstr "Mode de línia simple"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:981
+#: gtk/gtklabel.c:953
 msgid "Whether the label is in single line mode"
 msgstr "Si l'etiqueta està en mode de línia simple"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:997
-msgid "Angle"
-msgstr "Angle"
-
-#: ../gtk/gtklabel.c:998
-msgid "Angle at which the label is rotated"
-msgstr "L'angle que es gira l'etiqueta"
-
-#: ../gtk/gtklabel.c:1018
+#: gtk/gtklabel.c:972
 msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
 msgstr "L'amplada màxima desitjada de l'etiqueta, en caràcters"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:1034
+#: gtk/gtklabel.c:988
 msgid "Track visited links"
 msgstr "Fes un seguiment dels enllaços que s'hagin visitat"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:1035
+#: gtk/gtklabel.c:989
 msgid "Whether visited links should be tracked"
 msgstr "Si s'ha de fer un seguiment dels enllaços visitats"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:1051
+#: gtk/gtklabel.c:1005
 msgid "Number of lines"
 msgstr "Nombre de línies"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:1052
+#: gtk/gtklabel.c:1006
 msgid "The desired number of lines, when ellipsizing a wrapping label"
 msgstr ""
 "El nombre de línies desitjades quan es posen punts suspensius a una etiqueta "
 "ajustada"
 
-#: ../gtk/gtklayout.c:585
+#: gtk/gtklayout.c:547
 msgid "The width of the layout"
 msgstr "L'amplada de la disposició"
 
-#: ../gtk/gtklayout.c:594
+#: gtk/gtklayout.c:556
 msgid "The height of the layout"
 msgstr "L'alçada de la disposició"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:1005
+#: gtk/gtklevelbar.c:975
 msgid "Currently filled value level"
 msgstr "Valor del nivell d'emplenat actual"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:1006
+#: gtk/gtklevelbar.c:976
 msgid "Currently filled value level of the level bar"
 msgstr "El valor del nivell d'emplenat actual de la barra de nivell"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:1020
+#: gtk/gtklevelbar.c:990
 msgid "Minimum value level for the bar"
 msgstr "Valor mínim possible del nivell de la barra"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:1021
+#: gtk/gtklevelbar.c:991
 msgid "Minimum value level that can be displayed by the bar"
 msgstr "El valor mínim possible del nivell que pot mostrar-se a la barra"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:1035
+#: gtk/gtklevelbar.c:1005
 msgid "Maximum value level for the bar"
 msgstr "Valor màxim possible del nivell de la barra"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:1036
+#: gtk/gtklevelbar.c:1006
 msgid "Maximum value level that can be displayed by the bar"
 msgstr "El valor màxim possible del nivell que pot mostrar-se a la barra"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:1056
+#: gtk/gtklevelbar.c:1026
 msgid "The mode of the value indicator"
 msgstr "El mode de l'indicador de valor"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:1057
+#: gtk/gtklevelbar.c:1027
 msgid "The mode of the value indicator displayed by the bar"
 msgstr "El mode de l'indicador de valor que es mostra a la barra"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:1073
+#: gtk/gtklevelbar.c:1043
 msgid "Invert the direction in which the level bar grows"
 msgstr "Inverteix la direcció de creixement de la barra de progrés"
 
-#: ../gtk/gtklinkbutton.c:172
+#: gtk/gtklinkbutton.c:168
 msgid "URI"
 msgstr "URI"
 
-#: ../gtk/gtklinkbutton.c:173
+#: gtk/gtklinkbutton.c:169
 msgid "The URI bound to this button"
 msgstr "L'URI vinculat a aquest botó"
 
-#: ../gtk/gtklinkbutton.c:188
+#: gtk/gtklinkbutton.c:184
 msgid "Visited"
 msgstr "Visitat"
 
-#: ../gtk/gtklinkbutton.c:189
+#: gtk/gtklinkbutton.c:185
 msgid "Whether this link has been visited."
 msgstr "Si s'ha visitat aquest enllaç."
 
-#: ../gtk/gtklistbox.c:3755
+#: gtk/gtklistbox.c:3443
 msgid "Whether this row can be activated"
 msgstr "Si es pot activar la fila"
 
-#: ../gtk/gtklistbox.c:3769
+#: gtk/gtklistbox.c:3457
 msgid "Whether this row can be selected"
 msgstr "Si es pot seleccionar la fila"
 
-#: ../gtk/gtklockbutton.c:265
+#: gtk/gtklockbutton.c:265
 msgid "Permission"
 msgstr "Permís"
 
-#: ../gtk/gtklockbutton.c:266
+#: gtk/gtklockbutton.c:266
 msgid "The GPermission object controlling this button"
 msgstr "L'objecte GPermission que controla aquest botó"
 
-#: ../gtk/gtklockbutton.c:273
+#: gtk/gtklockbutton.c:273
 msgid "Lock Text"
 msgstr "Text de blocatge"
 
-#: ../gtk/gtklockbutton.c:274
+#: gtk/gtklockbutton.c:274
 msgid "The text to display when prompting the user to lock"
 msgstr "El text a visualitzar en indicar a l'usuari que s'ha de blocar"
 
-#: ../gtk/gtklockbutton.c:282
+#: gtk/gtklockbutton.c:282
 msgid "Unlock Text"
 msgstr "Text de desblocatge"
 
-#: ../gtk/gtklockbutton.c:283
+#: gtk/gtklockbutton.c:283
 msgid "The text to display when prompting the user to unlock"
 msgstr "El text a visualitzar en indicar a l'usuari que s'ha de desblocar"
 
-#: ../gtk/gtklockbutton.c:291
+#: gtk/gtklockbutton.c:291
 msgid "Lock Tooltip"
 msgstr "Indicador de funció del blocatge"
 
-#: ../gtk/gtklockbutton.c:292
+#: gtk/gtklockbutton.c:292
 msgid "The tooltip to display when prompting the user to lock"
 msgstr ""
 "L'indicador de funció a mostrar quan s'indiqui a l'usuari que s'ha de blocar"
 
-#: ../gtk/gtklockbutton.c:300
+#: gtk/gtklockbutton.c:300
 msgid "Unlock Tooltip"
 msgstr "Indicador de funció del desblocatge"
 
-#: ../gtk/gtklockbutton.c:301
+#: gtk/gtklockbutton.c:301
 msgid "The tooltip to display when prompting the user to unlock"
 msgstr ""
 "L'indicador de funció a mostrar quan s'indiqui a l'usuari que s'ha de "
 "desblocar"
 
-#: ../gtk/gtklockbutton.c:309
+#: gtk/gtklockbutton.c:309
 msgid "Not Authorized Tooltip"
 msgstr "Indicador de funció de no autorització"
 
-#: ../gtk/gtklockbutton.c:310
+#: gtk/gtklockbutton.c:310
 msgid ""
 "The tooltip to display when prompting the user cannot obtain authorization"
 msgstr ""
 "L'indicador de funció a mostrar quan s'indiqui a l'usuari que no pot obtenir "
 "l'autorització"
 
-#: ../gtk/gtkmagnifier.c:280
+#: gtk/gtkmagnifier.c:282
 msgid "Inspected"
 msgstr "Inspeccionat"
 
-#: ../gtk/gtkmagnifier.c:281
+#: gtk/gtkmagnifier.c:283
 msgid "Inspected widget"
 msgstr "Giny inspeccionat"
 
-#: ../gtk/gtkmagnifier.c:287 ../gtk/gtkmagnifier.c:288
+#: gtk/gtkmagnifier.c:289 gtk/gtkmagnifier.c:290
 msgid "magnification"
 msgstr "ampliació"
 
-#: ../gtk/gtkmagnifier.c:294 ../gtk/gtkmagnifier.c:295
+#: gtk/gtkmagnifier.c:296 gtk/gtkmagnifier.c:297
 msgid "resize"
 msgstr "canvia la mida"
 
-#: ../gtk/gtkmenubar.c:207
+#: gtk/gtkmenubar.c:180
 msgid "Pack direction"
 msgstr "Direcció de l'empaquetament"
 
-#: ../gtk/gtkmenubar.c:208
+#: gtk/gtkmenubar.c:181
 msgid "The pack direction of the menubar"
 msgstr "La direcció de l'empaquetament de la barra d'eines"
 
-#: ../gtk/gtkmenubar.c:224
+#: gtk/gtkmenubar.c:197
 msgid "Child Pack direction"
 msgstr "Direcció de l'empaquetament fill"
 
-#: ../gtk/gtkmenubar.c:225
+#: gtk/gtkmenubar.c:198
 msgid "The child pack direction of the menubar"
 msgstr "L'orientació de la barra d'eines"
 
-#: ../gtk/gtkmenubutton.c:486
+#: gtk/gtkmenubutton.c:486
 msgid "Popup"
 msgstr "Diàleg emergent"
 
-#: ../gtk/gtkmenubutton.c:487
+#: gtk/gtkmenubutton.c:487
 msgid "The dropdown menu."
 msgstr "El menú desplegable."
 
-#: ../gtk/gtkmenubutton.c:505
+#: gtk/gtkmenubutton.c:505
 msgid "Menu model"
 msgstr "Model del menú"
 
-#: ../gtk/gtkmenubutton.c:506
+#: gtk/gtkmenubutton.c:506
 msgid "The model from which the popup is made."
 msgstr "El model a partir del qual es fa el diàleg emergent."
 
-#: ../gtk/gtkmenubutton.c:519
+#: gtk/gtkmenubutton.c:519
 msgid "Align with"
 msgstr "Alinea amb"
 
-#: ../gtk/gtkmenubutton.c:520
+#: gtk/gtkmenubutton.c:520
 msgid "The parent widget which the menu should align with."
 msgstr "El giny pare amb el qual el menú s'hauria d'alinear amb."
 
-#: ../gtk/gtkmenubutton.c:534 ../gtk/gtkshortcutsshortcut.c:678
+#: gtk/gtkmenubutton.c:534 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:680
 msgid "Direction"
 msgstr "Direcció"
 
-#: ../gtk/gtkmenubutton.c:535
+#: gtk/gtkmenubutton.c:535
 msgid "The direction the arrow should point."
 msgstr "La direcció a la qual ha d'apuntar la fletxa."
 
-#: ../gtk/gtkmenubutton.c:550
+#: gtk/gtkmenubutton.c:550
 msgid "Use a popover"
 msgstr "Utilitza un diàleg contextual"
 
-#: ../gtk/gtkmenubutton.c:551
+#: gtk/gtkmenubutton.c:551
 msgid "Use a popover instead of a menu"
 msgstr "Utilitza un diàleg contextual en comptes d'un menú"
 
-#: ../gtk/gtkmenubutton.c:564
+#: gtk/gtkmenubutton.c:564
 msgid "Popover"
 msgstr "Diàleg contextual"
 
-#: ../gtk/gtkmenubutton.c:565
+#: gtk/gtkmenubutton.c:565
 msgid "The popover"
 msgstr "El diàleg contextual"
 
-#: ../gtk/gtkmenu.c:617
+#: gtk/gtkmenu.c:615
 msgid "The currently selected menu item"
 msgstr "L'element de menú seleccionat actualment"
 
-#: ../gtk/gtkmenu.c:631
+#: gtk/gtkmenu.c:629
 msgid "Accel Group"
 msgstr "Grup d'acceleració"
 
-#: ../gtk/gtkmenu.c:632
+#: gtk/gtkmenu.c:630
 msgid "The accel group holding accelerators for the menu"
 msgstr "El grup d'acceleradors que conté els acceleradors del menú"
 
-#: ../gtk/gtkmenu.c:646 ../gtk/gtkmenuitem.c:712
+#: gtk/gtkmenu.c:644 gtk/gtkmenuitem.c:627
 msgid "Accel Path"
 msgstr "Camí de l'accelerador"
 
-#: ../gtk/gtkmenu.c:647
+#: gtk/gtkmenu.c:645
 msgid "An accel path used to conveniently construct accel paths of child items"
 msgstr ""
 "Un camí d'accelerador que s'utilitza per construir els camins d'accelerador "
 "dels elements fill"
 
-#: ../gtk/gtkmenu.c:663
+#: gtk/gtkmenu.c:661
 msgid "Attach Widget"
 msgstr "Giny d'acoblament"
 
-#: ../gtk/gtkmenu.c:664
+#: gtk/gtkmenu.c:662
 msgid "The widget the menu is attached to"
 msgstr "El giny al qual el menú està acoblat"
 
-#: ../gtk/gtkmenu.c:678
+#: gtk/gtkmenu.c:676
 msgid "Monitor"
 msgstr "Monitor"
 
-#: ../gtk/gtkmenu.c:679
+#: gtk/gtkmenu.c:677
 msgid "The monitor the menu will be popped up on"
 msgstr "El monitor on es mostrarà el menú"
 
-#: ../gtk/gtkmenu.c:699
+#: gtk/gtkmenu.c:697
 msgid "Reserve Toggle Size"
 msgstr "Mida de la reserva dels commutadors"
 
-#: ../gtk/gtkmenu.c:700
+#: gtk/gtkmenu.c:698
 msgid ""
 "A boolean that indicates whether the menu reserves space for toggles and "
 "icons"
@@ -3814,221 +3735,221 @@ msgstr ""
 "Un booleà que indica si el menú ha de reservar espai per als commutadors i "
 "les icones"
 
-#: ../gtk/gtkmenu.c:728
+#: gtk/gtkmenu.c:726
 msgid "Anchor hints"
 msgstr "Indicacions d'ancoratge"
 
-#: ../gtk/gtkmenu.c:729
+#: gtk/gtkmenu.c:727
 msgid "Positioning hints for when the menu might fall off-screen"
 msgstr "Indicacions de posicionament quan el menú pot sortir-se de la pantalla"
 
-#: ../gtk/gtkmenu.c:757
+#: gtk/gtkmenu.c:755
 msgid "Rect anchor dx"
 msgstr "dx del rectangle d'ancoratge"
 
-#: ../gtk/gtkmenu.c:758
+#: gtk/gtkmenu.c:756
 msgid "Rect anchor horizontal offset"
 msgstr "Desplaçament horitzontal del rectangle d'ancoratge"
 
-#: ../gtk/gtkmenu.c:784
+#: gtk/gtkmenu.c:782
 msgid "Rect anchor dy"
 msgstr "dy del rectangle d'ancoratge"
 
-#: ../gtk/gtkmenu.c:785
+#: gtk/gtkmenu.c:783
 msgid "Rect anchor vertical offset"
 msgstr "Desplaçament vertical del rectangle d'ancoratge"
 
-#: ../gtk/gtkmenu.c:811
+#: gtk/gtkmenu.c:809
 msgid "Menu type hint"
 msgstr "Indicació del tipus menú"
 
-#: ../gtk/gtkmenu.c:812
+#: gtk/gtkmenu.c:810
 msgid "Menu window type hint"
 msgstr "Indicació del tipus finestra de menú"
 
-#: ../gtk/gtkmenu.c:825
+#: gtk/gtkmenu.c:823
 msgid "Left Attach"
 msgstr "Adjunt esquerre"
 
-#: ../gtk/gtkmenu.c:833
+#: gtk/gtkmenu.c:831
 msgid "Right Attach"
 msgstr "Adjunt dret"
 
-#: ../gtk/gtkmenu.c:834
+#: gtk/gtkmenu.c:832
 msgid "The column number to attach the right side of the child to"
 msgstr "El número de columna on adjuntar la banda dreta del fill"
 
-#: ../gtk/gtkmenu.c:841
+#: gtk/gtkmenu.c:839
 msgid "Top Attach"
 msgstr "Adjunt superior"
 
-#: ../gtk/gtkmenu.c:842
+#: gtk/gtkmenu.c:840
 msgid "The row number to attach the top of the child to"
 msgstr "El número de fila on adjuntar la part superior del fill"
 
-#: ../gtk/gtkmenu.c:849
+#: gtk/gtkmenu.c:847
 msgid "Bottom Attach"
 msgstr "Adjunt inferior"
 
-#: ../gtk/gtkmenu.c:850
+#: gtk/gtkmenu.c:848
 msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
 msgstr "El número de fila on adjuntar la part inferior del fill"
 
-#: ../gtk/gtkmenuitem.c:696 ../gtk/gtkpopovermenu.c:359
+#: gtk/gtkmenuitem.c:611 gtk/gtkpopovermenu.c:363
 msgid "Submenu"
 msgstr "Submenú"
 
-#: ../gtk/gtkmenuitem.c:697
+#: gtk/gtkmenuitem.c:612
 msgid "The submenu attached to the menu item, or NULL if it has none"
 msgstr ""
 "El submenú adjunt a l'element de menú, o bé «NULL» (nul) si no en té cap"
 
-#: ../gtk/gtkmenuitem.c:713
+#: gtk/gtkmenuitem.c:628
 msgid "Sets the accelerator path of the menu item"
 msgstr "Estableix el camí de l'accelerador de l'element de menú"
 
-#: ../gtk/gtkmenuitem.c:727
+#: gtk/gtkmenuitem.c:642
 msgid "The text for the child label"
 msgstr "El text de l'etiqueta filla"
 
-#: ../gtk/gtkmenushell.c:415
+#: gtk/gtkmenushell.c:404
 msgid "Take Focus"
 msgstr "Agafa el focus"
 
-#: ../gtk/gtkmenushell.c:416
+#: gtk/gtkmenushell.c:405
 msgid "A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus"
 msgstr "Un booleà que indica si el menú agafa el focus del teclat"
 
-#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:262
+#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:261
 msgid "Menu"
 msgstr "Menú"
 
-#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:263
+#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:262
 msgid "The dropdown menu"
 msgstr "El menú desplegable"
 
-#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:184
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:184
 msgid "Message Buttons"
 msgstr "Botons de missatge"
 
-#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:185
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:185
 msgid "The buttons shown in the message dialog"
 msgstr "Els botons mostrats en el diàleg del missatge"
 
-#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:202
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:202
 msgid "The primary text of the message dialog"
 msgstr "El text primari del diàleg de missatge"
 
 # termcat (josep)
-#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:217
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:217
 msgid "Use Markup"
 msgstr "Utilitza etiquetatge"
 
-#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:218
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:218
 msgid "The primary text of the title includes Pango markup."
 msgstr "El text primari del títol inclou etiquetatge Pango."
 
-#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:232
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:232
 msgid "Secondary Text"
 msgstr "Text secundari"
 
-#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:233
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:233
 msgid "The secondary text of the message dialog"
 msgstr "El text secundari del diàleg de missatge"
 
-#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:248
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:248
 msgid "Use Markup in secondary"
 msgstr "Empra etiquetatge en el secundari"
 
-#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:249
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:249
 msgid "The secondary text includes Pango markup."
 msgstr "El text secundari inclou etiquetatge Pango."
 
-#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:265
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:265
 msgid "Message area"
 msgstr "Àrea del missatge"
 
-#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:266
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:266
 msgid "GtkBox that holds the dialog’s primary and secondary labels"
 msgstr "La GtkVBox que conté les etiquetes primària i secundària del diàleg"
 
-#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:1018
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:934
 msgid "Role"
 msgstr "Rol"
 
-#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:1019
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:935
 msgid "The role of this button"
 msgstr "El rol d'aquest botó"
 
-#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:1035
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:951
 msgid "The icon"
 msgstr "La icona"
 
-#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:1049
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:965
 msgid "The text"
 msgstr "El text"
 
-#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:1078
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:994
 msgid "Menu name"
 msgstr "Nom del menú"
 
-#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:1079
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:995
 msgid "The name of the menu to open"
 msgstr "El nom del menú a obrir"
 
-#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:1095
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1011
 msgid "Whether the menu is a parent"
 msgstr "Si el menú és un pare"
 
-#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:1109
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1025
 msgid "Centered"
 msgstr "Centrat"
 
-#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:1110
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1026
 msgid "Whether to center the contents"
 msgstr "Si s'han de centrar els continguts"
 
-#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:1125
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1041
 msgid "Iconic"
 msgstr "Icònic"
 
-#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:1126
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1042
 msgid "Whether to prefer the icon over text"
 msgstr "Si preferiu les icones en comptes del text"
 
-#: ../gtk/gtkmountoperation.c:164 ../gtk/gtkstylecontext.c:233
+#: gtk/gtkmountoperation.c:164 gtk/gtkstylecontext.c:232
 msgid "Parent"
 msgstr "Pare"
 
-#: ../gtk/gtkmountoperation.c:165
+#: gtk/gtkmountoperation.c:165
 msgid "The parent window"
 msgstr "La finestra pare"
 
-#: ../gtk/gtkmountoperation.c:172
+#: gtk/gtkmountoperation.c:172
 msgid "Is Showing"
 msgstr "Es mostra"
 
-#: ../gtk/gtkmountoperation.c:173
+#: gtk/gtkmountoperation.c:173
 msgid "Are we showing a dialog"
 msgstr "Si es mostra un diàleg"
 
-#: ../gtk/gtkmountoperation.c:181
+#: gtk/gtkmountoperation.c:181
 msgid "The screen where this window will be displayed."
 msgstr "La pantalla en què es mostrarà aquesta finestra."
 
-#: ../gtk/gtknativedialog.c:214
+#: gtk/gtknativedialog.c:214
 msgid "Dialog Title"
 msgstr "Títol del diàleg"
 
-#: ../gtk/gtknativedialog.c:215
+#: gtk/gtknativedialog.c:215
 msgid "The title of the file chooser dialog"
 msgstr "El títol del diàleg de selecció de fitxers"
 
-#: ../gtk/gtknativedialog.c:228 ../gtk/gtkpopover.c:1641 ../gtk/gtkwindow.c:840
+#: gtk/gtknativedialog.c:228 gtk/gtkpopover.c:1643 gtk/gtkwindow.c:889
 msgid "Modal"
 msgstr "Modal"
 
-#: ../gtk/gtknativedialog.c:229
+#: gtk/gtknativedialog.c:229
 msgid ""
 "If TRUE, the dialog is modal (other windows are not usable while this one is "
 "up)"
@@ -4036,65 +3957,65 @@ msgstr ""
 "Si és «TRUE» (cert), la finestra és modal (les altres finestres no es podran "
 "utilitzar mentre aquesta estigui oberta)"
 
-#: ../gtk/gtknativedialog.c:243
+#: gtk/gtknativedialog.c:243
 msgid "Whether the dialog is currently visible"
 msgstr "Si el diàleg és visible"
 
-#: ../gtk/gtknativedialog.c:256 ../gtk/gtkwindow.c:1078
+#: gtk/gtknativedialog.c:256 gtk/gtkwindow.c:1106
 msgid "Transient for Window"
 msgstr "Finestra transitòria"
 
-#: ../gtk/gtknativedialog.c:257 ../gtk/gtkwindow.c:1079
+#: gtk/gtknativedialog.c:257 gtk/gtkwindow.c:1107
 msgid "The transient parent of the dialog"
 msgstr "El pare transitori del diàleg"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:759
+#: gtk/gtknotebook.c:715
 msgid "Page"
 msgstr "Pàgina"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:760
+#: gtk/gtknotebook.c:716
 msgid "The index of the current page"
 msgstr "L'índex de la pàgina actual"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:767
+#: gtk/gtknotebook.c:723
 msgid "Tab Position"
 msgstr "Posició de les pestanyes"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:768
+#: gtk/gtknotebook.c:724
 msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
 msgstr "Quin costat del bloc de notes conté les pestanyes"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:775
+#: gtk/gtknotebook.c:731
 msgid "Show Tabs"
 msgstr "Mostra les pestanyes"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:776
+#: gtk/gtknotebook.c:732
 msgid "Whether tabs should be shown"
 msgstr "Si s'han de mostrar les pestanyes"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:782
+#: gtk/gtknotebook.c:738
 msgid "Show Border"
 msgstr "Mostra el contorn"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:783
+#: gtk/gtknotebook.c:739
 msgid "Whether the border should be shown"
 msgstr "Si s'ha de mostrar el contorn"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:789
+#: gtk/gtknotebook.c:745
 msgid "Scrollable"
 msgstr "Desplaçable"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:790
+#: gtk/gtknotebook.c:746
 msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit"
 msgstr ""
 "Si és «TRUE» (cert), s'afegiran fletxes de desplaçament si hi ha massa "
 "pestanyes per ajustar"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:796
+#: gtk/gtknotebook.c:752
 msgid "Enable Popup"
 msgstr "Disponible el menú emergent"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:797
+#: gtk/gtknotebook.c:753
 msgid ""
 "If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that "
 "you can use to go to a page"
@@ -4102,207 +4023,169 @@ msgstr ""
 "Si és «TRUE» (cert), prement el botó dret del ratolí sobre el llibre de "
 "notes apareixerà un menú que podreu utilitzar per anar a una pàgina"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:810
+#: gtk/gtknotebook.c:766
 msgid "Group Name"
 msgstr "Nom del grup"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:811
+#: gtk/gtknotebook.c:767
 msgid "Group name for tab drag and drop"
 msgstr "Nom del grup per a l'arrossegament i deixada de pestanyes"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:820
+#: gtk/gtknotebook.c:776
 msgid "Tab label"
 msgstr "Etiqueta de la pestanya"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:821
+#: gtk/gtknotebook.c:777
 msgid "The string displayed on the child’s tab label"
 msgstr "La cadena mostrada a l'etiqueta de la pestanya del fill"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:827
+#: gtk/gtknotebook.c:783
 msgid "Menu label"
 msgstr "Etiqueta del menú"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:828
+#: gtk/gtknotebook.c:784
 msgid "The string displayed in the child’s menu entry"
 msgstr "La cadena mostrada a l'entrada de menú del fill"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:841
+#: gtk/gtknotebook.c:797
 msgid "Tab expand"
 msgstr "Expansió de pestanya"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:842
+#: gtk/gtknotebook.c:798
 msgid "Whether to expand the child’s tab"
 msgstr "Si s'ha d'ampliar la pestanya del fill"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:848
+#: gtk/gtknotebook.c:804
 msgid "Tab fill"
 msgstr "Farciment de pestanya"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:849
+#: gtk/gtknotebook.c:805
 msgid "Whether the child’s tab should fill the allocated area"
 msgstr "Si la pestanya del fill hauria d'omplir l'àrea assignada"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:856
+#: gtk/gtknotebook.c:812
 msgid "Tab reorderable"
 msgstr "Pestanya reordenable"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:857
+#: gtk/gtknotebook.c:813
 msgid "Whether the tab is reorderable by user action"
 msgstr "Si l'usuari pot canviar l'ordre de les pestanyes"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:863
+#: gtk/gtknotebook.c:819
 msgid "Tab detachable"
 msgstr "Pestanya separable"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:864
+#: gtk/gtknotebook.c:820
 msgid "Whether the tab is detachable"
 msgstr "Si la pestanya es pot separar"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:879 ../gtk/gtkscrollbar.c:113
-msgid "Secondary backward stepper"
-msgstr "Caminador posterior secundari"
-
-#: ../gtk/gtknotebook.c:880
-msgid ""
-"Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area"
-msgstr ""
-"Mostra un altre botó amb fletxa cap endarrere a l'altre extrem de l'àrea de "
-"pestanyes"
-
-#: ../gtk/gtknotebook.c:895 ../gtk/gtkscrollbar.c:120
-msgid "Secondary forward stepper"
-msgstr "Caminador davanter secundari"
-
-#: ../gtk/gtknotebook.c:896
-msgid ""
-"Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area"
-msgstr ""
-"Mostra un altre botó amb fletxa cap endavant a l'altre extrem de l'àrea de "
-"pestanyes"
-
-#: ../gtk/gtknotebook.c:910 ../gtk/gtkscrollbar.c:99
-msgid "Backward stepper"
-msgstr "Caminador posterior"
-
-#: ../gtk/gtknotebook.c:911 ../gtk/gtkscrollbar.c:100
-msgid "Display the standard backward arrow button"
-msgstr "Visualitza el botó de retrocés estàndard"
-
-#: ../gtk/gtknotebook.c:925 ../gtk/gtkscrollbar.c:106
-msgid "Forward stepper"
-msgstr "Caminador anterior"
-
-#: ../gtk/gtknotebook.c:926 ../gtk/gtkscrollbar.c:107
-msgid "Display the standard forward arrow button"
-msgstr "Visualitza el botó d'avanç estàndard"
-
 # FIXME: no sé ben bé a què es refereix (dpm)
-#: ../gtk/gtkorientable.c:62
+#: gtk/gtkorientable.c:60
 msgid "The orientation of the orientable"
 msgstr "L'orientació de l'orientable"
 
-#: ../gtk/gtkoverlay.c:763
+#: gtk/gtkoverlay.c:623
 msgid "Pass Through"
 msgstr "Passa a través"
 
-#: ../gtk/gtkoverlay.c:763
+#: gtk/gtkoverlay.c:623
 msgid "Pass through input, does not affect main child"
 msgstr "L'entrada passa a través, no afecta el fill principal"
 
-#: ../gtk/gtkoverlay.c:776
+#: gtk/gtkoverlay.c:636
 msgid "Index"
 msgstr "Índex"
 
-#: ../gtk/gtkoverlay.c:777
+#: gtk/gtkoverlay.c:637
 msgid "The index of the overlay in the parent, -1 for the main child"
 msgstr "L'índex de superposició en el pare, -1 pel fill principal"
 
-#: ../gtk/gtkpadcontroller.c:373
+#: gtk/gtkpadcontroller.c:373
 msgid "Action group"
 msgstr "Grup de l'acció"
 
-#: ../gtk/gtkpadcontroller.c:374
+#: gtk/gtkpadcontroller.c:374
 msgid "Action group to launch actions from"
 msgstr "Grup de l'acció des del qual llançar les accions"
 
-#: ../gtk/gtkpadcontroller.c:379
+#: gtk/gtkpadcontroller.c:379
 msgid "Pad device"
 msgstr "Dispositiu pad"
 
-#: ../gtk/gtkpadcontroller.c:380
+#: gtk/gtkpadcontroller.c:380
 msgid "Pad device to control"
 msgstr "Dispositiu pad a controlar"
 
-#: ../gtk/gtkpaned.c:354
+#: gtk/gtkpaned.c:389
 msgid ""
 "Position of paned separator in pixels (0 means all the way to the left/top)"
 msgstr ""
 "La posició del separador emmarcat en píxels (0 significa de tot el trajecte "
 "fins l'esquerra/part superior)"
 
-#: ../gtk/gtkpaned.c:361
+#: gtk/gtkpaned.c:396
 msgid "Position Set"
 msgstr "Conjunt posició"
 
-#: ../gtk/gtkpaned.c:362
+#: gtk/gtkpaned.c:397
 msgid "TRUE if the Position property should be used"
 msgstr "«TRUE» (cert) si s'ha d'utilitzar l'atribut «position» (posició)"
 
-#: ../gtk/gtkpaned.c:378
+#: gtk/gtkpaned.c:413
 msgid "Minimal Position"
 msgstr "Posició mínima"
 
-#: ../gtk/gtkpaned.c:379
+#: gtk/gtkpaned.c:414
 msgid "Smallest possible value for the “position” property"
 msgstr "El valor més petit possible per a la propietat «position» (posició)"
 
-#: ../gtk/gtkpaned.c:395
+#: gtk/gtkpaned.c:430
 msgid "Maximal Position"
 msgstr "Posició màxima"
 
-#: ../gtk/gtkpaned.c:396
+#: gtk/gtkpaned.c:431
 msgid "Largest possible value for the “position” property"
 msgstr "El valor més gran possible per a la propietat «position» (posició)"
 
-#: ../gtk/gtkpaned.c:412
+#: gtk/gtkpaned.c:447
 msgid "Wide Handle"
 msgstr "Nansa d'amplada"
 
-#: ../gtk/gtkpaned.c:413
+#: gtk/gtkpaned.c:448
 msgid "Whether the paned should have a prominent handle"
 msgstr "Si el marc de la finestra ha de tenir una nansa prominent"
 
-#: ../gtk/gtkpaned.c:428
+#: gtk/gtkpaned.c:463
 msgid "Resize"
 msgstr "Reajusta"
 
-#: ../gtk/gtkpaned.c:429
+#: gtk/gtkpaned.c:464
 msgid "If TRUE, the child expands and shrinks along with the paned widget"
 msgstr ""
 "Si és «TRUE» (cert), el fill s'expandirà o s'encongirà amb el giny de la "
 "subfinestra"
 
-#: ../gtk/gtkpaned.c:444
+#: gtk/gtkpaned.c:479
 msgid "Shrink"
 msgstr "Encongeix"
 
-#: ../gtk/gtkpaned.c:445
+#: gtk/gtkpaned.c:480
 msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
 msgstr "Si és «TRUE» (cert), el fill es podrà fer més petit del necessari"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4354
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4352
 msgid "Location to Select"
 msgstr "Trieu la ubicació"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4355
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4353
 msgid "The location to highlight in the sidebar"
 msgstr "La ubicació que s'ha de ressaltar a la barra lateral"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4360 ../gtk/gtkplacesview.c:2234
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4358 gtk/gtkplacesview.c:2221
 msgid "Open Flags"
 msgstr "Indicadors d'obertura"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4361 ../gtk/gtkplacesview.c:2235
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4359 gtk/gtkplacesview.c:2222
 msgid ""
 "Modes in which the calling application can open locations selected in the "
 "sidebar"
@@ -4310,294 +4193,293 @@ msgstr ""
 "Els modes en els quals l'aplicació que fa la crida pot obrir ubicacions "
 "seleccionades a la barra lateral"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4367
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4365
 msgid "Show recent files"
 msgstr "Mostra els fitxers recents"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4368
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4366
 msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut for recent files"
 msgstr "Si la barra lateral inclou una drecera pels fitxers recents"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4373
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4371
 msgid "Show “Desktop”"
 msgstr "Mostra l'«Escriptori»"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4374
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4372
 msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to the Desktop folder"
 msgstr "Si la barra lateral inclou una drecera a la carpeta de l'escriptori"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4379
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4377
 msgid "Show “Enter Location”"
 msgstr "Mostra «Introduïu la ubicació»"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4380
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4378
 msgid ""
 "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to manually enter a location"
 msgstr ""
 "Si la barra lateral inclou una drecera per introduir manualment una ubicació"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4386 ../gtk/gtkplacesview.c:2214
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4384 gtk/gtkplacesview.c:2201
 msgid "Whether the sidebar only includes local files"
 msgstr "Si la barra lateral inclou només fitxers locals"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4391
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4389
 msgid "Show “Trash”"
 msgstr "Mostra la «paperera»"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4392
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4390
 msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to the Trash location"
 msgstr "Si la barra lateral inclou una drecera amb la ubicació de la paperera"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4397
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4395
 msgid "Show “Other locations”"
 msgstr "Mostra «altres ubicacions»"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4398
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4396
 msgid "Whether the sidebar includes an item to show external locations"
 msgstr "Si la barra lateral inclou un element per mostrar altres ubicacions"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4413
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4411
 msgid "Whether to emit ::populate-popup for popups that are not menus"
 msgstr "Si s'emet ::populate-popup per a finestres emergents que no són menús"
 
-#: ../gtk/gtkplacesview.c:2220
+#: gtk/gtkplacesview.c:2207
 msgid "Loading"
 msgstr "S'està carregant"
 
-#: ../gtk/gtkplacesview.c:2221
+#: gtk/gtkplacesview.c:2208
 msgid "Whether the view is loading locations"
 msgstr "Si la vista carrega ubicacions"
 
-#: ../gtk/gtkplacesview.c:2227
+#: gtk/gtkplacesview.c:2214
 msgid "Fetching networks"
 msgstr "S'estan obtenint les xarxes"
 
-#: ../gtk/gtkplacesview.c:2228
+#: gtk/gtkplacesview.c:2215
 msgid "Whether the view is fetching networks"
 msgstr "Si la vista està obtenint les xarxes"
 
-#: ../gtk/gtkplacesviewrow.c:329
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:327
 msgid "Icon of the row"
 msgstr "Icona de la fila"
 
-#: ../gtk/gtkplacesviewrow.c:330
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:328
 msgid "The icon representing the volume"
 msgstr "La icona que representa el volum"
 
-#: ../gtk/gtkplacesviewrow.c:336
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:334
 msgid "Name of the volume"
 msgstr "Nom del volum"
 
-#: ../gtk/gtkplacesviewrow.c:337
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:335
 msgid "The name of the volume"
 msgstr "El nom del volum"
 
-#: ../gtk/gtkplacesviewrow.c:343
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:341
 msgid "Path of the volume"
 msgstr "Camí del volum"
 
-#: ../gtk/gtkplacesviewrow.c:344
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:342
 msgid "The path of the volume"
 msgstr "El camí del volum"
 
-#: ../gtk/gtkplacesviewrow.c:350
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:348
 msgid "Volume represented by the row"
 msgstr "Volum representat per la fila"
 
-#: ../gtk/gtkplacesviewrow.c:351
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:349
 msgid "The volume represented by the row"
 msgstr "El volum representat per la fila"
 
-#: ../gtk/gtkplacesviewrow.c:357
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:355
 msgid "Mount represented by the row"
 msgstr "Punt de muntatge representat per la fila"
 
-#: ../gtk/gtkplacesviewrow.c:358
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:356
 msgid "The mount point represented by the row, if any"
 msgstr "El punt de muntatge representat per la fila, si n'hi ha"
 
-#: ../gtk/gtkplacesviewrow.c:364
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:362
 msgid "File represented by the row"
 msgstr "Fitxer representat per la fila"
 
-#: ../gtk/gtkplacesviewrow.c:365
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:363
 msgid "The file represented by the row, if any"
 msgstr "El fitxer representat per la fila, si n'hi ha"
 
-#: ../gtk/gtkplacesviewrow.c:371 ../gtk/gtkplacesviewrow.c:372
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:369 gtk/gtkplacesviewrow.c:370
 msgid "Whether the row represents a network location"
 msgstr "Si la fila representa una ubicació de xarxa"
 
-#: ../gtk/gtkpopover.c:1598
+#: gtk/gtkpopover.c:1600
 msgid "Relative to"
 msgstr "Relatiu a"
 
-#: ../gtk/gtkpopover.c:1599
+#: gtk/gtkpopover.c:1601
 msgid "Widget the bubble window points to"
 msgstr "Giny al qual apunta la finestra bombolla"
 
-#: ../gtk/gtkpopover.c:1612
+#: gtk/gtkpopover.c:1614
 msgid "Pointing to"
 msgstr "Apunta a"
 
-#: ../gtk/gtkpopover.c:1613
+#: gtk/gtkpopover.c:1615
 msgid "Rectangle the bubble window points to"
 msgstr "Rectangle al qual apunta la finestra bombolla"
 
-#: ../gtk/gtkpopover.c:1627
+#: gtk/gtkpopover.c:1629
 msgid "Position to place the bubble window"
 msgstr "Posició on posar la finestra bombolla"
 
-#: ../gtk/gtkpopover.c:1642
+#: gtk/gtkpopover.c:1644
 msgid "Whether the popover is modal"
 msgstr "Si el menú contextual és modal"
 
-#: ../gtk/gtkpopover.c:1655
+#: gtk/gtkpopover.c:1657
 msgid "Constraint"
 msgstr "Restricció"
 
-#: ../gtk/gtkpopover.c:1656
+#: gtk/gtkpopover.c:1658
 msgid "Constraint for the popover position"
 msgstr "Restricció per a la posició de la finestra contextual"
 
-#: ../gtk/gtkpopovermenu.c:342
+#: gtk/gtkpopovermenu.c:346
 msgid "Visible submenu"
 msgstr "Submenú visible"
 
-#: ../gtk/gtkpopovermenu.c:343
+#: gtk/gtkpopovermenu.c:347
 msgid "The name of the visible submenu"
 msgstr "El nom del submenú visible"
 
-#: ../gtk/gtkpopovermenu.c:360
+#: gtk/gtkpopovermenu.c:364
 msgid "The name of the submenu"
 msgstr "El nom del submenú"
 
-#: ../gtk/gtkprinter.c:122
+#: gtk/gtkprinter.c:122
 msgid "Name of the printer"
 msgstr "Nom de la impressora"
 
-#: ../gtk/gtkprinter.c:128
+#: gtk/gtkprinter.c:128
 msgid "Backend"
 msgstr "Rerefons"
 
-#: ../gtk/gtkprinter.c:129
+#: gtk/gtkprinter.c:129
 msgid "Backend for the printer"
 msgstr "Rerefons per a la impressora"
 
-#: ../gtk/gtkprinter.c:135
+#: gtk/gtkprinter.c:135
 msgid "Is Virtual"
 msgstr "És virtual"
 
-#: ../gtk/gtkprinter.c:136
+#: gtk/gtkprinter.c:136
 msgid "FALSE if this represents a real hardware printer"
 msgstr "«FALSE» (fals) si representa una impressora de maquinari real"
 
-#: ../gtk/gtkprinter.c:142
+#: gtk/gtkprinter.c:142
 msgid "Accepts PDF"
 msgstr "Accepta PDF"
 
-#: ../gtk/gtkprinter.c:143
+#: gtk/gtkprinter.c:143
 msgid "TRUE if this printer can accept PDF"
 msgstr "«TRUE» (cert) si aquesta impressora accepta PDF"
 
-#: ../gtk/gtkprinter.c:149
+#: gtk/gtkprinter.c:149
 msgid "Accepts PostScript"
 msgstr "Accepta PostScript"
 
-#: ../gtk/gtkprinter.c:150
+#: gtk/gtkprinter.c:150
 msgid "TRUE if this printer can accept PostScript"
 msgstr "«TRUE» (cert) si aquesta impressora accepta PostScript"
 
-#: ../gtk/gtkprinter.c:156
+#: gtk/gtkprinter.c:156
 msgid "State Message"
 msgstr "Missatge d'estat"
 
-#: ../gtk/gtkprinter.c:157
+#: gtk/gtkprinter.c:157
 msgid "String giving the current state of the printer"
 msgstr "Cadena que informa de l'estat actual de la impressora"
 
-#: ../gtk/gtkprinter.c:163
+#: gtk/gtkprinter.c:163
 msgid "Location"
 msgstr "Ubicació"
 
-#: ../gtk/gtkprinter.c:164
+#: gtk/gtkprinter.c:164
 msgid "The location of the printer"
 msgstr "La ubicació de la impressora"
 
-#: ../gtk/gtkprinter.c:171
+#: gtk/gtkprinter.c:171
 msgid "The icon name to use for the printer"
 msgstr "El nom de la icona per a la impressora"
 
-#: ../gtk/gtkprinter.c:177
+#: gtk/gtkprinter.c:177
 msgid "Job Count"
 msgstr "Comptatge de treballs"
 
-#: ../gtk/gtkprinter.c:178
+#: gtk/gtkprinter.c:178
 msgid "Number of jobs queued in the printer"
 msgstr "El nombre de treballs a la cua de la impressora"
 
-#: ../gtk/gtkprinter.c:196
+#: gtk/gtkprinter.c:196
 msgid "Paused Printer"
 msgstr "Impressora en pausa"
 
-#: ../gtk/gtkprinter.c:197
+#: gtk/gtkprinter.c:197
 msgid "TRUE if this printer is paused"
 msgstr "«TRUE» (cert) si aquesta impressora està en pausa"
 
-#: ../gtk/gtkprinter.c:210
+#: gtk/gtkprinter.c:210
 msgid "Accepting Jobs"
 msgstr "Accepta tasques"
 
-#: ../gtk/gtkprinter.c:211
+#: gtk/gtkprinter.c:211
 msgid "TRUE if this printer is accepting new jobs"
 msgstr "«TRUE» (cert) si aquesta impressora accepta tasques noves"
 
-#: ../gtk/gtkprinteroption.c:103
+#: gtk/gtkprinteroption.c:103
 msgid "Option Value"
 msgstr "Valor de l'opció"
 
-#: ../gtk/gtkprinteroption.c:104
+#: gtk/gtkprinteroption.c:104
 msgid "Value of the option"
 msgstr "El valor de l'opció"
 
-#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:126
+#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:126
 msgid "Source option"
 msgstr "Opció de la font"
 
-#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:127
+#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:127
 msgid "The PrinterOption backing this widget"
 msgstr "L'opció de la impressora que gestiona aquest giny"
 
-#: ../gtk/gtkprintjob.c:133
+#: gtk/gtkprintjob.c:133
 msgid "Title of the print job"
 msgstr "Títol del treball d'impressió"
 
-#: ../gtk/gtkprintjob.c:141
+#: gtk/gtkprintjob.c:141
 msgid "Printer"
 msgstr "Impressora"
 
-#: ../gtk/gtkprintjob.c:142
+#: gtk/gtkprintjob.c:142
 msgid "Printer to print the job to"
 msgstr "La impressora on imprimir el treball"
 
-#: ../gtk/gtkprintjob.c:150
+#: gtk/gtkprintjob.c:150
 msgid "Settings"
 msgstr "Paràmetres"
 
-#: ../gtk/gtkprintjob.c:151
+#: gtk/gtkprintjob.c:151
 msgid "Printer settings"
 msgstr "Paràmetres de la impressora"
 
-#: ../gtk/gtkprintjob.c:159 ../gtk/gtkprintjob.c:160
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:416
+#: gtk/gtkprintjob.c:159 gtk/gtkprintjob.c:160 gtk/gtkprintunixdialog.c:415
 msgid "Page Setup"
 msgstr "Configuració de la pàgina"
 
-#: ../gtk/gtkprintjob.c:168 ../gtk/gtkprintoperation.c:1237
+#: gtk/gtkprintjob.c:168 gtk/gtkprintoperation.c:1237
 msgid "Track Print Status"
 msgstr "Segueix l'estat de la impressió"
 
-#: ../gtk/gtkprintjob.c:169
+#: gtk/gtkprintjob.c:169
 msgid ""
 "TRUE if the print job will continue to emit status-changed signals after the "
 "print data has been sent to the printer or print server."
@@ -4606,51 +4488,51 @@ msgstr ""
 "«status-changed» un cop ja s'hagin transmès les dades a la impressora, o al "
 "servidor d'impressió."
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1109
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1109
 msgid "Default Page Setup"
 msgstr "Configuració de la pàgina per defecte"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1110
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1110
 msgid "The GtkPageSetup used by default"
 msgstr "El GtkPageSetup utilitzat per defecte"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1128 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:434
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1128 gtk/gtkprintunixdialog.c:433
 msgid "Print Settings"
 msgstr "Paràmetres de la impressora"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1129 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:435
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1129 gtk/gtkprintunixdialog.c:434
 msgid "The GtkPrintSettings used for initializing the dialog"
 msgstr "El GtkPrintSettings utilitzat per inicialitzar el diàleg"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1147
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1147
 msgid "Job Name"
 msgstr "Nom del treball"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1148
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1148
 msgid "A string used for identifying the print job."
 msgstr "Una cadena per identificar el treball d'impressió."
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1172
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1172
 msgid "Number of Pages"
 msgstr "Nombre de pàgines"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1173
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1173
 msgid "The number of pages in the document."
 msgstr "El nombre de pàgines del document."
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1194 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:424
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1194 gtk/gtkprintunixdialog.c:423
 msgid "Current Page"
 msgstr "Pàgina actual"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1195 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:425
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1195 gtk/gtkprintunixdialog.c:424
 msgid "The current page in the document"
 msgstr "La pàgina actual en el document"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1216
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1216
 msgid "Use full page"
 msgstr "Utilitza la pàgina completa"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1217
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1217
 msgid ""
 "TRUE if the origin of the context should be at the corner of the page and "
 "not the corner of the imageable area"
@@ -4658,7 +4540,7 @@ msgstr ""
 "«TRUE» (cert) si l'origen del context ha de ser al racó de la pàgina, i no "
 "al racó de l'àrea representable"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1238
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1238
 msgid ""
 "TRUE if the print operation will continue to report on the print job status "
 "after the print data has been sent to the printer or print server."
@@ -4667,155 +4549,155 @@ msgstr ""
 "treball d'impressió quan ja s'hagin enviat tots les dades a la impressora o "
 "al servidor d'impressió."
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1255
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1255
 msgid "Unit"
 msgstr "Unitat"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1256
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1256
 msgid "The unit in which distances can be measured in the context"
 msgstr "La unitat amb què es mesuren distàncies en el context"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1273
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1273
 msgid "Show Dialog"
 msgstr "Mostra el diàleg"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1274
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1274
 msgid "TRUE if a progress dialog is shown while printing."
 msgstr "«TRUE» (cert) si el diàleg de progrés es mostra mentre s'imprimeix."
 
 # FIXME (josep)
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1297
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1297
 msgid "Allow Async"
 msgstr "Permet asíncron"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1298
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1298
 msgid "TRUE if print process may run asynchronous."
 msgstr ""
 "«TRUE» (cert) si el procés d'impressió es pot executar de manera asíncrona."
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1320 ../gtk/gtkprintoperation.c:1321
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1320 gtk/gtkprintoperation.c:1321
 msgid "Export filename"
 msgstr "Fitxer a exportar"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1335
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1335
 msgid "Status"
 msgstr "Estat"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1336
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1336
 msgid "The status of the print operation"
 msgstr "L'estat de l'operació d'impressió"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1356
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1356
 msgid "Status String"
 msgstr "Cadena d'estat"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1357
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1357
 msgid "A human-readable description of the status"
 msgstr "Descripció de l'estat"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1375
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1375
 msgid "Custom tab label"
 msgstr "Etiqueta de pestanya personalitzada"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1376
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1376
 msgid "Label for the tab containing custom widgets."
 msgstr "Etiqueta per a la pestanya que contingui ginys personalitzats."
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1391 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:459
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1391 gtk/gtkprintunixdialog.c:458
 msgid "Support Selection"
 msgstr "Admet la selecció"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1392
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1392
 msgid "TRUE if the print operation will support print of selection."
 msgstr ""
 "«TRUE» (cert) si l'operació d'impressió ha d'admetre la impressió de la "
 "selecció."
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1408 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:467
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1408 gtk/gtkprintunixdialog.c:466
 msgid "Has Selection"
 msgstr "Té selecció"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1409
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1409
 msgid "TRUE if a selection exists."
 msgstr "«TRUE» (cert) si existeix una selecció."
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1424 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:475
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1424 gtk/gtkprintunixdialog.c:474
 msgid "Embed Page Setup"
 msgstr "Incrusta la configuració de la pàgina"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1425 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:476
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1425 gtk/gtkprintunixdialog.c:475
 msgid "TRUE if page setup combos are embedded in GtkPrintUnixDialog"
 msgstr ""
 "«TRUE» (cert) si els quadres combinats de la configuració de pàgina estan "
 "incrustats en un GtkPrintUnixDialog"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1446
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1446
 msgid "Number of Pages To Print"
 msgstr "Nombre de pàgines a imprimir"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1447
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1447
 msgid "The number of pages that will be printed."
 msgstr "El nombre de pàgines que s'imprimiran."
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:417
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:416
 msgid "The GtkPageSetup to use"
 msgstr "El GtkPageSetup a utilitzar"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:442
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:441
 msgid "Selected Printer"
 msgstr "Impressora seleccionada"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:443
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:442
 msgid "The GtkPrinter which is selected"
 msgstr "La GtkPrinter seleccionada"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:450
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:449
 msgid "Manual Capabilities"
 msgstr "Capacitats manuals"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:451
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:450
 msgid "Capabilities the application can handle"
 msgstr "Capacitats que l'aplicació admet"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:460
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:459
 msgid "Whether the dialog supports selection"
 msgstr "Si el diàleg admet la selecció"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:468
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:467
 msgid "Whether the application has a selection"
 msgstr "Si l'aplicació té una selecció"
 
-#: ../gtk/gtkprogressbar.c:255
+#: gtk/gtkprogressbar.c:199
 msgid "Fraction"
 msgstr "Fracció"
 
-#: ../gtk/gtkprogressbar.c:256
+#: gtk/gtkprogressbar.c:200
 msgid "The fraction of total work that has been completed"
 msgstr "La fracció de treball total que ha estat completada"
 
-#: ../gtk/gtkprogressbar.c:263
+#: gtk/gtkprogressbar.c:207
 msgid "Pulse Step"
 msgstr "Pas de la pulsació"
 
-#: ../gtk/gtkprogressbar.c:264
+#: gtk/gtkprogressbar.c:208
 msgid "The fraction of total progress to move the bouncing block when pulsed"
 msgstr ""
 "La fracció de progrés total en què es mourà el bloc de rebot en realitzar el "
 "moviment polsant"
 
-#: ../gtk/gtkprogressbar.c:272
+#: gtk/gtkprogressbar.c:216
 msgid "Text to be displayed in the progress bar"
 msgstr "El text que es visualitzarà a la barra de progrés"
 
-#: ../gtk/gtkprogressbar.c:293
+#: gtk/gtkprogressbar.c:237
 msgid "Show text"
 msgstr "Mostra text"
 
-#: ../gtk/gtkprogressbar.c:294
+#: gtk/gtkprogressbar.c:238
 msgid "Whether the progress is shown as text."
 msgstr "Si el progrés s'ha de mostrar com a text."
 
-#: ../gtk/gtkprogressbar.c:315
+#: gtk/gtkprogressbar.c:259
 msgid ""
 "The preferred place to ellipsize the string, if the progress bar does not "
 "have enough room to display the entire string, if at all."
@@ -4823,267 +4705,243 @@ msgstr ""
 "El lloc preferit on posar punts suspensius a la cadena, si la barra de "
 "progrés no té prou espai per tota la cadena."
 
-#: ../gtk/gtkradiobutton.c:184 ../gtk/gtkradiomenuitem.c:423
-#: ../gtk/gtkradiotoolbutton.c:83
+#: gtk/gtkradiobutton.c:184 gtk/gtkradiomenuitem.c:423
+#: gtk/gtkradiotoolbutton.c:83
 msgid "Group"
 msgstr "Grup"
 
-#: ../gtk/gtkradiobutton.c:185
+#: gtk/gtkradiobutton.c:185
 msgid "The radio button whose group this widget belongs to."
 msgstr "El botó de grup al grup del qual pertany aquest giny."
 
-#: ../gtk/gtkradiomenuitem.c:424
+#: gtk/gtkradiomenuitem.c:424
 msgid "The radio menu item whose group this widget belongs to."
 msgstr "L'element del botó de grup el grup del qual pertany aquest giny."
 
 # http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_button
-#: ../gtk/gtkradiotoolbutton.c:84
+#: gtk/gtkradiotoolbutton.c:84
 msgid "The radio tool button whose group this button belongs to."
 msgstr "El botó d'opció de l'eina al grup del qual pertany aquest botó."
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:434
+#: gtk/gtkrange.c:385
 msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
 msgstr "El GtkAdjustment que conté el valor actual d'aquest rang d'objectes"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:441
+#: gtk/gtkrange.c:392
 msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
 msgstr ""
 "El lliscador de direcció invertida es mou per incrementar el valor del rang"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:447
-msgid "Lower stepper sensitivity"
-msgstr "Sensibilitat del desplaçador inferior"
-
-#: ../gtk/gtkrange.c:448
-msgid ""
-"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment’s lower "
-"side"
-msgstr ""
-"La directiva de sensibilitat del desplaçador que apunta a la part de baix de "
-"l'ajustament"
-
-#: ../gtk/gtkrange.c:455
-msgid "Upper stepper sensitivity"
-msgstr "Sensibilitat del desplaçador superior"
-
-#: ../gtk/gtkrange.c:456
-msgid ""
-"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment’s upper "
-"side"
-msgstr ""
-"La directiva de sensibilitat del desplaçador que apunta a la part de dalt de "
-"l'ajustament"
-
-#: ../gtk/gtkrange.c:472
+#: gtk/gtkrange.c:407
 msgid "Show Fill Level"
 msgstr "Mostra el nivell d'emplenat"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:473
+#: gtk/gtkrange.c:408
 msgid "Whether to display a fill level indicator graphics on trough."
 msgstr "Si s'ha de mostrar un gràfic de nivell d'emplenat a la regata."
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:488
+#: gtk/gtkrange.c:423
 msgid "Restrict to Fill Level"
 msgstr "Restringeix al nivell d'emplenat"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:489
+#: gtk/gtkrange.c:424
 msgid "Whether to restrict the upper boundary to the fill level."
 msgstr "Si s'ha de restringir el límit superior al nivell d'emplenat."
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:503
+#: gtk/gtkrange.c:438
 msgid "Fill Level"
 msgstr "Nivell d'emplenat"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:504
+#: gtk/gtkrange.c:439
 msgid "The fill level."
 msgstr "El nivell d'emplenat."
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:519
+#: gtk/gtkrange.c:454
 msgid "Round Digits"
 msgstr "Dígits d'arrodoniment"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:520
+#: gtk/gtkrange.c:455
 msgid "The number of digits to round the value to."
 msgstr "El nombre de dígits al qual s'arrodonirà el valor."
 
-#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:117
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:117
 msgid "Recent Manager"
 msgstr "Gestor recent"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:118
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:118
 msgid "The RecentManager object to use"
 msgstr "L'objecte RecentManager a utilitzar"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:133
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:133
 msgid "Show Private"
 msgstr "Mostra privats"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:134
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:134
 msgid "Whether the private items should be displayed"
 msgstr "Si s'han de mostrar els elements privats"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:148
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:148
 msgid "Show Tooltips"
 msgstr "Mostra els indicadors de funció"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:149
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:149
 msgid "Whether there should be a tooltip on the item"
 msgstr "Si hi ha d'haver un indicador de funció per a l'element"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:162
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:162
 msgid "Show Icons"
 msgstr "Mostra icones"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:163
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:163
 msgid "Whether there should be an icon near the item"
 msgstr "Si hi ha d'haver una icona prop de l'element"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:179
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:179
 msgid "Show Not Found"
 msgstr "Mostra els que no es trobin"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:180
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:180
 msgid "Whether the items pointing to unavailable resources should be displayed"
 msgstr "Si s'han de mostrar els elements que apuntin a recursos no disponibles"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:194
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:194
 msgid "Whether to allow multiple items to be selected"
 msgstr "Si es permet o no seleccionar diversos elements"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:208
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:208
 msgid "Local only"
 msgstr "Només locals"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:209
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:209
 msgid "Whether the selected resource(s) should be limited to local file: URIs"
 msgstr ""
 "Si els recursos seleccionats s'haurien de limitar a fitxers locals: URI"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:223
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:223
 msgid "Limit"
 msgstr "Límit"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:224
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:224
 msgid "The maximum number of items to be displayed"
 msgstr "El nombre màxim d'elements a mostrar"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:237
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:237
 msgid "Sort Type"
 msgstr "Tipus d'ordenació"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:238
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:238
 msgid "The sorting order of the items displayed"
 msgstr "L'ordre d'ordenació dels elements seleccionats"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:254
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:254
 msgid "The current filter for selecting which resources are displayed"
 msgstr "El filtre actual per seleccionar quins fitxers es mostraran"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:216
+#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:216
 msgid "Show Numbers"
 msgstr "Mostra els nombres"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:217
+#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:217
 msgid "Whether the items should be displayed with a number"
 msgstr "Si els elements s'han de mostrar amb un nombre"
 
-#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:290
+#: gtk/gtkrecentmanager.c:290
 msgid "The full path to the file to be used to store and read the list"
 msgstr "El camí sencer al fitxer a utilitzar per desar i llegir la llista"
 
-#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:305
+#: gtk/gtkrecentmanager.c:305
 msgid "The size of the recently used resources list"
 msgstr "La mida de la llista de recursos utilitzada recentment"
 
-#: ../gtk/gtkrevealer.c:233 ../gtk/gtkstack.c:466
+#: gtk/gtkrevealer.c:236 gtk/gtkstack.c:366
 msgid "Transition type"
 msgstr "Tipus de transició"
 
-#: ../gtk/gtkrevealer.c:234 ../gtk/gtkstack.c:466
+#: gtk/gtkrevealer.c:237 gtk/gtkstack.c:366
 msgid "The type of animation used to transition"
 msgstr "El tipus d'animació emprada a la transició"
 
-#: ../gtk/gtkrevealer.c:241 ../gtk/gtkstack.c:462
+#: gtk/gtkrevealer.c:244 gtk/gtkstack.c:362
 msgid "Transition duration"
 msgstr "Duració de la transició"
 
-#: ../gtk/gtkrevealer.c:242 ../gtk/gtkstack.c:462
+#: gtk/gtkrevealer.c:245 gtk/gtkstack.c:362
 msgid "The animation duration, in milliseconds"
 msgstr "La durada de l'animació, en mil·lisegons"
 
-#: ../gtk/gtkrevealer.c:248
+#: gtk/gtkrevealer.c:251
 msgid "Reveal Child"
 msgstr "Descobreix el fill"
 
-#: ../gtk/gtkrevealer.c:249
+#: gtk/gtkrevealer.c:252
 msgid "Whether the container should reveal the child"
 msgstr "Si el contenidor hauria de descobrir el fill"
 
-#: ../gtk/gtkrevealer.c:255
+#: gtk/gtkrevealer.c:258
 msgid "Child Revealed"
 msgstr "Fill descobert"
 
-#: ../gtk/gtkrevealer.c:256
+#: gtk/gtkrevealer.c:259
 msgid "Whether the child is revealed and the animation target reached"
 msgstr "Si el fill està descobert i l'animació ha acabat"
 
-#: ../gtk/gtkscalebutton.c:197
+#: gtk/gtkscalebutton.c:197
 msgid "The value of the scale"
 msgstr "El valor de l'escalat"
 
-#: ../gtk/gtkscalebutton.c:207
+#: gtk/gtkscalebutton.c:207
 msgid "The icon size"
 msgstr "La mida de la icona"
 
-#: ../gtk/gtkscalebutton.c:216
+#: gtk/gtkscalebutton.c:216
 msgid ""
 "The GtkAdjustment that contains the current value of this scale button object"
 msgstr ""
 "El GtkAdjustment que conté el valor actual d'aquest objecte de botó d'escalat"
 
-#: ../gtk/gtkscalebutton.c:244
+#: gtk/gtkscalebutton.c:244
 msgid "Icons"
 msgstr "Icones"
 
-#: ../gtk/gtkscalebutton.c:245
+#: gtk/gtkscalebutton.c:245
 msgid "List of icon names"
 msgstr "Llista de noms d'icona"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:775
-msgid "The number of decimal places to which the value is rounded"
-msgstr "El nombre de decimals al qual s'arrodoneix el valor"
+#: gtk/gtkscale.c:709
+msgid "The number of decimal places that are displayed in the value"
+msgstr "El nombre de decimals a mostrar en el valor"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:782
+#: gtk/gtkscale.c:716
 msgid "Draw Value"
 msgstr "Valor del dibuix"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:783
+#: gtk/gtkscale.c:717
 msgid "Whether the current value is displayed as a string next to the slider"
 msgstr ""
 "Si el valor actual es mostra com una cadena de text al costat de la barra de "
 "desplaçament"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:789
+#: gtk/gtkscale.c:723
 msgid "Has Origin"
 msgstr "Té origen"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:790
+#: gtk/gtkscale.c:724
 msgid "Whether the scale has an origin"
 msgstr "Si l'escala té un origen"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:796
+#: gtk/gtkscale.c:730
 msgid "Value Position"
 msgstr "Posició del valor"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:797
+#: gtk/gtkscale.c:731
 msgid "The position in which the current value is displayed"
 msgstr "La posició on es mostrarà el valor actual"
 
-#: ../gtk/gtkscrollable.c:77
+#: gtk/gtkscrollable.c:77
 msgid "Horizontal adjustment"
 msgstr "Ajust horitzontal"
 
-#: ../gtk/gtkscrollable.c:78
+#: gtk/gtkscrollable.c:78
 msgid ""
 "Horizontal adjustment that is shared between the scrollable widget and its "
 "controller"
@@ -5091,11 +4949,11 @@ msgstr ""
 "L'ajustament horitzontal compartit entre el giny de desplaçament i el seu "
 "controlador"
 
-#: ../gtk/gtkscrollable.c:94
+#: gtk/gtkscrollable.c:94
 msgid "Vertical adjustment"
 msgstr "Ajust vertical"
 
-#: ../gtk/gtkscrollable.c:95
+#: gtk/gtkscrollable.c:95
 msgid ""
 "Vertical adjustment that is shared between the scrollable widget and its "
 "controller"
@@ -5103,172 +4961,162 @@ msgstr ""
 "L'ajustament vertical compartit entre el giny de desplaçament i el seu "
 "controlador"
 
-#: ../gtk/gtkscrollable.c:111
+#: gtk/gtkscrollable.c:111
 msgid "Horizontal Scrollable Policy"
 msgstr "Política del desplaçament horitzontal"
 
-#: ../gtk/gtkscrollable.c:112 ../gtk/gtkscrollable.c:128
+#: gtk/gtkscrollable.c:112 gtk/gtkscrollable.c:128
 msgid "How the size of the content should be determined"
 msgstr "Com s'ha de decidir la mida del contingut"
 
-#: ../gtk/gtkscrollable.c:127
+#: gtk/gtkscrollable.c:127
 msgid "Vertical Scrollable Policy"
 msgstr "Política del desplaçament vertical"
 
-#: ../gtk/gtkscrollbar.c:114
-msgid ""
-"Display a second backward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
-msgstr ""
-"Mostra un segon botó de desplaçament enrere a l'altra banda de la barra de "
-"desplaçament"
-
-#: ../gtk/gtkscrollbar.c:121
-msgid ""
-"Display a second forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
-msgstr ""
-"Mostra un segon botó de desplaçament cap endavant a l'altra banda de la "
-"barra de desplaçament"
+#: gtk/gtkscrollbar.c:224
+msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this scrollbar"
+msgstr "El GtkAdjustment que conté el valor actual d'aquesta barra de desplaçament"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:554
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:530
 msgid "Horizontal Adjustment"
 msgstr "Ajust horitzontal"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:555
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:531
 msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position"
 msgstr "El GtkAdjustment per a la posició horitzontal"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:561
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:537
 msgid "Vertical Adjustment"
 msgstr "Ajust vertical"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:562
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:538
 msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
 msgstr "El GtkAdjustment per a la posició vertical"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:568
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:544
 msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
 msgstr "Política de la barra de desplaçament horitzontal"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:569
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:545
 msgid "When the horizontal scrollbar is displayed"
 msgstr "Quan la barra de desplaçament horitzontal es mostra"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:576
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:552
 msgid "Vertical Scrollbar Policy"
 msgstr "Política de la barra de desplaçament vertical"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:577
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:553
 msgid "When the vertical scrollbar is displayed"
 msgstr "Quan es mostra la barra de desplaçament vertical"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:584
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:560
 msgid "Window Placement"
 msgstr "Emplaçament de la finestra"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:585
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:561
 msgid "Where the contents are located with respect to the scrollbars."
 msgstr ""
 "Si la ubicació del contingut es calcula en relació amb les barres de "
 "desplaçament."
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:592
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:568
 msgid "Shadow Type"
 msgstr "Tipus d'ombra"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:593
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:569
 msgid "Style of bevel around the contents"
 msgstr "Estil del bisell que envolta els continguts"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:607
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:583
 msgid "Minimum Content Width"
 msgstr "Amplada mínima del contingut"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:608
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:584
 msgid "The minimum width that the scrolled window will allocate to its content"
 msgstr ""
 "L'amplada mínima que la finestra amb desplaçament ubicarà per aquests "
 "continguts"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:621
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:597
 msgid "Minimum Content Height"
 msgstr "Alçada mínima del contingut"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:622
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:598
 msgid ""
 "The minimum height that the scrolled window will allocate to its content"
 msgstr ""
 "L'alçada mínima que la finestra amb desplaçament ubicarà per aquests "
 "continguts"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:636
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:612
 msgid "Kinetic Scrolling"
 msgstr "Desplaçament cinètic"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:637
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:613
 msgid "Kinetic scrolling mode."
 msgstr "Mode de desplaçament cinètic."
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:653
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:629
 msgid "Overlay Scrolling"
 msgstr "Superposició del desplaçament"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:654
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:630
 msgid "Overlay scrolling mode"
 msgstr "Mode de la superposició del desplaçament"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:667
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:643
 msgid "Maximum Content Width"
 msgstr "Amplada màxima del contingut"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:668
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:644
 msgid "The maximum width that the scrolled window will allocate to its content"
 msgstr ""
 "L'amplada màxima que la finestra amb desplaçament ubicarà per aquest "
 "contingut"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:681
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:657
 msgid "Maximum Content Height"
 msgstr "Alçada màxima del contingut"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:682
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:658
 msgid ""
 "The maximum height that the scrolled window will allocate to its content"
 msgstr ""
 "L'alçada màxima que la finestra amb desplaçament ubicarà per aquest contingut"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:699 ../gtk/gtkscrolledwindow.c:700
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:675 gtk/gtkscrolledwindow.c:676
 msgid "Propagate Natural Width"
 msgstr "Propaga l'amplada natural"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:717 ../gtk/gtkscrolledwindow.c:718
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:693 gtk/gtkscrolledwindow.c:694
 msgid "Propagate Natural Height"
 msgstr "Propaga l'alçada natural"
 
-#: ../gtk/gtksearchbar.c:404
+#: gtk/gtksearchbar.c:386
 msgid "Search Mode Enabled"
 msgstr "Mode de cerca està habilitat"
 
-#: ../gtk/gtksearchbar.c:405
+#: gtk/gtksearchbar.c:387
 msgid "Whether the search mode is on and the search bar shown"
 msgstr "Si el mode de cerca està activat i es mostra la barra de cerca"
 
-#: ../gtk/gtksearchbar.c:416
+#: gtk/gtksearchbar.c:398
 msgid "Whether to show the close button in the toolbar"
 msgstr "Si es mostra el botó de tancament a la barra d'eines"
 
-#: ../gtk/gtkseparatortoolitem.c:136
+#: gtk/gtkseparatortoolitem.c:99
 msgid "Draw"
 msgstr "Dibuixa"
 
-#: ../gtk/gtkseparatortoolitem.c:137
+#: gtk/gtkseparatortoolitem.c:100
 msgid "Whether the separator is drawn, or just blank"
 msgstr "Si es dibuixa el separador o es deixa en blanc"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:351
+#: gtk/gtksettings.c:351
 msgid "Double Click Time"
 msgstr "Temps del doble clic"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:352
+#: gtk/gtksettings.c:352
 msgid ""
 "Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double "
 "click (in milliseconds)"
@@ -5276,11 +5124,11 @@ msgstr ""
 "Temps màxim permès entre dos clics perquè es considerin un doble clic (en "
 "mil·lisegons)"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:359
+#: gtk/gtksettings.c:359
 msgid "Double Click Distance"
 msgstr "Distància de doble clic"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:360
+#: gtk/gtksettings.c:360
 msgid ""
 "Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a "
 "double click (in pixels)"
@@ -5288,35 +5136,35 @@ msgstr ""
 "Distància màxima permesa entre dos clics perquè es considerin un doble clic "
 "(en píxels)"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:376
+#: gtk/gtksettings.c:376
 msgid "Cursor Blink"
 msgstr "Parpelleig del cursor"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:377
+#: gtk/gtksettings.c:377
 msgid "Whether the cursor should blink"
 msgstr "Si el cursor hauria de parpellejar"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:384
+#: gtk/gtksettings.c:384
 msgid "Cursor Blink Time"
 msgstr "Temps de parpelleig del cursor"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:385
+#: gtk/gtksettings.c:385
 msgid "Length of the cursor blink cycle, in milliseconds"
 msgstr "Llargada del cicle de parpelleig del cursor, en mil·lisegons"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:404
+#: gtk/gtksettings.c:404
 msgid "Cursor Blink Timeout"
 msgstr "Temps de parpelleig del cursor"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:405
+#: gtk/gtksettings.c:405
 msgid "Time after which the cursor stops blinking, in seconds"
 msgstr "Temps, en segons, al cap del qual el cursor deixarà de parpellejar"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:412
+#: gtk/gtksettings.c:412
 msgid "Split Cursor"
 msgstr "Cursor partit"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:413
+#: gtk/gtksettings.c:413
 msgid ""
 "Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-"
 "left text"
@@ -5324,61 +5172,61 @@ msgstr ""
 "Si s'han de mostrar dos cursors en text mixt d'esquerra a dreta i de dreta a "
 "esquerra"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:420
+#: gtk/gtksettings.c:420
 msgid "Theme Name"
 msgstr "Nom del tema"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:421
+#: gtk/gtksettings.c:421
 msgid "Name of theme to load"
 msgstr "Nom del tema a carregar"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:429
+#: gtk/gtksettings.c:429
 msgid "Icon Theme Name"
 msgstr "Nom del tema d'icones"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:430
+#: gtk/gtksettings.c:430
 msgid "Name of icon theme to use"
 msgstr "Nom del tema d'icones a utilitzar"
 
 # FIXME
-#: ../gtk/gtksettings.c:438
+#: gtk/gtksettings.c:438
 msgid "Key Theme Name"
 msgstr "Nom clau del Tema"
 
 # FIXME
-#: ../gtk/gtksettings.c:439
+#: gtk/gtksettings.c:439
 msgid "Name of key theme to load"
 msgstr "Nom clau del tema a carregar"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:447
+#: gtk/gtksettings.c:447
 msgid "Drag threshold"
 msgstr "Llindar de l'arrossegament"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:448
+#: gtk/gtksettings.c:448
 msgid "Number of pixels the cursor can move before dragging"
 msgstr "Nombre de píxels que el cursor pot moure's abans d'avançar"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:461
+#: gtk/gtksettings.c:461
 msgid "Font Name"
 msgstr "Nom del tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:462
+#: gtk/gtksettings.c:462
 msgid "The default font family and size to use"
 msgstr "La família i mida del tipus de lletra per defecte a utilitzar"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:470
+#: gtk/gtksettings.c:470
 msgid "GTK Modules"
 msgstr "Mòduls de la GTK"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:471
+#: gtk/gtksettings.c:471
 msgid "List of currently active GTK modules"
 msgstr "Llista dels mòduls de la GTK actius ara mateix"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:479
+#: gtk/gtksettings.c:479
 msgid "Xft Antialias"
 msgstr "Suavitzat de vores Xft"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:480
+#: gtk/gtksettings.c:480
 msgid "Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
 msgstr ""
 "Si s'han de suavitzar les vores dels tipus de lletra Xft: 0=no, 1=sí, -1=per "
@@ -5400,78 +5248,78 @@ msgstr ""
 # CAIRO_HINT_STYLE_MEDIUM   Hint outlines with medium strength giving a
 # compromise between fidelity to the original shapes and contrast
 # CAIRO_HINT_STYLE_FULL    Hint outlines to maximize contrast
-#: ../gtk/gtksettings.c:489
+#: gtk/gtksettings.c:489
 msgid "Xft Hinting"
 msgstr "Transforma el contorn Xft"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:490
+#: gtk/gtksettings.c:490
 msgid "Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
 msgstr ""
 "Si s'ha de transformar el contorn dels tipus de lletra Xft: 0=no, 1=sí, "
 "-1=per defecte"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:499
+#: gtk/gtksettings.c:499
 msgid "Xft Hint Style"
 msgstr "Estil de transformació Xft"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:500
+#: gtk/gtksettings.c:500
 msgid ""
 "What degree of hinting to use; hintnone, hintslight, hintmedium, or hintfull"
 msgstr ""
 "Quin grau de transformació a emprar: «hintnone» (cap), "
 "«hintslight» (senzill), «hintmedium» (mitjà) o «hintfull» (complet)"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:509
+#: gtk/gtksettings.c:509
 msgid "Xft RGBA"
 msgstr "RGBA de Xft"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:510
+#: gtk/gtksettings.c:510
 msgid "Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
 msgstr ""
 "Tipus de suavitzat de subpíxels: «none» (cap), «rgb» (vermell-verd-blau), "
 "«bgr» (blau-verd-vermell), «vrgb» (vermell-verd-blau vertical) o "
 "«vbgr» (blau-verd-vermell vertical)"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:519
+#: gtk/gtksettings.c:519
 msgid "Xft DPI"
 msgstr "PPP de Xft"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:520
+#: gtk/gtksettings.c:520
 msgid "Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value"
 msgstr ""
 "Resolució per a Xft, en 1024 * punts/polzada. -1 per al valor per defecte"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:529
+#: gtk/gtksettings.c:529
 msgid "Cursor theme name"
 msgstr "Nom del tema del cursor"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:530
+#: gtk/gtksettings.c:530
 msgid "Name of the cursor theme to use, or NULL to use the default theme"
 msgstr ""
 "Nom del tema de cursors a utilitzar, o «NULL» (nul) per utilitzar el per "
 "defecte"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:538
+#: gtk/gtksettings.c:538
 msgid "Cursor theme size"
 msgstr "Mida del tema del cursor"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:539
+#: gtk/gtksettings.c:539
 msgid "Size to use for cursors, or 0 to use the default size"
 msgstr "Mida per als cursors, o 0 per a la mida per defecte"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:548
+#: gtk/gtksettings.c:548
 msgid "Alternative button order"
 msgstr "Ordre alternatiu de botons"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:549
+#: gtk/gtksettings.c:549
 msgid "Whether buttons in dialogs should use the alternative button order"
 msgstr "Si els botons en els diàlegs haurien d'utilitzar l'ordre alternatiu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:566
+#: gtk/gtksettings.c:566
 msgid "Alternative sort indicator direction"
 msgstr "Direcció alternativa dels indicadors d'ordenació"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:567
+#: gtk/gtksettings.c:567
 msgid ""
 "Whether the direction of the sort indicators in list and tree views is "
 "inverted compared to the default (where down means ascending)"
@@ -5480,99 +5328,99 @@ msgstr ""
 "i en arbre s'ha d'invertir respecte al valor per defecte (on cap avall "
 "significa ascendent)"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:575
+#: gtk/gtksettings.c:575
 msgid "Enable Animations"
 msgstr "Habilita les animacions"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:576
+#: gtk/gtksettings.c:576
 msgid "Whether to enable toolkit-wide animations."
 msgstr "Si s'han d'habilitar animacions per als jocs d'eines."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:596
+#: gtk/gtksettings.c:596
 msgid "Error Bell"
 msgstr "Timbre d'error"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:597
+#: gtk/gtksettings.c:597
 msgid "When TRUE, keyboard navigation and other errors will cause a beep"
 msgstr ""
 "Si és «TRUE» (cert), els errors de la navegació amb el teclat i altres "
 "causaran l'emissió d'un to sonor"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:615
+#: gtk/gtksettings.c:615
 msgid "Default print backend"
 msgstr "Rerefons per defecte per a la impressió"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:616
+#: gtk/gtksettings.c:616
 msgid "List of the GtkPrintBackend backends to use by default"
 msgstr "Llista de rerefons GtkPrintBackend a utilitzar per defecte"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:639
+#: gtk/gtksettings.c:639
 msgid "Default command to run when displaying a print preview"
 msgstr ""
 "Ordre que s'ha d'executar per defecte quan es mostri la previsualització de "
 "la impressió"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:640
+#: gtk/gtksettings.c:640
 msgid "Command to run when displaying a print preview"
 msgstr "Ordre a executar en mostrar una previsualització d'impressió"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:656
+#: gtk/gtksettings.c:656
 msgid "Enable Accelerators"
 msgstr "Habilita els acceleradors"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:657
+#: gtk/gtksettings.c:657
 msgid "Whether menu items should have accelerators"
 msgstr "Si els menús han de tenir acceleradors"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:676
+#: gtk/gtksettings.c:676
 msgid "Default IM module"
 msgstr "Mòdul de mètodes d'entrada per defecte"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:677
+#: gtk/gtksettings.c:677
 msgid "Which IM module should be used by default"
 msgstr "Quin mòdul de mètodes d'entrada s'ha d'utilitzar per defecte"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:695
+#: gtk/gtksettings.c:695
 msgid "Recent Files Max Age"
 msgstr "Antiguitat màxima dels fitxers recents"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:696
+#: gtk/gtksettings.c:696
 msgid "Maximum age of recently used files, in days"
 msgstr "Antiguitat màxima dels fitxers utilitzats recentment, en dies"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:705
+#: gtk/gtksettings.c:705
 msgid "Fontconfig configuration timestamp"
 msgstr "Marca horària de la configuració de la fontconfig"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:706
+#: gtk/gtksettings.c:706
 msgid "Timestamp of current fontconfig configuration"
 msgstr "Marca horària de la configuració actual de la fontconfig"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:728
+#: gtk/gtksettings.c:728
 msgid "Sound Theme Name"
 msgstr "Nom del tema de so"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:729
+#: gtk/gtksettings.c:729
 msgid "XDG sound theme name"
 msgstr "Nom del tema de so XDG"
 
 # FIXME (dpm)
 #. Translators: this means sounds that are played as feedback to user input
-#: ../gtk/gtksettings.c:751
+#: gtk/gtksettings.c:751
 msgid "Audible Input Feedback"
 msgstr "Sons en resposta a l'activitat de l'usuari"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:752
+#: gtk/gtksettings.c:752
 msgid "Whether to play event sounds as feedback to user input"
 msgstr ""
 "Si s'han de reproduir sons per als esdeveniments com a reacció a l'activitat "
 "de l'usuari"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:773
+#: gtk/gtksettings.c:773
 msgid "Enable Event Sounds"
 msgstr "Habilita els sons dels esdeveniments"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:774
+#: gtk/gtksettings.c:774
 msgid "Whether to play any event sounds at all"
 msgstr "Si s'han de reproduir sons per als esdeveniments"
 
@@ -5581,54 +5429,54 @@ msgstr "Si s'han de reproduir sons per als esdeveniments"
 #
 # Camins:
 # ../gtk/gtksettings.c:1174
-#: ../gtk/gtksettings.c:790
+#: gtk/gtksettings.c:790
 msgid "Primary button warps slider"
 msgstr "El botó primari desplaça el lliscador a la posició del punter"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:791
+#: gtk/gtksettings.c:791
 msgid ""
 "Whether a primary click on the trough should warp the slider into position"
 msgstr ""
 "Si un clic amb el botó primari a la regata desplaça el lliscador a la "
 "posició del punter"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:816
+#: gtk/gtksettings.c:816
 msgid "Application prefers a dark theme"
 msgstr "L'aplicació prefereix un tema fosc"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:817
+#: gtk/gtksettings.c:817
 msgid "Whether the application prefers to have a dark theme."
 msgstr "Si l'aplicació prefereix utilitzar un tema fosc."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:825 ../gtk/gtksettings.c:853
+#: gtk/gtksettings.c:825 gtk/gtksettings.c:853
 msgid "Select on focus"
 msgstr "Selecciona en enfocar"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:826
+#: gtk/gtksettings.c:826
 msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
 msgstr "Si s'ha de seleccionar els continguts d'una entrada quan s'enfoca"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:843
+#: gtk/gtksettings.c:843
 msgid "Password Hint Timeout"
 msgstr "Temps d'espera de l'ajuda emergent per a contrasenyes"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:844
+#: gtk/gtksettings.c:844
 msgid "How long to show the last input character in hidden entries"
 msgstr ""
 "Durant quant de temps s'ha de mostrar el darrer caràcter introduït en les "
 "entrades ocultes"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:854
+#: gtk/gtksettings.c:854
 msgid "Whether to select the contents of a selectable label when it is focused"
 msgstr ""
 "Si s'han de seleccionar els continguts d'una etiqueta seleccionable quan "
 "obtingui el focus"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:862
+#: gtk/gtksettings.c:862
 msgid "Desktop shell shows app menu"
 msgstr "L'escriptori mostra el menú d'aplicacions"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:863
+#: gtk/gtksettings.c:863
 msgid ""
 "Set to TRUE if the desktop environment is displaying the app menu, FALSE if "
 "the app should display it itself."
@@ -5637,11 +5485,11 @@ msgstr ""
 "d'aplicació, a «FALSE» (fals) si l'aplicació l'hauria de mostrar per ella "
 "mateixa."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:872
+#: gtk/gtksettings.c:872
 msgid "Desktop shell shows the menubar"
 msgstr "L'escriptori mostra la barra de menú"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:873
+#: gtk/gtksettings.c:873
 msgid ""
 "Set to TRUE if the desktop environment is displaying the menubar, FALSE if "
 "the app should display it itself."
@@ -5649,11 +5497,11 @@ msgstr ""
 "S'estableix a «TRUE» (cert) si l'entorn d'escriptori mostra la barra de "
 "menú, a «FALSE» (fals) si l'aplicació l'hauria de mostrar per ella mateixa."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:882
+#: gtk/gtksettings.c:882
 msgid "Desktop environment shows the desktop folder"
 msgstr "L'entorn d'escriptori mostra la carpeta d'escriptori"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:883
+#: gtk/gtksettings.c:883
 msgid ""
 "Set to TRUE if the desktop environment is displaying the desktop folder, "
 "FALSE if not."
@@ -5661,35 +5509,35 @@ msgstr ""
 "S'estableix a «TRUE» (cert) si l'entorn d'escriptori mostra la carpeta "
 "d'escriptori, «FALSE» (fals) en cas contrari."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:937
+#: gtk/gtksettings.c:937
 msgid "Titlebar double-click action"
 msgstr "Acció doble clic en la barra de títol"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:938
+#: gtk/gtksettings.c:938
 msgid "The action to take on titlebar double-click"
 msgstr "Acció a realitzar en fer doble clic en la barra de títol"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:956
+#: gtk/gtksettings.c:956
 msgid "Titlebar middle-click action"
 msgstr "Acció en fer clic al botó del mig en la barra de títol"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:957
+#: gtk/gtksettings.c:957
 msgid "The action to take on titlebar middle-click"
 msgstr "Acció a realitzar en fer clic al botó del mig en la barra de títol"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:975
+#: gtk/gtksettings.c:975
 msgid "Titlebar right-click action"
 msgstr "Acció en fer clic al botó de dret en la barra de títol"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:976
+#: gtk/gtksettings.c:976
 msgid "The action to take on titlebar right-click"
 msgstr "Acció a realitzar en fer clic al botó de dret en la barra de títol"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:998
+#: gtk/gtksettings.c:998
 msgid "Dialogs use header bar"
 msgstr "Els diàlegs utilitzen barra de títol"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:999
+#: gtk/gtksettings.c:999
 msgid ""
 "Whether builtin GTK+ dialogs should use a header bar instead of an action "
 "area."
@@ -5697,11 +5545,11 @@ msgstr ""
 "Si els diàlegs integrats de la GTK+ han d'utilitzar la barra de títol en "
 "comptes d'una àrea d'acció."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1015
+#: gtk/gtksettings.c:1015
 msgid "Enable primary paste"
 msgstr "Habilita l'enganxat primari"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1016
+#: gtk/gtksettings.c:1016
 msgid ""
 "Whether a middle click on a mouse should paste the “PRIMARY” clipboard "
 "content at the cursor location."
@@ -5709,120 +5557,120 @@ msgstr ""
 "Si un clic amb el botó del mig amb el ratolí hauria d'enganxar el contingut "
 "del porta-retalls «primari» a la posició del ratolí."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1032
+#: gtk/gtksettings.c:1032
 msgid "Recent Files Enabled"
 msgstr "Fitxers recents habilitats"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1033
+#: gtk/gtksettings.c:1033
 msgid "Whether GTK+ remembers recent files"
 msgstr "Si la GTK+ recorda els fitxers recents"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1048
+#: gtk/gtksettings.c:1048
 msgid "Long press time"
 msgstr "Temps d'una premuda llarga"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1049
+#: gtk/gtksettings.c:1049
 msgid ""
 "Time for a button/touch press to be considered a long press (in milliseconds)"
 msgstr ""
 "Temps perquè la premuda d'un botó/un gest sigui considerada una premuda "
 "llarga (en mil·lisegons)"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1066 ../gtk/gtksettings.c:1067
+#: gtk/gtksettings.c:1066 gtk/gtksettings.c:1067
 msgid "Whether to show cursor in text"
 msgstr "Si es mostrarà el cursor al text"
 
-#: ../gtk/gtkshortcutlabel.c:476 ../gtk/gtkshortcutsshortcut.c:569
+#: gtk/gtkshortcutlabel.c:476 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:571
 msgid "Accelerator"
 msgstr "Accelerador"
 
-#: ../gtk/gtkshortcutlabel.c:488
+#: gtk/gtkshortcutlabel.c:488
 msgid "Disabled text"
 msgstr "Text inhabilitat"
 
-#: ../gtk/gtkshortcutsgroup.c:322
+#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:319
 msgid "View"
 msgstr "Visualitza"
 
-#: ../gtk/gtkshortcutsgroup.c:335 ../gtk/gtkshortcutsgroup.c:336
-#: ../gtk/gtkshortcutsshortcut.c:650 ../gtk/gtkshortcutsshortcut.c:651
+#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:332 gtk/gtkshortcutsgroup.c:333
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:652 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:653
 msgid "Accelerator Size Group"
 msgstr "Grup de mida de l'accelerador"
 
-#: ../gtk/gtkshortcutsgroup.c:349 ../gtk/gtkshortcutsgroup.c:350
-#: ../gtk/gtkshortcutsshortcut.c:664 ../gtk/gtkshortcutsshortcut.c:665
+#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:346 gtk/gtkshortcutsgroup.c:347
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:666 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:667
 msgid "Title Size Group"
 msgstr "Grup de mida del títol"
 
-#: ../gtk/gtkshortcutssection.c:350 ../gtk/gtkshortcutswindow.c:787
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:342 gtk/gtkshortcutswindow.c:778
 msgid "Section Name"
 msgstr "Nom de la secció"
 
-#: ../gtk/gtkshortcutssection.c:364 ../gtk/gtkshortcutswindow.c:802
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:356 gtk/gtkshortcutswindow.c:793
 msgid "View Name"
 msgstr "Nom de la visualització"
 
-#: ../gtk/gtkshortcutssection.c:389
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:381
 msgid "Maximum Height"
 msgstr "Alçada màxima"
 
-#: ../gtk/gtkshortcutsshortcut.c:570
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:572
 msgid "The accelerator keys for shortcuts of type “Accelerator”"
 msgstr "Les tecles d'acceleració per les dreceres del tipus «accelerador»"
 
-#: ../gtk/gtkshortcutsshortcut.c:584
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:586
 msgid "The icon to show for shortcuts of type “Other Gesture”"
 msgstr "La icona a mostrar per les dreceres del tipus «altre gest»"
 
-#: ../gtk/gtkshortcutsshortcut.c:595
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:597
 msgid "Icon Set"
 msgstr "Conjunt d'icones"
 
-#: ../gtk/gtkshortcutsshortcut.c:596
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:598
 msgid "Whether an icon has been set"
 msgstr "Si s'ha establert la icona"
 
-#: ../gtk/gtkshortcutsshortcut.c:609
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:611
 msgid "A short description for the shortcut"
 msgstr "Una petita descripció de la drecera"
 
-#: ../gtk/gtkshortcutsshortcut.c:625
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:627
 msgid "A short description for the gesture"
 msgstr "Una descripció curta pel gest"
 
-#: ../gtk/gtkshortcutsshortcut.c:636
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:638
 msgid "Subtitle Set"
 msgstr "Subtítol establert"
 
-#: ../gtk/gtkshortcutsshortcut.c:637
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:639
 msgid "Whether a subtitle has been set"
 msgstr "Si s'ha establert el subtítol"
 
-#: ../gtk/gtkshortcutsshortcut.c:679
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:681
 msgid "Text direction for which this shortcut is active"
 msgstr "La direcció del text pel qual aquesta drecera està activa"
 
-#: ../gtk/gtkshortcutsshortcut.c:691
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:693
 msgid "Shortcut Type"
 msgstr "Tipus de drecera"
 
-#: ../gtk/gtkshortcutsshortcut.c:692
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:694
 msgid "The type of shortcut that is represented"
 msgstr "Tipus de drecera que està representada"
 
-#: ../gtk/gtkshortcutsshortcut.c:710
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:712
 msgid "Action Name"
 msgstr "Nom de l'acció"
 
-#: ../gtk/gtkshortcutsshortcut.c:711
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:713
 msgid "The name of the action"
 msgstr "El nom de l'acció"
 
-#: ../gtk/gtksizegroup.c:220 ../gtk/gtktreeselection.c:130
+#: gtk/gtksizegroup.c:220 gtk/gtktreeselection.c:130
 msgid "Mode"
 msgstr "Mode"
 
-#: ../gtk/gtksizegroup.c:221
+#: gtk/gtksizegroup.c:221
 msgid ""
 "The directions in which the size group affects the requested sizes of its "
 "component widgets"
@@ -5830,15 +5678,15 @@ msgstr ""
 "Les direccions en les quals el grup de mides afecta les mides sol·licitades "
 "dels seus ginys d'elements"
 
-#: ../gtk/gtkspinbutton.c:351
+#: gtk/gtkspinbutton.c:348
 msgid "Climb Rate"
 msgstr "Taxa de pujada"
 
-#: ../gtk/gtkspinbutton.c:367
+#: gtk/gtkspinbutton.c:364
 msgid "Snap to Ticks"
 msgstr "Desplaça a les marques"
 
-#: ../gtk/gtkspinbutton.c:368
+#: gtk/gtkspinbutton.c:365
 msgid ""
 "Whether erroneous values are automatically changed to a spin button’s "
 "nearest step increment"
@@ -5846,90 +5694,90 @@ msgstr ""
 "Si els valors erronis es canvien automàticament a l'increment de pas més "
 "proper d'un botó de rotació"
 
-#: ../gtk/gtkspinbutton.c:375
+#: gtk/gtkspinbutton.c:372
 msgid "Numeric"
 msgstr "Numèric"
 
-#: ../gtk/gtkspinbutton.c:376
+#: gtk/gtkspinbutton.c:373
 msgid "Whether non-numeric characters should be ignored"
 msgstr "Si els caràcters no numèrics s'haurien d'ignorar"
 
-#: ../gtk/gtkspinbutton.c:383
+#: gtk/gtkspinbutton.c:380
 msgid "Wrap"
 msgstr "Ajust"
 
-#: ../gtk/gtkspinbutton.c:384
+#: gtk/gtkspinbutton.c:381
 msgid "Whether a spin button should wrap upon reaching its limits"
 msgstr "Si un botó de rotació ha d'ajustar-se sobre els seus límits"
 
-#: ../gtk/gtkspinbutton.c:391
+#: gtk/gtkspinbutton.c:388
 msgid "Update Policy"
 msgstr "Actualitza la política"
 
-#: ../gtk/gtkspinbutton.c:392
+#: gtk/gtkspinbutton.c:389
 msgid ""
 "Whether the spin button should update always, or only when the value is legal"
 msgstr ""
 "Si el botó de rotació s'hauria d'actualitzar sempre, o només quan el valor "
 "és legal"
 
-#: ../gtk/gtkspinbutton.c:401
+#: gtk/gtkspinbutton.c:398
 msgid "Reads the current value, or sets a new value"
 msgstr "Llegeix el valor actual, o fixa'n un de nou"
 
-#: ../gtk/gtkspinner.c:210
+#: gtk/gtkspinner.c:204
 msgid "Whether the spinner is active"
 msgstr "Si l'indicador rotatiu és actiu"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:426
+#: gtk/gtkstack.c:326
 msgid "Homogeneous sizing"
 msgstr "Dimensionat homogeni"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:438
+#: gtk/gtkstack.c:338
 msgid "Horizontally homogeneous"
 msgstr "Homogeni horitzontalment"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:438
+#: gtk/gtkstack.c:338
 msgid "Horizontally homogeneous sizing"
 msgstr "Dimensionat homogeni horitzontal"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:450
+#: gtk/gtkstack.c:350
 msgid "Vertically homogeneous"
 msgstr "Homogeni verticalment"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:450
+#: gtk/gtkstack.c:350
 msgid "Vertically homogeneous sizing"
 msgstr "Dimensionat homogeni vertical"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:454
+#: gtk/gtkstack.c:354
 msgid "Visible child"
 msgstr "Fill visible"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:454
+#: gtk/gtkstack.c:354
 msgid "The widget currently visible in the stack"
 msgstr "El giny de la pila visible actualment"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:458
+#: gtk/gtkstack.c:358
 msgid "Name of visible child"
 msgstr "Nom del fill visible"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:458
+#: gtk/gtkstack.c:358
 msgid "The name of the widget currently visible in the stack"
 msgstr "El nom del giny de la pila actualment visible"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:470
+#: gtk/gtkstack.c:370
 msgid "Transition running"
 msgstr "Transició en execució"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:470
+#: gtk/gtkstack.c:370
 msgid "Whether or not the transition is currently running"
 msgstr "Si s'està executant la transició"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:474
+#: gtk/gtkstack.c:374
 msgid "Interpolate size"
 msgstr "Mida de la interpolació"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:474
+#: gtk/gtkstack.c:374
 msgid ""
 "Whether or not the size should smoothly change when changing between "
 "differently sized children"
@@ -5937,113 +5785,113 @@ msgstr ""
 "Si la mida ha de canviar suaument o no en canviar entre fills de diferent "
 "mida"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:484
+#: gtk/gtkstack.c:384
 msgid "The name of the child page"
 msgstr "El nom de la pàgina filla"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:491
+#: gtk/gtkstack.c:391
 msgid "The title of the child page"
 msgstr "El títol de la pàgina filla"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:497 ../gtk/gtktoolbutton.c:245
+#: gtk/gtkstack.c:397 gtk/gtktoolbutton.c:245
 msgid "Icon name"
 msgstr "Nom de la icona"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:498
+#: gtk/gtkstack.c:398
 msgid "The icon name of the child page"
 msgstr "El nom de la icona de la pàgina filla"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:522
+#: gtk/gtkstack.c:422
 msgid "Needs Attention"
 msgstr "Requereix atenció"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:523
+#: gtk/gtkstack.c:423
 msgid "Whether this page needs attention"
 msgstr "Si aquesta pàgina requereix atenció"
 
-#: ../gtk/gtkstacksidebar.c:446 ../gtk/gtkstackswitcher.c:692
-#: ../gtk/gtkstackswitcher.c:693 ../gtk/inspector/gtkstackcombo.c:232
-#: ../gtk/inspector/gtkstackcombo.c:233
+#: gtk/gtkstacksidebar.c:446 gtk/gtkstackswitcher.c:688
+#: gtk/gtkstackswitcher.c:689 gtk/inspector/gtkstackcombo.c:278
+#: gtk/inspector/gtkstackcombo.c:279
 msgid "Stack"
 msgstr "Pila"
 
-#: ../gtk/gtkstacksidebar.c:447
+#: gtk/gtkstacksidebar.c:447
 msgid "Associated stack for this GtkStackSidebar"
 msgstr "Pila associada a aquest GtkStackSidebar"
 
-#: ../gtk/gtkstackswitcher.c:683
+#: gtk/gtkstackswitcher.c:679
 msgid "Icon Size"
 msgstr "Mida de les icones"
 
-#: ../gtk/gtkstackswitcher.c:684
+#: gtk/gtkstackswitcher.c:680
 msgid "Symbolic size to use for named icon"
 msgstr "Mida simbòlica a usar per la icona anomenada"
 
-#: ../gtk/gtkstylecontext.c:212
+#: gtk/gtkstylecontext.c:211
 msgid "The associated GdkScreen"
 msgstr "La GdkScreen associada"
 
-#: ../gtk/gtkstylecontext.c:218
+#: gtk/gtkstylecontext.c:217
 msgid "FrameClock"
 msgstr "FrameClock"
 
-#: ../gtk/gtkstylecontext.c:219
+#: gtk/gtkstylecontext.c:218
 msgid "The associated GdkFrameClock"
 msgstr "El GdkFrameClock associat"
 
-#: ../gtk/gtkstylecontext.c:234
+#: gtk/gtkstylecontext.c:233
 msgid "The parent style context"
 msgstr "El context d'estil pare"
 
-#: ../gtk/gtkstyleproperty.c:109
+#: gtk/gtkstyleproperty.c:109
 msgid "Property name"
 msgstr "Nom de la propietat"
 
-#: ../gtk/gtkstyleproperty.c:110
+#: gtk/gtkstyleproperty.c:110
 msgid "The name of the property"
 msgstr "El nom de la propietat"
 
-#: ../gtk/gtkstyleproperty.c:116
+#: gtk/gtkstyleproperty.c:116
 msgid "Value type"
 msgstr "Tipus de valor"
 
-#: ../gtk/gtkstyleproperty.c:117
+#: gtk/gtkstyleproperty.c:117
 msgid "The value type returned by GtkStyleContext"
 msgstr "El tipus de valor que retorna el GtkStyleContext"
 
-#: ../gtk/gtkswitch.c:697
+#: gtk/gtkswitch.c:532
 msgid "Whether the switch is on or off"
 msgstr "Si el commutador està activat o desactivat"
 
-#: ../gtk/gtkswitch.c:712
+#: gtk/gtkswitch.c:547
 msgid "The backend state"
 msgstr "L'estat del rerefons"
 
-#: ../gtk/gtktextbuffer.c:201
+#: gtk/gtktextbuffer.c:201
 msgid "Tag Table"
 msgstr "Taula d'etiquetes"
 
-#: ../gtk/gtktextbuffer.c:202
+#: gtk/gtktextbuffer.c:202
 msgid "Text Tag Table"
 msgstr "Taula d'etiquetes de text"
 
-#: ../gtk/gtktextbuffer.c:219
+#: gtk/gtktextbuffer.c:219
 msgid "Current text of the buffer"
 msgstr "El text actual de la memòria intermèdia"
 
-#: ../gtk/gtktextbuffer.c:232
+#: gtk/gtktextbuffer.c:232
 msgid "Has selection"
 msgstr "Té selecció"
 
-#: ../gtk/gtktextbuffer.c:233
+#: gtk/gtktextbuffer.c:233
 msgid "Whether the buffer has some text currently selected"
 msgstr "Si la memòria intermèdia té text seleccionat"
 
-#: ../gtk/gtktextbuffer.c:248
+#: gtk/gtktextbuffer.c:248
 msgid "Cursor position"
 msgstr "Posició del cursor"
 
-#: ../gtk/gtktextbuffer.c:249
+#: gtk/gtktextbuffer.c:249
 msgid ""
 "The position of the insert mark (as offset from the beginning of the buffer)"
 msgstr ""
@@ -6051,11 +5899,11 @@ msgstr ""
 "memòria intermèdia)"
 
 # FIXME
-#: ../gtk/gtktextbuffer.c:264
+#: gtk/gtktextbuffer.c:264
 msgid "Copy target list"
 msgstr "Llista de destinacions de còpia"
 
-#: ../gtk/gtktextbuffer.c:265
+#: gtk/gtktextbuffer.c:265
 msgid ""
 "The list of targets this buffer supports for clipboard copying and DND source"
 msgstr ""
@@ -6063,11 +5911,11 @@ msgstr ""
 "per copiar al porta-retalls i com a fonts d'arrossegar i deixar anar"
 
 # FIXME
-#: ../gtk/gtktextbuffer.c:279
+#: gtk/gtktextbuffer.c:279
 msgid "Paste target list"
 msgstr "Llista de destinacions d'enganxament"
 
-#: ../gtk/gtktextbuffer.c:280
+#: gtk/gtktextbuffer.c:280
 msgid ""
 "The list of targets this buffer supports for clipboard pasting and DND "
 "destination"
@@ -6075,42 +5923,41 @@ msgstr ""
 "La llista de destinacions que aquest element de memòria intermèdia permet "
 "per enganxar del porta-retalls i com a fonts d'arrossegar i deixar anar"
 
-#: ../gtk/gtktexthandle.c:718 ../gtk/gtktexthandle.c:719
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1075
+#: gtk/gtktexthandle.c:711 gtk/gtktexthandle.c:712 gtk/gtkwidget.c:1088
 msgid "Parent widget"
 msgstr "Giny pare"
 
-#: ../gtk/gtktextmark.c:137
+#: gtk/gtktextmark.c:137
 msgid "Mark name"
 msgstr "Nom de la marca"
 
-#: ../gtk/gtktextmark.c:151
+#: gtk/gtktextmark.c:151
 msgid "Left gravity"
 msgstr "Gravetat esquerra"
 
-#: ../gtk/gtktextmark.c:152
+#: gtk/gtktextmark.c:152
 msgid "Whether the mark has left gravity"
 msgstr "Si la marca té gravetat a l'esquerra"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:201
+#: gtk/gtktexttag.c:201
 msgid "Tag name"
 msgstr "Nom d'etiqueta"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:202
+#: gtk/gtktexttag.c:202
 msgid "Name used to refer to the text tag. NULL for anonymous tags"
 msgstr ""
 "Nom utilitzat per referir-se a una etiqueta de text. «NULL» (nul) per a "
 "etiquetes anònimes"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:226
+#: gtk/gtktexttag.c:226
 msgid "Background RGBA"
 msgstr "RGBA de fons"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:234
+#: gtk/gtktexttag.c:234
 msgid "Background full height"
 msgstr "Alçària completa del fons"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:235
+#: gtk/gtktexttag.c:235
 msgid ""
 "Whether the background color fills the entire line height or only the height "
 "of the tagged characters"
@@ -6118,30 +5965,30 @@ msgstr ""
 "Si el color de fons omple l'alçada de la línia sencera o només l'alçada dels "
 "caràcters marcats"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:257
+#: gtk/gtktexttag.c:257
 msgid "Foreground RGBA"
 msgstr "RGBA de primer pla"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:265
+#: gtk/gtktexttag.c:265
 msgid "Text direction"
 msgstr "Direcció del text"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:266
+#: gtk/gtktexttag.c:266
 msgid "Text direction, e.g. right-to-left or left-to-right"
 msgstr "Sentit del text, p. ex. dreta-a-esquerra o esquerra-a-dreta"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:315
+#: gtk/gtktexttag.c:315
 msgid "Font style as a PangoStyle, e.g. PANGO_STYLE_ITALIC"
 msgstr ""
 "Estil del tipus de lletra com a «PangoStyle», p. ex. «PANGO_STYLE_ITALIC»"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:324
+#: gtk/gtktexttag.c:324
 msgid "Font variant as a PangoVariant, e.g. PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS"
 msgstr ""
 "Variant del tipus de lletra, com a «PangoVariant», p. ex. "
 "«PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS»"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:333
+#: gtk/gtktexttag.c:333
 msgid ""
 "Font weight as an integer, see predefined values in PangoWeight; for "
 "example, PANGO_WEIGHT_BOLD"
@@ -6149,17 +5996,17 @@ msgstr ""
 "Un enter que indica el pes del tipus de lletra, vegeu valors predefinits a "
 "«PangoWeight»; p. ex. «PANGO_WEIGHT_BOLD»"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:344
+#: gtk/gtktexttag.c:344
 msgid "Font stretch as a PangoStretch, e.g. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
 msgstr ""
 "Amplia el tipus de lletra, com a «PangoStretch», p. ex. "
 "«PANGO_STRETCH_CONDENSED»"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:353
+#: gtk/gtktexttag.c:353
 msgid "Font size in Pango units"
 msgstr "Mida del tipus de lletra en unitats Pango"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:363
+#: gtk/gtktexttag.c:363
 msgid ""
 "Font size as a scale factor relative to the default font size. This properly "
 "adapts to theme changes etc. so is recommended. Pango predefines some scales "
@@ -6169,11 +6016,11 @@ msgstr ""
 "defecte. Això s'adapta pròpiament a canvis de tema, etc., per tant es "
 "recomana. El Pango predefineix algunes escales com ara «PANGO_SCALE_X_LARGE»"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:383 ../gtk/gtktextview.c:835
+#: gtk/gtktexttag.c:383 gtk/gtktextview.c:834
 msgid "Left, right, or center justification"
 msgstr "Justificació a l'esquerra, dreta, o centre"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:402
+#: gtk/gtktexttag.c:402
 msgid ""
 "The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
 "when rendering the text. If not set, an appropriate default will be used."
@@ -6182,31 +6029,31 @@ msgstr ""
 "en representar el text. Si no s'estableix, s'emprarà el determinat més "
 "apropiat."
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:409
+#: gtk/gtktexttag.c:409
 msgid "Left margin"
 msgstr "Marge esquerre"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:410 ../gtk/gtktextview.c:856
+#: gtk/gtktexttag.c:410 gtk/gtktextview.c:855
 msgid "Width of the left margin in pixels"
 msgstr "Amplada del marge esquerre en píxels"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:419
+#: gtk/gtktexttag.c:419
 msgid "Right margin"
 msgstr "Marge dret"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:420 ../gtk/gtktextview.c:876
+#: gtk/gtktexttag.c:420 gtk/gtktextview.c:875
 msgid "Width of the right margin in pixels"
 msgstr "Amplada del marge dret en píxels"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:430 ../gtk/gtktextview.c:925
+#: gtk/gtktexttag.c:430 gtk/gtktextview.c:924
 msgid "Indent"
 msgstr "Sagnat"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:431 ../gtk/gtktextview.c:926
+#: gtk/gtktexttag.c:431 gtk/gtktextview.c:925
 msgid "Amount to indent the paragraph, in pixels"
 msgstr "Quantitat a sagnar el paràgraf, en píxels"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:442
+#: gtk/gtktexttag.c:442
 msgid ""
 "Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative) "
 "in Pango units"
@@ -6214,368 +6061,368 @@ msgstr ""
 "Desplaçament del text per sobre de la línia de base (per sota de la línia de "
 "base si l'elevació és negativa) en unitats del Pango"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:451
+#: gtk/gtktexttag.c:451
 msgid "Pixels above lines"
 msgstr "Píxels per sobre les línies"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:452 ../gtk/gtktextview.c:794
+#: gtk/gtktexttag.c:452 gtk/gtktextview.c:793
 msgid "Pixels of blank space above paragraphs"
 msgstr "Píxels d'espais en blanc per sobre els paràgrafs"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:461
+#: gtk/gtktexttag.c:461
 msgid "Pixels below lines"
 msgstr "Píxels per sota les línies"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:462 ../gtk/gtktextview.c:802
+#: gtk/gtktexttag.c:462 gtk/gtktextview.c:801
 msgid "Pixels of blank space below paragraphs"
 msgstr "Píxels d'espais en blanc per sota els paràgrafs"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:471
+#: gtk/gtktexttag.c:471
 msgid "Pixels inside wrap"
 msgstr "Píxels dins l'ajustament"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:472 ../gtk/gtktextview.c:810
+#: gtk/gtktexttag.c:472 gtk/gtktextview.c:809
 msgid "Pixels of blank space between wrapped lines in a paragraph"
 msgstr "Píxels d'espais en blanc entre línies ajustades a un paràgraf"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:510
+#: gtk/gtktexttag.c:510
 msgid "Underline RGBA"
 msgstr "Subratlla RGBA"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:511
+#: gtk/gtktexttag.c:511
 msgid "Color of underline for this text"
 msgstr "Color del subratllat per a aquest text"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:526
+#: gtk/gtktexttag.c:526
 msgid "Strikethrough RGBA"
 msgstr "Ratllat RGBA"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:527
+#: gtk/gtktexttag.c:527
 msgid "Color of strikethrough for this text"
 msgstr "Color del ratllat per a aquest text"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:535 ../gtk/gtktextview.c:826
+#: gtk/gtktexttag.c:535 gtk/gtktextview.c:825
 msgid ""
 "Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries"
 msgstr ""
 "Si no s'ha d'ajustar mai les línies, o fer-ho en els límits de les paraules "
 "o caràcters"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:545 ../gtk/gtktextview.c:934
+#: gtk/gtktexttag.c:545 gtk/gtktextview.c:933
 msgid "Custom tabs for this text"
 msgstr "Pestanyes personalitzades per a aquest text"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:563
+#: gtk/gtktexttag.c:563
 msgid "Invisible"
 msgstr "Invisible"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:564
+#: gtk/gtktexttag.c:564
 msgid "Whether this text is hidden."
 msgstr "Si aquest text està amagat."
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:578
+#: gtk/gtktexttag.c:578
 msgid "Paragraph background color name"
 msgstr "Nom del color de fons del paràgraf"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:579
+#: gtk/gtktexttag.c:579
 msgid "Paragraph background color as a string"
 msgstr "Color de fons del paràgraf com a cadena"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:593
+#: gtk/gtktexttag.c:593
 msgid "Paragraph background RGBA"
 msgstr "Fons RGBA del paràgraf"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:594
+#: gtk/gtktexttag.c:594
 msgid "Paragraph background RGBA as a GdkRGBA"
 msgstr "Fons del paràgraf en RGBA com a GdkRGBA"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:611
+#: gtk/gtktexttag.c:611
 msgid "Fallback"
 msgstr "Sistema alternatiu"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:612
+#: gtk/gtktexttag.c:612
 msgid "Whether font fallback is enabled."
 msgstr "Si el tipus de lletra alternatiu està habilitat."
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:626
+#: gtk/gtktexttag.c:626
 msgid "Letter Spacing"
 msgstr "Espaiat de les lletres"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:627
+#: gtk/gtktexttag.c:627
 msgid "Extra spacing between graphemes"
 msgstr "Espai addicional entre grafemes"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:641
+#: gtk/gtktexttag.c:641
 msgid "Font Features"
 msgstr "Funcionalitats del tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:642
+#: gtk/gtktexttag.c:642
 msgid "OpenType Font Features to use"
 msgstr "Funcionalitats del tipus de lletra OpenType a usar"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:660
+#: gtk/gtktexttag.c:660
 msgid "Margin Accumulates"
 msgstr "Acumulació de marges"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:661
+#: gtk/gtktexttag.c:661
 msgid "Whether left and right margins accumulate."
 msgstr "Si s'han d'acumular els marges dret i esquerre."
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:674
+#: gtk/gtktexttag.c:674
 msgid "Background full height set"
 msgstr "Alçària completa de fons fixada"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:675
+#: gtk/gtktexttag.c:675
 msgid "Whether this tag affects background height"
 msgstr "Si aquesta etiqueta afecta l'alçada del fons"
 
 # FIXME
-#: ../gtk/gtktexttag.c:714
+#: gtk/gtktexttag.c:714
 msgid "Justification set"
 msgstr "Definiu justificació"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:715
+#: gtk/gtktexttag.c:715
 msgid "Whether this tag affects paragraph justification"
 msgstr "Si aquesta etiqueta afecta la justificació del paràgraf"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:722
+#: gtk/gtktexttag.c:722
 msgid "Left margin set"
 msgstr "Marge esquerre fixat"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:723
+#: gtk/gtktexttag.c:723
 msgid "Whether this tag affects the left margin"
 msgstr "Si aquesta etiqueta afecta el marge esquerre"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:726
+#: gtk/gtktexttag.c:726
 msgid "Indent set"
 msgstr "Sagnat fixat"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:727
+#: gtk/gtktexttag.c:727
 msgid "Whether this tag affects indentation"
 msgstr "Si aquesta etiqueta afecta el sagnat"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:734
+#: gtk/gtktexttag.c:734
 msgid "Pixels above lines set"
 msgstr "Píxels per sobre del conjunt de línies"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:735 ../gtk/gtktexttag.c:739
+#: gtk/gtktexttag.c:735 gtk/gtktexttag.c:739
 msgid "Whether this tag affects the number of pixels above lines"
 msgstr "Si aquesta etiqueta afecta el nombre de píxels per sobre les línies"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:738
+#: gtk/gtktexttag.c:738
 msgid "Pixels below lines set"
 msgstr "Píxels per sota del conjunt línies"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:742
+#: gtk/gtktexttag.c:742
 msgid "Pixels inside wrap set"
 msgstr "Píxels dins del conjunt d'ajust"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:743
+#: gtk/gtktexttag.c:743
 msgid "Whether this tag affects the number of pixels between wrapped lines"
 msgstr "Si aquesta etiqueta afecta el nombre de píxels entre línies ajustades"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:750
+#: gtk/gtktexttag.c:750
 msgid "Right margin set"
 msgstr "Marge dret fixat"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:751
+#: gtk/gtktexttag.c:751
 msgid "Whether this tag affects the right margin"
 msgstr "Quan aquesta etiqueta afecta el marge dret"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:765
+#: gtk/gtktexttag.c:765
 msgid "Underline RGBA set"
 msgstr "Subratllat RGBA establert"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:766
+#: gtk/gtktexttag.c:766
 msgid "Whether this tag affects underlining color"
 msgstr "Si aquesta etiqueta afecta el color del subratllat"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:776
+#: gtk/gtktexttag.c:776
 msgid "Strikethrough RGBA set"
 msgstr "Ratllat RGBA establert"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:777
+#: gtk/gtktexttag.c:777
 msgid "Whether this tag affects strikethrough color"
 msgstr "Si aquesta etiqueta afecta el color del ratllat"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:780
+#: gtk/gtktexttag.c:780
 msgid "Wrap mode set"
 msgstr "Conjunt mode ajust"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:781
+#: gtk/gtktexttag.c:781
 msgid "Whether this tag affects line wrap mode"
 msgstr "Quan aquesta etiqueta afecta el mode d'ajustat de línia"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:784
+#: gtk/gtktexttag.c:784
 msgid "Tabs set"
 msgstr "Tabuladors fixats"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:785
+#: gtk/gtktexttag.c:785
 msgid "Whether this tag affects tabs"
 msgstr "Si aquesta etiqueta afecta els tabuladors"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:788
+#: gtk/gtktexttag.c:788
 msgid "Invisible set"
 msgstr "Invisible activat"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:789
+#: gtk/gtktexttag.c:789
 msgid "Whether this tag affects text visibility"
 msgstr "Si aquesta etiqueta afecta la visibilitat del text"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:792
+#: gtk/gtktexttag.c:792
 msgid "Paragraph background set"
 msgstr "Estableix el fons del paràgraf"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:793
+#: gtk/gtktexttag.c:793
 msgid "Whether this tag affects the paragraph background color"
 msgstr "Si aquesta etiqueta afecta el color de fons del paràgraf"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:796
+#: gtk/gtktexttag.c:796
 msgid "Fallback set"
 msgstr "Conjunt alternatiu"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:797
+#: gtk/gtktexttag.c:797
 msgid "Whether this tag affects font fallback"
 msgstr "Si aquesta etiqueta afecta el tipus de lletra alternatiu"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:800
+#: gtk/gtktexttag.c:800
 msgid "Letter spacing set"
 msgstr "Espaiat de les lletres fixat"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:801
+#: gtk/gtktexttag.c:801
 msgid "Whether this tag affects letter spacing"
 msgstr "Si aquesta etiqueta afecta l'espaiat de les lletres"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:804
+#: gtk/gtktexttag.c:804
 msgid "Font features set"
 msgstr "Conjunt de funcionalitats del tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:805
+#: gtk/gtktexttag.c:805
 msgid "Whether this tag affects font features"
 msgstr "Si aquesta etiqueta afecta les funcionalitats del tipus de lletra"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:793
+#: gtk/gtktextview.c:792
 msgid "Pixels Above Lines"
 msgstr "Píxels per sobre les línies"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:801
+#: gtk/gtktextview.c:800
 msgid "Pixels Below Lines"
 msgstr "Píxels per sota les línies"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:809
+#: gtk/gtktextview.c:808
 msgid "Pixels Inside Wrap"
 msgstr "Píxels dins de l'ajust"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:825
+#: gtk/gtktextview.c:824
 msgid "Wrap Mode"
 msgstr "Mode ajust"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:855
+#: gtk/gtktextview.c:854
 msgid "Left Margin"
 msgstr "Marge esquerre"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:875
+#: gtk/gtktextview.c:874
 msgid "Right Margin"
 msgstr "Marge dret"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:896
+#: gtk/gtktextview.c:895
 msgid "Top Margin"
 msgstr "Marge superior"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:897
+#: gtk/gtktextview.c:896
 msgid "Height of the top margin in pixels"
 msgstr "Alçada del marge superior en píxels"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:917
+#: gtk/gtktextview.c:916
 msgid "Bottom Margin"
 msgstr "Marge inferior"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:918
+#: gtk/gtktextview.c:917
 msgid "Height of the bottom margin in pixels"
 msgstr "Alçada del marge inferior en píxels"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:941
+#: gtk/gtktextview.c:940
 msgid "Cursor Visible"
 msgstr "Cursor visible"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:942
+#: gtk/gtktextview.c:941
 msgid "If the insertion cursor is shown"
 msgstr "Si es mostra el cursor d'inserció"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:949
+#: gtk/gtktextview.c:948
 msgid "Buffer"
 msgstr "Text a memòria intermèdia"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:950
+#: gtk/gtktextview.c:949
 msgid "The buffer which is displayed"
 msgstr "El text a la memòria intermèdia que es mostrarà"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:958
+#: gtk/gtktextview.c:957
 msgid "Whether entered text overwrites existing contents"
 msgstr "Si el text entrat sobreescriu l'existent"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:965
+#: gtk/gtktextview.c:964
 msgid "Accepts tab"
 msgstr "Accepta tabuladors"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:966
+#: gtk/gtktextview.c:965
 msgid "Whether Tab will result in a tab character being entered"
 msgstr "Si la tecla de tabulació entra un caràcter de tabulació"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:1054
+#: gtk/gtktextview.c:1053
 msgid "Monospace"
 msgstr "Monospace"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:1055
+#: gtk/gtktextview.c:1054
 msgid "Whether to use a monospace font"
 msgstr "Si s'ha d'utilitzar el tipus de lletra monospace"
 
-#: ../gtk/gtktogglebutton.c:157 ../gtk/gtktoggletoolbutton.c:116
+#: gtk/gtktogglebutton.c:157 gtk/gtktoggletoolbutton.c:116
 msgid "If the toggle button should be pressed in"
 msgstr "Si el botó de commutació ha d'estar premut cap endins"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:525 ../gtk/gtktoolpalette.c:967
+#: gtk/gtktoolbar.c:494 gtk/gtktoolpalette.c:945
 msgid "Toolbar Style"
 msgstr "Estil de la barra d'eines"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:526
+#: gtk/gtktoolbar.c:495
 msgid "How to draw the toolbar"
 msgstr "Com dibuixar la barra d'eines"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:533
+#: gtk/gtktoolbar.c:502
 msgid "Show Arrow"
 msgstr "Mostra la fletxa"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:534
+#: gtk/gtktoolbar.c:503
 msgid "If an arrow should be shown if the toolbar doesn’t fit"
 msgstr ""
 "Si s'ha de dibuixar una fletxa en cas que la barra d'eines no hi càpiga"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:555
+#: gtk/gtktoolbar.c:524
 msgid "Size of icons in this toolbar"
 msgstr "Mida de les icones d'aquesta barra d'eines"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:570 ../gtk/gtktoolpalette.c:953
+#: gtk/gtktoolbar.c:539 gtk/gtktoolpalette.c:931
 msgid "Icon size set"
 msgstr "Mida de les icones establerta"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:571 ../gtk/gtktoolpalette.c:954
+#: gtk/gtktoolbar.c:540 gtk/gtktoolpalette.c:932
 msgid "Whether the icon-size property has been set"
 msgstr "Si la propietat de la mida de les icones s'ha establert"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:580
+#: gtk/gtktoolbar.c:549
 msgid "Whether the item should receive extra space when the toolbar grows"
 msgstr "Si l'element ha de rebre espai addicional quan la barra d'eines creixi"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:588 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1633
+#: gtk/gtktoolbar.c:557 gtk/gtktoolitemgroup.c:1591
 msgid "Whether the item should be the same size as other homogeneous items"
 msgstr "Si l'element ha de tenir la mateixa mida que altres elements homogenis"
 
-#: ../gtk/gtktoolbutton.c:216
+#: gtk/gtktoolbutton.c:216
 msgid "Text to show in the item."
 msgstr "Text a mostrar en l'element."
 
-#: ../gtk/gtktoolbutton.c:223
+#: gtk/gtktoolbutton.c:223
 msgid ""
 "If set, an underline in the label property indicates that the next character "
 "should be used for the mnemonic accelerator key in the overflow menu"
@@ -6584,27 +6431,27 @@ msgstr ""
 "caràcter següent s'hauria d'utilitzar per a la tecla de drecera mnemotècnica "
 "en el menú"
 
-#: ../gtk/gtktoolbutton.c:230
+#: gtk/gtktoolbutton.c:230
 msgid "Widget to use as the item label"
 msgstr "El giny que s'utilitzarà com a etiqueta de l'element"
 
-#: ../gtk/gtktoolbutton.c:246
+#: gtk/gtktoolbutton.c:246
 msgid "The name of the themed icon displayed on the item"
 msgstr "El nom de la icona de tema que es visualitzarà en l'element"
 
-#: ../gtk/gtktoolbutton.c:252
+#: gtk/gtktoolbutton.c:252
 msgid "Icon widget"
 msgstr "Giny icona"
 
-#: ../gtk/gtktoolbutton.c:253
+#: gtk/gtktoolbutton.c:253
 msgid "Icon widget to display in the item"
 msgstr "El giny icona a mostrar en l'element"
 
-#: ../gtk/gtktoolitem.c:142
+#: gtk/gtktoolitem.c:129
 msgid "Visible when horizontal"
 msgstr "Visible en horitzontal"
 
-#: ../gtk/gtktoolitem.c:143
+#: gtk/gtktoolitem.c:130
 msgid ""
 "Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
 "orientation."
@@ -6612,11 +6459,11 @@ msgstr ""
 "Si l'element de la barra d'eines és visible quan la barra d'eines està "
 "orientada horitzontalment."
 
-#: ../gtk/gtktoolitem.c:149
+#: gtk/gtktoolitem.c:136
 msgid "Visible when vertical"
 msgstr "Visible en vertical"
 
-#: ../gtk/gtktoolitem.c:150
+#: gtk/gtktoolitem.c:137
 msgid ""
 "Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
 "orientation."
@@ -6624,11 +6471,11 @@ msgstr ""
 "Si l'element de la barra d'eines és visible quan la barra d'eines està "
 "orientada horitzontalment."
 
-#: ../gtk/gtktoolitem.c:156
+#: gtk/gtktoolitem.c:143
 msgid "Is important"
 msgstr "És important"
 
-#: ../gtk/gtktoolitem.c:157
+#: gtk/gtktoolitem.c:144
 msgid ""
 "Whether the toolbar item is considered important. When TRUE, toolbar buttons "
 "show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode"
@@ -6637,394 +6484,398 @@ msgstr ""
 "«TRUE» (cert), els botons de la barra d'eines mostraran el text en mode "
 "GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ"
 
-#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1598
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1556
 msgid "The human-readable title of this item group"
 msgstr "El títol descriptiu d'aquest grup d'elements"
 
-#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1605
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1563
 msgid "A widget to display in place of the usual label"
 msgstr "Un giny a visualitzar en lloc de l'etiqueta habitual"
 
-#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1611
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1569
 msgid "Collapsed"
 msgstr "Reduït"
 
-#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1612
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1570
 msgid "Whether the group has been collapsed and items are hidden"
 msgstr "Si el grup s'ha reduït i se n'oculten els elements"
 
-#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1618
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1576
 msgid "ellipsize"
 msgstr "Punts suspensius"
 
-#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1619
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1577
 msgid "Ellipsize for item group headers"
 msgstr "Utilitza els punts suspensius per escurçar les capçaleres de grup"
 
-#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1625
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1583
 msgid "Header Relief"
 msgstr "Relleu de la capçalera"
 
-#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1626
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1584
 msgid "Relief of the group header button"
 msgstr "Relleu del botó de capçalera de grup"
 
-#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1640
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1598
 msgid "Whether the item should receive extra space when the group grows"
 msgstr "Si l'element ha de rebre espai addicional quan el grup creixi"
 
-#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1647
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1604
+msgid "Fill"
+msgstr "Omple"
+
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1605
 msgid "Whether the item should fill the available space"
 msgstr "Si l'element ha d'omplir tot l'espai disponible"
 
-#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1653
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1611
 msgid "New Row"
 msgstr "Fila nova"
 
-#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1654
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1612
 msgid "Whether the item should start a new row"
 msgstr "Si l'element ha de començar una fila nova"
 
-#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1661
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1619
 msgid "Position of the item within this group"
 msgstr "Posició de l'element dins d'aquest grup"
 
-#: ../gtk/gtktoolpalette.c:938
+#: gtk/gtktoolpalette.c:916
 msgid "Size of icons in this tool palette"
 msgstr "Mida de les icones d'aquesta paleta d'eines"
 
-#: ../gtk/gtktoolpalette.c:968
+#: gtk/gtktoolpalette.c:946
 msgid "Style of items in the tool palette"
 msgstr "Estil dels elements de la paleta d'eines"
 
-#: ../gtk/gtktoolpalette.c:984
+#: gtk/gtktoolpalette.c:962
 msgid "Exclusive"
 msgstr "Exclusiu"
 
-#: ../gtk/gtktoolpalette.c:985
+#: gtk/gtktoolpalette.c:963
 msgid "Whether the item group should be the only expanded at a given time"
 msgstr "Si el grup d'elements ha d'ésser l'únic que s'expandeixi a la vegada"
 
-#: ../gtk/gtktoolpalette.c:1000
+#: gtk/gtktoolpalette.c:978
 msgid ""
 "Whether the item group should receive extra space when the palette grows"
 msgstr ""
 "Si el grup d'elements ha de rebre espai addicional quan la paleta creixi"
 
-#: ../gtk/gtktreemenu.c:251
+#: gtk/gtktreemenu.c:251
 msgid "TreeMenu model"
 msgstr "Model del menú en arbre"
 
-#: ../gtk/gtktreemenu.c:252
+#: gtk/gtktreemenu.c:252
 msgid "The model for the tree menu"
 msgstr "El model pel menú en arbre"
 
-#: ../gtk/gtktreemenu.c:274
+#: gtk/gtktreemenu.c:274
 msgid "TreeMenu root row"
 msgstr "Fila arrel del menú en arbre"
 
-#: ../gtk/gtktreemenu.c:275
+#: gtk/gtktreemenu.c:275
 msgid "The TreeMenu will display children of the specified root"
 msgstr "El menú en arbre mostrarà els fills de l'arrel especificada"
 
-#: ../gtk/gtktreemenu.c:310
+#: gtk/gtktreemenu.c:310
 msgid "Wrap Width"
 msgstr "Ajusta l'amplada"
 
-#: ../gtk/gtktreemenu.c:311
+#: gtk/gtktreemenu.c:311
 msgid "Wrap width for laying out items in a grid"
 msgstr "Ajusta l'amplada per formatar els elements en una graella"
 
-#: ../gtk/gtktreemodelfilter.c:532
+#: gtk/gtktreemodelfilter.c:532
 msgid "The child model"
 msgstr "El model del fill"
 
-#: ../gtk/gtktreemodelfilter.c:533
+#: gtk/gtktreemodelfilter.c:533
 msgid "The model for the filtermodel to filter"
 msgstr "El model per al model de filtre que filtrar"
 
-#: ../gtk/gtktreemodelfilter.c:540
+#: gtk/gtktreemodelfilter.c:540
 msgid "The virtual root"
 msgstr "L'arrel virtual"
 
-#: ../gtk/gtktreemodelfilter.c:541
+#: gtk/gtktreemodelfilter.c:541
 msgid "The virtual root (relative to the child model) for this filtermodel"
 msgstr ""
 "L'arrel virtual (relativa al model del fill) per aquest model de filtre"
 
-#: ../gtk/gtktreemodelsort.c:484
+#: gtk/gtktreemodelsort.c:484
 msgid "TreeModelSort Model"
 msgstr "Model d'ordenació del model d'arbre"
 
-#: ../gtk/gtktreemodelsort.c:485
+#: gtk/gtktreemodelsort.c:485
 msgid "The model for the TreeModelSort to sort"
 msgstr "El model per a l'ordenació del model d'arbre a ordenar"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1024
+#: gtk/gtktreeview.c:1021
 msgid "TreeView Model"
 msgstr "Model de vista d'arbre"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1025
+#: gtk/gtktreeview.c:1022
 msgid "The model for the tree view"
 msgstr "El model per la vista d'arbre"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1031
+#: gtk/gtktreeview.c:1028
 msgid "Headers Visible"
 msgstr "Capçaleres visibles"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1032
+#: gtk/gtktreeview.c:1029
 msgid "Show the column header buttons"
 msgstr "Mostra els botons de la capçalera de columna"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1038
+#: gtk/gtktreeview.c:1035
 msgid "Headers Clickable"
 msgstr "Capçaleres clicables"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1039
+#: gtk/gtktreeview.c:1036
 msgid "Column headers respond to click events"
 msgstr "Les capçaleres de columna responen als clics"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1045
+#: gtk/gtktreeview.c:1042
 msgid "Expander Column"
 msgstr "Columna expansora"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1046
+#: gtk/gtktreeview.c:1043
 msgid "Set the column for the expander column"
 msgstr "Estableix la columna per a la columna expansora"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1059
+#: gtk/gtktreeview.c:1056
 msgid "Enable Search"
 msgstr "Habilita la cerca"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1060
+#: gtk/gtktreeview.c:1057
 msgid "View allows user to search through columns interactively"
 msgstr ""
 "La visualització permet a l'usuari cercar interactivament a través de "
 "columnes"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1066
+#: gtk/gtktreeview.c:1063
 msgid "Search Column"
 msgstr "Cerca columna"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1067
+#: gtk/gtktreeview.c:1064
 msgid "Model column to search through during interactive search"
 msgstr "Columna model a cercar durant la cerca interactiva"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1085
+#: gtk/gtktreeview.c:1082
 msgid "Fixed Height Mode"
 msgstr "Mode d'alçada fixa"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1086
+#: gtk/gtktreeview.c:1083
 msgid "Speeds up GtkTreeView by assuming that all rows have the same height"
 msgstr ""
 "Fa més ràpid el GtkTreeView en assumir que totes les files tenen la mateixa "
 "alçada"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1105
+#: gtk/gtktreeview.c:1102
 msgid "Hover Selection"
 msgstr "Segueix el punter"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1106
+#: gtk/gtktreeview.c:1103
 msgid "Whether the selection should follow the pointer"
 msgstr "Si la selecció ha de seguir el punter"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1124
+#: gtk/gtktreeview.c:1121
 msgid "Hover Expand"
 msgstr "Expandeix amb el punter"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1125
+#: gtk/gtktreeview.c:1122
 msgid ""
 "Whether rows should be expanded/collapsed when the pointer moves over them"
 msgstr ""
 "Si les files s'haurien d'expandir o reduir quan el punter s'hi mou per sobre"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1138
+#: gtk/gtktreeview.c:1135
 msgid "Show Expanders"
 msgstr "Mostra els expansors"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1139
+#: gtk/gtktreeview.c:1136
 msgid "View has expanders"
 msgstr "La visualització té expansors"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1152
+#: gtk/gtktreeview.c:1149
 msgid "Level Indentation"
 msgstr "Nivell del sagnat"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1153
+#: gtk/gtktreeview.c:1150
 msgid "Extra indentation for each level"
 msgstr "Sagnat addicional per a cada nivell"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1160
+#: gtk/gtktreeview.c:1157
 msgid "Rubber Banding"
 msgstr "Selecció per goma elàstica"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1161
+#: gtk/gtktreeview.c:1158
 msgid ""
 "Whether to enable selection of multiple items by dragging the mouse pointer"
 msgstr ""
 "Si es permet o no seleccionar diversos elements arrossegant el punter de "
 "ratolí"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1167
+#: gtk/gtktreeview.c:1164
 msgid "Enable Grid Lines"
 msgstr "Habilita les línies de graella"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1168
+#: gtk/gtktreeview.c:1165
 msgid "Whether grid lines should be drawn in the tree view"
 msgstr "Si s'han de mostrar les línies de graella en la visualització d'arbre"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1175
+#: gtk/gtktreeview.c:1172
 msgid "Enable Tree Lines"
 msgstr "Habilita les línies dels arbres"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1176
+#: gtk/gtktreeview.c:1173
 msgid "Whether tree lines should be drawn in the tree view"
 msgstr ""
 "Si s'han de dibuixar les línies dels arbres en la visualització d'arbre"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1183
+#: gtk/gtktreeview.c:1180
 msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the rows"
 msgstr ""
 "La columna del model que conté els texts dels indicadors de funció per a les "
 "files"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:246
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:246
 msgid "Whether to display the column"
 msgstr "Si es mostra la columna"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:252 ../gtk/gtkwindow.c:833
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:252 gtk/gtkwindow.c:882
 msgid "Resizable"
 msgstr "Redimensionable"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:253
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:253
 msgid "Column is user-resizable"
 msgstr "L'usuari pot redimensionar la columna"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:260
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:260
 msgid "Current X position of the column"
 msgstr "Posició X actual de la columna"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:268
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:268
 msgid "Current width of the column"
 msgstr "Amplada actual de la columna"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:283
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:283
 msgid "Sizing"
 msgstr "Dimensionament"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:284
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:284
 msgid "Resize mode of the column"
 msgstr "Mode de redimensionament de la columna"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:291
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:291
 msgid "Fixed Width"
 msgstr "Amplada fixa"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:292
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:292
 msgid "Current fixed width of the column"
 msgstr "Amplada fixa actual de la columna"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:300
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:300
 msgid "Minimum allowed width of the column"
 msgstr "Amplada mínima permesa de la columna"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:307
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:307
 msgid "Maximum Width"
 msgstr "Amplada màxima"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:308
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:308
 msgid "Maximum allowed width of the column"
 msgstr "Amplada màxima permesa de la columna"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:316
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:316
 msgid "Title to appear in column header"
 msgstr "Títol que apareix a la capçalera de la columna"
 
 # FIXME (josep)
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:323
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:323
 msgid "Column gets share of extra width allocated to the widget"
 msgstr "La columna obté una porció de l'amplada addicional assignada al giny"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:329
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:329
 msgid "Clickable"
 msgstr "Clicable"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:330
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:330
 msgid "Whether the header can be clicked"
 msgstr "Si es pot fer clic a la capçalera"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:337
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:337
 msgid "Widget to put in column header button instead of column title"
 msgstr ""
 "Giny per posar al botó de capçalera de columna en lloc del títol de columna"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:344
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:344
 msgid "X Alignment of the column header text or widget"
 msgstr "Alineació X del text de la capçalera de columna o giny"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:351
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:351
 msgid "Whether the column can be reordered around the headers"
 msgstr "Si la columna pot ser reordenada al voltant la capçalera"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:357
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:357
 msgid "Sort indicator"
 msgstr "Indicador d'ordenació"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:358
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:358
 msgid "Whether to show a sort indicator"
 msgstr "Si es mostrarà un indicador d'ordenació"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:364
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:364
 msgid "Sort order"
 msgstr "Ordre d'ordenació"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:365
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:365
 msgid "Sort direction the sort indicator should indicate"
 msgstr "Direcció d'ordre que l'indicador haurà d'indicar"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:380
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:380
 msgid "Sort column ID"
 msgstr "Id. de columna per a l'ordenació"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:381
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:381
 msgid "Logical sort column ID this column sorts on when selected for sorting"
 msgstr ""
 "Identificador de columna lògic que s'utilitzarà per a l'ordenació en "
 "seleccionar-lo"
 
-#: ../gtk/gtkviewport.c:357
+#: gtk/gtkviewport.c:251
 msgid "Shadow type"
 msgstr "Tipus d'ombra"
 
-#: ../gtk/gtkviewport.c:358
+#: gtk/gtkviewport.c:252
 msgid "Determines how the shadowed box around the viewport is drawn"
 msgstr "Determina com es dibuixa el quadre ombrejat al voltant de la subàrea"
 
-#: ../gtk/gtkvolumebutton.c:168
+#: gtk/gtkvolumebutton.c:168
 msgid "Use symbolic icons"
 msgstr "Utilitza icones simbòliques"
 
-#: ../gtk/gtkvolumebutton.c:169
+#: gtk/gtkvolumebutton.c:169
 msgid "Whether to use symbolic icons"
 msgstr "Si s'han d'utilitzar icones simbòliques"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1068
+#: gtk/gtkwidget.c:1081
 msgid "Widget name"
 msgstr "Nom del giny"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1069
+#: gtk/gtkwidget.c:1082
 msgid "The name of the widget"
 msgstr "El nom del giny"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1076
+#: gtk/gtkwidget.c:1089
 msgid "The parent widget of this widget."
 msgstr "El giny pare d'aquest giny."
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1082
+#: gtk/gtkwidget.c:1095
 msgid "Width request"
 msgstr "Sol·licitud d'amplada"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1083
+#: gtk/gtkwidget.c:1096
 msgid ""
 "Override for width request of the widget, or -1 if natural request should be "
 "used"
@@ -7032,11 +6883,11 @@ msgstr ""
 "Substitueix per sol·licitud d'amplada del giny, o -1 si la sol·licitud "
 "natural hagués de ser utilitzada"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1090
+#: gtk/gtkwidget.c:1103
 msgid "Height request"
 msgstr "Sol·licitud d'alçada"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1091
+#: gtk/gtkwidget.c:1104
 msgid ""
 "Override for height request of the widget, or -1 if natural request should "
 "be used"
@@ -7044,256 +6895,246 @@ msgstr ""
 "Substitueix per sol·licitud d'alçada del giny, o -1 si la sol·licitud "
 "natural hagués de ser utilitzada"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1099
+#: gtk/gtkwidget.c:1112
 msgid "Whether the widget is visible"
 msgstr "Si el giny és visible"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1106
+#: gtk/gtkwidget.c:1119
 msgid "Whether the widget responds to input"
 msgstr "Si el giny respon a l'entrada"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1112
+#: gtk/gtkwidget.c:1125
 msgid "Can focus"
 msgstr "Pot enfocar-se"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1113
+#: gtk/gtkwidget.c:1126
 msgid "Whether the widget can accept the input focus"
 msgstr "Si el giny pot acceptar l'entrada de focus"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1119
+#: gtk/gtkwidget.c:1132
 msgid "Has focus"
 msgstr "Té focus"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1120
+#: gtk/gtkwidget.c:1133
 msgid "Whether the widget has the input focus"
 msgstr "Si el giny té l'entrada de focus"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1126
+#: gtk/gtkwidget.c:1139
 msgid "Is focus"
 msgstr "És focus"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1127
+#: gtk/gtkwidget.c:1140
 msgid "Whether the widget is the focus widget within the toplevel"
 msgstr "Si el giny és el giny de focus dins del nivell superior"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1145
+#: gtk/gtkwidget.c:1158
 msgid "Focus on click"
 msgstr "Focus en fer clic"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1146
+#: gtk/gtkwidget.c:1159
 msgid "Whether the widget should grab focus when it is clicked with the mouse"
 msgstr "Si el giny ha de capturar el focus quan s'hi fa clic amb el ratolí"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1152
+#: gtk/gtkwidget.c:1165
 msgid "Can default"
 msgstr "Pot per defecte"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1153
+#: gtk/gtkwidget.c:1166
 msgid "Whether the widget can be the default widget"
 msgstr "Si el giny pot ser el giny per defecte"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1159
+#: gtk/gtkwidget.c:1172
 msgid "Has default"
 msgstr "Té per defecte"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1160
+#: gtk/gtkwidget.c:1173
 msgid "Whether the widget is the default widget"
 msgstr "Si el giny és el giny per defecte"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1166
+#: gtk/gtkwidget.c:1179
 msgid "Receives default"
 msgstr "Rep per defecte"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1167
+#: gtk/gtkwidget.c:1180
 msgid "If TRUE, the widget will receive the default action when it is focused"
 msgstr "Si és «TRUE» (cert), el giny rebrà l'acció per defecte quan s'enfoqui"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1173
-msgid "Events"
-msgstr "Esdeveniments"
-
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1174
-msgid "The event mask that decides what kind of GdkEvents this widget gets"
-msgstr ""
-"La màscara d'incidències que decideix quin tipus de GdkEvents obté aquest "
-"giny"
-
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1196
+#: gtk/gtkwidget.c:1201
 msgid "Has tooltip"
 msgstr "Té indicador de funció"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1197
+#: gtk/gtkwidget.c:1202
 msgid "Whether this widget has a tooltip"
 msgstr "Si aquest giny té un indicador de funció"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1220
+#: gtk/gtkwidget.c:1225
 msgid "Tooltip Text"
 msgstr "Text de l'indicador de funció"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1221 ../gtk/gtkwidget.c:1245
+#: gtk/gtkwidget.c:1226 gtk/gtkwidget.c:1250
 msgid "The contents of the tooltip for this widget"
 msgstr "Els continguts de l'indicador de funció d'aquest giny"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1244
+#: gtk/gtkwidget.c:1249
 msgid "Tooltip markup"
 msgstr "Etiquetatge de l'indicador de funció"
 
 # Es refereix a http://library.gnome.org/devel/gtk/unstable/GtkWidget.html#gtk-widget-realize (dpm)
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1259
+#: gtk/gtkwidget.c:1264
 msgid "The widget’s window if it is realized"
 msgstr "La finestra del giny, en cas que sigui realitzada"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1273
+#: gtk/gtkwidget.c:1278
 msgid "How to position in extra horizontal space"
 msgstr "Estratègia de posicionament quan hi hagi espai horitzontal addicional"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1288
+#: gtk/gtkwidget.c:1293
 msgid "How to position in extra vertical space"
 msgstr "Estratègia de posicionament quan hi hagi espai vertical addicional"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1307
+#: gtk/gtkwidget.c:1312
 msgid "Margin on Start"
 msgstr "Marge a l'inici"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1308
+#: gtk/gtkwidget.c:1313
 msgid "Pixels of extra space on the start"
 msgstr "Píxels d'espai addicional a l'inici"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1327
+#: gtk/gtkwidget.c:1332
 msgid "Margin on End"
 msgstr "Marge al final"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1328
+#: gtk/gtkwidget.c:1333
 msgid "Pixels of extra space on the end"
 msgstr "Píxels d'espai addicional al final"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1346
+#: gtk/gtkwidget.c:1351
 msgid "Margin on Top"
 msgstr "Marge a sobre"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1347
+#: gtk/gtkwidget.c:1352
 msgid "Pixels of extra space on the top side"
 msgstr "Píxels d'espai addicional a sobre"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1365
+#: gtk/gtkwidget.c:1370
 msgid "Margin on Bottom"
 msgstr "Marge a sota"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1366
+#: gtk/gtkwidget.c:1371
 msgid "Pixels of extra space on the bottom side"
 msgstr "Píxels d'espai addicional a sota"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1381
+#: gtk/gtkwidget.c:1386
 msgid "All Margins"
 msgstr "Tots els marges"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1382
+#: gtk/gtkwidget.c:1387
 msgid "Pixels of extra space on all four sides"
 msgstr "Píxels d'espai addicional als quatre costats"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1396
+#: gtk/gtkwidget.c:1401
 msgid "Horizontal Expand"
 msgstr "Expansió horitzontal"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1397
+#: gtk/gtkwidget.c:1402
 msgid "Whether widget wants more horizontal space"
 msgstr "Si el giny necessita més espai horitzontal"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1410
+#: gtk/gtkwidget.c:1415
 msgid "Horizontal Expand Set"
 msgstr "Conjunt d'expansió horitzontal"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1411
+#: gtk/gtkwidget.c:1416
 msgid "Whether to use the hexpand property"
 msgstr "Si s'ha d'utilitzar la propietat d'expansió horitzontal"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1424
+#: gtk/gtkwidget.c:1429
 msgid "Vertical Expand"
 msgstr "Expansió vertical"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1425
+#: gtk/gtkwidget.c:1430
 msgid "Whether widget wants more vertical space"
 msgstr "Si el giny necessita més espai vertical"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1438
+#: gtk/gtkwidget.c:1443
 msgid "Vertical Expand Set"
 msgstr "Conjunt d'expansió vertical"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1439
+#: gtk/gtkwidget.c:1444
 msgid "Whether to use the vexpand property"
 msgstr "Si s'ha d'utilitzar la propietat d'expansió vertical"
 
 # FIXME: això no hi ha qui ho entengui (dpm)
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1452
+#: gtk/gtkwidget.c:1457
 msgid "Expand Both"
 msgstr "Expandeix per ambdues dimensions"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1453
+#: gtk/gtkwidget.c:1458
 msgid "Whether widget wants to expand in both directions"
 msgstr "Si el giny vol expandir-se en ambdues dimensions"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1469
+#: gtk/gtkwidget.c:1474
 msgid "Opacity for Widget"
 msgstr "Opacitat del giny"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1470
+#: gtk/gtkwidget.c:1475
 msgid "The opacity of the widget, from 0 to 1"
 msgstr "L'opacitat del giny, de 0 a 1"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1485
+#: gtk/gtkwidget.c:1490
 msgid "Scale factor"
 msgstr "Factor d'escalat"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1486
+#: gtk/gtkwidget.c:1491
 msgid "The scaling factor of the window"
 msgstr "El factor d'escalat de la finestra"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1500
+#: gtk/gtkwidget.c:1505
 msgid "CSS Name"
 msgstr "Nom del CSS"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1501
+#: gtk/gtkwidget.c:1506
 msgid "The name of this widget in the CSS tree"
 msgstr "El nom d'aquest giny a l'arbre CSS"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:795
+#: gtk/gtkwindow.c:844
 msgid "Window Type"
 msgstr "Tipus de finestra"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:796
+#: gtk/gtkwindow.c:845
 msgid "The type of the window"
 msgstr "El tipus de finestra"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:803
+#: gtk/gtkwindow.c:852
 msgid "Window Title"
 msgstr "Títol de finestra"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:804
+#: gtk/gtkwindow.c:853
 msgid "The title of the window"
 msgstr "El títol de finestra"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:810
+#: gtk/gtkwindow.c:859
 msgid "Window Role"
 msgstr "Rol de la finestra"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:811
+#: gtk/gtkwindow.c:860
 msgid "Unique identifier for the window to be used when restoring a session"
 msgstr "Identificador únic de la finestra a utilitzar en restaurar una sessió"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:826
+#: gtk/gtkwindow.c:875
 msgid "Startup ID"
 msgstr "Id. d'inici"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:827
+#: gtk/gtkwindow.c:876
 msgid "Unique startup identifier for the window used by startup-notification"
 msgstr ""
 "Identificador únic de la finestra utilitzada per a la notificació de l'inici"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:834
+#: gtk/gtkwindow.c:883
 msgid "If TRUE, users can resize the window"
 msgstr "Si és «TRUE» (cert), els usuaris podran redimensionar la finestra"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:841
+#: gtk/gtkwindow.c:890
 msgid ""
 "If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one is "
 "up)"
@@ -7301,97 +7142,80 @@ msgstr ""
 "Si és «TRUE» (cert), la finestra serà modal (les altres finestres no es "
 "podran utilitzar mentre aquesta estigui oberta)"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:847
+#: gtk/gtkwindow.c:896
 msgid "Window Position"
 msgstr "Posició de la finestra"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:848
+#: gtk/gtkwindow.c:897
 msgid "The initial position of the window"
 msgstr "La posició inicial de la finestra"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:855
+#: gtk/gtkwindow.c:904
 msgid "Default Width"
 msgstr "Amplada per defecte"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:856
+#: gtk/gtkwindow.c:905
 msgid "The default width of the window, used when initially showing the window"
 msgstr ""
 "L'amplada per defecte de la finestra, utilitzada quan es mostra inicialment "
 "la finestra"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:863
+#: gtk/gtkwindow.c:912
 msgid "Default Height"
 msgstr "Alçària per defecte"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:864
+#: gtk/gtkwindow.c:913
 msgid ""
 "The default height of the window, used when initially showing the window"
 msgstr ""
 "L'alçada per defecte de la finestra, utilitzada quan es mostra inicialment "
 "la finestra"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:871
+#: gtk/gtkwindow.c:920
 msgid "Destroy with Parent"
 msgstr "Destrueix amb el pare"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:872
+#: gtk/gtkwindow.c:921
 msgid "If this window should be destroyed when the parent is destroyed"
 msgstr "Si s'hauria de destruir aquesta finestra quan es destrueixi el pare"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:885
-msgid "Hide the titlebar during maximization"
-msgstr "Oculta la barra de títol en maximitzar"
-
-#: ../gtk/gtkwindow.c:886
-msgid "If this window’s titlebar should be hidden when the window is maximized"
-msgstr ""
-"Si s'hauria d'ocultar la barra de títol quan la finestra està maximitzada"
-
-#: ../gtk/gtkwindow.c:893
+#: gtk/gtkwindow.c:928
 msgid "Icon for this window"
 msgstr "Icona per a aquesta finestra"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:909
+#: gtk/gtkwindow.c:944
 msgid "Mnemonics Visible"
 msgstr "Mnemònics visibles"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:910
+#: gtk/gtkwindow.c:945
 msgid "Whether mnemonics are currently visible in this window"
 msgstr "Si els mnemònics són actualment visibles en aquesta finestra"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:926
+#: gtk/gtkwindow.c:961
 msgid "Focus Visible"
 msgstr "Focus visible"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:927
+#: gtk/gtkwindow.c:962
 msgid "Whether focus rectangles are currently visible in this window"
 msgstr "Si els rectangles de focus són visibles en aquesta finestra"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:942
+#: gtk/gtkwindow.c:977
 msgid "Name of the themed icon for this window"
 msgstr "Nom de la icona del tema per a aquesta finestra"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:955
+#: gtk/gtkwindow.c:990
 msgid "Is Active"
 msgstr "Està activa"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:956
+#: gtk/gtkwindow.c:991
 msgid "Whether the toplevel is the current active window"
 msgstr "Si el giny de nivell superior és la finestra activa actualment"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:962
-msgid "Focus in Toplevel"
-msgstr "Focus al nivell superior"
-
-#: ../gtk/gtkwindow.c:963
-msgid "Whether the input focus is within this GtkWindow"
-msgstr "Si el focus d'entrada és en aquest GtkWindow"
-
-#: ../gtk/gtkwindow.c:969
+#: gtk/gtkwindow.c:997
 msgid "Type hint"
 msgstr "Indicació de tipus"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:970
+#: gtk/gtkwindow.c:998
 msgid ""
 "Hint to help the desktop environment understand what kind of window this is "
 "and how to treat it."
@@ -7399,120 +7223,265 @@ msgstr ""
 "Indicació per ajudar l'entorn d'escriptori a entendre quin tipus de finestra "
 "és i com tractar-la."
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:977
+#: gtk/gtkwindow.c:1005
 msgid "Skip taskbar"
 msgstr "Omet la barra de tasques"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:978
+#: gtk/gtkwindow.c:1006
 msgid "TRUE if the window should not be in the task bar."
 msgstr "«TRUE» (cert) si la finestra no ha de ser a la barra de tasques."
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:984
+#: gtk/gtkwindow.c:1012
 msgid "Skip pager"
 msgstr "Omet el paginador"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:985
+#: gtk/gtkwindow.c:1013
 msgid "TRUE if the window should not be in the pager."
 msgstr "«TRUE» (cert) si la finestra no ha de ser al paginador."
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:991
+#: gtk/gtkwindow.c:1019
 msgid "Urgent"
 msgstr "Urgent"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:992
+#: gtk/gtkwindow.c:1020
 msgid "TRUE if the window should be brought to the user’s attention."
 msgstr "«TRUE» (cert) si la finestra no ha de captar l'atenció de l'usuari."
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1005
+#: gtk/gtkwindow.c:1033
 msgid "Accept focus"
 msgstr "Accepta el focus"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1006
+#: gtk/gtkwindow.c:1034
 msgid "TRUE if the window should receive the input focus."
 msgstr "«TRUE» (cert) si la finestra ha de rebre el focus d'entrada."
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1019
+#: gtk/gtkwindow.c:1047
 msgid "Focus on map"
 msgstr "Focus en mapar"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1020
+#: gtk/gtkwindow.c:1048
 msgid "TRUE if the window should receive the input focus when mapped."
 msgstr ""
 "«TRUE» (cert) si la finestra ha de rebre el focus d'entrada quan es mapi."
 
 # NOTE: the window (josep)
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1033
+#: gtk/gtkwindow.c:1061
 msgid "Decorated"
 msgstr "Decorada"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1034
+#: gtk/gtkwindow.c:1062
 msgid "Whether the window should be decorated by the window manager"
 msgstr "Si el gestor de finestres ha de decorar la finestra"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1047
+#: gtk/gtkwindow.c:1075
 msgid "Deletable"
 msgstr "Suprimible"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1048
+#: gtk/gtkwindow.c:1076
 msgid "Whether the window frame should have a close button"
 msgstr "Si el marc de la finestra ha de tenir un botó de tancar"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1062
+#: gtk/gtkwindow.c:1090
 msgid "Gravity"
 msgstr "Gravetat"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1063
+#: gtk/gtkwindow.c:1091
 msgid "The window gravity of the window"
 msgstr "La gravetat de finestra de la finestra"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1098
+#: gtk/gtkwindow.c:1126
 msgid "Attached to Widget"
 msgstr "Acoblat a un giny"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1099
+#: gtk/gtkwindow.c:1127
 msgid "The widget where the window is attached"
 msgstr "El giny al qual la finestra està acoblada"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1105
+#: gtk/gtkwindow.c:1133
 msgid "Is maximized"
 msgstr "Està maximitzada"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1106
+#: gtk/gtkwindow.c:1134
 msgid "Whether the window is maximized"
 msgstr "Si la finestra està maximitzada"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1127
+#: gtk/gtkwindow.c:1155
 msgid "GtkApplication"
 msgstr "GtkApplication"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1128
+#: gtk/gtkwindow.c:1156
 msgid "The GtkApplication for the window"
 msgstr "La GtkApplication per la finestra"
 
-#: ../modules/printbackends/cloudprint/gtkprintercloudprint.c:137
+#: modules/printbackends/cloudprint/gtkprintercloudprint.c:137
 msgid "Cloud Print account"
 msgstr "Compte d'impressió al núvol"
 
-#: ../modules/printbackends/cloudprint/gtkprintercloudprint.c:138
+#: modules/printbackends/cloudprint/gtkprintercloudprint.c:138
 msgid "GtkCloudprintAccount instance"
 msgstr "Instància GtkCloudprintAccount"
 
-#: ../modules/printbackends/cloudprint/gtkprintercloudprint.c:147
+#: modules/printbackends/cloudprint/gtkprintercloudprint.c:147
 msgid "Printer ID"
 msgstr "Identificador d'impressora"
 
-#: ../modules/printbackends/cloudprint/gtkprintercloudprint.c:148
+#: modules/printbackends/cloudprint/gtkprintercloudprint.c:148
 msgid "Cloud Print printer ID"
 msgstr "Identificador d'impressora Cloud Print"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintercups.c:93
+#: modules/printbackends/cups/gtkprintercups.c:93
 msgid "Color Profile Title"
 msgstr "Títol del perfil de color"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintercups.c:94
+#: modules/printbackends/cups/gtkprintercups.c:94
 msgid "The title of the color profile to use"
 msgstr "El títol del perfil de color a utilitzar"
 
+#~ msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
+#~ msgstr "Si el fill ha de rebre espai addicional quan el pare creixi"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether extra space given to the child should be allocated to the child "
+#~ "or used as padding"
+#~ msgstr ""
+#~ "Si l'espai addicional del fill s'ha d'assignar al fill o s'ha d'utilitzar "
+#~ "com a separació"
+
+#~ msgid "Inner border"
+#~ msgstr "Vora interior"
+
+#~ msgid "Inner border space"
+#~ msgstr "Espai de la vora interior"
+
+#~ msgid "Vertical separation"
+#~ msgstr "Separació vertical"
+
+#~ msgid "Space between day headers and main area"
+#~ msgstr "Espaiat entre la capçalera dels dies i l'àrea principal"
+
+#~ msgid "Horizontal separation"
+#~ msgstr "Separació horitzontal"
+
+#~ msgid "Space between week headers and main area"
+#~ msgstr "Espai entre les capçaleres de la setmana i l'àrea principal"
+
+#~ msgid "Visible Window"
+#~ msgstr "Finestra visible"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used "
+#~ "to trap events."
+#~ msgstr ""
+#~ "Si la caixa d'esdeveniments és visible, contràriament a invisible i només "
+#~ "per atrapar esdeveniments."
+
+#~ msgid "Above child"
+#~ msgstr "Per sobre del fill"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether the event-trapping window of the eventbox is above the window of "
+#~ "the child widget as opposed to below it."
+#~ msgstr ""
+#~ "Si la finestra per atrapar incidències de la caixa d'incidències és per "
+#~ "sobre de la finestra del giny fill, contràriament a per sota seu."
+
+#~ msgid "GdkWindow to receive events about"
+#~ msgstr "La GdkWindow de la qual rebre'n els esdeveniments"
+
+#~ msgid "Angle"
+#~ msgstr "Angle"
+
+#~ msgid "Angle at which the label is rotated"
+#~ msgstr "L'angle que es gira l'etiqueta"
+
+#~ msgid "Secondary backward stepper"
+#~ msgstr "Caminador posterior secundari"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area"
+#~ msgstr ""
+#~ "Mostra un altre botó amb fletxa cap endarrere a l'altre extrem de l'àrea "
+#~ "de pestanyes"
+
+#~ msgid "Secondary forward stepper"
+#~ msgstr "Caminador davanter secundari"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area"
+#~ msgstr ""
+#~ "Mostra un altre botó amb fletxa cap endavant a l'altre extrem de l'àrea "
+#~ "de pestanyes"
+
+#~ msgid "Backward stepper"
+#~ msgstr "Caminador posterior"
+
+#~ msgid "Display the standard backward arrow button"
+#~ msgstr "Visualitza el botó de retrocés estàndard"
+
+#~ msgid "Forward stepper"
+#~ msgstr "Caminador anterior"
+
+#~ msgid "Display the standard forward arrow button"
+#~ msgstr "Visualitza el botó d'avanç estàndard"
+
+#~ msgid "Lower stepper sensitivity"
+#~ msgstr "Sensibilitat del desplaçador inferior"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment’s "
+#~ "lower side"
+#~ msgstr ""
+#~ "La directiva de sensibilitat del desplaçador que apunta a la part de baix "
+#~ "de l'ajustament"
+
+#~ msgid "Upper stepper sensitivity"
+#~ msgstr "Sensibilitat del desplaçador superior"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment’s "
+#~ "upper side"
+#~ msgstr ""
+#~ "La directiva de sensibilitat del desplaçador que apunta a la part de dalt "
+#~ "de l'ajustament"
+
+#~ msgid "The number of decimal places to which the value is rounded"
+#~ msgstr "El nombre de decimals al qual s'arrodoneix el valor"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Display a second backward arrow button on the opposite end of the "
+#~ "scrollbar"
+#~ msgstr ""
+#~ "Mostra un segon botó de desplaçament enrere a l'altra banda de la barra "
+#~ "de desplaçament"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Display a second forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
+#~ msgstr ""
+#~ "Mostra un segon botó de desplaçament cap endavant a l'altra banda de la "
+#~ "barra de desplaçament"
+
+#~ msgid "Events"
+#~ msgstr "Esdeveniments"
+
+#~ msgid "The event mask that decides what kind of GdkEvents this widget gets"
+#~ msgstr ""
+#~ "La màscara d'incidències que decideix quin tipus de GdkEvents obté aquest "
+#~ "giny"
+
+#~ msgid "Hide the titlebar during maximization"
+#~ msgstr "Oculta la barra de títol en maximitzar"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If this window’s titlebar should be hidden when the window is maximized"
+#~ msgstr ""
+#~ "Si s'hauria d'ocultar la barra de títol quan la finestra està maximitzada"
+
+#~ msgid "Focus in Toplevel"
+#~ msgstr "Focus al nivell superior"
+
+#~ msgid "Whether the input focus is within this GtkWindow"
+#~ msgstr "Si el focus d'entrada és en aquest GtkWindow"
+
 # NOTA: segons la següent cadena, indica si la funció show_all afecta aquest
 #  giny o no, per tant he deixat el nom del mètode en anglès.
 #~ msgid "No show all"
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 243e0e2..474726a 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -34,7 +34,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk+ 2.8.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-03-03 15:40+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-13 16:42+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2016-09-12 21:08+0200\n"
 "Last-Translator: David Medina <opensusecatala gmail com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
@@ -50,15 +50,15 @@ msgstr ""
 msgid "Broadway display type not supported: %s"
 msgstr "El tipus de pantalla broadway no està implementat: «%s»"
 
-#: gdk/gdkwindow.c:2086
+#: gdk/gdkwindow.c:2057
 msgid "GL support disabled via GDK_DEBUG"
 msgstr "S'ha desactivat el suport GL mitjançant GDK_DEBUG"
 
-#: gdk/gdkwindow.c:2097
+#: gdk/gdkwindow.c:2068
 msgid "The current backend does not support OpenGL"
 msgstr "El rerefons no és compatible OpenGL"
 
-#: gdk/gdkwindow.c:2190
+#: gdk/gdkwindow.c:2161
 msgid "Vulkan support disabled via GDK_DEBUG"
 msgstr "S'ha desactivat el suport Vulkan mitjançant GDK_DEBUG"
 
@@ -408,7 +408,7 @@ msgctxt "keyboard label"
 msgid "Suspend"
 msgstr "Atura temporalment"
 
-#: gdk/mir/gdkmirglcontext.c:48 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:2036
+#: gdk/mir/gdkmirglcontext.c:48 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:2109
 #: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:433 gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:754
 #: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:1213
 msgid "No GL implementation is available"
@@ -420,7 +420,7 @@ msgstr "No hi ha cap implementació GL disponible"
 msgid "Unable to create a GL context"
 msgstr "No s'ha pogut crear el context GL"
 
-#: gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:1998 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:2008
+#: gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:2071 gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:2081
 #: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:394
 #: gdk/wayland/gdkglcontext-wayland.c:404 gdk/win32/gdkglcontext-win32.c:643
 #: gdk/x11/gdkglcontext-x11.c:908
@@ -428,7 +428,7 @@ msgid "No available configurations for the given pixel format"
 msgstr ""
 "No hi ha cap configuració disponible pel tipus de format de píxel donat"
 
-#: gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:2044
+#: gdk/mir/gdkmirwindowimpl.c:2117
 msgid "3.2 core GL profile is not available on EGL implementation"
 msgstr ""
 "El perfil del nucli GL 3.2 no es troba disponible en la implementació EGL"
@@ -621,15 +621,15 @@ msgctxt "Stock label"
 msgid "_Close"
 msgstr "_Tanca"
 
-#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:59 gtk/gtkheaderbar.c:398 gtk/gtkwindow.c:8411
+#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:59 gtk/gtkheaderbar.c:404 gtk/gtkwindow.c:8055
 msgid "Minimize"
 msgstr "Minimitza"
 
-#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:60 gtk/gtkheaderbar.c:420 gtk/gtkwindow.c:8420
+#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:60 gtk/gtkheaderbar.c:427 gtk/gtkwindow.c:8064
 msgid "Maximize"
 msgstr "Maximitza"
 
-#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:61 gtk/gtkheaderbar.c:420 gtk/gtkwindow.c:8377
+#: gtk/a11y/gtkimageaccessible.c:61 gtk/gtkheaderbar.c:427 gtk/gtkwindow.c:8021
 msgid "Restore"
 msgstr "Restaura"
 
@@ -968,7 +968,7 @@ msgctxt "Stock label"
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "_Redueix"
 
-#: gtk/a11y/gtkmenubuttonaccessible.c:102 gtk/inspector/window.ui:395
+#: gtk/a11y/gtkmenubuttonaccessible.c:102 gtk/inspector/window.ui:402
 msgid "Menu"
 msgstr "Menú"
 
@@ -1037,7 +1037,7 @@ msgstr "No s'ha pogut desar el fitxer %s: %s\n"
 msgid "Can’t close stream"
 msgstr "No es pot tancar el flux"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:113 gtk/ui/gtkaboutdialog.ui:206
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:113 gtk/ui/gtkaboutdialog.ui:181
 msgid "License"
 msgstr "Llicència"
 
@@ -1102,7 +1102,7 @@ msgid "_License"
 msgstr "_Llicència"
 
 #: gtk/gtkaboutdialog.c:767 gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:329
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:848 gtk/ui/gtkassistant.ui:143
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:848 gtk/ui/gtkassistant.ui:134
 msgid "_Close"
 msgstr "_Tanca"
 
@@ -1153,7 +1153,7 @@ msgstr ""
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:182 gtk/gtkshortcutlabel.c:102
+#: gtk/gtkaccellabel.c:199 gtk/gtkshortcutlabel.c:102
 #: gtk/gtkshortcutlabel.c:138
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Shift"
@@ -1164,7 +1164,7 @@ msgstr "Maj"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:188 gtk/gtkshortcutlabel.c:105
+#: gtk/gtkaccellabel.c:205 gtk/gtkshortcutlabel.c:105
 #: gtk/gtkshortcutlabel.c:140
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Ctrl"
@@ -1175,7 +1175,7 @@ msgstr "Ctrl"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:194 gtk/gtkshortcutlabel.c:108
+#: gtk/gtkaccellabel.c:211 gtk/gtkshortcutlabel.c:108
 #: gtk/gtkshortcutlabel.c:142
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Alt"
@@ -1186,7 +1186,7 @@ msgstr "Alt"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:843 gtk/gtkshortcutlabel.c:114
+#: gtk/gtkaccellabel.c:795 gtk/gtkshortcutlabel.c:114
 #: gtk/gtkshortcutlabel.c:152
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Super"
@@ -1197,7 +1197,7 @@ msgstr "Súper"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:856 gtk/gtkshortcutlabel.c:117
+#: gtk/gtkaccellabel.c:808 gtk/gtkshortcutlabel.c:117
 #: gtk/gtkshortcutlabel.c:154
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Hyper"
@@ -1208,18 +1208,18 @@ msgstr "Híper"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: gtk/gtkaccellabel.c:870 gtk/gtkshortcutlabel.c:111
+#: gtk/gtkaccellabel.c:822 gtk/gtkshortcutlabel.c:111
 #: gtk/gtkshortcutlabel.c:156
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Meta"
 msgstr "Meta"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:887
+#: gtk/gtkaccellabel.c:839
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Space"
 msgstr "Espai"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:890 gtk/gtkshortcutlabel.c:181
+#: gtk/gtkaccellabel.c:842 gtk/gtkshortcutlabel.c:181
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Backslash"
 msgstr "Barra inversa"
@@ -1259,33 +1259,33 @@ msgstr "No hi ha cap aplicació disponible per fitxers «%s»."
 msgid "Forget association"
 msgstr "Oblida l'associació"
 
-#: gtk/gtkappchooserdialog.c:453
+#: gtk/gtkappchooserdialog.c:454
 msgid "Failed to start GNOME Software"
 msgstr "No s'ha pogut iniciar el GNOME Software"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:625
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:627
 msgid "Default Application"
 msgstr "Aplicació per defecte"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:675
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:677
 #, c-format
 msgid "No applications found for “%s”."
 msgstr "No hi ha cap aplicació disponible per «%s»."
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:758
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:760
 msgid "Recommended Applications"
 msgstr "Aplicacions recomanades"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:773
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:775
 msgid "Related Applications"
 msgstr "Aplicacions relacionades"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:787
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:789
 msgid "Other Applications"
 msgstr "Altres aplicacions"
 
-#: gtk/gtkapplicationwindow.c:344 gtk/gtkprintoperation-unix.c:484
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1466 gtk/inspector/prop-editor.c:1623
+#: gtk/gtkapplicationwindow.c:340 gtk/gtkprintoperation-unix.c:484
+#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1465 gtk/inspector/prop-editor.c:1623
 msgid "Application"
 msgstr "Aplicació"
 
@@ -1385,7 +1385,7 @@ msgstr ""
 #. * text direction of RTL and specify "calendar:YM", then the year
 #. * will appear to the right of the month.
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:802
+#: gtk/gtkcalendar.c:753
 msgid "calendar:MY"
 msgstr "calendar:MY"
 
@@ -1393,7 +1393,7 @@ msgstr "calendar:MY"
 #. * first day of the week to calendar:week_start:1 if you want Monday
 #. * to be the first day of the week, and so on.
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:840
+#: gtk/gtkcalendar.c:791
 msgid "calendar:week_start:0"
 msgstr "calendar:week_start:1"
 
@@ -1402,7 +1402,7 @@ msgstr "calendar:week_start:1"
 #. *
 #. * If you don't understand this, leave it as "2000"
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:1845
+#: gtk/gtkcalendar.c:1617
 msgctxt "year measurement template"
 msgid "2000"
 msgstr "2000"
@@ -1417,7 +1417,7 @@ msgstr "2000"
 #. * digits. That needs support from your system and locale definition
 #. * too.
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:1876 gtk/gtkcalendar.c:2564
+#: gtk/gtkcalendar.c:1648 gtk/gtkcalendar.c:2273
 #, c-format
 msgctxt "calendar:day:digits"
 msgid "%d"
@@ -1433,7 +1433,7 @@ msgstr "%d"
 #. * digits. That needs support from your system and locale definition
 #. * too.
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:1908 gtk/gtkcalendar.c:2431
+#: gtk/gtkcalendar.c:1680 gtk/gtkcalendar.c:2165
 #, c-format
 msgctxt "calendar:week:digits"
 msgid "%d"
@@ -1449,7 +1449,7 @@ msgstr "%d"
 #. *
 #. * "%Y" is appropriate for most locales.
 #.
-#: gtk/gtkcalendar.c:2200
+#: gtk/gtkcalendar.c:1934
 msgctxt "calendar year format"
 msgid "%Y"
 msgstr "%Y"
@@ -1457,7 +1457,7 @@ msgstr "%Y"
 #. This label is displayed in a treeview cell displaying
 #. * a disabled accelerator key combination.
 #.
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:273
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:272
 msgctxt "Accelerator"
 msgid "Disabled"
 msgstr "Inhabilitat"
@@ -1466,7 +1466,7 @@ msgstr "Inhabilitat"
 #. * an accelerator key combination that is not valid according
 #. * to gtk_accelerator_valid().
 #.
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:283
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:282
 msgctxt "Accelerator"
 msgid "Invalid"
 msgstr "No vàlid"
@@ -1474,7 +1474,7 @@ msgstr "No vàlid"
 #. This label is displayed in a treeview cell displaying an accelerator
 #. * when the cell is clicked to change the acelerator.
 #.
-#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:414 gtk/gtkcellrendereraccel.c:488
+#: gtk/gtkcellrendereraccel.c:413 gtk/gtkcellrendereraccel.c:487
 msgid "New accelerator…"
 msgstr "Accelerador nou…"
 
@@ -1484,7 +1484,7 @@ msgctxt "progress bar label"
 msgid "%d %%"
 msgstr "%d %%"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:226 gtk/gtkcolorbutton.c:408
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:228 gtk/gtkcolorbutton.c:410
 msgid "Pick a Color"
 msgstr "Trieu un color"
 
@@ -1701,21 +1701,21 @@ msgstr "Crea un color personalitzat"
 msgid "Custom color %d: %s"
 msgstr "Color personalitzat %d: %s"
 
-#: gtk/gtkcolorplane.c:478
+#: gtk/gtkcolorplane.c:424
 msgid "Color Plane"
 msgstr "Pla del color"
 
-#: gtk/gtkcolorscale.c:210
+#: gtk/gtkcolorscale.c:208
 msgctxt "Color channel"
 msgid "Hue"
 msgstr "Matís"
 
-#: gtk/gtkcolorscale.c:212
+#: gtk/gtkcolorscale.c:210
 msgctxt "Color channel"
 msgid "Alpha"
 msgstr "Alfa"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:374
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:315
 msgid "C_ustomize"
 msgstr "_Personalitza"
 
@@ -1732,7 +1732,7 @@ msgid "default:mm"
 msgstr "default:mm"
 
 #. And show the custom paper dialog
-#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:405 gtk/gtkprintunixdialog.c:3319
+#: gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:405 gtk/gtkprintunixdialog.c:3339
 msgid "Manage Custom Sizes"
 msgstr "Gestioneu mides personalitzades"
 
@@ -1785,44 +1785,48 @@ msgstr "_Dret:"
 msgid "Paper Margins"
 msgstr "Marges del paper"
 
-#: gtk/gtkentry.c:8928 gtk/gtklabel.c:6544 gtk/gtktextview.c:9312
+#: gtk/gtkentry.c:8466 gtk/gtklabel.c:6108 gtk/gtktextview.c:9281
 msgid "Cu_t"
 msgstr "Re_talla"
 
-#: gtk/gtkentry.c:8932 gtk/gtklabel.c:6545 gtk/gtktextview.c:9316
+#: gtk/gtkentry.c:8470 gtk/gtklabel.c:6109 gtk/gtktextview.c:9285
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Copia"
 
-#: gtk/gtkentry.c:8936 gtk/gtklabel.c:6546 gtk/gtktextview.c:9318
+#: gtk/gtkentry.c:8474 gtk/gtklabel.c:6110 gtk/gtktextview.c:9287
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Enganxa"
 
-#: gtk/gtkentry.c:8939 gtk/gtkfilechooserwidget.c:1479
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2273 gtk/gtklabel.c:6548 gtk/gtktextview.c:9321
+#: gtk/gtkentry.c:8477 gtk/gtkfilechooserwidget.c:1467
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2261 gtk/gtklabel.c:6112 gtk/gtktextview.c:9290
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Suprimeix"
 
-#: gtk/gtkentry.c:8950 gtk/gtklabel.c:6557 gtk/gtktextview.c:9335
+#: gtk/gtkentry.c:8488 gtk/gtklabel.c:6121 gtk/gtktextview.c:9304
 msgid "Select _All"
 msgstr "Seleccion_a-ho tot"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9126 gtk/gtktextview.c:9560
+#: gtk/gtkentry.c:8495
+msgid "Insert _Emoji"
+msgstr "Inserta _emoji"
+
+#: gtk/gtkentry.c:8668 gtk/gtktextview.c:9529
 msgid "Select all"
 msgstr "Selecciona-ho tot"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9129 gtk/gtktextview.c:9563
+#: gtk/gtkentry.c:8671 gtk/gtktextview.c:9532
 msgid "Cut"
 msgstr "Retalla"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9132 gtk/gtktextview.c:9566
+#: gtk/gtkentry.c:8674 gtk/gtktextview.c:9535
 msgid "Copy"
 msgstr "Copia"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9135 gtk/gtktextview.c:9569
+#: gtk/gtkentry.c:8677 gtk/gtktextview.c:9538
 msgid "Paste"
 msgstr "Enganxa"
 
-#: gtk/gtkentry.c:10202
+#: gtk/gtkentry.c:9624
 msgid "Caps Lock is on"
 msgstr "La fixació de majúscules està activada"
 
@@ -1830,7 +1834,7 @@ msgstr "La fixació de majúscules està activada"
 msgid "Select a File"
 msgstr "Seleccioneu un fitxer"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:107 gtk/gtkplacessidebar.c:955
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:107 gtk/gtkplacessidebar.c:953
 msgid "Desktop"
 msgstr "Escriptori"
 
@@ -1838,38 +1842,98 @@ msgstr "Escriptori"
 msgid "(None)"
 msgstr "(Cap)"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:2203
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:2198
 msgid "Other…"
 msgstr "Altre…"
 
-#: gtk/gtkfilechooserdialog.c:537
+#: gtk/gtkfilechooserdialog.c:539
 msgid "_Name"
 msgstr "_Nom:"
 
-#: gtk/gtkfilechoosernative.c:514 gtk/gtkfilechoosernative.c:599
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1478 gtk/gtkfilechooserwidget.c:6352
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:45
+msgid "A folder cannot be called “.”"
+msgstr "Una carpeta no es pot anomenar «.»"
+
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:49
+msgid "A file cannot be called “.”"
+msgstr "Un fitxer no es pot anomenar «.»"
+
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:53
+msgid "A folder cannot be called “..”"
+msgstr "Una carpeta no es pot anomenar «..»"
+
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:57
+msgid "A file cannot be called “..”"
+msgstr "Un fitxer no es pot anomenar «..»"
+
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:61
+msgid "Folder names cannot contain “/”"
+msgstr "Els noms de les carpetes no poden contenir «/»"
+
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:65
+msgid "File names cannot contain “/”"
+msgstr "Els noms de fitxer no poden contenir «/»"
+
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:69
+msgid "Folder names should not begin with a space"
+msgstr "Els noms de les carpetes no poden començar amb un espai"
+
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:73
+msgid "File names should not begin with a space"
+msgstr "Els noms de fitxer no poden començar amb un espai"
+
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:77
+msgid "Folder names should not end with a space"
+msgstr "Els noms de les carpetes no poden acabar amb un espai"
+
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:81
+msgid "File names should not end with a space"
+msgstr "Els noms de fitxer no poden acabar amb un espai"
+
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:85
+msgid "Folder names starting with a “.” are hidden"
+msgstr "Els noms de les carpetes que comencen amb «.» són ocults"
+
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:89
+msgid "File names starting with a “.” are hidden"
+msgstr "Els noms de fitxers que comencen amb «.» són ocults"
+
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:93
+msgid "A folder with that name already exists"
+msgstr "Ja existeix una carpeta amb aquest nom"
+
+#: gtk/gtkfilechoosererrorstack.c:97
+msgid "A file with that name already exists"
+msgstr "Ja existeix un fitxer amb aquest nom"
+
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:540 gtk/gtkfilechoosernative.c:625
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1466 gtk/gtkfilechooserwidget.c:6340
 #: gtk/gtkmessagedialog.c:852 gtk/gtkmessagedialog.c:861
 #: gtk/gtkmountoperation.c:542 gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:196
 #: gtk/gtkprintbackend.c:763 gtk/gtkprinteroptionwidget.c:545
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:675 gtk/gtkprintunixdialog.c:742
-#: gtk/gtkwindow.c:11356 gtk/inspector/css-editor.c:208
-#: gtk/inspector/recorder.c:301 gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:61
-#: gtk/ui/gtkassistant.ui:124 gtk/ui/gtkcolorchooserdialog.ui:34
-#: gtk/ui/gtkfontchooserdialog.ui:31
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:674 gtk/gtkprintunixdialog.c:741
+#: gtk/gtkwindow.c:10835 gtk/inspector/css-editor.c:201
+#: gtk/inspector/recorder.c:301 gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:58
+#: gtk/ui/gtkassistant.ui:116 gtk/ui/gtkcolorchooserdialog.ui:34
+#: gtk/ui/gtkfontchooserdialog.ui:28
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Cancel·la"
 
 #. Open item is always present
-#: gtk/gtkfilechoosernative.c:515 gtk/gtkfilechoosernative.c:593
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3380 gtk/gtkplacesview.c:1637
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:541 gtk/gtkfilechoosernative.c:619
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3378 gtk/gtkplacesview.c:1627
 msgid "_Open"
 msgstr "_Obre"
 
-#: gtk/gtkfilechoosernative.c:593 gtk/inspector/css-editor.c:209
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:619 gtk/inspector/css-editor.c:202
 #: gtk/inspector/recorder.c:302
 msgid "_Save"
 msgstr "_Desa"
 
+#: gtk/gtkfilechoosernativequartz.c:326 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:350
+msgid "Select which types of files are shown"
+msgstr "Seleccioneu quins tipus de fitxers es mostren"
+
 #. Translators: the first string is a path and the second string
 #. * is a hostname. Nautilus and the panel contain the same string
 #. * to translate.
@@ -1879,15 +1943,15 @@ msgstr "_Desa"
 msgid "%1$s on %2$s"
 msgstr "%1$s a %2$s"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:373
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:376
 msgid "Type name of new folder"
 msgstr "Escriviu el nom de la carpeta nova"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:791
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:794
 msgid "The folder could not be created"
 msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:804
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:807
 msgid ""
 "The folder could not be created, as a file with the same name already "
 "exists. Try using a different name for the folder, or rename the file first."
@@ -1896,248 +1960,192 @@ msgstr ""
 "nom. Proveu d'utilitzar un nom diferent per a la carpeta, o bé canvieu el "
 "nom del fitxer abans de crear-la."
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:819
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:822
 msgid "You need to choose a valid filename."
 msgstr "Cal que trieu un nom de fitxer vàlid."
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:822
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:825
 #, c-format
 msgid "Cannot create a file under %s as it is not a folder"
 msgstr "No es pot crear un fitxer a %s, atès que no és una carpeta"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:832
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:835
 msgid "Cannot create file as the filename is too long"
 msgstr "No es pot crear el fitxer perquè el nom de fitxer és massa llarg"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:833
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:836
 msgid "Try using a shorter name."
 msgstr "Escriviu un nom més curt."
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:843
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:846
 msgid "You may only select folders"
 msgstr "Només podeu seleccionar carpetes"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:844
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:847
 msgid "The item that you selected is not a folder try using a different item."
 msgstr ""
 "L'element que heu seleccionat no és una carpeta. Utilitzeu un element "
 "diferent."
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:852
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:855
 msgid "Invalid file name"
 msgstr "El nom del fitxer no és vàlid"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:861
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:864
 msgid "The folder contents could not be displayed"
 msgstr "No s'ha pogut mostrar el contingut de la carpeta"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:869
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:872
 msgid "The file could not be deleted"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir el fitxer"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:877
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:880
 msgid "The file could not be moved to the Trash"
 msgstr "No s'ha pogut moure el fitxer a la paperera"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1022
-msgid "A folder with that name already exists"
-msgstr "Ja existeix una carpeta amb aquest nom"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1024
-msgid "A file with that name already exists"
-msgstr "Ja existeix un fitxer amb aquest nom"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1059
-msgid "A folder cannot be called “.”"
-msgstr "Una carpeta no es pot anomenar «.»"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1060
-msgid "A file cannot be called “.”"
-msgstr "Un fitxer no es pot anomenar «.»"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1063
-msgid "A folder cannot be called “..”"
-msgstr "Una carpeta no es pot anomenar «..»"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1064
-msgid "A file cannot be called “..”"
-msgstr "Un fitxer no es pot anomenar «..»"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1067
-msgid "Folder names cannot contain “/”"
-msgstr "Els noms de les carpetes no poden contenir «/»"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1068
-msgid "File names cannot contain “/”"
-msgstr "Els noms de fitxer no poden contenir «/»"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1094
-msgid "Folder names should not begin with a space"
-msgstr "Els noms de les carpetes no poden començar amb un espai"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1095
-msgid "File names should not begin with a space"
-msgstr "Els noms de fitxer no poden començar amb un espai"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1099
-msgid "Folder names should not end with a space"
-msgstr "Els noms de les carpetes no poden acabar amb un espai"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1100
-msgid "File names should not end with a space"
-msgstr "Els noms de fitxer no poden acabar amb un espai"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1103
-msgid "Folder names starting with a “.” are hidden"
-msgstr "Els noms de les carpetes que comencen amb «.» són ocults"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1104
-msgid "File names starting with a “.” are hidden"
-msgstr "Els noms de fitxers que comencen amb «.» són ocults"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1474
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1462
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete “%s”?"
 msgstr "Esteu segur que voleu suprimir permanentment «%s»?"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1477
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1465
 #, c-format
 msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
 msgstr "Si suprimiu un element, es perdrà definitivament."
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1605
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1593
 msgid "The file could not be renamed"
 msgstr "No s'ha pogut canviar el nom del fitxer"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1919
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:1907
 msgid "Could not select file"
 msgstr "No s'ha pogut seleccionar el fitxer"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2268
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2256
 msgid "_Visit File"
 msgstr "_Visita aquest fitxer"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2269
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2257
 msgid "_Open With File Manager"
 msgstr "_Obre amb el gestor de fitxers"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2270
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2258
 msgid "_Copy Location"
 msgstr "_Copia la ubicació"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2271
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2259
 msgid "_Add to Bookmarks"
 msgstr "_Afegeix a les adreces d'interès"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2272 gtk/gtkplacessidebar.c:2498
-#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:486
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2260 gtk/gtkplacessidebar.c:2496
+#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:475
 msgid "_Rename"
 msgstr "Canvia el _nom…"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2274
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2262
 msgid "_Move to Trash"
 msgstr "_Mou a la paperera"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2278
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2266
 msgid "Show _Hidden Files"
 msgstr "Mostra els fitxers _ocults"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2279
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2267
 msgid "Show _Size Column"
 msgstr "Mostra la columna de la _mida"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2280
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2268
 msgid "Show _Time"
 msgstr "M_ostra la data"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2281
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2269
 msgid "Sort _Folders before Files"
 msgstr "Ordena _les carpetes abans que els fitxers"
 
 #. this is the header for the location column in the print dialog
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2605 gtk/inspector/css-node-tree.ui:141
-#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:183 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:122
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2593 gtk/inspector/css-node-tree.ui:141
+#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:183 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:124
 msgid "Location"
 msgstr "Ubicació"
 
 #. Label
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2695
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2682
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Nom:"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3317
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3300
 msgid "Searching"
 msgstr "S'està cercant"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3322 gtk/gtkfilechooserwidget.c:3336
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3305 gtk/gtkfilechooserwidget.c:3319
 #, c-format
 msgid "Searching in %s"
 msgstr "S'està cercant a %s"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3346
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3329
 msgid "Enter location"
 msgstr "Introduïu la ubicació"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3348
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:3331
 msgid "Enter location or URL"
 msgstr "Introduïu una ubicació o URL"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4370 gtk/gtkfilechooserwidget.c:7273
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4359 gtk/gtkfilechooserwidget.c:7248
 #: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:211
 msgid "Modified"
 msgstr "Modificat"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4648
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4637
 #, c-format
 msgid "Could not read the contents of %s"
 msgstr "No s'ha pogut llegir el contingut de %s"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4652
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4641
 msgid "Could not read the contents of the folder"
 msgstr "No s'ha pogut llegir el contingut de la carpeta"
 
 #. Translators: see g_date_time_format() for details on the format
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4782 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4830
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4771 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4819
 msgid "%H:%M"
 msgstr "%H:%M"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4784 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4832
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4773 gtk/gtkfilechooserwidget.c:4821
 msgid "%l:%M %p"
 msgstr "%l:%M %p"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4788
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4777
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Ahir"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4796
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4785
 msgid "%-e %b"
 msgstr "%-e %b"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4800
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:4789
 msgid "%-e %b %Y"
 msgstr "%-e %b %Y"
 
 #. Translators: We don't know whether this printer is
 #. * available to print to.
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5035 gtk/inspector/prop-editor.c:1626
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5024 gtk/inspector/prop-editor.c:1626
 #: modules/printbackends/cloudprint/gtkprintbackendcloudprint.c:748
 msgid "Unknown"
 msgstr "Desconegut"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5074 gtk/gtkplacessidebar.c:940
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5063 gtk/gtkplacessidebar.c:938
 msgid "Home"
 msgstr "Inici"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5567
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:5556
 msgid "Cannot change to folder because it is not local"
 msgstr "No es pot canviar a la carpeta perquè no és local"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6345 gtk/gtkprintunixdialog.c:666
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6333 gtk/gtkprintunixdialog.c:665
 #, c-format
 msgid "A file named “%s” already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr "Ja existeix un fitxer amb el nom «%s». Voleu reemplaçar-lo?"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6348 gtk/gtkprintunixdialog.c:670
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6336 gtk/gtkprintunixdialog.c:669
 #, c-format
 msgid ""
 "The file already exists in “%s”. Replacing it will overwrite its contents."
@@ -2145,31 +2153,19 @@ msgstr ""
 "El fitxer ja existeix a «%s». Si el reemplaceu en sobreescriureu el "
 "contingut."
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6353 gtk/gtkprintunixdialog.c:678
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6341 gtk/gtkprintunixdialog.c:677
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Reemplaça"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6561
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:6549
 msgid "You do not have access to the specified folder."
 msgstr "No teniu accés el contingut de la carpeta especificada."
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7184
-msgid "Could not start the search process"
-msgstr "No s'ha pogut iniciar el procés de cerca"
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7185
-msgid ""
-"The program was not able to create a connection to the indexer daemon. "
-"Please make sure it is running."
-msgstr ""
-"El programa no ha pogut crear cap connexió al dimoni d'indexació. Assegureu-"
-"vos que s'està executant."
-
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7197
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7172
 msgid "Could not send the search request"
 msgstr "No s'ha pogut enviar la sol·licitud de cerca"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7491
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:7458
 msgid "Accessed"
 msgstr "Accedit"
 
@@ -2182,41 +2178,41 @@ msgstr "Accedit"
 msgid "File System"
 msgstr "Sistema de fitxers"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:367 gtk/gtkfontbutton.c:533
+#: gtk/gtkfontbutton.c:367 gtk/gtkfontbutton.c:524
 msgid "Sans 12"
 msgstr "Sans 12"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:518 gtk/gtkfontbutton.c:665
+#: gtk/gtkfontbutton.c:509 gtk/gtkfontbutton.c:656
 msgid "Pick a Font"
 msgstr "Trieu un tipus de lletra"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:640 gtk/inspector/visual.ui:230
+#: gtk/gtkfontbutton.c:631 gtk/inspector/visual.ui:221
 msgid "Font"
 msgstr "Tipus de lletra"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:1397
+#: gtk/gtkfontbutton.c:1388
 msgctxt "font"
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:302
+#: gtk/gtkglarea.c:293
 msgid "OpenGL context creation failed"
 msgstr "S'ha produït un error en la creació del context OpenGL"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:377
+#: gtk/gtkheaderbar.c:379
 msgid "Application menu"
 msgstr "Menú d'aplicacions"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:437 gtk/gtkwindow.c:8447
+#: gtk/gtkheaderbar.c:445 gtk/gtkwindow.c:8091
 msgid "Close"
 msgstr "Tanca"
 
-#: gtk/gtkicontheme.c:2304 gtk/gtkicontheme.c:2368
+#: gtk/gtkicontheme.c:2304 gtk/gtkicontheme.c:2369
 #, c-format
 msgid "Icon “%s” not present in theme %s"
 msgstr "La icona «%s» no es troba al tema %s"
 
-#: gtk/gtkicontheme.c:3974 gtk/gtkicontheme.c:4341
+#: gtk/gtkicontheme.c:3975 gtk/gtkicontheme.c:4342
 msgid "Failed to load icon"
 msgstr "No s'ha pogut carregar la icona"
 
@@ -2230,29 +2226,29 @@ msgctxt "input method menu"
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:1066 gtk/gtkmessagedialog.c:353
+#: gtk/gtkinfobar.c:1058 gtk/gtkmessagedialog.c:353
 msgid "Information"
 msgstr "Informació"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:1070 gtk/gtkmessagedialog.c:357
+#: gtk/gtkinfobar.c:1062 gtk/gtkmessagedialog.c:357
 msgid "Question"
 msgstr "Pregunta"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:1074 gtk/gtkmessagedialog.c:361
+#: gtk/gtkinfobar.c:1066 gtk/gtkmessagedialog.c:361
 msgid "Warning"
 msgstr "Avís"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:1078 gtk/gtkmessagedialog.c:365
+#: gtk/gtkinfobar.c:1070 gtk/gtkmessagedialog.c:365
 msgid "Error"
 msgstr "Error"
 
 #. Open Link
-#: gtk/gtklabel.c:6525
+#: gtk/gtklabel.c:6089
 msgid "_Open Link"
 msgstr "Obre l'_enllaç"
 
 #. Copy Link Address
-#: gtk/gtklabel.c:6534
+#: gtk/gtklabel.c:6098
 msgid "Copy _Link Address"
 msgstr "Copia l'adreça de l'en_llaç"
 
@@ -2315,19 +2311,19 @@ msgstr "%s: no existeix l'aplicació %s"
 msgid "%s: error launching application: %s\n"
 msgstr "%s: s'ha produït un error en executar l'aplicació: %s\n"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:383
+#: gtk/gtklinkbutton.c:368
 msgid "Copy URL"
 msgstr "Copia l'URL"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:548
+#: gtk/gtklinkbutton.c:513
 msgid "Invalid URI"
 msgstr "URI no vàlid"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:275 gtk/ui/gtklockbutton.ui:26
+#: gtk/gtklockbutton.c:275 gtk/ui/gtklockbutton.ui:23
 msgid "Lock"
 msgstr "Bloca"
 
-#: gtk/gtklockbutton.c:284 gtk/ui/gtklockbutton.ui:32
+#: gtk/gtklockbutton.c:284 gtk/ui/gtklockbutton.ui:29
 msgid "Unlock"
 msgstr "Desbloca"
 
@@ -2367,7 +2363,7 @@ msgid "default:LTR"
 msgstr "default:LTR"
 
 #: gtk/gtkmessagedialog.c:844 gtk/gtkmessagedialog.c:862
-#: gtk/gtkprintbackend.c:764 gtk/gtkwindow.c:11357
+#: gtk/gtkprintbackend.c:764 gtk/gtkwindow.c:10836
 msgid "_OK"
 msgstr "_D'acord"
 
@@ -2383,53 +2379,53 @@ msgstr "_Sí"
 msgid "Co_nnect"
 msgstr "C_onnecta"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:612
+#: gtk/gtkmountoperation.c:610
 msgid "Connect As"
 msgstr "Connecta com a"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:621
+#: gtk/gtkmountoperation.c:619
 msgid "_Anonymous"
 msgstr "_Anònim"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:630
+#: gtk/gtkmountoperation.c:627
 msgid "Registered U_ser"
 msgstr "Usuari _registrat"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:641
+#: gtk/gtkmountoperation.c:637
 msgid "_Username"
 msgstr "_Nom d'usuari"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:646
+#: gtk/gtkmountoperation.c:642
 msgid "_Domain"
 msgstr "_Domini"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:652
+#: gtk/gtkmountoperation.c:648
 msgid "_Password"
 msgstr "Contrasen_ya"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:674
+#: gtk/gtkmountoperation.c:670
 msgid "Forget password _immediately"
 msgstr "Oblida la _contrasenya immediatament"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:684
+#: gtk/gtkmountoperation.c:680
 msgid "Remember password until you _logout"
 msgstr "Recorda la contrasenya _fins que surti"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:694
+#: gtk/gtkmountoperation.c:690
 msgid "Remember _forever"
 msgstr "Recorda-la per se_mpre"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:1083
+#: gtk/gtkmountoperation.c:1079
 #, c-format
 msgid "Unknown Application (PID %d)"
 msgstr "Aplicació desconeguda (PID %d)"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:1268
+#: gtk/gtkmountoperation.c:1264
 #, c-format
 msgid "Unable to end process"
 msgstr "No es pot finalitzar el procés"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:1302
+#: gtk/gtkmountoperation.c:1298
 msgid "_End Process"
 msgstr "_Finalitza el procés"
 
@@ -2465,7 +2461,7 @@ msgstr "Intèrpret d'ordres «Z»"
 msgid "Cannot end process with PID %d: %s"
 msgstr "No es pot finalitzar el procés amb el PID %d: %s"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:4971 gtk/gtknotebook.c:7198
+#: gtk/gtknotebook.c:4291 gtk/gtknotebook.c:6513
 #, c-format
 msgid "Page %u"
 msgstr "Pàgina %u"
@@ -2474,7 +2470,7 @@ msgstr "Pàgina %u"
 msgid "Not a valid page setup file"
 msgstr "No és un fitxer de configuració de pàgina vàlid"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:197 gtk/ui/gtkassistant.ui:51
+#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:197 gtk/ui/gtkassistant.ui:47
 msgid "_Apply"
 msgstr "_Aplica"
 
@@ -2501,250 +2497,250 @@ msgstr ""
 " Superior: %s %s\n"
 " Inferior: %s %s"
 
-#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:871 gtk/gtkprintunixdialog.c:3373
+#: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:871 gtk/gtkprintunixdialog.c:3393
 msgid "Manage Custom Sizes…"
 msgstr "Gestioneu mides personalitzades…"
 
 #: gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:893 gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:30
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:847
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:812
 msgid "Page Setup"
 msgstr "Configuració de la pàgina"
 
-#: gtk/gtkpathbar.c:1475
+#: gtk/gtkpathbar.c:1429
 msgid "File System Root"
 msgstr "Arrel del sistema de fitxers"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:929
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:927
 msgid "Recent"
 msgstr "Utilitzats recentment"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:931
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:929
 msgid "Recent files"
 msgstr "Fitxers utilitzats recentment"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:942
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:940
 msgid "Open your personal folder"
 msgstr "Obriu la vostra carpeta personal"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:957
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:955
 msgid "Open the contents of your desktop in a folder"
 msgstr "Obriu el contingut de l'escriptori en una carpeta"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:971
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:969
 msgid "Enter Location"
 msgstr "Introduïu una ubicació"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:973
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:971
 msgid "Manually enter a location"
 msgstr "Introduïu manualment una ubicació"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:983
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:981
 msgid "Trash"
 msgstr "Paperera"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:985
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:983
 msgid "Open the trash"
 msgstr "Obre la paperera"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:1058 gtk/gtkplacessidebar.c:1086
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:1285
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:1056 gtk/gtkplacessidebar.c:1084
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:1283
 #, c-format
 msgid "Mount and open “%s”"
 msgstr "Munta i obre «%s»"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:1174
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:1172
 msgid "Open the contents of the file system"
 msgstr "Obre el contingut del sistema de fitxers"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:1260
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:1258
 msgid "New bookmark"
 msgstr "Adreça d'interès nova"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:1262
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:1260
 msgid "Add a new bookmark"
 msgstr "Afegeix una adreça d'interès nova"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:1330
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:1328
 msgid "Other Locations"
 msgstr "Altres ubicacions"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:1331
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:1329
 msgid "Show other locations"
 msgstr "Mostra altres ubicacions"
 
 #. Adjust start/stop items to reflect the type of the drive
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2121 gtk/gtkplacessidebar.c:3400
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2119 gtk/gtkplacessidebar.c:3398
 msgid "_Start"
 msgstr "_Inicia"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2122 gtk/gtkplacessidebar.c:3401
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2120 gtk/gtkplacessidebar.c:3399
 msgid "_Stop"
 msgstr "_Atura"
 
 #. start() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_SHUTDOWN is normally not used
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2129
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2127
 msgid "_Power On"
 msgstr "_Engega"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2130
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2128
 msgid "_Safely Remove Drive"
 msgstr "Treu el suport de forma _segura"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2134
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2132
 msgid "_Connect Drive"
 msgstr "_Connecta el suport"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2135
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2133
 msgid "_Disconnect Drive"
 msgstr "_Desconnecta el suport"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2139
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2137
 msgid "_Start Multi-disk Device"
 msgstr "_Inicia el dispositiu de discs múltiples"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2140
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2138
 msgid "_Stop Multi-disk Device"
 msgstr "_Atura el dispositiu de discs múltiples"
 
 #. stop() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_PASSWORD is normally not used
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2145
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2143
 msgid "_Unlock Device"
 msgstr "_Desbloca el dispositiu"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2146
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2144
 msgid "_Lock Device"
 msgstr "_Bloca el dispositiu"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2184 gtk/gtkplacessidebar.c:3150
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2182 gtk/gtkplacessidebar.c:3148
 #, c-format
 msgid "Unable to start “%s”"
 msgstr "No es pot iniciar «%s»"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2214
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2212
 #, c-format
 msgid "Unable to access “%s”"
 msgstr "No es pot accedir a «%s»"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2423
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2421
 msgid "This name is already taken"
 msgstr "Aquest nom ja està agafat"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2492 gtk/inspector/actions.ui:43
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2490 gtk/inspector/actions.ui:43
 #: gtk/inspector/css-node-tree.ui:39 gtk/inspector/object-tree.ui:92
-#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:165 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:462
+#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:165 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:451
 msgid "Name"
 msgstr "Nom"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2691
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2689
 #, c-format
 msgid "Unable to unmount “%s”"
 msgstr "No es pot desmuntar «%s»"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2867
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2865
 #, c-format
 msgid "Unable to stop “%s”"
 msgstr "No es pot aturar «%s»"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2896
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2894
 #, c-format
 msgid "Unable to eject “%s”"
 msgstr "No es pot expulsar «%s»"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:2925 gtk/gtkplacessidebar.c:2954
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:2923 gtk/gtkplacessidebar.c:2952
 #, c-format
 msgid "Unable to eject %s"
 msgstr "No es pot expulsar %s"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3102
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3100
 #, c-format
 msgid "Unable to poll “%s” for media changes"
 msgstr "No es pot comprovar «%s» per si hi ha canvis de suports"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3383 gtk/gtkplacesview.c:1646
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3381 gtk/gtkplacesview.c:1636
 msgid "Open in New _Tab"
 msgstr "Obre en una _pestanya nova"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3386 gtk/gtkplacesview.c:1656
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3384 gtk/gtkplacesview.c:1646
 msgid "Open in New _Window"
 msgstr "Obre en una _finestra nova"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3390
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3388
 msgid "_Add Bookmark"
 msgstr "_Afegeix una adreça d'interès"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3391
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3389
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Elimina"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3392
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3390
 msgid "Rename…"
 msgstr "Canvia el nom…"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3396 gtk/gtkplacesview.c:1687
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3394 gtk/gtkplacesview.c:1677
 msgid "_Mount"
 msgstr "_Munta"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3397 gtk/gtkplacesview.c:1678
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3395 gtk/gtkplacesview.c:1668
 msgid "_Unmount"
 msgstr "_Desmunta"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3398
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3396
 msgid "_Eject"
 msgstr "_Expulsa"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3399
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3397
 msgid "_Detect Media"
 msgstr "_Detecta el suport"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:3844 gtk/gtkplacesview.c:1075
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:3842 gtk/gtkplacesview.c:1115
 msgid "Computer"
 msgstr "Ordinador"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:886
+#: gtk/gtkplacesview.c:891
 msgid "Searching for network locations"
 msgstr "S'estan cercant ubicacions de xarxa"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:893
+#: gtk/gtkplacesview.c:898
 msgid "No network locations found"
 msgstr "No s'ha trobat cap ubicació de xarxa"
 
 #. if it wasn't cancelled show a dialog
-#: gtk/gtkplacesview.c:1186 gtk/gtkplacesview.c:1261
+#: gtk/gtkplacesview.c:1226 gtk/gtkplacesview.c:1301
 msgid "Unable to access location"
 msgstr "No s'ha pogut accedir a la ubicació"
 
 #. Restore from Cancel to Connect
-#: gtk/gtkplacesview.c:1204 gtk/ui/gtkplacesview.ui:409
+#: gtk/gtkplacesview.c:1244 gtk/ui/gtkplacesview.ui:407
 msgid "Con_nect"
 msgstr "C_onnecta"
 
 #. if it wasn't cancelled show a dialog
-#: gtk/gtkplacesview.c:1324
+#: gtk/gtkplacesview.c:1364
 msgid "Unable to unmount volume"
 msgstr "No es pot desmuntar el volum"
 
 #. Allow to cancel the operation
-#: gtk/gtkplacesview.c:1425
+#: gtk/gtkplacesview.c:1464
 msgid "Cance_l"
 msgstr "_Cancel·la"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:1678
+#: gtk/gtkplacesview.c:1668
 msgid "_Disconnect"
 msgstr "_Desconnecta"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:1687
+#: gtk/gtkplacesview.c:1677
 msgid "_Connect"
 msgstr "C_onnecta"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:1827
+#: gtk/gtkplacesview.c:1817
 msgid "Unable to get remote server location"
 msgstr "No s'ha pogut obtenir la ubicació del servidor remot"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:1966 gtk/gtkplacesview.c:1975
+#: gtk/gtkplacesview.c:1956 gtk/gtkplacesview.c:1965
 msgid "Networks"
 msgstr "Xarxes"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:1966 gtk/gtkplacesview.c:1975
+#: gtk/gtkplacesview.c:1956 gtk/gtkplacesview.c:1965
 msgid "On This Computer"
 msgstr "En aquest ordinador"
 
@@ -2752,18 +2748,18 @@ msgstr "En aquest ordinador"
 #. * should be based on the free space available.
 #. * i.e. 1 GB / 24 GB available.
 #.
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:134
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:132
 #, c-format
 msgid "%s / %s available"
 msgid_plural "%s / %s available"
 msgstr[0] "%s / %s disponibles"
 msgstr[1] "%s / %s disponibles"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:481
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:470
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Desconnecta"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:481 gtk/ui/gtkplacesviewrow.ui:72
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:470 gtk/ui/gtkplacesviewrow.ui:69
 msgid "Unmount"
 msgstr "Desmunta"
 
@@ -2779,8 +2775,8 @@ msgstr "_Recorda la contrasenya"
 msgid "Select a filename"
 msgstr "Seleccioneu un nom de fitxer"
 
-#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:546 gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:67
-#: gtk/ui/gtkcolorchooserdialog.ui:40 gtk/ui/gtkfontchooserdialog.ui:37
+#: gtk/gtkprinteroptionwidget.c:546 gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:64
+#: gtk/ui/gtkcolorchooserdialog.ui:40 gtk/ui/gtkfontchooserdialog.ui:34
 msgid "_Select"
 msgstr "_Selecciona"
 
@@ -2869,8 +2865,8 @@ msgstr ""
 "El motiu més probable és perquè no s'ha pogut crear un fitxer temporal."
 
 #. window
-#: gtk/gtkprintoperation-portal.c:229 gtk/gtkprintoperation-portal.c:533
-#: gtk/gtkprintoperation-portal.c:585 gtk/gtkprintunixdialog.c:3395
+#: gtk/gtkprintoperation-portal.c:230 gtk/gtkprintoperation-portal.c:541
+#: gtk/gtkprintoperation-portal.c:618 gtk/gtkprintunixdialog.c:3415
 msgid "Print"
 msgstr "Imprimeix"
 
@@ -2897,52 +2893,52 @@ msgstr "Cal la intervenció de l'usuari"
 msgid "Custom size"
 msgstr "Mida personalitzada"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1558
+#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1557
 msgid "No printer found"
 msgstr "No s'ha trobat cap impressora"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1585
+#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1584
 msgid "Invalid argument to CreateDC"
 msgstr "Argument no vàlid a la funció CreateDC"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1621 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1867
+#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1620 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1866
 msgid "Error from StartDoc"
 msgstr "Error de StartDoc"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1722 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1745
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1793
+#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1721 gtk/gtkprintoperation-win32.c:1744
+#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1792
 msgid "Not enough free memory"
 msgstr "No hi ha prou memòria"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1798
+#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1797
 msgid "Invalid argument to PrintDlgEx"
 msgstr "Argument no vàlid a PrintDlgEx"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1803
+#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1802
 msgid "Invalid pointer to PrintDlgEx"
 msgstr "Punter no vàlid a PrintDlgEx"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1808
+#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1807
 msgid "Invalid handle to PrintDlgEx"
 msgstr "Gestor no vàlid a PrintDlgEx"
 
-#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1813
+#: gtk/gtkprintoperation-win32.c:1812
 msgid "Unspecified error"
 msgstr "Error no especificat"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:741
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:740
 msgid "Pre_view"
 msgstr "Pre_visualització"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:743
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:742
 msgid "_Print"
 msgstr "_Imprimeix"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:863
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:862
 msgid "Getting printer information failed"
 msgstr "Ha fallat l'obtenció d'informació de la impressora"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2073
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:2072
 msgid "Getting printer information…"
 msgstr "S'està obtenint informació de la impressora…"
 
@@ -2952,102 +2948,102 @@ msgstr "S'està obtenint informació de la impressora…"
 #. Translators: These strings name the possible arrangements of
 #. * multiple pages on a sheet when printing
 #.
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3102
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3122
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5372
 msgid "Left to right, top to bottom"
 msgstr "D'esquerra a dreta, de dalt a baix"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3102
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3122
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5372
 msgid "Left to right, bottom to top"
 msgstr "D'esquerra a dreta, de baix a dalt"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3103
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3123
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5373
 msgid "Right to left, top to bottom"
 msgstr "De dreta a esquerra, de dalt a baix"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3103
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3123
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5373
 msgid "Right to left, bottom to top"
 msgstr "De dreta a esquerra, de baix a dalt"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3104
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3124
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5374
 msgid "Top to bottom, left to right"
 msgstr "De dalt a baix, d'esquerra a dreta"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3104
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3124
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5374
 msgid "Top to bottom, right to left"
 msgstr "De dalt a baix, de dreta a esquerra"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3105
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3125
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5375
 msgid "Bottom to top, left to right"
 msgstr "De baix a dalt, d'esquerra a dreta"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3105
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3125
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:5375
 msgid "Bottom to top, right to left"
 msgstr "De baix a dalt, de dreta a esquerra"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3109 gtk/gtkprintunixdialog.c:3122
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3129 gtk/gtkprintunixdialog.c:3142
 msgid "Page Ordering"
 msgstr "Ordenació de les pàgines"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3138
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3158
 msgid "Left to right"
 msgstr "D'esquerra a dreta"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3139
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3159
 msgid "Right to left"
 msgstr "De dreta a esquerra"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3151
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3171
 msgid "Top to bottom"
 msgstr "De dalt a baix"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3152
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:3172
 msgid "Bottom to top"
 msgstr "De baix a dalt"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:622
+#: gtk/gtkprogressbar.c:624
 #, c-format
 msgctxt "progress bar label"
 msgid "%.0f %%"
 msgstr "%.0f %%"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1013 gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1050
+#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1012 gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1049
 #, c-format
 msgid "No item for URI “%s” found"
 msgstr "No s'ha trobat cap element per a l'URI «%s»"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1177
+#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1176
 msgid "Untitled filter"
 msgstr "Filtre sense títol"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1499
+#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1498
 msgid "Could not remove item"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir l'element"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1543
+#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1542
 msgid "Could not clear list"
 msgstr "No s'ha pogut netejar la llista"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1627
+#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1626
 msgid "Copy _Location"
 msgstr "Copia la _ubicació"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1638
+#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1637
 msgid "_Remove From List"
 msgstr "Sup_rimeix de la llista"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1645
+#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1644
 msgid "_Clear List"
 msgstr "_Neteja la llista"
 
-#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1657
+#: gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1656
 msgid "Show _Private Resources"
 msgstr "Mostra els recursos _privats"
 
@@ -3141,7 +3137,7 @@ msgctxt "keyboard side marker"
 msgid "R"
 msgstr "D"
 
-#: gtk/gtkshortcutssection.c:450
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:442
 msgid "_Show All"
 msgstr "_Mostra-ho tot"
 
@@ -3177,24 +3173,28 @@ msgstr "Llisca a l'esquerra"
 msgid "Swipe right"
 msgstr "Llisca a la dreta"
 
-#: gtk/gtkshortcutswindow.c:919
+#. Translators: This is the window title for the shortcuts window in normal mode
+#: gtk/gtkshortcutswindow.c:911
 msgid "Shortcuts"
 msgstr "Dreceres"
 
-#: gtk/gtkshortcutswindow.c:923
+#. Translators: This is the window title for the shortcuts window in search mode
+#: gtk/gtkshortcutswindow.c:916
 msgid "Search Results"
 msgstr "Resultats de cerca"
 
-#: gtk/gtkshortcutswindow.c:967
+#. Translators: This is placeholder text for the search entry in the shortcuts window
+#: gtk/gtkshortcutswindow.c:961
 msgid "Search Shortcuts"
 msgstr "Dreceres de cerca"
 
-#: gtk/gtkshortcutswindow.c:1024 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:283
+#: gtk/gtkshortcutswindow.c:1018 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:274
+#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:280
 msgid "No Results Found"
 msgstr "No s'ha trobat cap tipus de lletra"
 
-#: gtk/gtkshortcutswindow.c:1030 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:296
-#: gtk/ui/gtkplacesview.ui:368
+#: gtk/gtkshortcutswindow.c:1024 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:287
+#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:293 gtk/ui/gtkplacesview.ui:368
 msgid "Try a different search"
 msgstr "Proveu una cerca diferent"
 
@@ -3202,7 +3202,7 @@ msgstr "Proveu una cerca diferent"
 #. * glyphs then use MEDIUM VERTICAL BAR (U+2759) as the text for
 #. * the state
 #.
-#: gtk/gtkswitch.c:848
+#: gtk/gtkswitch.c:663
 msgctxt "switch"
 msgid "ON"
 msgstr "❙"
@@ -3210,7 +3210,7 @@ msgstr "❙"
 #. Translators: if the "off" state label requires more than three
 #. * glyphs then use WHITE CIRCLE (U+25CB) as the text for the state
 #.
-#: gtk/gtkswitch.c:854
+#: gtk/gtkswitch.c:669
 msgctxt "switch"
 msgid "OFF"
 msgstr "○"
@@ -3398,24 +3398,24 @@ msgctxt "volume percentage"
 msgid "%d %%"
 msgstr "%d %%"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:8395
+#: gtk/gtkwindow.c:8039
 msgid "Move"
 msgstr "Mou"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:8403
+#: gtk/gtkwindow.c:8047
 msgid "Resize"
 msgstr "Canvia la mida"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:8434
+#: gtk/gtkwindow.c:8078
 msgid "Always on Top"
 msgstr "Sempre per damunt"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:11344
+#: gtk/gtkwindow.c:10823
 #, c-format
 msgid "Do you want to use GTK+ Inspector?"
 msgstr "Voleu utilitzar l'inspector de la GTK+?"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:11346
+#: gtk/gtkwindow.c:10825
 #, c-format
 msgid ""
 "GTK+ Inspector is an interactive debugger that lets you explore and modify "
@@ -3426,7 +3426,7 @@ msgstr ""
 "modificar qualsevol aplicació GTK+ internament. Podeu arribar a trencar o "
 "fer fallar l'aplicació si l'utilitzeu."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:11351
+#: gtk/gtkwindow.c:10830
 msgid "Don’t show this message again"
 msgstr "No tornis a mostrar aquest missatge"
 
@@ -3435,11 +3435,11 @@ msgid "Activate"
 msgstr "Activa"
 
 #: gtk/inspector/action-editor.c:300 gtk/inspector/actions.ui:82
-#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:78 gtk/inspector/misc-info.ui:102
+#: gtk/inspector/css-node-tree.ui:78 gtk/inspector/misc-info.ui:99
 msgid "State"
 msgstr "Estat"
 
-#: gtk/inspector/actions.ui:30 gtk/inspector/general.ui:115
+#: gtk/inspector/actions.ui:30 gtk/inspector/general.ui:112
 #: gtk/ui/gtkplacesview.ui:145
 msgid "Prefix"
 msgstr "Prefix"
@@ -3452,11 +3452,11 @@ msgstr "Habilitat"
 msgid "Parameter Type"
 msgstr "Tipus de paràmetre"
 
-#: gtk/inspector/css-editor.c:118
+#: gtk/inspector/css-editor.c:112
 msgid "You can type here any CSS rule recognized by GTK+."
 msgstr "Aquí podeu escriure qualsevol regla de CSS reconeguda per la GTK+."
 
-#: gtk/inspector/css-editor.c:119
+#: gtk/inspector/css-editor.c:113
 msgid ""
 "You can temporarily disable this custom CSS by clicking on the “Pause” "
 "button above."
@@ -3464,11 +3464,11 @@ msgstr ""
 "Podeu inhabilitar temporalment aquest CSS personalitzat fent clic en el botó "
 "«Fes una pausa» d'aquí sobre."
 
-#: gtk/inspector/css-editor.c:120
+#: gtk/inspector/css-editor.c:114
 msgid "Changes are applied instantly and globally, for the whole application."
 msgstr "Els canvis s'apliquen immediatament i globalment a tota l'aplicació."
 
-#: gtk/inspector/css-editor.c:169
+#: gtk/inspector/css-editor.c:162
 #, c-format
 msgid "Saving CSS failed"
 msgstr "S'ha produït un error en desar el CSS"
@@ -3494,7 +3494,7 @@ msgid "CSS Property"
 msgstr "Propietat CSS"
 
 #: gtk/inspector/css-node-tree.ui:125 gtk/inspector/prop-list.ui:50
-#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:273
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:271
 msgid "Value"
 msgstr "Valor"
 
@@ -3502,41 +3502,41 @@ msgstr "Valor"
 msgid "Show data"
 msgstr "Mostra les dades"
 
-#: gtk/inspector/general.c:307
+#: gtk/inspector/general.c:311
 msgctxt "GL version"
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
-#: gtk/inspector/general.c:308
+#: gtk/inspector/general.c:312
 msgctxt "GL vendor"
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
-#: gtk/inspector/general.ui:34
+#: gtk/inspector/general.ui:35
 msgid "GTK+ Version"
 msgstr "Versió de la GTK+"
 
-#: gtk/inspector/general.ui:68
+#: gtk/inspector/general.ui:67
 msgid "GDK Backend"
 msgstr "Rerefons del GDK"
 
-#: gtk/inspector/general.ui:373
+#: gtk/inspector/general.ui:356
 msgid "Display"
 msgstr "Pantalla"
 
-#: gtk/inspector/general.ui:408
+#: gtk/inspector/general.ui:389
 msgid "RGBA Visual"
 msgstr "Visual RGBA"
 
-#: gtk/inspector/general.ui:442
+#: gtk/inspector/general.ui:421
 msgid "Composited"
 msgstr "Compost"
 
-#: gtk/inspector/general.ui:489
+#: gtk/inspector/general.ui:466
 msgid "GL Version"
 msgstr "Versió de la GL"
 
-#: gtk/inspector/general.ui:524
+#: gtk/inspector/general.ui:499
 msgid "GL Vendor"
 msgstr "Proveïdor GL"
 
@@ -3580,94 +3580,94 @@ msgstr "Objectiu"
 msgid "Icon"
 msgstr "Icona"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:34
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:35
 msgid "Address"
 msgstr "Adreça"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:68
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:67
 msgid "Reference Count"
 msgstr "Nombre de referències"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:136
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:131
 msgid "Buildable ID"
 msgstr "Identificador construïble"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:170
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:163
 msgid "Default Widget"
 msgstr "Giny per defecte"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:192 gtk/inspector/misc-info.ui:237
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:453 gtk/inspector/prop-editor.c:1025
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:183 gtk/inspector/misc-info.ui:226
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:430 gtk/inspector/prop-editor.c:1025
 #: gtk/inspector/prop-editor.c:1209 gtk/inspector/prop-editor.c:1333
-#: gtk/inspector/prop-editor.c:1443 gtk/inspector/window.ui:318
+#: gtk/inspector/prop-editor.c:1443 gtk/inspector/window.ui:325
 msgid "Properties"
 msgstr "Propietats"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:214
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:205
 msgid "Focus Widget"
 msgstr "Giny que té el focus"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:259
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:248
 msgid "Mnemonic Label"
 msgstr "Etiqueta mnemotècnica"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:294
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:281
 msgid "Request Mode"
 msgstr "Demana el mode"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:328
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:313
 msgid "Allocation"
 msgstr "Assignació"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:362
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:345
 msgid "Baseline"
 msgstr "Línia base"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:396
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:377
 msgid "Clip Area"
 msgstr "Àrea de retallada"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:430
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:409
 msgid "Frame Clock"
 msgstr "Rellotge del fotograma"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:475
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:452
 msgid "Tick Callback"
 msgstr "Crida de retorn del tick"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:511
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:486
 msgid "Frame Count"
 msgstr "Compte de quadres"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:545
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:518
 msgid "Frame Rate"
 msgstr "Quadres per segon"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:579
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:550
 msgid "Accessible Role"
 msgstr "Rol accessible"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:613
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:582
 msgid "Accessible Name"
 msgstr "Nom accessible"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:649
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:616
 msgid "Accessible Description"
 msgstr "Descripció accessible"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:685
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:650
 msgid "Mapped"
 msgstr "Mapat"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:721
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:684
 msgid "Realized"
 msgstr "Fet"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:757
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:718
 msgid "Is Toplevel"
 msgstr "És el nivell més alt"
 
-#: gtk/inspector/misc-info.ui:793
+#: gtk/inspector/misc-info.ui:752
 msgid "Child Visible"
 msgstr "Secundari visible"
 
@@ -3906,119 +3906,119 @@ msgstr ""
 msgid "GL rendering is disabled"
 msgstr "La renderització GL està desactivada"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:61
+#: gtk/inspector/visual.ui:62
 msgid "GTK+ Theme"
 msgstr "Tema GTK+"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:94
+#: gtk/inspector/visual.ui:93
 msgid "Dark Variant"
 msgstr "Variant fosca"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:127
+#: gtk/inspector/visual.ui:124
 msgid "Cursor Theme"
 msgstr "Tema del cursor"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:160
+#: gtk/inspector/visual.ui:155
 msgid "Cursor Size"
 msgstr "Mida del cursor"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:197
+#: gtk/inspector/visual.ui:190
 msgid "Icon Theme"
 msgstr "Tema de les icones"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:263
+#: gtk/inspector/visual.ui:252
 msgid "Font Scale"
 msgstr "Escala del tipus de lletra"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:309
+#: gtk/inspector/visual.ui:296
 msgid "Text Direction"
 msgstr "Direcció del text"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:322
+#: gtk/inspector/visual.ui:310
 msgid "Left-to-Right"
 msgstr "D'esquerra a dreta"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:323
+#: gtk/inspector/visual.ui:311
 msgid "Right-to-Left"
 msgstr "De dreta a esquerra"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:347
+#: gtk/inspector/visual.ui:332
 msgid "Window Scaling"
 msgstr "Escalat de les finestres"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:382
+#: gtk/inspector/visual.ui:365
 msgid "Animations"
 msgstr "Animacions"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:415
+#: gtk/inspector/visual.ui:396
 msgid "Slowdown"
 msgstr "Alentiment"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:474
+#: gtk/inspector/visual.ui:453
 msgid "Rendering Mode"
 msgstr "Mode de renderització"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:487
+#: gtk/inspector/visual.ui:467
 msgid "Similar"
 msgstr "Similar"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:488
+#: gtk/inspector/visual.ui:468
 msgid "Image"
 msgstr "Imatge"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:489
+#: gtk/inspector/visual.ui:469
 msgid "Recording"
 msgstr "Gravació"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:513
+#: gtk/inspector/visual.ui:490
 msgid "Show Graphic Updates"
 msgstr "Mostra actualitzacions gràfiques"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:547
+#: gtk/inspector/visual.ui:522
 msgid "Show Baselines"
 msgstr "Mostra les línies de base"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:581
+#: gtk/inspector/visual.ui:554
 msgid "Show Layout Borders"
 msgstr "Mostra les vores de la disposició"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:615
+#: gtk/inspector/visual.ui:586
 msgid "Snapshot Debug Nodes"
 msgstr "Nodes de depuració de la instantània"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:649
+#: gtk/inspector/visual.ui:618
 msgid "Show Widget Resizes"
 msgstr "Mostra els canvis de mida dels ginys"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:683
+#: gtk/inspector/visual.ui:650
 msgid "Simulate Touchscreen"
 msgstr "Simula una pantalla tàctil"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:728
+#: gtk/inspector/visual.ui:693
 msgid "GL Rendering"
 msgstr "Renderització GL"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:740
+#: gtk/inspector/visual.ui:706
 msgid "When Needed"
 msgstr "Quan calgui"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:741
+#: gtk/inspector/visual.ui:707
 msgid "Always"
 msgstr "Sempre"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:742
+#: gtk/inspector/visual.ui:708
 msgid "Disabled"
 msgstr "Inhabilitat"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:766
+#: gtk/inspector/visual.ui:729
 msgid "Software GL"
 msgstr "Programari GL"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:800
+#: gtk/inspector/visual.ui:761
 msgid "Software Surfaces"
 msgstr "Superfícies de programari"
 
-#: gtk/inspector/visual.ui:834
+#: gtk/inspector/visual.ui:793
 msgid "Texture Rectangle Extension"
 msgstr "Extensió de textura de rectangle"
 
@@ -4042,83 +4042,83 @@ msgstr "Recull estadístiques"
 msgid "Show all Resources"
 msgstr "Mostra tots els recursos"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:221
+#: gtk/inspector/window.ui:222
 msgid "Trace signal emissions on this object"
 msgstr "Traça emissions de senyal en aquest objecte"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:229
+#: gtk/inspector/window.ui:230
 msgid "Clear log"
 msgstr "Neteja el registre"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:306
+#: gtk/inspector/window.ui:313
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Miscel·lània"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:329
+#: gtk/inspector/window.ui:336
 msgid "Signals"
 msgstr "Senyals"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:340
+#: gtk/inspector/window.ui:347
 msgid "Child Properties"
 msgstr "Propietats secundàries"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:349
+#: gtk/inspector/window.ui:356
 msgid "Class Hierarchy"
 msgstr "Jerarquia de classes"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:358
+#: gtk/inspector/window.ui:365
 msgid "CSS Selector"
 msgstr "Selector CSS"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:367
+#: gtk/inspector/window.ui:374
 msgid "CSS Nodes"
 msgstr "Nodes CSS"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:374
+#: gtk/inspector/window.ui:381
 msgid "Size Groups"
 msgstr "Mida dels grups"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:381
+#: gtk/inspector/window.ui:388
 msgid "Data"
 msgstr "Dades"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:388
+#: gtk/inspector/window.ui:395
 msgid "Actions"
 msgstr "Accions"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:404
+#: gtk/inspector/window.ui:411
 msgid "Gestures"
 msgstr "Gestos"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:413
+#: gtk/inspector/window.ui:420
 msgid "Magnifier"
 msgstr "Lupa"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:426
+#: gtk/inspector/window.ui:433
 msgid "Objects"
 msgstr "Objectes"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:436
+#: gtk/inspector/window.ui:443
 msgid "Statistics"
 msgstr "Estadístiques"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:446
+#: gtk/inspector/window.ui:453
 msgid "Resources"
 msgstr "Recursos"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:455
+#: gtk/inspector/window.ui:462
 msgid "CSS"
 msgstr "CSS"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:464
+#: gtk/inspector/window.ui:471
 msgid "Recorder"
 msgstr "Enregistrador"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:473
+#: gtk/inspector/window.ui:480
 msgid "Visual"
 msgstr "Visualització"
 
-#: gtk/inspector/window.ui:482 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:422
+#: gtk/inspector/window.ui:489 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:406
 msgid "General"
 msgstr "General"
 
@@ -5033,27 +5033,27 @@ msgctxt "paper size"
 msgid "ROC 8k"
 msgstr "ROC 8k"
 
-#: gtk/ui/gtkaboutdialog.ui:133
+#: gtk/ui/gtkaboutdialog.ui:112
 msgid "About"
 msgstr "Quant a"
 
-#: gtk/ui/gtkaboutdialog.ui:173
+#: gtk/ui/gtkaboutdialog.ui:150
 msgid "Credits"
 msgstr "Crèdits"
 
-#: gtk/ui/gtkaboutdialog.ui:239
+#: gtk/ui/gtkaboutdialog.ui:212
 msgid "System"
 msgstr "Sistema"
 
-#: gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:78
+#: gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:75
 msgid "_View All Applications"
 msgstr "_Mostra totes les aplicacions"
 
-#: gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:86
+#: gtk/ui/gtkappchooserdialog.ui:83
 msgid "_Find New Applications"
 msgstr "_Troba aplicacions noves"
 
-#: gtk/ui/gtkappchooserwidget.ui:117
+#: gtk/ui/gtkappchooserwidget.ui:116
 msgid "No applications found."
 msgstr "No s'ha trobat cap aplicació."
 
@@ -5089,15 +5089,15 @@ msgstr "Mostra-ho tot"
 msgid "Quit %s"
 msgstr "Surt de %s"
 
-#: gtk/ui/gtkassistant.ui:68
+#: gtk/ui/gtkassistant.ui:63
 msgid "_Next"
 msgstr "_Següent"
 
-#: gtk/ui/gtkassistant.ui:87
+#: gtk/ui/gtkassistant.ui:81
 msgid "_Back"
 msgstr "_Enrere"
 
-#: gtk/ui/gtkassistant.ui:106
+#: gtk/ui/gtkassistant.ui:99
 msgid "_Finish"
 msgstr "_Acaba"
 
@@ -5109,39 +5109,84 @@ msgstr "Seleccioneu un color"
 msgid "Color Name"
 msgstr "Nom del color"
 
-#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:144
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:142
 msgctxt "Color channel"
 msgid "A"
 msgstr "A"
 
-#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:159
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:157
 msgid "Alpha"
 msgstr "Alfa"
 
-#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:187
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:185
 msgctxt "Color channel"
 msgid "H"
 msgstr "H"
 
-#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:202
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:200
 msgid "Hue"
 msgstr "Matís"
 
-#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:231
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:229
 msgctxt "Color Channel"
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
-#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:240
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:238
 msgctxt "Color Channel"
 msgid "V"
 msgstr "V"
 
-#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:255
+#: gtk/ui/gtkcoloreditor.ui:253
 msgid "Saturation"
 msgstr "S_aturació"
 
-#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:60
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:43
+msgctxt "emoji category"
+msgid "Smileys & People"
+msgstr "Emoticones i persones"
+
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:56
+msgctxt "emoji category"
+msgid "Body & Clothing"
+msgstr "Cos i roba"
+
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:69
+msgctxt "emoji category"
+msgid "Animals & Nature"
+msgstr "Animals i natura"
+
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:82
+msgctxt "emoji category"
+msgid "Food & Drink"
+msgstr "Menjar i beure"
+
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:95
+msgctxt "emoji category"
+msgid "Travel & Places"
+msgstr "Viatges i llocs"
+
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:108
+msgctxt "emoji category"
+msgid "Activities"
+msgstr "Activitats"
+
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:121
+msgctxt "emoji category"
+msgid "Objects"
+msgstr "Objectes"
+
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:134
+msgctxt "emoji category"
+msgid "Symbols"
+msgstr "Símbols"
+
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:147
+msgctxt "emoji category"
+msgid "Flags"
+msgstr "Banderes"
+
+#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:62
 msgid "Create Folder"
 msgstr "Crea una carpeta"
 
@@ -5149,19 +5194,15 @@ msgstr "Crea una carpeta"
 msgid "Files"
 msgstr "Fitxers"
 
-#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:238
+#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:235
 msgid "Remote location — only searching the current folder"
 msgstr "Ubicació remota. Només se cercarà a la carpeta actual"
 
-#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:362
-msgid "Select which types of files are shown"
-msgstr "Seleccioneu quins tipus de fitxers es mostren"
-
-#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:401
+#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:390
 msgid "Folder Name"
 msgstr "Nom de la carpeta"
 
-#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:426
+#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:416
 msgid "_Create"
 msgstr "_Crea"
 
@@ -5185,31 +5226,31 @@ msgstr "Text previsualitzat"
 msgid "No Fonts Found"
 msgstr "No s'ha trobat cap tipus de lletra"
 
-#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:47
+#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:48
 msgid "_Format for:"
 msgstr "_Formatació:"
 
-#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:80 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:742
+#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:81 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:715
 msgid "_Paper size:"
 msgstr "Mida del _paper:"
 
-#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:122
+#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:123
 msgid "_Orientation:"
 msgstr "_Orientació:"
 
-#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:152 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:789
+#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:153 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:762
 msgid "Portrait"
 msgstr "Vertical"
 
-#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:188 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:791
+#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:189 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:764
 msgid "Reverse portrait"
 msgstr "Vertical del revés"
 
-#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:224 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:790
+#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:225 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:763
 msgid "Landscape"
 msgstr "Apaïsat"
 
-#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:259 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:792
+#: gtk/ui/gtkpagesetupunixdialog.ui:260 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:765
 msgid "Reverse landscape"
 msgstr "Apaïsat del revés"
 
@@ -5232,10 +5273,6 @@ msgstr ""
 "Les adreces de servidor estan compostes d'un prefix de protocol i una "
 "adreça. Exemples:"
 
-#: gtk/ui/gtkplacesview.ui:53
-msgid "smb://foo.example.com, ssh://192.168.0.1, ftp://[2001:db8::1]";
-msgstr "smb://foo.exemple.com, ssh://192.168.0.1, ftp://[2001:db8::1]";
-
 #: gtk/ui/gtkplacesview.ui:72
 msgid "Available Protocols"
 msgstr "Protocols disponibles"
@@ -5296,45 +5333,45 @@ msgstr "Servidors recents"
 msgid "No results found"
 msgstr "No s'ha trobat cap resultat"
 
-#: gtk/ui/gtkplacesview.ui:399
+#: gtk/ui/gtkplacesview.ui:397
 msgid "Connect to _Server"
 msgstr "Connecta al _servidor"
 
-#: gtk/ui/gtkplacesview.ui:429
+#: gtk/ui/gtkplacesview.ui:427
 msgid "Enter server address…"
 msgstr "Introduïu l'adreça del servidor..."
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:111
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:113
 msgid "Printer"
 msgstr "Impressora"
 
 #. this is the header for the printer status column in the print dialog
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:133
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:135
 msgid "Status"
 msgstr "Estat"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:180
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:176
 msgid "Range"
 msgstr "Interval"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:200
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:193
 msgid "_All Pages"
 msgstr "_Totes les pàgines"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:215
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:208
 msgid "C_urrent Page"
 msgstr "Pàgina act_ual"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:232
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:225
 msgid "Se_lection"
 msgstr "Se_lecció"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:248
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:241
 msgid "Pag_es:"
 msgstr "Pàgin_es:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:251 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:269
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:275
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:244 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:262
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:268
 msgid ""
 "Specify one or more page ranges,\n"
 " e.g. 1–3, 7, 11"
@@ -5342,112 +5379,112 @@ msgstr ""
 "Especifiqueu un o més intervals de pàgines,\n"
 " p. ex. 1–3, 7, 11"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:274
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:267
 msgid "Pages"
 msgstr "Pàgines"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:309
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:299
 msgid "Copies"
 msgstr "Còpies"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:332
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:319
 msgid "Copie_s:"
 msgstr "Còpie_s:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:358
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:345
 msgid "C_ollate"
 msgstr "_Compagina"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:372
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:359
 msgid "_Reverse"
 msgstr "_Restaura"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:448
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:430
 msgid "Layout"
 msgstr "Disposició"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:471
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:450
 msgid "T_wo-sided:"
 msgstr "_Doble cara:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:496
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:475
 msgid "Pages per _side:"
 msgstr "Pàgines per _cara:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:523
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:502
 msgid "Page or_dering:"
 msgstr "Or_denació de les pàgines:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:549
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:528
 msgid "_Only print:"
 msgstr "Imprimeix _només:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:566
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:545
 msgid "All sheets"
 msgstr "Tots els fulls"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:567
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:546
 msgid "Even sheets"
 msgstr "Fulls parells"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:568
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:547
 msgid "Odd sheets"
 msgstr "Fulls senars"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:581
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:560
 msgid "Sc_ale:"
 msgstr "Esc_ala:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:644
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:620
 msgid "Paper"
 msgstr "Paper"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:667
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:640
 msgid "Paper _type:"
 msgstr "_Tipus de paper:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:692
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:665
 msgid "Paper _source:"
 msgstr "_Font del paper:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:717
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:690
 msgid "Output t_ray:"
 msgstr "Safata de so_rtida:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:771
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:744
 msgid "Or_ientation:"
 msgstr "Ori_entació:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:869
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:834
 msgid "Job Details"
 msgstr "Detalls de la tasca"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:892
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:854
 msgid "Pri_ority:"
 msgstr "Pri_oritat:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:916
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:878
 msgid "_Billing info:"
 msgstr "Informació de _facturació:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:960
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:921
 msgid "Print Document"
 msgstr "Imprimeix el document"
 
 #. this is one of the choices for the print at option in the print dialog
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:980
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:938
 msgid "_Now"
 msgstr "_Ara"
 
 #. this is one of the choices for the print at option in the print dialog. It also serves as the label for 
an entry that allows the user to enter a time.
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:996
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:954
 msgid "A_t:"
 msgstr "_A:"
 
 #. Ability to parse the am/pm format depends on actual locale. You can remove the am/pm values below for 
your locale if they are not supported.
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1000 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1002
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1021 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1023
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1028
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:958 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:960
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:979 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:981
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:986
 msgid ""
 "Specify the time of print,\n"
 " e.g. 15∶30, 2∶35 pm, 14∶15∶20, 11∶46∶30 am, 4 pm"
@@ -5455,59 +5492,59 @@ msgstr ""
 "Especifiqueu l'hora d'impressió,\n"
 " p. ex. 15∶30, 2∶35 pm, 14∶15∶20, 11∶46∶30 am, 4 pm"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1027
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:985
 msgid "Time of print"
 msgstr "Hora d'impressió"
 
 #. this is one of the choices for the print at option in the print dialog. It means that the print job will 
not be printed until it explicitly gets 'released'.
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1041
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:999
 msgid "On _hold"
 msgstr "En _espera"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1045 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1046
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1003 gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1004
 msgid "Hold the job until it is explicitly released"
 msgstr "Posa la tasca en espera fins que s'alliberi explícitament"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1083
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1040
 msgid "Add Cover Page"
 msgstr "Afegeix una coberta"
 
 # Possiblement sigui "abans de" (josep)
 #. this is the label used for the option in the print dialog that controls the front cover page.
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1106
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1060
 msgid "Be_fore:"
 msgstr "A_bans:"
 
 # Possiblement "després de" (josep)
 #. this is the label used for the option in the print dialog that controls the back cover page.
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1130
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1084
 msgid "_After:"
 msgstr "_Després:"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1172
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1125
 msgid "Job"
 msgstr "Tasca"
 
 #. This will appear as a tab label in the print dialog.
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1205
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1159
 msgid "Image Quality"
 msgstr "Qualitat d'imatge"
 
 #. This will appear as a tab label in the print dialog.
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1238
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1192
 msgid "Color"
 msgstr "Color"
 
 #. This will appear as a tab label in the print dialog. It's a typographical term, as in "Binding and 
finishing"
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1271
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1225
 msgid "Finishing"
 msgstr "Acabant"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1304
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1258
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avançat"
 
-#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1328
+#: gtk/ui/gtkprintunixdialog.ui:1279
 msgid "Some of the settings in the dialog conflict"
 msgstr "Alguns paràmetres del diàleg tenen conflictes"
 
@@ -6367,6 +6404,19 @@ msgstr "prova-de-sortida.%s"
 msgid "Print to Test Printer"
 msgstr "Imprimiu per provar la impressora"
 
+#~ msgid "Could not start the search process"
+#~ msgstr "No s'ha pogut iniciar el procés de cerca"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The program was not able to create a connection to the indexer daemon. "
+#~ "Please make sure it is running."
+#~ msgstr ""
+#~ "El programa no ha pogut crear cap connexió al dimoni d'indexació. "
+#~ "Assegureu-vos que s'està executant."
+
+#~ msgid "smb://foo.example.com, ssh://192.168.0.1, ftp://[2001:db8::1]";
+#~ msgstr "smb://foo.exemple.com, ssh://192.168.0.1, ftp://[2001:db8::1]";
+
 #~ msgid "Error parsing option --gdk-debug"
 #~ msgstr "S'ha produït un error en analitzar l'opció --gdk-debug"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]