[gnome-panel/gnome-3-16] clock: Update Swedish help translationcommit 779c85912e2d131eac988e2ca51bc0a336d8fb38
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:   Fri Jul 31 00:57:16 2015 +0200

    clock: Update Swedish help translation

 help/clock/sv/sv.po | 1081 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------
 1 files changed, 811 insertions(+), 270 deletions(-)
---
diff --git a/help/clock/sv/sv.po b/help/clock/sv/sv.po
index 41a4d80..426fad8 100644
--- a/help/clock/sv/sv.po
+++ b/help/clock/sv/sv.po
@@ -3,392 +3,933 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: panel-clock-applet help\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-09-27 16:01+0100\n"
-"POT-Creation-Date: 2006-01-16 22:15+0100\n"
-"Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-07-29 19:42+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-05-05 13:53+0100\n"
+"Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
+"Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 1.7.3\n"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/legal.xml:3(para)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:3(para)
-msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free 
DocumentationLicense (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with 
no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this 
<ulink url=\"ghelp:fdl\" type=\"help\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
-msgstr "Tillstånd att kopiera, distribuera och/eller modifiera detta dokument ges under villkoren i GNU Free 
Documentation License (GFDL), version 1.1 eller senare, utgivet av Free Software Foundation utan 
standardavsnitt och omslagstexter.  En kopia av GFDL finns att hämta på denna <ulink type=\"help\" 
url=\"ghelp:fdl\">länk</ulink> eller i filen COPYING-DOCS som medföljer denna handbok."
-
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/legal.xml:12(para)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:12(para)
-msgid "This manual is part of a collection of GNOME documents distributed under the GFDL. If you want to 
distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the 
document, as described in section 6 of the license."
-msgstr "Denna handbok utgör en av flera GNOME-handböcker som distribueras under villkoren i GFDL.  Om du 
vill distribuera denna handbok separat från övriga handböcker kan du göra detta genom att lägga till en kopia 
av licensavtalet i handboken enligt instruktionerna i avsnitt 6 i licensavtalet."
-
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/legal.xml:18(para)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:18(para)
-msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as 
trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation 
Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
-msgstr "Flera namn på produkter och tjänster är registrerade varumärken. I de fall dessa namn förekommer i 
GNOME-dokumentation - och medlemmarna i GNOME-dokumentationsprojektet är medvetna om dessa varumärken - är de 
skrivna med versaler eller med inledande versal."
-
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/legal.xml:29(para)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:29(para)
-msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR 
IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS 
FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE 
QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD 
ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY 
CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY 
CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS 
AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
-msgstr "DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS I \"BEFINTLIGT SKICK\" UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARE SIG 
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER ATT DOKUMENTET ELLER EN 
MODIFIERAD VERSION AV DOKUMENTET INTE INNEHÅLLER NÅGRA FELAKTIGHETER, ÄR LÄMPLIGT FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER 
INTE STRIDER MOT LAG. HELA RISKEN VAD GÄLLER KVALITET, EXAKTHET OCH UTFÖRANDE AV DOKUMENTET OCH MODIFIERADE 
VERSIONER AV DOKUMENTET LIGGER HELT OCH HÅLLET PÅ ANVÄNDAREN. OM ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV 
ETT DOKUMENT SKULLE VISA SIG INNEHÅLLA FELAKTIGHETER I NÅGOT HÄNSEENDE ÄR DET DU (INTE DEN URSPRUNGLIGA 
SKRIBENTEN, FÖRFATTAREN ELLER NÅGON ANNAN MEDARBETARE) SOM FÅR STÅ FÖR ALLA EVENTUELLA KOSTNADER FÖR SERVICE, 
REPARATIONER ELLER KORRIGERINGAR. DENNA GARANTIFRISKRIVNING UTGÖR EN VÄSENTLIG DEL AV DETTA LICENSAVTAL. 
DETTA INNEBÄR ATT ALL ANVÄNDNING AV ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV ETT DOKUMENT BEVILJAS ENDAST U
 NDER DENNA ANSVARSFRISKRIVNING;"
-
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/legal.xml:45(para)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:45(para)
-msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, 
OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR 
MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL 
OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE 
DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
-msgstr "UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ELLER INOM RAMEN FÖR NÅGON LAGSTIFTNING, OAVSETT OM DET GÄLLER KRÄNKNING 
(INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), KONTRAKT ELLER DYLIKT, SKA FÖRFATTAREN, DEN URSPRUNGLIGA SKRIBENTEN ELLER ANNAN 
MEDARBETARE ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE AV DOKUMENTET ELLER AV EN MODIFIERAD VERSION AV DOKUMENTET ELLER NÅGON 
LEVERANTÖR TILL NÅGON AV NÄMNDA PARTER STÄLLAS ANSVARIG GENTEMOT NÅGON FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, 
SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, 
SKADOR BETRÄFFANDE FÖRLORAD GOODWILL, HINDER I ARBETET, DATORHAVERI ELLER NÅGRA ANDRA TÄNKBARA SKADOR ELLER 
FÖRLUSTER SOM KAN UPPKOMMA PÅ GRUND AV ELLER RELATERAT TILL ANVÄNDNINGEN AV DOKUMENTET ELLER MODIFIERADE 
VERSIONER AV DOKUMENTET, ÄVEN OM PART SKA HA BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."
-
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/legal.xml:25(para)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:25(para)
-msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE 
DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
-msgstr "DOKUMENTET OCH MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS UNDER VILLKOREN I GNU FREE 
DOCUMENTATION LICENSE ENDAST UNDER FÖLJANDE FÖRUTSÄTTNINGAR: <placeholder-1/>"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:171(None)
-msgid "@@image: 'figures/clock_applet.png'; md5=2a84bd039efeba783468a1e8f0df950c"
-msgstr "@@image: 'figures/clock_applet.png'; md5=2a84bd039efeba783468a1e8f0df950c"
-
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:23(title)
+#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
+msgctxt "_"
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2006\n"
+"Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>, 2015"
+
+#. (itstool) path: imagedata
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/index.docbook:204
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/clock_applet.png' "
+"md5='2a84bd039efeba783468a1e8f0df950c'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/clock_applet.png' "
+"md5='2a84bd039efeba783468a1e8f0df950c'"
+
+#. (itstool) path: articleinfo/title
+#: C/index.docbook:23
 msgid "Clock Manual"
 msgstr "Handbok för Klocka"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:25(year)
-msgid "2002"
-msgstr "2002"
-
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:26(year)
-msgid "2003"
-msgstr "2003"
-
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:27(year)
-msgid "2004"
-msgstr "2004"
-
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:28(holder)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:90(para)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:98(para)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:106(para)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:114(para)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:122(para)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:130(para)
-msgid "Sun Microsystems"
-msgstr "Sun Microsystems"
+#. (itstool) path: articleinfo/copyright
+#: C/index.docbook:24
+msgid "<year>2009</year> <year>2010</year> <holder>Paul Cutler</holder>"
+msgstr "<year>2009</year> <year>2010</year> <holder>Paul Cutler</holder>"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:31(year)
-msgid "2000"
-msgstr "2000"
-
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:32(holder)
-msgid "Dan Mueth"
-msgstr "Dan Mueth"
-
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:46(publishername)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:59(orgname)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:67(orgname)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:91(para)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:99(para)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:107(para)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:115(para)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:123(para)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:131(para)
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:140(para)
+#. (itstool) path: articleinfo/copyright
+#: C/index.docbook:29
+msgid ""
+"<year>2002</year> <year>2003</year> <year>2004</year> <holder>Sun "
+"Microsystems</holder>"
+msgstr ""
+"<year>2002</year> <year>2003</year> <year>2004</year> <holder>Sun "
+"Microsystems</holder>"
+
+#. (itstool) path: articleinfo/copyright
+#: C/index.docbook:35
+msgid "<year>2000</year> <holder>Dan Mueth</holder>"
+msgstr "<year>2000</year> <holder>Dan Mueth</holder>"
+
+#. (itstool) path: publisher/publishername
+#. (itstool) path: revdescription/para
+#: C/index.docbook:51 C/index.docbook:108 C/index.docbook:116
+#: C/index.docbook:124 C/index.docbook:132 C/index.docbook:140
+#: C/index.docbook:148 C/index.docbook:156 C/index.docbook:164
+#: C/index.docbook:173
 msgid "GNOME Documentation Project"
 msgstr "Dokumentationsprojekt för GNOME"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:56(firstname)
-msgid "Sun"
-msgstr "Sun"
-
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:57(surname)
-msgid "Microsystems"
-msgstr "Microsystems"
-
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:64(firstname)
-msgid "Dan"
-msgstr "Dan"
-
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:65(surname)
-msgid "Mueth"
-msgstr "Mueth"
+#. (itstool) path: legalnotice/para
+#: C/index.docbook:3
+msgid ""
+"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
+"the terms of the GNU Free DocumentationLicense (GFDL), Version 1.1 or any "
+"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
+"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
+"of the GFDL at this <ulink url=\"help:fdl\" type=\"help\">link</ulink> or in "
+"the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr ""
+"Tillstånd att kopiera, distribuera och/eller modifiera detta dokument ges "
+"under villkoren i GNU Free Documentation License (GFDL), version 1.1 eller "
+"senare, utgivet av Free Software Foundation utan standardavsnitt och "
+"omslagstexter.  En kopia av GFDL finns att hämta på denna <ulink url=\"help:"
+"fdl\" type=\"help\">länk</ulink> eller i filen COPYING-DOCS som medföljer "
+"denna handbok."
+
+#. (itstool) path: legalnotice/para
+#: C/index.docbook:12 C/legal.xml:12
+msgid ""
+"This manual is part of a collection of GNOME documents distributed under the "
+"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
+"you can do so by adding a copy of the license to the document, as described "
+"in section 6 of the license."
+msgstr ""
+"Denna handbok utgör en av flera GNOME-handböcker som distribueras under "
+"villkoren i GFDL.  Om du vill distribuera denna handbok separat från övriga "
+"handböcker kan du göra detta genom att lägga till en kopia av licensavtalet "
+"i handboken enligt instruktionerna i avsnitt 6 i licensavtalet."
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:68(email)
-msgid "d-mueth uchicago edu"
-msgstr "d-mueth uchicago edu"
+#. (itstool) path: legalnotice/para
+#: C/index.docbook:18 C/legal.xml:18
+msgid ""
+"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
+"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
+"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
+"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
+"capital letters."
+msgstr ""
+"Flera namn på produkter och tjänster är registrerade varumärken. I de fall "
+"dessa namn förekommer i GNOME-dokumentation - och medlemmarna i GNOME-"
+"dokumentationsprojektet är medvetna om dessa varumärken - är de skrivna med "
+"versaler eller med inledande versal."
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:87(revnumber)
-msgid "Clock Applet Manual V2.5"
-msgstr "Handbok för panelprogrammet Klocka, version 2.5"
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:29 C/legal.xml:29
+msgid ""
+"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
+"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
+"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
+"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
+"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
+"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
+"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
+"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
+"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr ""
+"DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS I \"BEFINTLIGT SKICK\" UTAN NÅGRA SOM HELST "
+"GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE "
+"BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER ATT DOKUMENTET ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV "
+"DOKUMENTET INTE INNEHÅLLER NÅGRA FELAKTIGHETER, ÄR LÄMPLIGT FÖR ETT VISST "
+"ÄNDAMÅL ELLER INTE STRIDER MOT LAG. HELA RISKEN VAD GÄLLER KVALITET, "
+"EXAKTHET OCH UTFÖRANDE AV DOKUMENTET OCH MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET "
+"LIGGER HELT OCH HÅLLET PÅ ANVÄNDAREN. OM ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD "
+"VERSION AV ETT DOKUMENT SKULLE VISA SIG INNEHÅLLA FELAKTIGHETER I NÅGOT "
+"HÄNSEENDE ÄR DET DU (INTE DEN URSPRUNGLIGA SKRIBENTEN, FÖRFATTAREN ELLER "
+"NÅGON ANNAN MEDARBETARE) SOM FÅR STÅ FÖR ALLA EVENTUELLA KOSTNADER FÖR "
+"SERVICE, REPARATIONER ELLER KORRIGERINGAR. DENNA GARANTIFRISKRIVNING UTGÖR "
+"EN VÄSENTLIG DEL AV DETTA LICENSAVTAL. DETTA INNEBÄR ATT ALL ANVÄNDNING AV "
+"ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV ETT DOKUMENT BEVILJAS ENDAST "
+"UNDER DENNA ANSVARSFRISKRIVNING;"
+
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:45 C/legal.xml:45
+msgid ""
+"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
+"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
+"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
+"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
+"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
+"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
+"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
+"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
+"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
+"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr ""
+"UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ELLER INOM RAMEN FÖR NÅGON LAGSTIFTNING, OAVSETT "
+"OM DET GÄLLER KRÄNKNING (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), KONTRAKT ELLER DYLIKT, SKA "
+"FÖRFATTAREN, DEN URSPRUNGLIGA SKRIBENTEN ELLER ANNAN MEDARBETARE ELLER "
+"ÅTERFÖRSÄLJARE AV DOKUMENTET ELLER AV EN MODIFIERAD VERSION AV DOKUMENTET "
+"ELLER NÅGON LEVERANTÖR TILL NÅGON AV NÄMNDA PARTER STÄLLAS ANSVARIG GENTEMOT "
+"NÅGON FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER "
+"FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR "
+"BETRÄFFANDE FÖRLORAD GOODWILL, HINDER I ARBETET, DATORHAVERI ELLER NÅGRA "
+"ANDRA TÄNKBARA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM KAN UPPKOMMA PÅ GRUND AV ELLER "
+"RELATERAT TILL ANVÄNDNINGEN AV DOKUMENTET ELLER MODIFIERADE VERSIONER AV "
+"DOKUMENTET, ÄVEN OM PART SKA HA BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA "
+"SKADOR."
+
+#. (itstool) path: legalnotice/para
+#: C/index.docbook:25 C/legal.xml:25
+msgid ""
+"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
+"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
+"<_:orderedlist-1/>"
+msgstr ""
+"DOKUMENTET OCH MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS UNDER "
+"VILLKOREN I GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE ENDAST UNDER FÖLJANDE "
+"FÖRUTSÄTTNINGAR: <_:orderedlist-1/>"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:88(date)
-msgid "February 2004"
-msgstr "Februari 2004"
+#. (itstool) path: authorgroup/author
+#: C/index.docbook:60
+msgid ""
+"<firstname>Paul </firstname> <surname> Cutler</surname> <affiliation> "
+"<orgname>GNOME Documentation Project</orgname> <address> "
+"<email>pcutler gnome org</email> </address> </affiliation>"
+msgstr ""
+"<firstname>Paul </firstname> <surname> Cutler</surname> <affiliation> "
+"<orgname>GNOME:s dokumentationsprojekt</orgname> <address> "
+"<email>pcutler gnome org</email> </address> </affiliation>"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:95(revnumber)
-msgid "Clock Applet Manual V2.4"
-msgstr "Handbok för panelprogrammet Klocka, version 2.4"
+#. (itstool) path: authorgroup/author
+#: C/index.docbook:68
+msgid ""
+"<firstname>Sun </firstname> <surname>Microsystems</surname> <affiliation> "
+"<orgname>GNOME Documentation Project</orgname> <_:address-1/> </affiliation>"
+msgstr ""
+"<firstname>Sun </firstname> <surname>Microsystems</surname> <affiliation> "
+"<orgname>GNOME:s dokumentationsprojekt</orgname> <_:address-1/> </"
+"affiliation>"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:96(date)
-msgid "September 2003"
-msgstr "September 2003"
+#. (itstool) path: authorgroup/author
+#: C/index.docbook:76
+msgid ""
+"<firstname>Dan </firstname> <surname> Mueth</surname> <affiliation> "
+"<orgname>GNOME Documentation Project</orgname> <address> <email>d-"
+"mueth uchicago edu</email> </address> </affiliation>"
+msgstr ""
+"<firstname>Dan </firstname> <surname> Mueth</surname> <affiliation> "
+"<orgname>GNOME:s dokumentationsprojekt</orgname> <address> <email>d-"
+"mueth uchicago edu</email> </address> </affiliation>"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:103(revnumber)
-msgid "Clock Applet Manual V2.3"
-msgstr "Handbok för panelprogrammet Klocka, version 2.3"
+#. (itstool) path: revdescription/para
+#: C/index.docbook:107 C/index.docbook:115
+msgid "Paul Cutler"
+msgstr "Paul Cutler"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:104(date)
-msgid "January 2003"
-msgstr "Januari 2003"
+#. (itstool) path: revhistory/revision
+#: C/index.docbook:103
+msgid ""
+"<revnumber>Clock Applet Manual V2.7</revnumber> <date>January 2010</date> <_:"
+"revdescription-1/>"
+msgstr ""
+"<revnumber>Handbok för panelprogrammet Klocka V2.7</revnumber> <date>Januari "
+"2010</date> <_:revdescription-1/>"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:111(revnumber)
-msgid "Clock Applet Manual V2.2"
-msgstr "Handbok för panelprogrammet Klocka, version 2.2"
+#. (itstool) path: revhistory/revision
+#: C/index.docbook:111
+msgid ""
+"<revnumber>Clock Applet Manual V2.6</revnumber> <date>January 2010</date> <_:"
+"revdescription-1/>"
+msgstr ""
+"<revnumber>Handbok för panelprogrammet Klocka V2.6</revnumber> <date>Januari "
+"2010</date> <_:revdescription-1/>"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:112(date)
-msgid "August 2002"
-msgstr "Augusti 2002"
+#. (itstool) path: revdescription/para
+#: C/index.docbook:123 C/index.docbook:131 C/index.docbook:139
+#: C/index.docbook:147 C/index.docbook:155 C/index.docbook:163
+msgid "Sun Microsystems"
+msgstr "Sun Microsystems"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:119(revnumber)
-msgid "Clock Applet Manual V2.1"
-msgstr "Handbok för panelprogrammet Klocka, version 2.1"
+#. (itstool) path: revhistory/revision
+#: C/index.docbook:119
+msgid ""
+"<revnumber>Clock Applet Manual V2.5</revnumber> <date>February 2004</date> "
+"<_:revdescription-1/>"
+msgstr ""
+"<revnumber>Handbok för panelprogrammet Klocka V2.5</revnumber> "
+"<date>Februari 2004</date> <_:revdescription-1/>"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:120(date)
-msgid "June 2002"
-msgstr "Juni 2002"
+#. (itstool) path: revhistory/revision
+#: C/index.docbook:127
+msgid ""
+"<revnumber>Clock Applet Manual V2.4</revnumber> <date>September 2003</date> "
+"<_:revdescription-1/>"
+msgstr ""
+"<revnumber>Handbok för panelprogrammet Klocka V2.4</revnumber> "
+"<date>September 2003</date> <_:revdescription-1/>"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:127(revnumber)
-msgid "Clock Applet Manual V2.0"
-msgstr "Handbok för panelprogrammet Klocka, version 2.0"
+#. (itstool) path: revhistory/revision
+#: C/index.docbook:135
+msgid ""
+"<revnumber>Clock Applet Manual V2.3</revnumber> <date>January 2003</date> <_:"
+"revdescription-1/>"
+msgstr ""
+"<revnumber>Handbok för panelprogrammet Klocka V2.3</revnumber> <date>Januari "
+"2003</date> <_:revdescription-1/>"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:128(date)
-msgid "March 2002"
-msgstr "Mars 2002"
+#. (itstool) path: revhistory/revision
+#: C/index.docbook:143
+msgid ""
+"<revnumber>Clock Applet Manual V2.2</revnumber> <date>August 2002</date> <_:"
+"revdescription-1/>"
+msgstr ""
+"<revnumber>Handbok för panelprogrammet Klocka V2.2</revnumber> <date>Augusti "
+"2002</date> <_:revdescription-1/>"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:135(revnumber)
-msgid "Clock Applet Manual"
-msgstr "Handbok för panelprogrammet Klocka"
+#. (itstool) path: revhistory/revision
+#: C/index.docbook:151
+msgid ""
+"<revnumber>Clock Applet Manual V2.1</revnumber> <date>June 2002</date> <_:"
+"revdescription-1/>"
+msgstr ""
+"<revnumber>Handbok för panelprogrammet Klocka V2.1</revnumber> <date>Juni "
+"2002</date> <_:revdescription-1/>"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:136(date)
-msgid "April 2000"
-msgstr "April 2000"
+#. (itstool) path: revhistory/revision
+#: C/index.docbook:159
+msgid ""
+"<revnumber>Clock Applet Manual V2.0</revnumber> <date>March 2002</date> <_:"
+"revdescription-1/>"
+msgstr ""
+"<revnumber>Handbok för panelprogrammet Klocka V2.0</revnumber> <date>Mars "
+"2002</date> <_:revdescription-1/>"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:138(para)
+#. (itstool) path: revdescription/para
+#: C/index.docbook:171
 msgid "Dan Mueth <email>d-mueth uchicago edu</email>"
 msgstr "Dan Mueth <email>d-mueth uchicago edu</email>"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:144(releaseinfo)
+#. (itstool) path: revhistory/revision
+#: C/index.docbook:167
+msgid ""
+"<revnumber>Clock Applet Manual</revnumber> <date>April 2000</date> <_:"
+"revdescription-1/>"
+msgstr ""
+"<revnumber>Handbok för panelprogrammet Klocka</revnumber> <date>April 2000</"
+"date> <_:revdescription-1/>"
+
+#. (itstool) path: articleinfo/releaseinfo
+#: C/index.docbook:177
 msgid "This manual describes version 2.5.3.1 of the Clock applet."
 msgstr "Denna handbok beskriver version 2.5.3.1 av panelprogrammet Klocka."
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:147(title)
+#. (itstool) path: legalnotice/title
+#: C/index.docbook:180
 msgid "Feedback"
 msgstr "Återkoppling"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:148(para)
-msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Clock applet or this manual, follow the directions 
in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
-msgstr "Om du vill rapportera ett fel eller ge förslag beträffande panelprogrammet Klocka eller den här 
handboken följer du instruktionerna på <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback 
Page</ulink>."
+#. (itstool) path: legalnotice/para
+#: C/index.docbook:181
+msgid ""
+"To report a bug or make a suggestion regarding the Clock applet or this "
+"manual, follow the directions in the <ulink url=\"help:gnome-feedback\" type="
+"\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr ""
+"Om du vill rapportera ett fel eller ge förslag beträffande panelprogrammet "
+"Klocka eller den här handboken följer du instruktionerna på <ulink url="
+"\"help:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME:s återkopplingssida</ulink>."
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:152(para)
-msgid "The Clock displays the time and date in a panel."
-msgstr "Klockan visar tid och datum i en panel."
+#. (itstool) path: abstract/para
+#. (itstool) path: sect1/para
+#: C/index.docbook:185 C/index.docbook:213
+msgid ""
+"The <application>Clock</application> applet displays the date and time, and "
+"when clicked, displays a calendar. The <application>Clock</application> can "
+"be customized to show seconds or a 12 or 24 hour clock."
+msgstr ""
+"Panelprogrammet <application>Klocka</application> visar datum och tid, och "
+"visar en kalender då det klickas. <application>Klocka</application> kan "
+"ställas in att visa sekunder eller en 12- eller 24-timmarsklocka."
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:156(primary)
-msgid "Clock"
-msgstr "Klocka"
+#. (itstool) path: article/indexterm
+#: C/index.docbook:188
+msgid "<primary>Clock</primary>"
+msgstr "<primary>Klocka</primary>"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:163(title)
+#. (itstool) path: sect1/title
+#: C/index.docbook:196
 msgid "Introduction"
 msgstr "Introduktion"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:167(title)
+#. (itstool) path: figure/title
+#: C/index.docbook:200
 msgid "Clock Applet"
 msgstr "Panelprogrammet Klocka"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:174(phrase)
-msgid "Shows Clock applet."
-msgstr "Visar panelprogrammet Klocka."
-
-#. ==== End of Figure =======================================
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:180(para)
-msgid "The <application>Clock</application> applet displays the time and the date in a panel."
-msgstr "Panelprogrammet <application>Klocka</application> visar tiden och datumet i en panel."
+#. (itstool) path: screenshot/mediaobject
+#: C/index.docbook:202
+msgid ""
+"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/clock_applet.png\" format=\"PNG\"/"
+"> </imageobject> <textobject> <phrase>Shows Clock applet.</phrase> </"
+"textobject>"
+msgstr ""
+"<imageobject><imagedata fileref=\"figures/clock_applet.png\" format=\"PNG\"/"
+"> </imageobject> <textobject> <phrase>Visar panelprogrammet Klocka.</phrase> "
+"</textobject>"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:185(title)
+#. (itstool) path: sect2/title
+#: C/index.docbook:220
 msgid "To Add Clock to a Panel"
 msgstr "Lägg till klocka till en panel"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:186(para)
+#. (itstool) path: sect2/para
+#: C/index.docbook:221
 msgid "Perform the following steps:"
 msgstr "Genomför följande steg:"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:189(para)
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:224
 msgid "Right-click on the panel."
 msgstr "Höger-klicka på panelen."
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:194(para)
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:229
 msgid "Choose <guimenuitem>Add to Panel</guimenuitem>."
 msgstr "Välj <guimenuitem>Lägg till i panelen</guimenuitem>."
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:199(para)
-msgid "Scroll down the list of items in the <guilabel>Add to Panel</guilabel> dialog, then select 
<guilabel>Clock</guilabel>."
-msgstr "Rulla ner i listan av poster i dialogen <guilabel>Lägg till i panelen</guilabel>, välj sedan 
<guilabel>Klocka</guilabel>."
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:234
+msgid ""
+"Scroll down the list of items in the <guilabel>Add to Panel</guilabel> "
+"dialog, then select <guilabel>Clock</guilabel>."
+msgstr ""
+"Rulla ner i listan av poster i dialogen <guilabel>Lägg till i panelen</"
+"guilabel>, välj sedan <guilabel>Klocka</guilabel>."
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:204(para)
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:239
 msgid "Click <guibutton>Add</guibutton>."
 msgstr "Klicka <guibutton>Lägg till</guibutton>."
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:214(title)
+#. (itstool) path: sect1/title
+#: C/index.docbook:249
 msgid "Usage"
 msgstr "Användning"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:217(title)
+#. (itstool) path: sect2/title
+#: C/index.docbook:252
 msgid "To Show the Calendar"
 msgstr "Visa kalendern"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:218(para)
-msgid "Click on the applet to open a small calendar showing the current month. To close the calendar, click 
again on the part of the applet that is in the panel."
-msgstr "Klicka på panelprogrammet för att öppna en liten kalender som visar aktuell månad. För att stänga 
kalendern, klicka igen på den del av panelprogrammet som är i panelen."
+#. (itstool) path: sect2/para
+#: C/index.docbook:253
+msgid ""
+"Click on the applet to open a small calendar showing the current month. To "
+"close the calendar, click again on the part of the applet that is in the "
+"panel."
+msgstr ""
+"Klicka på panelprogrammet för att öppna en liten kalender som visar aktuell "
+"månad. För att stänga kalendern, klicka igen på den del av panelprogrammet "
+"som är i panelen."
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:220(para)
-msgid "You can change the month shown in the calendar by clicking the arrows to each side of the month and 
year text."
-msgstr "Du kan ändra visad månad i kalendern genom att klicka på pilarna på varje sida av texten för månad 
och år."
+#. (itstool) path: sect2/para
+#: C/index.docbook:255
+msgid ""
+"You can change the month shown in the calendar by clicking the arrows to "
+"each side of the month and year text."
+msgstr ""
+"Du kan ändra visad månad i kalendern genom att klicka på pilarna på varje "
+"sida av texten för månad och år."
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:222(para)
-msgid "Double-click a day in the calendar to launch the <application>Evolution</application> groupware 
application."
-msgstr "Dubbelklicka på en dag i kalendern för att starta grupprogramsviten 
<application>Evolution</application>."
+#. (itstool) path: sect2/para
+#: C/index.docbook:257
+msgid ""
+"Double-click a day in the calendar to launch the <application>Evolution</"
+"application> groupware application."
+msgstr ""
+"Dubbelklicka på en dag i kalendern för att starta grupprogramsviten "
+"<application>Evolution</application>."
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:226(title)
+#. (itstool) path: sect2/title
+#: C/index.docbook:261
 msgid "To Insert the Date or Time Into an Application"
 msgstr "För att infoga datumet eller tiden i ett program"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:227(para)
-msgid "The <application>Clock</application> applet takes the time from the system clock."
-msgstr "Panelprogrammet <application>Klocka</application> hämtar tidsinformation från systemklockan."
+#. (itstool) path: sect2/para
+#: C/index.docbook:262
+msgid ""
+"The <application>Clock</application> applet takes the time from the system "
+"clock."
+msgstr ""
+"Panelprogrammet <application>Klocka</application> hämtar tidsinformation "
+"från systemklockan."
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:229(para)
-msgid "To insert the date or time from the <application>Clock</application> applet into an application, 
perform the following steps:"
-msgstr "För att infoga aktuell tid eller datum från panelprogrammet <application>Klocka</application> in i 
ett program, följer du stegen nedan:"
+#. (itstool) path: sect2/para
+#: C/index.docbook:264
+msgid ""
+"To insert the date or time from the <application>Clock</application> applet "
+"into an application, perform the following steps:"
+msgstr ""
+"För att infoga aktuell tid eller datum från panelprogrammet "
+"<application>Klocka</application> in i ett program, följer du stegen nedan:"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:233(para)
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:268
 msgid "Right-click on the <application>Clock</application> applet."
 msgstr "Högerklicka på panelprogrammet <application>Klocka</application>."
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:237(para)
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:272
 msgid "Choose one of the following menu items from the applet popup menu:"
 msgstr "Välj någon av följande menyposter från panelprogrammets popuppmeny:"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:243(guimenuitem)
-msgid "Copy Time"
-msgstr "Kopiera tid"
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:277
+msgid "<guimenuitem>Copy Time</guimenuitem>"
+msgstr "<guimenuitem>Kopiera tid</guimenuitem>"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:248(guimenuitem)
-msgid "Copy Date"
-msgstr "Kopiera datum"
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:282
+msgid "<guimenuitem>Copy Date</guimenuitem>"
+msgstr "<guimenuitem>Kopiera datum</guimenuitem>"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:254(para)
-msgid "Point to the location in your application where you want to insert the item."
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:289
+msgid ""
+"Point to the location in your application where you want to insert the item."
 msgstr "Peka på den plats i ditt program där du vill infoga posten."
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:259(para)
-msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></menuchoice> or 
middle-click to insert the item."
-msgstr "Välj <menuchoice><guimenu>Redigera</guimenu><guimenuitem>Klistra in</guimenuitem></menuchoice> eller 
klicka med mittenmusknappen för att infoga posten."
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:294
+msgid ""
+"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem> </"
+"menuchoice> or middle-click to insert the item."
+msgstr ""
+"Välj <menuchoice><guimenu>Redigera</guimenu><guimenuitem>Klistra in</"
+"guimenuitem> </menuchoice> eller klicka med mittenmusknappen för att infoga "
+"posten."
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:267(title)
+#. (itstool) path: sect2/title
+#: C/index.docbook:302
 msgid "To Adjust the System Date or Time"
 msgstr "Justera systemdatumet eller tiden"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:268(para)
-msgid "To adjust the system date or time that the <application>Clock</application> applet displays, perform 
the following steps:"
-msgstr "För att justera systemdatum eller tid som panelprogrammet <application>Klocka</application> visar, 
följer du stegen nedan:"
-
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:271(para)
-msgid "Right-click on the applet, then choose <guimenuitem>Adjust Date &amp; Time</guimenuitem>."
-msgstr "Höger-klicka på panelprogrammet, välj sedan <guimenuitem>Justera datum och tid</guimenuitem>."
-
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:275(para)
-msgid "Type the <literal>root</literal> password, then click <guibutton>OK</guibutton>."
-msgstr "Skriv in lösenordet för <literal>root</literal>, klicka sedan på <guibutton>OK</guibutton>."
+#. (itstool) path: sect2/para
+#: C/index.docbook:303
+msgid ""
+"To adjust the system date or time that the <application>Clock</application> "
+"applet displays, perform the following steps:"
+msgstr ""
+"För att justera systemdatum eller tid som panelprogrammet "
+"<application>Klocka</application> visar, följer du stegen nedan:"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:279(para)
-msgid "The <application>Clock</application> applet starts the system tool that sets the system date and 
time. Use the tool to adjust the date and time."
-msgstr "Panelprogrammet <application>Klocka</application> startar systemverktyget som ställer in systemdatum 
och tid. Använd verktyget för att justera datumet och tiden."
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:306
+msgid ""
+"Right-click on the applet, then choose <guimenuitem>Adjust Date &amp; Time</"
+"guimenuitem>."
+msgstr ""
+"Höger-klicka på panelprogrammet, välj sedan <guimenuitem>Justera datum och "
+"tid</guimenuitem>."
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:290(title)
-msgid "Preferences"
-msgstr "Inställningar"
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:310
+msgid ""
+"Type the <literal>root</literal> password, then click <guibutton>OK</"
+"guibutton>."
+msgstr ""
+"Skriv in lösenordet för <literal>root</literal>, klicka sedan på "
+"<guibutton>OK</guibutton>."
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:291(para)
-msgid "To configure <application>Clock</application>, right-click on the applet, then choose 
<guimenuitem>Preferences</guimenuitem>."
-msgstr "Om du vill konfigurera <application>Klocka</application> högerklickar du på panelprogrammet och 
väljer <guimenuitem>Inställningar</guimenuitem>."
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:314
+msgid ""
+"The <application>Clock</application> applet starts the system tool that sets "
+"the system date and time. Use the tool to adjust the date and time."
+msgstr ""
+"Panelprogrammet <application>Klocka</application> startar systemverktyget "
+"som ställer in systemdatum och tid. Använd verktyget för att justera datumet "
+"och tiden."
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:297(guilabel)
-msgid "Clock type"
-msgstr "Klocktyp"
+#. (itstool) path: sect1/title
+#: C/index.docbook:325
+msgid "Clock Preferences"
+msgstr "Klockinställningar"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:299(para)
+#. (itstool) path: sect1/para
+#: C/index.docbook:326
+msgid ""
+"To configure the <application>Clock</application>, right-click on the "
+"applet, then choose <guimenuitem>Preferences</guimenuitem>. You will be "
+"presented with three tabs to change preferences for <guimenuitem>General</"
+"guimenuitem>, <guimenuitem>Locations</guimenuitem> or <guimenuitem>Weather</"
+"guimenuitem>."
+msgstr ""
+"Högerklicka på panelprogrammet för att ställa in <application>Klocka</"
+"application>, och välj sedan <guimenuitem>Inställningar</guimenuitem>. Du "
+"kommer då visas tre flikar för att ändra inställningar för "
+"<guimenuitem>Allmänt</guimenuitem>, <guimenuitem>Platser</guimenuitem> eller "
+"<guimenuitem>Väder</guimenuitem>."
+
+#. (itstool) path: sect2/title
+#: C/index.docbook:331
+msgid "General Preferences"
+msgstr "Allmänna inställningar"
+
+#. (itstool) path: varlistentry/term
+#: C/index.docbook:334
+msgid "<guilabel>Clock Format</guilabel>"
+msgstr "<guilabel>Klockformat</guilabel>"
+
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:336
 msgid "Select one of the following options:"
 msgstr "Välj något av följande alternativ:"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:302(guilabel)
-msgid "12 hour"
-msgstr "12 timmar"
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:339
+msgid "<guilabel>12 hour</guilabel>"
+msgstr "<guilabel>12 timmar</guilabel>"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:303(para)
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:340
 msgid "Display the time in the a.m./p.m. format."
 msgstr "Visa tid i AM/PM-format. Förmiddag/eftermiddag."
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:304(para)
-msgid "This option is not shown if your session language does not use the 12 hour clock."
-msgstr "Detta alternativ visas inte om ditt sessionsspråk inte använder 12-timmars klockan."
+#. (itstool) path: note/para
+#: C/index.docbook:341
+msgid ""
+"This option is not shown if your session language does not use the 12 hour "
+"clock."
+msgstr ""
+"Detta alternativ visas inte om ditt sessionsspråk inte använder 12-timmars "
+"klockan."
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:307(guilabel)
-msgid "24 hour"
-msgstr "24 timmar"
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:345
+msgid "<guilabel>24 hour</guilabel>"
+msgstr "<guilabel>24 timmar</guilabel>"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:308(para)
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:346
 msgid "Display the time in the 00.00 to 24.00 format."
 msgstr "Visa tid i formatet 00.00 till 24.00."
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:311(guilabel)
-msgid "UNIX time"
-msgstr "Unix-tid"
+#. (itstool) path: varlistentry/term
+#: C/index.docbook:352
+msgid "<guilabel>Show the date</guilabel>"
+msgstr "<guilabel>Visa datumet</guilabel>"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:312(para)
-msgid "Display the time in seconds elapsed since January 1, 1970. Developers are the primary users of UNIX 
time."
-msgstr "Visa tiden i formatet sekunder sedan den första januari 1970. De främsta användarna av Unix-tid är 
utvecklare."
-
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:315(guilabel)
-msgid "Internet time"
-msgstr "Internettid"
-
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:316(para)
-msgid "Display Internet time in the applet. Internet time is the same all over the world, which enables 
Internet users to synchronize to a common time. The day is divided into 1000 parts called \".beats\"."
-msgstr "Visa tiden i Internet-format. Internettid är baserad på BMT (Biel Mean Time) som gemensam referens, 
och är samma i hela världen. Internettid ger Internetanvändare en gemensam tid."
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:354
+msgid "Select this option to display the date in the applet."
+msgstr ""
+"Välj det här alternativet om du vill visa aktuellt datum i panelprogrammet."
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:322(guilabel)
-msgid "Show seconds"
-msgstr "Visa sekunder"
+#. (itstool) path: varlistentry/term
+#: C/index.docbook:358
+msgid "<guilabel>Show seconds</guilabel>"
+msgstr "<guilabel>Visa sekunder</guilabel>"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:324(para)
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:360
 msgid "Select this option to display seconds in the applet."
 msgstr "Välj det här alternativet om du vill visa sekunder i panelprogrammet."
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:328(guilabel)
-msgid "Show date"
-msgstr "Visa datum"
+#. (itstool) path: varlistentry/term
+#: C/index.docbook:364
+msgid "<guilabel>Show the weather</guilabel>"
+msgstr "<guilabel>Visa vädret</guilabel>"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:330(para)
-msgid "Select this option to display the date in the applet."
-msgstr "Välj det här alternativet om du vill visa aktuellt datum i panelprogrammet."
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:366
+msgid ""
+"Select this option to display the current weather forecast at your location. "
+"The weather will be displayed as an icon for sunny, cloudy, rain or more."
+msgstr ""
+"Välj detta alternativ för att visa aktuell väderprognos för din plats. "
+"Vädret kommer visas som en ikon för soligt, molnigt, regn med mera."
+
+#. (itstool) path: varlistentry/term
+#: C/index.docbook:371
+msgid "<guilabel>Show temperature</guilabel>"
+msgstr "<guilabel>Visa temperatur</guilabel>"
+
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:373
+msgid "Select this option to display the temperature at your location."
+msgstr "Välj det här alternativet om du vill visa temperaturen på din plats."
+
+#. (itstool) path: sect2/title
+#: C/index.docbook:382
+msgid "Location Preferences"
+msgstr "Platsinställningar"
+
+#. (itstool) path: varlistentry/term
+#: C/index.docbook:386
+msgid "<guilabel>Locations</guilabel>"
+msgstr "<guilabel>Platser</guilabel>"
+
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:388
+msgid ""
+"You can add one or more locations and their local time to be displayed in "
+"the Clock. To add a location:"
+msgstr ""
+"Du kan lägga till en eller flera platser och deras lokala tid för att visas "
+"i klockan. För att lägga till en plats:"
+
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:392
+msgid "Press <guilabel>Add</guilabel>"
+msgstr "Tryck <guilabel>Lägg till</guilabel>"
+
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:395
+msgid ""
+"Type the city, region or country name and as you type a list of options will "
+"appear in a drop down box. Select a match from the pop-up and the "
+"<guilabel>Timezone</guilabel>, <guilabel>Latitude</guilabel>, and "
+"<guilabel>Longitude</guilabel> entries will be automatically filled in."
+msgstr ""
+"Skriv in staden, regionen eller landet så kommer en lista av alternativ dyka "
+"upp under tiden du skriver i en rullgardinsruta. Välj en matchning från "
+"rutan som visas så kommer <guilabel>Tidszon</guilabel>, <guilabel>Latitud</"
+"guilabel>, och <guilabel>Longitud</guilabel> fyllas i automatiskt."
+
+#. (itstool) path: sect2/title
+#: C/index.docbook:409
+msgid "Weather Preferences"
+msgstr "Väderinställningar"
+
+#. (itstool) path: varlistentry/term
+#: C/index.docbook:413
+msgid "<guilabel>Weather</guilabel>"
+msgstr "<guilabel>Väder</guilabel>"
+
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:415
+msgid ""
+"You can display the Temperature unit in one of the following options from "
+"the drop down box:"
+msgstr ""
+"Du kan visa temperaturenheten i ett av följande alternativ från "
+"rullgardinsrutan:"
+
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:419
+msgid "<guilabel>F</guilabel> (Fahrenheit)"
+msgstr "<guilabel>F</guilabel> (Fahrenheit)"
+
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:422
+msgid "<guilabel>C</guilabel> (Celsius)"
+msgstr "<guilabel>C</guilabel> (Celsius)"
+
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:425
+msgid "<guilabel>K</guilabel> (Kelvin)"
+msgstr "<guilabel>K</guilabel> (Kelvin)"
+
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:428 C/index.docbook:455
+msgid "<guilabel>Default</guilabel> The default display for your region."
+msgstr "<guilabel>Standard</guilabel> Standardvisning för din region."
+
+#. (itstool) path: varlistentry/term
+#: C/index.docbook:434
+msgid "<guilabel>Wind speed unit</guilabel>"
+msgstr "<guilabel>Enhet för vindhastighet</guilabel>"
+
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:436
+msgid ""
+"You can display the Speed unit in one of the following options from the drop "
+"down box:"
+msgstr ""
+"Du kan visa hastighetsenheten i ett av följande alternativ från "
+"rullgardinsrutan:"
+
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:440
+msgid "<guilabel>Beaufort scale</guilabel>"
+msgstr "<guilabel>Beauforts skala</guilabel>"
+
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:443
+msgid "<guilabel>Knots</guilabel>"
+msgstr "<guilabel>Knop</guilabel>"
+
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:446
+msgid "<guilabel>mph</guilabel> (miles per hour)"
+msgstr "<guilabel>mph</guilabel> (engelska mil per timme)"
+
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:449
+msgid "<guilabel>km/h</guilabel> (kilometers per hour)"
+msgstr "<guilabel>km/h</guilabel> (kilometer per timme)"
+
+#. (itstool) path: listitem/para
+#: C/index.docbook:452
+msgid "<guilabel>m/s</guilabel> (meters per second)"
+msgstr "<guilabel>m/s</guilabel> (meter per sekund)"
+
+#. (itstool) path: para/ulink
+#: C/legal.xml:9
+msgid "link"
+msgstr "länk"
+
+#. (itstool) path: legalnotice/para
+#: C/legal.xml:3
+msgid ""
+"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
+"the terms of the GNU Free DocumentationLicense (GFDL), Version 1.1 or any "
+"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
+"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
+"of the GFDL at this <_:ulink-1/> or in the file COPYING-DOCS distributed "
+"with this manual."
+msgstr ""
+"Tillstånd att kopiera, distribuera och/eller modifiera detta dokument ges "
+"under villkoren i GNU Free Documentation License (GFDL), version 1.1 eller "
+"senare, utgivet av Free Software Foundation utan standardavsnitt och "
+"omslagstexter.  En kopia av GFDL finns att hämta på denna <_:ulink-1/> eller "
+"i filen COPYING-DOCS som medföljer denna handbok."
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:334(guilabel)
-msgid "Use UTC"
-msgstr "Använd UTC"
+#~ msgid "2002"
+#~ msgstr "2002"
 
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:336(para)
-msgid "Select this option to display Universal Coordinated Time, also known as Greenwich Mean Time, in the 
applet."
-msgstr "Välj det här alternativet om du vill visa universell tid, också kallat Greenwich-tid, i 
panelprogrammet."
+#~ msgid "2003"
+#~ msgstr "2003"
 
-#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
-#: /tmp/doc-l10n/cvs/panel-clock-applet.HEAD/C/clock.xml:0(None)
-msgid "translator-credits"
-msgstr "Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2006"
+#~ msgid "2004"
+#~ msgstr "2004"
+
+#~ msgid "2000"
+#~ msgstr "2000"
+
+#~ msgid "Dan Mueth"
+#~ msgstr "Dan Mueth"
+
+#~ msgid "Sun"
+#~ msgstr "Sun"
+
+#~ msgid "Microsystems"
+#~ msgstr "Microsystems"
+
+#~ msgid "Dan"
+#~ msgstr "Dan"
+
+#~ msgid "Mueth"
+#~ msgstr "Mueth"
+
+#~ msgid "d-mueth uchicago edu"
+#~ msgstr "d-mueth uchicago edu"
+
+#~ msgid "Clock Applet Manual V2.5"
+#~ msgstr "Handbok för panelprogrammet Klocka, version 2.5"
+
+#~ msgid "February 2004"
+#~ msgstr "Februari 2004"
+
+#~ msgid "Clock Applet Manual V2.4"
+#~ msgstr "Handbok för panelprogrammet Klocka, version 2.4"
+
+#~ msgid "September 2003"
+#~ msgstr "September 2003"
+
+#~ msgid "Clock Applet Manual V2.3"
+#~ msgstr "Handbok för panelprogrammet Klocka, version 2.3"
+
+#~ msgid "January 2003"
+#~ msgstr "Januari 2003"
+
+#~ msgid "Clock Applet Manual V2.2"
+#~ msgstr "Handbok för panelprogrammet Klocka, version 2.2"
+
+#~ msgid "August 2002"
+#~ msgstr "Augusti 2002"
+
+#~ msgid "Clock Applet Manual V2.1"
+#~ msgstr "Handbok för panelprogrammet Klocka, version 2.1"
+
+#~ msgid "June 2002"
+#~ msgstr "Juni 2002"
+
+#~ msgid "Clock Applet Manual V2.0"
+#~ msgstr "Handbok för panelprogrammet Klocka, version 2.0"
+
+#~ msgid "March 2002"
+#~ msgstr "Mars 2002"
+
+#~ msgid "Clock Applet Manual"
+#~ msgstr "Handbok för panelprogrammet Klocka"
+
+#~ msgid "April 2000"
+#~ msgstr "April 2000"
+
+#~ msgid "The Clock displays the time and date in a panel."
+#~ msgstr "Klockan visar tid och datum i en panel."
+
+#~ msgid "Clock"
+#~ msgstr "Klocka"
+
+#~ msgid "Shows Clock applet."
+#~ msgstr "Visar panelprogrammet Klocka."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The <application>Clock</application> applet displays the time and the "
+#~ "date in a panel."
+#~ msgstr ""
+#~ "Panelprogrammet <application>Klocka</application> visar tiden och datumet "
+#~ "i en panel."
+
+#~ msgid "Copy Time"
+#~ msgstr "Kopiera tid"
+
+#~ msgid "Copy Date"
+#~ msgstr "Kopiera datum"
+
+#~ msgid ""
+#~ "To configure <application>Clock</application>, right-click on the applet, "
+#~ "then choose <guimenuitem>Preferences</guimenuitem>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Om du vill konfigurera <application>Klocka</application> högerklickar du "
+#~ "på panelprogrammet och väljer <guimenuitem>Inställningar</guimenuitem>."
+
+#~ msgid "Clock type"
+#~ msgstr "Klocktyp"
+
+#~ msgid "12 hour"
+#~ msgstr "12 timmar"
+
+#~ msgid "24 hour"
+#~ msgstr "24 timmar"
+
+#~ msgid "UNIX time"
+#~ msgstr "Unix-tid"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Display the time in seconds elapsed since January 1, 1970. Developers are "
+#~ "the primary users of UNIX time."
+#~ msgstr ""
+#~ "Visa tiden i formatet sekunder sedan den första januari 1970. De främsta "
+#~ "användarna av Unix-tid är utvecklare."
+
+#~ msgid "Internet time"
+#~ msgstr "Internettid"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Display Internet time in the applet. Internet time is the same all over "
+#~ "the world, which enables Internet users to synchronize to a common time. "
+#~ "The day is divided into 1000 parts called \".beats\"."
+#~ msgstr ""
+#~ "Visa tiden i Internet-format. Internettid är baserad på BMT (Biel Mean "
+#~ "Time) som gemensam referens, och är samma i hela världen. Internettid ger "
+#~ "Internetanvändare en gemensam tid."
+
+#~ msgid "Show seconds"
+#~ msgstr "Visa sekunder"
+
+#~ msgid "Show date"
+#~ msgstr "Visa datum"
+
+#~ msgid "Use UTC"
+#~ msgstr "Använd UTC"
 
+#~ msgid ""
+#~ "Select this option to display Universal Coordinated Time, also known as "
+#~ "Greenwich Mean Time, in the applet."
+#~ msgstr ""
+#~ "Välj det här alternativet om du vill visa universell tid, också kallat "
+#~ "Greenwich-tid, i panelprogrammet."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]