[eog] Updated Swedish translationcommit e0ab1384b5eeaf4016956b2de6145eda5e68844e
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:   Mon Jul 27 22:34:19 2015 +0000

    Updated Swedish translation

 help/sv/sv.po | 4743 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------
 1 files changed, 3986 insertions(+), 757 deletions(-)
---
diff --git a/help/sv/sv.po b/help/sv/sv.po
index ffe67cf..5fb0f04 100644
--- a/help/sv/sv.po
+++ b/help/sv/sv.po
@@ -1,992 +1,4210 @@
+#
+# Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2007, 2008, 2009
+# Henrik Löwendahl <henrik lowendahl purplescout se>, 2011.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: eog doc\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-02-23 20:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-02 18:32+0100\n"
-"Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-04-02 00:53+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-28 00:26+0200\n"
+"Last-Translator: Henrik Löwendahl <henrik lowendahl purplescout se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
+"Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.2\n"
 
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/eog.xml:342(None)
-msgid "@@image: 'figures/eog_start_window.png'; md5=3fa9a50f8828d553ca1f5deb4f3a9c93"
-msgstr "@@image: 'figures/eog_start_window.png'; md5=3fa9a50f8828d553ca1f5deb4f3a9c93"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/eog.xml:612(None)
-msgid "@@image: 'figures/eog_save_as_window.png'; md5=fdebb65611d88ced4201754b0f417783"
-msgstr "@@image: 'figures/eog_save_as_window.png'; md5=fdebb65611d88ced4201754b0f417783"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/eog.xml:700(None)
-msgid "@@image: 'figures/eog_toolbar_editor_window.png'; md5=b5555dbf7beaf036227fc6e32e974b83"
-msgstr "@@image: 'figures/eog_toolbar_editor_window.png'; md5=b5555dbf7beaf036227fc6e32e974b83"
-
-#: C/eog.xml:24(title)
-msgid "Image Viewer Manual"
-msgstr "Handbok för Bildvisare"
-
-#: C/eog.xml:27(year)
-msgid "2006"
-msgstr "2006"
-
-#: C/eog.xml:28(year)
-msgid "2007"
-msgstr "2007"
-
-#: C/eog.xml:29(holder)
-#: C/eog.xml:57(publishername)
-#: C/eog.xml:69(orgname)
-#: C/eog.xml:76(orgname)
-#: C/eog.xml:83(orgname)
-#: C/eog.xml:97(orgname)
-#: C/eog.xml:104(orgname)
-#: C/eog.xml:126(para)
-#: C/eog.xml:127(para)
-#: C/eog.xml:135(para)
-#: C/eog.xml:143(para)
-#: C/eog.xml:151(para)
-#: C/eog.xml:159(para)
-#: C/eog.xml:167(para)
-#: C/eog.xml:175(para)
-#: C/eog.xml:183(para)
-#: C/eog.xml:191(para)
-#: C/eog.xml:204(para)
-msgid "GNOME Documentation Project"
-msgstr "Dokumentationsprojekt för GNOME"
-
-#: C/eog.xml:32(year)
-msgid "2002"
-msgstr "2002"
-
-#: C/eog.xml:33(year)
-msgid "2003"
-msgstr "2003"
-
-#: C/eog.xml:34(year)
-msgid "2004"
-msgstr "2004"
-
-#: C/eog.xml:35(holder)
-#: C/eog.xml:90(orgname)
-msgid "Sun Microsystems"
-msgstr "Sun Microsystems"
-
-#: C/eog.xml:38(year)
-#: C/eog.xml:42(year)
-#: C/eog.xml:196(date)
-msgid "2000"
-msgstr "2000"
-
-#: C/eog.xml:39(holder)
-msgid "Eliot Landrum"
-msgstr "Eliot Landrum"
-
-#: C/eog.xml:43(holder)
-msgid "The Free Software Foundation"
-msgstr "The Free Software Foundation"
-
-#: C/eog.xml:2(para)
-msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free 
Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with 
no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this 
<ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
-msgstr "Tillstånd att kopiera, distribuera och/eller modifiera detta dokument ges under villkoren i GNU Free 
Documentation License (GFDL), version 1.1 eller senare, utgivet av Free Software Foundation utan 
standardavsnitt och omslagstexter.  En kopia av GFDL finns att hämta på denna <ulink type=\"help\" 
url=\"ghelp:fdl\">länk</ulink> eller i filen COPYING-DOCS som medföljer denna handbok."
-
-#: C/eog.xml:12(para)
-msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to 
distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the 
manual, as described in section 6 of the license."
-msgstr "Denna handbok utgör en av flera GNOME-handböcker som distribueras under villkoren i GFDL.  Om du 
vill distribuera denna handbok separat från övriga handböcker kan du göra detta genom att lägga till en kopia 
av licensavtalet i handboken enligt instruktionerna i avsnitt 6 i licensavtalet."
-
-#: C/eog.xml:19(para)
-msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as 
trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation 
Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
-msgstr "Flera namn på produkter och tjänster är registrerade varumärken. I de fall dessa namn förekommer i 
GNOME-dokumentation - och medlemmarna i GNOME-dokumentationsprojektet är medvetna om dessa varumärken - är de 
skrivna med versaler eller med inledande versal."
-
-#: C/eog.xml:35(para)
-msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR 
IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS 
FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE 
QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD 
ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY 
CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY 
CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS 
AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
-msgstr "DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS I \"BEFINTLIGT SKICK\" UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARE SIG 
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER ATT DOKUMENTET ELLER EN 
MODIFIERAD VERSION AV DOKUMENTET INTE INNEHÅLLER NÅGRA FELAKTIGHETER, ÄR LÄMPLIGT FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER 
INTE STRIDER MOT LAG. HELA RISKEN VAD GÄLLER KVALITET, EXAKTHET OCH UTFÖRANDE AV DOKUMENTET OCH MODIFIERADE 
VERSIONER AV DOKUMENTET LIGGER HELT OCH HÅLLET PÅ ANVÄNDAREN. OM ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV 
ETT DOKUMENT SKULLE VISA SIG INNEHÅLLA FELAKTIGHETER I NÅGOT HÄNSEENDE ÄR DET DU (INTE DEN URSPRUNGLIGA 
SKRIBENTEN, FÖRFATTAREN ELLER NÅGON ANNAN MEDARBETARE) SOM FÅR STÅ FÖR ALLA EVENTUELLA KOSTNADER FÖR SERVICE, 
REPARATIONER ELLER KORRIGERINGAR. DENNA GARANTIFRISKRIVNING UTGÖR EN VÄSENTLIG DEL AV DETTA LICENSAVTAL. 
DETTA INNEBÄR ATT ALL ANVÄNDNING AV ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV ETT DOKUMENT BEVILJAS ENDAST U
 NDER DENNA ANSVARSFRISKRIVNING;"
-
-#: C/eog.xml:55(para)
-msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, 
OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR 
MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL 
OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE 
DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
-msgstr "UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ELLER INOM RAMEN FÖR NÅGON LAGSTIFTNING, OAVSETT OM DET GÄLLER KRÄNKNING 
(INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), KONTRAKT ELLER DYLIKT, SKA FÖRFATTAREN, DEN URSPRUNGLIGA SKRIBENTEN ELLER ANNAN 
MEDARBETARE ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE AV DOKUMENTET ELLER AV EN MODIFIERAD VERSION AV DOKUMENTET ELLER NÅGON 
LEVERANTÖR TILL NÅGON AV NÄMNDA PARTER STÄLLAS ANSVARIG GENTEMOT NÅGON FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, 
SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, 
SKADOR BETRÄFFANDE FÖRLORAD GOODWILL, HINDER I ARBETET, DATORHAVERI ELLER NÅGRA ANDRA TÄNKBARA SKADOR ELLER 
FÖRLUSTER SOM KAN UPPKOMMA PÅ GRUND AV ELLER RELATERAT TILL ANVÄNDNINGEN AV DOKUMENTET ELLER MODIFIERADE 
VERSIONER AV DOKUMENTET, ÄVEN OM PART SKA HA BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."
-
-#: C/eog.xml:28(para)
-msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE 
DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
-msgstr "DOKUMENTET OCH MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS UNDER VILLKOREN I GNU FREE 
DOCUMENTATION LICENSE ENDAST UNDER FÖLJANDE FÖRUTSÄTTNINGAR: <placeholder-1/>"
-
-#: C/eog.xml:66(firstname)
-msgid "Jens"
-msgstr "Jens"
-
-#: C/eog.xml:67(surname)
-msgid "Finke"
-msgstr "Finke"
-
-#: C/eog.xml:73(firstname)
-msgid "Angela"
-msgstr "Angela"
-
-#: C/eog.xml:74(surname)
-msgid "Boyle"
-msgstr "Boyle"
-
-#: C/eog.xml:80(firstname)
-msgid "Stuart"
-msgstr "Stuart"
-
-#: C/eog.xml:81(surname)
-msgid "Ellis"
-msgstr "Ellis"
-
-#: C/eog.xml:87(firstname)
-msgid "Sun"
-msgstr "Suns"
-
-#: C/eog.xml:88(surname)
-msgid "GNOME Documentation Team"
-msgstr "GNOME-dokumentationsteam"
-
-#: C/eog.xml:94(firstname)
-msgid "Eliot"
-msgstr "Eliot"
-
-#: C/eog.xml:95(surname)
-msgid "Landrum"
-msgstr "Landrum"
-
-#: C/eog.xml:101(firstname)
-msgid "Federico"
-msgstr "Federico"
-
-#: C/eog.xml:102(surname)
-msgid "Mena Quintero"
-msgstr "Mena Quintero"
-
-#: C/eog.xml:123(revnumber)
-msgid "Image Viewer Manual V2.8"
-msgstr "Handbok för Eye of GNOME v2.8"
-
-#: C/eog.xml:124(date)
-msgid "February 2007"
-msgstr "Februari 2007"
-
-#: C/eog.xml:131(revnumber)
-msgid "Image Viewer Manual V2.7"
-msgstr "Handbok för Eye of GNOME v2.7"
-
-#: C/eog.xml:132(date)
-msgid "February 2004"
-msgstr "Februari 2004"
-
-#: C/eog.xml:134(para)
-#: C/eog.xml:142(para)
-#: C/eog.xml:150(para)
-#: C/eog.xml:158(para)
-#: C/eog.xml:166(para)
-#: C/eog.xml:174(para)
-#: C/eog.xml:182(para)
-#: C/eog.xml:190(para)
-msgid "Sun GNOME Documentation Team"
+#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
+msgctxt "_"
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2007, 2008, 2009\n"
+"Henrik Löwendahl <henrik lowendahl purplescout se>, 2011"
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/bug-filing.page:7
+msgid "File a bug against the <app>image viewer</app>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: credit/name
+#: C/bug-filing.page:11 C/commandline.page:12 C/copy-paste.page:14
+#: C/default.page:11 C/default.page:15 C/desktop-background.page:11
+#: C/develop.page:10 C/documentation.page:9 C/edit.page:11
+#: C/flip-rotate.page:11 C/format-change.page:11 C/formats-save.page:11
+#: C/formats-view.page:12 C/index.page:13 C/introduction.page:11
+#: C/open.page:11 C/plugin-exif-digital.page:11
+#: C/plugin-fullscreen-double-click.page:11 C/plugin-python-console.page:11
+#: C/plugin-send-by-mail.page:11 C/plugin-slideshow-shuffle.page:12
+#: C/plugins.page:13 C/plugin-zoom-width.page:11 C/preferences.page:13
+#: C/print.page:11 C/rename-multiple.page:12 C/shortcuts.page:11
+#: C/slideshow.page:13 C/toolbar.page:12 C/translate.page:10 C/view.page:11
+#: C/zoom.page:13
+msgid "Tiffany Antopolski"
+msgstr "Tiffany Antopolski"
+
+#. (itstool) path: license/p
+#: C/bug-filing.page:15 C/commandline.page:20 C/copy-paste.page:22
+#: C/default.page:19 C/desktop-background.page:15 C/develop.page:15
+#: C/documentation.page:14 C/edit.page:19 C/flip-rotate.page:15
+#: C/format-change.page:19 C/formats-save.page:19 C/formats-view.page:16
+#: C/introduction.page:15 C/open.page:15 C/plugin-exif-digital.page:19
+#: C/plugin-fullscreen-background.page:15
+#: C/plugin-fullscreen-double-click.page:15 C/plugin-picasa.page:15
+#: C/plugin-python-console.page:15 C/plugin-send-by-mail.page:15
+#: C/plugin-slideshow-shuffle.page:16 C/plugins.page:21
+#: C/plugin-zoom-width.page:15 C/preferences.page:17 C/print.page:15
+#: C/rename-multiple.page:16 C/shortcuts.page:15 C/slideshow.page:17
+#: C/toolbar.page:16 C/translate.page:19 C/view.page:15 C/zoom.page:17
+msgid "Creative Commons Share Alike 3.0"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/bug-filing.page:19
+msgid "Report a problem with the image viewer"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/bug-filing.page:20
+msgid ""
+"The <gui>image viewer</gui> is maintained by a volunteer community. You are "
+"welcome to participate."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/bug-filing.page:24
+msgid ""
+"If you experience problems with the image viewer (for example, if it crashes "
+"or behaves unexpectedly), or if it is missing some feature that you think it "
+"should have, please file a <em>bug report</em> by clicking on the link <link "
+"href=\"https://bugzilla.gnome.org/\"/>. Bug reports are how software "
+"developers keep track of problems so that they can fix them."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/bug-filing.page:27
+msgid ""
+"To participate, you need an account which will give you the ability to file "
+"bugs and make comments. Also, you need to register so you can receive "
+"updates by email about the status of your bug. If you don't already have an "
+"account, just click on the <gui>New Account</gui> link to create one."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/bug-filing.page:30
+msgid ""
+"Once you have an account, log in, and click <guiseq><gui>File a Bug</"
+"gui><gui>Core</gui><gui>eog</gui></guiseq>. Before reporting a bug, please "
+"read the <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/page.cgi?id=bug-writing.html";
+"\">bug writing guidelines</link>, and please <link href=\"https://bugzilla.";
+"gnome.org/browse.cgi?product=eog\">browse</link> for the bug to see if it "
+"already exists."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/bug-filing.page:37
+msgid ""
+"To file your bug, choose the component in the <gui>Component</gui> menu. If "
+"you are not sure which component your bug pertains to, choose <gui>general</"
+"gui>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/bug-filing.page:40
+msgid ""
+"If you are requesting a new feature, choose <gui>enhancement</gui> in the "
+"<gui>Severity</gui> menu. Fill in the Summary and Description sections and "
+"click <gui>Commit</gui>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/bug-filing.page:44
+msgid ""
+"Your report will be given an ID number, and its status will be updated as it "
+"is being dealt with. Bugs can take a while to be fixed, and the software "
+"developers might ask you for further information to help them figure out "
+"what the problem is."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/commandline.page:7
+msgctxt "sort"
+msgid "Command Line"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/commandline.page:8
+msgid ""
+"The <cmd>eog</cmd> command can open any number of images in various modes."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: credit/name
+#: C/commandline.page:16 C/copy-paste.page:18 C/edit.page:15
+#: C/format-change.page:15 C/formats-save.page:15
+#: C/plugin-exif-digital.page:15 C/plugin-fullscreen-background.page:11
+#: C/plugin-picasa.page:11 C/plugins.page:17
+msgid "Fabiana Simões"
+msgstr "Fabiana Simões"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/commandline.page:25
+msgid "The command line"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/commandline.page:27
+msgid ""
+"To start the <app>Image Viewer</app> from the <app>Terminal</app>, type "
+"<cmd>eog</cmd>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/commandline.page:31
+msgid ""
+"You can open a specific file by typing the filename after the <cmd>eog</cmd> "
+"command:"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/screen
+#: C/commandline.page:34
+#, no-wrap
+msgid "eog image.jpeg"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/commandline.page:35
+msgid ""
+"You can open a specific folder by typing the folder name after the <cmd>eog</"
+"cmd> command:"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/screen
+#: C/commandline.page:38
+#, no-wrap
+msgid "eog folder"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/commandline.page:39
+msgid ""
+"To see all the images in a folder at once, you may wish to <link xref="
+"\"view#image-gallery\">browse the image gallery</link>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/commandline.page:44
+msgid "Open an image in fullscreen mode"
+msgstr "Öppna en bild i helskärmsläge"
+
+#. (itstool) path: section/screen
+#: C/commandline.page:45
+#, no-wrap
+msgid "eog --fullscreen image.jpeg"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/commandline.page:48
+msgid "Open image with gallery disabled"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/screen
+#: C/commandline.page:49
+#, no-wrap
+msgid "eog --disable-gallery image.jpeg"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/commandline.page:52
+msgid "Open image in a new instance"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/screen
+#: C/commandline.page:53
+#, no-wrap
+msgid "eog --new-instance image.jpeg"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/commandline.page:56
+msgid "Open a folder in slideshow mode"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/screen
+#: C/commandline.page:57
+#, no-wrap
+msgid "eog --slide-show Pictures/"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/copy-paste.page:9
+msgid "How to copy/paste from the image viewer into another application."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/copy-paste.page:27
+msgid "Copy and paste a picture"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/copy-paste.page:28
+msgid ""
+"To copy a picture from the image viewer into another application, click "
+"<guiseq><gui>Edit</gui><gui>Copy</gui></guiseq> or right-click on the "
+"picture and choose <gui>Copy</gui>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/copy-paste.page:32
+msgid ""
+"The picture has been copied to the <em>clipboard</em>, and can now be pasted "
+"into a <app>LibreOffice</app> document, <app>Gimp</app> image, or other "
+"application."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/default.page:7
+msgid "Make image viewer the default application for viewing pictures."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/default.page:24
+msgid "Open pictures in the image viewer by default"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/default.page:25
+msgid ""
+"If you want to make the image viewer the default program that opens certain "
+"image file types:"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/default.page:30
+msgid ""
+"In the <app>files app</app>, right click the file and choose "
+"<gui>Properties</gui>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/default.page:34
+msgid ""
+"Go to the <gui>Open With</gui> tab. A list of <gui>Recommended Applications</"
+"gui> will appear."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/default.page:38
+msgid "Select the <gui>Image Viewer</gui> and click <gui>Set as default</gui>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/default.page:40
+msgid ""
+"If <app>Image Viewer</app> is not on the <gui>Recommended Applications</gui> "
+"list, click <gui>Show other applications</gui>. Select <gui>Image Viewer</"
+"gui> from the list that appears and click <gui>Set as default</gui>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/default.page:46
+msgid "Click <gui>Close</gui>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/default.page:50
+msgid ""
+"In future, when you double-click a file of the same type, it will open up in "
+"the image viewer."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/desktop-background.page:7
+msgid "Set your favorite picture as your desktop background/wallpaper."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/desktop-background.page:20
+msgid "Make the current picture your desktop background"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/desktop-background.page:21
+msgid ""
+"To set the picture that you are currently viewing as the background image on "
+"your desktop, click <guiseq><gui>Image</gui><gui>Set as Wallpaper</gui> </"
+"guiseq>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/desktop-background.page:25
+msgid ""
+"This will immediately change the background to the picture you're viewing. "
+"You will then be asked if you would like to modify the picture's appearance "
+"using the <gui>background</gui> preferences window. If you click <gui>Hide</"
+"gui>, the message will disappear."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/develop.page:7
+msgid "Improve the <app>Image Viewer</app>"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: credit/years
+#: C/develop.page:12 C/documentation.page:11 C/index.page:15
+#: C/translate.page:12
+msgid "2011"
+msgstr "2011"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/develop.page:19
+msgid "Help develop"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/develop.page:20
+msgid ""
+"The <app>Image Viewer</app> is developed and maintained by a volunteer "
+"community. You are welcome to participate."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/develop.page:23
+msgid ""
+"If you would like to <link href=\"https://wiki.gnome.org/Apps/EyeOfGnome/";
+"PlaceForNewIdeas\">help develop</link> the <app>Image Viewer</app>, you can "
+"get in touch with the developers using <link href=\"https://cbe005.chat.";
+"mibbit.com/?url=irc%3A%2F%2Firc.gnome.org%2Feog\">irc</link>, or via our "
+"<link href=\"http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/eog-list\";>mailing list</"
+"link>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/documentation.page:6
+#, fuzzy
+#| msgid "Sun GNOME Documentation Team"
+msgid "Join the Documentation Team."
 msgstr "Suns GNOME-dokumentationsteam"
 
-#: C/eog.xml:139(revnumber)
-msgid "Eye of GNOME Manual V2.6"
-msgstr "Handbok för Eye of GNOME v2.6"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/documentation.page:18
+msgid "Help write documentation"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:140(date)
-msgid "November 2003"
-msgstr "November 2003"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/documentation.page:20
+msgid ""
+"The <app>Image Viewer</app> documentation is maintained by a volunteer "
+"community. You are welcome to participate."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:147(revnumber)
-msgid "Eye of GNOME Manual V2.5"
-msgstr "Handbok för Eye of GNOME v2.5"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/documentation.page:23
+msgid ""
+"To contribute to the Documentation Project, feel free to get in touch with "
+"us using <link href=\"https://cbe003.chat.mibbit.com/?url=irc%3A%2F%2Firc.";
+"gnome.org%2Fdocs\">irc</link>, or via our <link href=\"http://mail.gnome.org/";
+"mailman/listinfo/gnome-doc-list\">mailing list</link>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:148(date)
-msgid "September 2003"
-msgstr "September 2003"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/documentation.page:25
+msgid ""
+"Our <link href=\"https://live.gnome.org/DocumentationProject/Contributing";
+"\">wiki</link> page contains useful information."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:155(revnumber)
-msgid "Eye of GNOME Manual V2.4"
-msgstr "Handbok för Eye of GNOME v2.4"
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/edit.page:7
+msgid ""
+"Click <guiseq><gui>Image</gui><gui>Open with</gui></guiseq> to edit a "
+"picture using an external image editor."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:156(date)
-msgid "January 2003"
-msgstr "Januari 2003"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/edit.page:23
+msgid "Edit or delete a picture"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:163(revnumber)
-msgid "Eye of GNOME Manual V2.3"
-msgstr "Handbok för Eye of GNOME v2.3"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/edit.page:25
+msgid "Edit a picture"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:164(date)
-msgid "October 2002"
-msgstr "Oktober 2002"
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/edit.page:26
+msgid ""
+"The image viewer can only be used to view pictures; it can't edit them. For "
+"that, you must use a picture editing application, like the GIMP image "
+"editor. To open a picture for editing in a different application:"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:171(revnumber)
-msgid "Eye of GNOME Manual V2.2"
-msgstr "Handbok för Eye of GNOME v2.2"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/edit.page:31
+msgid ""
+"Click <guiseq><gui>Image</gui><gui>Open with</gui></guiseq>, or right-click "
+"on the image."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:172(date)
-msgid "August 2002"
-msgstr "Augusti 2002"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/edit.page:35
+msgid "Select the application you want to use to edit the picture."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:179(revnumber)
-msgid "Eye of GNOME Manual V2.1"
-msgstr "Handbok för Eye of GNOME v2.1"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/edit.page:38
+msgid "When you are finished editing, save it and close the other application."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:180(date)
-msgid "July 2002"
-msgstr "Juli 2002"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/edit.page:42
+msgid ""
+"The <app>image viewer</app> will detect that the picture has been changed "
+"and will reload it."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:187(revnumber)
-msgid "Eye of GNOME Manual V2.0"
-msgstr "Handbok för Eye of GNOME v2.0"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/edit.page:49
+msgid "Delete a picture"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:188(date)
-msgid "May 2002"
-msgstr "Maj 2002"
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/edit.page:50
+msgid ""
+"To delete a picture that you don't want any more, click <guiseq><gui>Edit</"
+"gui><gui>Move to Trash</gui></guiseq>, or right-click the picture and select "
+"<gui>Move to Trash</gui>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:195(revnumber)
-msgid "Eye of GNOME User's Guide"
-msgstr "Användarguide för Eye of GNOME"
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/flip-rotate.page:7
+msgid "Horizontal/vertical, clockwise/counter-clockwise"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:198(para)
-msgid "Eliot Landrum <email>eliot landrum cx</email>"
-msgstr "Eliot Landrum <email>eliot landrum cx</email>"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/flip-rotate.page:20
+msgid "Flip or rotate pictures"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:201(para)
-msgid "Federico Mena Quintero <email>federico gnu org</email>"
-msgstr "Federico Mena Quintero <email>federico gnu org</email>"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/flip-rotate.page:22
+msgid ""
+"If your pictures are the wrong way up or back-to-front, you can flip or "
+"rotate them so that they look right."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:208(releaseinfo)
-msgid "This manual describes version 2.18 of Image Viewer."
-msgstr "Den här handboken beskriver version 2.18 av Bildvisare."
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/flip-rotate.page:26
+msgid "Flip a picture"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:211(title)
-msgid "Feedback"
-msgstr "Återkoppling"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/flip-rotate.page:28 C/flip-rotate.page:40
+msgid "Click <gui>Edit</gui>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:212(para)
-msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Image Viewer application or this manual, follow 
the directions in the <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">GNOME Feedback 
Page</ulink>."
-msgstr "För att rapportera ett fel eller komma med ett förslag angående programmet Bildvisare eller denna 
handbok, följ anvisningarna på <ulink url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">GNOME:s 
återkopplingssida</ulink>."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/flip-rotate.page:29
+msgid "Select either <gui>Flip Horizontal</gui> or <gui>Flip Vertical</gui>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:217(para)
-msgid "User manual for <application>Eye of GNOME Image Viewer</application>."
-msgstr "Användarhandbok för bildvisaren <application>Eye of GNOME</application>."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/flip-rotate.page:31
+msgid ""
+"If you want to keep the picture flipped in this way, click "
+"<guiseq><gui>Image</gui><gui>Save</gui></guiseq>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:223(primary)
-msgid "Eye of GNOME"
-msgstr "Eye of GNOME"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/flip-rotate.page:32 C/flip-rotate.page:45
+msgid ""
+"Otherwise, don't save the picture and it will be returned to its original "
+"orientation the next time you open it."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:230(title)
-msgid "Introduction"
-msgstr "Introduktion"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/flip-rotate.page:38
+msgid "Rotate a picture"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/flip-rotate.page:41
+msgid ""
+"Select either <gui>Rotate Clockwise</gui> or <gui>Rotate Counter-clockwise</"
+"gui>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/flip-rotate.page:44
+msgid ""
+"If you want to keep the picture rotated in this way, click "
+"<guiseq><gui>Image</gui><gui>Save</gui></guiseq>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/flip-rotate.page:49
+msgid ""
+"You can use the tools in the <link xref=\"toolbar\">toolbar</link> to do "
+"this instead. You can also use the keyboard shortcuts:"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/flip-rotate.page:54
+msgid "Rotate Clockwise"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/flip-rotate.page:55 C/shortcuts.page:129
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/flip-rotate.page:58
+msgid "Rotate Counter-clockwise"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/flip-rotate.page:59
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Shift</key><key>R</key></keyseq>"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/format-change.page:69
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/multiple-convert.png' "
+"md5='18e33232ab342016df8a58b1a42e4942'"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/format-change.page:7
+msgid ""
+"You can convert pictures from one image format to another. You can do this "
+"in a batch for multiple pictures."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/format-change.page:23
+msgid "Convert to a different file format"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/format-change.page:25
+msgid ""
+"Pictures are saved in a specific file format, like JPEG or PNG. You can "
+"convert from one file format to another."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/format-change.page:29
+msgid "Convert a single picture to a different file format"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/format-change.page:32
+msgid ""
+"Click <guiseq><gui>Image</gui><gui>Save As</gui></guiseq>. The <gui>Save "
+"Image</gui> window will pop up."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/format-change.page:36
+msgid ""
+"In the name field, change the <em>file extension</em> to the file format you "
+"want to convert your image to. The file extension is the part of the file "
+"name after the period."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/format-change.page:38
+msgid ""
+"For example, to convert a JPEG (<file>.jpg</file>) file into a Bitmap file "
+"(<file>.bmp</file>):"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/format-change.page:39
+msgid "<em>original file:</em> <file>image.jpg</file>"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/format-change.page:40
+msgid "<em>new file:</em> <file>image.bmp</file>"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/format-change.page:43
+msgid ""
+"Click <gui>Save</gui>, and a new file will be saved in the new format. The "
+"old file (in the old format) will remain where it was, and will not be "
+"deleted."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/format-change.page:47
+msgid ""
+"The image viewer tries to guess which file format to save a picture in based "
+"on the file extension you choose. If it doesn't recognize the file extension "
+"you type, or if you don't know which one to use, click <gui>Supported image "
+"files</gui> in the <gui>Save Image</gui> window. This will allow you to "
+"choose the file format from the drop down box."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/format-change.page:56
+msgid "Convert multiple pictures to a different format"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:231(para)
-msgid "The <application>Eye of GNOME Image Viewer</application> application enables you to view single image 
files, as well as large image collections."
-msgstr "Bildvisarprogrammet <application>Eye of GNOME</application> låter dig visa enstaka bildfiler, såväl 
som hela bildsamlingar."
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/format-change.page:57
+msgid ""
+"You can convert a number of pictures from one file format to another in one "
+"go. This is useful if you have a lot of pictures that need converting."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:236(title)
-msgid "Starting Image Viewer"
-msgstr "Starta bildvisaren"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/format-change.page:61
+msgid ""
+"In the <link xref=\"view#image-gallery\">image gallery</link>, press and "
+"hold down the <key>Ctrl</key> key and select the pictures you want to "
+"convert one by one. Alternatively, press <keyseq><key>Ctrl</key><key>A</"
+"key></keyseq> to select all of the pictures."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:237(para)
-msgid "You can start <application>Image Viewer</application> in the following ways:"
-msgstr "Du kan starta <application>Bildvisare</application> på följande sätt:"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/format-change.page:67
+msgid ""
+"Click <guiseq><gui>Image</gui><gui>Save as</gui></guiseq>. A window will "
+"appear (shown below)."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:240(para)
-msgid "Open an image file in <application>Nautilus</application>."
-msgstr "Öppna en bildfil i <application>Nautilus</application>."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/format-change.page:72
+msgid ""
+"The converted pictures will be saved in the current folder by default. If "
+"you want to save them elsewhere, change the <gui>Destination folder</gui>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:243(para)
-msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Graphics</guimenu><guimenuitem>Image Viewer</guimenuitem></menuchoice> 
from the <guimenu>Applications</guimenu> menu."
-msgstr "Välj <menuchoice><guimenu>Grafik</guimenu><guimenuitem>Bildvisare</guimenuitem></menuchoice> från 
<guimenu>Program</guimenu>-menyn."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/format-change.page:76
+msgid ""
+"Select the file format you want to convert the pictures to from the drop-"
+"down list to the right of the <gui>Filename format</gui> box."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:248(para)
-msgid "Run <command>eog</command> at the prompt in a terminal such as 
<application>gnome-terminal</application>, or from the <application>Run Application</application> dialog."
-msgstr "Kör <command>eog</command> vid prompten i en terminal såsom 
<application>gnome-terminal</application>, eller från dialogrutan <application>Kör program</application>."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/format-change.page:80
+msgid "Click <gui>Save</gui>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:256(title)
-msgid "Closing Image Viewer"
-msgstr "Stänga bildvisaren"
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/formats-save.page:7
+msgid "JPEG, PNG, BMP and others."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:257(para)
-msgid "To close the current <application>Image Viewer</application> window choose 
<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice>, or press 
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>."
-msgstr "För att stänga ett <application>Bildvisare</application>-fönster, välj 
<menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Stäng</guimenuitem></menuchoice>, eller tryck 
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>."
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/formats-save.page:23
+msgid "Formats supported for saving pictures"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:263(title)
-msgid "Supported File Types"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/formats-save.page:24
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The <application>Image Viewer</application> window contains the following "
+#| "elements:"
+msgid "The image viewer can save pictures in the following file formats:"
+msgstr ""
+"<application>Bildvisare</application>-fönstret innehåller följande element:"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/formats-save.page:26
+msgid "JPEG/JPG"
+msgstr "JPEG/JPG"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/formats-save.page:27
+msgid "PNG"
+msgstr "PNG"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/formats-save.page:28
+msgid "BMP"
+msgstr "BMP"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/formats-save.page:29
+msgid "TIFF"
+msgstr "TIFF"
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/formats-save.page:31
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<application>Image Viewer</application> may be able to open and save "
+#| "other image formats, depending on your system configuration and other "
+#| "installed software."
+msgid ""
+"It may be possible to save other image formats depending on the system "
+"configuration."
+msgstr ""
+"<application>Bildvisare</application> har möjligheten att öppna och spara "
+"andra bildformat, beroende på din systemkonfiguration och annan installerad "
+"programvara."
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/formats-view.page:8
+msgid ""
+"The image viewer can display pictures in a wide range of image formats, "
+"including PNG, JPEG, and TIFF."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/formats-view.page:20
+#, fuzzy
+#| msgid "Supported File Types"
+msgid "Supported image formats"
 msgstr "Filtyper som stöds"
 
-#: C/eog.xml:264(para)
-msgid "<application>Image Viewer</application> supports a variety of image file formats. The following image 
formats can be opened:"
-msgstr "<application>Bildvisaren</application> har stöd för flera olika bildformat. Följande bildformat kan 
öppnas:"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/formats-view.page:22
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The <application>Image Viewer</application> window contains the following "
+#| "elements:"
+msgid "The image viewer is able to open pictures in the following formats:"
+msgstr ""
+"<application>Bildvisare</application>-fönstret innehåller följande element:"
 
-#: C/eog.xml:266(para)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/formats-view.page:24
 msgid "ANI - Animation"
 msgstr "ANI - Animation"
 
-#: C/eog.xml:268(para)
-#: C/eog.xml:300(para)
-msgid "BMP - Windows Bitmap"
-msgstr "BMP - Windows Bitmap"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/formats-view.page:25
+#, fuzzy
+#| msgid "XBM - X Bitmap"
+msgid "BMP - Bitmap"
+msgstr "XBM - X Bitmap"
 
-#: C/eog.xml:270(para)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/formats-view.page:26
 msgid "GIF - Graphics Interchange Format"
 msgstr "GIF - Graphics Interchange Format"
 
-#: C/eog.xml:272(para)
-#: C/eog.xml:302(para)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/formats-view.page:27
 msgid "ICO - Windows Icon"
 msgstr "ICO - Windows Icon"
 
-#: C/eog.xml:274(para)
-#: C/eog.xml:304(para)
-msgid "JPEG - Joint Photographic Experts Group"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/formats-view.page:28
+#, fuzzy
+#| msgid "JPEG - Joint Photographic Experts Group"
+msgid "JPEG/JPG - Joint Photographic Experts Group"
 msgstr "JPEG - Joint Photographic Experts Group"
 
-#: C/eog.xml:276(para)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/formats-view.page:29
 msgid "PCX - PC Paintbrush"
 msgstr "PCX - PC Paintbrush"
 
-#: C/eog.xml:278(para)
-#: C/eog.xml:306(para)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/formats-view.page:30
 msgid "PNG - Portable Network Graphics"
 msgstr "PNG - Portable Network Graphics"
 
-#: C/eog.xml:280(para)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/formats-view.page:31
 msgid "PNM - Portable Anymap from the PPM Toolkit"
 msgstr "PNM - Portable Anymap från PPM Toolkit"
 
-#: C/eog.xml:282(para)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/formats-view.page:32
 msgid "RAS - Sun Raster"
 msgstr "RAS - Sun Raster"
 
-#: C/eog.xml:284(para)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/formats-view.page:33
 msgid "SVG - Scalable Vector Graphics"
 msgstr "SVG - Scalable Vector Graphics"
 
-#: C/eog.xml:286(para)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/formats-view.page:34
 msgid "TGA - Targa"
 msgstr "TGA - Targa"
 
-#: C/eog.xml:288(para)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/formats-view.page:35
 msgid "TIFF - Tagged Image File Format"
 msgstr "TIFF - Tagged Image File Format"
 
-#: C/eog.xml:290(para)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/formats-view.page:36
 msgid "WBMP - Wireless Bitmap"
 msgstr "WBMP - Wireless Bitmap"
 
-#: C/eog.xml:292(para)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/formats-view.page:37
 msgid "XBM - X Bitmap"
 msgstr "XBM - X Bitmap"
 
-#: C/eog.xml:294(para)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/formats-view.page:38
 msgid "XPM - X Pixmap"
 msgstr "XPM - X Pixmap"
 
-#: C/eog.xml:298(para)
-msgid "<application>Image Viewer</application> supports the following formats for saving:"
-msgstr "<application>Bildvisaren</application> har stöd för att spara filer i följande format:"
-
-#: C/eog.xml:309(para)
-msgid "<application>Image Viewer</application> may be able to open and save other image formats, depending 
on your system configuration and other installed software."
-msgstr "<application>Bildvisare</application> har möjligheten att öppna och spara andra bildformat, beroende 
på din systemkonfiguration och annan installerad programvara."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/formats-view.page:40
+msgid ""
+"If you try to open a picture in an unsupported format, you will get a "
+"<gui>Could not load image 'image_name'.</gui> error."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:313(title)
-msgid "Image Viewer Features"
-msgstr "Bildvisarfunktioner"
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/index.page:7
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "User manual for <application>Eye of GNOME Image Viewer</application>."
+msgid "Help for the Eye of GNOME Image Viewer."
+msgstr ""
+"Användarhandbok för bildvisaren <application>Eye of GNOME</application>."
+
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/index.page:9
+#, fuzzy
+#| msgid "Eye of GNOME User's Guide"
+msgctxt "link"
+msgid "Eye of GNOME Image Viewer"
+msgstr "Användarguide för Eye of GNOME"
 
-#: C/eog.xml:314(para)
-msgid "<application>Image Viewer</application> has a variety of features to help you view your images. You 
can zoom in and out or view the image full screen. Regardless of your zoom level, <application>Image 
Viewer</application> uses a low amount of memory. You can also rotate and flip the image you are viewing."
-msgstr "<application>Bildvisare</application> innehåller ett antal funktioner för att hjälpa dig att visa 
upp din bilder. Du kan zooma in och ut eller visa bilden i helskärmsläget. Oavsett zoomnivå, använder 
<application>Bildvisare</application> en liten mängd minne. Du kan även rotera och vända på bilden som du 
visar upp."
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/index.page:10
+#, fuzzy
+#| msgid "Eye of GNOME User's Guide"
+msgctxt "text"
+msgid "Eye of GNOME Image Viewer"
+msgstr "Användarguide för Eye of GNOME"
 
-#: C/eog.xml:319(para)
-msgid "The collection view allows the viewing and editing of large image collections. In this view image 
operations can be applied to all selected images at once."
-msgstr "Samlingsvyn tillåter visning och redigering av större bildsamlingar. I den här vyn kan bildåtgärder 
genomföras samtidigt på alla markerade bilder."
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/index.page:20
+msgid "<_:media-1/> Eye of GNOME Image Viewer"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:323(para)
-msgid "<application>Image Viewer</application> has special support for digital camera pictures and displays 
EXIF metadata recorded with the image. This feature requires <systemitem 
class=\"library\">libexif</systemitem> to be installed on your system. All modifications made in JPEG images 
are lossless. That is, saving rotated and flipped JPEG images will not recompress the image. Beside this all 
available metadata (like EXIF) will be preserved and updated accordingly."
-msgstr "<application>Bildvisare</application> har speciellt stöd för digitala kamerabilder och visar 
EXIF-metadata som spelats in med bilden. Den här funktionen kräver att <systemitem 
class=\"library\">libexif</systemitem> finns installerat på ditt system. Alla ändringar gjorda i JPEG-bilder 
sker utan att förstöra data. Det betyder att bilden inte behöver komprimeras om när man sparar roterade och 
vända JPEG-bilder. Förutom det kommer all tillgänglig metadata (som EXIF) att behållas och uppdateras på 
lämpligt sätt."
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:23
+msgid "View pictures"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:335(title)
-msgid "Getting Started"
-msgstr "Komma igång"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:27
+msgid "Edit pictures"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:336(para)
-msgid "When you start <application>Image Viewer</application>, the following window is displayed:"
-msgstr "När du startar <application>Bildvisare</application> kommer följande fönster att visas:"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:31
+msgid "Print pictures"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:338(title)
-msgid "Image Viewer Start Up Window"
-msgstr "Uppstartsfönstret för Bildvisare"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:35
+msgid "Add extra features"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:0(application)
-msgid "Image Viewer"
-msgstr "Bildvisare"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:39
+msgid "Advanced"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:345(phrase)
-msgid "Shows <placeholder-1/> main window. Contains titlebar, menubar, toolbar, and display area. Menubar 
contains File, Edit, View, and Help menus."
-msgstr "Visa huvudfönstret i <placeholder-1/>. Innehåller titellist, menyrad, verktygsrad och visningsruta. 
Menyraden innehåller menyerna Arkiv, Redigera, Visa och Hjälp."
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:43
+msgid "Frequently asked questions"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:350(para)
-msgid "The <application>Image Viewer</application> window contains the following elements:"
-msgstr "<application>Bildvisare</application>-fönstret innehåller följande element:"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:47
+msgid "Tips and tricks"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:353(term)
-msgid "Menubar"
-msgstr "Menyrad"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:51
+msgid "Get involved"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:355(para)
-msgid "The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work with images in 
<application>Image Viewer</application>."
-msgstr "Menyerna på menyraden innehåller alla de kommandon som du behöver för att arbeta med bilder i 
<application>Bildvisare</application>."
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/introduction.page:7
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "User manual for <application>Eye of GNOME Image Viewer</application>."
+msgid "Welcome to the <app>Eye of GNOME Image Viewer</app>."
+msgstr ""
+"Användarhandbok för bildvisaren <application>Eye of GNOME</application>."
 
-#: C/eog.xml:359(term)
-msgid "Toolbar"
-msgstr "Verktygsrad"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/introduction.page:20
+msgid "Introduction"
+msgstr "Introduktion"
 
-#: C/eog.xml:361(para)
-msgid "The toolbar contains a subset of the commands that you can access from the menubar. To show or hide 
the toolbar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Toolbar</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "Verktygsraden innehåller en mindre uppsättning kommandon som du kan komma åt från menyraden. För att 
visa eller dölja verktygsraden, välj 
<menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Verktygsrad</guimenuitem></menuchoice>."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/introduction.page:22
+msgid ""
+"<app>Eye of GNOME</app> is an image viewer. With it, you can view pictures "
+"of <link xref=\"formats-view\">almost any type</link>. It can handle <link "
+"xref=\"view#image-gallery\">large collections</link> of pictures, and can "
+"display a <link xref=\"slideshow\">slideshow</link>. You can also make basic "
+"changes to pictures, like <link xref=\"flip-rotate\">rotating or flipping</"
+"link> them, or <link xref=\"format-change\">converting them</link> to a "
+"different file format."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:365(term)
-msgid "Display area"
-msgstr "Visningsruta"
+#. (itstool) path: p/link
+#: C/legal.xml:4
+msgid "Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 United States License"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:367(para)
-msgid "The display area shows the image file."
-msgstr "Visningsrutan visar bildfilen."
+#. (itstool) path: license/p
+#: C/legal.xml:3
+msgid "This work is licensed under a <_:link-1/>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:371(term)
-msgid "Statusbar"
-msgstr "Statusrad"
+#. (itstool) path: license/p
+#: C/legal.xml:6
+msgid ""
+"As a special exception, the copyright holders give you permission to copy, "
+"modify, and distribute the example code contained in this document under the "
+"terms of your choosing, without restriction."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:373(para)
-msgid "The statusbar provides information about the image. To show or hide the statusbar, choose 
<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Statusbar</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "Statusraden tillhandahåller information om bilden. För att visa eller dölja statusraden, välj 
<menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Statusrad</guimenuitem></menuchoice>."
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/license.page:8
+#, fuzzy
+#| msgid "Image Information Pane"
+msgid "Legal information."
+msgstr "Bildinformationspanelen"
 
-#: C/eog.xml:377(term)
-msgid "Image Collection"
-msgstr "Bildsamling"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/license.page:11
+msgid "License"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:379(para)
-msgid "The image collection shows you all supported images in the current working directory. It shows up 
once an image has been loaded. To show or hide the collection, choose 
<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Image Collection</guimenuitem></menuchoice> or press 
<keycap>F9</keycap>."
-msgstr "Bildsamlingen visar dig alla bilder som stöds i den aktuella arbetskatalogen. Den visas när en bild 
har lästs in. För att visa eller dölja samlingen, välj 
<menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Bildsamling</guimenuitem></menuchoice> eller tryck 
<keycap>F9</keycap>."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/license.page:12
+msgid ""
+"This work is distributed under a CreativeCommons Attribution-Share Alike 3.0 "
+"Unported license."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:383(term)
-msgid "Image Information Pane"
-msgstr "Bildinformationspanelen"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/license.page:20
+msgid "You are free:"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:385(para)
-msgid "The image information pane provides further information about the current image, for example EXIF 
metadata (if available). It shows up after an image has been loaded. To show or hide the image information 
pane, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Image Information</guimenuitem></menuchoice> or 
press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>I</keycap></keycombo>."
-msgstr "Bildinformationspanelen tillhandahåller ytterligare information om den aktuella bilden, till exempel 
EXIF-metadata (om tillgänglig). Den visas efter att en bild har lästs in. För att visa eller dölja 
bildinformationspanelen, välj 
<menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Bildinformation</guimenuitem></menuchoice> eller tryck 
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>I</keycap></keycombo>."
+#. (itstool) path: item/title
+#: C/license.page:25
+msgid "<em>To share</em>"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:389(para)
-msgid "Most actions in <application>Image Viewer</application> can be performed several ways. For example, 
you can open a file in the following ways:"
-msgstr "De flesta åtgärder i <application>Bildvisare</application> kan genomföras på flera olika sätt. Till 
exempel kan du öppna en fil på följande sätt:"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/license.page:26
+msgid "To copy, distribute and transmit the work."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:392(para)
-msgid "Drag an image file into the <application>Image Viewer</application> window from another application 
or window."
-msgstr "Dra en bildfil till <application>Bildvisare</application>-fönstret från ett annat program eller 
fönster."
+#. (itstool) path: item/title
+#: C/license.page:29
+msgid "<em>To remix</em>"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:394(para)
-msgid "Double-click on an image file in the file manager or other application."
-msgstr "Dubbelklicka på en bildfil i filhanteraren eller annat program."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/license.page:30
+msgid "To adapt the work."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:396(para)
-msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> and select an 
image file in the <application>Load Image</application> dialog."
-msgstr "Välj <menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Öppna</guimenuitem></menuchoice> och välj en 
bildfil i dialogrutan <application>Läs in bild</application>."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/license.page:33
+msgid "Under the following conditions:"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:399(para)
-msgid "Press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo> and select an image file in the 
<application>Load Image</application> dialog."
-msgstr "Tryck <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo> och välj en bildfil i dialogrutan 
<application>Läs in bild</application>."
+#. (itstool) path: item/title
+#: C/license.page:38
+msgid "<em>Attribution</em>"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:408(title)
-msgid "Viewing Images"
-msgstr "Visa bilder"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/license.page:39
+msgid ""
+"You must attribute the work in the manner specified by the author or "
+"licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use "
+"of the work)."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:412(title)
-msgid "Opening an Image"
-msgstr "Öppna en bild"
+#. (itstool) path: item/title
+#: C/license.page:46
+msgid "<em>Share Alike</em>"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:413(para)
-msgid "To open an image, perform the following steps:"
-msgstr "Genomför följande steg för att öppna en bild:"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/license.page:47
+msgid ""
+"If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the "
+"resulting work only under the same, similar or a compatible license."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:416(para)
-msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>, or press 
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
-msgstr "Välj <menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Öppna</guimenuitem></menuchoice>, eller tryck 
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/license.page:53
+msgid ""
+"For the full text of the license, see the <link href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode\">CreativeCommons website</"
+"link>, or read the full <link href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-";
+"sa/3.0/\">Commons Deed</link>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:420(para)
-msgid "In the <guilabel>Load Image</guilabel> dialog, select the file you want to open."
-msgstr "Välj den fil du vill öppna i dialogrutan <guilabel>Läs in bild</guilabel>."
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/open.page:7
+msgid "Pictures open in a new window."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:425(para)
-msgid "Click <guibutton>Open</guibutton>. <application>Image Viewer</application> displays the name of the 
image file in the titlebar of the window."
-msgstr "Klicka på <guibutton>Öppna</guibutton>. <application>Bildvisare</application> visar namnet på 
bildfilen i titellisten på fönstret."
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/open.page:20
+msgid "Open a picture"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:430(para)
-msgid "To open another image, choose 
<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> again. <application>Image 
Viewer</application> opens each image in a new window."
-msgstr "För att öppna en annan bild, välj 
<menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Öppna</guimenuitem></menuchoice> igen. 
<application>Bildvisare</application> öppnar varje bild i ett nytt fönster."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/open.page:22
+msgid ""
+"Pictures should automatically open in the image viewer when you double-click "
+"them in the <app>files</app> file browser. If this is not the case, you may "
+"need to make the image viewer the <link xref=\"default\">default "
+"application</link> for viewing pictures."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:437(title)
-msgid "Viewing the Images in a Folder"
-msgstr "Visa bilderna i en mapp"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/open.page:27
+msgid ""
+"Each picture you double-click will open in a new image viewer window by "
+"default, but you can <link xref=\"view\">view multiple pictures</link> in "
+"one window if you like."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:438(para)
-msgid "To view all images in a folder, perform the following steps:"
-msgstr "Genomför följande steg för att visa alla bilderna i en mapp:"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/open.page:31
+msgid "You can also open pictures from within the image viewer itself:"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:441(para)
-msgid "Open one of the images in the folder (see <xref linkend=\"eog-open-image\"/>)."
-msgstr "Öppna en av bilderna i mappen (se <xref linkend=\"eog-open-image\"/>)."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/open.page:33
+msgid ""
+"Click <guiseq><gui>Image</gui><gui>Open</gui></guiseq> (or press "
+"<keyseq><key>Ctrl</key><key>O</key></keyseq>). The <gui>Open Image</gui> "
+"window will appear."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:445(para)
-msgid "Open the image collection by choosing <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Image 
Collection</guimenuitem></menuchoice> or pressing <keycap>F9</keycap>."
-msgstr "Öppna bildsamlingen genom att välja 
<menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Bildsamling</guimenuitem></menuchoice> eller tryck 
<keycap>F9</keycap>."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/open.page:36
+msgid "Select the picture you want to open and click <gui>Open</gui>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:450(para)
-msgid "The collection shows thumbnails of all supported images in the folder. You can browse the images by 
clicking on an image in the collection, by choosing the appropriate option in the <guimenu>Go</guimenu> menu 
or by pressing <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Left</keycap></keycombo> or 
<keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Right</keycap></keycombo>."
-msgstr "Samlingen visar miniatyrbilder på alla bilder i mappen som stöds. Du kan bläddra bland bilderna 
genom att klicka på en bild i samlingen, genom att välja det passande alternativet i menyn 
<guimenu>Gå</guimenu> eller genom att trycka 
<keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Vänster</keycap></keycombo> eller 
<keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Höger</keycap></keycombo>."
+#. (itstool) path: media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/plugin-exif-digital.page:36
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/prefs-plugins-date.png' "
+"md5='5aafb00f68632e0f41e7e1baddc8c072'"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:451(para)
-msgid "To view all of the images in the directory fullscreen, choose 
<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></menuchoice> or press 
<keycap>F11</keycap>. To view them as a slide show, choose 
<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Slideshow</guimenuitem></menuchoice> or press 
<keycap>F5</keycap>. To return to the collection view, press the <keycap>Esc</keycap> key, or 
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. For more information about how to customize the 
slide show, see <xref linkend=\"eog-prefs-slideshow\"/>."
-msgstr "För att i helskärm visa alla bilderna i katalogen, välj 
<menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Helskärm</guimenuitem></menuchoice> eller tryck 
<keycap>F11</keycap>. För att visa dem som ett bildspel, välj 
<menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Bildspel</guimenuitem></menuchoice> eller tryck 
<keycap>F5</keycap>. För att återgå till samlingsvyn, tryck på <keycap>Esc</keycap>-tangenten, eller 
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. För mer information om hur man anpassar 
bildspelet, se <xref linkend=\"eog-prefs-slideshow\"/>."
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/plugin-exif-digital.page:7
+msgid ""
+"View information such as camera settings and histogram, geolocation, and "
+"date."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:457(title)
-msgid "Scrolling an Image"
-msgstr "Rulla en bild"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/plugin-exif-digital.page:24
+msgid "View detailed information about a picture"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:458(para)
-msgid "To scroll around an image that is larger than the image window or full screen view, you can use the 
following methods:"
-msgstr "Du kan använda följande metoder för att rulla en bild som är större än bildfönstret eller 
helskärmsfönstret:"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/plugin-exif-digital.page:26
+msgid ""
+"Pictures taken by digital cameras are stored with a host of extra "
+"information embedded in them, such as the date that they were taken, what "
+"exposure settings were used on the camera and, in some cases, even where the "
+"picture was taken."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:460(para)
-msgid "Use the arrow keys on the keyboard."
-msgstr "Använd piltangenterna på tangentbordet."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/plugin-exif-digital.page:31
+msgid "This topic shows you how to access this information."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:462(para)
-msgid "Drag the image to move it in the window. (This means you drag the image in the opposite direction you 
want to scroll in: to scroll down the image, drag it upwards in the window.)"
-msgstr "Dra bilden för att flytta den i fönstret. (Det här betyder att drar bilden i motsatt riktning som du 
vill rulla i: för att rulla ner i bilden, dra den uppåt i fönstret.)"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/plugin-exif-digital.page:34
+msgid "Show the date in the status bar"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:464(para)
-msgid "Use the scrollbars on the window."
-msgstr "Använd rullisterna i fönstret."
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/plugin-exif-digital.page:37
+msgid ""
+"You can display the date that a picture was taken in the status bar at the "
+"bottom of the window."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:471(title)
-msgid "Zooming"
-msgstr "Zoomning"
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/plugin-exif-digital.page:39
+msgid ""
+"To do this, click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></guiseq> and "
+"go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, check <gui>Date in statusbar</gui>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:472(para)
-msgid "You can zoom in or out of the image in the following ways:"
-msgstr "Du kan zooma in eller ut i bilden på följande sätt:"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/plugin-exif-digital.page:45
+msgid "Detailed Exif data"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:474(para)
-msgid "Use the <mousebutton>scroll wheel</mousebutton> on your mouse. Scrolling down zooms out; scrolling up 
zooms in."
-msgstr "Använd <mousebutton>rullhjulet</mousebutton> på din mus. Rulla nedåt för att zooma ut eller rulla 
uppåt för att zooma in."
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/plugin-exif-digital.page:46
+msgid ""
+"The detailed information stored with digital photos is called <em>Exif data</"
+"em>. You can view it by installing a plugin for the image viewer."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:475(para)
-msgid "Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom In</guimenuitem></menuchoice> or 
<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom Out</guimenuitem></menuchoice>. To restore the image to 
its original size, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Normal 
Size</guimenuitem></menuchoice>. To make the image fit in the window, choose 
<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Best Fit</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "Välj <menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Zooma in</guimenuitem></menuchoice> eller 
<menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Zooma ut</guimenuitem></menuchoice>. För att återställa 
bilden till dess ursprungliga storlek, välj <menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Normal 
storlek</guimenuitem></menuchoice>. För att anpassa bilden till fönstret, välj 
<menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Bästa anpassning</guimenuitem></menuchoice>."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/plugin-exif-digital.page:51
+msgid ""
+"To be able to see the Exif data embedded in your photos, you must first "
+"install the <link xref=\"plugins\">eog-plugins</link> package."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:478(para)
-msgid "Use the zoom buttons in the toolbar. <guilabel>Normal</guilabel> will restore the picture to its 
original unscaled size. <guilabel>Fit</guilabel> will resize the image so it will fit in the window if it is 
too large."
-msgstr "Du kan använda zoomknapparna i verktygsraden. <guilabel>Normal</guilabel> kommer att återställa 
bilden till dess ursprungliga storlek. <guilabel>Anpassa</guilabel> kommer att ändra storleken på bilden så 
att den passar i fönstret om den är för stor."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/plugin-exif-digital.page:55
+msgid ""
+"If <sys>eog-plugins</sys> is installed, click <guiseq><gui>Edit</"
+"gui><gui>Preferences</gui></guiseq> and go to the <gui>Plugins</gui> tab. "
+"Then, check <gui>Exif display</gui> and click <gui>Close</gui>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:482(para)
-msgid "Use the keyboard. To zoom in, <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</keycap></keycombo> or 
<keycap>+</keycap>. To zoom out, <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></keycombo> or 
<keycap>-</keycap>. To go back to the normal size, 
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>0</keycap></keycombo> or <keycap>1</keycap>. To scale the image to fit 
the window, press <keycap>F</keycap>."
-msgstr "Använd tangentbordet. För att zooma in, <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</keycap></keycombo> 
eller <keycap>+</keycap>. För att zooma ut, <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></keycombo> 
eller <keycap>-</keycap>. För att gå tillbaka till normal storlek, tryck 
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>0</keycap></keycombo> eller <keycap>1</keycap>. För att skala bilden 
till att passa fönstret, tryck <keycap>F</keycap>."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/plugin-exif-digital.page:61
+msgid ""
+"Click <guiseq><gui>View</gui><gui>Side Pane</gui></guiseq> to view the "
+"camera settings used to take the photo. To also view histograms showing the "
+"balance of colors and light/shade in the picture, select <gui>Exif display</"
+"gui> in the <gui>Plugins</gui> tab and click <gui>Preferences</gui>. Check "
+"the histograms you want to view, listed under <gui>Histogram</gui>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:484(para)
-msgid "When an image is zoomed to fit the window, resizing the window will also change the zoom level, so 
the image still fits the window."
-msgstr "När en bild zoomas in för att anpassas till fönstret, kommer även förändring av fönstrets storlek 
att ändra zoomnivån, så att bilden fortsätter att vara anpassad till fönstret."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/plugin-exif-digital.page:68
+msgid ""
+"You can also view the camera settings used to take the photo in the "
+"statusbar. Select <gui>Exif display</gui> in the <gui>Plugins</gui> tab and "
+"click <gui>Preferences</gui>. Check <gui>Display camera settings in "
+"statusbar</gui>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:489(title)
-msgid "Viewing an Image Full Screen/Slideshow"
-msgstr "Visa en bild i helskärm/bildspel"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/plugin-exif-digital.page:76
+msgid "Display a photo location map"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:490(para)
-msgid "To show the image using the entire screen, choose 
<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "För att visa bilden på hela skärmen, välj 
<menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Helskärm</guimenuitem></menuchoice>."
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/plugin-exif-digital.page:77
+msgid ""
+"Some cameras are able to attach <em>geolocation</em> information (geotags) "
+"to digital photos. Geotags are usually just the GPS coordinates (latitude "
+"and longitude) for the place where a photo was taken."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:491(para)
-msgid "No panels, window frames, or menubars are visible when an image is shown like this. To return to the 
normal view, press <keycap>Esc</keycap>, or <keycap>F11</keycap>, or 
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>."
-msgstr "Inga paneler, fönsterramar, eller menyrader är synliga när en bild visas på det här sättet. För att 
återgå till normal vy, tryck <keycap>Esc</keycap>, <keycap>F11</keycap>, eller 
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/plugin-exif-digital.page:83
+msgid ""
+"To be able to see a map of where your photos were taken, you must first "
+"install the <link xref=\"plugins\">eog-plugins</link> package."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:492(para)
-msgid "You can zoom or scroll around the image in the same way as when it is shown in a window, using the 
mouse or the keyboard."
-msgstr "Du kan zooma eller rulla runt i bilden på samma sätt som när den visas i ett fönster, med musen 
eller tangentbordet."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/plugin-exif-digital.page:87
+msgid ""
+"If <sys>eog-plugins</sys> is installed, click <guiseq><gui>Edit</"
+"gui><gui>Preferences</gui></guiseq> and go to the <gui>Plugins</gui> tab. "
+"Then, check <gui>Map</gui> and click <gui>Close</gui>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:493(para)
-msgid "If you have multiple images in your collection you can press <keycap>Space</keycap> or use the 
right/down cursor keys to advance to the next image. The previous image can be reached by pressing 
<keycap>Backspace</keycap> or using the left/up cursor keys."
-msgstr "Om du har flera bilder i din samling kan du trycka <keycap>Blanksteg</keycap> eller använda högra 
piltangenten eller piltangenten nedåt för att fortsätta till nästa bild. Den föregående bilden kan nås genom 
att trycka på <keycap>Backsteg</keycap> eller använda vänstra piltangenten eller piltangenten uppåt."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/plugin-exif-digital.page:93
+msgid ""
+"Click <guiseq><gui>View</gui><gui>Side Pane</gui></guiseq> to show the map."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:494(para)
-msgid "In this case you can also use the slideshow mode, where <application>Image Viewer</application> 
automatically switches to the next image in your collection. You can start a slideshow by choosing 
<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Slideshow</guimenuitem></menuchoice> or by pressing 
<keycap>F5</keycap>. The slideshow can be paused/continued by pressing <keycap>P</keycap>. To stop the 
slideshow, press the <keycap>Esc</keycap> or <keycap>F5</keycap> key, or 
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. For more information about how to customize the 
slide show, see <xref linkend=\"eog-prefs-slideshow\"/>."
-msgstr "I det här fallet kan du även använda bildspelsläget, där <application>Bildvisare</application> 
automatiskt växlar till nästa bild i din samling. Du kan starta ett bildspel genom att välja 
<menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Bildspel</guimenuitem></menuchoice> eller genom att trycka 
<keycap>F5</keycap>. Bildspelet kan pausas/fortsättas genom att trycka på <keycap>P</keycap>. För att stoppa 
bildspelet, tryck på tangenten <keycap>Esc</keycap> eller <keycap>F5</keycap>, eller 
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. För mer information om hur man anpassar 
bildspelet, se <xref linkend=\"eog-prefs-slideshow\"/>."
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/plugin-exif-digital.page:96
+msgid ""
+"The map will show the location that a picture was taken in only if there is "
+"geolocation information attached to the photo. Many cameras do not attach "
+"geolocation information to pictures."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:501(title)
-msgid "Manipulating Images"
-msgstr "Manipulera bilder"
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/plugin-fullscreen-background.page:7
+msgid "Enables changing background color in fullscreen mode."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:503(para)
-msgid "All image manipulations apply to all selected images at once. The modifications are done in memory 
and alter the original files on disk only when the images are saved with the save function (see <xref 
linkend=\"eog-save-image\"/>)."
-msgstr "Alla bildmanipuleringar gäller för alla markerade bilder samtidigt. Ändringarna görs i minnet och 
ändrar endast de ursprungliga filerna på disken när bilderna sparas med sparfunktionen (se <xref 
linkend=\"eog-save-image\"/>)."
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/plugin-fullscreen-background.page:20
+msgid "Change fullscreen background color"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:509(title)
-msgid "Flipping an Image"
-msgstr "Vänd en bild"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/plugin-fullscreen-background.page:22
+msgid "If you like, you can change the background color in fullscreen mode."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:510(para)
-msgid "To flip an image along the horizontal axis of the image, choose 
<menuchoice><guimenu>Image</guimenu><guimenuitem>Flip Horizontal</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "För att horisontellt vända på en bild, välj <menuchoice><guimenu>Bild</guimenu><guimenuitem>Vänd 
vågrätt</guimenuitem></menuchoice>."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/plugin-fullscreen-background.page:24
+msgid ""
+"To do this, make sure that <link xref=\"plugins\">eog-plugins</link> is "
+"installed. Then, click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></"
+"guiseq> and go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, check <gui>Fullscreen "
+"Background</gui> and click <gui>Preferences</gui>. Choose the color you want "
+"in fullscreen mode and click <gui>Close</gui>"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:515(para)
-msgid "To flip an image along the vertical axis of the image, choose 
<menuchoice><guimenu>Image</guimenu><guimenuitem>Flip Vertical</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "För att vertikalt vända på en bild, välj <menuchoice><guimenu>Bild</guimenu><guimenuitem>Vänd 
lodrätt</guimenuitem></menuchoice>."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/plugin-fullscreen-background.page:28
+msgid ""
+"Now, when in fullscreen mode, the background color is the one you selected."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:524(title)
-msgid "Rotating an Image"
-msgstr "Rotera en bild"
+#. (itstool) path: media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/plugin-fullscreen-double-click.page:23
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/prefs-plugins-fullscreen.png' "
+"md5='fa4a5c0f4e8f9abe291c0342eb1ff177'"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:525(para)
-msgid "To rotate an image 90 degrees in a clockwise direction, choose 
<menuchoice><guimenu>Image</guimenu><guimenuitem>Rotate Clockwise</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "För att rotera en bild 90 grader medurs, välj <menuchoice><guimenu>Bild</guimenu><guimenuitem>Rotera 
medurs</guimenuitem></menuchoice>."
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/plugin-fullscreen-double-click.page:7
+msgid "Activate fullscreen mode by double-clicking a picture."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:530(para)
-msgid "To rotate an image 90 degrees in an anticlockwise direction, choose 
<menuchoice><guimenu>Image</guimenu><guimenuitem>Rotate Counter Clockwise</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "För att rotera en bild 90 grader moturs, välj <menuchoice><guimenu>Bild</guimenu><guimenuitem>Rotera 
moturs</guimenuitem></menuchoice>."
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/plugin-fullscreen-double-click.page:20
+msgid "Full-screen with double-click"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:539(title)
-msgid "Undoing an Action"
-msgstr "Ångra en åtgärd"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/plugin-fullscreen-double-click.page:25
+msgid ""
+"If you like, you can make it so that pictures are shown full-screen when you "
+"double-click them in the image viewer."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:540(para)
-msgid "To undo a flip or rotate action, choose 
<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Undo</guimenuitem></menuchoice> or press 
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Z</keycap></keycombo> ."
-msgstr "För att ångra en vänd- eller roteringsåtgärd, välj 
<menuchoice><guimenu>Redigera</guimenu><guimenuitem>Ångra</guimenuitem></menuchoice> eller tryck på 
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Z</keycap></keycombo> ."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/plugin-fullscreen-double-click.page:28
+msgid ""
+"To do this, click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></guiseq> and "
+"go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, check <gui>Fullscreen with double-"
+"click</gui> and click <gui>Close</gui>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:551(title)
-msgid "Deleting an Image"
-msgstr "Ta bort en bild"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/plugin-fullscreen-double-click.page:32
+msgid ""
+"Now, double-clicking on an image will toggle between the fullscreen and "
+"normal (window) modes."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:552(para)
-msgid "To move an image to the Trash, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Move to 
Trash</guimenuitem></menuchoice>. This moves the file to the Trash folder. Multiple images can also be moved 
to the trash in the same way: select them all first."
-msgstr "För att flytta en bild till papperskorgen, välj 
<menuchoice><guimenu>Redigera</guimenu><guimenuitem>Flytta till papperskorgen</guimenuitem></menuchoice>. Det 
här flyttar filen till papperskorgens mapp. Flera bilder kan även flyttas till papperskorgen på samma sätt: 
markera dem alla först."
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/plugin-picasa.page:7
+msgid "Easily upload pictures to PicasaWeb directly from the Image Viewer."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:558(para)
-msgid "To restore an image from the Trash, open the Trash folder in <application>Nautilus</application> file 
manager and move the image file to another folder. To delete the image permanently, empty the Trash. To find 
out more about using the Trash, see the <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:user-guide?nautilus-trash\">User 
Guide</ulink>."
-msgstr "För att återskapa en bild från papperskorgen kan du öppna papperskorgen i filhanteraren 
<application>Nautilus</application> och flytta bildfilen till en annan mapp. För att ta bort bilden 
permanent, töm papperskorgen. För att få mer information om hur man använder papperskorgen, se <ulink 
type=\"help\" url=\"ghelp:user-guide?nautilus-trash\">Användarguiden</ulink>."
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/plugin-picasa.page:20
+msgid "Upload photos to <app>PicasaWeb</app>"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:560(para)
-msgid "You can also use the <keycap>Del</keycap> key to move an image to the Trash, in which case you will 
be asked for confirmation."
-msgstr "Du kan även använda <keycap>Delete</keycap>-tangenten för att flytta en bild till papperskorgen, i 
det fallet kommer du att bli tillfrågad om att bekräfta åtgärden."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/plugin-picasa.page:22
+msgid ""
+"<em>PicasaWeb</em> is a photo album service that lets you share pictures "
+"with people online. You can add a shortcut button that provides a convenient "
+"way of uploading pictures to PicasaWeb."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:567(title)
-msgid "Saving Images"
-msgstr "Spara bilder"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/plugin-picasa.page:26
+msgid ""
+"To do this, make sure that <link xref=\"plugins\">eog-plugins</link> is "
+"installed. Then, click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></"
+"guiseq>, go to the <gui>Plugins</gui> tab and check <gui>PicasaWeb Uploader</"
+"gui>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:569(para)
-msgid "<application>Image Viewer</application> always tries to choose the save method with least impact to 
the image data. For example, if an otherwise unmodified image is saved under a different name in the same 
format, the file is simply copied. If <systemitem class=\"library\">libjpeg</systemitem> is available on the 
system all JPEG image modifications are done without loss of image information."
-msgstr "<application>Bildvisare</application> försöker alltid att välja den sparmetod med minst påverkan på 
bilden. Till exempel, om en annars omodifierad bild sparas under ett annat namn i samma format, kommer filen 
helt enkelt att kopias. Om <systemitem class=\"library\">libjpeg</systemitem> finns tillgängligt på systemet 
kommer alla ändringar av JPEG-bilder att göras utan att bildinformation förloras."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/plugin-picasa.page:29
+msgid ""
+"This will give you a convenient <guiseq><gui>Tools</gui><gui>Upload to "
+"PicasaWeb</gui></guiseq> menu item."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:576(title)
-msgid "Saving an Image"
-msgstr "Spara en bild"
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/plugin-python-console.page:7
+msgid ""
+"The Python console can be used to add extra functions and run scripts in the "
+"image viewer."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:577(para)
-msgid "To save an image, choose 
<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save</guimenuitem></menuchoice>. The image will be saved 
under the same name and file type. Therefore, unmodified images needn't be saved."
-msgstr "För att spara en bild, välj 
<menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Spara</guimenuitem></menuchoice>. Bilden kommer att sparas 
under samma namn och med samma filtyp. Därför behöver inte omodifierade bilder sparas."
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/plugin-python-console.page:20
+msgid "Python console"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:587(title)
-msgid "Saving an Image under a Different Name"
-msgstr "Spara en bild under ett annat namn"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/plugin-python-console.page:22
+msgid ""
+"The image viewer has a plugin system which uses the Python scripting "
+"language. If you activate the <em>Python console</em>, you can gain direct "
+"access to a Python interpreter from inside the image viewer, which you can "
+"then use to write scripts or programmatically manipulate images, for example."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:588(para)
-msgid "To save an image under a different name, or convert it to a different file type, choose 
<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save As</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "För att spara en bild under ett annat namn, eller att konvertera den till en annan filtyp, välj 
<menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Spara som</guimenuitem></menuchoice>."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/plugin-python-console.page:29
+msgid ""
+"Before you can activate the Python console, you will need to install <link "
+"xref=\"plugins\">eog-plugins</link>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:593(para)
-msgid "Specify the filename in the <guilabel>Name</guilabel> field in the <guilabel>Save Image</guilabel> 
dialog, then click <guibutton>Save</guibutton>. The file is saved in the current folder by default. 
<application>Image Viewer</application> tries to determine the file type from the given filename suffix. If 
the image should be saved in another folder or the file type detection failed, expand the dialog by clicking 
on <guilabel>Browse for other folders</guilabel>. This allows further folder navigation and the specification 
of the file type from the drop down box."
-msgstr "Ange filnamnet i fältet <guilabel>Namn</guilabel> i dialogrutan <guilabel>Spara bild</guilabel>, 
klicka sedan på <guibutton>Spara</guibutton>. Filen sparas i den aktuella mappen som standard. 
<application>Bildvisare</application> försöker bestämma filtypen efter angiven filändelse. Om bilden ska 
sparas i en annan mapp eller om identifiering av filtypen misslyckas, fäll ut dialogrutan genom att klicka på 
<guilabel>Bläddra efter andra mappar</guilabel>. Det här tillåter ytterligare navigering och filtypen kan 
anges från rullgardinslistan."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/plugin-python-console.page:33
+msgid ""
+"Once <sys>eog-plugins</sys> is installed, click <guiseq><gui>Edit</gui> "
+"<gui>Preferences</gui></guiseq> and go to the <gui>Plugins</gui> tab."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:594(para)
-msgid "You can save multiple images at once: see the next section."
-msgstr "Du kan spara flera bilder samtidigt: se nästa avsnitt."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/plugin-python-console.page:37
+msgid "Check <gui>Python Console</gui> and click <gui>Close</gui>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:599(title)
-msgid "Saving Multiple Images"
-msgstr "Spara flera bilder"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/plugin-python-console.page:40
+msgid ""
+"Click <guiseq><gui>Tools</gui><gui>Python Console</gui></guiseq> to bring up "
+"the console."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:600(para)
-msgid "Saving multiple images at once allows you to convert several images to a different format, or give 
them similar filenames."
-msgstr "Spara flera bilder samtidigt gör att du kan konvertera flera bilder till ett annat format, eller ge 
dem liknande filnamn."
+#. (itstool) path: media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/plugin-send-by-mail.page:38
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/plugin-send-by-mail.png' "
+"md5='84031608ffeb4b74621996ed7c8c75bd'"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:601(para)
-msgid "To save multiple images, select the images and choose 
<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save As</guimenuitem></menuchoice>. The following window is 
displayed:"
-msgstr "För att spara flera bilder, markera bilderna och välj 
<menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Spara som</guimenuitem></menuchoice>. Följande fönster 
kommer att visas:"
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/plugin-send-by-mail.page:7
+msgid "Easily send pictures by attaching them to a new email."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:608(title)
-msgid "Save As dialog for multiple images"
-msgstr "Dialogrutan Spara som för flera bilder"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/plugin-send-by-mail.page:20
+msgid "Send pictures by email"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:615(guilabel)
-msgid "Save As"
-msgstr "Spara som"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/plugin-send-by-mail.page:22
+msgid ""
+"You can add a button that provides a convenient way of sending pictures to "
+"people by email."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:615(phrase)
-msgid "Shows Eye of GNOME <placeholder-1/> dialog when saving multiple images."
-msgstr "Visar Eye of GNOME-dialogrutan <placeholder-1/> när flera bilder ska sparas."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/plugin-send-by-mail.page:25
+msgid ""
+"To do this, click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></guiseq> and "
+"go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, check <gui>Send By Mail</gui> and "
+"click <gui>Close</gui>. This will give you a <guiseq><gui>Tools</"
+"gui><gui>Send by mail</gui></guiseq> menu item."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:620(para)
-msgid "The folder in which the images will be saved is specified by the <guilabel>Destination 
folder</guilabel> drop-down box. Initially the folder is set to the current folder. Select 
<guilabel>Other...</guilabel> from the drop-down list to open a standard open folder dialog for browsing the 
filesystem. The resulting filename for each image is specified by <guilabel>Filename format</guilabel>. The 
filename schema is constructed by simple characters and special tags. The following special tags are 
available:"
-msgstr "Mappen i vilken bilderna kommer att sparas anges av <guilabel>Målmapp</guilabel>. Initialt är mappen 
inställd till den aktuella mappen. Välj <guilabel>Annan...</guilabel> från rullgardinslistan för att öppna en 
mappväljardialog för att bläddra i filsystemet. Det resulterande filnamnet för varje bild anges av 
<guilabel>Filnamnsformat</guilabel>. Filnamnsschemat byggs upp genom enstaka tecken och specialtaggar. 
Följande specialtaggar finns tillgängliga:"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/plugin-send-by-mail.page:30 C/plugin-slideshow-shuffle.page:30
+msgid ""
+"In order to enable this feature, you need to have installed <link xref="
+"\"plugins\">eog-plugins</link>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:623(para)
-msgid "<guilabel>Filename (%f)</guilabel> - Original filename without the fileformat suffix."
-msgstr "<guilabel>Filnamn (%f)</guilabel> - Ursprungliga filnamnet utan filändelse."
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/plugin-send-by-mail.page:34
+msgid ""
+"<app>Evolution mail</app> must be set up to connect to your email account "
+"for this to work."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:625(para)
-msgid "<guilabel>Counter (%n)</guilabel> - Auto-incremented number (starts at specified counter start)."
-msgstr "<guilabel>Räknare (%n)</guilabel> - Automatiskt ökat tal (börjar med angiven siffra för räknaren)."
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/plugin-slideshow-shuffle.page:8
+msgid "Show photos in a random order when playing a slideshow."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:628(para)
-msgid "Everything but these special tags are considered normal text."
-msgstr "Allt utom dessa specialtaggar anses vara normal text."
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/plugin-slideshow-shuffle.page:21
+#, fuzzy
+#| msgid "Slideshow"
+msgid "Slideshow shuffle"
+msgstr "Bildspel"
 
-#: C/eog.xml:629(para)
-#| msgid ""
-#| "The image format is determined by the drop-down box after the schema "
-#| "definition. Select a specific image format or use the <guilabel>as is</"
-#| "guilabel> option to state the the same format as the original file should "
-#| "be used."
-msgid "The image format is determined by the drop-down box after the schema definition. Select a specific 
image format or use the <guilabel>as is</guilabel> option to state that the same format as the original file 
should be used."
-msgstr "Bildformatet bestäms av rullgardinsmenyn efter schemadefinitionen. Välj ett specifikt bildformat 
eller använd alternativet <guilabel>som det är</guilabel> för att bestämma att samma format som ursprungliga 
fil ska användas."
-
-#: C/eog.xml:632(para)
-msgid "The <guilabel>Options</guilabel> section allows to remove all space characters by underscores in the 
resulting filename if <guilabel>Replace spaces with underscores</guilabel> is checked. The <guilabel>Start 
counter at</guilabel> spin box determines at which number the counter starts if you use the %n tag for the 
file format specification."
-msgstr "Sektionen <guilabel>Alternativ</guilabel> tillåter att ersätta alla blankstegstecken med understreck 
i det resulterande filnamnet om <guilabel>Ersätt blanksteg med understreck</guilabel> är kryssad. 
Snurrväljaren <guilabel>Starta räknare vid</guilabel> bestämmer vid vilket tal som räknaren börjar om du 
använder taggen %n för att ange filformatet."
-
-#: C/eog.xml:633(para)
-msgid "The <guilabel>File Name Preview</guilabel> section of the dialog shows the resulting file name 
according to the above settings for an example filename from the selected images."
-msgstr "Sektionen <guilabel>Förhandsvisning av filnamn</guilabel> i dialogrutan visar det resulterande 
filnamnet enligt de ovanstående inställningarna för att ge ett exempelfilnamn av de markerade bilderna."
-
-#: C/eog.xml:642(title)
-msgid "Printing Images"
-msgstr "Skriv ut bilder"
-
-#: C/eog.xml:644(title)
-msgid "Setting your Page Settings"
-msgstr "Ställ in dina sidinställningar"
-
-#: C/eog.xml:645(para)
-msgid "Before printing you need to set the page settings you would like to use. To do that choose 
<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Page Setup</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "Innan du skriver ut bilden behöver du ställa in sidinställningarna som du vill använda. För att göra 
det, välj <menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Sidinställningar</guimenuitem></menuchoice>."
-
-#: C/eog.xml:646(para)
-msgid "In the <guilabel>Page Setup</guilabel> dialog you can now choose paper size and orientation. If 
possible also select your printer to have the page borders set correctly."
-msgstr "I dialogrutan <guilabel>Sidinställning</guilabel> kan du nu välja pappersstorlek och orientering. 
Välj om möjligt även din skrivare för att få sidmarginalerna korrekt inställda."
-
-#: C/eog.xml:650(title)
-msgid "Printing an Image"
-msgstr "Skriv ut en bild"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/plugin-slideshow-shuffle.page:23
+msgid ""
+"You can make it so that pictures are shown in a random order when you start "
+"a <link xref=\"slideshow\">slideshow</link>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:651(para)
-msgid "To print an image, perform the following steps:"
-msgstr "Genomför följande steg för att skriva ut en bild:"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/plugin-slideshow-shuffle.page:26
+msgid ""
+"To do this, click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></guiseq> and "
+"go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, check <gui>Slideshow Shuffle</gui> "
+"and click <gui>Close</gui>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:654(para)
-msgid "Select <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Print</guimenuitem></menuchoice>"
-msgstr "Välj <menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Skriv ut</guimenuitem></menuchoice>"
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/plugins.page:9
+msgid "Install plugins to access extra features."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:657(para)
-msgid "In the <guilabel>Print</guilabel> dialog, select the printer you want to use from the list."
-msgstr "I dialogrutan <guilabel>Skriv ut</guilabel>, välj skrivaren som du vill använda från listan."
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/plugins.page:26
+msgid "Plugins"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:660(para)
-msgid "Click <guilabel>Print</guilabel>. <application>Image Viewer</application> starts printing now."
-msgstr "Klicka på <guilabel>Skriv ut</guilabel>. <application>Bildvisare</application> påbörjar utskriften 
nu."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/plugins.page:28
+msgid ""
+"You can install the <sys>eog-plugins</sys> package to get extra plugins for "
+"the image viewer. Plugins add additional features, like the ones listed "
+"below."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:663(para)
-msgid "Images that are too large for the page are automatically scaled down to fit the page. Images that are 
smaller than the page are centered on it."
-msgstr "Bilder som är för stora för sidan kommer automatiskt att skalas ner för att passa sidan. Bilder som 
är mindre än sidan kommer att centreras på den."
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/plugins.page:32
+msgid ""
+"You can install the <sys>eog-plugins</sys> package using your Linux "
+"distribution's <em>package manager</em>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:665(para)
-msgid "Please note that <application>Image Viewer</application> is currently lacking progress reporting 
while printing. During that time the user interface might become unresponsive for a short time."
-msgstr "Observera att <application>Bildvisare</application> för närvarande saknar förloppsrapportering vid 
utskrifter. Vid utskrift kanske inte användargränssnittet svarar under en kort tidsperiod."
+#. (itstool) path: when/p
+#: C/plugins.page:37
+msgid ""
+"<link action=\"install:eog-plugins\" href=\"http://ftp.gnome.org/pub/gnome/";
+"sources/eog-plugins\" style=\"button\">install eog-plugins</link>"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:670(title)
-msgid "Arranging an Image on the Page"
-msgstr "Arrangera en bild på sidan"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/plugins.page:42
+msgid "The following features are included in <sys>eog-plugins</sys>:"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:671(para)
-msgid "Maybe you don't want your image centered or want it scaled down even further. To do that you need to 
open the <guilabel>Print</guilabel> dialog (see <xref linkend=\"eog-print-image\"/>) and then select the 
<guilabel>Image Settings</guilabel> tab which offers you the following options:"
-msgstr "Du kanske inte vill centrera din bild eller inte vill få den mer nerskalad. För att göra det behöver 
du öppna dialogrutan <guilabel>Utskrift</guilabel> (se <xref linkend=\"eog-print-image\"/>) och sedan välja 
fliken <guilabel>Bildinställningar</guilabel> som erbjuder följande alternativ:"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/plugins.page:46
+msgid ""
+"<link xref=\"plugin-exif-digital#date\">Date in statusbar</link>: Shows the "
+"image date in the window statusbar."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:674(para)
-msgid "The options in the <guilabel>Position</guilabel> section allow you to change the images position on 
the page."
-msgstr "Alternativen i sektionen <guilabel>Position</guilabel> låter dig ändra bildernas position på sidan."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/plugins.page:49
+msgid ""
+"<link xref=\"plugin-exif-digital\">Exif display</link>: Displays camera "
+"settings and histograms for digital photos."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:677(para)
-msgid "It is also possible to position the image on the page by dragging it around in the 
<guilabel>Preview</guilabel> field."
-msgstr "Det är även möjligt att positionera bilden på sidan genom att dra runt i fältet 
<guilabel>Förhandsvisning</guilabel>."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/plugins.page:53
+msgid ""
+"<link xref=\"plugin-fullscreen-background\">Fullscreen Background</link>: "
+"Enables changing background in fullscreen mode."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:680(para)
-msgid "The options in the <guilabel>Size</guilabel> section allow you to scale your image to your liking. 
Scaling is limited by either the image size or by the page size, depending on what condition is met first."
-msgstr "Alternativen i sektionen <guilabel>Storlek</guilabel> låter dig skala din bild. Skalningen begränsas 
av antingen bildstorleken eller av sidstorleken, beroende på vilket villkor som uppnås först."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/plugins.page:57
+msgid ""
+"<link xref=\"plugin-fullscreen-double-click\">Fullscreen with double-click</"
+"link>: Activate fullscreen mode with double-click."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:683(para)
-msgid "The <guilabel>Unit</guilabel> option allows you to change the metric unit which is used by the 
options on the <guilabel>Image Settings</guilabel> tab. When you change this option the other fields values 
are converted accordingly."
-msgstr "Alternativet <guilabel>Enhet</guilabel> låter dig ändra mätenheten som används av alternativen i 
fliken <guilabel>Bildinställningar</guilabel>. När du ändrar det här alternativet kommer andra fältvärden att 
konverteras till enheten."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/plugins.page:60
+msgid ""
+"<link xref=\"plugin-exif-digital#map\">Map</link>: Display the geolocation "
+"of a digital photo on a map."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:690(title)
-msgid "Personalizing The Toolbar"
-msgstr "Personalisera verktygsraden"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/plugins.page:64
+msgid ""
+"<link xref=\"plugin-picasa\">PicasaWeb Uploader</link>: Upload your pictures "
+"to PicasaWeb."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:691(para)
-msgid "Image Viewer's default toolbar contains only a basic set of items to keep it simple. But you can 
modify the toolbar if you prefer a different set."
-msgstr "Bildvisarens standardverktygsrad innehåller endast en grundläggande uppsättning objekt för att göra 
det enkelt. Du kan ändra verktygsraden om du önskar en annan uppsättning."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/plugins.page:67
+msgid ""
+"<link xref=\"plugin-python-console\">Python Console</link>: A Python "
+"scripting console for the image viewer."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:693(title)
-msgid "Modifying the Toolbar"
-msgstr "Ändra verktygsraden"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/plugins.page:71
+msgid ""
+"<link xref=\"plugin-send-by-mail\">Send By Mail</link>: Send a picture to a "
+"friend by attaching it to a new email."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:694(para)
-msgid "If you want to modify the toolbar you need to open the toolbar editor by going to 
<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Toolbar</guimenuitem></menuchoice>. The following window will 
pop up:"
-msgstr "Om du vill ändra verktygsraden så ska du öppna verktygsradsredigeraren genom att gå till 
<menuchoice><guimenu>Redigera</guimenu><guimenuitem>Verktygsrad</guimenuitem></menuchoice>. Följande fönster 
kommer att visas:"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/plugins.page:75
+msgid ""
+"<link xref=\"plugin-slideshow-shuffle\">Slideshow Shuffle</link>: Shuffles "
+"images in slideshow mode."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:696(title)
-msgid "The toolbar editor window"
-msgstr "Fönstret för verktygsradsredigeraren"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/plugins.page:79
+msgid ""
+"<link xref=\"plugin-zoom-width\">Zoom to fit image width</link>: Adjusts the "
+"zoom to have the pictures's full width fit into the window."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:703(phrase)
-msgid "Shows Eye of GNOME toolbar editor window."
-msgstr "Visas fönstret för verktygsradsredigeraren i Eye of GNOME."
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/plugins.page:85
+msgid ""
+"You can manage plugins by using the the <link xref=\"preferences#plugins"
+"\">Plugins tab</link> in the Preferences window."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:708(para)
-msgid "It contains the items that are not in the toolbar and the separator item. You can now edit the 
toolbar:"
-msgstr "Den innehåller objekten som inte finns i verktygsraden samt en avgränsare. Du kan nu redigera 
verktygsraden:"
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/plugin-zoom-width.page:7
+msgid "Adjusts the zoom to fit a picture's full width into the window."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:711(para)
-msgid "To add new items to the toolbar, drag them from the toolbar editor to the toolbar."
-msgstr "Dra objekt från verktygsradsredigeraren till verktygsraden för att lägga till dem."
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/plugin-zoom-width.page:20
+msgid "Zoom to fit picture width"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:714(para)
-msgid "To remove items from the toolbar, drag them from the toolbar to the toolbar editor."
-msgstr "Dra objekt från verktygsraden till verktygsradsredigeraren för att ta bort dem."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/plugin-zoom-width.page:22
+msgid ""
+"Activate the <app>Zoom to fit image width</app> plugin if you want pictures "
+"to be expanded to fill the full width of the window."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:717(para)
-msgid "To rearrange items on the toolbar, drag them to their new position on the toolbar."
-msgstr "Dra objekt till sina nya positioner på verktygsraden för att arrangera om dem."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/plugin-zoom-width.page:25
+msgid ""
+"To do this, click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></guiseq> and "
+"go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, check <gui>Zoom to fit image width</"
+"gui> and click <gui>Close</gui>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:720(para)
-msgid "When you have finished editing the toolbar, click the <guibutton>Close</guibutton> button in the 
toolbar editor window. This will close the toolbar editor and make your modified toolbar active."
-msgstr "När du har redigerat färdigt verktygsraden kan du klicka på knappen <guibutton>Stäng</guibutton> i 
verktygsradsredigeraren. Det kommer att stänga verktygsradsredigeraren och aktivera din ändrade verktygsrad."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/plugin-zoom-width.page:29
+msgid ""
+"In order to add this functionality, you will need to have installed <link "
+"xref=\"plugins\">eog-plugins</link>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:723(title)
-msgid "Resetting the Toolbar"
-msgstr "Återställ verktygsraden"
+#. (itstool) path: media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/preferences.page:31
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/image-view-prefs.png' "
+"md5='62ddbfd1cb7ac56bd581a94c7f1e3da5'"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:724(para)
-msgid "To revert your changes to the toolbar and return to the default layout, perform the following steps:"
-msgstr "Genomför följande steg för att återställa dina ändringar till verktygsraden och återgå till 
standardlayouten:"
+#. (itstool) path: media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/preferences.page:79
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/slideshow-prefs.png' "
+"md5='4f008c5fbe230300630055e633a8de49'"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:727(para)
-msgid "Open the toolbar editor (see <xref linkend=\"eog-toolbareditor-use\"/>)."
-msgstr "Öppna verktygsradsredigeraren (se <xref linkend=\"eog-toolbareditor-use\"/>)."
+#. (itstool) path: media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/preferences.page:104
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/plugins-all.png' md5='c1c0ff8290f8addb823a0e15b4b52054'"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:730(para)
-msgid "Click the <guibutton>Reset to Default</guibutton> button."
-msgstr "Klicka på knappen <guibutton>Återställ till standard</guibutton>."
+#. (itstool) path: media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/preferences.page:105
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/prefs-plugins.png' "
+"md5='5ef7e3f000fdcfa765827fc23116356d'"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:733(para)
-msgid "Click the <guibutton>Close</guibutton> button to close the toolbar editor. The toolbar has been reset 
to the default layout now."
-msgstr "Klicka på knappen <guibutton>Stäng</guibutton> för att stänga verktygsradsredigeraren. Verktygsraden 
har nu blivit återställd till standardlayouten."
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/preferences.page:7
+msgid ""
+"<link xref=\"preferences#view\">Image view</link>, <link xref="
+"\"preferences#slideshow\">slideshow</link> and <link xref="
+"\"preferences#plugins\">plugins</link>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:739(title)
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/preferences.page:22
 msgid "Preferences"
 msgstr "Inställningar"
 
-#: C/eog.xml:740(para)
-msgid "Preferences can be changed by going to 
<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>. You will be able to 
change the options for image viewing and slide shows. The changes apply to all open windows instantly."
-msgstr "Inställningar kan ändras genom att gå till 
<menuchoice><guimenu>Redigera</guimenu><guimenuitem>Inställningar</guimenuitem></menuchoice>. Du kommer att 
kunna ändra alternativen för att visa bilder och bildspel. Ändringarna gäller omedelbart för alla öppna 
fönster."
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/preferences.page:23
+msgid ""
+"This topic explains all of the settings that you can change in the image "
+"viewer. Click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></guiseq> to "
+"start changing the preferences."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:744(title)
-msgid "Image View"
-msgstr "Bildvisning"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/preferences.page:30
+#, fuzzy
+#| msgid "Image Viewer Features"
+msgid "Image view preferences"
+msgstr "Bildvisarfunktioner"
 
-#: C/eog.xml:747(guilabel)
-msgid "Image Enhancements"
+#. (itstool) path: item/title
+#: C/preferences.page:34
+#, fuzzy
+#| msgid "Image Enhancements"
+msgid "Image enhancements"
 msgstr "Bildförbättringar"
 
-#: C/eog.xml:749(para)
-msgid "Select the <guilabel>Smooth images when zoomed</guilabel> option to enable image smoothing when you 
change the image's zoom factor. If you select this option, your images will be smoothed to improve their 
display quality while viewing them with <application>Image Viewer</application>."
-msgstr "Välj alternativet <guilabel>Mjuka upp bilder vid zoomning</guilabel> för att aktivera uppmjukning av 
bilder när du ändrar bildens zoomfaktor. Om du väljer det här alternativet kommer dina bilder att mjukas upp 
för att förbättra deras kvalitet när de visas i <application>Bildvisare</application>."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/preferences.page:35
+msgid ""
+"Select <gui>Smooth images when zoomed out</gui> to enable <em>image "
+"smoothing</em> when you zoom in and out. This makes low-resolution "
+"(pixelated) pictures look better by smoothing out jagged edges."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:750(para)
-msgid "If you select the <guilabel>Automatic orientation</guilabel> option, your images will be rotated on 
loading according to their metadata. For example portraits are automatically rotated upright. Note that this 
function requires a correctly set orientation tag in the image's metadata and thus does not work with all 
images. The rotation is not saved until you save the rotated image (see <xref linkend=\"eog-save-rename\"/>)."
-msgstr "Om du väljer alternativet <guilabel>Automatisk orientering</guilabel> kommer dina bilder att roteras 
vid inläsning enligt deras metadata. Till exempel kommer porträttbilder att roteras automatiskt så att de 
visas stående. Observera att den här funktionen kräver att orienteringstaggen i bildens metadata är korrekt 
inställd och fungerar därför inte för alla bilder. Rotatingen sparas inte förrän du sparar den roterade 
bilden (se <xref linkend=\"eog-save-rename\"/>)."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/preferences.page:38
+msgid ""
+"If you enable <gui>Automatic orientation</gui>, pictures will be "
+"automatically rotated according to their <em>Exif metadata</em>. This is "
+"information about a picture that is automatically inserted by a digital "
+"camera, and can include details on which way up the camera was held when the "
+"picture was taken. For example, when automatic orientation is enabled, "
+"portrait photos are automatically rotated upright. The rotation is not saved "
+"until you <link xref=\"flip-rotate#rotate\">save the rotated image</link>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:755(guilabel)
-msgid "Transparent Parts"
-msgstr "Genomskinliga delar"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/preferences.page:46
+msgid ""
+"Automatic orientation does not work with all pictures; only pictures taken "
+"using a camera that saves Exif orientation metadata will be rotated."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:757(para)
-msgid "Select one of the following options to determine how <application>Image Viewer</application> displays 
transparent parts of an image:"
-msgstr "Välj en av följande alternativ för att bestämma hur <application>Bildvisare</application> ska visa 
genomskinliga delar av en bild:"
+#. (itstool) path: item/title
+#: C/preferences.page:50
+#, fuzzy
+#| msgid "Transparent Parts"
+msgid "Transparent parts"
+msgstr "Genomskinliga delar"
 
-#: C/eog.xml:759(guilabel)
-msgid "As check pattern"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/preferences.page:51
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Select one of the following options to determine how <application>Image "
+#| "Viewer</application> displays transparent parts of an image:"
+msgid ""
+"Select one of the following options to determine how the transparent parts "
+"of a picture are displayed, if it has any:"
+msgstr ""
+"Välj en av följande alternativ för att bestämma hur <application>Bildvisare</"
+"application> ska visa genomskinliga delar av en bild:"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/preferences.page:56
+#, fuzzy
+#| msgid "As check pattern"
+msgid "<gui>As check pattern:</gui>"
 msgstr "Som rutmönster"
 
-#: C/eog.xml:760(para)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/preferences.page:57
 msgid "Displays any transparent parts of the image in a check pattern."
 msgstr "Visar alla genomskinliga delar av bilden i ett rutnätsmönster."
 
-#: C/eog.xml:762(guilabel)
-msgid "As custom color"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/preferences.page:60
+#, fuzzy
+#| msgid "As custom color"
+msgid "<gui>As custom color:</gui>"
 msgstr "Som anpassad färg"
 
-#: C/eog.xml:763(para)
-msgid "Displays any transparent parts of the image in a solid color that you specify. Click on the color 
selector button to select a color."
-msgstr "Visar alla genomskinliga delar av bilden med en färg som du anger. Klicka på färgväljarknappen för 
att välja en färg."
-
-#: C/eog.xml:765(guimenuitem)
-msgid "As background"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/preferences.page:61
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Displays any transparent parts of the image in a solid color that you "
+#| "specify. Click on the color selector button to select a color."
+msgid ""
+"Displays any transparent parts of the image in a solid color that you "
+"specify by clicking on the color selector button."
+msgstr ""
+"Visar alla genomskinliga delar av bilden med en färg som du anger. Klicka på "
+"färgväljarknappen för att välja en färg."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/preferences.page:65
+#, fuzzy
+#| msgid "As background"
+msgid "<gui>As background:</gui>"
 msgstr "Som bakgrund"
 
-#: C/eog.xml:766(para)
-msgid "Displays any transparent parts of the image in the background color of the <application>Image 
Viewer</application> application."
-msgstr "Visar alla genomskinliga delar av bilden i samma bakgrundsfärg som programmet 
<application>Bildvisare</application> använder."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/preferences.page:66
+msgid ""
+"Displays any transparent parts of the image in the <gui>Background</gui> "
+"color, if <gui>As custom color</gui> under <gui>Background</gui> is checked. "
+"Otherwise, the default background color is used."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/preferences.page:78
+#, fuzzy
+#| msgid "Preferences"
+msgid "Slide show preferences"
+msgstr "Inställningar"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/preferences.page:80
+msgid "To customize slideshow settings:"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/preferences.page:83
+msgid ""
+"Under <gui>Image Zoom</gui> you can select if you would like pictures that "
+"are smaller than the screen to be expanded so that they fit the screen."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/preferences.page:88
+msgid ""
+"Under <gui>Sequence</gui> you can select how many seconds each picture "
+"should be displayed for (between 1 and 100) before the next picture is shown."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/preferences.page:93
+msgid ""
+"Check <gui>Loop sequence</gui> if you want the slideshow to repeat "
+"continuously. If unchecked, the slideshow will start at the picture you "
+"selected, and finish at the last picture in the folder."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/preferences.page:102
+#, fuzzy
+#| msgid "Preferences"
+msgid "Plugin preferences"
+msgstr "Inställningar"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/preferences.page:107
+msgid ""
+"Here you can check/uncheck any additional features you would like to "
+"activate or deactivate. The picture on the left shows the plugins that are "
+"available by default."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/preferences.page:111
+msgid ""
+"You may also wish to install the <link xref=\"plugins\">eog-plugins package</"
+"link>, which contains plugins providing a number of extra features. After "
+"installing it, you will be able to activate <link xref=\"index#plugins"
+"\">additional plugins</link>, like the ones shown in the picture on the "
+"right."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/print.page:7
+msgid ""
+"Click <guiseq><gui>Image</gui><gui>Print</gui></guiseq> and then use the "
+"tabs to change print settings."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/print.page:20
+msgid "Print a picture"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/print.page:22
+msgid "To print the picture that you are currently viewing:"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/print.page:26
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Select <menuchoice><guimenu>Image</guimenu><guimenuitem>Print</"
+#| "guimenuitem></menuchoice>"
+msgid "Click <guiseq><gui>Image</gui><gui>Print</gui></guiseq>."
+msgstr ""
+"Välj <menuchoice><guimenu>Bild</guimenu><guimenuitem>Skriv ut</guimenuitem></"
+"menuchoice>"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/print.page:29
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "In the <guilabel>Print</guilabel> dialog, select the printer you want to "
+#| "use from the list."
+msgid ""
+"Under the <gui>General</gui> tab, choose the printer you want to use and the "
+"number of copies you want to print."
+msgstr ""
+"I dialogrutan <guilabel>Skriv ut</guilabel>, välj skrivaren som du vill "
+"använda från listan."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/print.page:33
+msgid ""
+"If you go to the <gui>Image Settings</gui> tab, you can adjust the "
+"<gui>Position</gui> and <gui>Size</gui> of the picture."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/print.page:35
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "It is also possible to position the image on the page by dragging it "
+#| "around in the <guilabel>Preview</guilabel> field."
+msgid ""
+"The position of the image on the page can also be adjusted by dragging it "
+"around in the preview."
+msgstr ""
+"Det är även möjligt att positionera bilden på sidan genom att dra runt i "
+"fältet <guilabel>Förhandsvisning</guilabel>."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/print.page:39
+msgid ""
+"If you are using high-quality photo paper, go to the <gui>Page Setup</gui> "
+"tab and select the correct <gui>Paper Type</gui>. You should also go to the "
+"<gui>Image Quality</gui> tab and choose a high quality setting, so that you "
+"get the best possible photo quality."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/print.page:45
+msgid "Click <gui>Print</gui>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/print.page:49
+msgid ""
+"Note that some of the tabs mentioned above are not displayed for certain "
+"printer models. This is because the <em>printer drivers</em> for those "
+"printers don't allow some settings to be changed. So, for example, if you "
+"don't see an <gui>Image Quality</gui> tab, that probably means that the "
+"printer drivers that are being used don't support those settings."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/rename-multiple.page:59
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/multiple-rename-count.png' "
+"md5='ce9f61edf2351a0b3bbf602aa087d22c'"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/rename-multiple.page:8
+msgid "Automatically rename and number batches of pictures."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/rename-multiple.page:21
+msgid "Rename many pictures at once"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/rename-multiple.page:23
+msgid ""
+"If you have lots of pictures that you want to rename, perhaps so that they "
+"have a standard, numbered name format:"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rename-multiple.page:27
+msgid ""
+"Open the <link xref=\"view#image-gallery\">image gallery</link> by pressing "
+"<key>F9</key>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rename-multiple.page:31
+msgid ""
+"Select all of the pictures that you would like to rename from the image "
+"gallery by holding down <key>Ctrl</key> and clicking them one by one."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rename-multiple.page:33
+msgid ""
+"Alternatively, press <keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq> to select "
+"all of the pictures."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rename-multiple.page:37
+msgid ""
+"Click <guiseq><gui>Image</gui><gui>Save as</gui></guiseq>. A window with "
+"some filename options will appear (the picture, below, shows what this "
+"window looks like)."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rename-multiple.page:42
+msgid ""
+"The renamed pictures will be saved in the current folder by default. To save "
+"them elsewhere, change the <gui>Destination folder</gui>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rename-multiple.page:46
+msgid ""
+"Use the <gui>Filename format</gui> box to choose a naming format for the "
+"pictures. The <gui>File Name Preview</gui> shows you what the new filenames "
+"will look like. See the <link xref=\"#filename-format\"/> section, below, "
+"for advice on choosing how to rename the files."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rename-multiple.page:51
+msgid ""
+"Ensure that the <gui>Filename Format</gui> drop-down list says <gui>as is</"
+"gui>, unless you want to <link xref=\"format-change#multiple\">convert the "
+"pictures to a different file format</link>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rename-multiple.page:55
+msgid "Click <gui>Save As</gui> and the pictures will be renamed."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/rename-multiple.page:62
+msgid "Choose a filename format"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/rename-multiple.page:63
+msgid ""
+"The filenames of the renamed files are determined by what you put in the "
+"<gui>Filename format</gui> box."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rename-multiple.page:67
+msgid ""
+"You can keep the original filename as part of the new filename by leaving "
+"the <input>%f</input> in the box."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rename-multiple.page:69
+msgid ""
+"For example, if you type <input>paris_%f</input> into the <gui>Filename "
+"format</gui> box, pictures called <file>flower.jpg</file>, <file>house.jpg</"
+"file>, and <file>cat.jpg</file> would be renamed to <file>paris_flower.jpg</"
+"file>, <file>paris_house.jpg</file>, and <file>paris_cat.jpg</file>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rename-multiple.page:72
+msgid ""
+"Adding a <input>%n</input> will number the pictures consecutively, starting "
+"at the counter number you choose under <gui>Options</gui>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rename-multiple.page:74
+msgid ""
+"For example, if you type <input>sunshine_%n</input> into the <gui>Filename "
+"format</gui> box, pictures called <file>flower.jpg</file>, <file>house.jpg</"
+"file>, and <file>cat.jpg</file> would be renamed to <file>sunshine_2.jpg</"
+"file>, <file>sunshine_3.jpg</file>, and <file>sunshine_1.jpg</file>. (They "
+"will be numbered by alphabetical order of the original filenames.)"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/shortcuts.page:7
+msgid "A list of all keyboard shortcuts."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/shortcuts.page:19
+msgid "Keyboard shortcuts"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/shortcuts.page:21
+msgid ""
+"This is a list of all of the keyboard shortcuts that you can use in the "
+"image viewer."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/shortcuts.page:25
+msgid "Opening, closing, saving and printing"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:28
+#, fuzzy
+#| msgid "Opening an Image"
+msgid "Open an image file"
+msgstr "Öppna en bild"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:29
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>O</key></keyseq>"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:32
+msgid "Save the image with the same filename"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:33
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:36
+msgid "Save a copy of the current image with a new file name"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:38
+msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:41
+#, fuzzy
+#| msgid "Printing an Image"
+msgid "Print the current image"
+msgstr "Skriv ut en bild"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:42
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>P</key></keyseq>"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:45
+#, fuzzy
+#| msgid "Use the scrollbars on the window."
+msgid "Close the current window"
+msgstr "Använd rullisterna i fönstret."
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:46
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>W</key></keyseq>"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:49
+msgid "Set the image as your desktop background"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:50
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>F8</key></keyseq>"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/shortcuts.page:56
+#, fuzzy
+#| msgid "Viewing Images"
+msgid "Viewing images"
+msgstr "Visa bilder"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:59
+msgid "Go to the previous image in the folder"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:60
+msgid "<key>Back space</key> / <key>Left</key>"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:63
+msgid "Go to the next image in the folder"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:64
+msgid "<key>Space bar</key> / <key>Right</key>"
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:776(title)
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:67
+msgid "Go to first image in the folder"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:68
+msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>Home</key></keyseq>"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:71
+msgid "Go to the last image in the folder"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:72
+msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>End</key></keyseq>"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:75
+msgid "Choose a random image in the folder"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:76
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>M</key></keyseq>"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:79
+#, fuzzy
+#| msgid "Viewing the Images in a Folder"
+msgid "View the image gallery"
+msgstr "Visa bilderna i en mapp"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:80
+msgid "<key>F9</key>"
+msgstr "<key>F9</key>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:83
+msgid "View fullscreen"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:84
+msgid "<key>F11</key>"
+msgstr "<key>F11</key>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:88
+#, fuzzy
+#| msgid "Slideshow"
+msgid "View slideshow"
+msgstr "Bildspel"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:89
+msgid "<key>F5</key>"
+msgstr "<key>F5</key>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:92
+msgid "Actual size"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:93
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq> (Zero)"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:96
+msgid "Best fit"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:97
+msgid "<key>F</key>"
+msgstr "<key>F</key>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:100
+#, fuzzy
+#| msgid "Scrolling an Image"
+msgid "Scroll around a large image"
+msgstr "Rulla en bild"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:101
+msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>arrow keys</key></keyseq>"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/shortcuts.page:107
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Double-click on an image file in the file manager or other application."
+msgid "Copy an image to paste into another application"
+msgstr "Dubbelklicka på en bildfil i filhanteraren eller annat program."
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:110
+msgid "Copy"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:111
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>C</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>C</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/shortcuts.page:117
+msgid "Zoom and rotate"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:120
+#, fuzzy
+#| msgid "Zooming"
+msgid "Zoom in"
+msgstr "Zoomning"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:121
+msgid "<key>+</key>"
+msgstr "<key>+</key>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:124
+#, fuzzy
+#| msgid "To Zoom In or Out"
+msgid "Zoom out"
+msgstr "Zooma in eller ut"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:125
+msgid "<key>-</key>"
+msgstr "<key>-</key>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:128
+msgid "Rotate clockwise"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:132
+msgid "Rotate counter-clockwise"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:133
+msgid "<keyseq><key>Shift</key><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Skift</key><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/shortcuts.page:139
+msgid "Other"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:142
+msgid "View side pane"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:143
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>F9</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>F9</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:146
+msgid "View image properties"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:147
+msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>Return</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>Retur</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:150
+msgid "Undo"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:151
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:154
+msgid "Help"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/shortcuts.page:155
+msgid "<key>F1</key>"
+msgstr "<key>F1</key>"
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/slideshow.page:9
+msgid ""
+"Click <guiseq><gui>View</gui><gui>Slideshow</gui></guiseq> to show all of "
+"the pictures in a folder as a slideshow."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/slideshow.page:22
 msgid "Slideshow"
 msgstr "Bildspel"
 
-#: C/eog.xml:779(guilabel)
-msgid "Image Zoom"
-msgstr "Bildzoomning"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/slideshow.page:24
+#, fuzzy
+#| msgid "To view all images in a folder, perform the following steps:"
+msgid "To view all of the pictures in a folder as a slideshow:"
+msgstr "Genomför följande steg för att visa alla bilderna i en mapp:"
 
-#: C/eog.xml:781(para)
-msgid "Select the <guilabel>Expand images to fit screen</guilabel> option to enlarge images to fit the 
screen during the slide show. If you do not select this option, images that are smaller than the screen size 
are not resized to fit the screen."
-msgstr "Välj alternativet <guilabel>Expandera bilder till att passa skärmen</guilabel> för att förstora 
bilder till att passa skärmen under bildspelet. Om du inte väljer det här alternativet kommer de bilder som 
är mindre än skärmstorleken inte att förstoras för att passa skärmen."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/slideshow.page:28
+msgid "<link xref=\"open\">Open</link> one of the pictures from the folder."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:785(guilabel)
-msgid "Sequence"
-msgstr "Sekvens"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/slideshow.page:31
+msgid ""
+"Click <guiseq><gui>View</gui><gui>Slideshow</gui></guiseq> or press <key>F5</"
+"key>."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:787(para)
-msgid "Select the <guilabel>Loop sequence</guilabel> option to cycle endlessly through the list of images 
during the slide show. If you do not select this option, the slide show returns to the collection view after 
the last image is displayed."
-msgstr "Välj alternativet <guilabel>Slingsekvens</guilabel> för att oändligt växla bilder från listan under 
bildspelet. Om du inte väljer det här alternativet kommer bildspelet att återvända till samlingsvyn efter att 
den sista bilder har visats."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/slideshow.page:33
+msgid ""
+"A full-screen slideshow will start. Every few seconds a new picture will be "
+"displayed. If you would like to move through the slideshow more quickly, or "
+"return to an image which has already been displayed, you can use the "
+"<key>Left</key> and <key>Right</key> arrow keys to manually move backward "
+"and forward."
+msgstr ""
 
-#: C/eog.xml:789(para)
-msgid "Use the <guilabel>Switch image after ... seconds</guilabel> spin box to specify how long each image 
is displayed during the slide show. If you set this value to zero, the auto advance function is disabled and 
only manual browsing is available (see <xref linkend=\"eog-fullscreen\"/>)."
-msgstr "Använd väljaren <guilabel>Byt bild efter ... sekunder</guilabel> för att ange hur länge varje bild 
ska visas under bildspelet. Om du ställer in det här värdet till noll, kommer inte nästa bild att visas 
automatiskt utan endast manuell bläddring är möjlig (se <xref linkend=\"eog-fullscreen\"/>)."
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/slideshow.page:37
+msgid "To quit the slideshow, press <key>Esc</key> or <key>F5</key>."
+msgstr ""
 
-#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
-#: C/eog.xml:0(None)
-msgid "translator-credits"
-msgstr "Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2007, 2008, 2009"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/slideshow.page:41
+msgid ""
+"You can change slideshow settings like how long it should show each picture "
+"for. See the topic on <link xref=\"preferences#slideshow\">slideshow "
+"preferences</link> for more information."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/toolbar.page:60
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/eog-toolbar-editor.png' "
+"md5='8667905116666a17f53ecfecb725b004'"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/toolbar.page:7
+msgid ""
+"<link xref=\"toolbar#view\">Show, hide</link> or <link xref=\"toolbar#modify"
+"\">edit</link> the toolbar."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/toolbar.page:21
+msgid "Toolbar"
+msgstr "Verktygsrad"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/toolbar.page:22
+msgid ""
+"The toolbar provides easy access to features like zooming and rotating. You "
+"can hide it if you find it distracting or it it takes up too much room, "
+"however."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/toolbar.page:27
+msgid "Show or hide the toolbar"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/toolbar.page:28
+msgid ""
+"To toggle whether the toolbar is displayed or not, click <guiseq><gui>View</"
+"gui><gui>Toolbar</gui></guiseq>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/toolbar.page:32
+msgid "Add, remove and rearrange the tools in the toolbar."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/toolbar.page:33
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Image Viewer's default toolbar contains only a basic set of items to keep "
+#| "it simple. But you can modify the toolbar if you prefer a different set."
+msgid ""
+"By default, the toolbar contains only a basic set of tools. You can add "
+"useful extra ones by modifying the toolbar:"
+msgstr ""
+"Bildvisarens standardverktygsrad innehåller endast en grundläggande "
+"uppsättning objekt för att göra det enkelt. Du kan ändra verktygsraden om du "
+"önskar en annan uppsättning."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/toolbar.page:37
+msgid "Make sure that the toolbar is not hidden."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/toolbar.page:40
+msgid "Click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Toolbar</gui></guiseq>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/toolbar.page:41
+msgid ""
+"The <gui>toolbar editor</gui> contains the items that are not in the toolbar "
+"(see the picture, below). There is also a separator that you can use to "
+"group toolbar items together."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/toolbar.page:46
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "To add new items to the toolbar, drag them from the toolbar editor to the "
+#| "toolbar."
+msgid ""
+"To <em>add</em> new items to the toolbar, drag them from the toolbar editor "
+"to the toolbar."
+msgstr ""
+"Dra objekt från verktygsradsredigeraren till verktygsraden för att lägga "
+"till dem."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/toolbar.page:47
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "To rearrange items on the toolbar, drag them to their new position on the "
+#| "toolbar."
+msgid ""
+"To <em>rearrange</em> items on the toolbar, drag them to a new position."
+msgstr ""
+"Dra objekt till sina nya positioner på verktygsraden för att arrangera om "
+"dem."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/toolbar.page:48
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "To remove items from the toolbar, drag them from the toolbar to the "
+#| "toolbar editor."
+msgid ""
+"You can <em>remove</em> items from the toolbar by dragging them from the "
+"toolbar to the toolbar editor."
+msgstr ""
+"Dra objekt från verktygsraden till verktygsradsredigeraren för att ta bort "
+"dem."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/toolbar.page:52
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "When you have finished editing the toolbar, click the <guibutton>Close</"
+#| "guibutton> button in the toolbar editor window. This will close the "
+#| "toolbar editor and make your modified toolbar active."
+msgid ""
+"When you have finish editing the toolbar, click <gui>Close</gui> in the "
+"toolbar editor window."
+msgstr ""
+"När du har redigerat färdigt verktygsraden kan du klicka på knappen "
+"<guibutton>Stäng</guibutton> i verktygsradsredigeraren. Det kommer att "
+"stänga verktygsradsredigeraren och aktivera din ändrade verktygsrad."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/toolbar.page:56
+msgid ""
+"To reset the toolbar to its default settings, click <gui>Reset to Default</"
+"gui> in the editor window."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/translate.page:7
+msgid "Localize the <app>Image Viewer</app>"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: credit/name
+#: C/translate.page:15
+msgid "Michael Hill"
+msgstr "Michael Hill"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/translate.page:23
+msgid "Help translate"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/translate.page:24
+msgid ""
+"The <app>Image Viewer</app> user interface and documentation is being "
+"translated by a world-wide volunteer community. You are welcome to "
+"participate."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/translate.page:27
+msgid ""
+"There are <link href=\"http://l10n.gnome.org/module/eog/\";>many languages</"
+"link> for which translations are still needed."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/translate.page:30
+msgid ""
+"To start translating you will need to <link href=\"http://l10n.gnome.org";
+"\">create an account</link> and join the <link href=\"http://l10n.gnome.org/";
+"teams/\">translation team</link> for your language. This will give you the "
+"ability to upload new translations."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/translate.page:34
+msgid ""
+"You can chat with GNOME translators using <link href=\"https://cbe003.chat.";
+"mibbit.com/?url=irc%3A%2F%2Firc.gnome.org%2Fi18n\">irc</link>. People on the "
+"channel are located worldwide, so you may not get an immediate response as a "
+"result of timezone differences."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/translate.page:37
+msgid ""
+"Alternatively, you can contact the Internationalization Team using their "
+"<link href=\"http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-i18n\";>mailing "
+"list</link>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/view.page:7
+msgid ""
+"Press <key>Left</key> and <key>Right</key> to flip between pictures, or use "
+"the image gallery to show them all."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/view.page:18
+#, fuzzy
+#| msgid "Viewing the Images in a Folder"
+msgid "View all pictures in a folder"
+msgstr "Visa bilderna i en mapp"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/view.page:20
+msgid ""
+"You can quickly browse through all of the pictures in a folder by opening "
+"one of the pictures and then clicking <gui>Next</gui> and <gui>Previous</"
+"gui> (for example). You can also view an <em>image gallery</em>, with small "
+"previews of all of the pictures in a folder shown at once."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/view.page:23
+msgid "Browse through all pictures in a folder"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/view.page:24
+msgid ""
+"If you have a folder containing several pictures, you can conveniently "
+"browse through all of the pictures without having to open them individually."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/view.page:28
+msgid ""
+"<link xref=\"open\">Open</link> any one of the pictures from the folder you "
+"want to browse through."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/view.page:32
+msgid ""
+"Click <gui>Next</gui> and <gui>Previous</gui> in the <link xref=\"toolbar"
+"\">toolbar</link>, or press the <key>Right</key> and <key>Left</key> keys, "
+"to flip between pictures."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/view.page:35
+msgid ""
+"Alternatively, you can use the <key>Up</key> and <key>Down</key> keys, or "
+"<key>Space bar</key> and <key>Backspace</key> keys. You can also click "
+"<guiseq><gui>Go</gui><gui>Previous Image</gui></guiseq> and <guiseq><gui>Go</"
+"gui><gui>Next Image</gui></guiseq>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/view.page:41
+msgid ""
+"You can browse through the pictures in fullscreen mode by clicking "
+"<guiseq><gui>View</gui><gui>Fullscreen</gui></guiseq> or by pressing "
+"<key>F11</key>. Use the keyboard keys to flip between pictures in fullscreen "
+"mode."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/view.page:45
+msgid "To return to normal viewing, press <key>Esc</key> or <key>F11</key>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/view.page:51
+msgid "Browse the image gallery"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/view.page:52
+msgid ""
+"The <em>image gallery</em> shows small previews (thumbnails) of all of the "
+"pictures in a folder at once. This makes it easier to quickly browse through "
+"large collections of pictures."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/view.page:58
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Open the image gallery by choosing <menuchoice><guimenu>View</"
+#| "guimenu><guimenuitem>Image Gallery</guimenuitem></menuchoice> or pressing "
+#| "<keycap>F9</keycap>."
+msgid ""
+"To show the image gallery, click <guiseq><gui>View</gui><gui>Image Gallery</"
+"gui></guiseq>, or press <key>F9</key>."
+msgstr ""
+"Öppna bildsamlingen genom att välja <menuchoice><guimenu>Visa</"
+"guimenu><guimenuitem>Bildgalleri</guimenuitem></menuchoice> eller tryck "
+"<keycap>F9</keycap>."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/view.page:62
+msgid "Click on a picture in the gallery to show it full-size."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/view.page:63
+msgid ""
+"You can also use the <key>Left</key> and <key>Right</key> keys to skip "
+"through the pictures in the gallery"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/view.page:67
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Open the image gallery by choosing <menuchoice><guimenu>View</"
+#| "guimenu><guimenuitem>Image Gallery</guimenuitem></menuchoice> or pressing "
+#| "<keycap>F9</keycap>."
+msgid ""
+"To hide the gallery, click <guiseq><gui>View</gui><gui>Image Gallery</gui></"
+"guiseq> again, or press <key>F9</key>."
+msgstr ""
+"Öppna bildsamlingen genom att välja <menuchoice><guimenu>Visa</"
+"guimenu><guimenuitem>Bildgalleri</guimenuitem></menuchoice> eller tryck "
+"<keycap>F9</keycap>."
+
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/zoom.page:9
+msgid ""
+"Enlarge the picture on the screen by clicking <guiseq><gui>View</"
+"gui><gui>Zoom In</gui></guiseq>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/zoom.page:22
+#, fuzzy
+#| msgid "Zooming"
+msgid "Zoom"
+msgstr "Zoomning"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/zoom.page:24
+msgid ""
+"You can zoom in and out to show more or less of a picture on the screen at "
+"once. This is useful if you want to see a big picture in its entirety, or if "
+"you want to inspect the fine details of a picture."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/zoom.page:28
+msgid ""
+"You can zoom using the mouse wheel. Scroll up to zoom in or scroll down to "
+"zoom out."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/zoom.page:31
+msgid ""
+"You can also zoom using the buttons on the toolbar. To zoom in, click the "
+"<gui>Enlarge the image</gui> icon, and to zoom out click the <gui>Shrink the "
+"image</gui> icon. These look like \"plus\" and \"minus\" signs."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/zoom.page:36
+msgid ""
+"Alternatively, click <guiseq><gui>View</gui><gui>Zoom In</gui></guiseq> or "
+"<guiseq><gui>View</gui><gui>Zoom Out</gui></guiseq>."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/zoom.page:40
+msgid ""
+"To view the picture in its original, unscaled size, click <guiseq><gui>View</"
+"gui><gui>Normal Size</gui></guiseq>. This is the same as the \"100%\" zoom "
+"level."
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/zoom.page:45
+msgid "Zoom to best-fit the window"
+msgstr ""
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/zoom.page:46
+msgid ""
+"You can choose to zoom in so that the picture fits fully in the window, even "
+"if you resize it. Click <guiseq><gui>View</gui><gui>Best Fit</gui></guiseq> "
+"to do this."
+msgstr ""
+
+#~ msgid ""
+#~ "@@image: 'figures/eog_start_window.png'; "
+#~ "md5=3fa9a50f8828d553ca1f5deb4f3a9c93"
+#~ msgstr ""
+#~ "@@image: 'figures/eog_start_window.png'; "
+#~ "md5=3fa9a50f8828d553ca1f5deb4f3a9c93"
+
+#~ msgid ""
+#~ "@@image: 'figures/eog_save_as_window.png'; "
+#~ "md5=fdebb65611d88ced4201754b0f417783"
+#~ msgstr ""
+#~ "@@image: 'figures/eog_save_as_window.png'; "
+#~ "md5=fdebb65611d88ced4201754b0f417783"
+
+#~ msgid ""
+#~ "@@image: 'figures/eog_toolbar_editor_window.png'; "
+#~ "md5=b5555dbf7beaf036227fc6e32e974b83"
+#~ msgstr ""
+#~ "@@image: 'figures/eog_toolbar_editor_window.png'; "
+#~ "md5=b5555dbf7beaf036227fc6e32e974b83"
+
+#~ msgid "Image Viewer Manual"
+#~ msgstr "Handbok för Bildvisare"
+
+#~ msgid "2006"
+#~ msgstr "2006"
+
+#~ msgid "2007"
+#~ msgstr "2007"
+
+#~| msgid "2006"
+#~ msgid "2008"
+#~ msgstr "2008"
+
+#~| msgid "2006"
+#~ msgid "2009"
+#~ msgstr "2009"
+
+#~| msgid "2006"
+#~ msgid "2010"
+#~ msgstr "2010"
+
+#~ msgid "GNOME Documentation Project"
+#~ msgstr "Dokumentationsprojekt för GNOME"
+
+#~ msgid "2002"
+#~ msgstr "2002"
+
+#~ msgid "2003"
+#~ msgstr "2003"
+
+#~ msgid "2004"
+#~ msgstr "2004"
+
+#~ msgid "Sun Microsystems"
+#~ msgstr "Sun Microsystems"
+
+#~ msgid "2000"
+#~ msgstr "2000"
+
+#~ msgid "Eliot Landrum"
+#~ msgstr "Eliot Landrum"
+
+#~ msgid "The Free Software Foundation"
+#~ msgstr "The Free Software Foundation"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document "
+#~ "under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 "
+#~ "or any later version published by the Free Software Foundation with no "
+#~ "Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You "
+#~ "can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl"
+#~ "\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tillstånd att kopiera, distribuera och/eller modifiera detta dokument ges "
+#~ "under villkoren i GNU Free Documentation License (GFDL), version 1.1 "
+#~ "eller senare, utgivet av Free Software Foundation utan standardavsnitt "
+#~ "och omslagstexter.  En kopia av GFDL finns att hämta på denna <ulink type="
+#~ "\"help\" url=\"ghelp:fdl\">länk</ulink> eller i filen COPYING-DOCS som "
+#~ "medföljer denna handbok."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under "
+#~ "the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the "
+#~ "collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, "
+#~ "as described in section 6 of the license."
+#~ msgstr ""
+#~ "Denna handbok utgör en av flera GNOME-handböcker som distribueras under "
+#~ "villkoren i GFDL.  Om du vill distribuera denna handbok separat från "
+#~ "övriga handböcker kan du göra detta genom att lägga till en kopia av "
+#~ "licensavtalet i handboken enligt instruktionerna i avsnitt 6 i "
+#~ "licensavtalet."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Many of the names used by companies to distinguish their products and "
+#~ "services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
+#~ "documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are "
+#~ "made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or "
+#~ "initial capital letters."
+#~ msgstr ""
+#~ "Flera namn på produkter och tjänster är registrerade varumärken. I de "
+#~ "fall dessa namn förekommer i GNOME-dokumentation - och medlemmarna i "
+#~ "GNOME-dokumentationsprojektet är medvetna om dessa varumärken - är de "
+#~ "skrivna med versaler eller med inledande versal."
+
+#~ msgid ""
+#~ "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
+#~ "EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES "
+#~ "THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
+#~ "MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
+#~ "RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
+#~ "MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
+#~ "MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
+#~ "WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
+#~ "SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES "
+#~ "AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED "
+#~ "VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS "
+#~ "DISCLAIMER; AND"
+#~ msgstr ""
+#~ "DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS I \"BEFINTLIGT SKICK\" UTAN NÅGRA SOM HELST "
+#~ "GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE "
+#~ "BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER ATT DOKUMENTET ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV "
+#~ "DOKUMENTET INTE INNEHÅLLER NÅGRA FELAKTIGHETER, ÄR LÄMPLIGT FÖR ETT VISST "
+#~ "ÄNDAMÅL ELLER INTE STRIDER MOT LAG. HELA RISKEN VAD GÄLLER KVALITET, "
+#~ "EXAKTHET OCH UTFÖRANDE AV DOKUMENTET OCH MODIFIERADE VERSIONER AV "
+#~ "DOKUMENTET LIGGER HELT OCH HÅLLET PÅ ANVÄNDAREN. OM ETT DOKUMENT ELLER EN "
+#~ "MODIFIERAD VERSION AV ETT DOKUMENT SKULLE VISA SIG INNEHÅLLA "
+#~ "FELAKTIGHETER I NÅGOT HÄNSEENDE ÄR DET DU (INTE DEN URSPRUNGLIGA "
+#~ "SKRIBENTEN, FÖRFATTAREN ELLER NÅGON ANNAN MEDARBETARE) SOM FÅR STÅ FÖR "
+#~ "ALLA EVENTUELLA KOSTNADER FÖR SERVICE, REPARATIONER ELLER KORRIGERINGAR. "
+#~ "DENNA GARANTIFRISKRIVNING UTGÖR EN VÄSENTLIG DEL AV DETTA LICENSAVTAL. "
+#~ "DETTA INNEBÄR ATT ALL ANVÄNDNING AV ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD "
+#~ "VERSION AV ETT DOKUMENT BEVILJAS ENDAST UNDER DENNA ANSVARSFRISKRIVNING;"
+
+#~ msgid ""
+#~ "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT "
+#~ "(INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL "
+#~ "WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED "
+#~ "VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE "
+#~ "LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR "
+#~ "CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, "
+#~ "DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR "
+#~ "MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR "
+#~ "RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, "
+#~ "EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH "
+#~ "DAMAGES."
+#~ msgstr ""
+#~ "UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ELLER INOM RAMEN FÖR NÅGON LAGSTIFTNING, "
+#~ "OAVSETT OM DET GÄLLER KRÄNKNING (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), KONTRAKT ELLER "
+#~ "DYLIKT, SKA FÖRFATTAREN, DEN URSPRUNGLIGA SKRIBENTEN ELLER ANNAN "
+#~ "MEDARBETARE ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE AV DOKUMENTET ELLER AV EN MODIFIERAD "
+#~ "VERSION AV DOKUMENTET ELLER NÅGON LEVERANTÖR TILL NÅGON AV NÄMNDA PARTER "
+#~ "STÄLLAS ANSVARIG GENTEMOT NÅGON FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA "
+#~ "ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE, MEN "
+#~ "INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR BETRÄFFANDE FÖRLORAD GOODWILL, HINDER I "
+#~ "ARBETET, DATORHAVERI ELLER NÅGRA ANDRA TÄNKBARA SKADOR ELLER FÖRLUSTER "
+#~ "SOM KAN UPPKOMMA PÅ GRUND AV ELLER RELATERAT TILL ANVÄNDNINGEN AV "
+#~ "DOKUMENTET ELLER MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET, ÄVEN OM PART SKA HA "
+#~ "BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."
+
+#~ msgid ""
+#~ "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE "
+#~ "TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER "
+#~ "UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
+#~ msgstr ""
+#~ "DOKUMENTET OCH MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS UNDER "
+#~ "VILLKOREN I GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE ENDAST UNDER FÖLJANDE "
+#~ "FÖRUTSÄTTNINGAR: <placeholder-1/>"
+
+#~ msgid "Jens"
+#~ msgstr "Jens"
+
+#~ msgid "Finke"
+#~ msgstr "Finke"
+
+#~ msgid "Angela"
+#~ msgstr "Angela"
+
+#~ msgid "Boyle"
+#~ msgstr "Boyle"
+
+#~ msgid "Stuart"
+#~ msgstr "Stuart"
+
+#~ msgid "Ellis"
+#~ msgstr "Ellis"
+
+#~ msgid "Sun"
+#~ msgstr "Suns"
+
+#~ msgid "GNOME Documentation Team"
+#~ msgstr "GNOME-dokumentationsteam"
+
+#~ msgid "Eliot"
+#~ msgstr "Eliot"
+
+#~ msgid "Landrum"
+#~ msgstr "Landrum"
+
+#~ msgid "Federico"
+#~ msgstr "Federico"
+
+#~ msgid "Mena Quintero"
+#~ msgstr "Mena Quintero"
+
+#~ msgid "Image Viewer Manual V2.8"
+#~ msgstr "Handbok för Eye of GNOME v2.8"
+
+#~ msgid "February 2007"
+#~ msgstr "Februari 2007"
+
+#~ msgid "Image Viewer Manual V2.7"
+#~ msgstr "Handbok för Eye of GNOME v2.7"
+
+#~ msgid "February 2004"
+#~ msgstr "Februari 2004"
+
+#~ msgid "Eye of GNOME Manual V2.6"
+#~ msgstr "Handbok för Eye of GNOME v2.6"
+
+#~ msgid "November 2003"
+#~ msgstr "November 2003"
+
+#~ msgid "Eye of GNOME Manual V2.5"
+#~ msgstr "Handbok för Eye of GNOME v2.5"
+
+#~ msgid "September 2003"
+#~ msgstr "September 2003"
+
+#~ msgid "Eye of GNOME Manual V2.4"
+#~ msgstr "Handbok för Eye of GNOME v2.4"
+
+#~ msgid "January 2003"
+#~ msgstr "Januari 2003"
+
+#~ msgid "Eye of GNOME Manual V2.3"
+#~ msgstr "Handbok för Eye of GNOME v2.3"
+
+#~ msgid "October 2002"
+#~ msgstr "Oktober 2002"
+
+#~ msgid "Eye of GNOME Manual V2.2"
+#~ msgstr "Handbok för Eye of GNOME v2.2"
+
+#~ msgid "August 2002"
+#~ msgstr "Augusti 2002"
+
+#~ msgid "Eye of GNOME Manual V2.1"
+#~ msgstr "Handbok för Eye of GNOME v2.1"
+
+#~ msgid "July 2002"
+#~ msgstr "Juli 2002"
+
+#~ msgid "Eye of GNOME Manual V2.0"
+#~ msgstr "Handbok för Eye of GNOME v2.0"
+
+#~ msgid "May 2002"
+#~ msgstr "Maj 2002"
+
+#~ msgid "Eliot Landrum <email>eliot landrum cx</email>"
+#~ msgstr "Eliot Landrum <email>eliot landrum cx</email>"
+
+#~ msgid "Federico Mena Quintero <email>federico gnu org</email>"
+#~ msgstr "Federico Mena Quintero <email>federico gnu org</email>"
+
+#~ msgid "This manual describes version 2.18 of Image Viewer."
+#~ msgstr "Den här handboken beskriver version 2.18 av Bildvisare."
+
+#~ msgid "Feedback"
+#~ msgstr "Återkoppling"
+
+#~ msgid ""
+#~ "To report a bug or make a suggestion regarding the Image Viewer "
+#~ "application or this manual, follow the directions in the <ulink url="
+#~ "\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</"
+#~ "ulink>."
+#~ msgstr ""
+#~ "För att rapportera ett fel eller komma med ett förslag angående "
+#~ "programmet Bildvisare eller denna handbok, följ anvisningarna på <ulink "
+#~ "url=\"ghelp:user-guide?feedback-bugs\" type=\"help\">GNOME:s "
+#~ "återkopplingssida</ulink>."
+
+#~ msgid "Eye of GNOME"
+#~ msgstr "Eye of GNOME"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The <application>Eye of GNOME Image Viewer</application> application "
+#~ "enables you to view single image files, as well as large image "
+#~ "collections."
+#~ msgstr ""
+#~ "Bildvisarprogrammet <application>Eye of GNOME</application> låter dig "
+#~ "visa enstaka bildfiler, såväl som hela bildsamlingar."
+
+#~ msgid "Starting Image Viewer"
+#~ msgstr "Starta bildvisaren"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You can start <application>Image Viewer</application> in the following "
+#~ "ways:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Du kan starta <application>Bildvisare</application> på följande sätt:"
+
+#~ msgid "Open an image file in <application>Nautilus</application>."
+#~ msgstr "Öppna en bildfil i <application>Nautilus</application>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Choose <menuchoice><guimenu>Graphics</guimenu><guimenuitem>Image Viewer</"
+#~ "guimenuitem></menuchoice> from the <guimenu>Applications</guimenu> menu."
+#~ msgstr ""
+#~ "Välj <menuchoice><guimenu>Grafik</guimenu><guimenuitem>Bildvisare</"
+#~ "guimenuitem></menuchoice> från <guimenu>Program</guimenu>-menyn."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Run <command>eog</command> at the prompt in a terminal such as "
+#~ "<application>gnome-terminal</application>, or from the <application>Run "
+#~ "Application</application> dialog."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kör <command>eog</command> vid prompten i en terminal såsom "
+#~ "<application>gnome-terminal</application>, eller från dialogrutan "
+#~ "<application>Kör program</application>."
+
+#~ msgid "Closing Image Viewer"
+#~ msgstr "Stänga bildvisaren"
+
+#~| msgid ""
+#~| "To close the current <application>Image Viewer</application> window "
+#~| "choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Close</"
+#~| "guimenuitem></menuchoice>, or press <keycombo><keycap>Ctrl</"
+#~| "keycap><keycap>W</keycap></keycombo>."
+#~ msgid ""
+#~ "To close the current <application>Image Viewer</application> window "
+#~ "choose <menuchoice><guimenu>Image</guimenu><guimenuitem>Close</"
+#~ "guimenuitem></menuchoice>, or press <keycombo><keycap>Ctrl</"
+#~ "keycap><keycap>W</keycap></keycombo>."
+#~ msgstr ""
+#~ "För att stänga ett <application>Bildvisare</application>-fönster, välj "
+#~ "<menuchoice><guimenu>Bild</guimenu><guimenuitem>Stäng</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice>, eller tryck <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</"
+#~ "keycap></keycombo>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "<application>Image Viewer</application> supports a variety of image file "
+#~ "formats. The following image formats can be opened:"
+#~ msgstr ""
+#~ "<application>Bildvisaren</application> har stöd för flera olika "
+#~ "bildformat. Följande bildformat kan öppnas:"
+
+#~ msgid "BMP - Windows Bitmap"
+#~ msgstr "BMP - Windows Bitmap"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<application>Image Viewer</application> supports the following formats "
+#~ "for saving:"
+#~ msgstr ""
+#~ "<application>Bildvisaren</application> har stöd för att spara filer i "
+#~ "följande format:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<application>Image Viewer</application> has a variety of features to help "
+#~ "you view your images. You can zoom in and out or view the image full "
+#~ "screen. Regardless of your zoom level, <application>Image Viewer</"
+#~ "application> uses a low amount of memory. You can also rotate and flip "
+#~ "the image you are viewing."
+#~ msgstr ""
+#~ "<application>Bildvisare</application> innehåller ett antal funktioner för "
+#~ "att hjälpa dig att visa upp din bilder. Du kan zooma in och ut eller visa "
+#~ "bilden i helskärmsläget. Oavsett zoomnivå, använder "
+#~ "<application>Bildvisare</application> en liten mängd minne. Du kan även "
+#~ "rotera och vända på bilden som du visar upp."
+
+#~| msgid ""
+#~| "The collection view allows the viewing and editing of large image "
+#~| "collections. In this view image operations can be applied to all "
+#~| "selected images at once."
+#~ msgid ""
+#~ "The gallery view allows the viewing and editing of large image "
+#~ "collections. In this view image operations can be applied to all selected "
+#~ "images at once."
+#~ msgstr ""
+#~ "Samlingsvyn tillåter visning och redigering av större bildsamlingar. I "
+#~ "den här vyn kan bildåtgärder genomföras samtidigt på alla markerade "
+#~ "bilder."
+
+#~ msgid ""
+#~ "<application>Image Viewer</application> has special support for digital "
+#~ "camera pictures and displays EXIF metadata recorded with the image. This "
+#~ "feature requires <systemitem class=\"library\">libexif</systemitem> to be "
+#~ "installed on your system. All modifications made in JPEG images are "
+#~ "lossless. That is, saving rotated and flipped JPEG images will not "
+#~ "recompress the image. Beside this all available metadata (like EXIF) will "
+#~ "be preserved and updated accordingly."
+#~ msgstr ""
+#~ "<application>Bildvisare</application> har speciellt stöd för digitala "
+#~ "kamerabilder och visar EXIF-metadata som spelats in med bilden. Den här "
+#~ "funktionen kräver att <systemitem class=\"library\">libexif</systemitem> "
+#~ "finns installerat på ditt system. Alla ändringar gjorda i JPEG-bilder "
+#~ "sker utan att förstöra data. Det betyder att bilden inte behöver "
+#~ "komprimeras om när man sparar roterade och vända JPEG-bilder. Förutom det "
+#~ "kommer all tillgänglig metadata (som EXIF) att behållas och uppdateras på "
+#~ "lämpligt sätt."
+
+#~ msgid "Getting Started"
+#~ msgstr "Komma igång"
+
+#~ msgid ""
+#~ "When you start <application>Image Viewer</application>, the following "
+#~ "window is displayed:"
+#~ msgstr ""
+#~ "När du startar <application>Bildvisare</application> kommer följande "
+#~ "fönster att visas:"
+
+#~ msgid "Image Viewer Start Up Window"
+#~ msgstr "Uppstartsfönstret för Bildvisare"
+
+#~ msgid "Image Viewer"
+#~ msgstr "Bildvisare"
+
+#~| msgid ""
+#~| "Shows <placeholder-1/> main window. Contains titlebar, menubar, toolbar, "
+#~| "and display area. Menubar contains File, Edit, View, and Help menus."
+#~ msgid ""
+#~ "Shows <placeholder-1/> main window. Contains titlebar, menubar, toolbar, "
+#~ "and display area. Menubar contains Image, Edit, View, Go and Help menus."
+#~ msgstr ""
+#~ "Visa huvudfönstret i <placeholder-1/>. Innehåller titellist, menyrad, "
+#~ "verktygsrad och visningsruta. Menyraden innehåller menyerna Bild, "
+#~ "Redigera, Visa och Hjälp."
+
+#~ msgid "Menubar"
+#~ msgstr "Menyrad"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The menus on the menubar contain all of the commands that you need to "
+#~ "work with images in <application>Image Viewer</application>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Menyerna på menyraden innehåller alla de kommandon som du behöver för att "
+#~ "arbeta med bilder i <application>Bildvisare</application>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The toolbar contains a subset of the commands that you can access from "
+#~ "the menubar. To show or hide the toolbar, choose "
+#~ "<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Toolbar</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Verktygsraden innehåller en mindre uppsättning kommandon som du kan komma "
+#~ "åt från menyraden. För att visa eller dölja verktygsraden, välj "
+#~ "<menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Verktygsrad</"
+#~ "guimenuitem></menuchoice>."
+
+#~ msgid "Display area"
+#~ msgstr "Visningsruta"
+
+#~ msgid "The display area shows the image file."
+#~ msgstr "Visningsrutan visar bildfilen."
+
+#~ msgid "Statusbar"
+#~ msgstr "Statusrad"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The statusbar provides information about the image. To show or hide the "
+#~ "statusbar, choose <menuchoice><guimenu>View</"
+#~ "guimenu><guimenuitem>Statusbar</guimenuitem></menuchoice>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Statusraden tillhandahåller information om bilden. För att visa eller "
+#~ "dölja statusraden, välj <menuchoice><guimenu>Visa</"
+#~ "guimenu><guimenuitem>Statusrad</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#~| msgid "Image Viewer"
+#~ msgid "Image Gallery"
+#~ msgstr "Bildgalleri"
+
+#~| msgid ""
+#~| "The image collection shows you all supported images in the current "
+#~| "working directory. It shows up once an image has been loaded. To show or "
+#~| "hide the collection, choose <menuchoice><guimenu>View</"
+#~| "guimenu><guimenuitem>Image Collection</guimenuitem></menuchoice> or "
+#~| "press <keycap>F9</keycap>."
+#~ msgid ""
+#~ "The image gallery shows you all supported images in the current working "
+#~ "directory. It shows up once an image has been loaded. To show or hide the "
+#~ "gallery, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Image "
+#~ "Gallery</guimenuitem></menuchoice> or press <keycap>F9</keycap>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Bildgalleriet visar dig alla bilder som stöds i den aktuella "
+#~ "arbetskatalogen. Den visas när en bild har lästs in. För att visa eller "
+#~ "dölja galleriet, välj <menuchoice><guimenu>Visa</"
+#~ "guimenu><guimenuitem>Bildgalleri</guimenuitem></menuchoice> eller tryck "
+#~ "<keycap>F9</keycap>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Most actions in <application>Image Viewer</application> can be performed "
+#~ "several ways. For example, you can open a file in the following ways:"
+#~ msgstr ""
+#~ "De flesta åtgärder i <application>Bildvisare</application> kan genomföras "
+#~ "på flera olika sätt. Till exempel kan du öppna en fil på följande sätt:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Drag an image file into the <application>Image Viewer</application> "
+#~ "window from another application or window."
+#~ msgstr ""
+#~ "Dra en bildfil till <application>Bildvisare</application>-fönstret från "
+#~ "ett annat program eller fönster."
+
+#~| msgid ""
+#~| "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</"
+#~| "guimenuitem></menuchoice> and select an image file in the "
+#~| "<application>Load Image</application> dialog."
+#~ msgid ""
+#~ "Choose <menuchoice><guimenu>Image</guimenu><guimenuitem>Open</"
+#~ "guimenuitem></menuchoice> and select an image file in the "
+#~ "<application>Open Image</application> dialog."
+#~ msgstr ""
+#~ "Välj <menuchoice><guimenu>Bild</guimenu><guimenuitem>Öppna</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice> och välj en bildfil i dialogrutan <application>Öppna bild</"
+#~ "application>."
+
+#~| msgid ""
+#~| "Press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo> and "
+#~| "select an image file in the <application>Load Image</application> dialog."
+#~ msgid ""
+#~ "Press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo> and "
+#~ "select an image file in the <application>Open Image</application> dialog."
+#~ msgstr ""
+#~ "Tryck <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo> och "
+#~ "välj en bildfil i dialogrutan <application>Öppna bild</application>."
+
+#~ msgid "To open an image, perform the following steps:"
+#~ msgstr "Genomför följande steg för att öppna en bild:"
+
+#~| msgid ""
+#~| "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</"
+#~| "guimenuitem></menuchoice>, or press <keycombo><keycap>Ctrl</"
+#~| "keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
+#~ msgid ""
+#~ "Choose <menuchoice><guimenu>Image</guimenu><guimenuitem>Open</"
+#~ "guimenuitem></menuchoice>, or press <keycombo><keycap>Ctrl</"
+#~ "keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Välj <menuchoice><guimenu>Bild</guimenu><guimenuitem>Öppna</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice>, eller tryck <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</"
+#~ "keycap></keycombo>."
+
+#~| msgid ""
+#~| "In the <guilabel>Load Image</guilabel> dialog, select the file you want "
+#~| "to open."
+#~ msgid ""
+#~ "In the <guilabel>Open Image</guilabel> dialog, select the file you want "
+#~ "to open."
+#~ msgstr ""
+#~ "Välj den fil du vill öppna i dialogrutan <guilabel>Öppna bild</guilabel>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Click <guibutton>Open</guibutton>. <application>Image Viewer</"
+#~ "application> displays the name of the image file in the titlebar of the "
+#~ "window."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klicka på <guibutton>Öppna</guibutton>. <application>Bildvisare</"
+#~ "application> visar namnet på bildfilen i titellisten på fönstret."
+
+#~| msgid ""
+#~| "To open another image, choose <menuchoice><guimenu>File</"
+#~| "guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> again. "
+#~| "<application>Image Viewer</application> opens each image in a new window."
+#~ msgid ""
+#~ "To open another image, choose <menuchoice><guimenu>Image</"
+#~ "guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> again. "
+#~ "<application>Image Viewer</application> opens each image in a new window."
+#~ msgstr ""
+#~ "För att öppna en annan bild, välj <menuchoice><guimenu>Bild</"
+#~ "guimenu><guimenuitem>Öppna</guimenuitem></menuchoice> igen. "
+#~ "<application>Bildvisare</application>n öppnar varje bild i ett nytt "
+#~ "fönster."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Open one of the images in the folder (see <xref linkend=\"eog-open-image"
+#~ "\"/>)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Öppna en av bilderna i mappen (se <xref linkend=\"eog-open-image\"/>)."
+
+#~| msgid ""
+#~| "The collection shows thumbnails of all supported images in the folder. "
+#~| "You can browse the images by clicking on an image in the collection, by "
+#~| "choosing the appropriate option in the <guimenu>Go</guimenu> menu or by "
+#~| "pressing <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Left</keycap></keycombo> "
+#~| "or <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Right</keycap></keycombo>."
+#~ msgid ""
+#~ "The gallery shows thumbnails of all supported images in the folder. You "
+#~ "can browse the images by clicking on an image in the gallery, by choosing "
+#~ "the appropriate option in the <guimenu>Go</guimenu> menu or by pressing "
+#~ "<keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Left</keycap></keycombo> or "
+#~ "<keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Right</keycap></keycombo>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Galleriet visar miniatyrbilder på alla bilder i mappen som stöds. Du kan "
+#~ "bläddra bland bilderna genom att klicka på en bild i samlingen, genom att "
+#~ "välja det passande alternativet i menyn <guimenu>Gå</guimenu> eller genom "
+#~ "att trycka <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Vänster</keycap></"
+#~ "keycombo> eller <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>Höger</keycap></"
+#~ "keycombo>."
+
+#~| msgid ""
+#~| "To view all of the images in the directory fullscreen, choose "
+#~| "<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</"
+#~| "guimenuitem></menuchoice> or press <keycap>F11</keycap>. To view them as "
+#~| "a slide show, choose <menuchoice><guimenu>View</"
+#~| "guimenu><guimenuitem>Slideshow</guimenuitem></menuchoice> or press "
+#~| "<keycap>F5</keycap>. To return to the collection view, press the "
+#~| "<keycap>Esc</keycap> key, or <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</"
+#~| "keycap></keycombo>. For more information about how to customize the "
+#~| "slide show, see <xref linkend=\"eog-prefs-slideshow\"/>."
+#~ msgid ""
+#~ "To view all of the images in the directory fullscreen, choose "
+#~ "<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Fullscreen</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice> or press <keycap>F11</keycap>. To view them as a slide show, "
+#~ "choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Slideshow</"
+#~ "guimenuitem></menuchoice> or press <keycap>F5</keycap>. To return to the "
+#~ "gallery view, press the <keycap>Esc</keycap> key. For more information "
+#~ "about how to customize the slide show, see <xref linkend=\"eog-prefs-"
+#~ "slideshow\"/>."
+#~ msgstr ""
+#~ "För att i helskärm visa alla bilderna i katalogen, välj "
+#~ "<menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Helskärm</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice> eller tryck <keycap>F11</keycap>. För att visa dem som ett "
+#~ "bildspel, välj <menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Bildspel</"
+#~ "guimenuitem></menuchoice> eller tryck <keycap>F5</keycap>. För att återgå "
+#~ "till gallerivyn, tryck på <keycap>Esc</keycap>-tangenten, eller "
+#~ "<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. För mer "
+#~ "information om hur man anpassar bildspelet, se <xref linkend=\"eog-prefs-"
+#~ "slideshow\"/>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "To scroll around an image that is larger than the image window or full "
+#~ "screen view, you can use the following methods:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Du kan använda följande metoder för att rulla en bild som är större än "
+#~ "bildfönstret eller helskärmsfönstret:"
+
+#~ msgid "Use the arrow keys on the keyboard."
+#~ msgstr "Använd piltangenterna på tangentbordet."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Drag the image to move it in the window. (This means you drag the image "
+#~ "in the opposite direction you want to scroll in: to scroll down the "
+#~ "image, drag it upwards in the window.)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Dra bilden för att flytta den i fönstret. (Det här betyder att drar "
+#~ "bilden i motsatt riktning som du vill rulla i: för att rulla ner i "
+#~ "bilden, dra den uppåt i fönstret.)"
+
+#~ msgid "You can zoom in or out of the image in the following ways:"
+#~ msgstr "Du kan zooma in eller ut i bilden på följande sätt:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Use the <mousebutton>scroll wheel</mousebutton> on your mouse. Scrolling "
+#~ "down zooms out; scrolling up zooms in."
+#~ msgstr ""
+#~ "Använd <mousebutton>rullhjulet</mousebutton> på din mus. Rulla nedåt för "
+#~ "att zooma ut eller rulla uppåt för att zooma in."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom In</"
+#~ "guimenuitem></menuchoice> or <menuchoice><guimenu>View</"
+#~ "guimenu><guimenuitem>Zoom Out</guimenuitem></menuchoice>. To restore the "
+#~ "image to its original size, choose <menuchoice><guimenu>View</"
+#~ "guimenu><guimenuitem>Normal Size</guimenuitem></menuchoice>. To make the "
+#~ "image fit in the window, choose <menuchoice><guimenu>View</"
+#~ "guimenu><guimenuitem>Best Fit</guimenuitem></menuchoice>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Välj <menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Zooma in</"
+#~ "guimenuitem></menuchoice> eller <menuchoice><guimenu>Visa</"
+#~ "guimenu><guimenuitem>Zooma ut</guimenuitem></menuchoice>. För att "
+#~ "återställa bilden till dess ursprungliga storlek, välj "
+#~ "<menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Normal storlek</"
+#~ "guimenuitem></menuchoice>. För att anpassa bilden till fönstret, välj "
+#~ "<menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Bästa anpassning</"
+#~ "guimenuitem></menuchoice>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Use the zoom buttons in the toolbar. <guilabel>Normal</guilabel> will "
+#~ "restore the picture to its original unscaled size. <guilabel>Fit</"
+#~ "guilabel> will resize the image so it will fit in the window if it is too "
+#~ "large."
+#~ msgstr ""
+#~ "Du kan använda zoomknapparna i verktygsraden. <guilabel>Normal</guilabel> "
+#~ "kommer att återställa bilden till dess ursprungliga storlek. "
+#~ "<guilabel>Anpassa</guilabel> kommer att ändra storleken på bilden så att "
+#~ "den passar i fönstret om den är för stor."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Use the keyboard. To zoom in, <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</"
+#~ "keycap></keycombo> or <keycap>+</keycap>. To zoom out, "
+#~ "<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></keycombo> or <keycap>-"
+#~ "</keycap>. To go back to the normal size, <keycombo><keycap>Ctrl</"
+#~ "keycap><keycap>0</keycap></keycombo> or <keycap>1</keycap>. To scale the "
+#~ "image to fit the window, press <keycap>F</keycap>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Använd tangentbordet. För att zooma in, <keycombo><keycap>Ctrl</"
+#~ "keycap><keycap>+</keycap></keycombo> eller <keycap>+</keycap>. För att "
+#~ "zooma ut, <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></keycombo> "
+#~ "eller <keycap>-</keycap>. För att gå tillbaka till normal storlek, tryck "
+#~ "<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>0</keycap></keycombo> eller "
+#~ "<keycap>1</keycap>. För att skala bilden till att passa fönstret, tryck "
+#~ "<keycap>F</keycap>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "When an image is zoomed to fit the window, resizing the window will also "
+#~ "change the zoom level, so the image still fits the window."
+#~ msgstr ""
+#~ "När en bild zoomas in för att anpassas till fönstret, kommer även "
+#~ "förändring av fönstrets storlek att ändra zoomnivån, så att bilden "
+#~ "fortsätter att vara anpassad till fönstret."
+
+#~| msgid ""
+#~| "To show the image using the entire screen, choose "
+#~| "<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</"
+#~| "guimenuitem></menuchoice>."
+#~ msgid ""
+#~ "To show the image using the entire screen, choose "
+#~ "<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Fullscreen</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice>."
+#~ msgstr ""
+#~ "För att visa bilden på hela skärmen, välj <menuchoice><guimenu>Visa</"
+#~ "guimenu><guimenuitem>Helskärm</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#~| msgid ""
+#~| "No panels, window frames, or menubars are visible when an image is shown "
+#~| "like this. To return to the normal view, press <keycap>Esc</keycap>, or "
+#~| "<keycap>F11</keycap>, or <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</"
+#~| "keycap></keycombo>."
+#~ msgid ""
+#~ "No panels, window frames, or menubars are visible when an image is shown "
+#~ "like this. To return to the normal view, press <keycap>Esc</keycap>, or "
+#~ "<keycap>F11</keycap>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Inga paneler, fönsterramar, eller menyrader är synliga när en bild visas "
+#~ "på det här sättet. För att återgå till normal vy, tryck <keycap>Esc</"
+#~ "keycap> eller <keycap>F11</keycap>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You can zoom or scroll around the image in the same way as when it is "
+#~ "shown in a window, using the mouse or the keyboard."
+#~ msgstr ""
+#~ "Du kan zooma eller rulla runt i bilden på samma sätt som när den visas i "
+#~ "ett fönster, med musen eller tangentbordet."
+
+#~| msgid ""
+#~| "If you have multiple images in your collection you can press "
+#~| "<keycap>Space</keycap> or use the right/down cursor keys to advance to "
+#~| "the next image. The previous image can be reached by pressing "
+#~| "<keycap>Backspace</keycap> or using the left/up cursor keys."
+#~ msgid ""
+#~ "If you have multiple images in your gallery you can press <keycap>Space</"
+#~ "keycap> or use the right/down cursor keys to advance to the next image. "
+#~ "The previous image can be reached by pressing <keycap>Backspace</keycap> "
+#~ "or using the left/up cursor keys."
+#~ msgstr ""
+#~ "Om du har flera bilder i ditt galleri kan du trycka <keycap>Blanksteg</"
+#~ "keycap> eller använda högra piltangenten eller piltangenten nedåt för att "
+#~ "fortsätta till nästa bild. Den föregående bilden kan nås genom att trycka "
+#~ "på <keycap>Backsteg</keycap> eller använda vänstra piltangenten eller "
+#~ "piltangenten uppåt."
+
+#~| msgid ""
+#~| "In this case you can also use the slideshow mode, where "
+#~| "<application>Image Viewer</application> automatically switches to the "
+#~| "next image in your collection. You can start a slideshow by choosing "
+#~| "<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Slideshow</guimenuitem></"
+#~| "menuchoice> or by pressing <keycap>F5</keycap>. The slideshow can be "
+#~| "paused/continued by pressing <keycap>P</keycap>. To stop the slideshow, "
+#~| "press the <keycap>Esc</keycap> or <keycap>F5</keycap> key, or "
+#~| "<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. For more "
+#~| "information about how to customize the slide show, see <xref linkend="
+#~| "\"eog-prefs-slideshow\"/>."
+#~ msgid ""
+#~ "In this case you can also use the slideshow mode, where "
+#~ "<application>Image Viewer</application> automatically switches to the "
+#~ "next image in your gallery. You can start a slideshow by choosing "
+#~ "<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Slideshow</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice> or by pressing <keycap>F5</keycap>. The slideshow can be "
+#~ "paused/continued by pressing <keycap>P</keycap>. To stop the slideshow, "
+#~ "press the <keycap>Esc</keycap> or <keycap>F5</keycap> key. For more "
+#~ "information about how to customize the slide show, see <xref linkend="
+#~ "\"eog-prefs-slideshow\"/>."
+#~ msgstr ""
+#~ "I det här fallet kan du även använda bildspelsläget, där "
+#~ "<application>Bildvisare</application>n automatiskt växlar till nästa bild "
+#~ "i din samling. Du kan starta ett bildspel genom att välja "
+#~ "<menuchoice><guimenu>Visa</guimenu><guimenuitem>Bildspel</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice> eller genom att trycka <keycap>F5</keycap>. Bildspelet kan "
+#~ "pausas/fortsättas genom att trycka på <keycap>P</keycap>. För att stoppa "
+#~ "bildspelet, tryck på tangenten <keycap>Esc</keycap> eller <keycap>F5</"
+#~ "keycap>. För mer information om hur man anpassar bildspelet, se <xref "
+#~ "linkend=\"eog-prefs-slideshow\"/>."
+
+#~ msgid "Manipulating Images"
+#~ msgstr "Manipulera bilder"
+
+#~ msgid ""
+#~ "All image manipulations apply to all selected images at once. The "
+#~ "modifications are done in memory and alter the original files on disk "
+#~ "only when the images are saved with the save function (see <xref linkend="
+#~ "\"eog-save-image\"/>)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Alla bildmanipuleringar gäller för alla markerade bilder samtidigt. "
+#~ "Ändringarna görs i minnet och ändrar endast de ursprungliga filerna på "
+#~ "disken när bilderna sparas med sparfunktionen (se <xref linkend=\"eog-"
+#~ "save-image\"/>)."
+
+#~ msgid "Flipping an Image"
+#~ msgstr "Vänd en bild"
+
+#~| msgid ""
+#~| "To flip an image along the horizontal axis of the image, choose "
+#~| "<menuchoice><guimenu>Image</guimenu><guimenuitem>Flip Horizontal</"
+#~| "guimenuitem></menuchoice>."
+#~ msgid ""
+#~ "To flip an image along the horizontal axis of the image, choose "
+#~ "<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Flip Horizontal</"
+#~ "guimenuitem></menuchoice>."
+#~ msgstr ""
+#~ "För att horisontellt spegelvända en bild, välj "
+#~ "<menuchoice><guimenu>Redigera</guimenu><guimenuitem>Vänd vågrätt</"
+#~ "guimenuitem></menuchoice>."
+
+#~| msgid ""
+#~| "To flip an image along the vertical axis of the image, choose "
+#~| "<menuchoice><guimenu>Image</guimenu><guimenuitem>Flip Vertical</"
+#~| "guimenuitem></menuchoice>."
+#~ msgid ""
+#~ "To flip an image along the vertical axis of the image, choose "
+#~ "<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Flip Vertical</"
+#~ "guimenuitem></menuchoice>."
+#~ msgstr ""
+#~ "För att vertikalt spegelvända en bild, välj "
+#~ "<menuchoice><guimenu>Redigera</guimenu><guimenuitem>Vänd lodrätt</"
+#~ "guimenuitem></menuchoice>."
+
+#~ msgid "Rotating an Image"
+#~ msgstr "Rotera en bild"
+
+#~| msgid ""
+#~| "To rotate an image 90 degrees in a clockwise direction, choose "
+#~| "<menuchoice><guimenu>Image</guimenu><guimenuitem>Rotate Clockwise</"
+#~| "guimenuitem></menuchoice>."
+#~ msgid ""
+#~ "To rotate an image 90 degrees in a clockwise direction, choose "
+#~ "<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Rotate Clockwise</"
+#~ "guimenuitem></menuchoice>."
+#~ msgstr ""
+#~ "För att rotera en bild 90 grader medurs, välj "
+#~ "<menuchoice><guimenu>Redigera</guimenu><guimenuitem>Rotera medurs</"
+#~ "guimenuitem></menuchoice>."
+
+#~| msgid ""
+#~| "To rotate an image 90 degrees in an anticlockwise direction, choose "
+#~| "<menuchoice><guimenu>Image</guimenu><guimenuitem>Rotate Counter "
+#~| "Clockwise</guimenuitem></menuchoice>."
+#~ msgid ""
+#~ "To rotate an image 90 degrees in an anticlockwise direction, choose "
+#~ "<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Rotate Counterclockwise</"
+#~ "guimenuitem></menuchoice>."
+#~ msgstr ""
+#~ "För att rotera en bild 90 grader moturs, välj "
+#~ "<menuchoice><guimenu>Redigera</guimenu><guimenuitem>Rotera moturs</"
+#~ "guimenuitem></menuchoice>."
+
+#~ msgid "Undoing an Action"
+#~ msgstr "Ångra en åtgärd"
+
+#~ msgid ""
+#~ "To undo a flip or rotate action, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
+#~ "guimenu><guimenuitem>Undo</guimenuitem></menuchoice> or press "
+#~ "<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Z</keycap></keycombo> ."
+#~ msgstr ""
+#~ "För att ångra en vänd- eller roteringsåtgärd, välj "
+#~ "<menuchoice><guimenu>Redigera</guimenu><guimenuitem>Ångra</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice> eller tryck på <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Z</"
+#~ "keycap></keycombo> ."
+
+#~ msgid "Deleting an Image"
+#~ msgstr "Ta bort en bild"
+
+#~ msgid ""
+#~ "To move an image to the Trash, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
+#~ "guimenu><guimenuitem>Move to Trash</guimenuitem></menuchoice>. This moves "
+#~ "the file to the Trash folder. Multiple images can also be moved to the "
+#~ "trash in the same way: select them all first."
+#~ msgstr ""
+#~ "För att flytta en bild till papperskorgen, välj "
+#~ "<menuchoice><guimenu>Redigera</guimenu><guimenuitem>Flytta till "
+#~ "papperskorgen</guimenuitem></menuchoice>. Det här flyttar filen till "
+#~ "papperskorgens mapp. Flera bilder kan även flyttas till papperskorgen på "
+#~ "samma sätt: markera dem alla först."
+
+#~ msgid ""
+#~ "To restore an image from the Trash, open the Trash folder in "
+#~ "<application>Nautilus</application> file manager and move the image file "
+#~ "to another folder. To delete the image permanently, empty the Trash. To "
+#~ "find out more about using the Trash, see the <ulink type=\"help\" url="
+#~ "\"ghelp:user-guide?nautilus-trash\">User Guide</ulink>."
+#~ msgstr ""
+#~ "För att återskapa en bild från papperskorgen kan du öppna papperskorgen i "
+#~ "filhanteraren <application>Nautilus</application> och flytta bildfilen "
+#~ "till en annan mapp. För att ta bort bilden permanent, töm papperskorgen. "
+#~ "För att få mer information om hur man använder papperskorgen, se <ulink "
+#~ "type=\"help\" url=\"ghelp:user-guide?nautilus-trash\">Användarguiden</"
+#~ "ulink>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "You can also use the <keycap>Del</keycap> key to move an image to the "
+#~ "Trash, in which case you will be asked for confirmation."
+#~ msgstr ""
+#~ "Du kan även använda <keycap>Delete</keycap>-tangenten för att flytta en "
+#~ "bild till papperskorgen, i det fallet kommer du att bli tillfrågad om att "
+#~ "bekräfta åtgärden."
+
+#~ msgid "Saving Images"
+#~ msgstr "Spara bilder"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<application>Image Viewer</application> always tries to choose the save "
+#~ "method with least impact to the image data. For example, if an otherwise "
+#~ "unmodified image is saved under a different name in the same format, the "
+#~ "file is simply copied. If <systemitem class=\"library\">libjpeg</"
+#~ "systemitem> is available on the system all JPEG image modifications are "
+#~ "done without loss of image information."
+#~ msgstr ""
+#~ "<application>Bildvisare</application> försöker alltid att välja den "
+#~ "sparmetod med minst påverkan på bilden. Till exempel, om en annars "
+#~ "omodifierad bild sparas under ett annat namn i samma format, kommer filen "
+#~ "helt enkelt att kopias. Om <systemitem class=\"library\">libjpeg</"
+#~ "systemitem> finns tillgängligt på systemet kommer alla ändringar av JPEG-"
+#~ "bilder att göras utan att bildinformation förloras."
+
+#~ msgid "Saving an Image"
+#~ msgstr "Spara en bild"
+
+#~| msgid ""
+#~| "To save an image, choose <menuchoice><guimenu>File</"
+#~| "guimenu><guimenuitem>Save</guimenuitem></menuchoice>. The image will be "
+#~| "saved under the same name and file type. Therefore, unmodified images "
+#~| "needn't be saved."
+#~ msgid ""
+#~ "To save an image, choose <menuchoice><guimenu>Image</"
+#~ "guimenu><guimenuitem>Save</guimenuitem></menuchoice>. The image will be "
+#~ "saved under the same name and file type. Therefore, unmodified images "
+#~ "needn't be saved."
+#~ msgstr ""
+#~ "För att spara en bild, välj <menuchoice><guimenu>Bild</"
+#~ "guimenu><guimenuitem>Spara</guimenuitem></menuchoice>. Bilden kommer att "
+#~ "sparas under samma namn och med samma filtyp. Därför behöver inte "
+#~ "omodifierade bilder sparas."
+
+#~ msgid "Saving an Image under a Different Name"
+#~ msgstr "Spara en bild under ett annat namn"
+
+#~| msgid ""
+#~| "To save an image under a different name, or convert it to a different "
+#~| "file type, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save "
+#~| "As</guimenuitem></menuchoice>."
+#~ msgid ""
+#~ "To save an image under a different name, or convert it to a different "
+#~ "file type, choose <menuchoice><guimenu>Image</guimenu><guimenuitem>Save "
+#~ "As</guimenuitem></menuchoice>."
+#~ msgstr ""
+#~ "För att spara en bild under ett annat namn, eller att konvertera den till "
+#~ "en annan filtyp, välj <menuchoice><guimenu>Bild</"
+#~ "guimenu><guimenuitem>Spara som</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Specify the filename in the <guilabel>Name</guilabel> field in the "
+#~ "<guilabel>Save Image</guilabel> dialog, then click <guibutton>Save</"
+#~ "guibutton>. The file is saved in the current folder by default. "
+#~ "<application>Image Viewer</application> tries to determine the file type "
+#~ "from the given filename suffix. If the image should be saved in another "
+#~ "folder or the file type detection failed, expand the dialog by clicking "
+#~ "on <guilabel>Browse for other folders</guilabel>. This allows further "
+#~ "folder navigation and the specification of the file type from the drop "
+#~ "down box."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ange filnamnet i fältet <guilabel>Namn</guilabel> i dialogrutan "
+#~ "<guilabel>Spara bild</guilabel>, klicka sedan på <guibutton>Spara</"
+#~ "guibutton>. Filen sparas i den aktuella mappen som standard. "
+#~ "<application>Bildvisare</application> försöker bestämma filtypen efter "
+#~ "angiven filändelse. Om bilden ska sparas i en annan mapp eller om "
+#~ "identifiering av filtypen misslyckas, fäll ut dialogrutan genom att "
+#~ "klicka på <guilabel>Bläddra efter andra mappar</guilabel>. Det här "
+#~ "tillåter ytterligare navigering och filtypen kan anges från "
+#~ "rullgardinslistan."
+
+#~ msgid "You can save multiple images at once: see the next section."
+#~ msgstr "Du kan spara flera bilder samtidigt: se nästa avsnitt."
+
+#~ msgid "Saving Multiple Images"
+#~ msgstr "Spara flera bilder"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Saving multiple images at once allows you to convert several images to a "
+#~ "different format, or give them similar filenames."
+#~ msgstr ""
+#~ "Spara flera bilder samtidigt gör att du kan konvertera flera bilder till "
+#~ "ett annat format, eller ge dem liknande filnamn."
+
+#~| msgid ""
+#~| "To save multiple images, select the images and choose "
+#~| "<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save As</guimenuitem></"
+#~| "menuchoice>. The following window is displayed:"
+#~ msgid ""
+#~ "To save multiple images, select the images and choose "
+#~ "<menuchoice><guimenu>Image</guimenu><guimenuitem>Save As</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice>. The following window is displayed:"
+#~ msgstr ""
+#~ "För att spara flera bilder, markera bilderna och välj "
+#~ "<menuchoice><guimenu>Bild</guimenu><guimenuitem>Spara som</guimenuitem></"
+#~ "menuchoice>. Följande fönster kommer att visas:"
+
+#~ msgid "Save As dialog for multiple images"
+#~ msgstr "Dialogrutan Spara som för flera bilder"
+
+#~ msgid "Save As"
+#~ msgstr "Spara som"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Shows Eye of GNOME <placeholder-1/> dialog when saving multiple images."
+#~ msgstr ""
+#~ "Visar Eye of GNOME-dialogrutan <placeholder-1/> när flera bilder ska "
+#~ "sparas."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The folder in which the images will be saved is specified by the "
+#~ "<guilabel>Destination folder</guilabel> drop-down box. Initially the "
+#~ "folder is set to the current folder. Select <guilabel>Other...</guilabel> "
+#~ "from the drop-down list to open a standard open folder dialog for "
+#~ "browsing the filesystem. The resulting filename for each image is "
+#~ "specified by <guilabel>Filename format</guilabel>. The filename schema is "
+#~ "constructed by simple characters and special tags. The following special "
+#~ "tags are available:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Mappen i vilken bilderna kommer att sparas anges av <guilabel>Målmapp</"
+#~ "guilabel>. Initialt är mappen inställd till den aktuella mappen. Välj "
+#~ "<guilabel>Annan...</guilabel> från rullgardinslistan för att öppna en "
+#~ "mappväljardialog för att bläddra i filsystemet. Det resulterande "
+#~ "filnamnet för varje bild anges av <guilabel>Filnamnsformat</guilabel>. "
+#~ "Filnamnsschemat byggs upp genom enstaka tecken och specialtaggar. "
+#~ "Följande specialtaggar finns tillgängliga:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<guilabel>Filename (%f)</guilabel> - Original filename without the "
+#~ "fileformat suffix."
+#~ msgstr ""
+#~ "<guilabel>Filnamn (%f)</guilabel> - Ursprungliga filnamnet utan "
+#~ "filändelse."
+
+#~ msgid ""
+#~ "<guilabel>Counter (%n)</guilabel> - Auto-incremented number (starts at "
+#~ "specified counter start)."
+#~ msgstr ""
+#~ "<guilabel>Räknare (%n)</guilabel> - Automatiskt ökat tal (börjar med "
+#~ "angiven siffra för räknaren)."
+
+#~ msgid "Everything but these special tags are considered normal text."
+#~ msgstr "Allt utom dessa specialtaggar anses vara normal text."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The image format is determined by the drop-down box after the schema "
+#~ "definition. Select a specific image format or use the <guilabel>as is</"
+#~ "guilabel> option to state that the same format as the original file "
+#~ "should be used."
+#~ msgstr ""
+#~ "Bildformatet bestäms av rullgardinsmenyn efter schemadefinitionen. Välj "
+#~ "ett specifikt bildformat eller använd alternativet <guilabel>som det är</"
+#~ "guilabel> för att bestämma att samma format som ursprungliga fil ska "
+#~ "användas."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The <guilabel>Options</guilabel> section allows to remove all space "
+#~ "characters by underscores in the resulting filename if <guilabel>Replace "
+#~ "spaces with underscores</guilabel> is checked. The <guilabel>Start "
+#~ "counter at</guilabel> spin box determines at which number the counter "
+#~ "starts if you use the %n tag for the file format specification."
+#~ msgstr ""
+#~ "Sektionen <guilabel>Alternativ</guilabel> tillåter att ersätta alla "
+#~ "blankstegstecken med understreck i det resulterande filnamnet om "
+#~ "<guilabel>Ersätt blanksteg med understreck</guilabel> är kryssad. "
+#~ "Snurrväljaren <guilabel>Starta räknare vid</guilabel> bestämmer vid "
+#~ "vilket tal som räknaren börjar om du använder taggen %n för att ange "
+#~ "filformatet."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The <guilabel>File Name Preview</guilabel> section of the dialog shows "
+#~ "the resulting file name according to the above settings for an example "
+#~ "filename from the selected images."
+#~ msgstr ""
+#~ "Sektionen <guilabel>Förhandsvisning av filnamn</guilabel> i dialogrutan "
+#~ "visar det resulterande filnamnet enligt de ovanstående inställningarna "
+#~ "för att ge ett exempelfilnamn av de markerade bilderna."
+
+#~ msgid "Printing Images"
+#~ msgstr "Skriv ut bilder"
+
+#~ msgid "To print an image, perform the following steps:"
+#~ msgstr "Genomför följande steg för att skriva ut en bild:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Click <guilabel>Print</guilabel>. <application>Image Viewer</application> "
+#~ "starts printing now."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klicka på <guilabel>Skriv ut</guilabel>. <application>Bildvisare</"
+#~ "application> påbörjar utskriften nu."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Images that are too large for the page are automatically scaled down to "
+#~ "fit the page. Images that are smaller than the page are centered on it."
+#~ msgstr ""
+#~ "Bilder som är för stora för sidan kommer automatiskt att skalas ner för "
+#~ "att passa sidan. Bilder som är mindre än sidan kommer att centreras på "
+#~ "den."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please note that <application>Image Viewer</application> is currently "
+#~ "lacking progress reporting while printing. During that time the user "
+#~ "interface might become unresponsive for a short time."
+#~ msgstr ""
+#~ "Observera att <application>Bildvisare</application> för närvarande saknar "
+#~ "förloppsrapportering vid utskrifter. Vid utskrift kanske inte "
+#~ "användargränssnittet svarar under en kort tidsperiod."
+
+#~ msgid "Arranging an Image on the Page"
+#~ msgstr "Arrangera en bild på sidan"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Maybe you don't want your image centered or want it scaled down even "
+#~ "further. To do that you need to open the <guilabel>Print</guilabel> "
+#~ "dialog (see <xref linkend=\"eog-print-image\"/>) and then select the "
+#~ "<guilabel>Image Settings</guilabel> tab which offers you the following "
+#~ "options:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Du kanske inte vill centrera din bild eller inte vill få den mer "
+#~ "nerskalad. För att göra det behöver du öppna dialogrutan "
+#~ "<guilabel>Utskrift</guilabel> (se <xref linkend=\"eog-print-image\"/>) "
+#~ "och sedan välja fliken <guilabel>Bildinställningar</guilabel> som "
+#~ "erbjuder följande alternativ:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The options in the <guilabel>Position</guilabel> section allow you to "
+#~ "change the images position on the page."
+#~ msgstr ""
+#~ "Alternativen i sektionen <guilabel>Position</guilabel> låter dig ändra "
+#~ "bildernas position på sidan."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The options in the <guilabel>Size</guilabel> section allow you to scale "
+#~ "your image to your liking. Scaling is limited by either the image size or "
+#~ "by the page size, depending on what condition is met first."
+#~ msgstr ""
+#~ "Alternativen i sektionen <guilabel>Storlek</guilabel> låter dig skala din "
+#~ "bild. Skalningen begränsas av antingen bildstorleken eller av "
+#~ "sidstorleken, beroende på vilket villkor som uppnås först."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The <guilabel>Unit</guilabel> option allows you to change the metric unit "
+#~ "which is used by the options on the <guilabel>Image Settings</guilabel> "
+#~ "tab. When you change this option the other fields values are converted "
+#~ "accordingly."
+#~ msgstr ""
+#~ "Alternativet <guilabel>Enhet</guilabel> låter dig ändra mätenheten som "
+#~ "används av alternativen i fliken <guilabel>Bildinställningar</guilabel>. "
+#~ "När du ändrar det här alternativet kommer andra fältvärden att "
+#~ "konverteras till enheten."
+
+#~ msgid "Personalizing The Toolbar"
+#~ msgstr "Personalisera verktygsraden"
+
+#~ msgid "Modifying the Toolbar"
+#~ msgstr "Ändra verktygsraden"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If you want to modify the toolbar you need to open the toolbar editor by "
+#~ "going to <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Toolbar</"
+#~ "guimenuitem></menuchoice>. The following window will pop up:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Om du vill ändra verktygsraden så ska du öppna verktygsradsredigeraren "
+#~ "genom att gå till <menuchoice><guimenu>Redigera</"
+#~ "guimenu><guimenuitem>Verktygsrad</guimenuitem></menuchoice>. Följande "
+#~ "fönster kommer att visas:"
+
+#~ msgid "The toolbar editor window"
+#~ msgstr "Fönstret för verktygsradsredigeraren"
+
+#~ msgid "Shows Eye of GNOME toolbar editor window."
+#~ msgstr "Visas fönstret för verktygsradsredigeraren i Eye of GNOME."
+
+#~ msgid ""
+#~ "It contains the items that are not in the toolbar and the separator item. "
+#~ "You can now edit the toolbar:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Den innehåller objekten som inte finns i verktygsraden samt en "
+#~ "avgränsare. Du kan nu redigera verktygsraden:"
+
+#~ msgid "Resetting the Toolbar"
+#~ msgstr "Återställ verktygsraden"
+
+#~ msgid ""
+#~ "To revert your changes to the toolbar and return to the default layout, "
+#~ "perform the following steps:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Genomför följande steg för att återställa dina ändringar till "
+#~ "verktygsraden och återgå till standardlayouten:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Open the toolbar editor (see <xref linkend=\"eog-toolbareditor-use\"/>)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Öppna verktygsradsredigeraren (se <xref linkend=\"eog-toolbareditor-use\"/"
+#~ ">)."
+
+#~ msgid "Click the <guibutton>Reset to Default</guibutton> button."
+#~ msgstr "Klicka på knappen <guibutton>Återställ till standard</guibutton>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Click the <guibutton>Close</guibutton> button to close the toolbar "
+#~ "editor. The toolbar has been reset to the default layout now."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klicka på knappen <guibutton>Stäng</guibutton> för att stänga "
+#~ "verktygsradsredigeraren. Verktygsraden har nu blivit återställd till "
+#~ "standardlayouten."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Preferences can be changed by going to <menuchoice><guimenu>Edit</"
+#~ "guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>. You will be "
+#~ "able to change the options for image viewing and slide shows. The changes "
+#~ "apply to all open windows instantly."
+#~ msgstr ""
+#~ "Inställningar kan ändras genom att gå till <menuchoice><guimenu>Redigera</"
+#~ "guimenu><guimenuitem>Inställningar</guimenuitem></menuchoice>. Du kommer "
+#~ "att kunna ändra alternativen för att visa bilder och bildspel. "
+#~ "Ändringarna gäller omedelbart för alla öppna fönster."
+
+#~ msgid "Image View"
+#~ msgstr "Bildvisning"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select the <guilabel>Smooth images when zoomed</guilabel> option to "
+#~ "enable image smoothing when you change the image's zoom factor. If you "
+#~ "select this option, your images will be smoothed to improve their display "
+#~ "quality while viewing them with <application>Image Viewer</application>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Välj alternativet <guilabel>Mjuka upp bilder vid zoomning</guilabel> för "
+#~ "att aktivera uppmjukning av bilder när du ändrar bildens zoomfaktor. Om "
+#~ "du väljer det här alternativet kommer dina bilder att mjukas upp för att "
+#~ "förbättra deras kvalitet när de visas i <application>Bildvisare</"
+#~ "application>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If you select the <guilabel>Automatic orientation</guilabel> option, your "
+#~ "images will be rotated on loading according to their metadata. For "
+#~ "example portraits are automatically rotated upright. Note that this "
+#~ "function requires a correctly set orientation tag in the image's metadata "
+#~ "and thus does not work with all images. The rotation is not saved until "
+#~ "you save the rotated image (see <xref linkend=\"eog-save-rename\"/>)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Om du väljer alternativet <guilabel>Automatisk orientering</guilabel> "
+#~ "kommer dina bilder att roteras vid inläsning enligt deras metadata. Till "
+#~ "exempel kommer porträttbilder att roteras automatiskt så att de visas "
+#~ "stående. Observera att den här funktionen kräver att orienteringstaggen i "
+#~ "bildens metadata är korrekt inställd och fungerar därför inte för alla "
+#~ "bilder. Rotatingen sparas inte förrän du sparar den roterade bilden (se "
+#~ "<xref linkend=\"eog-save-rename\"/>)."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Displays any transparent parts of the image in the background color of "
+#~ "the <application>Image Viewer</application> application."
+#~ msgstr ""
+#~ "Visar alla genomskinliga delar av bilden i samma bakgrundsfärg som "
+#~ "programmet <application>Bildvisare</application> använder."
+
+#~ msgid "Image Zoom"
+#~ msgstr "Bildzoomning"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select the <guilabel>Expand images to fit screen</guilabel> option to "
+#~ "enlarge images to fit the screen during the slide show. If you do not "
+#~ "select this option, images that are smaller than the screen size are not "
+#~ "resized to fit the screen."
+#~ msgstr ""
+#~ "Välj alternativet <guilabel>Expandera bilder till att passa skärmen</"
+#~ "guilabel> för att förstora bilder till att passa skärmen under "
+#~ "bildspelet. Om du inte väljer det här alternativet kommer de bilder som "
+#~ "är mindre än skärmstorleken inte att förstoras för att passa skärmen."
+
+#~ msgid "Sequence"
+#~ msgstr "Sekvens"
+
+#~| msgid ""
+#~| "Select the <guilabel>Loop sequence</guilabel> option to cycle endlessly "
+#~| "through the list of images during the slide show. If you do not select "
+#~| "this option, the slide show returns to the collection view after the "
+#~| "last image is displayed."
+#~ msgid ""
+#~ "Select the <guilabel>Loop sequence</guilabel> option to cycle endlessly "
+#~ "through the list of images during the slide show. If you do not select "
+#~ "this option, the slide show returns to the gallery view after the last "
+#~ "image is displayed."
+#~ msgstr ""
+#~ "Välj alternativet <guilabel>Slingsekvens</guilabel> för att oändligt "
+#~ "växla bilder från listan under bildspelet. Om du inte väljer det här "
+#~ "alternativet kommer bildspelet att återvända till gallerivyn efter att "
+#~ "den sista bilder har visats."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Use the <guilabel>Switch image after ... seconds</guilabel> spin box to "
+#~ "specify how long each image is displayed during the slide show. If you "
+#~ "set this value to zero, the auto advance function is disabled and only "
+#~ "manual browsing is available (see <xref linkend=\"eog-fullscreen\"/>)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Använd väljaren <guilabel>Byt bild efter ... sekunder</guilabel> för att "
+#~ "ange hur länge varje bild ska visas under bildspelet. Om du ställer in "
+#~ "det här värdet till noll, kommer inte nästa bild att visas automatiskt "
+#~ "utan endast manuell bläddring är möjlig (se <xref linkend=\"eog-fullscreen"
+#~ "\"/>)."
+
+#~ msgid "Image Collection"
+#~ msgstr "Bildsamling"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The image information pane provides further information about the current "
+#~ "image, for example EXIF metadata (if available). It shows up after an "
+#~ "image has been loaded. To show or hide the image information pane, choose "
+#~ "<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Image Information</"
+#~ "guimenuitem></menuchoice> or press <keycombo><keycap>Ctrl</"
+#~ "keycap><keycap>I</keycap></keycombo>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Bildinformationspanelen tillhandahåller ytterligare information om den "
+#~ "aktuella bilden, till exempel EXIF-metadata (om tillgänglig). Den visas "
+#~ "efter att en bild har lästs in. För att visa eller dölja "
+#~ "bildinformationspanelen, välj <menuchoice><guimenu>Visa</"
+#~ "guimenu><guimenuitem>Bildinformation</guimenuitem></menuchoice> eller "
+#~ "tryck <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>I</keycap></keycombo>."
+
+#~ msgid "Setting your Page Settings"
+#~ msgstr "Ställ in dina sidinställningar"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Before printing you need to set the page settings you would like to use. "
+#~ "To do that choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Page "
+#~ "Setup</guimenuitem></menuchoice>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Innan du skriver ut bilden behöver du ställa in sidinställningarna som du "
+#~ "vill använda. För att göra det, välj <menuchoice><guimenu>Arkiv</"
+#~ "guimenu><guimenuitem>Sidinställningar</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "In the <guilabel>Page Setup</guilabel> dialog you can now choose paper "
+#~ "size and orientation. If possible also select your printer to have the "
+#~ "page borders set correctly."
+#~ msgstr ""
+#~ "I dialogrutan <guilabel>Sidinställning</guilabel> kan du nu välja "
+#~ "pappersstorlek och orientering. Välj om möjligt även din skrivare för att "
+#~ "få sidmarginalerna korrekt inställda."
 
 #~ msgid ""
 #~ "To move an image to the Trash, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
@@ -999,6 +4217,7 @@ msgstr "Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2007, 2008, 2009"
 #~ "papperskorgen</guisubmenu></menuchoice>. Det här flyttar filen till "
 #~ "papperskorgens mapp. Flera bilder kan även flyttas till papperskorgen på "
 #~ "samma sätt: markera dem alla först."
+
 #~ msgid ""
 #~ "To save an image, choose <menuchoice><guimenu>File</"
 #~ "guimenu><guisubmenu>Save</guisubmenu></menuchoice>. The image will be "
@@ -1009,6 +4228,7 @@ msgstr "Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2007, 2008, 2009"
 #~ "guimenu><guisubmenu>Spara</guisubmenu></menuchoice>. Bilden kommer att "
 #~ "sparas under samma namn och med samma filtyp. Därför behöver inte "
 #~ "omodifierade bilder sparas."
+
 #~ msgid ""
 #~ "To save an image under a different name, or convert it to a different "
 #~ "file type, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guisubmenu>Save As</"
@@ -1017,6 +4237,7 @@ msgstr "Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2007, 2008, 2009"
 #~ "För att spara en bild under ett annat namn, eller att konvertera den till "
 #~ "en annan filtyp, välj <menuchoice><guimenu>Arkiv</"
 #~ "guimenu><guisubmenu>Spara som</guisubmenu></menuchoice>."
+
 #~ msgid ""
 #~ "To save multiple images, select the images and choose "
 #~ "<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guisubmenu>Save As</guisubmenu></"
@@ -1025,8 +4246,10 @@ msgstr "Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2007, 2008, 2009"
 #~ "För att spara flera bilder, markera bilderna och välj "
 #~ "<menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guisubmenu>Spara som</guisubmenu></"
 #~ "menuchoice>. Följande fönster kommer att visas:"
+
 #~ msgid "December 2006"
 #~ msgstr "December 2006"
+
 #~ msgid ""
 #~ "To rotate an image 180 degrees in a clockwise direction, choose "
 #~ "<menuchoice><guimenu>Image</guimenu><guimenuitem>Rotate 180°</"
@@ -1034,10 +4257,13 @@ msgstr "Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2007, 2008, 2009"
 #~ msgstr ""
 #~ "För att rotera en bild 180 grader medurs, välj <menuchoice><guimenu>Bild</"
 #~ "guimenu><guimenuitem>Rotera 180°</guimenuitem></menuchoice>."
+
 #~ msgid "Saving"
 #~ msgstr "Spara"
+
 #~ msgid "Image Interpolation"
 #~ msgstr "Bildinterpolation"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Select the <guilabel>Interpolate image on zoom</guilabel> option to "
 #~ "enable image interpolation when you change the zoom factor for the image. "
@@ -1059,6 +4285,7 @@ msgstr "Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2007, 2008, 2009"
 #~ "bildpunkterna. När du zoomar ut en bild, beräknar "
 #~ "<application>Bildvisare</application> nominella färgregioner av den "
 #~ "existerande bilden för att beräkna färgerna för bildpunkterna."
+
 #~ msgid ""
 #~ "<application>Image Viewer</application> supports a variety of image file "
 #~ "formats. The <systemitem class=\"library\">GdkPixbuf</systemitem> library "
@@ -1075,6 +4302,7 @@ msgstr "Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2007, 2008, 2009"
 #~ "installerade på ditt system, kommer <application>Bildvisare</application> "
 #~ "att kunna öppna fler bildformat än de som listas här nedan. Följande "
 #~ "lista är de standardfilformat som stöds för inläsning av bilder:"
+
 #~ msgid ""
 #~ "If you try to open an image file format that <application>Image Viewer</"
 #~ "application> does not recognize, the application displays an error "
@@ -1083,8 +4311,7 @@ msgstr "Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2007, 2008, 2009"
 #~ "Om du försöker att öppna en bildfil vars format <application>Bildvisare</"
 #~ "application> inte känner igen, kommer programmet att visa ett "
 #~ "felmeddelande."
-#~ msgid "To Zoom In or Out"
-#~ msgstr "Zooma in eller ut"
+
 #~ msgid ""
 #~ "To display the image in full-screen mode, choose "
 #~ "<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</"
@@ -1104,6 +4331,7 @@ msgstr "Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2007, 2008, 2009"
 #~ "keycap>, eller <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></"
 #~ "keycombo>. För att zooma in eller flytta runt bilden gäller samma saker "
 #~ "som för fönsterläget."
+
 #~ msgid ""
 #~ "To delete an image <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guisubmenu>Move to "
 #~ "Trash</guisubmenu></menuchoice>. This operation applies to all currently "
@@ -1121,6 +4349,7 @@ msgstr "Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2007, 2008, 2009"
 #~ "från disken. Efter borttagningen av bilderna kan de återskapas från "
 #~ "papperskorgen. Endast när papperskorgen har tömts är filerna förlorade "
 #~ "för alltid."
+
 #~ msgid ""
 #~ "<application>Image Viewer</application> can also save multiple images at "
 #~ "once. This way a bunch of images can be converted to a different format "
@@ -1132,6 +4361,6 @@ msgstr "Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2007, 2008, 2009"
 #~ "annat format eller att verkställa ett annat namnschema. Följande fönster "
 #~ "kommer att visas om <guilabel>Spara som</guilabel> anropas för fler än en "
 #~ "bild:"
+
 #~ msgid "Save As Dialog"
 #~ msgstr "Dialogrutan Spara som"
-


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]