[gimp-help-2] Fixes to Catalan translationcommit 43ed199eb67794d15337368cfbbaea7301f85c82
Author: Jordi Mas <jmas softcatala org>
Date:  Sun Aug 6 23:08:38 2017 +0200

  Fixes to Catalan translation

 po/ca/appendix.po     |  26 ++++++++++----------
 po/ca/menus/image.po    |  56 ++++++++++++++++++++++----------------------
 po/ca/toolbox/selection.po |  6 ++--
 3 files changed, 44 insertions(+), 44 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca/appendix.po b/po/ca/appendix.po
index c631945..3dadf0b 100644
--- a/po/ca/appendix.po
+++ b/po/ca/appendix.po
@@ -426,7 +426,7 @@ msgid ""
 "layer, clicking on it opens the editor, and you can then modify your text."
 msgstr ""
 "El major problema de l'eina de text estàndard en el <acronym>GIMP</acronym> "
-"1 era que el text no es podia modificar després de rendetizar-se. Si volíeu "
+"1 era que el text no es podia modificar després de renderitzar-se. Si volíeu "
 "canviar alguna cosa en el text, tot el que podíeu fer era "
 "<quote>desfer</quote> i intentar-ho una altra vegada (si teníeu sort i "
 "disposàveu de prou historial de desfer, i llavors desfer també altres "
@@ -458,7 +458,7 @@ msgid ""
 "next major difference is that now the path tool has three different modes, "
 "Design, Edit and Move."
 msgstr ""
-"La segona generació de l'eina Camí té un interfície completament nova. La "
+"La segona generació de l'eina Camí té una interfície completament nova. La "
 "primera gran diferència que notareu és que els camins no cal que siguin "
 "tancats. Un camí pot estar fet d'un nombre de segments corbs disjunts. La "
 "següent gran diferència és que ara l'eina camins té tres modes diferents: "
@@ -470,7 +470,7 @@ msgid ""
 "modify the shape of a curve either by dragging edges of the curve or "
 "dragging the <quote>handles</quote> of a node."
 msgstr ""
-"En mode Dissenya podeu cear un camí, afegir nodes a un camí que existeixi i "
+"En mode Dissenya podeu crear un camí, afegir nodes a un camí que existeixi i "
 "modificar la forma d'una corba, tant arrossegant les vores de la corba com "
 "arrossegant les <quote>nanses</quote> d'un node."
 
@@ -1905,7 +1905,7 @@ msgid ""
 "combined work."
 msgstr ""
 "El treball combinat necessita contenir solament una còpia d'aquesta "
-"llicència, i diverses seccions invariantes idèntiques es poden reemplaçar "
+"llicència, i diverses seccions invariants idèntiques es poden reemplaçar "
 "per una sola còpia. Si hi ha diverses seccions inalterables amb el mateix "
 "nom però amb continguts diferents, feu que el títol de cada una d'aquestes "
 "seccions sigui únic afegint-hi al final, entre parèntesis, el nom de l'autor"
@@ -2344,11 +2344,11 @@ msgstr "S'està escrivint"
 
 #: src/appendix/contributing.xml90(para)
 msgid "The language is English (USA)."
-msgstr "La llengua és l'anglès (EUA)"
+msgstr "La llengua és l'anglès (EUA)."
 
 #: src/appendix/contributing.xml98(para)
 msgid "English language."
-msgstr "Idioma anglès"
+msgstr "Idioma anglès."
 
 #: src/appendix/contributing.xml103(para)
 msgid ""
@@ -2368,7 +2368,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/appendix/contributing.xml115(para)
 msgid "80 characters per line."
-msgstr "80 caràcters per línia"
+msgstr "80 caràcters per línia."
 
 #: src/appendix/contributing.xml120(para)
 msgid "Automatic spell checking with English (USA) for default language."
@@ -2542,7 +2542,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/appendix/contributing.xml241(para)
 msgid "Export images in the PNG format."
-msgstr "Exporta les imatges en format PNG"
+msgstr "Exporta les imatges en format PNG."
 
 #: src/appendix/contributing.xml204(para)
 msgid ""
@@ -2883,7 +2883,7 @@ msgid ""
 "you. It is a resume of the way I did it. Tested on Windows XP and Windows 7."
 msgstr ""
 "No puc garantir que el procediment descrit aquí funcionarà per a tu. És un "
-"resum de com ho vaig fer. S'ha provat en el Windows XP i el el Windows 7."
+"resum de com ho vaig fer. S'ha provat en el Windows XP i el Windows 7."
 
 #: src/appendix/contributing.xml480(para)
 msgid ""
@@ -3204,7 +3204,7 @@ msgstr "El nou disseny del mode de finestra única"
 
 #: src/appendix/history-28.xml52(term)
 msgid "New file save workflow"
-msgstr "Nou flux de treball de desa els fitxers"
+msgstr "Nou flux de treball de desament dels fitxers"
 
 #: src/appendix/history-28.xml54(para)
 msgid ""
@@ -3525,7 +3525,7 @@ msgstr "S'han afegit guies diagonals opcionals a l'eina Escapça."
 msgid "Added <quote>Rule of fifths</quote> crop guide overlay."
 msgstr ""
 "S'ha afegit la guia del tall superposat de la <quote>Regla de les "
-"quintes</quote>"
+"quintes</quote>."
 
 #: src/appendix/history-28.xml401(para)
 msgid ""
@@ -3967,7 +3967,7 @@ msgid ""
 "good."
 msgstr ""
 "En el quadre de text adjunta, poseu una o més paraules que algú podria haver"
-" utilizat per escriure un infrome similar al vostre. Per exemple, si el "
+" utilitzat per escriure un informe similar al vostre. Per exemple, si el "
 "problema és que ampliar massa (zoom) provoca que el <acronym>GIMP</acronym> "
 "es bloquegi, la paraula <quote>zoom</quote> hauria de ser bona."
 
@@ -6701,7 +6701,7 @@ msgid ""
 "Added ability to save presets in all color tools for color adjustments you "
 "use frequently."
 msgstr ""
-"S’hi ha afegit la capcitat de desar valors predefinits en totes les eines de"
+"S’hi ha afegit la capacitat de desar valors predefinits en totes les eines de"
 " color per als ajustos de color que useu sovint."
 
 #: src/appendix/history-26.xml253(para)
diff --git a/po/ca/menus/image.po b/po/ca/menus/image.po
index 83555ce..7437366 100644
--- a/po/ca/menus/image.po
+++ b/po/ca/menus/image.po
@@ -575,7 +575,7 @@ msgid ""
 "(black) to 255 (white)."
 msgstr ""
 "Una imatge a escala de grisos de 8-bits enters proveeix 255 graus tonals "
-"disponibles de 0 (negre) a 255 (blanc)"
+"disponibles de 0 (negre) a 255 (blanc)."
 
 #: src/menus/image/convert-grayscale.xml:46(para)
 msgid ""
@@ -583,7 +583,7 @@ msgid ""
 "(black) to 65535 (white)."
 msgstr ""
 "Una imatge a escala de grisos de 16-bits enters proveeix 65535 graus tonals "
-"disponibles de 0 (negre) a 65535 (blanc)"
+"disponibles de 0 (negre) a 65535 (blanc). "
 
 #: src/menus/image/convert-grayscale.xml:52(para)
 msgid ""
@@ -1777,7 +1777,7 @@ msgid ""
 "GIMP with. Default is the built-in <quote>sRGB</quote> profile."
 msgstr ""
 "Aquesta pestanya conté el nom del perfil de color de la imatge que s'ha "
-"carregat al GIMP. Per defecte, el perfil esta integrat al <quote>sRGB</"
+"carregat al GIMP. Per defecte, el perfil està integrat al <quote>sRGB</"
 "quote>."
 
 #: src/menus/image/properties.xml:174(title)
@@ -1979,11 +1979,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/menus/image/configure-grid.xml:8(title)
 msgid "Configure Grid…"
-msgstr "Configura la qudrícula…"
+msgstr "Configura la quadrícula…"
 
 #: src/menus/image/configure-grid.xml:12(primary)
 msgid "Grid"
-msgstr "Qudrícula"
+msgstr "Quadrícula"
 
 #: src/menus/image/configure-grid.xml:13(secondary)
 msgid "configure"
@@ -1998,13 +1998,13 @@ msgid ""
 "the origin of the image, independently for the horizontal and vertical grid "
 "lines. You can choose one of five different grid styles."
 msgstr ""
-"L'ordre <guimenuitem>Configura la qudrícula</guimenuitem> permet veure les "
-"propietats de la qudrícula que es poden fixar sobre la vostra imatge mentre "
+"L'ordre <guimenuitem>Configura la quadrícula</guimenuitem> permet veure les "
+"propietats de la quadrícula que es poden fixar sobre la vostra imatge mentre "
 "hi treballeu. El <acronym>GIMP</acronym> només proporciona quadrícules "
-"cartesianes. Podeu triar tant el color de les línies de la qudrícula com "
+"cartesianes. Podeu triar tant el color de les línies de la quadrícula com "
 "l'espaiat i el desplaçament de l'origen de la imatge, independentment de les "
-"línies verticals i horitzontals de la qudrícula. Podeu escollir un dels cinc "
-"estils de qudrícula diferents disponibles."
+"línies verticals i horitzontals de la quadrícula. Podeu escollir un dels cinc "
+"estils de quadrícula diferents disponibles."
 
 #: src/menus/image/configure-grid.xml:30(para)
 msgid ""
@@ -2013,17 +2013,17 @@ msgid ""
 "guimenuitem></menuchoice>."
 msgstr ""
 "Podeu accedir a aquesta ordre des del menú de la imatge: "
-"<menuchoice><guimenu>Imatge</guimenu><guimenuitem>Configura la qudrícula…</"
+"<menuchoice><guimenu>Imatge</guimenu><guimenuitem>Configura la quadrícula…</"
 "guimenuitem></menuchoice>."
 
 #: src/menus/image/configure-grid.xml:42(title)
 msgid "Description of the <quote>Configure Image Grid</quote> dialog"
 msgstr ""
-"Descripció del diàleg <quote>Configura la qudrícula de la imatge</quote>"
+"Descripció del diàleg <quote>Configura la quadrícula de la imatge</quote>"
 
 #: src/menus/image/configure-grid.xml:46(title)
 msgid "The <quote>Configure Grid</quote> dialog"
-msgstr "El diàleg <quote>Configura la qudrícula</quote>"
+msgstr "El diàleg <quote>Configura la quadrícula</quote>"
 
 #: src/menus/image/configure-grid.xml:55(title)
 msgid "Appearance"
@@ -2034,8 +2034,8 @@ msgid ""
 "In the <guimenu>Configure Grid</guimenu> dialog, you can set the properties "
 "of the grid which is shown when you turn on the image grid."
 msgstr ""
-"Al diàleg <guimenu>Configura la qudrícula</guimenu>, hi podeu determinar les "
-"propietats de la qudrícula, que es fa visible quan activeu la qudrícula de "
+"Al diàleg <guimenu>Configura la quadrícula</guimenu>, hi podeu determinar les "
+"propietats de la quadrícula, que es fa visible quan activeu la quadrícula de "
 "la imatge."
 
 #: src/menus/image/configure-grid.xml:62(term)
@@ -2052,7 +2052,7 @@ msgid ""
 "of the grid lines."
 msgstr ""
 "Aquest estil, el menys visible, mostra un punt a cada intersecció de les "
-"línies de la qudrícula."
+"línies de la quadrícula."
 
 #: src/menus/image/configure-grid.xml:75(term)
 msgid "Intersections (crosshairs)"
@@ -2064,7 +2064,7 @@ msgid ""
 "of the grid lines."
 msgstr ""
 "Aquest estil, per defecte, mostra una creu amb forma de símbol «+», a cada "
-"intersecció de les línies de la qudrícula."
+"intersecció de les línies de la quadrícula."
 
 #: src/menus/image/configure-grid.xml:84(term)
 msgid "Dashed"
@@ -2076,7 +2076,7 @@ msgid ""
 "lines are too close together, the grid won't look good."
 msgstr ""
 "Aquest estil mostra línies discontínues al color del primer pla de la "
-"qudrícula. Si les línies estan massa juntes, la qudrícula no es veurà bé."
+"quadrícula. Si les línies estan massa juntes, la quadrícula no es veurà bé."
 
 #: src/menus/image/configure-grid.xml:94(term)
 msgid "Double dashed"
@@ -2088,7 +2088,7 @@ msgid ""
 "the grid alternate."
 msgstr ""
 "Aquest estil mostra línies discontínues en què els colors del primer pla i "
-"el fons de la qudrícula s'alternen."
+"el fons de la quadrícula s'alternen."
 
 #: src/menus/image/configure-grid.xml:103(term)
 msgid "Solid"
@@ -2097,8 +2097,8 @@ msgstr "Sòlid"
 #: src/menus/image/configure-grid.xml:105(para)
 msgid "This style shows solid grid lines in the foreground color of the grid."
 msgstr ""
-"Aquest estil mostra línies de qudrícula sòlides al color del primer pla de "
-"la qudrícula."
+"Aquest estil mostra línies de quadrícula sòlides al color del primer pla de "
+"la quadrícula."
 
 #: src/menus/image/configure-grid.xml:115(term)
 msgid "Foreground and Background colors"
@@ -2106,7 +2106,7 @@ msgstr "Color del primer pla i color del fons"
 
 #: src/menus/image/configure-grid.xml:117(para)
 msgid "Click on the color dwell to select a new color for the grid."
-msgstr "Feu clic al color per seleccionar-ne un de nou per a la qudrícula."
+msgstr "Feu clic al color per seleccionar-ne un de nou per a la quadrícula."
 
 #: src/menus/image/configure-grid.xml:124(title)
 msgid "Spacing"
@@ -2120,7 +2120,7 @@ msgstr "Amplada i alçada"
 #: src/menus/image/configure-grid.xml:128(para)
 msgid "You can select the cell size of the grid and the unit of measurement."
 msgstr ""
-"Podeu seleccionar la mida de les cel·les de la qudrícula i la unitat de "
+"Podeu seleccionar la mida de les cel·les de la quadrícula i la unitat de "
 "mesura."
 
 #: src/menus/image/configure-grid.xml:136(title)
@@ -2136,7 +2136,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Podeu configurar el desplaçament de la primera cel·la. La coordenada "
 "d'origen és al cantó superior esquerra de la imatge. Per defecte, la "
-"qudrícula comença a la coordenada d'origen, (0,0)."
+"quadrícula comença a la coordenada d'origen, (0,0)."
 
 #: src/menus/image/transform-rotate.xml:11(title)
 #: src/menus/image/transform-rotate.xml:16(primary)
@@ -2871,7 +2871,7 @@ msgstr ""
 "d'una imatge nova</quote> que s'estableix a la pàgina <link linkend=\"gimp-"
 "prefs-environment\">Recursos del sistema</link> del diàleg de preferències "
 "(que té un valor per defecte de 128 MB), el programa us advertirà i us "
-"demanarà que confirmeu l'operació abans de executar-la. És possible que no "
+"demanarà que confirmeu l'operació abans d'executar-la. És possible que no "
 "tingueu cap problema si confirmeu l'operació, però cal tenir en compte que "
 "les imatges molt grans consumeixen molts recursos i que les imatges encara "
 "més grans poden consumir més recursos dels que es disposa, i això pot "
@@ -3066,7 +3066,7 @@ msgid ""
 "<guilabel>Cubic</guilabel>: The method that produces the best results, but "
 "also the slowest method."
 msgstr ""
-"<guilabel>Cubic</guilabel>: és el mètode que dona més bons resultats, però "
+"<guilabel>Cubic</guilabel>: és el mètode que dóna més bons resultats, però "
 "també el més lent."
 
 #: src/menus/image/scale.xml:199(para)
@@ -4014,7 +4014,7 @@ msgstr ""
 "A qualsevol profunditat de bit donada, l'enter i la precisió del punt de "
 "flotació utilitzen aproximadament la mateixa quantitat de RAM pels càlculs "
 "interns durant el processament de la imatge, també es requereix la mateixa "
-"quantitat d'espai de disc quan és desa un fitxer d'imatge al disc."
+"quantitat d'espai de disc quan es desa un fitxer d'imatge al disc."
 
 #: src/menus/image/precision.xml:284(emphasis)
 msgid ""
@@ -4190,7 +4190,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "L’ordre <guimenuitem>Noves guies des de selecció</guimenuitem> afegeix "
 "quatre guies, una per cada costat de la selecció actual: superior, inferior, "
-"dreta i esquerre. Si no hi ha cap selecció a la imatge, les guies no es "
+"dreta i esquerra. Si no hi ha cap selecció a la imatge, les guies no es "
 "crearan."
 
 #: src/menus/image/guides-new-selection.xml:29(para)
diff --git a/po/ca/toolbox/selection.po b/po/ca/toolbox/selection.po
index 40bfcaf..1760ddf 100644
--- a/po/ca/toolbox/selection.po
+++ b/po/ca/toolbox/selection.po
@@ -1270,7 +1270,7 @@ msgid ""
 "selection will be subtracted from the existing selection."
 msgstr ""
 "Si manteniu la tecla premuda després de començar la selecció, farà que el "
-"punt d'inici s'utilitzi com a centre de l'el·lipse, en lloc d'utiltizar una "
+"punt d'inici s'utilitzi com a centre de l'el·lipse, en lloc d'utilitzar una "
 "cantonada del rectangle que tanca l'el·lipse. Recordeu que si premeu la "
 "tecla <keycap>Ctrl</keycap> <emphasis>abans</emphasis> de començar a fer la "
 "selecció, aquesta se sostraurà de la selecció existent."
@@ -1494,7 +1494,7 @@ msgstr ""
 "<emphasis>Seleccioneu aproximadament el primer pla</emphasis> que voleu "
 "extreure. Quan seleccioneu aquesta eina, el punter del ratolí es converteix "
 "en la icona de llaç. Es comporta, de fet, com l'eina de selecció difusa. "
-"Seleccioneu del fons tan poc com sigui possible ."
+"Seleccioneu del fons tan poc com sigui possible."
 
 #: src/toolbox/selection/foreground.xml57(para)
 msgid ""
@@ -2268,7 +2268,7 @@ msgstr ""
 "D'altra banda, si no heu desmarcat l'opció <guilabel>Realçament</guilabel>, "
 "el vostre treball serà més fàcil perquè el que està fora de la selecció serà"
 " més fosc que el que està dins de la selecció i llavors, la selecció "
-"apareixerà amb més claredat ."
+"apareixerà amb més claredat."
 
 #: src/toolbox/selection/rectangle.xml224(para)
 msgid ""


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]