[glade] Updated Swedish translationcommit 585aaf8dc86251f121797a561821249fcad39dcf
Author: Josef Andersson <josef andersson gmail com>
Date:   Sun Mar 8 09:58:58 2015 +0000

    Updated Swedish translation

 help/sv/sv.po |  932 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------
 1 files changed, 645 insertions(+), 287 deletions(-)
---
diff --git a/help/sv/sv.po b/help/sv/sv.po
index 2ba5e4e..e3ce8fe 100644
--- a/help/sv/sv.po
+++ b/help/sv/sv.po
@@ -1,532 +1,890 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: glade3 doc\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-12-28 04:12+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-12-18 19:31+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-12-28 12:54+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
+"Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: C/legal.xml:2(para)
-msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free 
Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with 
no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this 
<ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
-msgstr "Tillstånd att kopiera, distribuera och/eller modifiera detta dokument ges under villkoren i GNU Free 
Documentation License (GFDL), version 1.1 eller senare, utgivet av Free Software Foundation utan 
standardavsnitt och omslagstexter.  En kopia av GFDL finns att hämta på denna <ulink type=\"help\" 
url=\"ghelp:fdl\">länk</ulink> eller i filen COPYING-DOCS som medföljer denna handbok."
-
-#: C/legal.xml:12(para)
-msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to 
distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the 
manual, as described in section 6 of the license."
-msgstr "Denna handbok utgör en av flera GNOME-handböcker som distribueras under villkoren i GFDL.  Om du 
vill distribuera denna handbok separat från övriga handböcker kan du göra detta genom att lägga till en kopia 
av licensavtalet i handboken enligt instruktionerna i avsnitt 6 i licensavtalet."
-
-#: C/legal.xml:19(para)
-msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as 
trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation 
Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
-msgstr "Flera namn på produkter och tjänster är registrerade varumärken. I de fall dessa namn förekommer i 
GNOME-dokumentation - och medlemmarna i GNOME-dokumentationsprojektet är medvetna om dessa varumärken - är de 
skrivna med versaler eller med inledande versal."
-
-#: C/legal.xml:35(para)
-msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR 
IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS 
FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE 
QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD 
ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY 
CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY 
CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS 
AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, 
WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY 
CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE
  DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY 
PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, 
WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND 
ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE 
DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
-msgstr "DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS I \"BEFINTLIGT SKICK\" UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARE SIG 
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER ATT DOKUMENTET ELLER EN 
MODIFIERAD VERSION AV DOKUMENTET INTE INNEHÅLLER NÅGRA FELAKTIGHETER, ÄR LÄMPLIGT FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER 
INTE STRIDER MOT LAG. HELA RISKEN VAD GÄLLER KVALITET, EXAKTHET OCH UTFÖRANDE AV DOKUMENTET OCH MODIFIERADE 
VERSIONER AV DOKUMENTET LIGGER HELT OCH HÅLLET PÅ ANVÄNDAREN. OM ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV 
ETT DOKUMENT SKULLE VISA SIG INNEHÅLLA FELAKTIGHETER I NÅGOT HÄNSEENDE ÄR DET DU (INTE DEN URSPRUNGLIGA 
SKRIBENTEN, FÖRFATTAREN ELLER NÅGON ANNAN MEDARBETARE) SOM FÅR STÅ FÖR ALLA EVENTUELLA KOSTNADER FÖR SERVICE, 
REPARATIONER ELLER KORRIGERINGAR. DENNA GARANTIFRISKRIVNING UTGÖR EN VÄSENTLIG DEL AV DETTA LICENSAVTAL. 
DETTA INNEBÄR ATT ALL ANVÄNDNING AV ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV ETT DOKUMENT BEVILJAS ENDAST U
 NDER DENNA ANSVARSFRISKRIVNING; UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ELLER INOM RAMEN FÖR NÅGON LAGSTIFTNING, OAVSETT 
OM DET GÄLLER KRÄNKNING (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), KONTRAKT ELLER DYLIKT, SKA FÖRFATTAREN, DEN URSPRUNGLIGA 
SKRIBENTEN ELLER ANNAN MEDARBETARE ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE AV DOKUMENTET ELLER AV EN MODIFIERAD VERSION AV 
DOKUMENTET ELLER NÅGON LEVERANTÖR TILL NÅGON AV NÄMNDA PARTER STÄLLAS ANSVARIG GENTEMOT NÅGON FÖR NÅGRA 
DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE, MEN INTE 
BEGRÄNSAT TILL, SKADOR BETRÄFFANDE FÖRLORAD GOODWILL, HINDER I ARBETET, DATORHAVERI ELLER NÅGRA ANDRA 
TÄNKBARA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM KAN UPPKOMMA PÅ GRUND AV ELLER RELATERAT TILL ANVÄNDNINGEN AV DOKUMENTET 
ELLER MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET, ÄVEN OM PART SKA HA BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA 
SKADOR."
-
-#: C/legal.xml:28(para)
-msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE 
DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
-msgstr "DOKUMENTET OCH MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS UNDER VILLKOREN I GNU FREE 
DOCUMENTATION LICENSE ENDAST UNDER FÖLJANDE FÖRUTSÄTTNINGAR: <placeholder-1/>"
+#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
+#, fuzzy
+#| msgid "translator-credits"
+msgctxt "_"
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2006"
 
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/glade.xml:206(None)
-msgid "@@image: 'figures/main-window.png'; md5=2ba4e3fc87662f74fd04992ed92d5840"
-msgstr "@@image: 'figures/main-window.png'; md5=2ba4e3fc87662f74fd04992ed92d5840"
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#.
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/index.docbook:206(imagedata)
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/main-window.png' md5='0ab7dd8af6d049544c81748e72064941'"
+msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:17(title)
+#: C/index.docbook:17(articleinfo/title)
 msgid "Glade Interface Designer Manual"
 msgstr "Handbok för Gränssnittsbyggaren Glade"
 
-#: C/glade.xml:19(para)
+#: C/index.docbook:19(abstract/para)
 msgid "Glade is a user interface designer for GTK+ applications."
 msgstr "Glade är en användargränssnittsbyggare för GTK+-program."
 
-#: C/glade.xml:24(year)
-msgid "2006"
-msgstr "2006"
-
-#: C/glade.xml:25(holder)
-#: C/glade.xml:87(para)
-msgid "Vincent Geddes"
-msgstr "Vincent Geddes"
-
-#: C/glade.xml:28(year)
-msgid "2004"
-msgstr "2004"
-
-#: C/glade.xml:29(year)
-msgid "2003"
-msgstr "2003"
-
-#: C/glade.xml:30(holder)
-#: C/glade.xml:56(orgname)
-msgid "Sun Microsystems"
-msgstr "Sun Microsystems"
-
-#: C/glade.xml:33(year)
-msgid "2002"
-msgstr "2002"
+#: C/index.docbook:23(articleinfo/copyright)
+msgid "<year>2006</year> <holder>Vincent Geddes</holder>"
+msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:33(year)
-msgid "2000"
-msgstr "2000"
+#: C/index.docbook:27(articleinfo/copyright)
+msgid "<year>2004</year> <year>2003</year> <holder>Sun Microsystems</holder>"
+msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:34(holder)
-#: C/glade.xml:119(para)
-#: C/glade.xml:127(para)
-msgid "Michael Vance"
-msgstr "Michael Vance"
+#: C/index.docbook:32(articleinfo/copyright)
+msgid "<year>2002</year><year>2000</year> <holder>Michael Vance</holder>"
+msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:38(publishername)
-#: C/glade.xml:48(orgname)
-#: C/glade.xml:63(orgname)
-#: C/glade.xml:88(para)
-#: C/glade.xml:96(para)
-#: C/glade.xml:104(para)
-#: C/glade.xml:112(para)
-#: C/glade.xml:120(para)
-#: C/glade.xml:128(para)
+#: C/index.docbook:38(publisher/publishername)
+#: C/index.docbook:88(revdescription/para)
+#: C/index.docbook:96(revdescription/para)
+#: C/index.docbook:104(revdescription/para)
+#: C/index.docbook:112(revdescription/para)
+#: C/index.docbook:120(revdescription/para)
+#: C/index.docbook:128(revdescription/para)
 msgid "GNOME Documentation Project"
 msgstr "Dokumentationsprojekt för GNOME"
 
-#: C/glade.xml:45(firstname)
-msgid "Vincent"
-msgstr "Vincent"
-
-#: C/glade.xml:46(surname)
-msgid "Geddes"
-msgstr "Geddes"
-
-#: C/glade.xml:49(email)
-msgid "vincent geddes gmail com"
-msgstr "vincent geddes gmail com"
-
-#: C/glade.xml:53(firstname)
-msgid "Sun"
-msgstr "Suns"
-
-#: C/glade.xml:54(surname)
-msgid "GNOME Documentation Team"
-msgstr "GNOME-dokumentationsteam"
-
-#: C/glade.xml:60(firstname)
-msgid "Michael"
-msgstr "Michael"
-
-#: C/glade.xml:61(surname)
-msgid "Vance"
-msgstr "Vance"
+#: C/index.docbook:44(authorgroup/author)
+msgid ""
+"<firstname>Vincent</firstname> <surname>Geddes</surname> <affiliation> "
+"<orgname>GNOME Documentation Project</orgname> <address><email>vincent."
+"geddes gmail com</email></address> </affiliation>"
+msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:84(revnumber)
-msgid "Glade Manual 3.0"
-msgstr "Handbok för Glade 3.0"
+#: C/index.docbook:52(authorgroup/author)
+msgid ""
+"<firstname>Sun</firstname> <surname>GNOME Documentation Team</surname> "
+"<affiliation> <orgname>Sun Microsystems</orgname> </affiliation>"
+msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:85(date)
-msgid "5 December 2006"
-msgstr "5 December 2006"
+#: C/index.docbook:59(authorgroup/author)
+msgid ""
+"<firstname>Michael</firstname> <surname>Vance</surname> <affiliation> "
+"<orgname>GNOME Documentation Project</orgname> </affiliation>"
+msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:92(revnumber)
-msgid "Glade Manual 2.1;"
-msgstr "Handbok för Glade 2.1;"
+#: C/index.docbook:87(revdescription/para)
+msgid "Vincent Geddes"
+msgstr "Vincent Geddes"
 
-#: C/glade.xml:93(date)
-msgid "17 June 2004"
-msgstr "17 Juni 2004"
+#: C/index.docbook:83(revhistory/revision)
+msgid ""
+"<revnumber>Glade Manual 3.0</revnumber> <date>5 December 2006</date> <_:"
+"revdescription-1/>"
+msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:95(para)
-#: C/glade.xml:103(para)
-#: C/glade.xml:111(para)
+#: C/index.docbook:95(revdescription/para)
+#: C/index.docbook:103(revdescription/para)
+#: C/index.docbook:111(revdescription/para)
 msgid "Sun GNOME Documentation Team"
 msgstr "Suns GNOME-dokumentationsteam"
 
-#: C/glade.xml:100(revnumber)
-msgid "Glade User Manual 2.0"
-msgstr "Användarhandbok för Glade 2.0"
-
-#: C/glade.xml:101(date)
-msgid "25 February 2004"
-msgstr "25 Februari 2004"
-
-#: C/glade.xml:108(revnumber)
-msgid "Glade User Manual 1.2"
-msgstr "Användarhandbok för Glade 1.2"
+#: C/index.docbook:91(revhistory/revision)
+msgid ""
+"<revnumber>Glade Manual 2.1;</revnumber> <date>17 June 2004</date> <_:"
+"revdescription-1/>"
+msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:109(date)
-msgid "10 Feb 2004"
-msgstr "10 februari 2004"
+#: C/index.docbook:99(revhistory/revision)
+msgid ""
+"<revnumber>Glade User Manual 2.0</revnumber> <date>25 February 2004</date> "
+"<_:revdescription-1/>"
+msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:116(revnumber)
-msgid "Glade User Manual 1.1"
-msgstr "Användarhandbok för Glade 1.1"
+#: C/index.docbook:107(revhistory/revision)
+msgid ""
+"<revnumber>Glade User Manual 1.2</revnumber> <date>10 Feb 2004</date> <_:"
+"revdescription-1/>"
+msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:117(date)
-msgid "30 Mar 2002"
-msgstr "30 mars 2002"
+#: C/index.docbook:119(revdescription/para)
+#: C/index.docbook:127(revdescription/para)
+msgid "Michael Vance"
+msgstr "Michael Vance"
 
-#: C/glade.xml:124(revnumber)
-msgid "Glade User Manual 1.0"
-msgstr "Användarhandbok för Glade 1.0"
+#: C/index.docbook:115(revhistory/revision)
+msgid ""
+"<revnumber>Glade User Manual 1.1</revnumber> <date>30 Mar 2002</date> <_:"
+"revdescription-1/>"
+msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:125(date)
-msgid "11 May 2000"
-msgstr "11 maj 2000"
+#: C/index.docbook:123(revhistory/revision)
+msgid ""
+"<revnumber>Glade User Manual 1.0</revnumber> <date>11 May 2000</date> <_:"
+"revdescription-1/>"
+msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:133(releaseinfo)
+#: C/index.docbook:133(articleinfo/releaseinfo)
 msgid "This manual describes version 3.1.0 of Glade."
 msgstr "Den här handboken beskriver version 3.1.0 av Glade."
 
-#: C/glade.xml:135(title)
+#: C/index.docbook:135(legalnotice/title)
 msgid "Feedback"
 msgstr "Återkoppling"
 
-#: C/glade.xml:136(para)
-msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Glade application or this manual, follow the 
directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+#: C/index.docbook:136(legalnotice/para)
+msgid ""
+"To report a bug or make a suggestion regarding the Glade application or this "
+"manual, follow the directions in the <ulink url=\"help:gnome-feedback\" type="
+"\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
 msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:144(primary)
-msgid "glade"
-msgstr "glade"
+#: C/index.docbook:144(article/indexterm)
+msgid "<primary>glade</primary>"
+msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:145(primary)
-msgid "user interface designer"
+#: C/index.docbook:145(article/indexterm)
+#, fuzzy
+#| msgid "user interface designer"
+msgid "<primary>user interface designer</primary>"
 msgstr "användargränssnittsbyggare"
 
-#: C/glade.xml:153(title)
+#: C/index.docbook:153(sect1/title)
 msgid "Introduction"
 msgstr "Introduktion"
 
-#: C/glade.xml:155(para)
-msgid "The <application>Glade</application> interface designer enables you to create and edit user interface 
designs for <application>GTK+</application> applications."
-msgstr "Gränssnittsbyggaren <application>Glade</application> låter dig skapa och redigera användargränssnitt 
för <application>GTK+</application>-program."
+#: C/index.docbook:155(sect1/para)
+msgid ""
+"The <application>Glade</application> interface designer enables you to "
+"create and edit user interface designs for <application>GTK+</application> "
+"applications."
+msgstr ""
+"Gränssnittsbyggaren <application>Glade</application> låter dig skapa och "
+"redigera användargränssnitt för <application>GTK+</application>-program."
 
-#: C/glade.xml:158(para)
-msgid "The GTK+ library provides an extensive collection of user interface building blocks such as text 
boxes, dialog labels, numeric entries, check boxes, and menus. These building blocks are called 
<emphasis>widgets</emphasis>. You can use Glade to place widgets in a GUI. Glade allows you to modify the 
layout and properties of these widgets. You can also use Glade to add connections between widgets and 
application source code."
+#: C/index.docbook:158(sect1/para)
+msgid ""
+"The GTK+ library provides an extensive collection of user interface building "
+"blocks such as text boxes, dialog labels, numeric entries, check boxes, and "
+"menus. These building blocks are called <emphasis>widgets</emphasis>. You "
+"can use Glade to place widgets in a GUI. Glade allows you to modify the "
+"layout and properties of these widgets. You can also use Glade to add "
+"connections between widgets and application source code."
 msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:164(para)
-msgid "The user interfaces designed in Glade are stored in an XML format, enabling easy integration with 
external tools. You can use the <application>libglade</application> library to dynamically create GUIs from 
the XML description."
+#: C/index.docbook:164(sect1/para)
+msgid ""
+"The user interfaces designed in Glade are stored in an XML format, enabling "
+"easy integration with external tools. You can use the <application>libglade</"
+"application> library to dynamically create GUIs from the XML description."
 msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:171(title)
+#: C/index.docbook:171(sect1/title)
 msgid "Getting Started"
 msgstr "Komma igång"
 
-#: C/glade.xml:174(title)
+#: C/index.docbook:174(sect2/title)
 msgid "To Start <application>Glade</application>"
 msgstr "Starta <application>Glade</application>"
 
-#: C/glade.xml:175(para)
+#: C/index.docbook:175(sect2/para)
 msgid "You can start <application>Glade</application> in the following ways:"
 msgstr "Du kan starta <application>Glade</application> på följande sätt:"
 
-#: C/glade.xml:179(term)
+#: C/index.docbook:179(varlistentry/term)
 msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
 msgstr "<guimenu>Program</guimenu>-menyn"
 
-#: C/glade.xml:181(para)
-msgid "Choose <menuchoice><guisubmenu>Programming</guisubmenu><guimenuitem>Glade Interface 
Designer</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "Välj <menuchoice><guisubmenu>Programmering</guisubmenu><guimenuitem>Gränssnittsbyggaren 
Glade</guimenuitem></menuchoice>."
+#: C/index.docbook:181(listitem/para)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Choose <menuchoice><guisubmenu>Programming</guisubmenu><guimenuitem>Glade "
+#| "Interface Designer</guimenuitem></menuchoice>."
+msgid ""
+"Choose <menuchoice> <guisubmenu>Programming</guisubmenu> <guimenuitem>Glade "
+"Interface Designer</guimenuitem> </menuchoice>."
+msgstr ""
+"Välj <menuchoice><guisubmenu>Programmering</"
+"guisubmenu><guimenuitem>Gränssnittsbyggaren Glade</guimenuitem></menuchoice>."
 
-#: C/glade.xml:189(term)
+#: C/index.docbook:189(varlistentry/term)
 msgid "Command line"
 msgstr "Kommandorad"
 
-#: C/glade.xml:191(para)
-msgid "To start <application>Glade</application> from a command line, type the following command, then press 
<keycap>Return</keycap>: <command>glade-3</command>"
-msgstr "För att starta <application>Glade</application> från kommandoraden, ange följande kommando och tryck 
sedan på <keycap>Return</keycap>: <command>glade-3</command>"
+#: C/index.docbook:191(listitem/para)
+msgid ""
+"To start <application>Glade</application> from a command line, type the "
+"following command, then press <keycap>Return</keycap>: <command>glade-3</"
+"command>"
+msgstr ""
+"För att starta <application>Glade</application> från kommandoraden, ange "
+"följande kommando och tryck sedan på <keycap>Return</keycap>: "
+"<command>glade-3</command>"
 
-#: C/glade.xml:199(title)
+#: C/index.docbook:199(sect2/title)
 msgid "When You Start <application>Glade</application>"
 msgstr "När du startar <application>Glade</application>"
 
-#: C/glade.xml:200(para)
-msgid "When you start <application>Glade</application>, the following window is displayed."
-msgstr "När du startar <application>Glade</application> kommer följande fönster att visas."
+#: C/index.docbook:200(sect2/para)
+msgid ""
+"When you start <application>Glade</application>, the following window is "
+"displayed."
+msgstr ""
+"När du startar <application>Glade</application> kommer följande fönster att "
+"visas."
 
-#: C/glade.xml:203(title)
+#: C/index.docbook:203(figure/title)
 msgid "<application>Glade</application> window"
 msgstr "<application>Glade</application>-fönstret"
 
-#: C/glade.xml:207(application)
-msgid "Glade"
-msgstr "Glade"
-
-#: C/glade.xml:207(phrase)
-msgid "Shows the<placeholder-1/> window."
-msgstr "Visar<placeholder-1/>-fönstret."
+#: C/index.docbook:205(screenshot/mediaobject)
+msgid ""
+"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/main-window.png\" format=\"PNG\"/"
+"></imageobject> <textobject><phrase>Shows the<application>Glade</"
+"application> window.</phrase></textobject>"
+msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:212(para)
-msgid "The <application>Glade</application> window contains the following elements:"
+#: C/index.docbook:212(sect2/para)
+msgid ""
+"The <application>Glade</application> window contains the following elements:"
 msgstr "<application>Glade</application>-fönstret innehåller följande element:"
 
-#: C/glade.xml:215(term)
+#: C/index.docbook:215(varlistentry/term)
 msgid "Menubar"
 msgstr "Menyrad"
 
-#: C/glade.xml:217(para)
-msgid "The menus on the menubar contain all of the commands you need to work with files in 
<application>Glade</application>."
-msgstr "Menyerna på menyraden innehåller alla de kommandon som du behöver för att arbeta med filer i 
<application>Glade</application>."
+#: C/index.docbook:217(listitem/para)
+msgid ""
+"The menus on the menubar contain all of the commands you need to work with "
+"files in <application>Glade</application>."
+msgstr ""
+"Menyerna på menyraden innehåller alla de kommandon som du behöver för att "
+"arbeta med filer i <application>Glade</application>."
 
-#: C/glade.xml:220(term)
+#: C/index.docbook:220(varlistentry/term)
 msgid "Toolbar"
-msgstr "Verktygsrad"
+msgstr "Verktygsfält"
 
-#: C/glade.xml:222(para)
-msgid "The toolbar contains a subset of the commands that you can access from the menubar."
-msgstr "Verktygsraden innehåller ett mindre antal kommandon som du kan komma åt från menyraden."
+#: C/index.docbook:222(listitem/para)
+msgid ""
+"The toolbar contains a subset of the commands that you can access from the "
+"menubar."
+msgstr ""
+"Verktygsfältet innehåller ett mindre antal kommandon som du kan komma åt från "
+"menyraden."
 
-#: C/glade.xml:225(term)
+#: C/index.docbook:225(varlistentry/term)
 msgid "Design Area"
 msgstr "Designrutan"
 
-#: C/glade.xml:227(para)
+#: C/index.docbook:227(listitem/para)
 msgid "The design area is where a user interface can be visually edited."
 msgstr "Designrutan är där ett användargränssnitt kan redigeras visuellt."
 
-#: C/glade.xml:230(term)
+#: C/index.docbook:230(varlistentry/term)
 msgid "Palette"
 msgstr "Palett"
 
-#: C/glade.xml:232(para)
-msgid "The palette contains the widgets that can be used to build a user interface."
-msgstr "Paletten innehåller widgetar som kan användas för att bygga ett användargränssnitt."
+#: C/index.docbook:232(listitem/para)
+msgid ""
+"The palette contains the widgets that can be used to build a user interface."
+msgstr ""
+"Paletten innehåller widgetar som kan användas för att bygga ett "
+"användargränssnitt."
 
-#: C/glade.xml:235(term)
+#: C/index.docbook:235(varlistentry/term)
 msgid "Inspector"
 msgstr "Inspekteraren"
 
-#: C/glade.xml:237(para)
+#: C/index.docbook:237(listitem/para)
 msgid "The inspector displays information about the widgets in a project."
 msgstr "Inspekteraren visar information om widgetarna i ett projekt."
 
-#: C/glade.xml:240(term)
+#: C/index.docbook:240(varlistentry/term)
 msgid "Property Editor"
 msgstr "Egenskapsredigerare"
 
-#: C/glade.xml:242(para)
-msgid "The property editor is used to manipulate the properties of widgets, as well as adding connections to 
source code."
-msgstr "Egenskapsredigeraren används för att manipulera egenskaperna för widgetar, såväl som att lägga till 
kopplingar till källkod."
+#: C/index.docbook:242(listitem/para)
+msgid ""
+"The property editor is used to manipulate the properties of widgets, as well "
+"as adding connections to source code."
+msgstr ""
+"Egenskapsredigeraren används för att manipulera egenskaperna för widgetar, "
+"såväl som att lägga till kopplingar till källkod."
 
-#: C/glade.xml:245(term)
+#: C/index.docbook:245(varlistentry/term)
 msgid "Statusbar"
 msgstr "Statusrad"
 
-#: C/glade.xml:247(para)
-msgid "The statusbar displays information about current <application>Glade</application> activity and 
contextual information about the menu items."
+#: C/index.docbook:247(listitem/para)
+msgid ""
+"The statusbar displays information about current <application>Glade</"
+"application> activity and contextual information about the menu items."
 msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:256(title)
+#: C/index.docbook:256(sect1/title)
 msgid "Working with Projects"
 msgstr "Arbeta med projekt"
 
-#: C/glade.xml:261(title)
+#: C/index.docbook:261(sect2/title)
 msgid "Creating a New Project"
 msgstr "Skapa ett nytt projekt"
 
-#: C/glade.xml:262(para)
-msgid "To create a new project, choose 
<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>New</guimenuitem></menuchoice>. The application displays a 
new blank project in the <application>Glade</application> window."
-msgstr "För att skapa ett nytt projekt, välj 
<menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Nytt</guimenuitem></menuchoice>. Programmet visar ett nytt 
tomt projekt i <application>Glade</application>-fönstret."
+#: C/index.docbook:262(sect2/para)
+msgid ""
+"To create a new project, choose <menuchoice><guimenu>File</"
+"guimenu><guimenuitem>New</guimenuitem></menuchoice>. The application "
+"displays a new blank project in the <application>Glade</application> window."
+msgstr ""
+"För att skapa ett nytt projekt, välj <menuchoice><guimenu>Arkiv</"
+"guimenu><guimenuitem>Nytt</guimenuitem></menuchoice>. Programmet visar ett "
+"nytt tomt projekt i <application>Glade</application>-fönstret."
 
-#: C/glade.xml:266(title)
+#: C/index.docbook:266(sect2/title)
 msgid "Opening a Project"
 msgstr "Öppna ett projekt"
 
-#: C/glade.xml:267(para)
-msgid "To open an existing project, choose 
<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>. The application displays the 
project in the <application>Glade</application> window."
-msgstr "För att öppna ett befintligt projekt, välj 
<menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Öppna</guimenuitem></menuchoice>. Programmet visar projektet 
i <application>Glade</application>-fönstret."
+#: C/index.docbook:267(sect2/para)
+msgid ""
+"To open an existing project, choose <menuchoice><guimenu>File</"
+"guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>. The application "
+"displays the project in the <application>Glade</application> window."
+msgstr ""
+"För att öppna ett befintligt projekt, välj <menuchoice><guimenu>Arkiv</"
+"guimenu><guimenuitem>Öppna</guimenuitem></menuchoice>. Programmet visar "
+"projektet i <application>Glade</application>-fönstret."
 
-#: C/glade.xml:272(title)
+#: C/index.docbook:272(sect2/title)
 msgid "Saving a Project"
 msgstr "Spara ett projekt"
 
-#: C/glade.xml:273(para)
+#: C/index.docbook:273(sect2/para)
 msgid "You can save projects in the following ways:"
 msgstr "Du kan spara projekt på följande sätt:"
 
-#: C/glade.xml:275(para)
-msgid "To save changes to an existing project file, choose 
<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "För att spara ändringar till en befintlig projektfil, välj 
<menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Spara</guimenuitem></menuchoice>."
-
-#: C/glade.xml:277(para)
-msgid "To save a new project file or to save an existing project file under a new filename, choose 
<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save As</guimenuitem></menuchoice>. Enter a name for the 
project file in the <guilabel>Save As</guilabel> dialog, then click <guibutton>Save</guibutton>."
+#: C/index.docbook:275(listitem/para)
+msgid ""
+"To save changes to an existing project file, choose "
+"<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save</guimenuitem></"
+"menuchoice>."
+msgstr ""
+"För att spara ändringar till en befintlig projektfil, välj "
+"<menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Spara</guimenuitem></"
+"menuchoice>."
+
+#: C/index.docbook:277(listitem/para)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "To open an existing project, choose <menuchoice><guimenu>File</"
+#| "guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>. The application "
+#| "displays the project in the <application>Glade</application> window."
+msgid ""
+"To save a new project file or to save an existing project file under a new "
+"filename, choose <menuchoice> <guimenu>File</guimenu> <guimenuitem>Save As</"
+"guimenuitem> </menuchoice>. Enter a name for the project file in the "
+"<guilabel>Save As</guilabel> dialog, then click <guibutton>Save</guibutton>."
 msgstr ""
+"För att öppna ett befintligt projekt, välj <menuchoice><guimenu>Arkiv</"
+"guimenu><guimenuitem>Öppna</guimenuitem></menuchoice>. Programmet visar "
+"projektet i <application>Glade</application>-fönstret."
 
-#: C/glade.xml:285(title)
+#: C/index.docbook:285(sect1/title)
 msgid "Working with Widgets"
 msgstr "Arbeta med widgetar"
 
-#: C/glade.xml:287(title)
+#: C/index.docbook:287(sect2/title)
 msgid "To Select Widgets From the Palette Window"
 msgstr "Välja widgetar från palettfönstret"
 
-#: C/glade.xml:288(para)
-msgid "You can work with the widgets in the <guilabel>Palette</guilabel> window in the following ways:"
-msgstr "Du kan arbeta med widgetarna i <guilabel>Palett</guilabel>-fönstret på följande sätt:"
+#: C/index.docbook:288(sect2/para)
+msgid ""
+"You can work with the widgets in the <guilabel>Palette</guilabel> window in "
+"the following ways:"
+msgstr ""
+"Du kan arbeta med widgetarna i <guilabel>Palett</guilabel>-fönstret på "
+"följande sätt:"
 
-#: C/glade.xml:295(term)
+#: C/index.docbook:295(varlistentry/term)
 msgid "Selection mode"
 msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:297(para)
-msgid "To use selection mode, click on the <guilabel>Selector</guilabel> arrow. The pointer changes to an 
arrow to indicate that selection mode is active. In this mode, you use the mouse to select widgets in your 
project. You can then use the <guilabel>Properties</guilabel> window to edit the properties of the widgets."
+#: C/index.docbook:297(listitem/para)
+msgid ""
+"To use selection mode, click on the <guilabel>Selector</guilabel> arrow. The "
+"pointer changes to an arrow to indicate that selection mode is active. In "
+"this mode, you use the mouse to select widgets in your project. You can then "
+"use the <guilabel>Properties</guilabel> window to edit the properties of the "
+"widgets."
 msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:306(para)
-msgid "You can also use the widget context menu to select a widget. Right-click on a widget to open the 
widget context menu."
+#: C/index.docbook:306(listitem/para)
+msgid ""
+"You can also use the widget context menu to select a widget. Right-click on "
+"a widget to open the widget context menu."
 msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:307(para)
-msgid "You can add multiple widgets of a specific type from the <guilabel>Palette</guilabel> to your project 
by holding down the <keycap>Control</keycap> key when you select a widget. You need to click on the 
<guilabel>Selector</guilabel> arrow or another widget in the <guilabel>Palette</guilabel> to return to normal 
mode."
+#: C/index.docbook:307(listitem/para)
+msgid ""
+"You can add multiple widgets of a specific type from the <guilabel>Palette</"
+"guilabel> to your project by holding down the <keycap>Control</keycap> key "
+"when you select a widget. You need to click on the <guilabel>Selector</"
+"guilabel> arrow or another widget in the <guilabel>Palette</guilabel> to "
+"return to normal mode."
 msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:318(term)
+#: C/index.docbook:318(varlistentry/term)
 msgid "Widget placement mode"
 msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:320(para)
-msgid "To use widget placement mode, select a widget in the <guilabel>Palette</guilabel> window. When you 
select most widgets, the pointer changes to a pointer-plus-cross. You can then place the widget inside 
containers, top-level widgets, and so on. After you place a widget, the mode returns to selection mode."
+#: C/index.docbook:320(listitem/para)
+msgid ""
+"To use widget placement mode, select a widget in the <guilabel>Palette</"
+"guilabel> window. When you select most widgets, the pointer changes to a "
+"pointer-plus-cross. You can then place the widget inside containers, top-"
+"level widgets, and so on. After you place a widget, the mode returns to "
+"selection mode."
 msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:335(term)
+#: C/index.docbook:335(varlistentry/term)
 msgid "Top-level placement mode"
 msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:337(para)
-msgid "To use top level placement mode, select a defined top-level widget in the 
<application>Palette</application> window. When you select a top-level widget in the 
<guilabel>Palette</guilabel> window, the widget appears immediately on your desktop. You can then edit the 
widget. After you select a top-level widget, the mode returns to selection mode."
+#: C/index.docbook:337(listitem/para)
+msgid ""
+"To use top level placement mode, select a defined top-level widget in the "
+"<application>Palette</application> window. When you select a top-level "
+"widget in the <guilabel>Palette</guilabel> window, the widget appears "
+"immediately on your desktop. You can then edit the widget. After you select "
+"a top-level widget, the mode returns to selection mode."
 msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:354(title)
+#: C/index.docbook:354(sect2/title)
 msgid "To Organize Widgets In Your Project"
 msgstr "Organisera widgetar i ditt projekt"
 
-#: C/glade.xml:355(para)
-msgid "You use widget containers, or boxes, to layout and organize widgets in your project window. You can 
choose the following widget containers from the <guilabel>Palette</guilabel> window:"
+#: C/index.docbook:355(sect2/para)
+msgid ""
+"You use widget containers, or boxes, to layout and organize widgets in your "
+"project window. You can choose the following widget containers from the "
+"<guilabel>Palette</guilabel> window:"
 msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:360(para)
+#: C/index.docbook:360(listitem/para)
 msgid "Horizontal Box"
 msgstr "Horisontell ruta"
 
-#: C/glade.xml:361(para)
+#: C/index.docbook:361(listitem/para)
 msgid "Vertical Box"
 msgstr "Vertikal ruta"
 
-#: C/glade.xml:362(para)
+#: C/index.docbook:362(listitem/para)
 msgid "Table"
 msgstr "Tabell"
 
-#: C/glade.xml:363(para)
+#: C/index.docbook:363(listitem/para)
 msgid "Fixed Positions"
 msgstr "Fasta positioner"
 
-#: C/glade.xml:364(para)
+#: C/index.docbook:364(listitem/para)
 msgid "Horizontal Button Box"
 msgstr "Horisontell knappruta"
 
-#: C/glade.xml:365(para)
+#: C/index.docbook:365(listitem/para)
 msgid "Vertical Button Box"
 msgstr "Vertikal knappruta"
 
-#: C/glade.xml:366(para)
+#: C/index.docbook:366(listitem/para)
 msgid "Horizontal Panes"
 msgstr "Horisontella paneler"
 
-#: C/glade.xml:367(para)
+#: C/index.docbook:367(listitem/para)
 msgid "Vertical Panes"
 msgstr "Vertikala paneler"
 
-#: C/glade.xml:368(para)
+#: C/index.docbook:368(listitem/para)
 msgid "Notebook"
 msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:369(para)
+#: C/index.docbook:369(listitem/para)
 msgid "Frame"
 msgstr "Ram"
 
-#: C/glade.xml:370(para)
+#: C/index.docbook:370(listitem/para)
 msgid "Scrolled Window"
 msgstr "Rullbart fönster"
 
-#: C/glade.xml:371(para)
+#: C/index.docbook:371(listitem/para)
 msgid "Viewport"
 msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:373(para)
-msgid "You can nest boxes to create complex layout structures. When you create horizontal and vertical 
boxes, <application>Glade</application> asks you how many rows or columns to create initially, though rows 
and columns can easily be added or deleted later."
+#: C/index.docbook:373(sect2/para)
+msgid ""
+"You can nest boxes to create complex layout structures. When you create "
+"horizontal and vertical boxes, <application>Glade</application> asks you how "
+"many rows or columns to create initially, though rows and columns can easily "
+"be added or deleted later."
 msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:379(para)
-msgid "When you have created all the boxes you require, you can add specific widgets like labels, buttons, 
and more complicated widgets into the boxes. Notice that <application>Glade</application> packs widgets into 
the layout which eliminates a lot of tedious work. The use of boxes enables windows to change size to 
accommodate different size labels in different languages when the application is localized."
+#: C/index.docbook:379(sect2/para)
+msgid ""
+"When you have created all the boxes you require, you can add specific "
+"widgets like labels, buttons, and more complicated widgets into the boxes. "
+"Notice that <application>Glade</application> packs widgets into the layout "
+"which eliminates a lot of tedious work. The use of boxes enables windows to "
+"change size to accommodate different size labels in different languages when "
+"the application is localized."
 msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:387(title)
+#: C/index.docbook:387(sect2/title)
 msgid "To Place a Widget on the Clipboard"
 msgstr "Placera en widget i urklipp"
 
-#: C/glade.xml:388(para)
-msgid "To remove a widget from a parent and place the widget on the clipboard, select the widget then choose 
<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guisubmenu>Cut</guisubmenu></menuchoice>."
+#: C/index.docbook:388(sect2/para)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "To save changes to an existing project file, choose "
+#| "<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save</guimenuitem></"
+#| "menuchoice>."
+msgid ""
+"To remove a widget from a parent and place the widget on the clipboard, "
+"select the widget then choose <menuchoice> <guimenu>Edit</guimenu> "
+"<guisubmenu>Cut</guisubmenu> </menuchoice>."
 msgstr ""
+"För att spara ändringar till en befintlig projektfil, välj "
+"<menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Spara</guimenuitem></"
+"menuchoice>."
 
-#: C/glade.xml:399(title)
+#: C/index.docbook:399(sect2/title)
 msgid "To Copy a Widget to the Clipboard"
 msgstr "Kopiera en widget till urklipp"
 
-#: C/glade.xml:400(para)
-msgid "To copy a widget to the clipboard, select the widget then choose 
<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guisubmenu>Copy</guisubmenu></menuchoice>. The original widget remains 
attached to the parent."
+#: C/index.docbook:400(sect2/para)
+msgid ""
+"To copy a widget to the clipboard, select the widget then choose "
+"<menuchoice> <guimenu>Edit</guimenu> <guisubmenu>Copy</guisubmenu> </"
+"menuchoice>. The original widget remains attached to the parent."
 msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:411(title)
+#: C/index.docbook:411(sect2/title)
 msgid "To Paste a Widget From the Clipboard Into Your Project"
 msgstr "Klistra in en widget från urklipp in i ditt projekt"
 
-#: C/glade.xml:413(para)
-msgid "To paste a widget that exists on the clipboard into your project, choose 
<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guisubmenu>Paste</guisubmenu></menuchoice>."
+#: C/index.docbook:413(sect2/para)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "To save changes to an existing project file, choose "
+#| "<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save</guimenuitem></"
+#| "menuchoice>."
+msgid ""
+"To paste a widget that exists on the clipboard into your project, choose "
+"<menuchoice> <guimenu>Edit</guimenu> <guisubmenu>Paste</guisubmenu> </"
+"menuchoice>."
 msgstr ""
+"För att spara ändringar till en befintlig projektfil, välj "
+"<menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Spara</guimenuitem></"
+"menuchoice>."
 
-#: C/glade.xml:420(para)
-msgid "All widgets must have a unique name within <application>Glade</application>. If you cut a widget, and 
then paste the widget into your project, then the widget and all of the children of the widget keep their 
original names. If you copy a widget, or paste the widget multiple times into your project, then 
<application>Glade</application> generates new names for the widget copies."
+#: C/index.docbook:420(sect2/para)
+msgid ""
+"All widgets must have a unique name within <application>Glade</application>. "
+"If you cut a widget, and then paste the widget into your project, then the "
+"widget and all of the children of the widget keep their original names. If "
+"you copy a widget, or paste the widget multiple times into your project, "
+"then <application>Glade</application> generates new names for the widget "
+"copies."
 msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:429(title)
+#: C/index.docbook:429(sect2/title)
 msgid "To Delete a Widget"
 msgstr "Ta bort en widget"
 
-#: C/glade.xml:430(para)
-msgid "To delete a widget from the parent without moving the widget to the clipboard, select the widget then 
choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guisubmenu>Delete</guisubmenu></menuchoice>."
+#: C/index.docbook:430(sect2/para)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "To save changes to an existing project file, choose "
+#| "<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save</guimenuitem></"
+#| "menuchoice>."
+msgid ""
+"To delete a widget from the parent without moving the widget to the "
+"clipboard, select the widget then choose <menuchoice> <guimenu>Edit</"
+"guimenu> <guisubmenu>Delete</guisubmenu> </menuchoice>."
 msgstr ""
+"För att spara ändringar till en befintlig projektfil, välj "
+"<menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Spara</guimenuitem></"
+"menuchoice>."
 
-#: C/glade.xml:443(title)
+#: C/index.docbook:443(sect2/title)
 msgid "To Change a Property of a Widget"
 msgstr "Ändra en egenskap för en widget"
 
-#: C/glade.xml:444(para)
-msgid "The property editor is used to edit the properties of a selected widget. To change a property of a 
widget, select the widget and then enter an appropriate value in one of the Property window's property 
fields."
+#: C/index.docbook:444(sect2/para)
+msgid ""
+"The property editor is used to edit the properties of a selected widget. To "
+"change a property of a widget, select the widget and then enter an "
+"appropriate value in one of the Property window's property fields."
 msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:454(title)
+#: C/index.docbook:454(sect1/title)
 msgid "About Glade"
 msgstr "Om Glade"
 
-#: C/glade.xml:455(para)
-msgid "Glade is maintained by the Glade developers and GNOME community volunteers. To find more information 
about Glade, please visit the <ulink url=\"http://glade.gnome.org\"; type=\"http\">Glade Web site</ulink>."
+#: C/index.docbook:455(sect1/para)
+msgid ""
+"Glade is maintained by the Glade developers and GNOME community volunteers. "
+"To find more information about Glade, please visit the <ulink url=\"http://";
+"glade.gnome.org\" type=\"http\">Glade Web site</ulink>."
 msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:459(para)
-msgid "To report a bug or make a suggestion regarding this application or this manual, you can submit them 
using <ulink url=\"http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=glade3\"; type=\"http\">bugzilla</ulink>."
+#: C/index.docbook:459(sect1/para)
+msgid ""
+"To report a bug or make a suggestion regarding this application or this "
+"manual, you can submit them using <ulink url=\"http://bugzilla.gnome.org/";
+"enter_bug.cgi?product=glade3\" type=\"http\">bugzilla</ulink>."
 msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:466(para)
-msgid "Another excellent source of information are the Glade <ulink 
url=\"http://lists.ximian.com/mailman/listinfo/glade-users\"; type=\"http\">user</ulink> and <ulink 
url=\"http://lists.ximian.com/mailman/listinfo/glade-devel\"; type=\"http\">developer</ulink> mailing lists. 
In addition to subscribing, you might also want to browse the list archives, available via these same links."
+#: C/index.docbook:466(sect1/para)
+msgid ""
+"Another excellent source of information are the Glade <ulink url=\"http://";
+"lists.ximian.com/mailman/listinfo/glade-users\" type=\"http\">user</ulink> "
+"and <ulink url=\"http://lists.ximian.com/mailman/listinfo/glade-devel\"; type="
+"\"http\">developer</ulink> mailing lists. In addition to subscribing, you "
+"might also want to browse the list archives, available via these same links."
 msgstr ""
 
-#: C/glade.xml:476(para)
-msgid "This program is distributed under the terms of the GNU General Public license as published by the 
Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. A copy of 
this license can be found at this <ulink url=\"ghelp:gpl\" type=\"help\">link</ulink>, or in the file COPYING 
included with the source code of this program."
+#: C/index.docbook:476(sect1/para)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document "
+#| "under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 "
+#| "or any later version published by the Free Software Foundation with no "
+#| "Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You "
+#| "can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl"
+#| "\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgid ""
+"This program is distributed under the terms of the GNU General Public "
+"license as published by the Free Software Foundation; either version 2 of "
+"the License, or (at your option) any later version. A copy of this license "
+"can be found at this <ulink url=\"help:gpl\" type=\"help\">link</ulink>, or "
+"in the file COPYING included with the source code of this program."
+msgstr ""
+"Tillstånd att kopiera, distribuera och/eller modifiera detta dokument ges "
+"under villkoren i GNU Free Documentation License (GFDL), version 1.1 eller "
+"senare, utgivet av Free Software Foundation utan standardavsnitt och "
+"omslagstexter.  En kopia av GFDL finns att hämta på denna <ulink type=\"help"
+"\" url=\"ghelp:fdl\">länk</ulink> eller i filen COPYING-DOCS som medföljer "
+"denna handbok."
+
+#: C/legal.xml:9(para/ulink)
+msgid "link"
 msgstr ""
 
-#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
-#: C/glade.xml:0(None)
-msgid "translator-credits"
-msgstr "Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2006"
+#: C/legal.xml:2(legalnotice/para)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document "
+#| "under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 "
+#| "or any later version published by the Free Software Foundation with no "
+#| "Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You "
+#| "can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl"
+#| "\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgid ""
+"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
+"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
+"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
+"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
+"of the GFDL at this <_:ulink-1/> or in the file COPYING-DOCS distributed "
+"with this manual."
+msgstr ""
+"Tillstånd att kopiera, distribuera och/eller modifiera detta dokument ges "
+"under villkoren i GNU Free Documentation License (GFDL), version 1.1 eller "
+"senare, utgivet av Free Software Foundation utan standardavsnitt och "
+"omslagstexter.  En kopia av GFDL finns att hämta på denna <ulink type=\"help"
+"\" url=\"ghelp:fdl\">länk</ulink> eller i filen COPYING-DOCS som medföljer "
+"denna handbok."
+
+#: C/legal.xml:12(legalnotice/para)
+msgid ""
+"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
+"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
+"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
+"section 6 of the license."
+msgstr ""
+"Denna handbok utgör en av flera GNOME-handböcker som distribueras under "
+"villkoren i GFDL.  Om du vill distribuera denna handbok separat från övriga "
+"handböcker kan du göra detta genom att lägga till en kopia av licensavtalet "
+"i handboken enligt instruktionerna i avsnitt 6 i licensavtalet."
+
+#: C/legal.xml:19(legalnotice/para)
+msgid ""
+"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
+"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
+"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
+"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
+"capital letters."
+msgstr ""
+"Flera namn på produkter och tjänster är registrerade varumärken. I de fall "
+"dessa namn förekommer i GNOME-dokumentation - och medlemmarna i GNOME-"
+"dokumentationsprojektet är medvetna om dessa varumärken - är de skrivna med "
+"versaler eller med inledande versal."
+
+#: C/legal.xml:35(listitem/para)
+msgid ""
+"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
+"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
+"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
+"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
+"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
+"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
+"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
+"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
+"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND "
+"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
+"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
+"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
+"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
+"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
+"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
+"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
+"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
+"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
+"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr ""
+"DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS I \"BEFINTLIGT SKICK\" UTAN NÅGRA SOM HELST "
+"GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE "
+"BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER ATT DOKUMENTET ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV "
+"DOKUMENTET INTE INNEHÅLLER NÅGRA FELAKTIGHETER, ÄR LÄMPLIGT FÖR ETT VISST "
+"ÄNDAMÅL ELLER INTE STRIDER MOT LAG. HELA RISKEN VAD GÄLLER KVALITET, "
+"EXAKTHET OCH UTFÖRANDE AV DOKUMENTET OCH MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET "
+"LIGGER HELT OCH HÅLLET PÅ ANVÄNDAREN. OM ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD "
+"VERSION AV ETT DOKUMENT SKULLE VISA SIG INNEHÅLLA FELAKTIGHETER I NÅGOT "
+"HÄNSEENDE ÄR DET DU (INTE DEN URSPRUNGLIGA SKRIBENTEN, FÖRFATTAREN ELLER "
+"NÅGON ANNAN MEDARBETARE) SOM FÅR STÅ FÖR ALLA EVENTUELLA KOSTNADER FÖR "
+"SERVICE, REPARATIONER ELLER KORRIGERINGAR. DENNA GARANTIFRISKRIVNING UTGÖR "
+"EN VÄSENTLIG DEL AV DETTA LICENSAVTAL. DETTA INNEBÄR ATT ALL ANVÄNDNING AV "
+"ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV ETT DOKUMENT BEVILJAS ENDAST "
+"UNDER DENNA ANSVARSFRISKRIVNING; UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ELLER INOM RAMEN "
+"FÖR NÅGON LAGSTIFTNING, OAVSETT OM DET GÄLLER KRÄNKNING (INKLUSIVE "
+"VÅRDSLÖSHET), KONTRAKT ELLER DYLIKT, SKA FÖRFATTAREN, DEN URSPRUNGLIGA "
+"SKRIBENTEN ELLER ANNAN MEDARBETARE ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE AV DOKUMENTET ELLER "
+"AV EN MODIFIERAD VERSION AV DOKUMENTET ELLER NÅGON LEVERANTÖR TILL NÅGON AV "
+"NÄMNDA PARTER STÄLLAS ANSVARIG GENTEMOT NÅGON FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, "
+"SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, "
+"INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR BETRÄFFANDE FÖRLORAD GOODWILL, "
+"HINDER I ARBETET, DATORHAVERI ELLER NÅGRA ANDRA TÄNKBARA SKADOR ELLER "
+"FÖRLUSTER SOM KAN UPPKOMMA PÅ GRUND AV ELLER RELATERAT TILL ANVÄNDNINGEN AV "
+"DOKUMENTET ELLER MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET, ÄVEN OM PART SKA HA "
+"BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."
+
+#: C/legal.xml:28(legalnotice/para)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE "
+#| "TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER "
+#| "UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
+msgid ""
+"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
+"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
+"<_:orderedlist-1/>"
+msgstr ""
+"DOKUMENTET OCH MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS UNDER "
+"VILLKOREN I GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE ENDAST UNDER FÖLJANDE "
+"FÖRUTSÄTTNINGAR: <placeholder-1/>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "@@image: 'figures/main-window.png'; md5=2ba4e3fc87662f74fd04992ed92d5840"
+#~ msgstr ""
+#~ "@@image: 'figures/main-window.png'; md5=2ba4e3fc87662f74fd04992ed92d5840"
+
+#~ msgid "2006"
+#~ msgstr "2006"
+
+#~ msgid "2004"
+#~ msgstr "2004"
+
+#~ msgid "2003"
+#~ msgstr "2003"
+
+#~ msgid "Sun Microsystems"
+#~ msgstr "Sun Microsystems"
+
+#~ msgid "2002"
+#~ msgstr "2002"
+
+#~ msgid "2000"
+#~ msgstr "2000"
+
+#~ msgid "Vincent"
+#~ msgstr "Vincent"
+
+#~ msgid "Geddes"
+#~ msgstr "Geddes"
+
+#~ msgid "vincent geddes gmail com"
+#~ msgstr "vincent geddes gmail com"
+
+#~ msgid "Sun"
+#~ msgstr "Suns"
+
+#~ msgid "GNOME Documentation Team"
+#~ msgstr "GNOME-dokumentationsteam"
+
+#~ msgid "Michael"
+#~ msgstr "Michael"
+
+#~ msgid "Vance"
+#~ msgstr "Vance"
+
+#~ msgid "Glade Manual 3.0"
+#~ msgstr "Handbok för Glade 3.0"
+
+#~ msgid "5 December 2006"
+#~ msgstr "5 December 2006"
+
+#~ msgid "Glade Manual 2.1;"
+#~ msgstr "Handbok för Glade 2.1;"
+
+#~ msgid "17 June 2004"
+#~ msgstr "17 Juni 2004"
+
+#~ msgid "Glade User Manual 2.0"
+#~ msgstr "Användarhandbok för Glade 2.0"
+
+#~ msgid "25 February 2004"
+#~ msgstr "25 Februari 2004"
+
+#~ msgid "Glade User Manual 1.2"
+#~ msgstr "Användarhandbok för Glade 1.2"
+
+#~ msgid "10 Feb 2004"
+#~ msgstr "10 februari 2004"
+
+#~ msgid "Glade User Manual 1.1"
+#~ msgstr "Användarhandbok för Glade 1.1"
+
+#~ msgid "30 Mar 2002"
+#~ msgstr "30 mars 2002"
+
+#~ msgid "Glade User Manual 1.0"
+#~ msgstr "Användarhandbok för Glade 1.0"
+
+#~ msgid "11 May 2000"
+#~ msgstr "11 maj 2000"
+
+#~ msgid "glade"
+#~ msgstr "glade"
+
+#~ msgid "Glade"
+#~ msgstr "Glade"
 
+#~ msgid "Shows the<placeholder-1/> window."
+#~ msgstr "Visar<placeholder-1/>-fönstret."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]