[gnome-calculator] Updated Swedish translationcommit 4b73f09a355dc03020233518e2887abf8bc2acb5
Author: Sebastian Rasmussen <sebras gmail com>
Date:   Tue Mar 17 23:55:17 2015 +0000

    Updated Swedish translation

 help/sv/sv.po | 5293 +++++++++++++++------------------------------------------
 1 files changed, 1411 insertions(+), 3882 deletions(-)
---
diff --git a/help/sv/sv.po b/help/sv/sv.po
index 5793ea8..55921ec 100644
--- a/help/sv/sv.po
+++ b/help/sv/sv.po
@@ -1,4088 +1,1617 @@
+# Swedish translation for gnome-calcuator help
+# Copyright © 2006-2015 Free Software Foundation, Inc.
+# Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2006, 2007, 2009.
+# Marcus Lundblad <ml update uu se>, 2014.
+# Sebastian Rasmussen <sebras gmail com>, 2015.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gcalctool\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-11-07 11:13+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-01-26 15:34+0100\n"
-"Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-07 16:41+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-18 00:53+0100\n"
+"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras gmail com>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
+"Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 1.7.3\n"
 
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/gcalctool.xml:280(None)
-#, fuzzy
-msgid "@@image: 'figures/gcalctool_basic_window.png'; md5=266c80591f59cde9e20068c49a908738"
-msgstr "@@image: 'figures/gcalctool_basic_window.png'; md5=3fa42f2372279ca1e08b02f00e83425f"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/gcalctool.xml:308(None)
-#, fuzzy
-msgid "@@image: 'figures/gcalctool_menu_symbol.png'; md5=a42cef5d65cd53266cf369c9b7e426ff"
-msgstr "@@image: 'figures/gcalctool_menu_symbol.png'; md5=98c0e167a3b10b26bfae58102b3d9efa"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/gcalctool.xml:568(None)
-#, fuzzy
-msgid "@@image: 'figures/gcalctool_advanced_window.png'; md5=214a8331330ef77730e2dd857eb3df20"
-msgstr "@@image: 'figures/gcalctool_advanced_window.png'; md5=65dad780d95ae119dcfb093e042dc559"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/gcalctool.xml:786(None)
-#, fuzzy
-msgid "@@image: 'figures/gcalctool_financial_window.png'; md5=ab4c5866909a9e2e8f6e67aa950a1911"
-msgstr "@@image: 'figures/gcalctool_financial_window.png'; md5=19be3cfdfc74c90278126a2b28dffd81"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/gcalctool.xml:1101(None)
-#, fuzzy
-msgid "@@image: 'figures/gcalctool_scientific_window.png'; md5=4133fbe04054112a4958c836be98da0b"
-msgstr "@@image: 'figures/gcalctool_scientific_window.png'; md5=ae492a3567a18668e5f1b8fff3529dbd"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/gcalctool.xml:1796(None)
-#, fuzzy
-msgid "@@image: 'figures/gcalctool_programming_window.png'; md5=dbb1492fa8bab67b219162d6157b70f4"
-msgstr "@@image: 'figures/gcalctool_basic_window.png'; md5=3fa42f2372279ca1e08b02f00e83425f"
-
-#: C/gcalctool.xml:24(title)
-#, fuzzy
-msgid "<application>gcalctool</application> Manual"
-msgstr "Handbok för <application>Miniräknare</application>"
-
-#: C/gcalctool.xml:27(para)
-msgid "gcalctool is a calculator for GNOME. It includes basic, advanced, financial, and scientific modes and 
uses a multiple precision package to do its arithmetic to give a high degree of accuracy."
-msgstr "gcalctool är en miniräknare för GNOME. Den inkluderar grundläggande, avancerat, finansiellt och 
vetenskapligt läge samt använder ett paket för multipel precision för att göra dess aritmetik för att ge en 
högre grad noggrannhet."
-
-#: C/gcalctool.xml:35(year)
-msgid "2003"
-msgstr "2003"
-
-#: C/gcalctool.xml:36(year)
-msgid "2004"
-msgstr "2004"
-
-#: C/gcalctool.xml:37(year)
-msgid "2005"
-msgstr "2005"
-
-#: C/gcalctool.xml:38(holder)
-msgid "Sun Microsystems"
-msgstr "Sun Microsystems"
-
-#: C/gcalctool.xml:49(publishername)
-#: C/gcalctool.xml:84(para)
-#: C/gcalctool.xml:93(para)
-#: C/gcalctool.xml:101(para)
-#: C/gcalctool.xml:110(para)
-#: C/gcalctool.xml:119(para)
-#: C/gcalctool.xml:128(para)
-#: C/gcalctool.xml:137(para)
-#: C/gcalctool.xml:146(para)
-#: C/gcalctool.xml:155(para)
-#: C/gcalctool.xml:164(para)
-msgid "GNOME Documentation Project"
-msgstr "Dokumentationsprojekt för GNOME"
-
-#: C/gcalctool.xml:2(para)
-msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free 
Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with 
no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this 
<ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
-msgstr "Tillstånd att kopiera, distribuera och/eller modifiera detta dokument ges under villkoren i GNU Free 
Documentation License (GFDL), version 1.1 eller senare, utgivet av Free Software Foundation utan 
standardavsnitt och omslagstexter.  En kopia av GFDL finns att hämta på denna <ulink type=\"help\" 
url=\"ghelp:fdl\">länk</ulink> eller i filen COPYING-DOCS som medföljer denna handbok."
-
-#: C/gcalctool.xml:12(para)
-msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to 
distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the 
manual, as described in section 6 of the license."
-msgstr "Denna handbok utgör en av flera GNOME-handböcker som distribueras under villkoren i GFDL.  Om du 
vill distribuera denna handbok separat från övriga handböcker kan du göra detta genom att lägga till en kopia 
av licensavtalet i handboken enligt instruktionerna i avsnitt 6 i licensavtalet."
-
-#: C/gcalctool.xml:19(para)
-msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as 
trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation 
Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
-msgstr "Flera namn på produkter och tjänster är registrerade varumärken. I de fall dessa namn förekommer i 
GNOME-dokumentation - och medlemmarna i GNOME-dokumentationsprojektet är medvetna om dessa varumärken - är de 
skrivna med versaler eller med inledande versal."
-
-#: C/gcalctool.xml:35(para)
-msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR 
IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS 
FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE 
QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD 
ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY 
CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY 
CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS 
AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
-msgstr "DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS I \"BEFINTLIGT SKICK\" UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARE SIG 
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER ATT DOKUMENTET ELLER EN 
MODIFIERAD VERSION AV DOKUMENTET INTE INNEHÅLLER NÅGRA FELAKTIGHETER, ÄR LÄMPLIGT FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER 
INTE STRIDER MOT LAG. HELA RISKEN VAD GÄLLER KVALITET, EXAKTHET OCH UTFÖRANDE AV DOKUMENTET OCH MODIFIERADE 
VERSIONER AV DOKUMENTET LIGGER HELT OCH HÅLLET PÅ ANVÄNDAREN. OM ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV 
ETT DOKUMENT SKULLE VISA SIG INNEHÅLLA FELAKTIGHETER I NÅGOT HÄNSEENDE ÄR DET DU (INTE DEN URSPRUNGLIGA 
SKRIBENTEN, FÖRFATTAREN ELLER NÅGON ANNAN MEDARBETARE) SOM FÅR STÅ FÖR ALLA EVENTUELLA KOSTNADER FÖR SERVICE, 
REPARATIONER ELLER KORRIGERINGAR. DENNA GARANTIFRISKRIVNING UTGÖR EN VÄSENTLIG DEL AV DETTA LICENSAVTAL. 
DETTA INNEBÄR ATT ALL ANVÄNDNING AV ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV ETT DOKUMENT BEVILJAS ENDAST U
 NDER DENNA ANSVARSFRISKRIVNING;"
-
-#: C/gcalctool.xml:55(para)
-msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, 
OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR 
MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL 
OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE 
DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
-msgstr "UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ELLER INOM RAMEN FÖR NÅGON LAGSTIFTNING, OAVSETT OM DET GÄLLER KRÄNKNING 
(INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), KONTRAKT ELLER DYLIKT, SKA FÖRFATTAREN, DEN URSPRUNGLIGA SKRIBENTEN ELLER ANNAN 
MEDARBETARE ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE AV DOKUMENTET ELLER AV EN MODIFIERAD VERSION AV DOKUMENTET ELLER NÅGON 
LEVERANTÖR TILL NÅGON AV NÄMNDA PARTER STÄLLAS ANSVARIG GENTEMOT NÅGON FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, 
SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, 
SKADOR BETRÄFFANDE FÖRLORAD GOODWILL, HINDER I ARBETET, DATORHAVERI ELLER NÅGRA ANDRA TÄNKBARA SKADOR ELLER 
FÖRLUSTER SOM KAN UPPKOMMA PÅ GRUND AV ELLER RELATERAT TILL ANVÄNDNINGEN AV DOKUMENTET ELLER MODIFIERADE 
VERSIONER AV DOKUMENTET, ÄVEN OM PART SKA HA BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."
-
-#: C/gcalctool.xml:28(para)
-msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE 
DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
-msgstr "DOKUMENTET OCH MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS UNDER VILLKOREN I GNU FREE 
DOCUMENTATION LICENSE ENDAST UNDER FÖLJANDE FÖRUTSÄTTNINGAR: <placeholder-1/>"
-
-#: C/gcalctool.xml:58(corpauthor)
-msgid "Sun Microsystems Inc."
-msgstr "Sun Microsystems Inc."
-
-#: C/gcalctool.xml:79(revnumber)
-msgid "Calculator Manual V2.9"
-msgstr "Handbok för Miniräknare v2.9"
-
-#: C/gcalctool.xml:80(date)
-msgid "March 2005"
-msgstr "Mars 2005"
-
-#: C/gcalctool.xml:82(para)
-#: C/gcalctool.xml:91(para)
-msgid "Sun Java Desktop System Documentation Team"
-msgstr "Sun Java Desktop System Documentation Team"
-
-#: C/gcalctool.xml:88(revnumber)
-msgid "Calculator Manual V2.8"
-msgstr "Handbok för Miniräknare v2.8"
-
-#: C/gcalctool.xml:89(date)
-msgid "August 2004"
-msgstr "Augusti 2004"
-
-#: C/gcalctool.xml:97(revnumber)
-msgid "gcalctool Manual V2.7"
-msgstr "Handbok för gcalctool v2.7"
-
-#: C/gcalctool.xml:98(date)
-msgid "February 2004"
-msgstr "Februari 2004"
-
-#: C/gcalctool.xml:100(para)
-#: C/gcalctool.xml:108(para)
-#: C/gcalctool.xml:117(para)
-#: C/gcalctool.xml:126(para)
-#: C/gcalctool.xml:135(para)
-#: C/gcalctool.xml:144(para)
-#: C/gcalctool.xml:153(para)
-#: C/gcalctool.xml:162(para)
-msgid "Sun GNOME Documentation Team"
-msgstr "Suns GNOME-dokumentationsteam"
-
-#: C/gcalctool.xml:105(revnumber)
-msgid "gcalctool Manual V2.6"
-msgstr "Handbok för gcalctool v2.6"
-
-#: C/gcalctool.xml:106(date)
-msgid "October 2003"
-msgstr "Oktober 2003"
-
-#: C/gcalctool.xml:114(revnumber)
-msgid "gcalctool Manual V2.5"
-msgstr "Handbok för gcalctool v2.5"
-
-#: C/gcalctool.xml:115(date)
-msgid "July 2003"
-msgstr "Juli 2003"
-
-#: C/gcalctool.xml:123(revnumber)
-msgid "gcalctool Manual V2.4"
-msgstr "Handbok för gcalctool v2.4"
-
-#: C/gcalctool.xml:124(date)
-msgid "June 2003"
-msgstr "Juni 2003"
-
-#: C/gcalctool.xml:132(revnumber)
-msgid "gcalctool Manual V2.3"
-msgstr "Handbok för gcalctool v2.3"
-
-#: C/gcalctool.xml:133(date)
-#: C/gcalctool.xml:142(date)
-msgid "April 2003"
-msgstr "April 2003"
-
-#: C/gcalctool.xml:141(revnumber)
-msgid "gcalctool Manual V2.2"
-msgstr "Handbok för gcalctool v2.2"
-
-#: C/gcalctool.xml:150(revnumber)
-msgid "gcalctool Manual V2.1"
-msgstr "Handbok för gcalctool v2.1"
-
-#: C/gcalctool.xml:151(date)
-#: C/gcalctool.xml:160(date)
-msgid "March 2003"
-msgstr "Mars 2003"
-
-#: C/gcalctool.xml:159(revnumber)
-msgid "gcalctool Manual V2.0"
-msgstr "Handbok för gcalctool v2.0"
-
-#: C/gcalctool.xml:169(releaseinfo)
-msgid "This manual describes version 5.5.37 of Calculator."
-msgstr "Denna handbok beskriver version 5.5.37 av Miniräknare."
-
-#: C/gcalctool.xml:172(title)
-msgid "Feedback"
-msgstr "Återkoppling"
-
-#: C/gcalctool.xml:173(para)
-#, fuzzy
-msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>gcalctool</application> application 
or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback 
Page</ulink>."
-msgstr "För att rapportera ett fel eller komma med ett förslag angående programmet 
<application>Miniräknare</application> eller denna handbok, följ instruktionerna på <ulink 
url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME:s återkopplingssida</ulink>."
-
-#: C/gcalctool.xml:180(primary)
-#: C/gcalctool.xml:0(application)
-msgid "gcalctool"
-msgstr "gcalctool"
-
-#: C/gcalctool.xml:183(primary)
-#: C/gcalctool.xml:2712(guimenu)
-msgid "Calculator"
-msgstr "Miniräknare"
-
-#: C/gcalctool.xml:189(title)
-msgid "Introduction"
-msgstr "Introduktion"
-
-#: C/gcalctool.xml:190(para)
-#, fuzzy
-msgid "The <application>gcalctool</application> application provides the following modes for different types 
of mathematical functionality:"
-msgstr "Programmet <application>Miniräknare</application> tillhandahåller följande lägen för olika typer av 
matematisk funktionalitet:"
-
-#: C/gcalctool.xml:193(link)
-#: C/gcalctool.xml:2657(guimenuitem)
-msgid "Basic"
-msgstr "Grundläggande"
-
-#: C/gcalctool.xml:194(para)
-msgid "The default mode. Provides standard calculator functions. You can perform standard addition, 
subtraction, division, and multiplication functions in Basic mode and you can use all of the Basic functions 
in each of the other modes."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:197(link)
-msgid "Advanced"
-msgstr "Avancerat"
-
-#: C/gcalctool.xml:198(para)
-msgid "Provides advanced calculator functions. You can store numbers in 10 different memory registers, and 
easily retrieve and replace the numbers in the memory registers. You can use all of the Advanced functions in 
Financial, Scientific and Programming modes."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:201(link)
-#: C/gcalctool.xml:2669(guimenuitem)
-msgid "Financial"
-msgstr "Ekonomi"
-
-#: C/gcalctool.xml:202(para)
-msgid "Provides several complex financial functions."
-msgstr "Tillhandahåller ett flertal komplexa ekonomiska räknefunktioner."
-
-#: C/gcalctool.xml:205(link)
-#: C/gcalctool.xml:2724(guimenuitem)
-msgid "Scientific"
-msgstr "Vetenskapligt"
-
-#: C/gcalctool.xml:206(para)
-msgid "Provides many additional mathematical functions, including trigonometric functions. You can also 
store your own functions and constants, when you use Scientific mode."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:209(link)
-#: C/gcalctool.xml:2706(guimenuitem)
-msgid "Programming"
-msgstr "Programmering"
-
-#: C/gcalctool.xml:210(para)
-msgid "Provides functions useful to a programmer, including bitwise functions and a bit editor."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:214(para)
-#, fuzzy
-msgid "You can use <application>gcalctool</application> in the following numbering systems:"
-msgstr "Du kan använda <application>Miniräknare</application> med följande numreringssystem:"
-
-#: C/gcalctool.xml:222(para)
-msgid "Numbering System"
-msgstr "Numreringssystem"
-
-#: C/gcalctool.xml:224(para)
-msgid "Base"
-msgstr "Bas"
-
-#: C/gcalctool.xml:229(para)
-msgid "Binary"
-msgstr "Binär"
-
-#: C/gcalctool.xml:230(para)
-#: C/gcalctool.xml:425(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:461(para)
-#: C/gcalctool.xml:627(superscript)
-#: C/gcalctool.xml:751(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:755(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:759(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2472(superscript)
-msgid "2"
-msgstr "2"
-
-#: C/gcalctool.xml:233(para)
-msgid "Octal"
-msgstr "Oktal"
-
-#: C/gcalctool.xml:234(para)
-msgid "8"
-msgstr "8"
-
-#: C/gcalctool.xml:237(para)
-msgid "Decimal"
-msgstr "Decimal"
-
-#: C/gcalctool.xml:238(para)
-msgid "10"
-msgstr "10"
-
-#: C/gcalctool.xml:241(para)
-msgid "Hexadecimal"
-msgstr "Hexadecimal"
-
-#: C/gcalctool.xml:242(para)
-#: C/gcalctool.xml:1752(para)
-msgid "16"
-msgstr "16"
-
-#: C/gcalctool.xml:253(title)
-msgid "Getting Started"
-msgstr "Komma igång"
-
-#: C/gcalctool.xml:254(para)
-#, fuzzy
-msgid "You can start <application>gcalctool</application> in the following ways:"
-msgstr "Du kan starta <application>Miniräknare</application> på följande sätt:"
-
-#: C/gcalctool.xml:257(term)
-msgid "Menu"
-msgstr "Meny"
-
-#: C/gcalctool.xml:259(para)
-msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Accessories</guimenu><guimenuitem>Calculator</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "Välj <menuchoice><guimenu>Tillbehör</guimenu><guimenuitem>Miniräknare</guimenuitem></menuchoice>."
-
-#: C/gcalctool.xml:265(term)
-msgid "Command line"
-msgstr "Kommandorad"
-
-#: C/gcalctool.xml:267(para)
-msgid "Execute the following command: <userinput>gnome-calculator</userinput>"
-msgstr "Kör följande kommando: <userinput>gnome-calculator</userinput>"
-
-#: C/gcalctool.xml:272(para)
-#, fuzzy
-msgid "When you start <application>gcalctool</application>, the following window is displayed:"
-msgstr "När du startar <application>Miniräknare</application> kommer följande fönster att visas:"
-
-#: C/gcalctool.xml:276(title)
-#, fuzzy
-msgid "<application>gcalctool</application> Basic Mode Window"
-msgstr "Handbok för <application>Miniräknare</application>"
-
-#: C/gcalctool.xml:283(phrase)
-msgid "Shows <placeholder-1/> Basic mode window."
-msgstr ""
-
-#. ==== End of Figure ====
-#: C/gcalctool.xml:289(para)
-#, fuzzy
-msgid "The <application>gcalctool</application> window contains the following elements:"
-msgstr "Du kan använda <application>Miniräknare</application> med följande numreringssystem:"
-
-#: C/gcalctool.xml:291(term)
-msgid "Menubar"
-msgstr "Menyrad"
-
-#: C/gcalctool.xml:293(para)
-msgid "The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work with 
<application>gcalctool</application>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:296(term)
-msgid "Display area"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:298(para)
-msgid "The display area shows the numbers that you enter, and the results of calculations. If you are not 
using arithmetic precedence, you can only enter numbers of up to forty digits."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:301(term)
-msgid "Mode area"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:303(para)
-msgid "The mode area displays the buttons for the current mode. The Basic mode buttons are always displayed. 
Advanced mode buttons are also available in Financial, Scientific and Programming modes."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:306(term)
-msgid "Popup Menu"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:308(phrase)
-msgid "Shows popup-menu symbol."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:308(para)
-msgid "The <placeholder-1/> symbol on a <application>gcalctool</application> button indicates that a popup 
menu is displayed when you click on that button."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:312(term)
-msgid "Status Bar"
-msgstr "Statusrad"
-
-#: C/gcalctool.xml:314(para)
-msgid "The status bar displays messages on the status of your calculations."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:321(title)
-msgid "Usage"
-msgstr "Användning"
-
-#: C/gcalctool.xml:325(title)
-msgid "To Use Calculator Functions"
-msgstr "Använda miniräknarfunktioner"
-
-#: C/gcalctool.xml:326(para)
-msgid "To perform a calculation, use one of the following methods:"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:329(para)
-#, fuzzy
-msgid "Click on the <application>gcalctool</application> buttons to enter numbers and functions."
-msgstr "Du kan använda <application>Miniräknare</application> med följande numreringssystem:"
-
-#: C/gcalctool.xml:332(para)
-msgid "Give focus to the <application>gcalctool</application> window, then use the keyboard or numeric 
keypad to specify the calculation that you want to perform. For a complete list of keyboard shortcuts, see 
<xref linkend=\"gcalctool-keyboard-shortcut\"/>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:335(para)
-msgid "The <application>gcalctool</application> application automatically displays numbers with more than 40 
digits, and small numbers, as exponential numbers. For example, the following table shows the value that is 
displayed when you use the decimal numeric base with an accuracy of 2 significant places:"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:343(para)
-msgid "Display"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:345(para)
-msgid "Signifies"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:350(para)
-msgid "1.23e+37"
-msgstr "1.23e+37"
-
-#: C/gcalctool.xml:351(para)
-msgid "1.23 * 10<superscript>37</superscript>"
-msgstr "1.23 * 10<superscript>37</superscript>"
-
-#: C/gcalctool.xml:354(para)
-msgid "1e-5"
-msgstr "1e-5"
-
-#: C/gcalctool.xml:355(para)
-msgid "0.00001"
-msgstr "0.00001"
-
-#: C/gcalctool.xml:361(para)
-msgid "For information about how to enter a number in exponential format, see <xref 
linkend=\"gcalctool-enter-exp\"/>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:364(title)
-msgid "To Display a Separator in Large Numbers"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:365(para)
-msgid "To insert a separator between every three digits to the left of the numeric point in decimal base, 
choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Thousands Separator</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:368(para)
-msgid "Different countries and cultures have varying conventions for how to communicate. These conventions 
include the language spoken and the character used as a numeric separator."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:369(para)
-msgid "<application>gcalctool</application> has been internationalized so user's can adapt to their own 
conventions. This is done by setting a specific locale. We can't determine what locales will exist, except 
for a standard one called the C locale."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:370(para)
-msgid "When you use the C locale, the separator character is not displayed."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:375(title)
-msgid "To Copy and Paste in the Display Area"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:376(para)
-msgid "To copy the result of a calculation, choose 
<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></menuchoice>. You can paste the value into 
another application."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:378(para)
-msgid "To paste a previously copied value into the display area, choose 
<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:385(title)
-msgid "To Perform Basic Calculations"
-msgstr "Genomföra grundläggande beräkningar"
-
-#: C/gcalctool.xml:386(para)
-msgid "Basic mode is displayed by default when you first start <application>gcalctool</application>. To 
explicitly invoke Basic mode, choose 
<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Basic</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:387(para)
-msgid "The calculator memory registers are unavailable in Basic Mode. In other words, 
<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Memory Registers</guimenuitem></menuchoice> is inactive."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:389(title)
-msgid "To Perform Simple Calculations"
-msgstr "Genomföra enkla beräkningar"
-
-#: C/gcalctool.xml:390(para)
-msgid "To perform simple calculations, use the buttons described in <xref 
linkend=\"gcalctool-TBL-simple-calc\"/>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:392(title)
-msgid "Performing Simple Calculations"
-msgstr "Genomföra enkla beräkningar"
-
-#: C/gcalctool.xml:402(para)
-#: C/gcalctool.xml:489(para)
-#: C/gcalctool.xml:588(para)
-#: C/gcalctool.xml:693(para)
-#: C/gcalctool.xml:808(para)
-#: C/gcalctool.xml:1157(para)
-#: C/gcalctool.xml:1196(para)
-#: C/gcalctool.xml:1235(para)
-#: C/gcalctool.xml:1273(para)
-#: C/gcalctool.xml:1387(para)
-#: C/gcalctool.xml:1675(para)
-#: C/gcalctool.xml:1721(para)
-#: C/gcalctool.xml:1817(para)
-#: C/gcalctool.xml:1867(para)
-#: C/gcalctool.xml:1935(para)
-#: C/gcalctool.xml:2019(para)
-#: C/gcalctool.xml:2164(para)
-#: C/gcalctool.xml:2233(para)
-#: C/gcalctool.xml:2554(para)
-#: C/gcalctool.xml:2649(para)
-msgid "Function"
-msgstr "Funktion"
-
-#: C/gcalctool.xml:404(para)
-#: C/gcalctool.xml:491(para)
-#: C/gcalctool.xml:590(para)
-#: C/gcalctool.xml:695(para)
-#: C/gcalctool.xml:810(para)
-#: C/gcalctool.xml:1159(para)
-#: C/gcalctool.xml:1198(para)
-#: C/gcalctool.xml:1237(para)
-#: C/gcalctool.xml:1275(para)
-#: C/gcalctool.xml:1389(para)
-#: C/gcalctool.xml:1723(para)
-#: C/gcalctool.xml:1819(para)
-#: C/gcalctool.xml:1869(para)
-#: C/gcalctool.xml:1937(para)
-#: C/gcalctool.xml:2021(para)
-#: C/gcalctool.xml:2162(para)
-msgid "Button"
-msgstr "Knapp"
-
-#: C/gcalctool.xml:406(para)
-#: C/gcalctool.xml:493(para)
-#: C/gcalctool.xml:592(para)
-#: C/gcalctool.xml:697(para)
-#: C/gcalctool.xml:746(para)
-#: C/gcalctool.xml:812(para)
-#: C/gcalctool.xml:1161(para)
-#: C/gcalctool.xml:1200(para)
-#: C/gcalctool.xml:1239(para)
-#: C/gcalctool.xml:1277(para)
-#: C/gcalctool.xml:1391(para)
-#: C/gcalctool.xml:1574(para)
-#: C/gcalctool.xml:1725(para)
-#: C/gcalctool.xml:1821(para)
-#: C/gcalctool.xml:1871(para)
-#: C/gcalctool.xml:1939(para)
-#: C/gcalctool.xml:1988(para)
-#: C/gcalctool.xml:2023(para)
-msgid "Description"
-msgstr "Beskrivning"
-
-#: C/gcalctool.xml:408(para)
-#: C/gcalctool.xml:495(para)
-#: C/gcalctool.xml:594(para)
-#: C/gcalctool.xml:699(para)
-#: C/gcalctool.xml:814(para)
-#: C/gcalctool.xml:1279(para)
-#: C/gcalctool.xml:1393(para)
-#: C/gcalctool.xml:1727(para)
-#: C/gcalctool.xml:1873(para)
-#: C/gcalctool.xml:1941(para)
-#: C/gcalctool.xml:2025(para)
-msgid "Example"
-msgstr "Exempel"
-
-#: C/gcalctool.xml:410(para)
-#: C/gcalctool.xml:497(para)
-#: C/gcalctool.xml:596(para)
-#: C/gcalctool.xml:701(para)
-#: C/gcalctool.xml:816(para)
-#: C/gcalctool.xml:1125(para)
-#: C/gcalctool.xml:1281(para)
-#: C/gcalctool.xml:1395(para)
-#: C/gcalctool.xml:1729(para)
-#: C/gcalctool.xml:1875(para)
-#: C/gcalctool.xml:1943(para)
-#: C/gcalctool.xml:2027(para)
-msgid "Result"
-msgstr "Resultat"
-
-#: C/gcalctool.xml:415(para)
-#: C/gcalctool.xml:2173(para)
-msgid "Numerals"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:416(para)
-#: C/gcalctool.xml:2172(para)
-msgid "<guibutton>0</guibutton> to <guibutton>9</guibutton> inclusive"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:417(para)
-msgid "In decimal and hexadecimal base, all numerals are available. In octal base, <guibutton>8</guibutton> 
and <guibutton>9</guibutton> are unavailable. In binary base, only <guibutton>0</guibutton> and 
<guibutton>1</guibutton> are available. The default base is decimal."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:418(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:419(para)
-#: C/gcalctool.xml:425(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:447(para)
-#: C/gcalctool.xml:519(para)
-#: C/gcalctool.xml:1318(para)
-#: C/gcalctool.xml:1346(para)
-#: C/gcalctool.xml:1404(para)
-msgid "1"
-msgstr "1"
-
-#: C/gcalctool.xml:422(para)
-#: C/gcalctool.xml:2431(para)
-msgid "Numeric point"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:423(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:425(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2429(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2430(guibutton)
-msgid "."
-msgstr "."
-
-#: C/gcalctool.xml:424(para)
-msgid "Starts the fractional part of a numeric entry."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:426(para)
-#: C/gcalctool.xml:1131(para)
-msgid "1.2"
-msgstr "1.2"
-
-#: C/gcalctool.xml:429(para)
-#: C/gcalctool.xml:2455(para)
-msgid "Calculate a result"
-msgstr "Beräkna ett resultat"
-
-#: C/gcalctool.xml:430(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2454(guibutton)
-msgid "="
-msgstr "="
-
-#: C/gcalctool.xml:431(para)
-msgid "Displays the result of the current calculation in the current base."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:432(para)
-#: C/gcalctool.xml:439(para)
-msgid "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:433(para)
-#: C/gcalctool.xml:440(para)
-#: C/gcalctool.xml:506(para)
-#: C/gcalctool.xml:623(para)
-#: C/gcalctool.xml:1555(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:1680(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:1766(para)
-msgid "3"
-msgstr "3"
-
-#: C/gcalctool.xml:436(para)
-#: C/gcalctool.xml:2419(para)
-msgid "Addition"
-msgstr "Addition"
-
-#: C/gcalctool.xml:437(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2417(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2418(guibutton)
-msgid "+"
-msgstr "+"
-
-#: C/gcalctool.xml:438(para)
-msgid "Adds the current value in the display area to the next number that you enter."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:443(para)
-#: C/gcalctool.xml:2425(para)
-msgid "Subtraction"
-msgstr "Subtraktion"
-
-#: C/gcalctool.xml:444(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2423(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2424(guibutton)
-msgid "-"
-msgstr "-"
-
-#: C/gcalctool.xml:445(para)
-msgid "Subtracts from the current value in the display area the next number that you enter."
+#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
+msgctxt "_"
+msgid "translator-credits"
 msgstr ""
+"Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2006, 2007, 2009\n"
+"Sebastian Rasmussen <sebras gmail com>, 2015"
 
-#: C/gcalctool.xml:446(para)
-msgid "3 <guibutton>-</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr "3 <guibutton>-</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:450(para)
-#: C/gcalctool.xml:2413(para)
-msgid "Multiplication"
-msgstr "Multiplikation"
-
-#: C/gcalctool.xml:451(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2411(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2412(guibutton)
-msgid "*"
-msgstr "*"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/absolute.page:9
+msgid "Absolute Values"
+msgstr "Absolutvärden"
 
-#: C/gcalctool.xml:452(para)
-msgid "Multiplies the current value in the display area by the next number that you enter."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/absolute.page:11
+msgid ""
+"Absolute values are calculated using the | symbol or abs <link xref="
+"\"function\">function</link>."
 msgstr ""
+"Absolutvärden beräknas med symbolen | eller abs-<link xref=\"function"
+"\">funktionen</link>."
 
-#: C/gcalctool.xml:453(para)
-msgid "3 <guibutton>*</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr "3 <guibutton>*</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:454(para)
-#: C/gcalctool.xml:863(para)
-#: C/gcalctool.xml:1017(para)
-#: C/gcalctool.xml:1044(para)
-msgid "6"
-msgstr "6"
-
-#: C/gcalctool.xml:457(para)
-#: C/gcalctool.xml:2437(para)
-msgid "Division"
-msgstr "Division"
-
-#: C/gcalctool.xml:458(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2435(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2436(guibutton)
-msgid "/"
-msgstr "/"
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/absolute.page:15
+msgid "|−1|"
+msgstr "|−1|"
 
-#: C/gcalctool.xml:459(para)
-msgid "Divides the current value in the display area by the next number that you enter."
-msgstr ""
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/absolute.page:18
+msgid "abs (−1)"
+msgstr "abs (−1)"
 
-#: C/gcalctool.xml:460(para)
-msgid "6 <guibutton>/</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr "6 <guibutton>/</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/base.page:9 C/conv-base.page:9
+msgid "Number Bases"
+msgstr "Talbaser"
 
-#: C/gcalctool.xml:464(para)
-#: C/gcalctool.xml:2197(para)
-msgid "Change the arithmetic sign"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/base.page:11
+msgid ""
+"To enter numbers in a particular number base use <link xref=\"superscript"
+"\">subscript numbers</link>. The following numbers are equivalent."
+msgstr ""
+"För att mata in tal i en särskild talbas använd <link xref=\"superscript"
+"\">indexlägestal</link>. Följande tal är ekvivalenta."
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/base.page:16
+msgid "1001011₂"
+msgstr "1001011₂"
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/base.page:19
+msgid "113₈"
+msgstr "113₈"
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/base.page:22
+msgid "75"
+msgstr "75"
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/base.page:25
+msgid "4B₁₆"
+msgstr "4B₁₆"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/base.page:29
+msgid ""
+"When in <link xref=\"mouse\">programming mode</link>, use the drop-down menu "
+"to change the base of the calculation."
 msgstr ""
+"När du är i <link xref=\"mouse\">programmeringsläget</link>, använd "
+"rullgardinsmenyn för att ändra basen för uträkningen."
 
-#: C/gcalctool.xml:465(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2196(guibutton)
-msgid "+/-"
-msgstr "+/-"
-
-#: C/gcalctool.xml:466(para)
-msgid "Changes a positive number to a negative number, or a negative number to a positive number."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/base.page:32
+msgid ""
+"Keyboard shortcuts can be used to switch to <gui>Binary</gui> "
+"(<keyseq><key>Ctrl</key><key>B</key></keyseq>), <gui>Octal</gui> "
+"(<keyseq><key>Ctrl</key><key>O</key></keyseq>), <gui>Decimal</gui> "
+"(<keyseq><key>Ctrl</key><key>D</key></keyseq>) and <gui>Hexadecimal</gui> "
+"(<keyseq><key>Ctrl</key><key>H</key></keyseq>) modes."
+msgstr ""
+"Tangentbordsgenvägar kan användas för att byta till lägena <gui>Binär</gui> "
+"(<keyseq><key>Ctrl</key><key>B</key></keyseq>), <gui>Oktal</gui> "
+"(<keyseq><key>Ctrl</key><key>O</key></keyseq>), <gui>Decimal</gui> "
+"(<keyseq><key>Ctrl</key><key>D</key></keyseq>) och <gui>Hexadecimal</gui> "
+"(<keyseq><key>Ctrl</key><key>H</key></keyseq>)."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/base.page:35
+msgid ""
+"To convert numbers to other base on the fly, <link xref=\"conv-base\">Number "
+"Base conversion</link> can be used."
 msgstr ""
+"För att konvertera tal till andra baser i farten kan <link xref=\"conv-base"
+"\">Talbaskonvertering</link> användas."
 
-#: C/gcalctool.xml:467(para)
-msgid "8 <guibutton>+/-</guibutton>"
-msgstr "8 <guibutton>+/-</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:468(para)
-msgid "-8"
-msgstr "-8"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/boolean.page:9
+msgid "Boolean Algebra"
+msgstr "Boolesk algebra"
 
-#: C/gcalctool.xml:476(title)
-msgid "To Erase Characters"
-msgstr "Radera tecken"
-
-#: C/gcalctool.xml:477(para)
-msgid "To erase characters, use the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-erase-char\"/>."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/boolean.page:11
+msgid "Boolean algebra can be calculated using the AND, OR and XOR operators."
 msgstr ""
+"Boolesk algebra kan beräknas med hjälp av operatorerna AND, OR och XOR."
 
-#: C/gcalctool.xml:479(title)
-msgid "Erasing Characters"
-msgstr "Radera tecken"
-
-#: C/gcalctool.xml:502(para)
-#: C/gcalctool.xml:2519(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2521(para)
-#: C/gcalctool.xml:2526(keycap)
-msgid "Backspace"
-msgstr "Backsteg"
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/boolean.page:15
+msgid "010011₂ AND 110101₂"
+msgstr "010011₂ AND 110101₂"
 
-#: C/gcalctool.xml:503(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2520(guibutton)
-msgid "Bksp"
-msgstr "Bckstg"
-
-#: C/gcalctool.xml:504(para)
-msgid "Removes the rightmost character from the display area."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:505(para)
-msgid "1 
<guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>Bksp</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/boolean.page:19
+msgid ""
+"Buttons for these symbols are available in <link xref=\"mouse\">programming "
+"mode</link>."
 msgstr ""
+"Knappar för dessa symboler finns i <link xref=\"mouse\">programmeringsläget</"
+"link>."
 
-#: C/gcalctool.xml:509(para)
-msgid "Clear Entry"
-msgstr "Töm fält"
-
-#: C/gcalctool.xml:510(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2527(guibutton)
-msgid "CE"
-msgstr "CE"
-
-#: C/gcalctool.xml:511(para)
-msgid "Removes the current value from the display area."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/boolean.page:22
+msgid ""
+"The NOT <link xref=\"function\">function</link> inverts the bits in a "
+"number. The word size is set from the <guiseq><gui>Calculator</"
+"gui><gui>Preferences</gui></guiseq> menu."
+msgstr ""
+"NOT-<link xref=\"function\">funktionen</link> inverterar bitarna i ett tal. "
+"Ordstorleken ställs in från menyn <guiseq><gui>Kalkylator</"
+"gui><gui>Inställningar</gui></guiseq>."
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/boolean.page:27
+msgid "NOT 010011₂"
+msgstr "NOT 010011₂"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/complex.page:9
+msgid "Complex Numbers"
+msgstr "Komplexa tal"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/complex.page:11
+msgid "Complex numbers are not supported in <app>Calculator</app>."
+msgstr "Stöd för komplexa tal saknas i <app>Kalkylator</app>."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/conv-base.page:11
+msgid ""
+"To convert the number to a different base representation use the <em>in</em> "
+"operator."
+msgstr ""
+"För att konvertera talet till en annan basrepresentation använd operatorn "
+"<em>in</em>."
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/conv-base.page:15
+msgid "12 in hex"
+msgstr "12 in hex"
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/conv-base.page:18
+msgid "5 in binary"
+msgstr "5 in binary"
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/conv-base.page:21
+msgid "1A₁₆ in dec"
+msgstr "1A₁₆ in dec"
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/conv-base.page:24
+msgid "1010₂ in octal"
+msgstr "1010₂ in octal"
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/conv-base.page:29
+msgid "Number Base conversions must be performed using the keyboard."
+msgstr "Talbaskonverteringar måste göras via tangentbordet."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/conv-character.page:9
+msgid "Character Codes"
+msgstr "Teckenkoder"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/conv-character.page:11
+msgid ""
+"When in <link xref=\"mouse\">programming mode</link> the <gui>á</gui> button "
+"opens a dialog to convert characters to character codes."
+msgstr ""
+"I <link xref=\"mouse\">programmeringsläget</link> öppnar <gui>á</gui>-"
+"knappen en dialog för att konvertera tecken till teckenkoder."
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/conv-character.page:15
+msgid "Characters cannot be converted using the keyboard."
+msgstr "Tecken kan inte konverteras via tangentbordet."
+
+#. (itstool) path: credit/name
+#: C/conv-currency.page:10 C/index.page:8
+msgid "Robert Ancell"
+msgstr "Robert Ancell"
+
+#. (itstool) path: credit/years
+#: C/conv-currency.page:12 C/conv-currency.page:17
+msgid "2010"
+msgstr "2010"
+
+#. (itstool) path: credit/name
+#: C/conv-currency.page:15
+msgid "Robin Sonefors"
+msgstr "Robin Sonefors"
+
+#. (itstool) path: credit/name
+#: C/conv-currency.page:20 C/power.page:11
+msgid "Ekaterina Gerasimova"
+msgstr "Ekaterina Gerasimova"
+
+#. (itstool) path: credit/years
+#: C/conv-currency.page:22
+msgid "2014"
+msgstr "2014"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/conv-currency.page:27
+msgid "Currency"
+msgstr "Valuta"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/conv-currency.page:29
+msgid ""
+"To convert currencies, enter the <link xref=\"financial\">financial mode</"
+"link>, and use the currency controls."
 msgstr ""
+"För att konvertera valutor, gå in i <link xref=\"financial\">finansiellt "
+"läge</link> och använd valutakontrollerna."
 
-#: C/gcalctool.xml:512(para)
-msgid "This is only really meaningful if the Calculator is not in Arithmetic Precedence mode."
-msgstr ""
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/conv-currency.page:34
+msgid "Enter the amount which you want to convert."
+msgstr "Mata in antalet som du vill konvertera."
 
-#: C/gcalctool.xml:513(para)
-msgid "In Arithmetic Precedence mode, this operation is the same as <guibutton>Clr</guibutton>"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/conv-currency.page:37
+msgid ""
+"Select the currency that you want to convert from and the currency that you "
+"want to convert to from the drop down below."
 msgstr ""
+"Välj valutan som du önskar konvertera från och valutan du önskar konvertera "
+"till från rullgardinsmenyn nedanför."
 
-#: C/gcalctool.xml:514(para)
-#: C/gcalctool.xml:518(para)
-msgid "If the calculator is not in Arithmetic Precedence mode:"
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/conv-currency.page:43
+msgid ""
+"Currency information is approximate and should not be used for making "
+"financial decisions."
 msgstr ""
+"Valutainformation är ungefärlig och bör inte användas för att ta finansiella "
+"beslut."
 
-#: C/gcalctool.xml:515(para)
-#: C/gcalctool.xml:517(para)
-msgid "1 
<guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>CE</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr "1 
<guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>CE</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/conv-length.page:9
+msgid "Length/Area/Volume"
+msgstr "Längd/Yta/Volym"
 
-#: C/gcalctool.xml:516(para)
-#: C/gcalctool.xml:520(para)
-msgid "If the calculator is in Arithmetic Precedence mode:"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:521(para)
-#: C/gcalctool.xml:528(para)
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/conv-length.page:11
+msgid ""
+"To convert between length, area and volume units use the <em>in</em> "
+"operator."
+msgstr ""
+"För att konvertera mellan längd-, yt- och volymenheter använd operatorn "
+"<em>in</em>."
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/conv-length.page:15
+msgid "6 meters in inches"
+msgstr "6 meters in inches"
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/conv-length.page:18
+msgid "1 acre in cm²"
+msgstr "1 acre in cm²"
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/conv-length.page:21
+msgid "1 pint in mL"
+msgstr "1 pint in mL"
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/conv-length.page:26
+msgid "Length/Area/Volume conversions must be performed using the keyboard."
+msgstr "Längd-/yt-/volymkonverteringar måste utföras via tangentbordet."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/conv-time.page:9
+msgid "Time"
+msgstr "Tid"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/conv-time.page:11
+msgid "To convert between time use the <em>in</em> operator."
+msgstr "För att konvertera mellan tid använd operatorn <em>in</em>."
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/conv-time.page:15
+msgid "3 years in hours"
+msgstr "3 years in hours"
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/conv-time.page:20
+msgid "Time conversions must be performed using the keyboard."
+msgstr "Tidskonverteringar måste utföras via tangentbordet."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/conv-weight.page:9
+msgid "Mass"
+msgstr "Massa"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/conv-weight.page:11
+msgid "To convert between mass use the <em>in</em> operator."
+msgstr "För att konvertera mellan massa använd operatorn <em>in</em>."
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/conv-weight.page:15
+msgid "1kg in pounds"
+msgstr "1kg in pounds"
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/conv-weight.page:20
+msgid "Mass conversions must be performed using the keyboard."
+msgstr "Masskonverteringar måste utföras via tangentbordet."
+
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/equation.page:7
+msgctxt "sort"
 msgid "0"
 msgstr "0"
 
-#: C/gcalctool.xml:524(para)
-#: C/gcalctool.xml:2534(para)
-msgid "Clear"
-msgstr "Töm"
-
-#: C/gcalctool.xml:525(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2533(guibutton)
-msgid "Clr"
-msgstr "Töm"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/equation.page:11
+msgid "Basic Equations"
+msgstr "Grundläggande ekvationer"
 
-#: C/gcalctool.xml:526(para)
-msgid "Resets the current value in the display area to zero and removes any previous calculation results. 
<guibutton>Clr</guibutton> also deselects the <guilabel>Hyp</guilabel> and <guilabel>Inv</guilabel> options 
in Scientific."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:527(para)
-msgid "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>Clr</guibutton>"
-msgstr "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>Töm</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:542(title)
-msgid "To Display ASCII Values"
-msgstr "Visa ASCII-värden"
-
-#: C/gcalctool.xml:543(para)
-msgid "To display the ASCII value of a character, choose 
<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Insert ASCII Value</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:548(para)
-msgid "The Insert ASCII Value dialog is displayed."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:549(para)
-msgid "Enter the required character in the <guilabel>Character</guilabel> field, then click 
<guibutton>Insert</guibutton>. The ASCII value of that character, in the current numeric base, appears in the 
display area. For example, the ASCII value of B in decimal base is 66."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:554(title)
-msgid "To Perform Advanced Calculations"
-msgstr "Genomföra avancerade beräkningar"
-
-#: C/gcalctool.xml:555(para)
-msgid "To change to Advanced mode, choose 
<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Advanced</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:561(para)
-msgid "When you change to Advanced mode, the following buttons are displayed to the right of the Basic mode 
buttons:"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:564(title)
-#, fuzzy
-msgid "<application>gcalctool</application> Advanced Mode Buttons"
-msgstr "Handbok för <application>Miniräknare</application>"
-
-#: C/gcalctool.xml:571(phrase)
-msgid "Shows <placeholder-1/> Advanced mode buttons."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:578(title)
-msgid "Performing Advanced Calculations"
-msgstr "Genomföra avancerade beräkningar"
-
-#: C/gcalctool.xml:601(para)
-#: C/gcalctool.xml:2395(para)
-msgid "Percentage"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:602(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2393(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2394(guibutton)
-msgid "%"
-msgstr "%"
-
-#: C/gcalctool.xml:603(para)
-msgid "Divides the current value by 100."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:604(para)
-msgid "560 <guibutton>%</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr "560 <guibutton>%</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:605(para)
-msgid "5.60"
-msgstr "5.60"
-
-#: C/gcalctool.xml:608(para)
-#: C/gcalctool.xml:2323(para)
-msgid "Reciprocal"
-msgstr "Reciprokt värde"
-
-#: C/gcalctool.xml:609(replaceable)
-#: C/gcalctool.xml:627(replaceable)
-#: C/gcalctool.xml:1749(replaceable)
-#: C/gcalctool.xml:1756(replaceable)
-#: C/gcalctool.xml:2322(replaceable)
-#: C/gcalctool.xml:2376(replaceable)
-#: C/gcalctool.xml:2382(replaceable)
-#: C/gcalctool.xml:2472(replaceable)
-#: C/gcalctool.xml:2489(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2621(keycap)
-msgid "x"
-msgstr "x"
-
-#: C/gcalctool.xml:609(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2322(guibutton)
-msgid "1/<placeholder-1/>"
-msgstr "1/<placeholder-1/>"
-
-#: C/gcalctool.xml:610(para)
-msgid "Divides 1 by the current value in the display area."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:611(para)
-msgid "4 <guibutton>1/<replaceable>x</replaceable></guibutton>"
-msgstr "4 <guibutton>1/<replaceable>x</replaceable></guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:612(para)
-msgid "0.25"
-msgstr "0.25"
-
-#: C/gcalctool.xml:616(para)
-msgid "Square Root"
-msgstr "Kvadratrot"
-
-#: C/gcalctool.xml:617(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2334(guibutton)
-msgid "Sqrt"
-msgstr "Rot"
-
-#: C/gcalctool.xml:618(para)
-msgid "Calculates the square root of the current value in the display area."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:619(para)
-#: C/gcalctool.xml:1897(para)
-msgid "For arithmetic precedence mode:"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:620(para)
-#, fuzzy
-msgid "<guibutton>Sqrt</guibutton> 9 <guibutton>)</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:621(para)
-#: C/gcalctool.xml:1899(para)
-msgid "For non-arithmetic precedence mode:"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:622(para)
-msgid "9 <guibutton>Sqrt</guibutton>"
-msgstr "9 <guibutton>Rot</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:626(para)
-#: C/gcalctool.xml:2473(para)
-msgid "Square"
-msgstr "Kvadrat"
-
-#: C/gcalctool.xml:628(para)
-msgid "Calculates the square of the current value in the display area."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:629(para)
-msgid "3 <replaceable>x</replaceable><superscript>2</superscript>"
-msgstr "3 <replaceable>x</replaceable><superscript>2</superscript>"
-
-#: C/gcalctool.xml:630(para)
-msgid "9"
-msgstr "9"
-
-#: C/gcalctool.xml:633(para)
-msgid "Integer Portion"
-msgstr "Heltalsdel"
-
-#: C/gcalctool.xml:634(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2250(guibutton)
-msgid "Int"
-msgstr "Heltal"
-
-#: C/gcalctool.xml:635(para)
-msgid "Calculates the integer portion of the current value in the display area."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:636(para)
-msgid "-23.45 <guibutton>Int</guibutton>"
-msgstr "-23.45 <guibutton>Int</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:637(para)
-msgid "-23"
-msgstr "-23"
-
-#: C/gcalctool.xml:640(para)
-msgid "Fractional Portion"
-msgstr "Decimaldel"
-
-#: C/gcalctool.xml:641(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2442(guibutton)
-msgid "Frac"
-msgstr "Bråk"
-
-#: C/gcalctool.xml:642(para)
-msgid "Calculates the fractional portion of the current value in the display area."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:643(para)
-msgid "-23.45 <guibutton>Frac</guibutton>"
-msgstr "-23.45 <guibutton>Bråk</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:644(para)
-msgid "-0.45"
-msgstr "-0.45"
-
-#: C/gcalctool.xml:647(para)
-msgid "Absolute Value"
-msgstr "Absolutvärde"
-
-#: C/gcalctool.xml:648(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2352(guibutton)
-msgid "Abs"
-msgstr "Abs"
-
-#: C/gcalctool.xml:649(para)
-msgid "Calculates the absolute value of the current value in the display area."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:650(para)
-msgid "-23.45 <guibutton>Abs</guibutton>"
-msgstr "-23.45 <guibutton>Abs</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:651(para)
-msgid "23.45"
-msgstr "23.45"
-
-#: C/gcalctool.xml:654(para)
-#: C/gcalctool.xml:2407(para)
-msgid "Parentheses"
-msgstr "Parentes"
-
-#: C/gcalctool.xml:655(para)
-#: C/gcalctool.xml:2406(para)
-msgid "<guibutton>(</guibutton> and <guibutton>)</guibutton>"
-msgstr "<guibutton>(</guibutton> och <guibutton>)</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:656(para)
-msgid "Provide precedence in arithmetic calculations if you are not using Arithmetic Precedence. See also 
<xref linkend=\"gcalctool-manage-order\"/>. Calculations within parentheses are performed first. You can nest 
parentheses to any level. When the last parenthesis is matched, the display area is updated."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:658(para)
-msgid "2 
<guibutton>+</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>*</guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr "2 
<guibutton>+</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>*</guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:659(para)
-msgid "2 
<guibutton>+</guibutton><guibutton>(</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>*</guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>)</guibutton>"
-msgstr "2 
<guibutton>+</guibutton><guibutton>(</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>*</guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>)</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:661(para)
-#: C/gcalctool.xml:893(para)
-#: C/gcalctool.xml:916(para)
-#: C/gcalctool.xml:964(para)
-msgid "20"
-msgstr "20"
-
-#: C/gcalctool.xml:662(para)
-msgid "14"
-msgstr "14"
-
-#: C/gcalctool.xml:671(title)
-msgid "To Use the Calculator Memory Registers"
-msgstr "Använda miniräknarens minnesregister"
-
-#: C/gcalctool.xml:672(para)
-msgid "You can store values in any of the ten <application>gcalctool</application> memory registers 
<guilabel>R0</guilabel> to <guilabel>R9</guilabel>. To display the memory registers, choose 
<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Memory Registers</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:678(para)
-msgid "The memory registers can be dismissed by either choosing 
<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Memory Registers</guimenuitem></menuchoice> again, or by 
clicking on the <guibutton>Close</guibutton> button in the memory register window."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:681(para)
-msgid "<xref linkend=\"gcalctool-TBL-mem-reg\"/> describes the memory functions that you can use."
-msgstr "<xref linkend=\"gcalctool-TBL-mem-reg\"/> beskriver minnesfunktionerna som du kan använda."
-
-#: C/gcalctool.xml:683(title)
-msgid "Memory Functions"
-msgstr "Minnesfunktioner"
-
-#: C/gcalctool.xml:706(para)
-msgid "Store Value in Memory Register"
-msgstr "Lagra värde i minnesregister"
-
-#: C/gcalctool.xml:707(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2328(guibutton)
-msgid "Sto"
-msgstr "Lagr"
-
-#: C/gcalctool.xml:708(para)
-msgid "Stores the current contents of the display area in the specified memory register. Click 
<guibutton>Sto</guibutton>, then select a memory register from the popup menu."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:709(para)
-msgid "To clear a memory register during a <application>gcalctool</application> session:"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:711(para)
-msgid "Click <guibutton>Clr</guibutton>."
-msgstr "Klicka på <guibutton>Töm</guibutton>."
-
-#: C/gcalctool.xml:712(para)
-msgid "Click <guibutton>Sto</guibutton>."
-msgstr "Klicka på <guibutton>Lagr</guibutton>."
-
-#: C/gcalctool.xml:713(para)
-msgid "Select the memory register from the popup menu."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:716(para)
-msgid "22 <guibutton>Sto</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
-msgstr "22 <guibutton>Lagr</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
-
-#: C/gcalctool.xml:717(para)
-msgid "The value 22 is stored in memory register <guilabel>R2</guilabel>."
-msgstr "Värdet 22 lagras i minnesregister <guilabel>R2</guilabel>."
-
-#: C/gcalctool.xml:720(para)
-msgid "Retrieve Value From Memory Register"
-msgstr "Hämta värde från minnesregister"
-
-#: C/gcalctool.xml:721(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2316(guibutton)
-msgid "Rcl"
-msgstr "Hämt"
-
-#: C/gcalctool.xml:722(para)
-msgid "Retrieves the contents of the specified memory register. Click <guibutton>Rcl</guibutton>, then 
select the memory register from the popup menu."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:723(para)
-msgid "0 <guibutton>Rcl</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
-msgstr "0 <guibutton>Hämt</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
-
-#: C/gcalctool.xml:724(para)
-msgid "The value in the display area is 22."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:727(para)
-msgid "Exchange Memory Register Value and Displayed Value"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:728(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2364(guibutton)
-msgid "Exch"
-msgstr "Växla"
-
-#: C/gcalctool.xml:729(para)
-msgid "Exchanges the contents of the specified memory register and the current value in the display area. 
Click <guibutton>Exch</guibutton>, then select the memory register from the popup menu."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:730(para)
-msgid "44 <guibutton>Exch</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:731(para)
-msgid "The value in the display area changes from 44 to 22, the value in R2 changes from 22 to 44."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:736(para)
-msgid "If you use keyboard shortcuts, you can use the keyboard to specify the memory register, as shown in 
the following examples:"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:744(para)
-#: C/gcalctool.xml:1548(para)
-#: C/gcalctool.xml:1673(para)
-#: C/gcalctool.xml:1986(para)
-msgid "Keyboard Entry"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/equation.page:13
+msgid ""
+"Equations are entered in standard mathematical form. For example to add 7 "
+"and 2 enter the following:"
 msgstr ""
+"Ekvationer matas in i matematisk standardform. För att till exempel addera 7 "
+"och 2 mata in följande:"
 
-#: C/gcalctool.xml:751(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2327(keycap)
-msgid "S"
-msgstr "S"
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/equation.page:18
+msgid "7+2"
+msgstr "7+2"
 
-#: C/gcalctool.xml:752(para)
-msgid "Stores the current contents of the display area in memory register <guilabel>R2</guilabel>."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/equation.page:22
+msgid ""
+"To solve, press the <gui>=</gui> button with your mouse or the <key>Enter</"
+"key> key on your keyboard."
 msgstr ""
+"För att lösa detta, tryck på <gui>=</gui>-knappen med din mus eller "
+"<key>Retur</key>-tangenten på ditt tangentbord."
 
-#: C/gcalctool.xml:755(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2315(keycap)
-msgid "R"
-msgstr "R"
-
-#: C/gcalctool.xml:756(para)
-msgid "Retrieves the current contents of memory register <guilabel>R2</guilabel> into the display area."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/equation.page:25
+msgid ""
+"Calculations are performed in mathematical order - multiplication and "
+"division are performed before addition and subtraction. The following "
+"equation solves to 1 (3×2 = 6, 7−6 = 1)."
 msgstr ""
+"Uträkningar görs i matematisk ordning - multiplikation och division görs "
+"före addition och subtraktion. Resultatet för följande ekvation är 1 (3×2 = "
+"6, 7−6 = 1)."
 
-#: C/gcalctool.xml:759(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2363(keycap)
-msgid "X"
-msgstr "X"
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/equation.page:30
+msgid "7−3×2"
+msgstr "7−3×2"
 
-#: C/gcalctool.xml:760(para)
-msgid "Exchanges the current value of the display area with the contents of memory register 
<guilabel>R2</guilabel>."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/equation.page:34
+msgid ""
+"To change the order of calculation use parenthesis. The following equation "
+"solves to 8 (7−3 = 4, 4×2 = 8)."
 msgstr ""
+"För att ändra ordningen för uträkningar använd parenteser. Resultatet för "
+"följande ekvation är 8 (7−3 = 4, 4×2 = 8)."
 
-#: C/gcalctool.xml:771(title)
-msgid "To Perform Financial Calculations"
-msgstr "Genomför finansiella beräkningar"
-
-#: C/gcalctool.xml:772(para)
-msgid "To change to Financial mode, choose 
<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Financial</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/equation.page:39
+msgid "(7−3)×2"
+msgstr "(7−3)×2"
 
-#: C/gcalctool.xml:778(para)
-msgid "When you change to Financial mode, the following buttons are displayed above the Basic and Advanced 
mode buttons:"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/equation.page:43
+msgid ""
+"To clear the display press the <gui>Clr</gui> button or <key>Escape</key>."
 msgstr ""
+"För att rensa skärmen tryck på <gui>Clr</gui>-knappen eller <key>Escape</"
+"key>."
 
-#: C/gcalctool.xml:782(title)
-#, fuzzy
-msgid "<application>gcalctool</application> Financial Mode Buttons"
-msgstr "Handbok för <application>Miniräknare</application>"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/factorial.page:9
+msgid "Factorials"
+msgstr "Fakulteter"
 
-#: C/gcalctool.xml:789(phrase)
-msgid "Shows <placeholder-1/> Financial mode buttons."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/factorial.page:11
+msgid ""
+"Factorials are entered using the ! symbol. To calculate the factorial of 6 "
+"enter the following."
 msgstr ""
+"Fakulteter matas in med hjälp av symbolen !. För att beräkna fakulteten av 6 "
+"mata in följande."
 
-#. ==== End of Figure ====
-#: C/gcalctool.xml:795(para)
-msgid "To perform financial calculations, use the buttons described in <xref 
linkend=\"gcalctool-TBL-financial-calc\"/>."
-msgstr "För att genomföra finansiella beräkningar, använd knapparna som beskrivs i <xref 
linkend=\"gcalctool-TBL-financial-calc\"/>."
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/factorial.page:16
+msgid "6!"
+msgstr "6!"
 
-#: C/gcalctool.xml:798(title)
-msgid "Performing Financial Calculations"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:821(para)
-msgid "Compounding Term"
-msgstr ""
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/factorize.page:9
+msgid "Factorization"
+msgstr "Faktorisering"
 
-#: C/gcalctool.xml:822(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2286(guibutton)
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/factorize.page:11
+msgid ""
+"You can factorize the number currently displayed by pressing the <gui>fact</"
+"gui> button. This button is visible in <link xref=\"mouse\">programming "
+"mode</link>."
+msgstr ""
+"Du kan faktorisera det aktuella talet som visas i skärmen genom att trycka "
+"på <gui>fact</gui>-knappen. Denna knapp visas i <link xref=\"mouse"
+"\">programmeringsläget</link>."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/financial.page:9
+msgid "Financial Functions"
+msgstr "Finansiella funktioner"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/financial.page:10
+msgid "When in financial mode the following buttons are available."
+msgstr "I det finansiella läget är följande knappar tillgängliga."
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/financial.page:15
 msgid "Ctrm"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:823(para)
-msgid "Calculates the number of compounding periods necessary to increase an investment from a present value 
to a future value, at a fixed interest rate per compounding period."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:825(para)
-msgid "You have just deposited $8000 in an account that pays an annual interest rate of 9%, compounded 
monthly. Given the annual interest rate, you determine that the simple monthly interest rate is 0.09 / 12 = 
0.0075. To calculate the time period necessary to double your investment, click <guibutton>Ctrm</guibutton>, 
and put the following values into the text entries:"
-msgstr ""
+msgstr "Ctrm"
 
-#: C/gcalctool.xml:828(term)
-#: C/gcalctool.xml:888(term)
-#: C/gcalctool.xml:932(term)
-#: C/gcalctool.xml:959(term)
-#: C/gcalctool.xml:972(para)
-#: C/gcalctool.xml:1072(term)
-msgid "Periodic Interest Rate"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:829(para)
-msgid "0.0075"
-msgstr "0.0075"
-
-#: C/gcalctool.xml:832(term)
-#: C/gcalctool.xml:875(para)
-#: C/gcalctool.xml:981(term)
-#: C/gcalctool.xml:1068(term)
-msgid "Future Value"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:833(para)
-msgid "16000"
-msgstr "16000"
-
-#: C/gcalctool.xml:836(term)
-#: C/gcalctool.xml:945(para)
-#: C/gcalctool.xml:985(term)
-msgid "Present Value"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:837(para)
-#: C/gcalctool.xml:855(para)
-#: C/gcalctool.xml:1009(para)
-#: C/gcalctool.xml:1036(para)
-msgid "8000"
-msgstr "8000"
-
-#: C/gcalctool.xml:840(para)
-#: C/gcalctool.xml:870(para)
-#: C/gcalctool.xml:896(para)
-#: C/gcalctool.xml:915(para)
-#: C/gcalctool.xml:940(para)
-#: C/gcalctool.xml:967(para)
-#: C/gcalctool.xml:993(para)
-#: C/gcalctool.xml:1020(para)
-#: C/gcalctool.xml:1051(para)
-#: C/gcalctool.xml:1076(para)
-#, fuzzy
-msgid "Click <guibutton>Calculate</guibutton>"
-msgstr "Klicka på <guibutton>Töm</guibutton>."
-
-#: C/gcalctool.xml:841(para)
-msgid "92.77"
-msgstr "92.77"
-
-#: C/gcalctool.xml:842(para)
-msgid "The investment doubles in value in 92.77 months."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:845(para)
-msgid "Double-Declining Depreciation"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/financial.page:16
+msgid ""
+"Calculate the number of compounding periods necessary to increase an "
+"investment of present value to a future value, at a fixed interest rate per "
+"compounding period."
 msgstr ""
+"Beräkna antalet sammansatta perioder som krävs för att öka en investering "
+"för nuvarande värde till ett framtida värde, med en fast ränta per "
+"sammansatt period."
 
-#: C/gcalctool.xml:846(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2208(guibutton)
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/financial.page:19
 msgid "Ddb"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:847(para)
-msgid "Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the 
double-declining balance method."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:850(para)
-msgid "You have just purchased an office machine for $8000. The useful life of this machine is six years. 
The salvage value after six years is $900. To calculate the depreciation expense for the fourth year, using 
the double-declining balance method, click <guibutton>Ddb</guibutton> and put the following values into the 
text entries:"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:854(term)
-#: C/gcalctool.xml:907(term)
-#: C/gcalctool.xml:1008(term)
-#: C/gcalctool.xml:1035(term)
-#, fuzzy
-msgid "Cost"
-msgstr "Cos"
-
-#: C/gcalctool.xml:858(term)
-#: C/gcalctool.xml:1012(term)
-#: C/gcalctool.xml:1039(term)
-msgid "Salvage"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:859(para)
-#: C/gcalctool.xml:1013(para)
-#: C/gcalctool.xml:1040(para)
-msgid "900"
-msgstr "900"
-
-#: C/gcalctool.xml:862(term)
-#: C/gcalctool.xml:1016(term)
-#: C/gcalctool.xml:1043(term)
-msgid "Life"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:866(term)
-#: C/gcalctool.xml:1047(term)
-#, fuzzy
-msgid "Period"
-msgstr "Betalningsperiod"
+msgstr "Ddb"
 
-#: C/gcalctool.xml:867(para)
-#: C/gcalctool.xml:1048(para)
-#: C/gcalctool.xml:1993(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:1997(keycap)
-msgid "4"
-msgstr "4"
-
-#: C/gcalctool.xml:871(para)
-msgid "790.12"
-msgstr "790.12"
-
-#: C/gcalctool.xml:872(para)
-msgid "The depreciation expense for the fourth year is $790.12."
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/financial.page:20
+msgid ""
+"Calculate the depreciation allowance on an asset for a specified period of "
+"time, using the double-declining balance method."
 msgstr ""
+"Beräknar avskrivningskostnaden för ett objekt för en angiven tidsperiod, som "
+"använder metoden dubbel degressiv avskrivning."
 
-#: C/gcalctool.xml:876(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2358(guibutton)
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/financial.page:23
 msgid "Fv"
-msgstr ""
+msgstr "Fv"
 
-#: C/gcalctool.xml:877(para)
-msgid "Calculates the future value of an investment based on a series of equal payments at a specific 
periodic interest rate, over the number of payment periods in the term."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:880(para)
-msgid "You plan to deposit $4000 in a bank account on the last day of each year for the next 20 years. The 
account pays 8% interest, compounded annually. Interest is paid on the last day of each year. To calculate 
the value of your account in 20 years, press <guibutton>Fv</guibutton> and put the following values into the 
text entries:"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:884(term)
-#: C/gcalctool.xml:920(para)
-#: C/gcalctool.xml:955(term)
-#: C/gcalctool.xml:1064(term)
-msgid "Periodic Payment"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:885(para)
-msgid "4000"
-msgstr "4000"
-
-#: C/gcalctool.xml:889(para)
-msgid "0.08"
-msgstr "0.08"
-
-#: C/gcalctool.xml:892(term)
-#: C/gcalctool.xml:963(term)
-msgid "Number Of Periods"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:897(para)
-msgid "183047.86"
-msgstr "183047.86"
-
-#: C/gcalctool.xml:898(para)
-msgid "At the end of 20 years, the value of the account is $183,047.86."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:901(para)
-msgid "Gross Profit Margin"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/financial.page:24
+msgid ""
+"Calculate the future value of an investment based on a series of equal "
+"payments at a periodic interest rate over the number of payment periods in "
+"the term."
 msgstr ""
+"Beräknar det framtida värdet för en investering baserat på ett antal "
+"likvärdiga betalningar med en periodisk ränta över ett antal "
+"betalningsperioder i perioden."
 
-#: C/gcalctool.xml:902(guibutton)
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/financial.page:27
 msgid "Gpm"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:903(para)
-msgid "Calculates the resale price of a product, based on the product cost and the wanted gross profit 
margin."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:904(para)
-msgid "You sell T-Shirts online. Each T-Shirt cost you $12 in material and labor. You want to sell the 
T-Shirts with a Gross Profit Margin of 0.40 - for every five dollars you earn, you want two to be profit. To 
calculate the price you would have to sell your T-Shirts for, press <guibutton>Gpm</guibutton> and put the 
following values into the text entries:"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:908(para)
-msgid "12"
-msgstr "12"
-
-#: C/gcalctool.xml:911(term)
-msgid "Margin"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:912(para)
-msgid "0.40"
-msgstr "0.40"
+msgstr "Gpm"
 
-#: C/gcalctool.xml:917(para)
-msgid "You will have to sell your T-Shirts for $20"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/financial.page:28
+msgid ""
+"Calculate the resale price of a product, based on the product cost and the "
+"wanted gross profit margin."
 msgstr ""
+"Beräknar försäljningspriset för en produkt, baserat på produktens kostnad "
+"och den önskade bruttovinstmarginalen."
 
-#: C/gcalctool.xml:921(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2304(guibutton)
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/financial.page:31
 msgid "Pmt"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:922(para)
-msgid "Calculates the amount of the periodic payment of a loan, where payments are made at the end of each 
payment period."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:925(para)
-msgid "You are considering a $120,000 mortgage for 30 years at an annual interest rate of 11.0%. Given the 
annual interest rate, you determine that the simple monthly interest rate is 0.11 / 12 = 0.00917. The term is 
30 * 12 = 360 months. To calculate the monthly repayment for this mortgage, press <guibutton>Pmt</guibutton> 
and put the following values into the text entries:"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:928(term)
-#, fuzzy
-msgid "Principal"
-msgstr "Ekonomi"
-
-#: C/gcalctool.xml:929(para)
-#: C/gcalctool.xml:1069(para)
-msgid "120000"
-msgstr "120000"
-
-#: C/gcalctool.xml:933(para)
-msgid "0.00917"
-msgstr "0.00917"
-
-#: C/gcalctool.xml:936(term)
-#: C/gcalctool.xml:989(term)
-#: C/gcalctool.xml:1057(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2346(guibutton)
-msgid "Term"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:937(para)
-msgid "360"
-msgstr "360"
+msgstr "Pmt"
 
-#: C/gcalctool.xml:941(para)
-msgid "1143.15"
-msgstr "1143.15"
-
-#: C/gcalctool.xml:942(para)
-msgid "The monthly repayment is $1143.15."
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/financial.page:32
+msgid ""
+"Calculate the amount of the periodic payment of a loan, where payments are "
+"made at the end of each payment period."
 msgstr ""
+"Beräknar mängden för den periodiska betalningen för ett lån, där betalningar "
+"görs vid slutet av varje betalningsperiod."
 
-#: C/gcalctool.xml:946(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2310(guibutton)
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/financial.page:35
 msgid "Pv"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:947(para)
-msgid "Calculates the present value of an investment based on a series of equal payments, discounted at a 
periodic interest rate, over the number of payment periods in the term."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:950(para)
-msgid "You have just won a million dollars. The prize is awarded in 20 annual payments of $50,000 each. 
Annual payments are received at the end of each year. If you were to accept the annual payments of $50,000, 
you would invest the money at a rate of 9%, compounded annually."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:951(para)
-msgid "However, you are given the option of receiving a single lump-sum payment of $400,000 instead of the 
million dollars annuity. To calculate which option is worth more in today's dollars, press 
<guibutton>Pv</guibutton> and put the following values into the text entries:"
-msgstr ""
+msgstr "Pv"
 
-#: C/gcalctool.xml:956(para)
-msgid "50000"
-msgstr "50000"
-
-#: C/gcalctool.xml:960(para)
-msgid "0.09"
-msgstr "0.09"
-
-#: C/gcalctool.xml:968(para)
-msgid "456427.28"
-msgstr "456427.28"
-
-#: C/gcalctool.xml:969(para)
-msgid "The $1,000,000 paid over 20 years is worth $456,427.28 in present dollars."
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/financial.page:36
+msgid ""
+"Calculate the present value of an investment based on a series of equal "
+"payments discounted at a periodic interest rate over the number of payment "
+"periods in the term."
 msgstr ""
+"Beräknar det nuvarande värdet för en investering baserad på ett antal "
+"likvärdiga betalningar rabatterade med en periodisk ränta över ett antal "
+"betalningsperioder i perioden."
 
-#: C/gcalctool.xml:973(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2340(guibutton)
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/financial.page:39
 msgid "Rate"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:974(para)
-msgid "Calculates the periodic interest necessary to increase an investment of a present value to a future 
value, over a number of compounding periods."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:977(para)
-msgid "You have invested $20,000 in a bond. The bond matures in five years, and has a maturity value of 
$30,000. Interest is compounded monthly. The term is 5 * 12 = 60 months. To calculate the periodic interest 
rate for this investment, press <guibutton>Rate</guibutton> and put the following values into the text 
entries:"
-msgstr ""
+msgstr "Rate"
 
-#: C/gcalctool.xml:982(para)
-msgid "30000"
-msgstr "30000"
-
-#: C/gcalctool.xml:986(para)
-msgid "20000"
-msgstr "20000"
-
-#: C/gcalctool.xml:990(para)
-#: C/gcalctool.xml:1297(para)
-msgid "60"
-msgstr "60"
-
-#: C/gcalctool.xml:994(para)
-msgid ".00678"
-msgstr ".00678"
-
-#: C/gcalctool.xml:995(para)
-msgid "The monthly interest rate is 0.678%. The annual interest rate is 0.678% * 12 = 8.14%."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:999(para)
-msgid "Straight-Line Depreciation"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/financial.page:40
+msgid ""
+"Calculate the periodic interest necessary to increase an investment to a "
+"future value, over the number of compounding periods."
 msgstr ""
+"Beräknar den periodiska ränta som behövs för att öka en investering till ett "
+"framtida värde, över ett antal sammansatta perioder."
 
-#: C/gcalctool.xml:1000(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2274(guibutton)
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/financial.page:43
 msgid "Sln"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1001(para)
-msgid "Calculates the straight-line depreciation of an asset for one period. The depreciable cost is 
<replaceable>cost</replaceable> - <replaceable>salvage</replaceable>. The straight-line method of 
depreciation divides the depreciable cost evenly over the useful life of an asset. The useful life is the 
number of periods, typically years, over which an asset is depreciated."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1004(para)
-msgid "You have just purchased an office machine for $8000. The useful life of this machine is six years. 
The salvage value after six years is $900. To calculate the yearly depreciation expense, using the 
straight-line method, prss <guibutton>Sln</guibutton>, and put the following values into the first three 
memory registers:"
-msgstr ""
+msgstr "Sln"
 
-#: C/gcalctool.xml:1021(para)
-msgid "1183.33"
-msgstr "1183.33"
-
-#: C/gcalctool.xml:1022(para)
-msgid "The yearly depreciation expense is $1183.33."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1025(para)
-msgid "Sum-Of-The-Years'-Digits Depreciation"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1026(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2370(guibutton)
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/financial.page:44
+msgid ""
+"Calculate the straight-line depreciation of an asset for one period. The "
+"straight-line method of depreciation divides the depreciable cost evenly "
+"over the useful life of an asset. The useful life is the number of periods, "
+"typically years, over which an asset is depreciated."
+msgstr ""
+"Beräknar den linjära avskrivningen för en tillgång under en period. Den "
+"linjära metoden för avskrivning delar upp den avskrivna kostnaden jämnt över "
+"den användbara livslängden för objektet. Den användbara livslängden är "
+"antalet perioder, oftast år, över vilket ett objekt skrivs av."
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/financial.page:47
 msgid "Syd"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1027(para)
-msgid "Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the 
Sum-Of-The-Years'-Digits method. This method of depreciation accelerates the rate of depreciation, so that 
more depreciation expense occurs in earlier periods than in later ones. The depreciable cost is 
<replaceable>cost</replaceable> - <replaceable>salvage</replaceable>. The useful life is the number of 
periods, typically years, over which an asset is depreciated."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1031(para)
-msgid "You have just purchased an office machine for $8000. The useful life of this machine is six years. 
The salvage value after six years is $900. To calculate the depreciation expense for the fourth year, using 
the sum-of-the-years'-digits method, press <guibutton>Syd</guibutton>, and put the following values into the 
text entries:"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1052(para)
-msgid "1014.29"
-msgstr "1014.29"
-
-#: C/gcalctool.xml:1053(para)
-msgid "The depreciation expense for the fourth year is $1014.29."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1056(para)
-msgid "Payment Period"
-msgstr "Betalningsperiod"
-
-#: C/gcalctool.xml:1058(para)
-msgid "Calculates the number of payment periods that are necessary during the term of an ordinary annuity, 
to accumulate a future value, at a certain periodic interest rate."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1060(para)
-msgid "You plan to deposit $1800 in a bank account on the last day of each year. The account pays 11% 
interest, compounded annually. Interest is paid on the last day of each year. To calculate the time period 
necessary to accumulate $120,000, press <guibutton>Term</guibutton>, and put the following values into the 
text entries:"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1065(para)
-msgid "1800"
-msgstr "1800"
-
-#: C/gcalctool.xml:1073(para)
-msgid "0.11"
-msgstr "0.11"
-
-#: C/gcalctool.xml:1077(para)
-msgid "20.32"
-msgstr "20.32"
-
-#: C/gcalctool.xml:1078(para)
-msgid "$120,000 accumulates in the account in 20.32 years."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1086(title)
-msgid "To Perform Scientific Calculations"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1087(para)
-msgid "To change to Scientific mode, choose 
<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Scientific</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1093(para)
-msgid "When you change to Scientific mode, the following buttons are displayed above the Basic and Advanced 
mode buttons:"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1097(title)
-#, fuzzy
-msgid "<application>gcalctool</application> Scientific Mode Buttons"
-msgstr "Handbok för <application>Miniräknare</application>"
-
-#: C/gcalctool.xml:1104(phrase)
-msgid "Shows <placeholder-1/> Scientific mode buttons."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1111(title)
-msgid "To Set the Accuracy"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1112(para)
-msgid "To set the accuracy of the display area and of the memory registers, click 
<guibutton>Acc</guibutton>, then select from the popup menu the accuracy level that you require. The current 
accuracy level is indicated by a preceding black circle in the popup menu. Up to 99 significant places can be 
displayed. The default accuracy is 9 significant places."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1113(para)
-msgid "To set the accuracy level above 9, select <guilabel>Other (9) ...</guilabel>, then choose the 
accuracy level you require in the <guilabel>Set Precision</guilabel> popup."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1114(para)
-msgid "By default, trailing zeroes are not shown. To display trailing zeroes, click 
<guibutton>Acc</guibutton> then select <guilabel>Show Trailing Zeroes</guilabel> from the popup menu, or 
choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Trailing Zeroes</guimenuitem></menuchoice>. A 
preceding check mark in the <guibutton>Acc</guibutton> popup menu or <guimenu>View</guimenu> menu indicates 
that the <guilabel>Show Trailing Zeroes</guilabel> option has been selected. To hide trailing zeroes, choose 
<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Trailing Zeroes</guimenuitem></menuchoice> again."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1115(para)
-msgid "The examples in the following table show how the accuracy setting affects 
<replaceable>x</replaceable> in the display area, when you use decimal base, with the <guimenuitem>Show 
Trailing Zeroes</guimenuitem> option selected, for the <literal>1 / 8 = 
<replaceable>x</replaceable></literal> calculation:"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1123(para)
-#: C/gcalctool.xml:2068(link)
-#: C/gcalctool.xml:2179(para)
-msgid "Accuracy"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1130(para)
-msgid "1 significant place"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1134(para)
-msgid "2 significant places"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1135(para)
-msgid "1.25"
-msgstr "1.25"
-
-#: C/gcalctool.xml:1138(para)
-msgid "3 significant places"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1139(para)
-msgid "1.250"
-msgstr "1.250"
-
-#: C/gcalctool.xml:1146(title)
-msgid "To Set the Display Type"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1147(para)
-msgid "To set the display type, select one of the buttons described in <xref 
linkend=\"gcalctool-TBL-display-type\"/>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1149(title)
-msgid "Setting the Display Type"
-msgstr ""
+msgstr "Syd"
 
-#: C/gcalctool.xml:1166(para)
-msgid "Engineering Display Type"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1167(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2598(guilabel)
-msgid "Eng"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1168(para)
-msgid "Sets the display type to engineering format. Results are displayed in scientific notation. The 
exponent is always a multiple of three."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1171(para)
-msgid "Fixed-Point Display Type"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1172(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2580(guilabel)
-msgid "Fix"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1173(para)
-msgid "Sets the display type to fixed-point format. Results are not displayed in scientific notation. 
Fixed-point is the default display type. If you change from scientific mode to either basic mode or financial 
mode, <application>gcalctool</application> automatically sets the display type to fixed-point format."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1176(para)
-msgid "Scientific Display Type"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1177(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2616(guilabel)
-msgid "Sci"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1178(para)
-msgid "Sets the display type to scientific format. Results are displayed in scientific notation, with a 
fixed number of numeric digits."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1185(title)
-msgid "To Set the Trigonometric Type"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1186(para)
-msgid "To set the trigonometric type, select one of the buttons described in <xref 
linkend=\"gcalctool-TBL-trig-type\"/>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1188(title)
-msgid "Setting the Trigonometric Type"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1205(para)
-#: C/gcalctool.xml:1206(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2586(guilabel)
-msgid "Degrees"
-msgstr "Grader"
-
-#: C/gcalctool.xml:1207(para)
-msgid "Sets the trigonometric type to degrees. Degrees is the default trigonometric type."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1210(para)
-#: C/gcalctool.xml:1211(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2562(guilabel)
-msgid "Gradians"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1212(para)
-msgid "Sets the trigonometric type to gradians."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1215(para)
-#: C/gcalctool.xml:1216(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2610(guilabel)
-msgid "Radians"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1217(para)
-msgid "Sets the trigonometric type to radians."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1224(title)
-msgid "To Set the Trigonometric Options"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1225(para)
-msgid "To set the trigonometric options, use the options described in <xref 
linkend=\"gcalctool-TBL-trig-options\"/>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1227(title)
-msgid "Setting the Trigonometric Options"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1244(para)
-msgid "Hyperbolic Option Indicator"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1245(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2628(guilabel)
-msgid "Hyp"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1246(para)
-msgid "Selects the hyperbolic option for use with the trigonometric functions."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1249(para)
-msgid "Inverse Option Indicator"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1250(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2592(guilabel)
-msgid "Inv"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1251(para)
-msgid "Selects the inverse option for use with the trigonometric functions."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1256(para)
-msgid "By default, the options described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-options\"/> are not selected. 
Click <guibutton>Clr</guibutton> to deselect these options."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1260(title)
-msgid "To Calculate Trigonometric Values"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1261(para)
-msgid "To calculate trigonometric values, use the buttons described in <xref 
linkend=\"gcalctool-TBL-trig-calc\"/>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1263(title)
-msgid "Calculating Trigonometric Values"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1286(para)
-msgid "Cosine <literal>cos</literal>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1287(para)
-msgid "<guibutton>Cos</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, <guilabel>Inv</guilabel> 
option not selected"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1288(para)
-msgid "Calculates the cosine of the current value in the display area."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1289(para)
-msgid "60 <guibutton>Cos</guibutton>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1290(para)
-msgid "0.5"
-msgstr "0.5"
-
-#: C/gcalctool.xml:1293(para)
-msgid "Arc Cosine <literal>acos</literal>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1294(para)
-msgid "<guibutton>Cos</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, <guilabel>Inv</guilabel> 
option selected"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1295(para)
-msgid "Calculates the arc cosine of the current value in the display area."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1296(para)
-msgid "0.5 <guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Cos</guibutton>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1300(para)
-msgid "Hyperbolic Cosine <literal>cosh</literal>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1301(para)
-msgid "<guibutton>Cos</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, <guilabel>Inv</guilabel> option 
not selected"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1302(para)
-msgid "Calculates the hyperbolic cosine of the current value in the display area."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1303(para)
-msgid "0.4 <guilabel>Hyp</guilabel><guibutton>Cos</guibutton>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1304(para)
-msgid "1.081072372"
-msgstr "1.081072372"
-
-#: C/gcalctool.xml:1307(para)
-msgid "Arc Hyperbolic Cosine <literal>acosh</literal>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1308(para)
-msgid "<guibutton>Cos</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, <guilabel>Inv</guilabel> option 
selected"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1309(para)
-msgid "Calculates the arc hyperbolic cosine of the current value in the display area."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1310(para)
-msgid "1.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Cos</guibutton>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1311(para)
-msgid "1.046967915"
-msgstr "1.046967915"
-
-#: C/gcalctool.xml:1314(para)
-msgid "Sine <literal>sin</literal>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1315(para)
-msgid "<guibutton>Sin</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, <guilabel>Inv</guilabel> 
option not selected"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1316(para)
-msgid "Calculates the sine of the current value in the display area."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1317(para)
-msgid "90 <guibutton>Sin</guibutton>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1321(para)
-msgid "Arc Sine <literal>asin</literal>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1322(para)
-msgid "<guibutton>Sin</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, <guilabel>Inv</guilabel> 
option selected"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1323(para)
-msgid "Calculates the arc sine of the current value in the display area."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1324(para)
-msgid "1 <guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Sin</guibutton>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1325(para)
-msgid "90"
-msgstr "90"
-
-#: C/gcalctool.xml:1328(para)
-msgid "Hyperbolic Sine <literal>sinh</literal>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1329(para)
-msgid "<guibutton>Sin</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, <guilabel>Inv</guilabel> option 
not selected"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1330(para)
-msgid "Calculates the hyperbolic sine of the current value in the display area."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1331(para)
-msgid "0.4 <guilabel>Hyp</guilabel><guibutton>Sin</guibutton>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1332(para)
-msgid "0.410752326"
-msgstr "0.410752326"
-
-#: C/gcalctool.xml:1335(para)
-msgid "Arc Hyperbolic Sine <literal>asinh</literal>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1336(para)
-msgid "<guibutton>Sin</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, <guilabel>Inv</guilabel> option 
selected"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1337(para)
-msgid "Calculates the arc hyperbolic sine of the current value in the display area."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1338(para)
-msgid "1.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Sin</guibutton>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1339(para)
-msgid "1.248983328"
-msgstr "1.248983328"
-
-#: C/gcalctool.xml:1342(para)
-msgid "Tangent <literal>tan</literal>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1343(para)
-msgid "<guibutton>Tan</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, <guilabel>Inv</guilabel> 
option not selected"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1344(para)
-msgid "Calculates the tangent of the current value in the display area."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1345(para)
-msgid "45 <guibutton>Tan</guibutton>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1349(para)
-msgid "Arc Tangent <literal>atan</literal>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1350(para)
-msgid "<guibutton>Tan</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, <guilabel>Inv</guilabel> 
option selected"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1351(para)
-msgid "Calculates the arc tangent of the current value in the display area."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1352(para)
-msgid "1 <guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Tan</guibutton>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1353(para)
-msgid "45"
-msgstr "45"
-
-#: C/gcalctool.xml:1356(para)
-msgid "Hyperbolic Tangent <literal>tanh</literal>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1357(para)
-msgid "<guibutton>Tan</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, <guilabel>Inv</guilabel> option 
not selected"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1358(para)
-msgid "Calculates the hyperbolic tangent of the current value in the display area."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1359(para)
-msgid "0.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guibutton>Tan</guibutton>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1360(para)
-msgid "0.537049567"
-msgstr "0.537049567"
-
-#: C/gcalctool.xml:1363(para)
-msgid "Arc Hyperbolic Tangent <literal>atanh</literal>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1364(para)
-msgid "<guibutton>Tan</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, <guilabel>Inv</guilabel> option 
selected"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1365(para)
-msgid "Calculates the arc hyperbolic tangent of the current value in the display area."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1366(para)
-msgid "0.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Tan</guibutton>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1367(para)
-msgid "0.693147181"
-msgstr "0.693147181"
-
-#: C/gcalctool.xml:1374(title)
-msgid "To Calculate Logarithms"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1375(para)
-msgid "To calculate logarithms, use the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-logs-calc\"/>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1377(title)
-msgid "Calculating Logarithms"
-msgstr "Beräknar logaritmer"
-
-#: C/gcalctool.xml:1400(para)
-msgid "Common Logarithm Base 10"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1401(para)
-#, fuzzy
-msgid "Log<subscript><replaceable>10</replaceable></subscript>"
-msgstr "e<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
-
-#: C/gcalctool.xml:1402(para)
-msgid "Calculates the common logarithm (base 10) of the current value in the display area."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1403(para)
-#, fuzzy
-msgid "10 Log<subscript><replaceable>10</replaceable></subscript>"
-msgstr "10<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
-
-#: C/gcalctool.xml:1407(para)
-msgid "Natural Logarithm"
-msgstr "Naturliga logaritmen"
-
-#: C/gcalctool.xml:1408(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2292(guibutton)
-msgid "Ln"
-msgstr "Ln"
-
-#: C/gcalctool.xml:1409(para)
-msgid "Calculates the natural logarithm of the current value in the display area."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1410(para)
-msgid "10 <guibutton>Ln</guibutton>"
-msgstr "10 <guibutton>Ln</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:1411(para)
-msgid "2.30"
-msgstr "2.30"
-
-#: C/gcalctool.xml:1414(para)
-#, fuzzy
-msgid "Common Logarithm Base 2"
-msgstr "Vanlig logaritm"
-
-#: C/gcalctool.xml:1415(para)
-#, fuzzy
-msgid "Log<subscript><replaceable>2</replaceable></subscript>"
-msgstr "e<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
-
-#: C/gcalctool.xml:1416(para)
-msgid "Calculates the common logarithm (base 2) of the current value in the display area."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1417(para)
-#, fuzzy
-msgid "10 Log<subscript><replaceable>2</replaceable></subscript>"
-msgstr "10<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
-
-#: C/gcalctool.xml:1418(para)
-msgid "3.32"
-msgstr "3.32"
-
-#: C/gcalctool.xml:1424(para)
-msgid "Common antilogarithm and natural antilogarithm are not supported in this version of 
<application>gcalctool</application>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1428(title)
-msgid "To Enter Exponential Numbers"
-msgstr ""
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/financial.page:48
+msgid ""
+"Calculate the depreciation allowance on an asset for a specified period of "
+"time, using the Sum-of-the-Years'-Digits method. This method of depreciation "
+"accelerates the rate of depreciation, so that more depreciation expense "
+"occurs in earlier periods than in later ones. The useful life is the number "
+"of periods, typically years, over which an asset is depreciated."
+msgstr ""
+"Beräknar avskrivningskostnaden för en tillgång för en angiven tidsperiod och "
+"använder metoden degressiv avskrivning. Denna metod för avskrivning "
+"accelererar räntan för avskrivningen så att högre avskrivningskostnader "
+"inträffar i tidigare perioder än i de senare. Den användbara livslängden är "
+"antalet perioder, oftast år, över vilka en tillgång skrivs av."
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/financial.page:51
+msgid "Term"
+msgstr "Term"
 
-#: C/gcalctool.xml:1429(para)
-msgid "To enter exponential numbers, use the <guibutton>Exp</guibutton> button."
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/financial.page:52
+msgid ""
+"Calculate the number of payment periods that are necessary during the term "
+"of an ordinary annuity, to accumulate a future value, at a periodic interest "
+"rate."
 msgstr ""
+"Beräknar antalet betalningsperioder som krävs under perioden för en vanlig "
+"annuitet, för att ackumulera ett framtida värde, med en periodisk ränta."
 
-#: C/gcalctool.xml:1430(para)
-msgid "The <guibutton>Exp</guibutton> button enables you to enter numbers in scientific notation, that is, 
<replaceable>mantissa</replaceable> * 
<replaceable>base</replaceable><superscript><replaceable>exponent</replaceable></superscript>:"
-msgstr ""
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/financial.page:56
+msgid "Financial functions cannot be performed using the keyboard."
+msgstr "Finansiella funktioner kan inte utföras via tangentbordet."
 
-#: C/gcalctool.xml:1434(replaceable)
-msgid "mantissa"
-msgstr "mantissa"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/functions.page:9
+msgid "Functions"
+msgstr "Funktioner"
 
-#: C/gcalctool.xml:1435(para)
-msgid "Current non-zero value in the display area. If the current value in the display area is zero, the 
mantissa is 1.0."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/functions.page:11
+msgid ""
+"Functions can be used by inserting the name of the function followed by "
+"function arguments. <app>Calculator</app> also support user-defined "
+"functions. If the argument is not a number or <link xref=\"variable\">a "
+"single variable</link> then write each argument separated by semicolon and "
+"use parenthesis around the argument list."
+msgstr ""
+"Funktioner kan användas genom att mata in namnet på funktionen åtföljt av "
+"funktionsargument. <app>Kalkylator</app> har också stöd för "
+"användardefinierade funktioner. Om argumentet inte är ett tal eller <link "
+"xref=\"variable\">en ensam variabel</link> skriv då varje argument separerat "
+"av semikolon och använd parenteser runt argumentlistan."
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/functions.page:16
+msgid "sin 30"
+msgstr "sin 30"
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/functions.page:19
+msgid "abs (5−9)"
+msgstr "abs (5−9)"
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/functions.page:22
+msgid "fun (9;10)"
+msgstr "fun (9;10)"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/functions.page:26
+msgid ""
+"To add a new function type the function in the format as given below. A "
+"function name and arguments must only contain upper or lower case "
+"characters. The part after @ is the function description which is optional."
 msgstr ""
+"För att lägga till en ny funktion mata in funktionen på formatet som anges "
+"nedan. Ett funktionsnamn och argument får bara innehålla versaler och "
+"gemener. Delen efter @ är den valfria funktionsbeskrivningen."
 
-#: C/gcalctool.xml:1438(replaceable)
-msgid "base"
-msgstr "bas"
-
-#: C/gcalctool.xml:1439(para)
-msgid "2, 8, 10, or 16 for binary, octal, decimal, and hexadecimal numeric base respectively."
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/functions.page:30
+msgid ""
+"SimpleInterest (principal; rate; time) = principal * rate * time @ Simple "
+"Interest formula"
 msgstr ""
+"Enkelränta (kapital; ränta; tid) = kapital * ränta * tid @ Enkel ränteformel"
 
-#: C/gcalctool.xml:1442(replaceable)
-msgid "exponent"
-msgstr "exponent"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/functions.page:34
+msgid "Functions can also be added and inserted using the f(x) button."
+msgstr "Funktioner kan också läggas till och infogas med f(x)-knappen."
 
-#: C/gcalctool.xml:1443(para)
-msgid "Next number that you enter."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1448(para)
-msgid "When you click <guibutton>Exp</guibutton>, the calculator displays <literal>. +</literal> to 
represent <replaceable>base</replaceable> to the power of the next number that you enter."
-msgstr ""
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/functions.page:38
+msgid ""
+"Click on f(x). Type the function name in the box, choose the number of "
+"arguments and click on the plus sign button next to it. On the calculator "
+"screen type the function expression and press <key>Enter</key>."
+msgstr ""
+"Klicka på f(x). Mata in funktionsnamnet i rutan, välj antalet argument och "
+"klicka på plusknappen intill. Mata in funktionsuttrycket i kalkylatorskärmen "
+"och tryck <key>Retur</key>."
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/functions.page:43
+msgid "Click on f(x). Choose the function and click on it."
+msgstr "Klicka på f(x). Välj funktionen och klicka på den."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/functions.page:47
+msgid "The following functions are defined."
+msgstr "Följande funktioner är definierade."
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:52
+msgid "abs"
+msgstr "abs"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:53
+msgid "<link xref=\"absolute\">Absolute Value</link>"
+msgstr "<link xref=\"absolute\">Absolutvärde</link>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:56
+msgid "cos"
+msgstr "cos"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:57
+msgid "<link xref=\"trigonometry\">Cosine</link>"
+msgstr "<link xref=\"trigonometry\">Cosinus</link>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:60
+msgid "cosh"
+msgstr "cosh"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:61
+msgid "<link xref=\"trigonometry\">Hyperbolic Cosine</link>"
+msgstr "<link xref=\"trigonometry\">Hyperbolisk cosinus</link>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:64
+msgid "frac"
+msgstr "frac"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:65
+msgid "Fractional Component"
+msgstr "Decimaldel"
 
-#: C/gcalctool.xml:1450(para)
-msgid "To change the sign of the number, use the <guibutton>+/-</guibutton> button before the 
<guibutton>Exp</guibutton> button. How you change the sign of the exponent (the power to which the number is 
raised) depends on whether you are in arithmetic precedence mode or not. In arithmetic precedence mode, use 
<guibutton>-</guibutton> after the <guibutton>Exp</guibutton> button, otherwise use the 
<guibutton>+/-</guibutton> button after entering the exponent."
-msgstr ""
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:68
+msgid "int"
+msgstr "int"
 
-#: C/gcalctool.xml:1456(para)
-msgid "To enter a decimal number in exponential format, in arithmetic precedence mode, use the guidelines in 
the following table:"
-msgstr ""
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:69
+msgid "Integer Component"
+msgstr "Heltalsdel"
 
-#: C/gcalctool.xml:1464(para)
-#: C/gcalctool.xml:1504(para)
-#: C/gcalctool.xml:1570(para)
-msgid "Number"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:72
+msgid "ln"
+msgstr "ln"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:73
+msgid "<link xref=\"logarithm\">Natural Logarithm</link>"
+msgstr "<link xref=\"logarithm\">Naturlig logaritm</link>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:76
+msgid "log"
+msgstr "log"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:77
+msgid "<link xref=\"logarithm\">Logarithm</link>"
+msgstr "<link xref=\"logarithm\">Logaritm</link>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:80
+msgid "not"
+msgstr "not"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:81
+msgid "<link xref=\"boolean\">Boolean NOT</link>"
+msgstr "<link xref=\"boolean\">Boolesk NOT</link>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:84
+msgid "ones"
+msgstr "ones"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:85
+msgid "Ones complement"
+msgstr "Ett-komplement"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:88
+msgid "sin"
+msgstr "sin"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:89
+msgid "<link xref=\"trigonometry\">Sine</link>"
+msgstr "<link xref=\"trigonometry\">Sinus</link>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:92
+msgid "sinh"
+msgstr "sinh"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:93
+msgid "<link xref=\"trigonometry\">Hyperbolic Sine</link>"
+msgstr "<link xref=\"trigonometry\">Hyperbolisk sinus</link>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:96
+msgid "sqrt"
+msgstr "sqrt"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:97
+msgid "<link xref=\"power\">Square Root</link>"
+msgstr "<link xref=\"power\">Kvadratrot</link>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:100
+msgid "tan"
+msgstr "tan"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:101
+msgid "<link xref=\"trigonometry\">Tangent</link>"
+msgstr "<link xref=\"trigonometry\">Tangens</link>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:104
+msgid "tanh"
+msgstr "tanh"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:105
+msgid "<link xref=\"trigonometry\">Hyperbolic Tangent</link>"
+msgstr "<link xref=\"trigonometry\">Hyperbolisk tangens</link>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:108
+msgid "twos"
+msgstr "twos"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/functions.page:109
+msgid "Twos complement"
+msgstr "Två-komplement"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/index.page:14
+msgid "<_:media-1/> Calculator Help"
+msgstr "<_:media-1/> Kalkylatorhjälp"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:17
+msgid "User Interface"
+msgstr "Användargränssnitt"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:21
+msgid "Equations"
+msgstr "Ekvationer"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:25
+msgid "Numbers"
 msgstr "Tal"
 
-#: C/gcalctool.xml:1466(para)
-#: C/gcalctool.xml:1506(para)
-msgid "Enter"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1468(para)
-#: C/gcalctool.xml:1508(para)
-msgid "Number Displayed"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1473(para)
-#: C/gcalctool.xml:1475(para)
-#: C/gcalctool.xml:1513(para)
-#: C/gcalctool.xml:1515(para)
-msgid "1200000000"
-msgstr "1200000000"
-
-#: C/gcalctool.xml:1474(para)
-#, fuzzy
-msgid "12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>+</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr "12 
<guibutton>Exp</guibutton><guibutton>-</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:1478(para)
-#: C/gcalctool.xml:1480(para)
-#: C/gcalctool.xml:1518(para)
-#: C/gcalctool.xml:1520(para)
-msgid "-1200000000"
-msgstr "-1200000000"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:29
+msgid "Conversions"
+msgstr "Konverteringar"
 
-#: C/gcalctool.xml:1479(para)
-#, fuzzy
-msgid "<guibutton>-</guibutton> 12 
<guibutton>Exp</guibutton><guibutton>+</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr "12 
<guibutton>+/-</guibutton><guibutton>Exp</guibutton><guibutton>-</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:1483(para)
-#: C/gcalctool.xml:1523(para)
-msgid "0.00000012"
-msgstr "0.00000012"
-
-#: C/gcalctool.xml:1484(para)
-msgid "12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>-</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr "12 
<guibutton>Exp</guibutton><guibutton>-</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:1485(para)
-#: C/gcalctool.xml:1525(para)
-msgid "1.2e-7"
-msgstr "1.2e-7"
-
-#: C/gcalctool.xml:1488(para)
-#: C/gcalctool.xml:1528(para)
-msgid "-0.00000012"
-msgstr "-0.00000012"
-
-#: C/gcalctool.xml:1489(para)
-#, fuzzy
-msgid "<guibutton>-</guibutton> 12 
<guibutton>Exp</guibutton><guibutton>-</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr "12 
<guibutton>+/-</guibutton><guibutton>Exp</guibutton><guibutton>-</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:1490(para)
-#: C/gcalctool.xml:1530(para)
-msgid "-1.2e-7"
-msgstr "-1.2e-7"
-
-#: C/gcalctool.xml:1496(para)
-msgid "To enter a decimal number in exponential format, in non-arithmetic precedence mode, use the 
guidelines in the following table:"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1514(para)
-msgid "12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr "12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:1519(para)
-msgid "12 
<guibutton>+/-</guibutton><guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr "12 
<guibutton>+/-</guibutton><guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:1524(para)
-msgid "12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
-msgstr "12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:1529(para)
-msgid "12 
<guibutton>+/-</guibutton><guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
-msgstr "12 
<guibutton>+/-</guibutton><guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:1538(title)
-msgid "To Use Constant Values"
-msgstr "Använda konstanta värden"
-
-#: C/gcalctool.xml:1539(para)
-msgid "Click <guibutton>Con</guibutton> to display the list of defined constant values. All constant values 
are specified in decimal numeric base, even if the current numeric base is not decimal."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1540(para)
-msgid "Select a constant from the menu to enter its value in the display area. If you use the keyboard 
shortcut <keycap>#</keycap>, you can use the keyboard to specify the constant, as shown in the following 
example:"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1550(para)
-msgid "Constant"
-msgstr "Konstant"
-
-#: C/gcalctool.xml:1555(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2387(keycap)
-msgid "#"
-msgstr "#"
-
-#: C/gcalctool.xml:1556(para)
-#: C/gcalctool.xml:1596(para)
-msgid "C3"
-msgstr "C3"
-
-#: C/gcalctool.xml:1561(para)
-#, fuzzy
-msgid "The <application>gcalctool</application> application provides ten default constant values, as 
described in the following table:"
-msgstr "Programmet <application>Miniräknare</application> tillhandahåller följande lägen för olika typer av 
matematisk funktionalitet:"
-
-#: C/gcalctool.xml:1572(para)
-msgid "Value"
-msgstr "Värde"
-
-#: C/gcalctool.xml:1579(para)
-msgid "C0"
-msgstr "C0"
-
-#: C/gcalctool.xml:1580(para)
-msgid "0.621"
-msgstr "0.621"
-
-#: C/gcalctool.xml:1581(para)
-msgid "Kilometer-to-mile conversion factor"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1582(para)
-msgid "Multiply the current value in the display area by this constant, to convert from kilometers per hour 
to miles per hour. For example, 8 * <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 5."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1583(para)
-msgid "Divide the current value in the display area by this constant, to convert from miles per hour to 
kilometers per hour. For example, 5 / <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 8."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1586(para)
-msgid "C1"
-msgstr "C1"
-
-#: C/gcalctool.xml:1587(para)
-msgid "1.414213562"
-msgstr "1.414213562"
-
-#: C/gcalctool.xml:1588(para)
-msgid "Square root of 2"
-msgstr "Kvadratroten ur 2"
-
-#: C/gcalctool.xml:1591(para)
-msgid "C2"
-msgstr "C2"
-
-#: C/gcalctool.xml:1592(para)
-msgid "2.718281828"
-msgstr "2.718281828"
-
-#: C/gcalctool.xml:1593(para)
-#: C/gcalctool.xml:2225(keycap)
-msgid "e"
-msgstr "e"
-
-#: C/gcalctool.xml:1597(para)
-msgid "3.141592653"
-msgstr "3.141592653"
-
-#: C/gcalctool.xml:1598(para)
-msgid "pi"
-msgstr "pi"
-
-#: C/gcalctool.xml:1601(para)
-msgid "C4"
-msgstr "C4"
-
-#: C/gcalctool.xml:1602(para)
-msgid "0.3937007"
-msgstr "0.3937007"
-
-#: C/gcalctool.xml:1603(para)
-msgid "Centimeter-to-inch conversion factor"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1604(para)
-msgid "Multiply the current value in the display area by this constant, to convert from centimeters to 
inches. For example, 30 * <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C4</guilabel><keycap>=</keycap> 12."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1605(para)
-msgid "Divide the current value in the display area by this constant, to convert from inches to centimeters. 
For example, 12 / <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C4</guilabel><keycap>=</keycap> 30."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1608(para)
-msgid "C5"
-msgstr "C5"
-
-#: C/gcalctool.xml:1609(para)
-msgid "57.295779513"
-msgstr "57.295779513"
-
-#: C/gcalctool.xml:1610(para)
-msgid "Degrees in a radian"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1613(para)
-msgid "C6"
-msgstr "C6"
-
-#: C/gcalctool.xml:1614(para)
-msgid "1048576"
-msgstr "1048576"
-
-#: C/gcalctool.xml:1615(para)
-msgid "2 ^ 20"
-msgstr "2 ^ 20"
-
-#: C/gcalctool.xml:1618(para)
-msgid "C7"
-msgstr "C7"
-
-#: C/gcalctool.xml:1619(para)
-msgid "0.0353"
-msgstr "0.0353"
-
-#: C/gcalctool.xml:1620(para)
-msgid "Gram-to-ounce conversion factor"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1621(para)
-msgid "Multiply the current value in the display area by this constant, to convert from grams to ounces. For 
example, 500 * <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap> 18."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1622(para)
-msgid "Divide the current value in the display area by this constant, to convert from ounces to grams. For 
example, 18 / <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap> 500."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1625(para)
-msgid "C8"
-msgstr "C8"
-
-#: C/gcalctool.xml:1626(para)
-msgid "0.948"
-msgstr "0.948"
-
-#: C/gcalctool.xml:1627(para)
-msgid "Kilojoule-to-British-thermal-unit conversion factor"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1628(para)
-msgid "Multiply the current value in the display area by this constant, to convert from kilojoules to 
British thermal units. For example, 10 * <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C8</guilabel><keycap>=</keycap> 
9.48."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1629(para)
-msgid "Divide the current value in the display area by this constant, to convert from British thermal units 
to kilojoules. For example, 9.48 / <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C8</guilabel><keycap>=</keycap> 10."
-msgstr ""
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:33
+msgid "Financial Calculations"
+msgstr "Finansiella beräkningar"
 
-#: C/gcalctool.xml:1632(para)
-msgid "C9"
-msgstr "C9"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/keyboard.page:9
+msgid "Using the Keyboard"
+msgstr "Via tangentbordet"
 
-#: C/gcalctool.xml:1633(para)
-msgid "0.061"
-msgstr "0.061"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/keyboard.page:11
+msgid "All mathematical equations can be entered using the keyboard."
+msgstr "Alla matematiska ekvationer kan matas in via tangentbordet."
 
-#: C/gcalctool.xml:1634(para)
-msgid "Cubic-centimeter-to-cubic-inch conversion factor"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1635(para)
-msgid "Multiply the current value in the display area by this constant, to convert from cubic centimeters to 
cubic inches. For example, 100 * <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C9</guilabel><keycap>=</keycap> 6.10."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1636(para)
-msgid "Divide the current value in the display area by this constant, to convert from cubic inches to cubic 
centimeters. For example, 6.10 / <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C9</guilabel><keycap>=</keycap> 100."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1641(para)
-msgid "You can overwrite the default constants to store your own constants."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1642(para)
-msgid "To store a new constant or edit an existing constant, perform the following steps:"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1645(para)
-msgid "Click <guibutton>Con</guibutton>, then select <guilabel>Edit Constants</guilabel> from the popup 
menu."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1648(para)
-msgid "In the <guilabel>Edit Constants</guilabel> dialog, select the constant that you want to overwrite or 
edit."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1651(para)
-msgid "Click on the Value field, then enter the new value."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1654(para)
-msgid "Click on the Description field, then enter the new description."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1657(para)
-msgid "Click <guibutton>OK</guibutton> to save your changes and close the <guilabel>Edit 
Constants</guilabel> dialog."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1662(title)
-msgid "To Use Functions"
-msgstr "Använda funktioner"
-
-#: C/gcalctool.xml:1663(para)
-msgid "To show the available functions, click <guibutton>Fun</guibutton>. A popup menu displays the list of 
defined functions. Select a function from the menu to run that function. If the function is not defined, the 
value zero is returned."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1664(para)
-msgid "If you use the keyboard shortcut <keycap>F</keycap>, you can use the keyboard to specify the 
function, as shown in the following example:"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1680(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2231(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2238(guibutton)
-msgid "F"
-msgstr "F"
-
-#: C/gcalctool.xml:1681(para)
-msgid "F3"
-msgstr "F3"
-
-#: C/gcalctool.xml:1687(para)
-#, fuzzy
-msgid "The <application>gcalctool</application> application does not provide any default functions. You can 
store up to ten functions."
-msgstr "Programmet <application>Miniräknare</application> tillhandahåller följande lägen för olika typer av 
matematisk funktionalitet:"
-
-#: C/gcalctool.xml:1688(para)
-msgid "To store a new function or edit an existing function, perform the following steps:"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1691(para)
-msgid "Click <guibutton>Fun</guibutton>, then select <guilabel>Edit Functions</guilabel> from the popup 
menu."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1694(para)
-msgid "In the <guilabel>Edit Functions</guilabel> dialog, select a blank entry, or the function that you 
want to overwrite."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1697(para)
-msgid "Click on the Value field, then enter the new value. Use the keyboard shortcuts to invoke a 
<application>gcalctool</application> button. For example, enter <literal>90K</literal> to calculate sine(90)."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1700(para)
-msgid "Click on the Description field, then enter the new description. For example, <literal>Sine 
90</literal>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1703(para)
-msgid "Click <guibutton>OK</guibutton> to save your changes and close the <guilabel>Edit 
Functions</guilabel> dialog."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1708(title)
-msgid "To Perform Miscellaneous Scientific Calculations"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1709(para)
-msgid "To perform miscellaneous scientific calculations, use the buttons described in <xref 
linkend=\"gcalctool-TBL-misc-calc\"/>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1711(title)
-msgid "Performing Miscellaneous Scientific Calculations"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1734(para)
-#: C/gcalctool.xml:2497(para)
-msgid "e to the <replaceable>x</replaceable> power"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1735(para)
-#: C/gcalctool.xml:2496(para)
-msgid "e<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
-msgstr "e<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
-
-#: C/gcalctool.xml:1736(para)
-msgid "Calculates the value of <literal>e</literal> raised to the power of the current value in the display 
area."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1737(para)
-msgid "2 e<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
-msgstr "2 e<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
-
-#: C/gcalctool.xml:1738(para)
-msgid "7.39"
-msgstr "7.39"
-
-#: C/gcalctool.xml:1741(para)
-#: C/gcalctool.xml:2509(para)
-msgid "10 to the <replaceable>x</replaceable> power"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1742(para)
-#: C/gcalctool.xml:2508(para)
-msgid "10<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
-msgstr "10<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
-
-#: C/gcalctool.xml:1743(para)
-msgid "Calculates the value of 10 raised to the power of the current value in the display area."
-msgstr ""
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/keyboard.page:14
+msgid ""
+"The following key combinations can be used to enter keys that may not be "
+"available on your keyboard."
+msgstr ""
+"Följande tangentkombinationer kan användas för att mata in tangenter som "
+"kanske saknas på ditt tangentbord."
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard.page:19
+msgid "×"
+msgstr "×"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard.page:20
+msgid "<key>*</key>"
+msgstr "<key>*</key>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard.page:23
+msgid "÷"
+msgstr "÷"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard.page:24
+msgid "<key>/</key>"
+msgstr "<key>/</key>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard.page:27
+msgid "^"
+msgstr "^"
 
-#: C/gcalctool.xml:1744(para)
-msgid "2 10<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard.page:28
+msgid "<key>*</key> twice"
+msgstr "<key>*</key> två gånger"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard.page:31
+msgid "√"
+msgstr "√"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard.page:32
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard.page:35 C/variables.page:48
+msgid "π"
+msgstr "π"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard.page:36
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>P</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>P</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/keyboard.page:39
+msgid ""
+"To enter <link xref=\"superscript\">superscript numbers</link> use "
+"<keyseq><key>Ctrl</key>number</keyseq>, for subscript use <keyseq><key>Alt</"
+"key>number</keyseq>."
+msgstr ""
+"För att mata in <link xref=\"superscript\">exponentlägestal</link> använd "
+"<keyseq><key>Ctrl</key>tal</keyseq>, för indexläge använd <keyseq><key>Alt</"
+"key>tal</keyseq>."
+
+#. (itstool) path: p/link
+#: C/legal.xml:4
+msgid "Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License"
+msgstr "Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License"
+
+#. (itstool) path: license/p
+#: C/legal.xml:3
+msgid "This work is licensed under a <_:link-1/>."
+msgstr "Detta verk är licensierat under en <_:link-1/>."
+
+#. (itstool) path: license/p
+#: C/legal.xml:6
+msgid ""
+"As a special exception, the copyright holders give you permission to copy, "
+"modify, and distribute the example code contained in this document under the "
+"terms of your choosing, without restriction."
 msgstr ""
+"Som ett speciellt undantag, ger upphovsrättsinnehavarna dig tillåtelse att "
+"kopiera, modifiera och distribuera exempelkoden som finns i detta dokument "
+"under de villkor som du väljer, utan restriktioner."
 
-#: C/gcalctool.xml:1745(para)
-msgid "100"
-msgstr "100"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/logarithm.page:9
+msgid "Logarithms"
+msgstr "Logaritmer"
 
-#: C/gcalctool.xml:1748(para)
-#: C/gcalctool.xml:2377(para)
-msgid "x to the <replaceable>y</replaceable> power"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/logarithm.page:11
+msgid ""
+"Logarithms can be calculated using the log <link xref=\"function\">function</"
+"link>."
 msgstr ""
+"Logaritmer kan beräknas med log-<link xref=\"function\">funktionen</link>."
 
-#: C/gcalctool.xml:1749(replaceable)
-#: C/gcalctool.xml:2376(replaceable)
-#: C/gcalctool.xml:2627(keycap)
-msgid "y"
-msgstr "y"
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/logarithm.page:15
+msgid "log 100"
+msgstr "log 100"
 
-#: C/gcalctool.xml:1750(para)
-msgid "Raises the current value in the display area to the power of the next value that you enter."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/logarithm.page:19
+msgid ""
+"To calculate a logarithm in a different base use a <link xref=\"superscript"
+"\">subscript number</link> after the function."
 msgstr ""
+"För att beräkna en logaritm i en annan bas använd ett <link xref="
+"\"superscript\">indexlägestal</link> efter funktionen."
 
-#: C/gcalctool.xml:1751(para)
-msgid "2 
<replaceable>x</replaceable><superscript><replaceable>y</replaceable></superscript><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr "2 
<replaceable>x</replaceable><superscript><replaceable>y</replaceable></superscript><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/logarithm.page:23
+msgid "log₂ 32"
+msgstr "log₂ 32"
 
-#: C/gcalctool.xml:1755(para)
-msgid "<replaceable>x</replaceable> Factorial"
-msgstr ""
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/logarithm.page:27
+msgid "To calculate a natural logarithm use the ln function."
+msgstr "För att beräkna en naturlig logaritm använd funktionen ln."
 
-#: C/gcalctool.xml:1756(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2382(guibutton)
-msgid "<placeholder-1/>!"
-msgstr "<placeholder-1/>!"
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/logarithm.page:31
+msgid "ln 1.32"
+msgstr "ln 1.32"
 
-#: C/gcalctool.xml:1757(para)
-msgid "Calculates the factorial of the current value in the display area. <replaceable>x</replaceable> 
factorial is 
<replaceable>x</replaceable>*(<replaceable>x</replaceable>-1)*(<replaceable>x</replaceable>-2)...*1. This 
function applies only to positive integers."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/logarithm.page:35
+msgid ""
+"Euler's number can be entered by using the <link xref=\"variable\">variable</"
+"link> e."
 msgstr ""
+"Eulers tal kan matas in via <link xref=\"variable\">variabeln</link> e."
 
-#: C/gcalctool.xml:1758(para)
-msgid "4 <guibutton><replaceable>x</replaceable>!</guibutton>"
-msgstr "4 <guibutton><replaceable>x</replaceable>!</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:1759(para)
-msgid "24"
-msgstr "24"
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/logarithm.page:39
+msgid "e^1.32"
+msgstr "e^1.32"
 
-#: C/gcalctool.xml:1762(para)
-#: C/gcalctool.xml:2281(para)
-#, fuzzy
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/modulus.page:9
 msgid "Modulus Division"
-msgstr "Division"
-
-#: C/gcalctool.xml:1763(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2280(guibutton)
-msgid "Mod"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1764(para)
-msgid "Divides the current integer value in the display area by the next integer number that you enter, 
displaying the remainder."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1765(para)
-msgid "15 <guibutton>Mod</guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-msgstr "15 <guibutton>Mod</guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:1769(para)
-msgid "Random Number Generator"
-msgstr "Slumptalsgenerator"
-
-#: C/gcalctool.xml:1770(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:1772(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2466(guibutton)
-msgid "Rand"
-msgstr "Slump"
-
-#: C/gcalctool.xml:1771(para)
-msgid "Generates a random number in the range 0.0 to 1.0 then displays the random number in the display 
area."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1773(para)
-msgid "0.14"
-msgstr "0.14"
-
-#: C/gcalctool.xml:1781(title)
-#, fuzzy
-msgid "To Perform Programming Calculations"
-msgstr "Genomföra grundläggande beräkningar"
-
-#: C/gcalctool.xml:1782(para)
-#, fuzzy
-msgid "To change to Programming mode, choose 
<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Programming</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "Välj <menuchoice><guimenu>Tillbehör</guimenu><guimenuitem>Miniräknare</guimenuitem></menuchoice>."
-
-#: C/gcalctool.xml:1788(para)
-msgid "When you change to Programming mode, the following widget is displayed above the Base and Advanced 
mode buttons:"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1792(title)
-#, fuzzy
-msgid "<application>gcalctool</application> Programming Mode Buttons"
-msgstr "Handbok för <application>Miniräknare</application>"
-
-#: C/gcalctool.xml:1799(phrase)
-msgid "Shows <placeholder-1/> Programming mode buttons."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1806(title)
-msgid "To Set the Numeric Base"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1807(para)
-msgid "To set the numeric base, select one of the buttons described in <xref 
linkend=\"gcalctool-TBL-num-base\"/>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1809(title)
-msgid "Setting the Numeric Base"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1826(para)
-msgid "Binary Base"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1827(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2568(guilabel)
-msgid "Bin"
-msgstr "Bin"
-
-#: C/gcalctool.xml:1828(para)
-msgid "Sets the numeric base to binary, that is, base 2."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1831(para)
-msgid "Octal Base"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1832(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2604(guilabel)
-msgid "Oct"
-msgstr "Okt"
-
-#: C/gcalctool.xml:1833(para)
-msgid "Sets the numeric base to octal, that is, base 8."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1836(para)
-msgid "Decimal Base"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1837(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2574(guilabel)
-msgid "Dec"
-msgstr "Dec"
-
-#: C/gcalctool.xml:1838(para)
-msgid "Sets the numeric base to decimal, that is, base 10. Decimal is the default numeric base. If you 
change from Programming mode to another mode, <application>gcalctool</application> automatically sets the 
numeric base to decimal."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1841(para)
-msgid "Hexadecimal Base"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1842(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2622(guilabel)
-msgid "Hex"
-msgstr "Hex"
-
-#: C/gcalctool.xml:1843(para)
-msgid "Sets the numeric base to hexadecimal, that is, base 16."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1850(title)
-#, fuzzy
-msgid "To Perform Bit Manipulations on Integers"
-msgstr "Genomföra grundläggande beräkningar"
-
-#: C/gcalctool.xml:1851(para)
-msgid "If the calculator display shows an integer value, then each of the bits in that integer value is 
displayed as a collection of 0's and 1's in the Bit Editor. By clicking on any of these individual bits, 
their value can be toggled, causing the displayed integer value to be adjusted accordingly."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1854(title)
-msgid "To Perform Bitwise Calculations"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1855(para)
-msgid "To perform bitwise calculations, use the buttons described in <xref 
linkend=\"gcalctool-TBL-logic-calc\"/>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1857(title)
-msgid "Performing Bitwise Calculations"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1880(para)
-#: C/gcalctool.xml:2503(para)
-msgid "Bitwise OR"
-msgstr "Bitvis OR"
-
-#: C/gcalctool.xml:1881(guibutton)
-#, fuzzy
-msgid "OR"
-msgstr "R"
-
-#: C/gcalctool.xml:1882(para)
-msgid "Performs a bitwise OR operation on the current value in the display area and the next number that you 
enter, treating both numbers as unsigned long integers."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1883(para)
-#, fuzzy
-msgid "10001000 <guibutton>OR</guibutton> 00010001"
-msgstr "10001000 <guibutton>Eller</guibutton> 00010001"
-
-#: C/gcalctool.xml:1884(para)
-msgid "10011001"
-msgstr "10011001"
-
-#: C/gcalctool.xml:1887(para)
-#: C/gcalctool.xml:2401(para)
-msgid "Bitwise AND"
-msgstr "Bitvis AND"
-
-#: C/gcalctool.xml:1888(guibutton)
-msgid "AND"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1889(para)
-msgid "Performs a bitwise AND operation on the current value in the display area and the next number that 
you enter, treating both numbers as unsigned long integers."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1890(para)
-#, fuzzy
-msgid "10101010 <guibutton>AND</guibutton> 00110011"
-msgstr "10101010 <guibutton>Och</guibutton> 00110011"
-
-#: C/gcalctool.xml:1891(para)
-msgid "100010"
-msgstr "100010"
-
-#: C/gcalctool.xml:1894(para)
-#: C/gcalctool.xml:2515(para)
-msgid "Bitwise NOT"
-msgstr "Bitvis NOT"
-
-#: C/gcalctool.xml:1895(guibutton)
-msgid "NOT"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1896(para)
-msgid "Performs a bitwise NOT operation on the current value in the display area, treating the number as an 
unsigned long integer."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1898(para)
-#, fuzzy
-msgid "<guibutton>NOT</guibutton> 1357ACE"
-msgstr "8 <guibutton>+/-</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:1900(para)
-#, fuzzy
-msgid "1357ACE <guibutton>NOT</guibutton>"
-msgstr "1357ACE <guibutton>Inte</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:1901(para)
-msgid "FECA8531"
-msgstr "FECA8531"
-
-#: C/gcalctool.xml:1904(para)
-#: C/gcalctool.xml:2491(para)
-msgid "Bitwise XOR"
-msgstr "Bitvis XOR"
-
-#: C/gcalctool.xml:1905(guibutton)
-msgid "XOR"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1906(para)
-msgid "Performs a bitwise XOR operation on the current value in the display area and the next number that 
you enter, treating both numbers as unsigned long integers."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1907(para)
-#, fuzzy
-msgid "1100 <guibutton>XOR</guibutton> 1010"
-msgstr "1100 <guibutton>Xor</guibutton> 1010"
-
-#: C/gcalctool.xml:1908(para)
-msgid "110"
-msgstr "110"
-
-#: C/gcalctool.xml:1911(para)
-#: C/gcalctool.xml:2299(para)
-msgid "Bitwise XNOR"
-msgstr "Bitvis XNOR"
-
-#: C/gcalctool.xml:1912(guibutton)
-msgid "XNOR"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1913(para)
-msgid "Performs a bitwise XNOR operation on the current value in the display area and the next number that 
you enter, treating both numbers as unsigned long integers."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1914(para)
-#, fuzzy
-msgid "1100 <guibutton>XNOR</guibutton> 1010"
-msgstr "1100 <guibutton>Xor</guibutton> 1010"
-
-#: C/gcalctool.xml:1915(para)
-msgid "11111111111111111111111111111001"
-msgstr "11111111111111111111111111111001"
-
-#: C/gcalctool.xml:1922(title)
-msgid "To Manipulate Binary Numbers"
-msgstr "Manipulera binära tal"
-
-#: C/gcalctool.xml:1923(para)
-msgid "To manipulate binary numbers, use the buttons described in <xref 
linkend=\"gcalctool-TBL-num-manip\"/>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1925(title)
-msgid "Manipulating Binary Numbers"
-msgstr "Manipulering av binärtal"
-
-#: C/gcalctool.xml:1948(para)
-msgid "Left Shift <replaceable>n</replaceable>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1949(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:1993(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2447(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2448(guibutton)
-msgid "&lt;"
-msgstr "&lt;"
-
-#: C/gcalctool.xml:1950(para)
-msgid "Shifts the current unsigned 32-bit binary value in the display area, the specified number of places 
to the left. Click <guibutton>&lt;</guibutton>, then select the number of shift places from the popup menu. 
The number can be shifted up to 15 places left."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1951(para)
-msgid "111 <guibutton>&lt;</guibutton><guilabel>1 place</guilabel>"
-msgstr "111 <guibutton>&lt;</guibutton><guilabel>1 plats</guilabel>"
-
-#: C/gcalctool.xml:1952(para)
-msgid "1110"
-msgstr "1110"
-
-#: C/gcalctool.xml:1955(para)
-msgid "Right Shift <replaceable>n</replaceable>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1956(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:1997(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2459(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2460(guibutton)
-msgid "&gt;"
-msgstr "&gt;"
-
-#: C/gcalctool.xml:1957(para)
-msgid "Shifts the current unsigned 32-bit binary value in the display area, the specified number of places 
to the right. Click <guibutton>&gt;</guibutton>, then select the number of shift places from the popup menu. 
The number can be shifted up to 15 places right."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1958(para)
-msgid "1011 <guibutton>&gt;</guibutton><guilabel>1 place</guilabel>"
-msgstr "1011 <guibutton>&gt;</guibutton><guilabel>1 plats</guilabel>"
-
-#: C/gcalctool.xml:1959(para)
-msgid "101"
-msgstr "101"
-
-#: C/gcalctool.xml:1962(para)
-msgid "Get a 16-Bit Unsigned Integer"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1963(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2484(guibutton)
-msgid "&amp;16"
-msgstr "&amp;16"
-
-#: C/gcalctool.xml:1964(para)
-msgid "Truncates the current value in the display area and returns a 16-bit unsigned integer."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1965(para)
-msgid "FFFFF <guibutton>&amp;16</guibutton>"
-msgstr "FFFFF <guibutton>&amp;16</guibutton>"
+msgstr "Modulusdivision"
 
-#: C/gcalctool.xml:1966(para)
-msgid "FFFF"
-msgstr "FFFF"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/modulus.page:11
+msgid "Modulus division is performed using the mod operator."
+msgstr "Modulusdivision kan utföras med operatorn mod."
 
-#: C/gcalctool.xml:1969(para)
-msgid "Get a 32-Bit Unsigned Integer"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1970(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2478(guibutton)
-msgid "&amp;32"
-msgstr "&amp;32"
-
-#: C/gcalctool.xml:1971(para)
-msgid "Truncates the current value in the display area and returns a 32-bit unsigned integer."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1972(para)
-msgid "FFFFFFFFFF <guibutton>&amp;32</guibutton>"
-msgstr "FFFFFFFFFF <guibutton>&amp;32</guibutton>"
-
-#: C/gcalctool.xml:1973(para)
-msgid "FFFFFFFF"
-msgstr "FFFFFFFF"
-
-#: C/gcalctool.xml:1978(para)
-msgid "If you use keyboard shortcuts, you can use the keyboard to specify the number of places to shift, as 
shown in the following examples:"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1994(para)
-msgid "Shifts the current binary value in the display area 4 places to the left."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:1998(para)
-msgid "Shifts the current binary value in the display area 4 places to the right."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2006(title)
-msgid "To Perform Miscellaneous Programming Calculations"
-msgstr "Genomföra diverse programmeringsberäkningar"
-
-#: C/gcalctool.xml:2007(para)
-msgid "To perform miscellaneous programming calculations, use the buttons described in <xref 
linkend=\"gcalctool-TBL-misc-prog\"/>."
-msgstr "För att genomföra diverse programmeringsberäkningar, använd knapparna som beskrivs i <xref 
linkend=\"gcalctool-TBL-misc-prog\"/>."
-
-#: C/gcalctool.xml:2009(title)
-#, fuzzy
-msgid "Performing Miscellaneous Programming Calculations"
-msgstr "Genomföra enkla beräkningar"
-
-#: C/gcalctool.xml:2032(para)
-msgid "Hexadecimal Numerals"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2033(para)
-msgid "<guibutton>A</guibutton> to <guibutton>F</guibutton> inclusive"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2034(para)
-msgid "These numerals are available in hexadecimal base only."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2035(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2036(para)
-#: C/gcalctool.xml:2190(guibutton)
-msgid "B"
-msgstr "B"
-
-#: C/gcalctool.xml:2045(title)
-msgid "To Undo and Redo"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2046(para)
-#, fuzzy
-msgid "To undo your previous action, choose 
<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Undo</guimenuitem></menuchoice>. You can undo up to 15 past 
actions."
-msgstr "Välj <menuchoice><guimenu>Tillbehör</guimenu><guimenuitem>Miniräknare</guimenuitem></menuchoice>."
-
-#: C/gcalctool.xml:2051(para)
-msgid "If you want to redo an action you just undo'ed, choose 
<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Redo</guimenuitem></menuchoice>. You can redo up to 15 
undo'ed actions."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2059(title)
-msgid "To Quit"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2060(para)
-#, fuzzy
-msgid "To quit <application>gcalctool</application>, choose 
<menuchoice><guimenu>Calculator</guimenu><guimenuitem>Quit</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "Välj <menuchoice><guimenu>Tillbehör</guimenu><guimenuitem>Miniräknare</guimenuitem></menuchoice>."
-
-#: C/gcalctool.xml:2065(para)
-msgid "When you quit <application>gcalctool</application>, the current values of the following settings are 
stored and automatically applied the next time you start <application>gcalctool</application>:"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2067(para)
-msgid "Mode: <link linkend=\"gcalctool-basic-mode\">Basic</link>, <link 
linkend=\"gcalctool-advanced-mode\">Advanced</link>, <link 
linkend=\"gcalctool-financial-mode\">Financial</link>, or <link 
linkend=\"gcalctool-scientific-mode\">Scientific</link>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2069(para)
-msgid "<link linkend=\"gcalctool-mem-reg\">Memory Registers window</link> displayed or not displayed, plus 
the contents of each memory register"
-msgstr ""
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/modulus.page:15
+msgid "9 mod 5"
+msgstr "9 mod 5"
 
-#: C/gcalctool.xml:2070(link)
-msgid "Numeric base"
-msgstr "Numerisk bas"
-
-#: C/gcalctool.xml:2071(link)
-msgid "Display type"
-msgstr "Visningstyp"
-
-#: C/gcalctool.xml:2072(link)
-msgid "Trigonometric type"
-msgstr "Trigonometrisk typ"
-
-#: C/gcalctool.xml:2073(link)
-#: C/gcalctool.xml:2730(guimenuitem)
-msgid "Show Trailing Zeroes"
-msgstr "Visa eftersläpande nollor"
-
-#: C/gcalctool.xml:2074(link)
-#: C/gcalctool.xml:2687(guimenuitem)
-msgid "Show Thousands Separator"
-msgstr "Visa tusentalsavgränsare"
-
-#: C/gcalctool.xml:2080(title)
-msgid "Technical Information"
-msgstr "Teknisk information"
-
-#: C/gcalctool.xml:2083(title)
-msgid "Order of Operations"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2084(para)
-msgid "By default, calculations are performed using arithmetic precedence. That is, the precedence of the 
arithmetic operators is taken into consideration and the result is only calculated when you click 
<guibutton>Return</guibutton>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2085(para)
-msgid "In the following example, the result of the calculation is 22 because the multiplication operator, 
<literal>*</literal>, has precedence over the addition operator, <literal>+</literal>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2087(literal)
-msgid "4 + 3 * 6 = 22"
-msgstr "4 + 3 * 6 = 22"
-
-#: C/gcalctool.xml:2089(para)
-msgid "If you do not wish to apply arithmetic precedence to your calculations, select 
<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Left-to-right Precedence</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2090(para)
-msgid "If you choose not to apply arithmetic precedence, then the result the calculation in the example is 
42 because the calculation is performed from left to right."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2094(title)
-msgid "Error Conditions"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2097(para)
-msgid "Displays the word <literal>Error</literal> in the display area."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2098(para)
-msgid "Displays an error message in the status bar."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2099(para)
-msgid "Makes all calculator buttons unavailable, except <guibutton>Clr</guibutton>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2100(para)
-msgid "Makes all calculator options unavailable."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2101(para)
-msgid "Makes all calculator menu items unavailable, except 
<menuchoice><guimenu>Calculator</guimenu><guimenuitem>Quit</guimenuitem></menuchoice> and 
<menuchoice><guimenu>Help</guimenu><guimenuitem>Contents</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2095(para)
-msgid "If you perform an invalid calculation, <application>gcalctool</application> indicates the error 
condition as follows: <placeholder-1/>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2104(para)
-msgid "To clear the error condition, click <guibutton>Clr</guibutton> or press 
<keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Delete</keycap></keycombo>."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2108(title)
-msgid "Changing Modes"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2109(para)
-msgid "If the user tries to change modes when a partial calculation is being displayed, a warning dialog is 
displayed, telling the user that the current calculation will be cleared, and the base will be reset to 
decimal."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2113(para)
-msgid "There is a checkbox present, that if checked, prevents the dialog from being shown again."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2116(para)
-msgid "Clears the display."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2117(para)
-msgid "Sets the base to decimal."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2118(para)
-msgid "Sets the numeric display to fixed."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2119(para)
-msgid "Sets the accuracy to nine places after the numeric point."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2120(para)
-msgid "Clears the display of the thousands separator."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2121(para)
-msgid "Clears the display of trailing zeroes after the numeric point."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2122(para)
-msgid "Dismisses the register window if the new mode is Basic."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2114(para)
-msgid "If the user presses the <guibutton>Cancel</guibutton> button, the change mode operation is cancelled. 
If the user presses the <guibutton>Change Mode</guibutton> button, the mode is changed and has the following 
side-effects: <placeholder-1/>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2128(title)
-msgid "Changing The Display Area"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2129(para)
-msgid "In arithmetic precedence mode, it is possible to use the mouse to click on the display area and edit 
it."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2135(para)
-msgid "<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Delete</keycap></keycombo> which will delete the character to 
the right of the text cursor"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2136(para)
-msgid "<keycap>Home</keycap> which moves the text cursor to the beginning of the display area"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2137(para)
-msgid "<keycap>End</keycap> which moves the text cursor to the end of the display area"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2132(para)
-msgid "All the normal keyboard shortcuts will work, plus the addition of: <placeholder-1/>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2145(title)
-msgid "Quick Reference: Keyboard Shortcuts"
-msgstr "Snabbreferens: Snabbtangenter"
-
-#: C/gcalctool.xml:2146(para)
-msgid "<xref linkend=\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-button\"/>, <xref 
linkend=\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-sci-options\"/>, and <xref 
linkend=\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-menu\"/> provide a quick reference for all of the 
<application>gcalctool</application> keyboard shortcuts."
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2147(para)
-msgid "When you use the keyboard shortcut for any of the calculator buttons that have a menu associated with 
them, that menu is displayed. You can then use the arrow keys to select a menu item or the menu item's 
shortcut."
-msgstr ""
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/mouse.page:9
+msgid "Using the Mouse"
+msgstr "Via musen"
 
-#: C/gcalctool.xml:2151(title)
-msgid "Quick Reference for Keyboard Shortcuts of <application>gcalctool</application> Buttons"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2160(para)
-#: C/gcalctool.xml:2550(para)
-#: C/gcalctool.xml:2645(para)
-msgid "Keyboard Shortcut"
-msgstr "Snabbtangent"
-
-#: C/gcalctool.xml:2166(para)
-#: C/gcalctool.xml:2556(para)
-#: C/gcalctool.xml:2651(para)
-msgid "See"
-msgstr "Se"
-
-#: C/gcalctool.xml:2171(para)
-msgid "<keycap>0</keycap> to <keycap>9</keycap> inclusive"
-msgstr "<keycap>0</keycap> till <keycap>9</keycap> inklusive"
-
-#: C/gcalctool.xml:2177(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2184(guibutton)
-msgid "A"
-msgstr "A"
-
-#: C/gcalctool.xml:2178(guibutton)
-msgid "Acc"
-msgstr "Noggr"
-
-#: C/gcalctool.xml:2183(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2561(keycap)
-msgid "a"
-msgstr "a"
-
-#: C/gcalctool.xml:2185(para)
-#: C/gcalctool.xml:2191(para)
-#: C/gcalctool.xml:2203(para)
-#: C/gcalctool.xml:2215(para)
-#: C/gcalctool.xml:2227(para)
-#: C/gcalctool.xml:2239(para)
-msgid "Hexadecimal numerals"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2189(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2567(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2656(keycap)
-msgid "b"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2195(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2202(guibutton)
-msgid "C"
-msgstr "C"
-
-#: C/gcalctool.xml:2201(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2662(keycap)
-msgid "c"
-msgstr "c"
-
-#: C/gcalctool.xml:2207(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2214(guibutton)
-msgid "D"
-msgstr "D"
-
-#: C/gcalctool.xml:2209(para)
-msgid "Double-declining depreciation"
-msgstr "Dubbelminskande nedvärdering"
-
-#: C/gcalctool.xml:2213(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2573(keycap)
-msgid "d"
-msgstr "d"
-
-#: C/gcalctool.xml:2219(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2226(guibutton)
-msgid "E"
-msgstr "E"
-
-#: C/gcalctool.xml:2220(guibutton)
-msgid "Exp"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2221(para)
-msgid "Exponential"
-msgstr "Exponent"
-
-#: C/gcalctool.xml:2232(guibutton)
-msgid "Fun"
-msgstr "Fun"
-
-#: C/gcalctool.xml:2237(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2579(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2668(keycap)
-msgid "f"
-msgstr "f"
-
-#: C/gcalctool.xml:2243(keycap)
-msgid "G"
-msgstr "G"
-
-#: C/gcalctool.xml:2244(guibutton)
-msgid "Log"
-msgstr "Log"
-
-#: C/gcalctool.xml:2245(para)
-msgid "Common logarithm"
-msgstr "Vanlig logaritm"
-
-#: C/gcalctool.xml:2249(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2591(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2680(keycap)
-msgid "i"
-msgstr "i"
-
-#: C/gcalctool.xml:2251(para)
-msgid "Integer portion"
-msgstr "Heltalsdel"
-
-#: C/gcalctool.xml:2255(keycap)
-msgid "J"
-msgstr "J"
-
-#: C/gcalctool.xml:2256(guibutton)
-msgid "Cos"
-msgstr "Cos"
-
-#: C/gcalctool.xml:2257(para)
-msgid "Cosine"
-msgstr "Cosinus"
-
-#: C/gcalctool.xml:2261(keycap)
-msgid "K"
-msgstr "K"
-
-#: C/gcalctool.xml:2262(guibutton)
-msgid "Sin"
-msgstr "Sin"
-
-#: C/gcalctool.xml:2263(para)
-msgid "Sine"
-msgstr "Sinus"
-
-#: C/gcalctool.xml:2267(keycap)
-msgid "L"
-msgstr "L"
-
-#: C/gcalctool.xml:2268(guibutton)
-#: C/gcalctool.xml:2269(para)
-msgid "Tan"
-msgstr "Tan"
-
-#: C/gcalctool.xml:2273(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2693(keycap)
-msgid "l"
-msgstr "l"
-
-#: C/gcalctool.xml:2275(para)
-msgid "Straight-line depreciation"
-msgstr "Raklinjesminskning"
-
-#: C/gcalctool.xml:2279(keycap)
-msgid "M"
-msgstr "M"
-
-#: C/gcalctool.xml:2285(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2699(keycap)
-msgid "m"
-msgstr "m"
-
-#: C/gcalctool.xml:2287(para)
-msgid "Compounding term"
-msgstr "Sammansatt term"
-
-#: C/gcalctool.xml:2291(keycap)
-msgid "N"
-msgstr "N"
-
-#: C/gcalctool.xml:2293(para)
-msgid "Natural logarithm"
-msgstr "Naturliga logaritmen"
-
-#: C/gcalctool.xml:2297(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2597(keycap)
-msgid "n"
-msgstr "n"
-
-#: C/gcalctool.xml:2298(guibutton)
-msgid "Xnor"
-msgstr "Xnor"
-
-#: C/gcalctool.xml:2303(keycap)
-msgid "P"
-msgstr "P"
-
-#: C/gcalctool.xml:2305(para)
-msgid "Periodic payment"
-msgstr "Periodisk betalning"
-
-#: C/gcalctool.xml:2309(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2705(keycap)
-msgid "p"
-msgstr "p"
-
-#: C/gcalctool.xml:2311(para)
-msgid "Present value"
-msgstr "Nuvarande värde"
-
-#: C/gcalctool.xml:2317(para)
-msgid "Retrieve value from memory register"
-msgstr "Hämta värde från minnesregister"
-
-#: C/gcalctool.xml:2321(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2609(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2717(keycap)
-msgid "r"
-msgstr "r"
-
-#: C/gcalctool.xml:2329(para)
-msgid "Store value in memory register"
-msgstr "Lagra värde i minnesregister"
-
-#: C/gcalctool.xml:2333(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2615(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2723(keycap)
-msgid "s"
-msgstr "s"
-
-#: C/gcalctool.xml:2335(para)
-msgid "Square root"
-msgstr "Kvadratrot"
-
-#: C/gcalctool.xml:2339(keycap)
-msgid "T"
-msgstr "T"
-
-#: C/gcalctool.xml:2341(para)
-msgid "Periodic interest rate"
-msgstr "Periodisk räntesats"
-
-#: C/gcalctool.xml:2345(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2729(keycap)
-msgid "t"
-msgstr "t"
-
-#: C/gcalctool.xml:2347(para)
-msgid "Payment period"
-msgstr "Betalningsperiod"
-
-#: C/gcalctool.xml:2351(keycap)
-msgid "u"
-msgstr "u"
-
-#: C/gcalctool.xml:2353(para)
-msgid "Absolute value"
-msgstr "Absolutvärde"
-
-#: C/gcalctool.xml:2357(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2735(keycap)
-msgid "v"
-msgstr "v"
-
-#: C/gcalctool.xml:2359(para)
-msgid "Future value"
-msgstr "Framtida värde"
-
-#: C/gcalctool.xml:2365(para)
-msgid "Exchange memory register value and displayed value"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2369(keycap)
-msgid "Y"
-msgstr "Y"
-
-#: C/gcalctool.xml:2371(para)
-msgid "Sum-of-the-years'-digits depreciation"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2375(keycap)
-msgid "^"
-msgstr "^"
-
-#: C/gcalctool.xml:2381(keycap)
-msgid "!"
-msgstr "!"
-
-#: C/gcalctool.xml:2383(para)
-msgid "<replaceable>x</replaceable> factorial"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2388(guibutton)
-msgid "Con"
-msgstr "Kon"
-
-#: C/gcalctool.xml:2389(para)
-msgid "Constant value"
-msgstr "Konstant värde"
-
-#: C/gcalctool.xml:2399(keycap)
-msgid "&amp;"
-msgstr "&amp;"
-
-#: C/gcalctool.xml:2400(guibutton)
-msgid "And"
-msgstr "Och"
-
-#: C/gcalctool.xml:2405(para)
-msgid "<keycap>(</keycap> and <keycap>)</keycap>"
-msgstr "<keycap>(</keycap> och <keycap>)</keycap>"
-
-#: C/gcalctool.xml:2441(keycap)
-msgid ":"
-msgstr ":"
-
-#: C/gcalctool.xml:2443(para)
-msgid "Fractional portion"
-msgstr "Decimaldelen"
-
-#: C/gcalctool.xml:2449(para)
-msgid "Left shift <replaceable>n</replaceable>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2453(para)
-msgid "<keycap>=</keycap> or <keycap>Return</keycap>"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2461(para)
-msgid "Right shift <replaceable>n</replaceable>"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/mouse.page:11
+msgid ""
+"All equations can be entered using the mouse. To access all buttons there "
+"are a number of modes that can be selected from the <gui>Mode</gui> menu."
 msgstr ""
+"Alla ekvationer kan matas in via musen. För att nå alla knappar finns det "
+"ett antal lägen som kan väljas från menyn <gui>Läge</gui>."
 
-#: C/gcalctool.xml:2465(keycap)
-msgid "?"
-msgstr "?"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/mouse.page:17
+msgid "Basic"
+msgstr "Grundläggande"
 
-#: C/gcalctool.xml:2467(para)
-msgid "Random number generator"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/mouse.page:18
+msgid ""
+"Provides buttons suitable for <link xref=\"equation\">basic equations</link>"
 msgstr ""
+"Erbjuder knappar lämpliga för <link xref=\"equation\">grundläggande "
+"ekvationer</link>"
 
-#: C/gcalctool.xml:2471(keycap)
-msgid "@"
-msgstr "@"
-
-#: C/gcalctool.xml:2477(keycap)
-msgid "["
-msgstr "["
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/mouse.page:21
+msgid "Advanced"
+msgstr "Avancerat"
 
-#: C/gcalctool.xml:2479(para)
-msgid "Get a 32-bit unsigned integer"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/mouse.page:22
+msgid ""
+"Provides buttons suitable for advanced mathematics such as <link xref="
+"\"trigonometry\"/>"
 msgstr ""
+"Erbjuder knappar lämpliga för avancerad matematik så som <link xref="
+"\"trigonometry\"/>"
 
-#: C/gcalctool.xml:2483(keycap)
-msgid "]"
-msgstr "]"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/mouse.page:25
+msgid "Financial"
+msgstr "Finansiellt"
 
-#: C/gcalctool.xml:2485(para)
-msgid "Get a 16-bit unsigned integer"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/mouse.page:26
+msgid ""
+"Provides buttons suitable for <link xref=\"financial\">financial equations</"
+"link>"
 msgstr ""
+"Erbjuder knappar lämpliga för <link xref=\"financial\">finansiella "
+"ekvationer</link>"
 
-#: C/gcalctool.xml:2490(guibutton)
-msgid "Xor"
-msgstr "Xor"
-
-#: C/gcalctool.xml:2495(keycap)
-msgid "{"
-msgstr "{"
-
-#: C/gcalctool.xml:2501(keycap)
-msgid "|"
-msgstr "|"
-
-#: C/gcalctool.xml:2502(guibutton)
-msgid "Or"
-msgstr "Eller"
-
-#: C/gcalctool.xml:2507(keycap)
-msgid "}"
-msgstr "}"
-
-#: C/gcalctool.xml:2513(keycap)
-msgid "~"
-msgstr "~"
-
-#: C/gcalctool.xml:2514(guibutton)
-msgid "Not"
-msgstr "Inte"
-
-#: C/gcalctool.xml:2525(para)
-msgid "<keycap>Esc</keycap> or"
-msgstr "<keycap>Esc</keycap> eller"
-
-#: C/gcalctool.xml:2526(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2656(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2662(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2668(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2674(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2680(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2686(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2693(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2699(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2705(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2711(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2717(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2723(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2729(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2735(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2741(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2747(keycap)
-msgid "Ctrl"
-msgstr "Ctrl"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/mouse.page:29
+msgid "Programming"
+msgstr "Programmering"
 
-#: C/gcalctool.xml:2528(para)
-msgid "Clear entry"
-msgstr "Töm fält"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/mouse.page:30
+msgid "Provides buttons suitable for computer programmers"
+msgstr "Erbjuder knappar lämpliga för datorprogrammerare"
 
-#: C/gcalctool.xml:2532(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2747(keycap)
-msgid "Shift"
-msgstr ""
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/number-display.page:9
+msgid "Result Format"
+msgstr "Resultatformat"
 
-#: C/gcalctool.xml:2532(keycap)
-msgid "Delete"
-msgstr "Ta bort"
-
-#: C/gcalctool.xml:2541(title)
-msgid "Quick Reference for Keyboard Shortcuts of <application>gcalctool</application> Scientific Mode 
Options"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/number-display.page:11
+msgid ""
+"The format used to display results can be changed from the "
+"<guiseq><gui>Calculator</gui><gui>Preferences</gui></guiseq> menu."
 msgstr ""
+"Formatet som används för att visa resultat kan ändras från menyn "
+"<guiseq><gui>Kalkylator</gui><gui>Inställningar</gui></guiseq>."
 
-#: C/gcalctool.xml:2552(para)
-msgid "Option"
-msgstr "Alternativ"
-
-#: C/gcalctool.xml:2561(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2567(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2573(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2579(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2585(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2591(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2597(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2603(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2609(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2615(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2621(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2627(keycap)
-msgid "Alt"
-msgstr "Alt"
-
-#: C/gcalctool.xml:2563(para)
-msgid "Set the trigonometric type to gradians."
-msgstr ""
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/number-display.page:16
+msgid "<gui>Automatic</gui>"
+msgstr "<gui>Automatiskt</gui>"
 
-#: C/gcalctool.xml:2569(para)
-msgid "Set the numeric base to binary."
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/number-display.page:17
+msgid ""
+"Small results are displayed as <gui>Fixed</gui> notation while long results "
+"are displayed as <gui>Scientific</gui> notation"
 msgstr ""
+"Små resultat visas med <gui>Fast</gui> notation medan stora resultat visas "
+"med <gui>Vetenskaplig</gui> notation"
 
-#: C/gcalctool.xml:2575(para)
-msgid "Set the numeric base to decimal."
-msgstr ""
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/number-display.page:20
+msgid "<gui>Fixed</gui>"
+msgstr "<gui>Fast</gui>"
 
-#: C/gcalctool.xml:2581(para)
-msgid "Set the display type to fixed-point format."
-msgstr ""
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/number-display.page:21
+msgid "Results are always displayed as decimal numbers"
+msgstr "Resultat visas alltid som decimaltal"
 
-#: C/gcalctool.xml:2585(keycap)
-msgid "g"
-msgstr "g"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/number-display.page:24
+msgid "<gui>Scientific</gui>"
+msgstr "<gui>Vetenskaplig</gui>"
 
-#: C/gcalctool.xml:2587(para)
-msgid "Set the trigonometric type to degrees."
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/number-display.page:25
+msgid ""
+"Results are displayed in <link xref=\"scientific\">scientific notation</link>"
 msgstr ""
+"Resultat visas med <link xref=\"scientific\">vetenskaplig notation</link>"
 
-#: C/gcalctool.xml:2593(para)
-msgid "Select the inverse option for use with the trigonometric functions."
-msgstr ""
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/number-display.page:28
+msgid "<gui>Engineering</gui>"
+msgstr "<gui>Ingenjör</gui>"
 
-#: C/gcalctool.xml:2599(para)
-msgid "Set the display type to engineering format."
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/number-display.page:29
+msgid ""
+"Results are displayed in scientific notation except the exponent is always a "
+"multiple of three"
 msgstr ""
+"Resultat visas i vetenskaplig notation utom exponent som alltid är en "
+"multipel av tre"
 
-#: C/gcalctool.xml:2603(keycap)
-msgid "o"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/number-display.page:32
+msgid ""
+"The number of decimal places, if trailing zeroes and if thousands separators "
+"are shown can also be configured."
 msgstr ""
+"Antalet decimalplatser, huruvida avslutande nollor och om talseparator visas "
+"kan också konfigureras."
 
-#: C/gcalctool.xml:2605(para)
-msgid "Set the numeric base to octal."
-msgstr ""
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/percentage.page:9
+msgid "Percentages"
+msgstr "Procenttal"
 
-#: C/gcalctool.xml:2611(para)
-msgid "Set the trigonometric type to radians."
-msgstr ""
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/percentage.page:11
+msgid "Percentages are calculated using the % symbol."
+msgstr "Procenttal beräknas med hjälp av symbolen %."
 
-#: C/gcalctool.xml:2617(para)
-msgid "Set the display type to scientific format."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/percentage.page:14
+msgid ""
+"When added or subtracted the percentage symbol resolves to one percent of "
+"the value being added or subtracted from. The following equation calculates "
+"the price of a $140 item with 15% tax (140 + (15÷100)×140)."
+msgstr ""
+"Vid addition och subtraktion kommer procentsymbolen att få resultatet av en "
+"procentandel av värdet som adderas eller subtraheras. Följande ekvationer "
+"beräknas priset för ett objekt värt 140 dollar med 15% skatt (140 + "
+"(15÷100)×140)."
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/percentage.page:19
+msgid "140+15%"
+msgstr "140+15%"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/percentage.page:23
+msgid ""
+"In all other cases the percentage symbol resolves to a fraction out of 100. "
+"The following equation calculates one quarter of 80 apples ((25÷100)×80)."
+msgstr ""
+"I alla andra fall får procentsymbolen värdet av en bråkdel av 100. Följande "
+"ekvation beräknas en fjärdedel av 80 äpplen ((25÷100)×80)."
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/percentage.page:28
+msgid "25%×80"
+msgstr "25%×80"
+
+#. (itstool) path: credit/years
+#: C/power.page:13 C/power.page:18
+msgid "2015"
+msgstr "2015"
+
+#. (itstool) path: credit/name
+#: C/power.page:16
+msgid "Sebastian Rasmussen"
+msgstr "Sebastian Rasmussen"
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/power.page:21
+msgid "Learn to enter roots and powers into the calculator."
+msgstr "Lär dig att mata in rötter och potenser i kalkylatorn."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/power.page:24
+msgid "Powers and Roots"
+msgstr "Potenser och rötter"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/power.page:26
+msgid ""
+"Powers are entered by putting a <link xref=\"superscript\">superscript "
+"number</link> after the value."
 msgstr ""
+"Potenser matas in genom att placera ett <link xref=\"superscript"
+"\">exponentlägestal</link> efter värdet."
 
-#: C/gcalctool.xml:2623(para)
-msgid "Set the numeric base to hexadecimal."
-msgstr ""
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/power.page:30
+msgid "5²"
+msgstr "5²"
 
-#: C/gcalctool.xml:2629(para)
-msgid "Select the hyperbolic option for use with the trigonometric functions."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/power.page:33
+msgid ""
+"The inverse of a number can be entered using the inverse symbol ⁻¹ "
+"(<keyseq><key>Ctrl</key><key>I</key></keyseq>)."
 msgstr ""
+"Inversen av ett tal kan matas in med inverssymbolen ⁻¹ (<keyseq><key>Ctrl</"
+"key><key>I</key></keyseq>)."
 
-#: C/gcalctool.xml:2636(title)
-msgid "Quick Reference for Keyboard Shortcuts of <application>gcalctool</application> Menu Items"
-msgstr ""
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/power.page:37
+msgid "3⁻¹"
+msgstr "3⁻¹"
 
-#: C/gcalctool.xml:2647(para)
-msgid "Menu Item"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/power.page:40
+msgid ""
+"Powers can also be calculated using the ^ symbol. This allows the power to "
+"be an equation."
 msgstr ""
+"Potenser kan också beräknas med symbolen ^. Detta låter potenserna vara "
+"ekvationer."
 
-#: C/gcalctool.xml:2657(guimenu)
-#: C/gcalctool.xml:2669(guimenu)
-#: C/gcalctool.xml:2687(guimenu)
-#: C/gcalctool.xml:2694(guimenu)
-#: C/gcalctool.xml:2700(guimenu)
-#: C/gcalctool.xml:2706(guimenu)
-#: C/gcalctool.xml:2718(guimenu)
-#: C/gcalctool.xml:2724(guimenu)
-#: C/gcalctool.xml:2730(guimenu)
-msgid "View"
-msgstr "Visa"
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/power.page:44
+msgid "5^(6−2)"
+msgstr "5^(6−2)"
 
-#: C/gcalctool.xml:2658(para)
-msgid "Change to Basic mode"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/power.page:47
+msgid ""
+"If your keyboard does not have a <key>^</key> key you can use <key>*</key> "
+"twice."
 msgstr ""
+"Om ditt tangentbord inte har en <key>^</key>-knapp kan du använda <key>*</"
+"key> två gånger."
 
-#: C/gcalctool.xml:2663(guimenu)
-#: C/gcalctool.xml:2681(guimenu)
-#: C/gcalctool.xml:2736(guimenu)
-#: C/gcalctool.xml:2742(guimenu)
-#: C/gcalctool.xml:2748(guimenu)
-msgid "Edit"
-msgstr "Redigera"
-
-#: C/gcalctool.xml:2663(guimenuitem)
-msgid "Copy"
-msgstr "Kopiera"
-
-#: C/gcalctool.xml:2664(para)
-msgid "Copy the current value in the display area to the clipboard"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/power.page:50
+msgid ""
+"Square roots can be calculated using the √ symbol (<keyseq><key>Ctrl</"
+"key><key>R</key></keyseq>)."
 msgstr ""
+"Kvadratrötter kan beräknas med symbolen √ (<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</"
+"key></keyseq>)."
 
-#: C/gcalctool.xml:2670(para)
-msgid "Change to Financial mode"
-msgstr "Ändra till ekonomiläge"
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/power.page:54
+msgid "√2"
+msgstr "√2"
 
-#: C/gcalctool.xml:2674(keycap)
-msgid "h"
+# https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=745764
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/power.page:57
+msgid ""
+"n-th roots can be calculated by putting a <link xref=\"superscript"
+"\">subscript number</link> before the root sign."
 msgstr ""
+"N:te rötter kan beräknas genom att placera ett <link xref=\"superscript"
+"\">indexlägestal</link> före rottecknet."
 
-#: C/gcalctool.xml:2675(guimenu)
-msgid "Help"
-msgstr "Hjälp"
-
-#: C/gcalctool.xml:2675(guimenuitem)
-msgid "Contents"
-msgstr "Innehåll"
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/power.page:61
+msgid "₃√2"
+msgstr "₃√2"
 
-#: C/gcalctool.xml:2676(para)
-#, fuzzy
-msgid "Display the <application>gcalctool</application> online help"
-msgstr "Handbok för <application>Miniräknare</application>"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/scientific.page:9
+msgid "Scientific Notation"
+msgstr "Vetenskaplig notation"
 
-#: C/gcalctool.xml:2681(guimenuitem)
-msgid "Insert ASCII Value"
-msgstr "Infoga ASCII-värde"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/scientific.page:11
+msgid ""
+"To enter numbers in scientific format use the <gui>×10x</gui> button "
+"(<keyseq><key>Ctrl</key><key>E</key></keyseq>). The <link xref=\"superscript"
+"\">number mode</link> automatically changes to superscript. To enter "
+"2×10¹⁰⁰, start by entering the mantissa (2):"
+msgstr ""
+"För att mata in tal i vetenskaplig notation använd <gui>×10x</gui>-knappen "
+"(<keyseq><key>Ctrl</key><key>E</key></keyseq>). <link xref=\"superscript"
+"\">Talläget</link> ändras automatiskt till exponentläge. För att mata in "
+"2×10¹⁰⁰, börja med att mata in mantissan (2):"
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/scientific.page:17
+msgid "2"
+msgstr "2"
 
-#: C/gcalctool.xml:2682(para)
-msgid "Display the <guilabel>Insert ASCII Value</guilabel> dialog"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/scientific.page:21
+msgid ""
+"Then press the scientific notation button (or press <keyseq><key>Ctrl</"
+"key><key>E</key></keyseq>):"
 msgstr ""
+"Tryck sedan på knappen för vetenskaplig notation (eller tryck "
+"<keyseq><key>Ctrl</key><key>E</key></keyseq>):"
 
-#: C/gcalctool.xml:2686(keycap)
-msgid "k"
-msgstr ""
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/scientific.page:25
+msgid "2×10"
+msgstr "2×10"
 
-#: C/gcalctool.xml:2688(para)
-msgid "Display the thousands separator"
-msgstr ""
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/scientific.page:29
+msgid "Then enter the exponent (100):"
+msgstr "Mata sedan in exponenten (100):"
 
-#: C/gcalctool.xml:2694(guimenuitem)
-msgid "Left-to-right Precedence"
-msgstr ""
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/scientific.page:33
+msgid "2×10¹⁰⁰"
+msgstr "2×10¹⁰⁰"
 
-#: C/gcalctool.xml:2695(para)
-msgid "Calculate results using left-to-right precedence"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/scientific.page:37
+msgid ""
+"To show results in scientific form change the <link xref=\"number-display"
+"\">result format</link>."
 msgstr ""
+"För att visa resultatet i vetenskaplig notation ändra <link xref=\"number-"
+"display\">resultatformatet</link>."
 
-#: C/gcalctool.xml:2700(guimenuitem)
-msgid "Memory Registers"
-msgstr "Minnesregister"
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/superscript.page:7
+msgctxt "sort"
+msgid "_"
+msgstr "_"
 
-#: C/gcalctool.xml:2701(para)
-msgid "Display the <guilabel>Memory Registers</guilabel> window"
-msgstr ""
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/superscript.page:11
+msgid "Superscript and Subscript"
+msgstr "Exponent- och indexläge"
 
-#: C/gcalctool.xml:2707(para)
-msgid "Change to Programming mode"
-msgstr "Ändra till programmeringsläge"
-
-#: C/gcalctool.xml:2711(keycap)
-msgid "q"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/superscript.page:13
+msgid ""
+"Some equations may require numbers to be entered in superscript or subscript "
+"form. e.g."
 msgstr ""
+"Vissa ekvationer kan kräva att tal matas in i exponent- eller "
+"indexlägesform. t.ex."
 
-#: C/gcalctool.xml:2712(guimenuitem)
-msgid "Quit"
-msgstr "Avsluta"
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/superscript.page:17
+msgid "x³+2x²−5"
+msgstr "x³+2x²−5"
 
-#: C/gcalctool.xml:2713(para)
-msgid "Quit the <application>gcalctool</application> application"
-msgstr "Avsluta programmet <application>gcalctool</application>"
-
-#: C/gcalctool.xml:2718(guimenuitem)
-msgid "Arithmetic Precedence"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/superscript.page:21
+msgid ""
+"To enter superscript numbers with the mouse select the number mode using the "
+"the <gui>↑n</gui> and <gui>↓n</gui> buttons. When one of these modes is "
+"active clicking the number buttons will enter numbers in superscript or "
+"subscript. To return to normal number mode click the active button."
+msgstr ""
+"För att mata in exponentlägestal med musen välj talläget med knapparna "
+"<gui>↑n</gui> och <gui>↓n</gui>. När ett utav dessa lägen är aktivt kommer "
+"klickande på talknapparna att mata in tal i exponent- eller indexläge. För "
+"att återvända till normalt talläge klicka på den aktiva knappen."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/superscript.page:26
+msgid ""
+"To enter superscript numbers with the keyboard hold down <key>Ctrl</key> "
+"while entering the number. Hold <key>Alt</key> for subscript."
 msgstr ""
+"För att mata in exponentlägestal med tangentbordet håll ner <key>Ctrl</key> "
+"medan du matar in talet. Håll ner <key>Alt</key> för indexläge."
 
-#: C/gcalctool.xml:2719(para)
-msgid "Calculate results using arithmetic precedence"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/superscript.page:30
+msgid ""
+"The number mode returns to normal when entering the next non-number "
+"character (e.g. +)."
 msgstr ""
+"Talläget återgår till normalt när nästa icketals tecken matas in (t.ex. +)."
 
-#: C/gcalctool.xml:2725(para)
-msgid "Change to Scientific mode"
-msgstr ""
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/trigonometry.page:9
+msgid "Trigonometry"
+msgstr "Trigonometri"
 
-#: C/gcalctool.xml:2731(para)
-msgid "Show trailing zeroes"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/trigonometry.page:11
+msgid ""
+"Trigonometry can be performed using the sin, cos, and tan <link xref="
+"\"function\">function</link>."
 msgstr ""
+"Trigonometri kan beräknas med sin-, cos- och tan-<link xref=\"function"
+"\">funktionerna</link>."
 
-#: C/gcalctool.xml:2736(guimenuitem)
-msgid "Paste"
-msgstr "Klistra in"
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/trigonometry.page:15
+msgid "sin 45"
+msgstr "sin 45"
 
-#: C/gcalctool.xml:2737(para)
-msgid "Paste the current value in the clipboard to the display area"
-msgstr ""
-
-#: C/gcalctool.xml:2741(keycap)
-#: C/gcalctool.xml:2747(keycap)
-msgid "z"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/trigonometry.page:19
+msgid ""
+"The angle units used can be changed from the <guiseq><gui>Calculator</"
+"gui><gui>Preferences</gui></guiseq> menu. Trigonometry buttons are visible "
+"when in <link xref=\"mouse\">Advanced mode</link>."
 msgstr ""
+"Enheten för vinklar kan ändras från menyn <guiseq><gui>Kalkylator</"
+"gui><gui>Inställningar</gui></guiseq>. Trigonometriknapparna visas i <link "
+"xref=\"mouse\">avancerat läge</link>."
 
-#: C/gcalctool.xml:2742(guimenuitem)
-msgid "Undo"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/trigonometry.page:23
+msgid ""
+"Hyperbolic functions are available by adding \"h\" to the end of a function."
 msgstr ""
+"Hyperboliska funktioner går att nå genom att lägga till ”h” på slutet av en "
+"funktion."
 
-#: C/gcalctool.xml:2743(para)
-msgid "Undo previous action"
-msgstr ""
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/trigonometry.page:27
+msgid "sinh 0.34"
+msgstr "sinh 0.34"
 
-#: C/gcalctool.xml:2748(guimenuitem)
-msgid "Redo"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/trigonometry.page:31
+msgid ""
+"Inverse functions are entered either using the inverse symbol ⁻¹ "
+"(<keyseq><key>Ctrl</key><key>I</key></keyseq>) or the \"a\" form of the "
+"function. The following two equations are equivalent."
+msgstr ""
+"Inversfunktioner matas in antingen med hjälp av inverssymbolen ⁻¹ "
+"(<keyseq><key>Ctrl</key><key>I</key></keyseq>) eller ”a”-formen av "
+"funktionen. Följande två ekvationer är ekvivalenta."
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/trigonometry.page:36
+msgid "sin⁻¹ 0.5"
+msgstr "sin⁻¹ 0.5"
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/trigonometry.page:39
+msgid "asin 0.5"
+msgstr "asin 0.5"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/trigonometry.page:43
+msgid ""
+"To enter <link xref=\"variable\">π</link> with the keyboard use "
+"<keyseq><key>Ctrl</key><key>P</key></keyseq>."
 msgstr ""
+"För att mata in <link xref=\"variable\">π</link> med tangentbordet använd "
+"<keyseq><key>Ctrl</key><key>P</key></keyseq>."
 
-#: C/gcalctool.xml:2749(para)
-msgid "Redo an undo'ed action"
-msgstr ""
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/variables.page:9
+msgid "Variables"
+msgstr "Variabler"
 
-#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
-#: C/gcalctool.xml:0(None)
-msgid "translator-credits"
-msgstr "Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2006, 2007, 2009"
-
-#~ msgid "User manual for the gcalctool, the GNOME calculator application."
-#~ msgstr "Användarhandbok för gcalctool, GNOME-miniräknarprogrammet."
-#~ msgid "Register 0"
-#~ msgstr "Register 0"
-#~ msgid "Register 1"
-#~ msgstr "Register 1"
-#~ msgid "Register 2"
-#~ msgstr "Register 2"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Click <guibutton>Ctrm</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
-#~ msgstr "<guibutton>(</guibutton> och <guibutton>)</guibutton>"
-#~ msgid "Register 3"
-#~ msgstr "Register 3"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Click <guibutton>Ddb</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
-#~ msgstr "<guibutton>(</guibutton> och <guibutton>)</guibutton>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Click <guibutton>Fv</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
-#~ msgstr "<guibutton>(</guibutton> och <guibutton>)</guibutton>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Click <guibutton>Pmt</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
-#~ msgstr "<guibutton>(</guibutton> och <guibutton>)</guibutton>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Click <guibutton>Pv</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
-#~ msgstr "<guibutton>(</guibutton> och <guibutton>)</guibutton>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Click <guibutton>Rate</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
-#~ msgstr "<guibutton>(</guibutton> och <guibutton>)</guibutton>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Click <guibutton>Sln</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
-#~ msgstr "<guibutton>(</guibutton> och <guibutton>)</guibutton>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Click <guibutton>Syd</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
-#~ msgstr "<guibutton>(</guibutton> och <guibutton>)</guibutton>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Click <guibutton>Term</guibutton><guibutton> =</guibutton>"
-#~ msgstr "<guibutton>(</guibutton> och <guibutton>)</guibutton>"
-#~ msgid "10 <guibutton>Log</guibutton>"
-#~ msgstr "10 <guibutton>Log</guibutton>"
-#~ msgid "00110011"
-#~ msgstr "00110011"
-#~ msgid "1100 <guibutton>Xnor</guibutton> 1010"
-#~ msgstr "1100 <guibutton>Xnor</guibutton> 1010"
-#~ msgid "I"
-#~ msgstr "I"
-#~ msgid "O"
-#~ msgstr "O"
-#~ msgid "Q"
-#~ msgstr "Q"
-#~ msgid "V"
-#~ msgstr "V"
-#~ msgid "F1"
-#~ msgstr "F1"
-#~ msgid ""
-#~ "@@image: 'figures/gcalctool_advanced_window.png'; md5=THIS FILE DOESN'T "
-#~ "EXIST"
-#~ msgstr ""
-#~ "@@image: 'figures/gcalctool_advanced_window.png'; md5=THIS FILE DOESN'T "
-#~ "EXIST"
-#~ msgid ""
-#~ "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</"
-#~ "guibutton><guibutton>Clr</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-#~ msgstr ""
-#~ "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</"
-#~ "guibutton><guibutton>Clr</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
-#~ msgid ""
-#~ "200 <guibutton>%</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</"
-#~ "guibutton>"
-#~ msgstr ""
-#~ "200 <guibutton>%</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</"
-#~ "guibutton>"
-#~ msgid "5"
-#~ msgstr "5"
-#~ msgid "-500"
-#~ msgstr "-500"
-#~ msgid ""
-#~ "12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</"
-#~ "guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
-#~ msgstr ""
-#~ "12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</"
-#~ "guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
-#~ msgid "<keycap>*</keycap> or <keycap>x</keycap>"
-#~ msgstr "<keycap>*</keycap> eller <keycap>x</keycap>"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/variables.page:11
+msgid ""
+"To assign a value to a variable use the = symbol or choose the variable to "
+"assign to with the <gui>x</gui> button in <link xref=\"mouse\">advanced "
+"mode</link>. A variable name must only contain upper or lower case "
+"characters."
+msgstr ""
+"För att tilldela ett värde till en variabel använd symbolen = eller välj "
+"variabeln att tilldela med <gui>x</gui>-knappen i <link xref=\"mouse"
+"\">avancerat läge</link>. Ett variabelnamn får endast innehålla versaler och "
+"gemener."
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/variables.page:16
+msgid "x=5"
+msgstr "x=5"
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/variables.page:19
+msgid "value=82"
+msgstr "value=82"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/variables.page:23
+msgid ""
+"Variables can be used in any equation and are substituted for their assigned "
+"value. Variables can be inserted using the <gui>x</gui> button."
+msgstr ""
+"Variabler kan använda i alla ekvationer och ersätts med deras tilldelade "
+"värde. Variabler kan infogas med <gui>x</gui>-knappen."
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/variables.page:28
+msgid "6x+3"
+msgstr "6x+3"
+
+#. (itstool) path: example/p
+#: C/variables.page:31
+msgid "xy−3x+7y−21"
+msgstr "xy−3x+7y−21"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/variables.page:35
+msgid "The following variables are always defined."
+msgstr "Följande variabler är alltid definierade."
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/variables.page:40
+msgid "ans"
+msgstr "ans"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/variables.page:41
+msgid "Result of previous calculation"
+msgstr "Resultatet av föregående uträkning"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/variables.page:44
+msgid "e"
+msgstr "e"
 
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/variables.page:45
+msgid "<link xref=\"logarithm\">Euler's Number</link>"
+msgstr "<link xref=\"logarithm\">Eulers tal</link>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/variables.page:49
+msgid "<link xref=\"trigonometry\">Pi</link>"
+msgstr "<link xref=\"trigonometry\">Pi</link>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/variables.page:52
+msgid "rand"
+msgstr "rand"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/variables.page:53
+msgid "Random value in the range [0,1] (changes on each read)"
+msgstr "Slumpmässigt värde i intervallet [0,1] (ändras vid varje läsning)"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]